Você está na página 1de 19
MINISTER DEZVOLTARI REGIONALE $1 ADMINISTRATIEL PUBLICE INSPECTORATUL De Star IN CONSTRUCTIE onoinut ne. FG din 12 015 Pentru sprobarea Procedurt privind incasareo,vrrérirea,reguartzarea cotelo legale datorae Inspectoratui de Stat i Construct -L8.¢, precum srestituiren Setonitie 2000 entra aprobarcz Normelor melodologice de aplcare & Legii mr. SO/199)_privied autorizareaexecutii lucriilor de construct ci zavaloares Hla (remit) a lucrteilor ~ valoaea decluraté de citys investioupmopretar la ) i situagia in care. solicitantl cereri de restituire este unt din benefice autorizaticd de ‘onstruiredesfiniae, sau o alin persoené fizica sau juried, aecasta va webui sd rezinte documents fn care rez ci este reprezontnts! legal al beneliiaruul cutorizaici de constrite/deffinfare, 5) Cevetle de resttuie depuse in catcul institute! vor ff vesificate de edtre inspector! in onstruci, mn a cbrul evidents se alls obiectivul de investi, sub aspeetul reaitfil 9 exacttafi ssmelor solciate, precum si al incadsisi ta termenul legal ce preseriptic a dreptuhy des coe ‘Compensarea sau estituiteastmiclor in eae. 7) Corer de restituire a sumelos ple fn pls seu naeuvenit in contul LS. fat do abligatin legald, denumit in continue eerere de zestituire, va fi depus ta sediul inspecioratlui judesean mt coastracti, rapectiv sedivl Inspectoratlui in Construcii al Municpiuivi Bueuresti Ba saze edruia a fot excoutate lucrérte de investi, in vedereainregistdni! in eadnal instil 8) La cereren de restituire, al eicei modal este prevaznt in Anexa ir, 2, se Vor anexa cori afc ‘umfioarelor documents: 8) dovada platii(enpis OP/MP), ')autorizaia de constnuizedesfingare; ©) procesul verbal de receptic le temninarca Ivcritlor si declarstin privind valoarea eelvimpocabild.a ucririlorexeculate: ) aruntul pivind inceperea lertrlor; ©) annul privind finlizarea Inert; 2 alte docomente necesure pent verificaea corecitdiii sume! de reat. 9) Coretea de restitire, in criginal, impreunt ex documentele anexate vor ff transmise {nspectorotui in consietii care are in evident cbiectivul de investi din eadnal LJ. CACM. 10) Doeumentatia Inocmits [a nivehu! L.CJLCMB, va fi transmis ctre LR-C. unde se ve {stoceni Pispozifia de restituire, al edcsi movil este prevlzut in Anexa nr. 3 fa prczenta procedud, it ‘maxim 5 zile luritoace de la primitea documenieior 11) Decumentatia privind sumele de resttuit va confine: 4). cererea de resttite, a original, ') nota intocmité de inspector in consteti, n original ©) extrast) de ia hanes si mandetl postal, dup enz, din cate si renal solleitate af resttuit, in eopie; 4) extrasul de la bane din care x4 tevaltevirarea surelsolicitte LS.C., tn eopie ©) autorizatia de constriteldestintace, i copies 8) procesul - verbal de rocepfie In terminaree Ivertrilor gt declarafia privind valowsca reolafimpozabilé2lucrilo exeentit, in eope, 8) anal priving inoeperea lucite, h copies oy anunjalprivind finaiizaree iserarley, in copies 8) dspocitia de resttuts, n orginal; 4) alte documente, dupa exe, in copie 12) Dispozitis de restituire va i semmatl ce cite: 8) _cousiicral din cadrul Compartimentulut Economie ~ Administati, cx abrbuti stabilite in acest sens prin figa postulu, fa robrea nfocmit 4) sof de sericiwinspectoral seal LCMLB, la rubric ,Werifica, ©) inspector sefregioral la rbrica ,Avizat™, [inipectoratalde Bia > — i ~o; meiner | tHoceDURoPERAMONLA —[ comno.w PROCEDURA Baten Direc Feonomc | Det ncsare, ermine rg Lev Rasa eonomict st | Sree eat arate spe me in Constcti~1S.C,pecumstretiones |p yg diferenjetor resultate in urma regulariza 8 I }) Disporisia de restituire, n original, Impreunis cu ducumentatie anenatS, va f transmist eu adres de inaintare cate DEA. 14) Dupt verifcarea excctitifi datelor meationate in Disporzita de resliuire ca datelo ‘menfionate In cereres de cestnre si not intocmité la nivel de LJ.C/LCMB,, aceasta va f somnatt decate: 8) comsiievl din eadrul D.E.A., desemant in acest seus; 15) Seful de servicie al Servciuhi Financier - Contbilitate, ©). directonul DEA, '5) DEA, prin Compartimental Financier ~ Salerizare din eadnul Sevvicilud Finonciar ~ Contato, vs vriica dates inserise fn Dispoztia de resttuire gio va insinea ondorrul egiar dle creditepentrs aprobare, in maxim $ zle ucritoare de la primis documentclor 16) Dispoztfa de restive va fi eprobata de cfire ordonatorsl tester de cede 27) Dups aprobarea Dispoaitiet de restituire, Conparimental Financia» Selatizare va Oordinul de plat pentru restituirea suri solicitae si o va depone la Trezoresia Statulu 18) In bara ordinulu de peta si a cxtrasului do cont, care va confinma rostimizea samei, consilierl din cadvul DEA - Comparimestal Buget - Contabilitste va inrowstta in cotta lees ‘notiafci dinimuarea eurespunsitoars a coteor 19) Nota Satoemita Conform Anexei nr. 1 va fi inroglstratt in moviulul Registatu = SIA ea docursent inte Is nivelal 1J.C/LCM.B, iar Dispocifia de restitire va fi iaegistratl fo mode lat Registraurd SIMA la nivelul LR.C., cu numa de leice $i se va transmite Ie S.C. — aparatul Cente, 20) Documentole aforents fiecivei resttiri de sume vor fi incosariale separst si arhivet la Compartimestal Financisr ~Solarizare din cadrul D-E.A. 9. Disporitii finale 9.1. Evidenta incasérlor pe flecare investitocfpropretar este organizatt tn cadrul LR.C VIC. Be baza docamentelor de plat (in copie) prezentate de fieeare invetitor/proprictr. 9.2. In cazal in care mandatul posiaVontimal de plait nu confine detela de identificare ale Snvesiie’pentra care se achit eotele, sau ru so specifics, in moe coneret, cota pentra care a pitests Suma respectivd, consilccul din cadral Comparimentuisi Beocemic — Administrati al Lic. va Amcesistra sumele incasate ix contulaterent ene de 0, 1%. 93. Ce unmare w solicit investiteruluipropeietarului ssa a verificdilor ofectuate de {inspector in construct, consilieral din cadeul Corsparimentalui Boonomic — Administatival LR.C ‘va efectua rele tre cote in conebiittea institute, in been unui refer iotoemit de inspectoval fn ‘onstructi,avizat de faspectonul se judefean/sefl de brut si aprobat de inspectorul se regional, 9.4. Urmivives Zaeasitilor pe flocare investior/popriciae sevine inspectorul in construct are are ea atvibuti) urmiritea cbietivuli de invesite. fa acca sens, incall sunt iregstate fa. sistemul informatie SAP si exportate in INTRANET de ctr consi cin eadral Compartanentul Economic Admin‘sirativ al LR.C, pontrua consulate verifivate de inspector in construc, 9.5. Adeveringa document doveditor care si certifice cau fost contiate plaie efectaste), {ntocmita conforma Anexe! nr. 4, va ff semnath de iaspestoral ta construct, inspeetoral, set Jdefean/efal B.C.LCALC. sive fi tansmist la LRC, pent afi semnat de inspector get regional 98. fn cazal resttisi unei sume de bani citre invesiterpcopricta, rezultal in. urna regulariziei cote! legae de 0,5% datorate L8.C., 50% din acenstl sume se va scadea cin sumele visa ulterior catte M.D.RA?. | Tnspectoratal de Stat | in Construct Divectia Feonomiea si Administrativ 10.1 Documeatele oe sta ta PROCEDURA OPERATIONALA “PROCEDURA ‘Ancusarea, urmirires, regularizarea Ea. IrRev.0 cotclor legate datorate Inspoctoratat de Sta. ‘in Constructi~ LS.C, precum $i rsttuiren Aiferenelor reaultaten arma regulriei Pag. 13/18 10. Anexe gi urhivri Dasa restiuiri sumelor sunt ashivate ce personalal SmPertimentului Eeonomic - Administaiv din cadnul LRC, Compartimentudi France Sulatizaro— DEA, dup eae, up caz 103 Anexe, = Anexa = Nota = Anexa2 = Cate. ~Anexa }~ Dispoal 102. Extrasele de com emise e unite uszoreil statu se athiveazd I LS.C/LR.CMLC,, de restiuire iti de restitire ~Anexa 4 Adeveringz 11. Cuprins we | ~ Derumitea componente din cain FO TT Paina] ‘componentsi din cadrul PO- _ T sla Tesponiabilor cu elaborare, verifcarea gi aprobarea Cet |__| prosedui operational _ _ 3 Situsfia edie a reviTorin edna cil powedail opeeaionale 3 Lisi euprinnind persoanele ln care se ditwzeac edigaTvizi proc 4 Domeniul 4 | Scop proceci oparato de aplisare a procedurit operafionale elaborarea 5 6 Documents do refering? (reglementiri) aplicabile acti paving ect de buget de venitui si cheltuieli_ Descrierea Defiaiti sf abrevi ale tennenilor wilizati in proceduea operalionala Procedurit operatonsle | npestoratarde Stat |S DNALA taconsrucii-tse.| __ PROCEDURA OPERATIONALA Cop: P.0.030 ~ PROCEDURK Privind incasarea, urmatires, regularizarea | > Rev. Admnotaat | melo kgatedatntelanecorsemtac ge ba Aobetrate, ‘in Constructii~18.C., precum 5 restituiren Pag. 14/18 diferentelorrecultate ia urma regularizavit “ | Anexa nr APROB Inspector Sof Judefean Set BCLCL, Nora Se confirma respectarea prevederilor legate, ealittea si exactitaton sumei de resttet in valoare de ne crn C06 depigeste yaloarea cofelor legale, solictantulud . von Wonfoea Corer de restituire ten. ald oeeomnning Aneegisald la LLCARCBL. ou br seine Auioizalie de consiuite‘destinlare nr, sen CUBES AP oceans Denumire investgi: ‘Adres investi ‘Valoare sutociatie de coustevireldesfingare Aung ineepere cri. ae . Nsloarea final hveticidor execute si declaraia privind Valearea eall-mpacabia laste Steals n baza autorizatsé do construe / desinjare ta cazol persoanelo fide” sjutdiee Snrepistat Ja cutoritetea administatoi publice ocala sr let Sama | Suma ~[Neidataivaloare™>)) Dataineasiril’ | —Sumade | datvrati | achitatt |" OPsauMP | conformextras | restituit Cota 5% Pematiezt, Total | a Documente anexate: 1. cererea de resitur, fa origina; 2. copie a extrasclui de In bane care confirms incasacea sumelor datorate, print sereen fa situatiaestrasé din Toldcrl care se ala pe server] instituted In edreca ispeetoratul de Stat ua Vana) wmCematl isc. | _ PROCEDURK OPPrATIONALA cov:ro.on | PROCEDURA Fa. Rev. 0 imi privind ineasarca, urmirirea, regularizarea init Ramat"! | etter ete tora heparan, Tyeintia1 SC paceman | diferentelor rezultate in urma regularirarii ae ji gop sle OP mandetatul postal, unde este cazul, in cae st rezlteincasaea sume! so afiresiwuitas 4. copie a auorizatci de consirsire/defliotare; copie # procesului- verbal la ‘erinaren luerilor silsau a declataie!prvind valourea Heanimborailt a Iuetioreneestste, a snunjuli privind incepta lvoe & aneep aes privine finalizarea tucriilor, 6. copie aaltor documente solicits, dua car. intocmit, Taspeetor in construct, Daa {pete pesoare le. alten lca pote fra dec eae inpocsb wag, *Ovaoes eth OF su MP nen care tee cade 4 cote. c4 Se cane pt, spectoratul de Stat [ ns A Tonia || ‘in Construeti=1S.¢, | _PROCEDURA OPERATIONALA PROCEDURA - Dircetia Economica yi | _P*i¥ind ineasarea, urmirirea, reguiarizarva Ba. Revo inca" | cicericdacmictarergtrs | RMR | ‘Ta Constructii— 1.3.C., precum sé restituiren Pag. 16/18 | siterentoerzatate in ur Lo Seater rela i arma re as Anes an 2 ‘Ceuere Du RestrruRe Ne nse i de me. a PrP, 19), 6¢ eat etn ; am og Monte tp sewn cea wind CELE ie i vest) ad we a cement “agg TSA og MAR vail Sit a 21, EN smth oe indie Resitiee va Nef conc sol 9, cot WAN SOs Coin Senin 1. (dsc oe carat) Noth: eitiea mal na mi de 300 icmp fe Spouse fi nasa, Se acon Sanee ined ei incence de aun Fst vu soca w veep true cn liza demi ecrspneoes eiea amelor ven persuneler pce e a efcinCunal pn sacenees Sree a at anced bid sot nerd ats 2 Beesmies ars nfo pike Sasa Denanca rp fal comet ininsame shat 2 Nini su demanea sae te 2 eee cra ical compet in ainsi oie cocci ane Tis Se cree aon anh su zn Ss canyee ta sétnen {usm sms perm ces slit ets, 2 ie sf tas 2 Semin tuo pis np fa eigenen up ca, Seee reves marl pent case wc eee, expec dd une od Pete psa acwren 2 Sino cost ire "nese se dae resets rk ) Cos BAN ater conti incre sree me aeenieumienbiecitreceritinsipe! ules dhe cpl de pal, cla ewe sll a deatioeoat Tnspeeioratil de Stat | DURA ALE) : | Coan SLAC | MROCLOURA OFERATIONALE [cons rO.uw PROCEDURK Fa. Rov. 0 brivind incasarea, armirirea, regulaticarca Rurctla Economics gi ‘otelortegale datorate Inspectoratubi de Stat |——— ee in Constructit—LS.C., precum $i restituires Pag. 17/18 Aiferenjelar recultate fn urma regulariclrit e | Anesa ar APROR, ORDONATOR TRRTIAR DE CREDITE, In boza eerert ar in dua de + sliitantau . 460 aT MLR oie ence ea ae ap dbl sx8nd CULENP sonra vrs QF! walt Treoorsie Stale "nega I es OU “din data de au fost efecmate verifies! cu privive te siuatia ‘garsor ple In plus fs de obligaia de ptt, incase Ga moncatel eeebOn a in data dee “nsuindde be Soames erties dre do cea sl sfctaruti pon sae 18 J ee ‘Suma care face object resttit a fost ath eo 4a contul de vecitrt proprit 50.00 eu OP ns in dete de ee SO Hotel de seen I = contal de siaponbil peneu sume de mands tn depeit (30%) $0.08 eu OP on. in daa de ~ in sum toulade = Ireanml de disput ports smc de mendat $i in depozi (50%) 5005 cu OP a, sin dota de in sum tana tei Sm 0 nnn va at in ont secant ate + din coma de venturi peop 8. 34.80.09 sane de Ia. {cunts de caponisl penta sme de mana deport 30) 3008 sama de i “dn cont de eponiil pentru sue de rand 5a deport (3090) $0.03 eee oe ek Diseeia Evonomic Adina Direct, “ Servi Finesciar«Contabitate Sefservieta, Veriict, CompatinetelFinansior- Saree, INSFECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCT, = va, ert Porc aspect Set Region SefeericnrapectaseP LOM, ‘Namsesipararck anele spams Dat Date os Semuawes Senna inacase Fc comatier Nunes prem Date rene Semin Taapectoratal de Sat Aoepetorside Sit |" PROCEDURA OPERATIONALA covro.cw | PROCEDORA nman este penn teen mere egubrares ; Diet eoomit st | edt ett Sot SE a oar diferentelor reaultate im wma regulariravii Pag. 18/18 Amexa nr Antot -Inspectoratul Regiomal ta Constrnetit sou Nr, ain 20... ADEVERINTA rin prezonta a adevereste ed, Ia data poezentel seen ne “ou ——— sw & Yirat_cotele legale datorate I.8.C. pentra obiectivul de nn situs in investi 7 ‘olevit autorizatie! de constrvnatdesfiinjane clei Sama ‘Sama “ rerultatd in | Suma | Nr/data/vatoare | Data tucastrit Sam Cote ‘unme| achitats | OPsau MP | conformextras | Sa40rath regolarizirit o1% ‘Sume aferente ‘cotelor legate achitate |_ anterior 05% Penalita ‘Total ‘Fase penn Teo Peniru cotele legale care se viscava Ja Ingpeetonatal de Stat in Construcfii - 18,C, nt se celibereaz facta. INSPECTOR $EF REGIONAL, INSPECTOR SEF JUDETEANSEF R.CLCLC, INSPECTOR IN CONSTRUCT,