Você está na página 1de 9

c 


 


i  
   

    
?
 ??

   i  !"

" #   $$%$&%$


" #   $$&%!
" #   $$&!''
" #   $$%%%(
!" #   $$&!%

     
!"#$-!"#%&#

' !    (
!"#$-)*
!"#$&)*-+*&#
,'
+*-!"#%
-' !. /

߲ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ
ൌ െ‫ܭ‬ଵ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ ൅ ‫ିܭ‬ଵ ሾܺ ‫ כ‬ሿ െ ‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿ
߲‫ݐ‬

߲ሾܺ ‫ כ‬ሿ
ൌ ‫ܭ‬ଵ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ െ ‫ିܭ‬ଵ ሾܺ ‫ כ‬ሿ െ ‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿ
߲‫ݐ‬

߲ሾܻ ‫ כ‬ሿ
ൌ ‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿെ‫ܭ‬ଷ ሾܻ ‫ כ‬ሿ
߲‫ݐ‬

߲ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଺ܪ‬ሿ
ൌ ‫ܭ‬ଷ ሾܻ ‫ כ‬ሿ
߲‫ݐ‬

0 1.  2 3  4  
    

Ͳ ൌ ‫ܭ‬ଵ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ െ ‫ିܭ‬ଵ ሾܺ ‫ כ‬ሿ െ ‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿ
Ͳ ൌ ‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿെ‫ܭ‬ଷ ሾܻ ‫ כ‬ሿ

5 6 7)*83 
 6 7!"#$8

௄షభሾ௑ ‫כ‬ሿ ௄యሾ௒ ‫כ‬ሿ
ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ ൌ  ሾܺ ‫ כ‬ሿ ൌ 
௄భି௄మ ሾ௑ ‫כ‬ሿ ௄మሾ஼య ுఴሿ   c   


c 
 
 


! 3/- 


}െ‫ݎ‬௚௟௢௕௔௟ ൧ ൌ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾܺ ‫ כ‬ሿ

0 7)*83 7!"#$8/
‫ିܭ‬ଵ ‫ܭ‬ଷ ሾܺ ‫ כ‬ሿሾܻ ‫ כ‬ሿ
}െ‫ݎ‬௚௟௢௕௔௟ ൧ ൌ
‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿሾ‫ܭ‬ଵ െ ‫ܭ‬ଶ ሾܺ ‫ כ‬ሿሿሾܺ ‫ כ‬ሿሾܻ ‫ כ‬ሿ
݆ൌ
ሾ‫ܭ‬ଵ െ ‫ܭ‬ଶ ሾܺ ‫ כ‬ሿሿ‫ିܭ‬ଵ ‫ܭ‬ଷ
}െ‫ݎ‬௚௟௢௕௔௟ ൧ ൌ ݆
‫ܭ‬ଶ ሾ‫ܥ‬ଷ ‫ ଼ܪ‬ሿ


 
!"#$&9:
-"!:
&;#
:

! 4- 
െο‫ܩ‬௥௫௡
L ‫ ܭ‬ൌ
ܴܶ


ο‫ܩ‬௥௫௡ ൌ ෍ ߙοι‫ܩ‬௣௥௢ௗ௨௖௧௢௫ െ ෍ ߙοι‫ܩ‬௥௘௔௖௧௜௩௢௦ 

‫ܬܭ‬
οι‫ܩ‬஼య ுఴ ൌ െʹͶǤʹͻ
݉‫݈݋‬

‫ܬܭ‬
οι‫ܩ‬஼ைమ ൌ െ͵ͻͶǤ͵ͷͻ
݉‫݈݋‬

‫ܬܭ‬
οι‫ܩ‬ுమ ை ൌ െʹʹͺǤͷ͹ʹ
݉‫݈݋‬


‫ܬܭ‬
ο‫ܩ‬௥௫௡ ൌ ൛}͵ሺെ͵ͻͶǤ͵ͷͻሻ൯ ൅ ͶሺെʹʹͺǤͷ͹ʹሻ൯൧ െ ሾെʹͶǤʹͻሿൟ
݉‫݈݋‬

‫ܬܭ‬
ο‫ܩ‬௥௫௡ ൌ െʹͲ͹͵ǤͲ͹ͷ
݉‫݈݋‬


'
9<!
ʹͲ͹͵Ͳ͹ͷ‫ܬ‬Ȁ݉‫݈݋‬
L ‫ ܭ‬ൌ
‫ܬ‬

ቀͺ͵ǤͳͶ ቁ ሺʹͷι‫ ܥ‬൅ ʹ͹͵ሻ‫ܭ‬
݉‫ܭ כ ݈݋‬

‫ ܭ‬ൌ ݁ ଼ଷǤ଺଻ 
‫ ܭ‬ൌ ʹǤͳͺ‫Ͳͳݔ‬ଷ଺ 


   c   


c 
 " 


 
-' 9==<!

ʹͲ͹͵Ͳ͹ͷ‫ܬ‬Ȁ݉‫݈݋‬
L ‫ ܭ‬ൌ
‫ܬ‬

ቀͺ͵ǤͳͶ ቁ ሺͷͲͲι‫ ܥ‬൅ ʹ͹͵ሻ‫ܭ‬
݉‫ܭ כ ݈݋‬

‫ ܭ‬ൌ ݁ ଷଶǤଶ଺ 
‫ ܭ‬ൌ ͳǤͲʹ‫Ͳͳݔ‬ଵସ 

"

 -  4 


 

 !:&=9:
-!:


 


 . =9.=
> ==.
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 2.2=9. 2.

  
!:?2.

:
?2=9.

!:
?2.

@1. A

AB,7!:
8'C,7:
8C
7!:8'

AB,72)8'C,72=9)8C
72)8'

ABCD2=9)B=E

C2=9)B=;

=;?B=
;9)

)B2
=$

   c   


c 
 ; 


!:F :!!:G@

!: 2.B&
=$B"=$

:
 2=9.B
=;

!:
 2.B"=$


     


 G
&:
-
G:

 


 . .=
> ==
.
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 2.2. 2
.

  
G
?2.

:
?2.

G:?2
.

@1. A

AB,7G:8
'C,7:
87G
8'

AB,72
)8'C,72)872)8'

AB2
)C,2)'
B$
%)=2"

=B=&$)
&,$
%)=2"');

)B2=E

! 

G
 2.BE

:
 2.BE

G: 2
.B
;   c   


c 
 9 


0 ?? ?? ??


??  ?? ?? ?? ?


! HB
9I!3 B
J 

! 
! 4- 
@4 4-  . 
ିοீೝೣ೙
‫ܭ‬ൌ݁ ோ் 
5 
A ! 4-
KL. - - L-- 
 ! L  
H H A

-- L--   
௡ ௡

ο‫ܩ‬௥௫௡ ൌ ෍ ο‫ܩ‬ி௢௥௠௔௖௜௢௡೛ೝ೚೏ೠ೎೟೚ೞ െ ෍ ο‫ܩ‬ி௢௥௠௔௖௜௢௡೛ೝ೚೏ೠ೎೟೚ೞ 


௜ୀଵ ௜ୀଵ

ο‫ܩ‬௥௫௡ ൌ െͳ͸ͳͻ͸ͲȄ ͳ͵͹ͳ͸ͻ ൌ െʹͶ͹ͻͳ 

0 .  4-

ିሺିଶସ଻ଽଵሻ
‫ ܭ‬ൌ ݁ ଼Ǥଷଵସሺଶଽ଼ሻ 

‫ ܭ‬ൌ ʹʹͳ͸ʹǤ͹

! 4-


5 4 4 
‫ ݒ‬ൌ െͳ െ ʹ ൅ ͳ ൌ െʹ

3   
ͳ െ ߝଵ
‫ݕ‬௖௢ ൌ
͵ െ ʹߝଵ

ʹ െ ʹߝଵ
‫ݕ‬ுమ ൌ
͵ െ ʹߝଵ

ߝଵ
‫ݕ‬஼ுయ ைு ൌ
͵ െ ʹߝଵ

 4 

ͳ െ ߝଵ ିଵ ʹ െ ʹߝଵ ିଶ ߝଵ ଵ ʹܾܽ‫ ݎ‬ଶ
൬ ൰ ൬ ൰ ൬ ൰ ൌ൬ ൰ ሺʹʹͳ͸ʹǤ͹ሻ
͵ െ ʹߝଵ ͵ െ ʹߝଵ ͵ െ ʹߝଵ ͳܾܽ‫ݎ‬


   c   


c 
 % 


G 

 

   c   


c 
 E 

 

 
   c   


c 
 $ 


 

 /    c c    #-2J 
 ( 4   =M      5
 3 G -    # -   3 0 
(  3      0  "
 3   (
H-/3 - - 40 -,JN3
==;'

'
m
=I!
Mଶ ሺ௚ሻ ൅ ͵‫ܪ‬ଶ ሺ௚ሻ ՜ ʹM‫ܪ‬ଷ ሺ௚ሻ 
‫ܬ‬ ‫ܬܭ‬
ο‫ܩ‬௙௢ ൌ െͳ͸ͶͷͲ ‫ʹ כ‬ ൌ െ͵ʹǡͻ
݉‫݈݋‬ ݉‫݈݋‬


‫ܬ‬
െο‫ܩ‬௙௢ ͵ʹǡͻ‫Ͳͳݔ‬ଷ
‫ ܭ‬ൌ ‡š’ ቆ ቇൌሺ ݉‫݈݋‬ ሻ
ܴܶ ‫ܬ‬
ͺǡ͵ͳͶ ‫ͻʹ כ‬ͺǡͳͷ‫ܭ‬
݉‫ܭ כ ݈݋‬
‫ ܭ‬ൌ ͷǡͺͶͺ͸‫Ͳͳݔ‬ହ 
! 
! 
ܲ ି௩
ෑ ‫ݕ‬௜௩௜ ൌ ൬ ൰ ȉ ‫ܭ‬
ܲ௢

௢ ൌ෍ ௜௢ ൌ Ͳǡʹͷ ൅ Ͳǡ͹ͷ ൌ ͳ

‫ ݒ‬ൌ ෍ ‫ݒ‬௜ ൌ ʹ െ ͵ െ ͳ ൌ െʹ


 
ʹߝ Ͳǡ͹ͷ െ ͵ߝ Ͳǡʹͷ െ ߝ
‫ݕ‬M‫ܪ‬ଷ ൌ ǡ ‫ܪݕ‬ଶ ൌ ǡ ‫ݕ‬Mଶ ൌ
ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ


‫ݕ‬M‫ܪ‬ଷ ଶ ܲ ି௩௜
ൌ ‫ܭ‬൬ ൰ 
‫ݕ‬Mଶ ȉ ‫ܪݕ‬ଶ ଷ ܲ௢

ʹߝ ଶ
ቀ ቁ
ͳ െ ʹߝ
ൌ ͷǡͺͶͺ͸‫Ͳͳݔ‬ହ 
Ͳǡ͹ͷ െ ͵ߝ ଷ Ͳǡʹͷ െ ߝ
ቀ ቁ ቀ ቁ
ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ

4 
ߝ ൌ Ͳǡʹͷͳͷͳ͵   c   


c 
 


m ;=I!
3    3  G
G
 "3
$ =39" =3=;
#
 "3
; =3;

 =3=$"
G#" "39E$ "3=
 2=3$%

ο‫ ܣ‬ൌ െͷǡͺ͹ͳǡ ο‫ ܤ‬ൌ Ͷǡͳͺͳ ȉ ͳͲିଷ ǡ ο‫ ܦ‬ൌ െͲǤͲͺ͵ ȉ ͳͲହ 

ଷଷଷ௄ ଷଷଷ௄
ο‫ ܩ‬ο‫ܩ‬௢௢ െ ο‫ܪ‬଴଴ ο‫ܪ‬଴଴ ͳ ο‫ܥ‬௣ ݀ܶ ο‫ܥ‬௣ ݀ܶ
ൌ ൅ ൅ න െ න
ܴܶ ܴܶ଴ ܴܶ ܶ ܴ ܴ ܶ

ଶଽ଼௄ ଶଽ଼௄
ο‫ܩ‬
ൌ െͳͳǤͶͲ͵ͷ͸͹
ܴܶ
ο‫ܩ‬
െ݈ ‫ ܭ‬ൌ ൌ െͳͳǤͶͲ͵ͷ͸͹
ܴܶ
 
‫ ܭ‬ൌ ‡š’ሺͳͳǤͶͲ͵ͷ͸͹ሻ ൌ ͺͻ͸ͶͲǡͻͲʹͺ͸ 
m ! 

௢ ൌ෍ ௜௢ ൌ Ͳǡʹͷ ൅ Ͳǡ͹ͷ ൌ ͳ ǡ ‫ ݒ‬ൌ ෍ ‫ݒ‬௜ ൌ ʹ െ ͵ െ ͳ ൌ െʹʹߝ Ͳǡ͹ͷ െ ͵ߝ Ͳǡʹͷ െ ߝ
‫ݕ‬M‫ܪ‬ଷ ൌ ǡ ‫ܪݕ‬ଶ ൌ ǡ ‫ݕ‬Mଶ ൌ
ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ


‫ݕ‬M‫ܪ‬ଷ ଶ ܲ ି௩௜
ൌ ‫ ܭ‬൬ ௢൰ 
‫ݕ‬Mଶ ȉ ‫ܪݕ‬ଶ ଷ ܲ

ʹߝ ଶ
ቀ ቁ
ͳ െ ʹߝ
ൌ ͺͻ͸ͶͲǡͻͲʹͺ͸ 
Ͳǡ͹ͷ െ ͵ߝ ଷ Ͳǡʹͷ െ ߝ
ቀ ቁ ቀ ቁ
ͳ െ ʹߝ ͳ െ ʹߝ
 
ߝ ൌ Ͳǡʹ͸ʹ͸͸ 

m 5-  4  L--     3  4 
  (     3  4  
  -   - 
4 .       
3  4        
-6 ( 

 

H JN3JJ 3OJ P  


==; 9E$

   c