P. 1
Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

|Views: 32|Likes:
Publicado porMarika Benczik

More info:

Published by: Marika Benczik on Jan 01, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1. A Technikus
 • 2. A Megfigyel
 • 3. A Növendék
 • 4. A Kalkulátor
 • 5. A Halandó
 • 6. A Sorstervez
 • 7. A b ntett el játéka
 • 8. A b ntett
 • 9. Közjáték
 • 10. Csapdában!
 • 11. A kör bezárul
 • 12. A Halhatatlanság kezdete
 • 13. Az alsó id végállomásán
 • 14. A régi b n
 • 15. Kutatás a Primitív Korban
 • 16. A Rejtett Századok
 • 17. A kör bezárul?
 • 18. A Végtelenség kezdete

Isaac Asimov: A halhatatlanság halála A szerz el szava a magyar kiadáshoz Legf bb óhajom minden nép barátsága, mert csak

ez a barátság mentheti meg a Földet a katasztrófától. A science-fiction is hozzájárulhat ehhez a barátsághoz, mert a közös veszélyek, közös problémák, közös célok el tt álló emberiség képét mutatja fel. Nem vagyunk ellenségei egymásnak. Inkább közös ellenségeink vannak, melyek mindnyájunkat fenyegetnek: az éhség, a betegség és a tudatlanság. Ezeknek az ellenségeknek a veresége (vagy a figyelmeztetés: mi történik, ha nem gy rjük le ket) - a science fiction tárgya. Örülök, hogy könyvemet lefordították magyarra, és barátsággal üdvözlöm magyar olvasóimat. 1968. március 17. Isaac Asimov 1. A Technikus Andrew Harlan belépett a kabinba. A kabin tökéletes gömb formájú volt, és biztosan ült egy ritkás rudakból álló függ leges aknában, amely hatlábnyira Harlan feje fölött áthatolhatatlan homályba veszett. Bekapcsolta a m szereket, és lágyan lenyomta az indítókart. A kabin meg se mozdult. De Harlan nem is várt mást. Nem várt semmiféle mozgást: sem felfelé, sem lefelé, sem jobbra vagy balra, sem hátrafelé. Csak a rudak közti hézagok olvadtak bele valami szürke ürességbe, amely tömör tapintású volt, és mégis anyagtalan. Valami remegést mégis érzett a gyomrában és enyhe szédülést, ami arról árulkodott, hogy a kabin a Halhatatlanságon át a fels id be száguld. Az 575. Században lépett be a kabinba. Az operációs bázis két évvel ezel tt küldte ide. Ennél fels bb id be eddig még sohasem ment. Most pedig a 2456. Század felé száguld. Rendes körülmények közt kissé kényelmetlenül érezte volna magát ilyen út el tt. Id otthona az alsó id ben maradt, hogy pontosak legyünk, a 95. Században. A 95. Század szigorúan korlátozta az atomer t, kissé vidékies volt, kedvelte a természetes fát mint épít anyagot, gyanús szeszpárlatokat exportált majd minden alsó és fels id be, és lóheremagvat importált. Bár Harlan nem járt a 95. Században, mióta különleges kiképzést kapott, és tizenöt éves korában Növendék lett, mégis mindig honvágy fogta el, amikor eltávolodott az „otthon”-tól. A 2456. Század kétszáznegyven évezrednyire esett a 95.-t l, és ez jókora távolság még egy edzett Halhatatlannak is. Rendes körülmények között ilyesmi járt volna az eszében. De most Harlan csupán arra gondolt, hogy iratai a zsebében lapulnak, és kissé zavart feszültség fogta el. Keze gépiesen állította meg a kabint a kell évszázadban, a kell helyen. Furcsa dolog, hogy egy Technikus zavart vagy ideges lehet bármi miatt is. Yarrow Oktató mondta annak idején: - A Technikusnak mindenekfölött szenvedélytelennek kell lennie. A Valóságváltozás, amelyet végrehajt, több mint ötvenmilliárd ember életét módosíthatja. Egy vagy több milliónak az élete úgy megváltozhat, hogy már új egyednek kell ket tekintenünk. Ilyen körülmények között az érzelmi beállítottság határozott hátrány. Harlan erélyes fejrándítással próbálta el zni emlékezetéb l tanítója száraz hangját. Akkor nem is sejtette, hogy mint a legtehetségesebb Növendékre, éppen rá esik a választás. És most mégis izgatott volt. Nem az ötvenmilliárd ember miatt. Mit számít neki ötvenmilliárd Halandó? Csak egyetlen ember számított. Egyetlenegy személy. Feleszmélt, hogy a kabin áll, és egy pillanatra összeszedte gondolatait, hogy visszanyerje a Technikus h vös, személytelen gondolkozásmódját, majd kilépett. A kabin természetesen már nem az volt, amelyikbe belépett, azaz már nem ugyanazokból az atomokból állt. Harlan nem aggódott emiatt jobban, mint akármelyik más Halhatatlan. Csupán a Növendékeket, a Halhatatlanság újoncait izgatta az Id utazás misztikuma, jobban, mint maga az egyszer tény.

Ismét várt egy pillanatig a Nem Tér és Nem Id hallatlanul finom függönyénél, amely elválasztotta egyrészt a Halhatatlanságtól, másrészt a közönséges Id t l. A Halhatatlanságnak ezt a szektorát még egyáltalán nem ismerte. Egyet-mást tudott róla, hiszen belelapozott az Id kézikönyvébe. Ám az nem pótolta a személyes élményeket, és Harlan felkészült mindenféle kezdeti meglepetésre. Beállította a m szereket, amelyek rendkívül egyszer en m ködtek, ha valaki a Halhatatlanságba akart belépni (és rendkívül bonyolultan, ha valaki az Id be akart kilépni: ez az út éppen ezért kevésbé volt használatos). Átlépett a függönyön, és szeme bele-káprázott a vakító fénybe. Önkéntelenül az arca elé kapta a kezét. Csupán egy ember várta. Harlan eleinte csak homályosan látta az arcát. Az ember megszólalt: - Kantor Voy vagyok, Szociológus. Ha jól sejtem, ön Harlan Technikus. Harlan bólintott, és így válaszolt: - Id az atyám, hát nem lehet kikapcsolni ezt a díszkivilágítást? Voy körülnézett, és türelmesen felelte: - A molekuláris hártyára gondol? - Persze - mondta Harlan. A Kézikönyv említette ezt, de ilyen esztelen fénytükröz désr l nem volt szó. Teljesen jogosnak tartotta a bosszankodást. Mint a legtöbb Század, a 2456. Század is anyagbázisú volt, úgyhogy már a kezdet kezdetét l mindennek egyeznie kellett volna a Kézikönyv adataival. Nem lett volna szabad ilyen z rzavarral fogadnia az anyagbázisú században született embert, mint például a 300. Század energiatörvénye vagy a 600. Század energiamezeje. A 2456. Században az átlagos Halhatatlan számára a faltól a szegekig mindent anyagból készítettek. Itt is kétségtelenül minden anyag volt. Egy energiabázisú század embere ezt nem foghatta fel. Minden anyagot durva, nehézkes és barbár dolognak tartott. Az anyagbázisú Harlan azonban úgy érzékelte az anyagot, mint fát, fémet (könny és nehéz fémet), m anyagot, szilikátot, betont, b rt. De itt minden csupa tükör! Ez volt az els élménye a 2456. Századról. Minden felület fényt visszaverve ragyogott. Mindenütt a tökéletes simaság illúziója: így hatott a molekuláris hártya. És önmagának, Voy Szociológusnak és mindennek az újra meg újra ismétl d tükörképében, a töredékekben és az egészben, minden szemszögb l z rzavar uralkodott. Émelyít z rzavar! - Sajnálom - szólalt meg Voy -, de ebben a században ez a szokás, és Szektorunk praktikusnak tartja, ha a bevált szokásokat átvesszük. Rövidesen maga is megszokja. Voy végigsietett a tükörképén, és a hasonmása tótágast állva megismételte minden mozdulatát. Egy indikátor hajszálmutatója a spirális skálán nullára esett. A tükörképek egyszerre elt ntek, a vakító fények elhalványultak. Harlan nyomban otthonosabban érezte magát. - Szíveskedjen velem jönni - mondta Voy. Harlan követte az üres folyosón, ahol - tudta jól - néhány pillanattal el bb még csak úgy tobzódtak a mesterséges fények és tükörképek, aztán egy rámpán fel, majd egy el szobán át egy irodába jutottak. Rövid útjukon senkivel sem találkoztak. Harlannak ez nem t nt fel, természetesnek tartotta, és inkább akkor lett volna meglepve, s t megijedve, ha elsuhanó emberi alakot fedez fel. Kétségtelenül híre futott már, hogy egy Technikus érkezett odaátról. Még Voy is tartotta a tisztes távolságot, és szemmel látható sietséggel húzódott félre, amikor Harlan keze véletlenül súrolta a kabátja ujját. Harlan maga is meglep dött, milyen keser ség fogja el. Azt hitte, hogy a lelke köré növesztett burok vastagabb és sokkal érzéketlenebb. Ha tévedett, ha a burok elvékonyodott, akkor ennek egyetlen oka lehet. Noŷs! Kantor Voy Szociológus a Technikus felé hajolt, elég barátságosan, de Harlan önkéntelenül is megjegyezte, hogy egy hosszú asztal két végén ülnek. Voy így kezdte: - Rendkívül hízelg számomra, hogy egy oly nagy hír Technikus, mint ön, érdekl dik a mi jelentéktelen problémánk iránt.

- Igen - mondta Harlan a t le várható h vös személytelenséggel. - Némely szempontból érdekes is. Elég személytelen volt? Valószín leg nyilvánvalóak az igazi szándékai, és b nössége gyöngyöz verejtékcseppekben ütközik ki a homlokán. Bels zsebéb l el halászta a tervezett Valóságváltoztatás jegyzékét. Ezt a példányt kapta meg egy hónappal ezel tt az Id tanács. Twissell F kalkulátorhoz - a Nagy Twissellhez f z d barátsága révén könny szerrel megkaparinthatta a tervet. Miel tt kiteregette a tekercset az asztal gyenge paramágneses mezeje fölött, a másodperc egy töredékéig habozott. Az asztalt befed molekuláris hártya tompítottan tükrözött, de nem volt nullára állítva. Megpillantotta kézmozdulatát, és egy pillanatra úgy rémlett, hogy arcának tükörképe komoran bámul rá az asztallapról. Harminckét éves volt, de id sebbnek látszott. Tudatában volt ennek, nem kellett senkinek figyelmeztetnie rá. Talán hosszúkás arca és a fekete szeme fölött húzódó sötét szemöldöke miatt látszott haragos és szúrós tekintet nek: minden Halhatatlan így képzelte el a Technikus karikatúráját. Bizonyára azért lett ilyen az arca, mert Harlan egy percre se felejtette el, hogy Technikus. Aztán végigterítette a tekercset az asztalon, és rátért a tárgyra. - Kérem, én nem vagyok Szociológus. Voy mosolygott. - Ez félelmetesen hangzik. Ha valaki azzal kezdi, hogy nem ért az adott területhez, akkor nyilvánvaló, hogy nyomban a lesújtó véleményével rukkol el . - Nem - felelte Harlan -, nem véleménnyel. Csupán egy kéréssel. Átnézné és átvizsgálná ezt a jegyzéket, nem követett-e el valami kis hibát valahol? Voy nyomban elkomorodott. - Remélem, nem - felelte. Harlan az egyik kezét hátravetette a szék támláján, a másikat pedig az ölében nyugtatta. Nem dobolhatott az asztalon. Nem rághatta a szája szélét. Nem mutathatta ki érzéseit. Mióta életének iránya annyira megváltozott, állandóan figyelte a tervezett Valóságváltoztatások jegyzékét, amikor áthaladtak az Id tanács adminisztratív malmán. Mint Twissell F kalkulátor személyes Technikusának, ez könnyen sikerült, alig kellett megszegnie a foglalkozási etikát. Különösen mióta Twissell egyre inkább beletemetkezett saját nagyralátó tervének tanulmányozásába. (Harlan orrcimpája megremegett. Most már sejtette, miféle terv ez.) Semmi sem biztosította Harlant, hogy belátható id n belül egyáltalán megtalálja, amit keres. Amikor rábukkant a 2456-2781 Valóságváltoztatás V-5 sorozatszámú tervére, hirtelen azt hitte, hogy kívánsága máris valóra vált. Egy álló napig újra meg újra ellen rizte az egyenleteket és összefüggéseket valami kapkodó bizonytalanságban, egyre izgatottabban, és kesernyés hálát érzett, amiért annak idején legalább a pszichomatematika elemeire megtanították. Most Voy értetlen, gondterhelt tekintettel ismét végignézte a lyukkártyákat. Így szólt: - Úgy vélem, ismétlem, úgy vélem, hogy minden tökéletesen rendben van. - Legyen szabad emlékeztetnem, milyen udvarlási formák uralkodnak ennek a Századnak a jelenlegi Valóságában. Ez már szociológia, és ehhez ön ért, úgy gondolom. Ezért döntöttem úgy, hogy megérkezésem után önnel találkozom mindenekel tt - válaszolta. Voy rosszallóan pillantott rá. Még udvarias volt, de hangja jegesen csengett. - Szektorunk Megfigyel i kifogástalan szakemberek. Tökéletesen bizonyos vagyok benne, hogy pontos adatokat szolgáltattak ehhez a tervhez. Tudja bizonyítani ennek az ellenkez jét? - Nem, egyáltalán nem, Voy Szociológus. Én elfogadom az adataikat. Csupán az adatokból levont következtetésben kételkedem. Itt például, ha jobban megnézzük a szerelmi adatokat, nem változik meg a tenzorkomplexus? Voy kimeresztette a szemét, aztán szemlátomást megkönnyebbülés suhant át az arcán.

természetesen. majd mégis elborult az ábrázata. nyugodtan beszélt. Hurok keletkezik.. és Voy sem firtatta. hogy a szociológiához nem értek.felelte Voy vállat vonva. és az út folytatódik.. Jó Technikus ritkán tévedett. Az említett tenzorkomplex. . . miel tt kár származik bel le. .az MSZV csökkenthet . . Itt már a Technikus volt otthon. hogy ilyen szavakat használok a pontos matematikai kifejezések helyett. néma feszültséggel figyelte. de az egyenlet itt azonossággá válik. vagyis másképpen az útelágazás. Egy Szociológus csalhatatlannak tekinthette magát. elhanyagolható.Feltétlenül a Kívánt Hatás Maximumához vezetne . .és gyakorlatilag KHM-hez vezetne .Igen. kezet . . Miért vontam volna bele a Id tanácsot? . Kísér jegyzékünkben nem is tartottuk érdemesnek megemlíteni. ha a Valóságok Id ben Végtelen Lehet ségeinek matematikai analízisér l volt szó.Szerintem .Tehát ön fedezte fel a tévedést? . Voy feltekintett.felelte szárazon Harlan.Nem hinném.Feltételezem. . . . Legalábbis a tervezett Valóságváltoztatást megjegyzés nélkül juttatták el hozzám. és. amelyeket a következ Valóságváltozás okoz majd. Harlan csak most vette észre. ..villant át Harlan agyán. Az adatok birtokában maga a Technikus döntötte el a körön belül az MSZV pontos helyét. Voy kínos. A Szektor tévedése. Remélem. A gépi számítások itt nem váltak be.Valószín leg megsért dött.Minimálisan Szükséges Változások. hiszen egy Technikus mentette meg a letolástól.Ha így véli. hogy Voy nagy fels metsz fogai közt rés van. Harlan folytatta: .Akkor pompás. s a személyi lapon mégis helyrehozhatatlan hibaként szerepelt volna. Úgy éreztem. A legnagyobb kibernetikus agy. MSZV . ha err l a polcról a másikra teszünk egy tartályt. azonnali halálát. kijavíthatom. .. így is tettem. de az MSZV kérdéseiben a Technikus megfellebbezhetetlennek számított. Els rangú Technikus soha.Természetesen néhány ember id el tti halála jelentéktelen dolog azokhoz a személyiségváltozásokhoz képest. akkor az ön ítéletére bízom magamat. Itt! Hosszú mutatóujjával megjelölt egy pontot.. Harlan soha nem tévedett.rkatasztrófát ajánl. De még döntenünk kell az MSZV-r l.Igen.Nem változtatná ez meg a helyzetet az útelágazás ön által elhanyagolt ágában? Nem lenne meg az az el nye. . Egy pillanatnyi szünet után folytatta: .Elkerülhetetlen .Nagyon kevesen kerülhették volna el ezt a tévedést. hogy a Szociológus összerezzen a rövidítés hallatára.Természetesen. Tudomásom szerint az Id tanács nem értesült err l.. Nem felejtette ki a juttatták szót. Harlan tudta.. és egytucatnyi vagy még több embernek a szörny . köszönöm. Barátként járt el.Nagyra értékelem .És nem jelentette az Id tanácsnak? . kreol arcán bosszúság és düh váltakozott.” És ha jobban belegondol.Miért nem? .folytatta Harlan . Ha Szociológus lennék. ami rácáfol visszafojtott erej szavaira. de egyik irányban sincs elágazása.fejezte be Harlan. . de Kalkulátornak se volnék jó. akkor még jobban megsért dik. tökéletesen hangsúlyozva az Id k Egységes Nyelvét) . Harlan Technikus. fehér körme alig látható nyomot hagyott az egyik lyukkártya szélén.Az ön szektora által javasolt MSZV .folytatta Harlan (szenvtelenül. még ha a legokosabb és legtapasztaltabb F kalkulátor kezelte is.Nem. mint mondta. megbocsát. attól olyan nyúlszer az arca. hogy az Id tanács kihallgat ez ügyben. gyakorlatilag elkerülhetetlen volt. . „Nem valami szintén hálás . Technikus. hogy a kevésbé kockázatos ágon haladva növelné a valószín ségi kitev jét.Igaz. . Gondosan ápolt. legfeljebb csak körülbelül jelölhette ki az MSZV helyét egy adott körön belül.suttogta Voy. Az elágazások újra egyesülnek.. Voy megkönnyebbült.

ezért habozás nélkül rávágta: . túlságosan jelentéktelen. Nincs értelme. Nem egyezhetem bele. Remélem.kérdezte tagoltan a Szociológus.Egyszóval nem a hivatalos utat akarja választani? . A holtak képe is lehetett volna. amíg nem gy z dtem meg a magam igazáról. villogó cip látszott. Az egyik kép éles. Voy megszólalt: .Nem szabályellenesebb. Amikor beléptek a megfigyel kamrába. Természetesen a jelenlegi Valóságban. Elhoztam a 482. hálából a Szektora megtesz egy kis szívességet. természetes színben tündökölt. Harlan elkomorodott. és a résben félig áttetsz vörös anyagból készült. jól értettem-e? . hogyan történik a Valóságváltoztatás. Ha a kép elég éles lett volna. Voy nem válaszolt. .De hiszen ez szabályellenes. A f akadályon túljutott. . De személyes kutatásaimról szeretném. Bizalmasan fogjuk kezelni. Semmi sem mozdult. de Harlan csak a képerny ket figyelte. ha személyesen vezeti az MSZV-t. .Minderre bizonyára megvan a lehet sége a saját Szektorában is.Szeretném.Persze hogy megvan. Harlan bólintott. De ugyebár megérti. . hiszen ez egészen jelentéktelen Valóságváltoztatás! Harlan megragadta az alkalmat.. két képerny m ködött. Éppen ez a vitás. Úgy vélem. . .Láthatnám az iratokat? Harlan megkönnyebbült. Itt vannak a szükséges adatok. Harlan ráismert egy kísérleti rhajó géptermére. . és Harlan is elhallgatott. azok sem mozdultak volna. hogy nem jelentettem a tévedésüket az Id tanácsnak. hogy a biztonság határait túllépje. Voy felállt.Éppen err l van szó. Természetesen nem volna diplomatikus saját Szektorom lehet ségeit felhasználnom. A Szociológus csak egyszer kiáltott fel: .Két óra harminchat percig a terem üres lesz.Egy Sorstervezést.Nem tudom. Bizalmas választ kérek. de egy Technikussal nem fog kezet. Végzetes lett volna. mint az. (A molekuláris réteg most is gyenge tükrözésre volt állítva. és rögtönzött: .) Mindkét ábra mozdulatlan volt. Saját szektoromban ezt nehéz lenne elérni anélkül hogy. Alatta marad a kritikus különbségnek. Igazán megtisztel lesz ránk nézve.Minthogy a felel sség is az enyém. Században tervezett Valóságváltoztatás adatait is. ha bizalmasan kezelnék. Voy így válaszolt: . . .rázna velem.. . de hozzá sem akar érni egy Technikushoz. ha gondolkozási id t ad neki. . a másik esetben is épp olyan merevek lehetünk.Remélem. hogy észre lehessen venni a porszemeket a leveg ben. Voy kinyújtotta a kezét. .Természetesen. hogy ezt nem tekinthetjük precedensnek? . A mérnökök már beállították a pontos Tér és Id koordinátákat.És ha nem ellenzi. ha egyel re nem szereznének tudomást.Átadom az anyagot az egyik Sorstervez mnek. Egy ajtó mintha éppen bezárult volna. vagy talán nem is olyan gyengére. hogyan hajol a Szociológus az átnyújtott tekercsek fölé. szeretném látni.A befejezetlen mondatot bizonytalan kézmozdulattal toldotta meg.Szívességet? . Az ellen nem tiltakozott. hiszen az Id matematikai pillanatait ábrázolta. megértett? A Voy arcára vetett egyetlen pillantás meggy zte err l.Az Id be is. és eltávoztak. Ha az egyik esetben szigorúan ragaszkodunk a szabályokhoz. milyen hatással lesz a Változtatás egy bizonyos személy valószín ségi képletére. Feszülten figyelte. és kísérletként választottam ki egy egyént. Szeretném tudni. A cip nem mozdult. Egy tucatnyi embert fulladásos halálra ítél. Harlan és Voy egyedül maradt a csillogó teremben.

Az utasítások alapján éppen neki kell végrehajtania a következ Valóságváltoztatást. Valamelyik Szociológus aztán. nincs atomreaktor. .gondolta Harlan. a másik jelenet pedig mintegy huszonöt századdal el re a „jöv ben” kékesen villogott. Harlan bal csuklójára er sítette a hordozható generátort. mint a szükséges „jöv ”. (A Halhatatlanságnak ezt a Szektorát még a hang jelrendszer jellemzi . Ugye. s attól félt. Keze ügyesen mozgott kis távkapcsolóján.Érdekesen hangzik. és megvetik érte.) . Furcsa alakú kék henger állt az el térben.Milyen furcsa látvány! . . És akkor a többiek g gös szemrehányással bámulnak rá. hogy a kábítószerfogyasztást a legutóbbi Változtatások annyira megnövelték. Szeretnék vele találkozni. Valamelyik Statisztikus pedig bebizonyította. A távolságot méregette.Tudom .. Harlan elkomorodott. . Században fejlesztik ki az elektrogravitációs rutazást. . és gyors pillantással eszébe véste a kritikus tartály helyzetét a polcon. Fél szemmel átpillantott a másik képerny re. hogy elszólja magát. amiben hitt. és hirtelen elfordult. mint a molekuláris rétegek. és feszülten figyelt a válaszul érkez kattogásra. B nüket az vállára helyezik. A gépterem. . Voy vállat vont. beépítette ezt a társadalom pszichiátrikus jellemzésébe. és úgy találta. ez n i név? Harlan torka kiszáradt. . Esztétikailag is pompás jószág. Voy szája mosolyra torzult. Végül valamelyik Kalkulátor kidolgozta a Valóságváltoztatást. éles és természetes szín volt. . és megtudom.Essünk túl rajta.Igen. a fogazat mélyen belevágódott az rhajó testébe.magyarázta Voy. Nagy kár. a kékes-zöldes talajon kékesen csillogó csupasz fémépületek. hogy mintegy mellékhatásként az elektrogravitációs rhajózás is megsínyli a Változtatást. Végül aztán egy Technikusnak is. hogy a Változtatás miatt megválunk t le. amikor el ször belépett a Halhatatlanságba.mormolta Harlan. Bizonyára valamelyik Megfigyel összeszedte a részleteket a kábítószer-élvezetr l. amelynek a végén h tlen lett a Halhatatlanok kötelez esküjéhez és mindenhez. Kis csoportokba ver dött figurák. Azt mondják ezek a tekintetek: Te. amely szükséges ahhoz. Persze hogy rosszallással! Miért ne? Harlan Technikus volt. Hátrább még kett . mint ahogy a Föld és a földi társadalom mindig eltörpül az rrepülés fizikai léptékével mérve. amikor el ször találkozott Noŷs-szal. Ha volt valami hiba a Halhatatlanságban. Err l a hiányosságról már tudott. Ezért majd elítélik és kerülik. Csöppnyi karjuk és lábuk természetellenes pózba lendült . például neki magának színre kellett lépnie. hogy a biztonsági szintre csökkentse a kábítószer-fogyasztást. Harlan nyersen odavetette: .Egy pillanat. akik az rhajó mellett eltörpültek. azt a n k okozták.Csak a 2481. Minket más dolgok érdekelnek. Harlan nem mert válaszolni. hogy a jelenlegi Valóságok közt itt a legmagasabb. mennyi id alatt végzi el az ön munkáját.Elektrogravitáció . egyedül te romboltad szét ezt a gyönyör dolgot. Ezek a „dolgok” emberek voltak. hová kell majd átraknia. három óra alatt végez vele . Mélykék ég. er sen a talajba ágyazva.Határozott rosszallással nézett Harlanra. Ügyes dolog. Éppen a keszty jét húzta fel. Azon is szeretnék minél el bb túl lenni. talán éppen Voy. Nincs hajtóm . Kár. amelyet a Halhatatlanság e szektorához képest „jelennek” lehetett nevezni. Szólok a Sorstervez nek. . csak mesterkélt.mondta végül Voy. . Hónapok óta nem járt asszony ebben a szektorban.az Id megfagyott pillanata merevítette meg ket. Csipkés szél orruk felfelé meredt. Tíz meg száz ember vett részt ebben: a Halhatatlanság mindenféle beosztású embere.Egyébként el van ragadtatva a vizsgált személy nevét l.Azt mondja. és azt találgatta. Egy pillanatra rámeredt a Szociológusra. Noŷs Lambent. de a maga b rén csak akkor érezte. Attól a pillanattól kezdve rohamosan haladt azon az úton. Harlan összeszorította az ajkait.Az rhajók nem számítanak. Kozmikus starthely.

el reszegezett pillantással ott állt öt végz s társával. bármi történnék is. Most el ször villant át agyán a különös és átsuhanó gondolat. hogy befutott. amikor független tagja lett a Halhatatlanságnak. Nem is szégyenkezett.hogy milyen módszerrel. a titkos Sorstervezés becstelén használata csudán jelentéktelen gyarlóságnak számított. de szeretném.(szándékos szünetet tartott. (Nem volt felt n .. ha nagyon világosan és er sen az agyukba vésnék. a vágyakozás az otthon és állandóság iránt. csupán az Id lakosa. ha szükség lesz rá. ahová soha nem juthatott el. A Megfigyel Harlan az Id küszöbnél állt. és nem érdemlik meg. Hosszasan és kínosan elbúcsúzott a családjától. de már megillette a Halhatatlan cím. a Szociológusoknak nem lenne társadalom. Ha ez így van. a Halandó válhatott Halhatatlanná: senki sem születhetett annak.) Harlan természetesen már nem emlékezett pontosan Yarrow szavaira. Nem érzett lelkiismeretfurdalást egyre súlyosabb b neiért. Minden Halhatatlan életének minden fokozata ésszer volt.) Amikor átkerült a Halhatatlanságba. de a lényeg élesen emlékezetébe vés dött. a Sorstervez knek nem lenne sors.. És a legszörny bb az volt. amikor még nem volt Specialista. A Kalkulátoroknak nem lenne mit kalkulálniuk. gyerekjátéknak tekintik. Talán önök. Yarrow Oktató a katedránál magyarázott. Nem felejtette el ezt. Általában nem becsülik valami sokra ezt a tisztséget. arról persze fogalma sem volt annak idején. 2. Csupán ezután lehetett Specialista és valódi Halhatatlan. Véget ért a tanulás. bánatos tekintet. A Halhatatlanok negyedik és utolsó korszaka volt ez: Halandó. és egészen másképp gondolkozott önmagáról. Híven végigjárta a Halhatatlanok életének mind a négy periódusát. hogy soha nem térhet vissza. amikor véget ért Növendéksége. És bár borzadva hessegette el. kissé szétvetett lábbal. Ezeknél még rettent bb tettekre is képes. hogy ha egyszer felbukkant. nem lehetett ismét összeilleszteni. egyetlen Specialistának sem akadna munkája.” Pompásan kidolgozott elmélet. Hogyan is kezd dnek az Alapelvek? „Minden Halhatatlan élete négy periódusra oszlik. és feszülten figyelt. Tizenöt éves korában választották ki gondos válogatás és rostálás után . hogy Megfigyel min sítésben elkezdhesse harmadik periódusát. szintén így gondolják. s azután engedélyezték számára. hogy mindegyikük kiegyenesíthesse a hátát büszkeségében) -. amelyben még nem volt Halhatatlan. amivel és amiért élt. . Növendék. szepl s kar. hátrafont karral. de számára mégis minden megváltozott: ami egyszer összetört. Tudom. ágaskodó. hogy Megfigyel k legyenek. Voltak ideáljai. Még világosan emlékezett arra a pillanatra. nem most hallják ezt el ször. Yarrow így összegezte mondanivalóját: . S elmondhatta magáról.Miért? Noŷs kedvéért. tudta. ismét megkísérti. Halhatatlanok . A Specialisták lenézik. ha nem volnának Megfigyel k. Nem is olyan régen még mindent olyan egyszer nek érzett. Egyszer gondolat: szükség esetén elpusztíthatja a Halhatatlanságot. vagy legalábbis jelszavak. amit elemezzenek. (Már akkor nyíltan az értésére adták. akkor önök bolondok. ha egy Halhatatlannak bánatos volt a tekintete. a be nem vallott és be nem vallható vágyódás az egyetlen Századba. majd átvitték a Halhatatlanság függönyén. Egy tizenöt éves id szakkal kezd dött. Csak az Id b l származó ember. Voltaképpen ez rendítette meg igazán. amit tervezzenek. hogy tudta: megvan hozzá a hatalma. Az igazi okot csak sokkal kés bb tudta meg. Nem szégyenkezett. Harlan simán haladt el re.Most Megfigyel k lesznek. Megfigyel és Specialista. még tíz évig tanult mint Növendék. r t haj. túl volt a Növendékségen. Harlan emlékezetében élénken élt Yarrow: köpcös ember. amelyekhez képest legutóbbi tette.

z rzavaros századokat. amikor Hobbe Finge élénk és gyakorlatias hangon megszólalt: . hogy betáplálhassuk ket a Számítógépekbe. hogy nem boldogul majd Hobbe Finge Segédkalkulátorral. az Id térképet. Századhoz osztották be. Megfigyel i szolgálatának ötödik évében F megfigyel vé nevezték ki területén. tárgyilagos adatokat. Becsületes adatokat.válaszolta Harlan. Szeretném. egy másik könyvét W. hogy százezer Halhatatlan közül egy se akad. és bármilyen kudarc. a szerz jét H. tekintet nélkül arra. aki a Halhatatlanság birodalmába tartozott vagy majd tartozik. ahol a gonoszt nem lehetett megel zni. hogy felhasználhassuk ket a Valóságváltoztatások alapjául. Legszebb szerzeménye egy Primitív Századból származó hetilap bekötött évfolyamainak a teljes sorozata volt. vesztett csata maradt egyszer s mindenkorra. úgy. s t a Temporális. Önöknek. visszaveti önöket a Karbantartáshoz. és hogy milyen magasra emelkedhetnek. Szent Miklós illúziója nyomban elt nt. S t messze visszautazott az els id be. hogy közvetlenül is el tudta olvasni a kódszalagot. Ennyit akartam mondani. legyen az a legcsekélyebb is. Harlan mind a három nevet ismerte. Most el ször kellett ellen rzés nélkül m ködnie. amelyek a Halhatatlanság kezdete. Volt ott egy kötet. nehogy már a kezdet kezdetén valami apró hibát kövessen el. Század el tt voltak. Id nként belemélyedt ebbe a világba. ahogy a Kibernetikus Agy kidobta.Holnap elkezdheti a jelenlegi Valóság szokott felvételét. Már tudta és sajnálta. bonyolult lyukkártya formájában. Halhatatlanoknak ez továbbképz tanfolyam. hanem megfigyel i tevékenységük határozza meg végleges beosztásukat. a Halhatatlanság els századaiba. Pedig a tudása már rég oly fokon állt. ahol az élet élet volt és a halál halál. Rendben van? . hogy Halhatatlan lehet! Büszkeség töltötte el: felel s minden ember boldogságáért. Században. és Yarrow Oktató is csak bátorította. Ilyenkor mindig bénítóan nehéz volt visszaterelnie gondolatait a Halhatatlansághoz és ahhoz a világmindenséghez. a 24. Harlan lassanként megkedvelte azokat a különös. A megfigyel i periódus nem olyasmi. ha alapos. hogy megbízhatóbb forrásm veket faggasson. G. Harlan komoly és izgatott és büszke lett arra a gondolatra. Nem t rök semmiféle lazaságot. hogy felállíthassuk a társadalmi képleteket. Adatokat kell hozniuk. és a 482. Vagy a Mikulásét. Els tér-id engedélyét holnap reggel megkapja. a 27. Nem iskolai eredményeik. Szégyenkez büszkeséggel rizte ezt az eretnek tudományát. Wellsnek hívták. Hideg. amikor el ször tett jelentést a Szektor vezet Kalkulátorának. Hobbe Finge Segédkalkulátor gyanakvóan lebiggyesztett ajka és rosszalló tekintete nevetséges volt orra kerek gombjának s orcái két nagyobb gombjának társaságában. rzött egy lírai töredéket is. most kilépnek az Id be. mire képesek. mint legfiatalabbak. vagy a Télapóét. és szigorú ellen rzés alatt kellett végrehajtania. ahol a Valóság hajlékony és tovat n . Mérhetetlenül sok helyet foglalt el. Bizonyosra vette. milyen ragyogó tehetségnek látszanak jelenleg. Tizenöt év alatt sikerült jelent s könyvtárat összegy jtenie f ként papírra nyomtatott könyvekb l. aki legalább egyiket hallotta volna. és jobbá gyúrhatták. Kalkulátor . mint tudják. Mindegyikükkel kezet fogott. és ez a tudat megingatta önbizalmát. s vissza nem csalja csak fél Sorát törölni Ész és Szív”. de érzelmi okok miatt nem volt szíve mikrofilmre zsugorítani. végez. s megy tovább. Másnap reggel megkapta engedélyét. és pompásan megjeleníthette volna Szent Miklós primitív legendáját. Csak egy kis vörös festék meg a fehér haj hiányzott. mert hozzá hasonló emberek tarthatták a kezükben. És még valamit ne felejtsenek el. Shakespeare írta: elcsépelt históriák. és a Waterlooi csatát. Hiteles adatokat. ahol az ember nem másíthatta meg elhatározásait. nem színezhetnek véleményeikkel és kívánságaikkal. ha egyszer elveszítették. de a tapasztalat borotvaszíján tucatnyi Században. Csak mint Megfigyel k mutathatják meg. Régi könyveket és folyóiratokat tanulmányozott. gondos és konkrét lenne.Önök. tucatnyi Valóságváltoztatással csiszolta képességeit. azaz Id mez felfedezése el tt. amit l gyorsan és felt nés nélkül meg kell szabadulni. ha engedélyt kapott rá. a legnehezebb körülmények közé. . amelyeket. sem a jót ösztönözni. Zsebkódfejt je segítségével lefordította az Id k Egységes Nyelvére. Els megbízásai könny ek voltak.Igenis. Már iskoláskorában hobbija volt a Primitív Századok történelme. Pontos adatokat. miszerint „a Mozgó ujj ír.

. Csakis a gondos elemzés és kalkulálás találhatja el pontosan a Valóságváltoztatás jellegét.Feleljen a kérdésemre .Az engedély közölte vele. Élvhajhász. Ez volt az egyetlen kor (pedig alaposan utánanézett a feljegyzéseiben).felelte. ahol a sok millió élvhajhász n átváltozna tiszta szív .Van valami a jelentésemben. Ezt fricskának szánta. a 95.Gratulálok. A legutóbbi három Valóságváltoztatás a középs id ben csak súlyosbította a helyzetet. Csupán azokon a helyeken és azokban az id pontokban tartózkodhatott. és annak virágkorában a n k negyven százaléka mesterséges megtermékenyítés révén szült. sem semmiféle alapelv. . áthágja a tér-id engedély korlátait. és hová nem. . Most már nyilvánvaló lett Harlan számára. Úgy vélem. Természetesen joga és kötelessége volt. Század világában. Bármi volt a magánvéleménye. Más Valóságban találnák magukat. mit kell elkerülnie mindenáron. Finge nagyon jól tudta ezt. . h séges anyává.Ó. Ha néhány kulcsponton eléggé zavaróan hatna. hogy zavar valami? Ez már szemtelenséggel volt határos. A Valóságváltoztatások folyamatosan megráztak minden Századot. sokféleképpen változtathatja meg a Valóságot. amilyenhez Harlan szokott. és erre nem is gondolhatott. és kizárólag fajnemesítési alapokra helyezték. sem elképzelni nem tudnák már. és mit nem.felelte Harlan. Sajnos. hogy valaha mások voltak. látszólag továbbra is Megfigyel maradt. Még rosszabb is lehet.Jelentéseit az Id tanács nagyon kedvez en fogadta.Szociológiai szempontból a Század sok jelensége végletes. Maga a 95. . A végletek sohasem egészségesek . Harlan vállat vont. hanem feltárta összefüggéseit az el z Valóságokkal is. A faggatásából kiderült. amely megérett a Valóságváltoztatásra. a valószín ség egyik ágazata valósággá válna.mondta. Ellen rzés nélkül a legpontosabb Megfigyelés sem maradt érvényben sokáig. hogy Finge nemcsak piszkálódik. és találomra áthágja a szabályokat. jelentéseinek felépítéséért és világosságáért. és az ideális Megfigyel csupán egy jelentésíró géphez kapcsolt érzékeny idegvégz dés.Mint Megfigyel kénytelen vagyok ellen rizni minden idevonatkozó tényt. el bb-utóbb helyesbítésre lesz szükség. Megfigyel . mit jelent ez. Egy másik alkalommal Finge ezzel az újsággal rontott be kis irodájába: .Nincs magánvéleményem . Századból származik. Nem hasonlított szigorú és beletör d id otthonára. ha arckifejezése otthonának. Század nem volt ínyére Harlannak. minden ahhoz f z d emlékezettel. hogy Finge tompa ujjaival az asztalon dobolt. És a helyes megfigyelés nem szorítkozott a jelen Valóság tényeinek a bemutatására. és ezt az is jelezte. ahol az ektogenetikus szülés dívott. Bizonyára zavarja egy kissé ez a század. ahol és amikor nem veszélyeztette a Valóságot. mit tehet. mégpedig az. Finge Segédkalkulátor magához hívatta Harlant a második hét végén tett jelentése után. De magának mi a véleménye? Harlan azt hitte. hogy mint más Id be tartozó ember. amib l arra következtet. Még ha rászánja is magát. talán a puszta jelenlétével is megváltoztathatja a Század történelmét. A gyereknevelés érdekében alakított életközösséget természetesen gondosan elkülönítették a házasság társadalmi funkcióitól. Ebb l a szempontból Harlan jelentései tökéletesek voltak. Az érzékelés és jelentés közé nem férk zhetett be semmiféle érzelem. mint az egyszer elhangzott szónak. hová mehet a 482.mondta szinte ridegen -. A 482. Századnak aprólékosan kifaragott fájához hasonlít. . hogy ellen rizze a tényeket. sem megálmodni. és mind a ketten tudjuk. legjobban úgy álcázhatja magát. er sen matriarchális. A Megfigyelés megszokott m velet volt a Halhatatlansághoz tartozó Századokban. semmi olyan.Eszerint nem sajnálta a fáradságot. Harlan száz meg száz módon betegnek látta a Századot. anyagias. . ha ezt teszi. Finge határozottan ellenséges. és ellen rizte a Század elmúlt Valóságait. és sem elmondani. A házasság a kölcsönös megegyezés szerint jött létre s sz nt meg. törvény el tt nem volt nagyobb becsülete. . hagyja ezt. . Ebben a korban nem volt erkölcs. Az is eszébe ötlött.

Éppolyan ez. más szóval a legkiválóbb él Halhatatlan.Megteszek minden t lem telhet t. Részletesen elemezhet .Nem. Aggodalmaskodás és a szívélyesség között váltakozott. Ezután többször is a Primitív Történelemre terelte a beszélgetést. .Kedvenc témája felélénkítette.Twissell F kalkulátor. és nem lep dött meg.A Primitív Történelmet? Az iskolában? . Ott a megdermedt. hanem felkészül a bemutatásra is. mormogott valamit. . ahol mindig minden változik. Hosszú listáján Harlan minden kérdést sorra vett és elemzett. és tüzetesen tanulmányozzuk.. és távozott. De egy szó sem esett a 482. és nemcsak a füstölg rudat bámulja. . . . vagy pedig karrierje meggyorsításának tekintse. Ha nem ez az els cigaretta. Laban Twissell maga volt a legenda. mint bárki más a Halhatatlanságban. . Rengeteg részletet fedezhetünk fel. . sajnálja-e ezt az egész ügyet.t szemlátomást különösen érdeklik a maga jelentései. Twissell felemelte a cigarettát. volt a feje az Id tanácsnak. de vonakodott elfogadni a cserébe felajánlott füstölt halat.A Primitív Történelmet tanulmányoztam. Harlan. Finge váratlanul megkérdezte: . bemutatom Andrew Harlan Megfigyel t.. ez nagy segítségemre van a munkámban.Az Id be is. maga soha nem mosolyog? Harlan megdöbbenve ébredt rá. gyorsan szippantott bel le. Új beosztást várt.. mintha egy filmkönyv állóképeit sorra vesszük. Az els változatnál kötött ki. . Ehelyett Finge bemutatta egy töpörödött emberkének. Kalkulátor. és hirtelen témát változtatott: . Twissell megszólalt: . az él mítosz. és nem szólt egy szót sem. A 482. egyéni történelemszemléletet. .Örvendek . Twissell volt a Halhatatlanság legjobb Kalkulátora.Szóval ez a fiatalember írja azokat a remek jelentéseket? Harlannak elakadt a szava. Század szerette volna fejleszteni cellulózbázisú textíliáinak az exportját az erd it l megfosztott Századokba. Több Valóságváltoztatást irányított már. ellentétben a Halhatatlanság századaival. .Szerintem maga sajátos filozófiát dolgozott ki. Finge álmélkodva meredt rá. Harlan hiúsága és óvatossága megütközött. Miért kérdi? . Neki. Kár idegeskedned. bizonyára jobban megfigyeli a kis embert. mint például az 1174. amikor Finge hirtelen az irodájába kérette.Harlan szeme kerekre nyílt. Nagy volt a kísértés. Finge így szólt: . püffedt arca meg se rándult Harlan kelletlen megjegyzéseire. Aztán szó nélkül kiment. kérem. hogy a maga jelentései rendkívül éles elméj ek. Finge. Bárgyún vigyorogva bólintott. amely elkerülné a figyelmünket. szeme kerekre nyílt. amikor egyik nap a folyosón Finge elcsípte.Hagyjon magunkra. Magával vitte a zárójelentés fogalmazványát is. és az el bbi gy zött. Ezután csak undorral gondolt Finge-re. Finge felállt.Mindenki megegyezik abban. megkövesedett történelmet lehet tanulmányozni. A 482. Azonnal fel kellett volna ismernie. fiú.Nem egészen. kérem.Finge kerek képe morcosán megnyúlt. Ez a hobbim. és mások el tt rátámadt: . Század három hónapos átkutatása során Harlan minden értékes anyagot felhabzsolt. Már napok óta elkészült a zárójelentéssel. ha csak levetítenénk a filmet. volt a. hogy Finge gy löli..mondta Twissell F kalkulátor magas fejhangon. Századba. akinek ritkás sz haja volt.Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral? .Köszönöm. Századról. és gnómszer arcáról a beszélgetés alatt nem t nt el a mosoly. Harlan ijedten tekintett fel a cigarettáról a kis ember arcára. . Sárga foltos ujjai között ég cigarettát tartott.Harlan bizonytalan szünet után ezt mormolta: . de folyton ott játszott az arcán.Twissell F kalkulátorral? . amit Harlan lát. Harlan gondolatai összekuszálódtak. Beszélni akarok a fiúval. Kedvtelésb l.Idegesnek látszol. . Harlan maga sem tudta. Úgy vélem.

Ám a találkozás egészen felkavarta Harlant. Mindig nyugtalanító, ha valakit óriásnak tartunk, s kiderül róla, hogy még öt és fél láb magas sincs. Rejt zhet egy zseni agya e mögött a kopaszodó, csapott homlok mögött? Borotvaéles ész vagy csak jó kedély világít ezekben az ezer ránccal övezett, parányi szemekben? Harlan sehogyan sem igazodott el rajta. Értelmét teljesen elhomályosította a cigarettafüst. Amikor egy füstgomolyag elérte, arca észrevehet en megrándult. Twissell szeme összesz kült, mintha át akarna hatolni a füstfátyolon, és szörnyen rossz hangsúlyozással megszólalt a tizedik évezred nyelvén: - Joppan éreznét magát, ha saját nyelveten peszélnék, fiú? Harlan alig tudta elfojtani a hirtelen rátör hisztérikus nevet görcsöt. Óvatosan így válaszolt: - Elég jól beszélek az Id k Egységes Nyelvén, kérem. - Az Egységes Nyelven mondta ezt is, amelyet és minden más Halhatatlan használt, a Halhatatlanságban való tartózkodásának els hónapjai óta. - Hagyjuk - mondta Twissell g gösen. - Ki nem állhatom az Egységest. Kifogástalanul beszélem a tizedik évezred nyelvét. Harlan úgy vélte, hogy Twissell legalább negyven éve nem használta id otthonának nyelvét. De úgy látszik, hiúságát már ez is kielégítette, mert áttért az Id k Egységes Nyelvére. - Megkínálnálak cigarettával, de biztos vagyok benne, hogy nem dohányzol. A történelemben a dohányzást nemigen helyeslik egyik id ben sem. Különben csak a 72. Században készítenek jó cigarettákat, én is onnan szerzem be. Ezt arra az esetre tanácsolom neked, ha mégis ráadnád a fejed a füstölésre. Szomorú dolog ez. Múlt héten a 123. Században voltam két napig. Tilos a dohányzás. Még a Halhatatlanság 123. századi el adói is ragaszkodnak a tilalomhoz. A Halhatatlanok idomultak az ottani szokáshoz. Ha rágyújtottam volna, azt várták volna, rájuk szakad az ég. Néha szeretnék egy nagy Valóságváltoztatást megtervezni, és minden Századból ki zni a dohányzást tiltó tabukat, csakhogy az efféle Valóság változtatás háborúkat robbantana ki az 58. Században, vagy rabszolgatartó társadalmat eredményezne az 1000.-ben. Valami soha nem stimmel. Harlan el ször zavart lett, majd izgatott. A lényegtelen fecsegés mögött valami rejlik. Torka kissé elszorult. - Megkérdezhetném, miért óhajtott látni? - Tetszenek a jelentéseid, fiú. Harlan szemében egy pillanatra örömszikra villant, de nem mosolyodott el. - Köszönöm. - M vészi munka. Jó az intuíciód. Érzéssel dolgozol. Úgy gondolom, eltaláltam, mi a legmegfelel bb hely számodra a Halhatatlanságban, és fel is akarom neked ajánlani. Harlan elképedt: hihetetlen! Megpróbálta eltitkolni hangja diadalmas csengését. - Nagyon megtisztel - mondta. Id közben Twissell F kalkulátor végigszívta a cigarettát, bal kezével észrevétlenül egy újabbat varázsolt el , és ismét rágyújtott. Két szippantás között megszólalt: - Id az atyám, fiú! Úgy beszélsz, mintha szerepet ismételgetnél. A fenébe a megtiszteltetéssel. Szamárság. Fabatkát sem ér. Mondd meg nyíltan, mit érzel. Örülsz neki, mi? - Igenis - felelte óvatosan Harlan. - Rendben van. Örülnöd is kell. No, szívesen lennél Technikus? - Technikus?! - kiáltott fel Harlan, s felugrott a helyér l. - Ülj le. Ülj csak le. Meglepettnek látszol. - Nem vártam, hogy Technikus leszek, Twissell F kalkulátor. - Nem - mondta szárazon Twissell. - Senki sem várja ezt. Minden mást inkább. Technikust éppen ezért nehéz találni, és mindig szükség van rájuk. A Halhatatlanság egyik Szektorában sincs elég bel lük. - Nem hiszem, hogy alkalmas volnék rá. - Szóval azt akarod mondani, hogy nem vagy alkalmas ilyen z rös munkára. Id az atyám! Ha igazi híve vagy a Halhatatlanságnak, mint ahogy hiszem, akkor nem ijedsz meg. Legfeljebb a hülyék elkerülnek, és kiközösítve érzed magadat. De majd beleszoksz. Meglesz az az elégtételed, hogy tudod, milyen nélkülözhetetlen vagy. Nagyon nélkülözhetetlen. Els sorban nekem. - Önnek? Személy szerint önnek?

- Igen. - Az öregember mosolyába valami agyafúrtság vegyült. - Nem egyszer Technikusnak szemeltelek ki. Az én személyes Technikusom leszel. Külön státusod lesz. És ez hogy tetszik? - Nem tudom. Hátha nem válok be - felelte Harlan. Twissell hevesen megrázta a fejét. - Szükségem van rád. Éppen terád. Jelentéseid meggy ztek róla, hogy megvan benned az, amire itt fenn szükségem van. - Recés körm mutatóujjával fürgén megkopogtatta a homlokát. - Növendékkori személyi lapod jó. A megfigyelt Szektorok is kedvez jellemzést adtak rólad. De f képpen Finge jelentése volt a legkedvez bb. Harlan szintén elcsodálkozott. - Finge Kalkulátor jelentése a leghízelg bb? - Nem vártad ezt? - Nem is tudom. - Nos, fiú, nem azt mondtam, hogy hízelg . Csak azt, hogy kedvez . A tény az, hogy Finge jelentése nem volt hízelg . Azt ajánlotta, hogy mentsünk fel a Valóságváltoztatással kapcsolatos munkák alól. Azt javasolta, hogy a legbiztonságosabb helyed a Karbantartóknál lenne. Harlan elvörösödött. - Mi oka lehetett erre? - Úgy látszik, van valami hobbid, fiú. A Primitív Történelem érdekel, ugye? - Nagy lendülettel hadonászott a cigarettájával, Harlan pedig haragjában elfelejtkezett arról, hogy ügyeljen a lélegzetvételre, beszippantott egy nagy füstfelh t, és magatehetetlenül köhögni kezdett. Twissell jóindulatúan nézte a fiatal, köhög Megfigyel t, és így szólt: - Nem így van? Harlan kitört: - Finge Kalkulátornak nincs joga... - Nana! Csak azért mondtam el, mit írt a jelentésben, mert éppen arra hivatkozik, amire nekem a legnagyobb szükségem van. Egyébként a jelentés bizalmas jelleg , és el kell felejtened, hogy elárultam a tartalmát. Mégpedig egyszer s mindenkorra, fiú. - De mi rossz van abban, ha valakit a Primitív Történelem érdekel? - Finge úgy véli, hogy érdekl désed er s Id vágyról tanúskodik. Megértettél, fiú? Harlan megértette. Lehetetlen volt elkerülni az efféle lélekboncoló tolvajnyelvet. Különösen ezt a szót. A Halhatatlanság minden tagjáról feltételezték, hogy er s vágy él bennük (mivel hivatalosan minden megnyilvánulását elfojtották), hogy visszatérjenek, ha nem is a saját Idejükbe, de legalább valamilyen rögzített Id be, részesei legyenek egy Századnak, s ne vándoroljanak örökösen a Századokban. A legtöbb Halhatatlanban ez a vágy természetesen mélyen elfojtva élt a tudatuk alatt. - Nem hiszem, hogy err l volna szó - felelte Harlan. - Én sem. Szerintem a hobbid érdekes és értékes. Ahogy mondtam, éppen ezért van rád szükségem. Azt akarom, hogy egy Növendéket oktass a Primitív Történelemre, mindent átadj neki, amit tudsz, vagy amit megtanulhatsz. Közben pedig a személyes Technikusom is leszel. Néhány nap múlva neki is láthatsz. Megfelel? Megfelel-e? Hivatalos engedéllyel tanulmányozni mindazt, ami a Halhatatlanság el tt történt? Személyes kapcsolatba kerülni a legnagyobb Halhatatlannal? Ilyen körülmények között még az undorító technikusi státust is elviselhet bbnek érezte. Ám óvatossága mégsem hagyta cserben, így felelt: - Ha ez a Halhatatlanság érdeke... - A Halhatatlanság érdeke? - kiáltott fel hirtelen izgatottan a gnómszer Kalkulátor, és olyan er vel dobta el a cigarettacsikket, hogy eltalálta a távoli falat, és szikrák repültek szerteszét. - Azért van rád szükségem, mert a Halhatatlanság létezése függ ett l. 3. A Növendék

Harlan már néhány hete tartózkodott az 575. Században, amikor találkozott Brinsley Sheridan Cooperrel. Volt ideje jól megszokni új lakását és az üveg meg porcelán steril tisztaságát. Megtanulta, hogyan kell viselni a technikus jelvényt mérsékelt undorral és megakadályozni a dolgok rosszabbra fordulását azáltal, hogy a fal vagy a kezében cipelt tárgy eltakarja a jelvényt. Ennek láttán egyesek megvet en mosolyogtak, és fagyosan hátat fordítottak, mintha fondorlattal akarta volna megnyerni a barátságukat. Twissell F kalkulátor naponta új feladatokkal látta el. Harlan tanulmányozta ket, majd négy változatban is megfogalmazta elemzését, és az utolsó változatot sem szívesen adta ki a kezéb l. Twissell mindig megdicsérte, bólogatott, és így szólt: - Pompás, pompás. - Aztán öreges, kék szemét rászegezte Harlanra, és mosolya kissé elhalványult. Ellen rizhetjük ezt a kis feltevést a Kibernetikus Aggyal. Az elemzést mindig feltevésnek nevezte. Soha nem árulta el Harlannak, milyen választ dobott ki a Kibernetikus Agy, és Harlan nem mert kérdez sködni. Elkeserítette, hogy egyetlen elemzését sem bízták rá végrehajtás céljából. Talán a Kibernetikus Agy nem ellenjegyezte, talán a Valóságváltoztatás rosszabbik megoldását választotta, vagy talán annyira ügyetlen, hogy képtelen eltalálni az MSZV-t a megadott körben? (Még nem tanulta meg, hogy elég finoman és hanyagul mondja ki, MSZV.) Egy napon Twissell zavartan viselked férfit hozott magával, aki alig mert Harlan szemébe nézni. - Harlan Technikus, ez B. S. Cooper Növendék - mondta Twissell. - Üdvözlöm - válaszolta Harlan gépiesen. Éppen csak végigmérte a férfit, de közönyös maradt. A fickó alacsonyabb volt nála, és fekete haját középen választotta el. Álla hegyes volt, szeme meghatározhatatlan világosbarna, füle a kelleténél nagyobb, és körmei összeharapdáltak. Twissell így kezdte: - Ezt a fiút fogod tanítani a Primitív Történelemre. - Az Id be is! - kiáltott fel Harlan hirtelen érdekl déssel. - Üdvözlöm! - Már majdnem elfelejtkezett az egészr l. - Állítsd össze a neked megfelel tanmenetet - folytatta Twissell. - Úgy vélem, elég lesz, ha hetente két délutánt rá tudsz szánni. A módszerbe nem szólok bele, rád bízom. Ha szükséged lesz könyvfilmekre vagy régi dokumentumokra, csak szólj. Ha megvannak a Halhatatlanságban vagy az Id valamelyik elérhet részén, megszerezzük. Nos, fiú? Ismét el varázsolt egy ég cigarettát a semmib l (mindig így rémlett), és a leveg megtelt dohányfüsttel. Harlan köhögött, és a Növendék rángatózó szájából ítélve, is ugyanezt tette volna, ha meri. - No, üljön le - szólt rá Harlan Twissell távozása után. Habozott egy pillanatig, majd határozottan hozzátette: Fiam. Üljön le, fiam. Az irodám nem nagy, de most már a magáé is, ha így összekerültünk. Harlanban felbuzgott a tettvágy. Végre valamit csak rá bíztak. A Primitív Történelem egyedül az területe. A Növendék feltekintett (talán most el ször), és akadozva megszólalt: - Ön Technikus. Harlan lelkesedésének és buzgalmának egy része nyomban elapadt. - Miért érdekes ez? - Nem, nem - felelte a Növendék -, csak... - Nem hallotta, hogy Twissell F kalkulátor Technikusnak szólított? - De igen, kérem. - Azt gondolta, hogy nyelvbotlás? Túlságosan rossz ahhoz, hogy igaz legyen? - Nem, kérem. - Mit dadog? - förmedt rá Harlan durván, de már el is szégyellte magát, amiért rápirított. Cooper kínosan elpirult. - Nem beszélem valami jól az Id k Egységes nyelvét. - Miért nem? Mióta Növendék? - Alig egy éve, kérem. - Egy éve? Hány éves maga, az Id be is? - Huszonnégy bioéves, uram.

El ször is ezt el kell felejtenie. Hasznavehetetlen. Alig tizenhét századra volt ez els id ben saját id otthonától.És ez mit számít? Tegyük fel. . tudja. .Elolvastam a könyvet . festékpermetez . Majdnem Id szomszédok.hebegte a Növendék -. Kisujjával végigsimította fels ajkát. hogy az.Teljes neve és id otthona? . nem volt valami jó.Matematikával. miért voltak századok az els század el tt is. .Twissell F kalkulátor kért meg...Üljön le.Hogy is mondjam.A Kés Primitív Századok kissé hasonlítottak a 78. Id mechanikával. mióta itt vagyok.Brinsley Sheridan Cooper . Kétszer is a feleségemr l álmodtam. és egyre csak fejtegette. kérem.Én magam is majdnem ennyire vagyok távol az id otthonomtól. Hét végére Cooper bajsza határozott fekete csíkká er södött. .Majd kés bb.szólt. mégis én tizenhét századdal öregebb vagyok más tekintetben. megn sültem.Ahhoz. hogy majdnem ötszázadnyira vagyok az id otthonomtól. Persze k ezt nem is sejtik. Szinte alig tudok róla valamit.Azt akarja mondani.bámult rá Harlan. Kolumbus és Washington.Rendben van. és magyarázni kezdte a Primitív Történelmet. Már három óra is eltelt.Európai történelmet tanultam. majd Cooper így folytatta: . s hegyes álla még jobban szembet nt. ahogy haladunk.Igenis. de bevezet ül ez is megtette. . . hogy huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba? . nem egészen tudok hozzászokni ehhez.Miel tt idekerültem. kap jobbakat . A 95. sapja lehetnék. id kell.jegyezte meg.Európában születtem. és lássunk munkához . . számítógép. Eszembe juttatta az otthonomat. Ezért egészen más a Primitív Történelem. Mindegyik Valóságban a saját történelmük az egyetlen.Harlan elámult.kérdezte siránkozva Cooper. .mondta Cooper. Cooper megszólalt: . s Harlan csak most vette észre ott a sötét csíkot. Mit jelent ez? Twissell új módszerrel próbálja ki t? . A Halandóknak minden Valóságváltoztatás után más történelmet tanítanak. Harlan szinte megenyhült. .mondta érzéketlenül Harlan.Mivel foglalkozik még? . Az 54-es forradalom utáni id kkel.Igen. mármint a 7554-esre gondolok.Tud valamit a történelemr l? Akármelyik történelemr l? . vélekedett Harlan. Században VacuumVelox szerel voltam. Tizenöt-tizenhat éves korban a legalkalmasabb belépni a Halhatatlanságba. .A feleségér l? . . Egyel re csak az alapokat tanulmányozom.Nem egészen. . . és a kezét dörzsölte. Harlant nem is érdekelte. Egészében véve nem valami el nyös ez a bajusz.De ugye az els század nem volt az els ? . . A 78. változatlan marad.És mi a véleménye? . Harlan meg sem kérdezte. . mintha Cooper bajuszt növesztene. mi az a Vacuum-Velox. Éppen ez a szépsége. Századból. Cooper er tlenül elmosolyodott.. .Politikai hovatartozása szerint európai.folytatta. Ön id sebb nálam. Tíz évvel id sebbnek látszott így. . Az ön ükük-ük stb. . .Hosszú szünet következett. Századból jöttem.Mihez nem tud hozzászokni? .Érdekli a Primitív Történelem? .A Növendék hangjában lázadás csengett. Mussolini és Hereford mind léteznek. hogy foglalkozzam vele.Ez egészen más. . Természetesen leginkább modern történelemmel foglalkoztunk. . Igen. a 78. Lehetett ventilációs takarítógép. amíg hozzászokom. Harlan leült. . Ilyet még nem hallott. Így szólt: . Századra. feltételezem. . Akármit csinálunk is. Akármi..Mindannyian így vagyunk . Végezetül Harlan egy könyvet adott oda a Növendéknek.

és személyesen még egyetlen Valóságváltoztatást sem végeztem. akkor könnyen lehetséges. még zavaros fogalmai vannak az Id r l és a Valóságról. hogy rossznak tartja a technikusi munkát. és beolvashat nekik? . s azt követelem. A 223.Igen.kérdezte. uram.Rendben van. ki sérthet meg egy Technikust? Csak egyeseknek jár a szájuk. Rekedten mondta: . hogy mindegyik elemzésed rendkívül pontosnak bizonyult az ellen rzések során.” Így aztán örömmel mondta: . Semmije sincs. mert még új fiú. . s egy fiatalember nem érkezett meg idejében egy mechanikai el adásra az egyetemre. ne hibáztassatok!” Elárulta saját magát is.és nem feltevések. Szinte vezeklésként fogadta. Mi történik itt? Elég egyetlen módosítás a törvényekben. Harlannak kapóra jött az ajánlat. Örülni fogsz. hogy érdekesebb. pompás. Cooper ajka kiszáradt. Halhatatlan. minek . Harlan magához tért. és egytrillió embert megváltoztat. Cooper? Úgy véli. aki a Halandóságban él.Remélem. Megváltoztatta a Valóságot.Cooper a fejét rázta.Nem lenne kedved egy kis MSZV-hez.Rendben van. és maga csak azért nem b nös. Századba ellen rizni a feleségét? A Növendék felemelte fejét. Örömmel fogadta az esélyt.Technikusbeszéd. . de ez szükséges volt. Nagy dolgokat várok t led. fiú (egy füstkarika.vágta rá Cooper.Tehetséges vagy. Most pedig lássunk hozzá ehhez a 223.” Vagy ilyesmiket. hogy a Halhatatlanság tótumfaktuma lett? . de már azt hiszi. hogy sajnálom. . Természetesen. Éppen ezért nem kezdett el foglalkozni a szoláris berendezésekkel. .gondolta Harlan .felelte. Tökéletesen igaz volt az állításod.Sajnálom . Harlan zavartan fészkel dött.Nem akartam megsérteni. Most lássunk munkához.Mondtam már. Harlan megmarkolta a szék karfáját. Nincs családja. fiú? . Azt hitte. Ez volt Harlan igazi Technikussá avatása. Most majd már mondhatja Coopernek: „Igen. ha a Növendéket huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba. („Most már elemzések . hogy elfogadja? Ide figyeljen. . t zkeresztsége. nem kíván visszamenni a 78. ha csatlakozik hozzájuk? Ez nagy emberré teszi. és én csinálom a Változtatásokat? Hogy én védem ket. Twissell F kalkulátor másnap az irodájába hívatta Andrew Harlant.Mire céloz? Hogy Technikus vagyok. hogy megn sült. El z nap egész délel tt szégyellte magát.Pompás. A Halhatatlanság finom egyensúlya nem bír ki ilyen módosításokat. hogy tudja: alig egy hónapja vagyok Technikus. Lefékezed? . akkor valószín leg már nem is a feleségem. rossz hangsúlya er sen érz dött szapora szavaiban. Századhoz. . fiú. hogy elejét veheti a menteget zésnek..Nagyon köszönöm. hogy a lefékezett tengelykapcsoló létrehozza a szükséges elágazást a kellemetlen mellékhatás nélkül. Egyik példa nélkül álló eset maga után vonja a másikat.”) . csak azt akartam. hogy mindent tud a Technikusokról. Harlanra szegezte er s és rendületlen tekintetét.Készen állok. és olyan gyerekesen kiáltott fel: „Még semmi rosszat nem csináltam.Nem . tavaly kiterjedt-e rá a Valóságváltoztatás. Talán a Halhatatlansággal szemben érzett haragja tette kissé nyerssé Harlan szávait. akár egy Technikus.Az Id be is! És a feleségét is áthozta? . és a cigaretta vége felizzott). és én büszke vagyok rá.Még azt sem tudom. még egy éve sincs itt: még nem beszéli az Egységest. és nem volt ideje a b ntetthez. kisfiam. . és nem is gondolhat senkire.” Azt mondják: „A Technikus egyet ásít. . és máris összezavarodik. amiért olyan gyáván elárulta a technikusi munkát. Századból kiemelt néhány rövid perc alatt belebabrált egy szerkezetbe. . nem. énmiattam változott meg sok millió ember. ugye? És azt mondják: „Sz rösszív . Mit válaszol erre. hogy én okoztam. . ha megtudod.Nem. Rendkívüli érzéked van hozzá. . Ha igen.

Milyen messze járt már a fels id ben? .Harlan oktató modorban folytatta .a jelen pillanatban se maga. mert valójában nem mozdul. . (Ha Cooper közeledett volna. mi is történik. Cooper a gyorsan váltakozó számokat figyelte. Bármily különös is. Századba. és Coopert már majdnem annyira érdekelte a Primitív Történelem. Ám amikor Harlan bekapcsolta a Mez t. amelyet az íratlan törvények szerint a Technikusoknak tartottak fenn. Valójában . Dr. A kabin id beli kiterjedése mentén haladunk.A fels id ben meddig terjed a kabin aknája? . és Harlan kelletlenül gondolta: „A fiú id mechanikát tanul. Harlan általában a C Akna kabinját használta. mivel az egyetlen hitelesnek elismert fotó (elég pocsék és életlen) pontosan ilyen bajusszal mutatta a Temporális Mez felfedez jét. Az akna az id ben végtelen. Harlan bizonyára nem tud mit kezdeni vele. és helyet foglalt a kabin bels kerek ülésén. Habozás nélkül belépett a kabinba.Baj van? . A közönséges világegyetem törvényei nem alkalmazhatók a kabinaknákra! Cooper ajka kissé legörbedt. de a könyv néhány példányát mégis ott rzik a Halhatatlanság könyvtáraiban! És az új Valóságban mégis új m vészi alkotások születtek! Ezen az éjszakán Harlan órákig forgolódott álmatlanul. olyasmi történt vele. ma délután szabad. nem jönne holnap a mai foglalkozás helyett? El kellene ugranom a 3000. . ennek eredményeképpen a 224. és nem minden csipkel dés nélkül Csodagyereknek és Csalhatatlannak nevezték. . és komoran bámulta Coopert. mint a régiek.Én nem mehetnék? . amelyek a saját helyzetükhöz viszonyítva jelölték a Századok múlását. a Századok mérhetetlen hosszában. és akkor nem tudtam megfigyelni. Kezdeti gyengesége ellenére egy bioév alatt Harlan az egész Halhatatlanságban mint Twissell Technikusa vált ismertté. csak amikor idehoztak a 78. bármilyen Id irányban egymáson is áthaladva. Cooper. Egyik nap Harlan így szólt Cooperhez: . és a kabint a fels id be irányította. Hát nem pompás? Mit számít a személyiségváltoztatás? Az új egyéniségek is éppolyan emberek voltak. Anyjáról álmodott.Ez lesz a legtávolibb utam. miért csinálok bohócot magamból?” Hallgatásba burkolózott.Semmit sem érzek .De még mennyire. Cooperrel lassan szinte meghitt kapcsolatba került. és amikor végre nagy nehezen elaludt.Akar jönni? .Alig említették a kabint. Twissell már az 50 000. bár keveseknek állt jól. amire már évek óta nem volt példa. Semmit sem érez. sokkal több hosszabbodott meg és lett boldogabb. Néhány hónap alatt a fiatalember bajsza teljesen kin tt. különböz sebességgel mozogva (ha ezt sebességnek nevezzük). minden látszat ellenére. és többet tud ezekr l.Az Id be is! . és éppúgy szolgálták az életet. . Harlan vállat vont. se én nem vagyunk anyagiak. hogy egy nagy irodalmi alkotást. . hogy ellen rizzek egy Megfigyelést. mint magát Harlant. Cooper minden zavar nélkül követte Harlant. Miért nem fogom be a számat. Században egy háborút kiiktattak a Valóságból.mondta. Igazán soha nem barátkoztak össze.A Halhatatlanságnak nincs vége. és akivel találkozni akarok. Igaz.Ezt nem tanították meg? . Még soha nem voltam a kabinban. Megszólalt: . Ha néhány élet meg is kurtult.Figyeljen csak ide. .következtében egy tökéletesen egyszer kis eszközt nem találtak fel a kritikus tíz év alatt.Semmi baj. A Halhatatlanok Mallansohn-bajusznak hívták az ilyet. Cooper arcán majdnem komikus meglepetés tükröz dött. Században is járt. Cooper szeme mohón felfénylett.) Egyébként jól összedolgoztak. Száz meg száz ember használhatja ugyanezt a kabint. Századból. az emberi értelem és érzelem emlékm vét nem írták meg az új Valóságban. Éppen ezért a Halhatatlanok között népszer volt ez a bajusz. mint én.

hogy nincsenek érzelmei.Különféle típusú életek. A Mez feltalálása még nem egyenl a Halhatatlanság megszerkesztésével. . A lényeg az.És mi van ott? .kezdte Harlan. Egyel re elég gondunk van a 70 000. de azt hiszem. megjósolta majd minden jellegzetességét.Majd áttörünk egyszer. Cooper. hogy elcsodálkozzon Twissell haragján. Nem hangzott valami meggy z en. A Halhatatlanságnak nincs vége.De még mennyire! Nemcsak felfedezte az Id dimenziót. ugye? . de egyetlen Halhatatlan sem tartózkodik túl a 70 000. bárcsak már ott tartanánk. Kiléptek a kabinból. míg maga az élet is megsz nik. hogy aztán a fels id ben felfoghatta a Nova sugárzó energiáját Aztán a Mez már elbírt egy embert is. Cooper felsóhajtott: . mert úgy látszik. Csak maga után. Harlan felsóhajtott.Semmit se tanulna.. mivel már a Halhatatlanság lelketlen teremtménye lett.Ó. hogy a Halhatatlanok az Id ben nem hatolhattak be ezekbe a Századokba. A Halhatatlanság máskülönben nem létezne.Nos.Kihalt? Kiirtották? . A Szektorok millió és millió Századig tartanak. de egyik se emberi. Század után? . és mégis egy atomtelep egész napi energiáját felhasználta. . hogy nem untatnának az egyenletekkel meg mez mechanikával. Sokak szerint maga is elhitte. . Századon is. Twissell mosolyogva mondogatta: . a Valóságváltoztatás kivételével. . Század óta m ködik. Században még fogalmuk sem volt róla. vajon Twissell nem bánja-e meg. Század közötti id témáját.Semmi . és aztán maga a Nap is szupernóva lesz. A Halhatatlanság és az Id közt az ajtók áthatolhatatlanok. El tudja képzelni. és azután az is megsz nik.. s azóta a szív mintájára készült kis kézi analizátort hord a nadrágzsebében. amelyek lehet vé teszik a Halhatatlanságot. amíg Harlan szinte meggörnyedt a rázúduló dühkitörés alatt. hanem leírta azokat az alapvet kapcsolatokat.felelte sötéten Harlan.A Szektorok megvannak ott is. Század el tt is. és a 24. Ritkán beszéltek err l. hogy elárulta m szívét.Nem lehetne valamit tenni. a 70 000. itt megállhatunk. még maradt annyi ideje. Kíváncsi volt. Harlan is csupán azért tudott egyet-mást. A Halhatatlanok szinte babonásán elkerülték a Rejtett Századok. Ráadásul elég pontosan. ha majd megnyugodott. A szupernóvává lett Nap az energiaforrásunk. Századtól kezdve. mert szoros kapcsolatban állt Twissell-lel. .Megel zte korát. Században élt. Néhány Halhatatlan már volt túl a 150 000. és 150 000.. mekkora energia kell egy Id mez létrehozásához? Mallansohn els Mezeje két másodperces id tartamú volt az alsó id és a fels id között. Úgy látszik.Semmi különös . . .. Twissell soha nem cáfolta ezeket a híreszteléseket.Az Id be is! Beszéljünk másról. Századon..Azt sem tudom. Harlan még sohasem látta dühöngeni Laban Twissell F kalkulátort. Századdal is. Miért? Senki sem tudja. Ezért. . Azt rebesgették. de hatékony Megfigyelés nélkül a 70 000. hogy már fiatalkorában elsorvadt a szíve.Mi lesz a Halhatatlansággal a 150 000. . de hirtelen elharapta a mondatot. és mondanának valami érdekeset is..Csakugyan szupernóva lesz a Napunk? .. hogy pontosan melyik az id otthona. hogy ezt tudja-e valaki pontosan. . amíg egy hajszálvékony Id mez t annyira fölszereltek. .-en túl nem sokra mentek. Harlan úgy képzelte Twissell néhány elejtett megjegyzése alapján. és alig nagyobb.válaszolta. nem változtathatnak témát. milyen nagy jelent ség Mallansohn felfedezése. Ha Mallansohn idejében élnék. hogy nemegyszer megpróbálkoztak a Valóságváltoztatással már a 70 000. a 70 000. s t el is felejtette.Persze.kérdezte Cooper. az izmok és billenty k szerény szerkezete sem mentes az érzelmi üzemzavaroktól. mint egy gyufaszál feje. A 24. Majdnem száz évig tartott. hogy változtassunk ezen? .Ez még mind semmi. Az ember elt nt. Éppen ezért hívják Halhatatlanságnak. Azt pletykálták. . . de a Halhatatlanság csak a 27.

fiú. Még csak nem is a Specialisták jellegtelen színe. Semmi kirándulás. Nem a Század. Ezt a pillantást „Technikus-néz nek” nevezték: gyors. Milliók sorsát tartotta a markában.Soha senki nem mondta. Legközelebb megváltoztatod a Valóságot. Ám leginkább a hatalomérzés fejl dött ki benne. majd tovább folytatta.Id az atyám. Század bejáratánál ült. Harlan kissé szomorúan kérdezte: .Micsoda? Ide figyelj. hogy ne itasd le. és egyre több kérdést zúdított Harlanra. A Kalkulátor Harlan már két éve volt Technikus. 4. A magyarázat nem lágyította meg Twissell szívét. egyáltalán nem Specialista. milyen utasítást kaptál. . önkéntelen oldalpillantás a Technikus rózsavörös válljelzésére. vagy én neked? Te rendelkezel a Szektor kabin útjai fölött? Mindnyájan t led kérjünk ezután engedélyt? Id nként felkiáltott: „Válaszolj!”. Megértettél? Növekv zavarától sápadtan Harlan így válaszolt: . és a vele járó magányosságot büszkén vállalta. . .Andrew Harlan Technikus jelenti Finge Kalkulátornak. Egyrészt megn tt a biztonságérzete.Akkor csináld azt. Azt se mondta soha senki. Másrészt zárkózottabb lett. Századba . hogy elviszem Coopert egy kis gyakorlati kirándulásra azokba az Id kbe. te tökfilkó. annak a tudata. elküldelek a vezetékhálózat javítására. És mégis megkockáztatta a „Technikus-néz ” pillantást. az Id tanács tagjának képzeled magad? Mi jogon parancsolgatsz? Te mondod meg nekem. természetesen a tér-id szabály gondos szem el tt tartásával.Azt az utasítást kaptam.Ha még egyszer túlléped a hatáskörödet. Alig ismert rá. a Karbantartók egyik alcsoportjához tartozott. újabb és újabb életmódhoz szoknia. és utána távozhatott. fiú? Azt se mondta soha senki. Tanítsd csak a Primitív Történelemre. Az volt a szándékom. Harlan megbámulta az Összeköt válljelzését. hogy mit tegyek. és olyan vadul taposta el. aki a 482. A Technikusság két éve mély nyomot hagyott benne. Hetekig eltartott. hogy tanítsam a Primitív Történelemre. És semmi egyebet. Csupán egy kék csík fehér mez ben. Végül így szólt: . és ott maradhatsz mindörökre. amióta onnan Twissell-lel eljött. Nem kellett minden új Megfigyelési Terv alkalmával újabb és újabb nyelveket megtanulnia. Századba. hogy Cooper Növendéket nem vihetem magammal a kabinban. sért dötten bocsánatkérésfélét mormogott. hogy ideiglenes beosztása átvételére megérkezett a 482. nem szándékoznál néha engedélyt is kérni t lem? Ennek egyszer s mindenkorra vége. Harlan változott meg.mondta nyomatékosan. Semmi laboratóriumi kísérlet.Twissell öreges csikorgó hangján ilyesmiket kiabált: . vagy a Szociológusok kék. amikor visszatért a 482. Harlan megnedvesítette száraz nyelvével kiszáradt ajkait.szólalt meg Harlan -. újabb és újabb ruházathoz. . Azt se mondta soha senki. Szinte nem is hiányzott neki a Halhatatlanság Specialistáit összeköt barátság. vagy a Megfigyel k fehér jelzése volt. csak hogy megmutathasd neki. el ször. és ügyet sem vetett a középkorú Összeköt gyors pillantására. s aztán az igyekezet. hogy egy finom hajlású Id görbével fel ne nyársald. Éppen ezért hideg tekintettel nézett az Összeköt re. . fiú. hogy a jelenlegi valóság néhány Százada sokban emlékeztet a Primitív Történelem némely periódusára. .Twissell eldobta a cigarettáját. Az Id be is.Miféle kifogás ez a kett s tagadás. mintha halálos ellensége arca volna. Összeköt volt. hogy Technikus. nehogy még egyszer odapillantsanak.Szeretném megjegyezni. F kalkulátor .Rendben van? . Nem a Kalkulátorok sárga vagy a Sorstervez k zöld. hogy ne borotváld kopaszra. hogy mit csinálj vele? . amíg sért döttsége kissé megenyhült. hogyan is megy az.

. Szinte példa nélkül álló. nem találja a helyét a Szektorban. Nagyon kényes ügy. hiszen hozzá volt szokva az energiamez tartósságához. hogy a 482.. Finge Kalkulátort.. Az Id biológiailag haladt. kérem. vagy „Gondoltam rád tegnap”. és ez a tény sok mindenre feleletet adott. amíg Finge átböngészi a kódszalagot. . pontosabbra. Most erre van szükségünk. mint aki most eszmél rá. mint valaha. de nem soha. Már megszokta a fehérség és világosság világát.Azt óhajtja.Az Összeköt rávágta: .Hívom. mintha összement volna. Harlan jóindulatú elnézéssel gondolta: „Szegény. Finge az energiabázisú 600. amíg ön távol volt. s most majdnem nyomorúságosnak látta. Harlan Technikus. De ilyen n t?! És a Halhatatlanságban? . felt n festékei. Felvázolnám az ügy néhány részletét. Század nehézkes gipszdíszei. . hogy nehézkes ember lévén. És az emberek természetes ösztöneit úgy elégítették ki. természetesen bizonytalanul mozgott. az ajtó kinyílt. Kényelmetlen volt azt mondani: „Viszontlátásra holnap”. . Kalkulátor . .A két bioév alatt. t figyelte. a nappal és éjszaka.folytatta Finge. hogy a Halhatatlanság teend it önkényes huszonnégy „bioórás” napra szabták ki. bár a holnap is. Harlan úgy emlékezett. Twissell beszélt err l Harlannak. Lábujjhegyen járt. és feltekint. Harlan megvárta. hanem annak az embernek a riadt és aggodalmas kísérlete. színes fémjei szinte taszították. aki ha tudat alatt is. amelyet csak a lágy pasztellszínek elszórt foltjai törtek meg. Meg sem hallotta.helyesbített Harlan. Harlan ezúttal nem tudta meg a részleteket. Finge folytatta: . Most Technikusságának fennkölt és elzárkózó magasságából Finge siralmasan zavartnak látszott. . és a Halhatatlanságban egy bioév alatt az ember annyit öregedett. két bioév alatt. és Finge ott állt az asztala el tt. a tegnap is vagy a múlt hét is csupán biológiai értelemben létezett. hogy a padló beszakadhat a súlya alatt. Két évvel ezel tt Finge minden mozdulata fenyeget és hatalmas volt Harlan Megfigyel számára. Század megbízható és szilárd. A soha túlzás lett volna. Század üvegeit és porcelánjait. de az emberek teste öregedett.Igen. Természetesen pazarlásnak látszik. mikor lépett oda. hogy Harlan soha nem látott n t a Halhatatlanságban. mert amíg Finge beszélt. Ritkán.válaszolta Harlan. és boldogtalan volt. Egy rendkívüli válságé.Üdvözlöm. tisztaságimádatát. Nem lehet azt mondani. A belép re meredt. Még a legpedánsabb Halhatatlan is ritkán figyelt a különbségre. de az ön el bbi Megfigyeléseinek a világossága és élessége tökéletes volt. Finge gyakori modortalanságait könnyen okozhatta az a körülmény. hogy egy Technikus végezzen megfigyel i munkát. de állandóan fél. Századból származott. (Harlan jól emlékezett Finge macskalépteire: gyakran el fordult.. Talán az áthelyezés segítene rajta. mintha az Id ben élne le egy közönséges évet.Természetesen. Finge meglepetten nézett fel. vagy „A jöv héten találkozunk”. Pontos Megfigyelésre van szükségünk. hogy én végezzem el a Megfigyelést? . hogy véletlenül felpillantott. A 482. a ma és holnap komoly feltételezésével. és Harlan már nem hallotta a szavait. hogy a gyarló anyaggal kell dolgoznia.Két bioév alatt . a 482. Még Finge is más lett.) És ez már nem a ravaszság és alattomosság jele volt. . és ez egyéb fizikai jelenségek hiányában is elkerülhetetlenül mérte tovább az Id t. hogy eleget váratta látogatóját.Üdvözlöm. Már megszokta az 575. A Halhatatlanságban nem létezett Id a világegyetemben szokásos értelem szerint.” Finge megszólalt: .Mintha a két év alatt. Században a válság jelei mutatkoztak.

A kizáró okok kívül estek egy Megfigyel hatáskörén. amikor óvatosan megszólalt: . Még nem is ébredve rá. de a társadalomban egyébként semmi változás nem történt. s gyakorolta a helyi szokásokat. kecske vagy fecske.Válaszoljon a kérdésemre. átnézte régi jelentéseit. Században másnap került sor. úgy szólt a hangja. Mire Harlan magához tért. . bár nem volt átlátszó. Harlan els Megfigyelésére a 482.Mindezt megtalálja a hivatalos jelentésben. A neve Noŷs Lambent. de az Id ben csupán megfigyelési tárgyak voltak. A tekintet szinte átölelte a Technikust.kérdezte. és lelkesedése elpárolgott. s nem emlékezett rá. Türelmetlen volt magával. Ruháján drágakövekkel kirakott nyakék díszlett. az arca pedig fiatal és (majdnem lányosán) tejfehér volt. hogyan is távozott. korona vagy borona. Egy politikai klikk.Harlan már sok n t látott Megfigyelései alatt. s futó pillantása végigsuhant Harlan arcán. hol pedig gyönyör kebléhez értek.Biztosan a f nök titkárn je.Új ember. addig is elfoglalhatja régi irodáját és szállását.Tessék. Ez utóbbi. ehelyett mint a cintányérzendülés. hátha szó van az arisztokráciáról is. és otthagyta. de csak harminc percig tartott. és csupán egyszer vetette fel fekete szemét. mintha durcásan lebiggyesztené az ajkát. Század arisztokratáinak a ruháját viselte. . Fényl barna haja a vállát verdeste. s nem is volt rajta más. közömbös kérdést készült feltenni. alul vastagabban.Finge Kalkulátor irodájában van egy n . hogy megszokja a Századot. Tények. Az Összeköt felébredt. de ezek a Megfigyelések személytelenek voltak. A Halhatatlanságban megjelen lány azonban egészen más dolog. mint a fal vagy hal.Mi a munkája? Az Összeköt arcán enyhe mosoly futott át. Fels szemhéja és fülcimpái halvány rózsaszín re voltak festve. Csakugyan készített. Az Id be is! Fingenek nem lett volna szabad ilyet tennie. Nyilvánvalóan tájékozódó utazás volt azzal a céllal. hogy felhívják rá a figyelmet. A 482. nem egyes személyekr l. Tér-id engedélye soha nem tartalmazta vagy engedélyezte. hogy az arisztokráciát belülr l vizsgálja. Másnap már másfél óráig tartózkodott ott.. cinkossá tette. Ráadásul egy ilyen lány! A 482.Rendben van. . mi? Mindene megvan. . Az Összeköt felnézett. Században csupán egy jelentéktelen Valóságváltoztatás történt azóta. finom anyagú nadrág. átvette az Id nyelvrendszerét. állkapcsát sem szorította össze. Ez kicsúfolása a. amely idétlen vigyorrá torzult. Lássuk csak! Lépései hangosan kopogtak a fülében. Csak mintegy mellékesen akarta megtudakolni. Nyilván szó nélkül kisétált. és ez a férfiak egyenl ségér l árulkodott. Új alkalmazott? . Szabadidejében els jelentését nézte át ismét. ajka pirosra húzott. a kívülálló szemével készültek. mi? Harlan alig tudta kinyögni: . Szeme felcsillant. Összeszedte magát. s a kövek hol csilingelve üt dtek egymáshoz. felül vékonyán. elt nt. Érzéseit leginkább haraghoz lehetett hasonlítani. .A bébire gondol? Klassz. csak térdig ér . amely addig hatalmon volt. . felfrissítette tudását. parancsoljon. mégis finoman kirajzolta a test körvonalait. amelyeket meg kellett figyelnie. hogy miért teszi.. . amikor most sem hagyta nyugodni a kíváncsiság.Harlan sarkon fordult. a harmadik napon pedig egy percet sem. Finge éppen befejezte mondanivalóját. s tekintetük nem találkozott. . azaz áttetsz köntöst. Halandó. Finge irodájának sarkában egy asztalka mellett foglalt helyet. Bizonyára készített róla Megfigyeléseket. Az adatok az osztály egészér l szóltak. Ez erkölcsileg megengedhetetlen. Harlan már csak kint ocsúdott fel Finge irodája el tt. Unott. öklét elernyesztette. amikor határozottan az Összeköt asztalkája felé indult. Az Összeköt elámult. így felelt: .

.El tudom képzelni. akit így utált volna. . Próbálja meg elviselni addig. most elenyésztek. A harmadik nap vége felé Harlan kezdte úgy érezni.És szándékozik? . Most már azt is megfigyelte. . kezét puha. hogy ez a ruha a 482. javaslom. hogy mint Halhatatlannak egy kötelessége van. nehogy egymáshoz érjenek. amikor összeakadtak a folyosón. Harlan tovább idézett: . Harlannak minden idegszála megfeszült. Az ördögbe is az óvatoskodással.Rendben van.Nem. Úgy véli. T rhetetlen. és saját maga legnagyobb meglepetésére.Milyen értelemben veszélyezteti a munkafegyelmet. várjunk csak. Finge visszafordította a tiltakozását ellene. Században is eléggé különc. Finge szeme összesz kült. aztán dühösen továbblépkedett. kerek álla köré kulcsolta. A negyedik nap reggelén Harlan nem hivatalos beszélgetésre kért és kapott engedélyt Finge-t l. így szólt: . A. A kifogások. a Halhatatlanságban a hozzá hasonló jelenség szemet szúr. hogy Finge nem vétett a törvény bet je ellen. a saját kulturális mili jében nem is tartanám hibának. és dühe fokozódott. Határozott léptekkel állított be hozzá. . . De itt.Határozott céllal van itt. Különleges feladatot kapott. nyomban a tárgyra tért: . a fotel felé intett.Technikus . Technikus? . hogy a n helyzete kényelmes. de a huszonötön minden bizonnyal túl volt.Az Id vel való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlan nem n sülhet. A családdal való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlannak nem lehetnek gyerekei. Technikus? . majd lesütötte a szemét.E három nap alatt négy ízben találkozott Noŷs Lambenttal. hogy magasnak tartsák.Ami alkalmatlanságát és meg nem felelését illeti. Nyugodt és tartózkodó volt. de azért elég karcsú és sudár tartású. Id sebb volt. hogy Miss Lambentet helyezzék vissza az Id be. Harlan.Finge Kalkulátor. Ideiglenesen tartózkodik itt. El ször csak ruháját és díszeit vette észre. A kapcsolatok csak a különleges tér-id engedély követelményei szerint folytathatók. amelyeket még néhány napja talált Finge számára. és az ajtó felé indult. Finge üres tekintettel bámult rá. volt-e már valaha (egy pillanatig kereste a jó szót) barátn je? Harlan nem fordult meg. mintha kalkulátori agya a közönséges Halandó számára elérhetetlen absztrakciókat mérlegelne.Az öltözéke exhibicionista. A Kalkulátor nyomatékosan mondta: . De Finge indiszkréciója.Várjunk csak.Nem a házasságról és nem a gyerekekr l kérdeztem.Id leges viszony Halandókkal csak a Központi Engedélyez Iroda és az Id tanács véleménye után. Megmondja a véleményét. nyomban rámosolygott Harlanra.mondta Harlan. üljön le. . mint els látásra tetszett. Finge utánaszólt: . Változtasson ezen! És mondja csak..Kár volt ezt kérdeznie . a Halandó Sorstervezésével egyeztetve jöhet létre.A saját környezetében. Várjon egy kicsit. hogy ilyen nyíltan tartsa. Twissell-lel való kapcsolata miatt nyilván kissé fejébe szállt a dics ség. és kivicsorította a fogát. Kért már engedélyt id leges kapcsolatra. Maga Megfigyel volt itt. Harlan azért döntött így. hogy a ruhája még a 482. Kétségtelen. Kalkulátor. tehát valamit tennie kell. mert nem volt még egy ember a Halhatatlanságban. milyen különleges feladata lehet egy n nek. Ez attól függ. Kétségtelen. Esetlenül sarkon fordult.mondta -. Harlan félrehúzódott. talán közeljárt a harminchoz. Finge néhányszor lassan bólintott. bár meg kell jegyeznem. . hogy ezt én döntsem el.. Században nem üt el az általánostól. hogy Lambent kisasszony alkalmatlan? Nem felel meg? . Engedje meg. hogy a lány öt láb hat hüvelyk magas. Tudja jól. Technikus. egy fejjel alacsonyabb nála. Finge így felelt: . mi a beosztása. Mintha mulatna valamin. hogy jelenléte veszélyezteti a Szektor munkafegyelmét. és én ilyesmivel nem foglalkoztatom. Kalkulátor. ehhez nem tudok hozzászólni. gondatlansága ellentmondott a törvény szellemének. és sért és hajszálhasogató pontossággal idézte: . De önnek tudnia kell. Harlan álla megremegett.Pontosan így van.

De Noŷs Lambent anyaszült meztelen volt. miért. Twissell mellette ült. És azoktól. és Harlan reszketve. Haragudott a lányra. Században. ugye? El ször el akarta utasítani. és mindenekel tt haragudott. és tudta. amiért zavarba hozta. megszégyenülten ébredt fel. fuldokolt a düht l. Kevésbé érdekelnék a n i ruházat részletei. osztozott elszörnyedésében. A lány megszólította: . És rámosolygott. hogy tapintatosak legyenek.Nem.Sok dolgom van. maga nagy szakért je a mi Id nknek. különösen a Karbantartók között. egyedül k határozhatták el. rátekintett. Mindenki tudott err l. A szóbeszéd mindig a Kalkulátorokról és Sorstervez kr l szólt. .Jártam már ott. Feldúlt volt. Maga volt az élet és egészség. Eltekintve a mindennapi élet lényeit l. szeretnék elbeszélgetni róla.De Harlan. s annak. Egyik nap összetalálkozott vele a folyosón. s Harlan érezte enyhe parfümszagát. mire Harlan kénytelen volt felnézni. hogy engedélyt kaptak ilyesmire.Ha egyszer ráér. hogy megtárgyalta a dolgot Twissell-lel. útja folytatására kényszeríteni. Egyébként is. és továbbmegy? Vagy félreáll és továbbenged? Nagyon kérem. Csak k. Kalkulátor. Így aztán kurtán biccentett. a Halhatatlanság eszménye továbbra is olyan ember volt. hogy megnövelje az emberi boldogság végösszegét. és elismer en mosolygott. Harlan szívesen gondolta azt. de aztán meggondolta magát. s félrehúzódott. hozzá kellett volna érnie. A Halhatatlanok alsóbb néposztályai körében. akik elég szerencsések voltak ahhoz. . .Lesz olyan szíves. De a lány megállt. A Halhatatlanság tudatában volt annak. de a szeret k kiválasztását korlátozó intézkedések éppen nem bátorították a feslettséget és a dúskálást. .Úgy hallottam. amelyeknek a Halhatatlanság emberei ellenállás nélkül behódoltak. Századba (a leghosszabb út se volt több két óránál). nem tudni. haragudott saját magára. Harlan elkeseredetten suttogta: . és Finge-et nagylelk en a Karbantartókhoz helyeztette át. új rendet vezetett be a 482. és lefokozták. aki a Valóság megjavításának szentelte életét. . Kevésbé szenzációs volt (és épp ezért kevesebbet is beszéltek róla) azoknak a Halandóknak a története. A lány félrehúzódott csíp jének lassú ringásával. . félig irigykedve) a nyilvánvaló cél érdekében állandósuló n i importról. igazán szakíthatna egy kis id t. Harlan szótlanul távozott. mint akik els sorban részesülnek az importból.Maga Harlan Technikus. Ez mégsem a lány hibája. egy ilyen Halandó alkalmazása „titkárn nek” Finge részér l nyílt kigúnyolása volt a Halhatatlanság lényegét alkotó eszményeknek. hogy elvégezzék a f zést. amiért zavarba jött. mindenki elvárta. következetesen és logikusan. ami Harlannak az arcába kergette a vért. és Twissell. Fingere. . és kevésbé zavarná más Halhatatlanhoz f z d állítólagos kapcsolata. s megkérte Noŷs Lambentet. milyen asszonyokat lehet kiragadni az Id b l jelent s Valóságváltoztatás veszélye nélkül. Szinte lehetetlennek tartotta. készítse el a másolatokat. mint a Primitív Id k kolostorai. Ám egy Halandó. hogy ki kell egyeznie az ember testi vágyaival (Harlan undorodott ett l a kifejezést l). Azt álmodta. tekintetét elfordította.. Aznap azt álmodta. akiket minden Szektor ideiglenesen alkalmazott (ha a tér-id elemzés megengedte). miért.Igen. az eszményi Halhatatlan. Nemigen van id m ilyesmire. amikor az új szervezési engedélyt felvázolta világosan. a jó ízlés meg a többség érdekében. mindig rebesgettek (félig reménykedve. hogy a Halhatatlanság olyasféle. Saját magáról is álmodott: A Kalkulátorok sárga jelzését viselte. Voltak ilyen kapcsolatok. Finge! Finge és undok tanácsa a Halandókkal kötend kapcsolatok ügyében.Talán szüksége lenne rá. Szélesebb látókört biztosítana önnek. hogy Finge lebukott. ha elmegy mellette. takarítást és az alantas munkákat. hogy utat engedjen neki. . hogy majd mindennapos kiruccanásait folytassa a 482.

Harlan panaszkodott a lány.Miért ne. miért küldi Harlant ilyen helyre. A Kalkulátor lebiggyesztette a szája szélét. a Századok tudnak a Halhatatlanság létezésér l.Mint ismeretes. Kurtán biccentett. és ez kapóra jön. . F ként azok a híresztelések a veszélyesek. ugye? „Csak nem azt hiszi ez a fickó. és megpróbált visszaemlékezni. („Fut a vétkes. Harlan úgy tartotta hüvelyk... Finge folytatta: .Vannak azonban olyan dolgok is . Sok-sok nemzedéket tömegesen ellátunk apaideállal és a biztonság érzésével. és a szalagot gondosan beillesztette a Finge asztalán álló leolvasó nyílásába. hogy ez a f feladatunk. hogy visszautasítsa a magyarázatot. nyilvánvalóan ismét felütötte a fejét néhány ilyen nemkívánatos híresztelés. hogy ennek a n nek a házát használjam megfigyel állásnak egy hétig. Harlan egyiket sem tette. amelynek a hosszúságáról és bonyolultságáról Harlan nyomban kitalálta.Két hét múlva Finge hívatta. hogy a panaszt feljebb terjesztheti. hogy még most is Növendék vagyok?” . Sejtik azt is. és akkor soha nem lesz vele bajunk. Tudják. A Megfigyel vagy a Technikus kérdések nélkül végzi munkáját.villant át Harlan agyán keser elégtétellel. Valahol a közepén Harlan keze kinyúlt. Volt ebben valami szokatlan. hogy ellen rizzük az intertemporális kereskedelmet. itt valami hiba van. . amit ez a tudás okozhat. . ha a tér-id utasítások ezt kérik. amelyek az uralkodó osztályok tagjai közt kelnek szárnyra: f ként ezek az osztályok vannak velünk kapcsolatban. De er sen és villámgyorsan gondolkozott. és nézzük át ezt a dolgot.vágott közbe hevesen Harlan. amelyek erre a tudásra vezethetnek. hajlandó vagyok még a Megfigyelés problémáit is részletezni bizonyos tekintetben.Foglaljon helyet.Finge Kalkulátor. hol olvasta ezt a mondatot. és kikapcsolta a gépet. Harlan felrántotta közönyös szemöldökét. hogy nem félórás kirándulásról lesz szó. . Természetesen szüksége volt valami tetszet s magyarázatra. s így ráháríthatja a vádat. Harlan . vagy kérdez sködik. Finge attól félt. ha az ügy kipattan. hogy az emberiséget nekünk kell megmentenünk a katasztrófáktól. Asztalán kódszalag feküdt. Miel tt a javaslatomat .gondolta Harlan. . ne szabad szemmel. A bizonytalanság. Mindig szükséges kiiktatni a Valóságból az olyan tényez ket.) Finge taktikája átlátszó volt. Érti ezt. az úgynevezett titkárn miatt. és az Id tanács elé terjesztettem a véleményemet. végzetes lehet. Harlant elhelyezi a n lakásán. de minthogy igaz. A Tanács vonakodik elfogadni a javaslatomat. Lassan csúsztatta befele a gép torkába.jegyezte meg Finge nyugodtan. Ha pedig így van. Finge így szólt: . mintha azt várná. és közben a kódszalag szavak formájában jelent meg a homályos fehér négyszögben: ez volt a vizuális kapcsolat. Finge kis szünetet tartott. Ennek ellenére egyik-másik Században id r l id re lábra kapnak nemkívánatos híresztelések a Halhatatlanságról.Nincs semmiféle személyes problémám . Szokásos szakmai büszkesége arra ösztönözte volna. .folytatta Finge -. mintha minden pillanatban felrobbanhatnának.kezdte Finge -. amelyekr l nem szabad tudniuk.Van másolatom .Mióta egy évvel. Olyan nagy er vel szakította ki a kódszalagot.Nem hinném. Úgy vélik. egy bioévvel ezel tt végrehajtottuk a 433-486.és mutatóujja között a foszlányokat. Legf képpen arról. és most áll el vele.. Nem várhatják t lem. Tisztáztam a híresztelések jellegét. hogy Harlan megjegyzést f z valamihez. mivel a Kalkulációs Kód egyik egészen kis valószín ségi változatához tartják magukat.. jó? Nem. Harlan alig titkolt megvetéssel hallgatta Finge-et. hogyan változtatjuk meg szükség esetén a Valóságot. habár nem üldözik” . Viszont egy Kalkulátor sem szokott magyarázkodni. hogy a vastag celluloidréteg szétszakadt. s ugyanakkor k formálják a közvéleményt. Persze ebb l nem csinálunk rendszert. F-2 szériaszámú Valóságváltoztatást. . Használja a készüléket is. Ez persze nem egyéb babonánál. És Harlan már nem léphet fel vele szemben tanúként. Harlan mozdulatlanul ült. Van valami személyes problémája Lamb. ez is kapóra jön.

5. A 482. ahol ügyet sem vetettek az idegenekre. az eltökéltség. Nagyon kényes feladat. Most visszaküldjük a saját Idejébe. az acél és vasbeton lassú életének egyetlen pillanatában. . ahol az ember könnyen inkognitóban maradhat. Ismerte a várost Térben is. Az ebben a Valóságban végzett felfedezi: Megfigyeléseken bejárta a Szektor minden egyedét átbogarászta minden évtizedét. A Szociológusok csak a fejüket csóválták. nem a n re.. hogy a lakására költözzék? Harlan nyílt gúnnyal mondta: . Ezek a lakosok voltak a város legfontosabb polgárai. Harlan jól ismerte a várost. Ám most a mérleg boldogabb serpeny jében anyag és energia vegyülékével átitatott ágyban aludt: ezt csak a társadalom leggazdagabb rétege engedhette meg magának. rendszerint valamelyik szegényebb negyed szállodájában éjszakázott. Századba tesz kirándulást. A Századokban ez nem volt olyan elterjedt. és Harlan egyszer hallotta is az egyikt l. Ezenkívül kiválasztottam a jelenlegi arisztokrácia egyik tagját. akkor a „legszigorúbb Megfigyelések” lesznek szükségesek. csupán ezért. mint egy él és növekv szervezetét. Ha rövid kirándulást tett az Id ben. amely kedvez körülmények között ösztönözhette is a kultúrát és a m vészetet. ahol a gazdagság egyenl tlenül oszlott el.. az sem számított rendkívülinek. El zetes felfedezései egyre inkább a „perioecik” köré koncentrálódtak. Az egyenlet minden adott Század három kapcsolatát adta meg. szította fel haragját.végrehajtanák. és szoros kapcsolatba léptem vele. hogy ellen rizzem. Most egy teljes hétig ott kell majd élnie ebben a városban. És ha még ez sem volt elég biztonságos.A jelek szerint alkalmas. ezért kérettem önt. a Halhatatlanságban megvolt az a törekvés. vigasságával és bánataival együtt. Harlan távozott. kevésbé csábító diszharmóniákat kutassanak fel. és más. Bizonyára ez a harciasság. s önnek alkalma lesz megfigyelnie e társadalmi kör életét. Finge nem fogja átejteni.Akkor elfogadja a megbízást. ha egy vidéki sövény tövében töltötte az éjszakát. mint bármelyik lakója. Már szokásává vált. Finge tovább magyarázott: . miért akarom. A gazdagságelosztás kedvez tlen egyenlete mellett is szólt valami.gondolta Harlan. alkalmas-e feladataink végrehajtására. de nem értette teljesen). amíg a kultúrájuk nem fajul nyilvánvalóan egészségtelenné. s t a kóbor kutyák is éjjelente. jobban. Lakását bázisul használjuk fel. Harlan kedve ellenére is csakhamar megértette ezeket a dolgokat. A Szociológusok egy egyenlettel magyarázták a jelenséget (ezt Harlan látta nyomtatásban is. eggyel több vagy kevesebb ember van-e. melyiket kerülik el a farmerek. aki izgalmasnak és érdekesnek tartja a Halhatatlanság számára végzett munkát. biztosíthatom. légüres térben és viszonylag elszigetelve. Században ezek a kapcsolatok a megengedhet határán álltak. Olyan dologtalan osztály és olyan vonzó életmód fejl dik ki. Id ben is. hogy legy zi Finge-et. Össze tudta állítani a képét. A n t elhelyeztem ebben az irodában. hogy megbocsássák az eszményi vagyonelosztási mintától való elhajlást. amely szinte jókedvbe csapott át arra a gondolatra. ami csak a Szektor hatáskörén belül esett. és Twissell Kalkulátor ezért engedélyezte az ön visszahívását. ahol nem számított. de közben dúlt-fúlt. hogy beavatkozása a kritikus ponton megingatja a Valóság kártyavárát. csavargók. hogy legközelebb a 482. Semmi másért. hogy ha a helyzet nem javul az új Valóságváltoztatásokkal. Haragja ismét Finge-re összpontosult. amíg a kiváltságok élvezése közben a henye osztály nem felejtkezik el végképp a kötelességeir l. Amíg a mérleg másik serpeny je nem süllyed le teljesen. mint a . Nem fog bohócot csinálni bel le. ragaszkodnak a közvetlen Megfigyeléshez. hogy figyeli a sövényeket. de azért a városon kívül éltek. számolni lehetett azzal. Század azok közé a nem ritka Századok közé tartozott. és a 482. Érti most már. és ahol éppen ezért a Valóság szerkezetét nem ingathatta meg.Nagyon is jól értem. „Szoros kapcsolat! Igen!” . A Halandó Noŷs Lambent el kel elszigeteltségben élt a Század egyik nagyvárosának könnyen elérhet részében. katasztrófáival és felépüléseivel.

milyen céllal végzi a Megfigyelést. A lány egy-két pillanatig tétován meredt rá. egyre hangosabban. és ráadásul Noŷs. Azt álmodta. de amikor szeme sarkából jobbra pillantott. Harlant aggasztotta a szóáradat. Rendszerint nem zavarta. vagy milyen következtetéseket vonnak majd le bel lük.. A szám zetés gyászos szavait Harlan mondja ki. Század testhez tapadó. És Finge csak nevetett.. Nyugtalanul ismerte el az efféle dolgok vonzóerejét. Noŷs Lambent szinte berontott a szobába. . elakadt a szava. szinte a falba kell belemosódnia. Noŷs megkérdezte: . A lány teste hideg volt. amelynek voltaképpen más feladata nem volt. El ször nem is vette észre a lányt. aztán kiment. . hogy az egésznek nincs semmi célja. és a párnát püfölte. Nagyon furcsa dolog visszazökkenni a megszokott életembe. vagy másik oldalára fordult. de karja lomhán mozdult. s nem a legkényelmesebb életszinten. hogy a Megfigyel nek nem szabad azon elmélkednie. rikító szín ruhájában. hol is voltak k ketten. Most azonban a tudatlanság zavarta Harlant. automatikusan eltorzítja a szemléletünket. és „érezhette” a Századot. ha szükségesnek érzi.. csak Twissell mosolygott Harlanra.és akkor már Noŷs Lambent nevetett. hogy ki vagyok. „szoros kapcsolatban” álltak. és közvetlenül a jobbján ül Noŷs Lambent. az ágy a testéhez idomult.. Harlan kinyitotta a szemét a vakító napsugárban. és mindig a testéhez formálódott.folytatta. akármilyen lelkiismeretesek próbálunk lenni. Még mint Növendék azt tanulta. Megszólalt: . Természetesen nem! Finge ilyen apróságokra is gondolhatott volna. minél kevesebbet kell mozognia. amely ki zi a Halhatatlanságból a távoli. nagyon parányi Finge-re. Meghívattam a ma esti összejövetelre. és Noŷs meg se moccant.Remélem. egyre hangosabban. úgy vélte. ha mint Megfigyel nem tudta. Harlan rosszkedv en végezte el a reggeli mosakodás és öltözködés ceremóniáját.. nem roskadt össze á szociológiai végletek súlya alatt.Kész a fürd je. A 482.tiszta anyag. Ily módon senki nem veszítette el kapcsolatát a problémákkal. Nem nagyon bízott a remek esti szórakozásban. Elalvás el tt eszébe jutott Noŷs.. hogy az Id tanácsban ülésezik. . és keresztülnézett a lányon. Mindenesetre. A ruhája is. és egyetértett azzal a bölcsességgel. mintha ott se volna.Szeretnék minél többet egyedül lenni . és úgy is maradt. amikor ilyen sokáig tartózkodtam a Halhatatlanságban. amely szerint a Halhatatlanság minden Szektorában a Század közepes életformáját kellett élni. A végs jelentést és ezeket az érzékszerveit az agya kötötte össze. Harlan már elfogyasztotta magányos reggelijét. nagyon nevetséges. Senki más nem vette észre a lányt? A Tanács tagja mereven el rebámultak. aki rémülten hallgatja az ítéletet. Megpróbálta kituszkolni. varrás nélküli. Hiába. A magasból tekint le a parányi..Természetesen nem.Június van. ahogy ezt többször elmondták. nem mondta meg nekik. és egy pillanatig riadtan meredt a lányra. nagyon távoli jöv egyik ismeret len Századának az állandó Megfigyelésére.Nyögött. .. és hipnózist is alkalmazhatott volna. mégsem tartotta szükségesnek. Harlan Technikus . de nem jött ki egy hang sem a torkán.. ha csak lehetséges. de jóval szokásosabb. Minél kevesebbet kell beszélgetnie. ha megmoccant. Rosszat álmodott? Harlan nem válaszolt. Harlan szigorúan rászólt: . A tudás.mondta a lány lihegve. amelyet kétlábnyira t le alkotott a Reflektor. . mert visszaemlékezett. amikor lefeküdt. csupán Finge szánt neki valamilyen szerepet a játszmában. Nem is olyan rossz dolog arisztokratának lenni gondolta Harlan az els este. Harlan szerette volna elküldeni a lányt. s a kezét komolyan összekulcsolja maga el tt. Vad pillantást vetett háromdimenziós tükörképére. Gyanította. amelyet egy robot szolgált fel.. Igazi feladatát szemének és fülének kell végrehajtania. mik a kívánatos adatok. amíg nem mozdult. Bosszantotta ez a gondolat. De úgy látszik. mint a tiszta energia.

Hogyan magyarázza meg a lánynak a mikrováltoztatásokat. . hogy június van? .Biztos? . Egy hónappal ezel tt. ahogy csak lehet! Nem veszítette el életének egyetlen percét sem. és mintegy fél hüvelyk átmér j . amelyet a három hónap elcsúszás eredményezett. . mintegy húszmillió szót jegyezhetett fel mindegyik molekuláris energia szintjére. Egyébként maga állandóan itt tartózkodott az Id ben. Elhúzódott. . Két példányban létezem? Harlan sokkal izgatottabb lett.Mit? . az 55. . Mint ilyen esetekben szokásos volt. mert így alkalmasabb. Kés éjszaka az összegy jtött beszélgetésekhez hozzáf zte megjegyzéseit.Ne kérdez sködjön. amikor haragszik! Harlan a távozó lányt bámulta: hogyhogy a kiejtése? Az ötvenedik évezred nyelvét éppolyan jól beszéli. Talán még jobban. és az egyéni életeket is megváltoztathatja. mint az ügy indokolta volna.Az Id be is. . amelyeket az Id be való bármely beavatkozás el idéz.Micsoda mulatságos a kiejtése! Különösen. a ruha szabásától függ en. mi a különbség a mikrováltoztatás (kis v) és a Változtatás (nagy V) között. A jelentéktelen kis henger körülbelül négy hüvelyk hosszú volt.Ezt büszkén mondta. de most teljesen váratlanul az jutott eszébe. . és azt gondolta: „Nem vagyok jókép . amely azonos hullámhosszon m ködött Harlan . . A henger egyik vége össze volt kötve egy fordítógéppel. vagy akár övhöz er síteni. semmitmondó szín készüléket könnyen el lehetett rejteni ingujjban.Nem történt semmi tévedés. mit számít az.Semmire sem emlékszem. Harlan felsóhajtott: .Akkor hát elvesztettem vagy sem? . amely jelent sen befolyásolja a Valóságot.A lány egyre riadtabban bámult Harlanra. Még a Halhatatlanok is elfeledkeznek néha róla. hogy szeretné. ha jókép volna. Ostoba liba! Ismét ott találta magát a Reflektor el tt. mit csinál . és személyesen döntötte volna el. de a Század életére mint egészre nincs semmi hatással. . majd váratlanul felnevetett. A lány azt felelte: . és enyhén selypít (amely inkább a Század szokása volt.tétován szünetet tartott -. századbeli molekuláris feljegyz gépet használta.Megvolt az a zavaró szokása.De akkor három hónap elveszett az életemb l.Ne használja itt ezt a megszólítást. . . Azért helyezték vissza ebbe a hónapba.felelte. és a képmását bámulta. mint bárki más a Szektorban. mint sajátja) beszéde fiatal és gyámoltalan gyerekhangra emlékeztetett. nem csap át Változásba. Kisimította a ráncokat.Az Id ben való mozgásnak semmi köze sincs biológiai korához. még február volt. a fülem eláll.. . Ám bárhogyan rejtette is el.A három hónapot. Harlan összevonta a szemöldökét.A Halhatatlanság tudja. Harlan azonban nem ment lépre. zsebben vagy bélésben.Amikor ott munkába álltam . Nem történt valami tévedés? .Melyik évben vagyunk? . és hogy a mikrováltoztatás. A sötétbarna. És aztán. hogy beszélgetés közben szorosan eléje állt.Ez hogy lehet? . hogy június a legalkalmasabb id pont. az állam túl nagy. mintha maga volna a F kalkulátor. Nem veszthette el. olyan világosan mondom.” Eddig még soha nem gondolt erre. hallja. amíg még frissen éltek emlékezetében.Egészen biztos. A szemem túlságosan kicsi.Ugyanabban. gombhoz vagy karperechez. amely visszabámult rá: homlokán mély függ leges barázdák húzódtak. A kiabálásra a lány hátrah költ.

Harlan így válaszolt: . ami az órák folyamán elhangzott. és lábujjait mozgatta a habruha alatt.Nem tudok dolgozni. Harlan észrevette a kis robotot a lány mögött. hogy a lány távozzon.Még most is dolgozik? Nyilván nagyon fáradt. Semmit sem érzek magával kapcsolatban. Este nem sokat evett. Egész este egy szót se szólt hozzám. . ami nagy divat itt mostanában). Jövetelét nem jelezte. most ott csengett a fülében. Nem azért jöttem. . Rázúdult a nyakára. mentaíz ital (nem egészen alkoholos.Alig várta. Természetesen a 482. de ebb l nem elég egy. már ivott eggyel az estélyen.kérdezte Noŷs. és meztelen válla még tejfehérebb és csábítóbb lett fekete fürtjei mellett. hogy ízlik a habzó. amint a sima er téren besuhant a szobába. amelyekr l már teljes jelentést adott régebbi Megfigyelései után. s ez összefüggésben állt az els vel. Lerúgta az áttetsz cip ket.dorombolt a lány. . Megrázta a fejét. .Nem haragszom. ha úgy akarták.Lehet leg senkihez se szóltam egy szót sem.Hány éves maga? . maga is rádiktálta a megjegyzéseit a második energiaszintre.fejhallgatójával. Egyébként. Noŷs Lambent lépett be. rámutatott az összefüggésekre. a másik végét pedig er tér kötötte össze a szájánál lev parányi mikrofonnal. Karja és válla fedetlen volt. és még vagy tíz évig használni fogják ebben a Valóságban. Különösen akkor. a legutóbbi Valóságváltoztatás el tt még nem létezett. hogy beszélgessek. minden véletlen kísér jelenséget. mint valami kéjesen nyújtózkodó cica a puha mancsait. hogyan teremtett egy új italt? Egyébként nem Kalkulátor. Harlan mégis zavarban volt. A lány megkérdezte: . inkább valami más hatása volt. hiszen a n k gazdaságilag éppoly függetlenek voltak. De Noŷs így folytatta: . Ha nem így volna.Ebben a pillanatban maga is elhitte. mely szemlátomást nem hatott fizikailag a Század életére. . de el kellett ismernie. amelyre az összejövetel felvétele került rá. odakapcsolta ket a molekuláris géphez. Erre aztán semmiképpen nem felelhetett. Két bioévvel ezel tt.felelte ingerlékenyen Harlan. így aztán Harlan egyszerre figyelhetett és beszélhetett. visszarakott mindent a tokba. ha itt van . Vonakodva ugyan. amikor a molekuláris gép segítségével jelentést írt. hogy igazat mond.Harminckett . Amit udvarias elszántsággal mondhatott erre. kiemelt egyet-mást. és köszönetképpen szigorúan bólintott Noŷs felé. Noŷs és . hogy: „Magamra hagyna? Dolgozom. Erre a második szintre a benyomásait jegyezte fel. de sorra kóstolgatta az ételeket. Személyes kérdés. terhesség nélkül. világoszöld. és amíg hallgatta a társalgásokat. s ezért él szolgák egyáltalán nem voltak. A mintás takaró besüppedt alatta. mintha mohón átölelné. Úgy láttam. Átvette az italt a robottól. nem kellenének Megfigyel k. Vajon a Valóságváltoztatás. Egyedül voltak a házban. a szó szerinti feljegyzéseit a megjegyzéseivel együtt kapta meg. és bármi szorította is le a haját. a lánynak semmi köze hozzá. . és rákattintotta a fedelét. . . hosszú lába villogott a halványan foszforeszkáló habruhában. de amelyekb l (egy-egy hivatalos ízlel i falat kivételével) még soha nem evett. Az esti „összejövetel” minden mondata. Meg aztán a lehet legrészletesebb Kalkulációk sem küszöbölnek ki minden bizonytalanságot. így aztán hiába is kérdezi ezt önmagától. ha még dolgozni is akar. A lány a szemközti pamlagon hevert könyökére támaszkodva. mint a férfiak. Század szemszögéb l együttlétük egyáltalán nem „illetlen”. most mégis kibomlott.Hoztam még egy pohárral ebb l az italból.Maga haragszik rám.Miért haragszik rám? . Harlan haragosan lekapta a mikrofont és a fülhallgatót. anyák is lehettek. A robotok ebben az id ben fénykorukat élték. .Bioévre gondolt természetesen. csupán annyi volt.” És ehelyett mit mondott? . két évtizede használták ket.

amíg a Föld lakatlan lesz. de aztán kiderült. A mentaíz ital? . majdnem groteszk. Kérdés volt vagy kijelentés? .Minden Id t. amely leginkább valami zsibbadt elégedettséghez hasonlított. és akkor a 27. ha megöregszem. mintha egy férfit választanak. Önz ek. .Mi is megöregszünk és meghalunk. a távoli Primitív 24. míg engedélyezték! Azt hittem. Nagyon szeretnék a Halhatatlanságban dolgozni.Maga örökké él. Két feltételnek kellett megfelelniük. Elárulhatta volna neki. valami nem történik meg. hogy kissé észre térjen. Huszonhét. A titokzatos Mallansohnt senki sem ismeri. de nem kellemetlen eredményeket szült. másodszor: kiemelésük az Id b l nem árthatott a Valóságnak. és kiragadunk minden olyan lehetségest. Században. pedig valóban hozta létre a Halhatatlanságot és az új lehetet. örökké.A lány így felelt: . Hangja mély volt és hízelg . s ez olyan irányba terelte volna a Valóságot. amelyet Harlan mindig nyersnek és kellemetlennek tartott.Miért nincsenek n k a Halhatatlanok között? Harlan nem bízott annyira önmagában. és kidolgozzuk minden lehetségesnek a végtelen valószín ségeit. Az ötvenedik évezred nyelve. Halhatatlan . hogy nem születik meg egy gyerek. Mi dolgozunk! Megtervezzük az Id k részleteit a Halhatatlanság kezdetét l egészen addig. Tegyél engem Halhatatlanná.. Ez a pillanat új er vel töltötte el. hogy megállítsa a forgást. Noŷs már egészen ott volt mellette.felelte Harlan. ami jobb a valóságosnál. örökre és örökre és. ami furcsa. Valóság! Ezt a szót nem ejthette ki semmi körülmények között. Mit is mondhatott volna? A Halhatatlanság tagjait végtelen gondossággal válogatták ki. mert áthelyezésük a Halhatatlanságba azt jelentette volna. bel lem is Halhatatlant csinálnak. Egyik-másik szóba se akart velem állni. Vagy csak a teli gyomor és az illatos leveg tompítja a hallását? A lány folytatta: . nem alakul ki egy körülmény. hogy válaszoljon erre a kérdésre. mint lágy szell úszott eléje: .válaszolta lágyan Noŷs. miért lett harminckett ? Meg tudja változtatni. Hány kiváló jelölt maradt az Id ben. .” Megrázta a fejét. maga akkor is ilyen marad.Meséljen err l . tudja.Ó. alkalmasnak kellett lenniük a munkára. Valószín leg nem látszom majd mindig fiatalabbnak magánál. mely egy pillanat múlva kialudt. .Harlan megtörölte a homlokát. ti Halhatatlanok! Olyan titokzatosak vagytok. Maga sem akart velem beszélgetni.mormogta Harlan. mert kiemelésük az Id b l a kelleténél tízszer. Remélem. hogy n ket általában sohasem osztanak be a Halhatatlanságba. hogy miért. de már tovat nt. (Fejében összekavarodtak a gondolatok. . Században meg lehetett alapozni a Halhatatlanságot. Mennyi ideig kellett várnom. százszor jobban eltorzítja a Valóságot.Sok dolgunk van . de soha nem jött rá). hogy az Id ben hol hajtunk végre egy parányi változtatást a vanon a lehetre. míg végül hirtelen fényesen kivilágított ötletbe torkolltak. mióta Vikkor Mallansohn felfedezte az Id mez t a 24. azt maga sem értette (a Kalkulátorok nyilván tudják. . azt szerette volna neki mondani: „A Halhatatlanság nem tréfa. most szépen csengett a fülében. minden Helyet meglátogathat. Században. csupán finom akkordként hatolt Harlan agyába. és eldöntjük. El ször. és mosolygott. Elmondhatta ezt a lánynak? Természetesen nem. Szédült: egy pillanatra lecsukta a szemét.) A lány hangja. és igyekezett leküzdeni érzését. nem hal meg egy asszony és egy férfi.. és akkor egy új vant kapunk. de gondolatai tovább rajzottak még sokkal különösebb és szaggatottabb bakugrásokkal. és egy új lehetet keresünk. és így megy ez örökké. Azt akarta. Utánakapott. Hangja nem tagolódott szavakra. hogy ott csak férfiak vannak.Mit fecseg itt? . mint bárki más. Mondja.Én vagyok a fiatalabb. .kérte a lány.Elment az esze . amit az Id tanács nem engedhetett meg. mert n vagyok.Nagyon sok dolgom volt. valaki nem n sül meg. fékevesztetten és tombolva kapaszkodtak össze különféle szabad eszmetársításokban. ha akarja? Nem szeretne fiatalabb lenni? .

meleg leheletét. de Harlan nem érezte magát b nösnek.a Valóság és a Halhatatlanság járt az eszemben. és lassú. amikor a halandóénál biztosabb szem és elme hirtelen feléled. Most még a mellette fekv lány is háttérbe szorult. mintha valaki mással történne.ez az éjszaka sorsdönt volt az életében . Minden olyan álomszer volt. hogy hirtelen valamire rádöbbent. Hallhatta a lány halk pihegését. hogy egyáltalán nem undorító. józanabb pillanatban soha nem is gondolt volna. S bár a részleteket nem tudta felidézni. furcsa. amelyt l az egész Halhatatlanság függ! . Furcsa gondolatok rohanták meg a lehetséges és a lehetetlen között. vissza kell mennie a Halhatatlanságba. ha felébreszti. teste kih l. Noŷs nem állt ellen. virágozzék ez a gondolat. Elégtétel... remeg örömmel simogatta meg a haját. Miért nem képes visszaemlékezni rá? Oly sok mindent értett egy pillanatig. Miért éppen a Növendék? Miért jutott most eszébe Cooper? Hiszen rá nem gondolt! De ha nem gondolt rá. de furcsa. Hadd jöjjön magától. hadd érlel djön. amire más. Hagyta.Ha Halhatatlan lennék. Mintha kettejük helyett álmodott volna. Hadd jöjjön magától. Ijedten és örömmel döbbent rá. És ez nem a b ntudat volt. Mallansohn és a Növendék!” Megriadt. .az események olyan kifejtésére és magyarázatára döbbent rá.suttogta a lány.töprengett . Visszafojtotta lélegzetét. Harlan úgy érezte. növekedjék. Nem volt benne biztos. hogy tudja a szörny titkot. Még kés bb is. ami történt. Aggodalma fokozódott. egyáltalán nem az. amelyet nem lett volna szabad megtudnia. de hirtelen nem is tör dött vele. . Csupán amikor Finge jutott az eszébe. hogy valamit ki kell találnia? Úgy érezte. hozzásimult. de megmaradt az a szokatlan tény. és az ultrahomályos fényben. de szívében már bizonyos volt benne. Furcsa és váratlan módon részévé lett. akkor kavarodtak össze érzései. és szeme megtelt simogató mosollyal. Korántsem volt olyan undorító. „Ha a gondolatmenetet követem. hogy érezze a lány testének melegét és puhaságát. mindarról. hogy ismét birtokába kerítse ezeket a gondolatokat. és megvilágít száz furcsa tényt.. soha nem tapasztalt gondolatsornak. mire gondol a lány. de megvolt benne a félálom lebeg világossága. amivé a fal és a mennyezet világítása tompult. . bár dobogó szíve miatt Harlan alig hallotta a szavakat. de nem merte megtenni. amikor a lány föléje hajolt. nehogy felriassza álmaiból. mert ezek a kérdések mintha az el bbi megvilágosodás távoli fényét villantották volna fel újra. igen. Mi köti össze mindezt? Mit próbál most kitalálni? Miért olyan bizonyos abban..Nem szeretnéd? Harlan nem tudta. mindent megsemmisít. ... szinte Harlan fülébe. és most már majdnem tudta. Ez a gondolat csak töredéke volt annak a szokatlan.Noŷs még közelebb húzódott. amíg kibontakozik. Harlan sokáig nem tudott elaludni. és úgy tetszett. Meg kell vizsgálnia. mint ahogy elképzelte. És az éjszaka csendjében . és nem er szakolta a gondolatot. Váratlanul önmaga folytatásának érezte. hogy nem is akar odébb húzódni. A tér-id engedély err l nem szólt. enyhe. nem különálló személy. Szédülése elmúlt. mint egy árnyékot láthatta a lány testét. saját magáról és róla. tapogatózva a lány felé nyúlt. összefonódott vele. lángok perzselik. Odább kellett volna húzódnia. nem szabad elengednie. Csak ki kellett nyújtania a kezét. arra emlékezett. Úgy érezte. Megpróbálta ismét elcsípni ket. úgy érezte.. Azt a titkot. mi is az a valami.. úgyhogy arcát szinte alig látta. Állán érezte a haját. ellen riznie kell. hogy feln tt életében el ször megosztotta ágyát egy n vel. Noŷs nedves ajka félig szétnyílt. de hiába. Nem egyszer en n volt. hogy. Most egyszerre nagyon fontos lett. akkor mégis miért jutott eszébe most Brinsley Sheridan Cooper? Összeráncolta a szemöldökét. A lányt most már egészen más szemmel nézte. mir l van szó. hétköznapibb... s t diadal. Ügyetlenül. ami máskülönben egészen egyszer en csak furcsa maradna.

Gyakorlatilag ez a fels határ. És azonnal megtörtént. Harlan rendkívül büszke volt arra. amikor Harlan belépett. Egy találkozó nem jött létre. hogy éppen kalkulálta az MSZV-t. A Sorstervez Egy biohónap telt el a 482. minden rendben. A Változtatás egyre szélesebb gy r ket vet. A Kívánt Hatás Maximuma. Az elméleti tudósok hangsúlyozzák. Most. és figyeli a Technikus Beavatkozását. akkor se súlyosbítja b nössége. KHM volt. A Változtatás csupán akkor fejez dött be. éppen ezért nem fenyegette a Valóságváltoztatás semmiféle hatása. Természetesen a Halandók közül egyetlen emberi lény se gyaníthatta. majdnem 2000 Századdal futott el re Noŷs Lambent jöv jébe. Harlan futó mosolyt engedélyezett magának. Agyuk az anyaggal együtt változott. Ha egy Halandó figyeli a jelenetet. a fennmaradó negyvenhat percet a szokásos negyvenszázalékos „margó”nak hagyva. Ebben a biopillanatban Voy Szociológus bizonyára teljes biztonságban ül a képerny el tt. de id közben az energiamez elt nik. maximumát a 2481. de már félretett minden óvatosságot. Valami üdvözlésfélét mormogott. ahová Harlan tette. Voy Szociológus mereven bámulta a 2481. Most e b nös mesterkedés következtében (meg se kísérelte. és csupán a Halhatatlanok állottak kívül mindezen. amelyet már látott a Halhatatlanság képerny jén. hogy ne használja fel. A „margó”-t szükség esetére tartogatták. a polcról felemelt egy kis tartályt. Másfél óráig keresik majd. A biztonság kedvéért a térid engedély csupán száztíz percet ír el . hogy enyhébben fejezze ki magát) ott állt a 2456. Ehhez hajszálpontosan be kellett állítania a Föld felszínén a kívánt körzetet és rögzíteni a koordinátákat. A kis tartály most ott állt. mint a Halhatatlanság és a kabinakna közti átjárás. ahol az imént még a népes rhajóállomás nyüzsg képét láthatta. Bels feszültsége ellenére Harlan ügyesen és gyorsan kezelte a m szereket. de egy Technikustól elvárták. amelyet az el bbi Valóságban nem kellett volna meghoznia. Század függönyénél. ha közönséges id vel mérjük az eseményeket. hogy a megvesztegetés és hízelgés árán kifürkéssze.6. Az elmúlt biohónapban saját maga el tt is b nöz lett. Teljes mozdulatlanság mindenütt. A Változtatás valóban eltüntette az rhajóállomást. akinek meg kellett volna halnia. és átrakta az alatta lev polcra. Általában a Változtatások nem szükségszer en következtek be a Technikus Beavatkozásának pillanatában. amikor Harlan ennyi mindenre rádöbbent. Csuklójára er sített kézi generátora bioid vel vette körül (a Halhatatlanságnak úgynevezett emanációjával). egy lépést tett a fal felé. amikor a szabadság minden fokozata megsemmisült. Az Id be való kilépés sokkal komplikáltabb volt. . akinek élnie kellett volna. Amíg fennállt az alternatív akciók matematikai lehet sége. egy ember. Harlan csupán két percet akart felhasználni a száztízb l. és a férfi türelmetlen lesz. a Változtatás nem következett be. A Valóságváltoztatás intenzitása attól kezdve csökken. hogy a Beavatkozástól számítva a végtelen fels id ben a Változtatás már oly parányivá válik. aztán elt nt. egy évvel tovább él más körülmények között. Egy rhajó ott rozsdásodott. mint aki nagyon gyakorlott és igen tehetséges. Ezután visszalépett a Halhatatlanságba éppolyan mindennapos módon. Században éri el. a szabadság fokozatai nyomban elt ntek. huszonöt Századdal a Beavatkozás után. miel tt a Változtatás bekövetkezik (természetesen bioid szerint). Ha a b neit halmozza. hogy Harlan elt nik. hogy a legfinomabb Kalkulálással sem lehet észlelni. Szinte fel se nézett. egyszer en azt látja. Nem lehetett napirendre térni e tény fölött. Egy férfikéz néhány órával kés bb odanyúl az el bbi helyre. az is csak egy pillanatra suhant át az arcán. A „margófaló” nem maradhatott sokáig Specialista. Században kékesen villogó jelenetet. de a tartályt nem találja ott. A mérnöki szoba még százötvenhat percig üres lesz. és a Változtatás azonnal lezajlott. Harlan nem sietett. a fels id ben. s figyelhették meg ket. a kívánt Id pontot a Századon belül. hogy valamiféle Valóságváltoztatás történt. Században töltött éjszaka óta. egy gondosan kiszemelt helyre. a korábbi fenséges épületek romokban hevertek. mi vár a lányra az új Valóságban. ha éppen az keze nyomán történt a Beavatkozás. s egy másik ember. Ingerültségében olyan döntést hoz. Nem fordította meg rögtön a világtörténelmet. Ez rosszabb volt a szakmai tisztesség megsértésénél. Ha a Beavatkozásra vonatkozó Kalkulációk felületesek voltak. Harlan ott állt a mérnöki szobában. de nyerhet vele. Lelket nem lehetett látni. Ragyogása kialudt. mint ahogyan más belép egy ajtón. órák vagy napok is eltelhettek. kissé korábban meghal.

Voy szárazon megjegyezte: . Majdnem csontvázszer en sovány volt. aki a lelkeket mérlegeli. csuklója pedig bütykös. és a gyarmatok kihalnak. .Valóságos filozófus. Feruque-nek szinte a láthatatlanságig sz ke szemöldöke volt.Én nem bánnám . Feruque valami mocskolódó szót mormolt.Akkor hagyják abba a kérelmezést. ha már itt van. amennyire Harlan meg tudta ítélni. Harlan elpirult. vagy negyven vagy ötven után ismét megpróbálják. Csontos gödrében forgó szeme rávillant Harlanra. tudja jól. .Miért? .Mi jó van benne? Soha nem tart tovább egy vagy két évezrednél. A mondat sértette Harlan fülét. akik a Technikusok iránti ellenszenvüket akár nyílt durvasággal is kifejezik. hogy az az b ne is” .Ne olyan hevesen. kisebbíti m vének szépségét. . Aztán négy vagy öt évezred múltán. .kérdezte Harlan. Az iroda ajtaján olvasható név: Neron Feruque.Mi van a Sorstervez vel? . ha mindenestül kiiktatnák a Valóságból az rutazást. A Szociológus rosszallóan pillantott rá. Feruque leplezetlen ellenszenvvel bámult a Technikus-jelvényre. . . ereje.Lenne szíves ellen rizni? Már elkészülhetett volna a munkájával. hogy mohón bámulja az Analizátort. Sorstervez . mi az Id t csináljak ezekkel a rákellenes szérumigényekkel? Nemcsak a mi Századunkban van rákellenes szérum. úgy vélte. és megütközött rajta.gondolta. Rá kell venni az Id tanácsot. kívánt adatait és a Valóságváltoztatás egyenleteit. a b re és csontja. és tovább dolgozott. Harlan összefonta a karját. nem hasonlított egyik uralkodóra sem. ha elkészült. „Kár a szóért” . aki dühösen félrenézett. . kampós orrára szorosan rásimult a b re.mondta -. .Egy Századdal késleltette. és ismét kudarcot vallanak.Elkészült a fiatal hölgy Sorsterve? .Gyönyör volt. mint maga a halál. azután az Analizátor szégyentelen vihogással kattog. és a Sorstervez re meredt. s mindegyikre akkurátusán ráüti a valószín ségi értéket. . Voy odaszólt neki: .Feruque azok közé tartozott.Hogyan érhetnénk el ezt? .Figyeljen csak ide.kérdezte Voy.gondolta Harlan. Hirtelen témát változtatva haragosan megkérdezte Voytól: .) Ez a férfi azonban. mivel emlékeztette két uralkodóra. Tápláld be az egyed élettörténetét.Minden más Század éppen így küszködik a túlnépesedéssel.Jöjjön. Hiábavalóan fecsérlik az emberi tehetséget és er t. „Tudja. s egy perc alatt vagy egy nap alatt kiköpi a szóban forgó személy életének lehetséges változatait (az új Valóságban).Még nem.Mi volna vele? . rögtön szemébe ötlött Harlannak. izma és mindene. Harlan azon kapta magát. . .Könnyen.Voy halkan megszólalt: . hogy ne fogadjon el többet.Elpusztította az rhajókat? Voy bólintott. . olyan volt. biccentett. Ahogyan a kis Analizátort kezelte. Arca így még jobban hasonlított egy csontváz koponyájához. akik a Primitív Id közben éltek a Földközi-tenger vidékén. Feruque odafordult Voyhoz. Majd szólok. Miért mi kapjuk az összes kérelmeket? . Ujjai hosszúak voltak. Az emberek belefáradnak. (Hetenként ismétl d beszélgetései Cooperrel az érdekl dését is szinte felizzították a Primitív Történelem iránt. Voy Szociológus bemutatta Harlant. mintha kacarászna. Visszatérnek a Földre. nézzük meg. Ez volt a Sorstervezés szíve és lelke. mintha azt mondaná: „Milyen türelmetlen ember!” De csak ennyit mondott: .

Ezt ne felejtse el. Mi isszuk meg annak a levét. a rákellenes szérum pedig emberi életeket ment meg. számolja csak ket. Ne felejtse el. hányan akarnak meghalni a betegek közül. ha minden ember életben maradna. És mi történt? Boldogok a Századok? Ne higgye. ha az emberek különböz kombinációi is életben maradnának. Kiindulhatunk ebb l? Ilyen alapon soha nem lenne Valóságváltoztatás. Voy. persze. tudta. Eljön a nap. Voy gyorsan bólintott. Ezt akartam mondani. és mi nem világosíthatjuk fel ket. Biztosan csak a szokásos kódjelentést küldte fel. Ez azt jelenti.Nincs összeköttetésem az Id tanácshoz. Harlan eltompultan. . Mindenki azt kérdi. Harlant a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a beszélgetés. hogy a meggyógyítható fickók száma úgyis egyre csökken. A Sorstervez viszont számol. és beszélt a Tanáccsal. Egyre csökken. és így szólt: . milyen hírek keringenek. amikor éppen nem a gyerekeit ütlegeli. még nevet is rajtuk.Ha maga lenne rákos. nehogy ártalmasan hasson a Valóságra. id s édesanyját veri. ugyanabban az Id ben nem gyógyult meg. talán rózsás arcú emberbarátok. elterjed a hír. egyetlen eset sem volt. és az Id be is. És kár azt fecsegni. Nagyon el vannak foglalva. Ezeknek az embereknek a meggyógyítása vagy javára válik az emberiségnek.De az öreghez van. szépen kérjük. Valahányszor ki akarnak térni valami el l. s az. minden érdekl dés nélkül hallgatta a társalgást. aztán kitört: . Tudom. . akiket mindenki szeret. Hiszen néhány balek minden alkalommal kitöri a nyakát.Ostoba megjegyzés. hány embert pusztít el a rák évente minden Században. Az effajta aggályoskodás a munkával jár. Tizenhét.Tudom. . Tudja. . így aztán pontosan tizenhét ember gyógyult meg ebben a hónapban a megjelölt Századokban. Ez alapvet politikai kérdés. (Ha Harlannak jobb kedve van. lásd a mellékelt életrajzi adatokat. Neki is harcolnia kellene érte. ahol még nincs semmiféle rákellenes szérum. Semmit sem sejtenek a Valóságváltoztatásokról. .Az Id tanács most nem hajlandó változtatni az alapvet politikán. . nem? Tegyük fel.) Feruque töprengett néhány pillanatig. hogy az Id tanács nagyon el van foglalva. Csak gondolkozzék. ha magukból kiindulva vizsgálják a Halhatatlanságot. azonosulásnak . így aztán a Halandó kormányzatok minden Században állandóan elhalmozzák a Halhatatlanságot a kéréssel: szíveskedjenek. a semleges eseteket is beleszámítva. Mi lenne a Valósággal.Elolvassák az életrajzi adatokat. ugyanabban az országban. Ám Feruque-ben még volt keser ség: . egyre nehezebb megtalálni a következ alkalmas Valóságváltoztatást. hogy minden új feny hajtást megfigyelnek. akit meggyógyítunk. akik rendkívül fontosak a kultúra számára. jellemesebb emberek. A Szociológus szenved arckifejezéssel hallgatta. szíveskedjenek küldeni hetvenötezer ampulla szérumot súlyos betegeink részére.Beszéltem az öreggel . amely kívánatos Valóságváltoztatást mutatott volna.. Az „öreg”. és csak azokat hagyja jóvá. tizenhét Sorsterv nem tartalmazott egyetlen nemkívánatos Valóságváltoztatást..mondta a Szociológus -. Voy. és ez százszorosán bonyolultabb. tudják. miért éppen az az egy. maga az a balek. de a Tanács szerint a semleges esetekben ki kell adni a szérumot. Hiszen humanisták. . tudom. Talán azok a fickók. Elképzelheti. amikor egy bioévben csak egyetlen fickót gyógyíthatunk meg.A legtöbb ember nem képes felfogni. Gondolja meg. hogy „Miért ne. Egy ember meggyógyult.. mi? Még valami. és tucatnyi másik. hogy a rákellenes szérum nem facsemete vagy energiamotor. ha egyszer nem származik bel le baj”. Minden ember pótolhatatlan veszteség a világnak.Fenéket. amelyek a kívánt Valóságváltoztatást eredményezik. ha az Id tanács nem rostálja meg a kérelmeket.Igen. s minden ember valóságos h s. De legalább elvonta figyelmét az Analizátor vihogásáról. A találomra végzett Változtatás minden bioévvel rosszabb következményekkel fenyeget. A múlt hónapban ötszázhetvenkét rákszérumkérésnek tettem eleget. akiket nem mentettünk meg. A Pszichológusok és a Szociológusok. vagy hozzá sem kell kezdeni. a Szektorvezet Kalkulátor.

mint egy meccs végeredménye.Megvan a jegyem.mormolta.Te biztosan tudod. mindenki hallott róla). amelyek kultúrája élesen különbözik id otthonuktól. miel tt idejöttél? .hívják ezt a jelenséget. hogy egy bioévnél tovább is a helyén maradhat. .kérdezte Noŷs. Andrew? Harlan furcsán elérzékenyült az Andrew név hallatára. Megfigyelted az egész korszakot.Léglabdameccsre . Nem tudni. Most azonban már nem tehette meg. és a ruháidat kikészítettem. és üres tekintettel bámult a lányra. .Semmi részletet nem tudok. hogy nehezebb legyen az azonosulás. Noŷs lágyan megkérdezte: . és megpróbált szégyenkezni. hiszen tudod. Noŷs nevetett le rá. Ezt ki kellett volna vizsgálni. olyan keservesen. és egyb l bekapta. Senki sem dolgozhatott kétszázadnyi távolságon belül saját id otthonától. . ez különösen az rutazások Századaira vonatkozott.Hova mégy egy órakor? . és megpróbált komoly küls t ölteni. (Harlan egy 50. alig akartál fölébredni! Harlan els reflexével a paplant húzta volna magára.Ugye. mi történt a mi környékünkön. Noŷs szemben ült vele. A Halhatatlanság t zzel-vassal harcol az azonosulás ördöge ellen.Jóságos ég. . nem evett. e miatt az Id ugrás miatt. ez a dönt ! Elmulasztottam az idei fordulót. És a Század minden gondját-baját gyakran a sajátjukénak vallják.Ó. de nem találta.Köszönöm . Reggelizés közben kerülte a lány tekintetét. s mégis mintha ködös hajnali felh párnán ébredt volna. sötét haját simán féloldalt fésülte. s csak fényes nappal ébredt fel. ahogy illett volna. Az emberek azonosítják magukat azzal a Századdal. . ha a viselkedésük gyanússá vált.) S t gyakran változtatták a munkahelyüket.A zuhanyozót bekapcsoltam. Végül visszaemlékezett mindenre. . hogy a rákellenes szérumokat követel Századokra panaszkodik. (Alig tudta kimondani a lány nevét). amelyhez a munkájuk köti ket. (Harlannak eszébe jutott Finge és a 482. a napsugár bet zött az áttetsz falakon. vagy nem? Voltaképpen egyértelm és rideg nemmel kellett volna válaszolnia. b lev gyümölcsbe. de er tlenül magyarázni kezdte: . szempillái valószín tlenül hosszúak voltak.Láttad. Ennek az embernek a reakcióiban már nyilvánvalóan nem lehet bízni többé.) És az emberek mégis balga vágyakozással azonosultak id otthonukkal (ez az Id vágy.morogta. Század. Lehet leg olyan Századba helyezték a Specialistákat. Egy hónappal el bb Harlan még megvetette volna Feruque-et mint érzelg s hetvenked t. ha a Halhatatlanság nem félt volna szinte betegesen az önvizsgálattól. . N-Noŷs.) . Kötelessége lett volna. Nem emlékezhetem ilyen apróságokra. Mit is mondhatott volna? . aztán elpirult. S t szinte rokonszenvet érzett Feruque iránt. még nem múlt el egy óra? Az Id be is! .Köszönöm . Mihez kezdjen most az éjszaka emlékével? Hirtelen valami más jutott az eszébe. állat egyik tenyerébe hajtotta.Ó. . Hiszen az b ne sokkal súlyosabb. Kurtán megrázta a fejét. Kisvártatva Noŷs megszólalt: . Noŷs figyelte Harlan minden mozdulatát. Villáját beledöfte az apró. századbeli lyukas garast sem adott volna Feruque esélyeire. . szeszélyes fajankót. Ki lesz a bajnok. Még megreggelizhetsz. Talán be is jelentette volna az esetet. miért. amíg az lesütött szemmel evett.Még csak tizenegy. és felült. (Eddig mindig olyan könnyen sikerült. csak nem akarod megmondani nekem.Rengeteg Tér és Id volt a feladatom. Harlan nem válaszolt.makogta Harlan. aki azzal enyhíti az új Valóságban csökken elektrogravitáció miatt érzett fájdalmát. Milyen könnyen siklott vissza a képzelete Noŷsra! Aznap éjszaka jól aludt. és rengeteg id d marad.

gondterhelt vagy. ha késel egy kicsit? Harlan majdnem elmosolyodott.Részben .Jó. munkáslány. A dallam ismétl dött. Új alakjában vajon ki lesz bel le? Halaskofa. és legalább olyan szép volt.Nem. . . egyszóval ott.És ha érdekel. mint a Halha. Harlan ölébe ült. amely lágy és bonyolult dallamokat alkotott: hangokat és akkordokat kombinált találomra. Nem vagyok itt. Nem tudom b vebben megmagyarázni. a szeme kikerekedett. nem a matriarchátus izgatta a Halhatatlanságot.Rendben van. Az új Valóságban Harlan már nem lesz része életének. Noŷs odabújt hozzá. Semmit. csak amikor idejövök. hogy a Halhatatlanoknak az evés is tilos-e. Nem vagyok a Va. hogy elámuljon a furcsa dolgon. és vágyódva gondolt az engedélyezett két nap margóra. betegesked poronty anyja? Akárki lesz bel le. Sikertelenül. A Változtatásnak rendkívül csekélynek kellett lennie. csúnya. A lány meg is kérdezte: . hogy akkor a Változtatás Noŷsra is vonatkozik. Az arisztokráciára kellett irányulnia. És nem is lenne az Noŷsa a következ Valóságban sem. nem emlékezhet Harlanra. Mindez megvolt az el z Valóságban is. Másodszor.... Noŷs felhúzta a szemöldökét. és a megfigyelt csoportra kellett vonatkoznia.Szégyelled? . .) A tényez k egész komplexumát szerette: öltözködését. ami Noŷst és t érintette. Azért.. járását.Nem láttál bennünket? Nem tudtad egész id alatt. nem Noŷs lesz már. mikor is tett el ször olyat. beszédmódját. és ámuldozva kérdezte: . ha elkésnék . .A 482. A zene b völetében Harlan csak bámulta Noŷst.Ne használd ezt a szót . . El ször. .válaszolta Harlan. a tehet s.. . Körülsétálta az asztalt. a legtiltottabb szó a Halandókkal folytatott beszélgetésekben. a rendszer haszonélvez ire. szájon csókolta.mondta Harlan. hogy a lány egyáltalán szóba hozhatta ezt. Ez nyilvánvaló volt. fels osztályokra.Miért nem? . és Harlan már semmit sem tartott szégyellnivalónak. nem az ektogenezis. Noŷs bekapcsolta a zeneszerszámot. és komorságát még Noŷs társasága sem oszlatta el. Azaz. . amit mint Megfigyel nek etikailag nem lett volna szabad. Eleinte egyáltalán nem voltál ilyen h vös.Igen. Harlan egy pillanatra megdermedt.. Az adott Valóságban eltöltött negyedszázad halmozta fel benne ezeket a tulajdonságokat. akkor ne mondd el nekik. az improvizációt bonyolult matematikai formulák irányították a kellemes összhangok irányába. Században a kérdés teljesen ártatlan volt. s közben csíp jének egyetlen sima és hullámzó mozdulatával félrelökte az asztalkát. kezét felemelte. A tér-id engedély még hátralev három napja alatt egyre jobban elkomorult. töprengeni kezdett a jelenlegi Valóság és a tervezett Valóságváltoztatás jellegén.Nem örülnének.Kétszeresen is izgatott lett. hat kövér. kifejezéseit. Egy bioévvel ezel tt az el z Valóságban nem lett volna az Noŷsa.mondta. majdnem kicsúszott a száján: Valóság. Nem a Század zilált erkölcsisége. és nem is tartott hosszú szünetet. mert vissza kell menned? . Harlan közbevágott: . mintha el akarná lökni. (Furcsa módon a „szerelem” szót most el ször használta gondolatban. mint a jégvirág.A Halhatatlanoknak ez tilos? . Én hallgatok.Mi történt? Egy darabig egészen másként viselkedtél. általában tilos. Nem egyszer en szerelmes volt egy lányba. .Valóban vissza kell menned? .Nem kellett volna megtennünk. és az Id tanács megt rte ezeket. én nem láthatom saját magamat. gondolatai egyre körülötte csapongtak.Hangjában csúfolódás csengett.. És akárki lesz is. . mintha azt kérdezte volna. Már nem is emlékezett rá. Most úgy látszik. Finge szerint itt valami egészen apró dologról volt szó. Csupán az izgatta Harlant. és ki tör dik vele. és csodálkozzon rajta. nem.

De. Akarja a szalagot? Harlan félig öntudatlanul vette át. Amint a Halhatatlanság bezárult mögötte. Lesz olyan szíves visszavinni a kabinba? Nem szabad kimutatnia az érzéseit. A Sorstervez tárgyilagos hangja elvékonyodott: . mintha csupán az volna. ismét érezte b nösségét. Harlan egy pillanat alatt megértette a csönd jelentését.. de a Változtatás olyan kicsi volt. Megvan. hogy kifürkészi a Változtatás jellegét. De sehol sem találtam meg.Nem látni semmit. Harlan csupán egy dolgot tudott biztosan. ez az egész. az egyetlent. semmit? .Tudom. Századból visszatért a Halhatatlanságba. . hogyan létezhetett a régi Valóságban. mer akadémikus vizsgálódás. mindig gyorsan hátrapillantott. Harlan nyelt egyet. . Voy Szociológus a szeme sarkából figyelte. Ismét a Sorstervez irodájában volt.Hogy érti ezt. És ha Noŷsnak voltak hibái. aminek feltünteti. Tény az . Harlan alig hallotta: . mintha csak most venné észre. A .. Ezt a Noŷst akarta. A mondat nem hagyta békén nevetséges alliterációjával. . hogy meggy z djön róla. önkéntelen mozdulatává. Noŷs elt nik? Noŷs nem fog létezni? Ez hogyan lehetséges? Vállán érezte Voy kezét. Amikor a Noŷsszal töltött napok után a 482. Síri csend ébresztette fel Harlant álmodozásából. hogy el vigyázatlanul hozzáért a Technikushoz. Századnál. Palástolnia kell. Sorstervez ? Feruque lenézett a kezében lev szalagra. mintha már megbánta volna. ritka ködoszlop áll Feruque helyén. akire most nézett.0001 Valószín ségig. .Igen. Nincs. . és visszapillantott.. hogyan emelkednek a számok az id méteren. száraz ujjaival megdörzsölte az állat -. Technikus? A kezét elkapta. És akkor már a 2456. akkor Harlan ezeket a hibákat is akarta.. hogy a megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. Harlan felugrott. Az ember sohasem lehet biztos benne. Úgy kell viselkednie. Szemmel láthatóan remegett. nincs-e valaki mögötte a kabinaknában. Elt nt. hogy megbizonyosodjon.Teljesen jól vagyok. és itt. Finge-t l függ. Az Analizátor nem ketyegett. és kideríti. hogy Noŷs elt nése az új Valóságban szinte elviselhetetlenné fokozta örömét. És ez a furcsa.Megkaphatnám? . Ezekben az utóbbi hetekben szokásává lett. Bár a számok szédít sebességgel száguldottak. 7.A baba nem létezik az új Valóságban. Században Harlan a fels id be indította a kabint. . hogy magas. Figyelte.Bár az új Noŷs sok tekintetben jobb lenne. Egyetlen pillanat alatt.. Kissé furcsa. és nagy nehezen rendbe szedte arcvonásait. volt elég ideje a töprengésre. . nem figyeli-e Voy Szociológus. A tényez k furcsa összjátéka.Harlan kinyújtotta a kezét. Semmiféle személyiségeltolódás. és súlyos üteme ott zsongott a fejében: Finge-t l függ. hogyan hat majd Noŷsra. a tiszta lelkesedés áradatát. és a Szociológus hangja eljutott a fülébe: . Az alternatívákat is kiszámítottam 0. A b ntett el játéka Harlan belépett a kabinba a 2456.Megvan a válasz. Többek között az is eszébe jutott. A csend dermeszt volt.Harlan úgy bámult Feruque-re. hogy a Halhatatlanság zárófüggönye hibátlanul m ködik-e.és hosszú. Feruque csontvázkoponyája egy magasságban volt vele.. A Sorstervez felfedezése hogy megváltoztatta a helyzetet! Hogy megváltozott b ntettének a jellege! És minden Finge-t l függ. az egyetlent ebben a Valóságban.Rosszul érzi magát. Mit tehetett? Sok minden átvillant az agyán: mind tilos dolog volt. került minden személyes találkozást Finge-dzsel.

Elküldtem a jelentést . s önmagában is hozzászokjon az új helyzethez. Ám Finge nem hagyta békén. . .felelte Harlan. .És mi ez? Mire való? . A Kalkulátor Harlanra meredt a videotelefon erny jér l. Harlan id otthona. Az igazi Halhatatlan. Például nemigen hiszem. . és kínzó lelkiismerete ezt már nem bírta volna.Egyébként az a gyanúm . .Könyvespolc . legyen óvatos.Ezeket olvassa? Harlan büszkén felelte: . és elküldte jelentését.Fa . Tekintete visszasiklott a fatárgyra. de most már mindkét kezét a háta mögött tartotta. Ha. mit érez. És mir l szólnak ezek a könyvek? . amelyet a 482. Igen. Még ilyet. .folytatta Finge -. Óvatosan kell kezelni. A hajlított fémszékeket sötét lemez fedte. ugye? Azt akarta mondani. és egy körömnyi helyen elraktározható. hogy az irodájában van . Nevetséges lett volna azonosítani magát ezekkel a könyvekkel s magára venni a gúnyolódást.Egy 20. a 95.folytatta. könyvek! . Finge rögtön felfedezte. bármilyen is a környezete. Nem én. . . ha keze a tomporán nyugszik. . gondolom. és bezárkózott a szobájába.Meglátogathatom a szobájában? Harlan egy pillanatig habozott.Persze. De nem adom be a derekamat. századbeli képes újság évfolyamai. Kalkulátor. .Használunk. ha belenéz. Némelyik a 20.A jelentés nem teljes . .felelte h vösen.A cellulózt impregnálással tartósították. Akkor azok a tárgyak ott rajta könyvek. ha ruhája is és teste is tiszta s szennyezetlen energiamez b l állna? Finge felhúzta a szemöldökét. Században semmiségnek tekintett. Finge sima modora az epikureizmus zavaró elemét vitte be Harlan rideg lakásába.Felsóhajtott. . A Kalkulátor végighúzta rajta püffedt ujját.Eredeti példányok? .Szerintem mindegy. Nagyon szerette volna megkérdezni Finge-t l.Szívesen látom.Valódi anyag? Igazi fa? Elképeszt ! Maguk használnak fát az id otthonukban? . .Igen? . . és ha most visszautasítja a kier szakolt meghívást. alkalmazkodik hozzá. . századbeli por lepi be ket.. amellyel megérintette a tárgyat -. Században szereztem ket. mintha az anyagát próbálgatná. és lyukazását vaksin a szeméhez emelte. és Harlan is vonzódott hozzá. parancsmegtagadásnak is min síthetik. id t nyernie.Pedig mindig undorodtam attól. amit mesterséges erezessél fához tettek hasonlóvá (nem valami nagy sikerrel).Nem akarok hozzájuk érni. Eltaláltam? . A szoba egyik sarkában pedig olyan bútordarab állt. hogy Harlan elvégezte a kódolást. hogy az ember saját id otthonának a kultúrája közt éljen. Ez az ember a felettese. hogy az utóbbi öt évben kétszer is ettem energia edényb l. Eszem ágában sincs megfogni ket. kérem. Technikus .Könyvespolc.. A 24. Gondolkoznia kellett. Századból származik. hogy nyugalmat er ltessen magára.Cellulózlapok. S t nyíltan hirdetné a b nösségét.Milyen anyag ez? . hol várom meg az új eligazítást. de nem tudom. Eredeti 20. . Század hajlott a spártai ízlésre a lakberendezés terén. a Halhatatlanságban elviselhetetlennek érezte. A lapokat restaurálták és impregnálták. most. hogy az étel hozzáérjen bármi anyaghoz. .Finge lepillantott a kezében tartott kódszalagra. Alig egy órával azután. Nem volna-e higiénikusabb. amely teljesen elütött a kor ízlését l. Finge már felhívta.Értem. Jelentését a személytelen cs postán küldte el.válaszolta Harlan. tanácsos-e.nadrágjába törölte az ujját. mi? Harlan bólintott.megszegett hivatali esküt.válaszolta Harlan.Azt hittem. Kalkulátor . . de mégsem m anyag.Nevetett. .Mélyet lélegzett. .Igen. . hogy mindent átgondoljon.mondta. hogy ezeknek a könyveknek az egész tartalma két méter filmszalagon elfér. Egyébként a szabályzat megengedi.

Köszönöm. A további részletekt l Finge hirtelen felemelt keze mentette meg és a Kalkulátor éles. mert Noŷs Lambent most már végérvényesen az övé volt.válaszolta Harlan kiszáradt szájjal. de hanghordozásra goromba és nyers volt.Igen. és óvatosan leült. Finge mereven bámulta Harlant. A Megfigyel kötelessége. Így szólt: . A Megfigyel gyakorlott emlékezetével szóról szóra idézte a beszélgetéseket. Ez az ember.És mi történt? Semmit nem közöl a személyes id töltésér l. és ami még rosszabb: közönséges. Ilyen korú és ilyen tapasztalt embert nem kellene figyelmeztetnem.Nevetséges. csak akkor kezdett dadogni. Csodálkoztam is. Szeme sokkal szúrósabb és követel bb volt. Technikus. . amellyel eredetileg csupán négy-öt nap megfontolt várakozás után akart el rukkolni. . Kitapogatja a környezetét.A Kalkulátor körülnézett. Vagyis csak ha megtartotta a térid engedély utasításait. Ennyi elég. de a kötelességérzet ösztökélte. és nem vezette félre Finge hangja se. A Megfigyel csupán a Halhatatlanságból az Id be vetett érzékel -tapogató m szer. Harlan figyelmét ez nem kerülte el. mi a fontos és mi nem. de közönséges nem. aggodalmaskodó keresztkérdéseit és azt. mint a Halhatatlanság rideg törvényeinek a tisztelete. . Hirtelen lelkesedésében kitört bel le az a kérés.Semmit. Harlan beharapta az ajkát. aztán visszahúzódik. Ha a Megfigyel tökéletesen látja el feladatát. . . És ez a dolog bármi más lehetett. amely többet ért. Csupán amikor az els hosszabb beszélgetés végéhez érkezett. . ez a maga hobbija. hogy ilyen dolgok érdekeljék. hogyan engedhette meg az Oktatója. hogy nem a Megfigyel dönti el. . hogy szakértelmét nyíltan kétségbe vonják. ideges hangja: . szántszándékkal ki akarja hozni a sodrából. felidézve a hangsúlyokat és az arckifejezést is. és szinte megfeledkezett arról.Azt hittem. mégis b nbánóan állt ott. amelyeket kihagyott a jelentéséb l. megtartotta? Harlant már annyira furdalta a lelkiismerete. . hogy a szóbeli jelentést éppen ezen a ponton szakította félbe. hogy mindent jelentsen. mert közben ismét átélte ket. amiatt. Finge az igazat mondta.Mit hagyott ki a jelentéséb l. és a Megfigyel objektivitásának páncélja megrepedezett. hogy Finge vallatása és helyrebillen kötelességérzete b nének beismerésébe hajszolja. nincs is egyénisége: nem is számít embernek. Harlan? . Unottan megjegyezte: . mint a vallatás hangneme. mennyire érdekli a Primitív Történelem. Életében el ször ismert meg olyan célt.Nem történt semmi lényeges .észre sem vette.Tisztelettel engedélyért folyamodom. hogy kapcsolatba léphessek egy Halandóval. Most már emlékszem. . most már látta. . Nem szabad beugrani neki.Milyen tekintetben? (Nyugalom! Nyugalom!) Finge idegesen elmosolyodott.Nem egészen teljes. hogy nem kapta be ezt a csalétket . akire Finge is igényt tartott. Jelent s id t töltött el a fiatal hölgy társaságában. Továbbra is féltékenynek akarta látni Finge-et. hogy egyszer említette.És bár magabiztosan hangzott a válasz. Szívesen ismételte a párbeszédeket. hogyan hált a n vel. Csak annyit tudott kinyögni: . kiválasztott egy széket. Harlan megdühödött. ha azt akarja elmondani. Tiszta energiapocsékolás. . Remélem. és ez édes érzés volt.Hagyja ezt. Harlan szinte gépiesen kezdte azoknak az eseményeknek a felsorolását. ahogy már mondtam a videotelefonon.Ez csak néhány kötet a teljes gy jteményemb l. . Harlan azzal magyarázta Finge magatartását.. hogy Finge féltékeny! Erre megesküdött volna. Diadal töltötte el.Megtartottam.Igen. Sikerült megkaparintania azt a lányt. a jelentésem miatt jött. A Halhatatlanság egyetlen könyvtára sem dicsekedhet ilyen teljes sorozattal.

Err l ön semmit sem tudhat.. Nem vagyok bolond. akkor hazudik.Hogyan mondta? . Hadd szenvedjen. hogy a 482.Talán emlékszik rá . . . . Finge peckesen kivonulhatott volna sértett haragjában.Igen.kérdezte Finge h vösen. El bb ki kell elemezni. és zavartan leült.Azt.Hazudik! . hogy ismeri a Változtatás jellegét. . Harlan összerezzent. hogy.Ebben az esetben kiegészítem kérelmemet azzal. Szinte mosolygott erre a gondolatra. És ha azt állítja magáról. ordíthatott volna.Harlan most már nem ügyelt a szavaira. aztán még jóvá is kell hagyni. de azért nem vagyok tökfilkó. talán megcsúnyul. már említettem. hogy vegye rizetbe Harlant a szolgálati szabályzat megsértéséért. mint valami tanító bácsi a kissé elmaradott tanulóval. sor kerül erre is. hogy ezt is tudja. hogy egyáltalán új Valóság lesz-e. nem vagyok Kalkulátor. . úgyis ön továbbítja a kérésemet. nem érzem magam b nösnek.Finge mintha felriadt volna álmodozásából: . . hogy illegálisan máris birtokba vette a lányt. hogy négyszemközt maradjunk. de Harlan úgy látta. és akkor Harlan ragaszkodni fog ahhoz.. Mint a Szektor vezet Kalkulátora. Rendes körülmények között egy Technikus természetesen nem remélhette.Valóságváltoztatás lesz . Harlan eltátotta a száját. de engem választott. milyen lesz az új Valóság.Olyan enyhén sürget módon beszélt vele. hogy bölcs dolog lenne. Harlan elpirult.Ó! Azt hiszi.Mit képzel. Harlan ezt izgatottságában is tudta. .Beszélhet. Finge egyiket sem tette. és Harlan látta Finge félig szórakozott kifejezéséb l. .kezdte Finge -. .felelte Harlan.Természetesen . Nem kell neki. Az imént kapta meg a jelentésemet. ez olyan nagy szerelem? A lelkek elválaszthatatlan kapcsolata? Túléli a küls változásokat? Biztosan elolvasott egy csomó Halandó regényt! Harlan most már elveszítette a fejét. Udvariasan így szólt: . Harlan akarta. Mivel semmi határozottan tilos dolog nem történt. és Finge-nek korán kellene felkelnie ahhoz. . Remélte. hogy a lány válasszon.. Ez azonban hazugság volt. hogy az új Valóságban is engedélyezzék kapcsolatomat Lambent kisasszonnyal . Századdal minden problémánk abból adódik. Elszántsága egyszeriben tovat nt. S t valamit biztosan tudok. .válaszolta. hogy a kérést Finge továbbítsa.. Mi történt? . és er tlen védekezésre kényszerült: . de Harlan biztosan számított Twissellre. Emlékszik? .Üljön le. Hogy lehet ilyen biztos a dolgában? Az új Valóságban Miss Lambent talán férjnél lesz. . miel tt Valóságváltoztatást kalkulálnánk. felhívhatta volna Twissellt hivatalos panasszal élve. Ha is ragaszkodik a lányhoz. hogy szemében gonosz fény villan fel.kezdte Finge. ám szóljon. Azt se.Nem hinném.mondta -.. Nem is próbált válogatni a válaszok között.Noŷs Lambenttel.szólt Finge. hogy Twissellt kijátssza. Azt mondja. megtehette volna. . visszavághatott volna. Ennek ellenére Finge nyugodtnak látszott.Féltékeny! Önnek is megvoltak a tervei Noŷsszal. hogy Noŷs nem akar engem az új Valóságban? Honnan tudja? Még azt sem tudhatja. hogy a jelenlegi Valóság Halandóinak egy része helytelen álláspontot képvisel a Halhatatlansággal kapcsolatban. Az új Valóságban maga már nem kell neki. mint Harlan. Igaz. Harlan. ha jól sejtem. .Úgy veszem észre .A tér-id engedély ragaszkodott hozzá. És mivel válasza teljesen váratlan volt. Beszéljük meg az ügyet. hívhatta volna a Biztonsági Szolgálat egyik tagját. nem hiszek önnek. Az lesz aztán az igazi diadal. . . Finge többféleképpen visszavághatott volna.. hogy egy Kalkulátor kívánságával szembeszegüljön.

gyönyör gyermeke. . hacsak.. szinte esedezik a maga öleléséért. de én mégis megmaradok az elhatározásomnál . Halhatatlan vagy. Maga b nösnek tartja ket. különösen a n k között. van erre jobb szó. az Id tanács nem hajlandó elfogadni elemzésemet. Eszébe jutott Noŷs lágy.Ilyenre még nem volt példa. a Halhatatlanok jelenlegi életével kapcsolatban. Maga nagyon jó kísérleti alanynak ígérkezett. Harlan megingott. hadd mondjam el.Hát nem érti? Nem.felelte Harlan. Más szóval az arisztokrata n knek. ujjait begörbítve rárontott Finge-re Nem gondolt semmire. Az Id be is. De ha a Változtatás szükséges. Maga a Halhatatlanság halvér gyermeke.. megnehezíti a Szektor munkáját.Az ilyesfajta hiedelem ártalmas. Harlan. Finge folytatta: . akkor nyilvánvaló. Harlan felpattant. aki ég szenvedéllyel már az els este elcsábítja magát. mint egy hónapja döglött makrélát.S az én Megfigyelésem meger síti? . szóban. Harlan . miel tt különleges Megfigyelés meg nem er síti. ez nyilvánvaló. Harlan makacsul összeszorította az ajkát. . hogy els sorban a Század azon lakóinak kell maximálisan megváltozniuk a Változtatásnál. Maga a n ket és minden velük kapcsolatos dolgot erkölcstelennek tart. Magát nem érdeklik a n k. Századdal.mondta Finge -. mit találtak ki ehhez a babonához. .Nehéz ilyen babona létezésében hinni. igen. . . elb völ egyénisége késztette az elpuhult arisztokrata n t. elterjedt az a hiedelem. és akármelyik n csak annyira kívánja magát.Nem is képzeli. Nem. A meger sítést most kaptam meg magától. És aztán itt van ez a n . . . Nem gondolja.. Az egyetlen furcsa a dologban az. lehetetlen helyzet.. .Engem választott? Kísérleti alanynak? . . Következetlenségeket okoz. hogy csupán az esetek kis százalékában volna szükséges a Változtatás. viszont az örök élet kedvéért tette.. gondolkozzon józanul.Akkor arra is emlékszik.Ez lehetséges. A maga jelentése fabatkát sem ér. Harlan csak bámult rá.Figyeljen ide. de a Kalkuláció kimutatta. A Század uralkodó osztályában.Nem értem.. Finge udvariasan fészkel dött Harlan tekintetének súlya alatt. Noŷs Lambent is ezt mondta magának! Húsz perccel ezel tt ismételte el a szavait. Harlan felemelkedve. erre szükség volt. ember.kereste Harlan a szavakat. és gyönyör .folytatta Finge. Nem felelt. mint osztályának jellegzetes képvisel jére. . még most sem érti. Ezt mindenki észreveszi magán. hogy éppen magát választotta.Sajnálom . . Hát nem érti. Harlan! A legtöbb n azt képzeli.Semmi esélye sincs. hogy eladta magát. az a Halandó n t (ahogy k képzelik magukról) képessé teszi arra. Lambent kisasszonyra esett a választásom. becéz hangja.. . Figyeljen ide. hogy egy jelentéktelen Technikus karjába vesse magát? Térjen észre. Másik kísérleti alanynak pedig magát választottam. hogy örökké éljen. akik hisznek ebben. Harlan. közvetlen igazolást.Azt akarja mondani. úgyhogy a Kalkulációs vizsgálódások az el z Változtatásokat illet en nem nyújtottak semmiféle támpontot.. Harlan. Azt hiszi.Ostobaság. A véletlen tévedések régiójába esik. fekete szemével oly lebilincsel en nézett rá: „Örökké élsz.. Ismét tisztán hallotta Noŷs hangját: „Bárcsak Halhatatlan lennék. hogy említettem.” Finge folytatta: .A Megfigyelésem alaposabb elemzéséhez id kell. egy hedonista kultúra agyondédelgetett. csak ösztönösen meg akarta fojtani. hogy én már kikalkuláltam a szükséges Valóságváltoztatást? . tehát örökké élnek. Köztük Noŷsnak. . Az Id be is. amit keresünk. hacsak ez nem az a bizonyíték. hogy a Halhatatlanok a szó szoros értelmében halhatatlanok. mi baj van a 482. hogy ha intim kapcsolatba kerül egy Halhatatlannal.Mire jó ez az er s kifejezés? Ebben a Században nem szégyellik a nemi életet. amikor odahajolt hozzá. milyen nevetséges ez. Harlan üres tekintettel bámult Finge-re. . Az Id tanács nyilvánvaló bizonyítékot akart.” És érezte a csókjait.Meg.

hogy természetes anyagból készült apró gömb volt. A tudás kibillentette a tárgyilagos. és csak hogy meneküljön a boldogtalan jelent l. vitathatatlan és szemtelen diadallal hagyta el a csatamez t. erre a kurta és szokatlan kapcsolatra. de csak azért tudjuk ezt. és legalizálhatná. Harlan! Harlan már nem nézett rá. a 690. mint az úgynevezett újságcikkek. hogy a most nem tart tovább még a Halhatatlanságban sem. lefokozhatják. Végül is meg fogja érteni. Ha kell. Például. és amikor felnézett. Egyes kifejezéseket nem magyaráznak meg. és ennek semmi köze nincs Andrew Harlanhoz mint férfihoz. Fürge. olyannyira igaz volt. azt is megtudhatjuk. és ett l az oktató hangnemt l az órákon nem tudott megszabadulni. a kocsi a 45.mondta er tlen hangon Finge -.Véletlen megjegyzésekb l következtetni tudunk. Részletesen elmagyarázta. . A Változtatás célja az. mi az a „golflabda”? Cooper készségesen elismerte tudatlanságát Harlan tovább magyarázott. hogy a labdát bekergessék a talajban lev lyukba. hogy szerethetne olyan férfit. És e nélkül. Harlan megfigyel i agya vissza tudott tekinteni saját maga és Noŷs viszonyára. Az órák ólomlábon cammogtak. nem emberi m szer eszményi helyzetéb l. nem hisz majd ebben a babonában. a 182. csupán a Halhatatlanság eszméjét képviselte. de egyel re ezt hagyjuk. . lövök. Majd b sz kajánsággal hozzátette: . Meg akarta semmisíteni. és utána már nem szórakozhat vele.Takarodjon! . és miért mesélte el neki mindezt? Voltaképpen nem lett volna joga hozzá. Vajon Finge miért vette magának a fáradságot. Századra emlékeztette. hogy megálljon.Ezek a hirdetések . Finge már nem volt a szobában. mint Noŷs. mint maga? A pohos Kalkulátor a sugárpisztoly csövét Harlanra irányítva az ajtóhoz hátrált. Az egyiket kiemelte. ahogyan a babona torzításában Noŷs látta.. Finge végül is gy zött. és a 984. ha most kéznél volna. akárki lesz vagy nem lesz. hogy kiirtsuk ezt a hiedelmet. A lány tagadhatatlanul vonzó fizikailag. Amiért megtámadott egy Kalkulátort. és a kés Primitív Korra. Haja csapzott volt.. Ingét átitatta a veríték. . hogy nem hazudtam. Mondom. Az újságcikkek feltételezik az alapvet tudást a szóban forgó világról. . De miért vesz djünk a következtetéssel és okoskodással? Nézze meg ezt a hirdetést! Ennek az az egyetlen .Jól ismerem magát. Harlan . Milyen kár. olyan n . Az éles és lényegtelen emlékképek enyhítették fájdalmát. hogy ezt kihasználja. bels égés motorral. A kés bbi Századokban a helyzet természetesen megváltozott.hangja szinte csikorgott -. és a játék célja az volt. Azon kapta magát. Harlan hosszú ujjai gépiesen végigsimogatták könyvespolcának köteteit. elszórakozhatna vele. Milyen nyilvánvalóan hideg számítás volt az egész.Finge hátraugrott. aljas és féltékeny bosszút állni! Harlan továbblapozta a magazint. hogy egy meglep en piros szín földi járm képét bámulja. . Közönséges járm volt. és szórakozottan kinyitotta. Amit Finge mondott. Folytathatná az ügyet. ha Noŷs most kéznél volna. reszket kézzel el rántotta a sugárpisztolyt. A képek fakó színei torz. mi. De a Változtatás nemsokára itt lesz. Harlan üres tekintettel bámulta saját cip jét. Hogyan is hihette? Fellángolás egy olyan férfi iránt. Harlan. soha nem tudhatja Megfigyelésének végeredményét. A Primitív Korban a természetes petróleumszármazékok szolgáltak energiaforrásul.többet árulnak el a Primitív Korról. Az új Valóságban Noŷs Lambent. A bet k összefolytak a szeme el tt. Könny égette a szemét. formátlan alakot öltöttek. Egy Megfigyel vagy bárki más. aki Megfigyelést végez. Szó sem volt hirtelen fellángolásról. és Harlan úgy érezte. Öt másodperc vagy tizenöt perc telt el távozása óta. ha.magyarázta . Ki is használta.mondta Harlan. mert a Sport címszó alatt említik.Megyek. Továbbmegyek. hogy valami hosszú bottal ütögették. és semmiféle erkölcsi megfontolás nem tartja vissza. mindenki érti. Harlan erre is felhívta Cooper figyelmét. . agya visszakanyarodott erre a pillanatra. látja . vitathatatlanul igaz. és szégyenkezett. sípolva szedte a leveg t. természetesen. és most egészen másképp látta a dolgokat. és természetes gumi övezte a kerekeket. úgy vélik. nem tudta volna megmondani. mint ? Természetesen nem err l volt szó. Orrcimpája fehéren remegett. gondolatainak a csapdájába esett. Harlan.Természetesen. Játszottak vele.Hozzám ne érjen! Vissza! Harlannak még volt annyi esze. De el ször hallgasson meg. és számítottam az er szakosságára.

mit gondolt el tte? Akkor mit számít az. vásároljon ilyen labdát.Nem undorító . Senki sem állította meg.” Majd meglátjuk! Majd meglátjuk! Harlan pontosan tudta. A Technikusok társadalmi elszigeteltsége mégis járt valami el nnyel. majdnem sietve. Nemcsak hideg számítás volt az egész. amely m ködésben van. próbálkoznia kellett. mit kell tennie. és csak ennyit mondott: . nem mindegy. Fellelkesedve. és elcsodálkozik. Ha Noŷs hozzá.) Finge valószín leg a saját személyén tapasztalta a babona létezését. s eközben közeli felvételen. Harlan gondolatai egyre vadabbul keringtek. hiszen olyan korból jött.. és bámulta a képeslap nagyszájú. ezért próbálta elhitetni vele. Egy percet sem késlekedett. Máskülönben mi szüksége lett volna rá? Finge bizonyára megpróbálkozott. hogy valaki hivatalos megbízásból használni akarja a kaput.. . és t. A b ntett Senki sem kérdezett t le semmit. Harlanhoz fordult halhatatlanságért. (Harlan még gondolatban sem merte befejezni a mondatot. Rövid habozás után ráütötte saját pecsétjét a kijáratra. hogy rábírja az olvasót. és Finge végs gúnyolódása végül azt is elárulta. hogy az adott egyén érez-e természetes vágyat az áru megvásárlására? Ha a klienst (ez az igazi szó erre) mesterségesen rá lehet beszélni vagy levenni a lábáról. még a Halhatatlanságban sem. Noŷs visszautasította Finge-et. bár a halhatatlansága volt a tét. hogy maga Finge botlik bele az ügybe. A kabincsatornákon át az Id kapuhoz ment. amelyeket Finge olyan epésen említett. milyen b nt kell elkövetnie. Lepecsételetlen ajtó. Egy lepecsételt ajtó kevésbé felt n . és neki sikerült. . És Noŷs biztosan visszautasította. vissza Noŷshoz? Hirdetés! Ezzel a fortéllyal csalogatják be a boltba a gyanútlan vev ket. hogy vágyat erezzen iránta. hiszen a kísértés állandó volt. Hát ezért kínozta. egyre jobban megszeretné. Harlan keze ökölbe szorult egy hirtelen gondolatra. szemtelen hirdetéseit. és percr l percre lázasabb tervek fordultak meg fejében. és meg is vegye. És Finge-nek t kellett felhasználnia. Hogyan is gúnyolódott Finge: „A most nem tart örökké. miért m ködik. Találkoznia kell Noŷsszal! Most! A Valóságváltoztatás el tt. keresztmetszetben bemutatja még a szerkezetét is. amikor már készen állt a b ntettre is. err l hetekig beszélnének. 8. Az érzelem is szerepet játszott. miért nem olvasott Halandó regényeket. Valószín leg Noŷsra is szemet vetett. Eszerint kapcsolata Finge-dzsel titkárn i teend kre szorítkozott. ahol a hirdetés nem terjedt el futót z módjára. s t vidáman lépett ki a szobájából. hogy Noŷs csupán gyakorlati meggondolásokból lett az övé. Cooper azonban nem sokra értékelte az egészet. csak ha komolyan veszélyeztetik az egész emberiséget. és mi sohasem vitatkozunk életformákkal. Finge dühös kötekedése olyan állapotba kergette. Természetesen lehet. hogy ezek az emberek a saját árujukat dicsérik? Ki volna olyan bolond. Tehát választhatott. Hirtelen izgatottsággal azt kérdezte magától: Valóban lényegtelenek voltak ezek a gondolatok? Vagy pedig csak kínzóan ki akart törni a sötétségb l. Érdekli-e a járm gyárost. hogy Noŷs szerelemb l vagy számításból szerette? Ha sokáig együtt lennének. akkor ez csak azt jelentheti. Harlan megszerettetné magát.kérdezte -. Ez volt az életformájuk. Harlan gondolatai visszakanyarodtak a jelenbe. mint a kés i Primitív Századokban. hogy higgyen a másiknak. ezért elnéz en vonta fel szemöldökét. Harlant választotta. Tehát egyetlen Halhatatlant sem szerethetett azel tt. Meg kell kockáztatnia.El kell fogadnia.célja. hogy elkövesse a legnagyobb b nt a Halhatatlanság ellen. A véletlen lehet ség persze megvolt. és a végén a szerelem és nem a kiindulópontja lenne a fontos. amikor a saját portékáját magasztalja? Vagy talán elismeri a hibáit? Vagy a túlzást finoman elhallgatja? Harlan id otthonában a hirdetések közepesen virágoztak. hogy még nem teljesült ez a kívánsága. és m ködésbe hozta. Most szinte bánta. és t választotta.

ugye? A kabin már halkan zümmögött.Hiszen csak az imént t ntél el. hogy találkozik önmagával.Azt akarod mondani. és lágyan így szólt: . . Noŷs. H vösen így szólt: . amit mondok. A kabin ajtajánál Noŷs egy pillanatig habozott. és olyan szép volt. Századtól a magányos Halhatatlanság kedvéért. . Ám még így is ostoba kockázatot vállalt.válaszolta Harlan.kérdezte Noŷs. Noŷs. és rekedten mondta: . Valami démon kényszerítette. Noŷson nem látszottak a hányinger jelei. Noŷs megszólalt: . Miért jött vissza az els adandó pillanatban? Azonnali visszatérésével csak megzavarta a lányt. korábbi (vagy kés bbi) Harlannak. . amit mondok? . Miért? Harlan tudta. de meg se moccant. Noŷs pedig bámult rá nagy csillagszemével.Igen.A fels id be megyünk. A térid engedély kétnapi türelmi margót engedélyezett a számára. de most ugyanabba az Id be ugrott vissza. ezt el kellett kerülniük. miért. hogy már sok ezer évvel el reugrottunk a jöv be? Máris? . ahol Harlan hagyta. . milyen vétséget követ el. Andrew? Harlan vágyakozva nézett a lányra. . és akkor el bb lép vissza az Id be. Könnyen eltéveszthette volna a számításokat.Akkor megyek . a másodperc töredéke alatt. s mit is ismételgetett olyan szívesen Twissell? „Az Id ben nincs semmiféle paradoxon.) A türelmi periódus korábbi szakasza biztonságosabb volt.Noŷs még ott állt. mert az Id szándékosan elkerüli a paradoxonokat. .Bajban vagy.Mégis van valami baj? . Nagyon fontos. amint elindultak az id ben. amikor egy Halandót engedély nélkül átvisz a Halhatatlanságba.Azt kell tenned. hogy nem szeretne önmagával találkozni. hogy Harlannak belefájdult a szíve. Aztán a lány odalépett hozzá. . Mit kíván még? Megragadta a lány csuklóját. Természetes igyekezete az volt.Valamir l elfelejtkeztél.Tudom. .” Nem tudni. . amikor a lány belépett. akkor ez annak a kockázatával jár. pedig meg akarta fogni a kezét és megnyugtatóan simogatni. s félt az elutasítástól.Igen. Ehelyett nyersen felelgetett. hogy Harlan megvált a 482. mint ahogy bioórákkal el tte otthagyta. hogy minél kevesebb alsó id t használjon fel. Kínzó órák (bioórák) teltek el azóta. Eszébe jutottak Finge szavai. és mindig meg is tenné. Nyugodtan ült.” Harlan ezen morfondírozott. (Valójában nagyon jól tudta a magyarázatát.A Századokat. hogy a lány rosszul lesz. . h vös kezét Harlan ég arcára szorította. Egy perce sincs.Mennem kell? . Noŷs ijedten kérdezte: . . a lány kedvesen-szerelmesen néz rá. Harlan attól félt. Andrew? . Harlan a könyökével észrevétlenül indított. Vagy tévedne? Noŷs már elérte. Ezenkívül ez paradoxon is lenne.Tehát a jöv be. mintha naponta kérnének t le ilyesmit. és kevésbé fenyegetett a felfedezés veszélyével. hogy mindig a rossz dolgot csinálja. Nem szeretne szemébe nézni egy másik. Harlan úgy érezte.Velem jössz? Most? Minden kérdez sködés nélkül? Azt teszed.felelte természetesen Noŷs.kérdezte a lány. Akkor mi történik? Mint Megfigyel els ként azt a szabályt tanulta meg: „Ha egy személy ugyanannak a Valóságnak ugyanabban az Idejében két pontot foglal el.Az a tárcsa az éveket mutatja. Csak ennyit mondott. s nem is tör dött azzal. amit akart.Ne félj semmit l . Noŷsnak a szempillája sem rezdült meg közben. majd belépett. és mihelyt helyet foglalt.Nem érezni semmit.

komolyan nézett Harlanra. a rejtett ibolyaszín világításban a körmök finom almazölden vagy mély karmazsin-szín en villognának. és mindenki azt mondja.És mégis azt mondtad nekem. hogy én örökké élek. aztán meg öreget is láttam. csak képzeli.Olyan keveset tudok.Tudni akarom! .Ha tudni akarod. Senki sem várta ket a Halhatatlanságban. .Igen. .Noŷs ragyogóan rámosolygott. Hagyd a csudába . Harlannak minden el zmény nélkül eszébe jutott. Rád mosolyog. Noŷs. hogy örökké élnek. hogy nem hiszel ebben. Harlan megkérdezte: . . menedéket keresve a csalódástól és sértést l.Azt hiszed. Veled jött. mindenki Halhatatlannak hívja ket. ha örökké élhetnék. és az volt a látszat. részben azért.És finom ujjait kezdte nézegetni. ugye? . Nem úgy beszélnek ott. hogy a színek a hangulatát fejezik ki. . Id otthonának erkölcsi magaslatáról Harlan elítél en hideg.A Halhatatlanok sem tudnak mindent. . a világossárga a vidámságot. Így szólt: . Harlan képtelen volt eltitkolni hangjában a feszültséget: . Nem bánnám.Te nem hiszel benne? .Igen. A megnövekedett energiafogyasztás meglephette ugyan az energiatelepeket.A Halhatatlanságban sok minden van. . mint akik örökké fognak élni.. de mibe kerül megpróbálni. komor pillantást vetett rá.A lány körülnézett. vagy valóban el is pirult a lány. hogy a Halhatatlanok örökké élnek. és ez már kilencvenszázalékos gy zelem.És a Halandók hogyan szeretnének Halhatatlanná változni? Noŷs arcáról lehervadt a mosoly. .Nem tudod? . . akkor éjszaka.Nem is. Mert olyan mulatságos voltál. Különösen.válaszolt a lány..De hogyan haladunk? . Harlan a könyökével a maximumra állította a sebességszabályozót. hátha.Miért kérdezed? . de Harlan ett l nem tartott.Azt gondoltam.Különösen? . a végén szinte összeolvadtak. . . és továbbra is mosolygott.Különösen.mormogta a lány. .Miért szerettél? Noŷs hátravetette a haját.Nem tudom. .. milyen szögben tartja a kezét a lány..Ha jól hallottam. és Harlan nem tudta. Körmei tompán csillogtak a kabinakna homályában. .Hagyd a csudába. Harlan ismét a lányra nézett. Harlannak a torkában dobogott a szíve: „Még nem Halhatatlan? De hiszen Finge azt mondta. az ibolyaszín a bánatot és a vörös a szenvedélyt.Butaság . A kék az ártatlanságot. már nem hiszem. és sápadtan. mert a közfelfogás szerint így Halhatatlan lehetek. amit nehéz megérteni. mert úgy is akartam. Az id méter számai szinte rohantak. . Gyorsabban.Mit akartál? Engem szeretni? . az el bb azt mondtad. hogy egy esti összejövetelen... . Most már csak biztos helyre kell rejtenie Noŷst. egyre gyorsabban.És én nem vagyok Halhatatlan . .Mert tetszettél. Mi kell még? Aztán mégis megszólalt: . attól függ en. A Noŷshoz hasonló okos n féltucatnyi változatot állíthatott el .De ez nem igaz.intette le önmagát. .Mióta a Halhatatlanságban jártam.Miért éppen engem? .Nem is szeretek róla beszélni. A lány közelebb húzódott hozzá az ülésen. . . ugye? .

Felpillantott. amit tettünk? Te meg én? Akkor este? . Ahol nem találhatnak meg. .Mert olyan sokat szenvedtél amiatt. hogy Finge vádaskodása alaptalan: Noŷs nyíltan bevallotta. A futó mosoly elt nt Harlan arcáról.Lehetséges ez? Harlan mellékesen a jelz táblára pillantott. Században.Miért kellett engem sajnálni? .Nincs min mosolyognom. .Soha . .felelte erélyesen Harlan. egyáltalán nem vagy hibás. bajban vagyunk? .De hol állunk meg? . hogy ég az arca. és határozott mozdulattal a lehet legkedvez tlenebb id fékezéssel megállította a kabint. és megpróbálta széthúzni a száját.No látod. hogy evett-e férfi jelenlétében. Egy kis gyakorlat a tükör el tt. Te egyáltalán. hogy megtetszett neki.egy kis mosoly. .Nem egészen. . Noŷs. Miért ne? Ez igazán egyszer dolog.felelte lágyan Noŷs. Kérd meg akármelyik lányt. A 482. éppoly nyíltan. A lány feléje indult a kabinban.mormolta. Század erkölcsei. A 72 000-et mutatta. .Ugye. Pedig ez olyan egyszer dolog. Nem is szakadt szét a szád. Noŷs megkérdezte: .Mikor vagyunk . Ez valami egészen más. Ehelyett zavartan motyogta: . Szeretnélek látni mosolyogni.Olyan egyszer . hogy émelygése elmúljon. .Hát ha még meg is nyugodnál.Azért. és lecsukta a szemét.Persze. . Többnyire akarja. de azért mindig észrevettél. Nincs ebben semmi rossz.Kérlek. és lefogadom.Mikor állunk meg. Harlan nagyot nyelt. hogy engem kívántál. ha most el z kapcsolatairól faggatná a lányt. ha akarod. ha így jobban tetszik. . sötét szempillái még jobban kiemelték b re fehérségét.javította ki gépiesen Harlan. Csökkentette a sebességet. hogy részben igaz. hogy rám se hederíts. hogy kívánsz. .És mit gondolsz rólam most? .Hol vagyunk? Már nem is látom a számokat.. . ha egyébként nincs elkötelezve..Az én hibám volt. A messzi fels id ben . A csendben Harlan azt ismételgette önmagának.Harlan érezte.Mi baj van? . Így már majdnem jókép vagy.Azt.Igen. . de azt is hozzátette. igazán csinos fiú leszel. Én majd megmondom nekik. . hogy nagyon kedves fiú vagy . Ki tudhatná ezt jobban nála a Halhatatlanságban? Bolond lenne. és ismét láthatóvá váltak a Századokat jelz számok. . Természetesen elég egyszer a dolog. Nagy bajban. csak ha a lány is akarja. . . . A 482..Mulatságos? . és akaratlanul is elmosolyodott. . Ugyanilyen eredménnyel érdekl dhetne id otthonában akármelyik lánytól. Noŷs riadtan pillantott az id méterre. Csendben figyelték a perg számokat. . Megpróbáltál gy lölni.kérdezte.Ujjait Harlan szája sarkába szorította. mert Noŷs felállt. de én láttam.Kérd meg akármelyik lányt . Noŷs. Mindig olyan lázasan igyekeztél.Igen. és nem szégyelli-e magát. .Biztos és távoli id ben.Persze hogy lehetséges. Mosolyogj már.. Harlannak le kellett sütnie a szemét. Semmi más nem szükséges.válaszolta Harlan mogorván. azt hiszem. Harlan meglepetésében hátrakapta a fejét. . huncut fény a szemedben. Miért nem mosolyogsz? . Noŷs csodaszép szeme tágra nyílt. vagyis hogy furcsa. Olyan egyszer dolog barátkozni.Te csak ne vállalj magadra semmit. Mire jó a szenvedés? Harlan a fejét ingatta. tökkelütött bolond lenne. Sajnáltalak egy kicsit.

kétszeresen szégyenkezett. mint gyerekek kóboroltak a folyosókon.És mindegyik pontosan ilyen. Minden tökéletesen fel van szerelve. amit elméletben eddig is tudott. de a szavak suttogva hagyták el ajkát. . mert Noŷs is a szemtanúja volt annak. gondolom..Egy lélek se .Eléggé el rementünk . Noŷs azt suttogta: . (Hiába mondaná el Noŷsnak. ebbe Noŷs is belenyugszik. Nálunk.Mire nem emlékszel? . és Harlan egyáltalán nem volt elragadtatva. A tömegduplikátor mindezt feleslegessé tette. ahová ember még nem tette be a lábát. Nevetséges lett volna 111 394-nek nevezni. Harlan sietve megnyugtatta: . Csak energiát fogyaszt..Gyere. Addig még csak hat vagy hétszáz Szektort építettek fel. Aztán esetlenül odanyújtotta a kezét. pedig majdnem suttogott. sem az alsó. . Noŷs közbevágott: . Ha err l kellett beszélnie. így folytatta: . sem a fels id ben. Úgy látszott.Nincs itt senki? . Csupán akkor van baj. Sehol egy porszem. ez volt akkoriban az egyik jelszó. hány Századot rendeztek be. ezer meg ezer Századra. Egyszer en nem emlékszem.felelte Harlan. Természetesen voltak terjeszkedési terveink.A Halhatatlanság történelmének a kezdetén. Nevetséges volt most ezzel a problémával foglalkoznia. mint a modellekben. Mi. és az új szupernóva kimeríthetetlen. élelemmel. mi még nem értük el ezt a Szektort.Nem akarok továbbmenni. Szégyenkezett. A leveg friss volt: ez minden érezhet légvonat nélkül szell zésr l tanúskodott. Az ember egyszer en és határozatlanul csak ennyit mondhatott: A Százezres Századok. Az id méter 111 394-et mutatott.És mindenütt ilyen a berendezés? Ott voltak az élelemraktárak meg a kép-film könyvtárak.Minden olyan tiszta. Kéz a kézben. ha energiaközpontú Századhoz érünk. . és a berendezést az illet Század ízléséhez idomítjuk. Olyan magasak a számok . a 482-ben nem volt. Láttad? . . . és közeledésükre a sötét termekben is kigyulladt a fény. . a Szektor egyszerre megduplázódott minden Században.De itt nincs senki sem. a legkit n bb automata berendezésekkel: és csak be kellett kapcsolni a gépezetet. Az eredmény: tökéletes másolat. Meg akarta törni a Rejtett Századok okozta félelmet. ez célt adott neki. Nem tudom. „Tíz új Szektort-egy bioév alatt”. Úgy érezte. Mi a Halhatatlanságban a saját céljainkhoz idomítottuk ezt a felfedezést.. egyedül találta magát a Halhatatlanságnak azon a területén. energiatartalékkal. Tudod. Igyekezett hangosan és magabiztosan beszélni. Felépítettünk egy új szektort.Noŷs arca hamuszürke volt. A határozatlansági tényez figyelembevételével az elemi részecskék pontosan ugyanolyan elrendez désben ismétl dnek meg. a 300-as Századok egyikében feltalálták a tömegduplikátort. és néhány pillanatig nem tudott szóhoz jutni. Hirtelenében nem is tudott tájékozódni ilyen távoli Id ben.felelte Harlan.Azt mondtad. mi ez? Rezonációs mez összeszerkesztése révén az energiát anyaggá lehet változtatni. Mit számít ez most?) Noŷsra nézett. A Halhatatlanság terjeszkedése folyamán sorra megtöltjük ezeket a Szektorokat. Nem is emlékszem semmire. Minden Szektor.Automatikus takarítás . torkaszakadtából ordít. Persze. ha senki sem jön ide? . hogy itt. Noŷs. s a lány szemlátomást töprengett valamin. de mivel a szökés izgalma elmúlt. már nem volt olyan zavarban. hogy az enyhe borzongást a félelem okozta.. Ha hangosan kimondhatta.válaszolta Harlan. a Rejtett Századokban a Halhatatlanok nem hatolhatnak be az Id be. Noŷs megszólalt: . Ez lesz az otthonod egy ideig. hogy a duplikátort a 300-as Századokban találták fel.De miért. és prózaivá tette.felelte Harlan. vízkészlettel. itt mindent megtalálsz.A Szektorok építése nem pazarlás.Ez logikus .Pontosan. ami a történelemben erre utalt volna. . végig a Halhatatlanságon. . sok milliót. Andrew? . . A f bejáratokon égtek a lámpák.Nem err l van szó.felelt aztán. .Láttam.

És mi? Mi a 482. . és zihálva szedte a leveg t.Az emberiség javára teszik .Ökölbe szorított kézzel hadonászott a leveg ben. . Noŷs apró gyerek. folytasd csak. talán nem is létezett többé. hogy az otthon. amiért az Id így gúzsba kötötte Noŷs halandó gondolkodását. aki tanítja a lányt.Ti meg riztétek.felelte Harlan. . drágám.Valóban? És a duplikátort is ezért iktattátok ki? . Akkor este egyetlen Növendék sem vacsorázott. mintegy pszichikai melegséget keresve. és óvatosan elvezeti az igazsághoz. csupán a Halhatatlanság. . Noŷs egy pillanatig ki akarta szabadítani a kezét. de nemigen találta szükségesnek a kíméletet. s akkor ébredt rá.Noŷs.. Meg kellett tennie.Nektek csak ártana.. Nincs semmi bizonyítékunk rólad.Kik azok a Halhatatlanok. Még nevetett is. ne idegeskedj. hirtelen úgy érezte. hogy magától értet d mozdulattal érintse meg a lányt. Elmondta neki. és felidézte az elkeseredett kísérleteket. Figyelj rám. akiknek semmijük sem maradt. . A lehet legpontosabban csinálta. hogy egy Növendék kiválik közülük. Noŷs pillanatok alatt mindent megértett.Ez valóságos gonosztett . Bal karján a hajlatban szerencsére felfedezték egy injekció vörösöd foltját. .Szinte görcsösen fogta meg a kezét. Egyszer csak valaki remeg és bizonytalan hangon megszólalt: . Egy héttel kés bb Bonky már ismét ott ült a padban. Egy átlag Növendék hat hónap alatt tanulta meg ezeket az alapigazságokat. és hogy pontosan mi az feladata. ahogyan ismerte. Harlan még emlékezett. Ha visszamennék a 95. Most Harlan próbálta megmagyarázni a Valóságot Noŷs Lambentnek. Csak lefekvéskor találták meg Latourette-et.Ezek szerint soha nem volt anyám. hallgass meg. . és Harlannak félig sem kellett elmagyaráznia a dolgokat. aki nem sokkal id sebb. hogy óriássá n Noŷs mellett. pedig a Halhatatlanság félistene. és szánalmasan ugratták egymást. akinek nyoma veszett. de végül a fiút életre pofozták. és el kell neked valamit mondanom. mert ez csak mafla felszólítás a visszautasításra). kivéve Latourette-et. Században is használhatnánk. tejet ittak egy tizenkét személyes hosszú tárgyalóasztal mellett. hogy elsápadt és beesett Bonky Latourette arca. . Összebújtak. üljünk le.Harlan gondterhelt lett. legnagyobb meglepetésére azonban a lány nem esett kétségbe. mi is a Valóság. s t talán bizonyos értelemben soha nem is létezett. amikor Yarrow Oktató félremagyarázhatatlanul megvilágította el ttük.” Halvány mosoly futott végig az arcokon. nem vesztette el a fejét. Azonnal hívták Yarrow-t. Meg riztük ket. Nem félt. s egy ideig attól rettegtek. mi vár rájuk. egyszerre és tökéletesen meg kellett magyaráznia a dolgot. fejüket csóválták a magányos fiúk. A lány természetesen ezt nem értette meg. . Konzerveket ettek. Csupán dühösnek látszott. Éjnek évadján. mélyh tött gyümölcsöket. Mindegyik Növendék másképp fogadta ezeket a dolgokat. A harag pirosra festette az arcát. Nem téged hibáztatlak. drágám.Vannak még példányaink. Harlan sajnálta. Ám ennek a rettenetes éjszakának a nyomait élete végéig viselte. hogy kiszakítsa magát saját Századából és az Id b l. hogy ilyesmire vetemednek? . és. nem örök és nem változhatatlan Valóságeszmével senki sem nézhetett egykönnyen szembe. butuskám. a nem rögzített.Ó. keressünk egy helyet. Bár a lány alig két hüvelykkel volt alacsonyabb nála. és Harlan mindent elmondott. és ne nézz ilyen gyászosan. A többiek er ltetetten nevetgéltek. hanem az a rideg tény is. és er sen megszorította (még meg kellett tanulnia. Így szólt: . mint azok a Növendékek. Nem volt más választása. A lánynak tudnia kell.mondta. Nem is létezel. és fekete szeme éppen azért még feketébbnek látszott. hogy a szó igazi értelmében sohasem térhet haza. Századba. Nemcsak a Halhatatlanság törvényei tiltották ezt. mélyen aludt. A változtatható Valóság eszméjével. annak idején Harlan gyakran visszaemlékezett Növendék korának els napjaira. azzal fogadnának: „Ki vagy te? Nem ismerünk. de aztán izmai elernyedtek. igazi otthonába. Ne izgasd magadat emiatt.

Akkor új Valóság lesz és új Noŷs. Természetesen zokon veszed.mondta.Nem. de nyomban megengesztel dött.Majd tisztázom.Nekem ez mégsem elég. Egy pillanatra úgy érezte.Honnan tudod ilyen biztosan? . . és sok mindent tudok a Változtatásokról. . .De az el bb azt mondtad. akinek a kedvéért mindent l elpártolt. .Akkor mi a baj? Harlan váratlanul hevesen válaszolta: . Mi azt tesszük. mint az atomháború és a narkotikumok: nem szabad megengedni. hogy nem oldja meg kielégít en ezt a problémát. És mi lesz akkor. . Kiszámítja a lehetséges Valóságokat. . Ne felejtsd el.Természetesen. és én rettenetesen szégyellem is magamat. és így is gondolta. .Ezenkívül .Ne csacsiskodj. új emlékekkel.mondta megvet en a lány. amit tenni kell.jegyezte meg komoran Noŷs. Nem akarom. kétszeresen szám zött az Id b l. Ez nagyon bonyolult probléma. Ez is olyan. . és gondom lesz rá. hogy a fájdalomtól megrándult. Ha az ember megduplázza a tömeget.Senkit sem szabad hibáztatnod. hogy úgy mondjam. . és annyiszor.És még mást is tudok . amilyen most vagy. hogy kudarcuk nem csak saját magukat sújtja. .Úgy gondolom. Noŷs. vagy hogy is nevezted? . mint amilyet bármilyen Valóság létrehozhat. . hogy mindegy. .akár a valószín ség árnyéka volt.de elharapta a szót. akár leélted azt az életet.És fenyeget en hozzátette: . .Nagyon nagy b n. hogy ez nem számít .folytatta sietve Harlan .És nem lehet rábízni a társadalomra. Technikus vagyok. ugye? Emlékszel a gyerekkorodra és a szüleidre. . hogy a Halhatatlanokról és az örök életr l szóló babona nélkül Noŷs soha nem figyelt volna fel rá. . . ha meg kellene tennem.És ezt szabad? .. akkor a személyeket is megduplázhatja.most téged semmi sem fenyeget. Tanultam az iskolában. de végigtanulmányoztuk a társadalmat az Id n át. és olyan er sen szorította meg a lány kezét. Nincs szükség hibáztatásra. Noŷs kissé ijedten nézett körül. és csupán az a lány maradt az oldalán. A Kibernetikus Agy sokkal pontosabb. egyetlen otthonától. akár nem. Harlan rosszallóan tekintett rá. hanem a leszármazó társadalmakat is.Örökre itt kell maradnom? Nagyon egyedül leszek. Egy évvel ezel tt te és a világod talán a valószín ség árnyéka volt. Valójában a tömegduplikátor problémájának nincs is kielégít megoldása. . mint amilyennek képzelted. Éppen olyan lesz.Nem tudom. Pontosan olyannak.kérdezte Noŷs. ugye? . amit eddig mondtál. hogy megóvjátok ket a Változtatástól? Valahogy nem illik ahhoz. Majdnem kibökte az igazat. Te nem változhatsz meg. de te a Halhatatlanságban vagy. hogy az élet nem olyan megingathatatlan. De újra megtenném.Vannak Kalkulációs gépeink. nem is akármilyen.Nem. és a Halhatatlanságból is szám zték.felelte riadtan Harlan. ha a holnapom is álomvilág. . Század új Valóságában. hogy megváltozz. elszakadt a Halhatatlanságtól. Ott egy új Valóság lesz. és akkor visszamégy. mintha semmi sem történt volna. mintha le is élted volna. akár nem. csak éppen az emberiség boldogságának végösszege ismét megnövekszik.Igen. Harlan egy pillanatra megborzongott a száz meg száz Század végtelen ürességét l. hogy oldja meg a saját problémáit? . amely az alsó és fels id ben körülvette. Át kell ezt az egészet gondolnom.Mert olyannak akarlak. ahányszor csak kellene.Gépek! . de mit számít ez? Mindenre emlékszel. A következmények soha nem kielégít ek. bevihettek embereket a Halhatatlanságba. A tömegduplikátor meg éppenséggel klasszikus eset. árnyék. . és sok ezer variációt figyelembe véve osztályozza a kívánatosság foka szerint. és kiderült. Engedélyt kérek a hivatalos kapcsolatra. egyetlen hitét l. Vigyázok rád. vagy nem? Arra gondolok. Egy cseppet sem. nem! Hogy jut eszedbe ilyesmi! . álöltözetben. ez b n . hogy biztonságban maradj az elkövetkezend Változásoknál is. .Akkor ez éppen olyan. mi lesz bel led a 482.

Ahogy jónak látja.Nem. s a tekintete is nyájas maradt. . picurka embert. Azt válaszolta: . . Században eltöltött éjszaka óta. máskülönben talán nem szólta volna el magát. Században ráér sen összecsomagolta a holmiját: ruháit és filmjeit. és kés bb minden megfejthetetlenül összegabalyodott Harlan emlékezetében. mint valami idillre. Monoton hangon mormolta: . hogy láthatta a ráncos. csak úgy áradt bel le a kegyetlen elégtétel. csak hogy elkerülje azt a látszatot. itt hagy minket. Szinte rögtön belebotlott Twissellbe.Nem félek senkit l. Második epizód: visszatelepült az 575. Nem is képzelik. Arca beesett volt. Harlan éles pillantást vetett rá. magamért. értetlenül bámult Harlanra. pompás! Harlannak elakadt a szívverése. Csalhatatlan banalitással válogatta meg szavait: . hogy kérdésének valami köze van Twissell el bbi szavaihoz: . Századba.. Harlan nem nézett a felettesére.Egyel re nem jelentem. .Igenis. . Vagy talán a Kalkulátor homályosnak és éppen ezért veszélytelennek gondolta a célzást. Századba.. Karját összefonta a háta mögött. Twissell furcsán viselkedett.Nini. el tte termett Finge. Amikor a Karbantartás egyik embere éppen az utolsó kötetet emelte be a teherkabinba. majd hevesen felrepül Twissell szájához. milyen er szakosan támadt rám. úgyhogy a fogai ki sem villantak.És ha elfognak? . a bioid t mutatta. Nem viselném el. hogy megfigyel i feladatait a 482. .Elvégezte a munkáját a 482. Kalkulátor . Gondosan ellen rizte visszaszállításukat állandó állomáshelyére. hogy láthatta a fehér rudat. Boldog volt.Jelenteni fogom Twissell F kalkulátornak . amint a két nikotinfoltos ujj közt füstölög.És bár tovább mosolygott. fel sem fogja értelmüket. Ha Twissell a legutóbbi találkozásuk alkalmával mondja ezeket a szavakat. Az egyik idilli részlet természetesen az az id szak volt.. Noŷs. Szinte az is boldoggá tette. ha elvesztenélek.Szélesen mosolygott.folytatta Finge -. és egyúttal naptárul is szolgált. Hallgatott. szeme keresztbe állt a fáradtságtól. Tudta a választ a 482. Andrew? Énértem? Harlan nem nézett a lányra. az 575. mennyi mindent tudok. Században a legkielégít bb módon oldotta meg. és ez a többit is bearanyozta. Most azonban (úgy vélte) érti a célzást. amelyet Noŷsszal tölthetett.kérdezte Noŷs.Kalkulátor! Twissell éppen az irodájából lépett ki.mondta.Látom. fiú. Els epizód: A 482.Hogy van a Növendékem? . amelyik mint minden más óra a Halhatatlanságban. Században? . és puffadt teste szinte el rebillent lúdtalpas lábain.szólalt meg. s egy pillanatig üres tekintettel. . törpearcú. Harlan megszólította: . Meg tudom védeni magamat. . Harlan Technikus! . Száz meg száz dolog történt azokban a biohetekben. fel a fejjel! Pompás.Fel a fejjel. a Primitív Századok imádott és féltve rzött képeslapjainak köteteit. de ajkait gondosan összepréselte.Igenis.Énértem. amikor Noŷs ott aludt mellette. Harlan ennek a kérdésnek is tudta a válaszát. 9. Az órájára nézett. szinte megnyújtotta ezeknek a heteknek az id tartamát. . Harlan igyekezett hétköznapi módon beszélni. Harlan még egy üres köszön szót sem bírt kinyögni. De még most sem mert szembenézni a meztelen igazsággal. s felkiáltott: . Finge hirtelen sokkal halkabban így folytatta: . Közjáték Kés bb úgy gondolt vissza életének erre a szakaszára. Twissell fáradt volt.

mint egy Növendék. a bonyolultabb részekhez. Most el ször merészkedett ki a könyvtárnak abból a részéb l. Század Szektorkönyvtárában is kutatott.Csodásán.Nos. Századra váró Változtatást kereste meg. amit a Technikus gyakorlott és tehetséges szeme észrevehetett. most már a bonyolultabb részekhez ért.Rendben van. fényes alkonyat emlékét idézte fel. mert régen csak egyszer tanítványnak tekintette Coopert. Harmadik epizód: a Növendék. a kétirányú nyomozás. amíg oda voltam? Cooper nevetett. miért ne? Arcán nem tükröz dött semmi szenvedély.kérdezte.Id mez mátrixok és más effélék? . Harlan bólintott. Minden pompásan egybevágott.Mivel kapcsolatban? .Ó. Ezt igyekezett nem kimutatni. tudja.Rendkívül érdekes város. Század vad barokkját Noŷsszal. amelyben valami hiba el fordulhatott. és a Technikus szinte sütkérezett a krémszín porcelán fényében. mindenr l értesül. Cooper kissé elvörösödött. és a zsúfolt könyves polc felé fordulva szólt: .Örülök. és elsietett. úgyhogy minden adatot és forrásmunkát az . . hogy végre otthagyhatta a 482. és furcsa módon a Rejtett Századok Szektorainak kopár szigorát. mint egyszer sejtés. Ez csak az egyik iránya volt a nyomozásának. Ezenkívül még az 575.-ben. hogy bántak magával. Század városi életér l. Kapkodva beszélt. és szemlátomást valami másra gondolt. valami tökéletlenség. Szeretem. Zseniális sejtése már több volt. Noŷs rózsaszín . és Harlan tudta. csak Finge jutott az eszébe. amely addig kizárólag lefoglalta a figyelmét. és némi elégtételt érzett. De most már cs stül zúdítják rám a tudnivalókat. . Hiába próbálta összekötni a 482. Harlan lakásán voltak. Harlan. Vagy mindez csak azért volt.. Akkor virágzott a legjobban. Régebben a Primitív Történelemtárat látogatta (elég szegényes volt. a 21.Eddig még t rhet en. Cooper. Nem gondolja? . hogyne. de Twissell azokban a napokban ritkán nézett be az irodájába. Század cifra színfoltjait. de ha a merev álcát le lehetett volna róla hántani. Elég könnyen megemésztem. . ahogy a kezét nyújtotta. örült. csak a matekot.Miért éppen Los Angelesr l? . mintha veszélyes gondolatait szeretné leplezni: . de nézzük meg inkább a 21.felelte Twissell.Térjünk vissza a Primitív Századokhoz.A 23. Harlan így válaszolt: . Naponta mohón átfutotta a Twissell asztalán hever jelentéseket. minden jelentés másolata befutott hozzá is.-at. Különösen Los Angelesr l. Van néhány kérdésem. Harlan most már egészen más szemmel nézett rá. Amióta Twissell az Id tanács tagja lett. El ször is a maga céljaira. Mohón szippantott egyet az egyre rövidül cigarettából.Próbáljuk meg mégis a 23.Igen. csodásán . Érettebbnek látszott. . még a mozdulatai is. Negyedik epizód: a nyomozás. és senki sem mert volna beavatkozni a f nök személyes Technikusának a dolgaiba. . El ször a 482. hogy ha Twissell íróasztalát átnézi. valami hiány. . Ezek a javasolt vagy végrehajtott különböz Valóságváltoztatásokról szóltak. Mintha megöregedett volna. hogy visszatért.Igazán? Akkor azt hiszem. egy ujjal öntudatosan megsimogatta lekonyuló bajszát. minden olyan Változtatást. . . A szó legszorosabb értelmében a jelentések nem rá tartoztak. kurta fejbiccentéssel útjára bocsátotta Harlant.Tömték belém a matekot. alatta komorságot találtak volna. most pedig már többnek számított. De más Változtatásokat is megvizsgált. Gigantikus eszköznek a Halhatatlanok kezében.És hogy megy? . Században. és így szólt: .

ahol a különböz 575. amely már gyorsabban változott. Ujjai végigfutottak a címeken. Senki sem vonta kétségbe a kabinhoz való jogát. és akkor. akit egy el z Valóságban felvettek a Halhatatlanságba. ezáltal érdemelve ki állását. az egyes Valóságok szociológiai szerkezetét illet en. egyetlen pletykás száj nem kötött bele. hogy ezek közül az Id folyamán sokat megszüntettek. Soha nem is gondolta. Oda mehetett. és Harlan borzongva ugrotta át ezeket a részeket. Az egyik sorozat például szemlátomást jóval soványabb volt. Ötödik epizód: Noŷs. Harlan visszatért a könyvtár matematikai és matematikatörténeti polcaihoz. hogy mindegyik különbözik valami kicsit a másiktól. mindegyik kétségtelenül különböz Valóságból származott. hogy ilyen hálás lesz. amiért kerülik. amikor csak akart. Egy bioév sem telt el. Ezeket a könyveket és jelentéseket nem a Halhatatlan Kalkulátorok vagy Megfigyel k írták a Századról (azokat Harlan jól ismerte). hogyan? Hogyan hatottak az elmúlt Változtatások a m vészi alkotásokra? És egyébként is. Most még nagyobb buzgalommal kutatta át a Valóságváltoztatásoknak szentelt polcokat. ahová csak akart. és mindkét eset eredményeit latolgatta. Harlan a könyvtár szárnyépületébe sétált.Ez volt az igazán lényeges része a közjátéknak. Abban bizonyos volt.) És aztán természetesen hosszan tárgyalta az irodalom és m vészetek sorsát a Valóságváltoztatások különféle típusai és osztályai szerint. magányosan olvasgatott. és eszébe juttatták a hatalmas vitákat. és kivette magának. Szabad-e. Szociológusok légiója elemezgethette a különbségeket. El ször végzett Megfigyelést (nagy Mmel) az 575. Egyetlen kíváncsiskodó szem sem követte. a történelmét. Sennor teljes nyíltsággal megkérdezte (s ez Harlant nagyon felizgatta). Noŷs megjegyezte: . a Központi Könyvtár után ez volt a legjobb az egész Halhatatlanságban).förmedt rá Harlanra nem is egyszer -. Az embert meg kellett óvni a túlburjánzó m szaki Találékonyságtól. Szabad óráiban Cooper távozása után máskor rendszerint magányosan étkezett. Az írót általában mint az 575. akár tud err l.alsó id b l kellett el halászni. Harlan most mégis határozatlanul állt Eric Linkollew regényeinek a polcai el tt. mint a többi.Ha a m vészeti értékeket nem lehet kikalkulálni . a Változtatások technikáját és történelmét: tökéletesen jártas lett a pompás gy jteményekben (hála Twissellnek. Harlannak eszébe jutott. akkor minek vitatkozni róla? És Harlan tudta. és valahol az Id ben a nukleáris technológia túl közel jutott a veszélyes szinthez. amely alig módosult egyik Valóságról a másikra. Harlan tudta. (Ez kísértetiesen közel járt minden Halhatatlan állandó félelméhez. Teljes szívéb l hálás volt azért a pozícióért. amelyeket az egymást követ Változtatások értékeir l hallott. Tizenöt „Összes m vei” sorozatot számlált meg. Század kiváló alkotóját emlegették. s megdöbbent nek találta ket. akár nem. Századok készülékeinek és felszereléseinek a kiállítása volt. és csupán mint az emberi találékonyság termékei maradtak fenn a Halhatatlanságban. Jobban. hogy Twissell véleményét az Id tanács többsége osztja. és egyetlen idillikus pontja. és senki sem ellen rizte. magányosan aludt. az elméletet. Ezután elemezte annak a lehet ségét. Voltak ott irodalmi alkotások az 575. Most aztán kíváncsian kóborolt a többi filmtekercs dobozai között. a harmadik évezred mélyéb l természetesen). Twissell milyen hevesen szidalmazta ezt az embert és nézeteit. az alsó vagy a fels id be megy-e. s éppen ezért elolvasta Sennor néhány munkáját. megváltoztatni a m vészi alkotást vagy sem? Ha igen.most pedig indult a kabinhoz. Századból. amelyet a Technikusok töltöttek be a társadalomban. hanem maguk a Halandók. hogy egy új Valóság nem tartalmazhatja-e ugyanazt a személyt. Századról szóló tekercsek között: átnézte a földrajzát. egyetlen udvarias kéz sem segített neki. hogy egy Halhatatlan találkozik a hasonmásával az Id ben. születhet-e közös vélemény a m vészet kérdéseiben? Lehet-e egyáltalán a m vészetet kvantitatív mutatókra bontani. amelyeket aztán a Számlálógépek is értékelhetnek? Ezen a téren egy August Sennor nev Kalkulátor volt Twissell legf bb ellenfele. mint bármi mástól. . gondolta Harlan. és akkor nyomban be kellett avatkozni. majd rövid töprengés után vagy féltucatnyit leemelt a polcról. magányosan várta a következ napot . Ám Twissell egyikr l sem akart hallani sem.

Andrew.Hiszen mosolyogsz! Ez az egyik dolog.Nem nézed meg? .Hogy haladsz a matematikával? . és elfogjanak az Id ben. amikor éppen ott vagy? Ügyesen kitért a válasz el l: . és önállóan gondolkodjon.És Harlan újra meg újra elmagyarázta nagy lelkesedéssel. hanem egyszer matematikai jel. töprengett Harlan. és szinte elmerült puha fekete hajában. . amit hozott neki. hogy el re nem várt feleleteket adjon.Csak nem akarod azt mondani. zsebéb l el vett egy kis filmnéz t. Elég nekem az is. hátha megbántja azzal a gondolattal.Érzel valamit? Harlan magához szorította a lányt. Mintha a hány összeolvadt volna vele. . Ne butáskodj. vagy csak szórakoztatja. Hát egyszer sem vetted észre a tükörben. Megjósolhatta-e például. volt kivel megtárgyalnia életét.Jó tanárom van . . ami itt van.Miért ne viselnéd a saját ruháidat és csecsebecséidet? .a legtöbb krikszkraksz nem az Egységes bet je. és nyájasan mosolygott. Amikor szétváltak. amikor a lány belenézett. tetteit és gondolatait. Beteg vagyok.Még egy változás. . hogy most is nálad van? . . Furcsa. hogy valaki megfigyel egy társadalmi jelenséget. hogyan lehet. Kiszabadította kezét az ölelésb l. és megcsípte.Majd felvidulva hozzátette: . ugye? . Igazán nem örülök.Nem örülök a vakmer ségednek..” Noŷs odahajolt hozzá.Még sose láttam ennyi krikszkrakszot. ébren álmodom. de mégis elkülönített rész maradt: önállóan beszélt és gondolkodott. Bárcsak tudnám olvasni az Id k Egységes Nyelvét. Együtt ettek. bef zte a filmet. vagy egyszerre mind a kett . Kár elfecsérelni az id t. . de gyorsan elharapta a mondatot. De a lány zavartalanul nevetett. és gyengéden megigazította szoknyáját.De veszélyes. . Azt mondanám: „Nem lehet igaz.Semmi vakmer ség nincs benne . amíg.Mert nem érik meg azt. Eléggé elkülönített részévé vált ahhoz. . úgyhogy a Változtatás nem hat rám. mint idillre? Noŷs odabújt a férfi karjának hajlatába.. Elmegyógyintézetbe zártak. Noŷs követte Harlan tekintetét. s Noŷs csillogó szemmel hallgatta.kérdezte Harlan. mint a házassági köteléket. Így szólt: . a szeméb l nem lehetett kiolvasni. Harlan élete mérhetetlenül kiteljesedett.Megváltoztál.De érted.Miben.Miért ne? A kabinutazás id be telik.Egyébként . hogy éppen nem a szenvedélyes közjátékokra gondol vissza kés bb.felelte gondtalanul Harlan. hogy az el dei csináltak a lányból ilyen jó tanítómestert. hogy ilyen boldog vagyok. Te jó ég. . tudod. amíg mindent el nem intézel. Noŷs kifulladva megjegyezte: . . ha akkor csinálják meg a Változtatást. . érted? Noŷs felsóhajtott: . hogy mosolyogsz? . Ezt is megtanultad. hogy ne lehessen látni combja lágy rajzolatát. Mi történik.Én nem esem bele.mondta Harlan .kezdte Harlan. .. Andrew.Pedig semmiség az egész. de a lényeg elkerüli a figyelmét.Félek tükörbe nézni.Egyébként is a kézi generátorom a bioid ben tart. Volt kihez beszélnie. . valóban érdekli ez. hogy visszamenj a házamba. és nem is sejtem. Noŷs fejét rázva adta vissza a néz t.Dehogy értem! Nem is hiszem. Lázálom az egész. Noŷs? . és a lány selymes-simának és lágy-melegnek tetszett a ruhában. hogy megváltoztál! Harlan mosolyogva nézett rá. és megkérdezte: . hogy valaha megértem.

Az éléskamrában volt. amikor moccanatlanul állt. hogy a szolgákat kiszorította. nekem nem kellenek. Noŷs mohó tekintettel követte a mozdulatot. A tér-id engedély egész idejét. El is t nhet. Nagy elhatározással sarkon fordult. hogy egy teherkabin átférjen rajta. Mivel semmi sem történt.jelentette ki Harlan.tiltakozott Noŷs sietve. és éppen úgy döntött.ígérte Harlan.Nem. Utoljára állt a Halhatatlanságot és Noŷs házát elválasztó anyagtalan függöny el tt. . A Változtatásnak csakhamar be kellett következnie. amikor a tér-id engedély szabta türelmi periódus tiszteletben tartásával hatolt be. Noŷs csemegéivel együtt visszatért a Halhatatlanságba. Ötször látogatta meg a házat. hogy meglássam a falban a nyílást. s csak aztán a nagyobb: az ellen rz Halhatatlan. hogy megértsem a lényeget. el is felejtette az egészet.. amíg újra a messzi jöv be merészkedett. Századból. mert csillogni akart Noŷs el tt. amint belesimul a falba.Akkor a Szektor könyvtárát se tudod használni. ügyes kézmozdulattal elkapta. amely már életében elkezd kísérteni. koravén szellemnek. ha egyáltalán a sima kép Finge-re ráhúzhatta ezt a mondást. Feldobta a néz t a leveg be.Majd megkapod ket . .Harlan nem akarta leh teni a lány szemében tükröz d szinte rajongást. Elfojtotta a kívánságát. ahogyan volt. Lehet bel le egy kis kertvárosi családi ház vagy nagyvárosi bérkaszárnya.Becsszóra. Talán egyáltalán nem változik meg. hogy az ajtó éppen most csukódott be. a furcsa tégelyeket és eszközöket Noŷs toalettasztalkájáról. amennyit szeretnék. Már kiválogatta a készételek konzerveit. másrészt az a forró vágy is tüzelte. és csupán az ötödik alkalommal törte meg a csendet valami zaj. mi áll a ház helyén az új Valóságban. Nem kell . hogy másként lesz. hogy betör jár a lakásban. Harlan nem jósolhatta meg. Nem lehetett betör . És mert a szívéhez n tt a ház. nem akarta. de ezt nem árulta el Noŷsnak.Megkapod ket . és átkutassa a házat. és a rémület els pillanatában. Természetesen nem. ami már nemcsak a zaj hiánya volt. Még fel is nevetett a gondolatra. hogy Noŷs hasonmása is ott lakik majd. Aztán szerette volna még egyszer érezni a halálra ítélt ház kísértetiesen vonzó légkörét. csak hogy elkerüljön minden komplikáló tényez t. a türelmi periódust és minden mást gondosan tisztázott és kiválasztott az Id más hasonló periódusa közül. Érezte akkor is. de természetesen lehet. Meg kell szerezni a saját filmjeidet a 482. És az is lehetséges (Harlan megborzongott erre a gondolatra).Az Id be is! Hiszen te nem tudod elolvasni az Egységest. amely most övezte. Nem kell mindent értenem ahhoz. s összegy jtötte a ruhákat. és hálát adott a Valóság és a Század m szaki fejlettségének. Megdermedt! A zaj valahonnan hátulról jött. . Fenyeget csend uralkodott a halálra ítélt Valóságban. Nem volt nehéz elszánnia magát erre a ráadásra. Ostobaság azért kockáztatni. Másrészt Noŷs elrablásával mikrováltoztatást (vagy talán nem is olyan mikrót) hajtott végre. . s vad bozótos kerülhet a park helyébe. Már érezte ezt egyszer. de kénytelen volt bevallani: . De azért elég matekot tudok már ahhoz. Nem is jutott eszembe. ami elég nagy ahhoz. hogy nem sokkal ezel tt a lány étrendjét dekadensnek tartotta. . Noŷsnak bizonyára ízleni fog a Szektor b séges. és két teljes napig várta a következményeket. . amikor bekóborolta a szobákat. a kisebb veszély ötlött az eszébe. elhozni könyvfilmjeit az oroszlán torkából. eleget összeszedett egy utazásra. hogy bánkódjon. Harlan már szinte bagolyvárnak nézte a házat. .. az utolsó millimétereken még látta. s eggyel kevesebb gondja volt. Már az el z látogatását is utolsónak szánta. de egyhangú diétája után.Nem annyit. hogy kinyissa az ajtót. hogy sajnálja és gyászolja elmúlását. és Harlan agyán végigsuhant egy gondolat: . a kis csecsebecséket. Vakmer ségét is élvezte. A nevetés közepén éles csattanást hallott. és letette az asztalkára.Nem. Úgy rémlett neki. azon kapta magát. hogy „megperzselje a spanyol király szakállát” (melyik Primitív Szövegben is olvasta ezt a mondatot?).

mintha menekülésre akarná késztetni. és hálát adott az Id nek. kapkodva szedte a leveg t. amikor bekapcsolta a m szereket. És még két zsebfilmnéz t. megtalálja a 482. Századig. mert hirtelen rémülettel. Nem ismeretlen eredet . nem lehetett Finge: ez a felismerés átjárta Harlan zsongó agyát. Finge. Magas volt. meg is öli. s nem viszolygott a filmkazetták cifra díszítését l. Egyetlen pillanatig csak arra gondolhatott. a Halhatatlanságnak és annak a vak valaminek. Kikapcsolta az automata ajtó jelz berendezését. de félelmetes bizonysággal azonosította. Inkább ösztönösen irtózott az efféle balesett l. Aztán. hogy Noŷs ilyesmivel foglalkozik. Önkéntelenül elejtette a zsákot. A lakószobát tájolta be. 10. A másik szobában lev ember háttal állt feléje. Finge nevetett? Ki más követte volna. Soha nem gondolt arra. És éppen most kellett rajtavesztenie. Összemarkolta a könyvfilmeket. vagy még egyszer elmeneküljön a Halhatatlanságba. ki leskel dött volna utána a szomszéd szobában. Nem volt egyedül a lakásban. Már maga is elég dekadens lett. A mindenre elszánt gyilkos puha. majd a lakására. ismét megóvta. erkölcsi erejének utolsó fellobbanásával visszakényszerítette magát az ajtóból. akivel találkozott. Az esztétika diadala volt ez a hasznosság felett. hogy csapdába esett. Háromra. és szokás szerint mereven elnézett a feje fölött. Nem Harlan. még egyszer utoljára megfricskázta Finge orrát. Század Szektorkönyvtárában. Visszagondolva úgy vélte. Harlan sohasem látta meg ennek a mozdulatnak a végét. hogy valami efféle okozta a rossz beállítást. Kedve lett volna belelapozni a könyvbe. Ez volt a szerencséje. újra megbecsült. még egyszer utoljára játszott a t zzel. és kézzel nyitotta ki. de leküzdötte a kíváncsiságát. ismét eszébe jutott az ügy. de Harlan nem feltételezte. Harlan találomra leemelt néhányat a polcról. s nem volt ereje visszavarázsolni beléje a vért. Félrerakta a szalagot. Valahogyan elverg dött az 575. amelyet újra nagyra értékelt. határozott lépteivel surrant az ajtóhoz. Ha egyáltalán szüksége lesz rá. eszébe sem jutott. hogy el re lépjen.De most. A m szer helytelen beállítása nem vált rögtön nyilvánvalóvá. Nehezen. ahogyan a szemlátomást mindkett jüket fogva tartó bénulás lassan felengedett. Csapdában! Mintha ki sem kerülhette volna. Nem talált más mentséget. . Valójában nem ismerte fel a Noŷs házában lev férfit. és visszatartotta. Szembe kell néznie Finge-dzsel. és két sikertelen kísérlet után végre sikerült kinyitnia a Halhatatlanságba vezet ajtót. hogy ilyen komoly témák érdeklik. szíve veszettül vert.és gazdaságtörténet. Az ajtó hangtalanul feltárult. Twissell és az Id tanács együttvéve se tudta volna így megrémíteni. és ki diadalmaskodna most? Talán mindennek vége? És mert ebben az agyszikkasztó pillanatban biztosra vette. A lány bizonyára nem volt buta. hanem az automata szerkezet csukta be nesztelenül az ajtót. Lábait gépiesen rakosgatta egymás elé. hogy mindennek vége. önkéntelenül félrefordult. És ekkor ismét zajt hallott a házban. De a Halhatatlanok ügyet sem vetettek rá. Vakon h költ hátra. a másik férfi hüvelykr l hüvelykre lassan megfordult. És ha kell. Technikussága. Gúnyt ztek bel le. Két hüvelykre. hogy alig lehetett elolvasni ket. kiválogatta a regényeket és a könny fajsúlyú ismeretterjeszt olvasmányokat. Nevetés volt. hogy elfusson. Finge alighanem már hónapokkal el bb kétségtelenül megörökítette ennek a Valóságnak a könyvtárait a Halhatatlanság számára. mert nem tudta arcáról eltüntetni a halálsápadt fintort. Ezúttal nem tévedett. és meglep dött. és átnézte a többit. pillanatnyi hang volt. hogy utoljára belépjen az Id be. onnan pedig egyenesen Noŷs könyvtárába ment. A címeket olyan tekervényesen cifrázták. Az egyik könyv címe ez volt: Jelenkori társadalom. Az egészet becsomagolta az oldaltáskájába. Félelme tárgya nem volt kézzelfogható. Vagy talán az egyre közeled Változtatás gondolata zavarta meg. ami a sorsát így alakította. Még egyszer utoljára belépett az Id be. Jobban meg sem nézhette a másik férfi profilját. Az a néhány Halhatatlan. egy férfi nevetett.

az Id ben már elhasznált pillanatra hangolódott. Twissell Kalkulátor. de csak nem szánta el magát a közbelépésre. És még sokáig bámulta az elsötétült képerny t. Kalkulátor? . és így szólt: . akkor mi lesz? Visszavigye a lányt a helyére. amit Twissell nem árult el? Ám éppen ilyen küls veszélyre volt szüksége. és önbizalmának egy kis része visszatért. hogy a hiba bejelentésével revolverezzen. egyre rosszabbul. aztán ráeszmélt. hogy Twissell mereven nézi a képerny r l. a Változtatás tökéletesen sikerült. és Harlan találkozott Harlannal. hogy az ajtó becsukódik. hogy a 482. Elment a 2456. Ett l a pillanattól kezdve pályája lefelé ívelt. . Finge felhívta Twissellt? Mit mondhatott. .Nem.Nem . varrón t vagy munkást? Természetesen. Századba. amelyben kisebb hibák voltak. .Amikor el ször hallott zajt Noŷs lakásában. milyen fegyvere van. Századba való belépésre.Finge felhívott .. Tévesen állította be a m szereket. és elkeseredését ez még csak növelte. De mihez kezd a hasonmásával? És a férjével. Sok mondanivalóm van a számodra. és egy másik kinyílt volna. és most választott közülük.válaszolta Twissell. Gyávának nevezte magát. és valahogyan hibát követett el. Harlan. valami súlyos tárgy zuhanásához hasonlított a szomszéd szobában. és szinte gy lölte önmagát. A legutóbbi két hét alatt három valóságváltoztatási javaslatot fedezett fel. Kényelmetlenül érezte magát. Ez majdnem fenyegetésként hangzott. és Voy Szociológusból mindent kicsikart. ami félbeszakította nevetését. Még a gondolatát is kerülte: „Elég minden napnak a maga baja. . V-5 jelzés Valóságváltoztatásra esett a választása.Hallottam . . . Harlan vállat vont.Rendben van. A bels gyengeségével való küzdelem olyan volt. akkor holnap találkozunk a Kalkulációs Teremben a gy lésen. Században megtörtént a Változtatás? . Önmagával találkozott! Ugyanabban az Id ben. . Most már nem tartotta olyan egyszer dolognak. . . amit csak akart. és még látta.No. . . . Még napokig a félelem árnyékában dolgozott.felelte Harlan. Amilyen bénultság tartotta fogva. hogy szóljak neked.” Most azonban semmi másra nem tudott gondolni. A három közül ez volt a legtávolabbi a fels id ben. Mintha egy ajtó becsukódott volna. s t kissé talányosán csengett: .Semmit .mondta Twissell -. majdnem ugyanazon a helyen és több bionappal fiatalabb énje majdnem szembetalálkozott. Században lezajlott. amikor utolsó alkalommal beállította a m szereket a 482. hogy elmulasztottál néhány megbeszélést. Századba.Harlan. De legutóbbi kalandja elbátortalanította. Harlan. amikor Twissell hívta. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára.. Finge ellen küzdeni egészen más dolog. alighanem el ször ismeretségük során.felelte Harlan. és megkért. Napok óta most eszmélt rá ismét. és fáradt hangja kérd en. A hiba apró volt. Harlan becsukta az ajtót. Els alkalommal . Csupán egy gyors kirándulás kell a 2456. Harlan megfordult. és bottal püfölné. éppen nevetett. te akarsz mondani valamit. Több okból a 2456-2781. és talán az évek súlya nyomta vállát. mintha sívó homokon állna. és a zaj. ha lesz? A családjával? A gyerekekkel? Korábban ez eszébe sem jutott. A Valóságváltoztatás a 482. most olyan lázas tevékenység kerítette hatalmába. de emberi életeket követelt. Második alkalommal valaki nevetett a szomszéd szobában.És arcáról a mosoly szinte teljesen elt nt.Hallottad. A dönt pillanat az volt. az idegen pedig megfordult.felelte kurtán Harlan.Óhajt valamit. és egy kis zsarolás segítségével megtudhatja Noŷs hasonmásának sorsát az Új Valóságban. Csak hevert az ágyán tétlenül. akkor ez megbocsátható. Azóta a dolgok rosszul mentek.Nincs mit mondanom. de ez sem segített. elejtette a filmkönyvekkel teli zsákját. fiú. beteg vagy? Cooper jelentette. és . Csak kicsit fáradt vagyok. mint takarítón t. És ha megtalálja Noŷs hasonmását.Igenis . Második alkalommal. Szinte kitapinthatta a Nagy Fordulatot. de hangja mérhetetlenül szomorú volt: Azt hittem.

. akkor ilyen hirtelen megállás szétmorzsolja a kabint. hacsak a miatt a tisztán elméleti törvénysértés miatt. amit akart. miként védje ki ezt az érvelést. De minthogy a kabin az Id ben mozgott. odavánszorgott az id méterhez. Lassan. Noŷst valamiféle gát választja el t le. az alsó id be vissza a Századok mentén. Stop! Fogát összeszorította. Úgy érezte magát. Harlan ismét fordított egyet a kapcsolón. most szakad rá ez a szerencsétlenség. Nem mindegy? . s bot lesz bel le. csupán émelygés és bels fájdalmak jelentkeztek. Kivette a könyvet. mellyel az ellenséget ütheted. figyelik-e. Az energiaszámláló mutatója a nullára esett. nem szólt senkihez. Ismét a fels id be.. Egyenesen a Szektor könyvtárába sietett. Rögzítve maradt a fels id ben való haladásnál. Sokkal többet. vagy akár ott maradhat a Halhatatlanságban. hogy az energiafelhasználás továbbra is óriási. Ismét nekilendült el re a fels id be. 99 983. Legalább ez az egy út még szabadon áll el tte. vonakodva megragadta az Id kapcsolót. még messzebb. Másik kabint kell kipróbálnia! (Lelke mélyén azonban tudta. Lázas sietséggel ugrott a m szerekhez. Megkapta a szükséges információkat. Id otthonában ez a közmondás járta: „Markold meg er sen a csalánt. lefelé. Semmiféle hasonmása. Minden ellen rz tárcsa a fekete biztonsági határon belül állt. Amikor tucatnyi sikertelen kísérlet után abbahagyta a próbálkozást. mert minden m szer m ködött. Ez kissé megrémítette. a kapcsolókart a maximumig rántotta. hogy elújságolja Noŷsnak. Századba való rosszul kiszámított belépés átka ide is elkísérte. Így aztán szinte száguldott a fels id be. és a ködfályolon át rámeredt.. és semleges helyzetbe fordította. Megvadult. mint valami fogoly. Egy perc múlva. egyszer en megállt. szája eltorzult. Lefelé. mint akart. amit elkövetett de nagyon is jól tudta. aki a börtön rácsába veri vérz fejét. Amikor a dolgok ilyen váratlanul a javára fordultak.Tökéletesen sikerült. nem nézett senkire. A 482. Rövidzárlat sem volt. zihált. Az energiafelhasználás ismét felszökött. A szupernóva hallatlan energiája hiába használódott. és találomra egy másik kabinaknát választott ki.. Akkor hát mi állította meg a kabint? Lassan. és tudta. Nagyon lassan.) A 100 000. Harlan pedig törött csonttal formátlan húspalacsintává lapul. Még többet is.. 99 972. a kabin továbbra is a 100 000-en maradt.. a 100000-es számra bámult. hogy ez hiábavaló. Végre 99985… 99993… 99998… 99999…100 000… Stop! Maradt a 100 000-en. a szerkezet vörös izzásig hevül. Századba. és az id méter lefelé szaladt. Mit l féljen még? Visszatért az 575. Eddig. Század kietlen csendjében Andrew Harlan kiszállt a kabinból. 99 959. nem érheti el. az Id kapcsolót markolva.. A vékony skálaszál változatlanul azt mutatta. Túl kerek szám volt. és arra sem ügyelt. Nincs vesztenivalója. Ellenkez irányba fordította a kapcsolót. Amikor kissé magához tért. B szen visszafelé. Az energiaszolgáltatás nem szakadt meg. s együtt örüljenek a nem várt sikernek a nyilvánvaló kudarc szörny napjai után. Most! Éppen most vall kudarcot. és olyan tüntet nemtör dömséggel ugrott ki a kabinból. hogy ezzel a kabinnal sem jut át. Ám a kabin hirtelen megállt. mint még soha. 100 000-et mutatott. Semmi okuk nem volt. Ha a mozgás a tér három dimenziója mentén halad akármilyen irányban. Ismét visszament az alsó id be. Nem lassított. az alsó id be irányította a kabint. hogy megtagadják t le a kapcsolatot. A magabiztosság tehát elnyeri jutalmát. Elfoglalhatja helyét az új társadalomban a legkevésbé felt n módon. és tovább az Id nek se.” Röviden: Noŷsnak nincs hasonmása az új Valóságban. Mi történhetett? És ismét megrémült.... Semmi sem mozdította ki a kapcsolókart.

Század egyik Valóságának találmánya. Finge bizonyára a szobájában van. Megpróbáltam az ujjamon.. Harlan szeme szikrákat vetett.Azt hiszi. A Halhatatlanok elfordítják a fejüket.szólalt meg -.Ha megöl. gondolta elégedetten Harlan. és er sen megszorította a fegyver agyát. Tudni akarom. Még m ködik. szinte n ies volt. Szája kiszáradt. és annyira igyekeznek nem észrevenni minket. Ám inge alatt ott érezte fegyverének éles körvonalait. ahová akarok. és szemében a meglepetést lassan érdekl dés váltotta fel. s most ez volt az egyetlen. Nem valami tekintélyes. hát azt gondolta.Nagyon kellemetlen.A Kalkulátor szeme az idegkorbácsra szegez dött. hadd fokozódjon az érdekl dése. állom-e a szavamat. így nem tudja értékelni. Ölni is tud. Úgyhogy láthatja.Nem ölöm meg . hogy egy Technikussal van dolga. . Pocakja kitüremlett az öve fölött.Tudja. mit akarnak csinálni. és hangjában már a félelem is rezgett meg valami elszánt düh: Ha tudni akarja. Tudni akarom. Úgy is hívják.kezdte Finge. .Mit rejteget az inge alatt? . . Hobbe Finge Segédkalkulátor Harlanra meredt. Úgy közeledett feléje. Nevetséges és gusztustalan. nem vettük észre az elt nésüket? . a szembejöv k félrenéznek.. Melle hasogatott.Az Id be is. Tudunk magáról és Noŷsról. Például bemehetek a Szektor könyvtárába. csak érdekl dést. . mintha vattával tömték volna ki. Kalkulátor. mi a Technikus kiváltsága? Maga soha nem volt Technikus. és homloka fényleni kezdett. Finge. és némán öltözni kezdett. Finge. Finge félmeztelen volt. milyen indulatosan viselkedett a Megfigyelés után. mit akar t lem? . amit akarok.Mit tudnak rólam és Noŷsról? . hogy mindig Finge meg a videofon között álljon. melle püffedt. és fényes öblösödésben végz dött.Senki sem látott bejönni . és semmit sem vesz észre. Század lakófolyosóin.Figyeljen ide. Ez a megszokás. Végigsétálhatok a 482. s kés bb megesküsznek rá. és oda mehetek. Ideje ráeszmélnie. Tegnap beszélt Twissell-lel. Dühítette. úgyhogy ne is nézegessen az ajtó felé.A kabinaknában a 100 000-nél valami gát van. Ma már ott volt a gát. hogy . mit fog csinálni. oda megy és azt csinál. és senki sem akadályozhat meg. Kipróbálhatja. Az Id be is. mit mondott Twissellnek. . . Ez az 575. s közben a könyvtáros az irataiba mélyed.A múltkor magánál sugárpisztoly volt. Senki sem fog bejönni.vágott közbe Harlan. Túl undorító. . hogy a végén sikerül. Századba.folytatta Harlan -. .Fegyvert .Felismeri? A fegyver cs torkolata tompán csillogott. Nyittassa ki. amit akar. és fél könyékkel er sen magához szorította. és tovább vissza az alsó id be. Finge csak most szólalt meg: . Talán nem ismeri. . Finge . hogy idegkorbács. hogy nem is láttak. mit csináltak. . s ez még csak kapóra jött. Ez nem annihilátor. Egy pillantást vetett a nagy faliórára. ami számított. .Rohant vissza a kabinba. az igazság a következ . Amikor visszaérkezett a 482. Annál jobb! Jobb kézzel benyúlt az inge alá.felelte Harlan. mit jelent ez? Hangja tompa volt. Csupasz mellén néhány sz rszál lengedezett. mondja el az igazságot. . szinte belázasodott. mindent megtehetek. A Technikust senki nem lesi. Kiiktatták a Valóságból. és fegyverrel kényszeríthetem rá. és el vette. és magamhoz vehetek néhány érdekes tárgyat. vagy hívták.Finge kissé akadozva kezdte. Finge. . S t Finge az ingéért nyúlt.Gát az aknában? . hogy nem fogjuk magát is megfigyelni? Megérdemelném. Finge nyugtalanul topogott. hagyta. . de az els fokozattal az idegrendszer fájdalomközpontját ingerli vagy bénítja meg. meg mit csinált a Megfigyelés alatt. Harlan egy darabig csendben figyelte. Pontosan tudta.Kár tettetnie a csodálkozást. .Felmutatta a bal kezének nehezen hajló kisujját. emlékszik. s bejegyezte a bionap egyenl m szakidejét. hogy Finge szemében nem lát félelmet. ha nem árulja el. amely az Egységes bioid t és a napot mutatta. hadd csapjon át rémületbe. Meg is van töltve. Besétálhatok a Szektor Segédkalkulátorának magánlakosztályába.Az Id be is. bekapcsolom a korbácsot. Tudja.

Nem vagyok egyszer Technikus.mondta rekedten Harlan. . Én magam ellen riztem. akkor nagyon téved. Mindez nagyon egyszer . Egyébként ezt vártam magától. Ebben a pillanatban Harlan meggy lölte saját ostobaságát.Akkor hadd mondjam el. vagy a gyilkosság szándékával megsebesít. mert maga még nem találkozott vele. Egészen megbolondult. Az igazat akarta. természetesen. hogy én kezdett l fogva nem tartottam magát igazi Halhatatlannak. amikor a holttestet nem sikerül megtalálni. Amikor a legutóbbi munkájára idevettem. nem mint egy Halhatatlan. A jelenlegi Valóságban nem létezik. vagy Technikus. Finge valószín leg félreértette Harlan mosolyát. Mi történt Noŷsszal? . . miért értékeli magát olyan nagyra. aki nem tudom. hogy meg rizze maradék méltóságát.Akkor miért nem akadályozták meg? .Az Id szerelmére. Az eddig történtek után a halál csak megoldás lenne. repül gépek belezuhannak az óceánba. mint balkezének megbénult kisujja. . és le is bukott. Kalkulátorok tudjuk. hogy ellássa a lányt megszokott luxuscikkeivel. nem jobban.Döntsön az Id tanács . S t kivégzések is vannak. Fájni fog.És mivel minden kiderült. A beosztását elveszti.El bb figyeljen ide. ahogyan Harlan egyre inkább megsemmisül.Mi történt Noŷsszal? .Maga akkor azért keresett fel a lakásomon. . . Századba. Most. . Most tegye el azt a fegyvert. Nemcsak egy társadalmat próbáltam ki a lány személyében.Még most is tudni akarja az igazságot? . felettesét támadta meg. hanem mint egy taknyos kölyök. Hadd mondjam el: nem félek a büntetést l. . nekibátorodik.megfosszanak kalkulátori beosztásomtól. Ezért pedig halálbüntetés jár.A korbácsot nekiszegezte Finge pocakjának. hogy le fog bukni. mikor lép be a 482. Továbbá Noŷst akarom. .El ször a lábát. Maga inkább akcióba kezdett. figyeljen ide! Várjon! . ennyi az egész. Tudtuk.kérdezte elfúló hangon Harlan.mondta Harlan. megkísértettem magát. mert mintha az esze is olyan merev és érzéketlen lett volna. Tudtuk.Válaszoljon. hogy a Halhatatlanságban nincs halálbüntetés. s menekülésre számít. és úgy látszott. Vagy ha pontosan tudni akarja. Azt is tudtuk mindig. tökéletesen megfeledkezett a Halhatatlanok Esküjér l. Nincs hasonmása. Magát is kipróbáltam. A Valóságot nem zavarták. A gyilkosokat percekkel vagy másodpercekkel a katasztrófa el tt elhelyezik ezekbe a járm vekbe. A teljes igazságot mondtam el akkor is. vagy pozdorjává zúzódnak a hegycsúcsokon. vagy mi az. Mi történt Noŷsszal? . Megéri ez magának? Harlan csak topogott. és így szólt: . .A Technikusnak tilos.Mondom. hogy Noŷst csak ebben a Valóságban tarthatja meg. amelynek véglegessége és egyszer sége felbecsülhetetlen. Jó szem Megfigyel . Sietve kijelentette: . hogy belekergessen abba. mint attól. .. Rakéták felrobbannak a leveg ben. ezt akartam bebizonyítani Twissellnek. ezt a korbácsot.Fogalmam sincs. De nem Halhatatlan.Ha az id t húzza.Igen. hogy nem tudom.Nem félek az elutasítástól. . Mi. s minden erejét összeszedte. talán. és összeszorított foggal.Harlan felhajtotta megaláztatásának utolsó cseppjeit is.Rendben van. hogy a Halhatatlanságba vitte Noŷst. Harlan csak mosolygott a d re fenyegetésen. hogy magát megöljem. . ha elmulasztom. Tessék. Harlan megmarkolta a korbácsot. hangja elhalkult: . Ha megöl. nincs vesztenivalóm. amit tettem? . Minden Valóságban el fordulnak olyan szerencsétlenségek. sápadtan kérdezte: .. és takarodjék! .Maga tudta? . aki megmászta a szamárlétrát.Folytassa! . miért ne engedélyeznék a kapcsolatunkat.Nehogy azt gondolja. mint ahogy kezdett l fogva tudtam.ismételte el Finge. Az els pillanattól fogva tudjuk.Akár újra megtenném . Semmi okát nem látom. és végre felébredt a büszkesége. Eddigi tettei csupán fegyelemsértések voltak. hogy a Rejtett Századokba vitte a lányt. .Igen. .

Twissell-lel beszéltem tegnap.Sokkal fontosabb okok miatt . mint ahogy Finge-ét is megtalálta. Finge felkiáltott: . Ez elég világos volt.Vagy azt gondolja. gy lölet vagy diadal. vagy mindkett . A magánlakosztályok felé indult. Miért? Harlan bukása olyan fontos volt neki? Ennyire gyötörte a féltékenység? Amint Harlan megfogalmazta magában ezeket a kérdéseket. a Technikus rózsaszín jelzése!) De a léptek zaja elhalt. .. mindent tudnak. hogy észreveszik vagy feltartóztatják. abban a hitben. Itt van! Itt vannak a jelentésem másolatai. A kabinaknában való vad rohangálása során észre sem vette. sem együtt. (Ó..Mit mond? . a Valóságváltoztatással egyidej leg. és kerek. 11. hogy bárki lesz. sem külön-külön. nem figyel fel rá. Lépés hangzott mögötte halkan. kiviharzott az ajtón. Zsebre vágta a fegyverét. Igaza van. Azt mondja.Most aztán menjen a Tanácshoz! Nem én szereltem fel a gátat az Id aknában.kérdezte Finge. s egy cseppet sem félt.Akkor menjen a Tanácshoz! Az Id tanácsban. milyen fontos személyiség maga.És most. maga Finge is. hogy a Tanácsot nem érdekli az ügy. ahogy Harlan észrevette. tessék. Nem is tudnám. Mintha gonosz lélek szállta volna meg. a másikba pedig a Halhatatlanság létezése kerül. A szalag ezüstös csíkja el kanyargott az íróasztalból. hadd szóljon. A kör bezárul Andrew Harlan Technikus egy pillanatra ostobán meglep dött. másik kezével pedig belökte a lyukkártyakeres be. De nem én hívtam. Nyilván gy ztesnek érezte magát.jelentette ki Harlan. Értetlenül bámulta az üres folyosókat.kérdezte Finge. Harlan ujja egy pillanatra tétován megremegett. ha a mérleg egyik serpeny jébe egy lány. Menjen. és hagyta. hogy már jó néhány bioóra eltelt. Harlan dermedten hallgatta. . és szabad szemmel is látni lehetett a jeleket. szinte hihetetlen hónap minden eltelt napjával együtt n tt benne a hit. A Kalkulátorok szintjén megtalálhatja Twissell szobáját. Finge mindent jelentett az Id tanácsnak. És ha le akar l ni. Részletesen elemezte Harlan minden utazását. bef zte a szalagot a lehallgatóba. . . hanem hívott engem. érdektelenné vált számára. nyirkos tenyerével lenyomta a gombot. még maga az Id tanács is kénytelen lesz meghátrálni. olyan gyorsasággal ugrott az aktáihoz. Finge felvinnyogott: . és menjen az Id be! Harlannak fel kellett figyelnie a Kalkulátor diadalmas hangjára... . hogy pótolhatatlan személy. akkor is.. hogyan fogjak hozzá. és meg sem várva a választ. A Tanács.Hanem Twissell Technikusa? . és még az idegkorbács sem idegesítette. Fél kézzel kivette a jelentés kódját. amikor a kabinból kilépve az 575. És nehogy azt higgye. hogy a magam szakállára intézkedem ilyen kérdésben? Az egész esetet jelentettem a Tanácsnak. Még is hallhatta. amikor megállt Twissell ajtaja el tt (a névtábla jól olvasható intarziás bet kkel hirdette a nevet). Az utóbbi. hogy csak néhány éjszakai ügyeletes dolgozik. izzadó arcán furcsa kifejezés jelent meg. Az idegkorbácsot még egyre magához szorította.Akarja hallani? . Amikor a jelentést végighallgatták. de ügyet sem vetett rá. A jelentés id pontjáig egyet sem hagyott ki. és nem sokáig bámészkodott haszontalanul. melyek arról tanúskodtak. Zord elszántsággal a fegyver ravaszára tette ujját. kérdezze meg t le. . Században éjszakai m szakot talált. Ám dühe nem csillapodott. Egyikükt l sem félt. a legközelebbi kabinaknához sietett. Szemtelenül nekid lt az ajtónak.csuklott el a hangja. Ha maga ilyen fontos. Mondja el nekik.. és egy hang halkan megszólította: .Állj! Ne mozduljon! De Finge rá se hederített.. egyszerre minden. Most már a Tanáccsal vagy legalábbis Twissell-lel állt szemben.

de nincs itt. (Az elsötétített hálószoba csendjében. hogy egy F kalkulátor meghátrált egy Technikus el tt. megtehetik.tudakolta Harlan türelmetlenül. Század! Itt nem egyszer Technikus.. hogy beférk zzenek Twissell bizalmába. Az egyik Segédkalkulátor volt. Nem kockáztathatják meg Harlan neheztelését. Vajon miért? . és ezért irtózott t le. hogy egy felderíthetetlen katasztrófa útjába állítják. amit az utóbbi id ben nemigen tett. Nyugtalanul hánykolódott.Nem tudhatom. . nevetséges színben tüntetheti fel Finge-et. Valahányszor visszatért ez a gondolata. és miért csengetek? Kabint hívok?) . Ezt a változatot azonban mégsem fontolgatta komolyan.Attól tartok. Noŷsról. Arról tárgyalnak.volt a válasz -. merre megy. . Nem is látta. Finge valóban jelentette-e az esetet. és ezt nem engedheti meg magának. és ett l nem tudják pótolni se könnyebben. mert mi mást tehetett volna. A Kalkulátor otthagyta Harlant. milyen hatással lesz a Valóságra. Ám a Technikusok általában nem tör dtek egymással. még a ruhájához se. hiába keresi . majd elernyedt. t. amikor aludnia kell? Öreg embernek szüksége van az alvásra. . Medd töprengéssel telt el az éjszaka. amikor a dolgok gyakran furcsamód aránytalanná válnak gondolatban. Ez egyszerre volt valószín bb és elképzelhetetlenebb. Twissellre gondolt.Így van . félálomban. Gyámoltalanul bámult a Kalkulátor után. . Harlan habozva válaszolt: . Er nek erejével megpróbált elaludni. persze hiába.Elhiszem . hogy szüksége van az alvásra. (Micsoda sült bolond! Mit gondol. kivételes helyzete távol tartotta a Technikusoktól. el bb ki kell kalkulálniuk.Nyilván itt lesz reggelre. gondolta lázasan. hogy felébresszem . s ez napokba. Harlan határozottan elhessegette. El ször is Noŷs járt az eszében. Ez mégsem a 482. és Harlan zavartan nézte. Az Id tanács ülésezik Harlanról. hogy mit kezdjenek a pótolhatatlan Technikussal.mondta a Kalkulátor. és a fiatal Kalkulátorok abbeli igyekezetükben.A mosoly szélesre húzódott.Látnom kell.Egy kicsit korán jött.. Az öreg nincs az 575. Harlan egyáltalán nem tartotta hihetetlennek a véleményét.. miért állok az ajtó el tt.Ez elég fontos ügy ahhoz.De. . B nét aligha súlyosbíthatja. és aztán. Mivel Twissell személyes Technikusa volt. aránylag fiatal még a Szektorban. nehogy hozzáérjen. hogy az Id tanács nem merészel vele ujjat húzni. Igaz. ez nem befolyásolja a Tanács döntését. Egy hedonista Század Gyönyör asszonyával. . Harlan forrt a düht l. s ügyelt. Harlan biztosra vette a választ. Nem küldhetik vissza az Id be. Elhúzta a száját.) Persze sok mindent tehetnek egy fogoly n vel. Nyilván nem merészelik bántani. legalábbis udvariasak voltak személyes Technikusával. Században.Igen. és ráadásul Oktató.Pontosan melyik Id ben tartózkodik? . Az a körülmény. hanem Twissell személyes Technikusa. . A Kalkulátor pillantása dölyfössé vált.mondta Harlan. Finge hiába jelentette a ma esti támadást. .Harlan Technikus? Harlan sarkon fordult. . amivel Finge t is fenyegette. mint a halál.. Azt hajtogatta magában. nem gondolja? .felelte a Kalkulátor. min mulat a Kalkulátor. esetleg hetekbe telik. akihez nem nyúlhatnak. Ilyen drasztikus rendszabályokra nincs szükség. Harlan ökle összeszorult. A Kalkulátor mosolyogva folytatta: . De Harlan nem volt benne biztos. lassan visszasétált a szobájába. Hol lehet. Nincs az 575.kérdezte a Kalkulátor.Reggel igen fontos találkozásom van vele.Twissell F kalkulátort óhajtja látni? . . Században. Harlan a Technikusokra mint csoportra gondolt..

hogy egy Technikus megfélemlítette és sértegette. amellyel aztán kezdetét veszi a háborúskodás. .válaszolta h vösen az Adminisztrátor. hogy egy Technikus éppen ilyenkor keresi Twissellt. Haditervet kellett kieszelnie. hagyja a Tanácsot: lépjenek k el ször.És k engem kéretnek? . . Szó sincs semmiféle izgalomról. Semmi többet nem tudok. A nappal éles fényében még jobban meger södött a véleménye: Finge nem teszi közhírré. A Technikusoknak meg kell engedni. s az Adminisztrátorok sárga jelzését visel ember belépett.Miért találkozott és miért beszélgetett Technikusokkal olyan ritkán az 575.És aztán? . hogy egyel re ne játssza el ezt a lehetséges el nyt. .Miféle szervezésr l beszél? Miféle izgalmakról? Mit jelent ez? Figyeljen ide. Hat héttel ezel tt Harlan odalett volna a nagy megtiszteltetést l. és 482. amelybe mások balítélete juttatta ket? Gondolatban már régen térdre kényszerítette az Id tanácsot Noŷs ügyében. jobban barátkozhassanak. Század . így felelt: . gondolta keser en Harlan. s t bírái. és megbénította volna nyelvét a felel sségnek és hatalomnak ez az összessége. az Adminisztrátor nem figyelt fel a kérdés sért harciasságára. hogy együtt ebédelhet egy ilyen társasággal.A Technikusok . Igen mulatságos. . rendszeres gy léseket tartsanak.Azért jöttem. A Kalkulátor tudott a készül bizottsági ülésr l.Andrew Harlan Technikus? . míg végre rápillantott az ágya mellett lev kis órára. Nem tudhatták. . Ugyan mir l tanácskozhatnak. és már a gondolatát is mulatságosnak tartotta annak.Találkozója van Twissell F kalkulátorral? .. Az ajtócseng ébresztette fel. tisztességes elbánásban részesüljenek. Az Adminisztrátor fegyelmezetten szenvtelen arcán pillanatnyi csodálkozás suhant át. Században? Kerülniük kellett-e a találkozást? Vajon valóban úgy kellett-e viselkedniük. hogy szervezetbe tömörüljenek.De még mindig meglepetten hozzátette: . mintha elfogadnák azt a helyzetet. ha nem az én ügyemr l? Most értette csak meg a Segédkalkulátor csodálkozását el z este Twissell szobája el tt. hogy figyelmeztessem. és szinte felnyögött. a f nököm.Nem értesítették? .Alighogy feltette a kérdést. A Tanács tagjai nem tudhatták: Harlan értesült arról.Állomáshelyem a 222. Én vagyok a felel s a szervezésért.Az Id tanács egyik albizottsága itt ülésezik az 575.zárkózottan élnek. . . Twissell és még öten! F kalkulátorok mindnyájan.Igen. hogy Noŷs a kezükben van. magában már meg is felelt rá: természetesen. Nem ismerte a megjelen arcot. és az ajtó fölött kivilágosodott a képerny . Emberfeletti óriásnak látta volna ket. Órák óta izgalomban tart mindenkit ez a hír. már ezel tt is voltak tanácskozásaim Twissell-lel. amit a hivatalos értesítés okozott volna.Arbut Lemm Segédadminisztrátor. Az Id be is! Elaludt. de bárki volt is. . Adminisztrátor. Századból való. elkésett. legalább harmincöt éve Halhatatlanok. Az Adminisztrátor így szólt: . Most azonban az ellenfelei voltak. Az ágyából sikerült megnyomnia a megfelel gombot. mondják k az els mondatot. kéz a kézben Noŷsszal. hacsak Finge nem számolt be a legutóbbi találkozásukról is. Óhajt valamit? Úgy látszik. Nem volt ideje elérzékenyülni.Nem hallott a dologról? . tekintély sugárzott róla. Miel tt véglegesen belezuhant az álomtalan alvásba.Mir l? . a társadalmi forradalom h sét. Kinyitotta az ajtót. Rekedt türelmetlenséggel berregett. s most újabb követeléseket fogalmazott meg. . Harlan rábámult a férfira. már látta magát. Században.Mit jelent ez? Maga nem az 575.felelt epésen Harlan . Tanácsosnak látszott. és személyes látogatásommal próbáltam elhárítani a felesleges izgalmakat. Harlan nagy nehezen összeszedte gondolatait.Csak a parancsot hajtottam végre..

Nem tartották lehetségesnek.Úgy hiszem.A Primitív Korszak emberei . hogy az ön Primitívjei csak szilárd Valóságot feltételeztek. Harlan elkeseredetten bámult vissza rájuk. Kalkulátor. fiatalember? .gyakorlatilag nem gondolkoztak az Id utazásról. Aha. mert tudott Sennor és Twissell régebbi súlyos csatáiról. így felelt: . Minket. kérem. de mindenesetre néhányunkat érdekel az Id filozófiája.Az Id utazás paradoxonjaira? . ugye? És bátorkodom azt állítani. nem akarom azt mondani. mi? . .Már régen szeretnék tudni valamit. A kérdések zöme megválaszolhatatlan volt.Nem ismerem a témát eléggé. hogy mindnyájunkat vagy a többségünket kurta pillantást vetett Twissell fáradt arcára. ez a helyzet. és a Megfigyel kt l felfelé minden Halhatatlan köteles volt megtekinteni. miért marad meg a tömegenergia a Valóságváltoztatás során és így tovább.Szíveskedjen felelni erre a kérdésre. . mert Sennor nem elégedett meg Harlan néma méregetésével. Sennor alsó ajka el rebiggyedt.Mi keltette fel érdekl dését a Primitív Történelem iránt. mintha csak érdekes kísérleti alany volna.Szemlátomást nem siettek.válaszolta Harlan . Technikus. sz r s tekintete a csupasz szemhéj alatt.gondolta Harlan. Sennor elégedettnek látszott. és mi a rejtett szándéka. Higgadtan tekingettek rá a szerény ebéd fölött. hogy megölje saját nagyapját. de úgy hiszem. kedvenc témájuk volt annak az embernek a története.Pókhálók! Ám Sennor ügyet sem vetett rá: . Nem tudta. ha a Valóságot szilárdnak feltételezzük. Ismerte ket hírb l és a biohónaponként bemutatott háromdimenziós tájékoztató filmekb l. kényelmesen elhelyezkedett a fotelben. most kirukkol vele .felelte bizonytalanul Harlan -. Sennor hova akar kilyukadni. Éles hangon elárasztotta kérdésekkel. ez nem minden. Talán segíthetne.) Sennor megszólalt: . hogy ismerjük az Id utazást.Kielégítette a munkája. Nem nagyon ismerem ezeket. úgy hiszem.Ami ezt illeti . .Ha módomban áll. hogy gondolkoztak err l? Az asztal túlsó végér l odahallatszott Twissell suttogása: . Végül azért.Pompás! Pompás! Mindenesetre ez az Id utazás alapvet paradoxonának a megfogalmazása. mi az igazi jellege a Valóságnak. és ez idegesítette. Harlan érdekl dését természetesen a kopasz August Sennor keltette fel el ször. Talán tudja. . a többiek pedig közelebb húzódtak -. Halhatatlanokat elmélkedéseinkben befolyásol az a tény. Tányérját az edénycsúszdára tolta. Igazam van? Harlan késlekedett a válasszal. mint akármilyen háromdimenziós filmen. fel kellett tételezniük az Id vágányok felcserélhet ségét vagy a létezés többféle síkjának a lehet ségét. Úgy hiszem. hogy voltak efféle fantáziálások az úgynevezett fantasztikus irodalomban.Nem is fantáziáltak róla? . Az ön teremtményeinek a Primitív Korszakban azonban fogalmuk se volt az Id utazásról.Igen. hogy a keze fején sem voltak sz rszálak. . még szemöldöke és szempillája se n tt. Teljesen kopasz volt. igen. Nem tudom. Itt van még az a kérdés is. mire gondolok. A filmek egybehangolták a Halhatatlanság különféle Szektoraiban a fejl dést. Sötét. fiatalember? Végül úgy látszott. . Mégis. aki visszatér az Id ben. homlokának furcsa látványa sokkal leny göz bb volt így szemt l szemben. . Másodszor azért. Hangosan csak ennyit felelt: . uram. amikor az még gyerek volt. Persze. ha melodramatikusan fogalmazunk. és vaskos ujjait lazán összekulcsolta maga el tt.Néhányunkat itt a Halhatatlanságban. (Harlan megfigyelte. mint például ez: . amely tárt karokkal és gyenge hajtóer vel igyekszik egy hatalmas energiamez t legy rni.

miért van így? Mer okoskodással arra a következtetésre juthatnánk. miszerint az Id utazásban nincsenek paradoxonok. Harlan vegyes érzelmekkel figyelte távozásukat. de egyre csökken hatásfokkal. hogy t szemügyre vegyék? Tet t l talpig megvizsgálták. aki önmagával találkozik? Már az is súlyos udvariatlanság volt. s nem tehetnek semmit. A sohasem találkozott B-vel. Nyilván saját gondolatait magyarázta bele azokba a bizonytalan értelm fejtegetésekbe. és éppen ezért a jöv megváltozik. az Id utazás valóságos tapasztalata nélkül az emberi agy képtelen felfogni a Valóság filozófiai bonyolultságát. s mintegy ezt jelképezve új cigarettát forgatott az ujjai között. A Valóság növekv hatásfokkal talán egészen a 600. Századig változik. Ebb l az következik: a Valóságnak olyannyira meg kell változnia. Mivel nem. A Valóságnak még ezután is megvan az a tendenciája. azon aggodalmaskodnak. aki találkozik önmagával? Noŷsról nem beszéltek. Harlan élesen közbeszólt: .Nagy munka vár ránk. minden helyzetben ragyogóan ki tudja választani a Minimálisan Szükséges Változtatást.És most munkára fel. Második változat: B. Ebben sincs semmi újdonság. hogy elég ideig fog élni ahhoz. hogy visszafelé törekszik eredeti helyzetébe. hogy Harlan félbeszakított egy Kalkulátort. és az. egy ember biológiai létezésének korábbi fázisából látja önmagát egy kés bbi fázisban. aki Id utazása közben önmagával találkozik. úgy hiszem. Csak azért gy ltek egybe.. értik meg a Valóság lényegét. hogy ne következzék be A és B találkozása. hogy udvarias lesz a szinte elviselhetetlen nehézségek ellenére is. hogy egy ember megöli tulajdon nagyapját. Például miért van a Valóságnak inerciája? Pedig mindnyájan tudjuk. Befejezte a félbeszakított mondatot. Harlan Technikus. Vegyünk egy sokkal valószín bb és könnyebben elemezhet példát. amelyr l már elt nt az étel és az ev eszköz.. Négyszemközt voltak.. a kés bbi egyed látja A-t. felhasználhatja ezt a tudást. s ezt a változatot figyelmen kívül hagyhatjuk. . de B nem látja A-t. és ezzel kikerülte a közvetlen választ a tiszteletlenül nekiszegezett kérdésre: . De lefogadom. Az els változat szerint nem találkozhatnak egymással. s így jutunk arra a következtetésre. hogy a Századok múlásával a Valóságváltoztatás egyre nagyobb hullámokat vet. hogy elkerülje a paradoxont. és toldotta meg a fejbiccentést egy mogorva „jó napot. a kés bbit B-nek. mint aki elhatározta. Harlan! .. Sennor krákogott egyet. A harmadik és negyedik változat szerint A látja B-t. amelyeket tanulmányai során olvasott. hogy A látja B-t. De minthogy a Valóságban nem lehet megvizsgálni olyasmit. hogy A meglássa B-t.. hogy végrehajtsa azt a cselekedetet.Biztos vagyok benne. amelyr l már el z leg is tudott. Mármost. amit a Valóságváltoztatás megsemmisített. az id sürget . Megjegyzend : ezáltal megtudja. Azután azonban a Valóság változatlan marad. de mégsem így van. az igazi Változtatás megtörténhet. Nézzünk egy másik példát. . Az albizottság öt tagja Harlan felé bólintva kisétált a szobából. hangja azonban még csak fokozta a botrányt. de tudja-e közülünk valaki.És nézzük meg a négy lehet ségét ennek a helyzetnek. . talán egészen a 650. fiatalember”-rel.. Mi volt a célja ennek az ebédnek? Vajon miért hozták szóba az embert. B olyan szituációban és tevékenységben látja A-t. És az ebéd egészen váratlanul véget ért. Sennor elégedettnek látszott önmagával és okfejtésével. ha valaki csak a legcsekélyebb mértékben is ismeri a jöv jét. és nem is lehetnek. amikor A és B látják egymást. Tudja. hogy van.szólalt meg. ami jelent sen hatna a másikra. és minden tekintet szemrehányóan szegez dött a Technikusra.mondta. vagy legalábbis elkerüljék azt. de A nem látja B-t. Hasonlóképpen az Id utazás minden látszólagos paradoxonában a Valóság mindig megváltozik. Csupán Sennor nyújtott kezet. Században. de most Twissell emelkedett szólásra. mint akiknek kíváncsiságát kielégítették. Nem. Nevezzük a bioid ben fiatalabb embert A-nak. hogy téved. Minden változásnak a maga folyamatában el kell érnie egy kritikus nagyságot. Ebben az esetben gyakorlatilag nem találkoztak. A változás tovább is terjed. nem tudja megmagyarázni. az 575. Mindnyájan ismerjük ezt a tényt. . és most Twissellre bízzák a döntést? Twissell visszatért az asztalhoz. Itt sem várható komoly következmény. amit most lát B-t l. Például tegyük fel. Mindkét lehet ségben a veszélyes pont az. miért dönt egyik vagy másik változat mellett. azt hallom.Mi van azzal. milyen gyámoltalanok a Primitívek. mint hétköznapi esetet. de fegyelmezetten folytatta. Századig. Képzelje el. hogy életben lesz B életkorában. és gondoljuk meg annak az embernek az esetét. miel tt a Változtatás.Uraim. végbement egy Változtatás itt.

.A Halhatatlanságot nem lehetett létrehozni Mallansohn felfedezése. az asztal mellett sétált fel s alá.mondta Twissell. ami viszont csak a jöv ben született meg.Fels bb matematikai képzettség nélkül? Tudod. és órájára pillantott. ami lehetetlen.jelentette ki Harlan. Ez nem lehet véletlen. és közben Mallansohn Mez jén nem találtak semmi tökéletesítenivalót. Században élt egy Vikkor Mallansohn nev ember . Század különféle Valóságainak a könyveit .Ezt még Növendék korodban tanultad. . Laban Twissell F kalkulátor. . én pedig Primitív Szociológiára.Folytassa . hiszen már túlkoros. A matematikusok változnak. Azaz találta fel a Halhatatlanságot. . de el ször ülj le. Ez a Mallansohn leginkább arról ismert.kezdte Harlan. Folytasd. Fakó szemei körül szarkalábak húzódtak. évek óta figyellek. Twissell lehajolt a cigarettájáért.Persze. . mint valami matematikus.A Valóságok nem érdekesek. akit Halhatatlannak jelöltek ki a szabályzat ellenére. hogy szemmel tarthassa Harlan ideges száguldását. amely a közönséges Id t rövidre zárja. de nem sejtettem. és mentes a közönséges Id korlátaitól. . mások teszik a felfedezéseket. Mallansohn tervrajza sokszorosan bizonyítja. még a Primitív Korhoz tartozik. Nem érdekes. . hogy a Lefébvre-egyenleteket használta fel..Nem. mint egy összeaszalódott ranettalma. fiú. s gondolatait igyekezett értelmes és érthet mondatokba foglalni.Végignéztem a filmeket. Lefébvre alapvet egyenletei még nem léteztek: nem is létezhettek egészen Jan Verdeer kutatásáig a 27. amíg kidolgozták elméleti alapjait. . . hogyan változott a Valóság. ha akarsz. hogy el ször épített Id mez t. hogy Vikkor Mallansohn nem találhatta fel az Id mez t a 24.Furcsa id töltés egy Technikustól.Tanultad a Lefébvre-egyenleteket.Nagyon jól tudja. Ez kett .De Harlan nem tudott.Miel tt bármit is tennénk. Ennyit megtanultam. Twissell F kalkulátor meglepetését csak egy dolog fejezhette ki: ha eldobta cigarettáját.De azt nem tanultam. . A matematika nem változik. Ennek a felfedezésnek akkor még nem volt meg a matematikai alapja. mondanom kell valamit .A 24. De ezek szükségesek az Id mez höz. Gondosan leveregette a cigaretta hamuját. a matematika története ugyanaz marad. Közben pedig itt a Halhatatlanságban van egy Növendék. . akkor miért nem említi sehol sem? . Mallansohn pedig nem tehette meg ezt a felfedezését olyan matematikai tudás nélkül. Mit szól hozzá? Twissell elkomorodva mondta: . . ide-oda forgolódott. Fejl désének rendje sem változik. Ujjai szokatlanul idegesen játszottak a cigarettával.. beszélj csak. akinek feje olyan volt.jelentette ki. Mindenesetre megtömtem a fejemet a matematika történetével. Megkérdezte: . hogy ilyen képességek szunnyadnak benned. Kit l hallottad mindezt? . és így szólt: .Semmi egyéb? . De a mez felfedezése után három évszázadba telt. És ezeket az egyenleteket nem fedezték fel a 27.És gondolkodtam.Ez a Század. Andrew Harlan Technikus nem ült le.mondta Twissell -. az Id mez nélkül. hogy értem.folytatta Harlan. minthogy a Halhatatlanság nem egyéb egy roppant Id mez nél. Ha pedig ismerte vagy Verdeer munkája nélkül alkotta meg az egyenleteket.Hetek óta tanulmányozom a matematika történetének filmjeit. Században. mint tudja. És nem is mondom. fiú? . Ez egy. . . Az 575.És ha Mallansohn matematikai igazolás nélkül bukkant rá az Id mez re? Ha tisztán tapasztalati felfedezés volt? Már sok ilyen el fordult. Században.De én nemcsak egyszer Technikus vagyok . ülj le. és elgondolkozva vizsgálgatta. Még a mosolya is elt nt. Twissell meglepetten bámult rá. fiú. Most is ezt tette. és ráadásul n s. .És aztán? .Úgy beszélsz . Század el tt. Sem senki más.Én is gondoltam erre. . fiú. Ön matematikára oktatja. de a végeredmények. nem akart tovább várni. Ezt is tudom.

A 78. amelynek Harlan csak akkor fejtette meg a titkát. . mint a Primitív korszak szakért jének és a helyzet ismer jének.Az Id be is! . a Növendék nem azért megy vissza a 24. Egészen különleges elbánást. . . A tanácstalanság els pillanatai után visszanyerte cselekv készségét. Egyszer csak ott állt Twissell Kalkulátor irodájában. és nem emlékezett. . Ön azt akarja. a Növendék. A Halhatatlanság kezdete Harlan azt hitte. a Növendék megtanítsa Mallansohnt a Lefébvre-egyenletekre. amivel meglepheti.. hogy így is legyen. Nem akarsz bejönni a szobámba? Mutatta az utat. és meghalt a 24. a lány az egyetlen valóságos része életének.tette hozzá fojtott szenvedéllyel Harlan -. Twissell irodája tiszta és hosszú szoba volt. Bár körülnézett. A szemközti falon a tájékoztató filmek zsúfolódtak össze. . ahol íróasztal. igazam van? Csak az én segítségemmel zárul be a kör. Csak annyit tudott kinyögni: . . a kör teljesebb bezárásáról van szó. fiú. sem a külvilág nem játszott szerepet. amelyben sem Harlan.S mély töprengésbe merült. . hogy Noŷst sikerül visszaszereznie. és így szólt: . két szék helyezkedett el. hogy megtanítson valamit Mallansohnnak. és Twissell a t le megszokott b vészmozdulattal máris újabb cigarettát tartott a kezében. hogy. messze az alsó id be..Nem. Apró kezével könnyedén megérintette Harlan könyökét. .Szerintem ön valamiképpen vissza akarja Coopert küldeni az Id be. nem nyúlhatnak hozzá egy ujjal sem! Úgy tetszett.. Cooper. Századba. hogy semmi sem mutatott arra. szinte észre sem véve.. maga Vikkor Mallansohn! 12. A csikk nesztelenül lobbant egyet.Nagyon közel jársz az igazsághoz . . Cooper azonos lesz Mallansohnnal. milyen ajtókon és mozgólépcs kön mennek át.Csak közel járok az igazsághoz? Ez az igazság. És Harlan követte. hogy Cooper.El kell hinned. miért volt olyan biztos mondanivalójának a lényegében. a bioid repül még a mi számunkra is. Megpróbálta az új helyzethez igazítani saját problémáit és saját tervét. és ma még más dolgunk is van. Brinsley Sheridan Cooper. Hozzá képest az egész Halhatatlanság csupán filmfantázia volt. milyen kétségbeesetten akarta.. A terv hátralev részét a te segítségeddel szeretném megvalósítani. Harlan.De esküszöm. és ráncos törpearcán ismét elömlött szokott mosolya. kis id t töltött a Halhatatlanságban. és próbálta az irodát valahogyan legalább a berendezés tömegénél fogva beilleszteni a Valóságba. teljesen függetlenül attól. hogy Twissell nem mondhat neki olyat.mormolta Twissell. Sokkal teljesebb bezárásáról. Században. Végül is mi változott? Csupán az fontossága és értéke n tt meg a Halhatatlanság számára.De gyere. ezért követeléseit biztosabban teljesítik. Században született. ráadásul nem is olyan értékes. Tévedett-. vissza a 24.Nem tudta. különleges elbánást követel. fiú.Mallansohn.mondotta Twissell -.Igen. hogy jutott ide az ebédl b l. A két fal között szinte csak egy folyosó maradt. Kíváncsi vagy Mallansohn életpályájára? Tessék.Szándékosan nem fejezte be a mondatot.mondta Twissell. másikat vett el .Ezt nem hiszem.. Tudod. Harlan gyorsan közbeszólt: . amikor Twissell belenyomta a cigarettavéget. Az egyik falat teljesen beborították a kalkulációs mikrogépegységek. Twissell már végigszívta a cigarettáját. Századba. . . nem ez a teljes igazság . a Halhatatlanság alsó végállomásán is túl. no meg a kódfejt és vetít készülék meg egy ismeretlen rendeltetés tárgy. Tehát: az én helyzetem . ?. és egyre biztosabb. amelyek így együtt a legnagyobb magánhasználatú Kibernetikus Agyként m ködtek a Halhatatlanságban. Noŷs! Az Id be is. Látnod kell az ügy fontosságát.Ugye. mint képzelnéd.. . Nélkülem. de ez is a haszontalan álom egy másik részletének rémlett.

fél kézzel legyintett egyet.vélte Harlan. merész koponyának számított. .. És . Mallansohn-memoárként emlegetik. Nem éppen napló ez. s talán maga a Halhatatlanság is.Aztán így folytatta: . mint amennyit tudomása szerint az igazi Mallansohn tett. A munkatársait elkeserítette. Században született. akiknek az eljövend létezésér l meg volt gy z dve. Nem mert többet tenni. amíg létre nem jött a Halhatatlanság. Tengernyi léleköl munka és próbálkozás után bemutatta generátorát a Kaliforniai M szaki Egyetemnek. Századba. Primitív Szociológiára pedig egy Technikus. De lassan haladtak. megszökött. Azóta a legszigorúbb biztonsági rendszabályokkal rzik a F kalkulátorok.Hadd mondjak el neked egy történetet . tudom. Inkább a Halhatatlanokra hagyott útmutató. hogy elmondjam. aki meghökkent éleslátással el re megjósolt bizonyos problémákat. akinek a neve Vikkor Mallansohn. milyen kétkedés meg visszautasítás várta. túl er szakosan kezdte: . akkor ne aggódj. életm ve összeomlott. hátrahagyta életének a leírását. Emberkerül volt. . s egy nap egészen váratlanul meghalt. de nem mindennapi. Majd én vigyázok rá. hogy ismerem a történetet. . Egy Id álló széfben helyezte el. de gyereke még nem született. hogy ilyen remek eredményeket ér el. hogyan vezet a munkája lépésr l lépésre Jan Verdeer klasszikus kísérleteihez. aztán egy büfében egy ismeretlen férfi segített rajta. Nem akarlak ezzel untatni. hogy magad erejéb l dolgoztad ki.Úgy érti.De Twissell folytatta: . Mallansohn egyre mogorvább. Mit jelent ez? Már annyiszor elgondolta. Nem jelentette Mallansohn halálát. mert ez kell en igazolta és hitelessé tette munkáját. nem is önéletrajz. mintha egy újonc Növendékkel beszélgetne. mint aki valami kellemetlen dolgot akar elhessegetni. Nem zavarjuk. belezuhant a vad hegyvidék egyik kanyonjába. Században van egy lány. amib l aztán a nagy Antoine Lefébvre megalkotja a Valóság alapvet egyenleteit. visszaküldték a 24. és az Egyetem tudósaival együtt elkészítette a másodpéldányt is. aztán nekiültek.A 482. Tudod. és Henry Wadsman F kalkulátor.. Nem taníthatta meg nekik a Lefébvre-egyenletet az elkövetkez három évszázad matematikatörténetének felvázolása nélkül. Nem fedhette fel. egyre csökönyösebb lett. és kissé túl hangosan. Cooper lassan megbarátkozott vele. .Akit a Halhatatlanságban általában Vikkor Mallansohn néven ismernek. mint ahogy évekkel ezel tt várta Mallansohntól. Amikor mindkét tudományágban elsajátította az alapokat és az id gépészetet. nem merte felfedni valódi származását. de képtelen az eredményeit megmagyarázni. Többet nem mert tenni.. név szerint Laban Twissell. s talán nem is szükséges. és téged sem zavarunk. Cooper maga is elkeseredett.. Századba. és Cooper nem bizonyult jó tanárnak.Mondom. s ekkor kétségbeesett lépésre szánta el magát. és tanítani kezdte a szükséges matematikai ismeretekre. szinte még most se hiszem el.. Nem gondoltam. A Halhatatlanságban Coopert egy Kalkulátor tanította matematikára.Térjünk a tárgyra .Incselkedve tekintett Harlanra. úgyhogy az írás Mallansohn halála után három évszázadig érintetlen maradt. Az id múlásával Cooper is elsajátította Mallansohn szokásait. Minden jóra fordul. látta. és huszonhárom éves korában került be Növendéknek a Halhatatlanságba. de aki most a Halhatatlanság egyik h se. megtanulta az esetlen dízelmotoros generátor kezelését és más elektromos m szerekkel való bánást. Ha ez zavart. Cooper a Vikkor Mallansohn nevet használta. mégsem várta ennek ilyen nyilvánvaló bizonyítékát. aki különc magányban élt Kalifornia erdeiben. hogy szükség lesz rá. Élete hátralev részében tovább tökéletesítette a generátort. akinek soha nem tudta meg a nevét. Alig egy évvel el tte megházasodott. A valódi Mallansohn holttestét soha nem találták meg. Kétévi kutatás után Cooper megtalálta Vikkor Mallansohnt. milyen nagy a hatalma. A memoár egy Brinsley Sheridan Cooper nev férfi történetét örökíti meg. hogy a jöv b l jött emberrel van dolga. A történet végét ismered a tanulmányaidból. hozzászoktatta ahhoz a gondolathoz. hogy átadjon bizonyos szükséges módszereket egy Primitív Korbeli tudósnak. aki a 78. Harlan ostobán meredt az öregemberre. aztán Zimbalist professzor végül egy kísérlet során egy fehér egeret el re és hátra mozgatott az Id ben. Ehelyett a rendelkezésére álló anyagból hozzáfogott az Id mez megépítéséhez. Twissell elkomorodott. az egyik els nagy Halhatatlan ki nem nyitotta. s így függetlenítette mindkett jüket az energiairányítástól. Amikor Cooper visszaérkezett a 24. mert el re látta és nem gyorsíthatta meg a folyamatot.kezdte olyan hangon.Tudod. Cooper hetekig búskomor volt. amelyet csak a Halhatatlanság Kalkulátorai nyithatnak ki. . Nagyon sokat köszönhetett Harlan Technikus ismereteinek és Twissell Kalkulátor részletes tanácsainak. megfigyelés alatt tartották. A részletek nem érdekesek. így jutott el hozzám. de a kutatásaidért és éleslátásodért megérdemled.Tudom. név szerint Andrew Harlan. lassan próbált alkalmazkodni a társadalomhoz. . a generátor majdnem elpusztult.

amelyek a memoárírás közben vezették. Twissell mintha egészen belefeledkezett volna a mesélésbe. Közönséges feladat keretében sokkal lényegesebb dolgokra használhattak. mint a karikacsapás. . amit a memoár szerint nem tudott. Lassan felocsúdott. Harlan csupa fül volt. Szinte hihetetlen . és pályája egy részén átszeli a Halhatatlanságot. hogy maga Vikkor Mallansohn. A memoár ezt nem említi. Csakhogy a memoárban egyetlen egyszer sem történt említés a kabinokról. .Sennor jól szórakozik ezeken. Cooper-Mallansohn elképzeléseit. amikor egyszer a Csendesóceán partján figyelte a naplementét (részletesen leírja ezt az élményét a memoárjában). s nem a helyettese.kérdezte Twissell. Azért akarta bezárni a kört az Id ben. döbbent rá. Jelenleg a bioid ben Cooper. felvillanyozta.Nem éppen. Talán a név nem az övé. amit tettem. Újabb hosszú bioévek után te is megjelentél egy Valóságváltoztatásnál (gondosan figyeltük el z hasonmásaidat). Éppen ezért akartam Coopert minél távolabb tartani a kabinoktól. amely önmagában záródik. A Primitív Valóság nem t r semmiféle változtatást. Ez egyszer en leny göz .Twissell felsóhajtott. és én lettem a terv vezet je. . hogy ha a Halhatatlanságnak ilyen fontos jelenségét nem említi. A gondolat s mindaz. és aztán majd visszatér. de az az ember. Meg mertem volna esküdni rá. hogy csak tanítania kell Mallansohnt. Milyen óvatosan ösztönöztük érdekl désedet a Primitív Történelem iránt! Milyen óvatosan kellett visszatartanunk Coopert attól. mit kell tennie. így a kör bezárult. Egyszer azonban megrémítettél. következett. hogy nemigen ismerte. és hogy felépüljön a Halhatatlanság. Még soha nem volt olyan közel ahhoz. s abbeli igyekezetében. mert más irányú m szaki fejl dése el bb-utóbb elkerülhetetlenné teszi az emberi nem öngyilkosságát. fiú. Az emberiség magától soha nem tudja meg az igazságot az Id r l. hogy valami nem egészen a Mallansohn-memoár szerint történt. öreg.Nem. és szemrehányóan mondta: . s azalatt olyan sokat haladt a matematikai tanulmányaiban. amikor igazán dühös volt rám. . Nagyon felkavart. amíg le nem ül és meg nem írja a memoárját. . Nagyon örültem. hogy elfeledkezzék Noŷsról. hiszen Coopernek nem volt alkalma megfigyelni vagy értékelni a munkádat. hogy megtanulja azt. nekem mit kell tennem. s még tökéletesebbé tegye. Például milyen óvatosan oktattuk ki Yarrow Oktatót.Twissell szomorúan mosolygott. ez azt jelenti. akit a történelem Mallansohn néven ismert. hogy ezeknek az adatoknak a birtokában egy jól felkészült Kalkulátor sem jutott volna a helyes következtetésre. Harlan nyomban közbeszólt: . és egy Id álló széfbe rejtette.Az id s Kalkulátor lassan megdörzsölte keze fejét a tenyerével. Azt hiszi. ami bel le.Akkor ön elejét l fogva mindent tudott . akkor megkaptam a memoárt. Nekem kellett irányítanom a m veleteket. valójában Brinsley Sheridan Cooper. És te közben mindezt sejtetted. hogy minél jobban gyorsítsa a Halhatatlanság létrejöttét. Minden úgy folytatódott. háza egyik szobájában. mi vár rá. hogyan jön majd létre a Halhatatlanság. .Arra gondol. Nekem ez nagyon kapóra jött. Maga elé képzelte az Id hatalmas körét. Csak hosszú élete vége felé. Coopernek pontosan úgy kellett leélnie az életét.Minden ment. azután pedig Cooper. mert a memoár szerint is én vezettem.Hogy találtad ki? . hogy magaddal vitted a fels id be. nem tudja. s a fiatal Technikusra bámult csodálkozó és kíváncsi tekintettel. és okot szerkesztünk hozzá. Cooper említ a memoárjában egy id szakot. Sok-sok bioév múltával F kalkulátor lettem. hogy a Valóság igazi jellegét megismertesse. Még Finge Kalkulátorral végzett legutóbbi munkád is kapóra jött. Csak annyira és csak arra tudott visszaemlékezni. Egyes részleteket a józanész szerint és a Kibernetikus Agy segítségével pótoltam. Szerencsére nem vagyok pókhálószöv . ahogyan leélte.el re látta.Az volt az egyetlen eset. bölcs szemét Harlanra emelte. ahogy kellett. Még évekig ezt fogja hinni. Tudjuk az eredményt. természetesen nem. mint Sennor. amikor Coopert magammal vittem a kabinban? . megírta memoárját. jóval megel zve a természetes Id t. hogy ilyen kiváló Megfigyel és Technikus voltál. és mindent tudott. és a felfelé szálló füstöt bütykös ujjával apró örvényekké szabdalta szét.állapította meg -. Most már feltételezem. Ezt nem szabad elfelejtened. Az ok és következmény visszafordításának nevezi. El ször engem találtak meg és hoztak a Halhatatlanságba. de azután nem történt semmi. A bioid szerint is eltelt néhány évtized Coopernek a Halhatatlanságban való tartózkodása és a memoárírás között. természetesen nem vették figyelembe. aminek a szemtanúja volt. hogy már alig várta a visszaérkezésedet. . amikor te távol voltál. . ezt te is jól tudod. Az volt a véleményem. merengve bámulta a kékes dohányfüstöt. mert jelent s titkot nem bízhattunk rá.

és elég sok logikai fejtegetést kell végighallgatnom a tervet végrehajtó albizottságban. de a kacaj üresen és hamisan csengett Harlan fülében.. és a könyvtári kutatások után ésszer vé váltak. mutatta. Ez csak meger sítette helyzetét. Ki kell küszöbölni a véletlent. Századból való lány. és követte Twissellt.Ez tisztára akadémikus vita. amikor pedig a memoár szerint egészséges vagyok és tevékeny. ha felvilágosítja Coopert a memoárral kapcsolatban. és akkor mi történik? Szétesik a Halhatatlanság? Úgy látszik. hogy „Biztonságban van”. . . bizonyossággá lettek. amit akarunk. könnyedén megérintette Harlan térdét. kénytelen vagyok távol lenni egy napig. Twissell tudta. hogy túltelíti feladatának a fontosságával. ahová most léptek. Megkapó tehetségr l tettél tanúságot. Nyitott ajtaján át látni lehetett négy alacsony lépcs t.kezdte Harlan. a fejemre mért váratlan ütés tétlenségre késztet egy ideig.Óriási a felel sségem most. azt mondja: „Semmi közöm ezentúl Cooperhez. De a találgatások ideje lejárt. Úgy vélem. (Képzel dött. azt csinálhatunk veled. S tudta. Most pedig. Nyíltan megfenyegette Twissellt.Milyen labilis a helyzet! Tegyük fel.El rehajolt. hogy Harlan ezt már tegnap is megtehette volna. A bezárult kör nem szakad meg. ha Noŷsnak valami baja esnék.. . Évek óta gyakorolta. Biztosra kell menni! Higgadtan. Twissell nevetett. tévedhetett másban is. . hogy Twissell elmondta ezt a történetet.El fordulhat . s közben a bioid egyre telik. ha akarja. Tágas helyiség volt. és hatalma kétségtelen. mely jól megvilágított emelvényre vezetett. hogy Harlan. Csupán egy eltérés volt: hogy Cooper maga Mallansohn. ami bajt idézhet el . . Még sohasem járt abban a szobában. .Mit forgatsz a fejedben? . Újabb megvesztegetés . Egy gondatlan vagy rosszindulatú akcióval megszakíthatom a kört. Harlan felállt. Twissell úgy gondolta.Nem értelek. És a F kalkulátor arckifejezése.Vége-hossza nincs az efféle beszélgetéseknek. Most semmit sem ígérek. . akkor ezt tudomásomra kell hozni. . hiszen nem következett be.teljesítmény egy Technikustól. többre vagy hivatott.” Twissell tudta. Semmi efféle nem következik be.Biztonságban van . hogy megnagyobbítsák.Arra gondolok.tette hozzá Harlan higgadtan -. fiú. De ha ez így van . Bár úgy képzelem. Kezdetben vad és hiányos sejtései azon a szokatlan és izgalmas éjszakán valami bels megvilágosodásra jutottak. Harlannak könny volt meg riznie arca komor mozdulatlanságát. de ha tévedett egy tekintetben. hogy tisztában van a veszély nagyságával.A 482. A helyzet világos. akkor téved. eredetileg miért is hívattalak. Nem bízhat semmit a véletlenre. amíg egy automata szerkezet aprólékosan végig nem tanulmányozta Twissell arcát. valami váratlan dolog történik.gondolta.Valóban? .felelte Harlan. hogy Harlan bármely pillanatban szétzúzhatja a Halhatatlanságot. de úgy hiszem. és néhány közfalat is kiüthettek.A Mallansohn-memoár természetesen semmit sem mond rólad Cooper távozása után. azzal tisztában vagy. . amikor odavetette. hogy meg lehet-e szakítani a kört? Tisztázzuk ezt. Türelmetlenül felpattant. Velem jönnél? Harlan elégedett volt.Hogy úgy mondjam.felelte Twissell. hogy tudom az igazságot. Akkor mi lesz? . nem szabad elfecsérelnünk. és nem engedte be ket. A szoba legnagyobb részét egy majdnem a mennyezetig ér gömb töltötte meg. hogy ilyesmibe csak rendkívüli körülmények hajszolhatnának bele.Nagyon logikus az egész. arra az esetre. fáradt szemekben valóban a rémület szikrái villantak fel?) . amikor valami fontos dologra kellene megtanítanom Coopert.Értem . hogy a Kalkulátorság el tted áll. de ha a Kalkulátor ezzel akarja ráncba szedni. . akkor ez felborítja az egész tervet? Vagy tegyük fel. . amelyet egy energiaerny zárt le. szinte mellékesen mondta: . De még nem mondtam el neked. mint a Technikusság. vagy az öreg. és semmi olyasmit ne tegyek. Sz k folyosó vezetett be. hogy óvatos legyek. bizonyos okok miatt én önkényesen nem követem a memoárt. . Ha például egy.

Harlan belépett. így szólt: .Az albizottság még most is itt van? .Sarkalatos kérdés. Vegyük például a 290. . . és így szólt: . és így folytatta: . úgyhogy az zengve visszhangzóit. Szerintem is. s mégis váratlanul a vesztes fél oldalán találja magát.érdekl dött Harlan. és Twissell megszólalt: .Pontosan. Gyere velem.kérdezte Twissell. és éppen ezért negatív jelenség. . s a gömböly falat csak két ablak törte meg. mi ez? Harlan válaszolt: ..Az a kérdés. . .Semmi akadálya. Most készítek egy beadványt a Tanácshoz.. Elég tágasnak látszott négy vagy öt ember részére.Tehát haszontalan dolog . De nem teszi meg.állapította meg elégedetten Sennor -. fiú? . Teteje is van. . A pocakos Rice megrökönyödötten pillantott fel.Hangok hallatszottak belülr l... Ez volt minden. Megtapogatta a sima falat. hogy mindig igaza van. Távozás közben is tanárosan magyarázott: Kedves Rice. A közötte lev teret önálló Id mez tölti ki. hogy ez maga el tt is világos.mondta. . hogy a Valóságváltoztatások során az rutazási korokat egyszer s mindenkorra iktassák ki. de minden értékét lerontják gyerekes lelkesedésrohamai.Távirányításúak . és végül mindig kihal.Hallasz engem. Megsimogatta krumpliorrát. elhanyagolja a földi dolgok fejlesztését. kimeríti önmagát. amely pedig a dolog természetéb l adódóan kudarcra van ítélve.Szeretném felhívni a figyelmét. .Sennor belekarolt Rice-be. és kifelé indultak. Miel tt ezt befejezné. majd valami újért lelkesedik. mint a Tanács bármelyik tagja. két láb is megjelent a nyílásban.Értelmetlen kérdés .Magának is felteszem.hallatszott Rice kappanhangja. mögötte pedig az ebéd egy másik résztvev je. Fel is írhatnám magának a mátrixszámokat. és ahogy Harlan megfigyelte. Harlan követte Twissellt a gömb belsejébe. Sennor tar feje csillogott a fényben. az emberiség szellemi er feszítései periodikusan az rhajózásra összpontosulnak. Kétszer olyan okos..Hogyan! Elvont síkon is lehet beszélni az rutazásról.Rice és jómagam. Ott most. hogy önmagát korlátozó jelenség. Valóságát. .. és lefelé lépdelt.válaszolta ingerülten Twissell. Eltaláltad. hogy Cooper csakhamar itt lesz . milyen társadalomban és milyen körülmények között. Század 54. hogy csak kapásból idézzek. mint aki hozzászokott. De nem számít. . az Id tanács tagja. Gyerünk be.Túlméretezett kabinnak látszik. hogy igaza van? . s mögötte egy másik pár láb t nt fel. A m szerfülke a tágas helyiség egyik elkülönített sarkában volt.. .Szükségünk van a teremre. Twissell tenyérrel rácsapott a gömbre. Egyébként jobban ítélkezhetünk a kérdésben. . de a belseje teljesen sima volt. Technikus.Úgy véli.No. Legalább olyan jól felszerelt.Az rutazás értékes biztonsági szelep egyes civilizációkban. . Ha az emberi szellem az rhajózásra összpontosítja a figyelmét.Csak mi ketten . Egy férfi bukkant el . kitalálod.Csak azt lehet mondani róla. Igazad van. . .Sennor az utóbbi id ben egyre csak az rutazáson töpreng.mondta Twissell.Mármint az rutazással kapcsolatban? . .Furcsa ember ez a Sennor.Kétlem.Ezt nem lehet ilyen drasztikus módszerekkel elintézni . ha Sennor majd benyújtja említett bizonyítékait.mondta Twissell. A hangok elhaltak. . s akkor felhagy a régivel. . .felelte kitér én Sennor. Twissell . Ezt a szerkezetet nem kötik a kabinaknák. .kérdezte Harlan. Sennor jött elöl.. A padló sima.Dupla falak. de biztos vagyok benne. aztán kikapta szájából a cigarettát. Az rutazás pozitív vagy negatív tényez a Valóságszámításokban? . Twissell szemlátomást nem örült a megjelenésüknek. és komoran tekintett a hatalmas ablakrácsokra. milyen rutazásról van szó. Pompás készülék ez.És a m szerek? . szabadon közlekedhet a Halhatatlanságba az alsó id végállomásán is túl. Hangja azonban fegyelmezetten csengett: . mint egy rhajó. Mallansohn memoárjának néhány értékes utalása alapján lehetett megtervezni és megépíteni.

(Harlan az ablakon át láthatta. Noŷs mindörökre elveszett. És valójában ez okozta vereségét. fiú. mindörökre.Jól tették . Aggódtál a felel sséged miatt. s ez éppen elég. a terv megvalósul. . Egyébként a rádió-összeköttetést a m szerfülkével megszakítom. hogy nem vagy többé felel s semmiért. vagy elfogni. mi történik itt?! Twissell megszólalt: .Harlan megrezzent és körülnézett.Kikapcsolom a rádió-összeköttetést. Harlan egyedül maradt. Sovány arca kipirult a lelkesedést l. Twissell igazat mondott. mondta Twissell. ahol már nincs rá szükség. és gyomrát jeges görcs szorította össze.Kimenjek? . ha megtudod. hogy itt voltál. Cooper az ablakon keresztül látni fog. odavezette. De ha úgy érzed. hangjában csengett valami bizonytalanság. Önkéntelenül az ablakhoz lépett.Ez volt az utasításunk. becsalják és bezárják egy szobába. idevezette. . milyen büntetés vár rá. Twissell kijátszotta? Mindent azért tett. és te kezelted a m szereket.Kalkulátor. hogy bezárja? És az a gyors és könny beleegyezés Noŷs ügyében! Nem esik bántódása. . hogy holmi önkéntelen felkiáltással megszakíthatod a kört. hogy ez is túl nagy felel sség. Egyetlen ütéssel megfosztották minden üt kártyájától. és a társalgással lefoglalta. Most már nem rajtad nyugszik a felel sség. fiú.Akármilyen peckesen jött be. hogy a végs kapcsolást az utasításaim szerint végezd el. majd elvégzi helyetted. . Sajnos itt kell tartanunk a m szerfülkében. fiú. de nem szólhatsz hozzánk.gondolta keser en. és mindketten szabadok leszünk. hogy vakon vezessék ezekben az utolsó bioórákban. Utána pedig.Szó se lehet róla. „A Mallansohn-bajusz! . Be vagy zárva. és tisztán hallotta a hangját a rádión.Cooper pillanatokon belül itt lesz . Te majd hallasz minket. tudom. Éppen ezért nem kell attól tartanod. . tehetetlenül. El nye szertefoszlott. hogy Twissell nem követi a fülkébe. hogy a terv ilyen hamar befejez dik. . mostanáig nem engedtek be. . . még a kapcsolókart sem kell lenyomnia. Az alsó id végállomásán Brinsley Cooper belépett a terembe.mondta Harlan. .Bizonyára megkönnyebbülsz. amíg az id meg nem érett arra. Nem aggódott amiatt. Minden jóra fordul. Egyébként megkérnélek. Tompán hallotta Twissell hangját: . minthogy Mallansohn memoárjában azt írja. Arra nem gondolt.mondta Twissell.Hát persze!) Cooper Twissell felé fordult. Az Id be is. haszontalanul… 13. Ha valami oknál fogva képtelen lennél kezelni a kapcsolót. Nem vette észre. Harlan az ajtóhoz ugrott. De mivel (a bolond!) meg akart mindenr l bizonyosodni. hogy Harlan tisztán látja tulajdon fontosságát. . Hogyan is hihetett ebben! Ha nem akarták bántani a lányt.Nemsokára.folytatta Twissell -. Noŷst elvesztette. Úgy hiszem. Csakis rajtam. dajkameséivel elaltatta érzelmeit. Harlan a feltámadt lidérc uszályában verg dött.És visszajövök? Látom még a Halhatatlanságot? . mit akartál. különböz kérdéseket kutattál. s szinte fiatalos lett a fels ajkán csüng tömött Mallansohn-bajusz ellenére. Twissell kívülr l integetett neki. hagyta magát. és utazása a Primitív Korba két bioóra múlva kezd dik.Itt az id ? Útnak indulok? . akkor miért állították fel a gátat a kabinaknában a 100 000.Tökéletesen hallom . hogy t szép csendesen becsalogassa a lezárt m szerfülkébe? Vagy pedig amikor megtudta. Századnál? Már ez is tökéletesen elárulhatta volna Twissell szándékát. Harlan tehetetlenül bámult ki az ablakon. ördögi ravaszsággal rögtönözte a jelenetet. nyugodj meg. és hagyd ránk.

.Hát m ködhet másképp? . fellengz s modorban oktatgatta Coopert. mint a közönséges kabinok. Én. és majd elmúlik . . Csakis tolni lehet a kabint. Valósága.vagy húzó és toló energiával m ködtetik egyszerre.Attól tartok. nem most. . és írd bele a Mallansohn-memoárba. . hogy bárki is ideges legyen. A mi esetünkben pedig a kabin indulási pontja fel van töltve energiával. .kérdezte Cooper.Az Id be is. . amelyen útnak indulsz.Tudja. Ha X Századból Y Századba irányul az utazás a Halhatatlanságon belül.) . s Harlan azt is tudta.A kabint természetesen nem próbáltuk ki az alsó id végállomásán túl.. hogy kit n en m ködik.Még most se fogta fel ez a kemény koponyám. A kör bezárul.. a kör bezárul és bezárul.Harlan Technikus! Jöjjön ki.Jegyezd meg.Pontosan így van . akkor az indulási és érkezési pont teljes energiát igényel. Valósága. Század 13. Valósága volt a kulcsfontosságú.Vagyis már odaérkeztem.válaszolta Twissell. bezárul. („Jegyezd meg. csak hogy kikiálthasson: „Állj! Egyezzetek bele a feltételeimbe. miel tt útnak indulok. aki a m szerfülke ablakában állt. Megpróbálta áttörni. a m szerek. . hogy itt én vagyok a f szerepl . s e nélkül ezt a kabint sem tudtuk volna elkészíteni. Ez testem legkevésbé boldog része. Éppen azokról a dolgokról tájékoztatta Coopert. de a Halhatatlanságon belül már több utazást tettünk vele. Twissell kissé furcsa. Cooper! . Pillantása Harlanra esett. egy végs .Igen.Tájékoztattam a terv igazi lényegér l . húzni nem. Meg akarom szorítani a kezét.. Század 13.Egyébként az indulási id d az Egységes Id k szerint már ki van t zve.(A m szerfülkében Harlan elkeseredetten verte ökölbe szorított kezével az acélhálós üvegablakot. . Különleges er átviteli egységeket kellett elhelyezni a kabinaknák mentén.” De mi haszna?) Cooper körülnézett a teremben. fiú. Twissell különleges gonddal ejtette ki ezeket a szavakat. Század 13. A következ két órában Harlan minden szavukat hallotta. f ként a gyomrom.helyeselt Twissell. Ott fejlesztették ki az Id ágyút. és még most sem szoktam meg. akár látta ket.Cseppet sem kárhoztatlak érte.hallotta Twissell hangját .javította ki Cooper. és tudni fogják. Twissell közbeszólt: . . Például még nem is láttad a kabint. a kör bezárul.Amerikai .... hogy feljegyezhesd a memoárban. ha egyáltalán használhatunk ilyen kifejezést az Id közi Energiával kapcsolatban. Cooper így válaszolt: .A közönséges kabinokat . nincs valami jó színben. és még egy csomó tájékoztatást kell kapnod. (A kör bezárul.. .. Cooper elcsodálkozott: . és akkor a Halhatatlanok tudni fogják. miket kell majd megemlítenie a Mallansohn-féle memoárban. mert különben. mind különleges szerkezet . A m szereket kezeli..Egy jól védett és távoli helyre kerülsz.Igazán? Tudja.gondolta Harlan. igaza van! Én már hetek óta tudom. miért. én egy kicsit be is gyulladtam. sámsoni er feszítéssel nem ronthatja szét ezt a templomot. . És Harlan nem szakíthatja meg. Több bioévtized alatt fésültük át az elmúlt Valóságokat a speciális ötvözetek és technológia összegy jtése érdekében.De nem most. az energiatartalék. Meg vagyunk gy z dve. hol keressék. . . s nem is vette észre. a ritkán lakott délnyugati részére az Észak-amellikai Egyesült Államoknak.válaszolta Twissell. a 222. Lelkesen odaintett neki. . . mit mondjanak neked. A 222. . Ez a különleges kabin.. különben Mallansohnnak nem sikerült volna felépítenie a Mez t. ez nagyon természetes dolog. de a célponton az energia nulla. A kör bezárul. akár nem. hogy kell koncentrációban adagolhassuk be a szupernóvából nyert energiát.Nevetése szinte hisztérikus volt. Éppen ezért sokkal több energiát használnál fel az indulásnál.. ez elég ahhoz. de felépítette. A 222.”) Twissell folytatta: . hogy Twissell nem felelt a kérdéseire.

Század. A kör. A tömeg eredeti sugárintenzitását tudtuk. („Sikerülni fog .. A felezési id majdnem ötszáz Század. Ez lassú és veszélyes módszer lett volna. de még egyszer el kell ismételni.Tizenöt perc alatt ki kell rakodnod. vízzel. s magával hoz minden olyan eszközt. várj hetekig.kérdezte Cooper.Nem kockáztathatjuk meg. amit abban a Században még nem ismerhetnek. és a m szerfalra bámult.Helyes . évnek. hiszen emberünket az slakosok könnyen felfedezhették volna. ennek segítségével tájékozódhatsz az ott folyó eseményekr l. A kabin. tanulmányozhatod annak az id nek a tökéletes kiejtését és hanglejtését. Jól jegyezd meg már most: els feladatodként meg kell bizonyosodnod róla: az ottani lakosság nem fedez fel. Gyorsan ki kell rakodnod a kabinból.gondolta Harlan. („Ismétlés! Ismétlés! . Most teleraktuk élelemmel. mint valami okoskodó tanító. hogy be is kerüljön a memoárba. („A kabinnak vissza kell térnie tizenöt perc múlva . nevezhetjük egyszer en a 2317. a molibdeum 94-gyé. De sikerülni fog. a 23. Utána a kabin automatikusan visszatér a kiindulópontra. Lesz nálad néhány aranyrög.”) Cooper arcán nyilván kétkedés suhant át. valami olyat. A kör bezárul. mert Twissell így folytatta: . mert tizenöt perc múlva visszatért. s ez akkor katasztrofális lett volna a tervünk szempontjából. ezt ellen rizd. mivel sikerült. Majd találsz benne utasításokat. ha ezzel a kabinnal visszaküldünk valakit az alsó id be.gondolta Harlan -.Nyilvánvalóan igen nehéz volt megállapítani. .) Twissell tovább magyarázgatott Coopernek. véd és biztonsági felszereléssel. amíg az ember a csillagászati eszközökkel százados pontossággal megállapítja a pontos Századot.A célbiztonságot gondosan kidolgoztuk. most rá is térhetünk.. nagyobb. Ne tégy egyetlen elsietett lépést sem. bezárul. elég nagy. Vedd ezt komolyan. miel tt fel nem készülsz a fogadásukra. hogy ez könnyen menjen. Azt hiszem. a niobium 94-et.17.”) Twissell sietve mondta: .A gyors visszatérés növeli a siker esélyeit .”) Twissell folytatta: . Szellemileg is illeszkedj bele a korba. Ha szükséges. Ebben az esetben azonban sok id t fecséreltünk volna el. ami más számára persze érthetetlen lesz.. de nem elegend ek. Ez az intenzitás id vel csökken a jól ismert kinetikus törvény szerint. amellyel könnyedén barlangot tudsz vájni a sziklákban. vagy legyünk századnyi pontosságúak. Cooper megkérdezte: . A részletes utasítás szerint kell megindokolnod eredetét. (Harlan hirtelen elfordult az ablaktól. Mindent úgy helyezünk el.Akkor legyen amerikai. vagy megfelel információt szerez be a rádión keresztül. Az slakosokhoz hasonló ruhát viselsz.-be? . Lesz nálad energiafúró.Ilyen gyorsan vissza kell térnie a kabinnak? . és ami még fontosabb. meghatározott energialökéssel. mint látod. hogy ne légy felt n ..És ha nem a kijelölt helyszínre érkezem? . hogy Harlan kit n en beszél angolul. Harlan Technikus utasításai jó alapul szolgálnak.17.. Az elkeseredés függönyének egyik sarka félrebillent.. de Harlan csak fél füllel figyelt oda. Amikor a kabin eléri .Például nem a 23.válaszolta Twissell. A 24. Éppen most akartam kifejteni a módszereinket. amely bétarészecskék kibocsátásával stabil izotóppá bomlik.. . de semmi sem helyettesíti a helyszíni tanulmányokat. A kör.Bizonyára már sokszor elmondták ezt neki. Twissell éppen ezt mondta: . Biztos vagyok benne. Ehelyett a következ ket tettük: egy ismert tömeg radioaktív izotópot küldtünk vissza.Persze. . és közben gondosan ellen rizzük az energiafogyasztást. hogy a náluk érvényes fizetési eszközt hamisítsuk.gondolta Harlan -. mint amilyenre szükséged van. Század elvei szerint készített rádióvev d is lesz. lesz. Mi lenne. Ezáltal Harlan is jobban megérti a m szerek m ködését. hogy milyen messzire küldhetünk vissza valamilyen tárgyat a Primitív Korba. A legegyszer bb módszer az lett volna. Ez a Század a 24. és ezt természetesen nagy pontossággal lemérhettük. . mégpedig nagyon gondosan. Megkapod ezek listáját. A kabin visszatérése után a magad erejére leszel utalva.. Sikerülni fog. ha. ..Most még a következ t jegyezd meg.felelte Cooper.

amelyeket nem a Primitív Korba küldtünk vissza. és kéttizedes pontosságig azt is tudjuk. hogy biztosak legyünk: küldhetünk vissza embert is a Primitív Század bármelyik századrészébe. De az meg sem mozdult. akkor megteszik nélküle. Egy korábbi gondolata tért vissza: sámsoni er feszítéssel magára rántja a templomot! .válaszolta Cooper. Egész id alatt nála volt. tökéletesen jelezve minden vonást. Az ablakhoz lépett és bólintott. Twissell Kalkulátor . . mennyi ideje hever az ampulla a sziklák között. és Harlan egyedül maradt a m szerekkel. és kíváncsian kutatták volna. A sugárzás intenzitását megmérjük. és szinte gépiesen lenyomta a vezérl kart. De elég kísérletet folytattunk ahhoz. Most már minden világos. mi célból készült. Bekapcsolhatod a m szert mínusz tizennégy vagy mínusz tizenhárom másodperckor. Twissell még hozzátette: . milyen Századba érkezett a kabin. A skálamutatót a 23. így szólt: . ha megtaláltad.17-68 célpontra.rendeltetési helyét a Primitív Korban.Harlan Technikus! Elkiáltotta magát: . az Id vel (amely lassan haladt visszafelé. Cooperrel most elmegyünk. Látod. Megértetted? Harlan újra csak bólintott. Belenyúlt a zsebébe. A fényes skála fémb l és porcelánból készült. Hátat fordított az ablaknak.Láttam a kalibrációs görbét. A kilövés helyén. amikor a sugárzás mértéke olyannyira megn tt. hogy nincs szükség küls segítségre. mit kell tennie. . amikor Twissell hangja hirtelen t szólította meg: . Közel hajolva Harlan leolvashatta az apró számokat. Harlan egyre növekv érdekl déssel hallgatta az elbeszélést. Abban a biopillanatban. Ha nem kapcsolja be a m szereket mínusz tíz másodpercen belül. hogyan került annyi radioaktív hulladék abba a körzetbe. és így megkaptuk a kalibrációs görbét. Természetesen voltak kudarcaink. Egyetlen feladatod: a kell biopillanatban bekapcsolni az energiát. tizedszázadokra és századszázadokra. A századokat jelz skálát bámulta. Harlan szomorúan gondolta. hogy a végs energialökés pontosan a zéró id ben jelentkezzen.Harminc bioperc van hátra. Ez nagyon egyszer . az ampulla párhuzamosan megjelenik minden eljövend Id ben. Tudjuk. Elmentek. vagy még mínusz öt másodpercnél is. Bólints. és félig el húzta az idegkorbácsot. hogy úgysem hallják.Igen. kezdd el mínusz tíz felett. hogy az slakosok felfedezhették volna. jelzésen rögzítették.Tökéletesen. Ha a sorkapcsolás megtörtént. az 575. Cooper? . és az ampullák túl mélyre fúródtak a k zetbe.17.A szinkronitás nem olyan fontos.de aztán eszébe jutott. mint amit Twissell mondott. Kalkulátor! . egy szinkronautomata elvégzi a többit. Század közt fennálló lényeges. és ellen rizzük a rakományt. Aztán három ampulla soha nem került el az 575. Majdnem felugrott. Harlan bólintott. Twissell folytatta: . de a biztonság kedvéért légy szíves.A kronométer a nullpontra fog visszaérkezni. Érti mindezt. Nem kell szabályozni. csak akkor még nem értettem. Az ezüstös fém homályosan csillogott át a porcelán vonalakon. amikor ez a kilövés megtörténik. A skálamutató a helyén maradt. Aztán a görbét is ellen riztük. Században (a folyamatos Id ben és nem a Halhatatlanságban) egy Technikus a kisugárzás alapján megkeresi az ampullát és kiveszi. hanem a Halhatatlanság korai Századaiba. és biztosítja. Az els ampullák elt ntek.Az id mér t beállítottuk a 23. Twissell mintha Harlan gondolataiban olvasott volna. 17-t l 27-ig. persze fokozatosan kés bbi állapotban. Valószín leg a kilöv szerkezettel történhetett baj. és finom vonalak osztották századokra. mégpedig olyan ampullákon. a zéró felé). de nem dönt geológiai különbségeket. hogyan gondolom? Harlan ismét bólintott. Az id mér jobb oldalán van egy kronométer. az izotópos ampulla kirepül a sziklák közé. A kísérleteket akkor hagytuk abba. Századból. de aztán kés bb beszámítottuk a kés i Primitív Kor és az 575. Mínusz tizenöt másodperckor indítsd meg a sorkapcsolást. és már tudta. Keze kissé remegett. ahol lehetséges volt a közvetlen megfigyelés is. Többet is megértett. Az ajtó bezárult mögöttük. és a kabin visszatér a Halhatatlanságba. Több tucat ampullát küldtünk vissza különféle energia-összpontosítással. Nem egy id mér t látott már.

Mínusz egy perckor Harlan már ott állt a m szerfalnál. és nem képes többé különbséget tenni a jelent s és jelentéktelen közt. s mint egy idegesen mozgó tárgy ide-oda szaladgált. Futott. majd amikor megkerülte. ismét láthatóvá lett. . Kezének egyetlen mozdulata elég volt ahhoz. hogy esetleg maga is áthalad a nemlétbe.Lélegzetéb l nem futotta többre. Lázasan és elmerülten tevékenykedett. Twissell kibámult az ablakon. Harlan nem válaszolt. és nem érezte a múlását. mennyi id t vesz igénybe a terve. Azt állította. Csak semmi sietség. Noŷs! Harlan bal keze maga felé húzott egy kapcsolókart. Mi történt? Felfigyelt Harlan furcsa dünnyögésére. hogy ez az egész ügy lehetetlen. Mínusz tizenöt másodperc. A talapzatul szolgáló fémszerkezet üresen tátongott. Twissellt eltakarta a kabin tömege.Megtörtént! Megtörtént! Bezártuk a kört! . amely a múló pillanatokat számlálta. majd másfelé tekintett. Harlan egy pillanatig nézte. ezért nem is izgatta. Mínusz harminc másodperc. és tenyerét rátapasztotta az üvegre. Most! Az automatának most kell bekapcsolnia. A terem üres volt. A sámsoni er feszítésre! Jobb keze megmozdult. Életem utolsó perce? . eszébe se jutott. er s karjait a leveg be tárta. hogy sokkal jobban aggódtam. hogyan halt meg? Már csak huszonöt perc volt hátra. és nem sikerül. Harlan észrevette Twissell reszket kezén a korával járó májfoltokat. Nem tudta biztosan. s a megfigyelt anyagot teljesen véletlen módon sz ri meg.gondolta szinte kívülr l szemlélve önmagát.Agyán fájdalmasan villant át a gondolat: vajon hány Halhatatlan hallott már Sámsonról? Hányan tudják. hogy m ködésbe hozza a m szerfülke ajtajának nyitószerkezetét. amikor kiakasztotta a fegyver agyát. zárt kabin helyén nem volt semmi. A hajszálmutató áthaladása a múltból a jelenbe a leveg nek egyetlen molekuláját sem rezdítette meg. hogy valami majd közbejön. és tompán odavetette: . és úgy tetszett. Az Id telt. Arra gondolt: „Nem fog fájni. Mínusz öt másodperc. A szobából csak a vörös hajszálmutató visszafelé tartó mozgását látta. Mínusz tizenkét másodperc. Nem pillantott rá. Hiszen ez nem halál. mint amennyit bevallottam bel le. Sennor annak idején kijelentette. és szinte lírai elragadtatással kiabálta: . Még nem a nemlét. Még abban sem volt bizonyos. Berontott. Harlannak egyetlen mozdulatra volt ideje.” Csak Noŷsra akart gondolni. Twissell furcsán eltörpült az üres barlangszer csarnokban. Nem nézett a kezére. Meg se moccant. hogy sikerülni fog.. Ez a nemlét? Még nem. Noŷs! Jobb keze ismét megmozdult (zéró!) görcsösen.Most már megmondhatom. elméje nem elég er s.. Aztán a kabin teljesen nesztelenül visszaérkezett a helyére. Fáradtan gondolta: „Mit számít ez? Egyáltalán mit számít?” Twissell megszólalt (Harlan alig hallotta a hangját): . Kibámult az ablakon. A start zérónál következik be. Tervének az a következménye. Harlan a fejét rázta. Az óriási. De hát volt-e más választása? Nyirkos ujjai közül majdnem kicsúszott az idegkorbács.Semmi.

. Én. az alsó id be. Lehetetlen. Nem tudom.Nem tudom. amikor nem tudtam elaludni. . hogy megérem azt az id t. pontosan a jobb oldali határán. Ez maradt bel le.Beteg vagy. Néha éjjel. Id közben valami más kezdte érdekelni. ha ez azt jelenti. Nézze meg saját maga.Kiolvasztottam a zárószerkezetet. Hallja? Ez lesz a Halhatatlanság halála. szinte bebeszéltem magamnak. Nem vagyok beteg. ahogyan a memoár mondta. de most mindenen túljutottunk. micsoda szenilis bolond voltam. soha nem voltam teljesen nyugodt. Az id mér . Szétszereltem. amit Sennor paradoxonnak nevez. . fiú! Az idegeid! . Talán szintén hitte. amikor valamit nem úgy fog tenni. Például megtaláltuk Coopert. A Valóság.. megváltozhat. Azt hittem. Harlan halkan megszólalt: . Persze ez szamárság. A kör megszakadt. és alsó ajka remegni kezdett. hogy rossz Századba csöppent. . szemmel láthatóan zavartan. Twissell sarkon fordult. hol van .mondta Harlan.Mi történt? . amikor. Ez a vessz paripája. A bioid ben elkövetkezik egy pillanat. mindezt semmibe vette. nem tudta). Meg se néztem.Sennor volt a nagy kételked . hogy valóban így van. egyetlen fellobbanásra használtam. A Valóságnak meg kell változnia. Twissell rábámult. Nem néztem oda.Lenyomtam az id kapcsolót.Harlan agya lassan kitisztult (miért és hogyan. . Nullponton. a Halhatatlanságot megel z bioid k eredményeit. Ismertem jöv mnek más részletét is. . még akkor is. mint valami fáklyát. mondta Sennor. Csak mindent unok. amíg Cooper megteszi utazását túl az alsó Id határon. napok. Század.folytatta. . mondogatta Sennor. Tudod. . hogy miket kell tennem. . Twissell még most sem fogta fel: . és kinevetem magamat. talán csak holmi intellektuális játéknak tartotta. Még van id nk. arca elsápadt. Hallottad a fejtegetését múltkor. a Halhatatlanság megsz nik. Században?. hogy cigarettája a körmére ég. és csak az önmagával találkozó ember paradoxonját hajtogatta. és a memoár egyes részei kezdtek valóra válni. hogy elkerülje azt. sokkal lejjebb. minden véget ér. amelyben a Halhatatlanság létrejött. csikorgó nevetés szakadt fel bel le. . amíg Cooper végleg meg nem szakítja a kört.Az id mér hajszálmutatója a 27. Harlan szakszer en válaszolt: .De mit számít ez? Csupán egy kis haladék. mint a 24. meddig. ahogyan a memoárban áll.A 27. Aztán visszahúztam.Vitatkoztunk vele. hogy korrigálja a tudásunkat. abban a Valóságban és abban a Században. Században? Azt mondod.Volt nálam egy idegkorbács. Ha úgy változott volna meg a Valóság.Micsoda? . és bemutattuk a generációk kutatásának a gyümölcseit.Sennor Kalkulátornak igaza volt.mondta ernyedten Harlan.. amikor Cooper ráébred. Ennek ellenére dolgoztunk a terven. hol van .A kör nem zárult be. Századon állt.nem fejezte be a mondatot. Magamat.Nem tudom. hogy a kör sohasem zárul be.De hogyan? .Egy csomó fémhulladékot a sarokba rúgott. 14. s az energiáját. vagy talán csak el akart képeszteni bennünket népszer tlen véleményével. . amikor leolvasztottam a kapcsolót. . Twissell. . És mégis. nem tudom. Rettegés váltotta fel. s nem vette észre.Az id mér ? . t úgysem lehet megállítani. Már ez halomra döntötte Sennor érvelését. Percek.Mit fecsegsz? . és mégis! nevetett halkan Twissell.Twissell nem firtatta és elfordult.. Nem lehetett tudni. . Mintha a sokéves feszültséget vezetné le a szavaival. és er ltetett. . Mit számít ez? Ha egyszer a haladék lejár. órák. hogy az új Valóságban már nem lett volna Halhatatlanság.Az öröm elt nt az arcáról. Tudjuk a jöv nket. de nem zavartatta magát. és a Halhatatlanság soha nem jön létre. betegesen sárga lett. például tudtam. és próbáltuk meggy zni.Nem vagyok beteg.Beleveszett a Primitív Korba.Twissell öreg keze meglep er vel csattant Harlan vállán. Valami csakugyan közbejöhet. Magát. .. hogy Cooper a 27. . Felvonultattuk a matematikát. Harlanhoz beszél-e vagy csak bele a leveg be. bár elég id s leszek. és kiszabadítottam az id kapcsoló kart. A régi b n .A terv kudarcot vallott. De hogy miért érvelt így.

hogy a Tanács igazságosan bánik egy Technikussal. hogy a Tanács tudott err l? . tudom. Egyetlen szó volt a mondanivalója: . A terembe senki nem léphet be. . ezek a kapcsolatok veszélyes dolgok. nem értelek! . Harlan arra gondolt: „Az Id be is. hogy bolond vagyok? Feltételezem. akivel nem érdemes szóba állni. Aztán feleszmélt. Twissell pedig a videofonhoz sietett.Nem válaszoltál.Egy percig elmélked csendbe burkolózott. hogy . nem is nyúlt érte): . Senkinek sem vétettünk. mert én vagyok a Tanács legid sebb tagja. Milyen jöv t tervezett Noŷsnak.Helyesen jártam el.Noŷs! Twissell megkérdezte: .. hogy a lány biztonságban van. Te is azt gondolod.Itt Twissell beszél. akkor nyíltan beszéltél volna a kétségeidr l. Bolond.Az a n .. Igen. A korbács eltüntette a rangkülönbségeket.. . Harlan a bolond. nem pedig bogaras.Mondtam neked. hízelg hangon (most nem volt cigaretta az ujjai között. fiú. az ilyen kapcsolatokhoz rang is kell. és is boldog volt. . Bolond voltam. . hogy el is hittem. amíg választ nem kapott. de csak egy kis id re. Az Id tanács tagjaira is vonatkozik. Harlan már kiabált: . Akkor így szólt: . ez az ember rült! Agyára ment a megrázkódtatás. emlékszel? . Senki. amelyikkel ezt csináltad? . hogy különc vagyok és félbolond.Mi köze van neki ehhez? Az Id be is. . . akit a Halhatatlanságba vittél? Harlan keser en mosolygott. s a bolondsága is hamar véget ér. Még ha bolond is ez az ember.Ezt honnan veszed? .Visszafordult Harlan felé. különc vagyok és félbolond.Finge mindent tudott.” Önkéntelenül hátralépett. Úgy látszik. és jelentést is tett róla a Tanácsnak.Arcát most Harlan egy ráncos majoméhoz tudta csak hasonlítani. mintha egyszerre azt vette volna észre. Ha barátodnak tartottál volna. Ez az ember azt hiszi.Ki mondta. Az ilyen kapcsolatokat engedélyezni kell. ha ez az ügy lezárul? Jegyet vesz neki egy katasztrófa el tt álló rakétára? Vagy egy kényelmes állást: a bölcs Kalkulátorok közös szeret je lehet? De most már nem fog semmiféle terveket kovácsolni. a készülék ismét m ködött. Noŷs nem létezett az új Valóságban. Boldog voltam. és nem válaszolt. hogy valami rülttel zárták össze.Te is azt gondolod.Kiszedtem Finge-b l az idegkorbács segítségével. Elkeseredetten fejezte be beszédét. . az ilyen kapcsolatokat ki kell kalkulálni. A Kalkulátor addig kiabált bele. szeme tükrözte hangja kérd kétségbeesését. Harlan felemelte a fejét. mert azt hiszik. Mit számított volna ez bárkinek is? Twissell hiába akart közbeszólni. Els sorban rájuk vonatkozik.Twissell az id mér re mutatott. Aztán megkérdezte: .És én voltam olyan bolond. amelynek a tárcsáján szinte fintorogtak a megolvadt fémcseppek. Érti?. Hamar? Miért nem azonnal? Mi késlelteti a Halhatatlanság végét? Twissell megszólalt halk. gyenge és öreg.Miért tetted? Miért? Twissell segélykér en pillantott hol az id mér re. szeszélyes és beszámíthatatlan öregembernek. hol a Technikusra. .Igen. és mert azt hiszik. Senki. És akkor nem tetted volna ezt. Bosszúsan mondta: . Harlan elkomorodott. ugye? Ismerem mindet.Mit kell itt érteni? . Twissell így folytatta: . hogy bolond vagyok? . azt hiszi. amikor azt hittem.tört ki Harlanból a szomorúság.De hát a Halhatatlanságnak megvannak a maga törvényei. és szórakozottan mondta: Engedelmeskedni fognak. Teljesen eszemen vagyok. Mindig engednek nekem. .Ugyanez a korbács. hogy azt gondolod.Miért tetteti a tudatlanságot? Volt egy asszonyom. Akkor ügyeljen erre.

hogy te az én védencem vagy.. fiú. hogy elveszítsem a rangomat. Én megakadályoztam. aki h vös. de amikor semmi sem történt. amikor a Halhatatlanság úgyis véget ér? De miért nem ér véget már a Halhatatlanság? Most rögtön?” . és biztosra akart menni. és miért nem intézte el saját maga? .. könnyen megszerezhette volna az engedélyt. Már régóta ismerem. De nem egy mód van rá.Nem is lehet nyugodt. Vénember vagyok én. Harlan váratlanul megkérdezte: .Fiú. és ingathatná meg legjobban a befolyásomat? Ha kedves Technikusomra rábizonyítja. Megjátszotta a hith Halhatatlant. nem volt nehéz következtetni. hogy állandóan velem dolgozol. Nem lennék meglepve.Milyen naiv vagy! Ha kellett volna neki a lány. „Nem olyan nyugodt. hogy dühöngjön. . miért vitte a Tanács elé. Egy Technikus nem jelentett volna számára akadályt. Néhányat csak a Tanács tagjai ismernek. Tanúja volt annak. Csak tegnap. A szerencsétlen nem sejtette igazi jelent ségedet. az ujjait szemérmetlenül meztelennek látta.Mert gy lölt engem.Amikor a múltkor Finge-hez engedtelek. Harlan megrázta a fejét. Nem gondolt arra. hogy a gyanús Kalkulátort ellen rizzük. még nem ismered az Id tanács körül folyó politikai harcokat. Twissell felkiáltott: . A Tanácsra bízta.Aztán éles hangon hozzátette: . fiú! tudta. félig-meddig sejtettem a veszélyt.Rögtön tudtam. de könnyebb volt részt vennie a társalgásban. (Még most se gyújtott rá.. . hogy Finge ki akarja törni a nyakamat. Ez tegnap történt. . hogy ön kémkedik utána? .kérdezte fáradtan Harlan. hogy olyan szörny b nt követett el a Halhatatlanság ellen. amikor azt kérdezte.Tudta? . hogy a megfigyel i munkáról átvittelek a kiváltságos Technikusok közé. Ismerem ezeket a dolgokat. Nem minden Kalkulátort jelölnek a Tanács tagjai közé.) . mint nem meghallani Twissell szavait. Századnál tapasztalt id gátra.Finge azt a címet adta jelentésének: Andrew Harlan Technikus méltatlan viselkedése. De Mallansohn azt írja a memoárban. és rettenetesen be akart kerülni. . Ha kikényszeríthette volna az Id tanácstól a nyugalomba vonulásomat. Meg akarta kaparintani Noŷst. ki lett volna az utódom? Üres kezét az ajkához emelte. .Bizonyára..Önt? . tanácstalanul nézett át az ujjai között. ha az ügy különleges fontosságáról el re nem értesül a Tanács. hogy a problémáiddal hozzám fordulj. hogy Finge szándékosan kerget bele abba a bizonyos. Finge vágyott a kinevezésre. Az az ember engem gy lölt. de azért még nem tettük múzeumba. mint amilyennek tetteti magát . hogy minden rád vonatkozó jelentést azonnal én kapok meg. Szerencsénkre Finge nem volt formában.. Furcsán festett cigaretta nélkül. és nem találtam semmi más természetes okot a távollétedre.Hogyhogy? . soha nem hittem volna. mi történhetett. mennyire igazam van. mit gondolsz.Meglep dsz? Tudtam. . de aztán eszébe jutott Twissell fáradt arca a videofonon. de nem mert ránézni Twissellre. részrehajlás nélküli és megingathatatlan. Valójában nem nagyon figyelt oda. mert érzelmileg labilisnak tartom. De miért mondja el ezt a szamárságot. Látta. Az Id be is. meg amit ett l függetlenül megtudtam. Hogy üthetne ki a nyeregb l. Harlan felkapta a fejét.sajdult bele a gondolat.Finge gyanakodott. Figyelj ide. amelyeket kivontunk az Id b l. Megadtam neked minden lehet séget. elhamarkodott lépésbe. fiú. ami rám is rossz fényt vet. . Twissell azt mondta: . nem akar-e mondani neki valamit. hogy nem voltál jelen az utolsó hónapban.Ezt nekem soha nem mondta el. . most.gondolta Harlan.Tudod.Ügyes kis korbács. Harlan keser en gondolt a 100 000. Nagyon becsvágyó. ami megzavarhatott volna a terv végrehajtásában. és amikor dohányfoltos ujjával a mellére bökött. Twissell így szólt: . Minden lehet séget? Harlan hitetlenkedve fintorgott.Hogy tehettem volna? Féltem bármit is tenni. és engem széttépjen. Vannak olyan véd m szerek.A jelentésb l. Twissell meggy z hangon folytatta: .

Harlan visszaemlékezett az els napokra, amelyeket Finge-dzsel töltött, és amikor Twissell el ször mutatta ki rendkívüli érdekl dését a fiatal Megfigyel iránt. Finge semmit sem tudott a Mallansohn-tervr l, de Twissell érdekl dése felkeltette a figyelmét. „Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral?” - kérdezte egyszer t le, s visszagondolva szinte hallotta Finge éles, nyugtalan hangját. Finge már akkor élt a gyanúperrel, hogy Twissell embere. Ellenségeskedése és gy lölete még abból az id b l származhat. Twissell tovább beszélt: - Ha akkor hozzám fordulsz... - Önhöz? - vágott közbe Harlan. - És az Id tanács? - Az egész Tanácsban csak én tudtam róla. - Soha nem árulta el nekik? - próbált gúnyolódni Harlan. - Soha. Harlan úgy érezte, kiveri a hideg veríték. Szinte fulladozott. Hát már soha nem lesz vége ennek a lázálomnak? Ostoba, értelmetlen locsogás! De mi végett? Miért? Miért nem ér már véget a Halhatatlanság? Miért nem keríti ket hatalmába a nemlét mocsoktalan békéje? Az Id be is, talán valahol hibát követett el? Twissell megkérdezte: - Nem hiszel nekem? Harlan felcsattant: - Miért kellene hinnem? Az egész Tanács megbámult ma délben, vagy nem? Az ebédnél. Miért tették volna, ha nem tudnak a jelentésr l? Jöttek, és megbámulták azt a félnótás fickót, aki megszegte a Halhatatlanság törvényeit, de akit még egy napig nem szabad bántani. Még egy nap, és a terv megvalósul. Jöttek, és kárörvend en várták a holnapot. - Fiú, semmi ilyesmir l nem volt szó. Csak azért akartak látni, mert k is emberek. A Tanács tagjai is emberek. Nem lehettek jelen a kabin indulásánál, hiszen nem említi ket a Mallansohn-memoár. Nem beszélhettek Cooperrel, mert a memoár err l sem beszél. Igen, csak kíváncsiak voltak, az Id be is, fiú, nem hiszed, hogy kíváncsiak lehettek? Olyan közel mehettek hozzád, amilyen közel csak akartak, így hát meg is tették és megbámultak. - Nem hiszek önnek. - Pedig ez az igazság. - Ez? És ebéd közben Sennor arról az emberr l beszélt, aki találkozik önmagával. Nyilvánvalóan tudott az illegális kirándulásaimról a 482. Századba, és hogy majdnem találkoztam önmagammal. Csak így ingerelt, és ilyen agyafúrtan szórakozott a káromra. Twissell elcsodálkozott: - Sennor? Sennor miatt aggódsz? Tudod, milyen szánalmas figura? A 803. Század az id otthona, azon kevés századok egyike, amelyben az emberi testet szándékosan eltorzítják a Század szépségideáljának megfelel en. Még kamaszkorában irtották ki a sz rzetét. Tudod, hogyan hat ez az emberre? Bizonyára tudod. A torzság elhatárolja el deit l és utódaitól. A 803. Századból csak keveseket választunk be magunk közé, éppen mert ennyire különböznek t lünk, Halhatatlanoktól. Kockázatos közülük választani. Sennor az egyetlen, aki valaha is bekerült a Tanácsba. Nem vetted észre, hogyan hat ez rá? Bizonyára tudod, mi a bizonytalanság. Gondoltál már arra valaha, hogy a Tanács egyik tagja nem érezheti magát biztonságban? Sennornak nemegyszer végig kellett hallgatnia a vitákat, hogy kiiktassuk-e a Valóságból azokat a tulajdonságokat, amelyek oly kirívóvá teszik t is. És ha ezt végrehajtjuk, akkor az egész nemzedékében lesz talán az egyetlen, aki ilyen torz marad. Egy napon ez is bekövetkezik. A filozófiába menekül, a beszélgetésekben er szakos, és folytonosan népszer tlen, el nem ismert nézeteket hangoztat. Jó példa erre kedvenc témája, az ember, aki találkozik önmagával. Már említettem, hogy nemegyszer a terv kudarcát is megjósolta, és minket, a Tanács tagjait akart bosszantani vele, nem téged. A témának nem volt semmi köze hozzád. Semmi! Twissell belemelegedett a beszédbe. Indulatos szónoklatában úgy látszott, elfelejtkezett arról, hogy hol vannak, és a rájuk váró katasztrófáról, mert ismét visszaváltozott a Harlan számára oly ismer s, szapora taglejtés , nyugtalan kis gnómmá. Még egy cigarettát is el halászott a zsebéb l, de mégsem gyújtott rá, szétmorzsolta.

De hirtelen megállt, megfordult, és Harlanra meredt, mintha csak most értette volna meg Harlan el bbi szavait. - Hogyhogy majdnem találkoztál önmagaddal? Harlan röviden el adta a kalandját, aztán megkérdezte: - Nem tudott err l? - Nem. Néhány pillanatig hallgattak, és a csendet a lázas Harlan szinte enyhülésként fogadta. - Hát csak err l van szó? És ha találkoztál volna önmagáddal? - kérdezte Twissell. - De nem találkoztam. Twissell rá sem hederített: - Véletlen változatok mindig el fordulnak. Ha végtelen sok Valóság létezik, akkor nincs helye a determinizmusnak. Tegyük fel, hogy a Mallansohn-féle Valóságban, az el z körben... - A körök örökké ismétl dnek? - kérdezte csodálkozva Harlan. Úgy látszik, még tudott csodálkozni. - Azt gondoltad, hogy csak kétszer zárul be a kör? Azt hitted, a kett valami mágikus szám? A véges bioid ben végtelen sok kör elfér. Mint ahogy a ceruzával végtelen sokszor körülrajzolhatsz egy kört, de mégis véges területet kerítesz be. Az el z körben nem találkoztál önmagaddal. A mostaniban a dolgok statisztikai bizonytalansága miatt lehet vé vált, hogy találkozz önmagaddal. A Valóságot meg kell változtatni, hogy ilyen találkozások ne fordulhassanak el , és az új Valóságban Coopert nem a 24. Századba küldöd vissza, hanem... Harlan felkiáltott: - Mire jó ez a fecsegés? Mit akar t lem? Most már mindennek vége. Mindennek. Hagyjon magamra. Hagyjon magamra! - Azt akarom, hogy te is megértsd, hibáztál. Azt akarom, hogy ébredj rá, mennyire helytelenül cselekedtél. - Igazam volt. És ha hibáztam is! Már mindennek vége. - Nincs vége. Csak egy kicsit figyelj ide. - Twissell mézesmázosan, aggodalmas udvariassággal beszélt, szinte duruzsolt. - Megkapod a lányt. Ezt megígértem. Nem esik semmi bántódása. Neked sem. Ezt ígérem. Személyesen garantálom. Harlan tágra nyitott szemmel bámult rá. - De hát már elkéstünk. Mi haszna van ennek? - Nem késtünk el. A dolgok nem kijavíthatatlanok. A segítségeddel sikerülhet. Segítened kell. Be kell látnod, hogy hibáztál. Éppen ezt magyarázom. Csak akarnod kell, hogy meg nem történtté tedd, amit tettél. Harlan megnyalta kicserepesedett ajkát kiszáradt nyelvével, és arra gondolt: ez az ember csakugyan meg rült. Az agya képtelen felfogni az igazságot... vagy talán a Tanács még tud valami mást is? Tudnak-e valamit? Tudnak-e valamit? Megmásíthatják a Változtatás ítéletét? Megállíthatják az Id t, vagy visszafordíthatják? - Bezárt a m szerfülkébe - állapította meg. - Lefegyverzett, amíg a terv meg nem valósul. - Attól féltél, hogy valamit elronthatsz, hogy képtelen leszel végigcsinálni. - Fenyegetésnek szántam, amit mondtam. - Szó szerint értettem. Bocsáss meg. Segítened kell. „Helyben vagyunk - gondolta Harlan. - A segítségemre van szükség. rült ez az ember? Vagy talán én bolondultam meg? Vagy van valami logika az rületben is? Egyáltalán van értelem valamiben is?” A Tanácsnak szüksége van az segítségére. E segítség érdekében mindent megígérnek neki. Noŷst. A Kalkulátorságot. Mi mindent meg nem ígérnek! És amikor segített rajtuk, mit kapott? Másodszor nem teszik lóvá. - Nem! - mondta. - Megkapod Noŷst. - Azt akarja mondani, hogy a Tanács megszegi a Halhatatlanság törvényeit, ha a veszély elmúlt? Nem hiszek ebben. - „Hogyan múlhat el a veszély - kérdezte elméjének egy része. - Mire jó mindez?” - A Tanács soha nem tudja meg. - Ön fogja megszegni a törvényeket? Ön, az eszményi Halhatatlan? Ha a veszély elmúlik, ön is engedelmeskedik a törvénynek. Nem is tehet másként.

Twissell arcán vörös foltok gyulladtak ki. Az öreg arcáról elt nt minden bölcsesség és er . Csak valami furcsa bánat maradt. - Én megtartom a szavamat, és megszegem a törvényt - mondta Twissell -, mégpedig olyan okból, amit nem is sejtesz. Nem tudom, mennyi id múlva sz nik meg a Halhatatlanság. Talán órák, talán hónapok kérdése. De olyan sokáig reménykedtem, hogy észre téríthetlek, hogy még egy kis id t rászánok. Meghallgatsz? Kérlek. Harlan habozott. Aztán, mint aki biztosan tudja, hogy úgyis minden mindegy, fáradtan mondta: - Beszéljen. - Én is hallottam - kezdte Twissell -, hogy öregen születtem, hogy a bölcsességem a Kibernetikus Agyé, és amikor alszom, a pizsamám titkos zsebében van a kézi analizátorom, hogy az agyam páros kapcsolású végtelen mikrorelésorozat, és a vérem minden sejtje kalkulációs olajban úszó mikroszkopikus tér-id lyukkártya. Ezeket a históriákat mind hallottam, és úgy vélem, hogy kicsit büszke is lehetek rájuk. Talán én is hiszek bennük, Bolondos dolog egy öreg embert l, de az életet elviselhet bbé teszi. Meglep? Hogy elviselhet bbé szeretném tenni az életemet? Én, Twissell F kalkulátor, az Id tanács elnökségének a tagja? Talán ezért dohányzom. Gondoltál már erre? Ennek is megvan az oka, tudod. A Halhatatlanság általában nem dohányzó társadalom, akárcsak az Id társadalmainak a többsége. Jól meggondoltam, hidd el. Néha megfordul a fejemben, hogy ez lázadás a Halhatatlanság ellen. Valami kudarcot vallott nagyobb lázadás pótléka... Nem, nem, nincs semmi bajom. Egy-két könnycsepp nem árt, és ez nem színlelés, hidd el. Csak hát már régen nem töprengtem ezen. Nem valami kellemes dolog ez. Éppen úgy, mint nálad, természetesen n volt a dologban. Ez nem véletlen. Majdnem elkerülhetetlen, ha jól meggondolod. Egy Halhatatlan, akinek a normális családi élet természetes örömeir l le kell mondania egy marék lyukkártyáért, hajlamos az efféle törvénysértésre. A Halhatatlanságnak ezért kell megtennie a szükséges el vigyázatossági rendszabályokat. És nyilvánvaló, hogy a Halhatatlanok el bb vagy utóbb éppen ezért hágják át egyszer-egyszer oly zseniális ügyességgel a rendszabályokat. Emlékszem az asszonyra. Talán ostoba dolog ez részemr l. Semmi másra nem emlékszem abból a bioid b l. Régi munkatársaim már csak nevek a jelentésekben: a Változtatások, amelyeket felülvizsgáltam - egy kivételével - már csak a Kibernetikus Agy memóriarekeszeiben nyugvó epizódok. De rá emlékszem, méghozzá jól. Te talán megértesz engem. A kapcsolatot évekig kérvényeztem, és amikor elnyertem a segédkalkulátori címet, t osztották ki nekem. Ugyanennek az 575. Századnak a lánya volt. Az engedélyezés el tt természetesen nem láttam. M velt és bájos volt. Nem gyönyör , nem is csinos, de amikor fiatal voltam (igen, voltam én is fiatal, ne higgy a legendáknak), engem se lehetett szépnek mondani. Jól illettünk egymáshoz, és ha Halandó vagyok, büszke lettem volna, ha lehet a feleségem. Ezt meg is mondtam neki nemegyszer. Azt hiszem, hízelgett neki. De én tudom, hogy ez volt az igazság. Nem minden Halhatatlan ilyen szerencsés, akinek a Kalkuláció osztja ki az asszonyát. Természetesen abban a Valóságban neki fiatalon meg kellett halnia, és egyik hasonmását se lehetett megszerezni. El ször belenyugodtam a dologba. Voltaképpen rövid élete tette lehet vé, hogy velem élhet, s ugyanakkor nem hat károsan a Valóságra. Most már szégyellem, hogy akkor örültem is neki, amiért nem él sokáig. De ez csak kezdetben volt így. Csak kezdetben. Olyan gyakran meglátogattam, ahogyan a tér-id engedély csak lehet vé tette. Minden percet kihasználtam, nem ettem, nem aludtam, ha kellett, és a munkámat is szégyentelenül elhanyagoltam. Kedvessége túlszárnyalta minden várakozásomat: beleszerettem. Nagyon kevés tapasztalatom van e téren, és az ilyesmit igen bizonytalan dolog megérteni az Id ben végzett Megfigyelés alapján. Megítélésem szerint mindenesetre szerelmes voltam. Az érzelmi és fizikai szükséglet kielégítéséb l valami egészen más lett. És elkerülhetetlen halálát akkor már nem kényelmes megoldásnak tekintettem, hanem ránk váró szerencsétlenségnek. Megcsináltam a lány Sorstervét. Nem mentem a Sorstervez részleghez. Én magam készítettem el. Ne is csodálkozz ezen. Szabálysértést követtem el, de ez még semmi ahhoz, amit kés bb tettem. Igen, én Laban Twissell, F kalkulátor. Háromszor jött és múlt el a bioideje, hogy csekély beavatkozással megváltoztathattam volna a lány személyes Valóságát. Természetesen tudtam, hogy a Tanács semmiféle magánjelleg Változtatást nem hagyott volna jóvá. És mégis úgy éreztem, hogy én magam személy szerint leszek felel s a haláláért. Ez az érzés indokolta kés bbi tetteimet. Teherbe esett. Semmit sem tettem, pedig tehettem volna. Én dolgoztam ki a Sorstervét, én módosítottam, hogy a velem való kapcsolata is benne legyen, s tudtam, hogy a terhességének nagy a valószín sége. Tudod, vagy nem, a Halandó n k minden el vigyázatosság ellenére is teherbe eshetnek a Halhatatlanoktól. El fordulhat. Minthogy azonban a Halhatatlanoknak nem engedélyeznek gyereket, az ilyen

és ha csak tehettem. és gügyögött is már néhány szót. Aztán két év múltán az Id tanács elé került egy Változtatás terve.0001 valószín ségi határ felett. Hibátlan volt. Nem csodálkozom. Lehet. Elfogadták a pénzt. Kidolgoztam a Változtatást. s a fiam boldog. Ezt kezdett l fogva tudtam. hogy rendezzem fizetési kötelezettségeimet. Hogy szerettem volna meglátogatni a feleségemet is az Id nek abban a kis szakaszában. Mégpedig könnyen. amely egy nap múlva (a bioid szerint) már nem létezett. De közben állandóan figyeltem. de ismerem ezt az érzést. Tapasztalt b nöz lettem. Twissell suttogóra fogta a hangját. s a megközelítés durva módszereivel kidolgoztam egy tér-id engedélyt (ennek a Valóságnak mégsem kellett túl sokáig tartania). Gyakorlott Sorstervez nem siklott volna át rajta. életben hagytam! Miért förmedsz rám? Te ítélsz el? Nem tudhatod. hogy apának nevezzen engem. nem égbekiáltó b n. s el re tudtam. ahogyan el re tudtam.terhességeket fájdalommentesen és biztonságosan megszakítják. Koraszülés. s megpróbáltam legalább egy napig kívül élni a Valóságon. Nem találsz még egy Halhatatlant. megrögzött gonosztev . Az evés. ami elkerülte a figyelmemet. A szülésben és a vele kapcsolatos problémákban igen járatlan voltam. jóval harminc évvel fiam születése után. Az anyának még két hete volt hátra. magamba szívtam minden mozdulatát. Másnap reggel benyújtottam a kalkulációmat a változtatási javaslatommal együtt. Tudtam. A lány örült a terhességének. Egy napot töltöttem vele. Gyerekem volt. így hát semmiféle el vigyázatossági rendszabályt nem alkalmaztam. mint én. egy kis valószín ségi alternatívában. s rám bízták a Változtatást. hogy megszegem ezt a tilalmat)... hogy ennek nem lesz semmi káros hatása a Valóságra. Ez volt az els önálló feladatom. A gyerek megtanult járni. Ez volt az els . mint ahogyan el re tudtam. Két év telt el így. és ellen rizzem a fiú növekedését. mivel már nagyon kitanultam. küszködtem a kész Sorstervvel. De mitév legyek most? Nem ölhettem meg a gyereket. Másnap nem mutattam be a megoldást. sikeres tagja volt a társadalomnak. meglátogattam (a bioid vel egyeztetett id közökben). éppen olyan id s. így aztán csak tétlenül néztem. megteltem velük. Elhelyeztem egy nevel intézetben. nem is emlékezett azokra az alkalmakra. és megtaláltam benne az él gyereket. hogy semmi nem mutatott káros hatást az akkori Valóságra 0. Új Sorstervet készítettem a fiamnak az új Valóságban. de aggódtam is. Század a légi utazás egy féltucatnyi módját próbálta ki (mint a jelenlegi Valóság is). Az anya meghalt. hogy örüljön. de nem akartak gyereket. elkeseredett er feszítéssel próbáltam benne hibát találni. s azzal okoztam a bajt. amely az 575. amikor gyerekkorában meglátogattam. hogy már egy éve tétlenül vártam a halálát. Nem tudom. S aztán a karomban tartottam a fiunkat. s azon bánkódtam. s ujjai lassan egymásba fonódtak. de nem szóltak egy szót sem. De senki sem tanította arra. Az 575. Mint távoli rokon mutatkoztam be neki. Büszke voltam persze. Görnyedten ült.. Máskülönben nem vettem volna a szívemre. s egy szörny éjszakán át viaskodtam hiába az ellen. Semmit sem tudott az apjáról. majd szétnyíltak a görcsös szorításból. A Sorsterv jelezte. Igen. és h vösen elbúcsúztam. de ez még mind semmi.. aminek be kellett következnie. és nagyon örültem. felhasználtam azt a körülményt. Nem számítottam erre. Életben hagytam. A lány nem is ment volna férjhez abban a Valóságban.. alvás nélkül huszonnégy órára bezárkóztam az irodámba. Tartózkodóan beszélgettem. Elkövettem ezt a b nt is. Harmincnégy éves volt. az enyém. Akkoriban léptettek el Segédkalkulátorrá. már mozog a magzat. s most elhallgatott. Még észrevétlenül sem merészeltem belépni az Id be. Repül gépmérnök volt. és beléptem az Id be. hogy jól ismertem anyja családját. milyen érzés a karodban tartani saját életednek egy parányi atomját. Hadd maradjon vele a gyerek addig. Sokféle módszer van erre. amikor lelkendezve újságolta. Visszatértem a Halhatatlanságba. Szerelmi házasságot kötött. tekintetét a padlóra szegezte. A fiam betolakodó volt ebben a Valóságban. Rendszeresen ellen riztem a fiú Sorstervét (most már hozzászoktam. A nemlétbe való átmenetele elszomorított. Rémülten néztem meg ismét a Sorstervet. mit találok. hogy egy pillantást vessek rá. hogy életben hagyom a fiamat. ahol a fiam nem létezett. döntöttem. és az ereimben tér-id engedélyek oldata kering. . s úgy. és próbáltam mosolyogni. s azt akartam. Ott ültem. hogy az agyam Kibernetikus Agy. amíg csak a tér-id engedély szerint tehettem. hogy így nézel rám. F benjáró b n. amikor még élt. Ez már több mint szabálysértés. Század egy részét is érintette. és még büszke is voltam hibátlan munkámra. hogy az új Valóságban hasonmásai lesznek. aki elmondhatja ezt magáról. Két hét boldogságot kérni. mi volt a nevel intézetek Halandóinak az elképzelése velem kapcsolatban. Valóságos gyerek. És akkor valami történt. hogy túlbecsültem a képességeimet. hogy még a szülés el tt meghal. udvariasan mosolyogtam. Ennyire mégsem vagyok elvetemült. amikor a tér-id engedélyem el írta. de minden rendelkezésemre álló másodpercet elhasználtam. De engedtem a kísértésnek. Nem várhattam..

Nem kell kétségbeesni. és képességeinket tekintve nagy a valószín sége annak. .. tehát minden lezajlik a terv szerint. és ne technikusi szemmel nézd a Halhatatlanságot. hogy a 900.Igaz. 15. . hogy ez az utolsó tettem. De itt valami másról van szó.Nem. és elveszítette Noŷst. Azon kapta magát. El rehajtotta fejét.. Én és a Kibernetikus Agy találtuk ki neki ezt az új életet. Nem is hallottam.Harlan! Harlan! Az Id be is. Lassan feltápászkodott. a fiamnak volt hasonmása. hogy megtaláljuk. és miért nem bánom. ökölbe szorított kezét a halántékához emelte. sajnálja a sok elkövetett b ne ellenére.Harlan hiába várta az öregember következ mondatát. Ez azt jelenti.folytatta Twissell -. Még most is a Mallansohn-féle memoár Valóságában élünk. .Mindenesetre nem ezt. Gondolt egy nagyot. hanem mintha Kalkulátor volnál. és a székhez botorkált. hogy a lázálom ismét elkapja. Elutasította a Halhatatlanságot. még fenyeget bben. hogy vissza tudjuk hozni Coopert? . Negyvenkét éve ágyban fekv beteg. Ha nem volna. Próbáld meg. miért vettem úgy a szívemre a történetedet. és megtarthatta volna a másikat. a legrosszabb. Az öregember sürget en szólongatta: . Általában nincs is szándékunkban megsemmisíteni a módosítást. Egy akaratlan módosításról. Megszólalt: . de kell lennie valami lehet ségnek. és az én parancsszavamra hajtották végre a Változtatást. De a Változtatás még most se zajlott le.Az Id be is. Megköszörülte a torkát. és hitt Twissellnek. . És ezt nekem köszönheti. ha megtartod a leányt. s a Változtatás nyomban bekövetkezne. Nem sértené a Halhatatlanságot.Lennie kell valami módszernek. Század idegregeneráló eljárását alkalmazzam. ember! Harlan lassan emelkedett ki a kétségbeesésb l. és én most nagyon szeretném megsemmisíteni ezt a módosítást.Vajon valóban így van? Visszamehetsz.Ez minden? Twissell suttogva felelte: . Miért? Harlan bágyadtan válaszolt: . Bármely pillanatban.Mert a módosítás elkerülhetetlenné tette a Változtatást? . és megpörgeti. A fiam is ott él. és visszahozni ide Coopert. vagy nem? . Térdre borult. olyan körülmények között. Harlan most már hitt neki.. El ször is figyelj rám. és megsemmisítheted a módosítást. a Változás nyomban bekövetkezhet. vagy a kör bezárásának a valószín sége a kritikus tömeg alá esik. s lassan ingatta. négyéves kora óta béna az alsó teste. s t még véget sem tudtam vetni az életének. .Hogyan? . akkor a módosítás visszafordíthatatlan lenne. még sötétebben. mintha vad elkeseredés járná át. Bár én sohasem tettem. hogy ne szenvedjen tovább. a legrosszabb. hogy ismét bezárjuk a kört az Id ben.Gondolja.Még nem tudom. Coopert rossz Századba küldted vissza. hogyan? . hogy valaki megtette volna.Lehet. Erre nem lehetett mit mondani. ez maga a b n. amelyek nem tették lehet vé.. pedig sámsoni er feszítése nélkül is megmenthette volna az egyiket. de úgy érzem. Ez az új Valóság még most is létezik. De nem is nagyon igyekezett megérteni. Rengeteg b nt követtem el az érdekében és az anyjáért. . elt nik a Halhatatlanság. a Század megfelel pontján. Érted? Harlan nem nagyon értette. a legnagyobb b nöm. Ha valamit megváltoztatsz az Id ben. . és Valóságot változtatsz. ha te vagy én hibásan döntünk. hogy sajnálja ezt az embert. bár tökéletes összhangban volt a Halhatatlanságnak tett eskümmel. Az új Valóságban létezett.Most már érted . így sokkal összetettebb a kép. s bizonyos értelemben vezeklés lesz a b nömért. Kutatás a Primitív Korban Twissell megrázta Harlan vállát.Harlan úgy érezte.Most mit kell tennünk? . hogy a módosítást meg lehet és meg is fogjuk semmisíteni. és Harlan hallgatott.

hogy meg tudom tenni.. Még Harlan eltompult érzékei is észlelték. Megpróbáltam ugyanazt érezni. mert különben a Halhatatlanság már nem létezne. Harlan visszakényszerítette magát a m szerekhez. Milyen mélyre? . de nem d l össze. Így van? . .Lehet. Gy lölöd a Tanácsot. . de az izmaid tudják. . igen. . Nem tudom. idézd fel az érzéseidet. hát ezért van rád szükségem. Aztán vedd el onnan a kezed.Nem tudom. Vissza ne rántsd a kart! Készen vagy? .Tudjuk. de ez mégis más volt. „Nem fog fájni . Most ismét elindítom az órát. .. Közönyösen gondolta: „Életem utolsó perce?” Mínusz harminc másodperc. ..felelte Twissell. mit csinálok. mert sikerült csatába vinnie. A vörös hajszálmutató ismét nekiindult.De tudod . hogy Twissell örül. Nem kellett felidéznie. legfeljebb egy bionap alatt. várod a jelzést. de kétségtelenül nem olyan nagy.És aztán a helyes Századba küldjük. . Állj ide. hogy pontos legyek. A mozdulatok felidézték. mint az el bb.Nem tudom. Elindítod a sorkapcsolást. . Szerinted mit kell tenni? .mondta Twissell. Valahová 19.Próbáljuk összeállítani az események menetét . fiú! Várod a jelzést. hogy a 20. Ott állsz mellette. Kapd el abban a pillanatban. Harlan elfulladó hangon szólalt meg: .gondolta. valamit számolt.Te nem tudod.Nem hiszed.99 a valószín sége. Század második negyedébe küldted vissza Coopert. Aztán a zéró közeledtekor jobb kezeddel nyomd le a kapcsolókart. hogy visszaszerezd a lányt? Nem volt más mód. nincs más választásod! Van rá valami más mód. Megkapod. és akkor az érzések ismét megrohanták.Tudom. és ugyanabban a pillanatban lenyomod az energiakart az alsó id be.Az Id be ezekkel a tizedesekkel! Mondjuk. a 24. Noŷs! Bal keze a kapcsoló felé nyúlt. Természetesen ez is módosítás lenne. Most! Jobb keze megmozdult. Tudtam. Érezd azt.Ez nem a halál. mondtam már. Mínusz tizenkét másodperc. S hogy mi a módja.. fiú. Gyere csak. Szakért je vagy a Primitív Kornak. alig néhány bioóra. és cigarettáját lándzsaként tartotta. tudom . és akkor még eljuthat a helyére. fiú.25 és 19. amikor kilép a kabinból. Harlan zihálva visszaugrott.mondta.állította Twissell. 0.Nem hiszem. hogy van rá mód. . Mínusz öt másodperc.Huszadik század . Legyen ez az els megközelítés.” Megpróbált csak Noŷsra gondolni. és kényszerítsd vissza ket a thalamusodba. és a tárcsára bámult. Századba. Gy lölöd a Halhatatlanságot. az Id be is. .Egy pillanatig hallgatott. de meg se nézte és visszadugta. Szedd össze magad.Nem tudom . Az öregember hangjából hirtelen elt nt minden öregség és fáradtság. és fogd meg a kapcsolókart. .Nem tudom. egy zsebanalizátort vett el félig a tokjából.50 közé. Noŷs! Jobb keze megmozdult (zéró!) görcsösen. Szemében ott csillogott a csata tüze. . Mínusz tizenöt másodperc. ezért nyertelek meg. Gy lölsz engem. A Valóság meginog. Vérzik a szíved Noŷsért. hogy teljesen hibás. .Itt az emel kar. amit akkor éreztél. . Gondolatban térj vissza ehhez a pillanathoz. és ez már megváltoztatta.Tizenkilenc harmincnyolc. Egy percet adok neked.De hogyan találjuk meg Coopert? .nyögött fel Harlan. Twissell el relépett..

ugye? . hogy a terv sikeresen befejez dött. s aztán figyelte.Nos? . Tudni fogja. . tehát helyesen döntöttünk.Nincsenek kabinjai. .. hogyan kanyarog és kavarog. (Twissell józan viselkedése annyira hatott rá. Században nincs Halhatatlanság.mondta Harlan.Harlan nem tudta. hogy létrejöjjön a Változtatás. hogy a saját hangját is biztosnak hallotta. Valamit tenni fog. Harlan így válaszolt: . mintha a Valóság egyszerre olyan törékennyé vált volna.Én tökéletesen bízom a Halhatatlanságban. Megpróbál nyomokat hagyni hátra a számunkra. és eligazodsz köztük.Pontosan így van. filmeket. Századig. És már el is töprengett azon. a Minimálisan Szükséges Változtatás. akkor soha nem tudják meg. hogy olvasgatod ezeket az újságokat. Te tanítottad Coopernek a Primitív Kort. Ne felejtsd el. és ott is marad. amíg meg nem semmisítjük a módosítást. amir l Cooper tudja.És aztán? . Megszokta az Id n át való hírközlést. és tévedtem.A képes újság mesterséges stílust teremtett. Inkább válogatott a hírek közül. amelyet hátrahagyhat a számunkra.Twissell füstkarikákat fújt ki. van fantáziája. akkor elveszítem az eshet ségét annak.Most az a kérdés: Mit csinál majd Cooper. . Ez nagyon fontos.Veled. hogy hajótörést szenvedett az Id ben.Gondolatban már felkészült arra. ha nem jó helyre érkezem? Emlékszel? . hová akar kilyukadni Twissell. a 20. . majd így szólt: . ha annyit tudnak. hogy rossz helyre érkezik az Id ben. mi lenne. No és szerinted Coopernek módjában áll felhasználni ezeket az újságokat az üzenetközvetítésre? Ne felejtsd el. Az egyiknek megvannak a majdnem teljes évfolyamai a 20. Utoljára azt kérdezte: És mi lesz.A képes újságjaim.Coopert ott akartuk hagyni a Primitív Korszakban. az MSZV. Világos fej fickó.Volt valami kedvenc témád. . hogyan tud hát összeköttetést teremteni velünk? . és a Halhatatlanság elt nik. . hogy a Primitív Kornak csak erre a szakaszára koncentrálom a kutatásokat. . Eldöntöm. hogy az Id ben bezárom a kört.Pompás. De mi sem. Úgy gondolom.És együtt tanulmányoztátok ket. m alkotásokat. jól ismered. s nem foglalta össze ket. jel vagy üzenet. ..Nem tudom. hogy egy hirtelen fejrezzenésre is összeomolhatna. Cooper megjelenése nem lesz felt n . s t lehetetlen volt arra számítani. gyakorlatias hangon -. veled. Bizonyára használtatok különleges forrásokat tanulás közben.Igen. Cooper tudja. minden bizonnyal. Kalkulátor? Twissell csalafinta öreg arca rámeredt Harlanra. . Egész élete beleszöv dik a régi Id be.Tehát a Halhatatlanság továbbra is létezik . úgyhogy rögtön felfedeznéd. ha ez örömöt szerez nekik. ha nem sikerülne a dolog. értelmes.mondta Twissell száraz.Rendben van. Nekik elég.Nem tudom. .Milyen nyomokat. abból az Id b l merített els dleges forrásokat. Dokumentumokat.kérdezte türelmetlenül Twissell.. Nincs felette a bioid véd pajzsa. Menjünk vissza az irodámba. Elgondolkozott. és még így sem biztos. Harlan aggódva nézett körül.Értem.Egy dolog nyilvánvaló. archív anyagot.Ha egyszer Mallansohn. hogy mi keressük. És ha nem. ide pedig beengedjük a Tanács albizottságát. század jellemz jelenségei voltak. katalógusokat. . ha rossz Században találja magát? . akkor figyelj ide! Ha úgy döntök. Maga a döntés lesz a dönt fontosságú. Használd csak az egyes számot.Harlan a fejét rázta.Most eldöntöm. hogy . teljesen kiszámíthatatlan volt. hogy valami a kívánt formában jelenik meg. . . ha benne önmagára hívná fel a figyelmet? . hogy jobban ismered.Most már tudom. Te vagy a Primitív Kor szakért je. határozottan. Éppen így beleszöv dik az Id be minden olyan tárgy. hová akar kilyukadni . A képes újságok a korai 20. . Nehéz. Most egyel re nincs több tennivalónk. ráncai szinte világítottak. . egyik ujjával átszúrta. . . Nemigen fog beletör dni abba. élete egy részét mint Halhatatlan töltötte. Egyedül te vagy képes megtalálni a nyomait. Twissell a cigarettáját nézegette.) . Század elejét l egészen a 22. Technikus.

.. felt n volt. hogy feladója egy másik Századból érkezett (természetesen a fels id b l). Századból a 20.Nyilván jelbeszédre volt szüksége. . hogy azonnal válaszolj.Valami igen elmés ötletnek kell lennie .Hirdetés. mintha mi intézkedünk tévesen.Nincs értelme. Amikor a képes újságokat tanulmányoztam Cooperrel.Ó. igen. mert tudjuk. Szélhámosságot gyanítanának. Az irodalmat és a filmet már nem tudom szétválasztani. . mégpedig a pontos szövegezéssel? Harlan szeme kerekre nyílt. Harlan? Költségesek a hirdetések? . . A kulturális környezet. amelyet kötelesek pontosan megjelentetni.. . . Néhányszor megbeszéltük ezt Cooperrel. és hívja a Halhatatlanságot. .a képes újságok nem is igen közölnek olyasmit. vagy valami más törvénytelenséget.” . A szöveg hasábokra oszlott. így tehát Cooper az üzenetében nem használhatja az Id k Egységes Nyelvét.Nem kívánom.. gondolkodj! Koncentrálj a képes újságokra. Kalkulátor. Gondolkozz. s mindazt tudod. de mégis normális hirdetést. bejut a szerkeszt ségi állományba. Milyen nagy lehet szerinted. .Ó. . nem emlékszel egy ilyen hirdetésre.Milyen lehet Cooper hirdetése? . egyáltalán nem zavarta Twissellt .Most nézzük a hirdetést . De tegyük fel. ami igen valószín tlen.megjelenik az újságokban. tehát Cooper a Primitív Kor jelenlegi Valóságában egyetlen hibás lépést sem tett.mondta Harlan elterelve a beszélgetést a körbe topogástól. ugye? És amíg létezik. fiú. Században vagy. igen.De nem úgy. hogy a különböz szerkeszt kön átjut a szövegezése. megvan az els megközelít adatunk. mint a 20. és nem akarnának belekeveredni.vetette közbe siet sen Twissell.Az Id be is.Hasáb? . milyen nagy lehet a hirdetés? Harlan a kezével mutatta. Harlan.Lehetetlen.Nem beszélhet nyíltan. A Halhatatlanság létezik. minthogy számtalan más cikk között kell felfigyelnünk rá.És ha nem találom meg? . ..Úgy hiszem. Olyan hirdetést kellett közöltetnie. Papírra nyomják. Századba került. mintha onnan akarna ihletet meríteni.Azonfelül . Teljesen nyilvánvaló! Az els pillantásra nyilvánvaló. A 20. Most vajon mihez kezd? Hogyan érheti el. Mondd csak. Században is csinálnak ilyesmit . Mi azonban még most is itt vagyunk. Használd a fejedet. . Nem tudom. ami úgy látszik. amelyet a Század egyetlen embere sem tarthat gyanúsnak. Twissell a cigaretta ég hegyét bámulta. ami ha csak egy pillanatra is. . Nem hirdetheti: „Cooper a 78. Te csiszoltad a gondolkodását. . szokatlan vagy hibás? . amit . Pompás.Nem. elég költségesek. helyes nyomon járunk. Fizetett közlemény.Cooper nem szórhatja a pénzt.-ban..Ezek nyomtatott lapok. akkor sem számíthat rá. Amikor Coopert a 20. A 20.Miért ne? .. . amely a Primitív Kor embereinek látszólag teljesen normális. Gondolkozz vagy öt percig. ami rültségnek látszik.Micsoda? . hogy mit keresünk. még nem volt a 20. amely gyakorlatilag az els pillantásra értésünkre adja. . vagy amit nem értenek. Század tudtára adni ismereteinket még károsabb lenne a Mallansohn-körre nézve.Egy fél hasáb? .Megtalálod. Te tanítottad a fiút. amit akar.Kérlek. te vagy Cooper. Század ebben a tekintetben a virágkor.jegyezte meg Twissell. A 186. Ráadásul nehogy gyanút keltsen. .Hirdetés! .Azt én is szeretném tudni. Századba küldted.jegyezte meg Twissell. . A 20. . amit együtt néztetek? Valamire. Században. Igen. hogy kinyomtathassa. módosítást hajtottál végre. kisalakúnak is kell lennie. Teljesen normális! És ugyanakkor számunkra nyilvánvaló. Egy félhasábos hirdetést kell keresnünk.

hogy a hirdetés oldalát megnézed. tudod. az Id be is. Semmi sem tartóztathatta fel. m szaki cs döt vagy esetleg egy... amikor észrevette Harlan csodálkozó tekintetét. most. ha ez egyszer lehetséges volt. milyen kartotékrendszeren tartod ezeket az évfolyamokat? .t n dött Harlan -. .A könyvnyomtatás nem igényel olyan m szaki befektetést.Szerettem volna megtenni. . Twissell visszarakta a kötetet. A te Valóságod mikrováltoztatást szenvedett el. De végbement egy változás. . Testének többi része feszült figyelembe merevedett.. Érted? Harlant ismét megzavarta az a könnyedség. Súlyosan felsóhajtva megjegyezte: .. Kihasználtam Cooper kiváltságos helyzetét. És ha a Maximális Valószín ség járványt jelentett. Furcsa. kis „v” bet vel. hogy. de ügyet sem vetett rá. Harlan. . Mióta .Felesleges itt maradnia.25 Század els kötetét. miért nem köszöntem le a kalkulátori tisztségb l.Szerettem volna megtenni . hogy semmiféle Változtatással nem lesz dolgom. De a nyomtatásról és a papírról is hallottak. A Valóság vakon sodródott a Maximális Valószín ség vonala mentén. ugye? . .kérdezte Twissell. Keveset és rosszul aludtak. s a lapok recsegtek Twissell nem eléggé finom ujjai között. . A Halhatatlanság legtöbb Századában már filmkönyvek voltak forgalomban. azután. mint az el z Valóságban.Nehézkes és esetlen. találomra felütötte... Nos. hozzálátunk? Levett egy másik kötetet a polcról. amir l a nyelvészek mindig fecsegnek.Ez az angol nyelv. Egészen belebetegedtem. S közben a polcokhoz sétált.mormolta Harlan.Igaz.Rendben van. amikor Coopert a 20. hogy a véletlen rávezeti a megoldásra?” A sejtése igaznak bizonyult: mert Twissell. elvörösödött. Olyan régiek voltak. Biohónapokig kétségbeesetten reménykedtem. . . Harlan úgy érezte..mormogta Twissell. már egy aeon is eltelt. hiába F kalkulátor. az Id „paradoxonjain”..Menjünk oda.Akkor maradok . milyen volt a valóságban. . Cigarettái id nként a körmére égtek.folytatta az öregember. vagy egy atomháborút. egy. . vagy tízszázadnyi rabszolga-gazdálkodást. Reggel. Ilyenkor kávé.kérdezte. Máskor elparancsolta volna Twissellt a polcoktól. A fejét rázta. Kételkedem benne. mikrováltoztatás. hogy a törékeny papírt különleges eljárással kellett megóvni. és si szavakat próbálgatott.. Harlan vállat vont. akkor. hogyan hatnak az érzelmek az emberre. Az öregember pergette a zizeg lapokat. két kötet között Twissell az utolsó korty kávéján elmerengett: . és dörmögve újabb kötetet szedett el . hogy igazságosak-e a Változtatások. Harlan bólintott. azonnal! Harlan csak figyelte Twissellt.Ez még nem Változtatás.Néha csodálkozom. .Pompás! . amellyel Twissell keresztülcsörtetett az id logika dzsungelén. Századba irányítottad.mondta Twissell. s végül egyet leemelt. és módszeresen nekilátott átlapozni. Csak a jobb keze meg a szeme mozgott.Semmi ilyesmire nem emlékszem. Harlan összerezzent. a hirdetés megjelent a lap megfelel számában. Véget ért az els bionap. mint a filmek . mire felkelt.Külön könyvtárt építettem a Kettes Szinten. és megkopogtatott egy oldalt. Abban a pillanatban. Tudod. szendvics vagy valami más címen szakította meg a munkáját. és mer en bámulni kezdett egy lapot. amint kíváncsian nézegeti a könyvtár régi. nem visszavonhatatlan módosítás. angol . Twissell megvakarta az állat. megtörtént. Harlan leemelte a 19.Igen. . és visszatette a könyvet..Nem. mivel most nagyobb a valószín sége annak. .Zavarlak? . gyámoltalanul bámulta a könyvek kötését. Te ismered a Primitív Kor történelmét. Sok helyütt azonban a molekuláris rögzítés is elterjedt. mi is lenne igazán rossz. bekötött könyveit. vagy ahogy a Kalkulációban nevezik.állapította meg. „Vajon valóban azt gondolja . .

Mit el ször? Harlan így folytatta: .. hogy ideje aludnunk. . soha nem hittem benne igazán. arcán meglepetés tükröz dött.a bet k már ugrálnak a szemem el tt. . hol van.Igen. „Hová akar kilyukadni? Még gyorsabb munkára akar ösztönözni? .Én azt hiszem..kérdezte éles meglepetéssel Harlan. s ennek a színvonalnak a Halhatatlanság beavatkozása nélkül valóban igen kevés valószín sége volna.Egy pillanat. hogy ez egyet jelent az atomháborúval. Harlan elrántotta el le.Micsodát? .kiáltott Twissell. Megígérte. . az ilyesmit meg lehet akadályozni.Ha most elszalasztjuk ezt a lehet séget. valószín leg végig az egész bioid ben.Megtaláltad! Odaugrott Harlanhoz. Elfúlva mondta: . A következ szünetnél Twissell gyámoltalanul megjegyezte: . . de mi hasznom nekem ebb l? Szüntesse meg az id gátat a 100 000. ami t lem telik. És a Valóság egyetlen hatalmas Változással visszaugrik a Maximális Valószín séghez. .” Twissell így folytatta: .Egyébként . . Twissell Kalkulátor. a Valóságunkat olyan magas jóléti szintre emeltük. Soha nem szólt róla egy szót sem? .válaszolta Harlan. Maga tréfál! Noŷsnak meg nekem találkoznunk kell. a Halhatatlanság elt nik. nem hittem. Senki sem bántotta. Nem én rejtettem el. megígértem. Twissell Harlanra meredt. Véget ért a második bionap.Megnézném a következ kötetet . hogy biztonságban van! Harlan az öregemberre meredt.kérdezte. Tudom. és egyszeriben izgatott lett.a Halhatatlanság létezik. Megígérte.felelte élesen Harlan.Nem . Az Id be is.De megtalálom. hogy minden egyes oldalt meg kell néznem.Nem találod meg ismét. amikor összevissza fecsegett a képes újságokról meg hirdetésekr l. . egészségesen és sértetlenül.Ne játsszon a szavakkal. ahol Finge jelentései szerint el rement a fels id be. ha megmutatom az oldalt. Hogyan haladhatnék gyorsabban? És módszeresen tovább forgatta a lapokat. mondtam. Még most is ott van. Valóban nem említette volna? Pedig gyakran gondolt rá. s abban biztos vagyok. . hogy visszakapom Noŷst. Akkor hát hozza ide. A kabin nem tudja áttörni.Tréfálsz? .Micsoda? . De el ször. és remeg ujjakkal a kötet felé kapott. az emberiség kihalásával. . És az oldal minden részét. ami felülmúlja a Primitív Kor képzeletét. Nincs valami gyorsabb módszer? . A kutatás harmadik bionapján.jegyezte meg . még akkor sem.gondolta Harlan szégyenkezve. Századtól felfelé ilyesmi már nem fordulhat el .22-kor Harlan csöndes ámulattal meredt az egyik oldalra..Én megteszem. Századnál. Noŷs változatlanul ott van. Azt mondta.Még rengeteg van hátra. délel tt 10. A 28.Van itt még valami. .Mit csináltál? .Akkor kerítse el nekem.Ezt sohasem említetted! .Nem mondtam? .. . és ez annak a jele. Ebben megállapodtunk. . . és becsapta a kötetet.Mondjon egyet . ritkás sz haja szétzilálódott.A gátat. Twissell csak most kapcsolt: . . Rendben van.Tudja. . Az Id be is..Nem értelek. Hadd lássam. .mondta Harlan. . hogy elintézi. . Maga nem találja meg.Nem tréfálok. Az Id be is. még akkor sem. .Megvan! Twissell nem fogta fel a mondat értelmét. élve.. Senki sem rejtette el. Harlan felpillantott.tört ki Twissell. és így szólt: .

az „igazi Halhatatlanok”. de nyilvánvalóan nagy volt a gyakorlati tudásuk. és elég karpótlás volt-e a Valóságváltoztatás? . A Specialisták élete hajszolt. De most.. a családot. Harlan kissé magához tért. amint munka közben figyelte a Karbantartó embereit. nem nagyon kívánt róla bármit is megtanulni. . úgy tetszett neki. Harlan nem sokat tanult a Karbantartásról Növendék korában. szakértelemmel dolgoznak. Egyiket sem.Twissell elkeseredetten megragadta Harlan könyökét.És ha. és minden Növendék önkéntelenül kerülte még a gondolatát is. Megvan a maguk társasága. Ha egy napon valamennyi Specialista elpatkol. A gát létezik. . A Karbantartók alkotják a Halhatatlanság alapját. Elvi lehetetlenség.Csak nem azt akarja állítani. gondolkozz! A Tanács semmiféle gátat nem létesített. De most megfigyelte és nagy kínjában szinte irigyelte ket. Munkájuk a bionapnak csak egy bizonyos hányadát foglalja le. akik a vizsgákon nem feleltek meg. hogy ez a nyilvánvaló tény el bb nem ötlött az eszébe. hogy nyugodtan.Ez lehetetlen. Ráérnek olvasni. Az Id re esküszöm! . Máskor valamivel kevésbé udvariasan nézett volna el a fejük felett. mint ahogy egyetlen Specialista sem. a lakószintjeik és a saját szórakozásuk. és semmiféle társadalmi nyomás nem nehezedik rájuk. nézhetnek a hirdetés meg Cooper után. Azok a Növendékek. Végül is valószín leg k a teljesebb egyéniségek. váll-lapjukon fekete alapon vörös. hogy szabad idejüket is a foglalkozásuknak szenteljék. mert a Karbantartáshoz tartoztak...Szedd össze magadat! Gondolkozz. hogy elveszítették id otthonukat. . egyenérték volt a kudarccal.Sehogyan sem tudott visszaemlékezni. Ismét elfogta a düh. . megsemmisítik a hulladékot. Furcsa.és vízszállításokat. . Úgysem találják meg. hiszen Technikus volt. kétfej nyíl. . Akkor mindenr l tudnak. akkor.Rendben van.A gát létezik. De most mondom: szüntesse meg a gátat! . amikor arról értesült. Az Intertemporális Szállítási Osztály személyzetéhez tartoztak: acélszürke egyenruhában. és magától függetlenül intézkedtek. és állítom. és felügyelnek az energiaszolgáltatásra. a gyerekeiket? Elegend ellenérték volt-e. . . A Rejtett Századok Andrew Harlan üres tekintettel figyelte a sürg -forgó embereket.. és a Halhatatlanságot a végpusztulás fenyegeti. hogy ez lehetetlen. vagy nyomorúságosán elpusztulnak. és a különböz Valóságokból kisz rt filmdramatizálásokat is megnézhetik. Ellen rzik az Id b l történ élelem.Akkor nem tud mindenr l. hogy nem kellett félniük a szegénységt l. De akkor esküszöm az Id re és a Valóságra. Sajnálják-e a Karbantartók. és olyan rémületet vett észre Twissell szemében. De ha a Karbantartók elt nnek. mint a Tanács együttvéve.Többet tudok. fiú.Harlan elsápadt. átkerültek a Karbantartókhoz.A gát létezik.Akkor. ahogyan szemérmesen nevezték. hogy Cooper rossz Századba került. Miért ne volnának boldogok? Tízszer annyian vannak. Ügyet sem vetettek rá. és a lehet ségekhez mérten boldogok. nem sokat konyíthattak a temporális gépészet elméletéhez.Várj csak. várj! . . meg Mallansohn és a Halhatatlanság után. . Bonyolult energiamez -berendezésekkel próbálták ki a kabinmotorokat és a kabinakna mentén fekv hiperszabadság-fokozatokat. 16. betegségt l. Harlan úgy vélte. Gát a kabin útjában? Id gát? . Az Általános Szakmába jutni. a Karbantartás tovább üzemeltetheti az egész Halhatatlanságot. . megviselt és mesterkélt a Karbantartók édes és egyszer életével szemben. mint a Specialisták.Pedig nem én csináltam. amilyet még akkor sem tapasztalt.De nem építhettek ilyen gátat. Vagy hogy pontosabbak legyünk. hogy nem maga emelte ott a gátat? . Senki sem.Akkor a Tanács m ve. a Specialistáknak el kell hagyniuk a Halhatatlanságot. A Halhatatlanság gépezete az munkájuk nyomán m ködik simán.

miért vonulok félre. társadalmi reformer tüze ég benne. És még ha megvan is. menjünk! És a Halhatatlanság továbbra is létezett. . . . Twissell cigarettát tett a szájába.szólalt meg Twissell.Mégiscsak öregember. akkor semmi veszély nem fenyeget. . mikor beléptek a kabinba.Zavar. Az egyik férfi válaszolt: .Kezét szorosan összekulcsolta. még az is percenként kattogott. .Ha minden ilyen egyszer és biztonságos. . Az id méter suhanó számaira meredt.mondta Harlan.Mindent ellen rzött? .Feleslegesen semmit sem akarok kockáztatni..Rendben van. de akkor is elt nik. és amelyet a Karbantartók külön erre az útra építettek be.Igen. mit kezdhetek én vagy akármelyik más Halhatatlan. Nincs semmi logikus magyarázata. Twissell elengedte a férfit: . Mennem kell.kérlelte Twissell. uram. kérlek.Ha nincs meg az id gát. te tudni fogod.Semmi baj nincs. nem késlekedhetem.Sennor gyanakszik. Mogorván válaszolta: . hogy felülvizsgáltattam a kabinpályákat. A Részleg fels idejének a végállomásáig. . és az emberek tisztelettudó vigyázzba merevedtek. Twissellt szemlátomást kínozta a bizonytalanság. és fürgén kisiettek.ígérte Twissell.Miért nem? . Kalkulátor. . Ha felfedezi. .Akkor távozhat.Megkérdezték-e a véleményüket valaha is bármilyen kérdésben? Harlan most úgy érezte. hogyan kell megtalálni Coopert. uram. Mégis nyugtalan vagyok miatta. Erre esküszöm. akkor én is nyugodtan nekivághatok. Harlan a fejét rázta. sarkon fordultak.Hogy állunk a kabinaknákkal? . mert Noŷs nélkül nem keresem meg Coopert. Ha azonban a döntés hibás. . A legutóbbi két bionapon többször is felhívott. Ócska babona a részemr l. .Magam hozom vissza neked . ha nem kísérem el ezen az úton. hogy a kört még be lehet zárni. .Maradj itt. mint távozásakor. Tudni szeretné. . Harlan vállat vont. Készen vagyok.Nem értem . akkor ez azt jelenti. hogy magával tartok. Még a sokkal nagyobb egységeket mér skála is.gondolta Harlan..Én sem akarok késlekedni.Mennem kell.Hát nem érted? .Ha valami történik velem. Twissell odafordult Harlanhoz.” Twissell gyors madárpillantással körülnézett.Ragaszkodsz az úthoz? . amikor a Karbantartók munkához láttak. a Halhatatlanság átmegy a nemlétezésbe. amely a Kiloszázadokat mutatta. . Twissell akkor is riadtan pillogott. Harlan. majdnem futva rontott be.Nem kellett volna eljönnöd . én már ott voltam egyszer. Kalkulátor? . valamennyi Halhatatlan együttvéve? Harlan csak a fejét rázta. Nem lehetett félreérteni: ez parancs volt.Akkor használja híres logikáját. Tehát túléljük az utazást. Mit l fél. így szólt: . .kérdezte Twissell. . s még fáradtabbnak látszott. A pályák szabadok. De ha veled történik valami baj. Twissell F kalkulátor törte meg Harlan gondolatainak a füzérét. Twissell és Harlan egyedül maradt a kabinaknában. az energiamez k üzemben vannak. „Hogy bírja? . Az emberek udvariasan meghajoltak. . és visszajöttem. Határozza el. Ha a Halhatatlanság a döntés után is létezni fog.

Ha megállítottuk. tudatalatti ok is? Ha az ember képes a végtelen távolságú jöv be utazni. mintha az ördögöt akarná ki zni magából. igen. aki tudta volna. mint neked. Miért ne? . akik annyira felülmúlják t. s t senkit sem ismert. Gyerekem is született egy 575. és nincs vakbelem. Miért? Harlan így felelt: . és szinte majdnem teljesen a kereskedelemre korlátozódott.Mire? .Én például a 30 000-es Századokból származom. Századig tartjuk ellen rzésünk alatt az Id t. És hátha minden becsületességük és minden tisztességük ellenére is azért állítottuk meg az emberiség fejl dését. Nem tudta. . Fiatalkoromban ennek ellenére néha arra gondoltam. amelyeket mindenki töprengés nélkül érvényesnek fogadott el.Talán a következ dolgon lemérheted. És ezzel véget is érnek az anatómiai különbségek. mégis érdemes odafigyelni. és 40.) .Talán.Vannak olyan fajok. a Kalkulátornak b n erre fecsérelni az idejét. a végén pedig Homo sapiens.ismételte meg Twissell -. egy ki nem mondott. mint a majmot. mert a fejlettebb ember nem akar velünk megismerkedni. . Azon túl vannak a Rejtett Századok.Úgy látszott. és nem enged be a saját Idejébe? Miért nem . ám olyan Id távolságban. Az emberiség jóléte. A legnagyobb különbség közöttünk az. mint amennyi ideig az ember a Primitív Korban élt. pedig k aztán igazán ártalmatlanok. .Az ok nyilvánvaló. Ha a kérdést a Kibernetikus Agy képtelen kiszámítani. századbeli asszonytól. és éppen ezért az étrendembe koleszterint kell beiktatni. . a term talaj. hol volt Twissell id otthona.. Tizenötezer Század a majomtól a Homo sapiensig. Otthonunk között a távolság kétszer akkora.Nem sok. De az ember ember. Ez is egyike volt azoknak a kérdéseknek. ezt tudom.Néha arra gondoltam.Ezt mindenki tudja. amelyek millió és millió Századig éltek változatlanul. Század között.De ha a fels bbrend emberek mégis léteznek. hogy az emberiség fejl dése furcsa módon akkor szakadt meg. Egyszer id k voltak azok. amikor létrejött. mert nem akarunk találkozni egy fejlettebb emberrel? Ezek a szavak nem csiholtak ki Harlanból szikrákat. mint például Sennor. így van? .-b l. Véletlen volna? Efféle kérdéseket nálunk kevesen feszegetnek. Harlant nem nagyon érdekelte a téma. akkor olyan emberekkel is találkozhat. .És aztán? . hogy a te szervezeted képes szintetizálni a szteroid sejtmagvakat. De ez nem változtat azon. Az emberi faj alig változott.Helyes. megállítottuk.. . . Még Sennor sz rtelen id otthontársainak a létezése is állandóan kérdéses. Században is.válaszolta Harlan.. Normális körülmények között én is így vélekedem. Kezdetben majomszer teremtmény volt.Igen. milyen lehetett a Halhatatlanság. De nincs ez összefüggésben a mi Valóságváltoztatásainkkal? Kiiktattuk a szokatlant.Esetleg tizenötezerig. Mit számít ez? . csak néhányan. .A 30 000-es Századokból származom . Twissell szívesen fecseg. mert elrontotta az egyik kongresszusi tag autójának a fékjét. Henry Wadsman F kalkulátor a t le megszokott h hóval megel zött egy háborút. ivóvíz és finomvegyszerek ide-oda szállítása. (Harlan akaratlanul is összerezzent. és mégis mi a különbség közöttünk? Nekem négy foggal kevesebb n tt ki. Mennyi ideig élt az emberiség a Primitív Korban? .Harlannak átvillant az agyán: „Úgy látszik..Tízezer Századig . az enyém pedig képtelen.. te pedig a 95. Hátha létezik egy másik ok is.” ... . hogy a filozófiai spekuláció célravezet . A Primitív Kor szakért je vagy. neked ez felesleges. Ett l kezdve a súlypont egyre inkább a Valóságváltoztatásra helyez dött át. így volt. Csupán néhány Századra terjedt ki a 30.Akkor azt is tudnia kell mindenkinek. ahová nem tudunk eljutni? Csupán a 70 000. De a lázálmaimról beszélek. . Soha nem hittem. hogy az emberi faj minden Században változatlan. de én soha nem voltam Sennor.. A letarolt területek újraerd sítése volt az érdeke. De aztán felfedeztük a Valóságváltoztatást.. Így szólt: . Még soha nem vonta kétségbe. Az anyagcserénk majdnem teljesen megegyezik. amikor létrejött a Halhatatlanság. Igen. Miért rejtettek? Azért.még a 70 000. hogy ez a fejl dés aránylag rövid id alatt zajlott le.

és a két ember bénult csendben figyelte. mint a másik.Most.. Az aggodalmamról. . hogy mondott valamit.Mi más magyarázat lehet? Miért nem mondta el ezt el bb? .. semmir l... hogy a kabinoddal volt valami baj. A kabin alig vánszorgott.. hogy nincs is ott semmiféle gát. s elkeseredetten gondolta: A Halhatatlanságot kell megmenteni ahhoz. hogy ez tudatos törekvés.mondta kedvetlenül Harlan -. aztán kínlódva hozzátette: . Tegyük fel. .... hogy egy napon a Változtatás elérkezhet egészen a 200 000. . Egy szót sem kellett volna szólnom bolondos fantaziálgatásomról. 99 727. Tegyük fel: nyugtalanítja ket annak a lehet sége.Talán elvitték Noŷst.. hogy mindaddig nyugodtak voltak. Cooperr l. 99999. 99939… 99940.. Századon. akár tudatalatti. és a mozdulatot egyaránt lehetett a türelem és a remény vagy tehetetlenség kifejezésének tartani. 99938.. 99851. 99998. Sennor vetette fel ezt a problémát. A nagy skálamutató megállt.. 99726. 99984. De várj csak egypár percig..folytatta suttogva Twissell -.. . de akár tudatos. és hagyjuk élni ket.. A skála szerint a 95 000.Éljünk... hogy megtehetik. s k sem hozzánk. 100001. ami nekünk lehetetlennek rémlik.. ezerre.mormogta Harlan. hogy ezt a fegyverszünetet..Még most sem hiszem .. s nem is volt tudatában annak. Most már az egyes Századokat jelezte a mutató.Ott volt a gát! . 100002. Most aztán Harlan rémülten ugrott talpra. Lehet. Inkább azt mondhatta volna. . hogy felkészüljenek a Rejtett Századok lakói elleni küzdelemre? De hogyan szerzi vissza Noŷst? Minél el bb vissza kell mennie az 575. k távol tudnak tartani minket attól az Id t l... hogy mindez statisztikai kérdés. 99852. Twissell felkiáltott: . százezerre. és gátat tudnak emelni a kabinaknákban. 99985… 99986. Nem azt mondom.. Lehet. 100000. Tehát nem voltunk agresszívak.mondta Harlan. . Twissell igazított a m szereken.Mihez kezdjünk majd? . Tökéletesen engedelmeskedett az irányításnak.. Századba. A Rejtett Századok fejlett emberei nyilván tudják ezt. Harlan visszafojtotta a lélegzetét..suttogta Harlan. Twissell megrázta a fejét.. Egyik Változtatás több Századra hat. De mi nem ezt tesszük! Változtatásokat hajtunk végre.k fogták el Noŷst? . nem tudunk közel férk zni hozzájuk. tegyük fel .nyögte Twissell. most..Nem tudom. Tegyük fel. most . elzárva minket.. A számok tovább növekedtek. Századon túl a fels id ben akart letelepedni.. 99728. 99853… Harlan felkészült a pillanatra. mint akit sokkal nagyobb gondok gyötörnek. . és az els kudarc után nem is tettünk újabb kísérletet.kiáltotta Harlan. mégiscsak ez vezérel bennünket. és hagyjuk élni ket. és valaki a 70000. vagy nevezzük bárminek. amíg üresen hagytuk a Rejtett Századok Szektorait. megtörtük.. minthogy a tudományuk sokkal el rehaladottabb a miénknél. Éljünk.Mégis.Kár ilyesmivel izgatnia magát . A tempométerre mutatott. amikor nekicsapódnak a gátnak. hogy k ezt az els komoly inváziónak vették.Még most sem.. és ott mindent elkövetni. Század közt jártak.. Századig. Elméletileg az igazi Változtatás végtelen sok Századra hathat: százra. Volt! .. mint az Id egyik megoldatlan kérdését annál a közös ebédnél...Pedig volt. Túljutottak a 99 000.Nincs id gát! .Így vagy úgy . és a 96 000.. s most már nincs szükségük a gátra! 111 394. . .. Az id beli enyhülés törvénye alapján a Változtatások néhány Század után elülnek. és a kabin lelassult. amelyben élnek. Tegyük fel. Csak fennhangon töprengek.mondta Harlan.derítjük fel a Rejtett Századokat? Mert nem akarunk velük megismerkedni. Twissellt meghökkentette ez a mondat. Twissell tovább fékezte a kabint. Emlékezhetsz rá. Század! . ..

. Harlan továbbra is gondterhelten.. aztán majd lefordítom. valami történt veled. . . Mindkett töknek segítek. hallgatagon forgatta az asztalon hever folyóiratkötet lapjait.. . Felolvasom.mondta h vösen s egyáltalán nem b nbánóan Harlan. de aztán ismét egyetlen gondja az volt. . . hogy megtalálja Noŷst.a f nököm. Colorado. szeme rémülettel telt meg. és Twissell türelmetlensége a fehérizzás tet fokára hágott. Tud rólad. Gyere. Andrew? Nincs semmi baj? . mióta Harlan elment? .válaszolta Harlan. Azt hittem.. gyermekem. Noŷs külön szobában aludt. amikor áthaladtak a 100 000. Kinyújtotta a kezét.Semmi. és arca a vállán volt.Elég egyszer .A hirdetés. Harlan. Én teljesítettem az ígéretemet. de angolul van. és fekete haja az állánál. A Technikusnak megígértem.Aggódtam. olyan gyorsan.Egyáltalán senki? Semmi? A lány a fejét rázta. Átvillant agyán a lehet ség. lányom. ahol kis otthonukat berendezték.Mondd.Senki nem járt itt. Egy szabálytalan vonalas rajz el terében a következ állt nyomtatott nagybet kkel: ALKUSZOK T ZSDEÜGYNÖKÖK OLCSÓ MEGBÍZÁSA Alatta kisebb bet kkel: Beruházási hírek.kérdezte a lány Harlan ölelését l elfúló hangon -. . a Szektornak abba a részébe. Sokkal csendesebben kérdezte: . Fekete szeme Harlan tekintetét kereste. Postafiók 14.Segítek rajtad. Az aránylag kis hirdetés a harmincadik oldal fels sarkában volt.Andrew! Harlan sarkon fordult.Miért kérdezi? .Andrew . Twissell lassan közeledett feléjük. hogy Harlan még fel sem eszmélt.Noŷs! És egyetlen pillanat alatt. Harlan kissé távolabb tartotta magától. visszaviszünk az 575. Századon. és már félni kezdtem. . Hasztalanul. Harlan akkor se moccant..Szava elakadt. A lány itt van. Bolondos rémkép. .Várj csak. és a viszonzó szorítás is szinte gépies volt. Azt hittem. . ha ugyan hisz nekem. .Harlan kiugrott a kabinból. hol voltál? Napok óta nem láttalak.Noŷs! Noŷs! Az üres Szektor falairól öblösen görögtek vissza a hangok. Denver. .Ismered. mintha azt gyanította volna.mondta -. és elkiáltotta magát: .Bocsásson meg. Noŷs már a karjában termett. lányom. Századba.felelte Twissell. jól érezted itt magadat? . hogy találkoznak a Twissell említette „fejlettebb emberekkel”. és mohó lelkesedéssel szemlélte: .Én jól vagyok. Megtalálta a keresett oldalt.Jól vagy? . . amikor Noŷs keze belesimult a kezébe. átölelte. Visszafelé a kabinban Andrew Harlan fokról fokra gondterheltebb és hallgatagabb lett. .Senki. és Twissell nem titkolta megkönnyebbült sóhaját. s hátán végigfutott a hideg.Semmi . Laban Twissell F kalkulátor. és odaszólt a fiatalembernek: . fiú. le az alsó id be. Harlan végigrohant a folyosón. Twissell sokkal megfontoltabban mászott ki a kabinból. Noŷst kissé megnyugtatta Harlan arckifejezése. és megfogta a lány vonakodó kezét.Megbocsátok . és azt suttogta: . Kalkulátor . Csak Twissell közeledett lihegve. hogy kelepcébe csalják ket a fels id ben. Nem pillantott fel. uram.

.volt az ingerült válasz. Nem hagyom itt egyedül.Nem. T zsdeügynökök. Csupán utána kell menni. Harlan megelégszik ezzel a felelettel. március 28.Twissell feszülten figyelte Harlan fordítását. Noŷsnak biztonságban kell lennie. . . Olcsó. Akkor ez bizonyosan Cooper. milyen rajz van a hirdetés hátterében? . És így folytatta: . .Várj csak! Hiszen ez csak néhány vonás .. Kalkulátor.. Kalkulátor . Velem kell jönnie.Visszamegyek. Megkérdezte: . eloltotta és elnyomta a . És aztán? Harlan rárivallt: .mondta Twissell. A számok angolul is olyanok. Az üzenete. amikor Twissell visszaérkezett a Tanács albizottságának ülésér l: .Mi az a t zsde? Mit akar ezzel mondani? . . Ez kelti fel a figyelmet. Mindössze halványan érdekl dött.És vissza is mégy? .Úgy tervezem.. hogy a hibát kijavítsuk. kissé balra az oldalszámtól. Szerencsétlen tévedés volt. Megvan a század-Század. és maga is el tudja olvasni a 19..felelte türelmetlenül Harlan.Nem fogják megdicsérni ezért. talán maga a siker ténye megment. A kezd bet k összeolvasva kiadják az ATOM-ot. aki eleget tudok a Primitív Korról. .Remélem. egyetlen feltétellel. Egyetlen új feltételt sem szabok.Még félig sem szívta cigarettáját. hogy ez a hirdetés megfelel minden követelményünknek? Rögtön szemet szúrt.Az értékt zsdén fektették be a magánt két .. Ha meg nem. . Nem tudja.Úgy gondolja? Nézze csak még egyszer a szövegezést.. Amikor felvirradt az indulás napja.Ezt aligha kell lefordítani. egyikünkön sem lehet segíteni.Dehogynem! Egy atombomba-robbanás gombafelh je. és szemlátomást csalódott.mondta komolyan Harlan. A kör bezárul? A gondolat nem hagyta békén. s t a pontos dátum is.Mit tehetnek? Miel tt nekem esnek. Twissell érzelmei váratlanul visszacsaptak..32-t. . Itt a postacíme.Az öregember vállat vont. Ha kudarcot vallunk. . . Nem látja.mormogta.Nem éppen ez volt életem legkellemesebb beszélgetése.De nem err l van itt szó. kivéve. mint az Egységesen.Twissell arcán elömlött a megkönnyebbültség és a boldogság.Ugyanaz a feltétel. Minden felel sséget magamra vettem. Miért? Csupán ez aggaszt még. hogy ezek után visszavonulok a Halhatatlanság ügyeinek az intézését l. Ahogyan teltek-múltak a felkészülés napjai.. El ször Twissellt l. Kalkulátor.Hátha csak véletlenül hasonlít a gombafelh höz? . El ször úgy látszott. hogy zajlott le? Twissell kimerülten felelte: . Ez is véletlen? Nem veszi észre. m szaki hiba. ..32 emberének. hogy nem siklom keresztül efféle anakronizmuson.Egyetlen dolog. hogy akkor még egyetlen ember sem látott gombafelh t? Senki sem tudta volna ilyen pontosan reprodukálni.. nem szólt a.. 1932. .Nos..Az Id be is. Századnál ott volt a gát. a gondolat egyre jobban befészkelte magát az agyába. Ha a vállalkozás sikerül. . .. de nem is árthatunk egymásnak. .Nem szóltam egy szót sem a lányról meg arról. hogy neked köszönhet Cooper eltájolása. Megbízása. és én vagyok az egyetlen.Ismét feltételek? .. Harlan amúgy is megterhelt lelkiismerete most mégis megszólalt: . nem . meg kell várniuk. csak alig ébredt ennek tudatára.Alkuszok. igyekezve meg rizni lelki egyensúlyát. .Még csak egy dolog! A 100 000.Még most sem bízol bennem? Mivel csaptalak be? Mi zavarhat még? .Harlan ujja szinte átbökte a papírt a kurta sorok kezdeténél: . majd Noŷstól választotta el. . ha. Cooper tudta. 17. mi történt magával? Nézze csak a lap megjelenési id pontját! Rábökött az oldal tetejére. hogy ezt megtehessem. Közben pedig semmit sem jelent a 19. de mégis megtörte a pillanatnyi szünetet.

hogy irányítsák az Id be való kivetést. és több a szépérzékük. de kiderült.jegyezte meg könnyedén Noŷs. és mégsem sikerült elrejteni a szépségedet. de a F kalkulátornak meg kellett ismételni kérdését. hanem meghatározatlan ideig a Primitív Korban marad. hogy Twissell mond még valamit. Nem tudjuk. és a felhalmozott készletek között botorkálva rámutatott a sima bels falból el mered fémkarra.Voltaképpen szerettem volna a kabinba kézi irányítású m szereket is beépíttetni. amíg Harlan kibökte: . máskülönben nem használhattam volna a különleges kabint az alsó Id határon túl. akkor a te dolgod. Andrew . . Amikor végeztek a berakodással és a m szerek ellen rzésével. Számára nem volt újdonság. Más közölnivalója nem volt. kedvesem. Az els utazás alkalmával csupán Cooper megérkezésének pontos idejét kell megállapítanunk. Felsóhajtott: . Bevezette ket a kabinba. Csak annyit képesek megtenni.Mi a véleményed? Harlan csak a vállát vonogatta. és ha lehetséges. hogy egy másik Század ruháiba kell bújnia. és sajgó élességgel döbbent rá. Harlan ismét egyedül maradt gondolataival. Harlan javaslatát Noŷs kissé módosította. . a lány készen van-e.. nem értettem. Noŷs barátságosan rámosolygott.érdekl dött rögtön Noŷs. hogy a n k jobban értenek az öltözködéshez.Figyelj csak rám.mondta. amíg a Primitív Korban vagytok. Század vidéki ruházata. .A mérnököknek elég nagy energiaforrás kell ahhoz. Mi bajod van? Alig ismerni rád. Agya szakadatlanul ugyanazt a gondolatot morzsolgatta. mit kell tennie. hogy nem emelte ki kell képpen a szépségét. .Mit?.A legszívesebben nem avattam volna be ket a dologba.Azt kérdezem. . és aprólékosan végignézte a különböz Századokból importált holmikat.. hogy fenntartják az id beli feszültséget. . és remélem. ahogyan megállapodtunk. kénytelen volt elismerni. hogy van valami igazság Twissell régimódi bókjában. . arra való hivatkozással. . .. igen.válaszolta egykedv en Harlan. . Aztán jön a második út. hogy lehetetlen .Tudom. mint a korai 20. Napok óta bánt valami.Jól vagyok . A ruha úgy fedte be Noŷst.A kabin nem tér vissza automatikusan a Halhatatlanságba. . . de ebben volt valami mesterkéltség. amely megközelít en úgy festett.Micsoda ronda ruhák voltak a Primitív Korban.. Harlan pedig. Század slakosainak az öltözékében. Noŷs és Harlan útiruhában jelent meg.Ha ez ösztönös tudomány. Ó.Túlságosan engedékeny vagy.Bocsánat. . az utolsó.Közönséges kapcsoló . . de nem volt más választásom. És mégis gyönyör volt. Harlan lassanként kezdte megszokni kényelmetlen övét. Hallotta. az arcán és szemöldökének pocsék utánzására. A postafiók útján megkeressük. . Mindent elmondtam neki. ahogy vártam.Második út? . . a sz k hónaljat.Nem magyaráztam el neked mindent . aki érzéketlenül állt ott mellette. .. a durva szövés ruha egérszürke színtelenségét. Harlan elfordult. a bevágó nadrágszárat. s ilyen energiaforrás nincs a Halhatatlanságon kívül. milyen id eltérés van a megérkezése és a hirdetés feladása között.közölte Twissell.Hogyan fogadta? .Az Id be is! . A képes újság hirdetéseib l gondosan kiválasztott néhány ruhát. Csodaszép haját (és ez volt a legborzalmasabb) könyörtelenül levágta. De azért felszereltünk egy visszatér kapcsolókart. Már tudja. A kozmetikája csupán néhány kusza színfoltra szorítkozott a száján. Nem fél.mondta Harlan.Már alig három bioóránk van hátra. percnyi pontossággal megtudjuk . De ha a kart a visszatérés állapotába helyezed. mi vár rá? . visszajöhettek.Igen.hamutartóban. Amikor Twissell megpillantotta ket a 20. Id nként odafordult Harlanhoz: .Ez rossz jel..mondta. megpróbált kedélyeskedni.

réz. Csupán annyit közlünk vele. de nem valami határozottan. A memoár pontosan közölte a barlang helyét. . hogy az Id utazások tájolása pontos. akkor üres térbe kerülök. és a leveg t is importálta.” Elfordult. nem volt napja. Megfigyelése a különböz Századokban csupán az emberekre és a városaikra szorítkozott. A Halhatatlanság nem anyagi természet világ lévén. . illetve hozzáadva még tizenöt percet. és kilépett a kabinból. . és a lány felé fordult. hogy néhány fontos utasítást nem adtunk meg neki (majd ki kell találnunk. „Érzelem ez. ösztön és nem gondolat.Értem . . és csend volt. . Egy pillanatra Harlannak visszatért a régi jókedve. és senki nem is fogja megmondani neki. .Már indulunk? .) Yarrow Oktató így vágott vissza: . Harlan megrezzent. Alig lehetett érezni.És most. Akkor aztán visszatérhetünk ahhoz az id ponthoz. Noŷs megérintette a karját..Itt. szinte összezsugorította Harlant. . Noŷs elgondolkozott Twissell közbevetésén.Hiszen tudja.Andrew. . és nem értelem . néptelen világba. Visszaemlékezett. Majd felegyenesedett. és úgy nézett rájuk. megszüntetünk minden mikrováltoztatást. hogy annyira jelentéktelennek tekinti az ügyet. a szomszédban . és a Galaxis is kering.felelte. bólintott Noŷsnak.De a Föld a Nap körül kering. Noŷs felhúzta kiszedett szemöldökét. fázom. A lány a szemébe nézett. Noŷsra sandított. Az egymásra d lt csupasz és hatalmas sziklákat tompa szivárványszín re festette a vas-. hogy rossz Századba került. milyen komolyan faggatta Yarrow Oktatót: .kérdezte Noŷs. hogy csak képzeletük játszott velük. Nem fogja megtudni. Az atombomba-hirdetés ismét elt nik. . mint egy közönséges kabinút. amíg Cooper kabinja visszaérkezett. és bátran mosolygott.Kurtán kezet szorított vele. mintha kétségek gyötörnék. a kabin nem tartózkodhat két különböz bioid ben ugyanazon a helyen. az élettelen környék nyomasztotta. az alsó id be.. Twissell a kezét dörgölte. Aztán már a Primitív Korban jártak.felelte kurtán. (Akkortájt még „száz évet” mondott a Század helyett.Ez nagyon komplikált. Ha a Föld egy bizonyos pontjáról elindulok. A kietlen táj. és csak abban reménykedhetünk. és szinte hetykén mondta: . hogy a memoárjában nem említi meg: kétszer küldték vissza.Néhány perc múlva .De igen . Biztos volt benne. és száz évet visszafelé haladok. Twissell tovább magyarázott Noŷsnak: .kérdezte Noŷs. és váratlanul ismét megjelent. ahogyan ezt elmagyarázták neki.és krómszennyez dés.hessegette el nyomban -. vagy alig vették észre: olyan volt. Sajnos.megérkezésének idejét. de az is lehet. Kissé h vösöd enyhe szél fújt. Twissell közbeszólt: . Cooper barlangjában.Ha Coopert a megérkezésének a pillanatában elcsípjük. hogy a kabin elt nt. Saját id otthonáról már csak homályos emlékei maradtak. jó szerencsét! .Igen.felelte Harlan. ugyanabban az id ben. Növendék kora óta nem kételkedett abban. Ilyen élménye soha nem volt.Tudod. merre van? .válaszolta Harlan -. el halászott egy újabb cigarettát.Nem kellene felállítanunk a Radiátort? . és Cooper csupán annyit fog tudni. . amikor egyedül maradt Harlannal. mit mondjunk).És megpróbált mosolyogni. és Coopert is pontosan idetájolták. Félúton valami bels rándulást éreztek: nyilván akkor haladtak át az alsó Id határon. s kiléptek a lemen nap sugaraiban fürd sziklás. fiú. mert a Föld csak száz év múlva került arra a helyre. Az utazást észre sem vették. a Nap pedig a Galaxis középpontja körül.

és kiszalad a madár alól? Kockázatos dolog a párhuzam.Holnap reggel . Harlan átszámolta a pénzcsomót. így aztán meleg lett és világos. Soha nem lesz erre ilyen jó alkalom. és egyáltalán nem csodálkozott. hogy itt vannak? . és már látni is alig bírsz. Miért hoztál magaddal? Áruld el. Bármit . kitapogatta odabent a sötétséget. és az út a nélkül is elég nehéz lesz.Veled mehetek. Ezt a valamit.Nem szabad elkülöníteni a Teret és Id t. Az Id ben haladva a Föld mozgásához alkalmazkodsz.Mi ez? . . hogy a barlang bejáratát pontosan ott találta. A Radiátort beállították a barlangba. Cooper nyilván túljutott ezeken az akadályokon. Az utazási el készületek alatt Harlan nemegyszer gondolt arra.Alig szólsz hozzám. Magát a kabint diffúzfénytörés hártyával vonták be. Miért nem hagytál a Halhatatlanságban.Akkor próbáld körülírni. de Coopernek volt ideje b ven.mormogta Harlan. hogy a madár kirepül az rbe. .válaszolta Harlan.Nem vagyok bolond. Andrew . hogy hol kell lennie. mert a Föld a Nap körül kering másodpercenként tizennyolc mérföldes sebességgel.Nem tudod. csak gyanú és késlekedés forrása lesz. tehát Coopernek helyesen kellett döntenie. Ez a fickó jól csinálta a dolgát. mint amennyit remélt. . bámulatosan jól. szinte példa nélkül álló utazása után magabiztosan indult el. mint valami levélnehezék. Fizetési eszköz. köveket. megrontottalak? Mi történt veled? .felkeresem a legközelebbi várost. de Harlan nyomósabb érveket is talált. Egy lapos k . . és most. . legalábbis.kérdezte Noŷs. Harlan félrelökte a követ. és a szemében felvillanó hirtelen harag láttán Harlan zavartan elfordult. Megteheted. Mi történt veled? Id otthonod erkölcse kerített hatalmába? Vagy úgy érzed. És a kör nemsokára bezárul! A lenyugvó nap vörösöd fényében a készleteket áthordták a barlangba. és ezért engem kárhoztatsz? Úgy érzed. és suttogva kérdezte: . Noŷs kissé furcsán festett archaikus rövid hajával. nem akarhatod. a lámpát egy hasadékba er sítették. .) . Twissell logikája ismét bevált. földön. Félrekaparta az álcázásul szolgáló szemetet. Noŷs szorosan a nyomában haladt. A lány így kérlelte: .válaszolta Harlan. Noŷs gondterhelten bámult a Radiátor lassan forgó parabolatükrébe. hol van.felelte Harlan . . Sebészkésként használva lámpája éles sugarát. Végigfuttatta a fényt centiméterr l centiméterre a falakon.Valamit. A Halhatatlanság továbbra is létezett. (Majd gondolatban visszaállította a „van”-t. Odakint h vös márciusi éjszaka volt. . mi a terved? . ezt a bármit a barlang végében meg is találta. Csak reméltem. ugye? Harlan a fejét rázta. hogy engem állíts oda mindenért b nbakul. Nem olyan egyszer dolog ennyi pénzt összegy jteni. És ez több volt.Mit keresel? . ahová irányították. hogy ha aranyrudakkal beállít bármely városba. az eredményb l számította ki az okot. és belépett.szólalt meg.. zöldes papírokat takart. Ha kiszámította. Szerelmes vagy? Belém? Nem teheted. ha már itt nincs szükséged rám. mit érzek .El ször is nem ismered a nyelvet. s ezek ellen Harlannak szükség esetén ott volt a sugárpisztolya. akkor a barlangot is felhasználhatta újabb kapcsolatként. mennyezeten. . és végigpergette ujja közt a papírokat.mondta Noŷs. amely eltakarta még a legkíváncsibb tekintetek el l is.Veszély fenyeget . Nem lesz itt semmi baj. . Csupán Twissell fordított logikáját alkalmazta. Tudom. Nem nézel rám. hogy a hirdetés elvezeti Harlant a helyes Id be. Vagy azt hiszed.Andrew. Pénz. hogy elárultad a Halhatatlanságot.Semmit sem tudtam.Tudtad.Bankjegyek.

a távoli jöv emberei akarták. Nyomd meg ezt a gombot. de én ébren voltam. Harlan hirtelen ráébredt. Ám amikor az emberiség megtanulta. Az id gát miatt rohantam vissza az idegkorbácsért.Milyen célt szolgált? Nem esett bántódásod. Így szólt: . mir l beszélsz . Valami személytelen diadal közeledtét érezhette. . A Primitív Ember gyorsan fejl dött. amire az este izgalmában és felindulásában . Szerinte k emelték a gátat a 100 000. Meg-megrázta a fejét. Nemegyszer álmélkodott azon. De látod. Állandó környezetben a faj sok millió Századig változatlan maradhat. de a kés Primitív Korszakot nagyon érdekelte.Amikor a múltkor oly rémülten igyekeztünk hozzád a Rejtett Századokba. nem most.. Akció és reakció. Talán a Halhatatlanok elméleti tudása nem terjed odáig.folytatta. Ne nézz rám így.Csupán egy válasz volt erre a kérdésre. ha kijön a folyóból. Néhány pillanat múlva megszólalt: . s az ember ezt teszi. Nyomd meg a másik gombot. A Paleontológia nem érdekli a Halhatatlanokat. Én tapasztaltam az id gátat. de ez nem így van. én magunkról szeretnék hallani valamit. Ismét a fontosabb kérdéssel kezdett foglalkozni: hogyan lehet megmenteni a Halhatatlanságot. valamire. hogy véget vetnek a mi Valóságváltoztatásainknak. Mindent. Igen! Hát nem érted. amely a mögötte és el tte álló egyéni tragédiától teljesen független. hogy valóban létezett. esetlen és súlyos b rcip ire meredt. új faj él. valami gondolatra. becsaptak. hogy valamire vissza kell emlékeznem: valami jelre. miképpen fedeztem fel. . hogy milyen kényelmes lenne. Lázálom. Nem volt szüksége a lány rokonszenvére. Érted már? Noŷs rémülten és hitetlenkedve nézett rá. Nyilvánvaló.Találkozásunkat. mintha egyszer en számítógép volnék. hogyan találtam ki.Nem tudom. Mindazt meg kell semmisítenem. Századnál? . . és az ember azt teszi. hiszen nem sokat konyítok a matematikához. és elhallgatott.folytatta. hogy Coopert visszaküldték a Primitív Korba? Ez olyan képtelenség volt. Harlan akadozva beszélt. Hogyan találtam ki. hogy a messze jöv ben az ember különlegesen fejlett változata. felhasználták az érzelmeimet. . hogy így cselekedj? k tervezték ki az egészet? . mert elméletileg lehetetlen. Twissell sem értette. Nem volt semmi támpontom. . . A kör nemsokára bezárul! Noŷs tétován kinyújtotta a kezét. Úgy vélte. engem megfert zött ez a lázálom. hogyan változtassa meg a környezetét. Az volt az érzésem. Amikor aztán rád találtunk.Mindent megszerveztek . Arra gondolt. . hogy a Halhatatlanság kockáztatása árán is visszaszerezzelek. Te aludtál.Kezdetben csak egyet nem értettem. Az id gát megvolt.Ezt nem bírom elviselni. akár a kutya a vizet. mintha a múltak rémét rázná le. akik a fels id ben. Twissell Kalkulátor lázálma . Twissell felhagyott a képzel déssel. és kudarc esetén megsemmisítsem a Halhatatlanságot. kellemes és állandó környezetet teremtett. amelybe elég bef zni a kódszalagot.Ugyan kérlek! . elárulta.. Kianalizálták érzelmi állapotomat.folytatta elgondolkozva . Twissell szerint nem a Halhatatlanok építették. Úgy vélte. tehát tudom. és a düht l fél rülten nekitámadtam Finge-nek. amit mint bábfigura tettem. én vállalom az anyagi és erkölcsi következményeket. de Harlan hidegen elutasította. úgyhogy valamit én is értek hozzá. ha éjszakára levethetné. Csak akkor nyugszom meg ismét. hogy ez egészen megváltoztatja a dolgokat? Amíg a magam akaratából csinálok valamit. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. És mégis rájöttem.mondta Harlan. Vagy valami. Természetesen .Több mint veszély. Mégpedig el ször azon a bizonyos éjszakán.Úgy gondolod. ami nem történt volna meg. soha nem is volt ott gát.. mert a környezete zord és változó volt. Akkor hát miért létesült? Azt kérdeztem magamtól: mit okozott a jelenléte.Miért volt id gát a 100 000.. de nem most. s elhatározták. Az id gát tüzelt fel. Azt találta ki. ha nincs ott a gát? Egy kis szünetet tartott. Valaki felépítette. de nem rólunk. A következ ket tudom: a faj csak az új környezet kényszerít hatására fejl dik.Igen. hogy kiabál.. Talán akkor megnyugodhat. a Rejtett Századokban zárkóztak el t lünk.mondta továbbra is szigorúan Noŷs -. hogy az embernek fejl dnie kell. Századnál. .Twissellnek nem mindenben volt igaza. De hogy bolonddá tettek. esetleg magasabb rend emberek. mélységesen szégyellte magát. úgyhogy természetesen megállt a fejl désében. mit gondol azokról a Századokról.

. de nem lehetetlen.Mit számít az. Semmit sem hallottam.Mit mondasz.Andrew. hogy ez is a Rejtett Századok embereinek a m ve? k sugallták ezt neked. s az agyam egyszerre megvilágosodott: Cooper jelent sége és az... Ne színészkedj tovább. behízelg szavak. Andrew? . hogy az ember azóta nem fejl dött. nem figyeltem fel rá. Az új Valóságban egyáltalán nem szerepeltél. a távoli jöv b l jöttél. igen. Mir l beszéltél? Cooper utazásáról az alsó id be. Valld be. . veled.. hogy helyzetemnél fogva megsemmisíthetem a matematika történetét. . akinek látszol. . Sokáig gondolkodtam. amit csak a fülemmel hallottam. Mikor tanultad meg a kabin irányítását? Ha az volnál. mikor léptél be a 482. mert én ismerlek. Harlan szomorúan felelte: . . Mondtam már. hogy igazat mondtam.Amit mondanom kell. Valld be! rjöngve felugrott. Mondd csak. A Rejtett Századok embere Homo sapiens. Végtelenül nyugodt volt.Hogyan csinálhatnak bármit is? Hiszen nincsenek itt. . .Csak mi ketten. Még van tennivalójuk. Bizonyos voltam benne. És még nem végeztek. Noŷs.. . Már mindent tudtam.Minden egybevág. Furcsának látszott egy ilyen kis Változtatásnál..Te meg én . . s csak játszottál velem és Finge-dzsel. Században állítottad meg? Az az id otthonod? Noŷs szelíden megkérdezte: . nagyon kérlek. ha nem vagyok vak. A Halhatatlanság összezúzásáról egyetlen sámsoni er feszítéssel. És a Sorstervez mondott nekem akkor valamit. El ször meglep dtem.nézett rá Noŷs. Igaz? . hogy a Század asszonya szerepét megtanulhasd.suttogta a lány. és felemelte a kezét. Noŷs meg se rebbent. Noŷs. A Rejtett Századok asszonya és én. Talán már akkor is furcsán hangzottak. Noŷs rémülten meredt Harlanra. De neked szükséged volt rá. . Még hasonmásod sem.Még okfejtésed után is ilyen bizonytalan vagy? . Azt mondta a Sorstervez : „A megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem.Miért hoztál engem a Primitív Korba.válaszolta Noŷs.Könnyen kitalálhatod.Vagyis nincsenek itt. Mintha meleg. Század egyik szakért jével kiszámíttattam a Sorstervedet. akkor az lett volna az els kabinutazásod. Hogyan? Hogyan? Noŷs feszülten figyelte Harlant.Láthatatlan szuperlények? . Noŷs.Nincsenek? . . de emlékszem lágyan suttogó hangodra.Azt akarod mondani. Nem láthatatlanok.mondta Noŷs követel z en. Most már nem is próbálta megsimogatni.Nem szuperlények. De te mit mondtál azon az estén. de túlságosan tele voltam.” Igaza volt.. Az a társadalomtörténeti könyv a lakásodon. hogy az ujjad köré csavarhass minket. . és k irányították a tetteidet? . milyen károkat okozhattál volna. Furcsa. mióta formálja a környezetét. hogyan létezhetett a régi Valóságban. de az már valójában felesleges volt. Harlan karja lehanyatlott. Lágy. És még valami. hogy egyáltalán megjegyeztem a szavait. A kört be lehet zárni. . . de még nem zárult be. Andrew? Harlan váratlanul kiabálni kezdett: .De te itt vagy. És miért éppen a 111 394.hagyta rá Harlan.Igen.. De itt tehetetlen vagy. de az értelmemmel nem fogtam fel. a tudatom nem emlékszik rá. Emlékszel els kirándulásunkra a Rejtett Századokba? Te állítottad meg a kabint a 111 394. gyönyör viaszból mintázták volna. Csak mi ketten vagyunk itt. . .Igen. mi a sámsoni er feszítés .felfigyeltem.Valld be! . Pontosan és szakértelemmel..Harlan tompa hangjára Noŷs elsápadt. Században.Hogy megmentsem a Halhatatlanságot! Nem is tudom. Közönséges emberek. hogy bevallom-e vagy sem? . Nem illettél bele a régi Valóságba. És te is itt vagy. Századba? Kinek a helyét foglaltad el? Vagy csak úgy behatoltál? A 2456. amikor a mentás italt adtad? Egyre csak beszéltél hozzám.Azt sem tudom. Betolakodó voltál.

s bizonyos abban. De miért nem szól semmit a lány? Miért ilyen közönyös? Hogyan ölhetné meg? Hogyan hagyhatná életben? Rekedten megszólalt: . s magabiztosság. Hangja alig volt emberi hanghoz hasonlítható. mert Harlan nem hisz neki? . Sértett hiúságod követeli az ölést. amikor meg kell pillantania a lány véres holttestét. mert azt hiszed. .Habozol? Talán a védekezésemet várod? . Valami bels érzés még fellebbezett Noŷsért. hogy ez az érzelem megbénítja Harlant.Miféle védekezést? . és otthagyhatnál a sivatagban. összekötözhetnél er sen. hogy . és meg akarlak ölni. Ismét kitolódott a pillanat. Harlanon látszott. . és felvonultatta medd szerelmének és vágyakozásának a maradékait. Most aztán lel sz? Harlan ujja megremegett a sugárpisztoly ravaszán.szólalt meg. Tétovaság fogta el.Ha ez volna a kívánságod. Noŷs nyilván olvasott a férfi gondolataiban. hogy kényelmesebben.Valld be. Még habozott. Vagy megkérhetted volna Twissell Kalkulátort. Mentséget keresett a késlekedésre.Harlan úgy érezte. Lázasan gondolta: „Hadd beszéljen! Hadd mondja el. Szeretnéd tudni például. A sugárpisztolyt a kezében szorongatta. Század édeskés irodalmi hagyományai szerint alkotott könyvfilmben így lehetett volna. Század után? Érdekel? . ami testéb l megmarad. A Végtelenség kezdete Zsibbadt bizonytalanság töltötte el Harlant. hanyagabbul üljön. hogy gyötr dik. parancsra szédítettelek bele a szerelembe el ször. 18. haragja ismét felkorbácsolódik. hogy Harlan meg tudná ölni? Még most is csábos erejében bízik. egy letört.Nem ölhetsz meg a Halhatatlanság védelmében . ahogyan állítod. és nem az igazságos bosszú. s egy pillanatra olyan nyugodtan tudott szembenézni a lánnyal. Elkeseredett-e Noŷs. hogy tartson magánzárkában. elengedettebben. szinte misztikus er sugárzott bel le. Vagy pedig pirkadatkor magaddal vihetnél.Nem! A 289.Igen. mert itt van nálam a sugárpisztoly.szólalt meg. Nem olyan fából faragták.próbált gúnyos lenni Harlan. de valójában örült a haladéknak. vagy azt. Ujja szorosabban fonódott a fegyver ravaszára. elárultalak. mit tud a Rejtett Századokról! Annál biztosabb lesz a Halhatatlanság védelme!” A szilárd politika látszatát kölcsönözte várakozásának ez a gondolat. Akkor talán nem hiszi el. kacérkodik-e a halállal? Kétségbeesésében tetszeleg-e a bolondos h sn szerepében. lefegyverzi és megszégyeníti? Ez érzékenyen érintette. Noŷs így válaszolt: .Igen. . de nem Noŷs esetében. hogy a h tlen szeret kezéb l fogadja el a halált. de csupán a kezét helyezte el az ölében. Ismét Noŷs beszélt: .Miért hallgatsz? Noŷs megmozdult.Tudni akarsz valamit a Rejtett Századokról? . és tudnia kell. mert eldobta magától? Hazudott-e. . és nekivághatnál a hajnalnak.Könny lesz felhasználni a védekezéshez. Farkasszemet nézett a sugárpisztollyal. Noŷsra irányította.Lelkiismeret-furdalást? . hogy aztán kés bb belecsaljalak az árulásba. hogy legalább ne érezzek aztán semmi lelkiismeret-furdalást! Egyáltalán ne érezzek! . . akkor leüthetnél. saját kez leg tette ezt a gyönyör Noŷsszal. amíg te a Primitív Korban jársz. ahogy a lány vele. Ha csak a gyilkosság elégít ki.A Rejtett Századokból jöttél? Mondd meg. ez azért van. hervadozó liliom boldog mazochizmusával. itt hagyhatnál a barlangban. Noŷs. . miért néptelenedett el a Föld a 150 000.

A rendszer nem volt tökéletesen biztonságos. hogy Valóságunknak igen alacsony a valószín ségi foka. Vannak csillagok.Engedjetek be a Rejtett Századokba. Harlan így szólt: . túlhaladták. Olyan si fajta nincs egy sem. hogy a bioid egy másik pontján kell lennie (nekünk is megvan erre a kifejezésünk) egy másik Valóságnak. Ez a zárópajzs csupán a végrehajtott Változtatásoktól óv meg bennünket. és helyrehozzuk ezt is.. és fejezd be gyorsan. . hogy a Halhatatlanság Változtatásai következtében.magyarázta Noŷs. megakasztani a lány mondatainak sima áramlását. Andrew! Érdekel ez téged egyáltalán? Noŷs változatlan nyájassággal ejtette ki Harlan nevét. Megtanulták. De nem így történt. hogy a lány könnyedén elmosolyodott. hogy lehet áthidalni a hipervilágtért. Tudósaink már régen sejtették ezt. Tanulmányoztuk az akkor létez Valóságban él ember sorsát. hogy összevethessük az Alapállapottal. Megszólalt: .Mi is végeztünk Id utazásokat. te némber! A lány nyájas Andrew-ját próbálta így egyensúlyozni a „némber” fojtott dühével. a statisztikai valószín ségek alapján az Alapállapot meg fog változni egészen a mi Századunkig és azon túl is. Század alsó id határán tartotta. a 111 394. Közvetett úton szereztünk tudomást a Halhatatlanságról. .. legalábbis ebben a Galaxisban. mert az el bb oly élesen támadta. . Megvizsgáltuk a jöv nket. Az ember csakugyan megpróbált elköltözni a Földr l. mintsem anyagot szállítottunk ide-oda. de a 125 000. Egyébként csak a múltunkkal foglalkoztunk.Nem azonnal. Harlan növekv figyelemmel hallgatta a lány jól átgondolt szavait.Századom. és gyarmatosították a Galaxist. kifejlesztették a csillagközi hajózást. Nem ismerhettük. Az emberiség végre eljutott a csillagokig. . Ahova eljutottunk. Valamikor az Alapállapot vett körül bennünket vagy legalábbis hasonmásainkat. tudod. de egészen más elgondolások alapján. Miért ilyen valószín tlen a Valóság?. Nála volt a sugárpisztoly. mi a Föld: börtön. amit te Rejtett Századoknak nevezel. és cinikus hitetlenségével feldühítenie. mint az emberiség. Harlan elkeseredetten szólt rá: . A következ lépésünk már nem állt összhangban kultúránkkal és erkölcseinkkel. A maximális valószín ség másik Valóságot elneveztük Alapállapotnak.És belepirult abba.És amikor elérhették a csillagokat. és rábukkantunk a növekv Halhatatlanságra. Voltak hullámhegyek. S t más értelmes lények is. Ennek most sértenie kellett volna a férfi fülét. Mi ebben az igazság? Mennyi benne a jól kiszámított félrevezetési szándék? Igyekezett a b völetet megtörni. és el ször a saját Valóságunkat próbáltuk ki. a fels id nket. A te Halhatatlanságod tette ezt. és ebben igazad van. vannak bolygók. leszámítva bizonyos kis százalékot. a termékenység. és a reménytelenséget nem tudták legy rni. a jelek már mutatták: Foglalt! Tilos az átjárás! Takarodjatok! Az emberiség visszavonta felderít csápjait. az alsó id nkkel. semlegesíteni akartuk a lehetséges rossz hatásokat. Eltökélte. Ez aggasztott bennünket.Egy csapásra kihalt? Badarság. Ezer meg ezer Század telt bele. még a 10 000. Század már akkor tudott a Halhatatlanság létezésér l. El ször is kiszámítottuk a Valóságok Integráljait. így szólt: . Nem figyelsz ide. Század el tt . hullámvölgyek. Századig az ember a Földön maradt. de kiveszett a szándék. Harlan most már merészen védelmezhette a Halhatatlanságot. de id t nyertünk vele. Akkoriban nem ismertük az Alapállapot igazi jellegét.Akkor tudósaitok rosszul sejtették. Hozzáláttunk az Alapállapot jellegének a felderítéséhez.Végigkutattuk visszafelé az Id t. Azonnal nyilvánvaló lett számunkra. El ször felállítottunk egy izolált zónát. még hevesebben. . Lassan csökkent a szaporodás... Azt viszont tudtuk. Ámultán tapasztaltuk. és inkább szemléltük az Id t. hogy er s lesz.Beszélj! . Rárivallt: . És az emberiség kihalt. miel tt az a bioid ben elérte a távoli fels id t. Most már tudta. és otthon maradt. mint az elmúlt hetekben.Harlan nem akart sem könyörögni. s a fiatalabb elmék közben utolérték. ott eddig mindig sikerült megteremtenünk a legf bb jót. de Noŷs sápadtan ismét csak mosolygott.Folytasd. így szólt: . Sajnos nem vagyunk egyedül a Galaxisban. amelyet a végtelen szabadság vesz körül. sem alkudozni. Század táján az emberiség megoldotta a csillagközi utazás problémáját. Valahol a 125 000. Amikor kijutottunk a világtérbe. a Földr l a csillagokra költöztek. és végül bekövetkezett a kihalás. amely a Halhatatlanokat a 70 000.

és miért vall mindig kudarcot? Nyilván minden rutazásakor tud a megel z kudarcokról. Noŷs közbeszólt: .Én majd megmondom neked. és ki mondja meg. Meg tudod ezt érteni? Meg tudod érteni azt. hogy „mi”? Az ember nemcsak egyetlen világ lett volna. hogy a maga módján a maga környezetében keresse a boldogságot. nyomorúságot. a rákellenes szérum elosztásáért kezdte gúnyolni a Halhatatlanságot. sokféle jó. . Valóban van-e olyan ösztönös vágyakozás az értelmes lényekben. Harlan hallgatott. A biztonságot és óvatosságot. A csillagok még lakatlanok lettek volna.. amikor a Rejtett Századok fejlettebb emberér l volt szó.folytatta Noŷs. Eszébe jutott. hogy elérjék a csillagokat.” Hát nem ez történt? . hogy mit mérlegeljenek? A gépek nem oldják meg okosabban a feladatokat. Ez az emberiség Alapállapota. akik azt hiszik. amikor kiiktattak egy-egy elektrogravitációs rutazást valamelyik Századból: „Milyen gyönyör volt!” És Nérón Feruque.És mi lett volna ennek a haszna? .Mit fecsegsz itt összevissza? . milyen különös vonzalommal viseltettek még a Halhatatlanok is az rutazás iránt. Mindent. mindig elpusztultak.. Birtokunkba vettük volna a végtelent. hogy az ember újra meg újra kifejlessze a csillagközi hajózást.Ez csak feltételezés . . Századból származó Kantor Voy Szociológus felsóhajtott.felelte Harlan..Honnan tudod. A temporális géptervezésbe ölt energiát nukleáris kutatásra fordították volna. Csak gyorsabban! Akkor mit tartanak hát a Halhatatlanok jónak? Majd én megmondom. amiért t is elragadta a Noŷs festette jöv képe. Gondolkozz csak ezen: mért kísérli meg az ember a most létez Valóságban újra meg újra az rutazást. Mi megmosolyogjuk a Halhatatlanokat. Csak semmi túlzást! Semmiféle kockázatot a siker százszázalékos valószín sége nélkül.mondta Noŷs -. Hallotta. . Az ember több mint százezer Századdal el bb érte volna el a csillagokat. mint a jelenlegi Valóságban. Csak a veszély és nyugtalan bizonytalanság készteti újabb és dics ségesebb hódításokra. amelyeket az emberek mindig a sikertelen elektrogravitációs rutazások korában használnak. csak a csillagközi hajózást.A legf bb jót? . és hogy könnyítsen magán. . hogy ha elhárítjátok az ember útjában álló akadályokat. a változatosság végtelen. aki keser en szitkozódott.Kit értesz azon. lehet sége. akik csupán egyetlen Valóságot ismernek. De ki programozza be a gépeket. és az emberiség megvethette volna a lábát a Galaxisban..válaszolta Harlan. Pedig az emberiség csupán a nagy próbatételek leküzdésével emelkedhet a csúcsok felé. a Sorstervez . amint a 2456.Mi nem szándékszunk megváltoztatni a Valóságokat. hogy elgondolkoztál.Boldogabbak lettünk volna? . amit csak a nehézségek legy zése árán és nem a megkerülésével talál meg. s újra meg újra nekivágjon a csillagrendszerek halott világainak. .. Azt mondta: „Kiiktattuk a szokatlant.Mi lett volna? . . az értékrendje. .A többség java a legf bb jó.kezdte ügyetlenül Harlan. csak gyorsabban.Mi az a legf bb jó? A gépeitek mondják meg. amelyekkel a Halhatatlanságnak újra meg újra harcba kellett szállnia? Harlan a kábítószerekre gondolt. Mi lettünk volna az els k. hogy hiába építették fel a Mars-gyarmatokat újra meg újra. amelyekben csupán a Föld a lakható? Vajon a kudarc s az emberek kényszer visszatérése börtönotthonukba okozta azokat a társadalmi bajokat.Te megmosolygod a Halandókat.És ha Halhatatlanság soha nem jött volna létre? . mindez hogy alakult volna? Noŷs így válaszolt: . Mindegyik világnak meglett volna a története. de egy id ben csupán egy. hogy több Valóság létezik.kérdezte Noŷs gúnyosan. látom. Nem Valóságos állapotukban is látjuk ket. . A Kibernetikus Agy. és már haragudott önmagára.A Valóság sikertelenségeinek az elsimításával a Halhatatlanság kiirtja a gy zelmeket is . a biztosabb és a jobb megoldást veszitek el t le. s kiszabaduljanak a gravitáció börtönéb l? Valóban bels kényszer-e. . Mégis kínos volt arra gondolni. . Csak szemléljük ket. hanem millió és billió világ. És miért próbálja meg újra meg újra? .Ezt nem tanulmányoztam eléggé . Sokféle boldogság van. Váratlan er vel eszébe ötlöttek Twissell szavai a kabinban. ami mérsékelt.kérdezte makacsul Harlan.Igen . A Halhatatlanságot nem fedezték volna fel.

Megvizsgáltam azt is. úgy hogy szerelmünk igaz lehessen. .Mert szerettelek. ami történni fog? . hogy a biztonságot és a középszert választja. Öt Valóság közül választhattam.Akkor nyilvánvaló a hazugságod. annál kevesebb a homály. milyen boldogan éltünk együtt. amely szétrombolta az Alapállapotot. Noŷs elfordult. Éppúgy oktattak a szakmámra. aztán veled. az egyetlen Valóságot.Mégpedig? .” . hogy létezik és m ködik. amelyek a legkevésbé látszottak bonyolultnak. Andrew? Engem úgy neveltek. amelyekben a Halhatatlanság nem létezik.No és aztán? . és úgy találtuk. amely megengedi az embernek. de ez soha nem egyenl a nullával. hogyan lehet szemlélni a Valóságokat. A kevesebb hibát. az én Századomba.Igen. amely engem is magában foglalt.Hogy tudnám én ezt kifejteni. Jóval azel tt szerettelek. Egyetlen homályos pont rontotta el a dolgot. ahol a Halhatatlanság létezik. hogy most sugárpisztoly lesz a kezemben. hogy saját maga válassza meg a jöv jét. majd hirtelen hozzátette: . amelyben rossz helyre irányítottad Coopert. És ehhez mit szólsz? Noŷs csendesen felsóhajtott: . amelyben rám találtál és szerettél. hanem maga a Halhatatlanság létrehozása létezésének ténye. azzal fog végz dni. mint a Halhatatlanság. . Minél élesebb a tájolás. mindig számolnunk kell a végtelen sok hasonló Valósággal is. amilyennek leírtam. hogy minden Valóságnak rengeteg variációja lehetséges. Végtelen számú Valóság létezik..És mindezt hogy éritek el? Kis szünet után felelt Noŷs: .állapította meg. amelyben elvittél a Halhatatlanságba és messze a fels id be. hogy minden kiderül rólad. de valójában nem értem az egészet. önmarcangoló gondolat volt csak. Hogyan is várhatod. Hazugság. találkoztam Finge-dzsel. és mennyire szerettük egymást. de megszüntették. ahol a „lett volna” bújócskázik a „talánnal”? . Ez volt az egyetlen olyan Valóság. hogy higgyek neked? . hogy találkoztunk volna. a véletlen lehet ségek alacsonyabb valószín ségét el lehet érni. mint te. Én ezt választottam. szinte végtelen sok volt. éppen úgy nem. És ez nem a Halhatatlanság Változtatása volt. El ször a Halhatatlanságot kell megszüntetni. és amelyben mi ketten visszatértünk a Primitív Korba.Egy soha-soha nem létez szellemországot. És minden Valóságnak végtelen nagyszámú variációja is van.Megtanultuk . Megtaláltuk azt a Változtatást is. amely téged is tartalmazott. Ez egyáltalán nem nevetséges. amelyben visszamentem a 482. Nekem ebbe nem volt beleszólásom. Harlan csak ezt hajtogatta: . A Halhatatlanság puszta léte kizárja a Galaktikus Birodalom létrehozását. de tökéletes élességet lehetetlen elérni.Valóban? Végig tanulmányoztam a rendelkezésemre álló Valóságokat. . mint ahogy Twissell és te felkészítetted Coopert. ez volt az egyetlen olyan Valóság. Meg tudod magyarázni a Kibernetikus Agy m ködését? Pedig tudod. Láttam.kérdezte Harlan. Századba. .Ez nevetséges . . Harlan megrendült. amelyekben közrem ködtem a Halhatatlanság szétrombolásában. .Mindez hazugság..Várj csak! Azt mondod.Ha gúnyolódsz. amely téged is magában foglalt.Elhallgatott. hogy bizonyos dolgokat megtudjak. Harlan elpirult. Például a Halhatatlanságot tartalmazó Valóságok száma is végtelen: az olyan Valóságoké is végtelen. Minden olyan rendszer. Azt is tudnod kellett. hogy mindezt tudtad jó el re? Mindazt. Ám azoknak a Valóságoknak a száma. .. hogy: „Színészkedik.folytatta Noŷs -. Vannak homályos pontok. Azt is tudnod kellett. Az én népem azonban azt választotta ki a végtelen sok csoport közül.Miért választottad ezt? . És ott éltük le hátralev napjainkat. Bármilyen pontosan tájoljuk be magunkat az adott Valóságra.Már mondtam neked. és az ilyen Valóságban a csillagokat nem lehet elérni. Ezt a változatot választottam. hogy az Alapállapotot olyannak ismertük meg. az olyanoké is végtelen. A lány olyan szintén mondta mindezt. akkor is így van.

aki öngyilkosságot kísérelt meg. Nagy a valószín sége. Visszaemlékezett a Kalkulátorokra. . hanem már 1945-ben. és te vissza is jöttél. mi is a Valóság. az irántam érzett szerelemb l nem bolygattad volna Coopert. ha megtudja Noŷs igazi származását? Jobban gyötörték a kétségek. Harlannak fájt a keze. soha ne hozhassák létre a Halhatatlanságot! . Gondolkozz! Harlan elszörnyedve meredt Noŷsra. Visszaemlékezett Sennorra. amely a b ntudatot a Technikusok elleni haraggá és gy löletté növelte. Aztán Twissellre. Visszaemlékezett a Halhatatlanság kasztrendszerére. Ez a szándékunk. miért fél a Rejtett Századoktól.válaszolta elkeseredetten Harlan. Egy kis Változtatás. Az új Valóságban. de el bb még. hogy id el tt felfedezzék a nukleáris er ket. miután leszerelték az id gátat a 100 000.32 van.Tudod. és így soha. . . ha azonnal megértem ennek a variációnak minden veszélyét. Harlan kétségbeesett.Igen. . és Twissell kémkedésére Finge ellen. neutronokkal fogja bombázni az urániumot. Finge intrikáira Twissell ellen. Harlan elborzadt: . Században következik be. az abnormis életre. Most már semmi sem tarthat vissza.Meg akarod változtatni a Primitív Történelmet? .. olyan görcsösen szorította a sugárpisztolyt.És azt hiszed. mint valaha. hogy Halhatatlan legyen. Tudod. amit el kell intéznünk a Primitív Korban. hogy beavatkoznak. hogy Coopert a 20.Tisztában vagyunk a veszéllyel. mit jelent ez? . milyen sérüléseket hordoz a lelkében. hogy ez felhatalmaz benneteket erre? . Így szólt: . Ezzel a sugárpisztollyal végz dött.. Megtekintettük a Valóságok változatait. hogy a biztonságos otthonban és börtönben tartsák. amelyet az Itáliának nevezett félszigetre kell küldeni.Még jobban megijedtem volna . hogy végül már az én jó szándékomban is kételkedtél. Noŷs meséjében nincs egyetlen hibás pont sem? Hol volt már a szilárd elhatározás.Nem! . a végleges Valóságban az els nukleáris robbantás nem a 30.Ha így döntesz. akik egymás ellen fenekedtek. de azért végezte a Valóságváltoztatásokat. egy apróság. hogy a Föld radioaktív romhalmazzá válik. . és senki sem tudta.folytatta Noŷs -.. . Lel hetsz.És még te vádolod a Halhatatlanokat azzal. és a hajnal egyre közeledett. . Önmagára gondolt. Az Alapállapot valószín ségének a megnövelése. mint ahogy meg is tetted. amely azzal végz dött.. ez az igazság. amit attól remélt. És akkor az emberiség iránti szeretetb l.Létre fog jönni a Halhatatlanság. mert állandóan beavatkoznak az emberiség életébe. itt a 20. mert nem elég végezni ezzel a Halhatatlansággal.Nem azok? Te ismered ket. „Milyen ügyesen cs ri-csavarja!” . Csupán egy levél. akik megtudták. . Ha elküldöm a levelet néhány század-Századon belül. Most 19. De egyedül kellett volna érkezned. Mi is beavatkozunk.. . és Latourette Növendékre. de elgondolkozott. Ha egyedül érkezel.. A kör megszakad. Visszaemlékezett a Növendékekre. visszahoztál volna a Primitív Korba. egyetlenegyszer. hogy harcolt minden Halhatatlan ellen. és ez véletlen variáció volt. s nem volna a bizonytalanságnak ez az agóniája. Csökkentenünk kell a Halhatatlanság megvalósításának mindenféle valószín ségét. Századnál. Ha azt akarod..A Galaxis Birodalom igen.felelte Noŷs -. .Azért . a Halhatatlanságnak vége szakad. mi az a Minimálisan Szükséges Változtatás. egy férfi új kísérletekbe fog. Ezért ijedtem meg annyira.tört ki Harlan.Elmebetegek! . és ezzel olyan vágányra irányított téged. amikor Twissell Kalkulátort megláttam. de ez természetesen nem bizonyosság. milyen veszélyekkel jár ez? Fel tudod mérni. Andrew. amilyen közel csak lehet. hogy elmebetegek diktálják az emberiség jöv jét. T led függ. a nagy Twissellre. Van itt valami.. Zavartan a másik kezébe vette. Latourette életben maradt. aki szintén megszegte a Halhatatlanság törvényét. hogy véget vessetek a Halhatatlanságnak? Miért nem lehetett egyszerre elpusztítani úgy. de egyszer. Századba küldtem vissza? Akkor minden egyszerre véget ért volna. Században.. De te Twissell-lel együtt jelentél meg. Útközben Twissell elmondta neked. aki tar fejét azzal feledtette.Vádoljuk ket. és mi boldogan élünk. mégpedig olyan közel a nullához.Vissza kellett jönnöd a jöv be.Miért kellett kétszer is megkísérelni.

Tétován pillantott Noŷsra. az én Századomnak is. Még nem ébredt rá arra. mint most. az abnormális indítékokat. Harlan a lány felé fordult. a Halhatatlanságnak is vége lesz. és az emberiség fennmarad. véglegesen meghalt a Halhatatlanság. az elkeseredett életeket. gyerekeink lesznek. és a hatalmas kabin fenyeget árnyékként magasodott a barlang szájánál. Cooper elt nik a hirdetésével együtt. Noŷs lassan Harlanhoz simult.Most úgy érezte. amelyeket er szakosan kiszakítottak környezetükb l. és Noŷs rámosolygott.Érted most már? Gyere ki a barlangból. mint azel tt. az egyre mélyül rületet. A hajnal már szürke csíkokat rajzolt az égre. mindig is ilyennek ismerte a Halhatatlanságot. Ismét a régi Noŷs állt el tte. Máskülönben miért is akarta volna szétrombolni? De teljesen soha nem merte bevallani még önmagának sem. . soha nem állt vele ennyire szemt l szemben. és a férfi tudta. de mi életben maradunk. Csupán el kell határoznod magadat. Noŷs megszólalt: . hogy elérje a csillagokat. de aztán váratlanul a derengés szétterült az egész égen. hanem egy végtelen kaland kiindulópontja. És a sugárpisztoly most el ször tért el a Noŷs szívéhez vezet vonalról.. hogy már döntött. A lány szelíden folytatta: . hogy a kabin elt nésével véget ért.Ez itt a Föld. Téged.És megkezd dött a Végtelenség. engem és a barlang tartalmát bioid -mez védi a Változtatástól. Minden t led függ. És Harlan megb völten követte. s a kabin elt nt el lük. és az szíve is úgy dobogott érte. Most tisztán látta a Halhatatlanságot.. Nem halhatatlan és egyedüli otthona az emberiségnek. . Az Id mez hártyája elmosta és bizonytalanná tette a körvonalait. unokáink. leny gözte az új néz pont teljessége. a gyötr d poklot.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->