Você está na página 1de 2
A formacion profesional preparate par traballo para ato Hel tardar moito tempo en atopar emprego se estudo FP? Preto do 77 % do alurnado que estud agin ciclo {ermativo de FP tarda menos de seis meses en atopar cemprego, e case a metae at6pao de xitoinmecto ‘nha vez rematado occ formative. feu Teo ue sts ocaprenpree Nesta ortfica podes ver os datos mais saientabls do tempo en que podes atopar un emprego sete decides pola FP En que profesions hai mais emprego? familias rofsionais de madeira e mabe, de fabricacdn mecca e de mantementee servos & product superan a taxa de emprego do 80 %, Por detras das, a faila cde mantemento de vebiclos utproplsados en aso 75% de empresaiide odes consulta nesta ica, a taxa de emprego da {oma profesional que che interese Tan pode er ue una pare das persoas querealzan un clo format aumentan asi emai on outs studs eng portmtes veto _ TAT —_—_—_ TS | —_ VT eS ET rn Estard o meu emprego relacionado coa ‘mia especialidade? ‘Aarne maior das pessoas tulad de (070 $i) afiman que a sia profes est relacionados sus estuds Deft en amis pofesonai como efcainectra ci, mae pesca, mantereno © Servos produce madeira e meble case a totadade do alumna rica que ose emprego ten reac coa especie estas En que tipo de empresas hai mais ‘emprego? Na sepuinte glia podesobsenar a dstibucén do temrego segundo tipo de empresa, Dene een Toballo. Directo Onde se consegue o emprego? Practicamenteatotaldade do aumado de F conseque empego det do tert da Comunidade Autinoma de ‘alee, Como se chega a0 primeiro emprego? Preto do 40% das pesoas ulate FP coneguen © Seu primero engrego wavs do seu propio cent eduatv, ben avs da empresa onde se eau 0 ‘mode frmacgn en cents de taba (FCT, cuben or out medi fatado poo centro ofertas de emprego empresas a0 centro edvcativ,coorinador de FT, et). ‘Que vantaxes me ofrece a formacién en centros de traballo (FCT? tase dn modulo obigatro qu se rela en todos os ‘ils formas de FA sa duacién et compendia ete ts ees meses desenOvese no contro odio rea dunha empresa. Paraiso cinase ca «claboracin de aedor de 9.00 empresas nas que nha |mptante arte de alunnado atopa05eu prime emprege demas, posible salts anuds econ para a realzacn deste modulo.