P. 1
tayumanavar_2

tayumanavar_2

|Views: 46|Likes:
Publicado porNivarthisadhu
The Great Tamil Philosophical Poet Thayumanavar Songs.
The Great Tamil Philosophical Poet Thayumanavar Songs.

More info:

Published by: Nivarthisadhu on Aug 18, 2010
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

Sections

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

18. ெபானைன மாதைர
ெபானைன மாதைரப பமைய நாடேடன
எனைன நாடய எனனயர நாதேன
உனைன நாடவன உனனரள தெவள
தனைன நாடவன தனனந தனயேன. 1.

தனன ெதனறைர சாறற வனெவலாம
நனன ெதனறைன நனனடத ேததநேதன
இனனம எனைன யடரறக கடடனால
பனைன யயகலன ேபைதயன ஆவேய. 2.

ஆவ ேயயைன யானற வாயநனற
ேசவ ேயனகளச சநைத தைறெகாேடன
பாவ ேயனளப பானைமையக கணடந
கவ யாெளைன யாடெகாணட ேகாலேம. 3.

ேகால மனறக கணமனற நனனரள
சல மனறச சறயன பைழபபேனா
ஆல மணடம அமரதர வாயவநத
கால ெமநைத கதநைல காணபேத. 4.

காணங கணணற கலநதகண ேணயைனச
ேசணம பாரந தரபவர காணபேரா
ஆணம ெபணணம அதெவனம பானைமயம
பணங ேகாலம ெபாரநதயள நறகேவ. 5.

நறகம நனனைல நறகபெபற றாரஅரள
www.shaivam.org 1
வரகக மனற மனதரன ேறஐயா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தரகக ணககடற ேசாஙகனன பாவேயற
ெகறக ணஙகண ெடனெபயர ெசாலவேத. 6.

ெசாலைல யனனத தடதத தலால அரள
எலைல யனன எைனயஙக ைவததேலன
வலைல ந எனைன வாெவன றடாவடன
கலைல யாமக கரம நடகைகேய. 7.

ைகயம ெமயயங கரததக கைசயேவ
ஐய தநததற ைகயம இனயணேடா
ெபாயய ேனனசநைதப ெபாயெகடப பரண
ெமயய தாமஇனபம எனற வைளவேத. 8.

எனறம உனைன இதய ெவளககேள
தனற ைவததன ேனஅரட ேசாதந
நனற தனைம நைலகெகனைன ேநரைமயாம
நனற ததற ைவதத நடவேத. 9.

ைவதத ேதகம வரநத வரநதடம
பதத னானரள ெபறறந தடமேலன
சதத ேமான சவசனம யானநதம
ைவதத ஐய அரடெசமெபாற ேசாதேய. 10.

ெசமெபான ேமனச ெசழஞசட ேரமழ
வமப ேனனைன வாழதத மதயனற
இமபர வாழவனக கசைசைவத ேதனமனம
நமப வாெவனன நாெனனெகால ெசயவேத. 11.

ெசயயஞ ெசயைகயஞ சநதககஞ சநைதயம
ஐய நனனெதன ெறணணம அறவனற
www.shaivam.org 2
ெவயய காம ெவகள மயககமாம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ெபாயய ேலசழன ேறெனனன பனைமேய. 12.

பனப லாலநரம ெபனபைடப ெபாயயடல
அனபர யாரககம அரவரப பலலேவா
எனெபா லாமண ேயஇைற ேயஇததால
தனப மனறச சகெமானறம இலைலேய. 13.

இலைல உணெடன ெறவரபகக மாயனஞ
ெசாலல ேவாஅற யாத ெதாழமபனயான
ெசலல ேவெறார தககற ேயனஎலாம
வலல நஎைன வாழவகக ேவணடேம. 14.

ேவணடஞ சரரள ெமயயனபரக ேகயனப
பணட நாெனன பலமஅற யாதேதா
ஆணட நஉன அடயவன நாெனனற
தணட ேவனனறத ெதாணடெனன ெசாலவேத. 15.

எனகக ேளஉய ெரனனஇரநதந
மனகக ேலசதைத மாறறல வழககனேறா
கனதத சரரட காடச யலாெலானைற
நைனகக ேவாஅற யாெதனறன ெநஞசேம. 16.

ெநஞச கநதைன ேநசதத மாரககணடரக
கஞச ெலனற அரளறந ேதஐயா
தஞச ெமனறன சரணைடந ேதனஎஙகஞ
ெசஞேச ேவநனற சறசக வாரேய. 17.

வார ஏழம மைலயம பறவநதான
சர தானநன சனமயத ேதஎனறால
ஆர ேலயள தாவத தரளைத
www.shaivam.org 3
ஓர ேலனஎைன ஆணட ஒரவேன. 18.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ஒரவ ெரனனளத தளளங கறபபறந
தரளவ ேராஎைன ஆளைட அணணேல
மரள ேனனபடட வாைத வரககேனா
ெபரக நாளனப ேபச வதயனேற. 19.

இனற னககன பைழததலன நாெனனேற
அனற ெதாடெடைன ஆளர ேசஎனற
நனற ரறறய நலைனக ைகவடடால
மனறம எபபட நனனரள வாழததேம. 20.

வாழதத நனனரள வாரமைவத தாலனறப
பாழதத சநைதப பதகனம உயவேனா
சழதத நனற ெதாழமபைர யானநதத
தாழதத மககண அரடெசமெபாற ேசாதேய. 21.

ேசாத ேயசட ேரசக ேமதைண
நத ேயநச ேமநைற ேவநைல
ஆத ேயஉைன யானைடந ேதனஅகம
வாத யாதரள வாயஅரள வாைனேய. 22.

வாைனபேபால வைளநதெகாண டானநதத
ேதைனத தநெதைனச ேசரநத கலநதெமயஞ
ஞானத ெதயவதைத நாடவன நாெனனம
ஈனப பாழெகட எனறம இரபபவேன. 23.

இரமைபக காநதம இழககனற வாெறைனத
தரமபப பாரககெவாட டாமல தரவடக
கரமைபத தநதகண ணரகம பைலெயலாம
அரமபச ெசயெயன தனைனெயாப பாமேன. 24.
www.shaivam.org 4

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அனைன யபபெனன ஆவத தைணெயனந
தனைன ெயாபபறற சறகர எனபெதன
எனைனப பரண இனப ெவளககேள
தனன ைவதத சடெரனத தககேத. 25.

தகக ேகளவயற சாரநதநற பமயன
மகக தாக வளஙகம மதெலானேற
எகக ணநெதாழ யாைவயம பததககாயத
ெதாகக நனறெமான றாயநைற வானேத. 26.

ஆன மான சமயஙகள ஆறககந
தான மாயநனற தனமயங காடடய
ஞான பரண நாதைன நாடேய
தன ேனனஇனபந ேதககத தைளபபேன. 27.

ேதகக இனபந தைளககத தைளககேவ
ஆகக மாெயனக கானநத மாகேய
ேபாகக ேனாட வரவறற பரணந
தாகக நனறவா தனமய மாமேத. 28.

அதெவன றனனம அதவம அறநனற
மதய ஞானகள ேமானப ெபாரளத
ஏதெவன ெறணண இைறஞசவன ஏைழேயன
மதயள நனறனப வார வழஙகேம. 29.

வாரக ெகாணெடைன வாயமடத தனபமாயப
பாரற கணடைவ யாவம பரகைன
ஓரற கணடடம ஊமன கனெவன
யாரக கஞெசால வாயைல ஐயேன. 30.

www.shaivam.org 5
ஐய மறற அதவர ணரகெகலாங
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ைகயல ஆமல கககன யாகய
ெமயய ேனஇநத ேமதன மதழல
ெபாயய ேனறகப பகலடம எஙஙேன. 31.

எஙங ேனஉயய யாெனன ெதனபதற
றஙங ேனயன அரளமய மாகேலன
தஙகள பாத தகழப பணயண
கஙைக வாரசைடக கணணத ெலநைதேய. 32.

கணணற காணபதன காடசைக யாறெறாழல
பணணல பைச பகரவத மநதரம
மணெணா ைடநதம வழஙகயர யாவேம
அணண ேலநன அரளவட வாகேம. 33.

வடெவ லாநன வடெவன வாழததடாக
கடய ேனனமன காரணங காணபேனா
ெநடய வாெனன எஙகம நைறநெதாளர
அடக ேளஅர ேசஅரள அததேன. 34.

அதத ேனயகண டானநத ேனஅரட
சதத ேனெயன உனைனத ெதாடரநதேலன
மதத ேனனெபற மாமலம மாயவான
கதத ேனகலவ யாதத கறகேவ. 35.

கறறம எனபலன கறறட நனமைற
ெசாறற ெசாறகள சகாரமப ேமாெநற
நறறல ேவணடம நரவகற பசசகம
ெபறற ேபரெபறற ேபசாப ெபரைமேய. 36.

ெபரைமக ேகயற மாநத பதறறய
www.shaivam.org 6
கரமக ைகய கதயமண டாஙெகாேலா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அரைமச சரனபரக கனைனெயாப பாகேவ
வரமப ேபெராள ேயயனம னாநதேம. 37.

உனம னககள ஒளரபரஞ ேசாதயாஞ
சனம யபெபார ேளபழஞ ெசலவேம
பனம லததப பழவனன பாவேயன
கனம னதைதக கைரககக கடவேத. 38.

கைரய லனபக கடலம ேதஇத
வைரயல நானைன வநத கலநதேலன
உைரய லாஇனபம உளளவர ேபாலஇத
தைரய ேலநடத ேதெனனன தனைமேய. 39.

ைமய லாமவழ மாதரகள ேதாதகப
ெபாயய லாழம பைலயனப பைரகாண
ைகயல ஆமல கககன ேபானறஎன
ஐய ேனஎைன ஆளைட அணணேல. 40.

அணண ேலஉன னடயவர ேபாலரட
கணண னாலைனக காணவம வாெவனப
பணண னாெலன பசததவம ேபாயஉயம
வணண மாக மேனாலயம வாயககேம. 41.

வாயககங ைகககம ெமளனம ெமளனெமன
ேறயககஞ ெசாறெகாண டராபபக லறறடா
நாயககம இனபமண ேடாநல லடயைரத
ேதாயககம ஆனநதத தெவள ெவளளேம. 42.

தய தான தரய அறெவனந
தாயமந இனபத தநைதயம நஎனறால
www.shaivam.org 7
ேசய தாமஇநதச சவத தரளனேறா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஆயம ேபெராள யான அகணடேம. 43.

அகணட ெமனன அரமைற யாகமம
பகனற நனதனைம ேபாதத தடஙகேமா
ெசகஙக ெளஙகந தரநதநன ேமானதைத
உகநத ேபரைன ஒனறவர ஐயேன. 44.

ஐய ேனஉைன யனற ெயாரெதயவங
ைகய னாலெதாழ வஙகர ேதனகணடாய
ெபாயய னாகலம ெபாயயைர ேயனசதத
ெமயய னாமஉனக ேகெவள யாகேம. 45.

ெவளயல நனற ெவளயாய வளஙகய
ஒளயல நனற ஒளயாமஉன தனைனநான
ெதளவ தநதகல லாலடத ேதஎனற
களெபா ரநதவன ேறகறற கலவேய. 46.

கலைல யறற கரததனர காரநறதத
தலைல ெயாதத கழலனர ஆைசயால
எலைல யறற மயலெகாள ேவாஎழல
தலைல யலதக ழநதரப பாெதேன. 47.

தரவ ரளெதயவச ெசலவ மைலமகள
உரவ ரககனற ேமன ெயாரபரங
கரைவ மககெணங ேகாைவப பணெநஞேச
கரவ ரககனற கனமமஇங கலைலேய. 48.

கனம ேமத கடநர ேகதேமல
ெசனம ேமெதைனத தணடக கடவேதா
எனம ேனாரதம எயதம படககரள
www.shaivam.org 8
நனைம கரமககண நாதன இரககேவ. 49.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


நாத கதனஎன நாதனமக கடபரான
ேவத ேவதயன ெவளவைட யரதெமயப
ேபாத மாயநனற பணணயன பநதரப
பாத ேமகத மறறைல பாழெநஞேச. 50.

மறற னகக மயககெமன வனெனஞேச
கறைற வாரசைடக கணணத ேலானஅரள
ெபறற ேபரவ ேரெபர ேயாரஎலாம
மறற ேமாரநதவர மதைர யரததேம. 51.

உைரய றநதளத தளள வகாரமாந
தைரக டநதவர ேதடமக கடபரான
பைரநைறநத பரபெபஙஙன அஙஙேன
கைரக டநதனப மாகக கலபபேன. 52.

கலநத மதத கரதனங ேகடபனம
நலஙக ளாதயம நனெறைமப ேபாலேவ
அலநத ேபாயனம எனனம அரமைற
மலரநத வாயமககண மாணககச ேசாதேய. 53.

ேசாத யாெதைனத ெதாணடரட கடடேய
ேபாத யாதெவல லாெமளப ேபாதகக
ஆத காலதத லனனடக காநதவம
ஏத நானமயன ேறனமககண எநைதேய. 54.

எநத நாைளககம ஈனறரள தாெயன
வநத சரரள வாழகஎன றனனேவன
சநைத ேநாககந ெதரநத கறபெபலாந
தநத காககந தயாமககண ஆதேய. 55.
www.shaivam.org 9

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

கணண கனறஇக காசனயெடஙகம
ெபணெணா டாணமத லாெமன பறவைய
எணண ேவாஅர ேதைழ கதெபறம
வணண மககண மணவநத காககேம. 56.

காகக நனனரட காடசயல லாெலார
ேபாகக மலைலெயன பநதக கேலசதைத
நகக யாளைக நனபரம அனபனர
ஆகக ேமமககண ஆனநத மரததேய. 57.

ஆனந தஙகத எனனெவன னானநத
ேமானஞ ெசானன மைறெபற மககணஎங
ேகானங கநத கறபபத னாலெவறந
தனன ெசயைக தரவரட ெசயைகேய. 58.

ைகய னாலெதாழ ேதததக கசநதளம
ெமயய னாலைனக காண வரமபேனன
ஐய ேனஅர ேசஅர ேளயரள
ைதய ேலாரபறம வாழசக நாதேன. 59.

சகததன வாழைவச சதெமன எணணேய
மகதத தைம வைளய வைளககனேறன
அகதத ளாரம தாைமய நனமததச
சகததல நான வநத ேதாயவெதக காலேமா. 60.

கால மனறங கடநெதாள ராநனற
சல ேமநன தரவர ளாலநதர
சால மாமச சகெமன எணணநன
ேகால நாடத ெலனற ெகாடயேன. 61.

www.shaivam.org 10
ெகாடய ெவவவைனக கறைதத தரநதடம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அடக ளாமெபார ேளரனக கனபனறப
படய ேலைழைம பறறகன ேறனெவறம
மடய ேனனகத ேமவம வதயனேற. 62.

வதைய யமவதத ெதனைன வதததடட
மதைய யமவதத தமமத மாையயல
பதய ைவதத பசபத நனனரள
கதைய எபபடக கணட களபபேத. 63.

கணட கணணககக காடடங கதெரனப
பணடம இனறெமன பாலநன றணரததடம
அணட ேனயனக ேகாரபத னாயரந
ெதணடன எனெபாயமைம தரததடல ேவணடேம. 64.

ேவணடம யாவம இறநத ெவளயைடத
தணட வாரறற ேசாதப பரானநனபால
பணட அனபரதம ெபாறபண வாயககேமல
ஈணட சனமம எடபபன அனநதேம. 65.

எடதத ேதகம இறககம ேனஎைனக
ெகாடதத நனைனயங கடவங காணபேனா
அடதத ேபரற வாயற யாைமையக
ெகடதத இனபக களரமணக கனறேம. 66.

கனற டாத ெகாழஞசட ேரமண
மனற ளாடய மாணகக ேமயைன
அனற யாரதைண யாரற வாரகத
எனற நெயனக கனனரள ெசயவேத. 67.

அரெள லாநதரண ேடாரவட வாகய
www.shaivam.org 11
ெபாரெள லாமவலல ெபாறெபாத நாதஎன
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

மரெள லாஙெகடத ேதயளம மனனலால
இரெள லாமஇரந ெதஙெகாளத தடடேத. 68.

எஙக ெமனைன இகலற வாடடேய
பஙகஞ ெசயத பழவைன பறறறறால
அஙக ணாவன னடயைண யனறேய
தஙக ேவறட மணேடா சகததேல. 69.

உணட வரககனற உடபச ஓயேமா
கணட வரககனறக காதல அடஙகேமா
ெதாணட ரகெகள யாெனனற ேதானறவான
வணத மழககைச வாக மதககேவ. 70.

மதயங கஙைகயங ெகானைறயம மததமம
ெபாதயஞ ெசனனப பனதரன ெபானனடக
கதைய வடடநதக காமததல ஆனநதஎன
வதைய எணண வழதய லாதனேற. 71.

அனெற னசெசால ஆேமன அறபதம
நனெற னசெசால நணணய நனைமைய
ஒனேற னசெசான ஒணெபார ேளெயாள
இனெற னககரள வாயஇர ேளகேவ. 72.

இரவ ேரபகழந ேதததற கனயராம
ஒரவ ேரதைண எனறண ராயெநஞேச
வரவ ேரெகாடங காலரகள வநெததர
ெபாரவ ேரயவரக ெகனெகால பகலவேத. 73.

பகழங கலவயம ேபாதமம ெபாயயலா
அகமம வாயைமயம அனபம அளததேவ
www.shaivam.org 12
சகவ லாசத தைணபெபாரள ேதாறறமாங
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ககன ேமனையக கணடன கணகேள. 74.

கணணள நனற ஒளையக கரததைன
வணணள நனற வளஙகய ெமயயைன
எணண எணண இரவம பகலேம
நணண கனறவர நானெதாழந ெதயவேம. 75.

ெதயவம ேவறள ெதனபவர சநதைன
ைநவ ெரனபதம நறபர தறபர
ைசவ சறசவ ேனயைனச சாரநதவர
உயவ ெரனபதம யானணரந ேதனறேற. 76.

உறற ேவைளக கறதைண யாயநதச
சறற ேமாநைமக காககஞெசா லாயெநஞேச
கறைற வாரசைடக கணணதல பாதேம
பறற தாயற பரசகம பறறேம. 77.

பறற லாமெபார ேளபரம பறறனால
உறற மாதவரக கணைமைய நலகேம
மறறம ேவறள மாரககெம லாெமடத
ெதறற வாயமன ேமகத எயதேவ. 78.

19. ஆரணம

ஆரண மாரககத தாகம வாச
அறபத மாயநடந தரளங
காரண மணரததங ைகயமநன ெமயயங
கணகளமன றைடயஎன கணேண
பரண அறவற கணடலம அதனாற
ேபாறறஇப பநதேயா டரநத
www.shaivam.org 13
தாரண யளள மடடேம வணஙகத
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தமயேனன ேவணடடத தகேம. 1.

இடெமார மடவாள உலகனைனக கநதட
ெடவவல கதைதய மனறந
தடமறம அகல மடஙகநா ளமைம
தனைனய ெமாழததவண ெணனேவ
படரற ேசாதக கரைணயங கடேல
பாயரட படகரற கடககக
கடவேனா நைனபபம மறபெபனந தைரையக
கவரநெதைன வளரபபதன கடேன. 2.

வளமெபற ஞான வாரவாய மடதத
மணைணயம வணைணயந ெதரயா
தளமெபறந தரமெபாத தாவேயா டாகைக
ஆனநத மாகேவ யலநேதன
களமெபற வஞச ெநஞசனர காணாக
காடசேய சாடசேய அறஞர
உளமெபறந தைணேய ெபாதவனல நடககம
உணைமேய உளளவா றதேவ. 3.

உளளேம நஙகா எனைனவா வாெவன
றலபபலா ஆனநத மான
ெவளளேம ெபாழயங கரைணவான மகேல
ெவபபலாத தணணரள வளகேக
களளேம தரககந தெவளப பரபேப
கரெவனக கடநதபாழ மாயப
பளளேம வழா ெதைனககைர ேயறறப
பாலபப தனனரட பரேம. 4.

பரமபர மாகப பககவம பழதத
www.shaivam.org 14
பழவட யாரககரள பழததச
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

சரநதன தரஙகந தானகற பகேம
ேசாதேய ெதாணடேனன நனைன
இரநதெநஞ சைடநத கணதயல ெபறாம
லரநததம எனகணல இரடைடக
கரநதநன கணணால தயலெபறல ேவணடக
கரதேனன கரததத தாேன. 5.

கரததனட கரததாய இரநதந உணரததங
காரணங கணடசம மாதான
வரததமற றரநத சகமெபறா வணணம
வரநதேனன மதயனைம தரபபார
ஒரததரார உளபபா டணரபவர யாவர
உலகவர பனெனற எனககப
ெபாரததேமா ெசாலலாய ெமளனசற கரேவ
ேபாறறநன ெபானனடப ேபாேத. 6.

அடெயனம அதவம அரெளனம அதவம
அறநதடன நரககண நைறவம
மடெயனம அதவம ெபாரெளனம அதவம
ெமாழநதடற சகமன மாையக
கடெகட ேவணடற பணயற நறறல
கணெமனப பனனைக காடடப
படமைச ெமளன யாகந யாளப
பாககயம எனெசயேதன பரேன. 7.

எனெசய லனற யாவநன ெசயெலன
ெறணணேவன ஒவெவார காலம
பனெசயல மாைய மயககனஎன ெசயலாப
ெபாரநதேவ ன ெதார காலம
பனெசயல யாத நைனவனறக கடபேபன
www.shaivam.org 15
பததேனன நனனைல ெபறநன
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தனெசய லாக மடததடல ேவணடஞ
சசசதா னநதசற கரேவ. 8.

கரவர வாக ெமளனயாய ெமளனக
ெகாளைகைய உணரததைன அதனால
கரவர வாவ ெதனககைல இநதக
காயேமா ெபாயெயனக கணட
தரவர வாளர அநபவ நைலயஞ
ேசரேமா ஆவேலா ெமதத
அரவர வாக அலலவாயச சமயம
அளவடா ஆனநத வடேவ. 9.

வடவலா வடவாய மனநைன வணகா
மாரககமாய நககரஞ சகமாய
மடவலா வடடன வாழகைகேவண டனரககன
ேமானமல லாலவழ யணேடா
படயர ளகலச சனமயம பதத
பசஙெகாமைப யடககேயார கலலால
அடயேல யரநத ஆனநத அரேச
அனபைரப பரகமஆ ரமேத. 10.

20. ெசாலலறகஅரய

ெசாலலற கரய பரமெபாரேள
சகவா ரதேய சடரகெகாழநேத
ெவலலற கரய மயலெலைன
வடெடங ெகாளததாய ஆெகடேடன
கலலற பசய நாரரததக
கடகற ெபரய கடலைடககம
அலலற கரய அநதகனாரக
www.shaivam.org 16
காளாக கைனேயா அறேயேன. 1.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


அறவற கறவ தாரகெமன
றறநேத, அறேவா டறயாைம
ெநறயற பகதா ேதாரபடததாய
நனற நைலயந ெதரயாத
கறயற றகணடா ததமயக
ேகாத லமேத நைனககறகப
பரவற றறகக ேவணடாேவா
ேபேயற கனந ேபசாேய. 2.

ேபசா அநப தைய அடேயன
ெபறறப பைழககப ேபரரளால
ேதேசா மயநதந தனெயாரகாற
சததத தரளந தரபபாேயா
பாசா டவையக கடநதஅனபர
பறறம அகணடப பரபபான
ஈசா ெபாதவல நடமாடம
இைறவா கைறயா இனனமேத. 3.

இனபக கடலல பகநதடவான
இரவம பகலந ேதாறறாமல
அனபற கைரநத கைரநதரக
அணணா அரேச எனககவப
பனபற றழஞேச ெயனவழநர
ெபரககப ெபரககப பததாகத
தனபக கடலவட டகலேவேனா
ெசாரபா னநதச சடரகெகாழநேத. 4.

ெகாழநத தகழெவண பைறசசடலக
ேகாேவ மனறற கததாடற
www.shaivam.org 17
ெகழநத சடேர இமயவைர
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எனதாய கணணக கனயாேன
ெதாழமெதய வமமந கரவமந
தைணந தநைத தாயமந
அழநதம பவமந நனைமயமந
ஆவ யாகைக நதாேன. 5.

தாேன யகணடா காரமயந
தனன ெலழநத ெபாதநடஞெசய
வாேன மாயப பறபபறபபான
வநதன அடகேக கரஙகபபத
ேதேன எனைனப பரகவலல
ெதளளா ரமேத சவேலாகக
ேகாேன எனஞெசால நனதெசவ
ெகாளளா ெதனேனா கறாேய. 6.

கறாநனற இடரககவைலக
கடமபக கததள தைளநததட
மாறா நனற பாவையந
வாெவன றைழததால ஆகாேதா
நறார ேமன மககணைட
நமலா அடயார நைனவனைட
ஆறாயப ெபரகம ெபரஙகரைண
அரேச எனைன ஆளவாேன. 7.

வாேன மதலாம ெபரமபதம
வகததப பரநத மாறறவலல
ேகாேன எனைனப பரககமெநற
கறததா யைலேய ெகாடேயைனத
தாேன பைடததங ெகனனபலன
தனைனப பைடததா யனகரதைத
www.shaivam.org 18
நாேன ெதனறங கறேயேன
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

நமப ேனனகண டரளவாேய. 8.

கணடார கணட காடசயமந
காணார காணாக களவனமந
பணடா ரயரந யாகைகயந
பலவாஞ சமயப பகதயமந
எணேதாள மககட ெசமேமன
எநதாய நனகேக எவவாற
ெதாணடாயப பணவா ரவரபணந
சடடக ெகாளவ ெதவவாேற. 9.

சடட எனெதன றடஞசைமையச
சமதத எைனயஞ சைமயாளாக
கடடப படதத வைனவழேய
கததாட டைனேய நனதரளால
வடைடக கரதம அபேபாத
ெவளயாம உலக வயபபைனததம
ஏடடக கடஙகாச ெசாபபனமேபால
எநதாய இரநத ெதனெசாலேவன. 10.

21. வமபேனன

வமபேனன களளங கணட மனனரள ெவளள ராய
உமபரபால ஏவல ெசயெயன றணரததைன ஓேகா வாேனார
தமபரா ேனந ெசயத தயவககங ைகமமா றணேடா
எமபரான உயநேதன உயநேதன இனெயானறங கைறவேலேன. 1.

கைறவலா நைறவாய ஞானக ேகாதலா னநத ெவளளத
தைறயேல படநத மழகத தைளநதநான ேதானறா வாறள
உைறயேல யணரதத ேமான ெவாணசடர ைவவாள தநத
www.shaivam.org 19
இைறவேன யைனபப ரநதங கரககேலன இரகக ேலேன. 2.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


இரநல மாத நாதம ஈறதாம இைவக டநத
ெபரநல மாய தய ேபெராளப பழமபாய நனறங
கரதரம அகணடா னநதக கடவளநன காடச காண
வரகெவன றைழததா லனற வாழவணேடா வஞச ேனறேக. 3.

வஞசைன அழககா றாத ைவததடம பாணட மான
ெநஞசைன வலதன ேமனேமல ெநககெநக கரகப பணண
அஞசல ெசயயங ைகயம அரவநர வழய மாகத
தஞசெமன றரஙகக காககத தறபரா பரம னகேக. 4.

உனககநா னடதெதாண டாக உனனடக கனப ெசயய
எனககந ேதாறற அஞேசல எனனநா ெளநத நாேளா
மனககேல சஙகள தரநத மாதவரக கரணடற ேறாஙகந
தனககேந ரலலா ஒனேற சசசதா னநத வாழேவ. 5.

வாழெவன வயஙக எனைன வசஞெசயத மரடடம பாழதத
ஊழவைனப பகத ெகடடங கனைனயங கடட ேவேனா
தாழெவனஞ சமய நஙகத தைமயணரந ேதாரகட ெகலலாஞ
சழெவளப ெபாரேள மககட ேசாதேய அமர ேரேற. 6.

ஏறவாம பரயா ஆைட இரஙகைல உரயா எனறம
நாறநற சாநத நற நஞசேம அமதாக ெகாணட
கறரங கணதேதாய உனறன கைரகழல கறக னலலால
ஆறேமா தாப ேசாபம அகலேமா அலலல தாேன. 7.

தானமம தவமம ேயாகத தனைமயம உணரா எனபால
ஞானமம ெதவடடா இனப நனைமயம நலக வாேயா
பானலங கவரநத தஞெசாற பசசளங களைள காண
வானவர இைறஞச மனறள வயஙகய நடதத னாேன. 8.
www.shaivam.org 20

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

நடததஇவ வலைக ெயலலாம நாதந நைறநத தனைம
தடததட னறநதா னநதத ெதளளம தரநத டாேத
வடததர ளைனய காம ேவடைகய லழநத மாையச
சடததைன ெமயெயன ெறணணத தளரேவா தனய ேனேன. 9.

தனவளர ெபாரேள மாறாத தணணரங கரைண பதத
இனயகற பகேம மககண எநைதேய நனககன பனற
நனெபரங கடலங காடட நயனேவற கரய கநதல
வனைதயர மயகக லாழநத வரநதேவா வமபேனேன. 10.

22. சவனெசயல

சவனெசய லாேல யாதம வரெமனத ெதேறன நாளம
அவநதர நைனைவ ெயலலாம அகறறேலன ஆைச ெவளளங
கவரநதெகாண டழபப அநதக கடடேல அகபபட ைடேயா
பவநதைன ஈடட ஈடடப பைதககனேறன பாவ ேயேன. 1.

பாவேயன இனெயன ெசயேகன பரமேன பணநதன பாதஞ
ேசவேயன வழநர மலகச சவசவ எனற ேதமப
ஆவேய நைறய வநத அமதேம எனேனன அநேதா
சாவேபாஞ சமயத தாழநத சகததைடத தவககன ேறேன. 2.

இைடநதைடந ேதஙக ெமயபள கபப
எழநெதழந ைதயநன சரணம
அைடநதனன இனந ைகவேடல உனகேக
அபயெமன றஞசல ெசயதள
உைடநதைடந ெதழத சததரப பாைவ
ெயாததநான அைசவற நறபத
ெதாடரநதந எைனஆட ெகாளளநா ெளனேறா
ேசாதேய ஆதநா யகேன. 3.
www.shaivam.org 21

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஆதயாய நடவாய அநதமாயப பநதம
யாவமற றகமபறம நைறநத
ேசாதயாயச சகமா யரநதஎம ெபரமான
ெதாணடேனன சகததேல இரககப
ேபாதயா வணணங ைகவடல மைறேயா
பனைமேயன எனெசயேகன மனேமா
வாதயா நனற தனறயம பலனேசர
வாயேலா தயனங ெகாடேத. 4.

வாயேலா ைரநதற பலெனனம ேவடர
வநெதைன யரததெவங காமத
தயேல ெவதபப உயெராடந தனனச
சநைதைநந தரகெமயம மறநத
தாயலாச ேசயேபால அைலநதைலப படேடன
தாயனங கரைணயா மனறள
நாயக மாக ெயாளவட மணேய
நாதேன ஞானவா ரதேய. 5.

ஞானேம வடவாயத ேதடவார ேதடம
நாடடேம நாடடததள நைறநத
வானேம எனகக வநதவந ேதாஙகம
மாரககேம மரளரதாம அறயா
ேமானேம மதேல மததநல வதேத
மடவலா இனபேம ெசயயந
தானேம தவேம நனைனநான நைனநேதன
தமயேனன தைனமறப பதறேக. 6.

மறமல யலக வாழகைகேய ேவணடம
வநதநன அனபரதம பணயாம
அறமத கைடககன அனறயா னநத
www.shaivam.org 22
அறபத நடைடயன நமததந
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தறவத ேவணடம ெமளனயாய எனககத
தயநல லரளதரன இனனம
பறவயம ேவணடம யாெனன தறககப
ெபறறவர ெபறறடம ேபேற. 7.

ெபறறவர ெபறற ெபரநதவக கனேற
ெபரகய கரைணவா ரதேய
நறறவத தைணேய ஆனநதக கடேல
ஞாதர ஞானேஞ யஙகள
அறறவரக கறாத நடபைடக கலபேப
அேநகமாய நனனடக கனப
கறறதங ேகளவ ேகடடதம நனைனக
கணடடம ெபாரடடனேறா காேண. 8.

அனறநால வரககம ஒளெநற காடடம
அனபைடச ேசாதேய ெசமெபான
மனறளமக கணணங காளகண டமமாய
வயஙகய வானேம எனனள
தனறக ரரைளத தரநதடம மதேய
தனபமம இனபம மாக
நனறவா தைனையக கடநதவர நைனேவ
ேநசேம நனபரம யாேன. 9.

யாெனனல காேணன பரண நைறவல
யாதனம இரநதேப ெராளந
தாெனன நறகஞ சமததற எனைனத
தனனவ னாககவந தகஙகாண
வாெனன வயஙக ெயானறரண ெடனனா
மாரககமா ெநறதநத மாறாத
ேதெனன ரசததள அனபைரக கலநத
www.shaivam.org 23
ெசலவேம சறபர சவேம. 10.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


23. தனைனெயாரவர

தனைன ெயாரவரக கறவரதாயத
தாேன தானாய எஙகநைறந
தனனறகரய பரெவளயாய
உலவா அமதாய ஒளவளககாய
எனனட கலநதாய யானறயா
தரநதாய இைறவா இனேயனம
நனைனப ெபரமா ெறனககரளாம
நைலையக ெகாடகக நைனயாேயா. 1.

நைனய நைனவக ெகடடாத
ெநறெபற றணரநத ெநறயாளர
வைனையக கைரககம பரமஇனப
ெவளளப ெபரகேக நனதரளால
மைனவ பதலவர அனைனபதா
மாட வெடன றடமயககந
தைனயம மறநதங கைனமறவாத
தனைம வரேமா தமேயறேக. 2.

வரமேபாம எனனம இரநைலைம
மனனா ெதாரதன ைமததாகக
கரமேபா ேதேனா மககனேயா
எனன எனனள கலநதநலந
தரமேப ரனபப ெபாரேளநன
தனைன நைனநத ெநககரேகன
இரமேபா கலேலா மரேமாஎன
இதயம யாெதன றறேயேன. 3.

www.shaivam.org 24
அறயந தரேமா நானனைன
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அறவக கறவாய நறைகயனால
பறயந தரேமாந எனைனப
ெபமமா ேனேப ரனபமதாயச
ெசறயம ெபாரளந நனைனயனறச
ெசறயாப ெபாரளநான ெபரமேபறைற
ெநறநன ெறாழக வசாரததால
நனகேகா இலைல எனககாெம. 4.

எனெதன பதமெபாய யாெனனலெபாய
எலலா மறநத இடஙகாடடம
நனெதன பதமெபாய நெயனலெபாய
நறகம நைலகேக ேநசதேதன
மனெதன பதேமா எனவசமாய
வாரா ைதய நனனரேளா
தனெதன பதககம இடஙகாேணன
தமேயன எவவா றயேவேன. 5.

உயயம படககன தரககரைண
ஒனைறக ெகாடததால உைடயாயபாழம
ெபாயயம அவாவம அழககாறம
பைடபட ேடாடம நனெனறயாம
ெமயயம அறவம ெபறமேபறம
வளஙக ெமனககன னடயாரபால
ெசயயம பணயங ைககடஞ
சநைதத தயரந தரநதடேம. 6.

சநைதத தயெரன ெறாரபாவ
சனநத சனநத ேபாரமயஙக
நநைதக கடமாயச சகவாழைவ
நைலெயன றணரநேத நறகனேறன
www.shaivam.org 25
எநதப படயன அரளவாயககம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எனககப படந அரளெசயவாய
பநதத தயரற றவரகெகளய
பரமா னநதப பழமெபாரேள. 7.

ெபாரைளப பைவப பைவயைரப
ெபாரெளன ெறணணம ஒரபாவ
இரைளத தரநதட ெடாளெநறைய
எனனட பதபப ெதனறெகாேலா
ெதரளத ெதரள அனபர ெநஞசந
தததத தரகத ெதவடடாத
அரைளப ெபாழயங கணமகேல
அறவா னநதத தாரமேத. 8.

ஆரா அமரதம வரமபனரகள
அறய வடதைத அமரதாககம
ேபரா னநதச சததெனனம
ெபரேயாய ஆவக கரேயாயேகள
காரார கரக வைலயனைடக
கடடண டரநத கைளகெளலாம
ஊரா ெலாரநாட ைகயணேவற
றணடால எனககங ெகாழநதடேம. 9.

எனகெகன றரநத உடலெபாரளம
யானம நனெவன றநதவணணம
அைனததம இரநதம இலவாகா
அரளாய நலலா தழவழககாய
மனததள பகநத மயஙகவெமன
மதககட களஙகம வநதெதனேனா
தனகெகான றவைம அறநைறநத
தனேய தனனந தனமதேல. 10.
www.shaivam.org 26

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

24. ஆைசெயனம

ஆைசெயனம ெபரஙகாறற டலவமபஞ
ெசனவமமன தைலயங காலம
ேமாசம வரம இதனாேல கறறதஙேகட
டதநதரநத மததக கான
ேநசமமநல வாசமமேபாயப பலனாயற
ெகாடைமபறற நறபர அநேதா
ேதசபழத தரளபழதத பராபரேம
நராைசயனேறல ெதயவமணேடா. 1.

இரபபானங ெகாரவனவன ேவணடவேகட
டரளெசெயன ஏசற ேறதான
பரபபானறன அரளநாட இரபபதேபால
எஙகநைற ெபாரேள ேகளாய
மரபபானைம ெநஞசனனயான ேவணடவேகட
டரஙெகனேவ ெமளனத ேதாடந
தரபபானைம அரளநைறவல இரபபதேவா
பராபரேம சகச நடைட. 2.

சாடைடயற பமபர சாலம ேபாலஎலாம
ஆடடவான இைறெயன அறநத ெநஞசேம
ேதடடெமான றறஅரட ெசயலல நறறேயல
வடடறந தறவறம இரணடம ேமனைமேய. 3.

தனெனஞச நைனபெபாழயா தறவலநான
ஞானெமனந தனைம ேபச
உனெனஞச மகழநெதாரெசால உைரததைனேய
அதைனஉனன உரேகன ஐயா
வனெனஞேசா இரஙகாத மரெநஞேசா
www.shaivam.org 27
இரபபெநஞேசா ைவரமான
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

கனெனஞேசா அலதமணணாங கடடெநஞேசா
எனதெநஞசங கரதற றாேன. 4.

வாழ ேசாபனம வாழநல லனபரகள
சழ வநதரள ேதாறறமஞ ேசாபனம
ஆழ ேபாலஅரள ஐயன மவனததால
ஏைழ ேயனெபறற இனபமஞ ேசாபனம. 5.

ெகாடககன ேறாரகளபால கைறைவயா தயாெனனங கதரககம
வடககன ேறாரகளபால பரகலா தளளனப வடாேத
அடககன ேறாரகளக கரஙகடந தணடமழ அலஙகல
ெதாடககன ேறாரகைளச ேசாதயா ததபரஞ ேசாத. 6.

உலக மாையய ேலஎள ேயனறைன
உழல வடடைன ேயஉைட யாயஅரள
இலக ேபரனப வடடனல எனைனயம
இரதத ைவபபெதக காலஞெசா லாயஎழல
தலக வாளநதற ைபநெதாட கணணைண
ேதகக நாடகஞ ெசயதட யாரகெகலாம
அலக லாவைன தரககத தசஙகடடம
அபபேன அரள ஆனநத ேசாதேய. 7.

மனனைலசசட ெடாழதெயனப பலகாலம
ெநஞேசநான ெமாழநேத ேனநன
தனனைலையக காடடாேத எனைனெயானறாச
சடடாேத சரணநான ேபாநத
அநநைலேய நைலயநத நைலயேல
சததமதத யைனததந ேதானறம
நனனைலய தனறயைல சகெமனேற
சகரமதேலார நாட னாேர. 8.
www.shaivam.org 28

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அததவதம ெபறமேபெறன றறயாமல
யாெனனமேபய அகநைத ேயாட
மததமத யனரேபால மனஙகடபப
இனனம இனனம வரநத ேவேனா
சததபர பரணமாய நனமலமாய
அகணடதமாயச ெசாரபா னநதச
சததகளநங காதவணந தனமயமாய
அரளபழததத தைழதத ஒனேற. 9.

தநைத தாயந எனனயரத தைணயந சஞசல மததரகக
வநத ேதசக வடவந உைனயலால மறெறார தைணகாேணன
அநதம ஆதயம அளபபரஞ ேசாதேய ஆதேய அடயாரதஞ
சநைத ேமவய தாயமா னவெனனஞ சரகரப ெபரமாேன. 10.

காதல ஓைலைய வைரநதேமற
கமைழயங கறவேவள கரநலப
ேபாத ேபானறடங கணணயர
மயககெலப ேபாதேம தளராமல
மாத காதல பஙகைன
யபஙகைன மாடமா ளைகசழஞ
ேசத ேமவய ராமநா
யகனதைனச சநைதெசய மடெநஞேச. 11.

அணடமமாயப பணடமமாய அளவலாத
ஆரயரக ேகாரயராய அமரநதாயானால
கணடவரார ேகடடவரார உனனாலனைனக
காணபதலலால எனனறவாற காணபேபாேமா
வணடளப மணமாரபன பதலவேனாடம
மைனவெயாடங கடயரநத வணஙகபேபாறறம
பணடரக பரததனலநா தாநதெமளன
www.shaivam.org 29
ேபாதாநத நடமபரயம பனதவாழேவ. 12.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ெபாறயற ெசறஐம பலககனையப
பநதக கவராற பகநதழதத
மறகச சழலம மனககரஙக
மாள வாளா இரபேபேனா
அறவக கறவாயப பரணமாய
அகணடா னநத மயமாகப
பறவற றரககம ெபரஙகரைணப
ெபமமா ேனஎம ெபரமாேன. 13.

உைரயணர வறநத தமைம உணரபவர உணரவ னேட
கைரயலா இனப ெவளளங காடடடம மகேல மாறாப
பைரெயனங கரணஞ சழநத பானேவ நனைனப பறறத
தைரயலா நரேபால சததந ெதளவேனா சறய ேனேன. 14.

ேகவல சகல மனறக கெழாட ேமலாய எஙகம
ேமவய அரளன கணணாய ேமவட ேமலாய இனபந
தாவட இனபா ததத தனயைட யரதத ைவதத
ேதெவனம ெமளன ெசமெபாற ேசவட சநைத ெசயவாம. 15.

ேநறறளார இனற மாளா நனறனர அதைனக கணடம
ேபாறறேலன நனைன அநேதா ேபாககேனன வேண காலம
ஆறறேலன அகணடா னநத அணணேல அளவல மாையச
ேசறறேல இனனம வழநத தைளககேவா சறய ேனேன. 16.

ேபாதம எனபேத வளகெகாவவம அவதைதெபாய இரளாந
தத லாவளக ெகடததரள ேதடவஞ சககா
தாத லாலஅற வாயநனற இடததற யாைம
ஏத மலைலெயன ெறமபரான சரதேய இயமபம. 17.

www.shaivam.org 30
சரத ேயசவா கமஙகேள உஙகளாற ெசாலலம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஒரத னபெபாரள அளைவய ெதனனவா யணேடா
ெபாரத ைரககடல நணமணல எணணனம பகலக
கரத எடடடா நைறெபாரள அளைவயார காணபார. 18.

மனைனப ேபானறன அகலெமன றறநதெமயப ெபாரளாம
உனைனப ேபானறநற பரமெபாரள இலைலெயன ேறாரநத
ெபானைனப ேபானறநன ேபாதஙெகாண டனபண ெபாரநதா
எனைனப ேபானறள ஏைழயர ஐயஇங ெகவேர. 19.

தாயந தநைதயம எனககற வாவதஞ சாறறன
ஆயம நயமநன அரளமநன அடயரம எனேறா
ேபய ேனனதர வடயைணத தாமைர படதேதன
நாய ேனஎைன ஆளைட மககணநா யகேன. 20.

காநதமைத எதரகாணற கரநதாத
ெசலலமக காநதத ெதானறா
ேதாயநதவடம எஙேகதான அஙேகதான
சலபபறவம இரகக மாேபால
சாநதபதப பரமெபாரேள பறறெபார
ளரககமததாற சலககஞ சததம
வாயநதெபாரள இலைலெயனற ேபசாைம
நனறநைல வாயகக மனேற. 21.

ெபாறப றஙகரத ேதயக மாயதற ெபாரநதக
கறபன மஙைகய ெரனவழ கதவேபாற கவனச
ெசாறப னததனஞ ேசாரவனற யரநதநான ேசாரநத
நறப தறகநத வைனவநத வாெறனெகால நமலா. 22.

வநத வாறநத வைனவழ யதெவன மதககத
தநத வாறணேடா வளளணர வைலயனறத தமேயன
www.shaivam.org 31
ெநாநத வாறகண டரஙகவம இைலகறற நலால
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எநத வாறனத தறபரா உயகேவன ஏைழ. 23.

ெசாலலாலம ெபாரளாலம அளைவ யாலந
ெதாடரெவாணேணா அரளெநறையத ெதாடரநத நாட
நலலாரகள அைவயகதேத யரகக ைவததாய
நனனரெநஞசந தனனலமம நணக ேவேனா
இலலாள யாயலேகா டயைர யனறட
ெடணணரய ேயாகனககம இவேன எனனக
கலலாலன கழரநத ெசககர ேமனக
கறபகேம பராபரேம ைகைல வாழேவ. 24.

சாககரமா நதலனலந தரயம பததஞ
சததாத வசனாத வாய பததம
நககமலந தககரணம பரட ேனாட
நனறமப பானஐநத நலவங கணடத
தாககயெசாப பனமதனல வாய பததம
அடததனசத தாதவச னாத யாக
ேநாகககர ணமபரடன உடேன கட
நவலவரஇர பதைதநதா நணண ேயாேர. 25.

கழததஇத யநதனறப ராணஞ சததஞ
ெசாலலரய பரடனடன மனற தாகம
வழததயநா பயலதரயம பராண ேனாட
மனனபர டனஙகட வயஙகா நறகம
அழததடம லநதனனல தரயா ததம
அதனைடேய பரடெனானற அமரம ஞானம
பழததடமபக கவரறவர அவதைத ஐநதற
பாஙகெபறக கரவநறகம பரச தாேன. 26.

இடதைதக காததடட சவாெவனப பனபலால இைறசசச
www.shaivam.org 32
சடதைதக காததடட நாயேனன உனனனபர தயஙகம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

மடதைதக காததடட ேசடததால வேசடமாய வாழ
வடதைதக காததடட கணடதேதாய நனனரள ேவணடம. 27.

வாத ைனபபழக கததனான மனமஅநத மனததால
ஓத வநதடம உைரயைரப படெதாழ லளவாம
ஏதம அமமனம யாையஎன றடறகணட எலலாம
ஆத ரஞெசயாப ெபாயயதற ைகயமண டாேமா. 28.

ஐய வாதைனப பழககேம மனநைன வததான
ைவய மதனற பரமபைர யாதனம மரவம
ெமயயல நனெறாளர ெபரயவர சாரபறற வளஙகப
ெபாயய ெதனபைத ெயாரவெமய யணரதலேபாதம. 29.

கலம லானகணங கறயலான கைறவலான ெகாடதாம
பலம லானதனக ெகனனேவார பறறலான ெபாரநதம
இலம லானைமநதர மைனவயல லானஎவன அவனசஞ
சலம லானமதத தரமபர சவெனனத தகேம. 30.

கடதைத மணெணன லைடநதேபா
ேதாவநதக கரமச
சடதைதப ெபாயெயனல இறநதேபா
ேதாெசாலத தரமம
வடதைத நலலமர தாவணட
ெபாறெபாத ெவளகேக
நடதைதக காடடஎவ வயைரயம
நடபபககம நலதேதாய. 31.

நாெனனவம நெயனவம இரதனைம
நாடாமல நடேவ சமமா
தானமரம நைலயதேவ சததயஞசத
www.shaivam.org 33
தயெமனந தமய ேனறக
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ேமானகர வாகயஙைக காடடைனேய
தரமபவநான மைளததத ேதானற
மானதமாரக கமபரநதங கைலநேதேன
பரநேதேன வஞச ேனேன. 32.

தனமயஞ சபாவம சததந தனனரள வடவஞ சாநதம
மனமய மான அணட ெவளயர வான பரதத
எனமயம எனககக காடடா ெதைனயப கரகக வநத
சனமயம அகணடா காரந தடசணா தகக மரததம. 33.

சறற ரமபன சறறற வாளேன ெதளநதால
மறற ரமெபன மலெரனப ேபரற வாகக
கறற ரமபய ேகளவயால மதததடக கதசசர
மறற ரமபய ெமளனயாயப பரததைட மைளபபான. 34.

மயகக சநதைன ெதளெவன இரெநற வகபபான
நயகக ெமானறனபால ஒனறைல ெயனலநல வழகேக
இயகக மறறடம மயககததல ெதளவறல இனதாம
பயகக வலலேதார ெதளவைட யவரகெகயதல பணேபா. 35.

அரளவட ேவழ மரததம
அைவகளேசா பான ெமனேற
சரதெசால லயவாற றாேல
ெதாழநெதயவம எலலாம ஒனேற
மரெளனக கலைல மனபன
வரெநறக கவவ ழககத
ெதரளனமன னைலயாம உனைனச
ேசரநதயான ெதளகன ேறேன. 36.

எததைனப பறபேபா எததைன இறபேபா
www.shaivam.org 34
எளேயேனற கதவைர யைமதத
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அததைன ெயலலாம அறநதந யறைவ
அறவல அறகேலன அநேதா
சததமம வாககந ேதகமம நனேவ
ெசனமமம இனெயனால ஆறறா
ைவததடங ெகனைன நனனடக கடயா
மைறமட யரநதவான ெபாரேள. 37.

வானெபார ளாக எஙகந யரபப
வநெதைனக ெகாடததந யாகா
ேதனெபாரள ேபாலக கடககனேறன மனைன
இரவைன வாதைன யனேறா
தனெபாரளான அமரதேம நனைனச
சநைதயற பாவைன ெசயயம
நானெபார ளாேனன நலலநல அரேச
நானறந தரபபத நாடடம. 38.

நாடடமன றைடய ெசநநற மணேய
நடவற நாயக வளகேக
ேகாடடமல கணதேதாரக ெகளயநரக கணேம
ேகாதலா அமரதேம நனைன
வாடடமல ெநஞசங கணணமாச ேசரதத
வாயமடத தரநதனன ஆஙேக
பாடடாள நறவம உணடயரந ததேபாற
பறறயரந தரபபெதந நாேளா. 39.

எனனைட உயேர எனனளத தறேவ
எனனைட அனெபனம ெநறயாம
கனனலமக கனேதன கணடமர ெதனனக
கலநெதைன ேமவடக கரைண
மனனய உறேவ உனைனநான பரயா
www.shaivam.org 35
வணணெமன மனெமனங கரவ
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தனனத வழயற ெறனனைழக கடபபத
தணணரள வரமத ேவணடம. 40.

25. எனகெகனச ெசயல

எனகெக னசெசயல ேவறைல யாவமங ெகாரநன
தனகெக னததகம உடலெபார ளாவயந தநேதன
மனதத சததள அழகெகலாம மாறறெயம பரானந
நைனதத ெதபபட யபபட அரளதல நதம. 1.

உளவ றநெதலாம நனெசய லாெமன வணரநேதாரக
களவ லானநதம அளததைன அறவலாப பனைமக
களவ நாயேனற கவவணம அைமததைன கரததத
தளரந தனைமயங காெராட பகலேவன தகேகாய. 2.

எனைனத தானஇனன வணணெமன றறகலா ஏைழ
தனைனத தானஅறந தடஅரள பரதேயல தகேகாய
பனைனத தானனறன அரளெபறற மாதவப ெபரேயார
நனைனத தானநக ராரஎன வாழததவர ெநறயால. 3.

ஏத மனறததன அடயைணக கனபதான ஈடடங
காத லனடரககக கதநைல ஈெதனக காடடம
ேபாத நததய பணணய எணணரம பவன
நாத தறபர நாெனவவா றகயேவன நவலாய. 4.

ேவதம எததைன அததைன சரததனம வளஙகம
பாத நததய பரமபர நரநதர பரம
நாத தறபர சறபர வடவமாய நடககம
நத நரககண நைனயனற ஒனறமநான நைனேயன. 5.

www.shaivam.org 36
ெநறகள தாமபல பலவமாய அநதநத ெநறககாஞ
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ெசறயந ெதயவமம பலபல வாகவஞ ெசறநதால
அறயந தனைமயங காரைன அறவனால அறநேதார
பறயந தனைமயல லாவைக கலககனற ெபரேயாய. 6.

ெபரய அணடஙகள எததைன அைமதததற பறஙகம
உரய பலலயர எததைன அைமததைவக கறத
வரவ ெதததைன அைமததைன அைமததரள வளரககம
அரய தததவ எனககநத வைணேமன அைமததாய. 7.

கணம ேதனநன காரணந தனைனேய கரததல
உணர மாதவரக கானநதம உதவைன ெயானறங
கணம லாதெபாய வஞசனக ெகநைதநரக கணமா
மணம லாமலரப பதநதரன யாரைன மறபபார. 8.

கனனல மககன கணடேதன சரககைர கலநத
ெதனன மததயற கலநதவரக கனபமா யரககம
நனன லததநன நறபதந தைணெயன நமபச
ெசானன வரகெகனா லாஙைகமமா றலைலஎன ெசாலேவன. 9.

தநைத தாயதமர மகெவனம அைவெயலாஞ சகததல
பநத மாமஎனேற அரமைற வாயனாற பகரநத
எநைத நஎைன இனனமவ வலலலல இரததல
சநைத தானெதளந ெதவவணம உயவணஞ ெசபபாய. 10.

தயயன தணணரள வடவனன ெபாறைமயால தலஙகம
ெமயயன எனறைன ஐயேன அைடநதனன ெமதத
ெநாயயன நணணய அறவலன ஒனைறந றாககம
ெபாயய ெனனெறைனப பறமவடன எனெசயேவன பகலாய. 11.

ஒனற தாயபபல வாயஉயரத தரடெகலாம உறத
www.shaivam.org 37
எனற தாயஎனறம உளளதாய எவறறனம இைசய
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

நனற தாயநைல நனறடம அறஞஎன ெநஞசம
மனற தாயஇனப வரகெகாட நடததடன வாழேவன. 12.

தனய ரநதரட சகசேம ெபாரநதடத தமேயற
கனய ரஙகதல கடனத சமயெமன னதயக
கனவம அபபட யாயன தாதலாற கரைணப
பனத நயற யாதெதான றளளேதா பகலாய. 13.

தரநத சரடத தாமைரக கனபதான ெசயயப
ெபாரநத நாளநலல பணணயஞ ெசயதநாள ெபாரநதா(த)
இரநத நாளெவக தவைன யைழததநாள எனறால
அரநத வாவைனபெபாரநதநாள எநதநாள அடைம. 14.

பனனம மனனமாய நடவமாய யாவனம ெபரய
ெதனனந தனைமயாய எவவயரத தரைளயம இயகக
மனனந தணணரள வடவேம உனககனப ைவததந
தனனம இனனலஏன யாெனனம அகநைதேயன ெசாலலாய. 15.

மனைன யனனெபாய வாழகைகேய நைலெயன ெமயயாம
உனைன நானமறந ெதவவணம உயவணம உைரயாய
மனைன வலவைன ேவரற மடதெதனற மடயாத
தனைனத தனனட யாரககரள பரநதடம தகேகாய. 16.

எமப ராபர எமமயரத தைணவஎன றைறஞசம
உமபர இமபரககம உளககேண நடககனறாய உனறன
அமெபான மாமலரப பததைதேய தைணெயன அடைம
நமப ேனன இனப பரபபெதக காலேமா நவலாய. 17.

பாட யாடநன றரஙகநன பதமலர மடேமல
சட வாழநதனர அமலநன னடயரயான ெதாழமபன
www.shaivam.org 38
நாட ேயஇநத உலகதைத ெமயெயன நமபத
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ேதட ேனனெவறந தைமேய எனனனச ெசயேவன. 18.

களவ வஞசைன காமெமன றைவெயலாங காடடம
அளவ மாையஇங காெரனக கைமததனர ஐயா
உளவ ேலஎனக களளவா றணரததஉன அடைம
வளரம மாமத ேபாலமத தளரவனற வாழேவன. 19.

வான நாயக வானவர நாயக வளஙகர
ஞான நாயக நானமைற நாயக நலஞேசர
ேமான நாயக நனனடக கனபனற மறறந
தன னாயஅகம வாடேவா எனெசயேவன ெசபபாய. 20.

ஏத மறறவரக கனபேம ெபாழகனற இைறேய
பாத கககரங கலமனங ேகாயலாப பரநத
சத கததனா யாதனம இசைசேமல ேதானறம
வாத ைனககட மாயேனன எவவணம வாழேவன. 21.

ெதளெவா டைகேயா அறகலான அறவலான சறதம
அளய லானஇவன தரவரட கயெலன அறநேதா
எளய னாககைன எனெசயேவன எனெசயேவன எலலா
ஒளய மாயநைற ெவளயமாய யாவமாம உரேவாய. 22.

கணண னளமண ெயனனேவ ெதாழம அனபர கரததள
நணண கனறநன அரெளனக ெகநதநாள நணகம
மணணம வணணமமற றளளன பதமம மாறாப
ெபணணம ஆணமாய அலலவாய நறகனற ெபரேயாய. 23.

சகெம லாநதன பரநதைன தகவைடத தகேகார
அகெம லாநைறந தானநத மாயைன அளவல
மகெம லாமபரந ேதாைரவாழ வததைன மாறா
www.shaivam.org 39
இகெம லாெமைனப பறநதடச ெசயதேதன எநதாய. 24.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ஏயநத நலலரள ெபறறவரக ேகவலாய எளேயன
வாயநத ேபரனப வளரககவங கரைணந வளரபபாய
ஆயநத மாமைற எததைன அததைன அறவால
ேதாயநத ேபரகடகந ேதானறலாத ேதானறலாந தேயாய. 25.

தகக நனனரட ேகளவேயா சறதனறத தமேயன
மகக ெதயவேம நனனனப ெவளளததல வேழன
ஒககல தாயதநைத மகெவனம பாசககட டடேன
தகக ெவளளததல ஆழகனேறன எனெசயவான தணநேதன. 26.

பவமப ரநதடம பாவேயற கரளநைல பதயத
தவஞெச யமபடத தயவெசய தரளவேத தரமம
அவமப ரநதடாரக கானநத அமரததைத அளகக
நவஙெகாள தததவத தைரெயற கடெலனம நலதேதாய. 27.

உறற ணரநெதலாம நயல தலைலெயன றைனேய
பறற கனறனர எநைதநன னடயரயான பாவ
மறற மாயமாஞ சகதைதேய ெமயெயன மதலதான
அறற ரநதடத ெதாழலெசயவான தனநக ராேனன. 28.

26. மணடலததன

மணடலததன மைசெயாரவன ெசயவதைத
அேகாெவனவம வார ணாத
அணடமைவ அடககடககாய அநதரததல
நறததமவ தானம ேபால
எணதரமநல அகலாணட ேகாடையததன
அரளெவளயல இலக ைவததக
ெகாணடநனற அறபததைத எவராலம
www.shaivam.org 40
நசசயககக கடா ஒனைற. 1.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ஒனறரணடாய வவகரககம வவகாரங
கடநேதழாம ேயாக பம
நனறெதளந தவரேபசா ெமளன நயா
யதைதநைற நைறைவத தனைன
அனறெயார ெபாரளலதாய எபெபாரடகம
தானமதலாய அசல மாக
எனறமளள இனபதைதத தணெணனற
சாநதபத இயறைக தனைன. 2.

பதமனறங கடநதவரகக ேமலான
ஞானபதப பரச காடடச
சதமாக நராலமப சாடசயதாய
ஆரமபத தனைம யாக
வதமயாவங கடநதவதைத ெயனமரைளக
கணெடழநத வமல மாக
மதமாறங காணாத ஆனநத
சாகரதைத ெமளன வாழைவ. 3.

வாழவைனததந தநதஇனப மாகடைல
நலலமரைத மணையப ெபானைனத
தாழவற என உளததரநத தததவதைத
அததவத சாரந தனைனச
சழெபரமேப ெராளையெயாள பரநதபர
ெவளைய இனபச சகதைத மாறா
ேதழலகங கலநதனறாய நாைளயா
ெயனறமாம இயறைக தனைன. 4.

தனைனயறந தவரதமைமத தானாகச
ெசயதரளஞ சமதைத ேலாகம
www.shaivam.org 41
மனைனநகரத தடஅழயாச ெசாரபானந
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தசசடைர ேவத மாத
எனைனயற வரெதனனச சமயேகா
டகளைடய இைடயறாத
ெபானைனவரத தடமலகத தமபரமஇம
பரமபரவம பனத ெமயைய. 5.

பரவரய பரசவமாய அதெவனலாய
நாெனனலாயப பாச சாலம
வரவநனற வசததரதைத ஐகயபதத
தனதரதத வேவகந தனைன
இரவபகல நைனபபமறப ெபனநெதாநதம
அறயாரகள இதயம ேவதச
சரெமனவாழ பராபரதைத ஆனநதம
நஙகாத சதாகா சதைத. 6.

அததவத அநபவதைத அனநதமைற இனனம
இனனம அறேயம எனனம
நததயதைத நராமயதைத நரககணதைதத
தனனரளால நைனவக களேள
ைவததைவததப பாரபபவைரத தானாக
எநநாளம வளரததக காககஞ
சததைனமாத தெவளையத தனமயமாம
ஆனநதத ெதயவந தனைன. 7.

தனனேல தானாக நைனநதகனந
தவழநதசக சமாத யாகப
ெபானனேல பணேபாலம மாையதர
மனேமஉன பைரகள தரநதாய
எனனேனா யானபைழபேபன எனககனயார
உனேபாலவார இலைல இலைல
www.shaivam.org 42
உனனேலா தரவரளக ெகாபபாவாய
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எனனயரகேகார உறவ மாவாய. 8.

உறவடைல எடததவரல பரமாத
ேயனமஉைன ெயாழநத தளளற
கறவமர தரதனேறா இகபரமம
உனைனயனற ஆவ தணேடா
வறதலனைன அசதெதனனல வழககனற
சதெதனவம வாழதத ேவெனன
சறைமெகடப ெபரைமயனன ெசனமேத
யததனலந ெசலலல ேவணடம. 9.

ேவணடயநாள எனேனாடம பழகயந
எைனபபரநத வசாரத தாேல
மாணடகடக கனமஅநத எலைலையயம
பரணமாய வணககஞ ெசயேவன
ஆணடகர ெமளனதனனால யாெனனதற
றவனரளநான ஆேவன பவற
காணடகஎண சததமதத எனககணடாம
உனனாெலன கவைல தரேவன. 10.

தராத எனசனன வழகெகலலாந
தரமநதச சனனத ேதாேட
யாேரனம அறவரய சவனமதத
யணடாகம ஐய ஐேயா
காேரனங கறபகபபங காேவனம
உனககவைம காடடப ேபாேமா
பாராத யாகஏழ மணடலததல
நனமகைம பகர லாேமா. 11.

27. பாயபபல
www.shaivam.org 43

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

பாயப பலமனம மானகனைறக காடடம படஅகல
மாையப ெபரமபைடகேகஇலக காெவைன ைவததைனேயா
நெயப படவகத தாலநன ேறநன ெபரஙகரைண
தாெயாத தடயரக கரளசசச தானநத தறபரேம. 1.

தறபர மாஞசற பரமாக மனறந தனலநடதத
நறபரஅம ேபாரகன மாலபண நதெரன ெநஞசகமாங
கறபரந தாஙகக கைரநதட வாெனாதத காடசநலகம
ெபாறபர மாெயன வைனககரந தாைதப ெபாடெசயதேத. 2.

ெசயயந தவஞசறற மலலாத நானஉன தரவடகேக
ெகாயயம பதமல ரடடெமய யனபர கழாததடேன
ைகயஞ சரமைசக கபபநன றாடக கசநதரக
உயயம படககரள ெசயவெதன ேறாபல யரததேன. 3.

அததைனச சறறம பலவைன ெயனனய ராகநனற
சததைனச சதத ெவளயா னவைனச சகவடவாம
நததைன நதத நராதார மாகய நனமலைன
எததைன நாளெசலல ேமாமன ேமகண டைறஞசதறேக. 4.

கணடா ரளததனற காலனறப ெபயயங கரைணமகல
அணடார பரததககம அனபர வைனககம அசனதனைனக
ெகாணடாட னாரமனங கததாடம மததனறனேகாலெமலலாம
வணடாலம மாெவானறங காணாத ெவடட ெவறெவளேய. 5.

ெவளயான நெயன மனெவள யட வரவனஐயா
ஒளயாரங கணணம இரவயம ேபாலநன றலாவவனகாண
அளயாரங ெகானைறச சைடயாட அமபல யாடககஙைகத
தளயாட மனறள நடமாடம மககட சடரகெகாழநேத. 6.

www.shaivam.org 44
ெகாழநதா தைறமலரக ேகாைதயர ேமாகக கைரகடலல
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அழநதாத வணணமநன பாதப பைணதந தரளவெதனேறா
எழநதா தரவெசய எமெபர மானஎன றைறஞசவணேணார
ெதாழநதா ைதேயெவண ெபாடபதத ேமனச சகபெபாரேள. 7.

சகமாக ஞானந தரேமன யாநலல ெதாணடரதஙகள
அகேமெபாற ேகாயல எனமகழந ேதமனறள ஆடயகற
பகேமஉன ெபானனட நழலகண டாலனறப பாவககநதச
ெசகமாைய யான அரஙேகாைட நஙகந தறமைலேய. 8.

நஙகா தயரக கயராக நனற நைனயறநேத
தஙகாமல தஙகனஅல லாேத எனககச சகமமஉணேடா
ஓஙகார மாமஐந ெதழததாற பவனதைத உணடபணணப
பாஙகாய நடததம ெபாரேள அகணட பரசவேம. 9.

சவமாத நானமகக ேகாவநத மாமைற ெசபபகனற
நவமாய இலககய ஒனேற இரணடறற நனைமெபறா
தவேம தரமஐம பலபெபாறக ேகெயன னறவெபாலலாப
பவேம வைளககெவன ேறாெவள மாெனனப பாயநததேவ. 10.

ஆெறாத தலஙக சமயஙகள ஆறககம ஆழகடலாய
வறப பரநத பரமான ஆனநத ெவளளெமானற
ேதறத ெதளநத நைலெபறற மாதவர சததததேல
ஊறப பரநதணட ேகாடெயல லாமநன றலாவயேத. 11.

நடககனம ஓடனம நறகனம ேவெறார நாடடமனறக
கடககனஞ ெசவவ தரககனம நலலரட ேகளவயேல
ெதாடககமஎன ெநஞசம மனமறற பரணத ெதாடடககேள
மடககவன யானபர மானநத நததைர மடடேம. 12.

எணணாத ெதணணய ெநஞேச தயெராழ எனனரணட
www.shaivam.org 45
கணேண உறஙகக எனனாைண மககட கரைணபபரான
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தணணார கரைண மவனதத னாலமதத சாதககலாம
நணணாத ெதானறலைல ெயலலா நலம நமககளேவ. 13.

நாெனன ெறாரமத லணெடனற நானதைல நாணஎனனள
தாெனன ெறாரமதல பரண மாகத தைலபபடெடாபபல
ஆனநதந தநெதன அறைவெயல லாமண டவசநலக
ேமானந தைனவைளந தாலஇன யாதெமாழகவேத. 14.

தானந தவஞசறறம இலலாத நானஉணைம தானறநத
ேமானம ெபாரெளனக கணடடச சறகர ேமானனமாயத
தனன தனககங கரஙகைன ேயஇனச சநைதகெகனறம
ஆனநதந தானலல ேவாபர ேமசசச தானநதேம. 15.

எனகேகார சதநதர மலைலயப பாஎனக ெகயபபலைவபபாய
மனகேகா தகறறம பரமெபார ேளஎனைன வாழவததட
நனகேக பரமநனைன நஙகாத பரண நளகரைண
தனகேக பரமனச சமமா வரககத தகெமனறேம. 16.

இடமெபற வடமமன னாரெசய சகமம இரநதயம
உடமைபவட டாரயர ேபாமேபாத கட உடனவரேமா
மடமெபற மாைய மனேம இனயஙக வாமவன
தடமெபற ைவதத மவனஞ சகாயந ெதரநதெகாளேள. 17.

நாறறச சடலதைத ஒனபத வாசல நைடமைனையச
ேசாறறப பைசயைன மமமல பாணடத ெதாடககைறைய
ஆறறப ெபரககனன கனமப ெபரகைக அடரகரமச
ேசறைறத தைணெயனற நாயககமண ேடாகத ேசரவதேவ. 18.

ெபாயயா ரலக நைலயலல கானற பனெலனேவ
ெமயயா அறநெதனன எனனால இதைன வடபபடேமா
www.shaivam.org 46
ைகயால மவனந ெதரநேதகல லாலநழற கணணரநத
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஐயாஅப பாஎன அரேசமக கணணைட ஆரமேத. 19.

ஆரா அமெதன ேமானம வகததககல லாலநழறகழப
ேபராத நாலவ ரடனவாழமக கணணைடப ேபரரேச
நரா யரகவள ளனபதந ேதசக நடைடையந
தாரா வடனஎன ெபரமசசத தானத தனஞசயேன. 20.

வாயணட வாழதத மவனஞெசய ேபாத மவனஅரள
தாயணட ேசெயனன எனைனப பரககச சதானநதமாம
நயணட நனைனச சரணபக நானணெடன ெநஞசமஐயா
தயண டரநத ெமழகல ேவாகத ேசரவதறேக. 21.

கலலால எறநதஙைக வலலால அடததங கனமதரச
ெசாலலால ததததமநற பசசைல தவயந ெதாணடரனம
எலலாம பைழததனர அனபறற நானஇன ஏதெசயேவன
ெகாலலா வரதயர ேநரநனற மககட கரமணேய. 22.

மனனைலச சடெடாழ ெநஞேசநன ேபாதம மைளககலஐேயா
பனனைலச சனமம பறககஙகண டாயநதப ேபயததனேமன
தனனைல ேயநலல தாேன தனசசசச தானநதமாம
நனனைல வாயககமஎண சததயங காணம நமதலலேவ. 23.

ெசாலலால மவன மவனெமன ேறெசாலலச ெசாலலகெகாணட
தலலால மனமறப பரண நடைடய லாழநததணேடா
கலலாத மடன இனஎனெசய ேவனசகற காரணமாம
வலலாள னான மவன சதானநத மாகடேல. 24.

ஆரணம ஆகமம எலலாம உைரதத அரளமவன
காரண மலஙகல லாலடக ேகயணட காணபெபறறால
பாரணங ேகாட சழலெநஞச மாகய பாதரசம
www.shaivam.org 47
மாரண மாயவடம எணசதத மததயம வாயநதடேம. 25.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


சதத மவன வடபால மவனநந தபகணட
சதத மவன ெயனமவ ரககந ெதாழமபெசயத
சதத மவன மதலமனற மவனமந தானபைடதேதன
நதத மவனமல லாலற ேயனமறைற நடைடகேள. 26.

கணேடன நனதரள அவவர ளாயநனற காணபெதலலாம
உணேட யதவம நனதாகக ேனனஉவட டாதஇனபம
ெமாணேட அரநத இைளபபாற ேனனநலல மததெபறறக
ெகாணேடன பராபர ேமெயனக ேகதங கைறவலைலேய. 27.

ேமறெகாணட வாயவங கழபபட மலதத ெவநதைழச
சறெகாணட ேமக ெமனவைம நனற ெசாரவைதஎன
னாறகணட தனற மவேனாப ேதசய ளகைகயனப
பாறகணட ெகாணடனன ேமேல அமரதம பரகவேன. 28.

ெசாலலால ெதாடரெபார ளாலெதாட ராபபரஞ ேசாதநனைன
வலலாளர கணட வழகணட ேலனசக மாரககததலஞ
ெசலலாெதன சநைத நடேவ கடநத தைகததவமம
அலலான தமபக லானதம வாயவட டரறறவேன. 29.

அறயாத எனைன அறவாயம நெயன றகமபறமம
பறயா தறவதத ேபரற வாஞசததப ேபெராளேயா
கறயாத ஆனநதக ேகாேவா அமதரள கணடலேயா
சறேயன படநதயர கணடகல லாலநழற ேசரநததேவ. 30.

எலலாம உதவம உைனெயானறற பாவைன ேயனஞெசயத
பலலா யனமஒர பசசைல யாயனம ேபாடடைறஞச
நலேலனநல ேயாக ெநறயஞெச ேயனஅரள நதெயானறங
கலேலனஎவ வாற பரேம பரகத காணபதேவ. 31.
www.shaivam.org 48

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஒனறந ெதரநதட இலைலஎன னளளத ெதாரவஎனக
ெகனறந ெதரநத இைவஅைவ ேகளஇர வமபகலங
கனறங கழயம வனமம மைலயங கைரகடலம
மனறம மைனயம மனமாத தததவ மாையயேம. 32.

பழதணட பாைவயர ேமாக வகாரப பரைவயைட
வழகனற பாவககந தனதாள பைணைய வயநதளததான
ெதாழகனற அனபர உளஙகள கரத தலஙகமனறள
எழகனற ஆனநதக கததெனன கணமண ெயனனபபேன. 33.

அழககாரநத ெநஞசைட ேயனகைக யாநன அரளவழஙகன
இழககாக ெமனெறணண ேயாஇரங காத இயலபகணடாய
மழககாத லாக வழநர ெபரககய மததெரனங
கழககாண நனற நடமாடந தலைலக ெகாழஞசடேர. 34.

ஆலம பைடதத வழயாரகள மாலெகாண டவரெசயஇநதர
சாலம பைடததத தளரநதைன ேயெயனறந தணணரள கர
ேகாலம பைடததககல லாலடக கழைவகங ேகாவககனபாங
காலம பைடககத தவமபைட யாெதனெகால கலெநஞசேம. 35.

சமமா வரககச சகஞசகம எனற சரதெயலலாம
அமமா நரநதரஞ ெசாலலவங ேகடடம அறவனறேய
ெபமமான மவன ெமாழையயந தபபஎன ேபைதைமயால
ெவமமாயக காடடல அைலநேதன அந ேதாஎன வதவசேம. 36.

தனேம ெசலசெசல வாழநாளம நஙகச ெசகததரளெசாப
பனேம ெயனெவள கணேட யரககவம பாசபநத
இனேம தைணெயன றரநேதாம நமனவரன எனெசயகேவாம
மனேம நமேபால வணேடாசதத மடரவ ைவயகதேத. 37.

www.shaivam.org 49
கடெலத தைனமைல எததைன அததைன கனமமதற
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

கடெலத தைனயத தைனகடல நணமணல ஒககமநதச
சடலதைத நானவட மனேன யைனவநத சாரஇரட
படலதைத மாறறப படாேதா நைறநத பராபரேம. 38.

நைனயம நைனவம நைனயனற யலைல நைனததடஙகால
வைனெயன ெறாரமதல நனைனயல லாத வைளவதணேடா
தைனயந ெதளநதனைனச சாரநேதாரக ளளளசெசந தாமைரயாம
மைனயமெபான மனறமம நனறாடஞ ேசாத மணவளகேக. 39.

உளளத ைதயமங ெகைனயநன ைகயனல ஒபபவததம
களளதைதச ெசயயம வைனயால வரநதக கணககமணேடா
பளளததன வழம பனலேபாற படநதன பரமஇனப
ெவளளததன மழகனரக ேகெயள தாநதலைல வததகேன. 40.

களளம ெபாரநதம மடெநஞச ேமெகாடங காலரவநதால
உளளன பவரகடகண ேடாஇலைல ேயயல கனறஅனைன
வளளம ெபாரநத மலரட காணமன றாடமஇனப
ெவளளசெசம பாதப பைணேயயல லாறகத ேவறலைலேய. 41.

தனமய மானச பாவததல ெமளளத தைலபபடஙகால
மனமய மான சகமயா தைரதெதன ெவளயலஉயதத
சனமய மததைரக ைகேயெமய யாகத ெதளநதெநஞேச
நனமயம எனமயம எலலாம நைறநத நராமயேம. 42.

ஆரங கைலயஞ சரதயங காணடற கரயவைனத
ேதாயம படககக கரைணெசய வாயசக வானெபாரேள
தாயம பதாவந தமரங கரவந தனமதலம
நயம பைரயெமன ேறயணரந ேதனத நசசயேம. 43.

அலலம பகலம உனகேக அபயம அபயெமனற
www.shaivam.org 50
ெசாலலஞெசா லனனந ெதரநததன ேறாததப பாரகளமனக
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

கலலங கைரககம மவனா உனத கரைணஎனபால
ெசலலம ெபாழதலல ேவாெசலல ேவனநதச சறசகதேத. 44.

எலலாஞ சவனெசயல எனறறந தாலவன இனனரேள
அலலாற பகலடம ேவறமண ேடாஅத ேவநைலயா
நலலாய உனனாலதம ேயறகக கதயணடந நளநலததல
ெபாலலா மயககதத லாழநதாவ ெதனன பகலெநஞசேம. 45.

ஒளேய ஒளயன உணரேவ உணரவன உவைகெபாஙகங
களேய களககங கரதேத கரதைதக கவளஙெகாணட
ெவளேய ெவளயன வைளசக ேமசகர வறகணடந
ெதளேயன ெதளநதவைரப ேபாறறேடன எனன ெசயகவேன. 46.

மறககனற தனைம இறததெலாப பாகம மனமெதானறல
பறககனற தனைம பறததெலாப பாகமஇப ேபயபபறவ
இரககனற எலைலக களவலைல ேயஇநதச சனமஅலலல
தறககனற நாெளநத நாளபர ேமநன ெதாழமபனகேக. 47.

காடடய அநதக கரணமம மாையஇக காயெமனற
சடடய ேகாலமம நானா இயஙகத தைறயதனள
நாடடய நானறனக ெகனேறார அறவறற நானஇவறைறக
கடடநன றாடடைன ேயபர ேமநலல கதததேவ. 48.

ெபாலலாத மாமரக கடமன ேமஎைனப ேபாலஅடதத
எலலாவற ைறயமபறறக ெகாணடைன ேயெயனைன நனமயமா
நலலாய அரளெவள நநானநற ேபனஅரள நடைடெயார
ெசாலலாற பதநத பரபர ணானநதந ேதாயகவேன. 49.

வாராயெநஞ ேசயனறன தனமாரககம யாைவயம ைவததககடடங
காராய அடககட சறறகன றாயன அவலமதக
www.shaivam.org 51
ேகாரா யரமபதத ெசானனாலம ஓரகைல ஓெகடவாய
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

பாரா யைனகெகாலல ேவனெவலல ேவனஅரட பாஙகெகாணேட. 50.

மாததத ேலெயார தஙகளண டாக மடவைதநன
ேபாததத ேலசறறம ைவததைல ேயெவறம பனைமெநஞேச
ேவததத ேலதரகக வாததத ேலவளங காதவநத
நாததத ேலயடங காதநத வானெபாரேள நாடகெகாளேள. 51.

எஙகம வயாபத தணரவாய உனகெகன இதயததளேள
தஙகந தயரந ெதரயாத வணணந தைடெசயததார
அஙகங கைழநதள ளரகமன பாளரக கைணகடநத
ெபாஙகங கரைணக கடேலசம பரண ேபாதததேன. 52.

ைவயக மாதர சகதைதயம ெபானைனயம மாையமல
ெமயையயம ெமயெயனற நனனட யாரதம வேவகதைதயம
ஐயமல வடைடயம ெமயநநைல யமெபாயய தாகஎணணம
ெபாயயரதம நடைப வடவெதன ேறாபர பரணேம. 53.

அளயங கனெயாத தரவைன யாலெநாந தயரவறேவன
ெதளயம படககப பரபாக காலமஞ சததககேமா
ஒளயங கரைணயம மாறாத இனபமம ஓரரவாய
ெவளவந தடயர களககநன றாடம வழபெபாரேள. 54.

அைடயார பரஞெசறற ேதேவநன ெபானனடக கனபசறறம
பைடயாத எனைனப பைடததநதப பாரற படரநதவைனத
தைடயால தைளயடட ெநஞசமபண ணாகத தளரைவததாய
உைடயாய உைடய படயனற யானெசயத ெதானறைலேய. 55.

ஆடங கறஙகந தரைகயம ேபால அைலநதைலநத
காடங கைரயந தரவதல லாலநன கரைணவநத
கடம படககத தவமய லாத ெகாடயரஎமன
www.shaivam.org 52
ேதடம ெபாழெதனன ெசயவார பரானநத சறசடேர. 56.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


கறறம பலபல ேகளவகள ேகடடங கறஙெகனேவ
சறறந ெதாழலகறறச சறறனபத தட சழலனஎனனாங
கறறங கைறநத கணேம வடெமனபர கடடதைதேய
மறறந தைணெயன நமபகண டாயசதத மடெநஞேச. 57.

நெயன நாெனன ேவறலைல ெயனனம நைனவரளத
தாெயன ேமான கரவாக வநத தடததடைமச
ேசெயனக காததைன ேயபர ேமநன தரவரளக
ேகெயனன ெசயயஙைகம மாறள ேதாசதத ஏைழயேன. 58.

ஆததரம வநதவர ேபாலஅைல யாமல அேராகதட
காததரந தநெதனைன ேயஅனைன ேபாலங கரைணைவததம
மாததரம மனனன றணரததைன ேயமவ னாஇனநான
சாததரஞ ெசானன படஇய மாதயஞ சாதபபேன. 59.

28. உடலெபாயயறவ

உடலெபாய யறவாயன உணைமயற வாகக
கடவாரார தணணரேள கணடாய - தடமடேன
உறறபபார ேமானன ஒரெசாலேல உணைமநனறாயப
பறறபபார மறறெவலலாம பாழ. 1.

பாராத பதெமலலாம பாரககஙகால அபபரததன
சராக நறகந தறஙகணடாய - ேநராக
நறகந தரவரளல ெநஞேசயாம நறபதலலால
கறகெநற யாதனேமற காண. 2.

ெமயயான தனைம வளஙகனால யாரகேகனம
ெபாயயான தனைம ெபாரநதேமா - ஐயாேவ
www.shaivam.org 53
மனனமந ராைசஇனனம வநததலல உனனடைம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எனனமநைல எயதமா ெறன. 3.

அறயாைம ேமலட டறவனற நறகங
கறேயற கறெவனற ேகாலம - வறேதயாம
நயணரதத நானஉணரம ேநசததா ேலாஅறெவன
ேறெயனகேகார நாமமடட ேத. 4.

ஏதககச சமமா இரமனேம எனறனககப
ேபாததத உணைமஎஙேக ேபாகவடடாய-வாதகக
வநெததரதத மலலைரபேபால வாதாட னாேயயன
பநதெயனன ேபாதெமனன ேபா. 5.

சகமைனததம ெபாயெயனேவ தானணரநதால தகக
சகமைனததம ெபாயயனேறா ேசாரா-தகபரததம
வடடப பரயாத ேமலான அததவதக
கடடககள ஆவெதனேறா காண. 6.

கறகணேடா ேதேனா கனரசேமா பாேலாஎன
ெசாறகணடா ேதெதனநான ெசாலலேவன - வறகணட
வானமத காண மவனமவ னததளதத
தானமதல ஊறமஅமர தம. 7.

ேகடடலடன சநதததல ேகடலா ெமயதெதளவால
வாடடமறா வறபவேநாய மாறேமா-நாடடமறற
ெமயயான நடைடயைன ேமவனரகட கனேறாதான
ெபாயயாம பறபபறபபப ேபாம. 8.

மாயா சகதைத மதயாதார மணமதலா
ேயயான தததவததல எயதவேரா-ேநயான
பதநைல நறகப ெபாரநதவரகள அனனவரதம
www.shaivam.org 54
நதையேய ஓரமனேம ந. 9.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


இகமழதம ெபாயெயனேவ ஏயநதணரநதா லாஙேக
மகவளர வநதஅரள ெமயேய-அகெநகழப
பாரர ஒரெசாற படேய அனபவதைதச
ேசரர அதேவ தறம. 10.

ஆரணஙகள ஆகமஙகள யாவேம ஆனநத
பரணேம உணைமப ெபாரெளனனங-காரணதைத
ஓராேயா உளளளேள உறறணரநதவ வணைமயைனப
பாராேயா ெநஞேச பகர. 11.

ேநராயம ெமளனநைல நலலாமல வாயேபச
ஆராய அைலநதரநர ஆெகடவர-ேதரர
தைரயந தைரயநதச ெசனனயைன நாவால
கைரயங கைரயமனக கல. 12.

அறப மனேம அகலவாழ வததைனயஞ
ெசாறபனஙகண டாயணைம ெசானேனனநான-கறபைனெயான
றலலா இடதேத எைனசசமமா ைவததரககக
கலலாயந தாேனார கவ. 13.

ஏதந தரவரளன இசைசயாம எனெறனெறப
ேபாதம ெபாரநதம பனதரபால-ததெநற
ெசலலேமா ெசலலாேத ெசலலமடம இனபமலால
ெசாலலேமா ேவதத ெதான. 14.

கலேலறஞ சலேலறங கடடேய றமேபாலச
ெசாலேலறப பாழதத தைளசெசவெகாண-டலேலற
ெநஞசெனன நறகைவததாய நதேயா தறபரேம
வஞசனலேலன நெய மத. 15.
www.shaivam.org 55

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அபெபாரளம ஆனமாவம ஆரணநல ெசானனபட
தபபலலாச சதெதானறாஞ சாதயனால-எபபடயங
ேதரல தவதஞ சவாகமேம ெசாலலநடைட
ஆரமடத தததவத மாம. 16.

ேவத மதலாய வளஙகஞ சவவடவாம
ேபாத நைலயற ெபாரநதாமல-ஏதமக
ேமாகாத அலலலேல மழகைனேய ெநஞேசஇத
ேதகாத ெமயேயா ெதள. 17.

ேநாககற கரதான நணணயவான ேமானநைல
தாககற கபாயஞ சைமததபரான-காககமயர
அததைனககம நானடைம ஆதலனால யாெனனெதன
றததைனககம ேபசஇட மல. 18.

ஒனறமற நலெலன றணரததயநம ேமானகர
தனதைணததாள நடழ தாமவாழக-எனெறனேற
தககைனததங ைககவககஞ சனமயராந தனைமயரகேக
ைகககவரம இனபக கன. 19.

மனததாலம வாககாலம மனனெவாணணா ேமான
இனததாேர நலல இனததார-கனததபகழ
ெகாணடவரம அனனவேர கறரய மததெநற
கணடவரம அனனவேர காண. 20.

கணெணாளேய ேமானக கரமேப கவைலயறப
பணெணாளககம உளளளயாம பானைமயைன-நணணடவன
சதத மரஙகலெதன சததந ெதளயாேவ
றததைனககம ஆதரவம இல. 21.

www.shaivam.org 56
அறயாைம சாரன அதவாய அறவாம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ெநறயான ேபாததவாய நறகங-கறயால
சதசத தரளணரததத தானணரா நனற
வதமற றறெவனமேபர ெமய. 22.

கரலஙக சஙகமமாக ெகாணடதர ேமன
கரெவானற ேமனநமபாற காடடா-தரெளனற
கணடவரகேக ஆனநதங கணடெகாள லாமஅலத
ெகாணடவரககங ெகனனகைடக கம. 23.

பலயன அதளைடயான பதப பைடயான
பலயரநதம எலலாம பரபபான-மலபனலேசர
ெபானமடயான மககட பனதன சரணபகநேதாரக
ெகனமடயா ேததமள ேத. 24.

ெசாலலக கடஙகாச சகபெபாரைள நாெமனேவ
அலலம பகலம அரறறவெதன-நலலசவ
ஞானமயம ெபறேறாரகள நாமலைல எனபரஅநேதா
ேமானமய மான மைற. 25.

ஐயா அரணகர அபபா உைனபேபால
ெமயயாக ேவாரெசால வளமபனரயார-ைவயகதேதார
சாறறரெதன ேறசறறார தனனைனயாய மககணஎநைத
நாறறைசககம ைககாடட னான. 26.

காதறறப ேபானமற கடடைவததால ஆவதணேடா
த தறற காயமமஅச ெசயைகேய-ேபாதமாய
நறபரலலால இசசகததல ேநராரகள ேநரநதடனந
தறபரமாக கணடரபபார தாம. 27.

ெவளளங கலாவசைட ெவளளக கரைணயனான
www.shaivam.org 57
களளங கலாவவஞசக களளேனன - உளளததல
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

இலலெனனறால அனனவனறான எஙகம வயாபகததான
அலலெனனறஞ ெசாலலவழக காம. 28.

தததவபேப ேயாேட தைலயடததக ெகாளளாமல
ைவதத அரளேமான வளளைலேய-நததமஅனப
பணக கரதெநஞச ேபாறறக கரெமழமபம
காணத தடககமர கண. 29.

ெதாலைலவைனக கடாயச சழலகனற நாெனாரவன
எலைலயலா நனகரைண எயதவேனா-வலலவனாம
ேமான கரேவ மழதைனயந தானணரநத
ஞான கரேவ நவல. 30.

மனறகணணா மதெதாழலா மமமதலா மவலகந
ேதானறக கரைணெபாழ ேதானறேல-ஈனறஅனைன
தனைனபேபால அனப தைழதேதாய ஒரெதயவம
உனைனபேபா லணேடா வைர. 31.

ேநசககஞ சநைத நைனவககள உனைனைவததப
பசககந தானநைறநத பரணமாய-ேயாசதத
நனறதலலால ேமானா நரவகறப நடைடநைல
எனறவர ேமாஅறேய ேன. 32.

அறவல அறயாைம அறறறவாய நனற
பறவறஆ னநதமயம ெபறறக-கறயவழநதால
அனைறக கடலேவணேடன ஐயாஇவ ஆகைகையேய.
எனைறககம ேவணடவேன யான. 33.

உடைலப பழ ததங கணவங ெகாடாமல
வடவடேவ நாடவேரா ெமயையப-படபெடன
www.shaivam.org 58
ேவணடேவன இநதவடல ெமயயணராப ெபாயயனநான
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஆணடந தாேன அற. 34.

அறயாேயா எனைனயந ஆணடந சதத
ெவறயாய மயஙகவேமன வடடாய-ெநறமயஙகக
கனறஞ ெசடயங கறகேமா ஐயாேவ
கனறெகடடால தாயரேக காண. 35.

ஏதக கடறசைமெகாண ேடனரநேதன ஐயேன
ஆதகக ேமான அரளதாேய-ேசாதயாம
மனன நரவகறப ஆனநத நடைடயேல
பனனமற நலலாத பன. 36.

பனனம உடறசைமயாப ேபசம வழககதனால
எனனபலன நாமற றரநேதாேம-அனனதனால
ஆனநதந தாேனதாம ஆகெமம ஐயேன
ஏனநதத தனபம இன. 37.

தனபக கடலல தைளநதெதலாந தரநதேத
இனபக கடலல இரெமனன-அனபல
கைரநத கைரநதரகக கணணரவ காடட
வைரநதவரம ஆனநேத ேம. 38.

கைரநத கைரநதரகக கணணரா றாக
வைரநேத நரவறகப ெமயத-நரநதரமம
நனைனேய ச நதகக நெகாடததாய ேமானாநான
எனைனமழ தஙெகாடதேத ேன. 39.

அலலம பகலமேப ரனபடேன தானரநதால
கலலம உரகாேதா கலெநஞேச-ெபாலலாத
தபபவழ எனநைனநதாய சநததமம ந இறநத
www.shaivam.org 59
எயபபேல ஆனநத ேம. 40.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ெகாடதேதேன ெயனைனக ெகாடததவடன இனபம
மடதேதேன நடழ வாழநேத-அடதேதேன
ெபறேறேன ெபறறப பைழதேதேன சனமஅலலல
இறேறேன ஏைழஅட ேயன. 41.

ெபறேறாம பறவாைம ேபசாைம யாயரககக
கறேறாம எனவைரககக காரயெமன-சறேறனம
நககறற இனப நைலெபாரநத ஏசறற
வாககறறாற ேபசேமா வாய. 42.

காலன தைனயைதததான காமன தைனெயரததான
பாலன பசககரஙகப பாறகடைல-ஞாலெமசசப
பனேன நடககவடடான ேபரரைள நாடாதாரக
ெகனேன நடகைக யன. 43.

வணணரவ ேமனேமல வளஙகவேபா ேலஇரணட
கணணரவ ெவளளெமாட ைககபபத-தணணயரத
ெவளளேம ஆனநத ெவறேப எனதெதாழேவார
உளளேம ஞான ெவாள. 44.

பளைளமதச ெசஞசைடயான ேபசாப ெபரைமயனான
களளவழம பஙெகானைறக கணணயான-உளளபட
கலலாலன கழரநத கறபததான ஓரவசனம
எலலாரம ஈேடற ேவ. 45.

பலைனநதந தாேன ெபாரமயஙகச சநைத
அலமந தழலம அடைம - நலமகநத
சததான ேமான சவேனநன ேசவடகேக
பததானால உணேடா பறபப. 46.
www.shaivam.org 60

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

நைறகடநதான நரெகாளேமா நசசயமா ேமான
மைறயணரநதார யாைத மயலவார-பைறயணநத
மகககய லாயமைல வததகேன ேவதயேன
ெசககரண ேமனயேன ெசபப. 47.

தஙகமழ மானைடயாய சலப பைடயைடயாய
தஙகளண ெசஞசைடயாய ேசவைடயாய-மஙைகெயார
பாலைடயாய ெசஙகட பணயாயஎன ெசனனயனேமல
காலைடயாய நேய கத. 48.

இனய கரைணமகல எமபரான மககட
கனயமரத வாரயனபக கடட-தனமதலவன
நததன பரமன நமலனநைற வாயநைறநத
சததன நமகெகனறந தைண. 49.

நதயாயக கலலாலன நழலனக ேழயரநத
ேபாதயா உணைமெயலலாம ேபாதததான - ஏதல
சனகாத யாய தவதேதாரகக ஞான
தனகரனாம மவன சவன. 50.

ேதகச ெசயலதானஞ சநைதயட ேனகைழயல
ேயாகநைல ஞானகளக ெகாபபவேதா-ேமாகநைல
அலலலேல வாழவாேரா அபபேன நயறற
எலைலயேல சமமா இர. 51.

சமமா இரககச சகமதய மாகேம
இமமாயா ேயாகமன ஏனடா-தமமறவன
சடடாேல யாகேமா ெசாலலேவண டாஙகனம
நடடா சறபளளாய ந. 52.

www.shaivam.org 61
நயறற அநநைலேய நடைடயதல நயைலேயா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

வாயற றவேன மயஙகாேத ேபாயற
றரநதாலம நேபாகாய எனறமளளாய சமமா
வரநதாேத இனபமணட வா. 53.

வாவாெவன றனபம வரவைழககங கணணேரா
டாவாெவன ேறயழத அபபேன-நவாடா
எலலாம நமகெகனேவ ஈநதைனேய ஈநதபட
நலலாய அதேவ நைல. 54.

நலலாப ெபாரைள நைனயாேத நனைனயளேளார
ெசாலலாப ெபாரடடரைளச ெசாலலாேத-கலலாத
சநைத கைழநதசகஞ ேசரக கரவரளால
வநதவழ நலல வழ. 55.

வழயெதனறம அலலா வழயெதனறஞ ெசாலலல
பழபழயாம நலலரளாற பாரதேதார-ெமாழயனகேக
ஏறறரககச ெசானனவனேற எஙகம ெபரெவளயாம
பாரததவட ெமலலாந பார. 56.

பாரைனததம ெபாயெயனேவ படடனததப பளைளையபேபால
ஆரந தறகைக அரதரத-ேநேர
மனததறவம அபபடேய மாணா இவறறல
உனககைசநத வாெறானேற ஓர. 57.

ஓராம ேலஒரகால உனனாமல உளளளையப
பாராமல உளளபட பாரததரநதால-வாராேதா
பததத தைசயம பரநெதழநதா னநதெவளளந
தததக கைரபரணட தான. 58.

தானான தனைமவநத தாககனால அவவடதேத
www.shaivam.org 62
வானாத மாைய வழஙகாேதா-ஞானாேகள
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

உனனளேள ேதானறா வறவாக நனறெதன
எனனளேள ெயனற மர. 59.

எனைனயனைன இனனதத எனனாமல நறகநைல
தனைனயர ெளனற தரணததல-அனைனெபறற
பளைளககஞ ெசாலலாத ெபறறகணடாய ஐயேன
உளளததன உளேள உணர. 60.

ெசானனவரதாம நடைட ெதாகததரார நடைடயேல
மனனனவர ேபாதயார மாமவனன-தனனள
வரபபாகக ைககாடட மககவட நழல
இரபபான நரவகறபத ேத. 61.

இநத நரவகறபத ெதநைத யரககநடைட
சநைதந ேதறாய ெசகமைனததம-வநதெதாடரப
பாடெகட அனேறாேவார பாததரததக காடலஅலலால
ஆடவேதன ஆடட மவன. 62.

அவேன பரமம அவேன கரவம
அவேன அகல மைனததம-அவேனதாம
ஆனவேர ெசானனால அவேன கரெவனகக
நானஅவனாய நறபெதநத நாள. 63.

நாளவஙகள ேபாகாமல நாளேதாறம நநதைமேய
ஆளவநதார தாளனகழ ஆடபகநதாய-மளஉனைனக
காடடாமல நறகங கரததறநதால ெநஞேசஉன
ஆளதானான ஐயமலைல யால. 64.

யானதான எனலஅறேவ இனபநடைட எனறரைணக
ேகானறா னைரததெமாழ ெகாளளாேயா-ேதானற
www.shaivam.org 63
இழககடததாய ெநஞேசந எனகைலகள ேசார
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

அழககடககம வணணாரேபா லாய. 65.

எஙகஞ சவேம இரணடறற நறகலெநஞேச
தஙகஞ சகந சலயாேத-அஙகஙெகன
ெறணணாேத பாழ லறநத பறநதழலப
பணணாேத யானன பரம. 66.

ெமயையபெபாய எனறடவம ெமயயைணயாப ெபாயநெநஞேச
ெபாயையததான ெமயஎனவம ேபாகேமா-ஐயமறத
தனமயதைத ெமயெயனேவ சாரநதைனேயல ஆனநதம
எனமயமம நனமயம ேம. 67.

பஙகா வனநழலம பததமதஞ சாநதபதம
வாஙகாத ஆனநத மாமைழயம-நஙகாவாஞ
ெசாலலறநத மாணடவரேபால தமவன பமயனான
இலைலெயன நனற இடம. 68.

இடமகானம நலலெபார ளனபம எனகேகவல
அடஙகாக கரவ அைனததம-உடனதவ
மநதார தாரெவன வநத மவனகர
தநதாேனார ெசாறெகாணட தான. 69.

தானந தவமஞானஞ சாறறரய சததமதத
ஆனைவெயல லாநதாேம யாகேம-ேமானகர
ெசானனெவார ெசாலலாற சகமா யரமனேம
இனன மயககமனக ேகன. 70.

உனைன உடைல உறெபாரைளத தாஎனேவ
எனைன அடைமக கரததனான-ெசானனஒர
ெசாலைல மறவாமல ேதாயநதாலெநஞ ேசஉனனால
www.shaivam.org 64
இலைல பறபபெதனக ேக. 71.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


எனககம உனககமஉற வலைலெயனத ேதரநத
நைனககஅர தானஇனப நடைட-தைனகெகாடதேத
ஆசான மவன அளததானெநஞ ேசஉைனேயார
காசா மதேயனநான காண. 72.

ஆனநத ேமானகர வாெமனேவ எனனறவன
ேமானந தனககைசய மறறயதால-ேதனநத
ெசாலெலலலாம ேமானந ெதாழலாத யமேமானம
எலலாமநல ேமானவட ேவ. 73.

எலலாேம ேமானநைற ெவயததலால எவவடததம
நலலாரகள ேமானநைல நாடனார-ெபாலலாத
நாெனனஇங ெகானைற நடேவ மைளககவடடங
ேகனைலநேதன ேமானகர ேவ. 74.

ேமான கரவளதத ேமானேம யானநதம
ஞானம அரளமத நானமத-வானாத
நனற நைலயமத ெநஞசப பறபபமத
எனறறநேதன ஆனநத ேம. 75.

அறநதஅற ெவலலாம அறவனற யலைல
மறநதமனம அறற மவனஞ-ெசறநதடேவ
நாடடனான ஆனநத நாடடற கடவாழகைக
கடடனான ேமான கர. 76.

கரவாகத தணணரைளக கறமனேன ேமானா
உரந டயரெபாரளம ஒககத-தரதெயன
வாஙகைனேய ேவறமஉணைம ைவததடவங ேகடடடவம
ஈஙெகாரவர உணேடா இன. 77.
www.shaivam.org 65

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

இனய கரபபவடைட எனனாவ லடடான
நனயரதம மாறாத நானந-தனயரககப
ெபறறேலன ேமானம பறநதஅனேற ேமானமலலால
கறறேலன ஏதங கத. 78.

ஏதககஞ சமமா இரந எனவைரதத
சதகேகா ேதானறாத தைணயாகப-ேபாததத
நனறதறேகா எனஐயா நககப பரயாமல
ெகானறதறேகா ேபசாக கற. 79.

கறயங கணமமறக கடாத கடடத
தறவறவாய நனறவட ஆஙேக-பறவறவஞ
சமமா இரததச சகஙெகாடதத ேமானநனபால
ைகமமாற நாெனாழதல காண. 80.

நானதான எனமமயககம நணணஙகால எனனாைண
வானதான எனநைறய மாடடாயந-ஊனறாமல
ைவததமவ னததாேல மாைய மனமறநத
தயததவடம ஞான சகம. 81.

ஞானெநறக ேகறறகர நணணரய சததமதத
தானந தரமந தைழததகர-மானெமாட
தாெயனவம தநெதனைனத தநதகர எனசநைத
ேகாயெலன வாழங கர. 82.

சததஞ சடமஞ சவதைதவட இலைலஎனற
நததன பரமகர ேநசததாற-சததநைல
ெபறேறாேம ெநஞேச ெபரமபறவ சாராமல
கறேறாேம ேமானக கர. 83.

www.shaivam.org 66
29. ஏசறற அநநைல
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ஏசறற அநநைலேய எநைதபர பரணமாய
மாசறற ஆனநத வார வழஙகடேம
ஊசற சழலேபால உலகெநற வாதைனயால
பாசததட ெசலலாேத பலகாலம பாழெநஞேச. 1.

பாழாக அணடப பரபைப எலாம வாயமடததம
ஆழாழ இனபத தழநதப படயாேயா
தாழாேயா எநைதயரள தாளகழெநஞ ேசஎைனபேபால
வாழாத வாழநதழயா வணண மரபபாேய. 2.

இரபபாய இரநதடபேப ரனபெவளக ேகநமககக
கரபபாரைவ யலலாமற கடக கைடததடேமா
அரடபாய நமககாக ஆளவநதார ெபானனடககழ
மரடேபயர ேபாலரகக வாகணடாய வஞசெநஞேச. 3.

வஞசேமா பணைடயள வாதைனயால நஅைலநத
ெகாஞசமற றாயனைனக கைறெசாலல வாயமணேடா
அஞசல அஞசல எனறரஙகம ஆனநத மாகடறகழ
ெநஞசேம எனேபால நயழநத வாராேயா. 4.

வாரா வரவாய வடநழறகழ வறறரநத
பராயம நமைமப பலபபடதத ேவணடயனேறா
ஓராேயா ெநஞேச உரகாேயா உறறரநத
பாராேயா அவவரைவப பாரககநைற வாயவடேம. 5.

வாயாேதா இனபெவளளம வநதன வழயாகப
பாயாேதா நானம பயராயப பைழேயேனா
ஓயாமல உனன உரகெநஞேச அநநைலகேக
தாயான ேமானனரள சநதகக வநதடேம. 6.
www.shaivam.org 67

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

வநத வரைவ மறநதலகாய வாழநதகனம
பநதமற உனைனப படபபககக கறறவரயார
இநதமத ஏனஉனககங ெகனமதேகள எனனாேல
சநததெநஞ ேசபரததற சாரனஇனபம உணடாேம. 7.

இனபமய மாயலக ெமலலாம பைழபபதறகன
அனபநைல எனபார அதவமநைன யனறயணேடா
உனபலதைத ஓரனஅரட ெகாபபாவாய ெநஞேசந
ெதனபலததா ேராடரநத ெசயபைச ெகாணடரேள. 8.

அரேளேயா ராலயமா ஆனநத மாயரநத
ெபாரேளாட யானரககப ேபாெயாளதத ெநஞேசந
மரளதர மயறேகாேடா வானமலேரா ேபயதேதேரா
இரளதர நயைறநத ெதவவடேமா காேணேன. 9.

எவவடததம பரணமாம எநைதபரான தணணரேள
அவவடதேத உனைனெநஞேச ஆராயற கணடலேன
அவவடதத மாையயேல மாணடைனேயா அவவடமஞ
ெசவவடேம நயஞ ெசனனமறற வாழயேவ. 10.

30. காடஙகைரயம

காடங கைரயம மனககரஙக காலவட ேடாட அதனபறேக
ஓடந ெதாழலாற பயனளேதா ஒனறாயப பலவா யயரககயராய
ஆடங கரைணப பரஞேசாத அரைளப ெபறதற கனபநைல
ேதடம பரவம இதகணடர ேசர வாரஞ சகததேர. 1.

ைசவ சமய ேமசமயஞ சமயா ததப பழமெபாரைளக
ைகவந தடேவ மனறளெவள காடட மநதக கரதைதவடடப
ெபாயவந தழலஞ சமயெநற பகத ேவணடா மதததரந
www.shaivam.org 68
ெதயவ சைபையக காணபதறகச ேசர வாரஞ சகததேர. 2.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


காகம உறவ கலநதணணக கணடர அகணடா காரசவ
ேபாக ெமனமேப ரனபெவளளம ெபாஙகதததமபப பரணமாய
ஏக வரவாயக கடககைதேயா இனபற றடநாம இனஎடதத
ேதகம வழமன பசபபதறகச ேசர வாரஞ சகததேர. 3.

31. எடதத ேதகம

எடதத ேதகம ெபாரளாவ மனறமந
எனகெகான றலைல எனேமான நனெனற
ெகாடதத ேபாத ெகாடதததன ேறாபனங
களற நாெனனற கததாட மாையைய
வடதத வாறஙகண ணெராட கமபைல
வலக மாறெமன ேவடைகபர வாகதைதத
தடதத வாறம பகலாய சரகரத
தாயமான தயாபர மரததேய. 1.

ேநாயம ெவஙகலப ேபயந ெதாடரநன
நலற ெசானன மைறஇய மாதநான
ேதாயம வணணம எைனககாககங காவலந
ெதாழமப ெகாளளஞ சவாமய நகணடாய
ஓயஞ சனமம இனயஞசல அஞசெலன
றலகஙகணட ெதாழேவார உரவேல
தாயந தநைதயம ஆேனாய சரகரத
தாய மான தயாபர மரததேய. 2.

32. மகெமலாம

மகெம லாஙகணர மததரம படசெசஙைக மகழபப
அகெம லாஙகைழந தானநத மாகநல லறஞர
www.shaivam.org 69
இகெம லாநதவம இைழககனறார எனெசயேகா ஏைழ
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

சகெம லாமெபற நலலரள உதரமாச சைமநேதாய. 1.

33. தடமறேவ

தடமறேவ நனனரைளச ேசரதெதனைனக காததாளக
கடனஉனகெகன ெறணணநனைனக ைககவதேதன நானலேனா
அைடவெகடட பாழமாைய ஆழயேல இனனமலலல
படமடயா ெதனனாவப பறேற பராபரேம. 1.

ஆராைம கணடங கரடகரவாய நெயாரகால
வாராேயா வநத வரததெமலலாந தராேயா
பராய மாகஅரட பரணததல அணடமதல
பாராத ைவதத பதேய பராபரேம. 2.

வாழாத வாழஉைன வநதைடநேதார எலலாரம
ஆழாழ எனனஅர ளானார அழககாறேறா
ேளழாய எனவலகம ஏசமன நாெனாரவன
பாழாகா வாறமகம பாரந பராபரேம. 3.

உளளதத னளேள ஒளதெதனைன ஆடடகனற
களளக கரைணையயான காணந தரமாேமா
ெவளளதைத மாறற வடககணபார நஞசடடம
பளளததன மனேபாற பைததேதன பராபரேம. 4.

வாவக கமலமலர வணடாயத தவணடதவண
டாவககள நனறவனக கனபைவததாரக கஞசெலனபாய
பவறகம வானகைடயற பலவறேபார ேபாலஒனைறப
பாவகக மாடேடன பதேய பராபரேம. 5.

வணணாற ெவறபன வழநதாங ெகனமாரபல
www.shaivam.org 70
கணணாற பாயசசடெமன காதலெவளளங கணடைலேயா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

தணணாற சாநதபதத தறபரேம நாலேவதப
பணணாறம இனபப பதேய பராபரேம. 6.

கடயநன சரடயார கடடெமனேறா வாயககெமன
வாடயஎன ெநஞசமமக வாடடமமந கணடைலேயா
ேதடயநன சரரைளத தககைனததங ைககவததப
பாடயநான கணடாய பதேய பராபரேம. 7.

ெநஞசதத னேட நைனவாய நைனவடம
அஞசெலன வாழெமன தாவத தைணநேய
சஞசலமாற றைனஇனேமல தாயககபசா ரமபகனற
பஞசரகக நானார பதேய பராபரேம. 8.

பததெநற யாகஉைனப ேபாறறப பலகாலம
மததெநற ேவணடாத மடேனன ஆெகடேவன
சததெநறக ெகனகடேவன சரடயாரக ேகவலெசயம
பததெநறக ேகனமமகம பாரந பராபரேம. 9.

கணடறேயன ேகடடறேயன காடடமநைன ேயஇதயங
ெகாணடறேயன மதத கறககந தரமமணேடா
ெதாணடறயாப ேபைதைமேயன ெசாலேலனநன ெதானைம
பணடறவாய நேய பகராய பராபரேம. 10.

34. தனைன

தனைன அறயத தனதரளால தானணரததம
மனைனப ெபாரெளனேவ வாழாமற பாழெநஞேச
ெபானைனப பவையமடப பைவயைர ெமயெயனேவ
எனைனக கவரநதழததட ெடனனபலன கணடாேய. 1.

www.shaivam.org 71
35. ஆககைவ
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ஆககைவ மாைய யாவம ெநாடயனல அவறைற மாள
நககைவ நகக மலலா நைனபெபாட மறபப மாறறப
ேபாகெகாட வரவ மனறப பனதநல லரளா னநதந
தாககவஞ ெசயவா யனேறா சசசதா னநத வாழேவ. 1.

36. கறபறசநைத

கறபற சநைத மாதர கணவைர அனற ேவேறார
இறபறத தவைர நாடார யாஙகளம இனப வாழவந
தறெபாற யாக நலகந தைலவநன னலேதார ெதயவம
ெபாறபறக கரேதாங கணடாய பரணா னநத வாழேவ. 1.

மரநதள நைகயார பார மைலமகந தழவச ெசவவாய
வரநதமர ெதனவ ரநத ெவறயாடடக காளாய நாளம
இரநதேலா காய தபேபர இனததனாய இரநத ஏைழ
ெபாரநதவங கதேம லணேடா பரணா னநத வாழேவ. 2.

தெதலாம ஒனறாம வனைம ெசறநதரட படலமேபாரதத
பாதகச சநைத ெபறற பதகனன பாத நழல
ஆதர வைடய உளளன பரளகைல யாயன மறறயார
ேபாதைன ெசயய வலலார பரணா னநத வாழேவ. 3.

நாதைன நாதா தத நணபைன நடவாய நனற
நதைனக கலநத நறக ெநஞசேம நவா எனறால
வாதைன ெபரகக எனைன வசஞெசயத மனநதன மாரகக
ேபாதைன ெசயதல நனேறா பரணா னநத வாழேவ. 4.

எணணய எணண ெமலலாம இறபபேமற பறபபக காைச
பணணஎன அறைவ எலலாம பாழகக எைனபபா ழாககந
www.shaivam.org 72
தணணய வைனையக ெகானற சறயைன உயயக ெகாணடால
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

பணணயம நனகேக யனேறா பரணா னநத வாழேவ. 5.

பததந பததக கான பலனந பலவாச ெசாலலஞ
சததந சததர சததத தறமந தறமார ேமான
மததந மததக கான மதலந மதனைம யான
பததந எனகெகான றணேடா பரணா னநத வாழேவ. 6.

தாயனம இனய நனைனச சரெணன அைடநத நாேயன
ேபயனங கைடய னாகப பதறறதல ெசயதல நனேறா
தயைட ெமழகாயெநாநேதன ெதளவேலன வேண காலம
ேபாயன தாறற கலேலன பரணா னநத வாழேவ. 7.

37. மைலவளரகாதல

பதயணட நதயணட பததரரகள மததரரகள
பககமண ெடககாலமம
பவசணட தவசணட தடடாநத மாகயம
படெரனந தமர மணகாக
கதயணட ஞானமாங கதரணட சதரணட
காயசத தகளமணட
கைறயணட கணடரபால அமைமநன தாளல
கரதெதானறம உணடாகேமல
நதயணட கடெலனச சமயதைத யணடபர
ஞானஆ னநதஒளேய
நாதாநத ரபேம ேவதாநத ேமானேம
நாெனனம அகநைததரதெதன
மதயணட மதயான மதவதன வலலேய
மதச தனனதஙைகேய
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 1.
www.shaivam.org 73

தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ெதடடேல வலயமட மாதரவாய ெவடடேல
சறறைடய ேலநைடயேல
ேசெலாதத வழயேல பாெலாதத ெமாழயேல
சறபைற நதறகறறேல
ெபாடடேல அவரகடக படடேல பைனகநத
ெபாடயேல அடயேலேமல
பரதத மைலயேல நறகனற நைலயேல
பநததைன நைழய வடட
ெநடடேல அைலயாமல அறவேல ெபாைறயேல
நனனடயர கடடததேல
நைலெபறற அனபேல மைலவறற ெமயஞஞான
ேஞயதத ேலயனஇரதாள
மடடேல மனதெசல நனதரளம அரளைவேயா
வளமரவ ேதைவ அரேச
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 2.

பதமத லாகேவ நாதபர யநதமம
ெபாயெயன ெறைனககாடடஎன
ேபாதததன நடவாக அடயறம இலலாத
ேபாகப ரணெவளககள
ஏதமற நலெலன றபாயமா ைவததநைன
எலலாஞெசய வலலசததாம
இனபவர ைவததநத அனைனேய நனைனேய
எளேயன மறநதயவேனா
ேவதமத லானநல லாகமத தனைமைய
வளககமஉள கணஇலாரககம
மககநன மகைமையக ேகளாத ெசவடரககம
வறவா தமபகலவாய
வாதேநா யாளரககம எடடாத மககணைட
www.shaivam.org 74
மாமரந தககமரதேம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 3.

மடயடட வாழகைகயால உபபடட கலெமனவம
ெமயெயலாம உளளைடநத
வறடட ெசலவரதந தைலவாயல வாசமாய
ேவதைனக ளறேவதனந
தடயடட ெவவவைனைய ஏவனான பாவநான
ெதாடரடட ெதாழலக ெளலலாந
தணடடட சாணகமப யனெபாரட டாயதன
ெதாணடரபண ெசயவெதனேறா
அடயடட ெசநதமழன அரைமயட டாரரல
அரைவேயார பரைவவாயல
அமமடடம அடயடட நைடநடந தரளடகள
அடயத மடயெதன
வடயடட மைறேபச பசசளங களைளேய
வளமரவ ேதைவஅரேச
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 4.

பரண பராதன சமஙகைல சதநதர
பராநதக தரயமபகஎழல
பஙகவ வளஙகசவ சஙகர சகஸரதள
பஷபமைச வறறரககம
நாரண மனாதத நாயக கணாதத
நாதாநத சததஎனறன
நாமேம உசசரத தடமடயர நாமேம
நானசச ரககவசேமா
ஆரண சைடககடவள ஆரண எனபபகழ
அகலாணட ேகாடஈனற
www.shaivam.org 75
அனைனேய பனைனயங கனனெயன மைறேபசம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ஆனநத ரபமயேல
வாரணயம இரெகாஙைக மாதரமகழ கஙைகபகழ
வளமரவ ேதைவஅரேச
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 5.

பாகேமா ெபறஉைனப பாடஅற ேயனமல
பரபாகம வரவமமனதல
பணபேமா சறறமைல நயமேமா ெசயதடப
பாவேயன பாபரப
ேதகேமா தடமலைல ஞானேமா கனவலஞ
சநதேயன ேபரனபேமா
ேசரஎன றாறகளள மனதேமா ெமததவஞ
சநதகக ெதனெசயகேவன
ேமாகேமா மதேமா கேராதேமா ேலாபேமா
மறறமாற சரயேமாதான
மறயட ெடைனகெகாளளம நதயேமா ேதடஎனன
மசவர வணடேபால
மாகேமா டவமவலலன எைனயாள வலைலேயா
வளமரவ ேதைவஅரேச
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 6.

தேளற தசேபால வைனேயற ெமயெயனந
ெதாககனட சககநாளஞ
சழேலற காறறனைட அழேலற பஞெசனச
சைறயட டறைவஎலலாம
நாேளற நாேளற வாரததக ெமனஙகறறன
நடேபற உளளைடநத
நயனஙகள அறறேதார ஊேரற ேபாலேவ
www.shaivam.org 76
நானலந தனல அைலயேவா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ேவேளற தநதையக கனதநத யடனெவனற
வைரேயற மாைலசட
வணேணற ேமகஙகள ெவறேபற மைறவற
ெவரடடய கரஙகநதலாய
வாேளற கணணேய வைடேயறம எமபரான
மனதக கைசநதமயேல
வைரரா சனககரகண மணயாய உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 7.

பதெமாட பழகவள ரநதரய மாமேபயகள
பநதமத லானேபயகள
ேபாராட ேகாபாத ராடசசப ேபயகெளன
ேபாததைத யடழதத
ேவதைன வளரததடச சதரேவத வஞசன
வதததானவ வலலெலலலாம
வழம படககனத மவனமந தராதகய
வதைதைய வயநதரளைவேயா
நாதவட வாகய மஹாமநதர ரபேய
நாதாநத ெவடடெவளேய
நறசமய மானபயர தைழயவர ேமகேம
ஞானஆ னநதமயேல
வாதமட பரசமயம யாவககம உணரவரய
மகைமெபற ெபரயெபாரேள
வைரரா சனககரகண மணயாம உதததமைல
வளரகாத லபெபணஉைமேய. 8

38. அகலாணட நாயக

வடட மடெடாளரப ராண வாயெவன
நகள ேமாடகம னஞெசயம
www.shaivam.org 77
மனெம னமெபரய மதத யாைனையஎன
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

வசம டககடன மம மணடலத
தடட மறறவள ராச ேயாகமவன
ேயாக ெமனறறஞர பகழேவ
ஏைழ ேயனலகல நட வாழவனஇன
இஙக தறகமஅன மானேமா
படட வரததனர பராவ சகரதர
பாகய மானசப ேயாகமம
பார காவய கவதவ நானமைற
பராய ணஞெசயமத யகமம
அடட சததயந லனப ரககரள
வரத கடடயெபான அனனேம
அணட ேகாடபகழ காைவ வாழமஅக
லாணட நாயகெயன அமைமேய. 1.

39. ெபரயநாயக

காறைறப படததமட கரகத தைடததபட
கனமப பனறகளறங
கைடெகடட நவவாயல ெபறறபச மடகலக
காயததள எைனயரததச
ேசாறைறச சமததந பநததத ைவககத
தரததககள மதஎனனேவ
தளளத தடதெதனன ேபறெபற ேறனஅரள
ேதாயந பாயசசலெசயத
நாறைறப பதததெதன ஞானமாம பயரதைன
நாடடப பலபபடடயம
நமனான தபபடம அணகாமல மனனனற
நாடசவ ேபாகமான
ேபறைறப பகததரள எைனயாள வலைலேயா
ெபரயஅக லாணடேகாட
www.shaivam.org 78
ெபறறநா யகெபரய கபைலமா நகரமரவ
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ெபரயநா யகயமைமேய. 1.

40. தநைததாய

தநைததாய மகவமைன வாழகைக யாகைக
சகமைனததம மவனயரள தைழதத ேபாேத
இநதரசா லஙகனவ கானல நராய
இரநததேவ இவவயறைக எனேன எனேன. 1.

எனைனநான ெகாடககஒரப படட காலம
யாதரநெதன எதேபாயஎன எனைன நஙகா
அனைனேபால அரளெபாழயங கரைண வார
ஆனநதப ெபரமகேல அரேச ெசாலலாய. 2.

அரேசநன தரககரைண அலலா ெதானைற
அறயாத சறேயனநான அதனால மததக
கைரேசரம படககனரட பைணையக கடடங
ைகபபடேய கைடபபடயாக கரததட கணேடன. 3.

கணேடனங ெகனைனயமஎன றைனயம நஙகாக
கரைணயமநன றனைனயமநான கணேடன கணேடன
வணேடனஎன ெறைனபபறமபாத தளள ேவணடாம
வணடதநன அரடகளபபன வயபபா லனேறா. 4.

ஓெவனற சததெவள ெயானேற நனறங
கயைரெயலலாம வமமெனன உவடடா இனபத
ேதெவனற நகலநத கலநத மதத
ேசரததைனேயல கைறவாேமா ெசகவ லாசம. 5.

ெசகதைதெயலலாம அணவளவஞ சதறா வணணஞ
www.shaivam.org 79
ேசரததணவல ைவபைபஅணத தரைள எலலாம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

மகததவமாப பரமாணட மாகச ெசயயம
வலலவா நநைனதத வாேற எலலாம. 6.

ெசாலலாேல வாயத டபபதலலால ெநஞசந
தடததரகண நரரவ ெசாரயத ேதமபக
கலலாேல இரநதெநஞசங கலலால மககட
கனேயெநக கரகடவங காணேபன ெகாலேலா. 7.

41. ெபறறவடேக

ெபறறவடேக ெதரயமநத வரததம பளைள
ெபறாபேபைத யறவாேளா ேபரா னநதம
உறறவரகேக கணணரகம பைலயண டாகம
உறாதவேர கலெநஞச மைடய ராவார. 1.

ஆவாெவன றழதெதாழங ைகய ராக
அபபேன ஆனநத அடக ேளந
வாவாெவன றவரககரளங கரைண எநதாய
வனெனஞசரக கரஙகவெதவ வாற நேய. 2.

நேயஇங ெகளேயறகந தாக ேமாக
நைனவேட நனறணரதத நகழதத லாேல
ேபேயறகந தனகெகனேவார அனப மணேடா
ெபமமாேன இனனமனப ெபரகப பாராய. 3.

பாராேயா எனதயரம எலலாம ஐயா
பகரமனேன ெதரயாேதா பாவ ேயனமன
வாராேயா இனனெமார காலா னாலம
மலரககாெலன ெசனனமைச ைவதத டாேயா. 4.

www.shaivam.org 80
ைவததடஙகா ைலபபடததக கணணன மாரபல
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ைவததைணததக ெகாணடைகயால வைளததக கடடச
சததமைசப பகஇரததப படததக ெகாணட
தயககமற இனபசகஞ ேசரவ ெதனேறா. 5.

ேசராமற சறறனதைதப பரநெதந நாளந
தரவடபேப ரனததடேன ேசரா வணணம
ஆராக நானஅைலநேதன அரேச நதான
அறநதரநதம மாையயேலன அழநத ைவததாய. 6.

ைவததெபாரள உடலாவ மனறம நனைக
வசெமனேவ யானெகாடகக வாஙகக ெகாணட
சததமைசப பகநதததான ெமயேயா ெபாயேயா
சறேயறகங களவைரயாய தைகயா வணணம. 7.

தைகயாேதா எநநாளம ேபரா னநதத
ெதளளமதம உதவாமல தவைல காடட
வைகயாக அலககழததாய உணட டதத
வாழநேதனநான இரணடகால மாட ேபாேல. 8.

மாடமககள சறறைடயார ெசமெபான ஆைட
ைவததகன தனேமைட மாட கடம
வடெமனபால ெதாடரசசேயா இைடவ டாமல
மகககத வடனேறா வளஙகல ேவணடம. 9.

வளஙகெவனக களளளேள வளஙகா நனற
ேவதகேம ேபாதகேம வமல வாழேவ
களஙகரக தபெபாரேள ெயனைன நஙகாக
கணணதேல நாதாநதக காடசப ேபேற. 10.

நாதேம நாதநத ெவளேய சதத
www.shaivam.org 81
ஞாதரேவ ஞானேம ேஞய ேமநல
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ேவதேம ேவதமட வான ேமான
வதேதயங ெகனைனயன வடட டாேத. 11.

42. கலலாலன

கலலாலன நழலதனல ஒரநால வரககங
கடவளந உணரததவதங ைககாட ெடனறால
ெசாலலாேல ெசாலபபடேமா ெசாலலந தனைம
தரமபபறறக கடலகடககந தணேப யனேறா. 1.

அனேறாஆ ேமாஎனவஞ சமய ேகாட
அததைனயம ெவவேவறாய அரறற ேநேர
நனறாேய நைனபெபறமா ெறவவா றாஙேக
நனனரளெகாண டறவதலலால ெநறேவ றணேடா. 2.

ெநறபாரககன நனைனயனற அகலம ேவேறா
நலநரதக காலவானம நய லாத
கறயாதம இலைலெயனறால யாஙகள ேவேறா
ேகாைதெயார கறைடயாய கறாய கறாய. 3.

கறாய ஐமபதச சைமையத தாஙகக
கணமலா மனெமனமேபயக கரஙகன பனேன
மாறாத கவைலயடன சழல எனைன
ைவததைனேய பரேமநன மகைம நனேற. 4.

நனெறனவந தெதனவம எனககங கணேடா
நானாக நயரநத நயாயஞ சறேற
இனெறனகக ெவளயானால எலலாம வலல
இைறவாநன அடயரடன இரநத வாழேவன. 5.

www.shaivam.org 82
வாழெவனவந தாழெவனவம இரணடாப ேபசம
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

ைவயகததார கறபைனயாம மயகக மான
பாழவைலையக கழதததறச ெசயலேபாய வாழப
பரேமநன ஆனநதப பாரைவ ெயஙேக. 6.

எஙேகெயங ேகஅரெளன ெறைமய ரநதான
ஏைழயவன எனவெமணண யசைச கரம
அஙேகயங ேகெயளவந ெதனைன ஆணட
ஆரமேத உைனககாணபான அலநத ேபாேனன. 7.

ேபானநாட கரஙகவேத ெதாழலா இஙஙன
ெபாரநதநாள அததைனயம ேபாகக ேனனஎன
ஞானநா யகேனநன ேமான ஞான
நாடடமறற வாழநதரககம நாெளந நாேளா. 8.

நாளபடட கமலெமனன இதயம ேமவம
நறநேதேன தனமாரகக நார மாரகண
வாளபடட காயமநதக காய ெமனேறா
வனகறறம உயரபடகக வரமந நத. 9.

நதெயஙேக மைறெயஙேக மணவண எஙேக
நததயராம அவரகெளஙேக ெநறதப பாத
சாதெயஙேக ஒழககெமஙேக யாஙக ெளஙேக
தறபரந பனனெமானைறச சைமபப தானால. 10.

ஆனாலம யானஎனதங கறற எலைல
அதேபாதம அதகததான அலல ெவனற
ேபானாலம யானேபாவன அலலால ேமானப
பணணயேன ேவறெமார ெபாரைள நாேடன. 11.

ெபாரேளநன பரணேம லடட காலம
www.shaivam.org 83
ேபாககவர வணேடாதற ேபாத மணேடா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

இரளதானண ேடாஅலலால ெவளதான உணேடா
இனபமணேடா தனபமணேடா யாமங கணேடா. 12.

உணேடாந பைடததவயரத தரளல எனேபால
ஒரபாவ ேதகாத உலகம ெபாயயாக
கணேடயம எளளளவந தறவ மனறக
காசனககள அைலநதவரார காடடாய ேதேவ. 13.

ேதவெரலாந ெதாழசசவநத ெசநதாள மககட
ெசஙகரமேப ெமாழககெமாழ தததப பாக
மவரெசாலந தமழேகடகந தரசெச வகேக
மடேனன பலமபயெசால மறற ேமாதான. 14.

மறறேமா எனககனயா னநத வாழவ
மதறவக கனயாயநன மளரத தாளல
பறறேமா சறறமலைல ஐேயா ஐேயா
பாவபடங கடகலககம பாரதத லாேயா. 15.

பாரததனெவல லாமழயம அதனாற சடடப
பாராேத பாரததரககப பரேம ேமான
மரததவட வாயணரததங ைககாட டணைம
மறறெயன தலலலவைன மடவ ெதனேறா. 16.

எனறைளந அனறளமயாம எனபெதனைன
இதநறக எலலாநதாம இலைல ெயனேற
ெபானறடசெசய வலலவனந ெயைமபப ைடககம
ெபாறபைடயாய எனனனஅத ெபாரநத டாேத. 17.

ெபாரநதசகம அைனததைனயம ெபாயெபாய ெயனற
பகனறபட ெமயெயனேற ேபாத ரபத
www.shaivam.org 84
இரநதபட ெயனறரபப தனேற யனேறா
தாயமானவடகள தரபபாடலகள

எமெபரமான யானகவைல ெயயதாக காலம. 18.

காலேம காலெமார மனறங காடடங
காரணேம காரணகா ரயஙகள இலலாக
ேகாலேம எைனவாவா எனற கவக
கைறவறநன அரளெகாடததாற கைறேவா ெசாலலாய. 19.

ெசாலலாய ெதாகதெயலலாங கடநத நனற
ெசாரபானந தசசடேர ெதாணட ேனைனக
கலலாகப பைடததாலம ெமதத நனேற
கரணமடன நானஉறவ கலகக மாடேடன. 20.

கலஙகாத ெநஞசைடய ஞான தரர
கடவளைனக காணேவ காய மாத
பலமகாணார நாெனாரவன ஞானம ேபசப
ெபாயககட காததெதனன பதைம கணடாய. 21.

கணடைலேயா யானபடமபா ெடலலாம மனற
கணணரநதந ெதரயாேதா கசநதள ளனபார
ெதாணடரடத ெதாணடனனேறா கரைண நஙகாச
சததபர பரணமாஞ ேசாத நாதா. 22.

ேசாதயாய இரடபழமைபச சைற யாடந
தெவளேய எைனதெதாடரநத ெதாடரநெதந நாளம
வாதயா நனறவைனப பைகைய ெவனற
வாழேவஇங கைனபபரநத மயஙக கனேறன. 23.

மயககறெமன மனமணகாப பாைத காடட
வலவைனையப பறததைனேயவாழேவ நாெனன
ெசயககடேவன ெசயெலலலாம நனேத எனற
www.shaivam.org 85
ெசஙைககவப ேபனஅலலாற ெசயலேவ றலைல. 24.
தாயமானவடகள தரபபாடலகள


ேவறபடஞ சமயெமலலாம பகநத பாரககன
வளஙகபரம ெபாரேளநன வைளயாட டலலால
மாறபடங கரததலைல மடவல ேமான
வாரதயல நதததரளேபால வயஙகற றமமா. 25.

அமமாஈ ததசயநதான அனேறா அனேறா
அணடநைல யாககஎனைன அறவாம வணணஞ
சமமாேவ இரககைவததாய ஐயா ஆஙேக
சகமயமாய இரபபதலலாற ெசாலவான எனேன. 26.

எனேனநான பறநதழல வநத வாறங(க)
எனகெகனஓர ெசயலைலேய ஏைழ ேயனபால
மனேனெசய வைனெயனவம பனேன வநத
மளமவைன ெயனவமவர மைறேயன எநதாய. 27.

தாயான தணணரைள நரமப ைவததத
தமேயைனப பரவாமல தளளத தளளப
ேபாயான ெதனெகாலஐயா ஏக ேதசம
பரணததக கணேடாதான பகலல ேவணடம. 28.

பகலரய நனவைளயாட ெடனேன எநதாய
பனைமயற வைடயஎனைனப ெபாரளாப பணண
இகலவைளககம மலமாைய கனமத தேட
இடரறவஞ ெசயதைனேய இரகக மேதா. 29.

இரககெமாட ெபாைறஈதல அறவா சாரம
இலேலனநான நலேலாரகள ஈடடங கணடால
கரககமயல பைடேயனபாழ ெநஞசம எநதாய
கரநதாேதா வலலரகேகா கரய கலேலா. 30.
www.shaivam.org 86

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->