Você está na página 1de 15

Shivnagar Vidya Prasarak Mandals Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.

)
Department of Automobile Engineering Class: SYAE Year 2010 - 11

Batch: SA1 Batch: SA2


SR SR
. Roll Enrolment . Roll Enrolment
Name of the Student Name of the Student
No No. No. No No. No.
. .
ATOLE ANIKET 433/1
01 07114157 31 0 AGAWANE UDAY ANAND
DATTATRAYA
434/1
02 07114531 PHADATARE SUJIT DILIP 32 BOBADE SHREYES SANJAY
0
435/1 DABHADE SANGRAM
03 07114587 SHAIKH AMIR RAJJAK 33 0 SHAHAJI
436/1
04 07114701 VAYAL SHAHAJI VITTHAL 34 DANI VIRAJ ANAND
0
GAIKWAD SAMMER 437/1
05 08019985 MAHINDRA
35 INGALE SURAJ SAMPAT
0
438/1 INGAWALE ANNASAHEB
06 08020108 JAGTAP VIRAJ DILIP 36 ABASAHEB
0
MOTE DASHARATH 439/1
07 08020206 37 0 JADHAV AMAR BALASO
MARUTI
PAWAR SANKET 440/1
08 08020251 38 0 JADHAV ROHIT RAJENDRA
POPATRAO
441/1
09 08020378 SUL ANKUSH KUNDLIK 39 JAGADALE KIRAN TUKARAM
0
105/0 09003800 442/1
10 TAWARE AKASH DILIPRAO 40 0 JAGTAP UMESH KAILAS
9 07
138/0 09003800 443/1
11 NIGADE MAYUR RAJENDRA 41 0 KADAM VIJAY BAPURAO
9 11
112/0 09003800 444/1
12 JAGTAP SANGRAM LALASO 42 0 KAKADE DHIRAJ DILIP
9 14
150/0 09003800 445/1
13 WAGHMODE TEJAS RAJENDRA 43 0 KALE DHANWAN SAHEBRAO
9 21
103/0 09003800 446/1 KHANDE DATTATRAYA
14 DHAYGUDE VIRAJ BALASO 44 0
9 22 VASANT
100/0 09003800 CHANDGUDE AMIT 447/1
15 45 0 KHARAT NATHA DATTU
9 23 RAJENDRA
136/0 09003800 448/1
16 NAZIRKAR SAGAR ANKUSH 46 0 KUMBHAR ABHIMAAN ARJUN
9 24
106/0 09003800 GALINDE OMKAR 449/1
17 47 0 LANDGE GANESH SHIVAJI
9 29 PRASHANT
121/0 09003800 JAGDALE HARSHAN 450/1 LAWAND SHRIKANT
18 DATTATRAYA
48 0
9 30 ATMARAM
19 140/0 09003800 SAWANT ARCHANA 49 451/1 PATHAN SALMAN KASAM
9 34 ISHWAR 0
113/0 09003800 452/1
20 JAGTAP GANESH SHAHAJI 50 0 PATIL SITARAM ABASO
9 35
109/0 09003800 JADHAV SAGAR 453/1
21 51 0 PHALKE SHRINIWAS VISHNU
9 37 PANDURANG
09003800 454/1
22 97/09 BHOSALE RUTURAJ ANIL 52 0 RASANE AKSHAY SURESH
41
104/0 09003800 455/1
23 DHUMAL PRASAD MOHAN 53 0 TAWARE AMAR VASANT
9 51
09003800 456/1
24 95/09 BHANDALKAR YUVRAJ MARUTI 54 0 TAWARE GANESH RAMESH
55
346/0 09003801 457/10
25 PAWAR SAGAR ASHOK 55 TAWARE SANDIP POPATRAO
9 61
326/0 09003801 JAGTAP YOGESH 458/1
26 56 0 THORAT ADITYA MADHUKAR
9 73 UTTAMRAO
340/0 09003801 MENGAWADE NILESH 460/1
27 57 0 WAIKAR NARAYAN SANJAY
9 77 SURESH
329/0 09003802 08021375
28 KADAM AMIT ANIL 58 DEOKATE MANGESH KRISHNA
9 07
313/0 09003802
29 INGALE RANJIT KISAN 59
9 09 KADAM AMIT ANIL
398/0 09003803 DHAWALE KISHOR 459/1
30 60
9 34 BALASAHEB 0 THAORAT DHANANJAY JAYVANTRAO

Shivnagar Vidya Prasarak Mandals Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.)
Department of Automobile Engineering Class: TYAE Year 2010 - 11

Batch: TA1 Batch: TA2


SR SR
. Roll Enrolment . Roll Enrolment
Name of the Student Name of the Student
No No. No. No No. No.
. .
01 06504846 Bhagat Devendra Mohan 25 08019878 Bandgar Aniket Balaso
02 06504962 Jadhav Sangram Namdev 26 08019896 Borkar Pramod Khanderao
Shendkar Maheshkumar
03 06505315 Rajkumar
27 08019921 Deokate Manoj Bhimdev

04 06505398 Wagh Mahesh Sopan 28 08019949 Dhamdhere Amit Subhash


05 07114184 Chandgude Vikram Arvind 29 08019958 Dhavale Tushar Prakash
06 07114219 Deshmukh Sagar Anil 30 08020019 Ganesh Sanjay Shelar
Malshikare Sangram 08020037
07 07114442 31 Gawade Amol Dnyandeo
Shivaji
08 07114621 Sonawale Ganesh Ramesh 32 08020082 Jagtap Ajinkya Suresh
Tamboli Tayyab
09 07114630 33 08020153 Kokare Amol Laxman
Abdulsattar
10 07114676 Thorat Sunil Vilas 34 08020162 Kokare Santosh Narayan
11 07114747 Kadam Pratik Pralhad 35 08020171 Limbarkar Anil Jalindar
12 07114765 Khalate Rajesh Machindra 36 08020215 Mutha Samkit Mahavir
13 07114783 Nalawade Atul Balasaheb 37 08020224 Navsare Chetan Haribhau
Adake Abhimanyu 08020233 Nikam Anirudha
14 08019841 38
Jagannath Chandrashekhar
15 08019850 Atole Sagar Murlidhar 39 08020242 Norton Shamuwel Sanjay
08020350 Shinde Dnyaneshwar
16 08019887 Bhagat Avinash Mahadeo 40
Ramchandra
109/0
17 08020190 Mane Pruthviraj Ramesh 41 08020369 Sorate Nilesh Ramchandra
8
18 08020126 Khalate Manoj Madhukar 42 08020485 Jagtap Ranjit Bhimrao
19 08020135 Khalate Rohidas Madhukar 43 08022434 Nigade Shubhangi Sambhaji
09003800
20 08020341 Shinde Aditya Vijay 44 Taware shrikant Vasantrao
63
09003800 Nimbalkar Nilesh Mahadeo
21 08020396 Taware Nikhil Shrikant 45
69
09003800 Gaikwad Pramod Vaman
22 08020402 Taware Sushant Shivaji 46
70
23 08020411 Wagh Swapnil Mansing
09003800 Gawade Sushant
24
68 Babasaheb

Shivnagar Vidya Prasarak Mandals Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.)
Department of Automobile Engineering Class: SYAE Year 2010 - 11

Batch: SA1 Batch: SA2


SR SR
Enrolme
. Roll Enrolment . Roll
Name of the Student nt Name of the Student
No No. No. No No.
No.
. .
ATOLE ANIKET 433/1
01 07114157 31 0 AGAWANE UDAY ANAND
DATTATRAYA
434/1
02 07114531 PHADATARE SUJIT DILIP 32 BOBADE SHREYES SANJAY
0
435/1
03 07114587 SHAIKH AMIR RAJJAK 33 DABHADE SANGRAM SHAHAJI
0
04 07114701 VAYAL SHAHAJI VITTHAL 34 436/1 DANI VIRAJ ANAND
0
GAIKWAD SAMMER 437/1
05 08019985 35 0 INGALE SURAJ SAMPAT
MAHINDRA
438/1 INGAWALE ANNASAHEB
06 08020108 JAGTAP VIRAJ DILIP 36
0 ABASAHEB
439/1
07 08020206 MOTE DASHARATH MARUTI 37 JADHAV AMAR BALASO
0
440/1
08 08020251 PAWAR SANKET POPATRAO 38 JADHAV ROHIT RAJENDRA
0
441/1
09 08020378 SUL ANKUSH KUNDLIK 39 JAGADALE KIRAN TUKARAM
0
105/0 09003800 442/1
10 TAWARE AKASH DILIPRAO 40 0 JAGTAP UMESH KAILAS
9 07
138/0 09003800 443/1
11 NIGADE MAYUR RAJENDRA 41 0 KADAM VIJAY BAPURAO
9 11
112/0 09003800 444/1
12 JAGTAP SANGRAM LALASO 42 0 KAKADE DHIRAJ DILIP
9 14
150/0 09003800 WAGHMODE TEJAS 445/1
13 43 0 KALE DHANWAN SAHEBRAO
9 21 RAJENDRA
103/0 09003800 446/1 KHANDE DATTATRAYA
14 DHAYGUDE VIRAJ BALASO 44 0
9 22 VASANT
100/0 09003800 CHANDGUDE AMIT 447/1
15 45 0 KHARAT NATHA DATTU
9 23 RAJENDRA
136/0 09003800 448/1
16 NAZIRKAR SAGAR ANKUSH 46 0 KUMBHAR ABHIMAAN ARJUN
9 24
106/0 09003800 GALINDE OMKAR 449/1
17 47 0 LANDGE GANESH SHIVAJI
9 29 PRASHANT
121/0 09003800 JAGDALE HARSHAN 450/1 LAWAND SHRIKANT
18 48 0
9 30 DATTATRAYA ATMARAM
140/0 09003800 451/1
19 SAWANT ARCHANA ISHWAR 49 0 PATHAN SALMAN KASAM
9 34
113/0 09003800 452/1
20 JAGTAP GANESH SHAHAJI 50 0 PATIL SITARAM ABASO
9 35
109/0 09003800 JADHAV SAGAR 453/1
21 51 0 PHALKE SHRINIWAS VISHNU
9 37 PANDURANG
09003800 454/1
22 97/09 BHOSALE RUTURAJ ANIL 52 0 RASANE AKSHAY SURESH
41
104/0 09003800 455/1
23 DHUMAL PRASAD MOHAN 53 0 TAWARE AMAR VASANT
9 51
09003800 BHANDALKAR YUVRAJ 456/1
24 95/09 54 0 TAWARE GANESH RAMESH
55 MARUTI
346/0 09003801 457/10
25 PAWAR SAGAR ASHOK 55 TAWARE SANDIP POPATRAO
9 61
326/0 09003801 JAGTAP YOGESH 458/1
26 56 0 THORAT ADITYA MADHUKAR
9 73 UTTAMRAO
340/0 09003801 MENGAWADE NILESH 460/1
27 57 0 WAIKAR NARAYAN SANJAY
9 77 SURESH
329/0 09003802 0802137
28 KADAM AMIT ANIL 58 5 DEOKATE MANGESH KRISHNA
9 07
313/0 09003802
29 INGALE RANJIT KISAN 59
9 09
398/0 09003803 459/1
30 DHAWALE KISHOR BALASAHEB 60
9 34 0 THAORAT DHANANJAY JAYVANTRAO
61 Shinde Avinash Ashok
62 Sawant Yogesh Ramesh

Shivnagar Vidya Prasarak Mandals Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.)
Department of Automobile Engineering Class: TYAE Year 2010 - 11

Batch: TA1 Batch: TA2


SR SR
. Roll Enrolment . Roll Enrolment
Name of the Student Name of the Student
No No. No. No No. No.
. .
01 06504846 Bhagat Devendra Mohan 25 08019878 Bandgar Aniket Balaso
02 06504962 Jadhav Sangram Namdev 26 08019896 Borkar Pramod Khanderao
Shendkar Maheshkumar
03 06505315 Rajkumar
27 08019921 Deokate Manoj Bhimdev

04 06505398 Wagh Mahesh Sopan 28 08019949 Dhamdhere Amit Subhash


05 07114184 Chandgude Vikram Arvind 29 08019958 Dhavale Tushar Prakash
06 07114219 Deshmukh Sagar Anil 30 08020019 Ganesh Sanjay Shelar
Malshikare Sangram 08020037
07 07114442 31 Gawade Amol Dnyandeo
Shivaji
08 07114621 Sonawale Ganesh Ramesh 32 08020082 Jagtap Ajinkya Suresh
Tamboli Tayyab
09 07114630 33 08020153 Kokare Amol Laxman
Abdulsattar
10 07114676 Thorat Sunil Vilas 34 08020162 Kokare Santosh Narayan
11 07114747 Kadam Pratik Pralhad 35 08020171 Limbarkar Anil Jalindar
12 07114765 Khalate Rajesh Machindra 36 08020215 Mutha Samkit Mahavir
13 07114783 Nalawade Atul Balasaheb 37 08020224 Navsare Chetan Haribhau
Adake Abhimanyu 08020233 Nikam Anirudha
14 08019841 38
Jagannath Chandrashekhar
15 08019850 Atole Sagar Murlidhar 39 08020242 Norton Shamuwel Sanjay
16 08019887 Bhagat Avinash Mahadeo 40 08020350 Shinde Dnyaneshwar
Ramchandra
17 08020190 Mane Pruthviraj Ramesh 41 08020369 Sorate Nilesh Ramchandra
18 08020126 Khalate Manoj Madhukar 42 08020485 Jagtap Ranjit Bhimrao
19 08020135 Khalate Rohidas Madhukar 43 08022434 Nigade Shubhangi Sambhaji
09003800
20 08020341 Shinde Aditya Vijay 44 Taware shrikant Vasantrao
63
09003800 Nimbalkar Nilesh Mahadeo
21 08020396 Taware Nikhil Shrikant 45
69
09003800 Gaikwad Pramod Vaman
22 08020402 Taware Sushant Shivaji 46
70
23 08020411 Wagh Swapnil Mansing
09003800 Gawade Sushant
24
68 Babasaheb

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: TYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH - TA1 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
01 Bhagat Devendra Mohan
02 Jadhav Sangram Namdev
Shendkar Maheshkumar
03 Rajkumar
04 Wagh Mahesh Sopan
05 Chandgude Vikram Arvind
06 Deshmukh Sagar Anil
07 Malshikare Sangram Shivaji
08 Sonawale Ganesh Ramesh
09 Tamboli Tayyab Abdulsattar
10 Thorat Sunil Vilas
11 Kadam Pratik Pralhad
12 Khalate Rajesh Machindra
13 Nalawade Atul Balasaheb
14 Adake Abhimanyu Jagannath
15 Atole Sagar Murlidhar
16 Bhagat Avinash Mahadeo
17 Mane Pruthviraj Ramesh
18 Khalate Manoj Madhukar
Khalate Rohidas
19
Madhukar
20 Shinde Aditya Vijay
21 Taware Nikhil Shrikant
22 Taware Sushant Shivaji
23 Wagh Swapnil Mansing
Gawade Sushant
24
Babasaheb
TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: TYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH – TA2 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
25 Bandgar Aniket Balaso
26 Borkar Pramod Khanderao
27 Deokate Manoj Bhimdev
28 Dhamdhere Amit Subhash
29 Dhavale Tushar Prakash

30 Ganesh Sanjay Shelar


31 Gawade Amol Dnyandeo
32 Jagtap Ajinkya Suresh

33 Kokare Amol Laxman


34 Kokare Santosh Narayan
35 Limbarkar Anil Jalindar
36 Mutha Samkit Mahavir
37 Navsare Chetan Haribhau
Nikam Anirudha
38 Chandrashekhar
39 Norton Shamuwel Sanjay
Shinde Dnyaneshwar
40 Ramchandra
41 Sorate Nilesh Ramchandra
42 Jagtap Ranjit Bhimrao

43 Nigade Shubhangi Sambhaji


44 Taware shrikant Vasantrao
45 Nimbalkar Nilesh Mahadeo

46 Gaikwad Pramod Vaman


TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: TYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH – TA3 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
47 Bhate Nikhil Sanjay
48 Chandgude Vishwajit Balaso
49 Dhapte Suraj Tanaji
50 Gawade Shayran Shivaji
51 Hole Tushar Dnyandeo
Burungale Yogesh
52 Pandharinath
53 Dhumal Pratik Yashwant
54 Gaikwad Kishor Vinayak
55 Gaikwad Vinod Dilip
56 Pawar yogesh Dilip
57 Yele Nikhil Srihari
58 Bobade Ganesh Diliprao
59 Jadhav Prashant Pandurang
60 Jagtap Abhijit Dadaso
61 Nigade Atul Vasant
Thorat Ramchandra
62 Raghunath
63 Nimbalkar Mangesh Ashok
64 Bhosale Bharat satish
65 Bhilare Dipak Vaman
66 Ghorpade Deepak Maruti
Khalate Vikramsinh
67 Nandkumar
Kokare Harshad
68 Ramchandra
69 Jagtap Abhijit Anil
70 Kokare Vikas Uttam
TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: SYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH - SA1 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
01 Atole Aniket Dattatraya
02 Phadatare Sujit Dilip
03 Shaikh Amir Rajjak
04 Vayal Shahaji Vitthal
05 Gaikwad Sammer Mahindra
06 Jagtap Viraj Dilip
07 Mote Dasharath Maruti
08 Pawar Sanket Popatrao
09 Sul Ankush Kundlik
10 Taware Akash Diliprao
11 Nigade Mayur Rajendra
12 Jagtap Sangram Lalaso
13 Waghmode Tejas Rajendra
14 Dhaygude Viraj Balaso
15 Chandgude Amit Rajendra
16 Nazirkar Sagar Ankush
17 Galinde Omkar Prashant
18 Jagdale Harshan Dattatraya
19 Sawant Archana Ishwar
20 Jagtap Ganesh Shahaji
TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: SYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH – SA2 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
21 Jadhav Sagar Pandurang
22 Bhosale Ruturaj Anil
23 Dhumal Prasad Mohan
24 Bhandalkar Yuvraj Maruti
25 Pawar Sagar Ashok
26 Jagtap Yogesh Uttamrao
27 Mengawade Nilesh Suresh
28 Kadam Amit Anil
29 Ingale Ranjit Kisan
30 Dhawale Kishor Balasaheb
31 Agawane Uday Anand
32 Bobade Shreyes Sanjay
33 Dabhade Sangram Shahaji
34 Dani Viraj Anand
35 Ingale Suraj Sampat
Ingawale Annasaheb
36 Abasaheb
37 Jadhav Amar Balaso
38 Jadhav Rohit Rajendra
39 Jagadale Kiran Tukaram
40 Jagtap Umesh Kailas
TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: SYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH – SA3 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
41 Kadam Vijay Bapurao
42 Kakade Dhiraj Dilip
43 Kale Dhanwan Sahebrao
44 Khande Dattatraya Vasant
45 Kharat Natha Dattu
46 Kumbhar Abhimaan Arjun
47 Landge Ganesh Shivaji
48 Lawand Shrikant Atmaram
49 Pathan Salman Kasam
50 Patil Sitaram Abaso
51 Phalke Shriniwas Vishnu
52 Rasane Akshay Suresh
53 Taware Amar Vasant
54 Taware Ganesh Ramesh
55 Taware Sandip Popatrao
56 Thorat Aditya Madhukar
57 Waikar Narayan Sanjay
58 Deokate Mangesh Krishna
59
THAORAT DHANANJAY
60 JAYVANTRAO
61 Shinde Avinash Ashok
62 Sawant Yogesh Ramesh

TOTAL PRESENT
TOTAL ABSENT
S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: SYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH - SA1 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
01 Atole Aniket Dattatraya
02 Phadatare Sujit Dilip
03 Shaikh Amir Rajjak
04 Vayal Shahaji Vitthal
05 Gaikwad Sammer Mahindra
06 Jagtap Viraj Dilip
07 Mote Dasharath Maruti
08 Pawar Sanket Popatrao
09 Sul Ankush Kundlik
10 Taware Akash Diliprao
11 Nigade Mayur Rajendra
12 Jagtap Sangram Lalaso
13 Waghmode Tejas Rajendra
14 Dhaygude Viraj Balaso
15 Chandgude Amit Rajendra
16 Nazirkar Sagar Ankush
17 Galinde Omkar Prashant
18 Jagdale Harshan Dattatraya
19 Sawant Archana Ishwar
20 Jagtap Ganesh Shahaji
21 Jadhav Sagar Pandurang
22 Bhosale Ruturaj Anil
23 Dhumal Prasad Mohan
24 Bhandalkar Yuvraj Maruti
25 Pawar Sagar Ashok
26 Jagtap Yogesh Uttamrao
27 Mengawade Nilesh Suresh
28 Kadam Amit Anil
29 Ingale Ranjit Kisan
30 Dhawale Kishor Balasaheb

S.V P M’s Institute of Technology and Engg. Malegaon (Bk.) Department of Automobile
Engineering
Class: SYAE Year 2010 – 11 ATTENDANCE RECORD SUB: (TH/PR) NAME OF STAFF:

SR. BATCH – SA2 DATE / SIGN TOTAL


No. Name of the Student / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10 / /10
31 Agawane Uday Anand
32 Bobade Shreyes Sanjay
33 Dabhade Sangram Shahaji
34 Dani Viraj Anand
35 Ingale Suraj Sampat
Ingawale Annasaheb
36 Abasaheb
37 Jadhav Amar Balaso
38 Jadhav Rohit Rajendra
39 Jagadale Kiran Tukaram
40 Jagtap Umesh Kailas
41 Kadam Vijay Bapurao
42 Kakade Dhiraj Dilip
43 Kale Dhanwan Sahebrao
44 Khande Dattatraya Vasant
45 Kharat Natha Dattu
46 Kumbhar Abhimaan Arjun
47 Landge Ganesh Shivaji
48 Lawand Shrikant Atmaram
49 Pathan Salman Kasam
50 Patil Sitaram Abaso
51 Phalke Shriniwas Vishnu
52 Rasane Akshay Suresh
53 Taware Amar Vasant
54 Taware Ganesh Ramesh
55 Taware Sandip Popatrao
56 Thorat Aditya Madhukar
57 Waikar Narayan Sanjay
58 Deokate Mangesh Krishna
59 KADAM AMIT ANIL
THAORAT DHANANJAY
60 JAYVANTRAO