Rudkøbing - Tullebølle - Gl.

Skrøbelev
04 Rudkøbing Busterminal
04 Peløkkevej / Strandhuse
04 Rifbjergvej / Kulepilevej
04 Kassebøllevej
42 Klavsebøllevej
42 Snagestræde
42 Frellesvigvej
42 Skolevej
42 Tullebølle Kro
42 Kastanievej / Bygaden
42 Skebjergvej / Solskrænten
42 Lykkeby Strandvej
08 Krogsbjergvej
04 Gl. Skrøbelev
04 Ørstedskolen
04 Rudkøbing Rådhus
04 Rudkøbing Busterminal
Gl. Skrøbelev - Tullebølle - Rudkøbing
04 Ørstedskolen
04 Gl. Skrøbelev
08 Krogsbjergvej
42 Lykkeby Strandvej
42 Skebjergvej / Solskrænten
42 Kastanievej / Bygaden
42 Tullebølle Kro
42 Skolevej
42 Frellesvigvej
42 Snagestræde
42 Klavsebøllevej
04 Kassebøllevej
04 Rifbjergvej / Kulepilevej
04 Peløkkevej / Strandhuse
04 Rudkøbing Færgehavn
04 Rudkøbing Busterminal ank.
04 Rudkøbing Busterminal afg.
04 Rudkøbing Rådhus
04 Spodsbjergvej / Sommerlyst
04 Ørstedskolen
(Stoppesteder med fed skrift
angiver stoppesteder hvor afgangstider er vist) Zone Stoppesteder
Rudkøbing - Kassebølle - Tullebølle - Gl. Skrøbelev - Rudkøbing
591

R
u
d
k
ø
b
i
n
g

B
u
s
t
e
r
m
i
n
a
l
P
e
l
ø
k
k
e
v
e
j

/

S
t
r
a
n
d
h
u
s
e
R
i
f
b
j
e
r
g
v
e
j

/

K
u
l
e
p
i
l
e
v
e
j
K
a
s
s
e
b
ø
l
l
e
v
e
j
K
l
a
v
s
e
b
ø
l
l
e
v
e
j
S
n
a
g
e
s
t
r
æ
d
e
F
r
e
l
l
e
s
v
i
g
v
e
j
S
k
o
l
e
v
e
j
T
u
l
l
e
b
ø
l
l
e

K
r
o
K
a
s
t
a
n
i
e
v
e
j

/

B
y
g
a
d
e
n
S
k
e
b
j
e
r
g
v
e
j

/

S
o
l
s
k
r
æ
n
t
e
n
L
y
k
k
e
b
y

S
t
r
a
n
d
v
e
j
K
r
o
g
s
b
j
e
r
g
v
e
j
G
l
.

S
k
r
ø
b
e
l
e
v
Ø
r
s
t
e
d
s
k
o
l
e
n
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

R
å
d
h
u
s
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

B
u
s
t
e
r
m
i
n
a
l
Hverdag

07.34 07.36 07.39 07.41 07.46 07.49 07.51 07.54 07.55 07.58 07.59 07.59 08.05 08.10 08.14 08.17 08.19
Rudkøbing - Gl. Skrøbelev - Tullebølle - Kassebølle - Rudkøbing

Ø
r
s
t
e
d
s
k
o
l
e
n
G
l
.

S
k
r
ø
b
e
l
e
v
K
r
o
g
s
b
j
e
r
g
v
e
j
L
y
k
k
e
b
y

S
t
r
a
n
d
v
e
j
S
k
e
b
j
e
r
g
v
e
j

/

S
o
l
s
k
r
æ
n
t
e
n
K
a
s
t
a
n
i
e
v
e
j

/

B
y
g
a
d
e
n
T
u
l
l
e
b
ø
l
l
e

K
r
o
S
k
o
l
e
v
e
j
F
r
e
l
l
e
s
v
i
g
v
e
j
S
n
a
g
e
s
t
r
æ
d
e
K
l
a
v
s
e
b
ø
l
l
e
v
e
j
K
a
s
s
e
b
ø
l
l
e
v
e
j
R
i
f
b
j
e
r
g
v
e
j

/

K
u
l
e
p
i
l
e
v
e
j
P
e
l
ø
k
k
e
v
e
j

/

S
t
r
a
n
d
h
u
s
e
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

F
æ
r
g
e
h
a
v
n
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

B
u
s
t
e
r
m
i
n
a
l

a
n
k
.
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

B
u
s
t
e
r
m
i
n
a
l

a
f
g
.
R
u
d
k
ø
b
i
n
g

R
å
d
h
u
s
S
p
o
d
s
b
j
e
r
g
v
e
j

/

S
o
m
m
e
r
l
y
s
t
Ø
r
s
t
e
d
s
k
o
l
e
n
Hverdag

12.05 12.06 12.11 12.14 12.15 12.17 12.18 12.19 12.22 12.24 12.27 12.32 12.34 12.37 12.39 12.40 12.42 12.44 12.45
13.30 13.31 13.36 13.39 13.40 13.42 13.43 13.44 13.47 13.49 13.52 13.57 13.59 14.02 14.04 14.07 14.08 14.10 14.12 14.13
14.15 14.16 14.21 14.24 14.25 14.27 14.28 14.29 14.32 14.34 14.37 14.42 14.44 14.47 14.49 14.50 14.52 14.54 14.55
15.10 15.11 15.16 15.19 15.20 15.22 15.23 15.24 15.27 15.29 15.32 15.37 15.39 15.42 15.44 15.45 15.47 15.49 15.50
16.10 16.11 16.16 16.19 16.20 16.22 16.23 16.24 16.27 16.29 16.32 16.37 16.39 16.42 16.44
591
BEMÆRK:
Uden for byzoneskilte stopper bussen, hvor færdselsloven tillader det,
hvis der gives tydeligt tegn til, at man ønsker at komme med.
Er du mindre end 250 m fra et fysisk stoppested, skal dette benyttes.
Køreplanen er trykt på CyclusOffset
Trykt af PROffset ApS
Tegning: Zacharias Santino Caira, 3. kl. - Nordskolen
FynBus tager forbehold for trykfejl og ændringer i køreplanerne.
De opdaterede køreplaner kan ses på www.FynBus.dk
Følg FynBus på Facebook:
facebook.com/minFynBus
Billetter og kort
Du fnder nyttig information om vores produkter og priser på www.FynBus.dk.
Du kan også få hjælp og vejledning i vores kundecentre i Odense og Svendborg.
Praktiske oplysninger
Tiderne i køreplanen er tidligste afgangstider fra stoppestederne.
Ì myldretiden kan der forekomme forsinkelser.
Har du brug for oplysning om aktuelle omkørsler, forsinkelser og driftsforstyr-
relser, fnder du dem på www.FynBus.dk. Du er også velkommen til at kontakte
køreplanoplysningen på tlf. 6311 2233.
Ansvar i forhold til driftsforstyrrelser ÷ se FynBus´ rejseregler på www.FynBus.dk.
Hvis FynBus er skyld i, at bussen ikke kommer inden for 20 min., hvis den kører
for tidligt eller kører forbi dig, kan FynBus´ Rejsetidsgaranti træde i kraft.
Læs mere på www.rejsetidsgaranti.dk.
Køreplanoplysning: tlf. 6311 2233
Kundeservice: tlf. 6311 2200
Hittegods – Bergholdt: tlf. 6311 3131
Ved hittegods skal du huske at angive rutenummer, retning og tidspunkt
www.FynBus.dk
www.rejseplanen.dk
(skoledag - se i kalenderen, hvilke dage der køres)
(skoledag - se i kalenderen, hvilke dage der køres)
BEMÆRK: Kører kun på skoledage. Se i kalenderen, hvilke dage der køres.

BEMÆRK: Kører kun på skoledage. Se i kalenderen, hvilke dage der køres.