Você está na página 1de 8

JUBILATE DEO

Mons. Marco Frisina, Diocese of Rome


ALL: IUBILATE OMNIS TERRA, IUBILATE DOMINO NOSTRO,

ALLELUJA ALLELUJA, IUBILATE DEO, EXULTATE IN LTITIA,


IUBILATE DEO.
SOPRANO

ALTO

LAUDATE EUM IN LAUDATE EUM IN


EXCELSIS,
EXCELSIS,
LAUDATE,
LAUDATE, LAUDA
LAUDATE,
TE, DOMINUM,
LAUDATE,
QUONIAM
QUONIAM
MAGNUS,
MAGNUS REX,
DOMINUS
QUONIAM
LAUDATE
MAGNUS REX
EST DOMINUS
LAUDATE

TENOR

BASS

LAUDATE EUM IN
EXCELSIS,
LAUDATE
DOMINUM
NOSTRUM,
OMNES ANGELI
ET VIRTUTES,
LAUDATE EUM,
QUONIAM
MAGNUS REX
EST DOMINUS,
SUPER OMNEM
TERRAM

LAUDATE EUM IN
EXCELSIS,
LAUDATE
DOMINUM,
DOMINUM
NOSTRUM,
LAUDATE,
LAUDATE,
DOMINUM
LAUDATE

Solo Tenor:
Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini, benedictus
nomen eius, benedictus in scula, super clos gloria eius,
laudate omnes gentes.
Solo Soprano:
Laudate eum omnes angeli, laudate omnes virtutes, in ternum
laudate eum
omnes gentes et populi, quia ipse mandavit, et omnia cre--ata
sunt.

Ending: iubilate Deo omnis terra.

LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum! Purihin ang Diyos! O sangkatauhan,
santinakpan. Laudate Dominum!
Laudate Dominum! Purihin ang Diyos! O sangkatauhan,
santinakpan. Laudate Dominum!
Sa bayang sinalanta, bubong ang 'Yong kalinga sa binagyo ng
dahas, kaloob Mo ang lakas. (ref)
Sa 'ming mga may sakit, lunas ang Iyong pag-ibig. Sa 'ming dahop
sa buhay, yaman ang may kaagapay. (ref)
Sa 'ming nangungulila buklod ang pagsasama. Sa nilimot ng
lipunan, tinawag Mo sa handaan. (ref)

KYRIE ELEISON
Mass of Mercy and Compassion, Papal Visit 2015
Kyrie Eleison, Lord Have Mercy, Ginuo kaluoy-I, kaawaan Mo kami
Christe Eleison, Christ Have Mercy, Kristo kaluoy-I, kaawaan Mo kami
Kyrie Eleison, Lord Have Mercy, Ginuo kaluoy-I, kaawaan Mo kami

GLORY TO GOD
Mass of Mercy and Compassion, Papal Visit 2015

Glory to God. Glory to God.


Gloria in excelsis Deo.
Himaya sa Dios. Himaya sa Dios.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
VERSE 1: ALA KALINGA
Ket ditoy daga. Kappia kadagiti tattao
a naimbag ti panagnak-nakemna.

Ibonannagdaka, itan-okdaka,
pagruk-babandaka, daydayawen daka
agyamankam Kenka,
gapu iti naindaklan a dayagmo,
Apo Dios na nailangitan nga Ari,
Dios Ama a mannakababalin-amin.
Glory to God. Glory to God.
Gloria in excelsis Deo.
Himaya sa Dios. Himaya sa Dios.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
VERSE 2:
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa Ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
tanggapin Mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
maawa Ka sa amin.
Glory to God. Glory to God.
Gloria in excelsis Deo.
Himaya sa Dios. Himaya sa Dios.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
VERSE 3: ALA SINGKIL
Kay Ikaw lamang ang Santos,
Ikaw lamang ang Ginoo.
Ikaw lamang Halangdon.
O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo
diha sa himaya sa Dios Amahan.
Amen. Amen.
Glory to God. Glory to God.
Gloria in excelsis Deo.
Himaya sa Dios. Himaya sa Dios.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA


Mons. Marco Frisina, Diocese of Rome

Refrain
Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life.
You are my life, alleluia.
1. Be our Way, our Truth, and our Life.
Form us anew in how you died.
We embrace the cross that you bore,
and will arise in glory.
2. Holy fire, come dwell in each heart.
Grant us the gifts your love imparts.
Free our tongues to boldly proclaim
"Jesus is Lord forever!"

ALAY SA DIYOS
Mass of Mercy and Compassion, Papal Visit 2015

O Diyos, awang 'di mabilang,


tanggapin Mo yaring aming
alay;
gawin ito bilang tanda
ng aming kaligtasan.
Narito O Ama, alak at
tinapay,
bunga ng lupa at ng aming
paggawa.
O Diyos, awang 'di mabilang
tanggapin Mo yaring aming
alay

gawing alaala ng pagkamatay,


muling pagkabuhay ni
Hesukristo.
O Diyos, awang 'di mabilang
tanggapin Mo yaring aming
alay;
sa bisa nitong sakripisyo,
mapasa amin ang buhay na
walang hanggan.

SANTO
Mons. Marco Frisina, Diocese of Rome (Translated)

Santo, Santo, Santo, Ginuong Diyos sang mga Ehersitu


Napuno ang langit kag ang duta sang imong himaya
Hosanna in excelsis, Hosanna in Excelsis
Tenor: Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginuo
All: Hosanna in excelsis, Hosanna in Excelsis

AKLAMASYON
Misa Kalinugan, Rev Fr Pablito Maghari

Si Kristo, napatay aleluya, aleluya


Si Kristo, nabanhaw aleluya, aleluya
Si Kristo, magkari liwat, aleluya, aleluya

GREAT AMEN
Misa Candelaria, Katz Amerilla

Amen, Amen, Amen, Aleluya


Amen, Amen, Aleluya, Amen!

KORDERO NG DIYOS
Mass of Mercy and Compassion, Papal Visit 2015

Kordero ng Diyos nga nagawala


sang mga kasal-anan sang kalibutan,
maluoy Ka sa amon.
Kordero ng Diyos nga nagawagtang
sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi,
dona nobis pacem,dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion Song: TINAPAY NG BUHAY


Mass of Mercy and Compassion, Papal Visit 2015

Iesu, panis vitae, donum patris. Iesu, fons vitae, fons vitae
acquae. Cibus et potus noster, Cibus et potus noster
in itinere, in itinere ad domus Dei.
Mula sa lupa, sumibol Kang masigla. Matapos Kang yurakan ng
mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala.
Tinapay ng buhay, pagkain ng dukkha (ref)
Gikan sa binlud, usa ka tinapay, nga bunga sa among buhat ug
kabudlay. Hi naut maghiusa kami sa ma niining Tinapay ti guma
kami Hesus, Among ginuong tunhay (ref)
Jesus, food divine, be our strength each day so we don't tire as we
witness to your love and care to those in greater need, both near
and far away. May we lead them back to You,
all those who've gone astray.(ref)
Dalon namon Imong balaang pulong manga laygay
kag tudlo Mong matarong
Kahayag sang espiritu sang kamatu oran
Suga nga mapawa sa amon dalan. (ref)
En la vida Jesus, sea nuestro consuelo
sea nuestro amigo y compaero.
siempre podamos responder a su llamada,
Siempre dispuesto a hacer tu voluntad (ref)
Pagkain ng buhay, handog ng Ama,
Bukal ka ng buhay, batis ng biyaya.
Maging pagkain sa 'min at inumin ng tanan
sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama.