Você está na página 1de 1

ANDlFLS - Assccìaçàc Nacìcnal dcs Dìrìgentes das lnstìtuìçòes Federaìs de Lnsìna Superìcr

SCS. Quadra i . 8lccc K. n' 30, salas 80i a 804. 8' andar, Ld. Denasa, CLP: 703º8-º00 8rasílìa/DF
1elefcne:(6i) 332i -634i; fax:(6i) 332i -4425
e-maìl : andìfesQZandìfes.crg .br http://www.andìfes.crg .br
OF. ClPC-SL / Andìfes nc i02/20i4
8rasílìa, 30 de cutubrc de 20i4
Prezadc(a) senhcr(a) Dìrìgente
Ccm ccrdìaìs cumprìmentcs, ìnfcrmc que a Dìretcrìa Lxecutìva da
Andìfes, se reunìu hc|e ccm c Mìnìstrc Henrìque Paìm (MLC), Secretárìc Luìz
Cláudìc (SL), Secretárìc Paulc Speller (SLSu) e c Presìdente lcse Pubens
Pebelatc (L8SLPH).
Lm relaçàc a Lmpresa 8rasìleìra de Servìçcs Hcspìtalares (L8SLPH), c
Mìnìstrc garantìu que c gcvernc vìabìlìzará c pagamentc dc passìvc trabalhìsta
das fundaçòes de apcìc, de accrdc ccm c crcncgrama a ser defìnìdc ccm cada
unìversìdade .
Lm relaçàc ac crçamentc de 20i4, c Mìnìstrc e c Secretárìc Lxecutìvc
ccnfìrmaram que estaràc recebendc cs reìtcres em audìéncìa para tratar dc
tema. Cada reìtcr deve sclìcìtar audìéncìa ac'Secretárìc Lxecutìvc ccm essa
fìnalìdade .
Atencìcsamente,
Custavc 8alduhc
Secretárìc Lxwutìva
Para: Dìrìgentes
C/C: Fcrplad.
OFCSLl 02/20i4 - CAM