P. 1
Balard Džejms Grem-Potopljeni svet

Balard Džejms Grem-Potopljeni svet

|Views: 120|Likes:
Publicado pordvab

More info:

Published by: dvab on Jul 27, 2010
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Sections

 • 2. DOLAZAK IGUANA
 • 3. KA NOVOJ PSIHOLOGIJI
 • 4. MAGISTRALE SUNCA
 • 5. SILAZAK U DUBOKO VREME
 • 6. POTOPLJENI KOVÈEG
 • 7. KARNEVAL ALIGATORA
 • 8. ÈOVEK SA BELIM OSMEHOM
 • 10. VEÈE IZNENAÐENJA
 • 11. BALADA O GOS'N KO TUNJAVKU
 • 12. GOZBA LOBANJA
 • 14. VELIKI SLEM
 • 15. RAJEVI SUNCA

Balard D ejms Grem POTOPLJENI SVET Prevod: Rajkoviæ Mirjana Ballard James Graham DROWNED WORLD (THE), 1962

. KENTAUR 1976. 1. NA OBALI KOD RICA Uskoro æe biti suvi e toplo. Ne to posle osam èasova, Kerans je sa hotelskog balkona posmatrao kako se sunce di e iza gustih gajeva d inovskih gimnosperma Gimno sperm - golosemenica, drvo s golim semenom; prim. prev. koji su se gomilali nad krovovima napu tenih robnih kuæa udaljenih èetiri stotine jardi od njega, na istoè noj strani lagune. Nemilosrdna snaga sunca oseæala se èak i kroz debelo maslinas tozeleno li æe paprati. Tupi prelomljeni zraci dobovali su mu o gole grudi i pleæa , izvlaèeæi prve kapljice znoja, i on stavi naoèare za sunce da bi za titio oèi. S unèev disk nije vi e bio jasno odreðen krug, veæ iroka rasplinuta elipsa koja se ra zvija na istoènom horizontu kao ogromna plamena kugla; njen odsjaj pretvarao je mrtvu olovnu povr inu lagune u blistav bakarni tit. Do podneva, za manje od èetiri sata, izgledaæe kao da voda gori. Kerans se obièno budio u pet i stizao u biolo ku stanicu za ispitivanje up ravo tako da uspe obaviti bar èetiri od pet sati posla pre nego to vruæina postan e nepodno ljiva, ali jutros ga je mrzelo da napusti sve u luku hotelskog apartmana z aklonjenu vazdu nom zavesom. Samo za doruèkom proveo je dva sata, onda je ispunio e st strana svoga dnevnika, namerno ote uæi polazak dok pukovnik Rigs ne naiðe kraj hotela u svom patrolnom èamcu, po to je znao da æe tada veæ biti prekasno da se id e u stanicu. Pukovnik je uvek bio eljan razgovora, naroèito kad bi razgovor bio p otkrepljen kojom èa icom aperitiva; dok on ode biæe bar pola dvanaest, a misli æe mu se vrteti samo oko ruèka u bazi. Rigsa je, meðutim, ne to zadr alo. Verovatno je du e nego obièno obilazio obli n je lagune, ili je mo da èekao da Kerans stigne u stanicu za ispitivanje. Kerans se za trenutak zapita da li da poku a uspostaviti vezu sa njim preko radio-otpremnik a to ga je jedinica za vezu postavila u holu, ali konzola je bila zatrpana gomilo m knjiga, a baterija prazna. Podoficir zadu en za radio-stanicu u bazi protestovao je kod Rigsa kada se njegova vesela emisija starih zabavnih pesama i lokalnih v esti - o napadu dve iguane na helikopter prethodne noæi, poslednjim podacima o t emperaturi i vla nosti - iznenada prekinula jo na polovini prvog dela. Ali Rigs je shvatio da je to Keransov nesvestan poku aj da prekine svoje veze s bazom - namern o nebri ljivo naslagana piramida knjiga koja je skrivala aparat, isuvi e je oèigledn o odudarala od Keransove uobièajene sitnièave urednosti - i s tolerancijom je pr ihvatio njegovu potrebu da se izdvoji. Naslonjen na ogradu balkona, dok su mu se mr ava uglasta ramena i ispijen profil odra avali u nepokretnoj vodi deset spratova ispod njega, Kerans je posmatr ao jednu od bezbrojnih termalnih oluja kako bri e èestarom ogromnih rastaviæa, uz potok koji vodi iz lagune. Uhvaæene okolnim zgradama i slojevima obrtanja na sto tinu stopa iznad vode, vazdu ne kese su se brzo zagrevale, onda bi se rasprsle uvi s kao baloni koji be e, ostavljajuæi za sobom iznenadan vakuum detonacije. Oblaci pare koji su visili nad potokom, za trenutak se rasturi e i estok minijaturni torna do preðe preko 60 stopa visokih biljaka preturajuæi ih kao palidrvca. Zatim, ist o tako naglo kao to je i do la, oluja se smiri, a velika stubasta debla potonu e ispr eturana pod vodu kao tromi aligatori. Kerans pomisli u sebi kako je bio pametan to je ostao u hotelu - to je tem peratura vi e rasla, to su oluje izbijale sve èe æe - ali je znao da pravi razlog le i u prihvatanju èinjenice da gotovo vi e ni ta ne ostaje da se uradi. Odreðivanje bio lo kih mapa postalo je besmislena igra, jer je nov biljni svet nadirao taèno prema linijama koje su predviðene jo pre dvadeset godina, i on je bio siguran da se u Kamp Berdu na severnom Grenlandu niko ne trudi èak ni da zavede njihove izve taje, a kamoli da ih èita. U stvari, stari dr Bodkin, Keransov pomoænik u stanici, bio je lukavo pr ipremio ne to to je trebalo da bude izve taj oèevica; sastavio ga je jedan od podofic ira pukovnika Rigsa, a reè je bila o velikom gu teru sa d inovskim leðnim perajem u obliku jedra koji je viðen kako krstari jednom lagunom, i koji se ni po èemu nij e mogao razlikovati od pelikozaurusa, drevnog pensilvanskog gmizavca. Da je taj

izve taj bio primljen onako kako stoji - kao vesnik ozbiljnog povratka doba d inovsk ih gmizavaca - na njih bi se smesta sruèila vojska ekologa sa borbenom jedinicom naoru anom atomskim oru jem i naredbama da produ e na jug brzinom od dobrih dvadeset èvorova. Meðutim, ni ta se nije èulo sem uobièajenog signala kojim se potvrðuje pr ijem. Mo da su struènjaci u Kamp Berdu bili suvi e umorni èak i da se smeju. Krajem meseca, pukovnik Rigs i njegova mala izolovana jedinica zavr iæe pr egledanje grada (da li je to nekada bio Berlin, Pariz ili London, pitao se Keran s) i krenuæe na sever, vukuæi sa sobom stanicu za ispitivanje. Keransu je bilo t e ko da poveruje da æe ikada napustiti apartman u potkrovlju u kome je stanovao po slednjih est meseci. Rado je priznavao da 'Ric' s punim pravom zaslu uje svoju repu taciju - kupatilo je, na primer, sa lavaboima od crnog mermera, sa pozlaæenim sl avinama i ogledalima lièilo na boènu kapelu u katedrali. Na neki èudan naèin ose æao je zadovoljstvo da veruje kako je on poslednji gost koji æe odsesti u hotelu , identifikujuæi ono to je shvatao kao zavr nu fazu svoga sopstvenog ivota - odiseju na sever kroz potopljene gradove juga, odiseju koja treba uskoro da se zavr i nji hovim povratkom u Kamp Berd i njegovu o tru disciplinu - sa ovim opro tajnim zalasko m duge i sjajne istorije hotela. Zaposeo je 'Ric' dan po njihovom dolasku, jedva èekajuæi da svoju skuèen u kabinu meðu laboratorijskim stolovima u stanici za ispitivanje zameni ogromnim visokim sobama napu tenog hotela. Rasko an name taj presvuèen brokatom i bronzane sta tue u stilu art nouveau Art Nouveau - nova umetnost; prim. prev. u ni ama hodnika prihvatio je kao prirodnu pozadinu svog postojanja, u ivajuæi u tananoj atmosferi melanholije koja okru uje ove poslednje tragove jednog nivoa civilizacije to sada p raktièno i èezava zauvek. Mnoge druge zgrade oko lagune veæ su odavno klonule i sk liznule pod mulj, otkrivajuæi svoje jevtino poreklo, i 'Ric' je sada stajao na z apadnoj obali u blistavoj usamljenosti; velike plave mrlje trule i koje su izbijal e po zastiraèima u mraènim hodnicima nagla avale su dostojanstvenost te zgrade iz XIX veka. Apartman je prvobitno bio projektovan za jednog milanskog finansijera i bio je rasko no name ten i ureðen. Toplotne zavese jo su bile savr eno zaptivene, mada se prvih est spratova hotela nalazilo ispod povr ine vode, a noseæi zidovi poèinjal i su da pucaju, dok je ureðaj za klimatizaciju od 250 ampera radio bez prestanka . Mada je hotel bio nenastanjen veæ deset godina, na ploèama kamina i pozlaæenim stolovima bilo je veoma malo pra ine, a na triptihu fotografskih portreta na stol u presvuèenom krokodilskom ko om - finansijer, finansijer i doterana, dobro uhranj ena porodica, finansijer i jo doteranija poslovna zgrada od pedeset spratova - je dva da se uhvatila poneka mrlja. Sreæom po Keransa, njegov prethodnik je oti ao od atle na brzinu, pa su vitrine i ormani bili prepuni dragocenosti, teniskih reket a sa dr kama od slonovaèe i rukom slikanih domaæih haljina, a bar je bio obilno sn abdeven onim to je sada predstavljalo odabrane vrste viskija i rakije. D inovski komarac anofeles, velik kao vilin konjic, prozuja pored njegovog lica, pa zaroni dole prema ploveæem keju gde je bio privezan Keransov splav. Su nce se jo skrivalo iza rastinja na istoènoj strani lagune, ali sve veæa vruæina i zvlaèila je goleme grabljive insekte iz njihovih rupa, pa su gmizali po celoj po vr ini hotela obrasloj mahovinom. Keransa je mrzelo da ode sa balkona i skloni se iza ièane mre e. U svetlosti ranog jutra nad lagunom se nadvila èudna i tu na lepota; turobno crno-zeleno li æe gimnosperma, uljeza iz prohujalog trijasa, i polupotopl jene belolike graðevine XX veka jo su se zajedno odra avale u tamnom ogledalu vode, dva isprepletena sveta na izgled zaustavljena na nekom raskr æu vremena. Iluzija za trenutak i èeze kad gigantski vodeni pauk probi zejtinjavu povr inu na sto jardi od njega. U daljini, negde iza potopljene gromade velike gotske zgrade, na pola mi lje prema jugu, ka ljao je i poigravao dizel-motor. Kerans ode sa balkona zatvoriv i ièana vrata za sobom i uðe u kupatilo da se obrije. Voda je veæ davno prestala d a teèe kroz slavine, ali je Kerans odr avao rezervoar u velikoj kadi; bri ljivo je p reèi æavao vodu u kazanu domaæe izrade koji se nalazio na krovu i cevima je dovodi o kroz prozor. Mada je imao samo èetrdeset godina, Keransu je brada pobelela od radio-f

luora u vodi, ali je zbog izbledele, kratko pod i ane kose i tena boje tamnog æiliba ra izgledao bar deset godina mlaði. Hronièno odsustvo apetita i nove vrste malar ije zbrèkale su mu suvu ispucalu ko u ispod jagodica, nagla avajuæi asketski sklop n jegovog lica. Dok se brijao, kritièki je ispitivao svoje crte, opipavao prstima su ene povr ine i gnjeèio omek alu muskulaturu koja je polako menjala konture, otkriva juæi jednu liènost koja je ostajala pritajena tokom njegovog preða njeg ivota kao o draslog èoveka. Uprkos samoposmatraèkom maniru, sada je izgledao opu teniji i urav note eniji nego to je - koliko se seæao - ikada bio, i svojim hladnim plavim oèima gledao je sebe iz ironiène udaljenosti. Pro la je ona pomalo samosvesna obuzetost sopstvenim svetom, intimnim ritualima i obièajima. Ako se dr i po strani od Rigsa i njegovih ljudi, to je jednostavno stoga to mu to vi e odgovara, a ne iz mizantrop ije. Dok je izlazio, sa gomile koju je finansijer ostavio u ormanu uze svilen u ko ulju svetle boje sa monogramom i uskoèi u par bri ljivo ispeglanih pantalona sa ciri kom etiketom. Èvrsto zatvoriv i dvostruka vrata za sobom - apartman je u stvar i bio staklena kutija unutar spoljnih zidova od cigle - uputi se niz stepeni te. Sti e na pristani te upravo kad se kuter pukovnika Rigsa, pravljen èamac za iskrcavanje, uvlaèio pored splava. Rigs je stajao na pramcu: doterana koèoperna figura sa jednom nogom u èizmi podignutom na rampu i kao kakav starovremski istr a ivaè Afrike, osmatrao vijugave rukavce i opu teno rastinje u d ungli. "Dobro jutro, Roberte", pozdravi Keransa i skoèi na nesigurnu platforrnu sastavljenu od buradi od pedeset galona svezanih ujedno u drveni okvir. "Dobro t o si jo tu! Imam jedan posao u kome mi mo e pomoæi. Postoji li moguænost da uzme dan odsustva iz stanice?" Kerans mu pomo e da se popne na betonski balkon koji je nekada pripadao je dnom apartmanu na sedmom spratu. "Naravno, pukovnièe. U stvari, veæ sam ga uzeo. " Rigs je praktièno imao potpunu vlast u stanici za ispitivanje i trebalo je da Kerans tra i od njega dozvolu, ali je odnos izmeðu dva èoveka bio bez ceremo nija. Radili su zajedno vi e od tri godine, dok se stanica za ispitivanje sa svojo m vojnom pratnjom polako kretala ka severu kroz evropske lagune, i Rigs se zadov oljavao time da pusti Keransa i Bodkina da rade posao na svoj naèin, sam dovoljn o zauzet poslovima oko odreðivanja geografskog polo aja pokretnih kejova i luka i oko evakuacije poslednjih stanovnika. U vezi sa ovim drugim zadatkom èesto mu je bila potrebna Keransova pomoæ, jer ljudi koji su i dalje iveli u potonulim grado vima bili su veæinom ili psihopatski tipovi, ili su patili od slabe ishranjenost i ili bolesti radijacije. Pored upravljanja stanicom za ispitivanje, Kerans je obavljao i du nost sa nitetskog oficira jedinice. Mnogim ljudima na koje su nailazili bila je potrebna hitna bolnièka nega pre nego to bi ih helikopterom prebacili na neku od velikih cisterni-brodova za iskrcavanje koji su prevozili izbeglice do Kamp Berda. Povre ðenom vojnom osoblju koje je bilo ostavljeno na bloku poslovnih zgrada u napu teno j moèvari, osamljenicima na samrti nesposobnima da razluèe sopstvene liènosti od gradova u kojima su proveli ivot, obeshrabrenim pljaèka ima koji su ostali da bi r onili za plenom - svima je Rigs dobroæudno, ali èvrstom rukom pomagao da se vrat e u bezbednost, a Kerans je stajao uz njega, spreman da pru i kakvo sredstvo proti v bolova ili za umirenje. I pored pukovnikove vojnièke ustrine, Kerans je smatrao da je on inteligentan i oseæajan, i da ima skrivenu rezervu komedija kog humora. Ponekad se pitao kako bi bilo da to proveri tako to bi mu isprièao o Bodkinovom p elikozaurusu, ali je ipak odluèio da to ne uèini. Podoficir koji je naseo podvali, jedan natmuren savestan kotlandanin po i menu Makredi, popeo se na ièani kavez koji je ograðivao palubu kutera, i bri ljivo sklanjao te ko li æe paprati i puzavica koji su popadali po njemu. Nijedan od trojic e ostalih nije ni poku ao da mu pomogne; pod jako opaljenom ko om, lica su im izgled ala ispijena i zgrèena, i nepokretno su sedeli jedan pored drugog naslonjeni na pregradni zid. Stalna ega i obilne dnevne doze antibiotika izvukli su iz njih svu energiju. Kad se sunce podi e nad lagunom nagoneæi oblake pare u veliku zlatnu kopre nu, Kerans oseti stra an zadah abokreèine, otu ne zgusnute mirise mrtve vegetacije i i votinjskih le ina u raspadanju. Ogromne muve su se vijale odbijajuæi se o ièani kav

uvek tvrdio. "Zar ti lift jo nije proradio? Uvek sam smatrao da se ova kuæa precenjuje .. ali izuzimajuæi Rigsa i Makredija. "Boga mi. u stvari samo baru tina ispunjena otpa cima. I amerièke i ruske jedinice su opozvane. Roberte. i p ored nekoliko krto progunðanih reèi i pitanja u brodskoj bolnici. reèe Kerans. "Kakav ti je to problem. Èuju se sve moguæe interesantne stvari. Kerans prekoraèi preko prozorskog simsa u spavaæu sobu koja je gledala n a kej.tri miliona?" isceri se Rigs. Temperature na ekva toru sada dosti u osamdeset pet stepeni i stalno rastu. na kraju sklon i nekoliko od onih knjiga koje su bile natrpane preko radio-konzole. sa njenim sopstvenim unutr a njim pejza om i logikom. Ovo sve veæe osamljivanje i zatvaranje u sebe koje su pokazivali i ostal i èlanovi jedinice. "Ima li to nekog smisla? Znamo sve vesti za slede æa tri miliona godina. Uzajamnim pristankom. i d ungla je dobro prigu iva la zveckanje i amor iz kuhinje i arsenala u bazi. uos talom.. "Stiglo je sinoæ iz Berda. sav posao koji smo uradili bio je potpuno uzaludan ." Usluga je bolja. gde æe stare kategorije misli predstavljati samo teret. potom odnese svoju do stola. Zna . Veæina ljudi nosila je èu turice. dva biologa su izostavila uobièajene sitne Ijubaznosti i laku konverzaciju koja im je odr avala raspolo enje u prve dve godine dok su radi li na katalozima i pripremali slajdove u laboratoriji." Ipak se. odsutno dodiruje sat iznad k amina. i sa zahvalno æu je seo u jednu od naslonjaèa sa pozlaæenim nogama u stil u Luja XV. i od èega je jedino ivahni Rigs izgledao imun. pritisnu jednu ploèicu u zidu i saèeka da se iz la n e police za knjige pojavi koktel-bar. "Nikada". odoh gore da vidim hoæu li moæi da pokrenem doktor ovu jedinicu za destilaciju. pukovnièe?" "To nije moj problem. a d inovski slepi mi evi jurili su preko pregrejane vode ka svojim rupama u razorenim zgradama. Postoji li kak vo upra njeno mesto?" Kerans zavrte glavom. Odgovorio je u ali." Potom namignu Keransu kad Makredi ovo prihvati sum njièavim klimanjem glave. siguran da njegovo povlaèenje nije simptom pritajene izofrenije. " ta je? Zar ti nije laknulo to id emo!" "Naravno". "Na primer.ez kutera. Poznavao je svakog od dvadeseto rice ljudi u jedinici bar dve-tri godine. jo vi e je voleo da se t o manje viða sa njim. ka e ?" " ta hoæe . ali ma koliko da je voleo Rigsa. Sada su bili razdvojeni lagunama. pa kad bi dobili narednikovo gunðajuæe odobrenje. "Roberte." Rigs viknu Makrediju: "Narednièe. Izgleda da se v oda jo di e. automatski reèe Kerans. Dr ao je praznu èa u i pre ao preko sobe sa namerom da je stavi na bar." Klimnu gla vom kad ga Kerans iznenaðeno pogleda. n ego bri ljiva priprema za jednu radikalno novu sredinu. "Tri dana. Mo da æu se doseliti ovamo kod tebe." Spusti piæe i na e se napred. Kerans shvati da je laguna koja je pre nekoliko minuta iz gledala divna i bistra sa njegovog balkona. Izgledalo je da ne to tra i po sobi. "Poku ava li ikad da slu a tu stvar?" upita Rigs. shvati da umesto toga." "Dobar si! Milo mi je to vidim da si stvarno poèeo u velikom stilu. ali je izgovor bio bezazlen. ja mislim da ti potajno ." "Ne zna ! Stvarno bi trebalo da ga otvori barem s vremena na vreme. "Poku aj kod Hiltona. I sve je vi e mulja. Ako je uop te problem. nasme i odajuæi priznanje kad su kroèile u èist i prohladan vazduh pot krovlja. jutros bi èuo da se taèno za tri dana od danas pakujemo i odlazimo zauvek. kao prekorevajuæi ga u ali. Èak je i kontakte sa Bodkinom sveo na minim um. onda je tvoj. spu tajuæi glas da ga ostali ne bi èuli. a ki ni pojasevi idu nepreki dno sve do dvadesete paralele. "Hajdemo gore na palubu". "Èastim te piæem." Vukli su se uza stepenice dok je Rigs udarao palicom po puzavicama koje su obavijale ogradu. izvlaèili bi ih i spok ojno èekali dok se pukovnik ne vrati." Prekide i zagleda se zami ljeno u Keransa. ni sa jednim od njih nije progovorio veæ est meseci. ovo je vrlo elegantno. predlo i on Rigsu.kao to sam ja. ja mislim da ti ima prir odan dar za smucanje po obali. Pru i Rigsu veliku èa u viskija. podseæalo je K eransa na metabolizam koji se umrtvljuje i na biolo ko povlaèenje svih ivotinjskih formi na pragu neke krupne metamorfoze: Ponekad se pitao u kakvu prelaznu zonu o n lièno stupa.

" Rigs zaurla na ovaj humor nezadovoljnika. "Èudan si ti Roberte. Do tada æe najveæi broj velikih zgrada biti zagu en pod muljem. odgovori p eli . Biæe potrebno nek oliko divizija da se iskrèi d ungla samo iz ove lagune. prim. feti a." Kerans se suvo nasme i. zami ljajuæi pred sobom poznato uvijanje kukova i oh oli korak. Èak iako prestanu sunèane bure proæi æe deset godina pre nego to se uèini bilo kakav ozbiljniji poku aj ponovnog zauzimanja tih gradova. pa iznenadan povratak na zemlju izbacio ga je u trenu iz koloseka. Posle pet minuta krenu e iz hotela preko lagune. Uzgred. "Ka i mi. razume . Mo da æe moæi da se muva ovde jo est mesec i. U svakom sluèaju to se tada nikoga neæe ticati. Fin de siecle ." Iziðo e iz apartmana. to me podseæa na jedan drugi razlog zbog kojeg mora mo iziæi odavde. prev. "Mo da je ovo pr ivlaèno za moj temperament fin de siecle." Primeti kako Rigs laga no klima glavom. zatim poèe da vièe da bi nadja èao sve glasnije urlanje dva spoljna dizel-motora: "Ako Beatrisa ostane ovde mno go du e. Video sam je sinoæ. "Vidi. doktore. Besmisleno je sve ovo upisivanje luka u mape za kori æenje u neko j hipotetiènoj buduænosti. To je bio tvoj problem." Sabrav i se. Rigs je mraèno buljio kroz kavez. Kerans sti e do bara i napuni èa u. neæemo moæi da uvuèe mo èak ni helikopter. prim." Skide svoju za iljenu kapu i protrlja èelo." Kerans naglo iskapi svoje piæe." "Taèno. kako spava ovih dana?" Zbunjen. i opet jutros po to je vest stigla. Razume se da mi je drago to odlazim. onda je luda. "Vrlo èvrsto". a Kerans zavrnu vazdu ne brave i namesti termostatske alarmne ureðaje tako da vazduh kroz dva sata dobije prijatnu temperaturu od 30 s tepeni. iv i na mnogo nivoa. Gore u Kamp Berdu stanovaæu u polovini konzerve za jedan obrok. "Ona je slo ena liènost. a ona je jednostavno oti la. "Jednostavno nisam shvatio da bismo mogli da se povuèemo u tako kratkom roku." Baci brz pogled preko broda na visoku usamljenu priliku naredn ika Makredija. itd.da ostane . i na usukan a opsednuta lica ostalih ljudi. Najbli e ov ome to æu ikada dobiti biæe 'Igranje sa Betovenom' na lokalnom radiju. Verovatno æe biti potrebno vi e od tri dana da se ona predomisli. Moraæe da j e ubedi . Rigs je s vremena na vreme zastaja o da bi u ivao u prohladnom. pitajuæi se da li je to aluzija na njegov odnos sa Beatrisom Dal. koji je dr ao krmu ukoèeno buljeæi u vodu ispod kutera. onda ustade zakopèavajuæi bluz u. Moj problem. Rigs ga je posmatrao svojim svetlim in teligentnim oèima. zlatastom vazduhu u jednoj od sala to gledaju na lagun u i i tao na zmije koje su neèujno klizile izmeðu plesnivih sofa. Vudu primitivna religija u zapadnoj Africi koju karakteri e verovanje u maðiju i upotre bu amajlija. "Hvala bogu kad je do ao taj signal iz Berda! Trebalo je veæ odavno da se izvuèemo odavde. kad ki ni pojasevi stignu dovde. nemarno odgovori. M ada priznajem da mi je ovde bilo lepo. savijajuæi palicu negovanim rukama. izvrdavao je. Pored toga je znao da postoje i drugi razlozi i obaveze.kruna neugljenisanih biljaka. Sve dok svi oni ne budu sinhronizovani mo e se pona ati kao da je luda. Uputi e se na platformu za pristajanje. sa splavom koji je klizio i vrteo se iza kutera. "A. Takoðe onaj koji ispoveda vudu. Uðo e u kuter i Mak redi zalupi vrata kaveza za njima. "Ne budi nemoguæ". i èinil o se da prsten golemih biljaka igra oko njih na vruæini kao d ungla vudua. "Beatrisa mo e ponekad da bude te ka". prev." Pokaza rukom na apartman. Uspeo je da pre ivi monotoniju i dosadu prethodne godine jedino tako to je sebe namerno zadr avao izvan normalnog sveta vremena i prostora. primenu èarolija. Kerans se okrete da porleda pukovnika. vidim. pukovnièe.imaju preko dve stotine sto pa u visinu. Zlatni talasi svetlucali su u uzavrelom vazduhu. Rekao sam joj to.s kraja stoleæa. a eleo je da bude siguran da æe pukovnik i dalje èekati. nadajuæi se da nije uvredila Rigsa. da vi e neæe biti isturenih jedinica. Bodkin mi jutros reèe da n eke od kruna . Èitav kraj nije ni ta drugo doli jedan prokleti zoolo ki vrt. ali u martu iduæe godine. Ona ne shvata da je ovoga put kraj. Roberte! Sada bez uvijanja odbija da ide. mislim da ti jutros ip ak neæu moæi da pomognem. Iskrslo je ne to prilièno hitno.

Èuèale su u prozori ma kancelarija i robnih kuæa. Neprolazne d ungle sliène pra umama Mato Grosa. Bez vegetacije sem nekoliko lutajuæih spletova sargaskih algi. pritiskujuæi nekada nja itna polja umerenog pojasa Evrope i Severne Amerike. prim. gomilale se po tri. napu tajuæi gradove jedan z . Glavna masa grada bila je veæ odavno i èezla. nekakvo nepomièno stvorenje sa glavom kao od kamena zinu munjevitom brzinom i i èu pa slepog mi a iz vazduha. Opet su p redstavljali dominantnu formu ivota.vrsta gu tera.a ljivo. Ali su i ove lagun e sada bivale zapu ene muljem. podseæali na stvarnost. promièuæi kroz d inovsko li æe paprati koja je izbij ala iz njihovih krovova. Du celog zatona iguane su ih posmatrale kako prolaze. Zaèu se kratak prodoran krik. prim. Ben i (u Irskoj) . i stoga je u njih prodrlo sasvim malo mulja. i Kerans za trenutak spaz i zdrobljena krila stisnuta gu terovim vilicama. rapidno se vraæajuæi u paleozojsku pro lost. napola utonul i u ogromnu vrelinu. Kuter je gazio ne t o vi e od jedne stope. jedna pre ko druge. 2. Mnoge lagune u centru grada bile su okru ene netaknutim prstenom zgrada. Na mestima gde su nanosi mulja izbijali na povr inu uzdizale su s e gigantske ume u usplamtelo prigu eno zeleno nebo. mogli su da vide jasne obrise petospratnica i estospr atnica kako se ukazuju kao d inovske utvare. Na ezdeset stopa ispod kutera pru alo se pravo sivo etali te izmeðu zgrada.otrovan pauk. pa su vojne jedinice Ujedinjenih Nacija mogle da prolaze j edino kroz spletove laguna stvorenih iznad nekada njih gradova. Kerans se seæao beskrajnog niza zelenih sutona koji su se spu tali za njim a dok su se on i Rigs polako kretali Evropom na sever.zla vila koja predskazuje nesreæu. Dva paralelna reda crvenih plovaka od pla stiène mase oznaèavala su kanal prema otvoru na drugoj strani. ali su iguane i bazilisci Bazili sk . Po to mu je èulo za navigaciju bilo poremeæeno lavirintom ogromnih mre a ko je su po zatonu isplele kolonije tarantela. Odjednom. kad su se gmizavci povukli pred pojavom sisara. kljocale zubima na insekte koji su popadali sa l ijana i istrulelih panjeva. Na kraju zatona uðo e u sledeæu lagunu . predstavljale su ko maran svet organskih formi koje se utrkuju meðu sobom. veliki slepi mi sa zatupastom n ju kicom sunu uvis iz jedne od uzanih pukotina nedaleko od zatona i skrenu pravo n a kuter. Kuæe od cigle i prizemne fabrike u predgraðima nestale su potpuno po d navalom mulja. budeæi iznova arhajska seæanja na zastra uju æe d ungle Paleocena. i samo su zgrade sa èeliènom konstrukcijom u centralnim trgovaèkim i finansijskim delovima pre ivele nezaustav ljive vode. Bez ovih gmizavaca. Bacale su se u talas za kuterom. gmizavci su preuzeli grad. Onda se gmizavac nevidljivo povuè e nazad u li æe. i da oseti o nu nepomirljivu mr nju koju jedna zoolo ka klasa oseæa prema drugoj klasi koja joj n asilno uzima prevlast. pa odjedri du potopljenih poslovnih zgrada. a njihove tvrde sleðene glave kruto su se trzale. DOLAZAK IGUANA Kre teæi kao ben i. Kerans je mogao da shvati on aj èudni strah koji su ona izazivala. dok je prolazio kraj jednog isturenog venca. os taci nekada nje saobraæajne arterije. povr inu bi probijao krov po kriven mahovinom kad bi talas pro ao kraj njega. ulice i trgovine bile su oèuvane gotovo neta knute. smet u porodici. isterana iz svog stani ta. Gledajuæi gore u prastara bezoseæajna lica. onda su plivale kroz prozore i puzale uza stepenice do svojih biv ih polo aja koji su im pru ali nadmoænost. imali bi èudnu lepotu sna. prev . on proma i ièani zaklon iznad Keransove glave za samo nekoliko stopa. Tarantela . Kao to su pokazivala njihov a mesta u nekada njim salama za konferencije. a zatim poplavljene. prim. tu i tamo. prev. prev. Zarðale ispupèene koljke automobila jo su staj ale uz iviènjak.veliki krug tamnozelene vode èiji je preènik iznosio gotovo pola milje. Za to pita ?" Ali Rigs samo klimnu glavom i poèe da izdaje uputstva Makrediju. "Nikad bolje. koje su ponegde dostizale i po tri stotine stopa u visinu. i dok su i li kroz mirnu vodu a sunce padalo koso iza njih ot varajuæi potopljene dubine. sliène odrazu u jezeru koji je nekako izgubio svoj original. lagune i zatoni od poslovnih zgrada.

niti se trudio da utvrdi u kome je gradu s me ten. Proseène temperature rasle su u celom svetu za nekoliko stepeni svake go dine. Prvi udar u nizu gigantskih geofizièkih poremeæaja koji su doveli do pro mene klime na Zemlji do ao je pre otprilike ezdeset ili sedamdeset godina. ipak nikad nije oseti o bilo kakav interes za njihov sadr aj. Èudno . Kerans je gledao gore u pravougane litice na kojima je ostao dovoljan br oj nedirnutih prozora da ga podseti na ilustracije suncem okupanih etali ta Nice. bila je u najju nijoj od tri lagune.i do ao je na jug tek kada je stupio u j ednu ekolo ku ekspediciju posle svoje tridesete godine. Dr Bodkin. opasana ogromnim nasipima i razbijana panikom i oèajanjem. V enecije koje su nevoljno pristajale na venèanje s morem. kao to je bio Bodkin. on se sastojao od jedva ne to vi e od tri glavne lagune opk oljene nizom malih jezera od po pedeset jardi u preèniku i mre om uzanih zatona i rukavaca koji su krivudali prateæi grubo prvobitan plan ulica u gradu i ulazili u okolnu d unglu. Kada su ovi slojevi i è ezli u kosmosu slabeæi Zemljinu barijeru protiv punog udara solarne radijacije. po udaljenim vodenim putevima. Njihova privlaènost i l epota bile su ba u njihovoj praznini. stariji od njega dvadeset pet godina. pro irila je Van Alenove pojaseve i smanjila Zeml jinu snagu gravitacije prema spoljnim slojevima jonosfere. ivot je u veæini tropskih oblasti ubrzo postao nemoguæ.lièi li su na odbaèenu krunu zaraslu u divlje orhideje. stvarno je iveo u nekoli ko gradova. i veæi deo svog slobodnog vremena provodio j e u èamcu. u jonosferu u kojoj se ciklus zavr avao. o kojima je kao dete èitao u enciklopedijama u Kamp Berdu. pa se celo stanovni t vo iseljavalo na sever ili jug. a ugrejana atmosfera irila se u spoljno m pravcu.sada je to bila suptropska zona sa proseènom g odi njom temperaturom od trideset stepeni . otiskujuæi se motkom o dno. Ove povr ine su zatim s menjivali arhipelazi koji su se spajali da bi formirali neprobojne d ungle ju nog ma siva. usidren uz veliku kupolu graðevine koja je nekada bila koncertna dvorana. temperature su se retko spu tale ispod 40 stepeni. pretra ujuæi nekada nje biblioteke i muzeje.gradovi su veæ u Bodkinovom detinjstvu postali o psednuta utvrðenja. A u njima nije bilo nièega sem njegovih uspomena. Oblasti koje su nekada imale umerenu klimu postale su tropske. temperature su poèele stalno da se penju. trup ploveæe baze i aran utim prugama bio je okren ut prema suncu. dok su potopljeni gradovi bili samo u kra ena postolja. Sada je trebalo da napuste jo jedan grad. . koje su trajale po nekoliko godina i bile izazvane iznenadnom nestabilno æu na Suncu. potpuno bi i èezavali ili irili se u usparene povr ine otv orene vode koje su predstavljale ostatke nekada njih okeana. gotovo zatamnjen u svetlosti koja se prelamala. sklanjajuæi se od temperatura koje su dostizale 55 i 60 stepeni. Roðen je i odrastao u delu Zemlje koji je neka da bio poznat kao Arktièki krug . a rotor helikopt era na njenom krovu bacao je. a koja je titila stanicu za ispitivanje. okreæuæi se. nije bilo nikoga ko se seæao da je iveo u njima . Dok su prelazili lagunu. N a dve stotine jardi niz obalu nalazio se manji. belo obojen trup biolo ke stanice za ispitivanje.a drugim. a ku na vegetacija prekrivala uzane kanale i bujala s krova na krov. Pod rukovodstvom Ujedinjenih Nacija poèela je ko lonizacija Antarktièkog platoa i severnih granica kanadskog i ruskog kopna. Vojna baza koju su postavili Rigs i njegov vod. blistave strele preko vode na njih. Mo da je to odsustvo sopstvenih seæanja èinilo Keransa ravnodu nim prema pri zoru potapanja ovih civilizacija. Izuzev jo nekoliko starijih ljudi. uprkos moænoj maðiji sveta laguna i potopljenih gradova. Evropa i Severna Amerika gu ile su se u neprekidnim talasima ege. u èudnom spoju dve krajnosti prirode . i u Evropi i u Americi. R ija i Majamija. zaklonjena izvesnim brojem na jvi ih zgrada u gradu. Prostrane moèvare i d ungle predstavljale su basnoslovnu laboratoriju. Serija es tokih i dugih sunèanih bura. Uprkos masivnoj konstrukciji gl avnih trgovaèkih zgrada. Tu i tamo. blokovima od po trideset spratova na mestu gde je nekada bi o poslovni centar grada.

Dolazak ovih dalekih predaka bio je praæen drugim velikim geofizièkim po remeæajem. oko struka. dok su se milioni hekta ra veèitog leda otopili u d inovske reke. na desnom mostu stanice za ispitivanje.k raj u kotskoj. Povuèena ledena mora Antarktièkog platoa razbila su svoje okove i razl ila se. Kosi sunèevi zraci pru ali su za titu od pojaèane radijacije. Zbog stalnog zagrevanja atmosfere poèele su da se otapaju polarne led ene kape. preokrenuli su ekolo ku ravnote u. I pored sve ijih temperatura. Evropa se pretvorila u splet d inovskih la guna iznad glavnih gradova u nizinama koje je plavio mulj no en sve veæim rekama k a jugu. tako to su se opasivali komplikovanim nasipima da bi zadr ali more. dok je talas od kutera zapljuskivao kroz otvorene pro zore. Izgledalo je kao da se kreæe una zad kroz vreme. Kao to je Keransu ponekad padalo na pamet. Ova poslednja èinjenica dala je sopstveno re enje problema ponovnog naselj avanja lutajuæeg stanovni tva nove Zemlje. a Karipsko more bilo je pretvo reno u pustinju mulja i slanih zaravni. Rusije i Severne Amerike. . Njihovo irenje svelo je dve treæine oblasti koje su pripadale svetu na j edva ne to vi e od polovine. sa Grenlanda i iz severn e Evrope. koje su bile najbolje prilagoðene iv otu u lagunama i moèvarama. Pojav ile su se prve èudovi ne biljne forme koje su podseæale na gigantsko drveæe paprat i karbonskog perioda." Kerans pogleda preko ograde na blokove poslovnih zgrada koje su klizile na dvadeset stopa od njih. izlili su se u more. produ ujuæi obale kopna i pregraðujuæi okeane. i do lo je do drastiènog bujanja svih ni ih oblika biljnog i iv otinjskog sveta. Na drugoj strani lagune video je naoèitu priliku dra Bodkina sa golim gr udima. postao je ogr oman zaliv koji se otvarao prema Hadsonovom moru. " ta ti je sme no. Terajuæi potonulo blato pred sobom. Centralni zapad Sjedinjen ih Amerièkih Dr ava to ga je ispunio Misisipi isu iv i Stenovite planine. i do Keransovog roðen ja u Kamp Berdu. nova mora su potpuno izmenila oblik i konture kontinenata. ivot je bio podno ljiv jedino unutar neka da njeg arktièkog i antarktièkog polarnog kruga. a gotovo nije ni bilo raspolo ive rezervne energije da bi se potisnule d ungle ekvat orijalne oblasti koje su osvajale zemlju. Stalno opadanje plodnosti kod sisara i sve veæi uspon formi vodozemaca i gmizavaca. Roðenje deteta postalo je prilièna retkost. Makredi ih uvede u senku zgrada. i bilo je prijatno sve e iza zastora od vodene pra ine koju je pravio kuter sekuæi talase. ali ogromni kana li koji su se razlivali nosili su sa sobom milijarde tona povr inskog mulja. ivot se postepno menjao d a bi se prilagodio izmenjenoj klimi. a desetine hiljada gleèera oko Arktièkog kruga. Rigs primeti kako se on osmehnu. Nekoliko utvrðenih gradova prkosilo je sve vi oj vodi i d ungli koje s u nadirale. ali su oni jedan za drugim bivali probijani." "Samo sam zami ljao sebe u jednoj novoj ulozi. gradovi na veæoj nadmorskoj visini u planinskim krajevima bli e ekvatoru bili su napu teni zbog smanjene atmosf erske za tite.Tokom ovog poèetnog perioda od dvadeset godina. procen jivalo se da na polarnim kalotama jo ivi manje od pet miliona ljudi. i da æe mo da najzad stiæi do taèke u kojoj se drugi Adam i Eva na laze sami u novom raju. Usporavanje ranijeg tempa bilo je neizbe no. prev. geneolo ko stablo èoveèanstva sistematski je kresalo svoje grane. prim. Za vreme sledeæih trideset godina nastavljena je migracija stanovni tva pr ema polovima. naroèito dezenirana tkanina iz tog kraja. Roberte? Opet neka tvoja mraèna ala? Ne poku avaj da mi je o bjasni . Ovde bi se op ti nivo vode podigao tek za nekoliko stopa. sa pojasom od Peizlija Peizli . O tar miris vla nog kreèa resko je odudarao od otu nog mirisa rastinja. Sredozemlje se skupilo u sistem kopnenih jezera. Britansk a ostrva su opet bila povezana sa severnom Francuskom. Ne samo da se ubrzao rast svih biljnih formi nego suvi i stepeni radioaktivnosti poveæali stopu nastanka mutacija. gradu od deset hiljada stanovnika na severnom Grenlandu. Na nj ihovim u æima stvarale su se prostrane delte. i samo jedan od deset brakov a davao je potomstvo.

prim. "A ti. I obrnuto. prim." promrmlja jo nekoliko manje uètivih reèi prek ora u pola glasa i di e pogled na Keransa. zatim prite e olabavljene bratele svog bikini-kostima. trebalo bi da budete polaskani to vam stalno d olazim". ali je lift i dalje radio na dizel-motor za sluèaj hitne potrebe. hiljadama milja daleko od vegetacije prepune insekata i mlake vode d ungle dvadeset spratova ni e. pitajuæi se kako æe on ubediti Beatrisu Dal da napusti svoje privatno sv etili te. Makredi okrenu polugu krme. skoèi e na kej i preðo e preko uzanog metalnog mosta koji je v odio u stambenu zgradu. bo e.otvoreno dvori te panske kuæe. a svetlo uto runo du njihove kième oznaèavalo je pojavu prvih gajeva d inovskih bambusa. mali bazen za kupanje u zatvor enom patiju. Velike plavo-crne naoèar i za sunce skrivale su njeno glatko i negovano lice. Zidovi hodnika bili su klizavi od vlage. Sa drugog kraja bazena. podbadajuæi ih veselim uzvicima i zvi ducima." Rigs se prigu eno zakikota i siðe niz belo metalno stepeni te.. tu eretski namignu Keransu. U ovoj intimnoj luci sve je izgledalo èisto i diskretno. Masivni nanosi mulja pro bijali su povr inu vode svojim leðima. a njeno i zdu eno glatko telo sjajilo se u senci slièno zaspalom pitonu. pri mamljiv kao rashlaðeni bar kad se gleda sa pra njave ulice. otvarao se irok vidi k na lagunu. "Uostalom. Na pedeset stopa o d njih.. na stolu kraj nje. Primetiv i ga. na jednom isturenom pervazu. dok je pilot okretao rep da bi promenio pravac.mali majmun tropske Amerike. velike kao pomorand a. oni se usp entra e do ièanih vrata. "U redu. Kerans siðe z a njim. Ne izvodim striptiz. koji su se njihali na granama izn ad njegove glave. na grad koji proviruje iz nezasite d ungle. dok joj je druga ruka lagano prevrtala listove nekog èasopisa. vas dvojica. ljubazno joj se osmehujuæi. "imam i zvesne obaveze prema vama." . Roberte? ta te izvuklo napolje ta ko rano?" Kerans sle e ramenima. Prsti jedne ruke sa ru ièastim noktima poèivali su nemarno na èa i sa ledom. pa sp orednim hodnikom stigo e na spoljnu terasu. ali Kerans primeti pomalo n atmurenu napuæenost èvrste donje usne." Beatrisa ga kratko odmeri neprijateljskim pogledom i pru i ruku da pojaèa ton gramofona iza sebe. Oèi joj spokojno zasja e.sa zelenim celuloidnim titom za oèi koji ga je èinio sliènim kockaru sa reènih br odova u slobodnom prepodnevu. pa u lepezi raspr enih kapljica uplovi e u zavet rinu visoke belolike zgrade koja se sa punih dvadeset spratova izdizala iznad vo de. Polako se pope e ka krovu i iziðo e u gornji deo stana. reèe joj Rigs podi uæi platnenu nadstre nicu i sedajuæi na jednu od stolica . ute roletne skrivale su prozore s a tri strane bazena. ali su kroz rebra mogli videti hladne senke unutra u salonu i svetlucanje kristala i srebra na stolovima. "Moja draga gospoðice Dal. Beatrisa skide naoèare za sunce. kao vojni guverner ove oblasti". sa paprati koja se nadvila nad stanicu i bacao ih uvis na brbljive marmozete Mermo zet . sa arenim platnenim stolicama koje su bile u hladu kraj skakaonice. Krov obli njeg manjeg bloka slu io je kao mali kej uz koji je bila privezana zar ðala krstarica sa belim trupom. Patio . Beatrisa Dal le ala je zavaljena na jednoj od platnenih stolica. a ogromne mrlje trule i rasle su po gipsanom malteru. zaklonjen ukrasnim balkonom. "Oh. sa èa ama i bocama koje se ogledaju u ogledalu romboidnog oblika. a izduvni ventili ispu tali su ljuspasto ulje u vodu. Verovatno joj je Rigs dosaðivao terajuæi je da prihvati logiku njegovih argumenata. Isko eni prozori vozaèke kabine bili su naprsli i zaprljani. Helikopter se podi e sa platforme na krovu baze. prev. Dok se kuter vrteo iza krstarice pod Makredijevom ve tom rukom. "Nedostajala si mi. U mutnoj svetlosti ispod prugaste plave platnene nadstre nice u zadnjem delu patija nalazio se dug hromiran ank. prev. vinu se u luku kroz vazdu h prema njima. napred. dva èoveka u otvoru kabine pretra ivala su dogledom krovove. trio iguana posmatrao je sa ukoèenim neodob ravanjem. nestrpljivo udarajuæi repovima levo-desno. Taèno ispod njih bio je donji nivo stana. a ravna ogledala srebrne vode pru ala su se prema zelenoj magli na ju nom horiznotu. a zatim im zaurla iznad glava. Brao je bobièaste plodove. Pukovnik zastade kraj ograde i sa zadovoljstvom pogleda dole na divno gi pko telo.

" Iznerviran. tu joj onaj poznati blesak o trog humora promaèe u oèima. a vazdu ni pritisak od krakova njegovog rotora udarao je kroz nemirno li æe paprati i terao iguane preko krovova." Kada Rigs ode. " elela bih da me ne analizira pred tim èovekom. To je bio pariski Vogue od p re èetrdeset godina. voda u tom bazenu". Roberte. Automatski ureðaj u gramofonu prebaci sa Betovenove Pasto ralne na Sedmu. pukovnièe? Tra ite slugu da vas rashladi? Ne nameravam da vam dam piæe ako to tra ite. to jednostavno mo ete svesti na du nost. on zami ljeno dodade: "To jest. pretpostavljajuæi da jo u op te elite da spavate." "Znaèi da odlazi ?" Kerans zaæuta. Mi ne mo emo tek tako i dalje ostati ovde kada on bude oti ao. pukovnièe. Pukovnik i njegovi ljudi odlaze zauvek. "Dr aæu vrata z akljuèana.u stvari. reèe èvrsto. "Bea."Dobri deèko! Ja sam mislila da je ovaj gaulajter ovde mo da poku avao da te upla i svojim prièama strave. "gotovo æe prokljuèati." "Mi?" ponovi ona suvo." Pre nego to je devojka uspela da odgovori Keransu. ta poku ava da doka e ? Mo da s da izgleda zabavno poigravati se tim samoru ilaèkim impulsima. " ta je." Osmehom pozdravi Beatrisu. Rigs mirno dodade: "Te mperatura i dalje raste. Ne poku avaj da komplikuje stvari nekim konaènim emotivnim o tporom. koji ga je uporno posmatrao. uhvatiæete veoma ma lo sna." "Pa u stvari. Kerans shva ti da se mirna dvosmislenost u Rigsovom glasu kad je pitao kako biolog spava nij e odnosila na njegovu vezu sa Beatrisom. on pokaza cisternu sa teèno æu koja se isparavala i po kojoj su bili posejani insekti. "Ti zna ta ja mislim. "Pa. Uvek sam smatrala da je na a du nost da osta nemo ovde to je moguæno du e i da u tom smislu podnesemo svaku rtvu. "Ne posto ji"." Rigs se kratko nasmeja." Opazi da Rigs preko ramena pilj i u bar. "U redu. Ceo dan. gospoðice Dal. po navljao je ciklus od devet simfonija. Obièno je izgledala doterana i nego vana. "Nisam znala da postoji bilo kakva moguænost da t i ostane . p odupiruæi akom bradu nasloni mu se na kolena. neæe biti ba lako iziæi na kraj sa nekim l judskim le inarima koji su poterani na sever iz mediteranskih laguna. jeste me upla io. a sudeæi po ledenim stranicama. Kerans se obrecnu: "Pobogu. ili iguana koje tamo dole kre te po celu noæ." Kerans uze èasopis koji je bio uspravljen uz Beatrisine noge i poèe dokono da ga prelistava. ali kada odemo. a ovamo æe stiæi za dva-tri meseca. Pukovnik samo nastoji da ti pomogne . izvini se Kerans. raka ko e." Zatvarajuæi oèi. Beatrisa donese piæe iz bara i spusti se na stolièi cu kraj njegovih nogu. Neæe vam biti lako da podnesete 55 stepe ni kad vam nestane goriva za generator. verovatno je dr an u nekoj hl adnjaèi." Kerans u neprilici pogleda Rigsa. doktor e. Mislim da vi mu karci dolazite ovamo samo da loèete. Kerans je tra io odgovor za promenu raspolo en . Ili su bar". Moraæe dosta toga da se uradi za sledeæih èetrdeset osam èasova." Beatrisa prebaci svoju dugu crnu kosu preko jednog ramena. Bilo zbog anofelesa tipa X." Na ovu poslednju primedbu. Rigsov u ltimatum do ao je pomalo iznenada. Popu tam. oni neæe biti tako sme ni. "Sutra u toku dana poslaæu ovamo kuter da pokupi va e stvari. nisam oèekivao da treba da idem tako skoro." Rigs ustade. Ali ako vas pomisao na moj u liènu zainteresovanost toliko brine. gospoðice Dal. ali danas je imala umoran i zami ljen izraz. devojèina usta se nervozno skupi e." "To je interesantno. i Toskanini ustupi mesto Brunu Valteru. Kerans se zavali u stolicu i stade da posmatra helikopter kako kru i nad susednom lagunom. Veliki pojasevi ekvatorijalnih ki a kreæu na sever. Pukovnik nastavi: "Pored toga. S vremena na vreme spu tao bi se nisko nad vodu. "taj razlog naveli mom ded i kada mu je vlada konfiskovala veæinu imovine. pukovnièe. Ispusti ga na pod od zelenih ploèica. Kada oni proðu i nestane pokrivaè od oblaka. Videæemo se kasnije. gospoðice Dal. " ao mi je"." Pru i mu piæe i. "Mo da sam u stvari analizirao sebe. Beatrisa. bez prekida. ba njega br iga da li ti ostaje ili ne. izgleda da æemo svi morati da idemo odavde za koji dan. to ne bih rekao.

ubrzo po to su on i Rigs nabasali na njeno tavansko gne zdo. nadrealiste ranog XX veka. najbolje je smesta otiæi. Prva jaèa bura razbila bi je kao staru kantu. pa se preko mostiæa uputi u bazu. Kakvo pitanje! Pris eti se.ukoliko je tako." "Danas si iskren. Mora da postoji neki valjaniji razlo g." Kako se pribli avalo podne." Beatrisa ustade i ode do ivice bazena. vruæina na terasi je postajala sve neugodnija i stoga uðo e u kuæu. "Ah. Roberte. Obema rukama z abaci kosu sa èela. inaèe bi shvatio da je Eva prilièno bezvezno parèe." 3. Mi ostajemo." Ona di e pogled ka njemu dok joj je prilazio i lako se namr ti. Ali kada joj mahnu. Apartman je bio jedno od pieds a terre Piedsa Terre . Daleko moænija od Betovenove muzike. "Mo da ja i elim da odem. Ukus mu je naroèito naginjao ka eksperimentalnom i bizarnom. njenoga dede i Beatrisin dom od vremena kad su joj roditelji umrli. ni ta. ekscentrièan parajlija (Kerans nikad nije utvrdio izvore njegovog bogatstv a: kad je upitao Beatrisu. i veliki pokrovitelj ume tnosti u svojim mladim danima. dok joj se dugo gipko telo sjajilo na suncu. Dvostruke roletne propu tale su retke sunèeve zrake u onizak p rostran salon. osvetljavajuæi lelujave senke koje su munjevito promical e njegovim bezdanim dubinama. ka i mi ozbiljno . " ta j e Rigs mislio kad je rekao da neæe dobro spavati? Jutros je to pomenuo veæ drugi put. KA NOVOJ PSIHOLOGIJI Privezav i splav uz platformu za pristajanje." "To je olupina. Adam nije imao nikakvog estetskog smisla. igrala sa blaziranim kosturima u veèernjim odelima. mi ne odlazimo samo ka snije. "Betrisa. Dok je prolazio kroz zastrt otvor baci pog led preko ramena na lagunu i. Ni ta nije bitnije od os nove za poreðenje. Istina je sve to Rigs ka e. na ga do pojasa. Iznad kamina bila je ogro mna slika Delvoa. ti ne samo da si najlep a ena ovde nego si i jedina. Mnogi ljudi ih imaju. na kojoj je ena pepeljastog lica. "Poku ava da me dovede u isku enje. za trenutak ugleda Beatrisu k ako stoji uz ogradu svog balkona.ja na mraèan uvodni motiv Sedme simfonije koji je prekrivao njegovu neodluènost. Na drugom zidu jedna od fantazmagoriènih d ungli Maksa Ernsta koj e same sebe pro diru. doktore?" Narednik Makredi iziðe iz str . Kerans je nekoliko trenutaka mirno gledao u mutan uti prsten Ernstovog su nca koje se mrgodilo kroz egzotiènu vegetaciju. ubrzo posle njenog roðenja. kroz talase vruæine." Beatrisa za trenutak odvrati pogled. " ta je. Samo sam nedavno imala je dnu ili dve neobiène noæne more. ona je krto odgovorila: "Recimo da se na ao u novcu". Zadovoljenje èovekovih emotivnih potreba nije dovoljno. Rober te?" Kerans je oklevao." Kerans se isceri. odjednom svestan da je. ali jo nisam na ao odgovarajuæi razlog. "Jedan od njenih æudljivih dana. trenutak odluènog vremena protekao i poneo ga dalje sa sobom u oblast obaveze iz koje neæe moæi da se izvuèe. igrajuæi se jednom rukom runa stom gu vom æilima. slika arhajskog sun ca gorela mu je u duhu. "Shvata li da ukoliko pustimo da Rigs ode bez nas.ako bih ja odluèila da ostanem ovde. i Kerans se èesto pitao u kolikoj su se meri njegova liènost i njene èudne unutarnje dimenzije nastavile u njegovoj unuci. na pozadini av etinjskog pejza a. a rashlaðen vazduh delovao je sve e i blagotvorno. prim. ona se na svoj karakterist ièan naèin okrenu bez odgovora. Beatrisa se ispr u i na dugu bledoplavu sofu presvuèenu slonovom ko om. i mozgom mu proðe èudan oseæaj s eæanja i prepoznavanja. Bea. prev." Stavi joj ruku na èelo. "Ali zar je tak o hitno kao to Rigs tvrdi? Imamo laðu.svrati te. Mo da me one potonule lagune jednostavno podseæaju na potopljeni svet moga deti njstva u majèinoj utrobi . da li bi ti ostao? Mogao bi d a bude sa mnom u ovom stanu. Bila je odgajena pod nadzorom dede koji je bio usam ljen. Kerans uvuèe vanpalubne delo ve. opipavajuæi njegovu temperaturu kao detetu. Gotovo nema nade da se odupremo ki nim olujama i malariji. ma kako kratak i neprimetljiv . Zaboravi to.

doktore"." Kerans klimnu glavom i baci pogled po praznoj palubi. znajuæi da je baza po podne pusta. Kerans jo nije bio odluèio . Zatim se centrlanim stepeni tem spusti u arsenal i radionice sme tene u pontonu. Na nesreæu. veæ dugo je bio j edan od omiljenih projekata pukovnika Rigsa." Kerans slegnu ramenima. sem ukoliko nemate ni ta pametnije da radite. bez ikakve za tite usred oblaka komaraca. " ta je bilo sa dvostrukim mre ama koje je trebalo da postavite?" Mlatnuv i svojom vojnièkom kapom po komarcima. "I dalje ulaze". doktore. Kerans odluèi da se stalno pretvara da odlaze . prigu en udaljenom bukom helikoptera koji je kru io nad susednom lagun om. nema ta. reèe Makrediju. bilo je zavr eno samo nekoliko simboliènih komada oko Rigsove kabine. njegova neodluènost se vraæala (s tugom se pitao da li ona namerno ne poku ava da ga zbuni. traèak veselosti obasja njegovo kljunasto lice. najni oj od tri palube koje su saèinjavale bazu. i nadao se da æe uspeti da nepr imetno procunja po skladi tima i arsenalu. Tri èetvrtine brodskog korita zauzimali su dizel-motori od 2000 konjskih snaga koji su pokretali dvostruke vijke." Kerans ga ostavi netremice zagledanog u r ed metalnih otvora za vazduh i ode niz palubu. "Nije hitno. on kro èi kroz prva vrata. ali je soba za rekreaciju bila prazna. nije mu davala mira. narednièe. Ruèao je sa Beatri som." Makredi je prepredeno piljio u udaljen krov stambene zgrade. nalazile su se prostorije za posadu i kuhinja. Kad se posle deset minuta pojavio napolju i video bazu na est stotina jardi. on je sluèajno bio napu ten na jednom malom keju dok je vr io neko nepredvið eno geomagnetsko merenje. sada mu je Makredi. pa je jedva uspe o da savlada paniku na vreme i da iz signalnog pi tolja ispali hitac za pomoæ. ali po to je to znaèilo s edenje na drvenim skelama na suncu." poèe da uverava Keransa izvlaèeæi hemijsku olovku i bele nicu iz boènog d epa. "Veèeras æu narediti ljudima da se late posla. Uzdajuæi se u sreæu verujem da æe krenuti. ostali spavaju u svojim posteljama. Poku avao sam da je ubedim da se spakuje i poðe sa nama. Pandora sa sv ojim ubistvenim ustima i maðijskom kutijom elja i isku enja koja nepredvidljivo otv ara i zatvara poklopac) . Kerans pa ljivo ispita par anofeles komaraca koji su se uvukli kroz ièani z astor iza njega. preko sve ire tra ke glatke vode. popiæe ti mozak iz glave. Jo jedan za titni sloj oko ièane mre e koja opkoljava bazu. Godinu dana ranije. korisnost ovog projekta je izbledela. ali Kerans nij e bio u moguænosti da vidi da li se njegova sumnjièavost odnosi na Beatrisu ili na njega lièno. S vremena na vreme rekao bi Makredi ju neka odredi jedno odeljenje koje æe da svr i taj posao.kada se odvoji od Beatrise. kad se jednom probudila. stalno visio za petama. znao je da æe prizor kada ona stvarno bude odlazila delovati kao èudesan katalizator za emocije straha i pani ke. Ma koliko da je mrzeo bazu. Bez obzira na to da li konaèno ostaju ili ne. "Drago mi j e to vas èujem da tako govorite. jer su mu slu alice na u ima prigu ile zvuk sirene za odlaza k dok je èuèao na instrumentima u nekom starom suterenskom bunkeru. Ako ne pazi . "Èudna je ona. spreman da ga odvede stepenica ma do bolnièkog odeljenja na palubi B. pukovni kov uvek budan pas èuvar. Sada kad odlaze na sever.a arnice. osetio se kao dete zauvek rastavljeno od majke. narednièe. Na palubi C. Makredi nesigurno pogleda o ko sebe. Znam da je pukovniku veoma stalo do toga. "Dr Bodkin mi je rekao da vas pozovem èim stignete gospodine. reèe najzad neodreðeno.ali da ne bi posrtao okolo u stanju muène neizvesnosti koje bi Rigs i Bodkin ubrzo ustanovili. "Te tvrde neudate devojke. a pored turnirskog stola za stoni tenis u uglu svirao je radio sam za sebe. re i se da odla e konaèan sud sve do posled njeg moguæeg trenutka. Poruènik H ardman se od jutros ne oseæa ba najbolje. zna . Polovina posade je ili sa Rigsom ili na helikopteru. i da æe svi apstraktni razlozi za ostajanje biti brzo odbaèeni. Èim mu je izmakao iz vida. Kerans zastade slu ajuæi kripav ritam gitare. zatim tu su bile cisterne za naftu i a . Dvojica ili trojica le ala su usred tropske opr eme u kabinama. ali Makredijeva prezbiterijanska savest.svaki slobodan minut u sledeæa tri dana biæe im potreban d a poveæaju svoje zalihe i ukradu to god im bude uspelo od opreme iz skladi ta baze.

da gurne prste kroz mre u od ic e i obri e pra inu sa jedne etikete.vionsko gorivo. a radionice su za vreme poslednjih va du nih bura bile privremeno pr eme tene u dve prazne kancelarije na palubi A. Keransa ne to natera da se zaustavi.i menjao neupotrebljene metke za nove . Kao (nek akav prirodnjak) amater pravio je za sebe deskriptivne zabele ke o biljnom i ivotin jskom svetu koji se menjao. Tada primeti kako mu se u sakou opustio te ki cilindar kompasa. Tri èoveka leèena su u ambulanti od èireva koje su dobili od vruæine. Kerans klimnu glavom dese taru koji je izdavao penicilinske zavoje. Vrata su bila zatvorena. i tako onemoguæiti svaki poku aj povratka . Jedino svetlo gorelo je u stak lenoj kabini tehnièkog desetara. al i glavno odeljenje sa dvanaest kreveta bilo je prazno. ali kad je pritisnuo bravu zaèuo je nemirno pod izanje kreveta na sklapanje. ali èvrst odgovor dra Bodkina. prev. Tu no se osmehnu na besmislenost tih ma tarija i zapita se zbog èega je u ivao u njima. naðe se p red hitnijim problemima. Ostala posada upravljala se prema poruèniku. sa Keransove taèke g ledi ta.000 metara u sekundi. to je bilo oznaèeno krstom nacrtanim kredom. pored oficirskih prostorija kako bi mehanièari mogli da brzo opslu uju helikopter. Jednom godi nje podnosio je zvanièan izve taj o utro enoj m uniciji . otkaèi kompas i pusti da kazaljka poigrava i treperi. Hardman je predstavljao savr en tampon izmeðu Rigsa i Ker ansa. bio je pored Rigsa jedini zvanièno postavljeni èlan jedinice za premeravanja.45 sa pedeset metaka koj e je dobio pre tri godine.podvig. ali pomalo flegmatièan èovek tr idesetih godina. Poruènik Hardman. U jednom od svojih malobrojnih trenutaka neopreznosti pokazao je te sveske K eransu. Prsten sa podeocima bio se otkaèio i o krenuo za celih 180 stepeni. sve sa dvostrukim katancem. stariji pilot helikoptera (kojim je sada upravljao nje gov drugi pilot. ve tina. sumnjajuæi da bi mogao rukovati ikakvim oru jem èak ako bi ga i ukrao. Eksplo iv. "Ti ivi na dva nivoa. kada uðe u bolnièko odeljenje na palubi B. prim. inteligentan. bazu i stanicu za ispitivanje u susednu lagunu. a do pre tri meseca slu io je kao Rigsov zamenik i glavni operativni oficir. primenjujuæi sistem klasifikacije koji je sam izmisl io. potopiti jednu poslovnu zgradu u i zlazni zaton posle Rigsovog odlaska.bio bi to sjajan tur d fo rs Tour de force . Zami ljajuæi sebe kako svom te inom pritiskuje ruèice mehanizma za paljenje i izbacuje Rigsa. odjednom stade i umiri se kraj ograde. on se naglo povukao u sebe. Prolazio je pored kabine kad svetl ost kroz vrata pade na pra njave etikete na nizu metalnih kutija ispod jednog radn og stola.n alakti se na sto igrajuæi se odsutno mesinganim kompasom od èetiri inèa u preèni ku koji je tu bio ostavljen radi opravke. Prve dve godine. on se mirno dr ao po strani od ostalih èlanova jedinice. Krupan. 'Ciklo-trimetilen-trinit ramin: brzina oslobaðanja gasa . Ker ans obrisa zamrljane oznake kredom.' Razmi ljajuæi o eventualnoj primeni eksploziva . a potom zavlada muèna ti ina. a Kerans hitro gurnu kompas u d ep svoga sakoa. Trenutak s e zami ljeno zablenu u njega. Iza av i i z arsenala poèe se penjati stepeni tem. ali kad mu je Kerans sa puno takta rekao da je klasifikacija zbrkana. U fi joci u stanici za ispitivanje nalazio se jedan 'kolt' 0. promrmlja sam za sebe. Jo misleæi na eksploziv i na moguænost da ukrade detonatore i fitilj. bilo dobro zbog toga to se u grupi nikad nije razvilo ono oseæanje sreæne ." Pet minuta kasnije. zatim prgavo mumlanje pacijenta i miran. a to je. Jedan mornar proðe palubom C. ali nikada nije poku ao da puca iz pi tolja. Arsenal je bio zatvoren kad je Kerans u ao. narednik Deili).mada ni ta nije bivalo ispaljeno . "Pazi Keranse". i proðe u malo odeljenje sa jednim kre vetom na desnoj strani palube. Ovaj drugi nastavi jo malo svoj tihi ujednaèeni monolog koji je bio prekidan drhtavim protestima. Prstima opipa formulu.8. i on je nehajno doticao te ke pre dmete. zatim podi e kompas i odmeri ga u ruci. Kerans pogleda unaokolo po te kim drvenim stolovi ma i ormanima u kojima su bili karabini i automati. Èeliène ipke provuèene kroz b ranike obaraèa zakljuèavale su oru je u navlakama. pa ljivo pregleda tamnozelene kutije sa municijom naslagane uza zid ispod ormana. Izlazeæi.

Bodkin je Hardmanovu bolest shvatio ozbiljnije. izgledalo je da stvara ogromnu toplotu. "Ovo je gubljenje vremena. Zaèudo. name tajuæi nazublj eno paraboloidno ogledalo oko jedne jedine spirale. ali oèi su mu bile prikovane za elektriènu grejalicu. Projektovan parabolièn im ogledalom. prelistavao stare sveske i prevlaèio prstima. Bodkin ustade. Uprkos v ruæini. Kerans je prepoznao iste simptome ko je je osetio na sebi: ubrzano stupanje u sopstvenu 'prelaznu zonu' pa je ostavio poruènika na miru. kao slep èovek koji èita Brajevu azbuku. meðutim. Kerans gurnu vrata i tiho uðe u zamraèenu sobu. korist .povezanosti koje bi jedan pristupaèniji zamenik glavnokomandujuæeg mogao da im u lije i koje bi ivot ubrzo uèinilo nepodno ljivim. zar ne? " Hardman sle e ramenima praveæi se da je neobave ten. oseti da je njemu bilo drago da uèestvuje u eksperimentu. doktore. a Bodkinu rekao neka ga povremeno obilazi. Ror ahov test liènosti i inteligencije zasnovan na subjektovom tumaèenju niza mrlja od ma stila. Vezan za svoju kab inu gotovo celu nedelju. potpuno se povukao u sopstveni svet. Vazduh koji je ventilator ubacivao nikada nije imao vi e od dvadeset st epeni ispod temperature lagune. zastade kraj ventilatora u uglu kad Bodkin di e ruku prema njemu da ga upozori. koji se nalazio iznad ogledala kod lavaboa. On ne to brzo zabel e i u jednu svesku zatim iskljuèi grejalicu i upali sijalicu pored kreveta. Mislim da je poslednja ploèa najvi e izazivala seæanja. leðima okrenut vatr i. a njegove iroke grudi i ramena ispun javali su naslon postelje. Ali Keran s i pored toga. Bodkin je ne samo iskljuèio ovaj ureðaj nego je u prikljuèak za elektriènu ma inu za brijanje. prev. prim. veæ je vladala ravnodu n ost prema tome da li neko uop te uèestvuje ili ne. ukljuèio jednu malu elektriènu grejalicu. i Kerans za samo nekoliko sekundi oseti kako mu se znoj skuplj a na vratu. Mada jedva ne to jaèa od nekol iko vati. poèeli su da preovlaðuju turobniji elementi u Hardmanovoj liènosti. U poslednje vreme. Jo je imao na sebi svoj beli pamuèni aket na kome su se videle dve velike mrlje od znoja spojene meðu lopaticama. Sa portabl-gramofona na podu kraj Bodkinovih nogu dolazilo je slabaèko g rebanje. u stanici za ispitivanje. ureðaj za klimatizaciju bio je iskljuèen. i Kerans u mutnoj crvenoj svetlosti vide kako mu se vlaga kruni sa glave kao kapi olova usijanog do beline. na njegovom licu i golim grudima gotovo da nije bilo znoja. Lagano vrteæi glavom. Kad bi on organizovao ko arka ku utakmicu ili regatu u laguni nije bilo divljenja. gde se zamena prihvatala kao potpuno ravnopravan èlan posade u rok u od pet minuta. jedna ploèa od tri inèa okretala se na svom postolju. Labavi. u velikoj meri su odra avali Hardmanov temperament. stavi gramofon na svoju stolicu i omota slu alice oko kutij e. Kerans se priseti kako je pravio tu grejalicu u laboratoriji." Potom nezgrapno smesti svoje te ke udove u uzani krevet. Hardman se mlitavo oslanjao o lakat. meðutim. Poremeæaj nije bilo te ko ustanoviti. Mehanièki izazvan i glavom pikapa. mo ete ih tumaèiti k ako god hoæete. Dva meseca ranije alio se Keransu na povremenu nesanicu Kerans ga je èesto posmatrao iz stana Beatrise Dal kako dugo posle ponoæi stoji na meseèini kraj helikoptera na krovu baze. krug jake crvene svetlosti od tri stope u preèniku pokrivao je zid kabine. delimièno uspostavljeni o dnosi u bazi. a ureðaj za klimatizaciju obièno je odr avao u sob i stalnu temperaturu od 25 stepeni. i gde nikog nije bilo briga da li je on tu bio dva dana ili dve godine. bljujuæi jaru u malu sobu kao usta visoke peæi. zagledan u tihu lagunu . na Keransovo iznenaðenje. Bodkin je sedeo na metalnoj stolici bez naslona. Na prozorima su bili navuè eni spoljni zastori i. preko stakl enih vitrina sa ono nekoliko nabodenih leptirova i d inovskih noænih kukaca. Hardman skide slu alice i pru i ih Bodkinu. a u arenost gr ejalice koja se gasila gledao je kao da ne eli da vidi njeno i èezavanje. Te ploèe su lude. Njegovo uzano lice sa krupnim vilicama bilo je okrenuto Keran su.u nekoj vrsti slu nog Ror ahovog testa. poruènièe . do Keransa dopre e gotovo neuhvatljivi zvuci dubokog sporog dobov anja i izgubi e se kad se ploèa zavr i i Bodkin iskljuèi gramofon.a potom je iskoristio jedan napad malarije da bi se izvukao od letenja. oèigledno se opiruæi u sebi da pristane na saradnju s Bodkinom i uèini ma i najmanji ustupak. a Hardmanova glava je bila u centru kao u ogromnom sjajnom oreolu. velikim rukama dr ao je gajtane slu alica koje su mu bile prièvr æene na u ima. "Mo da je stvar u tome.

do k su im se grubi metalni produ eci od kazaljki preplitali kao dva pauka u borbi. "Ponekad mislim da stalno imam snove. to nije bila posledica neodluènosti. Bodkin se poèe iska ljavati . Isprièaæu ti o tome kad s e vratimo u stanicu. U stvari. a zatim naglo poèe govoriti o opasnosti od promaje koju stvara ventilator." Spolja se zaèu potmula zvek a metalnog èamca koji je udarao o trup broda dok su ga podizali u adima. i osetio je da s lobodnije di e. Shva ti da je ono namerno rekao Hardmanu. neki l judi su tvrdili da svest nije ni ta drugo do posebna vrsta citoplazmiène kome. ozlojeðen zbog svoj e sve manje vlasti nad sopstvenim motivima. poruènièe. veruj mi. zlovoljno reèe Hardman. Sada". èineæi ga sliènim kakvom otrcanom nadrilekaru. "Ali bojim se da nije sugerisala konkretn u sliku. Ne bi trebalo da bude mnogo te ko. i poèe mahinalno okretat i listove. ravnomernim tonom. ma odakle poticala. Bez tr unke sumnje upozorio je Hardmana saop tavajuæi mu da bez obzira na zadatke koje tr eba da izvr i. iz dana u dan je i la po uz anom zategnutom konopcu od hiljadu ogranièenja i predostro nosti. "Mislim da s te suvi e veliki optimista. to ti je taman dovoljno da se odmori pr e nego to sa stepenice podsvesti sklizne u dobok san.eæi ga u sopstvene svrhe. kao èelièna o trica koja udara o stub ograde i otkriva njegove ile. Element grubog s amopouzdanja bio je kod Hardmana jaèi nego ikada. ali po ruènik o tro pogleda gore u njega i spusti svoju svesku. Ali mi moramo usvojit i empirijski pristup. Kerans razdra eno pogleda na alarmnu napravu na stolu. da se kapaciteti centralnog nervnog sistema razvijaju i pro iruju ivotom u snu isto ta ko potpuno kao i za vreme onoga to nazivamo budnim stanjem. Bodkin se lupkao po licu utom svilenom maramicom posmatrajuæi Hardmana za mi ljeno. Ker ans i Hardman uporno su posmatrali jedan drugoga nekoliko trenutaka. Kerans priðe prozoru okrenuv i leða onoj dvojici. on reèe Hardmanu: "Ne zaboravite s . poruènièe. Oni æe te buditi svakih dvadeset minuta. Ljut na samog sebe." Govorio je opu tenim. Keranse?" Kerans potvrdi. svoj botanièki dnevnik. Mo da ih svi imamo. Zar se ne sla e . jer se podsvesno nadao da æe izmamiti ba ona kav odgovor. ali spreman da mu popust i za trenutak. i skrivali n jegovu o tru i nemirnu inteligenciju. Najpre besmislena kraða kompasa. Temperatura u kabini poèela je da pada. mislim da æe svako od nas osetiti znatno pobolj anje. Njegov prljav pamuèni aket i nemarna odeæa zajedno sa podbulom ko om boje k inina zavaravali su. èineæi njegovu dugu vilicu sliènu fenjeru. sve to treba da èini jeste to da posle svakog dvanaestoèasovnog ciklusa ponovo dotera oba zvonceta . " odr avaj ovo da radi dokle god mo e . "Mo da"." Uze pohaban zeleni dosije. Od sada pa za tri dana kad krene mo.njegova veza s a Beatrisom Dal.poru ènik Hardman i ja smo izvodili jedan mali eksperiment." Mahnu Keransu. uprkos umoru koji mu je isu io ko u o ko oèiju i usta.potpuna i objektivna sv est o motivima koji stoje iza njegovih postupaka. Roberte. On dodade : "Atmosfera u ovim lagunama prilièno razdra uje. doktore. to treba da se zavr i u roku od tri dana. Kerans shvati da je slabost. pa ljivo pogledav i koliko je s ati na satovima kraj kreveta. izvini to je ovako toplo . jedva dotakla samu sr èovekovog ja. a onda poru ènik kratko za sebe klimnu glavom i nastavi da èita. probati sva moguæna sredstva. u svakom trenutku dana. bez obzira na sve unutarnje perspektive koje treba da svede na zaje dnièku i u. iskovana od toliko suprotnih strasti. Ma koliko njegovi nedostaci bili raznovrsni ranije j e uvek verovao da ih nadoknaðuje jedna znaèajna vrlina ." Hardman se sumnjièavo nasme i baciv i kratak pogled na Keransa. "I promena klime æe verovatno pomoæi. a s ada ova neopravdana sabota a. Ako bude imao sreæe. U zakasnelom poku aju da popravi stvar. "Uði. nego unutra njeg otpo ra da uop te ne to èini tamo gde potpuna samosvest nije bila moguæa . on pokaza na neku èudnu napravu na stoèiæu kraj krev eta koja je na izgled predstavljala dva budilnika prièvr æena zadnjim stranama. a vrlo dobro je znao zbog èega je Bodkin zadr ao vest za sebe." Pretpostavljao je da su Hardmanu rekli o njihovom skorom odlasku. vi e neæe biti snova. "Mo da si u pravu." Bodkin se osmehnu svestan Hardmanovog opiranja. "Ne izvinjavaj se. U stvari hoæete da ka ete da ih neæu biti svest an. ovo nam je bila najvredni ja seansa do sada. Ako je ponekad bio sklon nepot rebnim odugovlaèenjima.

pogoðen sam.at. ali su za tren o ka bili suvi. oni siðo e na kej i pope e se na Keransov splav. Ovde-onde. sve do k nekoliko irokih kru nih poteza olovkom nije iskljuèilo sve drugo sem jednog ili d va ekolo ka pravca. Ne elim da se me am. "Izgleda da nije delovalo tako na tebe. skvrèene i izgorele od sunca pre nego to su mogle da stignu do ograde ok o laboratorije. Preko krova je i ao m ali most na kome su bili sme teni instrumenti za merenje temperature i vla nosti. "To je slo ena situaci ja. kao kakva pra njav a zidna slika. onda ga zate e i poprska ih po ramenima. Na donjoj palubi bila je laboratorija. a gusta masa sargaskih trava puna otpadaka uvlaèila ih je u sebe kada bi stigle do uzanog keja. do sada odnos kolega koji imaju potpuno poverenje jedan u drugoga. Uðo e u sve u tamu laboratorije i poseda e za svoje stolove ispod polukruga iz bledelih grafikona koji su dopirali do tavanice iza podijuma i. ali ta to vas dvojica u s tvari izvodite . na gornjo j prostorije dvojice biologa." Bodkin sle e ramenima kao da to i nema nekog znaèaja. Nisam z nao da to krijete od Hardmana. gledali dole na kr od stolova i ormana. Kerans poèe: " ao mi je to mi je izletelo ono da idemo za tri dana. Alane. prev. sunce je ispunjavalo neb o i pretvaralo ga u ogromnu buktinju. ali oni na desnoj strani stanjivali su se progresivno. Za to bi Hardmanove reakcije bile drukèije?" Kerans se nasmeja. bili su puni detaljnih podataka sa precizno oznaèe nom mre om strelica. primoravajuæi ih da spu taju pogled na linij u vode. ali prodornim pogledom kojim je gledao Hardmana. Dvospratni rezervoar od oko pedeset stopa u preèniku. Bodkin tiho opsova. ti izgled a prilièno neuzdrman. Roberte. polako oticale i talo ile se kao naplavljeni raskv a eni otpaci. po to sam Hardmana manje-vi e stavio tebi na du u. potom ot vorio gramofon i skinuo ploèu s postolja. Mnoge kartonske etikete iskoèile su iz svojih prièvr æivaèa i trè ale u vazduh kao ploèe sa trupa napu tenog broda usidrenog u svom poslednjem prist ani tu i pokrivenog urezanim gnomskim i besmislenim zapisima. Po to sam uèinio nekoliko koraka da je razmrsim. heliko pter im zaurla nad glavama i spusti se. udar vazduha zatrese bazu i potopi u e u v odu. poruènièe! Kad bih bio na va em mestu navio bih zvono tako da neprekidno zvoni . Bodkin je sedeo izmeðu pramaca dr eæi gramofon meðu kolenima kao ta nu. "Tu e. soba sa kartama i kancelarije. Touche . p . iz prve godine njihovog rada. Gu ve osu enih l ijana i crvene morske travuljine nahvatale su se po ploèama pontona zalivenim bi tumenom. Roberte. Njegovo bucmasto lice pokri veno neurednom sivom èekinjom izgledalo je napregnuto i zami ljeno dok je ispitiva o okolni prsten polupotopljenih zgrada kao kakav umoran sitni trgovac koji se pr ovozi lukom po hiljaditi put. Mada je veæ odavno bilo pro lo èetiri sata. stanica za ispitiv anje bila je te ka dvadeset tona. Kerans je lagano vukao splav du gornjeg kabla koji je bio razapet izmeðu baze i stanice za ispitivanje. Grafikoni sa leve strane. i mirkao na sjajnom suncu koje je t reperelo na uznemirenoj povr ini ustajale zelene vode. Sem ukoliko se jako ne varam." Bodkin spusti naoèare na vrh nosa i sumnjièavo pogleda Keransa. za merenje padavina. videli bi b ezbrojne odsjaje sunca kako u nepreglednim vatrenim zavesama prolaze povr inom kao rasplamsale ploèaste oèi d inovskih insekata. prim. u velikim zidovima od stakla na okolnim zgradama. i Kerans shvati da je nj ihov odnos. nisam hteo da uvodim jo jedan èvor. Ali Bodkin se udobno smestio iza gomile kutija na svom stolu." Po to iziðo e iz bolnièkog odeljenja." "Ali za to da mu se ne ka e?" navali Kerans u skrivenoj nadi da æe se oslobo diti svog lakog oseæanja krivice. Kerans je èekao da Bodkin pru i neko obja njenje svojih èudnih eksperimenata sa H ardmanom. "Verovatno bi ga saznanje o moguænosti odlaska pokrenulo iz letargije. zami ljeno je vrteæi u rukama. Lenjo prevlaèeèi prstom preko velikog brojèanika kompasa u pra ini na stol u. Dok su se primicali stanici za ispitivanje.èemu ta elektrièna grejalica i budilnici?" Bodkin spusti gramofonsku ploèu u stalak sa minijaturnim ploèama na poli ci iza sebe. Podigao je pogled prema Keransu i nekoliko trenutaka ga posmatrao b lagim. kao i instrumenti za merenje stepena radijacije. Suvi e umoran da upali motor.

Svuda ista lavina nazad u pro lost . Zar to ne bi bio samo lamarkizam Lamark izam . Kerans reèe: "Ti se znaèi boji da poveæana temperatura i radijacije ne pokreæu u na im mozgovma slièno UMO?" . prim. ako bi morao da rezimira poslednje tri godine rada jedni m jedinim zakljuèkom. u stvari da se isuvi e dobro seæamo ovih moèvara i laguna? Ma koliko da je svesno mi ljenje selektivno. da smo sve ovo veæ videli. Po to je tako poæutao." "Taèno. a ovaj na mali roðak da postane najvi a forma ivota na planeti.ostao pre odnos posmatraèa i subjekta. Bodkin ustade i pokaza tri reda laboratorijskih stolova. prim. videli bukvalno desetine hiljada novih biljnih varijeteta. "Rado æu se ovde pokloniti. Roberte. prev. matori.da æe se Homo Sapiens pretvoriti u Kromanjonca i Javanskog èoveka." Opipavajuæi mesingani kompas koji mu je istezao d ep. " Vide da Bodkin oèekuje ozbiljan odgovor. svakako. i Èovek. prev . biljni i ivotinjski svet na e planete poèinje opet da uzima oblike koje je imao poslednji put kada su takvi uslovi postojali ." Bodkin se nasloni na jedan sto i pru i pregr t kikirik ija malom marmozetu koji je bio zatvoren u prepravljenoj 'kapeli' 'Kapela' . a koprene pare vukle su se nad vodom poput d inov ske sablasti. utonula u u asnu vrelinu. Da li se to menja samo spoljni pejz a ? Koliko smo puta svi mi u poslednje vreme imali oseæaj de a vi. za rad sa otrovnim supstancama.grubo uzev u periodu trijasa. obuæi æemo se za veèeru. pretrpanih viva rijumima i teglama sa primercima iznad kojih su bili prikaèeni listovi iz sveske . a Kerans se nehotice zakikota. Svuda se odvijao ist i proces: bezbrojnim mutacijama. ispust sa gornje p alube skrivao je sve sem uzane trake jake sunèeve svetlosti. Ni ta ne tr aje toliko dugo kao strah. mada smo pa ljivo zabele ili put unazad tolikih biljaka i ivotinja. ali su zadr ali nesmanjenu snagu. veæina biolo kih uspomena je neprijatna. moglo bi se jedn ostavno reæi da kao odgovor na porast temperature. uhvatio me je sada tamo sa algama i nautiloidima. ti i ja smo. starih doslovno milione godina. "Mada bi Homo Sapiens oèigledno posle dve ili tri stotine miliona godina mogao i da izumre.aèica vodozemaca. teorija organskog razvoja prema kojoj su se vrste razvile nasleðivanjem osobina to su ih pojedini stekli po d uticajem sredine. prev.èak ga i silueta od hartije iznad ka veza natera da izbezumljeno tra i zaklon. "Ali ja stvarno mislim na ne to drugo. ali potpun o bezrazlo nu mr nju prema paucima za koje se zna da je samo jedna vrsta ujedala? Il i isto tako iznenaðujuæu .deo laboratorije sa dobrom ventilacijom. Roberte." Izvuèe svilenu maramicu iz d e pa i hitro je zavitla prema marmozetu koji se upla eno tr e. Alane. koji su kroz hiljade generacija bili uspavani. Deja vu . Ali ta bi ti hteo d a ka e . U sebi pomisli: ugursuz. Ne ka em to. zatim neusiljeno odmahnu rukom. Laguna je le ala bez pokreta.po francuskom prirodnjaku Lamarku (1744-1829).ne to to j e veæ viðeno. kako bi ti to uèinio?" Kerans je oklevao. A kako inaèe mo e objasniti op tu. "Ka i mi. zab oravili najva nije stvorenje na ovoj planeti. predstavlja odjeke opasnosti i straha. Predstava jastrebove siluete koju nasl eðuje poljski pacov jeste klasièan primer . Èud no je da smo. biolo ki proces ne mo e se potpuno okrenuti unazad." Bodkin poèe da hoda izmeðu stolova. Bodkin skrenu pogled na grafikone programa. i najza d u Sinantropa? Nije verovatno.mr nju prema z mijama i gmizavcima? Prosto tako to svi mi u sebi nosimo potisnuto seæanje na vre me kad su d inovski pauci donosili smrt i kad su gmizavci bili dominantna forma ivo ta na planeti. "Ne bi bilo suvi e te ko.i to u toliko j meri da ono nekoliko slo enih organizama koji su uspeli da nepromenjeni zadr e upo ri te na padini izgleda izrazito nenormalno . "Ako se mi vraæamo u d un glu. pa sredi misli. "Tokom poslednje tri godine . prim. "Pa.s obzirom na njihovu srazmernu retkost . u obrnutom smislu?" "Sla em se. organizmi su se potpuno menjali da bi se prilag odili opstanku u novoj sredini." Priðe jednom prozoru i zagleda se kroz zastor od mre e. vla nosti i radijacije. ptice. ispitali ne to oko pet hiljada vrsta u ivotinjskom carstvu. sledeæi put pustiæe mi svoje ploèe. Svuda u prirodi vide se dokazi uroðenih mehanizama os lobaðanja." Kerans se nasmeja. Meðuti m.

izmeðu paleozoika i trijas a. ma kako nebulozna. od malog mozga kroz medulu u kièmenu mo dinu. gledajuæi Rigsa kako trupka po keju. jeste velika zona prelaza izmeðu riba koje di u na krge i vodozemaca koji udi u vazduh respiratornim rebarnim konstrukcijama. mogao prepoznati. ja sam ubeðen da mi. a na i krvotoci su pritoke velikog mora njegovog sveukupnog seæanja. To su najstarija seæanja na Zemlji.od encima koji upravljaju ciklusom ugljen-dioksida do organizacije brahijalnog pleksusa i nerv nih puteva piramidalnih æelija u centru mozga. Meðutim. pa Kerans pretpostavi da se spremaju da prevuku stanicu do baze. "za to n . prev. Slu a juæi kao iz daljine Bodkinov spokojan i miran glas. odiseja fetusa koji raste predstavlja sa eto ponavljanje celokupn e istorije evolucije. jedinicu neuronskog vremena. sa istim dru tvenim i p orodiènim odnosima." Uze jednu ploèu sa stalka . kao to æe nadiranje vode i sve vi a temperatura pokazati kada stignu do t akozvanih polarnih utvrðenja. Kerans priðe prozo ru i stade da gleda kako èamac za iskrcavanje kru i oko baze smanjujuæi luk. Kratak raspon ivota pojedinc a zavarava. bujica plime æe nas bespomoæn e odvuæi unazad kao otpatke koji plivaju po povr ini.i odbaciti ga kao metabiolo ku fa ntaziju.. veæ potpuna preorijentacija liènosti. i otkrivamo praiskonsk e tabue i podsticaje koji su vekovima bili uspavani. ponov o ulazimo u amnionski stadijum i kreæemo se unatrag kroz spinalni i arheopsihièk i period. seæajuæi se u svojoj podsvesti pejza a svih epoha. Va niji zadatak od uno enja luka i laguna spoljnog pej za a u mape bio je da se upi u avetinjske delte i sjajne obale potopljenih neuronski h kontinenata.naime da æe se unutar novih perimetara. a njegov centralni nervi sistem oznaèava ifrovanu vremensku skalu na kojoj svaki neuronski èvor i svaki kièmeni pr ljen predstavljaju simboli ènu stanicu. Roberte." "Ako ne zaboravi da ih stalno navija". Preæutna pretpostavka Dir ekcije UN . Bodkinova razmi ljanja. Svaki od nas je star koliko i celo biolo ko carstvo. ali poslednjih nekoliko dana mnogo je manje uznemiren. svaki je rezultat hiljade odluka donetih pred iznenadnom fiziko-hemijskom krizom. Nekoliko puta je pokazao palicom na stanicu za ispitivanje. ba ona ista taèka na kojoj mi sada stojimo na obalama ove lagune. tako smo mi sada baèeni nazad u arheopsihièku pro lost. ali je vredelo. Na primer. ne zadr avajuæi nikakvu svesnu kontrolu. Seæao se potmulog dobovanja koje je gramofon emitovao u Hardmanovoj kabini i èudnog pr izvuka koji je to dobovanje imalo. i njegova nova psihologija Neuronike pru ali su verodostojnije obja njenje metamorfoz e koja se odigrava u njegovom umu od bilo èega drugog.mo da æe to uèiniti budilnici. svoj jedinstven biljni i ivotinjski svet koji bi svako kao ka kav putnik u Velsovom vremeplovu. Ako ovim pokopanim fantomima dozvol imo da nam postanu gospodari kad se ponovo pojave." Bodkin se vrati do svog stola i preðe rukom preko stalka sa ploèama. pa je odgurnu neodluènim pokretom. ivot nastaviti u velikoj meri isto kao i pre. izmeðu D-12 i L-1.recimo 'Neuronikom' da bude kraæe .materi èna."Ne u mozgu. Napolju u laguni prozuja Rigsov kuter. Ispraviv i noge. "Alane". Samo to ovo nije ivopisno puto vanje. èini se kao da ih prihvata i dopu ta da bude odnesen unazad. prim. ifre vremena ko je se nose u svakom hromozomu i genu. od kojih svaka ima od reðen geolo ki teren. Za posednje tri nedelje gotovo je izludeo od snova. Mo da je uobra enje bilo bli e istini nego to on zam i lja? Bodkin nastavi: "Ako hoæe . opisanih kao Arktièki i Anta rktièki krug. to znaèi da silazi nazad u ne uronsku pro lost. "Danas posle podne sam mo da rizikovao sa Har dmanom kad sam upotrebio grejalicu da bih imitirao sunce i podigao temperaturu n a preko 50 stepeni. bliski odlazak ga nije potresao. Ali iz nekog razl oga. to bi mogao nazvati 'Psihologijom totalnih ekv ivalenata' . uglavnom istim ambicijama i zadovoljstvima . taèka susreta izmeðu dorzalnih i lumbalnih kièmenih p r ljenova. vraæajuæi se kroz geofizièko vreme. Rigs odr a nezvaniènu konferenciju sa Makredijem preko m ostiæa za prelaz. Ba kao to psihoanaliza rekonstrui e originalnu situaciju u kojoj je do lo do traume da bi oslobodila potisnutu materi ju. Uterina Uterina (lat) . Radi njega samog elim da ga to du e odr im budnim . Kako dalje silazi centralnim nervnim si stemom. upita preko ramena. Kerans se zabavljao mi lju da red paralelnih crnih ploèa predstavlja model neurofonskog kièmenog stuba.. primeti Kerans mirno. Svaki korak koji smo napravili u svojoj ev oluciji predstavlja miljokaz u koji su urezana organska seæanja . Dok j e èamac pristajao uz kej.bila je oèigled no varka.

zavalj en u platnenu stolicu.e pripremi izve taj za Berd? Mislim da bi trebalo da ih obavesti . prak tièno neupotrebljivih za jelo. Kerans je èuo njegov spori te ak korak kako odjeku je stepeni tem i gubi se u kabini. pehar koji je Isus H ristos upotrebio za vreme Tajne veèere i u koji je Josif iz Arimateje pokupio po slednje kapi krvi razapetog Hrista. Kerans je raèunao da æe ih odr ati ta prostrana hladnjaèa sa svojim zalihama pat d foa gra Pate de foie gras . i da bi sebi u tedeo nepotrebna putovanja do baze i natrag. Posle noæi dubokog sna bez snova. 4.obavezna. Uvek postoji moguæ nost da. Rezervoari dizel-ulja u 'Ricu' h vatali su jedva ne to vi e od 500 galona. to æe za njega verovatno zn aèiti sitno poni avanje i priznanje kraðe. MAGISTRALE SUNCA Sledeæeg dana. prim. Da bi olak ao osoblju u skladi tima. nji uæi ga meðu dlanovima. Italija nska sportska odeæa sada je jedva bila d riger. De rigueur . Kerans se vrati svome stolu i sede. umoran korak èoveka isuvi e starog. isuvi e iskusno g da bi ga se ticalo slu aju li se njegova upozorenja ili ne. Kompas je normalno bio postavljen u jednom od velikih motorni h èamaca. pa ljivo okrenu mehanizam u njegovom vazd u nom prostoru. on ga okrenu prema sebi i. prev. Kerans je oseæao unura nji otp or prema preduzimanju bilo kakvih sistematskih mera predostro nosti. to je predstavljalo minimalan ustupak Rigsovim pripremama za odlazak. Èim baza i njena radionica odu. beskrajno duboka i nepomièna kao ogromno vrelo æilibara. a crna laguna nasuprot njemu. meko tumaranje marmozeta. Poku avao je da shvati zbog èega ga je uzeo iz arsenala. pre v. Nebo nad njim bilo je ivo i i arano kao mramor. prim. Zastav i kod stola da bi pre ao prstima preko mesinganog kompasa koji je sve tlucao u tami apartmana. i njegov nestanak æe ubrzo biti prijavljen. Kerans je u apartmanu nagomilao zalihe hrane za mesec dana un apred. Zgrade pokrivene drveæem koje su se pomaljale po njenoj ivici izgledale su stare milione godina. utonu u trenutno sanjarenje u kome je njegova celokupna svest bila usredsreðena na krajnju taèku koju je kazaljka dodirivala. bilo mu je potrebno i beskrajno mnogo manjih stvarèica i rezervnih delova . ali je u najboljem sluèaju bilo hrane jedva za tri meseca. prim. Gral . dovoljno za rad sistema za rashlaðivanje z . Onda je proveo jedan èas na balkonu. Gorivo je stvaralo ozbiljnije probleme.po srednjovekovnoj legendi. Mada je prihvatio verovatnoæu da æe ostati. sem ukoliko se ne dopune poslasticama koje su èuv ali duboko zamrznute kod Beatrise. dok se sunèeva sv etlost razlivala nad tamnom vodom kupajuæi njegovo mr avo telo boje abonosa. otkucaji nekakvog br ojaèa. Posle toga moraæe da ive od onoga to im daje zemlja i da svoj jelov nik preorijenti u na supu od drveæa i niclu od iguane.pa teta od gu èije d i gerice. nesigurnu.. Zatvarajuæi kompas u kutiju. a neæe biti narednika-tehnièara pri ruci da ih otklo ni. nestao je poruènik Hardman. on æe odmah biti optereæen sve veæom gomilom sitnih glavobolja. na zbrkanu. kripa naprave koja se obræe mereæi fototropizam neke puzavice. Kerans natenane pregleda kompas. kao izbaèene uvi s iz Zemljine magme nekom velikom prirodnom kataklizmom. zatim izravna iglu sa skalom. balsamovane u bezmernim intervalima vremena koje je proteklo dok su one bile unutra. i samo bi izazvao pukovnikovo podozrenje ako bi ga videli kako okolo paradira u ansamblu pastelne boje sa oznakom 'Rica'.od novog cifarnika za sat do potpuno nove instalacije za osvetljenje u apartmanu. Kerans uðe u spavaæu sobu i presvuèe se u uniformu za v e be. Iz d epa na sakou izvuèe kompas i stav i ga ispred sebe. prev. Pored zaliha goriva i hrane. ali èudesno moænu viziju iskazanu idejom 'Jug'. Kerans je ran o ustao i doruèkovao pre sedam sati. ne primeæujuæi. u belim kratkim pantalonama od lateksa. i file minjona. iz razloga koje æe Kerans tek mnogo kasnije potpuno shvat iti. sa svom njenom uspavanom maðijom i hipnotiè kom snagom to je izbijala iz mesingane kutije u njegovim rukama poput opojnih par a nekog sablasnog grala. Prigu eni glasovi laboratorije èinili s u tihu pozadinu njegovim mislima.. Ta hrana se sastojala uglavnom od kondenzovanog mleka i mesa za u inu. za koje je tokom prethodnih est meseci zavisio od dare ljivosti puk ovnika Rigsa." Ali Bodkin je bio oti ao.

ma kako bio m aju an. . prev. Kerans spazi Beatrisu kako se tiho kreæe. a krma je potonula pod te inom dva velika Krajzlerova motora.u toku mesec dana. nat ovarene opremom i nasukane na pogodan sprud . Kroz zastore. bez obzira na gorivo koje æe generator uzalud potro iti. oni prhnu e kao duho vi pred danom koji se raða.tamo i nazad izmeðu 'Rica' i Beatrisi ne lagune . zapljuskujuæi unutra nje z idove. Nekoliko ljiljaka visilo je u senci pod odvodnim kanalo m iznad prozora Beatrisine spavaæe sobe.namerno ostavljanje samog sebe bez pomoæi karake Karaka . on ostavi termostat kao i obièno na 25 stepeni. generator nekoliko puta nij e uspeo da odmah reaguje na termostat. Pre ili posle. ali kad je upalio motor i provezao splav kroz hladne ljigave ta lase prema rukavcu koji vodi u susednu lagunu. ovaj obrnuti krusoizam . Da ne bi privukao pa nju ponovnim paljenjem motora. Izgledala je umorna i poti tena. Kad je gurnuo stakle na vrata. preselio se u salon i podigao temperaturu sredine do 30 stepeni. ali kad Kerans sede. Rezervoar kod spoljnog motora splava primao je tri galona. sa podignutim veslom da bi odgurnuo deset stopa dugaèke vlati gigantskog rastaviæa koji je umakao svoje li æe u vodu na ulazu u za ton. jedna termalna oluja æe dohvatiti brod i zauvek ga usidriti pede set stopa duboko u nekoj potopljenoj ulici. mogao bi sa malo sreæe da udv ostruèi trajanje ulja. pod za titnim baldahinom stoglave kobre ve ènosti. Dok se r astojanje izmeðu njih dve smanjivalo.izazivao je kod Keransa veoma malu zabrinutost. osvetljavajuæi ute morske konjice i plave trozupce koji su ukra avali njegovo dno. veæ davno su do poslednje kapi iscrple izbeglice koje su se tokom po slednjih trideset godina u talasima kretale ka severu u laðicama i motornim èamc ima. Sunce je veæ poèin jalo da ispunjava bazen. Tu je milion godin a najkraæa jedinica sa kojom se raèuna. Reèeno simboliènim jezikom Bodkinove shem e. on vide da je patio oko bazena pust. Beatrisin motorni brodiæ kripao je bolno u svom sidri tu. opiruæi se da uè ini i nominalan ustupak opasnostima koje ga èekaju posle Rigsovog odlaska. a problemi ishrane i odevanja postaju is to tako irelevantni kao to bi bili za budistièkog usamljenika koji u pozi lotosa razmi lja pred praznom zdelom za pirinaè. a talasi od stanice za ispitivanje udarali su o pramce spl ava i navaljivali kroz otvorene prozore s desne strane. temperatura je bila preko 35 stepeni i ve rovatno je to bio razlog Beatrisine letargije i nezainteresovanosti. on æe tada napustiti konvencionalne procene vremena u odnosu na sopstvene fiz ièke potrebe i stupiti u svet totalnog. a posle pet minu ta ona uðe u salon sa crnim pe kirom obavijenim oko stomaka. Za poslednjih mesec dana. i polako zavesla ivico m lagune prema Beatrisinoj stambenoj zgradi. èa e od prethodne veèeri jo su le ale na poslu avniku izmeðu rasklopljenih stolica. Sve rezervoare i tajna skrovi ta u opljaèkanim zgradama oko laguna. meðutim. slièno zavesama koje se privlaèe jedna dru goj po zavr etku predstave. on shvati da ova ravnodu nost oznaè ava naroèitu prirodu odluke da ostane. sada potpuno zavr en. moguænosti da se one dop une su zanemarljivo male. Nad vodom je odzvanjalo isprekidano urlanje helikoptera. vreo vazduh koji je ispunjavao salon udari mu u lice kao isparenje iz pretrpane brodske kuhinje. Kerans je stajao na krmi splava pod zaklonom od li æa sa koga je kapala voda: posmatraè iza kulisa èiji je doprinos drami. Izvlaèeæi se iz apartmana. on iziðe na sunce dok je d inovsko li æe do stabljike tonulo u zelene pihtije vode. Zbog neèega. i vratila se u s pavaæu sobu. Pripremala je piæe za sebe naslanjajuæi se laktom na bar. U poè etku je pretpostavljao da ovo odr ava nesvesnu lukavu promenu da æe prevagnuti nje gov zdrav razum. Kad iziðe iz lifta. Bila je delimièno skr ivena u nejasnoj svetlosti na drugom kraju sobe. ali kad se zalihe jednom iscrpe. Prostor sa motorim a bio je poplavljen. neuronskog vremena u kome ogromni interv ali geolo ke vremenske skale odreðuju more njegovog postojanja.panski (portugalski) ratni brod.a najvi e dva-tri meseca. Po to se nije ponovo pojavila. pozdravi ga nevoljnim pokretom ruke. on bez uzbuðenja primeti da je grupa ljudi pod rukovodstvom narednika Makre dija digla sidra stanice za ispitivanje i da je lagano vuèe prema bazi. Ako bi zatvorio spavaæu sobu i garderobu. Kerans poðe da je tra i. bezizrazno zagledana u jednu od Delvoovih slika. dovoljno za trid eset milja ili za jedno putovanje dnevno . Ulazeæi u treæu lagunu. prim.

reèe mu Beatrisa suvo. "Ostavi me na miru. Opu teni rotori helikoptera lagano su se okretali. ako bude imala sreæe. Onda se Makredi i Rigs pope e u kabinu. Odjednom Makredi primeti Keransa na ogradi balkona i obrati se pukovniku . "Snove d ungle." Kerans ju je pa ljivo ispitivao. Kerans priðe termostatu na stoèiæu pored kreveta i spusti ruèicu sa 20 na 15 stepeni. ali je propa st za jetru. kad se pojavila u patiju." "Nadam se da neæu. Beatrisa se oèigledno bila povratila iz otupelosti i pa ljivo je mazala nokte iz boèice sa plavim lakom. "Nemoj mi reæi da danas odl aze: Rigs je dovoljno pametan da to poku a u nadi da æe nas zateæi nepripremljene. Roberte". vi e neæe imati muke. a pilot poèe da a lje svetlosne signale Keransu kroz vetrobran na pilotskoj kabini. Prilièno je zanimljivo: vremenski ureðaj na dvotaktnom motoru se pokvario . "KE-RAN-SE! ! DOK-TO-RE KE-RAN-SE!" Gromoglasni odlomci pojaèanih reèenica grmeli su izmeðu krovova. Iz baze su se dizali glasovi iznenadne i u urbane aktivnosti. Sna no ljepnu èvrstu oblinu njenog lista. "Biæe bolje da se obuèe ili da se ne . pa zajedno pogleda e dole na bazu. "Opet se pokvario". zatim dod ade sa prizvukom zlobnog humora: "Ne izgledaj tako strog. pijana ena. Roberte"." Kerans je sa odvratno æu gledao kako ona prinosi èa u us tima." Beatrisa odmahnu rukom. pa se brzo izmaèe od osvetnièke pete ko ja mu polete na glavu. bri uæi sa ruku poslednje tragove ulja . Gust i vreo vazduh u sobi podseti Keransa na Hardmanovu kabi nu za vreme eksperimenta to ga je Bodkin vr io nad pilotom. motori su zavi jali i ubrzavali. Istu iraj se. U stvari. "Zdravo. reèe Beatrisi kad se helikopter odlepi od sv og postolja i dijagonalno podi e preko lagune." Hteo je da op irno objasni ironiju ove ale. Noæas su bile d ungle delta. Kakve to ko mare ima ?" Beatrisa sle e ramenima. "Znam da sam razvratna. Izgledalo je da su svi èlanovi jedinice mobilisani. zatim se brzo okrenu od ograde i poèe da unosi platnene stolice u hol. " Batrisa stade kraj njega prite uæi pe kir oko grudi. Kerans prevede morzeove znake. a Rigs i Makredi su se spremali da se ukrcaju. sme eæi se za sebe sa me avinom ne nosti i oèaj anja. On uze elektrièni megafon i krenu napred preko krova. èula se zbrka povika i koraka du prolaza i hodnika. "Izleèio sam generator. " Kerans poku a da joj uzme èa u iz ruku. ali se zvuci izgubi e u sve glasn ijem urlanju helikoptera. promrmlja dvosmisleno. ali pro lu noæ sam provela u d unglama vr emena i ne elim da slu am predavanja. ali ona mu je izmaèe. Ostali ljudi bil i su postrojeni na keju i èekali svoj red da se ukrcaju. kad odozdo iz lagune zatre ta meg afon. Rigs sutra odlaz i. Èak je i Bodkin bio pot eran iz kreveta. biæe nam potrebno prisustvo duha. Kerans se di e i po uri oko bazena prema ogradi. i ti æe ih uskoro sanja ti. prospi to piæe! kotski doruèak je mo da stari obièaj Brðana. Akohol ubija polako. ali meni se ne uri. Roberte.Sedela je na krevetu kad je Kerans u ao." Turobno mu se nasme i. "Znam. stajao je golih grudi na mostu stanice za ispitivanje i vikao n e to Rigsu. Bea. a kuter i dva veli ka èamca uspinjali su se i poigravali oko keja. O dlazi. "Videæu da li mogu opraviti motor. "Motor se stalno zaustavljao. Kerans naèulji u i poku avajuæi da razazna ta pukovnik vièe. Roberte!" Kerans di e ruke od svega i okrenu se. nosaèi kripali dok su se dva velika rezervna motorna èamca spu ta la u vodu. Poðe stepeni tem koje je vodilo iz ku hinje dole u ostavu. radio je unazad. Pola sata kasnije. jesi li sada bolje raspolo en?" Kerans se spusti na pod od ploèica. naðe jednu baklju i kutiju sa alatom i zapoèe rad na genera toru. i poku aj da se sabere . a na njenim glatkim kolenima bila je èa a sa viskijem. "Hoæe da me pokupe odavde". Ova soba zaudara kao da si imala ceo ka zneni bataljon na konaku. "P onovo uèim svoje ABC. "I. reèe umornim glasom.

verovatno ubrzo na kon poslednje prozivke u odeljenju u 9. Vazdu na struja æe ti strugnuti pe kir kao hartiju. koje su se spu tale sa neba kao svetli prozir ni zastori. a onda bi se otkrilo da je to krokodil koji hvata neku vodenu pticu ili kraj potopljenog panja izlomljenih stabala paprati. koje su svodovi od rastinja iznad njih pretva rali u zeleno osvetljene tunele. napustiv i pretra ivanje d ungle ispod helikoptera. Na dvadeset milja. Èvrsto vezan uz ogradu kabine najlonskom u adi oko pasa i ramena. Roberte? Zbog èega je Rigs tako uzbuðen?" Kerans zakloni glavu od urlanja ma ine i zagleda se preko zeleno obrubljen ih laguna koje su se pru ale prema horizontu. Èesto se èinilo da neki ljuds ki oblik. Rigs sada ima dosta r azloga za svaðu. samo strahovito zabrinut. Kerans opet poèe da ispituje nagnuti disk d ungle dok su visoki tornjevi centralne lagune promicali oko otvora. Rigs i Makredi nastavi e svoje bdenje na desnom boènom otvoru. ograðeni vrtovi u jednom bezumnom Raju. D inovski gajevi gimnosperma irili su se kao gusti èuperci po krovovima potopljenih zgrada." Beatrisa mu pomo e da smota platneni krov. Sve oko njega poèinje da se ru i. Duboko dole na pet stotina stopa jurila je senka helikoptera preko pegave zelene povr ine vode. Uzani rukavci. doktore? Ne zazjavaj sada." Prihvativ i prekor. ili su ostaci provizornog keja jo plovil i uz trupinu kakve nakrivljene poslovne zgrade zarasle u paperjaste akacije i ra scvetale tamariske. bio bi prinuðen da ide vodenim putev ima gde je ispod drveæa paprati imao najveæu moguænost da izbegne osmatranje iz vazduha. dodajuæi do gled jedan drugom. Dok su se udaljavali od central nih laguna u spiralnom bri uæem letu. o gromnim koprenama zlatnih isparenja. Moguænost da iz vazduha opaze Hardmana bila je beskrajno mala. Nijedan od manjih èamaca priveza nih uz ogradu keja nije nestao. kolonije slepih mi eva i zbijale su iz zelenih tunela kao rasprsli oblaci èaði. Hardmanov nestanak otkri o je de urni u bolnièkom odeljenju u 8 èasova toga jutra. kao da je uznemiren bukom helikoptera. Neizmerno obilje ivotinjskog sveta ispunjavalo je zatone i kanale: vodene zmije uvijale su se meðu zdrobljenim stablima natopljenih gajeva bambusa. Posvuda je nadiralo blato. Tu i tamo trèala je i z baru tine stara betonska vodovodna kula. ali njegov krevet je bio hladan. a izduvne pare helikopt era ble tale su gubeæi se u dugom vijugavom tragu. tajna uspe nog pretra ivanja je u stoprocentnom pokrivanj u. i on usredsredi pa nju na teren neposredno oko nje. "Nije uzbuðen. "Ali ta se dogodilo. i da ih neèujno . Rigs je izgledao kao razjaren vrabac to besno istura s voj mali kljun u vazduh. pa je gotovo sigurno da je on oti ao prethodne veèeri.30 sati. talo ilo se u ogromnim nanosima uz eleznièki vij adukt ili polukru nu ulicu poslovnih zgrada. gu eæi pod sobom bele pravougaone oblike. ali je vazduh nad gradom bio bistar i jasan. hitro promièe i skriva se meðu prozorima na liniji vode. Nestao je poruènik Hardman!" Ispod donjeg otvora helikoptera prostirala se d ungla kao kakva ogromna gn jila rana. horizont je jo bio zamraèen ranim jutarnjim maglama.gde skloni . cedilo se kroz poplavljenu arkadu kao ku na sadr ina neke velike kloake kasnijeg doba. stoprocentnoj koncentraciji. iguane su nepomièno sedel e na senovitim pervazima zgrada kao kamene sfinge. vijugali su od veæih laguna da bi se na kraju p ridru ili kanalima irokim est stotina jardi koji su se irili vani preko nekada njih pre dgraða. okrugle ute kaljuge pokrivene gljivama iz kojih je izbijala rasko na gu va biljnih formi to se bore za opstanak. Sem ukoli ko se nije sklonio u zgradu u blizini baze. Kerans j e posmatrao pejza koji se dole prostirao prateæi vodene puteve iz tri centralne l agune. sa retkom kosom boje peska koju mu je vetar p rebacio napred preko lica. On primeti da Kerans gleda gore u nebo i povika: "Jesi li ga veæ video. Mnoga manja jezera bila su ispunje na muljem. iznenadan grè zabrinutosti iskrivi m u ugao usta. Bez iljate kape. a preko ramena im prostruja vetar od njega. potom stupi u hol ba u trenutku kad treperava senka helikoptera ispuni patio. Kerans se na e nad donji otvor i poèe posmatra ti blistav prizor. ali Hardman je lako mogao da prive e dva prazna bu reta za gorivo koje su bila ostavljena na gomili kraj palube C.

U poslednje vreme bio je kod Bodkina. a Deili upade sa drugim predlogom. taèno izmeðu njih i baze. N asloniv i se laktovima na ivicu otvora. Voda je dobovala o trem sa stubovima pod njegovim nogam a. reèe Deiliju." Bili su na oko deset milja severozapadno od centralnih laguna. P osmatrao je kako talasiæi jedan za drugim zapljuskuju nagnuti krov i po eleo da mo e napustiti pukovnika i siæi pravo dole u vodu. takav splav bi glatko umakao i do zore ga odneo deset milja daleko. Mo e da se oproba u èitanju Hardm anove psihologije. Rigs otvori torbu s mapama i ra iri polietilenski otisak na podu kabine. "Siæi æemo negde i pa ljivo pogledati mapu. Oslobaðajuæi se svojih veza. Najbli a graðevina bila je neka usamljena robna kuæa na dve stotine jardi od njih. puk ovnièe. negde do granice terena za pretra ivanje od nekih sedamd eset pet kvadratnih milja. Kerans je mogao samo da nagaða o motivima koji su naterali Hardmana da napust i bazu. Sve u svemu. Rigs ustade sa gestom ozlojeðenosti i pru i d ogled jednom od dvojice vojnika koji su èuèali na podu u zadnjem delu kabine. a izmeðu glavnih nizova zgrada bilo je vi e prostranstva nerazvijene vode. Ma kako grubo sklepan. odvukav i R igsovu pa nju.. sa njegovim gradovima opasanim zidinama." "Sla em se. brzina i nagib helik toptera se promeni e. on stavi prst na mesto gde su se spustili. na kome je svaki hektar bio razrovan ru evinama napu teni h zgrada. U ovaj kr aj je prodrlo manje mulja. meðutim. Na pet milja. i vegetacija je bila reða. a bela p ruga koju je ostavljao za sobom nestajala je na staklastoj ravni vode. i da su zategnutost i nemoæ sadr ani u tom sistemu popustili iznenada. a sjajna sunèeva svetlost pretvarala je povr inu vode u ogledalo od rastopljenog metala." Glas poèe da mu se prekida. Nekoliko minuta su ispravljali noge. Deili i Makredi raspravljali su se o ko eventualnih pravaca kojima je Hardman krenuo. sada æe biti jo te e da se ostane. "izgleda da smo na pola puta prema Berdu. da Hardmana neæe naæi u severozapadnom delu." Deili klimnu glavom. kao da prelazi preko njegovog uma u pravcu suprotnom od njegovog sopstvenog toka. nismo mnogo ta postigli. Keransovo prvobitno uzbuðenje je i èilelo i on oseti neobiè no olak anje. dokt ore?" Kerans sle e ramenima.splav ili mrlju od ulja. narednièe". Ako i ta drugo. "Gospodine. jedan od dva velika motorna èamca krstario je otvorenim kanalom.spusti u vodu. jer ga je spreèila koncentracija grada prema jugu. gledajuæi preko prostranstva plave vode. "Otvoreno traganje je gubljenje vremena na ovakvom terenu".. Kerans je gledao okolo kako vod a u vrtlozima prolazi kraj bioskopa. klizili su u iroke kanale i izlazili iz njih tra eæi pogodan krov na koji bi s e spustili. njegovo malo ozbiljno lice bilo je skriveno pod lemo m od vlaknastog stakla. rastvoriti sebe i stalno prisutne . ta bi ti rekao. oznaèavajuæi samo ire vodene put eve kao da Hardman upravlja d epnim bojnim brodom. Ima nade da bism o ne to mogli da vidimo . Ali problem je". pukovnik. a otvorene aleje podseti e Keransa na Herodotov opis pejza a Egipta u vreme p oplave. Najzad izabra e ispupèena leða polupotopljenog bioskopa. kraj ispod njih je bio prazan i nezakrèen. trenutak kasnije. Rigs se pope u pilotsku kabinu i. Nekoliko grana i gu ve travuljine plovilo je severnom strujom. Sem to smo tro ili ma inu. sliènim ostrvima Jegejskog mora . i Kera ns je bio ubeðen. Mo da. Poèe e blago da poniru i spusti e se do na stotinu stopa iznad v ode. kao da je Hardmanovim nestankom bila otklonjena jedna od suprotnih l inija sile koje ga opkoljavaju. a tornjev i su bili gotovo skriveni u magli du horizonta. ja mislim da nam ostaje jedina moguænost da u nekoliko odabranih pravaca izvr imo pretra ivanje sa male visine. i lagano se s pusti e na èvrst èetvrtasti krov neoasirskog portika. viknu prema Keransu. "gde ? Hardman verovatno nije dalje od dve ili tri milje od baze. Po to nije mogao da se vidi s Bodkinom pre nego to su ga digli na helikopte r. "Ja stvarno ne znam kakvi su Hardmanovi motivi. lagano mu udarajuæi u glavi i postavljajuæi sve iri krug moguænosti me anja. ili samo iznenada besmislena reakcija na vest da odla ze iz lagune na sever. Sledeæih pet minuta. "Pa. mada ne iz nekog racionalnog razloga. tu Rigs zabubnja svojom palicom po mapi. kao i o tome da li su oni bili deo nekog veæeg plana koji je polako sazr evao u poruènikovoj glavi.

. Èak i kad bi se nag injao kroz prozor i mahao.utvare koje ga obleæu kao ptice stra arice u sve em utoèi tu njenog èarobnog mira. Gde god su hidrodinamiène konture kanala dozvoljavale nanosima mulja ma i najmanju trajnost. pritoke jedinog ogromnog vodenog puta tri milje ju no od grada. i mora da je odluèio da dalje ne èeka. Keranse?" Kerans zavrte glavom. Èak i Deili podi e nogu na prag ulaza u pilotsku kabinu. Njegova povr ina bila je izbra zdana vodom koja je oticala iz mno tva plitkih bara. Tri minuta kasnije. ne sumnjajuæi ni trenutak. Verovatno mu je bila potrebna cela noæ da bi stigao do glavnog kanala. "Pukovnièe. to je znaèilo da je koncentrisan. njegova visoka pogurena prilika odra avala se na vod i kao mr ava vrana. Roberte. oni poèe e da proèe ljavaju peri ferni deo glavnog kanala u du ini od pet milja. kada ga je nadleteo helikopter. Temperatura se stalno penje . Hardman nije bu dala.on æe se ispr iti. iljata kapa bila mu je na vuèena na oèi. leteo sam sa njim gotovo pet hiljada èasova. Gornjih osam ili devet spratova zgrade stajali su iznad vode i opkoljavali nizak bedem tamnog mulja. helikopter je pod punim vi estrukim pritiskom hitao ka lagunama na jugu. Hteo je da se vrati u Berd.jug. oèigledno je da je on odjednom poremetio umom.. a Rigs se napregnuto zagleda u mapu. Ne znam da li ide pe ke ili plovi na nekom splavu. u blistavom zelenom moru po kome lebde zmije. Biæe da je krenuo na sever i da se odmara negde u ovim otvorenim kanal ima van grada. èiji su tok razuðivali i skretali gromadni nanosi mulja. ta ti misli . zatim pogleda na Makredija koji se izdvojio iz grupe i sada je stajao pored Keransa. "Ali za to na jug?" pobuni se Deili. Meðutim." Rigs je oklevao. tra eæi izdajn ièke znake koji bi otkrili kamufliran splav ili na brzinu sklepanu kolibu. isuvi e je otvoreno i izo lovano. Svaki put su kru ili za oko stotinu jard i vi e od prethodnog. nikada ga neæemo pronaæi. Rigs se posle dvad eset minuta okrenu od otvora vrteæi utuèeno glavom. "Narednik Deili dobro ka e. Saèeka da Deili zavr i: ". pretra ivanje krajeva severno od grada z naèi potpuno gubljenje vremena. kladim se u deset prema jedan da ga ne bismo videli. "Pa. d ungla unaokolo slivala se s krovova i hvatala kor enje u vla noj ilovaèi. Dva sata ranije obala je pred stavljala pojas kaljuge. Kerans odgovori mirnim glasom: "Pukov nièe. odgovarajuæi na neiz reèeno pitanje." Rigs di e pogled na Keransa.vrsta velikog kita. "Hardman æe biti tamo negde. ako eli da se sakrije od nas." On zaæuta. gospodine. Ogromni nanosi mulja uzdizali su s e nad povr inom kao leða velikih glavatih ulje ura. Keransu. i ja verujem da se on sada odmara u nekom malom zatonu pre nego to æe noæ as krenuti dalje.Znao sam poruènika Hardmana. mo da si u pravu. bl ato je poèinjalo da se su i i stvrdnjava. gde treba tra iti Hardmana." Kerans pokaza na mre u kanala koji su se ulivali u centralne lagune. prihvataj uæi logiku Keransovog argumenta i op te razumevanje Hardmanovih motiva kada ih je Kerans podrobno objasnio. Za to bi Har dman izabrao da putuje na jug?" Gledajuæi opet napolje preko vode. Postoji samo jed an pravac kojim se Hardman uputio ." Kerans ne to promrmlja kao odgovor. Verovatno vredi poku ati.Berd je poslednje mesto na Zemlji u koje eli da se vrati. prim. Hardman ne bi do ao ovamo. prev. On gotovo neprimetno klimnu glavom Rigsu. Spustiv i se na tri stotine stopa iznad vode. ali do deset èasova. èije su oèi bile za tiæene od ref . doktore. ali ovo je beznade an posao. Odjednom shvati. po to su desetak puta pa ljivo pretra ivali kanal. oèigledno neubeðen." Rigs je s nevericom klimao glavom. nema nijednog drugog pravca. Kao to je Kerans predskazao. Hardmana naðo e meðu zaravnima u mulju. a poslednja tri kruga osmatrao je polukrug neèega to je na iz gled bilo velika stambena zgrada u uglu izmeðu kanala i ju ne obale malog rukavca koji se gubio u okolnoj d ungli. ali sigurno ne ide na s ever . Glavata ulje tura . "Kad iziðe iz kanala nema nièeg sem g uste d ungle i otvorenog mora. "Verovatno ima pravo. zastiruæi celu baru tinu èvrstim tkivom. ali spreman da pr ihvati narednikov savet u nedostatku nekog drugog. èak ni dva dana. Kerans je sa donjeg otvora posmatrao uzane trake obale pod spoljnom ivicom ume paprati.

"Vilsone. toliko udubljen u praæenje nji hovog krivudavog puta ka balkonu da gotovo nije ni primetio isto tako jasan crte otisaka izmeðu linija na prosu enoj povr ini." Rigs priðe Keransu trljajuæi ruke od zadovoljstva i sme kajuæi se samouvereno. po tmulo grmeæi u daljini nad velikim praznim blati tima. uèini se da je njena glatka povr ina u razmaku od oko est stopa zaparana dvema slabim paralelnim prugama koje su vodile do isturenog k rova jednog gotovo potopljenog balkona. nema sumnje . nevidljivo ga izdvajajuæi. a njegove dve iste sive trupine bile su jo pro arane blatom. Veæina prozora bila je razbijena.." Prepredeno je piljio u Keransa kao da nagaða o stvarnim izvorima ove znaèajne sposobnosti sagledavanja. Kerans . Bio je napravljen od dva bureta privezana na krajeve metaln og krevetskog rama. Te ak zadah kloake izlazio je iz udoljice s muljem nad kojom je gladno pulsirala i zujala korona od milion insekata. Èvrsto pritisnuv i èelo ruènim zglobom. ti kreni prema severu! Pazite na obe strane. odbija juæi se od njih.je li tako. i tako otkri broj ifre i spisan bojom preko prednjeg dela. potom namignu Keransu i dodade: "Dr Kerans eli da razgovara sa vama. u razmacima od oko èetiri stope. i ceo kompleks je lièio na prezreo sir kamamber. i ljudi na krovu su razdra eno jadikovali pod vojnièkim kapama . ali otvor je bio zagu en otpacima i istrulelim pan jevima.odzvanja moæ . Juèe sm o ra èi æavali pokretne cisterne. poruènièe! " Skupljene u i u lukom zgrada. Makredi je pod rukom d r ao 'tompsonku'." "Dobro. dva belolika tornja sa satovima probijala su se kroz rastinje kao tornjevi hrama kakve izgubljene religije iz d ungle. nesum njivo tragove stopala visokog sna nog èoveka koji je vukao te ak tovar. On dotaèe Rigsovu ruku i pokaza na pruge. " Odlièno." Rigs odmahnu rukom. dr ali smo ih na palubi C." Kerans je stajao na ivici balkona i pod njim je bila padina od oèvrslog mulja. on se naslo ni na jedan stub slu ajuæi kako se odjeci ponavljaju oko njega. Tr agovi blata sa Hardmanovih stopala vodili su preko sobe koja je imala balkon i g ubili se kroz apartman u susednom hodniku." "Ne brini! Uhvatiæemo ga!" Rigs poèe dovikivati dvojici ljudi na krovu k oji su pomagali Deiliju da prive e helikopter. mogao bi da poku a pliv ati!" Dva èoveka pozdravi e i krenu e sa karabinima uz bok. motri sa jugozapadnog kra ja! Koldvele. "da Hardman sa sobom nosi jedan kolt 45. podi e elektrièni megafon. Kad buka helikopterovog motora i èeznu na krovu iznad njih. zvuk njegovog imena .. tu on uputi Keransu blis tavi osmeh. naravno.. Roberte. narednièe?" upita Rigs izlazeæi na su nèevu svetlost da pogleda gore u polumesec stambenih zgrada.to smo mi. Unaokolo je sve treperilo o d nesnosne vruæine.Kerans. ne gonimo besnog psa. Mada je zanimljivo èuti". Kerans. crepovi prekriveni ogromni m mrljama gljiva. Na èetiri stotine jardi odatle. One su kao lanac sa mostalnih jedinica bile povezane kratkim nadvo njacima izmeðu ahtova za liftove na kraju svake zgrade. "Tu smo.. Bio si potpuno u pr avu. gospodine. Keransu se naglo ste e jednjak od muke. Rigs i Makredi se sago e da ispitaju grubo sklepan splav koji je bio sakriven ispod balkona iza zaklona od otpadaka. "Razvedri se. Hardman æe ti biti zahvalan kad ga odvedemo natrag. "UNAF 22-H-549 . Izvanredna ve tina u postavljanju dijagnoze.lektovane sunèeve svetlosti. Roberte. Makredi kleèe kraj jednog bureta da oèisti mulj. Samo jo treba da ga u hvati . Kerans mu reèe mirno: " Pukovnièe. "Hardmane! Govori pukovnik Rigs!" Urlao je Hardmanovo ime u nemu vrelinu . Gledao je gore u nemi luk prozora. jer su mu se samopouzdanje i dobro raspolo enje potpuno povratili. i Keransu se uèini da. Dok su preletali iznad balkona. on poku a da zaviri ispod betonske ploèe. reèi su odjekivale preko moèvara i zatona." Ostaviv i Keransa da ovo svari. Sigurno je uzeo rezervni krevet iz bolesnièkog odeljenja posle prozivke. i on za trenutak oseti vrtoglavicu. pitajuæi se u kojoj bi od hiljadu soba moglo da bude Hardmanovo skrovi te. "Nadam se da si u pravu. ja jednostavno ne elim da mi kakav usnuli krokodil odgrize nogu. Kad Rigs otkopèa poklopac svoje futrole. "Polako.

oprezno prelazeæi sa jedne popreène betonske grede na dru gu." Tra eæi gde da sedne. gde je?" Rigs se nasloni na ogradu stepeni ta i pokretom ruke d ade im znak da se uti aju. pa Kerans pusti da ga on miluje po licu i grudima dok je posmatrao d unglu ispod sebe. Zgrada je bila opusto ena. Iz pukotina u podovima dizao se smrad masne vode koja je klokotala kroz donje prozore. Jedan od brojèanika nije imao kazaljke. zabadajuæi goleme sunèane èasovnike u itki pesak kao bode e. Rt n a kome je stajao polumesec stambenih zgrada. On je zauzimao polo aj kod stepeni ta u svakom hodniku. Gde go d se sunce probijalo. Roberte. Uznemireni prvi put posle mnogih godina." Dva èoveka izmenja e poglede.nim predskazanjem u asa i nesreæe. pukovnièe.11. narednièe. On je ovde negde!" Makredi zabaci svoju 'tompsonku' na rame i pope se do malog prozora na s ledeæem odmori tu. Izgledalo je da prvobitno tkivo zgrade odr ava jo jedino rasko na vegetacija k oja se granala kroz sve sobe i hodnike. ukoliko mehanizam jo radi. dok ga besmislen pravac kazaljki potpunije iden tifikuje. a nekoliko zgrada koje su se videle pod vegetacijom na drugoj strani blati ta. . pa su tako odlazili praæeni posled njom jekom zvona preko vode. drugi se sluèajno zaustavio gotovo ta èno u taj èas . koji su visi li sa nakrivljenih ramova za slike. Znam da se znojim kao svinja. Rigsovo nestrpljenje je jo vi e raslo dok su se peli na spratove i bez uspeha pretra ili sve sem dva poslednja. Dok je otvarao vrata. "Pa dobro. kroz prozor je dolazio slab povetarac. Pre nego to bi napustili neki od potopljenih gradova. Njegovo ime mu je jo slabo odzvanjalo u u ima kad su poèeli da pretra uju zgr adu. izbezumljeno su se ustremljivali na prozore i rasturali se uz bolne krike u ble tavoj sunèevoj svetlosti. a u slepooènicama udaralo od napora zbo g penjanja uz stepenice. Noæima posle toga. nego sve to je dotad do iveo. Izgledalo je kao da uti vazduh podneva pritiskuje lisnatu prostirku kao ogroman poluproziran pokrivaè. kao dva obeliska. svetlost se kao dijamant raspr tavala u hiljadu iskrica kad god bi se neka grana pokrenula prelamajuæi sunèeve zrake. da ga mo da navija nek i ludi pustinjak koji se uhvatio za poslednji besmislen registar nepomraèenog um a. Gu teri su promicali i jurili kroz pukotine na podu. Kerans mirno reèe: "Sad æe ga verovatno uhvatiti. Rigs je nekoliko puta navio dv otonski mehanizam zarðalog sata na katedrali. On pogleda dole u Rigsovo zaduvano rumeno lice i oseti divlje nje prema pukovnikovoj samodisciplini i èestitosti. izdizali iz gustog li æa paprati. gole letve su bile isprepletane puzavicama i ilièastom maho vinom. sa svim nejasnim i preteæim avetima koje su bacale sve tamnije senke na njegov duh. jo su bile izn ad vode to je nadolazila. ram se odjednom sru i i pretvori u hrpu crvotoèine i istrulelih komada grede. obuèen kao Viljem Tel. ali se u poslednje vreme nisam toliko odmarao kao ti. On prekoraèi preko nje i uputi se prema velikim prozor ima koji su gledali na balkon. nekada je bio malo brdo. Ne to malo vazduha strujalo je kroz sobu. on ode hodnikom i gurnu vrata koja su vodila u prvi stan. obojica svesni da imaju razlièit stav u odno su na Hardmana. i Rigs mogao dobro da odigra tu ulogu. mada bi. Pojaèano zbog vruæine.35! Kerans pomisli da sat u stvari radi. Nejasni obrisi klasiènog trema i fasade sa stubovima ispod tornjeva nagove tavali su da su zgrade nekada bile deo malog gradskog centr a. pa su se oni lagano kretali po umetnut im keramièkim ploèama. Poku avajuæi da razbije to suparni tvo. dok su Rigs i Makredi p retra ivali stanove i motrili penjuæi se na spratove. Bilo je pola dvanaest i napolju je temperatura iznosila preko 45 stepeni. Kerans je u snovima viðao kako R igs. "Stajaæemo mirno pet minuta. Kerans se nasloni na zid dok mu se znoj slivao niz leða i grudi. Prete an deo maltera otpao je sa zidova i le ao u sivim gomilama du ivica. sa hiljadorukim èudovi tem kosmièkog vrem ena. slepi mi evi. ili se oèajnièki klizali po suvim kadama u kupati lima. Kerans se zagleda u dva tornja sa satovima koji su se. "Ne gledaj me tako za titnièki. Sada treba da budemo oprezni. koraèa velikim koracima po ogromnom dalijevskom pejz a u. Svi podovi bili su istruleli ili provaljeni. zatim poèe da oslu kuje nemu zgradu di uæi kroz stisnute zu be.

a utisak zbunjenosti i umora po jaèavala je bluza sanitetskog de urnog od grubog plavog platna koja je bila manja za nekoliku brojeva pa mu se desetarska uznaka popela èak iznad ispupèenja delto idnih mi iæa. èoveèe. a za uzvrat izmami izraz neobiènog sauèe æa punog razumevanja. Do ivice vode bil o je jo dobrih pedeset jardi. minuti su prolazili i ostavljali z a sobom sat zaustavljen na 11. zaostajali su trideset sekundi iza Hardman a. Prestra en. Najzad odbaci u e za vuèu. sa nakrivljenim na dgrobnim ploèama to su nalikovale na grupu kupaèa. napravi se kao da udara neposredno pre no to se sudari e. Rigs i Makredi ulete e u sobu. gotovo kao da su im uloge bile obrnute." Pa ljivo su stezali krug oko Hardmana. Hardman se kao akrobata spusti niz oluk. Keranse! Gotovo si ga dr ao!" Zajedno otrèa e nazad u hodni k i sjuri e se stepeni tem. Lice mu je imalo izraz gladne napregnutosti. njegova velika telsina zakr èi pola sobe. Petorica ljudi: Rigs. opominjuæi ga da se ne mièe . "Pobogu. i on za trenutak podseti Keransa na neki od onih vaskrslih le ava. Kerans saèeka da mu se oèi priviknu na mrak u zadnjem delu sobe. izmigolji s e pre nego tu je Kerans mogao da povrati ravnote u. Rigs odjuri. Opet se seti jednog jezivog gr oblja nad kojim su se usidrili.u stvari. "Gospode bo e. i jedini spoljn i znak unutra nje energije bio je bledi sjaj zainteresovanosti za biologa. Krupni èovek stajao je malo p ognut ali opu ten. Hardman je vukao splav preko oèvrsle mase mul ja. to bli e odgovara beskonaèno postepenom i velièanstvenom toku kosmièkog vremena . neospo rnom taèno æu . oèima koje su tinjale kao zapretena vatra. obrta njem smera èasovnika i njegovim kretanjem unazad mogao bi se napraviti mehanizam za merenje vremena koji bi se u izvesnom smislu kretao jo sporije nego vasiona. Rigs kroèi na balkon i dade rukom znak Vilsonu i Koldvelu da siðu. Keransovo bavljenje ovom idejom bilo je prekinuto otkriæem malog groblja koje se u gomili razvalina na suprotnoj obali spu talo u vodu. nehotiè no pogledajuæi na vrata spavaæe sobe kroz koja je stupio bradati èovek. Ali Rigs zastade kao ukopan na ba lkonu. i tako predstavljao deo jednog jo veæeg prostorno-vremenskog sistema. sa u etom koje mu je bilo zategnuto preko ramena. le eva koji su lebdeli u razavijenim po krovima kao na kakvoj u asnoj probi Stra nog suda. njegovih kitnjastih florentinskh grobova koji su se bili raspukli i izbacili svoju utrobu. "Hardmane!" Kerans dolete na balkon upravo u trenutku kad jedan od ljudi na krovu poèe dizati uzbunu. gotovo se pla eæi da ne razbije zaèaranost. a te ke ruke su mu mlitavo visile niz bokove. pa zgrabi krev etski okvir i poèe da ga cima laganim muènim trzajima. Kerans se okrenu od prozora i tr e se kad shvati da u vratim a iza njega neopomièno stoji visok crnobrad èovek. "Hardmane!" pro apta Kerans. trzajuæi prednji deo splava u vazduh sa demonskom energijom.vi e nego veæina instrumenata za merenje vremena) nego je samo tolik o spor da njegovo kretanje izgleda neprimetljivo? to sporiji sat.Kerans se nasloni na prozor èekajuæi. mo da æe uspeti da ga um iri . Kad su stigli na najni i sprat. Ili mo da on ne stoji (mada bi sigurno dva puta dnevno pokazivao vreme sa potpunom. Njegova kosmata brada bila je utonula medu iroka ramena. spazi e Hardmana kako leti po zavojima stepeni ta èetiri spr ata ispod njih. dok mu je plava vojnièka bluza pucala na leðima. bacajuæi se jednim jedinim korakom sa jednog odmori ta na drugo. ne misl eæi na ljude koji su ga gledali s krova. "Jadn ik! Izgleda potpuno izgubljen. Pru i mu j ednu ruku. Doktore.35 i preticali ga kao vozilo u br oj traci. ali je buljio u Keransa sa mraènom odsutno æu. Odvrativ i oèi. izlete na balkon i preskoèi pre ko ograde. Rigs zakopèa futrolu od revolvera i tu no zavrte glavom. Crno blato skorelo mu se po rukama i èelu. Makredi. i Hardman je do kolena tonuo u vla niji mulj. Kerans se u nedoumi ci zablenu u tu priliku sreðujuæi misli s naporom. Pridr avajuæi svoj e ir. Hardman se baci na Keransa grèevitim skokom. dole na p arapet. a sa krova je dopirao agor uzbuðenih povika. dva . budi tu u blizini. hoæe da odvuèe splav nazad u vodu!" Na trideset jardi od njih. na e se prek o ograde i opsova kad se Hardman izgubi u stanu. zgrudvalo se na èizmama i tkanini njegovih vojnièkih pan talona.

odande ne mo e da se makne. Makredi uzmaèe izmeðu statua na skveru i zauze polo aj iza bazena fontan e. a li glas mu se izgubi u sve jaèem urlanju motora.biblioteka ili muzej. Izduvna cev bljuvala je iznad n jihovih glava uz resko praskanje. napredovali su niz padinu od skorelog blata. Kao ranjeni indijski bivo. zaklanjajuæi oèi podlakticama. i njegovu prvobitno tlo jo se prilièno izdiz alo iznad okolnog nivoa vode. sada je suvi e opasno! Mo da vas neæe prepoznati. "Doktore. on doviknu ne to Keransu. a oblaci pra ine dizali su se u talasima oko njega. Buka i vrelina zajedno su udarale u Keransovoj g lavi. Predpostavljajuæi da je njihov zadatak sada zavr en." Kerans ne obrati pa nju na njega. red za redom stabala paprati i d inovske preèice koja je cvetala sa terasa. Helikopter naglo poèe da gubi visinu. pa ga Kerans ostavi i potrèa. Hardman stavi revolver u pojas. Iznenada se na krovu iza njih zaèu isprekidano urlanje izduvne cevi koje je cepalo ti inu zaravni. zatim se otkotrlja. a Makredi i Koldvel jurili su na rastojanju od dvadeset jardi iza nj ega. a vazdu ni udar eksplozije odnese mu kapu s glave. plamen iz dobo a probode treperav vazduh. gledajuæi kako elisa na repu ok reæe ma inu u sve manjoj spirali. okrete se i otrèa ivicom vode do zgrada koje su se stapale sa d unglom na sto jar di odatle. I ao je lagano napred preko napuklih kamen ih ploèa. plavokosim mladiæem koji je nekada bio Hardmanov pos ilni. sa tornjem na kome je bio sat b ez brojèanika. Na kraju muljevite zaravni dizala se d ungla kao visoka zelena litic a. Kerans dade znak ostalima da ostanu na mestu. "Biæe u redu. Hardman pogleda grupu koja ga je opko ljavala. Vilson nesigur no zagazi kroz meki mulj uz vodu. Hardman nastavi da se batrga u blatu na deset jardi ispred njih. Uznemiriv i skver svojom bukom. Doktore. narednièe!" prodra se Rigs kada Makredi zastade da ga saèeka. Sa karabinom preko grudi. Rigs i Vilson po uri e uza stepenice u ulaz u muzej. Kako se pribli avalo podne. Hardman je naslonjen na splav pucao na njih velikim kolt om 45. zaklanjajuæi oèi od jakog sunca. inaèe je skver netaknut pre iv eo juri e pedesetih prethodnih godina. "Nastavi za njim. i oprezno stavi nogu na prvi stepenik. sunce je ispunilo ovaj antikni forum jakom usp lamtelom svetlo æu. poèinje se zamarati"." Vilson se bio dovoljno oporavio da bi mogao iæi bez pomoæi. Rigs i Kerans su po magali povreðenom Vilsonu. pa Hardman zastade i u nedoumici pogleda ljude koji su i li za n jim. Divlje orhideje i magnolije obavijale su s e oko sivih jonskih stubova stare sudske zgrade. Pored palate suda. a Keransu se poveri: "Gos pode. unazad stiskajuæi okrvavljen lakat. a zati m krenu napred sa Vilsonom. mlateæi ga kao hiljadu maljeva. pusti splav i èuènu iza njega. minijaturne imitacije Partenona . Pojuri e za Hardmanom uz sve jaèe urlanje helikoptera. nalazila se druga zgrada sa stubovima . Odjednom se Vilson zanjiha i.vojnika i Kerans. kakva klanica!" Beznade no uperi prst u ogromnu Hardmanovu priliku koja se t opæuæi udaljavala dugim koracima. helikopter se sporo vinu uvis iznad njih." lz ulièice izbi e na mali skver na kome je grupa mirnih gradskih kuæa iz X IX veka gledala na kitnjastu fontanu. Kad ostali poèe e da se povlaèe uz padinu. sa masivnim tremom koji je bio ukra en skulpturama. upadali i izvlaèili se iz rupa to su ih ostavili ljudi ispred njih. Har dman bez oklevanja sunu u uzan propust izmeðu dva stara poploèana zida i nestade u ulièici. Kad utonu do pojasa. Negde u senci èuo je kako Hardman iscrpljeno dahæe. skliznu iz vazduha na skver sa hro . zatim se posræuæi pope stepenicama u sudsku zgradu. pre nego to je Ke rans mogao da ga za dr i. pa kako mu bude. " ta goni toga èoveka dalje? Potpuno sam raspolo e n da ga pustim da ode. pukovnièe! Ja æu poku ati da govorim sa njim mo da æ u uspeti da ga zadr im. Vilson uz kratak krik pade preko karabina. Dajuæi znake Keransu i Koldvelu. Saèekaæemo dok n e popusti vruæina. Nje ni beli stubovi presijavali su se na suncu kao niz ogromnih izbeljenih kostiju. "Gotovo smo ga uhvatili. Ometen u poku aju da stigne do vode. Kerans zastade nekoliko koraka iza Vilsona i spazi Rigs a kako zabrinuto gleda gore u helikopter. Proèi æavao je grlo i pitao se ta da ka e Hardmanu. Deili je upalio motor pa su se krakovi rotora polaku okretali u vaz duhu.

Hardman polako krenu preko skvera. Privuèena bukom helikoptera pribli ila im se jedna grupa iguana. helikopter se zaljulja i te ko zari u kladrmu . Udaljavajuæi se od fontane. zatim je prona ao doktor a Bodkina i isprièao mu dogaðaje minulog prepodneva. sada su èuèali u hlad u ispod trema muzeja i èekali da mine podne. a njegovo blatnjavo odelo sijalo se poput zlatnih ploèa u zaslepljujuæoj sunèevoj svetlosti. Kerans se uzmièuæi skloni sa Makredijem iza fontane.ptavim ubrzanjem motora. Kao da potvrduje njegovo bekstvo. Proðe na dvades et stopa od Keransa koji je èuèao sakriven iza stuba sa jednom rukom na Vilsonov om ramenu da bi uæutkao njegovo tiho jeèanje. skupljenih mr avih rame na. zgrade sa druge strane fontane nisu se vi e jasno videle. na tom mestu napusti skver. stajala je visoka usamljena prilika. dok se helikopter b atrgao nad njihovim glavama. njegovi zraci poèe e da se odbijaju uvi s sa ploènika. Obræuæi se. Hardman obiðe helikopter i sti e do drugog kraja sudske zgrade. èuo je jo njihov promukao lave . èekajuæi da stigne kuter. Sledeæa dva sata presedeo je æutke u muzeju. koraèajuæi ravnomerno uz anim nagibom prema nanosima mulja koji su se protezali obalom na stotinu jardi o d njih. Sivi kamen zgrada oko skvera bio je obasjan ble tavom belom svetlo æu kao ogromnim reflektorima. Bodkin samo klimnu zagonetno glavom i primeti: "To neka ti bude upozorenje . nego su se nazirale i nestajale iz vazduha kao arhitektura kakvog sabla snog grada. on pogleda na skver. elisa na repu zviznu u trem sudske zgra de uz grmljavinu razbijenog mermera. Kerans je poku avao da zaspi. Deili je sedeo za komandnim ureðajima napola o amuæen udarom o zemlju i bespomoæn o poku avao da se ispetlja iz svojih veza. Dok se sunce penjalo ka zenitu." Bezbedan na rastojanju od dve stotine jardi. zatim se pridi e upravo u trenutku kad je gotovo dotakao zemlju. uzgred pominjuæi glasove ig uana. Osujeæeni u ovom drugom poku aju da uhvate Hardmana. "Pukovnièe Rigs!" Makredi se stu ti niz stepenice. Rigs jurnu za njim bez e ira. Nasred skvera. st apajuæi se sa u arenim nebom na ivicima tako da se Keransu uèini da on stupa u sam a usta sunca preko dina od belo usijanog pepela. U bazi je smestio Vilsona u bolesnièko odeljenje. Hardman je nastavio ustro da koraèa ne pla eæi se jare kao u u arenoj peæi. Kerans se uspravi na kolena u oèekivanju da Makredi skoèi na Hardmana. jaèina sunèeve svetlosti smanji se nez natno. Beskrajne obale kopnenog mora pru ale su se pred njim. zaklanjajuæi oèi od bleska. Iskljuèiv i ma inu. s lu ajuæi Rigsovo razdra eno gunðanje i Deilijeva sakata pravdanja. Kerans bi spazio ostale kako pa ljivo motre ne bi li ugledali H ardmana i polako se hlade svojim vojnièkim kapama. i uzmahnu svo jom 'tompsonkom' preko kaljuge. narednièe! Sada ga vi e neæemo uhvatiti. "Neka ide. U svakom sluèaju. kraj fontane. Hardmanovo suncem opaljeno lice i crna brada sada su bili beli kao kreda. S vremena na vreme. i podseæao je Keransa na kolonadu egipatske nekropole belu po put krede. sada su se gmizavci postrance unjali oko skvera. dok je vidao Vilsona i smirivao ga s nekoliko pilula morfijuma. ot kucaji termalnih talasa izvrtali su normalnu perspektivu svakih nekoliko sekundi i za trenutak je uvelièavali. On uhvati Makredija za lakat i zadr a ga. ubrzo posle podneva. Dok je sedeo u relativnoj sve ini pod ièanim zaklonom. Sti e do prvog prevoja. Izmo den od vruæine . Deset minuta kasnije. Njihovi grubi piskavi glasovi ispuni e Kerana tupi m strahom koji ga nije napustio èak ni onda kad je kuter stigao i oni se vratili u bazu. umoran i obeshrabren. a smrskani propeler nastavi da se i dalje ekscentrièno okreæe. zalazeæi iza zastora svetlosti koji su se smenjivali i izlazeæi iza njih. izgleda da i nema mnogo smisla. dreèe æi na ljude na stepeni tu muzeja. a li se narednik zajedno sa Rigsom skupio uz jedan stub i njegove oèi su prazno bu ljile u tle pred njima kao da spava ili je u transu. Sasvim n ejasne usled svetlosti i bleska. slièno predugo eksponi ranoj fotografiji. delimièno skri venog ogromnim koprenama pare nad sredinom kaljuge i i èeznu u njih kao èovek koji nestaje u gustoj magli. ali povremeni prasak karabina izazivao bi trzaj u njegovom izubijanom mozgu kao udarac èizme. a zelene obale kana la klizile kraj njih.

Bilo je ne to posle est èasova ujutru. pitajuæi se sa zebnjom ta su u stvari njegovi novi progonitelji. Potmulo grmeæi iz da ljine. Kerans oseti kako u njemu. mo da æe ih opet èuti.vodenjak. da èuje gromoglasno dobovanje njegovog bila. pa on stoga odl uèi da prenoæi u svojoj kabini u stanici za ispitivanje." Povodom Hardmanovog bekstva ne reèe ni ta. on oseti da se rastapa ju barijere koje odvajaju njegove æelije od okolne sredine. Probudio se u zagu ljivoj metalnoj kutiji svoje kabine. epureæi se oni dodo e do iv ice stena i poèe e zajedno urlati na sunce. Izgledalo je da ga ovi zvuci progone i onda kad je otvorio vrata kabine i oti ao hodnikom do kuhinje. Iz meðu njih. pa iskoraèi u jezero èije su mu vode sada izgledale kao produ e nje sopstvenog krvotoka. gusto rastinje du kreènjaèkih litica naglo se povuèe u pozadinu da bi otkril o crne i kao kamen sive glave ogromnih trijaskih gu tera. tako da je kroz njih mogao tek da razazna slabu svetlucavu konturu jednog d inovskog sunca. i stanica za isp itivanje se budila u mukloj ti ini. unutra nja opna koja omotava zaæetak u mate rici.. anima protiv pers one. prev.. jo je mogao da vidi ogroma n zapaljen disk avetinjskog sunca. sme tale u njegovu veæ prenatrpanu psihu. Obrativ i pa nju na vreme udaraca. ali su zvuci na neki ludaèki naèin bili pojaèani t ako da su ostajali tek iznad zvuène granice. prim. ali veèito eljene i nedost i ne obale amnionskog Amnion . leèeæi se od lake groznice u svojoj postelji. pa zapliva preko crn e vode koju su potresali tupi udarci. dok mu je glava pu cala kao rascepljena mo dina. dok je spavao u svojoj postelji u stanici za ispitivanj e. potmulo se odbijajuæi od metalnih z idova i tavanice kao aputavo mrmljanje neke slepe okeanske struje koja se odbija od ploèa na trupu podmornice.. Guste koprene neprozirnog gasa vitlale su nebom na samo nekoliko stotina stopa iznad njegove glave. duboka zdela vode sjajila je difuzn im mutnim prelivima opala. i sabra se. SILAZAK U DUBOKO VREME Kasnije te noæi. Roberte. I dok je sedeo na krevetu i pljuskao se po licu mlakom vodom iz bokala. Iziðe na p . i dok su tamne vode lagune zapljuskivale potopljeni grad. on shvati da njihova uèestalost predstavlja uèest alost otkucaja njegovog srca. Keransu doðe prvi o d snova. Tada se seti da je Beatrisa Dal sanjala isti san. Kako se veliko sunce pribli avalo uz tutanj. ono je u impulsima slalo sumornu svetlost preko lagune i na trenutak osve tljavalo duge kreènjaèke litice koje su zamenile prsten belolikih zgrada. na nanose mulja koji kao e eno zlato sjaje na meridijanskom s uncu. Kera ns zastade nekoliko puta i poku a da ugu i odjeke koji su mu uporno bubnjali u u ima. kao samo njegovo bilo. dreka je postepeno postajala sve jaèa tako da se vi e nije mogla razlikovati od vulkanskog udaranja sunèevih eksplozija. Njegova podsvest brzo se pretvarala u panteon krcat za titnim fobijama i opsesijama koje su se. Tu provede mirno popodn e. ego protiv ida. ka o izgubljeni telepati. prvi zraci la nog svitanja obasjavali su pra njave stolove sa reagensima i drvene sanduke nagomilane pod prozorima u hodniku. Pre ili posle. raja. Odra avajuæi ove isprekidane bleskove. Kao izi ao je iz kabine.. gotovo ispunjavajuæi i samo n ebo. pa istovremeno i odbijaju i mame kao izgubljene. voda je bila gusta od hiljada isprepletenih zmija i jegulja to su se i zvijale u besomuènim gu vama i tako izbijale na povr inu lagune. isuvi e iscrpljen da bi otvorio oèi. Dok se tupo udaranje pojaèavalo. Keransov splav je jo bio usidren na drugoj strani lagune. sa mi praoblici æe se uzjoguniti i poèeæe da se bore izmeðu sebe. oti ao na palubu i poèeo gledati dole preko ograde na crn i sjajan disk lagune. 5.. udara moæan hipnotièki zov gm izavaca koji laju. misleæi na Hardmana i njegovu è udnu odiseju ka jugu. svetlo æu od mirijada mikroskopski sitnih fosforescentn ih ivotinjica koje su vrvele u gustim jatima kao mno tvo malih oreola pod vodom.

Veæ smo svi poèeli da se pitamo kada æe stiæi.jer ta ima sumornije izglede od ivota? Svakog jutra trebalo bi da èovek ka e svojim prijateljima: "Tugujem zbog va e neopozive smrti". kao da je Kerans sada postao è lan odabrane zatvorene grupe. naravno. bilo bi bolje da nisam noæas ovde spavao. ubrzati kriza. "Poku ava da me upla i . "Znaèi o tome je govorio Rigs! Koliko njegovih ljudi sanja te snove?" "Sam Rigs ih nema. tako je nestal a i svaka podela izmeðu realnog i nadrealnog u spoljnom svetu. ali izgledala je dovoljno duboka. "Figurativno. Po to je sada do iveo jedan od tih snova. "I tako si ti sada jedan od sanjaèa. Niti je poku ao da se pozabavi ije dnom od Bodkinovih ili Rigsovih okoli nih primedaba o snovima i opasnosti od njih. Kao iz daljine. Alane. podseti me da veèeras uzmem jedan fenobarbito n. pita juæi se da li da pozajmi jedan od velikih teretnih èamaca privezanih uz kej i da se preveze do nje. Kerans reèe Bodkinu: "Biæe najbolje da mi pozajmi Hardm anov budilnik. narav no. mirnim glasom. Bo e. (Logièno . zaje dnièkog ko mara i sada punio oèi maslinasto-zelenim spektrom lagune u uzaludnom oè ekivanju da æe uspeti da izbri e razbuktalu sliku trijaskog sunca. nepomièno je stajao narednik Deili. i da li op te izostavljanje tog minimaln og gesta sauèe æa predstavlja uzor za njihovo opiranje da razgovaraju o snovima?) Bodkin je sedeo za stolom u kuhinji kad je Kerans u ao. shvatio je da u njegovim zvucima ima neèeg blagotvornog. drugi pilot helikoptera. Visoko gore kraj ograde na posledn joj palubi. Ja ih sanjam veæ puna dva meseca. Video si fatamorganu posle dnje lagune. Izgleda umoran. Ostaci tvoje svesne kontrole su jedina stvar koja dr i branu. i eto. snovi su potpuno ovladali nj ime. Ali d inovski gmizavci su bili jezivi. Nikada nisam ni sa kim razgovarao o snovima. tada i tamo. Kerans spusti p ogled na tamne senke pod stolom. tonom koji je bio mek i od njegovog uobièajenog odseènog govora. Setio se iguana kako laju i kidi u po stepenicama muzeja." Potom za kopèa svoj pamuèni aket na grudima bez ko ulje.alubu i pogleda preko mrtve vode u laguni na udaljenu kulu stambene zgrade. Sumnjajuæi u lek. "Dugo si se dr ao. shvatio je koliku je h rabrost i samopouzdanje pokazivala Beatrisa kada je odbijala ma i najmanji znak sauèe æa." Kerans klimnu glavom i zagleda se kroz porzor u zaokrugljenu masu ploveæ e baze koja je bila usidrena uporedo s njima. dodade: "Primetio si sunce: kao puls? Hardmanova p loèa bila je pozadina njegovog sopstvenog pulsa. gotovo kao da je znao da æe ih i on uskoro deliti. Je li bila duboka?" Kerans se s naporom tu no osmehnu." Nasme io se na Keransa. gledaju æi preko prohladne vode ranoga jutra. Pa ipak je Kerans znao da se iz nekog razloga opirao da Beatrisi pru i stv arno sauèe æe kada joj je postavljao pitanja o ko marima to je krtije mogao. U osnovi je to jedan isti san koji se pona vlja u svim sluèajevima. U 'Ricu' nema ko mara. kao to su otkucaji njegovog sopstvenog srca. na Golgoti i u Gomori. ali bar polovina ostalih sanja. Roberte. Nemoj misliti da sam ga namerno poslao napolje u one d ung le. a ne nude æi joj kakvu terapiju ili sredstvo za umirenje. "To nije bio pravi san. odluèno ga upozori Bodkin. "Ne sem ukoliko ne eli da udvostruèi de jstvo sna. Izuzev sa Hardmanom. Kad se povratio od prvog straha. i opet spazi nejasno svetlucanje fosforescentni h lokava. pejza i zemlje i psihe nisu se vi e mogli razlikovati kao to je to bilo moguæno u Hiro imi i Au vicu. Mo da se i on upravo probudio iz istog. Roberte." Zami ljeno je srkutao toplu kafu. ne . Ili jo bolje. gotovo umirujuæeg i ohrabrujuæeg." Kao da nastavlja misao. prihvatao ih je kao neizbe an elemenat svog ivota." "Nemoj"." Bodkin je govorio sporim. mirno je pio kafu skuvanu na tednjaku u velikoj napukloj erpi. kao sliku sopstvene smrti koju svaki od njih nosi u tajnim k utovima svoga srca. Fantomi su se nep rimetno provlaèili iz ko mara u stvarnost i opet se vraæali nazad. Roberte. to je velika pohvala za snagu tvojih podsvesnih filtera. u svojim u ima je mogao èuti kako sunce dobuje nad usahl om vodom. Njegove prepredene ive oèi nenametljiv o su posmatrale Keransa dok se ovaj spu tao u stolicu i lagano trljao èelo grozniè avom rukom. kao nekome ko pati od neizleèive bolesti. jadni mladiæ. pojaèanog u nadi da æe se. Alane? ne bih jo moga da ka em. Ba onako kako je razlika izmeðu latentnog i manifestnog sadr aja sna prestala da va i. I Beatrisa Dal.

ja sam ovde roðen. prev. prim. poèeli smo da ivimo potpuno nomadskim ivotom i. Ono to ih je sada potpuno razdvajalo bila je ta jedna jedina èinjenica . Roberte?" "Savr eno". Napolju su insekti odskakal i od ièane mre e dok se sunce pelo u nebo. Vodene bebe (Water. Izgleda pomalo rovito.. pukovnièe . Preko puta njega izgleda da je Bodkin èinio isto to. Posle nekoliko minuta nije vi e uop te obraæao pa nju na pukovnika.?" upita Kerans. Bodkin izvadi cigarete. manje-vi e sam ga zaboravio . Oti li smo odavde kad mi je bilo est godina. Razlog zbog koga taj izve taj nisu ozbiljno primili u Berdu jeste taj to mi nismo bili prvi koji su javili o tome. kakav svinjac! Dobro jutro. zatim ustro minu e metalnom palubom. potpuno vraæanje biopsihièkog seæanja." Na stepeni tu se zaèu e koraci. "Ime ovoga grada?" Kad Keren s odreèno zavrte glavom. Interesant no. u izvesnom smislu. zujeæi po svom malom neva no m svetu. onda se zavali spo kojno pu eæi.Babi es) . u potpuno novu oblast neuronske psihe. Izgleda kao ogromna koljka. onda. da nije osetio njegovu ogromnu halucinantnu moæ. Odredio sam vreme polaska za sutra u 12 èasova. Ne elim potro iti ni gra m vi e goriva nego to moram. reèe Kerans mirno. On je i dalje slu ao razum i logiku. Posle nekoliko noæi. s lu ao je duboko podsvesno dobovanje u svojim u ima. vas dvojica! Pred nama je dan pun poslova. Pa ipak èudno ." Kerans ga je automatski slu ao. sunce koje se iri i sve vi a temperatura gone te nazad po st epenima kièmenog stuba u potopljena mora. obuhvativ i pogledom kr od neopranih o lja i svoja dva potèinjena kako sede." Ne odgovoriv i. izgleda da mi je to posmatranje kupole u dubini mnogo pribli ilo detinjstvo. zato pobacajte preko ograde sve to mo ete. pa stoga maknimo laktove sa stola.to je bilo pre nego to s u morali oko dvadeset stopa ispod vode. Najzad Kerans progovori: "Alane.da Rigs nije video san. kao da je izi la iz Vodenih beba.sve to ima u mojim godinama jesu seæanja na seæanja." Pokaza mu krug sunca koje se dizalo kroz gajeve gimnosperma. . on u stvari bio miljama daleko? Kad je Rigs odlazio. dva èoveka su se posmatrala preko stola. "Naravno.. Kerans ga je ispratio do vrata. To je lumbalni prelaz. Mi se zaista seæamo ovih moèvara i laguna. "Drago mi je to to èujem. Po to smo oti li odavde. I stinu da ka em. "Probudili su se uroðeni oslobaðajuæi mehanizmi koji su postavljeni u tvojoj citoplazmi pre mnogo miliona godina. "Nastavi". potisnuta ispod najni ih slojeva tvoje p odsvesti. on reèe: "Jedan njegov deo zvao se London. potpuno obras la zeleno-smeðim algama.. sa svojim malim sve njevima uputstava. Ukoliko eli da pozajmi kuter da evakui e 'Ric'. sa oèima napola sklopljenim da b i mogao videti treperavu povr inu jezera kako se preliva preko tamne ploèe stola. mno tva malih zatona.. on se vrati do svoje stolice. Juèe sam odveslao do stare univerzi tetske èetvrti. ovaj grad mi je jedini dom za koji sam ikada znao. "Gospode. "Zna li gde se nalazimo?" zapita najzad. Bodkin potvrdi. nije da to n e to znaèi. a u 10 æe biti konaèna smotra pred ukrcavanje. jednom sam gledao predstavu . sve æe biti gotovo na vreme. gledajuæi sunce kako se velièanstveno di e i za razmahane pukovnikove prilike. Prijateljski im mahnu svojom palicom. Zbog toga je Rigs primio naredbu da odemo odavde.go drevno organsko seæanje staro milione godina.. snovi te vi e neæe pla iti i pored svog povr nog u asa. reèe Kerans uspravljajuæi se. sve po to se dobro istrljao i doruèkovao. " ala je bila na na raèun. Koliko li je puta za vreme njihovih razgovora u poslednje vreme. Pa ljivo pripali. Dobro. Pukovnik R igs gurnu dvostruka vrata na okretanje. kao pèela radilica koja se sprema matiènom gnezdu.roman engleskog pisca Èarlsa Kingzlija (1819-1875). nisam siguran da æu iæi. Nekoliko trenutaka. ali jedino èega mogu d a se setim to je kako su me jednog dana odveli k njemu." Onda na glo prekide. sa rukama prekr tenim na stomaku. Na nekoliko stotina jard i nalazio se Planetarijum.." "Pelikozaur. u stvari na ao sam laboratoriju u kojoj je moj otac predavao. a lice mu odjednom postade umorno. Je li s tobom sve u redu. Hvala to ste svratili." Dok je kuter klizio preko lagune.

6. voda je veæ bila pr odrla do visine èlanaka. na ravnoj kobilici sa zgo dnim pristupom preko desnog mosta. Kerans se na e preko ograde i pogleda dole kroz crnu vodu na malo pozori te dvadeset stopa ispod povr ine. jedin o osvetlenje u Beatrisinom potkrovlju gorelo je na svom stubu. Sada su stupali u aqua incognita. upotrebljavan u trgovini i u ratu od XV do XVII veka. zatim na pedeset. Dok se vratio do donje palube da bi poslednji put pregledao laboratoriju. Dok se stanica lagano ud aljavala vrteæi se ukrug. s vremena na vreme zabrbljao bi marmozet. gledajuæi ga k ako se zate e unazad prema bazi. Duboki noæni glasovi d ungle vukli su se preko vode. Aqua incognita (lat. POTOPLJENI KOVÈEG Dva èoveka kretala su se brzo palubom. najpre na dvadeset jardi. ogromni dobo se prekotrlja za dobrih pet stepeni od vertikale. prev. Jedna slaba st ruja stalno se kretala lagunama. zatim p ostepeno povrati ravnote u. ubrzo preðo e dve stotine jardi. kroz boène otvore na palubi. ali kad je okrenuo ruèicu. prev. on uðe kroz laboratoriju i. pored sudova s primercima i slivnika. po prljavoj penu avoj vodi irio se odvratan zadah. sa nekoliko nepokretnih gomila kumulusa koji su lièili na zaspale galeone. lomeæi tu i tamo meku paprat koja je izbijala kroz prozore. savr en. a zatim i vitka elisa na repu helikoptera. noge mu zapljusnu sna an mlaz hladne zapenjene vode. za trenutak uznemireni kad bi talasi udarili o bazu. koji su nailazili jedan za drugim. Tada on oslobodi glavu stuba i spusti te ko èelièno u e u mrtvu vodu tri stope duboko. ili bi se zaèuli udaljeni krici iguan a iz njihovih gnezda u potopljenim poslovnim zgradama. pa æe ih vratiti do njihovog biv eg sidri ta. talasi. Iznad sebe je èuo Bodkina kako nestrpljivo apæe . Osloboðen svoga tereta i sa te i tem koje je bilo podignuto zbog helikoptera na krovu. pa on u vodi do pojasa doðe do ste peni ta i pope se na sledeæu palubu na kojoj je Bodkin ushiæeno gledao kako se pro zori susednih poslovnih zgrada di u gore u vazduh. Kerans je posmatrao kako mehurovi indigo boje i èezavaju i rastapaju se. U jednoj kabini upali se svetlo. Dr eæi stanicu podalje od zgrada obilazili su oko lagune. Belo ponoæno nebo visilo je nad tamnom povr inom lagu ne. a iz potopljenog p rozora kraj jedne police s reagensima. Pre nego to æe skinuti poslednje u e. G aleon . Brzo pusti marmozeta iz njegove kapele i gurnu sisara sa bujnim repom kroz je dan prozor. uputi se pr ema stepeni tu koje je vodilo dole do splava.) . prim. .skrenuli s u taèno u uzani rukavac vode iza sebe i sad su bili licem okrenuti laguni. Odozdo su nejasno èuli kako zarobljeni vazduh klokoæe u mehurovima iz retorti i staklarije u laboratoriji. gotovo vodviljski komentar na biofizièke mehanizme koje su one poku avale da prika u i koji mo da simbolizuje neizvesnost to ih sada èeka . on zastade oèekujuæi da mu Bodkin sa desnog mosta da znak da je put slobodan. neèujno koraèajuæi postavljenim ð onovima po metalnim ploèama. èiji ravan krov sreæom nije bio naèièkan kuæicama o d liftova i izlazima za sluèaj po ara. sada kad su Bodkin i on odluèili da ostanu. Kerans poèe da skida u ad jedno po jedno. uspor avajuæi u trenucima kad je struja slabila oko krivine. baza poðe za njom. Trenutak kasnije . koristeæi talase koji su nailazi li da bi podigao omèe sa zarðalih stubova za vezivanje. Bezbrojni insekti rojili su se po ivici vode. pomogo e mu da olabavi u e za nekoliko inèa dok se stanica njihala. nenauènih pravila kojima æe se rukovoditi. Stanica se spusti kao kakav lift. sa samo nekoliko praktiènih. Kerans zgrabi kuku za èamce sa palube kraj sebe dok se razmak otv orene vode poveæavao. Smesti e se na oko tri stope ispod nivoa palube. U dno splava bila je ugraðena samo jedna sigurnosna slavina. zaplju skujuæi nagnute bokove pontona. Mahnuv i Bodkinu koji je stajao gore na palub i. on zabrinuto pogleda gore na mraènu telesinu baze. i zalila slivnike i stolov e. Izn ad gornje palube polako se pojavi e tri bli a kraka rotora. pa je Keransu trebalo nekoliko minuta d a skine metalnu omèu sa glave stuba. Zategnutost u eta se udvostroèila.veliki jedrenjak sa 3 ili 4 palube. ali se utrnu za nekol iko trenutaka. Najzad se smesti e u uzanom zatonu od oko stotinu kvadratnih stopa.nepoznata voda. prim. m isleæi na ogroman polukrug programskih mapa koje su tonule pod vodu dok je on iz lazio iz laboratorije.

Bez njega bi moral jedinice splasnuo za tren oka. Bilo je pro lo 3. Èudi me da nije pucao nasumce u tebe. Ti si na severnoj strani patija pa æe te kuæica od lifta tititi od jakih ki a kad budu stigle sa burama s j uga. uzbuðeno reèe Beatrisa. on poku ava da razgovara sa nama!" Kerans klimnu glavom. Kerans pogleda na termoalarmni ureðaj koji je nosio odmah uz ruèni sat. narednik Deili. stotine starih listova za pisanje udaljavalo se od stanice okreæuæi se u kovitlac po povr ini vode. zaletao se nadole i ronio. Rigs krenu u podne k ako je bilo predviðeno.potpuno odsustvo sposobnosti prilagoðavanja. Rigs zavr i.Bodkin je bio isuvi e star. i dva èoveka opet iziðo e na palubu i spusti e Keransov splav u vodu. Pilot. ali temperatura je jo iznosila preko 40 stepeni. to je dovoljno za tri meseca . Kerans obavi ruku oko Beatrisinih ramena i oseti pod prstima golu glatku ko u namazanu uljem. "Pa. Dok je vazdu na struja od krakova rotora besno uzburkavala vodu u bazenu i navaljivala na prugasti platneni zaklon iznad patija. mirno primeti Kerans. Svakako da je od njega zavisilo da li æe biti voð .Kerans uze list hartije sa pisaæe ma ine u svojoj kabini i èvrsto ga pribi na vrata kuhinje. sada je pra tao oko 'Rica'. gornja paluba i most probu ene i potopljene stanice za ispitivanje trèali su iz vode. Bea. a sunce mu je udaralo po ko i kao pesnica. Alane? Koliko æe trajati zalihe duboko s mrznute hrane?" . Lagano veslajuæi otklizi e preko crne vode i ubrzo nestado e u tamnoplavim s enkama uz ivicu lagune. koju su on i Bodkin naslagal i na krovu. A hrana. njegovi ljudi od bi e moguænost penjanja uz stepenice na dvadeseti sprat . Bodkin dodade poruci svoj potpis. Nastavljajuæi konferenciju o akciji koju je prekinuo helikopter. na suprotnoj strani lagune. "Zbog neèega mi je stvar no i ao na nerve." "Dobar je bio Rigs". helikopter skrenu i udalji se. u najdal joj od tri centralne lagune. Beatrisa isuv i e utonula u sebe. tra eæi mesto za spu tanje. Sada kad je Rigs oti ao. Kerans reèe: "Ima jo oko hiljadu galona u rezervoaru na krovu. Ostajalo je da se vidi da li je Kerans kad ar da pro me svoj mali trio istim stepenom poverenja i oseæanja svrhe. Po to su videli da lift nije ispravan.i stoga Rigs najzad poku a da dopre do njih he likopterom.nekoliko iguana veæ se b ilo nastanilo po donjim odmori tima . bio je nepodno ljiv! Sve to dizanje nosa i oblaèenje za veèer u u d ungli . dragi. U otvoru se pojavi gologlava Rigsova prilika sa dva vojnik a koji su ga pridr avali dok se on drao u elektrièni megafon. Ispod njih.30. Pridru i e se Bodkinu i uðo e u salon. pritiskujuæi akama u i da bi se za titila od buke. Jedno ili dva bureta skrotrlja e se u patio i pljusnu e u bazen. Po to je tamo pretrpeo neuspeh.ili recimu dva. shvati o je koliko je zavisio od pukovnikove ivahnosti i vedrog raspolo enja. Kerans se nasme i posmatrajuæi ga kroz plastièna rebra roletni na prozorima u salo nu. zatim se vrati u sporijem letu o stade da lebdi u vazduhu. a helikopter se na e unazad i vinu se preko lagune." Iziðo e napolje u patio i mahnu e Bodkinu koji je izi ao iz kuæice lifta i nam e tao burad. uveren da æe klimava gomila buradi od kerozina. uputiv i kuter do stambene zgrade u kojoj je pretpostavlja o da se kriju dva biologa. iskrenu trup tako da otvor na trbuhu helikoptera gleda u prozore hola. helikopter je uz zaglu ujuæ u buku kru io nad potkrovljem. "Roberte.i ja ti p reporuèujem da zatvori ostali deo apartmana i preðe ovde. Beatrisa Dal pretrèa do Keransa sa svoje osmatraènice na drugom kraju sa lona. Kerans uperi prst u utu trupinu baze usidrenu pored 'Rica'." "Ali." "Ti si to prilièno uprostila. po to mo emo oèekivati da æe biti mnogo toplije . Posle uzaludnog poku aja da izvuku stanicu na povr inu. odnoseæi sa sobom buku i vibracije. Mogu se kladiti u deset prema jedan da æe kapci i vazdu ni ventili na zidovim a spavaæe sobe biti probijeni. mislim da prilièno dobro znamo ta je govorio. "Hvala bogu to je oti ao". Stojeæi kraj ograde. pukovnikov glas se potpuno gubio u urlanju motora. sigurno zapla iti pilota.

u tr enutku uznemiri Keransa i grubo ga istr e iz stanja malaksalosti i otupelosti.Bodkin neprijatno iskrivi lice. po to je najveæi deo jagnjeæih jezika u aspiku pojeden. Signalni meci raspr ta e se nad v odom kao iscepani crveni ki obrani. U redu. pos matrao èoveka. Èove k se njihao veæ prema tome kako se hidroplan dizao i spu tao. dok su mu motori resko zavijali. Kerans s n aporom izvuèe svoje opu teno telo iz postelje i poèe se spoticati preko knjiga raz bacanih po podu. tako da bi se mo glo reæi 'neodreðeno'. o zajednièkoj zon i sumraka u koju su odlazili noæu kao fantomi na Delvoovoj slici. Sada kad su doneli svoju odluku. Zave i! Poèinje da gov ori kao Rigs. ubrzavajuæi dvema sn a nim propelerskim turbinama pred sobom kad bi letelica udarila u iroke talase koji su se valjali lagunom. on za trenutak ugleda visokog èoveka irokih ramena u pilotskoj kabini. KARNEVAL ALIGATORA Rascepljena gromoglasnim urlikom. estoki prolom buke i energije i dolazak ove èudne prilike u belom odelu. Sve u svemu. hidroplan se krivudavo izvuèe iz lagune i kao tane se ustremi kanalom do susedne lagune. Tanka koprena crvene pare odvuèe se na sever. Kad letelica projuri drugi put pored njega. Nikad nisu razgovarali o svojim snovima. . meðutim." "Iguana bi bez sumnje vi e volela nas. to je va nije. Kad veliki talas zapljusnu zid hotela razbijajuæi kolonije vodenih pau kova i uznemirujuæi slepe mi eve koji su napravili gnezda meðu istrulelim panjevim a. Kerans je stezao ogradu balkona i gle dao uznemirenu vodu lagune koja je poku avala da se opet smiri. to izgleda prilièno dobro. Beatrisa je bila u pravu. i parèiæi zasu e obalu. i Kerans pomisli da se trenutno jedi nstvo grupe neæe dugo odr ati. ti ina ranog jutra nad lagunom naglo se raspr ta i prolomi se strahovita jeka kraj prozora hotelskog apartmana. Tebi ne pristaje vojnièki manir. Dve scene su sve vi e lièile jedna na drugu. sada su ulazili u jednu novu zonu u kojoj pre staju da va e uobièajene obaveze i lojalnosti. Kerans spazi razuzdan profil. kako uspravno stoji za komandama. Jo ne to?" Beatrisa zaobiðe sofu i poðe prema baru. dok je Bodkin kroz prozor gledao d unglu ispod njih. vojnièki manir nije mu pr istajao. dragi. izraz ushiæenog osvajaèa. a ja æu se muvati po 'Ricu '. 7.napor da ga nekako zaustavi izgledao mu je veæ odavno besmislen . ve ze izmeðu njih su veæ poèinjale da se stanjuju i oni æe iveti odvojeno. Skriven d inovskim rastaviæem koji je sada bujao sa balkona . n jena liènost je naru avala apsolutnu slobodu koju je on tra io za sebe. u z put mlateæi po li æu jakim mlazevima vode. bledeæi sa sve slabijim zvukom hidropla na. bacajuæi uvis brda vodene pra ine duginih boja. "Da. Srebrne ploèice redenika blistale su mu oko pasa. Mada æe se mo da povremeno viðati po lagunama ili u stanici za ispitivanje. Ma koliko da mu je Beatrisa Dal bila potrebna. sa beli m lemom i koporanom. sjajne oèi i zube. njihovo jedinu istinsko stajali te biæe u snovima. svako od njih æe morati da ide sopstvenim putem kroz d ungle vremena i obele avati svoje taèke sa kojih povratka nema. tako da se zarivala u njih i ronila kao motorni èamac ko ji se gu a kroz d inovske valove. Gurnu nogom vrata od ièane mre e koja vode na balkon. Vozio je hidroplan sa lakim non alantnim razmetanjem. ali ne sa mo stoga to im je tako zgodnije. ako vi stvarno nameravate da jedete te stvari . odsecajuæi svoji m dugim dvostrukim krilima divne mlazeve koji su se raspr tavali u svetlucavu vode nu pra inu. njegova liènost je bila isuvi e pasivna i okrenuta u sebe. Meðutim. i to taèno n a vreme da vidi ogroman hidroplan belog tela kako juri lagunom." Kerans je podsme ljivo pozdravi po vojnièki i ode da pogleda Ernstovu slik u na drugom kraju salona. "Pa.Kerans je. potom redom na treæu koju je svaki od nj ih nosio noæu u sebi. pa kad je stigao na dr ugu stranu lagune zaèuo se niz kratkih eksplozija.e st meseci. Alan æe biti u stanici dok se ne podigne nivo. isuvi e usredsre ðena na sebe. neprimeæen. dakle. Ali ja bih vi e voleo iguanu. Poslednjim trzajem energije. Beatrisa sede na sofu okrenuv i leða. dok je uzvitlani v azduh lomio i mrsio golemo nepoznato rastinje i krlju tasto drveæe uz obalu. i sa svojim gipkim i opu tenim dugim nogama lièio je na vozaèa trkaèkih kola koji potpuno vlada vatren om zapregom. zalihe se sada sastoje uglavnom od govedine.

Iz razbijenog destilatora na krovu nakapalo je vedro prljave vode. kupala potisnu te nivoe ispod svesti i nosila ga nadole. Mali èamac ponese ga ra vnomerno kroz trome talase. davala mu je izgled ug laðene i kultivisane luèke skitnice. tonuæi sve dublje u æutljivi svet d ungle unaokolo. udeo je da se to sila enje kroz arheopsihièko vreme zavr i. Mnoge zg rade oko lagune bile su veæ nestale pod vegetacijom koja je sve vi e bujala. a tokom prvih nedelja svratio je nekoliko puta do dra Bodkina i Beatrise Dal. Pri pomisli na mo guænost ove bliske invazije.relativno sve e i prijatno. kroz pro lost koja je nadolazila. pa on pokupi malo sa povr ine i pljusnu se po licu. simbol ièno obavljajuæi toaletu. a usamljenost dugih pe èanih sprudova. Kosa mu je bila bela kao sneg i.i iscrpljujuæe vlage postalo je gotovo nemoguæno iziæi iz hote la posle deset èasova ujutru. Po ceo dan je sedeo kraj prozora sa spu tenim kapcima oslu kujuæi. drug i put mrtav i mraèan. Ponekad bi u svoj botanièki dnevnik nervozno unosio po nekoliko podataka o novim biljnim formama. meðu nanosima mul ja prema jugu odgovori im niz eksplozija sa bledim oblaèiæima koji se ubrzo rast uri e. Ali i njih dvoje bilo je sve vi e obuzeto sopstvenim sila en jem kroz totalno vreme. ispunjavala ga je divnom i ne nom muèninom. a u vazduhu s e nisu videli ogromni oblaci komaraca koje æe vruæina kasnije poterati iz njihov . Ponekad je krug vode bio avetinjski iv. Izvan lagune. uop te ga ne primeæujuæi. Posle nekoliko sekundi. a obala je na izgled bila od kriljca. Voðen snovima kretao se u nazad. prigu ujuæi pomisao da æe spoljni svet oko njega postati tuð i nepodno ljiv kad se to bude desilo. Bodkin se izgubio u intimnom sanjarenju. lagune i d ungla bile su ispunjene vrelinom do èetir i sata. beskrajne plime mulja poèele su da nagomilavaju ogromne sv etlucave bregove koji su se ponegde izdizali nad obalom kao visoki vrhovi kakvog dalekog zlatnog rudnika. i rastavi æi prekrivali su bele pravougaone fasade. kroz reðanje sve èudnijih pejza a èije je s redi te bilo u laguni. Svetlost je dobovala po njegovom mozgu. besciljno teraj uæi èamac motkom po uzanim zatonima u potrazi za potopljenim svetom svog detinjs tva. odsutno opipav ajuæi jednonedeljnu strnjiku na licu. pa Kerans zakloni oèi kad se vatrene lopte p rosu e po nebu. slièna tamnoj metalno j ko i reptila. prim. Rastojanje koje je delilo signale bilo je dovoljno veliko da poka e kako postoji vi e od jedne grupe i da je hidroplan samo izviðaèko vozilo. od kojih je svaki. predstavljao po j edan stepen njegovog kièmenog stuba. zaklanjajuæi gu tere u njihovim prozorsk im jazbinama. Mno tvo signalnih metaka raspr ta se nad krajnjom lagunom u kojoj su bile st anica i Beatrisina stambena zgrada. uprkos njihovoj spoljnoj otuðenosti. kao to je Bodkin rekao. Po navici uðe u kupatilo i stade pred ogledalo. sa Beatrisom je postojalo ispod svega jedno netaknuto jedinstvo. Bilo je nekoliko minuta posle sedam i temperatura je iznosila samo dvadeset pet stepeni . nebo j e bilo toplo i jasno. prev. Znaèi da stranac koji je vozio hidroplan nije bio sam. Upotrebiv i èaklju sa metalnim vrhom da bi oterao dve male iguane koje su se izle avale na keju.termoalarmni ureðaj na balkonu sada je registrovao 55 stepeni u podne . sa abonos ovim tenom i oèima utonulim u posmatranje svoje liènosti. a oko pra mca su se jurili vodeni pauci. Gle dao je pravo kroz Keransa. on se vrati u apartman i uze svoj sako sa stolice. na nekoliko milja dalje.Tokom est nedelja od Rigsovog odlaska iveo je gotovo sam u svom apartmanu pod krovom u hotelu. po senkam a. Ogromne gu ve algi promicale su ispod èamca. preæutna svest o njihovim simboliènim ulo gama. on spusti splav u vodu i otisnu se. naizmenièno kretanje ièanog kaveza koji se irio i skupljao na vruæini. Meðutim. a tada bi on obièno bio isuvi e umoran da bi uradio i ta drugo sem da se vra ti u krevet. potpuna i apsolutna. u tople prozirne dubine u kojima prest aju da postoje nominalne realnosti vremena i prostora. Ogrom ne preèice Preèica . Zbog stal nog porasta temperature . Kerans se sabra. Jednom ga je Kerans zatekao kako se odmara oslonjen o veslo na krmi malog m etalnog èamca i odsutno bludi pogledom po negostoljubivim zgradama oko sebe. koliko je mogao da vidi. Pa ipak se alo presijavalo tamnocrvenim primamljivim sjajem. Èvrsto zatvoriv i mre asta vrata za sobom.zimzelena biljka srodna sa papratima. èisto iz navike.

Sve vi e aligatora pristizalo je u èopor. cun jajuæi izmeðu potopljenih prozora i razgoneæi iguane koje su bile izi le da posmat raju. K erans zaèu slab. i voz aè ga je cimao napred-nazad kao konjanik koji obuzdava svoga ata. on je posmatrao okolne zgrade kritièkim okom. Uzviknuv i. Njihove krike prigu ivale su turbine hidroplana i pra tanje raketa. Kerans je buljio dole u mno tvo dugih smeðih oblika koji su moæno plivali kroz uskome anu vodu. Sasvim sigurno je da su ogromne paprati i preèice du zatona bile obarane jedna za drugom. dok ih se najzad nije nakupilo bar dve hiljade. Glas se pribli avao pome an sa brujanjem motora. motreæi na vodene zmije koje je talas terao sa njihovih grana. a reski krici gustog oblaka ptica stra arica i zvi dovki probijali su j utarnji vazduh. golemo grupno otelotvorenje gmizavièkog zla. Ostali su klizili izmeðu zgrada i zauzimali polo aje na delimièno pokrivenim krovovima. s vremena na vreme bi uhvatio u letu priliku u belom odelu za njenim koma ndama kad bi kao munja projurila kraj njega. grub ivotinjski glas slièan onome to su ga pu tale iguane. na povr inu izbacivala kao sneg beo trbuh mrtvog aligatora koga j e zdrobio hidroplan. a dve hiljade èeljusti podigo e se uvis sa odobravanjem. Rakete su se i dalje dizale u nebo. Pre no to je moga o da stigne do njega. Dok su njegovi crnaèki poruènici ponovo palili motore i kretali prema ob ali. on se odveze prema rukavcu koji je vodio u susednu lagunu. naginjuæi nekako samouvereno svoje sna no lice na jednu stranu. s v remena na vreme. mnogi od njih dugi preko dvadeset pet s topa. Èovek u belom odelu stajao je na otvorenom oknu sa rukama na bokovima i ushiæeno gledao ovaj nakot gmizavaca. Propeleri uz trzaj o ive e i podigo e hidroplan napred preko vode. Minijaturna Nijagara zapenjene vode izli se na polje te rena pritiskom velikog talasa plime iza sebe. Dok je tako posmatrao. Pope se pet spratova do ravnog krova i le e iza niskog zabata pogledajuæi navi e u obli nju masu Beatrisine stambene zgrade. a grane su im se njihale dok su padale k ao osvojene zastave. Dalek o najveæi aligatori koje je ikada video. èamci su sk akutali prema centru lagune. kome ajuæi se u èop oru oko hidroplana koji je sada stajao u mestu. kru eæi bok uz bok po spir ali. Le njo mahnu posadi u tri teretna èamca. Kada se armada uputi ka rukavcu s njegove desne strane. ali potom sve jaèi urlik. Hidroplan je buèno kru io oko jednog tesnaca na drugom kraju lagune. potom irokim pokretom obuhvati lagunu pokaz ujuæi da æe se tu usidriti.ih legla. divlje su se gurali meðu sobom krèeæi put u bistru vodu. Iza njih. Cela d ungla se cepala na komade. n ad glavom su mu se rasprskavale signalne rakete i èuo je hidroplan kako zuji tam o-amo. Kerans se stu ti n iz lestvice za sluèaj po ara i sjuri se niz strmi krov do splava. Dok je brodio rukavcem dugim stotinu jardi koji je vodio u ju nu lagunu. Zaorav i o trim krilima pravo preko zlosreænih stvorova na svome putu. na sredini lagune. veliki talas to ga je podigao hidroplan bio je odvukao spla . Na dvadeset pet jardi uz obalu ukotvi splav u rastaviæu koji je bujao na ravnom terasastom krovu neke robne kuæe. a onda se ne to to je izgledalo kao ogroman naplavak panjeva sruèi niz nju otkidajuæi rast inje i pokulja u lagunu. Aligatori su se tiskali kao lovaèki psi oko svo g gospodara. Boja se lju tila sa d inov skih zmajevskih oèiju i zuba izrezbarenih na njihovim pramcima. Sa posadom od po dvanaestak prilika tamne ko e u belim kratkim pantalonama i majicama. a velika masa aligatora nad i e se za njim. Kerans ugasi motor na ulazu u lagun u i poèe tiho da klizi kroz nadvijeno li æe paprati. Iznenada se voda na ulazu u tesnac podi e nekoliko stopa u vazduh. Rojevi slepih mi eva uzletali su u vazduh i izbezumljeno se rasturali nad lagunom. a sa njihovih paluba jo su se dizale uvis poslednje rakete u op toj gu vi i uzbuðenju. praæen bukom od k idanja i udaranja po rastinju. izudarana voda sumorno se penu ala i. pilot se obrnu svojim komandama. na njemu je jezdilo nekoliko èetvr tastih èamaca crnog trupa sliènih kuteru pukovnika Rigsa. Ogluveo od buke. ibajuæi penu svojim masivnim repovima. neke na samo èetvrt milje odatle. pa gacajuæi kroz vodu preðe uz betonsk u strminu do lestvica za sluèaj po ara koje su se nalazile na boku susedne zgrade. Nekoliko ih se izdvoji i poèe da krstari u parovima po laguni.

i da se ti ljudi. Bar trides et ili èetrdeset krokodila ostade u laguni ispod njih." Jedan veliki parobrod na toèkove. ta se to dogaða?" Stavi mu ruke na ramena i priljubi glavu uz n jegovu vla nu ko ulju. Roberte? Pla i me taj èovek u trkaèkom èamcu. Oni su lagano krstarili u malim patrolama. iz straha da æe ga ina èe potpuno zaboraviti. po uri do prozora i gurnu plastiène zastore. Mi samo dobijamo time to æemo se p . "Alan je u pravu. Zatim dohvati c iglu sa zida i hitnu je obema rukama na izra taj na vrhu aligatorove èeljusti. Da æuæi. "Jesi li video aligatore? Ima ih na hiljade!" "Video ih . Mo da izgledaju kao gusari. ali su vlasti u stvari jedva èekale da plate d obru cenu za svaki spaseni predmet. koga se jedva seæa. najzad je bila probuðena. ona ga doèeka iroko otvorenih oèiju od stra ha. "Ti ðavolski stvorovi mora da su im èuvari". Bea. Aligatori koji su se tukli da u ðu u rukavac. okliznuv i se i doèekav i se na grudi. Kerans se nasloni na ogradu i pogleda dole u nepomiène hladne oèi koje su ga ravnodu no posmatrale. Jedan od njih. Mada je stan poèinjao d a izgleda ispreturan i neuredan. sa vitlima uzdu no od kljuna do krme. navaljujuæi s vremena na vreme na neku neopreznu iguanu. ona bi sedela u patiju ili pre d ogledalom u spavaæoj sobi. opkolili su ga. U ono nekoliko mahova kad je Kerans svraæao. bave pljaèkanjem potopljenih gradova. Beatrisa je i dalje predano brinula o svom izgl edu." Beatrisa je stajala kraj njega nervozno opipavajuæi okovratnik svilene k o ulje boje ada koju je nosila preko crnog kupaæeg kostima. Kad razmisli . ali mi nemamo ta da im damo. Posle pola sata i nekoliko manjih duela sa iguanama koje su se povlaèile . kao i v eæina ostalih skitnica koje su jo lutale ekvatorijalnim lagunama i arhipelazima. "Roberte. spasavajuæi te ke specijalne ma ine kao to su g eneratori elektriène energije i rasklopni ureðaji to su ih vlade napu tale po nu di. Bio je natovare n opremom i brodskim teretom. odsutan pogled davao ledenu vo tanu lepotu be ivotne lutke. Veliki aligator koji je dr ao odstupnicu opazi Keransa u vodi do pasa meðu rastaviæima i krenu ka njemu. "Ali ko su oni. a palube su bile zakrèene velikim balama i ma inama zamotanim u platno tako da je ostalo samo est inèa slobodnog prostora po sredini broda. mada joj je povuèen. upraviv i pogled pravo u njega. a mno tvo aligatora jurilo je po tragu koji se vu kao za njim. Kad je izi ao iz lifta. Kerans je nagaðao da je to skladi ni brod grupe. Takva pljaèka je strogo ka njavana. pa se doèepa les tvica za sluèaj po ara ba u trenutku kad se aligator iskobeljao iz pliæaka na svoji m kratkim krivim nogama i ustremio na njegova stopala u letu. Keran s se hitro povuèe uz padinu. zakljuèi Kerans. kao sle pi slikar koji veèito retu ira portret. Ne brini. "Ti si dobro dresiran pas-èuvar". poèe da mu odvraæa uzvicima kroz megafon. gologrudi crnac u belim pantalonama i sa belom iljatom kapom na glavi. besno kljocajuæi èeljustima na rastaviæe i ne koliko oblica od splava koje su ostale da plutaju po vodi. u ao je u lagunu i lagano se kretao prema ona tri teretna èamca koja su se rasporedi la na nekoliko jardi od mesta gde je bila usidrena Rigsova baza. Kerans sle e ramenima. "Gledaj!" Beatrisa èepa Keransa za lakat.umalo me jedan nije pojeo na tvom pragu!" Kerans se oslobodi njenih ruku. minka na usn ama i oèima izvanredno ureðena. reèe mu on pomirljivo.v u vodu on je otplovio u masu koja je nadirala. ako veæ nije stigao u Berd. ni ta bolje od toga. Hidroplan je u ao u centr alnu lagunu i brzo kru io po njoj. ali. Volela bih d a je pukovnik Rigs ovde. prevrnuli i za nekoliko sekudni isekli na komade s vojim ra kljocanim èeljustima. Njegova rapava leða pokrivena ploèama i izra taj na repu sna no su se izvijali dok je sekao vodu. cer eæi se kad ovaj zaurla i povuèe se. automatski nanoseæi beskrajne slojeve minke. "Kao pitom a trupa tarentula. oni na repu su se odvajali da bi se porazme tali po obali. on je uspeo da preðe dve stotine jardi obale koje su ga delile od Beatrisine s tambene zgrade. Pokazivala je dole na stanicu za ispitiva nje na èijem je krovu stajala izgu vana èupava prilika dra Bodkina i lagano mahala ljudima na mostu parobroda. Njena kosa je uvek bila besprekorno doterana." "Biæe da je sada veæ hiljadu milja daleko odavde.

D inovska groteskna parodija ljudskog b iæa. D ungla je nepomièno le ala u u asnoj vrelini." Zatim dodade. Ipak se nekoliko Strangmanovih ljudi muvalo po jednom teretnom èamcu. " "Taèno". Strangman nije bio obièan gusar. Strangmane. "temperatura æe uskoro porasti na gotovo 90 stepeni. lako skaèuæi kroz vodu na divnom va lu od pene. navaljivao je Strangman. Ako im pomognemo. Èudna atmosfera opasnosti pro imala je skladi ni brod. Po to je ceo s at èekao da se Strangman presvuèe. "Va i motivi izgledaju tako kompleksni. "Hajde! Ako na vreme stignemo do keja." "Ali. Cela planeta se rapidno vraæa u mezozojski period. Kerans i Bodkin sedeli su u polukrugu na ni skim sofama i naizmenièno se smrzavali i pekli." Beatrisa je oklevala." Izgledalo je da promene raspolo enja prelaze i prelaze njegovim licem. koji je verovatno bio izvuèen iz neke venecijanske ili florentinske lagune. Nema ni kakvog skrivenog motiva. veæ prema tome kako je pokretni ureðaj za klimatizaciju iznad njih menjao svoj perimetar." "Naravno da nema. jeste li iveli u Londonu kao dete ? Mora da imate mnogo sentimentalnih uspomena koje treba ponovo osve iti. a rastureni zraci svetlosti g otovo su skrivali visoku stambenu zgradu na suprotnoj obali. nismo razmatrali tu moguænost". doktore. Beatrisa. ÈOVEK SA BELIM OSMEHOM Posmatrajuæi ih svojim lepim namrgoðenim licem sa me avinom podozrenja i v eselog prezira. èineæi da naizmenièno izgleda razdra en. povrativ i se za trenutak iz svog samoposmatranj a." 8. doktore". "kad najzad mislite krenuti?" Kerans je oklevao. mo da ste i vi sami napustili nadu da æete ih shvatiti. ali je Kerans uhvati za ruku. Strangman se izle avao pod senovitim platnenim krovom koji je zakl anjao zadnju palubu skladi nog broda. laguna je predstavljala zdelu punu jare. iznenaðen lakoæom kojom je Strangman ovladao Bodkinovi m argonom. verovatno æe nas povesti. "Ali . Imamo male zalihe. pola sata pre podneva. izruèio mu je njihove pozdrave i poku ao da mu objasni zbog èega su jo tu. Strangman je naroèito uznemiravao Keransa svojim belim nasme enim licem. "Ali recite mi. Primeti da Strangman ne samo da prepredeno posmatra Bodkina nego i da . ta god bio u stvari. pa zapita: "Doktore Bodkine. usprotivi se Strangman. pa su pome ane uvrede. reèe Kerans. Oznaèiæemo ih kao totaln i obalni sindrom i ostaviti ih tako.okazati. "I ukoliko smo mi deo planete. Napolju. prijatan. "Ili su jedina seæanja koja imate ona iz pre-uterinog stadijuma?" Kerans di e pogled. "U stvari. prelazio preko centralne lagune. pitajuæi se da li da izmisli neki datum. "Mislim da se sv i nadamo da æemo ostati neodreðno vreme. Ta j presto je davao gotovo maðijski sjaj njegovoj èudnoj liènosti. primeti on Keransu. U potpunosti po tujem va u iskrenost. Ovo je na a prelazna zona. utoliko se i mi vraæamo. jer je naglo prelazio iz zabavljanja zbog njihove naiv nosti u o tru sumnjièavost. dragi moj èoveèe". ovde mi ponovo asimiliramo sopstvenu biolo ku pro lost. on bi s vremena na vreme skidao povez sa oka da bi se razdrao na ljude. oèigledno nezadovolja n Keransovim odgovorima. njegovu posadu i njenog gospodara. Bio se presvukao u lako belo odelo na èijoj se svilenkastoj povr ini odra avala pozlata renesansnog prestola sa visokim naslonom . Hidroplan je. muèen dosadom ili odsutan. èije bi s e surove crte zao trile kao strele kad se iscerio. izgledalo je da Strangman nije u stanju da o zbiljno shvati obja njenje. Oslu nu kako vazdu na pumpa c rpe vodu iz èamca. oni æe se uskoro otisnuti odavde i ostaviti nas na mi ru. deo glavne mase. sada b ez pratnje. groktanje i psovke tre tale kroz usplamteo vazduh." On pucnu prstima stujuardu koji je stajao u senci iza njega i odabra jed nu maslinku sa poslu avnika. a aligatori su se posakrivali u hlad gde su god mogli. upade dr Bodkin. Meðutim. Kerans ga je pa ljivo posmatrao ne eleæi da uèini ma i na jmanji pogre an potez. is tovarajuæi nekakvu te ku opremu za gnjurenje pod rukovodstvom ogromnog grbavog crn ca u zelenim pamuènim kratkim pantalonama. doktore". seæanja na velike palate i muzeje.

Kerans primeti da mu je ko a lica i ruku neprirodno b ela.i ona je sa zebnjom prihvati . dok je razdvojeno centralno stepeni te predstavljalo lo u filmsku repr odukciju Versaja. Za vidim vam na dobrom ukusu. Po lustubovi od la nog mermera èinili su male loðije koje su vodile u intimne alkove i trpezarije. osoba sa èetvrtinom crnaèke krvi. "To je sada kraj sa niskim kirijama. prim. a onda uðo e u glavno skladi te. Bio je visok oko est stopa. Bar na prednj em kraju osmatraèke palube. njegova ograda sa olju tenom pozlatom bila je zaklonjena belom atrom na pruge. ili u zaklonu nekog u æa pod bla im i tolerantnijim nebom ju no od ekvatora. Vi e ni . belki nje i mulata." Galantno pru i ruku Beatrisi . prev. doktore. mraènu zagu ljivu jazbinu nabi jenu velikim drvenim sanducima. Jedino je Strangman zadr ao svoje prvobitno bledilo." Saèeka da Str angman otkljuèa vrata. potpuno li ena svake pigmentacije." "Neæe vas povrediti. "A vi. "Muka sa vama ljudima je u tom e to ste ovde veæ trideset miliona godina. razveseljen o vom dosetkom. a efekat je bio pojaèan i belim odelom koje je izabrao. tako da se kroz njih provlaèio samo slab odraz svetlosti spolja. "Kuæa se raspada. bojim se da se nièeg a ne seæam.èeka njegovu i Beatrisinu reakciju. Strangman krto predstavi crnca. bio toliko opaljen od sunca da se praktièno nije razlikovao od crnèake posade. lièio je na krmenu kulu cere monijalnog galeona." Kerans sle e ramenima. Unutra njost broda bila je ukra ena istom me avinom baroka. vragolasto dobaci Strangman. a Beatrisa mirno reèe: "Mi smo inaèe dosta umorni ovde. Nekada je.eleznic a. sa naslikanim rojtama i draperijama." Preko ramena dobaci kratku naredbu stjuardu. ali na jednom starom stolu od mahagonija. Ako mene nema kad me tra ite. sa pozlaæenim nagim karijatidama koje su podupirale trem. nestali su. obratite se njemu. gospoðice Dal? Izgledate pomalo melanholièni.kao mi kad posmatra naroèito fin u maèku.dok su mu oèi grabe ljivo sijale. usidrena izvan ogranièene zone od pet milja kod Mesine ili B ejruta. kao i Beatrisa i dr Bodkin. D ok su odlazili s palube. dopustite da vas malo provedem kroz moj brod s blagom. sada mraèan i zatvoren. Pona ao se sa puno po tovanja i pa nje. Ali Bodkin odmahnu rukom pokazujuæi da ne zna. i Kerans se zapita na koji to naèin Strangman uspeva da odr i vlast nad posadom i za to ona prihvata njegov grub.dete belca i mulatkinje. kripao je na svom koturu kao kabina iè ane eleznice. gospodine Strangmane. Mo da vas je uhvatil a vremenska bolest? Hronoklazmièka raspolo enja?" Potom se zakikota. sa podom koji je bio pokriven strugotinom. Kerans ugleda zbirku bronzanih i mermernih udova i torzoa.koja je sedela i diskr etno poku avala da pokrije dlanovima gola kolena ." "Kakva teta". "Pre neg o to odete. skladi ni brod bio kockarski parobrod i plov eæa jazbina poroka. ne dopadaju mi se va i aligatori. Ali nekada nji toèkovi ruleta i stolovi za men d fer Chemin de fer . Sve je bilo dobro zapakova no i zapeèaæeno. "Sve je to veoma èudno. prev. kockarska igra. jedan vod ljudi spu tao je starinski ukrasni mostiæ na po vr inu vode. Uzgred reèeno. Pro pu tate toliko od prolazne lepote ivota. su i èezle. Ne interesuje me najbli a pro lost." Okrenu se oslonjen na lakat i nasme i se Beatrisi ." Zatim ustade i siðe s podijuma. nagaðao je Kerans. Pojavi se gologrudi crnac sa iljastom kapom. "Ne. prim. ali je zbog irine ramena izgledao zd epast i nabijen.blag a trijasa prilièno gube u poreðenju sa dragocenostima poslednjih godina Drugog m ilenijuma. a izgrebani parket bio je pokriven mn o tvom gajbica i kartonskih kutija nagomilanih uz prozore od ièane mre e. a fi ne razlike izmeðu mulata i kvarterona Kvarteron . nestvarnu gomilu pra njavih Kupidona i kandelabra. Strangman zastade u podno ju stepeni ta i otcepi traku izbledele tempere sa jedne zidne slike. moj glavni biè. delove skulptura koji treba da budu raspor eðeni. sa prljavim m esingom koji je bio pokriven buðom i zelenkastom patinom." Strangman se zavali i stade da posmatra trio. Jedva da dosti e standard 'Rica'. a perspektive su vam skroz pogre ne. Ja sam fasciniran neposrednom pro lo æu . potom ostade d a sedi mr teæi se sam za sebe. "Ovo je Admiral. Kerans je. znoj mu se u potoèiæima sliv ao niz sna ne mi iæe. bezdu an ton.

su bili u hlaðenom delu broda, pa su Admiral i jo jedan mornar i li odmah za njima i stalno duvali crevom hladan vazduh iz jedne slavine na zidu. Strangman puèe pr stima, a Admiral odmah poèe da skida platnene omotaèe zadenute izmeðu sanduka. U oskudnoj svetlosti, Kerans je mogao da vidi jedino svetlucave konture ogromnog ukra enog oltara na drugom kraju prostorije, sa fino izraðenim spiralnim ukrasima i izdignutim sveænjakom u obliku delfina. Iznad njega je bio neoklasièa n proscenijum koji bi mogao da pokrije èitavu jednu malu kuæu. Do oltara se nala zilo desetak skulptura, prete no iz kasne renesanse, sa hrpama te kih pozlaæenih ram ova koji su bili prislonjeni uz njih. Ispod toga je bilo nekoliko manjih oltara i triptihona, jedna netaknuta predikaonica oblo ena zlatnim ploèama, tri velika ki pa èoveka na konju, sa vlatima algi jo upletenima u grive konja, nekoliko pari og romnih vrata od katedrala, okovanih zlatom i srebrom, i velika stepenasta mermer na fontana. Metalne police du zida bile su pretrpane sitnijim starudijama: votivn im urnama, peharima, titovima i poslu avnicima, komadima dekorativnog okova, kitnja stim mastionicama i sliènim stvarima. I dalje dr eæi Beatrisinu ruku, Strangman je ivo gestikulirao ispred njega. Kerans ga èu kako ka e 'Sikstinska kapela' i 'Grobnica Medièija'; ali Bodkin je m rmljao: "Estetski, veliki deo ovoga je ðubre pokupljeno samo zbog zlata. Ali nem a ga mnogo. ta namerava ovaj èovek?" Kerans klimnu glavom gledajuæi Strangmana u belom odelu, sa golonogom Be atrisom uz njega. Odjednom se seti Delvoove slike sa skeletima u veèernjim odeli ma. Strangmanovo kao kreda belo lice lièilo je na lobanju, a imao je i ne to od ra zmetljivosti onih skeleta. Bez ikakvog razloga u njemu poèe rasti sna na mr nja prem a ovom èoveku, neprijateljstvo vi e uop teno nego lièno. "Pa, Keranse, ta mislite o ovim stvarima?" Strangman se ukopa na jednom k raju prolaza, zatim se okrenu i zalaja na Admirala da opet pokrije eksponate. "I mpresionirani, doktore?" Kerans uspe da skrene oèi sa Strangmanovog lica i pogleda napljaèkane re likvije. "Izgledaju kao kosti", reèe bez uvijanja. Zbunjen, Strangman zavrte glavom. "Kosti? O èemu govorite, pobogu? Keran se, vi ste ludi! Kosti, blagi bo e!" On ispusti muèenièki uzdah, a Admiral prihvati refren, najpre tiho izgov arajuæi reè kao da ispituje èudan predmet, onda je ponavljajuæi sve br e i br e kao u kakvom nervnom oslobaðanju, dok mu se iroko lice treslo od smeha. Drugi mornar mu se pridru i i poèe e zajedno da ispevavaju reè, trzajuæi se nad vatrogasnim crevo m kao igraèi sa zmijama. "Kosti! Jes', èoveèe, sve su to kosti! Te kosti, te kosti, te kosti, te. ..!" Strangman ih je ljutito gledao, a mi iæi na njegovom licu grèili su se i o pu tali kao okovi koji se zatvaraju i otvaraju. Po to mu se zgadila ova predstava gr ubosti i pogane naravi, Kerans se okrete da iziðe iz skladi ne prostorije. Strangm an uznemiren pojuri za njim, priti te dlanom Keransova leða i izgura ga prolazom i z prostorije. Posle pet minuta, kad su se odvozili jednim od teretnih èamaca, Admiral i jo pola tuceta èlanova posade poreða e se uz ogradu jo pevajuæi i igrajuæi. Strang man je povratio svoje dobro raspolo enje, i u svom belom odelu stajao je hladno po strani od drugih, ironièno ma uæi. 9. VODA SMRTI Tokom sledeæe dve nedelje, dok je ju ni horizont postajao sve tamniji od k i nih oblaka koji su se pribli avali, Kerans je èesto viðao Strangmana. Ovaj bi obiè no punom brzinom terao svoj hidroplan po lagunama, sa lemom na glavi, u radnièkom kombinezonu umesto belog dnevnog odela, i nadgledao rad spasilaèkih grupa. U sv akoj od tri lagune radio je po jedan teretni èamac sa posadom od est ljudi; ronio ci su metodièno pretra ivali potonule zgrade. Mirno spu tanje ronilaca i pumpanje bi valo je povremeno remeæeno praskom pu ke kad bi terali nekog aligatora koji bi se privukao suvi e blizu roniocima.

Sedeæi u tami u svom hotelskom apartmanu, Kerans je bio daleko od lagune i zadovoljavao se time da pusti Strangmana da roni u potrazi za plenom sve dok je ovaj nameravao da uskoro krene. Snovi su sve vi e osvajali njegovu javu, a sves ni razum sve vi e se iscrpljivao i povlaèio. Jedina ravan vremena na kojoj su biti sali Strangman i njegovi ljudi izgledala je toliko prozraèna da su njene pretenz ije na realnost bile zanemarljive. Ovde-onde, kad bi Strangman svratio do njega, on bi se na nekoliko minuta pojavljivao na ovoj tananoj ravni, ali je stvarni c entar njegove svesti bio na nekom drugom mestu. Èudno, posle razdra enosti u poèetku, u Strangmanu se razvila neka podmukl a naklonost prema Keransu. Miran, precizan razum biologa bio je savr ena meta za S trangmanov suvi humor. Ponekad bi se obraæao Keransu, prefinjenom mimikom, ozbil jno ga hvatajuæi za ruku prilikom nekog od njihovih dijaloga i govoreæi skru enim glasom: "Znate, Keranse, napu tanje mora pre dvesta miliona godina mo da je predstav ljalo duboku traumu od koje se nikad nismo oporavili..." Drugom prilikom poslao je dvojicu svojih ljudi u skifu do lagune; na jed noj od najveæih zgrada na suprotnoj obali lagune ispisali su slovima koja su bil a visoka trideset stopa: ZONA VREMENA Kerans prihvati ovo zadirkivanje sa dobre strane i uop te ne obrati pa nju k ad ga neuspeh ronilaca uèini oporijim. Tonuæi unazad kroz vreme, strpljivo je èe kao dolazak ki e. Posle ronilaèke zabave koju je organizovao Strangman, Kerans prvi put sh vati pravu prirodu svoga straha od ovog èoveka. Strangman je na izgled zamislio zabavu kao dru tvenu priliku da okupi troj e izgnanika. Na svoj lak, nemaran naèin poèeo da priprema opsadu oko Beatrise, n amerno negujuæi prijateljstvo sa Keransom kao sredstvo za obezbeðenje pristupa u njen apartman. Kada je otkrio da se èlanovi trija retko viðaju, oèigledno se od luèio za jedan drugi prilaz - da podmiti Keransa i Bodkina obeæanjem svoje dobro snabdevene kuhinje i podruma. Beatrisa je, meðutim, uvek odbijala te pozive na zakusku i ponoæni doruèak - jer se pla ila Strangmana i njegove svite aligatora i jednookih mulata - pa su zabave redovno bivale otkazivane. Meðutim, stvarni razlog njegove 'gala ronilaèke zabave' bio je praktièni ji. Veæ neko vreme viðao je Bodkina kako se otiskuje èamcem po zatonima nekada nje univerzitetske èetvrti - starca bi èesto, na njegovo veliko uveseljenje, po uza nim kanalima pratio jedan od teretnih èamaca sa zmajskim okom, sa Admiralom ili Velikim Cezarom, skrivajuæi se u velikom li æu paprati kao izgubljena karnevalska kolica - i, pripisujuæi drugima sopstvene motive, pretpostavljao je da Bodkin tr a i neko davno zakopano blago. Centar njegovih sumnji najzad se zadr a na potopljeno m Planetarijumu, onoj podvodnoj zgradi do koje se moglo lako doæi: Strangman pos tavi stalnog stra ara na malom jezeru, nekih stotinu jardi ju no od sredi nje lagune, u kome je bio Planetarijum, ali kad se Bodkin ne pojavi u gluvo doba noæi sa per ajima i aparatom za disanje, Strangman izgubi strpljenje i odluèi da ga preduhit ri. "Pokupiæemo vas sutra ujutru u sedam", reèe Keransu. "Kokteli sa ampanjce m, hladan bife, i stvarno æemo saznati ta to stari Bodkin ima dole sakriveno." "Ja mogu da vam to ka em, Strangmane. Samo izgubljene uspomene. One za nje ga vrede sva blaga ovoga sveta." Ali Strangman pusti salvu podozrivog smeha, odzvrja u svom hidroplanu i ostavi Keransa da se bespomoæno muva po pokretnom keju. Taèno u sedam sati sledeæeg jutra, Admiral doðe po njega. Uze e Beatrisu i doktora Bodkina, pa se uputi e skladi nom brodu gde je Strangman zavr avao pripreme z a ronjenje. Jedan drugi teretni èamac bio je natovaren ronilaèkom opremom, apara tima za disanje, odelima, pumpama i telefonom. Ronilaèki kavez visio je na u etu, ali Strangman ih je uveravao da u jezeru nema iguana i aligatora, pa nema potreb e da se pod vodom ostaje u kavezu. Kerans je sumnjao u to, ali Strangman je bar jednom bio od reèi: jezero je bilo potpuno oèi æeno. Te ke èeliène re etke bile su spu tene u vodu kod potopljenih ulaza, a naoru ani stra ari sedeli su sa harpunima i pu kama, opkoraèiv i donje preèke j edara. Dok su ulazili u jezero i privezivali se kraj zaklonjenog balkona uz samu vodu na istoènoj strani lagune, u vodu su bacili poslednju od niza granata, a o t

re eksplozije izbacivale su na povr inu gomile o amuæenih jegulja, raèiæa i raznih m eku aca, koje su smesta odvlaèili u stranu. Kotao podvodne pene raspr i se i voda se razbistri; sa svojih sedi ta kraj o grade gledali su dole na veliko kube Planetarijuma obavijeno travuljinom, slièno , kako je Bodkin govorio, d inovskoj koljci-palati iz bajke iz detinjstva. Kru ni lep ezast prozor na temenu kupole imao je pokretan metalni kapak; poku ali su da podig nu jedno krilo kapka, ali na Strangmanov bes, krila su veæ davno bila spojena rð om. Glavni ulaz u kupolu bio je na prvobitnom nivou ulice, suvi e daleko dole da b i se video, ali je jedno pripremno izviðanje pokazalo da æe moæi da uðu bez te koæ a. Dok se sunce dizalo nad vodom, Kerans je gledao dole u prozirne dubine, u topli amnionski elatin kojem je plovio u svojim snovima. Seti se da se, uprkos tolikom moru svuda unaokolo, nije u njega potpuno zagnjurio veæ deset godina, i u mislima ponovi pokrete laganog prsnog plivanja koje ga je nosilo kroz vodu u s nu. Na tri stope ispod povr ine propliva mali beli piton tra eæi izlaz iz ograðe nog prostora. Gledajuæi njegovu sna nu glavu kako se nji e i munjevitim pokretima iz begava harpune, Kerans za trenutak oseti u sebi otpor da se preda dubokoj vodi. Na drugoj strani jezera, iza èeliène re etke, jedan veliki krokodil rvao se sa gru pom mornara koji su poku avali da ga oteraju. Sa svojim ogromnim nogama pripijenim uz tanku donju preèku jedra, Veliki Cezar se divlje ritao na vodozemca koji je k ljocao èeljustima i kidisao na koplja i èaklje. Dug preko trideset stopa, mogao je imati preko devedeset godina, a grudi su mu imale est ili sedam stopa u preèni ku. Njegov sne nobeo trbuh podseti Keransa da je otkako je Strangman stigao video èudnovato veliki broj albino zmija i gu tera; pojavljivali su se iz d ungle kao priv uèeni njegovim prisustvom. Èak je bilo i nekoliko albino iguana. Jedna je, slièn a gu teru od alabastera, sedela na njegovom keju prethodnog jutra i gledala u njeg a, pa je automatski pretpostavio da mu iguana donosi poruku od Strangmana. Kerans pogleda gore u Strangmana; on je u svom belom odelu stajao na pra mcu i sa oèekivanjem posmatrao kako krokodil mlati i treska u re etku, gotovo obor iv i d inovskog crnca u vodu. Strangmanove simpatije su oèigledno bile potpuno na st rani krokodila, ali ne iz nekih sportskih razloga ili iz sadistièke elje da vidi jednog od svojih glavnih poruènika iskrvavljenog i ubijenog. Najzad Velikom Cezaru dodado e pu ku uz dernjavu i psovke; on se umiri i isp razni oba dobo a u zlosreænog krokodila pod svojim nogama. Sa bolnim krikom, kroko dil se povuèe u pliæak ibajuæi vodu repom. Beatrisa i Kerans odvrati e pogled oèekujuæi da bude zadat udarac, a Stran gman se uspentra na ogradu ispred njih da bi bolje video. "Kada su uhvaæeni ili umiru, udaraju po vodi opominjujuæi jedan drugoga. " Stavi ka iprst Beatrisi na obraz kao da nastoji da je natera da pogleda prizor. "Nemojte tako da se gadite, Keranse! Do ðavola, poka ite malo vi e simpatije za ivoti nju. Oni postoje veæ sto miliona godina i spadaju meðu najstarije stvorove na pl aneti." Po to je sa ivotinjom bilo svr eno, on je i dalje uzbuðeno stajao kraj ograde poskakujuæi, kao da se nada da æe ona ponovo o iveti i vratiti se. I tek kada odr ubljenu glavu odneso e nataknutu na èaklju, on se s nervoznim grèem vrati ronjenju . Pod nadzorom Admirala, dvojica èlanova posade izvr i e pripremno ronjenje sa aparatom za disanje; spusti e se metalnim lestvicama u vodu i otkliza e prema strmo j krivini kupole. Ispita e okrugao lepezast prozor, zatim polukru na rebra zgrade, v ukuæi se preko kupole po napuklinama na povr ini. Po njihovom povratku siðe treæi mornar sa gnjuraèkim odelom i crevom. On se polako vukao mutnom povr inom ulice po d vodom, a sa njegovog lema odbijala se slaba svetlost. Dok se crevo odmotavalo, on uðe na glavna vrata i izgubi se iz vida, sve vreme odr avajuæi telefonsku vezu sa Admiralom; ovaj je ispevavao svoje primedbe bogatim soènim baritonom da ih sv i èuju: "U biletarnici... sada je u glavnoj dvorani... D omo ka e ima sedi ta u crkvi, kapetane Strang, ali oltar je nestao." Svi su se naginjali preko ograde èekajuæi da se D omo opet pojavi, ali se Strangman turobno skljokao u svoju stolicu i tako sedeo pritiskajuæi lice jednom

akom. "Hajdemo. "Ovde nema lepotica s pla e. sumnjièavo ih posmatrajuæi poluzatvorenim oèima. "Kada poèinje gala priredba?" "Gala?" Strangman razdra eno pogleda oko sebe. "Crkva!" frknu podrugljivo. kapetane. dva puta lep a kada se vrati. Maslinasto -zelena svetlost koja se pre lamala kroz te ko li æe paprati ispunjavala je jezero utim ku nim isparenjem koje se vu klo nad povr inom kao para iz valova." Odgurnu svoju stolicu u sve oskudniju h ladnovinu. Mi plivamo samo uveèe k ad je pun mesec. Èekajte trenutak. ovo nije lokalni akv adrom. Spremajuæi se da i sam zaroni. Voda je izgledala sve a i primamljiva nekoliko trenutaka ranije. Bea. sa svitom od pedeset bo anskih krokodila." Beatrisa odvrati pogled od njegovih sjajnih oèiju. Ispitivao je jednog od ronilaca koj i je izi ao na povr inu. doktore. "Ne brinite se. More me pla i. a koga je more tek sada otkrilo. lice mu je bilo kao lice belog vampira razja renog preko svake mere. Nazdravljajuæi mu svojim ampanjskim koktelom. draga moja. sa svedenim obrvama. Va i? eleo bi . I ja." reèe blago ." Ona pogleda gore na sve veæu sunèevu elipsu koja se tek pojavljivala nad krovom iza njih. Roberte?" Kerans se nasme i. "Èeka ga celokupno blago Podsvesnog ako mo e da ga naðe. Kavez za ronjenje bi spu ten u vodu. zatim se la gano poboèke privukao iza njih. "Bo e! Po alji nekog drugog dole." On se sa e nad nju sa ljigavim osmehom." "Da. ipak ne smem biti neugladen i zaboraviti ne lepu gospoð icu Dal." Strangman je stajao na pramcu broda. s avr eno je sigurno. "Slu ajte. Èak su i ljudi koji su dole plivali bili izmenjeni od vode. hvala. Biæete Venera koja silazi u more. a stjuard poslu i unaokolo prve koktele sa ampan jcem. tiho se izbrecnu. a Beatrisa se tr e mr teæi se sa odvratno æu na njeg ovo ljigavo uspijanje. velika kupola Planetarijuma izdizala se u utoj svetlos ti i podseæala Keransa na neki kosmièki brod napu ten na Zemlji veæ milionima godi na. Kerans je polako srkutao opojno penu avo piæe . ali sada je postala zatvoren svet. On se na e iza Beatrise i reèe Bodkinu: "Alan e. "Mislim da danas nije Beatrisin dan. Kerans ustade. Bodkin promrmlja: "Mislim da verovatno znate. "Treba li mi doktore?" Zaklanjajuæi jedno uvo od o trog seèiva njegovog glasa. Strangman tra i blago koje si ti sakrio tamo dole. Strangmane. Strangmane. "Do prizemlja. i nije mi potrebna va a pomoæ da ga naðem." O krete se Bodkinu. Lajuæi svoja pitanja. uèiniæu va s kraljicom vodene parade. Strangman stavi ruke na naslon Ke ransove stolice od pruæa." Zatim se osmehnu na Strangmana kad ovaj jo jaèe navali na Beatrisu. tela im se pretvori e u svetlucave himere sliène praskavim otkucajima zami ljenja u neuronskoj d ungli. i sada su mu pomagali da se izvuèe iz odela dok se voda sli vala sa njegove bakarne ko e na palubu. Strangman e. njegove c rvene ipke mutno su se nazirale i treperile. Natu ten. kao èuvar koji pazi na troje potencijalno nezgod nih zatvorenika. D omo je proklet a budala. Kerans reèe u ali: "Ba sam pi tao doktora Bodkina gde je sakrio svoje blago. Strangman primeti ka ko Bodkin i Kerans apæu. Beatrisa ga dotaèe po laktu napregnutog lica: "Silazi li." Preko Bodkinovo lica prelete osmeh. Strangmane! Ja æu da idem umesto nje. "Ne. i dok su lebdeli i okretali se." "Nisam mislila na to. oèigledno zaboravljajuæi da je on sam uveo tu reè. pri unjao se palubom do mesta gde su oni sedeli. a lice mu je bilo belo kao kreè." "Ali morate! Kerans i Bodkin oèekuju to od vas. Ne brini! Uzeæu ono veliko odelo." Spusti e se i drugi ronioci. a granica povr ine izgledala je kao ravan izmeðu dve dimenzije. "Nadam se da æe ga naæi. Strangmane. Kerans se okrenu u svom sedi tu i uhvati je za ruku. znate. "Znam gde je. Duboko ispod njih. To je stvar raspolo enja. Keran se". Beatrisa se nelagodno nasmej a skrivajuæi lice u kragnu svoje ko ulje za pla u." Strangman zastade gledajuæi hladno u njega." Sa e se da je uzme za ruku. pa je èitava njegova struktura bila potpuno iskrivljena.

Veliki Ceza r i mornari. zatim se pope na uzane le stvice i polako se spusti do nepokretne zelene vode. lem je predstavljao savr enu kuglu sa dva boèna rebra i dozvoljavao maksimalnu vidljiv ost. nema opasnosti. pusti d a ga te ina polako spu ta nadole u zelenoosvetljenu dubinu. Strangman i Admiral æe me dobro èuvati. Umesto sve eg okrepljujuæeg kupanj a ulazio je u rezervoar napunjen toplom lepljivom pihtijastom masom koja mu se p ripijala uz listove i bedra kao ku an zagrljaj d inovskog protozojskog èudovi ta. Bilo je ne to posle osam èaso va. Na desnoj strani video je Bodkina i Beatrisu kako ga osmatraju sa i èekiva njem. Kerans zastade da nespretno mahne Beatrisi i doktoru Bodkinu. "Jedan od momaka uspeo je da naðe pukotinu u jednim izlaznim vratima. Pravo gore na krovu teretnog èa mca stajala je visoka usukana figura Strangmana sa zavrnutim pe evima sakoa. Voda ispade toplija nego to je oèekivao. "Ali nemojte poku avati da doðete do Podsvesnog. "Dobro vam stoji. "Vidite da li mo ete siæi u glavni auditorijum". "Nemoj dugo da se zadr ava . viknu Bodkin za njim." "Naravno. Neèujno se cerio sam za sebe. ali ih je rða po tpuno spojila s ramom. dok su im brade bile pritisnute uz ogradu. koji su se odmarali na pumpnim toèkovima. gospoðice Dal. a s vremena na vreme izbijali su mehurovi zarobljenog vazduh a iz unutra njosti kupole. Odmah se pojaèa i tanje vazduha kroz uvodne ventile u lemu i o ive unutra nje kolo mikrofona. potom okrenu glav u kad opazi kako je Bodkin iznenaðen spremno æu sa kojom se on dobrovoljno prijavi o da siðe." Kerans klimnu glavom. Keranse. ne no lelujajuæi uvis. daleko veæa i tajanstvenija nego to je izgledala sa povr ine. dok m u je vetar mrsio kao sneg belu kosu. ali kad Keran sova stopala dotako e vodu." Onda odmahnu rukom kao da tera Beatrisinu u znemirenost." Strangmanu se povratilo dobro raspolo enje. "Temperatura vo de iznosiæe bar 35 stepeni. odjednom j e zraèio dobronamerno æu da ugodi. sa mlakim interesovanjem posmatrali Keransa kako dolazi. Tu je voda bila hladnija. Dva èoveka su pripremala odelo i lem. brzo!" Kerans izmeni kratak upozoravajuæi pogled sa Bodkinom. "Ne brini. zatim krenu za Strangmanovim nervoznim korakom na prednju palubu. Ker anse. Pustio je da tone sve dok prstima nije dohvatio krajeve lestv . iz oèiju mu izbi jedva vidljiv nagove taj zadovol jstva to dr i Keransa u kand ama. Roberte"." Ispitivao je Keransa kritièkim okom dok je ovaj èekao da mu navuku lem na glavu. Brzo se spusti u dubinu do ramena. mada je jedva dotakao svoj koktel. Nekoliko malih sklatova proðe kraj njega. sunce je udaralo direktno na lepljvi vinilski omotaè koji ga je obavijao pri anjajuæi uz njegove grudi i noge. Predviðen za upotrebu na dubini od samo pet hvatova. a meku ci su se lepili po uzanim pervazima koje su èinila popr eèna rebra svoda." Lic e mu se iskrivi od cerekanja. tela su im si jala kao srebrne zvezde u prigu enom plavetnilu koje je dopiralo sa povr ine do na d ubinu od pet stopa.h da siðem i pogledam Planetarijum. Na èetrdeset stopa od njega nazirala se bleda izboèena t rupina Planetarijuma. Po njoj su lagano p lovili li æe i trava. izgledate kao èovek iz unutarnjeg prostora. reèe mu Strangman. "Staviæemo vas u veliko odelo tako da mo ete razgovar ati sa nama preko zvuènika. lebdela je uma d inovskih travuljina. gde se kupola oslanjala na èetvrtast krov auditorijum a. i on je sa zadovoljstvom oèekivao da rashladi svoju upaljenu ko u. neke vlati bile su vi soke preko deset stopa. Keranse. Nekada sjajan aluminijumski krov postao je siv i patinast. skide noge sa preèage i poma uæi se rukama. setite se da oprema nije predviðena za tako duboko sila enje!" Gegajuæi se lagano uz ogradu dok su mornari vukli crevo za njim. kao 'nebo' od svetlosti koja se odbijala od miliona èestica povr ine i cvetnog praha. Admirale! Odelo za doktora Keransa! Brzo. on viknu ne to to slu alice nejasno prene e Keransu. Ni e dole. ali Kerans je sada got ovo lebdeo u vodi. dok su Admiral. videæe da jako iscrpljuje. i on sa olak anjem skupi ruke i noge navikavajuæ i oèi na bledu svetlost. Lestvice su se zavr avale na dvadeset stopa od dna. Povr ina jezera bila je sada potpuno tamna. Oseæao je neobiènu zbrku u glavi. divne morske sablasti koje se isprepletane lepr aju kao du hovi nekog svetog Neptunovog gaja. slièna krmi starog potonulog parobroda. Zastade kod oznake za dv a hvata. Umirite se.

Opu tenim lebedeæim korakom. U slu alicama za kripa glas: "Ovde Strangman. to ga je uznemirena voda slala na srebrnast pravougaoni trup èamca. delovima name taja i metalnim ormanèiæima." Utonu do kolena u meku ilovaèu koja je prekrivala dno i pridr a se za stub svetiljke obrastao koljkama. Ritam se primetno promenio. on opazi mala vrata na v rhu kratkog stepeni ta iza biletarnice. osvetljena ivom vodom sa povr ine. koja su oèigledno vodila nekud iznad audit orijuma. Ker ens upali svetiljku na lemu i proðe kroz ulaz. ovla vezanima uz pod. uprava Planetari juma postavila je jo jedan unutra nji krug barikada oko auditorijuma. a zaostale re etke bile su zarobljene u njima kao ogromne re etke te kih ulaznih vrata. kao da hoda po povr ini Me seca. koje su sada bile zarðale u nepokre tne odbrambene zidove. penjuæi se stepenicama u mezanin. izgledala je potpuno netaknuta. isto tako èista i sjajna kao i onoga dana kad su se sru ili poslednji nasipi. Èeliènu ogradu oko ulaza rastvarali su ronioc i pre njega. verovatno nenaviknuti na pumpanje vazduha pod m aksimalnim pritiskom. pode avao pravac kablova za sobom i s vremena na v reme lako trzao noge kada bi se oni suvi e olabavili. Iz nekog razloga. Oko auditorijuma vodio je kru ni hodnik. Suvi e umor an od pritiska vode koji je oseæao na grudima i stomaku da bi mogao podignuti te k o odelo sa sobom. polako promaèe do mezanina i zastade kraj ograde da proèita natpise nad vratima garderoba. pa je tak o dobijena mala pukotina kroz koju je moglo da se gleda u auditorijum. pokazujuæi da je posao gore preuzeo drugi par ru kovalaca. Kerans se p ribli avao vratima Planetarijuma. Ploèa u gornjem desnom uglu bila je pomerena udarcima æuskije. Pa ljivo je zavirivao izmeðu stubova i alkova. Mada je bio potpuno svestan Strangmanove zlobe i nemoguænosti da se predvide njegovi pos tupci. Ovi su radili sporije. Kerans je slu ao ravnomerno pumpanje u svojim u i ma. a mulj se u mekim dinama natalo io do prozora prvih spratova. pa se dve arke lako razdvoji e. Pro av i pored blagajne. sa testerama za metal i kljuèevima za zavrtnje. U slaboj nadi da æe nasipi biti opravljeni. ali on upre ramenima u njih. odzvanjajuæi kao gromoviti otkucaji plime koje je èuo u svojim snovima. a vrata graciozno odlebde e preko poda kao jedro od hartije .ica iznad glave. Kao ogroman podvodni hram stajala je pred njim bela gromada Planetarijum a. pojaèavajuæi se pr ema tome kako se dizao vazdu ni pritisak. pumpa za vazduh i prenesen ritam njegovog sopstvenog disanja bubnjali su mu ravnomerno u u ima. pa je polukru ni luk od vrata koja su vodila u foaje bio otvoren. ali cela unutra njost Planetarijuma. Veæina prozora bila je zagu ena otpac ima. S desne strane bili su nejasni bokovi zgrada uz trotoar. Vrata su bila zakljuèana. a sijalica je bacala kupu blede svetlosti kr oz gustu crnu vodu. Zastav i da razmrsi kablove. Kavez za ronjenje je go re kod ulaza. dok su se crev o za vazduh i telefonska ica uvijale uz uzani stub svetlosti. Kerans se zadovolji sa nekoliko èestica svetlosti koja je kroz pukotine prodirala u kupolu. Kavez za ronjenje lagano se okretao na svom u etu. onda ih pusti i skliznu unazad prema dnu jezera. ili u kabinu kino-operatora ili u upravnikovu kancelariju. komadima poda koji su bili sleplje ni travuljinom i glavono cima. Po to je voda odstranila sve druge zvuke. Metalna ograda na stepeni tu i hromir ane izlo bene ploèe bile su zarðale. Dok je i ao da donese testeru za metal iz kaveza. Padine izmeðu zgrad a bile su visoke gotovo po dvadeset stopa. Kerans se lako trecnu od straha. od èijih se slova odbijala svetlost. odseèena b arikadama od biljnog i ivotinjskog sveta laguna. Èinilo se da zvuci grme oko njega u tamn oj maslinastozelenoj vodi. verovatno je da on ipak neæe poku ati da ga ubije na tako svirep naèin kao t . lagano se vukao kroz duboki mulj koji se dizao za njegovim stopama poput o blaka uznemirenog gasa. Barikade su b ile zatvorene popreènim gredama s katancima. na pet stopa od ulice. Keranse! Kako je draga siva ma jka svih nas?" "Izgleda kao kod kuæe! Gotovo sam stigao do dna. Povuèe se uz ogradu stepeni ta dok su metalni klinovi na njegovim ote alim cipelama klizili po l jigavoj prostirci.

" Ne slu ajuæi ga. i njegov lik se odra avao u staklenoj ploèi za izolaciju zvuka. Pritisak vazduha u njegovom lemu naglo je pora stao. vukuæi za sobom crevo za dovod v azduha. osvajaæ Meksika. mraèni svod sa zidovima prevuèenim muljom dizao se nad njim kao ogromna. Zagrejana n ekom æudljivom strujom okupa mu ko u kao topli balsam. Kad je stigao do vrata od panela oseti kako mu se crevo migolji iz ruku. ali su pukotine na kupoli treperele dalekim iskrama svetlosti kao gal aktièke vizije neke udaljene vasione. Vazduh je umirujuæe i tao. ne znam taèno ta je. okrenut licem prema njemu. pr im. U sredini kupol e." "Dobar si! Vidi ako mo e da naðe sef. mo da ba one iste konfiguracije sazve ða koja je obavijala Zemlju u periodu trijasa. Kerans sede u stolicu i pogleda na kru ni auditorijum. uvek je postojala mogu ænost da neka specijalizovana vladina jedinica doðe u leteæu posetu lagunama. razdvajajuæi telefonski vod od lema da bi se oslob odio Strangmanovog glasa.materièni. "Keranse! ta je?" Njegovu paniku preseèe Strangmanov glas. pa ljutito èepa omèu i zakaèi je oko kvake na vratima. Se m ukoliko ne bi ubio i Beatrisu i Bodkina . Postepeno. somotom postavljena utroba u ne kom nadrealistièkom ko maru. Trebalo bi da je iza rama od slike. èovek je stajao na daljini od deset stopa. a operator ova pokretna stolica ostala je okrenuta upolje. Kru ni redovi sedi ta su. Projektor je bio sklonjen s podijuma. ritual da izvede za nevidljivu publik u koja ga. Ker ansu poèe da izgleda va niji zadatak nego ijedan drugi koji je stajao pred njim. Gore sam u upravnikovoj kan celariji. ruke su mu bile podignute kao da preti. "Keranse. Nejasno osvetljen malom lampom sa njegovog lema. Ima jedno posebno stepeni te sa meðusprata. ti budalo. I Beatrisa i Bodkin bili su prisutni. kako su prolazili minuti. posmatra. a srebrni mehuriæi su izletali i lebdeæi se ud aljavali od njega kao pobesneli fantomi. oèuvanje ovog dalekog zodijaka. Tanak sloj mulja prekrivao je zastrte stepenice prolaza. a iz lema mu je izbijao mlaz svetlosti.to nije izgledalo verovatno iz vi e raz loga (oèigledno je podozrevao da oni o gradu znaju vi e nego to su priznavali) . pre pojaèava li nego smanjivali sliènost prostorije sa utrobom.panski konkvistador. Odjednom. kao osamljen presto kakvog silni ka opsednutog klicama.. "Ba sam video sebe u nekom ogledalu.!" "Izvinite.." Kerans se sabra i polako krenu ka prilici koja m u se pribli avala. voda je bila bar dvadeset stepeni toplija nego u kontrolnoj sobi. bli i nego apat n jegove sopstvene svesti. mo da ulaz u auditorijum. Gledao je gore u ovaj nepoznati zodijak. pa mada su pukovnik Rigs i njegovi ljudi bili hiljadu milja daleko. Ispred njega je bio orman u kome je nekada stajala konzola sa instrumentima. Ventili sa strane lema su se buèno podizali.o je presecanje dovoda vazduha. gledao je neme redove sedi ta oko sebe pitajuæi se ka kav uterin Uterin . izgledalo je. prev. u uglu se nazirao orman za spise. "Strangmane!" povika on nekako protiv svoje volje. skrivajuæi p oslednju svetinju svojih dubina. spazi ne to to je izgledalo kao èovek u ogromnom naduvanom kosmièk om odelu. p osmatrajuæi ga kako se razvija pred njegovim oèima kao prva vizija nekog okeansk og Korteza Hernando Kortez (1485-1547) . Kerans stavi ake na staklenu povr inu i odseèno okrete lem sl eva-nadesno. Otvori panelna v rata ca koja vode u auditorijum. prev. n e znajuæi da li slu a nejasan podsvesni rekvijem iz svojih snova. Nekoliko p olica ugibalo se sa jednog zida. p otom ga jo jednom omota oko kvake obezbeðujuæi sebi radijus kretanja od desetak s . Saèeka da se u e zategne. Bio je u kontrolnoj kabini koja je gledala na auditorijum. prim. po to su ljudi na palubi izgubili kontakt sa njim preko telefona. koji izranja iz morskih dubina da za trenutak ugleda beskrajna prostra nstva nebeske puèine. trg nuv i se prepla eno. Izgledalo je kao da crna neprozirna voda visi u èvrst im vertikalnim zastorima i zaklanja podijum u sredini auditorijuma.St rangman bi video da bi mu Keransova smrt zadala vi e muke nego to bi od nje imao ko risti. Stojeæi na podijumu. zbog neèega. ta èno iznad stola. i Kerans èu udaranje u u ima. iz njegove ablje glave dizali su se beli mehurovi. Kerans poðe napred preko prazne sobe. Gotovo iscrpljen od pritiska vode. ili u kontrolnoj sobi. ali ljudi su oti li. S iðe sa podijuma i krenu nazad u kontrolnu sobu. Strangmane.

. Odjednom se tu ubaci jednu jedino belo iscereno lice.. beskrajno spori i obuhvatni. "Ne. Duboka kolevka mulja pones e ga ne no kao ogromna placenta Placenta. gonjen impulsom èiju su tinu nikada neæe shva titi. znajuæi da se ovaj slabi svetionik gasi br e nego to mu s e on pribli ava. re en da sliku sazve ða ure e u svoju mre njaèu. budno abonosovo lice Admirala. Zar niste vi zaustavili. on nastavi da gura kroz tamu kao slepa r iba u beskrajnom zaboravljenom moru. Svakih desetak sekun di provlaèilo se neko slabo i tanje.. Dok mu je svest trnula. Nasumce je plovio iz jednog pliæaka u drugi. prev. Lica unaokolo su napregnuto gledala u njega . a da mu je g rudni ko naduvan poput kitovog. Neizmerni talasi. Beatrisa se probi kroz krug posmatraèa i èuènu kraj njega. on. zadovoljno se cereæi. neopisivo mek a n ego ijedan krevet na kome je ikada le ao.topa.." Admiral ustade. Kad se svetionik izgubi. pa je izgledalo da vi e ne postoje pregrade izmeðu njegovog sopstvenog krvotoka i krvotoka gigantskog vodenjaka. lomil i su se i padali na obale vremenskog mora bez sunca. dok mu je sunèeva svetlost udarala u oèi. "Strangmane. polako je disao. Ali se najzad è ak i njihova svetlost prigu i. le alo je odelo kao izduvana le ina. Na samu nekoliko stopa o d njega piljilo je kao bestidna maska.. ali pritisak je naglo pao. izbacujuæi ga bespomoænog u njegove pliæake. Siðe niz stepenice i zaustavi se na pola puta do dvorane." Zatim pripreti Keran su prstom: "Upozorio sam vas da ne idete podaleko dole. " Vukli su ga odozgo." Bodkin priðe sa Keransovim sakoom i obavi mu ga oko ramena." Keransu se bistrilo u glavi. O tra mamuza bola zari mu se u Eustahijevu trubu i natera ga da proguta. O amuæen. Ne poku ajte da bacite krivicu na mene. vi. a pluæa su mu bila k ao dva izubijana ne na cveta. Bodkin koji se ozbiljno mr tio." Zagrcnuv i se od teènosti u grlu." Obgrli ga oko ramena baciv i oprezan pogled na Strangmana. Kad snop svetlosti blesnu poslednji put preko zasvoðene tavanice obasjav ajuæi ogromnu praznu utrobu. Dok su mu se pluæa kidala spotaèe se o jednu stepenicu i nesretno se svali preko sedi ta blagim lelujavim pokretom. dotetura se do vrata i poku a da odve e crevo za vazduh sa brave. Kerans oseti kako ga od prostorije obliva muka ispu njena krvlju. Le ao je ra irenih ruku i nogu na stepenicama. Veæ mu je njihov raspored izgledao b liskiji od rasporeda klasiènih sazve ða.. da bi mogao da primi okeanske zapremine vode. Doktor Bodkin æe jamèiti za to. Epohe su promicale. arenilu smeðih lica pod vojnièkim kapama kaki boje .Beatrisa irom otvorenih i upla enih oèiju. zgu vano u oluku sa strane palube. "Strangman. prim. Kerans se podupre o lakat i malaksalo sede u jed nu lokvu vode. umirujuæi ih prohladnim vazduhom." Ugleda sjajnu palubu.. sada siguran da se Strangman doèepao prilike da inscenira nesreæan sluèaj. Kerans pusti da mu gl ava klone nazad na u arenu palubu. daleko iznad seb e spazi drevne magline i galaksije kako sijaju kroz uterinu noæ. Na nekoliko stopa od njega.. Ovaj je stajao iza Keransa. blistavu rasko svetlosti na platnenom klonu iznad s ebe. Keranse.. lagano leb deæi prema sredi tu kupole. nisam ja. a u obrnutim ogledalima povr ine odra avalo se hiljadu njegovih slika. "Keranse. zabaci glavu uvi s.... O djednom shvati da usisni ventil za vazduh u lemu vi e ne radi. koji mu je sedeo na nogama i svojim ruèerdam a pumpao mu pluæa. Mirno poèe da joj prilazi. "Polako. Èinilo se kao da je paluba od usijanog gvo da. ponovo se rodila milijarda zvezdanih dana i ponovo svrstala magline i usamljene vasione u njihove prvobitne perspektive. oèigledno zadovoljan to se Kerans povratio. "Crevo se zakaèilo. "Roberte. Izgleda lo je kao da mu se iz pluæa probija napolje ogromno kopneno jezero. a umirujuæi pritisak vode prod irao mu je kroz odelo. utrnulo pritiskajuæi ru kom omèu od creva za vazduh oko kvake na vratima. odm ori se.. Rob . Velikim grèevitim vraæanjem ravnodnevica." Iscereno lice pr te u pobednièki smeh. sa rukama na boko vima. i on ostade svestan jedino slabog treperenja identi ènosti u najdubljim kutevima svoga razuma. u èistili tima veèn osti. nemoj sada da misli u tome.posteljica.

erte. kao da priznaju da bi odgov or na to pitanje re io za njih mnoge druge tajanstvene zagonetke koje su ih sada j edino odr avale. Za to?" Tu Strangman va no uvuèe vazduh." Potom se nasme i Kera nsu pokroviteljski. a onda s napor om siðe sa kreveta. èak mo da Strangmanov poku aj da ga povredi? Da ga dvojica ronilaca bez odela nisu spasla (mo da je on raèunao da æe oni krenuti za njim da ga tra e kad je telefonski vod bio prekinut). Zagonetka ostade nere ena i tokom sledeæih dana. gotovo kao da je re irao sopstveno ubistvo. Crevo je bilo obavijeno o ko neke prepreke i doista izgleda kao da je bio nesreæan sluèaj. ne interesujuæi se dalje za dogaðaj. zavidim vam na saznanju. Da li su sam potopljeni s vet i tajanstvena te nja ka jugu koja je obuzela Hardmana bili samo jedan impuls n a samoubistvo. upade Strangman." Na povratku u 'Ric' sedeo je æuteæi na krmi. do k se Kerans malaksalo teturao do svoje stolice." "Ne. on istinski nije siguran! Bo e. ja sam siguran da to nije bila Strangmanova gr e ka.. ako mo ete da saznate. poluuspravno sedeæi na krevetu dok je odvezivao cipele. Bodkin i Beatrisa isto tako prestado e da je spominju. "Hvala.!" Probuðen dubokim brujanjem hidroplana koji se pribli avaju platformi za pr istajanje.i blistava sunèeva svetlost koja se odbijala od lagune gurala je svoje prste u zamraèenu sobu kao grabljivo zlatno èudovi te. veselo se pljeskajuæi po bedrima. Ostatak posade oti ao je svojim poslom. Sada je poèinjao da se uspavljuje u nepredvidljivim trenucim a. kakva ironija!" "Strangmane!" Beatrisa ljutito skoèi na njega savlaðujuæi svoj strah. Bilo je veæ pro lo 7." Stade da se smeje sam za sebe. Da bi tedeo gorivo. kao i sve dvosmislene. ili je to zaista bio nesreæan sluèaj. Shvatate li to. "Mogao je". "P restanite s tim! Mogao je biti nesreæan sluèaj. teretnog èamca. nesvesno prihvatanje logike njegovog sopstvenog sila enja unazad ni z lestvicu razvoja. Zadr a pogled na svetlom zelenom paralelogramu koji je ar ao tavanicu nad roletnama. Obavestiæu vas kad budem imao odgovor. Nije bilo sumnje da ga je na to nagnala èudnovata elja da se prepusti Strangmanu na milost i nemilost. opsene koje bi. konaèna neuronska sinteza arheopsihièke nule? Da ne bi bio p rimoran da ivi sa jo jednom zagonetkom. "Dopustimo da je tako." Strangman teatralno sle e ramenima. Kerans æe biti daleko zahvalniji aku èuje istinu. VEÈE IZNENAÐENJA "Keranse. 10. za tvorio je spavaæu sobu i premestio te ki braèni krevet sa pozlaæenim ramom u salon . Strangmane. To èini stvar jo interesantnijom .sat kasnije nego to se budio pre mese c dana . "Zato to je eleo da postane deo potoplj enog sveta. sigurno bi na ao odgovor. Da li je on nesvesno zatvorio dovod za vazduh znajuæi da æe ga pritisa k u kablu ugu iti.. daleko znaèajnija od 'Biti ili ne biti'. On je sam zakaèio to crevo. "Keranse. poku avajuæi da izbri e iz glave ono stra no 'ili-ili' koje je Strangman ispravno postavio. Po brzini kojom se oporavljao shvatio je da je od davljenja pretrpeo samo malo. doktore". Zabrinuto primeti da je zaboravio da iskljuèi ventilator kraj kreveta pr e nego to je zaspao. Bodkine? Pogledajte ga. prièao je sa mnom i Beatrisom kada se to dogodilo. "Nemojte dalje odr avati mit. Kerans se razdra eno prevrtao dok mu se glava klatila s jedne na drugu stranu na ule anom jastuku. U stvari. Kerans je sistematski potiskivao seæanje na nezgodu. ponovi jako nagla avajuæi re èi." Kerans je uspeo da se bledo nasme i.naroèito za Keransa . "A vic je u tome to on ne zna da li ja govorim istinu ili ne. sa visine. ali potrebne pretpostavke o njihovim liènostima.30 . Razlozi iz kojih je uop te zaronio ostajali su nejasni. slu ajuæi kako motori napolju ubrzavaju. nije. sada to nije va no. a ne veèitu ambivalentnost njegove rtve. i to nam erno. sve se vi e pla eæi stvarne uloge koju je Stra gman igrao u njegovom umu. razmi ljajuæi o velikoj utrobi-odaji Planetarijuma i mnogoslojevitom omotaèu njenih asocijaci ja. rtvovali jedino uz unutra nji otpor. Jesam li ili nisam poku ao da se ubijem? Jedna od malog broja apsolutnih maksima egzistencije. koja samo podvlaèi neizv esnost samoubistva. ovaj je mirno sedeo na stolici i srkutao piæe koj e mu je donela Beatrisa.

" Ispitivao je Keransove mutne oèi mr teæi se prijateljski. biæete impresionirani. gledaju te i pletu svoje mre e".ukazivale su n a nepovoljan odziv). P roklet bio ako ja tebe uop te poznajem. Keranse." Ureðaj za klimatiza ciju okrenu na jaèe. Biæe i Beatrisa i stari Bodkin. Strangman je bio pola gusar. "Poklon za vas.elim da veèerate sa mnom. a li Stragmanove aluzije na nju . Mogao bih da nateram one aligatore da igraju na vrhu repa ako bih hteo. Stalno to zaboravljate. Kao beskrajni pliæaci pru ali su se ostaci snova ispod povr ine stvarno sti oko njega. prim. dodade lukavo. Ta veza ih je dr ala zajedno. Ja ne radim stvari nap ola. "Prilièno je kratak rok. prev. Kerans se pola ko odvuèe do kupatila i uspe da ispljuska lice pre nego to je Strangman upao u ap artman. "Pretpostavljam da to nije opro tajna proslava?" upita Strangmana. Ne poèinjite da vrtite glavom. vi mi se sviðate." Ton mu se promeni. " ta vas dovodi ovamo?" upita bez okoli enja. "Keranse. Na primer. sede." "A ta to?" "Videæete.." Kerans naðe dve pozlaæene porculanske oljice za kafu i napuni ih iz boce. mislim zaustaviti taj va ludi vremeplov. Krivite zbog toga moju manièno-depresivnu liènost. A mo da æe vam to pomoæi u d uhovnom smislu. verujte mi. pomisli ironièno u sebi. Ja sa m uvek spreman na ludaèke planove.. sumnjajuæi da æe skupiti dovoljno snage za laku konve rzaciju sa doktorom Bodkinom i Beatrisom . Grad je isuvi e daleko na severu da bi bilo m nogo ostavljeno.mogu vam re . Strangmane! Jureæi po lagunama kao duh-pre stupnik potopljenog grada.!" Donjim hodnikom je opominjuæi odjekivao Strangmanov glas. "Ne nap u tate nas?" "Naravno da ne. jer je isticao o gledalo upozorenja Keransu. vreme je da vam uzvrati m gostoprimstvo. Roberte. svaki è ovek ostrvo za sebe." Prilièno siguran da se on ruga. Baciv i lem na pod.. post ade dalek i rasejan. usprotivi se Strangman. imam jedan drugi razlog .. tragiènu usamljenost ovih zaèaranih moèvara trijasa." Sv eèano klimnu glavom. ali po to se tako dobro poznajemo bio sam siguran da mi neæete zameriti. "Keranse. Strangman izvuèe vinsku bocu ispunjenu toplom crnom kaf om i kutiju gorgonzole. "Ali ne smem se egaèiti sa vama. "Pa tek to smo do li. èekajuæi odgovor.vatromet. Keranse. Poznajemo se tako dobro. i zaobilazno ga opominjao na buduænost koju je izabr ao. bongo bubnjevi i jedno iznenaðenje. Videæete veèeras!" Kerans je oklevao. Meðutim. Strangmanovo lice dobi izraz duboke uvreðenosti. Kerans ga upita: "Kako ide s ronjenjem?" "Iskreno reèeno. apoteoza njegovog celokupnog besciljnog nasilja i svi reposti. Ne bih mogao da po dnesem ni deseti deo liènih obaveza koje ste vi uzeli na svoja pleæa. pola ðavo." ene su kao pauci. naroèit ton nagla avanja u Strangmanovom glasu nagove tavao je da j e Keransovo prisustvo obavezno i da mu neæe biti dopusteno da odbije. Ja moram dolaziti ovamo. "Keranse. Strangmane. ali on je tako sna no podseæao na san da je ubrzo morao da ga opet premesti naza d. pliva morima arhipelaga. trebalo bi da bude prilièno lud o .. primerak Donovih D on Don (1573-1631) . "Pa. Strangman poðe za njim u salon. "U stvari. Uos talom". ne ba dobro. pesama. pa improvizujuæi odrecitova stih: "Svet u svetu. mada se Strangman svake veèeri provozio svojim hidropl anom do Beatrisine zgrade ( ta je uspeo kod nje. Keranse". kako je u dubokom vremenu?" Kerans sede na ivicu kreveta èekajuæi da mu se u glavi uti a brujanje sabl asnih d ungli. Ne to stvarno spektakularno.nije se video sa njima jo od onog deba kla na ronilaèkoj zabavi. Kerans je samo mogao da nagaða. Pa ipak je imao jo i jednu neuro nsku ulogu u kojoj je izgledalo da ima gotovo pozitivan uticaj. do vraga s njom" .engleski pesn ik." "Stra no mi je ao. ili "ona stalno govori o vama. pozelenelu od starosti. Ali otkrili smo nekoliku zanimljivih stvari. sme eæi se Keransu koji je budno motrio na njegovo usukano pr epredeno piljenje. jer bi Kerans inaèe veæ odavno napustio lagune i krenuo na jug." Zatim skide jednu knjigu sa ureðaja za klimatizaciju. "kuda bismo i li? Vi e ni ta naroèito nije ostalo .

Mada je to u stvari va a uloga. Fenièanin. ali zbog paganskog po . Kerans pokaza na velikog aligatora koji se koprcao po vodi okru en èakljam a. on je oèigledno ulo io zn atan trud da bi re irao svoje iznenaðenje. gos'n Keranse." "Èudan je on èovek. a zatim razdragano odjuri." Veliki mulat nasme i se zagonetno. "Veliki Cezare. Meðutim. kao i Kerans. podavijen du ivice kao izvrnuta atra da bi im se omoguæio nesmetan pogled na lagunu i nebo. on podi e alone i pusti sjajno sunce unutra. uzdi uæi se nad stolom kao slika. Dobro raspolo en. Jedan nov platneni krov bio je razvijen kao lako belo jedro iznad osmatraèke palube. Ponekad me pla i. megafon zagrme na njih prek o vode sa mosta skladi nog broda. Strangman je u nastupu rasipnièke strasti proèe ljao svoju riznicu u trupu broda ." odvrat i cerekajuæi se. kada je poèeo da se oporav lja. koliko dugo poznaje kapetana?" "Dugo. Zvala se 'Venèanje Estere i kralja Kserksesa'.nekoliko statua od pocrnele bronze stajalo je unaokolo iza stola i dr alo poslu avnike s voæem i orhidejama. sa spiralnom pozlatom i podupiraèima od slonovaèe. "Tu ste u pravu. uspevao je da poka e uzdr an arm i veselost. nadajuæi se da tu neæe biti neka uobièajen a komplikovana ala. gos'n Keranse. Bez obzira na motive. pa reèe Velikom Cezaru: " ta veèeras ima u jelovniku . Bio se zamorio od napora dok se brijao i oblaèio beli smoking ." Ali pre no to je Kerans uspeo da ga pritisne. a oko njega su bili rasporeðeni niski divani u egipatskom stilu. pravu ve liku predstavu. Napolju. Kerans je razmi ljao u verovatnoj prirodi Strangmanovog 'iznenaðenja'. Kerans dovr i kafu iz boce. Skladi ni brod bio je usidren na oko pedeset jardi od obale. "Strang ima veèeras veliku predstavu. U laguni su se oèigledno odvijale znaèajne pripreme. a ogromno platno nekog slikara Tintoretove kole bilo je prislonjeno uz dimnjake i zaklanjalo otvore za u ad. iskiæen arenim platnima i svetiljkama u b oji. Strangman je saèekivao svakog svog gosta na vrhu mostiæa za ukrcavanje. Potom nastavi da dosaðuje Keransu sve dok ovaj ne prihvati njegov poziv. Gomila rasp arenih. i aut omatski su uèestvovali u razgovoru za vreme veèere. po to radi za njega. Veliki okrugao trpezarij ski sto nalazio se pored ograde. a oko oèiju je imala tirkiznu minku pa je lièila na neku egzotiènu rajsku pti cu. Deset godina. sedeo je jedan veliki beli gu ter meso der i posmatrao ga ledenim oèima u oèekivanju da se ne to desi. Strangman to nije primeæivao. na njegovoj stolici na verandi. boga mi". veæina golemih proporcija .zdele od pozlaæene bronze za pranje prstiju bile su velike kao umivaonici. "Tako brzo menja raspolo enj e . gos'n Keranse. oboje su izgledali odsutni i udaljeni.mora da si to primetio. ali ipak sjajnih zlatnih i srebrnih komada pribora za jelo ukra avala je s to. Dok se te veèeri vozio lagunom do broda. Dok se dizao i padao Proðe doba svoje starosti i mladosti Ulazeæi u vrtlog. "Zbilja ste u pravu.peèeni aligator?" D inovski grbavi mulat za kormilom teretnog èamca sle e ramenima sa prostudi ranom neobave teno æu. zar ne?" Struja pod morem Pokupi apæuæi njegove kosti.æi da se ponekad oseæam kao Fleba. mo da dvadeset. nastavi Kerans. a dva preostala teretna èamca radila su sistematski du obala saterujuæi alig atore u centralnu lagunu. Èak se i Bodkin potrudio da potkre e bradu i odnekud izvuèe pristojan platneni aket. Ima da vidite!" Kerans ustade sa sedi ta i nasloni se na most. a komad starog krepa oko njegovog vrata predstavljao je dronjav ustupak cr noj kravati. Ona je nosila dugu plavu balsku haljinu od broka ta. obasipajuæi Beatrisu kom plimentima zbog njenog izgleda. ali ukoliko i jeste bio je isuvi e uzbuðen i zauzet da bi se brinuo zbog toga.

nebo je ostalo jasno i vidljivo u zalasku sunca. Zbu njen. vidi li?" Kerans odgurnu nogom svoj u stolicu i skoèi do ograde. koj u su nagla avale dve lagune i zgrade koje se di u iz vode. ali Strangman ga preduhitri. uskoro æete videti. Kerans odjednom vide jo jedan poznat profil . Oseæajuæi se neprijatno. na ta je Strangman bez sumnje i hteo da uka e. Strangmane." "Ali dobili ste je. i èinilo se da se njegova kitnjasta u ad i jedra u rokoko stilu stapaju sa èel iènim palamarima i kri nim konopcima skladi nog broda. do k je treæi zauzeo polo aj u centru odakle je prireðivao mali vatromet. posle trideset miliona godina ne mo ete prièekati pet minuta? Ja vas o èigledno vraæam u sada njost. Suton se spustio ne to br e no to je oèek ivao. gospoðice Dal.. to su bile vazdu ne pumpe ko je su radile ceo dan i èiju je buku prikrivala pirotehnièka predstava. Ceremonija venèanja proslavljala se na galeonu usidrenom kraj Du deve pala te. naravno. zatim potap a Keransa po ramenu. cereæi se bezglasno sam za sebe. iroko namignuv i Keransu. Keranse!" Strangman im priðe s mosta. Kerans se zagleda dole u povr inu pitajuæi se da nije pripremlj ena predstava podvodnog plivanja trupe uve banih aligatora. i sama arena Strangmanova posada mogla je siæi pravo s platna. Poslednji sunèevi zraci jo su se spu tali na vodu. koristeæi svoja o dsustvovanja od stola da porazgovara sa Admiralom. sa robovima koji su bili nakiæeni dragim ka menjem i sa crnaèkim kapetanom gondolijera. Iziðite za trenutak iz dubokog vremena. zapanjeno pokazujuæi dole na povr inu vode. "Nadam se da primate kompliment." " ta. draga moja?" "Veoma sam polaskana. Kerans se na e da ga upita kad æe doæi iznenaðenj e. Kerans reèe Beatrisi: "Vidi li sebe tamo. onda se okrenu u oblaku plavog brokata. Osmeh na Strangmanovom licu sve se vi e irio. St rangmane. Postajem pomalo nestrpljiv. dok su crveni i zeleni odblesci poigravali na njegovom zlobnom licu." Pokl oni se Beatrisi. Strangman sede. a krune okolnog rastinja ble t ale su od boja. "Alane! Gledaj za ime boga! Beatrisa. ali kad se pribli i platnu. Obuhvativ i pogledom platno pretrpano stotinama svatova. Pogledav i nani e na donju palubu. ali su bili suvi e slabi z a blesak i praskanje ognjenih toèkova i raketa èije su se reske eksplozije jasno ocrtavale na pastelno obojenom veèernjem nebu. Strangmane. doktore. prepreden kljunonosi postariji du d. "Beatrisa? Doktor Bodkine? Vas troje sporo reagujete. Kerans pretra i pogledom nebo i lagunu. Posma trala je svoju dvojnicu.. najzad se zavali u svom èesterfildu. kako je izgledalo konaèno. neizbe no. "Taèno ste shvatili. U isto vrem e. odjednom vide dvadeset ili trideset èlanova posade kako nepomièno posmatraju lagunu." Strangman dade znak stjuard u da poslu i Bodkina koji je sedeo mirno sanjareæi. Bea? Stra ngman se oèigledno nada da æe ti obuzdati nabujale vode istom ve tinom koju je Este r upotrebila da bi smirila kralja. "Pa zar niste primetili?" Pogleda oko stola. izgledao je veæ potpuno ukroæen od svoj e trezvene vranokose Estere koja je neznatno.stupka i lokalne pozadine venecijanske lagune i palata Kanala grande. Srkuæuæi svoj koktel. njihova lica boje abonosa i bele majic e svetlucali su sablasnom svetlo æu kao da su posada kakvog avetinjskog broda." Strangman je tokom celog obeda nadgledao reðanje vina. Dva tere tna èamca stigla su do zatona na drugom kraju lagune i nestala u njegovom u æu. stade kraj ogra de i zagleda se preko vode. Voda oko broda postala je èudno mirna i be ivotna. sliènost i èeze. a neprekidni zidovi zgrada na drugoj strani tonuli su u senku. "Verujte mi." "Taèno." Nad brodom je lebdela èudna ti ina. "Ali nisam sigurna da li elim da dobijem tu ulogu. "Nivo se ." "Dobro. i Kerans se protiv svoje volje prislon i uz ogradu da bi se zadr ao u sluèaju da Strangman aktivira podvodni naboj eksplo ziva." Beatrisa ode do slike.Strangmanovo lice meðu tvrdim surovim osmesima Saveta de setorice. nestali su oni mali talasi koji su je ob ièno uznemiravali. zajedno sa dekorom i kostimima æinkveæenta. Kralj Kserkses. Kad izne e poslednja piæa pred njih. Pored sliènosti pozadina. Negde u daljini odzvanjalo je tiho bubnjanje. ali ipak uoèljivo lièila na Beatri su. ili venecijanski admiral. vi e je lièila na 'Venèanje Neptuna i Minerve'.

Bul jila je u grad koji se pomaljao iz dubine. sada je u ivao gledajuæi u tri zbunjena lica kod ograde. Strangman se obuzda i priðe ogradi.est drugih oko njega. Èestitajte mi! Nije ovo bilo ba lako izvesti. plutala su iza jedne masivne barijere. a zapenjena masa vode izlivala se iz dva ventila ogromnog pumpnog sistema. "Roberte! Zaustavi to! Stra no je!" Kerans oseti kako ga Beatrisa èepa za r uku. tamne i osenèene. G ljive koje rastu u moèvarnom blatu spolja oèvrsle su u èitavu masu. upravljajuæi brod prema skveru. Kerans se za trenutak borio da oslobodi svoj duh. Ostalo je samo petnae st ili dvadeset stopa vode. zbog èeg a se skupljaju mora koja su se ranije razlivala i isu uju potopljeni gradovi. Veæina zgrada ima la je samo èetiri ili pet spratova. jer je to bio deo jednog kraja sa malim radn jama i kancelarijama koje su bile opkoljene visokim zgradama." Bodkin klimnu glavom i udalji se uz ogradu sa zapanjenim izrazom lica. opiruæi se ovom potpun om izvrtanju svog uobièajenog sveta. trljajuæi oèi salvetom. gledali su na nejasnu gomilu krovova naèièkanih ok rnjenim dimnjacima i tornjevima. Ako je tako. kako se njeni dugi plavi nokti zabadaju kroz tkaninu njegovog smokinga. a tanak sloj mulja prekrivao je fasade zgrada. vla nim nabubrelim gomilama zarðalih otpadaka. Sada vi e nismo daleko od dna. a svetlost koja je trnula od bijala se od njegovih golih grudi kao gong. Ali duboko u njegovom duhu. veæ grubo ocrtavajuæi uzanu ulicu. mogli su videti treæi èamac kako se pipajuæi provlaèi ispod obe enih ica. Ona dva teretna èamca koja su oti la do ulaza u zaton za vreme vatrometa. nemojte da ste tako nakraj srca. poslednje ne delje bio je samo jedan otvor kroz koji je ulazila voda. Na pedeset jardi od njih. Odmah z atim pojavi se jo pet. koj i su oticali iza uglova i gubili se u uskim ulièicama. Najpre izroni desetak. Glatka ravan povr ine vode pretvorila se po ivica ma u d unglu kubistièkih kocaka koje su se stapale sa vi im nivoom okolnog rastinja. fizièki izazvanog o trim i ljutim mirisima algi i vodene trav uljine izlo ene vazduhu. doktore Bodkine? Ka kva ala." "Sada ima. "Savr eno. zar ne. nesposoban da prihvati logiku ponovnog roðe nja pred sobom. Dole su dvojica ili trojica uvlaèila sidrene konopce. Izr oni gornja ivica prozora sa koje je kapala voda. Laguna je veæ i èezla. morao bi se vratiti ovoj novoj sada njosti. one su sada èinile okvir lagune. ili ostati napu ten milione god ina daleko na obali neke izgubljene lagune trijasa. kakav izvanredan prizor! Hajde doktore. prvi krov probi povr inu: zatupljen pravougaonik zagu en travuljinom i algama po kojima se korpcalo nekoliko oèajnih riba. pretvarajuæi nekada jasnu l epotu podvodnog grada u isu enu rupèagu punu trule i. a lj udi na palubi gledali su gore u izbledele kuæe oko skvera. sa gu ve od ica koje su se obesile preko ulica spu tali se se zastori od travuljine. Dok su lagano tonuli. u jednoj od poboènih uli ca. a na stotinu jardi od njih. Po to ga je pro la napetost oko re iranj a spektakla. Zastori prlj ave vodene skrame visili su sa ukr tenih telegrafskih ica i iskrivljenih neonskih f irmi.spu ta!" Tik ispod tamne prozirne povr ine pomaljali su se nejasni pravougaoni obli ci potonulih zgrada. sa otvorenim prozorima koji su lièili na prazne oèi u ogrom nim potopljenim lobanjama. Sa mosta izn ad njega gledao je Admiral zabavljajuæi se sumorno. K erans upita: "Ali kako ste zapu ili ivice? Oko lagune nema neprekidnog zida. veliko sunce je nejasno udaralo nesmanjenom snagom. pored sebe èu Bodkina kako m rmlja: "Te pumpe su moæne! Voda pada za dobre dve ili tri stope u minutu. i na njenom zgranutom licu bio je izr az naglog preokreta. doktore. Onda im krovovi zakloni e vidik preko vode. trebalo nam je pet minu . jasno vidlji vim kroz sve tanji sloj bistre vode koji je prelamao svetlost. spu tajuæi se na ne to to je izgle da bilo veliki otvoren skver. Svega nekoliko stopa od povr ine pribli avale su se izran jajuæi iz dubina kao beskrajna netaknuta Atlantida. dok se Strangman razdragano kotrljao okolo na èesterfildu. zatim dvadesetak zgrada sa svojim pervazima i lestvicama za sluèaj po ara. Mislio sam da ste struènjak za pomorsku biologiju. Cela stvar je fantastièna!" Smeh ustalasa sve mraèniji vazduh. Ono to je ostalo od vode slilo se u jasno odreðene kanale. Najpre se upita da nije do lo do potpunog vraæanja klime.

"Znaèi. uzbuðeno pljuskajuæi vodu u otvorena lica radnji. izdiruæi se na Admirala. "Nije to toliko va no"." Kerans je oklevao.ta da ga zaèepimo. ja moram da ostanem ovde. kako ispupèen i krovovi automobila i autobusa izbijaju na povr inu. otpadnièki duh pustahijskih ulica koji se vra æa svom izgubljenom igrali tu. "Ali ovo je sve tako grozno! Ne mogu da verujem da je ovde iko ikada ive o. trzajuæi se od prvih slepih mi eva. "Roberte. izvuèe signalni pi tolj iz d epa svog smoki nga. doktore! teta to niste mogli da nam p omognete ranije kad ni ta nismo mogli da uèinimo. Izgleda kao neki imaginarni grad pakla. "Strangman sada ima sve to mu je potrebno. "Alane"." Beatrisa s gadenjem proèisti grlo. Roberte!" "Pa. Tu se Strangman iskrca. stiskajuæi rukama ogradu kao starac koji kod tezge kakve velike robne kuæe kupuje uspomene svoga detinjs tva. Od nas vi e nema koristi. Pritiskujuæi vrat svojom ne nom rukom. Beatrisa je prestra eno gledala kako on nestaje dole. koje su ih vrebale nad glavama. i sa uzvikom likovanja stade da ispaljuje u nebo salvu za salvom svetleæih zrna u boji. U svakom sluèaju. È vrsto je pridr a uza se kad brod dodirnu dno i lako se zakotrlja. udari akom po ogradi i munu Keransa u lakat. sada je bio grub i prepreden." Strangmanu zamre smeh u grlu i on se naglo okrenu Bodkinu. Ester i crnaèki ka petan gondilijera ostali su jo na svetlosti. tako da je ostajao samo povr inski uglaðen s loj arma i hirovitosti. Teretni èamac koji im se pribli avao nalete na trotoar. "Kad zavr i pusto enje radnji i muzeja. misleæi o transformaciji Strangmana kojoj je prisu stvovao. koj i poèe e da lepr aju po krovovima i promièu kao munje izmeðu streha sa kojih je kapa la voda. zdrobiv i mali aut omobil pod levom stranom pramca. odbi se i najzad se zaglavi na ostrvcetu za pe ake." Opsovav i. Alane?" Bodkin lagano zavrte glavom. Kerans je odlagao odgovor da bi dobio u vremenu. Bodkin tupo progovori. Beatrisa je odigrala svoju sim boliènu ulogu. bezizrazno buljeæi u potamnele zgrade oko s kvera. Brod lopatar se sa trzajem èvrsto smesti na dno. grabljivo sev ajuæi oèima na tremove sa stubovima nekada njih bioskopa i pozori ta. bezbradi èla n Saveta desetorice." Ali Bodkin nije hajao. D inovske anemone i morske zve zde mlitavo su pljuskale po pliæacima. Bilo je to gotovo kao da ga je prisustvo vode uspav alo. kada izbego e nakrivljene telegrafske stubove i ice. Iza njih je senka jedne poslovne zgrade padala preko palube i navlaèila dijagonalnu zavesu tame preko ogromne slike. Kerans di e pogled na okruglu masu stanice za ispitivanje koja se bila zak aèila na bioskop iza njih kao kakav ogroman oblutak na ivici litice." Radosno je gledao kako ulice izranjaju u mutnoj svetlosti. . mogli bismo da odemo odavde i krenemo na jug preko mulja. Neptun je popustio i povukao se. ta ti misl i . Mali èamac bi spu ten u vodu. pa uz hor pesnica k oje su dobovale po ogradi. Sa ponovnom pojavom potopljenih ulica i zgrada. Nekoliko figura. Uskoro æemo biti jednostavno nepo eljni go sti. I èezli su svi tragovi gospodstvene prefinjenosti i lakonskog hum ora. "Lester skver. i zatvarale ljude u sumraènom svetu na dnu kanjona. troèlana posada iskoèi u vodu duboku do pasa i buèno krenu ka skladi nom b rodu. prigu ujuæi njegov pravi karakter. kao i jedino belo lice. otiæi æe. Kao to je Strangman prorekao. velike zgrade po obodu lagune sada su odsecale p olovinu neba. vi umete da se snaðete ovde. uz klicanje i uzvikivan je Strangmana i ostale posade. ki ne oluje dolaze za nedelju-dve. Admiral preveze Strangmana preko pliæaka do fontane u sredini skvera." Zare a i odj uri od njih odgurnuv i nogom sto za ruèavanje. "Vas dvoje idite. Meni je potrebna laguna. Na èelu sa Velikim C ezarom. prekrivene neo nskim reklamama. on je lud! ta da uèinimo? On æe isu iti sve lagune!" Kerans klimnu glavom. "Mada smo sada boga mi stvarno zapoèeli posao. Gledao je dole na ulicu. blago ga upozori. celo njegovo pona anje na glo se izmenilo. a smeðe alge su umirale opu tene s prozora. Ulice su bile gotovo isu ene. Na osamdese t ili devedeset stopa u visinu.

kao da tra i duboku crnu vodu koja je neka da pokrivala zgrade. maèeta i gitara. skrivajuæi sve ono to je moglo biti unutra. ostali su v itlali mno tvom boca. Na prvom uglu okrenu e se od glasova terevenke koji su dolazili sa drugog kraja skvera i krenu e na zapad ka zamagljenim kanjonima sa èijih je zidova kapala voda . gde se Beatrisina stambena zgrada uzdizala u tami. voda koja se povlaèila prosekla je kroz njih duge staze. sa ostacima neke izbledele odeæe u jednoj ruci i maèetom u drugoj. deo gromadnog masiva zgusnute ilovaèe koja je. Beatrisa.crkvu ili ad ministrativnu zgradu . a pe èani dolari cvetali u nekada nj oj biletarnici. Po nekoliko svetleæih metaka i dalje se rasprskavalo gore u vazduhu. stvarale su se od vode koja je dolazila iz prizemlja zgrada. U poboènim ulicama v ideli su te ku lepljivu masu to se dizala iznad krovova kako se probija kroz ispra nj ene zgrade. promrmlja Bodkin. Ne koliko vatrica gorelo je u sredini na raskr æima. "Moraæe pe ke prvih deset spratova". i oni polako krenu e ulicom bioskopa." èitao je Kerans sa zarðalih uliènih broje va. BALADA O GOS'N KO TUNJAVKU Pola èasa kasnije.. sekuæi maèetama po istrulelim firmama iznad izloga trgovina. Kerans i dr Bodkin mogli su da iziðu na uli ce. reèe Kerans Beatrisi. Ako treba da doðe Stra ni sud. Stado e kod ulaza jednog od velikih bioskopa. Bilo je del ova trotoara èistih u du inu od preko stotinu jardi. Hejmarket. a na brzinu nabacana gomila èeliènih zastora i re etaka ru ila se preko vratn ica. mulj je gu io svu eleganciju i osobenosti kojima su se nekada odlikovale ulice. a u kanalima i po trotoarima natalo ile su se velike gomile crnog gliba.i skrenula sa svoje kru ne staze oko lagune. sada opasi vala lagunu i èinila neprobojan nasip prema nabujalom moru. Pokaza masivan n anos mulja koji je kao vla na ulegnuta padina dopirao do prozora petog sprata. kao to je Strangman rekao. Nekoliko èasova lutali su uskim ulicama kao izgubljeni elegantni duhovi. Brzo se zavuko e u jedna vrata kad Strangman i njegov èopor pokulja e nazad prek o skvera u blesku svetlosti i buke. povremeno susreæuæi ponekog èlana razularene posade kako pijano tumara sredinom kolovoza. pored kafea i arkada sa aparatima za zabavu koje su sada èuvali samo razni meku c i. a mnoge dalje ulice bile su p otpuno isu ene. aljuæi ru ièaste i plave odsjaje. Ribe i morske biljke izdisale su po sredini kolovoza. Kerans povede svoju grupu preko trotoar a do najbli ih zgrada. zatim trio bi ostavljen u ti ini nasukanog broda. trio se uputi mre om ulica na ju nu obalu nekada nje lagune. oni napred su balansirali burencetom ruma na dlanovima. Sve je bilo pokriveno finim sloj em mulja.. "Nadajmo se da æe naæi ne to to æe ih zadovoljiti". ili gledali kako se niz pokretne stepenice ispod poslovnih zgrada cedi crna kal juga u lokve koje se lenjo razlivaju ulicom. Izbegavajuæi ih. Jedan od ovih zaokreta povede ih putem kojim su dolazili na ronilaèku zabavu. Pogledav i u nedoumici u visok udaljen krug d ungle koja se nazirala u tami kao okruglo grotlo uga ene vulkanske kupe. Nekoliko podrugljivih povika "Gos'n Ko tunjav ko!" zamre e oko Keransa dok je pomagao Beatrisi da siðe sa mostiæa. a grupe od po dva ili tri èoveka grejale su se nad rasplamsalim trudom. Ponegde bi linija nasipa zapela za neku krupniju prepreku . a potkrovlje gubilo meðu zvez dama. i Kerans oseti k ako ubrzava korak dok su se pribli avali pred praznim izlozima starih robnih kuèa. Èak je i najmanja zgrada bila zabarikadirana pre nego to su je ljudi napu stili. Predvoðena Strangmanom koji je jurio u belom odelu i ispaljivao svetleæe hice u tamne ulice. Ogromne lokve vode jo su le ale svuda unaokolo. Pretr a ivao je pogledom pretrpanu liniju neba. posada se stu ti kao razu laren èopor. Sreæom. armije mrtvih æe se verovatno podiæi iz grobova od . morski je evi i k rastavci bledo su svetlucali na poploèanom tlu. Beatrisa pokupi suknju jednom rukom. "Koventri strit. ali nisu bile dublje od dve-tri stope. a ne ni sta klasti sunðeri svetlucali su meko u vratnicama.11. pa se Keransu èinilo da je ceo grad vaskrsnuo iz sopstvene kanalizacije.

aligator se nemoæno koprcao u ulegnuæu uz trotoar. Ova otupljujuæa letarg ija postajala je sve dublja. primeti. Kerans pode napred preko foajea. Napred je i la belolika Strangmanova pr ilika. Vi e to nije bio onaj somotski ogrtaè koga se seæao od svo g silaska. a njegovo mesto zauzeo je prolaz u kanalizaciju. Veliki Cezar izvuèe maèetu i poèe mu odsecati glavu. draga moja. oblepljivalo j e zidove i ploèe vrata. Na pedeset jardi uzdizala se mraèna trupina Planetarijuma zaodevena senka ma. Sve je bilo prekriveno debelim sloj em crnog blata koje je tiho i talo dok je morski ivot u njemu i èezavao uz lagano pra nj enje vazdu nih mehurova. Sa raznesenom kièmom. reèe jednostavno. "Za vas. Lako se nakloni Bea trisi. Dado e se u t rk i preðo e desetak jardi kad se Bodkin okliznu i te ko tresnu u gomilu mulja. prepozna pravac kru nog puta. seæajuæi se dubokog sumraènog utoèi ta au ditorijuma i njegovog èudnog zodijaka." Spretno joj je stavi oko vrata. Ostavljen nasukan u laguni. Trava upletena oko blistavog kamenja na beloj ko i njenih grudi èini la ju je sliènom kakvoj najadi dubina. Strangmanove oèi blistale su na svetlosti prskalica.nesposoban da se otrgne od svojih seæanja na staru lagunu. N ejasno je shvatao da je laguna predstavljala kompleks neuronskih potreba koje ni je bilo moguæno zadovoljiti bilo kojim drugim sredstvima. pa ljivo birajuæi put preko gomila blata uz ivicu ulice. "Roberte. Ke rans bi sam lutao noæu mraènim ulicama . "Bojim se da je èarolija nestala". trotoare i uliène sve tiljke. "Alane! Po uri!" Kerans se vrati natrag da mu pomogne. Sve izgubljeniji. zabasa e u nekakav krivudav æorsokak i uspe e na vreme da ustuknu kada se iz jedne plitke bare na njih ustremi mali aligator. brzo je poèeo da zapada u stanje otupele inertnosti iz koga je bespomoæno poku avao da se otrgne. a njihovo dugo li æe sa koga se cedila voda visilo je nad ulazom. " Poku avajuæi da naðu kraæi put. Nekada proziran prag utrobe je i èezao. prema tom panteonu koji je u sebi èuvao toliko njegovih strahova i zagonetaka. Strangman je posmatrao prizor sa zlobnim zadovoljstvom. Potom oseti kako tamna teènost vijuga pre ko blata izmeðu njegovih stopala. Kerans podi e ruku i razgrnu li æe. pa krenu napred." Bodkin ga uhvati za ruku pokazujuæi niz zamraèenu ulicu pred njima. Posle prvog iznenaðenja kad je video ispra njenu lagunu. pa izvuèe iz d epa veliku ogrlicu od rajnskog kamena. njegova metalna kupola bledo se ocrtavala u isprekidanoj svetlosti dalekih s ignalnih hitaca. a Kerans povuèe Beatrisu za sobom. otkrivajuæi svoj uti trbuh. polako ibajuæi repom i raste uæi èeljusti. Bacajuæi se izmeðu zarðalih koljki automobila. sada su bili oklembe eni preko trema sa stubovima. i sve se vi e oseæa o kao èovek napu ten u moru vremena. Iza ugla i zbi grupa ljudi s prskalicama iznad glava. zatvoren unutra pokretnim ravnima disonantnih . Sunðeri i crvene alge mlitavo su se vukli po trotoaru pred ulazom dok su oni prilazili. a aligator je jurio za njima. i pru i je Beatrisi. ponovo se naðo e na otvorenoj ulici. dogaðaji dovedo e do jo veæeg bezumlja. Kerans stade. izgledao je zbunjen i spre man da napadne bilo ta. Brzo uze Beatrisu za ruku i vrati e se ulicom istim putem. Natera sebe na osmeh. potom salutira Keransu. zatim opr ezno proviri u unutra njost zamraèenog foajea. "I svi ostali dragulji ovog mrtvog mora. preko biletarnica i stepeni ta za meðusprat. Odjednom se prolomi pu ka i plamenovi probodo e tamu preko ulice. On zastade kraj bandere na ivici trotoara." Sledeæih dana. za njim Admiral i Veliki Cezar sa pu kama o ramenu. "Pretpostavljam da b i Strangman rekao da samoubica nikad ne treba da se vraæa na mesto svog zloèina. neprekidana divljanjem oko njega.danju je postalo neizdr ljivo toplo u lav irintu ulica . nego raskomadan pokrivaè od organskih formi u raspadanju poput odora u grobu. a aligatorova glava se opet ustremi na njih. kao krv kita koja lagano curi. Gajevi av etinjskih travnjaka koji su obavijali kupolu. s lièno odrpanim platnenim nadstre nicama. obavijenu algam a. nesiguran i radoznao. posmatrajuæi efeka t sa u ivanjem. a isto vremeno èvrsto vezan uz prazne ulice i opljaèkane zgrade. "Odvratna ivotinj a".evene u isti prljavi ogrtaè.

skrivao se u senku broda. Ali. i ostavljala ga je na miru. a laguna je vrvela od aligatora . gotovo je istisnulo glasove plj aèke i pijanèenja. Veliko sunce koje mu je udaralo u glavi. Naj pre moram da ga se oslobodim. Po to ih je Stran gman nagovorio. U ponoæ bi groznièavo lutao izmeðu buènih pevaèa na skveru i sedeo kraj Strangmana na nj egovim veèerinkama. pa se cela stanica pu ila kao kazan. Odustao je od svakog poku aja da se vrati u hotel . slu aj! Uzmi je i odlazi! Noæas! Ovde vreme sada ne postoji. estorica mornara obuko e se sveèano i stavi e leptir ma ne oko golih vr atova. ali Bodkinov nestanak veoma malo zabrinu Keransa.te ogolel e ulice. ali iz nekakvog razloga ne mogu jo da odem. otvorio prozore pre nego to je oti ao. Ureðaj za klimatizaciju bio je istro io svoje gorivo. zgrada je bila oèerupana i jedini plen bio je veliki mozaik. i naði drugu lagunu. Spoticao se poput slepca ulazeæi i izlazeæi iz starih arkada i ulaza. "Znam. Kapela ." Kerans klimnu glavom. beli smoking bio je prljav. "odlazi odavde! Povedi nju. Strangman je lud i opasan. Veæina posade spavala je meðu drve nim sanducima ili se svaðala oko plena. Skakali su ulicama visoko di uæi kolena. zguriv i se u uzanu kapu prohladnog vazduha koju je izbacivao ureðaj za klimatizaciju." Rastu eno zastade. "Roberte". U jednom od skladi ta naðen je vagon pun ve èernje odeæe. na ao ga je kako mirno le i u postelji i hladi se ventilatorom kuæne izrade i ureðajem za klimatizaciju k oji je bio na izdisaju. Kakvi god da su bili njegovi lièni razlozi. Posle zati ja na poèetku. " ta je to? Oseæam neki èudan pritisak na svoj duh.do stanice se sada dolazilo vratolomnim penjanjem uz rasklimatane lestvice za sluèaj po ara ali prilikom jednog od njegovih ponoænih pohoda na ulice univerzitetske èetvrti . prev. povukao se u stanicu za ispitivanje u stanju sve jaèeg oka . bilo je sigurnije da ostaje uz Strangmana nego da poku ava nastaviti svoj raniji izdvojen naèin ivota. Kerans uèini nevoljan poku aj da vrati na mesto karte koje su po padale na pod. Ne znam za to. Jednom je uspeo da prisili sebe da poseti Bodkina. iza Planetarijuma ga je doèekala grupa mornara i grubo propustila kroz ake."Beatrisu. onda di e ruke od toga i sledeæih pola sata provede u pranju svog s vilenog smokinga u lokvi vode koja se zadr ala u jednom slivniku. izgleda namerno." Dole u laboratoriji. ali ima ne to ovde . mornari su mu se podsmevali kad bi projurili kraj njega i veselo ga lupkali po ramenima.ovde stade da tra i ime . a Bodkin je. na osmatraèku palubu skladi nog broda. bledosmeða prljava skrama obavijala je veliki poluk rug mapa koje su pokazivale razvoj procesa. prim. dev ojku" . prasak eksploziva i pu aka. gledajuæi igranje i slu ajuæi udaran je bubnjeva i gitara koje je u njegovom duhu nadjaèavalo uporno udaranje crnog s unca. kao ogromne ukra ene reèi. Kao i on sam i Bodkin je izgledao izolovan na malom greb enu realnosti usred vremenskog mora. slièni bandi ludih kelnera na fantastiènom karnevalu. Strangman se jedino interesovao za umetnièke p redmete. on naðe jedan od glavnih muzeja grada. Mo da podra avajuæi ga. Bodkinov raskidan neuronski zodijak. pljaèka poèe da uzima ozbiljniji ton. Suprotno logici. rastavljenim milionima godina. Pri kljuèiv i se Strangmanovoj sviti. Alane. ali kad se rano uveèe sledeæeg dana popeo na stanicu za ispitivanje video je da je Bodkin oti ao. promrmlja kroz nateèene usne. posle bri ljivog izviðanja. n a njegovu alost." Bodkin uspe da se malaksalo uspravi u krevetu. oèekujuæi sumrak sa potmulim nestrpljenj em.zaton je bio zakrèen t eretnim èamcima koji su pumpali vodu. Èudno. estoko se zabavljajuæi dok su im pe e vi kaputa lepr ali. Zaronjen u samo g sebe. ili obamrlo sedeo u jednom mirno m alkovu na kockarskoj palubi skladi nog broda. zapeèaæene u limene kutije u koje ne prodire voda. Ovo razoèaranje je nagnalo Keransa da ode do Bodkina i da ga upozori na to da bi Starangman mogao poku ati da svoju muku iskali na njemu. nekoliko èlanova posade sada su takoðe paradirali ok olo u smokinzima i sa crnim kravatama. Kerans je bar priznao njegovu apsolutnu vlast na d lagunama. Bodkin je t o poku ao. Nje govi ljudi premesti e ga ploèicu po ploèicu iz ulaznog hola i postavi e.stvarnosti.i preko dana je ili spavao u Beatrisinom stanu na sofi. "Keranse.deo opreme u hemijskoj laborato riji. i prekrivala napu tene stolove i kapele. on prosto pretpostavi da je biolog poslu ao sopstveni savet i krenuo ka ne .

Na nebu se ocrtavala mala èetvrtasta prilika doktora Bodkina kako lagano bira put preko drvenih zapreka koje su zadr avale vodu iz rukavaca i zatona. Nikad ne èu toliko ptica moèvarica Taj matori gazda aligator. nosio je u jednoj ruci malu drvenu kutiju. Èudni Ko tunjavko ode da peca lobanje. utopila u zmijskom vinu. Betrisa je. Keranse! ta je to sa vama dvoma? Iziðite iz toga transa. ta misli . koliko sun aca ima?" Be nji nego to ga je Kerans ikada video. bo anstvo èija mo æ obezbeðuje njihovu stalnu dobru sreæu. mraèno je buljio u Keransa koji je èuèao na jast uèetu iza njega. tresuæi se bespomoæno . jo bila tu.ali bi u ponoæ. Stari Bodkin." Di e p ogled na Velikog Cezara. Sasvim ga je zaludela. Keranse? Admiral. ne pogledav i ga. Nesve stan da su ga oni dole primetili. voli on osu ene ljude. pa one veè eri posle Bodkinovog nestanka na e se preko jastuèiæa da joj ka e: "Alan je nestao. projuri pored Velikog Ceza ra u sredinu skvera i pokaza gore na zid koji je obrubljivao lagunu visoko iznad njih. on se preturi unazad na divan. zapala je u unutra nje sanja renje. Kao i Kerans. on im je prilazio skidajuæi osu enu glavu aligatora koju je nosio kao kapuljaèu. grudi su joj se gu il e pod masom sjajnih lanaca i polumeseca. Niz Anðeoski potok. Èudni Ko tunjavko.koj laguni na jugu. kad zahladi. Gospode bo e. Izvuèe svoj septarijum i stade da èeka crkveni brod. I nijedan osu eni èovek ne doðe po Èudnog Ko tunjavka. vide voljenu devojku. "Da. tri proroka lukava. a njegovo mr avao belo lice p ostajalo je modro.. reèe praznim glasom: "Slu aj udaranje. Strangman je igrao oko logorskih v atri. Strangman se razdra: "Admirale! Veliki Cezare! Uhvatit . Ke rans je nastojao da se zadr ava u njenoj blizini. Potpuno razbuðen. Strangman se prema njoj ophodio sa èudnim po tovanjem koje nije bilo li eno uglaðenog neprijateljstva. ponekad terajuæi Keransa da mu se pridru i. Proroci ga vide e. Dade svoj septarijum za dve banane. Sa tri proroka. Da li je bio kod tebe pre nego to je oti ao?" Ali Beatrisa je bila zagledana preko vatara koje su gorele na skveru i. kud jure osu eni ljudi. Sagradio kuæu od banana za njenu ljubavnu lo nicu. Veliki Cezar i ostali. Roberte." Grèeæi se od smeha. "Oh. ali koje se zbog toga ne mrzi manje. Gadan neki boga. Uze tu banana-devojku kao vruæi mangrov. doktore? Da èujemo onda Baladu o gos'n Ko tunjavku!" Veliki Crnac proèisti grlo i. meðutim. redovno silazila iz svog potkrovlja með u zvezdama i pridru ivala se Strangmanu u njegovim zabavama. ta je? Specijalna pesma za doktora Keransa? Sjajno! Jeste li èuli ovo." Strangman iznenada skoèi sa divana sa krikom." Onda apatom dodade: "Zato to misle da sam mrtav. Tupo je sedela kraj n jega u plavoj veèernjoj haljini. u orbiti njene za tite.tada bi se zakljuèavala u svoju spa vaæu sobu . igrao je za voljenu devojku. Oslanjajuæi se o lakat. podstièuæi bongo-bubnjeve na sve br e ritmove. a u kosu su joj bile upletene tri-èetiri dijade me koje je Strangman opljaèkao iz svodova sa starim nakitom. Da va m ka em moju tajnu. pa je lièila na suludu kraljicu u nekoj drami u asa. gotovo kao da je ona plemenski totem. a i z ice koja se vukla za njim i tale su iskrice slabe svetlosti. poèe dubokim i grlenim glasom: "Gos'n Ko tunjavko. Onda bi se iscrpljen skljokao na divan.. Èudni Ko tunjavko. Kerans ju je retko viðao preko dana . Sebi je dobavio beraèicu banana. "Znate li za to me se boje. stra no se kreveljeæi i mlatarajuæi rukama.

Kad sti e do Beatrise zaèu iza sebe korake koji su se preteæi usporavali. dok mu je dah i tao kroz stisnute zube. ceo èopor se baci na Keransa vitlajuæi i mlatarajuæi rukama. Oseæajuæi neodluèn ost svoga gospodara. nesposoban da obuzda grè. Na licu mu z atitra bled osmeh. poku avajuæi da ga otera kao muvu.. Divlje je buljio u razdrljenu enu dole na kolenima meðu dragim kamenjem. spotaèe se i gotovo ga obo ri na zemlju povukav i ga za revere. onda zate e mi i æe lica u ru nu grimasu. a zatim iz futrole o ramenu izvuèe kolt 38 sa kratkim dobo em. kad Beatrisa skoèi i pojuri na nj ega. Gledajte. umesto pu aka nosili su maèete. Lagano klimn u glavom Beatrisi kao da je opominje da æe ignorisati sva dalja posredovanja. uobra eni medicinar suparn ièkog feti a. Ne znam da li uop te da dalje rizikujem s a ludim biolozima. popu tajuæi uz gunðanje. i vide da mu je odstupnicu presekao Admiral koji je u belim teniskim cipelama. Veliki Cezar zastade. Uz usklike svojih pratilaca ustremi se za Bodkinom dok se ova j s mukom pentrao uz ponton stanice za ispitivanje. oèigledno zadovoljna to vidi kako Kerans. Za trenutak mu se lice iskrivi u grotesknu masku kao kod èoveka koga je uhvatio vilièni grè. Kerans poku a da im poboèke izmakne. pa je sada be ao preko krovova." Upravo htede dati znak Velikom Cezaru. dok su mu us ta bila iskrivljena u grimasu.da St rangman i njegova posada likvidiraju i njega. Prestanite s tim! Mi vam neæem o uèiniti zlo. pa me iznenaðuje da to niste predvideli. "Strangmane!" Beatrisa se baci na Strangmana. Kad sti e do kru nog zida. za tim o tro zalaja na Velikog Cezara. a glava aligatora le ala je n a zemlji pred njom. Ostala posada stajala je okolo u polukrugu i posmatrala s a oèekivanjem. Keransa. u desetak velikih koraka sti e do bombe i utnu je u sredinu zatona. Onda se okrenu i poèe se povlaèiti. "To je bilo prilièno glupo od Bodkina. Okrenu se oko sebe da bi video Strangmana kako se privlaèi. a Veliki Cezar kroèi pored nje uzmahujuæi maèetom. mo ete da uzmete sve ovo!" Naglo otkopèa gomilu ogrlica. "U redu! Gospode. Odjednom skoèi napred i podbi Keransu noge. dobija kolaè koji po pravdi zaslu uje. sem Beatrise i Keransa. Grè lica se povukao. Maèete behu pobacane u stranu. "Strangmane! Za ime boga. svi odjuri e pr eko skvera. Prebaciv i se preko poslednje preèage. rakete su se v eæ rasprskavale u vazduhu zasipajuæi ulicu komadiæima magnezijuma.!" Strangman promrmlja za sebe ne to nerazgovetn o i poravna svoj kaput. Strangman zakopèa sako. Kerans skoèi i potrèa za ostalima. Uz njega su bili veliki Cezar i Adamiral. "Ti beli ðavole. dr eæi se potpornog zida. Strangman i A dmiral su se u skokovima peli uz lestvice za sluèaj po ara. i Bodkin nesigurno zastade dok mu je fitilj svetlucao oko nogu. Dok je pljusak za mirao. Kerans je obamrlo slu ao poslednje hice misleæi na Bodkinovo upozorenje i na moguænost . htede da mahne Velikom Cezaru da poène. Pu ke zapra ta e levo i desno. i kako bi to istovremeno bio blagotvoran prekor.zbog koje mu ni ta nije zamerao jer je odluèio da je ignori e . ne uspevajuæi da sa iscerenih lica u krugu proèita da li je to samo neka zamr ena gruba ala kako bi popustila napetost i zazvana ubistvom Bodkina. . Strangman ih gur nu nogom u ulièni kanal. doktore? A i opas no..e ga! Ima bombu!" Dru tvo se rasturi u divljem neredu. zar ne mo e da nas ostavi na mir u?" Strangman je odlepi od sebe." Strangman se zaustavi na nekoliko s topa od Keransa. Hvatajuæi dah. Skliz nu oko Strangmanovog divana dok je gomila zatvarala krug oko njega. Mogli smo svi da se podavimo. On se udari po obrazu otvorenom akom. od onih dole se zaèu e uzvici odobravanja. ali pre nego to je Beatrisa ponovo mogla da protestuje. Bodkin je ostavio bombu nasred brane. Re eæi od ljutine. napadao s jedne na drugu stranu. u stvari. Strangman skoèi na potporni zid. a Kerans se povuèe u senke ispod skla di nog broda. kad mu desni obrazom preðe drhtaj iznenadne namere. "Prilièno ste dobro poznavali Bodkina. dok im je nad glavama pra tala pu ka velikog Cezara. kakva. jedan je dosta. i oseti kako se nad èopor spu ta èudna ti ina. istr e dijademe iz kose i baci ih na Strangmana. Polako se vrati do skvera gde je Beatrisa i dalje sedela na gomili jastuèiæa. gledajuæi ga natmureno. zar ne mislite. tobo e kao igra è.

a onda je kroz zadihana tela za trenutak ugledao Strangmana i Beatrisu k ako posmatraju sa rastojanja. pa izruèi e svoj beli svetlucavi tovar na das ke kraj Keransovih nogu. I u toj ulozi. Kola je guralo est oznojenih gologrudih mornara. desetak ljigavih smeðih ruku zgrabi ga oko vrata i ramena i odvuèe naglavaèke nazad na poploèano tle. bila je njegova jedina bezbednost. Igraèi su se rasporedili u dugu talasavu lini ju i. gomila rebara i kièmenih kostiju. stoièki izigravajuæi ulogu Neptuna koju su mu dodelili. Kerans se bespomoæno zaljulja napred kad mu slatkasto-ljuta travuljina z asu glavu i ramena. ravnodu an prema bolu dok je tonuo u nesvest i vr aæao se iz nje. a na nje govim palubama jo je gorelo nekoliko svetiljki. Bespomoæno se borio da se os lobodi. Vitke potkolene i bedrene kosti. GOZBA LOBANJA "Gozba lobanja!" Podi uæi pehar u plamsavoj svetlosti i prosipajuæi njegovu æilibarsku sadr i nu po odelu. dok su se bubnjari oko vatri vrteli u svojim sedi tima prateæi njiho vu igru. ili njenoj karikaturi koju je predstavljao. pa se od njegovog smokinga videlo samo nekoliko poderanih krpa. a pete udarale o zemlju. Dok je ritam bubnjeva udarao oko njega. izgleda da Strangman jo nije bio sprem an da ga ubije. Na ivici podijuma. Strangman ju je sna no vukao ka mos tu za ukrcavanje.zamraèenje dela vidnog polja usled ozlede mre njaèe ili vidnih centara u mozgu. cimajuæi automatski svoje o kovane ruène zglobove. Veselje je trajalo veæ dve noæi. 12.davljenj e Neptuna u jo èarobnijem i moænijem moru). Kerans je bespomoæno lebdeo u polusvesnom bunilu. ali je strpljivo sedeo . Zatim na Keransovo lice pritisnu e veliki svileni jastuk i grubi dlanovi p oèe e da mu dobuju po vratu. titeæi se. dok se tempo pojaèavao iz sata u sat. bokovi se uvijali. Alge su mu obavijale vrat i ramena i spu tale se preko oèij u sa limene krune koju mu je Strangman nabio na èelo. gomila izlomljenih belih k ostiju sijala je belinom slonovaèe. a Veliki Cezar se privuèe podijumu sa ogromnom gu vom cr vene morske travuljine nabodenom na iljke èeliènog trozupca. kraj kr a od kostiju i boca od ru ma. Svetlost je poigravala na njihovim golim temenima i mirkala u praznim oènim dupljama. ruke su udara le u uzbuðenom ritmu buke. lopatice sl iène dotrajalim mistrijama. primajuæi ðubre i uvre de kojima ga je posada obasipala. Skotoma . Strangman ispusti uzbuðen krik i sa trijumfalnim urlanjem skotrlja se niz fontanu. a posada je odr avala to njegovo oklevanje. li uæi iz zdela sa kerozinom u rukama statua postavljenih preko sk vera kao kakav hodnik do prestola. dok su kolica za ðubre tandrkala i zanosila se preko poploèanog skvera. prev. Ke rans se klatio uz somotom presvuèen naslon prestola. zatim gomila lju tura od koljki i iskidanih m orskih zvezda kojima su ga zasuli dok nisu stigli do mauzoleja. poèe e da se prodevaju izmeðu mer mernih nimfi. Po to je za trenutak bio ostavljen na miru dok su oni obigravali skver. bilo je jo naplavljene travuljine. Admiral sunu napred i raskrèi put kroz uzvitlana tela. sa Strangmanom koji je skakao ispred njih. Uzev i je za ruku. dok su ga kitili . prim. blag potres u glavi obavijao je prizo r pred njim izmaglicom od krvi i skotome. Bio je mutno svest an svojih iskidanih zglobova na rukama i izubijanog tela. Gotovo osu ena travuljina is pu tala je sladunjav zadah pokrivajuæi mu ruke. stalno skrivajuæi vreð anje i muèenje pod maskom grotesknih i razuzdanih ala. iskaljujuæi na njemu svoj strah i mr nju prema m oru. presamiæenih izmeðu ruda . Oko njega se smesta stvori raspevan krug. Dvadeset stopa iza njega uzdizala se tamna masa skladi nog broda. u podno ju prestola. on se svom te inom opusti o ko ne kai eve oko ruènih zglobova. èak i dve razbijen e lobanje. bol mu je otupeo od ruma koji su mu na silu nalivali u grlo (oèigledno krajnje poni enje . Svetlost razigranih bleskova odbijala se od pozlaæenih ruèic a prestola. gotovo istiskujuæi dublje ot kucaje koji su potmulo odzvanjali na dnu njegovog duha. Kod njegovih nogu. beli zubi bleskali i kljocali u vazduh kao demonske ko ckice. Strangman je oèigledno bio re en da iscrpi s voju posadu. kloparala su i trzala se kroz sve ivlji ar vatri.Kerans se te ko sruèi na divan. Kakve god razloge imao. i sa zavr nim ubrzanim kre endom n a bubnjevima udari e o ivicu podijuma. pa grokæuæi izmahnu i baci u vazduh iznad prestola li æe sa koga se cedila voda.

p re no to æe poèeti noæno slavlje. Grozniè avo je usrkivao hladne kapljice koje su mu sa algi padale u usta kao zaleðeni bi seri. Zmija koju su èinili igraèi pojavi se opet i napravi vijugav krug oko nj ega.algama. koristeæi razlièitu debljinu slepooène i potiljaène kosti da bi izvukao grubu lobanjsku oktavu. Nekoliko utuljenih vatri tinjalo je meðu jastuèiæima i bubnjevima. nestajuæi iza dina od svetlucavog pepela. Jo su ga posmatrali odozgo sa palube. pre iveo je prethodni dan sedeæi neza tiæen usred naj e æe podnevne jare. Strangman se dr ao podalje od sredine . bronzanu statuu ili deo trema. tokom noæi bi ponovo nailazila poneka grupica pl jaèka a gurajuæi pred sobom svoj plen. Jednom se veliki salamander od tri stope ustremio izmeðu kostiju na njega. tek polusvestan iscerenih uvredljivih lica koja su se tiskala na stopu-dve od njegovog. jo si iv! Kako to uspeva ?" Ta primedba ga odr a u ivotu ceo drugi dan. Opet je Strangman izgledao zbunjen kad ga je na ao kako se nji e iscrpljen u delirijumu. Nekako. Kad Strangman poèe da zvi di i doziva buvnjeve. Tada Strangman siðe u svom ispeglanom belom odelu. kao ravni pa ralelenih vasiona ogromnom vruæinom iskristalisanih iz kontinuuma. vukuæi za sobom ogroman zlatan baldahin sunca. Vazduh ga je pekao kao plamen. mo da se pla io da bi ga raskrvavljeni zglobovi i èelo naterali da shv ati svirepost ale. Strangman naredi da se sa skla . Mala ksao. nekim divnim èudom. Jedanput je bio svestan da se na palubi iznad njega otvara donji kapak i osetio da je Strangman iza ao iz svoje kabine da bi ga pogledao . Kao nasukani Neptun gl edao je iz svoje senice od algi na zastiraè od blistave svetlosti koji je prekri vao kosti i otpatke. u razmacima. Uzviknuv i. Skver je ostao mr aèan i prazan u roku od jednog minuta. poput g lave razbesnelog nilskog konja. Kerans je tada veæ spavao. ne obraæajuæi pa nju na nepokretnu priliku zgurenu na prestolu u senci. Ovo je oznaèilo kraj slavlja i poèetak jo jedne noæi rada. ali jo iv. Jo nekoliko drugih se pridru i e. jedan jedini pucanj planu sa palube i zdr obi gu tera u krvavu gu vu koja ostade da se uvija kraj njegovih nogu. i on je strpljivo èekao da se svr i dan. Ovde-onde. Re en da jednom zauvek skr i Keransovu snagu. Be ivotno je buljio u mermerne statue i mislio na Hardmana koji kroz kolonadu svetlosti ide svojim putem ka ustima sunca. on se probudi na nekoliko minuta da bi zovnuo Beatrisu. poèe ludaèka igra kostiju. Treptaj nervoze nabra mu usne. pa se nasloni i poku a da za titi oèi kad mu se salva svetleæih metaka raspr te nad glavom i za trenutak osvetli skladi ni brod i okolne zgrade. Kao i gmizavci koji nepomièno sede na suncu. polako krguæuæi svojim ludaèkim zubima kad je nanju io Keransa. lakatne kosti i bice. nesvestan umora i gladi. u razmacima od po nekoliko inèi.po sle nekoliko minuta na njega je bilo baèeno nekoliko vedara ledene vode. Najzad se posle noæi pra tave od dobo a i svetleæih metaka di e zora nad skver om ispunjenim senkama. Odmah zatim utonu u duboku obamrlost da bi se probudio kad padne sumrak. a kerozinske baklje uga ene. dizala ga na brod pa onda opet i èezavala. pa uz zveketanj e bedrene kosti i golenica. zaklonj en samo ogrtaèem od travuljine koja mu je visila s krune. time to su se upola pretvarali da prinose rtvu idolu. on odabr a jednu lobanju i bedrenu kost sa gomile kostiju oko prestola i poèe da udara po veèerje za Keransa. Strangman i Admiral razdvoji e grupu igraèa. Kada je z ahladilo pred zoru. pa je pretpostavio da ju je Strangman zakljuèao negde u skladi nom brodu. Batrgajuæi se unaokolo uz ritam bongoa. kada je u podne beli zastiraè l e ao na skveru u usijanim slojevima. Nije je video otkako su ga uhvatili posle Bodkinove smrti. i on besno pogleda Velikog Cezara i posadu koja je u svetlosti baklji èekala oko podijuma. Za jedan s at zaneme e skver i isu ene ulice oko Keransa. Kerans je èekao da to prestane.oèigledno mu se nije prilazilo suvi e b lizu Keransu. kritièki ga osmotri i iznenada promrmlja u èudnom nastupu sa aljenja: "Keranse. i samo ga je udaljeno brujanje ureðaj a za klimatizaciju u skladi nom brodu podseæalo da nije sam. Izgledalo je da se ona ista snaga koja je èuvala Hardmana ja vlja sada u Keransu. Kolica behu odvuèena dok j e metalni okov tandrkao po kaldrmi. Veliki Cezar istupi napred sa ogromnim licem u rukama. oèigledno isto t ako iznenaðena kao i on sam. bacajuæi isprekidane odsjaje na pozlaæene noge prestol a i bele kosti oko njega. na neki naèin prilagoðujuæi njegov mehanizam da bi mogao pr e iveti neprekidnu vruæinu. odziv je bio primetno sporiji.

Kerans je le ao licem nadole. cimajuæi izlomljeni naslon za glavu. bespomoænog. pa priðo e da pogledaju prevrnut presto. pa ih posle kra æeg natezanja natera da promene pravac kretanja kola tako da su ih sada gurali u mesto da ih vuku. dok se jedan izvrnut toèak od kola lagano okretao u vazduhu. Otrgnut iz svog le i ta. deruæi se i podrugljivo vri teæi u horu. oslobodio se aliga torove glave. Zaslepljen i gotovo ugu en od gadnog zadaha grubo odrane ko e. ba kao da je on Neptun primoran da protiv svoje volje posveæuje one kra jeve potopljenog grada koje je Strangman ukrao od njega i povratio ih. ali je jo bio zarobljen u svom sedi tu. Ubrzo se skver ispuni prilikama koje su posrtale. baciv i ih sa leve na desnu stranu preko skvera i oboriv i dve statue. Dok su se pribli avali. Zadr ava juæi pozu dovoljno dugo da ubedi pratioce kako je Keransovoj moæi sada istinski kraj. Ljudi izmeðu ruda. a ostali poèe e ubrzo da brbljaju uzbuðeno meðu sobom. kola su se zanosi la i zaletala. Veliki Cezar skoèi na kol a. Veliki Cezar prokrèi put do prednjeg dela rud a. kola s u naglo hvatala brzinu. a onda se ispravi e i ubr za e jednim otvorenim putem. okaèi se o presto kao ogroman majmun. zgrabi po jednu u svaku ruku i uspe da uspori kola. Skrenu e u jednu poboènu ulicu i nakrivi e se uz trotoar pre nego to æe sru iti zarðali stub za svetiljku. nesvesni pravca. presto bi baèen nasred ulice u omanju gomilu mulja. Kerans se s mukom pokrenu. Stade da izvija zgl obove u olabavelim vezama. Strangman uzviknu i pijana povorka krenu. ljudi izmeðu ruda poèe e da pevaju ne to to je zvuèalo kao pesma sta rog kulta brodskog tovara sa Haitija. a Vel iki Cezar ih je gonio pljuskom udaraca. nadajuæi se da æe tako iz glava svoji h ljudi izbiti njihov nesvestan strah od Keransa i oca-za titnika mora to ga je Ker ans sada simbolizovao. dok mu je Veliki Cezar gomilao kosti i alge oko nog u. a mulj mu je ubla io udarac o tle. Prignjeèen prevrnutim prestolom. Mlateæi svojim masivnim pesnicama po kudravim temenima ljudi oko sebe. Nezaustavivo su jurila jedno pedesetak jardi. Strangman odjednom viknu na Vel ikog Cezara. uze aligatorovu glavu i nabi je Keransu do ramena. presto bi p odignut sa podijuma i privezan za kolica. Kerans je umorno èekao vrhunac.di nog broda spuste jo dva burenceta s rumom. Visoko nad njihovim glavama sedeo je Kerans na rasklimatanom prestolu. bacaju levo-desno dok su kola opet ubrzavala. desetak ljudi poèe se gu ati u nastoj anju da se uvuku meðu rude kola. kad im naprezanje od vuèe kola razbistri glave i natera i h da idu ukorak. Krdo jurnu. Strangman je lupao Velikog Cezara i Admiral a po leðima. potom uz kripu gvozdene oso vine i drveta udari e u zid i tu se ukopa e. Strangman poèe da urla i vitla svojim signalnim pi toljem. znajuæi da oni sistematski prolaze svakom ulicom isu en e lagune. Kerans je le ao mlitavo zavaljen i gleda o gore u crne bokove zgrada. on zadenu signalni pit olj u futrolu i otrèa ulicom dajuæi znak ostalima da poðu za njim. Po Strangmanovim uputstvima. Dvojica-trojica iz posade le al a su na zemlji oko njega i poèinjala da se pridi u. Usred buènih nareðenja koja su Strangman i Admiral zajedno i zvikiva li trèeæi uz toèkove kola i bespomoæno poku avajuæi da ih obuzdaju. i kola se zane e i podskoèi e na trotoar. . Strangma n je brzo i ao od grupe do grupe i podsticao na jo veæu razularenost. Posmatrao je ceremoniju ispod sebe sa polusvesnom izdvojeno æu. nakreta le vrèeve i boce i razigrano udarale o ko u bubnjeva. a prohladan vazduh ga je lagano vraæao u ivot. Veliki Cezar je navukao glavu aligatora i na kolenima se vukao oko skvera sa bandom bubnjara koja je grajala za njim. potom se umalo ne razbi e o ostrvo za pe ake. Poku avajuæi da ponovo uspostavi pravu svrh u vo nje. jurili su ulicom da æuæi za Strangmanom i Admiralom. Kerans oseti kako ga. Ali postepeno. golemi mulat se baci svom te inom na desnu rudu. Dok su prolazili kraj Planetarijuma. Glava i desn o rame bili su mu dopola zariveni u gomilu stvrdnutog blata. Strangman velièanstvenim pokretom spusti jednu nogu na njega. Okupi e se oko r azlupanih kola. Ne gledajuæi. duboka tugovanka koja je opet podvlaèila n jihov ambivalentan stav prema Keransu. ali su one jo bile suvi e jako stegnute da bi mogao oslo boditi ruke. Gotovo izvan kontrole. iz gaziv i nekoliko ljudi po nogama koji popada e na zemlju. Malaksalo posræuæi od smeha. U pratnji Amdirala.

petlju po petlju. Na nekoliko jardi nalazio se ulaz u neku veliku arkadu koja j e i la kroz zgradu i izlazila na paralelnu ulicu pedeset jardi zapadno odatle. pre nego to æe nehotice zatvoriti oèi. I le su brzo ulicom prema njemu: jedna u poznatom belom odelu. Kerans le e i pokvasi lice i usta u hladnoj teènosti.. Onda o tro dade znak Velikom Cezaru i nogom prevrnu presto. koji su se jo dr ali na njemu. pu tajuæi da mu se natope pode rani komadi svilenog smokinga. druga v isoka i povijenih ramena.jedino tumaèenj e koje bi veæina posade dala Keransovom nestanku .. Kerans se odmarao do zore le eæi u bari vode. Po to ispuza ispod prestola. Dva èoveka bila su na oko sto jardi od njega.Strangman je oèigledno re io da njegovo bekstvo prihvati kao svr en èin i da ga zaboravi. olabavi veze i oslobodi se. Le ao je nepokretno pet minuta pod tamnom masom prestola. a meseèina je obasjavala njegovu mr avu belu vilicu. Uzan balkon i ao je oko nekoliko povezanih kancelarija i na zadnjem delu vodio do lestvica za sluèaj po ara koje su se preko ni ih krovova spu tale dole u d unglu i nestajale u zaostalim d inovskim nanosima mulja. zatim polako protrèa kroz crni tunel do drugog kraja arkade. "Strangman. Kad mu se ruka oslobodila. pa se pripi uz naprsli malter i stopi se u senkama koje su pokrivale zid. Pola sata kasnije zauze polo aj na vrhu petnaestospratne poslovne zgrade k oja je èinila deo iviènog zida lagune. Na plastiènim podovima le ale su barice vode koja se kondenzovala od izmaglice u popodnevnoj vruæini. Kerans se povuèe unazad iza stuba. zatim brzo. Kad se njihove psovke zaori e u vazduh. a li je mogao da prepozna Strangmanov ustar odluèan hod i dug opu ten korak Velikog C ezara iza njega. zati m. Strangman opominjuæi podi e jednu ruku pre nego to dotaèe presto. Bleskovi postepeno utrnu e i ulic a se pretvori u tih kanjon sa krovovima koji su bili bledo obasjani fosforescent nim sjajem mikroskopski sitnih umiruæih ivotinjica. Maèeta u mulatovoj d inovskoj ruci izgledala je j edva ne to veæa od brijaèa. izmasira ukoèene mi iæe grudi i stomaka. Pa ljivo je ispitivao pogledom ulice i zidove sa prozorima. Saèeka iza jednog stuba kod zadnjeg ulaza. zatetura pr eko trotoara i nasloni na zid. Pretra ujuæi tamu. on je pustio da mlitavo padne na zemlju. Polako pritisnu svoje utrnule prste ispod oslonca i poèe da svlaèi veze. Kerans se nesigurno podi e na noge. Sat pre svitanja podi e se na noge. preðe preko ulice prema uzanoj ulièici koja se utapala u mre u univerzitetske èetvrti.Prebaciv i te inu na ramena. gledajuæi niz ulicu u kojoj su nestali Strangman i njegovi ljudi. slu ajuæi kako dal eki glasovi zamiru u ulicama iza skladi nog broda. one su obavijale isu ene zgrade pauèinastim srebrnim velom i pretvarale ih u kutak kakvog starog sablasnog grad a na izdisaju. Poto m se izvi na bok.!" pro apta Kerans. i da ispere zadah alg i i mulja. dok Strangman i Veliki Cezar ne priðo e prestolu. on poku a da prevuèe presto preko sebe i primeti da se levi oslonac za ruku odvojio od svog uspravnog podupiraèa. smirujuæi se. pa èvor koji mu je stezao desni zglob zakaèi na drugi oslonac. Zat im pritisnu lice uz hladan i vla an kamen. dok je mulj prigu ivao njegove sakate korake. Odjednom. prek o istro enog patrljka podupiraèa koji je izleteo iz sastavnog zgloba. skide sako i ko ulju i ugura ih u jed nu pukotinu u zidu. Potom odvrnu stakleni titnik sa lampe koji je bio ceo i poèe njime da pa ljivo skuplja vodu iz jedne èiste bare na donjem spratu. ubla avajuæi bol u svojim izranjavljenim ruènim zglobo vima. Nakupi ne to vi e . ugleda dve prilike kako mu prilaze. po to se pope uz centralno stepeni te. Sto pu debeo crni mulj pokrivao je pod arkade i Kerans se poguri penjuæi se uz niske stepenice.srebrni bode koji j e sevao iz ruke Velikog Cezara. dok mu je u glavi sve bubljalo od naprezanja. na vrhovima prstiju. pretpostavljajuæi da æe Kerans krenuti ka lagunama na jugu. Gonioci nisu i li za njim. Kerans krenu du zida i gotovo iseèe ake o razbijeno stakl o u jednom izlogu. protrlja izubijane usne i obraze. obele avajuæi svaki pronalazak salvom raketa i svetleæih metaka. Ne to sinu uhvativ i prelomljen zrak svetlosti . Pljaèka ke grupe nastavi e da krstare ulicama t okom noæi. Da ne bi priznao potpun poraz .

mnoge jednostavno rascepljene preko pola. Kao to je i oèekivao. Koncentracija koja mu je bila potrebna da od dve galvanizovane gvozdene cisterne za vodu sagradi s plav gotovo mu je iscrpla mozak. zatim pritegnu pojas i vrati se u salon. kako bi sastavci poda mogli da se iseku i razbiju. Ki a udaraca sruèila se na kamin. i smesti s e u jedan ugao u oèekivanju noæi. napukla staklena ploèa sa unutra njeg ventila za vazduh pade na po d kraj njegovih nogu. Kerans brzo pretrèa na terasu gde je ièana mre a proti v komaraca bila pritiskana sve dok nije pukla. Kerans uðe u spavaæu sobu i licem mu prelete bled osmeh kad shvati da Strangmanovi obijaèi nisu uspeli da pronaðu skriveni sef iz a ogledala iznad pulta za pisanje. pekao je kai eve tamnog ilavog mesa dok ne omek a e. dok su se iguane povlaèile pred njima. Stolice za pla u. voda je lenjo zapljuskivala ostatke keja ispod 'Rica'. Knjige su bile razbacane po pod u. na kojima je le ao toliko meseci. Dva hodnika ni e uhvati malog gu tera u kupatilu i ubi ga odvaljenom ciglom. dok su popodnevne boje krvi i bakarne bronze odstupale pred tamnoljubièastim i indigo tonovima. pra veæi ogromne zaseke na njegovom pozlaæenom okviru. . a koji je jo pokazivao svoj maðijski jug. a vrata su mu bila otvorena prema praznom svodu. a po ogledalu su kao zamrznut e eksplozije bile rasute velike zvezde rasprsnutog stakla i srebrne pozadine. Zastir aèi su le ali u gomili dugih iscepanih komada. Potkrovlje je bilo razoreno. verovatno hidroplanom koji je Strangm an usidrio u centralnoj laguni. burad od pedeset galona plovila su kao gomila grbavih aligatora . Dok su Keransovi prsti preletali preko osiguraèa. Soèivom od izlomljenog stakla zapali vatru. sistem atski razbijajuæi sve to je video oko sebe. prateæi ogromne zamrljane tragove stopala na plav oj prostirci od plesni koja se spu tala s krova. Poslednji sunèevi zraci zamirali su nad vodom kad Kerans krenu svojim sp lavom ispod li æa paprati koje se spu talo u vodu oko lagune. on povuèe vrata prema sebi i brzo izvuèe te ki kolt 45 sa paketom metaka. Nazubljen cilindar mesinganog kompasa to ga je ne razmi ljajuæi ukrao iz baze. Hitro se uputi stepenicama. Kad otvori spoljna drvena vrata koja su vod ila u apartman. a fantastièni kolutovi koralnih oblaka su kao èudno pramenje pare oznaèavali silazak sunca. pa napuni dobo odmeravajuæi masivno crno oru je u ruci. Mali komadi topili su se u njegovim ispucalim ustima sa divnom mekoæom toplog sala. le ao je n a podu ispod malog okruglog ogledala koje je razbio stvoriv i aru sliènu uvelièanoj sne noj pahuljici. ili su se rasturili po okolnim zatonima u potrazi za hranom . on se vrati na poslednji sprat i zavuèe u sobicu za poslugu iza lifta. tra eæi Strangmanove stra e po obali i u izlaznom rukavcu. Na daljin i od stotinu jardi. sa neba se spu tala tama bacajuæi duge senke u apartman. èak je bila iskidana i traka kojom su zastori bili prièvr æeni. Sreæom. Po to mu s e povrati snaga. a k rokodilska ko a bila je slju tena sa njegovih ivica. Kerans zastade pre nego to æe izveslati na otvoreni deo napu tene obale uz 'Ric'. aligatori koje je Strangman rasporedio oko lagune bili su jo u svojim g nezdima po zgradama. a drveni r am zdrobljen nekim te kim ploveæim objektom. Nebo j e bilo ogroman levak safira i purpura. Dok se pribli avao keju. bile su iscepkane na palidrvca.od litra dok sunce ne poèe da se di e nad istoènom ivicom lagune. a voda je visila na li æu paprati kao proziran vosak. Zatarabi vrata sa nekoliko komada od zarðale stepeni ne ograde. Sede na razlupan krevet i skide pe èate s kutije. Name taj u stilu Luja XV bio je iseèen na komade. Privezana ujedno labavom mre om si drenih konopaca. Isprazni pak et i napuni d epove mecima. on spazi da su sidrena u ad namerno iseèena. Neko je pro ao sobama u neobuzdanom bezumlju nasilja. pa je oprezno èekao pre no to æe se otisnuti dal je. Uklje tiv i splav izmeðu dva bureta tako da nesmetano pluta meðu otpacima na povr ini vode. Preskaèuæi preko kr a. Kerans se odvuèe gore na balkon i preko prozorske daske uðe u hote l. a otkinute noge i ruèice bacane kroz unutra nje staklene zidove. Mrtav zejtinjav talas nabirao je povr inu lagune. Kerans pa ljivo okrenu rokoko ram. De o radnog stola sa fijokama le ao je u dva odvojena komada sa odrezanim nogama. Udahnuv i sa olak anjem. oslobodi arku i povuèe je unaz ad otkrivajuæi neo teæen brojèanik sefa. izbac iv i na povr inu nekoliko izlomljenih oblica graðe. la ni sef iza stola bio je obijen.

kad ovaj zadovoljno povuèe dim. bili su neophodan podstrek na akciju. Lopatica lako za kripa. zatim je nestade. Pikavac mu skliznu u ugao usana. pomeriv i se pod njegovom te inom za nekoliko inèa ukrug dok s e prenosni lanac zatezao. ni sada njost koja se nalazila u razorenom potkrovlju nisu vi e nudile ivotni opstanak. i virio kr oz karike lanca velike kao kokosov orah. Skriven u zavetrini belo obojenog komandantskog èamca privezanog na palu bi. Na kuhinji se otvori donji otvor. zatim se uspravi i preko ograde palube za putnike pope se u mali otvor podijuma za zastavu. Kerans se æuæuri u senku krmenog toèka a njegovo mr avao br onzano telo stopi se s pozadinom. svetlucao je u mraku crven kraj cigarete. na izgled odvojen od bilo kakvog telesnog oblika. mornari su teturali preko skvera sa bocom u j ednoj i maèetom u drugoj ruci. Kerans stupi na najni u lopaticu i brz o poèe da se vuèe nagore. i poslednja gru pa pljaèka a silazila je sa mostiæa. Dobra dva-tri . a u vazduhu se rasturi kupa belog dima kao srebrna pra ina. koje se nalazilo na nekoliko stopa od stola za ruèavanje gd e ih je Strangman zabavljao. Bilo je ne to pre ponoæi. i vedro prljavih splaèina bi izruèeno na skver. sa zalihama goriva i hrane. bez svoje volje Strangmanov kuæni gost. Gore na ogradi pojavi se prilika nekog èoveka.Dok je posmatrao sobu. Njegovo v reme u laguni nad ivelo je sebe. Njegova vezanost za buduænost. Odjednom zastade i posegnu za koltom. Zagnjuriv i se ispod prenosnog lanca. Neki ud aljeni glas ne to viknu. Razbijanje ove lju ture i razdiruæe sumnje o njegovim pr avim nesvesnim motivima. Sada æe morati napred. Kerans se kretao napred pretrèavajuæi od ventilatora do ventilatora. pa hermetièki zatvoren apartman sa stalnom temper aturom i vla no æu. kosti i sagorele eravice. Balansirajuæi na stopalima. na krilu mosta. drugi odgovori s mosta. arheopsihièkog sunca. u izvesnom smislu je samo podvlaèilo ne to to je on veæ neko vreme æutke ignorisao i to je Strangmanov dolazak. Po ploèama su bili razbacani iscepani jastuèiæi i bongo-bubnjevi. Uzano stepeni te dijagonalno je vodilo do osmatraèke palube. Po to se uèvrstio na gornjem u etu za upravljanje m ehanizmom za èi æenje lopatica. uskoro æe ispuniti lagunu i brod æe opet zaploviti. metalne ploèe spojene zakivcima. Trenutak kasnije. Ni pro lost koju j e predstavljao Rigs. sjaj u njegovim oèima odgovori sjaju za arenog vrha cigarete. nije predstavljao ni ta vi e od zapeèaæe nog oblika njegove ranije sredine uz koji se pribijao kao embrion to se opire da napusti svoju posteljicu. Skrivao se u uzanom prostoru izmeðu dve lopate . Dok su ljudi dole prelazili preko skvera. Kerans saèeka dok se poslednja grupa ne izgubi u ulicama. sada je bila apsolutna. dosada neizvesna i opsedn uta tolikim sumnjama i kolebanjima. i sve se to udaralo nogama u jednom be zbri nom mete u. duge petnaest i iroke èetiri stope. bila je poga ena i svetlost na stubu. Kerans je veæ pomi ljao da se popne na poslednji sprat. Kerans nekim èudnim paradoksom shvati da gotovo n e mrzi Strangmana zato to je opusto io apartman. pa se Ker ans neèujno pope njime zastajuæi dok je prolazio kraj druge dve palube za sluèaj da neki mamuran mornar kraj ograde ne bulji u mesec. on se prebaci na èeliènu oblicu koja n osi osovinu toèka sa lopaticama. na njegov hitan odlazak u svetl iji dan unutra njeg. Ispod broda se veæ bila nakupil a prilièna lokva teènosti iz neizmernih dubina. Daleko na drugoj strani lagune bio je Beatrisin stan sa prozorima a mraku. izazvane onim dogaðajem u Planetarijumu kad se umalo ni je udavio. a to je potreba da napusti lagunu i krene na jug. Na jedva petnaestak stopa od njega . Uni tenje stana. on polako poèe da puzi uz gredu iroku jednu stopu. tako st i e do zarðalog vitla. u nemoguænosti niti da krene napred niti da se povuèe. pa ustade i pr ièvrsti kolt za opasaè. i sve to je on znaèio. Kerans pretra i tamu oko u arene taèke i razazna be li obod Admiralove iljate kape. Uglaèana zaobljena trupina skladi nog broda uzdizala se u tami kao somotsk i trbuh nasukanog kita. ali je sa sigurno æu pretpostavio da æe Beatrisa biti na skladi nom brodu. a divani i stolice naslagani u redu ispod d inovske slike koja je jo bila prislonjena uz dimnjake. Sto je bio oguljen. Kerans je mogao videti kunda k pu ke koja mu je bila le erno sme tena u udubljenju lakta. a sa njim i svih se æanja na lagunu. Admiral se okrete i poèe da za gleda osmatraèku palubu. Preko ivice drvene ograde. hvatajuæi se rukama uz ove nakrivljene kru ne lestvice. trebalo da ga natera da prihvati. Kad sti e na vrh.

èija se figura ocrtavala u tami prema mno tvu f igura na platnu. oèigledno joj je zvuk stakla koje zvecka bio isuvi e dobro poznat.sekunda gledao je pravo u Keransa. Bri ljivo pazeæi na svaki korak. ogrlica i privezaka od rajnskog stakla. sedela je Beatrisa Dal. otresajuæi nakit koji se priljubio n . ko ni kauèevi stajali su jedan prema dru gome uz boène zidove. Sa tavanice su visila tri lustera. jednom rukom dodirujuæi vitku nogu èa e sa poz laæenom ivicom na stolu od mahagonija. "Beatrisa. Mislim da mi Strangman neæe uèiniti zlo. Po gnut. Kerans za trenutak pomisli da je Beatrisa drogirana . "Dragi. njena na minkana jarkocrvena usta i lakirane nokte. a li ustanovi da su zakljuèana.izraz lica bio joj je odsutan i prazan poput maske vo tane lutke. "Beatrisa!" Ona se tr e. a pogled joj je bio uperen u neku daleku taèku. M islim da je gore na mostu samo Admiral. Zastade nekoliko sekundi sa unutra nje strane vrata.dijamantskih alki. stiskajuæi kolt u ruci. Zatim joj se ruka pokrenu i ona uobièajenim pokretom prinese usnam a èa u s vinom. èekaj! Ne mièi se jo !" Poku ao je da otvori vrata iza stolice. Beatrisa! On je lud! Igrali su neku vrstu sablasne igre sa mnom. umalo me nisu ubili. ali je go reo samo jedan iznad vizantijske stolice sa inkrustacijama od obojenog stakla na drugom kraju sobe. a njeni hladni prsti preðo e prek o crnih masnica koje su se probijale kroz opaljenu ko u. i u njega se ulazilo k roz vrata u alkovu iza bara. tada se nasloni na kvaku. Soba duga oko 30 stopa bila je Strangmanov glavni salon. "Strangman i njegovi ljudi pljaèkaju po ulicama. pazi! ta je bilo s tobom? Strangman mi nije dopustio da gledam!" Njeno olak anje i zadovoljstvo to vidi Keransa ustupi e mesto strahu.i sve se to prelivalo iz jednog sanduka u drugi i padalo na poslu avnike k oji su bili postavljeni na pod kao sudovi koji treba da pokupe potok ive. Beatrisa ne obrati pa nju na to. Gledao je Beatrisin elegantni profil. navikavajuæi oèi na mutnu svetlost koja je dopirala u pre dsoblje kroz zastor od kuglica skriven iza ormanèiæa sa mapama s desne strane. gotovo o amuæen opojnim mirisom parfema i u tanjem njene haljine od brokata. ostavi me o vde i odlazi." Kerans zavrte glavom i pomo e joj da ustane. Preko palube se pru ao mlaz svetlosti iz donjeg otvora. a veliki starinski globus na bronzanom postolju nalazio se ispod prednjeg reda boènih otvora. Zatim lagano uðe u kabinu mosta. Èekao je kraj vrata sve dok u kuhinji ne tresnu metalan poslu avnik. lagano se spusti niz stepenice na praznu donju pal ubu motreæi na vrata da bi video ukoliko se bilo ta pomakne. ali nièim ne pokaza da ga je prepoznao. ili uperenu pu ku meðu zavesama. to je bila odaj a èiji su zidovi bili oblo eni hrastovinom. a nekoliko bisera i safira koji su joj se prosuli iz leve ruke sijali su u naborima kao magiène oèi. Kerans brzo preðe preko sobe i uhvati je za lakat kad ona poèe da se di e sa stolice. Gurnuv i kuglice una zad." Beatrisa priljubi lice uz njegove grudi. provuèe se kraj ormanèi æa i zaviri kroz kuglice. prosu vino u krilo i iznenaðeno di e pogled. pozlaæenih kopèi. oèigledno pretpostavlja juæi da je Kerans deo kompozicije. Kerans se pomeri do ivice slike. pa se za gnjuri u senke iza nje. Zabrinuto pogleda po sobi. Njena plava broka tska haljina bila je ra irena unaokolo kao paunov rep. "Strangman je za sve sposoban. Strangmanov apartman bio je taèno ispod mosta. ogromnih nau nica od gajenog b isera . podi e rezu i tiho stupi u mrak. dijadema i lanaca od cirkona." Beatrisa prikupi obod svoje suknje. Glave zavaljene na stolici. zati m polako razgrnu zavesu tako da kuglice lako zazveèa e. Sanduci kraj njenih nogu bili su ispunjeni mno tvom drangu lija od dragog kamenja . Posle nasilja i prljav tine pro teklih dana oseæao se kao kakav pra njavi istra ivaè Nefretitine grobnice koji se u dubinama nekropole spotièe preko njene divne oslikane maske. "Roberte. Kerans zastade gledajuæi u vrata preko puta koja su vodila u Strangmanovu kabinu. N a sredini sobe nalazio se veliki sto za karte a na njemu smotane mape pod stakle nim zvonom. on je obasjavao drago kamenje to se prosipalo iz metalnih san duka za oru je koji su bili postavljeni na niske stoèiæe u polukrugu. Njegova bosa stopala utonu e u meku prostirku.

mostiæ poèe da se ljulja na konopcima. izvi vr at da pogleda na most koji im je sada bio taèno iznad glave i spazi dug dobo pu ke kako trèi u vazduh dok Admiral manevri e. Sa reèima sleðenim u grl u. Desna ruka i podlaktica bile su mu utrnule od sna nih trzaja kolta. Kerans krenu da trèi dalje. samo je oko vrata nosila jednu od svojih malih zlatnih ogrlica." Pokaza joj na neèuvan ulaz na ogradi s desne strane gde su barski kupidoni. na drugoj strani skvera pojavi se grupa Strangmanovih ljudi. lagano ispu tajuæi no . a onda spazi e Kera nsa i Beatrisu udaljene stotinu jardi. . jedna ogromna ruka str e zave su i vrata ispuni d inovska prilika sa jednookom glavom pognutom napred kao u bika . Kerans se pognu i oset i kako mu bode okrznu desno rame i napravi plitak zarez u du ini od tri inèa. "Beatrisa! Hajde!" Kerans je èepa za ruku i progura je u predsoblje kraj ispru enog tela. I pored rasko nog izbora pred njom. Beatrisa ustuknu i udari u jedan od stolova. grudi i zglobovi na rukama bili su joj goli. Vikali su i trèali tamo-amo sa Admiralom. rasporeðena celom irinom ulice. Ispupèeni mi iæi njegovog grudnog ko a skupi e se poslednji put. ali prva gru pa bila se veæ razvila u lepezu i odsekla ih. sa flautama na svojim rubinskim usnama. Roberte. Skupi e s e zajedno ispod trupine skladi nog broda.. Roberte! Pogledaj!" Ispred njih. i zrna poèe e svirati kroz krov po kriven ploèama iznad njihovih glava. Trenutak kasnije grunu pu ka. on zgrabi zavesu od kuglica i zdera je sa gredice iznad vrata. ali to je otp rilike jedini put koji nam sada ostaje. Trgnuv i se od bola." "Æuti!" Kerans zastade na nekoliko stopa od zavese. Koraèao je sa jednim palcem nemarno zadenuti m za pojas. Veliki Cezar se baci kroz vazduh na njega. "Ne. sa no em koji je u kratkom luku sekao vazduh kao vrh propelera. Posle æemo se odmoriti i napraviti veæi. U desnoj ruci dr ao je za iljenu kuku od sjajnog èelika dugu dv anaest inèa i spremao se da je hitne u Keransov stomak. Kerans je smirivao ruke kojima je dr ao revolver. Dok se uspravljao uza zid. i Admir al urliknu na njih. zatim jurnu e preko skvera u najbli u ulicu. Tada nagazi na otvorenu k opèu ogrlice i posrnu unazad na sofu. Kerans se pognu na poèetku mostiæa. ne to se pokrenu zmi jolikom brzinom i zavitlano srebrno seèivo dugo tri stope probi vazduh i zazvi da prema njegovoj glavi kao ogromna kosa. sa kataklizmiènim grèem. "Moraæemo poku ati preko mostiæa. pa se sa èeliènim drhtajem zabi u hrastovu oblogu iza njega." Uputi se zavesi kad se dva nabora delimièno razdvoji e. Pre nego to je Kerans mogao da stigne do nje. èak i ako iziðemo. koji kao da je izra avao sav njegov bol i osujeæenost. Preðo e alkov i protrèa e pored napu tenog bara. Kerans se osvrnu. i koraci po uri e preko palube prema ogradi. Iz grla mu izbi èudno zadavljeno i krkljavo groktanje. drugim dajuæi znak svojim ljudima da nastave. Gore sa mosta uzviknu jedan glas. Iduæi postrance po sobi. "Mo da æe biti malo vidljivo. razrogaèenih oèiju. trebalo bi da nas odnese dovoljno daleko.. prevrnuv i na pod sanduk sa draguljima. ali ga Beatrisa zadr a. dok ga je pratilo jedno kiklopsko oko d inovskog crnca. Beatrisa vrisnu. "Ali. pa napusti svo j plan da ponovo proðe onuda kuda je u ao na brod . ste uæi revolver u ruci. a njegovi prsti gotovo su dodirivali vrh maèete kojom je vitlao èovek do njega. Kerans se sruèi na sofu od trza ja i pogleda mulata koji se sroza niz vrata. gledajuæi kako se na bori lako pokreæu i poku avajuæi da se seti da li u predsoblju postoji neka otvore na pu karnica.a tkaninu. pribli avala se jo jedna grupa sa èovekom u belom odelu u sredini. uhvati Beatrisu oko pasa i skinu je dole. Kerans skoèi na skver. igr ali pozivajuæi sa obe strane stepeni ta. "Sagradio sam mali splav.preko krmenog toèka." Kad su bili na pola puta. Promeniv i pravac. Kerans povuèe Beatrisu ukoso preko skvera. Znoj mu je liptao sa golemih mi iæavih grudi i pravio mrlje na njegovim kratkim zelenim pantalonama. a hiljade kuglica rasu e se oko njega. Na pola puta. ali njen glas naglo zagu i gromoglasno urlanje kolta. Sa palube broda di e se jedna raketa i obasja skver ru ièastom svetlo æu. Umotan u zavesu pade nièice na pod sa svojim golemim udovima kao u kakvog podbul og d ina. Kerans zastade pogledav i bogate nabore Beatrisine haljine.

Posmatrao ga je gotovo s toplim sa aljenjem. njegove sardoniène usne bile su iskrivljene u bled osmeh. umesto toga. " ao mi je. bez daha. je li tako? Pomisli kakva æe divna maska biti od njenog lica"." "Keranse. Onda kreni napred.. Bespomoæno preðe pogledom preko skladi nog broda. "Dobro ste. on zaèu kako Strangman iznenadeno uzvi kuje." Prièeka nekoliko trenutaka..Beatrisa zastade. "Strangmane.. Svr eno. pa jedva sa naporom uspe da u glavi smesti njegove orlovske crt e kao neko lice koga se nejasno seæa sa druge strane ivotnog veka." Zati m dodade s prizvukom pretnje: "Hajde. Kerans oseti kako ga neko uhvati za lakat. Napor od penjanja na brod i trèanja po skveru iscrpli su Keransa. Kerans je prazno buljio u vojnike koji su juri li kraj njega. Keranse. i zacereka se ka o ludak. Dok su dugi no evi probadali vazduh za njim.. ali dvojica. Ne shvatajuæi." Rigs udari palicom Admirala po grud ima i primora ga da uzmakne. Izgleda da ste se ovde malo zabavljali. Kerans se okrete oko sebe i pru i revolver Bea trisi pritisnuv i njene male ake oko dr ke. i oni se povuko e u senke ispod prednjeg toèka g de su ih lopatice titile od pu ke na mostu. boduæi bajonetima sporije Strangmanove ljude." Dok ga je sluz gu ila u grlu. "Svr eno je. "Veruj mi. koja su jo dr ala svoje bode e. ali ti si pomalo dosadan. Os tali vojnici se razvi e u veliki polukrug. poku a e da se probiju kroz kordon. Kerans se okrete i jurnu oko toèka sa lopatama." Kerans je uhvati za ruku. Meðutim. Strangmane. hitro izlete iz tame i za skladi nog broda gde su se skrivali. le erno kaskajuæi... udi uæi poslednji put mo usni miris sa njenih grudi. gledala je ljude koji su zatvarali obruè oko njih. Pre nego to su im se oèi susrele. Smesta im se iznad glava pros u kratak o tar rafal. neæe je ni pipnuti. Keranse. a lica su im bila ljubazna i smirena. "Keranse. a treæi dve kutije s redeni cima. n a mostu se pojavi e dva vojnika pod lemovima noseæi pokretni reflektor èiji snop sv etlosti upravi e dole na skver. bespomoæno dr eæi slomljenu potpeticu svoje zl atne papuèe. "Ja to stvarno mislim" Keransu se povrati glas. i uperi e r upièasti dobo sa vazdu nim hlaðenjem na zbunjenu rulju koja je uzmicala od njih. "Bolja nego onaj stari aligator to si ga ti nosio. Veæina posade uzmicala je u op toj gu vi preko skvera. kako bi bilo otiæi na brod? Poku aj da se tamo sam vrati . Isprva gotovo da ne prepo znade Makredija.. Na èelu im je bila gizdava ivahna figura pu kovnika Rigsa. Keranse. sa pu kama o ramenu. pluæa su mu uvlaèila vazduh u bolnim grèevima tako da je jedva mogao da umiri ruku u kojoj je dr ao revolver. "Izvinjavam se to vas ovako c imamo okolo." Strangmanov hladan ironièan glas razli se po skveru. Potpuno zbunjen od svega. Moji ljudi misle da si na silu odvukao gospoðicu Dal. Nekako se skupi na kolena. pa oni ispusti e no eve i bez reèi se nadado e u trk za ostalima. Grupa ljudi u smeðim uniformama. " Dragi. onda se uputi na skv er kao to je Strangman naredio. ali dobro zaklonjen ljudima sa o be strane. SUVI E KASNO . Dosta æe biti. nemoæno di uæi jednu ruku da se odbrani od kruga podignutih maèeta. taèno na dometu kolta. nema vremena ni za ta. Noga mu se oklizn u u jednoj od smrdljivih bara.. Dva vojnika nosila su laki mitraljez. Tada oseti kako ga ne to èepa otpozadi i grubo povuèe unazad tak o da izgubi ravnote u.. kao da ima posla s jogunastim detetom. onda odjednom skoèi napred i zare a. Svi su nosili maèete." Strangman se zaustavi na dvadeset stopa od Keransa. na deset stopa ispred Keransa. terajuæi druge da krenu za njim. poku avajuæi da se doèepa prostora iza broda. Rekao sam ti da baci pi tolj. on odvra ti pogled. sad nije vreme za metafizièku diskusiju. Roberte. gospodine?" tiho upita Makredi. nema vremena za molitve. SUVI E BRZO. Okrenu se i ugleda bri no lice narednika Makredija koji je stajao sa ma inkom o ramenu." 13. I ao je napred.." U glas mu se uvuèe t on uznemirenosti. pa ne mogav i da se zadr i on tresnu svom te inom na ze mlju. Brzo ga postavi e na trono ni stalak. "U redu. On ga je gledao sa zlim i usiljenim osmehom. Povrativ i upori te na vla noj kaldrmi. kao da oèekuje da se dokotrlja neki veliki opsadni top i obrne situaciju. Baci pi tolj ili æemo ubiti i devojku Dal. Ne elimo da se i ta dogodi Beatrisi.

pukovnièe. Pomislio sam samo da bi mogao da bude negde ovde. Jedinica je stigla ubrzo po ponoæi. Na svoje iznenaðenje. prebaèeno je na patrolni brod. Velika je teta za starog Bodkina. Kerans se nasloni na prozor bledo se osmehujuæi za sebe. Rigsovo pominjanje Hardmana podsetilo ga je na ne to daleko hitnije i va nije. Roberte. Razoru ani. Dobar izgovor za to bio nam je poku aj da povratimo stanicu za ispitivanje. gotovo kao da je neka komplikovana trodimenzionalna kamera projektovala njegovu sliku u st anicu za ispitivanje preko ogromnih daljina vremena i prostora. Mada je pukovnik st ajao na samo nekoliko stopa od njega i nagla avao svoje obrazlo enje ivahnim mahanjem palicom. pa sam raèunao da mo da imate malo neprilika s njim ukoliko se jo vrzmate ovuda. nisam ga video od onoga d ana kad je nestao. to on sasvim dobro zna. Veæi deo kr a bio je ra èi æen." Potom sede na ivicu stola gl edajuæi kako helikopter kru i otvorenim ulicama. "Za to ne uhapsite Strangmana?" upita Kerans. Veruj mi. Priðe prozoru. koje je le alo dole u l aboratoriji meðu programskim mapama umrljanima krvlju. dobro naoru anom brodu od 30 tona koji je sada bio usidren uz hidroplan u centralnoj laguni. zaseè ene u drveni ram oko vrata. pa vizija beskrajnih pe èanih obala i kao krv crvenih moèva ra juga promaèe pred njegovim oèima.ali strogo uzev i on zaslu uje medalju zato to je ispumpao lagunu. Biæe da je dosad veæ daleko. Pokaza dole na ulice obasjane suncem. objasni Rigs. a ne on. i da ne oseæa ne to vi e od beznaèajnog aljenja za njim. imao je apsolutno pravo da se brani o d Bodkina i da ga ubije ako bude potrebno. je li ovde Hardman?" "Hardman?" Kerans lagano zavrte glavom." "Verovatno si u pravu. primeti Kerans. "Jedna na a vazdu na patro la izvestila je da je videla hidroplan ne to pre mesec dana. a njegovo telo. Ako se bude alio. Znam da je Strangman jedan gad . naroèito nad brodom na skveru." Rigs upravi svoje inteligentne oèi na Keransa i nemarno reèe: "Uzgred reèeno. smesta su si li na skver. Osu eni mu lj na krovovima i zidovima izgledao je kao stvrdnuto ðubrivo. Kerans i Beatrisa prenoæili su u bolnièkom odeljenju na Rigsovom patroln om èamcu. " Obasja Keransa prijateljskim osmehom. Kerans shvati da je veæ gotovo zaboravio na Bodkina. Bio je svestan da njega i Rigsa sada razdvaja jo veæi jaz. Stvarno je trebalo da poðe sa nama na sever. "To bi trebalo da ih umiri za nek o vreme. on nastavi: "Zar se ne seæa Zakona o povraæenom zemlji tu i Propisa o od r avanju nasipa? Oni su jo i te kako na snazi. Rigs se kratko nasmeja.Do osam sati sledeæeg jutra. oèigledno mu pra tajuæi to je probu io i poto pio stanicu za ispitivanje. imaæu muke da objasnim onaj pu komitraljez do le. Rigs je sredio situaciju i bio je u moguæno sti da se nezvanièno vidi s Keransom. b . Pravno.s t om njegovom belom ko om i aligatorima . na njih je pazio laki pu komitraljez kojim su rukovali Makredi i dvojica njegovih ljudi. "Pogodio sam da je Strangman ovde". deo tete koja je neizazvano prièinjena stanici posle Bodkinove smrti. "Zato to nema apsolutno nièega za ta bih mogao da ga uhvatim." Kerans klimnu glavom gledajuæi preko kancelarije u tragove maèeta. da sam stigao pet minuta kasnije i zatekao te iseèenog na komade. Stra ngman i njegova posada sedeli su unaokolo u senci ispod broda. Pametan je on!" Izmoren." Kad ga Kerans iznenadeno pogleda pre ko ramena. Strangman bi mogao tvrditi da si bio Bodkinov sauèesnik i ja ne bih bio u moguænosti da bilo ta uèinim. "Prilièno je gadno tamo dole." "Izgleda da je Deili najzad na ao svoja krila". on nije mogao potpuno da prihvati misao da je Rigs stvaran. a izviðaèka patrola je do la u stanicu za ispitivanje na ivici isu ene lagune otprilike u vreme kad je Kera ns u ao u Strangmanov apartman na skladi nom brodu. Kad su èuli pu karanje. Strangman i Admiral pri li su do pu ko mitraljeza i bunili se ne to kod Makredija koji je neosetljivo odmahivao glavom. ili pak dovoljno taktièan da ne pote e stvar tako brzo posle Keransovih muènih isku enja. "Nije. "Mnogo je ve bao. tab mu je bio sme ten u stanici za ispitivanj e i dominirao je nad ulicama dole. poku avajuæi da Rigsov tolerantan stav prema Strangmanu uskladi sa onim to je on sam do iveo od toga èovek a. izvuèe iverèiæ iz rukava svoje nove uniforme i zagleda se dole u ljude okupljene ispod skladi nog broda. Rigs. na veliko sunce koje mu je jo mag netski udaralo u duhu. posle samo tri èasa sna .

Shvata li koliko je ona sreæna to je ostala iva? Bl agi bo e!" Odseèno klimnu glavom Keransu i ustade upravo u trenutku kad se na vrat ima zaèu odluèno kucanje. tim bolje. "Izgleda veoma iscrpljen. mo da. Mada pouzdano ne znam kakvi su mu stvarni motivi . Strangmanova sedeljka je bila jo u p unom jeku. "Moraæe da zaboravi na Strangmana. Meðutim. Mnogi od prvobitnih èlanova bili su zamenjeni . "To ne znam. pukovnièe. "Ne brini! Ja ne pa tim ni od kakvih kretenskih opsesija o ovim lagunama. i kretala se okolo vr eæi svoje zadatke kao inteligentni andro idi. Strangman æe jo biti ovde. predstavlja prioritet vrste AI. prev. odseèe suvo. svi mi!" Zbunjen." 14. St rangman vaskrsava le inu! Posle dva-tri dana ovde.no enje svih karata u jednoj igri. "Treba da bude zahvalan to sam do ao na vreme.. sekuæi lopatama krugove jako obojene svetlosti i bacajuæi ih gore u nebo. naroèito gradskog podruèja kao to je ovo u samom centru nekada njeg glavnog grada. sada nja posada je izgledala sp ljo tena i nestvarna. on èini znaèajnu stvar time to spasava umetnièka de la koja su bila napu tena po nu di. A ukoliko to bilo ko poku a. V ulvortu koji je razvio tip trgovine jevtinom robom). "A pljaèkanje?" upita.ne mogu da preselim stan icu. "Pukovnièe. . bilo zakona ili ne." Rigs se naglo okrete od stola.?" ponovi Rigs zavrtev i zbunjeno glavom. Roberte." Zatim potap a Keransa po ramenu. Kad ne bi bio. prim. Vremenom. ti si zaista izgubio vezu sa stvarno æu! to pre ode odavde. "Evo ga..io je putnik kroz vreme. VELIKI SLEM Veliki slem (u brid u) . Kerans je primetio isti nedostatak fizièke vrednosti i kod ostale posade. "Ne nameravam ostati ovde tri dana". pukovnièe. tebi i devojci Dal je potreban odmor. prev." Kerans preðe do boènih vrata da bi izbegao Strangmana. Pitam se ta sada ima u svom jadnom malom umu?" Kerans priðe Rigsu odvraæajuæi pogled od lavirinta trulo utih krovova kuæ a. Zastade za trenut ak da pogleda Rigsa." Onda prekide misao. Ne mogu d a prihvatim ideju da æe se tek tako izvuæi. ovde je bilo b ezumno. On s ada mirno sedi sam zato to zna da je zakon na njegovoj strani. I da se malo povratite. Jesi li bio dole u t im ulicama? One su sramne i odvratne! To je svet ko mara koji je mrtav i gotov. sada nemam ni zbog èega da ostajem ovde . poplavljenim ili drukèijim . ali to je zaslu eni gubitak. "Roberte.. prim. Te ko je opisati Strangmana . ja æu svakako podneti zvaniènu prepor uku. Poslednja stvar ko ju nameravam uèiniti jeste da potopim lagunu. Roberte..on je kao beli ðavo iz kulta vudu. ovd e bismo imali velièanstvenu bitku. to se tièe svih tih statua i tako dalje. Rigs sle e ramenima. lièno æ u mu oktinuti glavu! Povraæaj zemlje. Kad se vratimo u Berd. "Poslednjih nekoliko dana. ukoliko povrati dovoljan deo grada. U svakom sluèaju. Kerans je slu ao muziku sa osvetljene gornje palube skladi nog broda. Bojim se da si do ao isuvi e kasno. dolazi.svi oni. U glasu mu se oseti nes trpljenje. Iz tog ra zloga.robna kuæa koja prodaje jevtinu robu (po Amerikancu F. Kad æe opet potopiti lagunu?" "Opet potopiti. Sutra smesta odlazimo. koji su poèeli da do ivljavaju duboke snove. mo da æe poku ati da s e on ponovo naseli. presekav i Keransa. ne samo da æe dobiti opro taj nego i titulu generalnog guvernera pride. uklj uèujuæi Vilsona i Koldvela. u tako izrazitoj suprotnosti prema Strangmanovim ljudima. Dva mlada èlana posade gurala su velike toèkove koji su se polako okr etali. moraæe opet da je poplavi .W. a delimièno i zbog njihovih bledunjavih lica i slabih oèiju. mo da æe moæi. Nikad se ne zna. "Sem nekoliko drangulija koje su digli iz jednog star og Vulvorta Vulvort . Ako uspe da sprovede hlaðenje u nekoliko od ovih velikih zgrad a. Jo ima one snove?" "Ovde-onde. Ako Strang man ozbiljno misli da ispumpa jo dve susedne lagune. ti æe . Kerans reèe: "Ali ne mo ete otiæi. nije uzeo ni ta to se ne bi moglo objasniti prirodnom veselo æu od strane njegovih ljudi." Kerans se strese." Pogleda dole kroz prozor gde su metal ne preèage lestvica za sluèaj po ara zvonile na suncu. æuæuren u maloj kancelariji dva sprata iznad brane." "Naravno da æe biti! Misli li da brod-lopatar ima krila? On nema razloga da ode ako veruje da mo e izdr ati i ki ne oluje i velike talase vruæine koji nailaze.

Izgledate umorni. i stvarno. sasvim su drukèije. Celoga dana su Stra ngman i njegov èopor lunjali ulicama." "To verujem. Tu se sa e i obesi sanduèiæe da vise sa male kuke . i nazdravio mu svojim peharo m. napu tali zabavu i peli se lestvicama za sluèaj po ara u stanicu za ispitivanje . i lako mr tenje za trenutak prekri raspolo enje umrtvljenosti i uronjenosti u sebe kome se opet vraæala. Na samo pedeset milja prema jugu gomilali su se ki ni oblaci u gustim sloj evima. gde su bili postavljeni teretni èamci s pumpama. bri uæi moèvare i arhipelage horizonta. namerno ga oèe av i. najzad pronaðe blago u j ednoj praznoj cisterni u klozetu. Kerans se reda radi pojavio na zabavi. Pr oveo je celo popodne tra eæi ih po okolnim zgradama. Kerans izvuèe dve èetvrtaste crne kutije iz malog skrovi ta ispod jedne ol abavele kamene ploèe. Strangmane". dr eæi se podalje od Strangmana. Èim je to mogao. pro i ao je pokraj Keransa. Sada je izgledao prosto gnusan. Kerans upali kratak fitilj od 30 sekundi. uveren da je Bodkin opljaèkao arsenal baze onda kad je i on ukrao kompas. Beatrisa se pope na krov stanice za ispitivanje koji j e slu io i kao pristani te za helikopter. Kerans se zapita da li on na neki naèin nije pre ao svoj vrhunac i ne poèinje li d a se raspada. Uz Rigsovu pomoæ. otvor æe se opet pro iri ti. skupio se u uzan rukavac zapu en muljem i gljivama. Zamraèeno dogaðajima prethodne nede lje. brzina tok a æe biti mala. Kerans otrèa do brane koja je bila uglavljena izmedu ivice zgrade i susednog poslovnog bloka. Zamolite pukovnika da vam pozajmi svog slugu da vas hladi." Potom uputi zao osmeh Rigsu koji je sedeo uspravno na svilenom jastuèetu s resama. Èineæi ustupak Strangmanu. a do nji nivo stavljen na neogranièeno raspolaganje pukovnikovim ljudima. Pored izlaznog kanala na drugoj strani lagune. Izmeð u dvojice voða bila je sklopljena pogodba. Pognut ispod irokog l i æa paprati. bele platnene nadstre nice lièile su na veliku atru kakvog va ari ta. prepun zla i u asa. to je bila jedina krupna ulazna taèka za vodu koja je prodrla u lagunu. pukovnik i Beatrisa Dal. Èak i sada dok su poslednji gosti. blago odvrati Rigs. Kerans se napravi da ga je uhvatio blag napad malarije. dok se Stra ngman slo io da ostane u perimetru lagune sve dok Rigs ne ode. najpre je mitraljez bio povuèen. ko ji gotovo i nije poku ao da razgovara sa njim: U jednom trenutku. na palubi izbi tuèa i boce stado e da lete dole na skver. U poèetku kad se zid ukloni. ali kako voda bude odnosila sve vi e mulja. pukovnièe. a duga terasa zgrade povezivala je ove tri taèke.Gledane odozgo. da se pru a napolje. Naðe se taè no na sredini izmeðu helikoptera i brane. sa budnim izrazom na licu kao oblasni izaslanik na pa inom dvoru. "Nadam se da vam nije mnogo dosadno. Kad motor helikoptera poèe glasnije brektati dok je izduvna cev bljuvala varnice u tamu. a njegov est stopa irok ot vor bio je zakrèen gomilom te kih panjeva. "Zabave na koje smo doktor Kerans i ja na vikli. Rigs mu se pridru io na opro tajnoj veèeri. Kerans se brzo spusti dole na balkon dva sprata ni e. a umesto ujeda pojavio se grabljiv sjaj. doktore. nesp osoban kao i Beatrisa da sakrije svoje oseæanje odvratnosti prema Strangmanu. zvalo ga je na jug u stra nu vruæinu i potopljene lagu ne ekvatora. Sada kad se odluèio za jedno jedino moguæno re enje. izmeðu kabaretsk ih taèaka. izvan obima lagune. prebaci se preko ogra de i potrèa prema sredini brane. nekada irok i dubok dvadeset j ardi. pa iziðe napolje i pope se uz po arne lestvice u stanicu za ispitivanje. Nemilos rdno i magnetski privlaèno. Prvobitni kanal. arhajsko sunce u njegovom umu opet poèe neprekidno da udara ogromnom snagom . pa su se tu i tamo povremeno razlegali gla sovi pljaèke i pucnjava. Dizao se iz okolne moèvare sve do ograde terase na koju se izlivala rasko na vegetacija. stapajuæi se sada sa stvarnim suncem koje se naziralo iza ki nih oblaka. Kad narednik Deili upali motor i rotori po èe e da se okreæu. ali Kerans se okrenu. u njima je bilo po pet tapiæa dinamita povezanih ujedno. Iza zgrade se nagomilao ogroman nanos mulja. Nekada nji arm je i èezao. Kerans oseti da mu je um opet jasan i sreðen. Gledajuæi sa rastojanja kako Strangman pljeska sledeæoj taèki programa. kao vampir koji truli. Tu se stvarno zabavlja. blistavo ari te buke i slavlja na zamraèenom skveru. On a je preko ramena gledala na skver.

Oba hica proma i e. odjednom primeti svetlu cav kraj fitilja. Makredi ponovo uz viknu i ispali kratak rafal.. Kerans sagnut potrèa nazad du brane. Prevrnut i sa otkinutim lopatama. "Makredi! Vrati se!" povika narednika koji je dugim koracima grabio po d rvenim daskama. Zaèu e se brzi koraci. mora da ode ! Sada pre nego to Rigs dovede jo ljudi! On hoæe da te ubije. Sti e do ugla i baci se na kolena kra j Keransa. Motor helikoptera je smanjio brzinu. "Keranse!" Okrenu se kad mu iznad glave prozvi da hitac. Nije video ni Strangmana niti ijednog . more se sruèi svom silinom. pa on pogleda okolo: Beatrisa je trèala terasom pre ma njemu dok su Rigs i Deili vikali za njom. pa ne to to je lièilo na gigantsku kocku vode visoku pedeset stopa preturi se dole u ulicu kao mlitav grumen pihtija. Zgrada se tresla pod udarom bujice koja ju je oblivala. "Eksplodiraæe!" Uzmièuæi izmeðu li æa. "Dvadeset osam. s mukom se uspravljajuæi na noge. Sedlo od mulja u obliku slova U sru i se za njima. Sanduèiæi glatko skliznu e do na dve stope od povr ine vode i izgubi e se iz vida. ogroman vodoskok p ene i mulja osvetli kratkim bleskom terasu ocrtavajuæi Keransovu prostrtu prilik u. noseæi sa sobom ogromne gromade mulja. "Narednik . a gomila od dvanaestak trupac a od po dvadeset stopa sruèi se dole. on se s muko m podi e na noge i odvuèe do ograde. Slivala se u skver. Nastade op ta trka na palubi skladi nog broda. ali Rigs se zaustavi i ustuknu nekoliko stopa. Crna voda se valjala kroz zgrade i dopirala do g ornje ivice prozora.." Kerans automatski zavr i sam za sebe. odmah iznad èlanka. dok mu se glas gubio u urlanju helikoptera koji je ubrzavao motor pred uzletanje. a trup mu je trèao u vazduh kao trbuh umiruæeg kita. Rukom pridr avajuæ i desnu nogu. gospodine!" Kerans podi e glavu i ugleda narednika Makredija kako stoji na drugom kraj u brane kod ograde susednog krova. Onda donji deo brane odjednom pade napred. "Doktore Keranse! Mièite se odatle. on spazi kako Makredi ve a pu ku o rame i sk aèe dole na branu.koju je ranije te veèeri zabio u spoljni red panjeva. dese tine ruku pokazivale su gore na vodu koja se izlivala iz pukotine. Voda je rasla na njegove oèi i u mlazevima nadirala dole u ulice. Zrna zazveèa e po ogradi kopajuæi parèiæe cementa. Èinilo se kao da se buka od poèetnog kre enda pojaèava stalnim prigu enim brujanj em.. O krenu leða brani. Dok se prebacivao preko ograde. skladi ni brod se lagano ud aljavao prema drugoj obali. pa brzo smaèe svoju tompsonku.. uhvati dr ku obema rukam a i dva puta opali iza ugla na Rigsovu gologlavu priliku koja se pribli avala. ja znam. hvatajuæi zaklon iza jedne balustrade. bespomoæno je gledao kako se Makredi zaustavlja n a sredini brane i saginje da dohvati sanduèiæe. sladeæi se sve i m o trim dahom koji je voda vratila laguni. Kad se tamnim nebom prlomi gromovit urlik eksplozije. Ka i Rigsu da mi je ao. a Kerans pade kad ga jedan bakarno-nikleni metak pogodi u desnu nogu. a narednik Deili je pomagao Beatrisi da iziðe iz kabine. opazi Rigsa kako s pi toljem t rèi sa pristani ta za helikopter. othrama terasom i baci se na pod. Iza pojasa od pantalona izvuèe kolt 45. Mlazevi pare i pene izbijali su iz njegovih kotlova koji su se rasprskavali i pr obijali se kroz pukotine na trupu kad ga je voda terala preko o trih ivica polupot opljenih pervaza. Kerans ga je gledao sa spokojnim zadovoljstvom. dvadeset devet. Uz potm ulo urlanje zgrada koje se ru e." Bespomoæno odmahnu rukom. Kad sti e do terase. Makredi se na e napred.nisa m shvatio da on patrolira. ond a poslednji put pogleda lagunu. Grumenje mulja i iskidanog rastinja zasu ploèe oko Keransa. Kerans dohrama u zavetrinu malog tornja u kome je ranije bila njeg ova osmatraènica. a prodorna grmljavina udarnog talasa povuèe se pred potmulim umom razbesnele bujice. otkrivajuæi ceo otvor rukavca. gasila vatre i zapljuskivala korito broda koji je jo podrhtavao od eksploz ije. "Roberte." Kerans klimnu glavom.

Bea. Pred samu zoru. uze jednu tabletu morfijum a i pade u nemiran san pun potmule jeke. Skriven ovde. ali bo jeæi se morfijuma. kad gore u vazduhu zaurla helikopter. Vodeno rastojanje polako se poveæa na stotinu. di e malo jedro i krenu ravnomernom brzinom od dve-tri milje na sat. u snu se veliko sunce irilo sve dok nije ispunilo celu vasionu. Kad motor o ive. Velika ostrva. i on je mlitavo le ao pod nakva enim jedrom. i i èezavala u izmaglici. ostala su dobro poznata mesta. U prolazu kraj poslednjeg sprata jedne male zgrade uvuèe se unutra kroz prozo r i mirno saèeka dok je vazduhoplov urlao gore-dole mitraljirajuæi ostrva. pu tajuæi da mu topla voda kaplje na grudi i lice. "Roberte! Po uri!" Beatrisa ga povuèe za ruku. Vazdu ni napadi nastavi e se svakih pola sata. on sti e do prvog od malih ostrva koja s u izrastala iz baru tine na krovovima usamljenih zgrada. u pet èasova. Kerans ugasi motor. Kerans obori katarku i skli znu unutra ispod drveta da saèeka dok helikopter ne ode. Pu komitralje z iz njegove kabine bljuvao je vatru dole na ostrva. "Dragi. iza ugla izbi e Rigs i narednik Deil i i zapuca e u li æe. iako nije mogla da ga razazna meðu ostrvcima. on se opet otisnu i za jedan sat konaèno isplovi iz izlaznih voda moèvare i uðe u prostrano kopneno more koje æe ga odvesti na jug. koje je voda odnela s broda. baciv i pri tome brz pogled p reko ramena na ustrèale prilike Rigsa i pilota na udaljenosti od svega pedeset j ardi. ali visoko gore na tornju zgrade ugleda us amljenu Beatrisinu priliku kako lagano ma e u pravcu moèvare. Do tada. moleæi se . Masirajuæi nogu. prekrivala su njegovu povr inu. Poslednje to je mogao videti b ila su usamljena slova d inovske parole." Zagrli je. i on kroz guste alge s mukom izvuèe do vode glomazni splav koji je sam napravio od è etiri bureta od po pedeset galona povezanih u paralelnim parovima. on se iscrpljeno spusti na daske. èak i zeleni krov 'Rica'. on jo nije bio stigao do kraja moèvar e. kad bol postade nepodno ljiv. Kerans je jasno video kako Rigs osmatra iz donjeg otvora. zatim je èvrs to previ. duga i po nekoliko stotina jardi. Kerans je bio gotovo potpuno iscrpljen. sa otvorenom sanitetskom torbom na krilu. razgræuæi te ko li æe paprati. Rigsa i pilota nije vi e video. pojede parèe èokolade. le eæi naslonjen na katarku na sj ajnom suncu. Iz svog skrovi ta na ostrvu. on sede usp ravno i skrati jedro. izdignuta u nanosima mulja koji ih je opasivao. Ipak se mit raljeska vatra sve vi e razreðivala i letovi konaèno prestado e toga popodneva. Biæe sa mnom. Podnevna temperatura od 70 stepeni izvukla je svu energiju iz njega. Kad helikopter ode. proguta e i opet povrati e kljuèale podvodne struje. Suprotna struja vode uspori njegovo napredovanje. g usto rastinje je hrlilo u vodu. koju su ispisali Strangmanovi ljudi. tonuæi sv e do kolena u meko blato. neumorno smenjujuæi ruke. zatim se poslednji put osvrnu na obrub lagune. ali Kerans se sagnu i pobe e izmeðu povijenih stabala. Probudio se u sedam sati sledeæeg jutra. Noga je poèela da mu se koèi ispod kolena. besno isturajuæi svoju malu donju vilicu. "Prema suncu . pa petnaest minuta kas nije. Delove razbijenog mosta i dimnjaka. hvata juæi lak ju ni povetarac.èlana njegove posade. Daleko sa njene desne strane . Kad kroèi na mulj. Na mil ju daleko jurio je helikopter na visini od pedeset stopa iznad vode. onda na dve stotine jardi i. Ivica moèvare bila se ne to malo povukla kad se voda izlila u lagunu. blago reèe Kerans slu ajuæi grohot sve dublje vode. a same zvezde stado e da poigravaju od njegovih udaraca. pa mu helikopter jednom prele te taèno iznad glave. kako izranjaju iz tame nad mirnom vodom kao kakav zavr ni epitaf: ZONA VREMENA. Pramci splava bili su zab ijeni u veliko stablo paprati koje je raslo sa ivice jednog malog ostrva. onda se istr e iz njenih ruku i otrèa do zadnje ograde terase. prve od deset koliko je uspeo da pokup i. podoficiru koji je bio zadu en za magacine na patrolnom èamcu bilo je n alo eno da Keransu u svako doba dozvoli slobodan pristup medicinskoj opremi i mate rijalu. Sreæom. i on otvori malu sanitetsku t orbu koju je bio spakovao i ispra ranu raspr enim mlazom penicilina. kuda æe ? ao mi je to ne mogu biti s tobom!" "Na jug". a zrna iz Rigsovog kolt a 38 poèe e da probijaju malo trouglasto jedro. a konture ostrva bile su potpuno izmenjene od na do le vode za kratko vreme koje je proteklo otkako su tra ili Hardmana.

Sledeæeg jutra rastavi splav i izvuèe delove jedan po jedan uz strme pad ine pokrivene sluzavim slojem vegetacije. Pa ljivo izbegavajuæi m esta sa ivim peskom izmeðu dina. Na pola milje od obale presu i mu rezervoar. S vremena na vreme ugledao bi na levoj strani srebrna leða reke u d ungli. oporavi se toliko da se mogao uspraviti na jednoj nozi u z katarku. gurao je dalje odstreljujuæi iguane koje su navaljivale. RAJEVI SUNCA Sledeæeg dana. a senke su preletale preko velikih s ivih padina. iznemoglo je ve slao jednom rukom. Nebo nad njim bilo je sumorno i bez oblaka. ubrzo iscrpljen pade u san. Najzad je ostavio splav i nastavio da se batrga dalje sa malim zave ljajem stvari. pa se èinilo da spl av lebdi na oblaku lutajuæeg plamena. Smota jedro i lagano zavesla protiv glavnog v etra. Kad proðe olujni pojas. 15. Èlanak je poèeo bolno da mu otièe. dok su ki n e oluje ibale po zemlji. pu tajuæi sitne mehurove koji su se u lelujavom stubu dizali na povr inu. osvræuæi se dok su burad lagano tonula iza njega. iduæi za suncem koje je udaralo u njegovom duhu. bezizrazno. i kako iguane re e i kidi u. dine su se smenjivale jedna za drugom dok je on vukao te ku burad od pedeset galona s v rha na vrh. vazduh se razbistri i on ugleda ju nu obalu mora. odsekao je jednu jaèu granu da mu poslu i kao tak a. Voda mu se u mlazevima slivala niz grudi. sreæom. bri ljivo èisteæi pi tolj . Povr ina vode pretvorila se u vatru. osloniv i se na jedno od buradi. bezoseæajno plavetnilo. a ne nebeska sfera ispunjena burom koju je poznavao prethodnih dana. i on ostade sam sa ovo nekoliko be ivotnih predmeta. kao unutra nji svod neke duboke neopozive psihoze. njen a povr ina treperila je pod naletima ki e.da doðe sve iji dah veèeri. S vremena na vreme. a krune d ungle su se uzdizale iznad njih. Zagledan u beskrajnu usamljenost ove mrtve posled nje obale. stalno istezanje povreðenog mi iæa ra irilo je prvobitnu infekciju. olujni oblaci su prolazili gore izmeðu njega i su nca. On odseèe granu s jednog drveta i hramljuæi stupi u senke. crna svetlost prekidala se jedino kad bi se fosforescentne reke vod e probijale i izlivale dole na njega. kretao se prema udaljenoj d ungli u kojoj su se ze leni tornjevi velikih rastaviæa i paprati izdizali stotinu stopa u vazduh. i on o ive dovoljno da pokrene motor i poveæa brzinu na deset milja na sat. trèeæi od jednog masivnog stabl a do drugog. a bleda s vetlost bi obasjala malu èistinu sa razru enim poslednjim spratom neke potonule zg rade koji se nazirao kroz li æe dok je ki a tukla po njemu. Ali tragovi bilo kakvih graðevina koje je stvorio èovek postajali su sve reði. oteturao bi u udolinu pogre ne dine i video da se spotièe po nem im udubljenjima sa podovima koji su razbijeni u heksagonalne ploèe kao usnuo èov ek koji tra i nevidljiva vrata da iziðe iz svoga ko mara. Progonjen èudnim vizijama. On odvrnu motor i baci ga u v odu. Kru eæi meðu ostrvima kretao se dalje na ju g. posmatrao je kako tone kroz smeðu vodu. U podne se temperatura spustila na 35 stepeni . Velike gromade crnih kumulusa na samo èetiri-pet stotina stopa iznad njega zat amnile su vazduh kao da je pomraèenje sunca. ali nije mogao da doðe do nje zbog veliki . Hramljuæi kroz pliæake priterao je splav uz obalu i seo na zemlju. nadajuæi se da æe naæi produ etak vodeno g puta na jug. Pla eæi se da se odmara preko noæi. Tu i tamo nailazio bi na uzan procep u svodu iznad glave. kidajuæi s njega iscepanu t kaninu sakoa. Veliki nanosi su se talasali miljama oko njega. i vazduh se znatno rashladio. hraneæi se d inovskim bobicama k oje su rasle kao grozdovi jabuka. Ponovo se odmarao ispod jednog drveta na ivici ume. Kasnije te veèeri. krivudale su dine pro arane hobotnicama i nautiloidima. Tri dana gurao je napred bez sna kroz umu. liniju ogromnih nanosa mulja visokih preko stotinu jardi. Kad je stigao do obale bio je sumrak. po to bi spu stio jedan teret. Pred sobom je èuo kako slepi mi evi cvile i proleæu meðu tamnim deblima u svetu beskrajnog sumraka ume pri zemlji. Pred veèe poèe da pada ki a ibajuæi po golemim ki obranima na stotinu stopa i znad zemlje. U treperavoj sun èevoj svetlosti blistali su na horizontu kao polja od zlata. More se vi e nije videlo. jer su naselja i gradove juga davno progutali mulj i vegetacija. sliènih ostacima kakvog i èezlog kontinuuma.

a ki a je zalivala naprsline u tro nim zidinama. Glasovi su oèigledno dolazili iz ove izmo dene prilike. Sunce je padalo taèno na otkrivenu ko u njegovog lica i ruku. Sunce na zalasku obojilo je vl a no nebo. gotovo neljudski krik kao jeèanje ranjene ivotinje jedva se èuo u vla nom vazduhu. uplji ob razi koji su bili toliko upali preko iroke vilice da je izgledalo da ne ostavljaj u mesta za usnu upljinu unutra. èija se povr ina ritmièki pokretal a kao ljaka na sudu istopljenog metala. al i ona je bila toliko nepokretna i pocrnela da Kerans pretpostavi da mora biti mr tva. Kako disk zapade za d unglu pred njima. Za vreme jednog takvog prekida. upola kao zahvalnost. Kerans je gledao ogormnu isu enu priliku na ze mlji pred sobom. i Kerans pomisli da te oèi ne bi ni mogle v ideti bilo ta sem umiruæeg sunca. Duboke usekline oko usta i nosa. razbijeni oltar gledao je na neuznemirenu sliku doline. povezane kratkim komadima puzavica. Kad disk opet stade da udar a. negde iz pravca zamiruæeg sunca . a ki a s e slivala preko njegove upale donje vilice koja se isturala prema zamiruæoj svet losti. ponovo bi za trenutak ugledao rek u u d ungli izmeðu uzvi ica na daljini od pola milje. Nekada bujna. Prekrivena gustom vegetacijom. eleæi da se tu skloni preko noæi. tamo je sunce lagano tonulo. Krov je bi o sru en. Tada shvati za to èovek nije mogao da ga primeti. Onda se svali na jedn u stranu na svom kamenom jastuku. Jedna njegova ruka. R uke i upale grudi bile su mu slièno odevene. Vukuæi se vl a nim tlom koje je nalikovalo na ilovaèu on se utetura u ne to to je po svoj prilici predstavljalo ostatke nekog malog hrama. Na drugom kraju brod a. dok mu je ki a n emilosrdno oblivala lice i ramena. pa se naðe u uzanoj dolini izmeðu po um ljenih padina. Stigav i do oltara polo i ruke na mermerni sto u visin i grudiju i zagleda se u sve manji sunèev disk. visili nad natopljenim tlom kao prozirna ru na i rasturali se tek kad bi se pljusak nastavio. Oba oka bila su gotovo potpuno zatvorena usled raka ro njaèe. on se pope uz neku strmu uzvi icu usred iro kog proplanka u elji da izbegne vla ne magle. "Aaa-ah!" slab. . ispuni e se za trenutak kao da je jedan jedini da ak i vota iznenada prostrujao telom. a sada proreðena crna brada pokrivala mu je veæi deo lica. Kerans oprezno zaðe iza oltara i ustuknu trgav i se. a sumrak se kao koprena provuèe kroz sivu ki u. Muve poèe e da se roje po zemlji i zuje na njego vim izbrazdanim obrazima. Disk je opet udarao i oèigledno izvlaèio ovaj zadavljeni odziv. èovekova glava se s mukom podi e. a od boènih zidova ostalo je jo samo nekoliko stopa. a njegov golemi disk pomorand ine boje bio je zastrt maglom. Kerans proðe brodom iznemoglo zastajuæi . beskorisno su t rèale ispred njega. kad bi se magle uzvitlale i podigle. bez hrane ili opreme. brda su se talasala oko dolje kao dine preko kojih je ranije pre ao i zatvarala ga u zeleni raskva en svet. Bri uæi vlagu s lica. pa bi oblaci par e ispunjavali prostor izmeðu drveæa. Ponekad bi naglo prestajala. "Aaa-ah!" Ovoga puta glas je do ao spreda. iznenada se podi e kao ruka iz groba i upravi u sunce kao da ga prepoznaje. na licu se pokaza neka mala promena. Ali i d ungla i dolina i sve kamenje bili su nemi i nepomièni. zatim mlitavo pade na zemlju. a bledogrimizne magle obavijale su grebene brda u daljini. Prljav tina i gruba ko a oko upalih oènih duplji spaljena suncem pretvorile su ih u pocrnele levkove na èije m je dnu mutan zagnojen sjaj bledo odra avao daleko sunce. Nakrivljeni stubovi kapije vodili su ka blago nagnutom stepeni tu gde je pet poru enih stubova èinilo tro an ulaz. p o to je gotovo nagazio na ostatke èoveka koji je sedeo sa leðima uz oltar i glavom uspravljenom uz kamen. pitajuæi se da mo da neka i guana nije u la za njim u ru evinu. omotane gu vom poderanih crnih rita i komada kore od drveta. kao dve ugljenisane pritke od drveta. Kerans hitro pogleda oko sebe. Èovekove duge noge. Nesposoban da mu se pribli i. Èovek nije bio ni ta drugo doli vaskrsao le . S vremena na vreme. Tako se nastavljalo njegovo sila enje u fantazmagoriènu umu. kad li ki a opet poèe padati. prislonjen uz oltar kao neko koga su i èupali iz groba i ostavili da èeka dan Str a nog suda. kao da poku a va da zadr i sliku koja mu se tako razorno upekla u mre njeèe.h mangrova kojima su bile obrasle obale. skeletna zelena kand a. upola kao prot est.

tokom njihove zajedn ièke odiseje prema jugu. "Hej. pre nego to ode zauvek. njegovi ki om isprani zraci obasjavali su Hardmanovu zelenkastu ko u èudnom jakom svetlo æu. Kerans kleèe. d epni kompas koji se nosi u torbicama za spasavanje vazduhoplovne posa de. Tu podi e pogled na tamne grane paprati koje su visile u ti ini. Na dlanu mu je bio mali srebrni cilindar sa kru nim br ojèanikom. "Ja ti nareðujem. Kerans se veoma prijatno iznenadio kad se sledeæeg jutra probudio i vide o da je Hardman oti ao. hodi ovamo! Odakle si do ao?" Njegova leva ruka zahvati kao rak okolo po vla noj ka menitoj ilovaèi. dok je sunce to nulo iza po umljenih brda. Sve dok mu oèi budu dovoljno jake da oseæaju udaljene s ignale koje prenosi sunce i sve dok ga iguane ne nanju e. do kraja treæeg dana pojede nekoliko veza d inovskih bobica. Hardman æe iæi napred pi panjem tra eæi put kroz umu. zatim se vrati do kolibe. slu ajuæi njegove prigu ene odjeke kako zamiru meðu mraènim stablima. Slepe prazne oèi stado e da pretra uju sumorni nimbus oko njega. ponekad bi se prenuo iz umrtvljenosti da bi izdao niz nepovezanih zapov esti za sutradan. Nagaðao je da je Hardman izgubio vid otprilike pre mesec dana i da je po in stinktu dopuzao do uzvi ice na kojoj je bila ru evina. s vremena na vreme naglo bi zahrkao. pa se vrati do skloni ta da bi sedeo kraj Hardmana sve dok nad brdima iza njih ne svane zora. kao da ne to tra i. Sutra kreæemo dalje. i da su njegovo spolja nje pona anje i reakcije samo ble di odrazi te liènosti. Njegova desna aka koja je ostala zatvorena ." Hardman nièim ne pokaza da mu je ime poznato." Zatim ispru i svoju kand u prema Keransu kao prosjak koji umire. razveza svoj mali zave ljaj i poèe da otire ki u i u ginule muve sa èovekovog lica. Prihvati bez komentara Hardmanovu odluku da krene dalj e pretpostavljajuæi da æe ga mo da opet videti. Sada. a mo da i neæe. Hardman nije uspeo da se seti Keransa i obraæao mu se jednostavno sa 'v ojnièe'. Ostao je sa Hardmanom sledeæa tri dana.doktor Kerans. "Opet nestade! Aa-aah! Udaljav a se od mene! Pomozi mi da ustanem. izgledalo je da je on osetio njegov po kret. ne ostavljaj me! Mo e se sada odmoriti dok ja èuva m stra u. ali poku aj da se odmori . vojnièe. on pa ljivo izgovori: "Hardmane. I pored delovanja sunca i ki e. oslanjajuæi se o dovratak. Hardman se malo uznemiri u tom m raènom alkovu. sa glavom uzdignutom prema sunèevoj svetlosti koja se . pa je tokom p opodneva uspeo da se podigne na noge. a ki a se poèe slivati preko njegove crne lobanje. on othrama do linom do ivice ume gde se maju ni potok raèvao na svom putu prema dalekoj reci. Kerans nije bio siguran da li ga je Hardman sada prepoz nao." Kerans sede kraj njega. izra avajuæi zbunjenost. vojnièe!" Èovek je naglo o iveo i njegova glava bez oèiju okrete se prema Keransu. Tokom popodneva i veèeri. Iæiæu s to bom. Mada zaklonjen od ki e. dru e". ostaci èovekovih pantalona o d uniforme pokazivali su da je oficir. Izgl edalo je da se snaga odjednom vraæa u njegovo veliko istro eno telo. pokrivajuæi pukotine puzav icom otkinutom sa zidova. idemo za njim. vojnièe. Onda se èovek okrenu nazad i èezlom suncu. hranio ga bobicama i prskao mu o èi onim to mu je ostalo od penicilina. Slabim glasom viknu Ha rdmanovo ime. "Hej. ali uskoro pade u lak san. ovde je Kerans . sada se iznemoglo otvori. nabra pregr t bobica za jelo. Hardman poèe pohlepno da jede kao da se sprema za jo jedan p ohod kroz d unglu. Dok je Hardman le ao naslonjen uz oltar.Kerans se sa e da se obrati èoveku. Hardman bi sedeo u ot vorenim vratima i kroz izmaglicu gledao u daleko sunce. U prekidima izmeðu oluja . Kerans svojim no em poèe da iskopav a neke od raspuklih kamenih ploèa iz broda crkve. Dr eæi izmuèene obraze u svojim rukama kao obraze d eteta. Kerans je sve vi e oseæao da je Hardmanova stvarna liènost potis nuta duboko u njegovom umu. prigu eni njegovim delirijumom i simptomima od izlo enosti su ncu. Drugog dana. zaèu se njegov glas kao slabaèko kripanje. ne haj uæi za muve koje su mu se sme tale po licu i bradi. ali monolog nareðenja i uputstava prestade. veðe mu se lako svedo e. Uèvrstio je kolibu sa jo nekoliko kamenih p loèa i napravio grub le aj od li æa. Glava mu se opet svali unazad. "Ti tamo. Podigav i se u oskudnoj svetlosti praskozorja. Odatle je najbolje mogao da v idi jedino postojanje dovoljno jako da ure e svoju sliku na njegove umiruæe mre njaè e. K erans se kroz mrak vrati do ivice d ungle. Prenese komade nazad kroz ki u i sagradi grubo kameno skloni te oko nepokretne prilike.

i sve t o je nosio bili su torba bobica i kolt sa dva metka. zatim i sam krenu. Upola utonuo u san le ao je zavaljene glave.probijala kroz granje. i njemu se nije napu tala laguna sa praznim obalama i spokojnim prstenom d ungle. zadr avaju æi uspomenu na nju jasno u svom duhu to je du e mogao. Kad mu tok reke zatra i da krene nekoliko milja u pravcu zapada da bi stig ao do njenih obala. sliène kuæicama na pla i kad se gledaju iz daljine. Opet je vrelina sve pro imala. Po primetnom porastu temperature mogao je zakljuèiti da je oti ao preko st o pedeset milja na jug. drugi Adam koji tra i zaboravljene rajeve ponovo roðenog sunca. Kerans. oivièena trakom belog peska kroz koji su s e probijali vrhovi nekoliko poru enih stambenih zgrada. ali sada su iz gledale koncentrisane na nekoliko èasova posle podne i uveèe. dizala se do 60 stepeni. Te ke ki ne oluje povremeno su ibale po povr ini vode. Iduæi dolinom gacao je kroz onaj plitki potoèiæ s namerom da stigne do o bala daleke reke. i da on sam takoðe neæe mo da jo . Obilazeæi oko moèvarnih krajeva. ostavljajuæ i za sobom gu æu d unglu brdskog kraja i ulazeæi u reðu umu koja najzad ustupi pred v elikim prostranstvima moèvare. U jednoj od njih se odmori jedan dan. Iz n ekog razloga je znao da æe Hardman uskoro umreti. i najzad. siguran da niko nikada neæe proèitati poruku: Dvadeset sedmi dan. nastojeæi da izleè i pocrneo i nateèeni èlanak. na Beatrisu i njen bodri osmeh. sa sna nim grèem aljenja i ne nosti. Sat mu je jo radio. pa ga je koristio kao kompas. misleæi na dogaðaje proteklih godina koji su dostigli vrhunac njihovim dolaskom u centralne lagune i bacili g a u njegovu neuronsku odiseju. Odmorio se i kreæem na jug. Tako napusti lagunu i opet uðe u d unglu. Hrlio je dalje na jug. . posmatrao je k ako se popodnevna ki a izliva na povr inu sa nemilosrdnim besom. zatim na Strangmana i njegove stra ne aligatore. izgledalo je kao da njene boje po navljaju redom sve one promene koje je video u svojim snovima. dok su ga napadali aligato ri i d inovski slepi mi evi. kad su se oblaci ra zi li i voda se smirila u glatku staklenu ploèu. a dr kom praznog kolta 45 izgreba na zid ispod prozora. odjednom izbi na obale jedne ogromne la gune od preko jedne milje u preèniku. Najzad opet priveza taku za nogu. Takoðe je pa ljivo bele io dane tako to je svakog jutra pravio zarez na svom opasaèu. Kerans saèeka jo dva dana kod kolibe za sluèaj ako Hardman odluèi da se v rati. dugo iveti u gustim netaknutim d unglama dalje na jugu. Njegov sanitetski materijal bio je sada iscrpen. Sve je dobro. Za nekoliko dana potpuno se izgu bi sledeæi lagune ka jugu kroz sve veæu ki u i vruæinu. on di e ruke od tog poku aja. Gledajuæi sa prozora na vodeni disk.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->