Você está na página 1de 26

Uporedna analiza Tviter komunikacije

Aleksandra Vuia i Haima Taija


13.09.2015
Autor: eljko Rakovac

Biro za drutvena istraivanja uradio je analizu koja bi trebalo da


pokae na koji nain politiari se slue savremenim sredstvima
komunikacije. U ovom sluaju fokusirali smo se na srpskog premijera
Aleksandra Vuida i kosovskog ministra spoljnih poslova Haima Taija
i njihovu komunikaciju na Tviteru, naine na koji su pristupali
zajednikim temama, razlike i slinosti u argumentima, retorici,
reakcije meu pratiocima itd. Kao vremenski okvir uzet je period od
dve nedelje, tokom koga su se kroz vie tema preplitali pogledi i
interesi dva funkcionera. Sem teksta samog tvita, pri analizi u obzir su
uzeti i prikaeni sadraji poput novinskih lanaka, video zapisa, slika
itd.

Metodologija
Prilikom odreivanja metodologije posmatrano je nekoliko
komponenti tvita datum objave, njegova tema, retorika koja je
upotrebljivana, koje zemlje se pominju, reakcije (kroz merenje
lajkova, retvitova i komentara). Pri tome, neto sloeniji tvitovi, sa
vie tema i retorikih strategija, su razbijani na delove i svaka
pojedinana stavka je merena.

Uvod
Taijeva i Vuieva komunikacija preko Tvitera u ovom periodu sluile su vedinom za
obavetavanje javnosti o spoljnopolitikim temama. Pri tome, Taijeva komunikacija ne samo da je
intezivnija, ved je i sadrajnija on uz svoje objave prilae i 12 novinskih tekstova (vedinom
intervjua i izjava) i dokumenata, dok Vuid ukljuije svega 1 video zapis i jedan novinski izvetaj.
Ujedno, Taijevi tvitovi vedinom su na stranom jeziku 35 na Engleskom, jedan na Albanskom i
dva kombinuju Engleski i Albanski. Sa druge strane, u Vuidevim tvitovima dominira Srpski jezik
15 na Srpskom, 7 na Engleskom, a 5 kombinuju ova dva jezika. Takva upotreba jezika omogudava
kosovskom ministru spoljnih poslova da se obrada neto irem, meunarodnom auditorijumu, dok
u sluaju srpskog premijera stie se utisak da se on prvenstveno obrada domadoj javnosti.
Meutim, ako se posmatra broj lajkova, retvitova i komentara, Vuidevi tvitevi su izazvali mnogo
vie reakcija 6902 lajka i 5046 retvitova, a proseno 383 lajka i 280 retvitova, nasuprot
ukupno 878 lajka i 854 retvita na Taijeve tvitove, odnosno proseno su Taijevi tvitovi beleili
23 lajka i 22 retvita. Karakteristino za komentare vezane za Vuideve tvitove je da ga vedina
kritikuje sa razliitih ideolokih pozicija, dok kod Taija ima vie komenara koji dolaze iz drugih
zemalja, ali su dominatno zastupljeni oni koji dolaze od strane Albanaca i Srba Srbi su u vedini
sluajeva negativno orijentisani prema Taijevim objavama, dok su Albanci podeljeni (jedan deo
ga podrava, drugi kritikuje). Komunikacija kod oba politiara je jednosmerna, slui da bi se
javnost obavetavala, ali ne i da se polemie sa njom kroz komentare.

Vremenski raspored tvitova


Rezultati pokazuju da je u ovom periodu Tai bio aktivniji od Vuida
(38 naspram 27 tvitova). Oba politiara su najaktivniji tokom
zasedanja u Beu (26. i 27. avgust), s tim da je intezitet Taijevih
tvitova vedi i kod njegovog obradanja u UNSC-u (21. avgust), a Vuidev
za vreme Foruma odranog u Sloveniji. Karakteristino za obojicu je da
broj svojih tvitova uveavaju time to dupliraju odreeni broj objava
(kroz retvitove i prevoenjem na strani jezik).

Uporedni vremenski raspored Vuidevih i Taijevih tvitova


Tai

Vuid

7
6
5
4
3
2
1
0
15-Aug

16-Aug

17-Aug

18-Aug

19-Aug

20-Aug

21-Aug

22-Aug

23-Aug

24-Aug

25-Aug

26-Aug

27-Aug

28-Aug

29-Aug

30-Aug

31-Aug

Tai

15-Aug
0

16-Aug
0

17-Aug
0

18-Aug
1

19-Aug
2

20-Aug
0

21-Aug
7

22-Aug
4

23-Aug
5

24-Aug
1

25-Aug
4

26-Aug
7

27-Aug
2

28-Aug
1

29-Aug
1

30-Aug
0

31-Aug
3

Vuid

EU i NATO integracija
EU integracije su cilj kome oba funkcionera tokom ove dve nedelje
tee, dok se prikljuenje NATO-u pojavljuje samo u okviru Taijevog
diskursa. Vuid o temi evrointegracija Srbije govori tokom samita u
Beu 27. avgusta, a u svojim tvitovima nastupa informativno,
obavetavajudi javnost o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju
mladih, ali i delom zahtevajude, traedi politiku podrku EU. Na
slikama dominiraju one na kojima se pojavljuje Vuid zajedno sa
jednom od najznaajnijih funkcionerki Evrope - kancelarkom Merkel,
ime se i istie vanost ovog dogaaja i uloge srpskog premijera.

Integracija u EU

10
9
8
7
6

10

5
7

3
2
1

0
Tai

Vuid

Retorike strategije dva premijera u vezi prikljuenja EU


PROMOTIVNA
INFORMATIVNA
OPTIMISTINA
NAGLAAVA STRANU PODRKU
ZAHTEVAJUA

NAGLAAVA USPEH
0

Vuid
Tai

Naglaava uspeh

Zahtevajuda

0
5

2
3

Naglaava stranu
podrku
0
1
Vuid

Tai

Optimistina

Informativna

Promotivna

0
1

6
3

1
1

EU i NATO integracija
Neto vie tema prikljuenja EU je zastupljena meu Taijevim
objavama na Tviteru. U njegovim objavama preplidu se teme EU i
NATO integracije, posebno u objavama koje naglaavaju uspeh u
potpisivanju demarkacione linije izmeu Crne Gore, Kosova i BiH.
Podrku u takvim tenjama Tai pronalazi ponajvie kod Sjedinjenih
Drava i Austrije, a pravda ih idejom o vedoj stabilnosti u regionu i
razvoju. Tai, poput Vuida, vri pritisak na EU u svojim zahtevima za
poetak pregovora, prebacujudi odgovornost na njihovu stranu
ukazujudi da de odlaganje uticati na ishod pregovora sa Srbijom. U
ovom periodu, vie nego Vuid, Tai je optimista u vezi pregovora sa
EU i NATO, najavljujudi da de Kosovo postati lanica NATO-a u
narednih 5 godina, a EU na poetku sledede decenije.

Integracija u NATO

5
4.5
4
3.5
3

2.5
2
1.5
1
0.5

Tai

Vuid

Taijeva retorika u vezi integracije Kosova u NATO

NAGLAAVA USPEH

PROMOTIVNA

OPTIMISTINA

Briselski pregovori
Oba politiara zadovoljni su pregovorima u Briselu. Dosta turo
Vuidevi tvitovi su dali sliku o tome ta je uinjeno u pregovorima - on
ne otkriva ovde nikakve detalje, ved samo kao uspeh navodi
uspostavljanje Zajednica srpskih opina. Sa druge strane, Tai pred
same pregovore najavljuje da de Briselski pregovori uvrstiti
suverenitet Kosova i integrisanost srpske zajednice u kosovski sistem.
Podrku u pregovorima Tai nalazi u Sjedinjenim Dravama koje
pozdravljaju rezultate pregovora i ukazuju da oni potuju suverenitet i
teritorijalni integritet Kosova, te omogudavaju stabilnost u regionu i
ubrzane Evro Atlanske integracije.

Briselski pregovori

6
5
4
6
3
4
2

1
0

Tai

Vuid

Koridena retorika u vezi Briselskih pregovora


2

PROMOTIVNA

0
0

OKRIVLJUJUA

1
0

NAGLAAVA STRANU PODRKU

1
0

OPOMINJUJUA

1
1
1

NAGLAAVA USPEH

INFORMATIVNA

4
0

0.5

1.5
Vuid

Tai

2.5

3.5

Pitanje izbeglica/migranata
Pitanje izbeglica/migranata je jedna od retkih tema o kojoj Vuid
tvituje vie od Taija, esto je koristedi kako bi podigao ugled pred
meunarodnom zajednicom i promovisao sebe i Srbiju kao otvorene,
tolerantne i spremne da pomognu. Takva predstava se stie kada se
analiziraju slike koje su prikaene uz Vuideve objave na njima se
premijer pojavljuje u drutvu migranata, nasmejan, esto koristedi
decu u svrhu pridobijanja simpatija i podrke. Istovremeno, Vuid
najavljuje i da de Srbija primiti jedan broj migranata, koristedi to za
kritiku nekih evropskih zemalja, ali i oekujudi izvesne poene od
meunarodne zajednice.

Pitanje izbeglica/migranata

8
7
6
5

4
3

2
1
0
Tai

Vuid

Pitanje izbeglica/migranata
Tai poput srpskog premijera poziva se na prolost i stradanje kroz
koje su Albanci sa Kosova proli, poistovedujudi se sa patnjom
izbeglica sa Bliskog istoka. U ovom periodu, on ne daje nikakve
konkretne predloge kako bi Kosovo moglo pomodi izbeglikoj krizi.
Istovremeno, u ovom kontekstu pominje i brojne Albance, migrante
sa Kosova, optuujudi Nemaku da je preuvedala njihov broj, ali i
istovremeno prebacujudi odgovornost na EU i vredi pritisak na nju,
pokazujudi kako ona treba da razvije oblasti poput Kosova da to toga
ne bi dolazilo.

Koridena retorika u vezi sa pitanjem izbeglica/migranata


NAGLAAVA USPEH

OPTIMISTINA

1
1

2
2

OKRIVLJUJUA
1

ZAHTEVAJUA

2
6

PROMOTIVNO

0
2

INFORMATIVNO

0
0

3
Vuid

Tai

lanstvo u UNESCO
Taijevi tvitovi koji su se ticali lanstva u UNESCO ponajvie su
okrivljavali Srbiju za blokiranje tog puta. Kroz sam tekst tvita, ali i kroz
lanke u novinama, on se trudi da podseti na brojna zla koja je Srbija
nanela Kosovu, te da time argumenti srpske strane izgube na
kredibilitetu. Takoe, on eli i da pokae kako srpska politika nastavlja
slinu retoriku, navodedi da Srbija zauzima Hridanski front protiv
Kosova i ukazujudi na rasistiku konotaciju takvog stava.

lanstvo u UNESCO

6
5
4
6

3
2
1

0
0
Tai

Vuid

Taijeva retorika u vezi sa lanstvom u UNESCO


4

INFORMATIVNA

OKRIVLJUJUA

NAGLAAVA STRANU
PODRKU

NAGLAAVA USPEH

Specijalni sud na Kosovu


Jo otrije u odnosu prema Srbiji Tai se postavlja kada govori o formiranju
Specijalnog suda na Kosovu, pri tome predstavljajudi se kao neko ko se
lino zauzeo za njegovo uspostavljanje i ukazujudi kako je odziv javnosti
pozitivan. Kada govori o ovoj temi, Tai veinom eli da ukae na
nepravednu ulogu Srbije u ratu, naglaavajudi da su se Albanci borili tada
protiv faizma, podranog od strane itave srpske drave, paramilitarnih
jedinica, intelektualaca, dok sa druge strane opravdava zloine koji su
poinjeni sa njihove strane, ukazujudi da su to bila dela oajnih
pojedinaca. Takva retorika pomae u sticanju podrke za uspostavljanje
Specijalnog suda meu albanskom javnodu na Kosovu, ali zasigurno
zaotrava odnose izmeu nacionalnih grupacija i kod srpske zajednice
stvara dilemu oko regularnost suda.

Specijalni sud na Kosovu

5
4
6
3
2
1
0
0
Tai

Vuid

Spoljna politika
U oblasti spoljnje politike dva funkcionera se ponajvie oslanjaju na neke od
najvanijih svetkih sila Sjedinjene Drave i Nemaku. Taijev odnos sa SAD je
mnogo prisniji nego Vuidev sa Nemakom kosovski politiar navodi dokumente
i izjave koji podsedaju javnost na podrku koju su dobijali tokom rata, ali i danas u
tenjama da se prikljue EU i NATO-u, pri Briselskim pregovorima, nastojanjima za
meunarodnim priznanjem i nezavisnodu, ali ne i kod osnivanja Specijalnog
suda. Vuidev prisniji odnos moe se nazreti jedino kroz fotografije priloene uz
objave, na kojima on uz osmeh doekuje strane politiare.
Ako se uporedi meusobno pominjanje, rezultati pokazuju da Tai pominje Srbiju
3 puta vie nego Vuid Kosovo (15 prema 5), to govori da je za kosovskog ministra
spoljnih poslova pitanje odnosa sa Srbijom mnogo vanija tema nego za srpskog
premijera sa Kosovom (stie se utisak da je za Vuida ovo neprijatna tema u vezi
koje moda moe dobiti podrku strane javnosti, ali pitanje koliko i domade).
Ujedno, upotreba prolosti kod Taija je daleko vie zastupljena u opisu srpskoalbanskih odnosa nego kod Vuida, kao i okrivljavanje druge strane.

Uporedni prikaz zemalja koje se pominju u Vuidevim i Taijevim objavama na


Tviteru
12
12
10
8

7
6

3
2

2
1

1
0

1
0

Tai

Vuid

1
0

1
0

1
0