Você está na página 1de 6

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN / LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

( PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA )


CONTOH BORANG

Nama pengkaji : _____________________________________________


Tajuk Kajian : _____________________________________________

MEREFLEK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Data

Tujuan / objektif kajian

Mengenalpasti Sumber Cara mengutip data


isu / masalah / pemasalahan Dokumen / Video / Gambar Pemerhatian tingkah laku
Untuk kepastian Hasil kerja murid, analisis Analisis dokumen
isu / masalah mesti ada data. peperiksaan , Soal selidik
Pemerhatian P & P Dokumen Ujian
penyeliaan P&P , jadual Refleksi guru
kedatangan ,temubual

Kumpulan sasaran

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari )

• Saya mengajar di kelas ………………………………… bagi mata pelajaran ……………………………………………


• Masalah utama bagi pelajar saya ialah ………………………………………………………………………………………..
• Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid /semakan latihan murid / keputusan ujian/ temubual /
analisis head count/ analisis item ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data ) di dalam kelas semasa saya
mengajar ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Analisis yang didapati daripada soalan / jawapan murid seperti berikut :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Berikut analisis antara kesilapan yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

FOKUS KAJIAN

• Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan / menguasai kemahiran ……………………..
a) ............................................................................................................................................................................
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………
• Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak ……………………………………………….

• Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus ……………………………………………

• Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana …………………………………………………

• Bagi megatasi masalah ini, saya telah mencuba …………………………………………………………………………..

• Tujuan kajian diharap akan mencapai ……………………………………………………………………………………..


• Kajian ini melibatkan …………………… orang pelajar daripada ………………………………………………………

MERANCANG

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini.

Jenis perancangan
PROJEK P&P
TERANCANG Mengubah suai cara / keadah Mencipta cara baru (inovasi
(kaedah P&P untuk yang sedia ada. P&P guru terhasil di sini
merawat masalah

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Saya merancang akanmenjalankan tindakan seperti berikut :

i. Aktiviti 1 : ……………………………………..

Langkah 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Langkah 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Aktiviti 2 : ……………………………………

Langkah 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

iii. Aktiviti 3 : …………………………………………

Langkah 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

iv. Aktiviti 4 : …………………………………………….

Langkah 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Langkah 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
Langkah 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah 4 : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

BERTINDAK

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Melaksanakan
perubahan.
( tindakan / rawatan )

Catat segala tindakan Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin


dan buat refleksi melibatkan beberapa masa p& p biasa.
bagi setiap aktiviti Dalam waktu pembelajaran atau di luar
semasa pelasanaan waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh
guru sendiri.)

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ………………………………………………….

Aktiviti 1 : …………………………………………….

Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Langkah 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktiviti 2 : ………………………………………………..

Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Langkah 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktiviti 3 : ……………………………………………………

Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Langkah 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Langkah 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MEMERHATI

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Membuat penilaian
keberkesanan proses
tindakan dan mengukur
pencapaian objektif kajian.

Pemerhatian boleh Guru membuat renungan Laporan juga ditulis di


dilakukan oleh guru sendiri atau refleksi terhadap kajian peringkat ini. Dokumentasi
sebagai penyelidik atau yang telah dilakukan sama penting. Sekiranya program
guru juga boleh meminta ada berjaya atau tidak tindakan tersebut berjaya,
bantuan daridapa guru lain Dapatkan data sekali lagi maka bolehlah disebarkan
untuk membuat Gunakan cara mengutip kepada guru-guru lain. Jika
pemerhatian semasa sesi data yang sama semasa tidak berjaya, perlu dirancang
pengajaran guru untuk peringkat awal mereflex. semula.
menilai keberkesanan (temubual, soal selidik,
strategi / kaedah. pemerhatian)

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, saya mendapati, teknik

………………………………………..yang diperkenalkan kepada pelajar ……………………….. merupakan kaedah yang

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu
melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh
pelajar. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KE ARAH PEMBUDAYAAN KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009


SATU GURU SATU KAJIAN
--Pengarah Pelajaran Johor

Contoh Penulisan Naratif ( Anekdot )

Contoh 1 : 5SN1 – English Lesson

12/01/2009 ( Wednesday )
I gave a summary question to the students. I found out most of them (about 25 out of 32 students)
could not come out with the main ideas or points related to the question. I started asking myself,
why it happened. I supposed they were taught the techniques of answering summary question since they
were in form four last year. Time went off just like that. They could not finish their writing within
the time given. So, I assigned it as homework.

13/01/2009 ( Thursday )
I entered the class and checked the work assigned yesterday and discussed it . To my shock, my
students scored poorly especially in extracting the main ideas of the passage. I demanded their
explanations and most of them said that they didn’t know how to identify the points or main ideas in the
passage and had no idea where to start from.
After class, I sat down and pondered upon the problem faced by my students. I tried to find and
create an easy way for them to answer and score in their summary writing. I decided to carry out
BRUME in my next lesson…

17/01/2009 ( Monday )
I started the lesson by reviewing the previous lesson. I introduced the summary technique:
BRUME ( Bracket / Box, Read, Underline, Make notes, Expand ). First, they have to read the question.
Then, they have to bracket the lines they need to summarize and read them. As they read, they have to
underline the ideas related to the question given. Later, they have to make notes from the underlined
sentences or phrases by leaving all the unnecessary words. Finally, they have to expand the notes they
made into complete sentences. I did all the first four steps, one by one, together with them. I found out
they were happy and confident in carrying out the activities. Then, I asked them to expand their notes ( to
write out a complete summary ) at home.

19/01/2009 ( Wednesday )
I gave the students a short test on summary and they had to answer within the time given. I
collected their answers.
At home, I marked their answers. I could see that they were applying the technique I
taught them before, as there were box / bracket and underlines on the question paper. I was happy for
their scores. 28 of them managed to get 8 out of 10 marks for the points.
20/01/2009
I interviewed the students for their improvements. They told me the technique I taught
them had helped them a lot in answering the question. I was happy to hear that. The technique is
successful ..

Contoh 2 : Catatan Seorang Pengetua

Saya baru ditukarkan ke SMX, sebuah sekolah di pedalaman, tetapi mempunyai


enrolmen yang besar. Jumlah tingkatan tiga sahaja sebanyak dua belas kelas, kelas 3X,
keputusannya sangat mengecewakan. Hampir seluruh buku rekod mereka bermarkah
merah.

Saya minta penjelasan guru kelas, beliau menjawab, “ Budak-budak itu dahlah kurang
cergas, malas pula !”
Bagi mendapat maklumat timbal, saya ke kelas berkenaan dan minta penjelasan.

“Mengapa teruk sangat ni ?.Hampir semua markah merah !” Mula-mula mereka diam
saja, kemudian selepas saya mendesak, ketua darjah bangun dan berkata, “Hampir
semua cikgu yang masuk bukan mengajar sangat, mereka berleter saja !”

“Betul cikgu !” sokong yang lain-lain. “Kadang-kadang seluruh waktu dihabiskan


dengan leteran. ”

“Kamu jangan tuduh cikgu kamu yang bukan-bukan. Tidak baik. ”

“Betul, cikgu. ”

Lama juga saya memikirkan masalah ini.

Pada mesyuarat guru hujung minggu itu, saya membuat ketetapan :


“Setiap guru tidak boleh memberi nasihat lebih daripada tiga minit. ”

Saya akan membuat pemerhatian lagi, kumpul maklumat, dan reflek tindakan yang telah
saya ambil.