Você está na página 1de 15

Program za obradu zvuka: AUDACITY

1. Kako ucimo?
2. Uvod u program Audacity
3. Instalacija programa Audacity
4. Radni prozor i alati
5. Control Toolbar
6. Edit Toolbar
7. Mixer Toolbar
8. Meter Toolbar
9. Podeavanje mikrofona u racunaru
10.

Snimanje audio zapisa

11.

Dizajn zvuka

12.

Audio formati i konverzija

13.

Podeavanje mp3 encodera

14.

Upotreba u nastavi
Kako uimo?

Multimedijalni sadraji za uenje

[1]
Toliko toga treba nauiti u ivotu poev od vrtia pa na dalje, od samostalnog vezivanja pertli
pa do rukovanja kompleksnim mainama.
Najvei deo informacija i znanja kojima raspolaemo, stiemo upravo u toku kolovanja, zato
je veoma vano da se vreme koje uenik provede u kolskoj klupi iskoristi najefikasnije i najbolje
mogue.

Znanja koja bi uenici trebalo trajno da usvoje i ugrade u svoj sistem razmiljanja treba
prenositi postupno, kontinuirano i uz pomo nastavnih sredstava i metoda koji omoguavaju
razumevanje pri uenju.
Mnogi nastavni predmeti mogu se najbolje nauiti i razumeti kroz vizuelnu imaginaciju.
Mape i slike dalekih predela u geografiji, mikroskopske slike i grafiki prikazi ljudskog tela i
vanih organa u bilogiji, zvezdana polja u astronomiji, fotografije istorijskih i savremenih
dogaanja u sociolokim studijama, mape sa starim granicama nekih, sada, nepostojeih drava,
grafikoni i primeri geometrijskih konstrukcija u matematici, uproene eme rada odreenih
maina su najei primeri primene vizuelizacije u uenju kojih se odmah setimo kad razmiljamo
o ovoj temi.
Za druge predmete, kao to su muzika kultura, maternji i strani jezici je pogodna zvuna
komunikacija. Audio itanke, zvuni zapisi basni, pria I recitacija, pesme, muzika, naracija
nastavnika, vebanje izgovora i dikcije, razne vrste audio uputstva su izuzetno mono sredstvo za
prenoenje i usvajanje znanja.
Jo je veliki pedagog Evrope, Jan Amos Komenski, piui knjigu Velikadidaktika u XVII
veku govorio o svedoanstvu ula kao vanom nainu uenja.
(Glava XX, stav 8. i 9.) : 8. istinitost i pouzdanost saznanja ne zavise ni od ega drugog
do od svedoanstva ula. Jer se stvari prvo i neposredno utiskuju u ula, pa tek onda zaslugom
ula u razumStoga je znanje utoliko pouzdanije ukoliko se vie zasniva na ulnom saznanju.
Ako, dakle, hoemo da damo uenicima pravo i pouzdano znanje, moramo ih svakako uiti da sve
potkrepljuju linim zapaanjima i ulnim dokazima.
9. I zaista, ako sam jednom okusio eer, ili video kamilu, ili uo slavuja kako peva, ili bio
u Rimu i razgledao ga (dabome, paljivo), to ostaje stalno u pamenju i ne moe se nikad izbrisati.
I poznati Horacijevi stihovi: Sporije uzbuuje duu rei koje su ule u nju na ui nego ono to
su pouzdane oi videle i to gledalac sam primi u svoju duu.

[2]
Sa pojavom raunara, ove su oblasti veoma unapreene. Sada nastavnik za pripremu asa i
opremanje uionice ima na raspolaganju Internet i njegove resurse koji bi se, skoro pa, mogli
smatrati beskrajnim.

ta god poelite da saznate ili da pronaete moete uz pomo Interneta. Gomilu digitalnih
slika (mape, grafikoni, skice, fotografije) i audio i video zapisa moete pronai i iskoristiti da
predstavite ba temu asa koji je na redu.
Znai nije pitanje da li, gde i kako moemo da pronaemo potrebne materijale u obliku
digitalnih slika, audi i video zapisa, ve je vie pitanje zatoih koristiti dok predajete svoj
predmet?
Jedan od odgovora bi mogao da bude ukratko: da bi se ispotovali stilovi uenja pojedinca i
da bi ste poveali motivaciju vaih uenika za rad.
Stilovi predavanja i stilovi uenja se razlikuju od jedne osobe do druge. Nain na koji jedan
nastavnik predaje nije isti kao kod drugog nastavnika, makar i da oba nastavnika predaju isti
predmet. Oba e se nastavnika truditida prenesu sutinu i najvanije poruke iz predvienog
gradiva.
Razliite stilove uenja kod uenika moramo da ispratimo i uvaimo u najveoj moguoj
meri.
Postoje klasifikacije stilova uenja[3] prema tipu osobe kao to su na primer: audio-verbalni
tip koji ui sluanje i kroz razgovor, tip koji voli da ita i pie, dinamini tip koji pojmove usvaja
u stalnom kretanju i na primerima i naravno postoji vizuelni tip. Vizuelni tip osoba karakterie
osobina da najbolje mogu da razumeju i zapamte tek kada vizuelizuju i predstave sebi nove
pojmove na taj nain.
Za usvajanje gradiva i novih informacija, vizuelni tip bi trebalo da koristi sledea sredstva i
instrumente: karte, tabele, grafike, simbole, dijagrame, prospekte, podvlaenje, markere, razliite
boje, postere, fotografije, dijapozitive , knjige sa dijagramima, fotografijama, razliite
rasporede teksta na listu. Oni bi trebalo da sluaju govornike koji gestikuliraju i koji se
izraavajuopisno, da koriste praznine i tako izdvajaju znaajniji deo teksta da bi vizuelno bio
upeatljiviji.
Vizuelne tipove interesuje da sagledaju situaciju u celini. esto na njih utie izgled predmeta,
njegove boje kao i njegov oblik i dizajn.
Da bi ovakav stil uenja bio uspean i efikasan, savetuje se da se tekstualne beleke pretvore
u ilustracije ak u odnosu 3:1 u korist ilustracija, da se tabele pretvore u grafikone, da se
podsetnici za lake pamenje iscrtavaju, da se gde god je mogue rei zamene simbolima, slikama
ili skraenicama tako da svaka strana koja se ui postane drugaija po izgledu.
Kada doe vreme ispita, sve to je potrebno da uenik uradi je da se prisetislika sa svojih
papira iz kojih je uio. U toku odgovaranja savetujte takvim uenicima da koriste crtee,
dijagrame i druga vizuelna sredstva da bi odgovorili na pitanje. Za ovakvo uenje izuzetan znaaj
imaju mape uma.
Meutim, istraivanje pokazuje da oko 60%ljudi pripada kategoriji viestrukih preferencija,
to znai da koristi kombinaciju vie stilova uenja. To, dalje, znai da se vizuelni stil uenja
moe primeniti kao kvalitetan i efikasan nain uenja kod veine uenika, ak i kod onih koji
imaju izraenu pripadnost nekom drugom stilu uenja. Isto vai i za auditivni stil.

Druga vana stvar zbog koje treba koristiti digitalne slike i audio i video zapise u nastavi jeste
motivacija uenika. Nije nepoznato da se uenik i njegova unutranja motivacija mogu pokrenuti
uz pomo spoljanjih podsticaja.
ak se deava da uenici biraju i svoja budua zanimanja u odnosu na to koliko ih je
nastavnik motivisao na svojim asovima i zainteresovao za predmet.
Kada budete pripremali svoje multimedijalne materijale za nastavu, potrudite se da to budu
vai, autorski radovi. Osetiete veliko zadovoljstvo i ponos, a i neete morati da brinete o
autorskim pravima. U situaciji kada ipak koristite tue materijale, obavezno se mora propisno
naznaiti ime autora, puni naziv dela i adresa sajta sa koga su materijali preuzeti. Najbolje bi bilo,
ukoliko je to mogue, kontaktirati autora i traiti dozvolu za korienje autorskog dela u
edukativne svrhe.
Jednom pripremljeni materijali se mogu koristiti ak godinama u istom predmetu i/ili stalno
obogaivati.
Sadraji predstavljeni na ovakav nain ostaju due i trajnije u pamenju.
Primenom nastavnih metoda demonstracije i ilustracije i principa oiglednosti, postiemo
velike efekte u pamenju i razumevanju kod naih uenika.
Opte su poznata pedagoka istraivanja koja tvrde da ovek zapamti:10 % onog to proita,
20 % onog to vidi; 30 % onog to uje; 50 % onog to vidi i uje; 70 % onog to sam kae; 80 %
onog to vidi , uje i uradi.
Shodno tome, najvei uinak u usvajanju znanja i vetina kod naih uenika bio bi princip
samostalnog rada na projektu. Neka taj projekat bude izrada vizuelnih ili audio materijala.
Uenicima, takoe, moete dati zadatak da sami, na zadatu temu, snime materijal u kome bi
postavilli problem i pokuali da izvedu zakljuke na osnovu istraivanja i razmiljanja. Time se
razvija uenika samostalnost i aktivnost u procesu uenja i usvajanja znanja, vetina i stavova, a
to vodi formiranju kvalitetne i kompetentne uenikove linosti, to je krajnji cilj kolovanja.
Uvod u program Audacity
Program Audacity je besplatan softver za snimanje, obradu, montau zvuka kao i
konverziju izmeu audio fajlova.
Moe da uvozi i obrauje mnoge audio formate ukljuujui .wav, .mp3, .aiff i .ogg.
Nema ogranienja u broju audio kanala koje moete da uvezete u program osim ogranienja
koja zadaje veliina vaeg hard diska.

Ogranienje u radu se javlja kod rada sa


MIDI fajlovima, jer se oni mogu otvarati ali
mogunosti za rad sa njima u programu su
vrlo ograniene.
Mnogo
je
jednostavniji
od
profesionalnih programa kao to su na pr.
SoundForge, CalkWalk i drugi.
Audacity pripada grupi open source
programa i promena njegovog koda podlee
licenci: GNU General Public License.
Program moe da radi na vie
platformi: na Windows 98 i XP, Mac OS X,
mnogim Unix platformama ukljuujui i
Linux.
Tipian

izgled

radnog

prozora

Audacity-ja je prikazan na slici.


Audacity su zapoeli Dominic Mazzoni i Roger Dannenberg u jesen 1999-e godine na
Carnegie Mellon University. Objavljen je
kao open-source software na platformi
SourceForge.net u maju 2000-e.

Instalacija programa Audacity


Instalacija je jednostavna i brzo se
sprovodi.
Najpre je potrebno posetiti poetnu
web stranu Audacity programa.
Najnovija, stabilna verzija programa
ima oznaku 1.2.5 i moe se preuzeti sa
linka:
http://audacity.sourceforge.net/download/ . Trenutno se testira nova verzija programa sa oznakom
Beta 1.3.7.
Preuzmite verziju programa i sauvajte na Vaem hard disku. Zatim pokrenite instalaciju.
Preporuujemo da pre poetka instalacije pogledate sledei tutorijal na srpskom, autora
Dragana Filipovia iz aka, kako bi ste se upoznali sa postupkom instalacije i uverili se u njenu
jednostavanost. Prikaz web strane Audacity se malo razlikuje od strane prikazane u video
tutorijalu, jer prikazuje izgled web strane od pre dve godine, ali to nee smetati, jer promene nisu
dramatine.

http://www.youtube.com/watch?v=OyFTtj1eDZc

Pratei upustva koja dobijate sa poetne strane i iz video tutorijala vrlo brzo ete
instalirati Audacity program.

Radni prozor i alati


Evo kako izgleda radni prozor programa Audacity:

Sastoji se iz nekoliko linija


sa alatima:
1.Klasina
linija
menija (File, Edit, View,
Project,
Generate,
Effect, Analyze, Help)
2.Za
kontrolu
i
upravljanje-Control
Toolbar (Select, Play,
Stop,...)
3.Za
izmene
u
izgledu audio zapisaEdit Toolbar (Cut, Copy,...)
4.Za miks zvuka- Mixer Toolbar (jaina zvuka, ulazni nivo mikrofona,..)
5.Za merenje jaine zvuka- Meter Toolbar (i kod reprodukcije i kod snimanja),
i iz radne povrine na kojoj se nalaze audio kanali sa kojima radimo, vizuelno predstavljeni
kao zvuni talasi.

Control Toolbar
Linija alata za upravljanje i kontrolu

Prvi, levi upravljaki taster(Selection Tool) slui za selekciju delova audio zapisa.
Taster ispod njega (Zoom Tool) slui za uveanje/umanjenje prikaza signala na vremenskoj
skali.
Ostali tasteri s leve strane omoguavaju detaljni pregled signala, izdvajanje, kombinovanje i
upravljenje tempom.
Taster sa zelenim, trouglastim simbolom pokree reprodukciju (Play).
Taster sa crvenim, okruglim simbolom aktivira snimanje zvuka (Recording).
Taster sa etvrtastim simbolom zaustavlja snimanje ili reprodukciju (Stop).

Na slici su izdvojeni alati za oblikovanje zvuka:

-Envelope Tool (njegovo dejstvo je prikazano na slici) - slui za pojaavanje i smanjivanje


jaine zvunog zapisa;
-Time Shift Tool - slui za pomeranje zvunog zapisa u vremenu (levo i desno);
-Draw Tool - olovka slui za docrtavanje i smanjivanje pikova (zvunih vrhova); da bi se
ovaj alat koristio, neophodno je da se alatom za zumiranje uvea slika do maksimuma, tako da se
od zvunog talasa vide takice koje se mogu menjati ovim alatom;
-Multi - Tool Mode - ovo je alat koji ukljuuje reim rada sa vie od jednog navedenog alata.

Edit Toolbar
Montaa zvuka

Tasteri za montau/ureivanje (Edit Toolbar) omoguavaju operacije :

isecanja (Cut),

kopiranja (Copy),

umetanja (Paste) i

brisanja ostatka audio signala (Trim Outside),

insertovanj etiine (Insert Silence)

operacije Undo/Redo,

uveanje/umanjenje prikaza - uobiajeno (Zoom In/Zoom Out)

i na veliinu prozora za selektovani signal ili kompletan projekt (Fit Selection/Fit


Project).

Mixer Toolbar
Osnovni mikser zvuka

Jednostavni mikser zvuka realizovan je kao na slici - levi kliza upravlja nivoom
reprodukcije zvuka, a desni nivoom snimanja zvuka iz izvora koji se moe izabrati na
desnoj strani.

Podeavanje mikrofona u
raunaru
Pre nego to pokrenete Audacity,
posetite Control Panel (Start-Control
Panel- Sounds and Audio devices)
da biste odabrali Va mikrofon
(spoljanji ili unutranji) kao ulazni
ureaj.
Svi laptop ureaji imaju ugraen
mikrofon i operativni sistem ga
automatski prepoznaje, pa nije
potrebna posebna instalacija.
Mikrofon, kao spoljanji ureaj
se prikljuuje na okrugli ulaz pored
koga je nacrtan mikrofon i obino je
taj ulaz roze boje. Cena raunarskih
mikrofona, koji odgovaraju naim
potrebama se kree od 120 do 140
dinara.
Kada snimate naraciju, preporuuje se da mikrofon postavite u nivo ispod usta naratora i
eventualno da ga pokrijete nekom tkaninom, da bi se ublaio zvuni udar koji se obino javlja pri
snimanju jakih glasova koji se javljaju pri izgovoru na primer slova P i B.
Kada otvorite program Audacity, takoe odaberite MIcrophone iz padajue liste (kao na slici)
i proverite jainu ulaza koja je nametena na klizau.

Snimanje audio zapisa

Da biste zapoeli snimanje, kliknite na dugme sa crvenim krugom (na slici, komande
zaokruene crvenom linijom) i poeli ste da snimate. Primetiete da se audio linija pomera dok
priate ili kada mikrofon pokupi zvuk. Da biste prestali da snimate, kliknite na stop dugme,
odnosno dugme sa utim kvadratiem. Da biste uli svoj snimak, kliknite na dugme sa zelenim
trouglom, dugme Play. Obratite panju na izgled zvunog zapisa. Izgleda kao talas.

Simultano ili uzastopno snimanje


Ukoliko ponovo pritisnete dugme Recording, pojavie se nova linija sa novim audio
zapisom. Da ne bi dolo do preklapanja zvukova sa prvog i drugog snimka, moete koristiti
naredbu Mute da utiate snimak.
Mute naredba se nalazi sa leve strane svakog snimka, u njegovom zaglavlju.
Ako, dok snimate kliknete na stop dugme da prekinete snimanje, a zatim ponete da snimate
ponovo, kreiraete novu audio traku. Iprva i ova, novo kreirana e tei istovremeno. To je korisno
na pr. na asovima muzikog ako elite da snimite jednog uenika kako svira gitaru, zatim drugog
dok svira bubnjeve, treeg klavijature, a snimke pustiti simultano i sluati ih kako sviraju
zajedno. Ako elite da snimite na pr. iskaze velikog broja studenata, ne elite da ih sve sluate
istovremeno.
Da biste snimili uzastopne snimke, umesto da kliknete na dugme stop i zaustavite snimanje,
kliknite na dugme sa dve paralelne uspravne crte, levo od stop dugmeta i tako pauzirajte snimanje.
Da biste nastavili snimanje, ponovo kliknite na dugme za pauzu. Kada zavrite snimanje svih
uzastopnih segmenata, kliknite na stop dugme. Potom pustite snimak klikom na dugme sa zelenim
trouglom i primetiete kako su diskretni prelazi izmedju dva segmenta.
uvanje snimka
Kada ste snimili audio zapis, obavezno ga sauvajte kao radni projekat: File- Save as
Project, da bi ste mogli kasnije da ga menjate po potrebi.

Dizajn zvuka
UVOZ MUZIKE I DRUGIH AUDIO ZAPISA
Kada elite da u program Audacity ubacite jednu ili vie muzikih numera ili drugih
audio zapisa radi miksovanja, odnosno montae zvuka, potrebno je da birate (iz linije
menija) Project- Import audio.
Nakon toga ete dobiti zvuk u traci za presluavanje i obradu.

MONTAA ZVUKA
Montaa se sastoji u izboru segmenata signala i izvrenju operacija nad izabranim
segmentima (brisanje,dodavanje, kombinovanje, promena atributa i sl.). Svaka promena
se moe ponititi, sve do snimanja projekta.
Selekcija
Selekcija dela zvunog zapisa se vri na uobiajen main: uz aktiviran taster za
selekciju, klikne se na
taku u prozoru signala
(poetak selekcije) i, ne
drei pritisnut levi taster
mia, prevue miem do
kraja selekcije, nakon ega
se pusti levi taster.
Selektovani deo se
moe presluati pomou
tastera za reprodukciju.
Granice selekcije se
mogu menjati tako to se
mi
zadri
na
kraju
selekcije, sve dok se ne
pojavi kursor u obliku prsta,
nakon ega se klikne na
granicu selekcije i, uz
pritisnut
taster
mia,
koriguje granica selekcije.
Isti efekt se postie postavljanjem kursora na neku taku signala (jedan klik) i
izborom odgovarajue komande (Edit/Select/ Start to Cursor ili Edit/Select/ Cursor to
End).
Montaa (ureivanje)

Brisanje se vri izborom Edit / Delete ili pritiskom na taster Del. Za isecanje se koristi
Edit / Cut, za dodavanje Edit / Paste, a za postepeno pojaavanje ili utiavanje zvuka na
standardni nain Effects/Fade In ili Effects/Fade Out.
Preciznije upravljanje nivoom reprodukcije signala se vri definisanjem posebne krive
za nivo reprodukcije zvuka korienjem upravljakog tastera
(Envelope Tool).
FILTRIRANJE ZVUKA
Razliite mogunosti sloenije obrade obrade zvuka postoje u meniju Effects, od kojih
e se na vebama koristiti samo filter za uklanjanje uma (Effects/Noise Removal filter).
Istraujte u meniju EFEKTi kakve se mogunosti delovanja na selektovane delove
zapisa nude. Uivajte u istraivanju! Uenicima je beskrajnii izvor zabave efekat Reverse,
otkrijte kako on radi!

Audio formati i konverzija


AUDIO FORMATI
Audacity podrava i radi sa sledeim formatima:
Audacity Project format (AUP) - osnovni format u kome se uva radni projekat iz
programa, za itanje i editovanje zahteva otvaranje programa Audacity, za razliku dole
navedenih audio formata koje mogu da itaju svi audio plejeri.
MP3 (MPEG I, layer 3) - kompresovani audio format, sa malim gubitkom na
kvalitetu, veoma popularan;

Ogg Vorbis - novi, kompresovani audio format koji je kreiran da bude besplatna
alternativa mp3 formata, nije mnogo popularan jer se jo uvek slabo zna za njega i slabo
se koristi, vri dubinu kompresije vrlo slino kao mp3 sa malo boljim kvalitetom;

WAV (Windows Wave format) - ovo je osnovni, nekompresovani format za


Windows i podran je praktino od svih sistema, obino se koristi za profesionalna
snimanja u studiju;

AIFF (Audio Interchange File Format) - ovo je osnovni, nekompresovani audio


format za Macintosh i njega podravaju skoro svi operativni sistemi, ali nije tako
popularan kao WAV format.

Najee se za snimanje koriste formati MP3 i WAV. U emu je razlika? MP3 je


popularni format za skladitenje muzike ili drugih audio zapisa. Tipian MP3 fajl je 10
puta manji od istog audio zapisa sauvanog u WAV formatu. Krajnji zvuk je veoma slian,

bez velikih razlika u kvalitetu, a nekada su razlike u zvuku skoro neprimetne. WAV formati
se koriste za profesionalna snimanja zvuka gde je zvuna slika perfektno ista.

IZVOZ-SNIMANJE ZVUKA
Program svaku obradu tretira kao projekt, koji se moe sauvati kao fajl u internom
formatu programa (Audacity Project, .aup).
Zvuni zapisi se uvoze u projekt, a rezultat obrade se izvozi u neki od raspoloviih
formata audio zapisa (.wav, .aif, .au, .mp3, .ogg).
Program Audacity slui za konverziju izmeu razliitih formata zvunih zapisa (iz wav
u mp3, u ogg, i obrnuto).
Za izvoz u MP3 format, treba prethodno instalirati programski dodatak (Lame MP3
Encoder).O tome e biti vie rei u sledeem potpoglavlju.
Snimanje obraenog zvunog materijala u nekom od uobiajenih formata zapisa vri
se operacijom izvoza. Dobar izbor je upotreba standardnog formata .mp3, koji dozvoljava
visok stepen kompresije uz prihvatljiv kvalitet reprodukcije.

Pomou Edit / Preferences... pod File formats / MP3 Export Setup treba postaviti
propusni opseg (Bit rate) za uvanje muzike najmanje na 128Kbps, dok je za snimanje
glasa dovoljno 32Kbps.

Odgovarajui parametri se postavljaju i za preciznost nekomprimovanog .wav formata


(broj bita), kao i parametar Quality (0..10) za format .ogg (Ogg Vorbis).

Podeavanje mp3 encodera


Kada budete hteli da svoj audio zapis sauvate u .mp3 formatu program e Vam
traiti mp3 encoder.
To je potrebno podesiti SAMO PRVI PUT i kasnije e program znati gde se u Windows
sistemu nalazi encoder i nee Vas nita pitati, pronai e ga sam.
Dovoljno je da mu samo jednom ukaete na njega. Kako se to radi?
Posluajte audio zapis:Podcast-instalacija lame encodera za mp3 konverziju
Ovo je ujedno i primer kako moete iskoristiti program Audacity, za snimanje audio
tutorijala-podcastova za nastavu.
Preuzmite Lame encoder lame_enc.dll i iskopirajte ga u operativni sistem, kao na
slici.

Linkovi za download sa Interneta:

za Windows

preuzmite odavde

za Linux/Unix

preuzmite odavde

za Macintosh

preuzmite LAMELib odavde

Upotreba u nastavi
Audacity je jedan od najpopularnijih eLeraning alata kad je u pitanju rad sa zvukom.
Koje sve mogunosti prua ovaj program za upotrebu u nastavi?
Na sledeoj mapi uma prikazani su neki od naina kako se Audacity moe primeniti u
nastavi.

U nastavi stranih jezika ga je mogue primeniti za vebe sluanja i govora, na primer


za snimanju izgovora, konverzacije, primene akcenta, uvebavanje gramatikih pravila.
Za istoriju ga je mogue primeniti u snimanju dramatizacije istorijskog teksta, za montau
i reprodukciju istorijskih govora. U okviru predmeta biologija mogu se snimati zvuci iz
prirode i kasnije obraivati i reprodukovati nebrojeno mnogo puta.
Ukoliko imate sopstvenog iskustva u primeni ovog programa ili imate ideju kako biste
ga mogli upotrebiti, moete pokrenuti diskusiju ili se prikljuiti postojeoj na forumu i
ostaviti svoj predlog i vienje ovog alata u nastavi.
Srean rad i dobre ideje vam elimo!