Você está na página 1de 10

‘Anura’ obrt za poduke

www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

Matrice
Matrica je familija od brojeva zapisanih u obliku:

gdje je (broj redova) i (broj stupaca).


- elementi matrice
Tip ili format matrice pokazuje koliko matrica ima elemenata ( ) i na koji način su ti
elementi poredani (u redaka i stupaca). Dvije matrice A i B jednake su ako su istog tipa i
ako su im odgovarajući elementi jednaki: , tj. za sve i
.
Glavna dijagonala kvadratne matrice sastavljena je od elemenata . Sporedna
dijagonala kvadratne matrice sastavljena je od elemenata .

Vrste matrica
1. Kvadratna matrica – broj redova jednak je broju stupaca ; pravokutna matrica -
2. Dijagonalna matrica – kvadratna matrica kojoj su svi elementi izvan glavne dijagonale jednaki
nula ( čim je )
3. Skalarna matrica – dijagonalna matrica kod koje su svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki
( )
4. Jedinična matrica – skalarna matrica koja na glavnoj dijagonali ima jedinice (
)
5. Nul-matrica – matrica kojoj su svi elementi jednaki nula
6. Gornja trokutasta matrica – kvadratna matrica za koju vrijedi čim je , tj. :

7. Donja trokutasta matrica – kvadratna matrica za koju vrijedi čim je , tj. :

8. Transponirana matrica matrice A formata je matrica ,formata , tako da


Matrice

bude . Reci (stupci) matrice su stupci (reci) matrice A, pa vrijedi .


9. Simetrična matrica – kvadratna matrica kod koje su elementi, simetrično raspoređeni s obzirom
na glavnu dijagonalu, jednaki, tj. za sve uređene parove ili

1
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

10. Anitsimetrična matrica – kvadratna matrica za koju vrijedi za sve ili .


Svaka antisimetrična matrica na glavnoj dijagonali ima nule.
11. Vektor-redak - matrica koja ima samo jedan redak, a vektor-stupac – matrica koja ima samo
jedan stupac
12. Ortogonalna matrica je kvadratna matrica n-tog reda za koju vrijedi:
13. Regularna (invertibilna) matrica – kvadratna matrica za koju vrijedi (
). U suprotnom, ako je , matrica je singularna.
14. Inverzna matrica - vrijedi:
15. Trag kvadratne matrice A – zbroj elemenata na glavnoj dijagonali (
Za svaku regularnu matricu vrijede svojstva:
a) b)

Operacije s matricama
1. Zbrajanje matrica
Zbroj matrice i matrice , obje formata , definira se kao matrica formata
s elementima: .
2. Oduzimanje matrica
Razlika matrice i matrice , obje formata , definira se kao matrica formata
s elementima: .
3. Množenje matrice skalarom
Matrica množi se skalarom tako da se svaki njen element pomnoži skalarom:

4. Množenje matrica
Produkt matrica i definira se samo onda kada su te matrice ulančane, tj. ako prva
(matrica ) ima onoliko stupaca koliko druga (matrica ) ima redaka. Ako je matrica formata
i formata , produkt je matrica formata , čiji se elementi računaju po formuli:

Množenje matrica nije komutativno, tj. . U slučaju da ipak vrijedi kažemo da


matrice komutiraju.
Matrice

2
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

Svojstva zbrajanja i množenja matrica


1. - asocijativnost 8. - distributivnost
2. – asocijativnost 9. - distributivnost
3. - asocijativnost 10.
4. - komutativnost 11.
5. – ne vrijedi komutativnost – nul-matrica tipa
6. Distributivnost slijeva: 12.
13.
7. Distributivnost zdesna: 14. - za kvadratnu matricu
15. - za kvadratnu matricu

Determinanta – , ili

Determinanta – funkcija definirana na skupu svih kvadratnih matrica, a poprima vijednosti iz


skupa skalara, dakle determinanta je matrica svedena na broj.
Determinanta matrice prvog reda je je .

Determinantu matrice drugog reda računamo: .

Determinantu matrice trećeg reda računamo:

Determinantu matrice n-tog reda računamo pomoću Laplaceovog razvoja determinante tako da
razvijemo determinantu bilo kojeg retka ili stupca na poddeterminante nižeg reda:

gdje je matrica bez -tog retka i -tog stupca ( matrica bez -tog retka i prvog stupca –
razvijamo determinantu po prvom stupcu).

Svojstva determinante
1. Matrica i transponirana matrica imaju jednake determinante: .
2. Ako je matrica trokutasta matrica n-tog reda, onda je:
3. Ako dva retka (stupca) zamijene mjesta, determinanta mijenja predznak.
4. Ako su dva retka (stupca) jednaka, determinanta je nula.
5. Ako su svi elementi nekog stupca jednaki nula, onda je: .
6. Determinantu množimo skalarom tako da elemente bilo kojeg stupca pomnožimo tim
brojem, tj. zajednički faktor svih elemenata nekog stupca može se izlučiti ispred
determinante.
Matrice

7. Determinanta se ne mijenja ako jedan redak pomnožimo brojem i dodamo drugom retku.
8. Matrica A je regularna onda i samo onda ako je .

3
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

Binet-Cauchyjev teorem – Ako su i kvadratne matrice istog reda, onda je

Inverzna matrica
Inverz matrice , tipa , tražimo na sljedeće načine:
I. Pomoću Gaussove metode za invertiranje matrice
Neka je kvadratna matrica. S označimo matricu proširenu jediničnom matricom istog
reda. Gaussovim elementarnim operacijama nad recima matricu svodimo na oblik . Ako je
to moguće, je regularna i , a ako to nije moguće, onda je singularna matrica.
Pod Gaussovim elementarnim operacijama nad recima matrice podrazumjevamo:
1. permutiranje redaka,
2. množenje redaka skalarom različitim od nule te
3. dodavanje retku nekog drugog retka prethodno pomnoženog proizvoljnim skalarom.

II. Pomoću determinante


Neka je kvadratna matrica. Inverznu matricu računamo:

- adjungirana matrica
Matricu transponiramo. Za svaki element transponirane matrice računamo pripadne kofaktore
ili algebarske komplemente, tj. subdeterminante, koje dobivamo tako da precrtamo stupac i redak na
kojem leži dotični element pri čemu uzimamo predznake plus i minus naizmjenice. U matrici
zamijenimo svaki element pripadnim kofaktorom. Dobivenu adjungiranu matricu podijelimo
determinantom, tj. množimo s te tako dobivamo inverznu matricu matrice .

Matrične jednadžbe
Kod rješavanja matričnih jednadžbi moramo imati na umu da kod množenja matrica ne vrijedi
komutativnost te da se dijeljenje matrica zapravo svodi na množenje inverznom matricom. Ovdje su
neki primjeri:
1) 4)
2) 5)
3)
Sustav jednadžbi
Opći oblik sustava od linearnih algebarskih jednadžbi s nepoznanica, pri čemu
označavaju nepoznanice, glasi:
Realne brojeve (
nazivamo koeficijentima sustava, a
Matrice

realne brojeve , slobodnim


koeficijentima sustava.

4
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

o Homogen sustav – sustav kojem su svi slobodni koeficijenti jednaki nula


o Nehomogen sustav – sustav kojem je barem jedan od slobodnih članova različit od nule
o Rješiv (konzistentan) sustav - sustav jednadžbi koji ima barem jedno rješenje (može imati jedno
jedinstveno rješenje ili beskonačno mnogo rješenja)
o Nerješiv (nekonzistentan) sustav - sustav nema rješenja
Sustave jednadžbi rješavamo:
I. Gaussovom metodom
Neka je sustav zadan matricom i vektorom slobodnih članova . Rješenje će biti
vektor .
Matricu proširimo vektorom kako bismo dobili proširenu matricu . Gaussovim
elementarnim operacijama nad recima matricu svodimo na gornju trokutastu matricu pa zatim
očitavamo rješenje od zadnjeg reda prema prvom.
II. Cramerovo pravilo
Cramerovo pravilo koristimo za rješavanje tzv. kvadratnih sustava, tj. sustava kod kojih je broj
jednadžbi jednak broju nepoznanica (matrica sustava je kvadratna).
Neka je sustav zadan matricom i vektorom slobodnih članova . Rješenje će biti
vektor .
Neka je determinanta matrice sustava i neka je

determinanta koja se dobiva iz determinante zamjenom -tog stupca stupcem (vektorom)


slobodnih koeficijenata.
A. Ako je , da bi sustav bio rješiv, mora vrijediti . U tom slučaju
sustav ima beskonačno mnogo rješenja, u suprotnom, sustav nema rješenja.
B. Sustav ima jedinstveno rješenje ako je . U tom slučaju rješenje je dano s

Zadaci – inverz, determinanta i regularnost matrice


1) Odredite inverznu matricu matrice :

a. Rj:
Matrice

b. Rj:

5
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

2) Pronađite uvjet na uz koji je matrica regularna. Za takve odredite inverz matrice.

Rj:

3) Odredite determinantu matrice gdje je proizvoljan realan broj. Za koje vrijednosti je matrica
regularna? Odredite inverz kada postoji.

a. Rj:

b. Rj:

c. Rj:

d. Rj:

4) Izračunajte determinantu matrice i odredite one vrijednosti za koje je matrica s pripadajućom


determinantom regularna.

a. Rj:

b. Rj:

c. Rj:

d. Rj:

5) Izračunajte determinantu D (n-tog reda):

a. Rj:
Matrice

6
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

b. Rj:

c. Rj:

d. Rj:

Zadaci – matrične jednadžbe

6) Zadane su matrice i . Riješite jednadžbu .

Rj:

7) Zadane su matrice i . Riješite jednadžbu .

Rj:

8) Zadane su matrice i . Riješite jednadžbu .

Rj:

9) Riješite matričnu jednadžbu . Rj:

10) Riješite matričnu jednadžbu za dane matrice:


Matrice

Rj:

7
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

11) Zadane su matrice i .

Riješite matričnu jednadžbu . Rj:

12) Zadane su matrice i .

Riješite matričnu jednadžbu . Rj:

13) Riješite matematičku jednadžbu gdje je:

Rj:

14) Riješite matričnu jednadžbu ako je zadano:

a. Rj:

b. Rj:

15) Riješite matričnu jednadžbu ako je zadano:

a. Rj:

Zadaci – sustavi algebarskih jednadžbi


16) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:

Rj:

17) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:


Matrice

Rj: - sustav ima


beskonačno mnogo rješenja

8
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

18) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:

Rj:

19) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:

Rj: - sustav ima


beskonačno mnogo rješenja

20) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:


x1 + 2x2 + 3x3 = 5
2x1 - x2 - x3 = 1 Rj:
x1 + 3x2 + 4x3 = 6
21) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:
x1 + 4x2 + 3x3 = 2
2x1 + 3x2 + x3 = 3 Rj:
2x1 + 7x2 + 3x3 = 2
22) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:
x1 - x2 + 6x3 = 4
2x1 + x3 = 1 Rj:
4x1 + 2x2 - 5x3 = 3
23) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:
2x1 + x2 + x3 = 1
x1 + 2x2 + x3 = 1 Rj: Sustav nema rješenja
x1 - x2 = 1
24) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:
2x1 + x2 + x3 + x4 = 3
4x1 + 2x2 + 2x3 + 5x4 = 7 Rj : Sustav nema rješenja
6x1 + 3x2 + 3x3 + 10x4 = 13
25) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi:
3x1 + 4x2 + x3 + 2x4 = 3 Rj: - zadatak
Matrice

6x1 + 8x2 + 2x3 + 5x4 = 7 ima beskonačno mnogo rješenja


9x1 + 12x2 + 3x3 + 10x4 = 13

9
‘Anura’ obrt za poduke
www.anura.hr - matematika@anura.hr
Tina 098-184-3163, 091-733-1635, 095-528-7269

26) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi

a. Rj:

b. Rj:

c. Rj:

27) Riješite sustav linearnih algebarskih jednadžbi u ovisnosti o :


a. x1 + 2x2 + 3x3 = 1 Rj: za -
x1 - x2 - 3x3 = 5 sustav ima beskonačno mnogo rješenja;

3x1 + 3x2 + 3x3 = za - sustav nema rješenja

b. 2x1 + x2 - x3 = 1 Rj: za -
x1 - 3x2 + x3 = 2 sustav ima beskonačno mnogo rješenja;

- x1 - 4x2 + 2x3 = za - sustav nema rješenja

c. 2x1 + x2 - x3 = 1 Rj: za -
x1 - 3x2 + x3 = 2 sustav ima beskonačno mnogo rješenja;

5x1 - x2 - x3 = za - sustav nema rješenja

Matrice

10