Você está na página 1de 7

D e s a r r o llo d e N u e v o s P r o d u c to s

P a so s p a r a o fe r ta r u n p r o d u c to e n e l m e r c a d o

E l d e sa r r o llo d e u n n u e v o p r o d u c to se lle v a a c a b o
en e l á m b i t o d e l o s n e g o c i o s e i n g e n i e r í a y c o n si s te
en e l p r o c e so c o m p le to d e c r e a r y lle v ar u n nuevo
p ro d u cto a l m erca d o

A u to r :

I n g . M ig u e l Á n g e l E n r íq u e z

2 1 /1 0 /2 0 1 0
IN D IC E

N u e v o P r o d u c to

D e f i n i c ió n .- E s a q u e l p r o d u c t o q u e lo s c o n s u m i d o r e s c o n s i d e r e n c o m o u n a a d i c ió n
a la s a lt e r n a t i v a s d i s p o n i b le s , o a q u e l p r o d u c t o q u e la c o m p a ñ ía c o n s i d e r e n u e v o
e n s u s lí n e a d e p r o d u c t o s ( r e p li c a s d e la c o m p e t e n c ia , p r o d u c t o s o r i g i n a le s o
n o v e d o so s )

C A T E G O R IA S D E P R O D U C T O S N U E V O S

 N o v e d o s o s y ú n i c o s ( e x i s t e u n a n e c e s i d a d d e l c li e n t e y n o e x i s t e n s u s t i t u to s )

 S u s t i t u c i o n e s o m e j o r a s ( r e p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s e x is t e n t e s q u e i n c lu y e n
u n a d ife re n c ia s ig n ifica tiv a ) ( y o g u rt d ie t)

 P r o d u c t o s d e i m i t a c i ó n ( n u e v o s p a r a la e m p r e s a , p e r o n o p a r a e l m e r c a d o ,

e x t r a n je r o s o d e la c o m p e t e n c i a ) E je m p lo . g a t o r a te , p o w e r ju i c e , t e s a li a
sp o rt

N u e v o s P ro d u c to s

 N u e v o F o r m u la c i ó n -E n v a s e
 N u e v a F o r m u la c i ó n
 N u e v o T ip o E n v as e
 N u e v a P re s e n ta ció n
 N u e v o s S a bo re s
 P ro d u cto s d e C o m b a te
 P r o d u c t o s d e E li t e

In v e stig a c io n y d e sa rro llo d e n u e v o s p ro d u c to s

 G e n e r a c i ó n y s e le c c ió n d e i d e a s
 E s t u d io d e l m e r c a d o
 A n á li s i s e c o n ó m ic o
 p la n i f i c a c ió n d e la i + d d e l p r o d u c t o
 f o r m u la c i ó n d e l p r o d u c t o
 P r u e b a s d e la b o r a t o r i o
 A n á li s i s s e n s o r i a l

 E la b o r a c ió n d e l r e g i s t r o s a n it a r i o
 D i s e ñ o d e l e n v a s e ( p r i m a r i o y s e c u n d a r io )
 D i s e ñ o d e l p r o c e s o d e p r o d u c c ió n
 P r u e b a s e n p la n t a p i lo t o
 A n á li s i s e c o n ó m ic o
 P ru e b a s d e p ro d u c c ió n
 P ro d u c c ió n
 M a rk e tin g d e l p ro d u c to
 L o g ís t ic a y c o m e r c ia li z a c ió n
G e n e ra c ió n y S e le c c ió n d e Id e a s
G e n e ra c ió n d e Id ea s:

L a b ú s q u e d a d e i d e a s p a r a p r o d u c t o s n u e v o s d e b e r á s e r s i s te m á t i c a e n v e z d e
c a s u a l. D e o t r o m o d o la f i r m a e n c o n t r a r á u n g r a n n ú m e r o d e i d e a s , la m a y o r í a d e
la s c u a le s n o s e r á n a p r o p i a d a s p a r a e s t e t i p o d e n e g o c i o . L a a lt a g e r e n c i a d e b e r á
e s t i p u la r q u é p r o d u c t o s y m e r c a d o s r e c a lc a r . D e b e r á e s t i p u la r q u é q u i e r e lo g r a r la
f i r m a c o n lo s n u e v o s p r o d u c t o s , s i s e t r a ta d e l o b je t i v o d e t e n e r u n f lu jo e le v a d o d e
e f e c t i v o , p r e d o m i n io e n la p o r c i ó n d e l m e r c a d o o a lg u n a o t r a m e t a . D e b e r á
e s t i p u la r e l e s f u e r z o r e la t i v o q u e h a d e d e d i c a r s e a l d e s a r r o llo d e p r o d u c t o s
o r i g i n a le s , m o d i f ic a r lo s p r o d u c t o s e x i s t e n t e s e i m i ta r lo s p r o d u c t o s d e la
c o m p e te n c i a .

P a r a g e n e r a r u n a c o r r i e n t e c o n t i n u a d e i d e a s p a r a p r o d u c t o s n u e v o s , la c o m p a ñ í a
d e b e c u lt i v a r a c t i v a m e n t e m u c h a s f u e n t e s d e i d e a s . L a s p r i n c i p a le s f u e n t e s d e
id e a s so n :

 P r o d u c t o s e x is t e n te s e n e l m e r c a d o
 C o m i d a s t r a d i c io n a le s e n e l m e r c a d o
 H á b i to s a li m e n t i c i o s
 In f o r m a c i ó n d e r e v i s t a s t é c n ic a s i n te r n a c i o n a le s
 P ro v e e d o re s d e m a q u in as
 P r o v e e d o r e s d e a d i ti v o s
 P ro v e e d o re s d e e n v a ses
 F e r i a s i n te r n a c io n a le s
 N u e v a s te n d e n cia s
 N u e v a s cos tu m b res
 N u e v o s sa b o re s

 R e v i s t a s d e s a lu d
 N u e v a s fo rm a s

S e l e c c ió n d e I d e a s

E n e s t e p r o c e s o d e b e m o s t o m a r e n c u e n t a lo s s i g u i e n t e s p r o c e d i m i e n to s :

 F a c t i b i li d a d t e c n o ló g i c a
 A n á li s i s r e n t a b i li d a d
 F a c t i b i li d a d d e m e r c a d o

F a c t i b il i d a d t e c n o l ó g i c a

 M a q u in a ria
 M a t e r i a p r i m a , a d i ti v o s ( e n e l p a í s )
 P e rs o n a l c a p a c ita do
 C o n o c i m i e n to s d e l p e r s o n a l t é c n i c o
 L a b o r a to r i o ( s ) p a r a lo s a n á li s i s

A n á l i s i s R e n t a b il i d a d

 C o s to s d e P ro d u c c ió n :
– C o s to s d e M a te ria P rim a
– C o s tos d e M a n o d e O b ra
– C o s to s d e M a q u in a ria
– C o s t o s d e E n v a s e s y E m b a la je
 C o s t o s d e C o m e r c i a li z a c i ó n
 C o s to s A d m in is trativ o s
 In v e r s ió n V S . G a n a n c ia s

F a c t i b il i d a d d e M e r c a d o

 A n á li s i s d e la d e m a n d a
 A n á li s i s d e la o f e r t a
 D e t e r m i n a c i ó n d e la d e m a n d a p o t e n c ia l i n s a t is f e c h a
 C o s t u m b r e s a li m e n ti c i a s
 C a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n -c o m p e t e n c ia

 P re c io s e n e l m e rc a d o
 C a n a le s d e c o m e r c i a li z a c ió n
 P ro y e c c ió n d e l m e rc a d o
 N u e v a s te n d e n cia s e n e l m e rc a d o

P ru e b a s d e m erc a d o :

Le p e r m i te n al m e r c a d o lo g o o b te n e r e x p e rie n cia co n la c o m e r c i a li z a c i ó n del


p ro d u cto p a ra d e s c u b ri r p r o b le m a s p o t e n c ia le s y a v e rig ua r si se n e c e s i ta m as
i n fo r m a c i ó n a n te s d e h a c e r e l g a s to d e i n t r o d u c c i ó n ; e l p r o p ó s i to b á s i c o e s p o n e r a
p r u e b a e l p r o d u c to e n s it u a c io n e s r e a le s , a s í c o m o t a m b ié n e l c o m p le t o p r o g r a m a
de m e rc a d o tec n ia , que i n c lu y e e stra te gia s de p o s i c i o n a m i e n to del p ro d u cto ,
p u b li c i d a d , d i s t r i b u c ió n , m a r c a s , p r e c io s , e t c . L o s r e s u lt a d o s de la s p ru e b a s de
m e rca d o pueden u s a rse p a ra hacer p r o n ó s ti c o s m ás c o n t a b le s de v e n ta s y
u t i li d a d e s .

E l n ú m e r o n e c e s a r i o d e p r u e b a s d e m e r c a d o v a r ía c o n c a d a p r o d u c t o n u e v o . L o s c o s t o s
d e l a s p r u e b a s d e m e rc a d o p u e d e n s e r e n o r m e s y a d e m á s ll e v a n t i e m p o , d u r a n t e e l c u a l
l a c o m p e t e n c i a p u e d e t o m a r v e n ta j a . C u a n d o l o s c o s t o s d e d e s a r r o ll a r e i n t r o d u c i r e l
p r o d u c t o s o n b a j o s o c u a n d o l a g e r e n c i a y a e s tá c o n f i a d a e n q u e e l n u e v o p r o d u c t o
t e n d r á é x it o , l a f ir m a p u e d e h a c e r m u y p o c a s p r u e b a s d e m e r c a d o o n i n g u n a .
V a ria c ió n d el p ro d u cto

A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n to u n a m a r c a d e l m e r c a d o q u e a p li c a e s t e s i s te m a , m i r e m o s
q u e h a y u n a v a r ia c ió n , t o m e m o s e n c u e n t a la le c h e q u e e s n u e s t r a m a t e ri a p r i m a ,
c o m o p o d e m o s o b te n e r u n a in fin id a d d e p ro d u c to s d e d ife re n te s c a ra cte rística s .

LE CH E :
– E n te ra
– D e scre m a d a
– F o r t i f ic a d a c o n h i e r r o
– Con om ega 3
– C o n z y m i l ( d e s la c t o s a d a )
– S a b o r i z a d a :c h o c o la t e
– C o n c a fé

– Con avena

YO G U R T H : (P A R M A L A T )
– Y O G U R T H F O R T IF IC A D O
– YO GU RT H C RE M O SO
– Y O G U R T H D IE T
P R E S E N T A C IO N E S :
– VASO
– FRASCO
– L IT R O
– GALO N

C o m e rc ia liz a c ió n :

P r e s u m i b le m e n te , la s p r u e b a s d e m e r c a d o le s u m i n i s t r a n a la g e r e n c i a s u f i c i e n te

in fo rm a c ió n p a ra tom a r una d e c isió n fin a l a ce rc a de la n z a r o no un p ro d u cto


n u e v o . A la h o r a d e la n z a r u n p r o d u c t o la e m p r e s a d e b e t o m a r c u a t r o d e c i s i o n e s .

C u a n d o : ( m o m e n to o p o r t u n o ) :L a p r i m e r a d e c i s i ó n e s s i s e t r a t a d e l
m o m e n to o p o r t u n o p a r a i n t r o d u c i r e l p r o d u c t o n u e v o

D ónde ( e s t r a t e g ia g e o g rá fic a ) : La co m p a ñ Ía debe d e c id ir si la n z a r á el


p r o d u c t o n u e v o e n u n a s o la lo c a li d a d , e n u n a r e g i 6 n , e n v a r i a s r e g i o n e s , e n
e l m e r c a d o n a c io n a l o e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l. P o c a s f i rm a s t ie n e n la
c o n fia n z a , c a p ac id a d y c a pita l p a ra la n z a r un p ro d u cto nuevo en una
d is trib u ció n n a c i o n a l. F o m e n ta r á n un d e s e n v o lv im i e n to p la n e a d o de
m e rca d o con el tiem p o . L as c o m p a ñía s peq ueñas, en p a r t i c u la r ,
s e le c c io n a r á n una ciu d a d a tra ctiv a y po n d rá n en m a rch a una cam paña
r e lá m p a g o p a r a e n t r a r a l m e r c a d o . E n t r a r á n e n o t r a s c i u d a d e s u n a p o r u n a .
L a s f i r m a s g r a n d e s la n z a r á n s u p r o d u c t o e n u n a r e g i ó n c o m p le t a y d e s p u é s
se m ov e rá n a la r e g i ó n s i g u i e n t e . L a s f i rm a s c o n c a d e n a s d e d i s t r i b u c ió n
n a c i o n a l, c o m o la s c o m p a ñ í a s a u t o m o t r i c e s , la n z a r á n s u s n u e v o s m o d e lo s

e n e l m e r c a d o n a c i o n a l a n o s e r q u e h a y a e s c a s e z d e p r o d u c c ió n .
A q u ié n (p ro s p e cto s de m e rca do m e ta): D e n tro de lo s m e rca d o s de
c r e c i m i e n t o g r a d u a l, la f i r m a d e b e d i r i g i r s u p r o m o c ió n y d i s t r i b u c i ó n a lo s
m e jo r e s g r u p o s d e p r o s p e c t o s . P r e s u m i b le m e n t e , la f i r m a y a h a p e r f i la d o
lo s p r o s p e c to s p r i n c i p a le s c o n b a s e e n p r u e b a s d e m e r c a d o p r e li m i n a r e s .
L o s p r o s p e c to s p r i n c i p a le s p a r a un nuevo p ro d u cto d e co ns u m o te n d rá n
i d e a lm e n t e cu atro c a r a c te r í s ti c a s : 1) se rá n a d o p ta d o res te m p ra n os , 2)
se rá n g ra n d e s u s u a rio s , 3) se rá n lí d e r e s de o p in ió n y h a b la r á n
f a v o r a b le m e n t e a c e r c a d e l p r o d u c t o ,. 4 ) s e le s p o d r á a lc a n z a r a un c o s to
b a jo .

Cóm o (es tra te gia in tro d u cto ria de m e rca d o tec n ia ) : La c o m p a ñ ía debe

d e s a r r o lla r un p la n de a c c ió n p a ra in tro d u c ir el nuevo p ro d u cto en lo s


m e rca d o s de c r e c im ie n t o g r a d u a l. D ebe a s ig n a r el p re s u p u e s to de
m e r c a d o te c n i a e n t r e lo s e le m e n t o s d e la m e z c la d e m e r c a d o t e c n ia y h a c e r
u n a s e c u e n c i a d e la s d i v e r s a s a c ti v i d a d e s .

P la n i f i c a c ió n d e la I + D d e l n u e v o p r o d u c t o

 D e te rm in a ció n d e a c tivid a d es
 D e te rm in a ció n d e tiem p o s
 d ia g ra m a d e g a n n t
 a p li c a r la i n g e n i e r í a c o n c u r r e n t e

F o r m u la c ió n d e l P r o d u c t o

 R e c e t a s i n d u s t r i a le s
 R e ce ta s cas e ra s
 A n á li s i s d e lo s i n g r e d i e n te s
 C a r a c t e r í s ti c a s o r g a n o lé p t ic a s
 C a r a c t e r í s ti c a s fí s i c o - q u í m i c a s
 C a r a c t e r í s ti c a s n u t r i c io n a le s
 A n á li s i s d e p r o d u c t o s d e la c o m p e te n c i a
 A n á li s i s d e p r o d u c t o s e x t r a n je r o s
 A n á li s i s d e c o s to s d e lo s i n g r e d ie n t e s y a d i ti v o s
 M é t o d o d e t a n t e o y h o ja s d e c a lc u lo
 M a n e jo d e a d i t i v o s
 A n á li s i s s e n s o r i a l

F O R M U L A C IO N

 D e t e r m i n a c i ó n d e lo s i n g r e d i e n te s
 D e t e r m i n a c i ó n d e lo s p o r c e n t a je s d e c a d a u n o d e lo s i n g r e d i e n t e s
 D e t e r m i n a c i ó n d e la m e z c la d e lo s i n g r e d i e n t e s

 D e te rm in a ció n d e te m p e ratu ra s , p h , e tc .