CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

|| WûËU Á aÉëÑmÉ ||
Website: http://www.hariomgroup.org
World Wide Web Edition: 2008
This WWW reprint is for free distribution

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

A lÉÑ ¢ü qÉ

l

aÉÑÂ xiÉuÉlÉ
aÉÑuÉï¹MüqÉç
´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉqÉç
xÉSaÉÑÂ ÎeÉxÉå ÍqÉsÉ eÉÉrÉå....
´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉ mÉÇcÉMüqÉç
´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ cÉUhÉMüqÉsÉ qÉWûÉiqrÉ
AÉUiÉÏ
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå
aÉÑÂuÉlSlÉÉ
WûÉjÉ eÉÉåÄQû uÉÇSlÉ MüÃÆ
oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ
xÉÇiÉ ÍqÉsÉlÉ MüÉå eÉÉCrÉåû
ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ
Wåû mÉëpÉÑ | AÉlÉÇSSÉiÉÉ |
WûqÉåÇ aÉÑÂSåuÉ iÉåUÉ xÉWûÉUÉ
´ÉÏ xÉÑUåzÉÉlÉlSeÉÏ Måü xÉixÉÇaÉ xÉå ........

2 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| aÉÑÂ xiÉuÉlÉ ||
aÉÑÂoÉëï¼É aÉÑÂÌuÉïwhÉÑÈ aÉÑÂSåïuÉÉå qÉWåûµÉUÈ |
aÉÑÂxÉÉï¤ÉÉiÉ mÉUoÉë¼ iÉxqÉæ ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉÈ ||
krÉÉlÉqÉÔsÉÇ aÉÑÂqÉÔïÌiÉï mÉÔeÉÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ mÉSqÉç |
qÉǧÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉÇ qÉÉå¤ÉqÉÔsÉÇ aÉÑUÉåÈ M×ümÉÉ ||
AZÉÇQûqÉÇQûsÉÉMüÉUÇ urÉÉmiÉÇ rÉålÉ cÉUÉcÉUqÉç |
iÉimÉSÇ SÍzÉïiÉÇ rÉålÉ iÉxqÉæ ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉÈ ||
iuÉqÉåuÉ qÉÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ iuÉqÉåuÉ, iuÉqÉåuÉ oÉÇkÉÑ¶É xÉZÉÉ iuÉqÉåuÉ |
iuÉqÉåuÉ ÌuÉ±É SìÌuÉhÉÇ iuÉqÉåuÉ, iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåuÉ SåuÉ ||
oÉë¼ÉlÉÇSÇ mÉUqÉ xÉÑZÉSÇ MåüuÉsÉÇ ¥ÉÉlÉqÉÔÌiÉïÇ |
²l²ÉiÉÏiÉÇ aÉaÉlÉxÉSØzÉÇ iɨuÉqÉxrÉÉÌSsɤÉrÉqÉç ||
LMÇü ÌlÉirÉÇ ÌuÉqÉsÉÇ AcÉsÉÇ xÉuÉïkÉÏxÉɤÉÏpÉÔiÉqÉç |
pÉÉuÉÉiÉÏiÉÇ Ì§ÉaÉÑhÉUÌWûiÉÇ xÉSaÉÑÂÇ iÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||

l
3 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

´ÉÏqÉS Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉïÌuÉUÍcÉiÉqÉç

|| aÉÑuÉï¹MüqÉç ||
zÉUÏUÇ xÉÑÃmÉÇ iÉjÉÉ uÉÉ MüsɧÉÇ,
rÉzɶÉÉ ÍcɧÉÇ kÉlÉÇ qÉå iÉÑsrÉqÉç |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||1||
rÉÌS zÉUÏU ÃmÉuÉÉlÉ WûÉå, mɦÉÏ pÉÏ ÃmÉxÉÏ WûÉå AÉæU xÉiMüÏÌiÉï cÉÉUÉåÇ ÌSzÉÉAÉåÇ qÉåÇ
ÌuÉxiÉËUiÉ WûÉå, qÉå mÉuÉïiÉ Måü iÉÑsrÉ AmÉÉU kÉlÉ WûÉå, ÌMÇüiÉÑ aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ
rÉÌS qÉlÉ AÉxÉ£ü lÉ WûÉå iÉÉå ClÉ xÉÉUÏ EmÉsÉÎokÉrÉÉåÇ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
MüsɧÉÇ kÉlÉÇ mÉÑ§É mÉÉæ§ÉÉÌSxÉuÉïÇ,
aÉ×WûÉå oÉÉlkÉuÉÉÈ xÉuÉïqÉåiÉή eÉÉiÉqÉç |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||2||
xÉÑlSUÏ mɦÉÏ, kÉlÉ, mÉѧÉ-mÉÉæ§É, bÉU LuÉÇ xuÉeÉlÉ AÉÌS mÉëÉUokÉ xÉå xÉuÉï xÉÑsÉpÉ WûÉå
ÌMÇüiÉÑ aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ rÉÌS qÉlÉ AÉxÉ£ü lÉ WûÉå iÉÉå CxÉ mÉëÉUokÉ-xÉÑZÉ xÉå
YrÉÉ sÉÉpÉ?
wÉÄQÇûaÉÉÌSuÉåSÉå qÉÑZÉå zÉÉx§ÉÌuɱÉ,
MüÌuÉiuÉÉÌS aÉ±Ç xÉÑmÉ±Ç MüUÉåÌiÉ |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||3||

4 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

uÉåS LuÉÇ wÉOûuÉåSÉÇaÉÉÌS zÉÉx§É ÎeÉlWåÇû MÇüPûxjÉ WûÉåÇ, ÎeÉlÉqÉåÇ xÉÑlSU MüÉurÉ ÌlÉqÉÉïhÉ
MüÐ mÉëÌiÉpÉÉ WûÉå, ÌMÇüiÉÑ ElÉMüÉ qÉlÉ rÉÌS aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ AÉxÉ£ü lÉ WûÉå
iÉÉå ClÉ xÉSaÉÑhÉÉåÇ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
ÌuÉSåzÉåwÉÑ qÉÉlrÉÈ xuÉSåzÉåwÉÑ kÉlrÉÈ,
xÉSÉcÉÉUuÉרÉåwÉÑ qɨÉÉå lÉ cÉÉlrÉÈ |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||4||
ÎeÉlWåÇû ÌuÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ xÉqÉÉSU ÍqÉsÉiÉÉ WûÉå, AmÉlÉå SåzÉ qÉåÇ ÎeÉlÉMüÉ ÌlÉirÉ eÉrÉeÉrÉMüÉU xÉå xuÉÉaÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ WûÉå AÉæU eÉÉå xÉSÉcÉÉU mÉÉsÉlÉ qÉåÇ pÉÏ AlÉlrÉ
xjÉÉlÉ UZÉiÉÉ WûÉå, rÉÌS ElÉMüÉ pÉÏ qÉlÉ aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ AÉxÉ£ü lÉ WûÉå
iÉÉå xÉSaÉÑhÉÉåÇ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
¤ÉqÉÉqÉhQûsÉå pÉÔmÉpÉÔmÉsÉoÉ×oSæÈ,
xÉSÉ xÉåÌuÉiÉÇ rÉxrÉ mÉÉSÉUÌuÉlSqÉç |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||5||
ÎeÉlÉ qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉ Måü cÉUhÉMüqÉsÉ mÉ×juÉÏqÉhQûsÉ Måü UÉeÉÉ-qÉWûÉUÉeÉÉAÉåÇ xÉå ÌlÉirÉ
mÉÔÎeÉiÉ UWûÉ MüUiÉå WûÉåÇ, ÌMÇüiÉÑ ElÉMüÉ qÉlÉ rÉÌS aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ AÉxÉ£ü
lÉ WûÉå iÉÉå CxÉ xÉSpÉÉarÉ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
rÉzÉÉå qÉå aÉiÉÇ ÌS¤ÉÑ SÉlÉmÉëiÉÉmÉÉiÉç,
eÉaɲxiÉÑ xÉuÉïÇ MüUå rÉimÉëxÉÉSÉiÉç |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||6||

5 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

SÉlÉuÉ×Ì¨É Måü mÉëiÉÉmÉ xÉå ÎeÉlÉMüÐ MüÐÌiÉï ÌSaÉÌSaÉÉÇiÉUÉåÇ qÉåÇ urÉÉmiÉ WûÉå, AÌiÉ ESÉU
aÉÑ MüÐ xÉWûeÉ M×ümÉÉSØ̹ xÉå ÎeÉlWåÇû xÉÇxÉÉU Måü xÉÉUå xÉÑZÉ-LµÉrÉï WûxiÉaÉiÉ WûÉåÇ,
ÌMÇüiÉÑ ElÉMüÉ qÉlÉ rÉÌS aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÉxÉ£üpÉÉuÉ lÉ UZÉiÉÉ WûÉå iÉÉå ClÉ
xÉÉUå LzÉuÉrÉÉåïÇ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
lÉ pÉÉåaÉå lÉ rÉÉåaÉå lÉ uÉÉ uÉÉÎeÉUÉeÉÉæ,
lÉ MüliÉÉqÉÑZÉå lÉæuÉ ÌuɨÉåwÉÑ ÍcɨÉqÉç |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||7||
ÎeÉlÉMüÉ qÉlÉ pÉÉåaÉ, rÉÉåaÉ, AµÉ, UÉerÉ, x§ÉÏ-xÉÑZÉ AÉæU kÉlÉÉåpÉÉåaÉ xÉå MüpÉÏ
ÌuÉcÉÍsÉiÉ lÉ WÒûAÉ WûÉå, ÌTüU pÉÏ aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ AÉxÉ£ü lÉ oÉlÉ mÉÉrÉÉ
WûÉå iÉÉå qÉlÉ MüÐ CxÉ AOûsÉiÉÉ xÉå YrÉÉ sÉÉpÉ?
AUhrÉå lÉ uÉÉ xuÉxrÉ aÉåWåû lÉ MüÉrÉåï,
lÉ SåWåû qÉlÉÉå uÉiÉïiÉå qÉå iuÉlÉkrÉåï |
qÉlɶÉålÉ sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÍbÉëmÉ©å,
iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||8||
ÎeÉlÉMüÉ qÉlÉ uÉlÉ rÉÉ AmÉlÉå ÌuÉzÉÉsÉ pÉuÉlÉ qÉåÇ, AmÉlÉå MüÉrÉï rÉÉ zÉUÏU qÉåÇ iÉjÉÉ
AqÉÔsrÉ pÉhQûÉU qÉåÇ AÉxÉ£ü lÉ WûÉå, mÉU aÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ pÉÏ uÉWû qÉlÉ
AÉxÉ£ü lÉ WûÉå mÉÉrÉå iÉÉå ClÉ xÉÉUÏ AlÉÉxÉÎY¨ÉrÉÉåÇ MüÉ YrÉÉ sÉÉpÉ?
aÉÑUÉåU¹MÇü rÉÈ mÉPåûimÉÑUÉrÉSåWûÏ,
rÉÌiÉpÉÔïmÉÌiÉoÉëï¼cÉÉUÏ cÉ aÉåWûÏ |
sÉqÉå²ÉÎcNûiÉÉjÉÇ mÉSÇ oÉë¼xÉÇ¥ÉÇ,
aÉÑUÉå£üuÉÉYrÉå qÉlÉÉå rÉxrÉ sÉalÉqÉç ||9||

6 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

eÉÉå rÉÌiÉ, UÉeÉÉ, oÉë¼cÉÉUÏ LuÉÇ aÉ×WûxjÉ CxÉ aÉÑ A¹Mü MüÉ mÉPûlÉ-mÉÉPûlÉ MüUiÉÉ
Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉ qÉlÉ aÉÑ Måü uÉcÉlÉ qÉåÇ AÉxÉ£ü Wæû, uÉWû mÉÑhrÉzÉÉsÉÏ zÉUÏUkÉÉUÏ
AmÉlÉå CÎcNûiÉÉjÉï LuÉÇ oÉë¼mÉS ClÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå xÉÇmÉëÉmiÉ MüU sÉåiÉÉ Wæû rÉWû ÌlÉͶÉiÉ Wæû
|

l

7 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉqÉç ||
|| ´ÉÏ qÉWûÉSåurÉÑuÉÉcÉ ||
aÉÑÂqÉïl§ÉxrÉ SåuÉxrÉ kÉqÉïxrÉ iÉxrÉ LuÉ uÉÉ |
ÌuÉzÉåwÉxiÉÑ qÉWûÉSåuÉ ! iÉSè uÉSxuÉ SrÉÉÌlÉkÉå ||
´ÉÏ qÉWûÉSåuÉÏ (mÉÉuÉïiÉÏ) lÉå MüWûÉ : Wåû SrÉÉÌlÉÍkÉ zÉÇpÉÑ ! aÉÑÂqÉÇ§É Måü SåuÉiÉÉ AjÉÉïiÉç
´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ LuÉÇ ElÉMüÉ AÉcÉÉUÉÌS kÉqÉï YrÉÉ Wæû - CxÉ oÉÉUå qÉåÇ uÉhÉïlÉ MüUåÇ |
|| ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ EuÉÉcÉ ||
eÉÏuÉÉiqÉlÉÇ mÉUqÉÉiqÉlÉÇ SÉlÉÇ krÉÉlÉÇ rÉÉåaÉÉå ¥ÉÉlÉqÉç |
EiMüsÉ MüÉzÉÏaÉÇaÉÉqÉUhÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||1||
´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ oÉÉåsÉå : eÉÏuÉÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ, SÉlÉ, krÉÉlÉ, rÉÉåaÉ mÉÑUÏ, MüÉzÉÏ
rÉÉ aÉÇaÉÉ iÉOû mÉU qÉ×irÉÑ - ClÉ xÉoÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ
Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||1||
mÉëÉhÉÇ SåWÇû aÉåWÇû UÉerÉÇ xuÉaÉïÇ pÉÉåaÉÇ rÉÉåaÉÇ qÉÑÌ£üqÉç |
pÉÉrÉÉïÍqÉ¹Ç mÉѧÉÇ ÍqɧÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||2||
mÉëÉhÉ, zÉUÏU, aÉ×Wû, UÉerÉ, xuÉaÉï, pÉÉåaÉ, rÉÉåaÉ, qÉÑÌ£ü, mɦÉÏ, C¹, mÉѧÉ, ÍqÉ§É - ClÉ
xÉoÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ
Wæû ||2||
uÉÉlÉmÉëxjÉÇ rÉÌiÉÌuÉkÉkÉqÉïÇ mÉÉUqÉWÇûxrÉÇ ÍpɤÉÑMücÉËUiÉqÉç |
xÉÉkÉÉåÈ xÉåuÉÉÇ oÉWÒûxÉÑZÉpÉÑÌ£Çü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||3||
8 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

uÉÉlÉmÉëxjÉ kÉqÉï, rÉÌiÉ ÌuÉwÉrÉMü kÉqÉï, mÉUqÉWÇûxÉ Måü kÉqÉï, ÍpɤÉÑMü AjÉÉïiÉç rÉÉcÉMü Måü
kÉqÉï - ClÉ xÉoÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå
oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||3||
ÌuÉwhÉÉå pÉÌ£Çü mÉÔeÉlÉUÌ£Çü uÉæwhÉuÉxÉåuÉÉÇ qÉÉiÉËU pÉÌ£üqÉç |
ÌuÉwhÉÉåËUuÉ ÌmÉiÉ×xÉåuÉlÉrÉÉåaÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||4||
pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ MüÐ pÉÌ£ü, ElÉMåü mÉÔeÉlÉ qÉåÇ AlÉÑUÌ£ü, ÌuÉwhÉÑ pÉ£üÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ,
qÉÉiÉÉ MüÐ pÉÌ£ü, ´ÉÏÌuÉwhÉÑ WûÏ ÌmÉiÉÉ ÃmÉ qÉåÇ WæÇû, CxÉ mÉëMüÉU MüÐ ÌmÉiÉÉ xÉåuÉÉ ClÉ xÉoÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU
lÉWûÏÇ Wæû ||4||
mÉëirÉÉWûÉUÇ cÉåÎlSìrÉrÉeÉlÉÇ mÉëÉhÉÉrÉÉÇ lrÉÉxÉÌuÉkÉÉlÉqÉç |
C¹å mÉÔeÉÉ eÉmÉ iÉmÉpÉÌ£ülÉï aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||5||
mÉëirÉÉWûÉU AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ SqÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, lrÉÉxÉ-ÌuÉlrÉÉxÉ MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ, C¹SåuÉ
MüÐ mÉÔeÉÉ, qÉÇ§É eÉmÉ, iÉmÉxrÉÉ uÉ pÉÌ£ü - ClÉ xÉoÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå
oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||5||
MüÉsÉÏ SÒaÉÉï MüqÉsÉÉ pÉÑuÉlÉÉ Ì§ÉmÉÑUÉ pÉÏqÉÉ oÉaÉsÉÉ mÉÔhÉÉï |
´ÉÏqÉÉiÉÇaÉÏ kÉÔqÉÉ iÉÉUÉ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||6||
MüÉsÉÏ, SÒaÉÉï, sɤqÉÏ, pÉÑuÉlÉåµÉËU, ̧ÉmÉÑUÉxÉÑlSUÏ, pÉÏqÉÉ, oÉaÉsÉÉqÉÑZÉÏ (mÉÔhÉÉï),
qÉÉiÉÇaÉÏ, kÉÔqÉÉuÉiÉÏ uÉ iÉÉUÉ rÉå xÉpÉÏ qÉÉiÉ×zÉÌ£ürÉÉð pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ
Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||6||
qÉÉixrÉÇ MüÉæqÉïÇ ´ÉÏuÉÉUÉWÇû lÉUWûËUÃmÉÇ uÉÉqÉlÉcÉËUiÉqÉç |
9 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

lÉUlÉÉUÉrÉhÉ cÉËUiÉÇ rÉÉåaÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||7||
pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉixrÉ, MÔüqÉï, uÉÉUÉWû, lÉUÍxÉÇWû, uÉÉqÉlÉ, lÉU-lÉÉUÉrÉhÉ AÉÌS AuÉiÉÉU,
ElÉMüÐ sÉÏsÉÉLÆ, cÉËU§É LuÉÇ iÉmÉ AÉÌS pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ
aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||7||
´ÉÏpÉ×aÉÑSåuÉÇ ´ÉÏUbÉÑlÉÉjÉÇ ´ÉÏrÉSÒlÉÉjÉÇ oÉÉæ®Ç MüsYrÉqÉç |
AuÉiÉÉUÉ SzÉ uÉåSÌuÉkÉÉlÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||8||
pÉaÉuÉÉlÉ Måü ´ÉÏ pÉ×aÉÑ, UÉqÉ, M×üwhÉ, oÉÑ® iÉjÉÉ MüÎsMü AÉÌS uÉåSÉåÇ qÉåÇ uÉÍhÉïiÉ SxÉ
AuÉiÉÉU ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||8||
aÉÇaÉÉ MüÉzÉÏ MüÉlcÉÏ ²ÉUÉ qÉÉrÉÉÅrÉÉåkrÉÉÅuÉliÉÏ qÉjÉÑUÉ |
rÉqÉÑlÉÉ UåuÉÉ mÉÑwMüUiÉÏjÉï lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||9||
aÉÇaÉÉ, rÉqÉÑlÉÉ, UåuÉÉ AÉÌS mÉÌuÉ§É lÉÌSrÉÉð, MüÉzÉÏ, MüÉÇcÉÏ, mÉÑUÏ, WûËU²ÉU, ²ÉËUMüÉ,
E‹ÌrÉlÉÏ, qÉjÉÑUÉ, ArÉÉåkrÉÉ AÉÌS mÉÌuÉ§É mÉÑËUrÉÉð uÉ mÉÑwMüUÉÌS iÉÏjÉï pÉÏ ´ÉÏ
aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||9||
aÉÉåMÑüsÉaÉqÉlÉÇ aÉÉåmÉÑUUqÉhÉÇ ´ÉÏuÉ×lSÉuÉlÉ-qÉkÉÑmÉÑU-UOûlÉqÉç|
LiÉiÉç xÉuÉïÇ xÉÑlSËU ! qÉÉiÉlÉï aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||10||
Wåû xÉÑlSUÏ ! Wåû qÉÉiÉåµÉUÏ ! aÉÉåMÑüsÉ rÉɧÉÉ, aÉÉæzÉÉsÉÉAÉåÇ qÉåÇ pÉëqÉhÉ LuÉÇ ´ÉÏ
uÉ×lSÉuÉlÉ uÉ qÉkÉÑmÉÑU AÉÌS zÉÑpÉ lÉÉqÉÉåÇ MüÉ UOûlÉ - rÉå xÉoÉ pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå
oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||10||
iÉÑsÉxÉÏxÉåuÉÉ WûËUWûUpÉÌ£üÈ aÉÇaÉÉxÉÉaÉU-xÉÇaÉqÉqÉÑÌ£üÈ |
ÌMüqÉmÉUqÉÍkÉMÇü M×üwhÉåpÉÌ£ülÉï aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||11||
10 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

iÉÑsÉxÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ, ÌuÉwhÉÑ uÉ ÍzÉuÉ MüÐ pÉÌ£ü, aÉÇaÉÉ xÉÉaÉU Måü xÉÇaÉqÉ mÉU SåWû irÉÉaÉ
AÉæU AÍkÉMü YrÉÉ MüWÕðû mÉUÉimÉU pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏ M×üwhÉ MüÐ pÉÌ£ü pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå
oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||11||
LiÉiÉç xiÉÉå§ÉqÉç mÉPûÌiÉ cÉ ÌlÉirÉÇ qÉÉå¤É¥ÉÉlÉÏ xÉÉåÅÌmÉ cÉ kÉlrÉqÉç |
oÉë¼ÉhQûÉliÉrÉïSè-rÉSè krÉårÉÇ lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü lÉ aÉÑUÉåUÍkÉMÇü ||12||
CxÉ xiÉÉå§É MüÉ eÉÉå ÌlÉirÉ mÉÉPû MüUiÉÉ Wæû uÉWû AÉiqÉ¥ÉÉlÉ LuÉÇ qÉÉå¤É SÉålÉÉåÇ MüÉå
mÉÉMüU kÉlrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ÌlÉͶÉiÉ WûÏ xÉqÉxiÉ oÉë¼ÉhQû qÉå ÎeÉxÉ-ÎeÉxÉMüÉ pÉÏ
krÉÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû, ElÉqÉåÇ xÉå MÑüNû pÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû, ´ÉÏ
aÉÑÂSåuÉ xÉå oÉÄRûMüU lÉWûÏÇ Wæû ||12||
|| uÉ×WûSÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉUqÉåµÉUiÉǧÉå ̧ÉmÉÑUÉÍzÉuÉxÉÇuÉÉSå ´ÉÏaÉÑUÉåÈxiÉÉå§ÉqÉç ||
rÉWû aÉÑÂxiÉÉå§É uÉ×WûS ÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉUqÉåµÉUiÉÇ§É Måü AÇiÉaÉïiÉ Ì§ÉmÉÑUÉ-ÍzÉuÉ xÉÇuÉÉS qÉåÇ
AÉiÉÉ Wæû ||

l

11 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| xÉSaÉÑÂ ÎeÉxÉå ÍqÉsÉ eÉÉrÉå.... ||
xÉÉjÉÏ-xÉaÉå xÉoÉ xuÉÉjÉï Måü WæÇû, xuÉÉjÉï MüÉ xÉÇxÉÉU Wæû |
ÌlÉÈxuÉÉjÉï xÉSaÉÑÂSåuÉ WæÇû, xÉŠÉ uÉWûÏ ÌWûiÉMüÉU Wæû ||
DµÉUM×ümÉÉ WûÉåuÉå iÉpÉÏ, xÉSaÉÑÂM×ümÉÉ eÉoÉ WûÉårÉå Wæû |
xÉSaÉÑ M×ümÉÉ ÌoÉlÉÑ DzÉ pÉÏ, lÉWûÏÇ qÉæsÉ qÉlÉ MüÉ kÉÉårÉ Wæû ||
ÌlÉeÉÏïuÉ xÉÉUå zÉÉx§É xÉŠÉ qÉÉaÉï WûÏ ÌSZÉsÉÉrÉ Wæû |
SØÄRû aÉëÎljÉ MüÐ eÉÄQû ZÉÉåsÉlÉå ÌMü rÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ oÉiÉsÉÉrÉ Wæû ||
ÌlÉxxÉÇaÉ WûÉålÉå Måü xÉoÉoÉ xÉå DzÉ pÉÏ ÂMü eÉÉrÉ Wæû |
aÉÑ aÉÉðPû ZÉÉåsÉlÉ UÏÌiÉ iÉÉå, aÉÑÂSåuÉ WûÏ oÉiÉsÉÉrÉ WæÇû ||
aÉÑÂSåuÉ ASpÉÑiÉ ÃmÉ WæÇû, mÉUkÉÉqÉ qÉÉWûÏÇ ÌuÉUÉeÉiÉå |
EmÉSåzÉ SålÉå xÉirÉ MüÉ, CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ AÉ eÉÉuÉiÉå ||
SÒaÉïqrÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUÉ, pÉrÉ xÉå mÉUå sÉå eÉÉuÉiÉå |
mÉUkÉÉqÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉrÉ MüU, xuÉUÉerÉmÉS ÌSsÉuÉÉuÉiÉå ||
NÒûÄQûuÉÉrÉ MüU xÉoÉ MüÉqÉlÉÉ, MüU SårÉ WæÇû ÌlÉwMüÉqÉlÉÉ |
xÉoÉ MüÉqÉlÉÉAÉåÇ MüÉ oÉiÉÉ bÉU, mÉÔhÉï MüUiÉå MüÉqÉlÉÉ ||
ÍqÉjrÉÉ ÌuÉwÉrÉxÉÑZÉ xÉå WûOûÉ, xÉÑZÉÍxÉÇkÉÑ SåiÉå WæÇû oÉiÉÉ |
xÉÑZÉÍxÉÇkÉÑ eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï AmÉlÉÉ, AÉmÉ SåiÉå WæÇû eÉiÉÉ ||
iÉlÉ CÎlSìrÉÉð qÉlÉ oÉÑή xÉoÉ, xÉÇoÉÇkÉ NÒûÄQûuÉÉ SårÉ WæÇû |
AhÉÑ aÉëWûhÉ MüUiÉ xÉÔrÉï erÉÑð, eÉaÉ qÉÉWûÏÇ cÉqÉMüÉ SårÉ Wæû ||
AÉkÉÉU xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ, xÉoÉMüÉ WûÏ eÉÉå AkrÉ¤É Wæû |
xÉÉå WûÏ oÉlÉÉiÉå eÉÏuÉ MüÉå, oÉë¼ÉhQû ÎeÉxÉMüÉ xÉÉ¤É Wæû ||
CMü iÉÑcNû uÉxiÉÑ NûÏlÉMüU, AÉmĘ́ÉrÉÉð xÉoÉ qÉåOû MüU |
12 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

mrÉÉsÉÉ ÌmÉsÉÉ MüU AqÉ×iÉ MüÉ, qÉU MüÉå oÉlÉÉiÉå WæÇû AqÉU ||
xÉoÉ pÉÉðÌiÉ xÉå M×üiÉ M×üirÉ MüU, mÉUiÉÇ§É MüÉå ÌlÉeÉ iÉÇ§É MüU |
AÍkÉmÉÌiÉ UÌWûiÉ SåiÉå oÉlÉÉ, pÉrÉ xÉå NÒûÄQûÉ MüUiÉå ÌlÉÄQûU ||
MÇücÉlÉ oÉlÉÉiÉå SåWû MüÉå, UeÉ qÉæsÉ xÉoÉ WûU sÉårÉ WæÇû |
sÉå MüÉÇcÉ MüŠÉ WûÉjÉ xÉå, MüÉæzOûoÉ qÉÍhÉ Så SårÉ WæÇû ||
CxÉ sÉÉåMü xÉå mÉUsÉÉåMü xÉå, xÉoÉ MüqÉï xÉå xÉoÉ kÉqÉï xÉå |
mÉUiɨuÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉrÉ MüU, FÆcÉÉ MüUå WæÇû xÉuÉï xÉå ||
xÉSaÉÑÂ ÎeÉxÉå ÍqÉsÉ eÉÉrÉå xÉÉå WûÏ, kÉlrÉ Wæû eÉaÉ qÉlrÉ Wæû ||
xÉÑU ÍxÉ® ExÉMüÉå mÉÔeÉiÉå, iÉÉ xÉqÉ lÉ MüÉåF AlrÉ Wæû ||
AÍkÉMüÉUÏ WûÉå aÉÑÂSåuÉ xÉå, EmÉSåzÉ eÉÉå lÉU mÉÉrÉ Wæû |
pÉÉåsÉÉ! iÉUå xÉÇxÉÉU xÉå, lÉWûÏÇ aÉpÉï qÉåÇ ÌÄTüU AÉrÉ Wæû ||
DµÉU M×ümÉÉ xÉå, aÉÑ M×ümÉÉ xÉå, qÉqÉï qÉæÇlÉå mÉÉ ÍsÉrÉÉ |
¥ÉÉlÉÉÎalÉ qÉåÇ A¥ÉÉlÉ MÔüÄQûÉ, pÉxqÉ xÉoÉ Wæû MüU ÌSrÉÉ ||
AoÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû xuÉxjÉ xÉqrÉMü, sÉåwÉ lÉWûÏÇ pÉëÉÇiÉ Wæû |
zÉÇMüÉ WÒûC ÌlÉqÉÔïsÉ xÉoÉ, AoÉ ÍcÉ¨É qÉåUÉ zÉÉÇiÉ Wæû ||
- pÉÉåsÉå oÉÉoÉÉ

l

13 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| ´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉ mÉÇcÉMüqÉç ||
Á lÉqÉÉå aÉÑÂprÉÉå aÉÑÂmÉÉSÒMüÉprÉÉå |
lÉqÉÈ mÉUåprÉÈ mÉUmÉÉSÒMüÉprÉÈ ||
AÉcÉÉrÉï ÍxÉkSåµÉU mÉÉSÒMüÉprÉÉå
lÉqÉÉåxiÉÑ sɤqÉÏmÉÌiÉ mÉÉSÒMüÉprÉÈ ||1||
xÉpÉÏ aÉÑÂAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU, xÉpÉÏ aÉÑÂAÉåÇ MüÐ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU | ´ÉÏ
aÉÑÂSåuÉ eÉÏ Måü aÉÑÂAÉåÇ AjÉuÉÉ mÉUaÉÑÂAÉåÇ LuÉÇ ElÉMüÐ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU |
AÉcÉÉrÉÉåïÇ LuÉÇ ÍxÉ® ÌuɱÉAÉåÇ Måü xuÉÉqÉÏ MüÐ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU | oÉÉUÇoÉÉU
´ÉÏ aÉÑÂmÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU |
MüÉqÉÉÌS xÉmÉï uÉëeÉaÉÉÂQûÉprÉÉÇ |
ÌuÉuÉåMü uÉæUÉarÉ ÌlÉÍkÉ mÉëSÉprÉÉÇ ||
oÉÉåkÉ mÉëSÉprÉÉÇ SìÓiÉ qÉÉå¤ÉSÉprÉÉÇ |
lÉqÉÉå lÉqÉÈ ´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉprÉÉÇ ||2||
rÉWû AÇiÉÈ MüUhÉ Måü MüÉqÉ ¢üÉåkÉ AÉÌS qÉWûÉ xÉmÉÉåïÇ Måü ÌuÉwÉ MüÉå EiÉÉUlÉå uÉÉsÉÏ
ÌuÉwÉ uÉæ± Wæû | ÌuÉuÉåMü AjÉÉïiÉ AliÉU¥ÉÉlÉ LuÉÇ uÉæUÉarÉ MüÉ pÉÇQûÉU SålÉå uÉÉsÉÏ Wæû |
eÉÉå mÉëirÉ¤É ¥ÉÉlÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ LuÉÇ zÉÏbÉë qÉÉå¤É mÉëSÉlÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ WæÇû | ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ
MüÐ LåxÉÏ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû lÉqÉxMüÉU Wæû |
AlÉÇiÉ xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSìiÉÉUÇ,
lÉÉæMüÉÌrÉiÉÉprÉÉÇ ÎxjÉU pÉÌ£üSÉprÉÉÇ |
eÉÉŽÉÎokÉ xÉÇzÉÉåwÉhÉ uÉÉQûuÉÉprÉÉÇ,
lÉqÉÉå lÉqÉÈ ´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉprÉÉÇ ||3||

14 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

AÇiÉWûÏlÉ xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ xÉqÉÑSì MüÉå mÉÉU MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå eÉÉå lÉÉæMüÉ oÉlÉ aÉD Wæû |
AÌuÉcÉsÉ pÉÌ£ü SålÉå uÉÉsÉÏ AÉsÉxrÉ mÉëqÉÉS AÉæU A¥ÉÉlÉ ÃmÉÏ eÉÄQûiÉÉ Måü xÉqÉÑSì
MüÉå pÉxqÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå eÉÉå uÉQûuÉÉÎalÉ xÉqÉÉlÉ Wæû LåxÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÐ cÉUhÉ
MüÐ cÉUhÉ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU WûÉå, lÉqÉxMüÉU WûÉå |
ÁMüÉU ¾ûÏÇMüÉU UWûxrÉrÉÑ£ü
´ÉÏÇMüÉU aÉÑÄRûÉjÉï qÉWûÉÌuÉpÉÑirÉÉ |
ÁMüÉU qÉqÉïÇ mÉëÌiÉmÉÉÌSlÉÏprÉÉÇ
lÉqÉÉå lÉqÉÈ ´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉprÉÉÇ ||4||
eÉÉå uÉÉaÉ oÉÏeÉ ÁMüÉU AÉæU qÉÉrÉÉ oÉÏeÉ ¾æûqÉÏÇ MüÉU Måü UWûxrÉ xÉå rÉÑ£ü wÉÉåÄRûxÉÏ
oÉÏeÉ ´ÉÏÇMüÉU Måü aÉÑÄRû AjÉï MüÉå qÉWûÉlÉ LåµÉrÉï xÉå Á MüÉU Måü qÉqÉïxjÉÉlÉ MüÉå
mÉëaÉOû MüUlÉåuÉÉsÉÏ WæÇû | LåxÉÏ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÐ cÉUhÉ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU WûÉå,
lÉqÉxMüÉU WûÉå |
WûÉå§ÉÉÎalÉ WûÉæ§ÉÉÎalÉ WûÌuÉwrÉ WûÉåiÉ×
WûÉåqÉÉÌS xÉuÉï M×üÌiÉpÉÉxÉqÉÉlÉqÉç |
rÉS oÉë¼ iÉiuÉÉåkÉÌuÉiÉÉËUhÉÏprÉÉÇ,
lÉqÉÉå lÉqÉÈ ´ÉÏ aÉÑ mÉÉSÒMüÉprÉÉÇ ||5||
WûÉå§É AÉæU WûÉæ§É rÉå SÉålÉÉåÇ mÉëMüÉU MüÐ AÎalÉrÉÉåÇ qÉåÇ WûuÉlÉ xÉÉqÉaÉëÏ WûÉåqÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ
WûÉåiÉÉ WæÇû AÉæU WûÉåqÉ AÉÌS ÃmÉ qÉåÇ pÉÉÍxÉiÉ LMü WûÏ mÉUoÉë¼ iɨuÉ MüÉ xÉɤÉÉiÉ
AlÉÑpÉuÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÐ cÉUhÉ mÉÉSÒMüÉAÉåÇ MüÉå lÉqÉxMüÉU WûÉå,
lÉqÉxMüÉU WûÉå |

l
15 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| ´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ cÉUhÉMüqÉsÉ qÉWûÉiqrÉ ||
xÉuÉï´ÉÑÌiÉÍzÉUÉåU¦ÉÌuÉUÉÎeÉiÉmÉSÉÇoÉÑeÉqÉç |
uÉåSÉliÉÉjÉïmÉëuÉ£üÉUÇ iÉxqÉÉixÉÇmÉÔeÉrÉåSè aÉÑÂqÉç ||
aÉÑ xÉåuÉÉ ´ÉÑÌiÉÃmÉ ´Éå¸ U¦ÉÉåÇ xÉå xÉÑzÉÉåÍpÉiÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ uÉÉsÉå WæÇû AÉæU uÉåSÉliÉ
Måü AjÉÉåïÇ Måü mÉëuÉ£üÉ WæÇû | CxÉÍsÉL ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL |
SåWûÏ oÉë¼ pÉuÉå±xqÉÉiÉç iuÉiM×ümÉÉjÉïÇ uÉSÉÍqÉ iÉiÉç |
xÉuÉïmÉÉmÉÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ ´ÉÏaÉÑUÉåÈ mÉÉSèxÉåuÉlÉÉiÉç ||
ÎeÉxÉ aÉÑÂSåuÉ Måü mÉÉSxÉåuÉlÉ xÉå qÉlÉÑwrÉ xÉuÉï mÉÉmÉÉåÇ xÉå ÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ WûÉåMüU oÉë¼ÃmÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû iÉÑqÉ mÉU M×ümÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå MüWûiÉÉ WÕðû |
zÉÉåwÉhÉÇ mÉÉmÉmÉÇMüxrÉ SÏmÉlÉÇ ¥ÉÉlÉiÉåeÉxÉÈ |
aÉÑUÉåÈ mÉÉSÉåSMÇü xÉqÉrÉMçü xÉÇxÉÉUÉhÉïuÉiÉÉUMüqÉç ||
´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÉ cÉUhÉÉqÉ×iÉ mÉÉmÉÃmÉÏ MüÐcÉÄQû MüÉ xÉqrÉMçü zÉÉåwÉMü Wæû, ¥ÉÉlÉiÉåeÉ MüÉ
xÉqrÉMü E±ÏmÉMü Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU xÉÉaÉU MüÉ xÉqrÉMü iÉÉUMü Wæû |
A¥ÉÉlÉqÉÔsÉWûUhÉÇ eÉlqÉMüqÉïÌlÉuÉÉUMüqÉç |
¥ÉÉlÉuÉæUÉarÉÍxÉkrÉjÉïÇ aÉÑ mÉÉSÉåSMÇü ÌmÉoÉåiÉç ||
A¥ÉÉlÉ MüÐ eÉÄQû MüÉå EZÉÉÄQûlÉå uÉÉsÉå, AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ Måü MüqÉÉåïÇ MüÉå ÌlÉuÉÉUlÉå uÉÉsÉå,
¥ÉÉlÉ AÉæU uÉæUÉarÉ MüÉå ÍxÉ® MüUlÉå uÉÉsÉå ´ÉÏ aÉÑ cÉUhÉÉqÉ×iÉ MüÉ mÉÉlÉ MüUlÉÉ
cÉÉÌWûL |
MüÉzÉϤÉå§ÉÇ ÌlÉuÉÉxÉ¶É eÉÉ»ûuÉÏ cÉUhÉÉåSMüqÉç |
16 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

aÉÑÂÌuÉïµÉåµÉUÈ xÉɤÉÉiÉ iÉÉUMÇü oÉë¼ÌlɶÉrÉÈ ||
aÉÑÂSåuÉ MüÉ ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉ MüÉzÉϤÉå§É Wæû | ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ MüÉ cÉUhÉÉqÉ×iÉ aÉÇaÉÉeÉÏ Wæû |
aÉÑÂSåuÉ pÉaÉuÉÉlÉ ÌuɵÉlÉÉjÉ AÉæU xÉɤÉÉiÉ iÉÉUMü oÉë¼ WæÇû rÉWû ÌlÉͶÉiÉ Wæû |
aÉÑÂxÉåuÉÉ aÉrÉÉ mÉëÉå£üÉ SåWûÈ xrÉÉS¤ÉrÉÉå uÉOûÈ |
iÉimÉÉSÇ ÌuÉwhÉÑmÉÉSÇ xrÉÉiÉç iÉ§É S¨ÉqÉlÉxiÉiÉqÉç ||
aÉÑÂSåuÉ MüÐ xÉåuÉÉ WûÏ iÉÏjÉïUÉeÉ aÉrÉÉ Wæû | aÉÑÂSåuÉ MüÉ zÉUÏU A¤ÉrÉ uÉOû uÉ×¤É Wæû |
aÉÑÂSåuÉ Måü ´ÉÏcÉUhÉ pÉaÉuÉÉlÉ ÌuÉwhÉÑ Måü ´ÉÏcÉUhÉ WæÇû | uÉWûÉð sÉaÉÉrÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ
iÉSÉMüÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
xÉmiÉxÉÉaÉUmÉrÉïliÉÇ iÉÏjÉïxlÉÉlÉTüsÉÇ iÉÑ rÉiÉç |
aÉÑÂmÉÉSmÉrÉÉåÌoÉlSÉåÈ xÉWûxÉëÉÇzÉålÉ iÉiTüsÉqÉç ||
xÉÉiÉ xÉqÉÑSì mÉrÉïliÉ Måü xÉuÉï iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ xlÉÉlÉ MüUlÉå xÉå ÎeÉiÉlÉÉ TüsÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû
uÉWû TüsÉ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ Måü cÉUhÉÉqÉ×iÉ Måü LMü ÌoÉlSÒ Måü TüsÉ MüÉ WûeÉÉUuÉÉð ÌWûxxÉÉ
WæÇû |
SØzrÉÌuÉxqÉ×ÌiÉmÉrÉïliÉÇ MÑürÉÉïSè aÉÑÂmÉSÉcÉïlÉqÉç |
iÉÉSØzÉxrÉæuÉ MæüuÉsrÉÇ lÉ cÉ iÉSurÉÌiÉUåÌMühÉÈ ||
eÉoÉ iÉMü SØzrÉmÉëmÉÇcÉ MüÐ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ lÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉoÉ iÉMü aÉÑÂSåuÉ Måü mÉÉuÉlÉ
cÉUhÉÉUÌuÉlS MüÐ mÉÔeÉÉ-AcÉïlÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL | LåxÉÉ MüUlÉåuÉÉsÉå MüÉå WûÏ
MæüuÉsrÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû, CxÉxÉå ÌuÉmÉUÏiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ |
mÉÉSÒMüÉxÉlÉzÉærrÉÉÌS aÉÑÂhÉÉ rÉSÉÍpÉ̹iÉqÉç |
lÉqÉxMÑüuÉÏïiÉ iÉixÉuÉïÇ mÉÉSÉprÉÉÇ lÉ xmÉ×zÉåiÉç YuÉÍcÉiÉç ||
17 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

mÉÉSÒMüÉ, AÉxÉlÉ, ÌoÉxiÉU AÉÌS eÉÉå MÑüNû pÉÏ aÉÑÂSåuÉ Måü EmÉrÉÉåaÉ qÉåÇ AÉiÉå WûÉåÇ ElÉ
xÉoÉMüÉå lÉqÉxMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL AÉæU ElÉMüÉå mÉæU xÉå MüpÉÏ pÉÏ lÉWûÏÇ NÕûlÉÉ cÉÉÌWûL
|
ÌuÉeÉÉlÉÎliÉ qÉWûÉuÉÉYrÉÇ aÉÑUÉå¶ÉUhÉxÉåuÉrÉÉ |
rÉå uÉæ xÉlrÉÉÍxÉlÉÈ mÉëÉå£üÉ CiÉUå uÉåwÉkÉÉËUhÉÈ ||
´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ MüUMåü qÉWûÉuÉÉYrÉ Måü AjÉï MüÉå eÉÉå xÉqÉfÉiÉå
WæÇû uÉå WûÏ xÉŠå xÉlrÉÉxÉÏ WæÇû | AlrÉ iÉÉå qÉÉ§É uÉåzÉkÉÉUÏ WæÇû |
cÉÉuÉÉïMüuÉæwhÉuÉqÉiÉå xÉÑZÉÇ mÉëpÉÉMüUå lÉ ÌWû |
aÉÑUÉåÈ mÉÉSÉÎliÉMåü rɲixÉÑZÉÇ uÉåSÉliÉxÉqqÉiÉqÉç ||
aÉÑÂSåuÉ Måü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ uÉåSÉliÉÌlÉÌSï¹ xÉÑZÉ Wæû uÉWû xÉÑZÉ lÉ cÉÉuÉÉïMü qÉiÉ Wæû, lÉ
uÉæwhÉuÉ qÉiÉ Wæû AÉæU lÉ WûÏ mÉëpÉÉMüU (xÉÉÇZrÉ) qÉiÉ qÉåÇ Wæû |
aÉÑÂpÉÉuÉÈ mÉUÇ iÉÏjÉïqÉlrÉiÉÏjÉïÇ ÌlÉUjÉïMüqÉç |
xÉuÉïiÉÏjÉïqÉrÉÇ SåÌuÉ ´ÉÏaÉÑUÉå¶ÉUÉhÉÉqoÉÑeÉqÉç ||
aÉÑÂpÉÌ£ü WûÏ ´Éå¸ iÉÏjÉï Wæû | AlrÉ iÉÏjÉï ÌlÉUjÉïMü WæÇû | Wåû SåuÉÏ ! ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ Måü
cÉUhÉMüqÉsÉ xÉuÉï iÉÏjÉïqÉrÉ WæÇû |
xÉuÉïiÉÏjÉïuÉaÉÉWûxrÉ xÉÇmÉëÉmlÉÉåÌiÉ TüsÉÇ lÉUÈ |
aÉÑUÉåÈ mÉÉSÉåSMÇü mÉÏiuÉÉ zÉåwÉÇ ÍzÉUÍxÉ kÉÉUrÉlÉç ||
´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ Måü cÉUhÉÉqÉ×iÉ MüÉ mÉÉlÉ MüUlÉå xÉå AÉæU ExÉå qÉxiÉMü mÉU kÉÉUhÉ
MüUlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ xÉuÉï iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ xlÉÉlÉ MüUlÉå MüÉ TüsÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû |
18 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

aÉÑÂmÉÉSÉåSMÇü mÉÉlÉÇ aÉÑUÉåÂÎcNû¹ pÉÉåeÉlÉqÉç |
aÉÑÂqÉÔiÉåï xÉSÉ krÉÉlÉÇ aÉÑUÉålÉÉïqlÉÈ xÉSÉ eÉmÉÈ ||
aÉÑÂSåuÉ Måü cÉUhÉÉqÉ×iÉ mÉÉlÉ MüUlÉÉ, aÉÑÂSåuÉ Måü pÉÉåeÉlÉ qÉåÇ xÉå oÉcÉÉ WÒûAÉ ZÉÉlÉÉ,
aÉÑÂSåuÉ MüÐ qÉÔÌiÉï MüÉ krÉÉlÉ MüUlÉÉ AÉæU aÉÑÂlÉÉqÉ MüÉ eÉmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL |
rÉxrÉ mÉëxÉÉSWûqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉrrÉåuÉ xÉuÉïÇ mÉËUMüÎsmÉiÉÇ cÉ |
CijÉÇ ÌuÉeÉÉlÉÉÍqÉ xÉSÉiqÉÃmÉÇ iÉxrÉÉÇÍbÉëmÉSÇ mÉëhÉÉåiÉÉåÎxqÉ ÌlÉirÉqÉç |
qÉæÇ WûÏ xÉoÉ WÕðû | qÉÑfÉxÉå WûÏ xÉoÉ MüÎsmÉiÉ Wæû | LåxÉÉ ¥ÉÉlÉ ÎeÉlÉMüÐ M×ümÉÉ xÉå WÒûAÉ
LåxÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ ´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ Måü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ qÉæÇ ÌlÉirÉ mÉëhÉÉqÉ MüUiÉÉ WÕðû
|
AÉMüsmÉeÉlqÉMüÉåOûÏlÉÉÇ rÉ¥ÉuÉëiÉiÉmÉÈ Ì¢ürÉÉÈ |
iÉÉÈ xÉuÉÉïÈ xÉTüsÉÉ SåÌuÉ aÉÑÂxÉÇiÉÉåwÉqÉɧÉiÉÈ ||
Wåû SåuÉÏ ! MüsmÉ mÉrÉïliÉ Måü, MüUÉåÄQûÉåÇ eÉlqÉÉåÇ Måü rÉ¥É, uÉëiÉ, iÉmÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉå£ü
Ì¢ürÉÉLÆ, rÉWû xÉoÉ aÉÑÂSåuÉ Måü xÉÇiÉÉåwÉ qÉÉ§É xÉå xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
LåxÉå qÉÌWûqÉÉuÉÉlÉ ´ÉÏ xÉSaÉÑÂSåuÉ Måü mÉÉuÉlÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÉ wÉÉåÄQûzÉÉåmÉcÉÉU xÉå
mÉÔeÉlÉ MüUlÉå xÉå xÉÉkÉMü-ÍzÉwrÉ MüÉ WØûSrÉ zÉÏbÉë zÉÑ® AÉæU E³ÉiÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû |
qÉÉlÉxÉmÉÔeÉÉ pÉÏ CxÉ mÉëMüÉU MüU xÉMüiÉå WæÇû |
qÉlÉ WûÏ qÉlÉ pÉÉuÉlÉÉ MüUÉå ÌMü WûqÉ aÉÑÂSåuÉ Måü ´ÉÏ cÉUhÉ kÉÉå UWåû WæÇû.... xÉuÉïiÉÏjÉÉåïÇ
Måü eÉsÉ xÉå ElÉMåü mÉÉSÉUÌuÉlS MüÉå xlÉÉlÉ MüUÉ UWåû WæÇû | ZÉÔoÉ AÉSU LuÉÇ
M×üiÉ¥ÉiÉÉmÉÔuÉïMü ElÉMåü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ SØ̹ UZÉMüU.... ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ MüÉå mrÉÉU MüUiÉå WÒûL
ElÉMüÉå lÉWûsÉÉ UWåû WæÇû.... ElÉMåü iÉåeÉÉåqÉrÉ sÉsÉÉOû qÉåÇ zÉÑ® cÉlSlÉ xÉå ÌiÉsÉMü MüU
UWåû WæÇû.... A¤ÉiÉ cÉÄRûÉ UWåû WæÇ.... AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå oÉlÉÉD WÒûD aÉÑsÉÉoÉ Måü xÉÑlSU
19 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

TÔüsÉÉåÇ MüÐ xÉÑWûÉuÉlÉÏ qÉÉsÉÉ AÌmÉïiÉ MüUMåü AmÉlÉå WûÉjÉ mÉÌuÉ§É MüU UWåû WæÇû.... mÉÉðcÉ
MüqÉåïÎlSìrÉÉåÇ MüÐ, mÉÉðcÉ ¥ÉÉlÉåÎlSìrÉÉåÇ MüÐ LuÉÇ arÉÉUuÉåÇ qÉlÉ MüÐ cÉå¹ÉLÆ aÉÑÂSåuÉ Måü ´ÉÏ
cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU UWåû WæÇû....
MüÉrÉålÉ uÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÎlSìrÉæuÉÉ oÉÑkrÉÉiqÉlÉÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |
MüUÉåÍqÉ rÉSè rÉSè xÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ||
zÉUÏU xÉå, uÉÉhÉÏ xÉå, qÉlÉ xÉå, CÎlSìrÉÉåÇ xÉå, oÉÑή xÉå AjÉuÉÉ mÉëM×üÌiÉ Måü xuÉpÉÉuÉ
xÉå eÉÉå eÉÉå MüUiÉå MüUiÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ xÉqÉÌmÉïiÉ MüUiÉå WæÇû | WûqÉÉUå eÉÉå MÑüNû MüqÉï
WæÇû, Wåû aÉÑÂSåuÉ, uÉå xÉoÉ AÉmÉMåü ´ÉÏ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉqÉÌmÉïiÉ WæÇû.... WûqÉÉUÉ Mü¨ÉÉïmÉlÉ MüÉ
pÉÉuÉ, WûqÉÉUÉ pÉÉå£üÉmÉlÉ MüÉ pÉÉuÉ AÉmÉMåü ´ÉÏcÉUhÉÉåÇ qÉåÇ xÉqÉÌmÉïiÉ Wæû |
CxÉ mÉëMüÉU oÉë¼uÉå¨ÉÉ xÉSaÉÑ MüÐ M×ümÉÉ MüÉå, ¥ÉÉlÉ MüÉå, AÉiqÉzÉÉÎliÉ MüÉå, WØûrÉS qÉåÇ
pÉUiÉå WÒûL, ElÉMåü AqÉ×iÉ uÉcÉlÉÉåÇ mÉU AÌQûaÉ oÉlÉiÉå WÒûL AliÉqÉÑïZÉ WûÉå eÉÉAÉå....
AÉlÉlSqÉrÉ oÉlÉiÉå eÉÉAÉå....
Á AÉlÉÇS ! Á AÉlÉÇS ! Á AÉlÉÇS !

l

20 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| AÉUiÉÏ ||
erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå xÉSaÉÑÂ |
erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå |
qÉåUÉ AÇiÉU ÌiÉÍqÉU ÍqÉOûÉAÉå xÉSaÉÑÂ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
Wåû rÉÉåaÉåµÉU | Wåû mÉUqÉåµÉU |
Wåû ¥ÉÉlÉåµÉU | Wåû xÉuÉåïµÉU |
ÌlÉeÉ M×ümÉÉ oÉUxÉÉAÉå xÉSaÉÑ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
WûqÉ oÉÉsÉMü iÉåUå ²ÉU mÉå AÉrÉå
qÉÇaÉsÉ SUxÉ ÌSZÉÉAÉå xÉSaÉÑÂ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
ÍzÉzÉ fÉÑMüÉL MüUåÇ iÉåUÏ AÉUiÉÏ
mÉëåqÉxÉÑkÉÉ oÉUxÉÉAÉå xÉSaÉÑÂ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
xÉÉcÉÏ erÉÉåiÉ eÉaÉå eÉÉå ¾èSrÉ qÉåÇ
xÉÉåûWÇû lÉÉS eÉaÉÉAÉå xÉSaÉÑÂ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
AÇiÉU qÉå rÉÑaÉ rÉÑaÉ xÉå xÉÉåD
ÍcÉÌiÉzÉÌ£ü MüÉå eÉaÉÉAÉå xÉSaÉÑ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ´ÉÏUÉqÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ
cÉUlÉlÉ zÉUhÉ sÉaÉÉAÉå xÉSaÉÑÂ | erÉÉåiÉ xÉå erÉÉåiÉ eÉaÉÉAÉå...
xuÉÉqÉÏ qÉÉåWåû lÉÉ ÌuÉxÉÉËUAÉå cÉÉWåû sÉÉZÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉå,
WûqÉ xÉoÉ iÉÑqÉMüÉå oÉWÒûiÉ Wæû iÉÑqÉ xÉqÉ WûqÉMüÉå lÉÉWûÏ|
21 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

SÏlÉ SrÉÉsÉ MüÉå ÌuÉlÉÌiÉ iÉÑqÉ xÉÑlÉÉå aÉUÏoÉ lÉuÉÉÄeÉ,
eÉÉå WûqÉ mÉÔiÉ MümÉÔiÉ Wæû iÉÉåWåû ÌmÉiÉÉ MüÐ sÉÉeÉ||
WûËU WûËU Á ........ WûËU WûËU Á........

l

22 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ||
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå, xuÉÉqÉÏ eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå |
pÉ£ü eÉlÉÉå Måü xÉÇMüOû NûhÉ qÉå SÕU MüUå ||
eÉÉå krÉÉuÉå TüsÉ mÉÉuÉå SÕZÉ ÌoÉlÉzÉå qÉlÉ MüÉ,
xÉÑZÉ xÉqmÉÌiÉ bÉU AÉuÉå Mü¹ ÍqÉOåû iÉlÉ MüÉ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
qÉÉiÉ ÌmÉiÉÉ iÉÑqÉ qÉåUå zÉUhÉ aÉWÒû ÌMüxÉMüÐ,
iÉÑqÉ ÌoÉlÉ AÉæU lÉÉ SÒeÉÉ AÉxÉ Mü ÌMüxÉMüÐ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
iÉÑqÉ mÉÔUhÉ mÉUqÉÉiqÉÉ iÉÑqÉ AliÉUrÉÉqÉÏ,
mÉÉU oÉë¼ mÉUqÉåµÉU iÉÑqÉ xÉoÉ Måü xuÉÉqÉÏ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
iÉÑqÉ MüÂhÉÉ Måü xÉÉaÉU iÉÑqÉ mÉÉsÉlÉ MüiÉÉï,
qÉæ qÉÔUZÉ ZÉsÉMüÉqÉÏ M×ümÉÉ MüUÉå pÉiÉÉï |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
iÉÑqÉ WûÉå LMü AaÉÉåcÉU xÉoÉMåü mÉëÉhÉmÉÌiÉ,
ÌMüxÉ ÌuÉÍkÉ ÍqÉsÉÑ SrÉÉqÉrÉ iÉÑqÉMüÉå qÉæ MÑüqÉÌiÉ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
SÏlÉ oÉlkÉÑ SÒZÉ WûUiÉÉ PûÉMÑüU iÉÑqÉ qÉåUå,
AmÉlÉå WûÉjÉ EPûÉAÉå ²ÉU mÉQûÉ iÉåUå |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
23 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

ÌuÉwÉrÉ ÌuÉMüÉU ÍqÉOûÉAÉå mÉÉmÉ WûUÉå SåuÉÉ,
´É®É pÉ£üÏ oÉQûÉAÉå xÉliÉlÉ MüÐ xÉåuÉÉ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
iÉlÉ qÉlÉ kÉlÉ xÉoÉ iÉåUÉ xÉoÉ MÑüNû Wåû iÉåUÉ,
iÉåUÉ iÉÑfÉMüÉå AmÉïhÉ YrÉÉ sÉÉaÉå qÉåUÉ |
Á eÉrÉ eÉaÉSÏzÉ WûUå ...
xuÉÉqÉÏ qÉÉåWåû lÉÉ ÌuÉxÉÉËUAÉå cÉÉWåû sÉÉZÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉå,
WûqÉ xÉoÉ iÉÑqÉMüÉå oÉWÒûiÉ Wæû iÉÑqÉ xÉqÉ WûqÉMüÉå lÉÉWûÏ|
SÏlÉ SrÉÉsÉ MüÉå ÌuÉlÉÌiÉ iÉÑqÉ xÉÑlÉÉå aÉUÏoÉ lÉuÉÉÄeÉ,
eÉÉå WûqÉ mÉÔiÉ MümÉÔiÉ Wæû iÉÉåWåû ÌmÉiÉÉ MüÐ sÉÉeÉ|
WûËU WûËU Á, WûËU WûËU Á........

l

24 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| aÉÑÂuÉlSlÉÉ ||
eÉrÉ xÉSaÉÑÂ SåuÉlÉ SåuÉ uÉUÇ,
ÌlÉeÉ pÉ£ülÉ U¤ÉhÉ SåWû kÉUÇ |
mÉU SÒÈZÉ WûUÇ xÉÑZÉ zÉÉÌiÉÇ MüUÇ,
ÌlÉÂmÉÉÍkÉ ÌlÉUÉqÉrÉ ÌSurÉ mÉUÇ ||
eÉrÉ MüÉsÉ AoÉÉÍkÉiÉ zÉÉÇÌiÉqÉrÉÇ,
eÉlÉ mÉÉåwÉMü zÉÉåwÉMü iÉÉmÉ §ÉrÉÇ |
pÉrÉ pÉÇeÉlÉ SåiÉ mÉUqÉ ApÉrÉÇ,
qÉlÉ UÇeÉlÉ pÉÉÌuÉMü pÉÉuÉ ÌmÉërÉÇ ||
qÉqÉiÉÉÌSMü SÉåwÉ lÉzÉÉuÉiÉ WæÇû,
zÉqÉ AÉÌSMü pÉÉuÉ ÍxÉZÉÉuÉiÉ WæÇû |
eÉaÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉmÉ ÌlÉuÉÉUiÉ WæÇû,
pÉuÉ xÉÉaÉU mÉÉU EiÉÉUiÉ WæÇû ||
MüWÒÇû kÉqÉï oÉiÉÉuÉiÉ krÉÉlÉ MüWûÏÇ,
MüWÒÇû pÉÌ£ü ÍxÉZÉÉuÉiÉ ¥ÉÉlÉ MüWûÏ |
EmÉSåzÉiÉ lÉåqÉ AÂ mÉëåqÉ iÉÑqWûÏÇ,
MüUiÉå mÉëpÉÑ rÉÉåaÉ A ¤ÉåqÉ iÉÑqWûÏÇ ||
qÉlÉ CÎlSìrÉ eÉÉWûÏ lÉ eÉÉlÉ xÉMåü,
lÉWûÏÇ oÉÑ̬ ÎeÉxÉå mÉWûcÉÉlÉ xÉMå |
lÉWûÏÇ zÉoS eÉWûÉÇ mÉU eÉÉrÉ xÉMåü,
ÌoÉlÉÑ xÉSaÉÑ MüÉælÉ sÉZÉÉrÉ xÉMåü ||
lÉWûÏÇ krÉÉlÉ lÉ krÉÉiÉ× lÉ krÉårÉ eÉWûÉÇ,
25 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

lÉWûÏÇ ¥ÉÉiÉ× lÉ ¥ÉÉlÉ lÉ ¥ÉårÉ eÉWûÉÇ |
lÉWûÏÇ SåzÉ lÉ MüÉsÉ lÉ uÉxiÉÑ iÉWûÉÇ,
ÌoÉlÉÑ xÉSaÉÑ MüÉå mÉWÒÇûcÉÉrÉ uÉWûÉÇ ||
lÉWûÏÇ ÃmÉ lÉ sɤÉlÉ WûÏ ÎeÉxÉMüÉ,
lÉWûÏÇ lÉÉqÉ lÉ kÉÉqÉ MüWûÏÇ ÎeÉxÉMüÉ |
lÉWûÏÇ xÉirÉ AxÉirÉ MüWûÉrÉ xÉMåü,
aÉÑÂSåuÉ WûÏ iÉÉÌWû eÉlÉÉrÉ xÉMåü||
aÉÑ MüÐlÉ M×ümÉÉ pÉuÉ §ÉÉxÉ aÉD,
ÍqÉOû pÉÔZÉ aÉD NÕûOû mrÉÉxÉ aÉD |
lÉWûÏÇ MüÉqÉ UWûÉ lÉWûÏÇ MüqÉï UWûÉ,
lÉWûÏÇ qÉ×irÉÑ UWûÉ lÉWûÏÇ eÉlqÉ UWûÉ ||
pÉaÉ UÉaÉ aÉrÉÉ WûOû ²åwÉ aÉrÉÉ,
AkÉ cÉÔhÉï pÉrÉÉ AhÉÑ mÉÔhÉï pÉrÉÉ |
lÉWûÏÇ ²æiÉ UWûÉ xÉqÉ LMü pÉrÉÉ,
pÉëqÉ pÉåS ÍqÉOûÉ qÉqÉ iÉÉåU aÉrÉÉ ||
lÉWûÏÇ qÉæÇ lÉWûÏÇ iÉÔ lÉWûÏÇ-AlrÉ UWûÉ,
aÉÑ zÉɵÉiÉ AÉmÉ AlÉlrÉ UWûÉ |
aÉÑÂ xÉåuÉiÉ iÉå lÉU kÉlrÉ rÉWûÉÇ,
ÌiÉlÉMÑÇü lÉWûÏÇ SÒÈZÉ rÉWûÉÇ lÉ uÉWûÉÇ ||

l
26 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| WûÉjÉ eÉÉåÄQû uÉÇSlÉ MüÃÆ ||
WûÉjÉ eÉÉåÄQû uÉÇSlÉ MüÃÆ , kÉÃÆ cÉUhÉ mÉå zÉÏzÉ |
¥ÉÉlÉ pÉÌ£ü qÉÉåWåû SÏÎeÉrÉå , mÉUqÉ mÉÑÂwÉ eÉaÉSÏzÉ ||
xÉoÉ MÑüNû SÏlÉÉ AÉmÉlÉå , pÉåOû kÉÃÆ YrÉÉ lÉÉjÉ |
lÉqÉxMüÉU MüÐ pÉåOû kÉÃÆ , eÉÉåQÕðû qÉæÇ SÉålÉÉåÇ WûÉjÉ ||
SÒÈZÉ ÂmÉ xÉÇxÉÉU rÉå , eÉlqÉ qÉUhÉ MüÐ ZÉÉlÉ |
AÉmÉ ÌlÉMüÉsÉÉå SrÉÉ MüUÉå , xÉSaÉÑ SÏlÉ SrÉÉsÉ ||
mÉëåqÉ pÉÌ£ü SålÉÉ WûqÉåÇ , Wåû mÉëåqÉÉ AuÉiÉÉU | Wåû MüÂhÉÉ AuÉiÉÉU |
iÉÑqÉ WûÉå aÉaÉlÉ Måü cÉÇSìqÉÉ , WûqÉ UWåÇû AlÉÑMÔüsÉ ||
WûËU WûËU Á ...

l

27 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||
pÉMiÉÉå Måü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ |
oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ WûeÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||
qÉåU aÉÑ SåuÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||1||
UÉkÉÉ Måü vrÉÉqÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ |
vÉoÉUÏ Måü UÉqÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||2||
oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ WûeÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||
qÉåU aÉÑ SåuÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||3||
qÉÏUÉ eÉæxÉÏ pÉÌMiÉ WûqÉåÇ SålÉÉ |
vÉoÉUÏ eÉæxÉÏ mÉëÏiÉ WûqÉå SålÉÉ ||
xÉSaÉÑ AmÉlÉÏ pÉÌMiÉ WûqÉåÇ SålÉÉ ||4||
AÉmÉMåü cÉUhÉÉå qÉåÇ oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ |
oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ WûeÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||5||
iÉÑqÉ WûÏ qÉåUå oÉ¼É WûÉå iÉÑqÉ WûÏ qÉåUå ÌuÉwhÉÑ |
iÉÑqÉ WûÏ ÍvÉuÉ vÉÇMüU WûÉå aÉÑÂSåuÉÉ ||6||
AÉmÉMåü cÉUhÉÉå qÉåÇ oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ |
qÉÇaÉsÉqÉÔÌiÉï MüÉå oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ
oÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ WûeÉÉU oÉÉU uÉÇSlÉÉ ||7||

l
28 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| xÉÇiÉ ÍqÉsÉlÉ MüÉå eÉÉCrÉåû ||
xÉÇiÉ ÍqÉsÉlÉ MüÉå eÉÉCrÉå ,iÉeÉÏ qÉÉåWû qÉÉrÉÉ AÍpÉqÉÉlÉ |
erÉÉåÇ erÉÉåÇ mÉaÉ AÉaÉå kÉUå , MüÉåÌOû rÉ¥É xÉqÉÉlÉ ||
xÉÑZÉÏ xÉÑZÉÏ WûqÉ xÉoÉ MüWåÇû, xÉÑZÉqÉrÉ eÉÉlÉiÉ lÉÉðWûÏ |
xÉÑZÉxuÉÃmÉ AÉiÉqÉ AqÉU , eÉÉå eÉÉlÉå xÉÑZÉ mÉÉðÌWû ||
xÉSaÉÑ qÉåUÉ zÉÔUqÉÉ , MüUå zÉoS MüÐ cÉÉåOû |
qÉÉUå aÉÉåsÉÉ mÉëåqÉ MüÉ , WûUå pÉUqÉ MüÐ MüÉåOû ||
SåZÉÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå , qÉåUÉ ÌSsÉ SÏuÉÉlÉÉ WûÉå aÉrÉÉ |
lÉÉ NåûÄQûÉå qÉÑfÉå rÉÉUÉåÇ, qÉæÇ ZÉÑS mÉå qÉxiÉÉlÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ||
oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ qÉiÉ MüUÉå, MüU jÉÉåÄQåû MüÐ AÉxÉ |
oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ ÎeÉlÉ ÌMürÉÉ , uÉå pÉÏ aÉrÉå ÌlÉUÉzÉ ||
cÉiÉÑUÉD cÉÑsWåû mÉQûÏ , mÉÔU mÉÄQûrÉÉå AÉcÉÉU |
iÉÑsÉxÉÏ WûËU Måü pÉeÉlÉ ÌoÉlÉ cÉÉUÉåÇ uÉhÉï cÉqÉÉU ||
LMü bÉQûÏ AÉkÉÏ bÉQûÏ AÉkÉÏ qÉåÇ mÉÑÌlÉ AÉkÉ |
iÉÑsÉxÉÏ xÉÇaÉiÉ xÉÉkÉÑ MüÐ , WûUå MüÉåÌOû AmÉUÉkÉ ||
xÉixÉÇaÉ xÉåuÉÉ xÉÉkÉlÉÉ , xÉimÉÑÂwÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ |
rÉå cÉÉUÉåÇ MüUiÉå iÉÑUÇiÉ , qÉÉåWû ÌlÉzÉÉ MüÉ pÉÇaÉ ||
rÉWû iÉlÉ ÌuÉwÉ MüÐ oÉåsÉQûÏ , aÉÑ AqÉ×iÉ MüÐ ZÉÉlÉ|
ÍzÉU SÏeÉå xÉSaÉÑÂ ÍqÉsÉå , iÉÉå pÉÏ xÉxiÉÉ eÉÉlÉ ||
29 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

MüoÉÏUÉ rÉWû iÉlÉ eÉÉiÉ Wæû , UÉZÉ xÉMåü iÉÉå UÉZÉ |
ZÉÉsÉÏ WûÉjÉÉåÇ uÉå aÉrÉå , ÎeÉlWåÇû MüUÉåQûÉåÇ AÉæU sÉÉZÉ ||
xÉoÉ bÉOû qÉåUÉ xÉÉðCrÉÉ , ZÉÉsÉÏ bÉOû lÉÉ MüÉårÉ |
oÉÍsÉWûÉUÏ uÉÉ bÉOû MüÐ , eÉÉ bÉOû mÉëMüOû WûÉårÉ ||
MüoÉÏUÉ MÔüAÉÆ LMü Wæû , mÉÌlÉWûÉUÏ AlÉåMü |
lrÉÉUå lrÉÉUå oÉiÉïlÉÉåÇ qÉåÇ, mÉÉlÉÏ LMü MüÉ LMü ||
iÉÑsÉxÉÏ eÉaÉ qÉåÇ rÉÔð UWûÉå, eÉrÉÉåÇ UxÉlÉÉ qÉÑZÉ qÉÉðWûÏ |
ZÉÉiÉÏ bÉÏ AÉæU iÉåsÉ ÌlÉiÉ , iÉÉå pÉÏ ÍcÉMülÉÏ lÉÉðWûÏ ||
mÉÉlÉÏ MåüUÉ oÉÑsÉoÉÑsÉÉ , rÉWû qÉÉlÉuÉ MüÐ eÉÉiÉ |
SåZÉiÉ WûÏ NÒûmÉ eÉÉiÉ Wæû , eÉÉå iÉÉUÉ mÉëpÉÉiÉ ||
xÉÇaÉÏ xÉÉjÉÏ cÉsÉ aÉrÉå xÉÉUå, MüÉåD lÉ ÌlÉÍpÉrÉÉå xÉÉjÉ |
MüWû lÉÉlÉMü CWû ÌoÉmÉiÉ qÉåÇ, xÉÉjÉ LMü UbÉÑlÉÉjÉ ||
ÌTüUiÉ ÌTüUiÉ mÉëpÉÑ AÉCrÉÉå , mÉËUrÉÉå iÉuÉ zÉUhÉÉrÉ |
lÉÉlÉMü MüÐ mÉëpÉÑ ÌuÉlÉiÉÏ , AmÉlÉÏ pÉÌ£ü sÉÉrÉ ||
ÍcÉÇiÉÉ LåxÉÏ ÄQûÉÌMülÉÏ , MüÉOûÏ MüsÉåeÉÉ ZÉÉrÉ |
uÉæbÉ ÌoÉcÉÉUÉ YrÉÉ MüUå , MüWûÉð iÉMü SuÉÉ ÎZÉsÉÉrÉ ||
LMü pÉÔsÉÉ SÕeÉÉ pÉÔsÉÉ , pÉÔsÉÉ xÉoÉ xÉÇxÉÉU |
ÌoÉlÉ pÉÔsÉÉ LMü aÉÉåUZÉÉ , ÎeÉxÉMüÉå aÉÑ MüÉ AÉkÉÉU ||

30 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

iÉÏUjÉ lÉWûÉrÉå LMü TüsÉ , xÉÇiÉ ÍqÉsÉå TüsÉ cÉÉU |
xÉSaÉÑÂ ÍqÉsÉå AlÉÇiÉ TüsÉ , MüWûiÉ MüoÉÏU ÌuÉcÉÉU ||

l

31 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ ||
xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU xÉÑeÉÉlÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ ||
ÌlÉaÉÑUå MüÉ lÉWûÏÇ MüWûÏÇ ÌPûMüÉlÉÉ cÉÉåUÉxÉÏ qÉåÇ AÉlÉÉ eÉÉlÉÉ |
mÉÄQåû lÉUMü MüÐ ZÉÉlÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ | xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU ...
aÉÑ ÌoÉlÉ qÉÉsÉÉ YrÉÉ xÉOèMüÉuÉæ qÉlÉuÉÉ cÉWÒûÆ ÌSvÉ ÌTüUiÉÉ eÉÉuÉå |
rÉqÉ MüÉ oÉlÉå qÉåWûqÉÉlÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ | xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU ...
WûÏUå eÉæxÉÏ xÉÑlSU MüÉrÉÉ WûËU pÉeÉlÉ ÌoÉlÉ eÉlÉqÉ aÉÆuÉÉrÉÉ |
MæüxÉå WûÉå MüsrÉÉhÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ | xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU ...
ÌlÉaÉÑUÉ WûÉåiÉÉ ÌWûrÉ MüÉ AlkÉÉ ZÉÔoÉ MüUå xÉÇxÉÉU MüÉ kÉlkÉÉ |
YrÉÉåÇ MüUiÉÉ AÍpÉqÉÉlÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ | xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU ...
xÉÑlÉ sÉÉå cÉiÉÑU xÉÑeÉÉlÉ ÌlÉaÉÑUå lÉWûÏÇ UWûlÉÉ ||

l

32 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

Wåû mÉëpÉÑ | AÉlÉÇSSÉiÉÉ |
Wåû mÉëpÉÑ | AÉlÉÇSSÉiÉÉ | ¥ÉÉlÉ WûqÉMüÉå SÏÎeÉrÉå |
zÉÏbÉë xÉÉUå SÒaÉÑïhÉÉåÇ MüÉå SÕU WûqÉxÉå MüÐÎeÉrÉå ||
sÉÏÎeÉrÉå WûqÉMüÉå zÉUhÉ qÉåÇ WûqÉ xÉSÉcÉÉUÏ oÉlÉåÇ |
oÉë¼cÉÉUÏ kÉqÉïU¤ÉMü uÉÏU uÉëiÉkÉÉUÏ oÉlÉåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....
ÌlÉÇSÉ ÌMüxÉÏMüÐ WûqÉ ÌMüxÉÏxÉå pÉÔsÉMüU pÉÏ lÉÉ MüUåÇ |
DwrÉÉï ÌMüxÉÏMüÐ WûqÉ ÌMüxÉÏxÉå pÉÔsÉMüU pÉÏ lÉÉ MüUåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....
xÉirÉ oÉÉåsÉåÇ fÉÔPû irÉÉaÉåÇ qÉåsÉ AÉmÉxÉ qÉåÇ MüUåÇ |
ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ WûÉå WûqÉÉUÉ rÉzÉ iÉåUÉ aÉÉrÉÉ MüUåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....
eÉÉL WûqÉÉUÏ AÉrÉÑ Wåû mÉëpÉÑ sÉÉåMü Måü EmÉMüÉU qÉåÇ |
WûÉjÉ QûÉsÉåÇ WûqÉ MüpÉÏ lÉ pÉÔsÉMüU AmÉMüÉU qÉåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....
qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉ qÉÉiÉ×xÉåuÉÉ WûÉå AÍkÉMü mrÉÉUÏ WûqÉåÇ |
SåzÉ qÉåÇ xÉåuÉÉ ÍqÉsÉå ÌlÉeÉ SåzÉ ÌWûiÉMüÉUÏ oÉlÉåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....
MüÐÎeÉrÉå WûqÉ mÉU M×ümÉÉ LåxÉÏ Wåû mÉUqÉÉiqÉÉ |
qÉÉåWû qÉS qÉixÉU UÌWûiÉ WûÉåuÉå WûqÉÉUÏ AÉiqÉÉ || Wåû mÉëpÉÑ ....
mÉëåqÉ xÉå WûqÉ aÉÑÂeÉÉlÉÉåÇ MüÐ ÌlÉirÉ WûÏ xÉåuÉÉ MüUåÇ |
mÉëåqÉ xÉå WûqÉ SÒZÉÏeÉlÉÉåÇ MüÐ ÌlÉirÉ WûÏ xÉåuÉÉ MüUåÇ || Wåû mÉëpÉÑ ....

l
33 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

|| WûqÉåÇ aÉÑÂSåuÉ iÉåUÉ xÉWûÉUÉ ||
WûqÉåÇ aÉÑÂSåuÉ iÉåUÉ xÉWûÉUÉ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ|
rÉå eÉÏuÉlÉ WûqÉÉUÉ SÒoÉÉUÉ lÉ ÎZÉsÉiÉÉ ||
xÉÉðxÉÉåÇ MüÐ xÉUaÉqÉ qÉkrÉqÉ WÒûD jÉÏ |
eÉÏlÉå MüÐ AÉzÉÉ pÉÏ kÉÔÍqÉsÉ WÒûD jÉÏ |
iÉåUå lÉÉqÉ MüÉ eÉÉå xÉWûÉUÉ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ |
rÉå eÉÏuÉlÉ WûqÉÉUÉ SÒoÉÉUÉ lÉ ÎZÉsÉiÉÉ ||
ËUziÉÉåÇ MüÐ cÉÉæZÉOû mÉå PûÉåMüU Wæû ZÉÉD |
AmÉlÉå mÉUÉrÉÉåÇ MüÐ xÉqÉfÉ pÉÏ lÉ AÉD |
xÉŠÉ eÉÉå iÉåUÉ ËUziÉÉ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ |
rÉå eÉÏuÉlÉ WûqÉÉUÉ SÒoÉÉUÉ lÉ ÎZÉsÉiÉÉ ||
ÌMüxqÉiÉ MüÐ qÉÉæeÉÉåÇ lÉå MüziÉÏ QÒûoÉÉårÉÏ |
eÉoÉ xÉoÉ sÉÑOûÉ iÉÉå iÉåUÏ rÉÉS AÉD |
AaÉU qÉåUÏ ÌMüziÉÏ MüÉå xÉWûÉUÉ lÉ ÍqÉsÉiÉÉ |
rÉå eÉÏuÉlÉ WûqÉÉUÉ SÒoÉÉUÉ lÉ ÎZÉsÉiÉÉ ||

l

34 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

´ÉÏ xÉÑUåzÉÉlÉlSeÉÏ Måü xÉixÉÇaÉ xÉå ........
Á ´ÉÏ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
Á ´ÉÏ mÉUqÉ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
Á ´ÉÏ mÉUÉimÉU aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
Á ´ÉÏ mÉUqÉå¹Ï aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AlrÉjÉÉ zÉUhÉÇ lÉÉÎxiÉ, iuÉqÉåuÉ zÉUhÉÇ qÉqÉ |
iÉxqÉÉiÉ MüÉÂhrÉ pÉÉuÉålÉ, U¤ÉxuÉ mÉUqÉåµÉU ||
rÉå eÉÉå qÉÇ§É Wæû, zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ aÉÑ MüÐ xiÉÑÌiÉ qÉåÇ MüWåû aÉL Wæû :Á ¥ÉÉlÉ qÉÔiÉïrÉå lÉqÉÈ |
Á ¥ÉÉlÉ rÉÉåÌaÉlÉå lÉqÉÈ |
Á iÉÏjÉï xuÉÃmÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á ÎeÉiÉåÎlSìrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á ESÉUWØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á pÉÉUiÉ aÉÉæUuÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á mÉÉuÉMüÉrÉ lÉqÉÈ |
Á mÉÉuÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á mÉUqÉåµÉUÉrÉ lÉqÉÈ |
Á qÉWûwÉïrÉå lÉqÉÈ |
zÉÉx§ÉÉåÇ qÉå ¥ÉÉlÉSÉiÉÉ, pÉÌ£ü SÉiÉÉ aÉÑ MüÐ xiÉÑÌiÉ qÉå oÉÄQåû xÉÑlSU qÉÇ§É Wæû,qÉÇ§É CxÉ
mÉëMüÉU Wæû :Á AÌuÉlÉÉÍzÉlÉå lÉqÉÈ |
35 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

Á xÉΊSÉlÉÇSÉrÉ lÉqÉÈ |
Á xÉirÉxÉÇMüsmÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á xÉÇrÉÉÍxÉlÉå lÉqÉÈ |
Á ´ÉÉå̧ÉrÉÉL lÉqÉÈ |
´ÉÉå̧ÉrÉÉL - qÉÉlÉå eÉÉå xÉÉUå zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ UWûxrÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå WûqÉ
mÉëhÉÉqÉ MüUiÉå WæÇû |
Á xÉqÉoÉÑ®rÉå lÉqÉÈ |
uÉå xÉqÉ oÉÑήuÉÉsÉå WæÇû, mɤÉmÉÉiÉ lÉWûÏÇ WæÇû eÉWûÉð |
Á xÉÑqÉlÉxÉå lÉqÉÈ |
ElÉMüÉ qÉlÉ MæüxÉÉ, oÉÉåsÉå qÉlÉ xÉÑqÉlÉ WæÇû, ÎZÉsÉå WÒûL TÔüsÉ MüÐ iÉUWû; ÎZÉsÉÉ WÒûAÉ
TÔüsÉ eÉæxÉå xÉoÉ MüÉå xÉÑaÉÇkÉ SåiÉÉ WæÇû, LåxÉå uÉå xÉoÉMüÉå xÉÑaÉÇkÉ , ÌSurÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏlÉå
MüÐ mÉëåUhÉÉ SåiÉå WæÇû, CxÉÍsÉrÉå aÉÑ MüÐ rÉWû qÉl§É oÉÉåsÉMüU xiÉÑÌiÉ MüÐ- Á
xÉÑqÉlÉxÉå lÉqÉÈ - ElÉMåü xÉÇmÉMïü qÉåÇ AÉiÉå UWûlÉå xÉå WûqÉÉUÉ qÉlÉ pÉÏ xÉÑqÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ
WæÇû | TÔüsÉ MüÐ iÉUWû ÎZÉsÉÉ WÒûAÉ UWûiÉÉ WæÇû; ESÉxÉ, oÉåcÉælÉ, E̲alÉ, mÉUåzÉÉlÉ lÉWûÏÇ
UWûiÉÉ |
Á xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉwÉå lÉqÉÈ |
qÉÉlÉå xÉÉkÉMü MüÉ pÉÌuÉwrÉ MæüxÉå xÉÑZÉS WûÉåaÉÉ, uÉÉå oÉiÉÉ SåiÉå WæÇû |
Á zÉÉÎliÉmÉëSÉrÉ lÉqÉÈ |
uÉÉå xÉoÉMüÉå zÉÉÎliÉ MüÉ SÉlÉ MüUiÉå WæÇû, qÉlÉ MüÐ zÉÉÎliÉ |
Á ´ÉÑÌiÉmÉÉUaÉÉrÉå lÉqÉÈ |
´ÉÑÌiÉ qÉÉlÉå uÉåS-EmÉÌlÉwÉS |
Á xÉuÉïÌWûiÉÍcÉliÉÉMüÉrÉ lÉqÉÈ |

36 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

xÉoÉMåü ÌWûiÉ MüÉ ZrÉÉsÉ MüUlÉå uÉÉsÉå AÉæU xÉoÉMåü ÌWûiÉ MüÐ oÉÉiÉ MüUlÉåuÉÉsÉå aÉÑÂ
MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á xÉÉkÉuÉå lÉqÉÈ |
eÉÉå xÉŠå xÉÉkÉÑ WæÇû, xÉŠå xÉÇiÉ WæÇû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ, ElWåû WûqÉÉUÉ mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á xÉÑWØûSå lÉqÉÈ |
eÉÉå xÉoÉMåü xÉÑWØûS WæÇû, eÉæxÉå pÉaÉuÉÉlÉ xÉoÉMåü xÉÑWØûS WæÇû, LåxÉå xɪÒ pÉÏ xÉoÉMåü
xÉÑWØûS WæÇû |
Á ¤ÉqÉÉzÉÏsÉÉrÉ lÉqÉÈ |
eÉÉå ¤ÉqÉÉzÉÏsÉ WæÇû, WûqÉÉUå SÉåwÉÉåÇ MüÉå qÉÉTü MüU SåiÉå WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå WûqÉÉUÉ mÉëhÉÉqÉ
WæÇû |
Á ÎxjÉiÉmÉë¥ÉrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á M×üiÉÉiqÉÉlÉå lÉqÉÈ |
Á A̲iÉÏrÉÉrÉå lÉqÉÈ |
A̲iÉÏrÉ WæÇû, qÉÉlÉå ElÉxÉå ´Éå¹ MüÉåD lÉWûÏÇ WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå WûqÉÉUÉ mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á MüÂhÉÉxÉÉaÉUÉrÉå lÉqÉÈ |
eÉÉå MüÂhÉÉ Måü xÉÉaÉU WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå WûqÉÉUÉ mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á EixÉÉWûuÉkÉïMüÉrÉ lÉqÉÈ |
Á ESÉUWØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
ÎeÉlÉMüÉ WØûSrÉ ESÉU WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á AÉlÉÇSÉrÉ lÉqÉÈ |
AÉlÉÇS AÉæU zÉÉÇÌiÉ MüÉ SÉlÉ MüUlÉåuÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WûÉå |
37 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

Á iÉÉmÉlÉÉzÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ |
AÉÌSSæÌuÉMü iÉÉmÉ, AÉÌSpÉÉæÌiÉMü iÉÉmÉ, AÉkrÉÉÎiqÉMü iÉÉmÉ - ClÉ iÉÏlÉ iÉÉmÉÉåÇ MüÉå
SÕU MüUlÉåuÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á SØS ÌlɶÉrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
SØS ÌlɶÉrÉ WûÉålÉå MüÐ mÉëåUhÉÉ SålÉå uÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á eÉlÉÌmÉërÉÉrÉ lÉqÉÈ |
eÉÉå xÉoÉMåü ÌmÉërÉ WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á ÍNû³ÉxÉÇwÉrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
Á ÎeÉiÉåÎlSìrÉÉrÉ lÉqÉÈ |
eÉÉå ÎeÉiÉåÎlSìrÉ WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉÑÍqÉUlÉ xÉå WûqÉ pÉÏ ÎeÉiÉåÎlSìrÉ WûÉå xÉMüiÉå WæÇû | CÎlSìrÉÉåÇ
MüÉå eÉÏiÉlÉåuÉÉsÉå LåxÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á ²l²ÉiÉÏiÉÉrÉ lÉqÉÈ |
eÉÉå ²l²ÉåÇ xÉå mÉUå WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á kÉqÉïxÉÇxjÉÉmÉMüÉrÉ lÉqÉÈ |
kÉqÉï MüÉ UWûxrÉ oÉiÉÉlÉå uÉÉsÉå AÉæU eÉlÉ-eÉlÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ
MüUlÉåuÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ |
aÉÇaÉÉeÉÏ MüÉåD xÉÉkÉÉUhÉ lÉSÏ lÉWûÏÇ WæÇû, WûlÉÑqÉÉlÉeÉÏ MüÉåD xÉÉkÉÉUhÉ uÉÉlÉU lÉWûÏÇ WæÇû,
ExÉÏ mÉëMüÉU aÉÑ pÉÏ MüÉåD xÉÉkÉÉUhÉ lÉU lÉWûÏÇ WæÇû, uÉÉå xÉɤÉÉiÉ lÉÉUÉrÉhÉ WæÇû |
Á mÉëxɳÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ |
38 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org

Z YZ YZ YZ YZ YZ | ´ÉÏ aÉÑ xiÉÉå§ÉÉuÉsÉÏ | YZ YZ YZ YZ YZ Y

eÉÉå xÉSæuÉ mÉëxÉ³É UWûiÉå WæÇû AÉæU xÉoÉMüÉå mÉëxɳÉiÉÉ oÉÉðOûiÉå WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ
WæÇû |
Á kÉærÉïmÉëSÉrÉ lÉqÉÈ |
ÎeÉlÉMåü SzÉïlÉ xÉå, AmÉlÉå AÉmÉ kÉærÉï AÉæU zÉÉÎliÉ AÉ eÉÉiÉÏ WæÇû |
Á qÉkÉÑUxuÉÉpÉÉuÉrÉå lÉqÉÈ |
ÎeÉlÉMüÉ qÉkÉÑU xuÉpÉÉuÉ WæÇû, LåxÉå aÉÑ MüÉå WûqÉÉUÉ mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á oÉÇkÉqÉÉå¤ÉMüÉrÉ lÉqÉÈ |
oÉÇkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü ÌSsÉÉlÉåuÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû |
Á qÉlÉÉåWûUÉrÉ lÉqÉÈ |
WûqÉÉUå qÉlÉ MüÉ WûUhÉ MüUlÉå uÉÉsÉå aÉÑ MüÉå mÉëhÉÉqÉ WæÇû | urÉÌ£ü Måü AliÉU qÉlÉ qÉåÇ
xÉå xÉÇxÉÉU MüÉ AÉMüwÉïhÉ WûPû eÉÉiÉÉ WæÇû, aÉÑ Måü mÉëÌiÉ , DµÉU Måü mÉëÌiÉ, DµÉU Måü
lÉÉqÉ Måü mÉëÌiÉ xuÉpÉÉÌuÉMü WûÏ ÂÍcÉ WûÉålÉå sÉaÉÌiÉ WæÇû |
|| Á ´ÉÏ xÉSaÉÑÂ mÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ ||

l

39 QQQQQQQQQQ www.hariomgroup.org