Você está na página 1de 5

COMUNIDADE DE MONTES VECIAIS

EN MAN COMN DE DARBO

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE


CANGAS
Asunto: Creacin do Espazo Natural de Interese Local de Punta Balea - As
Barreiras.
Xos Manuel Cordeiro Fandio con DNI 76.807.754, como presidente da Xunta
Rectora da Comunidade de Montes Veciais en Man Comn de Darbo e
Antonio Fernndez Cordeiro con DNI 36.053.534 e presidente da asociacin
Grupo de Anelamento Anduria,
EXPOEMOS:
A vontade de promover a creacin dun Espazo Natural de Interese Local nos
montes da Portelia, da Vela, Areamilla, Barreiras, etc. situados na zona de
Balea Areamilla Santa Marta (ver localizacin no anexo cartogrfico
adxunto), dado que posen unha extraordinaria riqueza natural e paisaxstica.
Esta zona destaca pola concentracin de multitude de hbitats en moi pouca
superficie dando lugar a unha gran riqueza natural e a unha alta diversidade
biolxica. Ocupa unhas 35 ha, das que a prctica totalidade son de propiedade
comunal (boa parte delas en zona de servidume de proteccin) e Dominio
Pblico Martimo Terrestre (a partir de agora DPMT). Este lugar atpase en
solo rstico catalogado como de Proteccin de Espazos Naturais dende 1990,
polas normas complementarias e subsidiarias da provincia de Pontevedra,
ditadas pola entn Consellera de Ordenacin do Territorio e Obras Pblicas.
Os comuneiros de Darbo decidiron en Asemblea o pasado 9 de maio de 2015
incorporar os terreos propiedade da CMVMC de Darbo proposta de creacin
do citado Espazo Natural de Interese Local.
Este espazo non unha illa; atpase no extremo da franxa de territorio
catalogado como de Proteccin de Espazos Naturais, antes citado, que vai
dende aqu ata Cabo Home, pasando polas interesantsimas paraxes botnicas
das dunas de Limns e de Nerga - Barra, que actan de corredor garantindo a
entrada e o intercambio xentico das diferentes especies de flora e fauna.
Segundo a Lei 9/2001, de Conservacin da Natureza, este territorio de
proteccin de espazos naturais non includo na Rede Natura 2000, podera

1 de 5

COMUNIDADE DE MONTES VECIAIS


EN MAN COMN DE DARBO

declararse como "zona de especial proteccin dos valores naturais", xa que de


acordo co artigo 16 desa lei, "polos seus valores, interese natural, cultural,
cientfico, educativo e paisaxstico, preciso garantir a sa conservacin, ao
non ter anda asignada unha proteccin especfica". Pese sa importancia e a
que conserva unha altsima diversidade e algunhas especies de plantas xa
desaparecidas na meirande parte da costa da ra de Vigo, nada se tivo andado
nos ltimos anos de cara a unha proteccin efectiva deste espazo, que se est
a deteriorar progresivamente, e que se ver estragado de non se decretar
unhas medidas axeitadas. Por suposto a situacin actual de degradacin
imposibilita o desenvolvemento normal dos ecosistemas e inhabiltao para o
uso adecuado da sociedade.
A figura de proteccin mis axeitada para zona sera o Espazo Natural de
Interese Local (dende agora ENIL), regulada polo Decreto 124/2005, do 6 de
maio. A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservacin da natureza, define a
categora de ENIL: Por peticin dos concellos e logo de informe da Consellera
de Poltica Territorial, Obras Pblicas e Vivenda, a Consellera de Medio
Ambiente poder declarar como espazos naturais de interese local aqueles
espazos integrados no termo municipal, que polas sas singularidades sexan
merecedores dalgn tipo de proteccin dos seus valores naturais.
As vantaxes da declaracin do ENIL para o pobo de Cangas son a
dispoibilidade dun espazo natural prximo ao casco urbano para a realizacin
de actividades de lecer, beneficios para a sade e o benestar, educacin
ambiental que se poden orientar aos escolares e resto de cidadns, a creacin
de itinerarios e mdulos didcticos de xeito que permita asistir a visitas guiadas
nas que se amose a fauna e a flora da localidade na que viven e a defensa e
conservacin do Patrimonio. Esta riqueza biolxica tamn se pode visualizar
como unha fonte de recursos para a poboacin. O turismo e as actividades
recreativas constiten na actualidade un dos usos mis habituais neste tipo de
espazos situados no litoral. Por ltimo, unha va para recibir axudas
econmicas posto que segundo se desprende do artigo 5 do Decreto
124/2005 os ENIL podern ter preferencia na obtencin de axudas para a sa
conservacin e xestin.
Algns exemplos do que se propn, dentro do mesmo mbito da ra de Vigo e
con valores semellantes son: o ENIL Ecosistema dunar praia Amrica
Panxn (Orde de 4 de xullo de 2014. DOG. Nm. 135, px. 31452) e o ENIL

2 de 5

COMUNIDADE DE MONTES VECIAIS


EN MAN COMN DE DARBO

Complexo dunar e Areal do Vao Baluarte (Orde de 26 de agosto de 2013.


DOG. Nm. 165, px. 34610).
Ser preciso elaborar un proxecto de rexeneracin integral e de uso do Espazo
Natural corrixindo a tendencia actual de progresiva degradacin. Este proxecto
de recuperacin natural deber contar con asesoramento tcnico, na fase de
elaboracin e antes de cada actuacin, de cara a evitar novos males que
orixinen un efecto destrutivo.
O antigo edificio do matadoiro semella idneo como aula de natureza, que sirva
de centro de interpretacin, onde se explique aos visitantes as caractersticas
dos diferentes ecosistemas e as especies que se poden observar,
introducndoos no estudo do medio ambiente e amosndolles a enorme riqueza
ecolxica na procura dunha maior sensibilizacin cos problemas derivados da
humanizacin do medio natural.
Os parques e reas de lecer, os merendeiros coas sas correspondentes
infraestruturas (mesas, fogns, rbores, etc.) necesarios para o esparexemento
da poboacin, deben instalarse en lugares sen valor ecolxico.
O extraordinario potencial deste espazo natural, tan prximo coma
descoecido, verase estragado de non decretarse unha axeitada proteccin.
Por iso e tomando en consideracin o exposto con anterioridade
SOLICITAMOS:
1. Poan en coecemento de tdolos partidos polticos con representacin
no concello de Cangas a seguinte proposta a fin de someter a votacin
no Pleno municipal a creacin dun espazo natural na zona de As
Barreiras, Outeiro Balea, Santa Marta, Balea, Areamilla, Punta do
Corveiro, Lagoa de Mass e A Congorza-Peirao da Baleeira baixo a
figura de ENIL.
2. En caso de aprobacin por parte do Pleno, realizar os traballos tcnicos
e administrativos que conduzan tramitacin do ENIL coa
administracin competente (Xunta de Galicia).
3. Contriban posta en valor deses terreos con tarefas como: a creacin
dun centro de interpretacin na Congorza, a eliminacin progresiva de

3 de 5

COMUNIDADE DE MONTES VECIAIS


EN MAN COMN DE DARBO

especies exticas invasoras (herba da Pampa, eucalipto, acacia,


mimosa, etc.), restauracin de reas degradadas, promocin da
vexetacin autctona (toxeiras costeiras, laurisilvas, ripisilvas, etc),
restauracin do tramo final e desembocadura do rego Pontilln,
restauracin da zona lindante furna de Santa Marta, restauracin do
sistema dunar de Areamilla e Ribeira do Medio,
Sen mis, pomonos a sa disposicin para que no caso de que se aprobe a
proposta para a creacin do ENIL Punta Balea - As Barreiras, colaborarmos
nas medidas que se adopten para a sa creacin perante a administracin
competente.
Tamn ofrecemos a nosa colaboracin para a promocin do futuro ENIL aos
colectivos veciais, administracin de Costas do Estado (propietaria dunha
parte dos terreos), movementos sociais, organizacins empresariais, etc.
As mesmo facilitaremos a informacin que o Concello precise (inventarios de
flora, fauna, reas de maior interese, etc,).
Saudmolo atentamente.

Cangas, 27 de outubro de 2015

Xos Manuel Cordeiro Fandio

Antonio Fernndez Cordeiro

4 de 5

COMUNIDADE DE MONTES VECIAIS


EN MAN COMN DE DARBO

ANEXO:

5 de 5