Você está na página 1de 28

BIDANG LINGUISTIK

OLEH:
PUAN NORHAYATI BINTI IDRIS
JABATAN PENGAJIAN MELAYU
IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH

LINGUISTIK AM
Linguistik teori (atau am) adalah
berkenaan dengan rangka-rangka
untuk memerihalkan bahasa-bahasa
dan teori-teori individu dari segi
aspek-aspek bahasa yang sejagat.

LINGUISTIK AM
Linguistik teori (atau am) adalah
berkenaan dengan rangka-rangka
untuk memerihalkan bahasa-bahasa
dan teori-teori individu dari segi
aspek-aspek bahasa yang sejagat.

LINGUISTIK AM
Linguistik am dibahagikan kepada sebilangan bidang
yang berasingan untuk dikaji secara tersendiri:
i. Fonetik ialah kajian bunyi-bunyi bahasa manusia.
ii. Fonologi atau fonemik ialah kajian pola-pola bunyi
asas bagi seseuatu bahasa.
iii. Morfologi ialah kajian struktur dalaman bagi
perkataan-perkataan.

LINGUISTIK AM
iv. Sintaksis ialah kajian bagaimana
perkataan-perkataan digabungkan untuk
membentuk ayat-ayat yang bertatabahasa.
v. Semantik ialah kajian makna perkataanperkataan semantik leksikal dan
bagaimana perkataan-perkataan
digabungkan untuk membentuk ayat-ayat
yang bermakna.

LINGUISTIK AM
vi. Pragmatik ialah kajian bagaimana
pengungkapan (baik secara literal, mahupun
secara kiasan) digunakan dalam perbuatanperbuatan komunikasi.
vii.Linguistik sejarah ialah kajian bahasa-bahasa
yang hubungan sejarahnya telah diakui
melalui persamaan dalam perbendaharaaan
kata, pembentukan kata, dan sintaksis.

LINGUISTIK AM
viii.Tipologi linguistik ialah kajian ciriciri tatabahasa yang digunakan
merentasi semua bahasa manusia.
ix. Silistik linguistik ialah kajian gaya
dalam bahasa-bahasa.
x. Analisis wacana ialah kajian ayatayat yang disusun menjadi teks.

Ciri-ciri Linguistik Am
mengkaji bahasa-bahasa pada
sesuatu ketika yang tertentu
(biasanya kini)
mencari dan menghuraikan
gambaran umum untuk
bahasa-bahasa tertentu dan
untuk antara semua bahasa
mengkaji bahasa semata-mata
untuk tujuan sendiri, bidangbidang linguistik antara disiplin
mengkaji bagaimana bahasa
berinteraksi dengan dunia.

LINGUISTIK GUNAAN
Linguistik gunaan merujuk
kepada penggunaan
penyelidikan linguistik dalam
pengajaran bahasa.
Hasil-hasil penyelidikan
linguistik boleh juga digunakan
untuk pelbagai bidang lain.
Banyak bidang linguistik
gunaan pada hari ini
melibatkan penggunaan
komputer secara eksplisit.

LINGUISTIK GUNAAN
Sebagai contoh apabila seorang
pengkaji itu cubamenggunakan
teori linguistik untuk
menyatakan sumbangannya
terhadap bidang-bidang ilmu
lain, maka teori linguistiknya
akan bersifat amalan bagi
membantu bidang lain
Dalam hal ini,linguistik teoritis
telah berpindah pengertiannya
menjadi linguistik gunaan.

LINGUISTIK GUNAAN
Selain itu linguistik gunaan
adalah bidang yang merupakan
sekumpulan beberapa displin
yang berhubungan.
Istilah ini pada mulanya
digunakan di dalam ilmu
linguistik umum merujuk
kepada bidang linguistik yang
berhubungan dengan
pengajaran bahasa

LINGUISTIK GUNAAN
Kesimpulannya, linguistik
gunaan merupakan bahasa
yang digunakan dalam
pengajaran bahasa serta
diguna pakai oleh masyarakat
dan orang ramai.
Ia juga saling berhubung antara
fikiran dan tanggapan dalam
otak si penutur bahasa yang
telah dipelajarinya.
Jadi,boleh dikatakan, linguistik
gunaan mempunyai cabang di

LINGUISTIK SEJARAH
Linguistik
perbandingan(asalnyafilologi
perbandingan) ialah satu cabang
linguistik sejarah yang
membandingkan bahasa-bahasa
supaya dapat menentukan
perhubungan sejarah antara bahasabahasa itu.
"Perhubungan" membayangkan asal
yang sama atau bahasa proto, dan
linguistik perbandingan bertujuan
untuk membina semula bahasabahasa proto dan menentukan

LINGUISTIK SEJARAH
Cabang kajian linguistik yang
berusaha untuk memperlihatkan
perkembangan sesuatu bahasa dari
segi sejarah yang dilalui melalui
masa iaitu dari zaman
kemunculannya hinggalah ke suatu
tahap yang tertentu.
Bidang ini juga mengkaji perubahanperubahan dan asal usul(etimologi)
sesuatu bahasa.

LINGUISTIK SEJARAH
Kajian tertumpu kepada lebih dari
satu zaman.
Kajian perlu dilakukan secara
sinkronik iaitu kajian secara
terperinci dalam beberapa zaman
atau masa dan tempat tertentu.
Kemudian, kajian perlu dilakukan
secara diakronik, iaitu membuat
perbandingan bagi menentukan
perubahan dan perkembangan yang
berlaku di dalam bahasa tersebut.
Linguistik sejarah atau historis ialah
cabang ilmu linguistik yang
berusaha untuk memperlihatkan

LINGUISTIK SEJARAH
Bidang ini juga mengkaji perubahanperubahan bahasa serta asal-usul
atau etimologi sesuatu bahasa.
Tujuannya adalah untuk mengetahui
proses dan perkembangan bahasa
dari masa lampau hingga kini.

LINGUISTIK
PERBANDINGAN

Lebih dikenali sebagai bidang kajian


yang membandingkan antara bahasa
yang sekeluarga. Tujuannya adalah
untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan
persamaan antara bahasa yang
sekeluarga, yakni bahasa
seketurunan daripada bahasa induk.
Perbandingan dilakukan antara
beberapa aspek tertentu sahaja atau
seluruh aspek bahasa yang
dibanadingkan itu.
Memperlihatkan hubungan yang erat
dengan linguistik huraian. Hal ini
disebabkan huraian yang lengkap

KONTEKSTUAL
DEFINISI
Menurut Kamus Dewan (edisi keempat), Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2005);
Kontekstual ialahBerkaitan
dengan
atau
menurut
konteks:
penyelidikan sastera dari segi
~dapat merencanakan perkembangan sastera.

Kontekstual membawa pengertian:


1.Yang berkenaan, relevan, ada hubungan
atau kaitan langsung, mengikut konteks.
2.Yang membawa maksud, makna dan
kepentingan (meaningful).

KONTEKSTUAL
Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik
berinteraksi

dengan

yang

Sedangkan

lain.

mengkaji

bahasa

disiplin-disiplin
linguistik

semata-mata

akademik

teori
untuk

teras
tujuan

sendiri, bidang-bidang linguistik antara disiplin


mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan
dunia.

LINGUISTIK
KONTEKSTU
AL
SOSIOLINGUIS
TIK

ANTROPOLOGI
LINGUISTIK
LINGUISTIK
ANTROPOLOGIK
AL

SOSIOLINGUISTIK
Sosiolinguistik adalah salah satu bidang
utama dalam disiplin linguistik.
Nama sosiolinguistik terbentuk daripada dua
istilah : sosio (kependekan daripada sosiologi
-disiplin yang meneliti masyarakat, dan linguistik
disiplin yang meneliti bahasa.
Memberi tumpuan kepada dua entiti: bahasa dan
masyarakat.

Menunjukkan hubungan sistematik yang wujud


antara struktur bahasa dengan struktur sosial-sama
ada

sesuatu

struktur

bahasa

itu

menyebabkan

sesuatu struktur sosial tertentu atau hal sebaliknya.

ANTROPOLOGI
LINGUISTIK
Antropologi linguistik adalah satu cabang
linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa
dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana
bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat
tindakan bermasyarakat.

Adakalanya disebut etnolinguistik menelaah


bahasa bukan hanya dari strukturnya semata tapi
lebih pada fungsi pemakaiannya dalam konteks
situasi sosial budaya.
Menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan
melalui istilah kekerabatan, konsep warna, pola
pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana
anggota masyarakat saling berkomunikasi pada
situasi tertentu seperti pada upacara adat lalu
menghubungkannya dengan konsep budayanya.

LINGUISTIK
ANTROPOLOGIKAL
Mengkaji hubungan di antara bahasa dan
budaya
Mengkaji aspek-aspek kehidupan penutur yang
tertentu

dan

seterusnya

melihat

bagaimana

suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang


oleh para penutur mempengaruhi cara mereka
berbahasa.

TUGASAN
1. Buat catatan nota dalam
bentuk grafik tentang sejarah
perkembangan linguistik sejak
sebelum masihi hingga ke
zaman moden. Gunakan
bahasa sendiri menunjukkan
anda faham apa yang
dibincangkan.
2. Bincangkan sumbangan Plato
dan Aristotle kepada
perkembangan ilmu linguistik
sehingga kini.

TUGASAN
3. Buat banding beza dalam
bentuk grafik antara pemikiran
de Saussure dengan
Bloomfield.
4. Huraikan dengan ringkas
(menggunakan ayat sendiri)
sumbangan dan kesan teori
behaviourisme terhadap
pengajaran dan pembelajaran
bahasa.
5. Huraikan cabang-cabang
linguistik kontekstual