Você está na página 1de 45

c cc

c
APARATUL RESPIRATOR
‘   
‘
 c cc V 

Àcc c
 
À
c 
cÀ

cÀcc

Àcccc

À c


 
À  c 
cc  ÀÀa 
Àcc  
 

 
 

c cc
c
APARATUL RESPIRATOR
‘   
‘
 c cc ccccc
   !"#" $%%""$&'"$"()&!*
À%+#(), - & (,'. +//
À%+#(), - 0 #)# 122
c cc
c
APARATUL RESPIRATOR
‘   
‘
 c cc  c 

c 
À cc
Àc
c c   c cIN VIVO,
2 D si reconstructii 3D:
-PARENCHIM PULMONAR/PLEURA/SCHELET;
-MEDIASTIN;
-VASE==>ANGIO-R.M.N.
c cc
c
APARATUL RESPIRATOR
‘   
‘

c c 
À À+!-& '()
À, 3& )& ( # 
ÀÀ cÀ$ -)%#4+"(-40)%
Àc
c 
c cc
c
APARATUL RESPIRATOR
‘   
‘
 +#)$ #"- "(# !+"(- 3)$)(
(# (- % +# À
À- )%$&'+"$&+)#
%#)-)(-$ # %& +) 
À(%+$$
À&( #$$
À ,+ #)$)3$)
  
 ‘  
 ‘   ‘ 
‘  
 5c
5c  ‘ 
 Àc c5c


 À Àcc


ccc


  


  
‘ ‘

‘ ‘

  
   
1 c 
c cc
6 
2  "$" )4 "$" )
7 c% $ #)()4"8)()
9 c c 
: 
 c c ,' #)4
#&'()&"(#'',)#)- &("+ %'&)#""+
  
  V 

c cc

 c 
cc
1 Ú+)# ) ()0 ")(1 nodulare
À"+'( & '$") 6 #%
À( ."(8# )# +#).) 2 liniare
6 ½- %# # % # (%##)
,8(". 4,)$)#
2 ½0" &)#0)%+')(%#).)
7 +!- &)#""+ 
À
 

Àcc
À

c 1 cc

c 1 cc

CLASIFICARE:
=> c À
À()-c
()-cÀÀ$+(""-'41
$+(""-'41ÀÀ2$$
2$$$)()#8+
$)()#8+
À()-cc
()-ccÀÀ2À1;$$<< 
1;$$<< ,#()##8+
,#()##8+
À()-ccc
()-cccÀÀ1;
1;ÀÀ2;$$< 
2;$$< +)+
+)+ ("-')(
À()-c
()-cÀÀ2; 
2; ÑÑ $$
$$+!%#!-)#+
+!%#!-)#+
 À
À'+
À$'#&#&'-% $)(
 )&(
 )&( +-- #) - %+(&#0
À 3%'-)#0<<<<8("!"
3%'-)#0<<<<8("!"ÀÀ& '$" 
À&("-'+#0<<<<#8+
À+!%#'(+!- <+!%#!-)#+48("!"+ 
À#'$"(<<<<<<&($#0 4$ #)%#)#+
DESCRIERE:$)($
DESCRIERE: $)($ 4'$)(4% -'4%#('+#'()4+"#'(4
%#)( ) $ ))#"$+ 0 + #""
( c
( ccc

cc c


‘ 
&)+#)#&)#""+ 


c( cc%ccc
8+&($)()

cc 


'8 (+'"$

‘  
&)(# $ -)%#'' &)(# &)$''


c
 cFELSON))
 
c
 cFELSON
)-c$) //
cc 6 cccc
cc 6 cccc
) ")
) ") À"&)+#)# -%+( #)4# %#)# $$))"(
& '())4&)( +!$)#")%)
8 '$")(
8 '$")( À%%# $)#.)# "8)(% $ #)( #+ 
À %%# $)#.)# 
+
+ 
 '() À
À+!- 4&)!& '(# 
DESCRIEREÀ()-'"&)+#)## %#)# ) 
DESCRIERE
À$$))
$$))0")
0")
À$ - +"-
+"- %)( & '$"+)
À$)( &
& '( . 4)# +#).
 c

c 
 c
cccc
c  c

cccc
c 2 cc
cc
cc
cc
DESCRIERE:
a)FINE
 
b)TRABECULARE
("% (
c)IN BANDA

d)RETICULARE
cc -VASCULARA;
cc -
- INTERSTITIALA;
-PLEURALA;
- PERICARDICA.
cc
cc
cc =c 
MECANISME
 MECANISME

1 ½  c

À ½ 
 
4
 
 
4ÀÀ c
À Ú 
cc c
À c ccc
 

6 c
 
2 c cc cc
7 ccc> ÀÀ c
7 ccc> 
 c 4 cc4= cc


cc =c 
cc =c 
 
cc
 
cc
1 =c  cc 
Àc 
-SISTEMATIZATE
-PLEURALE

6

c c c

 <<<<8')- $,. $

c <<< +)0 ()#8++!%#) ()

 
 <<< 8("% +#).


cc <<<<<& '()4$ -)%# ) (
 

 

c =c  cc


1

!%#!-)#+
6
2

=c 
6 2 c c
·.Bula de emfizem
2.Chist aerian
3.Caverna tbc
4.Caverna canceroasa
ccc c cc c
=>DEFINIRE:
=>DEFINIRE:combinatia
combinatia intre imagini opace si hipertransparente in acelasi
proces patologic;exemplu
patologic;exemplu standard:
standard:IMAGINE HIDROAERICA.
=>CLASIFICARE:(
=>CLASIFICARE:(criteriul=apartenenta
criteriul=apartenenta anatomica)

 <<<< +!%#!-)#+4)8+ %4+)0 ()4+)+ ( 3+)0)#


<<<<< !-("ÀÀ&"


<<<<< !-(" &"ÀÀ! $"À
$"À& '$"#"()3
cc
<<<$ -)%## 4& (,"()# %",)
 cc <<<<!-("ÀÀ&"
 cc <<<<!-(" &"ÀÀ! $"À
$"À& '$"& (+)(-
 c << 0 #()#4! (-),()$)#+
DESCRIERE:-- 
DESCRIERE:
 ‘ ‘ 
 ‘ 
#""+::-aspectul nivelului lichidian;
 $ # %& +,+ #""+
-aspectul peretilor cavitatii;
-starea parenchimului juxta
juxta--lezional.
 
=-("& '$"#"()3
c cc c

)+ (
)8+ -)# =c 
=c=cc
  c

 cc cc 


=>PULMONARE««noduli+focare intinse (br.pneumonie pseudolobara);

=>PLEURO--PULMONARE«&
=>PLEURO PULMONARE«& '$" ?& '( . 

 ccÀ
ccÀ
 < +"$& 3&($)(#8+), +#?)- #) 

cÀÀ
 <+)(-"$ ) ? - $&'$")(c- +"$&
c

Rad/imag.99
-(")$ ()-""+ 
&'$")(
SEMIOLOGIE SPECIALA.FIZIOPATOLOGIE
ÿ a 
 c 
 
 cÀÿ a 

 
 

c cc
1 Àa ÿ

 c c cc
1 À
6 a ÿ 

6
  c c1 ÀÀ& 8("%$+
  c c1
6
6 ÀÀ& 8("%$)(
 c 
1 À

1 À- !&"0)%+')(.)# 
6
6 ÀÀ- !& (0)%+')(.)#

)-c$) @//
 c 
 

 c c
 =c c !& (,)#
Definitie:½ +)##)#- ) ()0 ")( $"-, & ( #)0 ")(
 c
c
ÀDistensia pulmonara:-)&)#.)( -),()$À½ +()"À&"-)
À%# ( ( )- %+!- ( ) %'%'("(
À("#'A( )-"$''
À)%& +#- B+"&"#C4C8'#"C<
-HipertransparentaÚ ()-''- )8%"(8# )3&(
½ +)##)#- ) ()0 ")(
Ú &)#''0)%+')(%,'3''%)'
)(# (""À+)&)(
 

1 c
c8("%#)+( 4)%#$#(+)#
  !"#
$$%V V&&%!"#'(
)
6 c c
4c&))+)()0 " - $
2 

cÀ!& (,)# -")(+(.)D
7 c c  %'&)&)40 # 3&()#"(4
 $,. $"+).)#%%# $)#.)#+)+ ( -"8( 4+"(&%#()
9 c
ccÀ)# +#). "8&'$"
 cc - )0 ")(( #()+#
' $ * $ ( G $ $$
 * "#$!)

 c 

c -intinsa,sistematizata=>lob,segment;
-perilezionala (chist,tumora«);
-lamelara (bazala);
-acinara««(.bronsiolita);

cÀpneumotorax,pleurezii,toracoplastie;

c c-retractie alveolara in lipsa
surfactantului pulmonar (nou nascut).
EXEMPLE: 
cc c î  

 c
c 
-DIRECTE: *+"- %)( "&)+#)# &'$")()
E-$')( 0" &'$")("+'&)#
ÀC 0)#)C& '()8 ()4
ÀC)%&()# C( #()+#)4& ,3)!& %$,.
ÀINDIRECTE: E#()+#")(4( #()+#4- &)%)(& '()4
%+.'(4+")%# 4$ -)%#4-),()$ 
E $,. $+"$& %)#"(+"#(")# ()
E! ( &'$")()#()%$ -)%#
 ccc - )0
 ccc - )0 ")( ( #()+#
Definire:-obturatie (umplere«)alveolara cu lichid/tesuturi pato -
logice,,)()( -'+ ( )0"'$''&'$")("+'&)#
CauzeÀ 3%'-)#,)$)#"(4) (+ 
À#()%%'-)# - $&'$")( 
À8("!"À)%&()#
À% 
À%'8%# %#() &("# ". 4#).))0 ")()

c c cD
  OPACITATE SISTEMATIZATA LOBARA
SEGMENTAR/SUB-SEGMENTAR=o PNEUMONIC Weil &
Mouriquand; -OPACITATE NESISTEMATIZATA-infiltrat,
aripi de fluture,´nouros´«etc.
 +"#8("!"()$)4)0 ""()$)) (+)
)+ (8( 
c c

-("$)0 ")(( #()+# -("$)0 ")( ( #()+#


 c
c cc


'$((($( )

1 c
1 c cc c=

ingrosare teci conjunctive=>hil
ingrosare
 conjunctive=>hil=contur
=contur scamosat;

=> opacitati hilifuge,hil=>baza;trabecule,´evantai´;

=>linii KERLEY A=limfatice turgide,cimp mijlociu => Ë ;

=>linii KERLEY B=edem cr.veno/limfatic sept interlobular=>


ÀJ & ( # )3)(4C#( &# - %+)()C
linii bordante subpleurale=>sin.costo/cardiofrenice
linii

6 cc ccc cc
 =c 
6
Caractere generale:À("%)( )& ( # ')0 ")(
À&%)%%# $)#.)(
À+"#'(%# (%4)%& +# "$" 
À# %#)# $+)$ -
Aspecte radiologice:-´sticla mata´-infiltratia sept alveolar;
-imagini miliare;
-imagini nodulare gr.II(silicoza,carcinoza);
-imagini reticulare=³fagure´(viroze,colagenoze)
-imagini reticulo-nodulare.
CT=>detalii de finete prin tehnica High Resolution ( HR)


c c cc

‘  
‘ 
c ccc
 c

SEDIUL LEZIUNII:-
LEZIUNII:- 3#()8("%++"$&( % 4#()+#' 4-"( 
À$'()#'$"(4,)$)# 
À#()8("%+% +( #4+"(&%#()4#'$"(
À$'()?#()8("%+
$'()?#()8("%++)++)+ (
SEMNE RADIOLOGICE:
-Dinamice
Dinamice-- - Statice
Statice--
fen.´pendul mediastinal´ -emfizem sistematizat(debut)
(Holzknecht&Jacobson) -atelectazie sistematizata la:
prin stenoza cu ventil. segment,lob.pulmon.

 c
 
 c c
("%$)(
("%$+

c c c


 c


Fluxul sanguin pulmonar depinde de:-
de:-# (#)# )&)#''0)%+ 
À- 8#')(# ()&'$ À ")%) # ()( ))+ %À
()&'$ À&( %' ))(#0 ")%) # %À
#"(,)+#"(-'+ )$"-, $"(,"À
)$"-, $"(,"À,'+# 4- + )8 %$)%#+

1 

1 
 c
=c
c
Cauze: -!&"&). )(#&'$-
)(#&'$- +
"-
À%# ".))(# &'$")( +" # 4-"8-#) 
À $8")&'$")()
À%!'#'(+)(-)+ -(%#) #
-(%#) # #()-))"#
%& +# ()-""+ À!& (#()%&)( #)&'$")()
À- % &'$")(%)()+4-,'.3"+).)#
#"- $)%#+ À +"+)(-" %+#(),)& (,'. +//
)- c# (0 # )(#
# )(# ("% +# &'$?#("$8".)$ +4'("F

 c=c
c

cc 

 a 
)$!&"0)%+')(.)#
)$!&"0)%+')(.)#
,)(+# $'#& &"%#À
&"%#À
$8"&'$")( 
( & #)#

"$&'# (#"$"(), À
, ( )%#()&'$")()

)-"(), #"()++)+- #)

)-$)@//


"+)(-"(), À#$&&'$")(


 c=c
c!&"&).))(# &'$")(
c=c
c!&"&).))(# &'$")(
-("$ +

6 
 c
=c 
c
) &)(#
) &)(# () +)8('0)%+ ½ ,'3
()ÀÀ+"(-B%&"(#0C$)(( +)8('0)%+ ½
½ ( .%# # & (, (+ 
,)()½
,)()
À%!'#%#-( +'½ ( . & (, (+ +
%!'#%#-( +'½ + #().)(
3 
8 &0
8 &0 "%
"%À+( %# &( %' )&"%#À
)&"%#À+)&)()
+)&)()<
<
ÀF ( *
À)&+).)( )- % ''0)%+')(&(-)#)(
0 ")%)(
")%)( -%#(8'# )&+))
)&+))
BOALA TIP: 
TIP: c

"))$#()) - $&'$")(

-("$0)%+')(&'$")(


 c
F 
G
=c 
c