Você está na página 1de 1

Our Father

Wmen de tinf, yun N de mng shu xinyng


yun N de gu liln
yun N de zhy fngxng zi rnjin
rtng zi tinshng
qi N jntin shng gi wmen ryng de shling
qi N kunsh wmen de zuguo
rtng wmen kunsh birn yyng
byo rng wmen xiny yuhu
dn ji wmen miny xing' Amen

Hail Mary
Wn f M l y,
n chng mn shng chng
zh y n tngzi
n zi fn zhng shu zn sng
n de qnz Ys tng shu zn sng
Tin Zh Shng m Mly
qi n xinzi h wmen lnzhng sh.
wi wmen zurn qqi Tin Zh mn

Glory Be
Yun gungrng guy f
j z
j Shngshn
qch rh
jnr y rn
zhdo yngyun y mng

Act of Contrition Shang4 deng3 tong4 hui3 jing1


w de Tin Zh, w de c f, w fnzu dzu le nn, hn ju cnku, y zhnxn tng, hu,
ynwi w gf le nn de c'i, wng yng le nn de nchng, w jn dng zh, nng s zib dzu nn,
bng jnl dub fnzu de jhu, w de Tin Zh, qi nn chu lin w, kunsh w. Amen