Você está na página 1de 9
‘a sunTaMeNT tt Es COpIA > DE GODALL ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT SECRETARIA Identificacié de la sessi6 Nam.: 3/2007/APE Caracter: ordinari_(eegona convocetoria) Data: 12 de setembre de 2007 Horari: 20:00 a 21:00 Loc: ‘Salé de Plens de la Casa de la Vila Assistents Sr. FRANCESC JOSEP MIRO i MELICH Alcalde Sr. JOAQUIN BONAVILA | BOIX ‘Segon tinent d'alcalde Sr, JOSEP ENRIC VILLALBI i SIMO Regidor Sr. ABEL MATAMOROS i VENTURA Regidor Sr. GONZALO VERGE | FORNE Regidor Sr, FRANCISCO AGUIAR i PEREZ Regidor Sr. JOSE TOMAS i BORT Secretari en funcions Absents . 7 Va excusar la seva assisténcia per motius personals, el regidor senyor JESUS MILLAN iPAGO, Desenvolupament de la sessié El senyor Alcalde obre l'acte public i un cop comprovada pel Secretari Vexisténcia det quorum necessari per a poder ésser iniciat, s'entra a conéixer els assumptes inclosos en ordre del dia. SE TER El senyor Alcaide pregunta si algun membre de la Corporacié ha de formular alguna observacié a Tacta de la sessié anterior celebrada el dia @ de juliol de 2007, en Gisposar-ne d'una cépia perqué es va distribuir juntament amb la convocatéria de la sessi6. No s/hi formula cap observacié /, posada V'acta a votacl6, és aprovada per unanimitat. STCOMUNIEACION: Es donen a conéixer els decrets ordinaria: 4112007 Aprovar relacié despeses ordinaries mes juny, import de 89.685,00 €. 4212007 Aprovar adhesié de l'Ajuntament al IDE Local de Catalunya. 4312007 Concedir licencia municipal de PRIMERA OCUPACIO de I'habitatge al carrer Abadia nim. 26. 4412007 Assumir VAlcaldia la representacié com a titular del municipi a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, i el primer tinent d'alcalde com representant suplent. 152007 Acceptacié d’una subvencié de 1.000,00 € de la Diputacié de Tarragona. 46/2007 Aprovar el sol'icitar una subvencié al Departament de Cultura i Mitjans de EM usta de l'Alcaldia des Pagina 1 ——— nC : AJUNTAMENT > DE GODALL Comunicacié per a despeses de celebracié dels Carnavals 2007. 4712007 Aprovar la liquidacié extraordinaria de 4,63 € a empresa CABLEUROPA, SAU 48/2007 Delagacié de les funcions de 'Alcaldia en el segon tinent d'alcalde. 4912007 No convocar la sessié ordinaria de 'Ajuntament en Ple prevista per al 13 d'agost de 2007. 20/2007 Concedir liicancia ambiental a la senyora MARIA CARMEN ‘SIMO FERRE. 21/2007 Concedir licencia ambiental a la senyora LAURA MILLAN MARTI. 3212007 Concedir licencia ambiental a la senyora MARIA LUISA LLEIXA GALIA. 23/2007 Aprovar relacié despeses ordinaries mes egost, import de 17.417,73 €. SECRETARIA S’acorda de donar-se'n per assabentada la Corporacié Plendria. Es dona compte de la segUent proposta: ‘Aas que ha estat publicada Ordre AAR/272/207, de 19 de juliol, pet la qual s'aproven, {es bases reguladores dels ajuts per a la prestaci6 de serveis basics per a 'economia i Ja poblacié rural, i es convoquen els corresponents a lany 2007. ‘Atds ol contingut c’aquestes bases, que permeten que Ajuntament de Godall es pugul ‘acollit a sollicitar els corresponents ajuts amb la finalitat de poder executar 'actuacié projectada de “Reforma/ampliacié edifici existent per Centre @interpretacié de la Serra de Godall”. Vist el contingut de la documentacié confeccionada d’acord amb el que es disposa a les bases daquesta convocatéria, i, termines que cal respectar per @ poder ta presentar, aquesta Alcaldia proposa al Ple de VAjuntament l'adopeié del segiient cord: Primer. Aprovar la solicitud d'ajut al Departament d’Agricuttura, Alimentacié i Accié Rural per poder porter a terme fexecucié de factuacio projectada de Reformalampliacié edifici existent per Centre d'interpretacié de la Serra de Godall”, d'acord amb les bases publicades al DOGO nim. 4936, de data 27 de jullol de 2007. Segon. Aprover inicialment el projecte teonic daquesta actuacié, elaborat per Parquitecte senyor Liberto Jomet Iranzo i prosseguir el tramit reglamentariament establert, fins a la seva aprovacié definitiva. Tercer. Trametre la documentacid elaborada a la Direccié General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Alimentacié i Acclé Rural. ‘Sotmesa a votacié, la proposta s'aprova per unanimitat. +1. ——. ‘ae AJUNTAMENT & DE GODALL Es dona compte de la despesa corrent, degudament informada per Ja Intervenci6 fans. | trobada conforme, [Ajuntament en Ple aprova per majoria (8 vots a favor | 3 fons: iEpstencié GADG-AM 1 CiU pels mateixos motius argumentats en anteriors sessions), relacionant tot seguit el seu contingut: = ESPECTACLES MAESTRAT, 49.952,00 € SECRETARIA Es dona lectura del COMPTE DE RECAPTACIO VOLUNTARIA NO LIQUIDABLE corresponent a lexercici de 2007 per liquidacié del padré de l'impost de vehicles de traccid mecanica (IVTM) que presenta BASE - Gestié d'ingressos. Aids que linforme de la Intervencié de fons és favorable, TAjuntament en Ple acorda per unanimitat dels seus membres presents: , Primer Aprovar aquesta liquidacié voluntaria corresponent a exercici de 2007, en la forma en que ha estat presentada per organisme gestor de la recaptacié segons conveni al seu dia establert i que presenta el seguient detall : Import inicial del carrec [VTM 42.962,44 € Minva del carrec inicial 0,00 € Import del carrec liquid A2.962,44 € import del recaptat ingressat a l'Ajuntament 38.726,73 € Import pendent en executiva 4,235,71€ Import pendent en voluntaria 0,00 € Identificacis de assumpte: Baixa i nova alta per canvi de nom en el subministrament d'aigua Antecedents : 4, Amb data 9 de julio! de 2007, el Ple de l'Ajuntament va aprovar fa balxa en el subministrament d'aigua al carrer Nord num. 6, del Sr, José Albiol Cardona, @ thaver- fa venut 'any passat 2006. També es va aprovar donar d'alta a actual propietari, el Sr. ‘Antonio Morgado Sedano, amb domicili a la placa Beatriu Claramunt, 2, planta 1a, porta 4a, de VILANOVA | LA GELTRU - 08800. 2, Atés que sha notificat al Sr. Albiol un deute pendent total de 24,41 euros, corresponents a fexpedient 2007/0007084, rebut 43-900-000-2007-01-0007084, pet cdbministrement d'aigue a la finca esmentada durant el 3r i 4a trimestre de 2008, que, ‘acord amb el que es recull al punt anterior, no procedeix el seu pagament per part sotfieada, caldra donar de baixa expedient i generar nous rebuts a nom del titular actual de immoble. Paina 3