Você está na página 1de 59

9

1
Lvjv wRc Pc mgy` mKZi w`K QyUwQ| wRc PvjvQ GK
ZiYx| gq`i eqm wRm KiZ bB; wK eqm aviYv Kivi
Ici Kvbv wblavv AvQ ej Avgvi Rvbv bB| Avgvi aviYv,
WvBwfs wmU emv gqwUi eqm AvVviv eQi| GB gyn~Z myKveveyi
`yUv jvBb Lye gb coQ, AvVviv eQi eqm Kx `ytmn / avq bq
gv_v Zvjevi SzuwK| Avgv`i wRc PjQ waZ MwZZ|
c`v_we`vq RbwQ, MwZ `yB cKvi: mylg MwZ Avi Amg MwZ| wK
Avgiv QyUwQ ZZxq cKvi MwZZ| Zv njv: waZ MwZ!
APbv kni| hvwQ APbv mKZ| nqZv m KviYB wKQyUv
dzidzi gRvR AvwQ| wSiwSi evZvm Gm Mvq AvQo coQ| Avn&,
Kx ckvw! mvivwU Rxeb hw` GfveB cvi Ki w`Z cviZvg| ^v_i
cw_ex Avi fvjv jvM bv| gvbyl gZvi Rb LybvLywb Ki, UvKvi
cQb cvij DmvBb evi PqI `ZMwZZ QvU, GK UzK iv
Rwg Kbvi Rb cyiv jvBdi myL-kvwK Kei `q| mfZv hZ
GMvQ, ZZB Gme evoQ| Kwe njvj nvwdR GB mfZvK
ejQb Akxj mfZv| wZwb GRb AwZwi evKeqI Kibwb|
gv `y K_vq ejQb, wbDUb evgv evS / gvbyl evS bv!
GB ivv mvRv Pj MQ mKZ| Avi wgwbU `yqKi c_|
ivvi `ycvk AvwjKvi mvwi| wewsjvi cQb gv_v DuPz Ki AvQ
wUjvkYx| wUjvjv QvU Nvm AvQvw`Z| mjvi mvgb
AvwjKvjvK ek Amnvq jvMQ| GB AmnvqZB mw KiQ
gbvgyKi `k!
`o wgwbUB Avgv`i wRc cuQ Mj mKZi KvQvKvwQ|
wK G Kx! nVvr me gvbyl cvYcY QvUvQywU i KiQ| Zv`i
wPrKvii k Avgvi Kvb AvmQ| PvLi cjK Kv_v _K
10

RgKvjv gN Gm cyiv AvKvk Qq djj| mgy`i w`K ZvKvZB


Avgvi m~Y kixi Aek nq Mj|
gb nQ, mgy`i cvwb AvKvk ch DV MQ! G hb
Kvbv fqven PjwPi `k| wekvj cvnvo AvKwZi Acwigq
mvMii cvwb aq AvmQ Avgv`i w`K| KvMRi bKvi gZv
fvwmq wbq AvmQ GKwU RvnvR| wKQy wPv Kivi AvMB dzj-duc
IVv dwbj Rjivwk Avgv`i Mvm Kij|
Avwg cvYcY Pv KiwQ GKUz wbtkvm bIqvi| axi axi
Avgvi PZbv jvc cvQ| Kvb avcv ai hvIqvi gZv Aev| hb
GK knxb Zij fyeb Avwg| gv_vi Ici RvnvRi Zjv `LZ
cvwQ| Zvi gvb AbKUv Zwjq MwQ| kixii mg kw w`q
klevii gZv `g bIqvi Pv Kijvg| GZUzKz KvR njv bv| kyay
KB evoj|
Avi cviwQ bv| wbtkvm bv wbZ cvivi hYv GZUv fqven!
Avwg hYvq AvZbv` Ki DVjvg| aovK Ki DV emwQ| Nyg fO
MQ| cyiv kixi Nvg GKvKvi| Kx fqven ^c!
gRvRUvB weMo Mj| Gi Kvbv gvb nq? cici `yivZ
`yt^c `Ljvg| GLb nvwUK Pv! `yt^c nvwUK Kivi Kvbv BQv
Avgvi bB| Mvbi Mjv mv AvgvK `bwb| Zv bv nj gb kv
Kivi Rb nqZv wPrKvi Ki Mq DVZvg, Avgvi ^cjv Kb
Ggb ^c nq...| AvRe ^c!
Gme AvRe ^ci Kx Kvbv wekl A_ AvQ? RqxZvK
wRm Ki `Lv hZ cvi| RqxZv Avgvi Qvx| Kvm Ub-G co|
nvZ `L fwelr ej w`Z cvi| AvvbwgZI Ii vb fvjv|
gvSgvS Mn-Zviv wbq PgrKvi me Z_ kvbvq| nqZv ^ci
A_I ej w`Z cvie|
MZKvji ^cUv wQj ek nvmKi| ^c wbRK Avwevi
Kijvg RvgMvQi gMWvj| Kxfve MvQ DVjvg, mUv ^c AvgvK
`Lvqwb| Kvwnwb iB nqwQj hLb Avwg MvQi gMWvj| GK Zv
RvgMvQi Wvj fyi, Zvi Ici mB WvjB KvKi evmv|
11

`Ljvg, KvKi evmvq `yUv KvK bv KvwKj Qvbv Kvi Kvi


KiQ| Avwg Zv gMv Ubkb co Mjvg| gv KvK Pj Gj
gnvwec`| Qjejvq wegy nq GK gyiwMi QvbvK Av`i KiZ
wMqwQjvg| m mgq KvK h gv gyiwM Gm nvwRi njv| Do
Gm Wvb Mvj bL w`q UvUz GuK w`j| gyL _K GLbv mB
cwZ`vbi wZwP gyQ hvqwb| ZvB evPv-KvPvi KvQ _K Avwg
GK k nvZ `~i _vwK|
bwQ hLvb evNi fq, mLvb mv nq| wK Avgvi
^ci , hLvb KvKi fq, mLvb mv nq! nVvr gv KvK
KKk K wPrKvi KiZ KiZ QyU Gj| Avwg kvwwcq gvbyl|
fvejvg, AvjvPbvi gvag mgSvZvq cuQvbvi Pv Ki `wL|
wK gv KvK Kvbv wcxq AvjvPbvq emj bv; eis AvgvK AvgY
Ki emj|
KvKi jvMvZvi AvgYi Kgm~wP VKvZ wMq Avwg Wvj
fO wbP coZ jvMjvg| eve co ei m~ Avwevi KiQb
wevbx MvwjwjI| wK ^c co ei m~ GLbv AvweZ nqwb|
GI wZbwU m~ Zwi Kiv hZ cvi|
1. ^c co eI IRbnxbZv Abyfe Ki|
2. ^c co e gvwUZ co gvRv fvOvi AvMB ^c fO
hvq|
3. co ei ^c fO Mj ^Mxq ckvw Gm fi Ki
Zvi kixi-gb Ryo|
^ci ga gvwUZ co gvRv fvOvi AvMB Avgvi Nyg
fvOj| ZvB MZKvjiUvI `yt^c njI RM IVvi ci Lye GKUv
Lvivc jvMwb| eis gb nqQ, bZzb Rxeb cjvg| wK AvRK
Avwg NgUg Awi| mwZ hw` Nygi ga gi hZvg!
`yt^c wbq `ywvq co MwQ| UvKvq hgb UvKv Avb,
Zgwb Avgvi Rxeb `yt^c eywS eq AvbQ `yt^c| Avwg nq DVwQ
wmwiqvj `yt^c`kK; AbKUv wmwiqvj wKjvii gZv! wK wmwiqvj
wKjvi cvq Zw Avi Avgvi fi KiQ AZw|
12

GLb ivZ cvq mvo wZbUv| MZKvjI Nyg fOwQj GB


mgq| ^ci UvBwgsq wgji evcviwU KvKZvjxq nZ cvi| Avwg
mgq `wL gvevBji NwoZ| Avgvi ig Ab Kvbv Nwo bB|
KviY hLb Kvbv eB cwo ev iZc~Y KvR Kwi, ZLb `qvj Nwoi
KuvUvi g`y wUKwUK AvIqvRI Avgvi gbvhvM wPi aivq|
nVvr Avkcvki Kvbv evmv _K Avjvg-Gi k fm
Avmjv| ivR wVK ivZ mvo wZbUvq GB Avjvg eR IV Avi
Avgvi Nyg fO hvq| AvR Aek ^c `Lvi KviY GKUz AvMB Nyg
fO MQ| Avjvg-Gi AvIqvR Kvb evmv _K Avm, mUv GLbv
aiZ cvwiwb| KD nqZv ivZ covbv Kivi Rb G mgq Nyg _K
IV| c_g hw`b Avjvg evRvi k Avgvi Nyg fvOj, mw`b
fewQjvg KD KuvPi Mvm fvOQ| KviY AvIqvRUv KuvPi Mvm
fvOvi gZvB|
gvevBj mgq `Lvi mgqB `LZ cjvg, 57Uv wgmW Kj!
gvevBj mvBjU Ki NywgqwQjvg ej Ui cvBwb| RqxZv ivZ 1Uvi
w`K 5evi Kj KiwQj| Zvici AcwiwPZ GKwU b^i _K 52Uv
Kj| eySZ cviwQ bv, Kx i nqQ| GUv wK AviKUv `yt^c? GKwU
b^i _K 52evi AvgvK Kj Kiv nqQ! RqxZv wbqB GB
cvMjvwg Kiwb| AcwiwPZ b^iUvq Kj Kij evSv hZ cvi|
nvjv, K ejQb? GB b^i _K AvgvK AbKevi UvB
Kiv nqwQj|
Avwg bkvevev|
wR, K ejQb?
ejjvg Zv, bkvevev| ZzB KWv?
GB bkvevevUv Avevi K? RxebI bkv-Ukv Kwiwb|
bwQ, KD GKevi bkvq coj, mvivRxeb UvBg-Uz-UvBg bkvB
Zvi Ici coZ _vK| dj bkvKvix bkvi Li _K Avi
KLbvB eivZ cvi bv| wK AvR Zv `LwQ, bkvq bv cojI
^qs bkvevev Avgvi Ici Gm coQ| Avwg Kvgj myi RvbZ
PvBjvg, KvK PvQb?
13

bkvevev KKk K ejj, gvBqvWv KB?


GUv Kx aibi ck! Avwg bkvevevK ejjvg, Avcbvi K_v
wVK SzSjvg bv|
_veovqv bkv QyUvqv w`gy| IB gvBqv KB? bkvevev LuwKq
DVj| Avwg Kj KU w`jvg| Kx gykwKj, G Zv `wL `yt^ci
PqI fqven! Avgvi PZb Ges AePZb Rxeb`yBqiB `wL
Avjy_vjy Aev| Nygvbvi AvM wgwmi Avwj wmwiRi GKwU eB
cowQjvg| eBqi bvg wec`| mLvb Avdmvi Dwb bvg GK
f`jvK nVvr Lqvj Kijb, wZwb eovji me K_v eySZ cviQb!
AvgviI wK Avdmvi Dwbi gZv Aev njv? nqZv Avgvi
gvevBj Kvbv KjB Avmwb| nZ cvi, bkvevev ejB eve
RMZ KD bB| `yt^c `Lvi ci nqZvev Avgvi D gw Gme
nvjywmbkb ZwiZ e nq coQ|
weQvbv _K DV covi Uweji KvQ Mjvg| GK Mvm cvwb
Ljvg| AvcvZZ Nyg Avme ej gb nq bv| ZvB igi evBi
Lvjv Qv` Pj Gjvg| wKQyY Qv`i Gcvk _K Icvk nuvUvnuvwU
Kijvg| LvwbK Kvw fi Kij Nygi cwZ wbjvg|
Avgiv _vwK wgicyi `yB b^i| evmvi mevB _vK cvuPZjvq|
Avwg _vwK Qv`i GB igwUZ| GK ig, m AvUvPW ev_| GKRb
_vKvi Rb ^M| wbwiwewj _vKZ Avgvi fvjv jvM| ZvB G eev|
bkvevev Kj KiB hvQ| gvevBjUv covi Uweji Ici
ivLjvg| eySZ cviwQ, Avgvi dk GKUv Nygi `iKvi|
weQvbvq q Nygi Pv KiwQ| cw_exZ mePq kvwc~Y
Kgm~wP njv Nyg| `k bq AvU mvZ Qq ...|

14

2
RqxZv`i evmvq XyKZB gRvRUv weMo Mj| WBsig em AvQb
RqxZvi evev| GB gvbylwUi cvk emv Avi dYxgblvi Ici emv GKB
K_v| fxlY hYv`vqK! jvKUvi gv_vi AaK Ryo UvK| BQv Ki
VvVv dj evwK AskUzKzI wKqvi Ki w`B|
RqxZvi evev wUwf `LwQjb| Avwg Zvi gyVv Mj ewiq
hvIqvi Pv Kijvg| evU wgRviewj dBjW! wZwb AvgvK gyVve`x
Ki djjb| h_vixwZ Kvbv f~wgKv QvovB i Kijb, Bqvsgvb,
Zvgvi wK gb nq gyevRvi A_bxwZ Avgv`i Rb fvjv?
c_g w`b _K hZeviB `Lv nqQ, f`jvK ZZeviB
AvgvK wekvqb, wek Dvqb, wek ivRbxwZ, wek KUbxwZGme wbq
ck KiQb| wZwb Rvbb h Avwg megv Bwwbqvwisq fwZ
nqwQ| ZvQvov cwZeviB webqi m IbvK ejwQ Avgvi Gme
welq bjR k~b| ZviciI wZwb GB UvBci ck Kib| klgk
ZvwQji nvwm nm wbRB Di `b| cwZmvvZ GfveB Avgvi
`o-`yB Nv b nq|
AvRK nvZ ewk mgq bB| mvi ci GKwU cvMvg
AvQ| wKy fvewQ, AvRK Zvi me cki Di w`e| bv RvbjI
Di w`e| cqvRb bkvevevi gZv `y-GKUv K_vI ejv hZ cvi|
ay AvwgB wei nj cKwZi weiwmswk mvgvev b ne|
Rbb Avwg cvKwZK fvimvg gwKi gyL wbq hZ cvwi bv!
Kx Bqvsgvb, ejQ bv Kb, gyevRvi A_bxwZ wK Avgv`i
Rb mydj eq Avbe?
wR Avbe, Avj| nvbWW cvmU mydj eq Avbe|
Avwg nvbWW cvmU bv eyS Di w`jvg; wK Avgvi Di
gb nq KvR njv| RqxZvi evevi gyL weiwfve dzU DVj| wZwb
15

weiw wbq ejjb, gyevRvi A_bxwZ evcviwU AvgvK GKUz


evSvI Zv|
GwU njv gyvji evRvii A_bxwZ|
gyvj! wZwb hb AvKvk _K mvdvi Ici cojb|
wR, gyvj| h Aj gyv cvIqv hvq| gyv gvb cvj|
Gme b KD hw` cvj nvieviK gyvj fe emb, Zvnj wZwb
fyj Kieb|
RqxZvi evev PvL MvjMvj Ki Avgvi w`K ZvKvjb|
mB Mvj PvLi iwWqvm axi axi evoQB| eySZ cviwQ, ePviv
`viY kKW! nVvr wPrKvi Ki DVjb, AvB iwngv| RqxZvK WK
`| Ii wUPvi GmQ|
_v BD Avj| hvK, G hvvq euvPv Mj|
RqxZvi evevi KqK gvm AvM Icb nvU mvRvwi nqQ|
ePvivi nvUi AmyL, WvqvewUm, wKWwb wWwRRmeB AvQ| AmyLi
wWev nq GKRb gvbyl AviK gvbylK Kxfve GZUv wei KiZ
cvi, Zv Avwg fe cvB bv| hvnvK, Avgvi K_v b DRbvq bv
gi MjB njv| Avwg myimyi Ki Wwqsigi cvki GKwU ig
Pj Mjvg|
GKUz ci eB-LvZv wbq RqxZv Gj| PvL-gyL AKvi|
gqwU Zvi evevi gZv weiwKi bv njI gvSgvS fvjvB Rvjvq|
fvBqv, Avcwb Avgvi Kj wiwmf Kib bvB Kb?
eySZ cviwQ, RqxZvi evevi gyVvgy nq GK wec` cvi
Ki Gjvg wVKB; wK cv coQ AviK wec`! RqxZvK ejjvg,
Avmj Ui cvBwb| gvevBj mvBjU iLB Nywgq cowQjvg|
Avcwb Rvbb, Avgvi KZ eo wec`?
avr gq, Avevi wec`i K_v| wbRi wec` mvgj Kj cvB
bv, GLb AviKRbi wec`i K_v bZ ne| gb gb K_vjv
Svojvg wVKB; wK gv_v Vvv iL ejjvg, bv Zv| Kx nqQ?
_vK| Avcbvi Avi kvbv jvMe bv| GKevi KjevKI Zv
KiZ cviZb|
16

Avwg Avi ZK Mjvg bv; eis cwiwwZ Avq Avbvi Rb


ejjvg, Avmj ZvgvK Kj Kiv DwPZ wQj| fyj nq MQ| Zv
Zvgvi wec` Kvb kYxi?
wec` Kvb kYxi gvb?
kvbvwb, N~wYSo nj ej Pvi b^i uwkqvwi msKZ, wZb
b^i mZKZv msKZ, cuvP b^i wec` msKZ A_ev bq b^i gnvwec`
msKZ?
u, bwQ|
Zvnj eySZB cviQ| wec` nZ cvi uwkqvi nIqvi gZv
wec`, mZK nIqvi gZv wec` ev ayB wec` A_ev gnvwec`|
AvgviUv gnvwec`|
gnvwec`!
ug, AvgvK bkv`v`v dvb KiwQj|
bkv`v`vUv Avevi K?
bkv`v`v njv bkvevevi evev|
I, wPbwQ|
wPbQb gvb! Avcwb Kx bkv-Ukv Kib bvwK?
bv, Zv bv| AvM Zvgvi NUbvUv wb, ci me ejwQ|
c_g dvb KiwQj bkvevev| AbK ivZ| evievi dvb
Ki wWve KiwQj| Avwg Kx Kie fe cvwQjvg bv, klgk
AvcbvK dvb Kijvg| wK Avcwb Kj aijb bv| ZvB gvevBji
me Kj Avcbvi b^i WvBfvU Ki iLwQjvg|
Zvnj Zv wbRB GLb eySZ cviQ, bkvevev bvgUv Avgvi
Kb Pbv Pbv jvMQ| IB PxRi m ivZ Avgvi K_v nqQ| wK
IB cvMj-QvMj Zvgvi gvevBj b^i cj Kxfve?
mKvj Kj WvBfvU wWAvKwUfU Kivi ci bkv`v`vi Kj
cjvg| ejj, GKwU evmi wmUi cQb Avgvi gvevBj b^iUv
cqQ|
Avh! evmi wmUi cQb Zvgvi gvevBj b^i Mj
Kgb Ki?
17

Zv Rvwb bv| bkv`v`vi Qj bvwK mvivivZ AvgvK Kj


Ki Kv nq mKvj Nywgq coQ| Avi mvivw`b Kj Kivi `vwqZ
evevi Ici w`qQ| bkv`v`v GLb mgvb Kj KiQ| gvevBj
Avgvi ig mvBjU Ki iL GmwQ|
Zywg IB b^i _K dvb Avmj Avi wiwmf Kviv bv| hw`
Lye ewk wWve Ki, Zvnj Avgvi b^i Avevi WvBfvU Ki
iLv|
_v BD mv gvP, fvBqv|
IqjKvg| AvQv, Zzwg wK ^ci evLv w`Z cvi?
fvjv ^c bv `yt^c?
`yt^c|
`yt^c KvDK ejv wVK bv| GgbwK wbRI evLvi Pv Kiv
DwPZ bv| Ze `yt^c `Lj wKQy Avgj KiZ cvib| bU mvP
KijB cveb|
Kb, `yt^c evLv Kij Kx nq?
Agj nq|
wK Kx Kie ejv, ^c `yBUvi evLv Avgvi Lye bZ BQv
KiQ|
Kx Ggb ^c `LQb wb|
Avwg RqxZvK ^c `ywUi Kvwnwb ejjvg| RqxZv KzuPK
wPv KiZ jvMj| AvRK gqUv K_v ejvi mgq Wvb nvZ ewk
bvovQ| AvM KLbv Gfve K_v ejZ `wLwb| RqxZv Wvb nvZi
gagvq GKwU bZzb AvswU ciQ| ek jvMQ!
nvZ bvovZ bvovZ RqxZv ejj, AvcvZ`wZ ^c `ywUK
Lvivc gb njI Avwg cwiYwZ wK Lvivc `LwQ bv| AvdUvi Aj,
me fvjv Zvi, kl fvjv hvi, ZvB bv?
ug, ^ci evLv Kx?
GKUv ^c Avcwb `LQb cvwbi ga Avcbvi `g e nq
AvmQ| eySZB cviQb, mvgb Avcbvi Rb wec` Acv KiQ|
wK mLvb GKwU RvnvRI `LQb| ^c RvnvR `Lvi A_ njv
18

gyw cvIqv| myZivs, `ywvi wKQy bB| Avgiv cwZwbqZ KZ iKg


wec`B bv cowQ| wec` _K Dvi cvIqvB njv Avmj evcvi|
Avi Ab ^ci evLv?
gyL GKUz Mxi Ki RqxZv ejj, Ab ^c Avcwb
`LQb, KvK| ^ci KvK njv cvcvPvix cyili cZxK| m
Avcbvi Ici nvgjv KijI Avcwb wK Zvi nvZ aiv Lvbwb| ZvB
G ^ci kl A_I fvjv|
Avwg nm ejjvg, fvjv njB fvjv|
nVvr evmv _K Kj Gj|
nvjv, gv|
bwQm, wevbx w``vi bvwK fxlYfve Amy nq coQb|
GKUz AvM Av^yj Ki jvKRb ZvK nmwcUvj wbq MQ|
Kx ejQ! Kvb nvmcvZvj?
Uwjwfkb `LvQ qvi nmwcUvj| AvRK wK Zvi
wmbgvi wcwgqvi kv ne?
nIqvi Zv K_v wQj|
ZzB mveavb _vwKm, evev|
wVK AvQ, ivLwQ| ci K_v eje|
RqxZvK ejjvg, AvgvK GLbB hZ ne|
Kx nqQ, fvBqv?
Avgv`i cvki evmvi GK wevbxi K_v ejwQjvg bv?
wR, wevbx w``vi|
Dwb nVvr Amy nq coQb| AvRK mvq vi
wmbc Ibvi GKwU PjwPi wcwgqvi kv nIqvi K_v| mKvj
evmv _K ei nIqvi mgq `Ljvg, `k-we`ki mvsevw`Kiv Zvi
evmvi mvgb wfo KiQb| GLb Lei cjvg, Dwb nvmcvZvj|
Avq nvq, ejb Kx!
Avgvi GLbB hvIqv `iKvi|
wVK AvQ| wK GKUv evcvi eySjvg bv|
Kvb evcvi?
19

Dwb wevbx gvbyl, PjwP evbvjb h!


GwU Kvbv mvaviY PjwP bv| GK bZzb UvBci
Avwbgkb gywf ejv hZ cvi| GB gywfi wekl ewk njv, Gi
Kvbv wbw` Kvwnwb bB| gywfi wgvwK Kvivijvi ga wZwb
Kxfve hb cvivbvPvivj BbUwjR XywKq w`qQb| mB
Kvivijv bvwK BQvgvwdK AvPvi-AvPiY Kie| mme wbqB
Kvwnwb Zwi ne| GKK kv-Z GKK Kvwnwb; Avi mB Kvwnwb
NUe GKK fbyZ| GKwU kv-Z GKwUgv fbyZB me NUbv
NUe| bwQ, wmbgvi Kvwnwb i ev kl Kivi Rb wdj GKcKvi
Bgcvjm eenvi Kiv ne|
`viY Zv| fwi BUviws! fvBqv, AvwgI hve Avcbvi
m|
gykwKj cojvg Zv! GB gqK wbq GLb hvIqv gvb
wekvj nbv| Avwg evm SzjZ SzjZ nvmcvZvj hve; Zvici vi
wmbc| `yB RvqMv-B jvK jvKviY _vKe, bv WvDU! wbRB
`oi Ici _vKe| KLb Kv_vq hve wVK bB|
nVvr gv_vq GKUv AvBwWqv Pj Gj|
wVK AvQ, Pj| Ze AvM Avji AbygwZUv wbq Avmv|
Avwg GLbB AvmwQ|
Avwg wkIi, h Qj gyvi evRviK gyevRvi ej, Zvi
KvQ gqK Avi coveb wK bv, Zv wbqB RqxZvi evev wPvq
Awi| mB Qji m gqK wmbgvi cvVvbv Zvi c
Bgcwmej| RqxZv Avi Gj bv| meZ evevi Ici ivM Ki ig
Pj MQ| Avwg I`i evmv _K ewiq Gjvg| Gevi Avi Kvbv
evavi myLxb njvg bv|

20

3
RqxZv`i evmv jvjgvwUqvq| mLvb _K qvi nvmcvZvji mvgb
AvmZ ek eM cZ njv| wgicyi ivWi w`K `LZ cjvg
KqKwU Mvwo fvOPzi Kiv nqQ|
nmwcUvji Avkcvki GjvKv jvK jvKviY| GjvKvwU
PbviB Dcvq bB| KD KD gvbyl Rov Ki eZv w`Q| `wkwe`wk wUwf Pvbj Ges msev`ci Kvgivgvb I mvsevw`KivI
Rov nqQb| KqKwU jvBf cvMvgI PjQ| nqZv kvj
eyjwUb wnme wUwfZ `Lvbv nQ| GLb wfAvBwc Qvov KvDKB
nmwcUvji fZi XyKZ `Iqv nQ bv| G gyn~Z wevbx w``vi-Gi
KvQ cuQvbv Avgvi c Ame|
Avwg GK KvYvq Gm `uvovjvg| Avgvi cvkB GKwU
BUviwfDce PjQ| cvewjK wiAvKkb wbq Kvbv jvBf cvMvgi
wUs| Pvbji bvg kl wUwf| DcvcK webqi m DcwZ GK
fvBK wRm Kijb, AvRKi NUbvq Avcbvi cwZwqv Kx?
`Lyb, Yxi K`i w`Z cvi bvB ej Avgv`i RvwZi GB
`yiev| Avgv`i `kUvB AvR ckwe...
DcvcK K_vi gvS evK _vwgq w`q AevK nq wRm
Kijb, Avgv`i `kUvB ckw e?
wR, AekB ckwe| Avgv`i GK gnvcyil AvR wjwe
nq GB nmwcUvj; A_P Avgiv Kx Kijvg? Avgiv gv PviUv Mvwo
cywoq `vwqZ kl Kijvg| Avgv`i DwPZ wQj wgicyi ivWi mg
Mvwo fO mi `i fvOvwii `vKvb eP `Iqv|
DcvcK foK MjI wbRK mvgj wbq ejjb, wK
mUv Kx wVK nZv, fvB?

21

evi K ZZ DVj, AekB wVK nZv| Avgvi wVKewVK eySZ cvwi bvGUvB Avgv`i mePq eo mgmv| IB `Lb
miKvii GK PvgPv, cvewjK Rov Ki Dv-cvv evSvQ|
cvewjKi gMR avjvB KiQ| Avi cvewjK Kx Nvm Lvq? cvewjK
BU Mvm? bv| miKvwi `j GKRb gnvcyili wbivcv ch w`Z
cviQ bv| mLvb cvewjKi wbivcv Kxfve `e? nvD? IB
PvgPv`i nvDKvDq ZvB Kvbv jvf ne bv| wbqB RbMY AvMvgx
wbevPb Avgv`i fvU w`q wbivcv wbwZ Kie|
GB ev h weivax`jxq jvK, Zv eySZ KviI evwK bB|
Ze cwiwPZ Kvbv bZv bv, DVwZ bZv ne nqZv| DcvcK
jvBf cvMvg iy Kivi AvMI Ui cvbwb, mvaviY RbMYi ek
GKRb `jxq jvK XyK MQ| GLb coQb dvci|
cvwZbZvi gyL w``vi fvB wjwe nIqvi Z_ b Avgvi
gb Lvivc nq Mj| w``vi fvBqi gvevBj dvb Kie wK bv
fvewQ| Iw`K BUviwfD PjQB|
DcvcK ePviv GKUz PUQb evSv hvQ| Gevi ck
Kijb, h gbxlx wjwe nqQb, Zvi bvg wK Avcwb Rvbb?
cvwZbZvi Reve, Avgv`i RvwZi GB GK `vl| Avgiv
Lvwj bvgi eovB Kwi| Avi bvg w`q Kx nq? Avmj cwiPq Zv
KvR| Dwb AbK fvjv fvjv KvR KiQb ejB AvR Zuvi mvb
RvwZ Mvwo fvOj| bvg Kvbv gyL welq bv|
Avcwb wK Ibvi bvg Rvbb bv? cvwZbZvK evM cq
DcvcKi gyL nvwmi nvjKv Avfv dzU DVQ|
bv|
bvgB Rvbb bv! wVK AvQ, AvcbvK abev`|
cvwZbZv gvBvdvb cvq Ko wbqB ejj, `kK`i
KvQ Avgvi GKUvB PvIqv, GB RvwZi Rb `vqv Kieb| RvwZi
AvR eo `yw`b| abev`|
DcvcK ejjb, myax `kK, GLb Avgiv Ggb GKRb
fvBqi m K_v eje whwb wevbxi bvg Rvbb| AvQv fvB, Avcwb
22

wK gyg~ly wevbxi bvg ejZ cvieb? DcvcK GK f`jvKi w`K


gvBvdvb evovjb| gvBvdvb gyLi KvQ aivgvB f`jvK
So `o w`jb| DcvcK nZf^!
nVvr evwKivI `ov`wo i Kij| nQUv Kx, GUv wK
AviI Kvbv `yt^c! bkvevevi NUbvwU mwZ wQj| GUvI mwZmwZ
NUQ ej gb nQ| mvgb ZvwKq `wL, Avgvi w`KB ivei
KqKwU Mvwo AvmQ| AvwgI `o `e wK `e bv fveZ fveZB
ivei wZbwU Mvwo Avgvi wZbw`K Gm `uvovj| GLb wK e`yKhy
ne? Avwg wK Mvjvwji gvS coe? gb gb cv_bv KiZ jvMjvg,
GUv hb AviKUv `yt^c nq| `yt^ci wPv `yt^cB iq Mj|
Kwei Kx mva ejQb, hvnv PvB Zvnv fyj Ki PvB?
ivei RIqvbiv Avgvi Avkcvk cwRkb wbj| wK Avgvi
w`K KviviB Kvbv c bvB| GLvb h GKRb Rv gvbyl
`uvwoq AvQ, mUv hb KD LqvjB KiQ bv| Avwg Zv fewQjvg,
wcwUq AvgvK GKevi Avgejy evwbq `e (QvZv BsiwR
Avgejv nj QvZz BsiwR Avgejy nZB cvi)| hvnvK, Kvbv
cKvi nZvnZ bv nq Avwg nuvUZ nuvUZ emyiv wmwUi w`K hZ
jvMjvg|
w``vi fvB gvb wevbx w``vi Avgv`i wewsqi cvki
evwoZB _vKb| eqm Pwjki KvQvKvwQ| wK Ibvi m Avgvi cvq
ezi gZv mK| w``vi fvBqi evev-gv-fvB-evb mevB `ki
evBi Pj MQb| wZwb hvbwb| weqI Kibwb| hZUv `LwQ, gvbyl
wnme wZwb Ame fvjv| Kvbv mvZ-cuvPi ga bB| MelYvi
KvR I vbvRb cej SuvK| ZvB ej KvVLvv bb| gvSgvS
gRvI Kib; Ze memgq bv| QvUejvq bZvg, Ljvi mgq Ljv
Avi covi mgq cov| w``vi fvB wekvm Kib, gRvi mgq gRv Avi
KvRi mgq KvR!
w``vi fvB GKv _vKZ fvjvevmb| Ze Zvi m GKwU
KvRi Qj _vK| bvg dvUb| evwoUv wevbx w``vi-Gi evevi|
23

`vZjv evwo| GKZjvq Zvi gvv wimvP mUvi Avi `vZjvq


gvBv wimvP mUvi| GKZjvi fZi XyKj gb nq cyiv
GjvKvi wRwbmc mLvb Zc Kiv nqQ| cyivB AMvQvjv
Aev| `vZjv Aviv Gjvgjv! `vZjvq hvIqvi cviwgkb KvRi
QjwUiI bB| wK Avwg KqKevi wMqwQ| gvbylUvK Avgvi Lye
cQ`| wZwb wbtmZv cQ` Kib; AvwgI wbtmZv cQ` Kwi| `yB
wbtmZvwcq gvbyli ga ezZ neGUvB ^vfvweK|
Avgvi gvevBj eR DVj| w``vi fvB dvb KiQb|
nvjv, w``vi fvB| GLb Kgb AvQb?
GBZv AvwQ Avi Kx|
AvcbvK wj Kij K?
wj! bv Zv| KD Zv wj Kiwb|
hvK, euvPvjb| Lye Ubkb nwQj|
wj Kivi K_v ejQ Kb?
AvcbvK wj Kiv nqQ Ggb Re cvewjK Mvwo fvOPzi
ch KiQ| RvqMvq RvqMvq wgwUs-mgvek nQ| nmwcUvji
Avkcvk Zv ive, cywjk, mvsevw`K, wUwfi jvKRb Avi AvgRbZvq
GK`g mqjve!
ejv Kx! cvewjK AvgvK euvwPq iLQ Zv? bvwK
GZY Re DVQ, Avwg gi MwQ?
nvnvnv, fvjv ejQb! Avcwb GLb Kvb dvi?
Avwg mfb_ dvi| AvBwmBD-Z|
AvBwmBD-Z! Kx nqQ?
Ubkb Kviv bv| Avwg Avmj cyivcywi my| mKvj _K
mvsevw`Kiv AvgvK bvRnvj Ki QvoQ| ZvB GKUz AmyZvi eev
Kijvg|
Zv-B ejb!
Zh, fvB, AvgvK GKUz GLvb _K ei Kivi eev Kiv
bv|
wK KvDK Zv nmwcUvj XyKZ w`Q bv|
24

Avwg w``vi fvBK evBii cwiwwZ AviKUz wWUj eywSq


ejjvg| ZvZ KvR njv ej gb nq bv| nmwcUvj Zvi `ge nq
AvmQ| wZwb ejjb, KvR Qvov Gfve Ajm mgq cvi KiZ fvjv
jvMQ bv| mevi PvLK duvwK w`q AvgvK GKUz evmvq bIqvi
eev Kiv|
AvQv, Avcwb wPv Kieb bv, fvB| AvgvK wKQy mgq
`b| `wL Kx Kiv hvq| GLb ivLwQ|
IK| evB|
Kx gykwKj, gvevBj mU `wL jv evUvwi kv KiQ|
MZivZ PvR w`Z Lqvj wQj bv| GLb Zv gvevBjUv Ab ivLv LyeB
Riwi| wK gb nQ bv Lye ewkY Ab _vKe| Gme fveZ
fveZB gvevBj dvb Ad nq Mj! wec` hLb Avm, Avmj
`kw`K w`qB Avm|
w``vi fvBK Zv ej djjvg ZvK evmvq bIqvi eev
Kie| wK Kvbv Dcvq `LwQ bv| Kx gywmeZ cojvg! klgk
wmv wbjvg, GUv wbq ci fvee| AvM Zvi wmbgvi kv-Uv `L
Avwm| i nZ Avi ewk mgq evwK bB|

25

4
wcwgqvi kv vi wmbci GK b^i nj-G| wevbx w``vi wbR
AvgvK wUwKU w`qQb| PjwPi bvg nVvr SMov` Iqvb c
Kvqvij| i ne A wKQyYi gaB| `o GK cvKU
ccKb Avi GK Mvm Vvv KvK wbjvg| wmbgv `Lvi mgq ccKb
wPevev Avi LvwbK cici Mjvq KvK Xj MjvUv GKUz wfwRq be|
Avn&, fvejB kvw jvM! Avgvi wcq gyn~Zjvi GKwU|
nj-G XyK `wL cyiv njfwZ gvbyl| GB wmbgv wbq
gvbyli AvMn Zz; mB Zzjbvq wcwgqvi kv `Lvi mfvM Lye Kg
gvbyli nqQ| Avgvi wmU GK`g cQb| wmU Gm emjvg|
Avkcvki ewkifvM `kKB GmQ Rvovq-Rvovq| Avgvi Wvb
GK Kvcj, evgI GK Kvcj| KcvZ-KcvZx`i wKwPiwgwPi Kvb
AvmQ|
K Rvwb nVvr wnw`Z K_v ej DVj| QvU evPvi K gb
njv| LyuR cjvg mB gWvb wcwPK| Avgvi m Zvi KYmK;
A_vr wcwPUv Avgvi mvgbi mvwiZ wKQyUv Wvb KvYvq emQ|
evPvwUi evev-gv evOvwj|
`wk wcwPi gyL AbMj wnw` b AevK njvg bv| Gjv
njv wekvqbi cfve| wnw` Pvbjjv Avgv`i mswZi gMR
avjvB KiQ| GKwU `ki Rb GwU bq b^i gnvwec` msKZ!
GKmgq ewbqv ivjv Avgv`i gZv `yej `kjvi f~L `Lj Ki Dcwbek MoZ Avi kvmb-kvlY Pvwjq wbR`i
AvLi MvQvZv| GLb f~-L `Lj Kiv hvq bv wVKB; wK Zv`i
AcZrciZv _g bB| Zviv f~- `Lj bv Ki Avgv`i gZv
`kjvi A_, evwYR, mswZ `Lj Ki dvq`v
jyUQ| AbK Gme `ki KviI KviI gb-gvbwmKZv cwieZb
26

Ki gvbylUvKB e`j w`q Zv`i Abymvix Ki djZ mg_ nQ|


me RvwZ mK Rvbv AekB `iKvi; wK KD hw` AbRvwZi
mswZi cfve wbRi mvKB nvwiq dj, kKoKB Dcv
Ki, Zvnj Zv LyeB Avjvwgs! `ytLRbK njI mZ, Avgv`i `k
eZgvb Rbvikbi GKwU DjLhvM Ask GB AvMvmbi wkKvi|
mw`b RqxZvi zji AvBwW KvW `wL Qwei RvqMvq
Wvigb Kvivii wKvi jvMvbv| Ii QvU fvBqi Kv| QvU
fvBwU Wvigbi dvb| ay dvb ejj fyj ne, bkvevevi gZv
Aev! Uwjwfkb Wvigb bv `Lj m Lvq bv| ivZ Wvigbi
M bv bj Nygvq bv| `ywbqvi Kv_vq Kx nQ Kvbv Lqvj bB,
A_P wUwfZ Wvigb i njB ej IV, gvRv AvqMv!
GKwU evcvi j Ki Avwg AuvZK DVjvg| cyiv nji
cwimxgvRyo h gvbyljv emQ, Zviv mevB dibvi| wekvj I
myVvg`nx| gb nQ we`wk Kgvv `ji m`m A_ev Mvq`v
Uxgi jvKRb| Kvgiv wbq wKQy mvsevw`KKI XyKZ `LwQ| GB
njUvB `LwQ Kvbv wmbgvi cU nZ cvi|
wmbgv iB njv `yB wevbxi SMov w`q| evPv
Qjgq`i gZv SMov| wevbx `yRb `LZ wevbxi gZvB|
`yRbB mv`v iOi Avcb ci AvQ| GKRbi bvg UzwU| AviKRbi
bvg dzwU| AvRe `yB Kvivi| SMovi welq Kvbv evwbK Z bv;
Zv`i Qjgq`i weq wbq SMov| wevbx UzwUi Qj wevbx
dzwUi gqK fvjvevm| evcviwU UzwU gb wbjI dzwU GB weqZ
ivwR bv|
wevbx dzwU wPrKvi Ki ejj, AvgvK Ag~j wMMbvW
weKviK Dcnvi w`jI Avwg Avgvi gqi m Zvgvi Qji weqZ
ivwR ne bv|
UzwU ejj, Ze Kx AvBbvBb mvii GKwU cvUU w`j
Pje?

27

dzwU Mjvi ^i AviI DuPzZ wbq ejj, Ggb cve w`I bv;
Avwg jvf mvgjvZ cviwQ bv| Ze h KiB nvK Avwg wbRK
mshZ ivLe|
UzwU ejj, Zzwg wK fyj MQ, KjR covi mgq jve m
Uwsq Avwg GKevi Zvgvi jeY wgwjq w`qwQjvg?
Avwg fyj MwQ|
Zzwg `yz wevbx|
Avi Zzwg jx wevbx, njv Zv? GLb GLvb _K hvI|
Avwg wnMm-wd wbq GKwU gnvAvwevi KiwQ| mUv wbq GKUz
fveZ `vI|
Zvgvi jv Ki bv? wbRi AvweviK wbRB gnvAvwevi
ejQ!
Zvgvi Zv `wL jwRK-G MMvj AvQ! jv Kij wK
Avwg wbRi AvweviK wbRB gnvAvwevi ejZvg?
Zvi gvb Zzwg wbj?
Avgvi K_v _K Zv mnRB Abywmv Avmv hvq h Avwg
wbj|
Ggb mgq bvqK-bvwqKv dzwUi MelYvMvi Gm DcwZ
njv| dzwUi gq dzuwcq Ku` DVj, evev, Avwg Avovj _K
Zvgv`i me K_v bwQ| Zzwg AekB wbj bv|
bv i gv| Abywmv ejQ, Avwg wbj|
bv evev, bvAvAvAv| gqi cvq wdU nq hvIqvi gZv
Aev| cyiv njfwZ `kK nvnv Ki nvmQ| GUv Kvbv K_v njv!
w``vi fvBqi gywf `L Avwg cyivB nZvk| Ggb gywf evwbqQb h
GKRbi wdU nIqv `LI mevB nvmQ! w``vi fvBK `vl w`qI
jvf bB| AvRKvj Ggb gywf nj Zvi wWgvI ewk| gvbyl giZ
_vK Avi `kK nvmZ _vK| Avmj GKNuq hvwK Rxeb wKQyUv
Avb`gq mgq KvUvbvi RbB gvbyl gywf `L| gywfi me `k
DcfvM njI KviI Avcw bB; eis mevB fvjv wKQy mgq KvUzK,
mUvB Pvq|
28

wevbx dzwU gqK ejj, GLvb _K hvI Zv, gv| Zzwg


GgwbZB cixvq iRv Lvivc Kiv; Gme jwRK Zzwg eySe bv|
wevbx UzwU ej DVj, dzwU, ez Avgvi, fe `Lv|
Zvgvi `wZ AvwgI jwRK eywS bv| Zvgvi gqI jwRK evS bv|
hviv jwRK evS bv, Zv`i ga wgjb ne, GUvB jwRKvj bv?
Zvgvi Kx gv_vi me wbDib vk KiQ, M`f? Zvgvi
m Avgvi gqi weq `e GZ eo avZzgj Avwg bv|
Avi, Avgvi m Kb `e? Avgvi Qji m Zvgvi
gqi weqi K_v ejwQ| Avwg jwRK eywS bv gvb Avgvi QjI Zv
jwRK evS bv, ZvB bv?
bv, GB K_vUvq Kvbv jwRK bB| Zvgvi Qj fvjv
jwRK eySZI cvi|
fvjv jwRK eySj Zv weqZ Zvgvi AgZ _vKvi K_vB
bv|
`Lv, BjKUbi gZv AwZ z`v wZz` welq njv weq|
ZvB weq wbq Avwg Avi GK gyn~Z mgqI eq KiZ ivwR bB| Avwg
GKwU gnvAvwevi KiwQ| mUv wbq AvgvK fveZ `vI|
gnvAvwevi ay ZzwgB KiZ cvi? Avwg cvwi bv feQ?
GLvb fvevfvwei Kx AvQ? Avgvi Avj `uvZjv DV
Avevi coI MQ; A_P AvR ch Zvgvi Kvbv gnvAvwevii
K_v bjvg bv|
Ze Gevi bv, Avwg wiqwjwU BKzqkb mjf Ki
djwQ|
wiqwj? wevbx dzwU ZvwQji m ejj|
Bqm! Avgvi nvZ Nwoi gZv h hwU `LZ cvQ,
mwUZ mgvavbi fvjyUv ewmq wKQy WvUv BbcyU KijB Avgiv GB
RMr _K AviK RMZ Pj hve|
Zzwg Zv `wL gnvPvcvevR! PvcvevwR j cwigvc Kij
wbNvZ Rvbv hve h GwU wQj mevP 7 gvvi Pvcv|

29

wekvm bv Kij Zvgiv wZbRbB Avgvi kixi k Ki


`uvovI| Avwg mjykb Avi WvUv wiqwjwU IqvP emvwQ|
wVK AvQ, Avgvi PvcvevR ez| GUvB hb Zvgvi kl Pvcv
nq|
wevbx UzwUi Mv k Ki wZbRbB `uvovj| UzwU Zvi nvZi
Nwoi gZv hwUZ wKQy BbcyU w`j| nVvr Avjvi SjKvwbZ cy iv
xb mv`v nq Mj| GKUz ci xbi mvgbI hb mv`v auvqvU c`v_
NyicvK LZ i Kij| auvqvkvi ga Kx NUQ, wKQyB `LZ cvwQ
bv|
auvqvU fve cwivi nIqvi ci PvL GKwU `k aiv
coZB Avwg nuv nq Mjvg| wevbx UzwU, dzwU Avi Zv`i Qjgq
mwZmwZB GB RMZ Pj GmQ! Zviv wmbgv njwUi xbi cvki
GwU Wvi w`q ei nq hvQ| BwZga AbKB evcviwU Lqvj
KiQ| nji ga b i nq MQ|
we`wk jvKjvi ga gnveZv j KiwQ| KqKRb
we`wkI GwU Wvi w`q `o ewiq Mj| evwKiv IqvwKUwK ei
Ki K_v ejQ| KDKD AvgmI ei Ki djQ| nji
gvbylRbI AvZM nq QvUvQywU i KiQ| Avwg wKQyY `uvwoq
iBjvg| LvwbK ev`B myhvMgZv nj _K ewiq Gjvg|
mejv dviB jvKRb Kg hvQ| gvbyl `ov`wo Ki
emyiv wmwU _K ei nIqvi Pv KiQ| AvZsK Qwoq coQ|
GK evPv gq `Ljvg GK `vKvbi KvYvq `uvwoq Kuv`Q| Avwg
gqwUi KvQ wMq ejjvg, Kx gvgwY, Kuv`Q Kb?
AvyK LyuR cvwQ bv|
Zvgvi Avy Kvbw`K MQ?
IBw`K| Lvivc Wvigb GmQ Zv|
gqwUi m Avwg `uvwoq iBjvg| Ii gv GKUz ciB nqZv
Lqvj Kie gq m bB| ZLb h c_ MQ, mB c_ Avevi
evK Kie| ZvB `ov`wo bv Ki GLvb `uvwoq _vKjB mgvavb
ne| wVKB GKUz ci GK gwnjvK `Ljvg Dvi gZv Gw`K30

Iw`K ZvKvQb| Zvi Kvj GKwU evPv| Avwg gqwUK ejjvg,


`LvZv gvgwY, Dwb Zvgvi gv wK bv?
Avgvi cki Di bv w`qB gqwU Avy, Avy ej gwnjvi
w`K `o Mj| gwnjv Qv gqwU KQ hvIqvgv Kl GKUv Po
w`jb| gq fv Ki Kuv`v i Kij| wZwb gqK GK nvZ ai
wbPi w`K QyUjb|
GjUijv AbKUvB duvKv nq MQ| Avwg wVK
Kijvg, cwZ dvi GKevi Xyu gi hve| wevbx UzwU I dzwUK cvIqv
Mj w``vi fvBqi KvQ wbq hve| nVvr gb njv Iqvkigi
Iw`KUvq wevbx UzwU-dzwUi gZv KD GKRb jywKq AvQ| DuwK
w`q evievi AvgvK `Lvi Pv KiQ| Avwg `o Mjvg
mw`KUvq| KD bB| Qj`i Iqvkig wMq fvjvfve LuvRvLyuwR
Kijvg| KvDK cjvg bv| wevbx UzwU, wevbx dzwU ej
KqKevi wPrKvi Ki WvKjvg| KviI mvovk bB| klgk
Iqvkig _K hLb ei nq AvmwQ, ZLb cQb _K KD GKRb
K_v ej DVj, Zvgvi cwiPq?
Avwg cQb ZvKvjvg| wevbx UzwU `uvwoq AvQ| ZvK
Avgvi cwiPq w`jvg, Avwg Zh|
Zzwg wK AvgvK gnvgvb w``vii KvQ wbq hZ cviv?
Avwg Lye wec`i ga AvwQ| eySZ cvijvg, wevbx UzwU gnvgvb
w``vi ejZ w``vi fvBK evSvQ|
gnvgvb w``vi Zv GLb nvmcvZvj| Zvgvi Kx wec`
AvgvK ejv|
wevbx dzwUK hvwK A VwKq GK`j `yy gvbyl ai wbq
MQ| Avgvi Qj wWWv Avi dzwUi gq eywjKI LyuR cvwQ bv|
Kx ejQ!
wKQyY wPv Kijvg| eySjvg, wevbx dzwUK wbq GLb
feI Kvbv KvR ne bv| ZvB AvM wWWv Avi eywji LuvR KivUvB
Dg| UzwUK ejjvg, Gmv, AvM Zvgv`i Qjgq`i LyuR ei
Kwi|
31

Avwg Avi wevbx UzwU kwcsgji me dvi Qjgq `ywUK


LyuRjvg, wK Kv_vI cjvg bv| cyiv kwcsgj BwZga fyZzo nq
coQ| Avgiv `yRb ev` KD bB| nVvr kwcsgji jvBU-Gwm e
nq Mj| Avgiv Aek GwU `iRvi KvQvKvwQ Pj GmwQ| Avwg
wevbx UzwUK wbq AKviB g~j GwU `iRvi w`K GwMq Mjvg|
GwU `iRv w`q evBi ZvKvZB Avgvi nvZ-cv Aek nq
Gj| mB Kgvv`ji m`miv `iRvi w`K AvMqv ZvK Ki
`uvwoq AvQ| cQb ive-cywjk, mvsevw`K, mvaviY cvewjK| me
wgwjq j~j evcvi! Zviv nqZv wevbx UzwU Avi Qjgq `ywUK
aivi RbB Gfve cwRkb wbqQ| evBi _K Avgv`i `Lv
hvQ bv, Avwg wbwZ| wK GLb ei ne Kxfve? Avwg wevbx UzwUi
w`K ZvwKq nZvk Mjvq ejjvg, ZvgvK aivi Rb evBi Lvivc
gvbyl hvwK A nvZ `uvwoq AvQ|
wevbx UzwU Mxifve wKQyY wPv Kij| Zvici ejj,
I`iK hw` ndgvb z`vskKiY wewqvi cYvjx w`B, Zvnj wK
Iiv Avgv`i hZ `e?
I`iK wewqv-wUwqvi dg~jv w`q jvf bB|
Zvnj hw` mycvimwbK ki bZzb wKQy eenvi wkwLq
`B?
UzwU, Iiv wK Zvgvi Mjvi ^i bZ cj UzwU Pc
aie|
gnvgvb wbDUb-Gi AaLvIqv Avcj w`jI wK KvR ne
bv?
Zzwg gyLUv GKUz e Kij KvR ne| `qvKi GKUz Pzc
Kiv| I`i `L Zvgvi Kx gb nQ? Iiv Avmj gv_v eenvi
KiZ Rvb bv, Iiv eenvi Ki kixii kw| Avgv`i `Lvgv
Iiv gi Zzjvaybv Ki dje| Zzjv wK Pbv Zv? Zzjvi evwbK
bvg Mwmwcqvg Avevwiqvg| ZvB Pzc Ki wPv Kiv Kxfve Avgiv
I`i PvLK duvwK w`Z cvie|
I`i PvLK duvwK `Iqv Zv Lye mnR|
32

Kxfve?
Avgiv `yRb hw` cwZRMZ Pj hvB, Zvnj Iiv Avi
Avgv`i `LZ cve bv|
cwZRMr Avevi Kx?
cwZRMr njv GwUIqv| mLvb _KB Avgiv GmwQ|
GKUz AvM Iqvkig LyuRZ wMq Zzwg wK AvgvK cqwQj?
bv, cvBwb|
cvIwb KviY Avwg AZUzKz mgqi Rb cwZRMZ Pj
wMqwQjvg|
AvgvK GKUz eywSq eje? Avwg wKQyB eySZ cviwQ bv|
AekB| Zvi AvM Pjv Avgiv cwZRMZ hvB| Zzwg Avgvi
nvZ k Ki aiv|
Avwg wevbx UzwUi nvZ k Ki aijvg| m Zvi nvZi
NwoZ wKQy BbcyU w`j| m m Avjvi SjKvwb hb Avgv`i Mvm
Kij| PvLi mvgb mv`v auvqvkv Qvov Avi wKQyB `LZ cvwQ bv|
UzwUi nvZ k Ki ai iLwQ wVKB, wK UzwUKI `LZ cvwQ bv|
kixi kxZj GK Abyf~wZ Gm fi KiQ| Kvb avcv ai hvIqvi
gZv Aev| gv_vUv fvix nq AvmQ| cyiv kixi _i_i Ki KuvcZ
i Kij| wKQyZB wi nq _vKZ cviwQ bv| kixi fxlY KuvcQ|
nVvr nvjKv wgw M bvK Gj| Avkcvk _K n-jvoi kI
bZ cvwQ| kixii Kuvcywb _g MQ| PvLi mvgbi mv`v
auvqvU Avjv axi axi mi hZ _vKj| gv_vi fvix fveUvI
wgwjq hvQ| GKmgq PvLi `w cwivi nj AevK nq ZvwKq
iBjvg| G Avwg Kx `LwQ!

33

5
Ab GK RMr! GLvb GLb ivZ| Avgiv GK gif~wgZ Pj GmwQ|
wK wKQy`~iB AvjvKvj Kvwmbv `Lv hvQ| Kvwmbv _K
gvbyli nP-Gi k fm AvmQ| Pvicvk hZ`~i PvL hvq, ay
Lvjv cvi| gv_vi Icii RgKvjv AvKvk hb we`y we`y zwji
gZv Zvivi gnvmgy`| Avwg wegy! Avwg weqvwff~Z! Vvv cvKwZK
evZvm kixiRyo ^Mxq Abyf~wZ Gb w`qQ| Avwg Avi wevbx UzwU
Kvwmbvi w`K GMvZ jvMjvg|
KvwmbvZ XyK Avgvi gyL nuv nq Mj| hb GKwU kni
Avb`vjvm gZQ| Kx bB GLvb! nuv, GKwU wRwbm bB| gv_vi
Ici Qv` bB| Lvjv AvKvki wbPB emQ Avb`i Rjmv|
GKcvk jvBf KbmvU PjQ| mLvb gvbylRb Dvg bZ gZQ|
cvkB evi-G em AbK bkvRvZxq cvbxqZ D`ic~wZ KiQ|
bkvi m jovBq wUKZ bv ci KD KD RvqMvZB enuyk nq
co AvQ| Zv`i w`K ZvKvbvi dzmiZ KviI bB|
evgcvk AbKjv R `Lv hvQ| KvbvUvZ jvBf
cvidigv PjQ, KvbvUvq gvwRwkqvb gvwRK `LvbvZ e,
GKUvZ `Ljvg mvKvmI nQ|
LvIqv-`vIqv PjQ GK Kbvi| mLvb PjQ evi-we-wKD
Drme! Avb Sjmvbv gvsm Avi mmi m bvbiwU Avgvi wbRiI
Lye wcq Lvevi| m Kv wWs _vKv PvB| KvQvKvwQ GKwU
myBwgscyjI `LZ cjvg| AbK myBwgscyji cvwbi ga `uvwoq
LvIqvce mviQ! Gfve nqZv Zviv RxebK wKQyUv wfbic DcfvM
KiQ|
Avwg Avi wevbx UzwU nuvUZ jvMjvg| nUbwe`v gnvwe`v|
nuvUvi ga AekB fvBUvwgb AvQ; Zv bv nj nuvUvnuvwU Kxfve
gvbylK ^vmZ ivL! nuvUZ nuvUZ GKwU AvwgDmgU cvK
34

PvL coj| mLvb _K gvbylRbi wPrKvii k kvbv hvQ| `~i


_K cvKwUZ ivjvi Kvvii gZv GKwU ivBW `LZ cjvg;
Ze ZvZ wbZvB RxebevwR iL DVZ nq| ivjvi KvviwU
GZevi Ggb me fqsKi Dcvq wWMevwR LvQ h `LB AvZv
wKq Mj| GUv GUviUBbgUi Rb bvwK cvwbkgUi Rb,
ZvZ Avgvi h_ m`n nQ| Avgv`i `ki NylLvi`ybxwZevR`i GUvZ Pwoq kvw `Iqv hZ cvi| AvwgDmgU
cvKi ga MvQ-MvQvwjZ fiv GKwU RvqMvI cjvg| emvi Rb
mLvb ek wKQy e iqQ| Avgiv GKwU e emjvg|
wevbx UzwU ejjb, Zzwg wK Rvbv h gnvweki cZKwU
c`v_i cwZc`v_ ev GwUgvUvi AvQ?
ug, Rvwb|
Zgwb c`v_i cwZwU z`v wZz` KYvi cwZKYv ev
GwUcvwUKj AvQ|
GUvI bwQ|
wK GLb hv eje, Zv Zzwg Rvbv bv| Zvgv`i RMZi
cwZRMr ev GwUIqv-B njv Avgv`i GB RMr|
ej Kx? RMZi cwZRMr! Avwg wevbx UzwUi w`K ZvwKqB
iBjvg| gyL Kvbv K_v AvmQ bv| UzwUB ejZ jvMj, Zvgv`i
RMr hgb wgvwK, Avgv`i RMrI Zgwb wgvwK| cv_K
GKUvB| Zvgv`i wZb gvvK hw` Mvdi cwRwUf G, cwRwUf
IqvB I cwRwUf RW A eivei aiv; Zvnj Avgv`i wZb gvv
ne bMwUf G, bMwUf IqvB Ges bMwUf RW A eivei|
BUviws Zv! wK GUv Zv fqiI evcvi|
Kb?
KviY Avwg bwQ, Kvbv c`v_ bvwK Zvi cwZc`v_ ev
GwUgvUvii msk Gj `yUvB asm nq hvq Ges wecyj cwigvY
kw Drcb Ki| Zgwb Avgv`i RMr hw` Kvbvfve Zvgv`i
cwZRMr ev GwUIqvi msk Avm, Zvnj Zv `yUvB asm nq
hve!
35

Avmj c`v_-cwZc`v_i gZv RMr Avi cwZRMr Avjv`v


Kvbv RvqMvq bB| `yUvB GKB vb|
Zv Kx Ki me?
Avmj RMr Avi cwZRMr GKB vb Kxfve me njv m
inmi evLv Avgiv AvRI LyuR cvBwb| cKwZ inm fvjvevm|
GwU cKwZi GKwU gnvinm! Ze GB `yB RMZi gvS iqQ
wwZkxj P^K Ges Avjvi duv`| ZvB GKB vb _vKjI
Zvgv`i RMZi m Avgv`i GB cwZRMr wgwjZ nIqv Ame|
RMr-cwZRMr| cwRwUf RMr-bMwUf RMr| `yUv RMr
GKB vb! A_P Zv`i gvS P^K Ges Avjvi duv`| mewKQy
Avgvi KvQ Kgb Rvwb Mvjgj VKQ| Avevi wevbx UzwUKI
Avgvi wKQyUv AyZ jvMQ| wmbgvi c`vq hLb `Ljvg, AvnvKi
gZv K_v ejwQj| vbi K_v ejwQj wVKB, wK LyeB dvwbfve
ejwQj| A_P GLb m cyivcywi PW! ZvK mwZKvii vbx gb
nQ|
`yB RMZi gvS P^K Ges Avjvi duv` _vKj Avwg
RMr _K cwZRMZ Gjvg Kxfve? wevbx UzwUK wRm Kijvg,
Zzwg RMr _K AvgvK cwZRMZ Kxfve wbq Gj?
wevbx UzwU Zvi nvZi NwowUi w`K Avgvi `w AvKlY Ki
ejj, Avgvi nvZi GB hwU `Lv| GwU AvgviB Zwi| GwU w`q
Avwg AvwUjvBUvgvMbwUK Bd Zwi Kwi hv `yB RMZi gvSi
P^K Avi Avjvi duv`i wKQyUv Ask wQ` Zwi Ki| GwU
AvewkZ cwqvq nq ej, hvivB Nwoi gZv GB hwU cZ ev
civfve k Ki _vKe, ZvivB Ab RMZ Pj hZ cvie|
cZfve k KivUv eySjvg, wK civfve k
Kivi welqUv wVK eySjvg bv|
civfve k Kiv gvb hwUi k bv _K h hvi
k AvQ, ZvK k Kiv| Avevi hwU cZ ev civfve
k KijI h mevB Ab RMZ hZ cvie, Zv wK bv| GB
hwUK K` Ki `k wgUvi iwWqvmi e Kbv Kij Zvi ga
36

KvhKi Avek cvIqv hvq| KvhKi Aveki evBii e GK RMr


_K AviK RMZ hZ cvi bv|
wK hwUi Bdi dj P^K Avi AvjvK wQ`
Zwi nQGUv Zv LyeB fqi evcvi!
bv, GLvb fqi wKQy bB| cKZc AvwUjvBUvgvMbwUK Bd hZY _vK, ZZYB Kej wQ`Uv vqx nq| Avi
Zv GZB Kg mgqi Rb h GB `yB RMZi wKQyB mB mgq
ciii msk AvmZ cvi bv|
I| AvQv, GB hi mvnvh Ab RMZi Kvb RvqMvq
DcwZ ne, mUv eySe Kxfve?
Avwg AvMB ejwQ, `yUv RMr Avmj GKB vb| ZvB GK
RMZi h vb `uvwoq AvwUjvBUvgvMbwUKyjvi hwUZ wiqwjwU
BKzqkbi mgvavb BbcyU wnme `Iqv ne; Avgiv P^K Ges
Avjvi duv` Mj Ab RMZ Zvi cwZvbB cuQve| Avi hw` Kvbv
wbw` vb cuQZ PvB, Ze mwUI me|
evcvijv Avgvi KvQ AveQv AveQv evaMg nQ| ZeyI
ck Kijvg, mwU Kxfve me?
Zvi Rb GB h IB wbw` vbi BDwbfvmvj KvAwWbUUvI BbcyU wnme w`Z ne| hgb: Zvgv`i RMZi h
wmbgv nj gywfwUi wcwgqvi kv nwQj, mB nji BDwbfvmvj KvAwWbUUv gnvgvb w``vi AvgvK AvMB w`q iLwQjb| mevBK
ZvK jvwMq `Iqvi Rb Avgiv Zvgv`i RMZi IB vbB
cuQwQ|
Zvi gvb wevbx w``vii m Zvgv`i AvMB hvMvhvM
nqQ?
Avgv`i mevi bv| ay Avgvi hvMvhvM nqQ| gnvgvb
w``vi GKRb gnvb wevbx| AvBbvBb mgMvxq wevbx| wZwb
GKwU gnv Avwevi KiQb| Zvgv`i RMr _KB Avgv`i GB
cwZRMZi `k `Lvi chyw wZwb Dveb KiQb| GB chywZ
eenvi Kiv nq GKwU Kv_vW I GKwU AvbvW hjv _K...|
37

wevbx UzwUK K_vi gvS _vwgq w`jvg| GZ vbvRb Kij


wbNvZ gv_v AvDj hve| ZvK m wbq AveviI nuvUv i Kijvg|
nuvUZ nuvUZ GKmgq cvPxb Kjvwmqvgi gZv GKwU wekvj vcbv
PvL coj| Kjvwmqvg wQj ivgvb mvgvRi mePq eo vcbvG
hyMi wWqvgi gZv| Kvjvwmqvg nvRvi nvRvi `kK`i mvgb
MvwWqUiiv jovB KiZ| AbK mgq weLvZ hyi Av`j hy
c`wkZ nZv, KLbvev cwkKvi `Lvbv nZv| wekl wekl w`b
GLvb Acivax`i gZz` KvhKi Kiv nZv| mUv DcfvM KiZI
GB vcbvq RbMY AvmZ|
GLvbKvi Kjvwmqvgi fZi Kx nQ, `Lvi AvMn njv|
GB vcbvi evBiB wmuwo iqQ| wmuwo eq GK`g Ici DV
Mjvg| Zvici GKwU dUK w`q Kjvwmqvgi g~j Ask XyKjvg|
Kjvwmqvgi fZii wekvj gq`vb nvRvi nvRvi bvixcyil axijq bvPQ| GKwU AyZ myi bZ cjvg| mB myii
Avek gvZvqviv mevB| nvjKv Avjv Avi auvqvq cyiv cviwUZ
wewP cwiek Zwi Kiv nqQ| Ze mePq wewP evcvi njv,
Kvbv gvbyli kixi GK UzKiv KvcoI bB! Pvicvk `Ljvg
wekvj wekvj evbvi-dzb| mjvq eo eo Ki bvbvb K_v jLv
AvQ:
myZvi KvivMvi Qyo djyb
Kvcoi Kqw` nIqvi Pq RjvLvbvi Kqw` nIqv Dg
egyw Qvov A_bwZK gyw Ame
cvkvKi e`xZ bq; c~Yv ^vaxbZv PvB
eySZ cviwQ, gvbyl ay Avgv`i RMZ bv, GB cwZRMZI
AvaywbKZvi bvg Avw`gZvi PPv Ki! Gi cQbi hywjvI
nvmKi| Pvicvki evbvi-dzb wewfb fvlvq jLv| Avwg Lqvj
KiwQ, wevbx UzwU BsiwR, evsjv, wnw`i cvkvcvwk AviI wKQy
fvlvqI gvS gvS K_v ej| mfZv GwMq hvIqvi m m
Rxebhy wbRK wUwKq ivLvi Rb gvbylK meRvv UvBci nZ
nQ| GLb ` gvbyli cvkvcvwk me welq gvUvgywU vb ivL Ggb
38

gvbyliI K`i AvQ| Avgv`i RMZ eZgvb cRbi Qjgqiv


hgb wk-mvwnZ-mswZ, Ljvayjv, wevb, BwZnvm BZvw` me
mK wKQyUv njI vb ivL; Zgwb GB RMZ nqZv hy nqQ
fvlvcZKB ek wKQy Ki fvlv Rvb| cw_exZI Aek GLb
LuvR Kij gvwfvlx jvKRb AbK cvIqv hve| wewfb `ki
wk-mvwnZ-mswZ ev fvlv Rvbv AekB fvjv; Ze Zv KiZ wMq
wbRi mswZKB fyj hvIqv ev Aev Kiv evKvwg|
Kjvwmqvgi Ici em Kvwmbvi cyivUv `Lv hvq| `~i
wKQy QvU KuvPi Ni `LZ cjvg| wevbx UzwU Rvbvj h Ijv
KvqvBU ig| IB igi ga XyKj evBii Kvbv k kvbv hvq
bv| hviv Avjvc-AvjvPbv KiZ GLvb Avm, Zv`i Rb Gme
KvqvBU igi eev Kiv nqQ|
Avgiv `yRb KvqvBU igi w`K GMvZ jvMjvg| gvsmi
wPcm, wcRv Avi nU PKjU wWs wbq GKwU KvqvBU ig emjvg|
wmbgvq wevbx UzwU Avi dzwUi K_vevZv b Zv`iK Lye AyZ gb
nqwQj| wK KvqvBU ig fZi wKQy wevcbi cvvi `L gb
nQ, GB cwZRMZi me gvbyli K_vevZvB AyZ cKwZi|
cvvijv co ek gRv cjvg| mjvZ PgrKvi Ki KvUybI
AuvKv nqQ| wevcbi cvvii jLvjvi bgybv w`wQ:
GKwU cvvi jLv AvQ: wg nZ Pvb? Avgiv AvcbvK
Ubkb (`ywv) `e| Avgv`i c` Ubkbi UbmvBj s_
AvcbvK Kie wg _K wgZi| wevbx KzwK AvweKZ GB
cwqvi cvkcwZwqv k~bi KvQvKvwQ| Uivwg nvevj|
AviK cvvi jLv AvQ: ^g~j Kqjvi Mqbv wKbyb|
AvRKi KqjvB AvMvgx w`bi Wvqg! KqjvK Zvc I Pvc mUvi
wbq Avcbvi mvg_ Abyhvqx YMZ gvbi nxiKL cwiYZ Kib|
wcqRbK DbZgvbi 46 KviUi UbK Ub Kqjv Dcnvi w`b|
gqjv Kqjv Ryqjvm|
Ab GKwU cvvi jLv AvQ: dqvi Av AvMwj!
cKwZi me mwi gaB jvfwjbm _vK| wbRK wfbic `LZ
39

PvBj AvMwj nvb| Avgv`i xg ZKK Ki GZUvB AvMwj h


Avcwb neb mevi _K Avjv`v| 200% MvivwU| GKgv
cwiekK, jvfwj Mc| Avgv`i Kv_vI Kvbv kvLv bB|
GB njv wevcbi Aev! Lqvj Kijvg, wevbx UzwUi gb
wKQyUv Lvivc| wcRvi cvKU LyjZ LyjZ ZvK wRm Kijvg,
Qji Rb Lvivc jvMQ?
bv| Qji LuvR Avwg GLwb cq hve| IK GLvb wbqI
AvmZ cvie|
Zvnj gb Lvivc Kb?
wevbx dzwUi K_v gb Ki|
wevbx dzwUK Zzwg GZ cQ` Kiv, Zv Zv AvM eywSwb|
wevbx UzwU Awej^ Zxe weivwaZv Ki ejj, bv, bv| IK
cQ`i Kx AvQ? IB Lvivc gvbyljv hw` wevbx dzwUK ai wbq
hvq, Zvnj gnvweki gnvwec`!
Avwg AevK nq ejjvg, gnvweki gnvwec`! mUv Avevi
Kgb K_v?
Zzwg wbqB wnMm-evmb KYvi bvg bQ, hvK Zvgiv
Cki KYv ejv|
bwQ|
Cki KYv cyiv gnvwekRyo h _vK, ZvK wnMmwd ej| Avwg Rvwb, wevbx dzwU wnMm-wd asmi cwqv
Avwevi Ki djQ| Avmj AvweviUv AvwgB AvM KiwQ| wK
KD hvZ Zvgv`i gnvwek Avi Avgv`i cwZgnvwek asmi
cuvqZviv bv Ki, Zv-B mUv cKvk Kwiwb| dzwUK Avwg QvUKvj
_K wPwb| wKQyUv `yy cKwZi| I Ii Avwevi BgwcgU Kivi Pv
KiQ| Zvgv`i RMZi Lvivc gvbyljv hw` Kvbvfve GB
Avwevi mK Rb hvq, Zvnj wevbx dzwUK w`q wnMm cjq
NUvbv mgqi evcvi gv|
Zvnj Zv AvmjB gnvwec`!

40

nuv| Zvgv`i RMZi IB Lvivc jvKjv dzwUi GB


Avwevii evcvi AvMnx nq DVe, ZvZ Kvbv m`n bB| Zviv
nqZv fvee, Kvbv wbw` GKwU GjvKvi wnMm-wd Kuvcb awiq
IB GjvKv asm Ki `Iqv hvq| hgb: Lvivc gvbyliv Zvgv`i
wnivwkgv-bvMvmvwK kni cvigvYweK evgv gi IBUzKz GjvKv asm
KiwQj| wK Avwg Rvwb, wnMm cjq GKevi i nj Zv Avi
_vgvbv me bv| GB PBb cjq cyiv gnvwek wbw Ki `e|
Kx fqsKi!
Avgvi cwZwqv `L wevbx UzwU wnMm evmb KYv Avi
wnMm-wd wbq evwis jKPvi iy Kij| Avwg Abgb nIqvi fvb
Kijvg| Avgvi gbvhvM Zvi KvQ iZc~Y wKQy ej gb njv bv;
m wbRi gZv jKPvi w`qB Pjj| UzwU jKPvi _vgvbvi ci Avwg
Zvi w`K ZvKvjvg| wcRvi w`K PvL iL wevbx UzwU Kx hb
fvej| Zvici Avcbi Wvb cKU _K Qv GKwU vBW Kvwjcvm
ei Ki Avbj Ges mUv w`q wcRv gvcZ i Kij|
Kx KiQ, UzwU?
GB wcRvi WvqvwgUvi gc `Ljvg| Avgv`i KvQ _K
12 Bw WvqvwgUvii wcRvi `vg iLQ| wK GUvi WvqvwgUvi 11
Bw| GB RMZ RvwjqvwZ i nq MQ! I`i KvQ _K AwZwi
1 Bwi UvKv diZ wbq wbZ ne|
wK 11 Bwi Kvbv wcRv Zv gbyZB bB| Zvi `vg
KZ mUv Zv Avi Rvbv bB|
`vg ei Kiv Zv LyeB mnR| GB wcRvi WvqvwgUviK `yB
w`q fvM Kij Zvi iwWqvm cvIqv hve| mB iwWqvmi eMi
m cvB-Gi gvb Y Kij cyiv wcRvi dj cvIqv hve|
Zvici gbyZ jLv `vgi mvnvh HwKK wbqg KvjKzjkb Ki
mnRB GB wcRvi `vg ei Kiv hve|
UzwU, Avgvi gb nq wcRvi UvKv diZ bIqvi Pq AbK
iZc~Y KvR Avgv`i evwK AvQ|
Kx iZc~Y KvR?
41

AvcvZZ wZbwU iZc~Y KvR gv_vq AvmQ|


KvR GK, gnvwevbx w``viK nvmcvZvj _K ei Ki
AvbZ ne|
KvR `yB, Zvgvi Qj wWWv Avi dzwUi gq eywjK Dvi
KiZ ne|
KvR wZb, wevbx dzwUK Dvi Ki wnMm cjqi nvZ _K
gnvwek Avi cwZgnvwekK iv KiZ ne|
wK Avwg Zv fewQjvg, Avgvi dvU wMq Nb ev
kvIqvi be| Zvici dzjvwib ivwkgvjv wbq KqK Nv Mfxifve
wPv Kie|
Mfxi wPvq gM nj Zv Pje bv, GLb Mfxi `ywvq gM
nIqvi mgq|
`ywvi Kx AvQ? KvRjv Zv wdd_ AWvi wWdviwqvj
BKzqkb mgvavb Kivi gZvB mnR|
UzwUi AuvZjvwgc~Y iwmKZv bZ Avi fvjv jvMQ bv|
ZvQvov Avwg Rvwb h wdd_ AWvi wWdviwqvj BKzqkb mgvavb
Kiv GZ mnR evcvi bv| wKQyUv weiw wbq wRm Kijvg,
KvRjv mnR Kxfve?
KvRjv mnR KviY Avgvi AvQ GBPwUGm|
GBPwUGm! GUv Avevi Kx?
GBPwUGm njv wnDgvb UvwKs wmg|
GUv Kxfve KvR Ki?
Zvgv`i `k hgb cZKi GKwU wbw` bvkbvj AvBwW
b^i AvQ, Zgwb RMr Avi cwZRMZi cwZwU gvbyli AvQ GKwU
wbw` BDwbfvmvj AvBwW b^i| mwU GBPwUGm h emvj gnvweki
Kv_vq gvbylwU AvQ, Zv hwU ej `q|
GBPwUGm gvbyli Aevb ej `q!
Bqm|
Kxfve ej `q? AwWIi gvag bv Ab Kvbvfve?

42

GBPwUGm gvbyli Aevb ej `q BDwbfvmvj KvAwWbU-Gi gvag| Kvbv gvbyl h RvqMvq AvQ, m RvqMvi
BDwbfvmvj Kv-AwWbUUv Rvwbq `q| Avi AvMB ejwQ,
BDwbfvmvj
Kv-AwWbU
Avgvi
nvZi
GB
h
AvwUjvBUvgvMbwUKzjvi-G emvj Avgiv mnRB mB gvbylwUi
KvQ Pj hZ cvie|
wevbx UzwUi K_vjv Avwg Svcmvfve eySwQ| AviKUz
wKqvi nIqvi Rb ejjvg, wK Zvgvi K_v Abyhvqx gnvwevbx
w``vi, wWWv, eywj Avi wevbx dzwUGB PviRbi KvQ hZ nj
Zv AvM Zv`i BDwbfvmvj AvBwW b^i jvMe|
wevbx UzwU Avcbi cKU _K mvgmvs Mvjvw Uvei
gZv h ei Ki UcvUwc Kij| Zvici ejj, PviRbi
BDwbfvmvj AvBwW b^iB Avgvi KvQ jLv AvQ| c_g Avgiv Kvi
KvQ hve?
c_g Avgiv hve gnvwevbx w``vii KvQ|
wevbx UzwU c_g GBPwUGm h gnvwevbx w``vi-Gi
BDwbfvmvj AvBwW b^i emvj| GBPwUGm Rvwbq w`j gnvwevbx
w``vii Aevbi BDwbfvmvj Kv-AwWbU| Avwg wevbx UzwUi nvZ
ai `uvovjvg| UzwU BDwbfvmvj Kv-AwWbUwU Zvi nvZi h
AvwUjvBUvgvMbwUKzjvi-G emvZB PvLi mvgb Avjvi SjKvwb
`LZ cjvg| AvMievii gZvB kixi kxZj Abyf~wZ Gm fi
Kij| Kvb avcv ai hvIqvi gZv Aev| gv_vUv fvix nq AvmQ|
cyiv kixi _i_i Ki KuvcZ i Kij| GKmgq Kuvcywb _g Mj|

43

6
PvLi `w cwivi nj w``vi fvBK `LZ cjvg| Avgiv qvi
nmwcUvji AvBwmBD-Gi GKwU Kweb Pj GmwQ| w``vi fvB
eW cv `ywjq em AvQb| evSvB hvQ, w``vi fvBqi AvMI
wevbx UzwUi m mvgbvmvgwb `Lv nqQ; Zv bv nj hZ cwiwPZB
nvK, nVvr `yRb gvbyl Gfve mvgb `kgvb nj AevK nIqvi K_v|
wK w``vi fvB Avgv`i `L AevK nbwb; Ze Lywk nqQb evSv
hvQ|
w``vi fvBqi mvgb UzwU mvRv nq `uvovZB cviQ bv!
webqi KgwZ bB| ivRwevbxi mvgb hb cvwZwevbx! AvwgB
c_g K_v ejjvg, Avgiv AvcbvK wbZ GmwQ, w``vi fvB|
GKUz `uvovI| Avgvi ez Wvt AvdRvji GLb Avmvi K_v|
IK ej hvB| AvdRvj AvR Avgvi AbK eo DcKvi KiQ|
wVK AvQ ej Avwg wevbx UzwUi w`K ZvKvjvg| UzwUK
wRm Kijvg, Avgiv wK AvwUjvBUvgvMbwUKzjvi w`q GKB
RMZi GK vb _K Ab vb hZ cvie?
hZ cvie, wK `yB avc| c_g RMr _K cwZRMZi
Kvbv GKwU BUviwgwWqU vb| Zvici cwZRMZi BUviwgwWqU
vb _K RMZi wbw` vb| Ze cyiv cwqvwU Lye A mgqi|
GgbwK gvS h Avgiv cwZRMZi BUviwgwWqU GKwU vb hve,
Zv nqZv UiB cve bv| Lye wmwiqvm fwZ Di w`j wevbx UzwU|
gvSgvS m wmwiqvm nq hvq; wekl Ki Kvbv wKQyi evLv
RvbZ PvBj| ZLb Zvi ga vbx vbx fve _vK| A_P evwK mgq
Zvi AuvZjvwgc~Y K_vevZv b ZvK GKUv MeU Qvov Avi wKQyB gb
nq bv|

44

igi Pviw`K ZvwKq `Ljvg wewfb iKgi hcvwZ|


GLvb hme gvbyl Avm, Zv`iK hi Ask Ki djv nq|
AvRKi cwiwwZ wfb|
GKUz ci ig GKRb Wvvi XyKjb| BwbB meZ Wvt
AvdRvj| PvL wcUwcU Ki Avgv`i w`K ZvKvQb| AevK nqQb
evSv hvQ| w``vi fvB Zvi m Avgv`i cwiPq Kwiq w`jb| UzwU
nVvr Zvi AuvZjvwgc~Y K_vevZv i Kij|
AvdRvj mvi, Avwg ci Avcbvi m hvMvhvM Kie|
BwmwR-i wifvm RW Iqf cvUvb wbq wKQy K_v ejZ PvB|
Avcbvi BDwbfvmvj AvBwW b^iUv Kx AvgvK GKUz `eb?
Wvt AvdRvj wevbx UzwUi w`K ZvwKq PvL wcUwcU KiZ
_vKjb| PvLi cvZv NbNb djv Wvt AvdRvji gy`v `vl| AvQv,
gy`v `vl BsiwR Kx hb! gy`v BsiwR Kviw Avi `vl BsiwR d|
Zvnj gy`v `vl BsiwR wK Kviwd? nvnvnv, gb nq bv| hvnvK,
GLb evowZ K_v ejv ev fvevi mgq bB|
Wvt AvdRvj wevbx UzwUi cki Kvbv Di Kivi AvM
AvwgB ejjvg, UzwU, GLvb gvbyl eoRvi fvUvi AvBwW b^i ev
bvkbvj AvBwW b^iUv ejZ cvie| wbRi BDwbfvmvj AvBwW b^i
KDB ejZ cvie bv| G welq nqZv gnvwevbx w``vi Avgv`i
mvnvh KiZ cvieb| AvM Avgv`i iZc~Y KvRjv mi djv
DwPZ|
wVK AvQ| Gevi Ze Avgiv c_g wWWvi KvQ; Zvici
eywji KvQ hve|
Lye msc Avwg w``vi fvBK nmwcUvji evBii cwiwwZ
Avi NU hvIqv NUbvjv mK ejjvg| Wvt AvdRvj Rvbvjb,
evBi GLbv gvbyl wMRwMR KiQ| wevbx w``vi-Gi kvixwiK Aev
mK Rvbvi Rb mevB D`Mxe nq Acv KiQ|
UywUi Qj wWWvi KvQ hvIqvi Rb Avgiv cZ njvg|
wevbx UzwU gnvwevbx w``viK wKQyZB k Kij bv| klgk Avwg
`yRbK `ynvZ ai `uvovjvg| UzwU hcvwZ wbq bvovPvov i Kij|
45

Avwg Lqvj Kijvg, Wvt AvdRvj PvL wcUwcU KiB hvQb| Ze


Zvi PvL `L evSv hvQ, wZwb Lye AevK nq PvL wcUwcU
KiQb| Avgiv wZbRb Kx KiwQ, wZwb GLbv Rvbb bv| PvLi
mvgb Avjvi SjKvwbZ me mv`v nq Gj| wK Avwg GLbv hb
Wvt AvdRvji PvL wcUwcUvwb `LZ cvwQ| axi axi PvL
wcUwcUvwb mv`vi ga nvwiq Mj|
PvLi mvgb _K mv`v Avfv mi MQ| G Avwg Kx
`LwQ! w``vi fvB Avdmvmi myi ej DVjb, Gi Pq Zv
AvBwmBD fvjv wQj!
M`M`fve UzwU ejj, mvi, Avwg Avmj mvP Ki `wLwb
Avgiv Kv_vq AvmwQ| AvM Rvbj GLvb Avcbvi c`a~wj djvZvg
bv| AvB Avg GwUgwj mwi, mvi|
Gw`K wWWv Zvi evevK `LZ cq KvbvKvwUi gZv i
Ki w`j, evev, `yz gvbyljv AvgvK GB LuvPvq AvUK djQ|
Avi eywjK cvki Ni wbq MQ|
Zzwg I`iK eKv `vIwb?
bv, evev| eKv `Bwb| Avwg Zv `yz Qj bv| Avwg I`iK
Zvgvi jveiUixZ Zwi Kiv GK cvKU mvwWqvg KvivBW `e
ejwQ| ZvI Iiv Avgv`i Qvowb|
fvwMm Iiv mvwWqvg KvivBW wbZ Pvqwb| KviY GK
cvKU mvwWqvg KvivBW `Iqv GB gyn~Z Avgvi c cwmej bv|
Zzwg Zv RvbvB, IUv wbq Avwg iZc~Y MelYv KiwQ|
evc-Qji Ggb AvnvwKc~Y K_vevZv Kvi fvjv jvM?
Avwg KwVb fvlvq ejjvg, GK cvKU Kb, GK UvK mvwWqvg
KvivBW w`jI Iiv GLvb _K Qvoe bv| GLvb ivvNvU
mvwWqvg KvivBW cvIqv hvq| GB `k hvi wKQy bvB, ZviI
mvwWqvg KvivBW AvQ| Zvgiv `yRb wcR GKUz Pzc Kiv| fveZ
`vI, Kx Kiv hvq|

46

AvmjB fvebvi welq| KviY Avgiv Pj GmwQ GKwU


RjLvbvq| RvqMvwU wVK Kv_vq GLbv Rvwb bv| Rji evBi GK
cywjk cvnviv w`wQj| GKRb _K PviRb nq hvIqvZ gb njv
Zvi gv_vq VvVv covi gZv wKQy NUQ| AbKY nuv Ki ZvwKq
_vKj| Zvici wPrKvi Kivi Pv Kij| jvf njv bv| Mjv w`q ay
Av-Av-Av AvIqvR eivj|
nVvr kixii AmvoZv KU hvIqvq cywjkwU `o cvki
ig Pj hZ cvijv Ges mLvb wMq wPrKvi KiZ jvMj|
AvKwKfve Mjv cwivi nq hvIqvZ mB wPrKvi mnbxq Wwmej
cvi nq MQ| Avgiv GLvb _K bZ cvwQ ePviv IwmK ejQ,
mvi, IB cvjv AvmjB GB `ywbqvi KD bv| GKRb nq MQ
PviRb! wcR mvi, GKUz Gw`K Avmb|
GK fyuwoIqvjv cywjk Rji mvgb Gjb| ZviI GKB
Aev njv| nuv Ki iBjb| cQb mB cvnviv`vi cywjk `uvwoq|
wWWvi w`K ZvwKq Iwm ejjb, GB QvKiv, ZzB PviRb nqwQm
Kgb?
Iiv wZbRb ci GmQ| Avi AvgvK Zv AvMB GB
LuvPvq Avcbviv fiQb|
Iwm mvne AviI wKQy ejZ hvwQjb| wK Zvi AvMB
wevbx w``vi IwmK ejjb, ZvRvj mvne, Avwg wevbx w``vi|
AvgvK wK wPbZ cviQb?
w``vi fvB gb nq Iwm mvnei cwiwPZ| Iwm mvne
fvjvgZv ZvwKq `Ljb| Zvici ejjb, mvi, Avcwb GLvb!
GLvb Kxfve Gjb?
AvcbvK me eje| AvM Avgv`i GLvb _K ei Kib|
GB QjUvKI ei Kib|
mwU, Zvjv Lvjv|
Rj _K ei nq Avgiv PviRb Iwm mvnei ig
emjvg| mLvb eywj AvM _KB wQj| ZvK gb nq Iwm mvne

47

wRvmvev` KiwQjb| w``vi fvBqi w`K ZvwKq Iwm mvne


ejjb, mvi, Kx Lveb ejb?
_vm, GLb wKQy Lve bv| I`i `yRbK Kv_vq cjb?
Avi ejeb bv, mvi| ivZ `wL avbgw jK-Gi iex`
mivei `yRb Pi w`Q| GK-`yB Pi w`j m`n KiZvg bv; Pi
w`Q Zv w`QB! Avgvi KvQ MwZwewa m`nRbK gb njv| KvQ
wMq QjwUi KvQ RvbZ PvBjvg evwo Kv_vq| Di bjvg, evwo
bvwK GB `ywbqvq bv| AviI Kx me AyZ AyZ K_v ejZ i Kij|
Gici ejb mvi, Avi wKQy jvM| mvRv eua wbq Avmjvg
GLvb|
I`i evwo AvmjB GB RMZ bv| Iiv Ab RMZi
gvbyl|
mvi, AvcwbI GB K_v ejQb!
nuv, ejwQ| hv mwZ, Zv-B ejwQ|
Avcbviv wK GLb Ab RMr _KB Avmjb?
ZvRvj mvne, AvcvZZ GUzKz Rb ivLyb| AvRK wKQy
Riwi KvR AvQ| evwKUzKz Ab GKw`b Avcbvi Awdm Pv LZ Gm
ej hve|
wVK AvQ, mvi| Avcbvi m `Lv njB gb fvjv nq
hvq| Avcwb njb vbx gvbyl| Avgvi `v`v ejZb, vbx gvbyl njv
AvKvki mgvb| K_vUvi A_ QvUKvj eywSwb, Avcbvi m `Lv
nIqvi ci eySwQ|
Iwm mvnei `v`vi K_vi ggv_ Avwg wKQyB eySZ cvijvg
bv| Iwm mvne KZUzKz eySQb, Zv wbqI Avgvi h_ mskq AvQ|
ePviv w``vi fvBqi cksmv KiZ wMq AveMceY nq gb hv
AvmQ, Zv-B ejQb| hvnvK, w``vi fvB ejjb, Avwg wK GB
Qjgq`i Avgvi m wbq hZ cvwi?
AekB, mvi| Avcwb wK GLb evmvq hveb? hw` wKQy gb
bv Kib, Avcbv`i Mvwo Ki cuQ `Iqvi eev Kwi?
mUv nj Zv LyeB DcKvi nZv|
48

Mvwoi eev njv| GKwU gvBvevm Avgiv mevB wgj


DVjvg| GUv gvnv`cyi _vbv| gvnv`cyi _vbv _K Mvwo DVj
wgicyi ivW, Zvici mvRv QyU Pjj wgicyi w``vi fvBqi evmvi
w`K|
ivZ GMviUvi KvQvKvwQ eR MQ| ZeyI ivvq Rvg
iqQ| wevbx UzwU Avgvi cvkB em AvQ| wKQyY cici `wL
weiwei KiQ| GKUz kvbvi Pv Kijvg| bZ cjvg, evsK
AvwQqv| Avwg ZvwKq `Ljvg m ivvi cvki mvBbevWjv
coQ| Bank Asia-KB UzwU coQ evsK AvwQqv| Avwg ai
w`jvg, IUv evsK AvwQqv bv, evsK Gwkqv|
evwK ivv AvwgI Gw`K-Iw`K hv wKQy PvL coj, Zv-B
coZ coZ Mjvg| Rvg `uvovbv Aevq GKwU cvBfU Kvii
cQb jvMvbv wKvi `Ljvg jLv AvQ, Highly Dangerous
Wife In Car! Avwg GKUz fvjvgZv Mvwoi fZi `Lvi Pv
Kijvg| Kvbv gwnjvK `LZ cjvg bv|
ivvq hZ hZ PvL coj, wbD gvgv Rbvij vi|
eo gvgv, gRv gvgv, QvU gvgvi K_v bwQ| wK wbD gvgv
evcviUvB Avgvi KvQ wbD VKj| Gfve bvbv `k `LZ `LZ
GKmgq w``vi fvBqi evmvi cuQ Mjvg| cuQZ ivZ mvo
GMviUvi ewk eR Mj| w``vi fvBqi evmvi cvkB Avgv`i
evmv| wK Avgiv mevB XyKjvg w``vi fvBqi evmvq|

49

7
w``vi fvBqi `vZjv evmvi GKZjvq gvv wimvP mUvi| cyiv
dvi ejZ Mj Kvbv cvwUkb bB| AvM nqZv wQj, fO djv
nqQ| ay GKcvk GKwU ivbvNi Avi Iqvkig AvQ| evSv hvq
`yUv eviv`v AvQ, wK eviv`vjvi `iRv AvUKvbv| GKevi
myUW eyUW evmv| w``vi fvB Kvbvw`b eviv`vq MQb wK bv Avgvi
m`n AvQ| KviY c_g _KB Avwg eviv`vjvi `iRvi mvgb
hcvwZi Zc co _vKZ `LwQ| Pvicvk AbKjv Rvbvjv
AvQ| Ze Avwg hZevi GLvb GmwQ, ZZeviB GKwU RvbvjvB
Lvjv `LwQ, ZvI c~e w`Ki Rvbvjv| Lvjvgjvfve _vKZ cQ`
Ki Ggb KD evmvUvZ XyKj Zvi `g e nIqvi RvMvo ne|
w``vi fvB, wevbx UzwU, wWWv, eywj Avi Avwg gvv wimvP
mUvi emjvg| GLb iZc~Y wgwUs ne| wgwUsqi welq: wevbx
dzwUK Dvi Ges wnMm cjq e KiYxq|
dvUb A_vr KvRi QjwU Gm nvwRi njv| w``vi fvB Pvbvv AvbZ ejjb| QjwU Avnv` M`M` nq nvgvwo w`Z w`Z
Pj Mj| QjwUi eqm Ziv-P ne| AveMi ek Ggb
fvefw KiQ| AbK gvbyl evmvq `L m Lywk nqQ| Avmj
w``vi fvBqi KvQ GZ gvbyl GKm Lye KgB Avm|
eywj wbqwgZ weiwZ w`q KvkQ| c_g _KB evcviwU
Lqvj KiwQ| GwU Kvbv gmygx Kvwk gb nQ bv| fvei Kvwk|
Kvwk ejvi Pq Mjv cwivi Kiv ejj ewk Dchy ne| gqwU
memgq Kgb Rvwb fve wbq _vK| LvwbKY cici Mjv LvKvwi
w`q wbRi DcwwZ Rvwbq `q| wWWv QjUv cyivB wecixZ|
fvei f-I bB Ii ga; Ze fovi f _vKZ cvi| cg co
fov UvBci nq wMqQ wK bv, K Rvb!
50

w``vi fvB wevbx UzwUK dzwUi Aevb ei KiZ ejjb|


UzwU NuvUvNuvwU Ki GKwU wRIMvwdKvj Kv-AwWbU (Avsk I
`vwNgvsk) ei Kij| w``vi fvB Zvi jvcUc Mj Av_ -Gi gvag
`L wbjb mUv cw_exi Kvb RvqMvq| ZvK Lye AevK `Lvj|
GZ ZvovZvwo GZ `~i wevbx dzwUK wbq Mj Kxfve!
Kv_vq?, Avwg wRm Kijvg|
UvsMv xccy|
we`wk Kgvv `ji m`miv ILvb wbq MQ gb nq|
UvsMv xccy Kv_vq?
Ikwbqv gnv`k| GwU `wY ckv gnvmvMii GKwU
xccy| nvIqvB xccy _K wbDwRjv hvIqvi c_ co UvsMv|
Avgvi gb nq civkw `kjvi Mvcb Kvbv MelYvMvi dzwUK
wbq wMqQ| IK UPvi Ki wnMm cjq NUvbvi chyw wbZ I`i
Lye ewk mgq jvMe bv| ZvB Avgv`i `wi Kiv wVK ne bv|
Avgiv Lvwj nvZ Mj Zv wbwZ gviv coe|
wK cyiv gvbeRvwZK asmi nvZ _K euvPvZ nj GB
wi Avgv`i wbZ ne|
GZ ivZ Avgiv I`i wbivcv eev evSvi AvMB Zv
Iiv Avgv`i LZg Ki `e|
ILvb GLb ivZ bv| Mj ejQ, UvsMvi mgq MxwbP gvb
mgq _K 13 Nv AMeZx| Avgv`i GLvb ivZ 12Uv gvb ILvb
GLb mKvj 7Uv| ZvQvov ILvbKvi UviPvi AbKUv Avgv`i
`ki gZvB|
w``vi fvBqi evmvi KvRi Qj dvUb U-Z Ki Pv-bvv
wbq Gj| Avwg ay GK wcm KK Ljvg| Pv Lj Avgvi Avevi Nyg
Avm| Rvwb bv, GB Dv evcviwU Kb Avgvi NU! Pv hZ
Kov nq, Avgvi NygI ZZ Kov nq! ZvB Avwg Pv wbjvg bv| Abiv PvwezU Lj| nvjKv bvkZv kl mevB UvsMv hvIqvi Rb GK
AciK k Ki emjvg| wevbx UzwU Zvi KvR i Kij| Avgiv
hvwQ wevbx dzwUi KvQ|
51

mevB Gm cuQwQ GKwU wekvj K| mvgb `LZ cvwQ


wevbx dzwU GKwU Pqvi em AvQ| Avgv`i `L hZUv DQwmZ
nIqvi K_v, ZZUv bv njI Zvi PvL-gyL wKQyUv Dj nq DVj|
evevK `L eywj Avb` evevi w`K `o w`j| wK wevbx
dzwU wPrKvi Ki DVj, gv, Avgvi w`K Avi GK cv-I Avwmm bv|
Zvnj UzKiv UzKiv nq hvwe| AvgvK jRvii LuvPvi ga ivLv
nqQ| eywj `uvwoq Mj| gqwU Kuv`Z jvMj|
ZvwKq `Ljvg, wevbx dzwUi PqviwU AmsL jRviiwk
w`q Zwi GKwU evKvi LuvPvi ga| Ici _K jRvi iwkjv
djv nqQ| fvjvfve bv ZvKvj evSv hvq bv|
fvwMm Kvbv hB AvKziU bv| me hiB wKQy Ujvi
fvjy _vK| AvwUjvBUvgvMbwUKyjvi hwUi Ujvi fvjyi
KviYB Avgiv mevB wevbx dzwUi _K ek wKQyUv `~i Gm DcwZ
nqwQ| Zv bv nj mevB wgj dzwUi Nvoi Ici coZvg Ges jRvi
iwkZ KD bv KD UzKiv UzKiv nq hZ!
Avhi welq nQ, GZ wekvj GKwU ig wevbx dzwU Qvov
KD bB| Avwg ZvK wRm Kijvg, GLvb KD bB Kb?
dzwU ejj, GK`j wevbx GmwQj| Zviv meZ cvki
ig MelYv KiQ|
w``vi fvB wRm Kijb, Zviv wK Zvgvi KvQ _K wnMm
cjq NUvbvi chyw Rb wbqQ?
dzwUi PvL-gyL AvZ dzU DVj| m ejj, Avwg wbicvq
wQjvg| KqKRb mb AvgvK Dv Ki eua Kcvj A VwKq
me ejZ ejj| c_g ejZ PvBwb| KviY AvwgI Rvwb GUv Avgv`i
asm Ki `e| wK KqKevi Mig cvwbi ga cyiv gv_v Wyweq
ivLvi ci Avwg `gB wbZ cviwQjvg bv| cP K nwQj| ZvB ejZ
ivwR nq Mjvg| cuvPRb wevbx Avgvi K_v bj| Zviv Lye meZ
cvki NiB Z_jv wbq KvR KiQ| Avi AvgvK GLvb
jRvii LuvPvq AvUK iL MQ|

52

UzwU wRm Kij, GB jRvi wmwKDwiwU wmg-Gi KUvj


cvbj Kv_vq? GUvK AKRv Ki w`Z ne|
dzwU ejj, I`i K_vevZv b gb njv, KUvj cvbjI
cvki ig|
Avwg ejjvg, Zvnj Avgv`i cvki ig hvIqv DwPZ|
Avgiv cuvPRb cvki igi `iRvi w`K GMvZ jvMjvg|
Avwg Lye mveavb `iRv Lyj `Ljvg wekvj GKwU njig| mvRvmywR
bvK eivei AbK eo GKwU gwbUi| mB gwbUii mvgb em
cuvPRb wevbx Lye gbvhvM w`q jvcUc KvR KiQ Ges GKUz
cici wbi w`K ZvKvQ| Zv`i KvRjvB wekvj wb fm
DVQ|
wevbxjv h Lye Avivg em KvR KiQ, Zv bv| ew
UvBci GKwU emvi RvqMvq GKm emQ| Zv`i cZKi
Kvgii KvQ cQbi w`K wcj `Lv hvQ| Avgiv `uvwoq AvwQ
wevbx`i cQb w`Ki `iRvq| njig Avi KvDK `LZ cjvg
bv| `iRvi KvQ `uvwoq AbivI GK GK DuwK w`q `Lj|
wevbx w``vi wdmwdm Ki ejjb, Avgv`i GLb g~jZ
`yUv KvR| jRvi Rj _K dzwUK Dvi KiZ ne| Avi GB cuvP
wevbxK kl Ki w`Z ne| Giv Qvov Avi KD GLbv wnMm cjq
chyw mK Rvb ej gb nq bv|
wWWv ejj, wK mvi, KUvj cvbj Zv jvKjvi
Wvbcvk| IB `Lb, GLvb _KB KUvj cvbj `Lv hvQ|
Ici KUvj cvbj K_vUvI jLv AvQ| ZvB AvM GB jvKjvi
Kvbv eev KiZ ne| Zvnj evwK KvR Lye mnR ne|
UzwU ejj, Avgvi gv_vq GKwU AvBwWqv GmQ|
Avwg wRm Kijvg, Kx AvBwWqv?
IB cuvPRb wevbx GKwUgv eB em AvQ| Avwg hw`
cQb _K wMq ei gvSeivei k Ki cuvPRbK cwZRMZi
Kvbv gif~wgZ iL Avevi Pj Avwm, Zvnj wK me mgmvi
mgvavb nq hvq|
53

w``vi fvB ejjb, MU AvBwWqv!


weM em-Gi gyL Ggb cksmv b UzwU h gnvLywk nqQ, Zv
evSvB hvQ| Avnv` M`M` nq UzwU cuvPRb wevbx h e em
AvQ, mw`K GMvZ jvMj| Avgiv mevB DrKv wbq ZvwKq
iBjvg| hKvbv mgq wec` NUZ cvi| Lvwj PvL ZvKvj GB
wekvj njigi Kvbv wbivcv eev PvL coQ bv| hw` Kvbv
fqsKi A`k wbivcv eev GLvb _vK; Ze UzwUi gZz Awbevh|
Zv Qvov cuvP wevbxi GKRbI hw` Ui cvq, Zvnj wj KiZ
we`ygv wav Kie ej Avgvi gb nq bv| dzwUK euvPvZ UzwU
RxebevwR iL GwMq PjQGUv fveZB UzwUi cwZ Avgvi
fvjvevmv I kv AbK Y eo Mj|
Lye Kg mgqB UzwU ei KvQ cuQ Mj| Zvici e
k Ki hLb nvZi h BbcyU w`Z hve, ZLbB NUj `yNUbv!
dzwUi gq eywj Zvi mnRvZ Kvwk w`q emj| Kvwki k MelK
wevbxiv cQb wdi ZvKvZB Avgv`i `L djj| Avi UzwUK
`L Zviv ixwZgZv PgK DVj| RjRv gvbylwU Zv`i cQb
emB nvZi Nwo UcvUwc KiQ! cyiv evcviwU eySZ Zviv GKUz
mgq wbj| Zvici wcj nvZ bIqvi AvMB Avjvi SjKvwbZ
wgwjq Mj| UzwUi UvBwgs cvid nqQ| Ze cwZRMZ wMq UzwU
eo aibi Kvbv wec` bv cojB njv|
Avgiv `o Pj Mjvg KUvj cvbji KvQ| w``vi fvB
jRvi KUvj BDwbUi KvbUjv c_g fvjvfve `Ljb|
Zvici evUbjv cm Ki wWmc-i jLvjv co co BbvKkb
w`Z _vKjb| AYi gaB wZwb jRvi KUvj BDwbU AKRv
Ki djjb| wK NUj AviK wecw! jRvi KUvj BDwbU
AKRvi Kivi m m fqsKifve Avjvg eR DVQ| GB
Avjvg xci AbK `~i ch kvbv hvQ, ZvZ Kvbv m`n bB|
GKUz ci dzwUK `LZ cjvg Avgv`i cvk Gm
`uvwoqQ| jRvi iwki KvivMvi _K gyw cq GLvb Pj
GmQ| IK `L Avgv`i mevi Avbw`Z nIqvi K_v| wK
54

Avgv`i mevi PvL-gyL AvZsKi Qvc! KviY, njigi wZbwU


`iRvB Lyj hvQ| evBi _K wj XyKQ njigi fZi| GLb
Zv Avgv`i mevi gZz Awbevh!
Ggb gyn~Z wevbx UzwUI cwZRMr _K wdi Avmj| UzwU
wbivc`B wdi AvmZ ciQ| Ze Gm GK`g gZzi gyLvgywL
coQ| ZeyI kl Pv Ki `Lv hZ cvi| Avgiv mevB UzwUK
gvS iL hw` GK AciK k Ki `uvovB, Zvnj fvM fvjv
nj GLvb _K Pj hZ cvie| wK m mgqUv Avi cvIqv Mj
bv| gyn~ZB wZbwU `iRv w`q KqK WRb mk mb MMbwe`vix
wPrKvi KiZ KiZ XyK coj| w``vi fvB Avi Avwg `yB nvZ Zzj
`uvovjvg| Avgv`i `Lv`wL UzwU, dzwU Ges Zv`i QjgqI nvZ
Zzjj|
fvM Kx NUZ hvQ Rvwb bv| GB gyn~Z gvqi K_v Lye
gb coQ| gvqi m hw` GKUz K_v ejZ cviZvg! gvevBj dvb
e nq MQ AbKY AvMB| ePvix nqZv dvb bv cq
Ubkb Awi|

55

8
Avgv`iK GKwU wRci cQb Zvjv nqQ| h febi fZi
GZme NUbv NUj, mwUK feb bv ej ivRcvmv` ejj wVK ne|
Ze GB BU-cv_ii m`hi Pq evBii cKwZ j-KvwU Y
my`i|
xcwU MvQ-MvQvwjZ c~Y| Avkcvki GKwU MvQB Avgvi
Pbv: bvwiKj MvQ| Pvicvk cPzi bvwiKj MvQ| ek wKQy`~i bxj
cvwbi GKwU n` `Lv hvQ| `~i _K mB RjvkqK enkZi
UzKiv gb nQ| jKwUi AvkcvkI MvQ ficyi| jKi cvo
RvqMvq RvqMvq wekvjvKwZi cv_iLi Zc| mvRvmywR ZvKvj
`LZ cvwQ, bvwiKj MvQi mvwi, Zvici nVvr Rjvkq|
nvjKv Vvv evZvm eBQ| Ggb g`y kxZj evZvm Avgvi Lye
cQ`i| BQ KiQ, jKi cvo emZ| wK mb`i ej
KvbvB jvf ne bv| GKUz AvM eKeK KiZ wMq wevbx UzwU
mb`i nvZ GKwU cuvPUbx _vo LqQ| Zvici _K Avgiv
mevB Pzc|
xci MvQMvQvwji gvS w`q Geov_eov c_ ai Avgv`i
wbq hvIqv nQ| Me Rvwb bv| ay GUzKz eySZ cviwQ, axi axi
Mnxb Rj XyK hvwQ Avi Avgv`i KRbi fvMi AvKvk Mfxi
AKvi Nwbq AvmQ|
`yUv wRcMvwo GKm PjQ| mvgbiUvq `k-evivRb
mb| cQbi wRci cQbi Ask Avgiv VvmvVvwm Ki em AvwQ|
cZKi nvZ euvav| Avgv`i m emQ `yRb mb| vBWvigvb
ev mycvigvb nj nqZv euvPvi wPv KiZvg| AvcvZZ IBme
dvUvwm Ki Kvbv jvf bB| gb fxlY Lvivc nq Mj| GZ my`i
GKwU RvqMvq Kx wefxwlKvi ga cojvg| hw` Avi euP wdiZ bv
56

cvwi! zj-KjR jvBdi bvbv wZ gv_vq Gm Rov nQ| KZ


K_vB bv NyicvK LvQ| nVvr wPrKvi-PuPvgwPZ mw^r wdi cjvg|
mvgb ZvwKq Avwg Zv nuv!
Avgv`i mvgbi wRcUv GKwU MZ AvUKv coQ| hw`I
MZwU ZZ Mfxi bv, Ze Rxci AaKUvB GLb MZi ga| GZ eo
GKwU MZ WvBfvii PvL Govj Kxfve eySZ cviwQ bv| mvgbi
wRci Kgvvi WvBfviK AK_ fvlvq MvjvMvwj KiQ| AvZc
mg_b Kiv Zv `~ii K_v, WvBfvi Bqm mvi, Bqm mvi ej
gyL dbv Zzj djQ| mbivI wbR`i ga KuvPKuvP Ki K_v
ej PjQ| QvUKvj _KB gvbyli K Avwg mn KiZ cvwi
bvk nvK ev wg nvK| wK AvR Kb Rvwb I`i Ggb Aev
`L ek fvjvB jvMQ| gbi fvjv jvMv fveUv ewkY vqx njv
bv| KviY GiciB hv NUj, Zv Avgiv KD-B Kbv Kwiwb|
nVvr GK`j Rswj Avgv`iK Pvicvk _K wNi djj|
mb`i nvZ _K cojvg gvbylLKv`i nvZ! cyivbv cvMj hZ
bv hZB bZzb cvMji Avg`vwb| Rswj`i KviI nvZ Zxi-abyK,
KviI nvZ ekv, Avevi KviI nvZ Zjvqvii gZv j^v avivjv
A!
Rji gvbyljvi PvL-gyLi w`K ZvwKq fq Mv wkDi
DVj| Zviv eb c`i Pvgov Qvwoq cvkvK wnme ciQ|
AjsKvi wnme ci nvo, `uvZ, wks Mjvq Szwjq iLQ| MZwU h
Rswj`jiB cvZv duv`, mwU eySZ GLb Avi KviI evwK bB|
mvgbi wRc emv Awdmvi nVvr dvqvi ej wbR GKwU
wj KiZB PZzcvk _K Avmv KqK WRb Zxi-ejgi AvNvZ Zvi
kixi wQb-wewQb nq Mj| Awdmvi Avi GKwU k KiviI mgq
cj bv| GKwU ejg Zvi cvk emv WvBfvii gv_v Gduvo-Iduvo
Ki w`j| Gme `k `L Avgiv mevB AvZwZ nq cojvg| mbiv
hb vPz nq MQ| KD we`ygv boQ bv|
Avgv`i Avbv nqQ Rji fZii GKwU Lvjv gvV|
Rswjiv Kxfve eySj Rvwb bv; Ze Avgv`i GKm GKcvk `uvo
57

Kwiq ivLjI mb`i Abcvk GKwU KvVi LuvPvi ga AvUK


iLQ|
Kvbv Rswj h Avgv`i Avkcvk `uvwoq AvQ, Zv bq|
cyiv gvVRyoB AmsL Rswj bvix-cyil Zxi-abyK, ekv, `v ev fuvZv
Zjvqvi UvBci A nvZ `uvwoq AvQ| RvqMvq `uvwoqB Rswjjv
AyZ fwZ kixi `yjvQ Avi gyL _K wekx GKcKvii AvIqvR
KiQ| gvSgvS AvIqvR Kivi mgq gyLveqe weKZ KiQ|
wevbx UzwU Avi wevbx dzwU wbR`i ga Kx hb ejvewj
KiQ| `yRbi fvMB Avmj Lvivc| cw_ex mK Zv`i h aviYv
Rbvj, Zv ay `ytLRbK ejj fyj ne, RNb|
gvVi wewfb RvqMvq Avbi Kzwj _K auvqv DVQ|
PvL coj, GKwU KzjxZ nwiYi gZv Kvbv cvYx Sjmvbv nQ|
cP fq cq Mjvg| gb nQ, bvfvm wmg AvKwKfve
AKRv nq MQ| nvZ-cv Kgb Rvwb cvivjvBRW jvMQ|
Rswjjv gvbylLKv nj Zv gnvwec`! Avb cyo givi Pq
wj Lq giv AbK myLi|
nVvr me Rswji `vjv`ywj Avi AvIqvR e nq Mj| cyiv
gvV fi Kij wcb-Wc mvBj| GK gvUv-ZvRv Rswj Zvi wKQy
mvMi` wbq Avgv`i w`K GwMq Gj| `jbZv gb nq| Avgv`i
evcvi nqZv Kvbv wWwmkb `e| Avgv`i LvIqv ne wK ne
bvGgb Kvbv wWwmkb bv wK K Rvb!
cw_exi GB GK AyZ wbqg| c-cvwL, KxU-cZ _K
Rswj-mf gvbylme mgvRB GK kYx gvZei ev `jbZv eb hvq|
Zv`i K_vq Abiv Pj| GB Rswji Zv GUv Kvbv nvZ-cv ev
wdPvi PvL coj bv; A_P G evUv Avgv`i, GgbwK KqKRb
wevbxi wePvi Kie!
Rswj `jbZv Avgvi KvQ Gm ejj, wcUvs jv^v| evUvi
K_v Avwg wKQyB eySjvg bv| gb Zv nQ, Avgv`i wcwUq j^v Ki
`Iqvi K_v ejQ| cUvj ZvI fvjv, cU bv fijB njv! Rswj
Gevi wevbx wUUvi w`K ZvwKq ejj, wnMs cv^v|
58

wevbx UzwU Kx eySj Rvwb bv; Ze m Reve ejj, wnMm


cjq NUvbvi chyw Avcbv`i `Iqv hve bv|
wnMs cv^v wRRs nv^v| RswjUv PvL eo eo Ki ejj|
UzwUI bvQvoev`v| ejj, wnMm cjqi chyw wKQyZB `e
bv|
cv^v nv^v|
`e bv, `e bv|
nv^v nv^v|
ejjvg Zv `e bv|
Kx i KiQ `yRb| GKRb Zv nv^v nv^v KiQ, Avi
AviKRb mUvi Avevi Reve w`Q| cwZRMr Avi eb-ev`voi
gvbylRb wbq Kx wec`B bv cowQ! wevbx UzwUi w`K ZvwKq Avwg
ejjvg, UzwU, Zzwg GKUv evcvi Kb eySQ bv?
Kvb evcvi?
Gme Rswj`i P cyili KD wnMm cjq NUvbvi dgyjv
mvajI be bv| Iiv dgyjv-Ugyjv evSB bv| Iiv evS dj-g~j
Avi Lvevi-`vevi| Avgv`i gwjK Pvwn`v cuvPwU Avi I`i gwjK
Pvwn`v GKUvBLv`| Iiv Avgv`i Lq djvi AvM Kxfve cvjve,
mUv wbq fvev|
Iiv Avgv`i Lve Kb?
Zv Avwg Kxfve eje?
Avgiv `yRb wfbfvlvq wbR`i ga K_v ejwQ `L Rswj
cvji Mv`v c Mj! wPrKvi Ki ejj, PUvs Kv^v| gb nq,
Pzc KiZ ejj| G K_v ej Aek Avgv`i mvgb Avi `uvwoq
_vKj bv| MUMU Ki nuU mb`i KvQ Mj| mb`i mI
GKB cvUvb eKeK i Kij|
GB myhvM! mevi `w GLb Rswj `jbZv Avi mb`i
w`K| Avwg wdmwdm Ki Ab`i ejjvg wbR`i k Ki `uvovZ
Avi wevbx UzwUK Zvi nvZi AvwUjvBUvgvMbwUKyjvi h
ZvovZvwo BbcyU w`Z ejjvg|
59

UzwU Zvi nvZi Nwoi gZv hwUZ BbcyU w`j| h_vixwZ


Avjvi SjK Avgv`i Mvm KiZ _vKj| nVvr G aibi NUbv `L
Rswjiv nZf^ nq Mj| Lqvj Kijvg, Zviv jvwV-mvUv, A-k
iL nuvUy Mo gvwUZ em coQ| Zviv nqZv Avgv`i AjwKK
gZvi AwaKvix fveQ|
KqKwU hywegvb Avmvi k GKUz mgqi Rb Kvb Gj|
GLvbKvi mb`i euvPvZ wbqB AviK mb`j AvmQ| LvwbK ci
Avi Kvbv kB bZ cjvg bv| Avkcvki `kI A mgqB
wgwjq Mj|

60

9
GLb gaivZ| mevB cuQwQ w``vi fvBqi gvv wimvP mUvi|
Avgv`i QqRbi K_v ejvi k dvUbi Nyg fO Mj| Nii
GKcvk m Nywgq wQj| PvL WjZ WjZ mvgb Gm nvwRi njv|
wevbx dzwU wevbx UzwUi nvZ ai ejj, Zvgiv bv euvPvj
Iiv Zv AvgvK mycvi nvBevibkb-G cvwVq w`Z|
wevbx UzwU Avh nq ejj, mycvi nvBevibkb Kx?
evOi kxZwb`vK nvBevibkb ej| ZvB wPiwb`vi bvg
Avwg w`qwQ mycvi nvBevibkb|
evn&, Kx mycvi Avwevi! ez, Gmv Avgvi eyK Gmv|
Ggb K_v ejv bv wcR| K_v AvbWy Kiv|
Kb ez? Zzwg `Lvwb, ZvgvK euvPvZ Avgiv RxebevwR
iL Kxfve QyU wMqwQ? Avwg Zv mB mgqUzKz UjKg cvDWvi
wbq MelYv KiI KvwUq w`Z cviZvg|
ZvB Zv! Avwg nj Zv MelYvKB eQ wbZvg| Zzwg
`LwQ gnvbyfe!
Zvnj evSv Gevi|
ZvQvov Zzwg Zv PvBj wWWv Avi eywji weq w`q myLkvwZ MelYv KiZ cviZ! weqZ Avgvi wmv ev Abywmvi
Kvbv cqvRbB nZv bv|
eySZB cviQ|
Zzwg Avgvi ez| Gmv Avgvi eyK, ez|
wevbx UzwU Avi dzwU KvjvKzwj KiZ i Kij| evev`i
ezZc~Y wgjb wWWv Avi eywji PvL Avb`vk bg Gj| wK
wevbx `yBUvi RvKvwi Avi Mj bv! UzwU Avi dzwUi KvjvKzwj _vgQB
bv| Avwg AbK Rvi LvwUq `yB AuvZjK Avjv`v Kijvg|
61

UzwU ejj, Avgiv cwZRMZ wdi wMq Qjgq`i aygavg


Ki weq `e|
dzwU ejj, weqZ mvi AvcbvK wK DcwZ _vKZB
ne|
w``vi fvB ejjb, AekB hve| AvgvK mgqgZv Lei
w`I|
UzwU Avgvi w`K ZvwKq ejj, weqi Abyvb ZzwgI AekB
_vKe| m dvUbKI wbI|
wVK AvQ| nvwmgyL ejjvg|
nVvr Avjvg eR DVj| cwiwPZ Avjvg| Mvm fvOvi
AvIqvRi mB Avjvg| cwZ ivZ mvo wZbUvq GB Avjvg Avgvi
Nyg fvOvq| GLb eySjvg, GwU w``vi fvB w`q iLQb| wK GZ
Rvi Avjvg `Iqvi Kvbv gvb nq! Avjvgi AvIqvR cvqe
GB evmv _KI Avgvi ig ch Pj hvq! bv Rvwb AviI KZ
gvbyli Nyg fvO| Avwg w``vi fvBK wRm Kijvg, GB Avjvg
wKmi Rb, fvBqv?
Avmj cwZRMr wbq bvbv MelYvi Rb Avwg cwZivZ GB
mgq Nyg _K DwV| Lqvj KiwQ, GB mgqi MelYvq Avgvi eb
fvjv KvR Ki| hw`I Gi Kvbv mvqwUwdK KviY GLbI Avwg
LuyR cvBwb| Ze Avgvi aviYv, cwZwU gvbyli ebB GKwU wbw`
Kvbv mgq `Z KvR Ki| m hw` mB mgqUv AvBWwUdvB KiZ
cvi, Zvnj Zv Kvbv K_vB bB!
G mK Avwg Avi wKQy ejjvg bv| w``vi fvB MelK
gvbyl| Avi wevbx`i Gme DU AvPiY ev cvMjvwg AvQ ejB
cw_ex bZzb AbK wKQy cqQ| K Rvb, GB gyn~Z w``vi fvBqi
h K_v Avgvi KvQ cvMjvwg gb nQ, GKw`b nqZv mUvB ne
cwZwZ mZ| Ggb f~wi f~wi cgvY BwZnvmI cvIqv hvq|

62

10
wevbx UzwU, dzwU, wWWv Ges eywj Pj MQ| AvwgI w``vi fvBqi
KvQ _K we`vq wbq Avgvi ig Pj GmwQ| cKU _K gvevBj
mU ei Ki PvR w`jvg|
Avgvi ^c `yUvi h evLv RqxZv w`qwQj, Zv GK`g
mwVK| mgy`i cvwbZ Avgvi Wye hvIqv Avi RvnvR fm Avmvi
^ci evLvq RqxZv ejwQj, mvgb Avgvi Rb wec` Acv KiQ
wK m wec` _K Avwg Dvi cve| mwZB Zvici KZjv wec`
Mj, Ze Kvbv bv Kvbvfve me wec` _KB gyw cqwQ| Avi
KvKi ^ci evcvi RqxZv ejwQj, Kvbv Lvivc jvK AvgvK
AvgY Kie; hw`I Zv _KI Avgvi gyw wgje| UvsMv xci
we`wk mb ev RswjKZ Lvivc jvKi LoB Zv cojvg! wK
wVKB gyw wgjQ|
Ze AviI `yRb Lvivc jvKi eev KiZ ne| bkvevev
I bkv`v`v| `wL, w``vi fvBK ej `yUvKB cwZRMZ cvwVq
`e| mLvbKvi gvbylRb wUKU KU I`i `LZ hve| I`i
AvUK ivLv Ki mvgb jLv _vKe Ab RMZi Lvivc gvbyl|
cw_ex _K GB UvBci AveRbv wKQyUv Kgvbv `iKvi| hviv `ybxwZi
bkvq, Lyb-alYi bkvq gZ AvQ, Zv`iI GB cw_ex _K jvw_
w`q ei Ki `Iqv DwPZ|
gvevBj mU Ab KiZB GKUvi ci GKUv wgmW Kj
AvjvU AvmZ _vKj| RqxZv Kj KiwQj KqKevi| Zvici
bkvevevi k LvbK Kj| gv-I Kj KiwQj `k-evivevi| gv nqZv
`ywv KiQb| gv-K Kj Kijvg|
nvjv, gv| Zzwg NygvIwb?
Kxfve Nygve ej? ZzB Kv_vq wQwj? Avi Zvi gvevBjI
Zv e wQj| Ubkb Zvi evev Avi Avwg `yRbB RM AvwQ|
63

AvRK GKUz Svgjvi ga wQjvg, gv| w``vi fvBK evmvq


wbq Gjvg|
QjUv wK GLb my?
nuv|
mvivY wUwfZ Kx me AvRwe Lei `LvQ! Avwg Zv
wbDR-wUDR `L fqB cq wMqwQjvg|
me ci be, gv| Avwg GLb Lye UvqvW| evevi kixi
fvjv?
nuv| fvZ Lvwe bv?
bv, Lq GmwQ|
wVK AvQ, GLb Nygv|
AvQv|
RqxZv ek LvwbKY AvM Kj KiwQj| GZY wbqB
Nywgq coQ| Kb Rvwb GB gyn~Z Ii m K_v ejZ Lye BQv
KiQ| gqwU Avgvi ^cjvi A_ Kx wbLyuZfve ejj! MZw`b IK
Lye my`i jvMwQj| K_vwU ejv wVK ne wK bvGB fe Avi ejv
nqwb|
Qv` Gm `uvovjvg| GZUv weq wbq KLbv ivZi AvKvk
`wLwb| GB gnvweki mB wgk AvQ AviI GKwU gnvwek|
RMZi gvS cwZRMrGwUIqv| Kx AyZ! A`LvK `L
wPiPbv GB AvKvkI Kgb Rvwb APbv gb nQ| wK nVvr AvKvk
gN XK hvQ Kb? eQii G mgq gN-ewi wPI _vKvi K_v
bv| ZvivjvK Avovj Ki djQ gN|
axi axi mg AvKvk gN Qq Mj| wSiwSi ew cov
i nqQ| Lbvi ePb cowQjvg, w`bi gN avb, ivZi gN
cvb| Zvi gvb njv, w`bi ew avbi Rb DcKvix Avi ivZ ew
nj Zv cvbi Rb DcKvix| fvjvB Zv, GB ewZ cvbi DcKvi
ne| `k cvb mqjve nq hve| mewKQyi g~j evojI cvbi g~j
Kge| Kvbv myLeii Rb KD wgwgyL bv Kwiq cvbgyL Kive|
64

bZviv gyLfwZ cvb wbq `ki K_v ejeb, mgvRi mykxj ewiv
cvb wPevZ wPevZ `ki K_v ejeb| `k I `ki DbwZ mvwaZ
ne| `LZ cvwQ ew i nqQ, wK AvgvK ewi GKwU duvUvI
k Kiwb!
ew AvgvK wZKvZi Ki Zvj| GmGmwm cixvi AvM
hw`b jv Kvm njv, mw`bI Ggb ew nqwQj| wcq ez`i we`vq
RvbvZ Lye K nwQj| me ezi mv_ GKm Avi KLbv `Lv
nqwb| Kvbvw`b Avi wdi cvBwb mB mvbvwj w`bjv| PvL
fm DVQ ivgvbi `yywg, evKevi Avwe`i gyL, AuvZj wgRvbi
gvUv Pkgv, wZkvK jLv gRby ZviKi wPwV, ixbvi gvqvfiv
Pvnwb...Avi...Avi `LZ cvwQ RqxZvK| Ii Wvb nvZi gagvq
GKwU bZzb AvswU| GB c_g gqwU kvwo ciQ| Kcvj wUc
w`qQ| Kx my`i jvMQ! AvQv, Avwg Kx ^c `LwQ? RMrcwZRMZ QvUvQywU Ki KvwZ nqZv Nywgq cowQ Avi ^civ Gm
fi KiQ| Ggb myL^c hb `yPvL Ryo _vK AvRxeb|

65

AvjvKwPx: RvK ivdvqj|


[jLK cwiwPwZwU wjL w`qQb im+Avjvi jLK I AvBwWqvwb
cvfj gwnZyj Avjg]
Avwmd gn&`x Zuvi cvVKi KvQ cwiwPZ bvbv cwiPq| wekl Ki ig,
wevb KKvwnwb, Dcbvm Avi bvbv KveGB Pvi kvLvZ wZwb cvVKwcq
nqQb mePq ewk|
QvUejv _KB jLvjwLi mv_ RwoZ Avwmd gn&`x| QvRxebB
mv`bv KiQb UvUKv, e`nRg, nheij, KcvU BZvw`mn cvq `yB WRb
cwKv| eZvi KviY GLb Avi cwKvi mv`bv Kiv bv njI
jLvjwLUv QvoZ cvibwb| `kmiv `yB dvb gvMvwRb Dbv` I
im+AvjvZ ig wjLQb e AvM _KB| mB m~ c_g eBUvI
igMi| eZvj ig bvgi mB eBqB Avwmd gn&`x jvf Kib
Zykx RbwcqZv| Gici GK GK ewiqQ wdqb I wnMm cjq
bvgi `ywU mvq wdKkb Ges wewfb mgq jLv QvU QvU Qov wbq
cKvwkZ nqQ bvbv Kve I bvbv cni bvgi AviI `ywU eB|
RxebNwb Dcbvm Aiv w`q G eQi AvZcKvk KiQb cyiv`i

66

JcbvwmK wnme| mcwZ Zuvi jLv cKvwkZ nqQ wk wKkvi`i


Rbwcq cwKv wKkvi AvjvZ|
Qjejvq KZUv `yi wQjb, kv-wk Pnvivi Avwmd gn&`xK `Lj
Zv GK`gB evSvi Dcvq bB! `yywgZI Kg wQjb bv| eo nIqvi ci
Pjvdiv ev ewMZ Rxebi Ab me RvqMvq `Lv bv MjI ig
jLvjwLZ mB `yicbv Avi `yywgi QvcUv wVKB | ZvB ej jLvZ
gvwPDwiwUUvI wK AbycwZ bv| eis e Avi nvwmi m Mfxi
Rxebevai cwZdjb NwUqB Avwmd gn&`x G mgqi Rbwcq jLK`i
KvZvi wbRi AevbUv ek cvKvcv Ki djQb|
ay jLvjwLB bv, Ljvayjv I Abvb mvswZK KgKvI Avwmd gn&`x
ek mdj| QvUejv _KB Gme cqQb AbK AbK cyivi|
KvR KiQb BjwbK wgwWqvZI| mvUjvBU Pvbj GwUGb evsjvq
cvq wZb eQi Dcvcbv KiQb wk-wKkvi`i GKwU Abyvb| GZwKQyi
ciI covkvbvq iRv KiQb AmvaviY| GmGmwm I GBPGmwm `yUv
cixvZB XvKv evW _K v KiQb| wkv fvjv djvdji
^xKwZ^ic QvRxeb cqQb wegvbevwnbx cavbi k gav Uwd,
bUiWg KjRi AvIqvW di Gwj, eyqU _K GKvwaKevi Wxb
jviwkc, XvKv wkvevW _K GKvwaKevi UvjUcyj evW
jviwkc-mn bvbvwea c`K Avi mvbbv| 33Zg wewmGm cixvq wbR
KvWvi ARb KiQb 1g vb|
Avwmd gn&`xi Rb 1985 mvji 21 m^i| eZgvb `ki GKwU kxl
gvevBj mev`vbKvix cwZvb cKkjx wnme `vwqZ cvjb KiQb|
wKQyw`b ciB c_g kYxi MRUW KgKZv wnme miKvwi PvKwiZ hvM
`eb| Aemi ej Zuvi wKQy bB ejjB Pj| KviY cwZw`b Kgji
`vwqZ kl Ki evwK mgqUv jLvjwLi cQbB eq Kib wZwb|
Avwmd gn&`xi cKvwkZ-AcKvwkZ, bZzb-cyivbv jLvjv wbqwgZ coZ
cvib Zuvi cR GKUy nvmyb (www.facebook.com/Ektu.Hashun) _K|

67