Você está na página 1de 174

9‚ 3?>359D?C 2¬C93?C C?2B5 =5D12?<9C=?‚

,ÔÏÔ %LRHQHUJpWLFDÔ

$ SDUWH GD ItVLFD TXH HVWXGD DV WURFDV GH

HQHUJLD HQWUH RV VLVWHPDV PDWHULDLV p FRQKHFLGD FRPR

WHUPRGLQkPLFDÔ 2 PHVPR HVWXGR TXDQGR UHDOL]DGR QRV VHUHV YLYRV UHFHEH R QRPH GH ELRHQHUJpWLFDÔ $V

OHLV ItVLFDV GD WHUPRGLQkPLFD VmR DSOLFDGDV GH LJXDO

IRUPD DRV VHUHV YLYRV H DRV VLVWHPDV PDWHULDLVÔ 2V

VHUHV YLYRV SUHFLVDP SURGX]LU HQHUJLD SDUD SRGHU

PDQWHU R HTXLOtEULR GH VXD HVWUXWXUDÒ SDUD VH

ORFRPRYHUHPÒ SDUD D UHSURGXomRÒ SDUD PDQWHU DV

IXQo}HV QRUPDLV QRV GLIHUHQWHV SURFHVVRVÒ WDLV FRPR

FUHVFLPHQWRÒ JHVWDomRÒ ODFWDomRÒ RYLSRVLomR H

FLFOLFLGDGH UHSURGXWLYDÔ (VWD HQHUJLD p REWLGD D SDUWLU

GH SURFHVVRV TXtPLFRV TXH RFRUUHP QR LQWHULRU GDV

FpOXODVÔ

,ÔÏÔÏÔ (QHUJLD OLYUHÔ

$ HQHUJLD FDSD] GH SURGX]LU XP WUDEDOKR p

GHQRPLQDGD HQHUJLD OLYUHÔ ([LVWHP YiULDV IRUPDV GH

HQHUJLDÒ DV TXDLV SRGHP VHU LQWHU FRQYHUWLGDV HQWUH VL„

HQHUJLD SRWHQFLDOÒ FLQpWLFDÒ WpUPLFDÒ HOpWULFDÒ UDGLDQWHÒ

TXtPLFDÒ QXFOHDUÒ FDOyULFDÒ KLGUiXOLFDÒ HyOLFDÔ 1R

SURFHVVR GH LQWHU FRQYHUVmR GH XPD IRUPD GH HQHUJLD

WRGDV DV PXGDQoDV ItVLFDV RX TXtPLFDV WHQGHP D VH UHDOL]DUÒ GH IRUPD HVSRQWkQHDÒ QDTXHOD GLUHomR TXH OHYH D HQHUJLD GR XQLYHUVR D VH GHJUDGDU SDUD XPD IRUPD PDLV GLVSHUVDÔ 3RUWDQWRÒ DV UHDo}HV ItVLFR TXtPLFDV TXH DFRQWHFHP QD QDWXUH]D WHQGHP DR

DXPHQWR GD HQWURSLDÔ

(P WRGRV RV SURFHVVRVÒ D HQWURSLD GR XQLYHUVR

ıVLVWHPD Ú PHLRÙ WHQGH D DXPHQWDU DWp DWLQJLU R

HTXLOtEULRÒ LVWR pÒ DWp TXH D HQHUJLD GR VLVWHPD VHMD

LJXDO j HQHUJLD GR PHLRÔ 'H FHUWR PRGRÒ D HQWURSLD

SRGH VHU LQWHUSUHWDGD FRPR D WHQGrQFLD j GHVRUGHP

RX j DOHDWRULHGDGH GRV SURFHVVRVÔ

$ VHJXQGD OHL GD WHUPRGLQkPLFD HVWDEHOHFHÒ

SRUWDQWRÒ TXH R GLUHFLRQDPHQWR GRV SURFHVVRV ItVLFR

TXtPLFRV QR XQLYHUVR HVWi GHWHUPLQDGR SHOD WHQGrQFLD

SDUD DWLQJLUHP XP YDORU Pi[LPR GH HQWURSLDÔ

,ÔÏÔÍÔ (QWURSLDÔ

$ HQWURSLD p XPD IRUPD GH HQHUJLD QmR

XWLOL]iYHOÒ RX VHMD XPD HQHUJLD ¶LQ~WLOßÔ $V PXGDQoDV

GH HQWURSLD HP XP VLVWHPD RX HP XPD UHDomR

TXtPLFD SRGHP VHU PHGLGDV D SDUWLU GD YDULDomR GH

HQHUJLD OLYUHÒ GHILQLGD VHJXQGR D HTXDomR GD HQHUJLD

D RXWUD VHPSUH Ki XPD SHUGD GH HQHUJLD ~WLOÔ 1DV

OLYUH GH *LEEV„

PiTXLQDV p DSURYHLWiYHO DWp Î˯ GD HQHUJLD HP XPD

LQWHU FRQYHUVmRÒ HQTXDQWR TXH QRV SURFHVVRV

'*

'+ 7'6

ELROyJLFRV D HILFLrQFLD GH FRQVHUYDomR GD HQHUJLD HP

XPD LQWHU FRQYHUVmR p GD RUGHP GH ͯÔ

RQGH„

1RV DQLPDLVÒ D HQHUJLD p REWLGD D SDUWLU GD

R[LGDomR GH FRPSRVWRV RUJkQLFRVÔ 6HJXQGR /DYRLVLHUÒ

XP GRV SLRQHLURV QR HVWXGR GD ELRHQHUJpWLFDÒ ¶ÔÔÔRV

DQLPDLV TXH UHVSLUDP VmR YHUGDGHLURV FRUSRV

FRPEXVWtYHLV TXH VH TXHLPDP H FRQVRPHP D VL

PHVPRV ÔÔÔß‚ SRGHULD VH GL]HU TXH ¶ÔÔÔ D WRFKD GD YLGD

VH DFHQGH SHOD SULPHLUD YH] QR PRPHQWR HP TXH VH

QDVFH H VRPHQWH VH H[WLQJXH FRP D PRUWHÔÔÔßÔ

,ÔÏÔÎÔ /HLV GD WHUPRGLQkPLFDÔ

(P WHUPRGLQkPLFD XP VLVWHPDÒ GR SRQWR GH

YLVWD ItVLFRÒ p GHILQLGR FRPR XPD SDUWH OLPLWDGD GR

XQLYHUVRÒ FDUDFWHUL]DGD SRU XP FRQMXQWR ILQLWR GH

YDULiYHLV TXH R LGHQWLILFDPÔ 8P VLVWHPD SRGH VHU XP

RUJDQLVPRÒ XPD FpOXODÒ XPD RUJDQHOD FLWRSODVPiWLFD

RX RV FRPSRQHQWHV GH XPD UHDomR TXtPLFDÔ

2 VLVWHPD p ¶DEHUWRß TXDQGR HVWi HP FRQWDWR

FRP XP PHLR FRP R TXDO WHP WURFD GH PDWpULD H

HQHUJLDÒ FRPR p R FDVR GRV VLVWHPDV YLYRVÔ (VWHV

QXQFD HVWmR HP HTXLOtEULR FRP VHX PHLRÒ SRLV R QtYHO

GH RUJDQL]DomR LQWHUQD GRV VLVWHPDV p PDLRU TXH R GR

PHLRÔ

$ SULPHLUD OHL GD WHUPRGLQkPLFD p R SULQFtSLR

GD FRQVHUYDomR GD HQHUJLDÒ D TXDO HVWDEHOHFH TXH HP TXDOTXHU PXGDQoD ItVLFD RX TXtPLFDÒ D HQHUJLD GR VLVWHPD PDLV D HQHUJLD GR PHLRÒ LVWR pÒ D HQHUJLD GR XQLYHUVR SHUPDQHFH LJXDOÔ (P RXWUDV SDODYUDVÒ D

HQHUJLD SRGH WUDQVIRUPDU VH GH XPD IRUPD D RXWUDÒ PDV QmR SRGH VHU FULDGD QHP GHVWUXtGDÔ

$ VHJXQGD OHL GD WHUPRGLQkPLFD DVVLQDOD TXH

'* YDULDomR GD HQHUJLD OLYUH GR VLVWHPD ıHP -ÓPROÙ‚

'+ YDULDomR GD HQWDOSLD GR VLVWHPD ıHP -ÓPROÙ‚

7 WHPSHUDWXUD QD TXDO p UHDOL]DGR R SURFHVVR ıHP

É.‚ ÌÉ& ÎÊÍÉ.Ù‚

'6 YDULDomR GD HQWURSLD GR VLVWHPD ıHP -ÓÉ.ÙÔ

3RUWDQWRÒ D YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH GH XP

VLVWHPD HVWi GHWHUPLQDGD SHOD YDULDomR GD HQWDOSLDÒ

SHOD WHPSHUDWXUD GR PHLR H SHOD YDULDomR GD HQWURSLDÔ

$ HQWDOSLD p GHILQLGD FRPR R FRQWH~GR FDOyULFR

GH XP VLVWHPDÔ (P VLVWHPDV TXtPLFRVÒ UHIHUH VH DR

Q~PHUR H DR WLSR GH OLJDo}HV HQWUH RV iWRPRV GH XPD

PROpFXODÒ GH IRUPD TXH TXDQWR PDLV OLJDo}HV WLYHU D

PROpFXOD H TXDQWR PDLRU IRU D HQHUJLD GHVVDV OLJDo}HV

PDLRU p D HQWDOSLD GR VLVWHPDÔ

4XDQGR XPD UHDomR TXtPLFD p

WHUPRGLQDPLFDPHQWH IDYRUiYHOÒ LVWR pÒ TXDQGR HOD

SRGH RFRUUHU HVSRQWDQHDPHQWHÒ D UHDomR VH UHDOL]D DWp

DWLQJLU R VHX SRQWR GH HTXLOtEULRÒ DXPHQWDQGR D

HQWURSLD GR VLVWHPDÔ ,VWR VLJQLILFD TXH WRGD UHDomR

FRP WHQGrQFLD D RFRUUHU GH IRUPD HVSRQWkQHD WHUi

XPD YDULDomR GH HQWURSLD ı'6Ù FRP YDORU SRVLWLYRÒ

LVWR pÒ D HQWURSLD GR VLVWHPD DXPHQWD TXDQGR D UHDomR

VH UHDOL]DÔ 2UDÒ VHJXQGR D HTXDomR GH *LEEVÒ FRQFRPLWDQWH FRP R DXPHQWR GD HQWURSLD Ki GLPLQXLomR GD HQHUJLD OLYUH GR VLVWHPDÒ RX VHMDÒ TXH '* ıYDULDomR GH HQHUJLD OLYUHÙ WHUi XP YDORU QHJDWLYRÔ 3RU RXWUD SDUWHÒ QXPD UHDomR IDYRUiYHOÒ R VLVWHPD GLPLQXL D VXD HQHUJLD LQWHUQD ıHQWDOSLDÙÒ SRLV SHUGH

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

RUJDQL]DomR LQWHUQDÔ 'HVWD IRUPDÒ DXPHQWD D ¶GHVRUGHPß GR VLVWHPDÒ LVWR pÒ DXPHQWD D HQWURSLDÔ (P FRPSHQVDomRÒ D UHDomR OLEHUD HQHUJLD TXH SRGH VHU DSURYHLWDGD HP DOJXP WUDEDOKR ıHQHUJLD ~WLOÙÔ 6H D HQHUJLD OLYUH QmR IRU XWLOL]DGD SDUD XP WUDEDOKRÒ SRGH VHU GLVVLSDGD QD IRUPD GH FDORUÔ &RPR H[HPSORÒ SRGHP VHU FLWDGDV DV UHDo}HV GH R[LGDomR GD JOLFRVHÒ TXH VmR D IRUPD FRPR RV DQLPDLV VXSHULRUHV WRPDP HQHUJLD GR PHLRÔ 1R

SURFHVVRÒ XPD PROpFXOD GH JOLFRVH ı& Á + ÏÎ 2 Á Ù H Á GH

2 Î VmR FRQYHUWLGDV HP Á PROpFXODV GH &2 Î H Á GH

+ Î 2Ò FRP SURGXomR GH HQHUJLD OLYUHÔ (VVDV UHDo}HV

VmR WHUPRGLQDPLFDPHQWH IDYRUiYHLV SRLV D HQHUJLD

FRQWLGD QD JOLFRVH ıHQWDOSLDÙ p PDLRU TXH D HQHUJLD GR

&2 Î H GD iJXDÔ $V UHDo}HV DFRQWHFHP FRP PDLRU

YHORFLGDGH QDV FpOXODV SRU DomR GDV HQ]LPDVÒ TXH VmR

FDWDOLVDGRUHV ELROyJLFRVÔ $ HQHUJLD SURGX]LGD QR

SURFHVVR GH R[LGDomR p XWLOL]DGD SDUD VLQWHWL]DU

ELRPROpFXODV FRPSOH[DV H SDUD UHDOL]DU RXWURV

WUDEDOKRV ELROyJLFRVÔ 2X VHMDÒ D JOLFRVH DXPHQWRX VXD

HQWURSLDÒ SRLV Ê PROpFXODV IRUDP WUDQVIRUPDGDV HP

ÏÎÒ PDV R RUJDQLVPR JDQKRX RUJDQL]DomR HVWUXWXUDO

DR VLQWHWL]DU ELRPROpFXODV ıGLPLQXLX VXD HQWURSLDÙÔ

&RQIRUPH D VHJXQGD OHL GD WHUPRGLQkPLFDÒ D

WHQGrQFLD DR DXPHQWR GD HQWURSLD QR XQLYHUVR p R TXH

GLUHFLRQD RV SURFHVVRV ItVLFR TXtPLFRVÔ 3RU LVVRÒ RV

RUJDQLVPRV YLYRV ıVLVWHPDVÙ SRGHP PDQWHU VXD

HVWUXWXUD RUJDQL]DGDÒ SRLV p D SDUWLU GHVWDV UHDo}HV

TXH REWrP D HQHUJLD QHFHVViULD SDUD RV SURFHVVRV

UHTXHULGRV QD PDQXWHQomR GD VXD RUJDQL]DomRÒ

HPERUD LVVR RFRUUD D H[SHQVD GR DXPHQWR GD

GHVRUGHP GR PHLRÔ

4XDQGR RV SURGXWRV GH XPD UHDomR VmR PHQRV

FRPSOH[RV RX PDLV ¶GHVRUGHQDGRVß GR TXH RV

VXEVWUDWRVÒ D UHDomR JDQKD HQWURSLDÒ LVWR pÒ OLEHUD

HQHUJLDÔ 1HVVH FDVRÒ WUDWD VH GH XPD UHDomR

H[RHUJ{QLFDÒ TXH VHPSUH WHUi XP '* QHJDWLYRÒ SRLV R

VLVWHPD OLEHUD HQHUJLDÔ 8PD YH] TXHÒ FRQIRUPH D

VHJXQGD OHL GD WHUPRGLQkPLFDÒ D WHQGrQFLD QDWXUDO

GRV SURFHVVRV p GH JDQKDU HQWURSLDÒ DV UHDo}HV

WHUPRGLQDPLFDPHQWH IDYRUiYHLV VmR DTXHODV TXH WrP

'* QHJDWLYRÔ

3RU RXWUR ODGRÒ DV UHDo}HV FRP '* SRVLWLYR

GHYHP JDQKDU HQHUJLD SDUD TXH SRVVDP RFRUUHUÒ LVWR

pÒ GHYHP SHUGHU HQWURSLDÒ QmR VHQGR

WHUPRGLQDPLFDPHQWH IDYRUiYHLVÒ D PHQRV TXH RFRUUD

HQWUDGD GH HQHUJLD QR VLVWHPDÔ (VWDV VmR DV FKDPDGDV

UHDo}HV HQGRHUJ{QLFDVÔ

,ÔÏÔÈÔ )OX[R GD HQHUJLD QD ELRVIHUDÔ

2 IOX[R GD HQHUJLD ELROyJLFD WHP WUrV IDVHV„

ıDÙ QXPD SULPHLUD IDVHÒ D HQHUJLD p OLEHUDGD D SDUWLU

GD IXVmR QXFOHDU TXH RFRUUH QR VRO„

R

È+ o +H Ú ÎH ıSyVLWURQÙ Ú HQHUJLD UDGLDQWH

(VWD UHDomR p SRVVtYHO GHYLGR jV HOHYDGDV WHPSHUDWXUDV SUHVHQWHV QR LQWHULRU GR VRO ıPLOK}HV GH É&ÙÔ $ HQHUJLD OLEHUDGD QR SURFHVVR GH IXVmR WHUPRQXFOHDU VDL QD IRUPD GH IyWRQV ıTXDQWD GH HQHUJLD OXPLQRVDÙÔ

ıEÙ D HQHUJLD OXPLQRVD p DEVRUYLGD SHODV FpOXODV IRWRVVLQWpWLFDVÒ SUHVHQWHV QRV RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÒ UHSUHVHQWDGRV SRU ‰Ì¯ GRV PLFURUJDQLVPRV GR PDU H SHODV IROKDV YHUGHV GDV SODQWDV„

9 &2 5 . 9 + 5 2 HQHUJLD OXPLQRVD JOLFRVH . 9 2 5
9 &2 5 . 9 + 5 2
HQHUJLD
OXPLQRVD
JOLFRVH .
9 2
5

(VWD UHDomR WHP XPD YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH

DOWDPHQWH SRVLWLYD ı'* Ìç ÚÎÂÊÌ N-ÓPROÙÒ RX VHMDÒ

GHYH DEVRUYHU JUDQGH TXDQWLGDGH GH HQHUJLD SDUD TXH

SRVVD RFRUUHUÔ

ıFÙ XWLOL]DomR GDV PROpFXODV SURGX]LGDV QDV FpOXODV

IRWRVVLQWpWLFDV SRU SDUWH GRV RUJDQLVPRV

KHWHURWUyILFRV‚ FDUERLGUDWRVÒ JRUGXUDV H SURWHtQDV VmR

R[LGDGRV SDUD SURGX]LU HQHUJLD TXtPLFD ıQD IRUPD GH

$73ÙÒ QHFHVViULD SDUD RV WUDEDOKRV ELROyJLFRVÔ

2V WUDEDOKRV ELROyJLFRV TXH GHPDQGDP

HQHUJLD LQFOXHP„

ıDÙ RV WUDEDOKRV TXtPLFRVÒ WDLV FRPR D ELRVVtQWHVH GH

PROpFXODV FRPSOH[DV FRPR '1$Ò 51$ H SURWHtQDV‚

ıEÙ RV WUDEDOKR RVPyWLFRVÒ FRPR R WUDQVSRUWH DWLYR

DWUDYpV GH PHPEUDQDV H D DWLYLGDGH HOpWULFD QD

FRQGXomR GH LPSXOVRV QHUYRVRVÔ 2 WUDEDOKR GH

WUDQVSRUWH LQWHU PHPEUDQDO p XP GRV TXH PDLV

FRQVRPH HQHUJLDÒ VHQGR D ERPED GH 1D . $73DVH HP

WRGDV DV FpOXODV GR RUJDQLVPR UHVSRQViYHO SRU PDQWHU

FRQVWDQWH D FRQFHQWUDomR GHVVHV tRQV ı1D Ú HVWi PDLV

FRQFHQWUDGR QR H[WHULRU GDV FpOXODVÒ HQTXDQWR TXH . Ú

HVWi PDLV FRQFHQWUDGR QR LQWHULRUÙÔ

ıFÙ RV WUDEDOKRV PHFkQLFRVÒ FRPR D FRQWUDomR

PXVFXODU H D PRYLPHQWDomR GH FtOLRV H IODJHORVÔ

2V WUDEDOKRV ELROyJLFRV FLWDGRV DQWHULRUPHQWH

VmR SURFHVVRV LUUHYHUVtYHLVÒ XPD YH] TXH SURYRFDP

DXPHQWR GD HQWURSLDÒ FDXVDQGR GLVVLSDomR GD HQHUJLD

SDUD R PHLRÔ

7DEHOD , ÏÔ 5HODomR HQWUH FRQVWDQWH GH

HTXLOtEULR ı. HT Ù H YDULDomR GH HQHUJLD

OLYUH ı''* Ìç ÙÔ

. HT

''* Ìç ıN-ÓPROÙ

ÏÌ Í

ÚÏÊÒÏ

ÏÌ Î

ÚÏÏÒÈ

ÏÌ Ï

Ú ËÒÊ

Ï

Ì

ÏÌ

ËÒÊ

ÏÌ Î

ÏÏÒÈ

ÏÌ Í

ÏÊÒÏ

ÏÌ È

ÎÎÒÂ

ÏÌ Ë

ÎÂÒË

ÏÌ Á

ÍÈÒÎ

,ÔÏÔËÔ 5HODomR HQWUH HQHUJLD OLYUH H FRQVWDQWH

ıS+ ÊÒ WHPSHUDWXUD GH ÎËÉ&Ò SUHVVmR GH Ï DWP H

GH HTXLOtEULR GH XPD UHDomRÔ

FRQFHQWUDo}HV GR VXEVWUDWR H GR SURGXWR GH Ï 0Ù‚

(P WRGD UHDomR TXtPLFDÒ H[LVWH XPD FRQVWDQWH

5

FRQVWDQWH XQLYHUVDO GRV JDVHV ıÂÒÍ -ÓPROÓ R .Ù‚

GH HTXLOtEULRÒ LQGLFDGRUD GD YHORFLGDGH GD UHDomRÔ 3RU

7

WHPSHUDWXUD SDGUmR ıΉÂÉ. ÎËÉ&Ù‚

H[HPSORÒ QD UHDomR„

HT FRQVWDQWH GH HTXLOtEULR GD UHDomRÔ

$l%

D FRQVWDQWH GH HTXLOtEULR p„

. HT

> % @

>$ @

&RQIRUPH D VHJXQGD OHL GD WHUPRGLQkPLFDÒ

SDUD TXH XPD UHDomR H[SRQWkQHD VHMD HQHUJHWLFDPHQWH

SRVVtYHOÒ GHYH WHU XPD '* Ìç QHJDWLYDÒ RX VHMDÒ GHYH

RFRUUHU GLPLQXLomR GD HQHUJLD OLYUH GR VLVWHPDÔ $

TXDQWLGDGH GH HQHUJLD OLEHUDGD QR SURFHVVR SRGH

HQWmR UHDOL]DU XP WUDEDOKR TXDQGR D UHDomR

H[RHUJ{QLFD HVWi DFRSODGD D RXWUD UHDomR TXH UHTXHU

HQHUJLD ıUHDomR HQGRHUJ{QLFDÙÔ

6H D FRQVWDQWH GH HTXLOtEULR GD UHDomR IRU

PDLRU TXH ÏÒ D UHDomR WHQGH D VH UHDOL]DU

Ìç

HVSRQWDQHDPHQWH QD GLUHomR $ o %Ò WHQGR '*

QHJDWLYR ıUHDomR H[RHUJ{QLFDÙÔ 6HÒ SHOR FRQWUiULRÒ IRU

PHQRU TXH ÏÒ D UHDomR WHQGHUi D VH UHDOL]DU QR VHQWLGR

% o $ H R YDORU GH '* Ìç GHYHUi VHU SRVLWLYR ıUHDomR

HQGRHUJ{QLFDÙÔ

$ UHODomR HQWUH R YDORU GD FRQVWDQWH GH

HTXLOtEULR H D YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH GD UHDomRÒ HVWi

GHILQLGD SRU XPD UHODomR PDWHPiWLFD H[SUHVVDGD QD

VHJXLQWH HTXDomR„

'* Ìç 57 OQ.ˆ HT

RQGH„

'* Ìç YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH VRE FRQGLo}HV SDGUmR

1+ 5 1 1 2 2 2 JJ DD 1 1 2 + 2 .
1+ 5
1 1
2
2 2
JJ
DD
1 1
2
+ 2
. 2
3 2
2
3
2 + &
5
5
2 2
2
+ 2
2+
$73
1+ 5
1
1
2 2
2
1
1
2
2 3 2+
.
2 3
2
3
2 + &
5
2
2 2
3L
$'3
+ 2
2+

)LJXUD , ÏÔ 5HDomR GH KLGUyOLVH GR $73Ô 2V GLIHUHQWHV JUXSDPHQWRV IRVIDWR GR $73 HVWmR LQGLFDGRV SHODV OHWUDV JUHJDV FRUUHVSRQGHQWHVÔ

1D 7DEHOD , Ï p DSUHVHQWDGD D UHODomR QXPpULFD HQWUH D FRQVWDQWH GH HTXLOtEULR GH XPD UHDomR H D YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH SDGUmRÔ

VLQDO GH '* LQGLFD D GLUHomR GR SURFHVVRÔ

8PD UHDomR TXH SURFHGD SDUD D GLUHLWD ı$ o %Ù WHUi

VLQDO QHJDWLYRÒ LQGLFDQGR GLPLQXLomR GD HQHUJLD OLYUH

GR VLVWHPDÒ VHQGR WHUPRGLQDPLFDPHQWH IDYRUiYHOÔ

8PD UHDomR TXH SURFHGD SDUD D HVTXHUGD ı% o

WHUi VLQDO SRVLWLYRÒ LQGLFDQGR TXH R VLVWHPD GHYH

JDQKDU HQHUJLD SDUD TXH D UHDomR RFRUUDÔ

$V FRQGLo}HV H[LVWHQWHV QD FpOXOD VmR

GLIHUHQWHV GDV FRQGLo}HV SDGUmRÒ PDV SRU FRQYHQomR

WRGDV DV UHDo}HV VmR FDOFXODGDV FRPR YDULDomR GH

HQHUJLD OLYUH SDGUmR ı'* Ìç ÙÒ VDEHQGR DLQGD TXH D

YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH UHDO ı'*Ù p JHUDOPHQWH

PDLRU GR TXH D '* QDV FRQGLo}HV SDGUmRÔ

$ YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH UHDO ı'*ÙÒ LVWR pÒ D

TXH RFRUUH VRE DV FRQGLo}HV UHDLV GD FpOXODÒ HVWi

GHWHUPLQDGD SHOD VHJXLQWH HTXDomR„

2

Ìç

'* '* Ìç Ú 57 OQ.ˆ HT

3DUD YLVXDOL]DU D GLIHUHQoD HQWUH D YDULDomR GH

HQHUJLD OLYUH SDGUmR H D UHDOÒ SRGH VHU FRQVLGHUDGR R

H[HPSOR GD UHDomR GD KLGUyOLVH GR $73 QR HULWUyFLWR„

$73 Ú + 2 o $'3 Ú 3L

Î

&RQVLGHUDQGR XP YDORU GH ÍÌÒË N-ÓPRO SDUD

H DV VHJXLQWHV FRQFHQWUDo}HV LQWUDFHOXODUHV GRV

'*

UHDJHQWHV H GRV SURGXWRV„

>$73@ ÎÒÎË P0 ıÌÒÌÌÎÎË 0Ù‚

>$'3@ ÌÒÎË P0 ıÌÒÌÌÌÎË 0Ù‚

>3L@ ÏÒÁË P0 ıÌÒÌÌÏÁË 0Ù

Ìç

H VXEVWLWXLQGR VH HVWHV YDORUHV QD HTXDomRÒ WHUHPRV

TXH

'

*

ß

®

©

ÍÌËÌÌ ÂÒÍ Î‰Â OQ ®

Ú

u

u

ÌÒÌÌÌÎË ÌÒÌÌÏÁË

u

ÌÒÌÌÎÎË

RX VHMDÒ '* ËÏÒÂ N-ÓPROÔ ,VWR VLJQLILFD TXH D

HQHUJLD OLYUH SURGX]LGD SHOD KLGUyOLVH GR $73 QR

HVSDoR LQWUDFHOXODU GR HULWUyFLWR p PDLRU ı ËÏÒÂ

N-ÓPROÙ GR TXH D SURGX]LGD VRE FRQGLo}HV SDGUmR GH

ODERUDWyULR ı ÍÌÒË N-ÓPROÙÔ

,ÔÏÔÁÔ 2 $73 H D WUDQVIHUrQFLD GH HQHUJLD TXtPLFDÔ

2 $73 FRQVWLWXL R YtQFXOR HQWUH DV UHDo}HV

SURGXWRUDV H DV UHDo}HV FRQVXPLGRUDV GH HQHUJLDÔ 'XUDQWH R FDWDEROLVPRÒ D SURGXomR GH HQHUJLD OLYUH REWLGD PHGLDQWH D R[LGDomR GRV VXEVWUDWRV GLVSRQtYHLV

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

& . + & 2+ 50 + & 2 32 5 6 JOLFHUDOGHtGR Í 3
&
. + & 2+
50
+
& 2
32
5
6
JOLFHUDOGHtGR Í 3
2 2 & + & 2+ 50 + & 2 32 5 6 Í IRVIRJOLFHUDWR
2 2
&
+ & 2+
50
+
& 2
32
5
6
Í IRVIRJOLFHUDWR

2

+

'' * ̈ ÍÌÒË N-ÓPRO

1$' .
1$' .

1$'+ . + .

+32 7 50

50 2 2 32 6 & + & 2+ 50 + & 2 32 6
50
2
2
32 6
&
+ & 2+
50
+ & 2
32 6
5
ÏÒÍ GLIRVIRJOLFHUDWR
$'3 $7 3
$'3
$7 3

'' * ̈ ÏÂÒ N-ÓPRO

)LJXUD , ÎÔ 6tQWHVH GH $73 HP QtYHO GH

VXEVWUDWR SHOD R[LGDomR GR JOLFHUDOGHtGRÔ

p FRQVHUYDGD QD IRUPDomR GH $73 D SDUWLU GH

$'3 Ú 3L ıUHDomR GH IRVIRULODomR GR $'3ÙÔ 'HSRLVÒ

QR DQDEROLVPRÒ TXDQGR HQHUJLD p UHTXHULGD SDUD RV

GLIHUHQWHV WUDEDOKRV ELROyJLFRVÒ R $73 p KLGUROLVDGR

HP $'3 Ú 3LÒ VHQGR WUDQVIHULGD D HQHUJLD GHVWD

UHDomR SDUD DV UHDo}HV DFRSODGDV TXH DVVLP R

UHTXHUHPÔ

$ UHDomR GH KLGUyOLVH GR $73 SRVVXL XPD

YDULDomR GH HQHUJLD OLYUH DOWDPHQWH QHJDWLYD

ı'* Ìç ÍÌÒË N-ÓPROÙÒ R TXH VLJQLILFD TXH WHP XPD

DOWD WHQGrQFLD D VH UHDOL]DUÒ IDWR TXH p IDYRUHFLGR SRU

YiULRV IDWRUHV„

ıDÙ R $73 SRVVXLÒ HP PpGLDÒ ÍÒË FDUJDV QHJDWLYDV QR

S+ FHOXODU ıÊÒÈÙ HP VHXV JUXSRV KLGUR[LOD GLVVRFLiYHLV

H RV SURGXWRV GD KLGUyOLVH WHQGHP D VH UHSHOLU SRU

FDXVD GH VXDV FDUJDV ı)LJXUD , ÏÙ„

$73 È Ú+ Î 2 o $'3 Í Ú +32 È Î

ıEÙ RV SURGXWRVÒ HVSHFLDOPHQWH R tRQ IRVIDWRÒ WHQGHP D

VH HVWDELOL]DU FRPR KtEULGRV GH UHVVRQkQFLD ıGXSOD

XQLmR FRP FDUiWHU GH VLPSOHV H YLFH YHUVDÙ FRQWHQGRÒ

SRUWDQWRÒ PHQRV HQHUJLD OLYUH ıPDLRU HVWDELOLGDGHÙ‚

ÎÚ

ıFÙ RV FRPSOH[RV GH 0J Ò FRIDWRU SDUWLFLSDQWH GD

UHDomRÒ WHP PDLRU DILQLGDGH SHOR $73 GR TXH SHOR

$'3Ô

$ HQHUJLD FRQWLGD QD XQLmR IRVIDWR QmR HVWi

GHWHUPLQDGD SHOD TXHEUD GHVWD XQLmR IRVIDWRÒ H VLP

SHOD GLIHUHQoD HQWUH D HQHUJLD OLYUH GRV SURGXWRV H D

HQHUJLD OLYUH GRV VXEVWUDWRVÔ

2 $73Ò HQWUHWDQWRÒ QmR p R FRPSRVWR IRVIDWDGR

GH PDLRU HQHUJLDÒ RFXSDQGR XP OXJDU LQWHUPHGLiULR

HQWUH HOHV ı7DEHOD , ÎÙÔ $TXHOHV FRPSRVWRV IRVIDWDGRV

FXMD HQHUJLD OLYUH GH KLGUyOLVH VHMD PHQRU TXH

ÎË N-ÓPRO VmR FRQVLGHUDGRV GH EDL[D HQHUJLDÒ

HQTXDQWR TXH DTXHOHV FRP PDLRU YDORU VmR

FRQVLGHUDGRV GH DOWD HQHUJLDÒ FRPR p R FDVR GR $73Ô

2 $73 H R $'3 VmR UHDJHQWHV REULJDWyULRV HP

TXDVH WRGDV DV UHDo}HV HQ]LPiWLFDV GH WUDQVIHUrQFLD

GH JUXSRV IRVIDWRÔ 2 $'3 VHUYH FRPR R LQWHUPHGLiULR

UHFHSWRU GR JUXSR IRVIDWR TXH SURYpP GRV FRPSRVWRV IRVIDWDGRV GH DOWD HQHUJLD H R $73 FRPR GRDGRU GR JUXSR IRVIDWR SDUD FRPSRVWRV GH EDL[D HQHUJLDÔ

$V UHDo}HV HQGRHUJ{QLFDV RX FRQVXPLGRUDV GH HQHUJLDÒ DV TXDLV HVWmR UHODFLRQDGDVÒ SULQFLSDOPHQWHÒ FRP RV SURFHVVRV GH VtQWHVHÒ SRGHP VHU UHDOL]DGDV QR PHWDEROLVPR GHYLGR HVWDUHP DFRSODGDV FRP UHDo}HV H[RHUJ{QLFDVÒ FRPR D UHDomR GH KLGUyOLVH GR $73Ô

'HVWD IRUPDÒ DV UHDo}HV DFRSODGDV VHUYHP SDUD FRQVHUYDU D HQHUJLD GD R[LGDomRÒ TXH VH HQFRQWUD VRE

D IRUPD GH $73Ô $V UHDo}HV DFRSODGDV UHSUHVHQWDP SURFHVVRV GH

GXDV HWDSDVÔ 1D SULPHLUD HWDSDÒ R JUXSR IRVIDWR p

WUDQVIHULGR D XP VXEVWUDWRÒ PHGLDQWH XQLmR FRYDOHQWHÒ

FRQVHUYDQGR D DOWD HQHUJLD GD XQLmR IRVIDWRÔ 1D

VHJXQGD HWDSDÒ R JUXSR IRVIDWDGR p GHVORFDGR SDUD

IRUPDU 3L H D HQHUJLD OLYUH GHVWD KLGUyOLVH p

DSURYHLWDGD SDUD GLUHFLRQDU D UHDomR HQGRHUJ{QLFD

DFRSODGDÔ ,VWR LPSOLFD TXH DV HQ]LPDV SDUWLFLSDQWHV

QHVWH WLSR GH UHDomR WHQKDP VtWLRV GH XQLmR WDQWR SDUD

R $73 TXDQWR SDUD RV GHPDLV VXEVWUDWRVÔ

&RPR H[HPSOR GH UHDomR DFRSODGDÒ SRGH VHU

FLWDGD D FRQVHUYDomR GD HQHUJLD GH R[LGDomR GR

JOLFHUDOGHtGR VRE IRUPD GH $73 ı)LJXUD , ÎÙÔ 1D

SULPHLUD UHDomRÒ D HQHUJLD REWLGD SHOD R[LGDomR GR

JOLFHUDOGHtGR Í IRVIDWRÒ p XWLOL]DGD SDUD IRVIRULODU R

SURGXWR QR &ÏÒ FRQYHUWHQGR R HP XP FRPSRVWR GH

DOWD HQHUJLDÔ 1D VHJXQGD UHDomRÒ R FRPSRVWR

HQHUJL]DGR WUDQVIHUH R JUXSR IRVIDWR GH &Ï SDUD R

$'3Ò FRQVHUYDQGR D HQHUJLD VRE D IRUPD GH $73Ô 2

YDORU GH '* Ò FRQVLGHUDGDV DV GXDV UHDo}HVÒ p GH

ȉÒÍ N-ÓPROÒ VHQGRÒ SRUWDQWRÒ IDYRUiYHO SDUD TXH D

UHDomR WRWDO RFRUUDÔ

2 $73 QmR p DUPD]HQDGRU GH HQHUJLDÒ PDV XP

LQWHUPHGLiULR ıWUDQVPLVVRUÙ GH HQHUJLD HQWUH

FRPSRVWRVÔ -i D IRVIRFUHDWLQDÒ FRPSRVWR IRUPDGR QR

WHFLGR PXVFXODU D SDUWLU GD FUHDWLQDÒ p XP

DUPD]HQDGRU GH HQHUJLDÒ TXDQGR D FRQFHQWUDomR GH

$73 QR P~VFXOR VH HQFRQWUD HOHYDGD„

Ìç

. + 1 &+ 5 6 & 1 2 + 1 & & 5 +
.
+
1
&+
5
6
& 1
2
+
1
&
&
5
+
2
$7 3
$'3
5
FUHDWLQD

2

. + 1 &+ 6 5 2 & 1 2 3 1 & & +
.
+ 1
&+ 6
5
2 & 1
2
3 1
& &
+
+ 5
2
2

FUHDWLQD IRVIDWR

4XDQGR D FRQFHQWUDomR GH $73 GLPLQXLÒ

7DEHOD , ÎÔ 9DULDomR GH HQHUJLD OLYUH GD KLGUyOLVH GH FRPSRVWRV IRVIDWDGRV GH DOWD HQHUJLDÔ

&RPSRVWR IRVIDWDGR

''* ̈ ıN-ÓPROÙ

IRVIRHQROSLUXYDWR

ÁÏÒ‰

ÏÒÍ GLIRVIRJOLFHUDWR

ȉÒÈ

IRVIRFUHDWLQD

ÈÍÒÏ

$73

ÍÌÒË

JOLFRVH Ï IRVIDWR

ÎÌÒ‰

IUXWRVH Á IRVIDWR

ÏËÒ‰

JOLFRVH Á IRVIDWR

ÏÍÒÂ

JOLFHURO Í IRVIDWR

‰ÒÎ

GXUDQWH D FRQWUDomR PXVFXODUÒ D UHDomR p GHVORFDGD SDUD D HVTXHUGDÒ D ILP GH UHJHQHUDU R $73 QHFHVViULRÔ ([LVWHP DOJXPDV UHDo}HV TXH FRQVRPHP PDLV HQHUJLD GR TXH D JHUDGD FRP D KLGUyOLVH VLPSOHV GR $73Ô 1HVVHV FDVRV R $73 SRGH VRIUHU SLURIRVIRUyOLVHÒ UHDomR GH KLGUyOLVH QR JUXSR IRVIDWR E DR LQYpV GR

JUXSR JÒ FRPR QD KLGUyOLVH FRPXPÔ &RP LVVRÒ p JHUDGR $03 H XP JUXSR SLURIRVIDWR ı33L + Î 3 Î 2 Ê Î ÙÔ

3RVWHULRUPHQWHÒ R 33L p GHVGREUDGR HP GXDV

PROpFXODV GH 3L ı+32 È Î ÙÔ $ UHDomR GH SLURIRVIRUyOLVH

SURGX] XPD TXDQWLGDGH GH HQHUJLD OLYUH PDLRU

ı'* Ìç ÈÍÒÏ N-ÓPROÙ TXH D KLGUyOLVH QRUPDO

ı'* Ìç ÍÌÒË N-ÓPROÙÔ

,ÔÎÔ &LFORV GD PDWpULD QD ELRVIHUDÔ

2 IOX[R GH HQHUJLD QD ELRVIHUD p GH YLD ~QLFDÔ

$VVLPÒ D HQHUJLD VRODU p FDSWDGD SHORV RUJDQLVPRV

DXWRWUyILFRVÒ RV TXDLV D DSURYHLWDP SDUD UHDOL]DU D

IRWRVVtQWHVHÒ H D WUDQVIHUHP SDUD RV RUJDQLVPRV

KHWHURWUyILFRVÔ 1HVWHVÒ HP FDGD XPD GDV UHDo}HV

TXtPLFDVÒ SDUWH GD HQHUJLD p DSURYHLWDGD SDUD

SURGXomR GH WUDEDOKR H SDUWH p GLVVLSDGDÒ

HVSHFLDOPHQWH HP IRUPD GH FDORUÔ 'HVWD IRUPDÒ D

PDWpULD ı&Ò +Ò 2Ò 1Ù p UHFLFODGDÒ VHQGR D HQHUJLD OLYUH

GHJUDGDGDÔ (P RXWUDV SDODYUDV„ &Ò 2Ò 1 H

2 VmR

UHFLFODGRV QD ELRVIHUD HQWUH RV VHUHV DXWRWUyILFRV H RV

KHWHURWUyILFRVÒ VHQGR D HQHUJLD VRODU D IRUoD GLUHFLRQDO

GHVWHV SURFHVVRVÔ 2V FLFORV ELRJHRTXtPLFRV HQYROYHP

D UHWLUDGD H R UHWRUQR GRV HOHPHQWRV TXtPLFRV QD

ELRVIHUDÔ

+ Î

,ÔÎÔÏÔ &LFOR GR FDUERQRÔ

$ YLGD QD ELRVIHUD GHSHQGH GR VRO H GRV

RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÒ RV TXDLV XWLOL]DP D HQHUJLD

OXPLQRVD SDUDÒ D SDUWLU GR &2 Î GD DWPRVIHUD H GD

+ Î 2Ò VLQWHWL]DU FRPSRVWRV RUJkQLFRVÒ ~QLFDV IRQWHV GH

FDUERQR XWLOL]iYHLV SHORV VHUHV YLYRV KHWHURWUyILFRVÔ

([HPSORV GH RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRV VmR DV EDFWpULDV

IRWRVVLQWpWLFDV H DV IROKDV YHUGHV GDV SODQWDVÔ (VVHV

RUJDQLVPRV UHGX]HP R &2

Î SDUD VLQWHWL]DU

FDUERLGUDWRVÔ

2V RUJDQLVPRV KHWHURWUyILFRV QmR SRGHP

XWLOL]DU R &2 GD DWPRVIHUDÒ GHYHQGR XWLOL]DU FRPR

IRQWH GH HQHUJLD RV FRPSRVWRV VLQWHWL]DGRV SHORV

RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÒ R[LGDQGR RV JUDoDV DR

R[LJrQLR DWPRVIpULFRÔ 1HVWH SURFHVVR R &2 Î HD+ Î 2

VmR OLEHUDGRV SDUD R PHLRÔ 2 &2 p UHFLFODGR VHQGR

UHXWLOL]DGR SHORV RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÔ (VWH HYHQWR

FRQVWLWXL VH QR FLFOR GR FDUERQR QD ELRVIHUDÔ

WRQHODGDV GH &2 Î

VmR OLEHUDGDV DQXDOPHQWH QD DWPRVIHUD SHORV

RUJDQLVPRV KHWHURWUyILFRVÒ D PDLRU SDUWH GR TXDO p

UHFLFODGD SHORV RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÔ 0XLWR GR &

SRGH ILFDU UHWLGR SRU ORQJRV SHUtRGRV GH WHPSR QD

IRUPD GH FRPEXVWtYHLV IyVVHLV ıFDUYmRÒ SHWUyOHRÙ

KDYHQGRÒ SRUWDQWRÒ XPD WURFD GHPRUDGD GH & QD ELRVIHUDÒ GLIHUHQWH GD WURFD UiSLGD TXH H[LVWH HQWUH R

&2 Î XWLOL]DGR QD IRWRVVtQWHVH SHODV SODQWDV H R OLEHUDGR QD UHVSLUDomR SHORV DQLPDLVÔ $ FRPEXVWmR FRPSOHWD GRV FRPSRVWRV RUJkQLFRV OLEHUD GLy[LGR GH FDUERQR ı&2 Î Ù HQTXDQWR

Î

Î

$SUR[LPDGDPHQWH ÍÒË[ÏÌ

ÏÏ

TXH D FRPEXVWmR LQFRPSOHWDÒ FRPR D TXH RFRUUH QRV PRWRUHV GH FRPEXVWmR LQWHUQDÒ OLEHUD PRQy[LGR GH FDUERQR ı&2ÙÒ R TXDO p Wy[LFR SDUD RV DQLPDLVÔ $

FRQFHQWUDomR GH &2 Î QD DWPRVIHUD DXPHQWRX HP Íͯ QD ~OWLPD GpFDGDÒ GHYHQGR DWLQJLU YDORUHV SUy[LPRV

GH ÌÒÌȯ QR DQR ÎÌÌÌÔ 3DUD TXH HVWH H[FHVVR GH &2 Î

SRVVD VHU UHFLFODGR PHGLDQWH IRWRVVtQWHVHÒ VHULD QHFHVViULR DXPHQWDU HP Ë Â¯ R Q~PHUR GH SODQWDVÔ

,ÔÎÔÎÔ &LFOR GR R[LJrQLRÔ

2 R[LJrQLR UHSUHVHQWD Îϯ GD DWPRVIHUDÒ

HVWDQGR SULQFLSDOPHQWH FRPR 2 Ò &2 H+ Î 2Ô 2XWUDV

IRQWHV VmR QLWUDWRV ı12 Ù H VXOIDWRV ı62 È Î ÙÔ 2 PDLV

LPSRUWDQWH SURFHVVR IRUPDGRU GH 2 p D IRWRVVtQWHVHÔ

2 FLFOR GR R[LJrQLR HVWi GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGR FRP

R FLFOR GR FDUERQRÔ 2V DQLPDLV H YHJHWDLV IL[DP

GLUHWDPHQWH R 2

Î GD DWPRVIHUDÒ PDV RV YHJHWDLVÒ

GLIHUHQWHPHQWH GRV DQLPDLVÒ WDPEpP OLEHUDP 2 Î QR

SURFHVVR GD IRWRVVtQWHVH ıIRWyOLVH GD iJXDÙÔ 1R FDVR

GRV DQLPDLVÒ R R[LJrQLR p OLEHUDGR VRE IRUPD GH &2 Î

H QmR OLYUHÒ FRPR p R FDVR GRV YHJHWDLVÔ

$ IRWRVVtQWHVH H D UHVSLUDomRÒ SRU VHUHP

FtFOLFDVÒ VH FRQWUDEDODQoDPÒ QmR KDYHQGR DOWHUDomR QD

TXDQWLGDGH GH 2 QD DWPRVIHUDÔ $ PDLRU SDUWH GR 2 Î

DWPRVIpULFR p SURGX]LGR SHORV RUJDQLVPRV PDULQKRV H

RXWUD JUDQGH SDUWH SHODV IORUHVWDVÔ

Î

Î

Î

Í

Î

,ÔÎÔÍÔ &LFOR GR QLWURJrQLRÔ

2 QLWURJrQLR p R PDLRU FRPSRQHQWH

DWPRVIpULFR ıʯ GR DUÙÔ (QWUHWDQWRÒ R QLWURJrQLR HP

IRUPD VRO~YHOÒ LVWR pÒ QD IRUPD ELRORJLFDPHQWH ~WLOÒ p

HVFDVVR QD QDWXUH]DÔ 6XD IRUPD PDLV DEXQGDQWH p

FRPR QLWURJrQLR PROHFXODU ı1 Î Ù SUHVHQWH QR DU H D

SDUWLU GHOH GHYH VHU LQFRUSRUDGR QRV VHUHV YLYRVÔ

$OJXQV PLFURUJDQLVPRV SRGHP XWLOL]DU HVVH

QLWURJrQLR YROiWLO DWUDYpV GR SURFHVVR GHQRPLQDGR

IL[DomR ELROyJLFD GR QLWURJrQLRÒ QR TXDO R 1 Î

DWPRVIpULFR p UHGX]LGR D DP{QLD ı1+ Í ÙÔ (QWUH HVVHV

RUJDQLVPRV HVWmR DV EDFWpULDV GRV JrQHURV 1LWUREDFWHU

H 5KL]RELXPÒ HVWH ~OWLPR DVVRFLDGR jV UDt]HV GH

OHJXPLQRVDVÒ H DV DOJDV FLDQRItFHDVÔ

8P Q~PHUR UHODWLYDPHQWH DEXQGDQWH GH

EDFWpULDV GR VRORÒ FRPR DTXHODV GR JrQHUR

1LWURVVRPRQDVÒ DV TXDLV REWrP VXD HQHUJLD PHGLDQWH

D R[LGDomR GD 1+ Í Ò DVVLPLOD D DP{QLD R[LGDQGR D

SDUD IRUPDU QLWULWRV ı12 Î ÙÔ 3RVWHULRUPHQWH DV

EDFWpULDV GR JrQHUR 1LWUREDFWHU R[LGDP RV QLWULWRV D

QLWUDWRV ı12 Í ÙÔ

2 SURFHVVR GH R[LGDomR GD DP{QLD DWp QLWUDWR p

FRQKHFLGR FRPR QLWULILFDomRÒ FRQVWLWXLQGR D IRUPD

SHOD TXDO SUDWLFDPHQWH WRGD D 1+ Í SUHVHQWH QR VROR p

FRQVHUYDGDÒ TXHÒ GH RXWUD IRUPDÒ VH YRODWLOL]DULDÔ

2XWUDV IRQWHV GH QLWUDWRV QR VROR VmR D

FRPELQDomR GLUHWD GH 1 Î FRP 2 Î SHOD DomR GH

GHVFDUJDV HOpWULFDV ıUDLRVÙÒ D GHFRPSRVLomR GH PDWpULD

RUJkQLFD H RV IHUWLOL]DQWHV QLWURJHQDGRVÔ &RQWXGRÒ D IL[DomR ELROyJLFD GR QLWURJrQLR FRQWULEXL FRP FHUFD

GH ‰Ì¯ GR 1 Î IL[DGR QD ELRVIHUDÔ

2V QLWUDWRV H QLWULWRV SURGX]LGRV SHODV EDFWpULDV QLWULILFDQWHV VmR FDSWDGRV SHODV SODQWDVÒ DV TXDLV RV UHGX]HP GH QRYR D 1+ Í SRU DomR GDV

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

HQ]LPDV QLWUDWR UHGXWDVHVÒ QR SURFHVVR FRQKHFLGR FRPR GHVQLWULILFDomRÔ $ 1+ Í GHQWUR GDV FpOXODV

YHJHWDLV p XWLOL]DGD SDUD D ELRVVtQWHVH GH DPLQRiFLGRV

H GH SURWHtQDVÔ (VWDV SURWHtQDV YHJHWDLV VmR GHSRLV XVDGDV SHORV DQLPDLV SDUD FREULU DV GHPDQGDV GH DPLQRiFLGRVÔ &RP D PRUWH GRV DQLPDLVÒ VXDV SURWHtQDV VmR GHJUDGDGDVÒ JHUDQGR FRPR SURGXWR

QLWURJHQDGR D 1+ Í Ò TXH p GHYROYLGD DR VROR SDUD VHU FRQYHUWLGD QRYDPHQWH HP QLWUDWRV H QLWULWRVÒ SHODV

EDFWpULDV QLWULILFDQWHVÒ IHFKDQGR DVVLP R FLFOR GR

QLWURJrQLR SODQWD DQLPDO DWPRVIHUDÔ

2 QLWURJrQLR SRGH VHU H[FUHWDGR QRV DQLPDLV

QD IRUPD GH XUpLD ıPDPtIHURVÙÒ iFLGR ~ULFR ıDYHV H

UpSWHLVÙ RX DP{QLD ıSHL[HVÙÔ 'H TXDOTXHU IRUPDÒ R

SURGXWR ILQDO GD GHFRPSRVLomR VHPSUH p D DP{QLDÔ

2 QLWUDWR WDPEpP SRGH VHU UHGX]LGR D DP{QLD

SHOD DomR GDV EDFWpULDV GHVQLWULILFDQWHV ı3VHXGRPRQDV

VSLULOLXPÙHR1 Î UHWRUQDU j DWPRVIHUD SRU

YRODWLOL]DomR GD 1+ Í Ô e HVWLPDGR TXH ÂÌ PLOK}HV GH

WRQHODGDV GH 1 Î FLUFXODP HQWUH D DWPRVIHUD H D

ELRVIHUD DQXDOPHQWHÔ

2V RUJDQLVPRV IL[DGRUHV GR QLWURJrQLR SRGHP

VHU GH YiULRV WLSRV„

ıDÙ FLDQREDFWpULDV H DOJDV YHUGH D]XLV SUHVHQWHV QR

VROR H QDV iJXDV GRFHV H VDOJDGDVÒ

ıEÙ $]RWREDFWHU RX EDFWpULDV SUHVHQWHV HP IRUPD

DEXQGDQWH QR VROR‚

ıFÙ EDFWpULDV HP VLPELRVH FRP SODQWDV OHJXPLQRVDVÔ

(QWUH HVWDV ~OWLPDVÒ VmR LPSRUWDQWHV DV

EDFWpULDV GR JrQHUR 5KL]RELXPÒ DV TXDLV VH ORFDOL]DP

QRV QyGXORV GDV UDt]HV GDV OHJXPLQRVDVÔ 5KL]RELXP

IL[D R QLWURJrQLR SDUD VXD PXOWLSOLFDomR H SDUD XVR GD

SODQWDÒ UHFHEHQGR HP WURFD FRPSRVWRV QHFHVViULRV

SDUD R SUySULR SURFHVVR GH IL[DomR GH QLWURJrQLRÒ TXH

D SODQWD SRGH VLQWHWL]DU PDV QmR XWLOL]D HP VHX

PHWDEROLVPRÔ $VVLPÒ D SODQWD VLQWHWL]D D SRUomR KHPH

GD OHJKHPRJORELQDÒ SURWHtQD GH DOWD DILQLGDGH SHOR

R[LJrQLRÒ TXH D EDFWpULD SUHFLVD SDUD PDQWHU EDL[RV RV

QtYHLV GH 2 Î Ò R TXDO p LQLELGRU GR SURFHVVR GH IL[DomR

GH 1 Î Ô

2 SURFHVVR GH IL[DomR GH QLWURJrQLR p EDVWDQWH

FRPSOH[R H p UHDOL]DGR SHOR VLVWHPD HQ]LPiWLFR

QLWURJHQDVHÔ 1HVVH SURFHVVR RFRUUH UHGXomR GH XPD

PROpFXOD GH 1 Î SDUD SURGX]LU GXDV PROpFXODV GH 1+ Í

2 2 2 7 + & & & 7 + & & . 7 &2
2
2
2
7 + &
& &
7 + &
&
. 7 &2
. ; H
0
6
6
5
2
6 &R$
SLUXYDWR
DFHWLO &R$
.
7 + 6
&R$
IHUUHGR[LQD
R[LGDGD
1
49
$73 . 43 + .
. ; H 0
5
IHUUHGR[LQD
.
5 1+ 7
49
$'3
.
49 3L
.
UHGX]LGD
+ 5

)LJXUD , ÍÔ 5HDo}HV TXtPLFDV GD IL[DomR ELROyJLFD GR QLWURJrQLR DWPRVIpULFRÔ

1 Î Ú Í+ Î o Î1+ Í

(VWD UHDomR p EDVWDQWH H[RHUJ{QLFD ı'* Ìç ÍÍÒË N-ÓPROÙ HVWDQGR GLUHFLRQDGD SDUD D GLUHLWD VRE FRQGLo}HV SDGUmRÔ (QWUHWDQWRÒ D IRUWH OLJDomR FRYDOHQWH HQWUH RV GRLV 1 GD PROpFXOD GH 1 Î ı1{1Ù UHSUHVHQWD XPD JUDQGH EDUUHLUD HQHUJpWLFD GH

DWLYDomR ıHQHUJLD GH OLJDomR GH ‰ÈÎ N-ÓPROÙ D TXDO

SRGH VHU VXSHUDGD SHOR VLVWHPD QLWURJHQDVH H SHOD

HQHUJLD GH KLGUyOLVH GR $73Ô 2 $73 WDPEpP WHP

XPD IXQomR FDWDOtWLFDÒ DOpP GH WHUPRGLQkPLFDÒ QR

SURFHVVRÒ SRLV VH XQH j HQ]LPD FDXVDQGR XPD

PXGDQoD FRQIRUPDFLRQDO TXH FRQWULEXL SDUD GLPLQXLU

D HQHUJLD GH DWLYDomR GR VLVWHPDÔ 2V iWRPRV GH + VmR

GRDGRV SHOD FRHQ]LPD 1$'3+ DWUDYpV GD

IHUUHGR[LQDÒ XPD SURWHtQD IHUUR VXOIXUDGD TXH

WUDQVIHUH RV HOpWURQV DR 1Ô 2V + LQLFLDLV VmR REWLGRV

SHOD R[LGDomR GR SLUXYDWRÔ $ UHDomR FRPSOHWD GD

IL[DomR GR QLWURJrQLR DWPRVIpULFR p PRVWUDGD QD

)LJXUD , ÍÔ

2 FRPSOH[R QLWURJHQDVH HVWi IRUPDGR SRU GXDV

HQ]LPDVÔ $ SULPHLUD GHODVÒ D GLQLWURJHQDVH UHGXWDVHÒ p

XP KRPRGtPHUR FRP SHVR PROHFXODU WRWDO GH ÁÌ N'

TXH SRVVXL XP FHQWUR IHUUR VXOIXUDGR ı)H È 6 È Ù GH

UHGXomR R[LGDomRÔ $ VHJXQGDÒ p D GLQLWURJHQDVHÒ XP

WHWUkPHUR TXH FRQWpP GXDV VXEXQLGDGHV GLIHUHQWHV

UHSHWLGDV ıSHVR PROHFXODU WRWDO GH ÎÈÌ N'Ù H XP

FHQWUR GH )H H 0R GH y[LGR UHGXomRÔ

2V Â HOpWURQV QHFHVViULRV QD UHDomR ıÁ SDUD

UHGX]LU R 1

REULJDWyULD GR PHFDQLVPR GD UHDomRÙ VmR WUDQVIHULGRV

SHOD GLQLWURJHQDVH UHGXWDVH HP HWDSDV VXFHVVLYDV„

Î H Î SDUD SURGX]LU + Î FRPR SDUWH

5 H 0 5 H 0 5 H 0 1 1 +1 1+ + 1
5
H
0
5 H
0
5 H 0
1 1
+1 1+
+ 1 1+ 5
5
5 +
.
5
+
.
5
+ .

5 1+ 6

2 VLVWHPD QLWURJHQDVH p PXLWR OiELO QD

SUHVHQoD GH R[LJrQLRÔ $VVLPÒ DV EDFWpULDV DHUyELFDV

WrP PHFDQLVPRV SDUD HYLWDU R DXPHQWR GH 2 Î HP VHX

LQWHULRUÒ WDLV FRPR SDUHGHV PDLV JURVVDV TXH

GLILFXOWDP D GLIXVmRÒ GHVDFRSODPHQWR GD FDGHLD GH

WUDQVSRUWH GH HOpWURQV SDUD FRQVXPLU UDSLGDPHQWH R

2 Î H D DomR GD OHJKHPRJORELQD QDV EDFWpULDV

VLPELyWLFDV FRP OHJXPLQRVDVÔ $ OHJKHPRJORELQD p

XPD SURWHtQD GH DOWD DILQLGDGH SRU 2 Î Ò OHYDQGR R

GLUHWDPHQWH D VHXV UHFHSWRUHV QR VLVWHPD GH WUDQVSRUWH

HOHWU{QLFR GD EDFWpULDÒ LPSHGLQGR TXH ILTXH VRO~YHO H

DXPHQWH VXD FRQFHQWUDomRÔ

*UDoDV j IL[DomR GR QLWURJrQLR DWPRVIpULFR

SHODV EDFWpULDV 5KL]RELXP HP VLPELRVH FRP DV

OHJXPLQRVDVÒ RV VRORV SRGHP VHU HQULTXHFLGRV

PHGLDQWH D XWLOL]DomR GHVVDV FXOWXUDV ıIHLMmRÒ DOIDIDÒ

WUHYRÒ DPHQGRLPÙ GLPLQXLQGR DVVLP R XVR GH

IHUWLOL]DQWHV TXtPLFRVÔ 2V HVWXGRV GH ELRORJLD

PROHFXODU H DV WpFQLFDV GR '1$ UHFRPELQDQWH WUDWDP GH LGHQWLILFDU H FDUDFWHUL]DU RV JHQHV UHODFLRQDGRV FRP R FRPSOH[R QLWURJHQDVH SDUD LQFRUSRUi ORV HP EDFWpULDV H SODQWDV ıRUJDQLVPRV WUDQVJrQLFRVÙ TXH QDWXUDOPHQWH QmR SRGHP FDSWDU R 1 Î DWPRVIpULFRÔ 2

GHVDILR p FRQVHJXLU WDPEpP LQFRUSRUDU RV PHFDQLVPRV SDUD HYLWDU D DomR LQLELWyULD GR 2 Î QR VLVWHPDÒ EHP FRPR RV PHFDQLVPRV GH UHJXODomR GD H[SUHVVmR GHVVHV JHQHVÔ

,ÔÍÔ 0HWDEROLVPR LQWHUPHGLiULRÔ 2 PHWDEROLVPR FRUUHVSRQGH DR WRWDO GH UHDo}HV TXtPLFDV TXH RFRUUHP HP XPD FpOXOD RX HP XP RUJDQLVPRÒ UHDo}HV TXH VmR UHDOL]DGDV HP IRUPD

SHUIHLWDPHQWH FRRUGHQDGD H TXH OHYDP j WURFD GH

PDWpULD H GH HQHUJLD HQWUH D FpOXOD H VHX PHLRÒ SDUD D

PDQXWHQomR GRV SURFHVVRV YLWDLV GR RUJDQLVPRÔ 1DV

GLIHUHQWHV YLDV PHWDEyOLFDV H[LVWHPÒ JHUDOPHQWHÒ RV

FRPSRVWRV SUHFXUVRUHVÒ YiULRV PHWDEyOLWRV

LQWHUPHGLiULRV H RV SURGXWRV ILQDLVÔ

2 WHUPR PHWDEROLVPR LQWHUPHGLiULR p

IUHTXHQWHPHQWH XWLOL]DGR SDUD UHIHULU VH D WRGDV DV

UHDo}HV LQWHUPHGLiULDV GDV GLIHUHQWHV HWDSDV TXH

FRPS}HP DV YLDV PHWDEyOLFDVÔ

$V IXQo}HV HVSHFtILFDV GR PHWDEROLVPR VmR„

ıDÙ REWHQomR GH HQHUJLD TXtPLFD D SDUWLU GH PROpFXODV

FRPEXVWtYHLVÒ QR FDVR GRV RUJDQLVPRV KHWHURWUyILFRVÒ

RX D SDUWLU GD DEVRUomR GH OX] VRODUÒ QR FDVR GRV

RUJDQLVPRV DXWRWUyILFRVÔ 2V SULPHLURV UHTXHUHP

IRUPDV UHGX]LGDV GH FDUERLGUDWRVÒ FRPR D JOLFRVHÒ

FRPR IRQWH EiVLFD GH HQHUJLD HQTXDQWR TXH RV ~OWLPRV

UHTXHUHP VRPHQWH &2 Î FRPR IRQWH GH FDUERQR

H[yJHQRÒ DOpP GD HQHUJLD VRODU‚

ıEÙ FRQYHUVmR GDV PROpFXODV H[yJHQDV ıQXWULHQWHVÙ HP

XQLGDGHV HVWUXWXUDLV GDV ELRPROpFXODV FRPSRQHQWHV

GR RUJDQLVPR DQLPDO‚

ıFÙ PRQWDJHP GHVWDV XQLGDGHV SDUD IRUPDU

ELRPROpFXODV PDLV FRPSOH[DVÒ FRPR DV SURWHtQDVÒ RV

iFLGRV QXFOpLFRVÒ RV OLStGLRV H RV SROLVVDFDUtGLRV‚

ıGÙ IRUPDomR H GHJUDGDomR GH ELRPROpFXODV

IXQFLRQDLVÒ FRPR DV HQ]LPDVÒ RV KRUP{QLRVÒ RV

UHFHSWRUHVÒ RV WUDQVSRUWDGRUHV H DV FRHQ]LPDVÔ

2 PHWDEROLVPRÒ DSHVDU GH VXD DSDUHQWH

FRPSOH[LGDGH GH YLDV H UHDo}HVÒ SRGH VHU UHVXPLGR

HP GXDV IDVHV„ FDWDEROLVPR H DQDEROLVPRÔ

2 FDWDEROLVPR WDPEpP p FKDPDGR GH IDVH

GHJUDGDWLYD RX R[LGDWLYDÔ 1DV YLDV FDWDEyOLFDV DV

PROpFXODV H[yJHQDV RX DV PROpFXODV GH UHVHUYD VmR

GHJUDGDGDV PHGLDQWH R[LGDomRÒ UHVXOWDQGR HP

PROpFXODV PDLV VLPSOHVÒ WDLV FRPR DFHWLO &R$Ò

ODFWDWRÒ &2 H 1+ Ô (VWH SURFHVVR HVWi DFRPSDQKDGR

GH SURGXomR GH HQHUJLD TXtPLFD PHGLDQWH UHDo}HV

R[LGDWLYDV TXH OHYDP j FRQVHUYDomR GD HQHUJLD QD

IRUPD GH $73 H GH FRHQ]LPDV UHGX]LGDV ı1$'+ H

1$'3+ÙÔ

1R DQDEROLVPRÒ WDPEpP FRQKHFLGR FRPR IDVH

ELRVVLQWpWLFD RX UHGXWLYDÒ RFRUUH D ELRVVtQWHVH

HQ]LPiWLFD GH PROpFXODV FRPSOH[DV D SDUWLU GH

XQLGDGHV VLPSOHVÔ 1HVWH SURFHVVR p FRQVXPLGD

HQHUJLD TXtPLFDÒ D TXDO p IRUQHFLGD SHOR $73Ò H

RFRUUHP UHDo}HV GH UHGXomRÒ SDUD R TXH VmR XWLOL]DGDV

DV FRHQ]LPDV UHGX]LGDV 1$'+ H 1$'3+Ô $V HWDSDV P~OWLSODV SUHVHQWHV QDV YLDV PHWDEyOLFDV VmR QHFHVViULDV SDUD ID]HU PDLV IOH[tYHO H YHUViWLO R PHWDEROLVPR LQWHUPHGLiULR H UHDOL]DU LQWHU FRQYHUV}HVÔ 6H DV URWDV RFRUUHVVHP HP XPD ~QLFD

Î

Í

HWDSDÒ R PHWDEROLVPR VHULD PXLWR UtJLGR H LUUHYHUVtYHOÔ 7DPEpPÒ DWUDYpV GHVWDV HWDSDVÒ p SRVVtYHO PD[LPL]DU

D SURGXomR GH $73Ò FRP D HQHUJLD HVSHFtILFD

UHTXHULGD HP FDGD HVWiJLRÔ 'H RXWUD IRUPDÒ VH RFRUUHVVH XPD HWDSD Vy RX XPDV SRXFDV HWDSDVÒ HQHUJLD H[FHVVLYD VHULD OLEHUDGD HP SRXFDV UHDo}HVÒ

SURGX]LQGR VH PXLWR FDORU H RFRUUHQGR JUDQGH SHUGD

GH HQHUJLDÔ $V YLDV PHWDEyOLFDV SRGHP VHU OLQHDUHVÒ

FtFOLFDV RX UDPLILFDGDVÔ (VWDV ~OWLPDV SRGHP VHU

FRQYHUJHQWHV ıFDWDEROLVPRÙ RX GLYHUJHQWHV

ıDQDEROLVPRÙÔ

2 PHWDEROLVPRÒ GH IRUPD JOREDOÒ FRPSUHHQGH

D LQWHJUDomR GH WUrV IDVHV„

ıDÙ GHJUDGDomR HÓRX VtQWHVH GH PROpFXODV FRPSOH[DV D

SDUWLU GH XQLGDGHV VLPSOHV‚

ıEÙ SURGXomR GH ELRPROpFXODV VLPSOHV TXH VmR

FRPSRVWRV LQWHUPHGLiULRV FRPXQV GDV URWDV

PHWDEyOLFDVÒ WDO FRPR R DFHWLO &R$‚

ıFÙ R[LGDomR FRPSOHWD GRV FRPSRVWRV LQWHUPHGLiULRV

FRPXQV DWp &2 H+ 2Ô

Î

Î

(VWD ~OWLPD IDVH WDPEpP IRUQHFH DV PROpFXODV

SUHFXUVRUDV QHFHVViULDV SDUD DV URWDV ELRVVLQWpWLFDVÒ

UHFHEHQGR R QRPH GH IDVH DQILEyOLFDÒ RX VHMDÒ HVWD

IDVH SRGH WHU UHDo}HV GHJUDGDWLYDV RX ELRVVLQWpWLFDV

GHSHQGHQGR GDV QHFHVVLGDGHV PHWDEyOLFDVÔ

$V URWDV FDWDEyOLFD H DQDEyOLFD JHUDOPHQWH WrP

GLIHUHQWHV HQ]LPDVÒ HPERUDÒ jV YH]HVÒ FRPSDUWLOKHP

FDPLQKRV ıHQ]LPDVÙ FRPXQVÔ 1R FRQWUROH GR

PHWDEROLVPR p REVHUYDGR TXH DV YLDV GHJUDGDWLYD H GH

VtQWHVH WrP URWDV GLIHUHQWHVÒ R TXDO p QHFHVViULR

SRUTXH„ ıDÙ R UHYHUVR GD URWD FDWDEyOLFD p XP

LPSRVVtYHO HQHUJpWLFR‚ ıEÙ D UHJXODomR GR DQDEROLVPR

H GR FDWDEROLVPR p GLIHUHQWH H LQGHSHQGHQWHÒ R TXH

VLJQLILFD TXH VH XPD URWD HVWLYHU DWLYDÒ D RXWUD GHYH

HVWDU LQWHUURPSLGD‚ H ıFÙ DV URWDV RFRUUHP JHUDOPHQWH

HP GLIHUHQWHV FRPSDUWLPHQWRV FHOXODUHVÔ 3RU H[HPSORÒ

D R[LGDomR GRV iFLGRV JUD[RV RFRUUH QD PLWRF{QGULDÒ

HQTXDQWR TXH D VtQWHVH GRV PHVPRV RFRUUH QR FLWRVVROÔ

$V YLDV PHWDEyOLFDV VmR UHJXODGDV HP WUrV

QtYHLV„

ıDÙ SHOD DomR GDV HQ]LPDV DORVWpULFDVÒ DV TXDLV

FRQWURODP YLDV PHWDEyOLFDV SRU PRGLILFDomR GDV VXDV

DWLYLGDGHVÒ DWUDYpV GH PRGXODGRUHV HVWLPXODWyULRV RX

LQLELWyULRV‚

ıEÙ SRU PHLR GRV KRUP{QLRVÒ RV TXDLV VmR PHQVDJHLURV

TXtPLFRV TXH UHJXODP R PHWDEROLVPR GH yUJmRVÒ

WHFLGRV HÒ HP RFDVL}HVÒ GH DSDUHOKRV H VLVWHPDV‚ HVWH

QtYHO GH FRQWUROH SRGH WHU HIHLWRV GH PDLRU DOFDQFH

TXH DV HQ]LPDV DORVWpULFDV‚

ıFÙ SHOD YHORFLGDGH GDV HWDSDV PHWDEyOLFDVÒ D TXDO HVWi

HP IXQomR GD FRQFHQWUDomR GDV HQ]LPDV

FRUUHVSRQGHQWHVÒ LVWR pÒ GD WD[D GH VtQWHVH H

GHJUDGDomR GHVVDV HQ]LPDVÒ R TXH GHSHQGH GR

FRQWUROH GD H[SUHVVmR JrQLFD QDV FpOXODVÔ

'LDQWH GD JUDQGH TXDQWLGDGH GH UHDo}HV TXtPLFDV H[LVWHQWHV QR PHWDEROLVPR H D ILP GH

HQFRQWUDU VHQWLGR HP GHWHUPLQDGD UHDomR RX YLD PHWDEyOLFDÒ p QHFHVViULR SHUJXQWDU„

ıDÙ TXH YDQWDJHP WHP SDUD D FpOXOD H SDUD R

RUJDQLVPR D UHDOL]DomR GHVVD UHDomR RX YLD

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

PHWDEyOLFD" ıEÙ TXH UHODomR H[LVWH HQWUH HVVD UHDomR RX YLD FRP RXWUDV YLDV PHWDEyOLFDV H FRPR HODV IDYRUHFHP R FUHVFLPHQWR HÓRX D PDQXWHQomR GDV IXQo}HV GR RUJDQLVPR" ıFÙ GH TXH IRUPD RV QtYHLV GH FRQWUROH GR PHWDEROLVPR TXH DWXDP VREUH HVVD YLD HP SDUWLFXODU FRQWULEXHP SDUD PDQWHU R HTXLOtEULR GR RUJDQLVPR"

,ÔÍÔÏÔ )XQomR GR $73 H GR 1$' QR

PHWDEROLVPRÔ

$ JUDQGH PDLRULD GD HQHUJLD OLYUH REWLGD SHOD

R[LGDomR GRV QXWULHQWHV GXUDQWH R FDWDEROLVPR p

FRQVHUYDGD PHGLDQWH UHDo}HV DFRSODGDV j VtQWHVH GH

$73 D SDUWLU GH $'3 H GH IRVIDWR LQRUJkQLFRÔ

7DQWR $73 TXDQWR $'3 H 3L HVWmR SUHVHQWHV

HP WRGRV RV VHUHV YLYRV H VHUYHP XQLYHUVDOPHQWH

FRPR VLVWHPDV GH WUDQVPLVVmR GH HQHUJLDÔ

$ HQHUJLD SUHVHQWH QR $73 p XWLOL]DGD

SRVWHULRUPHQWH QRV SURFHVVRV FHOXODUHV TXH UHTXHUHP

HQHUJLD ıELRVVtQWHVHÒ FRQWUDomR H PRWLOLGDGHÒ

WUDQVSRUWH DWLYR H WUDQVPLVVmR GD LQIRUPDomR

JHQpWLFDÙÒ SRLV R $73 WUDQVIHUH VXD HQHUJLD TXDQGR

RFRUUH D SHUGD ıKLGUyOLVHÙ GH VHX JUXSR IRVIDWR H

TXDQGR HVWD UHDomR p DFRSODGD FRP DTXHODV UHDo}HV

TXH GHPDQGDP HQHUJLDÔ

1$' Ú Ó1$'+ p EDL[DÒ VmR IDYRUHFLGRV RV SURFHVVRV UHGXWLYRVÒ LVWR pÒ D WUDQVIHUrQFLD GH HOpWURQV D VXEVWUDWRV R[LGDGRVÔ 6mR FRQKHFLGDV PDLV GH ÎÌÌ HQ]LPDV y[LGR UHGXWDVHV RX GHVLGURJHQDVHV TXH UHTXHUHP 1$' Ú RX 1$'3 Ú HP UHDo}HV GH R[LGDomR GH VXEVWUDWR RX 1$'+ RX 1$'3+ HP UHDo}HV GH UHGXomR GH VXEVWUDWRÔ 2XWUDV FRHQ]LPDV TXH SDUWLFLSDP HP UHDo}HV GH WUDQVIHUrQFLD GH HOpWURQV VmR RV

QXFOHRWtGHRV IODYtQLFRV )01 H )$'Ò GHULYDGRV GD

ULERIODYLQDÒ FXMDV IRUPDV UHGX]LGDV VmR )01+ Î H

)$'+ Î Ô

,ÔÍÔÎÔ $ GLYLVmR GR WUDEDOKR QR PHWDEROLVPRÔ

&DGD FpOXODÒ FDGD WHFLGR H FDGD yUJmR QR

RUJDQLVPR DQLPDO WrP XPD IXQomR HVSHFtILFDÒ IDWR

TXH p UHIOHWLGR HP VXD DQDWRPLD H VXD DWLYLGDGH

PHWDEyOLFDÔ 2 P~VFXOR HVTXHOpWLFR XVD D HQHUJLD

PHWDEyOLFD SDUD R PRYLPHQWRÒ R WHFLGR DGLSRVR

DUPD]HQD H OLEHUD JRUGXUDVÒ TXH VHUYHP FRPR

FRPEXVWtYHO QDV RXWUDV FpOXODV GR RUJDQLVPR H RV

QHXU{QLRV GR VLVWHPD QHUYRVR XWLOL]DP R WUDQVSRUWH GH

tRQV H QHXURWUDQVPLVVRUHV DWUDYpV GD PHPEUDQD SDUD

SURSDJDomR GH LQIRUPDomRÔ

2V SULQFLSDLV WHFLGRV GR RUJDQLVPR DQLPDO H R

WUDEDOKR TXH HOHV GHVHPSHQKDP VHUmR GLVFXWLGRV D

2 $'3 UHVXOWDQWH GD KLGUyOLVH GR $73 p

VHJXLUÔ

IRVIRULODGR QRYDPHQWH HP UHDo}HV DFRSODGDV GR

FDWDEROLVPR TXH SURGX]HP HQHUJLD VXILFLHQWH SDUD

,ÔÍÔÎÔÏÔ 2 ItJDGRÔ

UHJHQHUDU $73 ıIRVIRULODo}HV R[LGDWLYD H HP QtYHO GH

VXEVWUDWRÙÔ 'HVWD IRUPD p JHUDGR XP FLFOR GH HQHUJLD

QD FpOXODÒ QR TXDO R $73 VHUYH GH WUDQVPLVVRU GH

HQHUJLD TXH OLJD DV UHDo}HV SURGXWRUDV GH HQHUJLD FRP

DV UHDo}HV FRQVXPLGRUDV GH HQHUJLDÔ

8PD VHJXQGD IRUPD GH WUDQVIHULU D HQHUJLD

TXtPLFD GR FDWDEROLVPR SDUD R DQDEROLVPRÒ

VLPXOWkQHD FRP D IRVIRULODomR GH $'3Ò p PHGLDQWH R

WUDQVSRUWH GH iWRPRV GH + RX GH HOpWURQVÔ 2V

KLGURJrQLRV ıRX RV HOpWURQVÙ VmR REWLGRV D SDUWLU GD

R[LGDomR GRV VXEVWUDWRV DOLPHQWtFLRV SRU

GHVLGURJHQDVHV HVSHFtILFDV TXH RV UHFHEHP GRV

VXEVWUDWRV UHGX]LGRV H RV WUDQVIHUHP jV FRHQ]LPDV

R[LGDGDV 1$' H 1$'3 „

Ú

Ú

2 ItJDGR H[HUFH XP SDSHO FHQWUDOL]DGRU QR

PHWDEROLVPRÒ VLQWHWL]DQGR H GLVWULEXLQGR QXWULHQWHV

DRV yUJmRV SHULIpULFRV SHOD FLUFXODomR VDQJXtQHDÔ $

LPSRUWkQFLD GR ItJDGR FRPR yUJmR FHQWUDOL]DGRU ILFD

FODUDPHQWH H[SUHVVDGD QR IDWR GH RV RXWURV yUJmRV H

WHFLGRV VHUHP FKDPDGRV GH H[WUDKHSiWLFRV RX

SHULIpULFRVÔ

'XUDQWH D GLJHVWmRÒ QR WUDWR JDVWURLQWHVWLQDOÒ

DV Í SULQFLSDLV FODVVHV GH QXWULHQWHV ıFDUERLGUDWRVÒ

SURWHtQDV H OLStGLRVÙ VRIUHP KLGUyOLVH HQ]LPiWLFD SDUD

VHUHP FRQYHUWLGRV HP VHXV PRQ{PHURV EiVLFRVÔ (VWD

TXHEUD p QHFHVViULD SRUTXH DV FpOXODV GR HSLWpOLR

LQWHVWLQDO VRPHQWH SRGHP DEVRUYHU PROpFXODV

SHTXHQDV ıPRQRVVDFDUtGLRVÒ DPLQRiFLGRVÒ iFLGRV

JUD[RVÒ PRQRJOLFHUtGLRVÙÔ 2V UXPLQDQWHV DEVRUYHP

1$' Ú ÎH Ú Î+ o 1$'+ Ú +

Ú

Ú

Ú iFLGRV JUD[RV YROiWHLV H DP{QLD QR U~PHQÔ

'HSRLV GD DEVRUomRÒ D PDLRULD GRV

Ú PRQRVVDFDUtGLRV H DPLQRiFLGRVÒ EHP FRPR DOJXQV

WULJOLFHUtGLRV VmR OHYDGRV SHOR VLVWHPD SRUWDO KHSiWLFR

DR ItJDGRÔ $OJXQV WULJOLFHUtGLRV YmR YLD OLQIiWLFD j

FLUFXODomR VDQJXtQHD H DOFDQoDP R WHFLGR DGLSRVRÔ

1R ItJDGRÒ RV QXWULHQWHV DEVRUYLGRV VmR

WUDQVIRUPDGRV HP FRPEXVWtYHLV RX HP PROpFXODV

SUHFXUVRUDV TXH VHUmR UHTXHULGDV HP RXWURV WHFLGRV

SHULIpULFRVÔ 2 ItJDGR DMXVWD VHX PHWDEROLVPR GH XPD

IRUPD IOH[tYHO H UiSLGDÒ HP IXQomR GR WLSR GH

QXWULHQWH TXH R RUJDQLVPR UHFHEHÔ 1D )LJXUD , È p DSUHVHQWDGR XP HVTXHPD VLPSOLILFDGR GR PHWDEROLVPR KHSiWLFRÒ FRP DV URWDV PHWDEyOLFDV QXPHUDGDV TXH VHUmR UHIHUHQFLDGDV QR WH[WR D VHJXLUÒ HQWUH FROFKHWHVÔ $ JOLFRVH TXH FKHJD DR ItJDGR p IRVIRULODGD H

1$'3 Ú ÎH Ú Î+ o 1$'3+ Ú +

Ú

Ú

(VVDV FRHQ]LPDVÒ DR ILFDUHP HP IRUPD

UHGX]LGD ı1$'+ H 1$'3+ÙÒ VHUYHP GH

WUDQVSRUWDGRUHV GH HOpWURQV HQHUJL]DGRVÒ RV TXDLV VmR

WUDQVIHULGRV GDV UHDo}HV FDWDEyOLFDV jV UHDo}HV GH

VtQWHVH TXH GHPDQGDP HOpWURQV QRV SURFHVVRV

UHGXWLYRVÔ

$ FRQFHQWUDomR WRWDO GH 1$' Ú 1$'+ QD

PDLRULD GRV WHFLGRV HVWi SRU YROWD GH ÏÌ Ë 0 H D GH 1$'3 Ú Ú 1$'3+ p GH ÏÌ Á 0Ô 4XDQGR D UHODomR 1$' Ú Ó1$'+ p DOWD QD FpOXODÒ VmR IDYRUHFLGRV RV SURFHVVRV R[LGDWLYRV SDUD REWHU D WUDQVIHUrQFLD GH HOpWURQV SDUD 1$' Ú H DVVLP DXPHQWDU D FRQFHQWUDomR GH 1$'+Ô ,QYHUVDPHQWHÒ TXDQGR D UHODomR

Ú

FRQYHUWLGD HP JOLFRVH Á IRVIDWR SHOD HQ]LPD

p

GHJUDGDGD YLD JOLFyOLVH DWp DFHWLO &R$ >ËoÁ@Ô (VWH

JOLFRTXLQDVH >Ï@Ô 2XWURV PRQRVVDFDUtGLRV FRPR

p

XVDGR SDUD VLQWHWL]DU iFLGRV JUD[RV >‰@Ò RV TXDLV VmR

IUXWRVHÒ JDODFWRVH RX PDQRVHÒ VmR FRQYHUWLGRV HP JOLFRVH Á IRVIDWR SRU YLDV PHWDEyOLFDV DOWHUQDWLYDV >Î@Ô $ JOLFRVH Á IRVIDWR HVWi HP XP FUX]DPHQWR GH

LQFRUSRUDGRV DRV WULJOLFHUtGLRV >ÏÌ@Ò IRVIROLStGLRV >ÏÏ@ H FROHVWHURO >ÏÎ@Ô (VVHV OLStGLRV VmR OHYDGRV SDUD RXWURV WHFLGRV PHGLDQWH DV OLSRSURWHtQDV >ÏÍ@‚

FDPLQKRV GDV URWDV GRV FDUERLGUDWRV QR ItJDGRÔ (OD SRGH WRPDU Ë SRVVtYHLV URWDVÒ GHSHQGHQGR GDV QHFHVVLGDGHV PHWDEyOLFDV GR RUJDQLVPRÔ (VWDV URWDV

ıHÙ ILQDOPHQWHÒ D JOLFRVH Á IRVIDWR SRGH HQWUDU QD URWD GDV SHQWRVHV IRVIDWR >ÏÈ@ SDUD SURGX]LU D FRHQ]LPD UHGX]LGD 1$'3+ >ÏË@Ò QHFHVViULD SDUD D ELRVVtQWHVH

HVWmR FRQWURODGDV SRU HQ]LPDV UHJXODGRUDV ıHQ]LPDV

GH iFLGRV JUD[RV H FROHVWHUROÒ H ULERVH Ë IRVIDWRÒ

DORVWpULFDVÙ RX SRU KRUP{QLRV TXH FRQWURODP D

DWLYLGDGH GH FHUWDV HQ]LPDVÔ $V SRVVtYHLV URWDV GD

JOLFRVH Á IRVIDWR QR ItJDGR VmR DV VHJXLQWHV„

ıDÙ SRGH VHU GHVIRVIRULODGD SHOD HQ]LPD

JOLFRVH Á IRVIDWDVHÒ JHUDQGR JOLFRVH OLYUHÒ D TXDO p

H[SRUWDGD SDUD PDQWHU D FRQFHQWUDomR GH JOLFRVH QR

VDQJXH >Í@Ô 7DO FRQFHQWUDomR GHYH HVWDU VHPSUH

FRQVWDQWH ıÈ Ë P0Ù SDUD TXH R DSRUWH GH HQHUJLD DR

FpUHEUR H D RXWURV WHFLGRV VHMD PDQWLGR‚

ıEÙ VH QmR KRXYHU QHFHVVLGDGH GH JOLFRVH QR VDQJXHÒ D

JOLFRVH Á IRVIDWR p FRQYHUWLGD HP JOLFRJrQLR KHSiWLFR

H DUPD]HQDGR >È@‚

ıFÙ SRGH VHU R[LGDGD SDUD D SURGXomR GH HQHUJLD YLD

JOLFyOLVH >Ë@Ò GHVFDUER[LODomR GR SLUXYDWR >Á@ H FLFOR

GR iFLGR FtWULFR >ÊoÂ@Ô 1R HQWDQWRÒ QR ItJDGRÒ R

FRPEXVWtYHO SUHIHULGR SDUD D SURGXomR GH HQHUJLD VmR

RV iFLGRV JUD[RV‚

ıGÙ TXDQGR Ki XP H[FHVVR GH LQJHVWmR GH

FDUERLGUDWRVÒ QmR VHQGR QHFHVViULR UHSRU D JOLFRVH

VDQJXtQHDÒ H TXDQGR R ItJDGR VDWXUD VXD FDSDFLGDGH

GH DUPD]HQDPHQWR GH JOLFRJrQLRÒ D JOLFRVH Á IRVIDWR

QHFHVViULD SDUD D ELRVVtQWHVH GH QXFOHRWtGHRVÔ

1RV DQLPDLV UXPLQDQWHVÒ JHUDOPHQWH QmR

RFRUUH H[FHVVR GH JOLFRVH SRLV RV FDUERLGUDWRV GD GLHWD

VmR FRQYHUWLGRV QR U~PHQ HP iFLGRV JUD[RV YROiWHLVÔ

7DLV iFLGRV VmR DEVRUYLGRV SHOR HSLWpOLR GR U~PHQ H

WUDQVSRUWDGRV SHOR VDQJXH DR ItJDGR ıSULQFLSDOPHQWH

SURSLRQDWR H DFHWDWRÙ RX DR WHFLGR DGLSRVR

ıSULQFLSDOPHQWH EXWLUDWR H E KLGUR[LEXWLUDWRÙÔ $

PDQXWHQomR GRV QtYHLV GH JOLFRVH VDQJXtQHD QRV

UXPLQDQWHV HVWi SULQFLSDOPHQWH GHWHUPLQDGD SHOD

FRQYHUVmR GR SURSLRQDWR HP JOLFRVH YLD

JOLFRQHRJrQHVHÔ

2V DPLQRiFLGRV TXH FKHJDP DR ItJDGR WrP

YiULDV URWDV PHWDEyOLFDV„

ıDÙ SRGHP DWXDU FRPR SUHFXUVRUHV GH SURWHtQDVÒ SDUD

XVR GHQWUR GR SUySULR ItJDGR RX SDUD IRUPDU SURWHtQDV

SODVPiWLFDV >ÏÁ@‚

ıEÙ SRGHP SDVVDU j FRUUHQWH VDQJXtQHD H LU DRV yUJmRV

SHULIpULFRVÒ RQGH VmR XWLOL]DGRV FRPR SUHFXUVRUHV GH

SURWHtQDV‚

ıFÙ SRGHP VHUYLU GH SUHFXUVRUHV GH FRPSRVWRV QmR

iFLGRV JOLFRVH JOLFtGLRV JUD[RV DPLQRiFLGRV 5 49 7 4; SURWHtQDV 4 LQWHUPHG 1 SODVPiWLFDV 4<
iFLGRV
JOLFRVH
JOLFtGLRV
JUD[RV
DPLQRiFLGRV
5
49
7
4;
SURWHtQDV
4
LQWHUPHG 1
SODVPiWLFDV
4<
JOLFRVH09 3
&1 .UHEV
6
4:
1+ 6
XUpLD
8 SLUXYDWR
9
53
FROHVWHURO
JOLFRVH
47
FRUSRV
45
57 VDLV
55 DFHWLO0 &R$
FHW{QLFRV
ELOLDUHV
iFLGRV
: <
JUD[RV
44
DSROLSRSURWHtQDV
54
YLD GDV
&1 .UHEV
SHQWRVHV0 IRVIDWR
46
46
;
43 IRVIROLStGLRV
56 58
48
$73
WULJOLFHUtGLRV
46 OLSRSURWHtQDV
1$'3+
FRUUHQWH FLUFXODWyULD

)LJXUD , ÈÔ (VTXHPD GR PHWDEROLVPR KHSiWLFR GH OLStGLRVÒ JOLFtGLRV H SURWHtQDVÔ 2V QRPHV GRV PHWDEyOLWRV HVWmR HP UHWkQJXORV H RV QRPHV GDV URWDV PHWDEyOLFDV HVWmR HP UHWkQJXORV GH ERUGDV DUUHGRQGDGDVÔ 2V Q~PHURV FRUUHVSRQGHQWHV DV GLIHUHQWHV URWDV HVWmR UHIHUHQFLDGRV QR WH[WRÔ

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

SURWpLFRVÒ WDLV FRPR QXFOHRWtGHRV H KRUP{QLRV‚ ıGÙ TXDQGR QmR VmR QHFHVViULRV FRPR SUHFXUVRUHV GH SURWHtQDV RX GH RXWURV FRPSRVWRVÒ VmR GHVDPLQDGRV H GHJUDGDGRV SDUD SURGX]LU DFHWLO &R$ >ÏÊ@ H LQWHUPHGLiULRV GR FLFOR GR iFLGR FtWULFR >ÏÂ@Ô 2V LQWHUPHGLiULRV GHVVH FLFOR SRGHP VHU XWLOL]DGRV SDUD JHUDU JOLFRVH YLD JOLFRQHRJrQHVH >ω@Ô 2 DFHWLO &R$ SRGH VHU XWLOL]DGR SDUD JHUDU HQHUJLD PHGLDQWH VXD

FRPSOHWD R[LGDomR QR FLFOR GR iFLGR FtWULFR >ÊoÂ@Ò RX

SRGH VHUYLU FRPR SUHFXUVRU SDUD D ELRVVtQWHVH GH

iFLGRV JUD[RV >‰@Ô 2 JUXSR DPLQRÒ QD IRUPD GH

DP{QLD ı1+ È Ú ÙÒ p FRQYHUWLGR HP XUpLD >ÎÌ@ SDUD VHU

H[FUHWDGRÒ SRLV p Wy[LFRÔ

2V iFLGRV JUD[RV TXH FKHJDP DR ItJDGR SRGHP

WHU GLIHUHQWHV GHVWLQRV PHWDEyOLFRV„

ıDÙ R[LGDomR DWp DFHWLO &R$ ıDWUDYpV GD E R[LGDomRÙ

SDUD D SURGXomR GH HQHUJLD >ÎÏ@Ô 2 DFHWLO &R$ SRU

VXD YH]Ò SRGH HQWUDU QR FLFOR GR iFLGR FtWULFR SDUD

SURGX]LU PDLV HQHUJLD ^ÊoÂ@‚

ıEÙ R H[FHVVR GH DFHWLO &R$ SURGX]LGR QD R[LGDomR

GRV iFLGRV JUD[RV SRGH JHUDU FRUSRV FHW{QLFRV

ıDFHWRDFHWDWR H E KLGUR[LEXWLUDWRÙ >ÎÎ@Ò RV TXDLV

SRGHP LU DRV WHFLGRV SHULIpULFRV >ÎÍ@ SDUD VHUYLUHP GH

FRPEXVWtYHO YLD FLFOR GR iFLGR FtWULFRÔ 2V FRUSRV

FHW{QLFRV SRGHP FRQVWLWXLU XPD LPSRUWDQWH IUDomR GD

HQHUJLD XWLOL]DGD SHORV yUJmRV SHULIpULFRV ıÍ̯ QR

FRUDomR‚ Ê̯ QR FpUHEURÙ HVSHFLDOPHQWH HP VLWXDo}HV

GH MHMXP SURORQJDGRÒ TXDQGR D JOLFRVH HQFRQWUD VH

GHILFLWiULDÒ H D IRQWH GH HQHUJLD SURYHP GD R[LGDomR

GRV iFLGRV JUD[RV‚

ıFÙ SDUWH GR DFHWLO &R$ SURYHQLHQWH GRV iFLGRV JUD[RV

RX GD JOLFRVH p XWLOL]DGR SDUD VLQWHWL]DU FROHVWHURO

>ÏÎ@Ò R TXDO p HVVHQFLDO SDUD D HVWUXWXUD GDV

PHPEUDQDVÒ H FRPR SUHFXUVRU GRV iFLGRV ELOLDUHV >ÎÈ@

H GRV KRUP{QLRV HVWHURLGDLV‚

ıGÙ SRGHP ID]HU SDUWH GRV IRVIROLStGLRV H GRV

WULJOLFHUtGLRV GDV OLSRSURWHtQDV GR SODVPD >ÏÌoÏÍ H

ÏÏoÏÍ@Ò DV TXDLV WUDQVSRUWDP OLStGLRV DR WHFLGR

DGLSRVR SDUD VHX DUPD]HQDPHQWR ıQD IRUPD GH

WULJOLFHUtGLRVÙ‚

ıHÙ SRGHP VHJXLU SDUD R VDQJXHÒ VHQGR WUDQVSRUWDGRV

SHOD DOEXPLQD VpULFD >ÎË@Ò SRGHQGR VHU FDSWDGRV SHODV

FpOXODV PXVFXODUHV FDUGtDFDV H HVTXHOpWLFDV ıSRU

GLIXVmR SDVVLYDÙÒ RQGH VmR XWLOL]DGRV FRPR IRQWH GH

HQHUJLDÔ $ DOEXPLQD p D SURWHtQD PDLV DEXQGDQWH QR

VDQJXHÔ 8PD PROpFXOD GH DOEXPLQD SRGH WUDQVSRUWDU

DWp ÏÌ PROpFXODV GH iFLGRV JUD[RVÔ

$OpP GH VHUYLU FRPR yUJmR FHQWUDOL]DGRUÒ

SURFHVVDGRU H GLVWULEXLGRU GH QXWULHQWHVÒ R ItJDGR

WDPEpP VHUYH FRPR yUJmR GHWR[LILFDQWH GH FRPSRVWRV

RUJkQLFRV H[yJHQRVÒ WDLV FRPR GURJDVÒ DGLWLYRV GH

DOLPHQWRVÒ DJHQWHV SUHVHUYDWLYRVÒ H RXWURV DJHQWHV

GDQLQKRV VHP YDORU QXWULFLRQDOÔ 1R SURFHVVR GH

GHWR[LILFDomRÒ HVWi HQYROYLGD XPD KLGUR[LODomR GR

FRPSRVWRÒ FRP DomR GR FLWRFURPR 3 ÈËÌÒ R TXDO WRUQD

R FRPSRVWR PDLV VRO~YHO SDUD VHU H[FUHWDGRÔ

,ÔÍÔÎÔÎÔ 2 WHFLGR DGLSRVRÔ 2 WHFLGR DGLSRVRÒ FRPSRVWR SHODV FpOXODV DGLSRVDV RX DGLSyFLWRV p XP WHFLGR DPRUIR GLVWULEXtGR DPSODPHQWH SRU WRGR R RUJDQLVPR„ VRE D SHOHÒ DR

UHGRU GRV YDVRV VDQJXtQHRV PDLRUHV H QD FDYLGDGH DEGRPLQDOÔ (P FRQGLo}HV QRUPDLVÒ IRUPD DWp Ï˯ GR SHVR GH XP DQLPDO DGXOWRÔ 2V DGLSyFLWRV VmR FpOXODV PHWDEROLFDPHQWH PXLWR DWLYDVÒ TXH UHVSRQGHP D HVWtPXORV KRUPRQDLVÒ LQWHUDWXDQGR FRP R ItJDGRÒ R WHFLGR PXVFXODU HVTXHOpWLFR H R FRUDomRÔ $V FpOXODV DGLSRVDV SRGHP

UHDOL]DU D JOLFyOLVHÒ R FLFOR GR iFLGR FtWULFR H D IRVIRULODomR R[LGDWLYDÔ

4XDQGR D LQJHVWmR GH FDUERLGUDWRV p

DEXQGDQWHÒ RV DGLSyFLWRV SRGHP FRQYHUWHU D JOLFRVH

HP DFHWLO &R$Ò YLD SLUXYDWRÒ SDUD VLQWHWL]DU iFLGRV

JUD[RV HÒ GHSRLVÒ WULJOLFHUtGLRVÒ RV TXDLV VmR

DUPD]HQDGRV HP JUDQGHV JOyEXORV GH JRUGXUD QR

LQWHULRU GRV DGLSyFLWRVÔ

2V DGLSyFLWRV WDPEpP DUPD]HQDP RV

WULJOLFHUtGLRV SURYHQLHQWHV GR ItJDGR H GR WUDWR

JDVWURLQWHVWLQDOÒ TXH FKHJDP SHOR VDQJXH

WUDQVSRUWDGRV QDV 9/'/ ı9HU\ /RZ 'HQVLW\

/LSRSURWHLQV OLSRSURWHtQDV GH GHQVLGDGH PXLWR

EDL[DÙÔ 4XDQGR QHFHVViULRÒ RV WULJOLFHUtGLRV

DUPD]HQDGRV QRV DGLSyFLWRV VmR KLGUROLVDGRV SRU

OLSDVHVÒ TXH OLEHUDP RV iFLGRV JUD[RVÒ RV TXDLV

SDVVVDP j FLUFXODomR VDQJXtQHD H YmR SDUD R P~VFXOR

HVTXHOpWLFR H R FRUDomRÔ $V OLSDVHV GRV DGLSyFLWRV VmR

VHQVtYHLV j DomR GH DOJXQV KRUP{QLRV„ D DGUHQDOLQD H

R JOXFDJRQ HVWLPXODP VXD DWLYLGDGHÒ HQTXDQWR TXH D

LQVXOLQD D LQLEHÔ

,ÔÍÔÎÔÍÔ 2 WHFLGR PXVFXODUÔ

(VWH WHFLGR FRQVRPH FHUFD GH Ë̯ GR R[LJrQLR

TXH HQWUD QR RUJDQLVPR VRE FRQGLo}HV GH UHSRXVR RX

GH H[HUFtFLR OHYH H ‰Ì¯ VRE FRQGLo}HV GH WUDEDOKR

PXVFXODU LQWHQVRÔ

2 PHWDEROLVPR GD FpOXOD PXVFXODU p

HVSHFLDOL]DGR HP JHUDU $73 FRPR IRQWH LPHGLDWD GH

HQHUJLDÔ (VWi DGDSWDGR SDUD ID]HU VHX WUDEDOKR

PHFkQLFR GH IRUPD LQWHUPLWHQWHÒ RX VHMDÒ WUDEDOKR

LQWHQVR HP FXUWR SHUtRGR GH WHPSR ıFRPR QXPD

UiSLGD FRUULGDÙ RX WUDEDOKR OHQWR GXUDQWH XP LQWHUYDOR

PDLRU GH WHPSR ıFRPR QXPD ORQJD FDPLQKDGDÙÔ

2 P~VFXOR SRGH XVDU iFLGRV JUD[RVÒ FRUSRV

FHW{QLFRV RX JOLFRVH FRPR FRPEXVWtYHLVÒ GHSHQGHQGR

GR JUDX GH DWLYLGDGH PXVFXODUÔ

'XUDQWH R UHSRXVR RX HP WUDEDOKR PXVFXODU

OHYHÒ D IRQWH SULPiULD GH FRPEXVWtYHO VmR RV iFLGRV

JUD[RV SURYHQLHQWHV GR WHFLGR DGLSRVR H RV FRUSRV

FHW{QLFRV SURYHQLHQWHV GR ItJDGRÔ (OHV HQWUDP QR

FLFOR GR iFLGR FtWULFR QD IRUPD GH DFHWLO &R$ SDUD VXD

FRPSOHWD R[LGDomR DWp &2 Î H SDUD D SURGXomR GH $73

PHGLDQWH D IRVIRULODomR R[LGDWLYDÔ (P WUDEDOKR

PXVFXODU PRGHUDGR p XWLOL]DGD D JOLFRVHÒ DOpP GRV

iFLGRV JUD[RV H GRV FRUSRV FHW{QLFRVÔ $ JOLFRVH VRIUH

JOLFyOLVH JHUDQGR DFHWLO &R$Ò R TXDO HQWUD QR FLFOR GR

iFLGR FtWULFR SDUD D SURGXomR GH HQHUJLD ı$73ÙÔ

4XDQGR D DWLYLGDGH PXVFXODU p LQWHQVDÒ D GHPDQGD SRU $73 p PXLWR DOWD H R R[LJrQLR H RV FRPEXVWtYHLV TXH FKHJDP DR P~VFXOR SHOR VDQJXH VmR LQVXILFLHQWHV SDUD SURGX]LUÒ VRPHQWH PHGLDQWH UHVSLUDomR DHUyELFDÒ D TXDQWLGDGH GH $73 UHTXHULGDÔ 6RE HVVDV FRQGLo}HVÒ R JOLFRJrQLR DUPD]HQDGR QR

P~VFXOR p PHWDEROL]DGR D JOLFRVHÒ D TXDO p GHJUDGDGD YLD JOLFyOLVH DQDHUyELFD JHUDQGR Î PROpFXODV GH ODFWDWR H Î PROpFXODV GH $73 SDUD FDGD PROpFXOD GH JOLFRVHÔ 2 XVR GH JOLFRJrQLR PXVFXODU FRPR FRPEXVWtYHO GH HPHUJrQFLD SDUD SURGX]LU $73 QR

P~VFXOR p IDYRUHFLGR SHOD DGUHQDOLQDÒ D TXDO HVWLPXOD

D GHJUDGDomR GR JOLFRJrQLR KHSiWLFRÒ SDUD OLEHUDU

PDLV JOLFRVH QR VDQJXHÒ H GR JOLFRJrQLR PXVFXODUÒ SDUD JHUDU JOLFRVH QR SUySULR P~VFXORÔ

&RPR R WHFLGR PXVFXODU QmR FRQWpP D HQ]LPD

JOLFRVH Á IRVIDWDVHÒ QmR SRGH FRQYHUWHU D

JOLFRVH Á IRVIDWR HP JOLFRVH OLYUH SDUD TXH HVWD ~OWLPD

SRVVD VHU XVDGD SDUD PDQWHU D JOLFHPLDÔ (P RXWUDV

SDODYUDVÒ R JOLFRJrQLR PXVFXODU p XWLOL]DGR QD

SURGXomR GH HQHUJLD H[FOXVLYDPHQWH SDUD R P~VFXORÔ

(QWUHWDQWRÒ D TXDQWLGDGH GH JOLFRJrQLR QR

P~VFXOR p OLPLWDGDÒ QR Pi[LPR ϯ GR SHVR WRWDO GD

PDVVD PXVFXODUÒ SDUD TXH SRVVD VHU XVDGR

LQGHILQLGDPHQWHÔ 3RU RXWUR ODGRÒ R DF~PXOR GH

ODFWDWRÒ SURGXWR ILQDO GD JOLFyOLVH DQDHUyELFDÒ H R

FRQVHTÅHQWH GHFUpVFLPR GR S+Ò UHGX]HP D HILFLrQFLD

GD DWLYLGDGH PXVFXODUÔ 'HSRLV GH LQWHQVD DWLYLGDGH

PXVFXODU D IUHTXrQFLD UHVSLUDWyULD FRQWLQXD

DXPHQWDGD SRU PDLV WHPSRÔ ,VWR RFRUUH SRUTXH R

R[LJrQLR p XVDGR SDUD D REWHQomR GH $73Ò PHGLDQWH D

IRVIRULODomR R[LGDWLYD ıUHVSLUDomR FHOXODUÙÒ VHQGR HVWH

$73 XVDGR SDUD D VtQWHVH GH QRYD JOLFRVH D SDUWLU GR

ODFWDWR SURGX]LGR GXUDQWH R H[HUFtFLRÔ

2 ODFWDWR GHYH VHU OHYDGRÒ DWUDYpV GR VDQJXHÒ

GHVGH R P~VFXOR DWp R ItJDGRÒ SDUD TXH VHMD UHDOL]DGD

D YLD JOLFRQHRJrQLFDÔ $ JOLFRVH DVVLP VLQWHWL]DGD

UHWRUQD DR P~VFXOR SDUD UHSRU R JOLFRJrQLR JDVWR H

FRPSOHWDU R FKDPDGR FLFOR GH &RULÔ

2 P~VFXOR HVTXHOpWLFR WDPEpP SRVVXL JUDQGHV

TXDQWLGDGHV GH IRVIRFUHDWLQDÒ FRPSRVWR DUPD]HQDGRU

GH HQHUJLD JUDoDV j VXD FDSDFLGDGH SDUD WUDQVIHULU

JUXSRV IRVIDWRÔ 4XDQGR QmR Ki QHFHVVLGDGH HQHUJpWLFD

QR P~VFXORÒ D FUHDWLQD p IRVIRULODGD DV FXVWDV GD

WUDQVIHUrQFLD GR JUXSR IRVIDWR GR $73Ô (P SHUtRGRV

GH LQWHQVD DWLYLGDGH PXVFXODUÒ R VHQWLGR GD UHDomR p

LQYHUWLGRÒ SURGX]LQGR $73Ô

2 P~VFXOR FDUGtDFR GLIHUH GR P~VFXOR

HVTXHOpWLFR QDV VHJXLQWHV FDUDFWHUtVWLFDV„

ıDÙ R P~VFXOR FDUGtDFR HVWi FRQWLQXDPHQWH DWLYR HP

XP SURFHVVR SHUPDQHQWH GH FRQWUDomR H UHOD[DPHQWR‚

ıEÙ R FRUDomR WHP XP PHWDEROLVPR FRPSOHWDPHQWH

DHUyELFR‚

ıFÙ R WHFLGR FDUGtDFR SRVVXL XP Q~PHUR PXLWR PDLRU

GH PLWRF{QGULDVÒ DV TXDLV RFXSDP PDLV GD PHWDGH GR

YROXPH GDV FpOXODVÔ

2V FRPEXVWtYHLV XVDGRV SDUD R IXQFLRQDPHQWR

FDUGtDFR VmR XPD PLVWXUD GH JOLFRVHÒ iFLGRV JUD[RV

OLYUHV H FRUSRV FHW{QLFRVÒ SURYHQLHQWHV GR VDQJXHÔ

6LPLODUPHQWH DR P~VFXOR HVTXHOpWLFRÒ R

P~VFXOR FDUGtDFR WHP SRXFD FDSDFLGDGH GH

DUPD]HQDPHQWR GH JOLFRJrQLR H WHP DOJXPDV UHVHUYDV

GH HQHUJLD QD IRUPD GH IRVIRFUHDWLQDÔ

2 FRUDomR p HVWULWDPHQWH DHUyELFRÒ REWHQGR VXD

HQHUJLD GD IRVIRULODomR R[LGDWLYDÔ 4XDOTXHU IDOKD TXH

LPSHoD R 2 Î GH DOFDQoDU XPD SRUomR GH P~VFXOR FDUGtDFRÒ FRPR QXPD REVWUXomR GRV YDVRV VDQJXtQHRV

GR FRUDomR SRU GHSyVLWRV JUD[RV ıDWHURVFOHURVHÙ RX SRU FRiJXORV ıWURPERVH FRURQiULDÙÒ FDXVD D PRUWH GDTXHOD UHJLmR GR FRUDomR QD TXDO IDOWRX R[LJrQLRÒ HYHQWR FRQKHFLGR FRPR LQIDUWR GR PLRFiUGLRÔ

,ÔÍÔÎÔÈÔ 2 FpUHEURÔ

2 PHWDEROLVPR GR FpUHEUR DSUHVHQWD DOJXPDV

SHFXOLDULGDGHV HP UHODomR DRV RXWURV yUJmRVÔ 1RV PDPtIHURV DGXOWRVÒ R FpUHEUR XVDÒ QRUPDOPHQWHÒ

JOLFRVH FRPR FRPEXVWtYHO H WHP XP PHWDEROLVPR

UHVSLUDWyULR PXLWR DWLYRÔ 4XDVH Î̯ GR R[LJrQLR

FRQVXPLGR SHOR RUJDQLVPR p JDVWR QR FpUHEUR VHP

TXH HVWH JDVWR WHQKD PXLWD YDULDomR GXUDQWH D YLJtOLD

RX GXUDQWH R VRQRÔ

&RPR R FpUHEUR FRQWpP PXLWR SRXFR

JOLFRJrQLRÒ p GHSHQGHQWH GD JOLFRVH VDQJÅtQHDÔ 6H

RFRUUHU XP GHFUpVFLPR QR QtYHO GH JOLFRVH VDQJXtQHDÒ

SRGHP RFRUUHU GDQRV LUUHSDUiYHLV QD IXQomR FHUHEUDOÔ

2 FpUHEUR QmR SRGH XVDU GLUHWDPHQWH iFLGRV

JUD[RV FRPR FRPEXVWtYHLVÔ 3RUpPÒ HP RFDVL}HV GH

MHMXP SURORQJDGRÒ XVD E KLGUR[LEXWLUDWRÒ R TXDO p

IRUPDGR D SDUWLU GH iFLGRV JUD[RV QR ItJDGRÔ 2

FpUHEUR SRGH R[LGDU R E KLGUR[LEXWLUDWR YLD

DFHWLO &R$Ò HYLWDQGR TXH VHMDP JDVWDV SURWHtQDV

PXVFXODUHVÒ DV TXDLV VmR XVDGDV FRPR IRQWH GH

HQHUJLD SRU RXWURV yUJmRVÒ GXUDQWH SHUtRGRV

SURORQJDGRV GH MHMXPÔ 2 FpUHEUR SRGH UHDOL]DU

JOLFyOLVH DHUyELFD H FLFOR GR iFLGR FtWULFR SDUD REWHU R

$73 QHFHVViULR SDUD VXD DWLYLGDGHÔ

2 $73 p QHFHVViULR SDUD FULDU H PDQWHU R

SRWHQFLDO HOpWULFR DWUDYpV GD PHPEUDQD SODVPiWLFD

GRV QHXU{QLRVÒ GXUDQWH D WUDQVPLVVmR GH LPSXOVRV

QHUYRVRVÔ $ PHPEUDQD SODVPiWLFD GDV FpOXODV

QHUYRVDV SRVVXL XP WUDQVSRUWDGRU DQWLSRUW GHSHQGHQWH

GH $73Ò R TXDO OHYD tRQV . Ú SDUD R LQWHULRU GR

QHXU{QLR H tRQV 1D SDUD R H[WHULRU GR PHVPRÔ 3DUD

FDGD PROpFXOD GH $73 KLGUROLVDGDÒ Í tRQV 1D Ú VmR

WUDQVSRUWDGRV SDUD IRUD GR QHXU{QLR H Î tRQV . Ú

HQWUDPÔ &RP LVVR p JHUDGD XPD GLIHUHQoD GH

SRWHQFLDO HOpWULFR DWUDYpV GD PHPEUDQD GR QHXU{QLRÒ

TXH WHP R ODGR LQWHULRU QHJDWLYR HP UHODomR DR

H[WHULRUÔ $V PXGDQoDV GH SRWHQFLDO WUDQVPHPEUDQDO

FRQVWLWXHP VLQDLV HOpWULFRV WUDQVLWyULRV TXH SDVVDP GH

XP QHXU{QLR D RXWUR H VmR D SULQFLSDO IRUPD GH

WUDQVIHUrQFLD GH LQIRUPDomR QR VLVWHPD QHUYRVRÔ

Ú

,ÔÍÔÎÔËÔ 2 VDQJXHÔ

$ FRUUHQWH FLUFXODWyULD p R PHLR GH LQWHU

FRQH[mR HQWUH WRGRV RV WHFLGRVÔ $WUDYpV GHOD VmR

WUDQVSRUWDGRV RV QXWULHQWHV GHVGH R WUDWR

JDVWURLQWHVWLQDO DWp R ItJDGR H GHVWH SDUD R WHFLGR

DGLSRVR H GHPDLV yUJmRVÔ 7DPEpP VmR WUDQVSRUWDGRV

RV SURGXWRV GH H[FUHomR GH WRGRV RV WHFLGRV SDUD R

ULPÒ R R[LJrQLR GHVGH RV SXOP}HV DWp RV WHFLGRV H R

&2 Î JHUDGR QD UHVSLUDomR FHOXODU GHVGH RV WHFLGRV DWp

RV SXOP}HVÔ

3HOR VDQJXH VmR WUDQVSRUWDGRV RV KRUP{QLRV GH XP WHFLGR SDUD RXWUR HÒ GD PHVPD IRUPD TXH R WHFLGR QHUYRVRÒ VHUYH GH UHJXODGRU H LQWHJUDGRU GDV DWLYLGDGHV HQWUH RV GLIHUHQWHV yUJmRVÔ

2 VDQJXH FRQVWLWXL  D Ï̯ GR SHVR GH XP

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

DQLPDOÔ 4XDVH PHWDGH GHVWH YROXPH p RFXSDGR SRU WUrV WLSRV GH FpOXODV VDQJXtQHDV„ ıDÙ RV HULWUyFLWRVÒ TXH FRQVWLWXHP D JUDQGH PDLRULD H TXH FRQWpP KHPRJORELQDÒ VHQGR HVSHFLDOL]DGRV HP WUDQVSRUWDU 2 Î ‚ ıEÙ RV OHXFyFLWRVÒ TXH HVWmR HP PHQRU Q~PHUR GR TXH RV HULWUyFLWRVÒ VHQGR GH YiULRV WLSRV H WHQGR IXQo}HV GH GHIHVD FRQWUD DV LQIHo}HVÒ H ıFÙ DV SODTXHWDV ıWURPEyFLWRVÙ TXH FRQWULEXHP QR SURFHVVR GD FRDJXODomR VDQJXtQHDÔ

$ IUDomR OtTXLGD GR VDQJXH HVWi FRQVWLWXtGD

SHOR SODVPD VDQJXtQHRÒ TXH FRQWpP ‰Ì¯ GH iJXD H

Ï̯ GH VROXWRVÔ (QWUH RV VROXWRV GR SODVPD HVWmR„

ıDÙ DV SURWHtQDV SODVPiWLFDV ıÊ̯ GR WRWDO GH VROXWRVÙÒ

HQWUH HODV D DOEXPLQDÒ DV OLSRSURWHtQDV 9/'/Ò /'/

ı/RZ 'HQVLW\ /LSRSURWHLQV OLSRSURWHtQDV GH EDL[D

GHQVLGDGHÙÒ +'/ ı+LJK 'HQVLW\ /LSRSURWHLQV OLSR

SURWHtQDV GH DOWD GHQVLGDGHÙÒ DV LPXQRJOREXOLQDV

ıDQWLFRUSRVÙÒ R ILEULQRJrQLRÒ D SUy WURPELQDÒ DV

SURWHtQDV WUDQVSRUWDGRUDV H RV KRUP{QLRV SHSWtGLFRV‚

ıEÙ PROpFXODV RUJkQLFDV SHTXHQDV ıÎ̯ GRV VROXWRVÙÒ

FRPR D JOLFRVHÒ RV DPLQRiFLGRVÒ R ODFWDWRÒ R SLUXYDWRÒ

RV FRUSRV FHW{QLFRVÒ R FLWUDWRÒ D XUpLD H R iFLGR ~ULFR‚

ıFÙ FRPSRVWRV LQRUJkQLFRV ıÏ̯ GRV VROXWRVÙ WDLV

FRPR R 1D&OÒ R tRQ ELFDUERQDWRÒ R tRQ IRVIDWRÒ R

&D&O Î Ò R 0J&O Î Ò R .&O H R 1D Î 62 È Ô 2V VROXWRV GH

EDL[R SHVR PROHFXODU SUHVHQWHV QR VDQJXH HVWmR HP

FRQVWDQWH IOX[R HQWUH HVWH H RV RXWURV WHFLGRVÔ $

HQWUDGD GH tRQV LQRUJkQLFRV SHOD DOLPHQWDomR p

HTXLOLEUDGD FRP D HOLPLQDomR DWUDYpV GR ULPÔ $OJXQV

GRV tRQV WrP XP HVWDGR GLQkPLFR HVWiYHOÒ LVWR pÒ VmR

WURFDGRV HQWUH VDQJXH H WHFLGRV PDV VXD FRQFHQWUDomR

QmR YDULD PXLWRÔ $VVLPÒ RV QtYHLV GH 1D Ú Ò . Ú Ò H &D

ÎÚ

QR VDQJXH VmR PDQWLGRV HP WRUQR GH ÏÈÌ P0Ò Ë P0

H ÎÒË P0Ò UHVSHFWLYDPHQWHÒ FRQWUROH HVWH H[FHUFLGR

SHOR ULPÔ

$ FRQFHQWUDomR GH JOLFRVH WDPEpP p PDQWLGD

FRQVWDQWHÔ (P DQLPDLV PRQRJiVWULFRV HVWi HP WRUQR

GH ÂÌ PJÓÏÌÌ PO ıÈÒË P0Ù H HP UXPLQDQWHV HP WRUQR

GH ÁÌ PJÓÏÌÌ PO ıÍÒÍ P0ÙÔ 8PD TXHGD GR QtYHO GH

JOLFRVH VDQJXtQHD ıKLSRJOLFHPLDÙ OHYD D IDOKDV QD

IXQomR FHUHEUDOÒ FDXVDQGR FRQIXVmR PHQWDOÔ $EDL[R

GH FHUWR QtYHO ı·ÍÌ PJÓÏÌÌ POÙ RFRUUH OHWDUJLDÒ FRPDÒ

FRQYXOV}HV H PRUWHÔ 2 QtYHO GH JOLFRVH QR VDQJXH p

FRQWURODGR KRUPRQDOPHQWH SHOD LQVXOLQDÒ D TXDO WHP

DomR KLSRJOLFHPLDQWHÒ H SHOR JOXFDJRQ H D DGUHQDOLQDÒ

TXH WrP HIHLWR KLSHUJOLFHPLDQWHÔ

,ÔÈÔ (Q]LPDVÔ

$V HQ]LPDV LOXVWUDP D JUDQGH YDULHGDGH GH

SURWHtQDV H[LVWHQWHV QD QDWXUH]DÔ *UDoDV jV HQ]LPDV

VmR SRVVtYHLV WRGDV DV UHDo}HV TXtPLFDV TXH RFRUUHP

QRV VHUHV YLYRVÒ H TXH SHUPLWHP D PDQXWHQomR GD

YLGDÔ

2 SURFHVVR HQ]LPiWLFR PDLV DQWLJR TXH VH

FRQKHFH p R GD IHUPHQWDomR GD JOLFRVH DWp HWDQROÒ IHLWR

SHODV OHYHGXUDVÒ WHQGR VLGR GHVFULWR SRU 3DVWHXU HP ÏÂËÌÔ 2 WHUPR HQ]LPD ıGR JUHJR QD OHYHGXUDÙ IRL SURSRVWR SHOR SUySULR 3DVWHXU HP ÏÂÊÊÒ SRLV DFUHGLWDYD VH TXH DV HQ]LPDV QmR SRGLDP DWXDU IRUD GDV FpOXODVÔ (QWUHWDQWRÒ R JUDQGH DFRQWHFLPHQWR TXH PDUFRX D KLVWyULD GD HQ]LPRORJLD H GD SUySULD

ELRTXtPLFD IRL R LVRODPHQWR GH WRGDV DV HQ]LPDV TXH SDUWLFLSDP QR SURFHVVR GD IHUPHQWDomR GD JOLFRVHÒ UHDOL]DGR SRU %ÅFKQHU HP ωÊÒ SURYDQGR TXH DV HQ]LPDV SRGLDP DWXDU HP IRUPD LVRODGD GDV FpOXODVÔ 'HSRLVÒ 6XPQHU HP ωÎÁÒ LVRORX D HQ]LPD XUHDVH HP IRUPD FULVWDOLQD H SURS{V TXH HUD XPD SURWHtQDÔ

&RQWXGRÒ XP FRQKHFLGR ELRTXtPLFR GD pSRFDÒ :LOOVWlWHUÒ UHMHLWRX HVWD WHVH DOHJDQGR TXH DV HQ]LPDV HUDP PROpFXODV GH EDL[R SHVR PROHFXODUÔ )LQDOPHQWHÒ

1RUWKURS HP ωÍÌÒ WUDEDOKDQGR FRP SHSVLQD H

WULSVLQDÒ PRVWURX HYLGrQFLDV FRQWXQGHQWHV GH TXH DV

HQ]LPDV HUDP SURWHtQDVÔ +RMH VmR FRQKHFLGDV H

FODVVLILFDGDVÒ FHUFD GH ÎÔÌÌÌ HQ]LPDVÒ SUDWLFDPHQWH

WRGDV HODV VHQGR SURWHtQDVÒ FRP H[FHomR GH XP

SHTXHQR JUXSR GH iFLGRV QXFOpLFRV ı51$Ù FRP DomR

FDWDOtWLFD ıULER]LPDVÙÔ

$ IXQomR FDWDOtWLFD GDV HQ]LPDV GHSHQGH GH

TXH VXD HVWUXWXUD HVWHMD LQWDFWDÔ $JHQWHV ItVLFRV RX

TXtPLFRVÒ WDLV FRPR FDORU RX H[WUHPRV GH S+ RX

DJHQWHV GHVQDWXUDQWHV FDXVDP SHUGD GD DomR

FDWDOtWLFDÔ 2 PHWDEROLVPR GHSHQGH GD DomR GLUHWD GDV

HQ]LPDV H GR VHX FRQWUROH DWUDYpV GH GLIHUHQWHV

PHFDQLVPRV TXH HQYROYHP RV KRUP{QLRVÒ D H[SUHVVmR

JrQLFD H R DXWRFRQWUROH D SDUWLU GRV SUySULRV

PHWDEyOLWRV UHVXOWDQWHV GD DomR HQ]LPiWLFDÔ

$V HQ]LPDV SRVVXHP DV VHJXLQWHV

FDUDFWHUtVWLFDV„

ıDÙ DOWR JUDX GH HVSHFLILFLGDGHÒ GHWHUPLQDGR SHOR VtWLR

DWLYR GD PROpFXOD SURWpLFD HQ]LPiWLFDÒ RQGH D OLJDomR

VXEVWUDWR HQ]LPD p HVSHFtILFDÒ SRGHQGR KDYHU

HVSHFLILFLGDGH DEVROXWD ıD XP FRPSRVWRÙ RX UHODWLYD ıD

XP JUXSR GH FRPSRVWRVÙ‚ ıEÙ VmR FDWDOLVDGRUHV TXH

QmR JHUDP VXESURGXWRVÒ RX VHMDÒ QmR VRIUHP

DOWHUDo}HV GXUDQWH D FDWiOLVH H VXD HILFLrQFLD

FDWDOLVDGRUD p GH ÏÌ̯‚ H ıFÙ DWXDP HP VROXo}HV

LQWUDFHOXODUHVÒ LVWR pÒ HP VROXo}HV DTXRVDV VRE

FRQGLo}HV GH WHPSHUDWXUD H S+ PRGHUDGDV ıÍÊï& H

ÊÒÈÒ UHVSHFWLYDPHQWHÙÔ

,ÔÈÔÏÔ &ODVVLILFDomR VLVWHPiWLFD GDV HQ]LPDVÔ

$OpP GRV QRPHV JHQpULFRV FRP TXH VmR

FRQKHFLGDV DV HQ]LPDVÒ VLVWHPD EDVHDGR JHUDOPHQWH

QD DGLomR GR VXIL[R DVH DR QRPH GH VHX VXEVWUDWR RX

D XPD SDODYUD TXH GHVFUHYD VXD DWLYLGDGHÒ H[LVWH XPD

QRPHQFODWXUD GHQWUR GH XP VLVWHPD LQWHUQDFLRQDOÒ

HODERUDGR SHOD &RPLVVmR GH (Q]LPDV GD ,8%

ı,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ RI %LRFKHPLVWU\ÙÔ (VWH VLVWHPD

HVWi EDVHDGR QR WLSR GH UHDomR FDWDOLVDGDÒ

HVWDEHOHFHQGR VHLV FODVVHV GH HQ]LPDVÒ DV TXDLV WHP

VXEFODVVHV H VXE VXEFODVVHVÔ &DGD HQ]LPD WHP

GHVLJQDGR XP FyGLJR GH TXDWUR GtJLWRVÔ $V VHLV

FODVVHVÒ TXH FRUUHVSRQGHP DR SULPHLUR GtJLWRÒ VmR DV

VHJXLQWHV„

ÏÔ æ[LGR UHGXWDVHV„ WUDQVIHUHP HOpWURQV‚

ÎÔ 7UDQVIHUDVHV„ WUDQVIHUHP JUXSRV IXQFLRQDLV‚

ÍÔ +LGURODVHV„ SDUWLFLSDP HP UHDo}HV GH KLGUyOLVH ıWUDQVIHUHP JUXSRV IXQFLRQDLV j iJXDÙ‚ ÈÔ /LDVHV„ DGLFLRQDP JUXSRV D OLJDo}HV GXSODVÒ RX IRUPDP OLJDo}HV GXSODV SHOD UHPRomR GH JUXSRV‚

ËÔ ,VRPHUDVHV„ SURGX]HP IRUPDV LVRPpULFDV PHGLDQWH

D WUDQVIHUrQFLD GH JUXSRV‚

ÁÔ /LJDVHV ıVLQWHWDVHVÙ„ FRQGHQVDP JUXSRV HP UHDo}HV

DFRSODGDV FRP D KLGUyOLVH GR $73Ò IRUPDQGR XQL}HV

& &Ò & 6Ò & 2 H &

2V GHPDLV GtJLWRV FRUUHVSRQGHP D VXEJUXSRV HVSHFtILFRV GH DomR GD HQ]LPDÔ

,ÔÈÔÎÔ &LQpWLFD HQ]LPiWLFDÔ 3DUD TXH XPD UHDomR RFRUUDÒ HOD GHYH YHQFHU D HQHUJLD GH DWLYDomR GHVVD UHDomRÒ LVWR pÒ DTXHOD

TXDQWLGDGH GH HQHUJLD DSOLFDGD DR VXEVWUDWR GD UHDomR

QHFHVViULD SDUD VXSHUDU D EDUUHLUD HQHUJpWLFD D ILP GH

JHUDU XP SURGXWRÔ 8PD IRUPD GH VXSHUDU D HQHUJLD GH

DWLYDomR SDUD DXPHQWDU D YHORFLGDGH GH XPD UHDomR p

DXPHQWDQGR D WHPSHUDWXUD GR VLVWHPDÒ REWHQGR DVVLP

PDLRU LQWHUDomR HQWUH DV PROpFXODVÔ $ YHORFLGDGH GD

UHDomR p GXSOLFDGD D FDGD ÏÌÉ& GH DXPHQWR QD

WHPSHUDWXUD GR VLVWHPDÔ 1R HQWDQWRÒ QDV FpOXODVÒ RQGH

DV FRQGLo}HV VmR LVRWpUPLFDV H DV FRQGLo}HV GH S+ VmR

TXDVH QHXWUDVÒ DV HQ]LPDV DWXDP FRPR FDWDOLVDGRUHVÒ

LVWR pÒ FRPR RXWUD IRUPD GH DXPHQWDU D YHORFLGDGH GH

XPD UHDomRÔ $V HQ]LPDV DWXDP GLPLQXLQGR D HQHUJLD

GH DWLYDomR GD UHDomR GHYLGR D IRUPDomR GH XP

FRPSOH[R FRP R VXEVWUDWR TXH FDXVD PXGDQoDV

FRQIRUPDFLRQDLV H IDFLOLWD D SDVVDJHP GR HVWDGR

WUDQVLFLRQDO SDUD D JHUDomR GR SURGXWRÔ

$ FDWiOLVH RFRUUH QR VtWLR DWLYR GD HQ]LPDÒ

RQGH VRPHQWH VH OLJD R VXEVWUDWR HVSHFtILFRÒ PHGLDQWH

LQWHUDo}HV TXH VmRÒ JHUDOPHQWHÒ GH WLSR QmR FRYDOHQWHÔ

$V HQ]LPDV SRGHP DXPHQWDU D YHORFLGDGH GD UHDomRÒ

PDV QmR DIHWDP R HTXLOtEULR WHUPRGLQkPLFR GD

UHDomRÔ $VVLPÒ D UHDomR REHGHFH D PXGDQoDV GH

HQHUJLD OLYUH GR VLVWHPDÒ RX VHMDÒ p UHDOL]DGD FDVR VHMD

HQHUJHWLFDPHQWH SRVVtYHOÔ $ YHORFLGDGH GD UHDomR

SRGH DXPHQWDUÒ GHYLGR D DomR FDWDOtWLFD GD HQ]LPDÒ GH

YH]HV

ıFRPR QD XUHDVHÙÔ (VWH HYHQWR p SRVVtYHO SRUTXH R

VtWLR DWLYR GD HQ]LPD p FRPSOHPHQWDU FRP R HVWDGR

HQHUJpWLFR GH WUDQVLomR GR VXEVWUDWR ıGHSRLV GH

VXSHUDU D HQHUJLD GH DWLYDomRÙÒ LVWR pÒ D LQWHUDomR

yWLPD HQWUH R VXEVWUDWR H R VtWLR DWLYR GD HQ]LPD p

REWLGD QR HVWDGR HQHUJpWLFR GH WUDQVLomRÒ H QmR QR

HVWDGR EDVDOÔ

$ FLQpWLFD HQ]LPiWLFD p HVWXGDGD LQ YLWUR FRP

DV HQ]LPDV SXULILFDGDVÒ LGHQWLILFDQGR R HIHLWR GH

YiULRV IDWRUHVÒ FRPR D FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWR H DV

PXGDQoDV GH S+ H WHPSHUDWXUDÒ VREUH D YHORFLGDGH GD

UHDomRÔ

ÏÌ Ê YH]HV ıFRPR QD DQLGUDVH FDUE{QLFDÙ DWp ÏÌ

ÏÈ

,ÔÈÔÎÔÏÔ (IHLWR GD FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWR

QD YHORFLGDGH GD UHDomR HQ]LPiWLFDÔ

$ YHORFLGDGH GD UHDomR HQ]LPiWLFDÒ H[SUHVVDGD

FRPR YHORFLGDGH LQLFLDO ı9 ÙÒ DXPHQWD FRP R

LQFUHPHQWR QD FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWR >6@Ò TXDQGR

p PDQWLGD FRQVWDQWH D FRQFHQWUDomR GD HQ]LPDÔ (VWH

DXPHQWR FRQWLQXD DWp XP SRQWR QR TXDO p REWLGD D

YHORFLGDGH Pi[LPD GH UHDomR ı9 PD[ ÙÔ (VWD YHORFLGDGH Pi[LPD FRUUHVSRQGH DR SRQWR GH VDWXUDomR GD HQ]LPDÒ LVWR pÒ TXDQGR R Q~PHUR GH PROpFXODV GR VXEVWUDWR H[FHGH R Q~PHUR GH PROpFXODV GD HQ]LPDÔ $ SDUWLU GHVVH SRQWR D YHORFLGDGH GD UHDomR p PDQWLGD FRQVWDQWHÔ (P EDL[DV FRQFHQWUDo}HV GH VXEVWUDWRÒ D 9 R

R

DXPHQWD HP IRUPD OLQHDU QD PHGLGD HP TXH D FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWR DXPHQWDÔ 3RUpPÒ GHSRLV GH GHWHUPLQDGD >6@Ò D YHORFLGDGH ILFD FDGD YH] PDLV OHQWD DWp FKHJDU D ]HURÒ LVWR pÒ TXDQGR QmR Ki PDLV

DXPHQWR GH 9 R Ò DWLQJLQGR D 9 PD[ Ô $ FXUYD FRUUHVSRQGHQWH D HVWD UHDomR GHVFUHYH XPD KLSpUEROH UHWDQJXODU FRP XPD DVVtQWRWD HP 9 PD[ ı)LJXUD , ËÙÔ 0LFKDHOLV H 0HQWHQÒ HP ωÏÍÒ HVWXGDUDP D FLQpWLFD TXH WrP DV UHDo}HV FDWDOLVDGDV SRU HQ]LPDV

FRP XP VXEVWUDWRÔ $ UHDomR SUHVVXS}H D IRUPDomR GH

XP FRPSOH[R GD HQ]LPD FRP R VXEVWUDWRÒ TXH

SRVWHULRUPHQWH OLEHUD R SURGXWR H D HQ]LPD OLYUH„

( 6

Ú

o

m

N Ï

(6

o

m

N Î

( 3

Ú

$V GXDV UHDo}HV VmR UHYHUVtYHLV H WrP VXDV

SUySULDV FRQVWDQWHV GH YHORFLGDGH„ N Ï ıN Ï QR VHQWLGR

LQYHUVRÙ H N Î ıN Î

D YHORFLGDGH GD UHDomRÔ $ VHJXQGD UHDomR p PDLV

OHQWDÒ OLPLWDQGR D YHORFLGDGH GD UHDomRÒ D TXDO HVWi

GHWHUPLQDGD SHOD FRQFHQWUDomR GR FRPSOH[R (6Ô

$ HQ]LPD SRGH HVWDU HP IRUPD OLYUH ı(Ù RX

XQLGD DR VXEVWUDWR ı(6ÙÔ 4XDQGR Ki EDL[D >6@ D PDLRU

SDUWH GD HQ]LPD HVWi HP IRUPD OLYUH ı(ÙÔ $VVLPÒ

KDYHUi SRXFR >(6@ H D YHORFLGDGH GD UHDomR VHUi

EDL[DÔ 4XDQGR DXPHQWD >6@ Ki PDLRU >(6@ GLVSRQtYHO

H D UHDomR LQFUHPHQWD VXD YHORFLGDGHÒ DWp R SRQWR HP

TXH WRGD D HQ]LPD HVWi FRPR (6Ò LVWR pÒ TXDQGR

DWLQJH R SRQWR GH VDWXUDomRÔ 4XDQGR >(6@ p

FRQVWDQWHÒ D YHORFLGDGH GD UHDomR WDPEpP VH PDQWpP

FRQVWDQWH ıSODWHDX GD FXUYDÙÔ

0LFKDHOLV H 0HQWHQ GHGX]LUDP XPD FRQVWDQWH

TXH p LQGLFDGRUD GD YHORFLGDGH GD UHDomR HÒ SRU

H[WHQVmRÒ GR JUDX GH DILQLGDGH TXH D HQ]LPD WHP SRU

VHX VXEVWUDWRÔ (VWD FRQVWDQWH GH 0LFKDHOLV 0HQWHQ

ı. P ÙÒ p GHILQLGD FRPR D FRQFHQWUDomR GH VXEVWUDWRÒ

HP FRQFHQWUDomR PRODUÒ QHFHVViULD SDUD TXH D PHWDGH

GD YHORFLGDGH Pi[LPD ıŸ9 PD[ Ù GD UHDomR VHMD

DWLQJLGDÔ $ UHODomR HQWUH D FRQFHQWUDomR GH VXEVWUDWR

H D YHORFLGDGH GD UHDomRÒ SRGH VHU H[SUHVVDGD

PDWHPDWLFDPHQWH D SDUWLU GD HTXDomR GH 0LFKDHOLV

0HQWHQ„

QR VHQWLGR LQYHUVRÙ TXH GHWHUPLQDP

9

Ì

9

PD[

>6@

.

P

Ú

>6@

RQGH„

9 R YHORFLGDGH LQLFLDO‚

9 PD[ YHORFLGDGH Pi[LPD‚

. P FRQVWDQWH GH 0LFKDHOLV 0HQWHQ‚

>6@ FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWR ıHP PyLVÓOÙÔ

4XDQGR D YHORFLGDGH GH UHDomR ı9 R Ù p D PHWDGH

GD YHORFLGDGH Pi[LPDÒ RX VHMDÒ TXDQGR 9 R 9 PD[ ÓÎÒ D

HTXDomR VHUi

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

9

PD[

9

PD[

>6@

Î

.

P

Ú

>6@

HÒ GLYLGLQGR DPERV RV WHUPRV SRU 9 PD[ Ò

. P Ú >6@

Ï

> @

6

Î

.

P Ú

>6@

Î>6@Ò ORJRÒ . P >6@Ô

$ GHGXomR DQWHULRU H[SOLFD D GHILQLomR GD

FRQVWDQWH GH 0LFKDHOLV 0HQWHQÒ LVWR pÒ D FRQFHQWUDomR

GH VXEVWUDWR QHFHVViULD SDUD REWHU PHWDGH GD

YHORFLGDGH Pi[LPD GD UHDomRÔ

$ HTXDomR GH 0LFKDHOLV 0HQWHQ p ~WLO SDUD

GHWHUPLQDU 9 PD[ H . P GH XPD HQ]LPDÔ 1R HQWDQWRÒ

SHOR IDWR GH FRUUHVSRQGHU D XPD HTXDomR KLSHUEyOLFDÒ

p PDLV IiFLO WUDEDOKDU FRP WUDQVIRUPDo}HV SDUD WRUQi

OD OLQHDUÔ e R FDVR GD HTXDomR GRV GXSORV UHFtSURFRV

RX HTXDomR GH /LQHZHDYHU %XUNÒ D TXDO HVWi EDVHDGD

QD LQYHUVmR GD HTXDomR GH 0LFKDHOLV 0HQWHQ„

Ï

.

P

Ú

>6@

9

Ì

9

PD[

>6@

WUDQVIRUPDQGR DÒ VHSDUDQGR RV WHUPRV GR ODGR GLUHLWR

GD HTXDomRÒ WHPRV„

Ï

.

P

>6@

 

Ú

9

Ì

9

PD[

>6@

9

PD[

>6@

HÒ VLPSOLILFDQGRÒ WHPRV D HTXDomR GH /LQHZHDYHU

%XUN„

Ï

.

P

Ï

Ï

 

u

Ú

9

Ì

9

PD[

 

>6@

9

PD[

(VWD HTXDomR SRGH VHU FRQVLGHUDGD FRPR D

7DEHOD , ÈÔ &RQVWDQWHV GH 0LFKDHOLV 0HQWHQ

ıP0Ù GH DOJXPDV HQ]LPDVÔ

(Q]LPD

6XEVWUDWR

.

P

FDWDODVH

+

Î

2

Î

ÎË

KH[RTXLQDVH

JOLFRVH

ÌÒÌË

KH[RTXLQDVH

IUXWRVH

ÏÒË

KH[RTXLQDVH

$73

 

ÌÒÈ

$67

DVSDUWDWR

ÌÒ‰

$67

D

FHWRJOXWDUDWR

ÌÒÏ

$67

R[DORDFHWDWR

ÌÒÌÈ

$67

JOXWDPDWR

È

DQLGUDVH FDUE{QLFD +&2 Í

 

 

È

E JDODFWRVLGDVH TXLPRWULSVLQD

ODFWRVH *O\ 7\U *O\

ÏÌÂ

TXLPRWULSVLQD

1 EHQ]RLOWLURVLQDPLGD ÎÒË

HTXDomR GH XPD OLQKD UHWD ı\ D[ÚEÙÒ RQGH„

\

[

D

E

ÏÓ9 R

ÏÓ>6@

. P Ó9 PD[

ÏÓ9 PD[

(VWD OLQHDUL]DomR p PXLWR ~WLO SDUD FDOFXODU R

. P GH XPD HQ]LPDÒ GH IRUPD PDLV FRQILiYHOÔ 2 . P

SRGH VHU DSOLFDGR jTXHODV HQ]LPDV FXMD FLQpWLFD

PRVWUD XPD FXUYD KLSHUEyOLFD ıFLQpWLFD 0LFKDHOLV

0HQWHQÙÔ 2V YDORUHV GH . P H GH 9 PD[ VmR

FDUDFWHUtVWLFRV GH FDGD HQ]LPDÒ H SRGHP YDULDU SDUD

RV GLIHUHQWHV VXEVWUDWRV GD PHVPD HQ]LPD

ı7DEHOD , ÈÙÔ 1DV UHDo}HV HQ]LPiWLFDV RQGH SDUWLFLSD

PDLV GH XP VXEVWUDWRÒ H[LVWH XP

SDUD FDGD

VXEVWUDWRÔ $VVLPÒ QD UHDomR GH IRVIRULODomR GD JOLFRVH

SHOD KH[RTXLQDVHÒ RQGH R GRDGRU GR JUXSR IRVIDWR p R

$73Ò

. P

JOLFRVH Ú $73 o JOLFRVH Á IRVIDWR Ú $'3

R. P GD KH[RTXLQDVH p GH ÌÒÌË 0 SDUD D JOLFRVHÒ H GH

ÌÒÈ 0 SDUD R $73Ò LQGLFDQGR TXH D HQ]LPD WHP PDLRU

DILQLGDGH SHOD JOLFRVH GR TXH SHOR $73Ô

,ÔÈÔÎÔÎÔ (IHLWR GR S+ H GD WHPSHUDWXUD VREUH D

YHORFLGDGH GD UHDomR HQ]LPiWLFDÔ

$V HQ]LPDV SRVVXHP YDORUHV yWLPRV GH S+ H

WHPSHUDWXUDÒ LVWR pÒ DTXHOHV SRQWRV QRV TXDLV VXD

DWLYLGDGH p PDLRUÔ 2 JUDX GH LRQL]DomR GRV JUXSRV

LRQL]iYHLV GD HQ]LPDÒ R TXDO GHSHQGH GR S+Ò LQIOXL QD

LQWHUDomR GR VtWLR DWLYR GD HQ]LPD FRP VHX VXEVWUDWRÔ

$VVLPÒ HP QtYHO LQWUDFHOXODUÒ R S+ GR PHLR FRQWUROD D

DWLYLGDGH GD HQ]LPDÒ SRLV R S+ yWLPR QmR p

QHFHVVDULDPHQWH R S+ GR PHLRÔ

'LIHUHQWHV HQ]LPDV SRGHP WHU GLIHUHQWHV

YDORUHV GH S+ yWLPRÒ HP IXQomR GR S+ GR PHLR RQGH

DWXDPÔ $VVLPÒ QD SHSVLQD GR VXFR JiVWULFR R S+

yWLPR p GH ÏÒÁ ıS+ GR HVW{PDJR„ Ï ÎÙ‚ QD

JOLFRVH Á IRVIDWDVH GR KHSDWyFLWR p GH ÊÒÂ ıS+ GR

KHSDWyFLWR„ ÊÒÎÙ‚ QD IRVIDWDVH DOFDOLQD GR HSLWpOLR

LQWHVWLQDO p GH ÏÌÔ 8PD YH] TXH QHQKXPD FpOXOD GR

RUJDQLVPR WHP XP YDORU GH S+ WmR DOFDOLQRÒ QHVWH

FDVRÒ FRPR HP DOJXQV RXWURVÒ p SUHVXPLGR TXH R S+

GR PHLR VHMD XP IDWRU GH FRQWUROH VREUH D DWLYLGDGH

HQ]LPiWLFDÔ

2 DXPHQWR GD WHPSHUDWXUDÒ TXDQGR DV HQ]LPDV

VmR DQDOLVDGDV LQ YLWURÒ DWp FHUWR SRQWR SURYRFD XP

DXPHQWR GD DWLYLGDGH HQ]LPiWLFDÒ PHGLDQWH D

GLPLQXLomR GD HQHUJLD GH DWLYDomR GD UHDomRÔ 1R

HQWDQWRÒ FRPR D PDLRULD GDV HQ]LPDV VmR SURWHtQDV

WHUPROiEHLVÒ VmR GHVQDWXUDGDV TXDQGR H[SRVWDV D DOWDV

WHPSHUDWXUDVÒ SHUGHQGR VXD DWLYLGDGHÔ

,ÔÈÔÍÔ 0HGLGD GD DWLYLGDGH HQ]LPiWLFDÔ

$ DWLYLGDGH HQ]LPiWLFD SRGH VHU PHGLGD FRQKHFHQGR DV VHJXLQWHV YDULiYHLV„ ıDÙ RV VXEVWUDWRVÒ RV SURGXWRV H RV FRIDWRUHV GD UHDomR HQ]LPiWLFD‚ ıEÙ XP PpWRGR SDUD DQDOLVDU TXDLVTXHU GDV VXEVWkQFLDV DQWHULRUHV‚ ıFÙ D HVWHTXLRPHWULD GD UHDomRÒ H ıGÙ RV YDORUHV yWLPRV GH S+ H WHPSHUDWXUD GD

DWLYLGDGH GD HQ]LPD HVWXGDGDÔ $ DWLYLGDGH HQ]LPiWLFD

p H[SUHVVDGD HP XQLGDGHV LQWHUQDFLRQDLV ı8,ÙÔ 8PD

8, p D TXDQWLGDGH GH HQ]LPD QHFHVViULD SDUD WUDQVIRUPDU Ï ìPRO GH VXEVWUDWR SRU PLQXWRÒ D ÎËÉ&Ò VRE FRQGLo}HV yWLPDV GH WUDEDOKRÔ $ DWLYLGDGH HVSHFtILFD GH XPD HQ]LPD FRUUHVSRQGH DR JUDX GH DWLYLGDGH H GH SXULILFDomR GD HQ]LPDÒ VHQGR H[SUHVVDGR FRPR 8,ÓPJ GH SURWHtQDÒ

LVWR pÒ WHP PDLRU YDORU TXDQWR PDLV SXULILFDGD HVWLYHU

D HQ]LPDÔ

$ DWLYLGDGH HQ]LPiWLFD WDPEpP SRGH VH

PHGLGD SHOR Q~PHUR GH WXUQRYHU RX Q~PHUR GH

FRQYHUVmRÒ WDPEpP H[SUHVVDGR FRPR N FDW ıFRQVWDQWH

GH FDWiOLVHÙÔ (VWD FRQVWDQWH HTXLYDOH DR Q~PHUR GH

PROpFXODV GH VXEVWUDWR WUDQVIRUPDGDV SRU XPD

PROpFXOD GH HQ]LPD SRU VHJXQGRÒ TXDQGR D HQ]LPD

HVWi VDWXUDGD FRP HVWH VXEVWUDWRÔ 2 Q~PHUR GH

WXUQRYHU p PHGLGR FRP D HQ]LPD SXULILFDGD H FRP XP

VXEVWUDWR HVSHFtILFR ı7DEHOD , ËÙÔ

,ÔÈÔÈÔ ,QLELGRUHV GD DomR HQ]LPiWLFDÔ

2 HVWXGR GRV LQLELGRUHV GD DomR HQ]LPiWLFD

WHP SURSRUFLRQDGR LPSRUWDQWHV FRQWULEXLo}HV DR

FRQKHFLPHQWR GD HVSHFLILFLGDGH GRV VXEVWUDWRV

HQ]LPiWLFRVÒ D QDWXUH]D GRV VtWLRV DWLYRV QDV HQ]LPDVÒ

RV PHFDQLVPRV GD DWLYLGDGH HQ]LPiWLFDÒ H DV YLDV

PHWDEyOLFDV H VHX FRQWUROHÔ 6XD DSOLFDomR

IDUPDFrXWLFD p WDPEpP UHOHYDQWHÔ $VVLPÒ LPSRUWDQWHV

LQLELGRUHV WrP VLGR DQDOLVDGRVÒ FRPR D DVSLULQDÒ TXH

LQLEH D HQ]LPD SURVWDJODQGLQD VLQWHWDVHÒ HYLWDQGR D

IRUPDomR GH SURVWDJODQGLQDVÒ VXEVWkQFLDV DVVRFLDGDV

FRP R SURFHVVR LQIODPDWyULRÔ

(VVHQFLDOPHQWHÒ RV GLIHUHQWHV WLSRV GH LQLELomR

HQ]LPiWLFD SRGHP VHU GLYLGLGRV HP GRLV JUDQGHV

JUXSRV„ UHYHUVtYHO H LUUHYHUVtYHOÔ

,ÔÈÔÈÔÏÔ ,QLELomR UHYHUVtYHOÔ

([LVWHP GRLV WLSRV GH LQLELomR UHYHUVtYHO„ D

FRPSHWLWLYD H D QmR FRPSHWLWLYDÔ 1D LQLELomR

UHYHUVtYHO FRPSHWLWLYDÒ R LQLELGRU FRPSHWH FRP R

VXEVWUDWR SHOR VtWLR DWLYR GD HQ]LPDÒ GHYLGR D VXD

VLPLODULGDGH HVWUXWXUDOÔ (QTXDQWR R LQLELGRU HVWLYHU

RFXSDQGR R VtWLR DWLYRÒ R VXEVWUDWR QmR SRGH VH OLJDU j

HQ]LPDÔ $ LQLELomR p UHYHUWLGD TXDQGR VXILFLHQWH

TXDQWLGDGH GR VXEVWUDWR GHVORFD R LQLELGRU GR VtWLR

DWLYRÔ $V UHDo}HV SRGHP VHU H[SUHVVDGDV DVVLP„

(Ú, l (, (, Ú 6 l (6 Ú ,

2 FRPSOH[R HQ]LPD LQLELGRU ı(,Ù QmR JHUD QHQKXP SURGXWRÔ 2 HIHLWR GR LQLELGRU FRPSHWLWLYR VREUH D FLQpWLFD HQ]LPiWLFD p R GH GLPLQXLU D YHORFLGDGH GD UHDomR H DXPHQWDU D FRQVWDQWH GH

0LFKDHOLVÔ $ 9 PD[ SRGH VHU DWLQJLGD GHSRLV TXH DOWDV

TXDQWLGDGHV GR VXEVWUDWR GHVORTXHP D WRWDOLGDGH GR

LQLELGRU XQLGR j HQ]LPDÔ

8P H[HPSOR GH LQLELGRU FRPSHWLWLYR p R

PDORQDWRÒ TXH LQLEH D VXFFLQDWR GHVLGURJHQDVH

ıHQ]LPD GR FLFOR GH .UHEVÙÒ SRU FRPSHWLU FRP VHX

VXEVWUDWR QDWXUDOÒ R VXFFLQDWRÒ HYLWDQGR D JHUDomR GR

SURGXWR QRUPDOÒ R IXPDUDWRÔ $ UHDomR QRUPDO p„

2 2 2 2 2 2 & & & & & & & & &
2
2
2
2
2
2
& &
&
& &
& &
&
& &
&
+
+
+
+
2
5 2
2
2
2
+ 2
5
5
PDORQDWR
VXFFLQDWR
IXPDUDWR
VHQGR TXH D SUHVHQoD GH PDORQDWR LQLEH D UHDomRÔ

2XWUR H[HPSOR GH LQLELomR FRPSHWLWLYD RFRUUH

SHOD DomR GDV VXOIDVÒ FXMR HIHLWR EDFWHULRVWiWLFR HVWi

EDVHDGR QD LQLELomR GD HQ]LPD TXH WHP FRPR

VXEVWUDWR R 3$%$ ıiFLGR S DPLQREHQ]yLFRÙ HYLWDQGR

D VtQWHVH GH iFLGR IyOLFR QDV EDFWpULDVÒ R TXDO p

HVVHQFLDO SDUD VHX FUHVFLPHQWRÔ $ VHPHOKDQoD

HVWUXWXUDO HQWUH VXEVWUDWR H LQLELGRU p HYLGHQFLDGD

TXDQGR FRPSDUDGDV DV HVWUXWXUDV GR 3$%$Ò QD

)LJXUD , ÏÈÒ FRP D GD VXOIDQLODPLGDÒ DEDL[R„

2 + 1 6 1+ 5 5 2
2
+ 1
6
1+ 5
5
2

1D LQWR[LFDomR SRU PHWDQROÒ R PHVPR p

R[LGDGRÒ SRU DomR GD HQ]LPD iOFRRO GHVLGURJHQDVHÒ

FRP IRUPDomR GH IRUPDOGHtGRÒ R TXDO FDXVD GDQR

VREUH R QHUYR ySWLFRÒ SURYRFDQGR FHJXHLUDÔ 1HVWHV

FDVRVÒ p XVDGR HWDQRO SDUD FRPSHWLU FRP R PHWDQROÒ

IDYRUHFHQGR D IRUPDomR GH DFHWDOGHtGRÒ R TXDO p

H[FUHWDGR SHOD XULQDÒ LQLELQGR D IRUPDomR GH

IRUPDOGHtGRÔ

1D LQLELomR UHYHUVtYHO QmR FRPSHWLWLYDÒ R

LQLELGRU VH OLJD D XP VtWLR GLIHUHQWH GR VtWLR DWLYR GD

HQ]LPDÒ PDV WDPEpP DIHWDQGR VXD DWLYLGDGHÒ HPERUD

7DEHOD , ËÔ 1~PHURV GH WXUQRYHU ıN FDW Ù GH DOJXPDV HQ]LPDVÔ

(Q]LPD

6XEVWUDWR

Qï GH WXUQRYHU

FDWDODVH

+ Î 2 Î

ÈÌÔÌÌÌÔÌÌÌ

DQLGUDVH FDUE{QLFD

+&2 Í DFHWLOFROLQD IXPDUDWR ODFWRVH JOLFRVH Á IRVIDWR

ÈÌÌÔÌÌÌ

FROLQHVWHUDVH

ÏÈÌÔÌÌÌ

IXPDUDVH

ÂÌÌ

E JDODFWRVLGDVH IRVIRJOLFRPXWDVH

ÎÌÂ

ÎÌÒÊ

$73DVH

$73

ÌÒÈ

)pOL[ +Ô 'tD] *RQ]iOH] H 6pUJLR &HURQL GD 6LOYD

QmR H[LVWD VLPLODULGDGH HVWUXWXUDO HQWUH R VXEVWUDWR H R LQLELGRUÔ $ XQLmR GR LQLELGRU j HQ]LPD LQGX] XPD PXGDQoD FRQIRUPDFLRQDO QD HQ]LPDÒ UHGX]LQGR D WD[D GH IRUPDomR GH FRPSOH[R HQ]LPD VXEVWUDWR ı(6Ù HÓRX UHGX]LQGR D WD[D GH GHJUDGDomR GH (6 SDUD IRUPDU R SURGXWRÔ 2 LQLELGRU QmR EORTXHLD D XQLmR GR VXEVWUDWR FRP D HQ]LPDÒ PDV R FRPSOH[R (6 QmR IRUPD QHQKXP SURGXWR HQTXDQWR R LQLELGRU HVWLYHU XQLGR j

HQ]LPDÔ $ LQLELomRÒ HQWmRÒ QmR SRGH VHU UHYHUWLGD FRP

DXPHQWR GD FRQFHQWUDomR GR VXEVWUDWRÔ 2 LQLELGRU

SRGH VH OLJDU j HQ]LPD OLYUH RX DR FRPSOH[R (6„

(Ú, l (,

(, Ú 6 l (6, RX (6 Ú , l (6,

,QLELGRUHV TXH VH XQHP VRPHQWH DR FRPSOH[R

(6Ò VmR GHILQLGRV FRPR DFRPSHWLWLYRVÔ$9 PD[ QmR p

DOFDQoDGD PHVPR FRP R DXPHQWR QD FRQFHQWUDomR GH

VXEVWUDWRÔ $ DILQLGDGH GD HQ]LPD SRU VHX VXEVWUDWR

QmR YDULD SRLV R VtWLR DWLYR HVWi OLYUH HÒ SRUWDQWRÒ QmR p

DOWHUDGR R YDORU GR . P Ô

1DV FRQGLo}HV LQWUDFHOXODUHV HVWH WLSR GH

LQLELomR p XWLOL]DGD SRU FHUWRV PRGXODGRUHV GD DomR

HQ]LPiWLFDÒ TXH VH XQHP jV HQ]LPDV FRQWURODGRUDV GH

GLIHUHQWHV YLDV PHWDEyOLFDVÔ (VWHV PRGXODGRUHV

DORVWpULFRV VH OLJDP DR VtWLR DORVWpULFR GD HQ]LPDÒ

VtWLR HVWH GLIHUHQWH GR VtWLR DWLYRÔ &RPR H[HPSOR SRGH

VHU FLWDGD D LQLELomR GD WUHRQLQD GHVLGUDWDVH SHOD

LVROHXFLQDÒ D TXDO VH XQH j HQ]LPD GH IRUPD

UHYHUVtYHOÔ $ PRGXODomR GHSHQGH GR HVWDGR

PHWDEyOLFR GD FpOXODÔ 1HVWH FDVRÒ GD QHFHVVLGDGH GH

PHWDEROL]DU D WUHRQLQDÔ

,ÔÈÔÈÔÎÔ ,QLELomR LUUHYHUVtYHOÔ

2FRUUH FRP DTXHOHV FRPSRVWRV TXH VH XQHP

LUUHYHUVLYHOPHQWH D JUXSRV IXQFLRQDLV GR VtWLR DWLYR GD

HQ]LPDÒ HP RFDVL}HV PHGLDQWH OLJDo}HV FRYDOHQWHVÒ

IRUPDQGR FRPSOH[RV LQDWLYRVÔ &RPR H[HPSOR GHVWH

WLSR GH LQLELomR HVWmR RV FRPSRVWRV RUJDQR

IRVIRUDGRVÒ RV TXDLV VmR IUHTXHQWHPHQWH XVDGRV QRV

DQLPDLV GRPpVWLFRV FRPR DQWL SDUDVLWiULRVÔ (VWHV

FRPSRVWRVÒ LQLFLDOPHQWH GHULYDGRV GR

GLLVRSURSLO IOXRURIRVIDWRÒ LQLEHP D HQ]LPD

FROLQHVWHUDVHÒ D TXDO FDWDOLVD D VHJXLQWH UHDomR„

GH VHULQD HP VHX VtWLR DWLYRÒ FRPR D WULSVLQDÒ D TXLPRWULSVLQDÒ D HODVWDVH H D IRVIRJOLFRPXWDVHÔ 0HGLDQWH HVWH LQLELGRU IRL GHVFREHUWR TXH D VHULQD IRUPDYD SDUWH GR VtWLR DWLYR GHVWDV HQ]LPDVÔ 1RV LQLELGRUHV LUUHYHUVtYHLV QmR VH DSOLFD D FLQpWLFD GH 0LFKDHOLV 0HQWHQÒ Mi TXH D UHDomR QmR p UHYHUVtYHO„

(Ú, o (,

2XWURV LQLELGRUHV LUUHYHUVtYHLV VmR RV DJHQWHV

DOTXLODQWHV LRGRDFHWDWR ı, &+ Î &22 Ù H LRGDFHWDPLGD

ı, &+ Î &2 1+ Î Ù TXH VH XQHP D JUXSRV VXOILGULOR

ı 6+Ù SUHVHQWHV QRV VtWLRV DWLYRV GH DOJXPDV HQ]LPDVÒ

DOTXLODQGR DV H LQLELQGR DV GH IRUPD LUUHYHUVtYHO

ıHQ]LPD 6 &+ Î &22 ÙÔ ([LVWHP DOJXQV LQLELGRUHV

LUUHYHUVtYHLV TXH VmR VXEVWkQFLDV TXH LQLFLDOPHQWH

UHDJHP FRP D HQ]LPDÒ PDV FXMR SURGXWR GH UHDomR p

XP LQLELGRU TXH VH XQH LUUHYHUVLYHOPHQWH j PHVPD

HQ]LPDÔ 5HFHEHP R QRPH GH LQLELGRUHV ¶VXLFLGDVßÔ

,ÔÈÔËÔ 5HJXODomR HQ]LPiWLFDÔ

$V HQ]LPDV UHJXODGRUDV VmR DTXHODV HQ]LPDV

TXH FRQWURODP YLDV PHWDEyOLFDVÒ HQFRQWUDQGR VH

JHUDOPHQWH QR LQtFLR GDV URWDV PHWDEyOLFDVÔ 2 HIHLWR

UHJXODGRU RX PRGXODGRU SRGH VHU H[HUFLGR PHGLDQWH

XQLmR QmR FRYDOHQWH GH PRGXODGRUHV ıQR FDVR GDV

HQ]LPDV DORVWpULFDVÙÒ RX SRU PRGLILFDomR FRYDOHQWH GD

HQ]LPDÔ

,ÔÈÔËÔÏÔ (Q]LPDV DORVWpULFDVÔ

*HUDOPHQWH HVWDV HQ]LPDV VmR LQLELGDV SHOR

SURGXWR ILQDO GD YLD PHWDEyOLFDÒ HYHQWR FRQKHFLGR

FRPR LQLELomR SRU IHHGEDFNÔ 2 PHWDEyOLWR LQLELGRU

ıPRGXODGRU QHJDWLYRÙ VH XQH UHYHUVLYHOPHQWH D XP

VtWLR GLIHUHQWH GR VtWLR DWLYR GD HQ]LPD„ p R VtWLR

UHJXODGRU RX DORVWpULFR ıGR JUHJR DORVÒ RXWURÒ H

VWHUHRVÒ VtWLRÙÔ (VWH VtWLR p HVSHFtILFR HP FDGD HQ]LPD

DORVWpULFD SDUD R UHVSHFWLYR PRGXODGRUÔ

9LD GH UHJUDÒ DV HQ]LPDV DORVWpULFDV VmR

JUDQGHV H FRPSOH[DVÒ FRP YiULDV VXEXQLGDGHV H QmR

REHGHFHP j FLQpWLFD GH 0LFKDHOLV 0HQWHQÔ $ FLQpWLFD

GHVWDV HQ]LPDV PRVWUD XP SDGUmR GH WLSR VLJPRLGDOÒ

DR LQYpV GH KLSHUEyOLFR WtSLFR ı)LJXUD , ËÙÔ 3RGHP

WDPEpP H[LVWLU PRGXODGRUHV SRVLWLYRVÒ LVWR pÒ

PHWDEyOLWRV GD YLD PHWDEyOLFD TXH DXPHQWDP D

+ 5 2 2 2 &+ + & & 6 + & & 6 6
+ 5 2
2
2 &+
+ & &
6 + & &
6
6
2 & & 1 . &+
6 2
+ 5 + 5
&+
6 DFHWDWR
DFHWLOFROLQD
DWLYLGDGH GD HQ]LPDÔ *HUDOPHQWHÒ WDLV PRGXODGRUHV &+ 6 . . VmR RV SUySULRV VXEVWUDWRV GD
DWLYLGDGH GD HQ]LPDÔ *HUDOPHQWHÒ WDLV PRGXODGRUHV
&+
6
.
.
VmR RV SUySULRV VXEVWUDWRV GD HQ]LPDÔ (P DOJXQV
+2 &
& 1 &+ 6
+
+
5
5
&+
6 FDVRVÒ D HQ]LPD SRGH WHU VLPXOWDQHDPHQWH GRLV VtWLRV
FROLQD
DORVWpULFRV„ XP SDUD XP PRGXODGRU SRVLWLYR H RXWUR

$ DFHWLOFROLQD p XP QHXURWUDQVPLVVRU QRV

DQLPDLV VXSHULRUHV H LQVHWRVÒ VHQGR D FROLQHVWHUDVH D

HQ]LPD HQFDUUHJDGD GH VXD KLGUyOLVHÒ FRQWURODQGRÒ