Você está na página 1de 34

DOG Nm.

242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37453

I. DISPOSICINS XERAIS
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
LEI 10/2011, do 28 de novembro, de accin voluntaria.
Exposicin de motivos
I
A participacin da cidadana na vida poltica, econmica, cultural e social unha aspiracin propia de calquera sociedade moderna e democrtica. Na actualidade constite
tamn un compromiso que deben cumprir os poderes pblicos, que se atopan compelidos
a facilitaren e promoveren as condicins necesarias para facer efectiva a devandita participacin.
Esta participacin social vese consolidada cando as persoas e os grupos nos que se
integran desenvolven por si mesmos, e dunha forma totalmente libre, altrusta e solidaria,
actuacins que procuran o benestar social e a mellora da calidade de vida da comunidade.
Cando estas actuacins deixan de ser un acto illado e espontneo, e pasan a se efectuar
nun marco institucional organizado e mediante entidades creadas ad hoc, cando ten lugar o desenvolvemento dunha accin voluntaria.
A accin voluntaria manifestacin explcita da conciencia solidaria da cidadana e
fortalece a convivencia democrtica, e debe ser, como xa queda dito, promovida polos
CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

poderes pblicos. Son estes os que teen a responsabilidade de crear as estruturas e o


soporte legal preciso que posibilite, desde a liberdade, que a sociedade civil intervea no
desenvolvemento de actividades e de sectores de interese xeral e mais na consecucin
dos intereses pblicos mediante a accin voluntaria.
Neste sentido, esta lei configura a accin voluntaria como a expresin dunha participacin social recorrente e continua mediante a incorporacin permanente das persoas voluntarias en entidades de accin voluntaria.
preciso, xa que logo, promover e coordinar a accin voluntaria desde postulados
flexibles que permitan establecer o marco xeral e as regras bsicas para o seu desenvolvemento, pero sempre sen incidir na liberdade de actuacin de todos os actores implicados
na realizacin da accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37454

Por outra banda, esta lei pretende ser a concrecin prctica da consideracin da accin
voluntaria entre as galegas e os galegos como un elemento mis do dereito inalienable dos
cidadns e das cidads deste pas a participaren de xeito activo na construcin da sociedade na que viven.
Non obstante, cmpre sinalar que, en todo caso, a accin voluntaria non poder en
ningn modo eximir a administracin das responsabilidades e as obrigas que lle corresponden e, as mesmo, que a accin voluntaria non poder en ningn caso substitur o traballo
remunerado ou a prestacin de servizos profesionais retribudos.
II
Xa no pasado, e ao amparo das competencias asumidas no Estatuto de autonoma, o
Parlamento de Galicia manifestou a sa vontade de establecer unha regulacin legal de
seu en materia de voluntariado mediante a aprobacin da Lei 3/2000, do 22 de decembro,
do voluntariado de Galicia (modificada posteriormente pola Lei 3/2002, do 29 de abril, de
medidas de rxime fiscal e administrativo), que tivo por obxecto regular a actividade do
voluntariado social no mbito propio da Comunidade Autnoma galega.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

Con esa lei estableceuse unha primeira regulacin autonmica que contribuu decisivamente ao desenvolvemento das actuacins organizadas de voluntariado a travs das
entidades e ordenacin das relacins destas coas administracins pblicas. Despois de
transcorrer preto dunha dcada de vixencia desde a sa promulgacin, as previsins e o
enfoque da Lei 3/2000 resultan, emporiso, insuficientes na actualidade para dar satisfaccin s expectativas dos diferentes actores da accin voluntaria.
Hoxe en da, a puxanza do movemento de accin voluntaria, no que se entrega desinteresadamente o seu esforzo a favor dunha causa social, precisa do establecemento de
novos instrumentos normativos e de actuacins dirixidas ao fomento da solidariedade e ao
desenvolvemento da participacin social cidad que reflictan a vitalidade social da accin
voluntaria.
A evolucin do denominado terceiro sector en Galicia nos ltimos anos require un
cambio normativo favorable para todos os axentes que interveen neste, en especial que
considere a situacin actual das entidades de accin voluntaria e das voluntarias e dos
voluntarios que as integran.
O proceso de cambio veu propiciado por factores tales como o incremento do nmero
de entidades e unha importante progresin do nmero de persoas voluntarias, o papel de-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37455

terminante da accin voluntaria en acontecementos cruciais na vida do pas e na evolucin


da sa conciencia social, o aumento do tempo de lecer entre a poboacin e da confianza
da sociedade na participacin en actividades de accin voluntaria.
A necesidade de reforma legal xa foi sentida no momento da elaboracin do ltimo Plan
galego de accin voluntaria 2006-2010, no que se detallan un total de dez obxectivos, entre
os que se encontra o de Elaborar novos elementos normativos, mis acordes co actual
contexto e con maior capacidade de dar respostas ao sector e ao conxunto da sociedade:
Lei de voluntariado de Galicia, protocolo de situacins de emerxencias, etctera.
Resulta tamn oportuna esta posta ao da da regulacin legal da accin voluntaria por
outras consideracins de orde social co fin de testificar perante a sociedade galega particularmente cando o ano 2011 coincide co Ano Europeo do Voluntariado a vixencia e a
puxanza do movemento de accin voluntaria organizada como un instrumento fundamental
da participacin directa e activa da sociedade, polo que a lei parte do recoecemento de
que o carcter autnomo e dinmico do movemento voluntario constite un valor que hai
que protexer e fomentar.
Do mesmo xeito serve para testemuar o compromiso dos poderes pblicos de Galicia
de renovaren e consolidaren o seu estatuto xurdico, establecendo un sistema baseado
nas entidades de accin voluntaria e optando por un novo modelo de intervencin baseado
en principios tales como os da solidariedade, a liberdade e a participacin dos axentes
vinculados accin voluntaria, considerando tamn de maneira importante a heteroxenei-

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

dade, a diversidade e a pluralidade do tecido asociativo.


A accin voluntaria , no momento actual, unha manifestacin social de gran dinamismo, con gran capacidade de captacin e adaptacin s novas necesidades pero anda cun
importante potencial de desenvolvemento, particularmente no que se refire a acadar unha
maior permanencia temporal das persoas voluntarias e mais a incorporacin de novos
colectivos.
Por iso, marcar as normas de interrelacin entre as propias persoas voluntarias, e destas coas entidades onde desenvolven as sas actividades, ou entre estas e as administracins pblicas, e tamn definir os dereitos e as obrigas das persoas beneficiarias, contribe
ao exercicio mesmo da liberdade das partes e a evitar abusos, e favorece a continuidade
daqueles que xa manifestaron e fan efectivo o seu compromiso de solidariedade e a incorporacin de novas persoas accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37456

Asemade, este novo modelo de intervencin debe acadar obxectivos que primen a calidade da accin voluntaria mediante a incorporacin de sistemas de calidade que redunden
nunha mellora na prestacin dos servizos e o establecemento dunha poltica de transparencia nas relacins entre as administracins pblicas e a sociedade civil organizada.
A regulacin pretendida a travs desta lei intenta ser a resposta concreta s necesidades deste sector atendendo a realidade propia de Galicia, reforzando un marco normativo
de seu que ter como obxectivo ltimo o de mellorar a cantidade e a calidade da accin
voluntaria neste pas.
III
Coa finalidade de procurar o mximo consenso posible na sa aprobacin, no proceso de elaboracin desta lei partiuse dun proxecto de lei existente na anterior lexislatura,
no que se introduciron modificacins que se consideraron convenientes por causa dunha
maior precisin tcnica e pola necesidade de asignar e utilizar de modo eficiente os recursos pblicos.
De igual xeito, engadronse novas visins plasmadas nun documento recente sobre
o voluntariado na Unin Europea (Study on Volunteering in the European Union. Final
Report, elaborado pola Educational, Audiovisual & Cultura Executive e presentado o 17
de febreiro de 2010), que incorpora novas perspectivas de actuacin na accin voluntaria.
Precisamente no devandito informe incdese en aspectos relevantes como son, por
exemplo, os de potenciar o recoecemento pblico da accin voluntaria, a necesidade de
CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

incrementar o grao de participacin social na accin voluntaria e superar a corta duracin


temporal dos compromisos asumidos, a falta de planificacin e estratexia institucional, as
deficiencias dos rexistros pblicos para coecer se unha entidade est ou non en activo,
a conveniencia de facer un seguimento dos indicadores que avalen a consecucin de
obxectivos e a mellora do coecemento estatstico, a implicacin nela de persoas maiores,
ex profesionais ou a adquisicin de hbitos de participacin na idade escolar e a concienciacin da importancia da accin voluntaria no sistema educativo. Trtase de aspectos que,
se ben algns deles xa podan estar presentes ou enunciados no proxecto de lei existente,
considerouse oportuno actualizar o seu contido para lles dar entrada na lei aos novos enfoques da accin voluntaria.
Partir do proxecto de lei existente supn asumir os resultados da metodoloxa participativa desenvolvida no seu da e do proceso de debate e participacin pblica, que se iniciou

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37457

cun documento previo de bases para a reforma que foi obxecto de exame e discusin en
diferentes foros de expertos, as como en diferentes eventos e xornadas tcnicas, como
no Congreso Galego de Voluntariado, no que se trataron os contidos dunha futura lei de
accin voluntaria. As mesmo, constituronse mesas de traballo formadas polos representantes dos colectivos mis representativos relacionados, directa ou indirectamente, coa
accin voluntaria para abordar diferentes cuestins que reclamaban un estudo mis particularizado.
As conclusins obtidas como consecuencia deste proceso participativo serviron no seu
da e serven agora para enriquecer o contido da lei, na que se ven reflectidas un bo nmero
de contribucins, o que dota ao texto legal dunha maior lexitimidade ao facer coincidir o
contido da norma coas aspiracins da cidadana.
IV
Polo que respecta estrutura da lei, esta divdese de modo moi sinxelo en tres grandes
partes referidas a disposicins xerais, aos suxeitos da accin voluntaria e accin administrativa, que constiten, respectivamente, cada un dos tres ttulos da lei.
O primeiro ttulo, relativo s disposicins xerais, ocpase de sinalar o obxecto da lei, o
seu mbito de aplicacin e os principios reitores dela. Neste ttulo tamn se concepta a
accin voluntaria e se ofrecen os elementos claves e as condicins necesarias para identificar, tanto nunha vertente positiva coma negativa, cando se est ante o desenvolvemento
dunha accin voluntaria. Faise unha referencia aos sectores de actuacin nos que aquela

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

se pode desenvolver e relacinanse as diferentes actividades e sectores de interese xeral


vinculados coa accin voluntaria.
No segundo ttulo trtase da ordenacin dos suxeitos da accin voluntaria como son as
persoas voluntarias, as entidades de accin voluntaria nas que se integran aquelas e, por
ltimo, as persoas destinatarias da accin voluntaria.
A sistemtica seguida para regular cada un dos suxeitos participantes similar, partindo sempre de ofrecer un concepto que permita singularizar os caracteres e os aspectos
esenciais que definen a cada un dos suxeitos participantes na accin voluntaria e, seguidamente, fxase cal o seu estatuto xurdico, relacionando os dereitos e as obrigas deles, e mais a previsin das consecuencias no caso de incumprimento daquel estatuto. As
mesmo, incdese de modo especfico na relacin existente entre as persoas voluntarias e
as entidades nas que se integran, obrigando a que se formalice por escrito a condicin de

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37458

membro e obrigando a que se subscriba un compromiso de colaboracin no que se consignen con claridade os aspectos esenciais nos que se teen que encadrar as relacins
entre as entidades de accin voluntaria e os seus membros. Reglanse cuestins como
as de acreditacin identificativa, responsabilidade extracontractual, plizas de seguro ou o
rxime para dirimir posibles conflitos.
No ttulo terceiro agrpase todo o relativo accin administrativa. O captulo I dedcase
a establecer a atribucin de competencias das administracins pblicas de Galicia, diferenciando as da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia e as das entidades
locais co obxecto de clarificar o mbito que lle compete a cada administracin.
No captulo segundo abrdase o fomento da accin voluntaria. Prtese de compeler as
administracins pblicas de Galicia a que promovan o coecemento pblico das actividades de accin voluntaria co fin de lograr o recoecemento social das persoas voluntarias e
das entidades de accin voluntaria. Tamn se sinalan diferentes accins polas que se pode
canalizar esa obriga de fomento. Destcase a importancia do fomento da formacin, e pola
sa natureza especfica remtese a un desenvolvemento regulamentario dos programas de
formacin.
Por outra parte, dedcase un captulo especfico, o terceiro do ttulo, aos instrumentos
de planificacin da accin voluntaria, que se canalizan por medio dunha planificacin estratxica a travs do Plan galego de accin voluntaria e mediante unha planificacin sectorial
e logo mediante programas e proxectos.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

O Rexistro de Accin Voluntaria reglase no captulo cuarto e neste introdcese unha


das novidades mis salientables da lei ao crear unha seccin especfica encargada do
depsito da documentacin remitida polas entidades de accin voluntaria en relacin coas
certificacins de experiencias das persoas voluntarias.
Polo que respecta aos rganos de participacin e consulta, o captulo quinto regula o
Consello Galego de Accin Voluntaria, que constite o rgano de participacin, coordinacin, asesoramento e consulta en materia de accin voluntaria, e especifcanse as sas
funcins e estrutura.
Finalmente, no captulo sexto, crase o Observatorio Galego de Accin Voluntaria coa
finalidade de servir de referente na investigacin, o estudo e a anlise da realidade actual
e das tendencias futuras na accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37459

O anteproxecto de lei foi sometido ao preceptivo ditame do Consello Econmico e Social


de Galicia.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e da sa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de accin voluntaria.
TTULO I
Disposicins xerais
Artigo 1. Obxecto da lei.
1. Esta lei ten por obxecto a ordenacin e o fomento da participacin solidaria e altrusta
da cidadana nas actividades de accin voluntaria organizadas por entidades de accin voluntaria ou directamente pola Administracin autonmica ou pola Administracin local para
o desenvolvemento de programas concretos.
2. As mesmo, ten por obxecto regular as relacins que, con respecto s devanditas actividades, se poidan establecer entre as persoas voluntarias, as entidades de accin voluntaria
e as persoas destinatarias da accin voluntaria e as administracins pblicas de Galicia.
Artigo 2. mbito de aplicacin.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

1. Esta lei seralle aplicable a toda a actividade de accin voluntaria que se desenvolva
na comunidade autnoma de Galicia, independentemente do lugar onde a entidade de
accin voluntaria tea o seu domicilio social.
2. Tamn lles ser aplicable s actuacins de accin voluntaria realizadas pola Administracin autonmica ou pola Administracin local que desenvolvan programas de interese
xeral no mbito das sas competencias.
Artigo 3. Concepto de accin voluntaria.
1. Para os efectos desta lei, entndese por accin voluntaria a realizada por persoas
fsicas como resultado da sa participacin social organizada no desenvolvemento de actividades de interese xeral a travs de entidades de accin voluntaria, sempre que renan
as seguintes condicins:
a) Que se trate dunha decisin libremente adoptada e non traia causa dunha obriga ou
dun deber xurdico.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37460

b) Que se execute fra do mbito laboral, profesional, funcionarial ou mercantil ou de


calquera outro tipo de relacin retribuda.
c) Que a accin voluntaria se leve a cabo sen contraprestacin econmica, sen prexuzo
do dereito ao reembolso dos gastos que esta accin poida ocasionar ou dos recoecementos que correspondan.
d) Que se leve a efecto en funcin de programas concretos, xa sexan promovidos por
calquera das entidades de accin voluntaria ou polas administracins pblicas de Galicia.
2. Para os efectos desta lei, non tern a consideracin de accin voluntaria:
a) As actividades que sexan realizadas de forma espontnea.
b) As consideradas como prcticas, aprendizaxes ou experiencia profesional.
c) As que sexan prestadas marxe das entidades de accin voluntaria, de xeito illado
ou espordico.
d) As promovidas por calquera entidade para a consecucin de beneficio econmico ou
intereses propios.
e) As desenvolvidas como consecuencia dunha relacin laboral, mercantil, funcionarial
de calquera tipo, as como as que constitan exercicio de funcins directivas ou xerenciais

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

nas entidades de accin voluntaria, a non ser cando quen as leve a cabo conserve a condicin de persoa voluntaria e as desenvolva en tal concepto sen percibir remuneracin ou
contraprestacin por elas.
3. A accin voluntaria non poder en ningn caso substitur as prestacins a que estean
obrigadas as administracins pblicas ou outras entidades, o traballo remunerado ou a
prestacin de servizos profesionais retribudos.
Artigo 4. Principios orientadores da accin voluntaria.
A accin voluntaria desenvolverase consonte os principios de:
a) Participacin, promovendo o desenvolvemento dun tecido asociativo propio, desde
o pleno recoecemento da autonoma funcional ao pluralismo da propia accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37461

b) Implicacin e participacin da cidadana na consecucin dos intereses pblicos.


c) Solidariedade, altrusmo e gratuidade da accin que se desenvolve, exclundose a
procura ou o aproveitamento dun beneficio material.
d) Liberdade persoal e respecto do pluralismo e das opcins persoais das persoas voluntarias e das persoas destinatarias da sa accin.
e) Colaboracin e complementariedade entre as entidades de accin voluntaria e as
administracins pblicas, sempre que se respecte o establecido na alnea 3 do artigo 3.
Artigo 5. Sectores de actuacin da accin voluntaria.
1. A accin voluntaria poderase desenvolver en todos aqueles sectores da vida poltica,
econmica, cultural e social que contriban a promover a mellora das condicins de calidade de vida das persoas ou o benestar social.
2. Para os efectos desta lei, considranse includas dentro do mbito da accin voluntaria a realizacin de actividades de interese xeral vinculadas coa accin social e os servizos
sociais, as de natureza sociosanitaria, de defensa dos dereitos humanos, da infancia, das
persoas con discapacidade, da efectividade dos dereitos en condicins de igualdade das
mulleres, educativas, de cooperacin ao desenvolvemento, de loita contra a pobreza e a
exclusin social, culturais, de defensa do patrimonio cultural, cientficas, de fomento do uso
CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

de novas tecnoloxas, de proteccin civil, de prevencin de situacins de emerxencia, de


proteccin de persoas consumidoras e usuarias, deportivas, de lecer e tempo libre, de defensa ecolxica e proteccin do medio ambiente, de defensa dos dereitos lingsticos, de
dinamizacin do mundo rural, de defensa da economa ou da investigacin, de desenvolvemento da vida asociativa, de fomento da accin voluntaria ademais de todas aqueloutras
que, axustndose ao disposto nesta lei, poidan contribur consecucin dos principios da
accin voluntaria.
3. A accin voluntaria organizada non poder en ningn caso substitur actividades que
estean a ser desenvolvidas por medio do traballo remunerado ou servir para eximir as
administracins pblicas de lle garantir cidadana prestacins ou servizos que esta tea
recoecidos como dereitos fronte a aquelas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37462

TTULO II
Dos suxeitos da accin voluntaria
CAPTULO I
Do estatuto das persoas voluntarias
Artigo 6. Concepto de persoa voluntaria.
1. Para os efectos desta lei, ten a consideracin de persoa voluntaria a persoa fsica
que, en virtude da sa decisin persoal, libre e altrusta e mais nunha situacin de inexistencia de relacin laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participe en calquera actividade de accin voluntaria mediante unha entidade de accin voluntaria.
2. Recocense como persoas voluntarias, con todos os dereitos e as obrigas recollidas
nesta lei, as persoas que sen estaren adscritas a entidades de accin voluntaria colaboren
en programas de accin voluntaria especificamente organizados polas administracins pblicas no mbito das sas competencias.
3. As persoas menores de idade podern participar en programas e proxectos de voluntariado especificamente adaptados s sas caractersticas, mediante autorizacin expresa
de seus pais, dos seus titores ou da institucin que os tea ao seu cargo, con respecto en
todo caso vontade da ou do menor.
4. A condicin de persoal voluntario compatible coa condicin de membro da directiva

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

da entidade e coa de coordinador de programas ou proxectos de voluntariado, sempre que


o cargo non sexa retribudo.
5. A condicin de persoa voluntaria incompatible co desempeo de calquera actividade suxeita a retribucin econmica pola mesma entidade de accin voluntaria na que
se integre, cuxa natureza, contido e obxecto poidan ter relacin cos propios da actividade
voluntaria.
Artigo 7. Dereitos das persoas voluntarias.
As persoas voluntarias teen dereito a:
a) Seren tratadas sen ningn tipo de discriminacin con respecto da sa liberdade, dignidade, intimidade e crenzas.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37463

b) Seren informadas e formadas, particularmente en materia de prevencin de riscos, e


a desenvolveren a actividade voluntaria nas condicins de seguranza, hixiene e sade que
a sa natureza e caractersticas reclamen.
c) Dispoeren dunha acreditacin identificativa da sa condicin de persoa voluntaria.
d) Recibiren das entidades de accin voluntaria que desenvolvan a accin voluntaria na
que se integren a informacin, a formacin, o asesoramento e o apoio tcnico, as como os
medios materiais que requira o exercicio das actividades e das tarefa que se lles asignen.
e) Participaren activamente na entidade de accin voluntaria na que se integren, consonte os seus estatutos, colaborando na planificacin, o deseo, a execucin e a avaliacin dos programas nos que participen.
f) Acordaren libremente coa entidade de accin voluntaria na que se integren o contido e
as condicins da sa actividade voluntaria, o mbito de actuacin, a definicin das tarefas,
o tempo e o horario de dedicacin, o lugar de desenvolvemento e as responsabilidades
que van asumir, podendo variar as sas caractersticas de o permitiren as circunstancias
da entidade.
g) Estaren aseguradas mediante pliza que cubra os riscos de accidente da propia persoa voluntaria, as como por danos e perdas causados a terceiros, derivados directamente
da sa accin voluntaria.
h) Seren reembolsadas ou compensadas polos gastos realizados no desenvolvemento
CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

das sas accins voluntarias nos termos previamente acordados coa entidade na que se
integren.
i) Recibiren certificacin da sa participacin nos programas e proxectos de accin voluntaria, na que se expresen, polo menos, a sa natureza e as datas nas que se realicen,
e a que o devandito certificado se remita ao Rexistro de Accin Voluntaria para os efectos
de poderen acreditar o seu historial de experiencias na accin voluntaria.
j) Obteren o cambio de programa asignado cando existan causas que o xustifiquen,
dentro das posibilidades da entidade.
k) Renunciaren libremente, logo de aviso, sa condicin de persoa voluntaria.
l) Calquera outro dereito recoecido no resto do ordenamento xurdico.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37464

Artigo 8. Deberes das persoas voluntarias.


As persoas voluntarias estn obrigadas a:
a) Realizaren a sa actividade consonte os principios establecidos na lei.
b) Observaren as medidas de sade e seguranza que se adoptasen.
c) Gardaren a debida confidencialidade sobre a informacin recibida e coecida no
desenvolvemento da sa actividade voluntaria.
d) Actuaren de forma dilixente, coordinada, responsable e solidaria no desenvolvemento
da actividade voluntaria, realizando a sa actividade voluntaria consonte as normas e os
principios establecidos na normativa reguladora, e colaborando coa entidade na que participe e co resto de persoas voluntarias na consecucin da maior eficacia e calidade nos
programas e nos obxectivos que se leven a cabo.
e) Participaren nas actividades formativas que se entendan necesarias para un desenvolvemento adecuado da accin voluntaria.
f) Respectaren os dereitos das persoas destinatarias da sa accin voluntaria e das
demais persoas voluntarias coas que colaboren.
g) Cumpriren os compromisos adquiridos coa entidade na que se integren, respectando
os fins, os obxectivos e a normativa interna.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

h) Rexeitaren calquera contraprestacin que poidan recibir pola sa actividade.


i) Utilizaren debidamente a acreditacin identificativa da sa condicin de persoa voluntaria e os distintivos da entidade na que se integren, as como procederen sa devolucin
cando finalicen a actividade.
j) Coidaren e faceren bo uso dos recursos materiais que poa sa disposicin a entidade.
k) Notificrenlle entidade a renuncia coa antelacin previamente acordada, a prol de
que poidan adoptarse as medidas necesarias para evitar prexuzos para a actividade na
que participen.
l) Os demais deberes establecidos polo resto do ordenamento xurdico.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37465

CAPTULO II
Das entidades de accin voluntaria
Artigo 9. Concepto de entidades de accin voluntaria.
Para os efectos desta lei, tern a consideracin de entidades de accin voluntaria aquelas entidades, pblicas ou privadas, sen nimo de lucro, legalmente constitudas e dotadas
de personalidade xurdica de seu que de xeito organizado e estable realicen programas
especficos en relacin con actividades de interese xeral e includas no artigo 5 desta lei.
Artigo 10. Dereitos das entidades de accin voluntaria.
As entidades de accin voluntaria teen dereito a:
a) Elaboraren as sas propias normas de funcionamento interno atendendo principios
democrticos e participativos.
b) Seleccionaren as persoas voluntarias de acordo coa natureza e as caractersticas da
tarefa que deban desenvolver e de acordo coas normas establecidas no seu estatuto de
funcionamento interno.
c) Suspenderen a colaboracin das persoas voluntarias que infrinxan o seu compromiso.
d) Concorreren s medidas de fomento da actividade voluntaria efectuada polas admiCVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

nistracins pblicas ou entidades privadas.


e) Calquera outro dereito recoecido polo resto do ordenamento xurdico referido accin voluntaria.
Artigo 11. Obrigas das entidades de accin voluntaria.
As entidades de accin voluntaria estn obrigadas a:
a) Elaboraren e aprobaren o seu regulamento interno de accin voluntaria, no que se
indicarn as condicins especficas de admisin e a perda da condicin de persoa voluntaria, os dereitos e deberes desta, os mecanismos para a sa participacin na entidade e os
principios que rexern as relacins entre esta e aquela.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37466

b) Informaren as persoas voluntarias sobre os fins e o rxime de funcionamento da entidade de accin voluntaria.
c) Cubriren os gastos das persoas voluntarias derivados do desenvolvemento da sa
actividade voluntaria.
d) Impediren que se substitan, a travs das actividades que realicen as persoas voluntarias, postos de traballo que deban ser retribudos.
e) Cumpriren os acordos establecidos coas persoas voluntarias no seu compromiso de
colaboracin.
f) Facilitrenlles s persoas voluntarias unha acreditacin que as habilite e identifique
para o desenvolvemento da sa actividade.
g) Expediren, logo da solicitude da persoa interesada, un certificado que acredite a sa
condicin de persoa voluntaria, con indicacin de datas, duracin e prestacin efectuada
nos programas nos que participou. Por pedimento da persoa interesada, e logo de autorizacin de cesin dos seus datos persoais, remitirselle unha copia desta certificacin ao
Rexistro de Accin Voluntaria.
h) Garantrenlles s persoas voluntarias a realizacin das sas actividades nas debidas
condicins de hixiene e seguranza, en funcin da sa natureza e caractersticas, as como
o establecemento das pertinentes medidas de prevencin de riscos.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

i) Subscribiren unha pliza de seguros que cubra as persoas voluntarias dos riscos de
accidentes derivados do desenvolvemento da actividade voluntaria, as como os terceiros
polos danos e perdas eventualmente causados polas persoas voluntarias no exercicio da
devandita actividade.
j) Facilitaren a participacin das persoas voluntarias na elaboracin, no deseo, na execucin e na avaliacin dos programas nos que intervean.
k) Redactaren anualmente unha memoria e un plan de actividades co contido que se
estableza regulamentariamente.
l) Levaren un libro-rexistro interno de altas, baixas e outras incidencias nas que se poidan atopar as persoas voluntarias, con especificacin dos programas e os proxectos nos
que colaboran e a natureza das actividades que desenvolven.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37467

m) Garantiren a informacin, a orientacin, a formacin e o asesoramento adecuado


das persoas voluntarias que colaboren coas entidades para conseguir a maior eficacia na
sa actividade, as como dotalas dos medios precisos.
n) Promoveren a eficiencia na asignacin e na utilizacin dos recursos pblicos e a
implicacin da sociedade galega, compartindo actuacins en programas e proxectos con
outras entidades de accin voluntaria.
) Efectuaren o seguimento e a avaliacin das actividades programadas, velando porque a actuacin programada se execute nos termos previamente acordados.
o) Cumpriren as restantes obrigas que deriven do establecido no resto do ordenamento
xurdico.
Artigo 12. Incumprimento de fins e obrigas.
O incumprimento reiterado polas entidades de accin voluntaria dos seus fins e das
sas obrigas ou doutras disposicins desta lei, verificado polo rgano competente da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia mediante expediente contraditorio,
poder determinar:
a) A baixa no Rexistro de Accin Voluntaria.
b) A revogacin das axudas percibidas, segundo o disposto na normativa de subven-

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

cins.
c) A resolucin de calquera convenio formalizado coas administracins pblicas para a
execucin de programas e proxectos atendendo os termos subscritos nel.
d) O cesamento, de ser o caso, da persoa representante da entidade como membro do
Consello Galego de Accin Voluntaria.
CAPTULO III
Das relacins entre as persoas voluntarias e as entidades
de accin voluntaria
Artigo 13. Compromiso de colaboracin.
1. As relacins entre as persoas voluntarias e as entidades nas que se integren deberanse formalizar por escrito, mediante o correspondente compromiso de colaboracin.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37468

2. Este compromiso ter, como mnimo, o seguinte contido:


a) A aceptacin do carcter altrusta da relacin que se acorde e da actividade que se
comprometa a realizar a persoa voluntaria.
b) A suxeicin ao rxime legal da accin voluntaria.
c) A especificacin dos dereitos e dos deberes de ambas as partes.
d) A identificacin da persoa responsable do programa no que a persoa voluntaria desempear a sa actividade.
e) A enumeracin dos programas, dos proxectos ou das actividades especficas que a
persoa voluntaria se compromete a realizar, as como o tempo de dedicacin e a duracin
do compromiso.
f) A informacin sobre a posibilidade de acreditacin das prestacins efectuadas.
g) Os fins e os obxectivos da entidade na que se integran.
h) A fixacin do prazo de antelacin co que a persoa voluntaria lle deber comunicar
entidade a sa renuncia ao compromiso.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

i) A formacin necesaria para o desenvolvemento de programas, proxectos ou actividades especficas.


j) O establecemento dos mecanismos de control e supervisin da actividade de accin
voluntaria.
k) A obriga de confidencialidade dos datos persoais e informacin que tean acceso
no desempeo da actividade de accin voluntaria.
l) As causas que motivaran a exclusin da persoa voluntaria e a escisin do vnculo
coa entidade de accin voluntaria na que colabora. Para acordar a exclusin ser sempre
necesario seguir un procedemento escrito no que quede asegurada a audiencia persoa
interesada.
Sern en todo caso causas de exclusin, tanto para as persoas voluntarias coma para
as entidades de accin voluntaria nas que colaboran aquelas, a inobservancia das previsins contidas nesta lei e dos deberes establecidos nela, as como a actuacin contraria

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37469

aos seus principios orientadores e, particularmente, o incumprimento dos termos libremente acordados no compromiso de incorporacin, cando sexan graves ou reiterados e non
xustificados.
Artigo 14. Acreditacin identificativa.
A acreditacin da condicin de persoa voluntaria ser expedida pola entidade de accin
voluntaria e conter, como mnimo, os datos persoais e identificativos daquela e esta e
mais a denominacin do programa ou dos programas nos que desenvolva a actividade
voluntaria.
Artigo 15. Responsabilidade extracontractual das entidades fronte a terceiros.
As entidades de accin voluntaria respondern fronte a terceiros polos danos e perdas
causados polas persoas voluntarias que participen nos seus programas, como consecuencia da accin voluntaria desenvolvida por aquelas. Para tal fin, as entidades de accin
voluntaria subscribirn unha pliza de seguros de acordo coas condicins establecidas na
normativa estatal aplicable.
Artigo 16. Plizas de seguro.
As administracins pblicas subscribirn unha pliza de seguro que cubrir os riscos
derivados da accin das persoas voluntarias, tanto a responsabilidade civil derivada das
sas actuacins coma os accidentes que poidan sufrir, cando estas participen en progra-

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

mas ou proxectos que se organicen por aquelas.


Artigo 17. Rxime xurdico aplicable resolucin de conflitos.
Os conflitos que poidan xurdir entre as persoas voluntarias e as entidades de accin
voluntaria no exercicio das actividades s que fai referencia esta lei sern dirimidos pola
xurisdicin competente de acordo co establecido na normativa vixente.
CAPTULO IV
Das persoas destinatarias da accin voluntaria
Artigo 18. Concepto de persoa destinataria da accin voluntaria.
Para os efectos desta lei, tern a consideracin de persoas destinatarias da accin voluntaria todas as persoas fsicas e/ou os grupos ou comunidades nos que se integran, para

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37470

as que o desenvolvemento da accin voluntaria poida representar unha mellora das sas
condicins e calidade de vida, a satisfaccin das sas necesidades, a defensa dos seus
dereitos ou, en todo caso, un beneficio social.
Artigo 19. Dereitos das persoas destinatarias da accin voluntaria.
As persoas destinatarias da accin voluntaria teen os seguintes dereitos:
a) A que se garanta a sa dignidade e intimidade persoal e familiar as como a proteccin dos datos de carcter persoal na execucin dos programas de accin voluntaria.
b) A recibiren unha accin voluntaria de calidade, que se desenvolva de acordo con
programas ou proxectos que garantan a calidade das actuacins.
c) A solicitaren a substitucin da persoa voluntaria asignada, cando existan causas que
as o xustifiquen e no caso de que a entidade poida atender a sa peticin. As mesmo,
poderase prescindir, en calquera caso e momento, da accin voluntaria mediante renuncia
escrita ou mediante calquera outro procedemento que deixe constancia da sa decisin.
d) A colaboraren na avaliacin da accin voluntaria a elas dirixida.
e) A solicitaren a intervencin da entidade de accin voluntaria para a resolucin das
cuestins ou dos conflitos xurdidos coas persoas voluntarias integrantes desta.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

f) A que os programas de accin voluntaria non supoan na sa execucin ningunha


inxerencia sobre as liberdades constitucionalmente recoecidas e, en particular, sobre as
liberdades ideolxica, poltica e relixiosa e de culto.
g) A recibiren informacin sobre os programas ou os proxectos e sobre as actuacins das
que sexan destinatarias, tanto con carcter previo ao seu inicio coma durante a sa execucin.
h) Os demais dereitos recoecidos no resto do ordenamento xurdico.
Artigo 20. Deberes das persoas destinatarias da accin voluntaria.
Cando a accin voluntaria se dirixa a unha persoa destinataria individualizada, esta, ao
aceptala, asumir os seguintes deberes:
a) Colaborar coas persoas voluntarias, respectar e facilitar o seu labor, na medida en
que sexa posible, na execucin dos programas dos que se beneficia.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37471

b) Non lles ofrecer s persoas voluntarias ou s entidades contraprestacin pola accin


voluntaria levada a cabo.
c) No caso de prescindir dos servizos dun determinado programa de accin voluntaria,
notificalo coa antelacin suficiente para evitar prexuzos a este.
d) Non lle esixir persoa voluntaria actuacins que non correspondan natureza da
accin voluntaria, debendo observar as instrucins que se establezan para o adecuado
desenvolvemento da accin voluntaria.
e) Os demais deberes que deriven da normativa aplicable.
TTULO III
Das administracins pblicas
CAPTULO I
Da atribucin de competencias
Artigo 21. Competencias das administracins pblicas de Galicia.
Correspndelles s administracins pblicas de Galicia con competencias en materia de
accin voluntaria, no seu respectivo mbito e en relacin coas materias reguladas nesta lei:

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

a) Fomentaren e promoveren a participacin social da cidadana no desenvolvemento


da accin voluntaria, a travs de entidades de accin voluntaria debidamente rexistradas
ou, de ser o caso, no marco da accin programada para os fins desta lei polas administracins pblicas de Galicia.
b) Sensibilizaren a sociedade respecto dos valores de accin voluntaria e o seu recoecemento pblico.
c) Impulsaren e favoreceren as actividades de accin voluntaria, dispoendo as medidas necesarias para o seu fomento e apoio.
d) Elaboraren e desenvolveren instrumentos de planificacin relacionados coa accin
voluntaria.
e) Promoveren a formacin bsica e especializada das persoas voluntarias que vaian
desenvolver actuacins en programas ou proxectos, impulsando, desde a colaboracin
interadministrativa e coas entidades de accin voluntaria, as accins formativas necesarias
para aseguraren unha accin voluntaria eficaz e de calidade.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37472

f) Realizaren o seguimento e a avaliacin especficos dos programas e dos proxectos de


accin voluntaria desenvolvidos polas entidades inscritas no Rexistro de Accin Voluntaria
de Galicia.
g) Comprobaren o cumprimento das obrigas das entidades de accin voluntaria inscritas.
h) Informaren e asesoraren tecnicamente as entidades de accin voluntaria.
i) Velaren polo cumprimento desta lei e as sas normas de desenvolvemento.
j) Realizaren estudos e investigacins, as como elaboraren estatsticas en materia de
accin voluntaria.
Artigo 22. Competencias da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia.
1. Correspndenlle Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia as competencias de:
a) Ordenar e promover as polticas pblicas en materia de accin voluntaria no mbito
autonmico.
b) Fomentar a coordinacin e a accin conxunta das administracins pblicas de Galicia

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

e as entidades de accin voluntaria.


c) Elaborar o Plan galego de accin voluntaria.
d) Xestionar o Rexistro de Accin Voluntaria de Galicia, asegurando a sa unidade.
e) Establecer os criterios para o seguimento e a inspeccin das entidades de accin
voluntaria.
f) Crear un fondo documental e unha base de datos que integrar o contido dos diferentes programas de accin voluntaria.
g) Realizar estudos, investigacins, as como elaborar estatsticas en materia de accin
voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37473

h) Promocionar a formacin e a informacin necesarias para as entidades de accin


voluntaria poderen desenvolver a sa actividade.
i) Impulsar a cooperacin con organismos de mbito autonmico, estatal ou internacional.
j) As demais competencias que lle vean atribudas pola normativa vixente.
2. Estas competencias sern exercidas polo rgano da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia ao que vean atribudas as funcins de fomento e ordenacin
en materia de accin voluntaria, sen prexuzo das actuacins que poidan corresponder a
outros da antedita administracin en relacin co mbito ou o sector de actividade que tean
encomendado.
3. Estas competencias podern ser obxecto de delegacin e transferencia consonte o
previsto na normativa vixente.
Artigo 23. Competencias das entidades locais de Galicia.
Correspndenlles s entidades locais galegas as seguintes competencias en relacin
coas materias reguladas nesta lei:
a) Promoveren a accin voluntaria nos seus respectivos termos municipais, as como
fomentaren a participacin da cidadana.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

b) Artellaren os mecanismos de participacin das entidades de accin voluntaria na vida


local.
c) Ofertrenlles a informacin necesaria a aquelas persoas interesadas nas actividades
de accin voluntaria, divulgando e dando publicidade das actividades e necesidades das
entidades de accin voluntaria.
d) Fomentaren a coordinacin entre as diversas entidades de accin voluntaria, as
como co resto de administracins que concorran no termo municipal.
e) Promoveren a creacin de oficinas municipais de accin voluntaria.
f) Estableceren os criterios de distribucin dos recursos propios, as como concederen
axudas e subvencins para o desenvolvemento da accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37474

g) Informaren o rgano competente en materia de accin voluntaria da Administracin


xeral da Comunidade Autnoma de Galicia das accins realizadas ou que se vaian realizar no seu mbito para garantir a colaboracin e a coordinacin entre as administracins
pblicas.
CAPTULO II
Do fomento da accin voluntaria
Artigo 24. Accins de fomento da accin voluntaria.
1. As administracins pblicas de Galicia, por si mesmas ou en colaboracin coas entidades de accin voluntaria, promovern o coecemento pblico das actividades de accin
voluntaria co fin de lograr o recoecemento social das persoas voluntarias e das entidades
de accin voluntaria.
2. As administracins pblicas podern desenvolver as accins necesarias para:
a) Difundir os valores da solidariedade e do altrusmo que inspira a accin voluntaria.
b) Sensibilizar a sociedade sobre o interese social do labor das persoas voluntarias.
c) Potenciar, de forma especial, os programas ou os proxectos de accin voluntaria que
supoan accins integrais ou que favorezan a colaboracin entre entidades.
d) Promover a debida coordinacin de todos os programas e proxectos de accin volun-

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

taria e a colaboracin entre entidades para a sa realizacin.


e) Procurar o logro dunha maior continuidade temporal no compromiso das persoas
voluntarias.
f) Favorecer a incorporacin accin voluntaria e a inclusin social de colectivos con
menor ndice de representacin no mbito da accin voluntaria ou que tean dificultades
de incorporacin a ela e daqueles en risco de exclusin, particularmente das persoas maiores, das mulleres, das persoas con discapacidade, das minoras tnicas, da poboacin
inmigrante, das mozas e dos mozos tutelados, das persoas sen teito e das vtimas da
violencia de xnero.
g) Simplificar e axilizar os procedementos administrativos que afecten a accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37475

h) Favorecer o movemento asociativo no mbito da accin voluntaria, contribundo ao


seu pluralismo, e facilitando a participacin e a interlocucin e a posta en comn de recursos e medios entre as organizacins que conten con persoas voluntarias.
i) Apoiar a participacin ou a integracin das entidades de accin voluntaria en programas ou proxectos de mbito superior ao autonmico.
j) Promover as actividades de estudo, informacin estatstica e investigacin que contriban ao mellor coecemento das necesidades, dos recursos e das actuacins en materia
de accin voluntaria.
k) Incentivar e apoiar o uso das novas tecnoloxas da informacin en todas as actividades que tean relacin coa materia de accin voluntaria.
l) Desenvolver campaas de promocin da accin voluntaria en centros educativos.
m) Consolidar a accin voluntaria en diferentes colectivos sociais.
n) Recoecer a importancia da accin voluntaria e promover a celebracin do da internacional do voluntariado.
) Asegurar a coordinacin entre institucins e departamentos con competencias ou orzamentos na materia, promovendo a eficiencia na asignacin e na utilizacin dos recursos
pblicos.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

Artigo 25. Incentivos e apoios a entidades e a persoas voluntarias.


1. As administracins pblicas de Galicia podern financiar programas ou proxectos de
accin voluntaria directamente con cargo aos seus propios orzamentos naquelas condicins que se determinen regulamentariamente.
2. As administracins pblicas de Galicia poderanlles conceder subvencins, de acordo
coa normativa aplicable na materia, s entidades que desenvolvan programas de accin
voluntaria, sempre que se cumpran as condicins seguintes:
a) Que a entidade que desenvolva o programa ou o proxecto figure inscrita no rexistro
ao que fai referencia o artigo 33 desta lei.
b) Que o programa de accin voluntaria se adece s previsins da planificacin establecida.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37476

c) Que a entidade se someta ao control e ao seguimento que se estableza nas resolucins administrativas de outorgamento, consonte a lexislacin vixente en materia de subvencins.
3. A Xunta de Galicia, no marco das sas dispoibilidades orzamentarias, poder habilitar un programa orzamentario especfico para o financiamento da promocin, da formacin
e do apoio da accin voluntaria en Galicia, que ser xestionado polo rgano da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia competente na materia, sen prexuzo
dos crditos para axudas e subvencins de programas de accin voluntaria nas diferentes
reas que puideren preverse nos respectivos orzamentos da devandita administracin.
Artigo 26. Fomento da formacin.
1. A formacin das persoas voluntarias realizarana persoas de recoecida competencia
vinculadas preferentemente coa xestin da accin voluntaria.
2. Regulamentariamente estableceranse os programas de formacin en materia de accin voluntaria, que deber desenvolverse diferenciando uns niveis de formacin bsico e
de especializacin.
3. As persoas voluntarias que participen en programas ou proxectos de accin voluntaria tern que adquirir a formacin necesaria de conformidade co que se estableza no
programa de formacin da accin voluntaria.
4. Impulsarase o labor das persoas xestoras da accin voluntaria, que son aqueles tcCVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

nicos ou tcnicas que teen por obxecto coordinar a accin voluntaria e orientar, de xeito
individual ou en grupo, a persoa voluntaria sobre o proxecto no que participar, de acordo
co seu perfil, dispoibilidade e preferencias, tendo ademais en conta as necesidades da
entidade e da sociedade en cada momento.
5. A Xunta de Galicia garantir unha oferta formativa en lingua galega e promover medidas destinadas normalizacin lingstica nas actividades organizadas polas entidades
de accin voluntaria.
Artigo 27. Fomento da accin voluntaria corporativa.
Promoverase a accin voluntaria corporativa, que aquela que desenvolven empresas
no contorno econmico e social da sa actividade mediante a adscricin das traballadoras
e dos traballadores delas que, de modo totalmente libre, desinteresado, altrusta e solida-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37477

rio, decidan contribur realizacin de programas ou proxectos de accin voluntaria promovidos polas devanditas empresas a travs de entidades de accin voluntaria preexistentes
ou de nova creacin.
CAPTULO III
Dos instrumentos de planificacin da accin voluntaria
Artigo 28. Instrumentos de planificacin.
As actividades de accin voluntaria planificaranse mediante tres tipos de instrumentos
de planificacin:
a) O Plan galego de accin voluntaria como plan estratxico.
b) Os plans sectoriais elaborados por instancias da Administracin xeral da Comunidade
Autnoma de Galicia ou das entidades locais.
c) Os plans e os proxectos elaborados polas entidades de accin voluntaria.
Artigo 29. Plan galego de accin voluntaria.
1. A planificacin estratxica da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia canalizarase a travs do Plan galego de accin voluntaria, que se configura como un
instrumento administrativo que determina os criterios de planificacin e coordinacin das

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

actuacins proxectadas en materia de accin voluntaria.


2. Esta planificacin estratxica ter unha periodicidade de catro anos.
3. Son obxectivos do plan:
a) A mellora da calidade e cantidade de participacin cidad, en especial a de colectivos
con maiores dificultades sociais.
b) O fortalecemento das entidades de accin voluntaria.
c) O reforzo da coordinacin interadministrativa e interdepartamental.
d) A elaboracin de novos instrumentos normativos.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37478

e) A creacin dunha estrutura global de informacin, formacin e sensibilizacin de accin voluntaria.


f) A elaboracin de programas de formacin.
Artigo 30. Planificacin sectorial.
A planificacin sectorial estar constituda polos plans que, no marco e en desenvolvemento da planificacin estratxica, poidan aprobar os distintos rganos da Administracin
xeral da Comunidade Autnoma de Galicia ou as entidades locais.
Artigo 31. Plans e proxectos de accin voluntaria.
1. Para os efectos desta lei, entndese por plan de accin voluntaria o instrumento a
travs do cal se desenvolve e concreta a planificacin elaborada polas entidades de accin
voluntaria.
2. Teen a consideracin de proxectos de accin voluntaria os instrumentos de execucin dun plan.
3. Regulamentariamente determinarase o contido mnimo dos plans e dos proxectos de
accin voluntaria, e nestes debern en todo caso figurar os datos relativos sa denominacin, a identificacin das persoas responsables e o sector de actividade de interese xeral

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

ao que se refiran.
CAPTULO IV
Do Rexistro de Accin Voluntaria
Artigo 32. Rexistro de Accin Voluntaria de Galicia.
1. O Rexistro de Accin Voluntaria configrase como un rgano nico e pblico que asumir as funcins de cualificacin e inscricin das persoas voluntarias e das entidades de
accin voluntaria, as como a certificacin das accins voluntarias que estas desenvolvan.
Estar adscrito ao rgano ao que vean atribudas as competencias en materia de accin
voluntaria.
2. O devandito rexistro deber funcionar de xeito coordinado co Rexistro de Entidades
de Voluntariado de Proteccin Civil e Emerxencias previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio,
de emerxencias de Galicia.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37479

3. O rexistro estrutrase en das seccins relativas inscricin das entidades de accin


voluntaria e ao depsito das experiencias das persoas voluntarias.
4. Mediante orde da consellara competente en materia de accin voluntaria establecerase a organizacin e o procedemento de inscricin e baixa no rexistro.
5. O acceso aos datos que figuren no rexistro efectuarase consonte as normas que
regulen o acceso aos arquivos e rexistros na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime
xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, e na lexislacin reguladora de proteccin de datos de carcter persoal.
Artigo 33. Seccin de entidades de accin voluntaria.
1. A inscricin na seccin do Rexistro de entidades de accin voluntaria, que deber ser
instada pola entidade mediante solicitude, ser requisito necesario para acceder s axudas
e s subvencins, as como para subscribir convenios coas administracins pblicas de
Galicia en materia de voluntariado.
Para a inscricin no rexistro, as entidades debern presentar a correspondente solicitude e a documentacin que regulamentariamente se estableza.
2. A cancelacin da inscricin rexistral proceder sempre que:
a) A entidade o solicite expresamente.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

b) Se extinga a sa personalidade xurdica.


c) Se incumpran os seus fins no mbito da accin voluntaria ou das obrigas establecidas, e as se declare mediante resolucin administrativa firme.
d) Se produza a inactividade da entidade durante un perodo de tres anos, debidamente probada. Para tal efecto, poderselles esixir s entidades que actualicen os datos que
figuren no rexistro.
e) Que na inscricin consten datos ou documentos constitutivos de falsidade, declarada
por sentenza xudicial firme.
3. A Administracin autonmica, a travs do rgano competente en materia de accin
voluntaria, xestionar, publicar e actualizar un catlogo, de carcter pblico, de entida-

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37480

des inscritas no Rexistro de Accin Voluntaria de Galicia, no que se especificarn as actividades que se realizan e o territorio ao que se circunscriben. Neste catlogo incluiranse
as axudas pblicas e os convenios asinados coa Xunta de Galicia, ao longo de cada ano
natural, polas diferentes entidades.
Artigo 34. Seccin de experiencias das persoas voluntarias.
1. A seccin do Rexistro de experiencias das persoas voluntarias ter depositada a documentacin remitida polas entidades de accin voluntaria en relacin coas certificacins
que expidan consonte o sinalado na alnea g) do artigo 11.
2. Por pedimento da persoa interesada poderanse emitir certificados relativos sa
participacin en programas ou proxectos de accin voluntaria segundo a informacin que
conste no rexistro.
CAPTULO V
rganos de consulta e participacin
Artigo 35. Participacin das entidades e das persoas voluntarias.
1. As administracins pblicas de Galicia facilitarn a participacin das entidades de
accin voluntaria, a travs dos rganos e das canles previstas para este efecto, na planificacin, na xestin e no seguimento da accin voluntaria includa no mbito desta lei.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

2. Igualmente facilitarase a participacin das referidas entidades e das persoas voluntarias en relacin coas actividades de estudo, anlise, asesoramento e proposta para a
promocin, o impulso, a coordinacin e a avaliacin das actividades de accin voluntaria.
Artigo 36. O Consello Galego de Accin Voluntaria.
1. Crase o Consello Galego de Accin Voluntaria como mximo rgano de participacin, coordinacin, asesoramento e consulta en materia de accin voluntaria. Estar
adscrito ao departamento ao que vean atribudas as competencias en materia de accin
voluntaria.
2. Corresponderanlle ao Consello Galego de Accin Voluntaria as seguintes funcins:
a) Emitir un informe previo sobre o Plan galego de accin voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37481

b) Emitir informe preceptivo e non vinculante sobre os proxectos de disposicins normativas de carcter xeral e de rango inferior lei que afecten directamente a accin voluntaria.
c) Remitirlles s administracins pblicas propostas e iniciativas sobre as cuestins referentes accin voluntaria e recadar delas informacin sobre a materia.
d) Asesorar e informar sobre os principios, os criterios, os obxectivos e as prioridades
da planificacin.
e) Servir de punto de encontro entre as administracins de Galicia e as entidades de
accin voluntaria.
f) Elaborar informes peridicos sobre o estado e a actividade de accin voluntaria, cos
prazos e a forma que se determinen regulamentariamente.
g) Detectar e analizar as necesidades bsicas de accin voluntaria, canalizando a demanda e a oferta do movemento voluntario.
h) Velar pola calidade das prestacins e das actividades que a accin voluntaria leva a cabo.
i) Propoerlle de ser o caso ao rgano competente da Administracin xeral da Comunidade Autnoma en materia de accin voluntaria o recoecemento pblico das entidades
que se distingan polos seus mritos no mbito da accin voluntaria.
j) Coordinarse con rganos similares de mbito internacional, estatal ou autonmico
CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

para a consecucin de obxectivos comns na accin voluntaria.


k) Velar polo respecto da liberdade e da independencia das entidades e das persoas
que desenvolvan actividades de accin voluntaria.
l) Calquera outra funcin que lle poida ser encomendada regulamentariamente.
Artigo 37. Composicin do Consello Galego de Accin Voluntaria.
1. A composicin do Consello Galego de Accin Voluntaria ser a seguinte:
a) Presidencia: cargo que deber recaer na persoa titular do rgano competente da
Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia en materia de accin voluntaria
ou na persoa en quen delegue.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37482

b) Vicepresidencia primeira: este cargo recaer na persoa titular da subdireccin xeral


competente en materia de accin voluntaria ou na persoa en quen delegue.
Vicepresidencia segunda: este cargo recaer nunha persoa representante da organizacin con personalidade xurdica que represente a un maior nmero de entidades de accin
voluntaria inscritas no Rexistro de Accin Voluntaria de Galicia, na forma que se determine
regulamentariamente.
c) Secretara: cargo que desempear unha ou un funcionario pblico designado para
tal efecto con voz e sen voto.
d) Unha vogala, con rango non inferior ao de director ou directora xeral, por cada unha
das seguintes reas: servizos sociais, medio ambiente, proteccin civil, cooperacin exterior, sade, medio rural, medio mario, educacin, cultura, traballo e igualdade de xnero.
e) Catro vogalas en representacin das corporacins locais designadas pola Federacin Galega de Municipios e Provincias.
f) Unha vogala do Consello da Xuventude de Galicia.
g) Seis vogalas, tres en representacin das organizacins empresariais e tres vogalas en representacin dos sindicatos mis representativos, regulados ambos os dous na
Lei17/2008, do 29 de decembro, de participacin institucional das organizacins sindicais

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

e empresariais intersectoriais mis representativas no mbito de Galicia.


h) Tres vogalas en representacin das universidades galegas.
i) Unha vogala en representacin das entidades de accin voluntaria, por cada unha
das seguintes reas: servizos sociais, medio ambiente, proteccin civil, cooperacin exterior, sade, medio rural, educacin, cultura e igualdade.
2. Promoverase unha composicin de xnero segundo o previsto na Lei 7/2004, do 16
de xullo, do Parlamento de Galicia, para a igualdade de mulleres e homes, e na Lei orgnica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
3. Para os efectos informativos e de asesoramento, o consello poder requirir a presenza perante este de persoas expertas na materia de que se trate.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37483

4. Dentro do consello poderanse crear comisins para o estudo e o seguimento de materias concretas.
5. Regulamentariamente establecerase a organizacin e o funcionamento do consello e
mais a composicin, a organizacin e o funcionamento das sas comisins.
Artigo 38. Observatorio Galego de Accin Voluntaria.
1. Crase o Observatorio Galego de Accin Voluntaria como un rgano colexiado de
participacin, investigacin e asesoramento das polticas de voluntariado que ter como
obxectivos o desenvolvemento de actuacins encamiadas investigacin e formacin,
as como creacin e ao establecemento de sistemas de informacin e documentacin.
Este depender do rgano da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia
que tea atribudas as competencias en materia de accin voluntaria e da sa actividade
daralle conta ao Consello Galego de Accin Voluntaria, o cal aprobar a sa planificacin
anual as como as sas lias estratxicas.
2. O Observatorio Galego de Accin Voluntaria poder asesorar tecnicamente as corporacins locais na realizacin de plans sectoriais de accin voluntaria e poder colaborar
coas universidades en proxectos de I+D+I e con figuras anlogas doutras administracins
pblicas.
3. O Observatorio Galego de Accin Voluntaria, que integrar nos seus traballos a persCVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

pectiva de xnero, ter entre as sas funcins as de:


a) Investigar o estado e as tendencias de accin voluntaria na comunidade autnoma.
b) Elaborar informes e estudos e recompilar informacin sobre aspectos da sa competencia; en particular, desear unha gua de boas prcticas da accin voluntaria.
c) Propoer as lias estratxicas do Plan galego de accin voluntaria e efectuar o seu
seguimento.
d) Elaborar informes sobre o impacto da accin voluntaria nos diferentes sectores econmicos de Galicia e estudar trienalmente o devandito impacto no mercado de traballo,
tendo en conta variables sociais, econmicas, de idade e de xnero.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37484

e) Recompilar a informacin que, de xeito directo ou indirecto, poida recoller a realidade


da accin voluntaria en Galicia e, ao tempo, xerar un sistema de indicadores polos que se
poida coecer e medir a participacin social a travs da accin voluntaria. As mesmo, levarase un seguimento do nmero de persoas voluntarias na comunidade autnoma galega.
f) Realizar procesos de seguimento e avaliacin das polticas pblicas na materia, formulando propostas con base nos estudos e nas avaliacins realizadas, que favorezan a
toma de decisins.
g) Publicar e difundir os diferentes estudos e investigacins realizados.
h) Elaborar un informe anual sobre as actividades de accin voluntaria en Galicia, que
lle remitir ao rgano da Administracin xeral da Comunidade Autnoma de Galicia competente en materia de accin voluntaria, as como ao Consello Galego de Accin Voluntaria.
Este informe estar disposicin doutras administracins e da cidadana en xeral.
i) Elaborar e trasladarlles s administracins pblicas e ao Consello Galego de Accin
Voluntaria propostas e iniciativas en relacin cos informes e os estudos que sobre a accin
voluntaria se realicen.
j) Calquera outra funcin que lle poida ser atribuda regulamentariamente.
4. O Observatorio Galego de Accin Voluntaria estar integrado polos seguintes membros:

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

a) Presidencia, que ser a persoa titular do departamento con competencia en materia


de voluntariado ou a persoa en quen delegue.
b) Vicepresidencia, que ser a persoa titular do rgano directivo competente en materia
de voluntariado.
c) Vogalas:
Un representante do Instituto Galego de Estatstica.
Un representante de cada unha das tres universidades galegas.
Dous representantes das entidades de accin voluntaria designados polo Consello
Galego de Accin Voluntaria.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37485

d) Secretara, que desempear unha funcionaria ou funcionario do rgano directivo


con competencia en materia de voluntariado con categora de subdirectora ou subdirector
xeral, con voz pero sen voto.
5. Mediante norma regulamentaria establecerase a sa constitucin, a sa estrutura e
o seu funcionamento.
Disposicin adicional primeira. Consello Galego de Accin Voluntaria.
A Xunta de Galicia promover a constitucin do Consello Galego de Accin Voluntaria
nun prazo non superior aos nove meses desde a entrada en vigor desta lei.
Disposicin adicional segunda. Impacto orzamentario.
A constitucin e a posta en funcionamento dos rganos colexiados, regulados no captulo V do ttulo III desta lei, non xerarn aumento dos crditos orzamentarios da consellara
competente en materia de voluntariado. Os membros de cada un destes rganos non percibirn indemnizacin pola asistencia s sas sesins.
Disposicin adicional terceira. Voluntariado de Proteccin Civil.
Sen prexuzo do disposto nesta lei, as persoas voluntarias de Proteccin Civil e as
agrupacins de voluntarios de Proteccin Civil axustarn o seu funcionamento e as sas
caractersticas ao disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, parti-

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

cularmente no que se refire formacin, acreditacin do persoal voluntario e s obrigas


de rexistro das entidades de accin voluntaria.
Disposicin transitoria nica. Adaptacin das entidades existentes de accin voluntaria.
As entidades de accin voluntaria que entrada en vigor desta lei dispoan de persoal
voluntario deberanse axustar ao rxime previsto nela no prazo dun ano.
Disposicin derrogatoria nica. Derrogacin normativa.
Queda derrogada a Lei 3/2000, do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia, parcialmente modificada pola Lei 3/2002, do 29 de abril, e cantas normas de igual ou inferior
rango se opoan ao disposto nesta lei.

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Nm. 242

Mrcores, 21 de decembro de 2011

Px. 37486

Disposicin derradeira primeira. Desenvolvemento normativo.


Facltase a Xunta de Galicia para aprobar as disposicins necesarias en desenvolvemento desta lei.
Disposicin derradeira segunda. Rxime transitorio do Rexistro de Accin Voluntaria.
No prazo de nove meses desde a entrada en vigor desta lei aprobaranse as disposicins de desenvolvemento do Rexistro de Accin Voluntaria. En tanto non se aproben as
devanditas disposicins, o rexistro rexerase polo disposto no Decreto 405/2001, do 29 de
novembro, en todo o que non resulte incompatible con esta lei.
Disposicin derradeira terceira. Entrada en vigor.
Esta lei entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e oito de novembro de dous mil once.

CVE-DOG: azgpv6u8-dve7-h6j5-jlv7-f3xkqpd2hbd1

Alberto Nez Feijo


Presidente

ISSN1130-9229

Depsito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia