Você está na página 1de 20

FRQFOXLU TXH DVFLIUDV GH UHLQFLGrQFLD WrP XP YDORU

UHODWLYR 2 tQGLFH GH UHLQFLGrQFLD p XP LQGLFDGRU


LQVXILFLHQWHYLVWRTXHDUHFDtGDGRGHOLQTXHQWHSURGX]
VH QmR Vy SHOR IDWR GH D SULVmR WHU IUDFDVVDGR PDV
WDPEpPSRUFRQWDUFRPDFRQWULEXLomRGHRXWURVIDWRUHV
SHVVRDLV H VRFLDLV 1D YHUGDGHR FRQGHQDGR
HQFDUFHUDGR p R PHQRV FXOSDGR SHOD UHFDtGD QD
SUiWLFDFULPLQRVD 3RU GHUUDGHLUR D GHVSHLWR GH WXGR
RV DOWRV tQGLFHV GH UHLQFLGrQFLD WDPEpP QmR SRGHP
OHYDU j FRQFOXVmR UDGLFDO GH TXH R VLVWHPD SHQDO
IUDFDVVRXWRWDOPHQWHDSRQWRGHWRUQDUVHQHFHVViULDD
H[WLQomRGDSULVmR
$ UHLQFLGrQFLDDGHVSHLWRGRVHIHLWRVFULPLQyJHQRV
GD SULVmR WHP VHUYLGR GH IDWRU SDUD DJUDYDU D SHQD
QHJDU EHQHItFLRV SHQLWHQFLiULRV LPSHGLU UHFXUVR HP
OLEHUGDGH GHWHUPLQDU UHJLPH PDLV ULJRURVR QR
FXPSULPHQWR GH SHQD LPSHGLU DVXEVWLWXLomR GD SHQD
GHSULVmRSRUSHQDVDOWHUQDWLYDVRXLPSHGLUDFRQFHVVmR
G RVXUVLV 2 &yGLJR GH 7UkQVLWR %UDVLOHLUR /HL Q
 DWLQJH R F~PXOR GR DUEtWULR DR FRPLQDU SHQD
SHOR VLPSOHV IDWR GH R UpX VHUUHLQFLGHQWH DUW GR
&7% 
2REMHWLYRUHVVRFLDOL]DGRUQDYLVmRGD&ULPLQRORJLD

2 REM
EMHWLYR
Y UHVVRFLDO
D L]DGR
G U QD YL
Y VmR GD
G &ULPL
P QRORJLD
&UtWLFD
$ &ULPLQRORJLD &UtWLFD QmR DGPLWH D SRVVLELOLGDGH

GH TXH VH SRVVD FRQVHJXLU DUHVVRFLDOL]DomR GR


GHOLQTXHQWH QXPD VRFLHGDGH FDSLWDOLVWD 2V SULQFLSDLV
DUJXPHQWRVTXHUHVSDOGDPHVVDFRQYLFomRHPVtQWHVH
VmRRVVHJXLQWHV
D $SULVmRVXUJLXFRPRXPDQHFHVVLGDGHGRVLVWHPD
FDSLWDOLVWDFRPRXPLQVWUXPHQWRHILFD]SDUDRFRQWUROH
H D PDQXWHQomR GHVVH VLVWHPD +i XP QH[R KLVWyULFR
PXLWRHVWUHLWRHQWUHRFiUFHUHHDIiEULFD$ LQVWLWXLomR
FDUFHUiULDTXHQDVFHXFRPDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWDWHP
VHUYLGR FRPR LQVWUXPHQWR SDUD UHSURGX]LU D
GHVLJXDOGDGH H QmR SDUD REWHU DUHVVRFLDOL]DomR GR
GHOLQTXHQWH$ YHUGDGHLUD IXQomR H QDWXUH]D GD SULVmR
HVWi FRQGLFLRQDGD j VXD RULJHP KLVWyULFD GH
LQVWUXPHQWRDVVHJXUDGRUGDGHVLJXDOGDGHVRFLDO
E 2VLVWHPD SHQDO GHQWUR GR TXDO ORJLFDPHQWH VH
HQFRQWUD D SULVmR SHUPLWH D PDQXWHQomR GRVLVWHPD
VRFLDO SRVVLELOLWDQGR SRU RXWUR ODGR D PDQXWHQomR
GDV GHVLJXDOGDGHV VRFLDLV H GD PDUJLQDOLGDGH 2
VLVWHPD SHQDO IDFLOLWD D PDQXWHQomR GDHVWUXWXUD
YHUWLFDO GD VRFLHGDGH LPSHGLQGR D LQWHJUDomR GDV
FODVVHV EDL[DV VXEPHWHQGRDV D XP SURFHVVR GH
PDUJLQDOL]DomR 1R VLVWHPD SHQDO HQFRQWUDVH R
PHVPR SURFHVVR GLVFULPLQDWyULR FRQWUD DV FODVVHV
EDL[DV TXH H[LVWH QR VLVWHPD HVFRODU $

HVWLJPDWL]DomR H R HWLTXHWDPHQWR TXH VRIUH R


GHOLQTXHQWH FRP VXD FRQGHQDomR WRUQDP PXLWR SRXFR

SURYiYHO VXD UHDELOLWDomR 'HSRLV GH LQLFLDGD XPD


FDUUHLUD GHOLWLYD p PXLWR GLItFLO FRQVHJXLU D
UHVVRFLDOL]DomR 2 VLVWHPD SHQDO FRPR D HVFROD
GHVLQWHJUD RV VRFLDOPHQWH IUiJHLV H RV PDUJLQDOL]DGRV
(QWUHRVGHOLQTXHQWHVHDVRFLHGDGHOHYDQWDVHXPPXUR
TXH LPSHGH D FRQFUHWD VROLGDULHGDGH FRP DTXHOHV RX
LQFOXVLYH HQWUH HOHV PHVPRV $ VHSDUDomR HQWUH
KRQHVWRV H GHVRQHVWRV TXH RFDVLRQD RSURFHVVR GH
FULPLQDOL]DomR p XPD GDVIXQo}HV VLPEyOLFDV GR
FDVWLJR H p XP IDWRU TXH LPSRVVLELOLWD D UHDOL]DomR GR
REMHWLYR UHVVRFLDOL]DGRU 2 VLVWHPD SHQDO FRQGX] j
PDUJLQDOL]DomR GR GHOLQTXHQWH 2V HIHLWRV GLUHWRV H
LQGLUHWRV GD FRQGHQDomR SURGX]HP HP JHUDO D VXD
PDUJLQDOL]DomR H HVVD PDUJLQDOL]DomR VH DSURIXQGD
DLQGD PDLV GXUDQWH D H[HFXomR GD SHQD 1HVVDV
FRQGLo}HV p XWySLFR SUHWHQGHUUHVVRFLDOL]DU R
GHOLQTXHQWH p LPSRVVtYHO SUHWHQGHU D UHLQFRUSRUDomR
GRLQWHUQRjVRFLHGDGHSRULQWHUPpGLRGDSHQDSULYDWLYD
GH OLEHUGDGH TXDQGR GH IDWRH[LVWH XPD UHODomR GH
H[FOXVmR HQWUH D SULVmR H D VRFLHGDGH 2V REMHWLYRV

TXH RULHQWDP R VLVWHPD FDSLWDOLVWD HVSHFLDOPHQWH D


DFXPXODomR GH ULTXH]D H[LJHP D PDQXWHQomR GH XP
VHWRUPDUJLQDOL]DGRGDVRFLHGDGHWDOFRPRRFRUUHFRPD
GHOLQTXrQFLD$VVLP SRGHVH DILUPDU TXH DOyJLFD GR
FDSLWDOLVPR p LQFRPSDWtYHO FRP RREMHWLYR
UHVVRFLDOL]DGRU 6HP D WUDQVIRUPDomR GD VRFLHGDGH

FDSLWDOLVWD QmR Ki FRPR HQFDUDU R SUREOHPD GD


UHDELOLWDomRGRGHOLQTXHQWH

3DUD D &ULPLQRORJLD &UtWLFD TXDOTXHU UHIRUPD TXH VH


SRVVD ID]HU QR FDPSR SHQLWHQFLiULR QmR WHUi PDLRUHV
YDQWDJHQV YLVWR TXH PDQWHQGRVH D PHVPD HVWUXWXUD
GR VLVWHPD FDSLWDOLVWD D SULVmR PDQWHUi VXD IXQomR
UHSUHVVLYD H HVWLJPDWL]DGRUD (P UHDOLGDGH D

&ULPLQRORJLD&UtWLFDQmRSURS}HRGHVDSDUHFLPHQWR GR
DSDUDWR GH FRQWUROH SUHWHQGH DSHQDV GHPRFUDWL]iOR
ID]HQGRGHVDSDUHFHUDHVWLJPDWL]DomRTXDVHLUUHYHUVtYHO
TXHVRIUHRGHOLQTXHQWHQDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWD

2 JUDQGH SUREOHPD p TXH FRQWLQXDUi H[LVWLQGR XP


DSDUDWRGHFRQWUROHHQLQJXpPJDUDQWHTXHRVQRYRV
PHFDQLVPRVGHFRQWUROHGHPRFUiWLFRQmRFRQWLQXDUmR
VHQGR WmR UHSUHVVLYRV H HVWLJPDWL]DGRUHV TXDQWR RV
DQWHULRUHV 3RU RXWUR ODGR TXDQGR VH SURGX]LUi D
UHYROXomR"1mRVHSRGHHVWDEHOHFHURPRPHQWRHPTXH
RFRUUHUi DWUDQVIRUPDomR TXDOLWDWLYD GDVUHODo}HV GH
SURGXomR ( HQTXDQWR HVSHUDPRV HVVD UHYROXomR R
TXH DFRQWHFHUi FRP DV SHVVRDV TXH VH HQFRQWUDP QR
LQWHULRU GDV SULV}HV" (VWD LPSUHFLVmR p XPD GDV
GHELOLGDGHV GDVLGHLDV UHYROXFLRQiULDV GD1RYD
&ULPLQRORJLDSRVWRTXHHPRXWURVDVSHFWRVVXDFUtWLFD
pLPSRUWDQWHHGHFLVLYD
$OJXPDVVXJHVW}HVGH$OHVVDQGUR%DUDWWDSDUD

FRPEDWHUDGHOLQTXrQFLD
$OHVVDQGUR %DUDWWD VXJHUH DOJXPDV VROXo}HV DR
SUREOHPD GD GHOLQTXrQFLD TXH GHVSUHWHQVLRVDPHQWH
SDVVDPRVDDQDOLVDU
 8PDSROtWLFDFULPLQDO QmR SRGH VHU XPDSROtWLFD
GH VXEVWLWXWLYRV SHQDLV TXH VH FLUFXQVFUHYD D XPD
SHUVSHFWLYD YDJDPHQWH UHIRUPLVWD H KXPDQLWiULD $V
FLUFXQVWkQFLDV DWXDLV UHTXHUHPXPD SROtWLFD GH
JUDQGHV UHIRUPDV VRFLDLV TXH SURSLFLHP D LJXDOGDGH
VRFLDO D GHPRFUDFLD PXGDQoDV GD YLGD FRPXQLWiULD H
FLYLO RIHUHFHQGR PDLV DOWHUQDWLYDV H TXH VHMDP PDLV
KXPDQDV 7DPEpP VXS}H R GHVHQYROYLPHQWR GR
FRQWUDSRGHU SUROHWiULR PHGLDQWH D WUDQVIRUPDomR
UDGLFDO H D VXSHUDomR GDV UHODo}HV GD SURGXomR
FDSLWDOLVWD

(IHWLYDPHQWHRREMHWLYRUHVVRFLDOL]DGRUQHFHVVLWDGH
X PDSROtWLFD FULPLQDO TXH OHYH HP FRQVLGHUDomR RV
SUREOHPDV VRFLDLV TXH JHUDP H PDQWrP R IHQ{PHQR
GHOLWLYR 0DV DSROtWLFD FULPLQDO TXH SURS}H %DUDWWD
YLV Dj WRWDO VXEVWLWXLomR GR VLVWHPD VRFLDO YLJHQWH H
HVVD SRVVLELOLGDGH p VHPSUH UHPRWD RX SHOR PHQRV
PXLWR SRXFR SURYiYHO SHOR TXH VH PDQWpP D PHVPD
SHUJXQWDIHLWDDQWHULRUPHQWHHQTXDQWRVHID]DUHIRUPD
GHQWUR RX IRUD GR VLVWHPD TXDO VHUi DSROtWLFD
FULPLQDO D VHJXLU" 4XH VH IDUi FRP RV UHFOXVRV TXH
QHVVH PRPHQWR VRIUHP XPD SHQD SULYDWLYD GH

OLEHUGDGH"$FUHGLWDPRV TXH SDUD HVVHV SUREOHPDV GR


SUHVHQWH FRQWLQXDUi VHQGR YiOLGD DSROtWLFD FULPLQDO
UHIRUPLVWDHKXPDQLWiULDUHSHOLGDSRU%DUDWWD
 'R SRQWR GH YLVWD GR'LUHLWR3HQDO SURS}H XPD
UHIRUPDLPSRUWDQWHLQIRUPDUDWXWHODSHQDOQRVFDPSRV
GHLQWHUHVVHVHVVHQFLDLVSDUDDYLGDGRVLQGLYtGXRVHGD
FRPXQLGDGH VD~GH VHJXUDQoD QR WUDEDOKR SUREOHPDV
UHODFLRQDGRV DR PHLR DPELHQWH HWF 3UHWHQGH RULHQWDU
RV PHFDQLVPRV GHFULPLQDOL]DomR HP GLUHomR j
FULPLQDOLGDGHQmRFRQYHQFLRQDO HFRQ{PLFRDEXVRGH
SRGHUSROtWLFRHWF 

(VVD SURSRVLomR GH %DUDWWD QR HQWDQWR SRGH VHU


UHDOL]DGD HPERUD FRP DOJXPDV GLILFXOGDGHV SROtWLFDV
GHQWUR GRVLVWHPD FDSLWDOLVWD VHP UHTXHUHU D
WUDQVIRUPDomR UDGLFDO GDV HVWUXWXUDV VRFLDLV e XPD
SURSRVLomRTXHSRGHVHUUHDOL]DGDHPFXUWRSUD]R
 e QHFHVViULR TXH DTXHVWmR FULPLQDO VHMD
VXEPHWLGD D XPDGLVFXVVmR PDVVLYD QR VHLR GD
VRFLHGDGH H GDFODVVH REUHLUD 7RGRV RV VHJPHQWRV
VRFLDLVGHYHPFRQVFLHQWL]DUVHGHTXHDFULPLQDOLGDGH
pXPSUREOHPDGHWRGRVHTXHQmRVHUiUHVROYLGRFRPR
VLPSOHVOHPD/HLH2UGHPTXHUHSUHVHQWDXPDSROtWLFD
FULPLQDOUHSUHVVLYDHGHIHQVRUDLQWUDQVLJHQWHGDRUGHP
JHUDOPHQWH LQMXVWD HVWDEHOHFLGD 2V PHLRV GH
FRPXQLFDomR FROHWLYD H[HUFHP XP SDSHO LPSRUWDQWH
SRVWR TXH DSUHVHQWDP D FULPLQDOLGDGH FRPR XP

SHULJRVR LQLPLJR LQWHULRU 1HVVDV FRQGLo}HV ILFD


GLItFLOTXHDRSLQLmRS~EOLFDSRVVDDEDQGRQDUDDWLWXGH
SUHGRPLQDQWHPHQWH UHSUHVVLYD H YLQJDWLYD DOpP GH
HVWLJPDWL]DQWH TXH WHP D UHVSHLWR GR IHQ{PHQR
GHOLWLYR eLQGLVSHQViYHOXPDWUDQVIRUPDomR UDGLFDO

GDRSLQLmRS~EOLFDHGDDWLWXGHGRVFLGDGmRVHPUHODomR
DR GHOLQTXHQWH VH VH SUHWHQGH RSRUWXQL]DUOKH D
SRVVLELOLGDGH GHUHVVRFLDOL]DUVH 6H LVVR QmR RFRUUHU
VHUiPXLWRGLItFLODUHLQFRUSRUDomRDRVLVWHPDVRFLDOGH
XPD SHVVRD TXH VRIUH JUDYH SURFHVVR GH
PDUJLQDOL]DomR H GH HVWLJPDWL]DomR 2 IHQ{PHQR
GHOLWLYR WHP XPD LQHYLWiYHO GLPHQVmR VRFLDO SRU HVVD
UD]mR p TXH D DWLWXGH H SDUWLFLSDomR GR FLGDGmR p
GHFLVLYD
 $ DEROLomR GD LQVWLWXLomR FDUFHUiULD WDPEpP p
SURSRVWD SHOD&ULPLQRORJLD &UtWLFD 2V PXURV GDV
SULV}HV GHYHP VHU GHUUXEDGRV 1HVWH DVSHFWR D
&ULPLQRORJLD &UtWLFD FRLQFLGH FRP RV SRVWXODGRV
GHOLQHDGRV SHODQRYD SVLTXLDWULD Mi TXH HVWD WDPEpP
SUHWHQGHGHUUXEDURVPXURVGRVPDQLF{PLRV 
$ DEROLomRGDSULVmR VXS}H R GHVHQYROYLPHQWR GH
IRUPDV DOWHUQDWLYDV GH DXWRJHVWmR GD VRFLHGDGH QR
FDPSR GH FRQWUROH GD GHOLQTXrQFLD 7DLVIRUPDV
DXWRJHVWLRQiULDVGHFRQWUROHGDGHOLQTXrQFLDH[LJLULDP
D FRODERUDomR GDV HQWLGDGHV ORFDLV H GDVDVVRFLDo}HV
REUHLUDVDILPGHHYLWDURLVRODPHQWRVRFLDOTXHVRIUHR

LQIUDWRU TXDQGR p UHFROKLGR D XPD LQVWLWXLomR


SHQLWHQFLiULD (VVD WUDQVIRUPDomR LPSOLFDULD D DEROLomR
GD LQVWLWXLomR SHQLWHQFLiULD IHFKDGD H D XWLOL]DomR GD
SULVmRDEHUWD
7RGDV HVVDV SURSRVLo}HV SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV
WDOYH]QXPIXWXURGLVWDQWHPDVDWXDOPHQWHHQFRQWUDP
PXLWRV LQFRQYHQLHQWHV GHQWUH RV TXDLV VH SRGHP
GHVWDFDURVVHJXLQWHV
D eLQTXHVWLRQiYHOTXHDSULVmRGHYHWUDQVIRUPDUVH
UDGLFDOPHQWH SRUpP QmR SRGH VHU VXSULPLGD 'LDQWH
GDVFRQGLo}HVVRFLRSROtWLFDVSUHYDOHQWHVQDDWXDOLGDGH
D SHQD SULYDWLYD GH OLEHUGDGH pXP PHLR GH FRQWUROH
VRFLDOGRTXDOQHVWHHVWiJLRGDFLYLOL]DomRQmRVHSRGH
DEULU PmR 3RGHPVH H GHYHPVHUHIRUPDU
UDFLRQDOPHQWH DV VXDV IRUPDV GH H[HFXomR PDV QmR
H[LVWHP FRQGLo}HV VRFLDLV SROtWLFDV HFRQ{PLFDV H
FXOWXUDLVTXHSHUPLWDPDWRWDOVXSUHVVmRGDSULVmR 

E 'LILFLOPHQWH HPERUD IRVVH PXLWR EHQpILFR VH


DFRQWHFHVVH RVREUHLURV H DVDVVRFLDo}HV FRPXQV
HVWDULDP GLVSRVWRV D DVVXPLU R FRQWUROH GD
GHOLQTXrQFLD$LQGDTXHHVWLYHVVHPGLVSRVWRVDID]rOR
FHUWDPHQWHQmRWHULDPDVXILFLHQWHFDSDFLGDGHWpFQLFDH
SUiWLFD SDUD DVVXPLU WDO UHVSRQVDELOLGDGH (QILP D
GHOLQTXrQFLD p XP SUREOHPD TXH VXSHUD DV ERDV
LQWHQo}HVHDVROLGDULHGDGHVRFLDO
F $ SHQD SULYDWLYD GH OLEHUGDGH QmR SRGH WHU

H[HFXomR DEHUWD LQGLVFULPLQDGDPHQWH SDUD WRGRV RV


GHOLQTXHQWHV $LQGD TXH VH SUHWHQGD DSOLFDU XPD
SROtWLFD FRUUHFLRQDO JHQHURVD VHPSUH H[LVWLUi XPD
FDPDGDGHGHOLQTXHQWHV RVYLROHQWRVSRUH[HPSOR TXH
DVRFLHGDGHWHUiGHHQFHUUDUHPSULV}HVPDLVRXPHQRV
IHFKDGDV 1R HVWiJLR DWXDO GRV FRQKHFLPHQWRV

FULPLQROyJLFRV RVGHOLQTXHQWHVDJUHVVLYRVQmRSRGHP
VHUOHYDGRVLPHGLDWDPHQWHDXPDLQVWLWXLomRDEHUWD(R
PHVPRSRGHRFRUUHUVREFHUWDVFRQGLo}HVHPUHODomRD
DOJXQV LQIUDWRUHV QmR YLROHQWRV SRU H[HPSOR XP
WUDGLFLRQDO HVWHOLRQDWiULR TXH VH DXVHQWDVVH GH XPD
LQVWLWXLomRDEHUWDSURFXUDULDLPHGLDWDPHQWHXPDYtWLPD
SDUDDSOLFDUVXDKDELOLGDGHIDOViULD3RUPDLVTXHSRVVD
GDQLILFDU VXDUHVVRFLDOL]DomR QmR VH SRGH LJQRUDU R
IDWRGHTXHHPFHUWDVIRUPDVGHOLWXDLV FRPRQRFULPH
GH HVWHOLRQDWR DV YtWLPDV SUHIHULGDV VmR HP JHUDO RV
PDLV GpEHLV VRFLDOPHQWH FRPR RV LGRVRV RV
SHQVLRQLVWDVDVPXOKHUHVVROLWiULDVGDVFODVVHVEDL[DV
RV PHQRUHV GH LGDGH HWF &RP HIHLWR QRVSUREOHPDV
SHQROyJLFRV H GHOLWLYRV QmR VH SRGH ROKDU
XQLODWHUDOPHQWHSDUDRDXWRUGRGHOLWR 

%DUDWWD VXJHUH SDUD D &ULPLQRORJLD &UtWLFDXP QRYR


PRGHORGHUHVVRFLDOL]DomR3DUWHGRVXSRVWRGHTXHRV
GHVYLRV FULPLQDLV GRV LQGLYtGXRV SHUWHQFHQWHV jV
FODVVHV LQIHULRUHV GHYHP VHU LQWHUSUHWDGRV QD PDLRULD
GDV YH]HV FRPR XPDUHVSRVWD LQGLYLGXDO H QmR

SROtWLFD jV FRQGLo}HV TXH LPS}HP DV UHODo}HV GH


SURGXomR H GLVWULEXLomR FDSLWDOLVWD $ YHUGDGHLUD
UHHGXFDomR GR FRQGHQDGR SDUD %DUDWWD VHUi DTXHOD
TXH SHUPLWDWUDQVIRUPDU HVVD UHDomR LQGLYLGXDO H
LUUDFLRQDO QDFRQVFLrQFLD SROtWLFD GHQWUR GD OXWD GH
FODVVHV 4XDQGR R GHOLQTXHQWH FRQVHJXH DGTXLULU
FRQVFLrQFLD GH VXD SUySULD FRQGLomR GH FODVVH H GDV
FRQWUDGLo}HV GD VRFLHGDGH HP TXH YLYH p HVVH R
PRPHQWRHPTXHDGTXLUHVXDYHUGDGHLUDUHHGXFDomR 

$ SURSRVLomR GH %DUDWWD RIHUHFH DOJXPDV


GLILFXOGDGHVWHyULFDVHSUiWLFDVQDPHGLGDHPTXHQmR
VH SRGH DILUPDU TXH WRGD GHOLQTXrQFLD GDV FODVVHV
LQIHULRUHVVHMDXPDUHVSRVWDjVFRQGLo}HVGHYLGDTXHR
VLVWHPD FDSLWDOLVWD LPS}H H[LVWHP RXWURV DVSHFWRV
LQGLYLGXDLVQRDWRGHOLWLYRTXHQmRSRGHPGLVVROYHUVH
QXPD H[SOLFDomRHVWUXWXUDO (PERUD RSROtWLFR HVWHMD
SUHVHQWHHPWRGRVRVDWRVGRLQGLYtGXRHHPWRGRVRV
IHQ{PHQRV VRFLDLV LVVR QmR TXHU GL]HU TXH DV RXWUDV
IDFHWDV GR KRPHP H GD YLGD VRFLDO GHYDP VHU
DEVRUYLGDVSHORSUREOHPDGRSRGHUHGDOXWDGHFODVVHV
$SUHWHQVmRGHTXHRGHOLQTXHQWHDGTXLUDFRQVFLrQFLD
GHVXDVLWXDomRGHFODVVHSDUHFHjSULPHLUDYLVWDPXLWR
DWUDWLYDPDVDROHYiODjSUiWLFDVXUJHPGRLVSUREOHPDV
D (VVDFRQVFLrQFLD GH FODVVH QHFHVVLWD XPD
GHWHUPLQDGDFRQFHSomRVREUHDWiWLFDDHVWUDWpJLDHR
PRGHORSROtWLFRSHORTXDOVHRULHQWDDDomRSROtWLFD$

FRQVFLrQFLD GH FODVVH QmR SRGH UHIHULUVH VRPHQWH D


DOJXQVSRVWXODGRVPDLVRXPHQRVDSUHHQGLGRVMiTXH
VH FDLULD GH QRYR QXPD GLVIDUoDGD PDQLSXODomR GR
SHQVDPHQWRWDOFRPRRFRUUHQDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWDH
Q RVRFLDOLVPR UHDO 7HUi GH VHU XPDFRQVFLrQFLD GH
FODVVH QD TXDO R KRPHP SRVVD DOFDQoDU R YHUGDGHLUR
GHVHQYROYLPHQWR GH VHX HVStULWR FUtWLFR GH VXD
OLEHUGDGH SDUD SRGHU HVFROKHU ( GLDQWH GLVVR QmR
VDEHPRVVHPQRVDIDVWDUPRVGDVRSo}HVGHHVTXHUGD
Mi TXH VH UHSHOH WRGR UHIRUPLVPR OLEHUDO H
GXYLGRVDPHQWH KXPDQLVWD VHJXQGR D &ULPLQRORJLD
&UtWLFD DTXHPRGHORGHSHQVDPHQWRVHGHYHUHIHULUD
FRQVFLrQFLDGHFODVVH3RGHULDVHUXPHXURFRPXQLVPR
R FRPXQLVPR SUyVRYLpWLFR RXDQDUTXLVPR HWF $
SROLWL]DomR GD GHOLQTXrQFLD SRGH VHU DOJR PDLV
FRPSOLFDGR TXH RREMHWLYR UHVVRFLDOL]DGRU PtQLPR
WtSLFRGRSHQLWHQFLDULVPRUHIRUPLVWDUHSUHVHQWDGRSHOR
REMHWLYRGHFRQVHJXLUTXHRGHOLQTXHQWHOHYHQRIXWXUR
XPDYLGDVHPGHOLWRV
$ SUHWHQVmR GH TXH R GHOLQTXHQWH DGTXLUD VXD
FRQVFLrQFLDGHFODVVHSRGHVHUDOJRWmRFRPSOLFDGRGR
SRQWR GH YLVWD YDORUDWLYR TXDQWR p RREMHWLYR
UHVVRFLDOL]DGRU Pi[LPR$GHPDLV QmR HVWDPRV PXLWR
FRQYHQFLGRV GH TXH DFRQVFLHQWL]DomR VRFLRSROtWLFD
GR GHOLQTXHQWH SRVVD UHVROYHU SOHQDPHQWH R SUREOHPD
TXHVLJQLILFDRFRPSRUWDPHQWRGHVYLDGR

E $FUHGLWDPRV TXH QHQKXP UHJLPH VRFLRSROtWLFR


DFHLWDULD TXH RREMHWLYR UHHGXFDGRU GR VLVWHPD
SHQLWHQFLiULRVHWUDGX]LVVHQDRULHQWDomRGRVLQWHUQRV
QDDSUHQGL]DJHPHHQVLQDPHQWRGHXPDQRYDHVFDODGH
YDORUHV TXH TXHVWLRQH RV IXQGDPHQWRV HVVHQFLDLV GR
VLVWHPD (PERUD D GLQkPLFD GD DXWRFUtWLFD VHMD
LPSRUWDQWH H DWp QHFHVViULD GHQWUR GH TXDOTXHU
VRFLHGDGH VRE XPD SHUVSHFWLYD SUiWLFD OHYDQGR HP
FRQVLGHUDomRDQDWXUH]DH[FOXGHQWHGRSRGHUHVHQGRD
VDQomR VXD Pi[LPD H[SUHVVmR VHULD LQJrQXR DFUHGLWDU
TXH RSRGHU HVWDEHOHFLGR VHMD FDSLWDOLVWD VHMD
VRFLDOLVWD DFHLWDULD TXH D H[HFXomR GD VDQomR VH
WUDQVIRUPH QXP LQVWUXPHQWR TXH TXHVWLRQH H UHSLOD RV
YDORUHVIXQGDPHQWDLVTXHOHJLWLPDPVXDGRPLQDomR
$ FRQVFLHQWL]DomR GR UHFOXVR D SDUWLU GH XPD
FRQFHSomRLGHROyJLFDHPTXHVHUHFKDoDWRWDOPHQWHR
VLVWHPD FDSLWDOLVWD H VH DGRWDP RV HOHPHQWRV
IXQGDPHQWDLV GR0DU[LVPR QmR SRGH VHU DSOLFDGD
GHQWUR GH XPVLVWHPD SOXUDOLVWD SRLV HVWH SUHVVXS}H
TXHR(VWDGRGHQWURGRTXDOORJLFDPHQWHVHHQFRQWUDR
VLVWHPD SHQLWHQFLiULR QmR SRGH DGRWDUGHWHUPLQDGD
FRQFHSomR LGHROyJLFD 2 VLVWHPD SHQLWHQFLiULR
VRPHQWH SRGHUi SURPRYHU DTXHOHV YDORUHV VREUH RV
TXDLVH[LVWHXPFRQVHQVRFRPXPHTXHVmRRVTXHDOHL
SHQDO SURWHJH 'H WRGD PDQHLUD R REMHWLYR GR VLVWHPD
SHQLWHQFLiULR QmR SRGH VHU DWUDQVIRUPDomR GD

FRQVFLrQFLD GR GHOLQTXHQWH 'HYH SUHWHQGHU WmR


VRPHQWH FRPR Mi DILUPDPRV TXH QR IXWXUR VH OHYH
XPDYLGDVHPGHOLWRV
&DEH IRUPXODU XPD ~OWLPD REMHomR j WHVH GD
&ULPLQRORJLD &UtWLFD R SUREOHPD GRREMHWLYR
UHVVRFLDOL]DGRUGDSHQDHPUHODomRDRVPDUJLQDOL]DGRV
QXPD VRFLHGDGH LQMXVWD QmR VH OLPLWD XQLFDPHQWH j
VRFLHGDGH FDSLWDOLVWD WDO FRPR H[SUHVVD %DUDWWD RX jV
VRFLHGDGHV HP TXH R FDSLWDOLVPR DLQGD p
VXEGHVHQYROYLGR H GHSHQGHQWH 7DPEpP RFRUUH QRV
(VWDGRV 6RFLDOLVWDV SRVWR TXH RVRFLDOLVPR UHDO
WDPEpPWHPH[SUHVV}HVWLSLFDPHQWHUHSUHVVLYDV 1RV

(VWDGRV 6RFLDOLVWDV D SHQD QmR SUHWHQGH D


UHVVRFLDOL]DomRGRGHOLQTXHQWHSRLVXWLOL]DDUHSUHVVmR
FRPR XP PHLR SDUD GHIHQGHU R VLVWHPD H SDUD
QRUPDOL]DURGLVVLGHQWH DTXHOHTXHQmRFRPSUHHQGHX
R VHQWLGR GD KLVWyULD DTXHOH TXH HPERUD VHMD
SURJUHVVLVWD QmR SRVVXL XPD YLVmR FLHQWtILFD GD
KLVWyULDHGDHVWUXWXUDVRFLDO 6REHVVHkQJXORKDYHULD
TXH UHFKDoDU RREMHWLYR UHVVRFLDOL]DGRU QmR VRPHQWH
QRV (VWDGRV 2FLGHQWDLV FDSLWDOLVWDV PDV WDPEpP QDV
VRFLHGDGHVTXHDGRWDPRVRFLDOLVPRUHDOQDTXHODVHP
TXH D GLWDGXUD GR SUROHWDULDGR HQFRQWURX XPD
YHUGDGHLQGLVFXWtYHO

1mR p SRVVtYHO SHQVDU TXH QR IXWXUR SRVVD


GHVDSDUHFHU WRWDOPHQWH DPDUJLQDOLGDGH ,VVR VXSRULD

XPD VRFLHGDGH HP TXH KDYHULD XPFRQVHQVR DEVROXWR


VREUH WRGRV RV WHPDV IXQGDPHQWDLV R TXH WDPEpP
VXSRULD SRU RXWUD SDUWH D LQH[LVWrQFLD GH FODVVHV
VRFLDLV H GH FRQIOLWRV VRFLDLV 3RUpP QmR FUHPRV TXH
H[LVWD D SRVVLELOLGDGH DR PHQRV QXP IXWXUR SUy[LPR
GH TXH HP DOJXPD VRFLHGDGH KXPDQD VH SRVVD
SUHVFLQGLUGDFRQIOLWLYLGDGHVRFLDO(GHVGHRPRPHQWR
HP TXH H[LVWDP FRQIOLWRV H GLIHUHQoDV GH FULWpULRV
DSDUHFHLPHGLDWDPHQWHRPDUJLQDOL]DGRRXVHMDDTXHOH
DTXHPRSRGHUFRQVWLWXtGRLPS}HVXDVGHILQLo}HVHD
FRVPRYLVmR RILFLDO (P WRGRVLVWHPD VRFLDO VHPSUH
H[LVWLUi XP PDUJLQDOL]DGR (PERUD XPDUHYROXomR
URPSD D UHODomRRSUHVVRURSULPLGR QR PRPHQWR HP
TXH VH HVWDEHOHoD R QRYR SRGHU SRVVLYHOPHQWH
LQVSLUDGR HP XP GHVERUGDQWH H SHULJRVR RWLPLVPR 
QHVVD QRYD HVWUXWXUD YROWDUi D DSDUHFHU D UHODomR
RSUHVVRURSULPLGRFRPFDUDFWHUtVWLFDVPXLWRGLIHUHQWHV
G DUHODomR RSUHVVLYD DQWHULRU PDV TXH FRQWLQXD
PDQWHQGR VXDV FRQGLo}HV HVVHQFLDLV (VVD
VREUHYLYrQFLD H FDSDFLGDGH GH DGDSWDomR GDV
HVWUXWXUDV RSUHVVLYDV GH SRGHU WrP OHYDGR DOJXQV
DXWRUHV PDU[LVWDV D LQVLVWLUHP QR FRQFHLWR GH
UHYROXomRSHUPDQHQWH
$ PDUJLQDOL]DomR FULPLQDO DR FRQWUiULR GR TXH
DILUPD %DUDWWD QmR VH SURGX] VRPHQWH SHOD OyJLFD
DFXPXODomR FDSLWDOLVWD TXH QHFHVVLWD PDQWHU XP VHWRU

PDUJLQDOL]DGR GR VLVWHPD PDV WDPEpP VH SURGX] SHOD


GLVVLGrQFLD LGHROyJLFD 2VGLVVLGHQWHV VmR XP ERP
H[HPSOR GR SURFHVVR GHPDUJLQDOL]DomR TXH RFRUUH
Q X PDVRFLHGDGH VRFLDOLVWD 1R6RFLDOLVPR UHDO QmR
GHVDSDUHFH D UHODomR RSUHVVRURSULPLGR e HYLGHQWH
TXH QmR VH SRGH FRPSDUiOD FRP D H[LVWHQWH QXP
VLVWHPD FDSLWDOLVWD PDV PDQWpP DV VHPHOKDQoDV
HVVHQFLDLV 3RU RXWUD SDUWH QmR VH SRGH HVTXHFHU TXH
DV FDXVDV GHULYDGDV GDFRQVWLWXLomR ELRSVtTXLFD GR
LQGLYtGXR WDPEpP LQIOXHP QD GHOLQTXrQFLD H QmR
VRPHQWH DV FDXVDV VRFLRHFRQ{PLFDV (VVHV IDWRUHV
FRQWLQXDUmR LQIOXLQGR QRIHQ{PHQR GHOLWLYR PHVPR
DFHLWDQGRDKLSyWHVHGHTXHDVRFLHGDGHVHOLEHUHGRV
FRQIOLWRVVRFLDLVHFRQWHFRPDGHVDSDULomRGDVFODVVHV
VRFLDLV 

$SHVDUGDVREMHo}HVTXHIL]HPRVDFUHGLWDPRVTXHD
FRQWULEXLomR GD &ULPLQRORJLD &UtWLFD p H[WUHPDPHQWH
YDOLRVD $V VXDV FRQWHVWDo}HV jLGHRORJLD GR

WUDWDPHQWR VmR MXVWDV H DEVROXWDPHQWH FRUUHWDV H D


H[SHULrQFLDWHPFRPSURYDGRDRORQJRGRWHPSRRVHX
PDLVDEVROXWRIUDFDVVReLQGLVFXWtYHOTXHVHRUHJLPH
VRFLRSROtWLFR YLJHQWH SURGX] JUDYHV LQMXVWLoDV HVWDV
GHYHP VHU HUUDGLFDGDV 3RU H[HPSOR D
GHVFULPLQDOL]DomR GH FHUWDV FRQGXWDV DVVLP FRPR D
FULPLQDOL]DomRGHRXWUDVRXDDOWHUDomRGDQDWXUH]DGD
DomR SHQDO GH XPDV H GH RXWUDV FRPR IH] D /HL GRV

-XL]DGRV (VSHFLDLV /HL Q  VmR IRUPDV GH


FRQVHJXLODHPERUDQmRVHMDPDV~QLFDV7DOYH]RPDLV
XUJHQWHQDDWXDOLGDGHVHMDDVXSUHVVmRGDVOHLVSHQDLV
R XSDUDSHQDLV TXH YLRODQGR R SULQFtSLR GD LJXDOGDGH
SHUDQWH D OHL UHSULPHP FRPR WtSLFRV FRPSRUWDPHQWRV
GDV FODVVHV PDUJLQDOL]DGDV FRPR VmR Vy SDUD FLWDU
RV H[HPSORV PDLV JURWHVFRV RV FDVRV GD
PHQGLFkQFLDHGDYDGLDJHP

'R SRQWR GH YLVWD GR 'LUHLWR 3HQDO %DUDWWD DGYRJD


SRU XP 'LUHLWR 3HQDO QR TXDO GHYHP SUHYDOHFHU RV
LQWHUHVVHV GD FODVVH REUHLUD 1R HQWDQWR DFUHGLWDPRV
TXH WDO FRPR H[SUHVVD %DUEHUR 6DQWRV XP 'LUHLWR
3HQDO GH FODVVH p VHPSUH SHULJRVR VHMD GD FODVVH
REUHLUDVHMDGDFODVVHFDSLWDOLVWD 2 'LUHLWR 3HQDO

QmR SRGH DEDQGRQDU DUHVSRQVDELOLGDGH SHVVRDO SHOR


IDWRWDPEpPQmRVHSRGHSUHWHQGHUVXEVWLWXLUDFHUWH]D
GR 'LUHLWR SHOR LPSUHFLVR PHFDQLVPR GRFRQWUROH
GHPRFUiWLFR1DVFRQGLo}HVVRFLRSROtWLFDVDWXDLVQmR
VH SRGH SUHVFLQGLU GRSULQFtSLR GH OHJDOLGDGH YLVWR
TXH DSHVDU GH VXDV GHILFLrQFLDV FRQWLQXD VHQGR XPD
JDUDQWLD TXH LQFOXVLYH EHQHILFLD DV FODVVHV
PDUJLQDOL]DGDV PDQWHQGRVH R 'LUHLWR 3HQDO FRPR R
TXDOLILFDYD 'RUDGR 0RQWHUR HO GHUHFKR SURWHFWRU GH
ORVFULPLQDOHV
 2 REM
2REMHWLYRUHVVRFLDOL]DGRUPtQLPR
E HWLYR
Y UHVVRFLDO
D L]DGR
G U Pt
P QLPR
P

(P PDWpULD GHUHVVRFLDOL]DomR QmR SRGHP H[LVWLU


UHFHLWDV GHILQLWLYDV PDV VH GHYH RSHUDU VRPHQWH FRP
KLSyWHVHV GH WUDEDOKR 2 SUREOHPD GDUHVVRFLDOL]DomR
QmR SRGH VHU UHVROYLGR FRP IyUPXODV VLPSOLVWDV 6H
WXGR IRU VLPSOHV LQFOXtGDV DV VROXo}HV SRU FHUWR RV
UHVXOWDGRV VHUmR DEVROXWDPHQWH LQVDWLVIDWyULRV $
FULPLQRORJLD PRGHUQD SULRUL]D D SUHYHQomR SULPiULD
FDXVDVGRGHOLWR HDVHFXQGiULD REVWiFXORVGRGHOLWR 
FRPSOHWDQGRVHFRPDSUHYHQomRWHUFLiULDSURFXUDQGR
HYLWDU D UHLQFLGrQFLD 1R HQWDQWR DILQDOLGDGH
UHVVRFLDOL]DGRUDQmRpD~QLFDQHPPHVPRDSULQFLSDO
ILQDOLGDGHGDSHQD (P UHDOLGDGH DUHVVRFLDOL]DomR p
XPDGDVILQDOLGDGHVTXHGHYHVHUSHUVHJXLGDQDPHGLGD
GR SRVVtYHO$VVLP FRPR QmR DFHLWDPRV R UHS~GLR

SXUR H VLPSOHV GRREMHWLYR UHVVRFLDOL]DGRU WDPEpP


QmRYHPRVFRPRSRVVtYHOSUHWHQGHUTXHDUHDGDSWDomR
VRFLDO VHMD XPD UHVSRQVDELOLGDGH H[FOXVLYD GDV
GLVFLSOLQDV SHQDLV YLVWR TXH LVVR VXSRULD LJQRUDU R
VHQWLGR GD YLGD H D YHUGDGHLUD IXQomR GDV UHIHULGDV
GLVFLSOLQDV1mRVHSRGHDWULEXLUjVGLVFLSOLQDVSHQDLVD
UHVSRQVDELOLGDGH H[FOXVLYD GH FRQVHJXLU D FRPSOHWD
UHVVRFLDOL]DomRGRGHOLQTXHQWHLJQRUDQGRDH[LVWrQFLD
GHRXWURVSURJUDPDVHPHLRVGHFRQWUROHVRFLDOGHTXH
R (VWDGR H D VRFLHGDGH GHYHP GLVSRU FRP REMHWLYR
UHVVRFLDOL]DGRUFRPRVmRDIDPtOLDDHVFRODD,JUHMDHWF
$ UHDGDSWDomR VRFLDO DEUDQJH XPD SUREOHPiWLFD TXH

WUDQVFHQGH

RV DVSHFWRV SXUDPHQWH SHQDO HSHQLWHQFLiULR 1D EXVFD GD FRUUHomR RX GD
UHDGDSWDomR GR GHOLQTXHQWH QmR VH SRGH ROYLGDU TXH
HVWHV REMHWLYRV GHYHP VXERUGLQDUVH j -XVWLoD 7DO
FRQFHLWRpQHFHVViULRGHQWURGHTXDOTXHUUHODomRHQmR
GHYH VHU LQWHUSUHWDGR GR SRQWR GH YLVWD HVWULWDPHQWH
LQGLYLGXDO
0RGHUQDPHQWH Vy VH FRQFHEH RHVIRUoR
UHVVRFLDOL]DGRUFRPRXPDIDFXOGDGHTXHVHRIHUHFHDR
GHOLQTXHQWH SDUD TXH GH IRUPD HVSRQWkQHD DMXGH D VL
SUySULRDQRIXWXUROHYDUXPDYLGDVHPSUDWLFDUFULPHV
(VVH HQWHQGLPHQWR FRQILJXUD DTXLOR TXH VH
FRQYHQFLRQRX FKDPDU WUDWDPHQWR UHVVRFLDOL]DGRU
PtQLPR $IDVWDVH GHILQLWLYDPHQWH R GHQRPLQDGR
REMHWLYR UHVVRFLDOL]DGRU Pi[LPR TXH FRQVWLWXL XPD
LQYDVmRLQGHYLGDQDOLEHUGDGHGRLQGLYtGXRRTXDOWHP
R GLUHLWR GH HVFROKHU VHXV SUySULRV FRQFHLWRV VXDV
LGHRORJLDVVXDHVFDODGHYDORUHV
$FDEDU FRP D GHOLQTXrQFLD FRPSOHWDPHQWH H SDUD
VHPSUH p XPDSUHWHQVmR XWySLFD SRVWR TXH D
PDUJLQDOL]DomR H DGLVVLGrQFLD VmR LQHUHQWHV DR
KRPHPHRDFRPSDQKDUmRDWpRILPGDDYHQWXUDKXPDQD
QD 7HUUD 1R HQWDQWR HVVD FLUFXQVWkQFLD QmR OLEHUD D
VRFLHGDGH GR FRPSURPLVVR TXH WHP SHUDQWH R
GHOLQTXHQWH 'D PHVPD IRUPD TXHHVWH p UHVSRQViYHO
SHOR EHPHVWDU VRFLDO GH WRGD D FRPXQLGDGHHVWD QmR

SRGH GHVREULJDUVH GH VXD UHVSRQVDELOLGDGH SHUDQWH R


GHVWLQRGDTXHOH

3DUD FRQFOXLU XPDWHRULD GD SHQD TXH QmR TXHLUD


ILFDU QDDEVWUDomR RX HPSURSRVWDVLVRODGDVPDVTXH
SUHWHQGD FRUUHVSRQGHU j UHDOLGDGH WHP QR GL]HU GH
5R[LQTXHUHFRQKHFHUDVDQWtWHVHVLQHUHQWHVDWRGDD
H[LVWrQFLD VRFLDO SDUD GH DFRUGR FRP RSULQFtSLR
GLDOpWLFR SRGHU VXSHUiODV QXPD IDVH SRVWHULRU RX
VHMD WHP GHFULDU XPD RUGHP TXH GHPRQVWUH TXH QD
UHDOLGDGH XP 'LUHLWR 3HQDO Vy SRGH IRUWDOHFHU D
FRQVFLrQFLD MXUtGLFD GD JHQHUDOLGDGH QR VHQWLGR GH
SUHYHQomR JHUDO VH DR PHVPR WHPSR SUHVHUYDU D
LQGLYLGXDOLGDGHGHTXHPDHOHHVWiVXMHLWRTXHRTXHD
VRFLHGDGHID]SHORGHOLQTXHQWHWDPEpPpDILQDORPDLV
SURYHLWRVR SDUD HOD H TXH Vy VH SRGH DMXGDU R
FULPLQRVRDVXSHUDUDVXDLQLGRQHLGDGHVRFLDOGHXPD
IRUPDLJXDOPHQWHIUXWtIHUDSDUDHOHHSDUDDFRPXQLGDGH
VH D SDU GD FRQVLGHUDomR GD VXD GHELOLGDGH H GD VXD
QHFHVVLGDGH GHWUDWDPHQWR QmR VH SHUGHU GH YLVWD D
LPDJHP GDSHUVRQDOLGDGH UHVSRQViYHO SDUD D TXDO HOH
DSRQWD

 /XtV *DUULGR *X]PDQ0DQXDO GH &LHQFLD


3HQLWHQFLDULD0DGULG(GHUVDS
 ePLOH 'XUNKHLP'RV OH\HV GH OD HYROXFLyQ SHQDO
5HYLVWDGH(VWXGLRV3HQLWHQFLDULRVS$SHVDU
GD SDVVDJHP UHIHULGD SRU 'XUNKHLP RQGH DILUPD TXH
SDUHFHFHUWRTXHHPDOJXQVFDVRVDSHQDGHSULVmRIRL
LPSRVWDHP$WHQDVFRPRFDVWLJRHVSHFLDO'HPyVWHQHV
GL]H[SUHVVDPHQWHTXHRVWULEXQDLVWLQKDPDIDFXOGDGH
GHVDQFLRQDUFRPSHQDGHSULVmRRXFRPTXDOTXHURXWUR
FDVWLJRH6yFUDWHVIDORXGDSULVmRSHUSpWXDFRPRXPD
HVSpFLHGHFDVWLJRTXHSRGHULDVHUYLUGHQRUPD
 /XtV *DUULGR *X]PDQ0DQXDO GH &LHQFLD
3HQLWHQFLDULDFLWS
 &XHOOR &DOyQ/D PRGHUQD SHQRORJtD %DUFHORQD
%RVFKS
 /XtV *DUULGR *X]PDQ0DQXDO GH &LHQFLD
3HQLWHQFLDULDFLWS
 &DUORV *DUFtD 9DOGpV(VWXGLRV GH 'HUHFKR
3HQLWHQFLDULR0DGULG7HFQRVS
 (OtDV 1HXPDQ(YROXFLyQ GH OD SHQD SULYDWLYD GH
OLEHUWDG \ UpJLPHQHV FDUFHODULRV %XHQRV $LUHV
3DQQHGLOOHS
 /XtV *DUULGR *X]PDQ0DQXDO GH &LHQFLD
3HQLWHQFLDULDFLWS
*DUFtD9DOGpV,QWURGXFFLyQDODSHQRORJtD0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSRVWHODSHV