Você está na página 1de 11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

Partculas
As partculas so uma parte bastante complicada de se utilizar na lngua japonesa,
muitos confundem porque algumas tem uso parecido. Aqui voc encontra uma viso
geral sobre as principais partculas da lngua japonesa, partculas que indicam sujeito,
objetodiretoeindireto,quefuncionamcomoconjunes,vrgulaseetc.
BoapartedessecontedofoiextradodossitesJapoemFocoeTheJapanesePage
H4tiposdeparticulas:
KakujoshiPartculasIndicativasdeCaso
ShuuJoshiPartculasFinalizadorasdeOraes
FukuJoshiPartculasAdverbializantes
SetsuzokuJoshiPartculasConjuntivas

Kakujyoshi Partculas Indicativas de


Caso
Esta classe de partculas pospese ao meishi (substantivo), indicando a sua funo
sinttica.comumescreveroparawoe,eparahe.
ga
Suaprincipalfunomarcarosujeito,quemrealizaaao.Seuusoinclui:
Indicativodesujeito
watashiga
'Eu'o'eu'osujeitodaao.Sempretraduzidocomo'eu',nuncacomo'me'.
Contradiofraca/"mas"

sumimasenga,imananjidesuka
Comlincena,masquehorasso?
wo
oindicadordoobjetodireto.Acoisaquesofreaao.

koohiionomimasu.
Bebocaf.

kouhiinookawariokudasai.
Porfavormedoutraxcaradecaf.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

1/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

hidariteoagenasai.
Medsuamoesquerda.

koreomittsukudasai.
3desteporfavor.
325
sanniniotasutogoninaru.
3mais2iguala5.

otootateruna.
Nofaabarulho.

konobaketsunimizuoiretekudasai.
Coloqueguanestebaldeporfavor.

Paulogarousokunihiotsuketa.
Pauloacendeuumavela.
Partculaarcaicadeexclamao
(Manyoshu)
venhaecante,oh!Aquiperto.
e
Esteoindicativodedireo.Para,emdireoa.

toukyoueikimasu
VouparaTquio.(podeseusartambmo)
niEstapartculatemmuitosusos:
Objetoindireto(receptor)

honwoanataniagemasu.
Tedouumlivro.
Localparaondealgovai

toukyouniikimasu.
VouparaTquio.(podeseusartambmo)
Tempo(em)

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

2/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

shichijinishuppatsu.
Partireis7
Emumlugar

toukyounisundeimasu.
MoroemTquio.
Proposio(paraalgum)

kouhiinishimashou.
Vamostomarcaf.
de
Tambmumaparticularcommuitosusos:
Pormeiode

kurumadeikimashou.
Vamosdecarro.
Localondeaaoacontece

iedeterebiomimasu.
AssistoTVemcasa.
Causa,razo

taifuudekigataoremashita.
Porcausadotufo,arvorecaiu.
Negao,emcertosdialetos

doitsukokuniyukade.
NovAlemanha.
kara
Oopostode.De(umpontoinicialnotempo,oulugarourazo):
Espao

amerikakarakimashita.
VimdaAmrica
Tempo

uchiekaettekaraofuronihairimasu.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

3/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

Entreinabanheiradepoisdevoltarparacasa.
Razo

totemotakaidesukarakaimasendeshita.
Nocompreiporqueeramuitocaro.
made
Oopostode.At,atravsde,pontofinal(noespao,tempoourazo)
Espao

kokokaratoukyoumadesanjuppunkakarimashita.
DaquiatTquio,leva30minutos.
Tempo

watashiwashichijikarahachijimadenihongowobenkyoushimasu.
Euestudojaponsdas7s8.
Razo

sokomadesuruhitsuyouhanai.
Nohnecessidadedeirlonge.(significando"recorreraalgoparafazeralgoassim.")
to
Umaconjunosimilara"e"esubstantivosdeligao

orenjitoringotomerongasukidesu.
gostodelaranja,masemeles.
"e"deumalistaabertadesubstantivos,usadocomosignificadode"com"

senseitohanashitaidesuka.
Gostariadeconversarcomoprofessor?
Implicaolgica,consequncianatural

konoshanpuuokautoheaburashugatsuitekimasu.
Este shampoo vem com uma escova. (Literalmente. [Comprando esse shampoo] e
[umaescovavemjunto.])
Partculadecitao

"wakarimasenka"tosenseigakikimashita.
"Vocentendeu?",perguntouoprofessor.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

4/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

no
De(posse)

watashinohondesu.
meulivro.

amerikanofuroridashuukarakimashita.
EuvimdaFloridadosEstadosUnidos.
ya
Eetc.(usadoemlistasdedoisoumaissubstantivoseentoalistacontinua)

ochayakoohiigaaru.
Tomamoschecaf...
toka
E,ouetc.(usadoemlistasdeduasoumaiscoisaseentoalistacontinua)

gakkoudeeigotokafuransugotokadoitsugonadowobenkyoushimashita.
Naescola,euestudeiingls,francs,ealemo...
?...
nanikanomu?ochatokakooratoka...
Querbeberalgumacoisa?Ch,coca...
yori
Exercefunocomparativa.

shinkansendeikuyoriyasuidesu.
(maisbaratodoqueirdetrembala).

ShuuJyoshiPartculasfinalizadoras
ShuuJyoshisopartculasfinalizadorasdeoraes.
Essaspartculasdeterminamosentidodaorao.
ka
Marcaaoraointerrogativa.

ikimasuka(Vocvai?)
no
Marcaaoraointerrogativanalinguagemcoloquial.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

5/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

daretoikuno(Comquemvocvai?)
Corresponde na maioria das vezes expresso " que". Ora ameniza, ora enfatiza o
contedodamensagem.

doushiteikanaino/atamagaitaino
(Porquenovai?/queestoucomdoresdecabea)

karegaittandesu(Foielequemmedisse)

taberundesuka,tabenaindesuka(Comoque,vaicomerouno?)
*Diantededaedesu,normalmentereduzsea"n":ittanodesu=ittandesu.
ne
Correspondeenfasedotipo"nomesmo"

wakarimashitane(Entendeu,nomesmo?)
yo
Correspondeenfasedotipo"viu?"

basugamoudemasuyo(Onibusjvaisairviu?)
na
Formacoloquial,deusopredominantementemasculino,de"ne"

samuina(Estfrio,nomesmo?)
kana/kashira
Indicaquevocnotemcertezadealgo.Podesertraduzidocomo"Ser".
Kashirasusadopormulheres.

Tanakasanwaashitakurukana.
(SerqueoTanakasanviramanh.)
Anohitowadarekashira.

(Quemseraquelapessoa.)
naa
Expressaemooouumaidiacasualdedesjo.
Sugoinaa.

Maravilha![podeteroutrastradues]
Mousukoshineteitainaa.

Queriapoderdormirmaisumpouco.
sa
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

6/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

Enfatizaasentena.Geralmenteusadoporhomens.

Sonnakotowawakatteirusa.

Eucomcertezaseidisso.
ze
Indicaumaconfirmao.Usadogeralmenteemconversascasuaisentrecolegas,
oucompessoasdaclassesocialabaixodequemfala.
Nominiikouze.

Vamoslbeberalgo!
zo
Enfatizaaopiniooujulgamentodealgum.Geralmenteusadoporhomens.
Ikuzo.

Estouindo!
Korewaomoizo.

Issopesado,tofalando.

FukuJyoshiParticulasAdverbializantes
wa
aparticulaqueindicaotpico.Usadaquandosemudaourenovaoassuntona
conversa.

watashiwa'Eu'o'Eu'amaiorideiasobreoqueestsefalando.

sorewagimonniomoimasu(Isso,achoduvidoso)

kurumawakaregauntenshimasu(Quantoaocarro,eledirigir.)
Indicaosujeitodeoraescomcarterexplicativoterico,nocircunstancial.

inuwahonyuuruida(Coanimalmamfero)

watashiwaburajirujindesu(Soubrasileiro)
mo
Corresponde a "tambm",nas oraes afirmativas, e a "nem" ou "sequer", nas
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

7/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

negativas.

anohitomosouimashita(Aquelapessoatambmdisseisso.)

okanemochiimoirimasen(Noqueronemdinheiro,nemposiosocial)

watashimopangasuki.
Eutambmgostodepo.

doitsugomohanaseru.
EutambmconsigofalarAlemo.
Correspondenfasedotipo:"nadamais,nadamenosque"

ichinichijuujikanmohataraiteimasu(Estoutrabalhandonadamais,nadamenosque,dez
horaspordia!)
Juntoapronomesindefinidoseinterrogativos,indicaanegaoabsoluta.
daremoimasen(Nohningum)

kinouwadaretomohanashimasendeshita(Ontemnoconverseicomningum.)

nanimotabetakunaidesu(Noquerocomernada.)

doko(he)moikimasendeshita(Nofuialugarnenhum.)
ka
Juntoapronomesinterrogativos,indicaaindeterminao.

dareka(ga)kimasu(Vemalguma)

shuumatsu,dokoka(he)ikimasuka
(Vaiaalgumlugarnofimdasemana?)

dokoka(ga)itaidesuka(Dialgumacoisa?)

itsukaaimashou(Vamosnosveralgumdia.)

nanikaattayoudesu(Parecequehouvealgo.)
Exercefunoalternativa.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

8/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

asawapankakudamonowotabemasu(Demanh,comopooufrutas.)

shinamonowaashitakaasattetodokutoomou
(Acreditoqueamercadoriachegaramanhoudepois)

ikukadoukakittemimasu(Vouexperimentarsevaiouno.)
made
Oopostode.At,atravsde,pontofinal(noespao,tempoourazo)

Espao

kokokaratoukyoumadesanjuppunkakarimashita.
DaquiatTquio,leva30minutos.

Tempo

watashiwashichijikarahachijimadenihongowobenkyoushimasu.
Euestudojaponsdas7s8.

Razo

sokomadesuruhitsuyouhanai.
No h necessidade de ir longe. (significando "recorrer a algo para fazer algo
assim.")
dake
Correspondea"s","somente"

kyouwapandakekaimasu(Hojescomprareipo)
shika
Ligaseformanegativadoverboecorrespondea"s","apenas",comidia
deinsuficincia.

senenshikaarimasen(Stemmilienes)
nado
Correspondea"etc"

ringoyabanananadowokaimashita
(Compreimas,bananas,etc.)
/kurai/gurai
Correspondea"aproximadamente"

jyuunanasaikuraidatoomoimasu
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C%

9/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

(Creioquetenhaunsdezesseteanosdeidade.)

SetsuzokuJyoshiPartculas
Conjuntivas
Estaclassedejoshicorrespondedasconjunes,pormcomarestriodequejamais
iniciamumaorao.
ga
Correspondeaadversativa"mas"

oishiidesugasukoshiamaidesu
saborosa,masumpoucodoce.
kara
Correspondeacausal"porque"

kibungawaruikarakaerimasu
Vouemboraporqueestoucommalestar.
to
Indicaumaconsequncialgicaoudecarterrepetitivo.

masuguikutoookiimisegaarimasu
Indoadiante,temumalojagrande.

samukunarutoitamidasu
Quandochegaapocadofrio,comeaadoer.
nagara
Indicasimultaneidade.

ochawonominagarahanashimashou
Vamosconversar,enquantotomamosumch
node
Correspondeexplicativa"pois"
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C

10/11

25/03/2015

NihongoBrasilPartculas

furukunattanodesutemashita
Jogueifora,poisficouvelho.
noni
Indicaconcessointensive,dotipo"muitoembora"

taifuugakurunoni,karewadekaketeshimatta
Muitoemboraotufoestivessechegado,eleacabousaindo.

keredomo(tambmkeredo,kedo)
Apesar,embora

anatanoiukurumawawakarukeredomo,sanseiwadekinai
Apesardeentenderoquevocdisse,nopossoconcordarcomvoc
demo
mas

ora kibun ga yoku natta de. demo yo, otousan ni mechakucha okorare
chimautoomoubesa.
Mesintoumpoucomelhoragoramasseiquemeupaivaificarrealmentechateado.

shikashi
mas,noentanto

tenkiwawaruishikashishuppatsusuru.
Otempoestruimmasvousair

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20style%3D%22color%3A%20rgb(51%2C%2051%2C%2051)%3B%20fontfamily%3A%20'Open%20Sans'%2C

11/11