Bản chất chế độ dân chủ của chúng ta Những ngày gần đây, các thế lực thù

địch ra sức xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận những thành tựu cách mạng, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “tự do báo chí”, những tiêu cực trong xã hội để chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ. Chúng xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; ngợi ca, kích thích chủ nghĩa tự do, thực dụng. Những quan điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” cùng với những luận điệu bóp méo sự thật “Việt Nam vi phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ… do các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài kết hợp chặt chẽ với nhau liên tiếp tung ra trong suốt hơn hai mươi năm đổi mới, lại rộ lên hiện nay với sắc thái biểu hiện mới. Cần khẳng định lại rằng, luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” chỉ có tính chất mị dân, thực chất là nhằm tước bỏ tính chất xã hội chủ nghĩa của nền dân chủ ở nước ta. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ khác hẳn về bản chất và đối lập về nguyên tắc với dân chủ tư sản. Đó là chế độ dân chủ “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử như V.I.Lênin từng khẳng định. Thực thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc đều là trái với lí tưởng của cách mạng, với bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, thì việc dân chủ hóa sẽ trượt sang dân chủ phi xã hội chủ nghĩa và đồng nghĩa với việc thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về sự vi phạm dân chủ và thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến thủ tiêu chế độ Xô viết. Thực tiễn cho thấy, bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ nước ta ngày càng thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày của quần chúng nhân dân. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chế độ dân chủ ở nước ta, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày.

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong xã hội ta, mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia quản lí xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn. Trong các cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỉ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao, nhất là tỉ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại trực tuyến của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ… với nhân dân; những cuộc tiếp xúc của các đại biểu với cử tri chuẩn bị cho các kì bầu cử Quốc hội đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, ý kiến của mình. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong đó có mạng Internet vào việc truyền bá các quan điểm thù địch, sai trái, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong rất nhiều tài liệu tán phát trên mạng chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, mà biểu hiện lộ liễu nhất là mới đây, một số tổ chức và cá nhân đã dựng đứng lên “tình hình vi phạm quyền tự do ngôn luận nghiêm trọng ở Việt Nam”; rồi kêu gọi Việt Nam “thả các blogger bị cầm tù và tôn trọng tự do Internet”. Những ai xuyên tạc tình hình Việt Nam cần phải thấy rằng, hiện nay báo chí Việt Nam có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng người đọc; cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, năng lực tài chính, sự tác động và ảnh hưởng xã hội. Báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân; quyền tự do báo chí được bảo đảm bằng pháp luật và thể hiện cụ thể trong thực tiễn. Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí, tự do hội họp theo quy định của pháp luật. Hiện nay cả nước có 18.259 cơ sở của tổ chức xã hội, 1.681 cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp; có hơn 500 cơ quan báo chí, với hơn 700 ấn phẩm báo chí, hơn 2.500 trang thông tin điện tử đang hoạt động. Những con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Hệ thống phát thanh truyền hình phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết các xã được phủ sóng truyền hình. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới về Internet. Đó là kết quả biểu hiện rõ ràng và sinh động về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở nước ta. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam có quyền ngăn chặn việc lưu hành trên mạng các thông tin và hình ảnh vi phạm thuần phong mĩ tục, kích động bạo lực, khiêu dâm, truyền bá các tài liệu chống phá đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vi phạm an ninh quốc gia. Đó hoàn toàn không phải là “hạn chế dân chủ”, ngăn chặn sự “bày tỏ quan điểm ôn hòa trên Internet” như có người cố tình gán ghép. Những luận điệu vu cáo Đảng và Nhà nước ta “vi phạm” tự do ngôn luận, tự do báo chí là những

là trái với dân chủ. phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.2. bảo đảm tính truyền thống và tính hiện đại của hệ thống pháp luật Việt Nam. .Thể chế hoá kịp thời và đầy đủ đường lối. .Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. “tà”. giữ gìn. 2. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo chí phải thực sự là “vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ. Những quan điểm cơ bản về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: . dân chủ và công bằng xã hội. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt đó không phải tự nhiên mà có.1. dân chủ bao giờ cũng gắn liền với pháp luật và kỉ luật. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay: . nhưng bản chất chế độ dân chủ ở nước ta là tốt đẹp và ưu việt. . lợi dụng tự do báo chí.luận điệu vô căn cứ.Yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập. chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá. Tự do ngôn luận. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. . đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế. Dân chủ không có nghĩa là dân chủ vô nguyên tắc. mà đó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam. kỉ cương. Bất cứ một nền dân chủ nào cũng vậy. dù là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa đều tồn tại trong khuôn khổ pháp luật.Yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. chống lại Tổ quốc và dân tộc là hành động không thể chấp nhận được.xã hội. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. hiện đại hoá. Lợi dụng dân chủ. hiện đại hoá đất nước. càng không thể là vô chính phủ. .Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. do dân và vì dân.Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải bảo đảm phát huy nội lực. nhằm dụng ý xấu. . 2.Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá.Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. . Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Yêu cầu củng cố và mở rộng dân chủ. tự do báo chí không có nghĩa là tự do đảo lộn “chính”. tự do Internet để gây mất ổn định chính trị . xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. nâng cao và phát huy trong sự nghiệp đổi mới. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường hoàn thiện. Cần phải thấy rằng. .

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đảm bảo tính khả thi. là Nhà nước pháp quyền của dân. .Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách. . hành pháp và tư pháp ở nước ta dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. chiến lược pháp luật. có sự phân công. Việc nhấn mạnh nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất. .Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác pháp luật. do dân và vì dân. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp.Tăng cường sự chỉ đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất. có sự phân công.Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải kịp thời vững chắc và cơ bản. hình thành các chương trình. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. . hành pháp. phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp. . kế hoạch xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Tư tưởng đó đã được thể chế hóa trong Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) như sau: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. điều hành của Chính phủ đối với công tác xây dựng các dự án luật. vì dân. . . hành pháp.Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống pháp luật gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội.Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp chế Bộ. . pháp lệnh trình Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. bảo đảm cho pháp luật tương đối ổn định. ngành. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước đang từng bước tổ chức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. hành pháp và tư pháp là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. tư pháp”(1). 2. Vì vậy.. Quyền lực nhà nước là thống nhất. VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT. kế thừa và phát triển liên tục. tính hiệu lực và hiệu quả của pháp luật trong thực tiễn cuộc sống. Một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. vì nhân dân. phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. do dân.3. tư pháp”. nghiên cứu nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất. do nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khái quát thành các nguyên lý: quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Vì vậy. sự phân công và phối hợp quyền lực trên cơ sở bảo đảm quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân. Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ và đầy đủ hơn sự thống nhất. Hai là. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp. mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước sẽ bị lỏng lẻo dẫn đến nguy cơ quyền lực nhà nước bị phân tán. hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước càng được nâng cao. Nhưng mỗi loại quyền lực .Trên quan điểm thống nhất quyền lực nhà nước. Đảng đã chủ động thực hiện nguyên tắc này nhằm tổ chức quyền lực nhà nước chặt chẽ. không một cơ quan nhà nước nào có thể thâu tóm toàn bộ quyền lực nhà nước vào tay mình và cũng không cho phép lấn át chức năng giữa chúng. càng hợp lý thì quyền lực nhà nước càng thống nhất. không xâm phạm quyền lực khác và cũng không bị xâm phạm bởi quyền lực khác. Sự phân định này càng rõ ràng. cụ thể thì hiệu lực. thuộc về nhân dân và thống nhất vào Quốc hội. là quyền lực nhà nước luôn luôn thống nhất. Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát phải có vị trí tương đối độc lập trong bộ máy nhà nước và thực hiện các chức năng. hành pháp và tư pháp) trong nhà nước pháp quyền thể hiện ở chỗ: Quyền lực nhà nước là thống nhất. Mỗi quyền lực phát huy hiệu lực của mình. sự phân công quyền lực là cơ sở để thực hiện tốt nhất quyền lực nhà nước thống nhất. phát huy ưu điểm. khắc phục nhược điểm. Chính phủ. quyền lực nhà nước là thống nhất. quyền lực của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo cơ chế phân công và phối hợp. Ở đây có ba nội dung trong cơ chế phân công quyền lực nhà nước cần chú ý: Một là. trong quá trình tổ chức Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như vậy. Đồng thời. sự phân công quyền lực giữa các cơ quan nhà nước thể hiện ở sự phân định chức năng. nhưng để bảo đảm tính thống nhất đó phải phân công hợp lý và chặt chẽ cho các cơ quan trong việc thực hiện quyền lực. Quốc hội. Nhà nước của dân. là sự thể hiện ý chí của nhân dân và dựa trên chủ quyền của nhân dân. Luật Tổ chức và Hoạt động các cơ quan nhà nước. Cơ chế phân công càng chặt chẽ. việc phối hợp các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất cũng là sự phân công quyền lực. Ngược lại. nếu cơ chế phân công quyền lực không chặt chẽ. nhiệm vụ của mình theo đúng Hiến pháp. tư pháp. vì dân. tổ chức và hoạt động của Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực ra. xử lý khoa học mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước “tối cao” trong quá trình thực hiện quyền lực. Sự phân công ba loại quyền lực (lập pháp. vừa bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước. sự phân công quyền lực nhà nước còn bao hàm cả sự phối hợp quyền lực. Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980. Những nguyên tắc trên từng bước được thể hiện trong các Hiến pháp nước ta: Hiến pháp năm 1946. hành pháp.Vấn đề có tính nguyên tắc. Kế thừa những tư tưởng tổ chức quyền lực nhà nước của các Hiến pháp. do dân. Bản thân sự phân công quyền lực mang trong mình cơ chế ràng buộc lẫn nhau giữa các thiết chế quyền lực “tối cao” nhằm mục đích vừa bảo đảm cho mỗi loại hình cơ quan nhà nước tương đối độc lập. Ở đây. nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ quan nhà nước. những yếu tố hợp lý của cách thức tổ chức quyền lực nhà nước trong lịch sử đã được Đảng ta tiếp thu và nâng lên thành lý luận về sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

linh hoạt. nhưng cơ sở của xã hội là nhân dân. Giám sát là rất cần thiết nhưng giám sát không phải là đối trọng. Sự phối hợp các quyền lực trong nhà nước được điều chỉnh một cách nhịp nhàng và đồng bộ trên cơ sở các quy định của pháp luật như: Các quyền của công dân được quyền lực lập pháp ghi nhận trong Hiến pháp. nông dân và đội ngũ trí thức” (Điều 2. không chỉ đại diện cho quyền lợi giai cấp mình. Điều 4 Hiến pháp ghi nhận: “Đảng Cộng sản Việt Nam. Tòa án nhân dân cùng với Viện Kiểm sát nhân dân được phân công thực hiện quyền tư pháp. Quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc hội nhưng được phân công cụ thể. Lê-nin trong các bài viết nhiều lần . Quyền lực nhà nước là thống nhất thể hiện trên hai phương diện: Về phương diện chính trị. Quốc hội là cơ quan hiến định thống nhất các quyền nhưng không thực thi cả ba quyền. sẽ được quyền lực hành pháp thực thi trong đời sống hằng ngày và được quyền lực tư pháp bảo vệ. quyền tư pháp – hoạt động xét xử nhằm bảo vệ pháp luật. Sự phân công đó là rất cần thiết để xây dựng một nền hành chính quốc gia luôn luôn ổn định. Sự phân công chặt chẽ và rõ ràng chỉ có thể đạt được trong thực tế nếu có sự giám sát lẫn nhau. mà tập trung thực hiện quyền lập pháp. trong đó giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo mà Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nó. quyền lực nhà nước thống nhất thuộc về nhân dân. thông suốt từ trung ương đến cơ sở và thực sự có hiệu lực. Ba là. Đây là nền tảng của sự thống nhất bởi quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân. không phụ thuộc vào bất cứ cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội nào. thống nhất. thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. trong đó.V.I. Nhân dân là chủ thể thống nhất của quyền lực nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. sinh động nhằm đạt được sự thống nhất trong quá trình thực hiện quyền lực. quyền hành pháp – hoạt động thực thi pháp luật. sự phân công quyền lực không thể thực hiện một cách cứng nhắc mà luôn song hành với sự phối hợp tạo thành sự thống nhất quyền lực nhà nước. Về nguyên tắc chung. đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân. mà còn đại diện cho quyền lợi của nhân dân lao động và của cả dân tộc. rành mạch. theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính phủ là cơ quan hiến định nắm quyền hành pháp. Khi xét xử. nhân dân lao động và của cả dân tộc. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đảng là yếu tố quan trọng để thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất. của nhân dân. mà nòng cốt là “liên minh giữa giai cấp công nhân. nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp và nhà nước được thành lập bởi ý chí của giai cấp thống trị. các lợi ích của nhà nước và xã hội. bảo vệ các quyền tự do của công dân. bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc hội. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã chứng minh rằng. Sự phân công như vậy là phù hợp.được phân công thực hiện các dạng hoạt động độc lập là: quyền lập pháp – hoạt động làm luật. Sự phân công và phối hợp phải được xác định một cách uyển chuyển. Ở Việt Nam không có cơ sở để thực hiện chế độ chính trị đa đảng và cũng không cần phải đa đảng. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi). hiệu quả. đối lập lẫn nhau.

phân quyền tư sản. Phân quyền giúp ngăn chặn sự chiếm đoạt quyền lực của thế lực này để áp chế thế lực khác. Chúng tôi hiểu rằng. Mác và Ph. V. Trong lịch sử có nhiều hình thức tổ chức quyền lực nhà nước khác nhau: Quyền lực nhà vua chuyên chế ở xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến. vừa hành pháp. Chúng tôi cho rằng. Như đã phân tích ở trên. mà phân công cho nhiều cơ quan thực hiện… Ở Việt Nam. Như vậy. Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao là những cơ quan cao nhất của từng loại quyền lực nhà nước. hành pháp và tư pháp. trực tiếp. đây là sự thống nhất nội tại chứ không phải là phép cộng các bộ phận quyền lực đó lại. các tác giả tuyên bố quyền lực nhà nước thống nhất vào nhân dân là muốn vận dụng nguyên tắc phân quyền vào quá trình xây dựng bộ máy của Nhà nước ta. theo đó. Ăng-ghen đã khẳng định tính giai cấp của quyền lực nhà nước và đã mở đường cho việc thiết lập quyền lực nhà nước thống nhất. nhưng nhân dân đã trao quyền lực cho Quốc hội thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu. ở đó phạm trù nhân dân bao gồm nhiều giai cấp.I. rõ ràng quyền lực nhà nước tập trung vào Quốc hội. theo chúng tôi. C. quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân – nền tảng chính trị chung – được khẳng định trong Điều 2 và Điều 6 của Hiến pháp năm 1992 rất cụ thể: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân…”. Song. các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã khẳng định quan điểm về sự thống nhất nội tại giữa các bộ phận cấu thành quyền lực nhà nước. và chính quyền phải chịu trách nhiệm trước các xô-viết”. bình đẳng. hiện có hai quan điểm khác nhau: Một là. Về vấn đề quyền lực nhà nước thống nhất vào đâu.Mác nhận xét: Công xã Pa-ri không phải là cơ quan đại nghị. và các cơ quan hành pháp. tư pháp giống như cây quyền lực gồm 3 nhánh. binh sĩ và nông dân trên cơ sở một cương lĩnh nhất định. không phải là sự “nhập cục” tất cả và trao cho một cơ quan thực hiện. Như vậy. Với điều quy định đó. tập trung về tay nhân dân. nhiều tầng lớp với các lợi ích khác nhau. Về phương diện pháp lý. tư pháp có sự độc lập nhất định đối với Quốc hội. Sự thống nhất quyền lực nhà nước của Công xã Pa-ri được C.khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. mà là một tập thể hành động vừa lập pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo Dân vận (viết năm 1949) đã tuyên bố: “Mọi quyền lực đều ở nơi dân”. Ba thứ quyền này tồn tại đồng thời từ khi xuất hiện nhà nước. bỏ phiếu kín. Cần nhấn mạnh rằng. tập quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước là do nhân dân thành lập nên và quyền lực nhà nước luôn luôn thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước gồm 3 yếu tố không thể phân chia là quyền lập pháp. sẽ là vội vã khi đưa ra kết luận như vậy. nhân dân thông qua sự biểu quyết phê chuẩn Hiến pháp. Trên cơ sở tổng kết đấu tranh giai cấp. quyền lực nhà nước thống nhất vào nhân dân chứ không phải thống nhất vào Quốc hội. Còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa phạm trù nhân dân gồm các giai . phân quyền là cách thức tổ chức quyền lực của nhà nước tư sản. hành pháp. Lê-nin viết: “Toàn bộ chính quyền nhà nước phải hoàn toàn chuyển về tay các xô-viết đại biểu công nhân. Mặc dù ở nước ta “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. phối hợp các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp. sẽ là người duy nhất có quyền hợp pháp phân công việc thực hiện ba quyền: Quốc hội. quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và để thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất đó chúng ta cần xác lập cơ chế thực hiện quyền lực: phân công.

chúng tôi cho rằng. vì nếu chia như thế thì dẫn đến kiềm chế và triệt tiêu nhau làm cho quyền lực nhân dân sẽ bị phân tán. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cần thiết phải có một cơ quan đại diện quyền lực thống nhất đó. Điều 102. Điều 128. Lý do của việc quy định nhiệm kỳ không thống nhất của các cơ quan nhà nước “tối cao” chỉ có thể được giải thích là nhằm để thực hiện đối trọng. Điều 113. không thể phân chia cho các nhánh quyền lực. chế ước lẫn nhau. quan điểm của Đảng ta về cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước đã được thể chế hóa tại Điều 6 của Hiến pháp năm 1992 là phù hợp. Thượng nghị viện là 6 năm. Bằng một cuộc bầu cử dân chủ như vậy. Chính phủ. Nói quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc hội là dựa trên cơ sở chính trị. quyền lực nhà nước ở Việt Nam là ý chí thống nhất của nhân dân lao động được thực hiện thông qua nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc hội. phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Chính phủ. Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều do Quốc hội của nhiệm kỳ đó cử ra. trực tiếp và bỏ phiếu kín. tại Điều 3 quy định nhiệm kỳ của các thẩm phán là suốt đời. Tôi đồng tình với ý kiến này và xin được nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau. Quốc hội của nước ta ngay từ khi ra đời đến nay luôn luôn được tổ chức theo cơ cấu thống nhất. Trong khi đó ở nghị viện tư sản. Vì những lẽ đó. tại Điều 1 quy định nhiệm kỳ Hạ nghị viện là 2 năm. tính thống nhất quyền lực của Quốc hội nước ta thể hiện rất rõ ở chỗ: Chủ tịch nước. Ở các nước tư sản phân quyền không có sự thống nhất này. Như vậy. Về mặt chính trị. Về mặt thực tiễn. và tất cả các đại biểu Quốc hội đều do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt nhân dân nắm giữ quyền lực nhà nước. Vì vậy. còn nghị viện tư sản không thể là cơ quan đại diện cho toàn thể nhân dân được. mà cần có sự phân công.cấp lao động có cùng lợi ích cơ bản. các đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri cả nước bầu ra các cơ quan nhà nước tối cao để xác lập cơ chế phân công và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Về mặt pháp lý. phải thực hiện sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước sao cho hợp lý nhất. Điều đáng bàn ở đây là. Hiến pháp Việt Nam quy định một nhiệm kỳ thống nhất cho các cơ quan tối cao thực hiện quyền lực nhà nước. Đương nhiên. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể tổ chức theo nguyên tắc phân quyền. Ví dụ. Điều đó nói lên rằng. không phân chia thành hai viện. Điều 138 của Hiến pháp năm 1992 quy định nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước. nhân dân chỉ bầu Hạ nghị viện còn Thượng nghị viện không do nhân dân bầu. pháp lý và thực tiễn. bởi vì quyền lực nhà nước thống nhất là của nhân dân. trong khi đó tại Điều 2 quy định nhiệm kỳ của Tổng thống là 4 năm. Tại Điều 85. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì các cơ quan nhà nước “tối cao” khác cũng hết nhiệm kỳ và tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Quốc hội. Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều “theo nhiệm kỳ của Quốc hội”. không phải tất cả mọi công việc đều dồn hết vào cơ quan đại diện quyền lực. để bảo . Hai là. Quốc hội của nước ta là cơ quan đại diện cho toàn thể nhân dân thống nhất. không bảo đảm được tính thống nhất. cứ 5 năm một lần nhân dân ta trao cho Quốc hội thực hiện quyền lực nhà nước của mình. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân cả nước bầu ra thông qua phổ thông đầu phiếu bình đẳng.

Quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc hội nhưng có sự phân công hợp lý cho các hệ thống cơ quan nhà nước thực hiện. không cơ quan nào đứng trên cơ quan nào. chuyên quyền như trong chế độ Phong kiến? Chủ nghĩa Mác . “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. quyền lực nhà nước là thống nhất. đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo Dân vận viết năm 1949 đã khẳng định: “mọi quyền lực đều ở nơi dân”. mất dân chủ. không một ai. trang 126) Như vậy. 2006. Quyền lực của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên. Điều 2 hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. nhân dân không được toàn quyền trong việc lựa chọn Vua.đó là Vua.Lê nin trong các bài viết nhiều lần khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.Lê Nin đã từng chứng minh rằng. độc đoán. Hà nội. bảo đảm mỗi tổ chức làm đúng chức năng của mình và đúng pháp luật. Một số vấn đề về sự thống nhất. phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp. Tập trung quyền lực nhà nước vào cá nhân (Vua). tất cả đều nằm trong quyền lực nhà nước thống nhất. kể cả của Quốc hội là do nhân dân giao cho thông qua phổ thông đầu phiếu. của V. không một cơ quan nào được lạm quyền và đứng trên pháp luật. phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở nước ta Nghị quyết đại hội 10 của Đảng khẳng định: “Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. lịch sử các triều đại phong kiến ở nước ta đã chứng minh điều đó. Bởi lẽ. Sau khi phân công quyền lực. các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hợp tác và giám sát lẫn nhau thực hiện quyền lực nhà nước. còn trong nhà nước tư sản. dễ dẫn đến chuyên quyền. do nhân dân và . Cơ quan đại diện ấy trong quan niệm của C. theo quy định của pháp luật Phong kiến. theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam việc thực hiện quyền lực Nhà nước ở nước ta dựa trên nguyên tắc tập quyền. V.đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước phải tập trung vào cơ quan đại diện quyền lực nhà nước duy nhất và cao nhất do nhân dân bầu ra. Sự khác nhau căn bản giữa quyền lực nhà nước thống nhất và phân quyền tư sản thể hiện ở chỗ. Hơn nữa. tập quyền trong chế độ Phong kiến là tập trung quyền lực vào một cá nhân . Mác đó là công xã.I. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định “mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. nhưng cơ sở xã hội của Nhà nước là nhân dân. Vậy. hợp tác và giám sát lẫn nhau.I. hành pháp và tư pháp” (Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 NXB chính trị quốc gia. các nhánh quyền lực đối lập và đối trọng lẫn nhau. nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp và nhà nước được thành lập bởi ý chí của giai cấp thống trị. Lê-nin là xô-viết và trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. có độc đoán. có sự ràng buộc. Đây là sự phân công hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. Vua được lên ngôi theo nguyên tắc cha truyền con nối. có sự phân công. tập quyền trong chế độ ta khác hẳn về chất so với phương thức tập quyền trong chế độ Phong kiến. mỗi cơ quan nhà nước “tối cao” thực thi nhiệm vụ của mình một cách tương đối độc lập. tại sao trong chế độ ta quyền lực vẫn thực hiện theo nguyên tắc tập quyền. vấn đề tập quyền trong chế độ ta liệu có dẫn đến lạm dụng quyền lực.

Vì vậy. Bởi vì. mất dân chủ. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu quốc hội và Quốc hội có quyền bãi miễn khi xét thấy cần thiết. thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Phó thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ đều do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước. Toà án và Viện kiểm sát được phân công thực thi quyền tư pháp nhưng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Mặt khác. Như vậy. Viện kiểm sát thực thi quyền tư pháp. Quyền lực của nhân dân được thống nhất vào Quốc hội nhưng để thực thi quyền lực đó có hiệu quả. nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật tuỳ theo mức độ có thể bị cử tri hoặc Quốc hội bãi miễn . Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Vậy. Toà án. Sự phân công rành mạch trong thực hiện quyền lực nhà nước cũng là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện sự giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. do nhân dân bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là do nhân dân lập ra và nguồn gốc quyền lực của Nhà nước là từ nhân dân. Hơn nữa. Tuỳ tính chất. Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao . tập thể này được nhân dân cả nước lựa chọn những người có đủ tài đức bầu ra theo nhiệm kỳ. tuy có sự phân công thực hiện quyền lực nhưng Thủ tứơng Chính phủ. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí. (Điều 6 hiến pháp năm 1992) Khác với tập trung quyền lực vào cá nhân như trong chế độ Phong kiến. Những người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước. những người được Quốc hội bầu hoặc phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội.vì nhân dân. tư pháp”. Quyền lực nhà nước là thống nhất. sự phân công đó cũng rất cần thiết để xây dựng một nền hành chính quốc gia luôn ổn định.tập thể đó chính là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan hiến định thống nhất các quyền nhưng không trực tiếp thực thi cả ba quyền. Quốc hội thực hiện cơ chế phân công quyền lực. quyền lực vẫn thống nhất vào Quốc hội. nguyện vọng của nhân dân. mà tập trung thực hiện quyền lập pháp. Vấn đề quan trọng được nhiêu người cùng quan tâm. Nhân dân thông qua chế độ bầu cử: phổ thông. hoặc dẫn đến độc đoán chuyên quyền. hành pháp. nguyên tắc tập quyền của chế độ ta là tập trung quyền lực vào một tập thể. Sự phân công như vậy là phù hợp bởi vì vẫn đảm bảo quyền lực thống nhất vào Quốc hội. cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. trực tiếp và bỏ phiếu kín đã tự nguyện trao quyền lực của mình cho các đại biểu Quốc hội và đã tập trung quyền lực của mình vào Quốc hội. mức độ vi phạm Quốc hội có quyền bãi miễn những cá nhân đó. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. tuy quyền lực nhà nước dược thực hiện theo nguyên tắc tập quyền nhưng không sợ có nguy cơ bị lạm dụng quyền lực. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức. bình đẳng. sự phân công quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước ta và sự phân chia quyền lực trong các Nhà nước tư sản có điểm nào khác nhau cơ bản? Nhà nước ta thực hiện cơ chế phân công quyền lực chứ không phải phân chia quyền lực. Chính phủ là cơ quan hiến định được phân công nắm quyền hành pháp. là làm thế nào để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

tập quyển hay phân quyền là phụ thuộc vào bản chất của chế độ xã hội đương thời. mô hình kinh tế thị trường vẫn là cái gì đó chưa thuyết phục và chưa được mọi nước chấp nhận một cách dễ dàng.phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội. Thế kỷ XX đã chứng kiến cuộc đua tranh giữa hai hệ thống kinh tế. việc thực hiện quyền lực nhà nước theo phương thức nào. quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và Chính phủ. chỉ đến cuối thế kỷ XX thì câu trả lời cho sự phân tranh nói trên mới trở nên rõ ràng: mô hình của nền kinh tế chỉ huy đã thất bại trong việc duy trì tăng trưởng. Thế nhưng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuy không có quyền ban hành các đạo luật nhưng có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội. thông thường nghị viện được phân thành thượng viện và hạ viện có nhiệm kỳ khác nhau. có quyển kiến nghị chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Quốc hội… Tóm lại. . Theo cơ chế phân chia quyền lực của thuyết “tam quyền phân lập”. chúng tôi tập trung phân tích một số lĩnh vực quan trọng. Trong bài viết này. Chính phủ. Về vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường Cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi không chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị. Trong khi đó. không thể không có sự điều tiết của Nhà nước trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế mới. Vấn đề đặt ra là. sẽ được cơ quan hành pháp triển khai thực thi trong thực tiễn và được cơ quan tư pháp bảo vệ. thì quyền lập pháp thuộc về Nghị viện. Ở các nước tư sản thực hiện cơ chế phân chia quyền lực. nền kinh tế thị trường lại tỏ ra thành công ở nhiều nước từ Tây Âu đến Bắc Mỹ và cả Châu Á nữa. Toà án nhân dân tối cao. nếu thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả thì sao Nhà nước vẫn phải can thiệp vào các hoạt động của nó? Tại sao không thực hiện một chính sách để tư nhân được hoàn toàn tự do kinh doanh? Trả lời vấn đề này. Trong chế độ ta. Việc phân công thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta luôn gắn liền với sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. quyền tư pháp thuộc về Toà án. Cũng vì thế mà cải cách chính sách Nhà nước trở thành vấn đề cấp thiết ở tất cả các nước đang thực hiện sự chuyển đổi thể chế kinh tế. Nhà nước không thể thay thế cho thị trường nhưng nó có thể tác động một cách có hiệu quả đến mọi hoạt động của nền kinh tế thị trường. hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên. trong việc tạo ra sự phồn vinh và thậm chí cả trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Ba hệ thống cơ quan này đối trọng với nhau và chế ước lẫn nhau. có thể khẳng định rằng. Quyền lực đó chỉ có thể thực hiện một cách thống nhất dưới sự giám sát của nhân dân chứ không thể phân chia. quyền lực nhân dân là cội nguồn của quyền lực nhà nước. nên không có sự thống nhất này. nhân dân là chủ nhân của quyền lực chính trị. Chẳng hạn các quyền cơ bản của công dân được cơ quan lập pháp ghi nhận trong hiến pháp. nói đúng hơn là hai giải pháp vĩ mô đối lập nhau: nền kinh tế chỉ huy dựa trên sự kiểm soát tập trung của Nhà nước và nền kinh tế thị trường dựa vào thành phần kinh tế tư nhân. Mục đích của cải cách là xây dựng một thể chế nhằm đảm bảo những lĩnh vực cần thiết phải có sự điều tiết của Nhà nước cũng như những lĩnh vực có thể hạn chế sự can thiệp đó.

Hàng hoá công cộng có ba đặc tính: tính không kình địch trong tiêu dùng. Quốc phòng là một ví dụ chứng tỏ vai trò tối quan trọng của Nhà nước. Vai trò của Nhà nước trong quốc phòng và trong việc sản xuất.Lịch sử đã chứng minh rằng. bảo vệ cho một cá nhân không có nghĩa là giảm bảo vệ cho người khác. quản lý và điều hoà phúc lợi. Tuy nhiên. thị trường tự do với đúng nghĩa của nó không thể tồn tại. vì nền kinh tế tăng trưởng dưới tác động bên ngoài ngày một phức tạp nên sự can thiệp của Nhà nước xuất hiện như một tất yếu cho sự hoạt động có hiệu quả của nền kinh tế thị trường. song sự điều tiết của Nhà nước vẫn là một trong các hoạt động của nền kinh tế thị trường. tiêu dùng các hàng hoá công cộng. từ ngân sách Nhà nước có được thông qua thuế. chống ô nhiễm môi trường. cung cấp hàng hoá công cộng. Các loại hàng hoá kiểu như vậy được gọi là hàng hoá công cộng. Hơn nữa. định hướng cạnh tranh một cách có hiệu quả bằng cách giảm độc quyền… 1. thể hiện nhưng khuyết tật của thị trường. Nhà nước có một vai . Quả thực. khi khẳng định sự cần thiết phải có sự can thiệp của Nhà nước thì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng tời cái được .cái mất của sự can thiệp ấy. cho nên tư nhân không thể cung cấp. tất cả mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi tiêu dùng hàng hoá công cộng như nhau.trò chính đáng và thường xuyên trong các nền kinh tế hiện đại Vai trò đó của Nhà nước đặc biệt thể hiện rõ rệt ở việc xác định "các quy tắc trò chơi" để can thiệp vào những khu vực cần có sự lựa chọn. hàng hoá công cộng là thứ hàng hoá không thể định giá chính xác được. Điều đó được quyết định bởi quốc phòng là một kiểu hàng hoá hoàn toàn khác hẳn với các loại hàng hoá vật thể khác ở chỗ. Có nhiều ví . củng cố an ninh quốc phòng. mà phải là nâng cao hiệu quả của sự can thiệp đó. Nhà nước có 3 chức năng kinh tế rõ rệt là: can thiệp. người ta không trả tiền cho mỗi đơn vị sử dụng mà mua nó như một tổng thể nhằm mục đích bảo vệ an ninh của cả một quốc gia. không thể phủ nhận vai trò của Nhà nước trong các lĩnh vực như: ổn định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài chính và tiền tệ. Trong các nền kinh tế thị trường đã Phát triển. tính không loại trừ (nonexcluđability) và tính không thể không tiêu dùng mà tựu trung lại. bởi không một doanh nghiệp tư nhân nào có thể bán quốc phòng của toàn dân cho các công dân riêng lẻ và coi đó là nghề kinh doanh thu lãi. tạo dựng một bộ khung xã hội được sự điều hành của luật pháp. Các nền kinh tế thị trường nguyên thuỷ dựa trên cơ sở sản xuất và trao đổi giản đờn có thể hoạt động một cách có hiệu quả mà không cần sự can thiệp của Nhà nước. Theo đó. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định. ngoại trừ trong các lý thuyết kinh tế. các nền kinh tế thị trường thành công nhất đều không thể phát triển một cách tự phát nếu thiếu sự can thiệp và hỗ trợ của Nhà nước. để đảm bảo tính chỉnh thể của nền kinh tế và để cung cấp những dịch vụ phúc lợi. cho những người từ chối chi trả kinh phí cho quốc phòng. Ở đây. Đấy là nguyên nhân chính giải thích vì sao quốc phòng phải do Nhà nước điều hành và chi phí cho quốc phòng phải được lấy từ nguồn tài chính công. bởi tất cả mọi người tiêu thụ các dịch vụ quốc phòng một cách đồng thời. Tuy nhiên. Cách giải quyết không phải là bỏ mặc thị trường. Đơn giản là không thể có chuyện dịch vụ quốc phòng lại được đem rao bán cho những người cần hoặc không thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia. phát triển giáo dục tăng thu nhập và nâng cao phúc lợi xã hội.

trường hợp một nhà máy có thể làm ra một loại sản phẩm rất rẻ nhưng lại làm ô nhiễm môi trường. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là sự bất ổn định do các cuộc khủng hoảng chu kỳ. Vì thế. Tuy nhiên. Nhà nước buộc tất cả những ai hưởng lợi từ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đều phải trả toàn bộ chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ấy. vai trò kinh tế của Nhà nước là điều chỉnh lại sự bất hợp lý này. và nhưng chi phí hay lợi ích ngoại vi sẽ không được phản ánh trong giá cả của các đồ vật. người sử dụng nguồn tài nguyên này nếu gây ô nhiễm sẽ phải chịu chi phí theo giá thị trường. cho nên vai trò của Nhà nước là tạo ra sự thăng bằng giữa cá nhân và xã hội thông qua việc điều chỉnh sản xuất thừa hoặc tiêu dùng thừa vào chi phí ngoại vi. Vì những khó khăn này. thậm chí cả mức truy tố để nhằm giảm ô nhiễm. Nhà nước còn sử dụng cả chính sách quyền sở hữu công khai nguồn tài nguyên. Nhà nước bỏ vốn vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Nếu không các nguồn lực sẽ không được phân bố hiệu qua.. đó là xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định kinh tế vĩ mô. Vai trò của Nhà nước đối với các yếu tố ngoại vi Yếu tố ngoại vi là các ảnh hưởng tốt hay không tốt do các yếu tố bên ngoài gây nên cho hoạt động của công ty hay cho xã hội nói chung. Yếu tố ngoại vi xảy ra khi có sự khác biệt về phí tổn hoặc lợi ích giữa cá nhân và xã hội. Bằng sự can thiệp. chính Nhà nước phải chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định đó trên tầm vĩ mô. luật pháp. nên các phí tổn sản xuất không được tính đến trong hệ thống giá. từ các biện pháp chống lũ lụt cho đến việc phòng chống vũ khí nguyên tử. một nền kinh tế không thể "cất cánh" được trừ phi nó có được một cơ sở hạ tầng vững chắc. Các khoản thuế hay biện pháp trợ cấp tối ưu đều được coi là phương thức để Nhà nước xứ lý những yếu tố ngoại vi. Do vậy. Trong nền kinh tế thị trường tự do. gây ra sự giảm sút về phúc lợi cho nhưng người khác. Vì phía thứ ba không được đền bù cho những khoản chi phí ngoại vi. Thật vậy. Nhà nước có thể sử đụng một hệ thống thuế. người ta chỉ mưu toan sử dụng tối đa những phương tiện hay lợi nhuận riêng của mình. Những yếu tố này gây nên sự giảm sút về phúc lợi của những người dân sống xung quanh hoặc có thể buộc những nhà máy khác gần đó phải tốn kém thêm chi phí để làm sạch nước sông đã bị ô nhiễm mà mình phải sử dụng trong sản xuất. . Sự ổn định kinh tế rõ ràng là điều mà mọi Nhà nước đều mong muốn và nó có lợi cho tất cả mọi người. mức hình phạt. 2. Ngoài ra. Tuy nhiên. ở hầu hết các nước. điều lệ. Những chi phí ngoại vi cho sản xuất bao gồm: sự tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường mà nhà máy hoặc xí nghiệp sản xuất tạo ra. Do chỗ toàn bộ chi phí xã hội là cái quan trọng quyết định sự phân bố tài nguyên một cách có hiệu quả. vì không thể định lượng một cách chính xác tác hại mà sự ô nhiễm ấy có thể gây ra cho xã hội. Nhà nước cần phải đảm bảo chi phí giảm ô nhiễm không được cao hơn so với chi phí mà ô nhiễm gây ra cho xã hội. ổn định kinh tế vĩ mô cũng có thể xem như là hàng hoá công cộng. nhưng hai ví dụ có thể thấy rõ vai trò của Nhà nước một cách trực tiếp và thường xuyên nhất. còn những chi phí tư nhân quyết định giá hàng. Ví dụ. Và do vậy. các chi phí hoặc lợi ích này (chi phí ngoại vi hoặc lợi ích ngoại vi) lại không được tính đến trong hệ thống giá cả và thị trường.dụ về hàng hoá công cộng. Nhà nước không dễ dàng quyết định chính xác chi phí ấy là bao nhiêu.. Nhưng cũng do tính không thể phân chia của hàng hoá công cộng mà các tư nhân thấy rằng đầu tư vào đây không có lợi.

chứng từ về đất đai. Nếu như không có sự đảm bảo cho các thoả thuận ấy. kho chứa và các sản phẩm hữu hình khác. nền kinh tế thị trường đòi hỏi một loạt thể chế phát triển cao. 3. một số người sẽ gặp phải những rủi ro nếu đầu tư thời gian và tiền vốn của mình vào lĩnh vực kinh doanh mà rốt cuộc. kiểm soát các vụ việc sát nhập công ty nhằm ngăn ngừa khả năng độc quyền hoá các ngành công nghiệp. trong chừng mực một sán phẩm nào đó có thể tạo ra được lợi ích ngoại vi. Đây là một sự can thiệp rất quan trọng của Nhà nước trong việc bảo vệ bản quyền tác giả và qua đó. nhà máy. tiền lương với chủ sử dụng lao động. phim ảnh. sự bảo hộ đó còn được áp dụng cho cả các sở hữu liên quan tới trí tuệ. Ngoài ra. trong các nền kinh tế thị trường không có gì bảo đảm để không diễn ra bạo lực và gian lận. Thế nhưng. Nhà nước trong các nền kinh tế thị trường cần phải thiết lập và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân. đảm bảo các hợp đồng mua bán tất cả các loại sản phẩm. Phạm vi của một chính sách như vậy bao gồm: kiểm soát bằng các biện pháp điều tiết đối với những hãng có khả năng chi phối. Nếu không có sự đảm bảo ấy. bào chế thuốc hay chương trình phần mềm. nhà ở. . tiền lãi thu về lại có thể rơi vào Nhà nước hoặc các tập đoàn khác.Trong các lợi ích ngoại vi. cung như quyền được hưởng các lợi ích kinh tế xuất phát từ việc sử dụng quyền sở hữu đó. Nhà nước cần xem xét vấn đề trợ cấp tối ưu để khuyến khích sản xuất. 4. Tình hình đó cũng giống như đối với quan hệ giữa người chủ và người làm công. hồ sơ. hội họa. tiêu dùng loại sản phẩm này sao cho giá trị đích thực các lợi ích ngoại vi được tính đến trong hệ thống giá thị trường. nghĩa là không có sự thực thi của luật pháp thì các giao dịch trên thị trường trở nên khó mà có thể thực hiện. bài viết. trong đó có hệ thống pháp lý để chống lại bạo lực và gian lận bao gồm: hệ thống có liên quan tới những quyền sở hữu. lợi ích ngoại vi lại có thể dẫn đến sản xuất thiếu. những điều luật về phá sản và khả năng thanh toán. Đó là lý do tại sao Nhà nước cần phải có lưu trữ văn bản. Sự bảo hộ của Nhà nước đối với sở hữu tư nhân thể hiện một cách rõ ràng đối với đất đai. hệ thống tài chính với ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại để giữ cho việc cung cấp tiền mặt được thực hiện một cách nghiêm ngặt… Thật vậy. đồng thời bảo vệ người tiêu dùng chống lại tình trạng độc quyền. sáng chế. công xưởng. Ở đây. thiết kế. khuyến khích những hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học. cần chú ý tới giáo dục bởi đây là lĩnh vực cần phải có sự quan tâm và hỗ trợ của Nhà nước. Người lao động đã với tư cách cá nhân hay tập thể trong các tổ chức hiệp hội cũng đều có sự thoả thuận nhất định về điều kiện làm việc. kiểm soát các hành vi chống cạnh tranh. vì trong khi chi phí ngoại vi có thể dẫn đến sản xuất thừa thì ngược lại. khuyến khích việc phát huy khả năng trí tuệ của họ. Cả người mua lẫn người bán đều muốn là khi cả hai phía đã đồng ý trao đổi thì sự thoả thuận nhất định phải được thực hiện. Vai trò của Nhà nước trong chính sách cạnh tranh Vai trò này thể hiện ở tập hợp những biện pháp của Nhà nước nhằm cổ vũ cạnh tranh giữa các nhà cung ứng với nhau. chẳng hạn như sách.. phát minh. sự can thiệp cửa Nhà nước là cần thiết.. các nghệ sĩ. Vai trò của Nhà nước trong việc tạo dựng bộ khung xã hội và luật pháp Để thực hiện đúng đắn chức năng phân phối của mình.

có thể thu hẹp lại khoảng cách giàu . cái giá tiềm tàng cho phép các Công ty lớn (hoặc một nhóm các Công ty cấu kết với nhau) giành được vị trí độc quyền trong các ngành công nghiệp chủ chốt là rất cao. Một là. Hai là. có nên thực hiện phân phối lại thông qua thuế thu nhập hay không. thật đáng tiếc. Do vậy. Các công ty này có thể cấu kết với nhau thành một tập đoàn hùng mạnh. áp đảo thị trường với mức giá cao. Trên thực tế. bảo hiểm y tế. trong các nền kinh tế thị trường. Song. điều bàn cãi không còn là ở chỗ Nhà nước có nên tạo ra quỹ phúc lợi hay không.nghèo trong xã hội. côta. giảm đầu tư và do đó sẽ gây nên tổn hại lớn tới cả một nền kinh tế. kể cả Mỹ. Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao phúc lợi công cộng... lương hưu. nhiều khi sự kiểm soát của chính phủ và chính sách chống độc quyền trên thực tế lại dẫn đến giảm cạnh tranh chứ không phải là khuyến khích cạnh tranh. thuế. ý kiến ngược lại cho rằng. Nguồn thu nhập đó có thể do thừa hưởng gia tài. chính sách của Nhà nước về vấn đề cạnh tranh không phải không có điều bất cập. sức khoẻ. Tất cả những cái đó đã hạn chế việc nhập khẩu hàng hoá và địch vụ từ nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng cấu kết. Giá đó đủ lớn đề thừa nhận vai trò nhất định của Nhà nước trong việc điều tiết để duy trì cạnh tranh thông qua một hệ thống đạo luật không ngừng được củng cố. đều thông qua đạo luật chống độc quyền. Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề thu nhập và phúc lợi Trong nền kinh tế thị trường. xã hội. giảm nghèo. có thể do tài năng hoặc sự thành đạt trong kinh doanh hay trong các quan hệ chính trị. ý kiến đầu tiên đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn của xã hội.. nhằm thu nhiều lợi nhuận. tình hình sẽ trở nên nan giải khi một ngành công nghiệp bị chi phối bởi một số rất ít các Công ty lớn. Các vấn đề như việc làm. Ở đây có hai ý kiến trái ngược.. mà là mức độ thực hiện ra sao để vẫn có thể khích lệ được mọi thành phần lao động trong việc tạo ra của cải và tiết kiệm trong việc chi dùng những của cải ấy. giảm tiết kiệm. Trong hầu hết các nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên. Các chính sách này bao gồm: giấy phép độc quyền sản xuất một loại hàng hoá và dịch vụ nào đó. Thông thường. hầu hết các nền kinh tế thị trường. số khác lại có nguồn thu nhập rất lớn. chương trình phân phối lại của Nhà nước thông qua thuế thu nhập sẽ làm cho người lao động giảm động cơ làm việc để tăng thu nhập. Do vậy. đặc biệt là thuế thu nhập nhằm tạo ra sự công bằng hơn trong phân phối. Tuy nhiên.Nói tới độc quyền là nói tới thị trường chỉ có một người cung cấp. trong khi đó. các chính phủ đều luôn thực hiện điều đó thông qua chính sách thuế. ý kiến ủng hộ vai trò của Nhà nước trong việc hạn chế sự tập trung tài sản và duy trì sự lan toả các năng lực kinh tế giữa cá chủ sở hữu. 5... vai trò của Nhà nước là không thể thiếu được trong việc phân phối lại thu nhập để trong chừng mực cho phép. Rõ ràng. các nhà kinh tế đều thừa nhận rằng. Vai trò của Nhà nước trong các chính sách tài chính và tiền tệ Nhà nước trong các nền kinh tế thị trường đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo ra các điều kiện kinh tế để thị trường tư nhân có thể phát huy hết hiệu quả hoạt động của mình. . đồng thời khống chế việc thâm nhập vào thị trường của các Công ty nhỏ hơn đang cạnh tranh với họ. khả năng kiếm sống ở một số người là rất hạn chế. độc quyền và để duy trì cạnh tranh lành mạnh một cách có hiệu quả. xoá đói. trợ cấp khó khăn… luôn là những vấn đề rất cần đến sự quan tâm của Nhà nước. 6.

kéo dài không lâu khoảng một năm hoặc ngắn hơn. khi cả thế giới lâm vào tình trạng thất nghiệp. nếu có tăng thì cũng rất chậm. kém hiệu quả và đồng thời có khả năng duy trì giá trị tiền tệ thông qua các chính sách hạn chế lạm phát. nhờ đó ngân hàng mới có nhiều điều kiện cho vay và chi tiêu cho tiêu dùng được tăng lên. Tuy nhiên. Chính sách tài chính được điều hành một cách độc lập với chính sách tiền tệ là chính sách nhằm điều tiết hoạt động kinh tế bằng cách kiểm soát việc cung ứng tiền. do đó tạo ra được một thu nhập quốc dân khả dụng lớn hơn để đưa vào luồng tiêu đùng. thuê thêm công nhân. các chủ doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất. chính phủ làm ngược lại. Lãi suất thấp. thời gian chờ đợi các chính sách phát huy tác dụng không phải là ngày một ngày hai. các nền kinh tế thị trường luôn rơi vào tình trạng bị đe doạ bởi khi thì đồng tiền tăng giá đột ngột. Trong lịch sử. Cùng với việc giảm tiền và tăng lãi suất. các chính sách tài chính và tiền tệ đều điều chỉnh lại mức chi tiêu của cả một nền kinh tế quốc dân. Đó là khó xác định chính xác thời điểm của vấn đề cần giải quyết để từ đó. Bởi vì. Trước năm 1960. ổn định giá cả và tăng trưởng liên tục của nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là kích cầu vì tiêu dùng là bộ phận cấu thành lớn nhất và ổn định nhất của tổng cầu. Nhà nước đã tăng cung ứng tiền. trừ các trường hợp liên quan tới thiên tai và thảm hoạ chiến tranh. đồng thời khuyến khích đầu tư. các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô tỏ ra không cần thiết và thậm chí có khi còn phản tác dụng. giảm thuế. Khi cả thất nghiệp và lạm phát xảy ra đồng thời. Chính sách tài chính bao gồm các chính sách thuế và chi tiêu ngân sách của Nhà nước nhằm điều tiết chu kỳ kinh tế. Nhà nước “làm nguội" nền kinh tế bằng cách tăng lãi suất. dẫn tới giảm lãi suất (tức giám giá đồng tiền). Còn trong những thời kỳ kinh tế "quá nóng". Trong những thời kỳ kinh tế suy giảm. như thuế thu nhập luỹ tiến và phụ cấp thất nghiệp. Ngày nay. và kết quả là thu hẹp lại sản lượng và việc làm. Có một vài nguyên nhân cho sự hạn chế này. vừa có tình trạng lạm phát. khi thì vừa có tình trạng thất nghiệp. Những tác động của nó chưa ro ràng khi cả lạm phát và thất nghiệp xảy ra đồng thời. được chấp nhận rộng rãi. đặc biệt cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới những năm 30 của thế kỷ XX. giảm cung ứng tiền.Một trong các vai trò đó là tạo ra một thị trường tiền tệ ổn định. Điều thật tai hại là có khi đến lúc chính sách Nhà nước phát huy tác đụng thì khó khăn ban đầu đã tự giải quyết xong và đang chuyển sang một hướng hoàn toàn khác hẳn. đưa ra các biện pháp. khi thì nạn thất nghiệp tăng cao. lịch sử vẫn chưa quên thời kỳ trầm trọng của siêu lạm phát ở Đức những năm 20. chính phủ có thể rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ngoài ra. chính sách tài chính có tác dụng kích cầu và sản xuất bằng cách Chính phủ tăng mua. Trong những trường hợp như thế. chính sách hỗn hợp cho phù hợp. chính sách tài chính và tiền tệ không được áp dụng rộng rãi để ổn định các chu kỳ kinh doanh. Để cân bằng lại những biện pháp tài chính cố ý này. Tình trạng này đã xảy ra . nhưng lại không thể đối phó với sự giảm đột ngột về cung . Trong thời kỳ lạm phát cao và thất nghiệp thấp thì ngược lại.một nhân tố có thể đẩy nhanh cả lạm phát lẫn thất nghiệp. Mặc dù các giai đoạn đó thường diễn ra nhẹ nhàng. các chính sách này đã trở thành giải pháp hữu hiệu để khắc phục lạm phát và giải quyết việc làm. cả chỉ tiêu lẫn giá cả đều có xu hướng giảm hoặc ít nhất. có khả năng loại bỏ hệ thống giao dịch cồng kềnh. đảm bảo công ăn việc làm. Khi tăng chi tiêu vào thời điểm thất nghiệp cao và lạm phát thấp. Nhà nước tạo ra nhưng cái gọi là cơ chế ổn định.

Nói cách khác. Nhà nước có thể tăng cường các biện pháp khuyến khích sản xuất. Kiên trì tư tưởng đó. sự điều hành của Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế. Trong xã hội hiện đại. hoặc mức độ làm được không thể hoàn hảo bằng sự can thiệp của Nhà nước. có thể nói. tại Đại hội X.xã hội do khủng hoảng đó gây ra. Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay TCCS . Ở Việt Nam hiện nay.xã hội và mở rộng nền dân chủ cũng chính là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội. khi có lệnh đình chỉ xuất khẩu đầu của các nước sản xuất dầu. dẫu Nhà nước không thể cung cấp phương thuốc bách bệnh trong cuộc đấu tranh muôn thuở với lạm phát và thất nghiệp trong các nền kinh tế thị trường thì nó vẫn được coi là nhân tố tích cực trong việc điều hoà các ảnh hưởng của chúng.vào những năm 70 của thế kỷ XX. chúng ta mới thấy tính phi lý của cái gọi là “thị trường tự do”. không thể thiếu được trong một nền kinh tế. Đảng ta nhấn mạnh sự cần thiết phải “bảo đảm vai trò quản lý. Đặc biệt Nhà nước trong một nền dân chủ là công cụ có thể làm dịu đi phần lớn những tác động tiêu cực của hệ thống thị trường.xã hội của dân tộc trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Như vậy. Không phải đến khi khủng hoảng tiền tệ xuất phát từ Mỹ năm 2008 gây ảnh hưởng lan tỏa ra hầu khắp thế giới như hiện nay. làm thay cho tất cả các hoạt động thị trường. Như vậy. khắc phục các cuộc khủng hoảng kinh tế . dẫn tới giá cả tăng nhanh trong nền kinh tế các nước công nghiệp hoá. sự giảm cung sẽ dẫn đến tình trạng giá cả tăng nhanh trong khi đó thì sản xuất và việc làm lại giảm. trong khi vẫn duy trì được quyền sở hữu và quyền tự do. tăng hiệu quả cạnh tranh băng cách giảm sự độc quyền. vai trò của Nhà nước đối với kinh tế không chỉ xuất phát từ yêu cầu phổ biến của quá trình phát triển kinh tế thị trường. “bàn tay vô hình”. Từ rất sớm. Để đối phó với cú sốc cung này đối với nền kinh tế quốc dân. tiết kiệm và đầu tư. song điều đó không có nghĩa là Nhà nước có thể bao biện. Nhà nước chỉ nên chú trọng tới những lĩnh vực mà thị trường không thể làm được. Những vấn đề được phân tích ở trên chính là những lĩnh vực mà Nhà nước có thể phát huy đầy đủ nhất vai trò điều tiết của mình. khắc phục sự trì trệ và kìm hãm của các nguồn lực quan trọng. Hầu hết các nhà kinh tế hiện nay đều thừa nhận tầm quan trọng của Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống lạm phát và thất nghiệp thông qua các chính sách ồn định dài hạn. song vẫn giữ được bản sắc chính trị . mà còn xuất phát từ tính đặc thù của . vì sự phát triển dân chủ.Phát huy vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay chính là cách thiết thực góp phần bảo đảm công bằng xã hội. nền kinh tế mà chúng ta đang xây dựng phải có sự quản lý của Nhà nước. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những vấn đề căn bản của triết lý phát triển ở Việt Nam hiện nay. cùng những giải pháp cơ bản mà các nước đang sử dụng với hy vọng ngăn ngừa những kết cục bi thảm về mặt kinh tế . chính hệ thống chính trị dân chủ có thể đóng góp hiệu quả nhất vào hoạt động của nền kinh tế thị trường. cho dù Nhà nước là tác nhân quan trọng. điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”(1). Và. chúng ta đã khẳng định. văn minh của đất nước.

.xã hội của Nhà nước chỉ đúng. tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp hay thông qua các khâu trung gian nhất định tham gia quá trình hoạch định. kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Xét từ giác độ đó. Nhà nước có tác động trực tiếp nhất tới việc định hướng sự vận động của kinh tế thị trường. chương trình. kế hoạch phát triển kinh tế . giảm nghèo. từ đó mà có ổn định xã hội cho phát triển và . Nhà nước có vai trò to lớn trong việc bảo đảm sự ổn định vĩ mô cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. sở hữu tư nhân). nên cũng có mặt chủ quan. trao đổi và tiêu dùng. Tính đúng đắn. lợi ích giữa người và người.. sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay bị chi phối và nhằm phục vụ cho định hướng xã hội chủ nghĩa. giám sát. thì việc ưu tiên bảo vệ lợi ích hợp pháp. chính sách để bảo đảm sự ưu tiên đó. chính sách. thể hiện ở cả ba lĩnh vực kinh tế cơ bản sau: Trên lĩnh vực sở hữu: Sự tồn tại của ba chế độ sở hữu (sở hữu toàn dân. tạo ra sự đồng thuận xã hội trong hành động vì mục tiêu phát triển của đất nước. “ổn định” ở đây thể hiện sự cân đối. kế hoạch phát triển kinh tế . Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. định hướng chủ quan (ý chí của Đảng. hình thức sở hữu tập thể. của thể chế chính trị mà nền kinh tế đó tồn tại. Xét ở mặt này. vừa sử dụng các nguồn lực . sở hữu tập thể. trong sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. hợp lý và kịp thời của việc hoạch định và năng lực tổ chức thực hiện các chính sách phát triển vĩ mô do Nhà nước đảm nhiệm là điều kiện tiên quyết nhất hình thành sự đồng thuận đó. tổ chức. Trên lĩnh vực phân phối: Nhà nước vừa thông qua hệ thống chính sách kinh tế do mình hoạch định. Bài viết này chỉ tập trung vào khía cạnh thứ hai vừa nêu. đòn bẩy kinh tế để định hướng. Song. hài hòa các quan hệ nhu cầu. ba hình thức sở hữu (hình thức sở hữu nhà nước. kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể tạo thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.. khi chúng phản ánh chính xác yêu cầu phát triển khách quan của thị trường. của Nhà nước và nhân dân ta) là ở chỗ. quan điểm. Nhà nước có cơ chế. thông qua Nhà nước. cùng với việc bảo đảm lợi ích hợp lý của doanh nhân. Với mức độ đáng kể. làm cho kinh tế nhà nước từng bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo. kinh tế thị trường là một kiểu quan hệ giữa người với người trong sản xuất. Trên lĩnh vực quản lý: Nhà nước xây dựng cơ chế. Pháp luật. can thiệp vào lĩnh vực phân phối và phân phối lại theo hướng ưu tiên phân phối theo lao động và qua phúc lợi xã hội. chính đáng của người lao động là một vấn đề có tính nguyên tắc. cụ thể hóa mục tiêu chính trị của Đảng. hình thức sở hữu tư nhân) là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nhưng chúng lại là sự thể chế hóa. để đường lối. tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền. Nhà nước thông qua hệ thống chính sách. chúng mang tính khách quan. Đặc biệt. kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội. nhân tố sâu xa bảo đảm định hướng chính trị đối với kinh tế là đường lối. tư tưởng chỉ đạo của Đảng biến thành hiện thực vận động của nền kinh tế. hoạch định các chính sách xóa đói.để định hướng. lấy quy luật thị trường làm cơ sở. quan điểm.trực tiếp là bộ phận kinh tế nhà nước . Thị trường. chương trình.. pháp luật. đền ơn đáp nghĩa. chúng phải được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật. Là những công cụ tạo ra sự đồng thuận xã hội. dưới sự quản lý của Nhà nước do Đảng lãnh đạo.xã hội và được triển khai bằng Nhà nước. nên mang đậm dấu ấn của quan hệ xã hội. Đương nhiên.

. pháp luật của Nhà nước. như tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế cho sản xuất. công bằng xã hội được thể hiện đầy đủ ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước ta trong việc thực hiện chức năng phát triển.đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần trong quá khứ cũng như trong hiện tại . Năng lực điều hành kinh tế bằng pháp luật là một thước đo đánh giá sự trưởng thành và vai trò của nhà nước trong kinh tế. Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng thể hiện ở việc nhà nước góp phần đắc lực vào việc tạo môi trường cho thị trường phát triển. tạo lập sự phân công lao động theo ngành. Công bằng xã hội là một động lực của sự phát triển xã hội nói chung. lợi ích cụ thể của các chủ thể đó. pháp luật kinh tế không gây ra những biến đổi trong hiện thực kinh tế. việc bảo đảm yêu cầu thực hiện tiến bộ.. Để thực hiện các mục tiêu đó. chúng phải được đưa vào vận hành. phải tôn trọng tính đa dạng về nhu cầu. bởi mục tiêu căn bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là góp phần thực hiện “dân giàu. mà còn ở chỗ cống hiến .ngang nhau cho sự phát triển đất nước thì được hưởng ngang nhau.. nước mạnh. Ở nước ta hiện nay. Từ đó. của mọi chủ thể kinh tế. công bằng xã hội trên lĩnh vực kinh tế được biểu hiện không chỉ ở chỗ lao động ngang nhau thì được hưởng thụ ngang nhau.. mặt khác. đúng đắn. Nhà nước ta cũng có vai trò to lớn trong việc bảo đảm gia tăng phúc lợi xã hội.. vùng kinh tế qua việc nhà nước tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo lợi thế từng vùng.. nhất quán và kịp thời bao nhiêu. bảo đảm phúc lợi ngày một gia tăng nhờ hiệu quả tác động của chính sách kinh tế tiến bộ do Nhà nước hoạch định và tổ chức thực hiện bằng những nỗ lực của nhiều chủ thể kinh tế khác nhau. khai thác những cơ quan truyền thông mạnh nhất của quốc gia. Nhà nước chính là thiết chế chủ yếu đảm đương nhiệm vụ này. dân chủ. ngăn chặn các xu hướng phát triển kinh tế không có lợi cho quảng đại người lao động. Để cho các luật kinh tế trở thành tác nhân kích thích phát triển kinh tế. Song. đối tác kinh tế. điều quan trọng nhất là Nhà nước tạo lập khung khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả. thời điểm thực . nhà nước góp phần cung cấp thông tin thị trường cho các chủ thể kinh tế để các chủ thể này chủ động lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh. phải phản ánh đúng những nhu cầu chung của xã hội. nghề. Chỉ duy nhất nhà nước có được chức năng này. Là chủ thể trực tiếp sở hữu hoặc quản lý. là nhân tố có vai trò quyết định trong vấn đề này. Có chính sách xã hội hợp lý. một mặt. các chính sách. càng có tác động tích cực tới sự vận hành của nền kinh tế bấy nhiêu. xã hội công bằng. Một trong những mục tiêu của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Nhà nước hướng tới là xóa bỏ tình trạng vi phạm công bằng xã hội. Nhà nước chủ động tham gia kinh tế thị trường nhằm bảo hộ cho hình thức tổ chức sản xuất chứa đựng các yếu tố của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện cho chúng phát huy ưu thế của mình. ngành và nhu cầu chung của xã hội. tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. của sự phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững nói riêng. lưu thông hàng hóa.. Đây là một nhiệm vụ lâu dài. Hệ chuẩn pháp luật kinh tế của nhà nước càng được xây dựng đồng bộ. tạo vị thế cho kinh tế nhà nước có sức mạnh định hướng xây dựng mô hình kinh tế cho phép giải phóng con người. văn minh”.tăng trưởng kinh tế. tự nó.

. môi trường kinh doanh. chính sách. Muốn sản xuất phải có an toàn về môi trường xã hội. Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay.. không lực lượng nào khác có thể tạo lập được những yêu cầu an toàn như vậy.. Đây là nhân tố có tác động trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế thị trường vận động phù hợp với quy luật nội tại của nó. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. tư tưởng Hồ Chí Minh) làm một trong những . có chất lượng cho sản xuất kinh doanh. cung cấp cán bộ quản trị doanh nghiệp cho mọi thành phần. Bằng chính sách hội nhập đúng đắn và năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đó. an toàn trong quan hệ giữa người và người. lấy lợi ích của dân tộc đáp ứng đúng nhu cầu phát triển khách quan của xã hội làm mục tiêu hoạt động của mình. Tính khách quan của nó được thể hiện và thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người. chính sách đầu tư.. giữa doanh nghiệp và các cơ quan công quyền. sự thống nhất đó chỉ có được. quy luật kinh tế thị trường lại thuộc lĩnh vực quy luật xã hội. Nhà nước cung cấp nguồn lao động chính. liên doanh. các nghị định thư. Qua đó. xác định đúng bước đi để hiện thực hóa chúng. Bằng hệ thống chính sách giáo dục. Song. sự giao lưu kinh tế.đào tạo do Nhà nước thống nhất quản lý. kế hoạch phát triển kinh tế . đào tạo của mình. Cùng với tác động của hệ thống luật kinh tế và sự đầu tư trực tiếp vào kinh tế. Nhà nước còn định hướng nền kinh tế qua các công cụ gián tiếp là chính sách kinh tế. Sự kiện đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành công là chứng minh rõ rệt cho điều này. chủ thể nhà nước có năng lực trí tuệ đủ tầm để nắm bắt. Ngoài những nỗ lực của nhà nước trong sự đồng tình của nhân dân. mọi loại hình kinh tế. các hiệp định kinh tế. chính sách thu nhập và việc làm. liên kết trong nước và với nước ngoài. nhà nước góp phần khởi đầu và có tác động tích cực vào quá trình thiết lập quan hệ quốc tế.. Nhà nước cụ thể hóa những yêu cầu đó thành luật.. Song.xã hội. Nhà nước ta là nhà nước của dân. vận dụng yêu cầu của các quy luật kinh tế vào việc hoạch định các chính sách phát triển. khi lợi ích chân chính mà nhà nước theo đuổi phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội nói chung.tiền tệ. Nhà nước ta lấy hệ tư tưởng cách mạng và khoa học (chủ nghĩa Mác . ngoài công lập.). nâng cao hiệu quả của kinh tế thị trường nói chung.. Nhà nước ta góp phần tạo cho chủ thể kinh tế của đất nước vị trí có lợi trong quan hệ kinh tế quốc tế. Đại diện cho đất nước tham gia vào các quá trình soạn thảo và thông qua chuẩn mực luật pháp kinh tế. nâng cao hiệu quả quản lý nền kinh tế.. Nhà nước ta là chủ thể chính của nền giáo dục .. dù tồn tại dưới nhiều loại hình khác nhau (công lập. môi trường an ninh . của kinh tế thị trường nói riêng. như chính sách tài chính . cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể của mình. Dựa trên việc nhận thức đúng đắn những yêu cầu của các quy luật trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước ta có tác động rất mạnh và trực tiếp tới việc nâng cao năng lực sản xuất. Ở đây có sự thống nhất giữa khách quan và chủ quan. xét về bản chất. hội nhập kinh tế quốc tế của mọi quốc gia chỉ có hiệu quả cao. được hỗ trợ đắc lực từ phía nhà nước..Lê-nin.đào tạo. vì dân.trật tự. khi có tác nhân khởi thủy từ phía nhà nước. được thực hiện qua hệ thống giáo dục . do dân.hiện các giao dịch kinh tế.. Việc nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong việc định hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta không mâu thuẫn với vấn đề có tính nguyên tắc: sự vận hành của nền kinh tế thị trường nào cũng trước hết và chủ yếu do các quy luật thị trường quyết định.

.1990. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về chế độ sở hữu và cơ cấu thành phần kinh tế đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch theo hướng tạo động lực và điều kiện thuận lợi hơn cho khai thác các tiềm năng trong và ngoài nước để phát triển kinh tế.2000: 7%/năm. Về nỗ lực nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế: năm 1990.48%. năm 2004 là 35. Năm 2008. năm 2005: 639 USD.. tăng trưởng GDP bình quân đạt 4.000 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD. Trong năng lực nội sinh.cơ sở xuất phát quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế. tốc độ tăng trưởng kinh tế. Biểu hiện rõ nhất là Nhà nước đã hoàn thiện Luật Đầu tư. GDP bình quân theo đầu người đã đạt trên 1.đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đó là hai nhân tố bảo đảm có sự thống nhất giữa tính khách quan của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách là một nhân tố chủ quan tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế đó. 80% là nguồn vốn vay ưu đãi. Nhìn lại hơn 20 năm đổi mới. Trên cơ sở tiên định những diễn biến xấu có thể xảy ra.000 USD. nhưng nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD. đến nay. tỷ lệ tích lũy so với GDP mới đạt 2.. Do vậy. khu vực FDI đóng góp gần 30% cho tăng trưởng kinh tế. từ đó có độc lập tự chủ trên con đường phát triển đất nước nói chung.9%. Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học từ 13.23%. dù phải đối mặt với không ít khó khăn.xã hội. Năm 2006.5 triệu người. Nhà nước cũng có nhiều chính sách khai thác ngoại lực. 30. các tổ chức tài chính quốc tế cấp cho Việt Nam đạt hơn 40 tỉ USD. coi trọng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.000 cán bộ quản lý. 2001 .5%/năm. nhìn chung. trong đó các dự án mới chiếm 60. Năm 2008. Một tiêu chí quan trọng đánh giá tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế là hướng sự phát triển của nó vào việc nâng cao đời sống của nhân dân. Thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường hơn 20 năm đổi mới cho thấy. và bằng việc tổ . Nhà nước ta đã có nhiều tác động tích cực trong việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển nền kinh tế này. Nhà nước đã có nhiều chính sách về giáo dục . GDP bình quân đầu người mới đạt 289 USD. Vai trò của Nhà nước ta đối với kinh tế càng bộc lộ rõ nét trong ban hành. tỷ lệ này đạt 31%.2005: 7. Năm 2007.2 tỉ USD. nguồn vốn ODA từ các nước. Năm 1995. Năm 1996 mới có 12. chúng ta coi trọng trước hết nhân tố con người.. nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP là 6. Nhờ đó. cung cấp việc làm cho khoảng 50 vạn người và việc làm gián tiếp cho 2. Với mức thu nhập này. dù kinh tế thế giới suy thoái. đào tạo được 8. Việt Nam vượt qua ngưỡng nước thu nhập thấp(2). Để góp phần giữ vững độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế. 1996 . Từ năm 1988 đến hết năm 2006. xuất khẩu của khu vực này chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. thực thi các chính sách khắc phục tình trạng suy giảm kinh tế gần đây. năm 2007 đạt 8.7% năm 2005. FDI.000 cán bộ kỹ thuật. trong đó. năm 2007: 835 USD. không ngừng được nâng cao: thời kỳ 1986 .. Năm 2008. Nhà nước đã đưa ra 8 nhóm giải pháp cấp bách.5%/năm. thu hút được nhiều vốn ODA.15% và những năm gần đây đều có xu hướng tăng lên.. Nhà nước đã có nhiều chính sách phát huy vai trò các nhân tố nội lực.31% lực lượng lao động được đào tạo. biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát triển.5% năm 1996 tăng lên 19.. có hơn 8. thu nhập của nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể.

tổng thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán cả năm. chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. cần tiếp tục phân định rạch ròi chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống luật này phải khẳng định và bảo vệ sự tồn tại khách quan. đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu. tích cực đấu tranh chống các hành vi độc đoán. cần cải cách thể chế xây dựng chính sách. tháng 10 giảm 0. bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu. Nhà nước cần làm tốt chức năng hỗ trợ cho toàn xã hội sản xuất hàng hóa công cũng như tư.68%.chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đó. tăng 28% so với năm 2007. tệ quan liêu. Cùng với vấn đề then chốt trên.18%. Nhà nước đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát. song hai vị trí này không phải lúc nào cũng song hành như vậy. vượt kế hoạch đề ra./ Người lãnh đạo và Nhà quản lý Khác biệt lớn nhất giữa lãnh đạo và quản lý nằm ở biện pháp thúc đẩy những nhân viên dưới quyền..9 tỉ USD.19%.. Cần xác định rõ. hiệu lực tác động của Nhà nước tới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. việc phát huy vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay cũng còn những hạn chế đáng kể: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa được xây dựng đồng bộ. năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp. quản lý nhà nước về kinh tế còn nhiều bất cập.3% so với năm 2007. Tuy nhiên. Việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề vừa có tính cấp bách. chuyên quyền. chưa có giải pháp mang tầm đột phá để kinh tế nhà nước thực sự hoàn thành tốt chức năng chủ đạo trong nền kinh tế.76%. Kinh tế vĩ mô ổn định: thu chi ngân sách được cân đối. tăng 26. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả. đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. hiện đại hóa đất nước và hội nhập toàn cầu hiện nay. tham nhũng trong bộ máy nhà nước.. Rất nhiều người lãnh đạo cũng là nhà quản lý và ngược lại. kim ngạch nhập khẩu đạt 80. Kim ngạch xuất khẩu đạt 62. Những thành tựu này có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định xã hội. tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế. Nhà quản lý . nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhà nước ta là cung cấp môi trường pháp lý tin cậy cho các chủ thể kinh tế phát huy tối đa năng lực của họ.4 tỉ USD. tháng 12 giảm 0. lâu dài tính đa dạng của các hình thức sở hữu. Để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. vừa có tính lâu dài đó sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả tác động của Nhà nước tới sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa.. vận hành suôn sẻ. chỉ số giá tiêu dùng không ngừng giảm: tháng 9-2008 tăng 0. Nhà nước cần sớm hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường. tháng 11 giảm 0. kinh tế tập thể còn rất yếu kém.

Cũng theo nghiên cứu cho thấy các nhà quản lý muốn tránh mạo hiểm. Phương pháp quản lý là cảm hóa.Nhà quản lý có nhân viên thuộc cấp. Mặc dù rất nhiều người lãnh đạo có sức lôi cuốn quần chúng. Phương pháp quản lý là trao đổi. và giao lại cho cấp dưới. Tuy nhiên. nhà quản lý phân những sứ mạng này thành từng nhiệm vụ cụ thể. Việc tập trung vào yếu tố con người không có nghĩa là người quản lý không quan tâm tới công việc. . họ lại không thân thiện với người thừa hành để luôn tạo được sự nghiêm nghị cần thiết. những người lãnh đạo thường tìm kiếm mạo hiểm. được doanh nghiệp trao quyền và được giao việc cho các nhân viên. Họ luôn đối xử tốt với con người. Kết quả của một nghiên cứu thú vị cho thấy các nhà quản lý thường xuất thân từ những gia đình có nền tảng vững chắc và thường sống cuộc sống bình thường và thoải mái. họ nhận ra tầm quan trọng của việc khuyến khích người khác làm việc theo định hướng của họ. nhà quản lý giao việc và nhân viên thực hiện. Sau đó. song đây vẫn chưa phải phẩm chất nổi bật của họ. ngược lại họ thường khá tập trung vào kết quả. những người lãnh đạo vĩ đại tạo ra niềm tin bằng cách nâng cao uy tín của người khác và tự gánh lấy chỉ trích. Do đó họ khá thoải mái trong việc chấp nhận rủi ro và thường coi những việc khó khăn mà người khác tránh là những cơ hội tốt và sẵn sàng phá vỡ các quy luật để chinh phục bằng được. thực tế. Việc chấp hành lệnh là việc làm tự nguyện. người lãnh đạo coi việc vấp phải khó khăn và vượt qua là việc tự nhiên. Tìm kiếm mạo hiểm. Điều này khiến cho họ không chấp nhận mạo hiểm và họ luôn tìm kiếm những biện pháp để tránh xung đột. Tập trung vào con người. Tìm kiếm sự thoải mái. và nhân viên được trả công một khoản ít nhất bằng lương của họ. với nguồn nhân lực và nguồn vốn hữu hạn. mặc dù họ không phải quá liều lĩnh. và người lãnh đạo không thể chỉ giao việc mà không truyền cảm hứng cho người thừa hành. Tập trung vào công việc. Nhà quản lý được trả lương để hoàn thành một sứ mạng cụ thể. Trong quá trình đạt tới mục tiêu. Người lãnh đạo Người lãnh đạo có người thừa hành mà không có nhân viên dưới quyền. người lãnh đạo cần chỉ rõ việc thực hiện theo yêu cầu sẽ đem lại lợi ích thế nào đối với người thừa hành.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful