Você está na página 1de 10)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

3XODUSDUDRFRQWH~GR
QGLFHGRIyUXP'HEDWHV-XUtGLFRV'LUHLWR&LYLOH(PSUHVDULDO
9ROWDUDR6LWH 5
$OWHUDURWDPDQKRGDIRQWH
&2035$5

Paraparticipardofrum,CliqueAquietenhaacessototal!
)$4
0HPEURV
(QWUDU

TeoriaGeraldoProcessoCasosConcretosCorrigidosUNESA
5HVSRQGHU
PHQVDJHP3iJLQD1GH1

TeoriaGeraldoProcessoCasosConcretosCorrigidosUNESA
SRUGuilherme6H[1RYDP
$UTXLYR*RRJOH&RPSOHWRQROLQNDRODGRKWWSJRRJORFK1X
$XOD1Ro}HVSUHOLPLQDUHVVREUHMXULVGLomRDomRHSURFHVVR5HODo}HVGR'LUHLWR3URFHVVXDOFRPRXWURV
UDPRVGR'LUHLWR)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKR/HLVSURFHVVXDLVVXDQDWXUH]DH
DSOLFDomRQRWHPSRHQRHVSDoR
1Ro}HVSUHOLPLQDUHVVREUHMXULVGLomRDomRHSURFHVVR
5HODo}HVGR'LUHLWR3URFHVVXDOFRPRXWURVUDPRVGR'LUHLWR
)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKR
/HLVSURFHVVXDLVVXDQDWXUH]DHDSOLFDomRQRWHPSRHQRHVSDoR
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR&pVDUSURPRYHXPDH[HFXomRHPIDFHGH-RDTXLPREMHWLYDQGRUHFHEHUXPDQRWDSURPLVVyULD$R
GHVSDFKDUDLQLFLDORMXL]GHWHUPLQRXTXHRRILFLDOGHMXVWLoDFXPSULVVHRPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR$WR
FRQWtQXRIRLSHQKRUDGRR~QLFRLPyYHOGRGHYHGRUTXHVHFRQVWLWXLQDUHVLGrQFLDGHVXDIDPtOLD1RHQWDQWR
DSyVWHUVLGRUHDOL]DGDHVWDSHQKRUDIRLHGLWDGDD/HLQHVWDEHOHFHQGRTXHRLPyYHOUHVLGHQFLDO
SDVVRXDVHULPSHQKRUiYHO,QGDJDVHDSHQKRUDUHDOL]DGDVREUHHVWHEHPDQWHVGDFULDomRGD/HLQ
SRGHSHUPDQHFHURXDQRYDOHLGHQDWXUH]DSURFHVVXDODSOLFDVHLPHGLDWDPHQWH"
5HVSRVWD$SOLFDVHLPHGLDWDPHQWHDQRYDOHLGHQDWXUH]DSURFHVVXDOSHORSULQFLSLRGDLPHGLDWLFLGDGHQmR
GHYHQGRSHUPDQHFHUDSHQKRUD
-XULVSUXGrQFLD67-(0%$5*26'(',9(5*1&,$(05(&8562(63(&,$/(5(VS6&
 67- 'DWDGHSXEOLFDomR
(PHQWD75,%875,2(0%$5*26'(',9(5*1&,$(05(&8562(63(&,$/(;(&8d2
),6&$/1,&2,09(/'2'(9('25&(','2$),/+2%(0'()$0/,$(0%$5*26
5(-(,7$'26&RQVWLWXLEHPGHIDPtOLDLQVXVFHWtYHOGHSHQKRUDR~QLFRLPyYHOUHVLGHQFLDOGRGHYHGRUHP
TXHUHVLGDVHXILOKRRXGHPDLVIDPLOLDUHV$FLUFXQVWkQFLDGHRGHYHGRUQmRUHVLGLUQRLPyYHOTXHVHHQFRQWUD
FHGLGRDIDPLOLDUHVQmRFRQVWLWXLyELFHDRUHFRQKHFLPHQWRGRIDYRUOHJDO,QWHOLJrQFLDGRVDUWVHGD/HL
(PEDUJRVGHGLYHUJrQFLDUHMHLWDGRV
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWDTXHGLJDUHVSHLWRjQDWXUH]DGDVOHLVSURFHVVXDLV
D QRUPDVSULYDGDVGLVSRVLWLYDVHDXW{QRPDV
E QRUPDVS~EOLFDVGLVSRVLWLYDVHLQVWUXPHQWDLV
F QRUPDVSULYDGDVLQVWUXPHQWDLVHDXW{QRPDV
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

FRUUHWDG QRUPDVS~EOLFDVFRJHQWHVHLQVWUXPHQWDLV
$XOD3ULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVHLQIUDFRQVWLWXFLRQDLVGR'LUHLWR3URFHVVXDO$WULRORJLDHVWUXWXUDOGR'LUHLWR
3URFHVVXDOMXULVGLomRDomRHSURFHVVR$/HLSURFHVVXDOFLYLO1RUPDVFRJHQWHVHQmRFRJHQWHV
3ULQFtSLRV&RQVWLWXFLRQDLVHLQIUDFRQVWLWXFLRQDLVGR'LUHLWR3URFHVVXDO
$WULRORJLDHVWUXWXUDOGR'LUHLWR3URFHVVXDO
$OHLSURFHVVXDOFLYLOHVXDQDWXUH]DMXUtGLFDHDLPSRUWkQFLDGHVXDDSOLFDomR
$VQRUPDVFRJHQWHVHQmRFRJHQWHV
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR$UWXUSURPRYHXDomRGHFRQKHFLPHQWRHPIDFHGH*DEULHOSDUDSRVWXODUDFRQGHQDomRGRUpXD
SDJDURYDORUGH5 FLQTHQWDPLOUHDLV HPUD]mRGHGHVFXPSULPHQWRGHFRQWUDWRHDWtWXORGHPXOWD
FRPSHQVDWyULD&LWDGRRUpXRIHUHFHFRQWHVWDomRQRSUD]ROHJDOHDOHJDHPSUHOLPLQDUDLOHJLWLPLGDGHGDSDUWH
UpXHPFRQWDTXHFRPRDXWRUQXQFDFHOHEURXFRQWUDWRGHTXDOTXHUQDWXUH]D
,QGDJDVH
D 2MXL]DRGHWHUPLQDUDPDQLIHVWDomRGRDXWRUHPUpSOLFDVREUHDSUHOLPLQDUDUJXLGDSHORUpXHPVXDSHoDGH
UHVLVWrQFLDDSOLFRXTXDOSULQFtSLRGHGLUHLWRSURFHVVXDO
5HVSRVWD3ULQFtSLRGRFRQWUDGLWyULRHGDDPSODGHIHVDDUWLJRR&)
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWDHPUHODomRjVQRUPDVFRJHQWHVGRSURFHVVRFLYLO
FRUUHWDD HODVVmRGHQDWXUH]DS~EOLFDHGHUHJUDQmRSRGHPVHUDIDVWDGDVSHODYRQWDGHSDUWLFXODUVH
HVVHQFLDOPHQWHYROWDGDVSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
E VmRGHLQWHUHVVHS~EOLFRPDVSRGHPVHUDOWHUDGDVVRPHQWHSHODYRQWDGHGRDXWRUGDDomR
F VmRGHLQWHUHVVHS~EOLFRRXSDUWLFXODUPDVSRGHPVHUGHVFRQVLGHUDGDVSHORMXL]DRDSOLFiODVHPXPFDVR
FRQFUHWR
G VmRJHQXLQDPHQWHGHLQWHUHVVHSDUWLFXODUSHORTXHSRGHPVHUGHVFRQVLGHUDGDVSHODYRQWDGHGDVSDUWHV
$XOD,QWHUSUHWDomRGDOHLSURFHVVXDOFLYLO$OHLSURFHVVXDOQRHVSDoRHQRWHPSR)RQWHVGRSURFHVVRFLYLO
DQDORJLDFRVWXPHVHSULQFtSLRVJHUDLVGRGLUHLWR 
$VGLYHUVDVIRUPDVGHLQWHUSUHWDomRGDOHLSURFHVVXDOFLYLO
$DSOLFDomRGDOHLSURFHVVXDOQRHVSDoRHQRWHPSRHDVXDQDWXUH]D
)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKR
$DQDORJLDRVFRVWXPHVHRVSULQFtSLRVJHUDLVGRGLUHLWRHDVXDDSOLFDomRQRSURFHVVRFLYLO
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR6tOYLRSURPRYHDomRGHFRQKHFLPHQWRHPIDFHGH)UDQFLVFRSRVWXODUGRUpXLQGHQL]DomRSRUGDQR
PDWHULDOQRYDORUGH5 TXDUHQWDHFLQFRPLOUHDLV &LWDGRRUpXRIHUHFHFRQWHVWDomRHDOHJDD
LQFDSDFLGDGHGRDXWRUSRUVHUUHODWLYDPHQWHLQFDSD]EHPFRPRQRPpULWRTXHMiRFRUUHXDSUHVFULomR
FRQVLGHUDQGRTXHRSUD]RSUHYLVWRQDOHLFLYLOSDUDFREUDQoDGRFUpGLWRMiHVJRWRXTXDQGRGDSURSRVLWXUDGD
DomR2MXL]DRH[DPLQDURVDXWRVFRQVWDWDTXHRDXWRUMiDGTXLULXDPDLRULGDGHHHQWmRDFROKHDGHIHVDGRUpX
UHFRQKHFHQGRDSUHVFULomRSURIHULQGRVHQWHQoDGHLPSURFHGrQFLDGRSHGLGR
,QGDJDVH
)RLFRUUHWDDGHFLVmRGRMXL]GLDQWHGDIRUPDFRPRVHGHYHLQWHUSUHWDUDOHLSURFHVVXDO"-XVWLILTXH
5HVSRVWD1mRKDYHULDSUREOHPDVQRUHFRQKHFLPHQWRGDSUHVFULomRSRLVDTXHVWmRLQIRUPDTXHMiWLQKD
SUHVFULWRTXDQGRGDSURSRVLWXUDGDDomR2MXL]GHYHULDWHUIHLWRFRQVWDURDVVLVWHQWHTXDQGRUHFHEHXDLQLFLDO
SRLVRMRYHPWLQKDDQRV
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDLQFRUUHWDTXHGLJDUHVSHLWRDDSOLFDomRGDOHLQRHVSDoR
D DMXULVGLomRFLYLOFRQWHQFLRVDHYROXQWiULD QmRFRQWHQFLRVD pH[HUFLGDSHORVMXt]HVHPWRGRRWHUULWyULR
QDFLRQDOFRQIRUPHGHWHUPLQDR&3&
E HPWRGRVRVSURFHVVRVTXHFRUUHPQRWHUULWyULRQDFLRQDOGHYHPVHUHVSHLWDUDVQRUPDVGR&3&
F DQRUPDGRDUWGR&3&pYiOLGDPHVPRTXHRGLUHLWRPDWHULDODVHUDSOLFDGRVHMDRULXQGRGRHVWUDQJHLUR
FRUUHWDG RVSURFHVVRVTXHFRUUHPIRUDGRWHUULWyULRQDFLRQDOWHPHILFiFLDQR%UDVLO
$XOD3RGHU-XGLFLiULR%UDVLOHLUR(VWUXWXUD-XVWLoD&RPXPH(VSHFLDOL]DGD7ULEXQDLV6XSHULRUHV7ULEXQDLV
LQIHULRUHVUJmRVMXULVGLFLRQDLVGHSULPHLUDLQVWkQFLD-Xt]RV-XL]DGRV(VSHFLDLV &tYHLVH3HQDLV )HGHUDLVH
)D]HQGiULRV
23RGHU-XGLFLiULR%UDVLOHLUR
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

(VWUXWXUD
$V-XVWLoDV(VSHFLDLVHD&RPXP)HGHUDOHDGRV(VWDGRV
7ULEXQDLV6XSHULRUHV
7ULEXQDLVLQIHULRUHV
UJmRVMXULVGLFLRQDLVGHSULPHLUDLQVWkQFLD-Xt]RV-XL]DGRV(VSHFLDLV &tYHLVH3HQDLV )HGHUDLVH
)D]HQGiULRV
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmRQ*XVWDYRDMXt]DGHPDQGDHPIDFHGD8QLmRFXMRSHGLGRWHPFRQWH~GRHFRQ{PLFRHTXLYDOHQWHD
TXDUHQWD VDOiULRVPtQLPRV$DomRIRLGLVWULEXtGDSHUDQWHD9DUD)HGHUDOGR5LRGH-DQHLURFXMRPDJLVWUDGR
GHRItFLRSURIHULXGHFLVmRLQWHUORFXWyULDGHFOLQDQGRGDVXDFRPSHWrQFLDHPSUROGHXPGRV-XL]DGRV(VSHFLDLV
)HGHUDLVORFDOL]DGRVQDPHVPDFLGDGH9DOHGL]HUTXHHVWDGHFLVmRIRLREMHWRGHUHFXUVRRFDVLmRHPTXHR
LPSXJQDQWHREMHWRXTXHpDPSODPHQWHDGPLWLGDWDQWRQDGRXWULQDTXDQWRQDMXULVSUXGrQFLDDSRVVLELOLGDGH
FRQIHULGDDRGHPDQGDQWHGHRSWDUHQWUHRMXt]RFRPXPRXRMXL]DGRHVSHFLDO,QGDJDVHD $VVLVWHUD]mRD
*XVWDYR"% (YHQWXDOFRQIOLWRGHFRPSHWrQFLDHQWUH9DUD&tYHO)HGHUDOH-XL]DGR(VSHFLDO)HGHUDOORFDOL]DGRV
QDPHVPDFLGDGHGHYHVHUGHFLGLGRSRUTXDO7ULEXQDO"-XVWLILTXHDVUHVSRVWDV
5HVSRVWDD 1mRH[LVWHUD]mRD*XVWDYRSRLVDFRPSHWrQFLDGRVWULEXQDLVIHGHUDLVHVSHFLDLVpDEVROXWD
FRQIRUPHDUWLJRRGDOHL
7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOSHODV~PXODGR674XHVWmRQ$FHUFDGD/HLGRV-XL]DGRV(VSHFLDLV&tYHLV -(& /HLQDVVLQDOHDRSomRFRUUHWD
D 6HJXQGRRVSULQFtSLRVGDVLPSOLFLGDGHHGDLQIRUPDOLGDGHTXHUHJHPRMXOJDPHQWRQRVMXL]DGRVHVSHFLDLV
TXDOTXHUTXHVHMDRYDORUGDFDXVDDSDUWHYHQFLGDDLQGDTXHQmRSRVVXDFDSDFLGDGHSRVWXODWyULDSRGHUHFRUUHU
GDGHFLVmRPRQRFUiWLFDHUHTXHUHUDVXDUHYLVmRSHODWXUPDUHFXUVDO
E 2SHGLGRGRDXWRUHDUHVSRVWDGRUpXSRGHPVHUIHLWRVSRUHVFULWRRXRUDOPHQWHDVSURYDVRUDLVSURGX]LGDV
HPDXGLrQFLDHQWUHWDQWRGHYHPVHUQHFHVVDULDPHQWHUHGX]LGDVDWHUPRHVFULWRSRLVQHVVDVGHPDQGDVQmRVH
H[LJHDREHGLrQFLDDRSULQFtSLRGDLGHQWLGDGHItVLFDGRMXL]
FRUUHWDF &RPRUHJUDGHYHVHUGHFUHWDGDDUHYHOLDGRUpXTXHQmRFRPSDUHoDjDXGLrQFLDGHLQVWUXomRH
MXOJDPHQWRDLQGDTXHFRPSDUHoDRVHXDGYRJDGRRXTXHVHMDDSUHVHQWDGDGHIHVDHVFULWDSRLVDSUHVXQomRGH
YHUDFLGDGHGRVIDWRVDOHJDGRVQRSHGLGRLQLFLDOGHFRUUHGDDXVrQFLDGRGHPDQGDGRjVHVVmRGHFRQFLOLDomRRXj
DXGLrQFLDGHLQVWUXomR
G 1RVLVWHPDUHFXUVDOGRVMXL]DGRVHVSHFLDLVFRQWUDDVGHFLV}HVLQWHUORFXWyULDVpFDEtYHORDJUDYRQDIRUPD
UHWLGDTXHLPSHGHDLQWHUUXSomRGDPDUFKDGRSURFHVVRDWHQGHQGRDRVSULQFtSLRVGDFHOHULGDGHHFRQFHQWUDomR
GRVDWRVSURFHVVXDLVFRPDILQDOLGDGHGHDVVHJXUDUDUiSLGDVROXomRGROLWtJLR
$XOD-XULVGLomR&RQFHLWR&DUDFWHUtVWLFDV'LVWLQomRHPUHODomRjVGHPDLVIXQo}HVSUHVWDGDVSHOR(VWDGR
3ULQFtSLRV
-XULVGLomROHJLVODomRHDGPLQLVWUDomRHVXDVGLVWLQo}HV
&RQFHLWRGHMXULVGLomR
&DUDFWHUtVWLFDVGDMXULVGLomR
,QpUFLD
'HILQLWLYLGDGH
6XEVWLWXWLYLGDGH
'LVFXVVmRVREUHDQHFHVVLGDGHRXQmRGHXPDOLGH
3ULQFtSLRVGDMXULVGLomR
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmRQ)iELRLQVWDXUDSURFHVVRHPIDFHGH&DUORVSHUDQWHXPyUJmRLQWHJUDQWHGD-XVWLoD(VWDGXDO
UHTXHUHQGRDGHVFRQVWLWXLomRGHXPDREULJDomRUHSUHVHQWDGDHPXPWtWXORGHFUpGLWR2GHPDQGDQWHQDSUySULD
SHWLomRLQLFLDOSRVWXODDRPDJLVWUDGRDDQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHODSDUDTXHRVHXFUHGRUVHMDLPSHGLGRGH
H[HFXWDUHPMXt]RHVWDGtYLGDHQTXDQWRSHUGXUDUDSUHVHQWHGHPDQGD(VWHSOHLWRVHDILJXUDSRVVtYHO"-XVWLILTXH
DUHVSRVWD
5HVSRVWD1mRpSRVVtYHOGHPDQGDUHPMXt]RSDUDREWHUDSURLELomRGDSDUWHFRQWUiULDDROHJtWLPRH[HUFtFLRGH
VHXGLUHLWRGHDomR
4XHVWmRQ'HDFRUGRFRPRSULQFtSLRGDFRUUHODomRpFRUUHWRDILUPDU
FRUUHWDD RMXL]GHFLGLUiDOLGHQRVOLPLWHVHPTXHIRLSURSRVWDVHQGROKHGHIHVRFRQKHFHUGHTXHVW}HVQmR
VXVFLWDGDVDFXMRUHVSHLWRDOHLH[LJHLQLFLDWLYDGDSDUWH
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

E QmRpMXVWRTXHD)D]HQGD3~EOLFDWHQKDSUD]RHPGREURSDUDUHFRUUHUHHPTXiGUXSORSDUDFRQWHVWDU
F D)D]HQGD3~EOLFDWHPGLUHLWRDRGHYLGRSURFHVVROHJDO
G RMXL]SRGHWHULQLFLDWLYDSUREDWyULDGHVGHTXHDPHVPDVHMDFRUUHODFLRQDGDDRVIXQGDPHQWRVGHGHIHVD
FRQVWDQWHVQDFRQWHVWDomR
$XOD-XULVGLomRFRQWLQXDomR(VSpFLHVGHMXULVGLomRGHHTXLGDGHHGHGLUHLWRVXSHULRUHLQIHULRU
FRQWHQFLRVDHYROXQWiULDHSHQDOHPDRSHQDO5HODomRHQWUHDMXULVGLomRSHQDOHQmRSHQDO$ERUGDJHPGRV
HIHLWRVFLYLVGDVHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULDHVHXSDUDOHORFRPRWUDQVSRUWHXWLOLEXVGDVHQWHQoDFROHWLYDSDUDRV
SHGLGRVGHOLTXLGDomRHH[HFXomRGRVGDQRVSHVVRDOPHQWHVRIULGRV
(VSpFLHVGHMXULVGLomR
GHHTXLGDGHHGHGLUHLWR
VXSHULRUHLQIHULRU
FRQWHQFLRVDHYROXQWiULD
SHQDOHPDRSHQDO
5HODomRHQWUHDMXULVGLomRSHQDOHQmRSHQDO
$ERUGDJHPGRVHIHLWRVFLYLVGDVHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULDHVHXSDUDOHORFRPRWUDQVSRUWHLQXWLOLEXVGD
VHQWHQoDFROHWLYDSDUDRVSHGLGRVLQGLYLGXDLVGHOLTXLGDomRHH[HFXomRGRVGDQRVSHVVRDOPHQWHVRIULGRV
$OLTXLGDomRGRVHIHLWRVFLYLVQDSUySULDVHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULD
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR20LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDORIHUHFHXGHQ~QFLDHPIDFHGH$ODQ&XQKDHPYLUWXGHGRPHVPRWHU
VXSRVWDPHQWHSUDWLFDGRRFULPHSUHYLVWRQRDUWSDUiJUDIRGR&3MiTXHYLQKDUHFHEHQGREHQHItFLR
SUHYLGHQFLiULRPDQLIHVWDPHQWHLQGHYLGR2SURFHVVRFULPLQDOWUDPLWRXSHUDQWHXPDGDV9DUDV)HGHUDLV
&ULPLQDLVGD6HomR-XGLFLiULRGR5LRGH-DQHLURFXOPLQDQGRSHODSURODomRGHXPDVHQWHQoDSHQDO
FRQGHQDWyULD1HVWHPHVPRDWRGHFLVyULRRPDJLVWUDGRGHWHUPLQRXTXHRGHQXQFLDGRGHYHUHVVDUFLUR,166
DXWDUTXLDIHGHUDO GDLPSRUWkQFLDGH5TXHVHULDRPRQWDQWHLQGHYLGDPHQWHUHFHELGRHPYLUWXGH
GDVXDFRQGXWDFULPLQRVD,QGDJDVHSRGHRPDJLVWUDGRORWDGRHPMXt]RHVSHFLDOL]DGRHPPDWpULDFULPLQDO
HIHWXDUDOLTXLGDomRGRVSUHMXt]RVFtYHLVVRIULGRV"-XVWLILTXHDUHVSRVWD
5HVSRVWD6LPHPIXQomRGRGLVSRVWRQRDUWLJRGR&33&XPSUHUHVVDOWDUTXHRGHVHPEDUJDGRU$OH[DQGUH
&DPDUDFRQVLGHUDRGLVSRVLWLYRLQFRQVWLWXFLRQDOHPUD]mRGDFRPSHWrQFLDGDPDWpULDTXHpDEVROXWD
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWDHPUHODomRjDXWRQRPLDRXLQGHSHQGrQFLDGDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOH
FULPLQDO
FRUUHWDD DUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOpLQGHSHQGHQWHGDFULPLQDOQmRVHSRGHQGRTXHVWLRQDUPDLVVREUHD
H[LVWrQFLDGRIDWRRXVREUHTXHPVHMDRVHXDXWRUTXDQGRHVWDVTXHVW}HVVHDFKDUHPGHFLGLGDVQRMXt]R
FULPLQDO
E VHWLYHUVLGRSURIHULGDVHQWHQoDDEVROXWyULDQRMXt]RFULPLQDOSRUTXDOTXHUTXHVHMDRVHXIXQGDPHQWRQmRVH
DILJXUDSRVVtYHORDMXL]DPHQWRGHTXDOTXHUDomRFLYLOREMHWLYDQGRDUHSDUDomRGRGDQR
F DVHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULDQmRpWtWXORH[HFXWLYRKiELODSHUPLWLUDLQVWDXUDomRGHXPDH[HFXomRSHUDQWHR
MXt]RGHFRPSHWrQFLDFtYHO
G DUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOpLQGHSHQGHQWHGDFULPLQDOHSRUHVWHPRWLYRpSRVVtYHOTXHVWLRQDUVREUHDH[LVWrQFLD
GRIDWRRXVREUHTXHPVHMDRVHXDXWRUDLQGDTXHHVWDVTXHVW}HVMiWHQKDPVLGRGHFLGLGDVQRMXt]RFULPLQDO
$XOD-XULVGLomRFRQWLQXDomR(TXLYDOHQWHVMXULVGLFLRQDLVSDUDOLWtJLRVGHQDWXUH]DFtYHODXWRWXWHOD
DXWRFRPSRVLomRPHGLDomRHDUELWUDJHP0HGLGDVGHVSHQDOL]DGRUDVQRGLUHLWRSURFHVVXDOSHQDO6ROXomRGH
FRQIOLWRVWUDEDOKLVWDVDXWRGHIHVDDXWRFRPSRVLomRHFRPLVVmRGHFRQFLOLDomRSUpYLD'LVWLQo}HVHQWUHMXULVGLomR
HFRPSHWrQFLD
(TXLYDOHQWHVMXULVGLFLRQDLVSDUDOLWtJLRVGHQDWXUH]DFtYHODXWRWXWHODDXWRFRPSRVLomRPHGLDomRH
DUELWUDJHP
0HGLGDVGHVSHQDOL]DGRUDVQRGLUHLWRSURFHVVXDOSHQDO
6ROXomRGHFRQIOLWRVWUDEDOKLVWDVDXWRGHIHVDDXWRFRPSRVLomRHFRPLVVmRGHFRQFLOLDomRSUpYLD
'LVWLQo}HVHQWUHMXULVGLomRHFRPSHWrQFLD
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
D4XHVWmR)RLSURSRVWDXPDGHWHUPLQDGDGHPDQGDGHFRUUHQWHGHOLWtJLRRULXQGRGDFRPSUDHYHQGDGHEHP
PyYHO2PDJLVWUDGRDRDQDOLVDURVDXWRVYHULILFDTXHDVSDUWHVDMXVWDUDPHQWUHVLXPFRPSURPLVVRDUELWUDO
VREUHRUHIHULGRQHJyFLRMXUtGLFR$VVLPFRQVLGHUDQGRDREULJDWRULHGDGHGDDUELWUDJHPRMXL]LPHGLDWDPHQWH
SURODWDVHQWHQoDH[WLQJXLQGRRSURFHVVRVHPUHVROXomRGHPpULWR DUW9,,GR&3& 
,QGDJDVH$JLXFRUUHWDPHQWHRPDJLVWUDGR"-XVWLILTXHDUHVSRVWD
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

5HVSRVWD1mRDJLXFRUUHWDPHQWHRMXt]GHYHQGRSULPHLUDPHQWHFLWDUDSDUWHUpSDUDTXHVHPDQLIHVWHVREUHD
SHUPDQrQFLDGRFRPSURPLVVRDUELWUDO6HDSDUWHIL]HUHVWDLQGLFDomRRMXL]GHYHUiH[WLQJXLURSURFHVVRVHP
UHVROXomRGHPpULWR&DVRDSUHVHQWHFRQWHVWDomRVLJQLILFDTXHD5pWDPEpPDEULXPmRGRFRPSURPLVVR
DUELWUDOGHYHQGRRSURFHVVRVHJXLUQRUPDOPHQWH
4XHVWmR
&DUORVUHDOL]DQHJyFLRMXUtGLFRFRP*XVWDYRSDJDQGRXPDGHWHUPLQDGDVRPDHPGLQKHLURSRUXPYLGHRJDPH
2FRUUHTXHRDSDUHOKRHOHWU{QLFRXPDYH]OLJDGRDSUHVHQWRXXPDVpULHGHSUREOHPDV&RPR&DUORVQmRHVWDYD
PDLVFRQVHJXLQGRUHDOL]DUFRQWDWRFRP*XVWDYRRPHVPRVHGLULJLXGLUHWDPHQWHDVXDUHVLGrQFLDHDWR
FRQWtQXROHYRXFRQVLJRXPDSDUHOKRGHWHOHYLVmRGHYDORUFRPSDWtYHOFRPRTXHSDJRXSDUDUHVVDUFLPHQWRGR
VHXSUHMXt]R(VWDSRVWXUDDGRWDGDSRU&DUORVFRQILJXUD
FRUUHWDD $XWRWXWHOD RXH[HUFtFLRDUELWUiULRGDVSUySULDVUD]}HV
E $XWRFRPSRVLomRF 0HGLDomRG $UELWUDJHP
$XOD7XWHODMXULVGLFLRQDO)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKRDREWHQomRGHXPD
WXWHOD(VSpFLHVGHWXWHODMXULVGLFLRQDO
)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKRDREWHQomRGHXPDWXWHOD
(VSpFLHVGHWXWHODMXULVGLFLRQDO
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR20LQLVWpULR3~EOLFRLQVWDXUDXPSURFHVVRFROHWLYRHPIDFHGR0XQLFtSLRGR5LRGH-DQHLURHP
TXHVHGLVFXWHXPGLUHLWRLQGLVSRQtYHO SRUH[HPSORRIHQVDDRPHLRDPELHQWHSHUSHWUDGDSHOD)D]HQGD
3~EOLFD 2GHPDQGDGRDSyVWHUVLGRUHJXODUPHQWHFLWDGRQmRDSUHVHQWDTXDOTXHUUHVSRVWD2PDJLVWUDGRSRU
HVWHPRWLYRGHFUHWDDUHYHOLDGRGHPDQGDGRHHPVHJXLGDVHQWHQFLDUHDOL]DQGRXPMXOJDPHQWRDQWHFLSDGRGD
OLGHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR&3&TXHpFRQVLGHUDGRFRPRXPDWXWHODGHHYLGrQFLD ,QGDJDVH
D)D]HQGD3~EOLFDSRGHUHDOPHQWHVHUFRQVLGHUDGDUHYHO" (VWDUHYHOLDXPDYH]YHULILFDGDDXWRUL]DR
MXOJDPHQWRDQWHFLSDGRGDOLGH"-XVWLILTXHDVUHVSRVWDV
5HVSRVWD3RGHXPDYH]TXHQmRFRQWHVWDQGRRFRUUHUiRIHQ{PHQRGHUHYHOLDSRUpPHVWDUHYHOLDp
LQRSHUDQWHRXLUUHOHYDQWHWHQGRHPYLVWDTXHRFDVRWUDWDGHOLWtJLRTXHYHUVDVREUHGLUHLWRVLQGLVSRQtYHLV
FRQIRUPHGLVS}HRDUW,,GR&3&
5HVSRVWD1mRSRUTXHFRQIRUPHMiDILUPDGRROLWLJLRYHUVDVREUHGLUHLWRVLQGLVSRQtYHLVQmRDXWRUL]DQGR
MXOJDPHQWRDQWHFLSDGRGDOLGHFRPEDVHQDUHYHOLD$SURYLGrQFLDOHJDOTXHRMXt]GHYHULDDGRWDUpDTXHOD
GLVSRVWDQRDUW&3&GHWHUPLQDQGRDLQWLPDomRGRDXWRUSDUDTXHUHQGRSURGX]LUSURYDV
4XHVWmR*XLOKHUPHSURS}HXPDGHPDQGDHPIDFHGH5RGROIR2FRUUHTXHRPDJLVWUDGRDRDQDOLVDUDSHWLomR
LQLFLDOSHUFHEHTXHDTXHVWmRWUD]LGDQRVDXWRVpH[FOXVLYDPHQWHGHGLUHLWRWDPEpPMiWHQGRVLGRDQWHULRUPHQWH
SURIHULGDVSHORPHVPRMXt]RYiULDVRXWUDVVHQWHQoDVGHWRWDOLPSURFHGrQFLDHPFDVRVVHPHOKDQWHV3RUHVWH
PRWLYRRPHVPRSURIHUHVHQWHQoDOLPLQDUMXOJDQGRLPSURFHGHQWHRSHGLGRDQWHVPHVPRGHGHWHUPLQDUD
FLWDomRGRGHPDQGDGR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWD
D 2MXL]VHHTXLYRFRXSRLVQmRSRGHULDVHQWHQFLDUFRPUHVROXomRGRPpULWRVHPDQWHVGHWHUPLQDUDFLWDomRGR
GHPDQGDGR
FRUUHWDDUW$E 2MXL]DFHUWRXSRLVVHWUDWDGHXPDKLSyWHVHGHWXWHODGHHYLGrQFLDRTXHPRWLYD
UHVROXomROLPLQDUGRPpULWRGRSURFHVVR
F 2MXL]DFHUWRXHPSDUWHSRLVVRPHQWHSRGHULDWHUUHVROYLGRRPpULWROLPLQDUVHIRVVHKLSyWHVHGHSURFHGrQFLD
GRSHGLGR
G 7RGDVDVDOWHUQDWLYDVHVWmRHTXLYRFDGDV
$XOD7XWHODMXULVGLFLRQDOFRQWLQXDomR)LQDOLGDGHGR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOHGR7UDEDOKR$
DQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHOD)LQDOLGDGH5HTXLVLWRV&RPSDWLELOLGDGHRXQmRQRSURFHVVRFLYLOSHQDOH
WUDEDOKLVWD5HVWULomRGHDQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHODHPUHODomRD)D]HQGD3~EOLFD$WXWHODGHXUJrQFLD
SUHYHQWLYDHDVFDXWHODUHV7XWHODGHHYLGrQFLD,QGLYLGXDOHFROHWLYD7XWHOD,QLELWyULDJHQHUDOLGDGHV
ILQDOLGDGHV7XWHODLQLELWyULDLQGLYLGXDOHFROHWLYD
$DQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHODILQDOLGDGH
5HTXLVLWRV
&RPSDWLELOLGDGHRXQmRQRSURFHVVRFLYLOSHQDOHWUDEDOKLVWDGDVWXWHODVDQWHFLSDWyULDV
5HVWULomRGHDQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHODHPUHODomRD)D]HQGD3~EOLFD
$WXWHODGHXUJrQFLDSUHYHQWLYDHDVFDXWHODUHV
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

7XWHODGHHYLGrQFLDLQGLYLGXDOHFROHWLYD
7XWHODLQLELWyULD
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR&DUORV$OEHUWRSURPRYHGHPDQGDHPIDFHGHXPDHPSUHVDMRUQDOtVWLFDUHTXHUHQGRDFRQFHVVmRGH
OLPLQDUSDUDTXHDPHVPDSXEOLTXHXPDUHWUDWDomRGHQRWtFLDGLYXOJDGDQDVHPDQDDQWHULRUTXHOKHHQYROYLD2
PDJLVWUDGRGHWHUPLQRXDFLWDomRGRUpXSDUDVRPHQWHDSyVDQDOLVDURUHTXHULPHQWRGHDQWHFLSDomRGRVHIHLWRV
GDWXWHOD(PUHVSRVWDDHPSUHVDDGX]LXTXHQmRVHULDSRVVtYHODFRQFHVVmRGDOLPLQDUGDGRDRFDUiWHUGD
LUUHYHUVLELOLGDGHGRVVHXVHIHLWRV,QGDJDVHFRPRRPDJLVWUDGRGHYHUiGHFLGLU"-XVWLILTXHDUHVSRVWD
5HVSRVWD$FRQFHVVmRGDWXWHODDQWHFLSDGDH[LJHDSUHVHQoDGHFHUWRVUHTXLVLWRVPDWHULDOL]DGRVQDSURYD
LQHTXtYRFDTXHFRQYHQoDGDYHURVVLPLOKDQoDGDDOHJDomRFRQIRUPHFRQVWDDUW&3&FRQFLOLDGD
DOWHUQDWLYDPHQWHFRPRIXQGDGRUHFHLRGHGDQRLUUHSDUiYHORXGHGLItFLOUHSDUDomRRXDLQGDTXDQGR
FDUDFWHUL]DGRRDEXVRGHGLUHLWRGHGHIHVDRXPHVPRRPDQLIHVWRSURSyVLWRSURWHODWyULRGRUpX3HODUHJUDGR
LQFLVR,VHFRQFOXLSULPHLUDPHQWHTXHSRVVtYHOVHPRVWUDDFRQFHVVmRGRSURYLPHQWRGHXUJrQFLDDQWHVGR
DSHUIHLoRDPHQWRGDUHODomRMXUtGLFDSURFHVVXDORXQRFXUVRGRSURFHVVRHPTXDOTXHUPRPHQWRDLQGDTXHQD
IDVHUHFXUVDO&RQVWDQRGRDUWGR&3&TXHQmRVHFRQFHGHUiDDQWHFLSDomRGDWXWHODTXDQGRKRXYHU
SHULJRGHLUUHYHUVLELOLGDGHGRSURYLPHQWRDQWHFLSDGR$UHYHUVLELOLGDGHpXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGDWXWHOD
DQWHFLSDGDGHPRGRTXHYLDGHUHJUDSDUDTXHRFRUUDDFRQFHVVmRGDPHGLGDXUJHQWHGHFDUiWHUVDWLVIDWyULRR
SURYLPHQWRDQWHFLSDGRQmRSRGHVHULUUHYHUVtYHO2PDJLVWUDGRGHYHUiDQDOLVDUVHRSHGLGRSRVVXLWRGRVRV
UHTXLVLWRVGRDUW&3&HDVVLPGHFLGLUVREUHRGHIHULPHQWRRXQmRGDOLPLQDU
4XHVWmR&pVDUQRFXUVRGHSURFHVVRFDXWHODUSOHLWHLDDFRQFHVVmRGHPHGLGDOLPLQDUFRQWUiULDD8QLmRTXH
IRLLQGHIHULGDSHORMXL]DRDUJXPHQWRGHTXHH[LVWHYHGDomRQRDUWGD/HLQ'HDFRUGRFRPR
QDUUDGRDVVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWD
D DOHLDFLPDPHQFLRQDGDDRSURLELURXOLPLWDUDFRQFHVVmRGHPHGLGDVGHXUJrQFLDHPIDFHGD)D]HQGD
3~EOLFDYLRODRSULQFtSLRGDLQDIDVWDELOLGDGHDOpPGHSHUPLWLUTXHR3RGHU/HJLVODWLYRSRVVDVHLPLVFXLUQD
DWLYLGDGHMXULVGLFLRQDO
E DOHLVREUHGLWDpLQFRQVWLWXFLRQDOSRLVDRUHVWULQJLUDFRQFHVVmRGHOLPLQDUHVDSHQDVFRQWUDD)D]HQGD3~EOLFD
YLRODRSULQFtSLRGDLVRQRPLD
FRUUHWDF SDUDR67)RGLVSRVLWLYRHPFRPHQWRDRSURLELURXOLPLWDUDFRQFHVVmRGHPHGLGDVGHXUJrQFLD
HPIDFHGR3RGHU3~EOLFRpSHUIHLWDPHQWHFRQVWLWXFLRQDOSRLVSDXWDGRHPVLWXDo}HVUD]RiYHLVHWDPEpPHP
YLUWXGHGHVHWUDWDUGHXPDGHFLVmRSURYLVyULD
G DOHLHPHStJUDIHpIODJUDQWHPHQWHLQFRQVWLWXFLRQDOGHYHQGRVHUUHDOL]DGRVHPSUHHPTXDOTXHUJUDXGH
MXULVGLomRRPHFDQLVPRGHFRQWUROHSUHYLVWRQRVDUWVGR&3&
$XOD$omR&RQFHLWR1DWXUH]D-XUtGLFD7HRULDV&RQGLo}HVSDUDROHJtWLPRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHDomR
$omR&RQFHLWRHQDWXUH]D-XUtGLFD/HJLWLPLGDGHHVXDVHVSpFLHV,QWHUHVVHSURFHVVXDOHD3RVVLELOLGDGH
MXUtGLFDGRSHGLGR
$MXVWDFDXVDQRSURFHVVRSHQDO
7HRULDVGD$VVHUomR
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR(PGHPDQGDSURPRYLGDSRU0DUFRVHPIDFHGH$VVRFLDomRGRV,GRVRV%UDVLOHLURVRMXL]SURIHUHR
GHVSDFKRVDQHDGRUDIDVWDQGRDSUHOLPLQDUGHLOHJLWLPLGDGHSDVVLYDVXVFLWDGDSHODSDUWHGHPDQGDGD,QGDJDVH
D 6HQRFXUVRGRSURFHGLPHQWRIRUHPSURGX]LGDVSURYDVTXHGHPRQVWUHPDLOHJLWLPLGDGHGDSDUWHSRGHUiR
MXL]SURIHULUVHQWHQoDGHILQLWLYDGHLPSURFHGrQFLDGRSHGLGR")XQGDPHQWHFRPDDERUGDJHPGD7HRULD(FOpWLFD
GR'LUHLWRGH$omRHGD7HRULDGD$VVHUomR
5HVSRVWD3HODWHRULDHFOpWLFDDGRWDGDQRGLUHLWREUDVLOHLURQmRVHULDSRVVtYHO DUW,,&3& VH
FRQVLGHUDUPRVDWHRULDGDDVVHUomRSRGHULDVHUHFRQKHFHUDLPSURFHGrQFLD DUW&3& 
E $GHFLVmRGRMXL]TXHGHVDFROKHDSUHOLPLQDUGHLOHJLWLPLGDGHSDVVLYDOHYDQWDGDSHORGHPDQGDGRVRIUHRV
HIHLWRVGDSUHFOXVmRVHDSDUWHVXSRVWDPHQWHSUHMXGLFDGDQmRLPSXJQiODQRWHPSRHPRGRGHYLGRV"-XVWLILTXH
5HVSRVWD1mRSRLVDVFRQGLo}HVGHDomRFRQILJXUDPPDWpULDGHRUGHPS~EOLFDSRGHQGRVHUUHFRQKHFLGDVD
TXDOTXHUWHPSRHRXJUDXGHUHVROXomR
4XHVWmR)DEUtFLRSURPRYHXPDGHPDQGDREMHWLYDQGRDFREUDQoDGHYDORUHVHPIDFHGH)OiYLR2UpXDRVHU
FLWDGRDSUHVHQWDFRQWHVWDomRHVXVFLWDHPSUHOLPLQDUDIDOWDGHLQWHUHVVHGHDJLUGRDXWRUHLVTXHDWpD
SUHVHQWHGDWDDGtYLGDTXHVWLRQDGDDLQGDQmRWLQKDYHQFLGR2FRUUHTXHWmRORJRIRLDSUHVHQWDGDDSHoDGH
GHIHVDRVDXWRVVHJXLUDPFRQFOXVRVDRPDJLVWUDGRWHQGRQHVWHtQWHULPRFRUULGRRYHQFLPHQWRGRGpELWR
,QGDJDVHFRPRRPDJLVWUDGRGHYHUiSURFHGHU"
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

D GHYHUiMXOJDURSHGLGRLPSURFHGHQWHSRLVDVFRQGLo}HVGDDomRGHYHPVHUDQDOLVDGDVQRPRPHQWRGD
SURSRVLWXUDGDGHPDQGD
E GHYHUiGHVLJQDUXPDDXGLrQFLDSUHOLPLQDUSDUDWHQWDUYLDELOL]DUXPDFRPSRVLomRDPLJiYHOHQWUHDVSDUWHV
FRUUHWDF GHYHUiSHUPLWLUDFRQWLQXLGDGHGRSURFHVVRXPDYH]TXHRYHQFLPHQWRGDGtYLGDQRFXUVRGR
SURFHVVRWRUQDULDDYLDHOHLWDUHDOPHQWHDGHTXDGDSDUDRDFROKLPHQWRGDSUHWHQVmRGHGX]LGD
G GHYHUiUHFRQKHFHUDDXVrQFLDGHXPDGDVFRQGLo}HVGDDomRHH[WLQJXLURSURFHVVRVHPUHVROXomRGRPpULWR
$XOD$omRFRQWLQXDomR(OHPHQWRVGHLQGLYLGXDOL]DomRGDVDo}HVSDUWHVSHGLGRHFDXVDGHSHGLU
(OHPHQWRVGHLQGLYLGXDOL]DomRGDVDo}HVSDUWHVSHGLGRHFDXVDGHSHGLU
7HRULDGD7UtSOLFH,GHQWLGDGH
7HRULDGD,GHQWLGDGHGD5HODomR-XUtGLFD
&RQFXUVRHFXPXODomRGHDo}HV
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR/XFLDQRLPSHWUDPDQGDGRGHVHJXUDQoDDSRQWDQGRFRPRDXWRULGDGHFRDWRUDRJHUHQWHUHJLRQDOGH
DUUHFDGDomRGD5HFHLWD)HGHUDOTXHSUHVHQWDD8QLmR&RPRWHYHQHJDGDDOLPLQDUSUHWHQGLGDSHORPDJLVWUDGR
RVHXDGYRJDGRUHVROYHLQVWDXUDUXPQRYRSURFHVVRGHFRQKHFLPHQWRPDVHPULWRRUGLQiULRHQYROYHQGRDV
PHVPDVSDUWHVSHGLGRHFDXVDGHSHGLU+iOLWLVSHQGrQFLDQHVWHFDVRPHVPRWUDWDQGRVHGHSURFHVVRVTXH
REVHUYDPSURFHGLPHQWRGLVWLQWR"-XVWLILTXHDUHVSRVWD
5HVSRVWD6LPSRLVRVHOHPHQWRVLGHQWLILFDGRUHVGDDomRHVWmRSUHVHQWHV PHVPDVSDUWHVFDXVDGHSHGLGRH
SHGLGR DUWH
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDFRUUHWDTXHGLJDUHVSHLWRDOLWLVSHQGrQFLD
&RUUHWDDUW9HGR&3&D WUDWDVHGHPDWpULDTXHSRGHVHUFRQKHFLGDGHRItFLRSHOR
MXL]
E WUDWDVHGHPDWpULDTXHVRPHQWHSRGHVHUFRQKHFLGDSHORPDJLVWUDGRDSyVWHUVLGRYHQWLODGDGLUHWDPHQWHSHOD
SUySULDSDUWHLQWHUHVVDGD
F WUDWDVHGHPDWpULDTXHRMXL]VRPHQWHSRGHUiSURQXQFLDUDSyVWHULQWLPDGRSUHYLDPHQWHDVSDUWHVHR
0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDTXHVHPDQLIHVWDVVHPDUHVSHLWR
G 1HQKXPDGDVDOWHUQDWLYDVpFRUUHWD
$XOD$omRFRQWLQXDomR(OHPHQWRVGHLQGLYLGXDOL]DomRGDVDo}HV&RQFXUVRH&XPXODomRGH$o}HVRXGH
SHGLGRV
(OHPHQWRVGHLQGLYLGXDOL]DomRGDVDo}HVSDUWHVSHGLGRHFDXVDGHSHGLU
7HRULDGD7UtSOLFH,GHQWLGDGH
7HRULDGD,GHQWLGDGHGD5HODomR-XUtGLFD
'LVWLQomRHQWUHFRQFXUVRHFXPXODomRGHDo}HV
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR3DXORSURPRYHDomRGHFRQKHFLPHQWRHPIDFHGH9DOGR3RVWXODQDSHWLomRLQLFLDOR
UHFRQKHFLPHQWRGDSDWHUQLGDGHHDLQGDSOHLWRGHFRQGHQDomRGRUpXDSDJDUDOLPHQWRVHPFRQWDTXHGHOHVHVWi
QHFHVVLWDGRSRUVHUPHQRULPS~EHUHHPLGDGHHVFRODUHSRUVHUSRUWDGRUGHGHILFLrQFLDItVLFDTXHH[LJH
XWLOL]DomRGHDSDUHOKRPHFkQLFRSDUDVHPRYLPHQWDURTXHH[LJHJDVWRVFRQVWDQWHVGHPDQXWHQomRVHPFRQWDU
DQHFHVVLGDGHGHVHUVXSULGRSDUDVXVWHQWRSUySULR,QGDJDVH
D 2FDVRPDQLIHVWDXPFRQFXUVRGHDo}HVRXXPDFXPXODomRGHDo}HVRXGHSHGLGRV"-XVWLILTXH
5HVSRVWD&XPXODomRGH$o}HVSRLVRDXWRUSURPRYHXXPD~QLFDDomRSDUDVROLFLWDURUHFRQKHFLPHQWRGH
SDWHUQLGDGHHRVDOLPHQWRV3DUDH[LVWLUFXPXODomRGH$o}HVpSUHFLVRH[LVWLUR&RQFXUVRGH$o}HV
E 7UDWDQGRVHGHFXPXODomRGHSHGLGRVTXDOVHULDDVXDHVSpFLH"-XVWLILTXH
5HVSRVWD6XFHVVLYDSRLVRVSHGLGRVVmRGHSHQGHQWHVHQWUHVL
4XHVWmR$VVLQDOHDDOWHUQDWLYDLQFRUUHWDTXHGLJDUHVSHLWRDSHUHPSomR
D pFRQGLomRQHJDWLYDSDUDROHJtWLPRH[HUFtFLRGDDomR
E VHDSUHVHQWDTXDQGRRDXWRUGiFDXVDDWUrVH[WLQo}HVGRSURFHVVRSRUDEDQGRQiORVSRUPDLVGHGLDV
,QFRUUHWDF RWLWXODUGRGLUHLWRMDPDLVSRGHUiDOFDQoDUDVDWLVIDomRGRFUpGLWRHPUHODomRDRUpX
,QFRUUHWDG EDVWDDEDQGRQDURSURFHVVRSRUGXDVYH]HVSRUPDLVGHGLDV

KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

$XOD3URFHVVR&RQFHLWR1DWXUH]DMXUtGLFD3HUILOKLVWyULFRGRSURFHVVRWHRULDV&ODVVLILFDomRGRV
SURFHVVRVFRQKHFLPHQWRH[HFXomRFDXWHODUHVLQFUpWLFR
3URFHVVRFRQFHLWR
1DWXUH]DMXUtGLFDGRSURFHVVR
3HUILOKLVWyULFRGRSURFHVVRWHRULDV
&ODVVLILFDomRGRVSURFHVVRVFRQKHFLPHQWRH[HFXomRFDXWHODUHVLQFUpWLFR
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR*XVWDYRSURPRYHGHPDQGDHPIDFHGH)DELDQRSHUDQWHRMXt]RGD9DUD&tYHOWHQGRVLGR
SURIHULGDVHQWHQoDTXHOKHIRLIDYRUiYHOFRPDFRQGHQDomRGRGHPDQGDGRDOKHSDJDUDTXDQWLDGH5
1mRIRUDPLQWHUSRVWRVUHFXUVRVHDVHQWHQoDWUDQVLWRXHPMXOJDGR2FRUUHTXHRGHYHGRUQmR
KRQURXRSDJDPHQWRIL[DGRQDVHQWHQoD,QGDJDVH
D 4XDOPHGLGD*XVWDYRGHYHUiDGRWDU"-XVWLILTXH
5HVSRVWD&XPSULPHQWRGHVHQWHQoDFRQIRUPHDUWLJR-GR&3& &DVRRGHYHGRUFRQGHQDGRDR
SDJDPHQWRGHTXDQWLDFHUWDRXMiIL[DGDHPOLTXLGDomRQmRRHIHWXHQRSUD]RGHTXLQ]HGLDVRPRQWDQWHGD
FRQGHQDomRVHUiDFUHVFLGRGHPXOWDQRSHUFHQWXDOGHGH]SRUFHQWRHDUHTXHULPHQWRGRFUHGRUHREVHUYDGRR
GLVSRVWRQRDUWLQFLVR,,GHVWD/HLH[SHGLUVHiPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR 
E +DYHUiQHFHVVLGDGHGHLQVWDXUDomRGHXPQRYRSURFHVVR"-XVWLILTXH
5HVSRVWD1mRQRVPHVPRVDXWRVSRLVpGHFRUUHQWHGHGHVFXPSULPHQWRGHVHQWHQoD
F 2TXHpSURFHVVRVLQFUpWLFR"-XVWLILTXH
5HVSRVWD2FRUUHTXDQGRQRSURFHVVRGHFRQKHFLPHQWRWHPRVGXDVIDVHVVHQGRGHODVDH[HFXomR
4XHVWmR,QGLTXHDDOWHUQDWLYDFRUUHWDVREUHRSURFHVVRGHEXVFDHDSUHHQVmRSUHYLVWRQR'HFUHWR/HLQ

&RUUHWDD GHFRQKHFLPHQWR
E GHH[HFXomRF FDXWHODUG VXLJHQHULV
$XOD3URFHVVRFRQWLQXDomR3UHVVXSRVWRVSURFHVVXDLVGHH[LVWrQFLDHGHYDOLGDGH
3UHVVXSRVWRVSURFHVVXDLVGHH[LVWrQFLDyUJmRMXULVGLFLRQDOSDUWHVHGHPDQGD
3UHVVXSRVWRVSURFHVVXDLVGHYDOLGDGHFRPSHWrQFLDFDSDFLGDGHGDVSDUWHVHGHPDQGDUHJXODU
3UHVVXSRVWRVSURFHVVXDLVQHJDWLYRV
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
4XHVWmR+XPEHUWRSURPRYHXDomRGHFRQKHFLPHQWRHPIDFHGH-XUDQGLU1RFXUVRGRSURFHVVRRDGYRJDGR
GRGHPDQGDQWHUHQXQFLDRVHXPDQGDWRHRDXWRULQWLPDGRSDUDUHJXODUL]DUDFDSDFLGDGHSRVWXODWyULDQmR
FRQVWLWXLURXWURSURFXUDGRUMXGLFLDO,QGDJDVH -XVWLILTXHDVUHVSRVWDV
4XDOVHUiDFRQVHTrQFLDSURFHVVXDO"
5HVSRVWD2DXWRUGLDQWHGDUHQ~QFLDGRVHXDGYRJDGRGHYHFRQVWLWXLUQRYRPDQGDWiULRVRESHQDGHH[WLQomRGR
SURFHVVRVHPUHVROXomRGHPpULWR DUW&3& 6HRFDVRFRQFUHWRVHUHIHULVVHDRUpXRMXL]GHFUHWDULDD
UHYHOLD
$UHVSRVWDVHULDDPHVPDFDVRHVWDVLWXDomRHQYROYHVVHRGHPDQGDGR"
5HVSRVWD1mRVHIRVVHRUpXVHULDGHFUHWDGDDVXDUHYHOLD
4XHVWmR$LQFRPSHWrQFLDGR-Xt]RXVXDOPHQWHpFRQVLGHUDGDFRPRSUHVVXSRVWRSURFHVVXDOGHYDOLGDGHGR
SURFHVVR1RHQWDQWRFRPRRPDJLVWUDGRGHYHSURFHGHUTXDQGRUHFRQKHFHDLQFRPSHWrQFLDDEVROXWD,QGLTXHD
DOWHUQDWLYDFRUUHWD
D GHYHH[WLQJXLURSURFHVVRSHODDXVrQFLDGHSUHVVXSRVWRSURFHVVXDOQDIRUPDGRDUWLQFLVR,9&3&
&RUUHWDE GHYHGHFOLQDUGDLQFRPSHWrQFLDDEVROXWDHPSUROGRyUJmRMXULVGLFLRQDOFRPSHWHQWH$UW$
LQFRPSHWrQFLDDEVROXWDGHYHVHUGHFODUDGDGHRItFLRHSRGHVHUDOHJDGDHPTXDOTXHUWHPSRHJUDXGH
MXULVGLomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHH[FHomR
F GHYHLQWLPDUDSDUWHFRQWUiULDSDUDLQIRUPDUVHUHQXQFLDDSUHUURJDWLYDGHWUDPLWDomRGRSURFHVVRGHDFRUGR
FRPDVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDLVHSURFHVVXDLV
G QHQKXPDGDVDOWHUQDWLYDVpDFRUUHWD
$XOD3URFHVVRFRQWLQXDomR'LVWLQomRHQWUHSURFHVVRHSURFHGLPHQWR3URFHGLPHQWRVUHVLGXDLVGR&3&GH
FRPXQVHHVSHFLDLVQR'LUHLWR3URFHVVXDO&LYLO3HQDOH7UDEDOKR
&DVRV&RQFUHWRV$XOD
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

4XHVWmR*HLVDSURPRYHGHPDQGDFRPRREMHWLYRGHREWHUDUHYRJDomRGDGRDomRGHXPEHPDYDOLDGRHP
5YDORUHVWHTXHSRUVLQDOIRLDWULEXtGRDFDXVD$SHWLomRLQLFLDOIRLGLVWULEXtGDSHUDQWHXPGRV
MXt]RVLQWHJUDQWHVGD-XVWLoD(VWDGXDOGR5LRGH-DQHLURREVHUYDQGRRSURFHGLPHQWRRUGLQiULR6yTXHDR
DQDOLVDUDSHWLomRLQLFLDORPDJLVWUDGRGHWHUPLQDTXHDDXWRUDSURPRYDDVXDHPHQGDGHPRGRDDGHTXiODDR
SURFHGLPHQWRFRUUHWR,QGDJDVH
)RLFRUUHWDDSRVWXUDGRPDJLVWUDGR"-XVWLILTXH
5HVSRVWD6LPSRLVDTXHVWmRGHYHREHGHFHUDRSURFHGLPHQWRVXPiULRSUHYLVWRQRDUWLJR,,*GR&3&
2EVHUYDUVHiRSURFHGLPHQWRVXPiULR,,QDVFDXVDVTXDOTXHUTXHVHMDRYDORUJ TXHYHUVHPVREUH
UHYRJDomRGHGRDomR 
4XHVWmR5RGULJRFRPDQRVGHLGDGHSURS}HGHPDQGDSHUDQWHXPDGDV9DUDV&tYHLVGD&RPDUFDGD
&DSLWDO1DSHWLomRLQLFLDORGHPDQGDQWHQDUUDHFRPSURYDDVXDLGDGHUHTXHUHQGRDFRQFHVVmRGHSULRULGDGHGH
WUDPLWDomRGRSURFHVVRSRUHVWHPRWLYR&RPRRPDJLVWUDGRGHYHVHSRVLFLRQDUDUHVSHLWR",QGLTXHDDOWHUQDWLYD
FRUUHWD
D GHYHLQGHIHULUSRLVWDOEHQHItFLRVRPHQWHpSRVVtYHODRVPDLRUHVGHDQRV
&RUUHWDE GHYHGHIHULUMiTXHDSULRULGDGHpGDGDDRVPDLRUHVGHDQRV (VWDWXWRGR,GRVR 
F GHYHUiLQGHIHULUSRLVWDOVLWXDomRYLRODULDRSULQFtSLRGDLVRQRPLD
G VRPHQWHGHYHUiDFHLWDUVHWLYHUVLGRLPSHWUDGRXPPDQGDGRGHVHJXUDQoD
$XOD5HYLVmRGRVSRQWRVDERUGDGRVGXUDQWHWRGRRVHPHVWUH
4XHVWmR%UXQRSURPRYHXPDGHPDQGDGHFREUDQoDHPIDFHGH)OiYLRSDUDUHFODPDURFXPSULPHQWRGH
SUHVWDomRTXHDILUPDHVWDUYHQFLGD2PDJLVWUDGRFRQVLGHUDSUHVHQWHVDVFRQGLo}HVGDDomRHRVSUHVVXSRVWRV
SURFHVVXDLVHGHWHUPLQDDFLWDomRGRUpX&LWDGRRUpXDSUHVHQWDVXDUHVSRVWDVREDPRGDOLGDGHGH
FRQWHVWDomRHDUJXLHPVHGHSUHOLPLQDUDIDOWDGHLQWHUHVVHGHDJLUGH%UXQRSRUVHWUDWDUDWpDSUHVHQWHGDWD
GHGtYLGDQmRYHQFLGDFRQIRUPHRVGRFXPHQWRVDFRVWDGRVjLQLFLDOSHORSUySULRDXWRU$SyVDDEHUWXUDGHSUD]R
SDUDRDXWRUVHPDQLIHVWDUVREUHDSUHOLPLQDUDUJXLGDHVWHSHUPDQHFHXLQHUWHHRVDXWRVIRUDPHQWmRFRQFOXVRV
DRPDJLVWUDGR&RQVLGHUDQGRTXHTXDQGRGDSURSRVLWXUDGDGHPDQGDDGtYLGDDLQGDQmRVHHQFRQWUDYDYHQFLGD
PDVHQWUHRRIHUHFLPHQWRGDFRQWHVWDomRHDGDWDGDFRQFOXVmRHODYHQFHXFRPRGHYHUiSURFHGHURPDJLVWUDGR"
5HVSRVWDIXQGDPHQWDGDHPHVSHFLDOTXDQWRjSUHVHQoDRXDXVrQFLDGDVFRQGLo}HVSDUDRUHJXODUH[HUFtFLRGR
GLUHLWRGHDomR
5HVSRVWD'DUSURVVHJXLPHQWRDRSURFHVVRH[LJLQGRGDSDUWHUpRFXPSULPHQWRGDDomR(VWDPHGLGDDWHQGHDR
TXHVHHVSHUDGDFHOHULGDGHHHIHWLYLGDGHGRSURFHVVR
4XHVWmR$FHUFDGHVXVSHQVmRHH[WLQomRGRSURFHVVRDVVLQDOHDRSomRFRUUHWD
$ 6HRDXWRUUHQXQFLDUDRGLUHLWRVREUHRTXDOVHIXQGDDDomRKDYHUiDH[WLQomRGRSURFHVVRVHPUHVROXomRGR
PpULWR
&RUUHWD% )DOHFHQGRRDGYRJDGRGRUpXRMXL]PDUFDUiRSUD]RGHGLDVSDUDTXHVHMDFRQVWLWXtGRQRYR
PDQGDWiULR6HWUDQVFRUULGRHVVHSUD]RRUpXQmRWLYHUFRQVWLWXtGRQRYRDGYRJDGRRSURFHVVRSURVVHJXLUijVXD
UHYHOLD
& 2MXL]QmRSRGHUiFRQIHULUDRDXWRUDSRVVLELOLGDGHGHHPHQGDUDSHWLomRLQLFLDOTXDQGRHVWDQmRFRQWLYHUR
SHGLGRGHYHQGRQHVVHFDVRH[WLQJXLURSURFHVVRVHPUHVROXomRGRPpULWR
' $DXVrQFLDGHLQWHUHVVHSURFHVVXDODFDUUHWDDH[WLQomRGRSURFHVVRVHPUHVROXomRGRPpULWR(QWUHWDQWR
FDVRQmRLQGHILUDOLPLQDUPHQWHDLQLFLDOSRUIDOWDGHLQWHUHVVHSURFHVVXDORMXL]HPIDFHGDSUHFOXVmRQmR
SRGHUiSRVWHULRUPHQWHH[WLQJXLURSURFHVVR
*XLOKHUPH

Mensagens:
Registradoem:4XL0DUSP
0HQVDJHPSDUWLFXODU
9ROWDUDRWRSR
5HVSRQGHU
PHQVDJHP3iJLQD1GH1
9ROWDUSDUD'LUHLWR&LYLOH(PSUHVDULDO
KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W 

)yUXP$MXGD-XUtGLFD([LELUWySLFR7HRULD*HUDOGR3URFHVVR&DVRV&RQFUHWRV&RUULJLGRV81(6$

,USDUD 'LUHLWR&LYLOH(PSUHVDULDO

 ,U

Quemestonline
8VXiULRVQDYHJDQGRQHVWHIyUXP1HQKXPXVXiULRUHJLVWUDGRHYLVLWDQWH
QGLFHGRIyUXP
(TXLSHGRIyUXP([FOXLUWRGRVRVFRRNLHVGHVWHSDLQHO7RGRVRVKRUiULRVVmR*07KRUDV
3RZHUHGE\SKS%%)RUXP6RIWZDUHSKS%%*URXS
7UDGX]LGRSRU6XSRUWHSKS%%

KWWSDMXGDMXULGLFDFRPIRUXPYLHZWRSLFSKS"I  W