P. 1
Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

|Views: 32|Likes:
Publicado porMarika Benczik

More info:

Published by: Marika Benczik on Jan 01, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1. A Technikus
 • 2. A Megfigyel
 • 3. A Növendék
 • 4. A Kalkulátor
 • 5. A Halandó
 • 6. A Sorstervez
 • 7. A b ntett el játéka
 • 8. A b ntett
 • 9. Közjáték
 • 10. Csapdában!
 • 11. A kör bezárul
 • 12. A Halhatatlanság kezdete
 • 13. Az alsó id végállomásán
 • 14. A régi b n
 • 15. Kutatás a Primitív Korban
 • 16. A Rejtett Századok
 • 17. A kör bezárul?
 • 18. A Végtelenség kezdete

Isaac Asimov: A halhatatlanság halála A szerz el szava a magyar kiadáshoz Legf bb óhajom minden nép barátsága, mert csak

ez a barátság mentheti meg a Földet a katasztrófától. A science-fiction is hozzájárulhat ehhez a barátsághoz, mert a közös veszélyek, közös problémák, közös célok el tt álló emberiség képét mutatja fel. Nem vagyunk ellenségei egymásnak. Inkább közös ellenségeink vannak, melyek mindnyájunkat fenyegetnek: az éhség, a betegség és a tudatlanság. Ezeknek az ellenségeknek a veresége (vagy a figyelmeztetés: mi történik, ha nem gy rjük le ket) - a science fiction tárgya. Örülök, hogy könyvemet lefordították magyarra, és barátsággal üdvözlöm magyar olvasóimat. 1968. március 17. Isaac Asimov 1. A Technikus Andrew Harlan belépett a kabinba. A kabin tökéletes gömb formájú volt, és biztosan ült egy ritkás rudakból álló függ leges aknában, amely hatlábnyira Harlan feje fölött áthatolhatatlan homályba veszett. Bekapcsolta a m szereket, és lágyan lenyomta az indítókart. A kabin meg se mozdult. De Harlan nem is várt mást. Nem várt semmiféle mozgást: sem felfelé, sem lefelé, sem jobbra vagy balra, sem hátrafelé. Csak a rudak közti hézagok olvadtak bele valami szürke ürességbe, amely tömör tapintású volt, és mégis anyagtalan. Valami remegést mégis érzett a gyomrában és enyhe szédülést, ami arról árulkodott, hogy a kabin a Halhatatlanságon át a fels id be száguld. Az 575. Században lépett be a kabinba. Az operációs bázis két évvel ezel tt küldte ide. Ennél fels bb id be eddig még sohasem ment. Most pedig a 2456. Század felé száguld. Rendes körülmények közt kissé kényelmetlenül érezte volna magát ilyen út el tt. Id otthona az alsó id ben maradt, hogy pontosak legyünk, a 95. Században. A 95. Század szigorúan korlátozta az atomer t, kissé vidékies volt, kedvelte a természetes fát mint épít anyagot, gyanús szeszpárlatokat exportált majd minden alsó és fels id be, és lóheremagvat importált. Bár Harlan nem járt a 95. Században, mióta különleges kiképzést kapott, és tizenöt éves korában Növendék lett, mégis mindig honvágy fogta el, amikor eltávolodott az „otthon”-tól. A 2456. Század kétszáznegyven évezrednyire esett a 95.-t l, és ez jókora távolság még egy edzett Halhatatlannak is. Rendes körülmények között ilyesmi járt volna az eszében. De most Harlan csupán arra gondolt, hogy iratai a zsebében lapulnak, és kissé zavart feszültség fogta el. Keze gépiesen állította meg a kabint a kell évszázadban, a kell helyen. Furcsa dolog, hogy egy Technikus zavart vagy ideges lehet bármi miatt is. Yarrow Oktató mondta annak idején: - A Technikusnak mindenekfölött szenvedélytelennek kell lennie. A Valóságváltozás, amelyet végrehajt, több mint ötvenmilliárd ember életét módosíthatja. Egy vagy több milliónak az élete úgy megváltozhat, hogy már új egyednek kell ket tekintenünk. Ilyen körülmények között az érzelmi beállítottság határozott hátrány. Harlan erélyes fejrándítással próbálta el zni emlékezetéb l tanítója száraz hangját. Akkor nem is sejtette, hogy mint a legtehetségesebb Növendékre, éppen rá esik a választás. És most mégis izgatott volt. Nem az ötvenmilliárd ember miatt. Mit számít neki ötvenmilliárd Halandó? Csak egyetlen ember számított. Egyetlenegy személy. Feleszmélt, hogy a kabin áll, és egy pillanatra összeszedte gondolatait, hogy visszanyerje a Technikus h vös, személytelen gondolkozásmódját, majd kilépett. A kabin természetesen már nem az volt, amelyikbe belépett, azaz már nem ugyanazokból az atomokból állt. Harlan nem aggódott emiatt jobban, mint akármelyik más Halhatatlan. Csupán a Növendékeket, a Halhatatlanság újoncait izgatta az Id utazás misztikuma, jobban, mint maga az egyszer tény.

Ismét várt egy pillanatig a Nem Tér és Nem Id hallatlanul finom függönyénél, amely elválasztotta egyrészt a Halhatatlanságtól, másrészt a közönséges Id t l. A Halhatatlanságnak ezt a szektorát még egyáltalán nem ismerte. Egyet-mást tudott róla, hiszen belelapozott az Id kézikönyvébe. Ám az nem pótolta a személyes élményeket, és Harlan felkészült mindenféle kezdeti meglepetésre. Beállította a m szereket, amelyek rendkívül egyszer en m ködtek, ha valaki a Halhatatlanságba akart belépni (és rendkívül bonyolultan, ha valaki az Id be akart kilépni: ez az út éppen ezért kevésbé volt használatos). Átlépett a függönyön, és szeme bele-káprázott a vakító fénybe. Önkéntelenül az arca elé kapta a kezét. Csupán egy ember várta. Harlan eleinte csak homályosan látta az arcát. Az ember megszólalt: - Kantor Voy vagyok, Szociológus. Ha jól sejtem, ön Harlan Technikus. Harlan bólintott, és így válaszolt: - Id az atyám, hát nem lehet kikapcsolni ezt a díszkivilágítást? Voy körülnézett, és türelmesen felelte: - A molekuláris hártyára gondol? - Persze - mondta Harlan. A Kézikönyv említette ezt, de ilyen esztelen fénytükröz désr l nem volt szó. Teljesen jogosnak tartotta a bosszankodást. Mint a legtöbb Század, a 2456. Század is anyagbázisú volt, úgyhogy már a kezdet kezdetét l mindennek egyeznie kellett volna a Kézikönyv adataival. Nem lett volna szabad ilyen z rzavarral fogadnia az anyagbázisú században született embert, mint például a 300. Század energiatörvénye vagy a 600. Század energiamezeje. A 2456. Században az átlagos Halhatatlan számára a faltól a szegekig mindent anyagból készítettek. Itt is kétségtelenül minden anyag volt. Egy energiabázisú század embere ezt nem foghatta fel. Minden anyagot durva, nehézkes és barbár dolognak tartott. Az anyagbázisú Harlan azonban úgy érzékelte az anyagot, mint fát, fémet (könny és nehéz fémet), m anyagot, szilikátot, betont, b rt. De itt minden csupa tükör! Ez volt az els élménye a 2456. Századról. Minden felület fényt visszaverve ragyogott. Mindenütt a tökéletes simaság illúziója: így hatott a molekuláris hártya. És önmagának, Voy Szociológusnak és mindennek az újra meg újra ismétl d tükörképében, a töredékekben és az egészben, minden szemszögb l z rzavar uralkodott. Émelyít z rzavar! - Sajnálom - szólalt meg Voy -, de ebben a században ez a szokás, és Szektorunk praktikusnak tartja, ha a bevált szokásokat átvesszük. Rövidesen maga is megszokja. Voy végigsietett a tükörképén, és a hasonmása tótágast állva megismételte minden mozdulatát. Egy indikátor hajszálmutatója a spirális skálán nullára esett. A tükörképek egyszerre elt ntek, a vakító fények elhalványultak. Harlan nyomban otthonosabban érezte magát. - Szíveskedjen velem jönni - mondta Voy. Harlan követte az üres folyosón, ahol - tudta jól - néhány pillanattal el bb még csak úgy tobzódtak a mesterséges fények és tükörképek, aztán egy rámpán fel, majd egy el szobán át egy irodába jutottak. Rövid útjukon senkivel sem találkoztak. Harlannak ez nem t nt fel, természetesnek tartotta, és inkább akkor lett volna meglepve, s t megijedve, ha elsuhanó emberi alakot fedez fel. Kétségtelenül híre futott már, hogy egy Technikus érkezett odaátról. Még Voy is tartotta a tisztes távolságot, és szemmel látható sietséggel húzódott félre, amikor Harlan keze véletlenül súrolta a kabátja ujját. Harlan maga is meglep dött, milyen keser ség fogja el. Azt hitte, hogy a lelke köré növesztett burok vastagabb és sokkal érzéketlenebb. Ha tévedett, ha a burok elvékonyodott, akkor ennek egyetlen oka lehet. Noŷs! Kantor Voy Szociológus a Technikus felé hajolt, elég barátságosan, de Harlan önkéntelenül is megjegyezte, hogy egy hosszú asztal két végén ülnek. Voy így kezdte: - Rendkívül hízelg számomra, hogy egy oly nagy hír Technikus, mint ön, érdekl dik a mi jelentéktelen problémánk iránt.

- Igen - mondta Harlan a t le várható h vös személytelenséggel. - Némely szempontból érdekes is. Elég személytelen volt? Valószín leg nyilvánvalóak az igazi szándékai, és b nössége gyöngyöz verejtékcseppekben ütközik ki a homlokán. Bels zsebéb l el halászta a tervezett Valóságváltoztatás jegyzékét. Ezt a példányt kapta meg egy hónappal ezel tt az Id tanács. Twissell F kalkulátorhoz - a Nagy Twissellhez f z d barátsága révén könny szerrel megkaparinthatta a tervet. Miel tt kiteregette a tekercset az asztal gyenge paramágneses mezeje fölött, a másodperc egy töredékéig habozott. Az asztalt befed molekuláris hártya tompítottan tükrözött, de nem volt nullára állítva. Megpillantotta kézmozdulatát, és egy pillanatra úgy rémlett, hogy arcának tükörképe komoran bámul rá az asztallapról. Harminckét éves volt, de id sebbnek látszott. Tudatában volt ennek, nem kellett senkinek figyelmeztetnie rá. Talán hosszúkás arca és a fekete szeme fölött húzódó sötét szemöldöke miatt látszott haragos és szúrós tekintet nek: minden Halhatatlan így képzelte el a Technikus karikatúráját. Bizonyára azért lett ilyen az arca, mert Harlan egy percre se felejtette el, hogy Technikus. Aztán végigterítette a tekercset az asztalon, és rátért a tárgyra. - Kérem, én nem vagyok Szociológus. Voy mosolygott. - Ez félelmetesen hangzik. Ha valaki azzal kezdi, hogy nem ért az adott területhez, akkor nyilvánvaló, hogy nyomban a lesújtó véleményével rukkol el . - Nem - felelte Harlan -, nem véleménnyel. Csupán egy kéréssel. Átnézné és átvizsgálná ezt a jegyzéket, nem követett-e el valami kis hibát valahol? Voy nyomban elkomorodott. - Remélem, nem - felelte. Harlan az egyik kezét hátravetette a szék támláján, a másikat pedig az ölében nyugtatta. Nem dobolhatott az asztalon. Nem rághatta a szája szélét. Nem mutathatta ki érzéseit. Mióta életének iránya annyira megváltozott, állandóan figyelte a tervezett Valóságváltoztatások jegyzékét, amikor áthaladtak az Id tanács adminisztratív malmán. Mint Twissell F kalkulátor személyes Technikusának, ez könnyen sikerült, alig kellett megszegnie a foglalkozási etikát. Különösen mióta Twissell egyre inkább beletemetkezett saját nagyralátó tervének tanulmányozásába. (Harlan orrcimpája megremegett. Most már sejtette, miféle terv ez.) Semmi sem biztosította Harlant, hogy belátható id n belül egyáltalán megtalálja, amit keres. Amikor rábukkant a 2456-2781 Valóságváltoztatás V-5 sorozatszámú tervére, hirtelen azt hitte, hogy kívánsága máris valóra vált. Egy álló napig újra meg újra ellen rizte az egyenleteket és összefüggéseket valami kapkodó bizonytalanságban, egyre izgatottabban, és kesernyés hálát érzett, amiért annak idején legalább a pszichomatematika elemeire megtanították. Most Voy értetlen, gondterhelt tekintettel ismét végignézte a lyukkártyákat. Így szólt: - Úgy vélem, ismétlem, úgy vélem, hogy minden tökéletesen rendben van. - Legyen szabad emlékeztetnem, milyen udvarlási formák uralkodnak ennek a Századnak a jelenlegi Valóságában. Ez már szociológia, és ehhez ön ért, úgy gondolom. Ezért döntöttem úgy, hogy megérkezésem után önnel találkozom mindenekel tt - válaszolta. Voy rosszallóan pillantott rá. Még udvarias volt, de hangja jegesen csengett. - Szektorunk Megfigyel i kifogástalan szakemberek. Tökéletesen bizonyos vagyok benne, hogy pontos adatokat szolgáltattak ehhez a tervhez. Tudja bizonyítani ennek az ellenkez jét? - Nem, egyáltalán nem, Voy Szociológus. Én elfogadom az adataikat. Csupán az adatokból levont következtetésben kételkedem. Itt például, ha jobban megnézzük a szerelmi adatokat, nem változik meg a tenzorkomplexus? Voy kimeresztette a szemét, aztán szemlátomást megkönnyebbülés suhant át az arcán.

.Igaz.Akkor pompás. Voy kínos. . . azonnali halálát.Valószín leg megsért dött. hogy az Id tanács kihallgat ez ügyben.Ha így véli. Barátként járt el. amelyeket a következ Valóságváltozás okoz majd. de Kalkulátornak se volnék jó. Harlan tudta. . Úgy éreztem. . . és az út folytatódik.Természetesen néhány ember id el tti halála jelentéktelen dolog azokhoz a személyiségváltozásokhoz képest. de az MSZV kérdéseiben a Technikus megfellebbezhetetlennek számított. . . Itt már a Technikus volt otthon. ha a Valóságok Id ben Végtelen Lehet ségeinek matematikai analízisér l volt szó. ha err l a polcról a másikra teszünk egy tartályt. Els rangú Technikus soha. és. Az említett tenzorkomplex. mint mondta. kijavíthatom. Hurok keletkezik. Nem felejtette ki a juttatták szót. Jó Technikus ritkán tévedett.Természetesen. Harlan soha nem tévedett. fehér körme alig látható nyomot hagyott az egyik lyukkártya szélén.. Egy Szociológus csalhatatlannak tekinthette magát. és egytucatnyi vagy még több embernek a szörny . gyakorlatilag elkerülhetetlen volt. nyugodtan beszélt. legfeljebb csak körülbelül jelölhette ki az MSZV helyét egy adott körön belül. . ami rácáfol visszafojtott erej szavaira. s a személyi lapon mégis helyrehozhatatlan hibaként szerepelt volna. A Szektor tévedése. Harlan Technikus. . Remélem.villant át Harlan agyán. Kísér jegyzékünkben nem is tartottuk érdemesnek megemlíteni. Gondosan ápolt. megbocsát.. de az egyenlet itt azonossággá válik. és Voy sem firtatta. . Ha Szociológus lennék.Nem. hogy a kevésbé kockázatos ágon haladva növelné a valószín ségi kitev jét. természetesen. így is tettem..Nagyra értékelem .Nagyon kevesen kerülhették volna el ezt a tévedést.Feltétlenül a Kívánt Hatás Maximumához vezetne . . Legalábbis a tervezett Valóságváltoztatást megjegyzés nélkül juttatták el hozzám. Voy feltekintett.. Harlan csak most vette észre.rkatasztrófát ajánl. még ha a legokosabb és legtapasztaltabb F kalkulátor kezelte is. A legnagyobb kibernetikus agy. hogy ilyen szavakat használok a pontos matematikai kifejezések helyett. hiszen egy Technikus mentette meg a letolástól.. De még döntenünk kell az MSZV-r l. Egy pillanatnyi szünet után folytatta: . majd mégis elborult az ábrázata. attól olyan nyúlszer az arca.Minimálisan Szükséges Változások. tökéletesen hangsúlyozva az Id k Egységes Nyelvét) . akkor még jobban megsért dik. de egyik irányban sincs elágazása. . Az adatok birtokában maga a Technikus döntötte el a körön belül az MSZV pontos helyét.És nem jelentette az Id tanácsnak? .felelte szárazon Harlan.. néma feszültséggel figyelte.. Itt! Hosszú mutatóujjával megjelölt egy pontot. „Nem valami szintén hálás . hogy a szociológiához nem értek. kreol arcán bosszúság és düh váltakozott. Harlan folytatta: .az MSZV csökkenthet . A gépi számítások itt nem váltak be. . köszönöm. Technikus. . akkor az ön ítéletére bízom magamat. Az elágazások újra egyesülnek.” És ha jobban belegondol. . vagyis másképpen az útelágazás.Nem hinném. elhanyagolható.Az ön szektora által javasolt MSZV .Miért nem? .folytatta Harlan (szenvtelenül.Igen.Tehát ön fedezte fel a tévedést? .Igen.fejezte be Harlan.Elkerülhetetlen .és gyakorlatilag KHM-hez vezetne . Miért vontam volna bele a Id tanácsot? . hogy a Szociológus összerezzen a rövidítés hallatára. kezet .Szerintem . miel tt kár származik bel le.suttogta Voy.folytatta Harlan . MSZV .Nem változtatná ez meg a helyzetet az útelágazás ön által elhanyagolt ágában? Nem lenne meg az az el nye. hogy Voy nagy fels metsz fogai közt rés van. Tudomásom szerint az Id tanács nem értesült err l.Feltételezem.felelte Voy vállat vonva. Voy megkönnyebbült.

Természetesen nem volna diplomatikus saját Szektorom lehet ségeit felhasználnom. . Harlan ráismert egy kísérleti rhajó géptermére. de Harlan csak a képerny ket figyelte.Szeretném.Szívességet? .rázna velem. Ha az egyik esetben szigorúan ragaszkodunk a szabályokhoz.. mint az. .) Mindkét ábra mozdulatlan volt. jól értettem-e? . ha bizalmasan kezelnék. hogy észre lehessen venni a porszemeket a leveg ben. és Harlan is elhallgatott. Alatta marad a kritikus különbségnek. Szeretném tudni. A f akadályon túljutott.. Úgy vélem. Remélem. és a résben félig áttetsz vörös anyagból készült.Láthatnám az iratokat? Harlan megkönnyebbült. hogy ezt nem tekinthetjük precedensnek? .Nem tudom. ezért habozás nélkül rávágta: .Minthogy a felel sség is az enyém. ha egyel re nem szereznének tudomást. A mérnökök már beállították a pontos Tér és Id koordinátákat. és rögtönzött: . azok sem mozdultak volna. Században tervezett Valóságváltoztatás adatait is. de egy Technikussal nem fog kezet. Egy tucatnyi embert fulladásos halálra ítél. Igazán megtisztel lesz ránk nézve. Voy kinyújtotta a kezét. Nincs értelme. Nem egyezhetem bele. Természetesen a jelenlegi Valóságban. Bizalmasan fogjuk kezelni.Remélem. hiszen az Id matematikai pillanatait ábrázolta. . Saját szektoromban ezt nehéz lenne elérni anélkül hogy. Harlan bólintott. de hozzá sem akar érni egy Technikushoz. (A molekuláris réteg most is gyenge tükrözésre volt állítva.Éppen err l van szó. Az ellen nem tiltakozott.Átadom az anyagot az egyik Sorstervez mnek. Voy megszólalt: .A befejezetlen mondatot bizonytalan kézmozdulattal toldotta meg.Természetesen. hálából a Szektora megtesz egy kis szívességet. De ugyebár megérti. hiszen ez egészen jelentéktelen Valóságváltoztatás! Harlan megragadta az alkalmat. szeretném látni. . . természetes színben tündökölt. és kísérletként választottam ki egy egyént. Éppen ez a vitás. Feszülten figyelte. Amikor beléptek a megfigyel kamrába. Elhoztam a 482. Végzetes lett volna. ha gondolkozási id t ad neki.És ha nem ellenzi. ha személyesen vezeti az MSZV-t. Az egyik kép éles. .Az Id be is. . és eltávoztak. megértett? A Voy arcára vetett egyetlen pillantás meggy zte err l. . két képerny m ködött. . Semmi sem mozdult. . a másik esetben is épp olyan merevek lehetünk. amíg nem gy z dtem meg a magam igazáról. hogy a biztonság határait túllépje. De személyes kutatásaimról szeretném.Persze hogy megvan.Nem szabályellenesebb.Egyszóval nem a hivatalos utat akarja választani? . hogyan történik a Valóságváltoztatás.Két óra harminchat percig a terem üres lesz. hogy nem jelentettem a tévedésüket az Id tanácsnak. . . Ha a kép elég éles lett volna. Voy nem válaszolt.kérdezte tagoltan a Szociológus.Egy Sorstervezést. A Szociológus csak egyszer kiáltott fel: .Minderre bizonyára megvan a lehet sége a saját Szektorában is. Itt vannak a szükséges adatok. vagy talán nem is olyan gyengére.De hiszen ez szabályellenes. villogó cip látszott. Harlan és Voy egyedül maradt a csillogó teremben. hogyan hajol a Szociológus az átnyújtott tekercsek fölé. A cip nem mozdult. Bizalmas választ kérek. milyen hatással lesz a Változtatás egy bizonyos személy valószín ségi képletére. Voy így válaszolt: . túlságosan jelentéktelen. Harlan elkomorodott. A holtak képe is lehetett volna. Egy ajtó mintha éppen bezárult volna. Voy felállt.

és megtudom. amelyet a Halhatatlanság e szektorához képest „jelennek” lehetett nevezni. Err l a hiányosságról már tudott. . és hirtelen elfordult. Ezért majd elítélik és kerülik.Érdekesen hangzik. . Csöppnyi karjuk és lábuk természetellenes pózba lendült .mormolta Harlan. Mélykék ég. Kis csoportokba ver dött figurák. hogy a jelenlegi Valóságok közt itt a legmagasabb. amiben hitt. és úgy találta. Azt mondják ezek a tekintetek: Te. a fogazat mélyen belevágódott az rhajó testébe. Minket más dolgok érdekelnek. három óra alatt végez vele . Harlan nem mert válaszolni. ez n i név? Harlan torka kiszáradt. mennyi id alatt végzi el az ön munkáját.Egy pillanat. És akkor a többiek g gös szemrehányással bámulnak rá. . . amikor el ször találkozott Noŷs-szal. a kékes-zöldes talajon kékesen csillogó csupasz fémépületek.az Id megfagyott pillanata merevítette meg ket. a másik jelenet pedig mintegy huszonöt századdal el re a „jöv ben” kékesen villogott. Ugye.Határozott rosszallással nézett Harlanra. Ezek a „dolgok” emberek voltak.. Harlan bal csuklójára er sítette a hordozható generátort. Században fejlesztik ki az elektrogravitációs rutazást. . Tíz meg száz ember vett részt ebben: a Halhatatlanság mindenféle beosztású embere. Egy pillanatra rámeredt a Szociológusra.mondta végül Voy. hogy a biztonsági szintre csökkentse a kábítószer-fogyasztást. Nagy kár.Az rhajók nem számítanak. és azt találgatta. mint a molekuláris rétegek. Bizonyára valamelyik Megfigyel összeszedte a részleteket a kábítószer-élvezetr l. és gyors pillantással eszébe véste a kritikus tartály helyzetét a polcon. Keze ügyesen mozgott kis távkapcsolóján. és feszülten figyelt a válaszul érkez kattogásra. Valamelyik Szociológus aztán. Szólok a Sorstervez nek. éles és természetes szín volt. Persze hogy rosszallással! Miért ne? Harlan Technikus volt. Kozmikus starthely. . Hónapok óta nem járt asszony ebben a szektorban. Nincs hajtóm . . hogy mintegy mellékhatásként az elektrogravitációs rhajózás is megsínyli a Változtatást. amely szükséges ahhoz.Tudom . nincs atomreaktor. Fél szemmel átpillantott a másik képerny re. csak mesterkélt. Valamelyik Statisztikus pedig bebizonyította. akik az rhajó mellett eltörpültek. mint a szükséges „jöv ”. Voy szája mosolyra torzult. Végül aztán egy Technikusnak is. A távolságot méregette. B nüket az vállára helyezik. Csipkés szél orruk felfelé meredt. hová kell majd átraknia. . er sen a talajba ágyazva. hogy elszólja magát. Az utasítások alapján éppen neki kell végrehajtania a következ Valóságváltoztatást. például neki magának színre kellett lépnie. egyedül te romboltad szét ezt a gyönyör dolgot.Egyébként el van ragadtatva a vizsgált személy nevét l. mint ahogy a Föld és a földi társadalom mindig eltörpül az rrepülés fizikai léptékével mérve. Azon is szeretnék minél el bb túl lenni. s attól félt. azt a n k okozták. és megvetik érte. Noŷs Lambent. Hátrább még kett . de a maga b rén csak akkor érezte. beépítette ezt a társadalom pszichiátrikus jellemzésébe. Esztétikailag is pompás jószág.Csak a 2481.Essünk túl rajta.Azt mondja. Voy vállat vont.magyarázta Voy. A gépterem.) . Ügyes dolog. Attól a pillanattól kezdve rohamosan haladt azon az úton. Harlan nyersen odavetette: . Szeretnék vele találkozni. Kár. hogy a kábítószerfogyasztást a legutóbbi Változtatások annyira megnövelték.Elektrogravitáció .Igen.Milyen furcsa látvány! . . Furcsa alakú kék henger állt az el térben. Éppen a keszty jét húzta fel. hogy a Változtatás miatt megválunk t le. Harlan elkomorodott.gondolta Harlan. amikor el ször belépett a Halhatatlanságba. Harlan összeszorította az ajkait. Végül valamelyik Kalkulátor kidolgozta a Valóságváltoztatást. Ha volt valami hiba a Halhatatlanságban. (A Halhatatlanságnak ezt a Szektorát még a hang jelrendszer jellemzi . talán éppen Voy. amelynek a végén h tlen lett a Halhatatlanok kötelez esküjéhez és mindenhez.

és egészen másképp gondolkozott önmagáról. Talán önök. hogy mindegyikük kiegyenesíthesse a hátát büszkeségében) -. amikor véget ért Növendéksége. A Kalkulátoroknak nem lenne mit kalkulálniuk. ha nem volnának Megfigyel k. nem lehetett ismét összeilleszteni. Tudom. 2. A Halhatatlanok negyedik és utolsó korszaka volt ez: Halandó. hogy ha egyszer felbukkant. amikor még nem volt Specialista. Még világosan emlékezett arra a pillanatra. . hogy tudta: megvan hozzá a hatalma. még tíz évig tanult mint Növendék. tudta. a be nem vallott és be nem vallható vágyódás az egyetlen Századba.hogy milyen módszerrel. A Specialisták lenézik. egyetlen Specialistának sem akadna munkája. Nem is olyan régen még mindent olyan egyszer nek érzett. (Nem volt felt n . Véget ért a tanulás.(szándékos szünetet tartott. hogy soha nem térhet vissza. Most el ször villant át agyán a különös és átsuhanó gondolat. arról persze fogalma sem volt annak idején. amelyekhez képest legutóbbi tette. hogy befutott. amikor független tagja lett a Halhatatlanságnak. ha nagyon világosan és er sen az agyukba vésnék. ha szükség lesz rá. a Szociológusoknak nem lenne társadalom. szintén így gondolják. Minden Halhatatlan életének minden fokozata ésszer volt. a Sorstervez knek nem lenne sors. amelyben még nem volt Halhatatlan. Hogyan is kezd dnek az Alapelvek? „Minden Halhatatlan élete négy periódusra oszlik. Voltaképpen ez rendítette meg igazán. ha egy Halhatatlannak bánatos volt a tekintete. csupán az Id lakosa. Nem is szégyenkezett. Csupán ezután lehetett Specialista és valódi Halhatatlan. kissé szétvetett lábbal. de már megillette a Halhatatlan cím.Most Megfigyel k lesznek. Ha ez így van.. Egy tizenöt éves id szakkal kezd dött. Halhatatlanok . Voltak ideáljai. szepl s kar. a vágyakozás az otthon és állandóság iránt. amivel és amiért élt. Yarrow Oktató a katedránál magyarázott. bánatos tekintet. bármi történnék is. amit elemezzenek. Általában nem becsülik valami sokra ezt a tisztséget. Harlan emlékezetében élénken élt Yarrow: köpcös ember. el reszegezett pillantással ott állt öt végz s társával. Egyszer gondolat: szükség esetén elpusztíthatja a Halhatatlanságot. amit tervezzenek. a titkos Sorstervezés becstelén használata csudán jelentéktelen gyarlóságnak számított. Nem érzett lelkiismeretfurdalást egyre súlyosabb b neiért. Megfigyel és Specialista. Nem szégyenkezett. Hosszasan és kínosan elbúcsúzott a családjától. Híven végigjárta a Halhatatlanok életének mind a négy periódusát. ahová soha nem juthatott el. gyerekjátéknak tekintik. de számára mégis minden megváltozott: ami egyszer összetört. r t haj. Nem felejtette el ezt. S elmondhatta magáról.” Pompásan kidolgozott elmélet. hátrafont karral.) Harlan természetesen már nem emlékezett pontosan Yarrow szavaira. A Megfigyel Harlan az Id küszöbnél állt.Miért? Noŷs kedvéért. akkor önök bolondok. Növendék. Yarrow így összegezte mondanivalóját: . nem most hallják ezt el ször. Tizenöt éves korában választották ki gondos válogatás és rostálás után . És a legszörny bb az volt. túl volt a Növendékségen.) Amikor átkerült a Halhatatlanságba. de szeretném. Csak az Id b l származó ember. És bár borzadva hessegette el. de a lényeg élesen emlékezetébe vés dött. hogy Megfigyel k legyenek. a Halandó válhatott Halhatatlanná: senki sem születhetett annak. majd átvitték a Halhatatlanság függönyén. hogy Megfigyel min sítésben elkezdhesse harmadik periódusát. Harlan simán haladt el re. Az igazi okot csak sokkal kés bb tudta meg. és nem érdemlik meg. s azután engedélyezték számára. ágaskodó. Ezeknél még rettent bb tettekre is képes. (Már akkor nyíltan az értésére adták.. ismét megkísérti. vagy legalábbis jelszavak. és feszülten figyelt.

hogy nem boldogul majd Hobbe Finge Segédkalkulátorral. Shakespeare írta: elcsépelt históriák. Században. és jobbá gyúrhatták. Szeretném. Harlan komoly és izgatott és büszke lett arra a gondolatra. Most el ször kellett ellen rzés nélkül m ködnie. . mint tudják. G. Szégyenkez büszkeséggel rizte ezt az eretnek tudományát. amit l gyorsan és felt nés nélkül meg kell szabadulni. Id nként belemélyedt ebbe a világba. hogy Halhatatlan lehet! Büszkeség töltötte el: felel s minden ember boldogságáért. legyen az a legcsekélyebb is. aki legalább egyiket hallotta volna. a 24. Nem iskolai eredményeik. mert hozzá hasonló emberek tarthatták a kezükben. Hideg. Mindegyikükkel kezet fogott. Els megbízásai könny ek voltak. Legszebb szerzeménye egy Primitív Századból származó hetilap bekötött évfolyamainak a teljes sorozata volt. nehogy már a kezdet kezdetén valami apró hibát kövessen el. hogy betáplálhassuk ket a Számítógépekbe. Megfigyel i szolgálatának ötödik évében F megfigyel vé nevezték ki területén. nem színezhetnek véleményeikkel és kívánságaikkal. és a Waterlooi csatát. sem a jót ösztönözni. Harlan mind a három nevet ismerte. Harlan lassanként megkedvelte azokat a különös. és pompásan megjeleníthette volna Szent Miklós primitív legendáját. és bármilyen kudarc. ha alapos. amelyeket. Nem t rök semmiféle lazaságot. s megy tovább.Igenis. hogy közvetlenül is el tudta olvasni a kódszalagot. A megfigyel i periódus nem olyasmi. s vissza nem csalja csak fél Sorát törölni Ész és Szív”. ha engedélyt kapott rá. azaz Id mez felfedezése el tt. ahol a gonoszt nem lehetett megel zni. Csak egy kis vörös festék meg a fehér haj hiányzott. egy másik könyvét W. Mérhetetlenül sok helyet foglalt el. Bizonyosra vette. ahogy a Kibernetikus Agy kidobta. s t a Temporális. rzött egy lírai töredéket is. Tizenöt év alatt sikerült jelent s könyvtárat összegy jtenie f ként papírra nyomtatott könyvekb l. hogy felhasználhassuk ket a Valóságváltoztatások alapjául. ha egyszer elveszítették. Hobbe Finge Segédkalkulátor gyanakvóan lebiggyesztett ajka és rosszalló tekintete nevetséges volt orra kerek gombjának s orcái két nagyobb gombjának társaságában. Hiteles adatokat. ahol az élet élet volt és a halál halál. miszerint „a Mozgó ujj ír.Önök. a legnehezebb körülmények közé. úgy. aki a Halhatatlanság birodalmába tartozott vagy majd tartozik. Els tér-id engedélyét holnap reggel megkapja. bonyolult lyukkártya formájában. Becsületes adatokat. visszaveti önöket a Karbantartáshoz. z rzavaros századokat. Zsebkódfejt je segítségével lefordította az Id k Egységes Nyelvére. Századhoz osztották be. a 27. Adatokat kell hozniuk. mire képesek. amikor Hobbe Finge élénk és gyakorlatias hangon megszólalt: . hogy megbízhatóbb forrásm veket faggasson. Kalkulátor . tárgyilagos adatokat. Régi könyveket és folyóiratokat tanulmányozott. hogy százezer Halhatatlan közül egy se akad. most kilépnek az Id be. tucatnyi Valóságváltoztatással csiszolta képességeit. milyen ragyogó tehetségnek látszanak jelenleg. de érzelmi okok miatt nem volt szíve mikrofilmre zsugorítani. a szerz jét H. gondos és konkrét lenne. az Id térképet. mint legfiatalabbak. és ez a tudat megingatta önbizalmát. ahol az ember nem másíthatta meg elhatározásait. Csak mint Megfigyel k mutathatják meg. ahol a Valóság hajlékony és tovat n .válaszolta Harlan. Önöknek. és a 482. végez. amikor el ször tett jelentést a Szektor vezet Kalkulátorának. Már iskoláskorában hobbija volt a Primitív Századok történelme. Század el tt voltak. Rendben van? . és hogy milyen magasra emelkedhetnek. amelyek a Halhatatlanság kezdete. Wellsnek hívták. Ilyenkor mindig bénítóan nehéz volt visszaterelnie gondolatait a Halhatatlansághoz és ahhoz a világmindenséghez. Másnap reggel megkapta engedélyét. hogy felállíthassuk a társadalmi képleteket.Holnap elkezdheti a jelenlegi Valóság szokott felvételét. Szent Miklós illúziója nyomban elt nt. a Halhatatlanság els századaiba. hanem megfigyel i tevékenységük határozza meg végleges beosztásukat. de a tapasztalat borotvaszíján tucatnyi Században. Már tudta és sajnálta. S t messze visszautazott az els id be. és Yarrow Oktató is csak bátorította. Pedig a tudása már rég oly fokon állt. vesztett csata maradt egyszer s mindenkorra. Pontos adatokat. Halhatatlanoknak ez továbbképz tanfolyam. és szigorú ellen rzés alatt kellett végrehajtania. Vagy a Mikulásét. tekintet nélkül arra. Ennyit akartam mondani. És még valamit ne felejtsenek el. Volt ott egy kötet. vagy a Télapóét.

. . hogy zavar valami? Ez már szemtelenséggel volt határos. sem elképzelni nem tudnák már. sokféleképpen változtathatja meg a Valóságot. Az is eszébe ötlött. A faggatásából kiderült. Egy másik alkalommal Finge ezzel az újsággal rontott be kis irodájába: . . Megfigyel .felelte.Az engedély közölte vele. jelentéseinek felépítéséért és világosságáért. A végletek sohasem egészségesek . és kizárólag fajnemesítési alapokra helyezték.Jelentéseit az Id tanács nagyon kedvez en fogadta. Élvhajhász. mit kell elkerülnie mindenáron. sem semmiféle alapelv. ahol és amikor nem veszélyeztette a Valóságot. .Eszerint nem sajnálta a fáradságot. Századnak aprólékosan kifaragott fájához hasonlít. És a helyes megfigyelés nem szorítkozott a jelen Valóság tényeinek a bemutatására. Századból származik. és az ideális Megfigyel csupán egy jelentésíró géphez kapcsolt érzékeny idegvégz dés. és sem elmondani. . és erre nem is gondolhatott.felelte Harlan. Természetesen joga és kötelessége volt.Van valami a jelentésemben.Nincs magánvéleményem . mégpedig az. és annak virágkorában a n k negyven százaléka mesterséges megtermékenyítés révén szült. . Úgy vélem. ahol a sok millió élvhajhász n átváltozna tiszta szív . Még ha rászánja is magát. A házasság a kölcsönös megegyezés szerint jött létre s sz nt meg. Finge nagyon jól tudta ezt. hagyja ezt. Század világában. A legutóbbi három Valóságváltoztatás a középs id ben csak súlyosbította a helyzetet. mint az egyszer elhangzott szónak. A Valóságváltoztatások folyamatosan megráztak minden Századot. hová mehet a 482. amilyenhez Harlan szokott. Nem hasonlított szigorú és beletör d id otthonára. . semmi olyan. Harlan száz meg száz módon betegnek látta a Századot. Sajnos. anyagias. A Megfigyelés megszokott m velet volt a Halhatatlansághoz tartozó Századokban. . . Most már nyilvánvaló lett Harlan számára. látszólag továbbra is Megfigyel maradt. Ezt fricskának szánta. hogy Finge nemcsak piszkálódik. áthágja a tér-id engedély korlátait. A gyereknevelés érdekében alakított életközösséget természetesen gondosan elkülönítették a házasság társadalmi funkcióitól. és találomra áthágja a szabályokat. Ez volt az egyetlen kor (pedig alaposan utánanézett a feljegyzéseiben). mit tehet. törvény el tt nem volt nagyobb becsülete. talán a puszta jelenlétével is megváltoztathatja a Század történelmét. Bármi volt a magánvéleménye. ha arckifejezése otthonának.Gratulálok. legjobban úgy álcázhatja magát. mit jelent ez. hogy mint más Id be tartozó ember. Finge határozottan ellenséges. el bb-utóbb helyesbítésre lesz szükség. és mind a ketten tudjuk. A 482.Mint Megfigyel kénytelen vagyok ellen rizni minden idevonatkozó tényt.mondta. amib l arra következtet. minden ahhoz f z d emlékezettel. Az érzékelés és jelentés közé nem férk zhetett be semmiféle érzelem. Harlan vállat vont. sem megálmodni.Szociológiai szempontból a Század sok jelensége végletes. és mit nem. a valószín ség egyik ágazata valósággá válna. Bizonyára zavarja egy kissé ez a század. ahol az ektogenetikus szülés dívott. hogy ellen rizze a tényeket. Ebb l a szempontból Harlan jelentései tökéletesek voltak. Ellen rzés nélkül a legpontosabb Megfigyelés sem maradt érvényben sokáig.Feleljen a kérdésemre . és ellen rizte a Század elmúlt Valóságait.mondta szinte ridegen -. amely megérett a Valóságváltoztatásra. ha ezt teszi. Még rosszabb is lehet. Maga a 95. hogy valaha mások voltak. Ha néhány kulcsponton eléggé zavaróan hatna. Csupán azokon a helyeken és azokban az id pontokban tartózkodhatott. er sen matriarchális. Század nem volt ínyére Harlannak. hanem feltárta összefüggéseit az el z Valóságokkal is. és ezt az is jelezte.Ó. h séges anyává. és hová nem. Csakis a gondos elemzés és kalkulálás találhatja el pontosan a Valóságváltoztatás jellegét. Finge Segédkalkulátor magához hívatta Harlant a második hét végén tett jelentése után. Más Valóságban találnák magukat. De magának mi a véleménye? Harlan azt hitte. Ebben a korban nem volt erkölcs. hogy Finge tompa ujjaival az asztalon dobolt. a 95.

Laban Twissell maga volt a legenda. megkövesedett történelmet lehet tanulmányozni. kérem. akinek ritkás sz haja volt. volt a feje az Id tanácsnak. és mások el tt rátámadt: .Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral? . Több Valóságváltoztatást irányított már. Ehelyett Finge bemutatta egy töpörödött emberkének.Twissell F kalkulátorral? .Nem egészen. Új beosztást várt. egyéni történelemszemléletet.Köszönöm.. Ott a megdermedt. mint bárki más a Halhatatlanságban.Finge kerek képe morcosán megnyúlt. és nem szólt egy szót sem.Szerintem maga sajátos filozófiát dolgozott ki. A 482. ellentétben a Halhatatlanság századaival. hogy a maga jelentései rendkívül éles elméj ek. amikor Finge hirtelen az irodájába kérette. Miért kérdi? . A 482. gyorsan szippantott bel le. ez nagy segítségemre van a munkámban. .Idegesnek látszol.mondta Twissell F kalkulátor magas fejhangon. Részletesen elemezhet . ahol mindig minden változik. De egy szó sem esett a 482. amikor egyik nap a folyosón Finge elcsípte.Mindenki megegyezik abban. Harlan. Harlan maga sem tudta.Szóval ez a fiatalember írja azokat a remek jelentéseket? Harlannak elakadt a szava. . . Twissell megszólalt: . Twissell volt a Halhatatlanság legjobb Kalkulátora.Megteszek minden t lem telhet t. és nemcsak a füstölg rudat bámulja. Úgy vélem. Kár idegeskedned. Már napok óta elkészült a zárójelentéssel. . Finge váratlanul megkérdezte: . mormogott valamit.Harlan bizonytalan szünet után ezt mormolta: . hogy Finge gy löli. Bárgyún vigyorogva bólintott.. Századról. Ezután többször is a Primitív Történelemre terelte a beszélgetést. Rengeteg részletet fedezhetünk fel.Az Id be is. kérem.Twissell F kalkulátor. és gnómszer arcáról a beszélgetés alatt nem t nt el a mosoly. Kalkulátor. Twissell felemelte a cigarettát. hanem felkészül a bemutatásra is. Az els változatnál kötött ki. Ez a hobbim. püffedt arca meg se rándult Harlan kelletlen megjegyzéseire. Század három hónapos átkutatása során Harlan minden értékes anyagot felhabzsolt. maga soha nem mosolyog? Harlan megdöbbenve ébredt rá.t szemlátomást különösen érdeklik a maga jelentései. Hosszú listáján Harlan minden kérdést sorra vett és elemzett. bizonyára jobban megfigyeli a kis embert. az él mítosz. és az el bbi gy zött. . volt a.Éppolyan ez. Finge így szólt: . Finge felállt. Aztán szó nélkül kiment. amely elkerülné a figyelmünket. más szóval a legkiválóbb él Halhatatlan. . vagy pedig karrierje meggyorsításának tekintse. Finge álmélkodva meredt rá. Beszélni akarok a fiúval. . bemutatom Andrew Harlan Megfigyel t.Nem. Neki. Magával vitte a zárójelentés fogalmazványát is. és távozott. Századba.. és hirtelen témát változtatott: . Azonnal fel kellett volna ismernie.A Primitív Történelmet tanulmányoztam.Hagyjon magunkra. Kedvtelésb l.Örvendek . Sárga foltos ujjai között ég cigarettát tartott.A Primitív Történelmet? Az iskolában? . Harlan ijedten tekintett fel a cigarettáról a kis ember arcára. de vonakodott elfogadni a cserébe felajánlott füstölt halat. mintha egy filmkönyv állóképeit sorra vesszük. Aggodalmaskodás és a szívélyesség között váltakozott. . Finge. és tüzetesen tanulmányozzuk. Ezután csak undorral gondolt Finge-re.Kedvenc témája felélénkítette. Század szerette volna fejleszteni cellulózbázisú textíliáinak az exportját az erd it l megfosztott Századokba. sajnálja-e ezt az egész ügyet. amit Harlan lát.. Ha nem ez az els cigaretta. Harlan hiúsága és óvatossága megütközött. de folyton ott játszott az arcán. és nem lep dött meg. . szeme kerekre nyílt. . Harlan gondolatai összekuszálódtak. mint például az 1174. . ha csak levetítenénk a filmet. . Nagy volt a kísértés.Harlan szeme kerekre nyílt. fiú.

Ám a találkozás egészen felkavarta Harlant. Mindig nyugtalanító, ha valakit óriásnak tartunk, s kiderül róla, hogy még öt és fél láb magas sincs. Rejt zhet egy zseni agya e mögött a kopaszodó, csapott homlok mögött? Borotvaéles ész vagy csak jó kedély világít ezekben az ezer ránccal övezett, parányi szemekben? Harlan sehogyan sem igazodott el rajta. Értelmét teljesen elhomályosította a cigarettafüst. Amikor egy füstgomolyag elérte, arca észrevehet en megrándult. Twissell szeme összesz kült, mintha át akarna hatolni a füstfátyolon, és szörnyen rossz hangsúlyozással megszólalt a tizedik évezred nyelvén: - Joppan éreznét magát, ha saját nyelveten peszélnék, fiú? Harlan alig tudta elfojtani a hirtelen rátör hisztérikus nevet görcsöt. Óvatosan így válaszolt: - Elég jól beszélek az Id k Egységes Nyelvén, kérem. - Az Egységes Nyelven mondta ezt is, amelyet és minden más Halhatatlan használt, a Halhatatlanságban való tartózkodásának els hónapjai óta. - Hagyjuk - mondta Twissell g gösen. - Ki nem állhatom az Egységest. Kifogástalanul beszélem a tizedik évezred nyelvét. Harlan úgy vélte, hogy Twissell legalább negyven éve nem használta id otthonának nyelvét. De úgy látszik, hiúságát már ez is kielégítette, mert áttért az Id k Egységes Nyelvére. - Megkínálnálak cigarettával, de biztos vagyok benne, hogy nem dohányzol. A történelemben a dohányzást nemigen helyeslik egyik id ben sem. Különben csak a 72. Században készítenek jó cigarettákat, én is onnan szerzem be. Ezt arra az esetre tanácsolom neked, ha mégis ráadnád a fejed a füstölésre. Szomorú dolog ez. Múlt héten a 123. Században voltam két napig. Tilos a dohányzás. Még a Halhatatlanság 123. századi el adói is ragaszkodnak a tilalomhoz. A Halhatatlanok idomultak az ottani szokáshoz. Ha rágyújtottam volna, azt várták volna, rájuk szakad az ég. Néha szeretnék egy nagy Valóságváltoztatást megtervezni, és minden Századból ki zni a dohányzást tiltó tabukat, csakhogy az efféle Valóság változtatás háborúkat robbantana ki az 58. Században, vagy rabszolgatartó társadalmat eredményezne az 1000.-ben. Valami soha nem stimmel. Harlan el ször zavart lett, majd izgatott. A lényegtelen fecsegés mögött valami rejlik. Torka kissé elszorult. - Megkérdezhetném, miért óhajtott látni? - Tetszenek a jelentéseid, fiú. Harlan szemében egy pillanatra örömszikra villant, de nem mosolyodott el. - Köszönöm. - M vészi munka. Jó az intuíciód. Érzéssel dolgozol. Úgy gondolom, eltaláltam, mi a legmegfelel bb hely számodra a Halhatatlanságban, és fel is akarom neked ajánlani. Harlan elképedt: hihetetlen! Megpróbálta eltitkolni hangja diadalmas csengését. - Nagyon megtisztel - mondta. Id közben Twissell F kalkulátor végigszívta a cigarettát, bal kezével észrevétlenül egy újabbat varázsolt el , és ismét rágyújtott. Két szippantás között megszólalt: - Id az atyám, fiú! Úgy beszélsz, mintha szerepet ismételgetnél. A fenébe a megtiszteltetéssel. Szamárság. Fabatkát sem ér. Mondd meg nyíltan, mit érzel. Örülsz neki, mi? - Igenis - felelte óvatosan Harlan. - Rendben van. Örülnöd is kell. No, szívesen lennél Technikus? - Technikus?! - kiáltott fel Harlan, s felugrott a helyér l. - Ülj le. Ülj csak le. Meglepettnek látszol. - Nem vártam, hogy Technikus leszek, Twissell F kalkulátor. - Nem - mondta szárazon Twissell. - Senki sem várja ezt. Minden mást inkább. Technikust éppen ezért nehéz találni, és mindig szükség van rájuk. A Halhatatlanság egyik Szektorában sincs elég bel lük. - Nem hiszem, hogy alkalmas volnék rá. - Szóval azt akarod mondani, hogy nem vagy alkalmas ilyen z rös munkára. Id az atyám! Ha igazi híve vagy a Halhatatlanságnak, mint ahogy hiszem, akkor nem ijedsz meg. Legfeljebb a hülyék elkerülnek, és kiközösítve érzed magadat. De majd beleszoksz. Meglesz az az elégtételed, hogy tudod, milyen nélkülözhetetlen vagy. Nagyon nélkülözhetetlen. Els sorban nekem. - Önnek? Személy szerint önnek?

- Igen. - Az öregember mosolyába valami agyafúrtság vegyült. - Nem egyszer Technikusnak szemeltelek ki. Az én személyes Technikusom leszel. Külön státusod lesz. És ez hogy tetszik? - Nem tudom. Hátha nem válok be - felelte Harlan. Twissell hevesen megrázta a fejét. - Szükségem van rád. Éppen terád. Jelentéseid meggy ztek róla, hogy megvan benned az, amire itt fenn szükségem van. - Recés körm mutatóujjával fürgén megkopogtatta a homlokát. - Növendékkori személyi lapod jó. A megfigyelt Szektorok is kedvez jellemzést adtak rólad. De f képpen Finge jelentése volt a legkedvez bb. Harlan szintén elcsodálkozott. - Finge Kalkulátor jelentése a leghízelg bb? - Nem vártad ezt? - Nem is tudom. - Nos, fiú, nem azt mondtam, hogy hízelg . Csak azt, hogy kedvez . A tény az, hogy Finge jelentése nem volt hízelg . Azt ajánlotta, hogy mentsünk fel a Valóságváltoztatással kapcsolatos munkák alól. Azt javasolta, hogy a legbiztonságosabb helyed a Karbantartóknál lenne. Harlan elvörösödött. - Mi oka lehetett erre? - Úgy látszik, van valami hobbid, fiú. A Primitív Történelem érdekel, ugye? - Nagy lendülettel hadonászott a cigarettájával, Harlan pedig haragjában elfelejtkezett arról, hogy ügyeljen a lélegzetvételre, beszippantott egy nagy füstfelh t, és magatehetetlenül köhögni kezdett. Twissell jóindulatúan nézte a fiatal, köhög Megfigyel t, és így szólt: - Nem így van? Harlan kitört: - Finge Kalkulátornak nincs joga... - Nana! Csak azért mondtam el, mit írt a jelentésben, mert éppen arra hivatkozik, amire nekem a legnagyobb szükségem van. Egyébként a jelentés bizalmas jelleg , és el kell felejtened, hogy elárultam a tartalmát. Mégpedig egyszer s mindenkorra, fiú. - De mi rossz van abban, ha valakit a Primitív Történelem érdekel? - Finge úgy véli, hogy érdekl désed er s Id vágyról tanúskodik. Megértettél, fiú? Harlan megértette. Lehetetlen volt elkerülni az efféle lélekboncoló tolvajnyelvet. Különösen ezt a szót. A Halhatatlanság minden tagjáról feltételezték, hogy er s vágy él bennük (mivel hivatalosan minden megnyilvánulását elfojtották), hogy visszatérjenek, ha nem is a saját Idejükbe, de legalább valamilyen rögzített Id be, részesei legyenek egy Századnak, s ne vándoroljanak örökösen a Századokban. A legtöbb Halhatatlanban ez a vágy természetesen mélyen elfojtva élt a tudatuk alatt. - Nem hiszem, hogy err l volna szó - felelte Harlan. - Én sem. Szerintem a hobbid érdekes és értékes. Ahogy mondtam, éppen ezért van rád szükségem. Azt akarom, hogy egy Növendéket oktass a Primitív Történelemre, mindent átadj neki, amit tudsz, vagy amit megtanulhatsz. Közben pedig a személyes Technikusom is leszel. Néhány nap múlva neki is láthatsz. Megfelel? Megfelel-e? Hivatalos engedéllyel tanulmányozni mindazt, ami a Halhatatlanság el tt történt? Személyes kapcsolatba kerülni a legnagyobb Halhatatlannal? Ilyen körülmények között még az undorító technikusi státust is elviselhet bbnek érezte. Ám óvatossága mégsem hagyta cserben, így felelt: - Ha ez a Halhatatlanság érdeke... - A Halhatatlanság érdeke? - kiáltott fel hirtelen izgatottan a gnómszer Kalkulátor, és olyan er vel dobta el a cigarettacsikket, hogy eltalálta a távoli falat, és szikrák repültek szerteszét. - Azért van rád szükségem, mert a Halhatatlanság létezése függ ett l. 3. A Növendék

Harlan már néhány hete tartózkodott az 575. Században, amikor találkozott Brinsley Sheridan Cooperrel. Volt ideje jól megszokni új lakását és az üveg meg porcelán steril tisztaságát. Megtanulta, hogyan kell viselni a technikus jelvényt mérsékelt undorral és megakadályozni a dolgok rosszabbra fordulását azáltal, hogy a fal vagy a kezében cipelt tárgy eltakarja a jelvényt. Ennek láttán egyesek megvet en mosolyogtak, és fagyosan hátat fordítottak, mintha fondorlattal akarta volna megnyerni a barátságukat. Twissell F kalkulátor naponta új feladatokkal látta el. Harlan tanulmányozta ket, majd négy változatban is megfogalmazta elemzését, és az utolsó változatot sem szívesen adta ki a kezéb l. Twissell mindig megdicsérte, bólogatott, és így szólt: - Pompás, pompás. - Aztán öreges, kék szemét rászegezte Harlanra, és mosolya kissé elhalványult. Ellen rizhetjük ezt a kis feltevést a Kibernetikus Aggyal. Az elemzést mindig feltevésnek nevezte. Soha nem árulta el Harlannak, milyen választ dobott ki a Kibernetikus Agy, és Harlan nem mert kérdez sködni. Elkeserítette, hogy egyetlen elemzését sem bízták rá végrehajtás céljából. Talán a Kibernetikus Agy nem ellenjegyezte, talán a Valóságváltoztatás rosszabbik megoldását választotta, vagy talán annyira ügyetlen, hogy képtelen eltalálni az MSZV-t a megadott körben? (Még nem tanulta meg, hogy elég finoman és hanyagul mondja ki, MSZV.) Egy napon Twissell zavartan viselked férfit hozott magával, aki alig mert Harlan szemébe nézni. - Harlan Technikus, ez B. S. Cooper Növendék - mondta Twissell. - Üdvözlöm - válaszolta Harlan gépiesen. Éppen csak végigmérte a férfit, de közönyös maradt. A fickó alacsonyabb volt nála, és fekete haját középen választotta el. Álla hegyes volt, szeme meghatározhatatlan világosbarna, füle a kelleténél nagyobb, és körmei összeharapdáltak. Twissell így kezdte: - Ezt a fiút fogod tanítani a Primitív Történelemre. - Az Id be is! - kiáltott fel Harlan hirtelen érdekl déssel. - Üdvözlöm! - Már majdnem elfelejtkezett az egészr l. - Állítsd össze a neked megfelel tanmenetet - folytatta Twissell. - Úgy vélem, elég lesz, ha hetente két délutánt rá tudsz szánni. A módszerbe nem szólok bele, rád bízom. Ha szükséged lesz könyvfilmekre vagy régi dokumentumokra, csak szólj. Ha megvannak a Halhatatlanságban vagy az Id valamelyik elérhet részén, megszerezzük. Nos, fiú? Ismét el varázsolt egy ég cigarettát a semmib l (mindig így rémlett), és a leveg megtelt dohányfüsttel. Harlan köhögött, és a Növendék rángatózó szájából ítélve, is ugyanezt tette volna, ha meri. - No, üljön le - szólt rá Harlan Twissell távozása után. Habozott egy pillanatig, majd határozottan hozzátette: Fiam. Üljön le, fiam. Az irodám nem nagy, de most már a magáé is, ha így összekerültünk. Harlanban felbuzgott a tettvágy. Végre valamit csak rá bíztak. A Primitív Történelem egyedül az területe. A Növendék feltekintett (talán most el ször), és akadozva megszólalt: - Ön Technikus. Harlan lelkesedésének és buzgalmának egy része nyomban elapadt. - Miért érdekes ez? - Nem, nem - felelte a Növendék -, csak... - Nem hallotta, hogy Twissell F kalkulátor Technikusnak szólított? - De igen, kérem. - Azt gondolta, hogy nyelvbotlás? Túlságosan rossz ahhoz, hogy igaz legyen? - Nem, kérem. - Mit dadog? - förmedt rá Harlan durván, de már el is szégyellte magát, amiért rápirított. Cooper kínosan elpirult. - Nem beszélem valami jól az Id k Egységes nyelvét. - Miért nem? Mióta Növendék? - Alig egy éve, kérem. - Egy éve? Hány éves maga, az Id be is? - Huszonnégy bioéves, uram.

Mussolini és Hereford mind léteznek. Éppen ez a szépsége.Mindannyian így vagyunk . Akármit csinálunk is. és magyarázni kezdte a Primitív Történelmet. Már három óra is eltelt. Egészében véve nem valami el nyös ez a bajusz.Nem egészen. . mióta itt vagyok.jegyezte meg. mi az a Vacuum-Velox. El ször is ezt el kell felejtenie. Mit jelent ez? Twissell új módszerrel próbálja ki t? . majd Cooper így folytatta: . . .Miel tt idekerültem. . miért voltak századok az els század el tt is.De ugye az els század nem volt az els ? .Ahhoz. Harlan leült. . Végezetül Harlan egy könyvet adott oda a Növendéknek. mégis én tizenhét századdal öregebb vagyok más tekintetben. hogy az. feltételezem..folytatta. Mindegyik Valóságban a saját történelmük az egyetlen. s hegyes álla még jobban szembet nt.A feleségér l? . . . és a kezét dörzsölte.Harlan elámult. . de bevezet ül ez is megtette. és lássunk munkához . . Századból jöttem. hogy foglalkozzam vele. Ezért egészen más a Primitív Történelem. Századra. Századból.Érdekli a Primitív Történelem? . Így szólt: .Elolvastam a könyvet . . . Harlan meg sem kérdezte. Kolumbus és Washington. . Természetesen leginkább modern történelemmel foglalkoztunk. Cooper er tlenül elmosolyodott. festékpermetez . Eszembe juttatta az otthonomat. Alig tizenhét századra volt ez els id ben saját id otthonától. amíg hozzászokom. Harlan szinte megenyhült. kap jobbakat . Hasznavehetetlen. Ilyet még nem hallott. . és egyre csak fejtegette.Európában születtem. id kell. . Harlant nem is érdekelte. Szinte alig tudok róla valamit. A 95. Hét végére Cooper bajsza határozott fekete csíkká er södött.Tud valamit a történelemr l? Akármelyik történelemr l? .Hogy is mondjam. Században VacuumVelox szerel voltam.Majd kés bb. nem egészen tudok hozzászokni ehhez. Tizenöt-tizenhat éves korban a legalkalmasabb belépni a Halhatatlanságba..mondta érzéketlenül Harlan. ahogy haladunk. nem volt valami jó. Majdnem Id szomszédok. Ön id sebb nálam.Hosszú szünet következett.Twissell F kalkulátor kért meg.Brinsley Sheridan Cooper . . Egyel re csak az alapokat tanulmányozom. hogy majdnem ötszázadnyira vagyok az id otthonomtól.Én magam is majdnem ennyire vagyok távol az id otthonomtól. . hogy huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba? . változatlan marad.kérdezte siránkozva Cooper.Üljön le. Persze k ezt nem is sejtik..Teljes neve és id otthona? . kérem.A Kés Primitív Századok kissé hasonlítottak a 78. megn sültem. A 78. Az ön ükük-ük stb. Az 54-es forradalom utáni id kkel..hebegte a Növendék -.És ez mit számít? Tegyük fel.szólt.Matematikával. . . sapja lehetnék. mármint a 7554-esre gondolok.Azt akarja mondani. . mintha Cooper bajuszt növesztene. tudja.Rendben van. . vélekedett Harlan.A Növendék hangjában lázadás csengett. Igen. . Tíz évvel id sebbnek látszott így. . s Harlan csak most vette észre ott a sötét csíkot. a 78. .Igen. A Halandóknak minden Valóságváltoztatás után más történelmet tanítanak. Cooper megszólalt: . számítógép.Politikai hovatartozása szerint európai.Ez egészen más.bámult rá Harlan.Európai történelmet tanultam.Mivel foglalkozik még? . Id mechanikával. Lehetett ventilációs takarítógép.Igenis. Kétszer is a feleségemr l álmodtam. Akármi.És mi a véleménye? .mondta Cooper. Kisujjával végigsimította fels ajkát.Mihez nem tud hozzászokni? .

. Tökéletesen igaz volt az állításod.Cooper a fejét rázta. hogy én okoztam. és személyesen még egyetlen Valóságváltoztatást sem végeztem. fiú? . csak azt akartam. Örülni fogsz. ugye? És azt mondják: „Sz rösszív . Örömmel fogadta az esélyt. és beolvashat nekik? . tavaly kiterjedt-e rá a Valóságváltoztatás. . de ez szükséges volt.Tehetséges vagy. .Még azt sem tudom. és nem is gondolhat senkire. akkor valószín leg már nem is a feleségem. hogy megn sült. .kérdezte. amiért olyan gyáván elárulta a technikusi munkát. nem.Remélem. és olyan gyerekesen kiáltott fel: „Még semmi rosszat nem csináltam.” Vagy ilyesmiket. nem kíván visszamenni a 78.Az Id be is! És a feleségét is áthozta? .Nagyon köszönöm. uram. Harlan magához tért. és egytrillió embert megváltoztat. pompás. Nagy dolgokat várok t led. még zavaros fogalmai vannak az Id r l és a Valóságról. . hogy elfogadja? Ide figyeljen. akkor könnyen lehetséges. ha csatlakozik hozzájuk? Ez nagy emberré teszi. Semmije sincs. Megváltoztatta a Valóságot. hogy rossznak tartja a technikusi munkát.és nem feltevések. Szinte vezeklésként fogadta. Halhatatlan. fiú (egy füstkarika. . . Ha igen. Rekedten mondta: . Harlannak kapóra jött az ajánlat. még egy éve sincs itt: még nem beszéli az Egységest. fiú.Pompás. . Harlan zavartan fészkel dött. s egy fiatalember nem érkezett meg idejében egy mechanikai el adásra az egyetemre. t zkeresztsége. ki sérthet meg egy Technikust? Csak egyeseknek jár a szájuk. Ez volt Harlan igazi Technikussá avatása. . Talán a Halhatatlansággal szemben érzett haragja tette kissé nyerssé Harlan szávait. és én csinálom a Változtatásokat? Hogy én védem ket. Századból kiemelt néhány rövid perc alatt belebabrált egy szerkezetbe. rossz hangsúlya er sen érz dött szapora szavaiban. Századhoz. és én büszke vagyok rá. A 223.vágta rá Cooper. Most pedig lássunk hozzá ehhez a 223.Sajnálom . hogy a lefékezett tengelykapcsoló létrehozza a szükséges elágazást a kellemetlen mellékhatás nélkül. aki a Halandóságban él. és maga csak azért nem b nös. Rendkívüli érzéked van hozzá. s azt követelem. Cooper? Úgy véli. Most lássunk munkához. Mit válaszol erre. hogy a Halhatatlanság tótumfaktuma lett? . hogy érdekesebb. hogy sajnálom. Századba ellen rizni a feleségét? A Növendék felemelte fejét. hogy elejét veheti a menteget zésnek. . hogy mindent tud a Technikusokról.Készen állok. („Most már elemzések .Technikusbeszéd. Egyik példa nélkül álló eset maga után vonja a másikat. ne hibáztassatok!” Elárulta saját magát is.”) . Azt hitte. hogy mindegyik elemzésed rendkívül pontosnak bizonyult az ellen rzések során. . A Halhatatlanság finom egyensúlya nem bír ki ilyen módosításokat. Cooper ajka kiszáradt. énmiattam változott meg sok millió ember. hogy tudja: alig egy hónapja vagyok Technikus.Mire céloz? Hogy Technikus vagyok. minek .Nem . és máris összezavarodik. mert még új fiú.felelte.Rendben van. akár egy Technikus.Igen. Twissell F kalkulátor másnap az irodájába hívatta Andrew Harlant. Harlanra szegezte er s és rendületlen tekintetét. ha megtudod.” Így aztán örömmel mondta: .Nem akartam megsérteni. Harlan megmarkolta a szék karfáját. ha a Növendéket huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba. kisfiam. Természetesen. Lefékezed? .gondolta Harlan . Éppen ezért nem kezdett el foglalkozni a szoláris berendezésekkel.Rendben van. de már azt hiszi. Mi történik itt? Elég egyetlen módosítás a törvényekben. Most majd már mondhatja Coopernek: „Igen. El z nap egész délel tt szégyellte magát..Mondtam már. és a cigaretta vége felizzott).Nem.Nem lenne kedved egy kis MSZV-hez.” Azt mondják: „A Technikus egyet ásít. és nem volt ideje a b ntetthez. Nincs családja.

Még soha nem voltam a kabinban. bár keveseknek állt jól. Dr.A Halhatatlanságnak nincs vége. mint én.Baj van? . különböz sebességgel mozogva (ha ezt sebességnek nevezzük). Miért nem fogom be a számat. amelyek a saját helyzetükhöz viszonyítva jelölték a Századok múlását. Századba. A közönséges világegyetem törvényei nem alkalmazhatók a kabinaknákra! Cooper ajka kissé legörbedt. ma délután szabad. Néhány hónap alatt a fiatalember bajsza teljesen kin tt. Században is járt. miért csinálok bohócot magamból?” Hallgatásba burkolózott. csak amikor idehoztak a 78.Ez lesz a legtávolibb utam. Twissell már az 50 000. ennek eredményeképpen a 224. olyasmi történt vele. A kabin id beli kiterjedése mentén haladunk.Figyeljen csak ide.Semmi baj.A fels id ben meddig terjed a kabin aknája? .Milyen messze járt már a fels id ben? . amelyet az íratlan törvények szerint a Technikusoknak tartottak fenn. az emberi értelem és érzelem emlékm vét nem írták meg az új Valóságban. Igazán soha nem barátkoztak össze. nem jönne holnap a mai foglalkozás helyett? El kellene ugranom a 3000. és többet tud ezekr l. és akkor nem tudtam megfigyelni. hogy egy nagy irodalmi alkotást. Megszólalt: .Semmit sem érzek . A Halhatatlanok Mallansohn-bajusznak hívták az ilyet. mert valójában nem mozdul. Cooper arcán majdnem komikus meglepetés tükröz dött. Ha néhány élet meg is kurtult.De még mennyire. és Coopert már majdnem annyira érdekelte a Primitív Történelem.Harlan oktató modorban folytatta . . se én nem vagyunk anyagiak. sokkal több hosszabbodott meg és lett boldogabb. (Ha Cooper közeledett volna. . Harlan vállat vont. . . Igaz. és nem minden csipkel dés nélkül Csodagyereknek és Csalhatatlannak nevezték. Habozás nélkül belépett a kabinba. Száz meg száz ember használhatja ugyanezt a kabint.a jelen pillanatban se maga. minden látszat ellenére. Az akna az id ben végtelen.Akar jönni? . Ám amikor Harlan bekapcsolta a Mez t. a Századok mérhetetlen hosszában. Századból.Alig említették a kabint. Harlan általában a C Akna kabinját használta. Században egy háborút kiiktattak a Valóságból. Cooper minden zavar nélkül követte Harlant. . és komoran bámulta Coopert. Valójában . Semmit sem érez. hogy ellen rizzek egy Megfigyelést.mondta. mint magát Harlant. és a kabint a fels id be irányította. mivel az egyetlen hitelesnek elismert fotó (elég pocsék és életlen) pontosan ilyen bajusszal mutatta a Temporális Mez felfedez jét. Éppen ezért a Halhatatlanok között népszer volt ez a bajusz. . Anyjáról álmodott. Kezdeti gyengesége ellenére egy bioév alatt Harlan az egész Halhatatlanságban mint Twissell Technikusa vált ismertté. és éppúgy szolgálták az életet. Cooper szeme mohón felfénylett. Harlan bizonyára nem tud mit kezdeni vele.következtében egy tökéletesen egyszer kis eszközt nem találtak fel a kritikus tíz év alatt. Cooperrel lassan szinte meghitt kapcsolatba került. mi is történik. és akivel találkozni akarok. Cooper.Az Id be is! . és Harlan kelletlenül gondolta: „A fiú id mechanikát tanul. Cooper a gyorsan váltakozó számokat figyelte. amire már évek óta nem volt példa. Bármily különös is.Én nem mehetnék? . de a könyv néhány példányát mégis ott rzik a Halhatatlanság könyvtáraiban! És az új Valóságban mégis új m vészi alkotások születtek! Ezen az éjszakán Harlan órákig forgolódott álmatlanul. mint a régiek. és amikor végre nagy nehezen elaludt.) Egyébként jól összedolgoztak. bármilyen Id irányban egymáson is áthaladva. Hát nem pompás? Mit számít a személyiségváltoztatás? Az új egyéniségek is éppolyan emberek voltak.Ezt nem tanították meg? . és helyet foglalt a kabin bels kerek ülésén. Egyik nap Harlan így szólt Cooperhez: .

Nem lehetne valamit tenni.Megel zte korát.Különféle típusú életek. . Század óta m ködik. A 24. hogy pontosan melyik az id otthona.. hogy nem untatnának az egyenletekkel meg mez mechanikával..Az Id be is! Beszéljünk másról. de hirtelen elharapta a mondatot. Úgy látszik. Századtól kezdve. mint egy gyufaszál feje. míg maga az élet is megsz nik.Azt sem tudom. és mondanának valami érdekeset is. Nem hangzott valami meggy z en. Azt pletykálták. Sokak szerint maga is elhitte...-en túl nem sokra mentek. hogy elcsodálkozzon Twissell haragján. . Néhány Halhatatlan már volt túl a 150 000.Persze.Semmi különös . Harlan úgy képzelte Twissell néhány elejtett megjegyzése alapján. vajon Twissell nem bánja-e meg. Az ember elt nt.De még mennyire! Nemcsak felfedezte az Id dimenziót. Századdal is.Semmi . Századon is. A lényeg az.felelte sötéten Harlan. Században még fogalmuk sem volt róla. amelyek lehet vé teszik a Halhatatlanságot. mert szoros kapcsolatban állt Twissell-lel. . Egyel re elég gondunk van a 70 000. és alig nagyobb.Semmit se tanulna. de egyetlen Halhatatlan sem tartózkodik túl a 70 000. de hatékony Megfigyelés nélkül a 70 000. Század el tt is. El tudja képzelni. mert úgy látszik. A Halhatatlanság máskülönben nem létezne. és azután az is megsz nik. hogy nemegyszer megpróbálkoztak a Valóságváltoztatással már a 70 000. de a Halhatatlanság csak a 27. és a 24. Század közötti id témáját. amíg egy hajszálvékony Id mez t annyira fölszereltek. hogy nincsenek érzelmei. és aztán maga a Nap is szupernóva lesz. hogy már fiatalkorában elsorvadt a szíve. .. Kíváncsi volt. Csak maga után. de egyik se emberi. megjósolta majd minden jellegzetességét.Majd áttörünk egyszer. amíg Harlan szinte meggörnyedt a rázúduló dühkitörés alatt. Ráadásul elég pontosan. A Halhatatlanok szinte babonásán elkerülték a Rejtett Századok. . Harlan felsóhajtott.. Század után? . s t el is felejtette. Ezért. a Valóságváltoztatás kivételével. Twissell mosolyogva mondogatta: . milyen nagy jelent ség Mallansohn felfedezése. Kiléptek a kabinból. Században élt. . ugye? . hogy aztán a fels id ben felfoghatta a Nova sugárzó energiáját Aztán a Mez már elbírt egy embert is. és mégis egy atomtelep egész napi energiáját felhasználta. Majdnem száz évig tartott. a 70 000. hogy változtassunk ezen? . A Szektorok millió és millió Századig tartanak. A Halhatatlanságnak nincs vége. . A Halhatatlanság és az Id közt az ajtók áthatolhatatlanok. A Mez feltalálása még nem egyenl a Halhatatlanság megszerkesztésével. .kérdezte Cooper. . még maradt annyi ideje. hogy elárulta m szívét. itt megállhatunk. s azóta a szív mintájára készült kis kézi analizátort hord a nadrágzsebében.válaszolta.Ez még mind semmi. . Ritkán beszéltek err l. mekkora energia kell egy Id mez létrehozásához? Mallansohn els Mezeje két másodperces id tartamú volt az alsó id és a fels id között. Cooper.Csakugyan szupernóva lesz a Napunk? .. ha majd megnyugodott. Azt rebesgették. . . .kezdte Harlan.Mi lesz a Halhatatlansággal a 150 000. az izmok és billenty k szerény szerkezete sem mentes az érzelmi üzemzavaroktól. a 70 000.Kihalt? Kiirtották? . Miért? Senki sem tudja. bárcsak már ott tartanánk. A szupernóvává lett Nap az energiaforrásunk.A Szektorok megvannak ott is. Éppen ezért hívják Halhatatlanságnak.Nos. és 150 000. mivel már a Halhatatlanság lelketlen teremtménye lett. hogy a Halhatatlanok az Id ben nem hatolhattak be ezekbe a Századokba. Századon. de azt hiszem. Twissell soha nem cáfolta ezeket a híreszteléseket. Ha Mallansohn idejében élnék.Ó. nem változtathatnak témát. hogy ezt tudja-e valaki pontosan. Cooper felsóhajtott: .És mi van ott? . Harlan még sohasem látta dühöngeni Laban Twissell F kalkulátort. Harlan is csupán azért tudott egyet-mást. hanem leírta azokat az alapvet kapcsolatokat.

Andrew Harlan Technikus jelenti Finge Kalkulátornak. amióta onnan Twissell-lel eljött. F kalkulátor . természetesen a tér-id szabály gondos szem el tt tartásával.Micsoda? Ide figyelj.Twissell eldobta a cigarettáját. fiú. nehogy még egyszer odapillantsanak. Ezt a pillantást „Technikus-néz nek” nevezték: gyors. Éppen ezért hideg tekintettel nézett az Összeköt re. Az Id be is. És semmi egyebet. hogy mit tegyek. a Karbantartók egyik alcsoportjához tartozott. hogy Cooper Növendéket nem vihetem magammal a kabinban. és olyan vadul taposta el.szólalt meg Harlan -.Ha még egyszer túlléped a hatáskörödet. elküldelek a vezetékhálózat javítására. Nem a Század. Alig ismert rá. Harlan megnedvesítette száraz nyelvével kiszáradt ajkait. Nem kellett minden új Megfigyelési Terv alkalmával újabb és újabb nyelveket megtanulnia. Tanítsd csak a Primitív Történelemre. Szinte nem is hiányzott neki a Halhatatlanság Specialistáit összeköt barátság. . te tökfilkó. és a vele járó magányosságot büszkén vállalta. . hogy ne borotváld kopaszra. Századba. és utána távozhatott. .Soha senki nem mondta. nem szándékoznál néha engedélyt is kérni t lem? Ennek egyszer s mindenkorra vége. aki a 482. A Technikusság két éve mély nyomot hagyott benne. vagy a Szociológusok kék. . hogy mit csinálj vele? . Ám leginkább a hatalomérzés fejl dött ki benne. hogy egy finom hajlású Id görbével fel ne nyársald. Semmi laboratóriumi kísérlet. s aztán az igyekezet. Milliók sorsát tartotta a markában.Szeretném megjegyezni. önkéntelen oldalpillantás a Technikus rózsavörös válljelzésére. sért dötten bocsánatkérésfélét mormogott. hogy elviszem Coopert egy kis gyakorlati kirándulásra azokba az Id kbe. Legközelebb megváltoztatod a Valóságot. majd tovább folytatta. Másrészt zárkózottabb lett.Miféle kifogás ez a kett s tagadás. az Id tanács tagjának képzeled magad? Mi jogon parancsolgatsz? Te mondod meg nekem. . Harlan változott meg. A magyarázat nem lágyította meg Twissell szívét. amikor visszatért a 482. vagy a Megfigyel k fehér jelzése volt. Végül így szólt: . Századba . Megértettél? Növekv zavarától sápadtan Harlan így válaszolt: .mondta nyomatékosan. Azt se mondta soha senki. hogy tanítsam a Primitív Történelemre. mintha halálos ellensége arca volna. annak a tudata. Semmi kirándulás. csak hogy megmutathasd neki. Harlan megbámulta az Összeköt válljelzését. Század bejáratánál ült. el ször. fiú? Azt se mondta soha senki. Egyrészt megn tt a biztonságérzete. .Akkor csináld azt. 4.Azt az utasítást kaptam. vagy én neked? Te rendelkezel a Szektor kabin útjai fölött? Mindnyájan t led kérjünk ezután engedélyt? Id nként felkiáltott: „Válaszolj!”. és egyre több kérdést zúdított Harlanra. hogy ne itasd le. egyáltalán nem Specialista. és ott maradhatsz mindörökre. Harlan kissé szomorúan kérdezte: .Rendben van? . A Kalkulátor Harlan már két éve volt Technikus. Csupán egy kék csík fehér mez ben. milyen utasítást kaptál. amíg sért döttsége kissé megenyhült. hogyan is megy az. Összeköt volt. újabb és újabb ruházathoz. Azt se mondta soha senki. és ügyet sem vetett a középkorú Összeköt gyors pillantására. hogy ideiglenes beosztása átvételére megérkezett a 482. Még csak nem is a Specialisták jellegtelen színe. Hetekig eltartott. Nem a Kalkulátorok sárga vagy a Sorstervez k zöld. Az volt a szándékom. hogy a jelenlegi valóság néhány Százada sokban emlékeztet a Primitív Történelem némely periódusára. újabb és újabb életmódhoz szoknia. fiú. És mégis megkockáztatta a „Technikus-néz ” pillantást. hogy Technikus.Id az atyám.Twissell öreges csikorgó hangján ilyesmiket kiabált: .

A 482. Most erre van szükségünk. hogy egy Technikus végezzen megfigyel i munkát.helyesbített Harlan. Harlan jóindulatú elnézéssel gondolta: „Szegény. mint valaha. hogy a 482. Talán az áthelyezés segítene rajta. Szinte példa nélkül álló. az ajtó kinyílt.. mikor lépett oda. amíg Finge átböngészi a kódszalagot. t figyelte. mintha az Id ben élne le egy közönséges évet. Már megszokta a fehérség és világosság világát. és a Halhatatlanságban egy bioév alatt az ember annyit öregedett. mint aki most eszmél rá. hogy a padló beszakadhat a súlya alatt.Természetesen. Században a válság jelei mutatkoztak. Harlan Technikus. és boldogtalan volt. Század nehézkes gipszdíszei. két bioév alatt. . De ilyen n t?! És a Halhatatlanságban? .Üdvözlöm. A Halhatatlanságban nem létezett Id a világegyetemben szokásos értelem szerint. a tegnap is vagy a múlt hét is csupán biológiai értelemben létezett. Kényelmetlen volt azt mondani: „Viszontlátásra holnap”.A két bioév alatt.. természetesen bizonytalanul mozgott. vagy „Gondoltam rád tegnap”. de az ön el bbi Megfigyeléseinek a világossága és élessége tökéletes volt. amelyet csak a lágy pasztellszínek elszórt foltjai törtek meg.Két bioév alatt . hanem annak az embernek a riadt és aggodalmas kísérlete. a nappal és éjszaka..válaszolta Harlan. tisztaságimádatát. hogy a Halhatatlanság teend it önkényes huszonnégy „bioórás” napra szabták ki.Mintha a két év alatt. Finge meglepetten nézett fel. hogy nehézkes ember lévén. Harlan megvárta. .folytatta Finge. Nem lehet azt mondani. mintha összement volna. bár a holnap is. Most Technikusságának fennkölt és elzárkózó magasságából Finge siralmasan zavartnak látszott. Finge az energiabázisú 600. És az emberek természetes ösztöneit úgy elégítették ki. Természetesen pazarlásnak látszik. és Harlan már nem hallotta a szavait.) És ez már nem a ravaszság és alattomosság jele volt. Ritkán. Nagyon kényes ügy. A belép re meredt. pontosabbra. Lábujjhegyen járt. Már megszokta az 575. hogy véletlenül felpillantott. Finge Kalkulátort. Két évvel ezel tt Finge minden mozdulata fenyeget és hatalmas volt Harlan Megfigyel számára. Harlan úgy emlékezett.Az Összeköt rávágta: . a 482. Egy rendkívüli válságé. színes fémjei szinte taszították.. nem találja a helyét a Szektorban. Harlan ezúttal nem tudta meg a részleteket. A soha túlzás lett volna. de nem soha. Felvázolnám az ügy néhány részletét. Századból származott.Üdvözlöm. Finge gyakori modortalanságait könnyen okozhatta az a körülmény. amíg ön távol volt. . és Finge ott állt az asztala el tt. hiszen hozzá volt szokva az energiamez tartósságához. és ez a tény sok mindenre feleletet adott. s most majdnem nyomorúságosnak látta. kérem. (Harlan jól emlékezett Finge macskalépteire: gyakran el fordult. aki ha tudat alatt is.Azt óhajtja. de az emberek teste öregedett. .Hívom. Twissell beszélt err l Harlannak. Század üvegeit és porcelánjait. Még Finge is más lett.” Finge megszólalt: . . . Pontos Megfigyelésre van szükségünk. Kalkulátor . vagy „A jöv héten találkozunk”. a ma és holnap komoly feltételezésével. mert amíg Finge beszélt. Század megbízható és szilárd. hogy Harlan soha nem látott n t a Halhatatlanságban. Finge folytatta: . Az Id biológiailag haladt. és feltekint. hogy eleget váratta látogatóját. Meg sem hallotta. felt n festékei. de állandóan fél. hogy a gyarló anyaggal kell dolgoznia. hogy én végezzem el a Megfigyelést? . Még a legpedánsabb Halhatatlan is ritkán figyelt a különbségre.Igen. és ez egyéb fizikai jelenségek hiányában is elkerülhetetlenül mérte tovább az Id t.

s nem emlékezett rá. s nem is volt rajta más. mi? Mindene megvan. de csak harminc percig tartott. és lelkesedése elpárolgott. A neve Noŷs Lambent. Az Id be is! Fingenek nem lett volna szabad ilyet tennie. kecske vagy fecske. Fels szemhéja és fülcimpái halvány rózsaszín re voltak festve. az arca pedig fiatal és (majdnem lányosán) tejfehér volt. A tekintet szinte átölelte a Technikust. s tekintetük nem találkozott. és otthagyta. s futó pillantása végigsuhant Harlan arcán. Új alkalmazott? . .Finge Kalkulátor irodájában van egy n . amikor határozottan az Összeköt asztalkája felé indult. de az Id ben csupán megfigyelési tárgyak voltak. mintha durcásan lebiggyesztené az ajkát. Az Összeköt felébredt. Az Összeköt elámult.. hogy az arisztokráciát belülr l vizsgálja. Tények. amikor óvatosan megszólalt: . A kizáró okok kívül estek egy Megfigyel hatáskörén. alul vastagabban. amely addig hatalmon volt.Válaszoljon a kérdésemre.Rendben van. A 482.Mi a munkája? Az Összeköt arcán enyhe mosoly futott át. felül vékonyán.Harlan sarkon fordult. mi? Harlan alig tudta kinyögni: . s gyakorolta a helyi szokásokat. . a harmadik napon pedig egy percet sem. Nyilvánvalóan tájékozódó utazás volt azzal a céllal. Ez kicsúfolása a. amelyeket meg kellett figyelnie. parancsoljon. Ez erkölcsileg megengedhetetlen. úgy szólt a hangja. Ez utóbbi. finom anyagú nadrág. Finge irodájának sarkában egy asztalka mellett foglalt helyet. bár nem volt átlátszó. és ez a férfiak egyenl ségér l árulkodott. nem egyes személyekr l. Ruháján drágakövekkel kirakott nyakék díszlett. hogy megszokja a Századot. hogy miért teszi. Ráadásul egy ilyen lány! A 482. amely idétlen vigyorrá torzult. . csak térdig ér . . addig is elfoglalhatja régi irodáját és szállását.A bébire gondol? Klassz. korona vagy borona. Mire Harlan magához tért. közömbös kérdést készült feltenni. ajka pirosra húzott. Szeme felcsillant. így felelt: . . Az adatok az osztály egészér l szóltak. Csakugyan készített. mégis finoman kirajzolta a test körvonalait. hátha szó van az arisztokráciáról is. de a társadalomban egyébként semmi változás nem történt. átnézte régi jelentéseit. hogy felhívják rá a figyelmet.Új ember. mint a fal vagy hal. átvette az Id nyelvrendszerét. de ezek a Megfigyelések személytelenek voltak. Században másnap került sor.. Türelmetlen volt magával. elt nt. Halandó. . Fényl barna haja a vállát verdeste. azaz áttetsz köntöst. Unott. ehelyett mint a cintányérzendülés. Összeszedte magát. .Tessék. Század arisztokratáinak a ruháját viselte. Században csupán egy jelentéktelen Valóságváltoztatás történt azóta. Nyilván szó nélkül kisétált. felfrissítette tudását. Egy politikai klikk. Csak mintegy mellékesen akarta megtudakolni. Tér-id engedélye soha nem tartalmazta vagy engedélyezte. cinkossá tette. és csupán egyszer vetette fel fekete szemét. hol pedig gyönyör kebléhez értek. A Halhatatlanságban megjelen lány azonban egészen más dolog. Lássuk csak! Lépései hangosan kopogtak a fülében. Az Összeköt felnézett. Még nem is ébredve rá. öklét elernyesztette. Harlan els Megfigyelésére a 482. Harlan már csak kint ocsúdott fel Finge irodája el tt. amikor most sem hagyta nyugodni a kíváncsiság. s a kövek hol csilingelve üt dtek egymáshoz.kérdezte. állkapcsát sem szorította össze. Másnap már másfél óráig tartózkodott ott.Biztosan a f nök titkárn je. Érzéseit leginkább haraghoz lehetett hasonlítani. Finge éppen befejezte mondanivalóját. . a kívülálló szemével készültek.Harlan már sok n t látott Megfigyelései alatt.Mindezt megtalálja a hivatalos jelentésben. hogyan is távozott. Bizonyára készített róla Megfigyeléseket. Szabadidejében els jelentését nézte át ismét.

. . amikor összeakadtak a folyosón. volt-e már valaha (egy pillanatig kereste a jó szót) barátn je? Harlan nem fordult meg. A kifogások. milyen különleges feladata lehet egy n nek. a fotel felé intett.Nem. Technikus? . de azért elég karcsú és sudár tartású.Várjunk csak. javaslom. . majd lesütötte a szemét. A harmadik nap vége felé Harlan kezdte úgy érezni. De Finge indiszkréciója.El tudom képzelni. . A Kalkulátor nyomatékosan mondta: . a Halandó Sorstervezésével egyeztetve jöhet létre. hogy ezt én döntsem el.mondta -. Az ördögbe is az óvatoskodással. mert nem volt még egy ember a Halhatatlanságban. így szólt: . Nyugodt és tartózkodó volt. ehhez nem tudok hozzászólni. várjunk csak.. Finge néhányszor lassan bólintott. Határozott léptekkel állított be hozzá. Harlan tovább idézett: . Kalkulátor. Finge üres tekintettel bámult rá. nyomban rámosolygott Harlanra.E három nap alatt négy ízben találkozott Noŷs Lambenttal. hogy jelenléte veszélyezteti a Szektor munkafegyelmét. Harlan. és sért és hajszálhasogató pontossággal idézte: .Rendben van. Engedje meg.Az öltözéke exhibicionista.Id leges viszony Halandókkal csak a Központi Engedélyez Iroda és az Id tanács véleménye után. hogy ilyen nyíltan tartsa. Finge így felelt: . Különleges feladatot kapott. . akit így utált volna. De itt. Kalkulátor.És szándékozik? . hogy magasnak tartsák.Pontosan így van. .Határozott céllal van itt. hogy a ruhája még a 482. Harlannak minden idegszála megfeszült. Kétségtelen.Nem a házasságról és nem a gyerekekr l kérdeztem. aztán dühösen továbblépkedett. tehát valamit tennie kell. A családdal való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlannak nem lehetnek gyerekei.Ami alkalmatlanságát és meg nem felelését illeti. egy fejjel alacsonyabb nála. mint els látásra tetszett.Kár volt ezt kérdeznie . hogy mint Halhatatlannak egy kötelessége van. és dühe fokozódott. Kért már engedélyt id leges kapcsolatra. és saját maga legnagyobb meglepetésére. kerek álla köré kulcsolta.Milyen értelemben veszélyezteti a munkafegyelmet. Században nem üt el az általánostól. Úgy véli.Az Id vel való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlan nem n sülhet.. Próbálja meg elviselni addig. Megmondja a véleményét. most elenyésztek. Esetlenül sarkon fordult. bár meg kell jegyeznem. hogy a lány öt láb hat hüvelyk magas. Id sebb volt. Mintha mulatna valamin. . Technikus. hogy Finge nem vétett a törvény bet je ellen. Maga Megfigyel volt itt. nyomban a tárgyra tért: . Finge szeme összesz kült. amelyeket még néhány napja talált Finge számára. Harlan azért döntött így. hogy Miss Lambentet helyezzék vissza az Id be. Finge utánaszólt: . nehogy egymáshoz érjenek.Finge Kalkulátor. Harlan álla megremegett.mondta Harlan. Várjon egy kicsit.Technikus . Ideiglenesen tartózkodik itt. Harlan félrehúzódott. gondatlansága ellentmondott a törvény szellemének. Században is eléggé különc. A. A negyedik nap reggelén Harlan nem hivatalos beszélgetésre kért és kapott engedélyt Finge-t l. kezét puha. Technikus? . hogy a n helyzete kényelmes. a saját kulturális mili jében nem is tartanám hibának. és kivicsorította a fogát. Tudja jól. Kétségtelen. mintha kalkulátori agya a közönséges Halandó számára elérhetetlen absztrakciókat mérlegelne. Most már azt is megfigyelte. és én ilyesmivel nem foglalkoztatom. üljön le. Twissell-lel való kapcsolata miatt nyilván kissé fejébe szállt a dics ség. El ször csak ruháját és díszeit vette észre. Ez attól függ. mi a beosztása. a Halhatatlanságban a hozzá hasonló jelenség szemet szúr. A kapcsolatok csak a különleges tér-id engedély követelményei szerint folytathatók. T rhetetlen. Változtasson ezen! És mondja csak. és az ajtó felé indult. hogy Lambent kisasszony alkalmatlan? Nem felel meg? . De önnek tudnia kell. de a huszonötön minden bizonnyal túl volt. talán közeljárt a harminchoz. hogy ez a ruha a 482. Finge visszafordította a tiltakozását ellene.A saját környezetében.

Csak k. és Harlan reszketve. Kalkulátor. a jó ízlés meg a többség érdekében. félig irigykedve) a nyilvánvaló cél érdekében állandósuló n i importról. szeretnék elbeszélgetni róla. A lány félrehúzódott csíp jének lassú ringásával. haragudott saját magára. készítse el a másolatokat. rátekintett. Így aztán kurtán biccentett. mint a Primitív Id k kolostorai. Feldúlt volt. de a szeret k kiválasztását korlátozó intézkedések éppen nem bátorították a feslettséget és a dúskálást. Mindenki tudott err l. és lefokozták. Fingere. fuldokolt a düht l. Kevésbé szenzációs volt (és épp ezért kevesebbet is beszéltek róla) azoknak a Halandóknak a története. Egyébként is. ha elmegy mellette. Nemigen van id m ilyesmire. Aznap azt álmodta. . nem tudni. Haragudott a lányra. akik elég szerencsések voltak ahhoz. Azt álmodta.De Harlan. Finge! Finge és undok tanácsa a Halandókkal kötend kapcsolatok ügyében. egy ilyen Halandó alkalmazása „titkárn nek” Finge részér l nyílt kigúnyolása volt a Halhatatlanság lényegét alkotó eszményeknek.Maga Harlan Technikus. . s megkérte Noŷs Lambentet. .Nem. Harlan szívesen gondolta azt. milyen asszonyokat lehet kiragadni az Id b l jelent s Valóságváltoztatás veszélye nélkül. hogy utat engedjen neki. hogy majd mindennapos kiruccanásait folytassa a 482. ugye? El ször el akarta utasítani. . Századba (a leghosszabb út se volt több két óránál). és Twissell. A Halhatatlanok alsóbb néposztályai körében. Harlan elkeseredetten suttogta: . következetesen és logikusan. hogy Finge lebukott. . és mindenekel tt haragudott. Saját magáról is álmodott: A Kalkulátorok sárga jelzését viselte. és tudta. Maga volt az élet és egészség. Harlan szótlanul távozott. De Noŷs Lambent anyaszült meztelen volt. Twissell mellette ült.Talán szüksége lenne rá. amikor az új szervezési engedélyt felvázolta világosan. amiért zavarba hozta. mire Harlan kénytelen volt felnézni. ami Harlannak az arcába kergette a vért. útja folytatására kényszeríteni.Úgy hallottam. de aztán meggondolta magát. s félrehúzódott. hozzá kellett volna érnie.Jártam már ott. mindig rebesgettek (félig reménykedve. Eltekintve a mindennapi élet lényeit l. aki a Valóság megjavításának szentelte életét. . Ám egy Halandó. tekintetét elfordította.Sok dolgom van. mint akik els sorban részesülnek az importból. De a lány megállt. a Halhatatlanság eszménye továbbra is olyan ember volt. miért..Igen. és kevésbé zavarná más Halhatatlanhoz f z d állítólagos kapcsolata. hogy elvégezzék a f zést. hogy engedélyt kaptak ilyesmire. hogy a Halhatatlanság olyasféle. különösen a Karbantartók között. . maga nagy szakért je a mi Id nknek. Században. és Finge-et nagylelk en a Karbantartókhoz helyeztette át. hogy megtárgyalta a dolgot Twissell-lel. amiért zavarba jött. És rámosolygott. Voltak ilyen kapcsolatok.Ha egyszer ráér. egyedül k határozhatták el. és elismer en mosolygott. Ez mégsem a lány hibája. megszégyenülten ébredt fel. osztozott elszörnyedésében. az eszményi Halhatatlan. mindenki elvárta. A Halhatatlanság tudatában volt annak. új rendet vezetett be a 482. Egyik nap összetalálkozott vele a folyosón. A lány megszólította: . igazán szakíthatna egy kis id t.Lesz olyan szíves. . akiket minden Szektor ideiglenesen alkalmazott (ha a tér-id elemzés megengedte). A szóbeszéd mindig a Kalkulátorokról és Sorstervez kr l szólt. hogy megnövelje az emberi boldogság végösszegét. Kevésbé érdekelnék a n i ruházat részletei. És azoktól. s annak. miért. s Harlan érezte enyhe parfümszagát. takarítást és az alantas munkákat. és továbbmegy? Vagy félreáll és továbbenged? Nagyon kérem. hogy tapintatosak legyenek. hogy ki kell egyeznie az ember testi vágyaival (Harlan undorodott ett l a kifejezést l). Szélesebb látókört biztosítana önnek. Szinte lehetetlennek tartotta. amelyeknek a Halhatatlanság emberei ellenállás nélkül behódoltak.

Olyan nagy er vel szakította ki a kódszalagot. hogy nem félórás kirándulásról lesz szó. És Harlan már nem léphet fel vele szemben tanúként. Harlan panaszkodott a lány.Két hét múlva Finge hívatta. amelyekr l nem szabad tudniuk. és kikapcsolta a gépet. . . Finge kis szünetet tartott. hogy ennek a n nek a házát használjam megfigyel állásnak egy hétig. és a szalagot gondosan beillesztette a Finge asztalán álló leolvasó nyílásába. F-2 szériaszámú Valóságváltoztatást. és az Id tanács elé terjesztettem a véleményemet. amelynek a hosszúságáról és bonyolultságáról Harlan nyomban kitalálta.Miért ne. vagy kérdez sködik.. jó? Nem. végzetes lehet. Valahol a közepén Harlan keze kinyúlt. amit ez a tudás okozhat. Tudják. Finge attól félt. Harlan úgy tartotta hüvelyk. hol olvasta ezt a mondatot. Sok-sok nemzedéket tömegesen ellátunk apaideállal és a biztonság érzésével..Foglaljon helyet.Finge Kalkulátor. Harlan alig titkolt megvetéssel hallgatta Finge-et.Vannak azonban olyan dolgok is . Mindig szükséges kiiktatni a Valóságból az olyan tényez ket. de minthogy igaz. Harlan . hogy visszautasítsa a magyarázatot. Sejtik azt is. hogy a panaszt feljebb terjesztheti. Persze ebb l nem csinálunk rendszert. Viszont egy Kalkulátor sem szokott magyarázkodni. De er sen és villámgyorsan gondolkozott. Tisztáztam a híresztelések jellegét.Mióta egy évvel. hogy Harlan megjegyzést f z valamihez. . ha az ügy kipattan.vágott közbe hevesen Harlan. .jegyezte meg Finge nyugodtan. A Tanács vonakodik elfogadni a javaslatomat.) Finge taktikája átlátszó volt. Volt ebben valami szokatlan. Természetesen szüksége volt valami tetszet s magyarázatra. Ha pedig így van. Lassan csúsztatta befele a gép torkába. . Miel tt a javaslatomat . hogy ez a f feladatunk. és nézzük át ezt a dolgot. Érti ezt. Harlant elhelyezi a n lakásán. Asztalán kódszalag feküdt.villant át Harlan agyán keser elégtétellel. hogy még most is Növendék vagyok?” . hogy ellen rizzük az intertemporális kereskedelmet.Nem hinném. nyilvánvalóan ismét felütötte a fejét néhány ilyen nemkívánatos híresztelés. egy bioévvel ezel tt végrehajtottuk a 433-486. A Kalkulátor lebiggyesztette a szája szélét. és most áll el vele. mintha minden pillanatban felrobbanhatnának. hogy a vastag celluloidréteg szétszakadt. A bizonytalanság. Ez persze nem egyéb babonánál. s ugyanakkor k formálják a közvéleményt.kezdte Finge -. Nem várhatják t lem. hajlandó vagyok még a Megfigyelés problémáit is részletezni bizonyos tekintetben.és mutatóujja között a foszlányokat. Ennek ellenére egyik-másik Században id r l id re lábra kapnak nemkívánatos híresztelések a Halhatatlanságról. a Századok tudnak a Halhatatlanság létezésér l. s így ráháríthatja a vádat. Finge folytatta: . itt valami hiba van. Szokásos szakmai büszkesége arra ösztönözte volna. amelyek erre a tudásra vezethetnek. Finge így szólt: . és akkor soha nem lesz vele bajunk. . habár nem üldözik” .folytatta Finge -. és ez kapóra jön. és megpróbált visszaemlékezni. hogyan változtatjuk meg szükség esetén a Valóságot.Nincs semmiféle személyes problémám . F ként azok a híresztelések a veszélyesek. Harlan egyiket sem tette. ha a tér-id utasítások ezt kérik. A Megfigyel vagy a Technikus kérdések nélkül végzi munkáját. Harlan mozdulatlanul ült.Mint ismeretes. Úgy vélik. az úgynevezett titkárn miatt. amelyek az uralkodó osztályok tagjai közt kelnek szárnyra: f ként ezek az osztályok vannak velünk kapcsolatban. mivel a Kalkulációs Kód egyik egészen kis valószín ségi változatához tartják magukat. ez is kapóra jön. ne szabad szemmel. és közben a kódszalag szavak formájában jelent meg a homályos fehér négyszögben: ez volt a vizuális kapcsolat. miért küldi Harlant ilyen helyre.. („Fut a vétkes. Kurtán biccentett. Használja a készüléket is. Van valami személyes problémája Lamb. Harlan felrántotta közönyös szemöldökét. . hogy az emberiséget nekünk kell megmentenünk a katasztrófáktól. Legf képpen arról.Van másolatom ..gondolta Harlan. mintha azt várná. ugye? „Csak nem azt hiszi ez a fickó.

hogy figyeli a sövényeket. A Szociológusok csak a fejüket csóválták. az sem számított rendkívülinek. Már szokásává vált. mint a . amely kedvez körülmények között ösztönözhette is a kultúrát és a m vészetet. az eltökéltség. hogy a lakására költözzék? Harlan nyílt gúnnyal mondta: . Ezenkívül kiválasztottam a jelenlegi arisztokrácia egyik tagját. A Halandó Noŷs Lambent el kel elszigeteltségben élt a Század egyik nagyvárosának könnyen elérhet részében.. Id ben is. vigasságával és bánataival együtt. ahol az ember könnyen inkognitóban maradhat. Finge nem fogja átejteni. A gazdagságelosztás kedvez tlen egyenlete mellett is szólt valami. Századba tesz kirándulást. hogy ellen rizzem.Akkor elfogadja a megbízást. A n t elhelyeztem ebben az irodában. Az egyenlet minden adott Század három kapcsolatát adta meg.A jelek szerint alkalmas. 5. El zetes felfedezései egyre inkább a „perioecik” köré koncentrálódtak. És ha még ez sem volt elég biztonságos. Század azok közé a nem ritka Századok közé tartozott. és Harlan egyszer hallotta is az egyikt l. Olyan dologtalan osztály és olyan vonzó életmód fejl dik ki. jobban. Ám most a mérleg boldogabb serpeny jében anyag és energia vegyülékével átitatott ágyban aludt: ezt csak a társadalom leggazdagabb rétege engedhette meg magának. „Szoros kapcsolat! Igen!” . Bizonyára ez a harciasság. és szoros kapcsolatba léptem vele. s önnek alkalma lesz megfigyelnie e társadalmi kör életét.gondolta Harlan. miért akarom. a Halhatatlanságban megvolt az a törekvés. hogy legközelebb a 482. biztosíthatom. Harlan kedve ellenére is csakhamar megértette ezeket a dolgokat. Össze tudta állítani a képét. hogy legy zi Finge-et. eggyel több vagy kevesebb ember van-e. csavargók. amíg a kultúrájuk nem fajul nyilvánvalóan egészségtelenné. Harlan jól ismerte a várost.. aki izgalmasnak és érdekesnek tartja a Halhatatlanság számára végzett munkát. ahol a gazdagság egyenl tlenül oszlott el. Nem fog bohócot csinálni bel le. légüres térben és viszonylag elszigetelve. rendszerint valamelyik szegényebb negyed szállodájában éjszakázott. Érti most már. Amíg a mérleg másik serpeny je nem süllyed le teljesen. szította fel haragját. ha egy vidéki sövény tövében töltötte az éjszakát. hogy beavatkozása a kritikus ponton megingatja a Valóság kártyavárát. ahol ügyet sem vetettek az idegenekre. s t a kóbor kutyák is éjjelente. de nem értette teljesen). ahol nem számított. melyiket kerülik el a farmerek. akkor a „legszigorúbb Megfigyelések” lesznek szükségesek. amely szinte jókedvbe csapott át arra a gondolatra. ami csak a Szektor hatáskörén belül esett. mint egy él és növekv szervezetét. hogy megbocsássák az eszményi vagyonelosztási mintától való elhajlást. katasztrófáival és felépüléseivel. és a 482. Században ezek a kapcsolatok a megengedhet határán álltak. A Szociológusok egy egyenlettel magyarázták a jelenséget (ezt Harlan látta nyomtatásban is. Ismerte a várost Térben is. Haragja ismét Finge-re összpontosult. amíg a kiváltságok élvezése közben a henye osztály nem felejtkezik el végképp a kötelességeir l. . A 482. Finge tovább magyarázott: . de közben dúlt-fúlt. Most visszaküldjük a saját Idejébe.Nagyon is jól értem.végrehajtanák. Ha rövid kirándulást tett az Id ben. Nagyon kényes feladat. alkalmas-e feladataink végrehajtására. az acél és vasbeton lassú életének egyetlen pillanatában. A Századokban ez nem volt olyan elterjedt. és más. Most egy teljes hétig ott kell majd élnie ebben a városban. csupán ezért. számolni lehetett azzal. Ezek a lakosok voltak a város legfontosabb polgárai. és Twissell Kalkulátor ezért engedélyezte az ön visszahívását. Semmi másért. mint bármelyik lakója. és ahol éppen ezért a Valóság szerkezetét nem ingathatta meg. Lakását bázisul használjuk fel. Az ebben a Valóságban végzett felfedezi: Megfigyeléseken bejárta a Szektor minden egyedét átbogarászta minden évtizedét. de azért a városon kívül éltek. ezért kérettem önt. Harlan távozott. kevésbé csábító diszharmóniákat kutassanak fel. ragaszkodnak a közvetlen Megfigyeléshez. nem a n re. hogy ha a helyzet nem javul az új Valóságváltoztatásokkal.

és keresztülnézett a lányon. úgy vélte. Ily módon senki nem veszítette el kapcsolatát a problémákkal. amíg nem mozdult. minél kevesebbet kell mozognia. és mindig a testéhez formálódott.. Nyugtalanul ismerte el az efféle dolgok vonzóerejét.mondta a lány lihegve. nagyon nevetséges. Meghívattam a ma esti összejövetelre. A lány teste hideg volt. Most azonban a tudatlanság zavarta Harlant. rikító szín ruhájában. és közvetlenül a jobbján ül Noŷs Lambent. amelyet kétlábnyira t le alkotott a Reflektor. varrás nélküli. hogy az egésznek nincs semmi célja..folytatta. A szám zetés gyászos szavait Harlan mondja ki. mint a tiszta energia. ha szükségesnek érzi. . És Finge csak nevetett. milyen céllal végzi a Megfigyelést. Vad pillantást vetett háromdimenziós tükörképére. és úgy is maradt. Azt álmodta. egyre hangosabban. hol is voltak k ketten. . . de amikor szeme sarkából jobbra pillantott. Harlan már elfogyasztotta magányos reggelijét. amely ki zi a Halhatatlanságból a távoli. amelyet egy robot szolgált fel. aztán kiment. Megszólalt: . Minél kevesebbet kell beszélgetnie. Még mint Növendék azt tanulta. Gyanította. de jóval szokásosabb. de nem jött ki egy hang sem a torkán. Bosszantotta ez a gondolat.Nyögött. ha csak lehetséges.Természetesen nem. mik a kívánatos adatok. és egy pillanatig riadtan meredt a lányra. amely szerint a Halhatatlanság minden Szektorában a Század közepes életformáját kellett élni.Június van. vagy milyen következtetéseket vonnak majd le bel lük. Senki más nem vette észre a lányt? A Tanács tagja mereven el rebámultak.Szeretnék minél többet egyedül lenni . ahogy ezt többször elmondták. Harlan szerette volna elküldeni a lányt. Nem nagyon bízott a remek esti szórakozásban. Nem is olyan rossz dolog arisztokratának lenni gondolta Harlan az els este. . nem mondta meg nekik. „szoros kapcsolatban” álltak. de karja lomhán mozdult.. elakadt a szava. és hipnózist is alkalmazhatott volna.. Nagyon furcsa dolog visszazökkenni a megszokott életembe. s nem a legkényelmesebb életszinten. A 482. az ágy a testéhez idomult. mintha ott se volna. Harlan kinyitotta a szemét a vakító napsugárban. egyre hangosabban. ha mint Megfigyel nem tudta. Mindenesetre..tiszta anyag. mert visszaemlékezett.. Rendszerint nem zavarta.és akkor már Noŷs Lambent nevetett. A ruhája is. El ször nem is vette észre a lányt. s a kezét komolyan összekulcsolja maga el tt.Remélem. automatikusan eltorzítja a szemléletünket. hogy az Id tanácsban ülésezik. és a párnát püfölte. nagyon távoli jöv egyik ismeret len Századának az állandó Megfigyelésére. Noŷs Lambent szinte berontott a szobába. Elalvás el tt eszébe jutott Noŷs. csak Twissell mosolygott Harlanra. nem roskadt össze á szociológiai végletek súlya alatt. Természetesen nem! Finge ilyen apróságokra is gondolhatott volna. szinte a falba kell belemosódnia. mégsem tartotta szükségesnek. Igazi feladatát szemének és fülének kell végrehajtania. A tudás. csupán Finge szánt neki valamilyen szerepet a játszmában. hogy a Megfigyel nek nem szabad azon elmélkednie. Harlan szigorúan rászólt: . és egyetértett azzal a bölcsességgel. A lány egy-két pillanatig tétován meredt rá. A magasból tekint le a parányi. Század testhez tapadó. és Noŷs meg se moccant. és „érezhette” a Századot. nagyon parányi Finge-re. ha megmoccant. A végs jelentést és ezeket az érzékszerveit az agya kötötte össze. Harlan Technikus .. amikor lefeküdt. Harlan rosszkedv en végezte el a reggeli mosakodás és öltözködés ceremóniáját.... De úgy látszik. Rosszat álmodott? Harlan nem válaszolt. Noŷs megkérdezte: . vagy másik oldalára fordult. amelynek voltaképpen más feladata nem volt. Megpróbálta kituszkolni. aki rémülten hallgatja az ítéletet.Kész a fürd je. amikor ilyen sokáig tartózkodtam a Halhatatlanságban. akármilyen lelkiismeretesek próbálunk lenni. hogy ki vagyok. Harlant aggasztotta a szóáradat. és ráadásul Noŷs. Hiába. .

amely azonos hullámhosszon m ködött Harlan . A jelentéktelen kis henger körülbelül négy hüvelyk hosszú volt. mert így alkalmasabb. századbeli molekuláris feljegyz gépet használta. amelyet a három hónap elcsúszás eredményezett. Ostoba liba! Ismét ott találta magát a Reflektor el tt. a fülem eláll.Az Id be is. . amely visszabámult rá: homlokán mély függ leges barázdák húzódtak. mintha maga volna a F kalkulátor. mintegy húszmillió szót jegyezhetett fel mindegyik molekuláris energia szintjére. . amely jelent sen befolyásolja a Valóságot. hogy szeretné. Kisimította a ráncokat. . A henger egyik vége össze volt kötve egy fordítógéppel. és mintegy fél hüvelyk átmér j . .felelte. . hogy június van? . Nem történt valami tévedés? . Talán még jobban. Ám bárhogyan rejtette is el.Ugyanabban.A három hónapot. Harlan azonban nem ment lépre.. Hogyan magyarázza meg a lánynak a mikrováltoztatásokat.Micsoda mulatságos a kiejtése! Különösen. hogy beszélgetés közben szorosan eléje állt. Még a Halhatatlanok is elfeledkeznek néha róla. .Nem történt semmi tévedés. Egyébként maga állandóan itt tartózkodott az Id ben. Elhúzódott. mi a különbség a mikrováltoztatás (kis v) és a Változtatás (nagy V) között. a ruha szabásától függ en. A kiabálásra a lány hátrah költ. mit csinál . ahogy csak lehet! Nem veszítette el életének egyetlen percét sem. És aztán. és az egyéni életeket is megváltoztathatja.Az Id ben való mozgásnak semmi köze sincs biológiai korához. az állam túl nagy. még február volt. de most teljesen váratlanul az jutott eszébe. Harlan felsóhajtott: . nem csap át Változásba.” Eddig még soha nem gondolt erre.Ez hogy lehet? . ha jókép volna.Megvolt az a zavaró szokása.Akkor hát elvesztettem vagy sem? . mint bárki más a Szektorban. vagy akár övhöz er síteni. és azt gondolta: „Nem vagyok jókép .Biztos? .A Halhatatlanság tudja. A sötétbarna. mit számít az. de a Század életére mint egészre nincs semmi hatással.tétován szünetet tartott -.A lány egyre riadtabban bámult Harlanra.De akkor három hónap elveszett az életemb l.Ne használja itt ezt a megszólítást. . Mint ilyen esetekben szokásos volt. amikor haragszik! Harlan a távozó lányt bámulta: hogyhogy a kiejtése? Az ötvenedik évezred nyelvét éppolyan jól beszéli. . hallja. amíg még frissen éltek emlékezetében. . mint az ügy indokolta volna.Ne kérdez sködjön. Harlan összevonta a szemöldökét. majd váratlanul felnevetett. A lány azt felelte: . hogy június a legalkalmasabb id pont. amelyeket az Id be való bármely beavatkozás el idéz. gombhoz vagy karperechez. és a képmását bámulta. Azért helyezték vissza ebbe a hónapba. zsebben vagy bélésben. Két példányban létezem? Harlan sokkal izgatottabb lett. Egy hónappal ezel tt. semmitmondó szín készüléket könnyen el lehetett rejteni ingujjban. Kés éjszaka az összegy jtött beszélgetésekhez hozzáf zte megjegyzéseit. A szemem túlságosan kicsi.Amikor ott munkába álltam . . az 55. és személyesen döntötte volna el.Mit? . és enyhén selypít (amely inkább a Század szokása volt. és hogy a mikrováltoztatás. olyan világosan mondom.Melyik évben vagyunk? . . Nem veszthette el. mint sajátja) beszéde fiatal és gyámoltalan gyerekhangra emlékeztetett.Egészen biztos.Ezt büszkén mondta.Semmire sem emlékszem.

mentaíz ital (nem egészen alkoholos. hogy ízlik a habzó.Ebben a pillanatban maga is elhitte. s ezért él szolgák egyáltalán nem voltak. ami nagy divat itt mostanában). . Noŷs Lambent lépett be.dorombolt a lány.Nem haragszom. Harlan így válaszolt: . hogy igazat mond. kiemelt egyet-mást. Harlan haragosan lekapta a mikrofont és a fülhallgatót. Vajon a Valóságváltoztatás. és rákattintotta a fedelét. Átvette az italt a robottól. Este nem sokat evett. hogy beszélgessek. Jövetelét nem jelezte. de sorra kóstolgatta az ételeket.kérdezte Noŷs. minden véletlen kísér jelenséget. . Az esti „összejövetel” minden mondata. Semmit sem érzek magával kapcsolatban. és bármi szorította is le a haját.Bioévre gondolt természetesen. de amelyekb l (egy-egy hivatalos ízlel i falat kivételével) még soha nem evett. a legutóbbi Valóságváltoztatás el tt még nem létezett. A mintás takaró besüppedt alatta. most ott csengett a fülében. a lánynak semmi köze hozzá. visszarakott mindent a tokba. Nem azért jöttem. csupán annyi volt. amikor a molekuláris gép segítségével jelentést írt.Hány éves maga? . és amíg hallgatta a társalgásokat. hosszú lába villogott a halványan foszforeszkáló habruhában. . mintha mohón átölelné. Úgy láttam. hogy a lány távozzon. odakapcsolta ket a molekuláris géphez. amint a sima er téren besuhant a szobába. Rázúdult a nyakára. . Személyes kérdés. maga is rádiktálta a megjegyzéseit a második energiaszintre. mint valami kéjesen nyújtózkodó cica a puha mancsait. Vonakodva ugyan. hogyan teremtett egy új italt? Egyébként nem Kalkulátor. a szó szerinti feljegyzéseit a megjegyzéseivel együtt kapta meg. A lány a szemközti pamlagon hevert könyökére támaszkodva. a másik végét pedig er tér kötötte össze a szájánál lev parányi mikrofonnal. Század szemszögéb l együttlétük egyáltalán nem „illetlen”. hiszen a n k gazdaságilag éppoly függetlenek voltak. De Noŷs így folytatta: . Természetesen a 482.fejhallgatójával. most mégis kibomlott. Megrázta a fejét. ha itt van . A lány megkérdezte: . és meztelen válla még tejfehérebb és csábítóbb lett fekete fürtjei mellett. Erre a második szintre a benyomásait jegyezte fel. Karja és válla fedetlen volt. amelyekr l már teljes jelentést adott régebbi Megfigyelései után. Harlan észrevette a kis robotot a lány mögött. rámutatott az összefüggésekre. anyák is lehettek. Meg aztán a lehet legrészletesebb Kalkulációk sem küszöbölnek ki minden bizonytalanságot. de ebb l nem elég egy. Egyedül voltak a házban. inkább valami más hatása volt.Miért haragszik rám? . ha még dolgozni is akar. de el kellett ismernie. Egész este egy szót se szólt hozzám. .felelte ingerlékenyen Harlan. hogy: „Magamra hagyna? Dolgozom. így aztán hiába is kérdezi ezt önmagától. Egyébként.Harminckett . két évtizede használták ket.Hoztam még egy pohárral ebb l az italból. mint a férfiak. A robotok ebben az id ben fénykorukat élték.Lehet leg senkihez se szóltam egy szót sem. mely szemlátomást nem hatott fizikailag a Század életére.Alig várta. Erre aztán semmiképpen nem felelhetett. amelyre az összejövetel felvétele került rá. így aztán Harlan egyszerre figyelhetett és beszélhetett. Amit udvarias elszántsággal mondhatott erre. . Noŷs és . terhesség nélkül. ami az órák folyamán elhangzott. nem kellenének Megfigyel k.Maga haragszik rám. Lerúgta az áttetsz cip ket. Különösen akkor. és lábujjait mozgatta a habruha alatt. . . . világoszöld.Még most is dolgozik? Nyilván nagyon fáradt. Harlan mégis zavarban volt.” És ehelyett mit mondott? . ha úgy akarták. Ha nem így volna. s ez összefüggésben állt az els vel. már ivott eggyel az estélyen. és köszönetképpen szigorúan bólintott Noŷs felé. és még vagy tíz évig használni fogják ebben a Valóságban.Nem tudok dolgozni. Két bioévvel ezel tt.

és egy új lehetet keresünk. és eldöntjük. . nem hal meg egy asszony és egy férfi. . és mosolygott.Én vagyok a fiatalabb. . . hogy kissé észre térjen. Hangja mély volt és hízelg . mert áthelyezésük a Halhatatlanságba azt jelentette volna. tudja. míg végül hirtelen fényesen kivilágított ötletbe torkolltak.. mert kiemelésük az Id b l a kelleténél tízszer. ami furcsa. amelyet Harlan mindig nyersnek és kellemetlennek tartott.Maga örökké él. és kiragadunk minden olyan lehetségest. ha megöregszem. valaki nem n sül meg.Elment az esze . . mely egy pillanat múlva kialudt. s ez olyan irányba terelte volna a Valóságot. mert n vagyok.felelte Harlan. Hangja nem tagolódott szavakra. százszor jobban eltorzítja a Valóságot.Minden Id t. hogy ott csak férfiak vannak. és igyekezett leküzdeni érzését.mormogta Harlan. de soha nem jött rá). amit az Id tanács nem engedhetett meg. ami jobb a valóságosnál.Mit fecseg itt? . másodszor: kiemelésük az Id b l nem árthatott a Valóságnak. amely leginkább valami zsibbadt elégedettséghez hasonlított. majdnem groteszk. Mit is mondhatott volna? A Halhatatlanság tagjait végtelen gondossággal válogatták ki. minden Helyet meglátogathat.Ó. Két feltételnek kellett megfelelniük. Az ötvenedik évezred nyelve. fékevesztetten és tombolva kapaszkodtak össze különféle szabad eszmetársításokban. mióta Vikkor Mallansohn felfedezte az Id mez t a 24. most szépen csengett a fülében. Században.Sok dolgunk van . maga akkor is ilyen marad. azt maga sem értette (a Kalkulátorok nyilván tudják. (Fejében összekavarodtak a gondolatok. míg engedélyezték! Azt hittem. a távoli Primitív 24. Hány kiváló jelölt maradt az Id ben.A lány így felelt: . hogy n ket általában sohasem osztanak be a Halhatatlanságba. Utánakapott. Remélem.” Megrázta a fejét. hogy miért. Szédült: egy pillanatra lecsukta a szemét. nem alakul ki egy körülmény. Maga sem akart velem beszélgetni. . hogy nem születik meg egy gyerek. de nem kellemetlen eredményeket szült. és akkor a 27. alkalmasnak kellett lenniük a munkára.Mi is megöregszünk és meghalunk. Huszonhét. Században meg lehetett alapozni a Halhatatlanságot.) A lány hangja. valami nem történik meg. Nagyon szeretnék a Halhatatlanságban dolgozni. csupán finom akkordként hatolt Harlan agyába. mint bárki más. Elmondhatta ezt a lánynak? Természetesen nem. Században. hogy az Id ben hol hajtunk végre egy parányi változtatást a vanon a lehetre. és akkor egy új vant kapunk. Mondja. Egyik-másik szóba se akart velem állni. Valószín leg nem látszom majd mindig fiatalabbnak magánál. de már tovat nt. Kérdés volt vagy kijelentés? . Azt akarta. Mennyi ideig kellett várnom. Vagy csak a teli gyomor és az illatos leveg tompítja a hallását? A lány folytatta: . de gondolatai tovább rajzottak még sokkal különösebb és szaggatottabb bakugrásokkal. örökre és örökre és.kérte a lány. Elárulhatta volna neki. mintha egy férfit választanak.Miért nincsenek n k a Halhatatlanok között? Harlan nem bízott annyira önmagában.Harlan megtörölte a homlokát. bel lem is Halhatatlant csinálnak. hogy megállítsa a forgást. Tegyél engem Halhatatlanná. Mi dolgozunk! Megtervezzük az Id k részleteit a Halhatatlanság kezdetét l egészen addig. Noŷs már egészen ott volt mellette. ti Halhatatlanok! Olyan titokzatosak vagytok. Halhatatlan . de aztán kiderült. A mentaíz ital? .Nagyon sok dolgom volt.válaszolta lágyan Noŷs. pedig valóban hozta létre a Halhatatlanságot és az új lehetet. hogy válaszoljon erre a kérdésre. ha akarja? Nem szeretne fiatalabb lenni? . örökké. és kidolgozzuk minden lehetségesnek a végtelen valószín ségeit. Önz ek. és így megy ez örökké.Meséljen err l . A titokzatos Mallansohnt senki sem ismeri. mint lágy szell úszott eléje: . azt szerette volna neki mondani: „A Halhatatlanság nem tréfa. amíg a Föld lakatlan lesz.. miért lett harminckett ? Meg tudja változtatni. Valóság! Ezt a szót nem ejthette ki semmi körülmények között. Ez a pillanat új er vel töltötte el. El ször.

S bár a részleteket nem tudta felidézni. s t diadal. hétköznapibb. úgy érezte. mir l van szó. amire más. de hiába...az események olyan kifejtésére és magyarázatára döbbent rá. úgyhogy arcát szinte alig látta. nem különálló személy. ami máskülönben egészen egyszer en csak furcsa maradna. Ügyetlenül. amíg kibontakozik. mi is az a valami.Noŷs még közelebb húzódott. összefonódott vele. A tér-id engedély err l nem szólt. mint ahogy elképzelte. akkor kavarodtak össze érzései. és úgy tetszett.a Valóság és a Halhatatlanság járt az eszemben. hogy egyáltalán nem undorító. Mallansohn és a Növendék!” Megriadt. mintha valaki mással történne. Harlan sokáig nem tudott elaludni.. ami történt. növekedjék. Noŷs nem állt ellen. de megvolt benne a félálom lebeg világossága. Most egyszerre nagyon fontos lett. hogy érezze a lány testének melegét és puhaságát. Mintha kettejük helyett álmodott volna. amikor a lány föléje hajolt. hogy ismét birtokába kerítse ezeket a gondolatokat. saját magáról és róla.töprengett . . Furcsa és váratlan módon részévé lett. Minden olyan álomszer volt.ez az éjszaka sorsdönt volt az életében . Nem volt benne biztos. soha nem tapasztalt gondolatsornak.. hogy tudja a szörny titkot. . furcsa.. hadd érlel djön. Hadd jöjjön magától. remeg örömmel simogatta meg a haját. nehogy felriassza álmaiból. Még kés bb is.. Állán érezte a haját. És ez nem a b ntudat volt. Hadd jöjjön magától. de hirtelen nem is tör dött vele.suttogta a lány. amikor a halandóénál biztosabb szem és elme hirtelen feléled. . de szívében már bizonyos volt benne. de nem merte megtenni. hogy hirtelen valamire rádöbbent. Szédülése elmúlt. mindarról. Korántsem volt olyan undorító. és megvilágít száz furcsa tényt. Most még a mellette fekv lány is háttérbe szorult. mint egy árnyékot láthatta a lány testét. amelyet nem lett volna szabad megtudnia. és nem er szakolta a gondolatot. Csak ki kellett nyújtania a kezét. akkor mégis miért jutott eszébe most Brinsley Sheridan Cooper? Összeráncolta a szemöldökét. és az ultrahomályos fényben. tapogatózva a lány felé nyúlt. Mi köti össze mindezt? Mit próbál most kitalálni? Miért olyan bizonyos abban. amivé a fal és a mennyezet világítása tompult. igen. egyáltalán nem az. „Ha a gondolatmenetet követem. hogy feln tt életében el ször megosztotta ágyát egy n vel. Noŷs nedves ajka félig szétnyílt. nem szabad elengednie. hogy nem is akar odébb húzódni. mire gondol a lány. és most már majdnem tudta. de megmaradt az a szokatlan tény.. Furcsa gondolatok rohanták meg a lehetséges és a lehetetlen között. Harlan úgy érezte. Meg kell vizsgálnia. teste kih l. Csupán amikor Finge jutott az eszébe. de Harlan nem érezte magát b nösnek. szinte Harlan fülébe. Miért nem képes visszaemlékezni rá? Oly sok mindent értett egy pillanatig. Elégtétel. hogy.Ha Halhatatlan lennék. amelyt l az egész Halhatatlanság függ! . arra emlékezett. Hallhatta a lány halk pihegését. hozzásimult.. És az éjszaka csendjében . Odább kellett volna húzódnia. . józanabb pillanatban soha nem is gondolt volna. Megpróbálta ismét elcsípni ket. hogy valamit ki kell találnia? Úgy érezte. vissza kell mennie a Halhatatlanságba. ha felébreszti. Váratlanul önmaga folytatásának érezte.. virágozzék ez a gondolat. Nem egyszer en n volt. Aggodalma fokozódott.. Visszafojtotta lélegzetét. meleg leheletét. és lassú. mert ezek a kérdések mintha az el bbi megvilágosodás távoli fényét villantották volna fel újra. ellen riznie kell. Azt a titkot. lángok perzselik. bár dobogó szíve miatt Harlan alig hallotta a szavakat. és szeme megtelt simogató mosollyal. de furcsa. enyhe. A lányt most már egészen más szemmel nézte. Úgy érezte. Ez a gondolat csak töredéke volt annak a szokatlan. Miért éppen a Növendék? Miért jutott most eszébe Cooper? Hiszen rá nem gondolt! De ha nem gondolt rá. Hagyta.Nem szeretnéd? Harlan nem tudta. mindent megsemmisít. Ijedten és örömmel döbbent rá.

mint a Halhatatlanság és a kabinakna közti átjárás. Ingerültségében olyan döntést hoz. Ha egy Halandó figyeli a jelenetet. Szinte fel se nézett. A „margó”-t szükség esetére tartogatták. egy ember. Harlan futó mosolyt engedélyezett magának. Most e b nös mesterkedés következtében (meg se kísérelte. de már félretett minden óvatosságot. mint ahogyan más belép egy ajtón. Voy Szociológus mereven bámulta a 2481. Ha a b neit halmozza. És azonnal megtörtént. akinek élnie kellett volna. Valami üdvözlésfélét mormogott. s figyelhették meg ket. hogy Harlan elt nik. hogy a legfinomabb Kalkulálással sem lehet észlelni. Nem fordította meg rögtön a világtörténelmet. a fels id ben.6. Században töltött éjszaka óta. amikor a szabadság minden fokozata megsemmisült. a Változtatás nem következett be. A Valóságváltoztatás intenzitása attól kezdve csökken. minden rendben. akkor se súlyosbítja b nössége. Lelket nem lehetett látni. a korábbi fenséges épületek romokban hevertek. ahová Harlan tette. egy gondosan kiszemelt helyre. maximumát a 2481. hogy a megvesztegetés és hízelgés árán kifürkéssze. Az Id be való kilépés sokkal komplikáltabb volt. A Változtatás valóban eltüntette az rhajóállomást. Természetesen a Halandók közül egyetlen emberi lény se gyaníthatta. a szabadság fokozatai nyomban elt ntek. órák vagy napok is eltelhettek. s egy másik ember. Egy férfikéz néhány órával kés bb odanyúl az el bbi helyre. de nyerhet vele. hogy enyhébben fejezze ki magát) ott állt a 2456. hogy valamiféle Valóságváltoztatás történt. mi vár a lányra az új Valóságban. Bels feszültsége ellenére Harlan ügyesen és gyorsan kezelte a m szereket. hogy ne használja fel. de egy Technikustól elvárták. ahol az imént még a népes rhajóállomás nyüzsg képét láthatta. a polcról felemelt egy kis tartályt. és a Változtatás azonnal lezajlott. Teljes mozdulatlanság mindenütt. A Kívánt Hatás Maximuma. A Változtatás egyre szélesebb gy r ket vet. az is csak egy pillanatra suhant át az arcán. Csuklójára er sített kézi generátora bioid vel vette körül (a Halhatatlanságnak úgynevezett emanációjával). és figyeli a Technikus Beavatkozását. Harlan ott állt a mérnöki szobában. Harlan csupán két percet akart felhasználni a száztízb l. egy évvel tovább él más körülmények között. Ehhez hajszálpontosan be kellett állítania a Föld felszínén a kívánt körzetet és rögzíteni a koordinátákat. Egy rhajó ott rozsdásodott. Ezután visszalépett a Halhatatlanságba éppolyan mindennapos módon. éppen ezért nem fenyegette a Valóságváltoztatás semmiféle hatása. kissé korábban meghal. mint aki nagyon gyakorlott és igen tehetséges. a fennmaradó negyvenhat percet a szokásos negyvenszázalékos „margó”nak hagyva. Az elméleti tudósok hangsúlyozzák. Harlan nem sietett. ha éppen az keze nyomán történt a Beavatkozás. de id közben az energiamez elt nik. A „margófaló” nem maradhatott sokáig Specialista. Egy találkozó nem jött létre. Ez rosszabb volt a szakmai tisztesség megsértésénél. ha közönséges id vel mérjük az eseményeket. amikor Harlan ennyi mindenre rádöbbent. Ebben a biopillanatban Voy Szociológus bizonyára teljes biztonságban ül a képerny el tt. de a tartályt nem találja ott. Nem lehetett napirendre térni e tény fölött. Harlan rendkívül büszke volt arra. Században éri el. Amíg fennállt az alternatív akciók matematikai lehet sége. huszonöt Századdal a Beavatkozás után. hogy a Beavatkozástól számítva a végtelen fels id ben a Változtatás már oly parányivá válik. Század függönyénél. és a férfi türelmetlen lesz. A Változtatás csupán akkor fejez dött be. Gyakorlatilag ez a fels határ. A kis tartály most ott állt. amikor Harlan belépett. hogy éppen kalkulálta az MSZV-t. Másfél óráig keresik majd. miel tt a Változtatás bekövetkezik (természetesen bioid szerint). Ha a Beavatkozásra vonatkozó Kalkulációk felületesek voltak. . egy lépést tett a fal felé. KHM volt. Ragyogása kialudt. Általában a Változtatások nem szükségszer en következtek be a Technikus Beavatkozásának pillanatában. aztán elt nt. A Sorstervez Egy biohónap telt el a 482. Században kékesen villogó jelenetet. A biztonság kedvéért a térid engedély csupán száztíz percet ír el . Agyuk az anyaggal együtt változott. A mérnöki szoba még százötvenhat percig üres lesz. egyszer en azt látja. amelyet az el bbi Valóságban nem kellett volna meghoznia. Az elmúlt biohónapban saját maga el tt is b nöz lett. és csupán a Halhatatlanok állottak kívül mindezen. és átrakta az alatta lev polcra. Most. akinek meg kellett volna halnia. amelyet már látott a Halhatatlanság képerny jén. a kívánt Id pontot a Századon belül. majdnem 2000 Századdal futott el re Noŷs Lambent jöv jébe.

. Miért mi kapjuk az összes kérelmeket? . Feruque valami mocskolódó szót mormolt. mint maga a halál. Feruque odafordult Voyhoz.Minden más Század éppen így küszködik a túlnépesedéssel.Könnyen. mintha azt mondaná: „Milyen türelmetlen ember!” De csak ennyit mondott: . amennyire Harlan meg tudta ítélni. hogy az az b ne is” .) Ez a férfi azonban. A mondat sértette Harlan fülét. . Arca így még jobban hasonlított egy csontváz koponyájához. Harlan azon kapta magát. .mondta -. . s mindegyikre akkurátusán ráüti a valószín ségi értéket. úgy vélte. Aztán négy vagy öt évezred múltán. aki a lelkeket mérlegeli.Mi van a Sorstervez vel? . .Mi volna vele? . csuklója pedig bütykös. mi az Id t csináljak ezekkel a rákellenes szérumigényekkel? Nemcsak a mi Századunkban van rákellenes szérum. Majdnem csontvázszer en sovány volt.Feruque azok közé tartozott. Az emberek belefáradnak. azután az Analizátor szégyentelen vihogással kattog. Majd szólok.Akkor hagyják abba a kérelmezést.Jöjjön. izma és mindene. vagy negyven vagy ötven után ismét megpróbálják. ha elkészült. kívánt adatait és a Valóságváltoztatás egyenleteit. Voy Szociológus bemutatta Harlant. és a Sorstervez re meredt.Valóságos filozófus. kisebbíti m vének szépségét. Feruque leplezetlen ellenszenvvel bámult a Technikus-jelvényre. ereje. Ez volt a Sorstervezés szíve és lelke. és a gyarmatok kihalnak. .gondolta Harlan. Harlan elpirult. Rá kell venni az Id tanácsot. Visszatérnek a Földre. (Hetenként ismétl d beszélgetései Cooperrel az érdekl dését is szinte felizzították a Primitív Történelem iránt.Miért? . Hirtelen témát változtatva haragosan megkérdezte Voytól: . biccentett. „Tudja. és tovább dolgozott.Ne olyan hevesen. akik a Technikusok iránti ellenszenvüket akár nyílt durvasággal is kifejezik. hogy ne fogadjon el többet. Voy szárazon megjegyezte: . nem hasonlított egyik uralkodóra sem. mivel emlékeztette két uralkodóra. Csontos gödrében forgó szeme rávillant Harlanra. tudja jól. . Voy odaszólt neki: . „Kár a szóért” . Ujjai hosszúak voltak.gondolta. . a b re és csontja. és megütközött rajta. ha mindenestül kiiktatnák a Valóságból az rutazást. . rögtön szemébe ötlött Harlannak. . mintha kacarászna.Voy halkan megszólalt: . Tápláld be az egyed élettörténetét. A Szociológus rosszallóan pillantott rá. Az iroda ajtaján olvasható név: Neron Feruque. akik a Primitív Id közben éltek a Földközi-tenger vidékén.Elpusztította az rhajókat? Voy bólintott. Ahogyan a kis Analizátort kezelte. hogy mohón bámulja az Analizátort.kérdezte Voy. s egy perc alatt vagy egy nap alatt kiköpi a szóban forgó személy életének lehetséges változatait (az új Valóságban). Feruque-nek szinte a láthatatlanságig sz ke szemöldöke volt.Gyönyör volt.kérdezte Harlan. és ismét kudarcot vallanak.Mi jó van benne? Soha nem tart tovább egy vagy két évezrednél. . Sorstervez . Hiábavalóan fecsérlik az emberi tehetséget és er t.Én nem bánnám . kampós orrára szorosan rásimult a b re.Elkészült a fiatal hölgy Sorsterve? .Még nem. nézzük meg. Harlan összefonta a karját.Egy Századdal késleltette. olyan volt. aki dühösen félrenézett.Figyeljen csak ide. ha már itt van.Hogyan érhetnénk el ezt? .Lenne szíves ellen rizni? Már elkészülhetett volna a munkájával. .

hogy az Id tanács nagyon el van foglalva. Az effajta aggályoskodás a munkával jár. . Mi isszuk meg annak a levét. Elképzelheti. A találomra végzett Változtatás minden bioévvel rosszabb következményekkel fenyeget. id s édesanyját veri. Voy. A múlt hónapban ötszázhetvenkét rákszérumkérésnek tettem eleget. nem? Tegyük fel. és ez százszorosán bonyolultabb. Ne felejtse el. miért éppen az az egy. Neki is harcolnia kellene érte. . szíveskedjenek küldeni hetvenötezer ampulla szérumot súlyos betegeink részére. egyre nehezebb megtalálni a következ alkalmas Valóságváltoztatást. így aztán a Halandó kormányzatok minden Században állandóan elhalmozzák a Halhatatlanságot a kéréssel: szíveskedjenek.mondta a Szociológus -. milyen hírek keringenek.De az öreghez van. amelyek a kívánt Valóságváltoztatást eredményezik. szépen kérjük. s az. Hiszen humanisták. Minden ember pótolhatatlan veszteség a világnak. vagy hozzá sem kell kezdeni. ugyanabban az Id ben nem gyógyult meg. és mi nem világosíthatjuk fel ket. Mindenki azt kérdi. tudják. ha minden ember életben maradna. . ha az emberek különböz kombinációi is életben maradnának. lásd a mellékelt életrajzi adatokat. Ezeknek az embereknek a meggyógyítása vagy javára válik az emberiségnek.Fenéket. elterjed a hír. A Szociológus szenved arckifejezéssel hallgatta.Ostoba megjegyzés. nehogy ártalmasan hasson a Valóságra. a rákellenes szérum pedig emberi életeket ment meg. A Pszichológusok és a Szociológusok. Az „öreg”. jellemesebb emberek. tudom. Csak gondolkozzék. Semmit sem sejtenek a Valóságváltoztatásokról.. Eljön a nap.. A Sorstervez viszont számol. Mi lenne a Valósággal. persze. talán rózsás arcú emberbarátok. akit meggyógyítunk. és az Id be is. Harlan eltompultan. és így szólt: . amely kívánatos Valóságváltoztatást mutatott volna.Tudom. hogy „Miért ne. amikor egy bioévben csak egyetlen fickót gyógyíthatunk meg. Ezt akartam mondani. És kár azt fecsegni.Ha maga lenne rákos. Kiindulhatunk ebb l? Ilyen alapon soha nem lenne Valóságváltoztatás. ha magukból kiindulva vizsgálják a Halhatatlanságot. Ezt ne felejtse el. tizenhét Sorsterv nem tartalmazott egyetlen nemkívánatos Valóságváltoztatást. minden érdekl dés nélkül hallgatta a társalgást.. . Tudja. Biztosan csak a szokásos kódjelentést küldte fel. tudta. Egyre csökken. Nagyon el vannak foglalva. Talán azok a fickók. akiket mindenki szeret. és beszélt a Tanáccsal. és csak azokat hagyja jóvá. És mi történt? Boldogok a Századok? Ne higgye.Elolvassák az életrajzi adatokat. amikor éppen nem a gyerekeit ütlegeli. egyetlen eset sem volt. akiket nem mentettünk meg. hogy a meggyógyítható fickók száma úgyis egyre csökken. ha az Id tanács nem rostálja meg a kérelmeket. . Harlant a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a beszélgetés. a Szektorvezet Kalkulátor.Nincs összeköttetésem az Id tanácshoz. még nevet is rajtuk. de a Tanács szerint a semleges esetekben ki kell adni a szérumot. hány embert pusztít el a rák évente minden Században. ahol még nincs semmiféle rákellenes szérum.) Feruque töprengett néhány pillanatig. a semleges eseteket is beleszámítva. aztán kitört: . Ez alapvet politikai kérdés. azonosulásnak . számolja csak ket. Tizenhét. Tudom.Az Id tanács most nem hajlandó változtatni az alapvet politikán.Beszéltem az öreggel . (Ha Harlannak jobb kedve van. hogy minden új feny hajtást megfigyelnek. így aztán pontosan tizenhét ember gyógyult meg ebben a hónapban a megjelölt Századokban. Gondolja meg. Voy gyorsan bólintott. Hiszen néhány balek minden alkalommal kitöri a nyakát. . és tucatnyi másik. . akik rendkívül fontosak a kultúra számára. ha egyszer nem származik bel le baj”. Valahányszor ki akarnak térni valami el l. maga az a balek. ugyanabban az országban. Voy. Egy ember meggyógyult. De legalább elvonta figyelmét az Analizátor vihogásáról. hogy a rákellenes szérum nem facsemete vagy energiamotor. s minden ember valóságos h s.A legtöbb ember nem képes felfogni. mi? Még valami. hányan akarnak meghalni a betegek közül. Ez azt jelenti.Igen. Ám Feruque-ben még volt keser ség: .

Léglabdameccsre . nem evett. (Eddig mindig olyan könnyen sikerült. Lehet leg olyan Századba helyezték a Specialistákat. (Harlan egy 50. amelyek kultúrája élesen különbözik id otthonuktól. Kurtán megrázta a fejét. Ezt ki kellett volna vizsgálni. hiszen tudod. Ki lesz a bajnok.) . Kötelessége lett volna. Kisvártatva Noŷs megszólalt: . Noŷs nevetett le rá.morogta.Ugye.Rengeteg Tér és Id volt a feladatom. . és üres tekintettel bámult a lányra. Nem emlékezhetem ilyen apróságokra. A Halhatatlanság t zzel-vassal harcol az azonosulás ördöge ellen. Megfigyelted az egész korszakot. s mégis mintha ködös hajnali felh párnán ébredt volna. Milyen könnyen siklott vissza a képzelete Noŷsra! Aznap éjszaka jól aludt. ez a dönt ! Elmulasztottam az idei fordulót. S t szinte rokonszenvet érzett Feruque iránt. hogy egy bioévnél tovább is a helyén maradhat.makogta Harlan.Hova mégy egy órakor? .Köszönöm . Noŷs lágyan megkérdezte: . mindenki hallott róla). hogy a rákellenes szérumokat követel Századokra panaszkodik. . . sötét haját simán féloldalt fésülte. vagy nem? Voltaképpen egyértelm és rideg nemmel kellett volna válaszolnia. és egyb l bekapta. . ha a viselkedésük gyanússá vált. Harlan nem válaszolt. aki azzal enyhíti az új Valóságban csökken elektrogravitáció miatt érzett fájdalmát. és rengeteg id d marad. . Most azonban már nem tehette meg.A zuhanyozót bekapcsoltam. még nem múlt el egy óra? Az Id be is! . (Alig tudta kimondani a lány nevét). Ennek az embernek a reakcióiban már nyilvánvalóan nem lehet bízni többé. amíg az lesütött szemmel evett. szeszélyes fajankót. csak nem akarod megmondani nekem.Megvan a jegyem.) S t gyakran változtatták a munkahelyüket. aztán elpirult. Az emberek azonosítják magukat azzal a Századdal. N-Noŷs. és megpróbált komoly küls t ölteni. Végül visszaemlékezett mindenre. hogy nehezebb legyen az azonosulás.) És az emberek mégis balga vágyakozással azonosultak id otthonukkal (ez az Id vágy. századbeli lyukas garast sem adott volna Feruque esélyeire. alig akartál fölébredni! Harlan els reflexével a paplant húzta volna magára.Jóságos ég. de er tlenül magyarázni kezdte: . a napsugár bet zött az áttetsz falakon.Semmi részletet nem tudok. Noŷs szemben ült vele. . szempillái valószín tlenül hosszúak voltak. Még megreggelizhetsz. és megpróbált szégyenkezni. .Te biztosan tudod. és a ruháidat kikészítettem. mi történt a mi környékünkön. de nem találta. Andrew? Harlan furcsán elérzékenyült az Andrew név hallatára. ez különösen az rutazások Századaira vonatkozott. e miatt az Id ugrás miatt.Láttad. mint egy meccs végeredménye. És a Század minden gondját-baját gyakran a sajátjukénak vallják. Senki sem dolgozhatott kétszázadnyi távolságon belül saját id otthonától. ahogy illett volna. b lev gyümölcsbe. ha a Halhatatlanság nem félt volna szinte betegesen az önvizsgálattól. s csak fényes nappal ébredt fel. .kérdezte Noŷs.hívják ezt a jelenséget.Még csak tizenegy.Ó. és felült. Mit is mondhatott volna? . Hiszen az b ne sokkal súlyosabb.Ó. Század. Noŷs figyelte Harlan minden mozdulatát. olyan keservesen. Mihez kezdjen most az éjszaka emlékével? Hirtelen valami más jutott az eszébe. . miel tt idejöttél? . Reggelizés közben kerülte a lány tekintetét. amelyhez a munkájuk köti ket.Köszönöm .mormolta. miért. Talán be is jelentette volna az esetet. állat egyik tenyerébe hajtotta. Villáját beledöfte az apró. Nem tudni. Egy hónappal el bb Harlan még megvetette volna Feruque-et mint érzelg s hetvenked t. (Harlannak eszébe jutott Finge és a 482.

. Semmit. Nem a Század zilált erkölcsisége. szájon csókolta. . A lány meg is kérdezte: . Noŷs odabújt hozzá. majdnem kicsúszott a száján: Valóság. és az Id tanács megt rte ezeket. és Harlan már semmit sem tartott szégyellnivalónak. ami Noŷst és t érintette. csak amikor idejövök. hogy elámuljon a furcsa dolgon. mikor is tett el ször olyat. a szeme kikerekedett. és komorságát még Noŷs társasága sem oszlatta el. nem az ektogenezis. amely lágy és bonyolult dallamokat alkotott: hangokat és akkordokat kombinált találomra. nem emlékezhet Harlanra.Rendben van. a rendszer haszonélvez ire. Harlan közbevágott: .Kétszeresen is izgatott lett. Az új Valóságban Harlan már nem lesz része életének. Másodszor.Ne használd ezt a szót . én nem láthatom saját magamat. nem.Részben . Harlan egy pillanatra megdermedt. . Nem vagyok a Va. Sikertelenül. ... Noŷs felhúzta a szemöldökét. munkáslány. mert vissza kell menned? . és csodálkozzon rajta. . kezét felemelte.. Csupán az izgatta Harlant. a tehet s. Egy bioévvel ezel tt az el z Valóságban nem lett volna az Noŷsa. és ki tör dik vele. kifejezéseit. általában tilos. .Miért nem? . gondterhelt vagy. Az adott Valóságban eltöltött negyedszázad halmozta fel benne ezeket a tulajdonságokat. . mint a Halha. Azaz. A zene b völetében Harlan csak bámulta Noŷst. A Változtatásnak rendkívül csekélynek kellett lennie.A 482.válaszolta Harlan. és ámuldozva kérdezte: . akkor ne mondd el nekik. A tér-id engedély még hátralev három napja alatt egyre jobban elkomorult. s közben csíp jének egyetlen sima és hullámzó mozdulatával félrelökte az asztalkát.Igen. hat kövér. és vágyódva gondolt az engedélyezett két nap margóra.mondta. A dallam ismétl dött. beszédmódját. Azért. nem Noŷs lesz már. nem a matriarchátus izgatta a Halhatatlanságot. Nem tudom b vebben megmagyarázni. ha elkésnék . gondolatai egyre körülötte csapongtak. hogy a Halhatatlanoknak az evés is tilos-e. Harlan ölébe ült. Noŷs bekapcsolta a zeneszerszámot. mintha azt kérdezte volna.Valóban vissza kell menned? . betegesked poronty anyja? Akárki lesz bel le. .. ha késel egy kicsit? Harlan majdnem elmosolyodott. mintha el akarná lökni.És ha érdekel.) A tényez k egész komplexumát szerette: öltözködését. (Furcsa módon a „szerelem” szót most el ször használta gondolatban.Jó. hogy a lány egyáltalán szóba hozhatta ezt. Században a kérdés teljesen ártatlan volt. hogy akkor a Változtatás Noŷsra is vonatkozik.Nem örülnének. .mondta Harlan. és nem is tartott hosszú szünetet. töprengeni kezdett a jelenlegi Valóság és a tervezett Valóságváltoztatás jellegén. az improvizációt bonyolult matematikai formulák irányították a kellemes összhangok irányába. és legalább olyan szép volt.. Körülsétálta az asztalt. Most úgy látszik. Finge szerint itt valami egészen apró dologról volt szó..Szégyelled? . Én hallgatok.Hangjában csúfolódás csengett. Mindez megvolt az el z Valóságban is. . mint a jégvirág.Nem. Már nem is emlékezett rá. amit mint Megfigyel nek etikailag nem lett volna szabad.A Halhatatlanoknak ez tilos? .. járását. Nem egyszer en szerelmes volt egy lányba. és a megfigyelt csoportra kellett vonatkoznia.Nem láttál bennünket? Nem tudtad egész id alatt. egyszóval ott. Az arisztokráciára kellett irányulnia. Ez nyilvánvaló volt.Nem kellett volna megtennünk. csúnya. Eleinte egyáltalán nem voltál ilyen h vös. El ször. a legtiltottabb szó a Halandókkal folytatott beszélgetésekben. fels osztályokra.Mi történt? Egy darabig egészen másként viselkedtél. És akárki lesz is. Nem vagyok itt. Új alakjában vajon ki lesz bel le? Halaskofa. És nem is lenne az Noŷsa a következ Valóságban sem.

Nincs. . . . Harlan felugrott. Tény az . Harlan csupán egy dolgot tudott biztosan. ritka ködoszlop áll Feruque helyén. és visszapillantott. Voy Szociológus a szeme sarkából figyelte. A Sorstervez tárgyilagos hangja elvékonyodott: .A baba nem létezik az új Valóságban. mintha már megbánta volna. Palástolnia kell. és a Szociológus hangja eljutott a fülébe: .Igen. Finge-t l függ. mindig gyorsan hátrapillantott. Az Analizátor nem ketyegett. Században Harlan a fels id be indította a kabint. 7. Többek között az is eszébe jutott. Lesz olyan szíves visszavinni a kabinba? Nem szabad kimutatnia az érzéseit. hogy meggy z djön róla. . A tényez k furcsa összjátéka. hogy kifürkészi a Változtatás jellegét.Teljesen jól vagyok. Harlan alig hallotta: . és súlyos üteme ott zsongott a fejében: Finge-t l függ.Rosszul érzi magát. akkor Harlan ezeket a hibákat is akarta. Harlan egy pillanat alatt megértette a csönd jelentését.és hosszú. A csend dermeszt volt.Bár az új Noŷs sok tekintetben jobb lenne. Egyetlen pillanat alatt. és kideríti. Amikor a Noŷsszal töltött napok után a 482. volt elég ideje a töprengésre. mintha csak most venné észre. De sehol sem találtam meg. semmit? . Ezekben az utóbbi hetekben szokásává lett.Tudom. Figyelte. Síri csend ébresztette fel Harlant álmodozásából. Noŷs elt nik? Noŷs nem fog létezni? Ez hogyan lehetséges? Vállán érezte Voy kezét.Megvan a válasz. de a Változtatás olyan kicsi volt. száraz ujjaival megdörzsölte az állat -. az egyetlent ebben a Valóságban. . A mondat nem hagyta békén nevetséges alliterációjával. Kissé furcsa. Mit tehetett? Sok minden átvillant az agyán: mind tilos dolog volt. hogy a megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. És ez a furcsa.. és nagy nehezen rendbe szedte arcvonásait. hogy megbizonyosodjon. A b ntett el játéka Harlan belépett a kabinba a 2456. hogy el vigyázatlanul hozzáért a Technikushoz.. És ha Noŷsnak voltak hibái. Feruque csontvázkoponyája egy magasságban volt vele. és itt. Harlan nyelt egyet. Úgy kell viselkednie. akire most nézett. Ismét a Sorstervez irodájában volt. .Harlan úgy bámult Feruque-re. a tiszta lelkesedés áradatát. Századból visszatért a Halhatatlanságba. hogy Noŷs elt nése az új Valóságban szinte elviselhetetlenné fokozta örömét. mer akadémikus vizsgálódás. Bár a számok szédít sebességgel száguldottak. A . aminek feltünteti. az egyetlent. nem figyeli-e Voy Szociológus. ismét érezte b nösségét. mintha csupán az volna. Megvan. hogy a Halhatatlanság zárófüggönye hibátlanul m ködik-e. ez az egész. Szemmel láthatóan remegett.0001 Valószín ségig.. És akkor már a 2456. . Semmiféle személyiségeltolódás. A Sorstervez felfedezése hogy megváltoztatta a helyzetet! Hogy megváltozott b ntettének a jellege! És minden Finge-t l függ. Századnál. Akarja a szalagot? Harlan félig öntudatlanul vette át. hogyan hat majd Noŷsra.Megkaphatnám? .Nem látni semmit.. Technikus? A kezét elkapta.Hogy érti ezt. hogyan létezhetett a régi Valóságban. került minden személyes találkozást Finge-dzsel. Amint a Halhatatlanság bezárult mögötte.Harlan kinyújtotta a kezét. Elt nt. önkéntelen mozdulatává. Ezt a Noŷst akarta. Az alternatívákat is kiszámítottam 0. Az ember sohasem lehet biztos benne. hogy magas. Sorstervez ? Feruque lenézett a kezében lev szalagra.De. nincs-e valaki mögötte a kabinaknában. hogyan emelkednek a számok az id méteren...

Század hajlott a spártai ízlésre a lakberendezés terén.Pedig mindig undorodtam attól. a 95.Felsóhajtott. Nagyon szerette volna megkérdezni Finge-t l.Egy 20. Akkor azok a tárgyak ott rajta könyvek. ha ruhája is és teste is tiszta s szennyezetlen energiamez b l állna? Finge felhúzta a szemöldökét. mi? Harlan bólintott. de mégsem m anyag.A jelentés nem teljes . Eredeti 20. Némelyik a 20. . századbeli por lepi be ket. A 24. most.Használunk.Persze. .. . . és ha most visszautasítja a kier szakolt meghívást. Eltaláltam? . Tekintete visszasiklott a fatárgyra. Ám Finge nem hagyta békén. . . Harlan id otthona. . hol várom meg az új eligazítást. Nem én. .Eredeti példányok? . . . . alkalmazkodik hozzá. .folytatta Finge -.Finge lepillantott a kezében tartott kódszalagra. hogy ezeknek a könyveknek az egész tartalma két méter filmszalagon elfér. Még ilyet. Nem volna-e higiénikusabb. Nevetséges lett volna azonosítani magát ezekkel a könyvekkel s magára venni a gúnyolódást. de nem tudom. legyen óvatos.Cellulózlapok. De nem adom be a derekamat.. Óvatosan kell kezelni. Egyébként a szabályzat megengedi. hogy az ember saját id otthonának a kultúrája közt éljen.Ezeket olvassa? Harlan büszkén felelte: . A hajlított fémszékeket sötét lemez fedte. . .Könyvespolc. .válaszolta Harlan. ugye? Azt akarta mondani. A Kalkulátor végighúzta rajta püffedt ujját. de most már mindkét kezét a háta mögött tartotta. Ha. hogy nyugalmat er ltessen magára. Az igazi Halhatatlan. ha keze a tomporán nyugszik. és bezárkózott a szobájába. és egy körömnyi helyen elraktározható. hogy mindent átgondoljon. Jelentését a személytelen cs postán küldte el. és elküldte jelentését. .Szívesen látom. hogy az étel hozzáérjen bármi anyaghoz. és kínzó lelkiismerete ezt már nem bírta volna. tanácsos-e. Gondolkoznia kellett. hogy az irodájában van . A szoba egyik sarkában pedig olyan bútordarab állt. könyvek! .Értem. mit érez.A cellulózt impregnálással tartósították. . századbeli képes újság évfolyamai. . hogy az utóbbi öt évben kétszer is ettem energia edényb l. ha belenéz.válaszolta Harlan.Azt hittem.Mélyet lélegzett. amellyel megérintette a tárgyat -.felelte h vösen.Elküldtem a jelentést . . mintha az anyagát próbálgatná. Századból származik. Például nemigen hiszem. hogy Harlan elvégezte a kódolást. . parancsmegtagadásnak is min síthetik. a Halhatatlanságban elviselhetetlennek érezte.megszegett hivatali esküt. . gondolom. Kalkulátor .Igen.Szerintem mindegy.felelte Harlan.Nem akarok hozzájuk érni. Igen.Könyvespolc .És mi ez? Mire való? . Században szereztem ket. Finge rögtön felfedezte.Fa .folytatta.mondta. A lapokat restaurálták és impregnálták. Ez az ember a felettese. kérem. Finge már felhívta. amely teljesen elütött a kor ízlését l.Meglátogathatom a szobájában? Harlan egy pillanatig habozott. amit mesterséges erezessél fához tettek hasonlóvá (nem valami nagy sikerrel). Finge sima modora az epikureizmus zavaró elemét vitte be Harlan rideg lakásába. és Harlan is vonzódott hozzá.Egyébként az a gyanúm .Milyen anyag ez? . s önmagában is hozzászokjon az új helyzethez. Eszem ágában sincs megfogni ket. Alig egy órával azután. Kalkulátor. amelyet a 482. bármilyen is a környezete. id t nyernie. S t nyíltan hirdetné a b nösségét. A Kalkulátor Harlanra meredt a videotelefon erny jér l.Igen? .Valódi anyag? Igazi fa? Elképeszt ! Maguk használnak fát az id otthonukban? . Században semmiségnek tekintett. Technikus . és lyukazását vaksin a szeméhez emelte.nadrágjába törölte az ujját. És mir l szólnak ezek a könyvek? .Nevetett.

Szívesen ismételte a párbeszédeket. Unottan megjegyezte: . ha azt akarja elmondani. És ez a dolog bármi más lehetett.A Kalkulátor körülnézett. Ha a Megfigyel tökéletesen látja el feladatát. A Halhatatlanság egyetlen könyvtára sem dicsekedhet ilyen teljes sorozattal. hogy Finge féltékeny! Erre megesküdött volna. hogy a szóbeli jelentést éppen ezen a ponton szakította félbe. mert Noŷs Lambent most már végérvényesen az övé volt.Azt hittem. . megtartotta? Harlant már annyira furdalta a lelkiismerete. Szeme sokkal szúrósabb és követel bb volt. szántszándékkal ki akarja hozni a sodrából. hogy nem a Megfigyel dönti el. Nem szabad beugrani neki. Ennyi elég.Nevetséges.Megtartottam. Diadal töltötte el. kiválasztott egy széket. A Megfigyel csupán a Halhatatlanságból az Id be vetett érzékel -tapogató m szer.Köszönöm.És bár magabiztosan hangzott a válasz. Remélem. Harlan? . Harlan figyelmét ez nem kerülte el. . . mennyire érdekli a Primitív Történelem. Vagyis csak ha megtartotta a térid engedély utasításait. de közönséges nem. hogy egyszer említette. mert közben ismét átélte ket. hogy Finge vallatása és helyrebillen kötelességérzete b nének beismerésébe hajszolja. amellyel eredetileg csupán négy-öt nap megfontolt várakozás után akart el rukkolni. amiatt. Ilyen korú és ilyen tapasztalt embert nem kellene figyelmeztetnem. hogyan hált a n vel. és szinte megfeledkezett arról. hogy mindent jelentsen. amelyeket kihagyott a jelentéséb l. Sikerült megkaparintania azt a lányt. mégis b nbánóan állt ott. de hanghordozásra goromba és nyers volt. és ami még rosszabb: közönséges. . Jelent s id t töltött el a fiatal hölgy társaságában. most már látta.Igen.Milyen tekintetben? (Nyugalom! Nyugalom!) Finge idegesen elmosolyodott. hogy szakértelmét nyíltan kétségbe vonják. Most már emlékszem. .Mit hagyott ki a jelentéséb l. . Finge mereven bámulta Harlant. felidézve a hangsúlyokat és az arckifejezést is. mi a fontos és mi nem. csak akkor kezdett dadogni. és óvatosan leült. Tiszta energiapocsékolás. Ez az ember. Harlan szinte gépiesen kezdte azoknak az eseményeknek a felsorolását.Hagyja ezt. . A Megfigyel kötelessége. aztán visszahúzódik. Harlan azzal magyarázta Finge magatartását.Tisztelettel engedélyért folyamodom.észre sem vette. hogy kapcsolatba léphessek egy Halandóval. . mint a vallatás hangneme. Csupán amikor az els hosszabb beszélgetés végéhez érkezett. amely többet ért. a jelentésem miatt jött.Nem történt semmi lényeges . Technikus. . . A további részletekt l Finge hirtelen felemelt keze mentette meg és a Kalkulátor éles. ez a maga hobbija. Csak annyit tudott kinyögni: . és ez édes érzés volt. hogy ilyen dolgok érdekeljék. Harlan beharapta az ajkát. aggodalmaskodó keresztkérdéseit és azt. ahogy már mondtam a videotelefonon. Kitapogatja a környezetét. . nincs is egyénisége: nem is számít embernek. Harlan megdühödött. .És mi történt? Semmit nem közöl a személyes id töltésér l. A Megfigyel gyakorlott emlékezetével szóról szóra idézte a beszélgetéseket. Így szólt: . Életében el ször ismert meg olyan célt.Semmit. Továbbra is féltékenynek akarta látni Finge-et.Igen. mint a Halhatatlanság rideg törvényeinek a tisztelete. ideges hangja: . hogy nem kapta be ezt a csalétket . Hirtelen lelkesedésében kitört bel le az a kérés. de a kötelességérzet ösztökélte. és a Megfigyel objektivitásának páncélja megrepedezett. Csodálkoztam is.Ez csak néhány kötet a teljes gy jteményemb l.Nem egészen teljes. Finge az igazat mondta. és nem vezette félre Finge hangja se. hogyan engedhette meg az Oktatója. akire Finge is igényt tartott.válaszolta Harlan kiszáradt szájjal..

Err l ön semmit sem tudhat. mint valami tanító bácsi a kissé elmaradott tanulóval. nem vagyok Kalkulátor. Ennek ellenére Finge nyugodtnak látszott. hogy ezt is tudja.A tér-id engedély ragaszkodott hozzá. hogy Twissellt kijátssza. Mivel semmi határozottan tilos dolog nem történt. de azért nem vagyok tökfilkó. nem érzem magam b nösnek.Harlan most már nem ügyelt a szavaira..Olyan enyhén sürget módon beszélt vele. . akkor hazudik.Finge mintha felriadt volna álmodozásából: .Valóságváltoztatás lesz . Az új Valóságban maga már nem kell neki. hogy négyszemközt maradjunk. hogy a kérést Finge továbbítsa. . Beszéljük meg az ügyet.válaszolta. és er tlen védekezésre kényszerült: .Talán emlékszik rá . Nem is próbált válogatni a válaszok között. Azt mondja.Beszélhet. Emlékszik? . Rendes körülmények között egy Technikus természetesen nem remélhette. hogy. milyen lesz az új Valóság..Hazudik! .Ó! Azt hiszi. sor kerül erre is. de engem választott.felelte Harlan. . . Harlan ezt izgatottságában is tudta. nem hiszek önnek. Harlan akarta. hogy bölcs dolog lenne.mondta -. Finge egyiket sem tette.Úgy veszem észre . .szólt Finge. Udvariasan így szólt: .. ha jól sejtem. hogy a 482. Az imént kapta meg a jelentésemet.Igen. és Finge-nek korán kellene felkelnie ahhoz.Azt. Azt se. . Az lesz aztán az igazi diadal. hogy vegye rizetbe Harlant a szolgálati szabályzat megsértéséért.Ebben az esetben kiegészítem kérelmemet azzal.Féltékeny! Önnek is megvoltak a tervei Noŷsszal.Természetesen . Hogy lehet ilyen biztos a dolgában? Az új Valóságban Miss Lambent talán férjnél lesz. Nem vagyok bolond. S t valamit biztosan tudok. Harlan összerezzent.. Ha is ragaszkodik a lányhoz.Hogyan mondta? . hogy ismeri a Változtatás jellegét. Mi történt? . . Századdal minden problémánk abból adódik. hogy egyáltalán új Valóság lesz-e. . . Harlan eltátotta a száját. miel tt Valóságváltoztatást kalkulálnánk. Ez azonban hazugság volt.Nem hinném. hogy illegálisan máris birtokba vette a lányt. Finge többféleképpen visszavághatott volna. de Harlan biztosan számított Twissellre. talán megcsúnyul. mint Harlan. . már említettem. Nem kell neki. és Harlan látta Finge félig szórakozott kifejezéséb l.Noŷs Lambenttel. Mint a Szektor vezet Kalkulátora. Igaz. aztán még jóvá is kell hagyni. Finge peckesen kivonulhatott volna sértett haragjában. Harlan. hogy a lány válasszon.. hogy a jelenlegi Valóság Halandóinak egy része helytelen álláspontot képvisel a Halhatatlansággal kapcsolatban. hogy szemében gonosz fény villan fel. ordíthatott volna. úgyis ön továbbítja a kérésemet. . ez olyan nagy szerelem? A lelkek elválaszthatatlan kapcsolata? Túléli a küls változásokat? Biztosan elolvasott egy csomó Halandó regényt! Harlan most már elveszítette a fejét.. de Harlan úgy látta. Harlan elpirult.kezdte Finge -. . hogy egy Kalkulátor kívánságával szembeszegüljön. És mivel válasza teljesen váratlan volt. és akkor Harlan ragaszkodni fog ahhoz. Elszántsága egyszeriben tovat nt.Üljön le. visszavághatott volna.kezdte Finge. Remélte.Mit képzel. El bb ki kell elemezni. hogy Noŷs nem akar engem az új Valóságban? Honnan tudja? Még azt sem tudhatja. . és zavartan leült. . .kérdezte Finge h vösen. hívhatta volna a Biztonsági Szolgálat egyik tagját. hogy az új Valóságban is engedélyezzék kapcsolatomat Lambent kisasszonnyal . Hadd szenvedjen. . Szinte mosolygott erre a gondolatra. felhívhatta volna Twissellt hivatalos panasszal élve. És ha azt állítja magáról. ám szóljon. megtehette volna.

szóban. Finge folytatta: .Semmi esélye sincs. ujjait begörbítve rárontott Finge-re Nem gondolt semmire. aki ég szenvedéllyel már az els este elcsábítja magát. csak ösztönösen meg akarta fojtani.. . amit keresünk. hadd mondjam el. de én mégis megmaradok az elhatározásomnál . az Id tanács nem hajlandó elfogadni elemzésemet. igen. mint osztályának jellegzetes képvisel jére.S az én Megfigyelésem meger síti? . de a Kalkuláció kimutatta.Engem választott? Kísérleti alanynak? . amikor odahajolt hozzá. . a Halhatatlanok jelenlegi életével kapcsolatban. akkor nyilvánvaló.Mire jó ez az er s kifejezés? Ebben a Században nem szégyellik a nemi életet.Az ilyesfajta hiedelem ártalmas. hogy eladta magát. Az Id be is. . . hogy els sorban a Század azon lakóinak kell maximálisan megváltozniuk a Változtatásnál. hogy csupán az esetek kis százalékában volna szükséges a Változtatás. lehetetlen helyzet. Az Id tanács nyilvánvaló bizonyítékot akart.. . A véletlen tévedések régiójába esik. Harlan! A legtöbb n azt képzeli.Nem is képzeli.kereste Harlan a szavakat.. megnehezíti a Szektor munkáját.Nehéz ilyen babona létezésében hinni. Harlan felpattant. hogy egy jelentéktelen Technikus karjába vesse magát? Térjen észre.. Harlan üres tekintettel bámult Finge-re. .Meg.Akkor arra is emlékszik.Azt akarja mondani. becéz hangja.” Finge folytatta: . és gyönyör . Figyeljen ide. A maga jelentése fabatkát sem ér.. ember. miel tt különleges Megfigyelés meg nem er síti.. A meger sítést most kaptam meg magától. Harlan .Ilyenre még nem volt példa. Maga a n ket és minden velük kapcsolatos dolgot erkölcstelennek tart. Harlan felemelkedve. ez nyilvánvaló. Harlan makacsul összeszorította az ajkát. Noŷs Lambent is ezt mondta magának! Húsz perccel ezel tt ismételte el a szavait. Harlan. tehát örökké élnek. Lambent kisasszonyra esett a választásom. . Az Id be is. . viszont az örök élet kedvéért tette. Azt hiszi. van erre jobb szó. milyen nevetséges ez. úgyhogy a Kalkulációs vizsgálódások az el z Változtatásokat illet en nem nyújtottak semmiféle támpontot. hogy én már kikalkuláltam a szükséges Valóságváltoztatást? . hacsak. . . az a Halandó n t (ahogy k képzelik magukról) képessé teszi arra. Ismét tisztán hallotta Noŷs hangját: „Bárcsak Halhatatlan lennék. Századdal. egy hedonista kultúra agyondédelgetett. Maga nagyon jó kísérleti alanynak ígérkezett. hogy a Halhatatlanok a szó szoros értelmében halhatatlanok.folytatta Finge. Harlan csak bámult rá. hogy örökké éljen. Másik kísérleti alanynak pedig magát választottam.felelte Harlan. Maga b nösnek tartja ket. Harlan megingott. . Nem felelt. Harlan. hogy említettem. akik hisznek ebben.. mint egy hónapja döglött makrélát. Az egyetlen furcsa a dologban az. gondolkozzon józanul. Halhatatlan vagy.Ostobaság. Nem gondolja. Maga a Halhatatlanság halvér gyermeke.Sajnálom . Harlan. különösen a n k között. fekete szemével oly lebilincsel en nézett rá: „Örökké élsz.” És érezte a csókjait. A Század uralkodó osztályában.A Megfigyelésem alaposabb elemzéséhez id kell.Hát nem érti? Nem. Hát nem érti. és akármelyik n csak annyira kívánja magát. .mondta Finge -. Következetlenségeket okoz. hogy ha intim kapcsolatba kerül egy Halhatatlannal. . hogy éppen magát választotta. mit találtak ki ehhez a babonához. Nem.Ez lehetséges. elterjedt az a hiedelem.. Magát nem érdeklik a n k. elb völ egyénisége késztette az elpuhult arisztokrata n t. erre szükség volt. Eszébe jutott Noŷs lágy. gyönyör gyermeke. Más szóval az arisztokrata n knek. mi baj van a 482. még most sem érti. És aztán itt van ez a n . szinte esedezik a maga öleléséért. . De ha a Változtatás szükséges. közvetlen igazolást.Nem értem. Finge udvariasan fészkel dött Harlan tekintetének súlya alatt. hacsak ez nem az a bizonyíték..Figyeljen ide. Ezt mindenki észreveszi magán. Köztük Noŷsnak.

A Primitív Korban a természetes petróleumszármazékok szolgáltak energiaforrásul. hogy valami hosszú bottal ütögették. aki Megfigyelést végez. Amit Finge mondott. Harlan . Harlan.Véletlen megjegyzésekb l következtetni tudunk. Harlan üres tekintettel bámulta saját cip jét. . Milyen kár. csupán a Halhatatlanság eszméjét képviselte. Könny égette a szemét. bels égés motorral. és természetes gumi övezte a kerekeket. olyannyira igaz volt. Az újságcikkek feltételezik az alapvet tudást a szóban forgó világról.mondta Harlan. és a kés Primitív Korra. . Harlan. mint az úgynevezett újságcikkek. reszket kézzel el rántotta a sugárpisztolyt. Meg akarta semmisíteni. Az egyiket kiemelte. De miért vesz djünk a következtetéssel és okoskodással? Nézze meg ezt a hirdetést! Ennek az az egyetlen . és Harlan úgy érezte. Részletesen elmagyarázta. De el ször hallgasson meg. mert a Sport címszó alatt említik. Milyen nyilvánvalóan hideg számítás volt az egész. és szégyenkezett. mindenki érti. .Természetesen. hogy nem hazudtam. hogy megálljon. Fürge.Takarodjon! . nem hisz majd ebben a babonában. és a 984. Amiért megtámadott egy Kalkulátort. A Változtatás célja az. Az éles és lényegtelen emlékképek enyhítették fájdalmát. elszórakozhatna vele. és a játék célja az volt. . A lány tagadhatatlanul vonzó fizikailag. soha nem tudhatja Megfigyelésének végeredményét. mint Noŷs.többet árulnak el a Primitív Korról. a 182. és szórakozottan kinyitotta. Továbbmegyek. lefokozhatják. és utána már nem szórakozhat vele.mondta er tlen hangon Finge -. Ha kell.Megyek.Hozzám ne érjen! Vissza! Harlannak még volt annyi esze. De a Változtatás nemsokára itt lesz. . úgy vélik. A tudás kibillentette a tárgyilagos. És e nélkül. és legalizálhatná. hogy a labdát bekergessék a talajban lev lyukba. de csak azért tudjuk ezt. nem tudta volna megmondani. ha. Játszottak vele. Hogyan is hihette? Fellángolás egy olyan férfi iránt. nem emberi m szer eszményi helyzetéb l. és számítottam az er szakosságára. és ett l az oktató hangnemt l az órákon nem tudott megszabadulni. Közönséges járm volt. és csak hogy meneküljön a boldogtalan jelent l. Századra emlékeztette. Finge végül is gy zött. Szó sem volt hirtelen fellángolásról.Jól ismerem magát. Az órák ólomlábon cammogtak. Vajon Finge miért vette magának a fáradságot. Harlan hosszú ujjai gépiesen végigsimogatták könyvespolcának köteteit. mi. a 690. agya visszakanyarodott erre a pillanatra. hogy ezt kihasználja. formátlan alakot öltöttek. .Finge hátraugrott. aljas és féltékeny bosszút állni! Harlan továbblapozta a magazint. a kocsi a 45. Harlan megfigyel i agya vissza tudott tekinteni saját maga és Noŷs viszonyára.hangja szinte csikorgott -. Haja csapzott volt. Ki is használta. A képek fakó színei torz. ahogyan a babona torzításában Noŷs látta. és most egészen másképp látta a dolgokat. Az új Valóságban Noŷs Lambent. hogy a most nem tart tovább még a Halhatatlanságban sem. és amikor felnézett. természetesen. ha Noŷs most kéznél volna. és ennek semmi köze nincs Andrew Harlanhoz mint férfihoz. A bet k összefolytak a szeme el tt. erre a kurta és szokatlan kapcsolatra. Öt másodperc vagy tizenöt perc telt el távozása óta. vitathatatlan és szemtelen diadallal hagyta el a csatamez t. és semmiféle erkölcsi megfontolás nem tartja vissza. mint ? Természetesen nem err l volt szó. akárki lesz vagy nem lesz. A kés bbi Századokban a helyzet természetesen megváltozott. Végül is meg fogja érteni. ha most kéznél volna. Például. Harlan erre is felhívta Cooper figyelmét.. de egyel re ezt hagyjuk. sípolva szedte a leveg t. hogy egy meglep en piros szín földi járm képét bámulja. Finge már nem volt a szobában.Ezek a hirdetések . látja . Egy Megfigyel vagy bárki más. vitathatatlanul igaz. Egyes kifejezéseket nem magyaráznak meg. Orrcimpája fehéren remegett. Azon kapta magát. Ingét átitatta a veríték. hogy természetes anyagból készült apró gömb volt. és miért mesélte el neki mindezt? Voltaképpen nem lett volna joga hozzá.magyarázta . azt is megtudhatjuk. lövök. Folytathatná az ügyet. Mondom.. hogy kiirtsuk ezt a hiedelmet. hogy szerethetne olyan férfit. mint maga? A pohos Kalkulátor a sugárpisztoly csövét Harlanra irányítva az ajtóhoz hátrált. Harlan! Harlan már nem nézett rá. mi az a „golflabda”? Cooper készségesen elismerte tudatlanságát Harlan tovább magyarázott. Majd b sz kajánsággal hozzátette: . olyan n . gondolatainak a csapdájába esett.

Senki sem állította meg. Finge dühös kötekedése olyan állapotba kergette. hogy még nem teljesült ez a kívánsága. milyen b nt kell elkövetnie. Találkoznia kell Noŷsszal! Most! A Valóságváltoztatás el tt. Eszerint kapcsolata Finge-dzsel titkárn i teend kre szorítkozott. amikor már készen állt a b ntettre is. hogy az adott egyén érez-e természetes vágyat az áru megvásárlására? Ha a klienst (ez az igazi szó erre) mesterségesen rá lehet beszélni vagy levenni a lábáról. Az érzelem is szerepet játszott. vásároljon ilyen labdát. Harlant választotta. Harlanhoz fordult halhatatlanságért. Cooper azonban nem sokra értékelte az egészet. A b ntett Senki sem kérdezett t le semmit. és m ködésbe hozta. 8. és percr l percre lázasabb tervek fordultak meg fejében. és mi sohasem vitatkozunk életformákkal. Hogyan is gúnyolódott Finge: „A most nem tart örökké. Egy percet sem késlekedett. A véletlen lehet ség persze megvolt. Hirtelen izgatottsággal azt kérdezte magától: Valóban lényegtelenek voltak ezek a gondolatok? Vagy pedig csak kínzóan ki akart törni a sötétségb l. ezért próbálta elhitetni vele.El kell fogadnia. Harlan keze ökölbe szorult egy hirtelen gondolatra.kérdezte -. Érdekli-e a járm gyárost. egyre jobban megszeretné. hogy Noŷs csupán gyakorlati meggondolásokból lett az övé. Hát ezért kínozta. Egy lepecsételt ajtó kevésbé felt n . Máskülönben mi szüksége lett volna rá? Finge bizonyára megpróbálkozott. Ez volt az életformájuk. miért nem olvasott Halandó regényeket. vissza Noŷshoz? Hirdetés! Ezzel a fortéllyal csalogatják be a boltba a gyanútlan vev ket. és bámulta a képeslap nagyszájú. És Finge-nek t kellett felhasználnia. Tehát egyetlen Halhatatlant sem szerethetett azel tt. (Harlan még gondolatban sem merte befejezni a mondatot. és a végén a szerelem és nem a kiindulópontja lenne a fontos. Fellelkesedve. hogy Noŷs szerelemb l vagy számításból szerette? Ha sokáig együtt lennének. Most szinte bánta. mit gondolt el tte? Akkor mit számít az.Nem undorító . Nemcsak hideg számítás volt az egész. Valószín leg Noŷsra is szemet vetett. amely m ködésben van. Rövid habozás után ráütötte saját pecsétjét a kijáratra. hogy elkövesse a legnagyobb b nt a Halhatatlanság ellen. Meg kell kockáztatnia. hogy ezek az emberek a saját árujukat dicsérik? Ki volna olyan bolond. és elcsodálkozik. És Noŷs biztosan visszautasította. és Finge végs gúnyolódása végül azt is elárulta. Harlan megszerettetné magát. amelyeket Finge olyan epésen említett. mit kell tennie. Harlan gondolatai visszakanyarodtak a jelenbe.) Finge valószín leg a saját személyén tapasztalta a babona létezését. és csak ennyit mondott: . hogy vágyat erezzen iránta. mint a kés i Primitív Századokban. . hogy rábírja az olvasót. A kabincsatornákon át az Id kapuhoz ment. miért m ködik.célja. akkor ez csak azt jelentheti. és neki sikerült. Noŷs visszautasította Finge-et. s eközben közeli felvételen. hiszen olyan korból jött.. ezért elnéz en vonta fel szemöldökét.” Majd meglátjuk! Majd meglátjuk! Harlan pontosan tudta. hogy maga Finge botlik bele az ügybe. amikor a saját portékáját magasztalja? Vagy talán elismeri a hibáit? Vagy a túlzást finoman elhallgatja? Harlan id otthonában a hirdetések közepesen virágoztak. majdnem sietve. és t választotta. keresztmetszetben bemutatja még a szerkezetét is. Természetesen lehet. err l hetekig beszélnének. Lepecsételetlen ajtó. Harlan gondolatai egyre vadabbul keringtek. csak ha komolyan veszélyeztetik az egész emberiséget. bár a halhatatlansága volt a tét. hogy valaki hivatalos megbízásból használni akarja a kaput. nem mindegy.. Ha Noŷs hozzá. próbálkoznia kellett. és meg is vegye. hogy higgyen a másiknak. ahol a hirdetés nem terjedt el futót z módjára. még a Halhatatlanságban sem. Tehát választhatott. és t. . szemtelen hirdetéseit. hiszen a kísértés állandó volt. s t vidáman lépett ki a szobájából. A Technikusok társadalmi elszigeteltsége mégis járt valami el nnyel.

A térid engedély kétnapi türelmi margót engedélyezett a számára. Mit kíván még? Megragadta a lány csuklóját.Velem jössz? Most? Minden kérdez sködés nélkül? Azt teszed. Nyugodtan ült. de most ugyanabba az Id be ugrott vissza. amit akart.Azt akarod mondani. A kabin ajtajánál Noŷs egy pillanatig habozott. Miért? Harlan tudta. amit mondok? .Hiszen csak az imént t ntél el.Akkor megyek . Harlan a könyökével észrevétlenül indított. hogy nem szeretne önmagával találkozni. amikor a lány belépett. hogy találkozik önmagával. Aztán a lány odalépett hozzá. h vös kezét Harlan ég arcára szorította.) A türelmi periódus korábbi szakasza biztonságosabb volt. de meg se moccant.felelte természetesen Noŷs.A Századokat. korábbi (vagy kés bbi) Harlannak.Igen. Nagyon fontos. és lágyan így szólt: .A fels id be megyünk. és mihelyt helyet foglalt.Noŷs még ott állt. Vagy tévedne? Noŷs már elérte. hogy már sok ezer évvel el reugrottunk a jöv be? Máris? . .Igen. mint ahogy bioórákkal el tte otthagyta.Azt kell tenned. .Nem érezni semmit. Andrew? Harlan vágyakozva nézett a lányra. .” Harlan ezen morfondírozott. a másodperc töredéke alatt. . miért. .Bajban vagy. pedig meg akarta fogni a kezét és megnyugtatóan simogatni. . . . Csak ennyit mondott. és akkor el bb lép vissza az Id be. .Az a tárcsa az éveket mutatja. és rekedten mondta: . Noŷs. s nem is tör dött azzal. Noŷs. mintha naponta kérnének t le ilyesmit. ahol Harlan hagyta. milyen vétséget követ el.” Nem tudni. s félt az elutasítástól. Ehelyett nyersen felelgetett. Akkor mi történik? Mint Megfigyel els ként azt a szabályt tanulta meg: „Ha egy személy ugyanannak a Valóságnak ugyanabban az Idejében két pontot foglal el. Harlan úgy érezte.Ne félj semmit l . Harlan attól félt. és mindig meg is tenné. Noŷson nem látszottak a hányinger jelei. Századtól a magányos Halhatatlanság kedvéért. Nem szeretne szemébe nézni egy másik. H vösen így szólt: . ezt el kellett kerülniük. a lány kedvesen-szerelmesen néz rá. és kevésbé fenyegetett a felfedezés veszélyével. Eszébe jutottak Finge szavai.Tudom. hogy a lány rosszul lesz.kérdezte Noŷs. Noŷs ijedten kérdezte: .kérdezte a lány. akkor ez annak a kockázatával jár. Ezenkívül ez paradoxon is lenne. és olyan szép volt. amit mondok.Mennem kell? . hogy mindig a rossz dolgot csinálja. (Valójában nagyon jól tudta a magyarázatát. amikor egy Halandót engedély nélkül átvisz a Halhatatlanságba. Miért jött vissza az els adandó pillanatban? Azonnali visszatérésével csak megzavarta a lányt. Természetes igyekezete az volt. Egy perce sincs. hogy Harlan megvált a 482. hogy minél kevesebb alsó id t használjon fel. ugye? A kabin már halkan zümmögött.Mégis van valami baj? . Ám még így is ostoba kockázatot vállalt. Andrew? . Valami démon kényszerítette. majd belépett. . mert az Id szándékosan elkerüli a paradoxonokat.válaszolta Harlan.Tehát a jöv be. Noŷs pedig bámult rá nagy csillagszemével. Könnyen eltéveszthette volna a számításokat. amint elindultak az id ben. hogy Harlannak belefájdult a szíve. Noŷsnak a szempillája sem rezdült meg közben. Noŷs megszólalt: . s mit is ismételgetett olyan szívesen Twissell? „Az Id ben nincs semmiféle paradoxon.Valamir l elfelejtkeztél. . Kínzó órák (bioórák) teltek el azóta.

. . Hagyd a csudába .Különösen? . Így szólt: . . Harlan megkérdezte: . . ugye? . vagy valóban el is pirult a lány. Mert olyan mulatságos voltál. Mi kell még? Aztán mégis megszólalt: . Gyorsabban. ugye? . és ez már kilencvenszázalékos gy zelem.Miért szerettél? Noŷs hátravetette a haját. Harlannak minden el zmény nélkül eszébe jutott. A lány közelebb húzódott hozzá az ülésen.De ez nem igaz.Ha tudni akarod.A lány körülnézett.Azt hiszed. Harlan ismét a lányra nézett.Olyan keveset tudok.Hagyd a csudába. de Harlan ett l nem tartott.Igen... aztán meg öreget is láttam. egyre gyorsabban.Nem tudom. menedéket keresve a csalódástól és sértést l. Most már csak biztos helyre kell rejtenie Noŷst. Senki sem várta ket a Halhatatlanságban. Rád mosolyog. a világossárga a vidámságot.Igen.És a Halandók hogyan szeretnének Halhatatlanná változni? Noŷs arcáról lehervadt a mosoly. csak képzeli. részben azért. már nem hiszem. A kék az ártatlanságot. A megnövekedett energiafogyasztás meglephette ugyan az energiatelepeket..És én nem vagyok Halhatatlan . amit nehéz megérteni. . hátha. és mindenki azt mondja. mindenki Halhatatlannak hívja ket. . Harlan képtelen volt eltitkolni hangjában a feszültséget: .Ha jól hallottam.És mégis azt mondtad nekem. . a végén szinte összeolvadtak.Mert tetszettél. .Noŷs ragyogóan rámosolygott. Nem bánnám. milyen szögben tartja a kezét a lány. .Miért kérdezed? . .Nem is. komor pillantást vetett rá. Harlannak a torkában dobogott a szíve: „Még nem Halhatatlan? De hiszen Finge azt mondta. Noŷs.És finom ujjait kezdte nézegetni. Nem úgy beszélnek ott.Mit akartál? Engem szeretni? . attól függ en. Az id méter számai szinte rohantak.Butaság . Harlan a könyökével a maximumra állította a sebességszabályozót. mert a közfelfogás szerint így Halhatatlan lehetek.intette le önmagát. . . és sápadtan. az el bb azt mondtad. a rejtett ibolyaszín világításban a körmök finom almazölden vagy mély karmazsin-szín en villognának.Nem tudod? . .. . hogy egy esti összejövetelen.Tudni akarom! . az ibolyaszín a bánatot és a vörös a szenvedélyt. mint akik örökké fognak élni. ha örökké élhetnék. és az volt a látszat. és továbbra is mosolygott.De hogyan haladunk? . . .A Halhatatlanok sem tudnak mindent. Különösen. . de mibe kerül megpróbálni. hogy a Halhatatlanok örökké élnek. . hogy nem hiszel ebben. Id otthonának erkölcsi magaslatáról Harlan elítél en hideg. akkor éjszaka. .válaszolt a lány. Veled jött.Te nem hiszel benne? .A Halhatatlanságban sok minden van.mormogta a lány.Azt gondoltam. A Noŷshoz hasonló okos n féltucatnyi változatot állíthatott el . Körmei tompán csillogtak a kabinakna homályában. mert úgy is akartam. hogy örökké élnek. hogy a színek a hangulatát fejezik ki.. hogy én örökké élek.Nem is szeretek róla beszélni.Különösen..Mióta a Halhatatlanságban jártam. komolyan nézett Harlanra.Miért éppen engem? . és Harlan nem tudta.

Sajnáltalak egy kicsit. A messzi fels id ben . ha így jobban tetszik. amit tettünk? Te meg én? Akkor este? . Te egyáltalán.felelte lágyan Noŷs. ha akarod. . Megpróbáltál gy lölni.Persze.Harlan érezte. .. Mosolyogj már. .Kérlek. Noŷs riadtan pillantott az id méterre. és megpróbálta széthúzni a száját.Mikor állunk meg.Az én hibám volt. Század erkölcsei. és akaratlanul is elmosolyodott. .Te csak ne vállalj magadra semmit. csak ha a lány is akarja. . . ha egyébként nincs elkötelezve. hogy rám se hederíts.javította ki gépiesen Harlan. .No látod.Kérd meg akármelyik lányt .Nincs min mosolyognom.válaszolta Harlan mogorván. . Kérd meg akármelyik lányt.Biztos és távoli id ben. Században. és ismét láthatóvá váltak a Századokat jelz számok.Hát ha még meg is nyugodnál. hogy Finge vádaskodása alaptalan: Noŷs nyíltan bevallotta. Miért ne? Ez igazán egyszer dolog. és lecsukta a szemét. Csendben figyelték a perg számokat. huncut fény a szemedben. azt hiszem. hogy megtetszett neki.Persze hogy lehetséges. hogy émelygése elmúljon.Ujjait Harlan szája sarkába szorította. Én majd megmondom nekik. ha most el z kapcsolatairól faggatná a lányt.Igen. Olyan egyszer dolog barátkozni.De hol állunk meg? . hogy nagyon kedves fiú vagy . és határozott mozdulattal a lehet legkedvez tlenebb id fékezéssel megállította a kabint. A 482. Mindig olyan lázasan igyekeztél. . Felpillantott. Nincs ebben semmi rossz. Egy kis gyakorlat a tükör el tt.. és lefogadom. Ki tudhatná ezt jobban nála a Halhatatlanságban? Bolond lenne. Ugyanilyen eredménnyel érdekl dhetne id otthonában akármelyik lánytól.Mi baj van? . . . vagyis hogy furcsa. Harlan meglepetésében hátrakapta a fejét. A csendben Harlan azt ismételgette önmagának. Semmi más nem szükséges. Ez valami egészen más. tökkelütött bolond lenne.kérdezte.Lehetséges ez? Harlan mellékesen a jelz táblára pillantott. Noŷs megkérdezte: .Azért. hogy részben igaz. igazán csinos fiú leszel. Természetesen elég egyszer a dolog. sötét szempillái még jobban kiemelték b re fehérségét. de azt is hozzátette.Mikor vagyunk . .Mulatságos? .Azt. A 482. hogy engem kívántál. .Miért kellett engem sajnálni? . hogy evett-e férfi jelenlétében.egy kis mosoly. . Noŷs. A lány feléje indult a kabinban. egyáltalán nem vagy hibás. de azért mindig észrevettél. Szeretnélek látni mosolyogni. Ehelyett zavartan motyogta: .Nem egészen. Csökkentette a sebességet.Igen.. . de én láttam. Ahol nem találhatnak meg. .Mert olyan sokat szenvedtél amiatt.felelte erélyesen Harlan. Nem is szakadt szét a szád.Ugye. . Nagy bajban. Miért nem mosolyogsz? . . Harlan nagyot nyelt. Noŷs.. Noŷs csodaszép szeme tágra nyílt. . .mormolta. . A futó mosoly elt nt Harlan arcáról.Hol vagyunk? Már nem is látom a számokat. Pedig ez olyan egyszer dolog.Olyan egyszer . mert Noŷs felállt. Többnyire akarja. Harlannak le kellett sütnie a szemét. hogy ég az arca. Így már majdnem jókép vagy. bajban vagyunk? .És mit gondolsz rólam most? . és nem szégyelli-e magát. A 72 000-et mutatta. Mire jó a szenvedés? Harlan a fejét ingatta. éppoly nyíltan.Soha . hogy kívánsz.

gondolom. hogy itt. mint a modellekben. sem a fels id ben. Meg akarta törni a Rejtett Századok okozta félelmet. Noŷs megszólalt: . . Mi.Pontosan. Mi a Halhatatlanságban a saját céljainkhoz idomítottuk ezt a felfedezést.A Halhatatlanság történelmének a kezdetén. a 300-as Századok egyikében feltalálták a tömegduplikátort. Minden tökéletesen fel van szerelve. Nem tudom. de a szavak suttogva hagyták el ajkát. és néhány pillanatig nem tudott szóhoz jutni.válaszolta Harlan. A leveg friss volt: ez minden érezhet légvonat nélkül szell zésr l tanúskodott. Olyan magasak a számok .Nem akarok továbbmenni. Az ember egyszer en és határozatlanul csak ennyit mondhatott: A Százezres Századok. Noŷs közbevágott: . hogy az enyhe borzongást a félelem okozta. így folytatta: . . kétszeresen szégyenkezett.Automatikus takarítás . Ha hangosan kimondhatta.felelte Harlan. Egyszer en nem emlékszem. Felépítettünk egy új szektort. egyedül találta magát a Halhatatlanságnak azon a területén. Nevetséges volt most ezzel a problémával foglalkoznia.Eléggé el rementünk . mi még nem értük el ezt a Szektort. Csak energiát fogyaszt. Hirtelenében nem is tudott tájékozódni ilyen távoli Id ben.Noŷs arca hamuszürke volt. . pedig majdnem suttogott.Láttam. a Rejtett Századokban a Halhatatlanok nem hatolhatnak be az Id be. Csupán akkor van baj. a 482-ben nem volt. Nem is emlékszem semmire. Aztán esetlenül odanyújtotta a kezét. vízkészlettel.De miért. élelemmel.Azt mondtad. Noŷs.. de mivel a szökés izgalma elmúlt.Mire nem emlékszel? . hogy a duplikátort a 300-as Századokban találták fel. Minden Szektor. Az eredmény: tökéletes másolat. Tudod. Igyekezett hangosan és magabiztosan beszélni. mint gyerekek kóboroltak a folyosókon. és az új szupernóva kimeríthetetlen. és a berendezést az illet Század ízléséhez idomítjuk.. ami a történelemben erre utalt volna.Gyere. és közeledésükre a sötét termekben is kigyulladt a fény. s a lány szemlátomást töprengett valamin.. és Harlan egyáltalán nem volt elragadtatva. ezer meg ezer Századra. mi ez? Rezonációs mez összeszerkesztése révén az energiát anyaggá lehet változtatni. hány Századot rendeztek be. A tömegduplikátor mindezt feleslegessé tette. itt mindent megtalálsz. Nálunk.Nem err l van szó. már nem volt olyan zavarban.Egy lélek se .De itt nincs senki sem. „Tíz új Szektort-egy bioév alatt”. ez volt akkoriban az egyik jelszó. Ha err l kellett beszélnie. Persze. ha senki sem jön ide? . Úgy látszott. Sehol egy porszem. sem az alsó. a legkit n bb automata berendezésekkel: és csak be kellett kapcsolni a gépezetet. Természetesen voltak terjeszkedési terveink.. torkaszakadtából ordít.felelte Harlan. .felelte Harlan. sok milliót. . Láttad? . ez célt adott neki.Minden olyan tiszta. A határozatlansági tényez figyelembevételével az elemi részecskék pontosan ugyanolyan elrendez désben ismétl dnek meg. végig a Halhatatlanságon. (Hiába mondaná el Noŷsnak. ha energiaközpontú Századhoz érünk.A Szektorok építése nem pazarlás. Kéz a kézben. Andrew? . ahová ember még nem tette be a lábát. Harlan sietve megnyugtatta: . Úgy érezte.És mindegyik pontosan ilyen. amit elméletben eddig is tudott. A f bejáratokon égtek a lámpák. Az id méter 111 394-et mutatott.Nincs itt senki? . Nevetséges lett volna 111 394-nek nevezni. Noŷs azt suttogta: . . A Halhatatlanság terjeszkedése folyamán sorra megtöltjük ezeket a Szektorokat. ebbe Noŷs is belenyugszik. Ez lesz az otthonod egy ideig. .felelt aztán. Mit számít ez most?) Noŷsra nézett.És mindenütt ilyen a berendezés? Ott voltak az élelemraktárak meg a kép-film könyvtárak. . Szégyenkezett. mert Noŷs is a szemtanúja volt annak. Addig még csak hat vagy hétszáz Szektort építettek fel.Ez logikus . . . a Szektor egyszerre megduplázódott minden Században. energiatartalékkal. és prózaivá tette.

Mindegyik Növendék másképp fogadta ezeket a dolgokat. Egyszer csak valaki remeg és bizonytalan hangon megszólalt: . mi vár rájuk. hanem az a rideg tény is. Nem volt más választása.” Halvány mosoly futott végig az arcokon.. Században is használhatnánk. A többiek er ltetetten nevetgéltek. amiért az Id így gúzsba kötötte Noŷs halandó gondolkodását.Az emberiség javára teszik . Így szólt: . A harag pirosra festette az arcát.Valóban? És a duplikátort is ezért iktattátok ki? . és el kell neked valamit mondanom. és fekete szeme éppen azért még feketébbnek látszott. s egy ideig attól rettegtek. annak idején Harlan gyakran visszaemlékezett Növendék korának els napjaira. Noŷs egy pillanatig ki akarta szabadítani a kezét.Kik azok a Halhatatlanok. és Harlannak félig sem kellett elmagyaráznia a dolgokat. Nincs semmi bizonyítékunk rólad. és ne nézz ilyen gyászosan.Vannak még példányaink. hogy magától értet d mozdulattal érintse meg a lányt. . Elmondta neki. fejüket csóválták a magányos fiúk.felelte Harlan.Ezek szerint soha nem volt anyám. Bal karján a hajlatban szerencsére felfedezték egy injekció vörösöd foltját. talán nem is létezett többé. Noŷs apró gyerek.Ökölbe szorított kézzel hadonászott a leveg ben. nem vesztette el a fejét. akinek nyoma veszett. Ha visszamennék a 95. Meg kellett tennie. Harlan még emlékezett. folytasd csak. és szánalmasan ugratták egymást. . A lehet legpontosabban csinálta. A lány természetesen ezt nem értette meg. Még nevetett is. . és er sen megszorította (még meg kellett tanulnia.Harlan gondterhelt lett. mélyen aludt. És mi? Mi a 482. aki nem sokkal id sebb. de aztán izmai elernyedtek.Szinte görcsösen fogta meg a kezét. és. aki tanítja a lányt. ne idegeskedj.Ez valóságos gonosztett . mi is a Valóság. Egy héttel kés bb Bonky már ismét ott ült a padban. hogy a szó igazi értelmében sohasem térhet haza. . pedig a Halhatatlanság félistene. Csupán dühösnek látszott. Akkor este egyetlen Növendék sem vacsorázott. tejet ittak egy tizenkét személyes hosszú tárgyalóasztal mellett.Ti meg riztétek. hirtelen úgy érezte. Éjnek évadján. hogy egy Növendék kiválik közülük. igazi otthonába. Csak lefekvéskor találták meg Latourette-et. .Nektek csak ártana.Noŷs. legnagyobb meglepetésére azonban a lány nem esett kétségbe. kivéve Latourette-et. hogy elsápadt és beesett Bonky Latourette arca. mert ez csak mafla felszólítás a visszautasításra). . Ne izgasd magadat emiatt. Most Harlan próbálta megmagyarázni a Valóságot Noŷs Lambentnek. . üljünk le. hogy ilyesmire vetemednek? . Nem félt. és óvatosan elvezeti az igazsághoz. Harlan sajnálta. drágám. csupán a Halhatatlanság.mondta. Egy átlag Növendék hat hónap alatt tanulta meg ezeket az alapigazságokat. Azonnal hívták Yarrow-t. mint azok a Növendékek. és hogy pontosan mi az feladata. A lánynak tudnia kell. Ám ennek a rettenetes éjszakának a nyomait élete végéig viselte. de nemigen találta szükségesnek a kíméletet. keressünk egy helyet. Konzerveket ettek. drágám. Bár a lány alig két hüvelykkel volt alacsonyabb nála. és felidézte az elkeseredett kísérleteket. és Harlan mindent elmondott. . hogy óriássá n Noŷs mellett. s akkor ébredt rá. mintegy pszichikai melegséget keresve. akiknek semmijük sem maradt. hogy kiszakítsa magát saját Századából és az Id b l. Nem téged hibáztatlak. azzal fogadnának: „Ki vagy te? Nem ismerünk. Nem is létezel. A változtatható Valóság eszméjével.Ó. nem örök és nem változhatatlan Valóságeszmével senki sem nézhetett egykönnyen szembe. ahogyan ismerte.. Meg riztük ket. Nemcsak a Halhatatlanság törvényei tiltották ezt. amikor Yarrow Oktató félremagyarázhatatlanul megvilágította el ttük. . Összebújtak. hallgass meg. s t talán bizonyos értelemben soha nem is létezett. Századba. egyszerre és tökéletesen meg kellett magyaráznia a dolgot. butuskám. Noŷs pillanatok alatt mindent megértett. mélyh tött gyümölcsöket. de végül a fiút életre pofozták. Figyelj rám. hogy az otthon. és zihálva szedte a leveg t. a nem rögzített.

most téged semmi sem fenyeget. bevihettek embereket a Halhatatlanságba. hogy kudarcuk nem csak saját magukat sújtja. csak éppen az emberiség boldogságának végösszege ismét megnövekszik. amilyen most vagy. Te nem változhatsz meg. hogy mindegy. ha a holnapom is álomvilág.És ezt szabad? .És nem lehet rábízni a társadalomra. ez b n . ahányszor csak kellene.Igen. árnyék. És mi lesz akkor. Mi azt tesszük. . hogy az élet nem olyan megingathatatlan. de mit számít ez? Mindenre emlékszel. de végigtanulmányoztuk a társadalmat az Id n át.Természetesen. Egy évvel ezel tt te és a világod talán a valószín ség árnyéka volt.Akkor új Valóság lesz és új Noŷs. . és annyiszor.felelte riadtan Harlan. . .folytatta sietve Harlan . de te a Halhatatlanságban vagy.Honnan tudod ilyen biztosan? . Noŷs. . ugye? Emlékszel a gyerekkorodra és a szüleidre. mint amilyet bármilyen Valóság létrehozhat.mondta. ugye? . Majdnem kibökte az igazat. és csupán az a lány maradt az oldalán. Át kell ezt az egészet gondolnom. hogy megóvjátok ket a Változtatástól? Valahogy nem illik ahhoz. vagy nem? Arra gondolok. Harlan egy pillanatra megborzongott a száz meg száz Század végtelen ürességét l. amit eddig mondtál. . mint amilyennek képzelted.Nagyon nagy b n. akár nem. . Ha az ember megduplázza a tömeget. Ne felejtsd el.Vannak Kalkulációs gépeink. Egy pillanatra úgy érezte. Ez is olyan.Akkor mi a baj? Harlan váratlanul hevesen válaszolta: . Kiszámítja a lehetséges Valóságokat. .De az el bb azt mondtad.Nem. . A Kibernetikus Agy sokkal pontosabb. és sok ezer variációt figyelembe véve osztályozza a kívánatosság foka szerint. álöltözetben. .de elharapta a szót. De újra megtenném. Harlan rosszallóan tekintett rá.jegyezte meg komoran Noŷs. . akár nem. A következmények soha nem kielégít ek. új emlékekkel. . és sok mindent tudok a Változtatásokról. nem is akármilyen. Tanultam az iskolában. és én rettenetesen szégyellem is magamat. Engedélyt kérek a hivatalos kapcsolatra. mi lesz bel led a 482.Úgy gondolom. hogy megváltozz.Nem.Nem tudom. de nyomban megengesztel dött.Nekem ez mégsem elég. mintha le is élted volna. egyetlen otthonától.. A tömegduplikátor meg éppenséggel klasszikus eset. .Ne csacsiskodj. és a Halhatatlanságból is szám zték.kérdezte Noŷs. hogy oldja meg a saját problémáit? .Örökre itt kell maradnom? Nagyon egyedül leszek. és így is gondolta. akinek a kedvéért mindent l elpártolt. kétszeresen szám zött az Id b l. Természetesen zokon veszed.Ezenkívül . . ha meg kellene tennem. .Akkor ez éppen olyan. és olyan er sen szorította meg a lány kezét. Nincs szükség hibáztatásra.És még mást is tudok . mint az atomháború és a narkotikumok: nem szabad megengedni.Mert olyannak akarlak. Egy cseppet sem. .Senkit sem szabad hibáztatnod. . hogy úgy mondjam. vagy hogy is nevezted? . nem! Hogy jut eszedbe ilyesmi! . hanem a leszármazó társadalmakat is. Pontosan olyannak. egyetlen hitét l. akkor a személyeket is megduplázhatja.Gépek! . hogy a fájdalomtól megrándult. . és akkor visszamégy. amely az alsó és fels id ben körülvette.mondta megvet en a lány. és kiderült. Ez nagyon bonyolult probléma.Majd tisztázom. Ott egy új Valóság lesz. hogy biztonságban maradj az elkövetkezend Változásoknál is. Valójában a tömegduplikátor problémájának nincs is kielégít megoldása. Nem akarom. akár leélted azt az életet. Noŷs kissé ijedten nézett körül. Század új Valóságában. Éppen olyan lesz. Vigyázok rád. hogy a Halhatatlanokról és az örök életr l szóló babona nélkül Noŷs soha nem figyelt volna fel rá. amit tenni kell. és gondom lesz rá. hogy ez nem számít . mintha semmi sem történt volna. Technikus vagyok. elszakadt a Halhatatlanságtól.És fenyeget en hozzátette: . hogy nem oldja meg kielégít en ezt a problémát. . .akár a valószín ség árnyéka volt.

fel a fejjel! Pompás. . máskülönben talán nem szólta volna el magát. Századba. amint a két nikotinfoltos ujj közt füstölög. és egyúttal naptárul is szolgált.És ha elfognak? . Twissell fáradt volt. s felkiáltott: .Nem félek senkit l. értetlenül bámult Harlanra. és ez a többit is bearanyozta. Vagy talán a Kalkulátor homályosnak és éppen ezért veszélytelennek gondolta a célzást.Jelenteni fogom Twissell F kalkulátornak .mondta. magamért. . Noŷs. hogy kérdésének valami köze van Twissell el bbi szavaihoz: . Csalhatatlan banalitással válogatta meg szavait: . Században? .És bár tovább mosolygott. Tudta a választ a 482. fel sem fogja értelmüket. Harlan igyekezett hétköznapi módon beszélni. a bioid t mutatta.Igenis. hogy láthatta a fehér rudat. Századba. Az egyik idilli részlet természetesen az az id szak volt.kérdezte Noŷs. Szinte rögtön belebotlott Twissellbe. Száz meg száz dolog történt azokban a biohetekben. de ajkait gondosan összepréselte. s egy pillanatig üres tekintettel. Arca beesett volt.Ahogy jónak látja. törpearcú. ha elvesztenélek. amelyet Noŷsszal tölthetett.szólalt meg. s a tekintete is nyájas maradt.Nini. Közjáték Kés bb úgy gondolt vissza életének erre a szakaszára. csak úgy áradt bel le a kegyetlen elégtétel. De még most sem mert szembenézni a meztelen igazsággal. Twissell furcsán viselkedett. Században a legkielégít bb módon oldotta meg. picurka embert. amelyik mint minden más óra a Halhatatlanságban. az 575. Században ráér sen összecsomagolta a holmiját: ruháit és filmjeit. . Monoton hangon mormolta: .. milyen er szakosan támadt rám. mint valami idillre. szeme keresztbe állt a fáradtságtól.folytatta Finge -.Nem.Igenis. Az órájára nézett. csak hogy elkerülje azt a látszatot. Boldog volt.Hogy van a Növendékem? . Meg tudom védeni magamat.Egyel re nem jelentem. Harlan Technikus! .Szélesen mosolygott.Elvégezte a munkáját a 482. Els epizód: A 482. el tte termett Finge. Harlan nem nézett a felettesére. mennyi mindent tudok. hogy láthatta a ráncos.. úgyhogy a fogai ki sem villantak. Azt válaszolta: .Kalkulátor! Twissell éppen az irodájából lépett ki. Kalkulátor . Hallgatott.Fel a fejjel. itt hagy minket. hogy megfigyel i feladatait a 482.. Andrew? Énértem? Harlan nem nézett a lányra. 9. . pompás! Harlannak elakadt a szívverése. a Primitív Századok imádott és féltve rzött képeslapjainak köteteit. amikor Noŷs ott aludt mellette. és kés bb minden megfejthetetlenül összegabalyodott Harlan emlékezetében. Gondosan ellen rizte visszaszállításukat állandó állomáshelyére. Ha Twissell a legutóbbi találkozásuk alkalmával mondja ezeket a szavakat. . Szinte az is boldoggá tette. . Nem viselném el. . Most azonban (úgy vélte) érti a célzást. szinte megnyújtotta ezeknek a heteknek az id tartamát.Látom. Harlan éles pillantást vetett rá.Énértem. Második epizód: visszatelepült az 575. Finge hirtelen sokkal halkabban így folytatta: . Karját összefonta a háta mögött. Amikor a Karbantartás egyik embere éppen az utolsó kötetet emelte be a teherkabinba. Nem is képzelik. Században eltöltött éjszaka óta. majd hevesen felrepül Twissell szájához. Harlan ennek a kérdésnek is tudta a válaszát. . Harlan még egy üres köszön szót sem bírt kinyögni. és puffadt teste szinte el rebillent lúdtalpas lábain. Harlan megszólította: . fiú.

kérdezte.. Harlan így válaszolt: . és elsietett. Harlan. most már a bonyolultabb részekhez ért.felelte Twissell. hogy végre otthagyhatta a 482. Kapkodva beszélt. és furcsa módon a Rejtett Századok Szektorainak kopár szigorát. amely addig kizárólag lefoglalta a figyelmét. Akkor virágzott a legjobban. El ször a 482. . hogy bántak magával. Van néhány kérdésem.A 23. Elég könnyen megemésztem.-at. El ször is a maga céljaira.-ben. Vagy mindez csak azért volt. . .Igazán? Akkor azt hiszem. Naponta mohón átfutotta a Twissell asztalán hever jelentéseket. Harlan most már egészen más szemmel nézett rá. örült. és senki sem mert volna beavatkozni a f nök személyes Technikusának a dolgaiba.Próbáljuk meg mégis a 23. fényes alkonyat emlékét idézte fel. Cooper. Század cifra színfoltjait. csodásán . Ez csak az egyik iránya volt a nyomozásának. és a Technikus szinte sütkérezett a krémszín porcelán fényében. Századra váró Változtatást kereste meg. és a zsúfolt könyves polc felé fordulva szólt: . Negyedik epizód: a nyomozás. és némi elégtételt érzett. .Igen. Harlan bólintott. Szeretem. és Harlan tudta. Régebben a Primitív Történelemtárat látogatta (elég szegényes volt. Hiába próbálta összekötni a 482. minden olyan Változtatást. Ezt igyekezett nem kimutatni. amit a Technikus gyakorlott és tehetséges szeme észrevehetett. mindenr l értesül. Században.Rendkívül érdekes város. de ha a merev álcát le lehetett volna róla hántani. amíg oda voltam? Cooper nevetett. mert régen csak egyszer tanítványnak tekintette Coopert. valami hiány. hogy visszatért.Térjünk vissza a Primitív Századokhoz.Csodásán. és szemlátomást valami másra gondolt. mint egyszer sejtés. mintha veszélyes gondolatait szeretné leplezni: . mint egy Növendék. Amióta Twissell az Id tanács tagja lett. . Harmadik epizód: a Növendék. Gigantikus eszköznek a Halhatatlanok kezében.És hogy megy? .Rendben van. csak Finge jutott az eszébe. Mohón szippantott egyet az egyre rövidül cigarettából. Cooper kissé elvörösödött. Különösen Los Angelesr l. Zseniális sejtése már több volt. Nem gondolja? . úgyhogy minden adatot és forrásmunkát az . most pedig már többnek számított.Eddig még t rhet en. még a mozdulatai is.Örülök. Minden pompásan egybevágott. tudja. Ezek a javasolt vagy végrehajtott különböz Valóságváltoztatásokról szóltak. miért ne? Arcán nem tükröz dött semmi szenvedély. . hogyne. Század városi életér l. a 21. Harlan lakásán voltak. ahogy a kezét nyújtotta. Érettebbnek látszott. . De más Változtatásokat is megvizsgált. de Twissell azokban a napokban ritkán nézett be az irodájába. de nézzük meg inkább a 21.Nos. Noŷs rózsaszín . egy ujjal öntudatosan megsimogatta lekonyuló bajszát. Század vad barokkját Noŷsszal.Tömték belém a matekot. amelyben valami hiba el fordulhatott. . Ezenkívül még az 575.Ó.Miért éppen Los Angelesr l? . a kétirányú nyomozás.Id mez mátrixok és más effélék? . kurta fejbiccentéssel útjára bocsátotta Harlant. De most már cs stül zúdítják rám a tudnivalókat. A szó legszorosabb értelmében a jelentések nem rá tartoztak. minden jelentés másolata befutott hozzá is. Mintha megöregedett volna. Század Szektorkönyvtárában is kutatott. Most el ször merészkedett ki a könyvtárnak abból a részéb l. alatta komorságot találtak volna. a bonyolultabb részekhez. és így szólt: . hogy ha Twissell íróasztalát átnézi. csak a matekot.Mivel kapcsolatban? . valami tökéletlenség.

magányosan olvasgatott. Századból. Ötödik epizód: Noŷs. amely alig módosult egyik Valóságról a másikra. és valahol az Id ben a nukleáris technológia túl közel jutott a veszélyes szinthez. hanem maguk a Halandók. Századok készülékeinek és felszereléseinek a kiállítása volt. (Ez kísértetiesen közel járt minden Halhatatlan állandó félelméhez. Harlannak eszébe jutott. és kivette magának. akár tud err l. Század kiváló alkotóját emlegették. Századról szóló tekercsek között: átnézte a földrajzát. születhet-e közös vélemény a m vészet kérdéseiben? Lehet-e egyáltalán a m vészetet kvantitatív mutatókra bontani. és Harlan borzongva ugrotta át ezeket a részeket. Szabad óráiban Cooper távozása után máskor rendszerint magányosan étkezett. akár nem. Teljes szívéb l hálás volt azért a pozícióért. és akkor nyomban be kellett avatkozni. magányosan várta a következ napot .Ha a m vészeti értékeket nem lehet kikalkulálni . hogy Twissell véleményét az Id tanács többsége osztja. hogy mindegyik különbözik valami kicsit a másiktól. amelyeket az egymást követ Változtatások értékeir l hallott. Abban bizonyos volt. amely már gyorsabban változott. Harlan a könyvtár szárnyépületébe sétált. a harmadik évezred mélyéb l természetesen). Egyetlen kíváncsiskodó szem sem követte. Noŷs megjegyezte: . hogy ezek közül az Id folyamán sokat megszüntettek. amelyeket aztán a Számlálógépek is értékelhetnek? Ezen a téren egy August Sennor nev Kalkulátor volt Twissell legf bb ellenfele.Ez volt az igazán lényeges része a közjátéknak. Az embert meg kellett óvni a túlburjánzó m szaki Találékonyságtól. Oda mehetett. mint bármi mástól. és senki sem ellen rizte. egyetlen pletykás száj nem kötött bele. Ám Twissell egyikr l sem akart hallani sem. Voltak ott irodalmi alkotások az 575. El ször végzett Megfigyelést (nagy Mmel) az 575. Ujjai végigfutottak a címeken. Harlan visszatért a könyvtár matematikai és matematikatörténeti polcaihoz. az elméletet. Twissell milyen hevesen szidalmazta ezt az embert és nézeteit. Ezeket a könyveket és jelentéseket nem a Halhatatlan Kalkulátorok vagy Megfigyel k írták a Századról (azokat Harlan jól ismerte). és csupán mint az emberi találékonyság termékei maradtak fenn a Halhatatlanságban. amelyet a Technikusok töltöttek be a társadalomban. Harlan most mégis határozatlanul állt Eric Linkollew regényeinek a polcai el tt. és eszébe juttatták a hatalmas vitákat. egyetlen udvarias kéz sem segített neki. a Változtatások technikáját és történelmét: tökéletesen jártas lett a pompás gy jteményekben (hála Twissellnek. Soha nem is gondolta. hogy egy Halhatatlan találkozik a hasonmásával az Id ben. Az írót általában mint az 575. az alsó vagy a fels id be megy-e. . megváltoztatni a m vészi alkotást vagy sem? Ha igen. Jobban. hogy egy új Valóság nem tartalmazhatja-e ugyanazt a személyt. amikor csak akart. és akkor. Most még nagyobb buzgalommal kutatta át a Valóságváltoztatásoknak szentelt polcokat. Szabad-e. mint a többi. az egyes Valóságok szociológiai szerkezetét illet en.alsó id b l kellett el halászni. s megdöbbent nek találta ket.förmedt rá Harlanra nem is egyszer -. Szociológusok légiója elemezgethette a különbségeket. Ezután elemezte annak a lehet ségét. és egyetlen idillikus pontja. ahová csak akart. akkor minek vitatkozni róla? És Harlan tudta. ahol a különböz 575. a Központi Könyvtár után ez volt a legjobb az egész Halhatatlanságban). hogy ilyen hálás lesz. mindegyik kétségtelenül különböz Valóságból származott. és mindkét eset eredményeit latolgatta. Tizenöt „Összes m vei” sorozatot számlált meg. gondolta Harlan. s éppen ezért elolvasta Sennor néhány munkáját. Sennor teljes nyíltsággal megkérdezte (s ez Harlant nagyon felizgatta). Most aztán kíváncsian kóborolt a többi filmtekercs dobozai között. ezáltal érdemelve ki állását. Senki sem vonta kétségbe a kabinhoz való jogát. a történelmét. magányosan aludt. majd rövid töprengés után vagy féltucatnyit leemelt a polcról. Egy bioév sem telt el. hogyan? Hogyan hatottak az elmúlt Változtatások a m vészi alkotásokra? És egyébként is. Az egyik sorozat például szemlátomást jóval soványabb volt. akit egy el z Valóságban felvettek a Halhatatlanságba.) És aztán természetesen hosszan tárgyalta az irodalom és m vészetek sorsát a Valóságváltoztatások különféle típusai és osztályai szerint. amiért kerülik. Harlan tudta.most pedig indult a kabinhoz.

úgyhogy a Változtatás nem hat rám... hogy megváltoztál! Harlan mosolyogva nézett rá.Miért ne? A kabinutazás id be telik. és szinte elmerült puha fekete hajában. bef zte a filmet. hogy mosolyogsz? .Hogy haladsz a matematikával? . . hogy éppen nem a szenvedélyes közjátékokra gondol vissza kés bb.. ha akkor csinálják meg a Változtatást. Te jó ég. Ezt is megtanultad. Elmegyógyintézetbe zártak. Ne butáskodj.Egyébként .De érted.Miért ne viselnéd a saját ruháidat és csecsebecséidet? .És Harlan újra meg újra elmagyarázta nagy lelkesedéssel. Mintha a hány összeolvadt volna vele.Én nem esem bele. hogy valaha megértem. Mi történik. mint a házassági köteléket.felelte gondtalanul Harlan. amikor éppen ott vagy? Ügyesen kitért a válasz el l: . hogy visszamenj a házamba. és önállóan gondolkodjon.Hiszen mosolyogsz! Ez az egyik dolog.Érzel valamit? Harlan magához szorította a lányt. hogy el re nem várt feleleteket adjon. Noŷs fejét rázva adta vissza a néz t. Amikor szétváltak. . ami itt van.mondta Harlan .Még egy változás. és nem is sejtem.Nem örülök a vakmer ségednek.Csak nem akarod azt mondani. Együtt ettek. hogyan lehet. de gyorsan elharapta a mondatot. Harlan élete mérhetetlenül kiteljesedett. . Hát egyszer sem vetted észre a tükörben.Félek tükörbe nézni. amit hozott neki. Kiszabadította kezét az ölelésb l. .De veszélyes. Noŷs? . vagy egyszerre mind a kett . Így szólt: . .a legtöbb krikszkraksz nem az Egységes bet je.Nem nézed meg? . s Noŷs csillogó szemmel hallgatta. tudod. Furcsa.Mert nem érik meg azt.Semmi vakmer ség nincs benne . Megjósolhatta-e például. . Volt kihez beszélnie. .Még sose láttam ennyi krikszkrakszot. hogy ilyen boldog vagyok. hátha megbántja azzal a gondolattal. Noŷs kifulladva megjegyezte: . . . hogy valaki megfigyel egy társadalmi jelenséget. Igazán nem örülök. De a lány zavartalanul nevetett. töprengett Harlan. zsebéb l el vett egy kis filmnéz t.kezdte Harlan. Andrew. hogy ne lehessen látni combja lágy rajzolatát. hogy az el dei csináltak a lányból ilyen jó tanítómestert.Megváltoztál. Eléggé elkülönített részévé vált ahhoz.Miben. mint idillre? Noŷs odabújt a férfi karjának hajlatába. amíg. de a lényeg elkerüli a figyelmét. ébren álmodom. és nyájasan mosolygott. hogy most is nálad van? . és gyengéden megigazította szoknyáját. valóban érdekli ez. ugye? . vagy csak szórakoztatja.” Noŷs odahajolt hozzá. a szeméb l nem lehetett kiolvasni. volt kivel megtárgyalnia életét. .Egyébként is a kézi generátorom a bioid ben tart. és megcsípte. . Kár elfecsérelni az id t. és elfogjanak az Id ben. . . hanem egyszer matematikai jel. és megkérdezte: . Andrew. Bárcsak tudnám olvasni az Id k Egységes Nyelvét. Elég nekem az is. amikor a lány belenézett. Noŷs követte Harlan tekintetét.kérdezte Harlan. Beteg vagyok.Majd felvidulva hozzátette: .Pedig semmiség az egész. és a lány selymes-simának és lágy-melegnek tetszett a ruhában. érted? Noŷs felsóhajtott: . de mégis elkülönített rész maradt: önállóan beszélt és gondolkodott. amíg mindent el nem intézel. Lázálom az egész.Jó tanárom van . Azt mondanám: „Nem lehet igaz. tetteit és gondolatait.Dehogy értem! Nem is hiszem.

De azért elég matekot tudok már ahhoz.Becsszóra. ahogyan volt. Feldobta a néz t a leveg be. hogy megértsem a lényeget. hogy egy teherkabin átférjen rajta. mi áll a ház helyén az új Valóságban. de kénytelen volt bevallani: . elhozni könyvfilmjeit az oroszlán torkából.. és átkutassa a házat. El is t nhet. hogy meglássam a falban a nyílást. hogy „megperzselje a spanyol király szakállát” (melyik Primitív Szövegben is olvasta ezt a mondatot?). Meg kell szerezni a saját filmjeidet a 482. amikor moccanatlanul állt. Még fel is nevetett a gondolatra. Talán egyáltalán nem változik meg. Már kiválogatta a készételek konzerveit. Vakmer ségét is élvezte. Mivel semmi sem történt. Elfojtotta a kívánságát. azon kapta magát.tiltakozott Noŷs sietve. . a türelmi periódust és minden mást gondosan tisztázott és kiválasztott az Id más hasonló periódusa közül. ami már nemcsak a zaj hiánya volt. Nem kell . hogy sajnálja és gyászolja elmúlását. Nagy elhatározással sarkon fordult. És az is lehetséges (Harlan megborzongott erre a gondolatra). s eggyel kevesebb gondja volt. hogy másként lesz.Megkapod ket . Nem kell mindent értenem ahhoz. a furcsa tégelyeket és eszközöket Noŷs toalettasztalkájáról. Ötször látogatta meg a házat. és hálát adott a Valóság és a Század m szaki fejlettségének. Nem lehetett betör . Érezte akkor is. A tér-id engedély egész idejét.jelentette ki Harlan. Nem volt nehéz elszánnia magát erre a ráadásra. hogy Noŷs hasonmása is ott lakik majd.Nem. amint belesimul a falba. eleget összeszedett egy utazásra. Utoljára állt a Halhatatlanságot és Noŷs házát elválasztó anyagtalan függöny el tt. Az éléskamrában volt. hogy az ajtó éppen most csukódott be. Már érezte ezt egyszer. ami elég nagy ahhoz. amennyit szeretnék. Lehet bel le egy kis kertvárosi családi ház vagy nagyvárosi bérkaszárnya. És mert a szívéhez n tt a ház. amely most övezte. és két teljes napig várta a következményeket. és éppen úgy döntött.ígérte Harlan. Noŷsnak bizonyára ízleni fog a Szektor b séges. Ostobaság azért kockáztatni. s összegy jtötte a ruhákat. A Változtatásnak csakhamar be kellett következnie. csak hogy elkerüljön minden komplikáló tényez t. . hogy kinyissa az ajtót. amely már életében elkezd kísérteni. Noŷs csemegéivel együtt visszatért a Halhatatlanságba. . és letette az asztalkára. de ezt nem árulta el Noŷsnak. és a rémület els pillanatában. a kis csecsebecséket. Aztán szerette volna még egyszer érezni a halálra ítélt ház kísértetiesen vonzó légkörét. koravén szellemnek. amíg újra a messzi jöv be merészkedett. másrészt az a forró vágy is tüzelte. ügyes kézmozdulattal elkapta. de természetesen lehet. hogy betör jár a lakásban. hogy a szolgákat kiszorította.. és Harlan agyán végigsuhant egy gondolat: . el is felejtette az egészet. . Úgy rémlett neki. az utolsó millimétereken még látta. s csak aztán a nagyobb: az ellen rz Halhatatlan.Nem annyit.Majd megkapod ket . nem akarta. amikor bekóborolta a szobákat. Noŷs mohó tekintettel követte a mozdulatot.Az Id be is! Hiszen te nem tudod elolvasni az Egységest. Harlan már szinte bagolyvárnak nézte a házat. . és csupán az ötödik alkalommal törte meg a csendet valami zaj. nekem nem kellenek.Harlan nem akarta leh teni a lány szemében tükröz d szinte rajongást. Fenyeget csend uralkodott a halálra ítélt Valóságban.Akkor a Szektor könyvtárát se tudod használni. Megdermedt! A zaj valahonnan hátulról jött. s vad bozótos kerülhet a park helyébe. . mert csillogni akart Noŷs el tt. Már az el z látogatását is utolsónak szánta. Harlan nem jósolhatta meg.Nem. Természetesen nem. hogy nem sokkal ezel tt a lány étrendjét dekadensnek tartotta. Századból. A nevetés közepén éles csattanást hallott. hogy bánkódjon. amikor a tér-id engedély szabta türelmi periódus tiszteletben tartásával hatolt be. Másrészt Noŷs elrablásával mikrováltoztatást (vagy talán nem is olyan mikrót) hajtott végre. Nem is jutott eszembe. de egyhangú diétája után. ha egyáltalán a sima kép Finge-re ráhúzhatta ezt a mondást. . a kisebb veszély ötlött az eszébe.

akivel találkozott. a másik férfi hüvelykr l hüvelykre lassan megfordult. és szokás szerint mereven elnézett a feje fölött. és két sikertelen kísérlet után végre sikerült kinyitnia a Halhatatlanságba vezet ajtót. és kézzel nyitotta ki. hogy alig lehetett elolvasni ket. A címeket olyan tekervényesen cifrázták. Valahogyan elverg dött az 575. hogy csapdába esett. Ez volt a szerencséje. Félelme tárgya nem volt kézzelfogható. . majd a lakására. nem lehetett Finge: ez a felismerés átjárta Harlan zsongó agyát. hogy valami efféle okozta a rossz beállítást. De a Halhatatlanok ügyet sem vetettek rá. a Halhatatlanságnak és annak a vak valaminek. hanem az automata szerkezet csukta be nesztelenül az ajtót. még egyszer utoljára megfricskázta Finge orrát. Önkéntelenül elejtette a zsákot. de félelmetes bizonysággal azonosította. Vakon h költ hátra. erkölcsi erejének utolsó fellobbanásával visszakényszerítette magát az ajtóból. Gúnyt ztek bel le. és ki diadalmaskodna most? Talán mindennek vége? És mert ebben az agyszikkasztó pillanatban biztosra vette. ismét megóvta. ami a sorsát így alakította. mert nem tudta arcáról eltüntetni a halálsápadt fintort. Félrerakta a szalagot. vagy még egyszer elmeneküljön a Halhatatlanságba. Kedve lett volna belelapozni a könyvbe. Jobban meg sem nézhette a másik férfi profilját. Nevetés volt. Nem volt egyedül a lakásban. Az esztétika diadala volt ez a hasznosság felett. Nem Harlan. de Harlan nem feltételezte. ki leskel dött volna utána a szomszéd szobában. Kikapcsolta az automata ajtó jelz berendezését. És még két zsebfilmnéz t.De most. Már maga is elég dekadens lett. A lakószobát tájolta be. Inkább ösztönösen irtózott az efféle balesett l. Ezúttal nem tévedett. A m szer helytelen beállítása nem vált rögtön nyilvánvalóvá. pillanatnyi hang volt. meg is öli. mert hirtelen rémülettel. onnan pedig egyenesen Noŷs könyvtárába ment. Ha egyáltalán szüksége lesz rá. Valójában nem ismerte fel a Noŷs házában lev férfit. Nehezen. Twissell és az Id tanács együttvéve se tudta volna így megrémíteni. még egyszer utoljára játszott a t zzel. Magas volt. hogy mindennek vége. Finge. Összemarkolta a könyvfilmeket. szíve veszettül vert. Harlan találomra leemelt néhányat a polcról. egy férfi nevetett. Az a néhány Halhatatlan. Századig. hogy el re lépjen. A mindenre elszánt gyilkos puha. Finge alighanem már hónapokkal el bb kétségtelenül megörökítette ennek a Valóságnak a könyvtárait a Halhatatlanság számára. Háromra. hogy ilyen komoly témák érdeklik. Század Szektorkönyvtárában. kapkodva szedte a leveg t. megtalálja a 482. Csapdában! Mintha ki sem kerülhette volna. Harlan sohasem látta meg ennek a mozdulatnak a végét. és hálát adott az Id nek. 10.és gazdaságtörténet. s nem viszolygott a filmkazetták cifra díszítését l. Még egyszer utoljára belépett az Id be. önkéntelenül félrefordult. És ha kell. A másik szobában lev ember háttal állt feléje. amelyet újra nagyra értékelt. Aztán. A lány bizonyára nem volt buta. hogy utoljára belépjen az Id be. amikor bekapcsolta a m szereket. határozott lépteivel surrant az ajtóhoz. Két hüvelykre. ismét eszébe jutott az ügy. És éppen most kellett rajtavesztenie. és meglep dött. Lábait gépiesen rakosgatta egymás elé. hogy Noŷs ilyesmivel foglalkozik. Egyetlen pillanatig csak arra gondolhatott. Finge nevetett? Ki más követte volna. Nem talált más mentséget. s nem volt ereje visszavarázsolni beléje a vért. Soha nem gondolt arra. Az ajtó hangtalanul feltárult. hogy elfusson. Nem ismeretlen eredet . Szembe kell néznie Finge-dzsel. Vagy talán az egyre közeled Változtatás gondolata zavarta meg. eszébe sem jutott. ahogyan a szemlátomást mindkett jüket fogva tartó bénulás lassan felengedett. és visszatartotta. mintha menekülésre akarná késztetni. Az egészet becsomagolta az oldaltáskájába. Az egyik könyv címe ez volt: Jelenkori társadalom. kiválogatta a regényeket és a könny fajsúlyú ismeretterjeszt olvasmányokat. és átnézte a többit. Visszagondolva úgy vélte. És ekkor ismét zajt hallott a házban. Technikussága. de leküzdötte a kíváncsiságát. újra megbecsült.

A legutóbbi két hét alatt három valóságváltoztatási javaslatot fedezett fel. Második alkalommal. Még a gondolatát is kerülte: „Elég minden napnak a maga baja.Hallottad. Tévesen állította be a m szereket. és Harlan találkozott Harlannal. és fáradt hangja kérd en. Századba. most olyan lázas tevékenység kerítette hatalmába. milyen fegyvere van. és megkért.. amit csak akart. és elkeseredését ez még csak növelte. Ett l a pillanattól kezdve pályája lefelé ívelt. A Valóságváltoztatás a 482. akkor ez megbocsátható. Századba való belépésre. egyre rosszabbul. Harlan megfordult.felelte Harlan. Elment a 2456. . és most választott közülük. Több okból a 2456-2781. hogy a hiba bejelentésével revolverezzen. . és még látta.Igenis . Amilyen bénultság tartotta fogva. A dönt pillanat az volt. de ez sem segített. A bels gyengeségével való küzdelem olyan volt. amit Twissell nem árult el? Ám éppen ilyen küls veszélyre volt szüksége. és valahogyan hibát követett el.felelte kurtán Harlan. . az Id ben már elhasznált pillanatra hangolódott. Harlan.Hallottam . Században megtörtént a Változtatás? .Nem. Csupán egy gyors kirándulás kell a 2456. hogy Twissell mereven nézi a képerny r l.No. És még sokáig bámulta az elsötétült képerny t. a Változtatás tökéletesen sikerült.válaszolta Twissell. . Önmagával találkozott! Ugyanabban az Id ben. és Voy Szociológusból mindent kicsikart. és így szólt: . . Kényelmetlenül érezte magát. és . mint takarítón t. Harlan. És ha megtalálja Noŷs hasonmását.Semmit . majdnem ugyanazon a helyen és több bionappal fiatalabb énje majdnem szembetalálkozott. hogy a 482. Csak hevert az ágyán tétlenül. Gyávának nevezte magát. Csak kicsit fáradt vagyok. . akkor mi lesz? Visszavigye a lányt a helyére. és a zaj. A hiba apró volt. . ha lesz? A családjával? A gyerekekkel? Korábban ez eszébe sem jutott. Most már nem tartotta olyan egyszer dolognak.felelte Harlan. Századba.Nem . De legutóbbi kalandja elbátortalanította. és egy kis zsarolás segítségével megtudhatja Noŷs hasonmásának sorsát az Új Valóságban. beteg vagy? Cooper jelentette. Kalkulátor? .Óhajt valamit. . De mihez kezd a hasonmásával? És a férjével. . te akarsz mondani valamit. amikor utolsó alkalommal beállította a m szereket a 482. akkor holnap találkozunk a Kalkulációs Teremben a gy lésen. Azóta a dolgok rosszul mentek. Finge felhívta Twissellt? Mit mondhatott. Szinte kitapinthatta a Nagy Fordulatot. de csak nem szánta el magát a közbelépésre. és szinte gy lölte önmagát. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. Harlan vállat vont. alighanem el ször ismeretségük során. hogy szóljak neked. elejtette a filmkönyvekkel teli zsákját. és bottal püfölné.Rendben van. az idegen pedig megfordult. A három közül ez volt a legtávolabbi a fels id ben. Században lezajlott. Második alkalommal valaki nevetett a szomszéd szobában. varrón t vagy munkást? Természetesen. Mintha egy ajtó becsukódott volna. Még napokig a félelem árnyékában dolgozott. és egy másik kinyílt volna.És arcáról a mosoly szinte teljesen elt nt. Sok mondanivalóm van a számodra. hogy elmulasztottál néhány megbeszélést. Napok óta most eszmélt rá ismét. V-5 jelzés Valóságváltoztatásra esett a választása. mintha sívó homokon állna.. aztán ráeszmélt.Amikor el ször hallott zajt Noŷs lakásában.Finge felhívott . Els alkalommal . éppen nevetett.Harlan. . de hangja mérhetetlenül szomorú volt: Azt hittem. de emberi életeket követelt. Ez majdnem fenyegetésként hangzott. hogy az ajtó becsukódik. Finge ellen küzdeni egészen más dolog.Nincs mit mondanom. fiú.mondta Twissell -. és talán az évek súlya nyomta vállát. s t kissé talányosán csengett: .” Most azonban semmi másra nem tudott gondolni. amelyben kisebb hibák voltak. valami súlyos tárgy zuhanásához hasonlított a szomszéd szobában. Twissell Kalkulátor. és önbizalmának egy kis része visszatért. ami félbeszakította nevetését. Harlan becsukta az ajtót. . amikor Twissell hívta. .

100 000-et mutatott.. az alsó id be irányította a kabint. Id otthonában ez a közmondás járta: „Markold meg er sen a csalánt. vagy akár ott maradhat a Halhatatlanságban. Ez kissé megrémítette. Ellenkez irányba fordította a kapcsolót. 99 972. Századba. mellyel az ellenséget ütheted. Végre 99985… 99993… 99998… 99999…100 000… Stop! Maradt a 100 000-en. és az id méter lefelé szaladt. Az energiafelhasználás ismét felszökött. az Id kapcsolót markolva. hogy ezzel a kabinnal sem jut át. lefelé. De minthogy a kabin az Id ben mozgott.) A 100 000.. Stop! Fogát összeszorította. nem nézett senkire. hogy az energiafelhasználás továbbra is óriási. Semmi sem mozdította ki a kapcsolókart. A vékony skálaszál változatlanul azt mutatta. szája eltorzult. Elfoglalhatja helyét az új társadalomban a legkevésbé felt n módon. Nem lassított. Így aztán szinte száguldott a fels id be. Mit l féljen még? Visszatért az 575.. Rövidzárlat sem volt. Ismét visszament az alsó id be. akkor ilyen hirtelen megállás szétmorzsolja a kabint. Az energiaszámláló mutatója a nullára esett. 99 959. Lefelé. miként védje ki ezt az érvelést. B szen visszafelé. hogy ez hiábavaló. Ismét nekilendült el re a fels id be. Akkor hát mi állította meg a kabint? Lassan. mint akart. egyszer en megállt. Az energiaszolgáltatás nem szakadt meg. a kapcsolókart a maximumig rántotta. hogy elújságolja Noŷsnak.Tökéletesen sikerült. Legalább ez az egy út még szabadon áll el tte. Eddig. és találomra egy másik kabinaknát választott ki. Ha a mozgás a tér három dimenziója mentén halad akármilyen irányban.. s bot lesz bel le. A magabiztosság tehát elnyeri jutalmát. Noŷst valamiféle gát választja el t le. Most! Éppen most vall kudarcot.. Amikor a dolgok ilyen váratlanul a javára fordultak. a kabin továbbra is a 100 000-en maradt.. figyelik-e. Úgy érezte magát. Túl kerek szám volt. hogy megtagadják t le a kapcsolatot. Semmi okuk nem volt. Nem mindegy? . A szupernóva hallatlan energiája hiába használódott. és olyan tüntet nemtör dömséggel ugrott ki a kabinból. Még többet is. és arra sem ügyelt. amit elkövetett de nagyon is jól tudta.” Röviden: Noŷsnak nincs hasonmása az új Valóságban. még messzebb. Ám a kabin hirtelen megállt. s együtt örüljenek a nem várt sikernek a nyilvánvaló kudarc szörny napjai után. nem érheti el. Századba való rosszul kiszámított belépés átka ide is elkísérte. mint valami fogoly. a szerkezet vörös izzásig hevül. Kivette a könyvet. most szakad rá ez a szerencsétlenség. odavánszorgott az id méterhez. és a ködfályolon át rámeredt. Megvadult. és semleges helyzetbe fordította. Amikor tucatnyi sikertelen kísérlet után abbahagyta a próbálkozást. Sokkal többet. Harlan ismét fordított egyet a kapcsolón. hacsak a miatt a tisztán elméleti törvénysértés miatt. aki a börtön rácsába veri vérz fejét. a 100000-es számra bámult. Nincs vesztenivalója. A 482. csupán émelygés és bels fájdalmak jelentkeztek. Lázas sietséggel ugrott a m szerekhez. Ismét a fels id be. 99 983. nem szólt senkihez. Mi történhetett? És ismét megrémült.. Másik kabint kell kipróbálnia! (Lelke mélyén azonban tudta. vonakodva megragadta az Id kapcsolót.. az alsó id be vissza a Századok mentén. Minden ellen rz tárcsa a fekete biztonsági határon belül állt. Lassan. Egy perc múlva. zihált. Nagyon lassan. Harlan pedig törött csonttal formátlan húspalacsintává lapul. Egyenesen a Szektor könyvtárába sietett. Amikor kissé magához tért. és tovább az Id nek se. Század kietlen csendjében Andrew Harlan kiszállt a kabinból. Megkapta a szükséges információkat. és tudta. mert minden m szer m ködött.. mint még soha. Semmiféle hasonmása. amit akart. Rögzítve maradt a fels id ben való haladásnál..

Finge csak most szólalt meg: . Besétálhatok a Szektor Segédkalkulátorának magánlakosztályába. hadd fokozódjon az érdekl dése. mit fog csinálni. mi a Technikus kiváltsága? Maga soha nem volt Technikus. az igazság a következ . hogy a végén sikerül.Ha megöl. Ideje ráeszmélnie.Felismeri? A fegyver cs torkolata tompán csillogott. hogy mindig Finge meg a videofon között álljon. állom-e a szavamat. hát azt gondolta. Finge nyugtalanul topogott.A múltkor magánál sugárpisztoly volt. bekapcsolom a korbácsot. milyen indulatosan viselkedett a Megfigyelés után. Század lakófolyosóin. Dühítette. Tegnap beszélt Twissell-lel. és el vette. Hobbe Finge Segédkalkulátor Harlanra meredt. Melle hasogatott. Megpróbáltam az ujjamon. és homloka fényleni kezdett. Nyittassa ki. Az Id be is. . Például bemehetek a Szektor könyvtárába. mit csináltak. emlékszik. mit mondott Twissellnek. és er sen megszorította a fegyver agyát.Kár tettetnie a csodálkozást. Finge . s bejegyezte a bionap egyenl m szakidejét. és semmit sem vesz észre. s ez még csak kapóra jött. amit akar. Század egyik Valóságának találmánya. meg mit csinált a Megfigyelés alatt. és tovább vissza az alsó id be. Finge bizonyára a szobájában van. Túl undorító. Annál jobb! Jobb kézzel benyúlt az inge alá. . gondolta elégedetten Harlan.Figyeljen ide. Pontosan tudta. és senki sem akadályozhat meg. . ha nem árulja el. . Nem valami tekintélyes.Az Id be is. és oda mehetek. és annyira igyekeznek nem észrevenni minket. mit jelent ez? Hangja tompa volt. vagy hívták. Amikor visszaérkezett a 482.Fegyvert . hogy egy Technikussal van dolga.Azt hiszi. ami számított. Harlan szeme szikrákat vetett.Mit rejteget az inge alatt? .vágott közbe Harlan. Egy pillantást vetett a nagy faliórára. S t Finge az ingéért nyúlt. Ez az 575.Gát az aknában? . hadd csapjon át rémületbe. Talán nem ismeri. Tudja. . Ez a megszokás. mit akar t lem? . A Technikust senki nem lesi. Ölni is tud. . . Tudni akarom.felelte Harlan. hogy Finge szemében nem lát félelmet. de az els fokozattal az idegrendszer fájdalomközpontját ingerli vagy bénítja meg.Nem ölöm meg . hogy idegkorbács. nem vettük észre az elt nésüket? . Kiiktatták a Valóságból.Az Id be is..Mit tudnak rólam és Noŷsról? . szinte belázasodott. . s most ez volt az egyetlen. mindent megtehetek. Szája kiszáradt. úgyhogy ne is nézegessen az ajtó felé. Kipróbálhatja. . Nevetséges és gusztustalan. . s közben a könyvtáros az irataiba mélyed. és szemében a meglepetést lassan érdekl dés váltotta fel.folytatta Harlan -. Századba. . Meg is van töltve.Tudja. Finge. .szólalt meg -. mondja el az igazságot. Kalkulátor. Tudni akarom. Csupasz mellén néhány sz rszál lengedezett. és fél könyékkel er sen magához szorította. a szembejöv k félrenéznek. melle püffedt. és magamhoz vehetek néhány érdekes tárgyat. Finge. Pocakja kitüremlett az öve fölött. Ez nem annihilátor. Úgyhogy láthatja. Úgy is hívják. így nem tudja értékelni..kezdte Finge.A kabinaknában a 100 000-nél valami gát van.Rohant vissza a kabinba. Harlan egy darabig csendben figyelte. mit akarnak csinálni. Senki sem fog bejönni. Ám inge alatt ott érezte fegyverének éles körvonalait. . hogy nem fogjuk magát is megfigyelni? Megérdemelném. oda megy és azt csinál. és fényes öblösödésben végz dött.Senki sem látott bejönni . A Halhatatlanok elfordítják a fejüket.Nagyon kellemetlen. szinte n ies volt. hogy nem is láttak. Végigsétálhatok a 482. és némán öltözni kezdett. amely az Egységes bioid t és a napot mutatta. csak érdekl dést. és fegyverrel kényszeríthetem rá.Finge kissé akadozva kezdte. hogy . . Úgy közeledett feléje. . Ma már ott volt a gát. hagyta. amit akarok. ahová akarok. Még m ködik. és hangjában már a félelem is rezgett meg valami elszánt düh: Ha tudni akarja. mintha vattával tömték volna ki. Tudunk magáról és Noŷsról.Felmutatta a bal kezének nehezen hajló kisujját. s kés bb megesküsznek rá.A Kalkulátor szeme az idegkorbácsra szegez dött. Finge félmeztelen volt. Finge.

és végre felébredt a büszkesége.mondta rekedten Harlan. . és összeszorított foggal. hogy meg rizze maradék méltóságát. Mindez nagyon egyszer . Ha megöl.Fogalmam sincs. amikor a holttestet nem sikerül megtalálni. Harlan megmarkolta a korbácsot. Fájni fog.Rendben van. hangja elhalkult: . . s menekülésre számít.Akkor miért nem akadályozták meg? . megkísértettem magát. nincs vesztenivalóm. Tessék. ezt akartam bebizonyítani Twissellnek. Tudtuk. Hadd mondjam el: nem félek a büntetést l.Maga tudta? . hogy a Halhatatlanságban nincs halálbüntetés. Az els pillanattól fogva tudjuk. Magát is kipróbáltam.Nem félek az elutasítástól.Még most is tudni akarja az igazságot? . Ebben a pillanatban Harlan meggy lölte saját ostobaságát. Most tegye el azt a fegyvert. természetesen. Semmi okát nem látom. hogy a Rejtett Századokba vitte a lányt. hogy belekergessen abba. Ezért pedig halálbüntetés jár.. ennyi az egész. hogy le fog bukni. Egyébként ezt vártam magától.Mondom. ezt a korbácsot. Tudtuk. Nincs hasonmása. hanem mint egy taknyos kölyök.kérdezte elfúló hangon Harlan. vagy pozdorjává zúzódnak a hegycsúcsokon. . és úgy látszott. hogy Noŷst csak ebben a Valóságban tarthatja meg.Az Id szerelmére.Maga akkor azért keresett fel a lakásomon.ismételte el Finge. mint attól. Rakéták felrobbannak a leveg ben.Ha az id t húzza. mert mintha az esze is olyan merev és érzéketlen lett volna. nem mint egy Halhatatlan. . vagy Technikus. . Megéri ez magának? Harlan csak topogott. A beosztását elveszti.És mivel minden kiderült. .megfosszanak kalkulátori beosztásomtól. vagy a gyilkosság szándékával megsebesít. tökéletesen megfeledkezett a Halhatatlanok Esküjér l.mondta Harlan.A korbácsot nekiszegezte Finge pocakjának. amelynek véglegessége és egyszer sége felbecsülhetetlen.Akkor hadd mondjam el. Mi történt Noŷsszal? . Századba. sápadtan kérdezte: .A Technikusnak tilos. De nem Halhatatlan. ha elmulasztom. A teljes igazságot mondtam el akkor is.Mi történt Noŷsszal? . nem jobban.. . miért ne engedélyeznék a kapcsolatunkat. Amikor a legutóbbi munkájára idevettem.Harlan felhajtotta megaláztatásának utolsó cseppjeit is. és le is bukott.Döntsön az Id tanács .El bb figyeljen ide. Minden Valóságban el fordulnak olyan szerencsétlenségek. Az igazat akarta.Akár újra megtenném . Vagy ha pontosan tudni akarja. akkor nagyon téved. A Valóságot nem zavarták. Jó szem Megfigyel . . Egészen megbolondult. A gyilkosokat percekkel vagy másodpercekkel a katasztrófa el tt elhelyezik ezekbe a járm vekbe. Eddigi tettei csupán fegyelemsértések voltak. s minden erejét összeszedte. és így szólt: . . mikor lép be a 482. hogy ellássa a lányt megszokott luxuscikkeivel. nekibátorodik. hogy magát megöljem. Nem vagyok egyszer Technikus. .Igen. Harlan csak mosolygott a d re fenyegetésen. S t kivégzések is vannak.El ször a lábát. hogy nem tudom. Most.Igen. talán. Sietve kijelentette: .Folytassa! . A jelenlegi Valóságban nem létezik. mint ahogy kezdett l fogva tudtam. repül gépek belezuhannak az óceánba. . Továbbá Noŷst akarom. és takarodjék! . miért értékeli magát olyan nagyra. hogy én kezdett l fogva nem tartottam magát igazi Halhatatlannak. . amit tettem? . Maga inkább akcióba kezdett. . Az eddig történtek után a halál csak megoldás lenne. hogy a Halhatatlanságba vitte Noŷst. vagy mi az. felettesét támadta meg. ahogyan Harlan egyre inkább megsemmisül. aki megmászta a szamárlétrát. Kalkulátorok tudjuk. mert maga még nem találkozott vele. Nemcsak egy társadalmat próbáltam ki a lány személyében. figyeljen ide! Várjon! . mint balkezének megbénult kisujja. Mi.Nehogy azt gondolja. Mi történt Noŷsszal? . Azt is tudtuk mindig. aki nem tudom. Finge valószín leg félreértette Harlan mosolyát. Én magam ellen riztem.Válaszoljon. .

kérdezze meg t le. A kabinaknában való vad rohangálása során észre sem vette. izzadó arcán furcsa kifejezés jelent meg. akkor is. hogy pótolhatatlan személy. Mintha gonosz lélek szállta volna meg.Akkor menjen a Tanácshoz! Az Id tanácsban. hogy észreveszik vagy feltartóztatják. (Ó. Harlan ujja egy pillanatra tétován megremegett. de ügyet sem vetett rá. . ahogy Harlan észrevette. Az utóbbi.. És ha le akar l ni. . egyszerre minden. és meg sem várva a választ. szinte hihetetlen hónap minden eltelt napjával együtt n tt benne a hit. abban a hitben.Most aztán menjen a Tanácshoz! Nem én szereltem fel a gátat az Id aknában. Menjen. érdektelenné vált számára. Azt mondja. milyen fontos személyiség maga.kérdezte Finge. De nem én hívtam. és menjen az Id be! Harlannak fel kellett figyelnie a Kalkulátor diadalmas hangjára. Fél kézzel kivette a jelentés kódját. és kerek. hogy már jó néhány bioóra eltelt. maga Finge is. hogy a Tanácsot nem érdekli az ügy. másik kezével pedig belökte a lyukkártyakeres be. Finge felvinnyogott: . a Valóságváltoztatással egyidej leg. Részletesen elemezte Harlan minden utazását. hogy csak néhány éjszakai ügyeletes dolgozik. Most már a Tanáccsal vagy legalábbis Twissell-lel állt szemben. vagy mindkett . a legközelebbi kabinaknához sietett. és hagyta. Az idegkorbácsot még egyre magához szorította. Nem is tudnám. mindent tudnak.Vagy azt gondolja. Miért? Harlan bukása olyan fontos volt neki? Ennyire gyötörte a féltékenység? Amint Harlan megfogalmazta magában ezeket a kérdéseket. bef zte a szalagot a lehallgatóba. és még az idegkorbács sem idegesítette. . Szemtelenül nekid lt az ajtónak. Itt van! Itt vannak a jelentésem másolatai. sem együtt.És most. nem figyel fel rá. amikor megállt Twissell ajtaja el tt (a névtábla jól olvasható intarziás bet kkel hirdette a nevet).Állj! Ne mozduljon! De Finge rá se hederített. A magánlakosztályok felé indult. Amikor a jelentést végighallgatták. Században éjszakai m szakot talált. sem külön-külön. és nem sokáig bámészkodott haszontalanul. gy lölet vagy diadal. hogyan fogjak hozzá. olyan gyorsasággal ugrott az aktáihoz. A Kalkulátorok szintjén megtalálhatja Twissell szobáját. és szabad szemmel is látni lehetett a jeleket. .jelentette ki Harlan. hogy a magam szakállára intézkedem ilyen kérdésben? Az egész esetet jelentettem a Tanácsnak. Ha maga ilyen fontos. . A kör bezárul Andrew Harlan Technikus egy pillanatra ostobán meglep dött.csuklott el a hangja. és egy hang halkan megszólította: . Zord elszántsággal a fegyver ravaszára tette ujját. Harlan dermedten hallgatta. Ám dühe nem csillapodott. Finge mindent jelentett az Id tanácsnak.Hanem Twissell Technikusa? . tessék. melyek arról tanúskodtak. kiviharzott az ajtón. Igaza van. ha a mérleg egyik serpeny jébe egy lány. hogy bárki lesz.. 11. Mondja el nekik.. a másikba pedig a Halhatatlanság létezése kerül. A szalag ezüstös csíkja el kanyargott az íróasztalból. A jelentés id pontjáig egyet sem hagyott ki. Twissell-lel beszéltem tegnap. nyirkos tenyerével lenyomta a gombot. még maga az Id tanács is kénytelen lesz meghátrálni. hanem hívott engem. Nyilván gy ztesnek érezte magát. Egyikükt l sem félt. hadd szóljon. a Technikus rózsaszín jelzése!) De a léptek zaja elhalt. s egy cseppet sem félt. ..Akarja hallani? . Lépés hangzott mögötte halkan. mint ahogy Finge-ét is megtalálta... Ez elég világos volt.Mit mond? . Értetlenül bámulta az üres folyosókat. A Tanács.. Még is hallhatta.Sokkal fontosabb okok miatt . amikor a kabinból kilépve az 575.kérdezte Finge. Finge felkiáltott: . És nehogy azt higgye. Zsebre vágta a fegyverét.

hogy beférk zzenek Twissell bizalmába. Ilyen drasztikus rendszabályokra nincs szükség. esetleg hetekbe telik. A Kalkulátor mosolyogva folytatta: . el bb ki kell kalkulálniuk.tudakolta Harlan türelmetlenül. kivételes helyzete távol tartotta a Technikusoktól. Század! Itt nem egyszer Technikus.A mosoly szélesre húzódott.. El ször is Noŷs járt az eszében. A Kalkulátor pillantása dölyfössé vált.mondta a Kalkulátor. mert mi mást tehetett volna. . (Az elsötétített hálószoba csendjében.Elhiszem . . aránylag fiatal még a Szektorban.Nyilván itt lesz reggelre. . Ám a Technikusok általában nem tör dtek egymással.kérdezte a Kalkulátor. Harlan ökle összeszorult.Twissell F kalkulátort óhajtja látni? . akihez nem nyúlhatnak. Medd töprengéssel telt el az éjszaka.. amikor a dolgok gyakran furcsamód aránytalanná válnak gondolatban. hiába keresi . . Harlan biztosra vette a választ. Harlan határozottan elhessegette.Reggel igen fontos találkozásom van vele. félálomban. Nem kockáztathatják meg Harlan neheztelését.Pontosan melyik Id ben tartózkodik? . Harlan egyáltalán nem tartotta hihetetlennek a véleményét. nehogy hozzáérjen. .Harlan Technikus? Harlan sarkon fordult.mondta Harlan. min mulat a Kalkulátor.volt a válasz -. De Harlan nem volt benne biztos. persze hiába. Ez egyszerre volt valószín bb és elképzelhetetlenebb. és Harlan zavartan nézte. Vajon miért? . Er nek erejével megpróbált elaludni.Így van .De. Valahányszor visszatért ez a gondolata. (Micsoda sült bolond! Mit gondol. hogy mit kezdjenek a pótolhatatlan Technikussal. s ügyelt. Arról tárgyalnak. gondolta lázasan. miért állok az ajtó el tt. amivel Finge t is fenyegette. Hol lehet. hogy az Id tanács nem merészel vele ujjat húzni.Igen. hogy felébresszem . Nem is látta. Twissellre gondolt. Elhúzta a száját. Gyámoltalanul bámult a Kalkulátor után. lassan visszasétált a szobájába. amikor aludnia kell? Öreg embernek szüksége van az alvásra.Látnom kell. Egy hedonista Század Gyönyör asszonyával. Nincs az 575.) Persze sok mindent tehetnek egy fogoly n vel.felelte a Kalkulátor.Attól tartok. Ez mégsem a 482. nem gondolja? .Ez elég fontos ügy ahhoz. . ez nem befolyásolja a Tanács döntését. Nyugtalanul hánykolódott.Egy kicsit korán jött. Az Id tanács ülésezik Harlanról. Harlan a Technikusokra mint csoportra gondolt. hanem Twissell személyes Technikusa. Az a körülmény. majd elernyedt. amit az utóbbi id ben nemigen tett. Mivel Twissell személyes Technikusa volt. A Kalkulátor otthagyta Harlant. hogy szüksége van az alvásra. Ezt a változatot azonban mégsem fontolgatta komolyan. nevetséges színben tüntetheti fel Finge-et. Században. Az öreg nincs az 575. Nem küldhetik vissza az Id be. t. és ráadásul Oktató. Azt hajtogatta magában. hogy egy F kalkulátor meghátrált egy Technikus el tt. Finge hiába jelentette a ma esti támadást. Igaz. . legalábbis udvariasak voltak személyes Technikusával.Nem tudhatom. Az egyik Segédkalkulátor volt. milyen hatással lesz a Valóságra. és ezt nem engedheti meg magának. . Harlan habozva válaszolt: .. . . Nyilván nem merészelik bántani.. és miért csengetek? Kabint hívok?) . még a ruhájához se. hogy egy felderíthetetlen katasztrófa útjába állítják. és ezért irtózott t le. megtehetik. Noŷsról. de nincs itt. és ett l nem tudják pótolni se könnyebben. Harlan forrt a düht l. Finge valóban jelentette-e az esetet. mint a halál. B nét aligha súlyosbíthatja.. merre megy. és a fiatal Kalkulátorok abbeli igyekezetükben. s ez napokba. Században. és aztán.

Azért jöttem. Század . amellyel aztán kezdetét veszi a háborúskodás.Mit jelent ez? Maga nem az 575. Harlan nagy nehezen összeszedte gondolatait.Arbut Lemm Segédadminisztrátor. . s az Adminisztrátorok sárga jelzését visel ember belépett. Twissell és még öten! F kalkulátorok mindnyájan. hogy figyelmeztessem.Állomáshelyem a 222.Alighogy feltette a kérdést. már ezel tt is voltak tanácskozásaim Twissell-lel. kéz a kézben Noŷsszal.válaszolta h vösen az Adminisztrátor. már látta magát. hacsak Finge nem számolt be a legutóbbi találkozásukról is. mondják k az els mondatot. tisztességes elbánásban részesüljenek. Szó sincs semmiféle izgalomról.. Miel tt véglegesen belezuhant az álomtalan alvásba. . A Technikusoknak meg kell engedni. . hagyja a Tanácsot: lépjenek k el ször.Miféle szervezésr l beszél? Miféle izgalmakról? Mit jelent ez? Figyeljen ide. . . s t bírái.Nem értesítették? .Az Id tanács egyik albizottsága itt ülésezik az 575. A Tanács tagjai nem tudhatták: Harlan értesült arról. gondolta keser en Harlan. és személyes látogatásommal próbáltam elhárítani a felesleges izgalmakat.felelt epésen Harlan . Az ágyából sikerült megnyomnia a megfelel gombot.Csak a parancsot hajtottam végre. de bárki volt is. Nem volt ideje elérzékenyülni. hogy egy Technikus megfélemlítette és sértegette. Az Adminisztrátor fegyelmezetten szenvtelen arcán pillanatnyi csodálkozás suhant át. Hat héttel ezel tt Harlan odalett volna a nagy megtiszteltetést l.És k engem kéretnek? . A nappal éles fényében még jobban meger södött a véleménye: Finge nem teszi közhírré. jobban barátkozhassanak. Rekedt türelmetlenséggel berregett.És aztán? . és megbénította volna nyelvét a felel sségnek és hatalomnak ez az összessége. Haditervet kellett kieszelnie. . az Adminisztrátor nem figyelt fel a kérdés sért harciasságára. s most újabb követeléseket fogalmazott meg. Igen mulatságos.. . és szinte felnyögött. és 482. A Kalkulátor tudott a készül bizottsági ülésr l. Én vagyok a felel s a szervezésért. tekintély sugárzott róla. a f nököm. hogy egy Technikus éppen ilyenkor keresi Twissellt. Században. amit a hivatalos értesítés okozott volna. és már a gondolatát is mulatságosnak tartotta annak.Igen. ha nem az én ügyemr l? Most értette csak meg a Segédkalkulátor csodálkozását el z este Twissell szobája el tt. Most azonban az ellenfelei voltak.Andrew Harlan Technikus? .zárkózottan élnek. Az Adminisztrátor így szólt: . Órák óta izgalomban tart mindenkit ez a hír. Óhajt valamit? Úgy látszik. Emberfeletti óriásnak látta volna ket. magában már meg is felelt rá: természetesen. . Az Id be is! Elaludt. Századból való. hogy szervezetbe tömörüljenek. Ugyan mir l tanácskozhatnak. Nem tudhatták.Miért találkozott és miért beszélgetett Technikusokkal olyan ritkán az 575. legalább harmincöt éve Halhatatlanok.Találkozója van Twissell F kalkulátorral? . Adminisztrátor. Nem ismerte a megjelen arcot. hogy egyel re ne játssza el ezt a lehetséges el nyt. a társadalmi forradalom h sét.De még mindig meglepetten hozzátette: . hogy együtt ebédelhet egy ilyen társasággal. Az ajtócseng ébresztette fel. míg végre rápillantott az ágya mellett lev kis órára.A Technikusok . mintha elfogadnák azt a helyzetet. Semmi többet nem tudok. rendszeres gy léseket tartsanak.Mir l? . Kinyitotta az ajtót. hogy Noŷs a kezükben van. elkésett. Harlan rábámult a férfira.Nem hallott a dologról? . Században? Kerülniük kellett-e a találkozást? Vajon valóban úgy kellett-e viselkedniük. így felelt: . . Tanácsosnak látszott. amelybe mások balítélete juttatta ket? Gondolatban már régen térdre kényszerítette az Id tanácsot Noŷs ügyében. és az ajtó fölött kivilágosodott a képerny .

mert Sennor nem elégedett meg Harlan néma méregetésével. ez nem minden. fel kellett tételezniük az Id vágányok felcserélhet ségét vagy a létezés többféle síkjának a lehet ségét. fiatalember? Végül úgy látszott.gondolta Harlan.Igen. kényelmesen elhelyezkedett a fotelben. (Harlan megfigyelte. mert tudott Sennor és Twissell régebbi súlyos csatáiról. mintha csak érdekes kísérleti alany volna. aki visszatér az Id ben.Pompás! Pompás! Mindenesetre ez az Id utazás alapvet paradoxonának a megfogalmazása. hogy ismerjük az Id utazást.Ami ezt illeti . mint például ez: . Igazam van? Harlan késlekedett a válasszal. ha a Valóságot szilárdnak feltételezzük. sz r s tekintete a csupasz szemhéj alatt. a többiek pedig közelebb húzódtak -. Kalkulátor. Harlan érdekl dését természetesen a kopasz August Sennor keltette fel el ször. Halhatatlanokat elmélkedéseinkben befolyásol az a tény. Itt van még az a kérdés is. amely tárt karokkal és gyenge hajtóer vel igyekszik egy hatalmas energiamez t legy rni. Ismerte ket hírb l és a biohónaponként bemutatott háromdimenziós tájékoztató filmekb l. igen. Harlan elkeseredetten bámult vissza rájuk. Higgadtan tekingettek rá a szerény ebéd fölött. Éles hangon elárasztotta kérdésekkel. és mi a rejtett szándéka.Nem ismerem a témát eléggé. most kirukkol vele .) Sennor megszólalt: . ugye? És bátorkodom azt állítani. uram. . hogy megölje saját nagyapját.Szemlátomást nem siettek. mint akármilyen háromdimenziós filmen.Úgy hiszem. Teljesen kopasz volt. Minket. kedvenc témájuk volt annak az embernek a története.Néhányunkat itt a Halhatatlanságban. A kérdések zöme megválaszolhatatlan volt. fiatalember? . de mindenesetre néhányunkat érdekel az Id filozófiája. így felelt: . Tányérját az edénycsúszdára tolta. miért marad meg a tömegenergia a Valóságváltoztatás során és így tovább. Nem nagyon ismerem ezeket. Nem tudom. de úgy hiszem. Úgy hiszem. .Már régen szeretnék tudni valamit.Szíveskedjen felelni erre a kérdésre. hogy gondolkoztak err l? Az asztal túlsó végér l odahallatszott Twissell suttogása: . hogy az ön Primitívjei csak szilárd Valóságot feltételeztek.Kielégítette a munkája.Mi keltette fel érdekl dését a Primitív Történelem iránt. Másodszor azért. nem akarom azt mondani. ez a helyzet. kérem. Sennor elégedettnek látszott. ha melodramatikusan fogalmazunk. Technikus.A Primitív Korszak emberei . mire gondolok. mi az igazi jellege a Valóságnak. A filmek egybehangolták a Halhatatlanság különféle Szektoraiban a fejl dést.Ha módomban áll.válaszolta Harlan . Mégis. hogy voltak efféle fantáziálások az úgynevezett fantasztikus irodalomban. hogy a keze fején sem voltak sz rszálak. Sötét. . Sennor hova akar kilyukadni.Nem tartották lehetségesnek. . úgy hiszem. és ez idegesítette.Nem is fantáziáltak róla? .gyakorlatilag nem gondolkoztak az Id utazásról. Az ön teremtményeinek a Primitív Korszakban azonban fogalmuk se volt az Id utazásról. Nem tudta. hogy mindnyájunkat vagy a többségünket kurta pillantást vetett Twissell fáradt arcára. homlokának furcsa látványa sokkal leny göz bb volt így szemt l szemben.Pókhálók! Ám Sennor ügyet sem vetett rá: . Talán tudja. még szemöldöke és szempillája se n tt. és vaskos ujjait lazán összekulcsolta maga el tt.Az Id utazás paradoxonjaira? . Talán segíthetne. mi? . Hangosan csak ennyit felelt: . . . és a Megfigyel kt l felfelé minden Halhatatlan köteles volt megtekinteni. Sennor alsó ajka el rebiggyedt. amikor az még gyerek volt. Végül azért. Aha. Persze.felelte bizonytalanul Harlan -. .

Nyilván saját gondolatait magyarázta bele azokba a bizonytalan értelm fejtegetésekbe. hogy Harlan félbeszakított egy Kalkulátort.És nézzük meg a négy lehet ségét ennek a helyzetnek. azt hallom. Tudja. Például miért van a Valóságnak inerciája? Pedig mindnyájan tudjuk. A Valóság növekv hatásfokkal talán egészen a 600. És az ebéd egészen váratlanul véget ért. amit a Valóságváltoztatás megsemmisített. és minden tekintet szemrehányóan szegez dött a Technikusra.. de B nem látja A-t. Harlan! . amikor A és B látják egymást. s ezt a változatot figyelmen kívül hagyhatjuk. mint akiknek kíváncsiságát kielégítették. és most Twissellre bízzák a döntést? Twissell visszatért az asztalhoz. Századig változik. Harlan vegyes érzelmekkel figyelte távozásukat. Ebb l az következik: a Valóságnak olyannyira meg kell változnia. Csupán Sennor nyújtott kezet. A változás tovább is terjed. De minthogy a Valóságban nem lehet megvizsgálni olyasmit. hogy végrehajtsa azt a cselekedetet. hogy A meglássa B-t. hogy téved. Nevezzük a bioid ben fiatalabb embert A-nak. Ebben az esetben gyakorlatilag nem találkoztak. Képzelje el. és ezzel kikerülte a közvetlen választ a tiszteletlenül nekiszegezett kérdésre: . és gondoljuk meg annak az embernek az esetét. de most Twissell emelkedett szólásra. Ebben sincs semmi újdonság. nem tudja megmagyarázni. hogy A látja B-t. és nem is lehetnek. amit most lát B-t l..mondta. és az. értik meg a Valóság lényegét.. fiatalember”-rel. hogy udvarias lesz a szinte elviselhetetlen nehézségek ellenére is. miért dönt egyik vagy másik változat mellett. hogy ne következzék be A és B találkozása. ha valaki csak a legcsekélyebb mértékben is ismeri a jöv jét.Nagy munka vár ránk.. Minden változásnak a maga folyamatában el kell érnie egy kritikus nagyságot. de mégsem így van. aki Id utazása közben önmagával találkozik. amelyr l már el z leg is tudott. mint hétköznapi esetet. hogy a Századok múlásával a Valóságváltoztatás egyre nagyobb hullámokat vet. Században. hogy t szemügyre vegyék? Tet t l talpig megvizsgálták. Mivel nem.. vagy legalábbis elkerüljék azt. Vegyünk egy sokkal valószín bb és könnyebben elemezhet példát. A Valóságnak még ezután is megvan az a tendenciája. az igazi Változtatás megtörténhet.. amelyr l már elt nt az étel és az ev eszköz. mint aki elhatározta. de egyre csökken hatásfokkal. minden helyzetben ragyogóan ki tudja választani a Minimálisan Szükséges Változtatást. Mi volt a célja ennek az ebédnek? Vajon miért hozták szóba az embert.Biztos vagyok benne. ami jelent sen hatna a másikra. Századig. Sennor krákogott egyet. az 575. felhasználhatja ezt a tudást. s mintegy ezt jelképezve új cigarettát forgatott az ujjai között. úgy hiszem. Harlan Technikus. Az albizottság öt tagja Harlan felé bólintva kisétált a szobából. Harlan élesen közbeszólt: . Nézzünk egy másik példát.Mi van azzal. és éppen ezért a jöv megváltozik. Csak azért gy ltek egybe. de tudja-e közülünk valaki. s nem tehetnek semmit.Uraim. hogy elég ideig fog élni ahhoz. hogy életben lesz B életkorában.szólalt meg. de fegyelmezetten folytatta. Itt sem várható komoly következmény. és toldotta meg a fejbiccentést egy mogorva „jó napot. Befejezte a félbeszakított mondatot. s így jutunk arra a következtetésre. De lefogadom. . Azután azonban a Valóság változatlan marad. azon aggodalmaskodnak. miszerint az Id utazásban nincsenek paradoxonok.És most munkára fel. Mindkét lehet ségben a veszélyes pont az. az id sürget . Nem. Mármost. B olyan szituációban és tevékenységben látja A-t. a kés bbi egyed látja A-t. A harmadik és negyedik változat szerint A látja B-t. . hangja azonban még csak fokozta a botrányt. hogy visszafelé törekszik eredeti helyzetébe. talán egészen a 650. végbement egy Változtatás itt. A sohasem találkozott B-vel. Az els változat szerint nem találkozhatnak egymással. hogy egy ember megöli tulajdon nagyapját. amelyeket tanulmányai során olvasott. Sennor elégedettnek látszott önmagával és okfejtésével. . Mindnyájan ismerjük ezt a tényt. miel tt a Változtatás. hogy elkerülje a paradoxont. hogy van. Megjegyzend : ezáltal megtudja. de A nem látja B-t. . az Id utazás valóságos tapasztalata nélkül az emberi agy képtelen felfogni a Valóság filozófiai bonyolultságát. miért van így? Mer okoskodással arra a következtetésre juthatnánk. Hasonlóképpen az Id utazás minden látszólagos paradoxonában a Valóság mindig megváltozik. milyen gyámoltalanok a Primitívek. Például tegyük fel. Négyszemközt voltak. egy ember biológiai létezésének korábbi fázisából látja önmagát egy kés bbi fázisban. aki önmagával találkozik? Már az is súlyos udvariatlanság volt. a kés bbit B-nek. Második változat: B. aki találkozik önmagával? Noŷsról nem beszéltek.

Végignéztem a filmeket. . Laban Twissell F kalkulátor. De a mez felfedezése után három évszázadba telt.Ez a Század. Twissell meglepetten bámult rá. Ez kett . évek óta figyellek. mint egy összeaszalódott ranettalma. Twissell F kalkulátor meglepetését csak egy dolog fejezhette ki: ha eldobta cigarettáját. Ez a Mallansohn leginkább arról ismert. akkor miért nem említi sehol sem? . még a Primitív Korhoz tartozik. . fiú? . akinek feje olyan volt. Században élt egy Vikkor Mallansohn nev ember . .A Halhatatlanságot nem lehetett létrehozni Mallansohn felfedezése. Megkérdezte: . Ez nem lehet véletlen. fiú. . én pedig Primitív Szociológiára. ami viszont csak a jöv ben született meg.És ha Mallansohn matematikai igazolás nélkül bukkant rá az Id mez re? Ha tisztán tapasztalati felfedezés volt? Már sok ilyen el fordult. mint valami matematikus. de nem sejtettem. fiú.Tanultad a Lefébvre-egyenleteket.Hetek óta tanulmányozom a matematika történetének filmjeit. Gondosan leveregette a cigaretta hamuját. mondanom kell valamit . a matematika története ugyanaz marad.De azt nem tanultam.És gondolkodtam. Ennyit megtanultam.Furcsa id töltés egy Technikustól. . Ez egy.folytatta Harlan.Fels bb matematikai képzettség nélkül? Tudod. . hogy el ször épített Id mez t. Ön matematikára oktatja.Ezt még Növendék korodban tanultad. hiszen már túlkoros. de a végeredmények. . Közben pedig itt a Halhatatlanságban van egy Növendék.kezdte Harlan. Század különféle Valóságainak a könyveit . Mindenesetre megtömtem a fejemet a matematika történetével. hogy értem.Persze. Mallansohn pedig nem tehette meg ezt a felfedezését olyan matematikai tudás nélkül.Úgy beszélsz . s gondolatait igyekezett értelmes és érthet mondatokba foglalni. Andrew Harlan Technikus nem ült le. mások teszik a felfedezéseket.mondta Twissell. de el ször ülj le. hogy Vikkor Mallansohn nem találhatta fel az Id mez t a 24. Twissell lehajolt a cigarettájáért.Nagyon jól tudja. A matematikusok változnak. amely a közönséges Id t rövidre zárja. És nem is mondom. Kit l hallottad mindezt? . minthogy a Halhatatlanság nem egyéb egy roppant Id mez nél. Mallansohn tervrajza sokszorosan bizonyítja. .. Azaz találta fel a Halhatatlanságot. Ujjai szokatlanul idegesen játszottak a cigarettával. Most is ezt tette. Ha pedig ismerte vagy Verdeer munkája nélkül alkotta meg az egyenleteket. Mit szól hozzá? Twissell elkomorodva mondta: . ülj le. .Miel tt bármit is tennénk. és órájára pillantott. akit Halhatatlannak jelöltek ki a szabályzat ellenére. nem akart tovább várni. és elgondolkozva vizsgálgatta. Még a mosolya is elt nt.Nem. ha akarsz.De Harlan nem tudott. Sem senki más. és közben Mallansohn Mez jén nem találtak semmi tökéletesítenivalót.Semmi egyéb? . És ezeket az egyenleteket nem fedezték fel a 27. A matematika nem változik. Század el tt. mint tudja. . De ezek szükségesek az Id mez höz. Lefébvre alapvet egyenletei még nem léteztek: nem is létezhettek egészen Jan Verdeer kutatásáig a 27. Ennek a felfedezésnek akkor még nem volt meg a matematikai alapja. Nem érdekes.Én is gondoltam erre. Folytasd. . és így szólt: . . Ezt is tudom.jelentette ki.jelentette ki Harlan. hogyan változott a Valóság.Folytassa . hogy ilyen képességek szunnyadnak benned.mondta Twissell -.De én nemcsak egyszer Technikus vagyok .És aztán? . beszélj csak.. . az asztal mellett sétált fel s alá. amíg kidolgozták elméleti alapjait. ide-oda forgolódott. Században.A Valóságok nem érdekesek. .A 24. Fakó szemei körül szarkalábak húzódtak. Az 575. . ami lehetetlen. fiú. és mentes a közönséges Id korlátaitól. az Id mez nélkül. és ráadásul n s. hogy szemmel tarthassa Harlan ideges száguldását. . Században. hogy a Lefébvre-egyenleteket használta fel. Fejl désének rendje sem változik.

Cooper. maga Vikkor Mallansohn! 12. Megpróbálta az új helyzethez igazítani saját problémáit és saját tervét. milyen ajtókon és mozgólépcs kön mennek át. Sokkal teljesebb bezárásáról. a Növendék megtanítsa Mallansohnt a Lefébvre-egyenletekre.. Hozzá képest az egész Halhatatlanság csupán filmfantázia volt. és így szólt: . a Növendék nem azért megy vissza a 24.Mallansohn.Csak közel járok az igazsághoz? Ez az igazság. vissza a 24. no meg a kódfejt és vetít készülék meg egy ismeretlen rendeltetés tárgy. Twissell már végigszívta a cigarettáját. .. Bár körülnézett. Apró kezével könnyedén megérintette Harlan könyökét. hogy jutott ide az ebédl b l. mint képzelnéd. . különleges elbánást követel. Században.. hogy megtanítson valamit Mallansohnnak. másikat vett el . és ma még más dolgunk is van. de ez is a haszontalan álom egy másik részletének rémlett. a lány az egyetlen valóságos része életének. kis id t töltött a Halhatatlanságban. ?.Nem.Nem tudta.Szerintem ön valamiképpen vissza akarja Coopert küldeni az Id be.De esküszöm. . .mondotta Twissell -. milyen kétségbeesetten akarta. hogy. .mormolta Twissell.De gyere. amivel meglepheti. A 78. Harlan gyorsan közbeszólt: .Az Id be is! . Ön azt akarja. ahol íróasztal. A Halhatatlanság kezdete Harlan azt hitte. amelyben sem Harlan. hogy semmi sem mutatott arra. A szemközti falon a tájékoztató filmek zsúfolódtak össze.. szinte észre sem véve. teljesen függetlenül attól. Twissell irodája tiszta és hosszú szoba volt. Harlan. . a kör teljesebb bezárásáról van szó. Végül is mi változott? Csupán az fontossága és értéke n tt meg a Halhatatlanság számára. két szék helyezkedett el.Ugye.Nagyon közel jársz az igazsághoz . amelynek Harlan csak akkor fejtette meg a titkát. Egészen különleges elbánást. Tévedett-. . amelyek így együtt a legnagyobb magánhasználatú Kibernetikus Agyként m ködtek a Halhatatlanságban.Szándékosan nem fejezte be a mondatot. Századba. Századba. ráadásul nem is olyan értékes. miért volt olyan biztos mondanivalójának a lényegében. a Növendék. Egyszer csak ott állt Twissell Kalkulátor irodájában. nem ez a teljes igazság . . Az egyik falat teljesen beborították a kalkulációs mikrogépegységek. Nélkülem. és meghalt a 24. . nem nyúlhatnak hozzá egy ujjal sem! Úgy tetszett. . Brinsley Sheridan Cooper.. hogy így is legyen. Nem akarsz bejönni a szobámba? Mutatta az utat. a bioid repül még a mi számunkra is. igazam van? Csak az én segítségemmel zárul be a kör. Században született. amikor Twissell belenyomta a cigarettavéget. fiú. és ráncos törpearcán ismét elömlött szokott mosolya. Tehát: az én helyzetem . a Halhatatlanság alsó végállomásán is túl. hogy Twissell nem mondhat neki olyat. Kíváncsi vagy Mallansohn életpályájára? Tessék. . A csikk nesztelenül lobbant egyet. ezért követeléseit biztosabban teljesítik. mint a Primitív korszak szakért jének és a helyzet ismer jének. Tudod. fiú. . hogy Cooper. Noŷs! Az Id be is.tette hozzá fojtott szenvedéllyel Harlan -.Ezt nem hiszem..Igen. A két fal között szinte csak egy folyosó maradt. és próbálta az irodát valahogyan legalább a berendezés tömegénél fogva beilleszteni a Valóságba. Csak annyit tudott kinyögni: . messze az alsó id be.El kell hinned. és egyre biztosabb. És Harlan követte. A terv hátralev részét a te segítségeddel szeretném megvalósítani.mondta Twissell. hogy Noŷst sikerül visszaszereznie. és Twissell a t le megszokott b vészmozdulattal máris újabb cigarettát tartott a kezében. Cooper azonos lesz Mallansohnnal.. és nem emlékezett. Látnod kell az ügy fontosságát.S mély töprengésbe merült. sem a külvilág nem játszott szerepet. A tanácstalanság els pillanatai után visszanyerte cselekv készségét.

. tudom. aki a 78. milyen nagy a hatalma.. és huszonhárom éves korában került be Növendéknek a Halhatatlanságba. Nem mert többet tenni. hogy átadjon bizonyos szükséges módszereket egy Primitív Korbeli tudósnak.Tudom. Nem fedhette fel. megszökött. akiknek az eljövend létezésér l meg volt gy z dve. Tengernyi léleköl munka és próbálkozás után bemutatta generátorát a Kaliforniai M szaki Egyetemnek. fél kézzel legyintett egyet. mint aki valami kellemetlen dolgot akar elhessegetni. Tudod. A munkatársait elkeserítette. Mallansohn egyre mogorvább. hogyan vezet a munkája lépésr l lépésre Jan Verdeer klasszikus kísérleteihez. Nem éppen napló ez. Amikor Cooper visszaérkezett a 24. s talán nem is szükséges. látta. Cooper maga is elkeseredett. Inkább a Halhatatlanokra hagyott útmutató. nem is önéletrajz. nem merte felfedni valódi származását..A 482. hogy elmondjam. amib l aztán a nagy Antoine Lefébvre megalkotja a Valóság alapvet egyenleteit. mintha egy újonc Növendékkel beszélgetne.. úgyhogy az írás Mallansohn halála után három évszázadig érintetlen maradt. s így függetlenítette mindkett jüket az energiairányítástól. így jutott el hozzám. Egy Id álló széfben helyezte el. és téged sem zavarunk. És . Kétévi kutatás után Cooper megtalálta Vikkor Mallansohnt. Századba. Amikor mindkét tudományágban elsajátította az alapokat és az id gépészetet. amelyet csak a Halhatatlanság Kalkulátorai nyithatnak ki. Századba. megfigyelés alatt tartották. hogy magad erejéb l dolgoztad ki. A történet végét ismered a tanulmányaidból.De Twissell folytatta: . Ha ez zavart. mert ez kell en igazolta és hitelessé tette munkáját. milyen kétkedés meg visszautasítás várta.. és Cooper nem bizonyult jó tanárnak.vélte Harlan. . az egyik els nagy Halhatatlan ki nem nyitotta. de nem mindennapi. akinek a neve Vikkor Mallansohn. mégsem várta ennek ilyen nyilvánvaló bizonyítékát.kezdte olyan hangon. Azóta a legszigorúbb biztonsági rendszabályokkal rzik a F kalkulátorok. akinek soha nem tudta meg a nevét. mert el re látta és nem gyorsíthatta meg a folyamatot. Emberkerül volt. Nem jelentette Mallansohn halálát. hogy ismerem a történetet. A valódi Mallansohn holttestét soha nem találták meg. Nagyon sokat köszönhetett Harlan Technikus ismereteinek és Twissell Kalkulátor részletes tanácsainak. név szerint Andrew Harlan. Mit jelent ez? Már annyiszor elgondolta. .Tudod. hátrahagyta életének a leírását. . Alig egy évvel el tte megházasodott. . életm ve összeomlott. de képtelen az eredményeit megmagyarázni. név szerint Laban Twissell. hogy ilyen remek eredményeket ér el. egyre csökönyösebb lett. mint ahogy évekkel ezel tt várta Mallansohntól. mint amennyit tudomása szerint az igazi Mallansohn tett. Harlan ostobán meredt az öregemberre. Cooper lassan megbarátkozott vele. szinte még most se hiszem el. aki meghökkent éleslátással el re megjósolt bizonyos problémákat. Nem zavarjuk.Mondom. Primitív Szociológiára pedig egy Technikus. akkor ne aggódj. Élete hátralev részében tovább tökéletesítette a generátort. . visszaküldték a 24. és Henry Wadsman F kalkulátor. s ekkor kétségbeesett lépésre szánta el magát. s egy nap egészen váratlanul meghalt. Ehelyett a rendelkezésére álló anyagból hozzáfogott az Id mez megépítéséhez. Nem gondoltam. Században született. Mallansohn-memoárként emlegetik. de gyereke még nem született. hogy a jöv b l jött emberrel van dolga.. Majd én vigyázok rá. Nem akarlak ezzel untatni.Incselkedve tekintett Harlanra. aztán egy büfében egy ismeretlen férfi segített rajta. amíg létre nem jött a Halhatatlanság. és kissé túl hangosan. túl er szakosan kezdte: . Twissell elkomorodott. A részletek nem érdekesek. Az id múlásával Cooper is elsajátította Mallansohn szokásait. hozzászoktatta ahhoz a gondolathoz. a generátor majdnem elpusztult. belezuhant a vad hegyvidék egyik kanyonjába. Minden jóra fordul. Cooper hetekig búskomor volt. aki különc magányban élt Kalifornia erdeiben. A memoár egy Brinsley Sheridan Cooper nev férfi történetét örökíti meg. s talán maga a Halhatatlanság is. de a kutatásaidért és éleslátásodért megérdemled. merész koponyának számított. Többet nem mert tenni. de aki most a Halhatatlanság egyik h se. Cooper a Vikkor Mallansohn nevet használta. lassan próbált alkalmazkodni a társadalomhoz.Hadd mondjak el neked egy történetet . aztán nekiültek.Úgy érti. hogy szükség lesz rá. és tanítani kezdte a szükséges matematikai ismeretekre. aztán Zimbalist professzor végül egy kísérlet során egy fehér egeret el re és hátra mozgatott az Id ben.Térjünk a tárgyra . Században van egy lány.Aztán így folytatta: .Akit a Halhatatlanságban általában Vikkor Mallansohn néven ismernek. és az Egyetem tudósaival együtt elkészítette a másodpéldányt is. De lassan haladtak. Nem taníthatta meg nekik a Lefébvre-egyenletet az elkövetkez három évszázad matematikatörténetének felvázolása nélkül. A Halhatatlanságban Coopert egy Kalkulátor tanította matematikára. megtanulta az esetlen dízelmotoros generátor kezelését és más elektromos m szerekkel való bánást.

hogy ha a Halhatatlanságnak ilyen fontos jelenségét nem említi.Twissell felsóhajtott. s még tökéletesebbé tegye. akit a történelem Mallansohn néven ismert. Harlan nyomban közbeszólt: . de azután nem történt semmi. Tudjuk az eredményt. Lassan felocsúdott. és okot szerkesztünk hozzá.Az id s Kalkulátor lassan megdörzsölte keze fejét a tenyerével.Arra gondol. Szinte hihetetlen . öreg. Még soha nem volt olyan közel ahhoz. felvillanyozta. hogy minél jobban gyorsítsa a Halhatatlanság létrejöttét. El ször engem találtak meg és hoztak a Halhatatlanságba. hogy ilyen kiváló Megfigyel és Technikus voltál. nem tudja. Csak annyira és csak arra tudott visszaemlékezni. mert jelent s titkot nem bízhattunk rá. hogy nemigen ismerte. hiszen Coopernek nem volt alkalma megfigyelni vagy értékelni a munkádat. Szerencsére nem vagyok pókhálószöv . Újabb hosszú bioévek után te is megjelentél egy Valóságváltoztatásnál (gondosan figyeltük el z hasonmásaidat). amelyek a memoárírás közben vezették. Nekem ez nagyon kapóra jött. hogy magaddal vitted a fels id be. mert más irányú m szaki fejl dése el bb-utóbb elkerülhetetlenné teszi az emberi nem öngyilkosságát. valójában Brinsley Sheridan Cooper. Közönséges feladat keretében sokkal lényegesebb dolgokra használhattak. Azért akarta bezárni a kört az Id ben. így a kör bezárult. és én lettem a terv vezet je. ahogy kellett. s a fiatal Technikusra bámult csodálkozó és kíváncsi tekintettel. hogy maga Vikkor Mallansohn. Ez egyszer en leny göz . A gondolat s mindaz. amikor igazán dühös volt rám. és a felfelé szálló füstöt bütykös ujjával apró örvényekké szabdalta szét.Akkor ön elejét l fogva mindent tudott . . s nem a helyettese. ezt te is jól tudod. hogy megtanulja azt. természetesen nem. Az ok és következmény visszafordításának nevezi. azután pedig Cooper.Nem éppen. és hogy felépüljön a Halhatatlanság. . mi vár rá. de az az ember. Nagyon örültem. Maga elé képzelte az Id hatalmas körét. amely önmagában záródik. amíg le nem ül és meg nem írja a memoárját. A Primitív Valóság nem t r semmiféle változtatást. ami bel le. . háza egyik szobájában. Harlan csupa fül volt. és mindent tudott. következett. jóval megel zve a természetes Id t. mint Sennor. mert a memoár szerint is én vezettem.Minden ment. Az volt a véleményem. s abbeli igyekezetében. Azt hiszi. amit a memoár szerint nem tudott. Csak hosszú élete vége felé. hogy a Valóság igazi jellegét megismertesse. Egyszer azonban megrémítettél. és szemrehányóan mondta: . s azalatt olyan sokat haladt a matematikai tanulmányaiban. bölcs szemét Harlanra emelte. Meg mertem volna esküdni rá. Éppen ezért akartam Coopert minél távolabb tartani a kabinoktól. És te közben mindezt sejtetted. Még évekig ezt fogja hinni. Egyes részleteket a józanész szerint és a Kibernetikus Agy segítségével pótoltam. Talán a név nem az övé. Sok-sok bioév múltával F kalkulátor lettem. amikor te távol voltál. mint a karikacsapás. hogy elfeledkezzék Noŷsról. hogy ezeknek az adatoknak a birtokában egy jól felkészült Kalkulátor sem jutott volna a helyes következtetésre. Az emberiség magától soha nem tudja meg az igazságot az Id r l. Most már feltételezem. Nagyon felkavart. A bioid szerint is eltelt néhány évtized Coopernek a Halhatatlanságban való tartózkodása és a memoárírás között. amikor egyszer a Csendesóceán partján figyelte a naplementét (részletesen leírja ezt az élményét a memoárjában). A memoár ezt nem említi. Ezt nem szabad elfelejtened. és pályája egy részén átszeli a Halhatatlanságot. Milyen óvatosan ösztönöztük érdekl désedet a Primitív Történelem iránt! Milyen óvatosan kellett visszatartanunk Coopert attól. . Nekem kellett irányítanom a m veleteket. megírta memoárját.Hogy találtad ki? . Még Finge Kalkulátorral végzett legutóbbi munkád is kapóra jött. ahogyan leélte. . merengve bámulta a kékes dohányfüstöt. amikor Coopert magammal vittem a kabinban? . Jelenleg a bioid ben Cooper. nekem mit kell tennem. és aztán majd visszatér.Az volt az egyetlen eset. ez azt jelenti. mit kell tennie.Nem. hogy csak tanítania kell Mallansohnt. Coopernek pontosan úgy kellett leélnie az életét. Csakhogy a memoárban egyetlen egyszer sem történt említés a kabinokról. .el re látta. fiú. .Twissell szomorúan mosolygott. döbbent rá. Minden úgy folytatódott.Sennor jól szórakozik ezeken. Cooper említ a memoárjában egy id szakot. Twissell mintha egészen belefeledkezett volna a mesélésbe. hogy már alig várta a visszaérkezésedet. természetesen nem vették figyelembe. hogy valami nem egészen a Mallansohn-memoár szerint történt. .kérdezte Twissell.állapította meg -. akkor megkaptam a memoárt. amit tettem. hogyan jön majd létre a Halhatatlanság. Például milyen óvatosan oktattuk ki Yarrow Oktatót. és egy Id álló széfbe rejtette. Cooper-Mallansohn elképzeléseit. aminek a szemtanúja volt.

Velem jönnél? Harlan elégedett volt. De a találgatások ideje lejárt. hogy meg lehet-e szakítani a kört? Tisztázzuk ezt. mely jól megvilágított emelvényre vezetett. akkor téved.kezdte Harlan. hogy Harlan ezt már tegnap is megtehette volna.Valóban? . valami váratlan dolog történik. szinte mellékesen mondta: . .El rehajolt. hogy túltelíti feladatának a fontosságával. bizonyos okok miatt én önkényesen nem követem a memoárt. . ami bajt idézhet el . Évek óta gyakorolta.teljesítmény egy Technikustól. . és elég sok logikai fejtegetést kell végighallgatnom a tervet végrehajtó albizottságban.felelte Twissell. azt mondja: „Semmi közöm ezentúl Cooperhez. Most pedig. Akkor mi lesz? . . kénytelen vagyok távol lenni egy napig.. hogy óvatos legyek. akkor ez felborítja az egész tervet? Vagy tegyük fel.Mit forgatsz a fejedben? . . Ha például egy. Harlan felállt. És a F kalkulátor arckifejezése. ha felvilágosítja Coopert a memoárral kapcsolatban. Biztosra kell menni! Higgadtan. Ez csak meger sítette helyzetét. Sz k folyosó vezetett be. eredetileg miért is hívattalak. amikor pedig a memoár szerint egészséges vagyok és tevékeny. azzal tisztában vagy. arra az esetre. akkor ezt tudomásomra kell hozni. hogy Harlan. de ha a Kalkulátor ezzel akarja ráncba szedni.Biztonságban van . de úgy hiszem.Nem értelek. többre vagy hivatott. Egy gondatlan vagy rosszindulatú akcióval megszakíthatom a kört.Ez tisztára akadémikus vita. hogy Harlan bármely pillanatban szétzúzhatja a Halhatatlanságot.Óriási a felel sségem most. . Kezdetben vad és hiányos sejtései azon a szokatlan és izgalmas éjszakán valami bels megvilágosodásra jutottak. Semmi efféle nem következik be. és semmi olyasmit ne tegyek. könnyedén megérintette Harlan térdét. mint a Technikusság.El fordulhat . Újabb megvesztegetés . Csupán egy eltérés volt: hogy Cooper maga Mallansohn. hogy megnagyobbítsák.felelte Harlan. ahová most léptek. Twissell tudta. . és néhány közfalat is kiüthettek. Úgy vélem. a fejemre mért váratlan ütés tétlenségre késztet egy ideig. és nem engedte be ket. De még nem mondtam el neked. Nem bízhat semmit a véletlenre. fiú. A helyzet világos. hogy a Kalkulátorság el tted áll. azt csinálhatunk veled. és akkor mi történik? Szétesik a Halhatatlanság? Úgy látszik. hogy „Biztonságban van”. és hatalma kétségtelen. Századból való lány.Értem . Bár úgy képzelem. S tudta. mutatta. Ki kell küszöbölni a véletlent. és követte Twissellt. és a könyvtári kutatások után ésszer vé váltak. ha Noŷsnak valami baja esnék. Twissell úgy gondolta.A Mallansohn-memoár természetesen semmit sem mond rólad Cooper távozása után. Most semmit sem ígérek. amit akarunk. . Nyíltan megfenyegette Twissellt. amikor valami fontos dologra kellene megtanítanom Coopert. Harlannak könny volt meg riznie arca komor mozdulatlanságát. .Milyen labilis a helyzet! Tegyük fel.gondolta.Nagyon logikus az egész. . Tágas helyiség volt. hogy tudom az igazságot. Twissell nevetett. Megkapó tehetségr l tettél tanúságot. hogy tisztában van a veszély nagyságával.A 482. vagy az öreg. hogy Twissell elmondta ezt a történetet. A bezárult kör nem szakad meg. De ha ez így van . amíg egy automata szerkezet aprólékosan végig nem tanulmányozta Twissell arcát. de a kacaj üresen és hamisan csengett Harlan fülében. Még sohasem járt abban a szobában. Nyitott ajtaján át látni lehetett négy alacsony lépcs t. amikor odavetette. hiszen nem következett be. (Képzel dött. bizonyossággá lettek.tette hozzá Harlan higgadtan -. tévedhetett másban is.Vége-hossza nincs az efféle beszélgetéseknek.Arra gondolok. ha akarja.. de ha tévedett egy tekintetben. s közben a bioid egyre telik.Hogy úgy mondjam.” Twissell tudta. . A szoba legnagyobb részét egy majdnem a mennyezetig ér gömb töltötte meg. fáradt szemekben valóban a rémület szikrái villantak fel?) . Türelmetlenül felpattant. amelyet egy energiaerny zárt le. hogy ilyesmibe csak rendkívüli körülmények hajszolhatnának bele. nem szabad elfecsérelnünk. .

Kétlem.Ezt nem lehet ilyen drasztikus módszerekkel elintézni . kitalálod.Furcsa ember ez a Sennor.Értelmetlen kérdés . . milyen rutazásról van szó. Szerintem is.Tehát haszontalan dolog .És a m szerek? . . s a gömböly falat csak két ablak törte meg. s mögötte egy másik pár láb t nt fel.Sennor az utóbbi id ben egyre csak az rutazáson töpreng. . Miel tt ezt befejezné. Megtapogatta a sima falat. két láb is megjelent a nyílásban. de biztos vagyok benne. Gyere velem.mondta Twissell..Sarkalatos kérdés.Túlméretezett kabinnak látszik.Úgy véli. . hogy ez maga el tt is világos. és így folytatta: . Sennor jött elöl.válaszolta ingerülten Twissell.. A hangok elhaltak. Twissell . Valóságát.Csak azt lehet mondani róla. mint egy rhajó. Legalább olyan jól felszerelt.. ha Sennor majd benyújtja említett bizonyítékait.állapította meg elégedetten Sennor -. . A pocakos Rice megrökönyödötten pillantott fel. Egy férfi bukkant el . . Ott most. . .kérdezte Harlan. de a belseje teljesen sima volt. Megsimogatta krumpliorrát.Magának is felteszem. és ahogy Harlan megfigyelte.Az rutazás értékes biztonsági szelep egyes civilizációkban. amely pedig a dolog természetéb l adódóan kudarcra van ítélve.Csak mi ketten . és végül mindig kihal. hogy Cooper csakhamar itt lesz .No. és Twissell megszólalt: .hallatszott Rice kappanhangja. A padló sima.Hogyan! Elvont síkon is lehet beszélni az rutazásról. Elég tágasnak látszott négy vagy öt ember részére. . . De nem számít. Twissell szemlátomást nem örült a megjelenésüknek.Pontosan.Távirányításúak . hogy mindig igaza van. és kifelé indultak. Század 54. az emberiség szellemi er feszítései periodikusan az rhajózásra összpontosulnak. .Sennor belekarolt Rice-be.. kimeríti önmagát. A m szerfülke a tágas helyiség egyik elkülönített sarkában volt. Harlan követte Twissellt a gömb belsejébe. Eltaláltad. Ez volt minden. . Vegyük például a 290. Kétszer olyan okos. és lefelé lépdelt. milyen társadalomban és milyen körülmények között. de minden értékét lerontják gyerekes lelkesedésrohamai. mi ez? Harlan válaszolt: . . Harlan belépett.. . A közötte lev teret önálló Id mez tölti ki. Távozás közben is tanárosan magyarázott: Kedves Rice.Szükségünk van a teremre. mint aki hozzászokott.Semmi akadálya. De nem teszi meg.mondta Twissell. fiú? . . s mégis váratlanul a vesztes fél oldalán találja magát.Mármint az rutazással kapcsolatban? .Szeretném felhívni a figyelmét. mint a Tanács bármelyik tagja. Egyébként jobban ítélkezhetünk a kérdésben.érdekl dött Harlan.. Mallansohn memoárjának néhány értékes utalása alapján lehetett megtervezni és megépíteni. elhanyagolja a földi dolgok fejlesztését. Ha az emberi szellem az rhajózásra összpontosítja a figyelmét. mögötte pedig az ebéd egy másik résztvev je. Technikus. Az rutazás pozitív vagy negatív tényez a Valóságszámításokban? . majd valami újért lelkesedik.. Teteje is van.Az a kérdés. Hangja azonban fegyelmezetten csengett: . és így szólt: . Sennor tar feje csillogott a fényben.mondta. és komoran tekintett a hatalmas ablakrácsokra. . szabadon közlekedhet a Halhatatlanságba az alsó id végállomásán is túl.felelte kitér én Sennor. Pompás készülék ez. az Id tanács tagja. úgyhogy az zengve visszhangzóit. így szólt: . s akkor felhagy a régivel. Gyerünk be. aztán kikapta szájából a cigarettát. . Fel is írhatnám magának a mátrixszámokat. Ezt a szerkezetet nem kötik a kabinaknák. hogy igaza van? .Hallasz engem. és éppen ezért negatív jelenség. . . Twissell tenyérrel rácsapott a gömbre. ..Hangok hallatszottak belülr l. Most készítek egy beadványt a Tanácshoz. hogy önmagát korlátozó jelenség.kérdezte Twissell.Rice és jómagam. hogy a Valóságváltoztatások során az rutazási korokat egyszer s mindenkorra iktassák ki. Igazad van.Az albizottság még most is itt van? . hogy csak kapásból idézzek.Dupla falak.

. hogy nem vagy többé felel s semmiért. Egyébként a rádió-összeköttetést a m szerfülkével megszakítom. ahol már nincs rá szükség. mondta Twissell.Bizonyára megkönnyebbülsz.Kalkulátor. dajkameséivel elaltatta érzelmeit. Sajnos itt kell tartanunk a m szerfülkében. Utána pedig. Harlan a feltámadt lidérc uszályában verg dött. hogy Twissell nem követi a fülkébe. mit akartál. és tisztán hallotta a hangját a rádión. és hagyd ránk. . minthogy Mallansohn memoárjában azt írja. s szinte fiatalos lett a fels ajkán csüng tömött Mallansohn-bajusz ellenére.Jól tették . „A Mallansohn-bajusz! . Twissell kívülr l integetett neki. Éppen ezért nem kell attól tartanod. hogy holmi önkéntelen felkiáltással megszakíthatod a kört. .Itt az id ? Útnak indulok? . fiú. (Harlan az ablakon át láthatta. Harlan tehetetlenül bámult ki az ablakon. . Cooper az ablakon keresztül látni fog. Ha valami oknál fogva képtelen lennél kezelni a kapcsolót. Úgy hiszem. Twissell kijátszotta? Mindent azért tett. . hogy bezárja? És az a gyors és könny beleegyezés Noŷs ügyében! Nem esik bántódása. hogy a végs kapcsolást az utasításaim szerint végezd el.Hát persze!) Cooper Twissell felé fordult.Ez volt az utasításunk. különböz kérdéseket kutattál. Az Id be is. Harlan az ajtóhoz ugrott. a terv megvalósul.És visszajövök? Látom még a Halhatatlanságot? . mostanáig nem engedtek be. mi történik itt?! Twissell megszólalt: . de nem szólhatsz hozzánk. Arra nem gondolt. El nye szertefoszlott. Harlan egyedül maradt.folytatta Twissell -. akkor miért állították fel a gátat a kabinaknában a 100 000. Csakis rajtam. Századnál? Már ez is tökéletesen elárulhatta volna Twissell szándékát. hangjában csengett valami bizonytalanság. s ez éppen elég. Twissell igazat mondott. Nem aggódott amiatt. hogy vakon vezessék ezekben az utolsó bioórákban. vagy elfogni. amíg az id meg nem érett arra. nyugodj meg. Egyébként megkérnélek. milyen büntetés vár rá.Nemsokára.Tökéletesen hallom . Most már nem rajtad nyugszik a felel sség. Noŷst elvesztette. ha megtudod. majd elvégzi helyetted. Be vagy zárva. És valójában ez okozta vereségét. hagyta magát. Te majd hallasz minket. még a kapcsolókart sem kell lenyomnia.Akármilyen peckesen jött be. odavezette. Nem vette észre. Az alsó id végállomásán Brinsley Cooper belépett a terembe. fiú. hogy itt voltál. mindörökre.Cooper pillanatokon belül itt lesz . . és a társalgással lefoglalta. . . Önkéntelenül az ablakhoz lépett. becsalják és bezárják egy szobába. De mivel (a bolond!) meg akart mindenr l bizonyosodni. hogy Harlan tisztán látja tulajdon fontosságát. hogy ez is túl nagy felel sség. idevezette.Kimenjek? . Egyetlen ütéssel megfosztották minden üt kártyájától. és mindketten szabadok leszünk. és te kezelted a m szereket.Harlan megrezzent és körülnézett.Szó se lehet róla. ördögi ravaszsággal rögtönözte a jelenetet. Aggódtál a felel sséged miatt. De ha úgy érzed. és gyomrát jeges görcs szorította össze. tudom. Tompán hallotta Twissell hangját: .Kikapcsolom a rádió-összeköttetést. fiú. .mondta Harlan. hogy a terv ilyen hamar befejez dik. haszontalanul… 13. Minden jóra fordul.mondta Twissell. és utazása a Primitív Korba két bioóra múlva kezd dik. . hogy t szép csendesen becsalogassa a lezárt m szerfülkébe? Vagy pedig amikor megtudta.gondolta keser en. Hogyan is hihetett ebben! Ha nem akarták bántani a lányt. tehetetlenül. Sovány arca kipirult a lelkesedést l. Noŷs mindörökre elveszett.

Lelkesen odaintett neki. és tudni fogják. Valósága. fiú. . Meg vagyunk gy z dve. csak hogy kikiálthasson: „Állj! Egyezzetek bele a feltételeimbe. .kérdezte Cooper. miért. hogy bárki is ideges legyen. hogy Twissell nem felelt a kérdéseire. Cooper elcsodálkozott: .Attól tartok. sámsoni er feszítéssel nem ronthatja szét ezt a templomot. mit mondjanak neked. s Harlan azt is tudta. f ként a gyomrom. és még most sem szoktam meg. különben Mallansohnnak nem sikerült volna felépítenie a Mez t. Twissell kissé furcsa. de a célponton az energia nulla. de felépítette. És Harlan nem szakíthatja meg. Például még nem is láttad a kabint.válaszolta Twissell. a kör bezárul.Tudja.javította ki Cooper.Harlan Technikus! Jöjjön ki. Század 13. a 222.. A m szereket kezeli. aki a m szerfülke ablakában állt.” De mi haszna?) Cooper körülnézett a teremben. Valósága.hallotta Twissell hangját . . hol keressék. . ez elég ahhoz.”) Twissell folytatta: .. . .De nem most. .. akkor az indulási és érkezési pont teljes energiát igényel. Ez testem legkevésbé boldog része. fellengz s modorban oktatgatta Coopert. egy végs ..Pontosan így van . a m szerek.vagy húzó és toló energiával m ködtetik egyszerre.helyeselt Twissell. Meg akarom szorítani a kezét. akár nem. Ott fejlesztették ki az Id ágyút. . akár látta ket. A 222. ha egyáltalán használhatunk ilyen kifejezést az Id közi Energiával kapcsolatban. A kör bezárul. Twissell különleges gonddal ejtette ki ezeket a szavakat. miket kell majd megemlítenie a Mallansohn-féle memoárban.. ez nagyon természetes dolog. mert különben. Ez a különleges kabin. A kör bezárul. hogy feljegyezhesd a memoárban.Vagyis már odaérkeztem.Még most se fogta fel ez a kemény koponyám. Pillantása Harlanra esett.) . bezárul.. (A kör bezárul. Cooper! . .Amerikai . A következ két órában Harlan minden szavukat hallotta.. Valósága volt a kulcsfontosságú. hogy itt én vagyok a f szerepl . A 222. . . miel tt útnak indulok. s nem is vette észre.Tájékoztattam a terv igazi lényegér l . Éppen ezért sokkal több energiát használnál fel az indulásnál. Század 13. ... igaza van! Én már hetek óta tudom.Igazán? Tudja.gondolta Harlan.Cseppet sem kárhoztatlak érte. A mi esetünkben pedig a kabin indulási pontja fel van töltve energiával. Különleges er átviteli egységeket kellett elhelyezni a kabinaknák mentén. de a Halhatatlanságon belül már több utazást tettünk vele. („Jegyezd meg.Igen. . Század 13. nem most. .A kabint természetesen nem próbáltuk ki az alsó id végállomásán túl. ..válaszolta Twissell. Ha X Századból Y Századba irányul az utazás a Halhatatlanságon belül.A közönséges kabinokat . Twissell közbeszólt: . Én. és írd bele a Mallansohn-memoárba.Egy jól védett és távoli helyre kerülsz. húzni nem.Hát m ködhet másképp? . Cooper így válaszolt: .Jegyezd meg.Nevetése szinte hisztérikus volt. a kör bezárul és bezárul. és majd elmúlik . én egy kicsit be is gyulladtam. a ritkán lakott délnyugati részére az Észak-amellikai Egyesült Államoknak.. Csakis tolni lehet a kabint.(A m szerfülkében Harlan elkeseredetten verte ökölbe szorított kezével az acélhálós üvegablakot. hogy kell koncentrációban adagolhassuk be a szupernóvából nyert energiát. amelyen útnak indulsz. hogy kit n en m ködik. az energiatartalék.Egyébként az indulási id d az Egységes Id k szerint már ki van t zve. mind különleges szerkezet . és még egy csomó tájékoztatást kell kapnod. és akkor a Halhatatlanok tudni fogják. Éppen azokról a dolgokról tájékoztatta Coopert. mint a közönséges kabinok. nincs valami jó színben. . Megpróbálta áttörni. s e nélkül ezt a kabint sem tudtuk volna elkészíteni.Az Id be is. Több bioévtized alatt fésültük át az elmúlt Valóságokat a speciális ötvözetek és technológia összegy jtése érdekében.

ha. de Harlan csak fél füllel figyelt oda. A tömeg eredeti sugárintenzitását tudtuk. hogy a náluk érvényes fizetési eszközt hamisítsuk... . s magával hoz minden olyan eszközt. Jól jegyezd meg már most: els feladatodként meg kell bizonyosodnod róla: az ottani lakosság nem fedez fel. évnek. hogy milyen messzire küldhetünk vissza valamilyen tárgyat a Primitív Korba. és ami még fontosabb. de nem elegend ek.Ilyen gyorsan vissza kell térnie a kabinnak? .Akkor legyen amerikai. most rá is térhetünk. Megkapod ezek listáját.Most még a következ t jegyezd meg. amíg az ember a csillagászati eszközökkel százados pontossággal megállapítja a pontos Századot. Ebben az esetben azonban sok id t fecséreltünk volna el.Tizenöt perc alatt ki kell rakodnod. és a m szerfalra bámult.felelte Cooper. amit abban a Században még nem ismerhetnek. Twissell éppen ezt mondta: .válaszolta Twissell. de semmi sem helyettesíti a helyszíni tanulmányokat. Ne tégy egyetlen elsietett lépést sem. Ezáltal Harlan is jobban megérti a m szerek m ködését. hogy Harlan kit n en beszél angolul. nagyobb.kérdezte Cooper. Biztos vagyok benne. de még egyszer el kell ismételni. Ehelyett a következ ket tettük: egy ismert tömeg radioaktív izotópot küldtünk vissza. ha ezzel a kabinnal visszaküldünk valakit az alsó id be. vízzel. Az slakosokhoz hasonló ruhát viselsz. Ez a Század a 24. tanulmányozhatod annak az id nek a tökéletes kiejtését és hanglejtését.Nem kockáztathatjuk meg. hiszen emberünket az slakosok könnyen felfedezhették volna. és közben gondosan ellen rizzük az energiafogyasztást. Ha szükséges. Szellemileg is illeszkedj bele a korba.. meghatározott energialökéssel.gondolta Harlan -. amellyel könnyedén barlangot tudsz vájni a sziklákban. valami olyat.Például nem a 23. („Ismétlés! Ismétlés! . mert Twissell így folytatta: . Cooper megkérdezte: ..17.”) Cooper arcán nyilván kétkedés suhant át. ami más számára persze érthetetlen lesz.Nyilvánvalóan igen nehéz volt megállapítani. mint amilyenre szükséged van.) Twissell tovább magyarázgatott Coopernek. Század. Gyorsan ki kell rakodnod a kabinból. Az elkeseredés függönyének egyik sarka félrebillent. A legegyszer bb módszer az lett volna. ennek segítségével tájékozódhatsz az ott folyó eseményekr l. s ez akkor katasztrofális lett volna a tervünk szempontjából.Bizonyára már sokszor elmondták ezt neki. Harlan Technikus utasításai jó alapul szolgálnak. miel tt fel nem készülsz a fogadásukra.. elég nagy. Most teleraktuk élelemmel. . A 24. hogy ez könnyen menjen. Majd találsz benne utasításokat.. („A kabinnak vissza kell térnie tizenöt perc múlva . Ez lassú és veszélyes módszer lett volna. A kör bezárul.”) Twissell sietve mondta: . . vagy megfelel információt szerez be a rádión keresztül. a molibdeum 94-gyé. Vedd ezt komolyan. Lesz nálad energiafúró.gondolta Harlan -. ezt ellen rizd. és ezt természetesen nagy pontossággal lemérhettük. A kabin. mivel sikerült. A kör. nevezhetjük egyszer en a 2317. várj hetekig. mint valami okoskodó tanító. Ez az intenzitás id vel csökken a jól ismert kinetikus törvény szerint. véd és biztonsági felszereléssel. A felezési id majdnem ötszáz Század.És ha nem a kijelölt helyszínre érkezem? . Sikerülni fog. amely bétarészecskék kibocsátásával stabil izotóppá bomlik. hogy be is kerüljön a memoárba.”) Twissell folytatta: .A célbiztonságot gondosan kidolgoztuk.17. mint látod. Amikor a kabin eléri . Mi lenne. A kabin visszatérése után a magad erejére leszel utalva. mégpedig nagyon gondosan. lesz.gondolta Harlan.. A kör. Azt hiszem. A részletes utasítás szerint kell megindokolnod eredetét. Éppen most akartam kifejteni a módszereinket. a 23.Helyes . hogy ne légy felt n . Lesz nálad néhány aranyrög. Utána a kabin automatikusan visszatér a kiindulópontra. („Sikerülni fog . a niobium 94-et. De sikerülni fog. Mindent úgy helyezünk el. Század elvei szerint készített rádióvev d is lesz. vagy legyünk századnyi pontosságúak. . (Harlan hirtelen elfordult az ablaktól.. bezárul.. mert tizenöt perc múlva visszatért.A gyors visszatérés növeli a siker esélyeit .Persze.-be? . .

válaszolta Cooper. Nem kell szabályozni. Nem egy id mér t látott már. Megértetted? Harlan újra csak bólintott. Ez nagyon egyszer . Harlan szomorúan gondolta. mi célból készült. ha megtaláltad. és már tudta. De elég kísérletet folytattunk ahhoz. kezdd el mínusz tíz felett. 17-t l 27-ig. Ha nem kapcsolja be a m szereket mínusz tíz másodpercen belül. A sugárzás intenzitását megmérjük. Twissell mintha Harlan gondolataiban olvasott volna. mit kell tennie. és ellen rizzük a rakományt.Harlan Technikus! Elkiáltotta magát: . A kilövés helyén. milyen Századba érkezett a kabin. Közel hajolva Harlan leolvashatta az apró számokat. A skálamutató a helyén maradt. akkor megteszik nélküle. mint amit Twissell mondott.de aztán eszébe jutott. hogy nincs szükség küls segítségre. Majdnem felugrott.A szinkronitás nem olyan fontos. A skálamutatót a 23. jelzésen rögzítették. és Harlan egyedül maradt a m szerekkel. az izotópos ampulla kirepül a sziklák közé. A fényes skála fémb l és porcelánból készült. Bólints. és a kabin visszatér a Halhatatlanságba. Természetesen voltak kudarcaink. amikor Twissell hangja hirtelen t szólította meg: . tizedszázadokra és századszázadokra. mennyi ideje hever az ampulla a sziklák között.Az id mér t beállítottuk a 23. de aztán kés bb beszámítottuk a kés i Primitív Kor és az 575. . Egész id alatt nála volt. amikor a sugárzás mértéke olyannyira megn tt. hanem a Halhatatlanság korai Századaiba.17-68 célpontra. hogyan került annyi radioaktív hulladék abba a körzetbe. vagy még mínusz öt másodpercnél is. hogy úgysem hallják. hogyan gondolom? Harlan ismét bólintott. Századból. Többet is megértett. mégpedig olyan ampullákon. Az ezüstös fém homályosan csillogott át a porcelán vonalakon.rendeltetési helyét a Primitív Korban. a zéró felé). Cooper? . Aztán három ampulla soha nem került el az 575. Látod. Az id mér jobb oldalán van egy kronométer. Most már minden világos.Igen. Az ajtó bezárult mögöttük. Harlan egyre növekv érdekl déssel hallgatta az elbeszélést. így szólt: . . de nem dönt geológiai különbségeket. Egyetlen feladatod: a kell biopillanatban bekapcsolni az energiát. A kísérleteket akkor hagytuk abba. és félig el húzta az idegkorbácsot. és finom vonalak osztották századokra. Twissell Kalkulátor . és kíváncsian kutatták volna. de a biztonság kedvéért légy szíves.A kronométer a nullpontra fog visszaérkezni. Század közt fennálló lényeges. Keze kissé remegett. Az els ampullák elt ntek. Harlan bólintott. Elmentek. Bekapcsolhatod a m szert mínusz tizennégy vagy mínusz tizenhárom másodperckor. az ampulla párhuzamosan megjelenik minden eljövend Id ben. Hátat fordított az ablaknak.Tökéletesen. Aztán a görbét is ellen riztük. és kéttizedes pontosságig azt is tudjuk. amikor ez a kilövés megtörténik. Tudjuk. Egy korábbi gondolata tért vissza: sámsoni er feszítéssel magára rántja a templomot! . Érti mindezt. hogy biztosak legyünk: küldhetünk vissza embert is a Primitív Század bármelyik századrészébe. De az meg sem mozdult. Században (a folyamatos Id ben és nem a Halhatatlanságban) egy Technikus a kisugárzás alapján megkeresi az ampullát és kiveszi. és így megkaptuk a kalibrációs görbét. Cooperrel most elmegyünk.Láttam a kalibrációs görbét. amelyeket nem a Primitív Korba küldtünk vissza. hogy a végs energialökés pontosan a zéró id ben jelentkezzen. az Id vel (amely lassan haladt visszafelé. Abban a biopillanatban. A századokat jelz skálát bámulta.17. Twissell még hozzátette: . Kalkulátor! . Twissell folytatta: . és az ampullák túl mélyre fúródtak a k zetbe. ahol lehetséges volt a közvetlen megfigyelés is. és szinte gépiesen lenyomta a vezérl kart. és biztosítja. csak akkor még nem értettem. Ha a sorkapcsolás megtörtént. Belenyúlt a zsebébe. persze fokozatosan kés bbi állapotban. egy szinkronautomata elvégzi a többit. Valószín leg a kilöv szerkezettel történhetett baj. hogy az slakosok felfedezhették volna. az 575.Harminc bioperc van hátra. tökéletesen jelezve minden vonást. Az ablakhoz lépett és bólintott. Mínusz tizenöt másodperckor indítsd meg a sorkapcsolást. Több tucat ampullát küldtünk vissza különféle energia-összpontosítással.

és szinte lírai elragadtatással kiabálta: . Az Id telt. elméje nem elég er s. Nem pillantott rá. Harlan nem válaszolt.. Berontott. Még abban sem volt bizonyos. Meg se moccant. mint amennyit bevallottam bel le. majd másfelé tekintett. amely a múló pillanatokat számlálta. Fáradtan gondolta: „Mit számít ez? Egyáltalán mit számít?” Twissell megszólalt (Harlan alig hallotta a hangját): . hogy sikerülni fog. Twissellt eltakarta a kabin tömege. A start zérónál következik be. er s karjait a leveg be tárta. hogy m ködésbe hozza a m szerfülke ajtajának nyitószerkezetét. ezért nem is izgatta. Mi történt? Felfigyelt Harlan furcsa dünnyögésére.” Csak Noŷsra akart gondolni. Twissell kibámult az ablakon. és tenyerét rátapasztotta az üvegre.. és tompán odavetette: . mennyi id t vesz igénybe a terve. A sámsoni er feszítésre! Jobb keze megmozdult. s a megfigyelt anyagot teljesen véletlen módon sz ri meg. eszébe se jutott. Harlan észrevette Twissell reszket kezén a korával járó májfoltokat. hogy valami majd közbejön. és nem érezte a múlását. Arra gondolt: „Nem fog fájni.Megtörtént! Megtörtént! Bezártuk a kört! . hogyan halt meg? Már csak huszonöt perc volt hátra. Mínusz tizenöt másodperc. Nem nézett a kezére. Most! Az automatának most kell bekapcsolnia. A terem üres volt. Aztán a kabin teljesen nesztelenül visszaérkezett a helyére. Azt állította. Twissell furcsán eltörpült az üres barlangszer csarnokban. Noŷs! Harlan bal keze maga felé húzott egy kapcsolókart. Kezének egyetlen mozdulata elég volt ahhoz. . majd amikor megkerülte. Harlan egy pillanatig nézte. Harlannak egyetlen mozdulatra volt ideje. A hajszálmutató áthaladása a múltból a jelenbe a leveg nek egyetlen molekuláját sem rezdítette meg. és úgy tetszett.Semmi. Hiszen ez nem halál. Mínusz öt másodperc. A szobából csak a vörös hajszálmutató visszafelé tartó mozgását látta. Kibámult az ablakon. Életem utolsó perce? . Sennor annak idején kijelentette.Lélegzetéb l nem futotta többre. hogy esetleg maga is áthalad a nemlétbe. Mínusz tizenkét másodperc.Most már megmondhatom. A talapzatul szolgáló fémszerkezet üresen tátongott. hogy sokkal jobban aggódtam. Ez a nemlét? Még nem. ismét láthatóvá lett. és nem sikerül. Tervének az a következménye. és nem képes többé különbséget tenni a jelent s és jelentéktelen közt. Noŷs! Jobb keze ismét megmozdult (zéró!) görcsösen. Mínusz egy perckor Harlan már ott állt a m szerfalnál. Futott. Még nem a nemlét.Agyán fájdalmasan villant át a gondolat: vajon hány Halhatatlan hallott már Sámsonról? Hányan tudják. zárt kabin helyén nem volt semmi. hogy ez az egész ügy lehetetlen. amikor kiakasztotta a fegyver agyát. Harlan a fejét rázta. De hát volt-e más választása? Nyirkos ujjai közül majdnem kicsúszott az idegkorbács. s mint egy idegesen mozgó tárgy ide-oda szaladgált. Az óriási. Lázasan és elmerülten tevékenykedett. Csak semmi sietség.gondolta szinte kívülr l szemlélve önmagát. Mínusz harminc másodperc. Nem tudta biztosan.

soha nem voltam teljesen nyugodt. A Valóságnak meg kell változnia. A kör megszakadt. hol van . és kiszabadítottam az id kapcsoló kart.De mit számít ez? Csupán egy kis haladék. Tudjuk a jöv nket. .Sennor volt a nagy kételked . ahogyan a memoárban áll. szemmel láthatóan zavartan. amikor valamit nem úgy fog tenni. amelyben a Halhatatlanság létrejött. Az id mér . mint a 24. Tudod. micsoda szenilis bolond voltam. hogy korrigálja a tudásunkat.mondta ernyedten Harlan. Szétszereltem.Twissell nem firtatta és elfordult. . megváltozhat. Században?. talán csak holmi intellektuális játéknak tartotta. és bemutattuk a generációk kutatásának a gyümölcseit. Már ez halomra döntötte Sennor érvelését. és er ltetett. Meg se néztem. például tudtam. Hallja? Ez lesz a Halhatatlanság halála. A bioid ben elkövetkezik egy pillanat. Harlan halkan megszólalt: . hogy a kör sohasem zárul be. egyetlen fellobbanásra használtam.folytatta. amíg Cooper megteszi utazását túl az alsó Id határon. Magát. Néha éjjel. hogy cigarettája a körmére ég. amikor.A kör nem zárult be. Twissell még most sem fogta fel: .A 27. hogy az új Valóságban már nem lett volna Halhatatlanság. Csak mindent unok. nem tudta). Ez a vessz paripája. Hallottad a fejtegetését múltkor. Persze ez szamárság. Mit számít ez? Ha egyszer a haladék lejár.Vitatkoztunk vele.. hogy valóban így van. Például megtaláltuk Coopert. de most mindenen túljutottunk.Nem vagyok beteg. a Halhatatlanság megsz nik. amíg Cooper végleg meg nem szakítja a kört.Az öröm elt nt az arcáról. bár elég id s leszek. . Id közben valami más kezdte érdekelni.. és csak az önmagával találkozó ember paradoxonját hajtogatta.Beleveszett a Primitív Korba. .Sennor Kalkulátornak igaza volt. Twissell. Felvonultattuk a matematikát. .A terv kudarcot vallott.Twissell öreg keze meglep er vel csattant Harlan vállán. .Az id mér ? . az alsó id be. Azt hittem. De hogy miért érvelt így. Valami csakugyan közbejöhet. hogy rossz Századba csöppent. Lehetetlen. . amikor leolvasztottam a kapcsolót. És mégis.De hogyan? . 14. . és kinevetem magamat. ahogyan a memoár mondta. csikorgó nevetés szakadt fel bel le. arca elsápadt. abban a Valóságban és abban a Században. Nem vagyok beteg. órák.Egy csomó fémhulladékot a sarokba rúgott. Századon állt. Ha úgy változott volna meg a Valóság. hogy elkerülje azt. .Beteg vagy.. Rettegés váltotta fel. . . Ismertem jöv mnek más részletét is. .mondta Harlan. meddig. Században? Azt mondod. amit Sennor paradoxonnak nevez. és a Halhatatlanság soha nem jön létre. fiú! Az idegeid! . de nem zavartatta magát. betegesen sárga lett. mondogatta Sennor.Volt nálam egy idegkorbács. Percek. Nem tudom. . hogy megérem azt az id t. és a memoár egyes részei kezdtek valóra válni. és alsó ajka remegni kezdett. s az energiáját. .nem fejezte be a mondatot. hogy miket kell tennem. szinte bebeszéltem magamnak. vagy talán csak el akart képeszteni bennünket népszer tlen véleményével. amikor nem tudtam elaludni. . Harlanhoz beszél-e vagy csak bele a leveg be. A régi b n . Nullponton. nem tudom. Nem néztem oda. pontosan a jobb oldali határán. s nem vette észre. minden véget ér.Micsoda? .Mi történt? . és mégis! nevetett halkan Twissell.Kiolvasztottam a zárószerkezetet. t úgysem lehet megállítani. a Halhatatlanságot megel z bioid k eredményeit. napok. sokkal lejjebb.Nem tudom. . még akkor is. Aztán visszahúztam. Mintha a sokéves feszültséget vezetné le a szavaival. ha ez azt jelenti.Harlan agya lassan kitisztult (miért és hogyan. Magamat. Ez maradt bel le. A Valóság. hogy Cooper a 27. mint valami fáklyát.. mondta Sennor. Ennek ellenére dolgoztunk a terven.Nem tudom.Mit fecsegsz? . Twissell sarkon fordult.Lenyomtam az id kapcsolót. Én. amikor Cooper ráébred. Nézze meg saját maga.Az id mér hajszálmutatója a 27. Twissell rábámult. Nem lehetett tudni. . hol van . és próbáltuk meggy zni. mindezt semmibe vette. Talán szintén hitte. Még van id nk. Század. Harlan szakszer en válaszolt: .

de csak egy kis id re. hogy bolond vagyok? . . . emlékszel? . Egyetlen szó volt a mondanivalója: . gyenge és öreg. Az Id tanács tagjaira is vonatkozik. és mert azt hiszik. Bosszúsan mondta: . hogy . és is boldog volt. Ez az ember azt hiszi. nem értelek! .Kiszedtem Finge-b l az idegkorbács segítségével. . Milyen jöv t tervezett Noŷsnak.Egy percig elmélked csendbe burkolózott.Helyesen jártam el. Harlan már kiabált: . akit a Halhatatlanságba vittél? Harlan keser en mosolygott. Érti?. Harlan a bolond. hol a Technikusra. Els sorban rájuk vonatkozik.Miért tetted? Miért? Twissell segélykér en pillantott hol az id mér re. Úgy látszik. hogy azt gondolod. Bolond.Miért tetteti a tudatlanságot? Volt egy asszonyom. Bolond voltam. A korbács eltüntette a rangkülönbségeket.Finge mindent tudott. Mit számított volna ez bárkinek is? Twissell hiába akart közbeszólni. Aztán megkérdezte: . különc vagyok és félbolond. Boldog voltam. Mindig engednek nekem. Te is azt gondolod. hogy bolond vagyok? Feltételezem. mintha egyszerre azt vette volna észre. Senki.De hát a Halhatatlanságnak megvannak a maga törvényei. Akkor ügyeljen erre. hogy a Tanács igazságosan bánik egy Technikussal. hogy a lány biztonságban van.Noŷs! Twissell megkérdezte: . mert én vagyok a Tanács legid sebb tagja.Twissell az id mér re mutatott. Harlan elkomorodott. ezek a kapcsolatok veszélyes dolgok. amikor azt hittem. ugye? Ismerem mindet.. hogy valami rülttel zárták össze. ez az ember rült! Agyára ment a megrázkódtatás. és jelentést is tett róla a Tanácsnak. akivel nem érdemes szóba állni. Ha barátodnak tartottál volna. . Aztán feleszmélt. szeszélyes és beszámíthatatlan öregembernek. Még ha bolond is ez az ember. a készülék ismét m ködött. s a bolondsága is hamar véget ér. az ilyen kapcsolatokhoz rang is kell.. és nem válaszolt. Harlan arra gondolt: „Az Id be is. Akkor így szólt: . Twissell így folytatta: . A Kalkulátor addig kiabált bele.Itt Twissell beszél.Mondtam neked. és szórakozottan mondta: Engedelmeskedni fognak.Visszafordult Harlan felé. Az ilyen kapcsolatokat engedélyezni kell. hogy el is hittem. És akkor nem tetted volna ezt. Igen. az ilyen kapcsolatokat ki kell kalkulálni. mert azt hiszik. nem is nyúlt érte): .” Önkéntelenül hátralépett. . tudom. Teljesen eszemen vagyok. amíg választ nem kapott.tört ki Harlanból a szomorúság. .Nem válaszoltál. hízelg hangon (most nem volt cigaretta az ujjai között. amelynek a tárcsáján szinte fintorogtak a megolvadt fémcseppek. A terembe senki nem léphet be.És én voltam olyan bolond. Harlan felemelte a fejét. Noŷs nem létezett az új Valóságban. Elkeseredetten fejezte be beszédét. Hamar? Miért nem azonnal? Mi késlelteti a Halhatatlanság végét? Twissell megszólalt halk.Ezt honnan veszed? . fiú. amelyikkel ezt csináltad? . hogy a Tanács tudott err l? .. .Igen. Senkinek sem vétettünk. nem pedig bogaras.Mi köze van neki ehhez? Az Id be is.Az a n . .Ki mondta.Arcát most Harlan egy ráncos majoméhoz tudta csak hasonlítani.Mit kell itt érteni? . . Twissell pedig a videofonhoz sietett. ha ez az ügy lezárul? Jegyet vesz neki egy katasztrófa el tt álló rakétára? Vagy egy kényelmes állást: a bölcs Kalkulátorok közös szeret je lehet? De most már nem fog semmiféle terveket kovácsolni. szeme tükrözte hangja kérd kétségbeesését.Te is azt gondolod. Senki.Ugyanez a korbács. akkor nyíltan beszéltél volna a kétségeidr l. azt hiszi. hogy különc vagyok és félbolond.

hogy állandóan velem dolgozol. de könnyebb volt részt vennie a társalgásban.) .Rögtön tudtam. hogy ön kémkedik utána? . Harlan megrázta a fejét.Tudta? .Bizonyára. Hogy üthetne ki a nyeregb l. Furcsán festett cigaretta nélkül. Twissell meggy z hangon folytatta: . Twissell felkiáltott: . amikor a Halhatatlanság úgyis véget ér? De miért nem ér véget már a Halhatatlanság? Most rögtön?” . az ujjait szemérmetlenül meztelennek látta.Amikor a múltkor Finge-hez engedtelek. és biztosra akart menni. elhamarkodott lépésbe. mint amilyennek tetteti magát .Aztán éles hangon hozzátette: . Ha kikényszeríthette volna az Id tanácstól a nyugalomba vonulásomat. Vénember vagyok én.Hogy tehettem volna? Féltem bármit is tenni.A jelentésb l. de nem mert ránézni Twissellre. Nem minden Kalkulátort jelölnek a Tanács tagjai közé. félig-meddig sejtettem a veszélyt. fiú.Hogyhogy? .kérdezte fáradtan Harlan. fiú. Én megakadályoztam. Megadtam neked minden lehet séget.Nem is lehet nyugodt. . De miért mondja el ezt a szamárságot. hogy minden rád vonatkozó jelentést azonnal én kapok meg. Az Id be is. és rettenetesen be akart kerülni. fiú! tudta. Harlan váratlanul megkérdezte: . A Tanácsra bízta. .Fiú. hogy nem voltál jelen az utolsó hónapban. Ez tegnap történt.Finge gyanakodott. Twissell így szólt: . amikor azt kérdezte. hogy Finge ki akarja törni a nyakamat. hogy a problémáiddal hozzám fordulj. Az az ember engem gy lölt. Twissell azt mondta: . könnyen megszerezhette volna az engedélyt. Nem gondolt arra. mert érzelmileg labilisnak tartom. . Vannak olyan véd m szerek. aki h vös. ki lett volna az utódom? Üres kezét az ajkához emelte. Valójában nem nagyon figyelt oda.Tudod. „Nem olyan nyugodt. Néhányat csak a Tanács tagjai ismernek. Egy Technikus nem jelentett volna számára akadályt..Mert gy lölt engem. és engem széttépjen. Harlan keser en gondolt a 100 000. hogy a megfigyel i munkáról átvittelek a kiváltságos Technikusok közé. soha nem hittem volna.Ezt nekem soha nem mondta el. hogy te az én védencem vagy. A szerencsétlen nem sejtette igazi jelent ségedet. ami rám is rossz fényt vet.. . nem volt nehéz következtetni. mi történhetett.. Megjátszotta a hith Halhatatlant. nem akar-e mondani neki valamit. és ingathatná meg legjobban a befolyásomat? Ha kedves Technikusomra rábizonyítja.Meglep dsz? Tudtam. de azért még nem tettük múzeumba.Finge azt a címet adta jelentésének: Andrew Harlan Technikus méltatlan viselkedése.. . meg amit ett l függetlenül megtudtam. De nem egy mód van rá. tanácstalanul nézett át az ujjai között. hogy dühöngjön. de aztán eszébe jutott Twissell fáradt arca a videofonon.Milyen naiv vagy! Ha kellett volna neki a lány. . .. Már régóta ismerem. Szerencsénkre Finge nem volt formában. hogy elveszítsem a rangomat. amelyeket kivontunk az Id b l. és amikor dohányfoltos ujjával a mellére bökött. Tanúja volt annak. még nem ismered az Id tanács körül folyó politikai harcokat. hogy Finge szándékosan kerget bele abba a bizonyos. Nem lennék meglepve. Finge vágyott a kinevezésre. ha az ügy különleges fontosságáról el re nem értesül a Tanács.Ügyes kis korbács. Nagyon becsvágyó. Minden lehet séget? Harlan hitetlenkedve fintorgott. Figyelj ide. de amikor semmi sem történt. (Még most se gyújtott rá. Ismerem ezeket a dolgokat. Csak tegnap. miért vitte a Tanács elé.sajdult bele a gondolat. mit gondolsz. Harlan felkapta a fejét. hogy a gyanús Kalkulátort ellen rizzük. Meg akarta kaparintani Noŷst. Látta. és nem találtam semmi más természetes okot a távollétedre.Önt? . részrehajlás nélküli és megingathatatlan. De Mallansohn azt írja a memoárban.gondolta Harlan. . ami megzavarhatott volna a terv végrehajtásában. most. hogy olyan szörny b nt követett el a Halhatatlanság ellen. mennyire igazam van. Századnál tapasztalt id gátra. és miért nem intézte el saját maga? . mint nem meghallani Twissell szavait.

Harlan visszaemlékezett az els napokra, amelyeket Finge-dzsel töltött, és amikor Twissell el ször mutatta ki rendkívüli érdekl dését a fiatal Megfigyel iránt. Finge semmit sem tudott a Mallansohn-tervr l, de Twissell érdekl dése felkeltette a figyelmét. „Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral?” - kérdezte egyszer t le, s visszagondolva szinte hallotta Finge éles, nyugtalan hangját. Finge már akkor élt a gyanúperrel, hogy Twissell embere. Ellenségeskedése és gy lölete még abból az id b l származhat. Twissell tovább beszélt: - Ha akkor hozzám fordulsz... - Önhöz? - vágott közbe Harlan. - És az Id tanács? - Az egész Tanácsban csak én tudtam róla. - Soha nem árulta el nekik? - próbált gúnyolódni Harlan. - Soha. Harlan úgy érezte, kiveri a hideg veríték. Szinte fulladozott. Hát már soha nem lesz vége ennek a lázálomnak? Ostoba, értelmetlen locsogás! De mi végett? Miért? Miért nem ér már véget a Halhatatlanság? Miért nem keríti ket hatalmába a nemlét mocsoktalan békéje? Az Id be is, talán valahol hibát követett el? Twissell megkérdezte: - Nem hiszel nekem? Harlan felcsattant: - Miért kellene hinnem? Az egész Tanács megbámult ma délben, vagy nem? Az ebédnél. Miért tették volna, ha nem tudnak a jelentésr l? Jöttek, és megbámulták azt a félnótás fickót, aki megszegte a Halhatatlanság törvényeit, de akit még egy napig nem szabad bántani. Még egy nap, és a terv megvalósul. Jöttek, és kárörvend en várták a holnapot. - Fiú, semmi ilyesmir l nem volt szó. Csak azért akartak látni, mert k is emberek. A Tanács tagjai is emberek. Nem lehettek jelen a kabin indulásánál, hiszen nem említi ket a Mallansohn-memoár. Nem beszélhettek Cooperrel, mert a memoár err l sem beszél. Igen, csak kíváncsiak voltak, az Id be is, fiú, nem hiszed, hogy kíváncsiak lehettek? Olyan közel mehettek hozzád, amilyen közel csak akartak, így hát meg is tették és megbámultak. - Nem hiszek önnek. - Pedig ez az igazság. - Ez? És ebéd közben Sennor arról az emberr l beszélt, aki találkozik önmagával. Nyilvánvalóan tudott az illegális kirándulásaimról a 482. Századba, és hogy majdnem találkoztam önmagammal. Csak így ingerelt, és ilyen agyafúrtan szórakozott a káromra. Twissell elcsodálkozott: - Sennor? Sennor miatt aggódsz? Tudod, milyen szánalmas figura? A 803. Század az id otthona, azon kevés századok egyike, amelyben az emberi testet szándékosan eltorzítják a Század szépségideáljának megfelel en. Még kamaszkorában irtották ki a sz rzetét. Tudod, hogyan hat ez az emberre? Bizonyára tudod. A torzság elhatárolja el deit l és utódaitól. A 803. Századból csak keveseket választunk be magunk közé, éppen mert ennyire különböznek t lünk, Halhatatlanoktól. Kockázatos közülük választani. Sennor az egyetlen, aki valaha is bekerült a Tanácsba. Nem vetted észre, hogyan hat ez rá? Bizonyára tudod, mi a bizonytalanság. Gondoltál már arra valaha, hogy a Tanács egyik tagja nem érezheti magát biztonságban? Sennornak nemegyszer végig kellett hallgatnia a vitákat, hogy kiiktassuk-e a Valóságból azokat a tulajdonságokat, amelyek oly kirívóvá teszik t is. És ha ezt végrehajtjuk, akkor az egész nemzedékében lesz talán az egyetlen, aki ilyen torz marad. Egy napon ez is bekövetkezik. A filozófiába menekül, a beszélgetésekben er szakos, és folytonosan népszer tlen, el nem ismert nézeteket hangoztat. Jó példa erre kedvenc témája, az ember, aki találkozik önmagával. Már említettem, hogy nemegyszer a terv kudarcát is megjósolta, és minket, a Tanács tagjait akart bosszantani vele, nem téged. A témának nem volt semmi köze hozzád. Semmi! Twissell belemelegedett a beszédbe. Indulatos szónoklatában úgy látszott, elfelejtkezett arról, hogy hol vannak, és a rájuk váró katasztrófáról, mert ismét visszaváltozott a Harlan számára oly ismer s, szapora taglejtés , nyugtalan kis gnómmá. Még egy cigarettát is el halászott a zsebéb l, de mégsem gyújtott rá, szétmorzsolta.

De hirtelen megállt, megfordult, és Harlanra meredt, mintha csak most értette volna meg Harlan el bbi szavait. - Hogyhogy majdnem találkoztál önmagaddal? Harlan röviden el adta a kalandját, aztán megkérdezte: - Nem tudott err l? - Nem. Néhány pillanatig hallgattak, és a csendet a lázas Harlan szinte enyhülésként fogadta. - Hát csak err l van szó? És ha találkoztál volna önmagáddal? - kérdezte Twissell. - De nem találkoztam. Twissell rá sem hederített: - Véletlen változatok mindig el fordulnak. Ha végtelen sok Valóság létezik, akkor nincs helye a determinizmusnak. Tegyük fel, hogy a Mallansohn-féle Valóságban, az el z körben... - A körök örökké ismétl dnek? - kérdezte csodálkozva Harlan. Úgy látszik, még tudott csodálkozni. - Azt gondoltad, hogy csak kétszer zárul be a kör? Azt hitted, a kett valami mágikus szám? A véges bioid ben végtelen sok kör elfér. Mint ahogy a ceruzával végtelen sokszor körülrajzolhatsz egy kört, de mégis véges területet kerítesz be. Az el z körben nem találkoztál önmagaddal. A mostaniban a dolgok statisztikai bizonytalansága miatt lehet vé vált, hogy találkozz önmagaddal. A Valóságot meg kell változtatni, hogy ilyen találkozások ne fordulhassanak el , és az új Valóságban Coopert nem a 24. Századba küldöd vissza, hanem... Harlan felkiáltott: - Mire jó ez a fecsegés? Mit akar t lem? Most már mindennek vége. Mindennek. Hagyjon magamra. Hagyjon magamra! - Azt akarom, hogy te is megértsd, hibáztál. Azt akarom, hogy ébredj rá, mennyire helytelenül cselekedtél. - Igazam volt. És ha hibáztam is! Már mindennek vége. - Nincs vége. Csak egy kicsit figyelj ide. - Twissell mézesmázosan, aggodalmas udvariassággal beszélt, szinte duruzsolt. - Megkapod a lányt. Ezt megígértem. Nem esik semmi bántódása. Neked sem. Ezt ígérem. Személyesen garantálom. Harlan tágra nyitott szemmel bámult rá. - De hát már elkéstünk. Mi haszna van ennek? - Nem késtünk el. A dolgok nem kijavíthatatlanok. A segítségeddel sikerülhet. Segítened kell. Be kell látnod, hogy hibáztál. Éppen ezt magyarázom. Csak akarnod kell, hogy meg nem történtté tedd, amit tettél. Harlan megnyalta kicserepesedett ajkát kiszáradt nyelvével, és arra gondolt: ez az ember csakugyan meg rült. Az agya képtelen felfogni az igazságot... vagy talán a Tanács még tud valami mást is? Tudnak-e valamit? Tudnak-e valamit? Megmásíthatják a Változtatás ítéletét? Megállíthatják az Id t, vagy visszafordíthatják? - Bezárt a m szerfülkébe - állapította meg. - Lefegyverzett, amíg a terv meg nem valósul. - Attól féltél, hogy valamit elronthatsz, hogy képtelen leszel végigcsinálni. - Fenyegetésnek szántam, amit mondtam. - Szó szerint értettem. Bocsáss meg. Segítened kell. „Helyben vagyunk - gondolta Harlan. - A segítségemre van szükség. rült ez az ember? Vagy talán én bolondultam meg? Vagy van valami logika az rületben is? Egyáltalán van értelem valamiben is?” A Tanácsnak szüksége van az segítségére. E segítség érdekében mindent megígérnek neki. Noŷst. A Kalkulátorságot. Mi mindent meg nem ígérnek! És amikor segített rajtuk, mit kapott? Másodszor nem teszik lóvá. - Nem! - mondta. - Megkapod Noŷst. - Azt akarja mondani, hogy a Tanács megszegi a Halhatatlanság törvényeit, ha a veszély elmúlt? Nem hiszek ebben. - „Hogyan múlhat el a veszély - kérdezte elméjének egy része. - Mire jó mindez?” - A Tanács soha nem tudja meg. - Ön fogja megszegni a törvényeket? Ön, az eszményi Halhatatlan? Ha a veszély elmúlik, ön is engedelmeskedik a törvénynek. Nem is tehet másként.

Twissell arcán vörös foltok gyulladtak ki. Az öreg arcáról elt nt minden bölcsesség és er . Csak valami furcsa bánat maradt. - Én megtartom a szavamat, és megszegem a törvényt - mondta Twissell -, mégpedig olyan okból, amit nem is sejtesz. Nem tudom, mennyi id múlva sz nik meg a Halhatatlanság. Talán órák, talán hónapok kérdése. De olyan sokáig reménykedtem, hogy észre téríthetlek, hogy még egy kis id t rászánok. Meghallgatsz? Kérlek. Harlan habozott. Aztán, mint aki biztosan tudja, hogy úgyis minden mindegy, fáradtan mondta: - Beszéljen. - Én is hallottam - kezdte Twissell -, hogy öregen születtem, hogy a bölcsességem a Kibernetikus Agyé, és amikor alszom, a pizsamám titkos zsebében van a kézi analizátorom, hogy az agyam páros kapcsolású végtelen mikrorelésorozat, és a vérem minden sejtje kalkulációs olajban úszó mikroszkopikus tér-id lyukkártya. Ezeket a históriákat mind hallottam, és úgy vélem, hogy kicsit büszke is lehetek rájuk. Talán én is hiszek bennük, Bolondos dolog egy öreg embert l, de az életet elviselhet bbé teszi. Meglep? Hogy elviselhet bbé szeretném tenni az életemet? Én, Twissell F kalkulátor, az Id tanács elnökségének a tagja? Talán ezért dohányzom. Gondoltál már erre? Ennek is megvan az oka, tudod. A Halhatatlanság általában nem dohányzó társadalom, akárcsak az Id társadalmainak a többsége. Jól meggondoltam, hidd el. Néha megfordul a fejemben, hogy ez lázadás a Halhatatlanság ellen. Valami kudarcot vallott nagyobb lázadás pótléka... Nem, nem, nincs semmi bajom. Egy-két könnycsepp nem árt, és ez nem színlelés, hidd el. Csak hát már régen nem töprengtem ezen. Nem valami kellemes dolog ez. Éppen úgy, mint nálad, természetesen n volt a dologban. Ez nem véletlen. Majdnem elkerülhetetlen, ha jól meggondolod. Egy Halhatatlan, akinek a normális családi élet természetes örömeir l le kell mondania egy marék lyukkártyáért, hajlamos az efféle törvénysértésre. A Halhatatlanságnak ezért kell megtennie a szükséges el vigyázatossági rendszabályokat. És nyilvánvaló, hogy a Halhatatlanok el bb vagy utóbb éppen ezért hágják át egyszer-egyszer oly zseniális ügyességgel a rendszabályokat. Emlékszem az asszonyra. Talán ostoba dolog ez részemr l. Semmi másra nem emlékszem abból a bioid b l. Régi munkatársaim már csak nevek a jelentésekben: a Változtatások, amelyeket felülvizsgáltam - egy kivételével - már csak a Kibernetikus Agy memóriarekeszeiben nyugvó epizódok. De rá emlékszem, méghozzá jól. Te talán megértesz engem. A kapcsolatot évekig kérvényeztem, és amikor elnyertem a segédkalkulátori címet, t osztották ki nekem. Ugyanennek az 575. Századnak a lánya volt. Az engedélyezés el tt természetesen nem láttam. M velt és bájos volt. Nem gyönyör , nem is csinos, de amikor fiatal voltam (igen, voltam én is fiatal, ne higgy a legendáknak), engem se lehetett szépnek mondani. Jól illettünk egymáshoz, és ha Halandó vagyok, büszke lettem volna, ha lehet a feleségem. Ezt meg is mondtam neki nemegyszer. Azt hiszem, hízelgett neki. De én tudom, hogy ez volt az igazság. Nem minden Halhatatlan ilyen szerencsés, akinek a Kalkuláció osztja ki az asszonyát. Természetesen abban a Valóságban neki fiatalon meg kellett halnia, és egyik hasonmását se lehetett megszerezni. El ször belenyugodtam a dologba. Voltaképpen rövid élete tette lehet vé, hogy velem élhet, s ugyanakkor nem hat károsan a Valóságra. Most már szégyellem, hogy akkor örültem is neki, amiért nem él sokáig. De ez csak kezdetben volt így. Csak kezdetben. Olyan gyakran meglátogattam, ahogyan a tér-id engedély csak lehet vé tette. Minden percet kihasználtam, nem ettem, nem aludtam, ha kellett, és a munkámat is szégyentelenül elhanyagoltam. Kedvessége túlszárnyalta minden várakozásomat: beleszerettem. Nagyon kevés tapasztalatom van e téren, és az ilyesmit igen bizonytalan dolog megérteni az Id ben végzett Megfigyelés alapján. Megítélésem szerint mindenesetre szerelmes voltam. Az érzelmi és fizikai szükséglet kielégítéséb l valami egészen más lett. És elkerülhetetlen halálát akkor már nem kényelmes megoldásnak tekintettem, hanem ránk váró szerencsétlenségnek. Megcsináltam a lány Sorstervét. Nem mentem a Sorstervez részleghez. Én magam készítettem el. Ne is csodálkozz ezen. Szabálysértést követtem el, de ez még semmi ahhoz, amit kés bb tettem. Igen, én Laban Twissell, F kalkulátor. Háromszor jött és múlt el a bioideje, hogy csekély beavatkozással megváltoztathattam volna a lány személyes Valóságát. Természetesen tudtam, hogy a Tanács semmiféle magánjelleg Változtatást nem hagyott volna jóvá. És mégis úgy éreztem, hogy én magam személy szerint leszek felel s a haláláért. Ez az érzés indokolta kés bbi tetteimet. Teherbe esett. Semmit sem tettem, pedig tehettem volna. Én dolgoztam ki a Sorstervét, én módosítottam, hogy a velem való kapcsolata is benne legyen, s tudtam, hogy a terhességének nagy a valószín sége. Tudod, vagy nem, a Halandó n k minden el vigyázatosság ellenére is teherbe eshetnek a Halhatatlanoktól. El fordulhat. Minthogy azonban a Halhatatlanoknak nem engedélyeznek gyereket, az ilyen

és az ereimben tér-id engedélyek oldata kering. A gyerek megtanult járni. de minden rendelkezésemre álló másodpercet elhasználtam. nem is emlékezett azokra az alkalmakra. majd szétnyíltak a görcsös szorításból. Gyakorlott Sorstervez nem siklott volna át rajta. Század egy részét is érintette. Század a légi utazás egy féltucatnyi módját próbálta ki (mint a jelenlegi Valóság is). mint én. aki elmondhatja ezt magáról. A Sorsterv jelezte. hogy ennek nem lesz semmi káros hatása a Valóságra. Hogy szerettem volna meglátogatni a feleségemet is az Id nek abban a kis szakaszában. Koraszülés. Ezt kezdett l fogva tudtam. milyen érzés a karodban tartani saját életednek egy parányi atomját.. és még büszke is voltam hibátlan munkámra. és ellen rizzem a fiú növekedését. Nem tudom. s a megközelítés durva módszereivel kidolgoztam egy tér-id engedélyt (ennek a Valóságnak mégsem kellett túl sokáig tartania). Még észrevétlenül sem merészeltem belépni az Id be. Aztán két év múltán az Id tanács elé került egy Változtatás terve. döntöttem. Nem várhattam. és megtaláltam benne az él gyereket. felhasználtam azt a körülményt. Akkoriban léptettek el Segédkalkulátorrá. A fiam betolakodó volt ebben a Valóságban. Visszatértem a Halhatatlanságba. Tudtam. amikor lelkendezve újságolta. Két év telt el így. Gyerekem volt. hogy megszegem ezt a tilalmat). Ez volt az els . hogy túlbecsültem a képességeimet. Nem találsz még egy Halhatatlant.. amely az 575. Rendszeresen ellen riztem a fiú Sorstervét (most már hozzászoktam. Tapasztalt b nöz lettem.. Twissell suttogóra fogta a hangját. és gügyögött is már néhány szót.. A lány nem is ment volna férjhez abban a Valóságban. aminek be kellett következnie. hogy az új Valóságban hasonmásai lesznek. alvás nélkül huszonnégy órára bezárkóztam az irodámba. Ez volt az els önálló feladatom. hogy már egy éve tétlenül vártam a halálát.. amikor a tér-id engedélyem el írta. Hibátlan volt. Lehet. életben hagytam! Miért förmedsz rám? Te ítélsz el? Nem tudhatod. amíg csak a tér-id engedély szerint tehettem. Életben hagytam. Az anyának még két hete volt hátra. Repül gépmérnök volt. Az anya meghalt. de ez még mind semmi. De senki sem tanította arra. Szerelmi házasságot kötött. Máskülönben nem vettem volna a szívemre. . A szülésben és a vele kapcsolatos problémákban igen járatlan voltam. Nem csodálkozom. hogy apának nevezzen engem. Elhelyeztem egy nevel intézetben. hogy így nézel rám. s rám bízták a Változtatást. F benjáró b n. hogy jól ismertem anyja családját. de ismerem ezt az érzést. küszködtem a kész Sorstervvel. hogy örüljön. így hát semmiféle el vigyázatossági rendszabályt nem alkalmaztam. mit találok. s azzal okoztam a bajt. De engedtem a kísértésnek. Kidolgoztam a Változtatást. Két hét boldogságot kérni. Ennyire mégsem vagyok elvetemült. Új Sorstervet készítettem a fiamnak az új Valóságban. Elkövettem ezt a b nt is. de nem szóltak egy szót sem. udvariasan mosolyogtam. jóval harminc évvel fiam születése után. Másnap nem mutattam be a megoldást. s azon bánkódtam. Másnap reggel benyújtottam a kalkulációmat a változtatási javaslatommal együtt. így aztán csak tétlenül néztem. Elfogadták a pénzt. Görnyedten ült. S aztán a karomban tartottam a fiunkat. s most elhallgatott. mi volt a nevel intézetek Halandóinak az elképzelése velem kapcsolatban. megteltem velük. s úgy. De közben állandóan figyeltem. és próbáltam mosolyogni. És akkor valami történt. Igen. már mozog a magzat. ahol a fiam nem létezett.. Az evés. hogy életben hagyom a fiamat. amikor gyerekkorában meglátogattam. A nemlétbe való átmenetele elszomorított. Tartózkodóan beszélgettem. magamba szívtam minden mozdulatát. amely egy nap múlva (a bioid szerint) már nem létezett. ami elkerülte a figyelmemet. de aggódtam is.0001 valószín ségi határ felett. de nem akartak gyereket. Hadd maradjon vele a gyerek addig. amikor még élt. Egy napot töltöttem vele. Rémülten néztem meg ismét a Sorstervet. hogy az agyam Kibernetikus Agy. az enyém. hogy még a szülés el tt meghal. és nagyon örültem. Sokféle módszer van erre. ahogyan el re tudtam. egy kis valószín ségi alternatívában. Mint távoli rokon mutatkoztam be neki. hogy rendezzem fizetési kötelezettségeimet. nem égbekiáltó b n. s megpróbáltam legalább egy napig kívül élni a Valóságon. és h vösen elbúcsúztam. A lány örült a terhességének.terhességeket fájdalommentesen és biztonságosan megszakítják. s azt akartam. és ha csak tehettem. s a fiam boldog. mivel már nagyon kitanultam. De mitév legyek most? Nem ölhettem meg a gyereket. Ott ültem. s egy szörny éjszakán át viaskodtam hiába az ellen. Nem számítottam erre. mint ahogyan el re tudtam. éppen olyan id s. hogy semmi nem mutatott káros hatást az akkori Valóságra 0. hogy egy pillantást vessek rá. meglátogattam (a bioid vel egyeztetett id közökben). tekintetét a padlóra szegezte. Mégpedig könnyen. Valóságos gyerek. Semmit sem tudott az apjáról. s ujjai lassan egymásba fonódtak. s el re tudtam. Harmincnégy éves volt. elkeseredett er feszítéssel próbáltam benne hibát találni. megrögzött gonosztev . Az 575. sikeres tagja volt a társadalomnak. Ez már több mint szabálysértés. Büszke voltam persze. és beléptem az Id be.

hogy vissza tudjuk hozni Coopert? .Most mit kell tennünk? . a Változás nyomban bekövetkezhet. Azon kapta magát. ember! Harlan lassan emelkedett ki a kétségbeesésb l. Az öregember sürget en szólongatta: . Ha valamit megváltoztatsz az Id ben.Igaz. Általában nincs is szándékunkban megsemmisíteni a módosítást. hogy valaki megtette volna. Lassan feltápászkodott. Erre nem lehetett mit mondani. de kell lennie valami lehet ségnek. Nem is hallottam. . és ne technikusi szemmel nézd a Halhatatlanságot. De nem is nagyon igyekezett megérteni. vagy a kör bezárásának a valószín sége a kritikus tömeg alá esik. ha megtartod a leányt. bár tökéletes összhangban volt a Halhatatlanságnak tett eskümmel. Ha nem volna. hogy ne szenvedjen tovább. és Valóságot változtatsz. tehát minden lezajlik a terv szerint.. s t még véget sem tudtam vetni az életének. hogyan? . és Harlan hallgatott. De a Változtatás még most se zajlott le.folytatta Twissell -. Bármely pillanatban. a legrosszabb. és hitt Twissellnek. hogy a lázálom ismét elkapja. a legrosszabb. Kutatás a Primitív Korban Twissell megrázta Harlan vállát. akkor a módosítás visszafordíthatatlan lenne.Mindenesetre nem ezt. 15. Ez azt jelenti.Harlan hiába várta az öregember következ mondatát. sajnálja a sok elkövetett b ne ellenére. és megpörgeti. . . hogy megtaláljuk. és megtarthatta volna a másikat. hogy ismét bezárjuk a kört az Id ben.Még nem tudom. és megsemmisítheted a módosítást. és visszahozni ide Coopert. s lassan ingatta. El ször is figyelj rám. hogy ez az utolsó tettem. hogy a módosítást meg lehet és meg is fogjuk semmisíteni. hogy sajnálja ezt az embert. s a Változtatás nyomban bekövetkezne. hanem mintha Kalkulátor volnál. a fiamnak volt hasonmása. a Század megfelel pontján.. Nem sértené a Halhatatlanságot. Bár én sohasem tettem. Coopert rossz Századba küldted vissza. ez maga a b n. Térdre borult.. így sokkal összetettebb a kép. Harlan most már hitt neki. hogy a 900. Miért? Harlan bágyadtan válaszolt: . és az én parancsszavamra hajtották végre a Változtatást. s bizonyos értelemben vezeklés lesz a b nömért. pedig sámsoni er feszítése nélkül is megmenthette volna az egyiket. Érted? Harlan nem nagyon értette. .Ez minden? Twissell suttogva felelte: .Az Id be is.Lennie kell valami módszernek.Mert a módosítás elkerülhetetlenné tette a Változtatást? . Megköszörülte a torkát. és én most nagyon szeretném megsemmisíteni ezt a módosítást. A fiam is ott él. De itt valami másról van szó.Most már érted . és képességeinket tekintve nagy a valószín sége annak. olyan körülmények között. vagy nem? . .Harlan! Harlan! Az Id be is. Én és a Kibernetikus Agy találtuk ki neki ezt az új életet. miért vettem úgy a szívemre a történetedet.Hogyan? . és a székhez botorkált. még sötétebben. Megszólalt: . de úgy érzem. ha te vagy én hibásan döntünk. Negyvenkét éve ágyban fekv beteg. amelyek nem tették lehet vé.. Század idegregeneráló eljárását alkalmazzam. négyéves kora óta béna az alsó teste. még fenyeget bben. Egy akaratlan módosításról. ökölbe szorított kezét a halántékához emelte.Vajon valóban így van? Visszamehetsz.Lehet.Gondolja. Még most is a Mallansohn-féle memoár Valóságában élünk.Harlan úgy érezte. és miért nem bánom. Ez az új Valóság még most is létezik. Elutasította a Halhatatlanságot. . Próbáld meg. Nem kell kétségbeesni. elt nik a Halhatatlanság. a legnagyobb b nöm. és elveszítette Noŷst. Rengeteg b nt követtem el az érdekében és az anyjáért. mintha vad elkeseredés járná át. .Nem. El rehajtotta fejét. Az új Valóságban létezett. Gondolt egy nagyot. És ezt nekem köszönheti.

.99 a valószín sége. hogy meg tudom tenni.felelte Twissell. fiú! Várod a jelzést. . .állította Twissell. Mínusz tizenöt másodperc. tudom . és akkor az érzések ismét megrohanták. amit akkor éreztél.Lehet. . Állj ide. a 24. alig néhány bioóra. Természetesen ez is módosítás lenne.Próbáljuk összeállítani az események menetét .Nem tudom. Még Harlan eltompult érzékei is észlelték.nyögött fel Harlan. Mínusz öt másodperc. Milyen mélyre? . és cigarettáját lándzsaként tartotta. hogy Twissell örül.. Elindítod a sorkapcsolást. . Aztán vedd el onnan a kezed.Nem tudom .Nem hiszed. az Id be is.Tudjuk. de ez mégis más volt. és kényszerítsd vissza ket a thalamusodba. Noŷs! Bal keze a kapcsoló felé nyúlt. Most ismét elindítom az órát. A Valóság meginog. . hogy teljesen hibás. . Századba.De hogyan találjuk meg Coopert? .. A mozdulatok felidézték. A vörös hajszálmutató ismét nekiindult.Tudom. Most! Jobb keze megmozdult. ezért nyertelek meg. Gy lölöd a Tanácsot. hogy visszaszerezd a lányt? Nem volt más mód.Huszadik század .50 közé. Harlan zihálva visszaugrott. de nem d l össze. legfeljebb egy bionap alatt. Gyere csak. Vérzik a szíved Noŷsért. Valahová 19.Egy pillanatig hallgatott. . hogy pontos legyek. de meg se nézte és visszadugta. . 0.mondta.Nem tudom. mit csinálok.. amikor kilép a kabinból. . Érezd azt.” Megpróbált csak Noŷsra gondolni. Legyen ez az els megközelítés.De tudod . Vissza ne rántsd a kart! Készen vagy? . Így van? . egy zsebanalizátort vett el félig a tokjából. Twissell el relépett. nincs más választásod! Van rá valami más mód. Század második negyedébe küldted vissza Coopert. . hát ezért van rád szükségem. Szakért je vagy a Primitív Kornak. Tudtam. és ez már megváltoztatta. . Az öregember hangjából hirtelen elt nt minden öregség és fáradtság. . hogy a 20.Az Id be ezekkel a tizedesekkel! Mondjuk.25 és 19.gondolta. Közönyösen gondolta: „Életem utolsó perce?” Mínusz harminc másodperc.Itt az emel kar.Tizenkilenc harmincnyolc. Megpróbáltam ugyanazt érezni. „Nem fog fájni . fiú. Harlan visszakényszerítette magát a m szerekhez. Harlan elfulladó hangon szólalt meg: . mert sikerült csatába vinnie. Szerinted mit kell tenni? .Ez nem a halál. mondtam már. . Noŷs! Jobb keze megmozdult (zéró!) görcsösen. és a tárcsára bámult.. idézd fel az érzéseidet. Mínusz tizenkét másodperc. Nem tudom. Nem kellett felidéznie. hogy van rá mód.Nem hiszem. valamit számolt. de kétségtelenül nem olyan nagy.És aztán a helyes Századba küldjük. Ott állsz mellette. Kapd el abban a pillanatban. Szemében ott csillogott a csata tüze. mint az el bb. igen. S hogy mi a módja. mert különben a Halhatatlanság már nem létezne. és akkor még eljuthat a helyére. és ugyanabban a pillanatban lenyomod az energiakart az alsó id be. várod a jelzést. Gy lölsz engem. Gy lölöd a Halhatatlanságot.Nem tudom. Megkapod. fiú.Te nem tudod. Aztán a zéró közeledtekor jobb kezeddel nyomd le a kapcsolókart. Egy percet adok neked. . Gondolatban térj vissza ehhez a pillanathoz.mondta Twissell. Szedd össze magad. de az izmaid tudják. és fogd meg a kapcsolókart.

Gondolatban már felkészült arra. Nehéz. Megszokta az Id n át való hírközlést. . Kalkulátor? Twissell csalafinta öreg arca rámeredt Harlanra. Most egyel re nincs több tennivalónk. . ugye? . Nekik elég.Nem tudom.. No és szerinted Coopernek módjában áll felhasználni ezeket az újságokat az üzenetközvetítésre? Ne felejtsd el. s aztán figyelte.És aztán? . és ott is marad.Volt valami kedvenc témád. ha annyit tudnak. . ide pedig beengedjük a Tanács albizottságát. . élete egy részét mint Halhatatlan töltötte. . hogy jobban ismered.Tehát a Halhatatlanság továbbra is létezik . Világos fej fickó. jól ismered.mondta Twissell száraz. hogy . s nem foglalta össze ket. Menjünk vissza az irodámba. Twissell a cigarettáját nézegette.És együtt tanulmányoztátok ket. filmeket.Igen. Használd csak az egyes számot. De mi sem.Nincsenek kabinjai. abból az Id b l merített els dleges forrásokat. Cooper tudja. Ez nagyon fontos. m alkotásokat. Te tanítottad Coopernek a Primitív Kort. .Coopert ott akartuk hagyni a Primitív Korszakban.Nos? . a 20. archív anyagot. Ne felejtsd el. és a Halhatatlanság elt nik. És már el is töprengett azon. határozottan.Értem.Most az a kérdés: Mit csinál majd Cooper.Twissell füstkarikákat fújt ki. Cooper megjelenése nem lesz felt n . A képes újságok a korai 20. Tudni fogja. akkor elveszítem az eshet ségét annak. értelmes. hogy hajótörést szenvedett az Id ben. az MSZV. hogy valami a kívánt formában jelenik meg. Században nincs Halhatatlanság.Pompás. Harlan aggódva nézett körül. és tévedtem.Ha egyszer Mallansohn. teljesen kiszámíthatatlan volt. . .Rendben van. Technikus.Egy dolog nyilvánvaló. és eligazodsz köztük. hogyan tud hát összeköttetést teremteni velünk? . gyakorlatias hangon -. Valamit tenni fog. Éppen így beleszöv dik az Id be minden olyan tárgy. hogy a Primitív Kornak csak erre a szakaszára koncentrálom a kutatásokat.mondta Harlan. ha benne önmagára hívná fel a figyelmet? . tehát helyesen döntöttünk. mi lenne. Eldöntöm. század jellemz jelenségei voltak. akkor soha nem tudják meg. amelyet hátrahagyhat a számunkra. . ha ez örömöt szerez nekik. . Elgondolkozott.Harlan nem tudta. Te vagy a Primitív Kor szakért je.Én tökéletesen bízom a Halhatatlanságban. Harlan így válaszolt: . Egész élete beleszöv dik a régi Id be. Nemigen fog beletör dni abba. Századig. Inkább válogatott a hírek közül. hogy olvasgatod ezeket az újságokat. Egyedül te vagy képes megtalálni a nyomait. majd így szólt: . Század elejét l egészen a 22.Most eldöntöm. Dokumentumokat.Most már tudom.A képes újság mesterséges stílust teremtett..Harlan a fejét rázta. Úgy gondolom. .Pontosan így van. hogy egy hirtelen fejrezzenésre is összeomolhatna. amíg meg nem semmisítjük a módosítást. ha rossz Században találja magát? .Nem tudom.) . (Twissell józan viselkedése annyira hatott rá.. hogyan kanyarog és kavarog. Utoljára azt kérdezte: És mi lesz. a Minimálisan Szükséges Változtatás. hogy a saját hangját is biztosnak hallotta. hová akar kilyukadni Twissell.Milyen nyomokat. ráncai szinte világítottak. veled. hogy létrejöjjön a Változtatás. . És ha nem. Megpróbál nyomokat hagyni hátra a számunkra. van fantáziája. amir l Cooper tudja. .A képes újságjaim. hogy a terv sikeresen befejez dött. mintha a Valóság egyszerre olyan törékennyé vált volna. Nincs felette a bioid véd pajzsa. jel vagy üzenet. hogy az Id ben bezárom a kört. Maga a döntés lesz a dönt fontosságú. . ha nem sikerülne a dolog. s t lehetetlen volt arra számítani. katalógusokat. Bizonyára használtatok különleges forrásokat tanulás közben.kérdezte türelmetlenül Twissell. úgyhogy rögtön felfedeznéd. hogy mi keressük. ha nem jó helyre érkezem? Emlékszel? . . és még így sem biztos. minden bizonnyal. akkor figyelj ide! Ha úgy döntök. . hová akar kilyukadni . egyik ujjával átszúrta. hogy rossz helyre érkezik az Id ben.Veled. . Az egyiknek megvannak a majdnem teljes évfolyamai a 20.

.-ban.Megtalálod.megjelenik az újságokban. ami úgy látszik.És ha nem találom meg? . Században vagy.. Gondolkozz vagy öt percig.a képes újságok nem is igen közölnek olyasmit.Nem.Egy fél hasáb? .Most nézzük a hirdetést . Századból a 20. A Halhatatlanság létezik.mondta Harlan elterelve a beszélgetést a körbe topogástól.Hirdetés! . mert tudjuk. amelyet kötelesek pontosan megjelentetni. Milyen nagy lehet szerinted. s mindazt tudod.Nem beszélhet nyíltan. elég költségesek. Twissell a cigaretta ég hegyét bámulta. módosítást hajtottál végre.Azonfelül .Ó. Teljesen nyilvánvaló! Az els pillantásra nyilvánvaló. így tehát Cooper az üzenetében nem használhatja az Id k Egységes Nyelvét.Nem kívánom.Micsoda? . amit együtt néztetek? Valamire. Századba került. Fizetett közlemény. minthogy számtalan más cikk között kell felfigyelnünk rá. Szélhámosságot gyanítanának. ami ha csak egy pillanatra is. hogy a különböz szerkeszt kön átjut a szövegezése. Az irodalmat és a filmet már nem tudom szétválasztani. A 20. hogy feladója egy másik Századból érkezett (természetesen a fels id b l). Gondolkozz. Században is csinálnak ilyesmit . amit akar. szokatlan vagy hibás? . ami rültségnek látszik. felt n volt. te vagy Cooper. hogy kinyomtathassa. mint a 20.Cooper nem szórhatja a pénzt. . Századba küldted.Az Id be is. de mégis normális hirdetést. Néhányszor megbeszéltük ezt Cooperrel. mintha mi intézkedünk tévesen. A 20. hogy mit keresünk. ugye? És amíg létezik. Te csiszoltad a gondolkodását. Harlan. Használd a fejedet.. . amelyet a Század egyetlen embere sem tarthat gyanúsnak.. .jegyezte meg Twissell. . . A kulturális környezet. gondolkodj! Koncentrálj a képes újságokra.vetette közbe siet sen Twissell. még nem volt a 20. . . . Század ebben a tekintetben a virágkor. Papírra nyomják. Század tudtára adni ismereteinket még károsabb lenne a Mallansohn-körre nézve.De nem úgy. Mondd csak.jegyezte meg Twissell. mintha onnan akarna ihletet meríteni. Teljesen normális! És ugyanakkor számunkra nyilvánvaló. Kalkulátor. Nem tudom. Olyan hirdetést kellett közöltetnie. ami igen valószín tlen.Hirdetés. Most vajon mihez kezd? Hogyan érheti el. . hogy azonnal válaszolj. Amikor a képes újságokat tanulmányoztam Cooperrel.Lehetetlen. A szöveg hasábokra oszlott. .Azt én is szeretném tudni. . Igen. helyes nyomon járunk. Században. milyen nagy lehet a hirdetés? Harlan a kezével mutatta. .Nyilván jelbeszédre volt szüksége. Egy félhasábos hirdetést kell keresnünk. De tegyük fel. A 20. igen. és nem akarnának belekeveredni.Miért ne? . . amely a Primitív Kor embereinek látszólag teljesen normális..Milyen lehet Cooper hirdetése? .” . mégpedig a pontos szövegezéssel? Harlan szeme kerekre nyílt. nem emlékszel egy ilyen hirdetésre.Valami igen elmés ötletnek kell lennie . tehát Cooper a Primitív Kor jelenlegi Valóságában egyetlen hibás lépést sem tett. vagy valami más törvénytelenséget. A 186. Nem hirdetheti: „Cooper a 78. Mi azonban még most is itt vagyunk. bejut a szerkeszt ségi állományba. megvan az els megközelít adatunk. vagy amit nem értenek. Pompás. . fiú. igen. Ráadásul nehogy gyanút keltsen. Amikor Coopert a 20. Te tanítottad a fiút.Nincs értelme. Harlan? Költségesek a hirdetések? . és hívja a Halhatatlanságot.. . amit .Hasáb? . .. kisalakúnak is kell lennie.Ó. egyáltalán nem zavarta Twissellt . . akkor sem számíthat rá.Kérlek.Úgy hiszem.Ezek nyomtatott lapok. amely gyakorlatilag az els pillantásra értésünkre adja.

azonnal! Harlan csak figyelte Twissellt. és módszeresen nekilátott átlapozni. amikor Coopert a 20.Semmi ilyesmire nem emlékszem. A Halhatatlanság legtöbb Századában már filmkönyvek voltak forgalomban.. A Valóság vakon sodródott a Maximális Valószín ség vonala mentén. Twissell visszarakta a kötetet. hogy igazságosak-e a Változtatások. De végbement egy változás. amellyel Twissell keresztülcsörtetett az id logika dzsungelén.mormogta Twissell. . s a lapok recsegtek Twissell nem eléggé finom ujjai között. ha ez egyszer lehetséges volt. . szendvics vagy valami más címen szakította meg a munkáját. a hirdetés megjelent a lap megfelel számában... Nos. Mióta . Véget ért az els bionap. . . mint az el z Valóságban.Néha csodálkozom.folytatta az öregember. hogy a véletlen rávezeti a megoldásra?” A sejtése igaznak bizonyult: mert Twissell. S közben a polcokhoz sétált. „Vajon valóban azt gondolja .állapította meg. Harlan leemelte a 19. Twissell megvakarta az állat. Máskor elparancsolta volna Twissellt a polcoktól.A könyvnyomtatás nem igényel olyan m szaki befektetést. A te Valóságod mikrováltoztatást szenvedett el. és visszatette a könyvet. hozzálátunk? Levett egy másik kötetet a polcról. vagy ahogy a Kalkulációban nevezik. . mivel most nagyobb a valószín sége annak. Századba irányítottad. Csak a jobb keze meg a szeme mozgott. A fejét rázta. Biohónapokig kétségbeesetten reménykedtem. de ügyet sem vetett rá. Harlan úgy érezte. . mikrováltoztatás. . Harlan összerezzent. amir l a nyelvészek mindig fecsegnek. Abban a pillanatban. hogy semmiféle Változtatással nem lesz dolgom. mint a filmek . Cigarettái id nként a körmére égtek.. megtörtént. az Id „paradoxonjain”. hogy.Igaz. Ilyenkor kávé. Te ismered a Primitív Kor történelmét.Ez az angol nyelv. s végül egyet leemelt. Keveset és rosszul aludtak. .Szerettem volna megtenni .. Sok helyütt azonban a molekuláris rögzítés is elterjedt. bekötött könyveit.. és si szavakat próbálgatott.Pompás! . tudod. De a nyomtatásról és a papírról is hallottak.Zavarlak? .Nem. amikor észrevette Harlan csodálkozó tekintetét. . Érted? Harlant ismét megzavarta az a könnyedség. hogy a törékeny papírt különleges eljárással kellett megóvni.Ez még nem Változtatás. . Kételkedem benne. milyen kartotékrendszeren tartod ezeket az évfolyamokat? . hogy a hirdetés oldalát megnézed.mondta Twissell.Rendben van.kérdezte.. kis „v” bet vel. ugye? . .. Súlyosan felsóhajtva megjegyezte: . Reggel.mormolta Harlan. Testének többi része feszült figyelembe merevedett.Külön könyvtárt építettem a Kettes Szinten. már egy aeon is eltelt. vagy tízszázadnyi rabszolga-gazdálkodást. Semmi sem tartóztathatta fel. miért nem köszöntem le a kalkulátori tisztségb l.Menjünk oda. az Id be is. akkor. Furcsa. amint kíváncsian nézegeti a könyvtár régi. hiába F kalkulátor.t n dött Harlan -.25 Század els kötetét. Egészen belebetegedtem. azután. mire felkelt.Szerettem volna megtenni. És ha a Maximális Valószín ség járványt jelentett. találomra felütötte.Igen. Harlan. . .Nehézkes és esetlen. mi is lenne igazán rossz. elvörösödött. gyámoltalanul bámulta a könyvek kötését.. most. Harlan vállat vont.Akkor maradok . milyen volt a valóságban. két kötet között Twissell az utolsó korty kávéján elmerengett: . Kihasználtam Cooper kiváltságos helyzetét. és mer en bámulni kezdett egy lapot.kérdezte Twissell. egy. Az öregember pergette a zizeg lapokat. és dörmögve újabb kötetet szedett el .Felesleges itt maradnia. Tudod. . és megkopogtatott egy oldalt. hogyan hatnak az érzelmek az emberre. Harlan bólintott.. vagy egy atomháborút. angol . Olyan régiek voltak. nem visszavonhatatlan módosítás. m szaki cs döt vagy esetleg egy.

ami t lem telik. Harlan felpillantott. és így szólt: .Igen. Hogyan haladhatnék gyorsabban? És módszeresen tovább forgatta a lapokat. még akkor sem.Megtaláltad! Odaugrott Harlanhoz. Elfúlva mondta: .Egy pillanat.jegyezte meg . A 28. Az Id be is.Van itt még valami. . . hogy visszakapom Noŷst. . . a Valóságunkat olyan magas jóléti szintre emeltük. amikor összevissza fecsegett a képes újságokról meg hirdetésekr l. .Ezt sohasem említetted! . Az Id be is. és becsapta a kötetet. . hol van. Senki sem rejtette el. hogy elintézi.a Halhatatlanság létezik. hogy biztonságban van! Harlan az öregemberre meredt.Mondjon egyet . Maga nem találja meg. Véget ért a második bionap.Nem tréfálok. de mi hasznom nekem ebb l? Szüntesse meg az id gátat a 100 000.gondolta Harlan szégyenkezve.válaszolta Harlan. és remeg ujjakkal a kötet felé kapott. Hadd lássam. Valóban nem említette volna? Pedig gyakran gondolt rá. . Századtól felfelé ilyesmi már nem fordulhat el .Nem találod meg ismét. s abban biztos vagyok. hogy ideje aludnunk. Senki sem bántotta.Nem mondtam? . az emberiség kihalásával. Twissell Kalkulátor.. Soha nem szólt róla egy szót sem? . még akkor sem. Azt mondta.. A kutatás harmadik bionapján.” Twissell így folytatta: . . A kabin nem tudja áttörni.22-kor Harlan csöndes ámulattal meredt az egyik oldalra. soha nem hittem benne igazán.De megtalálom. A következ szünetnél Twissell gyámoltalanul megjegyezte: . ami felülmúlja a Primitív Kor képzeletét..Micsodát? .Egyébként .Megvan! Twissell nem fogta fel a mondat értelmét.kérdezte éles meglepetéssel Harlan.felelte élesen Harlan.Én azt hiszem. Megígérte. Twissell csak most kapcsolt: .Tréfálsz? . És a Valóság egyetlen hatalmas Változással visszaugrik a Maximális Valószín séghez. . És az oldal minden részét. hogy ez egyet jelent az atomháborúval.Mit csináltál? . nem hittem. Az Id be is.Ha most elszalasztjuk ezt a lehet séget.Én megteszem.Mit el ször? Harlan így folytatta: . Ebben megállapodtunk. . s ennek a színvonalnak a Halhatatlanság beavatkozása nélkül valóban igen kevés valószín sége volna. arcán meglepetés tükröz dött. az ilyesmit meg lehet akadályozni. Maga tréfál! Noŷsnak meg nekem találkoznunk kell. és egyszeriben izgatott lett. és ez annak a jele.Micsoda? . Harlan elrántotta el le.Nem . ha megmutatom az oldalt. ahol Finge jelentései szerint el rement a fels id be. valószín leg végig az egész bioid ben.Nem értelek. . hogy minden egyes oldalt meg kell néznem. Noŷs változatlanul ott van. délel tt 10. megígértem.kérdezte. . a Halhatatlanság elt nik. egészségesen és sértetlenül.Akkor kerítse el nekem. Twissell Harlanra meredt. „Hová akar kilyukadni? Még gyorsabb munkára akar ösztönözni? . . .Ne játsszon a szavakkal. Nem én rejtettem el. Rendben van. Tudom. .Még rengeteg van hátra. mondtam. .mondta Harlan.Tudja.tört ki Twissell. élve.kiáltott Twissell.Megnézném a következ kötetet .. .. Századnál. Még most is ott van. . De el ször. Nincs valami gyorsabb módszer? .A gátat. Megígérte. ritkás sz haja szétzilálódott.. .a bet k már ugrálnak a szemem el tt. Akkor hát hozza ide.

De akkor esküszöm az Id re és a Valóságra.Sehogyan sem tudott visszaemlékezni. a lakószintjeik és a saját szórakozásuk. Elvi lehetetlenség. hogy nyugodtan. Sajnálják-e a Karbantartók.Többet tudok. váll-lapjukon fekete alapon vörös. hogy elveszítették id otthonukat. . Akkor mindenr l tudnak.A gát létezik. hiszen Technikus volt.. mint ahogy egyetlen Specialista sem. . A gát létezik. 16. hogy szabad idejüket is a foglalkozásuknak szenteljék. Egyiket sem. amint munka közben figyelte a Karbantartó embereit. . szakértelemmel dolgoznak. és olyan rémületet vett észre Twissell szemében.Szedd össze magadat! Gondolkozz. De most mondom: szüntesse meg a gátat! . ahogyan szemérmesen nevezték.Várj csak. és semmiféle társadalmi nyomás nem nehezedik rájuk. és magától függetlenül intézkedtek. . amikor arról értesült. hogy ez a nyilvánvaló tény el bb nem ötlött az eszébe.. vagy nyomorúságosán elpusztulnak.Akkor nem tud mindenr l.De nem építhettek ilyen gátat. Harlan kissé magához tért.Rendben van. A Karbantartók alkotják a Halhatatlanság alapját. hogy Cooper rossz Századba került.. . úgy tetszett neki. Gát a kabin útjában? Id gát? . amilyet még akkor sem tapasztalt.És ha. a családot. és minden Növendék önkéntelenül kerülte még a gondolatát is. mint a Tanács együttvéve. akkor. betegségt l. gondolkozz! A Tanács semmiféle gátat nem létesített. a Karbantartás tovább üzemeltetheti az egész Halhatatlanságot. egyenérték volt a kudarccal. hogy nem kellett félniük a szegénységt l. de nyilvánvalóan nagy volt a gyakorlati tudásuk. és a Halhatatlanságot a végpusztulás fenyegeti. Azok a Növendékek.és vízszállításokat. Az Általános Szakmába jutni.Ez lehetetlen. kétfej nyíl. a gyerekeiket? Elegend ellenérték volt-e. Ellen rzik az Id b l történ élelem.Twissell elkeseredetten megragadta Harlan könyökét. várj! .Akkor a Tanács m ve. fiú. . . nézhetnek a hirdetés meg Cooper után. Vagy hogy pontosabbak legyünk. és a lehet ségekhez mérten boldogok. A Rejtett Századok Andrew Harlan üres tekintettel figyelte a sürg -forgó embereket. és állítom.Harlan elsápadt..Akkor. a Specialistáknak el kell hagyniuk a Halhatatlanságot. De ha a Karbantartók elt nnek. megviselt és mesterkélt a Karbantartók édes és egyszer életével szemben. Ha egy napon valamennyi Specialista elpatkol. nem sokat konyíthattak a temporális gépészet elméletéhez. . Senki sem. az „igazi Halhatatlanok”. De most megfigyelte és nagy kínjában szinte irigyelte ket.A gát létezik. Miért ne volnának boldogok? Tízszer annyian vannak. De most. mint a Specialisták. A Specialisták élete hajszolt. . Úgysem találják meg. mert a Karbantartáshoz tartoztak. hogy ez lehetetlen. . átkerültek a Karbantartókhoz. Furcsa.Pedig nem én csináltam. Bonyolult energiamez -berendezésekkel próbálták ki a kabinmotorokat és a kabinakna mentén fekv hiperszabadság-fokozatokat. Ügyet sem vetettek rá. hogy nem maga emelte ott a gátat? . A Halhatatlanság gépezete az munkájuk nyomán m ködik simán. meg Mallansohn és a Halhatatlanság után. akik a vizsgákon nem feleltek meg. Ismét elfogta a düh. Megvan a maguk társasága. Az Id re esküszöm! . Máskor valamivel kevésbé udvariasan nézett volna el a fejük felett. Az Intertemporális Szállítási Osztály személyzetéhez tartoztak: acélszürke egyenruhában. Végül is valószín leg k a teljesebb egyéniségek. és elég karpótlás volt-e a Valóságváltoztatás? .Csak nem azt akarja állítani. Harlan nem sokat tanult a Karbantartásról Növendék korában. Munkájuk a bionapnak csak egy bizonyos hányadát foglalja le. megsemmisítik a hulladékot. Harlan úgy vélte. . és felügyelnek az energiaszolgáltatásra. és a különböz Valóságokból kisz rt filmdramatizálásokat is megnézhetik. Ráérnek olvasni. nem nagyon kívánt róla bármit is megtanulni.

Az emberek udvariasan meghajoltak. akkor én is nyugodtan nekivághatok. . . Twissellt szemlátomást kínozta a bizonytalanság. „Hogy bírja? . Az id méter suhanó számaira meredt. Ócska babona a részemr l. így szólt: . Határozza el. mert Noŷs nélkül nem keresem meg Coopert. Tudni szeretné.ígérte Twissell. hogy felülvizsgáltattam a kabinpályákat. Harlan a fejét rázta. A Részleg fels idejének a végállomásáig. Harlan. .Én sem akarok késlekedni. Twissell cigarettát tett a szájába. s még fáradtabbnak látszott.Magam hozom vissza neked . Ha felfedezi.Igen.gondolta Harlan. Még a sokkal nagyobb egységeket mér skála is.kérlelte Twissell. .Ha minden ilyen egyszer és biztonságos.kérdezte Twissell.Hogy állunk a kabinaknákkal? . amikor a Karbantartók munkához láttak.Ha nincs meg az id gát. . A legutóbbi két bionapon többször is felhívott. Mogorván válaszolta: . Twissell elengedte a férfit: . amely a Kiloszázadokat mutatta. sarkon fordultak.Mégiscsak öregember..Mindent ellen rzött? . de akkor is elt nik. Készen vagyok. és visszajöttem. . te tudni fogod. Ha a Halhatatlanság a döntés után is létezni fog. A pályák szabadok. .Zavar.Rendben van.mondta Harlan.Ha valami történik velem.. . . Tehát túléljük az utazást.Miért nem? .Semmi baj nincs. .Akkor használja híres logikáját.Nem értem . Mégis nyugtalan vagyok miatta.Feleslegesen semmit sem akarok kockáztatni. és amelyet a Karbantartók külön erre az útra építettek be. én már ott voltam egyszer. Kalkulátor? . uram. Az egyik férfi válaszolt: . És még ha megvan is.Hát nem érted? . menjünk! És a Halhatatlanság továbbra is létezett. . Mennem kell. mikor beléptek a kabinba. . uram. Nincs semmi logikus magyarázata. a Halhatatlanság átmegy a nemlétezésbe.Akkor távozhat. Harlan vállat vont. az energiamez k üzemben vannak. hogy a kört még be lehet zárni.Ragaszkodsz az úthoz? . és az emberek tisztelettudó vigyázzba merevedtek. Twissell akkor is riadtan pillogott. mit kezdhetek én vagy akármelyik más Halhatatlan.Kezét szorosan összekulcsolta. Twissell és Harlan egyedül maradt a kabinaknában. Twissell F kalkulátor törte meg Harlan gondolatainak a füzérét. . ha nem kísérem el ezen az úton.” Twissell gyors madárpillantással körülnézett. valamennyi Halhatatlan együttvéve? Harlan csak a fejét rázta. és fürgén kisiettek. . Erre esküszöm. Kalkulátor. nem késlekedhetem. De ha veled történik valami baj. .Sennor gyanakszik. .Mennem kell.szólalt meg Twissell. akkor semmi veszély nem fenyeget. társadalmi reformer tüze ég benne. Mit l fél. .Megkérdezték-e a véleményüket valaha is bármilyen kérdésben? Harlan most úgy érezte. akkor ez azt jelenti.Maradj itt. kérlek. hogyan kell megtalálni Coopert. mint távozásakor. majdnem futva rontott be.Nem kellett volna eljönnöd . Ha azonban a döntés hibás. miért vonulok félre. Twissell odafordult Harlanhoz. hogy magával tartok. még az is percenként kattogott. Nem lehetett félreérteni: ez parancs volt.

És aztán? .Nem sok. hogy az emberiség fejl dése furcsa módon akkor szakadt meg. Ett l kezdve a súlypont egyre inkább a Valóságváltoztatásra helyez dött át. egy ki nem mondott. . s t senkit sem ismert.Vannak olyan fajok. Gyerekem is született egy 575. Még Sennor sz rtelen id otthontársainak a létezése is állandóan kérdéses. csak néhányan.. századbeli asszonytól.Ha megállítottuk. a végén pedig Homo sapiens. mint neked. amelyeket mindenki töprengés nélkül érvényesnek fogadott el. Mit számít ez? . (Harlan akaratlanul is összerezzent. hol volt Twissell id otthona. mint amennyi ideig az ember a Primitív Korban élt. amikor létrejött a Halhatatlanság.még a 70 000.Mire? ... és 40.. Még soha nem vonta kétségbe. Az emberiség jóléte. mintha az ördögöt akarná ki zni magából. Miért rejtettek? Azért. De aztán felfedeztük a Valóságváltoztatást.Talán. De a lázálmaimról beszélek. mert elrontotta az egyik kongresszusi tag autójának a fékjét. ám olyan Id távolságban. az enyém pedig képtelen. Normális körülmények között én is így vélekedem.válaszolta Harlan. Fiatalkoromban ennek ellenére néha arra gondoltam.Helyes. a term talaj. Soha nem hittem..Tízezer Századig . A legnagyobb különbség közöttünk az. Hátha létezik egy másik ok is. Csupán néhány Századra terjedt ki a 30.Talán a következ dolgon lemérheted. ezt tudom. A Primitív Kor szakért je vagy. Azon túl vannak a Rejtett Századok. Miért ne? . megállítottuk. És ezzel véget is érnek az anatómiai különbségek. te pedig a 95. aki tudta volna. Az emberi faj alig változott.Ezt mindenki tudja. Otthonunk között a távolság kétszer akkora. mégis érdemes odafigyelni. hogy ez a fejl dés aránylag rövid id alatt zajlott le. és szinte majdnem teljesen a kereskedelemre korlátozódott...” . Igen.. hogy a te szervezeted képes szintetizálni a szteroid sejtmagvakat. De nincs ez összefüggésben a mi Valóságváltoztatásainkkal? Kiiktattuk a szokatlant. hogy a filozófiai spekuláció célravezet . igen. . Véletlen volna? Efféle kérdéseket nálunk kevesen feszegetnek. . ahová nem tudunk eljutni? Csupán a 70 000. pedig k aztán igazán ártalmatlanok.ismételte meg Twissell -. így volt.Úgy látszott.Esetleg tizenötezerig.Igen.Én például a 30 000-es Századokból származom.-b l.Az ok nyilvánvaló.Akkor azt is tudnia kell mindenkinek. amelyek millió és millió Századig éltek változatlanul. mert a fejlettebb ember nem akar velünk megismerkedni. De ez nem változtat azon. . Twissell szívesen fecseg. és nem enged be a saját Idejébe? Miért nem . A letarolt területek újraerd sítése volt az érdeke. Ha a kérdést a Kibernetikus Agy képtelen kiszámítani. és mégis mi a különbség közöttünk? Nekem négy foggal kevesebb n tt ki. Ez is egyike volt azoknak a kérdéseknek.A 30 000-es Századokból származom . mint például Sennor. . . Tizenötezer Század a majomtól a Homo sapiensig. amikor létrejött. tudatalatti ok is? Ha az ember képes a végtelen távolságú jöv be utazni.Néha arra gondoltam. ivóvíz és finomvegyszerek ide-oda szállítása.) . mert nem akarunk találkozni egy fejlettebb emberrel? Ezek a szavak nem csiholtak ki Harlanból szikrákat. Század között. . akkor olyan emberekkel is találkozhat. Században is. .Harlannak átvillant az agyán: „Úgy látszik. a Kalkulátornak b n erre fecsérelni az idejét. Századig tartjuk ellen rzésünk alatt az Id t. Nem tudta. . hogy az emberi faj minden Században változatlan. Mennyi ideig élt az emberiség a Primitív Korban? . Az anyagcserénk majdnem teljesen megegyezik. Harlant nem nagyon érdekelte a téma. és nincs vakbelem. Egyszer id k voltak azok. És hátha minden becsületességük és minden tisztességük ellenére is azért állítottuk meg az emberiség fejl dését. milyen lehetett a Halhatatlanság. akik annyira felülmúlják t. Miért? Harlan így felelt: . Henry Wadsman F kalkulátor a t le megszokott h hóval megel zött egy háborút. Kezdetben majomszer teremtmény volt. de én soha nem voltam Sennor. neked ez felesleges. mint a majmot. így van? .. . Így szólt: . és éppen ezért az étrendembe koleszterint kell beiktatni. De az ember ember.De ha a fels bbrend emberek mégis léteznek.

. Emlékezhetsz rá. Egy szót sem kellett volna szólnom bolondos fantaziálgatásomról. k távol tudnak tartani minket attól az Id t l.. Lehet. hogy ezt a fegyverszünetet. elzárva minket.Nincs id gát! . most. Század! .. 99852.. hogy megtehetik. s k sem hozzánk. Tökéletesen engedelmeskedett az irányításnak. 99851.Most. mégiscsak ez vezérel bennünket. Tehát nem voltunk agresszívak. Harlan visszafojtotta a lélegzetét.Még most sem...Mi más magyarázat lehet? Miért nem mondta el ezt el bb? . . hogy nincs is ott semmiféle gát. Twissell megrázta a fejét. A skála szerint a 95 000. Sennor vetette fel ezt a problémát.. hogy mindaddig nyugodtak voltak. Éljünk.Így vagy úgy . Tegyük fel: nyugtalanítja ket annak a lehet sége. . hogy egy napon a Változtatás elérkezhet egészen a 200 000.Mihez kezdjünk majd? .. ezerre.. és ott mindent elkövetni.. minthogy a tudományuk sokkal el rehaladottabb a miénknél.. A tempométerre mutatott. s elkeseredetten gondolta: A Halhatatlanságot kell megmenteni ahhoz. Elméletileg az igazi Változtatás végtelen sok Századra hathat: százra.mondta Harlan. ... és a kabin lelassult.Éljünk. Nem azt mondom..kiáltotta Harlan. Lehet. Most már az egyes Századokat jelezte a mutató. Az id beli enyhülés törvénye alapján a Változtatások néhány Század után elülnek. és az els kudarc után nem is tettünk újabb kísérletet. semmir l. most .. ami nekünk lehetetlennek rémlik. Twissell igazított a m szereken. mint az Id egyik megoldatlan kérdését annál a közös ebédnél. Tegyük fel..mondta Harlan. . Az aggodalmamról.Pedig volt.Talán elvitték Noŷst... Század közt jártak. Századig. A nagy skálamutató megállt. Tegyük fel. Inkább azt mondhatta volna. 99999. aztán kínlódva hozzátette: . . Cooperr l.. hogy a kabinoddal volt valami baj.derítjük fel a Rejtett Századokat? Mert nem akarunk velük megismerkedni. Twissell felkiáltott: .mormogta Harlan.. akár tudatalatti. 99998. vagy nevezzük bárminek. hogy mindez statisztikai kérdés..Kár ilyesmivel izgatnia magát .Nem tudom. 100002. és valaki a 70000. 99939… 99940... és hagyjuk élni ket. . Most aztán Harlan rémülten ugrott talpra.Még most sem hiszem . Tegyük fel. 99985… 99986.nyögte Twissell. 100000. és hagyjuk élni ket. 99 727. Túljutottak a 99 000. 100001.. hogy ez tudatos törekvés.Mégis.. mint akit sokkal nagyobb gondok gyötörnek. 99853… Harlan felkészült a pillanatra. amikor nekicsapódnak a gátnak.. tegyük fel . 99984.. nem tudunk közel férk zni hozzájuk. 99938. Századba. százezerre. hogy mondott valamit. 99726. Egyik Változtatás több Századra hat. De várj csak egypár percig. Twissellt meghökkentette ez a mondat.. 99728. A számok tovább növekedtek. . és a két ember bénult csendben figyelte. Twissell tovább fékezte a kabint. s nem is volt tudatában annak. mint a másik. .k fogták el Noŷst? ...folytatta suttogva Twissell -. hogy felkészüljenek a Rejtett Századok lakói elleni küzdelemre? De hogyan szerzi vissza Noŷst? Minél el bb vissza kell mennie az 575. amíg üresen hagytuk a Rejtett Századok Szektorait. Csak fennhangon töprengek. A kabin alig vánszorgott.. hogy k ezt az els komoly inváziónak vették. Századon. De mi nem ezt tesszük! Változtatásokat hajtunk végre. és a mozdulatot egyaránt lehetett a türelem és a remény vagy tehetetlenség kifejezésének tartani..Ott volt a gát! . megtörtük. ..suttogta Harlan. de akár tudatos. A Rejtett Századok fejlett emberei nyilván tudják ezt. Századon túl a fels id ben akart letelepedni.mondta kedvetlenül Harlan -. amelyben élnek. és a 96 000. és gátat tudnak emelni a kabinaknákban.. Volt! .. s most már nincs szükségük a gátra! 111 394.... .

amikor áthaladtak a 100 000.Megbocsátok . hogy megtalálja Noŷst.Elég egyszer . Mindkett töknek segítek.. . Sokkal csendesebben kérdezte: . Kalkulátor .Semmi .Én jól vagyok. le az alsó id be.mondta -..kérdezte a lány Harlan ölelését l elfúló hangon -. A lány itt van.Andrew . . Hasztalanul.Senki. hol voltál? Napok óta nem láttalak. és azt suttogta: . és megfogta a lány vonakodó kezét. Noŷs már a karjában termett. Harlan. Harlan kissé távolabb tartotta magától.Andrew! Harlan sarkon fordult. . Laban Twissell F kalkulátor. Századon. és Twissell türelmetlensége a fehérizzás tet fokára hágott. Az aránylag kis hirdetés a harmincadik oldal fels sarkában volt. . ahol kis otthonukat berendezték.Jól vagy? . Azt hittem.A hirdetés. és a viszonzó szorítás is szinte gépies volt. és arca a vállán volt.Segítek rajtad. Felolvasom.. hogy kelepcébe csalják ket a fels id ben. hogy találkoznak a Twissell említette „fejlettebb emberekkel”. . átölelte. Harlan végigrohant a folyosón. és odaszólt a fiatalembernek: . Megtalálta a keresett oldalt. Denver.mondta h vösen s egyáltalán nem b nbánóan Harlan. Fekete szeme Harlan tekintetét kereste. Harlan továbbra is gondterhelten. ha ugyan hisz nekem.Harlan kiugrott a kabinból.Bocsásson meg. és fekete haja az állánál. Én teljesítettem az ígéretemet. de angolul van. lányom.. hogy Harlan még fel sem eszmélt. Harlan akkor se moccant.Senki nem járt itt. . Tud rólad. . lányom. olyan gyorsan. szeme rémülettel telt meg. .a f nököm. és Twissell nem titkolta megkönnyebbült sóhaját. Postafiók 14. amikor Noŷs keze belesimult a kezébe.Noŷs! És egyetlen pillanat alatt. Colorado.Semmi.Szava elakadt. Gyere.Noŷs! Noŷs! Az üres Szektor falairól öblösen görögtek vissza a hangok.felelte Twissell. és elkiáltotta magát: . Andrew? Nincs semmi baj? . Egy szabálytalan vonalas rajz el terében a következ állt nyomtatott nagybet kkel: ALKUSZOK T ZSDEÜGYNÖKÖK OLCSÓ MEGBÍZÁSA Alatta kisebb bet kkel: Beruházási hírek. .Mondd. valami történt veled. jól érezted itt magadat? . s hátán végigfutott a hideg. a Szektornak abba a részébe. uram. A Technikusnak megígértem.válaszolta Harlan. Twissell sokkal megfontoltabban mászott ki a kabinból. . .Miért kérdezi? . mintha azt gyanította volna. de aztán ismét egyetlen gondja az volt. gyermekem. . és már félni kezdtem.Aggódtam. Azt hittem. Kinyújtotta a kezét. és mohó lelkesedéssel szemlélte: . aztán majd lefordítom. . visszaviszünk az 575. mióta Harlan elment? . Bolondos rémkép.Várj csak. Átvillant agyán a lehet ség. . fiú. Csak Twissell közeledett lihegve. Noŷs külön szobában aludt. Századba.Egyáltalán senki? Semmi? A lány a fejét rázta. Noŷst kissé megnyugtatta Harlan arckifejezése. hallgatagon forgatta az asztalon hever folyóiratkötet lapjait. Nem pillantott fel. Twissell lassan közeledett feléjük. Visszafelé a kabinban Andrew Harlan fokról fokra gondterheltebb és hallgatagabb lett.Ismered.

. Megbízása. m szaki hiba.mormogta. mi történt magával? Nézze csak a lap megjelenési id pontját! Rábökött az oldal tetejére. Noŷsnak biztonságban kell lennie. Amikor felvirradt az indulás napja. és én vagyok az egyetlen. 1932. T zsdeügynökök. egyikünkön sem lehet segíteni. Egyetlen új feltételt sem szabok.Harlan ujja szinte átbökte a papírt a kurta sorok kezdeténél: . s t a pontos dátum is.. Ha meg nem. a gondolat egyre jobban befészkelte magát az agyába. Olcsó. . . és szemlátomást csalódott. Akkor ez bizonyosan Cooper. milyen rajz van a hirdetés hátterében? ... Itt a postacíme. És aztán? Harlan rárivallt: . . Mindössze halványan érdekl dött. Csupán utána kell menni.Mi az a t zsde? Mit akar ezzel mondani? .Még most sem bízol bennem? Mivel csaptalak be? Mi zavarhat még? . Minden felel sséget magamra vettem. és maga is el tudja olvasni a 19. A számok angolul is olyanok. És így folytatta: . 17.Még csak egy dolog! A 100 000.Az értékt zsdén fektették be a magánt két . Ha kudarcot vallunk. egyetlen feltétellel. .. . amikor Twissell visszaérkezett a Tanács albizottságának ülésér l: .Alkuszok. A kezd bet k összeolvasva kiadják az ATOM-ot. Ez kelti fel a figyelmet.Mit tehetnek? Miel tt nekem esnek. Szerencsétlen tévedés volt. .Ismét feltételek? . Nem látja. Harlan amúgy is megterhelt lelkiismerete most mégis megszólalt: . . . El ször Twissellt l..volt az ingerült válasz. eloltotta és elnyomta a . igyekezve meg rizni lelki egyensúlyát. . kissé balra az oldalszámtól.Egyetlen dolog. hogy ez a hirdetés megfelel minden követelményünknek? Rögtön szemet szúrt. Ahogyan teltek-múltak a felkészülés napjai. de nem is árthatunk egymásnak. Harlan megelégszik ezzel a felelettel. . nem .felelte türelmetlenül Harlan. aki eleget tudok a Primitív Korról. hogy nem siklom keresztül efféle anakronizmuson. hogy neked köszönhet Cooper eltájolása. hogy a hibát kijavítsuk. Nem tudja. .. hogy zajlott le? Twissell kimerülten felelte: .. El ször úgy látszott.Remélem.Dehogynem! Egy atombomba-robbanás gombafelh je.32 emberének..Twissell feszülten figyelte Harlan fordítását. majd Noŷstól választotta el.. Megvan a század-Század. ha.Visszamegyek. hogy ezt megtehessem. március 28. nem szólt a. . Ez is véletlen? Nem veszi észre.Úgy tervezem. Kalkulátor. Velem kell jönnie.Twissell arcán elömlött a megkönnyebbültség és a boldogság.Várj csak! Hiszen ez csak néhány vonás . . Cooper tudta. talán maga a siker ténye megment. Századnál ott volt a gát. Az üzenete.De nem err l van itt szó. de mégis megtörte a pillanatnyi szünetet. .. A kör bezárul? A gondolat nem hagyta békén. Miért? Csupán ez aggaszt még.Ugyanaz a feltétel. Nem hagyom itt egyedül. hogy akkor még egyetlen ember sem látott gombafelh t? Senki sem tudta volna ilyen pontosan reprodukálni.mondta Twissell. Közben pedig semmit sem jelent a 19.Nem fogják megdicsérni ezért.Nem..mondta komolyan Harlan. Ha a vállalkozás sikerül.. Kalkulátor .Az Id be is...Nem szóltam egy szót sem a lányról meg arról.32-t.Az öregember vállat vont.Hátha csak véletlenül hasonlít a gombafelh höz? . kivéve.Ezt aligha kell lefordítani. Twissell érzelmei váratlanul visszacsaptak.Úgy gondolja? Nézze csak még egyszer a szövegezést.Nos. Megkérdezte: . . Kalkulátor. .És vissza is mégy? .Nem éppen ez volt életem legkellemesebb beszélgetése. hogy ezek után visszavonulok a Halhatatlanság ügyeinek az intézését l.Még félig sem szívta cigarettáját. mint az Egységesen. meg kell várniuk. csak alig ébredt ennek tudatára.

Napok óta bánt valami.. Század slakosainak az öltözékében. arra való hivatkozással. Aztán jön a második út. Felsóhajtott: . A kozmetikája csupán néhány kusza színfoltra szorítkozott a száján. . Nem tudjuk. Bevezette ket a kabinba. de nem volt más választásom. hogy irányítsák az Id be való kivetést. és több a szépérzékük. Csodaszép haját (és ez volt a legborzalmasabb) könyörtelenül levágta. a sz k hónaljat. Mi bajod van? Alig ismerni rád. ahogyan megállapodtunk. Mindent elmondtam neki.A mérnököknek elég nagy energiaforrás kell ahhoz.mondta. akkor a te dolgod. mi vár rá? . . Más közölnivalója nem volt. és remélem.Bocsánat.. visszajöhettek. . és a felhalmozott készletek között botorkálva rámutatott a sima bels falból el mered fémkarra. Harlan pedig.. hogy egy másik Század ruháiba kell bújnia. . Noŷs barátságosan rámosolygott. Id nként odafordult Harlanhoz: . nem értettem. Harlan lassanként kezdte megszokni kényelmetlen övét. amely megközelít en úgy festett. ahogy vártam.Azt kérdezem. percnyi pontossággal megtudjuk . a bevágó nadrágszárat.Nem magyaráztam el neked mindent .mondta Harlan.Hogyan fogadta? . Amikor végeztek a berakodással és a m szerek ellen rzésével.Második út? . de a F kalkulátornak meg kellett ismételni kérdését. Amikor Twissell megpillantotta ket a 20. és aprólékosan végignézte a különböz Századokból importált holmikat. . Század vidéki ruházata. megpróbált kedélyeskedni. aki érzéketlenül állt ott mellette.Ez rossz jel. A képes újság hirdetéseib l gondosan kiválasztott néhány ruhát.Figyelj csak rám. . Noŷs és Harlan útiruhában jelent meg.Túlságosan engedékeny vagy. amíg Harlan kibökte: . hogy lehetetlen . kénytelen volt elismerni. Hallotta. kedvesem. hogy Twissell mond még valamit.Voltaképpen szerettem volna a kabinba kézi irányítású m szereket is beépíttetni.válaszolta egykedv en Harlan. a lány készen van-e. és mégsem sikerült elrejteni a szépségedet. Nem fél. De ha a kart a visszatérés állapotába helyezed. mit kell tennie. Ó. az arcán és szemöldökének pocsék utánzására. .Ha ez ösztönös tudomány. hogy fenntartják az id beli feszültséget. . Számára nem volt újdonság. Az els utazás alkalmával csupán Cooper megérkezésének pontos idejét kell megállapítanunk. az utolsó..Micsoda ronda ruhák voltak a Primitív Korban. ..érdekl dött rögtön Noŷs. amíg a Primitív Korban vagytok. . s ilyen energiaforrás nincs a Halhatatlanságon kívül.mondta. és sajgó élességgel döbbent rá. Harlan javaslatát Noŷs kissé módosította.Már alig három bioóránk van hátra. A ruha úgy fedte be Noŷst.Az Id be is! .Igen. igen. hanem meghatározatlan ideig a Primitív Korban marad. a durva szövés ruha egérszürke színtelenségét. mint a korai 20.A kabin nem tér vissza automatikusan a Halhatatlanságba.hamutartóban.Tudom. máskülönben nem használhattam volna a különleges kabint az alsó Id határon túl. . . de ebben volt valami mesterkéltség.Közönséges kapcsoló . Csak annyit képesek megtenni. .Jól vagyok . hogy van valami igazság Twissell régimódi bókjában.Mi a véleményed? Harlan csak a vállát vonogatta. hogy nem emelte ki kell képpen a szépségét. . Andrew . . . de kiderült. Agya szakadatlanul ugyanazt a gondolatot morzsolgatta. Harlan elfordult. . A postafiók útján megkeressük. milyen id eltérés van a megérkezése és a hirdetés feladása között. És mégis gyönyör volt. Már tudja.jegyezte meg könnyedén Noŷs.A legszívesebben nem avattam volna be ket a dologba. De azért felszereltünk egy visszatér kapcsolókart.. Harlan ismét egyedül maradt gondolataival. és ha lehetséges. hogy a n k jobban értenek az öltözködéshez.Mit?.közölte Twissell.

De a Föld a Nap körül kering. . és száz évet visszafelé haladok. fiú. hogy annyira jelentéktelennek tekinti az ügyet. (Akkortájt még „száz évet” mondott a Század helyett.Értem .És most. az élettelen környék nyomasztotta. és úgy nézett rájuk. Cooper barlangjában. és kilépett a kabinból. Egy pillanatra Harlannak visszatért a régi jókedve. Az atombomba-hirdetés ismét elt nik. mintha kétségek gyötörnék.megérkezésének idejét. bólintott Noŷsnak. Biztos volt benne. Noŷs elgondolkozott Twissell közbevetésén.Már indulunk? . mit mondjunk). ahogyan ezt elmagyarázták neki. . Az egymásra d lt csupasz és hatalmas sziklákat tompa szivárványszín re festette a vas-. Növendék kora óta nem kételkedett abban.) Yarrow Oktató így vágott vissza: . a Nap pedig a Galaxis középpontja körül. . Visszaemlékezett. . Twissell a kezét dörgölte. Ilyen élménye soha nem volt. Félúton valami bels rándulást éreztek: nyilván akkor haladtak át az alsó Id határon.. hogy csak képzeletük játszott velük. Saját id otthonáról már csak homályos emlékei maradtak. nem volt napja. Sajnos.és krómszennyez dés. ugyanabban az id ben. az alsó id be. hogy a memoárjában nem említi meg: kétszer küldték vissza.felelte. Majd felegyenesedett.” Elfordult.De igen .felelte Harlan. de az is lehet. néptelen világba. . Noŷs felhúzta kiszedett szemöldökét. és a lány felé fordult. . réz. és Cooper csupán annyit fog tudni. megszüntetünk minden mikrováltoztatást. ösztön és nem gondolat. és a Galaxis is kering. és csend volt.Néhány perc múlva . és nem értelem . Akkor aztán visszatérhetünk ahhoz az id ponthoz. akkor üres térbe kerülök.kérdezte Noŷs.kérdezte Noŷs.Ha Coopert a megérkezésének a pillanatában elcsípjük.Hiszen tudja. Megfigyelése a különböz Századokban csupán az emberekre és a városaikra szorítkozott. fázom. . jó szerencsét! . hogy az Id utazások tájolása pontos. . és a leveg t is importálta. Aztán már a Primitív Korban jártak. mert a Föld csak száz év múlva került arra a helyre. „Érzelem ez. milyen komolyan faggatta Yarrow Oktatót: . A memoár pontosan közölte a barlang helyét. A kietlen táj. és Coopert is pontosan idetájolták. és szinte hetykén mondta: . Kissé h vösöd enyhe szél fújt. el halászott egy újabb cigarettát. és csak abban reménykedhetünk. Noŷsra sandított. Nem fogja megtudni. a szomszédban . vagy alig vették észre: olyan volt. A Halhatatlanság nem anyagi természet világ lévén. de nem valami határozottan. s kiléptek a lemen nap sugaraiban fürd sziklás.válaszolta Harlan -. Az utazást észre sem vették. illetve hozzáadva még tizenöt percet.Tudod.Nem kellene felállítanunk a Radiátort? . és váratlanul ismét megjelent. merre van? . .Andrew. hogy a kabin elt nt. Csupán annyit közlünk vele.hessegette el nyomban -. amikor egyedül maradt Harlannal. szinte összezsugorította Harlant. a kabin nem tartózkodhat két különböz bioid ben ugyanazon a helyen.És megpróbált mosolyogni.Ez nagyon komplikált.Itt. hogy néhány fontos utasítást nem adtunk meg neki (majd ki kell találnunk..Kurtán kezet szorított vele. Twissell közbeszólt: . és senki nem is fogja megmondani neki. . Alig lehetett érezni. és bátran mosolygott. Noŷs megérintette a karját. mint egy közönséges kabinút. Twissell tovább magyarázott Noŷsnak: .felelte kurtán. hogy rossz Századba került. Ha a Föld egy bizonyos pontjáról elindulok.Igen. A lány a szemébe nézett. amíg Cooper kabinja visszaérkezett. Harlan megrezzent.

Mi ez? . hogy a hirdetés elvezeti Harlant a helyes Id be.Akkor próbáld körülírni. Magát a kabint diffúzfénytörés hártyával vonták be. Noŷs gondterhelten bámult a Radiátor lassan forgó parabolatükrébe. .Andrew. de Harlan nyomósabb érveket is talált. mint amennyit remélt. Csupán Twissell fordított logikáját alkalmazta. mi a terved? .Alig szólsz hozzám. mit érzek .Bankjegyek.Nem vagyok bolond.Mit keresel? . A lány így kérlelte: . Soha nem lesz erre ilyen jó alkalom. Sebészkésként használva lámpája éles sugarát. Nem lesz itt semmi baj. így aztán meleg lett és világos. mint valami levélnehezék. hol van.mondta Noŷs. és az út a nélkül is elég nehéz lesz. Félrekaparta az álcázásul szolgáló szemetet. Cooper nyilván túljutott ezeken az akadályokon.. . a lámpát egy hasadékba er sítették. köveket. de Coopernek volt ideje b ven. . Miért nem hagytál a Halhatatlanságban. ha már itt nincs szükséged rám.szólalt meg. (Majd gondolatban visszaállította a „van”-t. és ezért engem kárhoztatsz? Úgy érzed. és belépett.Valamit.felelte Harlan . .Nem tudod. És a kör nemsokára bezárul! A lenyugvó nap vörösöd fényében a készleteket áthordták a barlangba.kérdezte Noŷs. Twissell logikája ismét bevált.Veszély fenyeget . ahová irányították. . hogy itt vannak? . tehát Coopernek helyesen kellett döntenie.El ször is nem ismered a nyelvet. és most. Noŷs kissé furcsán festett archaikus rövid hajával. Szerelmes vagy? Belém? Nem teheted. Bármit . mert a Föld a Nap körül kering másodpercenként tizennyolc mérföldes sebességgel. . .felkeresem a legközelebbi várost. Tudom. Odakint h vös márciusi éjszaka volt. Ez a fickó jól csinálta a dolgát. csak gyanú és késlekedés forrása lesz. A Radiátort beállították a barlangba. és végigpergette ujja közt a papírokat. és kiszalad a madár alól? Kockázatos dolog a párhuzam. mennyezeten. És ez több volt. és a szemében felvillanó hirtelen harag láttán Harlan zavartan elfordult. Az utazási el készületek alatt Harlan nemegyszer gondolt arra. .Holnap reggel . Harlan átszámolta a pénzcsomót. nem akarhatod. Noŷs szorosan a nyomában haladt. Andrew .mormogta Harlan. és egyáltalán nem csodálkozott. .válaszolta Harlan. és suttogva kérdezte: . földön.Tudtad.Semmit sem tudtam. megrontottalak? Mi történt veled? . A Halhatatlanság továbbra is létezett. hogy hol kell lennie. az eredményb l számította ki az okot. hogy a madár kirepül az rbe. hogy engem állíts oda mindenért b nbakul. ezt a bármit a barlang végében meg is találta. kitapogatta odabent a sötétséget. hogy elárultad a Halhatatlanságot. Miért hoztál magaddal? Áruld el. hogy a barlang bejáratát pontosan ott találta. s ezek ellen Harlannak szükség esetén ott volt a sugárpisztolya. bámulatosan jól. Nem olyan egyszer dolog ennyi pénzt összegy jteni. Egy lapos k . Végigfuttatta a fényt centiméterr l centiméterre a falakon. amely eltakarta még a legkíváncsibb tekintetek el l is. Megteheted. Nem nézel rám. Ezt a valamit. Harlan félrelökte a követ. akkor a barlangot is felhasználhatta újabb kapcsolatként. Mi történt veled? Id otthonod erkölcse kerített hatalmába? Vagy úgy érzed.Nem szabad elkülöníteni a Teret és Id t. Pénz. Fizetési eszköz. zöldes papírokat takart. legalábbis. ugye? Harlan a fejét rázta. .Veled mehetek. szinte példa nélkül álló utazása után magabiztosan indult el. Vagy azt hiszed.) . Az Id ben haladva a Föld mozgásához alkalmazkodsz. Csak reméltem. és már látni is alig bírsz. hogy ha aranyrudakkal beállít bármely városba.válaszolta Harlan. Ha kiszámította.

De látod. mintha egyszer en számítógép volnék.Találkozásunkat. Vagy valami. hogy a messze jöv ben az ember különlegesen fejlett változata. Századnál. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. mit gondol azokról a Századokról. Amikor aztán rád találtunk. Nyilvánvaló. Valami személytelen diadal közeledtét érezhette. Néhány pillanat múlva megszólalt: . engem megfert zött ez a lázálom.Úgy gondolod. és az ember azt teszi. Harlan akadozva beszélt. hogy a Halhatatlanság kockáztatása árán is visszaszerezzelek. ha nincs ott a gát? Egy kis szünetet tartott. hogy valamire vissza kell emlékeznem: valami jelre. mert a környezete zord és változó volt. mert elméletileg lehetetlen. Századnál? . hogy így cselekedj? k tervezték ki az egészet? . Úgy vélte. hiszen nem sokat konyítok a matematikához. hogy milyen kényelmes lenne. ami nem történt volna meg. Twissell Kalkulátor lázálma . amelybe elég bef zni a kódszalagot. elárulta. . Nem volt semmi támpontom. Harlan hirtelen ráébredt. valami gondolatra. új faj él. .Mindent megszerveztek . Nyomd meg a másik gombot.Ugyan kérlek! . . Mégpedig el ször azon a bizonyos éjszakán. mélységesen szégyellte magát. de ez nem így van. A következ ket tudom: a faj csak az új környezet kényszerít hatására fejl dik. ha éjszakára levethetné. De hogy bolonddá tettek.. Ám amikor az emberiség megtanulta. mir l beszélsz . Érted már? Noŷs rémülten és hitetlenkedve nézett rá. A kör nemsokára bezárul! Noŷs tétován kinyújtotta a kezét. Lázálom. úgyhogy természetesen megállt a fejl désében. Így szólt: . esetleg magasabb rend emberek.mondta Harlan. hogyan változtassa meg a környezetét. hogy Coopert visszaküldték a Primitív Korba? Ez olyan képtelenség volt. és elhallgatott. becsaptak. de a kés Primitív Korszakot nagyon érdekelte. Nemegyszer álmélkodott azon. én magunkról szeretnék hallani valamit. nem most.Igen. . amit mint bábfigura tettem.Nem tudom. Az id gát miatt rohantam vissza az idegkorbácsért.Milyen célt szolgált? Nem esett bántódásod. Azt találta ki. Az id gát megvolt.. hogy valóban létezett. s elhatározták. de én ébren voltam. Akkor hát miért létesült? Azt kérdeztem magamtól: mit okozott a jelenléte.Több mint veszély. akár a kutya a vizet. Meg-megrázta a fejét. de Harlan hidegen elutasította. Nyomd meg ezt a gombot.Miért volt id gát a 100 000. úgyhogy valamit én is értek hozzá. Úgy vélte. mintha a múltak rémét rázná le. Az id gát tüzelt fel.Twissellnek nem mindenben volt igaza. Én tapasztaltam az id gátat. akik a fels id ben.mondta továbbra is szigorúan Noŷs -. Mindent.folytatta elgondolkozva ..folytatta. Ne nézz rám így. Az volt az érzésem. Ismét a fontosabb kérdéssel kezdett foglalkozni: hogyan lehet megmenteni a Halhatatlanságot. A Paleontológia nem érdekli a Halhatatlanokat..Kezdetben csak egyet nem értettem. és a düht l fél rülten nekitámadtam Finge-nek. Kianalizálták érzelmi állapotomat. Akció és reakció. És mégis rájöttem. amely a mögötte és el tte álló egyéni tragédiától teljesen független.folytatta. . soha nem is volt ott gát.. . de nem most. kellemes és állandó környezetet teremtett. Csak akkor nyugszom meg ismét. Te aludtál. Mindazt meg kell semmisítenem. Twissell szerint nem a Halhatatlanok építették.Ezt nem bírom elviselni. Twissell felhagyott a képzel déssel. . hogyan találtam ki. Arra gondolt. A Primitív Ember gyorsan fejl dött. Szerinte k emelték a gátat a 100 000. Valaki felépítette.Csupán egy válasz volt erre a kérdésre. hogy ez egészen megváltoztatja a dolgokat? Amíg a magam akaratából csinálok valamit. hogy az embernek fejl dnie kell. esetlen és súlyos b rcip ire meredt. valamire. s az ember ezt teszi. amire az este izgalmában és felindulásában . a távoli jöv emberei akarták. Twissell sem értette.Amikor a múltkor oly rémülten igyekeztünk hozzád a Rejtett Századokba. de nem rólunk. Állandó környezetben a faj sok millió Századig változatlan maradhat. én vállalom az anyagi és erkölcsi következményeket. Igen! Hát nem érted. Természetesen . és kudarc esetén megsemmisítsem a Halhatatlanságot. Talán akkor megnyugodhat. Nem volt szüksége a lány rokonszenvére. miképpen fedeztem fel. Talán a Halhatatlanok elméleti tudása nem terjed odáig. Hogyan találtam ki. hogy kiabál. . a Rejtett Századokban zárkóztak el t lünk. felhasználták az érzelmeimet. ha kijön a folyóból. hogy véget vetnek a mi Valóságváltoztatásainknak. tehát tudom.

. Andrew? Harlan váratlanul kiabálni kezdett: .. Most már nem is próbálta megsimogatni. Valld be! rjöngve felugrott. Talán már akkor is furcsán hangzottak. És még nem végeztek.. Bizonyos voltam benne. Noŷs meg se rebbent. . Lágy. akkor az lett volna az els kabinutazásod. Mir l beszéltél? Cooper utazásáról az alsó id be. .. de emlékszem lágyan suttogó hangodra. És miért éppen a 111 394. . de az már valójában felesleges volt. És te is itt vagy.Harlan tompa hangjára Noŷs elsápadt. . De neked szükséged volt rá. . Valld be.Hogyan csinálhatnak bármit is? Hiszen nincsenek itt. De te mit mondtál azon az estén. Már mindent tudtam.Valld be! . behízelg szavak. a távoli jöv b l jöttél. Harlan szomorúan felelte: .De te itt vagy. Az a társadalomtörténeti könyv a lakásodon. milyen károkat okozhattál volna. s csak játszottál velem és Finge-dzsel. amikor a mentás italt adtad? Egyre csak beszéltél hozzám. hogyan létezhetett a régi Valóságban.felfigyeltem. Betolakodó voltál. Nem láthatatlanok. .Nincsenek? . mi a sámsoni er feszítés .Igen. de az értelmemmel nem fogtam fel.Csak mi ketten. Noŷs rémülten meredt Harlanra. mert én ismerlek. A Rejtett Századok asszonya és én.Igen. hogy helyzetemnél fogva megsemmisíthetem a matematika történetét. . A kört be lehet zárni.” Igaza volt. Noŷs. de túlságosan tele voltam. akinek látszol. de nem lehetetlen. mióta formálja a környezetét. De itt tehetetlen vagy. veled. nem figyeltem fel rá. hogy bevallom-e vagy sem? . . amit csak a fülemmel hallottam. Században állítottad meg? Az az id otthonod? Noŷs szelíden megkérdezte: .. a tudatom nem emlékszik rá. hogy igazat mondtam. és k irányították a tetteidet? .Andrew. hogy a Század asszonya szerepét megtanulhasd.Vagyis nincsenek itt. hogy egyáltalán megjegyeztem a szavait. Még van tennivalójuk.Amit mondanom kell. A Rejtett Századok embere Homo sapiens.mondta Noŷs követel z en.Miért hoztál engem a Primitív Korba. Igaz? .Te meg én . hogy az ember azóta nem fejl dött.Még okfejtésed után is ilyen bizonytalan vagy? ..Könnyen kitalálhatod.Nem szuperlények. gyönyör viaszból mintázták volna. Andrew? . Furcsa. hogy az ujjad köré csavarhass minket. Mondtam már. Végtelenül nyugodt volt.suttogta a lány. mikor léptél be a 482. Ne színészkedj tovább.Mit mondasz. Csak mi ketten vagyunk itt. Mondd csak. . És még valami. Sokáig gondolkodtam.Mit számít az. Században. Semmit sem hallottam.Azt akarod mondani.. Mikor tanultad meg a kabin irányítását? Ha az volnál. Emlékszel els kirándulásunkra a Rejtett Századokba? Te állítottad meg a kabint a 111 394. igen. Pontosan és szakértelemmel. s az agyam egyszerre megvilágosodott: Cooper jelent sége és az.Láthatatlan szuperlények? . . Noŷs. ha nem vagyok vak.Hogy megmentsem a Halhatatlanságot! Nem is tudom.nézett rá Noŷs. Nem illettél bele a régi Valóságba.Minden egybevág. . de még nem zárult be. Század egyik szakért jével kiszámíttattam a Sorstervedet. . Furcsának látszott egy ilyen kis Változtatásnál.. . Közönséges emberek. . Harlan karja lehanyatlott. Noŷs.hagyta rá Harlan.. Még hasonmásod sem. Hogyan? Hogyan? Noŷs feszülten figyelte Harlant. Századba? Kinek a helyét foglaltad el? Vagy csak úgy behatoltál? A 2456. és felemelte a kezét.válaszolta Noŷs. A Halhatatlanság összezúzásáról egyetlen sámsoni er feszítéssel. És a Sorstervez mondott nekem akkor valamit. nagyon kérlek. El ször meglep dtem. hogy ez is a Rejtett Századok embereinek a m ve? k sugallták ezt neked. Az új Valóságban egyáltalán nem szerepeltél. Mintha meleg. .Azt sem tudom. Azt mondta a Sorstervez : „A megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem.

hogy gyötr dik. . ami testéb l megmarad. elárultalak. Sértett hiúságod követeli az ölést. Ismét Noŷs beszélt: . Lázasan gondolta: „Hadd beszéljen! Hadd mondja el. ahogyan állítod. hogy a h tlen szeret kezéb l fogadja el a halált. hogy legalább ne érezzek aztán semmi lelkiismeret-furdalást! Egyáltalán ne érezzek! . mit tud a Rejtett Századokról! Annál biztosabb lesz a Halhatatlanság védelme!” A szilárd politika látszatát kölcsönözte várakozásának ez a gondolat. saját kez leg tette ezt a gyönyör Noŷsszal. hogy Harlan meg tudná ölni? Még most is csábos erejében bízik. .Igen. s egy pillanatra olyan nyugodtan tudott szembenézni a lánnyal. Század édeskés irodalmi hagyományai szerint alkotott könyvfilmben így lehetett volna. Noŷs nyilván olvasott a férfi gondolataiban. A Végtelenség kezdete Zsibbadt bizonytalanság töltötte el Harlant.próbált gúnyos lenni Harlan. és nem az igazságos bosszú.Habozol? Talán a védekezésemet várod? . ahogy a lány vele.Harlan úgy érezte. Elkeseredett-e Noŷs. de nem Noŷs esetében. Tétovaság fogta el. és otthagyhatnál a sivatagban. Valami bels érzés még fellebbezett Noŷsért. hogy . Farkasszemet nézett a sugárpisztollyal.Tudni akarsz valamit a Rejtett Századokról? . Most aztán lel sz? Harlan ujja megremegett a sugárpisztoly ravaszán.Miféle védekezést? . Még habozott.Nem! A 289.Lelkiismeret-furdalást? . hogy kényelmesebben. akkor leüthetnél. Vagy pedig pirkadatkor magaddal vihetnél. kacérkodik-e a halállal? Kétségbeesésében tetszeleg-e a bolondos h sn szerepében.Ha ez volna a kívánságod. és tudnia kell.Valld be. A sugárpisztolyt a kezében szorongatta. mert itt van nálam a sugárpisztoly. mert Harlan nem hisz neki? .Könny lesz felhasználni a védekezéshez. Vagy megkérhetted volna Twissell Kalkulátort. Noŷsra irányította. elengedettebben. hervadozó liliom boldog mazochizmusával. vagy azt.Miért hallgatsz? Noŷs megmozdult. s magabiztosság. hogy aztán kés bb belecsaljalak az árulásba. Nem olyan fából faragták. ez azért van. hanyagabbul üljön. itt hagyhatnál a barlangban. mert azt hiszed. egy letört. mert eldobta magától? Hazudott-e.Nem ölhetsz meg a Halhatatlanság védelmében . lefegyverzi és megszégyeníti? Ez érzékenyen érintette. és meg akarlak ölni. . s bizonyos abban. Század után? Érdekel? . Ismét kitolódott a pillanat. haragja ismét felkorbácsolódik. és felvonultatta medd szerelmének és vágyakozásának a maradékait. összekötözhetnél er sen. De miért nem szól semmit a lány? Miért ilyen közönyös? Hogyan ölhetné meg? Hogyan hagyhatná életben? Rekedten megszólalt: .szólalt meg. Ha csak a gyilkosság elégít ki. miért néptelenedett el a Föld a 150 000. Szeretnéd tudni például. szinte misztikus er sugárzott bel le. Harlanon látszott. 18.A Rejtett Századokból jöttél? Mondd meg. de valójában örült a haladéknak. Mentséget keresett a késlekedésre. . hogy ez az érzelem megbénítja Harlant.szólalt meg. Noŷs így válaszolt: . . Noŷs. parancsra szédítettelek bele a szerelembe el ször. amíg te a Primitív Korban jársz. de csupán a kezét helyezte el az ölében. hogy tartson magánzárkában. amikor meg kell pillantania a lány véres holttestét. és nekivághatnál a hajnalnak. . Akkor talán nem hiszi el. Ujja szorosabban fonódott a fegyver ravaszára. Hangja alig volt emberi hanghoz hasonlítható.Igen.

Század el tt . mi a Föld: börtön. A te Halhatatlanságod tette ezt. a statisztikai valószín ségek alapján az Alapállapot meg fog változni egészen a mi Századunkig és azon túl is. semlegesíteni akartuk a lehetséges rossz hatásokat.Nem azonnal. Ezer meg ezer Század telt bele. El ször felállítottunk egy izolált zónát. és el ször a saját Valóságunkat próbáltuk ki.. Az emberiség végre eljutott a csillagokig. Nála volt a sugárpisztoly. a jelek már mutatták: Foglalt! Tilos az átjárás! Takarodjatok! Az emberiség visszavonta felderít csápjait. a Földr l a csillagokra költöztek. Tanulmányoztuk az akkor létez Valóságban él ember sorsát. Sajnos nem vagyunk egyedül a Galaxisban. az alsó id nkkel. és inkább szemléltük az Id t. hogy a lány könnyedén elmosolyodott. S t más értelmes lények is. Nem ismerhettük.És amikor elérhették a csillagokat. még hevesebben. Egyébként csak a múltunkkal foglalkoztunk. miel tt az a bioid ben elérte a távoli fels id t. még a 10 000.Akkor tudósaitok rosszul sejtették. Hozzáláttunk az Alapállapot jellegének a felderítéséhez. Azonnal nyilvánvaló lett számunkra. hogy lehet áthidalni a hipervilágtért. mert az el bb oly élesen támadta. El ször is kiszámítottuk a Valóságok Integráljait. így szólt: . sem alkudozni. Harlan így szólt: . A következ lépésünk már nem állt összhangban kultúránkkal és erkölcseinkkel. és cinikus hitetlenségével feldühítenie. de a 125 000.Harlan nem akart sem könyörögni. és rábukkantunk a növekv Halhatatlanságra. Harlan növekv figyelemmel hallgatta a lány jól átgondolt szavait. Tudósaink már régen sejtették ezt.Folytasd. és otthon maradt. Az ember csakugyan megpróbált elköltözni a Földr l. és ebben igazad van. Eltökélte.magyarázta Noŷs. Megszólalt: .. Század táján az emberiség megoldotta a csillagközi utazás problémáját. a termékenység. Ennek most sértenie kellett volna a férfi fülét. hogy összevethessük az Alapállapottal. Rárivallt: . te némber! A lány nyájas Andrew-ját próbálta így egyensúlyozni a „némber” fojtott dühével. amit te Rejtett Századoknak nevezel. de egészen más elgondolások alapján. Ez a zárópajzs csupán a végrehajtott Változtatásoktól óv meg bennünket. . Harlan most már merészen védelmezhette a Halhatatlanságot. És az emberiség kihalt. Most már tudta. a 111 394. legalábbis ebben a Galaxisban. mintsem anyagot szállítottunk ide-oda. amelyet a végtelen szabadság vesz körül. Ahova eljutottunk. amely a Halhatatlanokat a 70 000. Valahol a 125 000. Voltak hullámhegyek. . de Noŷs sápadtan ismét csak mosolygott. A rendszer nem volt tökéletesen biztonságos. és fejezd be gyorsan. mint az elmúlt hetekben.Századom. így szólt: . mint az emberiség.. hullámvölgyek. Lassan csökkent a szaporodás.Mi is végeztünk Id utazásokat. és a reménytelenséget nem tudták legy rni. Andrew! Érdekel ez téged egyáltalán? Noŷs változatlan nyájassággal ejtette ki Harlan nevét. Század alsó id határán tartotta. Azt viszont tudtuk.Engedjetek be a Rejtett Századokba. A maximális valószín ség másik Valóságot elneveztük Alapállapotnak. túlhaladták. Akkoriban nem ismertük az Alapállapot igazi jellegét. Vannak csillagok. Amikor kijutottunk a világtérbe. hogy a bioid egy másik pontján kell lennie (nekünk is megvan erre a kifejezésünk) egy másik Valóságnak. . de kiveszett a szándék. Megtanulták. Század már akkor tudott a Halhatatlanság létezésér l. a fels id nket. Századig az ember a Földön maradt.Végigkutattuk visszafelé az Id t. .. kifejlesztették a csillagközi hajózást. de id t nyertünk vele. Valamikor az Alapállapot vett körül bennünket vagy legalábbis hasonmásainkat. Harlan elkeseredetten szólt rá: . Ámultán tapasztaltuk. Olyan si fajta nincs egy sem. hogy er s lesz. megakasztani a lány mondatainak sima áramlását. Mi ebben az igazság? Mennyi benne a jól kiszámított félrevezetési szándék? Igyekezett a b völetet megtörni. és végül bekövetkezett a kihalás.És belepirult abba. tudod. Megvizsgáltuk a jöv nket. és gyarmatosították a Galaxist. leszámítva bizonyos kis százalékot.Egy csapásra kihalt? Badarság.Beszélj! . ott eddig mindig sikerült megteremtenünk a legf bb jót. Nem figyelsz ide. hogy Valóságunknak igen alacsony a valószín ségi foka. . Miért ilyen valószín tlen a Valóság?. s a fiatalabb elmék közben utolérték. vannak bolygók. De nem így történt. Közvetett úton szereztünk tudomást a Halhatatlanságról. Ez aggasztott bennünket. hogy a Halhatatlanság Változtatásai következtében. és helyrehozzuk ezt is.

amint a 2456.kérdezte Noŷs gúnyosan. Azt mondta: „Kiiktattuk a szokatlant. és hogy könnyítsen magán. lehet sége. Váratlan er vel eszébe ötlöttek Twissell szavai a kabinban. mint a jelenlegi Valóságban. és már haragudott önmagára. sokféle jó.kérdezte makacsul Harlan.válaszolta Harlan. hogy az ember újra meg újra kifejlessze a csillagközi hajózást. Csak a veszély és nyugtalan bizonytalanság készteti újabb és dics ségesebb hódításokra. hogy elgondolkoztál..Ez csak feltételezés . Mindent. A csillagok még lakatlanok lettek volna. . Birtokunkba vettük volna a végtelent. hogy hiába építették fel a Mars-gyarmatokat újra meg újra.” Hát nem ez történt? . Mi megmosolyogjuk a Halhatatlanokat. amelyekkel a Halhatatlanságnak újra meg újra harcba kellett szállnia? Harlan a kábítószerekre gondolt. . látom. mindez hogy alakult volna? Noŷs így válaszolt: .mondta Noŷs -. és ki mondja meg. Pedig az emberiség csupán a nagy próbatételek leküzdésével emelkedhet a csúcsok felé.Mit fecsegsz itt összevissza? . de egy id ben csupán egy. .Ezt nem tanulmányoztam eléggé . csak gyorsabban. És miért próbálja meg újra meg újra? .folytatta Noŷs.. hanem millió és billió világ.Te megmosolygod a Halandókat. Századból származó Kantor Voy Szociológus felsóhajtott. akik csupán egyetlen Valóságot ismernek. . amikor kiiktattak egy-egy elektrogravitációs rutazást valamelyik Századból: „Milyen gyönyör volt!” És Nérón Feruque. hogy ha elhárítjátok az ember útjában álló akadályokat. a Sorstervez . amelyeket az emberek mindig a sikertelen elektrogravitációs rutazások korában használnak. Eszébe jutott. amikor a Rejtett Századok fejlettebb emberér l volt szó.A többség java a legf bb jó. amelyekben csupán a Föld a lakható? Vajon a kudarc s az emberek kényszer visszatérése börtönotthonukba okozta azokat a társadalmi bajokat. hogy elérjék a csillagokat. nyomorúságot. Csak gyorsabban! Akkor mit tartanak hát a Halhatatlanok jónak? Majd én megmondom. Mindegyik világnak meglett volna a története. a változatosság végtelen. A biztonságot és óvatosságot. Nem Valóságos állapotukban is látjuk ket. akik azt hiszik. hogy mit mérlegeljenek? A gépek nem oldják meg okosabban a feladatokat.Mi nem szándékszunk megváltoztatni a Valóságokat. A Kibernetikus Agy. Mi lettünk volna az els k.Mi az a legf bb jó? A gépeitek mondják meg. és miért vall mindig kudarcot? Nyilván minden rutazásakor tud a megel z kudarcokról.A Valóság sikertelenségeinek az elsimításával a Halhatatlanság kiirtja a gy zelmeket is . De ki programozza be a gépeket. Csak szemléljük ket. . A Halhatatlanságot nem fedezték volna fel. az értékrendje. Csak semmi túlzást! Semmiféle kockázatot a siker százszázalékos valószín sége nélkül.Én majd megmondom neked. hogy több Valóság létezik. Noŷs közbeszólt: . amit csak a nehézségek legy zése árán és nem a megkerülésével talál meg.felelte Harlan. és az emberiség megvethette volna a lábát a Galaxisban. a rákellenes szérum elosztásáért kezdte gúnyolni a Halhatatlanságot. amiért t is elragadta a Noŷs festette jöv képe.És mi lett volna ennek a haszna? . a biztosabb és a jobb megoldást veszitek el t le. A temporális géptervezésbe ölt energiát nukleáris kutatásra fordították volna. Hallotta. s újra meg újra nekivágjon a csillagrendszerek halott világainak..kezdte ügyetlenül Harlan.Boldogabbak lettünk volna? .Igen .Kit értesz azon. Harlan hallgatott. Az ember több mint százezer Századdal el bb érte volna el a csillagokat.A legf bb jót? . . .És ha Halhatatlanság soha nem jött volna létre? . mindig elpusztultak. . Ez az emberiség Alapállapota. milyen különös vonzalommal viseltettek még a Halhatatlanok is az rutazás iránt. Gondolkozz csak ezen: mért kísérli meg az ember a most létez Valóságban újra meg újra az rutazást..Mi lett volna? . hogy „mi”? Az ember nemcsak egyetlen világ lett volna. s kiszabaduljanak a gravitáció börtönéb l? Valóban bels kényszer-e. aki keser en szitkozódott.. Mégis kínos volt arra gondolni. . ami mérsékelt. . Valóban van-e olyan ösztönös vágyakozás az értelmes lényekben. Sokféle boldogság van.Honnan tudod. Meg tudod ezt érteni? Meg tudod érteni azt. csak a csillagközi hajózást. hogy a maga módján a maga környezetében keresse a boldogságot.

Például a Halhatatlanságot tartalmazó Valóságok száma is végtelen: az olyan Valóságoké is végtelen. Én ezt választottam.folytatta Noŷs -. amely téged is tartalmazott.Mindez hazugság. milyen boldogan éltünk együtt.Ha gúnyolódsz. És minden Valóságnak végtelen nagyszámú variációja is van. Ez egyáltalán nem nevetséges.Megtanultuk . és az ilyen Valóságban a csillagokat nem lehet elérni. amely téged is magában foglalt. És ehhez mit szólsz? Noŷs csendesen felsóhajtott: . . Ez volt az egyetlen olyan Valóság. Láttam. de megszüntették. Andrew? Engem úgy neveltek. Azt is tudnod kellett. Minél élesebb a tájolás. hogy: „Színészkedik. az olyanoké is végtelen. amelyek a legkevésbé látszottak bonyolultnak. . mint a Halhatatlanság. úgy hogy szerelmünk igaz lehessen. amilyennek leírtam. hogy saját maga válassza meg a jöv jét. hogy létezik és m ködik. Harlan megrendült.Elhallgatott. hogy higgyek neked? .Hogy tudnám én ezt kifejteni. Éppúgy oktattak a szakmámra. hogy a biztonságot és a középszert választja. és amelyben mi ketten visszatértünk a Primitív Korba. ahol a „lett volna” bújócskázik a „talánnal”? . ami történni fog? . mint ahogy Twissell és te felkészítetted Coopert. hogy mindezt tudtad jó el re? Mindazt. de ez soha nem egyenl a nullával.Ez nevetséges . amely engem is magában foglalt. éppen úgy nem. az egyetlen Valóságot. de valójában nem értem az egészet. hogyan lehet szemlélni a Valóságokat. . amelyekben a Halhatatlanság nem létezik.Már mondtam neked. amelyben visszamentem a 482.És mindezt hogy éritek el? Kis szünet után felelt Noŷs: .” . Nekem ebbe nem volt beleszólásom. Harlan elpirult.. mint te. amelyben rossz helyre irányítottad Coopert. és mennyire szerettük egymást. A kevesebb hibát. Századba. Bármilyen pontosan tájoljuk be magunkat az adott Valóságra. akkor is így van. Megvizsgáltam azt is. hanem maga a Halhatatlanság létrehozása létezésének ténye. amely megengedi az embernek. amelyekben közrem ködtem a Halhatatlanság szétrombolásában. El ször a Halhatatlanságot kell megszüntetni. Ezt a változatot választottam. önmarcangoló gondolat volt csak. . . Minden olyan rendszer. Egyetlen homályos pont rontotta el a dolgot. amelyben rám találtál és szerettél. Meg tudod magyarázni a Kibernetikus Agy m ködését? Pedig tudod. Öt Valóság közül választhattam. ez volt az egyetlen olyan Valóság. A lány olyan szintén mondta mindezt. És ez nem a Halhatatlanság Változtatása volt.. ahol a Halhatatlanság létezik. szinte végtelen sok volt. hogy minden kiderül rólad. hogy minden Valóságnak rengeteg variációja lehetséges.kérdezte Harlan. az én Századomba.. Vannak homályos pontok. majd hirtelen hozzátette: .Mert szerettelek. hogy találkoztunk volna. Megtaláltuk azt a Változtatást is. Ám azoknak a Valóságoknak a száma. hogy bizonyos dolgokat megtudjak.Mégpedig? . aztán veled. Hazugság. Az én népem azonban azt választotta ki a végtelen sok csoport közül. . Végtelen számú Valóság létezik.Egy soha-soha nem létez szellemországot. Azt is tudnod kellett. Jóval azel tt szerettelek. . annál kevesebb a homály.állapította meg. de tökéletes élességet lehetetlen elérni.Miért választottad ezt? . azzal fog végz dni. mindig számolnunk kell a végtelen sok hasonló Valósággal is. hogy most sugárpisztoly lesz a kezemben. hogy az Alapállapotot olyannak ismertük meg. És ott éltük le hátralev napjainkat.No és aztán? . amely szétrombolta az Alapállapotot.Várj csak! Azt mondod. Noŷs elfordult. és úgy találtuk. Harlan csak ezt hajtogatta: .Akkor nyilvánvaló a hazugságod. találkoztam Finge-dzsel. a véletlen lehet ségek alacsonyabb valószín ségét el lehet érni. A Halhatatlanság puszta léte kizárja a Galaktikus Birodalom létrehozását. amelyben elvittél a Halhatatlanságba és messze a fels id be.Igen.Valóban? Végig tanulmányoztam a rendelkezésemre álló Valóságokat. Hogyan is várhatod.

. mint ahogy meg is tetted. Most 19. . és senki sem tudta. Századnál. az abnormis életre.És még te vádolod a Halhatatlanokat azzal.válaszolta elkeseredetten Harlan.Tisztában vagyunk a veszéllyel. soha ne hozhassák létre a Halhatatlanságot! .tört ki Harlan. Visszaemlékezett a Halhatatlanság kasztrendszerére. mert nem elég végezni ezzel a Halhatatlansággal. s nem volna a bizonytalanságnak ez az agóniája.. Visszaemlékezett a Kalkulátorokra. miért fél a Rejtett Századoktól. mert állandóan beavatkoznak az emberiség életébe.Vissza kellett jönnöd a jöv be.Nem! . Visszaemlékezett Sennorra.Miért kellett kétszer is megkísérelni. és Twissell kémkedésére Finge ellen.. hogy harcolt minden Halhatatlan ellen. . de ez természetesen nem bizonyosság. hogy végül már az én jó szándékomban is kételkedtél. Most már semmi sem tarthat vissza. Mi is beavatkozunk. Megtekintettük a Valóságok változatait. mégpedig olyan közel a nullához. ha azonnal megértem ennek a variációnak minden veszélyét. Aztán Twissellre. Így szólt: . amely a b ntudatot a Technikusok elleni haraggá és gy löletté növelte. ez az igazság.Létre fog jönni a Halhatatlanság. hogy a Föld radioaktív romhalmazzá válik. Ha egyedül érkezel.. Noŷs meséjében nincs egyetlen hibás pont sem? Hol volt már a szilárd elhatározás. hanem már 1945-ben. . de el bb még. És akkor az emberiség iránti szeretetb l. akik megtudták. Században következik be. amely azzal végz dött. miután leszerelték az id gátat a 100 000. mi az a Minimálisan Szükséges Változtatás.És azt hiszed.Elmebetegek! . Harlannak fájt a keze. milyen veszélyekkel jár ez? Fel tudod mérni.. olyan görcsösen szorította a sugárpisztolyt. Lel hetsz.A Galaxis Birodalom igen.32 van. akik egymás ellen fenekedtek. Ezért ijedtem meg annyira. . „Milyen ügyesen cs ri-csavarja!” . Finge intrikáira Twissell ellen.Igen. mit jelent ez? .. egy férfi új kísérletekbe fog. Ezzel a sugárpisztollyal végz dött. aki szintén megszegte a Halhatatlanság törvényét. Harlan elborzadt: . Nagy a valószín sége.Nem azok? Te ismered ket. hogy a biztonságos otthonban és börtönben tartsák.Azért . hogy elmebetegek diktálják az emberiség jöv jét. egyetlenegyszer. De egyedül kellett volna érkezned. Egy kis Változtatás. és így soha. Az Alapállapot valószín ségének a megnövelése. visszahoztál volna a Primitív Korba. Gondolkozz! Harlan elszörnyedve meredt Noŷsra. A kör megszakad. Ez a szándékunk. . . hogy ez felhatalmaz benneteket erre? .Ha így döntesz. Zavartan a másik kezébe vette.. hogy Coopert a 20. De te Twissell-lel együtt jelentél meg. és te vissza is jöttél. mint valaha. Ha azt akarod. aki tar fejét azzal feledtette.Még jobban megijedtem volna .Tudod. Visszaemlékezett a Növendékekre. Útközben Twissell elmondta neked. Csupán egy levél. Századba küldtem vissza? Akkor minden egyszerre véget ért volna. de azért végezte a Valóságváltoztatásokat. Tudod. és a hajnal egyre közeledett. Csökkentenünk kell a Halhatatlanság megvalósításának mindenféle valószín ségét. Önmagára gondolt. Harlan kétségbeesett.Meg akarod változtatni a Primitív Történelmet? . Az új Valóságban. . amit el kell intéznünk a Primitív Korban. itt a 20. aki öngyilkosságot kísérelt meg.. hogy véget vessetek a Halhatatlanságnak? Miért nem lehetett egyszerre elpusztítani úgy. amelyet az Itáliának nevezett félszigetre kell küldeni. Században. a Halhatatlanságnak vége szakad. a végleges Valóságban az els nukleáris robbantás nem a 30. de egyszer. és mi boldogan élünk. . a nagy Twissellre. de elgondolkozott. . és Latourette Növendékre. milyen sérüléseket hordoz a lelkében. Andrew.folytatta Noŷs -. T led függ. Van itt valami. Latourette életben maradt. és ez véletlen variáció volt. hogy id el tt felfedezzék a nukleáris er ket. mi is a Valóság. amit attól remélt. hogy Halhatatlan legyen. amikor Twissell Kalkulátort megláttam.. . neutronokkal fogja bombázni az urániumot. ha megtudja Noŷs igazi származását? Jobban gyötörték a kétségek. és ezzel olyan vágányra irányított téged.felelte Noŷs -. Ha elküldöm a levelet néhány század-Századon belül. az irántam érzett szerelemb l nem bolygattad volna Coopert.Vádoljuk ket. hogy beavatkoznak. egy apróság. amilyen közel csak lehet.

Az Id mez hártyája elmosta és bizonytalanná tette a körvonalait. és a hatalmas kabin fenyeget árnyékként magasodott a barlang szájánál. soha nem állt vele ennyire szemt l szemben. És Harlan megb völten követte. A hajnal már szürke csíkokat rajzolt az égre. Minden t led függ. véglegesen meghalt a Halhatatlanság. Téged. a gyötr d poklot. Cooper elt nik a hirdetésével együtt.. Noŷs megszólalt: . A lány szelíden folytatta: . Tétován pillantott Noŷsra. hogy a kabin elt nésével véget ért. Még nem ébredt rá arra. mint most. és az szíve is úgy dobogott érte. az egyre mélyül rületet. s a kabin elt nt el lük. Máskülönben miért is akarta volna szétrombolni? De teljesen soha nem merte bevallani még önmagának sem. a Halhatatlanságnak is vége lesz. az elkeseredett életeket. hanem egy végtelen kaland kiindulópontja. Nem halhatatlan és egyedüli otthona az emberiségnek. leny gözte az új néz pont teljessége. . Ismét a régi Noŷs állt el tte. hogy elérje a csillagokat. Noŷs lassan Harlanhoz simult. mint azel tt. . és az emberiség fennmarad.Ez itt a Föld. de mi életben maradunk. Harlan a lány felé fordult. és a férfi tudta.És megkezd dött a Végtelenség.Most úgy érezte. de aztán váratlanul a derengés szétterült az egész égen. hogy már döntött.Érted most már? Gyere ki a barlangból. mindig is ilyennek ismerte a Halhatatlanságot. és Noŷs rámosolygott.. engem és a barlang tartalmát bioid -mez védi a Változtatástól. unokáink. Most tisztán látta a Halhatatlanságot. gyerekeink lesznek. És a sugárpisztoly most el ször tért el a Noŷs szívéhez vezet vonalról. az abnormális indítékokat. Csupán el kell határoznod magadat. az én Századomnak is. amelyeket er szakosan kiszakítottak környezetükb l.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->