Você está na página 1de 39

TRNG I HC H NI

TH VIN
HNG DN S DNG PHN MM ENDNOTE X5
TRCH DN V TO DANH MC TI LIU THAM KHO T NG

Su tm v bin son: Nguyn Kp


Email: nguyenkep@hanu.edu.vn
in thoi: 043-854-8121 my l 102
Mobile:

0973. 714. 468

H Ni, thng 9/2012

NI DUNG
Phn I. Gii thiu v phn mm Endnote
Phn II. Hng dn download v ci t
Phn III. Trch dn v to danh mc ti liu tham kho t ng
Phn IV. Qun l file Endnote
Phn V. Cu hi thng gp
Phn VI: Mt s Website kim tra o vn min ph
y l phn hng dn c bn v s dng Endnote X5, thng tin chi tit mi xem bn
ting Anh ti a ch:
www.endnote.com
Khi cn tr gip c th lin h:
Mr Nguyn Vn Kp
C quan cng tc: Th vin trng i hc H Ni
in thoi: 043-854-8121 my l 102 (gi hnh chnh)
Email: nguyenkep@hanu.edu.vn
Mobile: 0973. 714. 468
Website: http://www.lib.hanu.vn
Facebook: nguyenkep

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Phn I. Gii thiu v phn mm Endnote


1. EndNote l mt phn mm thng mi c xy dng v pht trin bi hng
Thomson Reuter ca M.
2. Endnote l dng phn mm qun tr c s d liu gip ngi dng lu tr, qun
l danh mc ti liu tham kho.
3. Endnote gip ngi dng chn trch dn v to danh mc ti liu tham kho t
ng trong file word.
4. Endnote l cng c tm kim, truy cp v ti biu ghi ti liu tham kho t
cc c s d liu trc tuyn.
5. a ch Website chnh thc ca Endnote: http://www.endnote.com
Phn II. Hng dn download v ci t
1. Download bn dng th
Truy cp website Endnote : http://www.endnote.com
T giao din website, bm Download trn thanh Menu, chn 30 day trial

Click Download chn 30 day trial

Hnh 1
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Click Try it now

Hnh 2:
Sau khi click chn Try it now, cn in thng tin vo cc c du * nh hnh 3:

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

in thng tin vo y

Hnh 3

Click vo y ti phn mm Endnote X6

Hnh 4:

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

2. Ci t
Sau khi download hon thnh, phn mm Endnote c dung lng khong 70 MB.
Vic ci t tng i n gin, ngi dng ch cn click p chut tri vo file va
ti v v chn next cho n khi finish.
Trc khi tin hnh ci t cn tt tt c cc ng dng Ms word, Excel, Outlook
express

Click p chut tri bt u ci t

Hnh 5:
Sau khi nhy p chut, tin trnh ci t bt u, chn mc I would like to evaluate
nh hnh 6 di y:

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Tick chn mc ny

Hnh 6:
Click Next, sau chn mc I accept the liciense agreement nh hnh s 7

Tick chn mc ny

Hnh 7
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Tick chn mc ny

Hnh 8

Lu :
1. Phin bn dng th ca Endnote c gi tr trong 30 ngy k t ln u tin s
dng vi y cc tnh nng
2. Ht thi hn 30 ngy, chng trnh s t ng chuyn sang phin bn Endnote
Viewer vi hai tnh nng c bn l:
M file Endnote
Tm kim, sp xp v in cc ti liu tham kho
3. V khng cho php thc hin nhng thao tc nh:
B sung hoc chnh sa cc ti liu tham kho trong file c nhiu hn
10 ti liu
nh dng nhiu hn 10 ti liu trong mt bi vit
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Tm kim nhiu hn 10 ti liu t c s d liu trc tuyn


Nhp khu hoc xut khu nhiu hn 10 ti liu tham kho ti mt thi
im
Vi vic ci t n gin mt t 3-5 pht, sau khi ht thi hn dng th nu mun s
dng y cc tnh nng chng ta nn g b v ci li Endnote t u. Nhng file
d liu to c th copy sao lu sau khi ci li vn c th dng bnh thng. V
vy cn ch rng cc file d liu Endnote khng lu ti cc th mc thuc C (
mc nh ci t chng trnh) nhm trnh d liu b mt khi ci li H iu hnh
hoc Endnote.
Phn III. Cc bc trch dn v to danh mc ti liu tham kho t ng
chn trch dn v to danh mc ti liu tham kho t ng trong file Microsoft
word, cn thc hin 3 bc (nu khng ty chnh theo ngi dng) hoc 5 bc sau:
Bc 1: To c s d liu Endnote mi
Khi ng chng trnh: start/programs/endnote/endnote program hoc nhy p vo
biu tng Endnote trn shortcut ngoi desktop

Click biu tng ny


to mi c s d liu
Endnote

Hnh 9:
Nu y l ln u tin m Endnote s thy giao din nh hnh 9
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

Click chn Creat a new library to mi mt th vin ti liu tham kho. C th


to mi bng cch t menu chn File > new:

Nn chn D, E, F
lu d liu

Khng nn dng ting


Vit c du t tn
c s d liu

Hnh 10:
Giao din Endnote nh hnh 11, ng c s d liu click du X pha di gc trn
bn phi mn hnh hoc File > close library. m mt th vin vo File>Open.
tt hon ton Endnote click vo du X mu pha trn bn phi mn hnh hoc
vo File > Exit.
Tt hon ton Endnote

Tt c s d liu hoc biu ghi


NguyenKep- Th vin i hc H Ni

10

Tn c s d liu

Click vo y nhp mi mt
biu ghi

Thng tin v s ti liu tham


kho c trong c s d liu

Hnh 11
Bc 2: Nhp ti liu tham kho vo c s d liu Endnote
Thng thng c 3 cch nhp ti liu tham kho cho file Endnote gm:
Nhp th cng tng ti liu
Copy, di chuyn t cc c s d liu Endnote khc
Nhp khu biu ghi t cc c s d liu trc tuyn
Cch 1: Nhp th cng tng ti liu
nhp mi mt biu ghi cho c s d liu , click vo du
chn References/ New reference

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

hoc t Menu

11

Giao din nhp mi mt ti liu tham kho nh hnh 12. Cc bc thc hin nhp
tun t nh sau:
Chn loi ti liu tham kho:
T mc Reference type s c mt menu tri dc gm nhiu loi ti liu c sp xp
theo Alphabet. Ngi dng chn loi ti liu tng ng. Lu mi loi ti liu c
mt mu nhp thng tin khc nhau nn cn chn chnh xc.

Chn loi ti liu


tham kho

Hnh 12
Nhp thng tin cho cc trng d liu:
Cc biu ghi trong Endnote c rt nhiu trng nhp d liu, vi cc loi ti
liu khc nhau th cc trng l khc nhau.Tuy nhin khng nht thit phi
nhp ht tt c, nhng trng bt buc hoc nn c bao gm: Author, Year,
Title, Place published, Publisher, volume, pages
Nhp thng tin trng tc gi: Author
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

12

Nu ti liu ch c 1 tc gi th nhp bnh thng


Nu ti liu c 2 tc gi tr ln th sau khi nhp xong tc gi th nht cn bm
Enter xung dng nhp tc gi th hai
Vi tc gi u- M, trt t h tn khi nhp vo Endnote l: H, Tn m (Vd:
Saurus, Tyrone hoc van Beethoven, Ludvig hoc de Villepine, Dominique)
Vi tc gi Vit Nam, trt t h tn khi nhp vo Endnote l: Tn, H m
(Vd: Lm, Nguyn Vn hoc Vn, Nguyn Th)
Vi tc gi c tn bt u bng ch , v d L Vn c, Nguyn B o,
khi nhp liu trong trng tc gi nn thm ch Z sau ch m bo
Endnote sp xp theo ng trt t ch ci ting Vit ch D trc ch , vd:
zc, Nguyn Vn; zo, L B. Khi bi vit hon thnh s dng cng c
Find and replace ca word thay th z bng .
Vi tc gi c quan, t chc t du phy cui tn (vd:Vin Khoa hc x
hi

o li trt t khi
nhp

Hnh 13
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

13

Nhp thng tin cc trng khc: Dng phm Tab di chuyn ti cc trng
khc v nhp thng tin, cn vit hoa cho cc t cn thit nh tn ring, t vit
tt, ngoi ra khng cn phi nh dng cho font ch.
Mt s cc trng hu ch nn nhp:
File Attachments: bt u t phin bn X4, Endnote cho php nh km bt k loi
file no vo biu ghi ti liu tham kho vi dung lng khng hn ch v s file cho
mt biu ghi l 45 files.Ngi dng c th c xem file t Endnote ch cn kch p
chut tri vo file.
nh km thc hin nh sau: t menu trn giao din nhp liu biu ghi, chn
References/ File attachments/ Attach file

Hnh 14

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

14

Hnh 15
Language: nn nhp thng tin vo trng ny nu bn mun ti liu c sp xp
theo ngn ng trc, sau mi sp xp theo th t ch ci tn tc gi. Cn thng
nht m cho ngn ng khi nhp vo trng ny (vd: dng Vie cho ti liu l ting
Vit, Eng cho ti liu ting Anh, Fre cho ti liu ting Php)
Keywords: nhp cc t kha m t ch ca ti liu, vic ny gip tm kim cc ti
liu c cng ch mt cch d dng.
Abstract: nhp tm tt ni dung ca ti liu
Notes: ghi ch cc thng tin v ti liu (vd: bn in c th tm u? Ti liu hay, )
URL: nhp a ch ng dn ca ti liu, thng thng dng cho cc ti liu trc
tuyn, tham kho t website
Sau khi nhp liu hon tt, click nt X gc phi, pha trn ca mn hnh (khng click
vo nt X mu l nt tt Endnote). Biu ghi s c Endnote t ng lu li.
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

15

Cch 2: copy, di chuyn biu ghi t cc file Endnote khc


M c s d liu Endnote c cha biu ghi cn copy
Chn tng biu ghi ring l bng cch gi phm control v click chn hoc bm
Ctrl + A chn tt c
Bm chut phi s hin menu nh hnh v di, chn new library nu mun
copy ra c s d liu mi hoc Choose library nu mun copy vo mt c s d
liu c sn

Hnh 16

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

16

Hnh 17
2 biu ghi c copy sang c s d liu My Endnote library

Hnh 18

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

17

Cch 3: nhp khu biu ghi t cc c s d liu trc tuyn


y l tin ch c s dng rt rng ri trong cc c s d liu trc tuyn, cc tp
ch in t. Xin gii thiu mt vi v d di y:
Nhp khu biu ghi t tp ch in t:
Trong giao din pha di, download biu ghi m t trch dn ca bi vit no
ngi dng tick chn vo vung pha u bi vit hoc chn tt c cc bi vit
bng cch click nt Select All.

Hnh 19
Sau tick chn nt Export Citation, s thy xut hin khung thoi nh hnh 20. Ti
mc Format chn Endnote. Mc Export Type c th chn Citation hoc Citation &
Abstract.

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

18

Hnh 20
Bm Submit thc hin lnh, khung thoi nh hnh 21. Mc nh nu Click Open cc
biu ghi s c ti v vo c s d liu Endnote ang m. Nu Click Save cc biu
ghi s c lu ti c s d liu mi.

Hnh 21
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

19

Nu chn Open kt qu nh hnh 22

Hnh 22
Bc 3: chn ti liu tham kho t phn mm Endnote vo file word
chn ti liu t Endnote vo file word cn thc hin theo trnh t sau:
t con tr chut ti v tr cn chn thng tin trch dn (Hnh 23)
Chn ti liu cn chn trong phn mm Endnote bng cch click chut tri (khng cn
m chi tit ch cn bm chn biu ghi hin mu xanh nh hnh minh ha di).
trong giao din Endnote (hoc bm biu

Click biu tng Insert citation


tng Insert selected citations

trong giao din Word) nh Hnh 24

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

20

Thanh cng c Endnote

t con tr chut ti v
tr cn chn trch dn

Hnh 23

Hnh 24
Kt qu nh hnh 25
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

21

Thng tin trch dn c chn


ti v tr tr chut

Danh mc ti liu tham kho s t ng hin


ra trn trang cui cng ca bi vit

Hnh 25
Lu : c th b sung thng tin v chc danh tc gi, s trang vo thng tin trch
dn, cch lm nh sau:
Bm chut phi vo thng tin trch dn chn. Hnh 26
Chn Edit citation/ more. Hnh 26

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

22

Hnh 26
Chn Prefix: thm cc thng tin vo pha trc tc gi nh GS (gio s), PGS (ph
gio s), TS (tin s) tng t vi ting Anh.
Chn mc Suffix: thm thng tin pha sau nh: ni, ni rng kt lun
rng
Chn mc Pages: chn thm s trang. Tuy nhin bi vit l ting Vit th cn a
thng tin v s trang trong mc Suffix v phn mm mc nh ghi ch s trang trong
ting Anh l pp ch khng phi tr.. Chi tit nh hnh 27

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

23

Hnh 27
Kt qu

Hnh 28
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

24

Bc 4: Trnh by danh mc ti liu tham kho theo cc mu sn (APA, Harvard,


Vancouver)
Phn mm Endnote phin bn X5 c ti 469 kiu trnh by danh mc ti liu tham
kho. trnh by danh mc thc hin nh sau:
Trong giao din Word, bm vo biu tng Format Bibliography
trn thanh
cng c Endnote (nu khng thy thanh cng c c th cho hin ra bng cch vo
View/toolbar/ Endnote X5). Hnh 29
T khung thoi click Browse tm kiu trnh by nh yu cu. Trong hnh v d l
kiu APA 6th. Click Ok hon tt. Hnh 29

Hnh 29
Kt qu danh mc ti liu tham kho c sp xp t ng v trnh by theo chun
APA 6th nh trong hnh 30

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

25

Hnh 30
Bc 5: Ty chnh kiu trch dn v trnh by danh mc ti liu tham kho theo
ngi dng
Vit Nam, thc t khi trnh by lun n, lun vn, cng trnh nghin cu khoa hc,
cc bi nghin cuthng theo Quy nh chun ca B Gio dc v o to. Ngoi
ra cc trng i hc cn c thm nhng quy nh ring khc v d nh: sp xp theo
ngn ng trc, tc gi ngi Vit Nam trnh by theo h nhng sp xp tniu
ny t ra nhng yu cu tng i phc tp v vic ty chnh Endnote theo ngi
dng. Ngi vit xin c trnh by cch ty chnh kiu trch dn v trnh by danh
mc ti liu tham kho Endnote theo Quy nh chun ca B gio dc v o to nh
sau.
Nhng Quy nh ca B gio dc v o to v trnh by danh mc ti liu tham
kho:

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

26

Trong bi vit, bt c dn chng no cng phi km tn tc gi v thi im cng b

(xut bn). Nu tc gi ngi nc ngoi ch cn lit k H. Nu ti liu chuyn ng


sang ting Vit, cch dn chng nh trn. Nu tc gi l ngi Vit v ti liu ting
Vit hoc ting nc ngoi th lit k y nh chnh tc gi vit. Sau y l vi
th d.
(1) Dn liu ca mt tc gi (cch vit ny p dng chung cho cch vit ca ng
tc gi hoc ca nhiu tc gi)
* Theo Nair (1987), k thut canh tc theo bng c th gi vai tr quan trng ...
* Hoc k thut canh tc theo bng c th gi vai tr quan trng (Nair, 1987).
* Theo Bi Xun An (1996), k thut ti kh sinh hc gii quyt . (trch ti liu
ting Vit)
* K thut ti kh sinh hc gii quyt (B.X. An, 1997). (trch ti liu ting nc
ngoi)
* Vo nm 1989, Mercado bo co rng...
Lu rng cc du vng n () t st vi Nm cng b v cch mt k t rng vi
t pha trc, du phy (,) st vi cm t pha trc. y cng l qui lut chung cho
vic ngt cu trong lc nh my. Cch vit sau y l cch vit sai:
* Theo Nair (1987) , k thut canh tc theo bng c th gi vai tr quan trng ...
* K thut canh tc theo bng c th gi vai tr quan trng (Nair, 1987 )
(2) Dn liu ca ng tc gi th phi lit k hai tc gi, ni vi nhau bng lin t
v. Th d: East v West (1972) pht trin mt k thut c gi tr. Khng c
php dng du & thay cho t v trong bi vit.
(3) Dn liu nhiu hn hai tc gi, ch cn nu tn tc gi th nht v ctv, n .... gip
duy tr lng hu c v ph trong t (Kang v ctv, 1984).
(4) Dn liu t hai tc phm ca nhiu tc gi khc nhau, phi lit k cc tc
gi v phn bit nhau bng du chm phy . Th d:
C nhiu loi m hnh thy li c pht trin trong cc h thng canh tc khc
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

27

nhau (Mahbub v ctv, 1975; Kraazt, 1975).


(5) Nu dn liu khng tm c ti liu gc m ghi nhn nh mt ti liu khc
ca tc gi khc (hn ch ti a hnh thc ny).
Briskey (1963) cho rng (trch dn bi Nguyn Ngc Tun, 1996).
Ti liu tham kho v sch trch dn
Ti liu tham kho phi bao gm tt c cc tc gi vi cng trnh c lin quan c
trch dn trong lun vn. Cc chi tit phi c ghi y , r rng v chnh xc
c gi quan tm c th tm c ti liu .
* Sp xp ti liu tham kho ting Vit ring, ting nc ngoi ring; khi ting Vit
sp xp trc. Nu ti liu ca tc gi ngi nc ngoi c chuyn ng sang
ting Vit th sp vo khi ti liu ting Vit. Tc gi l ngi Vit nhng ti liu
bng ting nc ngoi th lit k ti liu trong khi ting nc ngoi.
* Mi ti liu tham kho v cc chi tit lin quan c trnh by trong mt cm t,
dn dng n (dn dng 1). Gia hai ti liu cch nhau mt dng trng. Tn tc gi
theo sau s th t nhng dng di s tht vo mt TAB (1,27 cm). Ghi tt c tc gi
ca ti liu trch dn, dng lin t v ni gia tc gi cui cng vi tc gi p cht.
* S th t c ghi lin tc gia cc ti liu ting Vit v ting nc ngoi.
* Tc gi ngi Vit v ti liu ting Vit: ghi y H, H m v Tn, v th t
theo Tn. Ti liu ting nc ngoi ghi y H (khng c du phy theo sau), tip
theo ghi ch vit tt ca h m (c du chm) v tn (du chm v du phy lin sau
). Ti liu ting nc ngoi c chuyn ng sang ting Vit th a vo khi ting
Vit, th t tc gi theo H ca tc gi nc ngoi. Ngc li, tc gi ngi Vit m
ti liu vit bng ting nc ngoi th th t ca tc gi chnh l H, v ghi tc gi y
nh cch vit ca tc gi.
Cch trnh by ti liu tham kho
* Bi bo ng trn tp ch khoa hc (ghi y tn tc gi, nm xut bn, tn bi
bo, tn tp ch, Volume, S Tp ch, v s trang c bi bo). Matthews R.B., and
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

28

Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L.
Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84. Tn tp ch (in nghing) Volume (S tp
ch):Trang c tham kho El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993.
Effect of vegetation Cover and
slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems
and Environment 43: 301-308.
* Sch (phi ghi r tn tc gi, ngi bin tp (nu c), thi im xut bn, ta sch
y (k c ta con, nu c), volume (nu c), ln ti bn (nu c), nh xut bn v
ni xut bn (thnh ph, quc gia) v s trang tham kho hoc s trang ca cun
sch nu tham kho ton b), tn sch c in nghing.
Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman
Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages. Mai nh Yn, V Trung Trng,
Bi Lai v Trn Mai Thim, 1979. Ng loi hc. Nh xut bn i hc v Trung hc
Chuyn nghip, H ni, 300 trang.
* Mt chng trong mt quyn sch (ghi r tn (cc) tc gi ca chng , tn
chng c tham kho, tn sch (in nghing), tn tc gi ca quyn sch y, nh xut
bn v ni xut bn, s trang c tham kho).
Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds.
J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England, pp.
245-257.
* Tp san Bo co Hi ngh Khoa hc (ghi r tc gi v tn bi bo co, tn tc gi
hiu nh, ta (in nghing), ngy v a im hi ngh, tn nh xut bn).
Svnchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the
Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok,
Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand,
pp. 47-53.
* Lun vn tt nghip, Lun vn Thc s, Ph Tin s, Tin s
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

29

Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc.


thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines. Trn Huyn Cng, 1994.
Mt s c im sinh hc ca c lc bng (Channa micropeltes). Lun vn tt nghip
K s Thy sn, i hc Nng Lm, TP. H Ch Minh, Vit Nam.
* Sch dch
Molxki N.T., 1979. Ho sinh tht gia sc (ng c Dng dch). Nh xut bn Khoa
hc K thut, H ni, Vit nam, 247 trang.
* Tc gi l cc Hip hi hoc T chc
American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual.
American Society of Agronomy, Madison, WI., 500pages.
* Ti liu tham kho t h thng internet (ghi r tn tc gi, ta , c quan (nu
c), thng, nm, ni tip cn v ng dn khi truy xut)
Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., The
Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol), RFC
1436, University of Minnesota, March 1993.
<URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a> Berners-Lee T., Hypertext
Transfer Protocol (HTTP), CERN, November 1993.
URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z
Ty chnh kiu trnh by danh mc ti liu tham kho:
Endnote cho php ngi dng chnh sa cc kiu trnh by sn c hoc to mu trnh
by hon ton mi.Tuy nhin nhng quy nh ca B gio dc v o to gn ging
vi chun APA, v vy, ngi vit la chn cch chnh sa kiu APA s dng.
Trc khi thc hin cn ch nhng iu sau:
Bc 1: Nhp liu:
Tc gi nc ngoi vn m t o nh bnh thng, gia h v tn m c du
phy ngn cch.
Tc gi Vit Nam m t theo trt t H m Tn v khng c du phy ngn
cch.
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

30

Cn nhp d liu cho trng Language v qui c m thng nht cho cc ngn
ng (v d Ting Vit: Vie, ting Anh: Eng, ting Php: Fre...), nu mun u
tin xp ng no ln trc th cn t ch A ln trc m ngn ng.
Bc 2: ty chnh to kiu trnh by danh mc cho cc ngn ng khng phi
ting Vit
T giao din Endnote trn thanh menu: Edit> Output styles> Open style
manager> chn APA 6th , click Edit

Hnh 31

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

31

Hnh 32
Trong phn Citations chnh sa nh sau:
Author name:
First author : chn Smith, Jane
Initials: chn Last name only

Hnh 33
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

32

Trong phn Bibliography:


Templates:
Book: b du ngoc n trc v sau ch Year, t du , sau ch Author
Book section: b du ngoc n trc v sau ch Year, t du , sau ch
Author
Conference paper: tng t nh trn
Journal Article: tng t nh trn
Thesis: tng t nh trn

Hnh 34
Author name:
First Author: Smith, Jane
Initials: A.B.
Sort Order: chn Other > dng u tin chn Language, dng th hai chn
Author, dng th ba chn Year, dng th t chn Title
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

33

Sau khi hon thnh bm Ok v lu vi tn APA 6th Copy 1


Bc 3: Ty chnh to kiu trnh by danh mc vi ti liu tc gi Vit Nam
Trong phn Citation chnh nh sau:
Author name:
First Author: Jane Smith
Initials: Full name
Trong phn Bibliography chnh nh sau:
Templates: ging vi bc 2
Author name:
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

34

First Author: Jane Smith


Initials: Full name
Click Ok v lu vi tn APA 6th copy 2
Bc 4: Chn ti liu trch dn vo file word v chn kiu trnh by danh mc
APA 6th Copy 1
T giao din Endnote lc ra cc tc gi l ngi Vit Nam bng cch dng tnh
nng Search theo trng Language nh hnh di:

Hnh 35
Chn cc biu ghi chn ca tc gi Vit Nam vo mt file word mi. Trnh
by danh mc ti liu tham kho theo mu APA 6th Copy 2.
Copy danh mc ti liu t file Word mi to vo file Word ban u.

Phn IV. Qun l file Endnote


Lu tr file Endnote:
Thng thng nn lu ti liu tham kho trong mt c s d liu duy nht v lu
trong cc th mc khng thuc C ( cha H iu hnh ca my). Vic ny nhm
trnh mt, tht lc d liu khi sao chp, ci li h iu hnh hoc phn mm. Mi File
c s d liu ca Endnote khi lu tr s gm 2 folder nh hnh pha di:
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

35

Nn lu vo th mc khng thuc C
ny

Khi copy cn copy c hai file


ny
Hnh 36
Tm kim ti liu trong c s d liu:
T giao din Endnote, chn mc Search v nhp t cn tm kim trong cc trng d
liu tng ng. C th kt hp nhiu trng d liu.

Kt qu tm

Hnh 37
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

36

Tm kim ti liu trc tuyn:


T giao din Endnote chn Online search > chn C s d liu tng ng bng cch
nhy p chut tri, biu tng kt ni nh hnh 38. Sau khi kt ni thnh cng, tin
hnh nhp liu tm ging nh tm trong c s d liu.

Hnh 38
Sp xp ti liu:
Thng thng ti liu c mc nh sp xp theo vn tc gi, sau l nm, nhan
ngi dng c th thay i cc tiu ch ny bng cch bm vo cc trng tng
ng. Vd: mun sp xp theo nhan s click chut vo tab Title. C th xp theo trt
t A-Z hoc ngc li.

Hnh 39
NguyenKep- Th vin i hc H Ni

37

Phn V. Cu hi thng gp
1. Ti khng tm thy thanh cng c Endnote trong giao din Microsoft Word?
T giao din Word vo View > toolbar >Endnote X5
2. File word ca ti c nhiu phn c copy t nhng file vn bn v ngun
website khc nhau, khi chn trch dn th khng thy hin th, ti cn lm g?
Khi copy d liu t nhng file vn bn hoc ngun website bn nn s dng tnh nng
Paste special v chn Unformatted Unicode Text trnh copy nguyn nh dng gy
li.
C th truy cp a ch website di y ca Endnote c nhiu thng tin hn.
http://endnote.com/support/faqs

Phn VI. Mt s Website min ph kim tra o vn

**********

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

38

Danh mc tham kho


1. http://www.endnote.com
2. Nha, V. T. (2008). Hng dn s dng phn mm Endnote phin bn X1, from
www.vdic.org.vn/data/File/Library/EndNote_Guides_v3.pdf
Bi vit c su tm, bin son t nhiu ngun ti liu khc nhau v da trn s
khm ph, tm hiu ca c nhn cha c o to v Endnote mt cch bi bn nn
rt mong s gp , h tr thin ch t ngi c.
Mi gp , lin h xin gi v a ch:
Mr. Nguyn Kp: Th vin i hc H Ni
in thoi: 043-854-8121 my l 102 (Gi hnh chnh)
Email: nguyenkep@hanu.edu.vn
Hotline: 0973. 714. 468
Website: http://www.lib.hanu.vn
Facebook: nguyenkep

NguyenKep- Th vin i hc H Ni

39