Você está na página 1de 1

AKTA & UNDANG-UNDANG PENYALAHGUNAAN

DADAH

Akta & Undang-Undang Dadah


Bil UNDANG-UNDANG
.
DADAH

TUJUAN AKTA

1.

AKTA DADAH BERBAHAYA Suatu akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang
1952
lebih baik untuk mengawal pengimportan,
pengeksportan, pengilangan, penjualan dan penggunaan
candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya
tertentu. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan
bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan
yang tertakhluk dibawahnya dan perbicaraan
Mahkamah.

2.

AKTA PENAGIH DADAH.


(RAWATAN DAN
PEMULIHAN)
1983 - (PINDAAN) 1998

3.

AKTA DADAH BERBAHAYA Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan
(LANGKAH-LANGKAH
pencegahan orang-orang yang ada kaitan dengan apaPENCEGAHAN KHAS) 1985 apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat
pengedaran dadah berbahaya.

4.

AKTA DADAH BERBAHAYA Suatu akta bagi membuat peruntukan-peruntukan


(PERLUCUTHAKAN
mengenai kesalahan-kesalahan berhubung dengan harta
HARTA) 1988
dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang
berkaitan dengan aktivit yang ada hubungan dengan
kesalahan-kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya
1952.

5.

AKTA RACUN 1952

Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983


(Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi
rawatan dan pemulihan kepada penagih-penagih dadah.
Selain merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik
beratkan mengawasan keatas penagih-penagih
bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi
pengagihan mereka.

Suatu akta untuk mengawal pengimportan, pemilikan,


pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. "Racun"
bermaksud bahan-bahan yang dinamakan dan
disenaraikan di dalam Senarai Racun dan termasuk apaapa campuran, penyediaan, solusi atau yang asli yang
mengandungi bahan-bahan tersebut apa-apa penyediaan
atau bahan-bahan yang terkandung di dalam Jadual
Kedua Akta ini.