Você está na página 1de 133

o

, lia cin do v.reekase

AJACCIO~ SASSARI

/

Vydavatelstvo OPAS, Bratislava 1998 © Autor: PhOr. Mikulas Pazitka

PodIa sloven keho standardneho textu Ph Dr. Artura Sandanyho prelozi l, upravil a talian kymi realiami doplnil PhDr. Mikulas Pazitka a PhDr. Ofga Pazitkova.

Taliansky preklad a talian ke realie lektoroval PhDr. Pier Francesco Poli,

Piate upravene vydanie,

OBSAH

IS~N 80-85353-08-3

Uvod .

.. . ~ . . . . .

Strucny prehl'ad talianskej gramatiky

Konverzacna cast'

Oslovenic

Listy

Pozdravy

Ako sa prcd tavirne

Na navsteve

Proshy a zelania Podakovanie Ospravedlnenic .... Pofutovanie a sustrast'

Staznosti .

Ako .. a lucime .

Otazky a dorozumicvanie

o pocasi .

Cas, hodiny , dni , mesiace a rok

Den

Tyzdefi

Mesiace

Sviatky

Datum

11 13 47 47 4R 50 52 53 55 56 57 57 58 59 60 62 66 6R

·-69 70 72 73

/

I ne urc vanic casu Vck ... ,.,.,. Miery vahy

Oznarncnia , upoz rnenia

Najd A lczitcjsie skrarky a znacky Ccstovanic aut m . motocyklorn , bicyklorn

lict adlom , lod'ou , vlakorn .. , , ..

Inforrnacie 0 cestc .,.,. . ,.,.,

Ccstovanic benzin, olcj , benzinova stanica Oprava auta

Pncumatiky

Garaz

Nick tore m dzinarodnc poznavacie znacky Nicktorc d pravnc vyrazy

H avarie , nehc dy

Ce t vanic lie tadlorn Ccstovanic lod'ou

Na palube , .... , C stovanic vlakom Pri pokladnici

P davanic bat ziny o ch vila

Nosici

Na na .tupisti V vlaku

C t d zahranicia Pas ,.,.,.,.,' C Ina prchliadka

Kontrola motorovych vozidicl na hranici

74 74 76 77 80

Ubvtovanie ., " .. ,., .. , ,

V hoteli. v reccpcii

U vratnika ... ,

Hotelovc luzby . , . , . , .. , ',' .. , ..

Bi lizcn a satstvo ' . , . , .. , , , . , , .. ,

Staznosti .. ,.,.,.,.,.".,., .. , ..

Odchod ..

. , .. , .,.,.,.

Kernping .,.,... . . , ..

Rcst auracia .,.,.,.,. . , .. , .. , ,

Mliccny bar, csprc ','0 .... , ' ..

Ranajky . , . ' .. , . , , .. ,

Obcd ..... , .... ' .. , ..

, ." ... , .

Rozhovor pri .. tole ' ... , .. , .. , .. ,

J dla .

c a .

Poch uti n:';l rlll ']1\' . , , . .

Prcdjedla

Policvky , , , .

Ccstoviny ' , .. ,.,'

Ryby ,.,... ' .. ,

Vajccne jcdla .... ' ....

Zclcnina ' .. , .. ,

Syry , , ..

Ovocie .

Masove pokrmy , .. , .

Vyprazane jcdla , .. , , .

Pccienky . , , .

o usenc rnasa ...,...,..,..,....,.. .

Studcne jedla .

Mucniky , , , .. , .. "

85 85 R6 R 89 89 94 95 96 99

102 103 107 108 110 I 10 111 112 113 II R 1 1 H 120 121

123 124 127 128 130 132 133 134 IlH 140 141 142 l,~3 146 l-t.:--. 149 150 150 151 152

1_,

) .....

153 )54 155 156 156 157 157 1 -

/

Napoje .

Niektre druhy talianskych yin .

Pivo .

Lichoviny .

Nicktore druhy aperit ivov .

Nealkoholicke napojc .

Objednavka napojov· .

Staznosti .

Niektore typicke talianske jedla

V me uc

• • • 4 • 4 • • • • • • • .. • • .. • • • • •

Dopravne prostriedky .

Parnatihodnosti mesta - galerie , palace,

kniznice .

Na peste .

Telef6n

Banka a vyrnena vahit .

Na policii .

Straty a nalezy . . .. . .

V lekarni .

U lckara . .

Choroby .

U zubneho lckara .

Uprava vlasov a toaletne potrcby .

U kadcrnicky . . . . . . .

U holica . .

Nakupy . .

Kupujuci . .

Vseobecne otazky . .

Farby .

158 Vyrnena tovaru a reklarnacic . 204
158 Obchody , rernesla . 205
159 V kvctinarstve 208
159 V knrhkupectve 208
159 V papiernictvc .. 209
160 U predavaca nevin . 210
160 Foro-kino 211
161 U optika 213
.
162 U zlatnika . 214
.
162 U hodinara . . 216
164 V trafike 218
Odevy, bielizen . 220
]66 Casti odevov . 2~3
172 Druhy latok . 224
174 Latky a ich vlastnnosti 225
176 Oprava a cistenie odevov 225
179 Topanky a kozcny tovar ,. . 226
180 Veccrny program . 228
181 Predpredaj ltstkov . 229
184 Opera, divadlo , koncert 230
190 Kino 233
193 Sport, rozptyle nie 234
194 Futbal . 237
194 Lahka atletika . 239
196 Preteky . . 239
.
200· Niektore inc sportove vyrazy . 240
201 Kupanic 241
.
202 Tanec . 243
203 Rozhlas, televizia a hry . 245 Radio a televfzia

..........................

Karty a ine hry .

Rodina, rodinne vztahy a zamestnanic Zamestnania

o Taliansku

Poznamky ..

244 249 250 253 257 267

UVOD

Dnesneho cloveku charakterizuie tu ibo po znavat cudzie krajiny; neznamy svet, sposob iivota v cudzine, pumatih odnosti a v" etk o 1010 porovnavut' so iivotom doma. /\/(1 10 potrebuje predov ietkym aspon Ciaslo{-' nu znalo. r cudzieho jazyka. To i vsak casto uvedornuie ai vtedv: ked]e \1 cu d zine, kde mu heine ituacie ka i dodenneho iivota spa .obuju velke t'a ikosti. Vi hned pri odchode z vlasti na hranici cudzieho stasu

zistu]e, ie nerozumie ntipisom, upozorneniam. Este viae pocit'uje tento nedostatok, ak potrebu]e nejake slu iby, napr. nosica, taxiktira, rozne informacie ohl'adom ubytovania. opravy auta, nakupu a pod.

Tato Ina/a priruck a chce pomoct' od trdnit podobIll> nedostatk y, Pravda, treba sa najprv kni iockou obo znamit'. abv me ju vedeli pohotovo pou i il at' . a rychlo najst' to, (0 potrebujeme, Ci vyslovit' svoje ielania, pro bu a reagovat' na otazk y t ym najjednoduchsim sposobom.

Prirucku me roz delili na kapitoly podia tematickych okruhov V obsahu si pou iivatet najde prislusnil k apitolu.

1 1

Vseobecna cast' obsahuje z akladne slovne a verne jednotky pouzivane vseobecne (oslovenie, poz dravy, z dvorilostne frazy a mnohe ine vyraz y), V druhej casti su z akladne v yraz y a slova, ktore su v taliancine najfrekvcntovanejsie.

Kazda kapitola rna z dkladnv vetny fond t, j. naj[rekventovanejsie vetne celk y a dalsie slovick a v zt'ahujuce sa na danu temu. Slova su usporiadane pokial' mo ino pod/a slovenskei abecedy a pou i ivatel' si ich Iahlco zaclent do vetne] konstrukcie na zaciatku kaidej temy,

Pou iivatel' sa ma naucit' najmti zdkladne formulacie zo vseobecnej casti, aby jeho prejav bol POhOlOVY a plynuiy.

V niektorych kapitolach su po zndmk y, ktore MI Iykaju Talianska, najma urcitych odlisnosti a specificky talianskych skutocnosti,

Na zaciatku prirucky je strucny prehl'ad gramatiky, ktory pomoze pouifvatefovi najmii ak rna ZIlUlosti z gramatiky inycb cudztck jazykov, vniknutdo z dkladov ziveho lalianskeho jaz yka. Na konci prit ucky sme uviedli niekoiko slov 0 Taliansku .

Prirucka v znikla z praxe a pre prax. Mil poskytnut nasim navstevnikom Talianska aspon zakladnu jaz ykovu orientaciu a informacie 0 sucasnycn talianskyeh pomeroch. I keel maly rozsah konver zacnej prirucky nedovotuje vycerpat' vsetky tematicke okruhy, iste prinesie pou itvatelovi potrebne zakladne poznatky a sprijemni pobyt v tejto krasnej krajine.

STRUCNY PREHEAD TALIANSKEJ GRAMATIKY

T ALIANSKA VYSLOVNOSt

~ Taliansky Vyslovnost Priklady
~ nazov
VI
~
::r.:
a a ako slov. a arnarc [arnare]
b bi ako slov, b bambino [bambino]
c ci rei] pred a, 0, U, caldo [kaldo]
pred spoluhlaskou cosa l koza J
akok
prcd e , i ako c cucina [kucina]
skupina che , chi sa chilornetro
efta ke, ki [kilometre]
skupina cia, cic .. baciare [bacare]
'cio, ciu ako ca, cioccolata
CC, eo, cu [cokkolata]
ciascuno [caskuno]
d 1 di rdy] ako slov. d dare {dare}
c ~ ako slov. c bencsscrc
(bene sere)
f effe ako slov, f filo [filo]
g gi [dzi] pred a, 0, U, gatto [gano]
pred spoluhl. ako g gola [gola]
pred e, i ako di gclo [dzelo]
skupina ghe , ghi ghirlanda
sa eita ako ge , gi [girlanda]
skupina gia, gio, giallo [dzallo]
giovane [dzovane]
Perugia [Perudza] 12

13

"''' .

~ 1 Taliansky -
Vyslovnost Priklady
~ I nazov
._ ---_.------_. ~~~--.-
giu , glt xa Ula giUS10 [dzuxto I
: tlZ<I. tHo. dzu , dzc ci I icgic [Ci I icdzc ]
h a <:a I v lal i anci nc <J nc-
[ak k a] vy~li)VllJC ~I pouziva
'>;1 11,1 vyjadrcruc
I III del ncj V}'s)()vno~[ i
c , g, pr e d c , i
Na zaciat k u slova Je
Ih~t v st yroch t\ aroch
porn. slovc a ,IVeJ c:
ho , hai, ha , hanno
I I I ak,} slov. i min I rnio]
I die ako slov. I male l male I
In cmrnc ak o slew. m mamma [rn.imma] l
!1 cnnc ak o slov. n ranl' I LITld
\ ) o ak o slov. (.) amort' [amorc I I
P pi ako slov. r palle I pane I
q qu len v spojcni
s dvo j II I askou 1I a.
uc , u i , uo
I U vyslovujcmc ako 4 u' "l() I k ucsto J
poiosarnohla: k LJ
r err' ak o slov. r odorc [odor e]
s esse vyslovujernc hud
znclo alcb ncznclo studcnic
(z , s ) [studerue]
prcd znclyrni znclo sbagliarc
a opacne [zbal'iare]
po r nezrielo uni versita [- rs- J
t li [l y] ako slov. l italiano r italiano 1
---_. ]4

I
I
co;:; Taliansky 1 Vyslovnost' Prlklady
.:zt!.
"" nazov
'ce
-
,:J:
u ako slov. u umile l umile]
.u
v vi. vu ako slov. v vine [vino]
I
Z zeta vyslovuje sa bud' znclo zona [dzona]
[dzeta] dz, alebo ncznclo C, zia [cia]
pravidlo v tal. nie jc Niekiore skupiny hlasok: gn sa vyslovuje aka slov. n

gJ pred i sa vyslovuje ako slov. I gl pred a, 0, U sa vyslovuje ako gla , glo , gIu

ignorare [inorare] sbagliare [zbaliare 1

. . . ..

see SCI SCIa SCtO SCIU

sa vyslovuje ako slovenske se , si, sa, so, su

lasciare [lasare] sciabola [sabol a ]

Hlasky i, k, W, x, y sa vyskytuju iba v cudzich slovach. Zdvojene hla ky (geminanty) vyslovujerne zdoraznene: tuuo (jasne vyslovime dve t). V taliancine samohlaskye, i na rozdicl od slovenciny ncrnakCia po spoluhlaskach d, t, 0, 1: animale [anyrnale].

15

PRizVUK

to stava po spoluhlaskc I. r , 11, mcncj po m , a to pri slovach. ktore tvoria vyznarnovu £11 b rytrnicku jcdnot u: signor Po li , buon giorno 0 Apokopa a ncoznacujc a je povinna pri:

a) qucllo , bello. santo pred spoluhla kou: b 1 giorno. San Pa 10 (nie prcd tutto il santo giorno , Santo Padre) ~

b) pred naslcduj ucou spoluhla kou alcb arnohlaskou pri uno, ncs uno, alcuno , ciascuno , buono: huon uorn ,un ragazzo:

c) prj ncurciiku lovics , ak nuslcduje dais! ncurcit k : lasciar farc (ncchat' robit) alcb pri infinit ivnych vazbach: aver fame (mat hla I).

Nicke dy jc apok pa YCCOU .luchu: arnor proprio (sebalaska) .

Eli zia jc vypustcnic sarnohlask y prcd na lcdujuCOLI Sc mohlaskou. Elizia sa oznacuje . Podlicha j j:

a) C)en urcity 10, la , 1 . gli: larnica. larnico (priatcrka, priatcl').

b) Pr idavne mcna bello, santo: Sant Anna. bcll'u -

mo. Pri adj. grande nie jc clizia povinna.

c) Zamena quello , qucsto.

d) Neurcity clcn zen .kcho r du: unanima.

e) Prfslovky ci , vi: c' C.

f) Prcdlozky di , scnza: siamo daccord - d ho Ii SIne a.

V. ta1ianci~e je ~rfzvu.k spravidla na predposlcdnej

labike: arnarc (rnilovar). cantare (spievai'). Iavorarc (pr~l~ova~'). Prtzvucna sarnohlaska sa vyslovujc dlhsic , Nick tore 10V~t rnaju prfzvuk na trctcj slabikc oct k~)nca: logica (logika). Trcba si zaparnatat, zc v tr .tcj ° obe .mno~, cisla (okrcrn hull, casu) je prizvu~ na trctcj slabikc od konca: camano ( picvaju).

" N1C.kcdy,. a to vclrni zricdka , je prfzvuk aj na tvrtcj slabike od konca: capitano ( tavaju sa take

vcci). 0

o V nicktorych slov.ich jc prfzvuk na poslcdnej lablk~. T~nto prizvuk sa vzdy oznacujc: universita (univerzita). oncsta (ceo 0, citra (mcsto).

V jedno .labicnych slovach prizvuk ozriacujerne prcto aby srn rozlisili hornonyrna (suzvucnc slova ): e - c (a - je), i-oS] (ak - ano) d'alcj v jcdnoslabicnych slovach s dvojhlaskou: gia (uz). pili (viae). Neoznacujcrne ho pri slovach qui, qua.

Prizvuk v taliancinc nickcdy men f vyznarn slova.

Napr. :

ancora - kotva ancora - este

capitano - stavaj u sa take vcci capitano - kapitan.

V taliancinc sa stretavarne so zj avom , zc koncova samohlaska niekedy vypadne. Pri apokope (to je posunutie k oncovcj sarnohlasky a1cbo celej slabiky) sa

16

17

PODSTA TNE MENO

Niektore pripomienk y:

a) Koncovk a -e plat! pre oba rody: il padre (otcc ). la madre (matka).

b) Koncovku -(l maju aj nick tore podstarnc rncna muzskcho r du (povacsinc SLi to lova cudzic ho povodu ): il drumrna. il problema. lart ist a.

c) Nick tore pcdstatnc mcna maju koncovku -0 a aj t ak ·u 7.cnskcho rodu: la mann (ruku). la dinamo (dynamo), la radio (radio ).

V taliancine su Il111ZSKCho rodu ticto podstatnc mcrui:

a) Mcna bytost i muzskych alcbo mcn.i , ktorc oznncuju muzov: lartista (urnclcc). it pianist a (klaviri .t a ). (Ia spia - ¥pi611, la cntinclla - straz su V)'nimky).

b) Mcna hor , rick a rnor i: gli Appcnnini. (alc lc AIpi). il Tcvcrc. iI Mcdit crranco.

c) Mcria : trornov (plody SLJ rodu zcnskcho): il melo (jablon) , il pen (hruska ). il pcsco (brosk yna). il fico (figa a Iizovnik l, il limonc (citron a citronovnik i.

V tuliancinc 'lJ zcnskcho rodu ticto podstutnc mena:

a) Mcna 7.ensk);ch bytosti: 1<1 donna (zena). l'arnica (priatel'ka) .

b) Merta micst a 0 trovov: Milano, Bratislava, la Capri. la Sicilia.

c) Mcna pl dov: la pcra (hrusk a). la mcla (jablko ).

Pcdstatnc rne na sa v taliancinc pravidla koncia

Taliancina rna dva rody: muzo k}' a zen ky.

Koncovky muz keho rodu su:

_I - ~n()ZnCCi'I"--

I

J dnotnc cislo

-0 illihro

-e il signore

-a il pocra

-I

i lihri

-I I signori

-I i pocti

Koncovky zcnskeho rodu su:

I Jcdnotnc cislo

-a la donna

-e la madre

Mnoznc cislo

-l: lc donne

-1 le madri

T~.ljancina nepozna skloriovanie , akc marne v slo~~,nClne. Pado~~ vz~'ahy ~vorflne pomocou prcdlozick , a to: gemuv UJ, dati v a , akuzativ da alcbo a rovna nominativu.

Pri ~rCitom, ~lcn: a tato prcdlozka , ako aj inc pr~dl()zky, spaj a s clcnom a tvorf tzv. PI' posizionc artrcolata (predlozkovy clcn).

18

19

,

na sarnohlasku. Ak a koncia na spoluhlasku, su cudzicho povodu a ti muzskeho rodu , napr. 1I film, iJ tram, il vermut. Podstatne mcna , ktore sa koncia na i, su aj muzskeho rodu aj zenskcho rodu: il brindisi (prfpitok), la crisi (krrza).

CLEN

moze byt urcity a neurcity pre oba rody.

Clen urcity pre muzsky rod:

~dnotnorn Cisk ~. m-noznom Ci Ie

il

10

r

gli

(g)')

Clen urcity pre zen ky rod:

. V jcdnotnorn (:isle

la

r .

V mnoznorn cisle

I

L

Po znamkv:

a) Ckn u'rCity if davamc pred podstatnc mcno , ak sa slovo zacina na p luhlasku: it padre (otcc), il pane (chlicb).

h) Clen urci {y /0 sa pouzt va vtcdy , ak a pod tatnc mcno zaCi na na s + spoluhla ko (tzv. nccistc): 10 studcntc (student). 10 colaro (ziak ): ps: 10 psicotogo (p ycholog): z: 10 zucchcro ( ukor).

20

10 ZIO (stryc): x: In xilografo (rytcc). V mnoznorn cisk v rornro pripadc pouzijcmc clen gl).

c) r pouzjvame vtcdy, ak sa slovo zacrna na sarnohla ku: I'amicopriatcl. v rnnoznorn elsie jc vrcdy gli.

Prj pou iiti Nnw gl! v mnoznorn cisk clidujcrnc i vtcdy , uk .... a slovo zacrn .. &.)<J i: gli italiani - gl'it aliani. NIC jc to vsak pov .. inne .

1I) V zen skorn rode pouzivamc clcn r vrcdy. ak sa 'Iovo zacina xamohlaskou.

(len neurcity pre muz ky rod:

[V;Cdn().nom _'·_k _

V mno inom cisle

un lim'

_j

clcn ncurcity nernamc , ale namicsto nch pouzivamc clcn dclivy (dci .dcgli).

pre zcnsky rod:

----1

una

lin'

I \' jcdnotnorn ci 1

I _

V mno inom cisle clen ncurcity ncmarnc. ale namicsto neb) pouzivame clcn delivv (delle).

\ .,

Pou iitie (lena

a) Clcn urcity znacujc osobu alcbo vee znarnu. urcitu. 0 k torcj a uz hovorilo.

b) Cleo ncurcity oznacujc osobu alebo vee ncurcitu .

dosial' neznarnu.

21

c) Delivy clen (spojcnie predlozky di s clcnorn urcityrn) udava ncurcitc mnozstvo. ncurcitu ciastku celku. Ncpouziva sa po zaporc a v otazkc. 0 pouzitf de live ho elena rozhodujc jazykovy cit.

d) Urcity clen sa pouziva:

I. pri mensch slavnych zien (la Dussc ). n ie k edv

aj pri krstnych rncnach (la Maria). ~

2. pri nazvoch ho r , rie k , mod a ostrovov (il Po. la Sicilia. il Pacifico),

3. pri mcnach kraj in, svctadielov zcnskcho rodu , ak neprcdchadza predlozka di alebo in (Italia - in Italia, ale nel Belgio).

Bcz elena su krstnc mcna , nick tore mcna : lavnvch muzov (Michelangelo, Petrarca, Dante) a mena miest , ak nic su blizsie urccnc (vvnimk a il Cairo la Spezia) a nicktore ine. Inac mavaju muzskc mena urcity clcn.

TVORENIE MNOZNEHO CiSLA PODSTATNYCH !\'1!E~

A. V mnoznorn cislc sa nernenia:

1. jcdnoslabicne rnena: i rc ,

2. pod .tatnc me na , ktore maju pr izvuk na po.lcdncj slahike: le citra. lc virtu,

3. podstatne rnena , ktorc sa koncia na spoluhlasku: i film, i tram,

4. mena , konciace sa na i, ic: lc crisi , Ie serie ,

22

5. mena , ktorc vznikli ~kr~llenfm: lc moto.

B. Niektore podstatne rncna na -() tvoria .mn inc clslo na -a: l'uovo - lc UOV'}, il riso - lc n a.

C. ickt re podstatnc men a maju dvojaku koncov-

ku a dvojaky vyznarn v mnoznorn cislc.

Priklady: .

it frutt - i frutti (plody), Ie frutta (ov CIC)

it mur - i muri (rnury). lc mura (hradby]

il braccio - i bracci (ramena ricky). lc braccia

(ramona ruky).

D. Niektore podstatnc mcna maj u ncpravidelny

plural: luorno - gli uomini.

it dio - gli dei (bohovia pohan .k i)

il bue - i buoi.

E. Podstatnc mcna na -ca , -ga rnaj U v rnnoznorn eisle kone vku -chc. -ghc alcbo -chi , -ghi: ramica - le arnichc , il c llcga - i collcghi. Podsiatnc mcna na -co , -go s pr izvucnou prcoposlcdnou slabikou maju mnoz .. cislo -chi , -ghi: i fuochi, i luoghi (vynimky: amici, nemici, porci, Greei). Ak je prfzvuk na tretcj slabike 00 k. nca , ~noz.ne cislo jc -ci, -ui: i m dici , i fil logi, (vynimky:

rnanichi, dialoghi). . Koncovky -cia , -gia , -io rnaju v mno~nom. c~~lc -1 le-n vtcdy , ak je prizvucne: lc farmacic. gh zu , ale

gli tudi.

23

PREHI:AD SKLONOVANIA (tvorenia padovych vztahov)

a) bez (lena:

---1-- -.

I l.p. Francesco I

2.p. di Francesco :

J. p. I a Francesco I

-l.p. ' (da) Francesco

---l~al~

di Isabella I a Isabella (da) Isabella

h) s clenom urCitym: rnuzsky rod

r--- -,

I l'amico

dcll'arnico all'amico

Sg.

l

dall'amico dallo <tude nrc

_ _j___ _j

I. p. il padre

2. p.' del padre

~. p. alpadre

I

~ I _, __ d_al padre

1. p.

2. p. J. p. 4. p.

i padri dei padri ai padri dai padn

gli amici dcgli amici I agli ami i

dagli amici 1'_

zensky rod

. __ ._-

I

I Sg. I. p.

I

1

,

la donna de 11(1 don na alia donna dalla donna

-- . _ _l_

2. p.

3. p.

.t. p. I

, L-..

24

Brati lava di Bratislava a Bratislava eta Bratislava

10 studcnrc delle srudcnte allo stud nrc

ali studenti dcgJi studcnri I agli studcnti I c1a~li studcnti I

lamica dellarnica all'arnica dallamica

I PI. 1. p. Je donne le arniche
2. p, delle donne delle amiche
3. p. alle donne aJle amichc
4. p. daJle donne dalJe amichc c) s clenom neurcitym: muzsky rod

1 un padre un amico uno studente

.p.

2 di un padre di un arnico di uno studente

.p.

I 3.p. a un padre a un arnico a uno studcntc j

4 da un padre da un arnica da uno studente •

1 .p. _j

L- L- ~ ~, _

zensky rod

-.
1. p. una donna uri'amica
2. p. di una donna di unarnica
3. p. a una donna a uri'amica
4. p. da una donna da unarnica PRiDA VNE MENA

maju V taliancine koncovku ako podstatne meno:

mu isky rod

<, v mnoznom eisle
v jednotnorn elsIe
-0 rosso (cerveny) -1 Tassi
-e vcrdc Jzeleny) -j verdi
-a ottimista -J ottirnisti 25

zensky rod

v jcdnotnorn (:i"lr:

\ mnoznorn cislc

-a r(),,~a

-c verde

-c rov-e

-I \'UUI

Pridavnc mcna bello a quello, ak stoja prcd podstatnyrn mcnorn alcbo druhyrn pr idavnyrn mcnorn , rnaju tieto tvary:

Muzskv rod: bel1o, quello bel, quel bell', quell' begli, quegli

bci , quci in1 ky rod:

bella. quella prcd spoluhlask ou (p. la) bell", quell' prcd sarnohlaskou (p. J') belle, quel1e ako v mnoznorn cislc Ie.

Buono a cfslovka uno (tiez v zlozeninach alcuno , ncs uno) rna toto postavcnic:

lVluisky rod: buono, uno buon un

Zensky rod: buon '. un buona, una

26

pred + poluhl., z: gn, ps. x (p. 10) prcd ostatnyrni poluhlask ami (p. il ) pred sarnohla kou (p. l)

pred s + spoluhlaska , z . zn. ps. x a tiel pred sarnohlaskou

vo vsctkych 0 tatnych pripadoch (p.i )

pred . + spoluhl., z gn. ps , x v 0 tatnych pr ipadoch

pred sarnohla kou

v ostatnych pripadoch.

Grande rna prcd me nom , k tore sa nezacina na samohlasku alebo na s + spoluhl., Z, ps, gn, x tvar gran: krory platf pre oba rody a abe cisla Inac byva v jednotnom cisle grand'.

Santo sa menf pred vlastnyrn podstatnym rnenom na San. pred sarnohlaskou jc Sant '. Ak sa slovo za(ina na s + spoluhl. alebo z ; osiava nezrnenene.

V inych post aveniach , napr. doplnkovych, tvary sa nesk r acuju a nemenia: bello, quello , buono , grande, santo.

STUPNOVA~IE PRiDA VNYCH MIEN

1. stupen

2. stuperi

3. stupen

giallo - zlty'

pili giallo - zItS]

a) il pili giallo - najzltsf

b) giallissirno - vefrni ilt),

Po z nomkv.

a) Slovcnske rnu ako pn dr uhom vrupni zodpovcda talianskc rile.

Mie..,t(:, che rnozc ... a pouzit di.

1. Ak naslcdujc zakladna cislovka pill di mille pcrsonc - viae .ik o iis ic 0 ob.

2. ak naslc duje 0 obne zarneno: c piu inrelligentc di te - je ro- 211m ne j:ii ak o ty.

b) Pn tretom stupni je pre dlozka di alebo ira (fra). Urcity clen sa neopakujc: il monte piu alto di tutti - najvyssf vrch zo vset-

k~·ch. . - .

c) Ncpravidelne stupnovanie sa vysk yruje pri tychro pridavnych rne nach:

buono migliore il migliore, ottirno

27

cattivo pcggrorc il peggi rc , pcssirno

grande maggiOre it maggiore. massimo

piccolo minorc it minorc , rrurumo

Ticto pridavnc rncna rnaju aj pravidclnc tvary pri stupnovarn.

d) Priduvnc mcrui , k torc sa koncia na -lc , -rc , maju trct i stupcn (.'(:I brc - cclcbcrrim (rnolto celebre). facile - facilissimo. Pr idavn~ meno rruscro rna t rct i stupcn miscrrirno.

Prtdavnc menu sa zhodujc s podstatnyrn m 'nom (6:-, podrnctorn] v rode a cislc. Vyjadrujc vlastnosf podstatncho mcna. na ktorc sa vztahujc. V taliancine stoj! obycajnc za podstatnyrn me nom: il vino rosso - una raguz.za rnolro bella.

Nickcdy po tavcnic prjdavncho mcna zm nl jcho vyznarn podla toho , Ci jc PI' d al 110 za 1 d tatnyrn menom: un uorno grande - vcfky rnuz (postavou] , lin grand'uomo - vcf'k y rnuz (vyznamorn).

Molto. poco, troppo , tanto: ak su prcd podstatuyrn mcnorn , trcba ich povazovat Z .. l pridavnc rncrui (010110 dcuaro , poca genre). Prell pr idavnyrn mCI10In su pri lovkarni (poco gcntili. tanto hunna).

Poznamka:

Vyslovnosf a pravopis mnozn iho Cisl •• pridavnych mien na -ca , -ga. -co , -uo. -cia , -gia, -io jc podobna ako pri podstamych menach: lunghc. antichi, pratici. natii a pod.

CISLOVKY

su V taliancinc ako pr idavnc rncna (okrcm mil ionc , miliardo).

Zdkladne ci lovkv:

_,.

1 un 2 due 3 trc

4 q_uattro 5 <:'i nquc 6 sei

28

7 settc R otto 9 nove

10 dicei 11 undic'i 12 dodici 13 tredici

14 q uattordi~i 15 quindici

16 sedi6i

17 diciasctte 18 diciotto

19 diciannove 20 venti

21 vcntuno 22 ventidue 23 verititrc

24 ventiquattro 25 venticinquc 26 vcntisci

27 vcnti cttc 28 ventotto

29 ventinove

30 trenta

II trentuno 40 quaranta 50 cmquanta 60 scssanta 70 scttanta XO ottanta 90 novanta

100 cento

101 centuno 102 ccntoduc ] 03 centotre

104 ccntoquattro 200 duecen to 300 trecento

v

400 quattrocento

500 cinqucccnto 600 seicento

700 .ertccento 800 ottocent )

;/

90() nove cnto

1000 mille

20 0 ducrnila 100.000 centornila 1,000.000 un milione

Radovc ci lovky majii urcity clcn a zhoduju sa s podstatnyrn menorn v rode a ci le:

1, il primo , -a, -i , -e . 3. il terzo

2. il secondo 4. il quarto

29

5. ilquinto

6. il scst

7. il cttimo H.I'ottavo 9. il no no

] O. il dccirno

II. lundicc imo

12. il dodiccsirno

13. il trcdiccsi mo

14. il quattordicc. irn . IS. il quindice: irno

] (>. il se dicc .irno

17. il diciasscrte .irno

IS. il diciot tesirno

19. il diciann vest rna

20. il vcntcsimo

2 I. ventuncsim (ventcsirno pri rna)

]0. il trcntcsirno

40. il quarante imo 100. il centesimo

200. jI duecentesimo 300, il trccentc imo

1000. il millcsi mo

1001. i I rn illcsimo pri rna

Po z namkv :

:1} Po (·jslovk.lch vcruuno , trcntuno aid'. JC podstatn ~ mcno ohvykIt.: v rnno+norn Ci~k: venturi lihri.

b) Pri datovan i sa pouziva 7aklaun;j ci 'I( vk a s 1I rcityrn clcnorn (V)'nirnka jc prvy den v rncsiaci: il primo novcrnhre ). iI due ago to.

c) volta. VOlfC zodpovcda slovcnsk cmu -krar: unu volta, OUl" voltc.

d) Zlorl1 ky vy iad rujcme r adovyrru ('j slov karnr rnl!7 ... k(· ho roclu : un qu~rto - ~(vrtlna, ill tcrz i - dvc trct in y.

e) Podstarnc mcrui: milionc. miliard«. dccma (dcsiatk« , <lsi dcsat'). vcntina atd.: ccntinaio (rnn. c:islo cntinaia) - tovk a . migliaio sa spajaju ~ predl. di: una decina di donne - £lsi de at' Lien.

ZAMENA

I, Zdmena privla .tnova ie (v taliancine su to prfdavnc rncna privl.) maju obycaj ne clcn urcity:

10

Mnoznc cislo

Jcdnotnc (1 10

----1

I

il mio , la rnia

il tuo , la tua

il suo, la ua

il nostro. 1<1 nostra il vostro , la vostra

illoro. la loro

i rmci , le rnic
i tuoi. lc tuc
i suoi , lc sue
i nostri , le no trc
i vovt n , lc vo In:
i 10m, !elmo Urcitv clcn vvncchavarnc:

a) v Jjednotn~m cislc pri mcnach , k tore oznacuju blizstch pribuznych (rnio padr , tua ~adr~, ale i nostri padri), ak ncrnaju pri scbc ~ndavne meno (rnia moglie , ale la mia cara moglic) ~!,o av nctyka zdrobnenfn: il rnio frat llino - mOJv brae k~

b) v doplnku (il libro C .mi?). Pri .zam ne ~'s~k mU-:l bvt urcitv clcn - il rruo libro e tl tuo (t. J. 11 tuo 11-

" "

hro).

II. Osobne zamena rnaju tvary ncprizvucnc a pr izvucne.

Pr izvucnc

I .. ;-.Jcprizv\.Icnc

~ pMT -~-I-()- n 1

tu voi

l_' egli ,c .0 c i

ella. essu esse

------ ----

noi

me tc lui lei

VOL

loro loro

31

6.
Ncprizvucnc Prizvucnc I
mi CI am ano~l
t i vi a tc a VOl 7.
gli} . loro a lUi} aloro
51 a sc 8.
lc 101'0 I a lei a loro
I
mi ci me noi 9.
t i vi te voi
IO} . Ii ,
Lim} loro
51 sc
la lc lei loro 3. pad

4. pad

Pozruimky:

1. Tvar p.rveho padu io, tu atd'. a pouziva len pri zdorazncni podmctu: I? lcggo e. tu senti - ja citarn a ty pocuvas, V hovorovcj rcci a narmc to cgli. cssa (ella). esse hover! lui, lei, lora. Ticto tvary pouzrvamc , ak:

a) davarnc na podrnct zvlastny d6raz: lui lcggc , non tu -.on cita , a nie ty.

b) ak nasJedu j e podmct za lovcsorn: ha lc [to lei il Ii h ro - ona cuala ttl knihu.

2. EgJi, ella sa pouziva len pri osobach.

3. Pr.lzvucnc.formy a davaju len po prcdlozkach. po come. quanto , pn z;'olanl a ak zdoraznujcmc stvrty pad: pl,;r me-pre mna , con lui - nim.cornc tc= ako tv.

4. Neprizv.ucnc zamcna '3~ a 4. padu stoja vzdy prcd urciryrn lovesorn , prizvucne sa davaju za 10vl;_0: mi lavo lc mani - urnvvarn Sl

ruky, ale 10 dico a loro - hovorim im to. '

5. S tvarorn rozkazovaci ho sposobu, s ncurcitk orn (koncovc l' v tornto ~ripad~ odpada), gcrundiorn (I pr icasum tvor i ncpr izvucne zarneno jedno slovo: dagli qucsro libro! - daj mu (lito knihu! Vcgli comprarmi un biglietto-chcem ... i kupitlistok.

32

Ak ~a strctnu zarncrui mi. ti, si. ci. vi (~. pad) so zarncnarni lo.la.li. le (..;. pad) ale ho s ca '1 iet iu fie. men i sa -i pri zamcnach na -c: me In crcdi? veri:' mi to? tc In do, sc vuoi -lhltn II to. ak chccs.

Zarncno gli sa rozs: rujc v tornto pr ipadc o -c -gl ic- a tvc rl s casucou lie jcdno slovo a plat i pre oba rody: gliclo tlar<l- darn mu 10.

Y ialiancinc sa pri vykani (slov. aj onikanic ) rOllii":! zarncno Lei:

Lc (Ic). La (la) - Vy , Viirn. Vas.

Vi (vi). Ci (ci) znarncna tid tam, tu. Ci sono-som Ill, ci pen o-na to rnyslfrn. Vyraz c' (;. vi {~. ci SOIlO. vi sono zodpovcda slovcnskcmu jc . ~u (aj Vt1 vyznamc e xistuju).

('ast ica 11(' zast upuj l' di ('if) - () tom - a 2. p<'i 1 osobnych zarncn: oggi sc nc parla - dncs sa \) 10m hovor i. "' ... e znaci Z roho: me ric com pro un chilo - k upirn Z fohn (z nich) kilo.

Ill. Uk azovacie z amerui

1. Ako pr idavne rncna a ako zarnena:

a) questo , questa. questi , quest 0 osobach a veciach , ktore s11 blizkc tornu, kto hovori (teo-

to);

b) codcsto , code ta , codesti codcste 0 0 obach

a vcciach, ktore Sll blfzke tornu , kto pocuva

(tamten);

c) quello, quella , quelli, quclle 0 osobach a veciach, ktorc su vzdialene tomu, kto hovorf a pocuva ( onen) ;

d) 10 stesso , la stcssa. gli stes i , Ie ste e, il me-

dcsirno atd'. (ten i tyL

e) talc, tali (taky)

2. Ako zarnena:

a) questi (tento), qucgli (onen), len v jednotnom ci.le rnuzskcho rodu: questi c molto sirnpati-

33

CO,, n~entre qU~f!li,c proprio antipatico: tcnto jc vc J rm SYI~lP~~tICk y, za t ial co oncn jc naozaj nc .yrnpaticky.

h) c., st ui , costci , costoro (tonto clove k tu):

c) CIO (~() rna ncprizvucnc tvary: 10 (4. p.id ). ci (3. pad). nc (2. pad).

IV,. Opytovacie z amcnd

hi? di chi? a chi? (da ) chi? kto? k oho? kornu? od koho?; ~h~? chc co a? cosa . co? che a ncrncnf ani v rode aru v cislc .

P~i~avn5rmi rncnami su qualc? quali? (aky. ak i). TI,ez quanto? k ol'ko? jc pr idavnc rncno a men! sa podia. r~)du a cis!a: Quanta acnte ! Kolko rudi! In quanti ictc? Kol'ko vas je?

V. Vzt'aine z amena

a) Chc (k tory . co) plan pre oba rody a obe cisJa. a to v 1. a 4. padc:

c~i sa pouziva v druhorn padc (s prcdl. di) a v 3. pad~ ( prcdl. <.~ aJebo ~cz prodlozkv}: if siznorc Ji cui parlo c maestro - pan. 0 kt rom hovorrm je ~._

t r '1' • UCt

.c ; ccco I 19n.o~e cui alludcvo - to jc pan. 0 k to-

rom som sa zrm noval.

b) .n q~Ja~c, la q L1aJc, i quali, le quali - u tvary prfZ:~l~OC, a pr~el? sa s~6r pouz.ivajn , lebo sa ich po~.zltlm. z~hranI. dvoJ~mysJu:. miesto iJ figlio della signora che abita qui, sa taiiansky Iepsie povic: il

34

fialio della signora if qualc abita qui - ~ yn pancj . k torv tu bvva.

~ J

IV. Neurcite z amena:

1. ak pr idavnc mcna:

qualchc (ncjaky), ogni (k azdy). qualunquc , qual-

sia i , q ualsivogl ia (akykolvck )

2. akc zarncna:

oznuno (kazd~'), chiunqu (ktok Ivck ) , qualcu-

n; (nick to) qualco a (nicco), nicnte (nic) nulla di (nic), altro , altra co a (iny. ina vee)

3. ako pr idavne mcna i ako zarncna:

ciascuno (k azdy) , nessuno (nikto , ziadny) tutto , tutta , tutti, tutte (cely, vsetci l, cert ,certa, ccrti.

ccrte (isly-) atd'.

4. Iuno - laltro , gli uni - gli altri (jcdcn - druhy.

jedni - druhi).

PRtSLOVKY

Pnslovky sposobu tvorimc od zcnskch rodu pr idavneho mena pridanirn konc vk y -mente: lcnto - lentarnentc , cortcse - c rtcserncnte .

Poznamkv:

1. Prida"'~1c me na na -Ie . -re , k tore maju d;lC arnohla ku prcd tou-

to k oncovkc u , tracaju koncove -e: facile - facilmcntc , regolarc _ rcgolarrncnte - Iahk y , Iahk o , pravny , pravnc.

35

"1 Nicktorc pr ixlovky zodpov daju formnu prfdavnernu menu rnuzskcho rodu: piano. forte. altro - potichu, silno, inat.

3. Druhy StlJPl.!11 tvorimc pridanim slovicka pili a tretj uupcri rna koncovku -i imamente alcbo sa nahradzujc druhym tupri m v pojcni s pos ibile alcbo di tutti: il pili lcntarncntc possibilc , pill lcntamcnt di tutti - c najpomalsic.

4. Ncpravidclnc a stupnuju: bene - dobrc , mcglio - lcpsic. ottimamente - najlepsic: male - zlc , pcggio- horsic, pcssimamcntc >najhorsic.

5. Jcdnoduche pri Iovkovc vyr zy su nap r. : qui. ora, assai, maio Iorse , oggi , dornani.

PREDLOZKY

Vlastnc predlozky V taliancine SU:

di , a, da, in con, su , per, tra (fra), verso, senza , trannc

DI l. oznacuje druhy pad: 1a carne di maialc - bravcovc maso.

2. oznacujc via tnfka aJcbo autora: unopera di Verdi.

3. podstatnym menom ktorc urcuje , zodpo-

veda slovenskernu pr idavnernu menu: la tavoia di legno - drcve ny stol.

4. za podstatnyrn menom udava mnozstvo: un litro di vino - liter vina.

5. pouzfva sa v spojeniach typu: il mese di Iuglio - mesiac jul, 1a citra di Bratislava - mcsto Bratislava.

6. odpoveda na otazku odkial'": uscirc di casa - vyjst z domu.

36

7. uvadza prislovkovc vyrazy: Ji nolle - v noci, di olito - zvycajnc.

A 1. je znakorn trench padu: pen a tc - myslim na reba.

2. odpovcda na otazku kam?: andar al concer-

to - f t na koncert.

3. na otazku kde? znarnena v . na , ak vsak myslime sk6r na cinno ·t ako na micsto; v opacnorn pripadc . a dava predlozka in: sono a scuola - om v skole (ucirn sa), sono nella scuola - som v skolc (v budove).

4. v .poje ni S rncnarni miest: a Milano (v Milano).

DA 1. znarn na od: da me (odo mna ), da mio pa-

dre ( d rnojho otca). .

2. pri 0 obach z dpovcda ~loven kCJ p~e?l( zke k alebo u: vado da lUI, sono da lUI (Idem k nernu, om U neho).

3. pri urccni casu rna vyznarn uz: da due mesi

( u z dva mesi ace) . , . y

4. oznacuje ucel: . tanza da hagno (kLlp~l na). 5. dp veda na otazku odkial: da Bratislava -

z B ratislavy .

IN 1. oznacuje micsto: abitare in citta (by-vat

v meste). . 0 ,

2. cas: fare it compito in due ore (urobit iilo-

hu za dve hodiny). , .

J cdnoslabicne predlozky di, a, da, in, s~ . a ~p~Jaju s urcityrn clcnorn a tvoria tzv. predloz.kovy den

37

(~rcpo izjo~le articolara). Per nespo j ujcrne nik dv s c1cnom; niekcdy spojuje mc clen s predlozkou con.

'-r il J() r la , gli ~ I
~~~o -, dell' I della 4
I di dd dei dcgli delle I
(1 al 110 I all' alia aJ agli <Ilk
ua dal i dall I dall dalla dai dagli daHl.:
In ncl nello nell nella nci ncgli nellc
su I sui I sullo l<;Ulr I sulla Ul sugli sulk
I Nie~tore _prcdlozky byvaju V spojeru aj s inymi . pr,edlozkamJ, napr. prima di (skor aka), lontano da (daleko od), scnza d. te (bez leba).

SPOJKY

1. Prirad'ovacu-: e (a) pred samohhiskou ed, o, oppure (ale~o), "" (ale). bensi (avsak).

2. Podradovacl,e~ ferche (prcto~e), se (ak , keby); ?utindn (ked, az). mentre (zariaf co), appena (len co).

S_pojky llce,love perche, affinche (aby) a pripusraere ben(,~he,. sebbene, quantunque (hoci). per quanta ,(co aJ n~~ol'ko) .sa viazu konjunktfvom podfa susledno tl casovcj. Priklad: lavora assiduam~nte, pcrche riesca bene agli csami (pracuje uxilovnc , aby dobrc obstal pri skuskach).

38

SLOVESA

Talianskc slovcsa sa rozdeluj u do troch tried: l . cantare II. credere III. dormire, capire Taliancina rna dve pornocnc slovcsa: essere (byt') a avere (mat), pornocou ktorych sa tvoria zlozcnc casy.

Pritomny cas slovie

- --1 --

C,.Cu~) uorll1~)

crcdi dorrni

r;aPI~'o-caprsci

dorrnc capiscc

dorrniamo capiarno

dorrnit capite

I dormono I aprscono _j

---'-

r=:

I canto

. canti

I cant~

canuarno

cant ate ~.antano

credo crediarno dcte dono

--

Niekolko dole iii ych po zruimok:

Slovcsa na -care , -gare zachovavaju tvrdu V}' lovnosf a vsuvaju hlasku h pred c , i: manchi , paghiamo atd'. N aopak slove a na -cere , -gere rnaj u vyslovnost' rnakku: vinci, Icgge.

Vacsina slovies III. tricdy vklada pred koncovky v jedn. C. a v 3. osobc mnoz. cl la -isc-, ktora menf vyslovnost nasledujucej samohla ky: finisco , Iinisci , finiscc. finiscono. Ale parto , parti , partiarno , partono.

Zvratne slovesa maju pn sebe tvary nepr izvucnych zarncn vo 4. alebo 3. padc: lavar i , mi lavo ti

lavi , si lava, ci laviamo , vi lavate , si Javano (urnyvat sa).

~apor u slovies je non a dava sa pred sloveso: ak ~a slo~e~o ~rcd sebou neprizvucne zameno , stoji zaporna cast~ca pred zamenom: non lavo (neurnyvam), non rm lavo (neurnyvam sa). Ak sa veta zaern~ zaporom, non odpada; inak rnoze by! aj dvoj ity zapor: in nessun altro posto ci sono tanti fiori - nikde niet tof'ko kvcttn; non ho visto niente - nic som nevidel.

,.Nikdy'· sa vyjadruje takto: non ... mai: non ho parlato mat Con lui - nikdy sorn s nfrn nchovori1.

Pritomny cas (prcsente )

~

c_s_s_cr_c_' <._b_Yi) ~

sono sramo I

ser sietc

C sono 1

avere

___ (m~

abbiamo I I

ho hai ha

avcrc hanno

Buduci cas (futuro)

Icssere lavcrc cantarc

san) arai ani

I dorrnirc I

av[o avrai avra avremo avrete avrarmo

cantero canterai cantera

credere crcderai crcdera

dorrniro dormirai dormira dormircmo dormircte

I dormiranno

cantererno I crcdcrerno I

canterete I crcdercte I

canteranno I crederann~

saranno

40

Po z namk:v:

1. Slovc: a l. tricdy rncnia -(I Z infinit ivu na -e; parlarc - parlero.

2. V druhej triede niektorc slovcsa tracaju -e, inc zasa pri po bujti samohlask u naslcdujuccmu r a potom ho zdvojuju: avro , cadra, rnantcrrai atd'.

Minuly cas nedokonav y (Imperfctto)

~ssere avcrc cantarc credere I dorrnirc I
.-- I dorrnivo
. cro avevo canravo crcdcvo
en I aveVi cantavi crcdcvi dorrnivi
era avcva cantava I crcdcva dorrniva
cravarno avcvarno cantavamo credevarno dormivarno
: cravatc avevate cantavate crcdevatc dorrnivatc
I crano avevano cantavano crcdcvano I dorrnivano
I Minuly cas dokonavy (Passaro remote)
I I dorm-:j
I essere averc cantarc credere
I
I dormii I
I fui cbbi cantai credei
fo ti avcsti cantasti crcdcsti dorrnisti I
I
fu cbbe canto I creek dormi I
fummo avcrnmo cantarnmo credcmrno dormimmo I
foste aveste canta te crcdc tc dormiste
I furono cbbero cantarono I crcdcrono dormirono V taliancinc vacsina slovies je nepravidelna v passato remoto - V minulom case dokonavom. Lepsic je pouzrvat minuly cas zlozeny - passato prossimo, Vzhladom na rozsah tejto malej prfrucky nernozno

41

podat' vsctky tvary nepravidelnych slovies. Pouzivatel' ich najde v talianske j gr arnatikc.

.-~ --- - I
o c 3
-::J ....
:-:l ;:I E
-- -::J
c: ::.J ~
:-;j .... -o
w U
'J
'-
'-'
"0
'J A
._ \
'" I
o
E ,....
:-;j :lJ ~
- c:
s: 0 c.
0 :-;j ~ .D :> ec
0,) ..c: ..c: ..c: ~ :e .c
....
~ I
- _J
,..
ro
u
".--..
0
.... 0 0 0 0 0 0
t::: - - -- ....
==- ==- ;:I :J :l :l
'J) :> :> > ;,. > >
rn ~ ro ro :-;j :-;j :-;j
0 0 :-;j ,.... 0 ,....
I-< :-;j ~ c:
'J ..c: ..c: E ....
0.. .... ..c: v
(.) ('OJ ;,- c.
ee
0 I :> :0 :-;j .c
ro
..... s:
(OJ I ro
o:
o:
:";3 l
c,
.._..
->, t
I ,-..... ...-.. ...-.. ,.,-.... r"' ..--..
.... i
- ro <";l :-;j :u v v
o::u .._; ~ '-"" .._... __. ~
'N C ~ .... - - ....
'-' '-'
a .... ..... ..... ce ce ce
:-;j :-;j :-:l .... - -
- _. - - on V> V>
N 'J :.r. :/) on 0
._ ,.. -00 ,1,) 0 ~
~ ~ E .-
v c. u (3
:::s <r- on
:.r. 0 ~ .~ VI
>1.,) :u V> VI
'~
-
~ LL
s:::
._
~ Po znamk y,

1 MinuLy cas zlo ieny 'a/vorl' z pritomneho casu pomocneho slovesa essere a avere a 'l pricastia rninulcho vyznarnoveho slovcsa, krore sa (vorl pri slovesach 1. triedy -ato, 2. rricdy -uto, 3_ triedy -ito, a (0 pri pravidclnych slovesach. Pornocne sloveso essere pouzivarnc pri slovesach podrnetovych (neprechodnych), pornocne

loveso avcre pri slovcsach predrnctovych (prechodnych). Pri slovesc essen! sa pricastie zhodujc vel .le a rode. Napr , sono partito , sono partita (zena). siarno partiti (odisf srnc ). siarno partite (odisf srne - zcny).

Tahancina rna okrem toho d'alsic minulc easy, ktorc sa vsak v hovorovcj rcci len malo pouztvaju , a to predrninuly cas .(trapassato prossimo), ktory sa tvor i rak . ~c pouzijcrnc minuly cas pornocneho slovesa a participium slovesa vyznarnoveho. Oalej je to predrninuly cas 11. (tr apassato remote), krory tvor irne tvarorn pornocneho slovesa (esscre a avere) v passaro remote a pricastim vyznarnovcho slovesa , napr.: avevo cantato , dormito , creduto - ebbi cantaro , ere-

duro. dormito. .

Taliancina rna aj buduci ca zlozeny (futuro ante riore). ktory sa tvo ri rvarorn budiiceho casu pornocneho .lovesa a participiorn slovesa vyznarnoveho: avro cantato, creduto , dormito.

Taliancina rna cste <1J konj unktiv (spojovaci sposob), krory pouzrvarnc na vyjadrenic rozkazu pre 3. osobu jedn. a mn. cisla. Pouzivarne ho, ak hovorfrne s pouzitim zameria e i ,

Konjunktfv pr itornneho casu sa najcastcjsie pouzjva pri rozkazovacorn spa obe. Okrcm who rna taliancina konjunkt iv impcrfekta (rninuty). konjunktiv perf. a konjunktiv predrninuly _ Vse tky tiero sposoby su zdovodncne v tzv casovej suslednosti a ich pouzivanic JC pre obycajneho turistu pomcrne obtazne a \f rarnci malcj konverzacncj prJirucky zdlhave na vysvctfovanie .

42

43

44

,~ i

e I

i

c ....

C v

rJ ....

I

I U

I ~l __ '~

,..
r- ,..
::"
t: ..... c::
:";l ~ :;l :-:::I
.c s: E s: s: .c
.o .c .c s: x: s:
es {OJ ,~ es ro ~
----- c 0
E ~
(;;; c::
ro ro ro :-:::I
';;; Vl I/) 'v:j Vl
---- Taliancina rna

rozkazo\~c[sp6soh

r+:

I ,.

:"11

siatc

'-

I~~hhi -

, ahbratc

,--- ~

dorrni I capi--ci

I dormirc capite

. , ,

I ~

I

I crcdi

I credere

cunta curuatc I_

Okrcm toho rna taliancina podmieri vaci sposob (kondicional}, a to pr itornny a minuly.

Minuly k ndicional sa tv r i tva rom koridicionalu pornocncho love a a pricast im minulyrn.

Talianskc pr ica tie pr itornnc sa (vorl pomocou koncovky -antc (1. tr.) a -cntc (II. a III. tr.) ku love nernu krncnu. Ma ako adjckt ivurn dva rody. Pouztva a aj ako podstatne meno: il cantante - pcyak. V taliancine sa vcl'mi ca to pouzrva aj tvar , ktory nazyvarne gerundium a tvorf sa tak , ze sa k u krnefiu pridava koncovka -an do a -cndo:

cssendo , avcndo , cantando , crcdcndo , dormcndo. Tyrnt tvarom sa kracuju vedl'ajsic vcty.

Ncpravidelnc slovcsa a suslcdnost casov jc gramatick a partia, ktora vyzaduje dlhsic a podrobncjsic studiurn. Zvlast suslednost casova je pre Sic vaka porncrne nczvyk la gramatick,\ ca t.

45

0:..> ,_

E

l....

o V

46

.....

E E

c» ,_

..., .... ::...

~ .c v: ~

'...J ~

,_ ....

g E § § 2 §

o 0 000 C "'O"O"'Ovvv

c E E

() ..... ()

.-

c:: ro u

c

E E

() ..... > ce

KONVERZACNA CASt

']";11 ia ncma p0\17iV,1 pn oslovc n i I.V)- ca i nc pod. [atnt- mcna pan. pa ni. slccnu - Sl!!norc . ~i~lIor<l. :-iglHlri na. Pri SP()j '11 i " priczv i~h.l)Jll odpada pri rod t atnorn me nc si l!,11 me k I H1C()VC - .• nap!'. signo r Pol i , pravc tak <I, PI'! oxlove n i , ak pouzrjcrnc podstatnc rncno , krorc oznucujc zarncvmanic oslovcncbo , napr . profcs ... l)[ Catani a . dottor Branca a pod. Pri I. slovcn i zicn nik dy ncuvadzarnc t it ul ich rnans elov. 1\·167~IllC povcdat signor profcs ore. signor douorc. all: zv ycajnc sa slovo signor vyncchava , na] r. ing gn r Bagtioni a pod.

OSLOVE~IE

-

I

Pan ..... (men priczvisko) Darny a pani. Pani ..... (me nopriezvisko)

Slccna. Slccna (mcnopriczvisko)

Koleoa.

Sudruh Siidruh

(rncno - priczvi .ko) Vasa (pani) manzelk a. Va~ (pan) manzcl. Moja zena.

M6j muz (rnanzcl).

ALLOCUZIONE

Signor ..... (nome - cognome)

Signore - signori. Signora ..... (nome - cognome) Signorina. Signorina (nome - cognome) Collega.

Compagno. Compagno ...

(nome - cognome) Sua moglie,

Suo marito.

Mia moglie.

Mio marito.

47

Vas (pan) syn.

Vasa (slccna) dcera. Pan doktor .....

(meno - priczvisko) Pani dokt rka ..... (meno - priczvisko) Pan profe or ..... (meno - priczvisko) Pani profcsorka .....

(rncno - priezvisko) Pan riaditel"

Pani riaditel'ka ~

Pan hlavny!

Pan hlavny , platit! Obcania, obciankv!

,)

Priatelia!

Drahi priatelia!

LISTY

V f ~'" , ~

e avazcny pan .....

(priezvi ko) Velavazena pani ..... (priezvisko) Velavazena slccna ..... (priezvisko) Vel'avazeny pan doktor . . . .. (priezvisko)

48

Suo fiklio. Sua fi'~ ia.

Dottor ..... (nome - cognome) Dottoressa ..... (nome - cognome) Professor .....

(nome - cognome) Professoressa .....

(nome - cognome) (Signor) direttore: (Signora) direttrice! Cameriere! Cameriere, if conto! Cittadini, cittadine! Amici!

Cad amici!

Profesorom a pise titul:

Mily (me no)

Mila (meno)

Mily pan .....

(priezvisko) Mila pani .....

(priezvisko)

V azcn y pane ~ Vazena pani! Vazeny sudruh! Vazena sudruzka! M6j najrnilsi! Moja najmilsia ' Velavazenf panil Vel'avazcne panie

(darny)!

S uctou (podpis) Vas oddany (podpi )

S priatelskyrn pozdraYom (pod pis)

Pan - Pani (v adre e)

LETTERE

Egregio signor ..... (cognome)

. Gentile signora ..... (cogneme) GentiJissima signorina .••.. (cognome) Egregio signor dottor ..... (cognome)

Slccna (v adresc)

Zaciatok liSIU:

Marn test yam oznarnit ze ...

Chiarissimo professor ...

alebo Illustre ...

Caro (nome)

Cara (nome)

Caro signor .....

(cognome) Cara signora .....

(cognome)

Egregio signore! Egregia signora! Caro compagno! Cara compagna! Mio carissimo!

Mia carissima! Egregi signori! Gentilissime signore!

Distinti ossequi (firma) Suo devotissimo (firma) Con molti saluti (firma)

Signor - Signora

(J' indirizzo) Signora (l'indirizzo)

Ho I' onore di comunicarLe che ...

49

Potvrdzujcrn prfjem Va sho li tu a marn ccst Varn oznamit. ..

Zaver listu:

Prosim , vclavazeny pane, prijmite prcjav rnojcj hlbokcj ucty ...

Prijmitc, prosim, rnojc srdccne pozdr avy ...

V'ocakavan i Vascj odpovedc Varn odd any ...

Naj rdecn jsic pozdravy ...

Srdccny pozdr av vzdy Tvoj ...

POZDRAVY

Dobre nino! Spali stc dobre?

Dobry den!

obry vecer!

Dobru noc:

Ako a male? Dakujcrn , dobre . Maj sa mi dobre!

50

Accuse Ia ricevuta della Sua Icttcra C mi pregio di comunicar'Le ...

Do vidc nia l

La prego, egregio signore, di gradire i scnsi della mia piu profunda stima ...

Gradisca i miei piiI cordiali saJuti ...

In attesa della Sua risposta mi creda Suo devotissimo ...

Cordialissimi saluti ...

Servus:

Zbohom!

Vselk najlcpsic ' Srdccnc varn

blahozclarn.

Pr ijcrunc sviatky!

V cselc Vianocc a . La tnv N v</ rok '

J .-

Vcsclu Vc lk ii noel

Vsctk o najlcpsic k Vasim nar dcninarn (mcninarn ) !

Ako a rna vasa r dina'? Tesf rna.c; vas opat vidim

Vitajtc, priatelia! Vitam vas v na sorn mestc (podniku)!

P kne vas vitam ~ a zdravi ~

a zdravie ' (familiarne ) Pripijam na va se zdravic l Pripijam na nase priatcl'stvo!

Ako sa mas (mate)?

Cordiali saluti sempre Tuo ...

SALUTI

Ruon giorno! Ben alzato(a)! Buon giorno! Buona sera! Buona notre! Come sta? Grazie, bene. Stammi bene!

Arrivederci! ArrivederLa! Ciao!

Addio! Auguri!

Le faccio i migliori auguri.

Buone feste!

Buon Natale e felice Capodanno!

Buona Pasqua!

I migliori auguri per il Suo compleanno (onomastico) !

Come sta la Sua famiglia? Sono contento

di rivedcrLa!

Benvenuti, amici! Benvenuti nella nostra

citta (azienda)!

Benvenuti! Ana salute!

C· ., In, em.

Bevo alia Sua salute!

Faccio il brindisi alia nostra amicizia!

Come stai (sta)?

Marn sa cclkorn dobre . Ujde to.

Pr sim. tu je moja vizitka.

AKOSA PREDST A VtlVfE

Prcdstavtc rna, prosfrn , dame (panovi). ovolite?

T jc pan (pani ) ..... (priczvisko) .

Smicm vas zoznarnit s panorn (pani) .... (priezvisko) ?

Dovolte , aby am sa prcdsta viI.

Tes! rna. V cl'mi ma tcsf , zc vas poznavarn.

Vy .tc pan (pani , slecna ) ?

Ano , to om ja. Nie , rnylite sa.

Ako sa volatc , prosfrn?

52

Sto abbastanza bene. COS), COSI.

Ecco il mio biglieUo da visita.

NA NAvSTEVE

Kdc byva pan (pani,

IV) ')

ccna .

PRESENT AZIONE

Jc pan (pani, slccna) doma?

Ano , ncch a paci. vstuptc , pr sfrn.

Bohuziaf , nic jc dorna.

Kedy sa vrati?

~li presenti, prcgo, alia signora (al signore).

Permette?

Ecco iI signor, la signora ... (cognomc).

Mi perrnetta di presentar'Le iI signor (Ia signora) ... (cognome).

Permetta che mi presenti.

Molto lieto. Piacere d'averLa conosciuta.

Lei e il signor (Ia signo-

I· ina) ?

ra, a signorIna .

SI, sono io. Scusi, Lei sbaglia.

II Suo nome, prego!

o hodinu.

Pridcm nc korsie. echajtc tu svoju vizitku.

Prosrm. tu jc moja vizitka.

(Po zaklopanf.) Vstuptc , vof'no:

S kyrn marn cest?

Volarn sa 0 •••• (meno ,

priczvisko ) .

Tcsi rna, ze Va vidim.

Ractc si . admit. Budte taky dobry! Prcpacte , pr f m ~

ALLA VISITAO

Dove abita if signor

(la signora, la signorina) .... ?

E a casa il signor (la signora, la signorina)?

SI, prego, si accomodi (passi).

Mi di place, rna non e a casa.

Quando torna,

per favore?

Fra un'ora.

Vengo piu tardio Lasci il Suo biglietto

da visita .

Ecco, il mio biglietto da visita.

(Dopo aver bussato.) A vanti! Passi!

Con chi ho I· onere '! Mi chiamo .... (nome, cognome).

Sono contento d' aver La

vista.

Prego, si accomodi. Sia cos. buono. Scusi, per favorc!

Dovolf tc? Rozurnies mi? Rozurniete mi? Rozumiern dobre

(trochu).

Nerozumicm v6bec po .....

Potrebujcm tlrnocnfk a.

lIovorte,pro irn , p rna1y.

Hovorte , prostrn ,

nahlas.

Ncrusim Vas? Naopak ' Vonkoncom nie! eim Yam mozcrn

posluzit?

cr m Vas mozern p nuk nut'?

Stc vcl'mi l<lskavy(a). Ncobtazu i tc sa kvoli

. ,

moe.

To nie je btazovanie. O. tanto len P k jne.

Y} am Varn odovzdat pozdrav ad pana (pani ) ...

Prisicl sorn , c by som Varn oznarnil , ze ...

54

Perrnette?

Mi capisci?

Mi capiscono? Capisco benissimo

(poco).

Non capisco affatto .....

Zabudol am. Nczabudnitc , prostm!

Parnatajte si!

Budcm Varn pisat. Smicm Varn pisat? Mohli bv sine si vvrncnif

• .I

adresy.

Kde byvate? Kelly sa uvidirnc? Pockaj!

Pornoztc mi , prosim ~

Ho bisogno

deJi 'interprete.

Parli lentamente per favore.

Parti, per fa vore , ad alta

voce,

Non La disturbo? Tutt'altro!

Niente afTatto!

In che cosa posso esser Le utile?

Posso offrirLe qualche cosa?

Lei e molto gentile. Non si disturbi per me .

PROSBY A ZELAl'iIA

Uk aztc mi pro fm

Pro irn vas, kde jc

( u ) ..... ?

Done te mi. prosirn .

Povedzte mi. prosim .

Bud'tc taky laskavy

(lask ava) a ...

Dovolite?

Co i zelate? Chccl by som ...

Aka i zelate! Pr im.

Per carita!

Stia pur comodo( -a). Le porto i saluti dal

signor (signora) .....

Sono venuto' per dir Le che .....

I •

Ho dimenticato. Non dimentichi,

per fav ore !

Si ricordi!

Le scrivero.

Posse scriver'Le? Possiamo scarnbiarci gli

indirizzi.

Dove abita'!

Quando ci vediamo? Aspetta!

Mi aiuti, per favore!

DOMANOE E DESIDERI

!VIi faccia vedere, per favore .....

Per favore , dov'e

(sono) .... :!

Mi porti, per favore .

Mi dica, per favore .

Sia cos) gentile e ...

Perrnette? Desidera?

Vorrei averc (saperc) ... Come desidera! Prego.

55

PODAKOV ANIE

Dakujern!

Vrela vdaka! Srdecna vd'aka! Stc vel'mi laskavy

(Iaskava).

Velrni pekne varn dakujem.

Dakujern varn uprimne za laskavost.

Prcukazali ste mi

. vel'ku sluzbu.

Lutujern , ze sam yam sp6sobil tol'ku namahu.

Velmirad.

Niet za co.

Rado sa stalo. Sam yam vd'akou

zaviazany.

Bot by som yam povd'acny (-a), keby ...

Bolo mi potesentrn.

To jc v poriadku.

56

RINGRAZIAMENTI

OSPRA VEDLNENIE

Grazie! Grazie tante! MoUe grazie!

Lei e molto gentile.

Prepacte , prosim. Prosim Vas a prepacenie. Jc rni Iuto.

Vefmi futujem ze ... Nemajte mi to za zle . N echcel sam Varn

ublfzit.

Prepacte , ak Vas tyrn obtazujern.

Nie je to moja vina,

uistujern Vas.

To nic!

To Die.

Este to by chybalo.

La ringrazio di cuore.

Grazie per la Sua gentilezza.

Mi ha fatto un grande favore .

Mi displace di aver Le recato incomodo.

Senz'altro.

Non c'e di cbe,

Con tanto piacere, Le sono riconoscente.

POI:UTOV ANIE A SOSTRASt

Le sa rei molto grato( -a),

Je mi velrni Iuto. To je neprtjcmne.

se '"

E stato per ~e un piacere.

Tutto apposto. Va bene.

D'accordo,

To je vefmi smutnc. To je velke nestastie. Skoda!

Je to velka skoda!

SCUSA

Scusi, per favore,

La prego di scusarmi. Mi dispiace.

Mi dispiace che ...

Non se la prenda con me. Non volevo farLe del

male.

Scusi se La disturbo con questo,

Non e colpa mia, Glielo

assicuro!

Non importa! Fa niente.

Ci mancherebbe altro!

IL RAMMARICO E LE CONDOGLIANZE

Mi displace molto. E una cosa molto

spiacevole .

E una cosa molto triste. Che grande disgrazia! Peccato!

Che gran peccatol

57

Vasa prava rna vefrni zarmutila.

Prijmitc moju uprimnu sustrast!

Tlmocte nasu hlboku sustr asf rodinc neboheho (ncbohcj).

To je hr zne , trasnc!

stAZNOSTI

Ste . tyrn spokojny? ie nie sorn s tyrn pok jny.

epaci a mi to.

N paci sa mi tu.

o mi ncvyhovujc.

Chccl by som podat .tazno t.

Kde sa mozcrn tazovat?

Staznosti a podavajii

na riaditctstvc (rnajitelovi) .

58

La notizia mi ha addolorato.

Le mie profonde condoglianze!

Voglia esprimere le nostre profonde condoglianze ana famiglia del defunto (della defunta).

It orribile, .spaventoso!

RECLAMI

E contento di questo? No, non sono contento

di questo.

Non mi piace. Non mi piace qui. Non rni va.

Vorrei fare un reclamo.

Dove posso presentare it reclamo '!

II reclamo si fa alia direzione (al proprietario).

1

-4

1

AKO SA LUCIME

Bolo mi potesenfrn.

Tcsilo rna. zc som vas poznal (a).

Do videnia!

Zbohom~ Scrvus:

ADDIO

II piacere e stato tutto mio.

Molto piacere d'averLa conosciuta.

Arrivederci! , ArrivederLa!

Addio! Ciao!

Pri pozdravc addio! jc aj vyznarn prvcho pozdravu hncd pri slrc'nut i. Ak sa dvaja znarni .trctnu , motu sa pozdravit' addio! a rc zprava.lll .... ,

Prj rozluckc ~iI pouzfva j II v)'razy huon giorno (.I buona sera, cast jsic ako addio. arrivederci, arriveder-La. Jc zuujimavc. Z«.: vIa· lianskorn ponimani sera xa zacinu prakticky po obcdc. pre nt.:j.:.j , po sieste (pop ludnajsorn odpocinku ).

Bud' pozdruveny! Chccl hy sorn sa rozlucit

Do vidcnia z aj t ra! Do vidcnia v ncdclu ~

MOZCI11C sa zaj tra str tout za 'a?

Kcdv sa za a uvidimc?

J

Salute!

Vorrei salutarLa.

Arrivederci a domani!

A domcnica! C i vediamo domenica!

Possiamo vederci di nuovo domani?

Quando ci rivedremo di nuevo?

59

Pozdravujte odo rnna pani manzelku

(pana manzcla) ~ Majte sa d bre!

Dobru zabavu!

Stastnu cestu! Nezabudnem pozdravit,

ui tujern Vas.

Uctivc pozdravy Vascj panc] .

OTAZKY

A OOROZUl\1IEV ANIE

Co j . to? Naco jc t '7

Aka jc to budova?

Ak o sa dostancrn do ...

Kd . .) C JC tu .....

Kd' OJ c u tu .....

Kdc d stanern .... ?

K tory hotel (rcstauraciu) y st mi odporucali?

D 'J tancm tu .....

('0 si zclate?

nO

Saluti da parte mia Sua moglie (Suo marito)!

Stia bene!

Buon divertimento! Buon viaggio!

Non mancbero di portare i saluti, stia sicurot -a)!

I complimenti alia Sua signora.

DOMANDE CORRENTI

Che cosa e questo? Ache cosa serve?

Che edificio c questo? Come posso arri var e alia

(al) .•.

o • ')

Dove sa trova qUI. 00 ••

D. 0" ove SJ trovano qUI .00 ••

Dove posso avere ... o? Quale albergo (ristoran-

te) mi consigJia?

Posso avere qui .. o? Che cosa desidera?

Kdc najdem inforrnacnc stredisko?

Hovorite , prosfm,

po taliansky?

Rozumicte mi? Ano , nic. Rozumiern vsctko. Hovorte prosfrn,

pomaly.

Ncrozumel sorn ,

prepacte!

Ako sa povie .... ?

Ako sa to vola u vas? Ako sa to slovo vyslovf?

Opakujtc, prosirn , to slovo!

Napistc mi, prosim , to slovo!

Povedal om to pravne?

Opravte rna, prosirn! Mate pre rnna trochu casu?

Smiem sa Vas na niece spy tat?

Prichadzarn zo Slovenska a neviem po taliansky,

Dove si trova l'ufficio in fonnazioni?

Lei parla Italiano, per

favore?

Mi capisce? Sl, no. Capisco tutto.

Parli piano, per favore.

Scusi, non ho capito!

C . d· ?

orne SI Ice .•..

Come Jo chiamate voi? Come si pronuncia

questa parola?

Puc) rfpetere, per favore, questa parola?

Mi puo scrivere questa parola, per favore?

Ho pronunciato bene la parola?

Mi corregga, per favore! Ha un po'di tempo per me?

Posso far Le una domanda?

Vengo dalla Slovacchia e non parlo italiano.

61

Ak budete h vorit pornaly , bud em vas rozumict.

Estc nerozumicrn dobre po taliansky.

Ako st to povcdali?

o POCAsi

Akc je dnc po ";a:ie? Vydrzf to pocasi ? Zrncni a p casie? SInko peknc victi. PrY 1. Jc hmlisto.

Mrholi.

Je chladno. Mrzne. Pocasic 'a men L

.lc dusno , tazko sa

dvcha

.I

J c tam p . ie pocasie.

Nehodno f i von (ria

vylct). .lc v terno.

J c pol'adovica. Blyska sa, hrrni.

62

Se parlera piano, La capiro.

Non capisco ancora bene I'Italiano.

Corne ha dctto?

IL TEMPO

Che tempo fa oggi? Durera questo tempo '! Carnbiera il tempo?

I sole splende.

Piove. C'e nebbia.

Pioviggina.

Fa freddo. Gela. II tempo cambia.

E afoso, non si respira .

Fa un tempo orribile,

e un tempo da cani.

Non vale la pena di an-

dar fuori (in gita).

Tira un venticello.

Le vie sono ghiacciate. Lampeggia (balena),

tuona.

Fuka silny vietor. Bude burka.

Strhol a hrozny lejak.

Je prekrasny den.

Kolko je stupriov dncs?

Povetcrnostne spravy, Dne je pckne (teplo, chladno).

Zajtra bude zima. Popoludni bolo horuco.

Pada Iadovec. Snczf (pada sneh). U drel blesk. Zmokneme. Zacina mrznut.

V noci bude jasno. Tcplomer ukazuje mi-

nus dvadsat.

Teplorncr jc na bode mrazu.

Barometer klc a.

T plorn r ukazujc tridsaf stupriov v ticni. lnko vychadza (vychod lnka).

Tira 1)0 gran vento. Viene un temporale.

E venuto un acquazzo .. nc.

E una giornata di paradise.

Quanti gradi abbiamo oggi'!

Le previsioni del tempo. Oggi fa bel tempo (fa caldo, fa freddo).

Domani fara freddo. Di pomeriggio faceva

molto caldo.

Grandina. Nevica.

E caduto un fulmine. Ci bagncremo. Comincia a gelare, La notte sara chiara. II termometro segna

venti sotto zero.

II termometro c su zero.

II barometro scende.

II termornetro egna trenta gradi all' ombra.

11 sole orge (il sorgerc del sole).

63

SInko zapada (zapad

slnka) .

Sneh jc zamrznuty. Narazy vetra.

Jc severny victor je juzny victor.

Je novy mcsiac.

J e prva stvrt, p sledna stvrt.

Je spln.

Zrutila sa lavina.

Prernokmit do nitky. Svet vc strany: vychod, zapad, sever, juh.

blato hlesk

- zasiahnuty hie .korn

- udrel blesk

burka ccncu] dM.d

- hu ty

- drobny

I jak

- prictrz mracicn

- leje sa ako z krhly

dazdnik duha hmla

64

IJ sole tramonta

(il tramonto).

La neve e gelata. Colpi di vento.

Tira la tramontana, lira 10 scirocco.

E la luna nnova.

C'e la luna crescentc, calante.

C e la luna picna (it plenilunio).

E precipitata una valanga.

Bagnarsi fino aile ossa. I punti cardinali: I' est, l'ovest, il nord, it sud.

- nov)' mrak mracna ncb

- j asnc , cistc. zarnraccne podnebic

- rnicrnc . vlhk<.:. vnut rozcm kc povodcn

rosa

lnko

- vychod sl nka

- zapad Inka

sneh

- snehova vlocka

- gul'ovat '<1

- odmak

- dviha ~'l hmla

- hmla 'a rozptylujc

- la nebhia si solle .. 'a

- la nehhia si dirada

t 'i dilegua) u tuono

il parafulmine la brina

cade h. brina -Ia ... alanga

- e preclpitata una

valanga iJ ghiaccio la luna

- Ja luna nueva la nuvola

la nuvolaglia

il cielo, iI firmamento

- ~reno, limpido, nuvoloso il clima

- temperate. umido,

continentale I'mondazione, il dilu io la rugiada

il sole

- il sorgere del sole

- it tramonto del sole

la neve

- il fiocco

- far alle palle di neve

- jJ dlsgelo, la neve si

cioglie 1 alba

la pres ione atmo ferlca 11 buio

- a) buio

- si fa la sera

il venti cello

, hrorn hrornozvod inovut ( ricn) pada inovat - lavina

- zrutila SCI lavina

Iad mcsiac

it fango

il lampo, i) baleno

- essere colpito dal fulmine

- e caduto iJ fulmine

i I tern porale

il ghiacciolo Ja pioggia

- fi'~

- minuta

I' acqu azzone

- la pioggia lorrenziale

- piove a catinelle

J' ombrello Parcobaleno la nebbia

vitanic tlak trna

- za tmy

- stmieva sa

vanok

65

- 1tI0r"K{.· viet Of

- zapaUn)'

- \I\'·~·hodn'; ..

.J •

- ~CVCrn}'

-juzny

- j uhovychodny

- j L' victor

vichrica

- snchova uragan vzdu .h

- is!' na ccrstvy vzduch

jc I u pricvan

zima

- sucha , vlhk.i. psia. sibirsku

zirnomriavky mi bchaju po chrbtc

CAS, HODINY, DNI, MESIACE A ROK

Kol'ko je hodin?

o ktorej hodine?

o deviatcj hodine . Je devat hodin,

Je presnc 10 hodin. J e asi 6 hod f n .

Je 0 10 minut edem hodin.

Je pol tretej.

66

la brezza il veruo

il vento di ponente di levante

di scttentr ione

Je stvrt na desat.

o 10. hodine vecer. Kratko po 8. hodine. Jc uz neskoro.

o 12. hodinc V noci.

o polnoci.

Je priskoro.

Teraz je uz prineskoro. Je tri stvrte na tri.

]3 tramontana

10 scirocco - (ira venro la bufcra

- la bufera di neve

l·llnl~.ln 0 I'ar!a

- prendere un po ' d'aria (lui c.:'(. una cor rente d'al'ia iJ freddo

- asciutto, umidn, da cani, saberiano

ho i brividi, rni prendono i br ividi

Podfa mojich hodm su 3 hodiny.

Prcsnc 0 12. (hodinc). Blifi sa polnoc.

Okolo obeda.

Od 5. do 6. hodin Mcdzi jednou a druhou

hodinou.

o 10. hodine predpoJudnim.

o 4. hodine popoludni.

TEMPO, ORE, GIORNI, MESI, ANNO

Che ore sono? A che ora?

Aile nove (ore).

Sono Ie nove (ore). Sono le died precise. Sono circa le sei. Mancano dieci minuti

aile sette.

Sono le due e mezzo.

o hodinu.

Moje hodinky sa ponahl'aju.

Moje hodinky rncskaju. Moje hodinky idu presne.

Sono le nove e un quarto. Aile died di sera.

Poco dopo Ie otto.

E gift tardio

Aile ventiquattro.

A mezzanotte. t ancora presto.

E gift troppo tardio

E un quarto aile tre, le due e tre quarti.

Secondo il mio orologio sono le tree

Aile dodici precise. Si avvicina

la mezzanotte.

Verso mezzogiorno. Daile cinque aile sei. 'ira 1 una e Ie due.

Aile dieci di mattina.

Aile quattro del pomeriggio.

Tra un'ora.

II mio orologio va avanti.

II mio orologio ritarda. II mio orologio va bene.

67

Mojc hodink ! ncjdu

prcsnc.

Prrdem do de iatej. Pridem pred druhou.

A j 0 stvrtej popoludnf.

Pravc bilo de at'. Sedcrn hodfn minulo.

II mio orologio non va

bene.

Vengo entro le died. Vengo prima delle due. Verso le quattro del

pemerrggre.

Sono Ie died in punto. Sono le sette passate,

Popoludnf .

II pomeriggio; di pome-

. .

riggro.

La sera; di sera. Di notte,

A mezzanotte, Tutti i giorni. Starnane, questa

mattina.

Stasera, questa sera. A notte tarda,

Ieri.

Ieri mattina. led sera.

led a mezzogiorno. Ieri pomertggio. Domani.

Dornani mattina. Domani sera.

Domani amezzogiorno, I,' altroieri. A vantieri. [)()PO domaui. Dornani

l'altro.

Domani notte.

Veccr. V noci.

o polnoci. Dcnn . Dncs nino.

Ones vecer. Neskoro v noci. Vccra.

Vcera nino. Vcera v ccr:

Vcera na poludnie Vccra pop ludni. Zajtr a.

Zajtra [(1110.

Zaj tra vcccr. Zajtra na poludnic. Prcdvccrorn. Pozajtr a.

V Taliansku sa urcuju hodiny podla nasho sposobu. Tcda pOIWludnajsic hodiny ~a l znacuju tak ,,1\.0 u nas , iba v uradnorn styku (zclcznicc. autobus , doprava) pou7fvajll na oznaccni hodin Ci .lovky po dvad ·~tCtyri.

Pojmy .xioobcda" a "poohedc" v n .. sorn slova zmyslc v Taliansku prakticky nccxistuju. Nahradzuju ich pOJmy .,f<ino" '1 .vcccr:'. Ak 'a tcda marne .trctnut S nickyrn 0 ltl-cj alcbo l I-cj doobcda , povieme: alle died di maUina alebo aile undid di martina. Ak myslimc vcccr 0 dcsiatcj. rnusirnc pridaf di sera.

v Taliansku je zavedeny I y cas ako v celej strednej Europe. Po taliansky sa tomu hovort: I'ora sol are - obycajny ca . J'ora legale - letny ~a i ,

DEN

Zrana.

Sk ro nino. Predpoludnfm. Poludnie.

Na poludnie.

68

IL GIORNO

Zaj tra v noci.

Di mattina.

Di mattina presto. Tarda mattinata. II mezzogiorno. All'ora di pranzo.

A mezzogiorno.

TYZDEN

LA SETTli\IANA

Den. Dobry den!

II giorno. Buon giorno!

6lJ

Noc.

Dobni noc' Osernhodinovy

pracovny den.

Zo dna na den. Ones.

Ones, zajtra , nikdy. pondclok

utorok

streda

stvrtok

piatok

obota nedefa

v nedcfu v piatok

v pondelok dna ... volna sobota skrateny pracovny

t9zden

MESIACE

januar februar , marcc

april, maj , j un

70

La notte. Buona norte!

La giornata Iavorativa

dl otto ore.

Di giorno in giorno. Oggi.

Oggi, domani, mai. il Iunedl

il martedi

il mercoledi il giovedl

il venerdl

iI sabato

la domenica domenica vencrdl lunedi, iJ ...

il 'sabato libero

la settimana corta

j ul, august, c cptcmbcr

ktober , november. december

k azdv rncsiac, rncsacnc t nt(; minulv, buduci

..

rncsrac zaciatkorn januara koncom apnla

uprostred maj a v prvom polrok u

koncom roka poJ roka stvn' roka

k azdorocnc tohto roku

v minulom roku v budiicorn roku

jar, leto, jesen , zima

I MES(

il gennaio, n febbraio, il marzo

l'aprilc, il maggio,

iI giugno

na Jar v Jete

na jesen

v zirne rocna doba

il luglio, I'agosto,

it setternbre J'ottobre, il novernbre, it dicembre

ogni rnese, al mese

il mese corrente, scorso, prossimo

ai primi di gennaio agli ultimi, alJa tine di aprile

alia meta di maggio nella prima meta

dell'anno

verso la fine dell' anno sei mesi, iI semestre

tre mesi, il trimestre ogni anno, annualmente quest'anno

I' anno passato I' anno prossimo

la primavera, I'estate

l'autunno, I'inverno in primavera

in estate

in autunno

in inverno, d'Inverno la stagione

71

SVIATKY

Vel'ka noe

Zeleny stvrtok

Ve lky piatok Velkonocna n def a

Vel'konocny pondelok Turfee

Novy rok

Vianoee

na Silvestra

na Vianoee

- vianocny strorncek

- jaslicky

cirkevny sviatok statny sviatok Stastny Novy rok '

Pra j em yam pri jern ne sviatky!

Narodeniny. Meniny.

LE FESTE

naJe (vyhlasenic alianskcj rcpubliky) a svat i a uJ 4. n v mora - i~ quattro novernbre - Giornata della viUoria (Den vitazstva) '. \'1e~zl pamatnc dni patri 25. april - Natale di Roma. Okrcrn toho JC svia-

tok. J. maja - Festa del lavoro.

La Pasqua Giovedi santo Venerdi santo Domenica

di Risurrezione Lunedi dell' Agnello La Pentecoste

II Capodanno

II Natale

alia Vigilia

diCapooanno al Natale

- l'aJbero di Natale

- il Presepio

la festa reJigiosa la festa nazionale Buon anno!

Le auguro buone feste!

DATUM

LA DATA

Kol'keho jc dnes? Dncs je 10. jula. 28. februar

10. j ula tohto roku

Quanti ne abbiamo oggi? Oggi e il died luglio.

if ventotto febbraio

il died luglio

di quest'anno it ventotto marzo di quest'anno

it cinq ue del prossimo mese

28. marea tohto r ku

5. buduceho mcsiaea

Cislovky pozri vpredu v prehl'ade gramatiky.

II compleanno. L' onomastico.

Datum sa v taliancine pise takto:

Rom a il 1 die em bre 1986.

Roma' il 2 (3 4, 5) dicembre 1986. Po cislach 2 3

atd. a nepise bodka! A '

Niekcdy najderne aj tento sposob: Roma , h set-

ternbre 1986.

K vyznarnnyrn talian skyrn sviatk m patria cirkevnc sviarky, teda vianocne a velkon cne sviatky, Novy rok, 1, november, 8. november a 15, august, civilne nazyvany Fcrragosto (. tary rimsky sviatok Feriae Augustae).

Talian ky starny sviatok jc 2. juna - it due giugno - Festa nazio-

72

73

INE URCOVANIE CASU

Skoro.

Prell kratk ym easom. Viani.

Prcd rokorn. Buduci rok. UZ rok. Ncdavno.

o tri roky.

Pocas dvoch rokov. Stretncrne sa 0 mcsiac

o rok , 0 tyzdcn.

Sme tu uz 2.3 dni,

I tyzden. 2 tyzdne .

Budeme tu mesiac.

VEK

Kol'ko mas rokov? Kol'ko mate rokov? Marn ..... rokov.

Marn prave ..... rokov.

74

ALTRI MODI DIINDICARE IL TEJ\lIPO

Som 0 dva roky starsl (starsia).

Pokladaj II rna za

starsi ho (rnladsieho).

Jet a rs i (- v i a), n z sa zda.

Vyzeratc ovef'a mladst. l\1{uTI vyse styrid at rokov.

Kedy ste sa narodili?

o me iac budern mat patdesiat rokov.

N arodil om a J. jula

1918.

V tvojom veku. Vo vasorn vcku. V t rnto veku.

Presto. Poco fa.

L'anno passato. Un anno fa.

L 'anno prossimo.

Gia da un anno.

Non molto tempo fa.

Fra tre anni,

Per due anni, C'Incontreremo fra un

mese, un anno, una settimana.

Siamo qui gia da due, tre giorni, una settimana, due settimane, Ci fermeremo un mese,

Nick t rc tali.mskc mcna:

Sono pill vecchio (-ia) di due anni.

Sembro pin vecchio (pill giovane).

E piu vecchio( -ia) di quel chc scmbra.

Sembra pill giovane.

Ho piu di Quaranta anni.

Quando e nato (nata)? Fra un mcse avro cinq uanta anni.

Sono nato ill. lugJio

millenoveccntodiciotto, Alia tua eta.

Alia Sua eta.

A quell'eta.

Giuseppe - JOZl f. Giovanni - Jan. Carlo - K, [('I). Giacomo - Jakuh. Lorenzo (Rcnzo) - Vavrincc. Marcello - Marcel. FrancescoFrantis k , Nicola - Mik ulas , Alessandro - Alcxandcr , Giancarln.11111 Karol. Angelo - Anjcl, Giovanbattista - Jan Krstitd. Stefano - Stefan. B niarnino - Benjamin, Vittorc - Vik tor , Paolo - P"vol. Pietro - Peter. Andrea - Andrej. Ladislao - Ladislav, Michele - Michal, Fdic<.: - rclix. Tornrnaso - Tormi , Guglielmo - Viliarn , Maria - Maria. Anna - Anna, Marcella - Marcela. Isabella - Izabela , Giuscppina - Jozcf ina, Annabella - Anabela , Caterina - KatarrIHL Agnesc - Agncsa. Eli abctra - Alzbcta , Teresa - Tcrezia.

ETA

Quanti anni hai? Quanti anni ha?

"0 anni.

80 anni precisi.

75

"'lIERY A V AHY

OZNAMENIA, UPOZORNENIA

MISURA E PESO

meter .lccirnct cr centimeter milimctcr mctricky cent kilometer ruifa

1 na

gram

dcka zrarn liter

hck tolitcr

deciliter

kilo

miligrarn

xtvorcovy meter srvorcovy kilometer hIS

;)'\ r

Iva pary tucct

il metro

il decirnetro il centimetre il millimetre il quintale

il chilometro il miglio

la tonnellata u gramme

il decagrammo iI litro

I' ettolitro it decilitro il chilo

il miUigrammo

il metro quadrato

it chilometro quadrate il pezzo

u paio

due paia

la dozzina

Ncdotyk at sa' Pozor!

Pozor , vlak!

N udzovy vychod. Verejny oznam. Ncstupaj te po travc! Ncvsrupujtc '

\/chod.

V}'chod.

Zivotu ncbczpccnc ~ P zor , schody!

J. poschodic.

Pr izcrnic.

Odchod.

Drimy.

Pani.

Zeny,

Muzi.

Vstup zak azany. Zatvorenc.

Pri chod zakazany! Chodrc vpravo:

Ncvyk lanaj tc sa!

Zcikaz fajcit.

Pro .Im , zatvorte dvcrc l

V Taliansku dcsat deb. rna nazov I' tto - 100 gr. Dvadsaf dcku >due etti, i;lyrilfsat' dcka - quattro etti.

Vino sa v Taliansku mcria nit: na dcci , ale na 1/4. 1/2 litra a 1 liter (un quarto ale bo un quartino, mezzo Iitro alcbo un mezzo, un Iitro).

76

ISCRIZIONI, AVVERTIl\1ENTI

Vietato fumare!

Si prega di chiudere

la porta!

Non toccare!

A ttenzionc! Attenzione al treno! Uscita di sicurezza. A vviso pu bblico.

Non calpestare il prato:

Non entrare! Entrata. Uscita.

P ricolosissimo!

A ttenzione agli scalini! Primo piano.

II pianterreno. Partenza,

Signore.

Signori.

Donne.

Uomini.

Proibito 1 ingre so. Chiuso.

Passaggio vietato! Per favore a destra! Non sporgersi!

77

Ncfajcitc ~

Zha __ nit svetlo! Zakazanv vychod. Zakazany vchod. I Ilavna stanica. Kulturne strcdi: k L6zkov}' vozcri .

I .ezadlovv vozcn. Tahat. ~

~I lacit. Obccrstvcnic. Zastavka Stanovistc taxikov. Jcdnosmcrna ulica. Prcnaj me sa. Cerstvo natrere . Urnyvaren. Zachod.

Pitna v da.

Odpad v'J' koso

Ob adcne

Zach vajtc ticho ' Hovortc ticho!

Non fumare!

Spegnere la luce! Vietata l'usdta. Vietato l'Ingresso. Stazione centrale.

II ritrovo.

Carrozza con letti. Carrozza con cuccette. Tirare.

Spingere.

Rinfresco.

Fermata.

Il posteggio di tassi. Senso unico . Afflttasi.

Verniciato di fresco. Stanza da bagno, Ritirata. Gabinetto. Acqua potabilc.

II cestino per i rifiuti .. Occupato,

Silenzio, per favore! Si prega di pari are

piano!

Pulirsi Ie scarpe! La cassa.

I gabinetti pubblici. La biglietteria.

Jcdalnv VOZ 11.

..

Chodci. ch drc vlav

Vytah len pre tri osoby!

Pohotovostna sluzba. Pozor , zly pes!

Price hod pre chodcov.

Uzavr teo

Kiipanic zakazanc ' Neodhadzujte dpadkv! Ncprechadzajtc cez

kolaje ~

P hostinstvo.

Vycap.

Potraviny.

Masiar tvo. Restauracia. I Iostincc. Krcrna. Hostincc. Vinarcn. Vino. Zclenina.iovocie.

Delikate ny obchod s udeninami.

Samoob luha.

Ocistite si obuv! Pokladnica.

V ere j ne zachody. Vydaj ccstovnych

listkov.

Mlick arcfi. Mlieko. Pekareri.

78

I I vagone-r istorante.

I pedoni a sinistra! L'ascensore e soltanto

per tre persone!

Pronto soccorso. Attenzione , cane rnordace!

Passaggio pedonale.

Pedoni!

Pa saggio chiuso.

v ietato bagnarsi! Non gettare i rifiuti. Vietato attraversarc

i binari!

Rinfresco, Ristoro. Mescita (di vino). Generi alimentari. Maceller ia. Ristorante. Trattoria. Taverna. Osteria. Vinaio. Vini. Ortaggi. Frutta

e vcrdura.

Pizzicheria. Salumeria.

Self-service. Servizio Jibero.

Latteria. Latte , Panificio. Panetteria.

79

Pozndmka:

Taky obchod, ako su na Sloven ku .Lahodky" v Talian ku neexi. tuje. Tovar. ktory a u nas predava v Lahodkach. v Taliansku predavaju ( vynirnkou niektorych severnych oblasti, kdc rna ten isty vyznam ako u nas) v udenarskych a v cukrarenskych obchodoch. V Taliansku 'a v "Drogerii~' predava kava; caj, liehoviny a pod. Velky obchodny dom s potravinami je SUPERJ\lIERCATO.

Syry.

Pivo , vino limonada. Napoje (bez alkoholu). Darcekova sluzba. Drogeria.

Darccky.

Lekarcii.

Trh.

Ryby. Predajna ryb. Holic. Kadernik. Klenoty.

Hodinar.

Pracovna.

Cistiaren.

Obuv.

Klobucnik.

80

Formaggio (cacio). Birra, vino, aranciata. Bibite.

Articoli da regalo. Mesticheria. RegaJi.

Farmacia. Mercato.

Pesci. Vendita pesce. Barbiere. Parucchiere. Gioielli.

Orologiaio. Lavanderia.

Tintoria.

Calzoleria.

Cappellaio.

NAJD()LEZITEJSIE SKRATKY A ZNACKY ALITALIA

AGIP

Alii italiane

Talianska letecka spoIocnost

Azienda Generale italiana dei petroti

Talian: ka petrolejar ka spolocnost

Avvocato

Advokat

Avv.

C. C.

Comitato centrale Ustredny vybor

Corpo Carabinieri Karabinieri, zvlastne

oddelenie vojen kej policie

Confederazionc generaJe italiana dei lavoratori

..

Odborarsky zvaz talian-

skych pracujucich

Compagnia italiana del

turismo

Turisticka . polocnost

Croce rossa italiana Talian: ky cerveny kril.

Democrazia Cristiana Kr stan. ka dernokracia

CC

CGIL

CIT

CRI

DC

81

MSI

Dottore Doktor

Ente Nazionale Industric Tur'istiche

Narodny zvaz pre turi - tiku

F ederazione G iovanile Comunista Italiana Zvaz rnladych talianskych kornunistov Fabbrica italiana automobili Torino Autornobilova tovarcn Federazione italiana gioco calcio

Futbalovy zvaz Talianska

Ferrovie dello stato Talianske statue zelczni-

ce Italia Taliansko

Mercato europeo cornune

Spolocny eur6psky trh Movimento sociale italiano

ONU

Talian ske socialne hnutie

Organizzazione Nazioni nite

Organi zacia S pojenych narodov

Partito dernocristiano Kre: fans o-dcmokraticka strana

Partite liberale Italiano Talianska libcralna strana

Partito repubblicano italiano

Tal ian. ka republikan ska

strana

Pubblica Sicurezza Verejna bczpccnost Partito democratico

della sinistra Demo kraticka trana Iavice

Partito socialista italiano Talianska .ociali .ticka

strana

Ragioniere

Ucrovnik

Radiotelevisione italiana Rozhlas a televizia

Dott.

ENIT

FGCI

PDe

PLJ

FIAT

PRJ

FIGC

P. s.

FS

I

l\1EC

PSI

Rag.

RAI

82

83

RSM

CESTOV ANIE AUT01Vl, MOTOCVKLOl\l, BICYKLOM LIETADLOM, LODOU, VLAKOl\1

INFORMAcIE 0 CESTE

S.A.

Repubblica di San Marino Republika San Marino Societa Anonima Akciova spolocnost Stato della Citta del Va-

ticano

Vatikansky stat

Sua Eccellenza

Jeho Excelencia

Sua Santita

Jeho Svatost Touring club italiano Taliansky turisticky

klub

U nione donne italiane Zvaz talianskych zien U nico Prezzo Italiano

Milano

Skratka jednotkoveho obchodneho domu

Ktora ccsta vedic do ..... ?

KtOfOU najkratsou ccstou sa dostanern do .. ?

V akom tave jc hradska do ... ?

J c ta ce ta dobrc zjazdna?

J c taro ce ta dost v· k 'C)

SITO a.

Ma ccsta vcl'kc stupanic?

SCV

S.E.

S.S.

hcem f f (cestovat) do .....

Ako sa do tanem do ..... ?

Chccm ccstovat, aka rnarn tam ccstovat? (vlakom autobusorn. lietadlorn , autom).

TCI

UDI

UPIM

84

VIAGGI IN AUTO, 11\ MOTOCICLETT A, IN BICICLETT A, IN AEREO, IN BATTELLO. IN TRENO INFORl\1AZIONI

SUL VIAGGIO

Voglio andare a ....

Da che parte si va a ..... !

Voglio andare, come posso arrtvare (anda-

) ? (. •

re .... In treno, In

autobu , in aereo, con la macchina).

Quale C la strada che porta a ..... ?

Quale e la via piu breve per arr ivare a ..... ?

In che condizioni e la strada per ..... ?

Questa strada e percorrtbile?

Questa strada e abbastanza larga?

La strada ha molte salite?

Ako cfaleko je odtiafto do .... ?

Kofko kilometrov je do .... '1

Ktoryrn smerom rnusim lsi?

Kdc musim odbocit? Ako sa vola najblizsia obec?

Ako d'aleko je najblizsic mesto?

Je to daleko? Jc tam nejaka obchadzka?

Prosim, ukazte mi cestu na mape '

Kde sme podIa mapy?

CESTOV A='lIE, BENZIN,OLEJ, BENZt OVASTANICA

Ccsiovat autom.

Rychlc cestovaf (Isf'). Pomaly ccsiovat (Ist).

86

Q t "e di uui ? nan 0 c e I qUI a .....

Pornalsie 1St' (cestovat).

A, . d ') J vy cestujctc 0 ......

Za vezte rna do ..... ! Chod'tc za mnou. Musim nabraf benzin,

Quanti chilometri ci sono ?

per .

In Quale dlrezione devo andare?

Dove devo voltare? Come si cbiama it paese pin vicino?

Quanto manca per arrtvare alla citta piil vidna?

t lontano?

C'e qualche deviazione?

Prosfm si benzin. Prajete si norrnalny benzin alebo super?

Kol'ko litrov si zelate? Dajte mi , prosim ,

10 litrov norrnalu.

Kol'ko stoj i liter? Marn tu benzinove

poukazky (bloky).

Parkovanie zak azane. Naplnte mi cehi nadrz! Chcel by om olej do

motora.

Pozrite , kolko rnarn ~

olcja!

Dajte mi pol litra (jeden liter) olcja.

Skontrolujte mi vodu v chladici,

Nalcjte mi prosim. kanvu vody!

Mate vodicsky prcukaz do cudziny?

Mi vuol indicare la strada sulla carta?

Dove siamo secondo fa carta?

VIAGGIO, BENZINA, OLIO, IL DISTRIBU· TORE DJ BENZINA

V iaggiare con la macchina.

Andare velocemente. Viaggiare cornodamente.

Andare pin piano.

Anche Lei va a ?

Mi puo portare a ?

Mi scgua.

Devo riempire

il serbatoio,

Per favore, la benzina. Desidera normale oppure super?

Quanti litri desidera? Mi dia, per favore, 10 litrl di normalc.

Quanto costa un litro? Ecco i buoni

internazionali.

Vietato il parcheggio! Mi faccia il pieno! Vorrei anche I' olio nel

motore.

Mi controlli l' olio, per favore!

Mi dia mezzo litro (un litro) di olio.

Controlli I'acqua nel radiatore.

Mi versi per favore, un secchio d' acqua.

Lei ha la patente di guida internazionale?

7

Kde j e tu na j blizsia . ervisna stanica?

brzdif

kanva na benzin

nastupit'

stav olcja benzinova pumpa lievik

vymcna ole ja

vy tupi ..

prehodit rychlo t zaparkovat

za tavit predbehnut prcdbichanic

predn sf v deprave vlecniak

traktor

rampy

OPRAVA AUTA

Cistenie.

Moje aut je spinave .

Moje auto je same blato.

Umyte mi , prosim , auto.

88

Dov'e la prossima stazione di servizio?

frenare it bidone salire

u livello dell'oJio

it distributore di benzina J'imbuto

il camhio dell'olio scendere

carnbiare velocita parcheggiare

fe r marc

superare superamento

la precedenza

il rimorchio

iI trattore

il passaggio a Iivello

RIPARAZIONI MACCHINA

Lavaggio.

La mia macchina e sporca,

La mia macchina e tutta coperta di fango.

Mi Iavi, per favore, )a macchina.

Vycistite mi auto aj zvruitra.

Ocistitc mi prosfrn aj ochranne sklo.

PNEUMATIKY

Pneumatika je poskodena.

Pneumatika je prasknuta.

Da sa to opravit? Napumpujte rni rezervne koleso.

Vyskusajte , prosim, tJak v pneumatike.

Dohustite mi vsetky kole a.

Kedy si marn prist po auto?

Co to bude asi stat?

GARAz

Je tu blizko autoservis?

l\fi pulisca Ia macchina anche dentro.

Mi puJisca anche il parabrezza.

LO PNEUMATICO

Lo pneumatico non va bene.

Lo pneumatico e rotto.

Si puo riparare?

}\IIi puo gonfiare la ruota di ricambio.

Provi, per favore, la pressione nel pneumatico.

Mi gonfi tutti

gli pneurnatici.

Quando posso venire a prendere I'auto?

Quanto costera press'a poco?

L' AUTORIMESSA

E qui vicino la- stazione di servizio?

89

Kde je najblizsia autoopravovria?

Presk usa j te mi ,

prosirn .....

Brzda je pokazena. Mozetc mi to opravit? Ako dlho to budc trvat?

Mate aj nahradne suciastky?

Urobtc len najncvyhnutnejsie opravy.

Opravtc mi zarnku na dverach~

Opra vte mi chladic. Vyrnerite mi

akumulator.

Nabite rni bateriu. Dajte mi stierac skla. Pritiahnite mi krutky. Treba vyrnenit poistku.

Jc tu nablizku garaz?

Je garaz volna? Kam rnarn postavit auto?

Co stoj f pouzitie garaze na jednu noc?

90

Dove si trova J 'officina di riparazioni?

Mi controlli,

per favore .....

II freno e guasto. Me 10 PUQ ripararc? Quanto durera

la riparazione?

A vete anche i pezzi di ricambio?

Faccia solo quello che e veramente necessario.

Riparr, per favore, la serr atura.

Mi ripari il radiatore. Cambi, per favore,

I' accumulatore.

Mi carichi la batteria. Mi dia iJ tergicristalJo. Tiri un poco i filetti. Bisogna cambiare la val-

vola di sicurezza, E vicino, per favore, l'autorimessa?

C'e un posto libcro? Dove posso mettere Ja macchina?

Quanto costa I'autorimessa per una notte?

Mate v garazi sluzbu aJ v noei?

Mozern prist s autom aj v noci?

Mozern ncchat auto na ulici?

Co stoji parkovanic?

Auto je zatvorene. tu je kluc.

akumulator

- nabit akurnulator auto

- nakladne auto

- osobnc auto

autokcmping batcria

- nabit bareriu benz in

hcnz inova pumpa bla t n ik

brzda

- rucna brzda

- brzdovy pcda t

difcrencial dvihak dynamo garaz

hadi "ka chladic

iskra

izolacia

Fate il servizio anche di noUe?

Posso venire con I'auto anche di notte?

Posso lasciare la macchina sulla strada?

Quanto costa

il parcheggio?

La macchina e chiusa, ecco la chiave.

l'accumuJatore

- caricare I'accumulatore l 'auto, la macchina

- il camion

-l'auto

I'autocamping la batterta

- caricare la batteria la benzina

il distr ibutore di benzina il parafango

~J freno

- il freno a mane

- iJ pedale del freno

iJ differenzialc lelevatore

la dinarno

l 'autor imessa

il cannello di gomma il radiatore

la scintilla

il materiale isolante

91

k abel kanva karburator karoseria kladivo klak on kluk a

klukovy hriadd

kole 0 (prcdne , zadne

rave. prave) Jampa

magn l motocykcl motor

- vyncchava motocyk lista nahradna uciastk a naraznik

nastroj

opravovna aut

Os

olcj

- vymenit olcj osvcilcnic parkov i ... k o

pedal

p ro

pcrovarue piestnc kruzky pl chovka oleja plyn

plvnovy pedal pn umatika

poi .tka podvozok porucha motora

il C3"·0

il bid one

it carburatore la carrozzerta il martetlo

la tromba

la manovella I'albero a manovetla

la ruota (anterrore, posteriore,

sinistra, dextral la lampada

il magnctc

la motocicletta it motore

- perde colpi u motociclista

it pezzo di ricambio it paraurti

10 strumento "officina riparazioni I'asse

I'olio

- cambiare !'olio l'ilIuminazione

il parcheggio

it pedale

la mona

Ie balestre le brnnzine

la lana di olio iJ gas "acceleratore to pneumatico

la valvola di sicurezza iJ telato

il guasto al mol ore

92

poznavacia znacka prcdne sklo

ram (pri riadcni) reflektor

retaz

riadenie auta rukovat

rychlost

- rvchlostna paka

- z~radi( q'ichlos(

sedadlo

- prcdne sedadlo

- zadne scdadlo

skrutka skrutkovac srnerovka sticrac stop-svctlo sviccka

- vymcnit viccky smyk

- urobif smyk "tarter tachometer tlmic

t lmic narazov

uk azovatcl' k ilomcrrov valcc

vcntil

vyfukovy vcntil ventilator vedic

vodics k}' prcuk az v lant

vyhyhat sa

vyfuk

la targa con la sigla il parabrezza

iJ cruscotto

il faro, il fanale la catena

la guida

la maniglia la elocita

- il cambio €It velocita

- mettere Ia velocita

it edile

- il sedile anteriore

- it sedile posteriore

la vile

la chiave

la freccia di direzione il tergtcri tallo

it segnaJe d'arresto la candela

- cambiare le candele 10 slittamento slittare, shandare

il bottone davviamento it tachimetro

it silenziatore

il paraurti

il contachilometri il cilindro

13 valvola

10 cartco, 10 scapp.lmento il ventilatore

I'auti ta

la patcnte di guida il volante, 10 sterzo evitare-:

10 scarico

93

vzduchova purnpa zadne koleso

la pompa d'aria

la ruota posteriore il fanale posteriore fare la svolta

H Ungheria Madarsko
I Italia Taliansko
PL Polonia Po Isk 0
RO Romania Rumunsko
RSM Repubblica di San San Marino
Marino
SCV Stato Citra Vatikan
del Vaticano
SK Slovacchia Slovensko zadnc svetlo

zatacat zatacka

zrkadJo (odrazovc) cesrna policia pokuta

- platir pokutu

Ia curva

10 specchio retrovisivo Ia polizia stradale

la contravvenzione

- pagart~ la conrrnvvenzione

Dopravne znacky pJatia v Taliansku tak ako aj u nas. Je to rnedzinarodna dohoda.

IEKTORE MEDZINARODNE POZNAVACIE ZNACKY

Talian .kc aula II oznaccne podla provincnych mie t. Znacku tvoria prve prsrnena mesta, pripadne aj d'alSie pismeno 2 porn .. - novania mcsta. Iba Rim rna na oznaceni ROMA a cf 10, j ; Flotcncia (Firenzc), SO - Bologna (Bologna), NA - Neapol (Napoli), MO - M dena. MT - Milano (Milano). VE - Benatky (Venezia), un - Udine , GE - Janov (Genova). RE - Reggio Emilia, PG - Pcrugia. LJ - Livorno. TO - Torino a pod,

A Austria Rakusko NIEKTORE ALCUNE
B Rclgio Belgicko DOPRA VNE VYRAZY OSSERVAZIONI
BG Bulgaria Bulharsko SUL TRAFFICO
CH Svizzera Svajciarsko
CZ Boernia Ce ko Jednosmcrna prernavka Senso unico
D Germania Nemecko Dvojsmcrna prernavka Senso doppio
E Spagna Spanie!sko Zastavit - dat prednost Ferrnare - dare
F Francia Francuzsko la precedenza
GB Gran Bretagna - Velkd Britdnia - Anglic- Skoia Scuola
Inghilterra ko Nemocnica Ospedale
K parkovisku AI parcheggio
94 95 Yj azd zakazany Zakruta

Obmedzena rychlost Zakaz zastavif Parkovanie zakazane Nechrancny priechod Obchadzka

Zatacka

Krizovatka

Stupanie

Odbocka

Scrpcnt iny

Cesta uzavr ta

Sense vietato

La curva, la svolta Ve)ocita ridotta

Divieto di sosta Parcheggio vietato Passaggio non custodito La diramazione

La curva

Il crocevia. I'incrocio La saJita

La svolta

La strada a serpentine Strada chi usa

V talian kvch mestach je tzv. zona disco (zakazane zony), kde nernozno parkovat: Ba aj v niektorych uliciach nernozno dlhsi cas slat a jc ncbczpccic, ie poziarnici alebo i ne oddicly , na to urcenc , auto odvezu nickarn von z mesta (rnajitelovi potom predpisu pokutu a vydavky tym spojene). V nicktorych mestach je zakaz vjazdu do hi 1. centra me ta (Perugia , Siena).

HA V ARIE, NEHODY

Prosim , pomozte mi, mali me nehodu.

Zlyhal nam motor. Praskla narn pneumatika.

Prosfm, poslite narn me-

96

A V ARIE, INCIDENTI

Scusi, mi puo (ci puo) aiutare, abbiamo avuto un incidente,

II motore non funziona. Lo pneumatico e rotto.

Mi puo, per favore, man-

chanik a z naj bI izsicho scrvisu.

Jc to lane, vcccr rnu, n b t'

]I y v, .. ,.

Vzali by . te rna do najblizsicho m sta ( erviu)? Hl'adarn mechanika.

M6zcte rna odviczt

.J ') uO '" .

Mohli by ste t'ahaf mojc auto?

Pozicajtc mi trochu benzinu!

Vratim varn ho na naj blizsc j stanici.

Zavolajtc, prosirn , lekara.

Mali smc zrazku s inyrn autorn.

Zavolaj te policiu! Poslitc , prosfm, zachranu.

Mate tasku so anitnym rnaterialorn?

Mam po skodeny blatnik (svetlo brzdy).

dare un meecanico dal prossimo servizio?

E molto urgente, stasera devo essere a .....

Mi puo portare nella prossima citra (stazione di servizio)? Cerco un meccanico.

Mi puo dare un passagio fino a ... '!

Pue attaccare Ia mia macchina alia sua?

Mi puo prestare un po'di benzina?

Gliela restituero al prossimo distributore.

Chiami, per favore, un medico.

A bbiamo avuto uno scontro con un' altra macchina.

Chiami Ia poJizia! Mandi, per cortesia, il pronto soccorso.

Lei ha, per favore, una borsa con il mate ria Ie sanitario?

Ho danneggiati il parafango (i fanali, i freni).

97

Poskodili ste rm aut .

J t vasa vina. Mal

sc m prcdnost.

Nedali tc mcrovku pri odboceni.

N videl am vase sverlo.

Stc zodpovcdny

za skodu,

Vidcli ste tuto neh du? Dosvcdcite mi?

Potr boval by som vas ako svedka.

Dajte mi svojc meno a adrcsu.

Jc vase auto poi ste ne?

V ktorcj poistovni?

autonchoda

havaria

prva pomoc

vodic k}' preukaz zavicsr do ncrnocnicc zavinit nehodu

98

Lei ha danneggiato la mia macchina. La colpa c Sua. "0 avuto la precedenza,

Lei non ha messo la freccia,

Non ho visto il Suo fanaIe.

Lei e responsa bile del

danno recato.

Lei ha visto I'Incidente? M i puo fare da testirnone? A v rei bisogno di Lei

Quale testimone.

Mi puo dare le Sue generalita e l'indirizzo'!

La sua macchina e assicurata?

Quale assicurazlone ha?

CESTOVAN(E LIETADLOM

Oclkial' idu autobusy na lctisk o?

Je to d'alcko:

Jc spojcnie do ..... ? Kcdy startujc lictadlo

do ..... :

Kdc si mozno k upif lctcnku?

Co stoji lctcnk: z ....

d ')

() .....

Co stojf letenka do ....

.. '')

a spat:

Mate cste miesto v lictadle?

Kcdy mu Irn byf na lctisku?

Ide na lctisko autobus?

l'incidente automobilistico I'avaria

pronto soccorso la patente

portare aJl'ospedale esser in colpa (aver

colpa) di .....

Kedv odchadza auto-

.-

bus?

Prosfm .i lctenku na .... nino.

Kedy startuje naslcduj uce lictadlo?

VIl\(~GIO CO~ L'AEREO

Da dove partono gli autobus per 1 'aeroporto'!

t molto lontano?

C" 1 incid ? e a COinCI COla per ....

Quando parte I' aero

per .... ?

Dove posso comprarrni il biglietto d i volo?

Quanto costa it biglieUo da ... per .. .'?

Quanto costa il biglietto per .... andata e ritorno?

A vete ancora un posto in aereo?

Quando dcvo essere alJ'aeroporto?

II pullman porta all'aeroporto'!

Quando parte il pullman?

Prego un biglietto per ... rnattina.

Quando decolla il prossimo aereo?

99

Kdc rnarn daf batozinu?

Co platim za batozinu?

Pripravtc sa na nastup!

N astuptc do Iietadla! Nastupujte po jednorn! Preukazte sa letenkou ~

o pat rninut startujernc.

Lictadlo startuje , nabcra vysku.

Nefajcit!

Letfme vo vyskc ... m.

Posadka lietadla vas

srdccne vita.

Zclarnc varn dobry Jet. .lc rni zl .. lecna.

Otv rte lcpsic vcntila<.:L u.

Kdc jc v li tadle toaleta?

Kedy buderne pri tavat? Daj tc mi. pro im , pohar vody.

100

Dove devo portare il mio bagaglio?

Quanto pago per il bagaglio?

1 signori sono pregati

di prepar arsil Salire sulJ'aereo!

Si sale uno dopo I'altro! Favoriscano il biglietto,

per favore!

Fra cinque minuti si decol1a.

L 'aereo parte, prendc quota.

Non furnare.

Siamo all'altezza di ... metrt.

L'equipaggio dell'aereo

Vi saluta cordialmente, Auguriamoun buon volo, Mi sento male..: ignorma, PUQ aprire meglio

la ventilazione.

Dov'e, per favore, il bagno?

Quando atterreremo? Mi pub dare, per favore, un bicchiere d'acqua?

o 10 mimit pristancme .

let

let s pristatim v ... letec

lctecka polocnost letcnka

lctisko

lietaf

lctuska

lietadlo

- prudovc

hclikoptera

kabina pre cestujucich kormidlo

ok rcn ko

cdlet

padak

podvQzok

hangar

trup

posadka pristavacia plocha vrtula

vzhctnut

pristat'

Fra dieci minuti atterreremo.

if volo

it yolo con scalo a ..• il pilota, J'aviatore

la societi d'avia.zione il biglietto di volo I'aeroporto

volare

la hostess t'aeroplano, ('aereo,

il velivolo

t 'aviogeuo, t'aereo a rea-

zione

) 'elicottero

Ia cabina dci passcggcri iI timonc

it finestrmo ii decollo

it paracadute il carrello

I 'aviorimessa Ia rusoUcra I'equipaggio

la pista d'attcfraggio ['elica

decollare

atterrare

101

CESTOV ANIE LODOU

Ako a do tanem do

k ancclarie 1 dnej polocnosti?

Kdc jc prfstav 1 di?

Jc to d'aleko odtial'io? Mozern I telcktrickou? Ktoru lod by stc mi

odporucali?

Mozern lsi do pr istavu peso?

Kedy jc odchod lode? Su na lodi vol'ne micsta?

v ktorych dnoch odchadza lod do .... ?

Kde 1 trcba kupit Iodn}' list k?

Kde trcba podat batozinu?

Do kolko kilogramov je batozina vol'na?

Chce 1 by som j edno micsto v turistickej kabfne do ....

Chcel by som samostatnu kabinu s dvorna

102

VIAGGIO SUL PIROSCA.'O

Come potrei trovare l'ufficio della societa di navigazione?

Dov'e I imbarcadero?

E molto lontano di qua? Posso prendere il tram? Quale nave mi

consiglierebbe?

Posso andare al porto a piedi?

Quando parte la nave? Ci sono posti Iibcri sulla nave?

In q uali giorni· parte la nave per .... ?

Dove posso comprare il biglietto?

Dove devo consegnarc Ie valige?

Fino a quanti chili non si paga per Ie valige?

Voglio un posto in classe turistica per ....

Vorrei una cabina a due posti per me e per rnia

po .tcl'arni pre 11111<1 a pre zcnu.

Ako dlhr trva ccsta parruk m do .... ?

Odchadza lod' prcsnc?

Kcdy trcba byt na palube?

Kto mi d pravi batozinu nalod?

NA PALl'BE

Kcdy zdvihncmc kotvy?

Ako najdern svoj u k abinu?

Kdc jc salon? Kdc j c jcdalcn '!

Kdc jc bar?

Kdc jc troj ovna?

Mozn ) vystupit' na pcvninu?

Neznasarn plavbu.

moglie.

Quanto dura il viaggio in piroscafo per .... '!

La nave parte puntual mente '?

Quando dobbiamo essere sul ponte?

Chi mi - porta le valige sulJa nave?

SUL PONTE

Quand' e che leviamo Je ancore?

Corne trovo la mia cabina?

Oo\:'e iI salotto? Dove si trova la sala da pranzo?

Dov'e il bar'?

Dove si trova il locale deJle macchine?

Posso scenderc dalla nave?

Non sopporto

la navlgazione.

103

Dajte mi prostricdok , prosfrn , proti mor kej chorobe , alcbo jcden koriak .

Z kolkych muz v pozo tava posadk a?

K Iko j na lodi ccstuj (lcich?

SU tu hostia zo zahranicia?

Komu a kdc rnarn odovzdat pa ?

Kde bude pasova kontrola?

Do tat na lodi ovocie?

Dostat na lodi ncalkoholicke napojc?

Kde buck colna pr - hliadka?

Co je osl bodcne ad cla?

Kedy davaj u rariajky?

Kcdy davaju obcd?

Moina v jedalni fajcit?

104

Mi puc dare qualche cosa contro il mal di mare, oppurc un cognac?

Quante persone conta I'equipaggio?

Quanti viaggiatorj porta Ia nave?

Sono ospiti stranieri?

Dove e a chi devo consegnare il passaporto '?

Dove sara il controllo dei passaporti '!

Posso cornprare sul1a nave della frutta?

Posso comprare anche delle bevandc non aJcooJiche?

Dove si fa la visita doganale?

Che cosa c'e esente dana dogana?

Quando servono la prima colazione?

Quando servono il pranzo?

Posso furnare nella sala da pranzo?

V ktorych pristavoch a zastavirne?

Ako dlho trva ce ta 10-

d' d ') OU 0 ....

Akou rychlostou a plavi taro lod'?

Mozcrn poslat z lode telegram?

cestovny Ii. t k cc tujuci

cln

- rnotorovy

- zachranny

hlavna paluba k apitan kornin

kahina

korrnidlo

kotva

lod -tankova

- ... tonova

- vojnova

- obchodna

- zaoccan ka

lod'ka lodny lekar rnajak

more

- burlive

- nepokojne

In quali porti si fa scalo?

Quanto tempo dura la

•• ?

navigazrone per ....

Che velocita ha questa nave?

Posso mandare un telegramma da questa nave?

u bigJietto

il viaggiatore, -i

Ia barca, iI battello - il motoscafo

- la scialuppa

di alvataggio il ponte

il capitano il fumaiuolo Ja cabina

u timone I'ancora

la nave

- da earico

- di ... tonnellate

- da gut!rra

- mercantile

- j) transatlantico

13 barca

il medico di bordo il faro

il mare

- mosso

- grosso

]05

- pokojnc

Ad ri atickc

- Strcdozcrnnc 0' <In

rnorska choroha muzsrvo nabrczic namorruk

nosno .. i lode udliv

paluba

pena

parruk

pcvnina

plavba

pubrczic

prcdna ('asf lode pOlap<tc

potopif af lod') p (liv

- tranquillo I'Adriatico

il Mediterraneo I'oceano

iI mal di mace I' equi paggio la banchina

il marinaio

il tonnellaggio la ba a rnarea il ponte

la schiuma il piroscafo

13 (erraferma la navigazione

Ja co ta, la spiaggia la prua

iI palombaro

naufragare , andare a pi co iI flus 0, J'alta marca sharcare, approdarc

il porto

- mercantile

- militare

l 'alhero (della nave)

la linea di navigazione la bandiera

- .. mrnainare , is. arc

la bandiera l'onda

entrare in porto uscire dal porto t rasmettere

]a poppa

iI salvagente iI golfo

la haia

prista i

pr ist.iv

obchodnv - vojI1O\"Y'

.. ['a7ell. :-.toziar (rat' {lodna link a) vlajk a

- ~(iahnut. vvtiuhnur

vlajku \'In:1

vplavat' do pristavu vypla val Z pri~la vu vysiclat !'<Idiom zndna cast lode zuchr anny pas

zaliv

7.<.llok ;I

106

CESTOVANIE VLAKOl\1

Prosim , ak o sa dost anem na stanicu?

Kde jc tu hlavna ta nica?

Ch el by 'om i f na stanicu.

Mozctc mi uk azat ccstu na tanicu?

Kdc jc tu inforrnucna k ancelaria?

Kde dost ancm ccstovnc listk y?

Kde d tancm pcr6nny listok?

Kcdy { dchadza vlak do Rima?

Kcdy ide najhlizsl vlak

,1 " uO ....

Z k torch nastupista id

vlak do ,)

S(J v tomto vlaku priarnc voznc'?

Na ktorom per6ne stoj i vlak do .,.?

VIAGGIO IN TRENO (IN FERROVIA)

COInc posso arrfvare alia stazionc, per favore?

Dove si trova la stazione centrale?

Vorrei andare alia stazione.

'·Ii puo indicare la strada per la stazione?

Dove si trova I' ufficio informazioni?

Dove posso cornprare i biglictti?

Dove posso comprare il biglictto d' ingresso alla stazione?

Quando parte il treno per Roma?

Quando parte iI pro sirno trcno per .... ?

Da quale binario (marciapiede) parte it treno per ... ?

In questo treno ci sono carrozze dirette?

Su quale binario si trova '1 "

I treno per ....

107

Na ktorc na .tupist pri-

de vlak do ... ?

Ide vlak naca '!

Ma vlak me skanic? Kol'ko rncska vlak z ... ?

Ako dlho toj f vlak na tejto tanici?

Kofko minut rnarn este casu?

Chodi na tomt na .tupisti casnik obccrstvcnfm?

Mozern i tu kupif pi-

vo (vino)?

Ma vlak jedalny vozefi?

Kde marn pre tupit? Kde jc nosic?

PRJ POKLADNICI

Pro Irn jcdcn If tok druhej (prvej) triedy do Bcnatok.

108

Su quale binario sara il

treno per .•. ?

II treno e in orario? II treno e in ritardo? Con quanti minuti di

ritardo viaggia il treno da ... ?

Quanto si ferrna il treno in questa stazione '?

Quanti minuti di tempo ho?

Passa su questo marciapiede it garzone con

il carrello?

Posso comprare della birra, del vino?

In questo treno c' e iI vagone- ristorante '!

Dove devo cambiare? Dov 'e un facchino?

ALLA BIGI..IETTERIA. ALLO SPORTELLO

Mi dia per favorc, un biglietto di seconda (prima) per Venezia.

Prosim jeden spiatocny listok druhej tricdy d Neapola.

Dokedy platf tento spiatocny Hstok?

Prosim i aj micstcnku do rychlika dna ... do Turina.

Kdc do tanern miest nku a k l'ko stoji jedna micstcnka?

Chccl by m si doprcdu objednaf li t k a micstenku do Florcnci .

Prosirn , c stoji hstok do Pal rrna aj s rniestenk u?

Treha si pr i tomto vlaku povinnc kupit rnicstcnku?

Ano , to jc len micstcnkovv vlak!

'"

Prosim si dva cestovnc

If stky a jcdcn polovicny pre di ta.

Per favore, un biglietto di andata e ritorno, seconda classe per Napolio

Fino a quando vale il biglieUo di ritorno?

Vorrei, per favore, un posto prenotato sul direttissimo il ... per Torino.

Dove posso avere il biglietto di prenotazione c quanto costa?

Vorrei ordinare un biglietto e prenotarmi il posto per Firenze , Quanto costa scusi, il biglieUo per Palermo con posto prcnotato?

La prenotazione su que - to treno e obbligatoria?

Sissignore il treno c con i posti prenotati!

Per favore, due biglietti e un biglietto a riduzione co) 50 per cento per un bambino.

109

Kof'kokrat mozern prerusit cestu?

Prosfrn prfplatok na rychlik prvej (druhej) I ric dv.

POOAVANIE BATOZINY

Chcel by som podat batozinu do ... aka spolubatozinu.

Cestujem rychlikorn do Bologne, p6jde batotina tyrn istyrn vlakorn?

Kofko platim za batozinu?

Kde dostanern svoju batozinu?

Tu je potvrdenka.

OSCHOVNA

Mozern tu uschovat svoju batozinu?

110

Quante volte posso interrompere il viaggio?

Prego supplemento rapido prima (seconda) classe ,

UFFICIO BAGAGLI

Vorrei sped ire it bagaglio a ... come bagaglio appresso.

Viaggio con if diretto per Bologna, il bagagJio viaggia con )0 stesso treno?

Quanto pago per if bagaglio?

Dove posso ritirare iJ mio bagagJio?

Ecco 10 scontrino ~

DEPOSITO BAGAGLI

Posso dare iI mio bagaglio in deposito?

\-L111l jcclcn \ l'll,~' ~l.i - ; den Ilwl< kutor.

Obidva chccrn poist it'. To nic jc rnoj k u Ior Chyba rni cstc l1l·tl~' k ufor ,

J c tisch ivna aj v noci otvorc na?

NOS.CI

Prosun , zavol.ijtc 1111 nosi "-a ~

Akc mate Cislo'? Zuncstc mi t icto kufrc do rychl i LI (do 1. t ricd y, fa j ci a ri ) .

Vybcrtc mi moj k ufor 7, uschovnc , t u jc li~tok .

Cakajtc rna na pcronc pri vlaku d< ...

Zancstc rni kutor do uschovn ,~

Zancstc mi u-nto kufor prcd stanicu a zavolajrc mi tuxik:

110 una \ aligi.l grande l' una piccola.

Vo~Jio assicu ra rle. Questa non e la mia valigia. 'Vie ne manca ancora una piccola.

II deposito e aperto anche di notre?

I FA(,CIII~I

Mi chiami un facchino , per favore.

Che numero ha?

IVli porti questa nlligia al dirctto (prima claxxe , Iumatori) .

\-1i ritiri il bagaglio dal deposito. en ... ·o 10 scontrino.

Mi aspetti sui marciapicdc al tre nu per ...

Mi porti la valigia al deposito!

l\'li porti la valigia fuori della stazione e m i chiami un tassi!

I 1 1

NA NAsTUPISTI

Na ktorej k ol'aji (na ktor m na .tupisti)

stoj i rychlik d .)

Kde je , pro .irn , rvchlik

d Janova? .,

Karn ide tcnto vlak?

Je to vlak d .)

Kde j , prosfrn , 1. trieda (2. tricda)?

Na ktory peron pride

vlak od ')

Kde s~ priame voznc d ivorna?

Budu priame voznc vprcdu , vzadu , ci v trede?

Ma vlak do Rirnini mcskanie?

Pri de presnc?

Kde jc pad vozen Cislo 2?

Pro im , nastupit!

Vlak do Benatok odchadza z druheho nastupista.

112

SUL MARCIAPIEDE .

Su quale binario (quale marciapiede) e il treno per ... ?

Dov'e il treno diretto

per Genova?

Dove va questo treno? Questo treno va a ... ? Dov'e, per favore, la pri-

ma (la seconda) dasse?

Su quale marciapiede arriva iI treno da ... ?

Dove sono le vetture dirette a Livorno?

Le vetture dirette saranno davanti, di dietro o al centro?

II treno per Rimini e in ritardo?

Arriva in orario? Dov'e il vagone Jetto numero 2?

Signori, in carrozza!

II treno per Venezia parte dal binario numero due.

Vlak cl Bcnatok mcska pol hodiny.

Rychlik do Vicdnc odide z druhcho nastupista, a nic z trctich ~

vo VLAKU

Je tot miesto v l'ne? J c cclc oddclcnie obsadcnc?

Obsadim toto micsto.

Marn mie tenku do Milana.

u uz nic su vol'nc rnicsta ,

Vsetko jc , bohuzial, ohsadcne.

Chcel hy som edi i v mere jazdy.

Mohli by ste si so mnou vym nit micsto?

Mozern ediet aj proti srneru jazdy.

II treno per Venezia viaggia con trenta minuti di rjtardo.

II direttissimo per Vienna parte dal bi nario due anziche dal hinario tre!

IN TRENO

E libero que to posto? Lo scompartirnento e tutto occupato?

Tengo q uesto posto occupato.

Ho il posto prenotato fino a Milano.

Qui non ci sono pili posti liberi.

Mi dispiace, tutto e occupato.

Vorrei avere iI posto in direzione del treno.

Vor rebbe, per favore, cambiare il suo posto con me'!

Posso sed ere anche in direzione contraria al

treno.

113

M6zem otvorit (za-

tvorit) okno?

J tu vetrni teplo. J c tu prievan.

Prosfrn, mohli by ste mi pornoct?

M6j kufor je vcfrni

tazky.

Prepactc!

C stovne If tky, prosfrn! Pockajte , prosim , ne-

vicm , kde marn c stovne listky.

Tu su moje (nasc) cestovne listky.

Pan sprievodca, kedy budemc v ... ?

Ako sa vola taro tanica'?

Pan spricvodca , kdc sme teraz?

Kcdy prfdemc do ... ?

Prtdemc nacas (pre ne)

do ... ?

Budeme rncskar? Cestujem do Brindisi. Povedzte rni , prosim ,

kcdy marn vystupit.

114

Posso aprire (chiudere)

il finestrino?

Fa molto caldo.

C'e corrente d'aria. Scusi, mi puo aiutare?

La mia valigia c pesante.

Permesso!

Prego, signori, i biglietti! Aspetti, non so dove ho

messo i biglietti.

Ecco i miei (nostri) biglietti.

Controllore, scusi, quando saremo a ... '?

Come si chiama questa stazione?

Conduttore, scusi, dove

. d?

sramo, a esso,

Quando arriveremo

.)

a ....

Arriveremo in tempo a ... 4!

Avremo un ritardo? Sono diretto a Bri.ndisi. Mi dica quando devo

scendere.

Mohli by ste mi pornoct pri vystupovani?

Marne pri po j do ... '!

batozinovy hstok bat zina

- rucna

daf hatozinu

do uschovnc

podat batozinu ako

rychlotovar

prijcm. vydaj butozrny ce tovny porradok

- pozri t ccstovny

poriadok ccstovny listok

- ccty. polovicny.

spiato Jn~' ¢akan:n darny

de I sk}o' ce st ovnv I ixt ok

cxpr S fajl:'lari

jcdal uy vozcf k of'aj

kurcnic

micsto pri ok nc

nastupit do vlaku ntl t upi: tc nefajciari oddclcnic odchody vlakov

IVli puo aiutare, per favore quandoscendo?

C' e la coincidcnza

4)

per ....

]0 scont .. ino il baga~lio - a mano

consegnare il bagaglio al deposito

far .pedire il bagaglio

a grande veloclta acccttazione - consc~na I'ora .. io dei trcni

- consultare I'orario

jJ biglietto

- normale, a riduztone,

di andata e r itorno I,it sala d' as petto signore

il biglietto a riduzione

per bambini I'cspre: so

i fumatori

il vagone r istorante il binari«

il riscaldamento il posto vicino

al fine t r ino sali .. c sui treno iI marciapiede non fumatori

)0 scornpartimentu partenze dei treni

115

okruzna ccsta o sobitny vlak pani

podjazd podchod

pri poj (vlakovy) predno ta tanicc priarny vozefi prichody vlakov rusen

kutor rucny sictna batozinu spaci vozcn

piatocny Ii tok spricvodca

stani a urnyvarcn uschovna

vchod

vlak

- rnirnoriadny

-Iuxu n~'

- nakladny

volny hstok vydaj batozin vyhybk a

- prchadzovat vyhybky vychod

vysnipit z vlaku

- opacnym merom zakaz [ajcit zachody

zachranna brzda

- zatiahnut' zachranmi brzdu

zastavka

il "iaggio circolare il treno speciale signori

it sottopa saggio it sottopassaggio la coincidenza

il capo tazione

la carozza diretta arrivi (dei treni)

la locomonva

Ja valigia

Ia rencella

I .. , carrozza con Ietti j) biglietto di ritorno il conduttore

la stazione

la toletta, iJ gabinetto it deposito bagagli entrata

il (reno

- straocdinario

- di lusso

- merci

iI biglieUo di favorc la consegna

10 scambio

- manonare 10 rcambio I'uscita

scendere

- dalla parte oil post a vietato fumare gabinetti

iJ segnale d'allarme tirare la manlglia

la fermata

116

zlavncny ccstovny listok zeleznica

zeleznicny vozcn

iJ biglieuo II riduzione la fe ..... ovia

iI vagone, Ia carrozza

V Taliansku sa ncplari za cestovny Ifstok podfa druhu vlakov (osobny, rychlik , ale podla lriedy - I., 2. tricda). Pravda, z niektorych rychlikov su cestujuci vylucenf , ak nccestuju do urcirej vzdialenosti, oznacenej v cestovnorn poriadku. Na vlaky oznaccnc R treba zvlastny priplatok.

Locale - obycajny osobny vlak na malu vzdialenosf

Accelerato - zrychleny osobny vlak , ktory stojf na v~c-

~fch stanici ach

- rychlik, ktory stoji na vacsfch staniciach

- expres

- rychlik , na ktory sa platf priplarok a stoji

na dolezitych staniciach

- zvlastny druh rychlika s prfplatkorn k cestovnernu, ktory stoji len vo vyznamnych mestach

- zvlastny mcdzinarodny rychlik , ktory spaja vefk e eur6pske mesta

Diretto Espresso Rapido

Ie-Intercity

EC-Eurocity

Nazvy niektorych vlakov (zvlasrnych), ktore ce tujuci najdc v ccstovnorn poriadku (Orario dei trcni): Scuebcllo (Iuxusny vlak len I. tr.); San Marco - rychlik Vicden - Benatky a pal. Freccia del Sud - Juzny SIP, It alia - Austria exprcs. Frcccia del V(;SUV10 (Vczuv ky sip), Treno azzurro (Aziirovy vlak}, Romulus - Remus (cxpresne vlaky Vicdcri - Rim a spat), Conca doro, Trinacria, Pc-

loritano. Adria (Jadransky expres Viederi - Ancona a spat),

Znacky vlakov v cestovnom poriadku: L - locale C osobny vlak) A - accelerate (zrychleny osobny vlak), D - diretto (rychlik), R - rapido (rychlik s prfplatkom), E ~ espresso (rychlik bez priplatku), IC-Intercity, EC-Eurocity (zvlastne rychliky s priplatkorn).

117

CESTA

DO ZAHRANICIA PAS

VIAGGIO ALL'ESTERO

IL PASSAPORTO

Meno, priezvi ko:

Merlo OICu: ak otec ~.ije. napiseme napriklad di Giovanni (to j syn J ana), ak uz urnrel, napf. e S'I jcdnoducho tu Giovanni (syn nebohcho lana).

Meno math: tak isto ako 1I orca di, ak zije.j1(, ak umr la, 'I napise . a ku krsrnemu menu dievccn: ke meno.

Ndrodnost': nazionatita v raliancine l.naCi St. prtslusnoxt, 'I icda plscrne: slovacca.

Zamestnanie: uradnik impicgato -(t

neue] robotnik student Ickar tcchnik inzinier

in. egnante operaio -(I studentc -essa medico, dottore tecnico ingegncre

Referencie v Taliansku:

usta v. i nSl iW .ia. ktora ()Ol'. \-'va alcbo me-

"' ,

no osoby (sukrornnej), ktora pozvala.

oe« cesty:

turi rno (turisticky), visita (navsteva koho"), congrcsso (kongres), viaggio di Studio (studijna cesra).

Ta~i io c., Brennero, Ventimiglia. Chiasso; to su zvycajne prcchody cc tujucich z Eur6py. Ak sa ide autorn , mozno napfsat Tarvisio - Coccau,

(statura): piccola (mala), media (strcdna), alta (vysoka)

Vstuprui hranica:

Opis osob ': vyska

118

ocehi (0 i): cicrnc ncri, belase - azzurri, trnavii - scuri, .vetc - chiari. zelene - verdi, ~ive - grigi.

capclli (vlasy): blond - biondi. ~iern(;' - neri. aastaIIO\'l' castagni, pl s:lly - .alvo.

Pripravte si, prosirn, cestovne pasy!

PaSOVa kontrola, prosim!

Prosfm vas pas!

Kto vydal tento pas'!

Kedy bol vydany tento pas?

Zabudli ste podpisat svoj pas!

Vas pas uz nie j e platny. Obnovia yam ho na konzulate.

Kde je konzulat?

Kde mi, prosim , vydaju moj pas?

Musfte ziadat 0 vfzurn.

Si prega di preparare

i passaporti.

Passaporti prego!

Prego il Suo passaporto! Chi ha rilasciato questo

passaporto?

Quando e stato r'ilasciato questo passaporto?

Lei ha dimenticato di tiro. mare il Suo passaporto!

II Suo passaporto non e valido.

Deve essere rinnovato al consolato.

Dove si trova it consolato?

Dove posso ritirare iI mio passaporto?

Deve chiedere il visto di soggiorno.

119

COLNA PREHLIADKA

Kcdy a kde budc colna prehliadka?

Colna prchliadka sa kona v vlaku.

CoJnf uradnici kontroluju vsctky batoziny

a valuty.

Kol'k mate cigariet ( cigar)?

Kol'k cigarie t (cigar) mozern vyviczt?

To jc slobodcne od cia.

Marn dva kufrc , v j dnom marn saty a biclizen.

V druhom mam vcci

o .obne j potrcby, holiaci strojcck , fotoaparat a knihy.

Mate v ta ~ kc lichovinv

'" '

spcrky, zlato?

Marn iba nickolk darcekov pre priatel'ov (suveniry a sklo).

120

VISIT A DOGANALE

Dove e quando sari. la visita doganale?

La visita doganale si fa in treno.

I doganieri controlJano tutte le valige e la valuta.

Quante sigarette (sigari) ha?

Quante sigarette (sigari) posso esportare?

Questo e esentc daJla dogana.

Ho due valige, in una ho dei vestiti e della bianchcria.

1\ ella secunda ho gJi oggetti di uso pcrsonale, il rasoio elettr ico, la macchina fotografica e dei libri.

Ha nella borsa alcooli-

ci, gioielli, oro?

Ho soltanto aJcuni oggetti ricordo per gJi amici (souvenir e oggetti di crtstallo).

Za to musitc zaplatif c10.

Co mate v tomto kufri?

Otvorte aj tcnto kufor!

Kol'ko cla rnu: im platit za ... ?

Mozern zatvorit kufor?

KONTROLA MOTOROVYCH VOZIDIEL l\A HRANICI

Ukazte rni vodicsky prcukaz.

Pro irn , tu ·u mojc dok lady.

Mate vozidl poistene?

. u jc doklad 0 poi. tent.

Mate svctla v poriadku?

Deve pagare la dogana.

Che cosa ha in questa vaJigia?

Deve aprire anche questa valigia.

Quanto devo pagare di dogana ... ?

Posso chiudere la valigia?

t:ONTROLLO DELLE AUTO ALLA FRONTIERA

!\IIi Caccia vedere la patente (di guida).

Ecco i miei documenti.

La Sua macchina e assicurata?

Eceo Ia mia polizza di assicurazione.

I fanali sono in ordine?

121

Nech sa paci , presvcdcte sa~

Mate medzinarodny vodie ky' preukaz?

Kolko pohonnych hmor

mate chou?

Kdc je tu najblizs! scrvis?

Kde jc tu najblizsia garaz?

Prego, puo controUare.

E in possesso di una patente internazionale?

Quanti litri di carburante ha con se?

Oov'e n prossirno servizio?

Dove si trova la pili vicina autorimessa?

V Taliansku a I rem • iva ako u nas. Prcdpisy su tic i teo Trcba upozornif na bloky prj autostradach , a to pri v bode a vy' 'hod c (plut i sa m ytnc - j I pcdaggio):

Scrvisov jc v Taliansku v cla a vsudc su oznaccnc podla rncdzinarodnych prcdpisov.

bydlisko

elo

- oslobodit od cia

- dui' vyclif

col na prch liad ka (nine vyhlascnic colny urad

(."( III ica

dt'tla na odcnia dcvizovc vyhlascnic 111 no

rncno otcovo rncno matk ino micsto narodcnia

122

il domicilio la dogana

- doganare

- dichiarare

la vlsita duganale

la dichiaf"azione doganale " ufficio doganale

13 dogana

la data di nascita

la dichiarazione di vaJuta nome

paternita

maternita

luogo di nascita

oci

povolanic , zamc tnanic prehliadk a

- colna

priczvisko

~tflt na hranica statny prlslusnik - t<lt na prjslusnos t' vizurn

vlasy

vyclit

vyska

zvlastne znarncnia

UBYTOVANIE

Hl'adarn dobry hotel. Kde je. prosirn ,

hotel ..»

Poznatc hotel o.,? Mozctc mi odporucaf ncjaky hotel'?

Kde bvvate?

Co stoj f ubyt vanic v tomto hotcli?

Jc tu mie to na stanovanie?

Kde je tu ubytovria pre mladcz?

Kde je tu kemping?

o chi

professione , impiego controllo

- doganale cog nome

la fruntiera il cittadino

la cittadinanza iJ visto

capelli sdoganarc ·tatura

egni particulari

ALLOGGIO

Cerco un huon albergo. Dove si trova, per favore, I' aJbergo ... ?

Lei conosce J' albergo .. 0 ? Mi PUt) consigliare un albergo'!

Dove e alloggiato? Quanto costa una camera in quest' albergo?

C'e un posto per campeggio?

Dove si trova un ostello della gioventu?

Dov 'e il camping?

12.3

Jc d'alcko k rnotelu? Mozno isf ku chare lanovkou?

V HOTELI, V RECEPCII

Mate este vofrui izbu?

Chcem jcdnopo tclovu (rnanzclsku) izbu.

Aku izbu si zelate? Objednal sorn i izbu.

Prosim si jednu dvojpostclovu izbu.

Prosim . j izbu '0 sprchou, Prosim j izbu s kupel'nou.

Mate izbu s balkonorn?

Rezervovali me varn izbu.

Ohlasili ste narn svoj prichod?

Mozern i pozrict izbu?

124

It lontano il motel?

Si puo raggiungere la capanna con la funicolare?

ALL' ALBERGO, AL RICEVIMENTO

A vete ancora una camera libera?

Vorrei una camera singola (matrimoniale).

Quale camera desidcra? Ho ordinate una camera.

Vorrei una camera a due letti,

Per favore, una camera con doccia.

Vorrei una camera con bagno.

A vete una camera con balcone?

Abbiamo prenotato per Lei una camera.

Lei ci ha annunciato la Sua venuta?

Posso vedere la camera?

1

Izba sa mi pact vcz-

. . .

mcm Sl JU na ... nocr.

Jc to izba na ulicu?

Prosfm si tich li izbu.

Dajte mi. pr sirn, mcnsiu izbu.

Dajtc mi vcl'ku izbu.

Izba jc prilis draha. Kol'ko toj i tato izba na 1 den (5 dni)?

Byvarn v izbc ci I

Ohjcdnal 'om si u vas tc lcgraficky izbu na menu ...

Vratnik am vyda k l'uc od izby.

Pocitatc izbu aj S obsluhou?

SLi v tom aj ranajky?

Co 'toj f izba s plnou penziou?

La camera rni piace ,

la prcndo per .,. notti, La camera da sulla strada?

Mi d ia una camera silenziosa.

Mi dia, per Iavore, una camera pill piccola.

Desidererei una camera grande.

La camera costa troppo. Quanto costa questa carncra per un giorno (cinque giorni)'!

Sono nella stanza numero , ..

Ho ordinate telegraficamente la camera a nome ...

II portiere Le consegnera la chia ve della stanza. 11 servizio c compreso ncl prezzo della camera?

La prima colazione e compresa?

Quanto costa la camera con pensione cornpleta?

125

Marn iz u hncd' vyplatit?

Pripravtc mi ucct na rano.

Kcdy rnu Irn uvol'nit izbu?

Kdc rnarn ulozit batozinu?

Tu je rnoj pas (nase pasy).

Prosfm j prihla .ovaci listok.

Marn bat zinu na stante) .

Daj te donicsf moj u batozinu.

Tu ic listok od batoziny. Tu jc kl'uc od u .chovne

CV' I

IS 0 ...

Moja bat zina jc t'azk6 a velka.

M A zern j u ulozit vo vase j uschovni?

Moja batozina jc Iahka a mala.

Doneste mi tuto batozinu do izby.

Kde jc moja batozina?

126

Devo pagare la camera subito?

Mi prepart il conto per domattina.

Quando devo lasciare la camera'?

Dove devo depositare le valige?

Ecco il mio passaporto (i nostri passaporti).

Mi vuol dare, per favore, la schcda da riempire per il soggiorno.

Ho le valige alia stazione,

Mi faccia port are Ie valigc.

Ecco 10 scontrino. Ecco la chiave del deposito numero ...

Le mie valige sono grandi e pesanti.

Posso depositare le valige da voi?

Le mie vaJige sono piccole e non pesano.

Mi porti le valige nella stanza.

Dove sono le mie valige?

Batozina jc v mojej izb .

Odncsicm j batozinu am d izby.

U VRATNIKA

Tu je moja prihlaska. Dajte rni , prosirn , k luc od izby CIslo ...

Zobud'te rna rano 0 ...

Kedy sa podavaj u rariajky?

Hfadal rna niekto? Kcby rna nickto hladal, povcdzte , zc budem od ... do ... v ...

Budern v rcstauracii (v meste).

Prfdem spat 0 ... hodine.

ech rna pocka v jedalnl.

Mam postu? Odkial rnozern telefonov a t?

I .e mit' valige sono gift nella stanza.

Le valige portero io In camera,

DAL PORTIERE

Ecco II Foglio riempito. Mi dia, per favore,

la chiave della stanza numero ...

Mi svegli domattina aile ...

Quando posso avere la colazione?

Mi ha cercato qualcuno? Se qualcuno mi cercasse, dica che saro dal ...

al ... a ...

Saro in ristorante (in citra).

Saro di ritorno aile ...

Che mi aspetti al ristorante.

C'e della posta per me? Da dove posso telefonare?

127

Kdc jc re stauracia? Kdc m ~ zern podat tel gram?

Dajtc. pro im , tcnto list na postu.

Kd pr davaj (I po stove znarnky?

K dy sa podava bed?

HOTELOVESLUZBY

Rezervujtc mi. prosim. jed n t61 pr ... 0

by v jcdalni pri iknc.

Vykefujte mi. pro Irn , saty.

Vycistitc mi , prosfrn , mojc topanky.

Zancste , prosirn. ticto saty do Ci stiarnc.

Ale potrcbujern ieh na zajtra.

Ran rna zobudte 0 ... a zaklopte silnc na dv r '

128

Dov'e qui un ristorante? Da dove posso sped ire un telegramma?

PUQ spedire per favore, questa lettera '?

Dove vendono dei francobolli?

Quando servono iJ pranzo?

SERVIZI ALBERGHIERI

Mi pun riservare una tavola per ... persone vicino alia tinestra.

Mi PUQ spazzolare questo abito.

Mi PUQ pulire le scarpc.

Mi porti, per favore, questa abito in lavanderia (in tintoria).

Mi occorre per domani.

Mi svegli domattina aile ... e bussi forte alia porta.

Ako rnam zavolat chyznu?

Dokedy jc otvorena rcstauracia?

Ake telef6nnc cislo rna vratnik?

Ako mozcrn volar do mesta?

Ake cislo rna vasa centrala?

Objcdnavarn i rariajky na desiatu hodinu.

Ranaj ky mi princste do izby.

Ma hotel aj kniznicu?

Obstaraj te mi na dnes vecer 2 listky do opery (do kina, na koncert).

Poslite telegram tohto znenia na uvederni adresu.

Obstarajte mi kyticu kvetov na dn s vcccr.

Vsetky vydavky piste na mo j hotelovy ucet

Come si fa a chiamare Ia cameriera?

Fino a che ora e aperto il ristorante?

Che numero ha il portiere?

Come posso telefonare in citta?

Che numero ha il vostro centralino?

Vorrei la prima colazione per Ie dieci.

Mi porti la colazione in camera.

C'e in albergo anche una biblioteca?

Mi procuri, per favore, per stasera due biglietti per ('Opera (per il cinema, per iI concerto).

Mandi il telegramma al seguente indirizzo.

Mi procuri un mazzo di fiori per stasera.

Metta tutte Ie spese sui mio conto.

129

Kde jc tu kadernfck a?

Kde jc naj blizSJ holic?

Akc napa tic je v tom to horcli?

clcktricky holiaci strojcck krcrn na top: nky

mala po tic fka

rnvdlo

paplon

p duska

pohrir na vodu

reply kurd

tcplri voda

trocha rnydla

utcrak

vcsiak

zubna pasta

BIELIZEN A SATSTVO

Marn spinavu biclizen.

Kd sa tu peric bielizeri?

hccm i dat vyprat biclizeri.

Darn yarn bielizen do cistiarnc.

130

Dov'e qui la parrucchiera?

Dov 'e qui vicino il parrucchiere?

Che voltaggio c'e in

quest' aJbergo?

j) ra OlO elettr ico

[a cera da scarpe

jJ lettino

il sapone

Ia coperta

u guanciaJe

it bicchiere

i_l bagno caldo[9acqua caJda un po'di sapone I' asci ugamano l'aUaccapanni

j[ dentifricio

LA BIANCHERIA ED IL VESTIARIO

Ho della biancheria

sporca.

Dove si Java la biancheria?

Voglio far la yare la biancheria.

Porto Ia Sua biancheria in tintoria.

Kdc jc najhlizsia pracovna?

Mozcrn do tat svoju hielizeri zajtra nino?

Tuto koscl'u net reba hladit.

Tat koscl'a (spodky , pan~uehy.ponozky) nie je m ja (nic su m je).

Dajtc mi prisii chy ajuce zombfkv.

oJ

Mozete rni zastopk at

ponozky?

Dajte mi. pr simc opr avii topanky.

Topanky necharn prcdo dvcrrni. Pro sirn ieh vycistit.

Dajtc mi tieto saty vyhladit.

Pozicajtc mi hladidlo.

Chccrn si vyhladit saty (kosel'u) .

Na satach je skvrna , dajte ju vycistif

Dove si trova la Iavanderia piu vicina?

Posso avere la biancheria domattina?

Que ta camicia non si stira.

Questa camicia (Ie mutandc, le calze, i calzini) non e mia (non sono i miei).

l\1i PU() cucire (attaccare) bottoni mancanti?

Mi pub rammendarc le calzc?

Mi PDQ far riparare, per favore, Ie scarpe?

Lascio Ie scarpe davanti alia porta. Me Ie pulisca, per favore.

Mi faccia stirare quest' abito,

Mi PUQ prestare un ferro da stiro. Vorrei Carmi stirarc i vestiti (la camicia).

C'e una macchia suI vestito, PUQ farmelo smacchiare?

131

Kedy do tancrn saty (opravene , vyzehlenc) spat'.

Kolko to asi bude stat?

Donesictc mi to a1ebo si rnarn isf po to sam?

stAZNOSTI

Postef'na bielizefi 'nie je vymenena.

Zabudli ste uprataf rnoju izbu.

ste te ncutreli prach v izbe.

Odnestc, pro irn riad po rariajkach.

Pozrite v izbe nesvieti svetlo.

V izbe je zirna a nefunguje ani kurenie.

Vetrajte moju izbu kazdy den.

132

Quando e che avro Indietro il vestito (accomodato, stirato)?

Quanto costera press'a poco?

Me )0 porta Lei oppure devo and are a prenderJo io?

ILRECLAMO

La biancheria non e cambiata.

Ha dimenticato di far ordine nella mia camera.

Non ha ancora spolverato Ja camera.

Prego di sparecchiare dopo la colazione.

Guardi, non c'e luce in camera.

Nella camera fa freddo, it termosifone non funziona.

Apra la finestra ogni mattina.

Okna nepriliehaju a jedno je rozbite.

Doneste mi cstc jeden popolnik.

Skrinu nernozno zatvorit (otvorit).

Zarnka je pokazcna. Kohutik na vodovode je pokazeny a voda kvapka.

Marn dat kluc vratnikovi. Ci ho nechat vo dvcrach?

ODCHOD

Dries odce tujem (odce tujerne).

Odchadzarne dne. vecer (zajtra nino).

Pripravte mi ucct. Bvval m tu ... dni.

J

Mal som aj m dzimestske rozhovory. Potvrd'tc ich.

Le finestre sono scardinate e c'e un vetro rotto.

Mi porti un altro portacenere,

Non posso chiudere (aprire) I'armadio.

La serratura e guasta. II rubinetto e guasto

I acqua viene a gocce,

Devo dare la chiave al portiere, oppure devo lasciarla nella porta?

LA PARTENZA

Oggi parto (partiarno).

Partiamo stasera (domattina).

Mi prepari iI conto. Sono stato qui ... giorni.

"0 avuto anche delle chiarnate interrurbane. Mi puo dare la conferrna '!

Je m6j hotelovy ucet hotovy?

Kolko platim?

P slite m ju p stu za moou na tuto adre u.

Zavolajtc mi , proxirn , taxfk.

Ui prisicl taxik? Zanestc , pro irn, moj u batozinu na stanicu.

KEMPING

Kde je tu kcmping?

Kde mozno postavit stan?

Mozno tam aj parkovat?

Je kemping strazeny aj v noci?

Je nah1izku restauracia?

Mozno y rcstauracii aj obedovat?

Kam mam postavi ( auto?

Je tam aj servis?

134

II mio conto e preparato?

Quanto pago? Mandi la mia posta all'indirizzo ...

Mi chiami, per favorc, un tass)!

II tassi e gia venuto? Porti, per favore, le mie valige alia stazione.

Jc to pitna voda? Kdc U, prchy?

Je k mpin v noci osvctlcny?

Kde su zachodv?

oJ

Kd mozern kupit

potraviny?

Ak d'alek je do mcsta?

Zajdcrn ta aj peso?

L'acqua e potabile? Dove si trovano le docce? Il camping e illuminato

di notte?

Dove sono i ga binetti? Dove posso comprare dei generi alimentari?

Quanto dista Ia citta?

IL CAMPING

Kol'ko platf m za stanovanie?

K l'k platim za parkovanic?

Posso andarci anchc a piedi?

Quanto pago per il camping?

Quanto pago per il parcheggio?

Dove si trova qui un camping?

Dove si puo campeggiarc?

C' e anche posto per parcheggiare?

II camping e custodito anche di norte?

E vicino da qui un ristorante?

Si puo anche pranzare al ristorante?

Dove posso sostare con la macchina?

C 'e anche il servizio?

halk6n byt

byvat v hote li - sukromi

it balcone

1 'appartamento alloggiare in albergo - in private

la camertera

il cameriere

ta ala di lettura

vasnicka

casnik citarcf\ dom dorncck

- zahradny dorn vc Cislo dvcrc

garaz hladidlo

ho {in c

ho -tinsk}' hotel

la ca: a

la casctta

-la capanna

it numero di casa la porta l'autorimessa

iI ferro da tiro I'osteria

loste

l'albergo

135

cha ra chladnick a chyzna izba

- s balkonorn

- bcz balkona

jcdulcn kl"uc

.. od dornu

klu -ka na dvcra h kniznica

koberc

kohutik vodovodu kozub

k uchyria kupcl'na kurcnic

- ustrcdnc larnpa

)cz. ... dlo matrac nahytok

n ... jai najomnc

- plat it' n.ijomnc

najomnik nastn hovaf sa no~n5; SlOW.; obrus obsluha obyvacka okcnnc sklo okno

- dvojitc osvctlcnie pc<.:

la capanna

il f.-igorifero la cameriera

la stanza, la camera - con it balcone

- senza it balcone

la saJa da pranzo la chiave

- di ca a

la maniglia la biblioteca iJ tappeto

il rubinetto il focolare la ucina

it hagno

il risca]damento - centrale

la lampada

la scdia a sdraio la materassa

i mobili affittare

Paffitto

- pagare la pigione.

l'affitto 1 "inquilino alloggiarc

it comodino la tovaglta iJ ervizio

iJ so~iorno it vetro

la finestra

- Ja doppia finestra l'ilIuminazionc

la stufa

,I

1 6

ptsaci t61 pivnica plynovy sporak podlaha

Ja scrlvania la cantina

iJ forneJlo a gas il pavim nto,

i .ottosuolo Ja poltrona

la valvola di icurezza i] piano

u letto

la biancheria la coperta

it soffitto

)0 studio affittarc

la rnancia

il pianterreno it salotto

to scalino, iJ gradino la scala

I'arrnadio

la camera da letto i) Iornello

la parete

la tavola

1a seggiola

il vitto

la lure

- elettrjca

l'armadio per i vestiri il terazzo

it gabinetto

Ja carta igienica iJ lavabo

la donna di servizto iJ guanciale

la secchia

1 'att.accapanni

pohovka poistka poschodic pc stcf

po tclna biclize n postefna prikryvka povala

prac vria

prcnajat'

prepitnc

prrzcrnic

alon

ell d schodistc sk rina spalfia .porak

st na st(»)

tolick a strava svetlo

- clcktrickc

-atnik

tcrasa

toaleta toaletny papier urnyvadlo uprarovacka vankus

vedro

vesiak

137

vctraruc vchod voda

- pima

- studcna

- rt:CtJ '<I

- tcpla

vratnik vychod vypinac

vytuh

zaclona

7.<1 hod zaplatit zalohu zamk a

zariad ,ui izba zas t n::' k a

zasuv ka

zrk adlo zvoncck

RESTAURAcIA

Kde a rnozno tu blfzko naje t'?

Mozcrn sa stravovat v hoteli?

Som vclrni hladny. Chccl by om si nicco zajcst.

I Il'adarn dobru a lacnu r stauraciu.

138

la \'l'ntilaf.imu.' I't'ntrata

I'ac(~ ua

- putahih-

- fredda

- cor rente

- calda

iJ port iere Puscita I'Inter ruttore 1 'ascensore

la tcnda

il gabinctto, iJ CCSS() pagan.' l'anti<'ir)O

I .. serratun.

la camera ammobiliata Ja prcsa di cor rente

it cassette

10 specchio

il campanelJo

J L' to <1'aJ .k o? Kd ' ~a mozcrn naruna j k( )V'le'

Kclc III r1lC')ZC III l.icno obcdovat?

Keely ~a pod.ivaj LI rariaj k y?

Chcctc sa u n,l~ stravovat?

[)al< uj .m . LIZ som j cdol Dakujem, LIZ ncm(:'Ill dlUl.

Pan hlavnv. chccl bv

_. ..

som stol pre dvoch (troch. styroch).

Kto tu obsluhujc? Mozcrn si II vas objcdnat ( bed?

Jc tcnto sl{)1 v Inv?

_,

Potrcbujcrn dvc micst a. Doncstc mi ranaj k y! Doncstc mi obcd ~

r tu pcrccm ny system? Je ob .luha zapocit ana? Ano , ale cstc a plat i

couvert!

Kol'ko plat im? Zvysok si ncchajtc '

IL RISTORANTE

Dove posso mangiare qui vicino?

Posso rnangiare all albergo?

Ho molta fame,

Vorrei mangiare q ualche cosa.

Cerco un huon ristorante a huon prezzo.

E molto lontano?

()uv(_> POSS() fare la colazione '!

Dove posxo pranzare a buon prezzo?

Quando servono la pr im a colazione '!

Vuole mangiarc da noi?

Grazic, ho gia mangiato. Grazie, non ho piu appctito.

Camer iere, vorrei avert: due po ti (tre posti , quattro posti).

Chi serve qui'! POSS() ordinare il

pranzo?

Questa tavola e Ii bera? Ho bisogno di due posti. lVf i port i Ja colazione! 1\1i porti it pranzo!

C'e una percentualc?

II servizio e com preso? Si, rna c'e anche

it coperto!

Quanto pago?

II rcsto c per Lei!

119

':' ~ali:ln: ku s.a clava zvvca inc I rcpitne. To jc zvysok drobnych penazr. Pri dne 'nom systcrnc vysokych Cis I jc to asi 10 percent

z uctu.

I\fLIECNY BAR, ESPRESSO

J e tcnto t A I vol'ny? Dovolite?

Vy tu obsluhujete? Pan hlavny: Sl cna ' Kol'ko platim?

Ob luha je zapocitana!

bi .kvit dczert mlieko

- ccrstve

- tudcnc

- tcple

sladko ti

srnotuna (~raham.i) zakusk y

jablkovy I.avin kolac

babovka

zrnrzlina

- vanilkova

- cokoladova

- malinova

- citr6no a

-jahoclova

- In tanova

140

IL BAR, ESPRESSO

Questa ta vola e libera '! Permette?

Lei serve qui'! Cameriere! Signorina! Quanto pago?

II servizio e compreso!

il bisquit iI dolce il latte

- fresco

- freddo

- caJdo

i dolci, la pasticceria la panna (moruata)

i pasticcini

Ja torta di mele Ja focaccia

il panettone

il gelato

- di varuglia

- di ctoccolata

- di lampone

- di limone

- di fragole

- di crema

RANAJKY

Pan hlavny, doneste mi prosim, ca j !

Chcel by som kornplctne ranajky.

Prosirn si biclu avu a chlieb s maslom a dzernorn.

Doneste rni ovocnu stavu!

Chcel by om kakao a pecivo.

cukor

- bez cuk ru caj

hrianka

chlebicek oblozeny chlicb

- ccrstvy

- cicrny

- hi 'I)'

- bochn ik

kakao kava

- biela kava

- kapucin

kompot lekvar

- marhutovy

- p marancovy

- slivkovy

LA COLAZIONE

Cameriere, mi porti, per favore, un teo

Vorrei una colazione completa.

V orrei un caffellatte, del pane, del burro e della marmellata.

Mi porti un succo di frutta.

Vorrei una cioccolata e dei panini.

10 zucchero

- senza zucchero il Ie

iJ pane abbrustoUto iJ panino rtpienn

iJ pane

- fresco

- nero

- bianco

- la pagnotta

il cacao il caffe

- il caffellatte

- il cappuccino

la fruUa scireppata 18 marmellata

- di albicocche

- di arance

- di prugne

141

l1lasl7'r'-mcd park y rozok

ultima slanina <uch.ir

-----

syr

- ovocna

- J"'l jcinova

unka

vajcia so sunkou

(na sl.minc} vajcia na tvrdo vaj ia na rnakko vajcia rnicsane vol skc oko zavaranina zcrnla

it burro iJ miele i wurstel

it chifel, il cornctto lJ alame

iJ lardo

il biscotto

il formagRio il ucco

- di frutta

- di pomodori

it prosciutto

le uova marttate

le uova so de

le uova alia cocca Ie uova strapazzate I'uovo al tegame

la frutta sciroppata il panino

Ranajky v Talian ku sa zvycajnc l dbavuju v bare (to jc na - bu!'ct) a p st~)jack~ (rnlicko - latte , bicla kava - caffcllartc , kapucin.1 cappuccino. cicma kava - il caffe a k tornu rozok alcbo maly kola" - il panino , il cornctto a pud.).

ODED

Pan hlavny , prineste mi jedalny lfstok '

Co by ste mi odporuv I")

ca I.

142

IL PRANZO

Camcriere, mi porti la lista de) giorno!

Che cos a mi consiglia?

M" zcrn mat turistick y obed?

Budcrn jest' a la carte. Mate ncjake rnic tnc v pcciality?

Mate ncjakc hotovc . dl'?

JC a. ~

Co mate hotovc?

Co mi m "'.let hncd' d - nie (?

Nernam vera casu. ponahl'arn a.

ejem v ~ bee rna o.

Donest rni , prostrn ,

obed.

Polievku nejcrn.

Ako dlh t bud trvat? t\.1ate dictnc jcdhl'?

ROZHOVOR PRI STOLE

Po luzte si, ak yam chuti!

Neuruivajtc 'a, vczrnern si sam!

Po so chicdere un pranzo turistlco?

Mangero alia carta.

A vete q ualche specialita locale'?

A vete gia dei piatti pronti?

Che cosa c' e di pronto? Che cosa mi puo portare subito?

Non ho molto tempo. ho Iretta.

Non mangio affatto carne.

Mi porti il pranzo, per

favore.

Non mangio la minestra. Quanto ci vorra?

A vcte dei piaUi dietetici?

CONVfJR AZIONE A TAVOLA

Prego, vuol favorire?

Grazie, prendo da me!

143

Vsctko bolo dobrc , vyborne mi chutilo.

Podajte mi , prosim. este or.

Smi m varn naliat trochu vina?

Ake je toto VI no '? Dopite , prosim , voj pohar l

Chuti yam t t vino? Toto vino je vcl'mi chutne.

Marn rad sladkastc (kysla te) vino.

Prajete si pivo?

Ake pivo varn smiem bjcdnat?

Prajetc si svetle , ci ciernc pivo?

Pijete rad biele , ci ccrvene vino?

Prcd obedom najradsej pijern konak (cinzano, nejaku palenku).

Po dobrom obede vypijem rad pohar piva.

Vecer marn najradsej vino.

144

Tutto bene, ho mangiato con appetito.

Mi passi, per favore, iI sale.

Posso offrir Le un po di vino?

Com'e questo vino? Prego, finisca il suo bicchiere!

Le piace questo vino? Questo vino e molto gustoso.

A me place il vi no dolce (sccco).

Desidera della birra? Che birra pOSSO ordinare?

La desidera birra chiara o scura?

Preferisce del vino bianco 0 rosso?

Prima di mangiare prendo volentieri un cognac (cinzano, grappa).

Dopo un buon pranzo mi place bere una birra.

Di sera preferlsco del vmo.

cukornicka Hasa k"lislCk

k anva na kavu - na -aj

- na mlicko

k avova lyzick a n<>z

ohrus

olcj

occt

paprika

pohar popolnik pribor

sor

olnicka pohar na v ino na vodu salka

sparadlo

Mozern yam pomiknuf niece na travenie (koriak , sambuku)?

Na zdravie! Na vase zdravie !

N a nase priatcfstvo ' Som vclrni rad , zc vas p znavarn."

Keely prfdete k narn? Dakuj m za spolocno t.

Posso offrirLe un digestivo (un cognac, una sambuca)?

Ana salute! Alia Sua!

Alia nostra amicizia! Sono molto lieto d'averLa conosciuta.

Quando viene da noi? G razie per la compagnia.

la zurcher'iera la houigJia

il bicchiertuo la caffettiera Ja teiera

la Iattiera

it cuchiaino il cottello

la tovaglia I'olio I'aceto

la paprica il bicchiere

it portacenerc Ja posata

iJ sale

la saliera

iJ hicchiere per iJ vino - p~r J'acqua

la tazza

10 stuzzicadenti

145

l,icfm ranier

- na policvk u

vidlicka

nadobk a na ole]

JEDLA

Pro irn, dajte fit dobrc upccene rna o.

Pro .irn i malo prepec ne maso.

Dajtc mi, pro im,v fa (malo) sic. vy.

Doncstc mi salat:

Pr sim i salat sole jorn a citr movou sfavou:

Saia t bez oetu (s octom) ,

Prosirn si cstc sol'

a cicrnc korcnic.

Dajtc rni. prosfm chudc maso!

Maso a stavu prosirn horucc.

Rezen nceh je (nie jc) horuci.

146

il vassoio, I"", sottocoppa i1 platte

- per la minestra,

la scodeJla

I a forchetta l'ampolliera per Polio

cers!vy r r e 'co
dUSL"I1)' in umido
hu (Y' denso
chudy rnagru
j C'TT1n~' delicato
korc nisI}' pepato
rnak kv melle, morbido
nasolcny insalato
ohipany sbucciato
pcce n)' couo
plncny ripieno
... mazcny friHo
surovy crudu
:lava il ugo
'Cavnaty succoso, sugoso
tvrdy duro
udeny affumicato
v art; ny' bollito
2fC!)' mature Chcct by som zcmiakovy saJnt majonczou.

Majoncza ncch jc ccrstva.

Mozctc mi pripravit maso na ruzni?

Bez cibulc (s .ibul'ou ). Maso t pr sun stavnate.

Vorrei rinsalata di patate con la maioncse ,

La maionese deve essere fresca.

1\1i puo preparare la carne allo spiedo '?

Senza (con) cipolla.

Per favore ~ vorrei della carne sugosa.

I PASTI

Per favore , la carne ben cotta!

Per favore, la carne non molto cotta!

Scusi, la carne con (non) rnolto sugo!

Mi porti dell'insalata! Per favore, l'insalata condita con I' olio e lirnone.

L'insalata senza (con) I'aceto.

Per favore, ancora il sale e il pepe.

Mi porti per favore, della carne magra.

Per favore, la carne e iI sugo molto caldi.

I .. a cotoletta (non) molto calda,

147

POCHUTINY APRILOHY

IL COMDIMENTO ILCONTORNO

bobkovy list z<izvor

la foglia d'alloro 10 zen zero

ce nak cibul'a citron

ciernc korenic petrzlcn

pJnka

rasca

horcica hrozienka

hren ryza slanina - udena

r rnaslo rna f

rnu skatovy k vet oc l

~k fica

uhorky

.....

- nakladanc

01 .j

- olivovy ornacka paprika zcrniaky

I'aglio

la cipolla illimone il pepe

il prezzernolo il ripieno

iI comino

la senape

I'uva passa, 10 zibibbo il cren

il rrso

illardo

- affumicato il sale

il burro

il grasso

la noee moscata I'aceto

Ja cannella i cetrioli

- sott'accto l'olio

- d'oliva

il sugo, la alsa

il pepe rosso, la papr ica Ie patate

PREDJEDLA

ANTIPASTI

pecenova pasteta kaviar

kloba a

il pasticcio di fegato il caviale

la salsiccia

la maionese I'atl'ettato (di salame) - assortito

il panino imbottito Ie acciughe , le alici . i gamberi

iI salame

- ungherese

Ie sardine sott ' olio

- in sugo di pomodoro

majoneza

narcz (salarnovy) - miesany

obl zen}' chlcbicck ancovicky , sardcly raky

alarna

- mad'arsk a sardinky v Ie j i - v rajcin yom

prctlaku slimaky articoky (v oleji) hlavk v5' salat uhorkovy salat sunk a

- udcna

- surova

tlacenka II trice rcd'kovky

Ie chiocciole

i carciofini (soU' olio) ) 'insalata verde

I' insalata di cetrtoli iI prosciutto

- couo (affumicato)

- crudo

la sopras ata, la coppa Ie ostr iche

i ravanelli

l4R

mortadela langusta

miesane prcdjedlo rnorske zivocichy

POLIEVKY

polievka

- hovadzia

- hu ta

vyvar

vyvar s vajcorn (buj6n) zeleninova polievka

fliackova polievka rezancova polievka hrachova polievka sosovicova polievka ryzova policvka paradaj kova polievka hovadzia polievka

s nitovkarni

CESTOVINY

Makar6ny maslom a so stavou.

150

la mortadella l'aragosta l'antipasto misto i frutti di mare

Rizoto s hraskorn , s hubami, s paradajkovou ornack ou.

Rizoto so vafnlnom. Spagety (po neapolsky).

Cc toviny. Masove tastick y.

LEMINESTRE

la minestra - in brodo

-Ia zuppa

il brodo ristretto, it consomme

il brodo con novo

iI minestrone, la zuppa

di verdura

la pastina in brodo

j vermicelli in brodo zuppa di piselli zuppa di lenticchie minestra di riso crema di pomodoro capellini in brodo

RYBY

iihor (marinovany) haring

jcsctcr

drobne rnor ke racky

(rybicky)

k ambala

kap r

losos

rnakrela morska mihula morska ryba

p truh

ryba (varcna , marinovana) stuka

treska

'j

MINESTRE ASCIUTTE

Maccheroni aJ burro, al sugo.

Pasta.

Ravioli torteUini, agnellotti, cappelletti.

Risotto con piselli, con funghi al pomodoro.

Risotto alJa milanese. Spaghetti (alla napoletana).

PESCI

anguilla (marinata) aringa

storione

frutti di marc, scampi

rombo carpionc salmone sgombro lampreda pesce di mare trota

pesce (Iesso, marinato)

luccio

mcrluzzo; baccala

1 S 1

r

I

tuniak rak

vyprazane rybicky rybaci gulas. husta

rybacia polievka

tonno

gambero

frittura di pesce, brodetto di pesce,

cacciucco

kcl (ruzickovy) rnrkva

rajciny

repa

sal at

- micsany , fazulovy, paradaj kovy, uhorkov\/ hlavkovv cakan-

~ , ~ ~

kovy

spargla

spenat zerniakovc pyre zerniaky

zeler

sosovica

f nikel

baby

baklazan

zemiaky (opekanc. dusene)

tekvica

r r

I

Poznamka:

V Taliansku a ak prve jedlo (po predkrme) je al bo policvk a aleho rnucne jcdlo (rnakarony. spag ty , cest rvina). Prcto sa istc C,ISnik zacudujc. ak si host da polievku a pororn ako druhc jcdlo ranier maknronov alebo spagety. Hncd' ~a pozna, 7.C jc cudzinc .

r

v z

VAJECNE JEDLA

UOVA

vajccna om leta omeleta hraskorn vaj icka na rnak ko

na tvrdo - na rna lc

Ja frittata, I'omelette la frittata di piselli

Ie uova ana cocca

sode

- al burro

fJ

h

P h

ZELENINA

LEG UMI ED ERBAGGI

c

articoky bicla kapusta fazul'a

hrach (zclcny) hrfbky

karfiol

SYRY

carciofi cavoli fagioli piselli funghi cavolfiore

ernental ky syr holandsky syr srnotanovy syr makky syr

1

152

broccoli carote pomodori ravanelli l'insalata

- mista, di fagiolini, di pomodori, di cetrioli, di lattuga, di cicoria

asparagi spinaci

pure di patate patate

sedano lenticchie tinocchio

fave melanzane

patate (fritte, in umido)

zucca

FORl\IlAGGI

groviera

formaggio olandese mascarpone stracchino

153

ovci svr ,. pecorino micsany k ornpot 7. ()V()- macedonia
.I
roqucfort gorgonzola cia poliaty likcrorn
tvaroh ricotta mispulc nespolc
parrnczan parmigiano orcchy nod
m tanovy tal. syr Bel Paese oricsky noccioline
pomar ancc arance
ribczlc ribes
OVOCIE FRUTTA ringloty susine
livky prugne
ananas ananas tekvica zucca
banany banane visne amarene, viscioJe
hr kyna pesca zavar anj na frutta in composta,
citrony limoni· in conserva
, ceresnc ciliegc
~ datlc datteri
f cgrcsc uvaspina MAsOVE POKRMY
figy tichi eARNI
J gastany castagnc
t grapefruit pompehno baranina agnello
5 hrozn bravcovina carne di maiale
uva
r hrusk y divina selvaggina
pere
r jablk a mele gulas spezzatino di ...
t jahody fragole rezen cotolctta
maliny lamponi - hovadzi reze f'1 po ... bictecca alia ...
mandle mandorle viedensk y rczen cotoletta alia milanese
( r andarinkv mandarini hovadzic rna '0 manzo
J
mar hule albicocche jazyk lingua
~ melon cocomero jclcn cervo
- ananasovy melone kozliatko capretto
1 l54 15S
\
\
I
I
I k rali k I'advinky

rnasova konzcrva mozog

pasteta

pccienka

ragu

zvenna

VYPRAzANEJEDLA

Vyprazany rczen Krokety (ryzovc , zcrniak vc) Vyprazana bravcova peccri

Z vi t k (ryzovy. krupicny) Vyprazany m zocck

PECIENKY

Jahfiacia pccicnku Pecierika (hovadzia , bravcova, tcf'acia) PetellY zajac

Biftek (anglicky,

s vajcorn)

156

coniglio rognoni

carne in scatola il cervello pasticcio arrosto

ragii

selvaggina, cacciagione

FRITTI

Cotoletta alia milanese Crocchette (di riso,

di patate)

Fegato di maiaJe fritto

Fritteile (di riso, di senloJino) Fritto di cervello

ARROSTI

Agnello arrosto Arrosto (di manzo, di rnaiale, di vltello) Arrosto di lepre Bistecca (al sangue, alia Bismarck)

Pcccny kralik

cl'aci rczcri

Peceria tcl'acia hrud Pecene kurca (pinene) Peceny h lub

DUSENE l\1AsA.

Kotleta (bravcova , barania)

Du: ena pecen na cibulkc

Tcfaci file (na vtnc)

Spikovane tcl'acie rnaso Du eny jazyk

Bravcove Iadvinky Fa"irky

Prirodny rczcfi (tcl'acl) Duscna tcl'acina Duscny zajac

STUDENEJEDLA

Kapun v rosolc Teracf jazyk

OJ

I

Coniglio arrosto Cotolcttc di vitello Petto di vitello arrosto Pol1o ripieno arrosto Piccione arrosto

MIDI

Cotoletta (di maiaJe, di castrato)

F egato alia veneziana

FiJetto di vitello (al

marsala) Frrcando

Lingua in umido Rognoni di maiale Polpette

Scaloppina ( di vitello) StracoUo di vitello Stufato di lepre

PIATTI FREDDI

Cappone in gelatina Lingua di vitello

157

Studena pa stcta Studena tefacina S ornack u

MUCNIKY

Mandlovc zakusky Orie skovy puding Maslovc rezy Krernove rczy Piskotova torta

s krernom

NApOJE

bicle vino cervene vi no

vino - trpkc, sladkaste , surnive stolnc surnivc vino

Pasticcio di carne Vitello tonnato

(Frascati , Tivoli - rfrnskc vina), Barbera Vcrdicchia 1 Asti-spumante.

/

PIVO

DOLCI

Amaretti, croccanti Budino di nocciole Pasta frolla SfogJiata ripiena Zuppa ingJesc

pivo - holandskc', nemecke , danskc , plzcnskc

pivo ff'askove

- v konzerve

pivo - studene trnave , svetle , velke , male

BEVANDE

LIEHOVINY

vino bianco vino rosso

vino - asciutto, pastoso, spumante, da tavola 10 spumante

palenka

Iiker (benediktinka, rascovica) aperitiv

- dornaci

BIRRA

birr a - olandese, tedesca, danese, pilsen

birra in bottiglia - in scatola

birra - fredda, scura chiara, grande, piccola

ALCOOLICI

la grappa

Iiquore (benedittino, kummel) aperitivo

- di casa

NIEKTORE DRUHY TALIANSKYCH VtN:

NIEKTORE DRUHY APERITlvov

Chianti (rosso), Lambrusco, Valpolicella, Aleatico (sladke silne), Marsala, Rosatello-Ruffino, Castelli

Cinzano - bianco, fOSSO - Rosso Antico - Carnpari - Cynar - V crmut Martini Rosso

158

159

NEALKOHOLICKE NA.POJE

S6dovka Oranzada - so 6dou Limonada

6dou Kokakola Mineralna voda

OB.JEDNA VKA NApOJOV

Niece by som pil.

S m .rnadny, ale nechccrn vodu.

Dajte mi. prosirn, zoznam napojov.

Mate aj sudove (stolove) vino?

Mate fl'askove vino?

Marn rad sladkc vino.

160

BIBITE ANALCOOLICI

Doncstc mi pol litra biclch vina , Prosirn 2 dl ccrvcncho vma.

Tato nasa nic jc ci tao

/

Gassosa, seltz Aranciata Oransoda Spremuta di limone Lemonsoda Coca-cola

Acqua minerale

(druhy) San Pellegrino, Crodo, Nocera Umbra, San Paolo

Doncstc mi dva p hare. K vinu prosim lane mandlc ,

Doncstc mi ock a a jcdcn pohar.

stAZNOSTI

ORDINAZIONE DELLE BEV ANDE

Vorrei bere qualche

Polievka je studena. Maso jc tvrde .

Ryza nie je dobre

uvarena.

Majoneza je skazcna. Porcia masa jc mahto

cosa.

Ho sete, rna non voglio acqua.

Mi dia la lista delle bevande.

A vete anche del vino sciolto (da tavola)?

A vete iI vi no in bottiglia?

Prcfcrisco del vi no dolce.

Vczrnitc to spat! Maso nie jc ccrstvc. Maso jc pr ili ~ tucne . Marn dojern. ze ste sa

zrnylili.

Mi porti mezzo litro di bianco.

Un quartino di rosso, per tavore,

Questa hottiglia non e pulita.

!VIi porti due bicchieri. Mi porti anche delle rnandorte salate.

Porti delle acciughe cd un bicchicre.

IL RECLAlVIO

La minestra e fredda. La carne e dura.

II riso non e ben cotto.

La maionese c cattiva. La porzione di carne

e piccola.

La porti indictro!

l .. a carne non e frcsca. La carne e molto grassa. Mi sembra che Lei si sia

sbagliato.

161

To ncrnozc tak v l'a stat. Prep citaj tc t ), prosirn ~

Obru nic jc ci sty. vyrncntc ho ~

Non pub esscre co. i, controlli il conto, per Iavore.

Puc) cambiar e questa tovaglia, non e pulita.

Kde je najkratsia ccsta do ..... ?

Kde jc , prosirn?

Ktoryrn m r m mam

ist?

Ukaztc mi , pro .Irn ,

smcr ,

Je to d'alek odtial'to? Karn vedie taro ulica? Pro im , idem spravn

do ..... ?

NIEKTORE TYPICKE TALIANSKE .lEDLA:

t Iacia pcci nk a rnlade pee nc k urca pee na bravcovina rczancc po bolonsky

spa rcty S III rsk yrn:

musf'arni

artie ky po r im .k y (uvarcnc , olcjorn) ncprcpcccny biftck

arrosto di vitello

polio novelle arrosto braciola di maiaJe taghatelle aJla bolognesc

spaghetti aile vongole

Hl'adarn .... ulicu a nernozcrn ju najsr.

Zabludil som, prosim, pornozte mi.

Muxue I. t touto ulicou rovno az .....

Musite sa vratif a ist opacnym smcrorn.

Kofko miruit trva cesta peso?

Mozern ist aj elektrickou ci autobusom, trolejbusom alebo podzemnou drahou?

carciofi alia romana

bistecca ai ferrt

Priloha sa P luliansky povic: il conturno

Turista SJ najlcpsic a najlacncj . ic najc y podniku oznaccnom TAVOI.A CALDA a SELF-SERVICE.

VMESTE

Oricntacia v me te. Prchliadka.

Akou ulic u sa do ta-

,. ')

nem uO .

162

IN CITTA

Come orientarsi in citta, II giro panoramatico. Che strada devo fare per

andare a ..... ?

Kde je tu namestie?

Quale C la strada piu

corta per .... '!

D·' ."

ov e. scusi .....

In che direzione e ..... ?

Che direzionc dovrei

prendere?

E lontano di qua?

Dove porta questa st rada '! Per favore .. sono in di-

rezione giusta per andare a ..... ?

Cerco la via ..... e non la posso trovare.

"0 sbagliato, mi aiuti, per favore.

Deve seguire questa strada fino a ....

Deve ritornare ed andare in direzione opposta.

Quanti minuti ci vogliono a piedi?

Posso andare anche con il tram, oppure con I'autobus, il filobus oppure con la metropolitana?

Dove si trova la piazza?

163

Chodte prvou ulicou vpravo (vlavo).

Mozern lsi aj peso?

DOPRAVNE PROSTRIEDKY

Chcem 1. ( na stanicu

(na postu, do divadla). Ako sa tam dostanem - autobusorn, elektrickou, trolejbusorn, podzernnou drahon?

Chodi do ... autobus? Co stoji listok?

Kdc jc za tavka autobusu , trolcjbu u, clektricky, podzcrnnej drahy?

A utobus sa zastavf len na znarnenic.

To je stala zastavka.

Treba dlho cakat?

164

Prenda Ja prirna strada a destra (slnistra).

Posso and are anchc a piedi?

Chodi kazdych 10 minut.

Mozcrn [sf podzcmnou drahou?

KtOfOU t ratou marn ist?

I MEZZI DITRASPORTO

Povcdztc mi. prosfm , kdc marn vystupit?

Na ktoru trat mam prest upit?

Platt mi na tuto trat listok?

Naslcdujuca stanica JC ...

Tam sa opytajtc kdc jc ... ulica.

Kdc jc tu stanovistc iaxikov?

I Ja16. taxi ~ Stc volnv?

./

Zavcztc ma , prosf m

do ...

Chodtc , pr im , rychlcjsic , poruihlarn sa.

Zastavtc sa pri tomto obchodc a cakajtc '

Voglio andare alia stazionc (alia posta, a teatro). Come posso andare, con iI tram, con J' autobus, con il filobus, con la metropolitana?

Va I'autobus a ... ? Quanto costa il bigJietto? Dov'e la fermata dell'

autobus, del tram, della metropolitana?

L 'autobus ferma solo a richiesta.

La fermata e obbligatoria.

Bisogna aspettare molto?

Passa ogni died minuti.

Posso prendere la metropolitana?

Quale linea devo prendere?

Mi dica, per favore, dove devo scendere?

Quale linea devo prendere?

II biglietto e valido per questa linea?

La prossirna fermata

,

e ...

Chieda Ii, dove si trova la via ...

))0"" e if parchcggio dei

tassi?

Tassi per favore! E libero?

'-'Ii porti, per Iavorc,

a ...

Puc} andare pill veloce ~ ho fretta.

Fermi qui davanti al negozio cd aspetti!

165

PAMATIHODNOSTI MESTA - GALERIE, PALAcE, KNIZNICE

Co by som si mal pozriet v tom to meste?

Poradte mi, prosim, marn dva dni casu!

Ake su tu najzaujimavejsie parnatihodnosti?

Co by ste mi odporuca-

1· 'J l.

Mozcrn urobi t okruznu cc .tu mestom?

Kofko stoj i okruzna ccsta?

Kdc sa rnarn prihlasit na okruznu ccstu?

Ako dlho trva okruzna cesta?

Aka je to budova? Mozno lsi do budovy?

Kto dal postavit tento palac?

166

I MONUMENTI DELLA CITTA - LE GALLERIE, I PALAZZI, LE BIBLIOTECHE

Co je dne v tejt budove?

Mozno vidict kostol znutra?

Aky stary je tento kostol ?

Z ktoreho torocia je tato bud va?

Jc v t mto rncstc aj muzcurn (galeria , kniznica , vy tava)?

Che cosa dovrei vedere in questa citta?

Mi PUQ dare un cosiglio, ho due giorni di tempo.

Quali sono i posti piu interessanti qui'!

Kcdv su navstevne

.I

h diny?

Co stoji vstupcnka?

Che cosa mi conslglierebbe Lei?

Posso fare un giro per la citta?

Quanto costa un giro per la citta?

Dove devo prenotarmi per iI giro?

Quanto dura il giro per la citta?

Che palazzo e questo? Si pub entrare in questo palazzo?

Chi ha fatto costruire questo palazzo?

Jc tu aj odborny .pricvodca?

r Iov ri prievodca po taliansky (slovensky. ncrnccky , anglicky, francuz ky)?

Od kobo jc tcnto obraz? Od koh j tato socha? V ktorom storoci zil

aut r toht.o dicla?

Je to original alebo kopia?

Che cos a c'e adcsso in questo palazzo?

Si pub vedere la chiesa anche di dentro?

Quanti anni ha questa chiesa?

In che secolo fu costruito questo palazzo?

C' c in questa citta anche un mu eo (una galJeria, biblioteca, rnostra)?

Qual'e l'orario d'ingresso?

Quanto si paga d 'ingresso?

C'e anche una guida?

La guida parla italiano (slovacco, tedesco, ingIese, francese)?

Di chi e questo quadro? Di chi e questa statua? In Quale secolo e vissuto

l'autore di quest/opera?

Questo e I' originaJe oppure la copia?

167

Kdc je original?

Ic volny vstup do tejto budovy?

Kedy sa konaju bohosluzby v tomto ko toIc?

r e tu ctnograficke muzeurn?

Kdc jc galcria'

Ak 'a ide na vy-stavi ko?

Jpsida nasrcl ic f burzu :intori n .10m

- V)' kovy

Jopravny osr rovcc k .lopruvny de zorca .Iuchovnv ~kktrarcn

1':1 ra

(a~ada

:'rL'~k H

nrob

hrobkn

nvczdarcri

chodcc

.;h()r

jarmok

k anal

kaplnk a

ka aren

168

Dov' e I' originale? L'Ingresso in questo palazzo c libero?

Quando sono le messe in questa chiesa?

katcdrala kazen kazatel'nica kratadlo klcnba klinika klastor knaz

konecna zastavk a konzulat

kupola

korzo

kostol

- cvanjclick y

la cattedrale la predica

il pulpito

I' inginocc hiateio la volta

iJ polichnico i1 convento

i] prete, j] sacerdote '1 capolinea

iI consoJato

la cupola

il corso

la chiesa

- evangelica ( p rotestan te) - cattolica la to .... e

il crematorro u battistero Ia croce

Ia casa di salute (di cura) Ia navata

it transetro

la scuola elementare I'universita popolare la citUt

il quartiere

ta pianific3zione urbana

il ministero

- degli interni

- degJi affari esteri

- del commercio

- della pubblica istruzione

- della cultura

it ponte

C'e un museo etnografico '!

Dov'e la galleria? Come posso arrivare aU' esposizionc?

I'abside

il bassor ilievo la bursa

il cimhero la cas a

- iJ grattacjelo i1 salvagente

il "igile stradale iI prete

l'officin3 elettrlca Ja parrocchra

la facciata. la fronte I 'alfresco

la tomha

il sepolcro J'osservatorio

u pedonc

il coro

Ia ficra

if canale

la cappella la ca.c;erma

- katolicky ko tolna vcza krernatoriurn k rstitel'nica kTif

licecbiia

lod (v kostole)

- priecna zakladna skola Iudova univerzita mcsto

mcstska srvrt rnestsky plan

ministerstvo

- vnutra

- zahranicnych vcci

- obchodu

- skolstva

- kultury

most

169

rnozaika nahrobny karncn narncstic

ncrno ni a obchod

ob .hodna skol:t okno

okolic

011;\ ..

- hlavny

omsa. SIU7;it' ornsu park

pastor

podlah :l podobizcn

pol r cia

oh lasova I u rud pornnik

port ,II

posta

prcdrncsric

pri chou

rick a

roll

sakri ... tia

, arkot ag

irotincc :-.0 ch a spricvodca qarosta

... 1 ip

:1 rat Y (I nalczy .... rrcdrui skola <ud

sudn~-1 budova suk rornrui ::'kola

iJ mosaico

Ja pietra epolcrale, la lapide fa piazza

I'ospedate

il negozio

la cuola cornmerciah. Ja finestra

I dintorni

I'altare

- ma~~jorc

Ia messa, celebrare la me sa iI parco

if pasture (protcstante I il pa\'imento

fa fotografia

la polizia, la questura - I 'ufficio stranieri

il rnonumentn

il portale

la posra

it sohborgo it passaggio il fiurne l'angolo

la sacrcstia

iJ sarcofago l'orfanotrofio la statue

la guida

il sindaco

la colonna

ufficio oggctti marriti la scuola media

it tribunaJe

il palazzo di giustizla la scuola privata

victnik synagoga technik a

tclcfonny, tclcgrafriy

po -tOV)' urad tovarcn

trh

trznica

ulica

- hlavna

- tepa

unive rzita urad

urazova tanica ustav

vazcnie

veia

vozovka vykopavky vyslancctvo velvyslanecrvo vysok a skola zahrada

- botanick a

- zcologicka

zachranna stanica zrucaniny

zvon

zv nar

zvonica

il candelicre fa sinagoga it politecnico

I' ufficio telefonico,

telegrafico lei f a bbrica

iI mercato

iJ mercato

la via (oznacena menom) - prlncipale

i) vicolo

I'universita

I'ufficio

il posto di pronto soccorso I'istituto

il carcere

la torre

la strada maestra gli scavi

la legaziune Pambasciata

la scuola superiore it giardino

- botanico

- zoologico

il pronto" occorso le rovine, j ruderi la campana

il campanaro

il campanile

170

171

NA POSTE

Kde je posta , prosim?

Ukazte mi , prosim. mer?

Mozem ta zaj sf aj peso?

Ktorou clcktrickou marn Ist?

Dokedy je posta tvorena?

Kde je tll postova schranka?

Kde j e prcpazka pre doporuccnc listy?

Kdc dostanern znarnky?

Kdc sa podavaju balfky?

Prosirn , ako mam frankovat li t?

PrOSIITI si 10 znarnok po '"

Tonto list hy , m chccl poslat lctccky

Kol'ko platfm?

172

ALLA POSTA

Kcdy ho d tane adresat ?

Chccl by som podaf exprc .

Mozern podat tento list ako tlacivo?

Kdc sa podavaju tclcgrarny?

Dov'e la posta, per favore?

Mi potrebbe, per placere, indicare la strada?

Posso andare anche a picdi?

Quale tram devo prendere?

Fino a che ora e aperto l'tuflicio postale?

Per cortesia, dov'e la cassetta posta Ie ?

Dov'e 10 sportello per Ie raccomandate?

Dove posso comprare dei francobolJi?

Dove posso consegnare il pacco?

Quanto deve essere aff'rancata la lettera?

Per favore, dieci francobolli da ...

Questa Iettera vorrei spedirla per posta acrea.

Quanto pago?

adrcsa adrcsat I alicck

colnc vyhlascnic dobicrk a

cxprcs formuhir

korvspondc n(:n~' 1 i "Ink Ij~t

- doporul:t:n~'

I ist do zah ran i cia lctcck (I posla

Il1 icsto u rccn i a ncvyplatc nc

obalk a obratorn posty odosiclatcl

pouk Hzka (postova)

Quando arriva al destinatario?

Vorrei spedire un espresso.

Posso spedire questa lettera come stampa?

Dov' C 10 sportello dei telegrammi?

r indrjzzo

il desrinatarto il pacchetto

la dichlar azione doganale la spedizione centro

rrmborso I' es presso

iJ modulo

la cartolina postale la lettera

- raccnrnandata

la lettera per I'estero la PO!>"l aerea

la destinazione

porto dovuto,

a. scgnato 1a busta

a giro di posta j] mittente

iJ vaglia po: tale

17l

/

pohl'adnica

peste restant postova schranka postova spricvodka p tova znarnka predplatif

pr ijernca rekornando telegram

- urny

tlacivo

vhodit d chranky vklad

vzorka bez ceny zahranitic zasielka zlozcnka

TELEFON

Odkiaf mozern telcfonovat?

Kde jc tclefonna budka?

Chcem miestny hovor.

Medzimesto.

Dajte mi, prosim , cislo , ... pan a ...

Prosim si telef6nny zoznam.

174

Ja cartolina ilJustrata il fermo posta

la cassetta postale

la bolletta di spedizione il francobollo

pagare la risposta

it destinatario

la raccomandata il telegramma

- urgente

iI modulo imbucare

u deposito

il campione senza valore I'estero

Ja spedizione I'assegno posta le

Cislo sa nchlasi. Linka je obsadena.

Do ktorej kabiny marn lsi?

Drzte , prosirn , linku , prepojim Vas.

Chcem hovorit s panorn

Halo! S kym hovorim? Tu je ... , prosim si pana .,'

Zavolajtc mi , prosirn , pana ...

Povedzte mu , ze zavolam 0 hodinu (zajtra , zajtra rano , zaj tra vecer).

Povedztc 01U, proslrn, aby ma zavolal do hotela ... cislo '" Hovorfrn, neprcrusujte rna.

ILTELEFONO

Da dove posso telefonare.

Dov' e la cabina telefonica?

VogJio fare una chiamata urbana.

Una chiamata interurbana.

Mi dia, per favore, i1 numero ... il signor ...

Per favore, I'elenco telefonico.

II numero noo risponde. La linea e occupata.

In quale cabina devo

andare?

Tenga la linea, Le do Ia comunicazione.

Vorrei parlare con il signor ...

Pronto! Con chi par'lo? Parla ... , mi puo far par lare con il signor

.,

....

Mi chiami, per favore, i) signor ...

Gli dica che 10 chiamero fra un'ora (domaoi, domattina, domani sera).

Gli dica di chiamarmi all' albergo ... numero ...

Ancora parlo ... , prego di nOD interrompermi,

V Talian ku rnozno tclcfonovat z budky pomocou zelonov, min -) a telcf6nnych karier v miesrnorn i m chime -r .korn . tyku. Na po: [ ch v Ikych miest jc tzv, tclc: clczion . P()~IOV):' uradnik lire) kabinu pre hover. Treba vsak vcdicf smcrove islo (prefixso). Sm rove ci '10 na Sloven. ko je 00421. potorn sa vytoci smcrove ixlo volan ho me '(a. ale bez null' a 6'10 uXas(okkej .tanicc.

175

hovor

- micstny

- mcdzirncstsky

- -urny

kahina

m~I1C)

ohsad '[)C odoslat podac. Iistok podat I iq ok

poixut'

prcrusit

prcuk az ioroznosti pripusrna vaha tclcfonna hudk a 1'1 fonnc Cislo rclcfonnv apartit t~:ldl'nny 7.07J1tJn1 vytocii cislo

zapl .. ucna odpovcd' zdvihnut sluchadlo zlozii sluchadlo zavolat (tclcfonicky)

BANKA A VYl\'1ENA VALUT

Kde jc tu , pro irn , zrncnarcn?

Chccm zmenit' pcniazc.

Kol'ko mozern zrnenit? Aky jc dne kurz?

176

Ja chiarnata - urbana

- interurbana

- urgente, con precedcnza

h. cabina

il nome

occupato mandare, spedire Ja ricevuta

spedire la cartolina asstcurare inter-romp re

la carta dideuttta il peso giusto

la cabina

it numero tclefonico I'apparecchio telefonico I'clenco telefonico

fare it numero

la risposta pagata

staccare H r'icevitore riappendere il ricevitore chiamar e (telefonicamentej

To je uradny kurz? To je zl}' kurz.

Zmcntc mi, prosirn , na

Chcel by som zarncnit

Kolko dostanem za ... Dajtc mi , .. V bankovkach a ostatnc v minciach.

Daj te mi vsetko v drobnych peniazoch.

Tu jc moja vkladna knizk a.

Tu jc m6j cestovny pas. Prisli na mojc rneno pcniazc?

Kdc marn podpi at prijcrn?

Marn sek , chccm ho vyrnenit.

Marn na vasu banku uvcrovy list.

LA BANCA E IL CAM· BIO DELLA VALUTA

DO"'e~ per favore, un ufficio cambio?

Voglio carnbiare dei soldie

Quanto posso cambiare? Che corso c'e oggi?

banka

bankovc kr nto oankovka hciny ucct

E un corso ufficiale? Non e un corso favorevoIe.

Mi puo cambiare, per favore, in ...

Vorrei cambiare ...

Quanto avro per ...

Mi dia ... in banco note ed il resto in spiccioli.

Vorrei avere tutto in spiccioli.

Qui e il mio libretto di risparmio.

Ecco il rnio passaporto. E venuto del denaro

a mio nome?

Dove devo firmare la ricevuta?

Ho un assegno e vorrci ritirarlo.

Ho una lettera di credito sulla vostra banca.

Ja banca

it conto bancario

il higlictto, Ja banconota it conto corrente

177

CL:stovn}' -{_'k deft zrncnnosri dcvizy

NA POLiclI

l'assegno di viaggio iJ glorno di scadenza le divise

iI dollaro

la moneta spicciola iJ modulo

il franco

It.':·~OI·e

la corona

iI corso di cambio il marco

la valuta

1 'unita inonetarra il denaro, i soldi

il pagamento in contanti la firma

iI rublo

Ia somma

I'ussegno

10 scellino

i1 libretto d'a egni

Kde je ttl prihlasovaci urad?

Prichadzam zo Slovenska.

Som obcan Slovens a.

Prichadzarn z _

Mam umy: e) zdrzat a. tu jeden t}"'zden.

Tu je rn6j preukaz to- .. tozno ti (pa ),

Som iurista a chcern . i pozrict .. _

Budern byvaf V __ , Prisiel sorn na navstevu rodiny (priatela).

dol.lr

Mu im sa prihlasit, vsak?

Cheel by om a prihlasit.

Kde sa m us f eu dzinec prihla it' '!

drobnc pcruazc Iormular

frank

hodnot a

koruna

kurz vyrncny pcnuzi marka

rncna

- iednotka IrH.:ny pcruazc

plat ha v hotovost j podpis

rubcf

xurna

kk

~iling

~'1: kova kn izk a Sckovc konto urok

urokova micra v horovosti \'10211' pcniaze vymcnit zrncnka

u conto

I 'interesse

il ta so d'interesse in contanti

depo itare iJ denarn cambiare

la cambialc

Volam sa .. _ (priezvisko)

17H

I~ QUESTURA

Devo fare la dichiarazione di soggiorno?

Vorrei fare la dichiarazione di soggiorno.

Dov'e che devono andare gli stranieri a dichiarare il soggiorno?

Dov 'e qui I'uffkio stranierl?

Vengo dalla SJovacchia,

Sono cittadino della Slovacchia.

Vengo da ...

Vorrei trattenerrni qui una settimana.

Ecco Ja mia carta d identita (il passaporto).

Sono turista e vorrei vedere ...

Saro alloggiato a ... Sono venuto a far visita alia famiglia (alJ'amico).

!VIi chiamo ... (cognome)

179

Mojc meno je ... II mio Dome e ... menti, la carta
(krstne meno) (nome) d'Ident'ta),
N arodil som sa dna ... Sono nato il ... (mese, Mate podozrenie na Ha forse dei sospetti?
(mesiac, rok) anno) niekoho?
N arodil sorn sa v ... Sono nato a ... Stratu som zistiJ v ." Della perdita me ne sono
Ake mate zamestnanie? II Suo impiego? accorto a ..•
Kde pracujete? Dove lavora? Nasiel sa azda rnoj pas? Hanno Corse trovato it
Som redaktor a som tu Sono redattore e sono mio passaporto?
sluzobne. qui per servizio. Kedy sa rnam opytat na Quando devo venire per
Som zena ty (slobodny) Sono sposato (celibe) cd nalez? informarmi?
a mam tri deti. ho tre figli. Da j te mi vediet, ak sa Mi faccia sapere, quan-
Moje trvale bydlisko je II mio domicilio e a ... najdu moje vcci. By- do si troveranno Ie mie
yam v hoteli ... cose. Sono alloggiato
Chcem predlzit platnost Vorrei prolungare il sog- in albergo ...
viza a povolenie po- giorno ed iI visto di Potvrdte mi, prosim, Vorrei avere un certifi-
bytu 0 tyzden soggiorno per una set- hlasenie stra ty. Potre- cato della perdita. Ne
(mesiac.) timana (un mese). bujcm to pre poistov- ho bisogno per l'assi-
"
nu. curazione.
STRATY A NALEZY UFFICIO Som ochotny zaplatit Sono disposto a pagare
OGGETTI SMARRITI odmcnu. )l) ricompensa.
Stratene veci maj u pre La roba che ho perso
Chcel by som hlasi t Vorrei dichiarare la per- mria velku cenu. ha per me un valore
stratu. dita di ... particoJare.
Niekto mi ukradol Mi e stata rubata Ia
aktovku. borsa. VLEKARNI IN FARMACIA
Nasiel som kufor (tasku , Ho trovato una valigia
dazdnik , klobuk , ka- (iJ portatogli, un om- Kde j e tu lekaren? Dov'e qui la farmacla?
bat, doklady, preukaz brelJo, un cappello, un Ako sa ta dostanern? Mi pub indicare la
totoznosti) . cappotto, dei docu- strada?
180 181 Potrehoval by som lick na reccpt.

Mozete mi urobit tento lick?

Kcdy si rnozcrn prist pon?

Co to budc stat? Dostanem u vas liek bez rcccptu?

Kto mi moze liek prcdpi at?

ba len ie balicck bole ti

- hlavy, v krku , zubov

- rcurnaticke brorn

u<ivka

davko ai lick

dczinf k - ny prostricdok gaza

glycerin

harrnancck

hnacka

horucka

chinin

inzulin

inhalovaf

jell

jcdla oda jcdovaty

182

A vrei bisogno di una medicina ordinata.

!VIi potrebbe preparare questa medicma '!

Quando potrei venire a prenderla?

Quante costera?

Posso avere Ja medicina anche senza la ricetta?

Chi mi potrebbe ordinarc la medicina '!

ka rbolova k yscli na k asc!

kloktadlo

kvapky

Ieukoplast

mast'

ncjcdovaty

obklad studcny, tcply,

m kry octan hlinity obvaz pcroxid pilulka

pilulky na spanic posilriovaci prostricd k pr.isok

- na utiscnic prchafiadlo prcchladnutic protijcd

I'addo fenico la tosse

it ga.-gari mo le gocce

il cerott o. I' i m piast ro I'unguento

non velenoso, non nocivo la pezzetta, il fomeruo,

il bagnuolo l'acetato d'alluminio

la fa datura, il bendaggio il perossido

la pillola

il onnifero 10 stimolante il cachet

it calmante

il purgante, it lassativo it raffreddore

il contravveleno,

I 'anti veleno la polverma ('olio di ricino ]e cornpresse il terrnornetro Ja tintura

- di iodo

il colpo di sole.

Pin olazione prenderc a digiuno - prima dei pasti

- doppo i pasti

lovatta

la vaselina interne csterno

I 'Imballaggio, 13 confezione il pacchetto

i dolori

- il mal di testa, di gola,

di denti

i dolori reumatici it bromo

la dose

dosare la medi ina iI disinfettante

la gar7.a

la glicerina Ia camornilla la diarrea

la febbre

il chinino t'insulina inalare

il veleno

il bicarbonato velenoso

pudcr

rici novv ole j tablctky tcplorncr tinktura -jodovil ural

LLzit' na Iacno - pr d jcdlorn

- po jcdlc

vatu vazelina vnutorny vonkajsfzabal z<iha

- pali rna zaha ialudocnc kvapky - tazkosti

U LEKARA

Jc mi nevol'no , zle od zaludka.

Muslm lsi k lckarovi. Musirn zajsf k odbornemu lckarovi.

Akeho lckara hl'adate? Kedy lck ar ordinuje?

avolajte mi. prosim, lekara!

Povedztc , zc ide o cudzinca.

Co toj i le k arske osctre nie ?

Lckar: detsky, odborny , gynekol6g, chirurg, krcny, usny, ccny, odborny pre vnutorne choroby,zubny, zverolekar.

184

I'Impacco la pirosi

- ho una pirosi, i fortori le gocce per 10 stomaco la gastrite

DALMEDICO

Mi fa male 10 stomaco.

Devo andare dal medico. Devo andare da uno specialista.

Che medico cerca? Quando sono le ore di consultazione '?

Mi chiami, per favore, un medico!

Dica che si tratta di uno straniero.

Quanto costa I'assistenza medica?

II medico (il dottore): il pediatra, 10 speciahsta, il ginecologo,

il chirurgo, )' otorinolaringoiatra, J' oculista, per le malattie interne, it dentista,

iJ veterinario.

Lckar ka prehliadka a osctrcnic.

Lekar dava obycajne fieto otazky:

Akc mate tazkosti , co vas boll?

Cirn trpitc?

Kde mate bolcsti stale, C1 len obcas?

Chuti vam jest?

Mate horucku alebo za-

vraty?

Keely tc to zbadali?

Casto ma boll hlava. Pokazil som si zaludok ,

Marn b lcsti v kolcnc, najma v noci.

Trplm nespavo tou. Marn horucku. pravdepodobne som prechladol( -la) a marn

z toho nadchu.

Obcas rna boll brucho.

La vislta medica e la cura.

Le piu comuni domande de! medico:

Che cosa si sente, cos'e che Le fa male?

Di che cosa soffre? Dov'e che sente male, sente male sempre o solo di tanto in tanto'!

Ha appetite?

Ha la febbre 0 i capogi-

0',

rI.

Quando se n'e accorto?

Spesso mi duolela testa. Mi sono rovinato 10

stomaco.

Mi fa male un ginocchio, specialmente di notte.

Soffro d'insonnia.

Ho la febbre, probabilmente mi sono infreddato (-a) e rni e venuta l'influenza.

Certe volte mi fa male la pancia.

185

Marn tazkosti so stolicou (s mocorn).

Zic sa mi dycha a marn b Ie ti v hrudnik u najma v noci a nadH1I10rn.

ipite dobrc , dost dlho a pravidelnc?

Ako sa stravujerc?

Mate pravidclnu stolicu?

Ako caste m cite?

Ake ch roby stc prckonali a kcdy?

Ukaztc, kde va to boll.

Ncrnarn chut do jedla , zlc travirn.

Mavarn krce v zaludku (v bruchu ).

Ncznasarn v lctc horucavu.

Vcl'mi sa potfm a je mi mdlo.

Myslim zc om i vytkol nohu.

IH6

"0 difficolta ad evacuare (ad orinare).

Respiro male e mi duole il petto, specialmente di notte e la matt ina presto.

Dorme bene, abbastanza a lungo e regolarmente?

Qual' c il Suo regime alirnentare?

Evacua regolarmente?

Ncrnozcm dobrc stupat na nohu.

Zarndlcl sam a spadol .om.

Marn napuchnut y clcnok .

Marn bolcsti v krfz ch. Ncmozcrn sa pohybovat pre bole ti v k r izoch.

Lek ar nariadu]r:

Nic jc to nic Viiztl , ale aj tak musitc ni kolko dn I lczat.

Quanto orina?

Che malattie ha avuto e quando'!

Mi faccia vedere dove Lc fa male.

Non ho voglia di mangiare, digcrisco male.

Sento delle punte allo stomaco (alia pancia).

Non sopporto i calori estivi.

Sudo molto ed ho delle nausce,

Credo di esserrni slogato un piede.

Mu ftc .a vypotit.

Daju varn prasky na uzivan ic.

Uk aztc mi cstc jazyk .

Dychajtc zhlboka.

Na opuchnuty clcnok si davaj tc bklad s oct anom hlinityrn a ela - tickv 0 bv az.

...

M usitc dodrziavat dietu,

Non posso appoggiare bene iI piede.

Sono svcnuto e sono caduto a terra.

Ho il malleolo gontio.

Ho male ai reni.

Non posso muoverrni per il doJore ai rcni.

1/ medico ordina:

Non e niente di grave, rna comunque deve stare a letto qualche giorno.

Deve fare una bella sudata.

Le daranno dci cachet. oralio

Mi faccia vcdcre ancora la lingua.

Rcspiri profondamentc. Sui malJeolo gonfio metta un impacco di acetato d 'alJuminio e una fasciatura elastica.

Deve stare a dicta.

lR7

Nijakc maso , nijaky Niente carne, nicnte al- lopatka la sea pol a
alkoh >1 ani kavu. coolici, nientc catfe. Iytko il polpaccio
A nadovsetko potrcbu- E soprattutto ha bisogno malicek iI mignolo
mechur la vescica
jete pokoj. di tranquillita. rnihalnicc le cigJia
Neodporucam yam d'al- Non Le consiglio un moe Porina
siu ccstu vlakorn. a1tro viaggio in treno. motif orinare
Treba va opcrovat. Deve essere operate (-a). mozog iJ cervello
nadlaktie I'avambraccio
bok iJ fiance nccht l'unghia
brada iJ menlo ncrv it nerve
brucho jJ ventre, Ia pancia noha (ccla) la gamha
cicva ]'arteria noha (od clcnka) iJ piede
celo Ia fronte nos n naso
cclust la mandibola no nc dicrky Ie nartci
clcnok il malleolo obocie Ie sopraccigtia
crcvo I'mtestlno ocnc viccko la palpebra
- slcpc creve - cieco oko I'occhio
hlava hi testa palec it pollice
hrdlo la gola para il tallone
hrud' it petto pcccn ir fegato
chodidlo la pianta del piede pera (horna. dolna). iJ labbro (superiore,
chrbat iJ dorso, 13 schiena infertore)
chrbrica la spina dorsa Ie piece la spalla
j ablcko (kolcnnc ) iJ ginocchlo pruca iJ polmone
jaz} k la lingua podnebie it palate
klb I' a rt icolaziene t prsnik it seno, la mammcl1a
la giuntura prst il dito
ko t I'osso - prostredny - iJ medio
kfucna kost Ia clavicula - prstennik - I'annularc
krk il collo pupok I'ombelico
krv iI sangue rameno il braecre
krvinka il globuto di sangue rcbro la costola
lakct it gomito ruka la mano
lebka il cranio slezina la milza
lice is guancia sluchy Ie temple
I8H 189 <poj ivk a srdcc

.... tchno

sval

~r<l<.:hy stilna zfaza t c In

tcpn a

{fUP

tvar

la con gi lJ n ti \'<1 iI eucre

la co ci a

it muscolo i tcndini

it tiroideu it corpo I·'lrleria il tronco il volto

it mernbro iI pene J'orecchio I'Indice

[a bocca

i capelli

i1 dcnte

10 stomaco

horuck a choroba

- Iahk a , morsk a ,

nakazliva chripka ischia

kas r

- cierny kolika kit krvacani rnalatn (

CHOR()BY

LE MALATTIE

nadcha nchoda nervozita nespavo ( neuralgia odrenina

la febbre la rnalattia

- leggera, il mal di

mare, contagiosa l'influenza

la sciatica

la tosse

- canina

la colica, 10 strizzone 10 spasrno

I' emorragia il Ianguore,

Ja rilassatezza il raffreddore Pincidente

la nevrosi I'insonnia

la nevralgia I'escorazione,

I' abrasione la paralisi

la gonfiatura u morbillo

I avvelenamento Ja setticernia

la puntura aJ fianco - a) petto

la bruciatura, la scottatura

lid

- pohlavny ucho ukazovak lisla

vla y

7uh zaludok

bole 'f

- hlavy, v kr izoch. v krk u , v uchu ,

v zaludku , zubov

cukrovka crcvny katar dna hcmoroidy hnacka

hnis

il dolore

- il mal di testa, di schiena, il mal di gola, agli orecchi, di stomaco, di denti

u diabete la colite

la podagra )' emorroidi Ja diarrea

il pus, )a sanie

ochrnutie opuchnutic osypky

otrava

otrava krvi pichanic v baku - v hrudi popalenina

190

191

porucha poranerue rakovina rana

- rezna reuma ruza

slnccny upal

strata krvi svrab syfilis sarlach

tub rkuloza

vred zachripnutic zachvat

- mftvica zapal

- pluc , slcpeho crcva , ucha, spojiviek

zaskrt zavrat zlomenina

- nohy, ruky zlcnfk zltacka

192

il difetto

il ferimento il cancro

la ferita

n taglio

il reuma, i reumatismi Ja resipola I'insolazione, colpo

di sole

la perdita di sangue la scabbia

la sifilide, la lue la scarlattina

la tubercolosi .. la tisi I'ulcera

il rantolo

l'attacco

- i1 colpo apoplettico ) 'intiammazione

la polmonite, I'appendicite, Petite,

la congiuntivite la difteritc

la verrigine

la frattura

- del piede, della mano la cistifellea

l'itterizia

U ZUBNEHO LEKARA DAL DENTISTA

Boli rna zub.

Kdc najdern dobrcho zubneho lckara?

Bolia rna tiero zuby.

Prosim. pozritc rni ticto zuby.

B lia vas na tudene alcbo na teple?

Myslfrn , ze tento zub jc pokazcny, rna hlboky kaz.

Marn dojcrn , ze mi vypadla plomba.

Mam tam novy kaz. Bolcst je taka ilna , zc niekedy nernozcm vydrzat.

Bude ho treba navrtat a vytiahnut nerv.

Mu Irn varn zub vytrhnut, nernozno ho zachranit.

Odporucam yam zlatu korunku (rnostik).

Bude to dlho trvat?

Mi fa male un dente. Dove trove un buon dentista?

Mi fanno male quesri denti.

Mi guardi, per favore questi denti.

Le fanno male a) caldo o a) freddo?

Sembra che questo dente sia guasto, abbia una carle profonda.

Mi sembra che la piombatura sia andata fuori.

Ho una carle nuova.

II dolore e cosi forte che in certi momenti non posso sopportarlo.

Bisognera trapanarlo e strap pare il nervo,

Lc debbo estrarre q uesto dente, non 10 si pUG pju salvare.

Le consigJio una corona (un ponte) d'oro.

Durera a lungo?

193

Pro irn , zaplornbujtc mi zub.

hl)1 ,:.>{' zu bov cit 1 i V}'

lra~l1( )

.hrup

- urncly

inj ckci a

korun k a na zubc rnost ik

plomha

mcutova. porcclanova ,

zlata stolicka urnrtvcnic vytrhrnit zuh zapk rnbovaf zub

- cr 'nov)', mliccny. ncn}:. pok azcn y zubny kaz

UPRA V A VLASOV A TOALETNE POTREBY. U KADERNICKY

Ako dlho musfm cakat? Prosim urnyt a upravit vlasv .

..

194

Mi piornbi il dente, per tavore.

il mal di denti sensibile

13 gengiva

Ja dcntatura

la dentiera, la protei i

dentaria I'iniczionc la corona iI ponte

la piombatur: - in cernento,

in porcellana, in oro il dente molarc

lane te ia

cavarc un dente otturare, piornbare

il dente

- incisivo, di latte, canino, cartato la cari e

PETTINATURA E COSMETICI. DALLA PARRUCCHIERA

Quanto devo aspettare? Mi lavi i capelli e mi faccia la messa in piegao

Chccla by 'om trvalu ondula iu.

Me zcic rni to spruvii hncd?

Prcdznactc rna, pH sim.

na zajtra , Ponahl'arn "I. Natcraz to ncjdc

P dstrihnitc mi tr ochu vlasy.

U mvtc mi vlasv a osust

J ..

ich.

U mytc mi vlasy vajccnyrn , olcjovym . hrczovyrn sarnp 'n m.

Voda jc prIlis horuca. V da jc prllis studcna.

U "i mi ncchajt vol'nc.

Chccrn si trocha prier hlavu.

Pure mi urohtc VI ravo (vf'avo , uprost rcd ).

Urobtc mi nickoI'ko vln. Vlasv mi uceste d zadu.

.:

Pr .im , prifarbitc rni

Vorrei la permanente.

Me la puo fare subito?

:\li prenoti per dornani,

per favorc.

Ho fretta.

Ora non posso.

Mi tagh un po' i capelli dietro.

Mi lavi i capelli e me li asciughi.

~li lavi i capelli con 10 shampoo alluovo, alPolio, alia betulla.

L 'acqua e troppo calda. L "acqua e troppo fredda.

Mi lasci gli orecchi liberI.

V orrci appoggiare un po' Ia testa.

l\'1i faccia la riga a destra (a sinistra, nel mezzo).

Mi faccia un po' le onde. ~1i pcttini i capelli all'indictro.

Mi tioga un po' i capelli

195

trocha via y a trocha ich 0 trihajtc.

Mozete mi nafarbit vlasy: rvetloplave, hrdzav cervene h nede, cicrne.

Urobte rni aj manikuru,

Nechty trocha opil'te. Nalakujte mi ich cervenym (bezfarebnyrn, ruzovyrn, fialovym) lakom.

Prosi rn prifarbi te mi a j obocie a mihalnice.

U HOLICA

Ohofte rna a ostrihajte mi vlasy.

Prost mIen oholit. Ostrihajte rna velrni nakratko.

Len mi pristrihnite vIasy.

N ad usarni a vzadu strojcekorn, vpredu

196

e me Ii acorci.

J\tli tinga i capelli: biondo-chiaro, rosso- rugglne, bruno, nero.

Mi 'Caccia anche la manicura.

Mi limi un po' Ie unghie. Mi metta delJo smalto rosso (incolore, rosa, viola).

Mi tioga, per favore, anche Ie ciglia e Ie sopracciglia.

DAL BARBIERE

Barba e capelli.

Solo barba.

Mi tagli i capelli molto corti.

Mi faccia solo la sfumatura,

Sopra gJi orecchi e di dietro con la macchi-

noznicami.

Vzadu strihajtc len nizko.

Na sluchach a vzadu

strihajte vy oko.

Na bokoch este trocha. Tak, tcraz je to dobrc. Cesern sa nabok vpravo

(vl'avo).

Urobte rni puree vfavo.

Umyte mi. prosfm, vlasy.

o uste mi vlasy bez ondulacie.

Dajtc mi na vlasy trocha brilant iny.

Prosim si brezovu vodu.

Pricestc mi vlasy kefou dozadu.

Este si prosim oholit. Dajte pozor , rnarn citlivii po kozk u.

Mozetc rna vyholit. Skratte mi fuzy, ale nic vefmi.

netta, davanti con le forbid.

Di dietro faccia la sfumatura bassa.

Basette aile, sfumatura

alta.

Ancora le basette. Ora va bene.

Mi faccio la pettinatura a destra (a sinistra), Mi faccia la riga a sinistra.

Mi lavi, per favorc, i capelli.

Mi asciughi i capelli senza ondulazione.

Mi metta un po' di brillantina.

Mi faccia la friziooe alia betulla.

Mi pettini i capelli con la spazzola all'Indietro.

La barba, per favore, Faccia attenzione, ho la pelle molto delicata.

PUQ farmi il contropelo. Mi accorci i bam, rna non molto.

197

.. ravtc m i trocha bradu.

Bokom riadky mi upravtc.

Po urnyu rni dajtc troha kol f n. kcj vodj v.

A nakon icc mi daj t trochu pudru a tr hu k rcrnu na tvar.

Co plat irn za vsctk o? Zvysok jc pre Vas.

:, .cron

bokombrtadk v hrCI()V,j voda na vlas r hr ilant ina

brnva

cc ruzk 'I na oboci I..~ (I..'saf vlaxv

CC";!( 0.;(1

"isl it !-Ii luhy

da t <a 0 .... ri ha l clektrick v ... rrojcck na

hole rue fuz v

holit sa hrcbcn

kefa na ... la ..... · k c fk a .

- J1a zuhv I\oHnska voda

19R

1\-1 i aggiusti la barba,

Mi accomodi le basette.

Dopo 10 shampoo mi metra un po' di coloma.

A lIa fine mi metra un po ' di borotalco e un po' di crema.

Quanto pago in tutto? II resto e per I .ei,

I'acetune le basette

)41 fr izione alla betulla 1.1 britlantlna

il rusoio

la matita per le .opracc i~lia petrinare i capelli

pettinarsi

pulirsi i denti

tarsi lagJiare j capelli il ra oio elettr icu

i !Jaffi

farsi la barba, radcr: i il pettine

la . pazzola da capelli Io spazzolinn

- da denti

J 'acqua di olonia

krcrn

- ma tny, uchy

na kozu, na tvar , na ruky

lak na nechty labutienka na piider rnasaz hlavy

mydlo

mydlo na holcnic mydlovy prasok naniesf puder napudrovaisa natacka (na vlasy) natricf i pcry ruzorn noznice

obt'ahovaci rcrncri ole; na vias)'

pinzeta

plna brada

price ok na vla y puder

puree

rozprasovac voriavky rliz

- nczrnazatclny rut sponk a do vlasov

trih

trojcck na holcnic sarnpon

pongia

stetec na holcnic uces

urnyt sa

II tna voda

uterak

la cr rna

- grassa, secca, per Ja pelle, per it viso, per Ie mani

10 smalto

il portacipria

il massaggio aJla testa il apon

Ii sapone da barba i) sapone in polvere mettere la cipria incipriarsi

il bigodino

mettere il rossetto Ie forbid I'amlatoio

"olio per i capelli Ie pinzette

la barba folta

il tupe, la parrucca la cipria

la riga

10 spruzzatore it ro Uo

- indelehile

Ia forcina

it taglio

it rasoio di sicurezza 10 shampoo

la spugna

il pennello da barba la pettinatura Iavarsi

t'acqua da bocca, il dentifr ido

I'asdugamano

199

- frotirovy uterak vlasy

- farbir vlasy

- strihat vlasy

- umvvat vJasy

voda po holenf vonavka vreckove zrkadlo zrkadlo

zubna kefka zubna pasta ziletka

vyrnenit ziletku iiJetkovy srrojcek

na holcnie

NAKUPY

Co si pra jete?

eim yam mozern posluzit?

UZ vas niekto obsluhuje?

Co yam mozem ukazat? Mate nejake specialne zelanie?

Zelate si lepsiu kvalitu?

Kolko ku ov si prajete? Prosim, tu je pokladnicny lfstok.

200

l'asciugamano di spugna j capelh

- tingere i capelli

- tagliare i capelli

- lavare i capelli

u doponarba il profumo

]0 specchietto Jo specchio

10 spazzolino da denti iI dentifricio

la lametta da barba cambiare la lametta il rasoio di sicurezza

GLI ACQUISTI

Che cosa desidera? In che cosa posso servirLa?

E gia servito n signore?

Che cosa vuole vedere? Desidera qualche cosa di speciale?

Desidera una qualita migliore?

Quanti pezzi desidera? Ecco 10 scontrino.

Prosim, nech sa paci! Vydajna tovaru je vpravo.

Marn yam to niekarn poslat?

Po k ladn ica j e vpra YO (vfavo).

Tovar mozno (nernozno) reklamovat.

KUPUJUCI

Kdc tu mozem kupit ~

Kde dostat ... ?

Ako sa dostanem k tomu obchodu?

Kde je najblizsi obchod-

ny dom?

Chcel by som .

Potrebujern .

Mate ... ? Dajte mi

I

,x, -..?

~o stoji ....

Prosim si z toho

5 rnctrov,

8 kusov, 10 kg.

Favorisca! Prego!

La consegna della merce e a destra.

Devo mandare la merce?

La cassa e a destra (a sinistra),

Ci sono (non ci sono) ammessi i reclami!

IL CLIENTE

Dove posso comprare ?

Dove si puo avere ... ? Dove si trova il negozio?

Dove si trova qui vicino

un magazzino?

Vorrei avere .

Ho bisogno di .

A vete qui ... ? Mi dia ,

Quanto costa ... ?

Per favore, cinque metri, otto pezzi, died chiJogrammi.

201