Você está na página 1de 18

BTS Horizon

BTS

Horizon

Tuû

Tuû Horizon

Horizon coù

coù kích

kích thöôùc

thöôùc

nhö

nhö sau

sau ::

  • 800 800 xx 700

700 xx 430

430 mm,

mm,

Naëng khoaûng

Naëng

khoaûng 130kg.

130kg.

BTS Horizon BTS Horizon Tuû Tuû Horizon Horizon coù coù kích kích thöôùc thöôùc nhö sau

Moâ hình

Moâ

hình chi

chi tieát

tieát tuû

tuû

Horizon

Horizon

Moät Moät tuû tuû Horizon Horizon bao bao goàm goàm caùc caùc thaønh thaønh phaàn phaàn
Moät
Moät tuû
tuû Horizon
Horizon bao
bao goàm
goàm
caùc
caùc thaønh
thaønh phaàn
phaàn nhö
nhö sau:
sau:
 11 µBCU
µBCU (micro
(micro Base
Base Control
Control
Unit),
Unit), ñaët
ñaët ôûôû beân
beân trong
trong
cuûa
cuûa tuû.
tuû.
 11 khoái
khoái caáp
caáp nguoàn
nguoàn PDU
PDU
(Power
(Power Distribution
Distribution Unit)
Unit)
ñaët
ñaët ôûôû treân
treân µBCU.
µBCU.
 66 CTU
CTU (Transceiver
(Transceiver Control
Control
Unit). Unit).
 11 boä
boä CBM
CBM (Circuit
(Circuit Breaker
Breaker
Module)
Module)
 Phaàn
Phaàn cöùng
cöùng voâ
voâ tuyeán
tuyeán
naèm
naèm phía
phía treân
treân tuû.
tuû.
 11 heä
heä thoáng
thoáng quaït
quaït goàm
goàm 22
boä
boä 22 quaït
quaït vaø
vaø 11 boä
boä coù
coù 44
quaït.
quaït. tuû.
tuû.

TTopop Panel

Panel

T T op op Panel TTopop Panel goàm caùc thieát bòbò sau :: Caùc a/ modul

TTopop Panel

Panel goàm

goàm caùc

caùc thieát

thieát bòbò sau

sau ::

a/ Caùc

a/

Caùc modul

modul RFRF trong

trong heä

heä thoáng

thoáng GSM

GSM ::

SURF

SURF (Sectorized

(Sectorized Universal

Universal Receiver

Receiver Font-end)

Font-end)

TXTX Block

Block

b/ Caùc

b/

Caùc ñaàu

ñaàu noái

noái cho

cho ::

Nguoàn

Nguoàn DCDC ngoõ

ngoõ vaøo

vaøo

Ngoõ

Ngoõ vaøo

vaøo vaø

vaø rara caùc

caùc tíntín hieäu

hieäu caûnh

caûnh baùo

baùo cuûa

cuûa tuû

tuû (EAS)

(EAS)

c/ Caùc

c/

Caùc modul

modul lieân

lieân keát

keát ñöôøng

ñöôøng truyeàn

truyeàn 2Mbps

2Mbps ::

Board keát

Board

keát noái

noái loaïi

loaïi T43

T43 (75

(75 Ohm).

Ohm).

TxTx Block

Block

TxTx Block

Block goàm

goàm coù

coù ::

DCF

DCF (Duplexer

(Duplexer Combining

Combining

Filter)

Filter)

TDF

TDF (Twin

(Twin Combining

Combining bandpass

bandpass

Filter)

Filter)

DCF

DCF

DCF cho

DCF

ñöôïc noái

ñöôïc

cho pheùp

noái ñeán

pheùp moät

ñeán hai

moät anten

anten

hai CTU

CTU cho

cho

caû

caû TxTx vaø

vaø Rx.

Rx.

DCF keát

DCF

keát hôïp

hôïp 22 ngoõ

giaûm nöûa

nöûa

ngoõ TxTx

vaøo, laøm

vaøo,

laøm giaûm

suaát cuûa

coâng suaát

coâng

Tín

Tín hieäu

hieäu sau

loïc

cuûa thieát

thieát bò.

bò.

qua boä

boä

sau ñoù

ñoù ñi

ñi qua

loïc vaø

vaø 11 ngoõ

ngoõ ñi

ñi tieáp

tieáp rara

ñi vaøo

vaøo

anten, ngoõ

anten,

SURF

SURF..

ngoõ thöù

thöù 22 ñi

DCF coù

DCF

coù 22 baèng

baèng taøn

taøn ::

-- DCF

DCF 900

900 daønh

daønh cho

cho baêng

baêng

taøn 900Mhz.

taøn

900Mhz.

-- DCF

DCF 1800

1800 daønh

daønh cho

cho baêng

baêng

taøn 1800Mhz.

taøn

1800Mhz.

DCF DCF  DCF cho DCF ñöôïc noái ñöôïc cho pheùp noái ñeán pheùp moät ñeán

TDF

TDF

 Cho Cho pheùp pheùp moãi moãi anten anten phuïc phuïc vuï vuï moät moät CTU
Cho
Cho pheùp
pheùp moãi
moãi anten
anten phuïc
phuïc
vuï
vuï moät
moät CTU
CTU cho
cho caû
caû TxTx vaø
vaø
Rx.
Rx.
TDF
TDF coù
coù hai
hai phaàn
phaàn rieâng
rieâng
moãi
moãi phaàn
phaàn noái
noái töø
töø moät
moät
CTU
CTU ñeán
ñeán 0101 anten
anten rieâng
rieâng
bieät.
bieät.
Khoâng
Khoâng coù
coù söï
söï keát
keát hôïp
hôïp
treân
treân TDF
TDF neân
neân khoâng
khoâng coù
coù
söï
söï suy
suy hao
hao 3dB.
3dB.
DCF
DCF coù
coù 22 baèng
baèng taøn
taøn ::
-- TDF
TDF 900
900 daønh
daønh cho
cho baêng
baêng
taøn
taøn 900Mhz.
900Mhz.
-- TDF
TDF 1800
1800 daønh
daønh cho
cho baêng
baêng
taøn
taøn 1800Mhz.
1800Mhz.

SURF

SURF

 Module Module SURF SURF ñöôïc ñöôïc ñaët ñaët trong trong moät moät khe khe doïc
Module
Module SURF
SURF ñöôïc
ñöôïc ñaët
ñaët trong
trong moät
moät
khe
khe doïc
doïc taïi
taïi meùp
meùp cuûa
cuûa top
top panel
panel tuû.
tuû.
BaBa ñaàu
ñaàu noái
noái phía
phía döôùi
döôùi cuûa
cuûa module
module
cung
cung caáp
caáp söï
söï keát
keát noái
noái tíntín hieäu
hieäu thu
thu
tôùi
tôùi 66 khoái
khoái CTU.
CTU. Ngoõ
Ngoõ vaøo
vaøo phía
phía treân
treân
ñöôïc
ñöôïc duøng
duøng cho
cho vieäc
vieäc keát
keát noái
noái vôùi
vôùi
anten. anten.
Maïng
Maïng Vinaphone
Vinaphone hieän
hieän nay
nay söû
söû
duïng
duïng 0202 loaïi
loaïi module
module SURF
SURF sau:
sau:
-- SURF
SURF 900
900 duøng
duøng cho
cho baêng
baêng taàn
taàn
900Mhz.
900Mhz.
-- SURF
SURF 1800
1800 duøng
duøng cho
cho baêng
baêng taàn
taàn
1800Mhz.
1800Mhz.
Moãi
Moãi module
module SURF
SURF cho
cho pheùp
pheùp noái
noái
tôùi
tôùi 33 caëp
caëp ngoõ
ngoõ vaøo
vaøo anten
anten thu
thu
(0A,0B;
(0A,0B; 1A,
1A, 1B;
1B; 2A,
2A, 2B),
2B), chuyeån
chuyeån maïch
maïch
caùc
caùc ngoõ
ngoõ vaøo
vaøo tôùi
tôùi caùc
caùc CTU
CTU thích
thích
hôïp
hôïp döôùi
döôùi söï
söï ñieàu
ñieàu khieån
khieån cuûa
cuûa card
card
MCUF
Coù
Coù 22 ngoõ
ngoõ vaøo
vaøo tôùi
tôùi moãi
moãi CTU
CTU
ñeå
ñeå ñaûm
ñaûm baûo
baûo cho
cho CTU
CTU ñöôïc
ñöôïc phaân
phaân
taäp
taäp thu.
thu.
Ngoaøi
Ngoaøi rara moãi
moãi module
module SURF
SURF coù
coù 22
ngoõ
ngoõ rara thu
thu môû
môû roäng
roäng (EXT
(EXT A,
A, EXTB)
EXTB)
ñeå
ñeå phuïc
phuïc vuï
vuï cho
cho vieäc
vieäc môû
môû roäng
roäng
phaàn
phaàn thu
thu cuûa
cuûa cabinet
cabinet naøy
naøy tôùi
tôùi
phaàn
phaàn thu
thu cuûa
cuûa cabinet
cabinet khaùc
khaùc (thoâng
(thoâng
qua
qua module
module SURF).
SURF).

Caùc

Caùc modul

modul lieân

lieân keát

keát

ñöôøng truyeàn

ñöôøng

truyeàn 2Mbps

2Mbps

Card

Card T43

T43 ñaõ

ñaõ ñöôïc

ñöôïc trình

trình baøy

baøy trong

trong

tuû

tuû M_cell6

M_cell6

CTU

CTU

Chöùc naêng

Chöùc

naêng CTU

CTU ::

Taïo Taïo

taàn soá

taàn

soá RFRF thöïc

thöïc hieän

hieän chöùc

chöùc

naêng

naêng thu

thu phaùt.

phaùt.

Chöùa nhöõng

Chöùa

nhöõng maïch

löôïng töû

maïch soá

töû hoùa,

soá thöïc

thöïc

hoùa, maõ

maõ

hieän vieäc

hieän

hoùa

hoùa vaø

tíntín hieäu

vieäc löôïng

vaø giaûi

giaûi maõ,

maõ, thu

thu phaùt

phaùt caùc

caùc

hieäu ñieàu

ñieàu khieån.

khieån.

CTU taïo

CTU

taïo neân

neân giao

giao dieän

vaø MS

dieän khoâng

khoâng

MS vôùi

vôùi ñaëc

gian giöõa

gian

nhö

nhö sau:

sau:

giöõa BSS

BSS vaø

ñaëc tính

tính

Thu Thu phaân

thu khi

phaân taäp

taäp nhaèm

nhaèm taêng

taêng chaát

chaát

löôïng thu

nhieãu.

nhieãu.

löôïng

khi xaûy

xaûy rara fading

fading vaø

vaø

Thay Thay ñoåi

ñoåi taàn

taàn soá

soá ñeå

ñeå thöïc

thöïc hieän

hieän

vieäc nhaûy

vieäc

nhaûy taàn.

taàn.

Ñieàu Ñieàu khieån

khieån coâng

coâng suaát

suaát phaùt.

phaùt.

Module

Module CTU

CTU cuûa

cuûa tuû

tuû Horizon

Horizon ñoùng

ñoùng

TCU cuûa

cuûa

vai troø

tuû

vai

troø gioáng

gioáng nhö

nhö module

module TCU

tuû M_cell6.

M_cell6.

CTU CTU naêng Chöùc CTU ::  Taïo soá taàn RFRF thöïc hieän chöùc naêng naêng

Caùc

Caùc traïng

traïng thaùi

thaùi

cuûa

cuûa

 

LED treân

LED

treân CTU

CTU

LED

Khi LED

Thì CTU

 

Radio

Taét

Khoâng coù

statu

nguoàn cung caáp

s

Xanh

Ñang load döõ

nhaáp

lieäu

nhaùy

Xanh

Traõng thaùi bình thöôøng

Vaøng

Ñang ôû cheá ñoä

nhaáp

kieåm tra

nhaùy

Vaøng

Bò hoûng

Ñoû

Ñang hoaït ñoäng nhöng coù loãi xuaát hieän

 

Tx

Taét

Khoâng phaùt

Statu

Vaøng

Ñang phaùt

 

s

R

di

C

û 2

Ñ

l

d döõ

CBM

CBM

CB

Duøng ñeå

Dung

löôïng

CTU 0 – CTU 5

Caáp nguoàn cho caùc CTU 0 -> 5

12A

BPSM A,

Caáp nguoàn

7A

BPSM B

cho caùc BPSM

FAN

Caáp nguoàn cho caùc module quaït

7A

SURF

Caáp nguoàn cho SURF

2A

CCB 0,

Khoâng

4A

CCB 1

duøng.

CBM CBM CB Duøng ñeå Dung löôïng CTU 0 – CTU 5 Caáp nguoàn cho caùc

µBCU

Ngaên

Ngaên µBCU

µBCU bao

bao goàm

goàm ::

Moät

Moät backplane.

backplane.

Card full

Card

full size

size :: 0202 MCUF

MCUF,,

01Alarm Board.

01Alarm

Board.

Card half

Card

half size

size :: goàm

goàm 22

daõy daõy card, card, moãi moãi daõy daõy

goàm coù

goàm

coù :: 0101 FMUX,

FMUX, 0202

NIU, 0101 BPSM.

NIU,

BPSM.

Trong soá

Trong

soá 0202 card

card MCUF

MCUF thì

thì

coù 0101 caùi

coù

caùi laøm

laøm döï

döï

phoøng. phoøng.

Trong 0202 daõy

Trong

daõy card

card half-size

half-size

thì

thì 0101 daõy

daõy laøm

laøm döï

döï

phoøng. phoøng.

µBCU Ngaên µBCU bao goàm :: Moät Moät backplane. backplane.  full Card size :: 0202

MCUF

MCUF

Red

Gree

Traïng thaùi

n

Of

Of

Khoâng

coù

nguoàn hay ñang

bò reset

Of

On

Bình thöôøng

On

Of

Card bò loãi

Nha

Nhaá

Ñang

boot

döõ

áp

p

lieäu

nha

nhaù

(Khoâng

ñöôïc

ùy

y

taét

nguoàn

hayreset luùc naøy)

card

NIU

NIU

Ñaõ

Ñaõ ñöôïc

ñöôïc trình

trình baøy

baøy trong

trong phaàn

phaàn M_cell6

M_cell6

BPSM

BPSM

Ñaõ

Ñaõ ñöôïc

ñöôïc trình

trình baøy

baøy trong

trong phaàn

phaàn M_cell6

M_cell6

PSM

PSM

PSM PSM      chuyeån PSM ñoåi ngioàn DCDC töø -48V thaønh nguoàn

PSM chuyeån

PSM

chuyeån ñoåi

ñoåi ngioàn

ngioàn DCDC töø

töø -48V

-48V thaønh

thaønh nguoàn

nguoàn DCDC +27V

+27V ôûôû

ngoõ

ngoõ rara cho

cho caùc

caùc thieát

thieát bò.

bò.

0101 PSM

PSM coù

coù theå

theå cung

cung caáp

caáp nguoàn

nguoàn ñuû

ñuû cho

cho 0101 µBCU

µBCU vaø

vaø 0303 CTU.

CTU.

0202 PSM

PSM coù

coù theå

theå cung

cung caáp

caáp nguoàn

nguoàn cho

cho ñuû

ñuû caùc

caùc thieát

thieát bòbò trong

trong

tuû.

tuû.

NPSM thöù

NPSM

thöù 33 duøng

duøng ñeå

ñeå döï

döï phoøng.

phoøng.

Moãi

Moãi PSM

PSM coù

coù doøng

doøng toái

toái ñaña == 18A.

18A.

ñoà

ñoà

caáu

caáu

hình

hình

2/2/2

2/2/2

Sô Sô ñoà caáu caáu hình hình 2/2/2 2/2/2

ñoà ñoà

caáu hình

caáu

hình 4/4/4

4/4/4

Sô Sô ñoà caáu hình caáu hình 4/4/4 4/4/4

ñoà

ñoà caáu

caáu hình

hình 4/4/4

4/4/4

Tuû chính

Tuû

chính laø

laø M_cell6

M_cell6

Sô Sô ñoà caáu hình 4/4/4 Tuû chính Tuû chính laø laø M_cell6 M_cell6