Você está na página 1de 10

韶关第009集

jiǔ lóng shí bā tān


九 泷 十 八 滩
hé : kuài lè xué hàn yǔ , qīng sōng yòu hǎo jì 。
合 : 快 乐 学 汉 语 , 轻 松 又 好 记 。
Enjoy learning Chinese and it is carefree and easy.

hán jiā : dà jiā hǎo , zhè lǐ shì 《 kuài lè zhōng guó 》 。


韩 佳 : 大 家 好 ,这里 是 《 快 乐 中 国 》 。
Hello, everyone! Welcome to Happy China.

wǒ shì kuài lè de hán jiā 。


我 是 快 乐 的 韩 佳 。
I am happy Han Jia.

dà niú :wǒ shì kuài lè de dà niú 。


大 牛 :我 是 快 乐 的 大 牛 。
I am happy Daniel.

hán jiā : āi , dà niú ,


韩 佳 :哎 , 大 牛 ,
Hey, Daniel,

zài sháo guān qīng sōng dì wán le jǐ tiān ,


在 韶 关 轻 松 地 玩 了 几 天 ,
we have been having fun in Shaoguan for several days,

jīn tiān kě yào dǎ qǐ lái jīng shén lái le 。


今 天 可 要 打 起 来 精 神 来 了 。
today we must cheer up.

dà niú : ò ?
大 牛 :哦 ?
Why?

hán jiā : yīn wèi wǒ men yào zhǔn bèi qù bó dòu 。


韩 佳 :因 为 我 们 要 准 备 去 搏 斗 。
Because we are ready to fight.

dà niú : bó dòu ?
大 牛 : 搏 斗 ?
Fight?

hán jiā : èn 。
韩 佳 : 嗯 。
Right.
dà niú : gēn shuí bó dòu ?
大 牛 : 跟 谁 搏 斗 ?
Fight against whom?

hán jiā : gēn shuǐ ya 。 yīn wèi jīn tiān ā


韩 佳 : 跟 水 呀 。 因 为 今 天 啊
Against water. Because today

wǒ men yào qù wán yì huí piāo liú 。


我 们 要 去 玩 一 回 漂 流 。
we are going rafting.

jīn tiān wǒ men yào qù wán yì huí piāo liú 。


今 天 我 们 要 去 玩 一 回 漂 流 。
We are going water-rafting today.

dà niú : piāo liú ?


大 牛 : 漂 流 ?
Rafting?

piāo liú yí dìng huì hěn cì jī 。


漂 流 一 定 会 很 刺 激 。
Rafting must be exciting.

hán jiā : nà dāng rán le 。


韩 佳 : 那 当 然 了 。
Of course.

dà niú : zài nǎ ér ā ?
大 牛 : 在 哪 儿 啊 ?
Where?

hán jiā : jiù zài lí zhè ér bù yuǎn de dì fāng 。


韩 佳 : 就 在 离 这 儿 不 远 的 地 方 。
Not far from here.

jiào jiǔ lóng shí bā tān 。


叫 九 泷 十 八 滩 。
A place called Jiu Long Shi Ba Tan.

zhè gè dì fāng shì lóng zhōng yǒu tān ,


这 个 地 方 是 泷 中 有 滩 ,
It has shoal in river

tān zhōng yǒu lóng 。


滩 中 有 泷 。
and river in shoal.

yí lù shàng fēng jǐng rú huà 。


一 路 上 风 景 如 画 。
The sight along the way is like from picture.
dà niú : āi , nǐ hǎo 。
大 牛 : 哎 , 你 好 。
Hello.

jiā bīn : āi , nǐ hǎo 。


嘉 宾 :哎 , 你 好 。
Hello.

huān yíng nǐ men cān jiā piāo liú huó dòng 。


欢 迎 你 们 参 加 漂 流 活 动 。
Welcome to raft.

zhè shì yǒng gǎn zhě de lè yuán 。


这 是 勇 敢 者 的 乐 园 。
This is the paradise for brave people.

dà niú : ò 。
大 牛 : 哦 。
Oh.

āi , hán jiā 。
哎 , 韩 佳 。
Hey, Han Jia.

hán jiā : èn ?
韩 佳 :嗯 ?
What?

dà niú : nǐ tīng jiàn le méi yǒu ?


大 牛 : 你 听 见 了 没 有 ?
Did you hear that?

zán liǎ dōu shì yǒng gǎn zhě 。


咱 俩 都 是 勇 敢 者 。
We are both brave people.

hán jiā : èn , zhè piāo liú ā


韩 佳 :嗯 , 这 漂 流 啊
Well, rafting is

kě yǐ shuō shì yòu cì jī 、 yòu ān quán 。


可 以 说 是 又 刺 激 、 又 安 全 。
exciting and safe too.

yǒu jīng wú xiǎn 。


有 惊 无 险 。
Exciting without danger.

bú guò zán liǎ yí dìng yào tīng cóng zhǐ huī ā 。


不 过 咱 俩 一 定 要 听 从 指 挥 啊 。
But we must obey the order.

dà niú :méi wèn tí ya 。 fú cóng mìng lìng , tīng cóng zhǐ huī 。
大 牛 :没 问 题 呀 。 服 从 命 令 , 听 从 指 挥 。
No problem. Obey the order, obey the order.

jiǔ lóng shí bā tān 。 chū fā 。


九 泷 十 八 滩 。 出 发 。
Jiu Long Shi Ba Tan. Let's go.

lái , shàng chuán 。


来 , 上 船 。
Come aboard.

hán jiā : hǎo lei 。 xiè xiè 。


韩 佳 :好 嘞 。 谢 谢 。
OK. Thank you.

āi , dà niú ,
哎 , 大 牛 ,
Hey, Daniel,

kuài bāng máng qù tuī yì bǎ chuán ,


快 帮 忙 去 推 一 把 船 ,
help push the boat

ràng chuán dòng qǐ lái 。


让 船 动 起 来 。
and let it move.

dà niú : hǎo 。
大 牛 : 好 。
OK.

hán jiā : fǎn le fǎn le tuī fǎn le 。


韩 佳 :反 了 反 了 推 反 了 。
The wrong direction, you pushed it in the wrong direction.

nǐ méi yǒu tīng guò yí jù huà


你 没 有 听 过 一 句 话
Didn't you hear of a saying

jiào shùn shuǐ tuī zhōu ā 。


叫 顺 水 推 舟 啊 。
push the boat along with the current.

shùn shuǐ tuī zhōu


顺 水 推 舟
To make use of an opportunity to fulfill one's own desires.

shùn shuǐ tuī zhōu


顺 水 推 舟
push the boat along with the current

jiù shì shuō yào shùn zhe shuǐ liú de fāng xiàng tuī chuán 。
就 是 说 要 顺 着 水 流 的 方 向 推 船 。
means to push the boat along with the current.
zhè yàng chuán cái néng kāi dé kuài ā 。
这 样 船 才 能 开 得 快 啊 。
In this way, the boat will go fast.

xiàn zài ya
现 在 呀
Now
yòng zhè gè chéng yǔ lái bǐ yù
用 这 个 成 语 来 比 喻
it is often used to describe

yào shùn zhe mǒu zhǒng qū shì huò zhě mǒu zhǒng fāng fǎ lái shuō huà bàn shì 。
要 顺 着 某 种 趋 势 或 者 某 种 方 法 来 说 话 办事 。
making use of a trend or method to do something.

dà niú :shùn shuǐ tuī zhōu zì miàn yì sī jiù shì “ shùn zhe shuǐ liú de fāng xiàng tuī chuán ” ,
大 牛 :顺 水 推 舟 字 面 意 思 就 是 “ 顺 着 水 流 的方 向 推 船 ” ,
Shun Shui Tui Zhou literally "to push a boat along with the current"

zhè shì yí gè chéng yǔ ,


这 是 一 个 成 语 ,
is a Chinese idiom which describes making use of an opportunity

bǐ yù lì yòng jī huì wéi zì jǐ bàn shì 。


比 喻 利 用 机 会 为 自 己 办 事 。
to gain one's own ends.

āi , hán jiā ya ,
哎 , 韩 佳 呀 ,
Hey, Han Jia,

děng děng wǒ ya 。
等 等 我 呀 。
Wait for me.

hán jiā : āi , dà niú ,


韩 佳 :哎 , 大 牛 ,
Hey, Daniel,

nǐ jué dé piāo liú zěn me yàng ? hài pà ma ?


你 觉 得 漂 流 怎 么 样 ? 害 怕 吗 ?
what do you think of rafting? Are you scared?

dà niú :zěn me huì hài pà ne ?


大 牛 :怎 么 会 害 怕 呢 ?
Why should I be scared?

nǐ kàn wǒ men xiàn zài duō màn ya 。 tài bú guò yǐn le 。


你 看 我 们 现 在 多 慢 呀 。 太 不 过 瘾 了 。
Look, how slow we are now. It's no fun at all.

hán jiā :nǐ bié zháo jí ya 。


韩 佳 :你 别 着 急 呀 。
Don't worry.

xiàn zài wǒ men hái méi yǒu jìn rù jī liú jiē duàn ne 。
现 在 我 们 还 没 有 进 入 激 流 阶 段 呢 。
We haven't been in fast current yet.

nǐ gǎn jǐn chèn xiàn zài hǎo hǎo xīn shǎng yí xià
你 赶 紧 趁 现 在 好 好 欣 赏 一 下
Take your time and enjoy the

liǎng àn de fēng guāng ba 。


两 岸 的 风 光 吧 。
sight on the banks.

dà niú : hǎo ā 。
大 牛 : 好 啊 。
All right.

nǐ kàn nà àn shàng de yán shí 。


你 看 那 岸 上 的 岩 石 。
Look at the rocks on the banks.

xiàng bu xiàng wǒ men yǐ qián shuō guò de


像 不 像 我 们 以 前 说 过 的
Do they look like the Danxia Landform

dān xiá dì mào ā ?


丹 霞 地 貌 啊 ?
we once mentioned?

hán jiā : méi cuò 。


韩 佳 :没 错 。
Exactly.

nǐ kàn nà gè hǒng sè de shā yán 。


你 看 那 个 红 色 的 砂 岩 。
Look at the red sandstone.

xiàng bu xiàng yì zhī mǔ jī ?


像 不 像 一 只 母 鸡 ?
Does it look like a hen?

dà niú : wǒ jué dé tā xiàng yì zhī dà gōng jī 。


大 牛 : 我 觉 得 它 像 一 只 大 公 鸡 。
I think it looks like a big rooster.

āi , hán jiā , nǐ kàn ,


哎 , 韩 佳 , 你 看 ,
Hey, Han Jia, look,

nà liǎng tiáo chuán zài dǎ shuǐ zhàng ne 。


那 两 条 船 在 打 水 仗 呢 。
there are two boats fighting against each other with water.
hán jiā : èn , wǒ men lí tā men yuǎn yì diǎn ba 。
韩 佳 :嗯 , 我 们 离 他 们 远 一 点 吧 。
Well, let's get further away from them.

bù rán ā jiù chéng luò tāng jī le 。


不 然 啊 就 成 落 汤 鸡 了 。
Otherwise, we will become Luo Tang Ji.

dà niú : ò , luò tāng jī 。 wǒ zhī dào le 。


大 牛 : 哦 , 落 汤 鸡 。 我 知 道 了 。
Oh, Luo Tang Ji. I see.

luò tāng jī zì miàn yì sī jiù shì “ diào zài tāng lǐ de jī ” ,


落 汤 鸡 字 面 意 思 就 是 “ 掉 在 汤 里 的 鸡 ” ,
Luo Tang Ji literally "a chicken which is fallen into the soup"

bǐ yù shī tòu le 。
比 喻 湿 透 了 。
means to be soaked right through to the skin.

hán jiā : duì 。 zhè shì wǒ men shēng huó zhōng cháng yòng de kǒu yǔ 。
韩 佳 :对 。 这 是 我 们 生 活 中 常 用 的 口 语 。
Right. It's an expression we often use in daily life.

jiā bīn : dà jiā zhù yì le 。


嘉 宾 :大 家 注 意 了 。
Look out.

zhè duàn bǐ jiào píng wěn de piāo liú


这 段 比 较 平 稳 的 漂 流
The relatively calm rafting will

xiàn lù jiù yào jié shù le 。


线 路 就 要 结 束 了 。
be over soon.

wǒ men mǎ shàng yào jìn rù jīng xīn dòng pò de


我 们 马 上 要 进 入 惊 心 动 魄 的
We will soon go to

piāo liú duàn le 。


漂 流 段 了 。
a thrilling section.

dà niú :méi wèn tí 。 wǒ yǐ jīng zhǔn bèi hǎo le 。


大 牛 :没 问 题 。 我 已 经 准 备 好 了 。
No problem. I am ready.

chōng ā 。
冲 啊 。
Come on.

méi wèn tí wǒ yǐ jīng zhǔn bèi hǎo le 。


没 问 题 我 已 经 准 备 好 了 。
No problem. I'm all set.

hán jiā , wǒ men yào hǎo hǎo dì bǎo hù zì jǐ ā 。


韩 佳 , 我 们 要 好 好 地 保 护 自 己 啊 。
Han Jia, we'd better protect ourselves carefully.

hán jiā : shì ā 。 yào bù rán zhēn chéng luò tāng jī le 。


韩 佳 : 是 啊 。 要 不 然 真 成 落 汤 鸡 了 。
Right. Otherwise we will become Luo Tang Ji.

ná hǎo wǔ qì ā 。
拿 好 武 器 啊 。
Hold your weapon.

dà niú : nǐ kàn , wǔ qì 。
大 牛 : 你 看 ,武 器 。
Look, weapon.

hán jiā : chuān hǎo yǔ yī 。


韩 佳 : 穿 好 雨 衣 。
Put on your raincoat.

dà niú : dǎ zhàng qù 。
大 牛 : 打 仗 去 。
Let's go fighting.

tóu xiáng 。
投 降 。
Surrender.

hán jiā : dà niú , zěn me yàng ?


韩 佳 :大 牛 , 怎 么 样 ?
Daniel, how is that?

kàn nǐ gāng cái wán dé nà me xīng fèn 。


看 你 刚 才 玩 得 那 么 兴 奋 。
You were having fun just now.

gǎn jué bú cuò ba ?


感 觉 不 错 吧 ?
Was it good?

dà niú : duì , tài jīng xiǎn le ,


大 牛 : 对 , 太 惊 险 了 ,
Yes, very thrilling,

tài cì jī le , tài shī le 。


太 刺 激 了 , 太 湿 了 。
very exciting and very wet.

bì shàng yǎn jīng gǎn jué zì jǐ hái zài piāo ā piāo 。


闭 上 眼 睛 感 觉 自 己 还 在 漂 啊 漂 。
If you close your eyes, you still feel you are floating.

hán jiā : wǒ kàn nǐ shì shàng yǐn le ba 。


韩 佳 :我 看 你 是 上 瘾 了 吧 。
I think you are addicted.

dà niú : kě bú shì ma 。
大 牛 : 可 不 是 嘛 。
Yes.

yǐ hòu yǒu jī huì , wǒ yí dìng yào zài lái 。


以 后 有 机 会 ,我 一 定 要 再 来 。
If I have chance, I will certainly come again.

hán jiā : āi , guān zhòng péng yǒu men ,


韩 佳 :哎 , 观 众 朋 友 们 ,
Hey, dear audience,

nǐ men lái guò jiǔ lóng shí bā tān de piāo liú ma ?


你 们 来 过 九 泷 十 八 滩 的 漂 流 吗 ?
have you ever come rafting at Jiu Long Shi Ba Tan?

dà niú : jīng xiǎn 、 cì jī 、 lè qù wú qióng 。


大 牛 :惊 险 、 刺 激 、 乐 趣 无 穷 。
It is exciting, thrilling and fun.

dà jiā zhēn yīng gāi zì jǐ lái tǐ yàn yí xià 。


大 家 真 应 该 自 己 来 体 验 一 下 。
You really should come and experience it for yourself.

hán jiā : hǎo le 。


韩 佳 : 好 了 。
All right.

jīn tiān de jiē mù dào zhè lǐ jiù jié shù le 。


今 天 的 节 目 到 这 里 就结 束 了 。
That's all for today's program.

jiē xià lái wǒ men zài qù kàn yi kàn


接 下 来 我 们 再 去 看 一 看
Let's go and see the thrilling but safe

yǒu jīng wú xiǎn de piāo liú 。 tí qián rè rè shēn 。


有 惊 无 险 的 漂 流 。 提 前 热 热 身 。
rafting once again. And get ourselves ready.

dà niú : bié wàng le wǒ men de kǒu hào :


大 牛 : 别 忘 了 我 们 的 口 号 :
Don't forget our motto.

xué shuō zhōng guó huà , péng yǒu biàn tiān xià 。
学 说 中 国 话 , 朋 友 遍 天 下 。
Learn to speak Chinese and make friends everywhere.
xīn shǎng :
欣 赏 :

cuì fēng dié zhàng , xuán yá dǒu qiào ,


翠 峰 叠 嶂 , 悬 崖 陡 峭 ,
Emerald peaks, treacherous terrains,

xiá gǔ yōu shēn , gǔ mù cān tiān 。


峡 谷 幽 深 , 古 木 参 天 。
serene gorges, towering woods.

bái wù fēi yān , hé dào wān qū rú yín liàn wān yán ,


白 雾 飞 烟, 河 道 弯 曲 如 银 链 蜿 蜒 ,
Misty haze, river snaking like silver chains.

xuě làng pāi àn , shuǐ liú tuān jí sì fēi lóng téng yuè 。
雪 浪 拍 岸 , 水 流 湍 急 似 飞 龙 腾 跃 。
Snowy waves, water speeding like soaring dragons.