Você está na página 1de 4

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ κ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ἐνημερώνει γιά τήν κίνηση καί τή λειτουργία τῆς Βιβλιοθήκης
Φ 137ο, 25η Νοεμβρίου 2006, Ἐκκλ. Ἔτος Γ΄, αφ 09ο

Νέα Ἐπικοινωνία

Σύν Θεῷ, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1995 ξεκινήσαμε τήν


ἐπικοινωνία μέ τούς ἐνορίτες μας, ἐκδίδοντας τὸ τε-
τρασέλιδο Φυλλάδιο Ἐνοριακή Παρουσία.
Τήν 25η Νοεμβρίου 2004, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλο-
μάρτυρος Αἰκατερίνης, ἐγκαινιάσαμε τὴν Ἐνοριακή
Βιβλιοθήκη. Τώρα οἱ ἐνορίτες μας ἔχουν τήν εὐκαιρία,
νά ἔρθουν σέ ἐπικοινωνία μέ τό Χριστιανικό Βιβλίο, καί
νά μορφωθοῦν μέ τήν μόρφωση τῆς εὐσέβειας.
Σήμερα πάλι, στήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης,
ἐγκαινιάζουμε νέα μορφή ἐπικοινωνίας, πού ξεπερνάει
τά σύνορα τῆς ἐνορίας. Ἀπό σήμερα 25 Νοεμβρίου 2006,
θά μποροῦν κι ἄλλοι πιστοί, νά ἐπικοινωνοῦν μαζί μας
καί νά παρακολουθοῦν, ὅσα προσφέρουμε στούς
ἐνορίτες μας.
Ἡ Ἐνορία μας θά διαθέτει στό Διαδίκτυο-Internet,
δική της Ἱστοσελίδα, ὅπου θά δημοσιεύονται θέματα,
ἀπόψεις, σκέψεις κλπ, τά ὁποῖα θά ἐνημερώνουν καί
θά ὠφελοῦν πνευματικά τούς πιστούς.
Ἀπό σήμερα 25 Νοεμβρίου 2006 θά μᾶς βρεῖτε
www.enaip.gr
Α΄ Προτεινόμενο Βιβλίο γιά Μεγάλους
«Προσευχή καί πλάνη»
Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ
Μέ τόν τίτλο «Προσευχή καί Πλάνη», κυκλοφόρησε
πρόσφατα ἀπ’ τίς ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση τό βιβλίο
τοῦ Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριατσανίνωφ.
Ἡ πρώτη πραγματεία φέρει τόν τίτλο τοῦ βιβλίου.
Ἀπαντάει διαλογικά στά ἐρωτήματα μοναχοῦ, σχετικά
μέ τήν προσευχή. Μέ ἀσφαλεῖς ὁδηγούς τούς θεοφόρους
πατέρες, δείχνει τό δρόμο σέ κάθε πιστό, γιά τήν
ἀληθινή ἐπικοινωνία μέ τό Θεό.
Ἡ δεύτερη ἔχει τόν τίτλο «Θαύματα καί Σημεῖα».
Μᾶς ἀποκαλύπτει, πῶς νά διακρίνουμε τά ψεύτικα
θαύματα, πού προέρχονται ἀπό τόν ἀντίχριστο καί τά
ἀληθινά θαύματα, πού ἔκανε ὁ Κύριός μας. Μόνο ὅσοι
εἶναι δοῦλοι στά πάθη καί στίς ἐπιθυμίες τους,
ἐπιζητοῦν ἐπίμονα νά δοῦν θαύματα στή ζωή τους.
Ἡ τρίτη πραγματεία «Ἡ ὀδύνη μου», εἶναι ἡ πιό συ-
γκλονιστική ἀπ’ ὅλες. Ξετυλίγει μπροστά μας
ὁλόκληρη τή ζωή του. Πῶς ὁ ἀξιόλογος μηχανικός τοῦ
στρατοῦ ἔγινε ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος!
Ὁ Ὅσιος σέ κάθε θέμα δέν δίνει προσωπικές
ἀπαντήσεις, ἀλλά μεταφέρει μέσα ἀπ’ τό φῶς τοῦ
εὐαγγελίου τήν γνήσια πατερική κι ἀσκητική παράδοση.
Καθοδηγοῦσε ὀρθόδοξα στήν πνευματική ζωή, πρίν
ἀπό δυό ἀιῶνες, ἀλλά συνεχίζει καί σήμερα. Ὁ λόγος
του εἶναι ζωντανός, ἁπλός καί σύγχρονος, ὥστε νά
ἀναπαύει τήν ψυχή κάθε ταπεινοῦ ἀναγνώστη.

2
Β΄ Προτεινόμενο Βιβλίο γιά Παιδιά
«Ἕνας μύλος τραγουδοῦσε
κι ὁ Παπουλάκης τριγυρνοῦσε»

Ἕνας παππούς καί μιά γιαγιά, μιλοῦν στά


ἐγγονάκια τους, γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί
διηγοῦνται περιστασιακά τή ζωή του.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς φεύγει ἀπ’ τό Ἅγιον Ὄρος καί
ἔρχεται μέσα στόν κόσμο. Οἱ Ἕλληνες εἶναι σκλαβωμέ-
νοι στούς Τούρκους καί κινδυνεύουν νά χάσουν τήν πί-
στη καί τήν γλώσσα τους.
Ὁ ἅγιος κηρύττει παντοῦ, χτίζει σχολεῖα, ξεσηκώνει
τούς ὑπόδουλους ραγιάδες, δυναμώνει τό ἐθνικό φρό-
νημα καί προπαντός στηρίζει τήν ὀρθόδοξη πίστη.
Τό βιβλίο ἔχει μέγεθος γιά παιδιά· περιέχει πολλά
σκίτσα καί πλούσιες ζωγραφιές ἀπ’ τή ζωή του. Πα-
ρουσιάζεται μέ ἁπλό καί ζωντανό τρόπο, γιά νά γίνει
κατανοητό ἀκόμη καί στά μικρότερα παιδιά.
Ἀπευθύνεται σέ παιδιά πού φοιτοῦν στό ∆ημοτικό· μό-
λις τό παιδί ἀρχίσει νά διαβάζει, μπορεῖ νά τό πιάσει
στά χέρια του, καί νά γνωρίσει μόνο του τόν
Πατροκοσμᾶ.
Τά μικρά ποιήματα κι οἱ διάλογοι, ζωντανεύουν τά κείμε-
να καί σπάζουν τή μονοτονία τῆς ἀφήγησης. Τό παιδί
μεταφέρεται στήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου βιώνοντας τά διδάγματα
πού τοῦ προσφέρει ἡ ἁπλή διδασκαλία του.
Τό ἔγραψε μιά μοναχή, πού τρέφει ἰδιαίτερη ἀγάπη
στά μικρά παιδιά.

3
Τί Βιβλία μελετοῦμε κ πῶς τά μελετοῦμε

Μέ ρωτᾶς· «∆ιαβάζω πολύ. Εἶναι κακό;» Μπορεῖ


ναί, μπορεῖ καί ὄχι. Ἐξαρτᾶται, ἀπό τό τί διαβάζεις καί
πῶς τό διαβάζεις.
∆ιάβαζε μέ εὐθυκρισία, ἀξιολογώντας ὅλα τά
ἀναγνώσματα, μέ κριτήριο τήν αὐθεντική ἀλήθεια τῆς
πίστεώς μας. Ὅ,τι συμφωνεῖ μέ τήν πίστη, νά τό δέ-
χεσαι· ὅ,τι δέν συμφωνεῖ μέ τήν πίστη, νά τό
ἀπορρίπτεις ὡς ἀντίθεο.
Γνωρίζεις ἤδη, τί βιβλία πρέπει νά διαβάζεις. Κατα-
λαβαίνεις, πῶς πρέπει νά ρυθμίσεις τήν πνευματική
σου ζωή. Ἔχεις φοιτήσει ἄλλωστε στό σχολεῖο κι
ἔχεις ἀποκτήσει μιά ἱκανοποιητική γενική μόρφωση.
«Μά θά θεωρηθῶ καθυστερημένη!», θά μοῦ πεῖς. Τί
συμφορά! Πράγματι θά ζημιωνώσουν ἀνεπανόρθωτα, ἄν
σπαταλοῦσες τόν πολύτιμο χρόνο τῆς ζωῆς σου, γιά
τήν ἀπόκτηση τῆς ἀνθρώπινης σοφίας κι ἀδιαφοροῦσες
γιά τή θεϊκή σοφία.
Ἀφοῦ ὅμως θά προχωρήσεις στή δεύτερη, ὄχι μόνο
δέν θά ζημιωθεῖς, ἀλλά καί θά ἀποκτήσεις θησαυρό
ἀμύθητο, ἀγαθά ἄφθαρτα. Κι αὐτό, γιατί ἡ ἀνθρώπινη
σοφία, δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν πνευματική.
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Σπεῖρε στίς πέτρες στ’ ἀγκάθια, στό δρόμο.


Μόνο σπεῖρε καί ὄργωνε
Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται ὅπως θέλει Αὐτός.
λ.π