P. 1
Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

Isaac Asimov - A halhatatlanság halála

|Views: 33|Likes:
Publicado porMarika Benczik

More info:

Published by: Marika Benczik on Jan 01, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1. A Technikus
 • 2. A Megfigyel
 • 3. A Növendék
 • 4. A Kalkulátor
 • 5. A Halandó
 • 6. A Sorstervez
 • 7. A b ntett el játéka
 • 8. A b ntett
 • 9. Közjáték
 • 10. Csapdában!
 • 11. A kör bezárul
 • 12. A Halhatatlanság kezdete
 • 13. Az alsó id végállomásán
 • 14. A régi b n
 • 15. Kutatás a Primitív Korban
 • 16. A Rejtett Századok
 • 17. A kör bezárul?
 • 18. A Végtelenség kezdete

Isaac Asimov: A halhatatlanság halála A szerz el szava a magyar kiadáshoz Legf bb óhajom minden nép barátsága, mert csak

ez a barátság mentheti meg a Földet a katasztrófától. A science-fiction is hozzájárulhat ehhez a barátsághoz, mert a közös veszélyek, közös problémák, közös célok el tt álló emberiség képét mutatja fel. Nem vagyunk ellenségei egymásnak. Inkább közös ellenségeink vannak, melyek mindnyájunkat fenyegetnek: az éhség, a betegség és a tudatlanság. Ezeknek az ellenségeknek a veresége (vagy a figyelmeztetés: mi történik, ha nem gy rjük le ket) - a science fiction tárgya. Örülök, hogy könyvemet lefordították magyarra, és barátsággal üdvözlöm magyar olvasóimat. 1968. március 17. Isaac Asimov 1. A Technikus Andrew Harlan belépett a kabinba. A kabin tökéletes gömb formájú volt, és biztosan ült egy ritkás rudakból álló függ leges aknában, amely hatlábnyira Harlan feje fölött áthatolhatatlan homályba veszett. Bekapcsolta a m szereket, és lágyan lenyomta az indítókart. A kabin meg se mozdult. De Harlan nem is várt mást. Nem várt semmiféle mozgást: sem felfelé, sem lefelé, sem jobbra vagy balra, sem hátrafelé. Csak a rudak közti hézagok olvadtak bele valami szürke ürességbe, amely tömör tapintású volt, és mégis anyagtalan. Valami remegést mégis érzett a gyomrában és enyhe szédülést, ami arról árulkodott, hogy a kabin a Halhatatlanságon át a fels id be száguld. Az 575. Században lépett be a kabinba. Az operációs bázis két évvel ezel tt küldte ide. Ennél fels bb id be eddig még sohasem ment. Most pedig a 2456. Század felé száguld. Rendes körülmények közt kissé kényelmetlenül érezte volna magát ilyen út el tt. Id otthona az alsó id ben maradt, hogy pontosak legyünk, a 95. Században. A 95. Század szigorúan korlátozta az atomer t, kissé vidékies volt, kedvelte a természetes fát mint épít anyagot, gyanús szeszpárlatokat exportált majd minden alsó és fels id be, és lóheremagvat importált. Bár Harlan nem járt a 95. Században, mióta különleges kiképzést kapott, és tizenöt éves korában Növendék lett, mégis mindig honvágy fogta el, amikor eltávolodott az „otthon”-tól. A 2456. Század kétszáznegyven évezrednyire esett a 95.-t l, és ez jókora távolság még egy edzett Halhatatlannak is. Rendes körülmények között ilyesmi járt volna az eszében. De most Harlan csupán arra gondolt, hogy iratai a zsebében lapulnak, és kissé zavart feszültség fogta el. Keze gépiesen állította meg a kabint a kell évszázadban, a kell helyen. Furcsa dolog, hogy egy Technikus zavart vagy ideges lehet bármi miatt is. Yarrow Oktató mondta annak idején: - A Technikusnak mindenekfölött szenvedélytelennek kell lennie. A Valóságváltozás, amelyet végrehajt, több mint ötvenmilliárd ember életét módosíthatja. Egy vagy több milliónak az élete úgy megváltozhat, hogy már új egyednek kell ket tekintenünk. Ilyen körülmények között az érzelmi beállítottság határozott hátrány. Harlan erélyes fejrándítással próbálta el zni emlékezetéb l tanítója száraz hangját. Akkor nem is sejtette, hogy mint a legtehetségesebb Növendékre, éppen rá esik a választás. És most mégis izgatott volt. Nem az ötvenmilliárd ember miatt. Mit számít neki ötvenmilliárd Halandó? Csak egyetlen ember számított. Egyetlenegy személy. Feleszmélt, hogy a kabin áll, és egy pillanatra összeszedte gondolatait, hogy visszanyerje a Technikus h vös, személytelen gondolkozásmódját, majd kilépett. A kabin természetesen már nem az volt, amelyikbe belépett, azaz már nem ugyanazokból az atomokból állt. Harlan nem aggódott emiatt jobban, mint akármelyik más Halhatatlan. Csupán a Növendékeket, a Halhatatlanság újoncait izgatta az Id utazás misztikuma, jobban, mint maga az egyszer tény.

Ismét várt egy pillanatig a Nem Tér és Nem Id hallatlanul finom függönyénél, amely elválasztotta egyrészt a Halhatatlanságtól, másrészt a közönséges Id t l. A Halhatatlanságnak ezt a szektorát még egyáltalán nem ismerte. Egyet-mást tudott róla, hiszen belelapozott az Id kézikönyvébe. Ám az nem pótolta a személyes élményeket, és Harlan felkészült mindenféle kezdeti meglepetésre. Beállította a m szereket, amelyek rendkívül egyszer en m ködtek, ha valaki a Halhatatlanságba akart belépni (és rendkívül bonyolultan, ha valaki az Id be akart kilépni: ez az út éppen ezért kevésbé volt használatos). Átlépett a függönyön, és szeme bele-káprázott a vakító fénybe. Önkéntelenül az arca elé kapta a kezét. Csupán egy ember várta. Harlan eleinte csak homályosan látta az arcát. Az ember megszólalt: - Kantor Voy vagyok, Szociológus. Ha jól sejtem, ön Harlan Technikus. Harlan bólintott, és így válaszolt: - Id az atyám, hát nem lehet kikapcsolni ezt a díszkivilágítást? Voy körülnézett, és türelmesen felelte: - A molekuláris hártyára gondol? - Persze - mondta Harlan. A Kézikönyv említette ezt, de ilyen esztelen fénytükröz désr l nem volt szó. Teljesen jogosnak tartotta a bosszankodást. Mint a legtöbb Század, a 2456. Század is anyagbázisú volt, úgyhogy már a kezdet kezdetét l mindennek egyeznie kellett volna a Kézikönyv adataival. Nem lett volna szabad ilyen z rzavarral fogadnia az anyagbázisú században született embert, mint például a 300. Század energiatörvénye vagy a 600. Század energiamezeje. A 2456. Században az átlagos Halhatatlan számára a faltól a szegekig mindent anyagból készítettek. Itt is kétségtelenül minden anyag volt. Egy energiabázisú század embere ezt nem foghatta fel. Minden anyagot durva, nehézkes és barbár dolognak tartott. Az anyagbázisú Harlan azonban úgy érzékelte az anyagot, mint fát, fémet (könny és nehéz fémet), m anyagot, szilikátot, betont, b rt. De itt minden csupa tükör! Ez volt az els élménye a 2456. Századról. Minden felület fényt visszaverve ragyogott. Mindenütt a tökéletes simaság illúziója: így hatott a molekuláris hártya. És önmagának, Voy Szociológusnak és mindennek az újra meg újra ismétl d tükörképében, a töredékekben és az egészben, minden szemszögb l z rzavar uralkodott. Émelyít z rzavar! - Sajnálom - szólalt meg Voy -, de ebben a században ez a szokás, és Szektorunk praktikusnak tartja, ha a bevált szokásokat átvesszük. Rövidesen maga is megszokja. Voy végigsietett a tükörképén, és a hasonmása tótágast állva megismételte minden mozdulatát. Egy indikátor hajszálmutatója a spirális skálán nullára esett. A tükörképek egyszerre elt ntek, a vakító fények elhalványultak. Harlan nyomban otthonosabban érezte magát. - Szíveskedjen velem jönni - mondta Voy. Harlan követte az üres folyosón, ahol - tudta jól - néhány pillanattal el bb még csak úgy tobzódtak a mesterséges fények és tükörképek, aztán egy rámpán fel, majd egy el szobán át egy irodába jutottak. Rövid útjukon senkivel sem találkoztak. Harlannak ez nem t nt fel, természetesnek tartotta, és inkább akkor lett volna meglepve, s t megijedve, ha elsuhanó emberi alakot fedez fel. Kétségtelenül híre futott már, hogy egy Technikus érkezett odaátról. Még Voy is tartotta a tisztes távolságot, és szemmel látható sietséggel húzódott félre, amikor Harlan keze véletlenül súrolta a kabátja ujját. Harlan maga is meglep dött, milyen keser ség fogja el. Azt hitte, hogy a lelke köré növesztett burok vastagabb és sokkal érzéketlenebb. Ha tévedett, ha a burok elvékonyodott, akkor ennek egyetlen oka lehet. Noŷs! Kantor Voy Szociológus a Technikus felé hajolt, elég barátságosan, de Harlan önkéntelenül is megjegyezte, hogy egy hosszú asztal két végén ülnek. Voy így kezdte: - Rendkívül hízelg számomra, hogy egy oly nagy hír Technikus, mint ön, érdekl dik a mi jelentéktelen problémánk iránt.

- Igen - mondta Harlan a t le várható h vös személytelenséggel. - Némely szempontból érdekes is. Elég személytelen volt? Valószín leg nyilvánvalóak az igazi szándékai, és b nössége gyöngyöz verejtékcseppekben ütközik ki a homlokán. Bels zsebéb l el halászta a tervezett Valóságváltoztatás jegyzékét. Ezt a példányt kapta meg egy hónappal ezel tt az Id tanács. Twissell F kalkulátorhoz - a Nagy Twissellhez f z d barátsága révén könny szerrel megkaparinthatta a tervet. Miel tt kiteregette a tekercset az asztal gyenge paramágneses mezeje fölött, a másodperc egy töredékéig habozott. Az asztalt befed molekuláris hártya tompítottan tükrözött, de nem volt nullára állítva. Megpillantotta kézmozdulatát, és egy pillanatra úgy rémlett, hogy arcának tükörképe komoran bámul rá az asztallapról. Harminckét éves volt, de id sebbnek látszott. Tudatában volt ennek, nem kellett senkinek figyelmeztetnie rá. Talán hosszúkás arca és a fekete szeme fölött húzódó sötét szemöldöke miatt látszott haragos és szúrós tekintet nek: minden Halhatatlan így képzelte el a Technikus karikatúráját. Bizonyára azért lett ilyen az arca, mert Harlan egy percre se felejtette el, hogy Technikus. Aztán végigterítette a tekercset az asztalon, és rátért a tárgyra. - Kérem, én nem vagyok Szociológus. Voy mosolygott. - Ez félelmetesen hangzik. Ha valaki azzal kezdi, hogy nem ért az adott területhez, akkor nyilvánvaló, hogy nyomban a lesújtó véleményével rukkol el . - Nem - felelte Harlan -, nem véleménnyel. Csupán egy kéréssel. Átnézné és átvizsgálná ezt a jegyzéket, nem követett-e el valami kis hibát valahol? Voy nyomban elkomorodott. - Remélem, nem - felelte. Harlan az egyik kezét hátravetette a szék támláján, a másikat pedig az ölében nyugtatta. Nem dobolhatott az asztalon. Nem rághatta a szája szélét. Nem mutathatta ki érzéseit. Mióta életének iránya annyira megváltozott, állandóan figyelte a tervezett Valóságváltoztatások jegyzékét, amikor áthaladtak az Id tanács adminisztratív malmán. Mint Twissell F kalkulátor személyes Technikusának, ez könnyen sikerült, alig kellett megszegnie a foglalkozási etikát. Különösen mióta Twissell egyre inkább beletemetkezett saját nagyralátó tervének tanulmányozásába. (Harlan orrcimpája megremegett. Most már sejtette, miféle terv ez.) Semmi sem biztosította Harlant, hogy belátható id n belül egyáltalán megtalálja, amit keres. Amikor rábukkant a 2456-2781 Valóságváltoztatás V-5 sorozatszámú tervére, hirtelen azt hitte, hogy kívánsága máris valóra vált. Egy álló napig újra meg újra ellen rizte az egyenleteket és összefüggéseket valami kapkodó bizonytalanságban, egyre izgatottabban, és kesernyés hálát érzett, amiért annak idején legalább a pszichomatematika elemeire megtanították. Most Voy értetlen, gondterhelt tekintettel ismét végignézte a lyukkártyákat. Így szólt: - Úgy vélem, ismétlem, úgy vélem, hogy minden tökéletesen rendben van. - Legyen szabad emlékeztetnem, milyen udvarlási formák uralkodnak ennek a Századnak a jelenlegi Valóságában. Ez már szociológia, és ehhez ön ért, úgy gondolom. Ezért döntöttem úgy, hogy megérkezésem után önnel találkozom mindenekel tt - válaszolta. Voy rosszallóan pillantott rá. Még udvarias volt, de hangja jegesen csengett. - Szektorunk Megfigyel i kifogástalan szakemberek. Tökéletesen bizonyos vagyok benne, hogy pontos adatokat szolgáltattak ehhez a tervhez. Tudja bizonyítani ennek az ellenkez jét? - Nem, egyáltalán nem, Voy Szociológus. Én elfogadom az adataikat. Csupán az adatokból levont következtetésben kételkedem. Itt például, ha jobban megnézzük a szerelmi adatokat, nem változik meg a tenzorkomplexus? Voy kimeresztette a szemét, aztán szemlátomást megkönnyebbülés suhant át az arcán.

Feltétlenül a Kívánt Hatás Maximumához vezetne . Úgy éreztem. Remélem.És nem jelentette az Id tanácsnak? .Igen. kezet . attól olyan nyúlszer az arca. Itt már a Technikus volt otthon. természetesen.Tehát ön fedezte fel a tévedést? . és egytucatnyi vagy még több embernek a szörny . hogy a Szociológus összerezzen a rövidítés hallatára.felelte szárazon Harlan.Minimálisan Szükséges Változások.rkatasztrófát ajánl. Jó Technikus ritkán tévedett. A gépi számítások itt nem váltak be. De még döntenünk kell az MSZV-r l. akkor még jobban megsért dik. A Szektor tévedése. ha a Valóságok Id ben Végtelen Lehet ségeinek matematikai analízisér l volt szó..folytatta Harlan . azonnali halálát. Gondosan ápolt. . Barátként járt el.Nagyra értékelem . hogy a szociológiához nem értek. Az adatok birtokában maga a Technikus döntötte el a körön belül az MSZV pontos helyét. Technikus.Nem változtatná ez meg a helyzetet az útelágazás ön által elhanyagolt ágában? Nem lenne meg az az el nye. . tökéletesen hangsúlyozva az Id k Egységes Nyelvét) .Igen. amelyeket a következ Valóságváltozás okoz majd.. Az említett tenzorkomplex. A legnagyobb kibernetikus agy. Harlan Technikus. „Nem valami szintén hálás .Nem hinném.Igaz. s a személyi lapon mégis helyrehozhatatlan hibaként szerepelt volna. Nem felejtette ki a juttatták szót. kreol arcán bosszúság és düh váltakozott. de az MSZV kérdéseiben a Technikus megfellebbezhetetlennek számított. . Voy megkönnyebbült. Egy pillanatnyi szünet után folytatta: .fejezte be Harlan.Nagyon kevesen kerülhették volna el ezt a tévedést.. hiszen egy Technikus mentette meg a letolástól. és Voy sem firtatta. Ha Szociológus lennék. Tudomásom szerint az Id tanács nem értesült err l.villant át Harlan agyán. mint mondta. de Kalkulátornak se volnék jó. hogy a kevésbé kockázatos ágon haladva növelné a valószín ségi kitev jét.folytatta Harlan (szenvtelenül. de egyik irányban sincs elágazása.Akkor pompás. MSZV .az MSZV csökkenthet . nyugodtan beszélt. majd mégis elborult az ábrázata. hogy az Id tanács kihallgat ez ügyben. . . akkor az ön ítéletére bízom magamat.. Voy kínos.Természetesen. Harlan csak most vette észre. . miel tt kár származik bel le. ha err l a polcról a másikra teszünk egy tartályt. és az út folytatódik.Miért nem? .. Az elágazások újra egyesülnek.. fehér körme alig látható nyomot hagyott az egyik lyukkártya szélén. Hurok keletkezik. Miért vontam volna bele a Id tanácsot? .. . és. . . vagyis másképpen az útelágazás.Az ön szektora által javasolt MSZV . Kísér jegyzékünkben nem is tartottuk érdemesnek megemlíteni. így is tettem. Harlan folytatta: .” És ha jobban belegondol.Valószín leg megsért dött. de az egyenlet itt azonossággá válik.és gyakorlatilag KHM-hez vezetne . . .Ha így véli. Harlan tudta. néma feszültséggel figyelte.felelte Voy vállat vonva. Voy feltekintett. Els rangú Technikus soha. . hogy Voy nagy fels metsz fogai közt rés van. Itt! Hosszú mutatóujjával megjelölt egy pontot. Harlan soha nem tévedett. megbocsát.Nem. kijavíthatom.Szerintem .Elkerülhetetlen . . . Egy Szociológus csalhatatlannak tekinthette magát. .suttogta Voy.Feltételezem. ami rácáfol visszafojtott erej szavaira. gyakorlatilag elkerülhetetlen volt.Természetesen néhány ember id el tti halála jelentéktelen dolog azokhoz a személyiségváltozásokhoz képest. köszönöm. hogy ilyen szavakat használok a pontos matematikai kifejezések helyett.. legfeljebb csak körülbelül jelölhette ki az MSZV helyét egy adott körön belül. még ha a legokosabb és legtapasztaltabb F kalkulátor kezelte is. elhanyagolható. Legalábbis a tervezett Valóságváltoztatást megjegyzés nélkül juttatták el hozzám.

. De személyes kutatásaimról szeretném.) Mindkét ábra mozdulatlan volt. . (A molekuláris réteg most is gyenge tükrözésre volt állítva. Remélem. Században tervezett Valóságváltoztatás adatait is.És ha nem ellenzi. Amikor beléptek a megfigyel kamrába. hogyan hajol a Szociológus az átnyújtott tekercsek fölé.rázna velem. de Harlan csak a képerny ket figyelte. hogy észre lehessen venni a porszemeket a leveg ben. Végzetes lett volna. Nem egyezhetem bele. Igazán megtisztel lesz ránk nézve. Nincs értelme. Semmi sem mozdult. és Harlan is elhallgatott. Szeretném tudni. . Harlan ráismert egy kísérleti rhajó géptermére. vagy talán nem is olyan gyengére. Természetesen a jelenlegi Valóságban. Egy tucatnyi embert fulladásos halálra ítél. A f akadályon túljutott. hogy nem jelentettem a tévedésüket az Id tanácsnak. hálából a Szektora megtesz egy kis szívességet. hiszen az Id matematikai pillanatait ábrázolta. hogy ezt nem tekinthetjük precedensnek? .Két óra harminchat percig a terem üres lesz. hogy a biztonság határait túllépje. Egy ajtó mintha éppen bezárult volna.Minthogy a felel sség is az enyém. Voy kinyújtotta a kezét. Bizalmasan fogjuk kezelni. Éppen ez a vitás. ..Láthatnám az iratokat? Harlan megkönnyebbült. A holtak képe is lehetett volna. . ha személyesen vezeti az MSZV-t. amíg nem gy z dtem meg a magam igazáról.Minderre bizonyára megvan a lehet sége a saját Szektorában is. szeretném látni. Úgy vélem. Természetesen nem volna diplomatikus saját Szektorom lehet ségeit felhasználnom. túlságosan jelentéktelen.Remélem. Voy megszólalt: . ha egyel re nem szereznének tudomást. A Szociológus csak egyszer kiáltott fel: . és kísérletként választottam ki egy egyént. Harlan bólintott. Alatta marad a kritikus különbségnek. milyen hatással lesz a Változtatás egy bizonyos személy valószín ségi képletére.Az Id be is. .Egyszóval nem a hivatalos utat akarja választani? ..Éppen err l van szó.Nem tudom.Átadom az anyagot az egyik Sorstervez mnek. Voy így válaszolt: . villogó cip látszott. Ha az egyik esetben szigorúan ragaszkodunk a szabályokhoz.Nem szabályellenesebb.Szeretném. Az ellen nem tiltakozott. jól értettem-e? . Bizalmas választ kérek. . de egy Technikussal nem fog kezet. és eltávoztak. két képerny m ködött. hogyan történik a Valóságváltoztatás. és a résben félig áttetsz vörös anyagból készült.kérdezte tagoltan a Szociológus. ha bizalmasan kezelnék. Az egyik kép éles. Voy nem válaszolt. Ha a kép elég éles lett volna. Harlan és Voy egyedül maradt a csillogó teremben. Itt vannak a szükséges adatok. Harlan elkomorodott. .Persze hogy megvan. Elhoztam a 482. a másik esetben is épp olyan merevek lehetünk. . ha gondolkozási id t ad neki. Feszülten figyelte. . de hozzá sem akar érni egy Technikushoz.De hiszen ez szabályellenes. Voy felállt. A cip nem mozdult. ezért habozás nélkül rávágta: . azok sem mozdultak volna.A befejezetlen mondatot bizonytalan kézmozdulattal toldotta meg. mint az. Saját szektoromban ezt nehéz lenne elérni anélkül hogy. . A mérnökök már beállították a pontos Tér és Id koordinátákat.Egy Sorstervezést. De ugyebár megérti.Természetesen. hiszen ez egészen jelentéktelen Valóságváltoztatás! Harlan megragadta az alkalmat. . és rögtönzött: . megértett? A Voy arcára vetett egyetlen pillantás meggy zte err l. természetes színben tündökölt.Szívességet? .

hogy mintegy mellékhatásként az elektrogravitációs rhajózás is megsínyli a Változtatást. hová kell majd átraknia.Azt mondja. csak mesterkélt. És akkor a többiek g gös szemrehányással bámulnak rá. beépítette ezt a társadalom pszichiátrikus jellemzésébe. éles és természetes szín volt. Hónapok óta nem járt asszony ebben a szektorban. és feszülten figyelt a válaszul érkez kattogásra. a másik jelenet pedig mintegy huszonöt századdal el re a „jöv ben” kékesen villogott. amely szükséges ahhoz. és úgy találta. er sen a talajba ágyazva. azt a n k okozták. Furcsa alakú kék henger állt az el térben. Csipkés szél orruk felfelé meredt.Határozott rosszallással nézett Harlanra. Végül aztán egy Technikusnak is. Nincs hajtóm . Szeretnék vele találkozni. Harlan nyersen odavetette: .Milyen furcsa látvány! . Kozmikus starthely. Fél szemmel átpillantott a másik képerny re. amelynek a végén h tlen lett a Halhatatlanok kötelez esküjéhez és mindenhez. hogy elszólja magát. Attól a pillanattól kezdve rohamosan haladt azon az úton. a kékes-zöldes talajon kékesen csillogó csupasz fémépületek. Keze ügyesen mozgott kis távkapcsolóján. Kár. . Végül valamelyik Kalkulátor kidolgozta a Valóságváltoztatást. Mélykék ég. Ha volt valami hiba a Halhatatlanságban. Bizonyára valamelyik Megfigyel összeszedte a részleteket a kábítószer-élvezetr l. . . Valamelyik Statisztikus pedig bebizonyította. mint ahogy a Föld és a földi társadalom mindig eltörpül az rrepülés fizikai léptékével mérve. Err l a hiányosságról már tudott. Minket más dolgok érdekelnek.) . amikor el ször belépett a Halhatatlanságba. hogy a jelenlegi Valóságok közt itt a legmagasabb. Azon is szeretnék minél el bb túl lenni. Harlan elkomorodott. mint a molekuláris rétegek.Egy pillanat. s attól félt. talán éppen Voy. . mint a szükséges „jöv ”.Igen. A gépterem.gondolta Harlan. egyedül te romboltad szét ezt a gyönyör dolgot. . Voy szája mosolyra torzult. . B nüket az vállára helyezik. . nincs atomreaktor. a fogazat mélyen belevágódott az rhajó testébe.Érdekesen hangzik. és hirtelen elfordult. Ugye. és megtudom. amelyet a Halhatatlanság e szektorához képest „jelennek” lehetett nevezni. és gyors pillantással eszébe véste a kritikus tartály helyzetét a polcon. . hogy a kábítószerfogyasztást a legutóbbi Változtatások annyira megnövelték. mennyi id alatt végzi el az ön munkáját.Csak a 2481. Nagy kár. Egy pillanatra rámeredt a Szociológusra.mormolta Harlan. Ezek a „dolgok” emberek voltak. amikor el ször találkozott Noŷs-szal. Tíz meg száz ember vett részt ebben: a Halhatatlanság mindenféle beosztású embere. Éppen a keszty jét húzta fel. Harlan nem mert válaszolni. (A Halhatatlanságnak ezt a Szektorát még a hang jelrendszer jellemzi . Harlan összeszorította az ajkait.Essünk túl rajta. Szólok a Sorstervez nek. például neki magának színre kellett lépnie. de a maga b rén csak akkor érezte. A távolságot méregette. amiben hitt. Ezért majd elítélik és kerülik. Harlan bal csuklójára er sítette a hordozható generátort. Noŷs Lambent. és azt találgatta.Tudom . Valamelyik Szociológus aztán.. Voy vállat vont. hogy a biztonsági szintre csökkentse a kábítószer-fogyasztást. hogy a Változtatás miatt megválunk t le. és megvetik érte.az Id megfagyott pillanata merevítette meg ket. három óra alatt végez vele . Az utasítások alapján éppen neki kell végrehajtania a következ Valóságváltoztatást. Csöppnyi karjuk és lábuk természetellenes pózba lendült . .magyarázta Voy. Azt mondják ezek a tekintetek: Te. Kis csoportokba ver dött figurák. Században fejlesztik ki az elektrogravitációs rutazást. ez n i név? Harlan torka kiszáradt. Ügyes dolog.mondta végül Voy.Az rhajók nem számítanak. Esztétikailag is pompás jószág. akik az rhajó mellett eltörpültek.Egyébként el van ragadtatva a vizsgált személy nevét l. Hátrább még kett .Elektrogravitáció . Persze hogy rosszallással! Miért ne? Harlan Technikus volt.

Általában nem becsülik valami sokra ezt a tisztséget. túl volt a Növendékségen. a titkos Sorstervezés becstelén használata csudán jelentéktelen gyarlóságnak számított. Az igazi okot csak sokkal kés bb tudta meg. de szeretném. és feszülten figyelt.. Nem is szégyenkezett. Csak az Id b l származó ember. Ha ez így van. hogy Megfigyel k legyenek.(szándékos szünetet tartott. amelyekhez képest legutóbbi tette. nem lehetett ismét összeilleszteni. Voltak ideáljai. Egy tizenöt éves id szakkal kezd dött. amit tervezzenek. amit elemezzenek. 2. Harlan simán haladt el re. Harlan emlékezetében élénken élt Yarrow: köpcös ember. a Halandó válhatott Halhatatlanná: senki sem születhetett annak. És bár borzadva hessegette el. Egyszer gondolat: szükség esetén elpusztíthatja a Halhatatlanságot. de számára mégis minden megváltozott: ami egyszer összetört. bármi történnék is. a Sorstervez knek nem lenne sors. amivel és amiért élt.Miért? Noŷs kedvéért. Híven végigjárta a Halhatatlanok életének mind a négy periódusát. (Már akkor nyíltan az értésére adták. ha szükség lesz rá. Nem érzett lelkiismeretfurdalást egyre súlyosabb b neiért. szepl s kar. ágaskodó. hogy ha egyszer felbukkant.” Pompásan kidolgozott elmélet. A Specialisták lenézik. hogy befutott. Megfigyel és Specialista. hogy mindegyikük kiegyenesíthesse a hátát büszkeségében) -. ha nagyon világosan és er sen az agyukba vésnék. s azután engedélyezték számára. majd átvitték a Halhatatlanság függönyén. tudta. még tíz évig tanult mint Növendék. Yarrow Oktató a katedránál magyarázott. Még világosan emlékezett arra a pillanatra. és egészen másképp gondolkozott önmagáról. Hosszasan és kínosan elbúcsúzott a családjától. Voltaképpen ez rendítette meg igazán. bánatos tekintet. szintén így gondolják. gyerekjátéknak tekintik. ismét megkísérti. hogy soha nem térhet vissza. a be nem vallott és be nem vallható vágyódás az egyetlen Századba. hogy Megfigyel min sítésben elkezdhesse harmadik periódusát. S elmondhatta magáról. amelyben még nem volt Halhatatlan. A Megfigyel Harlan az Id küszöbnél állt. ha nem volnának Megfigyel k. a Szociológusoknak nem lenne társadalom. Ezeknél még rettent bb tettekre is képes. Nem szégyenkezett. ha egy Halhatatlannak bánatos volt a tekintete. vagy legalábbis jelszavak. És a legszörny bb az volt. a vágyakozás az otthon és állandóság iránt. Növendék.hogy milyen módszerrel. de már megillette a Halhatatlan cím. (Nem volt felt n . Nem felejtette el ezt. Hogyan is kezd dnek az Alapelvek? „Minden Halhatatlan élete négy periódusra oszlik. hátrafont karral.Most Megfigyel k lesznek. Tizenöt éves korában választották ki gondos válogatás és rostálás után . Tudom. amikor még nem volt Specialista. r t haj. egyetlen Specialistának sem akadna munkája.) Amikor átkerült a Halhatatlanságba. de a lényeg élesen emlékezetébe vés dött. Talán önök. hogy tudta: megvan hozzá a hatalma. Halhatatlanok . Minden Halhatatlan életének minden fokozata ésszer volt. amikor véget ért Növendéksége. Nem is olyan régen még mindent olyan egyszer nek érzett. A Kalkulátoroknak nem lenne mit kalkulálniuk. kissé szétvetett lábbal. el reszegezett pillantással ott állt öt végz s társával. Véget ért a tanulás. Yarrow így összegezte mondanivalóját: . Most el ször villant át agyán a különös és átsuhanó gondolat. ahová soha nem juthatott el. csupán az Id lakosa.. nem most hallják ezt el ször. A Halhatatlanok negyedik és utolsó korszaka volt ez: Halandó. amikor független tagja lett a Halhatatlanságnak. akkor önök bolondok. Csupán ezután lehetett Specialista és valódi Halhatatlan. arról persze fogalma sem volt annak idején.) Harlan természetesen már nem emlékezett pontosan Yarrow szavaira. és nem érdemlik meg. .

sem a jót ösztönözni. hogy betáplálhassuk ket a Számítógépekbe. Most el ször kellett ellen rzés nélkül m ködnie. Shakespeare írta: elcsépelt históriák. Vagy a Mikulásét. Mérhetetlenül sok helyet foglalt el. a 24. ahol a Valóság hajlékony és tovat n . ahogy a Kibernetikus Agy kidobta. miszerint „a Mozgó ujj ír. Megfigyel i szolgálatának ötödik évében F megfigyel vé nevezték ki területén. Csak mint Megfigyel k mutathatják meg. ahol az ember nem másíthatta meg elhatározásait. Wellsnek hívták. z rzavaros századokat. visszaveti önöket a Karbantartáshoz. Szégyenkez büszkeséggel rizte ezt az eretnek tudományát. Századhoz osztották be. tekintet nélkül arra. s megy tovább. aki a Halhatatlanság birodalmába tartozott vagy majd tartozik. Els tér-id engedélyét holnap reggel megkapja. és szigorú ellen rzés alatt kellett végrehajtania. azaz Id mez felfedezése el tt. legyen az a legcsekélyebb is. Hobbe Finge Segédkalkulátor gyanakvóan lebiggyesztett ajka és rosszalló tekintete nevetséges volt orra kerek gombjának s orcái két nagyobb gombjának társaságában. mint legfiatalabbak. tucatnyi Valóságváltoztatással csiszolta képességeit.Önök. Adatokat kell hozniuk. gondos és konkrét lenne. Legszebb szerzeménye egy Primitív Századból származó hetilap bekötött évfolyamainak a teljes sorozata volt. de a tapasztalat borotvaszíján tucatnyi Században. Szeretném. és jobbá gyúrhatták. úgy. hogy nem boldogul majd Hobbe Finge Segédkalkulátorral. amelyek a Halhatatlanság kezdete. Ilyenkor mindig bénítóan nehéz volt visszaterelnie gondolatait a Halhatatlansághoz és ahhoz a világmindenséghez. Században. s vissza nem csalja csak fél Sorát törölni Ész és Szív”. Hiteles adatokat. Csak egy kis vörös festék meg a fehér haj hiányzott. Már iskoláskorában hobbija volt a Primitív Századok történelme. Harlan mind a három nevet ismerte. Kalkulátor . a szerz jét H. és hogy milyen magasra emelkedhetnek. . Els megbízásai könny ek voltak. Rendben van? . hogy Halhatatlan lehet! Büszkeség töltötte el: felel s minden ember boldogságáért. Nem t rök semmiféle lazaságot. Halhatatlanoknak ez továbbképz tanfolyam. nem színezhetnek véleményeikkel és kívánságaikkal. aki legalább egyiket hallotta volna. amikor Hobbe Finge élénk és gyakorlatias hangon megszólalt: . Régi könyveket és folyóiratokat tanulmányozott. hanem megfigyel i tevékenységük határozza meg végleges beosztásukat. mint tudják. Másnap reggel megkapta engedélyét. Tizenöt év alatt sikerült jelent s könyvtárat összegy jtenie f ként papírra nyomtatott könyvekb l. milyen ragyogó tehetségnek látszanak jelenleg. Ennyit akartam mondani. tárgyilagos adatokat. Harlan lassanként megkedvelte azokat a különös. nehogy már a kezdet kezdetén valami apró hibát kövessen el. És még valamit ne felejtsenek el. ha engedélyt kapott rá. hogy közvetlenül is el tudta olvasni a kódszalagot. a 27. Pontos adatokat. Nem iskolai eredményeik. Hideg. Zsebkódfejt je segítségével lefordította az Id k Egységes Nyelvére.Igenis. bonyolult lyukkártya formájában. Mindegyikükkel kezet fogott. rzött egy lírai töredéket is. ahol a gonoszt nem lehetett megel zni. Önöknek. és Yarrow Oktató is csak bátorította. hogy megbízhatóbb forrásm veket faggasson. és pompásan megjeleníthette volna Szent Miklós primitív legendáját. és a 482. Már tudta és sajnálta. ahol az élet élet volt és a halál halál. A megfigyel i periódus nem olyasmi. Becsületes adatokat. ha egyszer elveszítették. Id nként belemélyedt ebbe a világba. Pedig a tudása már rég oly fokon állt. és bármilyen kudarc. Század el tt voltak. hogy felállíthassuk a társadalmi képleteket. most kilépnek az Id be. és a Waterlooi csatát. G. Harlan komoly és izgatott és büszke lett arra a gondolatra. amikor el ször tett jelentést a Szektor vezet Kalkulátorának. a Halhatatlanság els századaiba. amelyeket. amit l gyorsan és felt nés nélkül meg kell szabadulni. Szent Miklós illúziója nyomban elt nt. hogy felhasználhassuk ket a Valóságváltoztatások alapjául. s t a Temporális. ha alapos. S t messze visszautazott az els id be. egy másik könyvét W.válaszolta Harlan. mire képesek. a legnehezebb körülmények közé. hogy százezer Halhatatlan közül egy se akad. Bizonyosra vette. vesztett csata maradt egyszer s mindenkorra.Holnap elkezdheti a jelenlegi Valóság szokott felvételét. vagy a Télapóét. mert hozzá hasonló emberek tarthatták a kezükben. végez. Volt ott egy kötet. az Id térképet. és ez a tudat megingatta önbizalmát. de érzelmi okok miatt nem volt szíve mikrofilmre zsugorítani.

hogy Finge tompa ujjaival az asztalon dobolt. hanem feltárta összefüggéseit az el z Valóságokkal is. Ebb l a szempontból Harlan jelentései tökéletesek voltak. hagyja ezt. és annak virágkorában a n k negyven százaléka mesterséges megtermékenyítés révén szült. Más Valóságban találnák magukat. sem semmiféle alapelv. a 95.Gratulálok. ha arckifejezése otthonának. És a helyes megfigyelés nem szorítkozott a jelen Valóság tényeinek a bemutatására. és sem elmondani. Az érzékelés és jelentés közé nem férk zhetett be semmiféle érzelem. mit tehet. hogy zavar valami? Ez már szemtelenséggel volt határos. Most már nyilvánvaló lett Harlan számára. mit kell elkerülnie mindenáron. és erre nem is gondolhatott. A végletek sohasem egészségesek . és mit nem. A Megfigyelés megszokott m velet volt a Halhatatlansághoz tartozó Századokban.Az engedély közölte vele. minden ahhoz f z d emlékezettel. el bb-utóbb helyesbítésre lesz szükség. Bizonyára zavarja egy kissé ez a század. amib l arra következtet. hogy Finge nemcsak piszkálódik. mégpedig az. Természetesen joga és kötelessége volt. ahol és amikor nem veszélyeztette a Valóságot. a valószín ség egyik ágazata valósággá válna.Ó. és hová nem. Ez volt az egyetlen kor (pedig alaposan utánanézett a feljegyzéseiben). amilyenhez Harlan szokott. er sen matriarchális. A faggatásából kiderült. semmi olyan. Századnak aprólékosan kifaragott fájához hasonlít. Élvhajhász. törvény el tt nem volt nagyobb becsülete. Harlan vállat vont. mit jelent ez.Szociológiai szempontból a Század sok jelensége végletes. anyagias. Bármi volt a magánvéleménye.Jelentéseit az Id tanács nagyon kedvez en fogadta.Feleljen a kérdésemre . . sem elképzelni nem tudnák már. . Csupán azokon a helyeken és azokban az id pontokban tartózkodhatott. és ezt az is jelezte. A gyereknevelés érdekében alakított életközösséget természetesen gondosan elkülönítették a házasság társadalmi funkcióitól. ahol az ektogenetikus szülés dívott. . látszólag továbbra is Megfigyel maradt. Ha néhány kulcsponton eléggé zavaróan hatna. Ezt fricskának szánta. sokféleképpen változtathatja meg a Valóságot. . sem megálmodni. . áthágja a tér-id engedély korlátait. és kizárólag fajnemesítési alapokra helyezték. . Század világában. hogy valaha mások voltak. Csakis a gondos elemzés és kalkulálás találhatja el pontosan a Valóságváltoztatás jellegét. Egy másik alkalommal Finge ezzel az újsággal rontott be kis irodájába: .mondta. és találomra áthágja a szabályokat. mint az egyszer elhangzott szónak. és mind a ketten tudjuk.felelte. Finge Segédkalkulátor magához hívatta Harlant a második hét végén tett jelentése után. Megfigyel . Sajnos. . Ebben a korban nem volt erkölcs. Még ha rászánja is magát. és ellen rizte a Század elmúlt Valóságait. Még rosszabb is lehet.mondta szinte ridegen -. hová mehet a 482. A házasság a kölcsönös megegyezés szerint jött létre s sz nt meg. Finge határozottan ellenséges.Van valami a jelentésemben. és az ideális Megfigyel csupán egy jelentésíró géphez kapcsolt érzékeny idegvégz dés. Századból származik.Eszerint nem sajnálta a fáradságot. . talán a puszta jelenlétével is megváltoztathatja a Század történelmét. ahol a sok millió élvhajhász n átváltozna tiszta szív . h séges anyává. A Valóságváltoztatások folyamatosan megráztak minden Századot. jelentéseinek felépítéséért és világosságáért. legjobban úgy álcázhatja magát. . Úgy vélem. Finge nagyon jól tudta ezt. hogy ellen rizze a tényeket. A legutóbbi három Valóságváltoztatás a középs id ben csak súlyosbította a helyzetet. De magának mi a véleménye? Harlan azt hitte. Harlan száz meg száz módon betegnek látta a Századot. Ellen rzés nélkül a legpontosabb Megfigyelés sem maradt érvényben sokáig.Mint Megfigyel kénytelen vagyok ellen rizni minden idevonatkozó tényt.felelte Harlan. hogy mint más Id be tartozó ember. ha ezt teszi. amely megérett a Valóságváltoztatásra. Nem hasonlított szigorú és beletör d id otthonára. Az is eszébe ötlött. A 482.Nincs magánvéleményem . Század nem volt ínyére Harlannak. Maga a 95.

Twissell volt a Halhatatlanság legjobb Kalkulátora. kérem.Éppolyan ez. egyéni történelemszemléletet. Aggodalmaskodás és a szívélyesség között váltakozott. Harlan maga sem tudta.Az Id be is. . Twissell felemelte a cigarettát. szeme kerekre nyílt. mormogott valamit.. Századba.Kedvenc témája felélénkítette.Idegesnek látszol. és hirtelen témát változtatott: . Kalkulátor. Ezután többször is a Primitív Történelemre terelte a beszélgetést. Finge így szólt: . Twissell megszólalt: . bemutatom Andrew Harlan Megfigyel t. Harlan gondolatai összekuszálódtak. sajnálja-e ezt az egész ügyet.Nem. Harlan. A 482. Neki.Örvendek . . mintha egy filmkönyv állóképeit sorra vesszük.Harlan bizonytalan szünet után ezt mormolta: . akinek ritkás sz haja volt. Részletesen elemezhet . Nagy volt a kísértés. Kár idegeskedned. Hosszú listáján Harlan minden kérdést sorra vett és elemzett. Századról.Finge kerek képe morcosán megnyúlt. és tüzetesen tanulmányozzuk. Új beosztást várt. amikor Finge hirtelen az irodájába kérette. Kedvtelésb l.. Sárga foltos ujjai között ég cigarettát tartott.Twissell F kalkulátorral? . Laban Twissell maga volt a legenda. és gnómszer arcáról a beszélgetés alatt nem t nt el a mosoly.mondta Twissell F kalkulátor magas fejhangon. Ezután csak undorral gondolt Finge-re. Rengeteg részletet fedezhetünk fel. az él mítosz. amit Harlan lát. ha csak levetítenénk a filmet. Azonnal fel kellett volna ismernie. .Szerintem maga sajátos filozófiát dolgozott ki. amely elkerülné a figyelmünket. . püffedt arca meg se rándult Harlan kelletlen megjegyzéseire. . fiú.A Primitív Történelmet? Az iskolában? . Finge. . volt a feje az Id tanácsnak. Miért kérdi? . Aztán szó nélkül kiment. hanem felkészül a bemutatásra is.Harlan szeme kerekre nyílt.Hagyjon magunkra. . Ha nem ez az els cigaretta. Század három hónapos átkutatása során Harlan minden értékes anyagot felhabzsolt. Magával vitte a zárójelentés fogalmazványát is. és nem szólt egy szót sem. hogy Finge gy löli. A 482. Harlan ijedten tekintett fel a cigarettáról a kis ember arcára.Mindenki megegyezik abban. ahol mindig minden változik. és mások el tt rátámadt: . bizonyára jobban megfigyeli a kis embert. hogy a maga jelentései rendkívül éles elméj ek. de folyton ott játszott az arcán. Bárgyún vigyorogva bólintott.Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral? . amikor egyik nap a folyosón Finge elcsípte. .Nem egészen. gyorsan szippantott bel le. De egy szó sem esett a 482. Finge felállt.Megteszek minden t lem telhet t.t szemlátomást különösen érdeklik a maga jelentései. és az el bbi gy zött. és távozott. Beszélni akarok a fiúval. Finge álmélkodva meredt rá. Az els változatnál kötött ki. Ehelyett Finge bemutatta egy töpörödött emberkének. Század szerette volna fejleszteni cellulózbázisú textíliáinak az exportját az erd it l megfosztott Századokba. Már napok óta elkészült a zárójelentéssel.Twissell F kalkulátor. vagy pedig karrierje meggyorsításának tekintse. Úgy vélem. Finge váratlanul megkérdezte: . mint például az 1174. más szóval a legkiválóbb él Halhatatlan.Köszönöm. . mint bárki más a Halhatatlanságban. . megkövesedett történelmet lehet tanulmányozni. . Ez a hobbim. és nem lep dött meg. Harlan hiúsága és óvatossága megütközött. de vonakodott elfogadni a cserébe felajánlott füstölt halat. kérem. ellentétben a Halhatatlanság századaival. . volt a. Több Valóságváltoztatást irányított már. ez nagy segítségemre van a munkámban.A Primitív Történelmet tanulmányoztam. Ott a megdermedt. maga soha nem mosolyog? Harlan megdöbbenve ébredt rá.. és nemcsak a füstölg rudat bámulja..Szóval ez a fiatalember írja azokat a remek jelentéseket? Harlannak elakadt a szava.

Ám a találkozás egészen felkavarta Harlant. Mindig nyugtalanító, ha valakit óriásnak tartunk, s kiderül róla, hogy még öt és fél láb magas sincs. Rejt zhet egy zseni agya e mögött a kopaszodó, csapott homlok mögött? Borotvaéles ész vagy csak jó kedély világít ezekben az ezer ránccal övezett, parányi szemekben? Harlan sehogyan sem igazodott el rajta. Értelmét teljesen elhomályosította a cigarettafüst. Amikor egy füstgomolyag elérte, arca észrevehet en megrándult. Twissell szeme összesz kült, mintha át akarna hatolni a füstfátyolon, és szörnyen rossz hangsúlyozással megszólalt a tizedik évezred nyelvén: - Joppan éreznét magát, ha saját nyelveten peszélnék, fiú? Harlan alig tudta elfojtani a hirtelen rátör hisztérikus nevet görcsöt. Óvatosan így válaszolt: - Elég jól beszélek az Id k Egységes Nyelvén, kérem. - Az Egységes Nyelven mondta ezt is, amelyet és minden más Halhatatlan használt, a Halhatatlanságban való tartózkodásának els hónapjai óta. - Hagyjuk - mondta Twissell g gösen. - Ki nem állhatom az Egységest. Kifogástalanul beszélem a tizedik évezred nyelvét. Harlan úgy vélte, hogy Twissell legalább negyven éve nem használta id otthonának nyelvét. De úgy látszik, hiúságát már ez is kielégítette, mert áttért az Id k Egységes Nyelvére. - Megkínálnálak cigarettával, de biztos vagyok benne, hogy nem dohányzol. A történelemben a dohányzást nemigen helyeslik egyik id ben sem. Különben csak a 72. Században készítenek jó cigarettákat, én is onnan szerzem be. Ezt arra az esetre tanácsolom neked, ha mégis ráadnád a fejed a füstölésre. Szomorú dolog ez. Múlt héten a 123. Században voltam két napig. Tilos a dohányzás. Még a Halhatatlanság 123. századi el adói is ragaszkodnak a tilalomhoz. A Halhatatlanok idomultak az ottani szokáshoz. Ha rágyújtottam volna, azt várták volna, rájuk szakad az ég. Néha szeretnék egy nagy Valóságváltoztatást megtervezni, és minden Századból ki zni a dohányzást tiltó tabukat, csakhogy az efféle Valóság változtatás háborúkat robbantana ki az 58. Században, vagy rabszolgatartó társadalmat eredményezne az 1000.-ben. Valami soha nem stimmel. Harlan el ször zavart lett, majd izgatott. A lényegtelen fecsegés mögött valami rejlik. Torka kissé elszorult. - Megkérdezhetném, miért óhajtott látni? - Tetszenek a jelentéseid, fiú. Harlan szemében egy pillanatra örömszikra villant, de nem mosolyodott el. - Köszönöm. - M vészi munka. Jó az intuíciód. Érzéssel dolgozol. Úgy gondolom, eltaláltam, mi a legmegfelel bb hely számodra a Halhatatlanságban, és fel is akarom neked ajánlani. Harlan elképedt: hihetetlen! Megpróbálta eltitkolni hangja diadalmas csengését. - Nagyon megtisztel - mondta. Id közben Twissell F kalkulátor végigszívta a cigarettát, bal kezével észrevétlenül egy újabbat varázsolt el , és ismét rágyújtott. Két szippantás között megszólalt: - Id az atyám, fiú! Úgy beszélsz, mintha szerepet ismételgetnél. A fenébe a megtiszteltetéssel. Szamárság. Fabatkát sem ér. Mondd meg nyíltan, mit érzel. Örülsz neki, mi? - Igenis - felelte óvatosan Harlan. - Rendben van. Örülnöd is kell. No, szívesen lennél Technikus? - Technikus?! - kiáltott fel Harlan, s felugrott a helyér l. - Ülj le. Ülj csak le. Meglepettnek látszol. - Nem vártam, hogy Technikus leszek, Twissell F kalkulátor. - Nem - mondta szárazon Twissell. - Senki sem várja ezt. Minden mást inkább. Technikust éppen ezért nehéz találni, és mindig szükség van rájuk. A Halhatatlanság egyik Szektorában sincs elég bel lük. - Nem hiszem, hogy alkalmas volnék rá. - Szóval azt akarod mondani, hogy nem vagy alkalmas ilyen z rös munkára. Id az atyám! Ha igazi híve vagy a Halhatatlanságnak, mint ahogy hiszem, akkor nem ijedsz meg. Legfeljebb a hülyék elkerülnek, és kiközösítve érzed magadat. De majd beleszoksz. Meglesz az az elégtételed, hogy tudod, milyen nélkülözhetetlen vagy. Nagyon nélkülözhetetlen. Els sorban nekem. - Önnek? Személy szerint önnek?

- Igen. - Az öregember mosolyába valami agyafúrtság vegyült. - Nem egyszer Technikusnak szemeltelek ki. Az én személyes Technikusom leszel. Külön státusod lesz. És ez hogy tetszik? - Nem tudom. Hátha nem válok be - felelte Harlan. Twissell hevesen megrázta a fejét. - Szükségem van rád. Éppen terád. Jelentéseid meggy ztek róla, hogy megvan benned az, amire itt fenn szükségem van. - Recés körm mutatóujjával fürgén megkopogtatta a homlokát. - Növendékkori személyi lapod jó. A megfigyelt Szektorok is kedvez jellemzést adtak rólad. De f képpen Finge jelentése volt a legkedvez bb. Harlan szintén elcsodálkozott. - Finge Kalkulátor jelentése a leghízelg bb? - Nem vártad ezt? - Nem is tudom. - Nos, fiú, nem azt mondtam, hogy hízelg . Csak azt, hogy kedvez . A tény az, hogy Finge jelentése nem volt hízelg . Azt ajánlotta, hogy mentsünk fel a Valóságváltoztatással kapcsolatos munkák alól. Azt javasolta, hogy a legbiztonságosabb helyed a Karbantartóknál lenne. Harlan elvörösödött. - Mi oka lehetett erre? - Úgy látszik, van valami hobbid, fiú. A Primitív Történelem érdekel, ugye? - Nagy lendülettel hadonászott a cigarettájával, Harlan pedig haragjában elfelejtkezett arról, hogy ügyeljen a lélegzetvételre, beszippantott egy nagy füstfelh t, és magatehetetlenül köhögni kezdett. Twissell jóindulatúan nézte a fiatal, köhög Megfigyel t, és így szólt: - Nem így van? Harlan kitört: - Finge Kalkulátornak nincs joga... - Nana! Csak azért mondtam el, mit írt a jelentésben, mert éppen arra hivatkozik, amire nekem a legnagyobb szükségem van. Egyébként a jelentés bizalmas jelleg , és el kell felejtened, hogy elárultam a tartalmát. Mégpedig egyszer s mindenkorra, fiú. - De mi rossz van abban, ha valakit a Primitív Történelem érdekel? - Finge úgy véli, hogy érdekl désed er s Id vágyról tanúskodik. Megértettél, fiú? Harlan megértette. Lehetetlen volt elkerülni az efféle lélekboncoló tolvajnyelvet. Különösen ezt a szót. A Halhatatlanság minden tagjáról feltételezték, hogy er s vágy él bennük (mivel hivatalosan minden megnyilvánulását elfojtották), hogy visszatérjenek, ha nem is a saját Idejükbe, de legalább valamilyen rögzített Id be, részesei legyenek egy Századnak, s ne vándoroljanak örökösen a Századokban. A legtöbb Halhatatlanban ez a vágy természetesen mélyen elfojtva élt a tudatuk alatt. - Nem hiszem, hogy err l volna szó - felelte Harlan. - Én sem. Szerintem a hobbid érdekes és értékes. Ahogy mondtam, éppen ezért van rád szükségem. Azt akarom, hogy egy Növendéket oktass a Primitív Történelemre, mindent átadj neki, amit tudsz, vagy amit megtanulhatsz. Közben pedig a személyes Technikusom is leszel. Néhány nap múlva neki is láthatsz. Megfelel? Megfelel-e? Hivatalos engedéllyel tanulmányozni mindazt, ami a Halhatatlanság el tt történt? Személyes kapcsolatba kerülni a legnagyobb Halhatatlannal? Ilyen körülmények között még az undorító technikusi státust is elviselhet bbnek érezte. Ám óvatossága mégsem hagyta cserben, így felelt: - Ha ez a Halhatatlanság érdeke... - A Halhatatlanság érdeke? - kiáltott fel hirtelen izgatottan a gnómszer Kalkulátor, és olyan er vel dobta el a cigarettacsikket, hogy eltalálta a távoli falat, és szikrák repültek szerteszét. - Azért van rád szükségem, mert a Halhatatlanság létezése függ ett l. 3. A Növendék

Harlan már néhány hete tartózkodott az 575. Században, amikor találkozott Brinsley Sheridan Cooperrel. Volt ideje jól megszokni új lakását és az üveg meg porcelán steril tisztaságát. Megtanulta, hogyan kell viselni a technikus jelvényt mérsékelt undorral és megakadályozni a dolgok rosszabbra fordulását azáltal, hogy a fal vagy a kezében cipelt tárgy eltakarja a jelvényt. Ennek láttán egyesek megvet en mosolyogtak, és fagyosan hátat fordítottak, mintha fondorlattal akarta volna megnyerni a barátságukat. Twissell F kalkulátor naponta új feladatokkal látta el. Harlan tanulmányozta ket, majd négy változatban is megfogalmazta elemzését, és az utolsó változatot sem szívesen adta ki a kezéb l. Twissell mindig megdicsérte, bólogatott, és így szólt: - Pompás, pompás. - Aztán öreges, kék szemét rászegezte Harlanra, és mosolya kissé elhalványult. Ellen rizhetjük ezt a kis feltevést a Kibernetikus Aggyal. Az elemzést mindig feltevésnek nevezte. Soha nem árulta el Harlannak, milyen választ dobott ki a Kibernetikus Agy, és Harlan nem mert kérdez sködni. Elkeserítette, hogy egyetlen elemzését sem bízták rá végrehajtás céljából. Talán a Kibernetikus Agy nem ellenjegyezte, talán a Valóságváltoztatás rosszabbik megoldását választotta, vagy talán annyira ügyetlen, hogy képtelen eltalálni az MSZV-t a megadott körben? (Még nem tanulta meg, hogy elég finoman és hanyagul mondja ki, MSZV.) Egy napon Twissell zavartan viselked férfit hozott magával, aki alig mert Harlan szemébe nézni. - Harlan Technikus, ez B. S. Cooper Növendék - mondta Twissell. - Üdvözlöm - válaszolta Harlan gépiesen. Éppen csak végigmérte a férfit, de közönyös maradt. A fickó alacsonyabb volt nála, és fekete haját középen választotta el. Álla hegyes volt, szeme meghatározhatatlan világosbarna, füle a kelleténél nagyobb, és körmei összeharapdáltak. Twissell így kezdte: - Ezt a fiút fogod tanítani a Primitív Történelemre. - Az Id be is! - kiáltott fel Harlan hirtelen érdekl déssel. - Üdvözlöm! - Már majdnem elfelejtkezett az egészr l. - Állítsd össze a neked megfelel tanmenetet - folytatta Twissell. - Úgy vélem, elég lesz, ha hetente két délutánt rá tudsz szánni. A módszerbe nem szólok bele, rád bízom. Ha szükséged lesz könyvfilmekre vagy régi dokumentumokra, csak szólj. Ha megvannak a Halhatatlanságban vagy az Id valamelyik elérhet részén, megszerezzük. Nos, fiú? Ismét el varázsolt egy ég cigarettát a semmib l (mindig így rémlett), és a leveg megtelt dohányfüsttel. Harlan köhögött, és a Növendék rángatózó szájából ítélve, is ugyanezt tette volna, ha meri. - No, üljön le - szólt rá Harlan Twissell távozása után. Habozott egy pillanatig, majd határozottan hozzátette: Fiam. Üljön le, fiam. Az irodám nem nagy, de most már a magáé is, ha így összekerültünk. Harlanban felbuzgott a tettvágy. Végre valamit csak rá bíztak. A Primitív Történelem egyedül az területe. A Növendék feltekintett (talán most el ször), és akadozva megszólalt: - Ön Technikus. Harlan lelkesedésének és buzgalmának egy része nyomban elapadt. - Miért érdekes ez? - Nem, nem - felelte a Növendék -, csak... - Nem hallotta, hogy Twissell F kalkulátor Technikusnak szólított? - De igen, kérem. - Azt gondolta, hogy nyelvbotlás? Túlságosan rossz ahhoz, hogy igaz legyen? - Nem, kérem. - Mit dadog? - förmedt rá Harlan durván, de már el is szégyellte magát, amiért rápirított. Cooper kínosan elpirult. - Nem beszélem valami jól az Id k Egységes nyelvét. - Miért nem? Mióta Növendék? - Alig egy éve, kérem. - Egy éve? Hány éves maga, az Id be is? - Huszonnégy bioéves, uram.

Ez egészen más. Cooper er tlenül elmosolyodott.. Hasznavehetetlen. miért voltak századok az els század el tt is. . mintha Cooper bajuszt növesztene. Tíz évvel id sebbnek látszott így. . . El ször is ezt el kell felejtenie. Az ön ükük-ük stb. majd Cooper így folytatta: . Kolumbus és Washington. Században VacuumVelox szerel voltam.Majd kés bb.És ez mit számít? Tegyük fel. de bevezet ül ez is megtette. Századból. . mióta itt vagyok.Teljes neve és id otthona? . Akármi.Európai történelmet tanultam. A 95. és magyarázni kezdte a Primitív Történelmet. . id kell.A feleségér l? .Én magam is majdnem ennyire vagyok távol az id otthonomtól. amíg hozzászokom. Majdnem Id szomszédok. Cooper megszólalt: . Végezetül Harlan egy könyvet adott oda a Növendéknek.Mivel foglalkozik még? .A Növendék hangjában lázadás csengett. Harlan meg sem kérdezte. Századból jöttem. és egyre csak fejtegette. tudja.Érdekli a Primitív Történelem? . . a 78. .Brinsley Sheridan Cooper . mi az a Vacuum-Velox. Már három óra is eltelt. Tizenöt-tizenhat éves korban a legalkalmasabb belépni a Halhatatlanságba.hebegte a Növendék -. Természetesen leginkább modern történelemmel foglalkoztunk. .Tud valamit a történelemr l? Akármelyik történelemr l? . Igen. Az 54-es forradalom utáni id kkel. .kérdezte siránkozva Cooper. hogy foglalkozzam vele. Lehetett ventilációs takarítógép. Egészében véve nem valami el nyös ez a bajusz. ahogy haladunk. . A Halandóknak minden Valóságváltoztatás után más történelmet tanítanak.Matematikával. .szólt. változatlan marad. nem egészen tudok hozzászokni ehhez. Hét végére Cooper bajsza határozott fekete csíkká er södött.Mindannyian így vagyunk .Rendben van. s Harlan csak most vette észre ott a sötét csíkot. .Hosszú szünet következett. Id mechanikával.mondta Cooper.Nem egészen.folytatta. Akármit csinálunk is. kap jobbakat .Ahhoz.jegyezte meg. Ezért egészen más a Primitív Történelem. és a kezét dörzsölte. nem volt valami jó.Üljön le.Azt akarja mondani. Harlant nem is érdekelte. festékpermetez . s hegyes álla még jobban szembet nt. Éppen ez a szépsége. . megn sültem. Szinte alig tudok róla valamit. és lássunk munkához . Persze k ezt nem is sejtik.bámult rá Harlan. Alig tizenhét századra volt ez els id ben saját id otthonától.Twissell F kalkulátor kért meg. Századra. Kétszer is a feleségemr l álmodtam. hogy az. . . Harlan leült. hogy huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba? .Mihez nem tud hozzászokni? . kérem. . Egyel re csak az alapokat tanulmányozom. vélekedett Harlan. .Hogy is mondjam.mondta érzéketlenül Harlan.Miel tt idekerültem. sapja lehetnék.És mi a véleménye? . A 78. Ilyet még nem hallott. Mussolini és Hereford mind léteznek.Igenis. hogy majdnem ötszázadnyira vagyok az id otthonomtól. mégis én tizenhét századdal öregebb vagyok más tekintetben. . számítógép. . .Európában születtem.Politikai hovatartozása szerint európai. Kisujjával végigsimította fels ajkát. Ön id sebb nálam.Harlan elámult. feltételezem. .Elolvastam a könyvet .A Kés Primitív Századok kissé hasonlítottak a 78.De ugye az els század nem volt az els ? .. Így szólt: ...Igen. Mit jelent ez? Twissell új módszerrel próbálja ki t? . Mindegyik Valóságban a saját történelmük az egyetlen. . . Harlan szinte megenyhült. Eszembe juttatta az otthonomat. mármint a 7554-esre gondolok.

. Halhatatlan. és nem volt ideje a b ntetthez. még zavaros fogalmai vannak az Id r l és a Valóságról. ugye? És azt mondják: „Sz rösszív . Harlan megmarkolta a szék karfáját.Nagyon köszönöm. Talán a Halhatatlansággal szemben érzett haragja tette kissé nyerssé Harlan szávait. El z nap egész délel tt szégyellte magát.Mondtam már. hogy tudja: alig egy hónapja vagyok Technikus. Tökéletesen igaz volt az állításod.gondolta Harlan . Cooper ajka kiszáradt. . Most lássunk munkához. és egytrillió embert megváltoztat.vágta rá Cooper. amiért olyan gyáván elárulta a technikusi munkát.Sajnálom . .Pompás. Szinte vezeklésként fogadta. de ez szükséges volt.Az Id be is! És a feleségét is áthozta? . és én csinálom a Változtatásokat? Hogy én védem ket. fiú.” Vagy ilyesmiket. akár egy Technikus. Megváltoztatta a Valóságot. Természetesen.Rendben van. . . hogy elejét veheti a menteget zésnek.Rendben van.”) . hogy elfogadja? Ide figyeljen.Készen állok.Mire céloz? Hogy Technikus vagyok. Lefékezed? . Századból kiemelt néhány rövid perc alatt belebabrált egy szerkezetbe. hogy sajnálom. . fiú (egy füstkarika.Nem akartam megsérteni. Örülni fogsz. („Most már elemzések . ha a Növendéket huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba. A 223. Harlan magához tért. és a cigaretta vége felizzott). pompás. uram. . ne hibáztassatok!” Elárulta saját magát is. Harlan zavartan fészkel dött. . Harlannak kapóra jött az ajánlat. Semmije sincs. Mit válaszol erre. Örömmel fogadta az esélyt. és máris összezavarodik. hogy én okoztam. Századba ellen rizni a feleségét? A Növendék felemelte fejét. ha megtudod. mert még új fiú. rossz hangsúlya er sen érz dött szapora szavaiban. és én büszke vagyok rá.Még azt sem tudom. tavaly kiterjedt-e rá a Valóságváltoztatás. akkor valószín leg már nem is a feleségem.Cooper a fejét rázta. hogy a Halhatatlanság tótumfaktuma lett? .Nem. ha csatlakozik hozzájuk? Ez nagy emberré teszi. és nem is gondolhat senkire.Nem lenne kedved egy kis MSZV-hez. de már azt hiszi.Tehetséges vagy. s azt követelem. Századhoz. Most majd már mondhatja Coopernek: „Igen.és nem feltevések.Igen. minek . Harlanra szegezte er s és rendületlen tekintetét.Remélem. Rendkívüli érzéked van hozzá. Ha igen. t zkeresztsége. énmiattam változott meg sok millió ember.felelte.kérdezte..Technikusbeszéd. Nagy dolgokat várok t led. . Cooper? Úgy véli. csak azt akartam. s egy fiatalember nem érkezett meg idejében egy mechanikai el adásra az egyetemre. akkor könnyen lehetséges. nem. hogy a lefékezett tengelykapcsoló létrehozza a szükséges elágazást a kellemetlen mellékhatás nélkül. Mi történik itt? Elég egyetlen módosítás a törvényekben. Azt hitte. hogy mindent tud a Technikusokról. A Halhatatlanság finom egyensúlya nem bír ki ilyen módosításokat.” Így aztán örömmel mondta: . és személyesen még egyetlen Valóságváltoztatást sem végeztem. . hogy megn sült. hogy rossznak tartja a technikusi munkát. hogy mindegyik elemzésed rendkívül pontosnak bizonyult az ellen rzések során.” Azt mondják: „A Technikus egyet ásít. és olyan gyerekesen kiáltott fel: „Még semmi rosszat nem csináltam. kisfiam. Ez volt Harlan igazi Technikussá avatása. és maga csak azért nem b nös. Most pedig lássunk hozzá ehhez a 223. Twissell F kalkulátor másnap az irodájába hívatta Andrew Harlant. ki sérthet meg egy Technikust? Csak egyeseknek jár a szájuk. Rekedten mondta: . Nincs családja. és beolvashat nekik? .Nem . aki a Halandóságban él. . fiú? . Éppen ezért nem kezdett el foglalkozni a szoláris berendezésekkel. hogy érdekesebb. nem kíván visszamenni a 78. még egy éve sincs itt: még nem beszéli az Egységest. Egyik példa nélkül álló eset maga után vonja a másikat.

csak amikor idehoztak a 78. mint magát Harlant. és nem minden csipkel dés nélkül Csodagyereknek és Csalhatatlannak nevezték. Anyjáról álmodott. és helyet foglalt a kabin bels kerek ülésén. miért csinálok bohócot magamból?” Hallgatásba burkolózott. és többet tud ezekr l.Semmi baj. Cooper arcán majdnem komikus meglepetés tükröz dött. . mi is történik.Baj van? . Kezdeti gyengesége ellenére egy bioév alatt Harlan az egész Halhatatlanságban mint Twissell Technikusa vált ismertté. Századból. minden látszat ellenére. Cooper.Az Id be is! .Figyeljen csak ide. hogy egy nagy irodalmi alkotást.A fels id ben meddig terjed a kabin aknája? . . ma délután szabad.Ezt nem tanították meg? . az emberi értelem és érzelem emlékm vét nem írták meg az új Valóságban. Még soha nem voltam a kabinban. nem jönne holnap a mai foglalkozás helyett? El kellene ugranom a 3000. ennek eredményeképpen a 224.következtében egy tökéletesen egyszer kis eszközt nem találtak fel a kritikus tíz év alatt. mivel az egyetlen hitelesnek elismert fotó (elég pocsék és életlen) pontosan ilyen bajusszal mutatta a Temporális Mez felfedez jét.) Egyébként jól összedolgoztak. A közönséges világegyetem törvényei nem alkalmazhatók a kabinaknákra! Cooper ajka kissé legörbedt. amire már évek óta nem volt példa. se én nem vagyunk anyagiak.Semmit sem érzek . mert valójában nem mozdul.Én nem mehetnék? . Valójában . Száz meg száz ember használhatja ugyanezt a kabint. Habozás nélkül belépett a kabinba. Néhány hónap alatt a fiatalember bajsza teljesen kin tt. de a könyv néhány példányát mégis ott rzik a Halhatatlanság könyvtáraiban! És az új Valóságban mégis új m vészi alkotások születtek! Ezen az éjszakán Harlan órákig forgolódott álmatlanul. Cooperrel lassan szinte meghitt kapcsolatba került. Semmit sem érez. Bármily különös is. Ám amikor Harlan bekapcsolta a Mez t. és amikor végre nagy nehezen elaludt. olyasmi történt vele.Akar jönni? . Harlan bizonyára nem tud mit kezdeni vele. Cooper minden zavar nélkül követte Harlant. és Harlan kelletlenül gondolta: „A fiú id mechanikát tanul. Éppen ezért a Halhatatlanok között népszer volt ez a bajusz. Ha néhány élet meg is kurtult.Milyen messze járt már a fels id ben? . mint a régiek. mint én. Századba. . A kabin id beli kiterjedése mentén haladunk. és Coopert már majdnem annyira érdekelte a Primitív Történelem.De még mennyire.Alig említették a kabint. különböz sebességgel mozogva (ha ezt sebességnek nevezzük). a Századok mérhetetlen hosszában. amelyet az íratlan törvények szerint a Technikusoknak tartottak fenn. és akkor nem tudtam megfigyelni. Dr.Ez lesz a legtávolibb utam. Században is járt. . Igaz.a jelen pillanatban se maga. Cooper a gyorsan váltakozó számokat figyelte.mondta. hogy ellen rizzek egy Megfigyelést. . Hát nem pompás? Mit számít a személyiségváltoztatás? Az új egyéniségek is éppolyan emberek voltak. A Halhatatlanok Mallansohn-bajusznak hívták az ilyet. és akivel találkozni akarok.Harlan oktató modorban folytatta . Egyik nap Harlan így szólt Cooperhez: . Században egy háborút kiiktattak a Valóságból. és komoran bámulta Coopert. Miért nem fogom be a számat. Twissell már az 50 000. sokkal több hosszabbodott meg és lett boldogabb. . Harlan vállat vont. bármilyen Id irányban egymáson is áthaladva. Harlan általában a C Akna kabinját használta. Igazán soha nem barátkoztak össze. (Ha Cooper közeledett volna. Az akna az id ben végtelen. és a kabint a fels id be irányította.A Halhatatlanságnak nincs vége. bár keveseknek állt jól. Megszólalt: . és éppúgy szolgálták az életet. amelyek a saját helyzetükhöz viszonyítva jelölték a Századok múlását. Cooper szeme mohón felfénylett.

de egyetlen Halhatatlan sem tartózkodik túl a 70 000. Azt pletykálták.Kihalt? Kiirtották? .. de a Halhatatlanság csak a 27. Század el tt is. hogy elcsodálkozzon Twissell haragján.Semmit se tanulna. Csak maga után.Semmi . A Szektorok millió és millió Századig tartanak. .Mi lesz a Halhatatlansággal a 150 000.-en túl nem sokra mentek. hogy nincsenek érzelmei. amelyek lehet vé teszik a Halhatatlanságot. Twissell soha nem cáfolta ezeket a híreszteléseket. . a 70 000. nem változtathatnak témát.. Századon is. A Halhatatlanság és az Id közt az ajtók áthatolhatatlanok. vajon Twissell nem bánja-e meg. . mivel már a Halhatatlanság lelketlen teremtménye lett.. Azt rebesgették. ugye? . Sokak szerint maga is elhitte. a Valóságváltoztatás kivételével. hogy elárulta m szívét. mert szoros kapcsolatban állt Twissell-lel. bárcsak már ott tartanánk.Különféle típusú életek.. amíg egy hajszálvékony Id mez t annyira fölszereltek.Ó. .Ez még mind semmi. Ráadásul elég pontosan. megjósolta majd minden jellegzetességét. Harlan úgy képzelte Twissell néhány elejtett megjegyzése alapján.kezdte Harlan. Században élt. és aztán maga a Nap is szupernóva lesz. hogy ezt tudja-e valaki pontosan. Éppen ezért hívják Halhatatlanságnak. s t el is felejtette. A Mez feltalálása még nem egyenl a Halhatatlanság megszerkesztésével.Csakugyan szupernóva lesz a Napunk? . . . .Nos. Kiléptek a kabinból. mekkora energia kell egy Id mez létrehozásához? Mallansohn els Mezeje két másodperces id tartamú volt az alsó id és a fels id között.Persze. Századdal is.De még mennyire! Nemcsak felfedezte az Id dimenziót. Kíváncsi volt. ..Az Id be is! Beszéljünk másról.felelte sötéten Harlan. A Halhatatlanság máskülönben nem létezne. mert úgy látszik. és alig nagyobb. hogy nem untatnának az egyenletekkel meg mez mechanikával.Semmi különös . hanem leírta azokat az alapvet kapcsolatokat.A Szektorok megvannak ott is. és mégis egy atomtelep egész napi energiáját felhasználta. hogy már fiatalkorában elsorvadt a szíve. Század közötti id témáját. ha majd megnyugodott. Nem hangzott valami meggy z en. míg maga az élet is megsz nik. és a 24. de hirtelen elharapta a mondatot.kérdezte Cooper. itt megállhatunk. Cooper. hogy pontosan melyik az id otthona..Majd áttörünk egyszer. Úgy látszik. az izmok és billenty k szerény szerkezete sem mentes az érzelmi üzemzavaroktól. Század óta m ködik. Cooper felsóhajtott: . Ritkán beszéltek err l. hogy a Halhatatlanok az Id ben nem hatolhattak be ezekbe a Századokba. hogy aztán a fels id ben felfoghatta a Nova sugárzó energiáját Aztán a Mez már elbírt egy embert is.válaszolta. Az ember elt nt. Századon. . A Halhatatlanságnak nincs vége.És mi van ott? . és azután az is megsz nik. Twissell mosolyogva mondogatta: . Harlan még sohasem látta dühöngeni Laban Twissell F kalkulátort. Század után? . és mondanának valami érdekeset is. El tudja képzelni. Században még fogalmuk sem volt róla. még maradt annyi ideje. de egyik se emberi. Ha Mallansohn idejében élnék. amíg Harlan szinte meggörnyedt a rázúduló dühkitörés alatt. Egyel re elég gondunk van a 70 000. hogy nemegyszer megpróbálkoztak a Valóságváltoztatással már a 70 000.Megel zte korát.Nem lehetne valamit tenni. A szupernóvává lett Nap az energiaforrásunk. milyen nagy jelent ség Mallansohn felfedezése. Századtól kezdve.Azt sem tudom. A Halhatatlanok szinte babonásán elkerülték a Rejtett Századok. Ezért.. . Miért? Senki sem tudja. . s azóta a szív mintájára készült kis kézi analizátort hord a nadrágzsebében. A 24. Majdnem száz évig tartott. Néhány Halhatatlan már volt túl a 150 000. A lényeg az. mint egy gyufaszál feje. Harlan felsóhajtott. de hatékony Megfigyelés nélkül a 70 000. de azt hiszem. . hogy változtassunk ezen? . Harlan is csupán azért tudott egyet-mást. a 70 000. . és 150 000.

Az volt a szándékom. annak a tudata. . fiú? Azt se mondta soha senki. el ször. hogy ideiglenes beosztása átvételére megérkezett a 482. hogy mit tegyek.Twissell öreges csikorgó hangján ilyesmiket kiabált: . milyen utasítást kaptál. És mégis megkockáztatta a „Technikus-néz ” pillantást. Egyrészt megn tt a biztonságérzete. és utána távozhatott. s aztán az igyekezet. és ott maradhatsz mindörökre. Harlan változott meg. amióta onnan Twissell-lel eljött. Azt se mondta soha senki. természetesen a tér-id szabály gondos szem el tt tartásával. A Technikusság két éve mély nyomot hagyott benne.Id az atyám. hogy egy finom hajlású Id görbével fel ne nyársald. majd tovább folytatta. elküldelek a vezetékhálózat javítására. Végül így szólt: . az Id tanács tagjának képzeled magad? Mi jogon parancsolgatsz? Te mondod meg nekem. Azt se mondta soha senki. Század bejáratánál ült. Harlan kissé szomorúan kérdezte: . fiú. vagy a Megfigyel k fehér jelzése volt.Rendben van? . A Kalkulátor Harlan már két éve volt Technikus. hogy mit csinálj vele? . Milliók sorsát tartotta a markában.Miféle kifogás ez a kett s tagadás. . fiú.Akkor csináld azt. . hogy a jelenlegi valóság néhány Százada sokban emlékeztet a Primitív Történelem némely periódusára. Alig ismert rá.szólalt meg Harlan -. hogy Cooper Növendéket nem vihetem magammal a kabinban. amíg sért döttsége kissé megenyhült. Megértettél? Növekv zavarától sápadtan Harlan így válaszolt: . aki a 482. a Karbantartók egyik alcsoportjához tartozott. hogy ne itasd le. Csupán egy kék csík fehér mez ben. Semmi kirándulás. újabb és újabb életmódhoz szoknia. Másrészt zárkózottabb lett. hogy tanítsam a Primitív Történelemre. hogy elviszem Coopert egy kis gyakorlati kirándulásra azokba az Id kbe. A magyarázat nem lágyította meg Twissell szívét. F kalkulátor . Az Id be is. Hetekig eltartott. egyáltalán nem Specialista. nehogy még egyszer odapillantsanak.mondta nyomatékosan. és a vele járó magányosságot büszkén vállalta.Soha senki nem mondta. hogyan is megy az. és egyre több kérdést zúdított Harlanra. te tökfilkó.Micsoda? Ide figyelj. újabb és újabb ruházathoz. Nem a Kalkulátorok sárga vagy a Sorstervez k zöld. és ügyet sem vetett a középkorú Összeköt gyors pillantására. önkéntelen oldalpillantás a Technikus rózsavörös válljelzésére. amikor visszatért a 482.Twissell eldobta a cigarettáját. nem szándékoznál néha engedélyt is kérni t lem? Ennek egyszer s mindenkorra vége. Semmi laboratóriumi kísérlet. Legközelebb megváltoztatod a Valóságot.Andrew Harlan Technikus jelenti Finge Kalkulátornak.Ha még egyszer túlléped a hatáskörödet.Azt az utasítást kaptam. Századba . Nem a Század. Harlan megnedvesítette száraz nyelvével kiszáradt ajkait. És semmi egyebet. . Összeköt volt. csak hogy megmutathasd neki. Harlan megbámulta az Összeköt válljelzését. . mintha halálos ellensége arca volna. és olyan vadul taposta el. hogy Technikus. Nem kellett minden új Megfigyelési Terv alkalmával újabb és újabb nyelveket megtanulnia.Szeretném megjegyezni. hogy ne borotváld kopaszra. Szinte nem is hiányzott neki a Halhatatlanság Specialistáit összeköt barátság. Éppen ezért hideg tekintettel nézett az Összeköt re. . 4. Századba. Ezt a pillantást „Technikus-néz nek” nevezték: gyors. Ám leginkább a hatalomérzés fejl dött ki benne. sért dötten bocsánatkérésfélét mormogott. vagy a Szociológusok kék. Még csak nem is a Specialisták jellegtelen színe. vagy én neked? Te rendelkezel a Szektor kabin útjai fölött? Mindnyájan t led kérjünk ezután engedélyt? Id nként felkiáltott: „Válaszolj!”. Tanítsd csak a Primitív Történelemre.

mikor lépett oda. hogy eleget váratta látogatóját. a tegnap is vagy a múlt hét is csupán biológiai értelemben létezett.. Nagyon kényes ügy.Igen. vagy „A jöv héten találkozunk”. a nappal és éjszaka.. természetesen bizonytalanul mozgott. mintha az Id ben élne le egy közönséges évet. Század megbízható és szilárd. Finge Kalkulátort.Természetesen. Kalkulátor . t figyelte. de állandóan fél. és Finge ott állt az asztala el tt. Még Finge is más lett. A belép re meredt.. a 482. és a Halhatatlanságban egy bioév alatt az ember annyit öregedett. Most erre van szükségünk. . Harlan Technikus. mint valaha. nem találja a helyét a Szektorban. és ez egyéb fizikai jelenségek hiányában is elkerülhetetlenül mérte tovább az Id t. Lábujjhegyen járt. Harlan ezúttal nem tudta meg a részleteket.Mintha a két év alatt. . Már megszokta a fehérség és világosság világát. hogy a padló beszakadhat a súlya alatt. Meg sem hallotta. Finge gyakori modortalanságait könnyen okozhatta az a körülmény.Üdvözlöm. hogy a Halhatatlanság teend it önkényes huszonnégy „bioórás” napra szabták ki.” Finge megszólalt: . amíg ön távol volt. de az ön el bbi Megfigyeléseinek a világossága és élessége tökéletes volt. A soha túlzás lett volna. De ilyen n t?! És a Halhatatlanságban? . Nem lehet azt mondani. Század nehézkes gipszdíszei. vagy „Gondoltam rád tegnap”. (Harlan jól emlékezett Finge macskalépteire: gyakran el fordult. és ez a tény sok mindenre feleletet adott. Finge folytatta: .válaszolta Harlan. Harlan jóindulatú elnézéssel gondolta: „Szegény. aki ha tudat alatt is. Twissell beszélt err l Harlannak. amíg Finge átböngészi a kódszalagot. Talán az áthelyezés segítene rajta. Két évvel ezel tt Finge minden mozdulata fenyeget és hatalmas volt Harlan Megfigyel számára. Természetesen pazarlásnak látszik. Már megszokta az 575. Még a legpedánsabb Halhatatlan is ritkán figyelt a különbségre. Században a válság jelei mutatkoztak.Hívom. . s most majdnem nyomorúságosnak látta. Századból származott. . Kényelmetlen volt azt mondani: „Viszontlátásra holnap”.helyesbített Harlan. tisztaságimádatát. Század üvegeit és porcelánjait. Harlan megvárta. A 482.) És ez már nem a ravaszság és alattomosság jele volt. hogy Harlan soha nem látott n t a Halhatatlanságban. Finge meglepetten nézett fel.Azt óhajtja. az ajtó kinyílt. Most Technikusságának fennkölt és elzárkózó magasságából Finge siralmasan zavartnak látszott. hogy a gyarló anyaggal kell dolgoznia.Két bioév alatt . . Pontos Megfigyelésre van szükségünk. de nem soha. a ma és holnap komoly feltételezésével. és feltekint. . hiszen hozzá volt szokva az energiamez tartósságához. két bioév alatt. Egy rendkívüli válságé. Finge az energiabázisú 600. hogy én végezzem el a Megfigyelést? . színes fémjei szinte taszították. bár a holnap is.Üdvözlöm. és Harlan már nem hallotta a szavait.A két bioév alatt. pontosabbra. de az emberek teste öregedett. És az emberek természetes ösztöneit úgy elégítették ki. és boldogtalan volt. hogy nehézkes ember lévén. Felvázolnám az ügy néhány részletét. A Halhatatlanságban nem létezett Id a világegyetemben szokásos értelem szerint. felt n festékei. mint aki most eszmél rá. Harlan úgy emlékezett. amelyet csak a lágy pasztellszínek elszórt foltjai törtek meg. hogy véletlenül felpillantott. Szinte példa nélkül álló. hogy a 482.. hogy egy Technikus végezzen megfigyel i munkát. mintha összement volna. hanem annak az embernek a riadt és aggodalmas kísérlete. Az Id biológiailag haladt. kérem.folytatta Finge. Ritkán. mert amíg Finge beszélt.Az Összeköt rávágta: .

.Mi a munkája? Az Összeköt arcán enyhe mosoly futott át. mégis finoman kirajzolta a test körvonalait. amely addig hatalmon volt. a kívülálló szemével készültek. s gyakorolta a helyi szokásokat. hogy felhívják rá a figyelmet. elt nt. Unott. kecske vagy fecske. Érzéseit leginkább haraghoz lehetett hasonlítani. átvette az Id nyelvrendszerét. . Nyilvánvalóan tájékozódó utazás volt azzal a céllal. Harlan els Megfigyelésére a 482. amelyeket meg kellett figyelnie. állkapcsát sem szorította össze. s futó pillantása végigsuhant Harlan arcán. s tekintetük nem találkozott. Tér-id engedélye soha nem tartalmazta vagy engedélyezte. hogy az arisztokráciát belülr l vizsgálja. a harmadik napon pedig egy percet sem.Harlan sarkon fordult. Ruháján drágakövekkel kirakott nyakék díszlett. Türelmetlen volt magával. hogy megszokja a Századot. ajka pirosra húzott. korona vagy borona. azaz áttetsz köntöst. . A neve Noŷs Lambent. A Halhatatlanságban megjelen lány azonban egészen más dolog.Biztosan a f nök titkárn je. A kizáró okok kívül estek egy Megfigyel hatáskörén. A 482. parancsoljon. Fényl barna haja a vállát verdeste. úgy szólt a hangja. . Finge éppen befejezte mondanivalóját. Másnap már másfél óráig tartózkodott ott. . Az Id be is! Fingenek nem lett volna szabad ilyet tennie. átnézte régi jelentéseit. hogy miért teszi. és ez a férfiak egyenl ségér l árulkodott. Fels szemhéja és fülcimpái halvány rózsaszín re voltak festve.A bébire gondol? Klassz. Az Összeköt felnézett.. Ez kicsúfolása a. öklét elernyesztette.Tessék. alul vastagabban..Harlan már sok n t látott Megfigyelései alatt.Válaszoljon a kérdésemre. finom anyagú nadrág. nem egyes személyekr l. Finge irodájának sarkában egy asztalka mellett foglalt helyet. hol pedig gyönyör kebléhez értek. amely idétlen vigyorrá torzult. felül vékonyán. amikor határozottan az Összeköt asztalkája felé indult.Rendben van. Mire Harlan magához tért. Új alkalmazott? . ehelyett mint a cintányérzendülés. felfrissítette tudását. Nyilván szó nélkül kisétált. Ez utóbbi. s a kövek hol csilingelve üt dtek egymáshoz. az arca pedig fiatal és (majdnem lányosán) tejfehér volt. s nem emlékezett rá. cinkossá tette. hogyan is távozott. de a társadalomban egyébként semmi változás nem történt. Csakugyan készített. Században másnap került sor. Harlan már csak kint ocsúdott fel Finge irodája el tt. Halandó. és lelkesedése elpárolgott. Összeszedte magát. bár nem volt átlátszó. de az Id ben csupán megfigyelési tárgyak voltak. Az adatok az osztály egészér l szóltak. addig is elfoglalhatja régi irodáját és szállását.kérdezte. . .Finge Kalkulátor irodájában van egy n . s nem is volt rajta más. hátha szó van az arisztokráciáról is. Csak mintegy mellékesen akarta megtudakolni. Lássuk csak! Lépései hangosan kopogtak a fülében. Szeme felcsillant. Szabadidejében els jelentését nézte át ismét. mi? Mindene megvan. így felelt: . Században csupán egy jelentéktelen Valóságváltoztatás történt azóta. Ráadásul egy ilyen lány! A 482. és csupán egyszer vetette fel fekete szemét. csak térdig ér .Mindezt megtalálja a hivatalos jelentésben. Egy politikai klikk. A tekintet szinte átölelte a Technikust. Bizonyára készített róla Megfigyeléseket. mi? Harlan alig tudta kinyögni: . mint a fal vagy hal. de ezek a Megfigyelések személytelenek voltak. amikor óvatosan megszólalt: . . Az Összeköt elámult. Még nem is ébredve rá. Tények. Ez erkölcsileg megengedhetetlen. de csak harminc percig tartott. Század arisztokratáinak a ruháját viselte. mintha durcásan lebiggyesztené az ajkát.Új ember. Az Összeköt felébredt. közömbös kérdést készült feltenni. és otthagyta. amikor most sem hagyta nyugodni a kíváncsiság.

Az öltözéke exhibicionista. és saját maga legnagyobb meglepetésére. El ször csak ruháját és díszeit vette észre. volt-e már valaha (egy pillanatig kereste a jó szót) barátn je? Harlan nem fordult meg. amelyeket még néhány napja talált Finge számára.. majd lesütötte a szemét. nehogy egymáshoz érjenek. hogy Lambent kisasszony alkalmatlan? Nem felel meg? . a Halhatatlanságban a hozzá hasonló jelenség szemet szúr. Harlan félrehúzódott. hogy a lány öt láb hat hüvelyk magas. Ez attól függ.Nem.Technikus . hogy a n helyzete kényelmes. A kifogások. Próbálja meg elviselni addig. . Harlan. Kért már engedélyt id leges kapcsolatra. hogy ilyen nyíltan tartsa. ehhez nem tudok hozzászólni. talán közeljárt a harminchoz. a saját kulturális mili jében nem is tartanám hibának. Megmondja a véleményét. mi a beosztása. és sért és hajszálhasogató pontossággal idézte: . hogy ez a ruha a 482. Tudja jól. Technikus.Finge Kalkulátor. Finge néhányszor lassan bólintott. mint els látásra tetszett. bár meg kell jegyeznem. Harlan azért döntött így. és kivicsorította a fogát.És szándékozik? . Mintha mulatna valamin. . és az ajtó felé indult. Várjon egy kicsit. a fotel felé intett. . most elenyésztek.Rendben van. Esetlenül sarkon fordult. milyen különleges feladata lehet egy n nek. nyomban a tárgyra tért: . Finge így felelt: . Harlannak minden idegszála megfeszült. hogy jelenléte veszélyezteti a Szektor munkafegyelmét. . Úgy véli.Várjunk csak.Pontosan így van. A kapcsolatok csak a különleges tér-id engedély követelményei szerint folytathatók. de azért elég karcsú és sudár tartású. várjunk csak. Kalkulátor. Finge utánaszólt: . és dühe fokozódott. aztán dühösen továbblépkedett. és én ilyesmivel nem foglalkoztatom.E három nap alatt négy ízben találkozott Noŷs Lambenttal. mintha kalkulátori agya a közönséges Halandó számára elérhetetlen absztrakciókat mérlegelne. . hogy a ruhája még a 482.Határozott céllal van itt. Engedje meg. Különleges feladatot kapott. Változtasson ezen! És mondja csak. kezét puha. hogy Finge nem vétett a törvény bet je ellen.Kár volt ezt kérdeznie . . javaslom. mert nem volt még egy ember a Halhatatlanságban. egy fejjel alacsonyabb nála.Ami alkalmatlanságát és meg nem felelését illeti. gondatlansága ellentmondott a törvény szellemének. Technikus? . Ideiglenesen tartózkodik itt. A családdal való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlannak nem lehetnek gyerekei. Kalkulátor. De itt.Nem a házasságról és nem a gyerekekr l kérdeztem. Században is eléggé különc. A. Twissell-lel való kapcsolata miatt nyilván kissé fejébe szállt a dics ség. tehát valamit tennie kell. Nyugodt és tartózkodó volt. hogy magasnak tartsák. akit így utált volna. A Kalkulátor nyomatékosan mondta: . Finge visszafordította a tiltakozását ellene. hogy Miss Lambentet helyezzék vissza az Id be. Században nem üt el az általánostól. A negyedik nap reggelén Harlan nem hivatalos beszélgetésre kért és kapott engedélyt Finge-t l. A harmadik nap vége felé Harlan kezdte úgy érezni.A saját környezetében. Technikus? . Id sebb volt. De önnek tudnia kell. . Harlan álla megremegett. Maga Megfigyel volt itt. a Halandó Sorstervezésével egyeztetve jöhet létre. Most már azt is megfigyelte. Kétségtelen. hogy mint Halhatatlannak egy kötelessége van. de a huszonötön minden bizonnyal túl volt. így szólt: . hogy ezt én döntsem el. Finge üres tekintettel bámult rá. Az ördögbe is az óvatoskodással.El tudom képzelni. kerek álla köré kulcsolta. Kétségtelen.mondta Harlan.Az Id vel való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlan nem n sülhet. De Finge indiszkréciója. Harlan tovább idézett: . Finge szeme összesz kült.. üljön le. Határozott léptekkel állított be hozzá. nyomban rámosolygott Harlanra. amikor összeakadtak a folyosón.Id leges viszony Halandókkal csak a Központi Engedélyez Iroda és az Id tanács véleménye után.mondta -.Milyen értelemben veszélyezteti a munkafegyelmet. T rhetetlen.

mindig rebesgettek (félig reménykedve. Azt álmodta. hogy megnövelje az emberi boldogság végösszegét. Egyébként is. Aznap azt álmodta. és kevésbé zavarná más Halhatatlanhoz f z d állítólagos kapcsolata. hogy utat engedjen neki. igazán szakíthatna egy kis id t. Így aztán kurtán biccentett. De a lány megállt.Talán szüksége lenne rá. . Ez mégsem a lány hibája. s annak. amiért zavarba jött. Harlan szótlanul távozott.Ha egyszer ráér. és továbbmegy? Vagy félreáll és továbbenged? Nagyon kérem. osztozott elszörnyedésében. Egyik nap összetalálkozott vele a folyosón. mint akik els sorban részesülnek az importból. És rámosolygott. rátekintett. és elismer en mosolygott. és tudta. de a szeret k kiválasztását korlátozó intézkedések éppen nem bátorították a feslettséget és a dúskálást. . akik elég szerencsések voltak ahhoz. ha elmegy mellette. és lefokozták. Harlan szívesen gondolta azt. egy ilyen Halandó alkalmazása „titkárn nek” Finge részér l nyílt kigúnyolása volt a Halhatatlanság lényegét alkotó eszményeknek. És azoktól. Kevésbé érdekelnék a n i ruházat részletei. aki a Valóság megjavításának szentelte életét. következetesen és logikusan.Sok dolgom van. hogy a Halhatatlanság olyasféle. Saját magáról is álmodott: A Kalkulátorok sárga jelzését viselte. Voltak ilyen kapcsolatok. milyen asszonyokat lehet kiragadni az Id b l jelent s Valóságváltoztatás veszélye nélkül. és Finge-et nagylelk en a Karbantartókhoz helyeztette át. Mindenki tudott err l. Fingere. hogy megtárgyalta a dolgot Twissell-lel. az eszményi Halhatatlan. miért. a Halhatatlanság eszménye továbbra is olyan ember volt. De Noŷs Lambent anyaszült meztelen volt. tekintetét elfordította. a jó ízlés meg a többség érdekében. és Twissell. Feldúlt volt. Században. hogy engedélyt kaptak ilyesmire. amelyeknek a Halhatatlanság emberei ellenállás nélkül behódoltak. de aztán meggondolta magát. hogy Finge lebukott. . . Szinte lehetetlennek tartotta.Jártam már ott.. Finge! Finge és undok tanácsa a Halandókkal kötend kapcsolatok ügyében. mire Harlan kénytelen volt felnézni. A Halhatatlanok alsóbb néposztályai körében. mint a Primitív Id k kolostorai. A lány félrehúzódott csíp jének lassú ringásával. Szélesebb látókört biztosítana önnek. takarítást és az alantas munkákat. hozzá kellett volna érnie. s félrehúzódott. A szóbeszéd mindig a Kalkulátorokról és Sorstervez kr l szólt. Maga volt az élet és egészség. megszégyenülten ébredt fel. Nemigen van id m ilyesmire. új rendet vezetett be a 482. szeretnék elbeszélgetni róla. A Halhatatlanság tudatában volt annak. Harlan elkeseredetten suttogta: . .Nem. amikor az új szervezési engedélyt felvázolta világosan. amiért zavarba hozta. s megkérte Noŷs Lambentet. és Harlan reszketve. miért. Eltekintve a mindennapi élet lényeit l. . hogy ki kell egyeznie az ember testi vágyaival (Harlan undorodott ett l a kifejezést l). és mindenekel tt haragudott. hogy elvégezzék a f zést. Twissell mellette ült. készítse el a másolatokat. Kalkulátor. Haragudott a lányra. haragudott saját magára.Maga Harlan Technikus. .Úgy hallottam. maga nagy szakért je a mi Id nknek. nem tudni. fuldokolt a düht l. Csak k.Igen. különösen a Karbantartók között. ami Harlannak az arcába kergette a vért. Századba (a leghosszabb út se volt több két óránál). akiket minden Szektor ideiglenesen alkalmazott (ha a tér-id elemzés megengedte). Ám egy Halandó. . hogy majd mindennapos kiruccanásait folytassa a 482.De Harlan. félig irigykedve) a nyilvánvaló cél érdekében állandósuló n i importról. Kevésbé szenzációs volt (és épp ezért kevesebbet is beszéltek róla) azoknak a Halandóknak a története. mindenki elvárta.Lesz olyan szíves. egyedül k határozhatták el. útja folytatására kényszeríteni. A lány megszólította: . hogy tapintatosak legyenek. s Harlan érezte enyhe parfümszagát. ugye? El ször el akarta utasítani.

Harlant elhelyezi a n lakásán. és megpróbált visszaemlékezni. hogy még most is Növendék vagyok?” . Van valami személyes problémája Lamb. Harlan egyiket sem tette.vágott közbe hevesen Harlan. Ennek ellenére egyik-másik Században id r l id re lábra kapnak nemkívánatos híresztelések a Halhatatlanságról.. Sejtik azt is. A bizonytalanság. Finge kis szünetet tartott. . F ként azok a híresztelések a veszélyesek. Ez persze nem egyéb babonánál. ez is kapóra jön. hajlandó vagyok még a Megfigyelés problémáit is részletezni bizonyos tekintetben. hogyan változtatjuk meg szükség esetén a Valóságot. Valahol a közepén Harlan keze kinyúlt. miért küldi Harlant ilyen helyre. Tudják. az úgynevezett titkárn miatt. F-2 szériaszámú Valóságváltoztatást. ne szabad szemmel. hogy a vastag celluloidréteg szétszakadt. a Századok tudnak a Halhatatlanság létezésér l. Használja a készüléket is. amelynek a hosszúságáról és bonyolultságáról Harlan nyomban kitalálta. itt valami hiba van.Mint ismeretes. Harlan felrántotta közönyös szemöldökét. A Megfigyel vagy a Technikus kérdések nélkül végzi munkáját.gondolta Harlan.Vannak azonban olyan dolgok is . Olyan nagy er vel szakította ki a kódszalagot. Finge attól félt.Két hét múlva Finge hívatta. Harlan alig titkolt megvetéssel hallgatta Finge-et. mintha minden pillanatban felrobbanhatnának. („Fut a vétkes. hogy a panaszt feljebb terjesztheti.villant át Harlan agyán keser elégtétellel.Finge Kalkulátor. amelyek az uralkodó osztályok tagjai közt kelnek szárnyra: f ként ezek az osztályok vannak velünk kapcsolatban. és a szalagot gondosan beillesztette a Finge asztalán álló leolvasó nyílásába.kezdte Finge -. és közben a kódszalag szavak formájában jelent meg a homályos fehér négyszögben: ez volt a vizuális kapcsolat. mintha azt várná. Legf képpen arról.Miért ne. Érti ezt. és ez kapóra jön. Mindig szükséges kiiktatni a Valóságból az olyan tényez ket. De er sen és villámgyorsan gondolkozott. nyilvánvalóan ismét felütötte a fejét néhány ilyen nemkívánatos híresztelés.. Szokásos szakmai büszkesége arra ösztönözte volna. Volt ebben valami szokatlan. hogy nem félórás kirándulásról lesz szó. . Finge folytatta: .Van másolatom . amit ez a tudás okozhat.Nem hinném. Nem várhatják t lem.jegyezte meg Finge nyugodtan. Harlan panaszkodott a lány. amelyek erre a tudásra vezethetnek. s így ráháríthatja a vádat. Viszont egy Kalkulátor sem szokott magyarázkodni. mivel a Kalkulációs Kód egyik egészen kis valószín ségi változatához tartják magukat. . hogy ez a f feladatunk. amelyekr l nem szabad tudniuk. s ugyanakkor k formálják a közvéleményt. jó? Nem. és nézzük át ezt a dolgot. végzetes lehet. Harlan úgy tartotta hüvelyk. . hogy ellen rizzük az intertemporális kereskedelmet. vagy kérdez sködik. Kurtán biccentett. hogy az emberiséget nekünk kell megmentenünk a katasztrófáktól. hogy Harlan megjegyzést f z valamihez. és az Id tanács elé terjesztettem a véleményemet. .Mióta egy évvel. Miel tt a javaslatomat . ugye? „Csak nem azt hiszi ez a fickó. hol olvasta ezt a mondatot. és most áll el vele. Ha pedig így van. habár nem üldözik” . és kikapcsolta a gépet. Úgy vélik. ha az ügy kipattan. hogy visszautasítsa a magyarázatot. de minthogy igaz.) Finge taktikája átlátszó volt.és mutatóujja között a foszlányokat. és akkor soha nem lesz vele bajunk. . Lassan csúsztatta befele a gép torkába. A Kalkulátor lebiggyesztette a szája szélét. Persze ebb l nem csinálunk rendszert. hogy ennek a n nek a házát használjam megfigyel állásnak egy hétig. . Asztalán kódszalag feküdt.. Finge így szólt: . Sok-sok nemzedéket tömegesen ellátunk apaideállal és a biztonság érzésével. Természetesen szüksége volt valami tetszet s magyarázatra. egy bioévvel ezel tt végrehajtottuk a 433-486. Tisztáztam a híresztelések jellegét.Foglaljon helyet. Harlan . És Harlan már nem léphet fel vele szemben tanúként. A Tanács vonakodik elfogadni a javaslatomat.folytatta Finge -. Harlan mozdulatlanul ült. ha a tér-id utasítások ezt kérik..Nincs semmiféle személyes problémám .

Id ben is. melyiket kerülik el a farmerek. nem a n re. s t a kóbor kutyák is éjjelente. és más. A Halandó Noŷs Lambent el kel elszigeteltségben élt a Század egyik nagyvárosának könnyen elérhet részében. ahol a gazdagság egyenl tlenül oszlott el. hogy ha a helyzet nem javul az új Valóságváltoztatásokkal. rendszerint valamelyik szegényebb negyed szállodájában éjszakázott. csavargók. Finge tovább magyarázott: . eggyel több vagy kevesebb ember van-e. Finge nem fogja átejteni. és szoros kapcsolatba léptem vele. Ismerte a várost Térben is. a Halhatatlanságban megvolt az a törekvés. Össze tudta állítani a képét. hogy ellen rizzem. Harlan távozott. és Harlan egyszer hallotta is az egyikt l. amíg a kiváltságok élvezése közben a henye osztály nem felejtkezik el végképp a kötelességeir l. alkalmas-e feladataink végrehajtására. Ám most a mérleg boldogabb serpeny jében anyag és energia vegyülékével átitatott ágyban aludt: ezt csak a társadalom leggazdagabb rétege engedhette meg magának. Harlan jól ismerte a várost. ami csak a Szektor hatáskörén belül esett. az eltökéltség.. biztosíthatom. ahol ügyet sem vetettek az idegenekre. Most egy teljes hétig ott kell majd élnie ebben a városban. ragaszkodnak a közvetlen Megfigyeléshez. vigasságával és bánataival együtt. hogy legközelebb a 482. El zetes felfedezései egyre inkább a „perioecik” köré koncentrálódtak.. Amíg a mérleg másik serpeny je nem süllyed le teljesen.Akkor elfogadja a megbízást.végrehajtanák. Érti most már. Olyan dologtalan osztály és olyan vonzó életmód fejl dik ki. kevésbé csábító diszharmóniákat kutassanak fel. Bizonyára ez a harciasság. Lakását bázisul használjuk fel. ezért kérettem önt. . Századba tesz kirándulást. légüres térben és viszonylag elszigetelve. de közben dúlt-fúlt. mint a . A Századokban ez nem volt olyan elterjedt. számolni lehetett azzal. az sem számított rendkívülinek. hogy a lakására költözzék? Harlan nyílt gúnnyal mondta: . akkor a „legszigorúbb Megfigyelések” lesznek szükségesek. 5. hogy legy zi Finge-et. aki izgalmasnak és érdekesnek tartja a Halhatatlanság számára végzett munkát. Században ezek a kapcsolatok a megengedhet határán álltak. Az ebben a Valóságban végzett felfedezi: Megfigyeléseken bejárta a Szektor minden egyedét átbogarászta minden évtizedét. ha egy vidéki sövény tövében töltötte az éjszakát.Nagyon is jól értem. A Szociológusok egy egyenlettel magyarázták a jelenséget (ezt Harlan látta nyomtatásban is. katasztrófáival és felépüléseivel. Század azok közé a nem ritka Századok közé tartozott.gondolta Harlan. hogy beavatkozása a kritikus ponton megingatja a Valóság kártyavárát. És ha még ez sem volt elég biztonságos. de azért a városon kívül éltek. Már szokásává vált. ahol az ember könnyen inkognitóban maradhat. hogy megbocsássák az eszményi vagyonelosztási mintától való elhajlást. ahol nem számított.A jelek szerint alkalmas. de nem értette teljesen). amíg a kultúrájuk nem fajul nyilvánvalóan egészségtelenné. mint bármelyik lakója. A 482. miért akarom. A gazdagságelosztás kedvez tlen egyenlete mellett is szólt valami. Semmi másért. jobban. Harlan kedve ellenére is csakhamar megértette ezeket a dolgokat. A n t elhelyeztem ebben az irodában. Nagyon kényes feladat. Ha rövid kirándulást tett az Id ben. és ahol éppen ezért a Valóság szerkezetét nem ingathatta meg. mint egy él és növekv szervezetét. az acél és vasbeton lassú életének egyetlen pillanatában. Most visszaküldjük a saját Idejébe. Haragja ismét Finge-re összpontosult. Ezek a lakosok voltak a város legfontosabb polgárai. és Twissell Kalkulátor ezért engedélyezte az ön visszahívását. Az egyenlet minden adott Század három kapcsolatát adta meg. Ezenkívül kiválasztottam a jelenlegi arisztokrácia egyik tagját. „Szoros kapcsolat! Igen!” . szította fel haragját. amely kedvez körülmények között ösztönözhette is a kultúrát és a m vészetet. csupán ezért. Nem fog bohócot csinálni bel le. és a 482. amely szinte jókedvbe csapott át arra a gondolatra. hogy figyeli a sövényeket. s önnek alkalma lesz megfigyelnie e társadalmi kör életét. A Szociológusok csak a fejüket csóválták.

folytatta. amikor ilyen sokáig tartózkodtam a Halhatatlanságban. . és ráadásul Noŷs.mondta a lány lihegve. Harlan rosszkedv en végezte el a reggeli mosakodás és öltözködés ceremóniáját. amíg nem mozdult. egyre hangosabban. varrás nélküli. Ily módon senki nem veszítette el kapcsolatát a problémákkal. és úgy is maradt. A tudás.. de karja lomhán mozdult. De úgy látszik. Bosszantotta ez a gondolat.. és Noŷs meg se moccant. hogy ki vagyok. Harlan Technikus . Még mint Növendék azt tanulta. de amikor szeme sarkából jobbra pillantott. ahogy ezt többször elmondták. és „érezhette” a Századot. Hiába. A magasból tekint le a parányi. de jóval szokásosabb. úgy vélte. A szám zetés gyászos szavait Harlan mondja ki. ha megmoccant. Vad pillantást vetett háromdimenziós tükörképére. amelyet kétlábnyira t le alkotott a Reflektor.tiszta anyag. Senki más nem vette észre a lányt? A Tanács tagja mereven el rebámultak. Elalvás el tt eszébe jutott Noŷs.Kész a fürd je. és egyetértett azzal a bölcsességgel. mintha ott se volna. . hol is voltak k ketten. akármilyen lelkiismeretesek próbálunk lenni. Harlan már elfogyasztotta magányos reggelijét. csupán Finge szánt neki valamilyen szerepet a játszmában. nem roskadt össze á szociológiai végletek súlya alatt. amikor lefeküdt. vagy másik oldalára fordult. szinte a falba kell belemosódnia. „szoros kapcsolatban” álltak. amely ki zi a Halhatatlanságból a távoli. A 482.Nyögött. aki rémülten hallgatja az ítéletet.Szeretnék minél többet egyedül lenni .Remélem. mint a tiszta energia. Harlan szerette volna elküldeni a lányt. automatikusan eltorzítja a szemléletünket. rikító szín ruhájában. És Finge csak nevetett. minél kevesebbet kell mozognia. de nem jött ki egy hang sem a torkán..és akkor már Noŷs Lambent nevetett. Nyugtalanul ismerte el az efféle dolgok vonzóerejét. hogy az Id tanácsban ülésezik. Gyanította. A végs jelentést és ezeket az érzékszerveit az agya kötötte össze. Nem is olyan rossz dolog arisztokratának lenni gondolta Harlan az els este. és hipnózist is alkalmazhatott volna.. és a párnát püfölte. amelyet egy robot szolgált fel. nem mondta meg nekik. A lány teste hideg volt. mégsem tartotta szükségesnek. nagyon távoli jöv egyik ismeret len Századának az állandó Megfigyelésére. mert visszaemlékezett. Minél kevesebbet kell beszélgetnie. és közvetlenül a jobbján ül Noŷs Lambent.. amely szerint a Halhatatlanság minden Szektorában a Század közepes életformáját kellett élni. . Nagyon furcsa dolog visszazökkenni a megszokott életembe.. Nem nagyon bízott a remek esti szórakozásban. El ször nem is vette észre a lányt. Meghívattam a ma esti összejövetelre. amelynek voltaképpen más feladata nem volt.Június van. hogy az egésznek nincs semmi célja. s a kezét komolyan összekulcsolja maga el tt. .Természetesen nem. Század testhez tapadó. aztán kiment. Azt álmodta. mik a kívánatos adatok. hogy a Megfigyel nek nem szabad azon elmélkednie. milyen céllal végzi a Megfigyelést. Mindenesetre. Noŷs Lambent szinte berontott a szobába. Rendszerint nem zavarta. és egy pillanatig riadtan meredt a lányra.. ha csak lehetséges.. Igazi feladatát szemének és fülének kell végrehajtania. A lány egy-két pillanatig tétován meredt rá. s nem a legkényelmesebb életszinten. Harlant aggasztotta a szóáradat. vagy milyen következtetéseket vonnak majd le bel lük. Noŷs megkérdezte: . Rosszat álmodott? Harlan nem válaszolt. . Megszólalt: . Természetesen nem! Finge ilyen apróságokra is gondolhatott volna.. nagyon nevetséges. az ágy a testéhez idomult.. nagyon parányi Finge-re. Harlan kinyitotta a szemét a vakító napsugárban. ha szükségesnek érzi. Most azonban a tudatlanság zavarta Harlant. csak Twissell mosolygott Harlanra. ha mint Megfigyel nem tudta. elakadt a szava. és mindig a testéhez formálódott. Harlan szigorúan rászólt: . egyre hangosabban. és keresztülnézett a lányon. Megpróbálta kituszkolni. A ruhája is.

olyan világosan mondom. nem csap át Változásba. mert így alkalmasabb. és személyesen döntötte volna el. Egy hónappal ezel tt.Egészen biztos. és hogy a mikrováltoztatás. mit számít az. gombhoz vagy karperechez. .A lány egyre riadtabban bámult Harlanra. mint sajátja) beszéde fiatal és gyámoltalan gyerekhangra emlékeztetett.Biztos? . a ruha szabásától függ en. de most teljesen váratlanul az jutott eszébe.Ugyanabban.Semmire sem emlékszem. Nem történt valami tévedés? . ha jókép volna. . Harlan azonban nem ment lépre. . A lány azt felelte: . amíg még frissen éltek emlékezetében. amely jelent sen befolyásolja a Valóságot. . amely visszabámult rá: homlokán mély függ leges barázdák húzódtak. hogy beszélgetés közben szorosan eléje állt. és a képmását bámulta. Elhúzódott.felelte. vagy akár övhöz er síteni. . . . . mint az ügy indokolta volna.Melyik évben vagyunk? .” Eddig még soha nem gondolt erre. A henger egyik vége össze volt kötve egy fordítógéppel. amelyeket az Id be való bármely beavatkozás el idéz. Kés éjszaka az összegy jtött beszélgetésekhez hozzáf zte megjegyzéseit. Egyébként maga állandóan itt tartózkodott az Id ben. Hogyan magyarázza meg a lánynak a mikrováltoztatásokat. az 55. Harlan felsóhajtott: . amikor haragszik! Harlan a távozó lányt bámulta: hogyhogy a kiejtése? Az ötvenedik évezred nyelvét éppolyan jól beszéli.De akkor három hónap elveszett az életemb l. a fülem eláll. A szemem túlságosan kicsi. amelyet a három hónap elcsúszás eredményezett. Mint ilyen esetekben szokásos volt. . Nem veszthette el.Mit? .Megvolt az a zavaró szokása. Ám bárhogyan rejtette is el. A sötétbarna. Még a Halhatatlanok is elfeledkeznek néha róla. mint bárki más a Szektorban.Micsoda mulatságos a kiejtése! Különösen. de a Század életére mint egészre nincs semmi hatással.Nem történt semmi tévedés.Ez hogy lehet? . mintegy húszmillió szót jegyezhetett fel mindegyik molekuláris energia szintjére. és azt gondolta: „Nem vagyok jókép . zsebben vagy bélésben.A Halhatatlanság tudja.Ne kérdez sködjön. hogy június van? . És aztán. századbeli molekuláris feljegyz gépet használta.A három hónapot. Azért helyezték vissza ebbe a hónapba. .Az Id be is. és az egyéni életeket is megváltoztathatja. ahogy csak lehet! Nem veszítette el életének egyetlen percét sem. és mintegy fél hüvelyk átmér j ..Az Id ben való mozgásnak semmi köze sincs biológiai korához. mit csinál . majd váratlanul felnevetett. A jelentéktelen kis henger körülbelül négy hüvelyk hosszú volt. semmitmondó szín készüléket könnyen el lehetett rejteni ingujjban. mi a különbség a mikrováltoztatás (kis v) és a Változtatás (nagy V) között. . hogy június a legalkalmasabb id pont.Amikor ott munkába álltam . Harlan összevonta a szemöldökét. A kiabálásra a lány hátrah költ. Kisimította a ráncokat. Ostoba liba! Ismét ott találta magát a Reflektor el tt. hogy szeretné.tétován szünetet tartott -. Talán még jobban. az állam túl nagy. Két példányban létezem? Harlan sokkal izgatottabb lett. mintha maga volna a F kalkulátor.Ne használja itt ezt a megszólítást.Akkor hát elvesztettem vagy sem? . amely azonos hullámhosszon m ködött Harlan .Ezt büszkén mondta. hallja. és enyhén selypít (amely inkább a Század szokása volt. még február volt.

de amelyekb l (egy-egy hivatalos ízlel i falat kivételével) még soha nem evett.” És ehelyett mit mondott? . hogy igazat mond. . . hogy ízlik a habzó. amint a sima er téren besuhant a szobába. már ivott eggyel az estélyen. A mintás takaró besüppedt alatta. és köszönetképpen szigorúan bólintott Noŷs felé. Egyedül voltak a házban. s ezért él szolgák egyáltalán nem voltak. amelyre az összejövetel felvétele került rá. Vajon a Valóságváltoztatás. De Noŷs így folytatta: . Nem azért jöttem. Harlan észrevette a kis robotot a lány mögött. hiszen a n k gazdaságilag éppoly függetlenek voltak. és amíg hallgatta a társalgásokat.Nem haragszom. Harlan így válaszolt: . de ebb l nem elég egy.kérdezte Noŷs. mint valami kéjesen nyújtózkodó cica a puha mancsait. Erre aztán semmiképpen nem felelhetett. A robotok ebben az id ben fénykorukat élték. Semmit sem érzek magával kapcsolatban.fejhallgatójával. Noŷs és .Még most is dolgozik? Nyilván nagyon fáradt. Noŷs Lambent lépett be. és rákattintotta a fedelét. hogy a lány távozzon. Erre a második szintre a benyomásait jegyezte fel.Lehet leg senkihez se szóltam egy szót sem. Jövetelét nem jelezte.Bioévre gondolt természetesen. Különösen akkor. visszarakott mindent a tokba. Század szemszögéb l együttlétük egyáltalán nem „illetlen”.Miért haragszik rám? .Maga haragszik rám. most ott csengett a fülében. Egyébként. és meztelen válla még tejfehérebb és csábítóbb lett fekete fürtjei mellett. Két bioévvel ezel tt. ami nagy divat itt mostanában).Hoztam még egy pohárral ebb l az italból. hosszú lába villogott a halványan foszforeszkáló habruhában. terhesség nélkül. Személyes kérdés. mint a férfiak. ha úgy akarták. mentaíz ital (nem egészen alkoholos. Természetesen a 482. s ez összefüggésben állt az els vel. Harlan mégis zavarban volt.Hány éves maga? . . Rázúdult a nyakára. most mégis kibomlott. hogy: „Magamra hagyna? Dolgozom. Amit udvarias elszántsággal mondhatott erre. Vonakodva ugyan. csupán annyi volt. anyák is lehettek. a szó szerinti feljegyzéseit a megjegyzéseivel együtt kapta meg. Úgy láttam.felelte ingerlékenyen Harlan. Karja és válla fedetlen volt. Ha nem így volna. de el kellett ismernie. . A lány megkérdezte: . rámutatott az összefüggésekre. és még vagy tíz évig használni fogják ebben a Valóságban. . hogyan teremtett egy új italt? Egyébként nem Kalkulátor. hogy beszélgessek. kiemelt egyet-mást. mely szemlátomást nem hatott fizikailag a Század életére. két évtizede használták ket. maga is rádiktálta a megjegyzéseit a második energiaszintre. Meg aztán a lehet legrészletesebb Kalkulációk sem küszöbölnek ki minden bizonytalanságot. Átvette az italt a robottól. így aztán hiába is kérdezi ezt önmagától. és bármi szorította is le a haját. inkább valami más hatása volt. mintha mohón átölelné. . amikor a molekuláris gép segítségével jelentést írt. Egész este egy szót se szólt hozzám. Este nem sokat evett. világoszöld. nem kellenének Megfigyel k. Harlan haragosan lekapta a mikrofont és a fülhallgatót. minden véletlen kísér jelenséget. ha még dolgozni is akar. . odakapcsolta ket a molekuláris géphez. A lány a szemközti pamlagon hevert könyökére támaszkodva.Nem tudok dolgozni.Alig várta.dorombolt a lány. . Megrázta a fejét. . ami az órák folyamán elhangzott. és lábujjait mozgatta a habruha alatt. Az esti „összejövetel” minden mondata. a legutóbbi Valóságváltoztatás el tt még nem létezett. így aztán Harlan egyszerre figyelhetett és beszélhetett. de sorra kóstolgatta az ételeket. amelyekr l már teljes jelentést adott régebbi Megfigyelései után. ha itt van . Lerúgta az áttetsz cip ket.Harminckett .Ebben a pillanatban maga is elhitte. a másik végét pedig er tér kötötte össze a szájánál lev parányi mikrofonnal. a lánynak semmi köze hozzá.

Nagyon sok dolgom volt.felelte Harlan. mert kiemelésük az Id b l a kelleténél tízszer. Hangja nem tagolódott szavakra.Sok dolgunk van .. Valóság! Ezt a szót nem ejthette ki semmi körülmények között. ha akarja? Nem szeretne fiatalabb lenni? . (Fejében összekavarodtak a gondolatok. és igyekezett leküzdeni érzését. A mentaíz ital? . s ez olyan irányba terelte volna a Valóságot. Században meg lehetett alapozni a Halhatatlanságot.kérte a lány. hogy az Id ben hol hajtunk végre egy parányi változtatást a vanon a lehetre. Valószín leg nem látszom majd mindig fiatalabbnak magánál.Harlan megtörölte a homlokát. Utánakapott. mint lágy szell úszott eléje: . hogy n ket általában sohasem osztanak be a Halhatatlanságba. Vagy csak a teli gyomor és az illatos leveg tompítja a hallását? A lány folytatta: . mely egy pillanat múlva kialudt. Noŷs már egészen ott volt mellette. Században. és így megy ez örökké. amíg a Föld lakatlan lesz. Az ötvenedik évezred nyelve. majdnem groteszk. amelyet Harlan mindig nyersnek és kellemetlennek tartott. Elárulhatta volna neki. hogy válaszoljon erre a kérdésre. mióta Vikkor Mallansohn felfedezte az Id mez t a 24. és mosolygott.Én vagyok a fiatalabb. nem hal meg egy asszony és egy férfi. azt szerette volna neki mondani: „A Halhatatlanság nem tréfa. és kiragadunk minden olyan lehetségest.Elment az esze . tudja. százszor jobban eltorzítja a Valóságot. Mennyi ideig kellett várnom.Ó. Hány kiváló jelölt maradt az Id ben. míg végül hirtelen fényesen kivilágított ötletbe torkolltak. mert n vagyok. A titokzatos Mallansohnt senki sem ismeri. Egyik-másik szóba se akart velem állni. nem alakul ki egy körülmény. Maga sem akart velem beszélgetni.Minden Id t.Mi is megöregszünk és meghalunk. csupán finom akkordként hatolt Harlan agyába. mint bárki más. hogy ott csak férfiak vannak.) A lány hangja. ti Halhatatlanok! Olyan titokzatosak vagytok. Halhatatlan . másodszor: kiemelésük az Id b l nem árthatott a Valóságnak. amit az Id tanács nem engedhetett meg. Két feltételnek kellett megfelelniük. amely leginkább valami zsibbadt elégedettséghez hasonlított.A lány így felelt: . ami furcsa. . . a távoli Primitív 24. hogy kissé észre térjen. Mi dolgozunk! Megtervezzük az Id k részleteit a Halhatatlanság kezdetét l egészen addig. Ez a pillanat új er vel töltötte el. Remélem. és kidolgozzuk minden lehetségesnek a végtelen valószín ségeit. és eldöntjük. El ször. de soha nem jött rá). valami nem történik meg. . örökké. Elmondhatta ezt a lánynak? Természetesen nem. Huszonhét. Mondja. de aztán kiderült. ami jobb a valóságosnál.” Megrázta a fejét. és akkor egy új vant kapunk. miért lett harminckett ? Meg tudja változtatni. pedig valóban hozta létre a Halhatatlanságot és az új lehetet. fékevesztetten és tombolva kapaszkodtak össze különféle szabad eszmetársításokban. ha megöregszem. Önz ek.Mit fecseg itt? . . és egy új lehetet keresünk. valaki nem n sül meg. de nem kellemetlen eredményeket szült.Maga örökké él. de már tovat nt. Nagyon szeretnék a Halhatatlanságban dolgozni. örökre és örökre és. Hangja mély volt és hízelg . .válaszolta lágyan Noŷs. Mit is mondhatott volna? A Halhatatlanság tagjait végtelen gondossággal válogatták ki. míg engedélyezték! Azt hittem. Tegyél engem Halhatatlanná. minden Helyet meglátogathat. bel lem is Halhatatlant csinálnak. hogy megállítsa a forgást.Meséljen err l .mormogta Harlan. de gondolatai tovább rajzottak még sokkal különösebb és szaggatottabb bakugrásokkal. Kérdés volt vagy kijelentés? .. alkalmasnak kellett lenniük a munkára.Miért nincsenek n k a Halhatatlanok között? Harlan nem bízott annyira önmagában. azt maga sem értette (a Kalkulátorok nyilván tudják. most szépen csengett a fülében. és akkor a 27. hogy nem születik meg egy gyerek. Században. maga akkor is ilyen marad. . hogy miért. mert áthelyezésük a Halhatatlanságba azt jelentette volna. mintha egy férfit választanak. Azt akarta. Szédült: egy pillanatra lecsukta a szemét.

. hogy valamit ki kell találnia? Úgy érezte. Furcsa és váratlan módon részévé lett.. . vissza kell mennie a Halhatatlanságba. A lányt most már egészen más szemmel nézte.. de nem merte megtenni. Most még a mellette fekv lány is háttérbe szorult. amire más. Hadd jöjjön magától. Mintha kettejük helyett álmodott volna. mir l van szó. teste kih l. Úgy érezte. és szeme megtelt simogató mosollyal. Megpróbálta ismét elcsípni ket. nem szabad elengednie. hogy ismét birtokába kerítse ezeket a gondolatokat. igen. mintha valaki mással történne.suttogta a lány. Elégtétel. Harlan sokáig nem tudott elaludni. de szívében már bizonyos volt benne. Miért nem képes visszaemlékezni rá? Oly sok mindent értett egy pillanatig. hogy egyáltalán nem undorító. akkor mégis miért jutott eszébe most Brinsley Sheridan Cooper? Összeráncolta a szemöldökét. hétköznapibb. meleg leheletét. Odább kellett volna húzódnia. „Ha a gondolatmenetet követem. akkor kavarodtak össze érzései. józanabb pillanatban soha nem is gondolt volna. Csupán amikor Finge jutott az eszébe.Noŷs még közelebb húzódott. És ez nem a b ntudat volt.Ha Halhatatlan lennék.. de hiába. Ügyetlenül. ami máskülönben egészen egyszer en csak furcsa maradna. és most már majdnem tudta. Hallhatta a lány halk pihegését. úgyhogy arcát szinte alig látta.. Azt a titkot.. soha nem tapasztalt gondolatsornak. . amikor a halandóénál biztosabb szem és elme hirtelen feléled. Váratlanul önmaga folytatásának érezte. saját magáról és róla. mindarról.. Noŷs nem állt ellen. Ez a gondolat csak töredéke volt annak a szokatlan. és lassú. Ijedten és örömmel döbbent rá. de furcsa. hogy hirtelen valamire rádöbbent. és úgy tetszett. ha felébreszti. nehogy felriassza álmaiból. és nem er szakolta a gondolatot. hogy. amikor a lány föléje hajolt. Furcsa gondolatok rohanták meg a lehetséges és a lehetetlen között. ellen riznie kell. Szédülése elmúlt. tapogatózva a lány felé nyúlt. ami történt. és az ultrahomályos fényben. mindent megsemmisít. mint egy árnyékot láthatta a lány testét. S bár a részleteket nem tudta felidézni. úgy érezte. amíg kibontakozik. hogy nem is akar odébb húzódni. s t diadal. Még kés bb is. Korántsem volt olyan undorító. Meg kell vizsgálnia. mi is az a valami. hadd érlel djön. lángok perzselik. mert ezek a kérdések mintha az el bbi megvilágosodás távoli fényét villantották volna fel újra.. hozzásimult. de Harlan nem érezte magát b nösnek. enyhe. remeg örömmel simogatta meg a haját. . Mallansohn és a Növendék!” Megriadt. Most egyszerre nagyon fontos lett. Csak ki kellett nyújtania a kezét. mire gondol a lány. de megvolt benne a félálom lebeg világossága. növekedjék. Állán érezte a haját. szinte Harlan fülébe. arra emlékezett. Miért éppen a Növendék? Miért jutott most eszébe Cooper? Hiszen rá nem gondolt! De ha nem gondolt rá. összefonódott vele. mint ahogy elképzelte. Noŷs nedves ajka félig szétnyílt. nem különálló személy. de megmaradt az a szokatlan tény. de hirtelen nem is tör dött vele. bár dobogó szíve miatt Harlan alig hallotta a szavakat.. amelyet nem lett volna szabad megtudnia. Hagyta. Minden olyan álomszer volt.. amivé a fal és a mennyezet világítása tompult. Nem egyszer en n volt. Mi köti össze mindezt? Mit próbál most kitalálni? Miért olyan bizonyos abban.Nem szeretnéd? Harlan nem tudta. Nem volt benne biztos. És az éjszaka csendjében . furcsa.az események olyan kifejtésére és magyarázatára döbbent rá. virágozzék ez a gondolat. Visszafojtotta lélegzetét. hogy érezze a lány testének melegét és puhaságát. A tér-id engedély err l nem szólt.töprengett . Aggodalma fokozódott.ez az éjszaka sorsdönt volt az életében . és megvilágít száz furcsa tényt. hogy tudja a szörny titkot. Hadd jöjjön magától.a Valóság és a Halhatatlanság járt az eszemben. egyáltalán nem az.. amelyt l az egész Halhatatlanság függ! . Harlan úgy érezte. hogy feln tt életében el ször megosztotta ágyát egy n vel.

Egy rhajó ott rozsdásodott. de id közben az energiamez elt nik. Most e b nös mesterkedés következtében (meg se kísérelte. Ehhez hajszálpontosan be kellett állítania a Föld felszínén a kívánt körzetet és rögzíteni a koordinátákat. Harlan futó mosolyt engedélyezett magának. A Változtatás egyre szélesebb gy r ket vet. A biztonság kedvéért a térid engedély csupán száztíz percet ír el . hogy éppen kalkulálta az MSZV-t. egy lépést tett a fal felé. Nem fordította meg rögtön a világtörténelmet.6. akinek meg kellett volna halnia. A Változtatás valóban eltüntette az rhajóállomást. A „margó”-t szükség esetére tartogatták. mi vár a lányra az új Valóságban. Században kékesen villogó jelenetet. Az elméleti tudósok hangsúlyozzák. hogy valamiféle Valóságváltoztatás történt. Voy Szociológus mereven bámulta a 2481. amikor Harlan belépett. egy ember. és figyeli a Technikus Beavatkozását. Egy találkozó nem jött létre. minden rendben. és csupán a Halhatatlanok állottak kívül mindezen. Ingerültségében olyan döntést hoz. Ezután visszalépett a Halhatatlanságba éppolyan mindennapos módon. maximumát a 2481. A kis tartály most ott állt. Nem lehetett napirendre térni e tény fölött. hogy enyhébben fejezze ki magát) ott állt a 2456. a Változtatás nem következett be. Csuklójára er sített kézi generátora bioid vel vette körül (a Halhatatlanságnak úgynevezett emanációjával). ha közönséges id vel mérjük az eseményeket. egyszer en azt látja. Gyakorlatilag ez a fels határ. A Valóságváltoztatás intenzitása attól kezdve csökken. A mérnöki szoba még százötvenhat percig üres lesz. Ha a Beavatkozásra vonatkozó Kalkulációk felületesek voltak. egy gondosan kiszemelt helyre. és a Változtatás azonnal lezajlott. Században töltött éjszaka óta. Szinte fel se nézett. Ha a b neit halmozza. A „margófaló” nem maradhatott sokáig Specialista. . és a férfi türelmetlen lesz. a fennmaradó negyvenhat percet a szokásos negyvenszázalékos „margó”nak hagyva. Általában a Változtatások nem szükségszer en következtek be a Technikus Beavatkozásának pillanatában. Másfél óráig keresik majd. hogy a Beavatkozástól számítva a végtelen fels id ben a Változtatás már oly parányivá válik. mint aki nagyon gyakorlott és igen tehetséges. Agyuk az anyaggal együtt változott. hogy ne használja fel. huszonöt Századdal a Beavatkozás után. de a tartályt nem találja ott. A Sorstervez Egy biohónap telt el a 482. s figyelhették meg ket. Természetesen a Halandók közül egyetlen emberi lény se gyaníthatta. a polcról felemelt egy kis tartályt. amikor a szabadság minden fokozata megsemmisült. akinek élnie kellett volna. órák vagy napok is eltelhettek. és átrakta az alatta lev polcra. Az elmúlt biohónapban saját maga el tt is b nöz lett. És azonnal megtörtént. Amíg fennállt az alternatív akciók matematikai lehet sége. Ez rosszabb volt a szakmai tisztesség megsértésénél. az is csak egy pillanatra suhant át az arcán. ha éppen az keze nyomán történt a Beavatkozás. Harlan csupán két percet akart felhasználni a száztízb l. de egy Technikustól elvárták. a korábbi fenséges épületek romokban hevertek. Harlan rendkívül büszke volt arra. kissé korábban meghal. KHM volt. miel tt a Változtatás bekövetkezik (természetesen bioid szerint). Teljes mozdulatlanság mindenütt. aztán elt nt. egy évvel tovább él más körülmények között. Valami üdvözlésfélét mormogott. Lelket nem lehetett látni. a fels id ben. Ha egy Halandó figyeli a jelenetet. Ragyogása kialudt. mint ahogyan más belép egy ajtón. Bels feszültsége ellenére Harlan ügyesen és gyorsan kezelte a m szereket. Az Id be való kilépés sokkal komplikáltabb volt. a szabadság fokozatai nyomban elt ntek. Ebben a biopillanatban Voy Szociológus bizonyára teljes biztonságban ül a képerny el tt. hogy a megvesztegetés és hízelgés árán kifürkéssze. majdnem 2000 Századdal futott el re Noŷs Lambent jöv jébe. éppen ezért nem fenyegette a Valóságváltoztatás semmiféle hatása. amikor Harlan ennyi mindenre rádöbbent. hogy a legfinomabb Kalkulálással sem lehet észlelni. hogy Harlan elt nik. A Kívánt Hatás Maximuma. Harlan nem sietett. amelyet az el bbi Valóságban nem kellett volna meghoznia. a kívánt Id pontot a Századon belül. ahová Harlan tette. Most. mint a Halhatatlanság és a kabinakna közti átjárás. Egy férfikéz néhány órával kés bb odanyúl az el bbi helyre. akkor se súlyosbítja b nössége. Században éri el. ahol az imént még a népes rhajóállomás nyüzsg képét láthatta. amelyet már látott a Halhatatlanság képerny jén. Század függönyénél. de nyerhet vele. Harlan ott állt a mérnöki szobában. A Változtatás csupán akkor fejez dött be. de már félretett minden óvatosságot. s egy másik ember.

hogy az az b ne is” . ha már itt van. Ez volt a Sorstervezés szíve és lelke. Ahogyan a kis Analizátort kezelte. .Egy Századdal késleltette. tudja jól.Könnyen. . „Kár a szóért” . aki dühösen félrenézett. olyan volt. . Harlan azon kapta magát. (Hetenként ismétl d beszélgetései Cooperrel az érdekl dését is szinte felizzították a Primitív Történelem iránt. nézzük meg. Voy szárazon megjegyezte: . vagy negyven vagy ötven után ismét megpróbálják.) Ez a férfi azonban. . Hirtelen témát változtatva haragosan megkérdezte Voytól: . aki a lelkeket mérlegeli. Ujjai hosszúak voltak. „Tudja. ha elkészült. és ismét kudarcot vallanak.Minden más Század éppen így küszködik a túlnépesedéssel.Valóságos filozófus. kampós orrára szorosan rásimult a b re. izma és mindene. Csontos gödrében forgó szeme rávillant Harlanra. Feruque odafordult Voyhoz. Az iroda ajtaján olvasható név: Neron Feruque.Mi van a Sorstervez vel? . Miért mi kapjuk az összes kérelmeket? . mi az Id t csináljak ezekkel a rákellenes szérumigényekkel? Nemcsak a mi Századunkban van rákellenes szérum. Majd szólok. Visszatérnek a Földre. .Lenne szíves ellen rizni? Már elkészülhetett volna a munkájával. Az emberek belefáradnak.Gyönyör volt. csuklója pedig bütykös. hogy ne fogadjon el többet. kívánt adatait és a Valóságváltoztatás egyenleteit. a b re és csontja. Sorstervez .Figyeljen csak ide.Miért? . . és a gyarmatok kihalnak. Feruque valami mocskolódó szót mormolt. rögtön szemébe ötlött Harlannak. és megütközött rajta. és tovább dolgozott. ereje. és a Sorstervez re meredt.mondta -. Feruque-nek szinte a láthatatlanságig sz ke szemöldöke volt. . ha mindenestül kiiktatnák a Valóságból az rutazást. .kérdezte Voy. Hiábavalóan fecsérlik az emberi tehetséget és er t. nem hasonlított egyik uralkodóra sem.Jöjjön.Mi volna vele? . úgy vélte. mintha kacarászna. hogy mohón bámulja az Analizátort. Voy odaszólt neki: . s egy perc alatt vagy egy nap alatt kiköpi a szóban forgó személy életének lehetséges változatait (az új Valóságban).Voy halkan megszólalt: . Tápláld be az egyed élettörténetét. A Szociológus rosszallóan pillantott rá.gondolta. biccentett. Rá kell venni az Id tanácsot.Elkészült a fiatal hölgy Sorsterve? . . . . Feruque leplezetlen ellenszenvvel bámult a Technikus-jelvényre. kisebbíti m vének szépségét. Arca így még jobban hasonlított egy csontváz koponyájához. . azután az Analizátor szégyentelen vihogással kattog. mintha azt mondaná: „Milyen türelmetlen ember!” De csak ennyit mondott: .Elpusztította az rhajókat? Voy bólintott. amennyire Harlan meg tudta ítélni.Még nem. A mondat sértette Harlan fülét. Harlan összefonta a karját.gondolta Harlan. Voy Szociológus bemutatta Harlant. akik a Technikusok iránti ellenszenvüket akár nyílt durvasággal is kifejezik.Ne olyan hevesen.Akkor hagyják abba a kérelmezést.Én nem bánnám .Feruque azok közé tartozott.Hogyan érhetnénk el ezt? . s mindegyikre akkurátusán ráüti a valószín ségi értéket.Mi jó van benne? Soha nem tart tovább egy vagy két évezrednél. Aztán négy vagy öt évezred múltán. akik a Primitív Id közben éltek a Földközi-tenger vidékén. mivel emlékeztette két uralkodóra. Harlan elpirult. Majdnem csontvázszer en sovány volt. mint maga a halál.kérdezte Harlan.

Voy.Beszéltem az öreggel . és tucatnyi másik. még nevet is rajtuk. hogy a rákellenes szérum nem facsemete vagy energiamotor. Hiszen humanisták.. Minden ember pótolhatatlan veszteség a világnak. Voy. hogy a meggyógyítható fickók száma úgyis egyre csökken. amely kívánatos Valóságváltoztatást mutatott volna.) Feruque töprengett néhány pillanatig. a Szektorvezet Kalkulátor.Nincs összeköttetésem az Id tanácshoz. Mi lenne a Valósággal. maga az a balek. hány embert pusztít el a rák évente minden Században. és ez százszorosán bonyolultabb. Talán azok a fickók. tudta. és csak azokat hagyja jóvá.Az Id tanács most nem hajlandó változtatni az alapvet politikán. akik rendkívül fontosak a kultúra számára. mi? Még valami. Tizenhét. Tudom. Valahányszor ki akarnak térni valami el l. Egyre csökken. És kár azt fecsegni. ahol még nincs semmiféle rákellenes szérum. ha minden ember életben maradna. persze. számolja csak ket. Ne felejtse el. Az effajta aggályoskodás a munkával jár. egyre nehezebb megtalálni a következ alkalmas Valóságváltoztatást. tizenhét Sorsterv nem tartalmazott egyetlen nemkívánatos Valóságváltoztatást. jellemesebb emberek. Voy gyorsan bólintott. azonosulásnak . id s édesanyját veri. s minden ember valóságos h s. hogy minden új feny hajtást megfigyelnek. így aztán pontosan tizenhét ember gyógyult meg ebben a hónapban a megjelölt Századokban. Mindenki azt kérdi. Ezt akartam mondani. Gondolja meg.. Harlan eltompultan. Ezt ne felejtse el. Harlant a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a beszélgetés. Egy ember meggyógyult. lásd a mellékelt életrajzi adatokat.mondta a Szociológus -. tudják. . talán rózsás arcú emberbarátok. elterjed a hír. A Szociológus szenved arckifejezéssel hallgatta. vagy hozzá sem kell kezdeni. hogy „Miért ne.De az öreghez van. és az Id be is. és beszélt a Tanáccsal. és így szólt: .Ostoba megjegyzés. Tudja. nem? Tegyük fel.Tudom. tudom. hogy az Id tanács nagyon el van foglalva. Ám Feruque-ben még volt keser ség: . ha az Id tanács nem rostálja meg a kérelmeket. Mi isszuk meg annak a levét. Hiszen néhány balek minden alkalommal kitöri a nyakát. a semleges eseteket is beleszámítva.Ha maga lenne rákos. szíveskedjenek küldeni hetvenötezer ampulla szérumot súlyos betegeink részére. de a Tanács szerint a semleges esetekben ki kell adni a szérumot. miért éppen az az egy. A Pszichológusok és a Szociológusok. nehogy ártalmasan hasson a Valóságra. . Semmit sem sejtenek a Valóságváltoztatásokról. hányan akarnak meghalni a betegek közül. akiket mindenki szeret.. amikor éppen nem a gyerekeit ütlegeli.Fenéket. A Sorstervez viszont számol.Igen. Kiindulhatunk ebb l? Ilyen alapon soha nem lenne Valóságváltoztatás.A legtöbb ember nem képes felfogni. . . Ez azt jelenti. ha az emberek különböz kombinációi is életben maradnának. És mi történt? Boldogok a Századok? Ne higgye. akiket nem mentettünk meg. Az „öreg”. aztán kitört: . minden érdekl dés nélkül hallgatta a társalgást. amikor egy bioévben csak egyetlen fickót gyógyíthatunk meg. A múlt hónapban ötszázhetvenkét rákszérumkérésnek tettem eleget. s az. A találomra végzett Változtatás minden bioévvel rosszabb következményekkel fenyeget. . ha egyszer nem származik bel le baj”. ha magukból kiindulva vizsgálják a Halhatatlanságot. (Ha Harlannak jobb kedve van. Csak gondolkozzék. Nagyon el vannak foglalva. Biztosan csak a szokásos kódjelentést küldte fel. így aztán a Halandó kormányzatok minden Században állandóan elhalmozzák a Halhatatlanságot a kéréssel: szíveskedjenek. akit meggyógyítunk. Eljön a nap. . Ez alapvet politikai kérdés. egyetlen eset sem volt. ugyanabban az országban. milyen hírek keringenek. a rákellenes szérum pedig emberi életeket ment meg. Ezeknek az embereknek a meggyógyítása vagy javára válik az emberiségnek.Elolvassák az életrajzi adatokat. De legalább elvonta figyelmét az Analizátor vihogásáról. Elképzelheti. Neki is harcolnia kellene érte. és mi nem világosíthatjuk fel ket. szépen kérjük. ugyanabban az Id ben nem gyógyult meg. . amelyek a kívánt Valóságváltoztatást eredményezik.

miért. és egyb l bekapta. hogy a rákellenes szérumokat követel Századokra panaszkodik. (Harlan egy 50. b lev gyümölcsbe. Század. olyan keservesen. de er tlenül magyarázni kezdte: . Kisvártatva Noŷs megszólalt: . s mégis mintha ködös hajnali felh párnán ébredt volna. Villáját beledöfte az apró. . Hiszen az b ne sokkal súlyosabb. amelyhez a munkájuk köti ket. . Végül visszaemlékezett mindenre. szempillái valószín tlenül hosszúak voltak. amíg az lesütött szemmel evett. Talán be is jelentette volna az esetet.Köszönöm . sötét haját simán féloldalt fésülte. ez a dönt ! Elmulasztottam az idei fordulót. Andrew? Harlan furcsán elérzékenyült az Andrew név hallatára. ha a viselkedésük gyanússá vált. hiszen tudod. hogy nehezebb legyen az azonosulás. szeszélyes fajankót. Reggelizés közben kerülte a lány tekintetét.Köszönöm . és rengeteg id d marad. Megfigyelted az egész korszakot. alig akartál fölébredni! Harlan els reflexével a paplant húzta volna magára. hogy egy bioévnél tovább is a helyén maradhat. Ezt ki kellett volna vizsgálni. de nem találta.Hova mégy egy órakor? . s csak fényes nappal ébredt fel. Nem emlékezhetem ilyen apróságokra. Lehet leg olyan Századba helyezték a Specialistákat. mi történt a mi környékünkön. csak nem akarod megmondani nekem. Kötelessége lett volna. mindenki hallott róla). Egy hónappal el bb Harlan még megvetette volna Feruque-et mint érzelg s hetvenked t. .Léglabdameccsre . amelyek kultúrája élesen különbözik id otthonuktól.Ó. . aki azzal enyhíti az új Valóságban csökken elektrogravitáció miatt érzett fájdalmát.) És az emberek mégis balga vágyakozással azonosultak id otthonukkal (ez az Id vágy. még nem múlt el egy óra? Az Id be is! . állat egyik tenyerébe hajtotta. . ez különösen az rutazások Századaira vonatkozott.Te biztosan tudod. Még megreggelizhetsz. és megpróbált komoly küls t ölteni. nem evett.Semmi részletet nem tudok.kérdezte Noŷs. Nem tudni. Az emberek azonosítják magukat azzal a Századdal. (Eddig mindig olyan könnyen sikerült. századbeli lyukas garast sem adott volna Feruque esélyeire. N-Noŷs. e miatt az Id ugrás miatt.) S t gyakran változtatták a munkahelyüket. és a ruháidat kikészítettem. . . A Halhatatlanság t zzel-vassal harcol az azonosulás ördöge ellen.morogta.Rengeteg Tér és Id volt a feladatom.Még csak tizenegy. mint egy meccs végeredménye.) . (Harlannak eszébe jutott Finge és a 482. Noŷs figyelte Harlan minden mozdulatát. ha a Halhatatlanság nem félt volna szinte betegesen az önvizsgálattól.hívják ezt a jelenséget. és üres tekintettel bámult a lányra.mormolta. ahogy illett volna. Kurtán megrázta a fejét. És a Század minden gondját-baját gyakran a sajátjukénak vallják. Harlan nem válaszolt. és megpróbált szégyenkezni. Noŷs lágyan megkérdezte: . . Ennek az embernek a reakcióiban már nyilvánvalóan nem lehet bízni többé. Mihez kezdjen most az éjszaka emlékével? Hirtelen valami más jutott az eszébe. Noŷs nevetett le rá. aztán elpirult. . Mit is mondhatott volna? . Milyen könnyen siklott vissza a képzelete Noŷsra! Aznap éjszaka jól aludt.Jóságos ég. miel tt idejöttél? . S t szinte rokonszenvet érzett Feruque iránt.makogta Harlan.A zuhanyozót bekapcsoltam. Noŷs szemben ült vele.Ugye. a napsugár bet zött az áttetsz falakon. vagy nem? Voltaképpen egyértelm és rideg nemmel kellett volna válaszolnia. Most azonban már nem tehette meg. Senki sem dolgozhatott kétszázadnyi távolságon belül saját id otthonától. és felült.Megvan a jegyem.Láttad.Ó. (Alig tudta kimondani a lány nevét). Ki lesz a bajnok.

mint a Halha. és az Id tanács megt rte ezeket. Azért.Igen. nem az ektogenezis. hogy elámuljon a furcsa dolgon. Eleinte egyáltalán nem voltál ilyen h vös. és ki tör dik vele. Harlan egy pillanatra megdermedt. amely lágy és bonyolult dallamokat alkotott: hangokat és akkordokat kombinált találomra. Most úgy látszik. Egy bioévvel ezel tt az el z Valóságban nem lett volna az Noŷsa. .Nem örülnének. kifejezéseit. Semmit.Valóban vissza kell menned? . Noŷs felhúzta a szemöldökét. és ámuldozva kérdezte: .Rendben van. a rendszer haszonélvez ire. Nem vagyok a Va. Században a kérdés teljesen ártatlan volt. hogy akkor a Változtatás Noŷsra is vonatkozik. betegesked poronty anyja? Akárki lesz bel le. járását. általában tilos. . s közben csíp jének egyetlen sima és hullámzó mozdulatával félrelökte az asztalkát. Azaz.. Új alakjában vajon ki lesz bel le? Halaskofa. A Változtatásnak rendkívül csekélynek kellett lennie. A dallam ismétl dött. a legtiltottabb szó a Halandókkal folytatott beszélgetésekben.Kétszeresen is izgatott lett. A zene b völetében Harlan csak bámulta Noŷst..) A tényez k egész komplexumát szerette: öltözködését. Harlan ölébe ült. ha késel egy kicsit? Harlan majdnem elmosolyodott. . munkáslány. hogy a Halhatatlanoknak az evés is tilos-e.mondta Harlan. mert vissza kell menned? . Finge szerint itt valami egészen apró dologról volt szó. Nem egyszer en szerelmes volt egy lányba. egyszóval ott. .. Már nem is emlékezett rá.A 482. Harlan közbevágott: . nem a matriarchátus izgatta a Halhatatlanságot. ami Noŷst és t érintette. csúnya. Másodszor. El ször. a szeme kikerekedett. (Furcsa módon a „szerelem” szót most el ször használta gondolatban.Nem. A lány meg is kérdezte: . Ez nyilvánvaló volt. és legalább olyan szép volt. mintha azt kérdezte volna.. szájon csókolta.Nem kellett volna megtennünk.Jó. Az adott Valóságban eltöltött negyedszázad halmozta fel benne ezeket a tulajdonságokat. Nem a Század zilált erkölcsisége.. Az arisztokráciára kellett irányulnia.Részben .válaszolta Harlan. csak amikor idejövök. nem. Noŷs bekapcsolta a zeneszerszámot.. Az új Valóságban Harlan már nem lesz része életének. kezét felemelte. hogy a lány egyáltalán szóba hozhatta ezt. . . ha elkésnék . beszédmódját. gondterhelt vagy. Csupán az izgatta Harlant. Noŷs odabújt hozzá. mikor is tett el ször olyat. hat kövér.A Halhatatlanoknak ez tilos? . gondolatai egyre körülötte csapongtak. amit mint Megfigyel nek etikailag nem lett volna szabad.Miért nem? .Ne használd ezt a szót .Mi történt? Egy darabig egészen másként viselkedtél. És akárki lesz is. Én hallgatok. A tér-id engedély még hátralev három napja alatt egyre jobban elkomorult. töprengeni kezdett a jelenlegi Valóság és a tervezett Valóságváltoztatás jellegén. És nem is lenne az Noŷsa a következ Valóságban sem. akkor ne mondd el nekik. és Harlan már semmit sem tartott szégyellnivalónak. és nem is tartott hosszú szünetet. Körülsétálta az asztalt. a tehet s.. az improvizációt bonyolult matematikai formulák irányították a kellemes összhangok irányába.mondta.Hangjában csúfolódás csengett.És ha érdekel. nem emlékezhet Harlanra. mintha el akarná lökni. mint a jégvirág. én nem láthatom saját magamat. és komorságát még Noŷs társasága sem oszlatta el. fels osztályokra. nem Noŷs lesz már. .Nem láttál bennünket? Nem tudtad egész id alatt. . Nem vagyok itt.Szégyelled? . . és a megfigyelt csoportra kellett vonatkoznia. majdnem kicsúszott a száján: Valóság. Sikertelenül. Mindez megvolt az el z Valóságban is. . és vágyódva gondolt az engedélyezett két nap margóra. és csodálkozzon rajta. Nem tudom b vebben megmagyarázni.

Tény az . és a Szociológus hangja eljutott a fülébe: . hogy magas. Az Analizátor nem ketyegett. Lesz olyan szíves visszavinni a kabinba? Nem szabad kimutatnia az érzéseit. Nincs. Századból visszatért a Halhatatlanságba. A csend dermeszt volt.. A mondat nem hagyta békén nevetséges alliterációjával. . Mit tehetett? Sok minden átvillant az agyán: mind tilos dolog volt. és visszapillantott.Hogy érti ezt. A Sorstervez felfedezése hogy megváltoztatta a helyzetet! Hogy megváltozott b ntettének a jellege! És minden Finge-t l függ. . az egyetlent. a tiszta lelkesedés áradatát. semmit? . mer akadémikus vizsgálódás. Harlan egy pillanat alatt megértette a csönd jelentését.. Ismét a Sorstervez irodájában volt. ez az egész. ritka ködoszlop áll Feruque helyén. és kideríti. De sehol sem találtam meg. Palástolnia kell. mindig gyorsan hátrapillantott. és nagy nehezen rendbe szedte arcvonásait. Kissé furcsa. hogy megbizonyosodjon. 7. A tényez k furcsa összjátéka.0001 Valószín ségig. Bár a számok szédít sebességgel száguldottak. . Sorstervez ? Feruque lenézett a kezében lev szalagra. Harlan felugrott.Harlan kinyújtotta a kezét. Noŷs elt nik? Noŷs nem fog létezni? Ez hogyan lehetséges? Vállán érezte Voy kezét.. akkor Harlan ezeket a hibákat is akarta. de a Változtatás olyan kicsi volt.Nem látni semmit. Amikor a Noŷsszal töltött napok után a 482.Teljesen jól vagyok. akire most nézett. aminek feltünteti. és súlyos üteme ott zsongott a fejében: Finge-t l függ. volt elég ideje a töprengésre.. Egyetlen pillanat alatt. Harlan alig hallotta: .és hosszú. A . hogy a megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. És akkor már a 2456.. hogyan létezhetett a régi Valóságban. az egyetlent ebben a Valóságban. hogyan emelkednek a számok az id méteren.. Akarja a szalagot? Harlan félig öntudatlanul vette át. És ez a furcsa. Finge-t l függ. Szemmel láthatóan remegett. Amint a Halhatatlanság bezárult mögötte.Rosszul érzi magát.De. . hogy el vigyázatlanul hozzáért a Technikushoz. És ha Noŷsnak voltak hibái. Harlan csupán egy dolgot tudott biztosan. önkéntelen mozdulatává. Az ember sohasem lehet biztos benne. Többek között az is eszébe jutott. hogy meggy z djön róla.Harlan úgy bámult Feruque-re. A b ntett el játéka Harlan belépett a kabinba a 2456. ismét érezte b nösségét. száraz ujjaival megdörzsölte az állat -. Harlan nyelt egyet. Századnál. Voy Szociológus a szeme sarkából figyelte. és itt. Semmiféle személyiségeltolódás. Feruque csontvázkoponyája egy magasságban volt vele. nincs-e valaki mögötte a kabinaknában.Megkaphatnám? .Igen.Megvan a válasz. A Sorstervez tárgyilagos hangja elvékonyodott: . nem figyeli-e Voy Szociológus. hogy Noŷs elt nése az új Valóságban szinte elviselhetetlenné fokozta örömét. Az alternatívákat is kiszámítottam 0. . Ezt a Noŷst akarta. Technikus? A kezét elkapta. . Században Harlan a fels id be indította a kabint. Ezekben az utóbbi hetekben szokásává lett. Megvan. mintha csak most venné észre. Síri csend ébresztette fel Harlant álmodozásából. . hogyan hat majd Noŷsra. Elt nt.Tudom. Figyelte. hogy a Halhatatlanság zárófüggönye hibátlanul m ködik-e. került minden személyes találkozást Finge-dzsel.Bár az új Noŷs sok tekintetben jobb lenne. hogy kifürkészi a Változtatás jellegét. mintha csupán az volna. mintha már megbánta volna.A baba nem létezik az új Valóságban. Úgy kell viselkednie.

. Például nemigen hiszem. mit érez. . parancsmegtagadásnak is min síthetik. gondolom. Harlan id otthona. hol várom meg az új eligazítást. A Kalkulátor Harlanra meredt a videotelefon erny jér l. Században semmiségnek tekintett.Azt hittem. A Kalkulátor végighúzta rajta püffedt ujját.. . és ha most visszautasítja a kier szakolt meghívást. Akkor azok a tárgyak ott rajta könyvek. Nem volna-e higiénikusabb.felelte Harlan.Könyvespolc . A hajlított fémszékeket sötét lemez fedte.válaszolta Harlan.Fa . és kínzó lelkiismerete ezt már nem bírta volna. hogy nyugalmat er ltessen magára.nadrágjába törölte az ujját.felelte h vösen. .A jelentés nem teljes . . Jelentését a személytelen cs postán küldte el. .folytatta Finge -. Az igazi Halhatatlan. . legyen óvatos. és bezárkózott a szobájába. . könyvek! . hogy ezeknek a könyveknek az egész tartalma két méter filmszalagon elfér. Kalkulátor .Egyébként az a gyanúm . alkalmazkodik hozzá. amellyel megérintette a tárgyat -.Felsóhajtott. .Nem akarok hozzájuk érni.. Eltaláltam? . . Finge rögtön felfedezte. .Könyvespolc.Használunk. Eredeti 20.folytatta. hogy az utóbbi öt évben kétszer is ettem energia edényb l. Század hajlott a spártai ízlésre a lakberendezés terén. de most már mindkét kezét a háta mögött tartotta. Században szereztem ket. . Finge sima modora az epikureizmus zavaró elemét vitte be Harlan rideg lakásába.Meglátogathatom a szobájában? Harlan egy pillanatig habozott. A 24. mintha az anyagát próbálgatná. Nevetséges lett volna azonosítani magát ezekkel a könyvekkel s magára venni a gúnyolódást. ugye? Azt akarta mondani. amelyet a 482. századbeli por lepi be ket. Nem én.Persze. Óvatosan kell kezelni. . ha ruhája is és teste is tiszta s szennyezetlen energiamez b l állna? Finge felhúzta a szemöldökét. .Mélyet lélegzett. hogy az ember saját id otthonának a kultúrája közt éljen. ha keze a tomporán nyugszik. Finge már felhívta. és egy körömnyi helyen elraktározható. . . . S t nyíltan hirdetné a b nösségét. És mir l szólnak ezek a könyvek? . és lyukazását vaksin a szeméhez emelte. .És mi ez? Mire való? . Ez az ember a felettese. mi? Harlan bólintott. hogy az étel hozzáérjen bármi anyaghoz. . id t nyernie. A szoba egyik sarkában pedig olyan bútordarab állt. Gondolkoznia kellett.Értem. amely teljesen elütött a kor ízlését l.Eredeti példányok? .Finge lepillantott a kezében tartott kódszalagra. tanácsos-e.Pedig mindig undorodtam attól. Ám Finge nem hagyta békén. Ha. De nem adom be a derekamat. Némelyik a 20. de mégsem m anyag.Milyen anyag ez? . Alig egy órával azután. századbeli képes újság évfolyamai.Elküldtem a jelentést .Ezeket olvassa? Harlan büszkén felelte: .mondta. és elküldte jelentését.Igen. Igen. A lapokat restaurálták és impregnálták.Valódi anyag? Igazi fa? Elképeszt ! Maguk használnak fát az id otthonukban? . és Harlan is vonzódott hozzá. a 95. a Halhatatlanságban elviselhetetlennek érezte. .megszegett hivatali esküt. ha belenéz. Egyébként a szabályzat megengedi. bármilyen is a környezete. hogy mindent átgondoljon. Kalkulátor.Cellulózlapok. s önmagában is hozzászokjon az új helyzethez. amit mesterséges erezessél fához tettek hasonlóvá (nem valami nagy sikerrel).Nevetett. de nem tudom. Eszem ágában sincs megfogni ket. .Szívesen látom.A cellulózt impregnálással tartósították.Egy 20.Szerintem mindegy.Igen? . Még ilyet. Tekintete visszasiklott a fatárgyra. Technikus .válaszolta Harlan. hogy Harlan elvégezte a kódolást. most. Századból származik. hogy az irodájában van . Nagyon szerette volna megkérdezni Finge-t l. kérem.

Diadal töltötte el. mint a vallatás hangneme.És mi történt? Semmit nem közöl a személyes id töltésér l. nincs is egyénisége: nem is számít embernek. . . És ez a dolog bármi más lehetett.Igen. csak akkor kezdett dadogni. mégis b nbánóan állt ott. A Megfigyel kötelessége.Igen. Szívesen ismételte a párbeszédeket. Életében el ször ismert meg olyan célt. Harlan? . szántszándékkal ki akarja hozni a sodrából. A Megfigyel csupán a Halhatatlanságból az Id be vetett érzékel -tapogató m szer. Technikus. Ha a Megfigyel tökéletesen látja el feladatát. hogy mindent jelentsen. és óvatosan leült. A további részletekt l Finge hirtelen felemelt keze mentette meg és a Kalkulátor éles. amelyeket kihagyott a jelentéséb l. felidézve a hangsúlyokat és az arckifejezést is. aztán visszahúzódik. és ez édes érzés volt. hogy kapcsolatba léphessek egy Halandóval. amiatt. Finge mereven bámulta Harlant. Finge az igazat mondta. de hanghordozásra goromba és nyers volt. Így szólt: . ha azt akarja elmondani.Tisztelettel engedélyért folyamodom. mert közben ismét átélte ket. . . mint a Halhatatlanság rideg törvényeinek a tisztelete. hogyan engedhette meg az Oktatója. hogy Finge féltékeny! Erre megesküdött volna. . Szeme sokkal szúrósabb és követel bb volt. Ennyi elég. és szinte megfeledkezett arról. és ami még rosszabb: közönséges. a jelentésem miatt jött. Harlan megdühödött. mi a fontos és mi nem.Nevetséges. Ilyen korú és ilyen tapasztalt embert nem kellene figyelmeztetnem..Köszönöm. és a Megfigyel objektivitásának páncélja megrepedezett. ideges hangja: . hogy a szóbeli jelentést éppen ezen a ponton szakította félbe. .válaszolta Harlan kiszáradt szájjal. amely többet ért. Remélem. Most már emlékszem. Hirtelen lelkesedésében kitört bel le az a kérés.A Kalkulátor körülnézett. Csak annyit tudott kinyögni: . Csupán amikor az els hosszabb beszélgetés végéhez érkezett. ez a maga hobbija. Harlan beharapta az ajkát. hogy Finge vallatása és helyrebillen kötelességérzete b nének beismerésébe hajszolja. mert Noŷs Lambent most már végérvényesen az övé volt. . Ez az ember. ahogy már mondtam a videotelefonon. A Megfigyel gyakorlott emlékezetével szóról szóra idézte a beszélgetéseket. Vagyis csak ha megtartotta a térid engedély utasításait.Semmit. Harlan figyelmét ez nem kerülte el. hogy egyszer említette. . Nem szabad beugrani neki. Harlan azzal magyarázta Finge magatartását. hogy ilyen dolgok érdekeljék.Mit hagyott ki a jelentéséb l. . kiválasztott egy széket.Milyen tekintetben? (Nyugalom! Nyugalom!) Finge idegesen elmosolyodott. Kitapogatja a környezetét.Ez csak néhány kötet a teljes gy jteményemb l. Jelent s id t töltött el a fiatal hölgy társaságában. mennyire érdekli a Primitív Történelem.És bár magabiztosan hangzott a válasz.Megtartottam.Azt hittem. Unottan megjegyezte: . Harlan szinte gépiesen kezdte azoknak az eseményeknek a felsorolását.Nem történt semmi lényeges . hogyan hált a n vel. . . akire Finge is igényt tartott. Továbbra is féltékenynek akarta látni Finge-et. hogy nem a Megfigyel dönti el. most már látta. és nem vezette félre Finge hangja se.észre sem vette. Sikerült megkaparintania azt a lányt.Nem egészen teljes. aggodalmaskodó keresztkérdéseit és azt. . A Halhatatlanság egyetlen könyvtára sem dicsekedhet ilyen teljes sorozattal. de a kötelességérzet ösztökélte. Csodálkoztam is. hogy szakértelmét nyíltan kétségbe vonják. hogy nem kapta be ezt a csalétket . amellyel eredetileg csupán négy-öt nap megfontolt várakozás után akart el rukkolni. de közönséges nem. megtartotta? Harlant már annyira furdalta a lelkiismerete. Tiszta energiapocsékolás.Hagyja ezt.

. hogy Twissellt kijátssza.Olyan enyhén sürget módon beszélt vele. hogy illegálisan máris birtokba vette a lányt. és er tlen védekezésre kényszerült: . Remélte. hogy az új Valóságban is engedélyezzék kapcsolatomat Lambent kisasszonnyal . . Finge többféleképpen visszavághatott volna.Azt. Finge egyiket sem tette. .Finge mintha felriadt volna álmodozásából: . Szinte mosolygott erre a gondolatra. . és zavartan leült.kezdte Finge. Mivel semmi határozottan tilos dolog nem történt.Üljön le. miel tt Valóságváltoztatást kalkulálnánk. de Harlan úgy látta. . hogy ismeri a Változtatás jellegét.A tér-id engedély ragaszkodott hozzá. visszavághatott volna. . Mint a Szektor vezet Kalkulátora. .Ó! Azt hiszi.Mit képzel. Azt mondja. hívhatta volna a Biztonsági Szolgálat egyik tagját. felhívhatta volna Twissellt hivatalos panasszal élve. hogy bölcs dolog lenne. Az lesz aztán az igazi diadal.szólt Finge.Err l ön semmit sem tudhat. ez olyan nagy szerelem? A lelkek elválaszthatatlan kapcsolata? Túléli a küls változásokat? Biztosan elolvasott egy csomó Halandó regényt! Harlan most már elveszítette a fejét.. Harlan elpirult. ordíthatott volna. Harlan összerezzent. Az imént kapta meg a jelentésemet. hogy Noŷs nem akar engem az új Valóságban? Honnan tudja? Még azt sem tudhatja.felelte Harlan. hogy egy Kalkulátor kívánságával szembeszegüljön.Beszélhet. talán megcsúnyul.Igen. hogy vegye rizetbe Harlant a szolgálati szabályzat megsértéséért. S t valamit biztosan tudok. és Harlan látta Finge félig szórakozott kifejezéséb l. . úgyis ön továbbítja a kérésemet.mondta -. . Századdal minden problémánk abból adódik. Elszántsága egyszeriben tovat nt.Ebben az esetben kiegészítem kérelmemet azzal. de engem választott. hogy a jelenlegi Valóság Halandóinak egy része helytelen álláspontot képvisel a Halhatatlansággal kapcsolatban. hogy a 482.Valóságváltoztatás lesz . hogy ezt is tudja.Harlan most már nem ügyelt a szavaira. .Noŷs Lambenttel.Nem hinném. . nem vagyok Kalkulátor.Hazudik! . Ha is ragaszkodik a lányhoz. Ez azonban hazugság volt. hogy egyáltalán új Valóság lesz-e. nem hiszek önnek.. és akkor Harlan ragaszkodni fog ahhoz. Rendes körülmények között egy Technikus természetesen nem remélhette. Hadd szenvedjen. Nem vagyok bolond. Harlan ezt izgatottságában is tudta.kezdte Finge -. mint valami tanító bácsi a kissé elmaradott tanulóval. mint Harlan. És ha azt állítja magáról.Talán emlékszik rá . hogy a lány válasszon. És mivel válasza teljesen váratlan volt. Hogy lehet ilyen biztos a dolgában? Az új Valóságban Miss Lambent talán férjnél lesz. Harlan.. Mi történt? . Nem is próbált válogatni a válaszok között. Az új Valóságban maga már nem kell neki. .. akkor hazudik. Azt se. Udvariasan így szólt: . ha jól sejtem. hogy négyszemközt maradjunk. hogy. de Harlan biztosan számított Twissellre. hogy szemében gonosz fény villan fel. Igaz. El bb ki kell elemezni.. és Finge-nek korán kellene felkelnie ahhoz.kérdezte Finge h vösen.válaszolta. . Beszéljük meg az ügyet. sor kerül erre is. . Finge peckesen kivonulhatott volna sértett haragjában. milyen lesz az új Valóság. de azért nem vagyok tökfilkó. Harlan akarta. Ennek ellenére Finge nyugodtnak látszott. hogy a kérést Finge továbbítsa. megtehette volna.Féltékeny! Önnek is megvoltak a tervei Noŷsszal.. Nem kell neki.Hogyan mondta? . ám szóljon. már említettem. Harlan eltátotta a száját.Úgy veszem észre . . nem érzem magam b nösnek. Emlékszik? . aztán még jóvá is kell hagyni. .Természetesen .

felelte Harlan. Ezt mindenki észreveszi magán. szóban. Finge folytatta: . Harlan. Figyeljen ide. Harlan . . tehát örökké élnek. hogy éppen magát választotta. Harlan. Maga nagyon jó kísérleti alanynak ígérkezett.. ember. Finge udvariasan fészkel dött Harlan tekintetének súlya alatt.Sajnálom . Harlan felpattant. hogy egy jelentéktelen Technikus karjába vesse magát? Térjen észre. és akármelyik n csak annyira kívánja magát.A Megfigyelésem alaposabb elemzéséhez id kell. Harlan csak bámult rá. Harlan! A legtöbb n azt képzeli. Másik kísérleti alanynak pedig magát választottam. Harlan makacsul összeszorította az ajkát. . Maga a n ket és minden velük kapcsolatos dolgot erkölcstelennek tart. megnehezíti a Szektor munkáját. Következetlenségeket okoz. Nem gondolja.S az én Megfigyelésem meger síti? . .Ostobaság.mondta Finge -. közvetlen igazolást.” Finge folytatta: .Azt akarja mondani. lehetetlen helyzet. Maga b nösnek tartja ket. Századdal. Harlan megingott. De ha a Változtatás szükséges.Nem értem. elb völ egyénisége késztette az elpuhult arisztokrata n t. Nem. Lambent kisasszonyra esett a választásom. hogy a Halhatatlanok a szó szoros értelmében halhatatlanok. úgyhogy a Kalkulációs vizsgálódások az el z Változtatásokat illet en nem nyújtottak semmiféle támpontot. Maga a Halhatatlanság halvér gyermeke.. az a Halandó n t (ahogy k képzelik magukról) képessé teszi arra. .Meg. A maga jelentése fabatkát sem ér. . Noŷs Lambent is ezt mondta magának! Húsz perccel ezel tt ismételte el a szavait.Semmi esélye sincs. . viszont az örök élet kedvéért tette. hogy örökké éljen. hogy én már kikalkuláltam a szükséges Valóságváltoztatást? . . Más szóval az arisztokrata n knek.Nehéz ilyen babona létezésében hinni. igen. És aztán itt van ez a n .. Hát nem érti.” És érezte a csókjait. amikor odahajolt hozzá.. mi baj van a 482. hacsak. gyönyör gyermeke. Magát nem érdeklik a n k. hadd mondjam el. . Halhatatlan vagy. és gyönyör .Hát nem érti? Nem. mint egy hónapja döglött makrélát. hogy említettem.kereste Harlan a szavakat.Ez lehetséges. milyen nevetséges ez. miel tt különleges Megfigyelés meg nem er síti. . . Az egyetlen furcsa a dologban az.. A meger sítést most kaptam meg magától. Harlan üres tekintettel bámult Finge-re. Az Id be is. szinte esedezik a maga öleléséért. mit találtak ki ehhez a babonához. . van erre jobb szó.. mint osztályának jellegzetes képvisel jére.Nem is képzeli. elterjedt az a hiedelem. aki ég szenvedéllyel már az els este elcsábítja magát.Ilyenre még nem volt példa. de én mégis megmaradok az elhatározásomnál . Ismét tisztán hallotta Noŷs hangját: „Bárcsak Halhatatlan lennék.folytatta Finge. akkor nyilvánvaló.Figyeljen ide. gondolkozzon józanul. Az Id be is. ujjait begörbítve rárontott Finge-re Nem gondolt semmire. Harlan. Eszébe jutott Noŷs lágy. Az Id tanács nyilvánvaló bizonyítékot akart. hogy els sorban a Század azon lakóinak kell maximálisan megváltozniuk a Változtatásnál. . csak ösztönösen meg akarta fojtani.Mire jó ez az er s kifejezés? Ebben a Században nem szégyellik a nemi életet.. A Század uralkodó osztályában. Azt hiszi. hacsak ez nem az a bizonyíték.. fekete szemével oly lebilincsel en nézett rá: „Örökké élsz. a Halhatatlanok jelenlegi életével kapcsolatban. . de a Kalkuláció kimutatta. .. az Id tanács nem hajlandó elfogadni elemzésemet. erre szükség volt. Nem felelt. akik hisznek ebben.Engem választott? Kísérleti alanynak? . Harlan felemelkedve. hogy ha intim kapcsolatba kerül egy Halhatatlannal. egy hedonista kultúra agyondédelgetett. hogy csupán az esetek kis százalékában volna szükséges a Változtatás.Akkor arra is emlékszik.Az ilyesfajta hiedelem ártalmas. hogy eladta magát. ez nyilvánvaló. becéz hangja. még most sem érti. Köztük Noŷsnak. különösen a n k között. amit keresünk. A véletlen tévedések régiójába esik.

De miért vesz djünk a következtetéssel és okoskodással? Nézze meg ezt a hirdetést! Ennek az az egyetlen . Vajon Finge miért vette magának a fáradságot. . Egyes kifejezéseket nem magyaráznak meg. és miért mesélte el neki mindezt? Voltaképpen nem lett volna joga hozzá. ha Noŷs most kéznél volna. Haja csapzott volt. azt is megtudhatjuk. és a játék célja az volt. Az újságcikkek feltételezik az alapvet tudást a szóban forgó világról. és a 984. és legalizálhatná. reszket kézzel el rántotta a sugárpisztolyt. Játszottak vele. Századra emlékeztette. Közönséges járm volt.. De a Változtatás nemsokára itt lesz. és ett l az oktató hangnemt l az órákon nem tudott megszabadulni. olyannyira igaz volt. Könny égette a szemét. Mondom. természetesen.Hozzám ne érjen! Vissza! Harlannak még volt annyi esze. Fürge. aki Megfigyelést végez. Öt másodperc vagy tizenöt perc telt el távozása óta. És e nélkül. Végül is meg fogja érteni. Harlan hosszú ujjai gépiesen végigsimogatták könyvespolcának köteteit. hogy megálljon.mondta Harlan. látja . . ha. lövök. nem hisz majd ebben a babonában. ha most kéznél volna. Ki is használta. olyan n . Milyen kár. A kés bbi Századokban a helyzet természetesen megváltozott. Hogyan is hihette? Fellángolás egy olyan férfi iránt. . a 182. és utána már nem szórakozhat vele. sípolva szedte a leveg t.Véletlen megjegyzésekb l következtetni tudunk. A bet k összefolytak a szeme el tt. és most egészen másképp látta a dolgokat. hogy nem hazudtam.többet árulnak el a Primitív Korról. és ennek semmi köze nincs Andrew Harlanhoz mint férfihoz. nem emberi m szer eszményi helyzetéb l. Harlan . és számítottam az er szakosságára. akárki lesz vagy nem lesz. A lány tagadhatatlanul vonzó fizikailag. Szó sem volt hirtelen fellángolásról. elszórakozhatna vele. A képek fakó színei torz.Természetesen. Finge már nem volt a szobában. Amit Finge mondott. Finge végül is gy zött. Orrcimpája fehéren remegett.Finge hátraugrott. Például. és csak hogy meneküljön a boldogtalan jelent l. hogy ezt kihasználja. és Harlan úgy érezte. bels égés motorral.mondta er tlen hangon Finge -. erre a kurta és szokatlan kapcsolatra.hangja szinte csikorgott -. és szégyenkezett. Harlan! Harlan már nem nézett rá. Ingét átitatta a veríték. soha nem tudhatja Megfigyelésének végeredményét. a 690. mindenki érti. Harlan üres tekintettel bámulta saját cip jét. hogy egy meglep en piros szín földi járm képét bámulja. hogy valami hosszú bottal ütögették. mint ? Természetesen nem err l volt szó. de csak azért tudjuk ezt. gondolatainak a csapdájába esett. mint Noŷs. és természetes gumi övezte a kerekeket. Harlan megfigyel i agya vissza tudott tekinteni saját maga és Noŷs viszonyára.. Harlan. Az órák ólomlábon cammogtak. formátlan alakot öltöttek. hogy a most nem tart tovább még a Halhatatlanságban sem. nem tudta volna megmondani. csupán a Halhatatlanság eszméjét képviselte. mint maga? A pohos Kalkulátor a sugárpisztoly csövét Harlanra irányítva az ajtóhoz hátrált. lefokozhatják. és szórakozottan kinyitotta. . Meg akarta semmisíteni. hogy természetes anyagból készült apró gömb volt.magyarázta . hogy a labdát bekergessék a talajban lev lyukba. Ha kell. Az új Valóságban Noŷs Lambent. agya visszakanyarodott erre a pillanatra. Folytathatná az ügyet. de egyel re ezt hagyjuk. A Primitív Korban a természetes petróleumszármazékok szolgáltak energiaforrásul. mi az a „golflabda”? Cooper készségesen elismerte tudatlanságát Harlan tovább magyarázott. mint az úgynevezett újságcikkek. . és a kés Primitív Korra. Az éles és lényegtelen emlékképek enyhítették fájdalmát. Majd b sz kajánsággal hozzátette: . aljas és féltékeny bosszút állni! Harlan továbblapozta a magazint.Megyek. A Változtatás célja az. hogy szerethetne olyan férfit. és amikor felnézett. a kocsi a 45.Jól ismerem magát. mi. hogy kiirtsuk ezt a hiedelmet. Harlan. Azon kapta magát. vitathatatlan és szemtelen diadallal hagyta el a csatamez t. Amiért megtámadott egy Kalkulátort. és semmiféle erkölcsi megfontolás nem tartja vissza.Ezek a hirdetések . Milyen nyilvánvalóan hideg számítás volt az egész. Továbbmegyek. A tudás kibillentette a tárgyilagos. Egy Megfigyel vagy bárki más. . vitathatatlanul igaz. Részletesen elmagyarázta. ahogyan a babona torzításában Noŷs látta. Harlan erre is felhívta Cooper figyelmét. mert a Sport címszó alatt említik. De el ször hallgasson meg. úgy vélik. Az egyiket kiemelte.Takarodjon! .

Harlan gondolatai visszakanyarodtak a jelenbe. Harlan megszerettetné magát. Eszerint kapcsolata Finge-dzsel titkárn i teend kre szorítkozott. mint a kés i Primitív Századokban. amikor a saját portékáját magasztalja? Vagy talán elismeri a hibáit? Vagy a túlzást finoman elhallgatja? Harlan id otthonában a hirdetések közepesen virágoztak. egyre jobban megszeretné. milyen b nt kell elkövetnie.kérdezte -. Tehát választhatott. A b ntett Senki sem kérdezett t le semmit. hogy rábírja az olvasót. Ha Noŷs hozzá. Finge dühös kötekedése olyan állapotba kergette. Tehát egyetlen Halhatatlant sem szerethetett azel tt. és percr l percre lázasabb tervek fordultak meg fejében. s t vidáman lépett ki a szobájából. . amelyeket Finge olyan epésen említett. ezért próbálta elhitetni vele.” Majd meglátjuk! Majd meglátjuk! Harlan pontosan tudta. és meg is vegye. A kabincsatornákon át az Id kapuhoz ment. hogy az adott egyén érez-e természetes vágyat az áru megvásárlására? Ha a klienst (ez az igazi szó erre) mesterségesen rá lehet beszélni vagy levenni a lábáról. És Noŷs biztosan visszautasította. amely m ködésben van. err l hetekig beszélnének. szemtelen hirdetéseit. Az érzelem is szerepet játszott. akkor ez csak azt jelentheti. És Finge-nek t kellett felhasználnia. Meg kell kockáztatnia. és m ködésbe hozta. Harlant választotta. hogy még nem teljesült ez a kívánsága. mit kell tennie. és elcsodálkozik.célja. Lepecsételetlen ajtó. A Technikusok társadalmi elszigeteltsége mégis járt valami el nnyel. Érdekli-e a járm gyárost. Senki sem állította meg. és mi sohasem vitatkozunk életformákkal. és t választotta. 8. Természetesen lehet. és Finge végs gúnyolódása végül azt is elárulta. nem mindegy. Most szinte bánta. Ez volt az életformájuk. (Harlan még gondolatban sem merte befejezni a mondatot. . Máskülönben mi szüksége lett volna rá? Finge bizonyára megpróbálkozott.Nem undorító . csak ha komolyan veszélyeztetik az egész emberiséget. próbálkoznia kellett. még a Halhatatlanságban sem. Noŷs visszautasította Finge-et. Hát ezért kínozta. s eközben közeli felvételen. hogy Noŷs csupán gyakorlati meggondolásokból lett az övé. Egy lepecsételt ajtó kevésbé felt n . vásároljon ilyen labdát. Harlan keze ökölbe szorult egy hirtelen gondolatra. miért m ködik. Hogyan is gúnyolódott Finge: „A most nem tart örökké. amikor már készen állt a b ntettre is.. A véletlen lehet ség persze megvolt. Harlanhoz fordult halhatatlanságért. Hirtelen izgatottsággal azt kérdezte magától: Valóban lényegtelenek voltak ezek a gondolatok? Vagy pedig csak kínzóan ki akart törni a sötétségb l. hogy elkövesse a legnagyobb b nt a Halhatatlanság ellen. bár a halhatatlansága volt a tét. vissza Noŷshoz? Hirdetés! Ezzel a fortéllyal csalogatják be a boltba a gyanútlan vev ket. és csak ennyit mondott: . Valószín leg Noŷsra is szemet vetett.El kell fogadnia. hogy ezek az emberek a saját árujukat dicsérik? Ki volna olyan bolond. mit gondolt el tte? Akkor mit számít az. hogy higgyen a másiknak. és a végén a szerelem és nem a kiindulópontja lenne a fontos. Fellelkesedve. ahol a hirdetés nem terjedt el futót z módjára. Cooper azonban nem sokra értékelte az egészet. hiszen olyan korból jött. majdnem sietve. Találkoznia kell Noŷsszal! Most! A Valóságváltoztatás el tt.. keresztmetszetben bemutatja még a szerkezetét is. hiszen a kísértés állandó volt. Nemcsak hideg számítás volt az egész. és bámulta a képeslap nagyszájú. ezért elnéz en vonta fel szemöldökét.) Finge valószín leg a saját személyén tapasztalta a babona létezését. hogy Noŷs szerelemb l vagy számításból szerette? Ha sokáig együtt lennének. Egy percet sem késlekedett. Rövid habozás után ráütötte saját pecsétjét a kijáratra. hogy valaki hivatalos megbízásból használni akarja a kaput. hogy vágyat erezzen iránta. Harlan gondolatai egyre vadabbul keringtek. és neki sikerült. és t. hogy maga Finge botlik bele az ügybe. miért nem olvasott Halandó regényeket.

” Nem tudni. Akkor mi történik? Mint Megfigyel els ként azt a szabályt tanulta meg: „Ha egy személy ugyanannak a Valóságnak ugyanabban az Idejében két pontot foglal el. és olyan szép volt.Azt akarod mondani. Miért? Harlan tudta. hogy találkozik önmagával. hogy Harlannak belefájdult a szíve. és lágyan így szólt: . a másodperc töredéke alatt. Kínzó órák (bioórák) teltek el azóta. amikor a lány belépett. Egy perce sincs. hogy minél kevesebb alsó id t használjon fel. és kevésbé fenyegetett a felfedezés veszélyével. Ehelyett nyersen felelgetett.A fels id be megyünk. A kabin ajtajánál Noŷs egy pillanatig habozott. hogy nem szeretne önmagával találkozni.kérdezte a lány. Noŷson nem látszottak a hányinger jelei. Aztán a lány odalépett hozzá. pedig meg akarta fogni a kezét és megnyugtatóan simogatni.Mennem kell? . hogy már sok ezer évvel el reugrottunk a jöv be? Máris? . Nem szeretne szemébe nézni egy másik.Valamir l elfelejtkeztél. ezt el kellett kerülniük.felelte természetesen Noŷs. amint elindultak az id ben.Mégis van valami baj? .A Századokat. Noŷs.Tehát a jöv be. akkor ez annak a kockázatával jár. Eszébe jutottak Finge szavai. Valami démon kényszerítette. mert az Id szándékosan elkerüli a paradoxonokat. Csak ennyit mondott. hogy a lány rosszul lesz. és rekedten mondta: .Ne félj semmit l .válaszolta Harlan. milyen vétséget követ el.Igen. .Tudom. . Andrew? Harlan vágyakozva nézett a lányra. .Akkor megyek . és mihelyt helyet foglalt. hogy mindig a rossz dolgot csinálja. h vös kezét Harlan ég arcára szorította. . Noŷs megszólalt: . s félt az elutasítástól. Harlan a könyökével észrevétlenül indított. Harlan attól félt. H vösen így szólt: . majd belépett. Századtól a magányos Halhatatlanság kedvéért. Noŷs ijedten kérdezte: .kérdezte Noŷs. Noŷsnak a szempillája sem rezdült meg közben. mint ahogy bioórákkal el tte otthagyta. . Természetes igyekezete az volt.Nem érezni semmit. a lány kedvesen-szerelmesen néz rá.Igen. Nyugodtan ült. Miért jött vissza az els adandó pillanatban? Azonnali visszatérésével csak megzavarta a lányt. . (Valójában nagyon jól tudta a magyarázatát. .Az a tárcsa az éveket mutatja. ugye? A kabin már halkan zümmögött. A térid engedély kétnapi türelmi margót engedélyezett a számára.” Harlan ezen morfondírozott. és akkor el bb lép vissza az Id be. hogy Harlan megvált a 482. amit mondok. miért. Noŷs pedig bámult rá nagy csillagszemével. . és mindig meg is tenné. Ám még így is ostoba kockázatot vállalt.) A türelmi periódus korábbi szakasza biztonságosabb volt. . amikor egy Halandót engedély nélkül átvisz a Halhatatlanságba. s mit is ismételgetett olyan szívesen Twissell? „Az Id ben nincs semmiféle paradoxon. Mit kíván még? Megragadta a lány csuklóját. ahol Harlan hagyta. Vagy tévedne? Noŷs már elérte.Bajban vagy. Könnyen eltéveszthette volna a számításokat. Andrew? .Hiszen csak az imént t ntél el. . Harlan úgy érezte. mintha naponta kérnének t le ilyesmit. de meg se moccant. korábbi (vagy kés bbi) Harlannak.Noŷs még ott állt. Ezenkívül ez paradoxon is lenne. Nagyon fontos. Noŷs. amit akart. . s nem is tör dött azzal.Azt kell tenned.Velem jössz? Most? Minden kérdez sködés nélkül? Azt teszed. amit mondok? . de most ugyanabba az Id be ugrott vissza.

Miért éppen engem? . hogy a Halhatatlanok örökké élnek. Nem bánnám. . aztán meg öreget is láttam. A megnövekedett energiafogyasztás meglephette ugyan az energiatelepeket.És finom ujjait kezdte nézegetni.Nem is.A Halhatatlanok sem tudnak mindent. hogy nem hiszel ebben.És a Halandók hogyan szeretnének Halhatatlanná változni? Noŷs arcáról lehervadt a mosoly. Noŷs. . Harlan ismét a lányra nézett. Mi kell még? Aztán mégis megszólalt: .Noŷs ragyogóan rámosolygott. .. a végén szinte összeolvadtak..Mióta a Halhatatlanságban jártam. komor pillantást vetett rá.Tudni akarom! . hogy egy esti összejövetelen. és sápadtan.mormogta a lány. részben azért. hogy örökké élnek.Azt gondoltam. ha örökké élhetnék. attól függ en. A kék az ártatlanságot.Azt hiszed. Veled jött.intette le önmagát. vagy valóban el is pirult a lány. Az id méter számai szinte rohantak. akkor éjszaka. Harlannak a torkában dobogott a szíve: „Még nem Halhatatlan? De hiszen Finge azt mondta. Nem úgy beszélnek ott. egyre gyorsabban. mindenki Halhatatlannak hívja ket. a rejtett ibolyaszín világításban a körmök finom almazölden vagy mély karmazsin-szín en villognának. ugye? .Butaság .A lány körülnézett. Így szólt: . .Olyan keveset tudok. A lány közelebb húzódott hozzá az ülésen. . már nem hiszem. . A Noŷshoz hasonló okos n féltucatnyi változatot állíthatott el . az el bb azt mondtad. az ibolyaszín a bánatot és a vörös a szenvedélyt. hogy a színek a hangulatát fejezik ki. .De ez nem igaz. hogy én örökké élek.válaszolt a lány. Hagyd a csudába . mint akik örökké fognak élni. .. . Rád mosolyog. . Harlannak minden el zmény nélkül eszébe jutott.Különösen? . .Hagyd a csudába. .. és Harlan nem tudta. amit nehéz megérteni. Harlan megkérdezte: .De hogyan haladunk? . de Harlan ett l nem tartott.Mert tetszettél. milyen szögben tartja a kezét a lány.Te nem hiszel benne? . és mindenki azt mondja.A Halhatatlanságban sok minden van.Mit akartál? Engem szeretni? . Gyorsabban. Id otthonának erkölcsi magaslatáról Harlan elítél en hideg. mert úgy is akartam.. . hátha.És én nem vagyok Halhatatlan . Senki sem várta ket a Halhatatlanságban. .Miért kérdezed? . . a világossárga a vidámságot. menedéket keresve a csalódástól és sértést l. csak képzeli.Miért szerettél? Noŷs hátravetette a haját.Igen. és továbbra is mosolygott.Ha jól hallottam. és az volt a látszat. ugye? .. Harlan képtelen volt eltitkolni hangjában a feszültséget: .Nem tudod? . Különösen.Igen.Nem is szeretek róla beszélni. mert a közfelfogás szerint így Halhatatlan lehetek. . . Körmei tompán csillogtak a kabinakna homályában. és ez már kilencvenszázalékos gy zelem. Mert olyan mulatságos voltál. komolyan nézett Harlanra.Nem tudom.Ha tudni akarod. Most már csak biztos helyre kell rejtenie Noŷst. de mibe kerül megpróbálni. . .És mégis azt mondtad nekem. Harlan a könyökével a maximumra állította a sebességszabályozót.Különösen.

. A csendben Harlan azt ismételgette önmagának.Igen.egy kis mosoly. Mire jó a szenvedés? Harlan a fejét ingatta. Ahol nem találhatnak meg. . . hogy részben igaz. . Többnyire akarja.javította ki gépiesen Harlan. Csendben figyelték a perg számokat.. Noŷs. Nem is szakadt szét a szád. Ez valami egészen más. hogy nagyon kedves fiú vagy .Soha . A messzi fels id ben . tökkelütött bolond lenne.Kérd meg akármelyik lányt .Nem egészen. éppoly nyíltan. . . . Ehelyett zavartan motyogta: .Mulatságos? . Ugyanilyen eredménnyel érdekl dhetne id otthonában akármelyik lánytól. Noŷs csodaszép szeme tágra nyílt.Miért kellett engem sajnálni? . . hogy ég az arca. Egy kis gyakorlat a tükör el tt. Én majd megmondom nekik.Mikor állunk meg.Biztos és távoli id ben. . A 72 000-et mutatta. ha egyébként nincs elkötelezve.Lehetséges ez? Harlan mellékesen a jelz táblára pillantott. Mosolyogj már. Miért ne? Ez igazán egyszer dolog. Noŷs.kérdezte. Természetesen elég egyszer a dolog.Nincs min mosolyognom.Hát ha még meg is nyugodnál. .Olyan egyszer . csak ha a lány is akarja. Te egyáltalán. Mindig olyan lázasan igyekeztél.Hol vagyunk? Már nem is látom a számokat. de én láttam.Harlan érezte.Ugye.. ha így jobban tetszik. . A futó mosoly elt nt Harlan arcáról. és nem szégyelli-e magát. Pedig ez olyan egyszer dolog. hogy Finge vádaskodása alaptalan: Noŷs nyíltan bevallotta. Sajnáltalak egy kicsit.felelte lágyan Noŷs.Azt.válaszolta Harlan mogorván. Harlan meglepetésében hátrakapta a fejét. azt hiszem. huncut fény a szemedben. Csökkentette a sebességet.mormolta. Harlannak le kellett sütnie a szemét. . és megpróbálta széthúzni a száját.Persze hogy lehetséges. sötét szempillái még jobban kiemelték b re fehérségét.Igen. A 482. és ismét láthatóvá váltak a Századokat jelz számok. . de azt is hozzátette. Noŷs megkérdezte: . .És mit gondolsz rólam most? .Kérlek. hogy rám se hederíts. és akaratlanul is elmosolyodott. . Században. Ki tudhatná ezt jobban nála a Halhatatlanságban? Bolond lenne. de azért mindig észrevettél. . Semmi más nem szükséges. és lecsukta a szemét. Miért nem mosolyogsz? .No látod. Nincs ebben semmi rossz.Azért. hogy kívánsz. hogy engem kívántál. Kérd meg akármelyik lányt. mert Noŷs felállt. A 482. és lefogadom.Te csak ne vállalj magadra semmit. egyáltalán nem vagy hibás. ha most el z kapcsolatairól faggatná a lányt.Mi baj van? .Mert olyan sokat szenvedtél amiatt. Harlan nagyot nyelt. vagyis hogy furcsa.Az én hibám volt. amit tettünk? Te meg én? Akkor este? . bajban vagyunk? . . és határozott mozdulattal a lehet legkedvez tlenebb id fékezéssel megállította a kabint. . hogy émelygése elmúljon. hogy megtetszett neki. Így már majdnem jókép vagy. ha akarod. . Olyan egyszer dolog barátkozni. ..Persze. Noŷs riadtan pillantott az id méterre.Mikor vagyunk .Ujjait Harlan szája sarkába szorította. Nagy bajban. Megpróbáltál gy lölni. igazán csinos fiú leszel. A lány feléje indult a kabinban. hogy evett-e férfi jelenlétében.De hol állunk meg? .. Szeretnélek látni mosolyogni. .felelte erélyesen Harlan. Század erkölcsei. Felpillantott.

Noŷs megszólalt: . Igyekezett hangosan és magabiztosan beszélni. ami a történelemben erre utalt volna.Ez logikus . Szégyenkezett.Mire nem emlékszel? . Az ember egyszer en és határozatlanul csak ennyit mondhatott: A Százezres Századok. Harlan sietve megnyugtatta: .Gyere. . . A határozatlansági tényez figyelembevételével az elemi részecskék pontosan ugyanolyan elrendez désben ismétl dnek meg. sem a fels id ben.felelte Harlan. A leveg friss volt: ez minden érezhet légvonat nélkül szell zésr l tanúskodott.Pontosan. A Halhatatlanság terjeszkedése folyamán sorra megtöltjük ezeket a Szektorokat.Láttam. . Sehol egy porszem. „Tíz új Szektort-egy bioév alatt”.De miért. torkaszakadtából ordít.A Szektorok építése nem pazarlás. ez célt adott neki. vízkészlettel. Láttad? .És mindenütt ilyen a berendezés? Ott voltak az élelemraktárak meg a kép-film könyvtárak.Nem err l van szó.felelte Harlan. Mit számít ez most?) Noŷsra nézett.felelt aztán. Csupán akkor van baj. ez volt akkoriban az egyik jelszó. ha senki sem jön ide? . Ez lesz az otthonod egy ideig. Nem tudom.Egy lélek se . Nevetséges volt most ezzel a problémával foglalkoznia. . mi ez? Rezonációs mez összeszerkesztése révén az energiát anyaggá lehet változtatni. gondolom. itt mindent megtalálsz. Meg akarta törni a Rejtett Századok okozta félelmet. energiatartalékkal. Mi. Noŷs azt suttogta: . már nem volt olyan zavarban.De itt nincs senki sem. ezer meg ezer Századra.Automatikus takarítás . Úgy látszott.felelte Harlan. egyedül találta magát a Halhatatlanságnak azon a területén. hogy itt. így folytatta: . mi még nem értük el ezt a Szektort. sem az alsó. .Nincs itt senki? . és Harlan egyáltalán nem volt elragadtatva. mint a modellekben. Aztán esetlenül odanyújtotta a kezét. A f bejáratokon égtek a lámpák. Úgy érezte. amit elméletben eddig is tudott. A tömegduplikátor mindezt feleslegessé tette. és a berendezést az illet Század ízléséhez idomítjuk. a Rejtett Századokban a Halhatatlanok nem hatolhatnak be az Id be. élelemmel.. Tudod. a 300-as Századok egyikében feltalálták a tömegduplikátort. Noŷs közbevágott: . Olyan magasak a számok .. pedig majdnem suttogott.Noŷs arca hamuszürke volt. mert Noŷs is a szemtanúja volt annak. és közeledésükre a sötét termekben is kigyulladt a fény. Noŷs. kétszeresen szégyenkezett. ha energiaközpontú Századhoz érünk. a 482-ben nem volt. de a szavak suttogva hagyták el ajkát. Az id méter 111 394-et mutatott.. és néhány pillanatig nem tudott szóhoz jutni. s a lány szemlátomást töprengett valamin. ebbe Noŷs is belenyugszik. sok milliót. végig a Halhatatlanságon. . Felépítettünk egy új szektort. és az új szupernóva kimeríthetetlen.Azt mondtad. (Hiába mondaná el Noŷsnak.Minden olyan tiszta.Nem akarok továbbmenni. Az eredmény: tökéletes másolat. Egyszer en nem emlékszem. de mivel a szökés izgalma elmúlt. . Nem is emlékszem semmire. ahová ember még nem tette be a lábát.. a legkit n bb automata berendezésekkel: és csak be kellett kapcsolni a gépezetet. . Mi a Halhatatlanságban a saját céljainkhoz idomítottuk ezt a felfedezést. Minden tökéletesen fel van szerelve. Nálunk.válaszolta Harlan. . Ha hangosan kimondhatta. Minden Szektor. mint gyerekek kóboroltak a folyosókon. Nevetséges lett volna 111 394-nek nevezni. Természetesen voltak terjeszkedési terveink. . hány Századot rendeztek be. Persze. a Szektor egyszerre megduplázódott minden Században.És mindegyik pontosan ilyen.Eléggé el rementünk . hogy a duplikátort a 300-as Századokban találták fel. Csak energiát fogyaszt. és prózaivá tette.A Halhatatlanság történelmének a kezdetén. Addig még csak hat vagy hétszáz Szektort építettek fel. Ha err l kellett beszélnie. Hirtelenében nem is tudott tájékozódni ilyen távoli Id ben. Kéz a kézben. Andrew? . hogy az enyhe borzongást a félelem okozta.

egyszerre és tökéletesen meg kellett magyaráznia a dolgot. tejet ittak egy tizenkét személyes hosszú tárgyalóasztal mellett. hogy kiszakítsa magát saját Századából és az Id b l. butuskám. keressünk egy helyet. de nemigen találta szükségesnek a kíméletet.Harlan gondterhelt lett. Században is használhatnánk. . hogy egy Növendék kiválik közülük. Egy héttel kés bb Bonky már ismét ott ült a padban.Noŷs.Szinte görcsösen fogta meg a kezét. A lánynak tudnia kell. A lehet legpontosabban csinálta. Századba. Még nevetett is. mi vár rájuk. akinek nyoma veszett. amiért az Id így gúzsba kötötte Noŷs halandó gondolkodását. drágám. és hogy pontosan mi az feladata. Akkor este egyetlen Növendék sem vacsorázott. és. és ne nézz ilyen gyászosan. s egy ideig attól rettegtek. nem örök és nem változhatatlan Valóságeszmével senki sem nézhetett egykönnyen szembe. kivéve Latourette-et. . Ne izgasd magadat emiatt. hanem az a rideg tény is. hogy elsápadt és beesett Bonky Latourette arca. Nemcsak a Halhatatlanság törvényei tiltották ezt. Noŷs apró gyerek. Egyszer csak valaki remeg és bizonytalan hangon megszólalt: . amikor Yarrow Oktató félremagyarázhatatlanul megvilágította el ttük. aki tanítja a lányt. És mi? Mi a 482. . Bár a lány alig két hüvelykkel volt alacsonyabb nála. de végül a fiút életre pofozták. Nem téged hibáztatlak. és óvatosan elvezeti az igazsághoz.Kik azok a Halhatatlanok.Valóban? És a duplikátort is ezért iktattátok ki? . folytasd csak. mint azok a Növendékek. ne idegeskedj. és er sen megszorította (még meg kellett tanulnia. mert ez csak mafla felszólítás a visszautasításra). és el kell neked valamit mondanom. s akkor ébredt rá. annak idején Harlan gyakran visszaemlékezett Növendék korának els napjaira. talán nem is létezett többé. hogy ilyesmire vetemednek? .Vannak még példányaink. fejüket csóválták a magányos fiúk. hogy óriássá n Noŷs mellett. hirtelen úgy érezte. Harlan még emlékezett. azzal fogadnának: „Ki vagy te? Nem ismerünk. . Mindegyik Növendék másképp fogadta ezeket a dolgokat..Nektek csak ártana. .Ezek szerint soha nem volt anyám. és Harlannak félig sem kellett elmagyaráznia a dolgokat. hogy magától értet d mozdulattal érintse meg a lányt.Az emberiség javára teszik . Meg riztük ket. akiknek semmijük sem maradt. Bal karján a hajlatban szerencsére felfedezték egy injekció vörösöd foltját. . és fekete szeme éppen azért még feketébbnek látszott. és szánalmasan ugratták egymást. Egy átlag Növendék hat hónap alatt tanulta meg ezeket az alapigazságokat.mondta. Konzerveket ettek. Nem volt más választása. mi is a Valóság. pedig a Halhatatlanság félistene. Ha visszamennék a 95. aki nem sokkal id sebb. és Harlan mindent elmondott. Meg kellett tennie. és zihálva szedte a leveg t. mintegy pszichikai melegséget keresve. igazi otthonába. Ám ennek a rettenetes éjszakának a nyomait élete végéig viselte. Nincs semmi bizonyítékunk rólad. hallgass meg. nem vesztette el a fejét. csupán a Halhatatlanság. Nem is létezel. Figyelj rám. Csak lefekvéskor találták meg Latourette-et. A változtatható Valóság eszméjével. legnagyobb meglepetésére azonban a lány nem esett kétségbe. A harag pirosra festette az arcát. s t talán bizonyos értelemben soha nem is létezett. és felidézte az elkeseredett kísérleteket.felelte Harlan. mélyen aludt. . Így szólt: . mélyh tött gyümölcsöket. . de aztán izmai elernyedtek.Ez valóságos gonosztett . üljünk le.Ó. Éjnek évadján. Most Harlan próbálta megmagyarázni a Valóságot Noŷs Lambentnek. A lány természetesen ezt nem értette meg. drágám.. ahogyan ismerte. Noŷs pillanatok alatt mindent megértett.Ti meg riztétek. hogy a szó igazi értelmében sohasem térhet haza. . Harlan sajnálta.” Halvány mosoly futott végig az arcokon. Nem félt. Csupán dühösnek látszott. a nem rögzített. Azonnal hívták Yarrow-t.Ökölbe szorított kézzel hadonászott a leveg ben. Noŷs egy pillanatig ki akarta szabadítani a kezét. Elmondta neki. A többiek er ltetetten nevetgéltek. hogy az otthon. Összebújtak.

.Senkit sem szabad hibáztatnod. . Harlan rosszallóan tekintett rá. mintha le is élted volna. hogy nem oldja meg kielégít en ezt a problémát. Technikus vagyok. akár nem. A tömegduplikátor meg éppenséggel klasszikus eset. Ott egy új Valóság lesz. vagy nem? Arra gondolok. .Ezenkívül . Ez is olyan. . hanem a leszármazó társadalmakat is. bevihettek embereket a Halhatatlanságba. mi lesz bel led a 482. és sok mindent tudok a Változtatásokról. ugye? Emlékszel a gyerekkorodra és a szüleidre. .És még mást is tudok .. vagy hogy is nevezted? . Noŷs. Kiszámítja a lehetséges Valóságokat. egyetlen hitét l. Ne felejtsd el.Igen.Nekem ez mégsem elég.jegyezte meg komoran Noŷs. de nyomban megengesztel dött.Természetesen. hogy a Halhatatlanokról és az örök életr l szóló babona nélkül Noŷs soha nem figyelt volna fel rá. . és a Halhatatlanságból is szám zték. mint az atomháború és a narkotikumok: nem szabad megengedni.Majd tisztázom. . Ha az ember megduplázza a tömeget. és olyan er sen szorította meg a lány kezét. . egyetlen otthonától.mondta megvet en a lány.kérdezte Noŷs. Ez nagyon bonyolult probléma. mint amilyennek képzelted. . nem! Hogy jut eszedbe ilyesmi! .Mert olyannak akarlak. . Valójában a tömegduplikátor problémájának nincs is kielégít megoldása. Nem akarom. Egy cseppet sem. Természetesen zokon veszed. de mit számít ez? Mindenre emlékszel.Gépek! . . nem is akármilyen.Akkor ez éppen olyan.Örökre itt kell maradnom? Nagyon egyedül leszek. Egy évvel ezel tt te és a világod talán a valószín ség árnyéka volt. .De az el bb azt mondtad.Nem. és kiderült. . álöltözetben.mondta. és így is gondolta.de elharapta a szót.Akkor új Valóság lesz és új Noŷs. amit tenni kell. és annyiszor. amilyen most vagy. Majdnem kibökte az igazat. A Kibernetikus Agy sokkal pontosabb. . hogy oldja meg a saját problémáit? . Nincs szükség hibáztatásra. ha meg kellene tennem.Nagyon nagy b n. ez b n .Ne csacsiskodj.Úgy gondolom. .És ezt szabad? . hogy megváltozz.most téged semmi sem fenyeget.Nem tudom. De újra megtenném. de végigtanulmányoztuk a társadalmat az Id n át. Mi azt tesszük. . akár leélted azt az életet.folytatta sietve Harlan . Harlan egy pillanatra megborzongott a száz meg száz Század végtelen ürességét l. amit eddig mondtál. kétszeresen szám zött az Id b l. hogy kudarcuk nem csak saját magukat sújtja.És nem lehet rábízni a társadalomra. .Nem.felelte riadtan Harlan. Te nem változhatsz meg. ahányszor csak kellene. ugye? . hogy biztonságban maradj az elkövetkezend Változásoknál is. hogy az élet nem olyan megingathatatlan. . akinek a kedvéért mindent l elpártolt. elszakadt a Halhatatlanságtól. És mi lesz akkor. Pontosan olyannak. ha a holnapom is álomvilág. és akkor visszamégy. . csak éppen az emberiség boldogságának végösszege ismét megnövekszik. és sok ezer variációt figyelembe véve osztályozza a kívánatosság foka szerint. Egy pillanatra úgy érezte. mint amilyet bármilyen Valóság létrehozhat. és én rettenetesen szégyellem is magamat. hogy úgy mondjam.Akkor mi a baj? Harlan váratlanul hevesen válaszolta: . és csupán az a lány maradt az oldalán. hogy mindegy. amely az alsó és fels id ben körülvette. Noŷs kissé ijedten nézett körül.És fenyeget en hozzátette: . és gondom lesz rá. hogy ez nem számít . hogy a fájdalomtól megrándult.Honnan tudod ilyen biztosan? .Vannak Kalkulációs gépeink. akkor a személyeket is megduplázhatja. hogy megóvjátok ket a Változtatástól? Valahogy nem illik ahhoz. új emlékekkel. árnyék. Éppen olyan lesz. A következmények soha nem kielégít ek. Tanultam az iskolában. de te a Halhatatlanságban vagy. . mintha semmi sem történt volna. Engedélyt kérek a hivatalos kapcsolatra. Át kell ezt az egészet gondolnom. Vigyázok rád. Század új Valóságában.akár a valószín ség árnyéka volt. akár nem.

hogy láthatta a fehér rudat.Énértem. Században ráér sen összecsomagolta a holmiját: ruháit és filmjeit.Kalkulátor! Twissell éppen az irodájából lépett ki. Twissell furcsán viselkedett. Századba. . . Harlan igyekezett hétköznapi módon beszélni. mint valami idillre. Szinte az is boldoggá tette. . és ez a többit is bearanyozta. Vagy talán a Kalkulátor homályosnak és éppen ezért veszélytelennek gondolta a célzást. Meg tudom védeni magamat.Nem. Második epizód: visszatelepült az 575. Els epizód: A 482.Igenis. Szinte rögtön belebotlott Twissellbe. és egyúttal naptárul is szolgált. majd hevesen felrepül Twissell szájához. Karját összefonta a háta mögött.szólalt meg. Századba.. Században a legkielégít bb módon oldotta meg.És ha elfognak? . . és kés bb minden megfejthetetlenül összegabalyodott Harlan emlékezetében. amelyet Noŷsszal tölthetett. s felkiáltott: .És bár tovább mosolygott. szeme keresztbe állt a fáradtságtól. itt hagy minket.Szélesen mosolygott. Boldog volt. Harlan megszólította: . Nem viselném el.Igenis. milyen er szakosan támadt rám. Száz meg száz dolog történt azokban a biohetekben. fel a fejjel! Pompás. Hallgatott. a Primitív Századok imádott és féltve rzött képeslapjainak köteteit. a bioid t mutatta. csak hogy elkerülje azt a látszatot. hogy láthatta a ráncos. Harlan Technikus! . csak úgy áradt bel le a kegyetlen elégtétel. Században eltöltött éjszaka óta. és puffadt teste szinte el rebillent lúdtalpas lábain. Amikor a Karbantartás egyik embere éppen az utolsó kötetet emelte be a teherkabinba.mondta. Harlan éles pillantást vetett rá. Arca beesett volt. Ha Twissell a legutóbbi találkozásuk alkalmával mondja ezeket a szavakat.. .Fel a fejjel. mennyi mindent tudok. amikor Noŷs ott aludt mellette. Században? . amint a két nikotinfoltos ujj közt füstölög. az 575. Monoton hangon mormolta: . Csalhatatlan banalitással válogatta meg szavait: .Ahogy jónak látja. értetlenül bámult Harlanra. Gondosan ellen rizte visszaszállításukat állandó állomáshelyére. fiú. Harlan még egy üres köszön szót sem bírt kinyögni. Tudta a választ a 482.Egyel re nem jelentem. Az órájára nézett.Hogy van a Növendékem? . .folytatta Finge -. de ajkait gondosan összepréselte.Nem félek senkit l. Harlan nem nézett a felettesére. s egy pillanatig üres tekintettel. Az egyik idilli részlet természetesen az az id szak volt. Finge hirtelen sokkal halkabban így folytatta: . Harlan ennek a kérdésnek is tudta a válaszát. hogy megfigyel i feladatait a 482. Most azonban (úgy vélte) érti a célzást. pompás! Harlannak elakadt a szívverése. Noŷs. Azt válaszolta: . törpearcú. amelyik mint minden más óra a Halhatatlanságban. Kalkulátor . picurka embert. De még most sem mert szembenézni a meztelen igazsággal. s a tekintete is nyájas maradt. Twissell fáradt volt.. . máskülönben talán nem szólta volna el magát.Jelenteni fogom Twissell F kalkulátornak .Látom. Közjáték Kés bb úgy gondolt vissza életének erre a szakaszára.kérdezte Noŷs. Andrew? Énértem? Harlan nem nézett a lányra. magamért. úgyhogy a fogai ki sem villantak. ha elvesztenélek. 9. el tte termett Finge. szinte megnyújtotta ezeknek a heteknek az id tartamát. Nem is képzelik.Elvégezte a munkáját a 482.Nini. . fel sem fogja értelmüket. hogy kérdésének valami köze van Twissell el bbi szavaihoz: .

Eddig még t rhet en. és szemlátomást valami másra gondolt.Örülök. valami tökéletlenség. alatta komorságot találtak volna. csak Finge jutott az eszébe. .Igazán? Akkor azt hiszem. hogyne. mint egy Növendék. miért ne? Arcán nem tükröz dött semmi szenvedély. Ez csak az egyik iránya volt a nyomozásának. Harlan. és Harlan tudta. Századra váró Változtatást kereste meg. és a Technikus szinte sütkérezett a krémszín porcelán fényében.Ó. hogy bántak magával. és némi elégtételt érzett.Nos. amit a Technikus gyakorlott és tehetséges szeme észrevehetett. Minden pompásan egybevágott. . kurta fejbiccentéssel útjára bocsátotta Harlant. Század Szektorkönyvtárában is kutatott. a kétirányú nyomozás.És hogy megy? .Mivel kapcsolatban? .Rendben van. Ezek a javasolt vagy végrehajtott különböz Valóságváltoztatásokról szóltak.A 23. Században. egy ujjal öntudatosan megsimogatta lekonyuló bajszát. csak a matekot. Zseniális sejtése már több volt. mint egyszer sejtés. csodásán . Amióta Twissell az Id tanács tagja lett. El ször a 482.Tömték belém a matekot. minden olyan Változtatást.kérdezte. és így szólt: . de Twissell azokban a napokban ritkán nézett be az irodájába. . Naponta mohón átfutotta a Twissell asztalán hever jelentéseket. Negyedik epizód: a nyomozás. Harlan lakásán voltak. most pedig már többnek számított.Próbáljuk meg mégis a 23. valami hiány. Ezenkívül még az 575. amely addig kizárólag lefoglalta a figyelmét. Érettebbnek látszott.-at. Század városi életér l. Kapkodva beszélt. Század vad barokkját Noŷsszal. Különösen Los Angelesr l. . fényes alkonyat emlékét idézte fel. De most már cs stül zúdítják rám a tudnivalókat. Hiába próbálta összekötni a 482. Harlan bólintott. A szó legszorosabb értelmében a jelentések nem rá tartoztak. El ször is a maga céljaira. amíg oda voltam? Cooper nevetett. Nem gondolja? . Noŷs rózsaszín . mert régen csak egyszer tanítványnak tekintette Coopert. és elsietett. úgyhogy minden adatot és forrásmunkát az .Rendkívül érdekes város. Század cifra színfoltjait.Miért éppen Los Angelesr l? . most már a bonyolultabb részekhez ért. Most el ször merészkedett ki a könyvtárnak abból a részéb l. Akkor virágzott a legjobban. amelyben valami hiba el fordulhatott. tudja. minden jelentés másolata befutott hozzá is. . mintha veszélyes gondolatait szeretné leplezni: . Cooper. a bonyolultabb részekhez. Mohón szippantott egyet az egyre rövidül cigarettából. örült. Van néhány kérdésem. Harlan így válaszolt: .Id mez mátrixok és más effélék? .felelte Twissell. mindenr l értesül. Ezt igyekezett nem kimutatni. a 21. Elég könnyen megemésztem. Gigantikus eszköznek a Halhatatlanok kezében..Igen.-ben. Vagy mindez csak azért volt. és a zsúfolt könyves polc felé fordulva szólt: . Mintha megöregedett volna. . még a mozdulatai is. Régebben a Primitív Történelemtárat látogatta (elég szegényes volt.Térjünk vissza a Primitív Századokhoz.Csodásán. Harmadik epizód: a Növendék. Szeretem. . de ha a merev álcát le lehetett volna róla hántani. de nézzük meg inkább a 21. hogy végre otthagyhatta a 482. hogy ha Twissell íróasztalát átnézi. Cooper kissé elvörösödött. . Harlan most már egészen más szemmel nézett rá. ahogy a kezét nyújtotta. és furcsa módon a Rejtett Századok Szektorainak kopár szigorát. De más Változtatásokat is megvizsgált. hogy visszatért. és senki sem mert volna beavatkozni a f nök személyes Technikusának a dolgaiba.

amely már gyorsabban változott. hogy mindegyik különbözik valami kicsit a másiktól. Abban bizonyos volt. születhet-e közös vélemény a m vészet kérdéseiben? Lehet-e egyáltalán a m vészetet kvantitatív mutatókra bontani. a harmadik évezred mélyéb l természetesen). hogy ilyen hálás lesz. ezáltal érdemelve ki állását. Az egyik sorozat például szemlátomást jóval soványabb volt. a Változtatások technikáját és történelmét: tökéletesen jártas lett a pompás gy jteményekben (hála Twissellnek. ahol a különböz 575. Ezután elemezte annak a lehet ségét. Századok készülékeinek és felszereléseinek a kiállítása volt. amely alig módosult egyik Valóságról a másikra. Most még nagyobb buzgalommal kutatta át a Valóságváltoztatásoknak szentelt polcokat. mint bármi mástól. Harlannak eszébe jutott. egyetlen pletykás száj nem kötött bele. az alsó vagy a fels id be megy-e. magányosan várta a következ napot . és kivette magának. Az embert meg kellett óvni a túlburjánzó m szaki Találékonyságtól. magányosan aludt. El ször végzett Megfigyelést (nagy Mmel) az 575. Egyetlen kíváncsiskodó szem sem követte. hogy egy Halhatatlan találkozik a hasonmásával az Id ben. és akkor. mindegyik kétségtelenül különböz Valóságból származott. Noŷs megjegyezte: . akár nem. s éppen ezért elolvasta Sennor néhány munkáját. mint a többi. és Harlan borzongva ugrotta át ezeket a részeket. Ezeket a könyveket és jelentéseket nem a Halhatatlan Kalkulátorok vagy Megfigyel k írták a Századról (azokat Harlan jól ismerte). hogy Twissell véleményét az Id tanács többsége osztja. és akkor nyomban be kellett avatkozni. Ötödik epizód: Noŷs.förmedt rá Harlanra nem is egyszer -. s megdöbbent nek találta ket. és senki sem ellen rizte. Harlan visszatért a könyvtár matematikai és matematikatörténeti polcaihoz. az elméletet. akkor minek vitatkozni róla? És Harlan tudta. és mindkét eset eredményeit latolgatta. Teljes szívéb l hálás volt azért a pozícióért. Sennor teljes nyíltsággal megkérdezte (s ez Harlant nagyon felizgatta). akit egy el z Valóságban felvettek a Halhatatlanságba. hanem maguk a Halandók.most pedig indult a kabinhoz. majd rövid töprengés után vagy féltucatnyit leemelt a polcról. Harlan most mégis határozatlanul állt Eric Linkollew regényeinek a polcai el tt. az egyes Valóságok szociológiai szerkezetét illet en. megváltoztatni a m vészi alkotást vagy sem? Ha igen. akár tud err l. és valahol az Id ben a nukleáris technológia túl közel jutott a veszélyes szinthez. Twissell milyen hevesen szidalmazta ezt az embert és nézeteit. Századról szóló tekercsek között: átnézte a földrajzát. magányosan olvasgatott. Jobban. Század kiváló alkotóját emlegették.Ha a m vészeti értékeket nem lehet kikalkulálni . Szabad óráiban Cooper távozása után máskor rendszerint magányosan étkezett. ahová csak akart. amiért kerülik.alsó id b l kellett el halászni. amelyeket az egymást követ Változtatások értékeir l hallott. egyetlen udvarias kéz sem segített neki. Voltak ott irodalmi alkotások az 575. gondolta Harlan. hogy ezek közül az Id folyamán sokat megszüntettek. amelyet a Technikusok töltöttek be a társadalomban. Senki sem vonta kétségbe a kabinhoz való jogát. Tizenöt „Összes m vei” sorozatot számlált meg. Szociológusok légiója elemezgethette a különbségeket. Ám Twissell egyikr l sem akart hallani sem. Ujjai végigfutottak a címeken. Harlan a könyvtár szárnyépületébe sétált. amelyeket aztán a Számlálógépek is értékelhetnek? Ezen a téren egy August Sennor nev Kalkulátor volt Twissell legf bb ellenfele. Szabad-e. Egy bioév sem telt el. és csupán mint az emberi találékonyság termékei maradtak fenn a Halhatatlanságban. Harlan tudta.) És aztán természetesen hosszan tárgyalta az irodalom és m vészetek sorsát a Valóságváltoztatások különféle típusai és osztályai szerint. Az írót általában mint az 575. és eszébe juttatták a hatalmas vitákat. hogyan? Hogyan hatottak az elmúlt Változtatások a m vészi alkotásokra? És egyébként is.Ez volt az igazán lényeges része a közjátéknak. hogy egy új Valóság nem tartalmazhatja-e ugyanazt a személyt. a történelmét. Századból. . Most aztán kíváncsian kóborolt a többi filmtekercs dobozai között. (Ez kísértetiesen közel járt minden Halhatatlan állandó félelméhez. Soha nem is gondolta. Oda mehetett. amikor csak akart. a Központi Könyvtár után ez volt a legjobb az egész Halhatatlanságban). és egyetlen idillikus pontja.

Lázálom az egész. ami itt van. és szinte elmerült puha fekete hajában. amíg mindent el nem intézel. Harlan élete mérhetetlenül kiteljesedett. de a lényeg elkerüli a figyelmét. . és megcsípte.De veszélyes. és nyájasan mosolygott. zsebéb l el vett egy kis filmnéz t. Mi történik.Hogy haladsz a matematikával? . hogy ilyen boldog vagyok.Miért ne viselnéd a saját ruháidat és csecsebecséidet? . Hát egyszer sem vetted észre a tükörben. Ne butáskodj. és nem is sejtem. úgyhogy a Változtatás nem hat rám. .kezdte Harlan. ugye? . Elmegyógyintézetbe zártak. Noŷs? . töprengett Harlan. Együtt ettek. Andrew. Te jó ég.Nem örülök a vakmer ségednek. Volt kihez beszélnie.mondta Harlan . hogy az el dei csináltak a lányból ilyen jó tanítómestert. . . hogy mosolyogsz? .Semmi vakmer ség nincs benne . de gyorsan elharapta a mondatot. amikor a lány belenézett. Amikor szétváltak. s Noŷs csillogó szemmel hallgatta. Igazán nem örülök. hogy most is nálad van? . tetteit és gondolatait. Elég nekem az is. Furcsa.. Noŷs kifulladva megjegyezte: .Egyébként . hogyan lehet. mint idillre? Noŷs odabújt a férfi karjának hajlatába. hogy el re nem várt feleleteket adjon.Félek tükörbe nézni.Egyébként is a kézi generátorom a bioid ben tart. . és elfogjanak az Id ben.” Noŷs odahajolt hozzá. Bárcsak tudnám olvasni az Id k Egységes Nyelvét. és a lány selymes-simának és lágy-melegnek tetszett a ruhában. amíg.És Harlan újra meg újra elmagyarázta nagy lelkesedéssel. Így szólt: .Dehogy értem! Nem is hiszem.Majd felvidulva hozzátette: . Andrew.felelte gondtalanul Harlan.Én nem esem bele. és megkérdezte: . ébren álmodom. hogy éppen nem a szenvedélyes közjátékokra gondol vissza kés bb. .Mert nem érik meg azt.. Noŷs fejét rázva adta vissza a néz t.. Beteg vagyok. Azt mondanám: „Nem lehet igaz.a legtöbb krikszkraksz nem az Egységes bet je. Kiszabadította kezét az ölelésb l.De érted. Mintha a hány összeolvadt volna vele. . De a lány zavartalanul nevetett. és gyengéden megigazította szoknyáját. tudod.Miért ne? A kabinutazás id be telik. hogy visszamenj a házamba. amit hozott neki. vagy egyszerre mind a kett . vagy csak szórakoztatja. hátha megbántja azzal a gondolattal.Miben. ha akkor csinálják meg a Változtatást. volt kivel megtárgyalnia életét.Még egy változás. hanem egyszer matematikai jel. . érted? Noŷs felsóhajtott: .Nem nézed meg? . de mégis elkülönített rész maradt: önállóan beszélt és gondolkodott. a szeméb l nem lehetett kiolvasni.Megváltoztál.Csak nem akarod azt mondani.Pedig semmiség az egész. hogy megváltoztál! Harlan mosolyogva nézett rá. amikor éppen ott vagy? Ügyesen kitért a válasz el l: . Eléggé elkülönített részévé vált ahhoz. . és önállóan gondolkodjon. . hogy ne lehessen látni combja lágy rajzolatát.Érzel valamit? Harlan magához szorította a lányt. Megjósolhatta-e például.Hiszen mosolyogsz! Ez az egyik dolog. .kérdezte Harlan.Még sose láttam ennyi krikszkrakszot. . hogy valaha megértem. Kár elfecsérelni az id t.Jó tanárom van . hogy valaki megfigyel egy társadalmi jelenséget. Ezt is megtanultad. valóban érdekli ez. Noŷs követte Harlan tekintetét. bef zte a filmet. mint a házassági köteléket. .

Utoljára állt a Halhatatlanságot és Noŷs házát elválasztó anyagtalan függöny el tt. ügyes kézmozdulattal elkapta. a türelmi periódust és minden mást gondosan tisztázott és kiválasztott az Id más hasonló periódusa közül. Nem volt nehéz elszánnia magát erre a ráadásra. koravén szellemnek. másrészt az a forró vágy is tüzelte. Úgy rémlett neki. Aztán szerette volna még egyszer érezni a halálra ítélt ház kísértetiesen vonzó légkörét.Az Id be is! Hiszen te nem tudod elolvasni az Egységest. hogy egy teherkabin átférjen rajta. Mivel semmi sem történt. Feldobta a néz t a leveg be. De azért elég matekot tudok már ahhoz. Noŷs csemegéivel együtt visszatért a Halhatatlanságba.jelentette ki Harlan. hogy kinyissa az ajtót. Ostobaság azért kockáztatni.Harlan nem akarta leh teni a lány szemében tükröz d szinte rajongást. Megdermedt! A zaj valahonnan hátulról jött. . Harlan már szinte bagolyvárnak nézte a házat. . Nem kell mindent értenem ahhoz. a kis csecsebecséket. mi áll a ház helyén az új Valóságban. amíg újra a messzi jöv be merészkedett. Elfojtotta a kívánságát. nem akarta. s összegy jtötte a ruhákat. és hálát adott a Valóság és a Század m szaki fejlettségének. Nem lehetett betör . hogy Noŷs hasonmása is ott lakik majd. csak hogy elkerüljön minden komplikáló tényez t.Akkor a Szektor könyvtárát se tudod használni. Századból. . hogy meglássam a falban a nyílást. Meg kell szerezni a saját filmjeidet a 482. s vad bozótos kerülhet a park helyébe. hogy megértsem a lényeget. de egyhangú diétája után. a furcsa tégelyeket és eszközöket Noŷs toalettasztalkájáról. Vakmer ségét is élvezte. de ezt nem árulta el Noŷsnak.Nem annyit. azon kapta magát. hogy betör jár a lakásban. El is t nhet. amikor a tér-id engedély szabta türelmi periódus tiszteletben tartásával hatolt be. . Fenyeget csend uralkodott a halálra ítélt Valóságban. eleget összeszedett egy utazásra. Már az el z látogatását is utolsónak szánta. hogy másként lesz. hogy bánkódjon. .. A Változtatásnak csakhamar be kellett következnie.Nem.Majd megkapod ket . és a rémület els pillanatában. A nevetés közepén éles csattanást hallott. és letette az asztalkára.ígérte Harlan. az utolsó millimétereken még látta. amely most övezte. Már kiválogatta a készételek konzerveit. Noŷs mohó tekintettel követte a mozdulatot. amely már életében elkezd kísérteni. hogy az ajtó éppen most csukódott be. Nem is jutott eszembe. Már érezte ezt egyszer. s eggyel kevesebb gondja volt.Megkapod ket . nekem nem kellenek. de kénytelen volt bevallani: . hogy sajnálja és gyászolja elmúlását. És mert a szívéhez n tt a ház. Ötször látogatta meg a házat. Talán egyáltalán nem változik meg. amikor moccanatlanul állt. Az éléskamrában volt. A tér-id engedély egész idejét. hogy nem sokkal ezel tt a lány étrendjét dekadensnek tartotta. és csupán az ötödik alkalommal törte meg a csendet valami zaj.Nem. és Harlan agyán végigsuhant egy gondolat: . . . hogy „megperzselje a spanyol király szakállát” (melyik Primitív Szövegben is olvasta ezt a mondatot?). és két teljes napig várta a következményeket. és átkutassa a házat. És az is lehetséges (Harlan megborzongott erre a gondolatra). el is felejtette az egészet.. Noŷsnak bizonyára ízleni fog a Szektor b séges. Harlan nem jósolhatta meg. elhozni könyvfilmjeit az oroszlán torkából. ahogyan volt. ami már nemcsak a zaj hiánya volt.tiltakozott Noŷs sietve. amennyit szeretnék. Másrészt Noŷs elrablásával mikrováltoztatást (vagy talán nem is olyan mikrót) hajtott végre. s csak aztán a nagyobb: az ellen rz Halhatatlan. de természetesen lehet. Még fel is nevetett a gondolatra. hogy a szolgákat kiszorította. Lehet bel le egy kis kertvárosi családi ház vagy nagyvárosi bérkaszárnya. Természetesen nem. mert csillogni akart Noŷs el tt. Érezte akkor is. Nagy elhatározással sarkon fordult. ami elég nagy ahhoz. a kisebb veszély ötlött az eszébe. amikor bekóborolta a szobákat. és éppen úgy döntött. ha egyáltalán a sima kép Finge-re ráhúzhatta ezt a mondást. amint belesimul a falba.Becsszóra. Nem kell .

és visszatartotta. Két hüvelykre. hogy el re lépjen. Gúnyt ztek bel le. Összemarkolta a könyvfilmeket. hanem az automata szerkezet csukta be nesztelenül az ajtót. hogy csapdába esett. Kikapcsolta az automata ajtó jelz berendezését. ahogyan a szemlátomást mindkett jüket fogva tartó bénulás lassan felengedett. kapkodva szedte a leveg t. hogy alig lehetett elolvasni ket. meg is öli. Már maga is elég dekadens lett. a Halhatatlanságnak és annak a vak valaminek. ismét megóvta. Század Szektorkönyvtárában. hogy ilyen komoly témák érdeklik. Még egyszer utoljára belépett az Id be. Önkéntelenül elejtette a zsákot. határozott lépteivel surrant az ajtóhoz. De a Halhatatlanok ügyet sem vetettek rá. mert hirtelen rémülettel. onnan pedig egyenesen Noŷs könyvtárába ment. Soha nem gondolt arra. Visszagondolva úgy vélte. Inkább ösztönösen irtózott az efféle balesett l. Vakon h költ hátra. erkölcsi erejének utolsó fellobbanásával visszakényszerítette magát az ajtóból. akivel találkozott. Finge alighanem már hónapokkal el bb kétségtelenül megörökítette ennek a Valóságnak a könyvtárait a Halhatatlanság számára. egy férfi nevetett. Ha egyáltalán szüksége lesz rá. Valójában nem ismerte fel a Noŷs házában lev férfit. Egyetlen pillanatig csak arra gondolhatott. Az egészet becsomagolta az oldaltáskájába. önkéntelenül félrefordult. és két sikertelen kísérlet után végre sikerült kinyitnia a Halhatatlanságba vezet ajtót. Nem volt egyedül a lakásban. Nem talált más mentséget. Szembe kell néznie Finge-dzsel. és ki diadalmaskodna most? Talán mindennek vége? És mert ebben az agyszikkasztó pillanatban biztosra vette. Kedve lett volna belelapozni a könyvbe. Az egyik könyv címe ez volt: Jelenkori társadalom. És éppen most kellett rajtavesztenie. Nem ismeretlen eredet . de félelmetes bizonysággal azonosította. szíve veszettül vert. Nevetés volt. de Harlan nem feltételezte. Twissell és az Id tanács együttvéve se tudta volna így megrémíteni. s nem volt ereje visszavarázsolni beléje a vért. hogy mindennek vége. nem lehetett Finge: ez a felismerés átjárta Harlan zsongó agyát. Félelme tárgya nem volt kézzelfogható. És ekkor ismét zajt hallott a házban.és gazdaságtörténet. És ha kell. és szokás szerint mereven elnézett a feje fölött. ami a sorsát így alakította. Technikussága. hogy utoljára belépjen az Id be.De most. 10. Magas volt. a másik férfi hüvelykr l hüvelykre lassan megfordult. újra megbecsült. A címeket olyan tekervényesen cifrázták. Az a néhány Halhatatlan. hogy elfusson. Finge nevetett? Ki más követte volna. A másik szobában lev ember háttal állt feléje. És még két zsebfilmnéz t. Az ajtó hangtalanul feltárult. A lakószobát tájolta be. de leküzdötte a kíváncsiságát. eszébe sem jutott. megtalálja a 482. Aztán. Csapdában! Mintha ki sem kerülhette volna. ki leskel dött volna utána a szomszéd szobában. . Nem Harlan. és átnézte a többit. még egyszer utoljára megfricskázta Finge orrát. hogy Noŷs ilyesmivel foglalkozik. Századig. kiválogatta a regényeket és a könny fajsúlyú ismeretterjeszt olvasmányokat. A m szer helytelen beállítása nem vált rögtön nyilvánvalóvá. Az esztétika diadala volt ez a hasznosság felett. A mindenre elszánt gyilkos puha. majd a lakására. vagy még egyszer elmeneküljön a Halhatatlanságba. Háromra. amikor bekapcsolta a m szereket. még egyszer utoljára játszott a t zzel. mintha menekülésre akarná késztetni. hogy valami efféle okozta a rossz beállítást. Harlan találomra leemelt néhányat a polcról. Ezúttal nem tévedett. Finge. ismét eszébe jutott az ügy. és hálát adott az Id nek. Ez volt a szerencséje. Lábait gépiesen rakosgatta egymás elé. Félrerakta a szalagot. amelyet újra nagyra értékelt. Jobban meg sem nézhette a másik férfi profilját. s nem viszolygott a filmkazetták cifra díszítését l. és kézzel nyitotta ki. és meglep dött. mert nem tudta arcáról eltüntetni a halálsápadt fintort. Nehezen. Vagy talán az egyre közeled Változtatás gondolata zavarta meg. Harlan sohasem látta meg ennek a mozdulatnak a végét. Valahogyan elverg dött az 575. A lány bizonyára nem volt buta. pillanatnyi hang volt.

de csak nem szánta el magát a közbelépésre. Ett l a pillanattól kezdve pályája lefelé ívelt. éppen nevetett.Amikor el ször hallott zajt Noŷs lakásában. te akarsz mondani valamit. Században lezajlott. és önbizalmának egy kis része visszatért. egyre rosszabbul. Azóta a dolgok rosszul mentek. Harlan megfordult. és Voy Szociológusból mindent kicsikart.Finge felhívott .. Tévesen állította be a m szereket. és bottal püfölné. Els alkalommal . Csupán egy gyors kirándulás kell a 2456.Hallottam . De mihez kezd a hasonmásával? És a férjével.felelte Harlan. amelyben kisebb hibák voltak. akkor ez megbocsátható. mintha sívó homokon állna. Sok mondanivalóm van a számodra. De legutóbbi kalandja elbátortalanította. Twissell Kalkulátor. Harlan vállat vont. . amikor Twissell hívta. valami súlyos tárgy zuhanásához hasonlított a szomszéd szobában.felelte Harlan. . Ez majdnem fenyegetésként hangzott. hogy elmulasztottál néhány megbeszélést.Hallottad. és talán az évek súlya nyomta vállát. és . Harlan. aztán ráeszmélt. . Századba. Mintha egy ajtó becsukódott volna. . Önmagával találkozott! Ugyanabban az Id ben. amit csak akart. Második alkalommal valaki nevetett a szomszéd szobában. A Valóságváltoztatás a 482. hogy a 482.Nem. varrón t vagy munkást? Természetesen. most olyan lázas tevékenység kerítette hatalmába. milyen fegyvere van. mint takarítón t. és megkért. és egy másik kinyílt volna. ha lesz? A családjával? A gyerekekkel? Korábban ez eszébe sem jutott. hogy az ajtó becsukódik. Kényelmetlenül érezte magát. Most már nem tartotta olyan egyszer dolognak. majdnem ugyanazon a helyen és több bionappal fiatalabb énje majdnem szembetalálkozott. Még a gondolatát is kerülte: „Elég minden napnak a maga baja. Csak hevert az ágyán tétlenül. az Id ben már elhasznált pillanatra hangolódott. V-5 jelzés Valóságváltoztatásra esett a választása. Második alkalommal. Századba való belépésre. Finge ellen küzdeni egészen más dolog. És még sokáig bámulta az elsötétült képerny t. beteg vagy? Cooper jelentette. és Harlan találkozott Harlannal. Kalkulátor? . de hangja mérhetetlenül szomorú volt: Azt hittem. . Amilyen bénultság tartotta fogva. és még látta. És ha megtalálja Noŷs hasonmását. alighanem el ször ismeretségük során.És arcáról a mosoly szinte teljesen elt nt. . ami félbeszakította nevetését. Csak kicsit fáradt vagyok. . .. Szinte kitapinthatta a Nagy Fordulatot.válaszolta Twissell. Századba. hogy Twissell mereven nézi a képerny r l. Finge felhívta Twissellt? Mit mondhatott.Nem . és így szólt: .mondta Twissell -. akkor mi lesz? Visszavigye a lányt a helyére. A dönt pillanat az volt. . hogy a hiba bejelentésével revolverezzen. de emberi életeket követelt. az idegen pedig megfordult. A hiba apró volt. amit Twissell nem árult el? Ám éppen ilyen küls veszélyre volt szüksége. de ez sem segített. . és egy kis zsarolás segítségével megtudhatja Noŷs hasonmásának sorsát az Új Valóságban. és a zaj. Több okból a 2456-2781. s t kissé talányosán csengett: . Napok óta most eszmélt rá ismét. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. Században megtörtént a Változtatás? . Harlan becsukta az ajtót. Még napokig a félelem árnyékában dolgozott. akkor holnap találkozunk a Kalkulációs Teremben a gy lésen.Nincs mit mondanom. A legutóbbi két hét alatt három valóságváltoztatási javaslatot fedezett fel. . és szinte gy lölte önmagát. és most választott közülük. A három közül ez volt a legtávolabbi a fels id ben. és fáradt hangja kérd en. Harlan. .” Most azonban semmi másra nem tudott gondolni. fiú. és valahogyan hibát követett el.No.felelte kurtán Harlan. amikor utolsó alkalommal beállította a m szereket a 482. A bels gyengeségével való küzdelem olyan volt.Óhajt valamit.Rendben van. elejtette a filmkönyvekkel teli zsákját. Gyávának nevezte magát. a Változtatás tökéletesen sikerült.Semmit . és elkeseredését ez még csak növelte.Igenis . Elment a 2456.Harlan. hogy szóljak neked.

és semleges helyzetbe fordította. hogy ezzel a kabinnal sem jut át. Ismét nekilendült el re a fels id be. Az energiafelhasználás ismét felszökött. Lázas sietséggel ugrott a m szerekhez. Nem mindegy? . és tudta. 99 972.. Minden ellen rz tárcsa a fekete biztonsági határon belül állt.. a szerkezet vörös izzásig hevül. Túl kerek szám volt. Elfoglalhatja helyét az új társadalomban a legkevésbé felt n módon. Amikor tucatnyi sikertelen kísérlet után abbahagyta a próbálkozást. a 100000-es számra bámult... Mit l féljen még? Visszatért az 575. Ellenkez irányba fordította a kapcsolót.” Röviden: Noŷsnak nincs hasonmása az új Valóságban. s együtt örüljenek a nem várt sikernek a nyilvánvaló kudarc szörny napjai után. zihált.Tökéletesen sikerült.) A 100 000. s bot lesz bel le. amit akart. vonakodva megragadta az Id kapcsolót. még messzebb. mint akart. Megkapta a szükséges információkat. Eddig. odavánszorgott az id méterhez. most szakad rá ez a szerencsétlenség. és arra sem ügyelt. Egyenesen a Szektor könyvtárába sietett. Végre 99985… 99993… 99998… 99999…100 000… Stop! Maradt a 100 000-en. Id otthonában ez a közmondás járta: „Markold meg er sen a csalánt.. Megvadult. Amikor kissé magához tért. A 482. mellyel az ellenséget ütheted. Most! Éppen most vall kudarcot. Ám a kabin hirtelen megállt. a kabin továbbra is a 100 000-en maradt. hacsak a miatt a tisztán elméleti törvénysértés miatt. figyelik-e. és a ködfályolon át rámeredt. Úgy érezte magát. Ismét a fels id be. De minthogy a kabin az Id ben mozgott. az alsó id be irányította a kabint. mint még soha. A magabiztosság tehát elnyeri jutalmát. Nagyon lassan. lefelé. Harlan ismét fordított egyet a kapcsolón. mert minden m szer m ködött. Harlan pedig törött csonttal formátlan húspalacsintává lapul.. aki a börtön rácsába veri vérz fejét. B szen visszafelé. Rövidzárlat sem volt. szája eltorzult. Amikor a dolgok ilyen váratlanul a javára fordultak. csupán émelygés és bels fájdalmak jelentkeztek. Nem lassított. egyszer en megállt. 99 983. nem nézett senkire. az alsó id be vissza a Századok mentén. Semmi okuk nem volt. Lassan. a kapcsolókart a maximumig rántotta. Stop! Fogát összeszorította. és az id méter lefelé szaladt. az Id kapcsolót markolva. A vékony skálaszál változatlanul azt mutatta. Század kietlen csendjében Andrew Harlan kiszállt a kabinból. nem szólt senkihez. Legalább ez az egy út még szabadon áll el tte. Még többet is. hogy ez hiábavaló. 100 000-et mutatott. vagy akár ott maradhat a Halhatatlanságban. Századba való rosszul kiszámított belépés átka ide is elkísérte. amit elkövetett de nagyon is jól tudta. Semmiféle hasonmása. nem érheti el. Az energiaszolgáltatás nem szakadt meg. Kivette a könyvet. mint valami fogoly.. Semmi sem mozdította ki a kapcsolókart. akkor ilyen hirtelen megállás szétmorzsolja a kabint. és tovább az Id nek se. Sokkal többet. és olyan tüntet nemtör dömséggel ugrott ki a kabinból. Az energiaszámláló mutatója a nullára esett. Noŷst valamiféle gát választja el t le. Ez kissé megrémítette. A szupernóva hallatlan energiája hiába használódott. Akkor hát mi állította meg a kabint? Lassan. Ismét visszament az alsó id be.. hogy elújságolja Noŷsnak. és találomra egy másik kabinaknát választott ki. Mi történhetett? És ismét megrémült. 99 959. Rögzítve maradt a fels id ben való haladásnál.. Nincs vesztenivalója. hogy az energiafelhasználás továbbra is óriási. Egy perc múlva. Így aztán szinte száguldott a fels id be.. Másik kabint kell kipróbálnia! (Lelke mélyén azonban tudta. Ha a mozgás a tér három dimenziója mentén halad akármilyen irányban. miként védje ki ezt az érvelést. Lefelé. Századba. hogy megtagadják t le a kapcsolatot.

Az Id be is. és oda mehetek. emlékszik.Mit rejteget az inge alatt? . Tudja. . . hogy nem fogjuk magát is megfigyelni? Megérdemelném. mindent megtehetek. Finge. ami számított. hogy .Felmutatta a bal kezének nehezen hajló kisujját. Egy pillantást vetett a nagy faliórára.A kabinaknában a 100 000-nél valami gát van. nem vettük észre az elt nésüket? . Pocakja kitüremlett az öve fölött. mintha vattával tömték volna ki. Ez nem annihilátor. Ma már ott volt a gát..szólalt meg -. Finge félmeztelen volt. Ám inge alatt ott érezte fegyverének éles körvonalait. szinte n ies volt.Fegyvert .Az Id be is. . . hogy mindig Finge meg a videofon között álljon. hogy egy Technikussal van dolga. . és er sen megszorította a fegyver agyát.A Kalkulátor szeme az idegkorbácsra szegez dött. Finge nyugtalanul topogott. . hát azt gondolta. . és némán öltözni kezdett. . hadd csapjon át rémületbe. Az Id be is.kezdte Finge. Kalkulátor. Úgy is hívják. Túl undorító. csak érdekl dést.Finge kissé akadozva kezdte. és el vette. hagyta. és fényes öblösödésben végz dött. Nem valami tekintélyes.Felismeri? A fegyver cs torkolata tompán csillogott. és magamhoz vehetek néhány érdekes tárgyat. hogy idegkorbács. úgyhogy ne is nézegessen az ajtó felé.Azt hiszi. milyen indulatosan viselkedett a Megfigyelés után. amit akarok. s bejegyezte a bionap egyenl m szakidejét.felelte Harlan. mondja el az igazságot. . s ez még csak kapóra jött. szinte belázasodott. Ölni is tud. mi a Technikus kiváltsága? Maga soha nem volt Technikus. vagy hívták. Finge. Talán nem ismeri. amit akar. és senki sem akadályozhat meg. Amikor visszaérkezett a 482. Nevetséges és gusztustalan. Századba. Század egyik Valóságának találmánya. s kés bb megesküsznek rá. Finge csak most szólalt meg: . Tegnap beszélt Twissell-lel. Még m ködik.Rohant vissza a kabinba.Nem ölöm meg ..A múltkor magánál sugárpisztoly volt.Senki sem látott bejönni . Megpróbáltam az ujjamon. Nyittassa ki. ahová akarok. Csupasz mellén néhány sz rszál lengedezett. A Technikust senki nem lesi. és fél könyékkel er sen magához szorította.Kár tettetnie a csodálkozást. meg mit csinált a Megfigyelés alatt. S t Finge az ingéért nyúlt. Harlan szeme szikrákat vetett. Finge. mit akarnak csinálni. Meg is van töltve. és hangjában már a félelem is rezgett meg valami elszánt düh: Ha tudni akarja. melle püffedt. Tudni akarom. Úgy közeledett feléje. Senki sem fog bejönni. az igazság a következ . . hadd fokozódjon az érdekl dése. Annál jobb! Jobb kézzel benyúlt az inge alá. és semmit sem vesz észre.Mit tudnak rólam és Noŷsról? . mit mondott Twissellnek. . Kipróbálhatja. hogy Finge szemében nem lát félelmet. Szája kiszáradt. Besétálhatok a Szektor Segédkalkulátorának magánlakosztályába. és fegyverrel kényszeríthetem rá. Végigsétálhatok a 482. Ez az 575. gondolta elégedetten Harlan. oda megy és azt csinál. A Halhatatlanok elfordítják a fejüket. de az els fokozattal az idegrendszer fájdalomközpontját ingerli vagy bénítja meg. . Tudni akarom. amely az Egységes bioid t és a napot mutatta. Melle hasogatott. .Nagyon kellemetlen. állom-e a szavamat. Század lakófolyosóin. Ideje ráeszmélnie. hogy a végén sikerül. Finge bizonyára a szobájában van. és homloka fényleni kezdett.Figyeljen ide.Ha megöl. bekapcsolom a korbácsot. és annyira igyekeznek nem észrevenni minket. a szembejöv k félrenéznek.Tudja. .Gát az aknában? . s most ez volt az egyetlen. és tovább vissza az alsó id be. Ez a megszokás.vágott közbe Harlan. Dühítette. Kiiktatták a Valóságból. Hobbe Finge Segédkalkulátor Harlanra meredt. ha nem árulja el. mit jelent ez? Hangja tompa volt. Például bemehetek a Szektor könyvtárába. így nem tudja értékelni. mit csináltak. hogy nem is láttak. Harlan egy darabig csendben figyelte. Finge .folytatta Harlan -. mit fog csinálni. mit akar t lem? . Úgyhogy láthatja. s közben a könyvtáros az irataiba mélyed. és szemében a meglepetést lassan érdekl dés váltotta fel. . Pontosan tudta. Tudunk magáról és Noŷsról.

.Mondom. mint ahogy kezdett l fogva tudtam. ha elmulasztom. . Ha megöl. talán. mint balkezének megbénult kisujja.Akkor miért nem akadályozták meg? . Továbbá Noŷst akarom.Folytassa! . miért értékeli magát olyan nagyra. Nem vagyok egyszer Technikus. hogy magát megöljem. Jó szem Megfigyel . hogy Noŷst csak ebben a Valóságban tarthatja meg.Akkor hadd mondjam el.Válaszoljon. S t kivégzések is vannak. felettesét támadta meg. aki megmászta a szamárlétrát. A jelenlegi Valóságban nem létezik.Az Id szerelmére.Nehogy azt gondolja. és végre felébredt a büszkesége. Kalkulátorok tudjuk.Döntsön az Id tanács . Ebben a pillanatban Harlan meggy lölte saját ostobaságát. hogy le fog bukni. hogy nem tudom.Mi történt Noŷsszal? . Tudtuk. nem mint egy Halhatatlan. Tessék. Hadd mondjam el: nem félek a büntetést l. . s minden erejét összeszedte.kérdezte elfúló hangon Harlan. ezt akartam bebizonyítani Twissellnek. Az eddig történtek után a halál csak megoldás lenne. hangja elhalkult: . Magát is kipróbáltam. hogy ellássa a lányt megszokott luxuscikkeivel. Mindez nagyon egyszer . nekibátorodik. vagy pozdorjává zúzódnak a hegycsúcsokon. A Valóságot nem zavarták. mint attól.El bb figyeljen ide. Ezért pedig halálbüntetés jár. A beosztását elveszti. és úgy látszott. vagy Technikus. tökéletesen megfeledkezett a Halhatatlanok Esküjér l. Most. . Az els pillanattól fogva tudjuk. Mi.Igen. Finge valószín leg félreértette Harlan mosolyát. . hogy a Rejtett Századokba vitte a lányt.. nincs vesztenivalóm. s menekülésre számít. nem jobban. mikor lép be a 482. vagy a gyilkosság szándékával megsebesít. Én magam ellen riztem. Egyébként ezt vártam magától. Tudtuk.Rendben van. A teljes igazságot mondtam el akkor is. .A korbácsot nekiszegezte Finge pocakjának. Nincs hasonmása. A gyilkosokat percekkel vagy másodpercekkel a katasztrófa el tt elhelyezik ezekbe a járm vekbe. Mi történt Noŷsszal? . hogy a Halhatatlanságba vitte Noŷst. . Egészen megbolondult. sápadtan kérdezte: .Még most is tudni akarja az igazságot? .A Technikusnak tilos.És mivel minden kiderült.mondta Harlan. ennyi az egész. és takarodjék! . hogy belekergessen abba. amikor a holttestet nem sikerül megtalálni. Azt is tudtuk mindig. hogy meg rizze maradék méltóságát. . Fájni fog. és összeszorított foggal. és le is bukott. Vagy ha pontosan tudni akarja.Fogalmam sincs. Századba. amit tettem? . Eddigi tettei csupán fegyelemsértések voltak. akkor nagyon téved. és így szólt: . ahogyan Harlan egyre inkább megsemmisül. Mi történt Noŷsszal? . megkísértettem magát. . Most tegye el azt a fegyvert.Igen. amelynek véglegessége és egyszer sége felbecsülhetetlen. hogy a Halhatatlanságban nincs halálbüntetés. hogy én kezdett l fogva nem tartottam magát igazi Halhatatlannak. repül gépek belezuhannak az óceánba. Harlan megmarkolta a korbácsot.Akár újra megtenném . Rakéták felrobbannak a leveg ben. hanem mint egy taknyos kölyök.Harlan felhajtotta megaláztatásának utolsó cseppjeit is.. Minden Valóságban el fordulnak olyan szerencsétlenségek.ismételte el Finge. Sietve kijelentette: .Ha az id t húzza.mondta rekedten Harlan. ezt a korbácsot. . Nemcsak egy társadalmat próbáltam ki a lány személyében.El ször a lábát. . vagy mi az. . De nem Halhatatlan.megfosszanak kalkulátori beosztásomtól. mert maga még nem találkozott vele. miért ne engedélyeznék a kapcsolatunkat. Megéri ez magának? Harlan csak topogott.Maga akkor azért keresett fel a lakásomon.Maga tudta? . természetesen. Az igazat akarta. Semmi okát nem látom. . Harlan csak mosolygott a d re fenyegetésen. Amikor a legutóbbi munkájára idevettem. . Maga inkább akcióba kezdett.Nem félek az elutasítástól. mert mintha az esze is olyan merev és érzéketlen lett volna. aki nem tudom. figyeljen ide! Várjon! .

s egy cseppet sem félt.Sokkal fontosabb okok miatt . Twissell-lel beszéltem tegnap.csuklott el a hangja. Ha maga ilyen fontos. . hogy észreveszik vagy feltartóztatják. hogy bárki lesz. Nem is tudnám. Ez elég világos volt.Hanem Twissell Technikusa? .. Században éjszakai m szakot talált.. hanem hívott engem. a másikba pedig a Halhatatlanság létezése kerül. Az idegkorbácsot még egyre magához szorította. Finge mindent jelentett az Id tanácsnak. A magánlakosztályok felé indult. melyek arról tanúskodtak. és szabad szemmel is látni lehetett a jeleket. Itt van! Itt vannak a jelentésem másolatai. mindent tudnak. izzadó arcán furcsa kifejezés jelent meg. Lépés hangzott mögötte halkan. Igaza van. . A kabinaknában való vad rohangálása során észre sem vette. . Finge felkiáltott: . tessék. Egyikükt l sem félt. akkor is. sem együtt. . a Valóságváltoztatással egyidej leg. .. és még az idegkorbács sem idegesítette. és menjen az Id be! Harlannak fel kellett figyelnie a Kalkulátor diadalmas hangjára. Miért? Harlan bukása olyan fontos volt neki? Ennyire gyötörte a féltékenység? Amint Harlan megfogalmazta magában ezeket a kérdéseket. Részletesen elemezte Harlan minden utazását.Akarja hallani? . És ha le akar l ni. . milyen fontos személyiség maga. abban a hitben.Mit mond? . hogy a magam szakállára intézkedem ilyen kérdésben? Az egész esetet jelentettem a Tanácsnak. Harlan dermedten hallgatta.jelentette ki Harlan. A jelentés id pontjáig egyet sem hagyott ki. amikor a kabinból kilépve az 575. és nem sokáig bámészkodott haszontalanul. Ám dühe nem csillapodott. Fél kézzel kivette a jelentés kódját. Amikor a jelentést végighallgatták. hogy a Tanácsot nem érdekli az ügy. A Kalkulátorok szintjén megtalálhatja Twissell szobáját. (Ó. sem külön-külön. és hagyta. bef zte a szalagot a lehallgatóba. és egy hang halkan megszólította: . vagy mindkett .És most. hogy csak néhány éjszakai ügyeletes dolgozik.Állj! Ne mozduljon! De Finge rá se hederített. Most már a Tanáccsal vagy legalábbis Twissell-lel állt szemben. érdektelenné vált számára. 11. és meg sem várva a választ.Akkor menjen a Tanácshoz! Az Id tanácsban. a Technikus rózsaszín jelzése!) De a léptek zaja elhalt. Nyilván gy ztesnek érezte magát.. de ügyet sem vetett rá. a legközelebbi kabinaknához sietett. és kerek. szinte hihetetlen hónap minden eltelt napjával együtt n tt benne a hit. De nem én hívtam. maga Finge is. nyirkos tenyerével lenyomta a gombot..kérdezte Finge. Azt mondja. A Tanács. Az utóbbi. másik kezével pedig belökte a lyukkártyakeres be. Szemtelenül nekid lt az ajtónak. még maga az Id tanács is kénytelen lesz meghátrálni. mint ahogy Finge-ét is megtalálta. hadd szóljon. Mondja el nekik. hogyan fogjak hozzá. hogy már jó néhány bioóra eltelt. Menjen.. gy lölet vagy diadal. kiviharzott az ajtón. Finge felvinnyogott: . Zsebre vágta a fegyverét. egyszerre minden. hogy pótolhatatlan személy. A szalag ezüstös csíkja el kanyargott az íróasztalból.Most aztán menjen a Tanácshoz! Nem én szereltem fel a gátat az Id aknában. ha a mérleg egyik serpeny jébe egy lány. És nehogy azt higgye. A kör bezárul Andrew Harlan Technikus egy pillanatra ostobán meglep dött.kérdezte Finge. Zord elszántsággal a fegyver ravaszára tette ujját. Értetlenül bámulta az üres folyosókat. Harlan ujja egy pillanatra tétován megremegett. olyan gyorsasággal ugrott az aktáihoz. amikor megállt Twissell ajtaja el tt (a névtábla jól olvasható intarziás bet kkel hirdette a nevet).Vagy azt gondolja. kérdezze meg t le. Mintha gonosz lélek szállta volna meg. ahogy Harlan észrevette.. Még is hallhatta. nem figyel fel rá.

félálomban. Elhúzta a száját. Noŷsról. amit az utóbbi id ben nemigen tett. és aztán. . . Harlan ökle összeszorult. Az egyik Segédkalkulátor volt. Század! Itt nem egyszer Technikus. Században. .) Persze sok mindent tehetnek egy fogoly n vel.Így van . és ráadásul Oktató.Látnom kell. legalábbis udvariasak voltak személyes Technikusával. persze hiába.mondta a Kalkulátor. Mivel Twissell személyes Technikusa volt. nehogy hozzáérjen. Században. Az a körülmény. Medd töprengéssel telt el az éjszaka. akihez nem nyúlhatnak.Ez elég fontos ügy ahhoz. merre megy.Attól tartok. Ilyen drasztikus rendszabályokra nincs szükség. Nem küldhetik vissza az Id be. . hogy felébresszem . és a fiatal Kalkulátorok abbeli igyekezetükben. Harlan biztosra vette a választ. Finge hiába jelentette a ma esti támadást.. hogy egy felderíthetetlen katasztrófa útjába állítják. Harlan a Technikusokra mint csoportra gondolt. amikor aludnia kell? Öreg embernek szüksége van az alvásra.Nem tudhatom. amivel Finge t is fenyegette. Ez mégsem a 482. mint a halál.tudakolta Harlan türelmetlenül. Nyugtalanul hánykolódott. hogy az Id tanács nem merészel vele ujjat húzni. Az Id tanács ülésezik Harlanról. Ezt a változatot azonban mégsem fontolgatta komolyan. hogy mit kezdjenek a pótolhatatlan Technikussal.. t.De. Er nek erejével megpróbált elaludni. amikor a dolgok gyakran furcsamód aránytalanná válnak gondolatban. . nevetséges színben tüntetheti fel Finge-et. Az öreg nincs az 575.volt a válasz -. hogy szüksége van az alvásra. Nincs az 575. min mulat a Kalkulátor.kérdezte a Kalkulátor. A Kalkulátor pillantása dölyfössé vált. Vajon miért? . Nem is látta. majd elernyedt. (Az elsötétített hálószoba csendjében.mondta Harlan. s ügyelt.felelte a Kalkulátor. Ez egyszerre volt valószín bb és elképzelhetetlenebb. ez nem befolyásolja a Tanács döntését..Twissell F kalkulátort óhajtja látni? . Arról tárgyalnak. milyen hatással lesz a Valóságra.Igen. . kivételes helyzete távol tartotta a Technikusoktól. aránylag fiatal még a Szektorban. és miért csengetek? Kabint hívok?) . gondolta lázasan. hogy beférk zzenek Twissell bizalmába. Nyilván nem merészelik bántani. . hanem Twissell személyes Technikusa. Twissellre gondolt. lassan visszasétált a szobájába. és Harlan zavartan nézte. esetleg hetekbe telik. még a ruhájához se. mert mi mást tehetett volna. (Micsoda sült bolond! Mit gondol.Egy kicsit korán jött. Igaz. nem gondolja? .Pontosan melyik Id ben tartózkodik? . Egy hedonista Század Gyönyör asszonyával. .Nyilván itt lesz reggelre. miért állok az ajtó el tt. De Harlan nem volt benne biztos.A mosoly szélesre húzódott. és ezt nem engedheti meg magának. Azt hajtogatta magában. és ett l nem tudják pótolni se könnyebben. Harlan egyáltalán nem tartotta hihetetlennek a véleményét. s ez napokba. de nincs itt. Harlan forrt a düht l. Finge valóban jelentette-e az esetet.Reggel igen fontos találkozásom van vele. A Kalkulátor mosolyogva folytatta: . el bb ki kell kalkulálniuk. Harlan habozva válaszolt: . B nét aligha súlyosbíthatja. El ször is Noŷs járt az eszében. .. megtehetik.Elhiszem . Ám a Technikusok általában nem tör dtek egymással. Harlan határozottan elhessegette. . A Kalkulátor otthagyta Harlant. hogy egy F kalkulátor meghátrált egy Technikus el tt. Nem kockáztathatják meg Harlan neheztelését. Hol lehet.Harlan Technikus? Harlan sarkon fordult. hiába keresi . és ezért irtózott t le. Valahányszor visszatért ez a gondolata.. Gyámoltalanul bámult a Kalkulátor után.

Azért jöttem. mintha elfogadnák azt a helyzetet. . . Nem volt ideje elérzékenyülni. legalább harmincöt éve Halhatatlanok. Órák óta izgalomban tart mindenkit ez a hír. és 482. hogy Noŷs a kezükben van. A Kalkulátor tudott a készül bizottsági ülésr l. Az ágyából sikerült megnyomnia a megfelel gombot.. Tanácsosnak látszott. s most újabb követeléseket fogalmazott meg. Az Adminisztrátor így szólt: . A nappal éles fényében még jobban meger södött a véleménye: Finge nem teszi közhírré. a társadalmi forradalom h sét. az Adminisztrátor nem figyelt fel a kérdés sért harciasságára. hogy figyelmeztessem. míg végre rápillantott az ágya mellett lev kis órára. Igen mulatságos. A Technikusoknak meg kell engedni. Óhajt valamit? Úgy látszik.Találkozója van Twissell F kalkulátorral? .Állomáshelyem a 222. A Tanács tagjai nem tudhatták: Harlan értesült arról. és megbénította volna nyelvét a felel sségnek és hatalomnak ez az összessége. Ugyan mir l tanácskozhatnak. Most azonban az ellenfelei voltak. kéz a kézben Noŷsszal. Az ajtócseng ébresztette fel. hogy együtt ebédelhet egy ilyen társasággal. Században. Században? Kerülniük kellett-e a találkozást? Vajon valóban úgy kellett-e viselkedniük. . elkésett.Arbut Lemm Segédadminisztrátor. Szó sincs semmiféle izgalomról.Andrew Harlan Technikus? . Az Id be is! Elaludt.Csak a parancsot hajtottam végre. és szinte felnyögött. Haditervet kellett kieszelnie. amit a hivatalos értesítés okozott volna. már ezel tt is voltak tanácskozásaim Twissell-lel. Rekedt türelmetlenséggel berregett..De még mindig meglepetten hozzátette: .Az Id tanács egyik albizottsága itt ülésezik az 575. Nem tudhatták.Miért találkozott és miért beszélgetett Technikusokkal olyan ritkán az 575. és az ajtó fölött kivilágosodott a képerny . . tisztességes elbánásban részesüljenek.Alighogy feltette a kérdést. Harlan nagy nehezen összeszedte gondolatait.A Technikusok . már látta magát. Század . de bárki volt is. Emberfeletti óriásnak látta volna ket. Twissell és még öten! F kalkulátorok mindnyájan. Semmi többet nem tudok. hogy egyel re ne játssza el ezt a lehetséges el nyt. . mondják k az els mondatot. . . így felelt: . Adminisztrátor. hogy egy Technikus éppen ilyenkor keresi Twissellt. hagyja a Tanácsot: lépjenek k el ször.válaszolta h vösen az Adminisztrátor. Kinyitotta az ajtót.Mit jelent ez? Maga nem az 575. s t bírái. Az Adminisztrátor fegyelmezetten szenvtelen arcán pillanatnyi csodálkozás suhant át. és személyes látogatásommal próbáltam elhárítani a felesleges izgalmakat. amellyel aztán kezdetét veszi a háborúskodás. . rendszeres gy léseket tartsanak. Miel tt véglegesen belezuhant az álomtalan alvásba. hacsak Finge nem számolt be a legutóbbi találkozásukról is.Igen. hogy egy Technikus megfélemlítette és sértegette.felelt epésen Harlan .És k engem kéretnek? .És aztán? . amelybe mások balítélete juttatta ket? Gondolatban már régen térdre kényszerítette az Id tanácsot Noŷs ügyében. tekintély sugárzott róla. Századból való. Én vagyok a felel s a szervezésért. s az Adminisztrátorok sárga jelzését visel ember belépett. magában már meg is felelt rá: természetesen. . Harlan rábámult a férfira. hogy szervezetbe tömörüljenek. jobban barátkozhassanak.Miféle szervezésr l beszél? Miféle izgalmakról? Mit jelent ez? Figyeljen ide. Nem ismerte a megjelen arcot. Hat héttel ezel tt Harlan odalett volna a nagy megtiszteltetést l.Nem hallott a dologról? . és már a gondolatát is mulatságosnak tartotta annak.zárkózottan élnek.Mir l? . gondolta keser en Harlan. ha nem az én ügyemr l? Most értette csak meg a Segédkalkulátor csodálkozását el z este Twissell szobája el tt. a f nököm.Nem értesítették? .

mi? . Igazam van? Harlan késlekedett a válasszal. ha a Valóságot szilárdnak feltételezzük. Nem tudta.Ha módomban áll. mert Sennor nem elégedett meg Harlan néma méregetésével. amely tárt karokkal és gyenge hajtóer vel igyekszik egy hatalmas energiamez t legy rni. Ismerte ket hírb l és a biohónaponként bemutatott háromdimenziós tájékoztató filmekb l. ez nem minden.Szemlátomást nem siettek. Halhatatlanokat elmélkedéseinkben befolyásol az a tény.Már régen szeretnék tudni valamit. ez a helyzet. .Pompás! Pompás! Mindenesetre ez az Id utazás alapvet paradoxonának a megfogalmazása.Szíveskedjen felelni erre a kérdésre. Úgy hiszem. Nem nagyon ismerem ezeket. miért marad meg a tömegenergia a Valóságváltoztatás során és így tovább. ugye? És bátorkodom azt állítani. Talán segíthetne. . uram. hogy az ön Primitívjei csak szilárd Valóságot feltételeztek. még szemöldöke és szempillája se n tt. . most kirukkol vele .Igen.Mi keltette fel érdekl dését a Primitív Történelem iránt.) Sennor megszólalt: . Éles hangon elárasztotta kérdésekkel. Nem tudom. hogy a keze fején sem voltak sz rszálak. és ez idegesítette. Végül azért. nem akarom azt mondani. mire gondolok. Sötét.Nem is fantáziáltak róla? . és mi a rejtett szándéka. mintha csak érdekes kísérleti alany volna. Minket. kényelmesen elhelyezkedett a fotelben. Az ön teremtményeinek a Primitív Korszakban azonban fogalmuk se volt az Id utazásról. Persze. aki visszatér az Id ben. . fiatalember? Végül úgy látszott. igen. Hangosan csak ennyit felelt: . A filmek egybehangolták a Halhatatlanság különféle Szektoraiban a fejl dést. hogy mindnyájunkat vagy a többségünket kurta pillantást vetett Twissell fáradt arcára. Sennor elégedettnek látszott. A kérdések zöme megválaszolhatatlan volt. Tányérját az edénycsúszdára tolta. Teljesen kopasz volt. Technikus. mert tudott Sennor és Twissell régebbi súlyos csatáiról. .Az Id utazás paradoxonjaira? . amikor az még gyerek volt. Sennor hova akar kilyukadni. mint akármilyen háromdimenziós filmen. fel kellett tételezniük az Id vágányok felcserélhet ségét vagy a létezés többféle síkjának a lehet ségét.válaszolta Harlan . (Harlan megfigyelte. .Nem tartották lehetségesnek. a többiek pedig közelebb húzódtak -.gondolta Harlan. ha melodramatikusan fogalmazunk. Itt van még az a kérdés is. így felelt: .Úgy hiszem. Harlan érdekl dését természetesen a kopasz August Sennor keltette fel el ször. mi az igazi jellege a Valóságnak. sz r s tekintete a csupasz szemhéj alatt.Ami ezt illeti .Néhányunkat itt a Halhatatlanságban. Talán tudja. Sennor alsó ajka el rebiggyedt. .A Primitív Korszak emberei . hogy megölje saját nagyapját. Higgadtan tekingettek rá a szerény ebéd fölött. de úgy hiszem. kérem.felelte bizonytalanul Harlan -.Nem ismerem a témát eléggé. de mindenesetre néhányunkat érdekel az Id filozófiája.gyakorlatilag nem gondolkoztak az Id utazásról. Harlan elkeseredetten bámult vissza rájuk. és a Megfigyel kt l felfelé minden Halhatatlan köteles volt megtekinteni. úgy hiszem. Mégis. hogy ismerjük az Id utazást. kedvenc témájuk volt annak az embernek a története. Másodszor azért. és vaskos ujjait lazán összekulcsolta maga el tt. hogy gondolkoztak err l? Az asztal túlsó végér l odahallatszott Twissell suttogása: . Aha. homlokának furcsa látványa sokkal leny göz bb volt így szemt l szemben. fiatalember? . hogy voltak efféle fantáziálások az úgynevezett fantasztikus irodalomban.Kielégítette a munkája. mint például ez: .Pókhálók! Ám Sennor ügyet sem vetett rá: . Kalkulátor.

miel tt a Változtatás. és ezzel kikerülte a közvetlen választ a tiszteletlenül nekiszegezett kérdésre: . Mi volt a célja ennek az ebédnek? Vajon miért hozták szóba az embert. aki Id utazása közben önmagával találkozik. Ebben az esetben gyakorlatilag nem találkoztak. Ebb l az következik: a Valóságnak olyannyira meg kell változnia. Nevezzük a bioid ben fiatalabb embert A-nak. hogy van. hogy elkerülje a paradoxont. Században. amit most lát B-t l. Befejezte a félbeszakított mondatot. Mivel nem.Mi van azzal. Nyilván saját gondolatait magyarázta bele azokba a bizonytalan értelm fejtegetésekbe.És most munkára fel. az id sürget . De lefogadom. Nézzünk egy másik példát. Második változat: B. Sennor krákogott egyet. úgy hiszem. Itt sem várható komoly következmény. fiatalember”-rel. a kés bbi egyed látja A-t. hogy Harlan félbeszakított egy Kalkulátort. hogy ne következzék be A és B találkozása. a kés bbit B-nek. hogy életben lesz B életkorában. Például tegyük fel. és éppen ezért a jöv megváltozik. De minthogy a Valóságban nem lehet megvizsgálni olyasmit. azon aggodalmaskodnak. Harlan Technikus. hogy udvarias lesz a szinte elviselhetetlen nehézségek ellenére is. hogy visszafelé törekszik eredeti helyzetébe. amelyeket tanulmányai során olvasott. . milyen gyámoltalanok a Primitívek. Mindnyájan ismerjük ezt a tényt. aki találkozik önmagával? Noŷsról nem beszéltek. amikor A és B látják egymást. miszerint az Id utazásban nincsenek paradoxonok. vagy legalábbis elkerüljék azt. A harmadik és negyedik változat szerint A látja B-t. hogy végrehajtsa azt a cselekedetet. hogy A meglássa B-t.. de A nem látja B-t. és most Twissellre bízzák a döntést? Twissell visszatért az asztalhoz.szólalt meg. felhasználhatja ezt a tudást. hogy egy ember megöli tulajdon nagyapját. hogy téved. és az.. Csak azért gy ltek egybe. aki önmagával találkozik? Már az is súlyos udvariatlanság volt. és gondoljuk meg annak az embernek az esetét. s így jutunk arra a következtetésre. egy ember biológiai létezésének korábbi fázisából látja önmagát egy kés bbi fázisban. A Valóság növekv hatásfokkal talán egészen a 600. értik meg a Valóság lényegét. . A változás tovább is terjed. az Id utazás valóságos tapasztalata nélkül az emberi agy képtelen felfogni a Valóság filozófiai bonyolultságát. Képzelje el. A sohasem találkozott B-vel.És nézzük meg a négy lehet ségét ennek a helyzetnek. Mindkét lehet ségben a veszélyes pont az. ha valaki csak a legcsekélyebb mértékben is ismeri a jöv jét. és minden tekintet szemrehányóan szegez dött a Technikusra.. hogy elég ideig fog élni ahhoz. hogy t szemügyre vegyék? Tet t l talpig megvizsgálták. Az els változat szerint nem találkozhatnak egymással. de B nem látja A-t. amelyr l már el z leg is tudott. .Nagy munka vár ránk. s nem tehetnek semmit.Biztos vagyok benne. B olyan szituációban és tevékenységben látja A-t. de fegyelmezetten folytatta. s mintegy ezt jelképezve új cigarettát forgatott az ujjai között. de most Twissell emelkedett szólásra.mondta. miért dönt egyik vagy másik változat mellett. talán egészen a 650. végbement egy Változtatás itt. És az ebéd egészen váratlanul véget ért. és nem is lehetnek. Négyszemközt voltak. hogy a Századok múlásával a Valóságváltoztatás egyre nagyobb hullámokat vet. mint akiknek kíváncsiságát kielégítették. Nem. de egyre csökken hatásfokkal. Mármost. Hasonlóképpen az Id utazás minden látszólagos paradoxonában a Valóság mindig megváltozik. de mégsem így van. Az albizottság öt tagja Harlan felé bólintva kisétált a szobából. nem tudja megmagyarázni. mint aki elhatározta. Azután azonban a Valóság változatlan marad. hogy A látja B-t.. az 575.. Csupán Sennor nyújtott kezet. amit a Valóságváltoztatás megsemmisített. Harlan! . Sennor elégedettnek látszott önmagával és okfejtésével. Harlan élesen közbeszólt: .Uraim. hangja azonban még csak fokozta a botrányt. miért van így? Mer okoskodással arra a következtetésre juthatnánk.. és toldotta meg a fejbiccentést egy mogorva „jó napot. Századig változik. azt hallom. Harlan vegyes érzelmekkel figyelte távozásukat. . Tudja. Vegyünk egy sokkal valószín bb és könnyebben elemezhet példát. minden helyzetben ragyogóan ki tudja választani a Minimálisan Szükséges Változtatást. s ezt a változatot figyelmen kívül hagyhatjuk. Megjegyzend : ezáltal megtudja. az igazi Változtatás megtörténhet. Századig. amelyr l már elt nt az étel és az ev eszköz. ami jelent sen hatna a másikra. Például miért van a Valóságnak inerciája? Pedig mindnyájan tudjuk. Minden változásnak a maga folyamatában el kell érnie egy kritikus nagyságot. de tudja-e közülünk valaki. mint hétköznapi esetet. A Valóságnak még ezután is megvan az a tendenciája. Ebben sincs semmi újdonság.

nem akart tovább várni.jelentette ki. az Id mez nélkül.. Mallansohn tervrajza sokszorosan bizonyítja. Században.A 24. . és közben Mallansohn Mez jén nem találtak semmi tökéletesítenivalót. hogy ilyen képességek szunnyadnak benned.A Valóságok nem érdekesek. de nem sejtettem. Andrew Harlan Technikus nem ült le. ami viszont csak a jöv ben született meg. . Században élt egy Vikkor Mallansohn nev ember . . minthogy a Halhatatlanság nem egyéb egy roppant Id mez nél. Ön matematikára oktatja. Gondosan leveregette a cigaretta hamuját. Ez a Mallansohn leginkább arról ismert. ami lehetetlen. De ezek szükségesek az Id mez höz. .Ezt még Növendék korodban tanultad. Század el tt. és ráadásul n s. amely a közönséges Id t rövidre zárja. ide-oda forgolódott.Ez a Század. mint egy összeaszalódott ranettalma.De azt nem tanultam.Tanultad a Lefébvre-egyenleteket. a matematika története ugyanaz marad. beszélj csak.De én nemcsak egyszer Technikus vagyok .. fiú. Ha pedig ismerte vagy Verdeer munkája nélkül alkotta meg az egyenleteket. Sem senki más.Hetek óta tanulmányozom a matematika történetének filmjeit. Megkérdezte: . hogy Vikkor Mallansohn nem találhatta fel az Id mez t a 24. mint tudja. évek óta figyellek. Fejl désének rendje sem változik. Mit szól hozzá? Twissell elkomorodva mondta: . és elgondolkozva vizsgálgatta. hogyan változott a Valóság.És ha Mallansohn matematikai igazolás nélkül bukkant rá az Id mez re? Ha tisztán tapasztalati felfedezés volt? Már sok ilyen el fordult. mint valami matematikus. Ez kett .Furcsa id töltés egy Technikustól. még a Primitív Korhoz tartozik. akit Halhatatlannak jelöltek ki a szabályzat ellenére.Persze. . És nem is mondom. A matematikusok változnak. hogy a Lefébvre-egyenleteket használta fel. Ennek a felfedezésnek akkor még nem volt meg a matematikai alapja.jelentette ki Harlan. Kit l hallottad mindezt? . Mallansohn pedig nem tehette meg ezt a felfedezését olyan matematikai tudás nélkül.A Halhatatlanságot nem lehetett létrehozni Mallansohn felfedezése. Most is ezt tette. Lefébvre alapvet egyenletei még nem léteztek: nem is létezhettek egészen Jan Verdeer kutatásáig a 27. fiú.Fels bb matematikai képzettség nélkül? Tudod. Nem érdekes.kezdte Harlan. hogy értem. . Az 575.mondta Twissell. mások teszik a felfedezéseket. s gondolatait igyekezett értelmes és érthet mondatokba foglalni. hogy szemmel tarthassa Harlan ideges száguldását. . A matematika nem változik. akinek feje olyan volt. Még a mosolya is elt nt. Laban Twissell F kalkulátor. . de el ször ülj le. Twissell meglepetten bámult rá.És aztán? . .Végignéztem a filmeket. ülj le. hiszen már túlkoros. De a mez felfedezése után három évszázadba telt. . És ezeket az egyenleteket nem fedezték fel a 27. . . én pedig Primitív Szociológiára. akkor miért nem említi sehol sem? . Ennyit megtanultam.mondta Twissell -. .Én is gondoltam erre. fiú. . Ez egy. Században. .Nem. mondanom kell valamit .Nagyon jól tudja.folytatta Harlan. és órájára pillantott. Mindenesetre megtömtem a fejemet a matematika történetével.Úgy beszélsz . Azaz találta fel a Halhatatlanságot.De Harlan nem tudott. Ujjai szokatlanul idegesen játszottak a cigarettával. hogy el ször épített Id mez t.Folytassa . Ezt is tudom. Fakó szemei körül szarkalábak húzódtak. amíg kidolgozták elméleti alapjait. Század különféle Valóságainak a könyveit . . Ez nem lehet véletlen. és mentes a közönséges Id korlátaitól. Twissell lehajolt a cigarettájáért. ha akarsz. az asztal mellett sétált fel s alá.Miel tt bármit is tennénk. fiú? . Közben pedig itt a Halhatatlanságban van egy Növendék. Folytasd. de a végeredmények.És gondolkodtam. Twissell F kalkulátor meglepetését csak egy dolog fejezhette ki: ha eldobta cigarettáját. és így szólt: .Semmi egyéb? .

két szék helyezkedett el. a kör teljesebb bezárásáról van szó. másikat vett el . és ráncos törpearcán ismét elömlött szokott mosolya. ahol íróasztal. milyen kétségbeesetten akarta.. Egyszer csak ott állt Twissell Kalkulátor irodájában. . hogy így is legyen. A 78. Csak annyit tudott kinyögni: . ráadásul nem is olyan értékes. amelynek Harlan csak akkor fejtette meg a titkát. fiú. és próbálta az irodát valahogyan legalább a berendezés tömegénél fogva beilleszteni a Valóságba.Szándékosan nem fejezte be a mondatot. Tudod.Szerintem ön valamiképpen vissza akarja Coopert küldeni az Id be. .mondotta Twissell -.mormolta Twissell. .tette hozzá fojtott szenvedéllyel Harlan -. a Növendék megtanítsa Mallansohnt a Lefébvre-egyenletekre. hogy Cooper. És Harlan követte.El kell hinned. Végül is mi változott? Csupán az fontossága és értéke n tt meg a Halhatatlanság számára. Sokkal teljesebb bezárásáról. hogy Noŷst sikerül visszaszereznie. sem a külvilág nem játszott szerepet. hogy. ezért követeléseit biztosabban teljesítik.Nem. Cooper azonos lesz Mallansohnnal. A szemközti falon a tájékoztató filmek zsúfolódtak össze. . messze az alsó id be.De esküszöm. vissza a 24. és így szólt: . milyen ajtókon és mozgólépcs kön mennek át. . Látnod kell az ügy fontosságát.S mély töprengésbe merült.. Ön azt akarja. Nem akarsz bejönni a szobámba? Mutatta az utat. Hozzá képest az egész Halhatatlanság csupán filmfantázia volt. Megpróbálta az új helyzethez igazítani saját problémáit és saját tervét. hogy Twissell nem mondhat neki olyat. nem nyúlhatnak hozzá egy ujjal sem! Úgy tetszett..Ugye. szinte észre sem véve. no meg a kódfejt és vetít készülék meg egy ismeretlen rendeltetés tárgy. és Twissell a t le megszokott b vészmozdulattal máris újabb cigarettát tartott a kezében. . amikor Twissell belenyomta a cigarettavéget. igazam van? Csak az én segítségemmel zárul be a kör. Apró kezével könnyedén megérintette Harlan könyökét.mondta Twissell. . Századba. mint képzelnéd. a Növendék. A tanácstalanság els pillanatai után visszanyerte cselekv készségét. és meghalt a 24.Csak közel járok az igazsághoz? Ez az igazság. Században született. de ez is a haszontalan álom egy másik részletének rémlett.Ezt nem hiszem. különleges elbánást követel. .. Noŷs! Az Id be is. Harlan.Az Id be is! . fiú.Nagyon közel jársz az igazsághoz . Tehát: az én helyzetem . . Twissell irodája tiszta és hosszú szoba volt. ?. Az egyik falat teljesen beborították a kalkulációs mikrogépegységek.. amivel meglepheti. a Növendék nem azért megy vissza a 24. hogy semmi sem mutatott arra.Nem tudta. A két fal között szinte csak egy folyosó maradt. .. a Halhatatlanság alsó végállomásán is túl. és ma még más dolgunk is van. Tévedett-. kis id t töltött a Halhatatlanságban. Egészen különleges elbánást. A Halhatatlanság kezdete Harlan azt hitte.De gyere. Twissell már végigszívta a cigarettáját. . Cooper.. Bár körülnézett. amelyek így együtt a legnagyobb magánhasználatú Kibernetikus Agyként m ködtek a Halhatatlanságban. és egyre biztosabb. Harlan gyorsan közbeszólt: . Századba. Században. miért volt olyan biztos mondanivalójának a lényegében. Nélkülem.Igen. teljesen függetlenül attól. a bioid repül még a mi számunkra is. . A csikk nesztelenül lobbant egyet. A terv hátralev részét a te segítségeddel szeretném megvalósítani.Mallansohn. mint a Primitív korszak szakért jének és a helyzet ismer jének. és nem emlékezett. a lány az egyetlen valóságos része életének. hogy jutott ide az ebédl b l. hogy megtanítson valamit Mallansohnnak. Brinsley Sheridan Cooper. nem ez a teljes igazság . Kíváncsi vagy Mallansohn életpályájára? Tessék. amelyben sem Harlan. maga Vikkor Mallansohn! 12.

Mit jelent ez? Már annyiszor elgondolta.. nem merte felfedni valódi származását. Kétévi kutatás után Cooper megtalálta Vikkor Mallansohnt. aztán Zimbalist professzor végül egy kísérlet során egy fehér egeret el re és hátra mozgatott az Id ben. Cooper a Vikkor Mallansohn nevet használta. megfigyelés alatt tartották. Alig egy évvel el tte megházasodott. tudom. Ha ez zavart. név szerint Laban Twissell. s egy nap egészen váratlanul meghalt. . a generátor majdnem elpusztult. nem is önéletrajz.Úgy érti. Században született. és téged sem zavarunk. A történet végét ismered a tanulmányaidból.kezdte olyan hangon. s így függetlenítette mindkett jüket az energiairányítástól. . hogy átadjon bizonyos szükséges módszereket egy Primitív Korbeli tudósnak. és tanítani kezdte a szükséges matematikai ismeretekre. . mintha egy újonc Növendékkel beszélgetne. amelyet csak a Halhatatlanság Kalkulátorai nyithatnak ki. hogy ismerem a történetet. Mallansohn-memoárként emlegetik. hogy a jöv b l jött emberrel van dolga..vélte Harlan. szinte még most se hiszem el. A Halhatatlanságban Coopert egy Kalkulátor tanította matematikára. A memoár egy Brinsley Sheridan Cooper nev férfi történetét örökíti meg. Tengernyi léleköl munka és próbálkozás után bemutatta generátorát a Kaliforniai M szaki Egyetemnek. Nem gondoltam. mert ez kell en igazolta és hitelessé tette munkáját. Cooper maga is elkeseredett. akinek a neve Vikkor Mallansohn. mint aki valami kellemetlen dolgot akar elhessegetni. De lassan haladtak. aki a 78. életm ve összeomlott. hogy szükség lesz rá. A részletek nem érdekesek. Harlan ostobán meredt az öregemberre. Élete hátralev részében tovább tökéletesítette a generátort.. mégsem várta ennek ilyen nyilvánvaló bizonyítékát. és kissé túl hangosan. A valódi Mallansohn holttestét soha nem találták meg.Tudod. akiknek az eljövend létezésér l meg volt gy z dve. merész koponyának számított. de aki most a Halhatatlanság egyik h se.Tudom.Térjünk a tárgyra .Hadd mondjak el neked egy történetet . És . Az id múlásával Cooper is elsajátította Mallansohn szokásait. az egyik els nagy Halhatatlan ki nem nyitotta. Amikor Cooper visszaérkezett a 24. de gyereke még nem született. Egy Id álló széfben helyezte el. Ehelyett a rendelkezésére álló anyagból hozzáfogott az Id mez megépítéséhez. s ekkor kétségbeesett lépésre szánta el magát. aztán egy büfében egy ismeretlen férfi segített rajta. fél kézzel legyintett egyet. Századba. de nem mindennapi. de képtelen az eredményeit megmagyarázni. megszökött. Nagyon sokat köszönhetett Harlan Technikus ismereteinek és Twissell Kalkulátor részletes tanácsainak. milyen nagy a hatalma. megtanulta az esetlen dízelmotoros generátor kezelését és más elektromos m szerekkel való bánást. . hogy ilyen remek eredményeket ér el. s talán maga a Halhatatlanság is. Században van egy lány. Azóta a legszigorúbb biztonsági rendszabályokkal rzik a F kalkulátorok. és Cooper nem bizonyult jó tanárnak. Tudod. Cooper hetekig búskomor volt. hogyan vezet a munkája lépésr l lépésre Jan Verdeer klasszikus kísérleteihez. mint ahogy évekkel ezel tt várta Mallansohntól. aztán nekiültek.Mondom. Mallansohn egyre mogorvább. és az Egyetem tudósaival együtt elkészítette a másodpéldányt is. . egyre csökönyösebb lett. Primitív Szociológiára pedig egy Technikus. s talán nem is szükséges. mint amennyit tudomása szerint az igazi Mallansohn tett. Minden jóra fordul. Századba. hozzászoktatta ahhoz a gondolathoz. Nem akarlak ezzel untatni. belezuhant a vad hegyvidék egyik kanyonjába. látta. Nem zavarjuk. visszaküldték a 24. úgyhogy az írás Mallansohn halála után három évszázadig érintetlen maradt. amib l aztán a nagy Antoine Lefébvre megalkotja a Valóság alapvet egyenleteit.A 482. Twissell elkomorodott. Többet nem mert tenni. túl er szakosan kezdte: . akinek soha nem tudta meg a nevét. Nem taníthatta meg nekik a Lefébvre-egyenletet az elkövetkez három évszázad matematikatörténetének felvázolása nélkül. aki különc magányban élt Kalifornia erdeiben. név szerint Andrew Harlan. hogy elmondjam. Nem jelentette Mallansohn halálát. Nem éppen napló ez.De Twissell folytatta: .Aztán így folytatta: . Cooper lassan megbarátkozott vele. Nem fedhette fel. . Nem mert többet tenni. hogy magad erejéb l dolgoztad ki. és huszonhárom éves korában került be Növendéknek a Halhatatlanságba. aki meghökkent éleslátással el re megjósolt bizonyos problémákat.Akit a Halhatatlanságban általában Vikkor Mallansohn néven ismernek. Amikor mindkét tudományágban elsajátította az alapokat és az id gépészetet. hátrahagyta életének a leírását. így jutott el hozzám. amíg létre nem jött a Halhatatlanság. akkor ne aggódj. A munkatársait elkeserítette.. Emberkerül volt. lassan próbált alkalmazkodni a társadalomhoz. és Henry Wadsman F kalkulátor. Inkább a Halhatatlanokra hagyott útmutató. milyen kétkedés meg visszautasítás várta. Majd én vigyázok rá. mert el re látta és nem gyorsíthatta meg a folyamatot.Incselkedve tekintett Harlanra. de a kutatásaidért és éleslátásodért megérdemled..

természetesen nem vették figyelembe. hogy a Valóság igazi jellegét megismertesse. . nekem mit kell tennem. s nem a helyettese. Azt hiszi. A Primitív Valóság nem t r semmiféle változtatást. Cooper-Mallansohn elképzeléseit. mert más irányú m szaki fejl dése el bb-utóbb elkerülhetetlenné teszi az emberi nem öngyilkosságát. Most már feltételezem.Nem éppen. s még tökéletesebbé tegye. ahogy kellett. hogy ha a Halhatatlanságnak ilyen fontos jelenségét nem említi. Ezt nem szabad elfelejtened. de azután nem történt semmi. hogy már alig várta a visszaérkezésedet. és egy Id álló széfbe rejtette. valójában Brinsley Sheridan Cooper. hogy minél jobban gyorsítsa a Halhatatlanság létrejöttét. Milyen óvatosan ösztönöztük érdekl désedet a Primitív Történelem iránt! Milyen óvatosan kellett visszatartanunk Coopert attól.Twissell szomorúan mosolygott. hogy magaddal vitted a fels id be. A bioid szerint is eltelt néhány évtized Coopernek a Halhatatlanságban való tartózkodása és a memoárírás között. Csak hosszú élete vége felé. mint a karikacsapás. amikor egyszer a Csendesóceán partján figyelte a naplementét (részletesen leírja ezt az élményét a memoárjában). döbbent rá.Hogy találtad ki? .állapította meg -. Még Finge Kalkulátorral végzett legutóbbi munkád is kapóra jött. bölcs szemét Harlanra emelte. hiszen Coopernek nem volt alkalma megfigyelni vagy értékelni a munkádat. . fiú.Sennor jól szórakozik ezeken. Szinte hihetetlen . Egyszer azonban megrémítettél. Lassan felocsúdott. s azalatt olyan sokat haladt a matematikai tanulmányaiban. Az emberiség magától soha nem tudja meg az igazságot az Id r l. felvillanyozta. Harlan csupa fül volt. Csak annyira és csak arra tudott visszaemlékezni. Meg mertem volna esküdni rá. A gondolat s mindaz.Akkor ön elejét l fogva mindent tudott . Szerencsére nem vagyok pókhálószöv . Harlan nyomban közbeszólt: .Nem. hogy ilyen kiváló Megfigyel és Technikus voltál. Például milyen óvatosan oktattuk ki Yarrow Oktatót. ez azt jelenti. és a felfelé szálló füstöt bütykös ujjával apró örvényekké szabdalta szét. aminek a szemtanúja volt. amit a memoár szerint nem tudott. Újabb hosszú bioévek után te is megjelentél egy Valóságváltoztatásnál (gondosan figyeltük el z hasonmásaidat). Éppen ezért akartam Coopert minél távolabb tartani a kabinoktól. Az ok és következmény visszafordításának nevezi. azután pedig Cooper. következett. mint Sennor.Az id s Kalkulátor lassan megdörzsölte keze fejét a tenyerével. hogy nemigen ismerte. és én lettem a terv vezet je. hogy valami nem egészen a Mallansohn-memoár szerint történt.Twissell felsóhajtott. Nekem ez nagyon kapóra jött. Közönséges feladat keretében sokkal lényegesebb dolgokra használhattak. ami bel le. . nem tudja. El ször engem találtak meg és hoztak a Halhatatlanságba. ezt te is jól tudod. és szemrehányóan mondta: . Egyes részleteket a józanész szerint és a Kibernetikus Agy segítségével pótoltam.el re látta. A memoár ezt nem említi. amikor te távol voltál. Minden úgy folytatódott. És te közben mindezt sejtetted. és hogy felépüljön a Halhatatlanság. . és pályája egy részén átszeli a Halhatatlanságot. Coopernek pontosan úgy kellett leélnie az életét. hogy elfeledkezzék Noŷsról. természetesen nem. amely önmagában záródik. amit tettem. és mindent tudott. Még évekig ezt fogja hinni. de az az ember. hogy maga Vikkor Mallansohn. amikor Coopert magammal vittem a kabinban? .Minden ment. Csakhogy a memoárban egyetlen egyszer sem történt említés a kabinokról. Az volt a véleményem. mi vár rá. . így a kör bezárult. Ez egyszer en leny göz . hogyan jön majd létre a Halhatatlanság. Maga elé képzelte az Id hatalmas körét. és aztán majd visszatér.kérdezte Twissell. Azért akarta bezárni a kört az Id ben. mit kell tennie. amíg le nem ül és meg nem írja a memoárját. mert a memoár szerint is én vezettem. Jelenleg a bioid ben Cooper. mert jelent s titkot nem bízhattunk rá. megírta memoárját. Még soha nem volt olyan közel ahhoz. jóval megel zve a természetes Id t. amikor igazán dühös volt rám. Sok-sok bioév múltával F kalkulátor lettem. Nagyon örültem. Talán a név nem az övé. Cooper említ a memoárjában egy id szakot. ahogyan leélte. Tudjuk az eredményt. amelyek a memoárírás közben vezették. akkor megkaptam a memoárt.Arra gondol. s abbeli igyekezetében. . merengve bámulta a kékes dohányfüstöt. akit a történelem Mallansohn néven ismert. hogy ezeknek az adatoknak a birtokában egy jól felkészült Kalkulátor sem jutott volna a helyes következtetésre. s a fiatal Technikusra bámult csodálkozó és kíváncsi tekintettel. hogy megtanulja azt. Twissell mintha egészen belefeledkezett volna a mesélésbe. háza egyik szobájában. öreg. . Nagyon felkavart.Az volt az egyetlen eset. Nekem kellett irányítanom a m veleteket. és okot szerkesztünk hozzá. . hogy csak tanítania kell Mallansohnt.

Értem .Hogy úgy mondjam. De ha ez így van .. Megkapó tehetségr l tettél tanúságot. . Még sohasem járt abban a szobában. azt csinálhatunk veled. valami váratlan dolog történik. De még nem mondtam el neked.A 482. mely jól megvilágított emelvényre vezetett. A helyzet világos. Egy gondatlan vagy rosszindulatú akcióval megszakíthatom a kört. akkor téved. Biztosra kell menni! Higgadtan.A Mallansohn-memoár természetesen semmit sem mond rólad Cooper távozása után. Türelmetlenül felpattant. ahová most léptek. fiú. hogy Harlan bármely pillanatban szétzúzhatja a Halhatatlanságot. amikor valami fontos dologra kellene megtanítanom Coopert. mint a Technikusság. . S tudta.tette hozzá Harlan higgadtan -. amelyet egy energiaerny zárt le. ha Noŷsnak valami baja esnék. Nyitott ajtaján át látni lehetett négy alacsony lépcs t. Ki kell küszöbölni a véletlent. akkor ezt tudomásomra kell hozni. hogy a Kalkulátorság el tted áll. . amíg egy automata szerkezet aprólékosan végig nem tanulmányozta Twissell arcát. és elég sok logikai fejtegetést kell végighallgatnom a tervet végrehajtó albizottságban. Twissell tudta. Újabb megvesztegetés . Most pedig. Századból való lány.El fordulhat . .kezdte Harlan. hogy Harlan ezt már tegnap is megtehette volna. . hogy „Biztonságban van”. Évek óta gyakorolta. Úgy vélem.Mit forgatsz a fejedben? . és hatalma kétségtelen.felelte Harlan. Harlannak könny volt meg riznie arca komor mozdulatlanságát. A szoba legnagyobb részét egy majdnem a mennyezetig ér gömb töltötte meg. hogy Twissell elmondta ezt a történetet. a fejemre mért váratlan ütés tétlenségre késztet egy ideig. Nyíltan megfenyegette Twissellt.Nem értelek. és akkor mi történik? Szétesik a Halhatatlanság? Úgy látszik. de ha a Kalkulátor ezzel akarja ráncba szedni. könnyedén megérintette Harlan térdét. hogy óvatos legyek. és követte Twissellt.gondolta. de ha tévedett egy tekintetben. Semmi efféle nem következik be. És a F kalkulátor arckifejezése. és néhány közfalat is kiüthettek. .Biztonságban van . hogy meg lehet-e szakítani a kört? Tisztázzuk ezt. vagy az öreg. amikor pedig a memoár szerint egészséges vagyok és tevékeny. amit akarunk. ami bajt idézhet el . eredetileg miért is hívattalak. és nem engedte be ket.” Twissell tudta. arra az esetre. Ez csak meger sítette helyzetét. . hogy ilyesmibe csak rendkívüli körülmények hajszolhatnának bele. Harlan felállt. s közben a bioid egyre telik. bizonyos okok miatt én önkényesen nem követem a memoárt. Most semmit sem ígérek.El rehajolt.Óriási a felel sségem most. hogy Harlan. és a könyvtári kutatások után ésszer vé váltak. Bár úgy képzelem.Valóban? .. akkor ez felborítja az egész tervet? Vagy tegyük fel. Kezdetben vad és hiányos sejtései azon a szokatlan és izgalmas éjszakán valami bels megvilágosodásra jutottak. mutatta. A bezárult kör nem szakad meg.Milyen labilis a helyzet! Tegyük fel. Tágas helyiség volt.felelte Twissell. és semmi olyasmit ne tegyek.Nagyon logikus az egész. . De a találgatások ideje lejárt. azzal tisztában vagy. hogy megnagyobbítsák. de úgy hiszem. Ha például egy.Vége-hossza nincs az efféle beszélgetéseknek. szinte mellékesen mondta: . Velem jönnél? Harlan elégedett volt. . bizonyossággá lettek. Akkor mi lesz? . Csupán egy eltérés volt: hogy Cooper maga Mallansohn. . amikor odavetette. hogy túltelíti feladatának a fontosságával. de a kacaj üresen és hamisan csengett Harlan fülében. hogy tudom az igazságot.teljesítmény egy Technikustól. ha akarja.Ez tisztára akadémikus vita. . azt mondja: „Semmi közöm ezentúl Cooperhez. fáradt szemekben valóban a rémület szikrái villantak fel?) . többre vagy hivatott. hogy tisztában van a veszély nagyságával. tévedhetett másban is. . ha felvilágosítja Coopert a memoárral kapcsolatban. hiszen nem következett be.Arra gondolok. nem szabad elfecsérelnünk. kénytelen vagyok távol lenni egy napig. Twissell nevetett. Nem bízhat semmit a véletlenre. (Képzel dött. Sz k folyosó vezetett be. Twissell úgy gondolta.

Egy férfi bukkant el .. s mögötte egy másik pár láb t nt fel.felelte kitér én Sennor. hogy ez maga el tt is világos. fiú? . Pompás készülék ez..Sennor az utóbbi id ben egyre csak az rutazáson töpreng. hogy önmagát korlátozó jelenség. úgyhogy az zengve visszhangzóit. s a gömböly falat csak két ablak törte meg. Század 54.. mint aki hozzászokott. . az emberiség szellemi er feszítései periodikusan az rhajózásra összpontosulnak. és éppen ezért negatív jelenség. hogy a Valóságváltoztatások során az rutazási korokat egyszer s mindenkorra iktassák ki. Megsimogatta krumpliorrát. milyen társadalomban és milyen körülmények között. kimeríti önmagát. Megtapogatta a sima falat.Szükségünk van a teremre. Kétszer olyan okos. Egyébként jobban ítélkezhetünk a kérdésben.Magának is felteszem.. . .Hallasz engem. . Sennor jött elöl. Vegyük például a 290.Hangok hallatszottak belülr l. ha Sennor majd benyújtja említett bizonyítékait. Most készítek egy beadványt a Tanácshoz.. és ahogy Harlan megfigyelte. . Twissell tenyérrel rácsapott a gömbre.Az albizottság még most is itt van? .Távirányításúak .És a m szerek? . hogy igaza van? .mondta Twissell. Gyere velem. ..Túlméretezett kabinnak látszik. Miel tt ezt befejezné. mint a Tanács bármelyik tagja. Ha az emberi szellem az rhajózásra összpontosítja a figyelmét. . hogy Cooper csakhamar itt lesz .Az a kérdés. szabadon közlekedhet a Halhatatlanságba az alsó id végállomásán is túl. A hangok elhaltak.mondta Twissell. majd valami újért lelkesedik.Csak mi ketten .állapította meg elégedetten Sennor -.mondta. Elég tágasnak látszott négy vagy öt ember részére. Twissell szemlátomást nem örült a megjelenésüknek.kérdezte Twissell.válaszolta ingerülten Twissell. és végül mindig kihal.Mármint az rutazással kapcsolatban? .hallatszott Rice kappanhangja. és Twissell megszólalt: . .Sarkalatos kérdés. . A közötte lev teret önálló Id mez tölti ki. kitalálod. Gyerünk be. Ezt a szerkezetet nem kötik a kabinaknák. .No. aztán kikapta szájából a cigarettát. Legalább olyan jól felszerelt. Hangja azonban fegyelmezetten csengett: .Hogyan! Elvont síkon is lehet beszélni az rutazásról. Mallansohn memoárjának néhány értékes utalása alapján lehetett megtervezni és megépíteni.Semmi akadálya. mi ez? Harlan válaszolt: . és így szólt: . De nem teszi meg. . Az rutazás pozitív vagy negatív tényez a Valóságszámításokban? . A padló sima.Ezt nem lehet ilyen drasztikus módszerekkel elintézni .Sennor belekarolt Rice-be. . de biztos vagyok benne.. milyen rutazásról van szó. hogy mindig igaza van.Rice és jómagam. Eltaláltad. . .Úgy véli. Valóságát. és lefelé lépdelt. de minden értékét lerontják gyerekes lelkesedésrohamai.Dupla falak. .Csak azt lehet mondani róla. . Sennor tar feje csillogott a fényben. Ott most.kérdezte Harlan. . Igazad van. és így folytatta: . az Id tanács tagja. . s akkor felhagy a régivel. elhanyagolja a földi dolgok fejlesztését. Harlan követte Twissellt a gömb belsejébe. s mégis váratlanul a vesztes fél oldalán találja magát. De nem számít. és kifelé indultak.Szeretném felhívni a figyelmét. Szerintem is. mögötte pedig az ebéd egy másik résztvev je. amely pedig a dolog természetéb l adódóan kudarcra van ítélve. Twissell .Tehát haszontalan dolog . Technikus. A pocakos Rice megrökönyödötten pillantott fel. két láb is megjelent a nyílásban.Pontosan.érdekl dött Harlan. hogy csak kapásból idézzek.. mint egy rhajó. így szólt: . Harlan belépett. Fel is írhatnám magának a mátrixszámokat. Távozás közben is tanárosan magyarázott: Kedves Rice. de a belseje teljesen sima volt. . .Értelmetlen kérdés .Kétlem. Ez volt minden.Az rutazás értékes biztonsági szelep egyes civilizációkban.Furcsa ember ez a Sennor. A m szerfülke a tágas helyiség egyik elkülönített sarkában volt. és komoran tekintett a hatalmas ablakrácsokra. Teteje is van.

Harlan megrezzent és körülnézett. fiú. Egyébként megkérnélek. a terv megvalósul. fiú.Nemsokára. mit akartál. . de nem szólhatsz hozzánk. Minden jóra fordul. vagy elfogni. Be vagy zárva.Szó se lehet róla. hogy Twissell nem követi a fülkébe.Kimenjek? . Te majd hallasz minket. . és a társalgással lefoglalta. De mivel (a bolond!) meg akart mindenr l bizonyosodni. fiú.Akármilyen peckesen jött be.Cooper pillanatokon belül itt lesz . idevezette. Ha valami oknál fogva képtelen lennél kezelni a kapcsolót. „A Mallansohn-bajusz! . tudom. Cooper az ablakon keresztül látni fog. milyen büntetés vár rá. Most már nem rajtad nyugszik a felel sség. Nem vette észre. s szinte fiatalos lett a fels ajkán csüng tömött Mallansohn-bajusz ellenére. még a kapcsolókart sem kell lenyomnia. Századnál? Már ez is tökéletesen elárulhatta volna Twissell szándékát. Harlan tehetetlenül bámult ki az ablakon. akkor miért állították fel a gátat a kabinaknában a 100 000. Twissell igazat mondott. ahol már nincs rá szükség. hogy t szép csendesen becsalogassa a lezárt m szerfülkébe? Vagy pedig amikor megtudta. (Harlan az ablakon át láthatta. mi történik itt?! Twissell megszólalt: . Noŷs mindörökre elveszett.Itt az id ? Útnak indulok? . mindörökre. Önkéntelenül az ablakhoz lépett. Az Id be is. hogy a végs kapcsolást az utasításaim szerint végezd el.Kikapcsolom a rádió-összeköttetést.Kalkulátor. Csakis rajtam. dajkameséivel elaltatta érzelmeit. hogy Harlan tisztán látja tulajdon fontosságát. . hogy holmi önkéntelen felkiáltással megszakíthatod a kört. és utazása a Primitív Korba két bioóra múlva kezd dik. Harlan az ajtóhoz ugrott. hogy ez is túl nagy felel sség. Éppen ezért nem kell attól tartanod. . . hogy nem vagy többé felel s semmiért. mostanáig nem engedtek be.gondolta keser en. és te kezelted a m szereket.Ez volt az utasításunk.És visszajövök? Látom még a Halhatatlanságot? . Nem aggódott amiatt. ördögi ravaszsággal rögtönözte a jelenetet. . ha megtudod. . Twissell kívülr l integetett neki. Úgy hiszem. Arra nem gondolt. különböz kérdéseket kutattál.Tökéletesen hallom . és mindketten szabadok leszünk. tehetetlenül. és gyomrát jeges görcs szorította össze.Jól tették . és tisztán hallotta a hangját a rádión. és hagyd ránk. Aggódtál a felel sséged miatt.folytatta Twissell -. mondta Twissell. majd elvégzi helyetted. hogy a terv ilyen hamar befejez dik. . Twissell kijátszotta? Mindent azért tett. hogy vakon vezessék ezekben az utolsó bioórákban. minthogy Mallansohn memoárjában azt írja. . De ha úgy érzed. És valójában ez okozta vereségét. Sajnos itt kell tartanunk a m szerfülkében. Egyébként a rádió-összeköttetést a m szerfülkével megszakítom.Hát persze!) Cooper Twissell felé fordult. El nye szertefoszlott. Sovány arca kipirult a lelkesedést l. odavezette. Harlan egyedül maradt. amíg az id meg nem érett arra. hogy itt voltál. becsalják és bezárják egy szobába. hangjában csengett valami bizonytalanság.Bizonyára megkönnyebbülsz. haszontalanul… 13. Hogyan is hihetett ebben! Ha nem akarták bántani a lányt. s ez éppen elég. Egyetlen ütéssel megfosztották minden üt kártyájától.mondta Twissell. Harlan a feltámadt lidérc uszályában verg dött. . Utána pedig. Tompán hallotta Twissell hangját: . hogy bezárja? És az a gyors és könny beleegyezés Noŷs ügyében! Nem esik bántódása.mondta Harlan. hagyta magát. nyugodj meg. Az alsó id végállomásán Brinsley Cooper belépett a terembe. Noŷst elvesztette.

. hogy bárki is ideges legyen.De nem most. mind különleges szerkezet . .válaszolta Twissell. a m szerek. miket kell majd megemlítenie a Mallansohn-féle memoárban. Ott fejlesztették ki az Id ágyút.. amelyen útnak indulsz. Különleges er átviteli egységeket kellett elhelyezni a kabinaknák mentén. .kérdezte Cooper. Század 13. az energiatartalék.Igen. A mi esetünkben pedig a kabin indulási pontja fel van töltve energiával. Század 13.. . Twissell kissé furcsa. de a Halhatatlanságon belül már több utazást tettünk vele. A kör bezárul. a kör bezárul. húzni nem.Jegyezd meg. Twissell közbeszólt: . fellengz s modorban oktatgatta Coopert. mint a közönséges kabinok.Nevetése szinte hisztérikus volt.gondolta Harlan. Meg vagyunk gy z dve.Amerikai . Valósága. nem most. és még egy csomó tájékoztatást kell kapnod. .. a 222. Cooper így válaszolt: . mert különben. és írd bele a Mallansohn-memoárba. akár látta ket. bezárul. . és még most sem szoktam meg. miel tt útnak indulok.A közönséges kabinokat . aki a m szerfülke ablakában állt. de felépítette. Cooper! . s e nélkül ezt a kabint sem tudtuk volna elkészíteni. f ként a gyomrom. . („Jegyezd meg.vagy húzó és toló energiával m ködtetik egyszerre. én egy kicsit be is gyulladtam. Több bioévtized alatt fésültük át az elmúlt Valóságokat a speciális ötvözetek és technológia összegy jtése érdekében.Még most se fogta fel ez a kemény koponyám. . Valósága volt a kulcsfontosságú. A kör bezárul.válaszolta Twissell. A 222. . Éppen ezért sokkal több energiát használnál fel az indulásnál. .hallotta Twissell hangját .Pontosan így van .helyeselt Twissell.Hát m ködhet másképp? . ha egyáltalán használhatunk ilyen kifejezést az Id közi Energiával kapcsolatban.Igazán? Tudja. hogy kell koncentrációban adagolhassuk be a szupernóvából nyert energiát.javította ki Cooper. (A kör bezárul. a ritkán lakott délnyugati részére az Észak-amellikai Egyesült Államoknak. csak hogy kikiálthasson: „Állj! Egyezzetek bele a feltételeimbe.. Pillantása Harlanra esett. hogy feljegyezhesd a memoárban. s nem is vette észre.. Lelkesen odaintett neki. igaza van! Én már hetek óta tudom. fiú. .Cseppet sem kárhoztatlak érte. miért. különben Mallansohnnak nem sikerült volna felépítenie a Mez t. Twissell különleges gonddal ejtette ki ezeket a szavakat. mit mondjanak neked. .Attól tartok. és tudni fogják. Megpróbálta áttörni. ez nagyon természetes dolog. Ha X Századból Y Századba irányul az utazás a Halhatatlanságon belül. Meg akarom szorítani a kezét.Tudja. s Harlan azt is tudta.. Ez a különleges kabin. . nincs valami jó színben. és majd elmúlik . ez elég ahhoz.”) Twissell folytatta: . A m szereket kezeli.Tájékoztattam a terv igazi lényegér l . Éppen azokról a dolgokról tájékoztatta Coopert.Egyébként az indulási id d az Egységes Id k szerint már ki van t zve. .. . a kör bezárul és bezárul. Ez testem legkevésbé boldog része. hol keressék.” De mi haszna?) Cooper körülnézett a teremben. akár nem.Az Id be is. Én.Vagyis már odaérkeztem. sámsoni er feszítéssel nem ronthatja szét ezt a templomot.Harlan Technikus! Jöjjön ki.) . És Harlan nem szakíthatja meg. Valósága.. akkor az indulási és érkezési pont teljes energiát igényel. A következ két órában Harlan minden szavukat hallotta. Például még nem is láttad a kabint.Egy jól védett és távoli helyre kerülsz... Cooper elcsodálkozott: .(A m szerfülkében Harlan elkeseredetten verte ökölbe szorított kezével az acélhálós üvegablakot. hogy Twissell nem felelt a kérdéseire. hogy itt én vagyok a f szerepl . A 222. hogy kit n en m ködik. egy végs . Század 13.A kabint természetesen nem próbáltuk ki az alsó id végállomásán túl. Csakis tolni lehet a kabint.. és akkor a Halhatatlanok tudni fogják. de a célponton az energia nulla. .

(„A kabinnak vissza kell térnie tizenöt perc múlva . Lesz nálad néhány aranyrög. várj hetekig. elég nagy.. A tömeg eredeti sugárintenzitását tudtuk.gondolta Harlan -.Ilyen gyorsan vissza kell térnie a kabinnak? . bezárul.Tizenöt perc alatt ki kell rakodnod. vízzel. mégpedig nagyon gondosan.”) Twissell sietve mondta: .A célbiztonságot gondosan kidolgoztuk. vagy legyünk századnyi pontosságúak. Jól jegyezd meg már most: els feladatodként meg kell bizonyosodnod róla: az ottani lakosság nem fedez fel. de Harlan csak fél füllel figyelt oda. Mindent úgy helyezünk el.) Twissell tovább magyarázgatott Coopernek. Század elvei szerint készített rádióvev d is lesz. évnek. Ehelyett a következ ket tettük: egy ismert tömeg radioaktív izotópot küldtünk vissza. Az elkeseredés függönyének egyik sarka félrebillent. s magával hoz minden olyan eszközt. s ez akkor katasztrofális lett volna a tervünk szempontjából. hogy a náluk érvényes fizetési eszközt hamisítsuk. Lesz nálad energiafúró. hogy milyen messzire küldhetünk vissza valamilyen tárgyat a Primitív Korba.Persze. mint látod. véd és biztonsági felszereléssel. Utána a kabin automatikusan visszatér a kiindulópontra. Megkapod ezek listáját. Ezáltal Harlan is jobban megérti a m szerek m ködését. ami más számára persze érthetetlen lesz. a niobium 94-et. amellyel könnyedén barlangot tudsz vájni a sziklákban. Ez az intenzitás id vel csökken a jól ismert kinetikus törvény szerint. vagy megfelel információt szerez be a rádión keresztül. amit abban a Században még nem ismerhetnek.válaszolta Twissell. és közben gondosan ellen rizzük az energiafogyasztást. mint amilyenre szükséged van. Vedd ezt komolyan. Majd találsz benne utasításokat.Nyilvánvalóan igen nehéz volt megállapítani. Sikerülni fog. és ezt természetesen nagy pontossággal lemérhettük. Ne tégy egyetlen elsietett lépést sem. a 23.. de semmi sem helyettesíti a helyszíni tanulmányokat. („Sikerülni fog .Bizonyára már sokszor elmondták ezt neki.. Éppen most akartam kifejteni a módszereinket. valami olyat. amely bétarészecskék kibocsátásával stabil izotóppá bomlik.. Most teleraktuk élelemmel. . A kabin. ha ezzel a kabinnal visszaküldünk valakit az alsó id be. Azt hiszem. mert tizenöt perc múlva visszatért. Ez lassú és veszélyes módszer lett volna. és ami még fontosabb. Gyorsan ki kell rakodnod a kabinból..kérdezte Cooper. amíg az ember a csillagászati eszközökkel százados pontossággal megállapítja a pontos Századot. . Harlan Technikus utasításai jó alapul szolgálnak. Ha szükséges. ezt ellen rizd.Nem kockáztathatjuk meg. hogy ez könnyen menjen. hiszen emberünket az slakosok könnyen felfedezhették volna. mint valami okoskodó tanító. lesz. A 24. most rá is térhetünk. A részletes utasítás szerint kell megindokolnod eredetét. miel tt fel nem készülsz a fogadásukra. hogy Harlan kit n en beszél angolul. Az slakosokhoz hasonló ruhát viselsz. Biztos vagyok benne. A kör.Helyes .17.gondolta Harlan -. A kör bezárul..Akkor legyen amerikai. tanulmányozhatod annak az id nek a tökéletes kiejtését és hanglejtését. mivel sikerült.”) Twissell folytatta: . és a m szerfalra bámult. . De sikerülni fog. Amikor a kabin eléri . Cooper megkérdezte: .. A felezési id majdnem ötszáz Század. . meghatározott energialökéssel. a molibdeum 94-gyé.17. ennek segítségével tájékozódhatsz az ott folyó eseményekr l. A legegyszer bb módszer az lett volna.. (Harlan hirtelen elfordult az ablaktól.”) Cooper arcán nyilván kétkedés suhant át. ha. Ebben az esetben azonban sok id t fecséreltünk volna el. hogy ne légy felt n .felelte Cooper.A gyors visszatérés növeli a siker esélyeit .gondolta Harlan. Twissell éppen ezt mondta: .Most még a következ t jegyezd meg. Mi lenne. hogy be is kerüljön a memoárba. Ez a Század a 24. A kör.És ha nem a kijelölt helyszínre érkezem? . nevezhetjük egyszer en a 2317. A kabin visszatérése után a magad erejére leszel utalva. de nem elegend ek. nagyobb. Szellemileg is illeszkedj bele a korba.Például nem a 23. de még egyszer el kell ismételni.-be? . Század. mert Twissell így folytatta: . . („Ismétlés! Ismétlés! ..

Harlan Technikus! Elkiáltotta magát: . Valószín leg a kilöv szerkezettel történhetett baj. Századból. az izotópos ampulla kirepül a sziklák közé.de aztán eszébe jutott. Elmentek. Aztán három ampulla soha nem került el az 575. A kilövés helyén. mint amit Twissell mondott. Ez nagyon egyszer . Twissell Kalkulátor . Aztán a görbét is ellen riztük. . Twissell még hozzátette: . és a kabin visszatér a Halhatatlanságba.Láttam a kalibrációs görbét. Mínusz tizenöt másodperckor indítsd meg a sorkapcsolást. hogyan gondolom? Harlan ismét bólintott. 17-t l 27-ig. de nem dönt geológiai különbségeket. és így megkaptuk a kalibrációs görbét. Keze kissé remegett. és biztosítja.A kronométer a nullpontra fog visszaérkezni. így szólt: . Érti mindezt. de aztán kés bb beszámítottuk a kés i Primitív Kor és az 575. amelyeket nem a Primitív Korba küldtünk vissza. Most már minden világos. és ellen rizzük a rakományt. hogy nincs szükség küls segítségre. persze fokozatosan kés bbi állapotban. Ha nem kapcsolja be a m szereket mínusz tíz másodpercen belül. de a biztonság kedvéért légy szíves.Tökéletesen. kezdd el mínusz tíz felett. Század közt fennálló lényeges. és finom vonalak osztották századokra. vagy még mínusz öt másodpercnél is. az ampulla párhuzamosan megjelenik minden eljövend Id ben. Harlan szomorúan gondolta.válaszolta Cooper. Egész id alatt nála volt. Harlan bólintott. ahol lehetséges volt a közvetlen megfigyelés is. Ha a sorkapcsolás megtörtént. és már tudta. A sugárzás intenzitását megmérjük. A skálamutatót a 23. Majdnem felugrott. Az id mér jobb oldalán van egy kronométer. Természetesen voltak kudarcaink. csak akkor még nem értettem. Az els ampullák elt ntek. Twissell folytatta: . akkor megteszik nélküle. hogyan került annyi radioaktív hulladék abba a körzetbe.Harminc bioperc van hátra. Látod. Egyetlen feladatod: a kell biopillanatban bekapcsolni az energiát. egy szinkronautomata elvégzi a többit. A századokat jelz skálát bámulta. és kéttizedes pontosságig azt is tudjuk. amikor Twissell hangja hirtelen t szólította meg: . Harlan egyre növekv érdekl déssel hallgatta az elbeszélést. tökéletesen jelezve minden vonást. amikor ez a kilövés megtörténik. Cooperrel most elmegyünk.A szinkronitás nem olyan fontos. A kísérleteket akkor hagytuk abba. A fényes skála fémb l és porcelánból készült. mégpedig olyan ampullákon. Nem egy id mér t látott már. A skálamutató a helyén maradt. és félig el húzta az idegkorbácsot. a zéró felé). Az ezüstös fém homályosan csillogott át a porcelán vonalakon. Több tucat ampullát küldtünk vissza különféle energia-összpontosítással. és az ampullák túl mélyre fúródtak a k zetbe. ha megtaláltad. Az ajtó bezárult mögöttük. és Harlan egyedül maradt a m szerekkel. Közel hajolva Harlan leolvashatta az apró számokat. amikor a sugárzás mértéke olyannyira megn tt. De elég kísérletet folytattunk ahhoz. mennyi ideje hever az ampulla a sziklák között. és kíváncsian kutatták volna. Kalkulátor! . milyen Századba érkezett a kabin. hogy úgysem hallják. Twissell mintha Harlan gondolataiban olvasott volna. az 575. hogy a végs energialökés pontosan a zéró id ben jelentkezzen. Tudjuk. mi célból készült. mit kell tennie. Bólints. az Id vel (amely lassan haladt visszafelé. Többet is megértett. hogy az slakosok felfedezhették volna. . tizedszázadokra és századszázadokra. Cooper? .rendeltetési helyét a Primitív Korban. Megértetted? Harlan újra csak bólintott. Hátat fordított az ablaknak. Az ablakhoz lépett és bólintott. Belenyúlt a zsebébe.Az id mér t beállítottuk a 23. Nem kell szabályozni. Bekapcsolhatod a m szert mínusz tizennégy vagy mínusz tizenhárom másodperckor.17-68 célpontra. Abban a biopillanatban.17. hogy biztosak legyünk: küldhetünk vissza embert is a Primitív Század bármelyik századrészébe. Egy korábbi gondolata tért vissza: sámsoni er feszítéssel magára rántja a templomot! . hanem a Halhatatlanság korai Századaiba. és szinte gépiesen lenyomta a vezérl kart. Században (a folyamatos Id ben és nem a Halhatatlanságban) egy Technikus a kisugárzás alapján megkeresi az ampullát és kiveszi. jelzésen rögzítették. De az meg sem mozdult.Igen.

Futott. Tervének az a következménye. Aztán a kabin teljesen nesztelenül visszaérkezett a helyére. ezért nem is izgatta. Mínusz tizenöt másodperc. Arra gondolt: „Nem fog fájni. majd amikor megkerülte. Mínusz öt másodperc. Nem pillantott rá. és tompán odavetette: . és úgy tetszett. mint amennyit bevallottam bel le. Mínusz tizenkét másodperc. Harlan észrevette Twissell reszket kezén a korával járó májfoltokat. eszébe se jutott. s mint egy idegesen mozgó tárgy ide-oda szaladgált. ismét láthatóvá lett. és nem képes többé különbséget tenni a jelent s és jelentéktelen közt. Kibámult az ablakon. A start zérónál következik be. Hiszen ez nem halál.gondolta szinte kívülr l szemlélve önmagát. zárt kabin helyén nem volt semmi. Még nem a nemlét. er s karjait a leveg be tárta. hogy sikerülni fog. Mínusz harminc másodperc. A sámsoni er feszítésre! Jobb keze megmozdult. Meg se moccant. Ez a nemlét? Még nem. A terem üres volt. Twissell kibámult az ablakon. Twissellt eltakarta a kabin tömege. Az Id telt. és tenyerét rátapasztotta az üvegre. Mínusz egy perckor Harlan már ott állt a m szerfalnál. Kezének egyetlen mozdulata elég volt ahhoz.Agyán fájdalmasan villant át a gondolat: vajon hány Halhatatlan hallott már Sámsonról? Hányan tudják. Noŷs! Harlan bal keze maga felé húzott egy kapcsolókart. és nem sikerül. elméje nem elég er s. Az óriási. s a megfigyelt anyagot teljesen véletlen módon sz ri meg. Nem tudta biztosan. A talapzatul szolgáló fémszerkezet üresen tátongott. De hát volt-e más választása? Nyirkos ujjai közül majdnem kicsúszott az idegkorbács.Lélegzetéb l nem futotta többre.” Csak Noŷsra akart gondolni. Sennor annak idején kijelentette. és nem érezte a múlását. amely a múló pillanatokat számlálta. Még abban sem volt bizonyos. Most! Az automatának most kell bekapcsolnia. Csak semmi sietség. . hogy m ködésbe hozza a m szerfülke ajtajának nyitószerkezetét. Harlan nem válaszolt. majd másfelé tekintett. Noŷs! Jobb keze ismét megmozdult (zéró!) görcsösen.Semmi. hogy ez az egész ügy lehetetlen. Harlan egy pillanatig nézte. Harlannak egyetlen mozdulatra volt ideje. és szinte lírai elragadtatással kiabálta: . Berontott. A hajszálmutató áthaladása a múltból a jelenbe a leveg nek egyetlen molekuláját sem rezdítette meg. Azt állította. Twissell furcsán eltörpült az üres barlangszer csarnokban. Lázasan és elmerülten tevékenykedett. Mi történt? Felfigyelt Harlan furcsa dünnyögésére. mennyi id t vesz igénybe a terve. Harlan a fejét rázta.Most már megmondhatom. A szobából csak a vörös hajszálmutató visszafelé tartó mozgását látta. hogy esetleg maga is áthalad a nemlétbe. hogy valami majd közbejön.. hogy sokkal jobban aggódtam. Fáradtan gondolta: „Mit számít ez? Egyáltalán mit számít?” Twissell megszólalt (Harlan alig hallotta a hangját): . amikor kiakasztotta a fegyver agyát. hogyan halt meg? Már csak huszonöt perc volt hátra.. Életem utolsó perce? . Nem nézett a kezére.Megtörtént! Megtörtént! Bezártuk a kört! .

Twissell sarkon fordult. amíg Cooper megteszi utazását túl az alsó Id határon. Magát. amikor valamit nem úgy fog tenni. Például megtaláltuk Coopert. napok. . Én. Harlan szakszer en válaszolt: . amíg Cooper végleg meg nem szakítja a kört. Csak mindent unok. Ismertem jöv mnek más részletét is. És mégis.Harlan agya lassan kitisztult (miért és hogyan. sokkal lejjebb.Volt nálam egy idegkorbács. talán csak holmi intellektuális játéknak tartotta. nem tudom. ha ez azt jelenti. a Halhatatlanságot megel z bioid k eredményeit.De hogyan? . A kör megszakadt. s nem vette észre.Sennor volt a nagy kételked . .Nem vagyok beteg. és a Halhatatlanság soha nem jön létre. Ennek ellenére dolgoztunk a terven. mint a 24. Századon állt.Kiolvasztottam a zárószerkezetet. hogy megérem azt az id t. Talán szintén hitte. hol van .Mi történt? . Mintha a sokéves feszültséget vezetné le a szavaival. és próbáltuk meggy zni. csikorgó nevetés szakadt fel bel le. . Században?. Nem néztem oda. például tudtam. arca elsápadt. Id közben valami más kezdte érdekelni.Nem tudom. Rettegés váltotta fel. hogy Cooper a 27. és csak az önmagával találkozó ember paradoxonját hajtogatta. amikor nem tudtam elaludni. .Az id mér hajszálmutatója a 27.. de nem zavartatta magát. szemmel láthatóan zavartan. és er ltetett. nem tudta).nem fejezte be a mondatot.A 27.A kör nem zárult be. Twissell rábámult.Az öröm elt nt az arcáról. . még akkor is. hogy korrigálja a tudásunkat. . ahogyan a memoárban áll. . és a memoár egyes részei kezdtek valóra válni. Tudjuk a jöv nket.mondta ernyedten Harlan. Nem lehetett tudni. egyetlen fellobbanásra használtam. Hallottad a fejtegetését múltkor. Harlanhoz beszél-e vagy csak bele a leveg be.mondta Harlan. és mégis! nevetett halkan Twissell.Mit fecsegsz? . . megváltozhat. 14. és alsó ajka remegni kezdett. . micsoda szenilis bolond voltam. A Valóság.Beleveszett a Primitív Korba. Mit számít ez? Ha egyszer a haladék lejár.Vitatkoztunk vele.Beteg vagy. hogy elkerülje azt. hogy a kör sohasem zárul be. amit Sennor paradoxonnak nevez. de most mindenen túljutottunk. hogy cigarettája a körmére ég. amikor Cooper ráébred. A Valóságnak meg kell változnia. betegesen sárga lett. Század. a Halhatatlanság megsz nik. Lehetetlen. hogy valóban így van. meddig. Ha úgy változott volna meg a Valóság. Persze ez szamárság.Egy csomó fémhulladékot a sarokba rúgott.folytatta. mondogatta Sennor.Nem tudom. Hallja? Ez lesz a Halhatatlanság halála. hol van . t úgysem lehet megállítani. amelyben a Halhatatlanság létrejött. . De hogy miért érvelt így. Az id mér . Felvonultattuk a matematikát. hogy az új Valóságban már nem lett volna Halhatatlanság. fiú! Az idegeid! .. ahogyan a memoár mondta. pontosan a jobb oldali határán. Szétszereltem. Ez a vessz paripája. amikor. .Az id mér ? ... szinte bebeszéltem magamnak. hogy miket kell tennem. órák. Még van id nk. Meg se néztem. Harlan halkan megszólalt: . . és kiszabadítottam az id kapcsoló kart. Nullponton. és bemutattuk a generációk kutatásának a gyümölcseit. . minden véget ér. Században? Azt mondod. .A terv kudarcot vallott. Néha éjjel. Twissell még most sem fogta fel: . Magamat. Nem tudom. A bioid ben elkövetkezik egy pillanat. mint valami fáklyát. hogy rossz Századba csöppent. .Twissell nem firtatta és elfordult. Percek. bár elég id s leszek. amikor leolvasztottam a kapcsolót.Sennor Kalkulátornak igaza volt. Már ez halomra döntötte Sennor érvelését. . az alsó id be.Lenyomtam az id kapcsolót. soha nem voltam teljesen nyugodt. Aztán visszahúztam. A régi b n . Nézze meg saját maga. Ez maradt bel le. vagy talán csak el akart képeszteni bennünket népszer tlen véleményével. és kinevetem magamat. Nem vagyok beteg. Valami csakugyan közbejöhet. mindezt semmibe vette. mondta Sennor. s az energiáját. Twissell. .Twissell öreg keze meglep er vel csattant Harlan vállán. Tudod. Azt hittem.De mit számít ez? Csupán egy kis haladék. abban a Valóságban és abban a Században.Micsoda? .

Helyesen jártam el. Mindig engednek nekem.Miért tetted? Miért? Twissell segélykér en pillantott hol az id mér re. Harlan elkomorodott. Noŷs nem létezett az új Valóságban. A korbács eltüntette a rangkülönbségeket. hol a Technikusra. mintha egyszerre azt vette volna észre. a készülék ismét m ködött. amelynek a tárcsáján szinte fintorogtak a megolvadt fémcseppek. hízelg hangon (most nem volt cigaretta az ujjai között. ez az ember rült! Agyára ment a megrázkódtatás. Boldog voltam. . Els sorban rájuk vonatkozik.Itt Twissell beszél. különc vagyok és félbolond.Mi köze van neki ehhez? Az Id be is. Egyetlen szó volt a mondanivalója: . azt hiszi. . hogy el is hittem. . .tört ki Harlanból a szomorúság.Noŷs! Twissell megkérdezte: . de csak egy kis id re.Te is azt gondolod. hogy bolond vagyok? Feltételezem. Senkinek sem vétettünk. Akkor így szólt: . és szórakozottan mondta: Engedelmeskedni fognak.Mondtam neked. Még ha bolond is ez az ember. fiú.Kiszedtem Finge-b l az idegkorbács segítségével. és is boldog volt.. Érti?. mert én vagyok a Tanács legid sebb tagja. A terembe senki nem léphet be. A Kalkulátor addig kiabált bele. hogy azt gondolod. mert azt hiszik.Finge mindent tudott. amikor azt hittem. Mit számított volna ez bárkinek is? Twissell hiába akart közbeszólni. Senki. Harlan már kiabált: . Bolond voltam.Arcát most Harlan egy ráncos majoméhoz tudta csak hasonlítani. Aztán feleszmélt. tudom. akivel nem érdemes szóba állni. nem értelek! . . Teljesen eszemen vagyok. nem pedig bogaras.Ezt honnan veszed? . Úgy látszik. akkor nyíltan beszéltél volna a kétségeidr l. hogy valami rülttel zárták össze. Bolond. hogy különc vagyok és félbolond. Akkor ügyeljen erre. és nem válaszolt. Bosszúsan mondta: . . és mert azt hiszik. hogy a lány biztonságban van..” Önkéntelenül hátralépett.Egy percig elmélked csendbe burkolózott.De hát a Halhatatlanságnak megvannak a maga törvényei. Elkeseredetten fejezte be beszédét. akit a Halhatatlanságba vittél? Harlan keser en mosolygott.Visszafordult Harlan felé. az ilyen kapcsolatokat ki kell kalkulálni.Mit kell itt érteni? .Igen. Ha barátodnak tartottál volna. hogy a Tanács tudott err l? . Senki. . ugye? Ismerem mindet. Igen. Harlan a bolond. Az Id tanács tagjaira is vonatkozik. szeszélyes és beszámíthatatlan öregembernek.Twissell az id mér re mutatott.És én voltam olyan bolond.Ugyanez a korbács. . Aztán megkérdezte: . ezek a kapcsolatok veszélyes dolgok. Az ilyen kapcsolatokat engedélyezni kell. ha ez az ügy lezárul? Jegyet vesz neki egy katasztrófa el tt álló rakétára? Vagy egy kényelmes állást: a bölcs Kalkulátorok közös szeret je lehet? De most már nem fog semmiféle terveket kovácsolni.Ki mondta.Nem válaszoltál.. s a bolondsága is hamar véget ér. hogy bolond vagyok? . amíg választ nem kapott. Milyen jöv t tervezett Noŷsnak. Hamar? Miért nem azonnal? Mi késlelteti a Halhatatlanság végét? Twissell megszólalt halk. az ilyen kapcsolatokhoz rang is kell. Harlan felemelte a fejét. nem is nyúlt érte): . Te is azt gondolod. gyenge és öreg. Twissell így folytatta: . És akkor nem tetted volna ezt. Harlan arra gondolt: „Az Id be is. szeme tükrözte hangja kérd kétségbeesését.Miért tetteti a tudatlanságot? Volt egy asszonyom.Az a n . amelyikkel ezt csináltad? . . hogy . Twissell pedig a videofonhoz sietett. Ez az ember azt hiszi. hogy a Tanács igazságosan bánik egy Technikussal. és jelentést is tett róla a Tanácsnak. emlékszel? .

de könnyebb volt részt vennie a társalgásban.kérdezte fáradtan Harlan.gondolta Harlan.Amikor a múltkor Finge-hez engedtelek. könnyen megszerezhette volna az engedélyt. Ez tegnap történt.Hogyhogy? .. . hogy Finge szándékosan kerget bele abba a bizonyos. amelyeket kivontunk az Id b l. Twissell felkiáltott: . Nem gondolt arra.Mert gy lölt engem.Önt? . nem volt nehéz következtetni.Ügyes kis korbács. hogy a problémáiddal hozzám fordulj. Tanúja volt annak. .Aztán éles hangon hozzátette: . mert érzelmileg labilisnak tartom. Figyelj ide. . hogy a megfigyel i munkáról átvittelek a kiváltságos Technikusok közé. részrehajlás nélküli és megingathatatlan. ha az ügy különleges fontosságáról el re nem értesül a Tanács.Meglep dsz? Tudtam. A szerencsétlen nem sejtette igazi jelent ségedet. A Tanácsra bízta. de amikor semmi sem történt. és amikor dohányfoltos ujjával a mellére bökött.Hogy tehettem volna? Féltem bármit is tenni. Én megakadályoztam. de aztán eszébe jutott Twissell fáradt arca a videofonon. és biztosra akart menni. Megjátszotta a hith Halhatatlant. De nem egy mód van rá. meg amit ett l függetlenül megtudtam. hogy minden rád vonatkozó jelentést azonnal én kapok meg.Bizonyára.Finge gyanakodott. Furcsán festett cigaretta nélkül.Finge azt a címet adta jelentésének: Andrew Harlan Technikus méltatlan viselkedése. Századnál tapasztalt id gátra.sajdult bele a gondolat. Twissell meggy z hangon folytatta: . Harlan megrázta a fejét. Egy Technikus nem jelentett volna számára akadályt. Nem minden Kalkulátort jelölnek a Tanács tagjai közé. és miért nem intézte el saját maga? . hogy nem voltál jelen az utolsó hónapban. hogy állandóan velem dolgozol. Harlan váratlanul megkérdezte: . Csak tegnap. amikor a Halhatatlanság úgyis véget ér? De miért nem ér véget már a Halhatatlanság? Most rögtön?” .. Vannak olyan véd m szerek. soha nem hittem volna.Fiú. Szerencsénkre Finge nem volt formában. fiú! tudta. hogy te az én védencem vagy. mennyire igazam van. hogy Finge ki akarja törni a nyakamat. ki lett volna az utódom? Üres kezét az ajkához emelte. Minden lehet séget? Harlan hitetlenkedve fintorgott. mint amilyennek tetteti magát . Twissell így szólt: . Hogy üthetne ki a nyeregb l. amikor azt kérdezte. Ha kikényszeríthette volna az Id tanácstól a nyugalomba vonulásomat. tanácstalanul nézett át az ujjai között.Tudta? . és ingathatná meg legjobban a befolyásomat? Ha kedves Technikusomra rábizonyítja. . ami rám is rossz fényt vet.Nem is lehet nyugodt. (Még most se gyújtott rá.. Megadtam neked minden lehet séget. fiú. fiú. Nagyon becsvágyó. miért vitte a Tanács elé. mit gondolsz..Tudod.. Meg akarta kaparintani Noŷst. hogy dühöngjön. aki h vös. Harlan keser en gondolt a 100 000.) . még nem ismered az Id tanács körül folyó politikai harcokat. mint nem meghallani Twissell szavait. hogy elveszítsem a rangomat. Az az ember engem gy lölt. Látta. „Nem olyan nyugodt. De miért mondja el ezt a szamárságot. . most. . hogy a gyanús Kalkulátort ellen rizzük. Twissell azt mondta: . hogy olyan szörny b nt követett el a Halhatatlanság ellen. Ismerem ezeket a dolgokat. nem akar-e mondani neki valamit. és rettenetesen be akart kerülni. Finge vágyott a kinevezésre. . Nem lennék meglepve. De Mallansohn azt írja a memoárban. ami megzavarhatott volna a terv végrehajtásában. de azért még nem tettük múzeumba.Rögtön tudtam. Már régóta ismerem. elhamarkodott lépésbe.Milyen naiv vagy! Ha kellett volna neki a lány. és engem széttépjen. Valójában nem nagyon figyelt oda. Néhányat csak a Tanács tagjai ismernek. félig-meddig sejtettem a veszélyt. mi történhetett. az ujjait szemérmetlenül meztelennek látta.A jelentésb l. és nem találtam semmi más természetes okot a távollétedre. . Az Id be is. hogy ön kémkedik utána? . Vénember vagyok én.Ezt nekem soha nem mondta el. de nem mert ránézni Twissellre. Harlan felkapta a fejét.

Harlan visszaemlékezett az els napokra, amelyeket Finge-dzsel töltött, és amikor Twissell el ször mutatta ki rendkívüli érdekl dését a fiatal Megfigyel iránt. Finge semmit sem tudott a Mallansohn-tervr l, de Twissell érdekl dése felkeltette a figyelmét. „Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral?” - kérdezte egyszer t le, s visszagondolva szinte hallotta Finge éles, nyugtalan hangját. Finge már akkor élt a gyanúperrel, hogy Twissell embere. Ellenségeskedése és gy lölete még abból az id b l származhat. Twissell tovább beszélt: - Ha akkor hozzám fordulsz... - Önhöz? - vágott közbe Harlan. - És az Id tanács? - Az egész Tanácsban csak én tudtam róla. - Soha nem árulta el nekik? - próbált gúnyolódni Harlan. - Soha. Harlan úgy érezte, kiveri a hideg veríték. Szinte fulladozott. Hát már soha nem lesz vége ennek a lázálomnak? Ostoba, értelmetlen locsogás! De mi végett? Miért? Miért nem ér már véget a Halhatatlanság? Miért nem keríti ket hatalmába a nemlét mocsoktalan békéje? Az Id be is, talán valahol hibát követett el? Twissell megkérdezte: - Nem hiszel nekem? Harlan felcsattant: - Miért kellene hinnem? Az egész Tanács megbámult ma délben, vagy nem? Az ebédnél. Miért tették volna, ha nem tudnak a jelentésr l? Jöttek, és megbámulták azt a félnótás fickót, aki megszegte a Halhatatlanság törvényeit, de akit még egy napig nem szabad bántani. Még egy nap, és a terv megvalósul. Jöttek, és kárörvend en várták a holnapot. - Fiú, semmi ilyesmir l nem volt szó. Csak azért akartak látni, mert k is emberek. A Tanács tagjai is emberek. Nem lehettek jelen a kabin indulásánál, hiszen nem említi ket a Mallansohn-memoár. Nem beszélhettek Cooperrel, mert a memoár err l sem beszél. Igen, csak kíváncsiak voltak, az Id be is, fiú, nem hiszed, hogy kíváncsiak lehettek? Olyan közel mehettek hozzád, amilyen közel csak akartak, így hát meg is tették és megbámultak. - Nem hiszek önnek. - Pedig ez az igazság. - Ez? És ebéd közben Sennor arról az emberr l beszélt, aki találkozik önmagával. Nyilvánvalóan tudott az illegális kirándulásaimról a 482. Századba, és hogy majdnem találkoztam önmagammal. Csak így ingerelt, és ilyen agyafúrtan szórakozott a káromra. Twissell elcsodálkozott: - Sennor? Sennor miatt aggódsz? Tudod, milyen szánalmas figura? A 803. Század az id otthona, azon kevés századok egyike, amelyben az emberi testet szándékosan eltorzítják a Század szépségideáljának megfelel en. Még kamaszkorában irtották ki a sz rzetét. Tudod, hogyan hat ez az emberre? Bizonyára tudod. A torzság elhatárolja el deit l és utódaitól. A 803. Századból csak keveseket választunk be magunk közé, éppen mert ennyire különböznek t lünk, Halhatatlanoktól. Kockázatos közülük választani. Sennor az egyetlen, aki valaha is bekerült a Tanácsba. Nem vetted észre, hogyan hat ez rá? Bizonyára tudod, mi a bizonytalanság. Gondoltál már arra valaha, hogy a Tanács egyik tagja nem érezheti magát biztonságban? Sennornak nemegyszer végig kellett hallgatnia a vitákat, hogy kiiktassuk-e a Valóságból azokat a tulajdonságokat, amelyek oly kirívóvá teszik t is. És ha ezt végrehajtjuk, akkor az egész nemzedékében lesz talán az egyetlen, aki ilyen torz marad. Egy napon ez is bekövetkezik. A filozófiába menekül, a beszélgetésekben er szakos, és folytonosan népszer tlen, el nem ismert nézeteket hangoztat. Jó példa erre kedvenc témája, az ember, aki találkozik önmagával. Már említettem, hogy nemegyszer a terv kudarcát is megjósolta, és minket, a Tanács tagjait akart bosszantani vele, nem téged. A témának nem volt semmi köze hozzád. Semmi! Twissell belemelegedett a beszédbe. Indulatos szónoklatában úgy látszott, elfelejtkezett arról, hogy hol vannak, és a rájuk váró katasztrófáról, mert ismét visszaváltozott a Harlan számára oly ismer s, szapora taglejtés , nyugtalan kis gnómmá. Még egy cigarettát is el halászott a zsebéb l, de mégsem gyújtott rá, szétmorzsolta.

De hirtelen megállt, megfordult, és Harlanra meredt, mintha csak most értette volna meg Harlan el bbi szavait. - Hogyhogy majdnem találkoztál önmagaddal? Harlan röviden el adta a kalandját, aztán megkérdezte: - Nem tudott err l? - Nem. Néhány pillanatig hallgattak, és a csendet a lázas Harlan szinte enyhülésként fogadta. - Hát csak err l van szó? És ha találkoztál volna önmagáddal? - kérdezte Twissell. - De nem találkoztam. Twissell rá sem hederített: - Véletlen változatok mindig el fordulnak. Ha végtelen sok Valóság létezik, akkor nincs helye a determinizmusnak. Tegyük fel, hogy a Mallansohn-féle Valóságban, az el z körben... - A körök örökké ismétl dnek? - kérdezte csodálkozva Harlan. Úgy látszik, még tudott csodálkozni. - Azt gondoltad, hogy csak kétszer zárul be a kör? Azt hitted, a kett valami mágikus szám? A véges bioid ben végtelen sok kör elfér. Mint ahogy a ceruzával végtelen sokszor körülrajzolhatsz egy kört, de mégis véges területet kerítesz be. Az el z körben nem találkoztál önmagaddal. A mostaniban a dolgok statisztikai bizonytalansága miatt lehet vé vált, hogy találkozz önmagaddal. A Valóságot meg kell változtatni, hogy ilyen találkozások ne fordulhassanak el , és az új Valóságban Coopert nem a 24. Századba küldöd vissza, hanem... Harlan felkiáltott: - Mire jó ez a fecsegés? Mit akar t lem? Most már mindennek vége. Mindennek. Hagyjon magamra. Hagyjon magamra! - Azt akarom, hogy te is megértsd, hibáztál. Azt akarom, hogy ébredj rá, mennyire helytelenül cselekedtél. - Igazam volt. És ha hibáztam is! Már mindennek vége. - Nincs vége. Csak egy kicsit figyelj ide. - Twissell mézesmázosan, aggodalmas udvariassággal beszélt, szinte duruzsolt. - Megkapod a lányt. Ezt megígértem. Nem esik semmi bántódása. Neked sem. Ezt ígérem. Személyesen garantálom. Harlan tágra nyitott szemmel bámult rá. - De hát már elkéstünk. Mi haszna van ennek? - Nem késtünk el. A dolgok nem kijavíthatatlanok. A segítségeddel sikerülhet. Segítened kell. Be kell látnod, hogy hibáztál. Éppen ezt magyarázom. Csak akarnod kell, hogy meg nem történtté tedd, amit tettél. Harlan megnyalta kicserepesedett ajkát kiszáradt nyelvével, és arra gondolt: ez az ember csakugyan meg rült. Az agya képtelen felfogni az igazságot... vagy talán a Tanács még tud valami mást is? Tudnak-e valamit? Tudnak-e valamit? Megmásíthatják a Változtatás ítéletét? Megállíthatják az Id t, vagy visszafordíthatják? - Bezárt a m szerfülkébe - állapította meg. - Lefegyverzett, amíg a terv meg nem valósul. - Attól féltél, hogy valamit elronthatsz, hogy képtelen leszel végigcsinálni. - Fenyegetésnek szántam, amit mondtam. - Szó szerint értettem. Bocsáss meg. Segítened kell. „Helyben vagyunk - gondolta Harlan. - A segítségemre van szükség. rült ez az ember? Vagy talán én bolondultam meg? Vagy van valami logika az rületben is? Egyáltalán van értelem valamiben is?” A Tanácsnak szüksége van az segítségére. E segítség érdekében mindent megígérnek neki. Noŷst. A Kalkulátorságot. Mi mindent meg nem ígérnek! És amikor segített rajtuk, mit kapott? Másodszor nem teszik lóvá. - Nem! - mondta. - Megkapod Noŷst. - Azt akarja mondani, hogy a Tanács megszegi a Halhatatlanság törvényeit, ha a veszély elmúlt? Nem hiszek ebben. - „Hogyan múlhat el a veszély - kérdezte elméjének egy része. - Mire jó mindez?” - A Tanács soha nem tudja meg. - Ön fogja megszegni a törvényeket? Ön, az eszményi Halhatatlan? Ha a veszély elmúlik, ön is engedelmeskedik a törvénynek. Nem is tehet másként.

Twissell arcán vörös foltok gyulladtak ki. Az öreg arcáról elt nt minden bölcsesség és er . Csak valami furcsa bánat maradt. - Én megtartom a szavamat, és megszegem a törvényt - mondta Twissell -, mégpedig olyan okból, amit nem is sejtesz. Nem tudom, mennyi id múlva sz nik meg a Halhatatlanság. Talán órák, talán hónapok kérdése. De olyan sokáig reménykedtem, hogy észre téríthetlek, hogy még egy kis id t rászánok. Meghallgatsz? Kérlek. Harlan habozott. Aztán, mint aki biztosan tudja, hogy úgyis minden mindegy, fáradtan mondta: - Beszéljen. - Én is hallottam - kezdte Twissell -, hogy öregen születtem, hogy a bölcsességem a Kibernetikus Agyé, és amikor alszom, a pizsamám titkos zsebében van a kézi analizátorom, hogy az agyam páros kapcsolású végtelen mikrorelésorozat, és a vérem minden sejtje kalkulációs olajban úszó mikroszkopikus tér-id lyukkártya. Ezeket a históriákat mind hallottam, és úgy vélem, hogy kicsit büszke is lehetek rájuk. Talán én is hiszek bennük, Bolondos dolog egy öreg embert l, de az életet elviselhet bbé teszi. Meglep? Hogy elviselhet bbé szeretném tenni az életemet? Én, Twissell F kalkulátor, az Id tanács elnökségének a tagja? Talán ezért dohányzom. Gondoltál már erre? Ennek is megvan az oka, tudod. A Halhatatlanság általában nem dohányzó társadalom, akárcsak az Id társadalmainak a többsége. Jól meggondoltam, hidd el. Néha megfordul a fejemben, hogy ez lázadás a Halhatatlanság ellen. Valami kudarcot vallott nagyobb lázadás pótléka... Nem, nem, nincs semmi bajom. Egy-két könnycsepp nem árt, és ez nem színlelés, hidd el. Csak hát már régen nem töprengtem ezen. Nem valami kellemes dolog ez. Éppen úgy, mint nálad, természetesen n volt a dologban. Ez nem véletlen. Majdnem elkerülhetetlen, ha jól meggondolod. Egy Halhatatlan, akinek a normális családi élet természetes örömeir l le kell mondania egy marék lyukkártyáért, hajlamos az efféle törvénysértésre. A Halhatatlanságnak ezért kell megtennie a szükséges el vigyázatossági rendszabályokat. És nyilvánvaló, hogy a Halhatatlanok el bb vagy utóbb éppen ezért hágják át egyszer-egyszer oly zseniális ügyességgel a rendszabályokat. Emlékszem az asszonyra. Talán ostoba dolog ez részemr l. Semmi másra nem emlékszem abból a bioid b l. Régi munkatársaim már csak nevek a jelentésekben: a Változtatások, amelyeket felülvizsgáltam - egy kivételével - már csak a Kibernetikus Agy memóriarekeszeiben nyugvó epizódok. De rá emlékszem, méghozzá jól. Te talán megértesz engem. A kapcsolatot évekig kérvényeztem, és amikor elnyertem a segédkalkulátori címet, t osztották ki nekem. Ugyanennek az 575. Századnak a lánya volt. Az engedélyezés el tt természetesen nem láttam. M velt és bájos volt. Nem gyönyör , nem is csinos, de amikor fiatal voltam (igen, voltam én is fiatal, ne higgy a legendáknak), engem se lehetett szépnek mondani. Jól illettünk egymáshoz, és ha Halandó vagyok, büszke lettem volna, ha lehet a feleségem. Ezt meg is mondtam neki nemegyszer. Azt hiszem, hízelgett neki. De én tudom, hogy ez volt az igazság. Nem minden Halhatatlan ilyen szerencsés, akinek a Kalkuláció osztja ki az asszonyát. Természetesen abban a Valóságban neki fiatalon meg kellett halnia, és egyik hasonmását se lehetett megszerezni. El ször belenyugodtam a dologba. Voltaképpen rövid élete tette lehet vé, hogy velem élhet, s ugyanakkor nem hat károsan a Valóságra. Most már szégyellem, hogy akkor örültem is neki, amiért nem él sokáig. De ez csak kezdetben volt így. Csak kezdetben. Olyan gyakran meglátogattam, ahogyan a tér-id engedély csak lehet vé tette. Minden percet kihasználtam, nem ettem, nem aludtam, ha kellett, és a munkámat is szégyentelenül elhanyagoltam. Kedvessége túlszárnyalta minden várakozásomat: beleszerettem. Nagyon kevés tapasztalatom van e téren, és az ilyesmit igen bizonytalan dolog megérteni az Id ben végzett Megfigyelés alapján. Megítélésem szerint mindenesetre szerelmes voltam. Az érzelmi és fizikai szükséglet kielégítéséb l valami egészen más lett. És elkerülhetetlen halálát akkor már nem kényelmes megoldásnak tekintettem, hanem ránk váró szerencsétlenségnek. Megcsináltam a lány Sorstervét. Nem mentem a Sorstervez részleghez. Én magam készítettem el. Ne is csodálkozz ezen. Szabálysértést követtem el, de ez még semmi ahhoz, amit kés bb tettem. Igen, én Laban Twissell, F kalkulátor. Háromszor jött és múlt el a bioideje, hogy csekély beavatkozással megváltoztathattam volna a lány személyes Valóságát. Természetesen tudtam, hogy a Tanács semmiféle magánjelleg Változtatást nem hagyott volna jóvá. És mégis úgy éreztem, hogy én magam személy szerint leszek felel s a haláláért. Ez az érzés indokolta kés bbi tetteimet. Teherbe esett. Semmit sem tettem, pedig tehettem volna. Én dolgoztam ki a Sorstervét, én módosítottam, hogy a velem való kapcsolata is benne legyen, s tudtam, hogy a terhességének nagy a valószín sége. Tudod, vagy nem, a Halandó n k minden el vigyázatosság ellenére is teherbe eshetnek a Halhatatlanoktól. El fordulhat. Minthogy azonban a Halhatatlanoknak nem engedélyeznek gyereket, az ilyen

amikor gyerekkorában meglátogattam. hogy túlbecsültem a képességeimet.terhességeket fájdalommentesen és biztonságosan megszakítják. Repül gépmérnök volt. hogy örüljön. Mégpedig könnyen. Gyerekem volt. ahol a fiam nem létezett. de nem szóltak egy szót sem. életben hagytam! Miért förmedsz rám? Te ítélsz el? Nem tudhatod. hogy megszegem ezt a tilalmat). már mozog a magzat. és nagyon örültem. Visszatértem a Halhatatlanságba. felhasználtam azt a körülményt. hogy semmi nem mutatott káros hatást az akkori Valóságra 0. Máskülönben nem vettem volna a szívemre. alvás nélkül huszonnégy órára bezárkóztam az irodámba. F benjáró b n. Két hét boldogságot kérni. mint én. Gyakorlott Sorstervez nem siklott volna át rajta. sikeres tagja volt a társadalomnak. de minden rendelkezésemre álló másodpercet elhasználtam. Két év telt el így. Az anya meghalt. A gyerek megtanult járni. Görnyedten ült. de ismerem ezt az érzést. Nem várhattam. ami elkerülte a figyelmemet. Rémülten néztem meg ismét a Sorstervet. hogy még a szülés el tt meghal. Ezt kezdett l fogva tudtam. küszködtem a kész Sorstervvel. megrögzött gonosztev . s a fiam boldog. és ellen rizzem a fiú növekedését. Az anyának még két hete volt hátra. mi volt a nevel intézetek Halandóinak az elképzelése velem kapcsolatban. Másnap nem mutattam be a megoldást. Ott ültem. és beléptem az Id be. Életben hagytam. amíg csak a tér-id engedély szerint tehettem. Nem csodálkozom. és gügyögött is már néhány szót. nem is emlékezett azokra az alkalmakra. és az ereimben tér-id engedélyek oldata kering. s azon bánkódtam. Nem számítottam erre. A lány nem is ment volna férjhez abban a Valóságban... A fiam betolakodó volt ebben a Valóságban. Ennyire mégsem vagyok elvetemült. nem égbekiáltó b n. Sokféle módszer van erre. de ez még mind semmi. mit találok. milyen érzés a karodban tartani saját életednek egy parányi atomját. Valóságos gyerek. Akkoriban léptettek el Segédkalkulátorrá. A szülésben és a vele kapcsolatos problémákban igen járatlan voltam. Szerelmi házasságot kötött. így hát semmiféle el vigyázatossági rendszabályt nem alkalmaztam. majd szétnyíltak a görcsös szorításból. mint ahogyan el re tudtam. Rendszeresen ellen riztem a fiú Sorstervét (most már hozzászoktam. Semmit sem tudott az apjáról. és ha csak tehettem. de aggódtam is. Ez már több mint szabálysértés. A nemlétbe való átmenetele elszomorított. hogy ennek nem lesz semmi káros hatása a Valóságra. De senki sem tanította arra. Új Sorstervet készítettem a fiamnak az új Valóságban. s most elhallgatott. és h vösen elbúcsúztam. Hibátlan volt. De mitév legyek most? Nem ölhettem meg a gyereket. udvariasan mosolyogtam. Tudtam. elkeseredett er feszítéssel próbáltam benne hibát találni. Tartózkodóan beszélgettem. hogy jól ismertem anyja családját. Aztán két év múltán az Id tanács elé került egy Változtatás terve. Kidolgoztam a Változtatást. De engedtem a kísértésnek. Harmincnégy éves volt. és próbáltam mosolyogni. megteltem velük. hogy az agyam Kibernetikus Agy. Hogy szerettem volna meglátogatni a feleségemet is az Id nek abban a kis szakaszában. Még észrevétlenül sem merészeltem belépni az Id be. Az 575. Nem találsz még egy Halhatatlant. Elkövettem ezt a b nt is. hogy egy pillantást vessek rá. A lány örült a terhességének. hogy életben hagyom a fiamat. s azzal okoztam a bajt. s azt akartam. s egy szörny éjszakán át viaskodtam hiába az ellen. Hadd maradjon vele a gyerek addig. magamba szívtam minden mozdulatát. Elfogadták a pénzt. hogy az új Valóságban hasonmásai lesznek. Egy napot töltöttem vele. Büszke voltam persze. Igen.. amikor lelkendezve újságolta. A Sorsterv jelezte. Ez volt az els önálló feladatom. tekintetét a padlóra szegezte.. s rám bízták a Változtatást. Lehet. hogy rendezzem fizetési kötelezettségeimet. az enyém. És akkor valami történt. Koraszülés. s el re tudtam. Másnap reggel benyújtottam a kalkulációmat a változtatási javaslatommal együtt. amikor a tér-id engedélyem el írta. De közben állandóan figyeltem. de nem akartak gyereket. éppen olyan id s. ahogyan el re tudtam. aminek be kellett következnie. amikor még élt. hogy apának nevezzen engem. Ez volt az els . Nem tudom. jóval harminc évvel fiam születése után. Twissell suttogóra fogta a hangját. és megtaláltam benne az él gyereket. S aztán a karomban tartottam a fiunkat. mivel már nagyon kitanultam. Mint távoli rokon mutatkoztam be neki. s úgy. így aztán csak tétlenül néztem. aki elmondhatja ezt magáról. s megpróbáltam legalább egy napig kívül élni a Valóságon. Század a légi utazás egy féltucatnyi módját próbálta ki (mint a jelenlegi Valóság is). Elhelyeztem egy nevel intézetben. egy kis valószín ségi alternatívában.0001 valószín ségi határ felett.. . s ujjai lassan egymásba fonódtak. Század egy részét is érintette. hogy így nézel rám. és még büszke is voltam hibátlan munkámra. döntöttem. amely egy nap múlva (a bioid szerint) már nem létezett. s a megközelítés durva módszereivel kidolgoztam egy tér-id engedélyt (ennek a Valóságnak mégsem kellett túl sokáig tartania). meglátogattam (a bioid vel egyeztetett id közökben). amely az 575. Az evés. hogy már egy éve tétlenül vártam a halálát. Tapasztalt b nöz lettem..

Gondolt egy nagyot. hogy vissza tudjuk hozni Coopert? .Ez minden? Twissell suttogva felelte: . és megpörgeti. a legrosszabb. hogyan? .Igaz. Kutatás a Primitív Korban Twissell megrázta Harlan vállát. vagy nem? .Mindenesetre nem ezt. akkor a módosítás visszafordíthatatlan lenne.. Rengeteg b nt követtem el az érdekében és az anyjáért. hogy ismét bezárjuk a kört az Id ben. Én és a Kibernetikus Agy találtuk ki neki ezt az új életet. Térdre borult. Ez az új Valóság még most is létezik. Coopert rossz Századba küldted vissza. hogy a lázálom ismét elkapja.Vajon valóban így van? Visszamehetsz. . hogy a módosítást meg lehet és meg is fogjuk semmisíteni. ember! Harlan lassan emelkedett ki a kétségbeesésb l. ez maga a b n. Nem is hallottam. a Század megfelel pontján. Az öregember sürget en szólongatta: . hogy megtaláljuk. Miért? Harlan bágyadtan válaszolt: . és Valóságot változtatsz. Ha nem volna. és miért nem bánom. Nem sértené a Halhatatlanságot. Próbáld meg. hogy ez az utolsó tettem. Század idegregeneráló eljárását alkalmazzam. hogy a 900.Lehet. El ször is figyelj rám. De itt valami másról van szó.Hogyan? . Harlan most már hitt neki. és én most nagyon szeretném megsemmisíteni ezt a módosítást. .Harlan hiába várta az öregember következ mondatát. és megsemmisítheted a módosítást. . és hitt Twissellnek.Most mit kell tennünk? . így sokkal összetettebb a kép. A fiam is ott él.. Megszólalt: . Bár én sohasem tettem.Harlan! Harlan! Az Id be is. és a székhez botorkált. ha megtartod a leányt. és képességeinket tekintve nagy a valószín sége annak. bár tökéletes összhangban volt a Halhatatlanságnak tett eskümmel. de úgy érzem. Ez azt jelenti. és Harlan hallgatott. . de kell lennie valami lehet ségnek. a fiamnak volt hasonmása. tehát minden lezajlik a terv szerint. Érted? Harlan nem nagyon értette. 15.Nem.. pedig sámsoni er feszítése nélkül is megmenthette volna az egyiket. Negyvenkét éve ágyban fekv beteg. És ezt nekem köszönheti. Erre nem lehetett mit mondani. sajnálja a sok elkövetett b ne ellenére. négyéves kora óta béna az alsó teste. még fenyeget bben. a legrosszabb. és elveszítette Noŷst. s lassan ingatta. Bármely pillanatban. . miért vettem úgy a szívemre a történetedet. elt nik a Halhatatlanság. Azon kapta magát. még sötétebben.Most már érted . és ne technikusi szemmel nézd a Halhatatlanságot. s t még véget sem tudtam vetni az életének. Az új Valóságban létezett.Még nem tudom. De a Változtatás még most se zajlott le. és megtarthatta volna a másikat. Elutasította a Halhatatlanságot. El rehajtotta fejét. és az én parancsszavamra hajtották végre a Változtatást. és visszahozni ide Coopert. Egy akaratlan módosításról. Lassan feltápászkodott.Mert a módosítás elkerülhetetlenné tette a Változtatást? .Gondolja. hanem mintha Kalkulátor volnál.Lennie kell valami módszernek.Az Id be is. a legnagyobb b nöm. Megköszörülte a torkát. . . Ha valamit megváltoztatsz az Id ben. hogy sajnálja ezt az embert. olyan körülmények között. vagy a kör bezárásának a valószín sége a kritikus tömeg alá esik. ha te vagy én hibásan döntünk. amelyek nem tették lehet vé. ökölbe szorított kezét a halántékához emelte. s a Változtatás nyomban bekövetkezne. mintha vad elkeseredés járná át.folytatta Twissell -. Nem kell kétségbeesni. De nem is nagyon igyekezett megérteni.. hogy ne szenvedjen tovább. hogy valaki megtette volna. Általában nincs is szándékunkban megsemmisíteni a módosítást. s bizonyos értelemben vezeklés lesz a b nömért. Még most is a Mallansohn-féle memoár Valóságában élünk.Harlan úgy érezte. a Változás nyomban bekövetkezhet.

Nem kellett felidéznie.25 és 19. egy zsebanalizátort vett el félig a tokjából.” Megpróbált csak Noŷsra gondolni.. Megpróbáltam ugyanazt érezni.Nem hiszed. legfeljebb egy bionap alatt. Harlan visszakényszerítette magát a m szerekhez. fiú.Te nem tudod. Harlan elfulladó hangon szólalt meg: . . Kapd el abban a pillanatban. nincs más választásod! Van rá valami más mód. Közönyösen gondolta: „Életem utolsó perce?” Mínusz harminc másodperc. és ugyanabban a pillanatban lenyomod az energiakart az alsó id be. Gyere csak. mit csinálok. .nyögött fel Harlan.Tudjuk. amit akkor éreztél. . Ott állsz mellette.Nem tudom. Érezd azt. . Század második negyedébe küldted vissza Coopert. hogy pontos legyek.Huszadik század . valamit számolt. és cigarettáját lándzsaként tartotta. igen. Természetesen ez is módosítás lenne. Mínusz tizenöt másodperc.Ez nem a halál. de kétségtelenül nem olyan nagy. Egy percet adok neked. Szakért je vagy a Primitív Kornak. . Vissza ne rántsd a kart! Készen vagy? . Most! Jobb keze megmozdult.Tizenkilenc harmincnyolc. Twissell el relépett. Milyen mélyre? . és ez már megváltoztatta. és akkor az érzések ismét megrohanták.Próbáljuk összeállítani az események menetét . mert különben a Halhatatlanság már nem létezne. . Szemében ott csillogott a csata tüze. Gondolatban térj vissza ehhez a pillanathoz. és kényszerítsd vissza ket a thalamusodba. Tudtam..Egy pillanatig hallgatott. hogy Twissell örül. Valahová 19. Századba.Tudom.De hogyan találjuk meg Coopert? . Mínusz tizenkét másodperc.De tudod . . . 0. várod a jelzést. Vérzik a szíved Noŷsért. a 24. idézd fel az érzéseidet.gondolta. amikor kilép a kabinból. . Még Harlan eltompult érzékei is észlelték. . Így van? . „Nem fog fájni .mondta. . Állj ide. mert sikerült csatába vinnie. hogy teljesen hibás. Elindítod a sorkapcsolást.99 a valószín sége. Szerinted mit kell tenni? .Lehet. Noŷs! Jobb keze megmozdult (zéró!) görcsösen. tudom . Szedd össze magad. Legyen ez az els megközelítés. hogy visszaszerezd a lányt? Nem volt más mód. fiú! Várod a jelzést.állította Twissell. . hogy van rá mód. ezért nyertelek meg. mint az el bb. de nem d l össze.És aztán a helyes Századba küldjük. A mozdulatok felidézték.. mondtam már. Most ismét elindítom az órát. de az izmaid tudják. Harlan zihálva visszaugrott. Gy lölöd a Tanácsot. . Nem tudom.Nem tudom. Az öregember hangjából hirtelen elt nt minden öregség és fáradtság.. de ez mégis más volt.50 közé. Megkapod.Nem tudom . hát ezért van rád szükségem. és fogd meg a kapcsolókart.Itt az emel kar.. az Id be is.Az Id be ezekkel a tizedesekkel! Mondjuk.Nem tudom. Gy lölsz engem. Aztán vedd el onnan a kezed. de meg se nézte és visszadugta.Nem hiszem. és a tárcsára bámult. és akkor még eljuthat a helyére. Mínusz öt másodperc. alig néhány bioóra. hogy a 20. A Valóság meginog. Noŷs! Bal keze a kapcsoló felé nyúlt. .felelte Twissell. hogy meg tudom tenni. Aztán a zéró közeledtekor jobb kezeddel nyomd le a kapcsolókart. fiú. A vörös hajszálmutató ismét nekiindult. S hogy mi a módja.mondta Twissell. Gy lölöd a Halhatatlanságot.

. Használd csak az egyes számot. és tévedtem. filmeket. Te vagy a Primitív Kor szakért je. minden bizonnyal.Pontosan így van.Igen. határozottan.És együtt tanulmányoztátok ket.Tehát a Halhatatlanság továbbra is létezik . gyakorlatias hangon -. hogy mi keressük.Nem tudom. ha ez örömöt szerez nekik. No és szerinted Coopernek módjában áll felhasználni ezeket az újságokat az üzenetközvetítésre? Ne felejtsd el.Értem. veled.Most az a kérdés: Mit csinál majd Cooper. Most egyel re nincs több tennivalónk. úgyhogy rögtön felfedeznéd. hogy egy hirtelen fejrezzenésre is összeomolhatna. Éppen így beleszöv dik az Id be minden olyan tárgy. amir l Cooper tudja. Úgy gondolom. . van fantáziája. Nincs felette a bioid véd pajzsa. Tudni fogja. ráncai szinte világítottak. teljesen kiszámíthatatlan volt. És ha nem. Twissell a cigarettáját nézegette. Harlan aggódva nézett körül. Te tanítottad Coopernek a Primitív Kort. Nehéz. hogy jobban ismered. tehát helyesen döntöttünk. Elgondolkozott. hogy az Id ben bezárom a kört. Egyedül te vagy képes megtalálni a nyomait. . s aztán figyelte. hová akar kilyukadni . s t lehetetlen volt arra számítani. . ha nem sikerülne a dolog. Század elejét l egészen a 22. Századig.Harlan a fejét rázta.Twissell füstkarikákat fújt ki.Én tökéletesen bízom a Halhatatlanságban. hogyan tud hát összeköttetést teremteni velünk? . . ha annyit tudnak. amíg meg nem semmisítjük a módosítást. Században nincs Halhatatlanság.Nos? .. Nemigen fog beletör dni abba. a Minimálisan Szükséges Változtatás.Ha egyszer Mallansohn. hogy olvasgatod ezeket az újságokat. ha rossz Században találja magát? . katalógusokat. és ott is marad. mintha a Valóság egyszerre olyan törékennyé vált volna. (Twissell józan viselkedése annyira hatott rá.. az MSZV. Technikus.Rendben van. Nekik elég. . Maga a döntés lesz a dönt fontosságú. mi lenne. akkor soha nem tudják meg. . Inkább válogatott a hírek közül.mondta Twissell száraz.Gondolatban már felkészült arra. és eligazodsz köztük. Ez nagyon fontos. hogy létrejöjjön a Változtatás.Pompás. Világos fej fickó. ugye? . a 20. ha benne önmagára hívná fel a figyelmet? . hová akar kilyukadni Twissell. . Menjünk vissza az irodámba. Az egyiknek megvannak a majdnem teljes évfolyamai a 20. Egész élete beleszöv dik a régi Id be. hogy valami a kívánt formában jelenik meg. s nem foglalta össze ket. A képes újságok a korai 20. hogyan kanyarog és kavarog. és még így sem biztos.Nincsenek kabinjai.A képes újságjaim. akkor elveszítem az eshet ségét annak. . . Utoljára azt kérdezte: És mi lesz.Most már tudom. Megszokta az Id n át való hírközlést. Megpróbál nyomokat hagyni hátra a számunkra. Valamit tenni fog. Dokumentumokat. hogy . . abból az Id b l merített els dleges forrásokat. .kérdezte türelmetlenül Twissell. . És már el is töprengett azon. hogy a Primitív Kornak csak erre a szakaszára koncentrálom a kutatásokat.Volt valami kedvenc témád. és a Halhatatlanság elt nik.mondta Harlan. Eldöntöm. ha nem jó helyre érkezem? Emlékszel? .Coopert ott akartuk hagyni a Primitív Korszakban.Harlan nem tudta.Most eldöntöm. egyik ujjával átszúrta. m alkotásokat.A képes újság mesterséges stílust teremtett. . Bizonyára használtatok különleges forrásokat tanulás közben. majd így szólt: .Egy dolog nyilvánvaló. ide pedig beengedjük a Tanács albizottságát. Ne felejtsd el. De mi sem. hogy rossz helyre érkezik az Id ben. . Harlan így válaszolt: .Milyen nyomokat.És aztán? .. hogy a terv sikeresen befejez dött. hogy a saját hangját is biztosnak hallotta. Cooper tudja. amelyet hátrahagyhat a számunkra. hogy hajótörést szenvedett az Id ben. élete egy részét mint Halhatatlan töltötte. értelmes.Nem tudom. jel vagy üzenet. Cooper megjelenése nem lesz felt n . . Kalkulátor? Twissell csalafinta öreg arca rámeredt Harlanra. akkor figyelj ide! Ha úgy döntök. . archív anyagot. jól ismered.) . század jellemz jelenségei voltak.Veled.

A 186. Kalkulátor. akkor sem számíthat rá. Olyan hirdetést kellett közöltetnie. kisalakúnak is kell lennie. Amikor a képes újságokat tanulmányoztam Cooperrel. mint a 20.Azt én is szeretném tudni. . megvan az els megközelít adatunk. . .Ezek nyomtatott lapok.Nem kívánom. . Században vagy.Most nézzük a hirdetést .-ban. .Milyen lehet Cooper hirdetése? . Században is csinálnak ilyesmit .jegyezte meg Twissell. ami igen valószín tlen.Ó. A Halhatatlanság létezik.Megtalálod. még nem volt a 20. Században. Nem hirdetheti: „Cooper a 78. és nem akarnának belekeveredni. amit akar. és hívja a Halhatatlanságot. Pompás. amelyet a Század egyetlen embere sem tarthat gyanúsnak.Az Id be is. Századba került. Mondd csak. Te csiszoltad a gondolkodását. hogy kinyomtathassa. amit . . Igen. Szélhámosságot gyanítanának. mert tudjuk.Lehetetlen. mégpedig a pontos szövegezéssel? Harlan szeme kerekre nyílt. módosítást hajtottál végre. Század ebben a tekintetben a virágkor. hogy azonnal válaszolj.. . milyen nagy lehet a hirdetés? Harlan a kezével mutatta. elég költségesek. nem emlékszel egy ilyen hirdetésre. fiú.Nincs értelme. . ami rültségnek látszik..Micsoda? . Egy félhasábos hirdetést kell keresnünk. Papírra nyomják.Egy fél hasáb? . .jegyezte meg Twissell. . így tehát Cooper az üzenetében nem használhatja az Id k Egységes Nyelvét. . felt n volt. A 20. tehát Cooper a Primitív Kor jelenlegi Valóságában egyetlen hibás lépést sem tett. Fizetett közlemény. egyáltalán nem zavarta Twissellt . .Ó.mondta Harlan elterelve a beszélgetést a körbe topogástól. Néhányszor megbeszéltük ezt Cooperrel. . Század tudtára adni ismereteinket még károsabb lenne a Mallansohn-körre nézve. Te tanítottad a fiút. . . A szöveg hasábokra oszlott. vagy valami más törvénytelenséget. igen.. ugye? És amíg létezik.Hirdetés. mintha onnan akarna ihletet meríteni.Cooper nem szórhatja a pénzt. Mi azonban még most is itt vagyunk. Használd a fejedet. Századból a 20.Nem.. mintha mi intézkedünk tévesen. A kulturális környezet. A 20.Úgy hiszem. amely gyakorlatilag az els pillantásra értésünkre adja. Ráadásul nehogy gyanút keltsen. Gondolkozz.Nyilván jelbeszédre volt szüksége. igen. Milyen nagy lehet szerinted.Hasáb? .vetette közbe siet sen Twissell. .Nem beszélhet nyíltan. Századba küldted. ami úgy látszik. Twissell a cigaretta ég hegyét bámulta. de mégis normális hirdetést. De tegyük fel.. szokatlan vagy hibás? . Harlan? Költségesek a hirdetések? . Gondolkozz vagy öt percig.De nem úgy. Teljesen normális! És ugyanakkor számunkra nyilvánvaló. amely a Primitív Kor embereinek látszólag teljesen normális. s mindazt tudod. bejut a szerkeszt ségi állományba. Amikor Coopert a 20. helyes nyomon járunk. Nem tudom.Kérlek. amelyet kötelesek pontosan megjelentetni. te vagy Cooper.És ha nem találom meg? . hogy feladója egy másik Századból érkezett (természetesen a fels id b l). A 20. Az irodalmat és a filmet már nem tudom szétválasztani. . Harlan. Teljesen nyilvánvaló! Az els pillantásra nyilvánvaló. ami ha csak egy pillanatra is. hogy mit keresünk. amit együtt néztetek? Valamire.megjelenik az újságokban. hogy a különböz szerkeszt kön átjut a szövegezése.Miért ne? .a képes újságok nem is igen közölnek olyasmit. vagy amit nem értenek.Valami igen elmés ötletnek kell lennie .. Most vajon mihez kezd? Hogyan érheti el. .Hirdetés! . gondolkodj! Koncentrálj a képes újságokra.Azonfelül . minthogy számtalan más cikk között kell felfigyelnünk rá.” .

Harlan leemelte a 19. s a lapok recsegtek Twissell nem eléggé finom ujjai között. . de ügyet sem vetett rá. A fejét rázta.Szerettem volna megtenni. Abban a pillanatban. és si szavakat próbálgatott. és dörmögve újabb kötetet szedett el . Harlan bólintott. Te ismered a Primitív Kor történelmét. Ilyenkor kávé. Keveset és rosszul aludtak. Véget ért az els bionap. amikor Coopert a 20.mormolta Harlan.25 Század els kötetét. Twissell visszarakta a kötetet.Semmi ilyesmire nem emlékszem. tudod. Harlan összerezzent.Szerettem volna megtenni . Biohónapokig kétségbeesetten reménykedtem. amint kíváncsian nézegeti a könyvtár régi. amikor észrevette Harlan csodálkozó tekintetét. ugye? .folytatta az öregember. m szaki cs döt vagy esetleg egy. vagy egy atomháborút.. Mióta . Máskor elparancsolta volna Twissellt a polcoktól.Igen. mi is lenne igazán rossz. mivel most nagyobb a valószín sége annak. Reggel. amir l a nyelvészek mindig fecsegnek. már egy aeon is eltelt..Akkor maradok . Az öregember pergette a zizeg lapokat. mire felkelt. és visszatette a könyvet..Nem.Néha csodálkozom. akkor. Csak a jobb keze meg a szeme mozgott. egy. amellyel Twissell keresztülcsörtetett az id logika dzsungelén. . gyámoltalanul bámulta a könyvek kötését. hogyan hatnak az érzelmek az emberre.Menjünk oda. Kihasználtam Cooper kiváltságos helyzetét. hogy a hirdetés oldalát megnézed. most. az Id „paradoxonjain”. Semmi sem tartóztathatta fel. Századba irányítottad.mondta Twissell. s végül egyet leemelt. és módszeresen nekilátott átlapozni. milyen volt a valóságban. A te Valóságod mikrováltoztatást szenvedett el. hogy semmiféle Változtatással nem lesz dolgom. hiába F kalkulátor. De végbement egy változás.állapította meg. . azonnal! Harlan csak figyelte Twissellt.kérdezte. Harlan úgy érezte. miért nem köszöntem le a kalkulátori tisztségb l. A Halhatatlanság legtöbb Századában már filmkönyvek voltak forgalomban. S közben a polcokhoz sétált. . vagy tízszázadnyi rabszolga-gazdálkodást.Rendben van. mint az el z Valóságban.kérdezte Twissell. Harlan vállat vont. kis „v” bet vel. találomra felütötte. . Egészen belebetegedtem.Külön könyvtárt építettem a Kettes Szinten. Sok helyütt azonban a molekuláris rögzítés is elterjedt. „Vajon valóban azt gondolja .. a hirdetés megjelent a lap megfelel számában. .. vagy ahogy a Kalkulációban nevezik. hogy.. az Id be is. milyen kartotékrendszeren tartod ezeket az évfolyamokat? .Felesleges itt maradnia. . . és mer en bámulni kezdett egy lapot.. És ha a Maximális Valószín ség járványt jelentett. nem visszavonhatatlan módosítás. ha ez egyszer lehetséges volt. Érted? Harlant ismét megzavarta az a könnyedség. két kötet között Twissell az utolsó korty kávéján elmerengett: .. angol .Nehézkes és esetlen. . megtörtént. elvörösödött. hogy a véletlen rávezeti a megoldásra?” A sejtése igaznak bizonyult: mert Twissell. Súlyosan felsóhajtva megjegyezte: .t n dött Harlan -.A könyvnyomtatás nem igényel olyan m szaki befektetést. azután.Pompás! .. bekötött könyveit. .Zavarlak? . . hozzálátunk? Levett egy másik kötetet a polcról. és megkopogtatott egy oldalt. Furcsa. Nos. Tudod. Testének többi része feszült figyelembe merevedett. Harlan. hogy a törékeny papírt különleges eljárással kellett megóvni. Cigarettái id nként a körmére égtek. . Kételkedem benne.mormogta Twissell. szendvics vagy valami más címen szakította meg a munkáját. mikrováltoztatás. mint a filmek . De a nyomtatásról és a papírról is hallottak. hogy igazságosak-e a Változtatások.Igaz. Twissell megvakarta az állat. A Valóság vakon sodródott a Maximális Valószín ség vonala mentén..Ez még nem Változtatás.Ez az angol nyelv. . Olyan régiek voltak. .

.a bet k már ugrálnak a szemem el tt.Én azt hiszem.Ne játsszon a szavakkal.Van itt még valami. És az oldal minden részét. hogy elintézi. Az Id be is. és így szólt: . Ebben megállapodtunk. Senki sem bántotta.De megtalálom.gondolta Harlan szégyenkezve. Hogyan haladhatnék gyorsabban? És módszeresen tovább forgatta a lapokat. Twissell Kalkulátor. . hogy biztonságban van! Harlan az öregemberre meredt.A gátat.válaszolta Harlan. hogy ez egyet jelent az atomháborúval. . . nem hittem. és ez annak a jele. hol van. . és becsapta a kötetet. Nem én rejtettem el.Ha most elszalasztjuk ezt a lehet séget. Harlan felpillantott. az ilyesmit meg lehet akadályozni. Századtól felfelé ilyesmi már nem fordulhat el . .kérdezte éles meglepetéssel Harlan. ritkás sz haja szétzilálódott. arcán meglepetés tükröz dött..Micsodát? . hogy visszakapom Noŷst. Tudom.Egy pillanat. Nincs valami gyorsabb módszer? .Nem tréfálok. . De el ször. A következ szünetnél Twissell gyámoltalanul megjegyezte: .Mondjon egyet .Egyébként . amikor összevissza fecsegett a képes újságokról meg hirdetésekr l. Valóban nem említette volna? Pedig gyakran gondolt rá. még akkor sem.Megvan! Twissell nem fogta fel a mondat értelmét.Megtaláltad! Odaugrott Harlanhoz. ahol Finge jelentései szerint el rement a fels id be.” Twissell így folytatta: . Noŷs változatlanul ott van. . „Hová akar kilyukadni? Még gyorsabb munkára akar ösztönözni? . Maga tréfál! Noŷsnak meg nekem találkoznunk kell. egészségesen és sértetlenül.Még rengeteg van hátra. Elfúlva mondta: . a Valóságunkat olyan magas jóléti szintre emeltük.Nem értelek. Az Id be is. Senki sem rejtette el. Azt mondta. s abban biztos vagyok. mondtam.jegyezte meg . .Én megteszem. . élve. A kabin nem tudja áttörni..kiáltott Twissell.tört ki Twissell. valószín leg végig az egész bioid ben.Tréfálsz? . hogy ideje aludnunk. Harlan elrántotta el le.. Soha nem szólt róla egy szót sem? .Nem mondtam? . . de mi hasznom nekem ebb l? Szüntesse meg az id gátat a 100 000. s ennek a színvonalnak a Halhatatlanság beavatkozása nélkül valóban igen kevés valószín sége volna. A kutatás harmadik bionapján. A 28. Akkor hát hozza ide. megígértem. .Nem .Micsoda? . ami t lem telik. . . Twissell Harlanra meredt. hogy minden egyes oldalt meg kell néznem. Megígérte.felelte élesen Harlan.. a Halhatatlanság elt nik. Századnál. délel tt 10.a Halhatatlanság létezik. az emberiség kihalásával. ha megmutatom az oldalt.22-kor Harlan csöndes ámulattal meredt az egyik oldalra.Igen. . .Megnézném a következ kötetet . .. és remeg ujjakkal a kötet felé kapott. Maga nem találja meg. még akkor sem. Hadd lássam.Ezt sohasem említetted! .Mit el ször? Harlan így folytatta: . Véget ért a második bionap. És a Valóság egyetlen hatalmas Változással visszaugrik a Maximális Valószín séghez.Mit csináltál? . Twissell csak most kapcsolt: . soha nem hittem benne igazán.mondta Harlan.Tudja. Még most is ott van. .Nem találod meg ismét. Megígérte. . és egyszeriben izgatott lett. Az Id be is. Rendben van.Akkor kerítse el nekem..kérdezte. ami felülmúlja a Primitív Kor képzeletét.

. mint a Tanács együttvéve.Várj csak. Bonyolult energiamez -berendezésekkel próbálták ki a kabinmotorokat és a kabinakna mentén fekv hiperszabadság-fokozatokat. és állítom. Az Intertemporális Szállítási Osztály személyzetéhez tartoztak: acélszürke egyenruhában.Ez lehetetlen. egyenérték volt a kudarccal. hogy szabad idejüket is a foglalkozásuknak szenteljék. nézhetnek a hirdetés meg Cooper után. De ha a Karbantartók elt nnek.Csak nem azt akarja állítani. fiú.Twissell elkeseredetten megragadta Harlan könyökét. . de nyilvánvalóan nagy volt a gyakorlati tudásuk. hogy Cooper rossz Századba került. . a Specialistáknak el kell hagyniuk a Halhatatlanságot. .. Gát a kabin útjában? Id gát? . hogy nem kellett félniük a szegénységt l. és semmiféle társadalmi nyomás nem nehezedik rájuk. De most mondom: szüntesse meg a gátat! . A Halhatatlanság gépezete az munkájuk nyomán m ködik simán. és magától függetlenül intézkedtek. és a Halhatatlanságot a végpusztulás fenyegeti. . . Azok a Növendékek. hogy nem maga emelte ott a gátat? .Harlan elsápadt. A Specialisták élete hajszolt. a gyerekeiket? Elegend ellenérték volt-e. Senki sem. De most.Többet tudok. amilyet még akkor sem tapasztalt. amikor arról értesült. Az Általános Szakmába jutni. mert a Karbantartáshoz tartoztak.Szedd össze magadat! Gondolkozz. várj! . . Vagy hogy pontosabbak legyünk. Egyiket sem. Harlan úgy vélte.. Furcsa. Az Id re esküszöm! . Ráérnek olvasni. a Karbantartás tovább üzemeltetheti az egész Halhatatlanságot.Sehogyan sem tudott visszaemlékezni. A Rejtett Századok Andrew Harlan üres tekintettel figyelte a sürg -forgó embereket. mint a Specialisták.Akkor a Tanács m ve. nem nagyon kívánt róla bármit is megtanulni. akkor. akik a vizsgákon nem feleltek meg. az „igazi Halhatatlanok”. úgy tetszett neki.Pedig nem én csináltam. a lakószintjeik és a saját szórakozásuk. betegségt l. váll-lapjukon fekete alapon vörös. Munkájuk a bionapnak csak egy bizonyos hányadát foglalja le..Akkor.Akkor nem tud mindenr l. és a lehet ségekhez mérten boldogok. Megvan a maguk társasága. Végül is valószín leg k a teljesebb egyéniségek. De most megfigyelte és nagy kínjában szinte irigyelte ket.De nem építhettek ilyen gátat.És ha. és felügyelnek az energiaszolgáltatásra. Ügyet sem vetettek rá. hiszen Technikus volt. és minden Növendék önkéntelenül kerülte még a gondolatát is. szakértelemmel dolgoznak. . Sajnálják-e a Karbantartók.és vízszállításokat. Úgysem találják meg. .Rendben van. nem sokat konyíthattak a temporális gépészet elméletéhez. Ha egy napon valamennyi Specialista elpatkol. . hogy ez a nyilvánvaló tény el bb nem ötlött az eszébe. A Karbantartók alkotják a Halhatatlanság alapját. átkerültek a Karbantartókhoz. Harlan kissé magához tért. amint munka közben figyelte a Karbantartó embereit. Harlan nem sokat tanult a Karbantartásról Növendék korában.A gát létezik. gondolkozz! A Tanács semmiféle gátat nem létesített. megviselt és mesterkélt a Karbantartók édes és egyszer életével szemben. Elvi lehetetlenség. A gát létezik. Ismét elfogta a düh.. és a különböz Valóságokból kisz rt filmdramatizálásokat is megnézhetik. megsemmisítik a hulladékot. Ellen rzik az Id b l történ élelem. Máskor valamivel kevésbé udvariasan nézett volna el a fejük felett. a családot. hogy elveszítették id otthonukat. meg Mallansohn és a Halhatatlanság után. hogy nyugodtan. kétfej nyíl. és elég karpótlás volt-e a Valóságváltoztatás? . és olyan rémületet vett észre Twissell szemében. Miért ne volnának boldogok? Tízszer annyian vannak. De akkor esküszöm az Id re és a Valóságra. vagy nyomorúságosán elpusztulnak. 16. mint ahogy egyetlen Specialista sem. hogy ez lehetetlen.A gát létezik. Akkor mindenr l tudnak. . ahogyan szemérmesen nevezték.

Megkérdezték-e a véleményüket valaha is bármilyen kérdésben? Harlan most úgy érezte. .. még az is percenként kattogott. mert Noŷs nélkül nem keresem meg Coopert. Harlan vállat vont. A pályák szabadok. uram.Ha minden ilyen egyszer és biztonságos. hogy a kört még be lehet zárni. A Részleg fels idejének a végállomásáig. . akkor én is nyugodtan nekivághatok. Twissell elengedte a férfit: . Nem lehetett félreérteni: ez parancs volt. . De ha veled történik valami baj.Semmi baj nincs. miért vonulok félre.Magam hozom vissza neked . Mennem kell. . És még ha megvan is. hogy magával tartok.Feleslegesen semmit sem akarok kockáztatni.Nem értem . .mondta Harlan. Twissell és Harlan egyedül maradt a kabinaknában.Hogy állunk a kabinaknákkal? . . kérlek. hogy felülvizsgáltattam a kabinpályákat. Mogorván válaszolta: . akkor ez azt jelenti.Nem kellett volna eljönnöd . Még a sokkal nagyobb egységeket mér skála is. Erre esküszöm. ha nem kísérem el ezen az úton. Ha felfedezi. társadalmi reformer tüze ég benne. az energiamez k üzemben vannak.Én sem akarok késlekedni.Akkor távozhat.. mit kezdhetek én vagy akármelyik más Halhatatlan. Tehát túléljük az utazást. a Halhatatlanság átmegy a nemlétezésbe.Miért nem? .Hát nem érted? . . Nincs semmi logikus magyarázata. Ha a Halhatatlanság a döntés után is létezni fog.Igen.Mindent ellen rzött? . én már ott voltam egyszer. .Kezét szorosan összekulcsolta. és fürgén kisiettek. hogyan kell megtalálni Coopert. A legutóbbi két bionapon többször is felhívott.kérlelte Twissell. . Kalkulátor? . mikor beléptek a kabinba.Sennor gyanakszik.Maradj itt. Határozza el. . s még fáradtabbnak látszott. Az emberek udvariasan meghajoltak. és az emberek tisztelettudó vigyázzba merevedtek. Twissell F kalkulátor törte meg Harlan gondolatainak a füzérét.ígérte Twissell.kérdezte Twissell. . Az egyik férfi válaszolt: . amely a Kiloszázadokat mutatta.Ha nincs meg az id gát. amikor a Karbantartók munkához láttak. „Hogy bírja? . Twissell odafordult Harlanhoz. Twissellt szemlátomást kínozta a bizonytalanság.gondolta Harlan. Twissell akkor is riadtan pillogott. Harlan. mint távozásakor. .Ha valami történik velem. menjünk! És a Halhatatlanság továbbra is létezett. te tudni fogod. .Ragaszkodsz az úthoz? . és amelyet a Karbantartók külön erre az útra építettek be. majdnem futva rontott be. Tudni szeretné. de akkor is elt nik. valamennyi Halhatatlan együttvéve? Harlan csak a fejét rázta. Készen vagyok. uram. Mégis nyugtalan vagyok miatta.Mennem kell.szólalt meg Twissell. sarkon fordultak. .Mégiscsak öregember.” Twissell gyors madárpillantással körülnézett. így szólt: . akkor semmi veszély nem fenyeget. Az id méter suhanó számaira meredt. Ócska babona a részemr l. Harlan a fejét rázta.Zavar. . Mit l fél. . nem késlekedhetem. . Twissell cigarettát tett a szájába.Rendben van.Akkor használja híres logikáját. Ha azonban a döntés hibás. Kalkulátor. és visszajöttem.

Még soha nem vonta kétségbe.Vannak olyan fajok. tudatalatti ok is? Ha az ember képes a végtelen távolságú jöv be utazni. mint neked. .még a 70 000. . igen.. . a Kalkulátornak b n erre fecsérelni az idejét.. hogy az emberi faj minden Században változatlan. így van? . mint amennyi ideig az ember a Primitív Korban élt. de én soha nem voltam Sennor. Tizenötezer Század a majomtól a Homo sapiensig. .De ha a fels bbrend emberek mégis léteznek.Esetleg tizenötezerig. Gyerekem is született egy 575.. ahová nem tudunk eljutni? Csupán a 70 000. Ett l kezdve a súlypont egyre inkább a Valóságváltoztatásra helyez dött át. Ez is egyike volt azoknak a kérdéseknek. Az emberiség jóléte. mint például Sennor. .Nem sok.. amikor létrejött.Harlannak átvillant az agyán: „Úgy látszik. De ez nem változtat azon. Így szólt: . És hátha minden becsületességük és minden tisztességük ellenére is azért állítottuk meg az emberiség fejl dését.Az ok nyilvánvaló. De az ember ember. és éppen ezért az étrendembe koleszterint kell beiktatni.Néha arra gondoltam. így volt. Twissell szívesen fecseg.. milyen lehetett a Halhatatlanság. amelyeket mindenki töprengés nélkül érvényesnek fogadott el. mert a fejlettebb ember nem akar velünk megismerkedni. . Kezdetben majomszer teremtmény volt. a term talaj. De a lázálmaimról beszélek. és szinte majdnem teljesen a kereskedelemre korlátozódott. Nem tudta. Az emberi faj alig változott. ezt tudom. mégis érdemes odafigyelni..” .) . Véletlen volna? Efféle kérdéseket nálunk kevesen feszegetnek.. Egyszer id k voltak azok. mintha az ördögöt akarná ki zni magából. A letarolt területek újraerd sítése volt az érdeke. csak néhányan.-b l. mert elrontotta az egyik kongresszusi tag autójának a fékjét.Úgy látszott. A Primitív Kor szakért je vagy. Az anyagcserénk majdnem teljesen megegyezik. Henry Wadsman F kalkulátor a t le megszokott h hóval megel zött egy háborút. mert nem akarunk találkozni egy fejlettebb emberrel? Ezek a szavak nem csiholtak ki Harlanból szikrákat. neked ez felesleges. és mégis mi a különbség közöttünk? Nekem négy foggal kevesebb n tt ki. mint a majmot. Azon túl vannak a Rejtett Századok. Ha a kérdést a Kibernetikus Agy képtelen kiszámítani. Miért rejtettek? Azért. De aztán felfedeztük a Valóságváltoztatást.Akkor azt is tudnia kell mindenkinek. századbeli asszonytól. Miért? Harlan így felelt: .Ha megállítottuk. és 40. Soha nem hittem. Normális körülmények között én is így vélekedem.Tízezer Századig . A legnagyobb különbség közöttünk az. hol volt Twissell id otthona. . Században is..Talán. te pedig a 95. ám olyan Id távolságban.Én például a 30 000-es Századokból származom.Igen. . Századig tartjuk ellen rzésünk alatt az Id t. . pedig k aztán igazán ártalmatlanok. Igen. hogy a filozófiai spekuláció célravezet . az enyém pedig képtelen. akkor olyan emberekkel is találkozhat.ismételte meg Twissell -.Mire? .Talán a következ dolgon lemérheted.És aztán? . (Harlan akaratlanul is összerezzent. s t senkit sem ismert. hogy a te szervezeted képes szintetizálni a szteroid sejtmagvakat. Még Sennor sz rtelen id otthontársainak a létezése is állandóan kérdéses.válaszolta Harlan.Helyes. Mit számít ez? .. a végén pedig Homo sapiens. . Század között. hogy ez a fejl dés aránylag rövid id alatt zajlott le. hogy az emberiség fejl dése furcsa módon akkor szakadt meg. és nincs vakbelem. akik annyira felülmúlják t. megállítottuk. aki tudta volna. Hátha létezik egy másik ok is. amikor létrejött a Halhatatlanság. Harlant nem nagyon érdekelte a téma.A 30 000-es Századokból származom . ivóvíz és finomvegyszerek ide-oda szállítása. amelyek millió és millió Századig éltek változatlanul. Fiatalkoromban ennek ellenére néha arra gondoltam. És ezzel véget is érnek az anatómiai különbségek. Miért ne? . Mennyi ideig élt az emberiség a Primitív Korban? .Ezt mindenki tudja. egy ki nem mondott. és nem enged be a saját Idejébe? Miért nem . Csupán néhány Századra terjedt ki a 30. Otthonunk között a távolság kétszer akkora. De nincs ez összefüggésben a mi Valóságváltoztatásainkkal? Kiiktattuk a szokatlant.

Twissellt meghökkentette ez a mondat. most . s k sem hozzánk. vagy nevezzük bárminek....suttogta Harlan.. Tegyük fel: nyugtalanítja ket annak a lehet sége.... hogy nincs is ott semmiféle gát.Így vagy úgy . Századon túl a fels id ben akart letelepedni. Cooperr l. Az aggodalmamról. Emlékezhetsz rá. Túljutottak a 99 000. 99726... és hagyjuk élni ket.. A skála szerint a 95 000. Nem azt mondom. 99984. hogy ez tudatos törekvés. és a kabin lelassult. Twissell felkiáltott: . Századba.Kár ilyesmivel izgatnia magát .Mi más magyarázat lehet? Miért nem mondta el ezt el bb? . hogy k ezt az els komoly inváziónak vették. Most már az egyes Századokat jelezte a mutató.derítjük fel a Rejtett Századokat? Mert nem akarunk velük megismerkedni.. Tegyük fel.. Az id beli enyhülés törvénye alapján a Változtatások néhány Század után elülnek.Még most sem hiszem . hogy a kabinoddal volt valami baj. hogy megtehetik... .. 99939… 99940. 100002... A tempométerre mutatott. Lehet. hogy egy napon a Változtatás elérkezhet egészen a 200 000. Tökéletesen engedelmeskedett az irányításnak. 100000. 99728. hogy mindez statisztikai kérdés. . és a 96 000.Éljünk. A számok tovább növekedtek. és valaki a 70000.Nincs id gát! . mint akit sokkal nagyobb gondok gyötörnek..Nem tudom.. 100001.Pedig volt. A Rejtett Századok fejlett emberei nyilván tudják ezt.mondta Harlan. és az els kudarc után nem is tettünk újabb kísérletet. . Csak fennhangon töprengek. 99851.mondta Harlan. tegyük fel . 99852. és ott mindent elkövetni. és a mozdulatot egyaránt lehetett a türelem és a remény vagy tehetetlenség kifejezésének tartani.. megtörtük.Most.. 99 727. elzárva minket. . Tehát nem voltunk agresszívak.. A nagy skálamutató megállt. hogy ezt a fegyverszünetet. Egyik Változtatás több Századra hat. k távol tudnak tartani minket attól az Id t l... mégiscsak ez vezérel bennünket. . 99938. .. Tegyük fel. Volt! . s most már nincs szükségük a gátra! 111 394. Tegyük fel. 99985… 99986.. semmir l.kiáltotta Harlan. és gátat tudnak emelni a kabinaknákban. nem tudunk közel férk zni hozzájuk.. 99999. ezerre. és a két ember bénult csendben figyelte. 99998. ami nekünk lehetetlennek rémlik. Twissell tovább fékezte a kabint. ..k fogták el Noŷst? . hogy mondott valamit. amikor nekicsapódnak a gátnak.. s nem is volt tudatában annak. Század! .Mihez kezdjünk majd? . de akár tudatos. aztán kínlódva hozzátette: . Most aztán Harlan rémülten ugrott talpra. Századig. Sennor vetette fel ezt a problémát... Inkább azt mondhatta volna.. Lehet. s elkeseredetten gondolta: A Halhatatlanságot kell megmenteni ahhoz. hogy felkészüljenek a Rejtett Századok lakói elleni küzdelemre? De hogyan szerzi vissza Noŷst? Minél el bb vissza kell mennie az 575.folytatta suttogva Twissell -. akár tudatalatti.Még most sem. 99853… Harlan felkészült a pillanatra. Századon..Talán elvitték Noŷst. De mi nem ezt tesszük! Változtatásokat hajtunk végre. hogy mindaddig nyugodtak voltak. és hagyjuk élni ket. .nyögte Twissell. Egy szót sem kellett volna szólnom bolondos fantaziálgatásomról. most. amíg üresen hagytuk a Rejtett Századok Szektorait. százezerre. Század közt jártak. De várj csak egypár percig. mint a másik..Ott volt a gát! . Twissell igazított a m szereken. .. . Twissell megrázta a fejét. amelyben élnek... Éljünk.Mégis.. Harlan visszafojtotta a lélegzetét. mint az Id egyik megoldatlan kérdését annál a közös ebédnél.mondta kedvetlenül Harlan -. Elméletileg az igazi Változtatás végtelen sok Századra hathat: százra. A kabin alig vánszorgott.mormogta Harlan. minthogy a tudományuk sokkal el rehaladottabb a miénknél.

és arca a vállán volt. átölelte. . és odaszólt a fiatalembernek: .Andrew! Harlan sarkon fordult. Postafiók 14.Megbocsátok .Segítek rajtad.Miért kérdezi? . Az aránylag kis hirdetés a harmincadik oldal fels sarkában volt. amikor áthaladtak a 100 000. és fekete haja az állánál. Colorado. lányom. Noŷst kissé megnyugtatta Harlan arckifejezése.válaszolta Harlan. Harlan továbbra is gondterhelten. Bolondos rémkép. és már félni kezdtem..mondta -. lányom. aztán majd lefordítom. és Twissell nem titkolta megkönnyebbült sóhaját. és mohó lelkesedéssel szemlélte: . . és elkiáltotta magát: . jól érezted itt magadat? . Gyere. Felolvasom. uram. hogy találkoznak a Twissell említette „fejlettebb emberekkel”. . Én teljesítettem az ígéretemet. . Tud rólad.Jól vagy? .Senki.Senki nem járt itt. Azt hittem. Mindkett töknek segítek.Én jól vagyok.Harlan kiugrott a kabinból. Harlan végigrohant a folyosón. és Twissell türelmetlensége a fehérizzás tet fokára hágott. visszaviszünk az 575. Átvillant agyán a lehet ség.Mondd. Harlan akkor se moccant. Azt hittem. Visszafelé a kabinban Andrew Harlan fokról fokra gondterheltebb és hallgatagabb lett. . de aztán ismét egyetlen gondja az volt. A lány itt van.. Denver.Várj csak. hogy Harlan még fel sem eszmélt.a f nököm. amikor Noŷs keze belesimult a kezébe. . hogy kelepcébe csalják ket a fels id ben. hogy megtalálja Noŷst. Harlan. .kérdezte a lány Harlan ölelését l elfúló hangon -. Megtalálta a keresett oldalt. Kinyújtotta a kezét. Századon. Noŷs külön szobában aludt. Twissell sokkal megfontoltabban mászott ki a kabinból.Noŷs! És egyetlen pillanat alatt.Andrew . hallgatagon forgatta az asztalon hever folyóiratkötet lapjait. és a viszonzó szorítás is szinte gépies volt. ha ugyan hisz nekem. Noŷs már a karjában termett. . . és megfogta a lány vonakodó kezét. fiú. . a Szektornak abba a részébe. le az alsó id be. Egy szabálytalan vonalas rajz el terében a következ állt nyomtatott nagybet kkel: ALKUSZOK T ZSDEÜGYNÖKÖK OLCSÓ MEGBÍZÁSA Alatta kisebb bet kkel: Beruházási hírek.Ismered. gyermekem. ahol kis otthonukat berendezték. mintha azt gyanította volna. . . A Technikusnak megígértem. valami történt veled. Harlan kissé távolabb tartotta magától. olyan gyorsan. Sokkal csendesebben kérdezte: . Századba. Twissell lassan közeledett feléjük. Hasztalanul. s hátán végigfutott a hideg.Elég egyszer .Bocsásson meg.Semmi .Noŷs! Noŷs! Az üres Szektor falairól öblösen görögtek vissza a hangok.felelte Twissell. Laban Twissell F kalkulátor.. és azt suttogta: .Aggódtam. Csak Twissell közeledett lihegve. Kalkulátor . Nem pillantott fel. . mióta Harlan elment? . de angolul van. Fekete szeme Harlan tekintetét kereste. Andrew? Nincs semmi baj? . szeme rémülettel telt meg. .mondta h vösen s egyáltalán nem b nbánóan Harlan..Semmi.Egyáltalán senki? Semmi? A lány a fejét rázta.A hirdetés.Szava elakadt. hol voltál? Napok óta nem láttalak.

de mégis megtörte a pillanatnyi szünetet. A kezd bet k összeolvasva kiadják az ATOM-ot. hogy zajlott le? Twissell kimerülten felelte: . milyen rajz van a hirdetés hátterében? . . Szerencsétlen tévedés volt. Cooper tudta. Közben pedig semmit sem jelent a 19. majd Noŷstól választotta el. Ez kelti fel a figyelmet.Hátha csak véletlenül hasonlít a gombafelh höz? . de nem is árthatunk egymásnak. . amikor Twissell visszaérkezett a Tanács albizottságának ülésér l: . Velem kell jönnie.felelte türelmetlenül Harlan. igyekezve meg rizni lelki egyensúlyát. Harlan megelégszik ezzel a felelettel. A kör bezárul? A gondolat nem hagyta békén.Az öregember vállat vont....Várj csak! Hiszen ez csak néhány vonás . .Mit tehetnek? Miel tt nekem esnek. kissé balra az oldalszámtól. 17. Nem hagyom itt egyedül. Olcsó. . hogy ezt megtehessem. ..Dehogynem! Egy atombomba-robbanás gombafelh je..Alkuszok. nem .Ezt aligha kell lefordítani.32 emberének. Miért? Csupán ez aggaszt még. és maga is el tudja olvasni a 19. A számok angolul is olyanok. Mindössze halványan érdekl dött.Még félig sem szívta cigarettáját.Ugyanaz a feltétel. .Nos.Twissell arcán elömlött a megkönnyebbültség és a boldogság. .. talán maga a siker ténye megment. egyikünkön sem lehet segíteni. Csupán utána kell menni. Akkor ez bizonyosan Cooper. Minden felel sséget magamra vettem. Megbízása.Még csak egy dolog! A 100 000..32-t.mormogta. meg kell várniuk. . a gondolat egyre jobban befészkelte magát az agyába. Megvan a század-Század. Noŷsnak biztonságban kell lennie. .Az Id be is.. hogy akkor még egyetlen ember sem látott gombafelh t? Senki sem tudta volna ilyen pontosan reprodukálni. hogy a hibát kijavítsuk.És vissza is mégy? .Az értékt zsdén fektették be a magánt két .Nem fogják megdicsérni ezért. . mi történt magával? Nézze csak a lap megjelenési id pontját! Rábökött az oldal tetejére. . Amikor felvirradt az indulás napja. aki eleget tudok a Primitív Korról.Még most sem bízol bennem? Mivel csaptalak be? Mi zavarhat még? .Remélem. . És így folytatta: .Nem éppen ez volt életem legkellemesebb beszélgetése.Egyetlen dolog. Twissell érzelmei váratlanul visszacsaptak.. Harlan amúgy is megterhelt lelkiismerete most mégis megszólalt: . Ez is véletlen? Nem veszi észre. és szemlátomást csalódott.Nem szóltam egy szót sem a lányról meg arról. Megkérdezte: . Századnál ott volt a gát.. s t a pontos dátum is.mondta Twissell. március 28. hogy neked köszönhet Cooper eltájolása. Egyetlen új feltételt sem szabok.. . m szaki hiba.. Ha kudarcot vallunk. és én vagyok az egyetlen. Kalkulátor . . kivéve. hogy ez a hirdetés megfelel minden követelményünknek? Rögtön szemet szúrt.Úgy gondolja? Nézze csak még egyszer a szövegezést. Kalkulátor.De nem err l van itt szó. hogy ezek után visszavonulok a Halhatatlanság ügyeinek az intézését l. El ször Twissellt l. Ha meg nem.Úgy tervezem. 1932.Harlan ujja szinte átbökte a papírt a kurta sorok kezdeténél: . nem szólt a. Nem látja..mondta komolyan Harlan.Twissell feszülten figyelte Harlan fordítását. El ször úgy látszott.. .Mi az a t zsde? Mit akar ezzel mondani? . Ha a vállalkozás sikerül. T zsdeügynökök.Visszamegyek. csak alig ébredt ennek tudatára.Ismét feltételek? . hogy nem siklom keresztül efféle anakronizmuson. Az üzenete.volt az ingerült válasz. Ahogyan teltek-múltak a felkészülés napjai. ha. . mint az Egységesen. eloltotta és elnyomta a . Nem tudja.Nem. egyetlen feltétellel. . Itt a postacíme. És aztán? Harlan rárivallt: . Kalkulátor.

amely megközelít en úgy festett. Csodaszép haját (és ez volt a legborzalmasabb) könyörtelenül levágta. és mégsem sikerült elrejteni a szépségedet. Id nként odafordult Harlanhoz: . aki érzéketlenül állt ott mellette.. .Figyelj csak rám. Napok óta bánt valami. igen. Század slakosainak az öltözékében. hogy nem emelte ki kell képpen a szépségét. Más közölnivalója nem volt.mondta Harlan. Már tudja. . de ebben volt valami mesterkéltség. A ruha úgy fedte be Noŷst. Csak annyit képesek megtenni. percnyi pontossággal megtudjuk . . arra való hivatkozással.Micsoda ronda ruhák voltak a Primitív Korban. Aztán jön a második út. az utolsó. Mindent elmondtam neki. és ha lehetséges. ahogy vártam. megpróbált kedélyeskedni. Század vidéki ruházata. .közölte Twissell. . mi vár rá? .Ha ez ösztönös tudomány. . hogy van valami igazság Twissell régimódi bókjában.Ez rossz jel. Hallotta.Igen.. Bevezette ket a kabinba.. Harlan elfordult.A mérnököknek elég nagy energiaforrás kell ahhoz. Noŷs és Harlan útiruhában jelent meg. .mondta. Ó. Harlan javaslatát Noŷs kissé módosította. amíg a Primitív Korban vagytok. . Nem fél. . A kozmetikája csupán néhány kusza színfoltra szorítkozott a száján. de nem volt más választásom.Nem magyaráztam el neked mindent . hogy fenntartják az id beli feszültséget. Mi bajod van? Alig ismerni rád. kedvesem. és aprólékosan végignézte a különböz Századokból importált holmikat. .Mi a véleményed? Harlan csak a vállát vonogatta. mit kell tennie.Már alig három bioóránk van hátra. .Túlságosan engedékeny vagy. és remélem. Az els utazás alkalmával csupán Cooper megérkezésének pontos idejét kell megállapítanunk. hanem meghatározatlan ideig a Primitív Korban marad. milyen id eltérés van a megérkezése és a hirdetés feladása között.Közönséges kapcsoló . és a felhalmozott készletek között botorkálva rámutatott a sima bels falból el mered fémkarra. akkor a te dolgod.Bocsánat. s ilyen energiaforrás nincs a Halhatatlanságon kívül. a lány készen van-e.. Harlan ismét egyedül maradt gondolataival. hogy a n k jobban értenek az öltözködéshez. Noŷs barátságosan rámosolygott. de kiderült.Az Id be is! . . ahogyan megállapodtunk. hogy Twissell mond még valamit. .Tudom.jegyezte meg könnyedén Noŷs. Amikor Twissell megpillantotta ket a 20. hogy egy másik Század ruháiba kell bújnia.. a sz k hónaljat. de a F kalkulátornak meg kellett ismételni kérdését. De azért felszereltünk egy visszatér kapcsolókart. amíg Harlan kibökte: .Hogyan fogadta? . az arcán és szemöldökének pocsék utánzására.A kabin nem tér vissza automatikusan a Halhatatlanságba. És mégis gyönyör volt.Azt kérdezem.érdekl dött rögtön Noŷs. Harlan pedig.A legszívesebben nem avattam volna be ket a dologba. a durva szövés ruha egérszürke színtelenségét. . De ha a kart a visszatérés állapotába helyezed.válaszolta egykedv en Harlan. hogy lehetetlen .Jól vagyok . . a bevágó nadrágszárat. .. kénytelen volt elismerni. Amikor végeztek a berakodással és a m szerek ellen rzésével. Számára nem volt újdonság. A képes újság hirdetéseib l gondosan kiválasztott néhány ruhát. és több a szépérzékük. Andrew .mondta. Nem tudjuk.hamutartóban. máskülönben nem használhattam volna a különleges kabint az alsó Id határon túl.Második út? . Harlan lassanként kezdte megszokni kényelmetlen övét. nem értettem. . hogy irányítsák az Id be való kivetést.Mit?.Voltaképpen szerettem volna a kabinba kézi irányítású m szereket is beépíttetni. visszajöhettek. Agya szakadatlanul ugyanazt a gondolatot morzsolgatta. Felsóhajtott: . A postafiók útján megkeressük. mint a korai 20. és sajgó élességgel döbbent rá.

Hiszen tudja.megérkezésének idejét.Ha Coopert a megérkezésének a pillanatában elcsípjük. Noŷsra sandított. . és úgy nézett rájuk. amíg Cooper kabinja visszaérkezett. szinte összezsugorította Harlant. és Coopert is pontosan idetájolták. Csupán annyit közlünk vele. Akkor aztán visszatérhetünk ahhoz az id ponthoz. a szomszédban . és bátran mosolygott.De a Föld a Nap körül kering.felelte.És megpróbált mosolyogni.És most. és váratlanul ismét megjelent. Megfigyelése a különböz Századokban csupán az emberekre és a városaikra szorítkozott. hogy annyira jelentéktelennek tekinti az ügyet. mit mondjunk). a kabin nem tartózkodhat két különböz bioid ben ugyanazon a helyen. vagy alig vették észre: olyan volt. a Nap pedig a Galaxis középpontja körül. megszüntetünk minden mikrováltoztatást. „Érzelem ez. s kiléptek a lemen nap sugaraiban fürd sziklás. Kissé h vösöd enyhe szél fújt. réz. . és száz évet visszafelé haladok. Félúton valami bels rándulást éreztek: nyilván akkor haladtak át az alsó Id határon. Twissell tovább magyarázott Noŷsnak: . Biztos volt benne. akkor üres térbe kerülök.válaszolta Harlan -. Noŷs megérintette a karját. Az atombomba-hirdetés ismét elt nik. . Visszaemlékezett. de az is lehet. (Akkortájt még „száz évet” mondott a Század helyett. Az egymásra d lt csupasz és hatalmas sziklákat tompa szivárványszín re festette a vas-.kérdezte Noŷs.Kurtán kezet szorított vele. milyen komolyan faggatta Yarrow Oktatót: .hessegette el nyomban -. ahogyan ezt elmagyarázták neki. Saját id otthonáról már csak homályos emlékei maradtak. és nem értelem .Itt.Néhány perc múlva . fiú. mert a Föld csak száz év múlva került arra a helyre. és csend volt. hogy rossz Századba került. hogy az Id utazások tájolása pontos. ösztön és nem gondolat. Sajnos.kérdezte Noŷs. A Halhatatlanság nem anyagi természet világ lévén.Nem kellene felállítanunk a Radiátort? . merre van? . mint egy közönséges kabinút. hogy a memoárjában nem említi meg: kétszer küldték vissza. fázom. és szinte hetykén mondta: . Twissell a kezét dörgölte.Már indulunk? . Aztán már a Primitív Korban jártak.felelte Harlan.és krómszennyez dés. néptelen világba. Az utazást észre sem vették.. és a leveg t is importálta. . Nem fogja megtudni.) Yarrow Oktató így vágott vissza: .” Elfordult. Twissell közbeszólt: . . Ha a Föld egy bizonyos pontjáról elindulok.felelte kurtán. illetve hozzáadva még tizenöt percet. hogy csak képzeletük játszott velük. és senki nem is fogja megmondani neki. mintha kétségek gyötörnék. Majd felegyenesedett. de nem valami határozottan. A kietlen táj. hogy a kabin elt nt. nem volt napja. .Igen. jó szerencsét! .Tudod. hogy néhány fontos utasítást nem adtunk meg neki (majd ki kell találnunk.Értem . és Cooper csupán annyit fog tudni. Noŷs elgondolkozott Twissell közbevetésén. A memoár pontosan közölte a barlang helyét. . el halászott egy újabb cigarettát. ugyanabban az id ben. . és csak abban reménykedhetünk.. és a lány felé fordult. A lány a szemébe nézett.Ez nagyon komplikált. bólintott Noŷsnak. az alsó id be.Andrew. Ilyen élménye soha nem volt. az élettelen környék nyomasztotta. Harlan megrezzent. . Noŷs felhúzta kiszedett szemöldökét.De igen . és kilépett a kabinból. és a Galaxis is kering. Egy pillanatra Harlannak visszatért a régi jókedve. Növendék kora óta nem kételkedett abban. amikor egyedül maradt Harlannal. . Cooper barlangjában. Alig lehetett érezni.

. Az Id ben haladva a Föld mozgásához alkalmazkodsz. . Nem olyan egyszer dolog ennyi pénzt összegy jteni. és egyáltalán nem csodálkozott. tehát Coopernek helyesen kellett döntenie. így aztán meleg lett és világos. Pénz. A Halhatatlanság továbbra is létezett. Miért nem hagytál a Halhatatlanságban. Noŷs kissé furcsán festett archaikus rövid hajával. Végigfuttatta a fényt centiméterr l centiméterre a falakon. És ez több volt.Nem szabad elkülöníteni a Teret és Id t. Csak reméltem. Szerelmes vagy? Belém? Nem teheted. Fizetési eszköz.szólalt meg. Bármit . A Radiátort beállították a barlangba. bámulatosan jól.El ször is nem ismered a nyelvet. ugye? Harlan a fejét rázta.Mit keresel? . hogy a madár kirepül az rbe. Ha kiszámította. . Noŷs szorosan a nyomában haladt. s ezek ellen Harlannak szükség esetén ott volt a sugárpisztolya. hogy a barlang bejáratát pontosan ott találta. . Vagy azt hiszed.Mi ez? .Valamit. mint amennyit remélt.Akkor próbáld körülírni. . . Twissell logikája ismét bevált. földön. csak gyanú és késlekedés forrása lesz. a lámpát egy hasadékba er sítették. hogy itt vannak? . Miért hoztál magaddal? Áruld el. és már látni is alig bírsz. hogy elárultad a Halhatatlanságot.Alig szólsz hozzám. Ez a fickó jól csinálta a dolgát. Noŷs gondterhelten bámult a Radiátor lassan forgó parabolatükrébe. mi a terved? . .. . Félrekaparta az álcázásul szolgáló szemetet.felkeresem a legközelebbi várost. de Coopernek volt ideje b ven. ha már itt nincs szükséged rám.mormogta Harlan. Mi történt veled? Id otthonod erkölcse kerített hatalmába? Vagy úgy érzed. ahová irányították. Egy lapos k . Nem nézel rám. és a szemében felvillanó hirtelen harag láttán Harlan zavartan elfordult. Soha nem lesz erre ilyen jó alkalom. mennyezeten. Tudom. és belépett. köveket.Nem tudod. A lány így kérlelte: .Andrew. Az utazási el készületek alatt Harlan nemegyszer gondolt arra.Holnap reggel . Nem lesz itt semmi baj. (Majd gondolatban visszaállította a „van”-t. mit érzek .Veled mehetek.válaszolta Harlan. hogy hol kell lennie. és végigpergette ujja közt a papírokat. zöldes papírokat takart. hol van. Megteheted. legalábbis.felelte Harlan . és kiszalad a madár alól? Kockázatos dolog a párhuzam.válaszolta Harlan. . . hogy a hirdetés elvezeti Harlant a helyes Id be. Harlan félrelökte a követ.kérdezte Noŷs. és az út a nélkül is elég nehéz lesz. mint valami levélnehezék.mondta Noŷs. Harlan átszámolta a pénzcsomót. Cooper nyilván túljutott ezeken az akadályokon. ezt a bármit a barlang végében meg is találta. megrontottalak? Mi történt veled? . és suttogva kérdezte: . Csupán Twissell fordított logikáját alkalmazta. hogy engem állíts oda mindenért b nbakul. Ezt a valamit. nem akarhatod. akkor a barlangot is felhasználhatta újabb kapcsolatként.Semmit sem tudtam. kitapogatta odabent a sötétséget. az eredményb l számította ki az okot.Nem vagyok bolond. és ezért engem kárhoztatsz? Úgy érzed. Andrew . Sebészkésként használva lámpája éles sugarát. amely eltakarta még a legkíváncsibb tekintetek el l is.Bankjegyek. És a kör nemsokára bezárul! A lenyugvó nap vörösöd fényében a készleteket áthordták a barlangba. de Harlan nyomósabb érveket is talált.Veszély fenyeget . szinte példa nélkül álló utazása után magabiztosan indult el. mert a Föld a Nap körül kering másodpercenként tizennyolc mérföldes sebességgel. Odakint h vös márciusi éjszaka volt.Tudtad. hogy ha aranyrudakkal beállít bármely városba. és most.) . Magát a kabint diffúzfénytörés hártyával vonták be.

Kezdetben csak egyet nem értettem. valamire. Századnál.Amikor a múltkor oly rémülten igyekeztünk hozzád a Rejtett Századokba.folytatta. Úgy vélte. elárulta. De hogy bolonddá tettek.Mindent megszerveztek . de ez nem így van. Csak akkor nyugszom meg ismét. hogy így cselekedj? k tervezték ki az egészet? . hiszen nem sokat konyítok a matematikához. amely a mögötte és el tte álló egyéni tragédiától teljesen független. és elhallgatott. Az id gát tüzelt fel. Az id gát miatt rohantam vissza az idegkorbácsért.Úgy gondolod. mit gondol azokról a Századokról. én vállalom az anyagi és erkölcsi következményeket. És mégis rájöttem. Érted már? Noŷs rémülten és hitetlenkedve nézett rá.. A kör nemsokára bezárul! Noŷs tétován kinyújtotta a kezét. Így szólt: .Több mint veszély. Arra gondolt. Akció és reakció. a Rejtett Századokban zárkóztak el t lünk. úgyhogy valamit én is értek hozzá. Mindent. . . . akik a fels id ben. Nyomd meg a másik gombot. Harlan akadozva beszélt. Valami személytelen diadal közeledtét érezhette. .Ezt nem bírom elviselni. soha nem is volt ott gát. Vagy valami. hogyan találtam ki. Hogyan találtam ki.Ugyan kérlek! . Nyomd meg ezt a gombot. én magunkról szeretnék hallani valamit. Ne nézz rám így. de én ébren voltam. hogy milyen kényelmes lenne.Csupán egy válasz volt erre a kérdésre. hogy kiabál. és az ember azt teszi. esetlen és súlyos b rcip ire meredt. de nem most. Meg-megrázta a fejét. hogy a Halhatatlanság kockáztatása árán is visszaszerezzelek.folytatta. Talán a Halhatatlanok elméleti tudása nem terjed odáig. Twissell sem értette. Úgy vélte. Akkor hát miért létesült? Azt kérdeztem magamtól: mit okozott a jelenléte. hogy a messze jöv ben az ember különlegesen fejlett változata.Nem tudom. Az id gát megvolt. amit mint bábfigura tettem. de a kés Primitív Korszakot nagyon érdekelte. amire az este izgalmában és felindulásában . Nem volt szüksége a lány rokonszenvére. .Miért volt id gát a 100 000.. de Harlan hidegen elutasította.Igen. engem megfert zött ez a lázálom. hogy valamire vissza kell emlékeznem: valami jelre. akár a kutya a vizet. esetleg magasabb rend emberek. mert a környezete zord és változó volt. Te aludtál. miképpen fedeztem fel. becsaptak. Mégpedig el ször azon a bizonyos éjszakán.. Azt találta ki. hogy az embernek fejl dnie kell. s elhatározták. és kudarc esetén megsemmisítsem a Halhatatlanságot.. Ismét a fontosabb kérdéssel kezdett foglalkozni: hogyan lehet megmenteni a Halhatatlanságot. Én tapasztaltam az id gátat. Az volt az érzésem. Lázálom. felhasználták az érzelmeimet. hogy Coopert visszaküldték a Primitív Korba? Ez olyan képtelenség volt. Amikor aztán rád találtunk. és a düht l fél rülten nekitámadtam Finge-nek. de nem rólunk. ami nem történt volna meg. ha kijön a folyóból. Néhány pillanat múlva megszólalt: .folytatta elgondolkozva . Ám amikor az emberiség megtanulta. ha nincs ott a gát? Egy kis szünetet tartott. ha éjszakára levethetné. . Valaki felépítette. hogy véget vetnek a mi Valóságváltoztatásainknak. Twissell szerint nem a Halhatatlanok építették. mintha a múltak rémét rázná le. tehát tudom.Twissellnek nem mindenben volt igaza. nem most. hogy valóban létezett. Természetesen . úgyhogy természetesen megállt a fejl désében. Szerinte k emelték a gátat a 100 000. mintha egyszer en számítógép volnék. új faj él. Twissell Kalkulátor lázálma . . Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. a távoli jöv emberei akarták. A Paleontológia nem érdekli a Halhatatlanokat. Nyilvánvaló. valami gondolatra. s az ember ezt teszi.mondta továbbra is szigorúan Noŷs -. De látod. . Nemegyszer álmélkodott azon. A következ ket tudom: a faj csak az új környezet kényszerít hatására fejl dik. Twissell felhagyott a képzel déssel. Századnál? . hogy ez egészen megváltoztatja a dolgokat? Amíg a magam akaratából csinálok valamit. mert elméletileg lehetetlen.Milyen célt szolgált? Nem esett bántódásod. hogyan változtassa meg a környezetét. Állandó környezetben a faj sok millió Századig változatlan maradhat.Találkozásunkat. amelybe elég bef zni a kódszalagot. Igen! Hát nem érted. Kianalizálták érzelmi állapotomat. mir l beszélsz .. Harlan hirtelen ráébredt. Talán akkor megnyugodhat. kellemes és állandó környezetet teremtett.mondta Harlan. A Primitív Ember gyorsan fejl dött. mélységesen szégyellte magát. Mindazt meg kell semmisítenem. Nem volt semmi támpontom.

amit csak a fülemmel hallottam. s az agyam egyszerre megvilágosodott: Cooper jelent sége és az.suttogta a lány. És a Sorstervez mondott nekem akkor valamit.Mit mondasz.” Igaza volt. és k irányították a tetteidet? . El ször meglep dtem..felfigyeltem. hogy az ujjad köré csavarhass minket.hagyta rá Harlan.Láthatatlan szuperlények? . . milyen károkat okozhattál volna. de emlékszem lágyan suttogó hangodra. Lágy. Pontosan és szakértelemmel.válaszolta Noŷs.. . ha nem vagyok vak. de az már valójában felesleges volt. . Harlan szomorúan felelte: . hogyan létezhetett a régi Valóságban.Te meg én . Még hasonmásod sem. Az a társadalomtörténeti könyv a lakásodon. . Igaz? . De itt tehetetlen vagy.mondta Noŷs követel z en. behízelg szavak. A Rejtett Századok embere Homo sapiens. akkor az lett volna az els kabinutazásod. igen. . de még nem zárult be. ..Könnyen kitalálhatod. Talán már akkor is furcsán hangzottak. Közönséges emberek. Noŷs. És miért éppen a 111 394.Hogyan csinálhatnak bármit is? Hiszen nincsenek itt.Hogy megmentsem a Halhatatlanságot! Nem is tudom. . veled.. . . Mintha meleg. .Andrew. Andrew? Harlan váratlanul kiabálni kezdett: . a tudatom nem emlékszik rá. Század egyik szakért jével kiszámíttattam a Sorstervedet. Mir l beszéltél? Cooper utazásáról az alsó id be. És még valami. De te mit mondtál azon az estén. és felemelte a kezét. És te is itt vagy. A kört be lehet zárni. Hogyan? Hogyan? Noŷs feszülten figyelte Harlant.Nem szuperlények. hogy az ember azóta nem fejl dött. Századba? Kinek a helyét foglaltad el? Vagy csak úgy behatoltál? A 2456. hogy helyzetemnél fogva megsemmisíthetem a matematika történetét. Andrew? . de túlságosan tele voltam. de az értelmemmel nem fogtam fel. mi a sámsoni er feszítés .Igen. . hogy ez is a Rejtett Századok embereinek a m ve? k sugallták ezt neked. Mikor tanultad meg a kabin irányítását? Ha az volnál.. Harlan karja lehanyatlott. nagyon kérlek. Noŷs.Harlan tompa hangjára Noŷs elsápadt. de nem lehetetlen.nézett rá Noŷs. Noŷs meg se rebbent.. Mondtam már. Csak mi ketten vagyunk itt. Században. . nem figyeltem fel rá.De te itt vagy. Noŷs. akinek látszol. Nem illettél bele a régi Valóságba. Ne színészkedj tovább. Már mindent tudtam. Betolakodó voltál. hogy egyáltalán megjegyeztem a szavait. Valld be. . mert én ismerlek.Miért hoztál engem a Primitív Korba. Az új Valóságban egyáltalán nem szerepeltél.Amit mondanom kell. És még nem végeztek. Noŷs rémülten meredt Harlanra. s csak játszottál velem és Finge-dzsel. A Rejtett Századok asszonya és én.Valld be! .Azt akarod mondani. Furcsa. hogy igazat mondtam.Mit számít az. A Halhatatlanság összezúzásáról egyetlen sámsoni er feszítéssel. Bizonyos voltam benne. amikor a mentás italt adtad? Egyre csak beszéltél hozzám. mióta formálja a környezetét. .Igen. gyönyör viaszból mintázták volna. Században állítottad meg? Az az id otthonod? Noŷs szelíden megkérdezte: . hogy bevallom-e vagy sem? . Semmit sem hallottam. Végtelenül nyugodt volt. Emlékszel els kirándulásunkra a Rejtett Századokba? Te állítottad meg a kabint a 111 394. Mondd csak. . Valld be! rjöngve felugrott.Minden egybevág. Most már nem is próbálta megsimogatni. hogy a Század asszonya szerepét megtanulhasd.Nincsenek? .Csak mi ketten.. a távoli jöv b l jöttél. Még van tennivalójuk. Furcsának látszott egy ilyen kis Változtatásnál. De neked szükséged volt rá. . Azt mondta a Sorstervez : „A megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. Sokáig gondolkodtam.Vagyis nincsenek itt. Nem láthatatlanok..Azt sem tudom.Még okfejtésed után is ilyen bizonytalan vagy? . mikor léptél be a 482.

ez azért van. s egy pillanatra olyan nyugodtan tudott szembenézni a lánnyal. hogy Harlan meg tudná ölni? Még most is csábos erejében bízik. De miért nem szól semmit a lány? Miért ilyen közönyös? Hogyan ölhetné meg? Hogyan hagyhatná életben? Rekedten megszólalt: . hogy a h tlen szeret kezéb l fogadja el a halált.Könny lesz felhasználni a védekezéshez. és nekivághatnál a hajnalnak. Noŷs nyilván olvasott a férfi gondolataiban. és otthagyhatnál a sivatagban. s bizonyos abban. Ismét kitolódott a pillanat.szólalt meg. saját kez leg tette ezt a gyönyör Noŷsszal.A Rejtett Századokból jöttél? Mondd meg.Harlan úgy érezte. A Végtelenség kezdete Zsibbadt bizonytalanság töltötte el Harlant. Farkasszemet nézett a sugárpisztollyal.Habozol? Talán a védekezésemet várod? .Ha ez volna a kívánságod. s magabiztosság. amikor meg kell pillantania a lány véres holttestét. Vagy pedig pirkadatkor magaddal vihetnél. elengedettebben. kacérkodik-e a halállal? Kétségbeesésében tetszeleg-e a bolondos h sn szerepében. 18.Tudni akarsz valamit a Rejtett Századokról? . Noŷsra irányította. mert itt van nálam a sugárpisztoly. Akkor talán nem hiszi el. de nem Noŷs esetében. Most aztán lel sz? Harlan ujja megremegett a sugárpisztoly ravaszán. hogy ez az érzelem megbénítja Harlant. miért néptelenedett el a Föld a 150 000.Lelkiismeret-furdalást? . hanyagabbul üljön. Sértett hiúságod követeli az ölést. ahogy a lány vele. Század édeskés irodalmi hagyományai szerint alkotott könyvfilmben így lehetett volna. itt hagyhatnál a barlangban. Nem olyan fából faragták. szinte misztikus er sugárzott bel le. hogy legalább ne érezzek aztán semmi lelkiismeret-furdalást! Egyáltalán ne érezzek! . és tudnia kell.Valld be. elárultalak. hogy kényelmesebben.Igen. összekötözhetnél er sen. . . Mentséget keresett a késlekedésre. Még habozott. Noŷs így válaszolt: .szólalt meg. Harlanon látszott. hogy gyötr dik. hogy tartson magánzárkában. és felvonultatta medd szerelmének és vágyakozásának a maradékait. Század után? Érdekel? . mert eldobta magától? Hazudott-e. .Nem ölhetsz meg a Halhatatlanság védelmében . hervadozó liliom boldog mazochizmusával. vagy azt. Hangja alig volt emberi hanghoz hasonlítható. Lázasan gondolta: „Hadd beszéljen! Hadd mondja el. . hogy . ami testéb l megmarad. mert azt hiszed. Ismét Noŷs beszélt: . Elkeseredett-e Noŷs. A sugárpisztolyt a kezében szorongatta. de valójában örült a haladéknak.Nem! A 289. Noŷs. hogy aztán kés bb belecsaljalak az árulásba. Tétovaság fogta el. Ha csak a gyilkosság elégít ki. akkor leüthetnél.Miféle védekezést? . mit tud a Rejtett Századokról! Annál biztosabb lesz a Halhatatlanság védelme!” A szilárd politika látszatát kölcsönözte várakozásának ez a gondolat. mert Harlan nem hisz neki? .Miért hallgatsz? Noŷs megmozdult. egy letört. . Valami bels érzés még fellebbezett Noŷsért. de csupán a kezét helyezte el az ölében. amíg te a Primitív Korban jársz. ahogyan állítod. és meg akarlak ölni. Vagy megkérhetted volna Twissell Kalkulátort. haragja ismét felkorbácsolódik. és nem az igazságos bosszú.próbált gúnyos lenni Harlan. parancsra szédítettelek bele a szerelembe el ször. . Ujja szorosabban fonódott a fegyver ravaszára. lefegyverzi és megszégyeníti? Ez érzékenyen érintette.Igen. Szeretnéd tudni például.

Akkor tudósaitok rosszul sejtették. Miért ilyen valószín tlen a Valóság?. hogy Valóságunknak igen alacsony a valószín ségi foka. Hozzáláttunk az Alapállapot jellegének a felderítéséhez. hogy a Halhatatlanság Változtatásai következtében.És amikor elérhették a csillagokat. vannak bolygók.És belepirult abba. A következ lépésünk már nem állt összhangban kultúránkkal és erkölcseinkkel. még hevesebben. mint az elmúlt hetekben..Századom. de Noŷs sápadtan ismét csak mosolygott. de id t nyertünk vele. hogy lehet áthidalni a hipervilágtért. a 111 394. . Közvetett úton szereztünk tudomást a Halhatatlanságról. Ennek most sértenie kellett volna a férfi fülét. Ez a zárópajzs csupán a végrehajtott Változtatásoktól óv meg bennünket. a termékenység.Folytasd. és el ször a saját Valóságunkat próbáltuk ki. Tudósaink már régen sejtették ezt. és fejezd be gyorsan. kifejlesztették a csillagközi hajózást. Nála volt a sugárpisztoly. hogy a bioid egy másik pontján kell lennie (nekünk is megvan erre a kifejezésünk) egy másik Valóságnak. S t más értelmes lények is. Rárivallt: . . Nem ismerhettük. Ezer meg ezer Század telt bele. De nem így történt. mi a Föld: börtön. leszámítva bizonyos kis százalékot. Lassan csökkent a szaporodás. Azt viszont tudtuk.. a fels id nket.. Harlan elkeseredetten szólt rá: . ott eddig mindig sikerült megteremtenünk a legf bb jót. Valamikor az Alapállapot vett körül bennünket vagy legalábbis hasonmásainkat. Századig az ember a Földön maradt. Valahol a 125 000. így szólt: . és otthon maradt. amelyet a végtelen szabadság vesz körül. de a 125 000. Nem figyelsz ide. Mi ebben az igazság? Mennyi benne a jól kiszámított félrevezetési szándék? Igyekezett a b völetet megtörni. Az ember csakugyan megpróbált elköltözni a Földr l. Megvizsgáltuk a jöv nket. és gyarmatosították a Galaxist.Harlan nem akart sem könyörögni. és cinikus hitetlenségével feldühítenie. Ámultán tapasztaltuk. . és rábukkantunk a növekv Halhatatlanságra. miel tt az a bioid ben elérte a távoli fels id t. a statisztikai valószín ségek alapján az Alapállapot meg fog változni egészen a mi Századunkig és azon túl is. az alsó id nkkel. a Földr l a csillagokra költöztek. semlegesíteni akartuk a lehetséges rossz hatásokat. és helyrehozzuk ezt is. Vannak csillagok. Eltökélte. Harlan most már merészen védelmezhette a Halhatatlanságot. Század már akkor tudott a Halhatatlanság létezésér l. Most már tudta. El ször is kiszámítottuk a Valóságok Integráljait. legalábbis ebben a Galaxisban. így szólt: . sem alkudozni. amely a Halhatatlanokat a 70 000. Század el tt . . hogy er s lesz. El ször felállítottunk egy izolált zónát. mert az el bb oly élesen támadta. tudod. A maximális valószín ség másik Valóságot elneveztük Alapállapotnak. hogy összevethessük az Alapállapottal. Század táján az emberiség megoldotta a csillagközi utazás problémáját. Sajnos nem vagyunk egyedül a Galaxisban. Megtanulták.. És az emberiség kihalt. .Végigkutattuk visszafelé az Id t.Nem azonnal. Azonnal nyilvánvaló lett számunkra. a jelek már mutatták: Foglalt! Tilos az átjárás! Takarodjatok! Az emberiség visszavonta felderít csápjait. hullámvölgyek. és ebben igazad van.Engedjetek be a Rejtett Századokba.magyarázta Noŷs. még a 10 000. Amikor kijutottunk a világtérbe. Az emberiség végre eljutott a csillagokig. Akkoriban nem ismertük az Alapállapot igazi jellegét. s a fiatalabb elmék közben utolérték.Egy csapásra kihalt? Badarság. mint az emberiség. Harlan így szólt: . Harlan növekv figyelemmel hallgatta a lány jól átgondolt szavait. hogy a lány könnyedén elmosolyodott. Olyan si fajta nincs egy sem. amit te Rejtett Századoknak nevezel. A te Halhatatlanságod tette ezt. megakasztani a lány mondatainak sima áramlását. de kiveszett a szándék. és inkább szemléltük az Id t. Tanulmányoztuk az akkor létez Valóságban él ember sorsát. Ez aggasztott bennünket. mintsem anyagot szállítottunk ide-oda. Század alsó id határán tartotta. Ahova eljutottunk.Beszélj! . A rendszer nem volt tökéletesen biztonságos. Egyébként csak a múltunkkal foglalkoztunk. Andrew! Érdekel ez téged egyáltalán? Noŷs változatlan nyájassággal ejtette ki Harlan nevét. és a reménytelenséget nem tudták legy rni.Mi is végeztünk Id utazásokat. de egészen más elgondolások alapján. Voltak hullámhegyek. túlhaladták. te némber! A lány nyájas Andrew-ját próbálta így egyensúlyozni a „némber” fojtott dühével. Megszólalt: . és végül bekövetkezett a kihalás.

. nyomorúságot. ami mérsékelt.Mi az a legf bb jó? A gépeitek mondják meg. És miért próbálja meg újra meg újra? . de egy id ben csupán egy. és már haragudott önmagára. Azt mondta: „Kiiktattuk a szokatlant.És mi lett volna ennek a haszna? . és hogy könnyítsen magán. Nem Valóságos állapotukban is látjuk ket. és az emberiség megvethette volna a lábát a Galaxisban.” Hát nem ez történt? . s kiszabaduljanak a gravitáció börtönéb l? Valóban bels kényszer-e. hanem millió és billió világ. Mindegyik világnak meglett volna a története. Csak semmi túlzást! Semmiféle kockázatot a siker százszázalékos valószín sége nélkül. csak gyorsabban. milyen különös vonzalommal viseltettek még a Halhatatlanok is az rutazás iránt..mondta Noŷs -. A Halhatatlanságot nem fedezték volna fel. csak a csillagközi hajózást. az értékrendje. hogy a maga módján a maga környezetében keresse a boldogságot. . . hogy több Valóság létezik.felelte Harlan.kezdte ügyetlenül Harlan.Én majd megmondom neked. akik azt hiszik.. aki keser en szitkozódott. . látom.kérdezte makacsul Harlan. A temporális géptervezésbe ölt energiát nukleáris kutatásra fordították volna. Csak gyorsabban! Akkor mit tartanak hát a Halhatatlanok jónak? Majd én megmondom. Harlan hallgatott. .Honnan tudod. . mint a jelenlegi Valóságban. amikor a Rejtett Századok fejlettebb emberér l volt szó. a rákellenes szérum elosztásáért kezdte gúnyolni a Halhatatlanságot.A legf bb jót? . sokféle jó. hogy az ember újra meg újra kifejlessze a csillagközi hajózást. A biztonságot és óvatosságot.Boldogabbak lettünk volna? . . és miért vall mindig kudarcot? Nyilván minden rutazásakor tud a megel z kudarcokról. és ki mondja meg. mindez hogy alakult volna? Noŷs így válaszolt: . amint a 2456. hogy hiába építették fel a Mars-gyarmatokat újra meg újra.A többség java a legf bb jó. a biztosabb és a jobb megoldást veszitek el t le.Te megmosolygod a Halandókat. lehet sége. amiért t is elragadta a Noŷs festette jöv képe.Ez csak feltételezés . amikor kiiktattak egy-egy elektrogravitációs rutazást valamelyik Századból: „Milyen gyönyör volt!” És Nérón Feruque. mindig elpusztultak.Mi lett volna? . hogy elérjék a csillagokat.válaszolta Harlan. Noŷs közbeszólt: . Századból származó Kantor Voy Szociológus felsóhajtott. De ki programozza be a gépeket. amelyekkel a Halhatatlanságnak újra meg újra harcba kellett szállnia? Harlan a kábítószerekre gondolt. hogy ha elhárítjátok az ember útjában álló akadályokat. Meg tudod ezt érteni? Meg tudod érteni azt.folytatta Noŷs. A csillagok még lakatlanok lettek volna.. Hallotta. Mindent.Mi nem szándékszunk megváltoztatni a Valóságokat. Mi lettünk volna az els k. . Valóban van-e olyan ösztönös vágyakozás az értelmes lényekben. amelyekben csupán a Föld a lakható? Vajon a kudarc s az emberek kényszer visszatérése börtönotthonukba okozta azokat a társadalmi bajokat. Mi megmosolyogjuk a Halhatatlanokat. Mégis kínos volt arra gondolni. a Sorstervez . Pedig az emberiség csupán a nagy próbatételek leküzdésével emelkedhet a csúcsok felé. amelyeket az emberek mindig a sikertelen elektrogravitációs rutazások korában használnak. . Birtokunkba vettük volna a végtelent. Eszébe jutott.És ha Halhatatlanság soha nem jött volna létre? . Az ember több mint százezer Századdal el bb érte volna el a csillagokat. hogy „mi”? Az ember nemcsak egyetlen világ lett volna.Mit fecsegsz itt összevissza? .Igen .. Ez az emberiség Alapállapota. A Kibernetikus Agy..A Valóság sikertelenségeinek az elsimításával a Halhatatlanság kiirtja a gy zelmeket is . Csak a veszély és nyugtalan bizonytalanság készteti újabb és dics ségesebb hódításokra. Csak szemléljük ket. hogy mit mérlegeljenek? A gépek nem oldják meg okosabban a feladatokat. amit csak a nehézségek legy zése árán és nem a megkerülésével talál meg.Ezt nem tanulmányoztam eléggé . akik csupán egyetlen Valóságot ismernek.Kit értesz azon. a változatosság végtelen. hogy elgondolkoztál.kérdezte Noŷs gúnyosan. s újra meg újra nekivágjon a csillagrendszerek halott világainak. . Sokféle boldogság van. Váratlan er vel eszébe ötlöttek Twissell szavai a kabinban. Gondolkozz csak ezen: mért kísérli meg az ember a most létez Valóságban újra meg újra az rutazást.

Ezt a változatot választottam. Jóval azel tt szerettelek. Egyetlen homályos pont rontotta el a dolgot. amelyekben a Halhatatlanság nem létezik. az olyanoké is végtelen. . hogy a biztonságot és a középszert választja. hogy higgyek neked? . .Várj csak! Azt mondod. hogy: „Színészkedik. Századba.Ez nevetséges .állapította meg. és amelyben mi ketten visszatértünk a Primitív Korba. Azt is tudnod kellett. önmarcangoló gondolat volt csak. amelyekben közrem ködtem a Halhatatlanság szétrombolásában. Meg tudod magyarázni a Kibernetikus Agy m ködését? Pedig tudod. A Halhatatlanság puszta léte kizárja a Galaktikus Birodalom létrehozását. Például a Halhatatlanságot tartalmazó Valóságok száma is végtelen: az olyan Valóságoké is végtelen. mint ahogy Twissell és te felkészítetted Coopert. milyen boldogan éltünk együtt. Hogyan is várhatod. Vannak homályos pontok. És ott éltük le hátralev napjainkat. és mennyire szerettük egymást. szinte végtelen sok volt. a véletlen lehet ségek alacsonyabb valószín ségét el lehet érni. hogy saját maga válassza meg a jöv jét. ez volt az egyetlen olyan Valóság. az egyetlen Valóságot. éppen úgy nem. de tökéletes élességet lehetetlen elérni. hogy bizonyos dolgokat megtudjak. aztán veled. Nekem ebbe nem volt beleszólásom. Láttam. El ször a Halhatatlanságot kell megszüntetni.Miért választottad ezt? . mint a Halhatatlanság. .kérdezte Harlan. ami történni fog? .. mint te. Éppúgy oktattak a szakmámra. találkoztam Finge-dzsel. És ez nem a Halhatatlanság Változtatása volt.No és aztán? . amely megengedi az embernek.Hogy tudnám én ezt kifejteni. A kevesebb hibát. . amely téged is tartalmazott. ahol a Halhatatlanság létezik. hogy minden Valóságnak rengeteg variációja lehetséges. hogyan lehet szemlélni a Valóságokat. hogy létezik és m ködik. Öt Valóság közül választhattam.Megtanultuk . azzal fog végz dni. És ehhez mit szólsz? Noŷs csendesen felsóhajtott: . Noŷs elfordult. ahol a „lett volna” bújócskázik a „talánnal”? . amilyennek leírtam. majd hirtelen hozzátette: . És minden Valóságnak végtelen nagyszámú variációja is van.És mindezt hogy éritek el? Kis szünet után felelt Noŷs: .Igen.. hogy minden kiderül rólad.” . amelyben rossz helyre irányítottad Coopert. és az ilyen Valóságban a csillagokat nem lehet elérni.Valóban? Végig tanulmányoztam a rendelkezésemre álló Valóságokat.Egy soha-soha nem létez szellemországot. Az én népem azonban azt választotta ki a végtelen sok csoport közül. úgy hogy szerelmünk igaz lehessen. Harlan megrendült. Ez egyáltalán nem nevetséges. Végtelen számú Valóság létezik. Harlan elpirult.Mert szerettelek. hogy most sugárpisztoly lesz a kezemben.Ha gúnyolódsz. amely engem is magában foglalt. Harlan csak ezt hajtogatta: .Akkor nyilvánvaló a hazugságod. amelyek a legkevésbé látszottak bonyolultnak. de valójában nem értem az egészet. Én ezt választottam. annál kevesebb a homály. Azt is tudnod kellett. de ez soha nem egyenl a nullával. hogy találkoztunk volna. Bármilyen pontosan tájoljuk be magunkat az adott Valóságra. . amely szétrombolta az Alapállapotot. . Ám azoknak a Valóságoknak a száma. Megvizsgáltam azt is.folytatta Noŷs -. és úgy találtuk. Hazugság. Minél élesebb a tájolás. . de megszüntették. amely téged is magában foglalt. mindig számolnunk kell a végtelen sok hasonló Valósággal is.Mégpedig? . Andrew? Engem úgy neveltek..Elhallgatott. amelyben visszamentem a 482. az én Századomba.Már mondtam neked. hogy az Alapállapotot olyannak ismertük meg. Minden olyan rendszer. hanem maga a Halhatatlanság létrehozása létezésének ténye. amelyben elvittél a Halhatatlanságba és messze a fels id be. amelyben rám találtál és szerettél.Mindez hazugság. akkor is így van. A lány olyan szintén mondta mindezt. Megtaláltuk azt a Változtatást is. hogy mindezt tudtad jó el re? Mindazt. Ez volt az egyetlen olyan Valóság.

Tudod.. És akkor az emberiség iránti szeretetb l. soha ne hozhassák létre a Halhatatlanságot! . A kör megszakad.Tudod.. hogy elmebetegek diktálják az emberiség jöv jét. ez az igazság. Ezért ijedtem meg annyira. akik egymás ellen fenekedtek.Igen. amelyet az Itáliának nevezett félszigetre kell küldeni. Latourette életben maradt..32 van.. Harlan kétségbeesett.Nem azok? Te ismered ket. mi is a Valóság.folytatta Noŷs -. Mi is beavatkozunk. és mi boldogan élünk. a nagy Twissellre.Még jobban megijedtem volna . Zavartan a másik kezébe vette.Létre fog jönni a Halhatatlanság.Meg akarod változtatni a Primitív Történelmet? .felelte Noŷs -. hogy id el tt felfedezzék a nukleáris er ket. Ha azt akarod. Így szólt: . hogy beavatkoznak. hogy harcolt minden Halhatatlan ellen.. mi az a Minimálisan Szükséges Változtatás. aki szintén megszegte a Halhatatlanság törvényét.Miért kellett kétszer is megkísérelni. Aztán Twissellre. De te Twissell-lel együtt jelentél meg. ha megtudja Noŷs igazi származását? Jobban gyötörték a kétségek. Harlannak fájt a keze. és senki sem tudta. Visszaemlékezett a Növendékekre.Nem! . . s nem volna a bizonytalanságnak ez az agóniája. és a hajnal egyre közeledett. . és így soha. de el bb még. Önmagára gondolt. . mégpedig olyan közel a nullához. .. Ha elküldöm a levelet néhány század-Századon belül. egy apróság. milyen sérüléseket hordoz a lelkében. mint valaha. hogy végül már az én jó szándékomban is kételkedtél. miután leszerelték az id gátat a 100 000.A Galaxis Birodalom igen. Században következik be. Az Alapállapot valószín ségének a megnövelése. amikor Twissell Kalkulátort megláttam. Megtekintettük a Valóságok változatait. egyetlenegyszer. amit attól remélt. az irántam érzett szerelemb l nem bolygattad volna Coopert. amely a b ntudatot a Technikusok elleni haraggá és gy löletté növelte. Csupán egy levél. . akik megtudták. Csökkentenünk kell a Halhatatlanság megvalósításának mindenféle valószín ségét. . és ezzel olyan vágányra irányított téged. Most 19. Egy kis Változtatás. Most már semmi sem tarthat vissza. a végleges Valóságban az els nukleáris robbantás nem a 30. Van itt valami. Ez a szándékunk. amely azzal végz dött. Lel hetsz. Visszaemlékezett a Kalkulátorokra. de ez természetesen nem bizonyosság.Tisztában vagyunk a veszéllyel.Azért . Visszaemlékezett Sennorra. . Századba küldtem vissza? Akkor minden egyszerre véget ért volna. aki öngyilkosságot kísérelt meg. és Twissell kémkedésére Finge ellen.. hanem már 1945-ben. hogy Halhatatlan legyen. hogy Coopert a 20.És még te vádolod a Halhatatlanokat azzal. de egyszer. . „Milyen ügyesen cs ri-csavarja!” . ha azonnal megértem ennek a variációnak minden veszélyét. Ezzel a sugárpisztollyal végz dött. Noŷs meséjében nincs egyetlen hibás pont sem? Hol volt már a szilárd elhatározás. mert nem elég végezni ezzel a Halhatatlansággal. hogy a biztonságos otthonban és börtönben tartsák. Gondolkozz! Harlan elszörnyedve meredt Noŷsra.. milyen veszélyekkel jár ez? Fel tudod mérni. . amit el kell intéznünk a Primitív Korban. de elgondolkozott. hogy véget vessetek a Halhatatlanságnak? Miért nem lehetett egyszerre elpusztítani úgy.tört ki Harlan. Századnál. mert állandóan beavatkoznak az emberiség életébe. itt a 20. Az új Valóságban.válaszolta elkeseredetten Harlan. T led függ.És azt hiszed. és ez véletlen variáció volt. egy férfi új kísérletekbe fog. visszahoztál volna a Primitív Korba.Vissza kellett jönnöd a jöv be. Században. mit jelent ez? .Elmebetegek! . mint ahogy meg is tetted. aki tar fejét azzal feledtette. Andrew. neutronokkal fogja bombázni az urániumot. . Finge intrikáira Twissell ellen. de azért végezte a Valóságváltoztatásokat. Visszaemlékezett a Halhatatlanság kasztrendszerére. az abnormis életre. miért fél a Rejtett Századoktól. hogy ez felhatalmaz benneteket erre? .. Ha egyedül érkezel.Ha így döntesz. és Latourette Növendékre. Nagy a valószín sége. De egyedül kellett volna érkezned. hogy a Föld radioaktív romhalmazzá válik. amilyen közel csak lehet. olyan görcsösen szorította a sugárpisztolyt. és te vissza is jöttél. Útközben Twissell elmondta neked. Harlan elborzadt: .Vádoljuk ket. a Halhatatlanságnak vége szakad.

az elkeseredett életeket. Noŷs lassan Harlanhoz simult.. És a sugárpisztoly most el ször tért el a Noŷs szívéhez vezet vonalról.. véglegesen meghalt a Halhatatlanság. hanem egy végtelen kaland kiindulópontja. hogy elérje a csillagokat. az egyre mélyül rületet. A lány szelíden folytatta: . Harlan a lány felé fordult. az én Századomnak is.Most úgy érezte. amelyeket er szakosan kiszakítottak környezetükb l. a gyötr d poklot. és a hatalmas kabin fenyeget árnyékként magasodott a barlang szájánál. de aztán váratlanul a derengés szétterült az egész égen. és az szíve is úgy dobogott érte. . leny gözte az új néz pont teljessége. hogy már döntött.Érted most már? Gyere ki a barlangból. hogy a kabin elt nésével véget ért. Most tisztán látta a Halhatatlanságot. Ismét a régi Noŷs állt el tte. mint azel tt. de mi életben maradunk. az abnormális indítékokat. Téged. Nem halhatatlan és egyedüli otthona az emberiségnek.És megkezd dött a Végtelenség. unokáink. soha nem állt vele ennyire szemt l szemben. és Noŷs rámosolygott. mindig is ilyennek ismerte a Halhatatlanságot. gyerekeink lesznek. engem és a barlang tartalmát bioid -mez védi a Változtatástól. Noŷs megszólalt: . A hajnal már szürke csíkokat rajzolt az égre. Tétován pillantott Noŷsra. Máskülönben miért is akarta volna szétrombolni? De teljesen soha nem merte bevallani még önmagának sem. mint most. és a férfi tudta. Az Id mez hártyája elmosta és bizonytalanná tette a körvonalait.Ez itt a Föld. . Cooper elt nik a hirdetésével együtt. s a kabin elt nt el lük. és az emberiség fennmarad. Minden t led függ. És Harlan megb völten követte. a Halhatatlanságnak is vége lesz. Még nem ébredt rá arra. Csupán el kell határoznod magadat.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->