Você está na página 1de 8

SENA

71\\

----.

~

,-

.,.

-

e

-"""" . e- Co~~_~, 8ltyIDn de e Ror AngeIIl Gt - 0- - """" Bc9Olt-
-"""" . e- Co~~_~, 8ltyIDn de e Ror AngeIIl Gt - 0- - """" Bc9Olt-
-"""" . e- Co~~_~, 8ltyIDn de e Ror AngeIIl Gt - 0- - """" Bc9Olt-

-"""".

e-

Co~~_~,8ltyIDn de e

Ror AngeIIl Gt

-

0-

- """"

. e- Co~~_~, 8ltyIDn de e Ror AngeIIl Gt - 0- - """" Bc9Olt- D.E. s.pt

Bc9Olt- D.E. s.pt

t>rto

19117

Presentaclon

UI _

I>fOOIoIt:IdI

lOS rwos no

,.,

-dol

<pdQ.,

-.o

CW,

"

~~

~

IN ~

"

",.,.

con

IacIIIdad

~

Emre

produclallll1a

ESIlIft

doe "'" ~alOl""'''hvC. nco "" pro-

~

""""""

"';"15. doe I":j dogellhOO ~ conun

'

-.ol""-'lO

muy t>ueno So" IoIallOl8ClOn.,. baOiante laot

J no llemarl<la

En esta can.na

y

-.::<It'll,,,,.

,

gasw.

loOO&

necetlI""'~.Pf1lI*'" Ie _

CUOofI<Ia

C>*'III; con"

~

J

conoc~

que

_

_

,- ~--

s

Objetivos

~

II -.ao

_

COO

",

1 "'-at II ~

patll

<' ReMrw

-

wao.,o _

CI<'lIlI .-

J

~

-.0

I

Autoprueba de avance

La pt_

<k.C(lpIL>Ilt>a Ie pennle delllCl a'

pr8Q<ll1U ll'A ~

I M

,.

0

Oof>cuq(l ~a

cor> eI conl.

Iormo

oIIr1

,~

.

10 CMl'" Y l'O"QIlen prtebU

orr ~

,

,

~qo.-_

.-

uor,

.do

ItllbIIO

Ie oroca-a IDa

~

,.

.

IlUlllCl8flOIl ~ taJIas en ,~

nodo do!I ~ caM""

!<lI'""", 5O'lIo oe ll'as.a. Ill_

b AOtclOrW' 0 qulB' II'''' e III Ieche. P8'1

monIenQI COI'$I

Oescf

CO'teolldOdo!I Ie-=r. 11'_

J o.n-lIO'_ 0.111

0

I'

la~".

de CB'IlCI<,""1CI

""""'lICe mu

'

"'"

lifo

ESCUJle m4l1 ' Ilpido V

,-

b '-"'~oec

-~

~_,

·

-:1

lo&~

_r

So en

~."

POI '--

-~c

leeno1nCe_

~ro

oe-

COi"",oOO OIl

ilI

"

en

_,

_

~ o.rw ~ ~ ~ ~
~
o.rw
~
~
~
~

-

Ie

-

oe gr.- en ill

·II

_oec.e_

CUIlO en III _

p,~

0II0IweI

oe gr.- en ill ·II _oec.e_ CUIlO en III _ p,~ 0II0IweI L • _~ 181_

L

_~

181_ P8'!1oOO_ IJllIe

Ago""",, IIDdD IICIOD • \I _

~ _oe~l",

o!>'e

Maut l>a$IAnll _

oca llm COl'SO$lenc:

sa

-

. Ie lee he' una canI"'*l

~ .

 

B_

LIQIJlOO sua

V _

pa'ec><lO • Ie

b

AAaa""", C""JO Vaoemas S8 del& 8C~

~

fl'raQ.clo_CUII"IOOWI)8Sl«.IN'

" s.-.:. ~

.~

-

J

~

dill

" s.-.:. ~ .~ - J ~ dill ~ No 00IlXJI <;uIIlO' Ie _

~

No

00IlXJI <;uIIlO' Ie _

8lI'''O'dO ~

COIIgUla par _

La_

"'" 1»'* tie CUIlO''''''

O~IlO""'_

~

~-

9

II

LI _

/M """9_ /M 11_

-.II

co

C o.- /M

.e.-/M~

T~/M,"-",

<I e--/M.,

OJ BCWIO~_

,-

C ~.,

d ""~1r'IlI

II_

10

10

T

mol' 10

1II"""9

,.«»

/M_

.llldooone-

/MWIlO'

/M

~QUe<:U

3S~ IllIUerla

.~

'

--

, o.

n

SENA

71\,

-- .-

11

1I

"* '''-

." "

"

~

(

C). III que ICIUIl

""""' -

:::

 

"

~~ ~Jc

r

1

~

,

i

i

HPJ

~ii~ £ ~

;.

,~!,

-,"

I~

~

~ !~ ~ § "k:

i

~

z

.,

~~.

I

~

r

s s

~

_~I

"fi

I~

~'

.

0

v

I:

mil

~~iii ii s

.l'l e !I '!2 !.;p

.,

::l

.3~~~"0l ~

ho~~~ ~

n

~~§!; ~

~iU ~"!< 0

- -~

0

z

~.,!, l

,~

,

0'

~~

~'

I ,I

; ~- -;

;

;

q

Ill.

I

"'

it

L

.-

.,

00

0,

~!

'1

>.

"

Ii

• I • r'

;Jf

~l'nw

~~

~

§:

!I i

0-

~l h".p

!i~!hlh

Q

il'i

.s"-I;Oli

;

~

~-

lj,H!H

2 hiji~~

'H~t

-

h~mil iP!i! ~

"~2",iit>~1!

9

l>§

.;;.

~

p~

~!l:i

!"

'~"l' IF 'IH! •II

,

"

I

~~i"~

•B'.

!"' ,

0

I

P'

~!t

[I"

_!

'"~~iI' -a

!t

'i' ~' ~sl

i e ~

i

i!.U

~

~.t

(l)~

§ ~~i "'C

~

-"

o ·

~

~"'I 'i'

"<·l

!

i

';; "'''-'8

°0,

!'"

jii~§~~ ~ ::::J

~Hi'~ ~!hi l, 0 j g- Q)

'i

' liH ~ r-

~!l§~~ ~

l~f <~;

=~i;PI

l

~

~[ i,

el

0",

~<i~!'

::r

Cl>

al

Q)

~

~

.,

~

0"

O

I

~m,

.~'l·

~

'0

Ii I>,

:~~i~

g

il

,.10

~

io"'~

'~§i'

~

~

"

~I

"

.~

"

,

"

,

0

,

"

~

U

Ii

o

"

!

,

.

"

.

§

.

I

~

m

~

Ol

!5:

'H

Ii!

'I!

!

s

, g,

~

-

i .N '!!.

~.

(")

~i·~6" Si

"!~ 0;"

ii~~ c.

~

l

>a

"

'i~E

~!l!:I:

.0

HI!

;'1

-

f"~1ii

.

_ClW ~o

!W

"••

."

"'--' -

PQonI _

to W'IIItoOr ncloC:<I ~

211**"

_

~

~

ae

011**

,_ PInlun_oe3.

_(Mo_~

""""!Joet' toI"O_30000iOIOI

--.z-. 2 II' 1Mgr-.a

"

toI"O_30000iOIOI --.z-. 2 II' 1M gr-.a " • 1000 II 1: 2:lII3 _ o ,00 2383

1000

II 1:

2:lII3

_

o

,00 2383 iIlroS de _

OIlIe'_ (de 3.5"Ao de gnsa) _

1i17 orm.IM _

11"_). ~

_~,_

OllIe

,.,

3CIXI ~ II 2.8'Ilo oe II"SSlI

Ide 0"

1M _

5. 'ASTtA!ZAClON [If LA l ECHE.

La _

POOl

pari _ar

CU8)ada

"., 63C durOI'll 30 """"'os 0 a

12(;Qu'_ 15MQUf1OOO. L.ar_dad oe

IS pa_"KIOn "'

-

C~

O!lt'

DIM

rv

-

"'" PUIO Y con 'a monoo

modulo III

a'

""""""~

_

l-«:>

3)

A,s ,

JI(ldor do~

·

12-

Pasterizacion de la leche

La

no

.-_---.y

_CD'MII

,_

;

"_l>"OC*Moe_ "

l*II_~

1M ~

_

_001

_

Y

"""""' JI"Q'O

~ _ _001 _ Y """""' JI"Q'O lOll _ oe ~"aoart POrJOd'C I como • E'

lOll

_

oe

~"aoart

POrJOd'C I

como

• E' 0'\iC>0 CoIt

dofocto dO ~

oge ,$.

""" $'S 11_

pp',udlCa 1M ~,as caus.lrlOO

~_

y I'l/:lor1Ot

_'goo ESlas ~'.as _en Calon

lIriOO "I«~ a las l.:••p.;-at

$ y l~

«K:

65'(:

110' 60 "W"<JIQt

110' • 1lW'OIl0i

6&C pol , ITOIl\AO

72'C pol

'2"""""'"

lOll clooI'lClOI

CI\lltOI'I l",d,' en " QU!ISCI cuando I$lin

Elias

~"'>Q C/OIAWI Iw'l .

Q'

-.:Je

(So eo''''

on

-o

onIor"'I

~- ,

"" pas.

• "",

tocJoPtOl)OOiCO _lOS

_ll'.-

_~

tonenalOn wa

QI.-l

IS

~

_"KOlIn (a.>lXI

'"

~

".0-

_

!Joet'

--

~

~.

·~_~oe

llItI' "ll'_ Y-. ~

~

-.0

con_,

.-00

-

~

L.a ca-. PIIll oe "ICO'

_1InOi

--

pp'o

"

pc.-

-

,.

QI.-l t>oct>o

~

- IlI"'Ol' 0 •

(

·~_Eu~IaA'"

~

CIiIO

_

_

~_fr~

So ~

K

CIIIIc:to "~"d'o

con

_zaco:ln

j

_ ~_fr~ So ~ K CIIIIc:to "~"d'o con _zaco:ln j dol'''40IM la ClIA,lI(lI. lPilrt>fde_~­

dol'''40IM la ClIA,lI(lI.

lPilrt>fde_~­

ee la Iect>e C'UCIa La

,-,

PlY_

,_

.,

lIlilOa

Ptee polKlOn '" moror a """"<Ma _

1U(lefIQI'

CI'on'_o

.,I",*, y asl so pel'

jUdco

Co "'ltd de los procludo!i

ell< iO

Ei C8ICOO IUf'IO 00i'1 III Cui'" eausan la COO

roc '"

IliI!

lJLMciOn OIl II ~

PIllCopoIIrM

f*le"

CO">Ir

ClIC>o. nla no CU8jlI bo8fI

Para

deleclo"" "ll'eolI CIOI'''''' pulerllMl

(ls-30 ll' pol C8ClI 1((1 ItrOe de

OIl calCoO 0

"'-r11

~,