Você está na página 1de 4

PEDAGOKA RADIONICA

VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA


Voditeljica: Petek Ines
Nadnevak: Utorak, 2.6.2015.
Podruje: SOCIO-EMOCIONALNO, KREATIVNO
Tema: Verbalna i neverbalna komunikacija
Vrijeme trajanja: 60 minuta
Mjesto odravanja: Ueniki dom S Pregrada (uionica I. kat)
Ciljana skupina: uenici II.B odgojne skupine
Cilj: - razvijanje vjetina i sposobnosti potrebnih za uspjenu komunikaciju
Ishodi:
-

diskutirati o vanosti verbalne i neverbalne komunikacije


uoiti utjecaj stavova, uvjerenja i oekivanja na komunikaciju
prepoznati vanost neverbalne komunikacije
prepoznati znakove neverbalne komunikacije
stvarati pozitivnu klimu u odgojnoj skupini
analizirati tuu i vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju
odigrati Komunikacijski kviz

Oblici rada: - individualni rad, grupni rad, frontalni rad, rad u odgojnoj skupini
Metode rada: - razgovor, diskusija, sluanje, gledanje, rasprava, pouavanje, predavanje,
demonstracija, pedagoka radionica

Materijal/Sredstva rada: - prilozi


Literatura i izvori:
KNJIGE, PRIRUNICI I ASOPISI:
1. Fajdeti, M. i suradnici, Didaktiko- metodiki prilozi, Agencija za odgoj i
obrazovanje, Zagreb, 2011.
2. Sunane zrake odrastanja: Radionice-materijal za provoenje projekta,KrapinaPregrada, 2003.-2004.
3. Humane vrednote-Odgoj za humanost; Prirunik za uitelje, Zagreb 2001.,
str.136.,141.i 146.
WEB STRANICE:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Neverbalna_komunikacija (posjeena 1.6.2015.)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Komunikacije (posjeena 1.6.2015.)
https://bs.scribd.com/doc/118953609/verbalna-i-neverbalna-komunikacija
(posjeena 1.6.2015.)

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Profesionalna_komunikacija_vjezbe.pd
f (posjeena 1.6.2015.)

Tijek rada:
1. UVODNI DIO:

(10 minuta)

1.1. Ledolomac: Predstaviti se bez rijei


10 minuta
Voditeljica/odgajateljica trai od uenika da predstave zanimanje jednog roditelja pokretom
tijela i bez rijei (neverbalno).
2. SREDINJI DIO:
2.1.

Aktivnost: Put na pusti otok

(35 minuta)
10 minuta

Voditeljica/odgajateljica daje uenicima upute da sjednu u krug. Zatim navodi svoje ime i
stvar koju e ponijeti sa sobom na pusti otok. Samo voditeljica/odgajateljica zna za kriterij
naziva stvari/predmeta (naziv stvari/predmeta treba poeti s prvim slovom imena
voditeljice/odgajateljice odnosno uenika/ce, na primjer: Ja sam Ines i ponijet u iglu).
Zatim voditeljica trai od uenika/ca da kau svoje ime i (jednu) stvar koju bi ponijeli sa
sobom na pusti otok. Voditeljica odreuje moe li uenik/ca ponijeti stvar/predmet ili ne, s
obzirom na kriterij. Krug se ponavlja dok svi uenici ne shvate da je klju u prvom slovu
imena pa tek onda svi zajedno mogu krenuti na put.
2. 2. Aktivnost: Komunikacija
10 minuta
Nekoliko uenika odgovara na pitanje-to je komunikacija? Odgajateljica potie na razgovor
o vrstama i ulogama komunikacije (prilog 1).
2. 3. Aktivnost: Pogodi istinitu priu
15 minuta
Tri dobrovoljca izau izvan uionice i zajedno se dogovaraju o jednoj prii koja mora biti
istinita za jednog uenika (jedan uenik prepriava svoju istinitu priu, a dvojica lau tj.
prepriavaju priu prvog uenika kao da se dogodila njima). Istu priu sva trojica prepriavaju
uenicima u razredu koji pak moraju otkriti koji od njih troje govori istinu,a tko lae (uenici
trebaju obratiti pozornost na njihove pokrete, ton glasa, geste, nain izraavanje). Slijedi
razgovor o provedenoj aktivnosti.
3. ZAVRNI DIO:
3.1.
Komunikacijski kviz

(15 minuta)
10 minuta

Voditeljica/odgajateljica ita mitove/tvrdnje o komunikaciji ena i mukaraca


Komunikacijski kviz (prilog 2), a uenici pogaaju jesu li tvrdnje tone ili netone.
3.2.
Evaluacija
5 minuta
Slijedi rasprava o tome to su uenici novoga nauili, te kako su se osjeali za vrijeme
radionice.
Voditeljica/odgajateljica: Ines Petek, prof.

PRILOG 1

KOMUNIKACIJA
Termin komunikacija potie od latinske rijei comunicare i znai uiniti zajednikim dok
imenica commonicatio sadri znaenje zajednice i obraanja. Osnovna odreenja ovih
pojmova nisu nita drugo do uspostavljanja zajednice ,tj.drutvenosti. U tom smislu moe se
rei da je komunikacija prijelaz od individualnog ka kolektivnom.
Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova.
Komunikacija se dijeli na mnoge podskupine kao to su:
verbalna i neverbalna
govorna i pisana
namjerna ili nenamjerna
posredna ili neposredna
ovjek najvei dio svoga vremena provodi u komunikaciji s drugim ljudima.Meutim pri
verbalnom komuniciranju, svaku poruku,osim samih rijei ine jo i dvije
komponente:koritenje glasa(ton glasa,boja,brzina govora,glasnoa,izgovor,pauza u govoru),i
koritenje tijela (mimika i gestikulacija). ovjek se pri interakcijama,licem u lice najvie
usredotouje na svoje rijei,i zaboravlja kako pri tome njegovi pokreti,stavovi i izrazi lica
kazuju svoju priu.
Verbalna komunikacija je komunikacija koju pojedinac ostvaruje govorom (i pismom, kao
zapisom govora).
Neverbalna komunikacija je nain kojim ljudi komuniciraju bez rijei, bilo namjerno ili
nenamjerno. Neverbalno ponaanje se koristi za: izraavanje emocija, pokazivanje stavova,
odraavanje osobina linosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije.
Neverbalni znakovi ukljuuju:

izraze lica,
ton glasa,
geste,
poloaj tijela ili pokret,
dodir
pogled

PRILOG 2

Komunikacijski kviz
1. Mukarci priaju vie od ena. (tono)
2. Mukarci u razgovoru vie prekidaju ene nego to prekidaju druge mukarce. (tono)
3. Tijekom razgovora ene vie gledaju u sugovornika nego to to ine mukarci. (tono)
4. ene se bolje slue neverbalnom komunikacijom od mukaraca. (tono)
5. ene rukovodioci komuniciraju s vie emocionalne otvorenosti od mukih
rukovodilaca. (netono)
6. Mukarci su manje skloni nametanju tema razgovora i nastoje due odrati razgovor
od ena. (netono)
7. Kad se u razgovoru upotrijebe rijei poput ljudi ili ovjek automatski se time misli
na oba spola. (netono)
8. U razredu uenici dobivaju vie kritike i prigovora od uenica. (tono)
9. ene su sklonije otkrivanju osobnih pojedinosti iz svog ivota od mukaraca. (tono)
10. ene govore ivahnije od mukaraca. (tono)
11. ene doputaju da im se sugovornici vie priblie. (tono)
12. Mukog govornika se slua paljivije nego enskog, ak i kad je rije o istom govoru.
(tono)
13. ene se slue neizravnijim stilom komuniciranja od mukaraca. (tono)
14. ene e ee odgovoriti na pitanja koja im nisu upuena. (netono)
15. Mukarci se smiju vie od ena. (tono)

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/Profesionalna_komunikacija_vjezbe.pd
f