REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

BABA EJIOGBE
REZO: BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE ERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI ASIFAFUN GBOGBO ORUN GBOGBO LOWO ESHU OMA ATOTOLO OLE AFEKAN ADIFAFUN OBATALA OSHEREIGBO OBI ITANA AMBIAMA ITANA AMBIAMA EYELE MEDILOGUN ELEBO. SUYERE: ASHINIMA ASHINIMA IKU FURIBUYEMA " " ARUN " " " OFO " " " EYO " " " EGUO " " " ONA " " " ARAYE " AWO OSHEMINIE, OSHEMINMIE, ... REZO: ORUNMILA NI ODI ELESE MESA, MONI ODI MESE ONI OKO MESE TIRE KO BAJA. REZO: BABA EJIOGBE ORUNMILA MIGBATI OLOGBA ASHE LAWO OLODUMARE ORUBO. OLORDUMARE MEWA FI ASHO FUN MIGBATI GBOGBO KIYE GBOGBO OTIGBA ASHE LOWO OLORDUMARE AWON NIWO TO- GBOGBO EYI TI SHINSHE LATI IBA MOWA NI AMUPE ASHO. REZO: BABA EJIOGBE ONI WAYU OWO OBA OÑI ODE ADIFAFUN IFE LOYA TINSHOMOBE GBOGBO KOEYEBO AGBOBOADIE LEBO, ONI LENO OWO BOYURINA ONA DAKE ADIFAFUN ORIBIDE, ADA, ARIDA, TUTU AGUTAN LEBO, OPOLOPO OWO ADASILA KOSILE, INSHERI LEBO. REZO: BABA EJIOGBE ALALOKUN MONI LEKUN OKO, AYA LALA OMODU ABOSHUN OMO ONIKOSHE OISHE KAMU ILEKE OMO LERI ADIFAFUN ALADESHE IMAPAPORO TIMBALORDI AGOGO. SUYERE: BABA EJIOGBE ORUNMILA NIODERE LEYERI ERAN " " " " " EKU " " " " " EYA " " " " " EPO " " " " " ADIE " " " " " EURE

1

NIODRE LEYERI ASHANA IKU " " " ARUN " " " OFO " " " EYO, ONA, OGU, ETC. REZO: BABA EJIOGBE ALALAKUN OBA ONI FAKUN BABA AUN BINIYA OKUN DABA ALALA BI OKU BABA OTOKO BABA ARARRORO ATONO NISHE IFA BABA OFIDEYABA LODAFUN BARABAIREGUN. REZO: BABA EJIOGBE IBE ALAPILI YOKO DIDO BARABA ODDUN ONIRE DAFUN. REZO: ETA ONI BABALAWO LODAFUN ARDERE. AWO AUN META. BABALAWO ARDERETE LODAFUN ORUBO

REZO: ERIN ONO BABALAWO LODAFUN AREBE OKO AWO AREBEOKO KORUBO NI ARAYE AFIBORAN SHE UNYO. IFA ONI BABALAWO LODAFUN ADFA ORUBO AUN MEFA. EYI ONO BABALAWO LOFAFUN BARABARIREGUN ONI BABALAWO ONI BARABANIREGUN ORUBO AUN MESAN MEFAKI AYA OBANIRI KOBESA LASHARE.EWA ONI BABALAWO LODAFUN BARABANIREGUN AWO BARABANIREGUN ORUBO AUN MEWA LAWAGIRO ADO AWO LAWAGORI ILE AWO. REZO: BABA EJIOGBE ONI TEGUN ONI TOSAN ENLO SODE ONI YERI ENLALO OFE OYE ODUWA TANI AUN SOYE KETEFA AYA TOYA TAMI OBA OPA OLOKUN KOTAKUN KITAKUN OMI GODO AWO APALOKUN BANILU BANLORUN GBOGBO LOWAYU PETUKIE SODE ALAGUEDE OMA ORIKU BABAWA. SUYERE: TINI YOBI ABE OBILENA ADAFUN GBOGBO TENUYEN ABANSHE-KE ASHOKO ODUFUO BEWA.

2

OGBE YEKUN
REZO: OGBE YEKU BABA OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUN AWANO IKIBE AKORA KEKE AWANO TIO PITO BIYE LEKE ERANKO ANDOBELASHI GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUN ERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO. SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA EFUN AGAYU RAUN OSOMOBO MOBO SODOROMI YARE IYA LODE ABA. REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMILU AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUNDUN NI PARASIDI OTENU BATA JAD YEKUN ADIFAFUN OZAIN LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OJUANI MEYI. REZO: AKUENO OLORI ASHUBO AWO KAKA ADO ADIFAFUN ORI KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OGBE YEKUN KUKUTU ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOGBU ORUNGAN. REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU ABAKAKA BARA ADAN ADIFAFUN KENE UN TIO PIO BIYE LOKE ERANKO ALUBODE LANSHI LORUBO. REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHORO KOKO EPASIDA IKIBO OKARA KOKO ROKO OKO KOBERU OGBE. REZO: OGBE YEKUN OMOLU OBA KAKA EDAN ADIFAFUN YEBEKA OKA APEINDA IKIBO OSHOSI KAKARAKA OKO KOBORUN OGBE LOLA OGBE TEKE OUN KOYE KOBIN ADIFAFUN KENKUN TIO PIO EYELE LOWO ERANKO OLUBEBE GBOGBO ERANKO ETU LORUBO. REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHERE KEKE EPISANDA IKIBO SHERU KEKE OKO KOBORU OGBE YEKU LO TOKE OUN KOSHE KOTIN ADIFAFUN OWUNKO ITA FIRE IYE REWE OLUBAMBA TOLI LEBO ETU KORUBO MEDILOGUN ERAN MALU, OÑI MEDILOGUN OWO ELEBO. REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMULO AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUN DUN NA LORI NI PARA OTENU BATA JAD OGBA YEKUN ADIFAFUN OZAIN, LODAFUN ORUNMILA. OJUANI MEYI. REZO: KUKUTO KUKO ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOUGBU ORUNGO.

3

OGBE IWORI
REZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDI IRE UMBO OMOFA EBE BODA KIMI IDERELE ADIFAFUN ASHEGUIDA ORUNMILA ADSHEKUE KII EYELE, AIKORDIE, EKU, EYA, EPO, AWADO, OPOLOPO OWO. SUYERE: MOÑU EKUE, MOÑU EKUE MOSARAO, OPOLO YAMI OPOLO YUMI MOÑU EKUE MOSARAO. REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANITA AYE OBA ORUNMILA KOLADE OBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO LAYE. REZO: OGBE WEÑE DOGUO ADAFA OMI BABALAWO ERA OLONA EWE AYA AYALORUN EWE EBOKARA OMI SIBA AKORDIE, EYELE, ETU. REZO: OGBE WEÑE KAFEREFUN SHANGO, OBATALA ALEYO UMBO IRE UMBO OMOFA UMBO, ALAFIA MANI LELU TOFE ORUNMILA AYE ORUNMILA FOMBO INTORI EURE ASHO ARA OJIBARA OMI OLE LUAYU OLUO ENCO UMBO LEÑO KOKOTO NILARA KOFEREBO EKU EYA, OPOLOPO OWO. REZO: OGBE IWERI IFANI GUENI GUENI GUATO ORUNMILA LODAFUN ALEYO LODAFUN SHANGO SHAQUITI NERBO OLUO ORA ADIFAFUN ORUNMILA ILE OLOKUN EURE LEBO SHAQUITI LEBO OLUO ARUN ADIFAFUN OSHORI QUINSHO LORO LORO LERI ORDA AKUKO LEBO KAREFUN OLOKUN, YALODE OBINI ORUNMILA QUINSHE ELEBO ADIFAFUN ABA LO OLEBO EKU, EYA, AYA, KONO ELEDE IKON KONI AYA OGRIAN TANKATE IYALE LO DRIAN OLO DE OGRION EBITIPAN Y AWO EMBEPAYA GRIO OBINI BORIO. REZO: OGBE WEÑE SILEDEO AWO SHOGOIKO AWO BABA SHERE. SUYERE PARA DAR CANDELA A ELEGBA: -------------------------------MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU. SUYERE PARA OBATALA: ------------------ORISHA OBATALA BABAE PRISHA OSHANIA BABA EE. REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANIA AYE BABA ORUNMILA KOLADE OGBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO LAYE. REZO: ADIFAFUN OLOFIN OLOTORUN OMO AYE EGUGUN ORUN OKUARIBO

4

ADAKE DAYE BABARIWO AWO OMITUNTUN AYEKALE ARUN SHE A BANI OFINTO OMO KEKE OBINI AYE LODAFUN ORUNMILA ABEBA-DAWINO IDELE OMO OLOFIN.

OGBE ODI 5

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITON OMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA. SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI KAKA. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERI OTA EYYE IYA LOMI BOROTITI IYA LAMEBERE TITI ADIFAFUN SHENIBUE BA UNLO EGUNGUN LANSHE. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAFUN BOROTITI IYA LOMI OLI OTORONSHELA WARA ELEBO. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADA SHASHA OSIKO OBANA ADIFAFUN OSHUN ATI OGGUN TINSHE KOMADIE EYELE MARUN ELEBO. REZO: OGBE DI IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKOLU AWO BAROSIA BOROKATON JORO JORO EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA. REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARO LESE KAN ATI OLOFIN UNLO SHON SHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU AROKO UNYEN SHANGO ARA UMBO NI SHANGO TIYA ONI YEMEYA OKU OKO KAFEREFUN OSHUN OMI DUN DUN SHIRI LODAFUN ORUNMILA. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE, DEDELA BORU, DEDELA BOYE, DEDELA BORU. REZO: OGBE DI KAKA DI ADIFAYOKO BARABANIREGUN ADIFAFUN OSHUN ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATERO AFEFE LO SALU OBOLODE AWOLODA LO IKIN.ESTE ES EL REZO PARA DESPERTAR A ORUNMILA. SUYERE: OGBE DI KAKA, OGBE DI LELE. OGBE DI LELE OGBE DI KAKA. SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAYOKE BARABANIREGUN ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATEO AFEFE LO SALU OBOLODE AWALODA LO IKIN.

REZO: OGBE DI OZAIN LEDO IBO IGBE AWO OGBE DI KAKA KUKU

6

DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITI ADIFAFUN ELUTENSHA MILA UOMA ABAN SHORUTAN UNKO WARANLA LODAFUN OSHUN LODAFUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKELU AWO BOROKOTON KUTUN EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA. REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARE LESE KAN ATI OLUFINA UNLO SHONSHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU UNRYN SHANGO ARA UMBO NI SHANGO TIYA TIYA ONI YEMAYA OKU KEFEREFUN OSHUN OMI DUN DUN ASHIRI LODAFUN ORUNMILA. SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.

OGBE IROSO 7

REZO: OGBE ROSO KORO AWO OKO ALIA AWO ILE OLOFUN ADIFAFUN AGUNDARE ADIFAFUN SHEKORDA. RURUN MOLE PIN RURUN. BOBO BO MI ERAN BOBO BO MI EJE. ATIE KUN. MONI OSHA SESEREBO. ATIE JA. SUYERE: OGBE ROSO UNTELE. REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN OKURIN ODE. ADIFAFUN SHANGO. REZO: OGBE ROSO UNTELE ENABORO ADIFAFUN EBBO TINIBELE ELOSO ARUN ABO ELEBO. ORUNMILA RURUN RURUN. BOBO MI ERAN BOBO BO MI EJE. REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN AYAN ASHE LODUN ASHOKO SHOBO AJOGUN LEFA ANAYO ADEDI NILE LODAFUN OLODO. ATI EGGUN. ATIE ADIE ATIE. ATIE KUN ATIE JA ORUNMILA HURUN HURUN MOLE PIN HURUN MOLE PIN HURUN. REZO: OGBE ROSO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA ADASHELE. ATIE ASHE ASHE ADIE. SUYERE: MONI OSHA SESEREBO. REZO: OFA ERI OBA ASHESHE NI ORUN AGBO NAWO OSA OBASHO ERI PERI AWO ODA IYE BU ADIFAFUN OLOFIN TINSHE OKO ABUTUN WO NIGUI OLOLE LEJUN PARUGO KI AYEBE WUNDIA IFA MABA EKUKI GBOGBO ISHE ATI WAHALA ELERI LEYI OBINI NOGBA BO IGUIRIPA DUNKO LEBO ADA LEFE GARUBO KELOPO AYA KOIGBA EDE ODOLOPO KOSI MOPE NOJO MASAN NI AWO IRUN OMOTE ATI AWON EGGUN NITU URUMBO WARIVE IGBA BU OMI OMI OKAN NIMU AWON DIGUN WOYITI EGGUN MOSI OMU OMITI OSI NIBE IBANI POLU TITI 8 . SUYERE: OGBE ROSO UNTELE.REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWA ORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSO UNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE. ATIE DEYA DEYA ATIE. REZO: OGBA ROSO UNTELE ISHIN AWO ORISHOIPKUO OKUN ISHI NI IWIN ORISHA ABANIDIYE AFI YEBA EGOWORO ESAYO OLORUN NI ADIFAFUN ORUNMILA. OPIPO OBIRIN ORO INDOKO OFIKALE PECULO OPOLOPO OKUNI. ATIE AKUKO ATIE. MONI OLOFUN ORISHA MONI OSHA SESEREBO. MOLPIN.

OBA FI OMO ISHE OMI KOBI OSHE OMOLODE ASHE OMOLODE.GBOGBO IGBA OMO AGBA BEYIN BORE BIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBA KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE: OGBATUN OMAKA ODARA INSHE OMU LODE IGBA FIGBA ISHE KOMI ASHE OMOLODE ASHE OMOLODE. 9 . 3ER. OBININ. ORUNMILA PELURE. OYILE IGBE EMO NIJE IJE ORAGUN. SUYERE: (PARA DARLE AGUA A EGGUN). REZO: OGBE ROSO AFIDI KUE OSORIBENLEKUI OLELE OLELE BABA BIALE OMO OBA LELE OLELE BABA BIALE OMO OBA LALA OLELE OKUA SURE OLELE LAKUA ODA AUN ANIYA BAYAKUNLO SILE ELELE SILE ELELE AUN MAFUFU KETE AUN MALAKUI OROBO. 2DO. OYA ATI. ADIKANKUN. SUYERE: (PARA DESPEDIR A EGGUN). ODARA LODAFUN OLOFIN. OSHUN OBIRIN. 1ER. ALE ODARA. REZO: OGBE ROSO. OSHISHA UMBO.

ELEDA NI AWO OGBE WALE BABARE NI IFA BABARE NI BURUKU. ORUNMILA LORUGBO. OBETA OWO. AWADO. AKERE KENKON GBOGBO NISHE OLEDE ATANIGBE ATAMIDA FEKO GBOGBO KOGBO. KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN IBEYIS. REZO: OGBE WALE OGBE WANIKU OGBE WALE KETO WALE WA NILE ONI BABALAWO ADIFAKOKO KANFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN ORUNBO GBOGBO TENUYEN ADIE MEYI. REZO: OGBE WALE IWAKUMA IR IKUNI OMO LODE OSHA AGUANA ORI TOMI AYA IFA UNLE OGBE ILEKUNA ABALIKA OZAIN AGBA BURU OLOKUE BABA OMI TIYA OMO AKEKE OYOKUN OMO OBO IYA IYAO IYA 10 . MADE ISERE NI MAYO. EKUTE OKOLEGBANA. AIKORDIE.OGBE OJUANI REZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE. EPO. ALA OLE OMO MAYE ISERE MI MAYE. ESHU LAREYE. REZO: OGBE WALE AGO ENI IBEBORU KE OKUNI PAWO AYAWALA OTO AYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KOTOWALE TO UN BELONA TO TO. REZO: OGBE WALE ITE ADIFAFUN AGUTAN ADIE LEBO. EYA TUTU FIFESHU. EYA. REZO: OGBE WANIMU AGO EÑI IBOBORU KO OKUNI PAWO AYAWALA OTO AYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KETO WALE TO OUN BELONA OTO ETA. OPO. OPARALDO OYALORI AWO. REZO: OGBE WALE KOTOWALE EKINI ENJE AYA OFO ISESHENI ARUN INU AWO ADOFA LOBO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN AYA. AIKORDIE LEBO GBOGBO YEKU. ADIE WIWO NI OKU LERI ADIFAFUN OGBE WALE KETE WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA. IBETI LESE IGI. AWADO. REZO: OGBE WANIMU OWUNKO KARIRA ABIMIKU ABERIN OUNKO OKO IFA MORA IFA RAKANSE EMU AJUAN IDI LUARO KOTOWO ADIFAFUN EKUTE. OFONA ILE OGBE WALE. AWADO KUKUNDUKUN MARIBO OGU ABITI ABURE MEYI. ALAWANA. REZO: OGBE WALE AMEGO AMONA OREGUN. EKU. EKO. OPOLOPO OWO. REZO: OGBE WALE ELEGBA META. EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWA ADIE ERE TASHE ADIE. SUYERE: ALA OLE OMO MAYO. EYA.

KUKUNDUKUN ISHUGARA MANIGBE OGU ABITI ABURE MEYI. ESHU LAROYE. MARUN OMO. ALAGWANA. REZO: ADIFAFUN ADIE YORAKE UMBO WASILE EÑI ADIE KUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE ORODIE FUN FUN KO MO ARARE ADIE ORE TASHE ADIE WIWE NI OKU ORO LERI ADIFAFUN OGBE WALE KOTO ADIFAFUN ADIE NI ASIWERO LODAFUN ELEGBA. REZO: ELEGBA META. OLODO ATANIBO ATIMIDA FOKE GBOGBO KO GBO. AJUU. OWUNKO SHE INFANORA INFARAKAN SA EMU. MADE ISERE NI MAYO. LODAFUN ORUNMILA. REZO: ADIFAFUN OBATALA ONA SUARE OGBE WALE INLE INLE EYITE AKEKE MARUN OMOKORIN KEKE IBINU TOKU LERI OMODE OGBE WALE INLE. OWUNKO KO RI BA ABIMEKU. OKELAGBANA AWADO. SUYERE: ALO ALO OMO MAYE. REZO: OGBE WARINU.OREKUN EYO MEYI OTA SHE OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUN OMO MIKABAMI TEFA OKOKAN OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KO LOKO IFA BIRE BERE OLONSHE ABANI TEFA ASHOMA DUN DUN AWO ORI OBE OFO BOGANI OSHAWANI IFA LODAFUN OLOFIN. IDI LARO YOTOGUO. 11 . REZO: OGBE WALE KETE KETE WENDE GBOGBO FEREKUN KOKO ATEFA IBIGAN LOLOEMI NERE LODAFUN OSHANLA OPOLOPO OWO BURAKATA AGOGO FUN FUN. KAFEREFUN ELEGBA. AYA. IFA BELA OBA ARUN ASHO MONGBE OMO DINRIN LODAFUN AMONA ORE. OSHUN. EKUTE. SUYERE: ARERE KE KEN BOBONISHE. IKA ATAPAKO. ABERIN. ADIFAFUN EKUTE.

EGGUN MAWA MORIYEYE BELEKUN OLONA EGGUN IKU SARAYEYE SUYERE PARA EBBO MISI Y BAWE LERI: SHOKUIN KUEKUE EWE MOFI YANLAO. REZO: EYELE ADIFAFUN EYELE LORDAFUN OLOFIN MAFEREFUN ELEGBA KE KONUYA GBOGBO OFO LOKO ISHU. SUYERE DEL OPARALDO: SARAYEYE EGGUN BOLEKUN LOWA. SHANGO MOFI YANLAO LORI MOI LANYAO. SUYERE: ISHONSHEN ABO ISHONSHEN ABO. ODARA KOLORI EYO ISHONSHEN ABO. SUYERE: ISHONSHON ABE ISHONSHON ABE ODARA KOLORI EYO ISHONSHON ABE REZO: OGBE BARA TEMU TEMU PILO ADIFAFUN OLOKUN NI EJE TIOFIN OKUN OJENSHO IRAJON EWE NWENI KI ORUBO KEREUBE YIOBI OMO SHAGBONKI AWO OMOBE MABA MABA ARA SHE OTA NIKI ORUBO.OGBE BARA REZO: OGBE BARA BI BARA TEREE ADIFAFUN SESE BI ABERE BABA TERERE ADIFAFUN SHANGO BI ABERE BABA TERERE ALORDOFUN OLOFIN BABA YEKU KOLADEE EYO UNLO AGUERE NI ORUNMILA TO IBAN ESHU BI BABA TERE ADIFAFUN OLOFIN. SUYERE: ALAMANA FUNI LALA MOSUKO. SUYERE: ALAGUANA FUMI LOLA MUSOKO. REZO: OGBE BARA ADIFAFUN OBATALA ORIKOSUN ORE OBORISA EYELE ETU ELEGBA OGGUN OSHOSIS EKINI ORISHA FUN FUN BABA KAFEREFUN OLUFON. ALAMANA FUNI LALA MOSUKO. AKUKO META LEBO OMIKI ENSHABI OMO MOGBATI OMABI OBI SENIN OSIBI AFON. EURE DUN DUN LEBO ASHO ITELERI LEBO AKUKO META LEBO EYILEGUN OWO LEBO KERUN. SUYERE DE EGGUN: MOLERE IKU OBARA BARA MELAYE EGGUN IKU OBA MOLAYE IKU SHANGO MOLAYE EGGUN. REZO: OGBE BARA ORIKOYE AWO AGUARO OMO SHABI OBARALA BALA OGBE BARA ONIKOYE AWO KOKEREY TORI SHEGUA EGGUN BORUN OBA AWO LORUN BABA TOBI SHANGO UN SORO OGBE BARA ORI-KOYE AWO OYORUNLEWA BAGUN IFA OYORUNLEWA OLOFIN KOROÑIRE OYU TISHE ELEGBA ORIYOKE AWO AGBANI SHANGO OBARA-LA BAYABIFA. 12 .

REZO: AGBA DIGBO OLEWO LAKU ERU MEDI OSIRIKIKI BAJE KONO KARAN OMO ANABI KOSHEMIBI TANYI KOBO TOKOSO KOLEBO OJUMO KOLA GERI ODUDUWA ALAWANA ENI ETI EGUNGUN ALALA SHENA APA MATA OPE LERI MARIWO ORUNMILA AFURI BI OYE ADABIBARE LODAFUN EGGUN MEYI NI ODARA. AYI EMU OWO BA ELA OFUNLO AYIOLE PELU IME OSHO DIE AYIGBA EYELE EKUN AYIOFI SINGBERE OYEKU OYO SIERI. REZO: OGBE BARA IKOYO LODAFUN ORIKA MOGAN ODA NILE EGGUN LORUBO AKUKO LEBO BATE AYA ESHU ETA META AKUKO ELEBO OGGUN LORUBO ELEBO ESHU FORUN ORUNMILA UNLO ILE IFE INLE OGGUN LODAFUN ELEGBA. REZO: OGBE BARA TIELOGAN LEKUN IFASHO BOFO OJUN MIOUN ADIFA-FUN ORUNMILA TIONLE SIAPA OKUN ILAJE ESA MI IWORAN NIBITE EJAGO INSHE GBOGBO LEJU EMI NIWON NIKI ERU LEBO EYA LOBO EYO ERE LOBO EYELE FUN FUN MERIN LOBO MEYOLA OWO LOBO. 13 . SUYERE: EMI OBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI AKORIKOBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI. REZO: BABA TIRIBU ABIRI BABA BALAYA BISHIKO OU ADIFAFUN SESE MERAN EYELE LEBO AYAPA AKUKO LEBO KAFEREFUN SHANGO. SUYERE: ALAWANA FUMI LALA MUSOKO. IFA NI ONIRE LEJIN ADIFAFUN ORO OKAN ENIYE LOWO PIPE TIBE BENITO RETOBI IGE BA EWE OKUN OSI WO EWE SHUGBON ATIWO OWO MASHERE.REZO: LEKE LEKE LEKEBE AWO AWERE ANILERE BIYE ABRUN MOFUE OYE KUANKUAN LIMIDIO LU ALOMOYE ABERUN FUO EMAWODRUN MAKUO EIYE ABORUN AKODE LODAFUN ORUNMILA APARO ALEBO.

REZO: EKIKUN KIPO DIN EKIKUN ERIN ABATA KIPE DI ABATA EFON ORERE KIPE OMO ILAUN AWEN ADIFAFUN AWO NI MORE AGBADA NI EJITEBON SI ORUN NI OFUN SHUGBON OLORUN SUYERE: OGOLOSHE BIRERE IRU LOFUN KAYAWALE. REZO PARA DARLE EL EYA TUTU Y KLA LERI JUNTO CON SHANGO: ZALARA OREO NI IFA AWO MONI BOSHE EBEYENI IFA KORI BO WO AYE ORI LORUN AGBA NI SHANGO AWO MONI BOSHE ARAGBA NI OBANI LORUN ODUA ORUNMILA AWO IFA MOYARE ODARA. EKO. LAYE KOTO ONIKO. REZO: OGBE KIKANA KOMASE ADIFAFUN OGGUN. REZO: OGBA KANA LODAFUN OBATALA ODAFUN SHANGO NI MOTI ALAMO-NI ALAKOSI MONI YEUN EGGUN BABARE ORUNMILA LERUGBO. SUYERE: OGOMOLOSHE BIRERE IRU LODAFUN MAYAWAL. SUYERE: KUDU AKOGBA." 14 . REZO: ERI KIPE DI ERIKIKAN ELUYU KIPE DI ELUYU EKUN ODE IGBANGBA KIPE DI ODE OMODE ILAUN ADIFAFUN OMO. REZO: OGBE KANA AWO NI BEBE NI LORUN AWO NI BONI BOSHE ABELEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASAMI LAYE INLE BORELO ENI OTOTOMI ILO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHEOLORUN SHANGO OGBE KANA OLORUN KOLOYE SHANGO ODARA. REZO: OGBE KANA AWO NI BOBE NI LORUN AWO NI MONI BOSHE ABELEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASANI LAYE INLE BORELE ENI OTOTOMI TO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHE LORUN SHANGO OGBE KANA OLORUN KOYELE SHANGO ODARA. SUYERE DEL EYE EN LA LERI: "EYE EYENI YERE ARAGBA FELEGUEGUE FELEGUEGUE AGBA OEREO.OGBE KANA REZO: OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFA OMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. IFA SHANGO AGUANI LORUN. SUYERE: OSARA MA KOME BEO. SHANGO IYEDE BIRINIWA MOFA ADA ELEBO.

REZO: ERIN LAFIAKU ORO LEGEN LABAOWO OROLOWUOKO ORO TIOSHEGI ERIN ABIKUNLO OYEKU OLOFIN ERIN PEREBI AJANAKU TINE-LUIKARA ONI MOWA ERIN OKE MOFOYU LABUTA LABUTA BI OLOWU KUDU AKOGBA OKE ERI SOFOBU LABATA BI OLUWO KUDU AKOGBA OKE ERIN OTOKU AJANAKU KOTO SILE ADE ERIN LARI ERIN KOLARUN ADIFAFUN ERIN OKO LAYE KOTE NIKO LOJOMO ELOJIN GBRO AFI ORI KUNLO FOKO LODAFUN ORUNMILA. LAYE KOTE ONIKO. SUYERE: KUDU AKOGBA EKE. 15 .

ORI NALERO ORI MALERO AJALA ORI MALERO. OKUKUYERU ADIFAFUN ORUNMILA OBINI. ATIPONLA IFA BORU. SUYERE: ATIPONLA IFA BORU. ARUN SEBERE. OFE SEGUERE. IFA OMA. SUYERE: YAE YAE MASHE YAE YAE PAE TAKUARA MAYAKUA KERE YAE YAE. REZO: OGBE YONO AYE ADE MOWAYE EREÑI LAYE ADIFAFUN ODUDUWA WANEMI OFA OWAYE ODUDUWA IKU SEGUERE. IRA OMO. REZO: OGBE YONO. 16 . (PARA LA CASCARILLA). IKU SEBERE. REZO: OGBE YONO KIRIPUEKE AKITIPOKE KUKUTEKU LODAFUN ABUAN ABUAN LORUBE. IRE ASHEGUN OTA. IRE OMA. IFA OWE. OGU SEGUERE. (PARA LA SAL). REZO: ADDE YENI MOWA YENI EWE YENI ADOPE MI LADDE OLUWO POPO IRE ARIKU. REZO: OGBE YONO IFA OLANLA OBA BINI OBALOLO. SUYERE: IYO MALERO IYO MALERO AJALA IYO MALERO.EYE SEGUERE. IFA IRE. REZO: OGBE YONO PANRERE OFONAMI FONAKITI ADIFAFUN SIEGUIADO EBUESAN KARASHETE. (PARA LA MANTECA DE CACAO). SUYERE: BONAN SEBERE IKU. IRE OWO. EYU ARAYE SEGUERE ELEMU SEGUERE. (PARA LA MANTECA DE COROJO). EFUN MALERO EFUN MALERO AJALA EFUN MALERO. EPO MALERO EPO MALERO AJALA EPO MALERO. SUYERE: SEDEME DE KAE KENEDEME MADO KAE SHEGUERE NIWA KAO BODEME KAE MADO KE. ARUN SEGUERE. OFO SEBERE. REZO: OGBE YONO YONO OKUYEYE. ATIPONLA IFA BORU.OGBE OGUNDA REZO: OGBE YONO OBOSORBO OBOKONO ADIFAFUN SHONA. EBOMISI OBASALE OBIMISI NI AGBENIYA ADIFAFUN OTAPOKON UMBATI ORUBO OMODE.

REZO: OGBE YONO KUKUNDUKU LAYANI LEKE BEBELEKE ILEKE YOSHE OSHA AUN BABALAWO ADIFAFUN YOKAN ONIFA EGUI MAYO OLOWONO AYO ELEGBA GBOGBO YEYE OTONIFA IDA ILU GBOGBO INSHEGUI AGGUN LOYENI AGGUN. IÑAFA KOFERU BOYU FURAWA OTONIBOSHE ERE IKUTASHE NARA NARA JUN ADIFAFUN. LE REZO A EGGUN ASI: INALE EGGUN KUELE. SUYERE: SHEBERE BOKOMO ABE IKU SHEBERE BOKOMO SOKU REZO: BITI EBOKO NIYEDI CUCO ADIFAFUN ORISHAOKO OMO OGGUN ADIFAFUN ORILOMORE OMO YO ORUN ADIFAFUN OFUWAPO TINSHOMO ORUNMILA HIJO TIWO LERE OLODUMARE LORE YERIN AWO MEMOTA TODARUKO WONYI OKENIWO NIGRATODOJE KAN NIWORA OHIMO KERE KAWO OLESILE AYE WONIBI AWO BADE LE AYE BOYA IBALOSAN AWO JU ORUN NA LO AGBALAGBA SUJUWO WON NILATIKOKO LOBI ODO AJACA LOTI IKUIN NIBO EWE KANANIE KILATI SA MEBANLO ILE AJACA NIKI OMA LO SARATA BABARI LONA NIKI WON OTOKON SEDA OSALAIYE ODILA AJACA AJAMO TOMON OSEI BIWON BARINDE NIWE BABE IBIKAN. OLUYEBE OBI ORUN AWO OBI INA AWO OLUYEBE LOBI IKU JUN AWO OLUYEBE LOBI ARON JUN AWO OLUYEBE LOBI EYO JUN AWO OLUYEBE LOBI OFO JUN OKOLOYO YEYE ENIFA ILOKE LOYEYE AWO ILEKE. BOTIWO OPOTUNSU RUN OGBE YONO NI WORI NIGBATI AWO BABALAWO ILE ORUNMILA AWO IFA NA OSUN KOMONA SHERENIKUIN KEKE MINIBE OMIBOPI A KOKO AJALA LEMERE KUILE AJACA JIRASI JEN MIMON BABIN KURE LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI WUN OBANILE AJACA BADUKUE KURO LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI IWUN OBANILE AJACA BADUKUE LOWO OTUWARE AJACA NI ORI EYENIDA YORE NI ORI TODELEAYE KODARA KUERI. 17 . SHEBERE OKUN ABO EKUN.SUYERE: SHEBERE OKUN ABO EKUN. GBOGBO OSHE ILEKE LABO ABAYEIFA OMOLOYO ILEKE AGGUN OBONLAYA OYU ARINLA BEBE ILEKE IÑAFA FOROLOYU. BEBE ORUNMILA ANIFEKUN GBOGBO OSHA WA GBOGBO OSHA ANU ADIFAFUN ORUNMILA. AWO BELELO IÑAFA KUELE ORUN OTONIBOSHE.

18 .REZO: OGBE YONO OBO NILO OSABO OGBE YONO OBO NILO SABE ABONI LARA AGUO FECHE IRE BOBO LERI OMO LARA YIRE AGUO IFA UNLO YEBA YENILARA LAYO BOBO NI YERE OBARA DADA IFA LADE TINCHE ME AGUO NI LARA OGBE YONO OBAKI OBO IFA LAYE NIFA OMO LALA NIFA OGBE YONO IFA NIYA LE ASHEKUN OTA IFA OMO LADE KEFEREFUN ORUNMILA IFA KAFEREFUN OBA TALA KAFEREFUN OGGUN IFA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: ERU WAN ERU MALE ORISHAOKO AYE AFEFE. REZO: OGBE SA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ESADO ORI OASNI OLOFIN IWI EBATE ABE ONIONIONI IWI OMIGA ILE OLOFIN AFEFE LEGUE GUEGUE AWO OGUI OGALONLO AWE ESHURA MEYI LOQUITISIA OUPA. BABATATA EKUE MOLOBOLO UN YERE DUN. REZO: SHEBELO KUE ABO KU SHEBELO MEDE LE MEKU SHEBELO KUSHESHEBELE KUE ABO KU SHEBELE ABO MELE SHIKU. SUYERE: KUSHENE ABO KUNE SHEBOLE ABO JUE SHEBELE. SUYERE: AWO KALEBO AWO OBA MOYOYE IKU EGGUN OBONIYE IKU AWO BOSIKEO AWO. BABATATA EKUE MOLOBORO UN YEREDUN. AFETE SALU OLORUN ADIFAFUN EWE BANA AWAYANI ABO. REZO: SHANGO LONGO ARAO FILANI OGBE SA BILARI EKOSI LARIO OGBE SA AFEFE INTO AFEFE LAO SALU AYE. OGBE SA AFEFE INTO AFEFE LAO LAO AWO SALU OLORUN APONTE PEKITA LORUBO EBBO OBO ORUN OGBE SA YEYEMETERO AFEFE OMO OLOFIN ILU FULEYE OMI IYAYE IKU BONILO LIJI LOMA. JOBO SATOLE MOEKU EGGUN. SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE. SUYERE: ABONSA ABONIYA AWO LODA IWI (SE REPITE). REZO: OGBE SA OYA BORI BOKUN LAROYE IYA IYA TOKU ORU OSHE ABOYERE OGBA IFA GRELOKO LORE ONI OGBE SA OSI YEYELINA. AWAYENI ORUNMILA AFEFE LONA SHANGO ADIFAFUN EWE BANA. REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ISHONSHON NABE GBOGBO AIYE INLE OBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN BARAPETU LODAFUN OZAIN. OGBE SA ADIFAFUN ORUNMILA ISHONSHON NABE GBOGBO SIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN BARAPETU LODAFUN OZAIN ERU WAMALE WAMALE ORISHAOKO AYE AFEFE.OGBE OSA REZO: OGBE SA YEYEMATERO AFEFE SALU AYE. REZO: OGBESA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ORI OAMI OLOFIN 19 . SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE.

ABURE OKANA SA. OMO OLOFIN ENEFA ELEGBA ATEMOLETA SHANGO MEYERI ODDUN. OGBE SA ORI AFEFE-LORUN AFEFE MAWA ORUN OÑI LEKAN IGUEDE FIERUBAYE AWO OGBE SA. ODI KAKA OGUERE ORI ORONI LAYE OKUN TENTE ORI LAYE NIFA. REZO: OGBE SA ATEMOLETA OSHU AWO NANIO. REZO: OGBE SA. KUASA OKIKAN KI DUBULO IKU. OJUANI SHOGBE IMBELARIO ORI OGBE SA ATEMOLETA ORI BAWA ORUN MAYENI IFA AGBANI BOSHE ADELE NIFA OGBE SA AGBANILE OSHUN IKAYO ADELE OLERIFA OMO TONIGBASHE UNTEFA ORUN LADEYE ORUN LADEYE NIFA ORI OGBE SA AWO ODARA BORI OLOFIN OMOKIO IFA ORUN LAYE IFA ODARA AWO DANIO. TENTE ABURE OKANA GIO. ATILA BIYA. OTI IKU. AWO OWI OGALONLO AWO IWI OSHERA MEYI LOKITISA OSHUPA. OGBE SA PARA OBASAKUASA. BORO OMO DIDE. BORO OMOSHUBUN. ORI NIFA TENTE MONI LAYE.IKI OBATE ABO ONIONIONI IKI OMIGA ULE OLOFIN AFEFE LEKE KEKE. ABURE OKANA YEKUN OLOWO ORUN ABURE OGBE TUA KATIYEBE NIFA AYEWARA. ANSI ALABO IKU. TONTI ABURE. OGBE YONO. 20 .

SUYERE: OWENE WENE ABIGBO. EYA. EKU. SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMOWA. REZO: OGBE KANLA LASHEBANA ADIFAFUN PEISHEBA OMA ESHU AMEGUN REZO: OGBE KA ORUNMILA. ADIFAFUN ASHIBEROBRE OMO OLOFIN.OGBE IKA REZO: OGBE KA LAFILA AWO OGBE LOSHUDE ELEGBA IBA FILA ASIA AKETEFUN OMO SHEREGUN IFA LAYENI FILA AWO. REZO: OGBE OKALA OKOE OKONURE AWO OKAMBA OMO OLOFIN BARA BARA ARAWE NIREGUN AGRI KUALONUBE OWUNKO OPA AKUKO EWE EYA OPO EWEYEWO OGBE KA ABABIKO ADIFAFUN IYA OYUPAN ADIE. OGBE KA REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU ANARE ANANA EKUTALE YEKE ABEREKU YEKU IYELA KUTALO NANA. OJUMO AWO AWO RIRE. SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMEWA. BALA BALA LOWO. OJUMO AWO AWO RIRE AJIBOWA. REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KANFU ASHEREBEREBE OMO OLOFIN. REZO: OGBE KA ADIFAYOKO KAFUN ASHEBEREBERE OMO OLOFIN OBA. REZO : AILELE ATENI OJUMO MOKONI ADAWU NIPOYIRERE KOLA OKU LOKUNI AGBELE LOOJIN BUMBUN OPI OJO ADAFUN ORUNMILA OJO INSHE AWO OGBE IKA WEN NIKI ORUTO OGBE BAGUNDA KANTI OWA MUNU AKE IWOOBI ADA ABEBO ADIE MEYI. SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO. SUYERE: KINI WANILE NNILEKE. AWO KINI WANILE AWO. KUTALE NANA. NANA ANANIYO. NITORI KIWON NABA NUÑELE NIBRIN TINLO OSI TUNIBO AWON BABALAWO LOWON SISE LEMPE KI OTUN WA NI EBBO 21 . AFETAN SHEMENI ORUNMILA ABIGBO OKERE KERE. SUYERE: OWUENE WENE ABIGBO. OWENE WENE ABIGBO. OWENE WENE ABIGBO. SUYERE: NANA OKUNAYE EKUTALE. OFO TANSHE SHEMISHE ABIGBO. ABIGBO AFETAN SHEMENI. OGGUN Y OSHOSI.

OJUMO AWO AWO RIRE. SUYERE: OKUNAYE OKUTALE NANA. 22 . BALA BALA LOWO. ADEFE ITANAE ABIBO ORUNMILA.AIKONU KONKOLE SHUGBON ONILATE MONI ILOPO MEYI ORUN-MILA OLOFIN GBOGBO IMALO ORANO OLORUN KALE ERIN A WARA BAWOS IRAWE OLOKUN OLARE OSUPA GBOGBO IMALE AINA EMI OLORI OKAN IPIN IMPORI GBOGBO ONONLO FI OGBO BAGUNDA MAGUN IDI ESHU LORDAFUN GBOGBO ORUNALE ESHU. SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO. REZO: ADIFAFUN BARA PETU KOBORI OLE YEWA ONILU OPALYE ORUNMILA OGBE IKA KEFEREFUN ELEGBA. SUYERE: AWENE WENE ABIBO ORUNMILA. REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU AMARE ANANA EKUTALE YEKE ABEREKU IYELA KUTALE NANA. AWENE WENE ABIBO ORUNMILA. OKUNAYE OKUTALE NANA. OJUNMO AWO AWO RIRE AJILOWA. ANANAYE ARA NAYE KUTALE NANA.

ORUN IRE NIRA KILODA FUN ESHU. ABO LEBO. REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHO OBINI IKU KUKU NISHE OBINI AMU ATANU OBININISHO OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUNMILA AGBONIREGUN TOMALA BELANSHE IGI ESHU NI OKUTA KULA-LALEKE IGI BELELE IFA OMOKEKE OFA MEYI GBOGBO ARAYE TOKU OSODE IFA LODAFUN ELEGBA. 23 . SUYERE: KUYE KUYE IKU KUYE BINI. REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHE OBINI IKUKU NISHE OBINI AMU ATAMU OBINI NISHE OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUMILA AGBANIROGUN TAMALA MALA BALANSHE IWI ESHU NI OKUTE KULALEKE IWI BALELE IFA OMOKEKERE OFA MEYA GBOGBO ARAYE TOKU OSODE IFA LODAFUN ELEGBA. OZAIN SHIWIRI KUI KUI OUN FERE MOLE EÑI ORUN EÑI ORUN. SUYERE: KUELKE KUTE IKUMBILE KUYE IKU BERE UNLO ATA MAYARU IKU BERE UNLO ELEGBA OMODE. SUYERE: KUYE KUYE IKU BINI ATA MAYARU IKU BERE ELEGBA ABALONKA. SUYERE: OZAIN SHIWIRI KUI KUI. KUYE KUYE BERE AWO ATA MAYURU ILU BERE AWO ELEGBA OMODE. REZO: OGBE TUMAKO KAKUYE AYA KUKUYE AYA ARUN ATANA YUBARA KUMISAYA ADELEWA ORUNMILA ABUANI LEBO ABO LEBO ORUN IRE NIRA KEFEREFUN ESHU. OZAIN SHIWIRI KUI KUI.OGBE OTRUPON REZO: OGBE TUMAKO KUKUYE AYA KUKUYE AYU ARUN ATANA YUBARA KUMISAYA ADELEWA ORUNMILA AGBANI IBA.

REZO: ADIFAFUN IYABAFUN IYA OGIEDAY OMO BI OBA MAKASHE BABA OSAWANI IYA NI OBONO IYABAFUN IYA NI OBONO IYABAFUN IYA OLONO LELE INLE OGUNDAY IWA METETA LERI ASANI OMOLOGO OGUNDAY BABAWA IYABAFUN IYA KERE OGUNDAY IYA IWE METETA LERI OBALELE ODARA BI EGGUN BABA OSAWANI ARUBO YAKON LALE OSA RA BIEMESAN ODDUN MESAN ODDUN MESAN IYABAFUN ASHE ALO OMO OGUEDAY NIWAGUE ALAKAN SHOSHO AYO LERI OGBE TUANILARA OSAWANI SATAMASIA AWO OSHENBOKO LELU LELE KAFERFUN ORUNMILA LODAFUN OLOFIN.OGBE OTURA REZO: OGBE TUANILARA MOFOU SESI ONIBARABANIRE AYEGUE OLUWOPOPO FUYERE ADDE KUE BAYAMI ARAGBA KALEKUN ABEKUN MOFOU SESI AYERE NI IFA OLOFIN ADIFAFUN OLUWO-POPO. REZO: OGBE TUA ADIFAFUN AWONI MERIDILOGUN OBGADO IFA ODDUN OGIDE EWINI ODDUN IYASI EDUN POKON LADO EJEPA OKOTASHE INLE OGBE TUAMORO OYA IFE OBA LODAFUN OLOFIN. REZO: OGBE TUA GUA GUA AWOSOYU ADIFAYOKE KONDUN OYA IBON MERUN ADIFAFUN AYA UMBATOLO IYA META GBOGBO IGI INYA OMA ORUNMILA LORUBO. REZO: OGBE TUA LARA KATIYERE EKU OGDABA ARO SHAROMODO LARO SHARO OBATALA EDUN SHEPO EKUTE INA KAFEREFUN OBATALA KAFEREFUN OZAIN ADIFAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA. 24 . REZO: OGBE TUANILARA OBANI SHANGO ONI IRE IYA OBOYENI IFA ORUNMILA ILE YENYO SHANGO OBANI OKUE JEKUE OZAIN ORUPUE OBA YENTE OKO EWO NI SHANGO OBANI LORUN OBEBUFUN EYELE MEDILOGUN APARO MEDILOGUN BEYEKU IFA. REZO: OGBE TUA MOFEU SESI ADIFAFUN OLUWO ALADE MOFEU SESI ADIFAFUN AYAPA TIROKO LELE NIFA EYEGUE ODUDUWA MOWALE YERE OLOFIN. REZO: OGBE TUALARA ADIFAFUN AWO LARERE ILOBAYE NI OBALUMA ADIFAYOKO OLOFIN LADE ABAYE ONI BABALAWO LARRE AYE BARABO NIREGUN OLUO SIWAYU LODAFUN ORUNMILA SHANGO Y OGGUN. KAFERE-FUN ODUDUWA. SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO ASHEBO ASHETE ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA. ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: OGBE TUA NIKO TINSHOMO GUAYE ADIFAFUN OBA YEBE UN KAHIN ALE OMO SHANGO LORUBO.

KAFEREFUN ODUDUWA. REZO: ADIFAFUN AWONI ERIDILOGUN OBAGDO IFE AWO ODDUN OGIDE EWENI ODDUN IYASI EDUN POKON LADE EJEPA OKOTASHE INLE OGBE TUAMORA OYA OBA LODAFUN OLOFIN. ADIE BABA. ASHEBO ASHETO ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO. AJA BELE KOIÑA KOIÑA APUANIYE. SUYERE: ORUGBA LELE OMO INLE SHEPE OMO LELE ENI BONSI EUN NI KAYE. SUYERE: INLE OGUERE AWO LOYA ADIE. AWO LOYA ADIE. SUYERE: AJA BEKUN BELO KOIÑA. ADIE BABA OGBE TUANILARA. SUYERE: AWO TENIYO NI EBBO GUNUGUN ASHE NI EBBO GUNUGUN ASHE NI OLORUN GUNUGUN ASHE NI ASHE GUNUGUN ASHE ORISHA OLORUN.BABA AWO MOREYA. KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE: ODUDUWA AREMO SOKUN LOMASHE MUDARE ODARA EMIDARA. SUYERE: OGUEDAY ASHE OMO FUN WAWAO OMO KEKE ODARA NI LAYE. 25 .

EYA. ILA. 26 . ORUN LOYEBONI IFA OMO LAYE IKU AYEÑI IFEI ODEDE ORUN LAYE. OU. EFUN. OSHUN MORI YEYEO IFA AYE MOWA EYE EYIDE EYERI OLOFIN BABA ORUN. OGGUN ARERE OWO OKPELE BANIYEKUN ORUNMILA APALOSIÑA OWO YEKUN OWONU ODARA AWENA WEÑA YEYEKUN OKPELE NISHABO IYALORDE OBEYARI OLORUN OKPELE MEYI AWANIEBANIWA ALA ALABOYARI ORUNMILA OKPELE NIKE YIRIKA OKUEBA BUKERE OBA BOKARE ONI OLORUN EYERE EGGUN OKPELE OGGUN ODARA.APETEBI WADA MAIYOBA. ORUNMILA OMO IFA OLOFIN AGUENO AWETE ASHE OLOFIN. OBATALA OWO MESAN. APETEBI WADA MAIBOSHESHE. OGBEREKUNTELE ADDE IFA OBARABANIREGUN ORISHA WANEYI IFA MORI YEYEO ADIFAFUN ORUNMILA AKUALOSIÑA OMO IFA. REZO: OKPELE EBEYEKUN WA EUMINIYO IYALORDE OWA NILORUN SUNINIYE OGGUN. REZO: OGBE ATE OSADE ODANDE MERI YEYEO APETEBI WADA MAIBERU. REZO: OGBE DANDE ADIFAYOKO ADIFAFUN ORUNMILA IFA FOTOLUSHO ADIFAFUN YALORDE. REZO: OGBE ATE OBA OBE IKUN ABURE IFA BEYE IDARE OBOKOYE. BERELADE OBENIRE OBAYE. SUYERE: OBAIKU BABA YERERE OMO OBOKOYE IKU SEWERE. ASHE OGGUN OBAYE IFA EBBO SHANGO OBA KOSO OBAYE ORUNMILA OGBEREKUNTELE LETE OZAIN LAYE OBI KUALARA LAYE. EKU. OFO SEWERE.OGBE IRETE REZO: OGBEREKUNTELE ODANDE IFA MAFEREFUN OGGUN. REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWA OGBONI OTORUN IFA OBADAWO OMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI OGBETE OMONI FAUNSODE NIFA OGBEATE TOKU ESHU BELU BELEBU OJO AWO GUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DI OKE BELEBU KOMOPE IJERIJKU ANAIRERI OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLE ORUN KAFEREFUN ORUNMILA. ARUN SEWERE. REZO: OGBE ATE OGBE MATA ALUMEMATA OMO AWOSHE MAFITARUN ADIFAFUN OMO OBANISHE AIKORDIE. REZO: OGBEREKUNTELE OSODE ODANDE ODANDE LAYE ODANDE ORISHA ODANDE ELA. ADIE. EYO SEWERE.

REZO: ORUN KAWADO OGBE ATE ARUN KOWADO OGBE ATE OMOLOGU. SUYERE: ARERE OGGUN LAYEO OGGUN LAYE.REZO: OGBE ATE ADIFAFUN OMOBIRIN ATOLE SHAWO EGUNGUN LAISUN ORUN EFE AKARE LODAFUN OSANYIN OMODERE OLOBINU ONI OLOSA. BABA OGGUN LAYEO OGGUN LAYE. SUYERE: LAMI LAMI OLORI AWO ALAWO IKU ONISHEGUN A ORUN OGBEDANDE AWO ODARA. EBBO EBBO FEREYE EÑI EBBO FEREYE UNYEN OLOYU WERE IKOKO. SUYERE DE EGGUN: EGGUN EKUN FEYU TANA ELUKEREKUN BEKUNSUN EGGUN LELE. SUYERE ARABA: EJU NIKOO O NANKO ESOFA MIKUO OMANKO AFA YOIBE MEDI LETE. SUYERE: OBOIKUN BABA YEYERE OWO OBOKOYE IKU SEWERE ORUN SHEWERE OFO SHEWERE EYO SHEWERE BERELADE ABENIRE ABOKOYE. SUYERE: OBERU KUNTELE EYE MOKUE ENENKO ORISHA MIJUE OMANKO IFA EJIOGBE AWENDA IRETE. SUYERE: EYE EYA LORIDEO OGGUN ALAGUEDE OGGUN LAYABA NILEO OGGUN OKPELE. REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWO OGBONI OGBONI OTORUN EFA OBADAWO OMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI OGBE ATE OMONI EAUSODE NIFA OGBE ATE TOKU ESHU BELU BELEBU OJO AWO GUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DI OKE BELEBU KOMOPE IJERIKU OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLE ORUN KAFEREFUN ORUNMILA. AFARAMOYO KOTO FADILAMA OMO IKU WAMBE WAMBE FADILAMA FABAMANBE FADILAMA. 27 . SUYERE DE EGGUN: EUERE WERE NITO WERE. REZO: ADIFAFUN OBERU KUNTELE YEDO AWO OBEDANDE ABERU OBERY TASHERE QUERE INLE TINWANILLE PAYA WE INTIVA AKUELE AWO OTOKAN ESON AKUELERI OBEDANDE OBERE KUNTELE LODAFUN YEMAYA KAFEREFUN AGOTEKU KAFEREFUN YALORDE.OGBE ATE ADAFORI ADI FAYOKO OSHUN ADIFAJOKO LODAFUN SHANGO OBANIREGUN ORUNMILA.

SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE. OGGUN.YEMAYA. REZO: OGBE SHE BALOBOSHE OBATO WOSHE ADIBA DIBA ONI BABALAWO LODAFUN OLUWO DIDE. REZO: OGBE SHE AWO ERI IFA ONIOSHE KABASHE ASHO NISHELE AWO NIRE ENI IFA JUNJUN AWONI IFA SHANGO AWO EBA KOLA ENIRE IFA. REZO: OGBE SHE IKU KALENLEKU OGBA OMO NIEGBA UMBATINILE OMODE OPA OLUGWA YALORDE. REZO: ORUNMILA DIFA ADAFUN AYE ALIAKA ONTIGUO YOKO ORUBO ARAYE EMALKIDA OTUNDA AWO UMBO ELESE ORUNMILA ILESE ORISHA EBINKUAKO. LEKE LEKE LAMBO LAWAO. OSHUN. REZO: BABA OGBE SHE AYE BABA DAWESHE AMUERUN KARAKU TANSI DEWESHE LOBIODUN KEKERE DIONEGUN TIOKO ADIFAFUN OLUO EBBO. REZO: ADIFAFUN LEKE LEKE EWARADA OBETOLOMIRA NO OSHA LEKE LEKE OFOTILO OUMINI LATIBASI IKOKO OGU OZAIN OFOYUDE OYONOWA TAQUEYO OYU ONI ADIFAFUN OZAIN OLOROFUN. REZO: OGBE SHE OWORI WOWO ADIFA OLOFIN AKARO WAYA. IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO 28 . REZO: OYO OTO EGBA MI OLUWO OGBE SHE LODAFUN AKATAMBO UNTORODIYA OWODORE ERIN BATI OTOGBA TOBOSILE ORUNMILA. ELEGBA. IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO AYE ORE IBAYE DOWA AWA SODIDE. SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE. SUYERE: LEKE LEKE LAWAO OYU ODARA. REZO: OGBE SHE KANTON OBAYE DEWA KODIDE SARAUNDERE OLOLODIDE IYALODE OKERE YI MORO ENIDESUN EFIDEBORO OTOLAREFA EYIBOYO NILA ODDUN AYIBAGADARA NAWASI IKOWOBOSHE IYANI NORO YEYEO SHIYANI MORO YEYEO. LODAFUN SHANGO Y OBA.OGBE SHE REZO: OGBE SHE BATOLOSHE ESHU OSHE AWADI EBONI OLE OBA OLUWO OBASHE OMOSHE OMO IYA LODE IFA KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OGBE SHE AWO NIRE OLOFIN IRE EYA NI BAWA EYENLO GBOGBO IKU ONIRE OBA NI OLORDUMARE ORI BAWA EYA IRE OBA NI. AFELA AYE NBO NI ODO OYU ODARA. OLUWO LAYE OGBE SHE BARABASHE BAWA OMO ONIRE AYE TIMBELAYE OLUWO ASHAUDE.

SUYERE DE ESTA CEREMONIA DEL EYA TUTU: EYA LOWE ENI ELEWE. REZO: ADIFAFUN AYABA OBA MANIBU YAKUA SILE ODOÑE ASHABA 29 . AWO OBORIBOSHE. EYA TUTU MOFORI BAWAO ORI NALAWONI EWE OWE OGGUN YARUKURU OGGUN MASENIWEWE AWO MALAYONI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE BORITOYO AWO ABONIBOSHE. REZO: OGBE SHE ORIBONOSHE ALALALELEKUN SHANGO OBONIBOSHE ORI OMO OLUO ASHE ARANLALE BI EWA OGGUN IFA ENIEWA OGGUN ORIBOSHE ATENI LARA ONIBARANIREGUN ENI FIFE OYA ANIREYE ONIBOSHE ENIFA INLE IYESEWA IFA KAFEREFUN SHANGO.AYE ORE IBAYE DEWA AWA SODIDE. EYA TUTU MOFORIBAWAO ORI MALAWENI EWE EWE OGGUN YANYA URO OGGUN MASENIWEWE AWO MALAYENI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE. REZO: ODE LAIWO ADIFAFUN ORUNMILA UNLO IGBO OFE TILE IGBIN AGBANI JORO JORO IWO OPEO OLORUN LODAFUN ELEGBA OPEO OLORUN ODE OPOLOPO OWO OPOLOPO ASHE SODAKE UNSORO OBINI ODE OFETILE ASHURI OLORUN AGBANI OMO OSHOSI ODE ODARA OPOLOPO OWO KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE DEL ELLA TUTU A EGGUN: EYA LEKE ENI LEKE EYA TUTU MOFORI BAWAO ERI MALAGUIDI EWE EWE OGGUN YANYA OTE OGGUN MASHE NIGUEGUE OGGUN MALA YENI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE. SUYERE DEL OPARALDO: SARAYE IBA KILODE IFA INTORI ARAYE KAURE SUYERE DEL KOBORI: EYA BEWA ORI LAWADE EYA WA WA FARI MAMA FARI EYA TUTU BELEKE ORI FELEKEKE ORI FELEKEKE MAMA FARA. SI EL EGGUN ES AWO SOLO SE PONE EL SIGNO. KAFEREFUN ORUNMILA KAFERFUN OYA. SUYERE: EYA LEWE ENI LEWE. REZO: OGBE SHE BOLOBOSHE AYE BALOSHE OSU OSHIKALIKA NI NI PAUBESHE NILA ADIFAFUN ODIDE ABANKEKE ADIFAFUN ODIDE TIOLOSI IWOSHALA.

REZO: ADIFAFUN OLOFIN MEBBO ESE LOKIKAN MASIBU GBOGBO ARIANA OBAYE ELEWE MOJABAE FAYA SABERE OMI SHANGO ODIDE EAYIA SE OLORISHA ARO ERE FERDA BE LODAFUN SHANGO. OGBE FUN 30 .NIADA ADA OGGUN OFO LERI TOKU EYI NI GBOGBO ENI ARAYE NI OFO TURA LADE NI LATIBA NI LATIBA OSA UMBO ELESE IGI ERO ESON LABA ERO NI ADIMU OBA LODAFUN OSHUN MORI YEYEO OBA OFO AI OTI AYRANI ENYA ASHIRI NI ADA OBA ORISHA.

OFO UNLO. OBATALA OYE OMORABISHE. LODAFUN ORUNMILA. REZO: ORUNMIA ADIFAFUN KUBITE TEKAYO OKUNI OLAFUN LAISHE OBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINI ODARA IYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODDUN LESE IGBO. OGBE FUN FUNLE FOSHE FUNLO OLOGARO GOLOWO OMO LAYE OZAIN MOWO OZAIN OSILITUKU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑA OGUNERI IFA OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA ENI OYA. AWADO. OKUNI KAMPURU ORUNMILA TO BA NIKI IKU ONA LEWA. SUYERE: ONIDE KUYO NIDE. AYARAWO ONIDE KUYU NIDE AYARAWO. LODAFUN ELEGBA. KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: ABITA LOGUN ORUNMILA. AIKORDIE MEYI LEBO. ALKOBA UNLO. OTURAO. REZO: OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGAROGOLOWO MOWO OMO LAYE OZAIN OSILIITKU WONWO LAYENI OMO OZAIN IÑA OWERENI IFA OMO OGBE FUN FUNLO OMO ORUNMILA. ORUNMILA NIKAN TIWO KOMO. OGUNDE OSHE ARA IKOKO OGUNDE ARIWO TALE.REZO: OGBE FUN FUNLO IKU PUANI ORI BAWA IKU MAYOYORI WANI ADIFAFUN ERUBA OUN LOFE OMA OBATALA ASHO LEBO. OKUMOLORUN INLE. EKU. SUYERE PARA HACER ASHINIMA: -------------------------OGBE FUN FUNLO ENI OYA EWE ASHINIMA ELUDERE OGGUN YEYE OGBE BA ILE. OGGUN NI EKETA IMALE KOFIDAN ORUNMILA UMANI ERU IFA. EDIBADA ABA OLOWARE AKUBI ETU ALU KUBI EKERI AGBA NI IKU ODIJA ABITA TI ORUNMILA. REZO: OGBE FUN FUNLO IKU UNLO ARUN UNLO. REZO: OGBE FUN IKU FUESAI ORUGABUN YEKI WASI EKUAL ADIFAFUN ERUGBA ESILOPE ESE OBATALA ASHELESE JEKUA ODUSHE GOROGUA MARIBO DIDE AFEFE OTE AFEFE ETA SALUD AYE. EYA. WEWEYI WEWE OMO BARANU. SUYERE: BARIKU MEBAYA ELEWE WEYI.AKUKO MEYI LEBO. EYO UNLO. ORUNMILA ORUBO. REZO: ARERE EGGUN YIYEKU NO WAYE SHANGO YEYEREKUN EGGUN MOLELE EGGUN SARAYE OBA KORDARE EGGUN A WAYARE IBA OLORUN KOFIEDEMO EBBO KAYIKO EGGUN EBBO KAYIKO OBA. LODAFUN ORUNMILA. JEKUA OSHUSHE IGUNGUN MARIWO LEBO. ODIJA ALAFIA BURURU APATAKI IMALE ALA KAIYE IFA ALAFIA. 31 . ARAYE UNLO. LEBO.IÑA UNLO. LESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODE.

UNLO AKOBA. IKU KUASI IKU MAYEBI OSI NI OPA. ONI KUYU SIDE. LODAFUN ELEGBA. UNTE ISLE AFEFE LAE. LABO LERI OGGUN SHANGO ATI AMOKERE. OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA. ENI OYA. +++ OYEKUN MEYI 32 . SUYERE PARA ASHINIMA: OGBE FUN ENI OYA OWO SHINIMA FLUEDERO OGGUN YOYA EGE BAILE FLUDERO OGGUN YOYA EGE BA ILE. LESUN. PERE. OMOKERE. ADIFAFUN ORUNMILA MOBUAN MOBO MOBUAN ORISHA IKU ALASHO ALASHONA. OTURAO. REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KUBITO TOKAYO OKUNI OLAFUN LAISHE OBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINI ODARA IYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODON LESE IGBO LESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODO. OGUNDE OGUNDE ISHE ARA IKOKO OGGUN DE ARIWO. AYARABE IALO AFEFE UNTE. AGBA ASHIRI EGGUN EBORA OSHA IMOLE LODAFUN AMAIYEGUN. SUYERE: OGBE FUN FUNLO OWONIKI AMAIYEGUN OMOKEKERE. LODAFUN ORUNMILA. OBATALA OYE OMORABISHE. KAFEREFUN ORUNMILA.MEBAYA EYE MEBAYA MONA OFO MEBAYA. OKUMOLORUN INLE. OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGARE GOLOWO OMO LAYE OZAIN MOWO OZAIN OSILITU KU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑA. UNLO OFO. UNLO ARUN. REZO: OGBE FUNLO FUNLO IKU. A LO AWONIKU EGUNGUN OMOKERE. IÑA OGUERENI IFA. SUYERE: AKUALOYARE ABATILODE EGGUN IKU OFONA. UNLO ARAYE. UNLO EYO. SUYERE: OGBE FUNLO OWONIKU AMAIYEGUN. ONI KUYU SIDE.UNLO IÑA. REZO: OWENIKU AGBA ASHIRI AMAIYEGUN. SUYERE: ONI KUYU SIDE. REZO: ABURE PERRE.

REZO: BABA OYEKUN MEYI ARIKU MADAWA EYO OGGUN SIGUN MOLE POROREYARUN OÑI PO UN BABALAWO ADIFAFUN OGBE OLUWO AGOGO. ABO LEBO. REZO: IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMO NIMO ADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUBO AWONI PIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORU ONI BAWO LAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALE ODO OPAWO LEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITI ONIKU OKOTI OSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADA ATI OGBUN AWO SE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑ EYA ATI AWO OMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFI AGBALERI IÑA 33 . REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUN AWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONI OFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBO YAFUN AWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO BEWA OBALU AYE OMOLU ORUNMILA ORUN LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: BABA OYEKUN MEYI BABA OLOFIN OYU INLE EGBA NIYERUN EGBA AKUE LELE SHANGO OKO OMO ABBA AYE OWO ORINDILUGUN BEWA OYEKU IFA SHANGO ATEFA ODDUN IFA OKUE DARA ORUNMILA NI LARE IFA ODARA BABA MOKIO SHANGO MORARA OBBA OKUELELE OYEKU MEYI BOYOMIWO AWO KUELELE BABA OLOFIN ORUNMILA AYOYE ORUN OMI BARGABANI LEGUN. OYIMI REZO: ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYA TUTU EYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUN IKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYA BATUTO UMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYA OMOLORUN KAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN. REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO FUN OKANA REFU OKUDA.REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUN UMBOWNILE ORUNMILA OSORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO KAN OSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUNGUN BABA ALAGBANAGBA OKUNI OLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OYEKUN AWO KOBO OSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWO KAFEREFUN EGGUN.

FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKU PAKOLEPA SUYERE: BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN. TITI REZO: OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANU OMO INSHE ILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNI KAFEREFUN ASHEDA.ASHE DONI ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO ELAYE ASHUGBO OMO EYANI. REZO: BABA OYIYI MEYI ADIKU MADAWA FOFO FORO ORANIYAN OMO OKUNI AKIO ALABARA MANA MANA SHANGO SHANGO OYA MINI BABA ALAFIA OBA EYO LAMORUN IFE ALORUN OLOYO OBANIYAN OBONIBOSHE AKINFA ADIE WAWASHE TI AGUEMA AKUA ODUDUWA WAWASHE TIBONI ASHE OSHA LOWA OSHAGRIÑAN AIGAN INLE IBARIBA EYOLA ORANIYAN OBA ALAIYELUNA. REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUN UMBOWNILE RUNMILA SORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO EKAN OSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUN GUN BABA ALAGBANAGBA OKUNI OLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OLOKUN AWO KOBO OSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWO KAFEREFUN EGGUN. REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUN AWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONI OFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBO YAFUN AWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO EWA OBALU AYE OMOLU 34 . SUYERE: BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN. FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKU REZO: ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYA TUTO EYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUN IKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYA BATUTO UMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYA OMOLORUN KAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN. SUYERE: -----EYO PAPA ATORI. REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO OYIMI FUN OKANA REFU OKUDA. SUYERE: “EYO PAPA PAKOLEPA ATORI”.

ORUNMILA ORUN ORUNMILA. OYEKUN NILOGBE 35 . LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUN REZO: IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMO NIMO ADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUGBO AWONI PIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORU ONI BAWO LAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALE ODO OPAWO LEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITI ONIKU OKOTI OSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADA ATI OGBUN AWO SE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑ EYA ATI AWO OMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFI AGBALE RI ÑA ASHE ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE ELAYE ASHUGBO TITI DONI OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO MO EYANI. REZO: OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANU OMO INSHE ILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNI KAFEREFUN OSHEDA.

REZO: OGBE EKO OYEKUN OGGUN OLOKOSHE EYANKA ELULU EYIOSA EIYE.REZO: OYEKUN NILOBE BABA AMALU KOMA ARUGBO NISHE BAYE AVALO BOGBO NISHE AYALO OUN BISYE OMODE BAYA ARUGBO NITU AYE SHE OBIFIN OBIFA KONINIBO. OLUO OYEKUN IWORI 36 . LODAFUN OZAIN. REZO: BABA ODAJUN RA UNLO LORI ESHESI ODO ORISHA. REZO: UMBOIFA INLE OLOFIN AWO MERILOGUN OMO IFA OUNTISHE ATEFA AYO OMODE OLOFIN OMO LAYE LOVI OMO INTORI KEKERE ODDUN. REZO: BARA OYEKUN SEMI LOGUE RAULO ASHESE BODO LORISHA. REZO: ONILA SHANGO Y EBELLI OBATALA NI OLOGUN NI ORUNMILA ORONIN SHAGUE OFA OLLEGUNGUI EGUIN ECHIGUELLE OLIROBO NINCHE COLA OYA ONI SHOSHORO ICRINOCU GUEGUERE COLLE KOBAYO ELIROBO NI TA LLECHE COMO FICAN ILUA TOBAFO PE LE OLLE EBBO LUBO EGUO LA MELLO. KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE: ARARA SOBEYEYO BADO AKUE DAYOKUN YEKU BANOWI BAMIESI YEKU LOGBE. SUYERE: ORO NIDE IKU DEDE OMI ODUDUWA AWODE TESIODE ODIRISHE. LOBE EKUN OMA SOBEYEYO SUYERE: OKOKIDI IKIDI KUADE OMO DUDU DESHESI OKOKIDI IKIDI KUADE OMO DUDU DESHESI AWO.

ETC. SUYERE: KAMARI OJA OSUN LOFIN KITUNIBA EYO. REZO: INSHO ADIFAFUN OKUNI OJUN OYEKUN KAFEREFUN ORUNMILA. IÑI ONU OKUNI OJUN OYEKUN IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA. ADIFAFUN ORUNMILA. ADIFAFUN ORUNMILA BARABANIREGUN. KAMARI OFO. APUANDIKI ONI SHAMBA KIRIN LOYO INAN. REZO: OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO LEBO. OKUNI ELEGBARA OWO KAFEREFUN REZO: EPANDIKI O EFANDIKI ESHANDIKI OKO SHAMBAKIRAN. KAMARIKU KAMARI ANO. ORIRU BODIYO KETAOKOAYE KUN OPADO OYU MEYI OKI ORI APADE ETU MEYI APADO IRU MEY APADO OYU MEYI OKI ORI APADO ETU MEYI APADO EMU MEYI APADO IRU MEYI APADO IRO MEYO. ADIFAFUN ORUNMILA OFANDIKI OKO SHAMBA KIRAN. IÑA KOYEBEFA. LODAFUN ORUNMILA. FUN FUN ONI SHAMBA REZO: OYEKUN WORI OKO OWO KOLLELEBO LODAFORRIMU BORI KOYULO INBARI EYELE MEYO BUYE AKUKO EKU EYA OBI OWO LA MEYO OUYO.REZO: OYEKUN WORI ADIFAFUN OSHUN. REZO: OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO FUN FUN LEBO. OYEKUN DI 37 . KETA ABOÑU. KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: INSHO ADIFAFUN KETA ABOÑU. IÑI ONU IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA. IÑA KOYEBEFA. REZO: APUANDIKI.

OYATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUN AGUORIEBIARI OBA OKUN ANIALLE A LA ILU OKUN AGUORI. ORUNMILA ADIFAYOKO OLO ILUOKUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLE ALOLLUN A EKUN AWO RIRE. REZO: OYEKUN DI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. OWO IWA. REZO: OYEKUN DI LERI NI BOGBO ORISHA PINU OLOFIN KURI LATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERI NI AWO ORUNLA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMARE MODDU KUESUN LO ALODO IRE. EYA. OYEKUN IROSO 38 . ORUNMILA ADIFALLOCO OLO ILUOCUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU. EURE YARAKO.REZO: OYEKUN DI ORUNMILA ADIFAYOKO OLO U YUEKO ORUGBO ORUGBO. BOGBO INKAN ARAYE EBEBIKAN LONLE ILE OLOFIN. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLE ALOLLUN A EKUN AWO RIRE. REZO: OYEKUN DI LERI NI GBOGBO ORISHA PINU OLOFIN KURI LATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERI NI AWO ORUNMILA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMARE MODDU KUESUN LO ALODO IRE. REZO: OYEKUN DI OLORUN LATIKU ORUN KANTARI OYEKUN DI. EBELLO EGUE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILA OLOFIN. REZO: OLLOCUNDI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. OLLATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUN AGUORIEBIARI OBA OCUN ANIALLE A LA ILU OCUN AGUORI. REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELE LEBO. EBELLO EWE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILA OLOFIN. AYA. EBEYO. AKUKO. EYA. REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELE LEBO.

REZO: ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA. BANIRE KOMO AWO PARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLO ONA BENIREGUN AWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWO OYEKUN BIROS ABONI ORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NO ORUN. EBEYO ALA. BANIRE KOMO AWO OPARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLO ONA BENIREGUN AWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWO OYEKUN BIROSO ABONI ORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NO ORUN. SUYERE BBO LASHE EBBO LASHE ONI IGBA OMO IKUN EBBO LASHE OJOKORO ANGBE IKA. REZO: OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMO AKONERI IKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN. ERI. OGUO OTI OGUO IGUOBO ABOLLE ALA GOGO INTORI ALLO CURBO OTIBO ALBA LEBO INTORI IKU. REZO: ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA. BOGBO INTORI AYE KURBO OTIBE EYELE ABO INTORI IKU. OYEKUN OJUANI 39 . REZO: OYEKUN IROSO. ORI REZO: OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMO AKONE RI IKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN.NOTA: AQUI NACIO EL GRAN PODER DEL HIJO DE IKU Y EL GRAN PODER DEL HIJO DE IFA Y EL OPARALDO.REZO: OYEKUN BIROSO AWO OTI OLOFIN TULO SHWO SADU MERIN OTI OWO IWOKO.

40 . EYA. EPO. MEDILOGUN OWO. REZO: ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATI ILE OYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKO SHILEKUN ILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. OWUNKO. REZO: BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELE OYERE LEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATE AWO WAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE. REZO: BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELE OYERE LEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATE AWO WAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE.REZO: OYEKUN AYORE BEITA BOGBO REZO: INTORI NIARE. JUANI BADAWA IFA OBA MAYIRE ELEGBARA BADAWA FA LOKUN OBA YORE OBA LOKUN ELEGBARA IFA LAYE IRE ASHEGUN OTA LESE ELEGBARA UN BATI AWO OUN BAYE OLUWO. OUKO ELEBO INTORI IWABOBO AKUTA ELEBO AIKU ARAYE REZO: OYEKUN ONIGUA ADIFAFUN KUPA EYELE LEBO ADIE. REZO: IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUN ONA NI ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU. REZO: ORUNMILA ADIFAYOKO ODAFUN A IKU OWO NI ORIN. OBINI INTORI ELLO IKOKO EFUN REZO: IYERE O BABA ETIKA OSHEGUN FUN KOLOSHEGURE COBO LONI ESETONSHE AKUKO ADIE AGUTAN EBEFA OWO. OMASHE REZO: ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATI ILE OYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKO SHILEKUN ILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.

OWUNKO. EYA.REZO: IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUN ONA NI ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU. EPO. MEDILOGUN OWO. 41 .

ADIE DUN DUN. ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NI 42 . REZO: OYEKUN BARA OLODOFA ESHU LOQUI MALU NI MALU AKUSHEWI TI OSHI MI BOKOSHISHE BI TONSHENILA FASHE NIBA ABALE NI TISHE OBINI AMBIMU PAWALE NO KITIM IYA LONA AKUKO UN BERESI MI PAMALE LONDE OMO OLOFIN. LODAFUN OBATALA. SUYERE: ESHIN TO SUN. ISHERI META. EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYE KERE OMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO. KAFEREFUN OZAIN. ADIE DUN DUN. KAFEREFUN OZAIN. EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYE KERE OMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO. OYEKUN BARA MOFOKO SHOKUOLLO KAFEREFUN OBATALA. ISHERI META. REZO: ---OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGO SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHE MAMU OLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFIN LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO. REZO: ---ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANA SOFA NIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN. LODAFUN OBATALA.OYEKUN OBARA REZO: OYEKUN BARA ALORDAFUN OSHUN LO OSAIN OÑI SHANGO SHEBE SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO SHISHE IFA SHEMI OSHUN LONSHE OLUFINA OPOLOPO OTI OÑI SHANGO. REZO: OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGO SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHE MAMU OLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFIN LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO. REZO: ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANA SOFA NIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN. SUYERE: ESHIN KIKO. KAFEREFUN ESHU. KOKO. ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NI TO SUN.

REZO: OYEKUN BARA OLODABA ESU LO KIMOLU NI OKUSENI TE ESIN NI LOKO SESE NI TOASEMI LAFOSE NIBA ABAL BONSE OMO OLOFIN. 43 .

EFUN KAFUN TOLE AYE. KAFEREFUN SHANGO. REZO: ---OYEKUN OKANA KARA AWO WITI EFAN AWO IBANA ADIFAFUN IMPEGUO OKARAN YAKUN IMPEGUO OKARAN WAMPO OMO OWO WAMPO LODE ADIE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN LA MESA UOSAN. EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUN TOLE ILEKE AWO LAYE EKUN. EKU. REZO: IDI FORISHE MOLEGU BABA ILINGUO AUN MODIA NO EIFE CAPADA KORIMIO LIRE META OTAPI BABARE LO CADAMO MOCHI ILUDEDE SAGUA LEGUA COCURI RE OLEDAO OBINI LO CON LOGUN ORUBO AKORDIE ETU MELLO. 44 . LODAFUN ORUNMILA. ORUN LOWA. REZO: ---ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUN AGUANI LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUN FIFESHU AOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFA OLOKUN IFA KAFEREFUN OLOKUN Y AAYE. NIYE BABA ERIN OKE ENIFA OSHA BABA OSUN ASHE ORI BEWA. YEMAYA.OYEKUN OKANA REZO: OBINI OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA OYEYU OBARA YIRE WA AYE OLONU OGUTIYUN LARIFUHN LODI IKU OYEKU PELEKA. EYA. OSUN. BABA NILEFUN OSHA ORI AGBANI BOSHE BABANIFA OLORUN EFUN LOWA. REZO: ---OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA YEKU OBARAYIRE YA OBINI AYE OLONU OMO TITUN LARIFUN LODIKU OYEKUN PELEKA ADIFAFUN ELEKUN OMO BARAYAN OKANA YEKU OYEKUN PELEKA EGGUN EFU OBARADARASE NI ELEKUN OBAYEKU LARA LARA LAYEBAISHE SHELERI OYEKUN PELEKA OKANA YEKU MODAWA AMOYARE MOYARE YOYOUN LEKUN ELEKUN OMO LERIFUN LEDIFUN. REZO: ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA. EWE JARA JARA ABEFA OWO. OSUN AYEGBE ENI OSHA BABA OLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYA LANIRE SHANGO BI OSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKE BOWAO OMO ONI AYE OSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA. OMO OSHA TIRO OFIN TOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABA ERIN.

45 . YEMAYA. OSUN. LODAFUN ORUNMILA. OSUN AYEGBE ENI OSHA BABA OLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYA LANIRE SHANGO BI OSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKE BOWAO OMO ONI AYE OSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA. ORUN LOWA. NIYE BABA ERIN OKE ENIFA OSHA BABA OSUN ASHE ORI BEWA. EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUN TOLE ILEKE AWO LAYE EKUN. KAFEREFUN SHANGO. EFUN KAFUN TOLE AYE.REZO: ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUN AGUANI LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUN FIFESHU AOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFA OLOKUN IFA KAFEREFUN OLOKUN Y AAYE. OMO OSHA TIRO OFIN TOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABA ERIN. REZO: ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA. BABA NILEFUN OSHA ORI AGBANIBOSHE BABANIFA OLORUN EFUN LOWA.

REZO: OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFIN ESHU AKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTI LOSE AUN OTA ORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA. REZO: INTORI ARAYE EYELE LEBO INTORI IGUABOBO ORUNMILA IFAYOKO LODAFUN EGGUN AYAKA.OYEKUN OGUNDA REZO: OYEKUN TEKUNDA LOBINA NASA OYO OPA OTA KUKU WORA ADIFAFUN ABEREGUE LUBA OMO ORUNMILA KOBA OGGUN TITIWO BEBERE OLOTURA AGOGO LABINIKU TENIYE EWE OGUMA IFA NI OTA OJOJO EBBO ADIE. AGUTAN LEBO 46 . REZO: INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO ERO LOMBA TUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKO ODDUNDE ASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA. REZO: ORUNMILA ADIFAYOKO OGGUN AYAKA. REZO: OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFIN ESHU AKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTI LOSE AUN OTA ORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA. REZO: APATO MABIRAN AQUITE MABIBELLI EFIN ABILOGUE SHAUNDATI LARE ILISHU RANIPO ARDE MAMAKE BABA SHIKE IGUIORIBE OLLOKU TEGUNDA LOBINA NASA TITI GUO LELERE ELETURA AGOGO LEBO LEOBABEBINKA TENULLA OGUOAGUMA IFANI OTA OFOFO LEBO OKU EYA. EKU. REZO: INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO ERO LOMBA TUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKO ODDUNDE ASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA. LODAFUN OBATALA. EYA. LODAFUN OBATALA. OWO TETEBORU.

ORUNMILA ADIFAYOKO ALADAFA AWO ALADAFA OTOKE TOYO INA MEYI INYA LOWO ODSA NITO LOSUSHU KOMANDI KOLILU EDAN ATOKE TOYO ORUGBO AIKORDIE. SUYERE: AGOI WIYEBO AGOI KOIYEWO BABA EGUNGUN. ONIFA ARIKU. 47 .OYEKUN OSA REZO: OYEKUN BIKUSA KUKUTE KUKI ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI. MAFEREFUN AZOWANU IKU. ENIMO OTERI BASHO KUKUTONI LE ZANGBETO DAJONI NILE BABA EGUNGUN ORO AWO IKOFA AGOI ARIKU LODAFUN ORUNMILA. DARIKO OYEKUN SA KAFEREFUN OYA. AKUKO PUPUA ELEBO. REZO: AGOI OMODE AZOWANO OMOLITASA TASA NIWA GUDU UNLO AZON MALITE OBINI ODARA OBEYAWO OKUNI OPOLOPO OWO ALAGBA AGBA ODARA NANU IYA BOGBO AZOWANU. REZO: KUKUTE KUKADIFAFUN OGGUN Y OSHOSI DARICO YOKUNSA KAFEREFUN OYA ORUNMILA ADIFAYOKO ALADAFA OWO ALADAFA ATOKEOYO OÑA MEYI INYA LOGUO ASONITO LASUSHU KOMANDIO LILU EDAN OLOKU ATOQUE TELLO ORUBO AIKORDIE AKOKO PUPUA.

4 KOIDE. SUYERE: IKUTOPA OJUBA ONOPOWO. ASHO FUN FUN. REZO: LEJE BIÑI. ASHO DUN DUN. OYEKUN BIKA ALAKE EDON ADIFA OYE OKA NOGBATI TIN ISOPO KUN EKU. OÑI . REZO: OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN ORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI ORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU. IYEFA. ORUGBO. EPO. LODAFUN IBEYI ORU LOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NI KAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANI YEKUN NIRE OLOFIN Y ORUNMILA. SUYERE: 48 . OPOLOPO OWO. PLOMO. REZO: IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURA OLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA.OYEKUN IKA REZO: OYEKUN OYEWODELAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA. OSUN. HIERRO. 41 CARACOLES. EYA TIO LA SHAWO. ESTAÑO. EFUN. IGUI PEREGUN. SUYERE: OLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARA OLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARA. REZO: OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA OYEKU ALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN SHAWO. KOLA. BRONCE. PLATA. MADAJUN BURUKU BIKA TROLA OJO OFI REZO: IGBA. ERO. PLATINO. OTI. OBI. KAFEREFUN OPA IGUI LERI MESAN. ORO. EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANA IÑA EDUN IFA ELLA IKU REZO: OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUN ELEMARE EGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA. MARFIL. ALGODON QUE SEA DE LOS SANTOS OLEOS. PUPUA. COBRE.

ASHO DUN DUN. 4 AIKORDIE. BRONCE. PUPUA. OPOLOPO OWO. SUYERE: “BABA LERI IKU MESAN. REZO: OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUN ELEMARE EGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA. REZO: OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA BIKA ALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN SHAWO. ORIGBO. MARFIL. ASHEDA OYEKU TROLA REZO: OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN MADAJUN OJO ORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI BURUKU OFI ORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU. PLATINO. REZO: IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURA IÑA OLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA. KOLA. LERI IKU OPOLOPO LERI IKU LERISO LERI YEKUN BIKA OYEKUN AZONA”. OYEKUN TRUPON 49 . OÑI. REZO: LEJE IKU BIÑA. HIERRO. 41 CARACOLES. ASHO UN FUN. OBI. ERO. LODAFUN IBEYI ORU EDUN LOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NI IFA KAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANI YEKUN EYA NIRE OLOFIN Y ORUNMILA. EPO. OTI. ORO. PLATA. REZO: IGBA. COBRE. SUYERE: EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANA IKUTOPA OJUBA ONOPOWO. O SUN. EFUN. KAFEREFUN OPA IGUI LERI MESAN. ESTAÑO. IYEFA. ALGODON QUE SEA DE LOS SANTOS OLEOS. IGUI PEREGUN. REZO: AKIKARA IGBA IMIYA MUYA EGU AWO OYEKUN BIKA OMOLU SOYAYA ILE OKOKON BOROMU BOLELE DE MI BASHEYA KOFIBORI IÑIRI EYA KAFEREFUN BOROMU ADIFAFUN SOYAYA.OJO OWORO TIBI OLOWO NINU OLOWO GOLOTO IMOFA GELOTO OJO OJO ASHE IMEFA NONI OKO ISHERODO YON A MA NONWO YON A MA NO RA. PLOMO.

AWO FILANI KOKE LODAFUN OBATALA. REZO: IFANI UN LOSINE ILARE YEKUN YAREDO PAMI MEFEREFUN OLOFIN Y ORUNMILA OBARABO NIREGUN. LODAFUN OBATALA. SALAMANO INLE OGGUN OPA ENI MAWANI AWO ASARE AWO FILANI AWO FILANI OZAIN ODARA AWO UNSORONITITONI SORO EGGUN. OKUN UNYE KUBAONA INTOGGUN UMBAWA OTUKA OLUO AKOPOLA. REZO: IFA ILARE. AWO FILANI KOKE UNSORONITITONI SORO EGGUN. AKASHE EKO OBI META REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA SALAMANO INLE OGGUN OPA ENI BELEBELE BEKE ILE IKU MAWANI AWO ASARE AWO FILANI OZAIN ODARA AWO ILEKUN. REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA BELE BELE BEKE ILE IKU OZAIN ODARA AWO ILEKUN. ILEKUN. OYEKUN TURA 50 . AWO FILANI OZAIN ODARA AWO ILEKUN.REZO: OYEKUN BATRUPON IFA NI UNLOSILE ILARE LOKIN ILARE OBINI PAMI KAFEREFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN OLOFIN.

REZO: EKARU EKARU OMILE LODAFUN ORUNMILA INTORI OMO OLOKUN ADIFAFUN SHANGO. OLOKUN ADIFAFUN UMBATI REZO: OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUN YODA ORI INLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYE OWA OLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANI META BENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUN ABIBO MARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENI OBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN. REZO: OYEKU TESIA AKIKI OLORUN INIBOLON MATIBIBI KONGU OWO APIGUNI GUATA ORUNILA AGUINO IDILA SARA AKUKO ABELO GUE. REZO: LLEBO NIBUNI ADIFAFUN ERONI MOYELE TINTIATE OMO NIFA EBBO ADIE RE ELEGBA AKUKO. REZO: UWOYUJO UMBATI OMARE.REZO: OYEKUN TESIA AKIKI OLORUN OBI LOLUN MATI BIBIKOUGUN AWO APIGUMI WATA ORUNMILA AKINE IDILA SARA AKUKO ABELO WO ELEBO. REZO: UWOYUJO OMINO ADIFAFUN OBATALA OSHEREGBO UMBOBO OMARE. OMINO ADIFAFUN ORUNMILA INTORI OMO OBATALA OSHEREGBO UMBOBO REZO: OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUN ODA ORI INLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYE OWA OLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANI META BENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUN ABIBO MARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENI OBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN. REZO: EKARU EKARU OMILE LODAFUN ADIFAFUN OLOKUN ADIFAFUN SHANGO. OYEKUN IRETE 51 .

REZO: OYEKUN BIRETE MOLALA AWO MOLALA INTORI IFA ARUN MOLALA ABE OYU LAYE TINSHORE IFA OLOWO-POPO MOLALA AWO TINSHORE IFA OSHE OSHANLA IFA MOLALA NI YABE OTARENI IFA MOYARE NI LAYE MOLALA. OWO LA MERIN ADIFAFUN ADA ADANIBI AYALUBERI ETUFO EYELE MEYI. ORI. INTORI ARUN GIN GUN: OYEKUN SHE 52 . KOLONI. REZO: ---OYEKUN BIRETE YANA YANA IFA ABELEYERE ESHUN Y AYOBI ETA AGUA YEBA ARA EYEKU SHANGO AWO OBAYOBI AWO OYEKU BIRETE BAYA ABAYEKU OLUO POPO OYEKUN IRETE OMO SHANGO A IÑA. EIYOKO. REZO: ---OYEKUN IRETE ADIFAFUN BABALU AYE KONIBO ESHI TETAN OBATALA. REZO: ---OWO ADA ADIFAFUN IBINO NIRUBO ADIFAFUN ERU NILLO OBUOMELLO MAFEREFUN BABALU AYE. REZO: ---OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLA ABE EYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFA ORANLA MELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLA NI SHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA. IFA OBO ODEDI LOKUN ABONISE BAGUARA BABARA EWE YEKUN NI REZO: OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLA ABE EYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFA ORANLA MELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLA NI SHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA. OWO LA EPO KARETE ADIFAFUN ESHU UMBALE VIE. EPO AKUKO. IBEYO REZO: ---OPO CURETA ADIFAFUN ESHU BATILOMBIBE ACOSHE EYELE EMENI OWO KAFEREFUN AGRINIKA ENI BABALAWO KIROSHILE NIKA.

REZO: ADIFAFUN BABARE ADAFUN ORUNMILA ESHU OSHUN Y EGGUN. OTRUN ABAN REZO: ONI BIBE KORO GUAGUO ELA LAKAN AYAFO AKUKO LEBO OYEKUN PAONE NIMORE SIYO PAKIOSHE OJO OWO LA MELLO OFOSI MABO OSHUKA ODARU OMBAIKU LA ABAN OMO YOMILI ERU IGULANDI TOMBLE YOMU. OSUN Y EGGUN. REZO: OYEKUN PAKIOSHE NI MARI ALLO PAKIOSHER APAGUO MELLO APOTARI MOBO OSHE OSHUPA ONDENI UMBAICA AMALLA MU ERU IKU LONDI TOUMBA IKU BOOMO LLUMU. OYEKUN BERDURA 53 .REZO: OYEKUN PAKIOSHE OBI OSHEMA EYELEO KAMA SHERUWO ILE KENDE OMA FIRO OSHUN OBINI MEYI TANILO. REZO: NI MORE OYE PAKIOSHE EFU AGUATUN MELLA AFITORI MABO OSHE ASHUN KAODERU UMBA OKULA ABANI OMO LLOMO ARUN IKU LAMODI LOMBOLO LLUMU. REZO: ADIFAFUN BABARE ODO FUN ORUNMILA ESHU.

REZO: KUKU ADIFAFUN AYO OKU TINSHOMA OLORDUMARE DE AROGIO.REZO: OYEKUN BERDURA MAFUN ABA BARABA MAFUN ABA OFUN MAYEKUN FUN YANZAN LELE BERELE FOGUEREMALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ORI OSHUN MERIYEYE MOLALA LALA YERI YALORDE MORIYEYEE LELE OSHUN BEBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN YEYEBI OYA OMA YIRE AWO BADAWA. AWO OBA ERI IFA KAFEREFUN LERI IFA KAFEREFUN ELEGBARA. FUN OYEKUN BODURA IFA KUERIANO ODAFUN ORUNLA REZO: BEBE AWO AFIBOYA LOGUE NITOSHE TOSHISHE BALERI YAGUN YAGUNANDIFAYESE KANFUN SHISHI LORAN OMO TINTUN MAFEREFUN OGGUN MAFEREFUN ARRIKUE OWA SHURIKUI UN SHOLA KOKO ARAYO ALA KAAKOLA AGUERE ALARA UNFUN BEROYANO ANDIFA FOYO LABEBE AFUN MUAA OLADE YOMOFUN MENI EYELE ADIFAFUN OSUN RONLORO INTORI OFO. REZO: ESHU OWEREWI UNSHOLE KOKAROYO ALAGA OROKONLA ALOUN OFUN RERE YARU ADIFAYOKO OYETOURERE OFIN. EKO. REZO: OYEKUN OLOKUN. OSI. EYA. IKU OLORIN. SUYERE: OFUN MINI ALDEYANO (2 VECES) AWERE 54 . EPO. OTUN. REZO: OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHAMABA A OFE IBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFIN UMBINA UNLO ARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI ORO AWO LOMBO EKU. OWO LAMEFA. AWO DAGUA NI OSHUN YEYEBI OYA OMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFEREFUN LERI IFA KAFEREFUN ELEGBA. AKUKO LEBO IFA REZO: MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELE FAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUN MORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENA LELE OSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHU LARUFA OBA YEBE IKU.

EPO. EKO. AWO DAGUA NI OSHUN YEYEBI OYA OMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFERE FUN LERI IFA KAFEREFUN ELEGBA. EYA.ADIFAFUN OSUN OLORUN (2 VECES) REZO: OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHA MABA A OFE IBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFIN UMBINA UNLO ARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI ORO AWO LOMBO EKU. OSI. REZO: MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELE FAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUN MORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENA LELE OSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHU LARUFA OBA YEBE IKU. OTUN. IKU OLORIN. +++ IWORI MEYI 55 . OWO LAMEFA.

ODIFAYOKO OKANIKO ENLE KOKORIOKO LELUN KOKORIOKO RUBO KINKO MELLA AKORDIE ADIE MELLI ADOFA ELBO FUN KORIKO YOMBA. LODIFAFUN ARERE ONI OLOKUN OMO AYA ARELELO ORONOPIN IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLO YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN ORUNLA LORUBO. REZO: OSHISHE KOLORI MILLEKAN OKONI FINIGONI HANDU ADIE ANI BABALAWO. LOIGODO OKON RESHEGUE ASECERO GRI GRI LONIO BABALAWO ADOFA YOKO FUN SHEKERE DIBAYU TANTO LOYE BABARE ARENI IGUS ARE NI ODI OFA SHEGUE ORONI MOLE OFE. REZO: IFA O. OTAN BORO. 56 . REZO: EBENEGU SHOLEN ORE BENINUN ABALU OKUTE BERE OMO NIMA OMO ITI KONIOGUE ANUMIN PANIUN OLDE OUKO BORU SHOLA INATA BOROBORO AYO. REZO: YIGUI YIGUI MOYO ADAFUN UMBATOLO LOORBA LODA BOBO KEKE OMOLONGO ODAFUN YONLO ODE BALASA ODIYO ODERE ODE BALASA ODERE EBO EWE META GUAGUA BANETA EL LEÑA Y UN EKO. REZO: ASHESHE KODORA ALOSHIN KONI LLEGANARARENI PURU INA GUEGUI IBADU ADIE CUN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI LORUN UBEALLARERE ARONIPIN EYA LONOBO KOLA ODENE NI MU ABATASHOSHIN OKUTA GUERA LODE EMBORUSHOLA NATA PERE BORO KARAIDEFAFUN AKATO AYARE NIBATI OLO RUN ENGUERE LEBO. REZO: OSHISHE OMO LARA ATISHE KONI YEKAN ARONI GUIN NIPONI IBA DUADIE UN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI OLORUN AYAERELO ARONI GUIN EYA ABEMEBU SHOLA ARE BEUN MABADA SHO ESHUN EKUTA GUEREGUERE NI OMO ITIKOKO MOPE ORUN OSHUPA NI OMODE BARUN SHOLA BORO SOKO AYO OTA BORO KARUN ADIFAFUN KOTO EYELE.QUIOLORUN ABO AKORDIE EKU EPO ABEFA OWO.REZO: IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLO YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN ORUNLA LORUBO. REZO: OTICOGUE SHOMO NIDE MAGUELE ADAFUN BALE TINSHO MOIGUE ARUMBON AIDO DIE MELLE LEBO OWO LA MEYO MEYO ASHISHA OMO ALARA OTONISHA YEKAN ORONIPINI EYA LENU SHOLA EREBEN Y TINLA BORO BORO SOKO AYA OTAN ADIFA FUN OKOTE AYARE ARIMI BATIALOKUN GUERENGUERE LEBO. REZO: IFA ANULA BOBORO KOKO BOISHE BORE KARINKUNKU BORU SHOLA AIDAFUN OLOKUN KOKOTO AYARE. BORO KAMU ADIFAFUN YOKAFUN OKOTO AYARE OWUNKO AKORDIE EYELE OWO LA MEFA OKU EYA.

SHANGO ATI OZAIN. REZO: ORI BAWA LORI IBE ONONIRE ILE IKU INTORI AWO ONIRE LORI ABERE ORI OKANA GALERE LERI INA BEKE LESE SHANGO ONI SHANGO KOGIELEKUN WA NI IRE AWO OSHE OBINI ARUN OBARI INTORI IRE ORUNLA. DICE QUE LA PERSONA ESTA MUY MAL Y QUE EL COJO NO PUEDE CORRER. DESPUES DE LA ROGACION USARA UN PAÑUELO TODOS LOS DIAS Y ASI VERA SU ADELANTO Y LO QUE DESEA. 57 . REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATI UMPON. REZO: IWORY MEYI AKUSHERALA OTOSHE NI YEKU ALERE NI AJALDA OGOLDE DIESDE EYELE IBO. REZO: ASHIBE OLARA AWO ATOSHI KONIYEKAN OBINI LANLA NIBANI NIMU NI BANDU ADDIE ODAFUN ADERE OBINI AYA OLORUN LOMU OKAN IÑI KIROSHEKE ESEHAN GUIRI GUIRI LONA ADIFAFUN OBINI AYA SHEKERELUBA OYUPAN UNLE YIWI MAYO MAYOADI AFUN TOKOLUBA OBINI UNLEUN LODE EPEITI ASHISHELEOGODO NISHOYU KEK TOLOKUN ADAPA ALANLA KUTIFIKO GBOBO ARAISHE TOLOYU OBINI KARAWA LODAFUN OBANLA KAFEREFUN OGGUN. REZO: BABA IWORY MEYI OBINI META TA OFI OFI OLO ORISIRE IGUERI ALELE IWORY IFA LOGUIFUN LORUBO EURE META ISHU ILU META ERUSHI META OWO.REZO: AKASO FARATILE LODAFUN KONISA. BOGO ODI AKUKO AKOFA EKU EYA EBETA AOGUO ADIFAYOKO AKORIDO KULE KONKO LELUN KORIKO ORUGBO ADIE MELLI ONLE OKOFA EKU EYA EBETA OWO. REZO: ASOPEMPE YARU ADIFAFUN SARUMI TIODOLORUN ABORI YUGU ADIFAFUN ODE LEIBO OGIRI SAPALA EGIRI SAPALO AJUBU LU KORIKO LODE OBODO ARUGBO. Y EL QUE TIENE UN SOLO MEDIO NO PUEDE SONARLO. REZO: IWORY MEYI AWO OMO NIFA ENI IFA ELEGBARA AWO OMO NIFA UNSORO AWO OMO NIFA AFEKU ELEGBA AIBALE AIYA SHON SHON LOMA OYU OBATALA OFORANLE OBATALA ILE ORUNLA EGGUN BABA ELEGBA IBURA IFA SHANGO AGBORAN OSHE OMOLO OMA MOTUMBA O IWORY MEYI AWO OMO NIFA MAFEREFUN ELEGBA OBATALA SHANGO ATI EGGUN BABARE. AWO SHEKE ESOKAN QUIERE GRIGRI OLOMA TOLO FALLE GUALE ALIAKA LODAFUN ORUNLA ORUBA AKORDIE AUKO IGUALE META ERU EYA EBETA OWO.

IWORI BOGBE 58 .REZO: ATAKARA MATIKA AIRA UYO OMA ATANI KARA EYE OKOKO MORELENI ADIFA BABA AKAFILA ELENO APOSHI APOSHIRE AWO EWE IFA AKAKARA MATIKA AJARA JERI OMOLO IKI OPA SHORO SHORO OFOTA KOTA KORU.

SUYERE: KUORON LEYUN BARA KUELE KUALAYA. IWORY BOGBE EFA ASHE BELLERE EFA AWO ABELLO NI AGBA NI BOSHE BODARANI TEMBOBOLE IFA A FE FE OLORU. AGOFORE KA AGBANI OLORUN. REZO: IWORY BOGBE ORO BOENI LOJU INADEMI LETI ADAFUN ELEMALE ILE ALU IKUN UN ELENMALE OKO NI OJO TI NEON IFI OMO SHA ASIKU. ONIBAYE BAYE OBONI. REZO: ALLA KONI ESEN AYA IWO KANKATE Y LLABE. IBORI BOGBE ASHE IGUA LODE AGUIE TOLE IFA TOLO. REZO: IWORY BOGBE IFA AWO TOSHE MONI IKA KAFEREFUN OSHUN MONI BOSHE LODE NI IFA OMO IFA LOCOYEO IWORY BOGBE MONI BOSHE LALO NIFA YAKUN BABA IWORY BOGBE IFA TOSHE MONI OBOSHE KALE NI IFA MOWAYE NI IFA AFEFE LORUN BAWA OLOFIN. OBONI OBA NI BOSHE OLORUN. REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWE ANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN ARA BUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGO ONIWE OLOKUN ONINI IFA. MAFEREFUN OLOKUN YALORDE OBINI SHESHE OLOGO ADIFAFUN AYE EYELE LEBO EKU EYA LEBO. KUORON LEYUN BARA KUELE. REZO: IFA ALEYO UMBO. IWORI YEKU 59 .REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWE ANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN ARA BUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGO ONIWE OLOKUN ONINI IFA. REZO: IWORY BOGBE IFAYE OMO LORIFA BEYAMO AFEFE ARON IRE ABEYABI AWO LORIFA IWORY BOGBE ASHEBI ASHE IWORY BOGBE ALEYO ASHE IWORY BOGBE LORIFA ABEYARI LADE IFA OMA MAYARIN IFA KAFEREFUN OBINI MAYORA IFA ASHE KEIBE ASHE IFA LORIFA IFA ASHEGUN OTA MALALA ABERIN LORUN IWORY BOGBE ORUN MI LA ASHEBO ASHETO IFA LORIFA.

REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NI KI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATI EGBETA LELOGBON.REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKAN TOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKAN TO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI. REZO: DAKE ENU IBUYU BORI MU ADAGUEDE ADIFAFUN IWORY UN BATILOFE OKU GUO ETU LEBO ADIE. REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NI KI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATI EGBETA LELOGBON. REZO: YEKAWO MOMENO KAMOROLO AWO KUKU AWO KOMAYA ADIFAFUN ENIMELE AFORUN YELOPE AGUE ABO AGUE KOKO EKU EYA EPO REZO: DAKENSE IBO YUBARI ENU ADAKE ADIFAFUN IWORY UN BATISHE AGUGUO ETU LEBO ADIE. REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKAN TOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKAN TO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI. REZO: IKAN OKU OMBELARE UN YELDEÑI INTORI IKAN TO GUALORE ALA TOGUEMA ALA BURURU UN BATONSHE GUE INKAN GUA TO GIRALORI COMOGUA LLOTE LOGUO YOMONI NI OBORI. REZO: DAKEE ONCE BULUBARI ENUNDAQUE ADIFAFUN IWORY TINLO LEKOKUEKU GUETUETU LEBO ADIE MELLI EKU EYA. REZO: IWORY YEKU ADIFAFUN AKADO OKUNI MOTUMBA AWIGBO LODAFUN ELEGBA IFA NI KAFEREFUN ORUNLA. IWORI ODI 60 .

IWORI KOSO / IWORI IROSO 61 .REZO: IWORY BODE IWERI IFA IWERI OSO YENE GONGOLE YEBE OSHANLA ABERE NI IFA OLOKUN OBORE GBORE OMO INA BORE IFA WOLODE FI ALAQUEMA SOVERE IFA OSHANLA LORUBO.

OLUWO ABO MEN IFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANI FAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA. 62 .REZO:IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKE ARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU. IFA ORUNLA GUONIN GUOMA GUEN ENFO ADIFAFUN EYELE BATONTO KITI EFAN EYELE OSU LEBO. ALODURO REZO: IWORY KOSO ENI EYA EWA ABONI EGUN IFUN AYEWE WOKEYI ARUN IFUN LELE YEKUN IYA ORUN LEYE LEYE NEORI ARUN ABOYUN OLUO ABONI ENI IFA OMO ARUN O LELEKUN LEYE YENYE ORUN ABONIFA INLE EBBO LOGUN OMO INFA. REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWO EGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINI AWO. REZO: IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKE ARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU. REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERI AWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONI NI SHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO. REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUON ADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBA IFA. REZO: IWORY KOSU LERE AYUPO EYILOKO ADIFAFUN TINSHOBA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO. REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUON ADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBA IFA. REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERI AWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONI NI SHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO. OLUWO ABO MEN IFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANI FAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA. REZO: IWORY OKOSI LESE OYUPO EYE LOKO ADIFAFUN LO DURO TIMOSHONA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO LEBO AKUKO EYELE LEBO. REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWO EGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINI AWO.

IWORI JUANI 63 .

IWORY GUANI ELESE PARA KATOPO GUIRI GUIRI. REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWO ILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKA FIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODO ADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTO IWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU. SUYERE: AWARA WARA NIMORO. REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWO ILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKA FIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODO ADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTO IWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU.REZO: IFA IWORY JUANI IFA WARA WARA NI MORO KASHEITA KASHEMINE WARA WARA BABASONA ELAROYE LAROYE KASHEITA KASHEMINI WARA WARA MORO ORUNLA O LORUGBO. IWORY LEMI LESE PAPA CATABO GUNI GUN IWORY KUKUA CELABAMI GUERI KILINEBO. IWORI OBARA 64 . IWORY DERIN POPA KALABABO MU KIRI KIRI. SUYERE: ATIPONLA AIFAGURURU ATIPONLA IFA OMA IFA OMA ATIPONLA IFAGURU. SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE. AWARA WARA NIMORO KASHE ITA KASHE MINI AWARA. SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE. REZO: ABARA MONO ABARA MONO OLODAFUN NIFE MERO ASHE ITA ISHE MINI.

KAFEREFUN ORUNLA. REZO: IWORY OBERE UN BARERA BOROLLO UN TIRO LATIROLU TIOMODE AYA OBORE LOKO ORI ADIFAFUN YALORDE EYA BOMOKU OGUA YOKO OGUA. REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUN TIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUN YALORDE EYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO. REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUN TIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUN YALORDE EYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO. REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKAN KORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYA OLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBE ISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLA OLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFEREFUN OLOFIN. REZO: OYOAYA KOMABE AYUMA KOBOMATO AKUA. IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATO REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKAN KORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYA OLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBE ISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLA OLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFE REFUN OLOFIN. REZO: OYUMANA KAMABE IKOKO KAMA LORI ARO LOUINA KOKOMATE IYUIMA KOBO MATO LEBO. REZO: OYOAYA KOMABE IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATO AYUMA KOBOMATO AKUA. ADIFAYOKO KANFUN O BAGUYA LORUBO FUNSHESHE FUNAGUA AYO OPOLOPO EYELE ABO MEGUA NIAMO KIYA. MAREREFUN ELEGBARA. IWORI KANA 65 .REZO:IWORY JOBERE OUN BEREYO OUN TIROLA OUN TIROLO IYE TIMODE AYE OUN BERE LEKE UJU ADIFAFUN YALORDE EYEBEMEKUN YEWA YOKO YEWA EURE ELEBO. REZO: UMBEREYA UMBEREYA ADOKO ADIE ADIFAFUN TOMODE. YALORDE ATI SHANGO.

REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUN OBA OKUN AGANA LOPA LERI. LODAFUN OLOKUN.LODAFUN OLOKUN. AKOTIGUA BATAN EURE LEBO EL BEYO ALADAFUN OLOKUN. KAFEREFUN ORUNLA. REZO: OWO OBOKA LENISURE OBEYOGUO. KAFEREFUN ORUNLA. REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUN OBA OKUN AGANA LOPA LERI. AWO OLORE AKOBA OMA OWO ADAFUN OBATALA. IWORI OGUNDA 66 .

SHANGO ATI ELEGBA. REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN ONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO. REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERE LAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA. REZO: IWORY OGUNDA. OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTA ELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBA ONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN. REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN ONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO. IWORI OSA 67 .REZO:IWORY OGUNDA. OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTA ELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBA ONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN. REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERE LAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA. YEMAYA. IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO. SHANGO ATI ELEGBA. IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO. YEMAYA.

REZO:IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBO NI OLOGUN OGBO. ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE. REZO: IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBO NI OLOGUN OGBO. LODAFUN ODUDUWA. IWORI BOKA / IWORI IKA 68 . KAFEREFUN OBATALA. REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO. OWUNKO WEWENI ELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA. AIYE OLOFIN ALAMORERE. KAFEREFUN OBATALA. AIYE OLOFIN ALAMORERE. REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONI OLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALA LODAFUN OSHUN. LODAFUN ODUDUWA. REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO. REZO: ILELE IWORY BOSASO MI ATI FUN AIGBORAN GBOGBO PAWATI ENLA ABAPERUDE DEKUN ELEGBA OGA DE KUNI NITORI OLUGARA NI OLOFIN ELEGBA YIOKUTE. OWUNKO WEWENI ELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA. ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE. REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONI OLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALA LODAFUN OSHUN.

EPO ELEBO.REZO:IWORY BIKA ADIFAFUN ORUNLA IWORY BOKA BOKO ADIFAFUN ORUNLA ADIE ELEBO. REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATI UMPON. IWORI TRUPON 69 . REZO: IWORY KA ADIFAFUN ORUNLA IWORY GUOKA BOKO ADIFAFUN ORUNLA ADIE LEBO BOBA GUOKA GUMIGU ASHABA GAGA GUGIN AKA ASHABAGUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUOKO BABA EMIELE DOMIYE DOMIYA ASHABALADE PINA EWE EPO. REZO: BABA GUOKA BABA GUOKA GUNUGUN OSHALA GAGAGUGU OKO OSHABA GUOKA GUOKO OBINI OLOFIN IRU LAKADO OBINI OLOFIN AMUNI ODABA ODABA TAÑI AFEDUMUYE ASHAMBALA YEDE DEAPATA PITI OWO EPO ADIE FUN FUN. REZO: BABAKOKA BUKO GUNUGUN ASHABA BOKO BOKO ADIFAFUN ENI LAYO EBA BABA BAKO BABA GUSHINI AFEDU MUYE ASHANI BABA YEDELE APATA PITI AMANSI ODABATANI AFEDU MUYE ASHANI BABA YEDELE PATA PITI. BABA BOKA GUNUGUN ASHABA GODA GUNUGUN AKA ASHABA GUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUEKO BABA BUEKO OMI ELE DOMIYE ASHABA LEDE APATA PINA EWE.

REZO: IWORY TRUPON EYELE. MAFEREFUN OLOKUN.REZO:IWORY TRUPON EYELE. OÑI KERE YELE ADAKOY EYELE LEBO OWUNKO LEBO. MAFEREFUN OLOKUN. REZO: EYELE EKO OÑI GUEREYELE ADAKOY EYELE ELEBO OWUNKO MAFEREFUN OLOKUN MAFEREFUN ALA MAFEREFUN ORUNLA MAFEREFUN ALIYO. EKO. OÑI KERE YELE ADAKOY EYELE LEBO OWUNKO LENO. EKO. ALA ATI ALEYO. IWORI OTURA 70 . ALA ATI ALEYO.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERU AKUKO LEBO. ATI OBATALA. REZO: OLUMENE TU NENE. OLUMENE TUNENE DINAN KUKO YOKA WAWA EWINA KIKU ANSHI TUTO DUDU TUTO NENE INANKIYO NIPAPONI KUKADE ODUMI OMO IRIKU LAISO ORISHA. REZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAIN ADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TI OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI WORI OTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARA AILOKUN ATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUN OZAIN. REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUN OBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBO IWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUN MILA AYE OMO OLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKU GUNLE OFO LERI LAITOSHU. REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUN OBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBO IWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUNLA AYE OMO OLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKU GUNLE OFO LERI LAITOSHU. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERU AKUKO LEBO REZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHU GOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORY TUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYI MAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODE OBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLA ORIBOSHE ELEGBA. OYA. REZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHU GOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORY TUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYI MAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODE OBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLA ORIBOSHE REZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAIN ADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TI 71 .

OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI IWORY OTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARA AILOKUN ATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUN OZAIN. IWORI ROTE / IWORI IRETE 72 . OBATALA. OYA.

MAFERFUN ORISHA. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMO ORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN ARIMATUYO ADIE CARE ILEKE INU AKUKO EYELE LEBO. BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUN SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU. REZO: IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELO IJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFE ANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBO ALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUN ELEGBARA. REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANI INLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INA YAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INE OZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA. REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYI ELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JEREKUN OLE ODUDUWA AKALA ITANA. MAFERFUN ORISHA. REZO: OKITI PALAKORE. REZO: OKITI PALAKORE. REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANI INLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INA YAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INE OZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA.REZO:IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELO IJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFE ANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBO ALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUN ELEGBARA. REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYI ELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JERE KUN OLE ODUDUWA AKALA ITANA. BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUN 73 . SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMO ORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA.

IWORI BOSHE 74 .

REZO:IWORY BOSHE OBA LERI. KELIBA NA ENA KUATI KIKE REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWA LODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORY BABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORI BOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUN IYALODE. REZO: OMO SHUDE MODA SHE BI ORUNLA UMBATI OLORUN OMITI BIGUENI AGUOMI ADAFUN ORUNLA UMBATI EU LEBO EWEFA AKUKO EYELE LEBO. REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN SHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE. KELIBA NA ENA KUATI KIKE REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWA LODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORY BABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORI BOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUN IYALODE. OBA LERI INLE BOLEDI WANWAN LODO NIGFA ABEYERE AWO LERI BALERI INLE IWORY OBA NI. REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN SHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE. WORI BABA LONI OSHE IWORY NOSHENSHE ABI OSHE OKOLOWO BORI BOSHE EBENI INSHE INLE NAYERI LAYE AWO OBARA NI BOSHANSHE IFA. IWORI BOFUN 75 .

IWORY TOWOFUN. IWORY TOWOFUN. REZO: IWORY BOFUN. REZO: IWORY GUOFUN ABANGUIÑA ABANGUIÑA ARANYE SHUDULOWO IYA UNDASHE BALLE ILE ABIDI KULUKUTU LODAFUN IRE LUTINSHE YEYEO OGUNATUFEIYA OWO ORUGBO. 76 . REZO: OMO BAGUIÑA UN SOBIRISE LODAFUN TAMURAKUA TINLOSOKO OBERI OLOMA KUEKUSHITI IBERI GUISI OFI SINA ABADEUN OLOFIN AKUE TOMURAGUA ODEBOSHUSHU GUERE SHUKA OLOFIN PEONINSHA PIPAYOBA TO FE COCNA ODEBO AKIFUN OLOFIN APEÑILUKUMBE AWO NINDA DE FIFAGOYA ILEKU APASHEFUN OLOFIN APOLULUKUNBE IBODE QUE BOFIN QUE REKUADA. REZO: OMO BAQUIÑA AUNSOMO BIRIDE OMO TOSOKOBIRE ADIFAFUN TAPARIKUN BARIGUA LORUBO AURE ASHO FUN FUN ADIFAFUN ORUNLA ABATINLE OKO ASHO EURE TIBO OÑI IRE MEDILOGUN OWO. IWORY TOSEFU OBA IWORY FARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONU TIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLE ONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYA OMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN. REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ASHABA ORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA. IWORY TOSEFU OBA IWORY FARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONU TIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLE ONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYA OMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN.REZO:IWORY BOFUN. REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGO LAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLE OTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENI AYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHE LOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHE OMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMO EWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBA ORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANA OLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDA IGBA ONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKI IFA BEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLA FIWA OLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUN KOSHEBO EJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN SHANGO OSHANLA OSHUN I ORUNLA. ADAFUN OLOKUN. REZO: IWORY BOFUN ABAKUIÑA OMA ALASOBERIRE ADAGA YOKO OMO TONDOKO BERI AUNGUIBE SOKO ORI BIBE EGUN GUABIDI KURUBURU LODA YEYE ONGURA NIFE AYA OLOFIN.

SUYERE: SHANGUESI MAYERI AWO. REZO: EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWA NIFAWA NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA. REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA. SUYERE: ORIBAWA ATEBO ORI NIFA LAWEWE. REZO: “EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWA NIFAWA 77 . ASHABA REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFA IWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWO ORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONI BABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO. SUYERE: EWENI ATENO ONI WAENI AYE NI SHANGO ORI NIFA EWENI ATEBO ONIWA AYE. ORUNLA LAYE ORUN. SUYERE: ELESE SHANGUESI NIWEYE NI IFA OTUN NILAYEO AWETO ORI BAWANIFA. REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGO LAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLE OTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENI AYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHE LOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHE OMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMO EWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBA ORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANA OLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDA IGBA ONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKI IFA BEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLA FIWA OLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUN KOSHEBO EJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN SHANGO OSHANLA OSHUN I ORUNLA. SUYERE: MAFORA EWOMI SHEWEWE AWADO ONA TIMOSHE AGSHEBUE. ADAFUN OLOKUN.REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFA IWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWO ORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONI BABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO.

NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA”. +++ ODI MEYI 78 .

ODI MODI IRE. REZO: ODIMA ODIMA ODO ODIMA DIMAO OKE ODIMADIMA KUKURA BUELE OKO NAKOIMA KOMAYELIME ORUNELESE EWE GUNGUN ODARA OLOFIN ODI MEYI KATA. MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA. MAMA YE KIO. MAMA YE KIO. REZO: ODERE ORURE OMO ONI ADADONACE OBUTI PONLA GUERE PERE ORUNMILA ACHAMA ARUMA ODINA DIMA IKU DIMA KODIMA 79 .REZO: ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU. REZO: OLDERE ARUMA ORUPA ONI ASECO ONIOCHA CHETIN POLAN GUORI PERO ERINLAN CHACANA ARUMA A DIMA DIMA ICU CODINA ARO CODIMA OCHACURA QUELE ONI QUE ERAN COLLIMAN COMAMA LLOMIMA CHEREN ALLIMA MAMALLO MAMALLO OMIMA ABATI ABITI COTO BALE BOTI ADIFAFUN ALLEOMO ONI LLEGAN. OSOBO MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA. KODIMA SHUKURU KURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMO OÑI YEGAN AIKORDIE LEBO. SUYERE: ODI MODI IYE. SUYERE: OYAMESE OSUN AREYERA ERIRONA KONINIRON EUROMA KONINIRON ERIRONA KONINIRON. DE REZO: A CHAMU ADIMA DIMA CODINA CHURUCU CURU QUE ELEN ABATI BITI COTABALE NI BITI ADIFAFUN ALLEOMO ONELLIGUN. REZO: AGUDE ADAFA ELEGUINE A COBEHE UN RIRE A CODIE AGUN UN EKU EYA OWO ABATEROBI. REZO: ACHAMA AD IMA ICA CODINA A NO CODINA CHACURU CUNU ONI QUERAN LLOMA COMAMA LLORIMA ACHERAN LIME MA MA LOMIMA ABITI BITI COTOBALE BITI ADIFANFUN ALLEOMO ONI LLEGUN. REZO: OLERE OR IRE UN ARA ONILESE ACHEO HOLA OTABA OFUALLO ACIFA FA LA OLLE ODIFE TALDO LLEGUA DOGUE LOS ILE AIKORDIE MEYI AKUKO MEYI EKU EYA EPO OMI OWO.

KESE NAMBO EGO OJALUONA. AGADA SOWO AWO ADIFAFUN EYEUMA KENI IYAMA ORUBO OSIN ORUBE TANI ARABA KERESERE OWAIN AWON A MORE OÑI PABABASE KUEYANI NI AWADO AWOME. GBOGBO EYUTALE WOLO WERE MEYO TOWON KUNRO OBA BEME AJOGUN GB BOGBO SAWE RODE OBINI LODA MEYI EBETA AJOYA DARA FUN SHUGBON KORU AGBA ORUGBO TALOBA KARI SOMA EGBI MEWO WON BAYO OBA YORU NA OYA BEMI BATO ORIN AWO TOBOSI LEMU EMENIKAN AWO EN MI ODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN EGGUN.ARUN KODIMA SHAKURUWELE ENIKE ERAN KODIMA KOYIMA KOMANA YORIMA SHIRA KEYIMA MAMA YORIMA OMENA ABITI BIRI KOTO KOBALE BOTI ADIFAFUN AYE ANOYEGUN. SUYERE: INSHE AKUO SEYENKE. YEMAYA. ODI OGBE 80 . OMI. INSHE ABIKA. KEKORI TALAUSME LOSENDIE SEYEKE REZO: AGUDE ADEFA EL EKENI AUN KASHE UNISERE EIYE. JUN BALE KOKOFA ERUKE MOSARE KOSE FADES. ADIFAFUN ORUNMILA. SHANGO. REZO: ADIFAFUN YEMAYA OROKO OMOLI IKI ORO MODO ONILE ERINLO ATI SHAKUANO LOPA ERINLO SEREANARIN LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OSHUN. OJODERUNE OBORO FUN OSINUN EWAYI NI WIN SOMBE BABA OBONI LORDAFUN. SUYERE: AWO ONU MORI OMIE NIKAN NI MORE ARI BORE. REZO: IFA NIRE TELENEYI IKU OPERE KORU EYELE MEYI EGBAN MELLO EWA ORUN ARAE TODARA OTI BATA ADIFAFUN PAJOGUE GO. ADIFAFUN ESHU. REZO: KELEY OSHUNNIFORI OMO. OMO OKAN OKERE. ABATALOSI UGUI EYU.

DIBE MABUDO AJA. REZO: DIBUE DIGUE ARANILA OGUN DIBUE ARANILA QUIMO OGUN OMO LLATA DARIENLLE. REZO: EDIGBERE LLAGUN EDIGBERE SALU IGRIN ADIFAFUN ILO OLUO POPO OKUTE LOWE ODE KEWE OFUN OMO OYA ARA ABIKU AYE ELU ORUNMILA FILU KALIUMI ESOSI KISHE ORA ARITI IGUI EGGUN KUELEMI OSA KULEYA EDIGBERE LOWA ADIFAFUN LOMA NUELI OMO SHAKUANA OMO ADELE. AURA AGUN DIGUE OLLA EKUTELE AURA LA OYA EKUTELE MIMO REZO: EDIBE IDE NIFA QUI NERE CHENOTA KAFEREFUN OBANLA OGUN. REZO: DIGUE DIGUE OGUN. SHANGO Y REZO: DIGUE DIGUE AURA LA OLGUE DIGUE AURA EKUTELE QUIMI ALGUNO.REZO: ERDIBRE ORONA OGU ERDIBRE ORONA ORISHA EKUTE LELE CUA OKU IYA ADIFAFUN OKA BABA. REZO: ERDIBRE LALAWA LAU IGBUN ODO OKUTE LOMO TIVITIWI KAGUE NI SESI IYA SENA ADIFAFUN KUNKU EGGUN INA YOGUN SHOYI TIMROYO YEMAYA LOYA NINUSHO IBU MARATRA ABITI KUEKEN ISHE ADIFAFUN. OLOFIN SIMALE ALAFIA OBARA OLOTO LORDAFUN 81 . SUYERE ARARA: DIBE MASUDO AJE. REZO: ADIFAFUN ERDIBRE OLOFIN FIYESI MOWAWE MOGRO KUBI OSOKAPRA SHANGO. EYELE MARUN ELEBO. ERDIBRE ORONA OGU ERDIBRE ORONA ORISHA LO OMO OGUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA LORUGBO. REZO: EDIBE LARA ORISHA ADIFAFUN ORUNLA MACHICHE ACHEMU LEBO. OUNKO REZO: ERDIBRE ORANA OGUN ERDIBRE ORANA ORISHA LE OMO OGUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA.

ELEGUA KAFEREFUN OLOFIN ADIFAFUN IBAWOYE IBO IRIKI INLE. ODI YEKU 82 . OLOGUA AWO KIRA WO REZO: ADIFAFUN ONIBETE EWE ADETE ARUN MOWA OFOLEITOSHU MOWALE INAGUI OBO ARIKU LODAFUN OBATALA KAFEREFUN SHANGO ADIFAFUN IGUI.

REZO: ODI YEKU DIYEKU OLORDAFUN BARABANIREGUN AUN UMBO UNPOLOSE AYARELO. IDICULU OLLECULU ADUFAFUN OLLA ABAGUGU CAÑA DE CASTILLA MELOBILLO OUNKO LEBO. ODI WORI 83 . SUYERE: TELEMISHE TELEMISHE ODI YEKU AÑA AMOJO OGUARA. SUYERE: ODI SHUKU SHUKU IDI YEKU IDI YEKU YEKU WOLU AFAFA. RUKU OLOYA REZO: ODI YEKUN DILLECU OLORDAFUN BARABA MIREGUN AUN RUCU OLALLA UMBO UMPELESE ALLARELO.

SUYERE: IWORIWO IWORI WORE EBA ROKO MABAYE. ODI IROSO 84 . REZO: AWO NI FALLA MOSU MOALO LA ANA ONI OMO SHANGO.REZO: ODI ORO ODI OFEYU MEWA YENI OBA OYU LOLO INLE ALABANIYO OMOLOGU YEKUN OMO INLE SOKUN YERE EFEYU NI AINA IYA INLE LODAFUN ASHE ASHIRI LELEO EYUERO OBA AINA ONA OBA ADO LODAFUN INLE MAFEREFUN OZAIN. REZO: ODI ORO ODI OFOYU MOWA YENI LELE INLE ALAWA WIYE OMOLOGU YEKUN OMO INLE SOKUN YESE OYOYU NI AINA IYA INLE LODAFUN ASHE ASHIRI LELE OJUERO AINA ONA ODO LODAFUN INLE KAFEREFUN OZAIN. REZO: IBIBOMO OGUORI BOMU ADIFAFUN ORO ADIE LEBO. REZO: ODI WORI ODI BOMU IGUORI BOMU ADIFAFUN ODI ORO.

TINCHERA REZO: ODI ROSO EYO ROSO IDIN AWO ADIFAFUN INU CHANLA OWO ABA EGO YEIYU AWO OBERE ADIFAFUN ABOCO CHINCHESE EYELE ECAMBRE LEGUN. REZO: ODI ROSO EYO ROSO AWO ONI BABALAWO ADIE FUN FUN INU ONSI OLUGBO. ADIFAFUN ALAGUANA ASHEGUN OBA. ALAGUANA INLE SHAKUANA LODAFUN AZOJUANO.REZO: CHANLA AWO ABA EGA LLELLU ABORE ADIFAFUN ABOCO EYELE CANOCAMBE LOGUN. REZO: EYO KILE AYI ORI OMORISHA LODA. REZO: IDIN IROGUN IDIN AWO OYAFUN IMU IMU LORIBO AIKORDIE EYELE.ANONI SIBERE SIWIPO ORI IWOWO LA ONA FUN. REZO: ODI ROSO PUPA RUSUROSO ODI OASUN ODI OWO. KAFEREFUN ABATA. ODI ORO ONITI KOSUN NIMOBILO GBOMO IWOWO TINIO SINU OGAN WONIKI FIYE ILE MEYI. REZO: ADIFAFUN OYIGAN LO OGUN AYANAKU TENI TENI KARENTE AWABANI IYU AWAYA AKE IGUI NI ODAN ENINI FAKE KANORI OMO ERIN BERE IGBA OMO NIGBETI AKOKE BIRU KEKEREKE KUARANLE OSHUN OKORO AROYUDE GANGAN TIAGAN AWO DONA BI EGGUN OFERI OLUWO OGUN ALAGUANA OFITI EYIGBONA EGGUN YA SHUGUDU OKUA IYEBU LASHE LENU INLE ILE ALAGUANA. REZO: OTA AWE AWE IGUI AWO BAYORUN BOGBO KOYOSO AWO NAYA KIDIOSUN IKOKO KOBEROFO OZAIN MOWAYE BELELE OZAIN. AKUKO MEYI ATI OGBOJILOGUN OWO. IFA NORI ONITI ADIFA YIYIO LONA FUN BIOBARUBO. KAFEREFUN OZAIN. SUYERE: ERU SELEDAMI SORO BIOYE IFA OLODUMARE ORI SELEDAMI. 85 . AJUBO AWONA YOINMU AKUKO KAFUN ONITI RUBO NANU AWOJUNTI AYA WOYI POKO OLOFIN BORIRE IWOWO ANONI. ODI ORO ARUMA ORUGBO AGADA ADAFA ELEKENI KOSHE ORIRE MARIWO EWE PE. REZO: AWE WEWE ADIFAFUN OLOGBO ADIFAFUN ONA ODOFO EKUTE AYAYU KORO ADAFE AYA EYELE LEBO EWEFA. INTORI NI ORUBO. REZO: OBA IYAWA INLE OMERE OBIRIN ASI OSAWAO NILE SHANGO EKO OBA OIKALE OSIWERE OBA INKA ARAYE IADULA OSHESHE OSODE ILE ORUNMILA ADIFAFUN OMOBIRIN OBA KAFEREFUN EBBO.

ADE NI ORISHA. KAFEREFUN ORUN.IKODIE IDE AYANAKU EYA OWO KAFEREFUN LOWE. ABEJE BORI KAFERE FUN ORUNMILA SUYERE: ADE LOWO. ODI JUANI 86 . ADE NI OBA. REZO: ADIFAFUN ODI ERUN ODIROYO EYU OPON OBIRIN PAWESHACA ODASILE KOSILE AGBONA PARADO LODO ONILE FUN FUNI LAYE ADIE SHICU ARU ADIE OKAN LULU OKAN ADODI OMO KUNI LODAFUN OZAIN.

REZO: ODI OMONI AWO FASHE IKU. ORUMILA ADIFAYOKO LODAFUN OLOFIN. ODI BARA 87 . REZO: ORI OSHAWO OBADA ORUN OSHAWO AYAMANARA BARA EYELE. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN METETA OMA IKOFA ORUNMILA ISHU LEBO ASHO FUN FUN EYELE LEBO 4 EYELE Y ISHU. REZO PARA OPARALDO: IDIN NAYEKUN OLORUN IWALODEO OBA EYIBA ODI OSHAWO ODA OYA KALORUN OJUANI ISO ORO. IKU OMO SAREBAKU FASHE IKU AWOOMO IKU ABERERE NILAYE INLE AWO FASHE IKU OMO YEKU OBA NI SHANGO. SUYERE PARA OPRALDO: SARAYEYE IKU OLORUN SARAYEYE EGGUN IKU OLORUN ADIE SARAYEYE EGGUN IKU OLORUN. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN METETA OMA IKOFA ORUNMILA ISHU KUKURA ORUNMILA ADIFAYOKO LODAFUN OLOFIN.

REZO: ADIFAFUN KUEKUEYE OSHA ODARA WAYA ADAFUN ADE OFUBE ADIE OKAN ODARA. LODAFUN SHANGO. REZO: ODI BARA INDI BARALAGUE TINCHOMO ON ERIOLOGUN ADIFAFUN AGURO UM V ATI OTE ORONIFA ENI LOFE ENICAN LOFECHO OLESI OBINIO SAFUO EPO ORI OCHE EYELE ACHE AIKORDIE EWE PAPA SAN EKU EYA OWO BOTE BERU. REZO: TINSHOMO AWO ALAFIA AFEFE IKU MASUO INTORI OLORUN ADIFAFUN ABURE LEBO. ADIE OKANI ODARA. REZO: ADIFAFUN OMO LADE OBATALA IKU IWEREYEYE IBORI BABA OBATALA AGBEGUNOTA FICHARO EWE. REZO: ODI BARA BARA KOTI KONSHO ORIE LOGUN ADIFAFUN ABURE ODI ADIFA OSO KUMBA UNSHO MOBA YODE YESA REZO: ADIFAFUN ABURE MATA OMO OBATALA OMO KEKE AUYE ELOSHE OMO LERIN OBATALA PEKUN LAYE OMO OLOKUN. KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: IDO BARA OBARA QUETIEONCHO ORIE LOGUN ADIFAFUN EBURE EYELE LEBO OÑI ADIE MEGUA ATA EPO ORI OWO LA MENI. REZO: LO AWO TINCHOMO ORIELOGUN ADIFAFUN EBUENO OMODE FOGUONOFA OBEDESES PUABARA OBALLU GADABA ONI BABALAWO LODIFAFUN ORUMBE TIATE BOBO NIQUI MIFA. LODAFUN OBATALA. LODAFUN OBATALA. REZO: ADIFAFUN IWORIYEYE OMO OZAIN EYU OLOGBO EWE ODARA EGGUN IÑA SHANGO LONGO ASHERE EYO OGUN. ODI KANA REZO: 88 .REZO: ADIFAFUN EKUEKUEYE OSHA ODARA WAYE ADAFUN ADIE ORUBO.

REZO: AWO META MEYI CAFENARE OFE SOLOFUN ARUCHAN LA OLO QUI OROMI OMARE EWE TINCHIRE MOFILE UON LOSOCO SECO ORUBO ONI MOCHE UNKANFUN. REZO: IDI CANOSHOSHO LADIELO ADIFAFUN ORUNMILA UMBA ODELE ESHU IBICAMBO ORUBO AKUKO TONEBIRE MOFILE OUN LA SEKO KOLOLO ORUBO MOFILE TINIBO MOSHE UNKANFUN. REZO: KANAYE BIAWO MAYORA AWA YABI MORDARA AWO ABITI TI BAYE OMO MOYARE OMO INLE IGBA BABA IFA OMO AWO MOTARA ABEYERENIFE ORDARA OMO ABITI NIYARE OFE OMO OWO ABEYI LOAN ORDI KONAWA KAY HE TONTA ORAN ODI KANA. REZO: AWO META MEYI KAGENARE AFE SALGUN ORISHANLA OLO UNGUEO QUI OROMI ONARE EKE TONEBIRE MOFILE OUNLA SECO KOLOLO ORUBO MOFILE TINIBO MOSHE UNKANFUN.ODI KANA KAMAYE BI AWO MONORA AWO YABI MADAWA AWO ABITI LAYE OMO MAYAGBA. UNGUAO OOTOLO REZO: ODI CABA OCHE LADIALO UN ORUMILA UMBA ODELE IBICAMBO ORUBO LEBE ADIE OWUNKO LEBO. OMO INLE. IBAI BABA IFA OMO AWO MOSAGBA ABOYE NIFA ODARA. ODI OGUNDA REZO: 89 .

ODI OGUNDA KINAMU IBU OMU ADIFAFUN AKUE ASHE AKUKO LEBO YAMAGARA ADIFAFUN ALAKU AKUKO IDA. REZO: AWO OMI OYE BARALELE AWO ABITI OBARANILE YEGUE IFA MOTORI LOGE SHANGO OMO MOYARE BINI BEYE KOBU BORO BORELE BEGE AWO ABITI IFA KAFEREFUN AWO. REZO: BIDAMU IBON ADIFAFUN AWESHE YAGADA ADIFAFUN AKUKO ORI ARUKAN BOKOMO A BADIKU. OWO MESAN ELEBO. IFA KAFERFUN ESHU GUALA AWO ABITI. OTI. REZO: OGUNDA OGUNDA PINAMU IBUOMU ADIFAFUN ACUE ECHE AKUKO LEBO LLAMAGARA ADIFAFUN A LACU AKUKO IDA OTI OWO MESAN. ODI SA REZO: 90 .

ODI SA ODI MAYERE MAÑANA LE YERE IYALEDE MAMA WA AMOIYA WA YERE OMO OSHUNGUERE IYA IEDE BABINU OMO OSHUNGUERO FUMI SHERE. REZO: DISA DINEO IDINLOMO AWO ANLO. IDISA DISA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO IBIN YEMAYA. IDISA ACOTO ISALLA ANDIFALLOCO ANFU OGUORI UN APELLE. ADAI T EOTO ISALLA ADAFUN AMALE.

MAFEREFUN BATI BOBO

REZO: OLE OKUNI ABOSHU MULEY OSHOYU OMODE ORUNMILA ADIFAFUN OLE LODAFUN IKOFA MAFEREFUN ORUNMILA KAFEREFUN OZAIN. SUYERE: OSISE ODISA OÑI MILODI.

ODI IKA
REZO:

91

ODI KA OKOLOYU OPUA ADIFAFUN ORISAYE TINSHOMO AYALORUN OBA NIFA TINSHOMO OLOFIN OBA ORISAYE ADIFAFUN EGUN OYIBA ORUN MAFEREFUN SHANGO ORISAYE OBAYE ADIFAFUN ODUDUWA. REZO: IFA ODI OTA OJORA EBENI EMU OMORO OLLEN ARARE BOLE ADIFAFUN OGUNFO UMBATI UMBOLE ELLE OCOLOCHU OGUELERO OWO GUISO CUMANDELEDE LA MOSE IBE E ECHIN LOFILE ESUN ADAFANFUNRIOLLE, TINCHOMO ELLA LORUN BOCORUMI BOBERIMI GUINPACHE CAFUN JACHO. REZO: ODI KA ODIKA ADIFAFUN ORI OYE TINCHOMA AYALORUN EYELE LEBO OMOREBE UN OBAO MOSEI SINOPARE ESHU LONA ESHU LOFIDE AMI ADIFAFUN OLI OLLE TINCHE ELLA ODO AKUKO LEBO EKU EYA EURE LEBO. REZO: NI KUMON LERI OKUMAMBO ARAYE SHANGO, KUKE OBA KANA OKUN NI LESUN OSADO ANO ORUNMILA ODI KA ADIFAFUN OKUMAMBO, ARAYE NI ISHE NI FUN LORUN. SUYERE: OZUN PON PON, OZUN PON PON NI TI IGUI AJA OMI ISAI SUN PON PON. REZO: ODIKA ADIFAFUN OMOLOGU ATATABIRAKUN OMODE MERIN OKUNI ABO OWO BOGBO YONO OLOFIN ELEJE GONOFO ZANGBETO LODAFUN PAKOKO KIKIVITO AKUOLOGA INLE OMO MERIN YEWA UKA LODAFUN AFAFA ORUNMILA BOKONO. REZO: ADIFAFUN OBATALA OMO MEDILOGUN MOYEN EKUTE LANRIN LANLA ONU GAGA NI ODARA ELEGUA OSAN ORUN MARUNLA ORISAYE OBATALA UMBOWA ONIKA ABITI NI AWO ODI KA.

ODI TRUPON
REZO:

92

ODI BATRUPON YABOLE APU OTO ASHIKALE SHEYO ASHIKALE KILE FELENI OWO KILE FELENI OTO. REZO: ODI BATRUPON NINCHE AWO NIDE OLOFIN CHEMUNI SHANGO TONCHE OLODAFA OBOLU BE ORUBO AIKORDIE ABO OSIADIE META EKU EYA ASHO FUNFUN ASHO PUPUA ABEFAOGUAO. REZO: YOBOLOBO APU OTO ASHIKALE SHEYE ASHIKALE KILE FELENI. REZO: ADI AWO LEÑI AUN TUYOFA LUYUNSI ADIFAFUN OBANALA ABASHELE ALAKE TINEORU OSHA ADIFAFUN TIMBELE YOKO ESHU KOMABA OMOBIRIN MEYI INDOKE ADASILE BABARI LODAFUN OBATALA. REZO: ORUN BELEKUN ORUN ADIFAFUN OKOLONSHO ALAPINI AWO ORUN EGUNGUN. ORUN GBONBA ORONI O PAISHAN META EMITI ONI ORUN OKE ORUN OTUN AKPADINIKE ALOSIN ASHEGUN OTA BURUKU OJOKO BIRIKITI KALE JAGUN APANI BASHO AWOLU KOLU KODIDE ORUN BELEDUN ORUN SIPA ALOSIN JE ORUN SHIGBE ORONI OROGUN NI APARA TOSHO.

ODI TURA
REZO:

93

ODI ATAKOFENE ODI ATA KOLE EÑI APARO OUN TUYEFE LEYUN SI ADIFAFUN OBALANSHE LEBO. ADIFAFUN ORUMILA. LODAFUN OBATALA ORUNMILA LORUGBE, EYELE LEBO. REZO: IDITACO LEÑI APO AUN TULLEFA LOLLUFE LOLLUN ADIFAFUN OBALANCHE LEBO EYELE LEBO.ORDAFUN ORUMILA ORDAFUN OBATALA. CUMAGUN B ALOLE OLLUTODE ODAFA LLOCO ADAFUN TOGO UN GUATIMA SE UN LLELE OBATALA. SUGUN BALOLE OLLUTODE ADAFALLOCO UN GUATI MASE UN GUATIMASE UN GUATIMA UN LLENFE OBATALA. REZO: LEGUN EDE ADODI OFOKU AKURIN SEMBE LUJU ATENA IFA SHOSHO LE OWORE OMO OLOGBOJODU AWO DE IFA SHAROTO ABIATEFINI MEFA ESHU ARA EKONI MEFA OASHO A NA ONINI ADIFAFUN ESHU FAUNMI INTOBI ARON KAFEREFUN AGBANUKUE KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE: AKASHOSHO OFUMI LA AWA KAMADAJUN.

ODI IRETE
REZO:

94

ODI LEKE AWARI ODI OLOWO ASHUPA ODOLORO ODIGUIN ODAFUN ORUNMILA ORUBO.

ODI SHE
REZO:

95

ODI SHE IDIN SHE OUN BABALAWO BONBO SHEKETE SHEKETE BONBO. REZOS: EDICHE ACOTO ICHE ODAFUN AMALE ODAFUN ORUMILA OCHORI OLADAFUN OSHUN IGUI ABACHE GUIN ONI ONLE ACOCS EYELE IDEBA IRERE CHE IDICHA ADIFAFUN OLOCHE OLOFIN RURU TURU ILLA INTORI OBINI TCHIRE LECHE IBIBACHE QUIN ÑAMI ADIFAFUN AMATOTO ALUFARO NIN KAFEREFUN OGUN EYELE LEBO BAGAZOS DE MAIZ EYELE EURE LEBO. REZO: OLADOFUN OLUO BOMO SHE KETE SHE KETE OLUO OLOFERI MODUN ERINI ODI KERESHE IGUI OBASHE KIONI ADFAFUN ONYE AKOKA EYELE IDEBA IDISHE IRELESHE ADIFAFUN OLOSHE OLOFIN ELELU IYA ILORI OBINI SISHE IRLESHE IGUIBASHE IGBIN ÑAMI ADIFAFUN AMATOTO OLOFARINU OGUN EYELE LEBO EURE LEBO.

ODI FUN
REZO:

96

ODI FUMBO ODI FUMBO ARA, ARA OSHANLA. ARA INLE AYE MOYERANI.OSHANLA ODOGUN AGBA OGO ARA. REZO: OKOKONIROKO ILE LACHARAYU IQUIDO ONI BABALAWO LODARFUN ELEMINI BARA SAGUN OBA TIOBA MOLLIN NIGURIN ERIN. REZO: OKA COMI CORO ILE LOCHASA UNEGUILO ONI BABALAWO LODAFUN ELENRINI BARATI OSAGUN OBATI OBALLALLUN NI EBERIN OCUPA NILABAN IKUTOCHU DE DE AUN AFOQUI IDE COFO ORUN COFO ELLO KOFO. REZO: AKANKANIKARO ILE LACHARAYU EQUILONA BABALAWO LODARFUN ELEMINI BARATI OSAWO UMBATI AGUA IAYEN NIOBINI GUCACOFA NIBATAN ACUCUE NIA TAIRE IKU TACHODEDE ICU TACHODEDE ICU OFO ANO LOCHEDEDE ORUN COFO ELLO QUICUIBI ANO OWO MELLE. REZO: ODI FUMBO KARIDEFUN KARAWE DENDEFUN KARKO ELEGUA ESHU BAIKU NIWE INLE MOWANILE ELEGUA ESHU ODARA OFUNDI ADIFAFUN ETBA AUN BATON LONI OBINI LELE EBEYI AWO ADIFAFUN AYE EYELE LEBO IDIFUN ADIFAFUN ESHU ANIRE LAWO OTAYEIBE ADIE KOYOKO EYELE BABALAYIKI AWO TENIYI AWO ELEGUARA SOKUN SOKUN LAYE OBUNDI OFOJUDE ABURE ALODE EBBO OBALU OGUN ODARABI AWO TENIYI OMO ELEGUARA ODI FUMBO. REZO: MAYOLO NI IFA AWO BANI AWO OMO ODI FUMBO OBATALA NI SHIBI AWO ALABO LOKUN OMO IFA ORINIFA ELEGUA ALA KANAKO ESHU GOGO ELEGUA ONI IFA INLE IFA BAGUN OBATALA OLONIAWA AWO OSHA ORI OBATALA ONIRE IFA ELEGUA WEWO TISHA IFA.

REZO: ODI FUMBO ABAYERE AGUEMA ONIROGUE EKUTELE NIODERE ORUNMILA ADIFAYOKO OBATALA SHUTUDEDE IKU MAFO UMBALODE ESHU ODARA ORUMALE ISOTA ONIRE EBBO ABALLERE DEDERE NIFA EBBO EGUADA KOMAFOLLA KAMASHODO ASHEGUN OTA OBATALA ESHU OMO ADIFAFUN OLUO ALADASHE.

+++

IROSO MEYI

97

REZO: APANDE AWO ASHA LUO DIDE APOSHE APAN MESARE ESPALO LA ADEA ADAPA ALEKODERE TIMPO OLORUN TALLE TALE TALO BOKAN LEBO IBAKO EYELE MEYI ONI LENO AWO APAN TARI TARIBU LEBEKUN GAN AGUA ANA AGUA LASHE INA UNFOKOMONO ARODIPADO KURI NADA BABA KORI INI UNYAR LOKO INA UNIYAN LODO ODAFUN ELERETONUN ROKO TALE AWO NINDAGUN NIDE KAFEREFUN YEGUA OLOKUN. REZO: AKUONDE AWO NIDEREA APOSHE AKUAN MESURE KAPOLE LENU ADAD AREKADERE TIMPO CLODAR TELE BA OU LEBO IKOKO EYELE ARO AUN SUN EYA ELENO AWO. REZO IYESA: IBORI SI TOSI ATAMATESI OSINI LASHA EUKU OFORISOLO OUNTODEFISILE OUNTOYO IF BEDE MAYI BAMEDE ATA EÑI ABA ASA TUTU LANU ASHEBA ADA OMA OLUN YO YOLO UN BELEWO OTUN IDELFUN BELEWO OSI.REZO: IROSO MEYI OYOROSO APANTARITA BEBE OYOROKO TO BEBE LOYEKUN. REZO: ADIFAFUN OYU APON MASHASHA ADIFAFUN ARA ADIFAFUN EKO ADIFAFUN OLARA OKO IROSO MEYI KAFEREFUN OLOKUN KAFEREFUN OLOFIN. REZO: IROSO MEYI AKAUANTALOSHA ONDI ABBO QUE NIBE QUE UN GUALLO BAUN LAOSHE OSHE AGUANTALOSHE INLE AFOSHE AKUN AUN ASI KURUKA EPEA ARAÑA. OLOKUN APANTARITA BEBE OYOROSO OYOROSO IROSO OLOKUNO OSHEBOGBO MO IYE TUTU ELEGURE NI MEYI KOKOLO LOSHE YEWI LOWA ORISA SHANGO DUPUE. OLOKUN APANTARITA BEBE OYOROSO OYOROSO IROSO OLOKUNO OSHEBOGBO MO IYE TUTU ELEGURE NI MEYI KOKOLO LOSHE YEWI LOWA ORISA SHANGO DUPUE. ADA ORO DOLE ALBOKO TALE TALE OBON AIKU OBON OTALA ALA DEBE MOFIERE OWO. 98 . REZO: APANTERILA TERI OBEBE QUINQUIN BABA AWO LASHE INA UNFO CUSIMORO OROMI CUSIMARA A BABA KORINI ANYO LODO ADIFAFUN INA ANYO LODO ADIFAFUN OLOKUN UNROKO TOALE AWO DIDA AWO DIDE KAFEREFUN YEGUA. REZO: IBORI SI TOSI ATAMATESI OSINI LASHA EUKU OFORISOLO OUNTO DEFISILE OUNTOYO IFA BEDE MAYI BAMEDE ATA EÑI ABA ABA TUTU LANU ASHEBA ADA OMA OLUN YO YOLO UN BELEWO OTUN IDELFUN BELEWO OSI. REZO: IROSO MEYI OYOROSO APANTARITA BEBE OYOROKO TO BEBE LOYEKUN. REZO: AWO KODERE ADAFUN OLODIRE PIOLORO TALE TELE ENU MUSURU KAFIKAFI KAPELENU.

OKUNI ALAGBARA. ODARA. AWO LODAFUN GBOGBO REZO: ADIFAFUN SHANGO. ASHAWO APUANI ADIFA IRE SUN ILE IROSO UMBO / IROSO OGBE 99 . ORUNMILA. LODAFUN REZO: ADIFAFUN OBATALA OBANILE MOWAYEN BELEGUN INLE OKEYABI OMO UNSORO ARAYE OBA ARUGBO SHONSHO UMBOWA ONIKA INLE SOKUN SOKUN LAYE BOGBO ARAYE AWOGBO ORUNMILA UMBOWA INLE OKEYABIANO UNSODE ADAFUN EBOTALONI EBOLASUDAYE TANIJUELEGO LOWA UMBOWA ONIKA KUMAROBO JORO JORO ENI AKASHO BELEGUN OBATALA BABA ABELELE UMBOWANI EBOADA OKEYABIANI INLE TALAKO MOFORIBALE OBATALA AMONA ORE ILUO FUN FUN LODAFUN ORUNLA. LODAFUN OBA ARUGBO.REZO: ADIFAFUN OYU APON MASHASHA ADIFAFUN ARA ADIFAFUN EKO ADIFAFUN OLARA OKO IROSO MEYI KAFEREFUN OLOKUN KAFEREFUN OLOFIN. OBAROSUN NILE OSHIN. REZO: APUAN ALUOSHA OLOFIN. REZO: ADIFAFUN ORISHA.

REZO: UMBE MI ADIFAFUN ELEGBA MONI ALASHE LEBO MORO MORO LOKUN TONIFA ONI BARABANIREGUN KOBALA ESEOBELE OTUN ORUNMILA ESE OPELE OSI ELEGBA ONIFA ESHU UNTEFA ORUNMILA ODA ELEGBA BARALAY IKI LOKUN LAYE NI YARE MAWA OSUN OKUNOLA LAROYE LOYE LAYE OLOKUN OMO OLOKUN SOKUN IYARE ELEGBA KOWA YEBE ORUNMILA MOFORIBALE IRE ASHE GUN OTA ATEFA IGBODUN ELESE ELEGBA LODAFUN ORUNMILA. ADIFAFUN ORUNMILA NIBATI OBATE ELEGBA NIFA FALORO OWO OLANA ADIFAFUN LODE ARONIBA AUN AWO.REZO: IROSO UMBO SHOREGUN SHORU KOMASHE KOTUSHE ARESHENLE ADIFAFUN ORUNMILA TIO FA MARO AKOFA ELEBO. ADIFAFUN OBATALA. ADIFAFUN KUANI ADAFUN ARIRE AKUKO OMO REZO: SHERE SHENU AUN LATE KOROSHE GUANTOSHE EREKE SHEKE. REZO: IFA NI KAFEREFUN SHANGO ATI OGGUN. IROSO YEKU 100 . REZO: ALAMU SHEMI AKOKOLE AJERE TINSHE OMO YAY OLORUN. REZO: IROSO UMBO OKUN IRE OSIBALE. REZO: UMBE MI ADIFAFUN ELEGBA MONI ALASHE LEBO MORO MORO LOKUN TONIFA ONI BARABANIREGUN KOBALA ESEOBELE OTUN ORUNMILA ESE OPELE OSI ELEGBA ONIFA ESHU UNTEFA ORUNMILA ODA ELEGBA BARALAY IKI LOKUN LAYE NI YARE MAWA OSUN OKUNOLA LAROYE LOYE LAYE OLOKUN OMO OLOKUN SOKUN IYARE ELEGBA KOWA YEBE ORUNMILA MOFORIBALE IRE ASHE GUN OTA ATEFA IGBODUN ELESE ELEGBA LODAFUN ORUNMILA. REZO: SHEREN SHURU KOMASHE KOTUSHE ARESHELE ORUNMILA TIO FA MARE AKOFA AIKORDIE LEBO. LODAFUN ORUNMILA. AIKORDIE ELEBO. IROS UMBOMI EYU NIFON UMBE OSHA OGUBO AJAN NAMAYA EKUN ATOLA DOLA IGUADA LODIFAFUN ORUNMILA NIKATIKUN OGBUN AROMO OYORIKU IRE DOI A KATIKERE LOBI AFIKERE EKUN EBBO OBINI IKERE OJIN EKUN OKO EBONI OSHE OGIDAN ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: IROSO YEKU AKAPA GANGA ORU NIKUTE KUKU IFA IRESE. ADIFAFUN GUERE TINSHOMO AGUTAN ELEGBO. OLOGBO META KUPANOLU ARUN PAMILO ATARI AWO QUI IBEMIZA ADIFAFUN ORUNMILA.AKUKO ELEGBO KEBOYO MEYE SHOGUDU MEYI EBEYE AWO. IBEIYE IKU LELEO IBEIYE. REZO: ACAPAN GANGA ORUN NICUTE CUTE IFE ILESE ADIFAFUN TINCHORE IRE ACUTA LEBO LORDAFUN ORUMILA ESHU Y OZAIN. REZO: IROSO KALEKU KOSI AWO EFI ABE LALA BALE LELE MAKADA KUARERE IFA ONI BARABANIREGUN AWO KAYEDI IFA KERERE AWO OMAYE BAIYE IKU IROSO KALEKU AWO MAYABA. IBEIYE IKU. ABO ELEGBO. REZO: IBE IKU OREO BAYEBI IKU UNLO BAYEBI IKU MOWANI OLORUN BAYEBI IKU IKU OLORUN. AWO OBAKOLOYE KO YENERIFA INLE AKUA URO ABEYEKU IROSO KALEKU EFIA OBA KOLOYE IFA. SHANGO. MAFEREFUN ORUNMILA. IKU MAYABA. ELEGBA. SUYERE: KUKE EUDE ASHO ODUDUWA AFE OYU ASHO KI GUOFI. EYELE MEYI. IKU OBA KOLOYE. SHANGO. ELEGBA. IKU MAYABA. IKU OBA KOLOYE.REZO: IROSO YEKU IROSO KALEKU AWO OFI ABE LALA BELE LELEMAKA DAKUARERERE IFA ONIBARABARINEREGUN AWO BAYEBA IFA KORERE AWO OBAYA BEIYE IKU. AWO OBA KOLOYE KO YENERIFA INLE AKUA URO ABEYEKU IROSO KALEKU EFIA OBA KOLOYE IFA MAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE: AWADA AWADA AWADA AWADA OBAYE OBAYE OBAYE OBAYE IBEIYE. IROSO WORI 101 . REZO: IROSO KALEKU KOSI AWO EFI ABE LALA BALE LELE MAKADA KUARERE IFA ONI BARABANIREGUN AWO KAYEDI IFA KERERE AWO OMAYE BAIYE IKU IROSO KALELU AWO MAYABA.

REZO: IROSO WORI IROSO NI BAYE NI BAUN ALODAFUN AYO OMO ODDE. REZO: IROSO IWORI IFA LA PASA NIPAO TALE ADONILLE OLORDAFUN INTALE ORGAN EYELE MEDILOGUN ICOBERE. MAFEREFUN SHANGO. LOLLU CODO ACHERERAN SU 102 . NI TENSHE NI REZO: OSHE BINI LLERO ADIFAFUN LOKOSO YAYU AKUKO LEBO OSOGUERE IROSO NI BALLE NI BAUN TANCHE NI OLODAFUN ALLO OMO ARDE MAFEREFUN SHANGO.

103 .IROSO DI REZO: IROSO DI MANDULAIN ATI ADIFAFUN ORUNMILA KEWAYE. REZO: ALLAU CORO ADIFAFUN ELLA ELEBELE LEBO LLAMI EGUE FAE REZO: ÑAMU ÑAMU. EINTOSHE OUN OME ORUNMILA. SUYERE: OSUPOKA SUPUERE ORUNMILA SUPUERE OSUPOKA SUPUERE ORUNMILA SUPUERE AWO. EITANE ONI OKA OGUARAMO KORA GUAÑA OSUA.

REZO: EYELE EYELE ONI OKO IROSO JUANI ANABORO ONA ODO ADIFAFUN OÑI OKO DUN DUN. 104 . LORUGBO ABO LEBO. ORU LEYE REZO: IROSO JUANI ALABULI LAMPE SHANGO ADIFAFUN OKIDI UMBATI LOSO LOSO OYO INLE. EWEFA LEBO. AKUKO LEBO. LODAFUN SHANGO. AWO MAYI.IROSO OJUANI REZO: ANABORO ONA ODO ADIFAFUN ORULOLLO DUN DUN EKO EBEFA OWO LEBO OWO MEFA. OWO TENTEBORU SHANGO AINA LOKE MANO LOKE. ETU MEYI.

REZO: IROSO BARA.IROSO BARA REZO: IROSO BARA IRESEGAN OPE KUFIRIWO ILU ADO LODIFA KOLARA OSHA WONNI AYA RAMI OMA FE NI ODDUN NI AMA BASHE KUPA CURE ELEBO. 105 . IROSO IFA ADIFAFUN ABADI LOFO IGRE. AIRA COMBO AKUSIN MABIYA KOSUOLOBO NIMON SINSI BAYI NI ALARA BEBE SHINSHE INSHE TUSI BERESIMI LOKUO LORIFA ONIRA. EJELOGUN OWO LEBO. REZO: IROSO BARA LORI OFO OKO OYORE INTORI ORUNMILA LORI OMA LORI NIKU LORI EYO. IROSO EGAN OPE KUFIRIFUGUN LA ADOLODIFA KOLARA ISHAGUIOMI AYA RAMI OMAFE MI ODDUN MAMA BASHE IKUPA AURE LEBO. REZO: AKITI NOGUE AKUO ABANA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO TETE IFA OLA ADIE EYELE LEBO IROSO IFA ADIFAFUN OBADI LOFO IGRO. REZO: AQUITI POGUE AWO EBANA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO TETE OLA ADIE ELLELE LEBO.

ODAFA BARABONI ORUMILA ADIE REZO: KUKUTE NIREGUN. KUKU ADIFAFUN MALADE TINCHOLLA OBARABA IROSO OGUNDA 106 . KUKU ADIFAFUN MALADE TINAKAYA REZO: AGUIFA NI ELLO NI TOUNLLO NI LELEFA REGUN ACODIE ASHO FUNFUN. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN MALADE TINCHOLLA LEBO AUCO EYELE LEBO.IROSO KANA REZO: IROSO KALU KUKUTE ORUNMILA OBARABABIREGUN.

REZO: AGRIO AMUBO ANDIFA YECAN FUN TIONIFE. REZO: IROSO OSHUMARE. OBATALA. OBIBO ALLABO OBIBO MUCHEREBO OMUBO OMA OBATALA ACHEREREBO LUGUA AUN ARAYE REZOS: KAFORESHE ERACO CAMA FORECHE ENA ADIFAFUN OGGUN AKUKO EFUN EWE TETE AÑIO TOTO GUELETE EMIFE ADIFAFUN CONGO APOLO UMBATI LOYOBE AYIBO EYELE LEBO. MAFEREFUN OGUN MAFEREFUN SHANGO.INLE Y IROSO SA 107 . TOLDA KAFEREFUN OLOKUN.REZO: IROSO TOLDA OBATALA MOWAYENI AIYE GBOGBO ORISHA EWUNYIARA OKUN OLOKUN ORE OSHA YANYA AGUEMA OPA OÑI INA ADENU EÑI OLOKUN ABAKUA OBATALA LODAFUN OSHA ODONU KAFEREFUN SHANGO.

108 . REZO: ADIFAFUN ENINI OLUNI OMA BURUKU EMI LENI LENI ETULICORERA.REZO: IROSO SA IFA PELE PELE LILE OGUELE WA GUERE MANILEI PUPUA OLOKIN TINSHE EFEYUDE OLOFIN MAFEREFUN SHANGO. LA REZO: IFA PELE PELE LELE SILE OGUELE RE MANILE ILA PAPA OLOFIN TOUNCHA FOLLUDE OLOFIN MAFEREFUN SHANGO. ADIFAFUN ENINI FINSHERU OSHA OBATALA APOLA SOKUN SOKUN LAYE NI SHANGO SOKON MABINU UN SORO OFO LAMASHE BOGBO OBINI.IKU CAN IMBERE CUCAN ADIFAFUN OCO ALAQUE LEBO OSU AWO ESA ADIFAFUN ESA BATIN TILOMU OSUN GUABE OYA OLORO LEBO EYELE ADIFAFUN ORA OMA OCONI ORUN AUCO LEBO. AUCO IDA OWO MEFA.

109 . REZO: ODE OLODUMARE WA NI ILU EYE ADIFAFUN OBINI OSHUN. KA BOKALA OKALA BOKIKA OTUTAN ADIFAFUN OBE REZO: BOKALA OKALA BOQUIKA OKUTAN ADIFAFUN OBE AKUKO LEBO. OLOFIN. REZO: EYE LORUBO OBINI ILU KUNI OFORI BERE BERE LORDAFUN OMO. ORUNMILA ORUBO AURE EÑI OWO LA MEYO.IROSO KA REZO: IROSO AKUKO LEBO.

REZO: ERINLA LELEYA ENISO OKO OKOLELE AWO AGBODE AFINISUN LENI KAEBOMBONGOBO NOOWI AHIKATE O SINTESIN XONIDAFUN AJE ALATESI LO NISE ASARIN KANKAN ARIBI MAMAYO WEN OFIWERE NAGBEBE LOWO WA A EJILOPA ADOMI FALOWINI IYAN YIMA NA OMO ANOGAJA IDI DAFE OMUDAWO OKO MADOPO OMONI TIOBON OMO ENI TIKO MOKA NIMON LIGOJINAPA NIBEN WAYE SU ONIYUBONA OMO KAMBE LONA OKO SHURURONMILE ASHAGUTAN MEYI NOGBE OMO ONI LE MATUKALE AFIGSA TOWO DAZARUN OKO NIMO FOMA FOMO ENRILOLO ADIFAFUN ORUNMILA MAFEREFUN OGGUN. REZO: BABA AWA YEIFA ABORI BODEKE OMO AWO ALARA WEWERE IFA AWO OMO ABONI EGGUN OBE KERELEI AWO OYEYE YEKUN INLE OBA ORO SHENSHE OKUN TLIRE IBA IBOYE ETI EGGUN OBARIE OZAIN TINSHARE IFA IROSO BATUTO IRE ABERI BOYE ELESE OZAIN IRE ABERIBOYE EGGUN OWE OMO ALARA IFA NI ORUN. LEKUA 110 . OFO LAYE BENUN ARUN.IROSO TRUPON REZO: IROSO TRUPON IROSO TUTU ABERENI KOYO WANWADORO IFA YOKAFUN YEMAYA OBADORO AWO IRE BAYENI SHANGO AWO MARO ELEDE AFOFO LOKUNYODE WAWA YERE ABEBE LAYE IFA. NISHA SHANGO OBANILAYEBE AWA LAYEBE YEMAYA IROSO BAIFA BATRUPON INLE LEYEKUN LODE OBAYEBE IROSO OJUANI BATRUPON IFA OFO. ATEKUE. REZO: MEKUA EIYE BURUKU ADIFAFUN BATUTO EKPA. ATI IYARI EBANILODO MEJOUN ITA LENI META. EWE BABARI. REZO: BIÑA BAROMI OCU ADIFAFUN IROCO ORUBO QUINI INA COMAGUA LLOGUN OMI LORUBO ODUN DUN OLLORO PETE AIKORDIE EYELE ETU EBETA OWO CAMIQUE AWO OLLARORUN ADIFAFUN LORUMA AMACANCA NIFE EYELE LEBO OYA ORO. REZO: IROSO TUTO ODARIANIGUO LAYABA ANI FOKELEKE ASHUMI KAYE WA JEKELALE AWO BARAYENI IFA ARUN OBINI IFA OFAKEYAWANI ODE IRO TRUPON ROSO TUTO ONI BABALAWO YEKUN ODE IFA AWADE IFA IROSO TUTO IBANI LAYE.

ONI SHANGO ONILAGBABA REZO: IROSO TUTO ODARIANIGUO LAYABA ANI FOKELEKE ASHUMI KAYE WA JEKELALE AWO BARAYENI IFA ARUN OBINI IFA OFAKEYAWANI ODE IRO TRUPON ROSO TUTO ONI BABALAWO YEKUN ODE IFA AWADE IFA IROSO TUTO IBANI LAYE. REZO: BABA AWA YEIFA ABORI BODEKE OMO AWO ALARA WEWERE IFA AWO OMO ABONI EGGUN OBE KERELEI AWO OYEYE YEKUN INLE OBA ORO SHENSHE OKUN TLIRE IBA IBOYE ETI EGGUN OBARIE OZAIN TINSHARE IFA IROSO BATUTO IRE ABERI BOYE ELESE OZAIN IRE ABERIBOYE EGGUN OWE OMO ALARA IFA NI ORUN. ATEKUE. ATI IYARI EBANILODO MEJOUN ITA LENI META. REZO: MEKUA EIYE BURUKU ADIFAFUN BATUTO EKPA. EWE BABARI. LEKUA EBA AGBANIREO ADIFAFUN ABIKODUN ONI SHANGO ONILAGBABA LODAFUN ORUNMILA. REZO: ADIFAFUN SHANGO BOGBO ORISHA OLE OBATALA ODE AKASHO IASA IGI OMU LORDAFUN OBA. KAFEREFUN IBEYI OMO EDDUN. 111 . NISHA SHANGO OBANILAYEBE AWA LAYEBE YEMAYA IROSO BAIFA BATRUPON INLE LEYEKUN LODE OBAYEBE IROSO OJUANI BATRUPON IFA OFO. OFO LAYE BENUN ARUN.EBA AGBANIREO ADIFAFUN ABIKODUN LODAFUN ORUNMILA. REZO: ERINLA LELEYA ENISO OKO OKOLELE AWO AGBODE AFINISUN LENI KAEBOMBONGOBO NOOWI AHIKATE O SINTESIN XONIDA FUN AJE ALATESI LO NISE ASARIN KANKAN ARIBI MAMAYO WEN OFIWERE NAGBEBE LOWO WA A EJILOPA ADOMI FALOWINI IYAN YIMA NA OMO ANOGAJA IDI DAFE OMUDAWO OKO MADOPO OMONI TIOBON OMO ENI TIKO MOKA NIMON LIGOJINAPA NIBEN WAYE SU ONIYUBONA OMO KAMBE LONA OKO SHURURONMILE ASHAGUTAN MEYI NOGBE OMO ONI LE MATUKALE AFIGSA TOWO DAZARUN OKO NIMO FOMA FOMO ENRILOLO ADIFAFUN ORUNMILA MAFEREFUN OGGUN.

KAFEREFUN OSHUN LODAFUN ORUNMILA. 112 .REZO: ADIFAFUN IROSO BATRUPON MALOLE AWO OSHUNBULARE ODO. OÑI. OSUN ARA.

REZO: IROSO TURARA NIBE AKANI IKANIJU OLODAFUN OGUN NIBATI OGGUN OLOSILE ORUNMILA KATE NIFA.IROSO TURA REZO: IROSO TURARA NIBE AKANI IKANIJU OLODAFUN OGUN NIBATI OGGUN OLOSILE ORUNMILA KATE NIFA. REZO: ALA GORON GORO ADIFAFUN OÑI GUANCA OLLE OLA OFAMETAN AKUKO LEBO. REZO: ADIFAFUN OGGUN NIBE ASHARPONI IKAUYUN LODAFUN OGGUN ATEFA NIBATI OGGUN OFOSILA KAFETENI ORUNMILA OGGUN ALAGUEDE LODAFUN OBATALA. REZO: ADIFAFUN OGGUN NIBE ASHARPONI IKAUYUN LODAFUN OGGUN ATEFA NIBATI OGGUN OFOSILA KAFETENI ORUNMILA OGGUN ALAGUEDE LODAFUN OBATALA. REZO: ODO OGUE IROSO TUNIALARA INLE YEBU ESI MOWA ERU YENYE NI OKU OLOKUN LOBAKE OBA OKU ORUGBO ADE LEITOSHU OSHUN IYUMO IBU LOSA KEKE KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: IROSO TURA ALANGOROGORO ADIFAFUN OGGUN WAKA UMBATI INLE MIE ALAILUE MEYE KODENU ORITITI MODENU ADIFAFUN ADEYE ERAKO. 113 . GUANCA TINLLO REZO: IROSO TURA ALANGOROGORO ADIFAFUN OGGUN WAKA UMBATI INLE MIE ALAILUE MEYE KODENU ORITITI MODENU ADIFAFUN ADEYE ERAKO.

LODAFUN ORUNMILA. MAFEREFUN OLOFIN.RASUN LODAFUN SHANGO. 114 .REZO: BABA IROSO TOLDA ADIFAFUN ESE IGUI. REZO: IROSO BOMBO OLOFE IGBA ADE NIFEDE MOWA BELE OLOFIN OPA. DIRE ADIFAFUN OLOFIN OPE KOMBE LOYU ADE OLOFIN. LODAFUN ELEGBA. LODAFUN OLOFIN. IROSO TOLDA OMO IROSUN OFEKEBA ODABAWE OKE OMO OFO ODABAWE OMO KEKE TIFE OLODAFUN OMO ODARA. OGGUN OSHONA OSI LARA OPE BELE ONIFON IYA IDE AWO PRIOMO TIFUN SOKUN SOFUN SHANGO OPA ORUN OPE REZO: ADIFAFUN OBATALA ABANILE OLAKORUN INLE ADIFAFUN OSHUN AMBOWA SHONSHON ILE OZAIN TIKERAN FAN ELEGBA OFO LERI OSHUN. SHANGO WANBEWANI OSHUN AMIGBO ANSORO ORUNMILA. KAFEREFUN OZAIN.

ATARE MOSAN. AWADO TUYERE MORIN AYE KASHA GUE GUE SHERIN SHAYO KANSHA GUE GUE TERUKO OMODO TOBARINI. UMI OWO REZO: IROSO ATE INTORI APENI NI UN POCAN APERIN APERE UN PERU OPERIN EPECUNCHA YA IOAPCUN ALLA UN BABALAWO LODAFUN NILLO CAN FUN ORUNMILA. ATARE META. EWE ENATORI EYE APARO.IROSO IRETE REZO: IROSO UNKUEMI INTORI TUKA APARO. REZO: IROSO ATE INTORI TUCA APARO MESA EWE ENA TORI APARE ATARE META AGUADO TULLERE MERA AYE CAN CHA GUE GUE CHERIN CHALLO NICHA GUE GUE TERU TO OMO DE TOBARINI COFINI CHIRE. REZO: OBI GUOBIRE GUENECU A FUN LEGUELEGUE QUOBIRE LODAFUN CHANCHORE TINFERUN ALEGUI ADIE MERI OBI MERA MEFA. REZO: IROSO UNKUEMI INTORI TUKA APARO. ATARE MOSAN. ATARE META. EWE ENATORI EYE APARO. REZO: IROSO UNKEMI APOKAN SHAYADE IFA LAYE OLOGDO IFA MERI EBBO SHOSHO MOYARE IFA MERI EBBO ACASHA ACASHA AWO 115 . REZO: ORI GUOBIRE GUENEKU AFUN FUN LEKELEKE GUOBIRE UMI IRE ODAFUN KANSHORE TIMFEREFUN ALEKI ADIE OBI MEFA OWO MEFA. AWADO TUYERE MORIN AYE KASHA GUE GUE SHERIN SHAYO KANSHA GUE GUE TERUKO OMODO TOBARINI.

META.YARE OSHE AWO OSHE MERI EBBO. OGUNDAAGUA. MOKANLA. MARUNLA. EBBO OGUNDA LERI ELLA. EJA OGUNDA MARI EBBO EYORETE BABA EYE AWO LODE EYI RETE AGUA LODE. MEFA. MERINLA. ARUN OSHE MO. EYI EYO MESAN.AGUARERIADIE MOYARE ADIE ORUNLA IFACASHE MERI EBBO. ORUNMILA GUAGUEO MAYI LOGUA IFA ASHE BOSHIRE. MENI. EYIRTE MOYARE MOYABE IFA AWO LODE BEIFA MARI EBBO OKAN SHOSHO OKANAYE AWO OKAN SHOSHO BEYEBI AWO LERI AGUA YEBE IFA MARI EBBO. MARUN. REZO: IROSO ATE UNKEMI ONI OFOKU UNKEMI ONI KUERE OKUEMI OKUO BUOBODO EKUN EBAYEDE OMO KUE MADO AKUN SHADO OMABU OKUAMI OMO KUOROFA. MEYILA. ADIE MEYI OMI ILE IBU OKAN SHOLO. IROSO SHE 116 . MEDILOGUN AWO MEYERIFA ACASHA IFA MARI EBBO WANIRE IFA ODARA ORUNMILA ABEYI LORUN ABEYENIFA IROSO UNKEMI AYE YOKAN ADELE MENI. AGUIAJARA IFA LODE IBU OKAN MEYI. MEGUA. MARUN GUARA IFA OBINI ORISHA.

OPONIFA ASHE IFA. IGUERE IRAYO UN YERE EGGUN SITURE EGGUN REZO: OLOFIN EDEYE OPOLIFO BANGA AWO OGBBON. REZO: IFA ODAFUN ORUMILA OLODAFUN AKOFA BIRUTA OMI INA EBEYE OWO. SUYERE: BANGA BONGO EWO NIFA. OSHA KOLOFUN KITIFUN SHAWE ADIFAFUN ORUNMILA. IFANIRE IFANI KAFEREFUN YALORDE. OZAIN AIKORDIE YARACO REZO: ORUNLLELLO ADIFAFUN AORE TINLO LOULLOO ECA EYELE LEBO OCHE COLOSUN QUITIFIN CHAGUE ADIFAFUN ORUMILA AURE LEBO EYELE EURE LEBO. LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA. OSHA KOLOFUN KITIFUN SHAWE ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: IROSO SHE OLU YENYE ADIFAFUN AERE TINYO LAAUNYE OKAN AKUKO LEBO.REZO: IROSO SHE OLU YENYE ADIFAFUN AERE TINYO LAAUNYE OKAN AKUKO LEBO. IGUERE IRAYO UN YERE EGGUN SITURE EGGUN 117 . ARONI OZAIN ELOSOKENMOSHISE ORO IROJO ADI. SUYERE: IGUERE BABA EGGUN. OPE ODO EYIN EDIN IGUI INA. SUYERE: IGUERE BABA EGGUN.

118 . LODAFUN OZAIN ORUBO YABAKO AKOFA BIRUTA ONI INA IFA KAFEREFUN YALORDE. AKODIE REZO: IROSO SHE OLUYEYE ADIFAFUN AKORE OLUO YEKE TINLO LOAYO OKA EYELE LEBO. LODAFUN OLOKUN. ADIFAFUN ORUNMILA. EYELE LEBO. OPONIFA ASHE IFA. OPE ODO EYIN EDIN IGUI INA. OYU OFO ASHIRI IBODUN ORISHA. IBODUN IFA BELELE BEKE INLE.REZO: OLOFIN EDEYE OPOLIFO BANGA AWO OGBBON. REZO: IFA ADAFUN ORUNMILA. ADIFAFUN KUSHE INA OFO. ARONI OZAIN ELOSOKENMOSHISE ORO IROJO ADI. SUYERE: BANGA BONGO EWO NIFA. LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA. SUYERE DE LAS MECHAS: EWERE INAYE EGGUN SITURA EGGUN BABA EGGUN. OSHE KOLOSUN NITIFIN KAWO.

REZO: IFA KAFEREFUN OZAIN Y OLUO POPO. +++ 119 .IROSO FUN REZO: IROSO FUN OSHU OPONI MINUMA AWADO ORILELE LORI APATA INBUJO NIBESHUBU INBELOTAN UNBE ELOPO BASHUBU INBE TARIFA ADIFAFUN OLUWO. REZO: ESHU OPINI ABEDO ORILLELE LORI APARTA IMBUJO NIBE CHUBU IMBELOTAN UMBE BANCUBU TARIFA ADIFAFUN OLUO CHIN ALLARE REMI ABO LEBO IMBILO GUO FIGE EYELE ADIE LEBO.

ADIFAFUN SINKENA ELEBO.OJUANI MEYI REZO: OJUANI MEYI AKITIFA. REZO: IFA CORI QUE ODAFUN OJUANI ADAFUN OSHOSI ODAFUN ECHA AGUAN ANCHA COTOCHE LLEONODOC HO ODOCHE ROCO INTIO CUON OCO NIMU OTOLE A OCUNA BO ORIBA RANI OCUANDIE CHUDE ANDALLE CANOLHUB ALA GUOMO ACU ADIE MELLI OLE ECHU GUOLEQUI FUN CACONI CANI CANI OCUN ELALLA CHETITU OPOLOPO OWO ECHU ENI LA ASHE AGUTAN UN BATON CHELITA ILLE OROTAN CALEL OTOLE. MAMA FOROSILE AKITIFA. REZO: MOBORI EKU MOBORI EYA MOBORI COPI COCO TIMBELE AGUN OCONIEOCO LAPACHO CONILE UMPILESE ALLOLLI AWO LASOLLO COSA CO MEYI GRAGANDA LODAFUN GUALEO TIOCHEMO O OMI ORO A LESA OCO ALACAN MOBORI FAPA TA LLECUN POBA. ADIFAFUN 120 . ADIE REZO: FORORO FORORO SITE AQUITIPA. REZO: ABA OROGUN MAMOUN LLOCO ADIFAFUN AQUITIPA ARONI MAMA FORO SILE AWO FORORO SILE AQUITIPA. REZO: OJUANI MEYI IOA FAFACHA NIE HELE QUELE EBE OMO ONA AFACHA DODE ALLE FORUN CHOSERE OIBO FORUN FUGAN ANI EBECUA ELLI AWO IBAOROGUN ENI MONI ALBA LLACA ADIFU A QUITIPA ADIFAFUN CHORINI AQUITIPA FORORO SILE AWO. REZO: IKU FABA NICHELEQUE LEBA MOUNA OFAN EHODODO ELLE PEREFUN OBERE IBO FOCUNOCHONA ONI ELEGUA ELLE FUN AGRIO IBA OROGUN NI MONI UN ABACHOCA ADIFAFUN AQUITIPA MAMA FOROSILE AQUITIPA. INFUAGUALICHE GUALEGUE OFI ONA A FACHE ADOS O ELLE AFI ERUNOCHO ARERE AIMBO FIO OFUN CHOMA NIBI SIGUA ELLE FUN OGO ACARERUM MALE EKU ELLAFUNI AGUA ARAGON NI MONI UN A GUON O OROG UA ALOCO ONI BABALAWO ADIFAFUN AQUITIPA AQUITIPA MAMA FIORORO MAMA FIORORO SILE AQUITIPA. BABA OROGUN NI MOUN ORI YEKO ADIFAFUN ARONI.

REZO: BABA OJUANI MEYI AKUALI SHELI BEBLE SHELEBO OFI ONA OTA BURUKU BURUKU AFASHE OLOGBO KOLE ODDOEYO OFI 121 . REZO: BABA OGGUN NIMONI OKO LABAYOKO ADIFAFUN AKITIKUA ARONI MAMA FOROSILE AWO FOROSILE ADUE AKITIKUN OTUFO TOLOSAMADO LOBO. REZO: IBA ORUGUN NIMORI A UN OBA LLAOA ADIFAFUN ARO ANI AQUITIPA MAMA ORO SILE AQUITIPA MAMA A QUITIPA ORUBO META ACODA IBARUTA.REZO: EOUN ICUN FA BA NI SILE QUE LEBE OFO EHODO ADIFAFUN AGARARA TICHU ECNO OLODUMARE ONI LENO A OWO UMPABA NICHELE QUE LEBE OMUONA OPUCHODE ELLE RERE FUN CHARER IBO FOCUN ONI BEBE ELEDA ELLEFUN AWO IBI SILE OR PGUN NI MORO UN ABALLACO ADIFAFUN MAMA AQUITIPA MAMA PORO PORO SILE AQUITIPA MAMA FORO SILE AQUITIPA. REZO: OJUANI MEYI ODODO IGUI SOKUN SOKUN KARE LAWA SODENI LAYE OMO ABITA IGUI IYA LASHE EWE ABITA ODODO IGUGUN OMO LAYE ABITA LAWA KUAWO ADE LAYE IDA ABITA BABA OJUANI MEYI OMO ALASEN OMO ABITA IRE UMBO WUANI ENI SHANGO OZAIN OTOKUN ENI BAGURA AILA SHEKUE OBATALA IGUI IYA LASHE SOKUN SOKUN ISOLE UMBO NI AIYE IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA OZAIN NI ABITA.

SUYERE: BABA TERUN NILE EGGUN OBA YEKUN TONI OBA YEKUN. REZO: IBA OROGUN NI MARI YAKA AYAKO ADIFAFUN AROBO ODI GAMU ADIFAFUN AKITIPA ORI ORUN SAYE UMBATI FORUN 122 .EFUSHE MENYI ARERE OLOGBO AWO NI ORUN OLUWO OZAIN TOKU ABOFI OGU SHOMA BIBI SIWALE EYE FUN AWO KAFEREFUN EKU EKU EYE FUNI AWA ARA OGO MANANI AWO OLUWO OZAIN KORUKE AYOKO AWO BABALAWO ADIFAFUN AKITIFA MAMA FIORORO SILE AKITIFA IRUFARA EBA NI SHELI KELE BIBE OMO UN INSHE FORE AYE EGGUN OYIMBO OJU ARAKONISHE SEKE LABE ONA KOBELEFO OZAIN AWO OLOGBO FESHOKOSILE AYOYI AWO TIMBEBARAKUN OZAIN EGGUN BATUNDE OKONI KOKO LA FE SHOKO INLELEA KOYOOLUEKO MEYI BARADAN LODAFUN AWO LODEO EKOTI SHEMA KUNI EGUNGUN ORUN ALSA OKO ALKAN MOBOTI KUAKUATA YAFUN BOGBO IBA TI EGUNGUN ORUN ALSA OFOGUN OLOGBO NIMBUN YOKO IBA ARAWA OMO TINTUN OBADI MEYI EGUNGUN OZAIN NI MORIUN OBA YAKA ADIFAFUN ARON KOLEBA ADIFAFUN EGGUN AGARARA TINSHAWO BABA NI KUELE EKO OLODUMARE ONI LEMU AWO UMPABA NI SHILE KELEBE OMU AKUAN SHODO NILE ORUN UN ABAYOKO ADIFAFUN OZAIN ARONI KUIN ORUGBO AKUKO META ALO ASHE LODAFUN OZAIN Y ORUNMILA. MILE EGGUN REZO: OJUANI KEREBE ESHUBA ESHUBA AUN FESHU LEKEDE AMARA GODO AWO AUN ORUGBO KEREKAN NAMELI AWO LASHE EDUN ESHEGONI AGUEMA EGONI IMBELE BABE KOTE KE IGBAN IGBA BARA KOTESU SHANGO KEKERE YIBE KEKERE YERI YERI KEKERE TEYULUN OSHI LOWA INITEN SHENI SHENI KEBAN NIBO IKUN MAGURE AGUEMA OKUA SHELE MOLE BERENE MENO EJUN SHUNDUDI EBE GUYANASHE RERE ADIFAFUN AUN BEE BATUN LESILE EYELIBE KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OJUANI PAPEKUN IKU ELEGBA MATISHE IKU EGGUN ALAWANA MALOKUN ARUN IBASHE OLODUMARE OLOFIN MAFREN OFON APA OSI MAYERE EGGUN KAYIBI ORUN LAYE ME ERIN YEYE OLERI EGGUN MASAUN LELE BABA LODE LORUN ORUN LAYE OJUANI LAYE ASHE ORUN EGGUN OMO IKU SHAME LAYE ORUN KUAYERE OMO ODARA EGGUN AMEGO UNDEDE ORUN LELE EGGUN UNIEN OKO OTOKOMA NI OLORUN.

AKITIFA DIFAFUN OJUANI SHOBE 123 .SHOSHERE OBORE LODAFUN ELEGBA. IBO KORIKO ADIFAFUN EGGUN OPA AYA REZO: ARONI MAMAFOROSILE AWO FOROSILE ORUNMILA KAFEREFUN OZAIN.

NO HACE YO LO HAGO. OJUANI YEKU 124 . IKU ABO ASHE KEKUN ONIYEKUN OBA OMO OLORUN ASHA GUIDI OFO OGGUN ORISHA IKULE ORUNMILA KOMADERE ESHU ELEGBARA KRUBO EWE OMA ESHU BELARIO INLE BOSHELE IÑA ENIFA OMOKA AWO ALAKOBE LARINFA OWUNKO TOBADE TIOKO BABA OWA WIO TOBABINU ESHU MASHE ILORO ABANIWA LODAFUN ORUNMILA.REZO: OJUANI SHOBI TABAKOYU BAIN BAIN IKU BAIN BAIN LOBATI ADIFAFUN O UN BABLAWO MEDILOGUN TINLODIFA ILE OLOFIN. REZO: OJUANI SHOBE ECHUBA AUN AFECHE ECHUBA IFANI KAFEREFUN ESHU YALORDE ORE CORIRA MELLO ADIFAFUN AMERECO CORO AWOADRO ADUN LEBO AKUKO IKOKO ÑAMETI EBELLO OWO MELLO. SUYERE: OJUANI SHOBI KESHU BAWAO (3 VECES). HE OIDO LO QUE HA HABLADO). REZO: OJUANI SHOBE ESHU FEKUN FESHI KOA FEKUN. REZO: OJUANI LOBE ECHUBA A UN AFECHUN ECHUBA OBE UNCHOGUE ADIE DAMILOGUO MOFE LENI CHEMICHIO AGADAGODO KOFINIGUA ARAGUA LORDAFUN ICA BALIDAMIÑO REZO: SHELESAN FESO YEBO OYU OFO OJUANI MAYURO ELEGBA SOBEÑAR FE SALAIÑA WAYONI MAYURO ELEGBA SOBEÑAR FE SALA IÑA WAYENI OFE OYU AYORALAN KELEKELE AYU OBARI ADA OBA IYA KALEN WORA INLE OBAN KELEKELE KELE BOBO UNU OYU OLOFIN ABAINILE ELEWORA UMBO ELEWARE EMU. (SI REZO: OBECHEGUANIZAN BI ETI FRENA BOMO LORUMADIE MEYI UD.

REZO: OJUANI YEKU ABORI BAWA ORIBASHE KAWO ORIBAWA IRE ASHEGUN OTA ELESE SHANGO MARILAYE NI ELEGBARA ORIKUALO OWO OGORO OBURI OBORI YEKU INLE EBEREN OGORO BAWA IFA KALEREN OJUANI YEKU. REZO: EMILLE OUNLO ILE EBIMPO FUNILLE OSHUN GUELE QUINLLAN OTAN MOCHIN GUERE ELLE GUN LORI COLORI PALERE MAGUE BINU. REZO: OKANA ANIE AITO BALE AJU ADIFAFUN ELEBO AUN ROIOLA AKUKO LEBO, CUCUTE CUCU ADIFAFUN IROSO EKUELE BO ICHU ADA ADIE LEBO. REZO: IFANIERE IFANI KAFEREFUN ESHU OCUNI ABUALESE AFOFO.

REZO: ABORI BAWA ARIBASHE KAWE ORIBAWA IRE ASHEGUN OTA ELESE SHANGO MARILAYE NI ELEGBA ORUKUALE OMO OGOTO OBORI YEKUN INLE SHEREN OBROGAWA IFA KALERUN OJUANI YEKUN WATISHE AWO OZAIN IFA ORUN IFA SHANGO, IFA OZAIN, IFA KAFEREFUN YERETIRA WALU NI ELEGBARA OJUANI YEKUN. REZO: IFA NIRE IFA NI KAFEREFUN ESHU OKUNI ABUA LESE AFOFO.

OJUANI WORI

125

REZO: OJUANI TANSHELA OWARI OFORE OUN YOKO IGUERI AOFERE EYA OSHUN ADIFAFUN ORINI ESETA BAIN BAIN AWO OSHA OMI. REZO: IFE OJUANI TANSHELA IGUOTRI TANSHELLE ADAFUN FUN TIMBERU FORO FORO. REZO: OJUANI MUTI IWORI ADIFAFUN OLLOLLU TINLO ILE OLORUN ADIFAFUN ALLELLA GOGODOGO TILO ILE OLORUN AKUKO EBO. REZO: IFA BEBERI AWO OMO ONI ELEGBARA OBARALA ILE ELEGBARA WAWA NILASHE OMO ODO FEFELE ILE OBARA NI ILE GEYEBE OBA NILEKUN OBADIÑA ILE NI OTOKUN OBA NISHE AWARA LARUN NIBE SHE OZAIN IFA KAFEREFUN YEMAYA ELEGBARA. REZO: ADIFAFUN AYILA AWO OJUANI TANSHELA KOSI ENI UNTEFA MOINLE TOLE BALE LORIYE AFONYA AWO OTUN OKUA INLE ESHU DOKUN ORI OSHE LOGUN LO OSHE OGGUN IKUN BEROWI YANGUI IROLI BELELE ORI BORO LODAFUN EGGUN KAFERE FUN ELEGBA. SUYERE: MANGUI BELELE LORIYE. ORI ORUN EGGUN BELELE ESHU DOKUN EGGUN

REZO: OJUANI TANSHELA AYENI NI IFA AWO LODE NI LORUN OJUANI ATANSHELA AWO NI LODE ATANSHELA MASAGUERE NI ELEGBA INTORI OGUBOGBO OMODE AWO ÑAÑARE NI IFA WANI ASHE ORUNMILA ÑADE WA NI ORUN AWANA SOKU ELEGBA OYU OZAIN FA ELEGBA ELELE INTORI INCAN BURUKU OMODE NI ORUNMILA OYU EREWA ODUDUWA OMONI SHANGO SHEGUE NI ELEGBA BELEL OWANI LORUN UN SORE ORUNMILA SHON SHON LAWA ELEGBA ILE OMI KA SAKUN LAYE ELEGBA ADAN MEYI OYU OZAIN ÑA DE WA NI ORUN ERWA ODUDUWA LAYE ELEGBA ADAN EYI OYU OZAIN ÑA DE WA NO ORUN ERWA ODUDUWA OKONI SHANGO.

REZO: OELE LO SHEYIN KERIN ADDURE SIN

GUMELE BENIN ARINOMIRIA BGEBA YA ADIFAFUN OKAN LENU IRUMELE OJUANI

126

TANSHELA, WONTORUN BOWUAYE, ADIFAFUN OZAIN, EYELE TERUN BEWAYE, ADIFAFUN EGGUN ORUNA LALA TORUN WEWUAYE, ADIFAFUN ORISHA LAWATOMI TERUN BEWAYE, ADIFAFUN ORUNMILA TIKOLE ORUN BEWASITAYE BOGBO WON LERI ASHO BORA SHUGBON IJEJE NIAWEN NIGBATI WONDE BOGBO ELELOMO EGGUN DAKUN YAWANI DI NI BI ASHERO ALARAMBARA UN KAFIDEBORA UMBE ODER AYE DAFIBERA DELEAYE OSHA NI ADAKUN NISHERE BEBBE ORUNMILA BOSHE PIPE NISHERE KUESIBE ORUNMILA NANIBATISHE DEKUN KOFIYE ESHU BONU IYAMI BARASI KOFIYE DENU KOFIYE DE BOGBO ARA NIBATI EBE KOLAKOYU ATUN SEGALEMU IKUN TEMINU ELEYE MI KOYNA YENURE YADE ELEYE BENFO EYADE LOKEYA AGOGO NI IPORO ARAN NI IKIYA OKUGUGU ISHERI MOBE EYA ENUKOTO ORIN AWO LEBO SILENU ESETONA IYEBA ERO PO ERO FAORI MINI OBA MILOWO ELEYE. SUYERE: IYO NIYO, NIYO AWERENYIN IWORI FERE IFA, OJUANI FORE IFA OMONI TANSHELA ARE IFA.

REZO: ADIFAFUN TANSHELA OLA ARISFENINI AFORAN FEFERAN ORUN OJURPO EGGUN ALABOP LE AWO EGGUN AUREFUN NO OBINI DUDU OKAN EBORA ABOKUE EGGUN ODARA OBA IKU AGBALAYE NI ORUN LALA EFUN LELE FEFERAN INLE LAYE EGGUN AWO ORUN OTANSHELA OBANISHE EGGUN LESE OLOFIN LESE ORUN OBASHE EGGUN ODARA IKU EGGUN MAFUN ORUN BELELE AWO ORUN OJUANI TANSHELA, LODAFUN OBA EGGUN, KAFEREFUN EGGUN OBINI EBBO AGBA INSHE OZAIN ODARA. REZO: OJUANI TANSHELA ADIFAFUN OLOFIN IKODIE EYELE EWENI AWO LEBO BOGBO EYELE. TIMBEME FOROFORO

OJUANI ODI

127

REZO: OJUANI NI SHIDI ARIRE LEPANI KOSOBO LEPANI AWO ASHELU TINSHOMO OLOJA.

ADIFAFUN

REZO: OGUANI SHIDI ORIABE BUA NI CORABATELE PUNI. ORUNMILA ADIFALLOCO LODAFUN ONI CHECHE COGUO NI ENRE OGUANI CHIDI IYORADE SANAYE. REZO: OWO ORU DEBO SOPALU ACOCHOCHO CABAMBU MAJU A OWO CHELLU TINCHOMA ALOLLA AKUKO LEBO ESHU. FABICOSOBATOLE FANU. ODAFUN ORIDE

REZO: OJUANI NI SHIDI AGADA BEÑI KOTO LODAFUN POGO SIMELE LODENI.

SUYERE: ARIN YANYA KIYA KINI LOMI SOGAREKEDE ARIN YANYA KIYA SHANGO LOGUE EYIRI ARIN YANYA KIYA. REZO: ADIFAFUN LODONI AWO INLE TOBARISHE OBONI LABOSURAYE OLUO POPO IKU UBOWANI OYU MOMO TORIMOLE OLUO POPO IFA KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OSHUN, LONGO LONGO MARUN, AWORI ILE ORUNMILA KAFEREFUN EGGUN ORUNMILA. REZO: OJUANI ODDI SHIDI ODEKUTAN, ODE OMITAN ODE, ONA FUEMO, EWAWO EKA OKO ODE AYAIFA, LODAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN OSHUN. SUYERE: ODE BIYAYE KUARA UMPRA YENUKUA SHONSBO SHARANNIYE

OJUANI IROSO

128

REZO: OJUANI HERMOSO OGUN ATI ELEGBARA AWO NIFA LESE OLOFIN, ORUNMILA ATI SHANGO UMBO VARIYO ODARA NIGDARA OMO OLOFIN OFO LEITOSHU ARAYE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN PINADO. REZO: AWOBO OWO ITANA ADIFAFUN ORUMILA UMBANTILO LOCADIE OBINI OCOSU OSE MEFA KAFEREFUN SHANGO. REZO: OJUANI IROSO DOSOMO KUELE KUELE LOYUMAMA KUELE KUELE ALALELE IGBA KUELE KIFO IFA AWO KUELE KUYA ADIFAFUN OSUADA TINSHOMA OLORDUMARE. REZO: OJUANI MOSUN DESUMU PELE LOYUMAMA PELE PELE PELE ALALELE IFA KUELE KIFE IFA AWO ITANA, AWO IKU BALOKU SHANGO ILEKE AIKORDIE AWO PELE PELE KIYA ADIFAFUN OSUN ADA ADIFAFUN ITANA LAU LAU TINSHOMO OLORDUMARE TALA EGOTUDE AGBADA OJUANI AMOSUN KALO AWO IKU OSHISHE ITANA MEYI IBO OKUETA KONOKE OBOSHEYEO ALAYE ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN EGGUN TIRE LEBO LELE SHANGO BOKU BOKU IBALOKUN BORIYEYE SHANGO AWO ITANA. REZO: OGGUN ATI ELEGBARA AWONIFA, LESE OLOFIN ORUNMILA, ATI SHANGO UMBOWARIYO ODARA NIGDARA OMO OLOFIN EFE LEITOSHU ARAYE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN GUANADO.

SUYERE: AGADA MOSARAO AGADA MOSARAO ORUNMILA LORDA OBBE AGADA MOSARAO.

REZO: AWO IFA KANANILE KOFITO PARA OPOLOPO GUNUGU IFA BI ADE ITO AWO KISHE ITA UNLO SHO

ENI UNYEN SHON ILE

129

AWO AGBA KISHE ITABO ARUGBO AMODE NITA KISHE OLOFIN ODE ORUN ITA ISHE ELEGBA LODAFUN KAFEREFUN ORUNMILA.

IFA EGGUN

SUYERE: IFA LOLA ONA FUNI LASHE AGBA EGGUN TORUN MAGBEN.

OJUANI HERMOSO GBOGBO

OJUANI BARA

130

REZO: OJUANI BARA OJUANI LOZURE KURIPA IGBA EÑI LOWO OTO OBARA OPOPA EÑI LOGUE ORE ORUWA KOTO KOTO OFIKO ADIFAFUN BEBE ARUNMALE OUNKO, AKUKO, EYELE LEBO. REZO: KURIPA IBA LOGUO OTO ABARRA INILOGUE ORE ONA GUA OFICO CODIE ADIFAFUN BOBO ORUNMILA AUCO LEBO EYELE OUNKO LEBO. REZO: OJUANI LOZURE LOZURE IFA ODARA LODE IFA IFA LEKESE LE IRE IFA OMO LEVISA IFA ODARA YEYE IFA OMO SOMU. OMO AWO

OJUANI KANA

131

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN ACAMBI EYELE AKUKO LEBO UNTORI ENUE ABO AURE EYELE LEBO. EYELE LEBO. MORORA REZO: AKUARI APORUN ANIMARI EBBO AUN BABALAWO LODAFUN ERI LOWO LE EYEKUO ARARA PADAN NI ANSERE LODO ORUNLO KUKUYE KUREN ADIFAFUN AUMBI EYELE AKUKO LEBO MORORA ENDE ABE AURE EYELE OLBO. EYELE LEBO. MARORAENDO ABO. EURE. REZO: AKUORU OKORUN ELEBO A NIMARU EBO AUN BABALAWO LODIFAFUN ERITOGUOLE ELLAWO ARU CADAN NI ANSERE LODO ORUNMILA. OJUANI OGUNDA 132 .REZO: OJUANI POKARAN OKANA APUERI APORON ELEBO ANIMARU EBBO OUN BABALAWO LODAFUN ERI LOWO LE EYA OKUE ERA PADAN NI ANSERE LODO ORUNMILA PUKUYE PURAN ADIFAFUN AOMBI AKUKO.

REZO: OJUANI OGUNDA OPA AKRICO CHALESI ADIFAFUN AKUKO LEBO CORA.REZO: OJUANI OGUNDA OLOFIN APATAKIN IMALE AKAKAIVE OZAIN GBOGBO IMALE OLOFIN ASHERE EGUNGUN AWE. ODARA OMONI OMO NIFA ODE OKUN LAYE OJUANI OSA 133 . REZO: OMA KOIBUMOIBO KONDAYONI YAREKO OBINI ADI INA OPA EKUN. UNBO ASHIRE ILE IFA IGBO ORE OBIRIN BIDAJUN ASHIRE ORUN ANONA. EKUN INLO NI IGUI INKIN OUJE OLOFIN SATIEDEMU REZO: OJUANI DAWAN OMO OKUNI AWO TIWALIKE NILE KUETE SI BABA OKBI ADIFAFUN ASHUPA. REZO: ADIFAFUN ORUNMILA OMODE LODAFUN ELE ASHIRI ADE ODDUN. AROKOMOLLA REZO: APATAKIN IMALO ALAKAIYO OSIA BOGBO IMALE OLOFIN ASHORE GUNGUN AWO UMBO ASHIRE ILA IFA IGBO OKO OBIRIO BIDAJUN ASHIRORO ANCHA ENSHE TURUSILE APETO GORISHO BOGBO KALENO EMOKALABA OBINI OJUANI NIOSI ADIFAFUN ORO MABINU AYODO LAYEDE PA OBINI OLOFIN ISIHO AYODE ILE OLOFIN GORISHA KAFEREFUN OLOFIN LODAFUN EGGUN MEYI.

LOGUN ASAYENI REZO: OJUANI BOSA BOMOSA ADIFAFUN OKUN ATI OBATALA. REZO: ORUN IGBALE OJUANI BOSA ARUFIN ARUFIN ORUNIMOLE ORO NILEO AWO. SUYERE: “BABA EGGUN LAMIGBAYE OKOKAN LAMILORO OKOKAN LAWEO OSUN”. REZO: OJUANI BOSA WAJA LORUBO IRE META EBBO. REZO: INSHE NISHE TOYU INBERIN BAMBA LODO LOYU EJA ONA ATOSI NILEMU ADIFAFUN ELEBUTE. SUYERE: AWO NIBAO NIMU IYALO.REZO: OJUANI BOSA KOPATO LOTA KORATO OWO LOWO ORUNMILA. BABA AWO IBERIKI IWO LODUN KOTOTEFA. IFA FORE IRE OMO ESHU ATI OLOFIN. ADIE LEBO. AKUKO. ADIFAFUN OMO TINSHOMO OLOKUN OMO OJUANI IKA 134 . ADIE ARAÑA REZO: OJUANI OMO OSA META BI OMOLERIKU ETUTU KAPATO AWO ADIFAFUN OLOFIN OSUN TIKI LAYENIFA ADIE IFA FORE OMO ESHU LODAFUN ORUNMILA.

PASHA BURUKU EÑA KANLOSI BURUKU TIO UMBOMI PAKO ADIFAFUN IWI. REZO: OTOBALE ODOMI IKORDIE ODINAGUI ADIFAFUN OTO TINSHOMO EBBO. ADIFAFUN ESI.REZO: OJUANI BOKA OTOBALE ADEMI IKABALE ADIÑA AWI ADIFAFUN OTE TINSHOMO BOISHE TINSHOMO ABUPE EKA ADA OMO OLOFIN. IKA DUNI AKA OMO OLOFIN. OJUANI OTRUPO 135 . SUYERE: ABIBIDE OZAIN ABIBIDE OZAIN ADIFAFUN EKO. REZO: OJUANI BOKA IKA IKALE KALAKAYE EYENI OLOFIN YEWELE YEWELEYE OZAIN AWANIYU KUEKUESE KON MUELESE MEYI WANWAN OGUERE LAGORI OBAYDE NI ORISHAOKO. REZO: BADUTO ELODO LOKUO TOTO LOFUN WAYO IGUA KOLASHE WA ODA SHE ILE AWO OJUANI BOKA ETU. REZO: OJUANI BOKA ANADULE TUTALE AWO OMO LOGUINDO FABEWA AWARI OLOTA ATOPEKE AGUN DALE AWO OLANTA EGGUN UNSORO AWO AWORI OLANTA EGGUN UNSO DELONA INLE FABEWA OJUANI BOKA. REZO: OTOBALE ODONI IKABALE ADIÑA AGUI ADIFAFUN OTO TINCHONA BOICA TINCHONA ABURE ACA OMO OLOFIN AKUKO LEBO AUCO EYA LEBO. ARDU EDEBI IBORU IBOYA IBOCHE CHE.

KAFEREFUN OYA. KAFEREFUN ORUNMILA. YEKINO OLONU ARUGBO LODAFUN REZO: OJUANI BATRUPON IFA FORE OBA INLE BAYA INGIRA IFA MONI AWO LOTARE IFA KAFEREFUN ADIBO ALAWANA ONIRE INTORI ARA ILE UNLO ASHE ELEGBARA ADORE UNTEFA IRE ASHEGUN OTA OJUANI BATRUPON.REZO: OJUANI BATRUPON IKA KALERE OKOLISHIRAWO OMO OLUO POPO VITI BABARE NI IFA MAYIRE AWO OMO OZAIN MORUBURO OJUANI BATRUPON OMO OKOFA LAWO GURANDE IFA NI OREFUN OYA. REZO: ODA OSE AGUAROCO EBO CORU OLLUGUN EBO CORU ALLOENROCO ALLO ELLU ORO ETOMAQUEQUE RE ARILLORIO OMA KEKERE OGUEMA. REZO: OJUANI BATRUPON BANKOYE ADIFAFUN KOKOIBE OMOKOBORE KANIWA UNKO KADEA YAGUGU ORUNMILA OLUPAMORA AWO. REZO: AGUICAN NIMBRE LEÑI ECHU MARE ADIFAFUN ADAERO ACUORO ANI ECHADUN ALLE EYELE MARERA NIFI ILLA AUCO EKU LEBO. REZO: IQUI CAN NIMBR ILE ECHU MARE ELEGBA ADIFAFUN ODE ORO OENORO INO ECHODU. REZO: OJUANI PURU PURU OMO BATRUPON OTA KUKU IWAN TURU EGGUN OMONI BOSHERE OKUTE NITIYOKO OBIÑIÑI ADIFAFUN KUTUNLA INLE TIBOSHE OKUTA LAOMA BEYE NIFA IFA OMOLAYE OJUANI 136 . KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: IFA KALARE OKOLISHIRAWO OMO OLUO POPO BEBERE NI IFA NAYIRE AWO OMO OZAIN MORUBORO OJUANI BATRUPON IFA YANYANIRE OYA IFA MOFUN OMIYAWAO INLE FELEYEKUN IFA ONIRE ORIFA OMO NI OBA OZAIN OJUANI ENI BATRUPON OMO OKOYA LA AWO GURANDE IFA NI OLONA OBARA ENI IFA KAFEREFUN OZAIN.

DENU KOFIYE DEKUN KOFIYE DE OJUANI OTURA 137 . SUYERE: EROPO EROFA KOFIYE BOGBO ARA.BATRUPON OMA TUTU EGO OYOTUN OFINITO OTE EROFE INLE OBASHERE GUO GUE OLUPERIKO AWO OMA TUTU KUELE ADIFA EGGUN ONIMATENE EGGUN OKUTA PALASHORO LODAFUN EGGUN.

ATI OBATALA ONA NI YERE OBA TINSHE ELEGBARA ALAKENTU ETU. OZAIN. EYELE LEBO KI PALAYI AWO. REZO: SHIKITI NEBO OLU ARU ADIFAFUN ORUNMILA ILE OLOKUN LODAFUN OBANLA.REZO: OJUANI ALAKENTU SHATIKI NABO OLU ORUNMILA TINSHAWO ILE OLOKUNI LODAFUN OBANLA. OMINI REZO: TINSHE ILE OLOFIN EWE ELEBO AIKITI LEBO OLUWO ARO ADIFAFUN ENISI TINSHE RE LERI ABO. ABO NI YARE. IKU KIFA YOYI OWO. AKUKO LEBO. REZO: ADIFAFUN AWO ODO AWO FIWERE AWO AKUTA ODARA NI EGGUN ABERE OWO OFA OLOWO OJU MUNI WIRI ABU FENI YAWO INSHEKITI INSHEKITI OKUTA SOTTUN AYE OLOFIN AWO ORUN IGUI EKUGAÑA ORUN BELEKUN OLUBE SIWERA OKU GBOGBO ENI 138 . EYELE LEBO. OLOKUN. REZO: OJUANI ALAKENTU OMO YOBI IFA ALA ALA MEYO BOKUN ALAKENTU ABO OBA MOGUIRE ALAKENTU OLOKUN MOYOKU TOBA NI MOGUN MOYARE ALAKENTU AWANI WE WE ELEGBARA OMOSU ALAKENTU MO OZAIN OUNSHISHE OMO ALAKENTU OLOFIN OBONI YOBI ODARA YOBI IFA OBA NI YARE OZAIN IFA KAFEREFUN ELEGBARA. ARA ADIFAFUN REZO: SHAKUTI MEBO OLUARA ADIFAFUN ORUNMILA TINCHAWO ILE OLOKUN AURE LEBO CHAQUITI LEBO OLUO ARO ADIFAFUN OSHOSI TINCHELE LERI EDO AKUKO LEBO EYELE AKUKO LEBO. TINSHERO LERI. ODO AKUKO LEBO. TINSHA IBO REZO: TANIWA LIBO OMI MIO NOTORI KINI NI TORI KINI OKUTELE OMONI EÑI ADIE. REZO: SHAKITI NEBO ALDORA ADIFAFUN ADIFAFUN ORUNMILA TINSHOKE ILA OLOKUN AURE LEBO SHIKI LEBO OLUO AWO ADIFAFUN OSHOSIS. IKU KIPA MOSU LOLLU AWO.

REZO: OJUANI ALAKENTU OJUANI MONI SHAKITI NIBO OLUWO ARA TINSHAWO ILE OLOFIN ADIFAFUN ORUNMILA TINSHERO OKE. OJUANI IRETE 139 . ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI. AWAYATIO OLOFIN REZO: OSHAGRIÑAN UMBO AIYE ÑAN ÑAN ORISHA NILE OLODUMARE EYIGBO OLOFIN AIYE LODAFUN OSHAGRIÑAN OSODE AWO ODE IFA OJUANI ALAKENTU EDA IDA MURIN OKUNI AKUKO EYELA OBINI AKUKO AIYE.OKUA AWO OLOFIN BABOSU LAYE EYA ONI YAWAO LODAFUN ORUNMILA KAFERFUN OLOFIN. REZO: MAFEREFUN BABALU AYE MAFEREFUN OLOKUN NI EBO OLUGARA ADIFAFUN ORUNMILA TINSHAWO ILE OLOKUN EURE LEBO SHAKITI LERO OLUO ARA ADIFAFUN OSHOSI TINSHORO LERI OKE OKO AKUKO LEBO EYELE LEBO. REZO: OJUANI ALAKENTU YERE YERE SOKUN YERE YERE AWO OSI BERELU LOKUN OBINI TOYELERE ASHE BABA OLOFIN OLUWO BAYARE WAWA NILE BABA OSI BABA IYATOLO BABA YOKUN LODO LERI ANIERE BAYERE OUN LONI.

REZO: MU EYENU IWA ADIFAFUN NIYE BURE ALARA OJUANI BIRETE ATAKUAKO ADIFAFUN AKUKO TINRELE OGGUN AKEKE FON SOLU ADIFAFUN ORUNMILA GUORITO OLA ADIFAFUN OBATALA. BOGBO TENUYEN. REZO: OKITI BABA OCEAN AOPOCO ADIFAFUN OLOFIN APARI EYELE LEBO PARAKOLE ADIFAFUN AKUKO LEBO ADIE EKU LEBO.EBBO: AKUKO. OJUANI BOSHE 140 . BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN REZO: AKITI BABA OPECUN AOPOPO ADIFAFUN OLOFIN APARI EYELE LEBO PARAKOLE ADIFAFUN AKUKO LEBO ADIE EKU LEBO.REZO: OJUANI BIRETE AKITI APARI ADIFAFUN PALA KOREY.

REZO: OJUANI BOSHE OMONISHE KAFEREFUN YEMAYA ATI OBATALA BABA BOEFA KERUGBO KOLOWO BUDO INKA LAFESHE KORUBO INTERI SHEKE LOSA KAMIBASHE AMARERA ORISHA ELEGBARA OBOFE OGUN YOBI. ASHEBO AGBARO NI BOKO NI GBOADUN SUYERE: OSINI BOE KONI OBAN OWO NIFA MEYI LATISHO OJUANI BOFUN 141 . REZO: OJUANI SHESHERO ABANIDO ASHEBO ORUNMILA ADDONILO ENI FOBA ONARA OMOFA OBAN ENI AKUKO.

+++ OBARA MEYI 142 . REZO: ORUNMILA ARA OKO ESHU KUMI ISO KOWON BIYOIBO IYEFA OMO ODDUN IFA BENI INI SUA MIWA WOKE KAYENU AIBE AINI PEKUA SESE ORUNMILA KUKU BOLE. REZO: MANIARO ILE ALARA NISHAWO LODETAKO OJUANI BOFUN ORIBONI OSA ARAYE ADIFAFUN ARA ARUN ADASILE OKUNI OKAN FIRIPO LODAFUN OLOFIN.REZO: OJUANI BOFUN OBAYELERU ADIFAFUN OBATALA. IRE AYE OMI BEBE ONISHEGUN AKONI YEMAYA LODAFUN APAYA YIDU ATI REZO: OMIBIBE OINI CHEPU LLIDU EBALLALELA ADIFAFUN ACONI LORUBO EGUEFA ACAFOLORICO LODAFUN APALLA UMBARI OCO LAIMBA CHO TA LEGUE DEGUELLE ENI OLUMI ACU EKU EYA LEBO.

TINCHE CHECHE LLELE ESHU ORUNLA LORUGO AGUERE AIKORDIE EYELE ELEGBA DE MEDILOGUN EKU EYA EPO. REZO: ONIBARA ALA BARA ELLEBARA QUIOSTE ADIFAGO CANFU OROFO TINOCHE PROLLA ONIBARA ELLE AFIGLU OLLO QUIO ATE. 143 . SUYERE A OZAIN: OZAIN POWO MEYO TOWO DUN DUN OZAIN ATAWO ODE OZAIN MEWO FOWONIRE AWO LLAMADA DE EGGUN DE ESTE SIGNO: EGGUN MATARIN MAWA IKU. REZO: ONIBARA OLABARA ELLEBARA QUICATE ADAFORO TINSHE LOYA EYE ALONA PAFILLO EYE QUICATE ABEBOADIE MEYI LEBO SHILENO OWO.REZO: OBARA MEYI ONIBARA OLABARA EYEBARA KIKATE AWO KOMAKATO ARAYE KOMAKATE ARA ORUN ADAFUN BOGBE EYEOKO OROFO LORUBO BOGBO TENUYEN KOKORO. REZO: OBARA MEYI ONIBARA OLOBARA ELLEBARA QUICATE AWO ADIFAFUN OROPO TONCHE ILEOLALLA ESHU. SUYERE: OROFOFUGO DE ESE EYE ORUNDARE AFE AYE OYA EQUICATA. OBARA MEYI IFA ONI LARA ALA BARA ELLE BARA QUICATE AWO FOLOFODE. REZO: OBARA MEYI IFA ONI LARA EYE ARA QUICATE AWOFALOFODE TINSHE EYEYE ASHA ORUNLA LORUBO EURE AIKORDIE EYELE ELEWEDE MEDILOGUN AWO MEDILOGUN EKU ELLA EPO. ORIN MATARIN AEA IKU EGGUN LODO EGGUN AWA OLUBEKAN MAWA BAÑIRE EGGUN MORAKUN AGUN MOYORE EGGUN. OBASA ONI GEGER ONI GEGER ONI CHACUALUMA LAPEROBE OBUDU LLALLA LA PEOTI.

REZO: TOYO TOYO TENU APALAPO OKANA MANI ADAFUNTETE LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN ESHU LORDAFUN ORUNLA OBARA NIREGUN IFA LORDAFUN OLOKUN REZO: OBARA NI AWO OBARA BARA NI IFA ONI BARA NI REGUN AWO OBASHE ORIBAWE ORUNLA AKUALO IÑA AMAWADE DE ODUDUNA ONI BARA NIREGUN ORUNMALE ISOTA ERI NIBARI TRIBUTE ARIKATO ONI BABALAWO LODAFUN OLOFIN OBARA OBARA NI BARA ABAYE NI IFA ONI BABALAWO ONI BARA NIREGUN OBARA EYI ONI BARA KUNA LE OLOOZAIN OBARA ABA YINIFA ONI BABALAWO ORI OBA AWARE AWO AWO LARA ENI ORO OLOFIN OBARA NIREGUN EGGUN NANIRE AWO IFA KAFEREFUN SHANGO. REZO: ONIBARA BABARA EYEBARA KIKATE ADIFAFUN KAFU ARO OFO TINSHE EROYA EYE AFINYU OBE KIKATE. REZO: OBARA MEYI ONI BARA OLOBARA OYEBARA KIKATE AWO ADIFAFUN OROPO TOSHE ILE FAYA ESHU ERIN OKE OMO OBA ARUN ESHINSHIN AWO ODARA IFA KAFEREFUN SHANGO. 144 .

REZO: OBARA BOBE LANTOSI OMO EGUEI CHIRIGUNCHI LENI LEBO ENI AUN LANTOSI AGUN CHIRI GUNCHI OMO OSO A UN ACARODA OMOONI ECHIGUINI AÑO OBURU AMPIRIN OCURU EMIBUCU AÑI AMPRIMOCURU ONIBUCU INIBI COCUNABU LEGUO QUINIAFIRU ANFIO ADIE OLLANRU LOGU TIN IAFIRA ADIE FIO FORUNOMI APEPE A BIADIE LECHORUN LLALLEO EBANQUINU ENIQUI ANFUFUBO ERANLOSEMERERU QUEPO LODAFUN QUIERUN LODAFUN ELEBO. REZO ARARA: DASIGBO OBARA BOGBE. DASI AFAFA DAGINU AFARA 145 . TO IBAN ESHU SOKOBONI ESTERA ELEBO. REZO: OBARA BOBE LANTOSI OMA QUI CHERE OMA ERU CADANINCHEMA ELEBA ERIAMBO LEBO A UN MIN SI OMA ETUCHE RECUNCHE OMA ERUNCOCO ERA NINCHEMA ENIN QUIRREFIRU AFINCURA BACLE BAMBO COCO BACU LOGUO CHEREGUN NECHE ABE DAFE LEBO INI QUIRAN FURI OFI ERALLU BARU COLAMORU LEGUO CHEREGUNCHE EBO DAFERU ENI PUIN LANFIRU AFI ADIE JIO GIO FIORUBA.OBARA BOGBE REZO: OBARA BOGBE LANTOSI OMODU OMI KE EBOADA FELEBO. OKILANFIRU EKU. REZO: OMO OSUN EMO SHEREGUNDI OMO OSUN KARODA OMO OMO ELEGBA OMO LATONSU OMO IKU AUN SHIRIGUNDI AFIN AKUNI AMBI IKU UMBO KOKUMARE OMO OGUN LOWO KINI EFINI AUN FI AYA BOLU ORUN UMBO KOYA MARUN LOWO RINI AMBIRU ANFI ADIE JOKONU ONI EMA KUEKUE BI ADIE TOSHARAN YEYEO ABANKUNI OMIKI EFASI. OKILANFIRU JIO JIO. OKILANFIRU EYA.

146 . OKOLELAGUN OWO.SUYERE: OBARA BOBE IFA TIMODASHE IFA TIMODASHE OBARA BOBE IFA TIMODASHE IFA TIMODASHE. REZO: OMO FA AGBORUN IFA BARA NI IMALE ATEFA NI ODDUN. SUYERE: “IOLAMO DE MONIFA LOPA ANAYE OBARA BOGBE IFA TIMODASHE” REZO: OMO OSUN EMI SHREGUNDI OMO OSUN KAROLA OMO ELEGBA OMO LANTOSI OMO EKI AUN SHEREKUN DI AFIN OKUNI AMBI IKU ILE UMBO KOKU MARU OMO OGUN LOWO KINI EFIRU AUN FI EYA ROBI ARUN UMBO KOYA MARUN LOWO ABAKUNO ONIKI AFIRI ORUBO ANFIARAN ASHOSI ASHENE SIRU KEBO KODAFUN ELEBO KIERUN KOLAFUN ELERU KODAFUN ELEGBA SHIRIGUNSHI. OGBARA BOGBE IWA ASADELU OFO IGBODUN EBBO ASHILEKUN EYELE LEBO ASHOLA FUNFUN LEBO LERI EBBO OFA META LEBO.

REZO: QUEQUEERE OMA ERE OMA ALLE OIBO OMA ALLE AKUPARARE ACUPE GE GE IBUPA CHERE LORUBO IDA AGATAN EBEGUA AYAPA AKUKO LEBO. ORUNLA LOROBO IDA AGUTAN EBEMA AYADA. REZO: OBARA YEKU OMA ERE OMA AYE. AQUI FUE DONDE OBATALA MANDO A BUSCAR A LOS MONOS PARA DARLES LAS GRACIAS Y ESTOS NO FUERON.OBARA YEKU REZO: OBARA YEKU KEKERE OMA AYE ERI OMI AYE AIBO OMA AYE APUPARERE APUPE GOGO IKU OPAWEWE IKU APASHERE ORUNLA LORUGBO IDA AGUTAN EBEWA AYAPA. OMA AYE APUPARADE APUPE GEGE IHU APASHARE. AKUKO LEBO. REZO: QUE QUE ERE OMA AYE NIBO AYE OKUPARADE AKUPE GE GE ISUPA SHERE LOROBO IDA AGETAN EBEGUA AYAPA AKUKO LEBO. POR FALTAS QUE TUVIERON. AKUKO LEBO. 147 .

OBARA WORI REZO: OBARA WORI ANKO NIYEN WEREKO ADIFAFUN ESHU. 148 . ELEGBARA OMO IFA IRE ELEGBARA INLE MERI LAYE INLE TIMBELAYE OBARA JIRE IWORY IFA ODUDUWA BARA LAYE BI AYE OLOFIN IRE AYE TIMBELAYE. REZO: OGE OKUNRIN ADIFAFUN AGGAYU EDE KETE ABE BOGBO AIRE MINU BOGBO OGE IKU EDE KAFEREUN OPE. OGUN ADIE ILOSUN REZO: OBARA NIFA ELEGBARA BARATIYO OMO IFA ELEGBARA IFA WA OMO ELEGBARA IFA LANIRE OBARANIRE AWO IFA ONLO BERE LAYO OBARA MORI. REZO: OBARA ORI AMACONILLA ERA AGUTAN LEBO IBA AGUEFA. ERANKO EKU IBA EWEFA ELEBO OBARA REZO: IWORY ESHU OFORESO QUEJUNQUE IBADAROSO ONI ODA LEI BEREQUE LLAMA ALLANA ADOFAFIN SEGUA ERU LENI OTI MEGUA AICORDIE EKU EYA EBELLO OWO.

OBARA DI REZO: OBARA DI BARA BARADI BARA BARADI. NAMBA OSIRE OGO. SUYERE: NAMIBA NAMIBA NAMIBA NAMIBA NAMIBA OCO ROCO OMA ORE NAMIBA OSIRE IKU BOFOWAO OSIRE OFO BA FOEBO OSIRE EYO BA FOWAO OSIRE ARUN BA FOWAO OSIRE. SUYERE: OBARA DILA. REZO: POPO ELEBURO EYE OKUN ARARE GOZAYE OSA IYO ELEBURE OBAKUE NIBI ARARE. ADIFAFUN AWO OLUWO EKOROKO OMA SHOKOYO EURE. OWO LA MENI ELEBO. 149 . REZO: BARA BARA DI BARA DI ADIFAFUN AWO OLOBU KONKOLLO EURE LEBO OWO MENI. SUYERE: NAMBA ORE NAMBA OSIRE IKU BAFOWAO MAMIBA OSIRE ORUN BAFOWAO MAMBA OSIRE EYOM NAMBA OSIRE OFO BAFOWAO. OMO LAYE EBBO OBARA NILE IYE MAFUN SUYERE: OMODE FOGUOFA OBA FESUCUA EFUREFIGUO OGUN KUKUTEBARA. SUYERE: OBARA DILA OMO LAYE EBBO ODARA NILE IYE MAFUN.

150 . LLAMADA A SHANGO: OBASHE NI SHANGO OMO ALARA OBA EKUN OBASHE NI SHANGO OMO ALARA OBA EKUN. REZO: OBARA KOSO AGOU IBODE NI SHANGO AWO OBA ALARA OMO OBA OLUO POPO KOYE BI OSOBO LEYEBE INLE SHANGO OBARIYE OBA ASHE OMO OKUN AGBA ISHE OMO SAGUASHE NI OMO ASHE OKOKONO OKUN IBASHE NI SHANGO. LODAFUN SHANGO BOLELE OBARA OLUOPOPO. ADIFAFUN WARA ARUN INLE. REZO: OBARA ROSO IFA DURA IFANIRE IREKU KAFEREFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU KAFEREFUN SHANGO OMA OBINI ACUEBABA OBA AWO ALARA ADIFAFUN ALARA INTORI BELU AURE LEBO ADIE ERE EREBE RELOGUO ADIFAFUN EYELE TINCHOSA OLOKUN ELLO EWE IBANARI TOMATE CIMARRON ADIE EKU LEBO.ESHU ATI OGUN. REZO: AZOJUANO OLUO POPO. IFANIRE ARICU KAFEREFUN ORUNLA Y OLOKUN.OBARA IROSO REZO: OBARA KOSO IFA DURO IFA NIRE IREKU KAFEREFUN ORUNLA.

151 . REZO: OBARA NIDE JUJU OMO OJUO ATOLOPO OBARA KEYOLE NI OBARA NI GUANI ALEYO OTORI LAYE OSODE ENI GUANI KABEYEKUN ELEGBA KABEYE KUN OBARA ENI GUANI LOTUTON ALEYO INTORI ARAYE EFA NILE ILEKUN INTORI LONI OBU FUN SHANGO OUNLO ALEYO ONIFUN OMO NIFUN OBARA NI GUANI JUJU OMOLUO AFOLOPO OBA OFUN OLO FUN LASHIREO AOFIFE OYU MOFA A OBARA NI GUANI. OÑI WANI ELEGBARA KUNHEYEKUN OBARA OÑI WANI KOTOKUN.OBARA JUANI REZO: OBARA JUANI OBARA NIFE JU JU OMO OLUWO ATOPOLO OBARA KELEYE OBARA NI WANI ALEYE OTORI LAYE O OSOBO. REZO: ONIPAN OLLE ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO AKUKO LEBO OTOMORO AWO AUOÑO.

OBARA KANA REZO: OBARA KANA OLODAFUN ORUNLA OÑI PATE KI KODAPA ESHU IFA ELEGBARA LATOMI ATELE AWO ATI IWE ESE NITASI ADIFAFUN OBARA BINIROGUN UNBATI LA YELA IBENEKU OSUN ISHU, AWADO, AKUKO, ELEBO. IFA NI KAFEREFUN SHANGO ATI OYA. REZO: ONI MELEKU MAKU ONI MELELE ADIFAFUN TINLE ANA ESCHINLE ORUBO BIMOLAKU MAKU BIMELACU MALA ADIFAFUN SHANGO AÑALE AFIEDINE MELLE EGU META.

REZO: OBARA UN KANA OYO MORE LE INLE ABIODUN OMINIFA SHANGO QUE KONDIFA WOWIFO OMO IÑA AWO OBARA KETE BOFUN ORINIBOSHE IYANSA ORI OPA OMO IFA GUANBEYE UNIOLOSHE LEGUA AWO ORISOÑI EWE ODUNDUN. ADIFAFUN EPO OWO IÑA OTA ORABAN IKU OWO TOEO OBARA OKAPAN ANALO UN OYA LODAFUN SHANGO.

REZO: ONI MOLEKUN AWO MORDE ENI SHANGO MEYI ONI MOLELE ADIFAFUN TINLE ANO KOSHIDE IGBODUN IFA ERIN OKE LOPA BOGBO OMODE ONIFA KAFERE FUN SHANGO, OGUN, ELEGBA.

152

OBARA OGUNDA REZO: OBARA GUÑA SHANGO ABITI INTORI OYA INTORI OGU OFO NI OGUN INTORI OTI NI OBINI OFO INA LA OBA KAFEREFUN OSHUN, LODAFUN SHANGO OTI OYA. REZO: ORGULENA ELEGUEDE ADIFAFUN OLU ERI COGUO COMOBARU ADAFUN ABAELLA EGUN UMBE ACICE LEBO AKUKO ELLA LEBO.

LODO

153

OBARA SA REZO: OBARA SA KUKUTO KUKU ADIFAYOKO KUNLE ADIFAYOKO KOMI NIBOGUELE ARORO LOURE SIKOTA AIKORDIE, EYELE MEYI INTORI IKU OTULEBO. REZO: KUKUQUEQUE ADIFALLOCO CONLE ADIFALLOCO NI NIBO GUELE A RORO LOURO SICOTA AIKORDIE EYELE MEDILOGUN ETU EYELE ELEBO.

REZO: COFERU OLOFIN AWOFI ADIFAFUN ORUNLA UMBATIMLEMBA ERILOGUO BICU EYELE LE ATANA MEDILOGUN EYELE MEDILOGUN ETU EYELE ELEBO.

REZO: OBARA SA KAFEREFUN OLOFUN AMOFI ADIFAFUN ORUNLA UMBATI LEMPA ORI LOMO BIKU EYELE IFANI, KAFEREFUN ELEGBA.

REZO: ADIFAFUN AGAYU SHOLA SHOLA KINIBA KINIBANARO OKUO E WINIKI SOKU IYA LORO TI BAKO MANA MANA OLODUMARE UKAWO KABIE AYURO OTA ASHORO EWO AYA ITORO KOLUYO SHANGO INLE NI OKENLA AINA OROIÑA IYAMASE UNSORO SORO NI ELEGBA ONIBODE INLE AINA BEDE BEDE NI AGGAYU OMORISHA ALABA NI ADE ORISHA OSHON ATINI SHANGO KAFEREFUN SHANGO LODAFUN ORUNLA.

154

OBARA IKA REZO: OBARA KASIKU LEGUN OMODO OLOFIN IKA LELE ARAMANAMANA AKA TANPO ADIFAFUN OLEYE ADIFAFUN ESHIYE OMO OLOFIN AGBORAN LIMELE AKATI ASHOTELUWA OLOFIN, SHANGO UNBO WA BELEFUN ADDE OLOFIN LODAFUN AGUNGUN ORUN NI MALE.

REZO: OSIKABARA ORUNLA ADIFAYOKO KANFUN ELLUERE CORUELLA EBO CORUELLUORO AIKORDIE AGERE.

EKU

EBBO

REZO: OBARANLA AGUA ORU ORE OBA OFELLU ENICAN INA LAGUE OMO OBARA ENIMBALE AGUETI ITA BABA AGUELA ORE MABAO ETU LEBO AKUKO EKU LEBO.

155

OBARA TRUPON REZO: OBARA TUMBUN ÑEDE ÑEDE ADIFAFUN BABA LONTOBI OMA ARETO YU EBBO OMA SUNEKE NANGA. OBARA TUNBUN ÑADE ADIFAFUN BABA LONTORI ERA TEYU EBBO ASONI NANAGA EYELE LEBO PUENO ADIE, AKUKO LEBO.

REZO: OBARA TUMBAN ÑADE ADIFAFUN BABA LONTORI ONA ORATELLU EBBO ESENE QUE ÑAGA EYELE LEBO ALLI PUEBO ADIE O AKUKO LEBO.

SUYERE PARA DARLE DE COMER AYA A OZAIN: AYA TOLO BI AYA NI AYA TOLOBUN UNYEN AYA MORABI AYA TOLO.

SUYERE PARA HACER BRUJERIA CON EL PERRO: OBANIRE OGU OBANIDE BALELOGUN AYALA AYA GUA NI OGU.

ERERE OBA

SUYERE A ELEGBA EN ESTE IFA: EYELIRE UNKO YANKARO EYELIRE UNKO YANKARO ELEGBA TANDE YANKARO IBORI TANDE KOIMA MI SHAKURUMA ELEGBA TANDE SHAKURUMA ELEGBA TANDE.

REZO: OBARA TUMBON ÑADE NADE, ADIFANFUN BABA LONTORI ENA OSATUYU EBBO ENSENEKE ÑAGA EYELE LEBO, EYA DURNO ADIE AKUKO LEBO.

156

REZO: OBARA TUMU ELEGBA NARA ÑARA BI ISHI AYA PARAYE AYA OBA OBARA TUMU OBARA NI BATUTO IFA ORUNLA ELERIPINI AÑAÑANA LORUN WAWA OBA ELEGBA LAROYE OBARA NI KIKIÑO LAYE MOÑAÑA OBARA TUMU OBA OGU AYA AÑI OFO ESHISHI ELEGBA INTORI ODE BEYE BEYE LERI AJUA URO ALAGBEDE OGUN MOFA ELEGBA MOFARE OGUN ONIRE OBARA TUMU OYA INTORI ARAN ELEGBA AYA YOGUN.

157

OBARA TURA

REZO: OBARA KUSHIYO AKE EURE AHOBONI BO URO GULANDA OGUN ORUNLA LORUGBO, ESHU ELEBO OUNKO, EYELE,AKUKO, OMI ELEBO, OWO ELEBO.

BARABANIRO AIKORDIE,

REZO: AQUE AURE CHIBENI BAURONGUNLEDA BARABANIREGUN ORUNLA ERUBO. ESHU ELEBO AIKORDIE EYELE BIRUTA OMI EBELLO OWO. TIREFUN ABAÑO ADIFAFUN TONI BUEGUE OMA APITA LEBO MELON DE CASTILLA TOMAGU EKU EYELE LEBO.

158

159 . SUYERE PARA LA LLUVIA: ONI ONI LAYERE OLORUN OWO MOWA KUN ONI LAYERE OBANIYEGUN. OBARA RETE ADIFAFUN ODE EOLO LLUPA EYELE OWO MENI MAFEREFUN YALORDE Y OBATALA. INTORI AWO REZO: ADIFAFUN OMA OLOKUN UMBATI UNLO INLE ORUNLA OFIVA LA TRUPAN OLO INLE EBARA OFICA LOTRUPON EGUN INEA OBE YEMAYA. REZO: IROKO NAYEBI ALABA NUYE SEDA ABODA ALABAMBA.OBARA IRETE REZO: OBARA RETE IFA OÑI RETEWA ADIFAFUN ASHIWITA SHUBU LORI OKUNI SINI OLOKUN.

REZO: OFULLELRE EBARA CHEGUE NICHEGUE ORDILERE CORUBO. ONILE ALAFIA. ONILE ALAFIA (ES EL NOMBRE DE ABASHE. 160 .OBARA SHE REZO: OBARA SHE OFUYERE OBARA SHEKE MI SHEKE ODIKARA KORUBO SHE AWO OBARA OBASHE AWO EYELE AWO EYELE AWO AUN KAFEREFUN OBA KAFEREFUN ODUN. AWO EYELE AWO AUN AWO KAFEREFUN OBA KAFEREFUN ODDUN KAFEREFUN ORUNLA. KAFEREFUN ORUNLA. ES EL MISMO SHANGO HIJO DE OBATALA QUE CUANDO SE ENFURECE TIEMBLA LA TIERRA). REZO: ONILE ALAFILA OBARA SHE FUN KUAKUA SHANGO OMO OBATALA ONI SHANGO BA OSO ONILE. OGU AWO REZO: OFUYURE ONARA SHEKA NISHERE ODILERA KORUBO PGUNSHE AWO OBARA OBASHE.

OBARA FUN REZO: OBARA FUN IKI AWO INLE ADO IRIRE AWO IBA ASESI ADABA AWO OBI OTA OBINI SHAWO IBA IRO ADIFAFUN OLOFIN LUBA OMO ADAIBI ABEBOADIE MEYI ELEBO. REZO: OBARA GUOFUN IQUI AWO INLE ADO ERIRE AWO IBA ACESI EDABA AWO OBI ETA OBINE CHAWO IBA IRE ADIFAFUN OLOFIN LUBA OMO IBI ABEBEADIE MEYI FUN FUN. ADIFAFUN LUBA ERAADA EYELE ENIN ADIE EFUN REZO: BABA LERI BABA OBATA JEKUA ONI LOMA WA ONIBA OBARA MAFUN BABA OTONO NIFA ELESE OTUN ELESE OSI OBATALA OTA ENIFA OBATALA MANE YIRE AWO LERI IFA OBARA TOWA TELEUN OBATALA MONIRE ONIRE JEKUA BABA AWO LERI IFA. SUYERE: BABA NI LADEO BABA LO MA JEKUA BABA AWO OMO MI IFA +++ 161 . REZO: KUKUTE KUKU OWO MELLO.

REZO: OKANA MEYI SHAKUTE MAYAGUA GUARA AYETA AKUSE LODINE A SHULU ADA OSHURE ANI LADA BADUDU ONIFUNFAN ABAÑERE BEÑISO BARA TETICARUN. REZO (DONDE BAJO OLOFIN): SE TOCA EL PECHO Y SE DICE: OLOFINA. 162 . OKANA IRE ESHU BI OKAN NI OÑI KANA UNBATI OSODDE BOTALOKUN UNLO. REZO: SHAKUTA MAYAWALA OLIAPA AWO AKIKO IRE DODI ASHUBI OIDA ASHURE LODAFUN AKUKO UMBATI LOSORDE OLUO IKUEYI DE OLOWA AKARA META LEBO AIKORDIE MEYI ONILEMO OWO. ADIE ONADERE OKANA MEYI. REZO (DILOGUN IYESA): OKANA SODE AYA LODE ARO GULE GUYE. OKANA IRE SHANGO.OKANA MEYI REZO: OKANA MEYI OÑI KANE OKANA NI OKUTE OKAPA MEYI NI ESHU BI EBOADA ESHU BI ADIE PAKIKO. ADIE ONADERE OKANA MEYI. REZO: OKANA IRE IFA OKANA IRE AWO. SE TOCA EL SUELO Y SE DICE: NOFIN KABE MOFIN KABA GODO GODO DA IFA MOFIN KABA GODO IBAE ALAFI KISIEKO BEKE LORIE OÑA KAN ORI MI AFARE MAKO OWANI MOYUBA ABE IBA MI OMATUN OMO ASE ABA MISHE FUN NI OMO OMI NI MI. REZO: OKANA MEYI OÑI KANE OKANA NI OKUTE OKAPA MEYI NI ESHU BI EBOADA ESHU BI ADIE PAKIKO.

O AWO AKIKO DORI ENI ORUBE AIKORDIE OSINCHE REZO: SHAKUTE MAYAWALA EYO KUA KIO O AWO ACHIBI ADA ACHUREONI ARA AWO. AWO AKIKO DODI REZO: OKANA MEYI ESHAKUMAWALA OYO. REZO: SHACUTE MAYAWALA AYAPA KIO ACHURI EBALESHELE ONIARAWO AWADO UNA RAJA DE LEÑA. EDA REZO: BABA OKANA MEYI ADA ASHUREO ELEGBA AWO AKUKO ADIE PAKUKO SHUKUTU MAYAKUALA ADIE ONADORE OKANA IRE BELELE OYOURO INLE MOGBA OKANA IRE ELEGBA SHEPE ELEGBA ISOKUN OSODE OLORE BO ASHE ELEGBA AWO AKUKO IBA FUNFUN LODAFUN ELEGBA IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OLUFIRAN UMBOWAIYE AKUKO KIE OWUNKO KIO UMBOSA DENIFAILE AFEKE AWO OLUFINA GODO GODO BAO KABI YESI OKANLE LOGURON OTA LEBO AKUKO LEBO OWUNKO EYELE OKAN APO LEBO OKAN GURO LEBO LODAFUN APA KAFEREFUN OLORUN SUYERE: OLOFIN MOFIN KARE OLOFINA MOFIKARE OKANA MEYI IFA MEFIN KARE KAWO KABIYESILE. 163 . AKIKO AREALERO DA ACHUBE ODA ADUIBO EBO AKUKO EKU EYA EPO AWADO OWO LA META.REZO: OKANA MEYI SHAKUTE MAYAWALA OYO PAKARO AWO DODI ENI ASHUMBI ADA SHURE ODUDUWA ONI FUN FUN OLA NIREBARA PETAN KARULO. REZO: SHACUTE MAYAWALA EYO PAKICO AWODA SHURE AWO KIKO DODI OSU ASHUBIDA SHURE ONI DUDU BABADU INI FUN FUN OU FUNFUN ALAÑIRI BARALAQUETU CARUNLO.

REZO: OKANA SODE OMI LORI ATE BODO LORI ATE BODO SAKETE WALA EGUN LAIYERE EGUN LAYE BURUKU OMO ADETI WALAKUA SAKATE KATE LODAFUN DIDE LEKE LEKE PUAPUA FUN FUN KILOBO ADIFUN OKANA BODE NI AGBA OLOFIN ADASHE OLOFIN OLUO FIFITU INLE AINA EKU ORUBOSHE ADAFUN ORUNMILA. REZO: OLE MIGILA TIFIEFON MALU ILE NI OLE YALOGUN OGBA 164 . ASHE OWO EYO KAFEREFUN ELEGBA. EPO. OBI. LODAFUN OGUN. REZO: OKANA SODDE OLE MIJILLA TIFI EFON MALU ILE NI OLE YALEGUN OBA SHONSHON OLE OUN SODDE NITA ORUNMILA OPALAYE OKANA JUN.OKANA OGBE REZO: OKANA SODDE OLE MIJILLA TIFI EFON MALU ILE NI OLE VALEGUN OBA SHONSHON OLE OUN SODDE NITA ORUNMILA OPALAYE OKANA JUN. IODE ADIFAFUN AULODE EPO OBI EKO REZO: OKANOBE OKANA BOBE ESHU UMBETINA SADE ANSI LEBO. LODAFUN OSHOSI. EYELE LEBO. REZO: OYA OLEDE ABORE AKUKO EYELE LEBO. REZO: OKANA UN ELODE AWO ELODE OMUA UNLLE LOCUTE MAFEREFUN ORUMILA ERUBO AIKORDIE AYA AKARA MEFA OBI MEFA AGUADO EÑA. REZO: OYA ELEDE ABEBOADIE ADIFAFUN AULEDE ABUKE. EKO.

LODAFUN OGUN. LODAFUN OSHOSI.SHONSHON OLE UN SORDENITA ORUNMILA OPALAYE OKAN JUN. REZO: OKANA SODE OMI LORI ATE BODO LORI ATE BODO SAKETE WALA EGUN LAIYERE EGUN LAYE BURUKU OMO ADETI WALAKUA SAKATE KATE LODAFUN DIDE LEKE LEKE PUAPUA FUN FUN KILOBO ADIFUN OKANA BODE NI AGBA OLOFIN ADASHE OLOFIN OLUO FIFITU INLE AINA EKU ORUBOSHE ADAFUN ORUNMILA. REZO: OLE MIGILA TIFIEFON MALU ILE NI OLE YALOGUN OGBA SHONSHON OLE UN SORDENITA ORUNMILA OPALAYE OKAN JUN. ASHE OWO EYO KAFEREFUN ELEGBA. SUYERE: OKANA JUN JUN JUN OPALAYE UNLO ASHELU UNLO GBOGBO ASHO ILU UNLO. 165 .

REZO: ASHEDA ESEDOMI UNYEKO SHA ASHE AKEDA INLENI ESHAKUARIBE LORUN OSHA FILERE SHARALOKUE ORIKOSHE OMARI 166 . REZO: OKANA YEKU ONI BORO OKANA OMO NI YERENI AWO KUAORIN AKIKINIBOBO YANIRE AJIO BEBEFULANA FOKO NIRE ENIBASHEO OKANA YEKUN YEKUN ASHOBI ASHO AWO ABANERI. REZO: OKANA YEKU IFA ARUFIN ARUDA AKITIFA BONBE WA LASHE ASHETO AKITIBONBO ORUNMILA NARE BABA SHE ORUN ARAFIN ARUDA. OLUWO POPO OBERE LERE OMAYERE ASHE BOGBO ARUNMALE LIKOTUN BOGBO ARUNMALE YIKOSI TO IBAN ESHU. REZO: ONILLE LASA OSHINDINILLE ODAFUN OMO TINTUN TOMBOA OKANA YEKU KILLELASA ORUBO AKUKO IGA OSHO YARAKO YARAKO IBA MEYI. REZO: OKANILELE ODI OFA ERONA OCHUCA ORI LEBO ABEBOADIE MEFA OWO AKUKO EYELE LEBO. REZO: TEKIRE AWO NIODE TEKATA AWALAWA KOKATE AWASAFUN LODIDE TORIKI TORIKI OGGUN AWASAFUN LODIDE TORIKI BUENE LEKE LEKE DUNDUN LEKE FUN FUN TEKITE BONEBO ADIFAFUN ARUFIN ADIFAFUN ORUNLA.OKANA YEKU REZO: TEKITE AWO TAKITI OKANA YEKU ALALUYE TAKI BOMBO ADIFAFUN ALUFIN RUDA TEKITE AWO MIODE TEKATA AWA LAWUAKOKATE OWASUN LODIDE TORIKI IYA ELEKE FUN FUN ILEKE DUN DUN TEKITE KON ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN ARUFIN ARUDA. OKANA YEKU OBERE LERE OLOKUN BABA KASHIRE.

REZO: ASHEDA ESEDOMI UNYEKO SHA ASHE AKEDA INLENI ESHAKUARIBE LORUN OSHA FILERE SHARALOKUE ORIKOSHE OMARI ITA SHILEDUN OSHA OMOTOKUE LERI YEKUE LESO OSHA ALAYA IFAORI IKOKO BOKELE MAFILELE OLERUN ESIN LAYENI OSHAWO KASHERA BABWA OGGUN KADUMINA. REZO: OKANA YEKU ONI BORO OKANA OMO NI YERENI AWO KUAORIN AKIKINIBOBO YANIRE AJIO BEBEFULANA FOKO NIRE ENIBASHEO OKANA YEKUN YEKUN ASHOBI ASHO AWO ABANERI. 167 . SUYERE: ARUFIN ARUDA SHISHEBO ADA ARUFIN ARUBA OMONI SHEGBO ADAWE.ITA SHILEDUN OSHA OMOTOKUE LERI YEKUE LESO OSHA ALAYA IFAORI IKOKO BOKELE MAFILELE OLERUN ESIN LAYENI OSHAWO KASHERA BABWA OGGUN KADUMINA.

168 . AKUKO. ETU LEBO. ABO. ABO. REZO: OKARA FI ADIFAFUN OZAIN ABENI SHANGO O SHANGUO ASHO LEBO ETU EYA EURE LEBO.OKANA WORI REZO: OKANA WORI AGAROFI ADIFAFUN OSAIN SHANGO. OBANISHAWO MAFEREFUN REZO: OKANA WORI AGAROFI ADIFAFUN OZAIN OBANISHAWO MAFEREFUN SHANGO. AKUKO. ETU LEBO.

OKANA DI REZO: OKANA DI TOBATO EFAN KARE BEYA ADIFAFUN ODOLOFA TOLOYO LOSHELE ABE ELEBO. IWO OBINI KAN LOLEFUN EYELE AKUKO LEBO. OKANA DI IFA NIRE KAFEREFUN SHANGO. 169 . OSHANLA ATI ESHU. NIRE KAFEREFUN SHANGO OSHANLA Y ESHU. REZO: TBATE EFUN CARE BELLA ADIFAFUN ODOLOFA TOLELLO LECHE LE ABA LEBO IGUO OBINI CAN LOFECU EYELE AKUKO LEBO. REZO: OKANA DI TOBATO EFAN KARE BEYA ADIFAFUN ODOLOFA TOLOYO LOSHELE ABE ELEBO. IWO OBINI KAN LOLEFUN EYELE AKUKO LEBO. OSHANLA ATI ESHU. OKANA DI IFA NIRE KAFEREFUN SHANGO.

ESEN OZAIN REZO: ADIFAFUN OKUNI ARATAKE ELE ESEN OZAIN NILE MAFEREFUN ORUNMILA. REZO: ADIFAFUN OKUNI ARATAKE ELE ESEN OZAIN NILE MAFEREFUN ORUNMILA. ESON OZAIN NILE REZO: ASAYE DARICO EYE AKUKO ADIFAFUN BOLELE ADIE LEBO MODURO DURU ARACE COMIMOBORE EÑI INDIMU MOLLO COLLOCO IDIAMITI MERETI RETI ATIMIDE ATIMISE ADIFAFUN ORUMILA UMBANTILO CHAGUE MIBO AGUTAN LEBO BA UNA MOENITAN ENLOQUENO PUEDA EYELE AKUKO LEBO. 170 . ODAFUN ORUMILA OLODAFA YALORDE.OKANA IROSO REZO: OKANA ROSO ADIFAFUN OKUNA ARATAKO OLE KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OKANA ROSO ADIFAFUN OKUN ARATAKE ELE NILE KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OKANA ONIKAN NI OSHE OKO YABILE OPON OJUANI POKON TOBABI BINU TOBALA OKUTA NIGRE OKUTA MASHAYE AWO KAÑI YOKO OMO AYOSHE ELEGBA OKEKE OPON INLE ADAKUNSHE SIERU ADE ESHU BI OYE OWUNKO LOBI LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ESHU Y OPON. IFAMIRE KAFEREFUN YALORDE Y ESHU. REZO: OKANA JUANI APUORI EDABO AÑI MARUN EBBO AUN BABALAWO LODAFUN BRILOWO LEIE EYA KUO ARO EYA ORUN KUADAN NI ASHERE LODO ORUNMILA POKUYE FIABILE PURAN ADIFAFUN AWO AUMBI YABILE OKARAN JAU JUANI EYELE AKUKO EBBO MOSOSA ENDENI BOSHE ABE EURE EYELE LEBO. EKU LEBO. REZO: OKANA GUA GUA ADIFAFUN OBOLOLLE ADIE CIEN LEBO LEBO CURE CUERE EKU LEBE. IFA NIRE KAFEREFUN YALORDE ATI ESHU.OKANA JUANI REZO: OKANA JUANI OKAWA WA WA ADIFAFUN EBBO LEYE ADIE ELEN LEBO. KURE KURE EURE. REZO: OKANA ONIKAN NI OSHE OKO YABILE OPON OJUANI POKON TOBABI BINU TOBALA OKUTA NIGRE OKUTA MASHAYE AWO KAÑI YOKO OMO AYOSHE ELEGBA OKEKE OPON INLE ADAKUNSHE SIERU ADE ESHU BI OYE OWUNKO LOBI LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ESHU Y OPON. REZO: OKANA JUANI APUORI EDABO AÑI MARUN EBBO AUN BABALAWO LODAFUN BRILOWO LEIE EYA KUO ARO EYA ORUN KUADAN NI ASHERE LODO ORUNMILA POKUYE FIABILE PURAN ADIFAFUN AWO AUMBI YABILE OKARAN JAU JUANI EYELE AKUKO EBBO MOSOSA ENDENI BOSHE ABE EURE EYELE LEBO. 171 .

EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE. REZO: EBBO NIKUELEZO. REZO: EBBO NIKUELEZO. EBBO NIYIWETAN. KAFEREFUN SHANGO ATI OYA. REZO: ORUNMILA PATAKI KOGADA ELEDA ESHU ELEGBA LATELAMI GBOGBO OWO. AKUGDA. EBBO NIYIWETAN. KAFEREFUN SHANGO ATI OYA. REZO: OKANA BARONA. EBBO NIYEWEYI. ORUNMILA AWEDE WUEYO AWEYE YOROMI MISELARA . ORUNMILA YADE ONI IKU ENA AINA IBENIGBATI WAKO MESHERE ENA BARA YEYE KULOSO AKUKO MOUNLE AKUKO AKUNDA ODARA TOBI ORUNMILA ILU ILE TERU TERU MUDA NI ONIONI OPOLOPO OWO. ORUNMILA AWELERIKUIN. REZO: OKANA BARA OLODAFUN ORUNMILA OÑI PATAKI KODAFA ESHU IFE LEDOYA ELEGBARA LATILE MIATELE AWO AMOTIWO ATELE ESE NITASE ADIFAFUN ONIBARA BANIREGUN AMBATELE YOLAIBENEKU ASUNSHE AWADO AKUKO LEBO. EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE. ORUNMILA AWELERIKUIN. EBBO NIYEWEYI. ORUNMILA AWELERIKUIN. AKUGDA. ORUNMILA AWEDEWUEYO AWEYE YOROMI MISELARA . AKUKO LEBO.OKANA BARA REZO: OKANA BARA OLODAFUN ORUNMILA OÑI PATAKI KODAFA ESHU IFE LEDOYA ELEGBARA LATILE MIATELE AWO ANOTIWO ATELE ESE NITASE ADIFAFUN ONIBARA BANIREGUN AMBATELE YOLAIBENEKU ASUNSHE AWADO. 172 . ORUNMILA AWELERIKUIN.

ORUNMILA AWEDEWUEYO AWEYE YOROMI MISELARA . EBBO NIYEWEYI. ORUNMILA AWELERIKUIN. ORUNMILA AWELERIKUIN.REZO: EBBO NIKUELEZO. EBBO NIYIWETAN. EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE. 173 . AKUGDA.

ERU KAFEREFUN OGGUN ATI OBATALA. REZO: ESHEGUN NI SHONO. OMO FUN FUN OÑI OWO MEYO. 174 . ASHO FUN FUN. REZO: OKANA KAFUN IFA SHAYELORUN ABERI BOYA KANA KANA KAFUN AWOYABE IFA OMO OBA YENI ALARA LADE ABEYERI LORUN AYERENI LAYE AWA OTUN AWA OSI OBERI AYE NI SHANGO GUAYE YENI LAYE IFA MODABA LARA ELEGBA TISHE BI ASHE ISHE ELEGBA OKANA BI OKANA KAFUN IFA KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN ELEGBA IFA KAFEREFUN OZAIN IFA KAFEREFUN OBINI WA ERI LORUN ABEREKUN OZAIN AKUADA EWE NI EWE IGUI NI IGUI IWEREYEYE ANABOKEN TUTALE AWO MOYARA OMOLUWO OMOLUWO LADE IFA. ABO. AYALAYE EGGUN NI SHOMO AYALERUN. AYALAYE EGGUN NI SHOMO AYALERUN.OKANA OGUNDA REZO: OKANA OGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE KEREDI IREWO SHASHA AWO ELEPANAPA EYELE LEBO. ERU KAFEREFUN OGGUN ATI OBATALA. REZO: ESHEGUN NI SHONO. ASHO FUN FUN. REZO: OKANA KAFUN IFA SHAYELORUN ABERI BOYA KANA KANA KAFUN AWOYABE IFA OMO OBA YENI ALARA LADE ABEYERI LORUN AYERENI LAYE AWA OTUN AWA OSI OBERI AYE NI SHANGO GUAYE YENI LAYE IFA MODABA LARA ELEGBA TISHE BI ASHE ISHE ELEGBA OKANA BI OKANA KAFUN IFA KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN ELEGBA IFA KAFEREFUN OZAIN IFA KAFEREFUN OBINI WA ERI LORUN ABEREKUN OZAIN AKUADA EWE NI EWE IGUI NI IGUI IWEREYEYE ANABOKEN TUTALE AWO MOYARA OMOLUWO OMOLUWO LADE IFA. REZO: OKANA OGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE KEREDI IREWO SHASHA AWO ELEPANAPA EYELE LEBO. OMO FUN FUN OÑI OWO MEYO. ABO.

REZO: OKANA SA GOBIRARI BIENICU EYETAN PUPU IKU SOÑI ESHUN SHUN GUERE GUERE AWO ERUBE ABANA LODAFUN BIRARI TINLESOCO ECHU EDADA IRE CESE AGUERO MEDERE ABEFU TODA IFE ABIE CORUMBAO AUN CODIE NIBIRARI UNDAFUNGA BATE UNDAFUNGA MELLE TISERE ARO OBI ACURAN TICOLE DIDE ADIDE PIE OBATALA UMBE ODE PEPE NIEBA FENECHE ENECHE ENI ENI ABANICO ODUPE LEGUO LEGUE BIRARI OBATALA NIBIRARI LECHEBA ANBAN RCHUN OMITE LACHE EBBO LECOMOFE BIRARI QUELEBO MACHUCA NO CUERO ADIFAFUN FIRIRIBODO NIEPE BINIACHULLI ADIE FUNFUN LEBO ELEMBEMBE METAN ACHE FUNFUN OWO MEYI MARU EYELE EKU EYA LEBO. BILARI OMA.OKANA SA REZO: OKANA SA MOKISI BILARI OÑI BABALAWO BILARI. OÑI BABALAWO LORUN LORUN LOBOSHU LAYA LORUN LORUN EBBO KABOLOSI OKANA. BILARI OMA. SA KOSHE SHANGO EBBO ADA MOKOSI BILARI KONGUN GUN GUN ADIFAFUN OLUWO IKOKO. BILARI MOKISI LADENI. IFA OÑI BABALAWO KOSHIRE AWO. OÑI BABALAWO LORUN LORUN LOBOSHU LAYA LORUN LORUN EBBO KABOLOSI OKANA. IFA OÑI BABALAWO KOSHIRE AWO. BILARI OWO. REZO: OKANA SA SHONSHON WEWE WERE WERE UNLO OTONIGORO ILE OBATALA IFA OSI LORUN ASHIBILORI TO IBAN ESHU BOBORUGO GBOGBO ARAYE OTO LORU GBOGBO ABO SHEKUEKUE AOBILARI LORUBO. BILARI MOKISI LADENI. REZO: OKANA SA MOKISI BILARI OÑI BABALAWO BILARI. REZO: KOBI RARI TI ONIKU OYOLAN PAPAI IKU REJO OSHIN SHUN 175 . SA KOSHE SHANGO EBBO ADA MOKOSI BILARI KONGUN GUN GUN ADIFAFUN OLUWO IKOKO. BILARI OWO.

MOYUBA.WELE AWO OLUGO OTINOROBO AWO EBANA ALADAFUN BIRARE TINLOSOKA ESHU ODADA ERI ORE AKEKE MOBERE ABUNO LODE EFI OBI OKORUN AUN KODIDE NITIKOBI ADI AKORUN OMI APANI MODUKUE LOBO BIRARE NI OBATALA OÑI BIRARE LOSHETO ABAUN ESHU ENITA KACHETO TIKANAPE BIRARE KIEBO MACHADA MOPEO LEBO. MOYUBA ASHE MOYUBA ORISHA ARIYEKE ARIEGE YEWA AGUMA. MOYUBA UNYEN. ONI LAYE. REZO: IBA IBASHE MOYUBA MOYUBA EGUN. REZO: OROIÑA IBA IBASHE ADIFAFUN EGGUN ARUN. MOYUBA MOYUBA AKIDA LERIE O MERIYEKU YEKU AGOMA MOYUBA ELEDA. OFUSHE KIBAYE. REZO: OKANA SA ADIFAFUN ONI ONI AFOSHE OFUN SHE AWATETETE AWATETE BRO SOTI MASOIE KAFEREFUN AZOWANO KAFEREFUN HEVIOSO. MOYUBA ELEDA. ADIFAFUN ELEGBA. REZO: OKANA SA ADIFAFUN ONI ONI AFOSHE OFUN SHE AWATETETE AWATETE BRO SOTI MASOIE KAFEREFUN AZOWANO KAFEREFUN HEVIOSO. MOYUBA ARE. MOYUBA ASHEDA. SUYERE: IBA IBASHE MOYUBA A EGUN. OFUSHE KIBAYE. SUYERE: ONI LAYE. MOYUBA ARAYE. ELERI IKU OPOLOPO ELERI IKU IKU AUYA ARE. MOYUBA AKODA. SERISEDUN YEKE YEKE ARGONA. MOYUBA IKU. 176 . MOYUBA UNYEN. ASHE MOYUBA AKOBA. MOYUBA IKU ARE. ONI LAYE. ADIFAFUN ARAYE. SUYERE: ONI LAYE. SUYERE: ELERI IKU. MOYUBA ARAYE. REZO: BILARI BILARI KONI OLODUMARE IFA NI MAFEREFUN ODDUN. ADIFAFUN UNYEN.

MOYUBA ASHEDA. MOYUBA ARE. OFO. SUYERE: IBA IBASHE MOYUBA A EGUN. OPOLOPO ELERI IKU. ARUN. ADIFAFUN ARAYE.SUYERE: ELERI IKU. ASHE MOYUBA AKOBA. EYO. MOYUBA ARAYE. MOYUBA AKODA. MOYUBA UNYEN. SERISEDUN YEKE YEKE ARGONA. MOYUBA ELEDA. REZO: OKANA SA MOKISA BILARI IKU BILARI. MOYUBA. MOYUBA ASHE MOYUBA ORISHA ARIYEKE ARIEGE YEWA AGUMA. MOYUBA IKU. GBOGBO ARAYE NI IFA LODAFUN ORUNMILA. 177 . ADIFAFUN ELEGBA. AUYA AUYA ARE. ADIFAFUN UNYEN. REZO: OROIÑA IBA IBASHE ADIFAFUN EGGUN ARUN. REZO: BILARI BILARI KONI OLODUMARE IFA NI MAFEREFUN ODDUN. ELERI IKU.

OKANA KA REZO: OKANA KA ADIFAFUN KANA KANA TINSHOLEYA EYE AKOMETAN IJAJU EYELE LEBO. REZO: OKANA KA AWO TIYEGUN OKANA IKA AWO BAYEBI LERI OFO AWO MARONLA EYA MAMAYU AWO IÑA. 178 . REZO: OKANA OKANAKO ADIFAFUN ORISHAOKO AYIBO IKU OKANA KA OKANAKO OKO IROLE BEMBE BAJURA BERE YOYE IFASU AWO IFO ISHAKODE. OBATALA ATI YALORDE. REZO: OKANA KA AWO TIYEGUN OKANA IKA AWO BAYEBI LERI OFO AWO MARONLA EYA MAMAYU AWO IÑA. YEMAYA. REZO: OKANA KANA ADIFAFUN KANA KANA TINCHELEYA EYE ACOMETAN IJAJU EYELE LEBO A AKUKO LEBO EURE LEBO. KAFEREFUN OLOKUN. REZO: OKANA OKANAKO ADIFAFUN ORISHAOKO AYIBO IKU OKANA KA OKANAKO OKO IROLE BEMBE BAJURA BERE YOYE IFASU AWO IFO ISHAKODE. REZO: AWO MAYARE IFA NIRE ASHEGUN OTA AWO BIYEKEIYEKE OZAIN ONIRE BABA LOGUA AWO BIYEKEIYEKE ORUNMILA BABA LARE ADIMI EBBO. REZO: AWO MAYARE IFA NIRE ASHEGUN OTA AWO BIYEKEIYEKE OZAIN ONIRE BABA LOGUA AWO BIYEKEIYEKE ORUNMILA BABA LARE ADIMI EBBO.KAEFERUN OLOKUN. OBATALA Y YALORDE. ELEGBARA. AKUKO EURE LEBO.

179 . UMBATI AWO OLOGBO UNLOFA ENFIE REZO: ADIFAFUN SHIKA IBE OMO NIWE ONI BURUKU AKERE ORUN UMBOBAYE LODAFUN ORUNMILA. YEMAYA Y OGGUN. REZO: OKANA KA OKANA KA ADIFAFUN KANA TINSHOLOYA EYE ALOMEFA ADIFAFUN OBATALA.REZO: ADIFAFUN ORUNMILA LODAFUN ESHU.

OKANA TRUPON REZO: OKANA TRUPON IKANIFORI IKANIYU NI MASUKU LOGUE NI OBINI.

OLORIN

REZO: IKANIFERI OCANILLU NI MASUCU LOGUE NI OLORUN OBINI. ATARE BOMBA BILE BALLO ARARA GULLO CARA EÑI AQUIRI ADIFAFUN AYAGUNA LEBO IDA OMITI INTORI ARAYE AKUKO LEBO EURE LEBO. REZO: OKANA TRUPON IKANIFORI IKANIYU NI MASUKU LOGUE OLORIN OBINI. REZO: OKANA TRUPON ATARE BANBA BILE ARARAGUYO KARA AKIRI ADIFAFUN OBATALA. NI

EÑI

180

OKANA TURA REZO: OKANA TURALE IFA IRE OKANA NIMASEKU LEGUENI OLORUN AMIBINU KAFEREFUN OLORUN ATI ORUNMILA. ADIFAFUN OBATALA ATI OSHU.

REZO: OKANA TURALE IFA IRE OKANA NIMASEKU LEGUENI OLORUN AMIBINU KAFEREFUN OLORUN ATI ORUNMILA. ADIFAFUN OBATALA ATI OSHU.

181

OKANA IRETE REZO: OKANA WETE OKARAN BEKO EYA OKO BEBERE KOFE OBAFUN EKU YIYA ARO IKOFE ODO LORUN ASHAYE EKU, EYA, OTA LAGONI LODAFUN OGUN KEFEREFUN OBATALA.

REZO: OKANA WETE OKARAN BEKO EYA OKO BEBERE KOFE OBAFUN EKU YIYA ARO IKOFE ODO LORUN ASHAYE EKU, EYA, OTA LAGONI LODAFUN OGGUN KAFEREFUN OBATALA.

REZO: QUINIBERULU TIMPO LLALA OTI MIMBEROGUN TIMPO LLARA QUICHOTI EGUONI QUININBERU COCO TIMPO LALALA ALLECU ANA CUCHUBE EGUONI MARORA COMAFUNLO GULLE EYELE LEBO BOBALLI OLOGUO LAQUI ALLUBONA LA BAILE ADIFAFUN OCO TUICOMBINI OMA AURE ADIE EYELE LEBO.

OBE

REZO: OKANA RETE OKANA BASHE EYA OKO GBOGBO ORO KOFA OBAFUN OKU IYA ERO IKOFA ERO LORUN AR SHANGO EMI EYA ATALABOÑU LODAFUN EGGUN KAFEREFUN OBATALA.

SUYERE: YIKUN BOBARILEO EGGUN MOKO ORISI ABO LAMOKO.

REZO: ADIFAFUN ABI AWO ADANU MOFORIBALE AREMU AWAYE AWELENINLE ALUKU IBOYOKO IBORI WENO OLUANA IBUI INLE BELELE FUN IGUI ADANU AWO OBA EGGUN ADORA BI IGUI LELE ASHONA BI EGGUN ABIKU LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OZAIN. REZO: OKANA RETE OKANA BASHE EYA OKO GBOGBO ORO KOFA OBAFUN OKU IYA ERO IKOFA ERO LORUN AR SHANGO EMI EYA ATALABOÑU LODAFUN EGGUN KAFEREFUN OBATALA. SUYERE: YIKUN BOBARILEO EGGUN MOKO ORISI ABO LAMOKO. REZO: AYAPA OTA ISOAYO ÑONIBO NI IBAYO NI OMADE OMI ODIGBA

182

TI AUN BATE ABAUN AJAPA TOROKO SOPE IGBA TI AUN BAJEUN TI AUN MUN TI AUN BAYE ARA AUN SUGBO NI BATI AUN BAROTI TIROKO IDI AUN PURU ABIGBO SI. KAFEREFUN OLOFIN WAYOSI WATITI (EL ETERNO).

REZO: OKANA WERE IFA ENI IFA, AGBA KUROSA AWO OZAIN OZAIN ARONI IRE AWO IFA WO AGBANI IFA INTORI IÑA AÑAÑASOGUN OMO AÑAÑASOGUN EÑIWA IFA OÑASIR ODUDUWA EGUEDI OKUN OKANA WETE ENIFA OYOURO OZAIN YEYEWA OBINI OYA.

183

OKANA SHE REZO: OKANA SHE OYEN MAMA MUYO INLE IROLE ORI EFINIYAN OTA OBANI FE ABA NIMI ABAMO KAFEREFUN OSHUN, ELEGBARA, ORUNMILA ATI ESHU.

REZO:

OKANA SHE. OYEN MAMA MUYO INLE IROLE ORI EFINIYAN OTA OBANI FE ABA NIMI ABAMO KAFEREFUN OSHUN, ELEGBARA, ORUNMILA ATI ESHU.

REZO: OKIRIKE IYAPE AGBON TU OLOKO ENSHIKE AGARAGORO OKORIKO EFUFE OMO LOFE, ADIFAFUN OKO, ADIFAFUN EYA ARENI, LODAFUN OROYORI AJE SHALUGA OSHUN MIWA ILE BOMBO.

SUYERE: "AFERE AFERE ONI SEFUN ORUNMILA KOMAMU OBINIMA".

REZO: OKANA SHE OYE MAMA MUYO INLE IROLE ERI EFINIJAN OTA OBANIFE OBANINI ABAMO MAFEREFUN ESHU, OSHUN, ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OKIRIKE IYAPE AGBON TU OLOKO ENSHIKE AGARAGORO OKORIKO EFUFE OMO LOFE, ADIFAFUN OKO, ADIFAFUN EYA ARENI, LODAFUN OROYORI AJE SHALUGA OSHUN MIWA ILE BOMBO.

SUYERE: "AFERE AFERE ONI SEFUN ORUNMILA KOMAMU OBINIMA".

184

REZO: OKANA SHE OYE MAMA MUYO INLE IROLE ERI EFINIJAN OTA OBANIFE OBANINI ABAMO MAFEREFUN ESHU, OSHUN, ADIFAFUN ORUNMILA.

185

OKANA FUN REZO: OKANA FUN AYE LOBI TOSA AGUKO ADIFAFUN IMLE ABATE LALA TINSHOMA OBA ALEYO AYERI KOBORI EYA ORO; OMI LOSAN KAFEREFUN OSHANLA, OGUN, IYA BABA TOBI. MAFEREFUN ELEGBARA ATI INLE ABATA. REZO: OKANA FUN AYE LOBI TOSA AGUKO ADIFAFUN IMLE ABATE LALA TINSHOMA OBA ALEYO AYERI KOBORI ELLA-ORO; OMI LOSAN KAFEREFUN OSHANLA, OGUN, IYA BABA TOBI. MAFEREFUN ELEGBARA ATI INLE ABATA. REZO: OKANA BI OFUN KENE ADIFAFUN IKAN KE IKEN.

REZO: OKANA FUN AYELOBI OÑI OÑA; TOSA OWUKO ADIFAFUN INLE ABATA LADA TINSHOMA OBA, ALEYO AYERI KOBORI EYA ORO. REZO: OMI LOZAN KAFEREFUN OSHANLA, EGGUN; IYA BABA MAFEREFUN ELEGBA, ABATA, INLE Y EL VIENTO. TOBI,

REZO: ABATAN NI LODO KOJA OKUN MABINU KAURE JALORUN OKAN EYA TUTO MACE OJU MINI OSI BALA WA IMOLE OUN OLORUN BOYUTO OMI IGBA OUN MOLE KAURE AJIGBA EJE LAWA EYA TUTO ORUKO EJA ORO ASHE WAGBE OYO MINI OSI KAFEREFUN YOBIA ADIFAFUN ABATA ADIFAFUN INLE. SUYERE: OLOFIN OMOLORUN IMOLE OKORA FUEDENU SUYERE PARA LA PALABRA DE LA GUABINA A LA VISTA: KAWA EYA TUTO KAWA EYA ORO OYU MINI OSO OMO KERE DIDE KAWA EYA TUTO KAWA EYA ORO OYU MINI OSO OMO KERE DIDE DIDE DIDE DIDE ABATA DIDE DIDE. +++

186

REZO: OGUNDA EJI ERA TETEYI UNSHE EJA OGGUN KAFEREFUN OBATALA ATI ORUNMILA PIT Y GUIN ELEBBO. MAFEREFUN ASHANLA. ORUN OGUNDA SIRO OMO WAYOKUN MANA DEDE MOYAYE WARILOYE ABONI KEFEREFUN BABA 187 . REZO: OGUNDA EJI ABELONA FOLOYA IGI LEGAN ADIFAFUN TOLO INSHO OGUNDA TETEYI INLE IGBE AWELI OTOLOYO OTOLOYO FESE FESE MOSHOGUN ODO AWOLI NI EMIKE OKUA EURE MEYI IFA ODARA.OGUNDA MEYI REZO: OGUNDA MEYI OGUNDA SIRO OWAYOLOKUN ASHANLA BIRINIWA OBATALA OBATAISA JEKUA OBA IGBO ODOBALENI OGGUN ORIRE YOLORUN. OCHOSI OGUNDA MEYI EYENI EYE ORARUMA OKUALORUN OBARALAYUNA TIWA ELEGBARA AWALAWA OLOWU SHIWOSI ORUNMILA KAYE WARIO ORUN MAFEREFUN ODUDUWA ORUGBO. OGUNDA EJI TETEYI FARA LERI LOSUO EYO ALANIBAWA ADIFAFUN AYOROKE BI OPA OTORUN BOYE. IBORU. REZO: OGGUN ORIBIAYE OWO OMO ORUN SHANGO. BABA KERERE. REZO: OGUNDA NI AYO OGUNDA BABERI IYA. ADIFAFUN IYAREWA OMONIWA ODUDUWA OKETE KEKE BI OMO ASHO KUENI ADIFAFUN AGBANI. IBOYA. BABA KERERE. OGUNDA EJI IYENI ODODO EKUNDAYO ILEKE OBINI AROKUNAYO. SUYERE: OROSI BABA KERERE. OGUNDA KOKUN EYENI IYA OBUKUA MORA OMA SHEPE SHERO EKUN EKUE NIYIWE EYE IYA OPUERUN OBONI. IBOSHESHE. OGUNDA EJI TETE SIRO OBINI ADIFAFUN ALAGUEDE.

OGUNDA TANI OSHA OKA IWONA AYAYA OKE IWOBA AYAYA TANI LOGUN AYAYA OKE IWONA TANO MALOWA 188 . REZO: OGUNDA MEYI IDAWIRI ODO KIPODO IDAWIRI OLOKIPO ADIFAFUNIYI ADIFAFUN ADIAUN UYI TINSHOMO AJALORUN LORUBO KEFEREFUN OLOKUN AKARO. IBORU IBOYA IBOSHESHE ORISHA LANA IBORO IBOYA IBOSHESHE ORISHA LANA. OGUEGUE OGUEGUE ORISHA ANANO OGUEGUE EWA ORISHA MANIEE. SUYERE: ORISI BABA KERERE. REZO: OGUNDA MEYI BABA SIRO SIROYE OWALOYOKUN OSHANLA JEKUA OBAIBO ADIFAFUN OMO BABA INU ORAYELUMA ODUDUWA OMOBONU INLE BABA FUN FUN OSHAYABI OGUNDA OSHANLA ADIFAFUN OLUWO SHIWOSHI IFA NI KEFEREFUN ORUNMILA Y OSHOSI LODAFUN OLOFIN. BABA KERERE.REZO: AMINGO ADIFAFUN AMELOGUN OMO OLUGBON ESE NOFANO A INI LODO BARABANI FEREFUN NO BATI UNLO SODE IFA OBINI ORISHA YEMAYA OKUTI OBI IYAESHU AKUGBO IGBO OMODE META BELEFUN ADE ALAMBO OMO LA MERIN TONTI MERIN SUTIRO SIRO AWO SUTIRO INLE ADIFAFUN OGGUN BOMALE OZAIN BELE BELE SOKUN LALE AWO ODARA. EBOSHESHE. ILE OFO REZO: TOQUE DE LA PUERTA DE IGBODUN OGUNDA MEYI. ---OGUNDA MEYI BABA FARAYE OBATALA SHEWERE LOYE OGGUN TETE EJI EBORU. EBOYA. ADIFAFUN AYAREWA OMINIWA ADUDUWA OKETE KETE BI ORUN OMO ASHO KUENI KUENIA ADIFAFUN AGBANI. REZO: OGUNDA TETEYI FARA LEYI LOSUO EYO ALANIBAWA ADIFAFUN AYAKORE BI OPA OTORUN BOYE. BABA KERERE. KEFEREFUN YEMAYA LODAFUN OGGUN.

IFA OUNKO ORUMILA LAKA LAKA LABOSI IFA OUNKO ORUMILA LAKA LAKA LABOSI AWO. ERU OZAIN OKO ELEYA EJA OKAN NI OGUNDA NI OBATALA DENI OGGUN ONI OUN OBAYINU OBATALA ONI OUN OTUNSHE NI OGUNDA MEYI LODAFUN OBATALA KAFEREFUN ORUNMILA. 189 . IFA NI KEFEREFUN ORUNMILA Y OSHOSI. BABA FUN FUN OSHAYANI OGUNDA OSHANLA ADIFAFUN OLUWO SHIWOSHI.AYAYA KUELEDE OKE IWONA TANI MALONOA AYAYA KOLENFU OROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE OROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE. REZO: ABENBOLA FOLAYA IGI LEGAN EIYENLA FOBAKE ABOGBO NIWALA FOLAKA IGI LEGAN IGI LEGAN ADIFAFUN TOLO INSWO OGUNDA TETEYI INLE IGBE AWELU OTOLOYO OYOLOYO OTOLO FESE FESE MOSHOGUN ODO AWOLI NI EMIKE FUN MEYI IFA ODARA. LODAFUN OLOFIN. REZO: AMIDIGO ADIFAFUN AMELEGUN OMO LUGBON ESE MORANO ADEI LODO BARANIREGUN NI BATI UNLO SODE IFA OBINI ORISHA YEMAYA OKUTE OBI IYA ESHU AKOKO IGBO OMODE BELEKUN ADE OLAMBO OMO LA MERIN TONTI MERIN SUTIRO SIRO AWO SUTIRO INLE ADIFAYOKO OGGUN BOMALE OZAIN BELE SOKUN LALE AWO ODARA MAFEREFUN YEMEYA LODAFUN OGGUN. REZO: BABA SIRO SIROYE OWALOYOKUN OSHANLA OBATAISA JEKUA OBAIBO ADIFAFU OMO BABA INU ORAYELUWA. REZO: OGUNDA NI EYE OGUNDA BELERI IYA AGUEDA KEKUN EYENI IYE ABOKUE NORA OMA SHEPE ABORO ABORO EKUN EKUE NITIWE EYERI EYE IYA KAFEREFUN EBONI. ODUDUWA OMOBONU INLE. REZO: TETE AYE IYA OGGUN LORUN ARIBUN MOROBON ERU OKO. OSHEMINIE.

IDAWIDI OLOKIPO ILE ADIFAFUN IYI ADIFAFUN UYI TINSHOMO AJALORUN OFO IYI LORUBO AKUKO ADIE MEYI EKU EJA MEYI EBO DILOGUN OWO IYI ROBO APA IROKO ARABA IRA OBARA MOFIJE SOFARERE OLODUMARE MOGUAYE EYO KOYO AYE OKAN AYILOWA OPEWE OPAN OKUN WUDA ORASI ERA ODA OFERESE IYE EJA SOPUN LODO KAFEREFUN OLOKUN KAFEREFUN OLOKUN AKARO. REZO: ADIFAFUN OMOMIRIN ERU DOTA BERE ARAIKA LORDAFUN ESHU ARIBO ABANI ADE AIYEMI AGUTAN ODO ODONI ORUNMILA UMBO ORUN ATIENI IFE UMBO BASSYE GBOGBO ORISHA ADESHE IBORU IBOYA IBOSHISHE. 190 . SUYERE: AROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE. REZO: IDAWIRI ODO KIPODO.REZO: OGUNDA EYI AWAPARI AWA TEMATASHE AUN MOSHODE OLOFIN AGBANI BABALAWO ADIFA SHIGUN SHINLOKO IDI OBA OSUN UMBATI ILE OLOFIN LORUBO ORUNMILA META MOMO OKOYA EISE IRABO BENO OLOFIN EPO ORA ADIFA AGUSE TINSODA AWO NIDE OGUNDA MEYI ORUBO.

” “ KAFEREFUN YALODE. “ “ ORUNMILA OBENLOWO ORUNMILA OFA KERI EROFA NI POKO OSHUBE EKUEYI OKUENI AKENTA OKANANA ORUNMILA ASHEGUN OTA META. SUYERE: BABA YOMI WAWAO .” “ LEBO ABEWO ABEBE REMULE OGBOGBO ABE ADO GOGOGORI OBINI ORISHA AWO LETERE AUN OBE YOFINIWA BEONIABE. “ “ OGUNDA BIODE KAFISHERO. “ “ OGUNDA BIODE UMBO NI ILE OLOFIN OYU MEDILOGUN AWO IFA BATINSHE ATEFA AYE OMODE OLOFIN OMO LAYE LOWI OMO OLUO INTORI KEKERE ODDUN.BABA YOMI WAWAO ODDUN-AREMU WAWAO . OBINI. ORUSHA YAJORO ARE OLOFIN OBO EME IFA OBAIYE KEFEREFUN OZAIN.BABA YOMI WAWAO REZO: “IGI MI ONIRE LEYA ASOKERE BIMO KUE EYADDE MA ENI IGI MI ONIRE LEYO.OGUNDA BIODE / OGUNDA OGBE REZO: OGUNDA BIODE FERELANKO TEMITAN ASHE MANOWA LOKUN IGARA NIGARA IRE OFEREGBE OFERIGBO OMO NIMU AMUNITA OMO YUMU ATANLERIA MOLERI OSA IGARA MONIFE EKU ENI AFETEFETE ENIBA RIBEBE ABUREGA LODAFUN SE TINSHEYA ORUNMILA TIO LO WORO IGARA NIGARA AMUNI TINSHOMA AWO OTUN AWO OSI. “ “ BAWO IFA OMODELE ERAN SOTINA BAWA JUN IMU AGUELENI KUA NERI UNYEN OGUNDA KULE ODENI IFA EYENI AWO OGUNDA BIODE ABEBEGO ERAN KULE ELEDE YENI KULE IFA OGUNDA AWO KULE IKU MAYEMI ARUN MAYEMI OFO. “ “ OGUNDA BIODE NIGARA ENIGARA O DEDE YARE EDIO ENIGARA OFOROKE AYE OMI NITALE ADIFAFUN SHANGO ESHU AÑAKI ABEYENI OGGUN OJOLOYENI OLOFIN. “ REZO: 191 . ELEGBA.

192 . SUYERE: ORUNMILA EKUN PA ABO JU EYEWE.“ AMUIGBOKUN OBA OYO ASUSU MASA OBE OBO OMPA ENYE UNYEN ORUNMILA IKU DEDE OBE DE OGUNDA LEBO EBO ABO DUN DUN AKUKO MEYI SALKO ASHABA EKU AKARA ADIE DUN DUN MEYI. “ SUYERE: -----IROFA ABENIKOTO BATI ORUNMILA TOSHEGUN ETA META. “ “ OGUNDA BIODE OWO IDIBIRIDA PERE LANKO YEMAYA TOMITAN ASHE MONWO LOKUN IGARA NIGARA OFOROPO AYERO OMU WIMI. BABA YEMI WAWAO ODDUN AREMU WAWAO BABA YEMI WAWAO. “ “ OGUNDA BIODE IGARA NIGARA FOROFORO AYABO OMO NIMU OMI YERU ATAMBERI OMO LERI OKAN GANARIFE EKU ELEBO AFETERETE EMI LAIBOA KUELEGA LODAFUN SUTINSHE AYA OKUNLA TIO LO GUERE IGARA. OMO NITA. TIYA DIMU BABA DIMU OSUN MOYUBARE OSUN MOYUBARE. ORUNMILA EKUN PA ABO JU EYEWE. EKU AKARA ADIE DUN DUN MEYI. REZO: ANUIGBOKUN OBA OYU ASUSU MASA OBE OBO OPA ENYR UNYEN ORUNMILA IKU DEDE OBE DE OGUNDA LEBO ABO DUN DUN MEYI SHANGO ASHABA OGGUN. OMO YOMU ATAN LERI MOLERI OSA IGARA ONIFE EKU APETEVI ENIBA IBELO ABUREGA LODAFUN TIWERO AYA ORUNMILA TIELO MERO ADYERI IGARA NIGARA AMUNIWA NISHOMA OWO OTUN OWO OSI ELEGBA NI AGBORAN META UMBERE AYE IGARA OMO NIGARA INALOYE ORO AWO AYERO AGBORAN META. ASOKERE NI ADERE NI ESANI IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.

OBINI ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: KAFISHERU OBAIYE KAFEREFUN ORUSHA OZAIN. LEYA ASOKERE BIMOKUE AYADE MA ENI IGI NI REZO: OGUNDA BIODE UMBO NI ILE OLOFIN OYU MEDILOGUN AWO IFA BATISHE ATEFA AYO OMODE OLOFIN OMO LAYE LOWI OMO OLUO INTORI KEKERE ODDUN. REZO: IGI ONIRA ONIRA LOYA. YAJORO ARE OLOFIN OBO EME IFA SUYERE: TIYA MOYUBARE. DIMU BABA DIMU OSUN MOYUBARE TANYE OSUN REZO: BAWO IFA OMODELE ERAN SOTINA BAWA JUN IMU AGUELENI KUA NERI UNYEN OGGUN DE KULE ODENI IFA EYENI AWO OGUNDA BIODE ABEBEGO ERAN KULE ELEDE YENI KULE IFA OGUNDA AWO KULE IKU MAYEMI ARUN MAYEMI OFO. ELEGBA NI AGBORAN META UMBERE AYE IGARA OMIGARA INALOYE ORO AWO AYERO AGBORAN META ASOKERE NI ADERE NI ESAI IFA KAFEREFUN ORUNMILA. ELEGBA. 193 . REZO: KAFEREFUN IYALORDE.REZO: OGUNDA BIODE OWO IDIBIRIDA PERELANKO YEMAYA TIMITAN ASHE MONWO LOKUN IGARA NIGARA AFOROPO AYERO OMU WIMI OMU NITA OMO YOMU ATAN LERI MOLERI OSA IGARA ONIFE EKU EBI APETEVI ENIBA IBELO ABUREGA LODAFUN TIWERO AYA ORUNMILA TIELO MERO IGARA NIGARA AMUNIWA NISROMA OWO OTUN OWO OSI.

REZO: ADIFAFUN OGUNDA BILARI ADIFAFUN OLOFIN UMBOWA EYO DARIN ABITA INA ARARE NITOSI BURUKU ABATANI OLOFIN OBANI FAYADE EKUN ORUNSHO NI YOBA LONJA OBIMA LE AKUNDI ATI MERI AIKU GBOGBO BERE OMO SIGBORON ERAN AKADI ADIFAFUN OGGUN OLUO POPO ABITA UNLO AYE ALAGBORAN ESHU GBOGBO ORISHA LOKA LERI ENI EPO OTI LEBO OBATALA ENI AWO OGUNDA BILARI LODAFUN ESHU NI KEFEREFUN OUNKO AKUANI SERE OJOMBOLO SODI AWO 194 .

LA ORIKOLE FORIBALE OBA GIO OMONIASHE ABONO LODAFUN ARIKU ORIKOLE OMONIASHE. IYA MI. AGOGO ARIKU OMONILE. “ “ AYERE YOMILE OMO. OKOR AWA MORA?. ADIFAFUN 195 . OKOR AWA LERA AWA BABA GRAKOLOWA ABORILE AWA LERI OSHA. IGI ABERE ORUN. SUYERE: OZAIN TENTE MONI TENTE. “ “ OKUNI ORI OTA GBOGBO EYO BURUKU OTA OBINI OMODE ELEGBA ASA OTOKU OKO ILE NIBE ADAFUN IGI OPKUE ADAFUN ALEYO EWE PONASI BURUKU EWE KUKUA. “ “ WANIRE OKOR WANIRE. WANIRE OKOR. “ “ AYERE MONOLO OMONILE. TENTE MONI TENTE REZO: “ OGUNDA YEKU INTORI AYE ADIFAYOKO ADIFAFUN OGGUN. OGGUN AYAPA EYELE LEBO ADIFAFUN ORUNMILA. “ SUYERE: “ IYA MI. OZAIN TENTE MONI TENTE YAMA EDUN KOSHEDUN.OGUNDA YEKU REZO: OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO ABONO LODAFUN ARIKU ADIFAFUN YALORDE KEFEREFUN ORUNMILA.” “ OGUNGA YEKU OLODAFUN ARIKU ARIKU TINSHE ERU ORUSHA UYIN. AGOGO. IGI ABERE ORUN. “ “ OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO ADIFAFUN YALORDE KAFEREFUN ORUNMILA. OZAIN YAMA EDUN KOSHEDUN. ADIFAYOKO AYAPA EYELE LEBO ADIFAFUN ORUNMILA. “ SUYERE: “ OZAIN TENTE MONI TENTE. “ REZO: OGGUN OGUNDA YEKU INTORI AYE. NILE AGOGO AIKU OMO NIYE AGOGO.

OMODE REZO: OGUNGA YEKU OMA YELOLU ODA LEYO ORINE KINKENA LEBO AKORDIE ONILODO EWE OYEYE ADIFAFUN SHNAGO ADIFAFUN EGUN. REZO: OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWONDUN INLE OMO ORUN ONI BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAWONDUN OMO YEMAYA OKUNI LADE ALAWONDUN OMO YEMAYA OBINI LAYE ALAWONDUN OMO IYANZA OBINI LAYE OBATALA BABA ERUN KALILE ASHE KORI OBI KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI KAFEREFUN EGUN IFA KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OGUNDA YEKU KAFEREFUN ORUNMILA. ARIKU AGOGO LODAFUN YALODE ARIKU REZO: OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO LIMPA SOKU ESHU INU KOFUN AYE UMBATOLOSI ORUNMILA LORUBO. SUYERE: IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE IFA MODARE ERUSHE. 196 . REZO: OKUNI ORI OTA GBOGBO EYO BURUKU OTA OBINI ELEGBA OSA OTOKU OKO ILE NIBE ADAFUN IGI OPKUE ADAFUNALEYO EWE PONASI BURUKU EWE AYUA.

ARERE BAWOSHE. IWORI OLEFA KASHARE YAUN EYELE LEBO IFA SUYERE: OGGUN KUELEO EKIORI YEYEO.” SUYERE: 197 .” “ OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWODUN INLE OMO ORUN ONI BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAIWODUN OMO YEMEYA OKUNI LADE ALAIWODUN OMO YEMEYA OBINI LAYE ALAIWODUN OMO IYANZA OBINI LAYE OBATALA BABA ERO KALILE ASHE KORI OBI KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI KAFEREFUN EGUN IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. OGUNDA LERIN MOLOWEREN IYA OGGUN LARAYE DEDE LA IBO AWAYA EYI IDALE ORUN ENA KABI OBE OKUA OTUBOTUYENI AKUA OSI ESIYE YOWO ENA TENAWO ALAKASHE OZAIN TIMINI IKE LAMPE YEWE OBATALA LODAFUN ORUNMILA OGUNDA NI EYO INLE LA PERINI OPO NI IYA.” ALAPO IWORI OLOFE KASHAPO YORO LOSI YAMA EYELE ELEBO AKUKO EYA “ KOKO ILE KOSUN ORI IGI KOKO ASHU KOJE ERUSHE ILA AGBA KANKAIFA KARI OBI GBOGBO AYE ADIFAFUN AJAOLELE FINLO SODE ORO WONKI NIGBATODO ODE ORO ESHU YO ABO FORI RUBOLE LOMO IFA OROASIA GBOGBO IFA MINU ODDUN NI OSHUN TADA ENSIYE OBRIN KANTA NI LARE.” “ OGUNDA WORI OGUNDA ADIFAFUN AKATAPO TON ERE ELEBBO.OGUNDA IWORI REZO: OGUNDA IWORI OGUNDA ALAYE YERE ADIFAFUN AKATAMPO TON LOSI LODAFUN OLOKUN KAFEREFUN SHANGO. OSHUN DE OSHUN AYO REZO: “ OGUNDA KUANEYE EYE MASHE AWO ENI AYI OSHUN OFIRERO LENU LEYO.” “ OGUNDA KUANEYE ADIFAFUN AROKUNTAYO ILEWE AIKORDIE LEBO EJA TUTO MEYI LEBO AKOFA META LEBO OBE ARUGBO ELEBO ADIFAFUN OGGUN.

-----“ IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE.” “ OGGUN LONA IKU OTOKU OTUN INSHE. LETITI MARO ARERE OKUA OTUN NI MOTINIYE OSHUN OKUA AYO OSINI EKIORI “ OGGUN KUELEO YEYEEO. “ “ OGGUN MOSIYEE.” “ OGGUN INALE IDDE DIDE. “ “ OSHE IGBOY AKUELE OGUNDA NI EYO LAKUERE ERO ORI OSHE AYEE.” 198 .” REZO: OGUNDA KUANEYE EYE MASHE AWO ENI AYI OSHUN OFIRERO LENU LEYO. SUYERE: “ IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE IFA MODARE ERUSHE. REZO: KOKO ILE KOSUN. BUNI EYE. ORI IGI KOKO ASHU KOJE ERUDHE ILA AGBA KANKAIFA KARI OBI GBOGBOYE ADIFAFUN AJAOLELE FINLO SODE ORO WONKI NIGBATODO ODE ORO ESHU YO ABA FORI RUBOLE LOMO IFA OROASIA GBOGBO IFA MINU ODDUN NI OSHUN TADA ENSIYE OBIRIN KANTA NI LARE. IFA MODARE ERUSHE. OSHUNDE “ OGGUN ALAKE NILE AYA ASHO OGUNDE OGGUN ALAWADE. OGUNDA LERIN MOLOWEREN IYA OGGUN LAROYE DEDE LA IBO AWANA EYI IDELE ORUN ENA KABI OBE AKUA OTUBOYENI AKUA OSI OSIYE YOKO ENA TENAWO ALAKANSHE OZAIN TINIMI IKE LAMPE YEWE OBATALA LODAFUN ORUNMILA OGUNDA NI EYO INLE PERINI OFO NI IYA. “ MIBOULA OSHUN EWE ODARA ORISHA LA OMA. “ BAWOSHE.

199 .REZO: OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWONDUN INLE OMO ORUN ONI BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAWONDUN OMO YEMAYA OKUNI LADE ALAWONDUN OMO YEMAYA OBINI LAYE ALAWONDUN OMO IYANZA OBINI LAYE OBATALA BABA ERUN KALILE ASHE KORI OBI KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI KAFEREFUN EGUN IFA KAFEREFUN ORUNMILA.

AWO IRA LELE IKU ELEGBA BARA NI LALA. OZAIN EWE INAWE. OBATALA OMO KALUSHA BERIASHE ELEGBA ALOBENI ILE ISHE BALARERI ILE NO OBATALA KEFEREFUN ELEGBA.OGUNDA ODI REZO: OGUNDA DIO OGUNDA ABATAMBA DADI ADALARA ADIFAFUN AIYE NABI EYELE IBA ERE EWEFA AKUKO ELEBO OGUNDA DIO IBA NIRE GUNDI KAFEREFUN OBATALA ATI YEMAYA ADIFAFUN ELEGBA. “ “ OGUNDA DADI OGUNDA DIN GUERE GUERE ADIFAFUN ILE.” SUYERE: -----“ GBOGBO OMO ELEGBA BI LODEO LONA EGUN IKU ELEGBA BI LODEO EGUN IKU. “ SUYERE DE OZAIN: --------------“ OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA. “ 200 . AWO AGBORAN EGUN IKU. OZAIN IRE BOMBOLARA OZAIN IRE IRE TIKI TIKI BOMBOLARA. OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA. “ “ OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA. AWO IRA LELE IKU ELEGBA BARA NI LALA. SUYERE: ELEGBA BARA NI LALA. REZO: “ BARA NI LALA OGUNDA DIO MOWAYONU BI OLONA AGODA YEBE ABOYORUN SHANGO WANIRE AWO KASHABA BERENI WO ELEGBA OGUNDA DIO ARA LA BARA BARA LAYE NI OBORU BORUN BOYEBO OBARI BOSHE AWA LONA SHANGO BABA YORUN BABA GONA BI AYE OBANI SHANGO AWANIRE AWO INLE BERE IFA TINSHELE OBA YEKU OBARA LE YEKU OMOYENI TINSHOMO ELEGBA BA BAYE SHANGO ORI KORE KORUN OGUNDA DIO. GUERE GUERE ADIFAFUN OBATALA. OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA OBONZA IFA NILADIDE.

REZO: OGUNDADI OGUNDA DIN GUERE GUERE ADIFAFUN ILE GUERE GUERE ADIFAFUN OBATALA. REZO: OGUNDA DIO ABANTABA DADI ALARABA ADIFAFUN AYEMBO EYELE IGBAYE EWEFA IGBARE EWEFA EYELE AKUKO LEBO OGGUN OBINI LORDAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA. 201 . REZO: BARA NI LALA OGUNDA DIO MOWAYONU BI OLONA AGODA YEBE ABOYORUN SHANGO WANIRE AWO KASHABA BERENI WE WE ELEGBA OGUNDA DIO ARA LA BARA BARA LAYE NI OBORU BORUN BOYEBO OBARI BOSHE AWA OLONA SHANGO BABA YORUN BABA GONA BI LAYE OBANI SHANGO AWANIRE AWO INLE BERE IFA TINSHELE OBA YEKUN OBARA LA YEKU OMOYENI TINSHOMO ELEGBA BA BAYE SHANGO ORI KORE ORI KORUN OGUNDA DIO. OBATALA OMO KALUSHA BERIASHE ELEGBA ALOBENI ILE ISHE BALABERI ILE NO OBATALA KAFEREFUN ELEGBA.

” “ OGUNDA ROSO EJU NI IBU LESAN EDAN LENI ENAIRE NI OLOKUN KU IBU LOSAN ADAN. ADIE LEBO. OBOÑU IMBEUBE OSA OLOSA UNSHAWO GURI ADIFAFUN LASHURE OTI SHONA ORISHA KIRIN BURUKU ATI OSHUN LODAFUN EGGUN.” “ IFA OGGUN MAFEREFUN YANZA ATI ESHU.” “ OGUNDA KOSO KOSE IFA DISHE NILE OBA EFENI SHEMI OSONA SHON SHON LONA NUBEO OBA EYU OMO KEKERE ARUGBO UNSORO OBA MOTUBAO OLOFIN MOTUBAO ODUDUWA. ODE. SUYERE: OGUNDA IROSO EBO WA INLA OBATALA TALABO IRE EYELE EBO EYE NI EYELE ALAEBO NILORONISO OBATALA BARA LODEO.OGUNDA IROSO REZO: OGUNDA KOROSO ADIFAFUN ENI TINSHERU.” “ KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHERU OSA ABONU UMBO OSA OLOSHA OLOSHUN SHAWO ELEGBA GURI ADIFAFUN LASHEDE ETIMSHOMA ORISHA KIYIN ELEGBA.” REZO: OGUNDA WANAYE OBANI OYE KUKUTE KUKU ENI TINSHERU APO OSA AREBO ABONU UMBO IMBURA IGI BAYEKUN AKUKO FIFESHU IFA NI KAFEREFUN ELEGBA. ATI OGGUN. OSAIDIE. REZOS: ----“ OGUNDA WANAYE OBANI OYE KUKUTE KUKU ENI TINSHERU APO OSA ARERO ABONU UMBO IMBURA IGI BAYEKUN AKUKO FIFESHU IFA NI KEFEREFUN ELEGBA.” “ OGUNDA ARUN WA OSUN ADIFAFUN OBATALA OGUEDE MITIWAO O IBOYE ESE ARUN BURUKU KANITON KOWANI EYELE ONSALOWA EBO ORUBO SEMU BANILARA IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. 202 .

203 .REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHERU OSA ABONU UMBE OSA OLOSHE OLOSHUN SHAWO ELEGBA GURI ADIFAFUN LASHUDE ETISHOMA ORISHA KIYIN ELEGBA. OGUEDE MITIWAO IBOYI ESE ARUN BURUKU KANITON KOWANI EYELE ONSALOWA EBBO ORUBO SEMU BANILARA IFA NI KAFERFUN ORUNMILA. REZO: OGUNDA KOSE KOSE IFA DISHE NILE OBA EFENI SHEMI OSONA SHON SHON LONA NUBEO OBA EYU OMO KEKERE ARUGBO UNSORO OBA MOTUBAO OLOFIN MOTUBAO ODUDUWA. REZO: OGUNDA ARUN WA OSUN ADIFAFUN OBATALA. REZO: EJA NI IBU LESAN EDAN LENI NI OLOKUN KU IBU LOSAN ADAAN.

OGUNDA OJUANI REZO: OGUNDA OJUANI ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA MOBAGE BEJE OGGUN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN IFA KAFEREFUN OGGUN ELEGBA LODAFUN OBA.” “ ORONA INSE KANBURUKU OMI OKUN OBIRIN EYO OGUNDA OKUNEYE ADIFAFUN OLOKUN KUNKUN MABO LODAFUN OSIN OGGUN.” “ OGUNDA LENI AWO ORERE OKIMINI OKUA KONWA MEYI ONI OKUA ARA KONWA AJIKO ORERE EIYE OBA ARAGBA WONI EFEBO OLA LELE EBO AJOGUN NIESHE NO WOMO LAYE MOJEWAO AJIKO WESE WESE OROBE OLALA LALA OTAN OSHEDUN LESE IQI OLA AMAJU OLAYE IRE IYE EWERAN OBIMO BI YOYO YO LAYE PARALDO LESE IQI ILEKO OLEE SAFIN OGUNDA LENIN OFELERI AWO OBA KEDO OLERARA EYI ARA LODE LODAFUN OZAIN OSORO KAFEREFUN ORUNMILA. OMO REZO: “ OGUNDA LENI ORINI AWO OMO ELEGBA INLE OBA YOKOTE OBINI OBA ONIRE SHANGO OMO ELEGBA OBA AYE MOLORUN WAYE SHANGO OMO ELEGBA LEWA UMBO INLE OBA OYOKETE IRE ASHEGUNOTA.” “ OGUNDA LENI ASHAUNSE FIKOYA INTORI OMA IGUNWA INLE OGANEI IFA TORI OSHE ABAHUNSE IFA KAFEREFUN OGGUN KAFEREFUN ORUNMILA.” “ ALAGONGO AGORAYE OBANILERE AYE ADIFAFUN ALAREKEREKE ADALE ALETILE ORU BOROYE OSOROGUN GBOGBO ERAN AYIDEWA LALAKUA ATA EPO ORUN ARO KENKUALADE OTU EKUN LODAFUN ORUNMILA.” 204 . OLOFIN MITIYORO OMO SOKUN BELEKUN OLOFIN AGUAOBE.” “ ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA ÑOGGUN MOBAGE BEIE GUN OZAIN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN LAYE IFA NI KAFEREFUN OGGUN LODAFUN OBA.” SUYERE: “ OBANILE ONIRE SHANGO OBANILE BABA GUAYE SHANGO.” “ OIOI LALA GBOGBO LAYE ORERE GBOGBO LAYE. NOGUN LAYE SUYERE: OLOFIN BOFUN.” “ OBAYOKOYE LODEO MAMAWO IBA SOREO.

“ OLOFIN BOFUN. REZO: OGUNDA LENI AWO ORERE OKIMINI OKUA MOJI ONI OKUA ARA KONWA AJIKO ORERE EIYE OBA ARAGBA WONI OFEBO OLA LELE EBO AJOGUN NIOSHE NO WOMO LAYE MOJEWO AJIKO WESE WESE ORERE OLALA LALA OSHEDUN LESE IGI OLA AMAJU OLAYA IRE IYE EWERAN OBIMO BI YOYO YO LAYE PARALDO LESE IQI ILEKE OLESE SAFIN OGUNDA LENI OFELERI AWO KEDO OLERARA AYI ARA LODE LODAFUN OZAIN OSORO KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: OGUNDA LENI AKAHUSE OGANEI IFA MOWA TORI OGGUN KAFEREFUN ORUNMILA.” REZO: OGUNDA LENI ORINI AWO OMO ELEGBA INLE OBA YOKOYE OBINI OBA SHANGO OMO ELGBA OBA AYE MOLORUN WAYE SHANGO OMO ELEGBA LEWA UMBO INLE OBA OYOKOYE IRE ASHEGUNOTA. LODAFUN ORUNMILA. REZO: OGUNDA LENI ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA ÑOGGUN MOBAGE BEIE GUN OZAIN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN LAYE IFA KAFEREFUN OGGUN LODAFUN OBA.” “ OBANI YEYE ENIRE OBANI LELE BABA WAYE SHANGO. ORUN ARO KENKU ALADE OTU EKUN. OLOFIN MITIYORO OMO SOKU OLOFIN OMO BELEKUN OLOFIN OGUAOBE. REZO: OGUNDA LENI ALAGONGO AGORAYE OBANILERE AYE ADIFAFUN ALAREKEREKE ADALE ALETILE ORU BOROYE OSOROGUN GBOGBO ERAN AYIDEWA LALAKUA ETA EPO. FIKOYA INTORI OMA IGUNWA INLE OSHE ABAHUNSE IFA KAFEREFUN 205 . REZO: OGUNDA LENI OROMA INSHE KANBURU OMI OKUN OBIRIN EJA BAKUNDA OKUN EYE ADIFAFUN OLOKUN KUNKUN MABO LODAFUN OZAIN Y OGGUN.” “ OBA YOKOYE LODOO MANAKUE IBOYOREO.

SUYERE: AREMU BAYE. 206 . AREMU GUEYE BORI LEWA AREMU BAYE OMO MONO NI EGUN AREMU BAYE LOYE OLORDUMARE. REZO: OGUNDA BAKURA IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE IWA LALEYO NIFA EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI OLOKUN NIFA ELEGBA BABONI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE NIFA.OGUNDA BARA REZO: OGUNDA BAKURA IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE IWA LALEYO NIFA EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI OLOKUN NIFA ELEGBA BABONI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE NIFA. AREMU GUEYE BORI LEWA AREMU BAYE OMO MONO NI EGUN AREMU BAYE LOYE OLORDUMARE. REZO: OGUNDA BARA IFA NI KAFEREFUN ELEGBA ATI SHANGO ADIFAFUN OLOKUN. SUYERE: AREMU BAYE. REZO: OGUNDA BAN OBARA ADIFAFUN BOMBO TOLOBINA LODUSHE ADIE MEWA ABOSUA AWO LO PEREGUN ENEGUE LALA ADIFAFUN LAYAJA TINSHEYELE AKO AKUKO EYELE LEBBO.

IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE 207 .REZO: OGUNDA BAKURA IWA LALEYO NIFA OLOKUN ELEGBA BABONI NIFA.

OGUNDA KANA OFO OLUO AWO OKANA OFO OLUO OGUNDA KO AWO AYE OMONI OSUN ADIFAFUN AYE TINSHUO OBINI OSHANLA AKARAN AWO OREO ORI OYE ORUNMILA OGUNDA OFO OFONI WAYEUN INLE OKANAYA TOSHEGUN EBO OFO KINLU ILERE ADIFAFUN AYE OMODELE IFA ADIFAFUN ORI OMONIFA YEKUN OMONIRE EBO ESHANLA BAYELERI INLE OSUN ASIA FUN FUN IFA YEYEKUN OSUN LADENIFA SHILEKUN BELERI ASHE BOSHEWELE NIFA GBOGBO OSHA EBO FORIBALE LODAFUN OSHANLA KAFEREFUN OSUN ORUNMILA. OGUNDA KO ATOROSUN IKU EYO ABUNKENKE AUN AKARIN MIYANILE AWO ESHU MAMBIKO INA ARAKARO OGUNDA FOLOKO KANA OLOFIN OBINI ARAKUN LOSHE ENI OLE BEBEWA ERUBAWA GBOGBO ENI OFOLEITOSHU KAN TITOBIYU LODAFUN ESHU KAFEREFUN OBATALA Y ORUNMILA. OGUNDA OMA ALABA AKARAN OMA OLUÑADEKE INLE ADIFAFUN MAKI UMBATIE IFA ORI OYE AKUKO FIFESHU LEBO OGUNDA AWO AYE BELELE OKARAN OKARA AWO OREO KAKAN IFA ORUNMILA KOBAO ODDUN KOYE KOFIDENU BASO ADA KIKUMAKA ORUN AWO BENIDE ADEDE WANTOLOKUN AYERI ODE ORODOKUN AYE IYEMI ODDUN IRE AYE ORUNMILA OKOMAYA KE TETEKU AYE SOWO LODAFUN ELEGBA. REZO: OGUNDA KO ENI BAWA IFA NI IAYO BABA ENI BOSHE ENI IAYO ORI BAWA BOSHE ENI LORUN ENI TIWUA OLORUN ENI IFA ADOLE ENI IFA BAWA. SUYERE: KASHAMA IKOKO. 208 . OGUNDA KANA EQUE ALUFA KODIDE AIQUE LERIMI KOWA ALE ASHE BATA UNYEN IBOBO ARAYE APADESEÑO.OGUNDA OKANA REZO: OGUNDA KO ONI BAWA IFA ORI LAYE BABA ONIBOSHE ONI LAYE ORI BAWA BOSHE ENI LORUN ENI TIWA OLORUN ONI IFA ADELE IFA BAWA KAFEREFUN OGGUN. KASHAMA IKOKO FITILA KAWOA MINA ORUNMILA KASHAMA IKOKO. ELEGBA ATI EGUN ADIFAFUN ORUNMILA.

” “ “ IRE IRE ORUNMILA IRE IRE.” “ BALEMI ILEMI IFA WANIMI KAN KAN IFA.” “ ORUNMILA SOKUN SOKUN LAYE OLUDAÑEKE INLE SUALE MOKIO IFA WALEMARE AWO AWA INLE MOKIO IFA MERE ALADO ODDUN KOYE KOFIDENU.OGUNDA OMA LAWUA AKARAN ELUÑA GUEDE AWO ALA GUA YIGUEDE SIGUI IKOGUN AYE ARE EÑA ADIFAFUN INAGUI UN BABALAWO FORI AYE SUKO AKUKO ESHU.” REZO: OGUNDA KANA OFO OLUO AWO OKANA OFO OLUO OGUNDA AWO AYE OMONI OSUN ADIFAFUN AYE TINSHOMO OBINI OSHANLA AKARAN AWO OREO ORI OYE ORUNMILA OGUNDA OFO OFONI WAYEUN INLE OKANAYA TOSHEGUN EBBO OFO KINLU ILERE ADIFAFUN AYE OMODELE IFA ADIFAFUN ORI OMONIFA YEKUN OMONIRE EBBO ASHANLA BAYELERI INLE OSUN ASIA FUN FUN. ORUNMILA. REZO: ATOROSUN IKU AWO ESHU MAMBIKO OLOFIN OBINI ARAKUN EYO ABUKENKE AUN AKARIN AWO MIYANILE INA ARAKARO OGUNDA FOLOKO KANA ILE LOSHE ENI OLE BEBEWA ERUBAWA 209 . BALIMO ILEMI IFA WANIKI ORUNMILA KAKAN IFA.” BALIMO ILEMI. REZO: OGUNDA OMA ALABA AKARAN OMA OLUÑADEKE INLE ADIFAFUN MAKI UMBATI IFE ORI OYE AKUKO FIFESHU LEBO OGUNDA AWO AYE BELELE OKARAN OKANA AWO OREO KAKAN IFA ORUNMILA KOBAO ODDUN KOYE KOFIDENU BASO ADAKIKUMAX A ORUN AWO BENIDE ADEDE WANTOLOKUN AYERI ODE OROKODUN AYE IYEMI ODDUN IRE AYE ORUNMILA OKOMAYA KE TETEKU AYE SOWO LODAFUN ELEGBA. SUYERE: “ ORUNMILA ODARA BARA BONIREGUN EMINI MAYA LA KUNFELE IFA EMINI MAYA LA KUNFELE IFA. IFA YEYEKUN OSUN LADENIFA SHILEKUN BELERI ASHE BOSHEWELE NIFA GBOGBO OSHA EBBO FORIBALE LODAFUN OSHANLA KAFEREFUN OSUN.” “ OKAMAYA OMOLOGU KE TETEKU AYE AKUKO WEMILO WEMILO. OGUNDA KO OKE ALUFA AKORDIE AFIQUE LERI OGUA ALE ASHE BATA UNYEUN GBOGBO ARAYE APADASEÑO EKU EJA ADO.

TITOBIYU LODAFUN ESHU REZO: OGUNDA KO ENI BAGUA IFA EN IAYO BABA ENI BOSHE ENI IAYO ORI BAGUA BOSHE ENI LORUN ENI TIGUA OLORUN ENI IFA ADOLE ENI IFA BAGUA. ADIFAFUN SHNAGO ELEGBA NI EGGUN.GBOGBO ENI OFOLEITOSHU IKAN KAFEREFUN OBATALA Y ORUNMILA. 210 .

SUYERE: AKUEDI NIMU MAMA. REZO: A WARA GUNUGUN. OGUNDA MASA GUARA GARAYO GUARA GUARAGUA ERUN EYARAI MIMASHELE ADIFAFUN OGGUN TIRE EGUN BE ROYA AYA OBENI AWO. 211 . WARA SOYALE. OBANLA IYAMI OGGUN IROMOYE ELEGBA ESHU BI LAYE AGONGO LAROYE OGGUN ENIGBE YEMAYA ATARAMAGUA ASAYABI OLOKUN AYABA OTA NI TOLOKUN INA OGGUN OLOSHURE BIAYE OKE OSHA NI BOYE ASIA NI EROWA OLOKUN IFA NI KAFEREFUN OBATALA NI ORUNMILA.OGUNDA OSA REZO: OGUNDA MASA AWARA WARA SOKONDE AWARA WARA LOYERE AWARA WARA OLORUN AYO ADIFAFUN GUNUGUN NI AUNDI EBO KEREE. OGUNDA MASA MANSONYOA ABURE KONI KON LOGUSI LODO UMBO LORI OMA ADIFAFUN OGGUN LORUBO AKUKO ALEMAGAYO. YERIMO YERE IGI KIMANO AWO OSHEMINIE. YERIMO YERE IGI KIMANO AKUEDI NIMU MAMA. OGUNDA MASA MASHONIKA ABURE KONIKIN LOGUESI LODO UMBO LERIOSA ADIFAFUN OGGUN LORUBO. A WARA WARA ORUN A JE ADIFAFUN OGUNDA MASA ADIFAFUN OLOFIN ORISHA ORISHANIT OBATALA ONIPODE IYE OLOFIN ODARA DARA TOLOTO OSIWEMA KAFEREFUN ORUNMILA.

AKUEDI NIMU MAMA.SUYERE: -----OLOKUN IYA WAWA WACO KAMEMEBACO OLOKUN OBAKE BAWACO NAMEMELODO. REZO: ADIFAFUN OLOFIN ORISHA ORISHANITE OBATALA ONIPODE IYE OLOFIN ODARA DARA TOLOTO ASIWEMA KAFEREFUN ORUNMILA. DIDE ODIDEMA TOLOTOLOADIDEMA BABA DIDE ODIDEMA. SUYERE: BABA DIDE. IYERIMO YERE IGI KIWAMO AWO. REZO: OBANLA IYAMI OGGUN IREMOYE ELEGBA ESHU BI LAYE AGONGO LAROYE OGGUN ENIGBE YEMAYA ATARAMAGUA ASAYASI OLOKUN AYABA OTANITOLOKUN IÑA OGGUN OLOSHURE BIAYE OKE OSHA NI BOYE ASIA NI EROWA OLOKUN IFA NI KAFEREFUN OBATALA NI ORUNMILA. BABA DIDE ODIDEMA PIDE DIDE ADIDEWA BABA DIDE ODIDEMA BALEGUGU MATAGUGO BELEKUN NLO KAWO TISHELE ONILEO KAWO. OBATALA ANAFUN 212 . OSHEMINIE. REZO: OGUNDA MASA MANSONYOA ABURE KONI KON KON LOGUSI LODO UMBO LORI OMA ADIFAFUN OGGUN LORUGBO AKUKO LEMAGAYO.

OGUNDA IKA OKANALARE ODOFA ABO EYELE LEBO MARERA INTORI IYA. 213 . REZO: OGUNDA KA AGBANI LORUN OGBE YONIKO ONIDE NIFA IGBA ERUN OSUN LABEIBA FARAYOPA KEKE AGBANI OSUN LABO OKAN ORIMO OLAMBADO ETEROPO EGAN TIMBE RERE ELOSHOSI ORI OUN FETAN ELEBO ERINOKO ALAYORE OKUO LUYOKO FALAYE AWOLA YIMBO KAWO AGBERE ABIYANYA PALAKUTAN ABAWO ITO BALO AGBANI GBOGBO AYE EMENI MOLODE EBO WAKORO OPONIDO AGBANI FOYO IKU OMODE OÑAÑA ARIKU LESE NIWAYUO OKE. MARUBA INTORI IYA OGUNDA KA KAN ADOFA LANLE ADIFAFUN ABO KAFEREFUN OGGUN. OGUNDA KA AYANAKU OSHA OLANA LARI ADIFAFUN AYE ORUNMILA OBARA NIREGUN OTOTOBA ESHU ODE. OGUNDA IKA KAN ADOFA LANLE ADIFAFUN ABO KAFEREFUN OGGUN EYELE LEBO MARERA INTORI INYA AIKORDIE MAFEREFUN ORUNMILA.OGUNDA IKA REZO: OGUNDA KALARE ODAFA ABE EYELE LEBBO. OGUNDA KA IKA KATILOWA AYENI IFA EBOADA NIRE IYA ORUN AWANILODE OMO NI SHANGO IYA NIGUE GUERGUE NI LODE OZAIN MOKUEYERE OYA YEKUN OBARABA NIREGUN EGUENI LO YONIRE OMA IBERE NI YAWO OBEBELORUN OZAIN. SUYERE: OGUNDA KA KAKA LORUN OGUNDA KA KAKA LAIYE IRE AYE OGUNDA KA KAKA LAIYE LAYE BEYIGUE OGUNDA KA OZAIN OBI BAWA BABA LORUN. OGUNDA KA AWO ORI ABORI OSHAN LA BEBE ORIAYE ORI ABA ENIFA IWANI OLOFINA YANAKU ON ILE BELEKUN ORIAYE OGUNDA KA EBONI WEWE ORIAYE KA AWO FUNQUE OMO NI LAYE BABA ORUN.

SUYERE DE OZAIN: --------------EWE OZAIN SHEBO. REZO: OGUNDA KA AWO ORI ABORI OSHAN LA BEBE ORIAYE ORI ABA ENIFA IWANI OLOFINA YANAKU ON ILE BELEKUN ORIAYE OGUNDA KA EBONI WEWE ORIAYE KA AWO FUNKE OMO NI LAYE BABA ORUN. EWE OZAIN SHEBO ASHE OZAIN ASHE BONIGBE EWE OZAIN SHEBBO. REZO: OGUNDA KA AYANAKU ES OSHA OKANALARI ADIFAFUN AYE. OZAIN EWEWENI LAMUSIYE OZAIN EWEWENI LAMUSIYE. ORI LAYEO BABA YRRUN LEMI IFA. REZO: OGUNDA IKA KATILOWA AYENI IFA EBOADA NIRE IYA ORUN AWANILODE OMO NI SHANGO IYANIGUE GUERGUE NI LODE OZAIN MOYUKERE OYA YEKUN OBARABA NIREGUN EGUENI LO YENIRE OMA IBERE NI YAWO OBEBELORUN OZAIN. OGUNDA KA KAKALAYE IRE AYE OGUNDA KA KAKALAYE BEYIMA. REZO: AGBANI LORUN EBO YONIKO ONIDO ELESE NIFA IGBA ERUN OSHUN LABEIBA FARAYOPA KOKO AGBANI OSHUN BABE OKAN ERINO ELAMBADO ETOROPO EGAN TIMBEBORO OLUO SHOBI ERI EUN FETAN ELEBO ORI MOKO ALAGUERE OKUO LUYOKO FALAYE AWOLA YIMBO KAWO AGBERE ABIYANYA PALAKUTAN ABAWO TTO BALE AGBANI GBOGBO AYE EMENI MOLODE EGBEWA KORO EPONIDE AGBANI FOYO IKU OMODE OÑAÑA ARIKU LESE NIWAOAYO OKE. ORI LAYEUN BABA LORUN. WEWE NI ORI AYE WEWE OUN BABA ORI BEWE. ORUNMILA OBAREBO NIREGUN OBOTOBA ESHU ODE. OGUNDA KA ORI LAYEO. OGUNDA KA OZAIN ORI BAWA BABA LORUN. OLOFIN LAYENI ORUN. 214 . OGUNDA KA KAKALAYE LORUN.

REZO: OGUNDA KA ABENEYI AWO IKU AYE BEWA JEKUA ADUDUWA AKABELARI IFA OMO ABENEYI AWO OZAIN ENI KOYE IRE OBONI AYE AYAORUN OGUNDA KA IKANIYE IKABEWA AGUENI LORUN AYANYA GUELELE OGUNDA IKA. OGUNDA OTRUPON 215 . OMO IFA ABAYE ERIKOYE ENI BABARINERGUN EWE MASA EYAKAUN ILE FOYE EYE BEYEWE ENI IFA.

OGUNDA TRUPON BABA OTITO ADIFAFUN OGGUN ALAGUEDE ENILADE INDO KO OFIKALE OBINI ARE NIGBATI BOKUO ADE AWO OKU ALERI AGUN ADOYO LODAFUN ESHU MORIBALE OKATILLO ESHIN OGGUN TIMBELE. GUAGUARA OGUELE OKATIYO ESHU MARIBALE ODOYO FISHU EYO LODAFUN ESHU MERE UN BATOTO LUORO. SUYERE: SARA IKOKO DE BABATOTO ALAGUEDE GUARA GUARA OGGUN ONILADE GUARA GUARARA. REZO: WA WARA OGUELE AKATIYE ESHU FERIBALEADODO ONIKO LA PIE ESHU OWO OGGUN ALAGUEDE OYU ODOFIN ESHU ESHUMARE ANAKABI OBE INLE IGBE TODO OBE OMOTITUN LAISHE GUERO ORUGBO WAWARA ADIFAFUN ADAN KOYALE ODE PAKO OTA FENGUA BOLU OMOTUTU ABA OBE IGI. ONINO ADIE LADE LEBO LA LEBO SUYERES: ------- 216 . OBAN ODAN ABIRERE ADIFAFUN TONLO BAGUA ABEBO OWO MEFA EYELE AKUKO LEBBO. OGUNDA TRUPON BABA TOTO ADIFAFUN ALAGUEDE ONI LORUGBO KANA SI TU LANI KELEBO AKUKO YABAKO AYA INTORI OBINI PUPUA MORARA: IF A KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OGUNDA TRUPON OBA OPAN ODAN ABOROSO ADIFAFUN ORUNMILA TONLO BAWE ABEBOADIE LEBO KAFEREFUN OGGUN.

REZO: WA WARA OGUELE AKATIYE ESHU FERIBALEADODO ONIKU LA PIE ESHU OMO OGGUN ALAGUERE OYUODOFIN ESHU ESHIMARE ANAKABI OBE INLE IBA TODO OBE OMOTITUN LAISHE GUERO ORUGBO WAWARA ADIFAFUN ADAN KOLAYE ODE PAKO OTA FINGUA BOLU OMOTUTU ABA OBE IGI. EWE OYURO TOMI TOMINIYEO TOMI EWE ASHIBATA TOMI TOMINIYEO TOMI.SARA IKOKO DE BABATOTO ALAGUEDE GUARA GUARA OGGUN ONILADE GUARA GUARARA. SUYERE: SARA IKOKO DE BABATOTO LLAGUEDE GUERA GUARA OGGUN ONILADE GUARA GUARARA. AGADA OFEFENIFA OBONISHE EYE NI EYE EYELE BAWA OGGUN. REZO: BABA OTITO ADIFAFUN OGGUN ALAGUEDE ENILADE INDO KO OFIKALE OBINI ARE NIGBATI BOKUO ADE AWO OKU ALERI OGGUN ODOYO LADAFUN ESHU MORIBALE OKATIYO ESHIN OGGUN TIMBELE. OGUNDA OTURA 217 .

” “ BABA YEWE YEWE LERI. AWO MASOKU. “ “ OGUNDA TETURA ADIFAFUN AWO NAGUI ARAMAKO AWO NAGUI ARAMAKO.” “ OGGUN OKUOO OLODUMARE.” 218 . “ “ OGUNDA TETURA AWO MADDI. REZO: “ OGUNDA TETURA ADIKON DARIKO ADIFAFUN OFANA BATINLO YEYE IGI AKUKO LEBO OGUNDA TETURA ORINI OMO OGORINI OMO RIMIYO YA OGBEE MIOBORTINA LIMEYO. “ “ FUNYERE EROKUKU MASHU MASO ENGUERE BELEÑI IKU MAKU MASO EBEGUE EBELEÑI IKU. “ “ OGUNDA TETURA AWON OBONI OBA EGUN ORUN WAYRO.” “ OBONI LAYEO AWONI IFA ERELU. IKURO IKU POROWEYE.REZO: OGUNDA TETURA AWO MADDI AWO NAREKO AWO NAMARE SODDO OBARA YENIFA NOMINI YEKUN ADIFAFUN OBA DEYOKE BARABANNIREGUN ODUPOS OBA LERI ADIFAFUN OGGUN. YEGUE LERI BABA YEGUE. IRELEPO OBONI BOKUO AWOLEKUN ORI AYE ENIFA OBONI LAYEO. SUYERE: BABA YEGUE. OGGUN AYA DAMIDO. AWO MAMAROSODE OBARAYANIFA NOMINI YEKU ABURE META ADIFAFUN OBADOYOKO INLE BARABANIREGUN MODUPE OBALERI OREBE AYA INALOGUN OLOFIN AYEWEI OSORELE ABERELE YEKUN OLOFIN LERI OMA. IFA NI EYO ASHELU UNLO. YEGUE LERI OLOFIN YEGUE. KAYEWE YEWE YEWE LERI BABA OLOFIN YEWE YEWE LERI. YEGUE LERI. SUYERE: “ OLOFIN FOBAE AYANI ODARA OPE ALAIYE. OKUN OKULEPA ONIKA OPON IKU OKOROLOYE ORUN ONI BONI AWONI MAYERE IRETE JUANJUAN OGIDA IFA MAYEORUN AWONI OBA EJIOGBE OKUN OKUELEOSHE AWO MAYEBI OBA ORUN OTURA NIKO BABA MAYEIKU OBONI MEDILOGUN IFA ADELE EKUN IRETE YERO BALAKU SHANGO AGBA ENIFA ORI IKU AGBA OMADIDE ERI AYE MOWAOSHE AWO AKUENIFA LODAFUN ORUNMILA ARABA IFA ODAYE.” “ AWO MADDI IKU POROWEYE IKU POROWEYE AWO MASUKU OMA.

ENISHERI ERI NAYOLA EYORO REZO: OGUNDA TETURA AWO MADDI. AWO MAMAROSODE OBARAYANIFA NOMINI YEKUN ABURE META ADIFAFUN OBADOYOKO INLE BARABANIREGUN MODUPE OBALERI OREBE YA INALOGUN OLOFIN AYEWEI OSORELE ABERELE YEKUN OLOFIN LERI OMA. REZO: OGUNDA TETURA AWON OBONI OBA EGUN ORUN WAYRO.REZO: ADIFAFUN AWO NAGUI ARAMAKO AWO NAGUI ARAMAKO. REZO: AFOMO ELEBO IFA ASHARA MOKUN ODETO ADIFAFUN IÑO. OKUN OKULEPA ONIKA OPON IKU OKOROLOYE ORUN ONI BONI AWONI MAYERE IRETE JUAN JUAN OGIDA IFA MAYEORUN AWONI OBA EJIOGBE OKUN OKULEFA ORUN ALADO OSHORO ISHE EGUN OBONI LAYEO ODUDUWA OSHORUN OSHE AWO MAYEBI OBA ORUN OTURA NIKO BABA MAYEIKU OBONI MEDILOGUN IFA ADELE EKUN IRETE YERO BALAKU SHANGO AGBA ENIFA ORI IKU AGBA OMADIDE ERI AYE MOWAOSHE AWO AKUENIFA LODAFUN ORUNMILA ARABA IFA ODAYE. OGUNDA IRETE 219 . AWO MASOKU.

“ “ OGUNDA KETE BABA ORUN ARE LERI ELESE IGI ELEGBA LONGO SHONSHON ORUNMILA OFETILE BABA OSODE EWE OGGUN OGUNDA KETE INSHE LERI AWO LA KUISHARA ELESE IGI GILA IYEFA ISHE MERIN LOYE ILE BABA ADIFAFUN OBALUPON KAFEREFUN ORUNMILA ADIFAFUN IGI. “ “ OGUNDA BOTETE ADIFAFUN AWO ORIBAYE IROPO OLOKO AGADA AGBA ALAWO ORI EBO NIKI OBA ERI INLE IROKO UMBO IRE EGUN MASO FUN ELE EWE AYO GBOGBO IGBA TIGBUDE ODI IROKO ASHALE IIGBA OWODOKE INTORI OKUE ERI IGI ABAMINI WEWE AWO OWUNKO ODO SHE LERI OMA AWO OLOWERE ORUN LODAFUN BABA OSAGRIÑAN KEFEREFUN ELEGBA NI ORUNMILA. SUYERE: ALADO FUNI ONI LENI APUEPUE. “ “ OGUNDA KETE ENIDE OGUEDE AKAKANIFE OKENTU OKIRI TIYA OBARANIREGUN OBA ASHO ADOKOYE ADIFAFUN ORUNMILA OBA ADONILE ASHO NIBA OLOYU YEMAYA ATAMARA WA UNSORO OLO NI OKUA EFONDO ORUNMILA ADONILE. “ “ OGUNDA TISHERU OGUNDA LODE IKU ERTELE NIWO ONITO KOROKUTU OFIMIWO MIWO OGGUN BIQUE FIBORI. “ “ OGUNDA TONISHIYE IKODIE LEBO LOMIBIKA YEMAYA INLE ORUN WOSHE IRETE KUAKUANADO OMI KOROKUOTO AWO TENSHELU KETE KETE EJA BIBE ORI META TONTI ETA 220 . “ “ OGUNDA KETE AKABA OBA DAHOMEY OMODE ZOMADONU E IYE OSA ADAYELU.REZO: OGUNDA KETE KUNIGUI AWO ORI ERA AKANARIGBO AWO ORA ASHI TENTERE AWO OUN METATA NI SHONA IKU IFA ORUNMILA. REZO: “ OGUNDA KETE KUNUGU AWO ORI ERA AKARA BIRO AWO ERU ASHI TEN TIRE AWERI EWE AUN METATA NISHONA ISI IFA ORUNMILA LEBO ESHE ERI META OLUO BOMBO AWO MENI.

“ NIFE REZO: OGUNDA BOTETE ADIFAFUN AWO ORIBAYE IROPO OLOKO AGADA AGBA ALAWO ORI EBBO NIKI OBA ERI INLE IROKO UMBO IRE EGGUN MASO FUN ELE EWE AYO GBOGBO IGBA TIGBUDE ODI IROKO OSHALE NIGBA OWODOKE INTORI OKUE ERI IGI ABAMINI WEWE AWO OWUNKO ODO SHE LERI OWA AWO OLUWERE ORUN LODAFUN BABA OSAGRIÑAN KAFEREFUN ELEGBA Y ORUNMILA.” “ TEMISHE LERY TEMISHE KUISHARA. TEMISHE KUISHARA. REZO: OGUNDA KETE AKABA OBA DAHOMEY OMODE ZOMADOMU E IYE OSA ADAYELUN LODAFUN AZOWAO KAFEREFUN ORUNMILA ENI DAHOMEY. SUYERE: EDOGBO WELEYELOSO OGUNDA KETE BEMESI BOWA. SUYERE: TEMISHE LERI. “ “ ODIDI LEKUN AWO ADIDI OBANISHE OKURIN ODARA ELEGBA OKURIN ODARA.OBATALA AKE KETEFUN ORI AYE AÑARI ARUN LAYE LAWO OGUNDA AKIWOKU OBE TOSHE OKOBOSHE IGUN ORI INSO IGUN IDILE OBOPA EBBO MOFORAYE OGGUN ABE OKUN ORUN OBATALA KOTU KOTU GBOGBO ORI IRE MUKAN OPOLOPO ORI AWO ABEGUN ORUN NIWAYU ONIWAYAWO IRU ABE INSO ENIYE AWO LODIKU LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OGGUN ELEGBA. 221 . “ SUYERE: -----“ ALADO FUNI ONI LENI APUEPUE. REZO: OGUNDA KETE BABA ORUN ARE LERI ELESE IGI ELEGBA LOMGO SHOMSHON ORUNMILA OFETILE BABA OSODE EWE OGGUN OGUNDA KETE INSHE LERI AWO LA KUISHARA ELESE IGI GILA IYEFA ISHE MERIN LOYE ILE BABA ADIFAFUN OBA LOFUN KAFEREFUN ORUNMILA ADIFAFUN IGI.

KAFEREFUN OGGUN Y ELEGBA.REZO: OGUNDA KETE ENIDE ADOKOYE ADIFAFUN ORUNMILA OBA ADONILE OGUERE AKAKANIFE ASHO NIBA OLOYU YEMAYA ATAMARA WA OKENTU OKIRI TIYA UNSORO OLO NI OKUA EFUNDE ORUNMILA OBANIREGUN OBA ASHO ADONILE. OGUNDA SHE 222 . REZO: OGUNDA LOMIBIKA YEMAYA INLE ORUN WOSHE IRETE TONISHIYE KAKUANADO OMI KOROKUOTO AWO TENSHELU AIKORDIE LEBO KETE KETE EJA BIBE OERI META TONTI ETA OBATALA AKE KETEFUN ORI AYE AÑARI ARUN LAYE LAWO OGUNDA AKIWOKU OBE TOSHE OKOBOSHE IGUN ORI INSO IGUN IDILE OBOPA EBO MOFORAYE OGGUN ABE OKUN ORUN OBATALA KOTU KOTU GBOGBO ORI IRE MIKAN OPOLO ORI AWO ABEGUN ABEBE ORUN NIWAYU ONIWAYAWO IRU ABE INSO ENIYE AWO LODIKU LODAFUN ORUNMILA.

OMO IFA WA AGADA NA ILEO AGADA NA ILEO.” “ OGUNDA SHE ADIFAFUN OGUNDA SHE NITA IRE IKU.” “ OGUNDA MONISHE OLOFIN AUN ORDE. “ YERE YERE OGUNDA BORIBOSHE OSHE YERE OBA OGUNDA SHE. OBA KAFEREFUN ORUNMILA SUYERE: YERE YERE OGUNDA BORIBOSHE OSHE YERE OBA OGUNDA SHE. ORUNMILA IFA OMO WA. IFA KAFEREFUN OLOFIN.” “ AQUITISHE ADIFAFUN ALA ISHE AQUITISHE ADIFAFUN AYA LEBO IDA LEBO KAKOFA KOFA LITIDOFA KASHINA YINA NIMUNI MUPA BOBAFO OGUORI ABELEBO ADIFAFUN EGUN UMBATIMBOZO BOBO ADASHE OMA AKUKO LEBO IYOTONTO OBE OUNKO EYELE LEBO. OGUNDA OBA OSHA OMO YARA IFA YABI AYE OGUNDA OMO OFO OSHE ARA BI ASHE OBO NI OYO OGGUN MEYABI OGGUN OBO AYABI OSHANLA JEKUA OGUNDA SHE INLE OBANI OYO OBARI LAYA OMO BI ASHE. REZO: “ OGUNDA SHE SHEBOLOKUN SHELOSHE OGUNDA ALABA NI ASHE OMO OBA NILEKUN ORI OMO SHOWOLO OGUNDA OBARI IFA IBANI OYE IFA OMO YANSA LAYE. “ SUYERE: -----“ AGADA NA ILEO. “ KAFEREFUN ORUNMILA REZO: OGUNDA ASHE OMO OBA SHE SHEBOLOKUN SHELOSHE OGUNDA ALABA NI NILEKUN. NITA AYE AKUI LA KER ADIFAFUN EYELE META AKUKO OKAN. SHANGO Y BABALUAYE.REZO: OGUNDA MONISHE OLOFIN OUN OLOFIN ESHU SHANGO BABALU-AYE. AGADA NA ILEO. ORUNMILA. OGUNDA BI OSHE. ORI OMO SHOWOLO OGUNDA OBARI 223 .” “ OGUNDA SHE NIO BASHE NILODA EYO NIOBALASHE NIODAOFO ONI BABALAWO LODAFUN BAALE KAFEREFUN ORUNMILA ERON NIBE. OGGUN. KAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN ALUA KAFEREFUN LAYORDE OKO SARBO SARBAYO. SARBO ARAYE ARUN ANU OTENEWA OLOFIN WADAMEN ORUNMILA ELERIPIN. OLOFIN ESHU.

IFA OBANI OYE IFA OMO YANSA LAYE. KAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN ALUA ATI YALORDE OKO SARBO SARBAYO SARBO ARAYE ARUN ANU OTENEWA OLOFIN WARDAMEN ORUNMILA ELERIKIN. ADIFAFUN EYELE META AKUKO OKAN. OGUNDA OBA OSHA OMO YARA IFA YABI AYE. REZO: OGUNDA SHE NITA IRE IKU NITA AYE AKUI LA KERE. OGUNDA OMO OFO OSHE ARA BI ASHE OBO NI OYO OGGUN MAYABI OGGUN OBO AYABI OSHANLA JEKUA OGUNDA SHE INLE OBANI OYO OBARI LAYE OMO BI ASHE IFA KAFEREFUN OLOFIN ORUNMILA OGGUN OGUNDA BI OSHE. OGUNDA FUN 224 .

ADIE DOSA ADE LOKAN OKAN AYE NIFA ORUN MOWAYE ORE OREO ASHIKUELU OREBE ASHIKUELU YEYEGUN ASHIKUELU ORUNMILA. REZO: “ OGUNDA FUN IFA KAFEREFUN OLOKUN OMO WEWE WEWE OMO LOWO WEWE OMO AYEGUI OJUANI BOKA OLOFIN NISHOGBO KASHETO KASHE MINI. “ “ FORI BABA LALAO FORI BABA LALAO ASHIKUELU LALAO FORI BABA. “ “ OGUNDA FUN BABA MI IWO KOLE FE KI OMORE EYENI EFIFU ATI KI KONI AYALU. “ “ OGUNDA FUN MAFEREFUN EGUN (PARIENTE) LODAFUN OSU OYU ENI OMADE ABONA EYOTELEFU. “ “ YEYERE IKU YEYERE IKU YEYERE ASHIKUELU IKU LAWEDE EGUN. “ “ OGUNDA FUN BEY SHE YEBE OGUNDA FUN ABEYI LORUN IFA WARA LADE OLOFIN OMO OGUNDA FUN AWO OJUANI EBORI IFA BOYUN ABEYEBA AWO MARI INLE AWA ERAN ABEYERUN OMO YEWA OSHUN OMO ABEYERO YALORDE. “ SUYERE DE OZAIN: 225 .REZO: OGUNDA FUN WEWE YEYE MOWE GUEGUE YEYE ONIREGUN OMO OZAIN KUELESE KAN KUELESE MEYI OBAYE ORUNMILA WEWE YENI ORUNMILA ONIBARANIREGUN ORUNMILA ISOTA. “ “ OGUNDA MEWA BELERU ASHE MAFUN OGUNDA GUALELE AWONIGUN NIFA MONIYE OBINI YALORDE BABELENI ORUN ADIFAFUN ASHIKUELU TIGUARA AWO OGUNDA FUN. BABA ERURU LAYEO (3 VECES) LAYE LAYE KOWO DEMORE. BABA ERURU LAYEO (3 VECES) LAYE LAYE KOWO DEMORE. “ SUYERE: “ BABA ERURU. ORUBO. “ “ OGUNDA FUN KUOGAN KUABOLE BALEYE NIMOFUE ABILE EBO NI KODA A TI BEYEYE MOFONI YOKINI ATI MOFE ABILE BELEYE ABUKENKE SOGUN KUIKENDO SOGUN KUIKENDO TOROGUN OTUMBE ILE OKO IYARE AYA OTUNKE LODAFUN AYA OKETE LEBO BELEYE. SUYERE: BABA ERURU. “ “ OGUNDA MAWA BOLORUN OSO MAFUN OGUNDA WALELA AWONIGUN NIFA MONIYE OBINI YALORDE ABELELI ORUN MORALA MEWA NI AFIFO AKUYEN LORO NI AWO MORALA NI IFA OGUNDA FUN MAROLANI IFA ADIFAFUN ONIKUELE MOYAFUN TIWORA NI ODDUN KUARO AWO OGUNDA FUN.

REZO: MAFEREFUN EYETELEFUN. REZO: OGUNDA MEWA BOLERU ESE MAFUN OGUNDA WALOLE AWO NINGUN NIFA MONIYE OBINI YALORDE ABEYI ORUN MORALA MEWA NI OFIFO IKU UNYEN LORUN NI IFA OGUNDA FUN WARODE NI IFA ADIFAFUN ASHIKUELU MOYAFUN TIWAYA NI ODDUN KUARE AWO OGUNDA FUN. REZO: OGUNDA FUN BEY SHE YEBE OGUNDA FUN ABEYI LORUN IFA WARA LADE OLOFIN OMO OGUNDA FUN AWO OJUANI EBORI IFA BOFUN ABEYEBE AWO MARI INLE AWA ERAN ABEYEKUN OMO YEWA OSHUN OMO ABEYERO YALORDE. “ REZO: OGUNDA FUN KUOGAN KUABOLE BALEYE NIMOPUE ABILE EBO NI KODA ATI BEYEYE MOFONI YOKINI ATI MOFE ABILE BELEYE ABUKENKE SOGUN KUIKENDO TOROGUN OTUMBE ILE OKO IYARE AYA OTUMBE LODAFUN AYA OKETE LEBO BELEYE.“ AGBE MANSIBOLOYU. EGUN LORDAFUN OSUN OYU ENI OMODE ABONA REZO: OGUNDA FUN BABA NI IWO KOLE FE KI OMORE EYENI EFIFU ATI KI KONI AYALU. AGBE MANSIBOLOLO BANTIOKEYO MANSIBOLOYU MANSIBOLOLO. +++ OSA MEYI REZO: 226 .

BARAYA ADIFAFUN OGUE). OMO AMI ADIFAFUN REZO: KOKO DE OJU OROKUN O PINONA DE ORI APATA PORURU YEWERE NOJOTI O MAWA IJEGBE ATI EJEGBO NWON NI KI O MAWA NWON ONI ON YIO NAWON OSI NAWON. REZO: BABA BURU BURU BABA FOSHE EFAN ABRAGAN OMO ODE AMI INU ADIE OPACARA ENU ORUN COLLO MASILE ONI ADIFAFUN OQUE NIBA OFERO SOFO LOGUO ONIANA LOGUO ELEBO EYELE MENI ASHO TIMBELARA UCO EPO. LORDAFUN TALABI OMODE OSHAYAN ASHEGUN AYE UMBO WASIYE ORUNMILA PINADO IYASI MIMO KAFEREFUN OGGUN.OSA MEYI ORUNMILA DIFAYOKO ORDOFUN OLGUEN DIROYUN KODE AKAFARA TOFIKO DIGUON KALE IFA (BURO. MAMA WANKEREPO. EYA ORUN SHANGO KEREKE LE ABEYE OSA BIOSA. REZO: ADA OSHE ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: BABA BURU BURU BABACOCHE CHOCO EFAN ABA ABRAGAN INU ARDIE OBAPA CACARA ORUN COLLIMA SILE ANIBANA OQUE NIBATE OLOFAROSOFA LOGUO ONIBANA. EMI ODARA MOYUKAYO MANNEREPO". SUYERE: "IFA ODARA. OSA MEYI OSA EYA. 227 . MODUKAY REZO: OSA BERE LERI OSA BERE LERI BAYEKUN IKU EWA NI SHANGO ERAN ABO MAMARA UNYEN EUKU IKU KI ABEREMI WARA LA LELI ABEYI LODA OLU BERU BERUN OLOKUN UNYEN OWUNKO WARA WARA YENI OSA BERE OSA OSA EGUEDE OBI EWE BABA EGGUN. EYA TUTO YEYE YEKUN IKU BABA ORISHA ORUNMILA EYENI LAYE. OSHA UNYEN EYA TUTO DE AGUA WAYE IKU FUMI ABEREMI LAYE.

OSA LOGBE / OSA OGBE 228 .

LODAFUN REZO: MANILLAGADA LABE TORIQUE ILLA OSA LOFOBELLO PIRITI ADIFAFUN ESHU YEKU. OSU ILE FOGUO TINA ALACUSITA META ILEOGRE 229 . REZO: OSA LOBE OSA ULUFORBELLO SAFU TOCALERO OFU NISAGUIN AIKORDIE EYELE MEYI ENEMI OWO. REZO: ESHU IYELU FOCOLLERI. REZO: PIRITI ADIFAFUN ESHU ADIFAFUN OYORE LORUBO EYELE SHANGO Y SAN LAZARO. REZO: OSALO FOBEYO OSALU FAFELLO CABEOSA OMA UNTORI OMA LORDAFUN BABALAO OLOFIN ORUNMILA LORUBO. YERE GUEGUE REZO: OSALO FOBEYO PIRITI PIRITI PIRITI AMENE LLAGADA LABE LABE TORILLAOMU BERE OKANSHOKO EGUIDITI COHETE ALARA OKANSHOCHO EDIDILAMPE SHANGO.REZO: OSALO FOBEYO LAMINAGADDA TORI YAMPO BE LAMPE SHANGO KAWO KABIESILE LAMINAGADDA ADIFAFUN ESHU YELU OBARONA OBA ESHU YELU YENYE EWA NI OLOKUN ENI IFA ESHU YELU PIRITI OMODE ALARA LAMPE SHANGO LAMINAGADDA.

PIRITI PIRITI OMODE ALARA.TIWA NI OCSHE ERWA ODUDUA OBA NI AWO NI ALARA OMO NI SHANGO DO DOWA WI AWENA SOCOMAYO ENI ADODO WARA NI IFA OBINI BELELE AYONA NI LORUN. SUYERE: BAYE. PIRITI PIRITI OMODE ALARA. REZO: ESHU OBRA KULE LE KU LONA GUIYELU OFOLAYE LONA LODO NILE BARA LODO GRIYELU EGGUN GRIYELU OBARA KU LONA YENYE IEILE GRIYELU OFA KOUN ODEDILE ILE YEGUA BURUKU LODE INLE KOLE. BARA LAYE IBAE IBATORO ARAO RU.SUYERE: PIRITI PIRITI OMODE ALARA. OFALODE ONI SHANGO OBARA LAYENI GRIYELU INLE ILE REZO: OSALO FOBEYO ENI BEYE IFA ARA NI LOLA AGUA OLOFIN EGGUN OBA NI OBA OBA YENI IFA ENI SHANGO OSALO FOBEYO ERI NI IFA LAMINAGADA GUAYENI OLORUN LOBEYO IFA YEBE YEBE OMO EGGUN GUARARA BEYENI IFA OLOFIN BENI LELE RE ONI 5HANGO LOBEYO OBOYOUN BORUN LORUN AGUA LAYE IFA OSALO FOBEYO OMO NI ALARA FOBEYO PRICOLOYE ABEYOFUN LAMINAQADA TORI YAMPOBI LAMPE SHANGO IFA KAFEREFUN OLOFIN IFA KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN OGGUN OMO KEKE BERENI IFA SHANGO OBA NIRE OBA IBOLO AGUA LOBE LA JERE OMO'NA YEGUN FOBEYO. LAMINAGADDA. REZO: ORUNMILA AGUORENI IFA OYONI UN SHAWO OLORUN OPELE ERU IFA OPELE ATASIBONI IFA ÑAÑA ORIRE SISIKODA AWO IBAROLA OPELE ONI MAGBA INLE SHANGO ERIRI LOYU OTITO OMAYE NIFA OL 230 . REZO: OSALO FOBEYO AYANI IFA AWO LODO NI LORUN OSALO FOBEYO AWO NAYANI AWO OBINI ALELO MOSEWARA NI OSHUN APETEVI ÑAÑIRE IFA ONI ORUN.

REZO: OSALO FOBEYO LAMINAGADA AGBA OMAYERE ORENISHE ABENIKU ORESHO WA OKURI BURUKU INI BAINU OMO OMANIFA ADAJUN ORUN BEBE ORE IKU AWO ORE KOYA OBA NISHORO SHANGO OSHE ORE ESHU KOSINI KASHORO ORE MANISHE NIOKOILE NI EGGUN TANISHORO ENIFA OMO LONA OSIKU EGGUN NIYELOKO OLOSHONO BALENDE IFA ENI ASIEKEBE OLOKO OGU MOSAWERE AWO OSA LAFOBEYO ADIFAFUN ORUNMILA.OWA ORUNMILA OSALO FOBEYO ABITILA OLOKU RARE OPELE NISHAWO BABA AGBONIREGUN ORUNMILA OTITO OPELE ONISHE ONI SHANWO AWO MABI OYO OGBETUNIA LARA OZAIN AWE YOLO ONINJA AGBA ASHE MAYENIFA OMO OSALO FOGBEYO LODAFUN OZAIN KAFEREFUN SHANGO LODAFUN ESHU Y ORUNMILA. REZO: ADIFAFUN MAMU IYACLE AYUN ERUBO AHERENI SOKUN MAYE KEBU BULELE MAFEREFUN OBAKOKO SILE OZAIN ABEINSHAWE RE ABABIYE OSA LOFUBEYO AWO ODARA MAMI INLE ELEGBA KOSHEDA EPAROYO. REZO: KUTU KUTU INKINES LARIFA ORU ORUN ADIFAFUN ALAÑO NIKI BAKULADO ODUA ORO KI IKU LASHARAWO IPO KEREREGUE NILA OFO LERI EBBO IFA ILA KURURU IGUI ORUN ADIFAYOKO ADIFAFUN ALAWO NISHUBO KOFI OBORI ELEDA EGGUN EWE AFOMA SHESI OLORUN FIN LORDA FUN ODUDUA KAFEREFUN EGGUN. REZO: OSALO FOBEYO LERI AGUA LELE ABITA ERI UNYEN BOR BORO OMAYENI BELE BELE OSALO FOBEYO ELEGUA TISHE MOYARE OUNYEN LERI OBA AGUA BERE LELE ERI ELEGBA FUMI LAYE BI OMI OUNYEN OLOFIN ELEGUA OBARA NI OSALO FOBEYO GUELELE. 231 . SUYERE: ORONIKI BAKULADO OSALOBEYO MAYAGARA IRKI IKUE SHEREWA. LA REZO: OPELE GERE GERE ADIFAFUN OSALO FOBEYO IMBATI UNLO LOYA UMBAWA ARARA INL@ MONI YAGADA LABELADE INTORI ESHIN ADIFUN ESHU. GUELELE LOBYO KUIRI KUI BAYE NI BARA OLOFIN ELEGBA MOBA TISHE INA OLOFIN KINSHENL ABITA OUNYEN ABA LERI AGUA NI OLOFIN.

ADE OBA OSODENI IFA OSALO FOBEYO OBA TIMPA EMBAYE KAFEREFUN ORUNMILA. ADIFAFUN OBA KEREBA. OSA YEKU 232 .REZO: ENIRU OMODE KEKE SHANGO. REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ORIBAWA OLOFIN OMO LAYE OMORISHA ODARA ENI GBOGBO OMO OMOFA GBOGBO OMORISHA ODARA ANI MAYESUN KOBAWA OLOGBO TOSHE MOYEUN ABITA OGUEDAY AYA INA ABITA GBOGBO OMOFA IÑA OBARA LOWA ESUELOTE KABA OPO TELINSHE ERURU EGGUN ORUN INSHE OPO INA KAFEREFUN ABITA LODAFUN ORUNMILA.

EFUN. OSA IWORI REZO: 233 . EBETA OWO LEBO. APAREFUN ORISHAOKO YEREKU REZO: OSA YEKU BIYEKU IKU OLONA.REZO: OSA YEKU AWO BAKO IDA ADIFAFUN OUN ABEBOADIE. REZO: OSA YEKU LEREKUN APEREPUN ORISHAOKO YEREKO KUYEREKU APEREFUN EFAN INTORI OTA OWONKU LEBO INTORI AYE EYELE LEBO ATI INANLA ALORDE IRE OLORDUMARE MODDU KUESU BABA ASHUSME ATI TOKUN ITA OSHISHE ASHUSHE OLORDUMARE MODDU KUESUN AGUEMI. ORI. REZO: OSA YEKU LEREKUN LEREKUN KUYEREKU AFERIFUN EFUN.

OSA WO ABATI ELEYELA NINIMU ADIFAFUN ETU TINSHOMA OLU BEBE AKUKO. REZO: OSAWO WORI IWO OTORIKU IWANI AWOLODO. REZO: ODE OMOYADI OMO EYE EKUN ONI CAINI INU INA OBE LOGUEDE OWA IRENISHE LAYERE ETAN AWO IBA YOKU ORUN LAYE ENIFA. OSA WO IWORI WO AWO ALEYO ATENA SOKU. REZO: OSA WO IWOURI WO ALO ADIFAFUN ETU BAITA LEYO ALABOMU. OSAWO IWANI AWO APONUKU AWO OSA INLE ABITI OYEYA ALOBI OMA OTURON BIOSHE INLE EGGUN OMASHALE OSAWORIWO AWO LODONIFA ENI OMO EFAN. OBARADA UN ADE AWO AMORO ATEFA MADA MI ODA YEKA OMABODUN IYALE KOFUN FITIBO ENI LOWIFA ADIFAFUN ORUNMILA. ABO REZO: BABA OSA WORIWO AWO ORUN AWO AYE ORUNMILA LODEFA OLOFIN ODE KIODE KORUBO AIKORDIE. REZO: ABATO EIELLELA NINIMU ITU TINCHOMA OLUBELE KUKO AKUKO LEBO. REZO: OSAIGUO IGUO IGUIRI GUE ALO ADIFAFUN ITU LELLO ALOBUMU. AKOFA AKO MANU ORISHAOKO KUBIA ODE INSHE EBOAKO AKOFA LODO LOKUMI ORISHAOKO LODAFUN ORISHAOKO AWA AYE OMO OGODO GAI OLOTIGBARO. ABO LEBO. 234 . REZO: OSA WORIWO WO UMBATI ALEYO ATINI ADIFAFUN ABATE OLAYA AWO NINIYU OGGUN ARATAKO INLE ORISHAOKO ADAFUN ITU INSHOMA ELUBERERE INLE OSA WORIWO OGGUN ATALA MOBANLA LA ADIFAFUN UMBATI ALEYO IKOKO ALABA NU LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHAOKO.

OSA ODI 235 .

OSA IROSO REZO: 236 . MAFEREFUN ORUNMILA. REZO: ADIFAFUN OBA AKUAKUOFUN AWO IÑA GBOGBO INKAN ARAYE GBOGBO OMO ODARA ASHE ONI GBOGBO ASHO LODAFUN OLOFIN KAFERFUN OLOFIN. REZO: OSA DI IFA OSUN. OBATALA. YEMAYA ORUN GUN SAFUYE EYENSHE EFAN OSA FUYA AYOYARAN ABOSA AFUYA AYORI SAFUMI INSAFUO. SHANGO ATI ESHU.REZO: OSA DI ISHE ISHERI OSHE KOLOMA TABATI ISHE WELE IBA LAFI MUNU ADIFAFUN BABA BOKUN BANTI POROKI AKUKO EYELE LEBO.

REZO: OSHUN IYALORDE ABEBEREYISU MORO APETEBI MOBA ILE EYIGBO MEKONILE AITA INA IFA ORUNMILA. ADIFAFUN ORUNMILA. OLOKUN OSA JUANI 237 . REZO: OBATALA ORI AYAKA LODE AWO LAMOREGUN BOGBO LEGODO BOKINI ORI OKE OBATALA NI YEMAYA ODO AFITI ABI OPON LENU ARA WOGBE WA LAYESI KOSI NILE ONIRI ELENU MADA. ADIE REZO: ADIFAFUN OSA ROSO OSHUN IYA MI IKOBOSI IYA NIWASI IYA NI YALORDE OGUIODO ABALA ABE DEBA OMI MALE ADO EWE MI KIKIRISO KEDE TOSHE KUELE KUELE YEYE MORO.OSA ROSO KUKUTE KUKU ADIFAFUN EÑI TINSHELA OSA ADERE LEBO OBOÑA IMBEMBE. REZO: BABA OBAROSUN KUKUTE KUKU ADIRO ADIE LEBO ABONA IMBERES. OLOFIN. OSHUN OMODENIFA OWE IKOKO LODAFUN OSHUN MAFEREFUN ELEGBA ATI SHANGO. ENU EYO ODOO ENI IYA AREWO WOWO TOBOSHE KUN ONI EWA. ADIFAFUN TINSHELU OSA REZO: ADIFAFUN AZOJUANO NILE ORUNMILA LARE NILE LARIN AWO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN OLUO POPO.

REZO: OSA LONI OJUANI ONI EGGUN OSA NI OYE OMO BEBENIYO. REZO: OBATALA OMO NI AWO OBAYI YELE UN AMALABA OSA JUANI OMO OBAYIYAWO MUYEFE OSA JUANI OSHISHE OTAMILEIKO OBAYERE AWO MALAMLA ABERI ORUNMILA MULANLA OBA IKO OBA NI INLE MOLANLA KASAIBE KUN ISHE MOLANLA ABERI ORUNMILA MOWA LADE IYALE ABE YERE MORO LODAFUN SHANGO MAFEREFUN ESHU IFA MOLAMLA. REZO: OSABE OJUANI ONI EGGUN NI OYO OMO ONI SHANGO AWO ONI JUANI AGON ASA NI IWA OMO ALARA. OMO REZO: OLOFIN ADAWAUYE BOKUN BOGBO OMODE DANDAJUERO ADIFAFUN ORUNMILA INSHE-OZAIN. MAFEREFUN ORUNMILA.IFA ONI SHANGO AWO ONI OJUANI OGGUN AWANI IFA OMO ALARA. REZO: OSAGUERE KOMAGUAN AGUAYI OSA OMONI KOMALA NASHE LA NAKUAYO KOMA GUA GUA GUAYI KOMA KORODO KAFO WA KOMA OIYO LASHEDIN ISHOKO ELEBUTE OKUN LAYE NI OMA WOSHE OMO NI SHANGO ALADASHE UN OIYO OKUN OMO NI YEMAYA ODABI LAYE ASIA PUPUA ODASHE WA ASIA ARO ISOYE IFA NI KAFEREFUN YEMAYA NI SHANGO. OSA BARA REZO: 238 .

OSA BARA OSA SHEPE OSA BANI YEREKUN YIREAWO NILAYE INLE OSA SHEPE ONILEKUN. REZO: OSA BARA OSI BARA AQUE LEDE OBARA MELLI ADIFAFUN AGUN NAIQUIN LEGIN AYE. ONIBARA REZO: OSA BARA BATRA ILE YEMAYA OSA BARA BARA LONA ADIFAFUN DIRE DERERE TINCHE DILLI ABANA LEGUN EYELE LEGO AUCO LEGO KAFEREFUN OYA. ONIBARA REZO: OSA BARA NI BARA ADIFAFUN OLOFIN ORUNMILA OSHOSI E IYA. REZO: ADIFAFUN OBADIMEYI OKAN SHONSHON ONA TIYA UMBOWA OWE INLE OMODE JORO JORO ADIFAFUN IRO LONA LORDAFUN OBINI KAFEREFUN OKUNI AGADA LORDAFUN ARUBO ADONI OSGA AGGAYU OROIÑA IYA NI AGGAYU SOKU SOKU ALADE OSHA MABINO LODASHO ALABASHE AGARI. REZO: OSA SHEPE OSA CIWERE BI BERUN OYOYI MEFA AGUALODE ONI ERUN OROBI OGGUN FOYURU MAGUN ABONI WAYE TINASIWE OGGUN OBA NAYIRE OMO OLOKUN OSA YANLALIN OSA AWANI BORA OGGUN OMO FUN EGGUN LAÑIRE INLE BOKU BAYAKUN ORON OMO DE AIRE ABEBEKUNLE OGGUN LERI KOFUN EGGUN AWANILIRUN 239 . OLOFIN USERE ORUNMILA. UMBO WA ILE AKURO ORUNMILA UNLONI LONA UNSE OSHOSI ODE MIAKUARE IYA OSHOSI ELE AKUARE UNYEN OSHOSI EFA TOKU IYA. OBA NI SHANGO OSA REZO: OSA BARA OBARABARA OGUALODE OBARA MALLE LODIFAFUN AMAIGUI TIGUI TILO DIALLE.

OLOKUN. ESHU.OSAEWE ORABUYANO OSA SHANGO. OSA KANA REZO: 240 .ORUNMILA. OBARA MAFEREFUN OGGUN.

REZO: REZO ARARA: SAKA NUMA DIAVA . OUNKO LEBO. REZO: ADIFAFUN BOMIBATA EWE OZAIN AKARABA KAMBELE OYA NILE ADELEYE ORUN WARABI INAYO OKO BOMIBATA ORISHA FIGBO EGBERE MOLE IGBO BIRI OKURU BIRI EWE AYE KOBALE EWE ARUN NI MUYE EWE ALUKUAYIDA EWE EWIN IJA EWE AZUN FURUN EWE AKUAKUE ASHEGUN OTA LODAFUN OMO OZAIN MESAN KAMBELA RI OMO YEKU KAFEREFUN IYANZA OSA KANA SHEWELE AWO INLE. REZO: OSARA AWO OMO IKU ENI LORUN INLE OLOLUKOYE INTORI IRE SHANGO AFUSE ABEBE ORUN OSA KANA TI OYA ISITILE OSA KANA AFOYU TIESIN OSA KANA OFOYU AKUA IKU AFEFE. REZO: OSA KANA IFA LODAFUN OLOKUN. SUYERE: OYA FUFU LELE ADE OYA FUFU LELE LOKO ONISHE ORUN OYA ONIRAN NIBE 241 . SIYE.OSA KANA OBARA ORI EGUN ADIFAFUN DAD BAÑANI. YEMAYA. SA SIYE SIYE AKI SIYE NOMU SOAYO YI KPE ZADOYU. ELED ATI ALA. EYELE. SHANGO. OWO. MAFEREFUN ORUNMILA. MAFEREFUN SHANGO ATI YEMAYA. OBATALA. REZO: OSA KANA KANA AWO ABERI EWE BARAYIBAWO MARIBOYA MARIBI IKU OMO OBA ABI ISHE KANA BI ASHE AWALAYE IYERE INLE AYERIN NILEKUN IBA AGO OBA ISHE OMONI LADE OYA OMO YEKU LODE AWO ABERI EWE IRE ASHEGUN OTA OYA ISHE GBOGBO OSHA KO OBA ISHE ODARA OYA ASHEGUN ETA IFA KAFEREFUN ODUDUWA IFA KAFEREFUN OYA IFA KAFEREFUN OGO.

OSA OGUNDA REZO: 242 . AMOMEKUIN ERAN OLUWE ILE OBA AUNLO LEBO SILLE TELLES NILE WA LEBUSI ADIFAFUN OSA KANA KENILE KOLO ONO OBA ONIRE ORUN LALA KUE KUE AYE ORUNMILA ILE AWA IMA OBA YOLEILEDI AWO OBO ASARE PAWO KAFEREFUN ELEGBA LODAFUN IYA MONKUO ORISHA OBORILEDA LODAFUN OBATALA ORUYULE ORISHA.REZO: OSA KANA KENESIDE IYA EWE ELENKU EGGUN ODARA EKULE ILE ONIREO ABO ILE LAIWO SHONSHON ILE OLOFIN INLE MEREBILE KUDUN BIGBE NILU ILE NIKUWA ERAN AKAMEN.

OSA KULEYA LEBO. SUYERE: ALOMIDA. YIBIO YIBIO OMO OLOGU IYA MI ODESE BABA MI REZO: OSA OGUNDA WARA WARA AYE WARA WARA OU ADIFAFUN ASHUMARE AKUKO LEBO. OUN AYAPA TIROKO AFEYU AFELEPE ADIFAFUN UMBO OUN BATINLO LOKO. OMO ONI BABALAWO OBARA BAIFE MOYUGE. 243 . KAFEREFUN OLOKUN OMO WAIRE OLOFIN. OSA BARA IFE IFA. REZO: TINITINI TINI SOROIKIMBO TANIBORO OLUWO OPA ILERE OI FENAN SILE ONINKO ASHE AGBADO KINIRINNI FEFE KUFE. AWADO LERI AYAPA OSA KULEYA. REZO: OSA KULEYA. ODE BOGBO TENUYEN BOBAYE OLUWO LAKI OYUGBONA LABERO ADIFAFUN APOTIN SHOMO BINI ORUNMILA OMA URE LEBO. AYAPA FINUSO. REZO: LATEJOJO LERI GUACUNI AKOMO HYAPA AJA OBINI DACULA EBA ASHERE ARUBA LODAFUN OLOKUN YENI DEREGBA ACAÑA ERI. FIRE. UMBATI FOBATE OMO ONI BABALAWO OSA BARA IFE TIBAISHE OMO AWO ODILA OYA OKUN ARAMORI OBAISHE OSHANLA OLO SABI OMO OBAISHE ONI SHANGO IGUAIRE ILE OBA ILIRE ONI BABALAWO. EYELE LEBO. REZO: OSA KULEYA EJA OSA KULEYA AWA AWO OMO ADISHE ABASHE OMO YARO IYA ELE IBU AÑAUN ÑOÑA IBA AWO EBA AWA OUN TIRCO A ARIBO KOWA TESHE IBASHE AÑOÑU EYE FISHE IBASHE ELENU AUN. AKUKO. ELEBO AKARAN NIRA ESHU EYE EURU ONI SHANGO OLO NINSHAWO ARA AWO ERI ARABAYE ISHU AGARA ADIE LEBO.

OSA IKA REZO: 244 .

OSA KA IFA OINA LORDAFUN OMO. OSA TRUPO REZO: 245 . OUNKO LEBO.OSA KANI IWANI AUTELE KOLE ADIFAFUN ARITINLO EYUA YOLE ELANYO EYUA AKUKO LEBO. ADIE. EWE TINLO YOKULA UNLO ASHO FUN FUN IKAN LOWA. ORI EBBO.

ALAYENIFA OMO LA MESAN ADIFAFUN OLOKUN AWONIFA OMO LOSAIN SAIN ORUN. REZO: OSA TRUPON OSA TRUPASA OFORI BERE BERE RILE ENLLANLA OSHUN QUELE QUELE HUO ADIFAFUN ORUNMILA OLUPON TINLO NUMUCODABA NUNU OMI GUADA LLESASI OGUE Y SHANGO. ADIFAFUN OMO OLOKUN OMI LOSA ARUKO LASHE OKUN ORUN FOSHE. OBATALA ALA OGGUN E ILLA. OSA TURA REZO: 246 . REZO: KAFEREFUN SHANGO. YALORDE. REZO: OSA TRUPON ORITUROPON OSA OTRUPA AMEYLE ELADI ODIFA ABA TINCHOMA OLU ODA TRU AN ORI TUROPAN OSA LUNU OTUROPAN OMA EYELE LADI ADAFUN PAQUERE TINCHOMA OLUBO OSA TURUPAN ORI TURUPAN OSA LANU OTURUPAN OMA YEYE GUA OWO EYELE AKUKO LEBO. AYEBEWE OKUASUN AGANA ERI OMO OLOKUN OMILONA ORUKO LASHE BOKUN ORUN DOSA FOLOKUN OLONA. AFEFE LEKUN ORUN EYA IKU OMO EYA NABEYA OLOKUN AGBA DOA OKUN LAYE IRENIFA OZAIN LODAFUN ORUNMILA. BRONSIA. OKANA YEKUABARI OZAIN OMOTOKUN AFEFE LAYRO BROMO. REZO: OSA TRUPO BEBEWA OKUN. TINSHOMO OLUBO OSA TRUPON OSA LANU.OSA TRUPON ARIBURU TRUPON OSA RULU OTRUPON OM EYELE ELODI ODEFA AB TINSHOMO OLU OD OSA KUNA OTRUPON OM YEL LODI ADAFUN PAKERE.

EWE OSANA OSA NANA OMOLUPAO. KAFEREFUN OBATALA Y ALAFIA. EWE ASANA OMOLUPAO. AÑAKALU OBE ONA OMONI IFA JUNKO ELERIPUIN ASHEGUN OKA IFA KAFEREFUN ELEGBA.OSA KURE KUYE KURE ADIFAFUN MANGUINI IDOROKO ODE EYELE LEBO. EWE MI LERI KE TUTU. REZO: OSA URE URE OSA TURA IYA IYALONA OMO MOFE BABA BABA EGGUN O MOMOFE BABA OLORUN IYA ASHEBO ASHETE OBATALA ABATAISA JEKUA OBANIYE LAYE ASHE IYA IRE ASHEGUN OTA. REZO: OSA WILLEWE OSA EGGUN AWO KOYESI EGGUN OSHALUFON DEI JEKUA OBARA WILAYE AWA UNLOSA OMO OSA URE OSARA YELEKUN EGGUN AWO OMO ALAWO EGGUN FIEDENO. REZO: OSA OTUA (ACUOCUN ESHU) OSA URE FIMI MI CHILLA AGUTAN OFICI CHIO CHIO CHAO ACUOCUN ESHU GUEQUI LODAFUN DETICHOMO OLOKUN ORDAFUN HOYETICHOMO OROPOTO NIFE. OSA IRETE REZO: 247 . REZO: OSA OTURA ENI EURE OSHANLA JEKUA OGGUN. OMONI IFA RUNKE ORUBO. EWE ERI META ENULAGUEGUI LORDAFUN DETISHE OLOKUN ODDAFUN MOYE TINSHOMO OROPOTONIFE MAFEREFUN OBATALA ATI ALAFIA. OGGUN. OBATALA. ORUNMILA. EWE ASANA OSA NANA OMOLUPAO. SUYERE: ASANA OSA NANA OMOLUPAO.

OSA RETE MAFEREFUN ODDUN. EKUTE BOGONI AKERE INTORI EYO LODAFUH ORUMILA. OLOKUN OSA RETE SIARETE EGGUN BABA PARADO AFEFE IKU ORUN OMOSABI BESHE AFEFE BABA TIMBAYE YE OLOKUN AFEFE LORUN OMA YIBE EGGUN MAYEBE OUMBO ESHISHI INLE MAFUN AWA AWE MAFUN BABA IGI MAFUN MAWA AGBONA BAILORUN EGUN BAILORUN. REZO: ODIDE AGORONI AYE OKIKIO OTA EYO. ORUN. OZAIN. REZO: MATARE FUN ODDUN OZAIN ORUN OLOKUN EGGUN BABA PARADO AFEFE IKU ORUN OMO SABI BASHE AFEFE BA TIBAYE YE OLOKUN AFEFE LORUN OMO YIBE OZAIN OMO YIBE EGGUN MAYEBE OWUNKO ESRIBI INLE MEFUN AWA AWENE FUN BABA IGUI MOFUN RAWA AGBONA BAI LORUN EGGUN BAI LORUN. OSA OSHE REZO: 248 . REZO: OSA RETE NIFA INLE OKU FEKUN OSA RETE OLEKUN BABA OLOFIN INLE OKU FOKUN AWO NILAYE AYEGOGO INLE OKU FEKUN DUDU INLE OKU FEKUN OSA RETE PUPUA INLE EWANI IRE OLOFIN IBA IKA ARAN OMI IRE INLE OLU FEKUN OTA IRE.

OSA FUN REZO: 249 . EYELE MENI ELEBO.OSA SHE ORISHELI IWA IRE OMO. EYELE LEBO. AFOKOYERI. MAFEREFUN EYELE. ASHIKUELU LAWAU IYA BERE EGGUN OJOMBELE AKAKU OUMBOWA NI OMOBIRIN OKE IYA OSHA NI OKU ERE ARARA BIOSE BURUKU ASHIKUELU ORUN BAWAO IKU OLELE NI EGGUN IMALE BURUKU LODE IYA INLE OGUERE KAFEREFUN EGGUN. ADIFAFUN REZO: OSA SHE ONI SHE NI LODAFUN SHELE LORDAFUN OKO ADIFAFUN OBATALA LODAFUN ELEGBA. ADIFAFUN YEMAYA. REZO: OSA SHE INLE OYIYI INTORI AWANI WAWA ADIFAFUN AWO ASHELE BELE MOBASHE SOKUN OYIYI ADIFAFUN BARABAN NIREGUN ORISHA OSHAFERI TORI ONISHE OYIYI OKE OKUNI AWO YOMELE KAFEREFUN OBATALA. LODAFUN SHELE LODAFUN OSA INTORI OBONI REZO: OSA SHE ORISHE ADIFAFUN SHELE LODAFUN ASHE FORI LARI. REZO: ADIFAFUN EYITE IYA INLE OGUERE. TIO NI REZO: OSA SHE IFA NI ORISHA MOSAFUN SHELE MOBASHE SOKO BARABANIREGUN. SHANGO ATI OBINI.

REZO: OSA FUN ADIFAFUN ALA GUODUN GUO LO PURE OMA OBATALA LORDO ALLA LORU AWO NIDA CUDA AWO NITE KUTE ADIFAFUN OBATALA ACHEREBO UMBATINLO YOLU ALLE COMA MUTIECA EYELE OÑI HIRO LOMPA OMEO. REZO: OSA FUN ADIFAFUN ALA GUODUN GUO LOPURE OMA OBATALA LORDO. REZO: OSA FUN MARIWO YUYETE AWO ORUN ADIFAFUN OLUGOÑI ADIFAFUN OSHANLA EYELE LEBO GUOLA ULOMA ABATAMA PEONATI OSALO FUN OSA FUN ADIFAFUN ELEGBA FUN UMBATILO PULOMA LODO AYALORUN. AYA LORU OWO IDA KUDA AWO ISE KUTE ADIFAFUN OBATALA ASHE LEBO UMBATINLO YOLU AYE OMA NUTIEKA EYELE. OSHANLA OSA FUN REZO: OBRO YIGUIMORO EO OLOFIN YEYE ODUDUWA ERU OLOFIN TETE BORU OMO OLOYA EYO ILE OMO OLOFIN KUKURU OYI ILE AKUKO META OWO LA META.OÑI IRO LOMPA OMEO. REZO: OMO KORIO UNSURO BASADE EMIUI OKO BINI YOWO OWE OGUEDE ISHE OZAIN A ILU OBINI ERU OBORU OPOLOPO OBINI YAL LODAFUN ISHE OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA 250 . REZO: MARIGUA TULLELE AWO ORUN ADIFAFUN OLOGOÑI ADIFAFUN EYELE LEBO GUOLO ULOMA ABATANA PEONATI OSALO FUN ADIFAFUN ELEGUE DUM UMBATINLO PULONA LODO ALLORUN.OSA FUN OBRO YIGUIMORO ERO OLOFIN YEYE ORDUO ERU OLOFIN TETEBERU OMO OLOYA EYI ELE OMO OLOFIN KUKURU OYI ILE AKUKO META ELEBO.

+++ IKA MEYI 251 .

REZO: IKA MEYI IGUE IYIOKOOWO ENÑONGO OCUAGUO EDE MEYI OBEDE MEYI OKUNKE YEBRE ELBE EYE AFEKU SHUORERE ADA FUN GUALAMI ALAFUN AROKOKO ARAGUAMERICORUGO ELEGUTE ORUBE O. VEKU SHUGUI AFIYERE SHOUNARO. REZO: EGUAYOKO OWO OÑI OKUO AWO ODE MEYI OBEBE MEYI OKUNI QUELLI AFUFU SHORERE ADAFUN GUALAMI ALAFUN OROKO ORUO GUANAMI CORUE ELEBI ORUE ORUNMILA OWUNKO EYELE MEYI AUE LA MENI IGUAYU KAFEREFUN BUTAE. VEKU SHUGUI AFIYERE SHOUNARO. TENTE LERI OBA FUMI. FECU CHUGUI AFILLIERE CHOAN ARUN. REZO: IKA MEYI IGUO ILLIOCO AGUAGUO EDE MEYI OBEDE MEYI OKUNI QUE ILEBRE EBBO ELLE AFUCU CHERERE ADAFUN GUADAMI ADAFUN ALACOCO ORUBO GUADAMI MEYI CORUBO ELEBUTE ORUBO ORUNMILA. 252 . SUYERE: ATORI ATORE ATOWAO AFARINA LERI O (2 VECES) ADEDERE MONI ADEDERE MONI ADEDERE ELEGBA ELEGBA FUMI LERI OUNKO ADEDERE MONI ADEDERE. SUYERE: TENTE LERI OBA FOBAO. REZO: IKA MEYI IGUE IYIOKOOWO ENÑONGO OCUAGUO EDE MEYI OBEDE MEYI OKUNKE YEBRE ELBE EYE AFEKU SHUORERE ADDIFAFUN GUALAMI ALAFUN AROKOKO ARAGUAMERICORUGO ELEGUTE ORUBE O. REZO: IKA MEYI ARO IKA IJOJA OLOFIN IKA KIJAGBO EJENU IKA KI JURUKU ELERI IKA MEYI EGBEDE LERI AJA NIGBAKINO OWALE ENI KAMOGUN OKAWO OFA OFI OMI EBANLE IWA IKU DENDE KINWOKA KERIN DILOGUN NOWA BA ONI KAMOGUN OKAWO EFA OFI LERI OFASHO AYA BARA POKA META LEJEKO ONI KIMOGUN MO AKA META OSA NIRITA OSORDE IGBA AKA META MO IDI AKA META KAFEREFUN ORUNMILA.

IKA BEMI 253 .

REZO: IKA BEMI AWO ENI IFA AYANIALU LOYE ELEGUA AWANI LOYE EGGUN ONI LOYE EWE LANI. 254 . REZO: BABA ADELE BABA FOWO NI EMITE MABINU BABA ADELE BABA FAYANI. EMITE BABINU BABA ADELE BABA FOWAO VI EMI LELEL MABINU IRE BOGBO TEE EBA FEE NI LAYE ENITU MABINU. AYE EGGUN OMO AYALA UN LOYE ORI WAYENIFA AWO BANICHE AWANI LORUN ELEGUA TORI BAWA ORUNMILA BANI OBATALA JEKUA EGGUN AWANI LORUN FILEKUN WEWE LEKUN OBANI TINSHE OTI BABA OBASHE EGGUN ORUN BAYE. ESHU OGDARA AWO TONIYI AWO ELEGUARA MOKUE OBI UNYEN. REZO: IKA BEMI AWO OGBOCHIYI OMO NI SHANGO OMO NI IFA ALUGUE AWO SHONILE BEIYEKU IKI NIWE MOWANILE INLE ELEGUARA. AYE EGGUN OMO AYALA UN LOYE ORI WAYENIFA AWO BANICHE AWANI LORUN ELEGBA TORI BAWA ORUNMILA BANI OBATALA JEKUA EGGUN AWANILORUN FILEKUN WEWE LEKUN OBANI TINSHE OTI BABA OBASHE EGGUN ORUN BAYE. REZO: IKA BEMI AWO ENI IFA AYANIALU LOYE ELEGUA AWANI LOYE EGGUN ONI LOYE EWE LANI.REZO: BABA ADELE BABA FOWO NI EMITE MABINU BABA ADELE BABA FAYANI. EMITE BABINU BABA ADELE BABA FOWAO VI EMI LELEL MABINU IRE BOGBO TEE EBA FEE NI LAYE ENITU MABINU. CHICHA COTO BECA AWO REZO: OKA LOGUE IKA ARO GUEMI IFA QUERE ORDAFUN ASHE OMO OLIKA MONI OKUA ARAYA ORUO ESHU OWUNKO QUELE IEBAN OFO METETA OWO LA MEFA. OUNKO TINWE OLUO POPO OTA NI ELEGUARA META NI LAYE ESHU AWO BOYEY IKU OSHUN OÑI ESHUN MALOWALODE IKA BEMI AWATOGBA YEYE MAYALOLO ABAWATUMO IKA BEMI FITILA EWE SI OWOSI OLUO POPO OGBALU AYE. REZO: IKA OBA LA CACHE ARO NIOBEINTOCHE ABARA AKUKO LEBO.

REZO: IKA BEMI ADIFAFUN BEDU MACHU GBODO AYIDA WEDO OSHOSI ODEMATA KAFEREFUN JUERO LODAFUN ORUNMILA. REZO: IKA BEMI OMI GBOGBO KOANLA BEMI OMI GBOGBO IKA BEMI ONIGBO KIWASA OMIGBO IKALA OLUWO OMI AKAN AKURE OMODE APARO UMBEMI OFI KOKO EGUN LOWARE LODAFUN OGGUN KOKO MAFEREFUN ORUNMILA.REZO: IKA BEMI AWO OGBOCHIYI OMO NI SHANGO OMO NI IFA ALUGUE AWO SHONILE BEIYEKU IKI NIWE MOWANILE INLE ELEGUARA. ESHU OGDARA AWO TONIYI AWO ELEGUARA MOKUE OBI UNYEN. OUNKO TINWE OLUO POPO OTA NI ELEGUARA META NI LAYE ESHU AWO BOYEY IKU OSHUN OÑI ESHUN MALOWALODE IKA BEMI AWATOGBA YEYE MAYALOLO ABAWATUMO IKA BEMI FITILA EWE SI OWOSI OLUO POPO OGBALU AYE. IKA YEKUN 255 .

OKUA OKO AWO REZO: IKA YEKUN YERUPON YERUTETE OGBARI BAYE OGBA ORICEKE OYEKUN IKA IKA YEKUN YERUPON YERUTETE AWA NI IFA OGBA ORI LAYE OMO ORISHAOKO WEWE WERILAYE SHANGO IFA INLE BAYEKUN OMAYEKUN INLE OGBANIRE AWO MATA AWO OGBA OGBANI IKU OMO IFA MOYALE MOYARA IRE AWAREYENI LAYE AWO MELLI IFA. OINABEBERO OKO ADIFAFUN 256 . OWUNKO LEBO. REZO: IKA YEKU IFA ABERE JALLU ORUNMILA UN LOTA ADEIFE OBE. REZO: IKA YEKUN IRIYI ARAYA ADIAFUN AWO ARARA AKITI KUO KO AWO ONA OKA KAYABO. OWUNKO LEBO. OTA LEBO. OTA LEBO. REZO: IKA YEKUN IFA ETUTU AWO ABURE UMBO ADIAFUN AJURE KAFEREFUN ORUMILA. REZO: IKA BIKU IYELERETE KOLEYURE YERU WARA AKUMARA AYE ADIFAFUN OYEKA. REZO: IYELERETE KOLERUYE YERU GUARA ACUMARA AYE ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IBA IKABO AYEBA AWADO. ADIFAFUN IKA IKABORUGBO EYEDA AWADO KUKUTO KUKU ADIFAFUN OYEKU UMBATI LOMBA OLOTODE KASHU. REZO: KUKU ADIFAFUN KOYEKU UMBATE OLOTIDE CACHE AUCO LEBO EKRU OTA LEBETA. ADIFAFUN IKA IKABORUGBO EYEDA AWADO KUKUTO KUKU ADIFAFUN OYEKU UMBATI LOMBA OLOTODE KASHU. EKRU.REZO: IKA BIKU IYELERETE KOLEYURE YERU WARA AKUMARA AYE ADIFAFUN OYEKA. EKRU. IFA KAFEREFUN ORICHAOCO. IFA KAFEREFUN SHANGO ARA ONU OGBAYI LEYE BERI BAYE OYEKUN MAYEWE NI LAYE OGBARI LAYE OYEKUN AWO LARE IFA LERI BARE OGBAYEGBE LERI IKU OGBA LERI.

SUYERE: IKU YERE IKU YERE. MANKIO EYE MAUKIO EWE EYE MANKIO. IFA KAFEREFUN SHANGO ARA ONU OGBAYI LEYE BERI BAYE OYEKUN MAYEWE NI LAYE OGBARI LAYE OYEKUN AWO LARE IFA LERI BARE OGBAYEGBE LERI IKU OGBA LERI. IKU ODDARA. REZO: IKA YEKUN IRIYI ARAYA ADIAFUN AWO ARARA AKITI KUO KO AWO ONA OKA KAYABO. IKU ODDARA.SUYERE: IKU YERE IKU YERE. EYE MANKIO IKA WORI 257 . MANKIO EYE MAUKIO EWE EYE MANKIO. IFA KAFEREFUN ORICHAOCO. EYE MANKIO REZO: IKA YEKUN YERUPON YERUTETE OGBARI BAYE OGBA ORICEKE OYEKUN IKA IKA YEKUN YERUPON YERUTETE AWA NI IFA OGBA ORI LAYE OMO ORISHAOKO WEWE WERILAYE SHANGO IFA INLE BAYEKUN OMAYEKUN INLE OGBANIRE AWO MATA AWO OGBA OGBANI IKU OMO IFA MOYALE MOYARA IRE AWAREYENI LAYE AWO MELLI IFA.

258 . REZO: IKA IWORI IFA ADIFAFUN ORUNMILA. ADIFAFUN ORUNMILA. IKA FOFE IWORI FEFE FELENA LAFABA FEFE LAPUEYE ESHO BAMIFO BEOBA AMACALLE ORITOMBEO OWO MEFA FOFOROFA FARE OWO FOCA OWO LOYU. REZO: IKA WORI. IRE REZO: IKA FEFE IKAWO AWO ADIFAFUN ELESILE APARO DEGBE AYA APARO MABO FARAYE KURORU ADE OGGUN IKAWAROKOKO ADIFAFUN OGGUN AKINORO EIYE ESE ODO OLORI ORAN OMO OPE ILELE AKOMODE PEKOBA ENUYE OSAN KELEKU YOKOAMARE IRIWO LALO EBEGFA NI WABO OKUE LOKUE OKO ANA GUN ANI TOGUN WA EIYE AKELU ACHA OTI IKU AYA OMO AWALANJADIDI AKINTARO AFOYANYA AKINTARO ATA ALAWE OBATALA EGUNGUN OLUFON ORONIYA OGGUN LODE ILU INA INLE. MAFEREFUN OSHUN. OLOGUIFUN OLOFIN. MAFEREFUN YEMAYA REZO: OMODE LOMA UMBO VA ILE ORONLAUNSORO ELWARA EYELE AKUKO ADIE MELLI ORUNLA AFARIYE YANZA IRE OSHINSHE AYE KOFORIBALE NI ELEWARA FIFUN OUNKO OPOLOPO OWO OKO ELODA DIDE YURE. REZO: OMODE LOMA UMBO VA ILE ORONLAUNSORO ELWARA EYELE AKUKO ADIE MELLI ORUNLA AFARIYE YANZA IRE OSHINSHE AYE KOFORIBALE NI ELEWARA FIFUN OUNKO OPOLOPO OWO OKO ELODA DIDE YURE.REZO: IKA WORI IKA IBORI IKA ILOGUIFUN . REZO: IKA FE IGUAFAFA FENFENA PEYE ECHI IBANE FEFE OBA AMACALLE ARITOMBE AKEKE MAFA OFOFO ODA EYELE ACUO AKUKO LEBO. MAFEREFUN YEMAYA. SUYERE: EBBO YERO OBA NI SUYA LERI KUTALE IRE SUYA NI IBERA IRE TBEYA IRE IBECHICHE.

IKA DI 259 . REZO: IKA FEFE IKAWO AWO ADIFAFUN ELESILE APARO DEGBE AYA APARO MABO FARAYE KURORU ADE OGGUN IKAWAROKOKO ADIFAFUN OGGUN AKINORO EIYE ESE ODO OLORI ORAN OMO OPE ILELE AKOMODE PEKOBA ENUYE OSAN KELEKU YOKOAMARE IRIWO LALO EBEGFA NI WABO OKUE LOKUE OKO ANA GUN ANI TOGUN WA EIYE AKELU ACHA OTI IKU AYA OMO AWALANJADIDI AKINTARO AFOYANYA AKINTARO ATA ALAWE OBATALA EGUNGUN OLUFON ORONIYA OGGUN LODE ILU INA INLE.SUYERE: EBBO YERO OBA NI SUYA LERI KUTALE IRE SUYA NI IRE IBERA IRE TBEYA IRE IBECHICHE.

ATORI LONI TORODIMKUN BABA DERE INU OMI ALAYEI MEYI BERANJE DA BI ZA FEFE BA FE INU OKAN ALAYE BO BOGBO UNTI UOBABAGBE KOLA SIMINU. REZO: SEREGUN SERE MOIKO MODE MOREO ALADO AWADO YEMAYA ERO MO ALADO AWADO YEMAYA. REZO: ADIFAFUN OBATALA MOWAYE ERILE NILE NI LEKUN UMBOWA ODUDUWA EGGUN SIMEDE ILU EGGUN LESE OKE BELELE ORUNMILA EFE NI OCHANLA MOYENI EKUTE SUYERE AWO AGUEDAI SHE DUDU ACHO PUPUA SAWEDE ILU EGGUN BABA ELEGGUA ATI SHANGO MOFORIBALE BABA NI INYANZA BELEGUN LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO. REZO: IKA DI ALABERE APOTI BOCHE NIFA NI SHANGO OROLOYE AGONIYEO SOKUN YOBBI OLOFIN ERIKAN YEBIO ORUNMILA OSHE EBBO KUIKUADA LAYE OSA OLORUN OLONGO MORANI IKU EGUEREYEYE TOKUN YERE KUERE IKU OYO NIFA MOTEFA OPOTI OGBA.REZO: IKA DI ATOTOLA ARINLOLA OSUN LAULAU SOMO ALAUN OTUN LIO BABAMO NIKEDA AKO ORUNMILA APEYA IREYA MI LOYU OTO JEJE KOWA FINU NI SHONA KOWA FINU MULAYE SITIMOBOYA BABA EYA SIMILU. 260 . REZO: IKA DI ALABERE APOTI BOCHE NIFA NI SHANGO OROLOYE AGONIYEO SOKUN YOBBI OLOFIN ERIKAN YEBIO ORUNMILA OSHE EBBO KUIKUADA LAYE OSA OLORUN OLONGO MORANI IKU EGUEREYEYE TOKUN YERE KUERE IKU OYO NIFA MOTEFA OPOTI OGBA. REZO: IKA DI OLOFIN OLOWA OLORUN SIMIFUN EYE MAKUE INTORI TIWO TISHE EYI AFI WOBE NIMI BOGBO ERAN ATI NI NU BOGBO ERAN EGBEMURENIWO OUNYEN LEYO AIYARE BOGBO. REZO: ADIFAFUN OBATALA MOWAYE ERILE NILE NI LEKUN UMBOWA ODUDUWA EGGUN SIMEDE ILU EGGUN LESE OKE BELELE ORUNMILA EFE NI OCHANLA MOYENI EKUTE SUYERE AWO AGUEDAI SHE DUDU ACHO PUPUA SAWEDE ILU EGGUN BABA ELEGGUA ATI SHANGO MOFORIBALE BABA NI INYANZA BELEGUN LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO.

IKA ROSO 261 . REZO: IFA NI KAFEREFUN WAWASI. IKA DI TIGBEUN OLODUMARE LAGBAGBE ADIFAFUN APARO TINLEUN MAMARA MAMURA MOFIYE MAURA LAPARO IKE. NIYE REZO: IKA DI AKIPI IPEAGU IKA DI BA BABLAWO GBELE AYAGBA ORE FADAKA GAITOBA PENJU OLOWARE YO TOSHE BE GIYAN ERUN BINA BAJE KORIKO ILE ABERE AJA GBORU AWO ADIFAFUN LAPADE KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN IYA.REZO: SEREGUN SERE MOIKO MODE MOREO ALADO AWADO YEMAYA ERO MO ALADO AWADO YEMAYA. REZO: IKA DI AKEGEGE LABAGE IKA RUGBE LOBEKUE OUN AFETAN ARINKINKIN AWO ADIFAFUN ARINKINKIN ADIFAFUN OLODUMARE OMO AYAPENDA N’KOMO EKUN LEHIN OGUELE N’KOMO EKUN ONIBA OMO ERIKU EPESHESHE DINU AGBA IMODE KUNASERE DINU RUGBE IMODE OUN NIYE MOYA MOYA AYA LETE OTE OTAN. REZO: IKA DI ALALAYI NI AYAPA OLOFUN INZA LAYAUN ABEROBOKUN IKA DI SHANGO SAHNGO ALALAYI ORUN IKA DI ORUN LOWA OKUALEYE EKUA LOKUN AYAPA ONATOKUN EÑI AYAPA SHANGO LOWA ESHU NI ELEGBARA OÑA EUREO ELEGBARA UMBATI OBOLOYUN UMBATI SHANGO ARAYE NI LOKUN OBARI ASHE AÑAÑA EUREO IKA DI OFO TOKUN AYAPA NI SHANGO OSHANLA LODERUN OBATI ARUN ERI ÑARI EÑI AYAPA OBARI LEYEBU OMA AYAPA UMBO IBU IKA DI SHANGO MOFORE AYE.

BASTON ELEBO OMI REZO: IKA ROSUNCA KUKUTE KUKU ADIFAFUN NONICA MOGUO AUCO LEBO EYELE AUCO LEBO. MOWO IKA JUANI 262 .REZO: IKA ROSO IKARABOLA MONI YEYE IKARABOLA MONI IYA KESESE ADIFAFUN ORUNMILA BARABANIREGUN. REZO: IKA ROSO OSUN KUKUTE KUKU KUKU ADIFAFUN ONIKA OLE LODAFUN OBATALA.

AKUKO EYELE LEBO IKA WANI LODAFUN ORUNMILA. ANRU MARORA OBI MEYI KAFEREFUN OLOKUN ATI ESHU.REZO: IKA JUANI IKA WA WA ADIFAFUN IKA ODI OFUNEJO OWUNKO. IKA BARA 263 . LORDAFUN YALORDE ATI OMO.

IKA BARA OÑI BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ATI OBATALA. ADIFAFUN OBATALA IKA BARA IFA MOCHE YIYASE OFE ADIFAFUN OLOKUN EKURE AICORDIE EYELE OWO MESAN TOKE ORUNMILA IBE OKU KORIE GI LEBO AICORDIE EWO ERIN EYO IKARODE WABARI BARA INTORI OMOLUGU OMO NI IKARODE IRE ASGAGUN OTA ESHU ATI ORUNMILA. OROBE OROBE EKURE EYERE LEBO IKA AWO EYE OBARA ILE AWO YO ADIE LEBO ESHU EYELE AKUKO LEBO. OROBE OROBE OBARA ILE AWO YO ADIE LEBO BARA OÑI BARA LOSORDE OBATALA. IKA KANA 264 . REZO: IKA BARA MOSHOWE YILE EKURE EYERE LEBO IKA AWO EYE ESHU EYELE AKUKO LEBO. REZO: IKA BARA OMO BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: IKA BARA IFA MOCHE YIYESE OFE ADIFAFUN OLOKUN ECURE AIKORDIE EYELE OWO MESAN TOKE ORUNMILA IBE EKU KORU GUI LEBO AIKORDIE EGUO ENRIN OPOLOPO OWO. REZO: MOCHOGUO YILE SHIOPE ADIFAFUN OROBE OROBE OCURE EYELE LEBO IKA OLLO OBARA ILE ADIE LEBO ESHU EYELE AKUKO LEBO.REZO: IKA BARA MOSHOWE YILE SHIOPE ADIFAFUN. REZO: IKA BARA OMO BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: IKA BARA ONI BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OBATALA. IKA ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ATI SHIOPE ADIFAFUN. ADIFAFUN OBATALA IKA BARA IFA MOCHE YIYASE OFE ADIFAFUN OLOKUN EKURE AICORDIE EYELE OWO MESAN TOKE ORUNMILA IBE OKU KORIE GI LEBO AICORDIE EWO ERIN EYO IKARODE WABARI BARA INTORI OMOLUGU OMO NI IKARODE IRE ASGAGUN OTA ESHU ATI ORUNMILA.

REZO: IKA KANA IFA AWO OMO KANA BOGBO OMO A LAYE ELEGBARA OFO LODE AKANA SUAYU MAMAKENA LORDAFUN ORUNMILA. REZO: IKA KANA AWO IFA OMO KANA BOGBO OMO ALAYE OFO LODE AKAMA SUAYU MAMAKEÑA LODAFUN ORUNMILA. REZO: IKA KANA OLI KUN FINU ADIFAFUN ETU TUNSHERU OLOBO EYELE LEBO OSHE ADIE EYELE LEBO. REZO: IKA KANA AWO IFA OMO KANA BOGBO OMO ALAYE ELEBARA OFO LODE AKAMA SUAYU MAMAKEÑA LODAFUN ORUNMILA. REZO: ETU MANO ASHO LOBINI OWO LA MELLO. REZO: IKA KANA LOYORUN BABA IRE OMO YARE OMO ASHE IGBA ASHE BABA BABA LAYE ORUN ITERUN OBA IKU BABA OMO LAYE WINKOLODE OMO OFO ASGO KANFUN OSUN BILODE APAYUREO FORIBALE OLORUN ÑAÑA KODE IFA ÑAÑA YURE ORUNMILA EBBO EBBO ASHE ASHO TIMBELARA MALAGUIDI ORI EFUN EPO EKU EYA AKUKO LESE EGGUNS EYEBALE ELEBO EGGUN LOYE OKANA YEBE IKU EGGUNS IRE. ELEBARA REZO: IKA KANA LOYORUN BABA IRE OMO YARE OMO ASHE ASHE BABA BABA LAYE ORUN ITERUN OBA IKU BABA OMO IGBA LAYE 265 . REZO: LA KANA LA MOFIO NOMUE LORDAFUN OBATALA BONI BA UN JAREDA LUGUEORINI SHIGUAFUN NI SHIGUAFUN. REZO: IKA KARAN IFA ONAORDO ANARE ADIFAFUN ETU ERU UN BATIN SHERU OLORDO UN SALOSA.

WINKOLODE OMO OFO ASGO KANFUN OSUN BILODE APAYUREO FORIBALE OLORUN ÑAÑA KODE IFA ÑAÑA YURE ORUNMILA EBBO EBBO ASHE ASHO TIMBELARA MALAGUIDI ORI EFUN EPO EKU EYA AKUKO LESE EGGUNS EYEBALE ELEBO EGGUN LOYE OKANA YEBE IKU EGGUNS IRE. IKA OGUNDA 266 .

KIDI BOGBO BAYE TISHE KIDI OMA ODAGUN ARUKO MEDILOGUN EYELE. IKELE. IKA OGUNDA ADIFAFUN ORUNMILA EURE LEBO.REZO: IKA OGUNDA ADIFAFUN OZAIN. REZO: IKA OGUNDA ADIFAFUN OSHUN. REZO: IKA OGUNDA OZAIN MAFEREFUN MAWA LODE LOGUE MAGUI MAWA IGUI OZAIN ONIRE OMO OBORI BAYE OZAIN OKUNI WADA OZAIN ABO NI BAWA IKU FARAYE IKA AYO SHANGO ROMI BAWA AYO ROBAKUN ADERI AWO OMO OZAIN IFA KOLIKUN SHANGO IFA KAFEREFUN OZAIN ATI ELEGBARA. IFA IKA MIGUNDA IRU OMO ORUNMILA OUN OMO OZAIN KAFEREFUN OGUN. IKA OSA 267 . ORUN MILA. YEMAYA ATI INLE. OLELE. AKUKO LEBO. EWEFA. COMBI SAMI ABELE KUAO YEYE IBU LOSA SUYERE: OKUKU SA NIYEYE TO MA NI IYA OKUKU. AKUKO LEBO.

OWO. REZO: IKASA IKASA BALLEBEI IFA BABALAWO OMO ORIBOWA ONI AWO ALLA OMO LLALLERI OYA OYA BAGUAORDUZ OBONELLI OGGUN TIGUALLORU GOGOZORA YEIN ONIBUAGUANI OBANI SHANGO 268 .REZO: IKA SA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAYOKO MATEKUN AUE TINSHIYAORDIRE TINSHIYA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA MEOFO. ABETA OWO. REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO MEDEKUN TINSHILLA QUE TINSHILAORDIRE TINSHELLA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA MEOFO OTA EPO OSA LEBO SIEVO. OSA LEBO SIEBO AKIKO OSHELE OMO EYELE. OTA. SUYERE: OBATEKUN LAYE EGUN IBALAWO IKA SA OMO BORONIFE. REZO: IKASA IKASA BALLEBEI IFA BABALAWO OMO ORIBOWA ONI AWO ALLA OMO LLALLERI OYA OYA BAGUAORDUZ OBONELLI OGGUN TIGUALLORU GOGOZORA YEIN ONIBUAGUANI OBANI SHANGO GUEGUENIYE ONI OSHUN OMO OYA TIGUA YOROKUN INTORI ONI OYI MOBAGUA ELEGGUA ONI YANZA.80. REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO MEDEKUN TINSHILLA QUE TINSHILAORDIRE TINSHELLA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA MEOFO OTA EPO OSA LEBO SIEVO. EPO. REZO: ASAN PAPANILLA ORILLE UMBARRIRI UMBA ASHIMBA AWALE ARU EREFUN ATE ADIE LEBO. EYA. ORDIREBE ESA LEBO SIOBO AKIKO OSHELE EYELE AWO EYA EBETA OWO. OSA LEBO ORDIRE. EWE. S6. ORDIREBE ESA LEBO SIOBO AKIKO OSHELE EYELE AWO EYA EBETA OWO.

ILE AKUKO REZO: IKA SA ORI TURE RULU OTUPON EMEYELE AFADI ABA TINSHE OMO OLU ODA OSA ORI TURUFAN OMA LERI ADIFAFUN KUAKETE TINSHE OMO OLOBO OMA YEYE OFORI BERE BERE RILE UNYEN OSHON KELE KELE AWO ADIFAFUN ORUNMILA EURE KODA WADA IYESA SI MAMU LAWARA EURE. EGGUN. ODUDUWA ATI OZAIN.GUEGUENIYE ONI OSHUN OMO OYA TIGUA MOBAGUA ELEGGUA ONI YANZA. LODAFUN IKA TRUPON 269 . YOROKUN INTORI ONI OYI REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO IRE UMBO OKAN SHONSHON. OSIADIE OKAN SHONSHON ELEBO. REZO: IFA NI KAFEREFUN SHANGO.

ERU INGUIN ASHO INKI INLA UMBEYA MARORA ENIBI INKA BUTILA KAFEREFUN SHANGO ATI YEMAYA. ADIFAFUN OLA NIKA. REZO: ADIFAFUN OBINI IYA OBO ORUBA INA OPOLOPO OFIKALE TRUPON INDOKO YEMAYA ASESU FOTIFO OFIKALE LOBI ONIGUN ABE OSHIBIRI ABI OWO FUN NI ORUNBI OGBE ISHU OGGUN AYIFO ONYON OFIKALE KOPEKI PUPO AÑARI LEBO ALARO LEBO OSUN LEBO OSHE ABIOMONIBA OGE YEMAYA IKU LODO ONIBODE INDOKO. SUYERE: IYA OLO OBO ORUBO UNLO ADE ODO MAPON. SUYERE: IYA OLO OBO ORUBO UNLO ADE ODO MAPON. EYELE LEBO. KAFEREFUN SHANGO. KAFEREFUN YEMAYA. REZO: ADIFAFUN OBINI IYA OBO ORUBA INA OPOLOPO OFIKALE TRUPON INDOKO YEMAYA ASESU FOTIFO OFIKALE LOBI ONIGUN ABE OSHIBIRI ABI OWO FUN NI ORUNBI OGBE ISHU OGGUN AYIFO ONYON OFIKALE KOPEKI PUPO AÑARI LEBO ALARO LEBO OSUN LEBO OSHE ABIOMONIBA OGE YEMAYA IKU LODO ONIBODE INDOKO. IKA OTURA 270 .REZO: IKA TRUPON KUKUTE KUKU ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN APOHORO AMOFA MEYE KERE LARIN OBAYE OGBA LELE APOHORO ENI ORUN OKOKAN LERIN OFU ARUN TOKU SARA BUYOKO VERA LODI OFO ODARA OMOFA EBBO ODODA LODAFUN ORUNMILA. OBONISHE LOKUN IYA FOLGUERO ILE OBANI BOKUN OKUE ANALARE LOYE AFEFE EYA ORUN OSA OSA FOLGUERO OYA BEWAO OMO AWO NIYERE AWO IKA IFA FOLGUERO ERI LAYE ERI LOKUN SEWERE. REZO: AWO AKUARORO OMOBELE OLORUN EYOBIOCHE INLE KEREKERE OBAYE OLORUN ATEON AKUARORO ARUN EKOKAN BIYE ETIKU SARA AWO BUYOKO ABALELE IFA OMO ADEBI AYE OLOFIN BOGBO ASHE OLORUN OGBA ERUN ONI KAYE ODUDUWA OMO OLOFIN LEKUN OMO OWO IFA OBI OGO ORUN IFA NI KAFEREFUN OLORUN. REZO: IKA KUARO ABEYENIFU ANIBOSHE OYA INA BOSHE LODE BEWE NI BOSHE BABA KUELE YEKUN IYANI OBONI BOSHE OINO AYEYELE NI IFA OMO WENWEYO OLORUN ASHE BONI LAYE OMO MAYIRE AWO ENI IFA AWO LAYE OINA. REZO: LELE ADIFAFUN APOHORO AMOFA MEYE KERE LARIN OBAYE OGBA APOHORO ENI ORUN OKOKAN LERIN OFU ARUN TOKU SARA 271 . ALA ATI OLORUN. REZO: AWO AKUARORO OMOBELE OLORUN EYOBIOCHE INLE KEREKERE OBAYE OLORUN ATEON AKUARORO ARUN EKOKAN BIYE ETIKU SARA AWO BUYOKO ABALELE IFA OMO ADEBI AYE OLOFIN BOGBO ASHE OLORUN OGBA ERUN ONI KAYE ODUDUWA OMO OLOFIN LEKUN OMO OWO IFA OBI OGO ORUN IFA NI KAFEREFUN OLORUN. REZO: IFA OGUEDE.REZO: IKA FOGUERO KOMBU KUMBO ADIFAFUN OÑI BINI EYELE LEBO KAFEREFUN OYA.

REZO: IKA KUARO ABEYENIFU ANIBOSHE OYA INA BOSHE LODE BEWE NI BOSHE BABA KUELE YEKUN IYANI OBONI BOSHE OINO AYEYELE NI IFA OMO WENWEYO OLORUN ASHE BONI LAYE OMO MAYIRE AWO ENI IFA AWO LAYE OINA.BUYOKO VERA ORUNMILA. IKA IRETE 272 . OBONISHE LOKUN IYA FOLGUERO ILE OBANI BOKUN OKUE ANALARE LOYE AFEFE EYA ORUN OSA OSA FOLGUERO OYA BEWAO OMO AWO NIYERE AWO IKA IFA FOLGUERO ERI LAYE ERI LOKUN SEWERE. LODI OFO ODARA OMOFA EBBO ODODA LODAFUN REZO: IFA OGUEDE.

OLOKUN OFO TOSHU ADELE OLAYE. REZO: IKA RETE OZAIN BAWE BIMOSHEKUN EYEBI SHERAWE OSHINSHIN OZAIN. OLOKUN OFO TOSHU ADELE OLAYE. REZO: IKA RETE IKA ERI AWO AVILE ALMOVA ORI SHANGO. MAFEREFUN YALORDE ATI OLOKUN.REZO: IKA RETE OMO OLUCHE OMA ILEKE KIRI KIRI BANLA ABANIYE BATITU EURE. REZO: IKA RETE IKA ERI AWO AVILE ALMOVA ORI SHANGO. REZO: IKA RETE AWO EYA BOMU ADIFAFUN OLOFIN ATI SHANGO ONIDOLAYE AWO ORI MOBARE IKA RETE INISHE ENI EYIGBA OFEDE EYA ORUN. OGUN ATI OLOFIN. KAFEREFUN SHANGO. MAFEREFUN YALORDE ATI OLOKUN. EYELE LEBO. KAFEREFUN SHANGO. IFA OWO MATUMBAO MAFARAWO KUMAOSA MONI IFA LOSHEERI OFINA YEYE AWO OMO NIRO IFA ODDUN LAYEO AWORI OFOYU AWO IFA LODUN BIFARUN UNTEFA AWO ODARA ADELE OTUN NI ADELE OSIN AWO OSIN ASHE WELE SHIWELE IFA LODUN KOMO LAYE ORO KANSUOKO AGBA INLE IFA OMA YENI AWO IFA LODUN ERA UNTEFA LODAFUN SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA. OLOFIN OWADEWO OLOFIN OMO OSUNIMI EWE BELEKUN OZAIN OMO YEKUN ASHO FUN FUN OROLU AGBA KILE OLOFIN IKAWAYETE OMO OSHA IFA MAYEKUN OBORI NIFA AWO IKAWAYATE IKA EWE IRETE MOYUN IFA OLOFIN AYAKALE ERAN ARALOGUN OLOFIN GBOGBO OMO NIFA OSHE AIBOWOFUN AREWOSHE OZAIN AWO IKAWAYATE LODAFUN OZAIN KAFEREFUN OLOFIN. REZO: IKA RETE OMO OLUCHE OMA ILEKE KIRI KIRI BANLA ABANIYE BATITU EURE. EYA ONIRE OBA ORUN AYAMORA KUENI OKUNI 273 . EYELE LEBO. IFA OWO MATUMBAO MAFARAWO KUMAOSA MONI IFA LOSHEERI OFINA YEYE AWO OMO NIRO IFA ODDUN LAYEO AWORI OFOYU AWO IFA LODUN BIFARUN UNTEFA AWO ODARA ADELE OTUN NI ADELE OSIN AWO OSIN ASHE WELE SHIWELE IFA LODUN KOMO LAYE ORO KANSUOKO AGBA INLE IFA OMA YENI AWO IFA LODUN ERA UNTEFA LODAFUN SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA. OGUN ATI OLOFIN.

IKA SHE 274 . REZO: IKA RETE OYA ABORI MESAN ADIFAFUN OBA KELETU EGGUN OLOYE OMODORUN INLE KIYA EFUFU LELE LOJUN ORUN OKAN NANI ABERE IKUBALELE OLUO POPO ABORI EGGUN SHANGO LOKO IYANZAN LAYA IKA RETE OSHA OYU AWO IFAROBI OSHE OBOLE IRE YEMAYA ALAKANI SHANGO OYA OYISHE OBINI SHANGO AKARAYE ORUN ONIFAYE LODAFUN ORUNMILA LODAFUN IGI.ELEYA BI EYA BASUN EYA MORA AFIYE SHANGO EBEYA NI EYA KUETO NI OSHE GBOGBO ONI TITUNDE EYA TITUN AWO INUN IRE YEMAYA ODADA AYE BABA BONI EGGUN ADEYA AWO LODAFUN ORUNMILA.

PUPUA ATI FUN FUN. AGUTAN LEBO. OU DUN DUN. EYELE . EBBO: AKUKO. SUYERE: KOLOJU. REZO: IKA SHE NINSHE IKA MIRU KIRI IKA MU KIRI ADIFAFUN ORUNMILA MIOPEYE OWUNKO. IKA KOLOJU IKA KOLOJU ADIFAFUN DADA AWO IFA IKA IKA FUN 275 . AGUTAN LEBO. SUYERE: IKA KOLOJU. REZO: IKA BELA LOMIKA ETONTO GOMOGO EWI ABUNKATO OSINTO OSIN IKA KOLOYU OBITA MOLOBU AKAKUNMBELE IKA BELA BOGBO ENIFA AWO LODAFUN IKU EMIRO KAFEREFUN EGGUN.REZO: IKA SHE NINSHE IKA MIRU KIRI IKA MU KIRI ADIFAFUN ORUNMILA MIOPEYE OWUNKO. MEDIDAS DE LOS CINCO DEDOS DE LA MANO DERECHA Y DEL PIE DERECHO Y GBOGBO TENUNYEN. KOLOJU IKA KOLOJU ADIFAFUN DADA AWO IFA IKA REZO: IKA BELA LOMIKA ETONTO GOMOGO EWI ABUNKATO OSINTO OSIN IKA KOLOYU OBITA MOLOBU AKAKUNMBELE IKA BELA BOGBO ENIFA AWO LODAFUN IKU EMIRO KAFEREFUN EGGUN.

YALORDE. ESHU. KAFEREFUN YANZA Y OBATALA. ORUNMILA. 276 . ORUNLA. AROYO IFA ONI OSHUN AWO OBBALOSO OLLA KAFEREFUN AFEFE. ESHU. KAFEREFUN ALA. OGGUN. ADIFAFUN ELESE ILU OMO ANIKE EDU KONIGBO ABEN IÑA ELEGBO. ELEGBA. LAYE KAFURETE REZO: ONIRE IFA GUI. EYELE EYELE REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO VILE ADIFAFUN OBATALA. KAFEREFUN YANZA Y OBATALA. IFA OWOYI EYELE REZO: BIFUN BOBORONI IFA KAFEREFUN OZAIN IKA MAFUNBO ONI OYI OYI OLLA ILEFUN WA ENI LE ONILE IKA ADIFAFUN ORUNMILA. EDU. YALORDE. ORUNLA. REZO: IKA FUN KAFUN ONI BABALAWO. REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO VILE ADIFAFUN OBATALA. LAYE KAFURETE REZO: ONIRE IFA GUI. REZO: IKA FUN LORONI KIYATE ADIFAFUN ABIREGUN AKUKO LEBO KAFEREFUN OBATALA.REZO: IKA FUN LORONI KIYATE ADIFAFUN ABIREGUN AKUKO LEBO KAFEREFUN OBATALA. REZO: IFANI KAFEREFUN OLOFIN.

REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO VILE ADIFAFUN OBATALA. +++ OTRUPON MEYI 277 . KAFEREFUN ALA. REZO: BIFUN BOBORONI IFA KAFEREFUN OZAIN IKA MAFUNBO ONI OYI OYI OLLA ILEFUN WA ENI LE ONILE IKA ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: IFANI KAFEREFUN ORUNMILA. OLOFIN. AROYO IFA ONI OSHUN AWO OBBALOSO OLLA KAFEREFUN AFEFE. LAYE KAFURETE REZO: IKA FUN KAFUN ONI BABALAWO. ADIFAFUN EDU. OWOYI ELESE ILU OMO ANIKE EDU KONIGBO ABEN IÑA IFA EYELE LEBO. OGGUN. ELEGBA.

REZO: OLORO TOROCHE EÑI LAICHERO ISIA LOBAN NINCHORO OGUILIPELE OWO EÑI LONA IFA DERE NIFA OLUO OLLUBONA BANI. NIPAPO REZO: BABA OTRUPON MEYI OLOROTO ROCHE EÑI LACHORO RIOLEBAN NICHORO OLOBAN IFA DEREGUN CHORO OCUN OQUI LIPELE AWO EBANA LOTE IFA DERENIFA LON OLUE BAMI OYUGBONA BAMI ORUNMILA ONI OSADIO MACHABA LOGUO OKU LOGUO OKU LOGUO ERIN 278 .REZO: OBORO NI SHORO OLOGUON NIFEDERE NISHORO OWO ONI FEDERE AUN BABALAWO LODIFAFUN TOCUTU KUTU NISHORO OGGUN. ECUN BAMI REZO: QUERECHETE OWO LADAFUN NIPA PO ADIFAFUN INLE KERE KERE NIPAPO KERE KERE NIPAO KITILLO ARO. REZO: OLORO TOROCHE ADIFAFUN EKUO. OTORO TOROCHE EÑI LAY CHORO ISI OLOLAN NINCHORO OLOBAN IFA DERE NINCHORO EGGUN AQUILIPIDE AWO EÑI BANA LOTE IFA DERE NI IFA OLUWO GUAMI OYUGBONA GUAMI. REZO: OLORO TOROSHE ENI LAY SHORO REZO: ODI OLEKERU KURU ODI ELEKURE KURU EÑI EÑI LAWO ADENI LAWO EÑI EÑI LAWO ADONI LAWO. EKU MENI KI EKUN MAPAREWE REZO: OTRUPO MEYI OGORO NICHORO LEGUON NIFADERE NI CHODO OCU ONI FADERE BABALAWO TEDINFUNTECUTUTO CUTU ACHORO EKU. REZO: OLDOGAN NICHORO ALOGUAN IFA DIRE CHOCHOLOGUO ONI BABALAWO ADAFUN TECUTU CUTU DIGUE LACHORO SECUN IGUILA ABERE MOCAN DUDUN TUNTUN AIKORDIE OCU EYA EBETA AWO.

IBABA LODAFUN AGUN GUN OCOCO LODAFUN ORU CHAORDE BAMBA LODAFUN BARA LOMIREGUN ONI BAMBA LODAFUN BARA LODAFUN BARA LOMIREGUN ONI BAMBA LODAFUN BATRA LOMIREGUN ONI BAMBA LOGUEREGUEN CHAGUE BAMBA LEGUEREGUEN CHAGUO. ONIQUE EGGUN ORUBO ABOLERO AJERE ABAKO NILE ADIFAFUN IDADERE BATINLOBA IKU SHORE ABERE MESAN AWO EFUN EURE ADIE MERI OKITI KUELE AWO EBANLA LOTE IGADERE ILE OBATALA NIFA OIN NI OLORO TOROSEINALE AKUKO EYELE AYAPA LEBO. REZO: META AGBA OLOFIN ORUNMILA OBATE IYA KAYE OMO ELEGBA ORI OBAIN KOKO INA KALETE SIYA ADIFANFUN OLOGBO IYAFA ELEGBA TUNWA ARAMISHE ADIFAFUN OTRUPON MEYI NANA AGBA ORI ADIFAFUN OKEEY OMO SHOWO EGGUN OSHA KALE AYE EGGUN MODUN NAINA OMO TUTO LORDAFUN IYAFA KAFEREFUN OLOFIN. OTRUPON LOGBE 279 . SUYERE: OÑIÑI LAISHORO OÑIO OÑIÑI LAISHORO OÑIO OÑI FEKUN LAISHORO EKUN OÑIÑI LAISHORO OÑIO. REZO: BABA ADIFAFUN EGGUN.

“yo me toco el pecho por shango como el se lo toco por mi” REZO: APUPA APALA ADIFAFUN SHANGO KUKUTE KUKU ADIFAFUN ALULOLOYE TINCHOMA OLOFIN EYELE LEBO ADIFAFUN IBAN AYAPA AKUKO LEBO ORUNMILA FEFE LELE KOFELE ADOLLU OMIQUI ADIFAFUN RERE AQUE LEBO EYELE LEBO ABO. AYUGBA LA DUKUE FOL ONI MODI AYUGBA OBA. AYUGBA GBOGBO OLUWO OLUFA ITON BENISALE KOMAYEPO KOMAYEPO KOMAWAO WAYEWE OLOFIN OGBE EKUE BURUKU KOLOYUE. GODO GODO MUA MOFIN KAYA MOFIN KAYA MOFIN KAYA. OKAN AÑA IBOSHISHE OMO LAKIYO IFA LASHE ONI TEMU TERE OMU BARA. ADIFAFUN IBAN AYAPA AKUKO LEBO.REZO: OTROPUN BEKONWA APUPA ADIFAFUN SHANGO KUKUTO KUKU ADIFAFUN ALUN OLOYE TINSHOMA OLOFIN EYELE LEBO. REZO: APUPAPALA ADIFAFUN SHANGO KUKUTE KUKU ADIFAFUN ALU OLOLOYE TINCHOMA OLOFIN EYELE LEBO ADIFAFUN IBAN AYAPA AKUKO LEBO OBE LOBE OGGUN NIAFEFE LELE COFELE ODOYU OMIKI ADIFAFUN RERE AGUE EURE EYELE LEBO ABO. REZO AL TAMBOR PARA PRESENTAR: AÑA IGI TODOWO AÑA OGA ILU PITIN SHOWO ONIBARA BEYEGBE ONI BEYEGBE OKAN AÑA IBORU. REZO: OBADE ABONIESHIO ONINABILEO NIBE NIBE ONI OLUWO NI ABAKAN ALA MEYI ABO AUN ADOKO ABO UNSHINSHE OLE OBA 280 . OTRUPO OGBE PONLA SE SESE. EYELE LEBO. OKAN AÑA IBOYA. AYUGBA ARUN. SUYERE: “ KOKO AGBANI SOKUT KOKO”. ONI BARA. SUYERE: KOKO AWANI SOKUT KOKO. KUAGEFE LELE KOFELE ADO YU OMIGUN ADIFAFUN RERE AWO EURE LEBO. OTRUPO OGBE PONLA SE SESE. ONI BARA BEYEGBE AYUGBA OSAWO IWORIWO OBINI IKU.

REZO: ADIFAFUN ORUMBOTI AWO TINSHAWO YOBI NI ESHU LALU ORISHAOKO OBARA NIREGUN IGUI ARAGBA WAYEMI ORUN ABOROTELA ODEDE ORUN EGGUN AFEFE LAYE OMO ORISHAOKO OMO OLOFIN ODARA SHANGO IRONKO LAYE EGGUN MOWA YA DE MOWAYE IMAWOLORISHA OBIRIKITI LEWOLE KOSIARETO BABAMI ILE ONA BOGBO ORISHA EWE LELE SHANGO MOKULAYE UMBO ILE OFE OFEKUAN ORISHAOKO OSODE AWO FUSI ODO BABA OGODO OBA WAMALE OSHA LODAFUN ORISHAOKO. REZO: ADAFAN BAUNLLAPA COUBO (AKUKO ETU OBI ORI EFUN ABAN OWO LA MEFA) BERU OBEUN OLEN FIRUBO OLOBELOFIN APAGUN OLOSOCO ORI BUN OLON OPAGUA OBADIDE AUN OSARE BANLAO TESEFUNOUN ALLA QUNGUN MALLA AUN GUN OLOQUO IBA OLESE OPADE DURO OBADE ETUSOLO AUN SALO DIEBO ONI ORUBO ONICHARO TIENE QUE OBORI. REZO: ADIFAFUN AWO ARERE NI AWO OLUWOYERE OBA AKABABA INLE NI ISOWI EMIYEYE KUMBEWA YALORDE OBINI BURUKU SHOLA NI IGUI ABAILA ESHU ALESHUYADE OBOYUTE MOWA LELE OTRUPO BEKONWA EGUNGUN BABRI NI SHANGO LABE LERI OFO NI UNLO AYERE YEMAYA INLE NI AKARABA INLE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN EGGUN KAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN ESHU. REZO: AWO ITANA IYA OKETE ENI TOKU IMOYO KOMURE OYO ÑAÑA TORI BORU LAYE INLE OMO OYU OKUN AYE MALOKUO EKETE BAYI NIWARU OBA IFA NILE OTRUPO OMA IFA ADIFAFUN PODA ADIFAFUN FESE KOTO ILU ENI TOBASHE OMO IFA NIREFUN ADE ILU GBOGBO IMOYO AFE EKUTE BARATIYE OTRUPON OGBE AWO POLA EGGUN OMO IFA OMO OLOFIN BEKE LONE EÑAJUN OKAN ORIMI 281 .YEUN YARDRIDI DIESAYE ABO MOTIGUI AKOREDA OLORO DODIESON MAYE MAYE ESUE GUEN MUSHI OBANIKE SHILEKUN ERUN OBA NULETI KULUKULU ASISI MIGUINI.

AFERE ASAKALEKE AWANI MOYUGBA AWO ILU IBAMI OMATUN OMA ESE ILU. ABAMISHE FUMI OMO OMONIMI ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN ILU. SUYERE: OBANIKU OBANIKU ARA ILU UNSORO. REZO: OBA ALAÑA OLOSA IYIN ONI SHANGO MORI ASHIRI EBURA OBANIADA OFO EDUN ARA OBE ODO ATI ARA ILU OBANI LE ORUN ONI SHANGO IKU INSORO ANA IKU LODAFUN AÑA KAFEREFUN ORUNMILA. OTRUPON YEKU 282 .

OZAIN. REZO: AKUKO ODIFA SHAOKO TOBO SILE AKUKO EYELE AIBONCHA CASCARA DE MANI. OBATALA Y OGGUN.REZO: OTRUPON YEKU OYEKUKE IKU YEYE ADIFAFUN IROKO. REZO: OTRUPO YEKUN OTRUPON YEKU YEKU YEKU YEKU YEKUIDI AKOKO ORDIFA OCHACO TOLOSILE ORUBO ABENEFANECU EYA EPO EBETA OWO. REZO: OTRUPO YEKU OTRUPO YEKU IBI ACESO ORDIFA ECHASO OKATOLO SILERUBO EYELE ABANEFAN EKU EYA EÑEKIÑA ADIFAFUN KULE TIALO IBOMEKALO LEBO SEBO SELERI ADIFAFUN LUE BIYI EYELELE LEBO ADIE FA SHAOKO 283 . KAFEREFUN SHANGO. SHANGO. AKUKO O EKU EYA REZO: EÑA EÑA QUINA ADIFAFUN KOLE TINLO IBOMECANABO LEBO OCHU BULORIGUE ADIFAFUN OLU BILLI EYELE LEBO AKUKO LEBO. ELEGBA. AIBONCHA REZO: OTRUPON OYEKUN BATUTO BABA OSHERI BAGUA ABORI ABINI NI OBINI QUEYERE QUE NI LEKUN NI OZUN OKUNI AGUAMIRE OBINI ALELE YEYENI AWO AWO BEYEKUN O BOGUANIRE AWO OBANI IRA ILE BORIBOGARA ABINI AWO ABORAR MARQUERE EÑI OSUN FATETI AWO IFA KAFEREFUN OYA. YEKU EYELE REZO: EÑA EÑA QUIÑA ADIFAFUN COLE TINTO IBOMECAN ABO LEBO OCHUBULORIGUO ADIFAFUN OLU BIYI EYELE LEBO AKUKO OWUNKO LEBO. REZO: OTRUPO YEKUN OTROKON YEKUN YEKU YEKU IDI ORDIFA OCHA OKOTO LOSILEORABO EYELE ABANEFAN EPO EBEFA OWO. REZO: AKUKO EDI FA CHACO TOBOSILE AKUKO EYELE CASCARA DE MANI KAFEREFUN SHANGO OBATALA Y OGGUN.

TOBOSILE AKUKO OBATALA ATI OGGUN. CASCARA DE MANI KAFEREFUN SHANGO OTRUPON IWORI 284 .

REZO: OTRUPON DAQUEÑE COLLO BABA EYELE OGUN LOGUO OGGUN LOPO KUKU ADIE FUN FUN ALABE TISALLO OBANIGUARE EKURE EYELE LEBO ELLO OBA NIKU ARE EKURE EYELE LEBO EBEYO OWO IPO MOFA GUIDA MEFA ADIFAFUN BABA OLOLLO EUKO LEBO AUKO LEBO. SUYERE DE OPARALDO: “OYA LELE ORAN SARAYENYE OYA LELE OUN OBBUN IKU UNLO”. GUIDA REZO: OTRUPON DAQUENE COLLO BABA EYAYE OGGUN LOGUO OGGUN MOPO LOPO CUCU ADIE FUN FUN ALABE TISALLO OBANICU ARE ECURU EYELE LEBO ABEYO OWO IPO MEFA GUIDA MEFA ADIFAFUN BABA OLOYO AKUKO LEBO EYELE LEBO. REZO: OTRUPON ADAWEÑE IYAFIN IKU OSHA EWE MADE MAYO OMO OBATALA OBANLA LAYE OLOFIN MAYO OKABEYAWO ODUDUWA AWO EYO OBANI IKU OMO ALAWARA OMO DOYE MESAN LEBO. OTRUPON WORI IRE ADAKINO ADIFAFUN IWORI IRE ADAKINO. UNYEN OBI LELE IKU ADIE ITANA OYA ILEKE LELEO BORI LELEO ILEKE BOWASHE ADIFAFUN DOYE IFA NI KAFEREFUN ANSAN.REZO: OTRUPO ADAWENE FUN ALABE TISAYE AWO IPOMEGA MEFA ADIFAFUN BABA OLOYO LEBO EYELE AKUKO LEBO. ADIFAFUN OYA DELLERE LLO OBARI GUA ORO OGUN LOGUO. OTRUPON ODI 285 . OTRUPAN WORI IFA HERDOQUINO. MAFEREFUN WORI IFA ADAQUINO.

REZO: OTRUPO DI IFA CALLO LENINCHAGUO ALLE NI QUINI A OLLE ASIA OLLOCO ABEBOARDIE EBETA OWO OWO. AKUKO LEBO. OTRUPON DI IFA KEYE LE NINSHAWO AYE NI KINI AUN EYE ASIE EYEKO ABEBOADIE. ARIRNI ELESAKAN OGUN. OTRUPON IROSO 286 . EÑI ADIE. AKUKO. ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: OTRUPON DI TAYEEN NINS HAWE AYE NI KANLE KEME ADIFAFUN OYEKE ARERE ADIE LEBO. ABOTA EWE LEBO. REZO: KALLEUN NINCHAGUO ELLE NI CANLE COMO ADIFAFUN OLLOCO EYELE ADIE LEBO AKUKO ADIFAFUN ORUNMILA OUNKO ADIE ABO OUNKO LEBO. ARINI ELESECAN OGGUN. ABO LEBO.

REZO: OTRUPON ROSO IFA ARANI MOLE BIAN QUELLI QUELI HIBI ECHIN SURO KUTA NI CASA IROSO MULEI TORI AYA KUKUA ORCININCAN KUKUA AIKORDIE EBELLO OWO. OBATALA Y ORUNMILA. REZO: OTRUPON ECHIN CUTA ORONICAN CUCUA OBITASA LODAFUN ROSO IFA ARANI MOLE BINA ORO QUELLI IBI NI CASA IROSO MULEI TORI ALLA KUKUA AIKORDIE EBELLO OWO.LODAFUN OBATALA LODAFUN OGGUN. KAFEREFUN SHANGO OBATALA ATI ORUNMILA. EYELE LEBO. AKUKO. LOBI OMI REZO: OTRUPON OKOSUN WELE NI IFA EYELE KUESUNWELE SHANGO AWO WASA EGGUN IGUI OWELE YEMAYA DIDE OBONI INA SHANGO META AYE EYE NIWA AKUKO OBBI LAYERU IRE ARIKU BABAWA OMI MAYAFERA OMODUN BINIBOSHE AWO MEYUN OMASHENIFA ODA BI BORU SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA LORDAFUN YEMAYA. OTRUPON JUANI 287 .REZO: OTRUPON KOSO AKO ANEYE KOMADO ADIFAFUN LADUTA EYELE OGUEDE LEBO. REZO: AKO LE YOKO MADO ADIFAFUN LADO TA EYELE OGUEDE LEBO AKUKO EYELE LEBO KAFEREFUN SHANGO. REZO: ADIFAFUN YEMAYA OKUTE ICHORL CHON UMBOWADIYE ARA OFIKALE TRUPON ADA KUKUTE ADIFAFUN OGGUN AYABA MAYAFRA LODAFUN ORUNMILA.

OTRUPON BARA 288 . REZO: NARE RIFA MOLALA NI ABA ORISHAOKO MOLALA EYUN KOKOLE ELEGBA OUNKO BOGBO INIYE AUN BABA YI YOYOZUN OBAIKU MOCHE BOBOSHE NORUN NOWA ISHU IFA AYE TENE OUNYEN BOGBO TENUYEN ESHU SHU INLE OBANI BARA IFA KAFEREFUN OSHUN. KAFEREFUN OBATALA. NI MODI NI DI CHENI QUIN CHE OTA GUEGUE NI ORUNMILA OLORDAFUN ORDE EBBO AKUKO EYELE ABEBOADIE MEYI OTA META EBETA OWO.REZO: OTRUPON ÑAO DONI MIDI SHENIMUNI OTA OLODAFUN ODE. ELEGBA. REZO: ONI ONININI ONI ANTENI ALLAN KOLO OFEQUI TOGUERE OWO. EYELE. OPOJOERE ONIONTINI CORBON REZO: ONI IMBENU ODA REGURE CAIBODO CHEOUON CHEGUON ETU. ADIE LEBO. REZO: IRENIFA IFA NI KAFEREFUN ESHU. REZO: ONI ONINININI ATENICOSIERE ONI KOLOKOLO OMUCHUBU LODE. ORISHAOKO. ATENICOGUON ALLEN REZO: OTRUPO JUANIDE NIMODI MIDI CHENIMUNI QUINCHE OTA QUE QUE ORUMILA OLORDAFUN ORDE EBBO AKUKO EYELE ABEBOARDIE MEYI OTA META EBEFA OWO. AKUKO. KEKE ORUNMILA REZO: OTRUPO WANIDE NI MODI MIDI CHENIMUNI QUINCHE OTA QUE QUE ORUNMILA LODAFUN ADIE ORUBO AKUKO YARAKO OTA META EKU EYA EBEFA OWO.

REZO: LUEYE AYE.REZO: OTRUPON OBARA IFE EYUQUELE KAÑUA EKU EÑI LODAFUN ORUNMILA LUBA ONLE ILE ONIFE EYE EYA LUDENBEN OKARA INGARA OKAYI AUN BARIN AYE OBE LODA KAFEREFUN ORISHAOKO. SHANGO. ORUNMILA ATI OGGUN. FAKUYA ESA FAKUYE GUERE BA ESHU ERE LIMO TIMO ISA ARAMETE ORISHAOKO SELU ERU BABA LADE OGUE SILUFU OTRUPON KANA 289 .

SUYERE: “ TARIFA FIFETO IBAROTA FIFETO FIFETO AWO FIFETO ARIKU BABAGUA SOTISHE AWO FIFETO IFA “ FIFETO OMO 290 . OCHICA TEÑE CUOBA TIORA REZO: OTRUPON KANA (UN GUIRO GUANO IYEFA PRONTO SE ELLE). REZO: OTRUPON KANA CARAN OTRUPON GUINI BEDI COBE ACHE ARAI BATA A UN BABALAWO LODAFUN OIBO LERI.REZO: OTRUPON KANA CARAN OTRUPON OLOKARAN GUINI BEDI OCHICA TEÑE COBE ACHE ARAI BATA A UN BABALAWO LODAFUN CUOBA TIORA OIBO LERI. REZO: IFA AGUI GUASI OMINI GUASA OCHI BOLENE EYA META AGUI GUASU ORUBO EYE OCHERE AIKORDIE EYELE MEYI OWO MELLO. ADIFAFUN OGGUN. AWO LA REZO: ONI ODO NINCHA OBA ADIFAFUN ADEPERIOLLUPAN AKUKO LEBO YARAKO OLOMBOBO APURATAN ACARAN OKARA KINIBO BIGUN MORE LOLA KAKOYE QUIBABA ADIFAFUN AURA ENICAN IMBO CITOBA EYELE LEBO AKUKO EYELE LEBO. REZO: IFA AGUI GUASI OMINI GUASA OCHI BOLENE ASA META AWO AGUI GUASU ORUBO ELLEOCHERE AIKORDIE EYELE MEYI OWO LA MELLE. RIEGA REZO: AGGAYU ABANILE ADO SHAGA KAKAFO OZAIN ULOPARODA ELEGBA UMBO WATLE AWO ORUNMILA INSODE NIFA SOTISHE DEDE AWANTOLOKUN KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN FIFETO.

ETU. ADIFAFUN KAFEREFUN ORUMILA.REZO: OTRUPON KANA ADIFAFUN ADE. OTRUPON KANA OGGUN LONI AWO BORI BALERU IFA IBI TOGU UNYEN EKODI ENI OKUA OMO ALIGBORAN ELEGBA LAFERAYE OGGUN ILE FIYEME OGGUN LOLA MOBUSUN ATITI IFA ONILE OGGUN LOWO OYELE IFA NI ABAORI OGUELEMU OZAIN IFA NI KAFEREFUN ELEGBA. ORUNMILA FORE AYE OTRUPON OGUNDA 291 . IFA NI REZO: JEKUA OGGUN IRE NIKAN.

OCLINI OCU OMHE REZO: OTRUPON OGUNDA OTRUPAN GUEDE MOLE MOLEDE TAPA OMADA ITAQUITI CORIRODI ADIFAFUN CHARA TINCHOBINI ORICHA EYELE AKUKO ANGUEDE OBINI CAN LONLO OBINI OCUNI LOFE OCUA OCO OMBO. IFA OTRUPON OSA 292 . ANGUEDE. MAFEREFUN ORUMILA. MAFEREFUN YALORDE. REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LONIO AIKORDIE YARAKO OTA EBETA OWO. OTRUPON ANGUEDE OGUNDA GOO.LODAFUN OGGUN ATI OBINI. OCLINI OCU OMHE REZO: OTRUPON INTORI IKU. OBINI OKUNI LOFE OPA EKO UMBO MAFEREFUN ORUNMILA ATI YALORDE.REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LENLE. REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LONIO AIKORDIE YARAKO OTA EBETA OWO.

REZO: OFUN OBORUKO OYO ARO KOLESE AKITILEBO ABIYA MALA ADIFAFUN LOKOTINSHOMA ORISHA KIRIN OSHAKUN OFIKANEYELE LEBO KAFEREFUN OMOFA ORUNMILA ESHU.REZO: OTRUPON SA OFUN ELERUKO EYE ARO KELOSO AKITI LEGBO ABIVE MALA MALA ADIFAFUN LOKO TINSHOMA ORISHA KIRIN AUNI SHESHUN OFIDAN EYELE LEBO. ORUNMILA ATI ESHU. KAFEREFUN OMEFA. OTRUPON IKA 293 .

OTRUPON TAURO / OTRUPON OTURA 294 . AKUKO LEBO. OSHANLA. KE OTRUPANKA ADIFAFUN OBA OWUNKO. OMO OLOFIN. REZO: OTRUPANCO ORUPANCO ADIFAFUN ANA OMO ODO AKAMO OGGUN KE AKUKO LEBO QUE OTRUPANCA ADIFAFUN OBA OUNKO ECA AKUKO LEBO. ADIFAFUN ABURE OMO OLOFIN. OTRUPON KA LODAFUN OGGUN. LORDAFUN OGGUN OSHANLA OMO OLOFIN.REZO: OTRUPON KA OTRUPANDO OTRUPANKO ADIFAFUN ANA OMO OGGUN KE AKUKO LEBO.

REZO: OTRUPON TAURO IRE NIFA PORI IFA NI KAFEREFUN OBATALA ATI SHANGO. REZO: IFA INTORI IKU AIKORDIE FUNFUN ADIE FUNFUN ADIE MEYI FUNFUN ORI EFUN NERBRIN ASHO FUNFUN (8 VARAS) EKU EYA EPO OBI MENI OWO MELLO. KAFEREFUN OTRUPON IRETE 295 . REZO: IREMIFA OLOFIN. REZO: DURE DURE NINCHE QUINI NIMU ONI ADIFAFUN OLE ASO OLLOLLU ILLA OWO OLO AWO ERA LEBO AGUOTA IKU CAPAPA PELLE OPA UNASOCUN ELEBE UNSOCUN ICU ADIFAFUN LLEPA AKUKO LEBO AMARORA INTORI ARU IBODICA KALE KALE ODARE FUN NITA APARO ADIFAFUN ELEGUE ARA AKUKO LEBO. REZO: IRENIFA PORI IFANI KAFEREFUN OBATALA Y SHANGO. FUERI IRE ARICU OSHANLA Y SHANGO ORDAFUN REZO: OBALAYE NI AYU ODARA ISHE AMO INTORI OFO SHANGO ATIE ELEGBARA.

REZO: EÑA META MOSHOTA OKAN PUPA OBINI OYO ABO ADIFAFUN OLUO UMBATINLO NISHE ABO LEBO EYELE LEBO. LEBO REZO: AYA TU SHESHE AYALU PATE ONI BABALAWO ADIFAYOKO. MAFEREFUN OBATALA OSHOSI Y ESHU. OTRUPON SHE 296 .REZO: OTRUPON BIRETE IFA AYALU SHISHE SHE ADAFUN AYALU PUETE MORUBO OMO SHESHE SHE NI OLO BABALAWO ADIFA BABALAWO OLOFIN YELO PUELO ODAFUN OZAIN MORUBO. AKUKO LEBO. OWUNKO SHELO. REZO: IFA AYALU SHESHESHE ARDAFUN AYALU KUETE MORUBO OMO SHESHESHE NI OLO BABALAWO ORDIFA OLOFIN YALU KUELE ORDAFUN OZAIN MORUBO SUNKO SHELE EKIKO LEBO EGUIÑOLA.

KAFEREFUN OBANLA OBALOPAN OSHUN. OTRUPON FUN 297 . MORDO ACHECHE ORDOÑO ACUE URE OBIRICA LOMBARU MAZORCA TU LERI OMO. REZO: OTRUPON SHE OBE NI DELE AWO OMO FO OTRUPON SHE ABASHE OMO LALA NI SHANGO OTRUPON SHE IYA FAREO OMO LELE OYA ONIYA. REZO: OTRUPON SHE IFA OLA RUDADE OWO OBA NITEPA ILE QUE OLA NITEPA OCHO DE ORDAFUN LORBO ORUMALE TINLO OCU AKASA EYELE ADIE BABA ESCALERA EBBO. REZO: ORAN DIDARE ERANTIRA ELEQUE OBAN TIREPA OBAN TIREPA OCHODO IDE ADIFAFUN BOBO ORUMILA OCU ACARO LEBO ELERA EYELE ADIE COBO BABA MOBO CHECHE ODOÑO ADIFAFUN TETE ARE EURE IFA NI OBEYU AKUKO EYELE LEBO. REZO: OBAN DIDARE OBAN TIRA ELEGUE OBAN TIREPA OSHIDE IDE ADIFAFUN ORUNMILA EKU AGOGO LEBO ELEGBA FALESILE ADIECOBO BABA NOBITISHE ODOÑO ADIFA ARE BURE IFANI ILU SHANGO YALORDE IFA ONIRE.SHANGO YALORDE IFA ONIRE.REZO: OTRUPON SHE IFA OLA RUDALE AWO OBA NITEPA ILEKE OLA NITEPA OSHEDE ODAFUN BOGBO ARUMALE TINLO OKU AKASA EYELE. ESCALERA LEBO. ADIE.

LODAFUN OLONU ADIFAFUN OBATALA. ODDUDUWA. INA IRIN LAYEUN OBE AÑARI BOGBO NIWASHE OLOFIN OBE GURUYONU ENI LODAFUN OLOFIN. INLE LODA OLONU +++ OTURA MEYI 298 . SUYERE: AYANAKU KUSHE ASHE TIMINI BARA. REZO: MAFEREFUN ALAFIA. EGGUN. REZO: TIO CANLE ERECAN ORUN ADIFAFUN OBATALA UMBATI IKU UMPA LLICA EBOMI ERU CAMASI LLILLU ACO FUNFUN ASUNACU LABO EUCHE ACHE OBATALA ULE CHOLO DURO ADAFUN ERE ADIE LEBO ETU ASHO TININI LARA EYELE EBO LEBO. REZO: IFA OSU BURU OFO ELLO OTA OBINLE ARACORDIE SI ORDA ADIE ASHO ETU INTORI ANRU. REZO: BATO BABA PETO ÑODAFUN ADIFAFUN ADIFAFUN OBATALA. GUONI REZO: OGGUN ADIFAFUN OBE LOKADA YOBE LO BEMBE INA SHANGO. ATI OYA.REZO: OTRUPON BALOFUN BABA BATE BABA FETO LODAFUN INLE. KAFEREFUN ELEDA Y OBATALA. ORUNMILA LORUGBO.

REZO: ADIFAFUN OKUNRIN OKOLORI LODAFUN AKAN. UMBOWA AIYE OGBORI OSODE OLORI MEYI LARE NI AIYE ASHE OLOFIN ANIWA ORUN OSIYANI ATIWA ORUN ATIWA OLUO KAFEREFUN ORUNMILA. ASE CUNDIFA IMALE ADIFAFUN SUCU.REZO: QUERENCHELE AGUA NIPAPE LODAFUN GUERE NIPAPE ONDAFUN INLA NIPAPE. OGGUN BORO BORO. LODAFUN ELEGBA. REZO: PARENCHELE AGUE NIPARO LODAFUN QUE QUERE PAPE LERUBE QUE QUERE ORUMILA LEFE UN BEBETONILLE LEBE. GUERE NIPAPE LERUBE GUERE NIPAPE QUITE LLEURE LODAFUN ESUCUN ADIFA NIBATI UN CAGUELERIN. REZO: ASOKUN NIFA ADIFAFUN SALE MALE MALE AU SALE AWONSI ABONIRAYE IFA ONIRE OLOFIN OMO IFA ABABANIREGGUN EGGUN OTOLA MAYERE NI AWO OMONIFA SALE MALE MALE OU MALE 299 . REZO: ALAFIA BORUKU OLORUN KOKOIBERE ABAYIKI SUMAJANA SALAMALEKUN MALEKUN SALA ANGMO SEDA ITANA MEDINA AKANA IBODUNOSATU OMI INA KUPA BELEYO MODUN MODUN LODAFUN SAHNGO KAFEREFUN MALE. REZO: ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: OSHAGRINIYAN BABA NI ORISHA FUN FUN. SUYERE: BABA ALAYEO BABA ALAYEO LEKUA UMBO OMINIYO LAYEYEO OKUNI BABA. LODAFUN GBOGBO KALENU ORISHA. ALAFIA ADAFUN MALE ADAFUN ORUMILA UN CHERUNLA ACODE ETI LLARECE ASABEBE UNTE OCU EYA EBETA EWE. LAPE TERI BENI LEFE REZO: CIRIYAN CIRIJAN ARIFA YOKO KANFUN OWERE OLODAFUN OKETE. ALEYO OKO ITA ILEGGUN.

MAYIRE ABONIKUN ORUN ALWARODE EGGUN YEYEKUN ORUN SALE MALE MALE OU SALE AWO ORONIFA IFA KAFEREFUN EGGUN ORUNMILA SHANGO Y OLOFIN. REZO: ORUNMILA ASOKUN DIFA IMALE NI AWO ORUNMILA NI INLE NI IBO BAYEKUN AUN LOSILE OMO BABANIREGGUN ORUNMILA AWO OBA BARA NIFE ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN SHANGO ADIFAFUN ORUNMILA. OTURA NIKO / OTURA EJIOGBE 300 .

DIDE BABA KAREE KARE LAWA. OLORUN KOKOIBERE ODOGAN AFEFE ETU AFEFE LORUN ORISHAOKO. REZO: OTURA NIKO ORIKO LOWO ABANSHE AYE AWO KOTANSHE EÑI REWE A FEFELORUN ORISHAOKO AYE OWE ADOBALE MOFORIBALE YIKETUN. OWO REZO: ARICOGUOSO BENSE OMO ORUMILA QUE TECHE ADIFAFUN FADA ABO ILU LORUBO ONARIRI ADIFAFUN OLUCUNI IDE QUERE AFIFORA IGUI LANCUI BAILACHE INLEGUA EGUE LONI ADIFAFUN APARO BATERILLO CHOCO MATIA ADIE MENI LECHINICO OMI ATILICO OMO LLI LLELLE GUINICHOSO AKUKO CHUCA EGUE ERU AKUKO EYELE LECHUMI. REZO: OTURA NIKO OTURA NIKO OTUANI CUPON OMO ORUNMILA KAFEREFUN ESHU.REZO: OTURA NIKO LIKO IKOREWA LIKO IKOBIE KOSI ADIFAFUN DADURO ABO ATI OTI ELEBO. SUYERE: ORISHAOKO. 301 . MOFORIBALE YEKOSI ASHE. REZO: OTURA ONICO IFA ALELELLEOMO EDI ACCAUN PERO OMO ESU ILLONI DORDE OMOEDU HERIGUOFO ECUN DALLO Y LOGUA ORDABARA HABAN MIREOGUN NIRE HIPORE OBA EGUE URE MARUN COLOGUO OFO SOE SOGA COMURA AGUERURE MARUN A UN EGUE O FE BAPA AUN OMO METE TENIOBAPA ORDO LLOTA HICORIA OLOTO COCO ERA TOCO COCO SINO AGUAN OGUELE HIBO ELLE ELULLU LLE OSO NIDEQUI OLLI COGUGU ALLA OLLADE SE LLU ONA OPE EYELE OPUE ACOSUN PARE OPE ILLENI DORDO ORDO IRI GUOGUO OCUNDALLO LEGUA. IKO ONIKO OTUA NICO REZO: OTURA NIKO ONIPO ONICO IKU ILLA ONICO OFO ONIKO ONICUO OMO ONICO ARICU BABAGUA IRE UMBO.

OBA IKU ONIKA ODOBO SOKUN SOKUN IROKO. SOKUN SOKUN GBOGBO IYA KALALU ELEBO IRU ELEBO MOYONI IKU ORUNMILA AKUAYE AKUALOSINA IYA LAYE OBA IKU. OBA LELE ORUNMILA ORE LAGUA. REZO: BABA OTURA NIKO ORIKO EGGUN MOWA ASHIRI MAYE ALOSIN AMUBA LALE ALUTA MOWAYE EYO MOWAYE MALU MOWAYE OLOGBO MOWAYE AIYE MOWAYE KENEUN MOWAYE EKUN MOWAYE ESHINSHIN OLONI IYA TOBI OMOKEKERE ADAMALAPA LODAFUN IYA KAFEREFUN OZAIN.REZO: OTURA NIKO OMIKO GUE OBEBELONA NIKU IRE OFO FEFESHO OMO ONIKO AWO OMO ODUDUWA DADA ABAYENI IBAGUA LA YERE IKU OTURA NIKO ONIKO ABENI YEKU ODUDUWA OLOKUN ABEYENI MOZAZARAZAIN BAYENI ONI BABARA NIYEGGUN EBBO. 302 . REZO: OTURA NIKO OBESAYE ANO AFETACHE OBARA NI LORUN KEKERE OBA OBAYIRE OMO. SUYERE: “ OTURA NIKO OTUA DOLOGUE ASHO IKU YANAYAN ASHE IKU AYE ASHE IKU OLORUN”. OTURA NIKO BEYENI EGGUN OBA LODENI SHANGO OBANI EGGUN ONI BARABA NIREGGUN IBASHE OTURA NIKO ORIKOLOWAO ORIKOLOMO EGGUN OBANIYOWA AWO ORUN EBANIRE YEKUN OLOFIN BI AYE IFA ASHE ORIKOLOWA ORIKO MAYENI AWO DADA IFA ASHE OTA OBA INLE LANIRE AWO IFA ODUDUWA. REZO: ADIFAFUN IKU ALASHONA OUMBO WA NI ELEGBA ISHONSHON MOGUAYEMI OBA LELE IROKO. OBA IKU YONYERE AMAI YEKUN BELELE IYA LAYE LOKUA ARIKU ENI ORUNMILA OUN SODE OTURA NIKO UMBO ATEFA NI EGGUN. ABORAN OLOFIN YEGUE INLE. REZO: BABA OTURA NIKO ADIFAFUN SHANGO OLADABA ESHIN OFOYUDE OMO BURUKUYULE OKUNI ARUGBO OMO KANKURU OMO ODARA ELEGBA ELADAFA ORUBO LODAFUN ORUNMILA. ABORAN IKU.

REZO: OTURA NIKO OYESADE AWO OFENTANSHE OBARANILOKUN KARERE OBA. OBAYIRE OMO OTURA NIKO BOYEMI EGGUN OBA LODO NI SHANGO OBA NI EGGUN ONI BARABANIREGUN IBASHE OTURA NIKO ORIKO LOGUA ORIKO OMO EGGUN ANANI LAWA AWO ORUN OBANIYE EGGUN OLOFIN BI AYE IFA ASHE ORIKO LOWAO ORIKO MAYENI AWO DADA IFA IRE ASHEGUNOTA OBA INLE LARENE AKUKO IFA ODUDUWA. OTURA YEKU 303 .REZO: BABA OTURA NIKO RIKO RIKO RIKOSHE RIKO RIKO EGGUN ORINOWA ADIFAFUN ODUDUWA ORIBAWA YESA INLE IRE AYE OKUNI ERU OMO ODUDUWA OMO SAJONI AWO OMO LASHE IFA AWAGBEMI ABE IFA SAJONI SOKUN LADE NI IFA SHONSHON EBORI LEKUN ODUDUWA BAWA AWO ODARA SAJONI IFA IMOLE ODDUN SHANGO ABI ODARA IMPORI AWO OTURA NIKO RIKOSHE PARADO ORUGBO OKUNI OPA BIEÑU INSHE AISHELEKUN AWO SAJONI ODARA UNTEFA UNSODE BABATOBI EGGUN AKUKO ODARA EBBO UNANADE BABARI IFA LEDE ARUN AYARA ORUN AYARA ODDUN ATARA OZAIN AWO SAJONI ODARA BEYEBE IFA ODUDUWA LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: ADIFAFUN ABITAYOLOROKUN KOKONU ABITA.REZO: OTURA YEKU MALU AWONIKA ADIFAFUN ONIKA AKUKO LEBO. AGUIBOABURI KEKE OGO ADIFAFUN AKI UNBATINLO LOWO VALA YELEGGUNLOBO AGUTAN. OKUTEKAN EBONI AKUKO IGUIBO ABARI FOGORO. OPALLERE COGOLLO DE HIOCO. EGGUN LAYIRE NIABITA MOGUA ADE OKUNI NUNURU ABITA AWOLODE BELELE EGGUN BUBURU LORDAFUN ESHU. IFA OYAGUO LLAGUO AFIÑARI LA OWO. ADIFAFUN TOSENO UMBATILO LOWEYE EYELE KAN ABETE APITIN. ADIFAFUN ONIKO OKE. 304 . ETU LEBO. EYELE. EÑAZA ODIDI ABA OPE BORO INDOKO ORUN SHONSHOLO ATOSA AKIYA. REZO: MALU AGUONICA ADIFAFUN ONICA AKUKO LEBO AGUIBO ABARICOCO OGO ADIFAFUN AQUI UMBATINLO LOGUO BALA ALLELEGAN LEBO OGUNTAN EYELE ETU LEBO. REZO: OTURA YEKU MOLU AGRONIKA.

REZO: ADIFAFUN OTURA AWO ASESU ABAYA AYO NIRE OYU YEWE AYABA AWO ALAYOTA OKUNI ELEGBA AWO AGBA BOGBO NOWA OKUN OLOJUN OMO TERIBAWA BI ALE ELEGBA BALE AFI OMO AYO FUNAYO OTURAWO MUN AYODUN MOKI OTA ADELENIFA MOKI OKUE AWO ALAYO OTA ERE LARI OMO AYIOSHE KANIWAYE LERI AKANI BAWA AYO IRU AYO ADELE BAWA LODAFUN YEWA IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. LORDAFUN ORUNMILA. LORDAFUN ORUNMILA. OTURA ODI 305 .OTURA IWORI REZO: OTURA POMPEYO ADIFAFUN IYA MO AYE YEMAYA ASESU OFO ORISHA IMOLE ORUBO BABA OLOKUN YIMIDEREGBO EGGUN OLONA OKUN MAYEWA LELE OFO LERI OFO ELEDA. REZO: ADIFAFUN IYA MOEYA YEMAYA ASESU OFO ORISHA IMOLE ORUBO BABA OLOKUN YEMI DEREGBE EGGUN OLONA OKUN MAYEWE LELE OFO LEI OFO ELEDA KEREFUN OLOKUN. KAREREFUN OLOKUN.

REZO: IFA OTUNDI HALLODEDUN NAINI OCRUN ADAFUN OEBE UMBATI LE LULLECHA ONI CORUBO AIKORDIE YARAKO MEMBE ORUBO ONI APE RE NIA LOCOCHE ARBAN OLUN ALA. BAWO OMO OZAIN ESHU TIPELU EYENI MERIN EMITINO NI LOWONI ILE DIDE ILAYA NINAKU BAB NI ASHE LODAFUN OZAIN. SUYERES: “EMISO OBALUBE ALADOSO MONIJERE MEYE”. REZO: NO WA BAWO OMO OZAIN ASHU TI PELU EYENI MERIN EMITIMO NI LOWONI ILE DIDE ILAYA NINAKU BABA MI ISHE EBBO KUELU A ORUKO NI SHANGO MOFE AKUKO MEYI ABEBO MEYI SI ORUNMILA ALA FIE ORI EWE NI OGUEDE OKAN EYANLA SI NA IBEYI MAYESI SI ORI EYA BABA ATI KERAN.REZO: OTURA DI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALINI INLE OMODE OZAIN ABEYEBE AWO IYA NI OSHUN MOWANI ELEGBARA UNBOWASIVE AWO IFA MOYARE OZAIN AYAPA LEBO. REZO: OTURA DI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALINI INLE OMODE OZAIN ABEYEBE AWO IY NI OSHUN MOWANI ELEGBARA UNBOWASIYE AWO IFA MOYARE OZAIN AYAPA LEBO. OTURA IROSO 306 . REZO: ONIBO NIPONA ANIRI NIROMA ICHE OCHERI ADIFAFUN CUBERI TINCHOMA OLORDUMARE TUSA DE MAIZ AKUKO EKU LEBO. KAFEREFUN OBATALA Y SHANGO.

INLE DIDE OBI TIWAYU BI IFA KOBASHE BABA BIBAÑU UNYOUN. AWO ABURE IROSUN TUNIALARA. INSODE AWO. REZO: MARIWO OPEBELE TULLABA ADIFAFUN ONITI PICIETU OLLU ICHERI ACUO AUCO LEBO TETEREGUN OFICHE BIOMA OSU ADIFAFUN ANANI REGUN EYELE MEYI ETU MEYI ORI EYELE ADIE LEBO. REZO: OTURA BAIROSUN ILU UMBO ERU AKUKO IGUI EFUN KOKO OSUN BURU ONILU OTOKU. LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN IYANZAN. BI ASHE AWO BI AGBA. OTURA OBANI ORUN ORIGUA OLOFIN. REZO: OTURA ROSO BIROSO AMANA EGGUN EBONIRA IFA AWO LLORUN GUERE NI LAYE INA INLE ABEYEKUN INA AGUALESE NARI YEKUN INLE MOFE NARI MA OBE AGUALOBELE TIFA MORUBO AYEURI FUN AWO IBA LOUN AGUETE NI AMI INLE AGUETE NI OMI NARI INA MAFUN OFO. LODAFUN ORUNMILA. OTURA SUN OYA LENU. REZO: ADIFAFUN AWO ORORUN.REZO: OTURA ROSO MUN ADAWA DIROSUN IYERAWO ODEYASI MALALUSHERO BIWO ESE BURIKU OLORUN OYU RI WON. 307 . REZO: OTURA ROSO. KEFEREFUN OSUN. KIRIBE NI INU. MODE IFA OTURAMUN SHANGO OYU ONA OBANIMUN. BI ONI TIROLA. ADIFAFUN ORUN BI ONI LOYU. OLIVA ONIRE ORUN AWO OLIVA ONIROSO AWA LEWA INLE IROSO GUEDE IFA OLOFIN YO ORUN WALERI OMO OLIVA YERU ODERA YOKO YOKUNI OSUN INLE OLIVA ODDUN.

OKUE BELE OTUN IYA OBA ADIFAFUN ENI KUOLETUN ERI EGGUN OTA NIBOSHE OYU ISHERI EGGUN INTORI IGUIBI OMA YEWA ADIFAFUN BARABANIREGUN. OKULA AGBA DUDU. OMI LEGGUN OSUN ODOGUN. SUYERE: “BIOKU BAKULAYE AKALA OMOLORUN EGGUN META ORI ODUDUWA IDE KOSHERO OKE ABEYI EGGUN OBINI ABEYI EGGUN KUNI.” REZO: ADIFAFUN YEWA OKUE AGBANIFA OBA ILEKE MARIWO. OTURA OJUANI 308 . SONI ABEREGGUN YEWA OMITOGUN LODAFUN ORUNMILA.REZO: MALU META TIKONI IKU OLORUN OBA LELE OLOFIN ESHIN SHIN FUN FUN AKALA AYO OYU OTEMI MOKARURU OBINI AGBERE PASHARA OMODUDUA IKAN AMON DI OBA OTURA ROSO MUN NILE IDEBUSHERO AKEOKU OSIBALOGUN LORA OBINI ENA ILA ODUDUWA OPE NI APOTE ERI GORISHA BIOKU BIKU LAYE AKALA AKA OMOLERUN AGBA ORISHA IMOLE KAFEREFUN ODUDUWA. OTURA IROSO YEWA ALE EYA OLU OLOBOSHE OSUN AYE ODDUN KALA.

ESHU. ESHU BI. REZO: OTURA NIBARATI OBATALA OSHANLA ORIABA ERIBE GUENI ELEWO OBORI AÑARI ETUDE OSI OLONI GUENESI OLONI FOMARISHE OBATALA FEKUN OTURA JUANI BI JUANI BI JUNI OLONA OBATALA NI ORI ASHO FUN FUN OBI ORI OU EFUN BAGUN INLE ARISHALALA IFA KAFEREFUN OBATALA IFA KAFEREFUN ORI OLOFIN. 309 . REZO: OTURA NI OJUANI ALAKENTU AWO ORI ASHEBI AYE ASHE NI ORI BAKERI OBATALA ARILAYEO AFEFE ORI LORUN ASAKALEKE ORINIFA ORI BAWA ORITUTU AWO OMIMO ORINI OJUANI ELESE BAWO ONIWASHE MOBA ONIWASHE MOBA OWO OSHAORINI LAYE IFA SIWAYU OTA BONI ORI OSHE IRE NI KOFIBORI KOFIBOFIDAN ADIFAFUN OU ELEGO KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OTURA JUANI AWOLE AWOSHOLOLO AWO OLELE AWO OLELE AWO ALAKENTU OÑI OMAYE ADIFAFUN OLOFIN YALORDE. REZO: OTUARA ALAKENTU IFA ORUMILA SHANGO ADIFAFUN YALORDE Y ESHU.

REZO: OTURA BARA BARA NI ESHU. AYIYOKUN.OTURA BARA REZO: OTURA RARA OTURA MUNI IYA WOLONI IFA LEWA SHILEKUN ARIKU BABAWA. SHANGO AYIYI KAN OBARA KOSO. SHANGO OBA BININ. TINSHESE REZO: OMONI SHANGO BABA KUELE MOSAYORE. OTURA BARA SHANGO OBA ILE OBAYIRE MOTOSHE AWE OZAIN. OLUO POPO. REZO: OTURA MUNI MUNIBAYE LELE INTORI AYARA OSHA GUALALA ELEGBA SHINISILIPO BABA BABAGUA OTO NI OSHA ELEGBA ALARBONI BOQUE NILOYE YAYAONA NI SHANGO YAYAKUN IBU LOSA IBU BIGUA ILEKUN EYELE IFA KAFEREFUN ELEGBA SHANGO OBATALA YANZA IYALORDE IYAGUELONI IFA OLGUA LOGUA IKELUN ARIKU BABAGUA. AYIYI SERE OTURA BARA. OLUO POPO OBA ILE YEREKUN. ERU YUTON ARAN. 310 . LEWA REZO: IFA OSU MOBORAMORUBO BABA MIBA OLLA OTUCA OMIBOGUE NIN COMI ADIFAFUN OTUCA TINCHOMO OLA LLELLE INCAN LO OMIGUA MEGUA ENO MIELO LAFERCHIN TANI ECUNI OCO AKUKO EYA OYURE EBEFA OWO. ALLI GA ATA AWO ARISCO ADAFUN OLOGUO UN BATIN CHOMA ACOBIRE ADIE MERI LEBO AKUKO EYELE LEBO. OMO TINA. OMOYERE OMOTIYE. LELE YUTON ARON. OLUO POPO. ADIFAFUN OBATALA OSOKO OSHUN. SHANGO ABARAYIRE BARA LODE IFA. REZO: IDISHE BINU BIRE EGGUN ORI ONI AWONISHE EWE EWE MORULO OLUKE IRESE ADIFAFUN OTURA BARA IRESE ORAKORO ODI AGBA ADIFAFUN AIYE ORUGBO ORUN KORO EURE OKAN ELEBO ASHO ARA LEBO IGBOWERE OBINI KAN OZAIN ONITI OTUNLE BOGBO ELEBI OMO OKOSHE AYE LERI OBALUN SHEKI ORI BIGBE BONSHORO OBA OBASI LOPE AGUTAN OKAN LEBO ASHO FUN FUN LEBO IWIN LEBO AWO OFODE IBE ENIFA IFANI AKUSIN EKUN EKANNA IFA IAYARA OLOSUN OKUN ENI ODARA KIOKUN AGBA MASHE OKUTA ENIFA. MAYIRE OGDELE ODUDUWA.

AKUKO META LEBO OTI KANA LEBO.REZO: OTURA ONI OZAIN OBARA NI OMA OKINI FIFO NINU AWO KAWE NI KOSIKU ADIFAFUN OZAIN AWO KINI ORUBO KI OJUN KONIKI OMO OJUN MOLENU ADIE META LEBO. OTURA KANA 311 . OZAIN KOTIDOKE MOTI OSI MOTIOJUN OZAIN KOTIDE OKE MOTI OTUN OTUN OJUN OFINITI OFINITU OBASHINEGGUN IFA ONIKI LAKEYIO ENIFA ORUBO KIOJUN KANKI OMA BAGBANI OJUN KI OMAÑA INU SHEPE. BOGBO NINSHEWO OJUN AFUFI OJUN OZAIN BAÑI ILE. EBETA OWO LOWO ENIBE TUTO. REZO: OTURA NI BARA BOFUN BAGURA INA OBATALA LOLEYO UNLOLE OFOLEITOSHE INLE WAYE ADIFAFUN ORUNMILA EFUN LASHENI OBATALA ILE LAYE NI OSHA OBATALA KAFEREFUN OBATALA.

REZO: IFA OTUA TICUN INCHE OLOGUO EURE OU OROBE ORI OTURA TICUN ORULE CU URE ROBO ILE ONI OTURA TICO MOLO ILE OLUGUO ORE LECU OPERI OLLULLE ONI TANI ONI AMINI OLUO QUI LOGUA ONI IFA MORILO NIGUI LORI OTURA TIKU ONA TOGUA MABA EQUIVO ADIE LEBO AKOFA ME ASHO ORI ONI OWO LA MELLE TONTU ELLE. IFA OTURA TIKU LAYE IKU IKU NILOKUN BALONI LOKUN ILOJUN IFA. REZO: IYA IYANLA LODE ENI AWO ORUN LAYE LEYERUN KASHIORO EBBO KASHERU EBBO IYA INYANLA ENI BABALAWO KASHIORO OLODUMARE EBBO LAGUENI EBBO IFA KASHIORO. REZO: OTUA ALACHO FIDEE OCANA GUANACA OWO ONI OTRUA CANA ARARA CAGUO BIRI ABEBOARDIE LEBO ROPA DE PINTAS DE ETU $8. IKU IFA IKU LAYE.REZO: OTURA TIKU IKU AWO MONANA ABOLULOYE BIRA BORU IKU AWELE. KOMA BARA LEBO CARETA 312 . EBBO SUYERE: “IKU NILOKUN BALONI LOKUN ILOJUN IFA.” SUYERE DEL OPARALDO: “IKU LAYERE. KAFEREFUN YANZA. MAFEREFUN OTURA TICUN.40 MELO CHANCE MOFE ETU TUNCHOGUO OLUBO MOLOCHECHE ODO ACATAN CHAGUO BIRI MUCOCO MUODO MOLAN LODA FECHI TINCHAGUO UMBO TIOBALLE EWE EKU MELLO EYA MELLO EKU EURE LEBO.” REZO: BABA OTURA TIKU LASHE FIFI KAWO OMATURA ADIFAFUN IFE OYU INLE ILUFA BIRI BIRI ADIE ABITI 3 AKUKO 3 AKOFA.

REZO: OTURA TIKU LERI IKU AWO MOÑAÑA ABELULOYE BIRA BORU IKU AWELE. IWA INLE BELELE SUYERE DEL OPARALDO: IKU LALEE KUYEYE IKU ADIE PARADO OMARA YEYE EGGUN MALOLO BAYELE EGGUN IKU LALEE OTURA OGUNDA 313 . SUYERE: MAÑAÑA IWA INLE BELELE MAÑAÑA INTORI ONA OBA IKU LAROYE.

REZO: OTURA NIRA. BA AGO BOBO KOMACHE REZO: IFA OTURA IRA BOBA CHIRI LORDO FOLO GUN COLOCO RUBO ABO EYELE ADIE LOFO RUBO OLOKUN OFOLLU OSO PA OLOKUN OLOMO OBINI DELLEMI LOLLE. REZO: OTURA IRA ADIFAFUN ODOONISANISHE IGUATO ENI IMOLE.” 314 . ADIFAFUN SU MUA ADIFAFUN AGUTAN LEBO. OZAIN OTURA OGUNYE OGUNYE OBARABANIREGUN REZO: BAGUMBE MABA GUALOCO. REZO: BABA CHIRI AWO LODA LOLORUN OLOKO ONIBO EBBO EYE AKUKO.LODAFUN ORUNMILA ORUNLO. REZO: BABA ARALORDA OLLARDE OLO SISGO OPARDE BABA CHIRUMBO ADIE EYELE MI LOBO UNLO SIGUALLU QUISI OLO NIBEBEFE MOFE GUA CALO UNDE TIOLOCUN ARDELLEMI OLAME. ORUN EDEMOTE AWONA KAFEREFUN ELEGBA. ADIE LOGBO ORUBO OSILA MERIN OLORUN OLEYO OLORUN OLOMO OBIN ADIFAFUN ADEYEMI LOYE OGGUN BABA ARAKO OPADIE BABA CHIRILIUABO UNTASI WAYO OBERIN OLEMI BABARE AWO WAKA LOONDE INLE TIO LORUN ADIFAFUN ADEYEMI AWO ALAMI ADAN A OKUN LODAFUN OZAIN. OTURA IRE AYEKU ALAFI LA PIDE INSHE OZAIN. OTURA AGORDE MASUEYE EGGUN OMONIYARE ONI BABA NIREGGUN ORONITA. SUYERE: “ OGGUN AKUKO OLOKOKO KONIBO WEWOELE.REZO: OTURA AIRA IRE AYE TIMBELAYE IRE ILE AIRA OGUNDA IRE OGGUN ALAWEDE INLE MOPUN OGUNYE MOWA IYE OGGUN ONIRE ORUNMILA IRE META EBBO ASHOGUN OTA LESE OGGUN.

OTURA SA 315 .

OTA BOREYA. DELE COCO. LAMPE OLORUN. LODAFUN ORUNMILA.REZO: OTURA SA IMPOYAMPO GUEGUERE NIFA IMPOYAMPO OYE ADDE OMO LAMPE SHANGO. OTA BOREMA. LEDEY. REZO: ADIFAFUN ODEMATA OSHOMIKERE ODE TOMASELE OZAIN ELEYO OTOFA ODE BURUKU. ADIFAFUN OBATALA. KAFEREFUN EGUNGUN OBA. AMATA BOROWAO EYI SORO IYABE AYAMBEKO OTA MODE ODENIAWO OTURA SA OMO OTA ODE MATA AÑA OLOYU IWARA OTA BORI SUKU ALABOSAN OLUWO ATE LODAFUN OZAIN. KOWA. ADIFAFUN AGUODI CUCURUCU CURU TIBITIRI AGUODI LLELE CURU LLELE AGUODI LLELE EKU ONI EGUMA QUE ACUO AWO. ODE GARIYO MOKUE LONI ODE MATA AKAMBO ARONI OKAN NANI EIYE ODELA BOROKU OTA BORENO. BI. MAFEREFUN ORUNMILA Y OSHUN. OFOLAYO. OTURA SA OWO EPO OKOYORI. NAMURU. REZO: OTURA SA IMPOYAMBO WERE ENIFA IMPUYAMPO ADIFAFUN OGUE LADE ADELE OBA EGUNGUN JORO JORO OFO ALAGBARA OKUNKUN IBOLE EGUNGUN BELEBELE IFA ONILU BOGBO EIYE OBA OGUE LADE OTURA SA AWO IMPUYAMPO NASI JUADA AWON OLODI AUN OSIÑAÑA OLUFA EGUNGUN OBA OLANLA SINOKURU EGGUN. KOKO. LODAFUN OBATALA. OTUSA IFA ADURE AWO ARA ARAMU ADIFAFUN ORUNMILA CORUBO ABEBOADIE MEYI ADIFAFUN OLOYUBE AKUKO ILU LEBO LUBA ARUCO OCHIA TOMU ALLE LORDE OLOYUBE. REZO: OTURA SA BERENI AWO OMO KISIEKO OBANILE AGANGANI AWO 316 . BIWAKE. RO. ONEFA KOTOKOTO INLE OMO BIRIO ASORO LADO Y EGGUN. REZO: ADIFAFUN INDORO MILOKUN OMO BIERUN OBE KOTOKOTO LOFOKO INLO ONIKA EGBA INLE OSHUN KOTOKOTO ILU SAOLO OROLO NI EGGUN. REZO: IGUN OMOLARE ACHA OMOLARE AGUDI OMOLARE IGUN LLEGUN EBO HACHA LLOGUN OPE AGUODI LOMORI ELLE. OTA BOROPO. REZO: NAMURU NAMURU. WAKO. IÑA BABA ADORO OTURA SA.

OMO IFA INLE YEREGUN OMBALA OSHA NI EGGUN ODONULOYE YENYEWAO OTURA SA IFA OMO ALARI OBANI YELEKUN EGGUN EMIFA OLOFIN OWORINA ORISHAOKO OWORUNA ORILOKE ODIORUN ORUN LOLAEBEWA NI IFA. OTURA IKA 317 .

OTURA TRUPON 318 . OTUAKA MOKA MORGUA. REZO: MACHERIADO MALUFO LUMALO AWO ADIFAFUN ONICA EBAN AGUADO EYELE KAFEREFUN OBATALA OLOFIN Y OSHUN.REZO: OTURA KAN. REZO: OTURA KA IFA MACHERI ARDO MALO FALU AWO ONICA AGUA AKUKO EYELE MENI BORO ONDECU ICHE LO AGUILLA ORDIDI AGUA OKUTI ABO. ADIFAFUN OBANILE KOADE MOWE EÑI WERE BOGBO MABINUUNBO WA ORUNMILA LOFOBANI ESHU MAFUN OTURA KA ADIE LEBO. REZO: ADIFAFUN ALETI AKONI MAWANI INLE OFIKALE MI KOMA ADASILE DELO OKUYA IKO VEYE KADUN IBAKE IBASTA LERI BOGBO OTA MALEYO LODO YALENO ONIYURE ABAYIKOYIKI KOSHE KOMBOSHE MIYE ELALUBA ORI BOGBO KOROMAFUN ORI KA SHOSHO ASHU KORIRA EBANA KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN ESHU AFOTIFO. LODAFUN ORUNMILA OBA OGGUN LODAFUN ESHU.

ORUNLA UMBATI ELERBO EKU REZO: OTURA TRUPON IFA SHANGO MAFEREFUN OGGUN Y ESHU.MAFEREFUN OLOKUN Y SHANGO. Y OLOFIN. REZO: OWO EREBETA ODIFA ADIFAFUN UMBATI LOMBA GUTIN GUTIN CHOBINI OBINI EYELE LEBO EKU ADIE LEBO. APORO REZO: OTURA TRUPON AWO OBRECHE BETE ORDIFA LOBA EPO ROGUITIN CHOBUNI REBITI EYELE ABEBOADIE LEBO. ORUNMILA.REZO: BABA TURUPE AWO ADO KATOBINA AWO ALAKETO AYA ADIFAFUN FALOFUN. OTURA IRETE 319 . IFA OLOCO AIDAFUN OBAÑU LEFICHE INU. IRE NI FA GUERI OBATALA. SHANGO. ADIFAFUN A LOMA ABASO ALAWA BOMO ALEDODO AYAKOLO NILE IGBIN KALOLO KOMIKOLO ARO MABOMO LODO AYAKANLENILE.

ESHUN LOKOYO REZO: ADIFAFUN OTURA TIYU LESE UN SOLO ODUN YINLE OJUN ONU IFA UN SOLO ISOKO BOGBO KOLENO AWO NI ORUNMILA UMBO WA ARANI SHONSHON AWO NI OTURA TIYU IYA SI MOMO UNTEFA IGBODUN IFA KAURE MOKU EMO YAWE YANSA EYANYA ARANIQUE BOGBO ORUMALE IGUI GUAMALE NI ODDUN NI LATIYESHERE SHANGO NI OTUA TIYU AWO. REZO: AKATI LOMADO KAKI TIELURU ADIFA AKUE TIESHE ILE OLESHA. REZO: OYUYAMI TAMI ODEFABI AKODIE LEBO KAFEREFU OLOFIN ATI ORISHA IYAMODE SHERE SHERE MEYI OWOWO OPOLOPO OWO OLOFIN AGBORAN LAPE LAPE KUYONIC ADIFAFUN IYAMODE ODEPA LODAFUN EGGUN. OGGUN MAGOBUN ORISHA OGGUN DA OTOKU. ESHU OLOFIN REZO: ADIFAFUN OGBINBIN AIYE KEIYEMO BOYATO OSA ONJE EJA TUTO LODAFUN OLOGBARO KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OTURA TIYU TIYA LAPE LOBOMINI YEWU KUYORIO LAROYE ADIFAFUN ESHU LARIO KAFEREFUN ORUNMILA. KAFEREFUN ORUNMILA. KAFEREFUN ORUNMILA. 320 . LODAFUN OGGUN. REZO: ADIFAFUN OGUEDAY OMO OBATALA OBI INTORI OBI IKU ORUN INLE OMODE ABUKENKE IÑA FUNLOYE OZAIN WALONA OTA FUN FUN ADE IGONODE LODAFUN OZAIN KAFEREFUN SHANGO. REZO: ENI KUN KUN LAKOYO OMOLOKUN AYARAKOTO INLE ORUN EWBADO NI FAN LOKITI IRAWO AYIWO LODAFUN BORONUN KAFEREFUN YEMAYA Y ORUNLA. KERE LERI AWO. REZO: OTURA TIYU LO DOMINI ELEGBA KOYUREO ADIFAFUN ESHUN LARIO. REZO: OYUTAMI TAMI ODEFA BI AIKORDIE LEBO KAFEREFUN U ORISHA.

OTURA SHE 321 .

REZO: IFA IDAGUNDA IROCURU ICHECUCHE AGUA LOTE OBA OLELLO ALLORI OFIFA ONI DAGUADA IRUCURU EWE GUIÑA ANTEPO AFEFE TAMPOLA OGUOA ANTEPO AFEFE TEMPOLA OGUE GUETA AFEFE TEMPOLA ONI DECUNDA TE BABADA LODERO OLLO Y IRICURU TEBALUO LODE ELLO QUE EBBO OMACHADA AIKORDIE EYELE MENI EKU EYA EPO EMENI OWO . SIYE ALAOANDEDE AWO YIRE KAFEREFUN ORUNMILA. LODAFUN ATE GORI BABA YEKE AFEFE TE YOYE ISHEKUTE AWALADO BE IFA AKUAYENE IFA ERUNURU ABERI META ENI BABALAWO KOYESI AWO AFEELTRUN ABEYENI IFA OBANI ASHE BABA YOKE IDAKUDA IRUKURU ISHEKUTE ASHE BERU LABAYE IFA ASHE TOBOGBO YOUN BOYE TOO ABAN ESHU. ASHE OLOFIN IDA KUDA IRU KURU ISE KUTE OBERE KETA OÑI BABALAWO. IFA KAFERE FUN ESHU. ONI PAWE WA NI FOKIN IKU ARARIRE NI PODE IKU DERE. SUYERE: OSHE DE OSHE BE ASHE TO. REZO: OTURA SHE AWO ADAKUTA ERUKURU ISHEKUTE INO BABALAWO. BI 322 . REZO: OTURA SHE OTUASHE ADIFAFUN IRUCURU IRECUTE SITECUTE CUTE MUCHE OBA OGUA ALEYO ALLORINIFA ONI IDAGUNDA IRUGUO GUIÑA ANTEPUS FETEN PONLA OGUE UIÑA ANTEPO AFEFETEN PONLA ODA QUEDATE BABA LODE ELLO ILUGUIN LEBALUO QUEBO CAMACHADA EBO AKUKO EYELE EKU EYA EPO OMERI OWO. KOMADURA REZO: BOBAPA ILA AFIACHA ODAFUN EBELLI EYELE LEBO.REZO: OTURA SHE BABA YEGUE IDA KUDA IRU KURU ISE KUTE OBERE KETA OÑI BABALAWO TO IBAN ESHU. IKU GALLINUELA. ELEGBA IFA WA YENI OBELI LELE OBERI KAKA BOROTITI BABA TOYEYE IYANLA TOBE YOABERENI LAYE IFA AFEFE TO IBAN ESHU.MAFEREFUN OBATALA. LODAFUN ORUNMILA ISE KUTE OYERE NIFA TO IBAN ESHU. REZO: IKA TIKONI PANIIGBO RORO OZAIN TEMPO OYUBO. OSHE BE KEBOFI ASHE TO OSHE RE TO IBAN ESHU.

IKUY BATELOKUN EBBO MISI AIYE EKUN. SUYERE: IKU DENDE DEKU BI IKU BATELEKUN EBO MISI OTURA SHE TELEKUN OZAIN OMO AWO YERE. OTURA SHE LELEKUN GALLINUELA. OTURA FUN 323 . REZO: ASHEDA RODA ALAGBORAN OSHEMINI ELEDA ALAGBORAN SODO INCLE AMEGO AMONAORE AKUNI AJAKA OKU OGBOBI ISIN AWO ENIFA KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN ELEDA.

AWO INTORI ARON INTORI OFO. REZO: OTURA ADAKOY BELEFUN AWO AYARU OKUI LORUN BAKIWA ORUN OMO RARAO OLOKUN ONI NILOKUN OBANILORUN MOSREA ADAKOY BEBEWAO. REZO: MORERE AWO TOBAYE LELE INLE OBA YEKELE AWO AWO OFOÑAÑA IYELE MODABA INLE FEFEKUN MOLALA MAYERI OBA ARON INTORI OBA OFO INTORI OBO ANUFA INTORI BAYABI AWO OBA OFO MAYABELELE KAURE IFA INTORI BAYEBI AWO OFO MOYABELELE INTORI MAWADABA MAYENI AWO ARON IFA KAFEREFUN YANZA IFA KAFEREFUN ESHU. ODAFA AKUA ADOFO AWATE BORI ASHESI REZO: MOBO MOBO ADIFAFUN COCO OCHIN TERE COLLA LODO OLLO ELLE LEBO. REZO: ADAKOY EPO OBAYENI OGUN OBAYENI IKU LOBABOÑI EYE EYE ERAN OGGUN MEGUA AGADA UERY IKU OYABA NI ORUNMILA BARABALEYE IBIFA YOAGO OBARELENI OLOFIN ORUMILA LORUBO OGGUN OGALAYERENI EBO BABA OLOFIN KULE OGGUN BABANIFE ORUMILA ORUBO OGGUN IYA MI KONI KOYA LAFISILE IRE TIO TIO TINKE LARI EITE ORU IYA MI OSHOROUNGA. PRETE KORUGBO ORUGBO ESHASI MEJE. REZO: OTURA ADAKOY LIBEYE BABA OLUOPOPO AYEBE EKU LERI IYA GUADA FEYEFE IFA NANA RUALAYE ERU LOKUN GUAGUA OBA IFA ONA IRE INTORI ARON INTORI OFO OBA BONENI SHEPE 324 . ORUNMILA ONI BARA BENILORUN ORITAJE ORITOSA IYA YEYEKUN BOGBO AWO OSARAO ADAKOY.ODAFUN OGGUN QUEREQUERE CHEQUEREGUGA OFI META.LODAFA LLECO ORUMILA LODAFA ORILLE LORUBO AKUKO OTA SIETE TRAMPAS Y UNA FLECHA. MAFEREFUN YEMAYA OBATALA OSHUN Y OGGUN.REZO: OTURA FOKA ADAFASE ADAFATAN EWE ORUN ADIFA KOKAN ORI.

+++ IRETE MEYI 325 . REZO: MOBO MABARA ADIFAFUN OBATALA ASHITINRO ODE EYI ELEBIN TORISHE ELEGBA ADIFAFUN SOKU REKO KIKOYA ERO NANI ELEGBA. REZO: ADIFAFUN OGGUN MEFO GUN ADIFAFUN EL GBA NAWO IRA AÑARI ADACOY ADIFAFUN KEKE ESHITUN LESE OYIYI AYA MEYI BAWAO LARIN EL OBI TORI INSHE NOBO NONA IRA AWO ÑAÑA ADIFAFUN SAKUBOKO AWO KIKEYA ORE OÑANI WERE BEKU KEKU ABI ELEGBA NONANI YAMBA BELELE EGGUN BADADA INSHE EYI KEKE IKU OMO OTURA ADACOY.OMARILE OMO FELEYE EYE AGUA LAREO ILE FORUNLEKUN YERE OMI TIRE AGUA LO OSHANLA OBI ERE LOKUA OMO IYA SHEPE OLUOPOPO.

PAÑUELOS MARUN ELEBO. ADIFAFUN OSHUN. IRETE UNTELU 326 . OMO AWO NI OSHUN AKOLEMERE.REZO: EYELEMERE AKORE AYARE EYELEMERE LAFIDAYA EYELEMERE AWAREI FENISHE KIA IFA AYE ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: INSO RO EBO EI ASHE WADIPOLA ASHE WADIPOLA ODO LOFUN ALABEO ASHE WADIPOLA. REZO: EYELEMERE AKOLEMERE POROYE ONIBARABANIREGUN ORUNMILA MO IFA ONI ORUNMILA LORUBO. ADIFAFUN POROYE.

EWEFA LEBO. REZO: OPA BOMBO NISI OYU ELENI NI YAKO ADIFAFUN ASHO FUN FUN ODEIYA TIN LOSI WAEA TONLE FI ARAYE WALE EYELE. OPOLONGO BI ARAYE. OPOLONGO BI EYO UMBO OPOLONGO BABA NISHE OMO NIYE ONIYE OUN BABALAWO ADIFAFUN SHAPAT 327 . ADO. OPOLONGO BI ARUN. REZO PARA PREPARAR EL INSHE: BABA ORAGUN MAFUN OBATALA BABINU EBERE IRETE LEYE BEFA IRETE UNTELU BEMORE OFUN YENE YENE YENE OKUORO EBORA OBATALA ORIBE IRETE UNTELU EBORA OMA YEKUN OJUANI SHOBE EBORA ORI BAYE OJUANI SHOBE MEYI EBORA BARA LELE IFA OTRUPON ADAWEÑO EBORA MOYARE IRETE UNTELU BEMORE NEYI OKUO IRETE KUTALE WAN WAN LORI EFA EBORA OGGUNDA MEYIS BORUBOKUNA ARA ORUN LAYE EBORA OTUAKUN NI LORUN OTRUPON KAMOYA WE WEFUN MAYE KO OJUANI POKON MAYARE BEBE OKUN LOYE OBATALA OBA IRETE UNTELU IFA KAFEREFUN SHANGO OREGUN EBORA FUMI IRETE UNTELU BAWARA OMO OGO OKA YENI YENI IRETE UNTELU EBBO. LODAFUN LANIYE. REZO PARA EBBO: BABA FOBAE OKA KUELE ORUMELE BABA IFA BABAKUELE IRAWO BABA KUELE INLE OWERE OBA NI ORUN BELE BELELE IFA IRETE UNTELU MOFORIBALE OSHANLA BIRINI WA OBA NIREO ODIPUE OBA ORUMALE EYE NIREO OBATALA MOFORIBALE ODUFUE OLORUN. REZO: IRETE UNTELU IFA OPOLONGO BIKU. IRETE UNTELU MAFEREFUN OLOFIN. SUYERE : “ EYENI UN WEMILESE IGUERE IGUERE ALAARA LONA ONAWA MIRIN AWO AWOMIRIN OMOWO MIRIN A IKU”.REZO: IRETE ENTEBE BOLE ABIRI KOLO OMOLUBO ABATA ATI KOTOPO OMOLUBO OWARA YANIYE OMOLUBO META LABA PARI ATI META LABA MERIN LODAFUN IGBAÑI.

AIKORDIE OKAN. AWA KEKEE LAYO INSHE OYO AYAKA TETE MORIN TETE MOÑA. ONI AWA IYORUN LAYO ENSHE ODAN TETE MORIN TETE MOÑA. OLOFIN AL NI SHAPAT LORUBO NI ORUGBO RI MI OUN IYO MEYI ONI OLOFIN OYONO ILERE. SHAPAT ORUBO IN IYA NEYI ONI OLOFIN AYE NIALARA. ABEBOADIE MEYI. REZO ARARA: ASUMU KIKE NADI ASIWU. SUYERE: ONI AWA AGBA LAYO ENSHEGBO TETE MORIN TETE MOÑA. EKO MEYI ELEBO.TINSHOMO. VODU ÑAKO MA MEZO. REZO: IPI APEKI TETE KOMATE IBEMI TETE ADIFAFUN ORUNMILA. EYELE MEYI. SUYERE: EYENI OUN WEMILE ESE IWERE IWERE ALUARAN LONA ONA WEMILE ONA AWO MIRIN OMO WO MIRIN OMO MIRIN IKU. IDEGERE GERE NITO OSUN IDEGERE GERE NITO OSAH IBA GIPA NITO OSHA SEKE SHEKE NITO ORAGUN IDEGERE GERE NITO OSUN. ASIDA KASA MASA MASU. 328 . REZO: EYINI UN WEMILESEIWERE ELUBORAN LENA ENAWE MIRIN OWO EWE MIRIN OMO EWE MIRIN ARIKU. REZO: MOLE AGUIRI SELE OMOLUBO ABITARI KOLOPO OMOLUBO AGURA YENIYO OMOLUBO META LABA PARI META LABA MARI LODAFUN IGBAÑI LODAFUN YANYA OBO LEARE. REZO: IBI APEKE TETE KOMATE IBENI TETE ADIFAFUN ORUNMILA IDEWESE WERE NITO OSUN IDEWESE WERE NITO OSHA IBA GIFA NITO OSHA SEKE NITO OGGUN IDEWESE WERE NITO OSUN. ASINU KIKE NADI ASUMU.

SI EWEDEMEY ORUN OLORUN KUA IFA NI LORUN IFA LODAFUN ELEGBARA. REZO: IRETE UNTELU NISHOYU ABENI NI YABO ADIFAFUN BAKERE ASHO FUN FUN ODE IYUTEN LESI WARA TONLO BUYARE WALE EYELE ASHO EWE FA IRETE UNTELU MAFEREFUN OLOFIN. AUN BABALAWO LODAFUN SHAPATA REZO: ADIFAFUN ELEGBA ENSO OSHA BENSHE ONSE OSHA ARA EKO BEBE IWA KEBEBE ORO IWOSHE ONIKOYU NARA ADIFAFUN SHAKETA AWO TINSHE OMO ELEGBA NINENA OROBI IWA BOLORUN OLOMU ETA EYE LOKE KARAYE LELE SABADA OBI OSILA PIPO ELEGBARA IRETE BEMORE OBA TEKU ORUN OLORUN ELEGBARA OKAN LELE GUN EWO EYE OBINI META IWA FOGUN OKE ARUN SHAKETA AWO DURO.REZO: ERU OMO ONO NINSHE TINSHOMO OLOFIN LORU ORUGBO. REZO: IPI APEKI TETE KOMATE IRENI TETE ADIFAFUN ORUNMILA IDEGERE GERE NITO OZUN IDGERE GERE NITO OSHA IBA GIPA NITO OSHA SEKE SHEKE NITO OGGUN IDEGERE GERE NITO OZUN. IRETE YEKU 329 .

EPO OFA META ELEBO. IWAÑARI ORISHA OTE REZO: IRETE YEKU ABADA BI ABADA. REZO: OKAN ABENU BABA ADIFAFUN KEREGUTO VELE ADIFAFUN ORUNMILA. SUYERE: SHATSHA JESU ZOGUEDEBO SOUME DEANGHO BEJOUSE ADAN TOMO DEPOMAFAN SUMUSE AJUANGAN BOKON IWA SAKPSONE.OWUNKO. KORU OKA ASENU BAB ADIFAFUN OLONOSHE UMNATIN OWO WERE OGU TI BIELE. OLOGOSHE UMBATI NAWO IRETE IWORI 330 . ABADA BI ABADA ADIFAFUN WENWELE SELETISHOMA AYA LORUGBO. REZO: IRETE YEKU OTE IKU OJIBIRIN ADIFAFUN OLONOSHE TIBOGUN LOD AGUERE.REZO: ADIFAFUN AEWRE ORUNMILA AKUKO. ELEBO. BIRERE OLONOSHE BIRERE IRUN LAFI KAYO REZO: AJUAGAN ASHO PAJEENI IBEYI DJISUDADA OBA JOVIE NILE JORO JORO AJALA A BAKUYEYELEE ORISHA VUDUN KAFEREFUN BOKONO. SUYERE: DARABIÑO UNLOYO KORU EBO. OTI. AGBADO ELEBO. REZO: IRETE YEKU MOTEYEKU OYIBIRE IBAÑARI KOSHETERO ADIFAFUN IBA ERI LATO GBOGBO UNGUE LODE AKEREKE UGUE AWERE LORUBO AFOFADA AYARUFO. SUYERE: OLONOSHE ODERE IRU. ABO LEBO.

“ “ “ IRETE YERO. AL OTRO DIA LOS ENTIERRA EN LUGARES DISTINTOS LEJOS DE LA CASA. “ “ “ OYUGBONA. “ “ “ EGUN. BAB DUPUE TO IBAN ESHU. UNO CON ERI.REZO: IRETE YERO ORUNMILA LORUBO TO IBAN ESHU. GUNGUN EYE LEBO EBE AD FELEBO EBO FELEBO. UNO CON EFUN. MORUNYO MORUNYA ASHE IYALOSHA. “ “ “ BABALOSHA. TELEBO IBO KIBO BAB OLORUN. SUYERE : TRES EÑI ADIE. “ “ “ OLUWO. “ “ “ IY GONGOLAYE LAYERERE. CON SUMO CUIDADO DE QUE NINGUNO SE ROMPA. Y UNO CON EPO DELANTE DE ELEGBARA Y PONERSELO ENCIMA. 331 .

moway moway .. REZO: IRETE YERO AYEBERIYOKO EGGUN IGUNGUN ODFUN ORUN OLORISHA OMO ODDUA A LODDO TINSHE EGGUN ADAJUN ORUN LAYENIFA ORUN ERU EGGUN IGUIYU OMOBINI ARUN ISUN LERI 332 . Coro: eiye ni shoro eye.. OLORUN MAYE OBOLO WOÑI. OLORUN MAYE OBOLO WOÑI NI OBOLO WOIGBO.. A: A: A: A: A: A: mowa ayeo .. okete o odu oya .REZO: IRETE YERO TINYEBO EBO KIBO AKALAMABO ADIFAFUN YERUBE TINSHOMA ORUNMILA ORU LAYEDE ELEGBARA ERU LASHED KARA OLOFIN ADIFAFUN YERUBE ONI SHEBE LERI YOKO AYEBE ESE TENA ERI TIMOBAYE AYEBO NI AYE ILU EYENI SEGUN BAYEPE AYO OSHEBE.... AGBADO OKUMA.... Coro: ( lo mismo ). SUYERE: IKUNO Y OMIANUBE VOMI OBULE VOMI IKUBAYO OKUO.. Coro: wara wara laway wara wara.. OYIKI YIKI OTA LO MIO. OYIKI YIKI OTA LO MIO...... SUYERE: OYIKI YIKI OTA LO MIO.. Coro: eran ni shoro eran. REZO: IRETE WORI EYEBERIYOKO ESE OTONA ERUTI OMA AYOBINI IGUIN KILEBO AKARA MALO ADIFAFUN YERUBE TINSHOMO OLODUMARE KAFEREFUN YALORDE. werureo werureo abibo werureo yara werure okoy malo. Coro: ern ni shoro eran. Coro: wara wara laway wara wara. CORO: OLORUN MAYE OBOLO WOÑI.. okere ojana .. OYIKI YIKI CORO: LO CONTESTA TODO.. orofo ababa ...

REZO: GUNINIKU AWO MAYEKUN EGGUN AGADA ÑAÑIRE IKU OTOKU EYA ORUN EGGUN AKATE MAWA NARI NAFUN BUMBAM FEFEKULE BEYEKUN EGGUN BAMBAM YOGA ANIRI FE WAO BARIBAN MORIBARUN OKU ORUN BAMBAM MORI BORUN AKUO BAMBAM MORIBO RUN OKUO BARIBAN ADIFAFUN AWO BONI LORUN.IRETE YERO SEGUERI EYU EYEYI UNSORO OYIYIAWO OBA IKU IRETE YERO ODDUBALE ALA OSHA AGBORAN AWO OBA IKU IRETE YERUBE KAFEREFUN OLOFIN KAFEREFUN ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO. IRETE DI 333 .LORDAFUN YOKAN UNYEREBEN ORUNMILA OFUN YERE IWORO TINSHORO AWO LORDAFUN ORUNMILA. REZO: IRETE YERO OLORUN YERUBE LENIFA ORUN GUA ABEBE ATEMORA AWO OBA IKU EBE OBA OLOFIN SHANGO INLE ADAGUELE AWO DINOLU INLE ADALOGUE AWO OBA IKU IRETE YERO EBE SHANGO AWO OBA IKU.

ADIFAFUN SHANGO. ELEGBARA OGGUN. EPEPEYE LEBO. REZO: OPAYERU BOFEREFUN LA PIENU ORUNMILA. YEMAYA. IRETE IROSO 334 . REZO: IRETE UNTEDI AMUDI AWO LORDAFUN ORUNMILA LORI OSI. YEMEYA.REZO: IRETE UNTEDI AMADIO AWO LERI LODAFUN OLOFIN. YEMAYA.ORUNMILA. OSHUN. REZO: IRETE UNTEDI AMAD NIMU ADIFAFUN AWAN LORI TONSHOLU APARE OSI AMUDI AWO LORI OSA IFA NI MAFEREFUN OLOFIN. REZO: IFA NI KAFEREFUN OLOFIN. ORUNMILA ATI BOGBO KALENO OSHA. OSHUN. SUYERE: CORU EURU BETE. ATI BOGBO OSHA KALENO. MARIWO OZAIN MARIWO NEN MARIWO. LODAFUN ORUNMILA. OBATALA. OBATALA. OZAIN. ELEGBA ATI OZAIN.

KAFEREFUN SHANGO. ORUNYERE APO OMI FOLOGU TETEROGUN MORGO OPO NI FOGULERE BA ARBO. REZO: OFUN YERE APO OMI FOLOGU TETEREGUN MOGUO EPO NI FOLIKI LELERE BAARBO. YALORDE Y OMO.REZO: IRETE LAZO ADIFAFUN OBA IKU INLE ARERE OGGUN AREBE OBA EGGUN LESE IGI OBA TELE OMO EGUN LODAFUN ORUNMILA. ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO. REZO: IRETE ROSO AWO PAPA ORRORU AWO OFA AIRU OPA AITA OFAILLA OFA TONTONI ADIFAFUN APOTON SHE BABA OTURA AKUKO LEBO OFALLERO. REZO: TETEREGUN OFIRIBE TINSHOMO AWO OLOFIN. REZO: IRETE ROSO IFA ARBE KAGUOLLO Y PARA Y SUKO AWO BE ISHUNE LORO ENSHULUSHE IRBIN LODAFUN IBIN NOTE IFA IRE OTO LLIGUE GUO NI ALLA SU OWO GUO LLI KURO IBIN ORUBO AICORE EYELE FUN FUN EKU EYA EN ILE MOGUO. IRETE JUANI 335 . YALORDE ATI OMO. MAFEREFUN EGUNGUN. ORUNMILA. MESA ADIFAFUN OBARA NIREGUN SUYERE: OMO OBA TELE OMO OBA TELE OMO OBA TELE.

REZO: IRETE JUANI IRETE WAN WAN AWO AWO BURE OMAYUYE KIFUN AWA KEUMBO IFA MAGAYI IFA AWO MOLEÑO MOLABO KIFUN AWO KE UMBO AWA DIDE IFA ARIBAWA ONI AWO BOGBO MI NI LODE IFUN MOWE KAWO. INA AKARA BI OSITINA OWO OZAIN NI AUN OKANI OMU ONKONU IGBIN PELU. ATI OYO NANI ATI MAFIN AUN EBBO OZAIN TITI ODI ORIYI EBBO ODARA. ADIFAFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN IRI WAMKA WIN WIN OZAIN YORO YORO. OLOSI ETIGUON ARA OYA ASIYA ODE KURO NINU IYO OPE OBERESIKO OZAIN ERU OJUN YIYE BAYI NI AUN MONISHE NI OYO ESHU DA OJUN OTU WALOYA UMBATI OZAIN MOLU OBABARA. SUYERE: AWABO AWATO ONIRE LAMIWE AWADO AWATO ONIRE LAMIWE REZO: IFA ARIBAWA ONI AWO BOBOMI NILODE IFUN MOWE NAWO.REZO: IRETE JUANI ODUIBIRI BIRI FOBO IMBORI. IRETE BARA 336 . REZO: IRETE WAN WAN INLE OROMUN OYUZ OZAIN YORO YORO OKU. WONIKI ORUGBO KI AWO IRE MABA MAYELE ELORI EYELE MEYI LEBO AKUKO LEBO AWO IRE EYA ABI AUN ERU EYELE MEYI OMOLORUN OWADA OBONI KAN OMU ARA. OYA TOKU. REZO: ALADI KOSO INLE KANA ARABO ADIFAFUN ABI AUN AYAPA TIOMARA AWO ONA.

YANYAN IROKO YANYAN. YALORDE OBINI. MAFEREFUN OYA.REZO: IRETE OBA BIYE TELEWELE WELE AWO ABALODE ADIFAFUN OSHA OGU NINA TINLOSILE KI TI OLO BINU WERE WERE. LODAFUN ORUNMILA. OMOTA OMOTA QUIBIOCO ERU. YALORDE ATI OBINI. OWUNKO LEBO INTORI IKU. REZO: IFA IRETE LORBA BIYE LODAFUN ORUNMILA. AKUKO. REZO: IRETE OBA BIYE LODAFUN ORUNMILA. ATI REZO: YEYE KALULU. BAN BOIO. REZO: IYENKO ILEMBE OTRA EÑILA OMA ADIFAFUN ASHORUN AKOKO UMBATOLO ROGUN DODO AUKO LEBO IBI AMNERE NIADOYUKO ADIFAFUN AKORIMA BATI FONRO ON ESHERI ADIE LEBO INTORI ARUN INTORI IKU. YALORDE OTI OBINI. IRETE BABA IFA ILENKO ILEMBRE ORA EÑI ORDAFUN AKUKO OWUNKO LEBO EWEFA OSHE (CARPINTERO) ELERE ES CUARTO. IRE AYE ATEGUAGUN AUN LO ORUNMILA FA EYEBA (DELE SANGRE A IFA). KALUKU YEYE. INTORI ARUN AFIE LEBO MAFEREFUN SHANGO. LODAFUN OYA. YEYE EUERE. MAFEREFUN SHANGO. REZO: IFA IRETE LORDA BIYE. IRETE KANA 337 . LODAFUN OYA. MAFEREFUN SHANGO.

SUYERE: OLOBOSHE BIRELE OLOBOSHE BIRELE IRUN LAFIKAYO WALE IRUN. ADIFAFUN OMILETE. REZO: IRETE KANA IBILOBAN AKUTANLA MORA OMORU KOKO TIMILA SHAWOKI ADIFAFUN LABUDO TINSHOMA ENÑI OBA IMI KI LOKU DODU LEBO. ARA ALA REZO: IBELEBAN AGUTANLA MESA OMO OMI COCO TIMELAS CHQUE QUE ADIFAFUN LABUDU TIMBONA ORUNMILA EMI EBA BECA ERI JUILECU.REZO: IRETE KANA BERIN GBAGBBOGUN GBAGBISAN IRUN GBOGBO LAODO LUERE AKUERE LORUGBO. OWO. ABOADI AGUNDI ADIFAFUN AMILETE AKUKO LEBO. REZO: IRETE KANA KANLU OMOPONE NIBATI IRETE KANLU OMO OLOFIN ARA ALA OMO PENCIBILE IRETE KANLU ESHIRIN OLOFIN ARA ALA OMPEN NIBATI IRETE KANLU ARA OLOFIN ILE AKUKO LEBO AIKORDIE HILO NEGRO OWO LA MEYO. AKUKO. REZO: KANLU OMEPEN NIBATI IRETE KALU OMO OLOFIN OYO PENSIBELE IRETE KANLU EKAIBIE OLOFIN. REZO: IRETE KANA OBIRE KOLOBO MOLUBA AGUARA YANIYA OBARIKUPO OMOLUBO MATA LABA PASI META BABA MASI ASHISHE OLARA OTOSHI NIYEKAN ERANI BIBE ONI YANIYA LODAFUN BAÑARSE. REZO: IRETE KANA KANLU OMOPEN NIBATI IRETE KANLU OMO OLOFIN ARA ALA OMO PENSIBELE IRETE KANLU ESHIRIN OLOFIN ILE AKUKO LEBO. EYELE LEBO. IRETE OGUNDA 338 .

AKUKO. OSHE AWO ITA KUTU IY KIY ORUNMILA ADIFAFUN ELERIPIN. REZO: IRETE KUTAN. KUTAN OBA AIYE. REZO: IRETE GUEDA IFA FUKUNDA NUFERO DIYENI IKU NUKOYE AYORO TINYENI OR DIFAYOKO CON KUNTALE OLUOFUN HAYA MI KOBERU ORDAFUN TETE TOGUN TISHOMO IKOÑI WO AIKORDIE ABEBOARDIE ISHEGUN OPOLOPO OWO ABOLEBO. REZO: IRETE GUEDA ISHU ABASABILE UN FETETELE PEKUE AWADO OBO SABILE UN FALETELE PEKUE OKU ABASA LORI NI UMBATE TELEAPERI OKUN ADA YOKO KUTANTE ADAFUN AYAMI COBIERU TICHO OMO EKO. KOLE AIYE OBA BOGBO TENUNYEN ELEBO MERINDILOGIN. 339 . REZO: ITA KUTA IYAKI EYA ADIFAFUN ORUNMILA ALERIO KIN ABEBOARDIE LEBO ELEDA EKOLA ORI ORIE. ORISHA BI KOLE ORUN OFE LEITOSHO ORISHAYE ILE ASHUP AWO UMBO BOGBO ORISHA IS LAIYE. BATINSHE REZO: IRETE KUTAN MAFEREFUN YALORDE TAKUTA YANIKI OGGUN OSHOSI LORDAFUN ORUNMILA KINSHE ELERIPIN. ASHO FUN FUN. EWE. EÑI BOGBO ELLE LORUGBO ISHU MEYI OBI MOTIWAO E OKAN EKU EYA EPO OWO MENI OWO. TINSHE NIMBAO REZO: HOUN BANIKU NISHE CAYO OFO LO HOUN IRENIFA NI MOFA ADIFAFUN EBASI ESI LEBO EYELE AKUKO EBEFA OWO. REZO: KITA KITA Y YAMA KI YANA ADIFAFUN ORUNMILA ELERIKUIN ORUGBO ABEBOARDIE MEYI AKORDIE ELEDARE OWO EKU OBI MEYI EKU EWE ETU. EKU.REZO: IRETE KUTAN ORI MIRI OTA KUTAN IYANA KIYANA ADIFAFUN ELERIPIN OUMBO EYELE FUN FUN.

ADIFAFUN OLOFIN MAFEREFUN YALORDE. REZO: IRETE KUTAN AYABOMI NISHE KAYO OFO LO IRENIFA IRE NIFA NIMOFA OBATALA ADIFAFUN ABODA OBATALA OMOBINI AYA TUFO BADO AYA KOYO ERUBISI OSI BI ADERE NIFA EMI SHEKE OYO TOBA TOBI ATOYU AYA BI ONI OPOGUN BE OLEKE KOHIYE ORI. OKO BI AYE ORISHAOKO AFEFE IKU OKO BI AYE OMOLARA. LORDAFUN ORUNMILA. SUYERE: TANI DILOGUN MERINDILOGUN IGE IKU. REZO: IRETE KERDA IFA FAKUA DANFORO DIYENI IKU OSHA OFIN ORUKORE AYARO TINYENI ADI FAYOKO KUTAMBE OLOFIN IBAYEN BAYEN TONU OPOLOPO ELERI EGUN LORDAFUN ORUNMILA ILE OLOFIN UMBO WASIYE ORISHA EGUN IRETE KUTAN IFA AWO ITA OKUTA LOBI 340 . LODAFUN ELEGBA KAFEREFUN ORUNMILA. REZO: IRETE KUTAN IFA ONI ELEGDA SE EYELE MEYI LEGBO OTI EKRU ORUGBO TAN OFILE LAWO EKRU ORUGBO TAN OFILE LAWO EKRU OTI EYELE KOFIBORI. SORO OLORUN AWA FUMI OBI SOROWA SUYERE: KOLE ODU MOWA LEMO DILOGUN SORO. REZO: IRETE KUTAN IYA ADIFAFUN ARAINA ADIFAFUN EWA INLE KOLEPO OMO ODDUN OMO ODUA OMO ORUN.REZO: KITA KITA AYANA LORDAFUN ORUNMILA UMBATI SHAWO ILE OLOFIN EURE ADIE AIKORDIE OWO MEYI. OSHOSI.

IRETE OSA 341 . REZO: IRETE KUTANIE BURUKU NISHEYE OMO IYANZAN OYA LADEO AYO OTA FAFEYE BURUKU ELEGBA OTA BURUKUSI OLUO ONIRE OBATALA ONIFA MIMORA OFALOPO KUTAN NISHE ESE IGUI AWO LASHEYE EGGUN INLE YEWA OKOTO LAYENA INSHE INLE BURUKU YALE ASHEGUN OTA ESE OBATALA ELEGBARA KUBORO ESHISHI WABURUYELE ELEGBA BABAWOYE ISAMINOYE OSHEIBOYE EGUN OSHA OBATALA LA SOLODO ESHUBAO FUANIYE ELEGBA AKIBEYO IKAN KIKIAYE LODAFUN ORUNMILA. REZO: ISTA KUTAN AYANA KUYASA ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN ORUNMILA UN BOTOSHE ELERIN KUIN EBO OLORUN IRETE KUTAN ADIFAFUN IYA BANSHE AGBA LOBIN TETEREGUN NOGUN IRETE KUTAN ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN ILE DUN DUN INGUI IGUI.ORISHA AYANA KIYONA ADIFAFUN ORUNMILA OBATO INSHE ELERI PIBIN IFA OMI BOGBO ELEDA.

MAFEREFUN ORUNMILA. OMO OYA AYENI IFA ONI BABALAWO OMO OBANYOKO BANYOKO IFA BANYOKO ORISHA BANYOKO YENYOKO YENI IFA YORO YERENI.REZO: IRETE TOMUSA KERE AWO MOWAYE OMO SHANGO. REZO: BALSA TIROPO TOLA ERU IFA PORI OLOFIN COMANSHE EBBO. EWE AYO. REZO: OBIBE RORA FOKIO MARA FI ASHO KO IGI ADIFAFUN AKERE TIYODE ONISHINKO LEJIN OLA AYO ONILA NIKO IYAWO IRE KOLASHO FUN NIGBATI AYARE TO BABA NI ENU INODE NIKI ORADE KOSI LOPE LONILU ONDE ONDELU BAYE NO BERE SI SOGUN EGBE MO ARA ARETI MU OGGUN AKERE . 342 . REZO: IRE NIFA KI IFA FORE AYE ADIFAFUN OSA NIFA NI KAFEREFUN OBANLA. MAFEREFUN ORUNMILA. MAFEREFUN SHANGO. REZO: IRETE ANSA IRE NIFA IFA FORE AYE ADIFAFUN YOKO OSHA. SUYERE: EMI ALAMO LOMI SHANGO BOGBO ARAYE OMO KELEKE EWE AYO. EWE AYO. MAFEREFUN SHANGO. MAFEREFUN SHANGO LODAFUN IFA ABARABA NIREGUN.OILE ARAILE AWON YURETI AKERE FUTANSHE EPO LODAFUN ESHU. SUYERE: “LOLA LOLA LOLA AKERE AYE”. REZO: IRETE TOMUSA KERE AWO MOWAYE OMO SHANGO. OMO OYA AYENI IFA ONI BABALAWO OMO OBANYOKO BANYOKO IFA BANYOKO ORISHA BANYOKO YENYOKO YENI IFA YORO YERENI.

REZO: IRETE ANSA OSABEYIBE IFA SAWEYE IFA ADIFAFUN OMO LA OYA OYO YEWA YA KOLEKUN TERIBOON TENTONIKU ORUN AGADEBE FAYERE IKU ORUN AGADEBE FAYERE IKU OBANI SHANGO AWAYENIFA OLOFIN SHANGOMOWALONI NI OLOFIN ANO YOKA. IRETE IKA 343 .

MAFEREFUN YALORDE. ATI ESHU. MAFEREFUN YALORDE OBATALA ATI ESHU. IRETE TRUPON 344 . REZO: IRETE IKA IFA MAFO WUORO OMA NI TEKA ADIFAFUN ILA ATEKA LODAFUN UN OMIRE IFA LORUGBO.REZO: IRETE KA IFA MAFO GUOBO OMUNO ATEKA ADIFAFUN IL LODAFUN I MIRE IL KORUGBO. INURE ADIFAFUN IL REZO: IFA MAFO WUOBO OMANI ATEKA ADIFAFUN ILA ATEKA ODAFUN OMIRE IFA NORUGBO. AKUKO LEBO. REZO: IRETE KA OM NI ATEKA ADIFAFUN ATEKA LEBO EYELE. OBATALA.

20 EGUE EILU OSHOBITA OLLUORO EYELE AKUKO LEBO. REZO: OYO EPO GUARE IRAYE AGUDERU ADIFAFUN AFIEMEKAN TELOLLOPA IBOUNOMADARA EURE TOBINA LEBO ATARE. OWO LA MEFA TONTIEFA. PALOMAS. AKUKO LEBO. OBASILE UN FATETE PEGUE OKUABASA LORI NI UN FATELETE APENI OKUN ARDA FEYOKO KUTANLE ORDAFUN AYAMI KOBERU ORDAFUN TETEREKAN TINSHOMO OHIKORU. REZO: IFA NIRE AYE KAFEREFUN ORUNMILA. IRETE OTURA REZO: 345 . REZO: ISHU ORASABILE UN FATE TELE PEGUE ORAGUAO. EYELE. OBATALA ATI SHANGO. REZO: ALBA NI BIKU IKU SORU ERAN OMO Y ENKO OBA WA EKUN OZAIN OMO NI JORO JORO OBA YERI ODUDUWA OMO ERAN OSHISHE AWA NI ORUNMILA IKU ÑAÑARIKU Y EN BABA IKU OMO IKU OBARI BO OZAIN OMO IKU OM O IKU BABARI BO OZAIN OMO IKU OMO IKU JORO JORO OBA NIBISHI ESHISHI ERAN GUNGUN OMO IKU BASHE OZAIN IBASHE ODUDUWA. 20 ALMENDRAS. REZO: IRETE TRUPON OYU OPO GUESE GUSE ISALE ORDE GUERE ADIFAFUN AFIRMIKANTE LOLOLA IBOKUN OMADARA TINSHOMA AFI KURE TOBINA EBBO EYELE EGUE ASHIBATA OYOURO TETE GUELE.REZO: IRETE TRUPON GUELE AWO OBADE ADITA OUN OSHA OGUIRIN TIO LO GUIYATINLO BINI OM GUEGUERE EYELE LEBO.

NI ABERE NI EYO IÑA. SUYERE: EYU REO EWA EYUREO EWA. YALORDE ATI ORUNMILA. IFA IRETE OTUA ESEKAN OPENKAKOLA ADIFAFA AKOPELA EBBO NO KOBINE OBUKO AGUEGUE OTA EBEFA OWO. KUKUTE KUKU ADIFAFUN NAYIDA LILE TINSOMA ORUNMILA FATINDAEBO FUN AKUKO KAFEREFUN OSHOSI Y YALORDE. EYU REO EWA EYUREO EWA.IRETE SUKA APEKANKOLA ADIFAFUN AKUPERU OGUERE ODE OBINI KUAYE OBINI AWA NIFA OBARABANIREGUN MOYORE AYEBE IFA ORUNMILA LORUGBO. IFA PERIPE KAFEREFUN OSHANLA. REZO: KEDA WERE DA KRIMONA. IFA IRETE OTUA ESEKAN OPENKAKOLA ADIFAFA AKOPELA EBBO NO KOBINE OBUKO AGUEGUE OTA EBEFA OWO. 346 . ATI OSHOSI. ESHU MAFEREFUN OBATALA MAFEREFUN. KAFEREFUN OBATALA. ESHU MAFEREFUN OBATALA MAFEREFUN. UNLO REZO: EGUN APARENIJA IRETE PEKANKOLA AWO OJU ILE LASHEDA TASHERUBI EBO BAMASHE KILE JERI OPONLOJU SHAJU OWA LOJURU LATENI AWO LODAFUN ORUNMILA. ABERE NI EKUN. LODAFUN ORUNMILA. EYU REO EWA EYUREO EWA. OMO DA WERE DE KRIMONA. OLODUMARE EYU IÑA MEDA WERE REZO: OMO OLUWO ONI OMOTI ORISHA AWO NI IFE OBANIFA OYE ILU.KUKUTE KUKU ADIFAFUN NAYIDA LILE TINSOMA ORUNMILA FATINDAEBO FUN AKUKO KAFEREFUN OSHOSI Y YALORDE. OBATALA. REZO: IRETE SUKA APEKANKOLA ADIFAFUN AKUPERU OGUERE ODE OBINI KUAYE OBINI AWA NIFA OBARABANIREGUN MOYORE AYEBE IFA ORUNMILA LORUGBO. REZO: KAFEREFUN OSHOSI. KILONSHE IÑA MO DA WERE.

IRETE SHE 347 . REZO: IRETE UN SUKA AWO NERI AWO AWO BORDA OLOFIN IRETE NISUKE NERI AWO ODUDUWA BEBELI AYE IYA BEBELI AYE BAYE OYA YANZA YAYEKAN WAWA NIRE AYE BAWA IKU ORUNMILA ARENIDA OYA SHANIYEKUN OLODUMARE. OLODUMARE NI BAYE AWONIDI AYE SHANGO ABEBETUN ABEBE OSI AWONERI IFA ADIFAFUN ORI.SUYERE: ERON TESO YEWE EON TESO YEWE ABRAYAGASI GRONTESO YEWE. AZOWANO REZO: IRETE SUKA ADALU IYA LOKUEYE DIDA MAYERE MAYEKUN TIBAYEKUN AYOYONI ELEGBA MOBO BALE ASHA IYA FOYEKUN DAURE KUELE AFEFERIN AIYA TIBOSHE NI LORUN WAWE WOGGUN IYA TIBI LORUN MAWEYENI IYA ELEGBA YOFUN MODE WOFA OUDEDE MODE NI ELEGBA LOYA UREO IYA OSHANLA ODDUPUE LONA OBATALA BI ISHA OYANLA UREFUELE LAYEBI OBATALA I BI ASHE OROLUN KOKODE IFA OBATALA LORUBO OMO SHALI ORUBA IYA.

WINI WINI OLELE OYA NKALA KALA OLELE. AWADO. ERAN TITI ORORO AGUEMA KOSHIYE ORORO. MAFEREFUN ESHU ATI YALORDE. AWADO ERITA META ERURU. ETUTU ILE AWO IRETE UNFA KOKO OSHE ERO MAFEREFUN ESHU ATI YALORDE. ATITAN ERI MERIN.REZO: IRETE UNFA EKOKO OSHO ERO BIRIWO DOGODO AY KOSHEKA BI AYE ADIFAFUN OUN BABALAWO SHELE ERE LEBO. OÑI TUTO ETUTU ILE AWO IRETE UNFA. REZO: IRETE UNFA OTUN MOGUN SHESHE BONI SALE MOBO GRI GRI BONI NIJONA OÑI. ERURU ELEBO. OMI TUTO. IRETE FUN 348 . MAFEREFUN ESHU ATI OSHUN. OKOKO OSHE ERO BIRIWO DOGODO AYA KOSHEKA AYA KOSHEKA BI AYE ADIFAFUN AUN BABALAWO SHELE ERE LEBO. SUYERE: ERAN TITI ORORO OMO MAYO. REZO: IRETE OTUN MOWO SHESHE BONI SAYE MOWO GRI GRI BINI NILONA EÑI.

REZO: IRETE FILE MAFEREFUN SHANGO. LODAFUN LERI NI ODUDUWA. MALU SHANGO ODOBALE. REZO: IGUI ADAWA MOYE LODAFUN IGUI. REZO: IRETE FILE KAJE LELI EWE NI KASU LELI OMO. ORUNMILA MALU YAMODE YAMUREO SHANGO KABIOSILE ORI ONLE BILELONA YAMODE OBINI LODE OGOGO MEYI LA IFA ASHEGUN OTA KOLEÑODIO OYALE ORUNMILA UNSHINSHE EBBO. REZO: IRETE OFUNDI OYE KORUPALE ADIFAFUN ETA RINLA INAYA KAFEREFUN EYA ESHU Y ORUNMILA. +++ OSHE MEYI 349 . ODUDUWA ASHIWERE IBORU ORUNMILA AFEFE. REZO: IRETE FUN DIOYE KORUPALE ADIFAFUN ETA TINLA KAFEREFUN IYA. KAFILIEKE ASHO FUN FUN ARA ADIFAFUN ORUNMILA GBOGBO UNLO AYONILE. IBAYA REZO: ADIFAFUN AWO MALU MUYRE SOKIN IMBOWA NI OLOFIN INLO NI ILE AWO BELEGUN OYU MINIOSI ORUNMILA UN SORO KOWA DUDU IGBO ESHU EHUBI INI FILA FORIBALE AWO OBARA DELELE OBA AWO MAYURE ODDUN AWO MALU ADE OBA ORISHA ASO OBA ILU LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ESHU. OBA OLBESHI OMO ODUDUWA A OKO LAKUON. ESHU ATI ORUNMILA.KAFEREFUN ORUNMILA.

MOLOKU FISHE. ILE LA POLEDI A UN BABALAWO LODIFAFUN BANLE QUERE ADEFUN. REZO: CHUBU CHERE CHERE ABARE CHERE ACHOLLUA A UN MELLILI ADIFAFUN ARUROYO TICHOMO QUIYA ECHUBU SHERE SHERE ASHE UN EYO AUN MEYIYI SHERE SHERE ADIFAFUN ELLEROLLETON CHOME Y CANA OGUN. LODIFAFUN KANTAPO NIBATI UNLO SIFE LLAMA ODESE ORUNRE OMO OROCO OMO ERAN NIBATI ATAPA OWO LODE ALLO LLIGOBO BOTON LOSILLE ONIBIRI. REZO: OSHE MEYI ORULA EBACUNLO BOBEOMODI OCHUBU CHU OBINI ORUMILA NISISI EBOCORALOLA COCHUBU TENUTIA ORUNLA OCHUBU IRE OWO IRE OMO IRE ARICU BABAGUA. REZO: BABA ELLI MEYI KULU KULUCHE KOLLO TIBALOCUCHE OPECHE MULUKU MULUKU ADIFAFUN KAKATAMPO LLAMAGUO ODDUN IRE DEFUNGUO.REZO: OSHE ALADASHE ONIBARA BANIREGUN IFA SHENSHE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN. REZO: KULU KULUCHE EYO KOBANI OCHE MULICU A UN BABALAWO LODIFAFUN ACANTAPO NIBATI INLOS ILE LLAMA EDERE ERUNLE OMO A ROCO OMO OCU OLEDE LA NO LA FUN ALLO IGO IGO DOBOTONLE SILE OMI BINI. REZO: KULU KULUCHE OCHE MOLOCHA MONUKO BABA LODIFAFUN AKATAPON NIBATI INLO SILU LLAMA ADERE ORI ERE OMO AROCO INDE NIBATI OTABA UN ODERE ADIFAFUN ALLOLLI OGODO OTONOULO SILLELE ONI BINI ORUMILA ELBICAN ADIFAFUN YOKO OKANFUN ORUMILA ELBICAN LOLE CHIERE ELESE LELE OIGUA BOBO EBBO KURU ESHU OBINI ORULA OCHUBITANI LOLABE OMODE CEFE ECHUBI LENE AFOFO IGUAGUO ORUBE. REZO: KULU KULOSHE MULUKO UN BABALAWO. 350 .

REZO: ADDO BUELEGE ADDO BUELEGE AYA. REZO: KULU KUKUSHE OSHE MULUKU MULUKU LODIFAFUN KANTAPONIBATI UNLO SILE YAMA ODERE ORUNRE OMO ROCO ERAN NIBATI ATABA AWO LODE LODAFUN AYO YIGODO BUTON LOSILE YALORDE OBINI ORULA ESHUBA TANI ESHUBA LOLA IRE OWO IRE OMO IRE ARIKU BABAGUA. OSHE NILOGBE / OSHE OGBE 351 . SHENSHE OLOWO YALORDE MAYEO.SUYERE: IKU IWA KALERO ARUN ILE KALERO EGGUN IWA ILE KALERO. KAFEREFUN YALORDE. OSHUN WERE WERE ODO OLUN OSHUN KANI SHENSHE LEBO AWO APETEVI NI MALE ILE BANAKUESI OWO IYE LODAFUN OWUNKO FI SI EBBO. SHENSHE OLOWO OSHUN SHENSHE OLOWO OSHUN SHENSHE OLOWO IYA KUENI MOWO OYE SHENSHE OLOWO OSHUN. ADIFAFUN AKATAPULTA.

IKU KOMPANI KOMPANI. ORUNMILA. FUN YERE OWO CONE GUANI OBA COGUI GUAMI GUICUAMI (SE REPITE). ACUELOBABADA AGUOCALLE OWO CHINA ADIFAFUN ORUMILA UMBATI LOSORDO OLOKUN. LODAFUN REZO: OTOROMU OTURO AYE ADIFAFUN OMO OLUGUERE OLOKUN OSA NILOGBE OSHE NILOGBE OTUROMU OTURO AYE OMO ASUNKOMPANI ENI OLOKUN OSHANLA GUENIBEOLOKUN IYA AYE BONI- 352 . EYO KOMPANI KOMPANI. OGU KOMPANI KOMPANI. KAFEREFUN ELEGWA Y ORUNMILA. OFO KOMPANI KOMPANI. ADIFAFUN OLOFIN. SUYERE: AYEFOYU OLOFIN FISHOWA KAYOSHE OU OLOFIN. REZO: OSHE LOGBE ABA ABAREGUIN WORI ORBEBORU AYA ORBE AECHE OBAN BURUKU KOPADERENO APA ETU AYEGUN TOSO AYE BABA KUNLE KOKUNLE LOMO ADIFAFUN ALUGONDO ARBATOLO ILU OYO LERBO FIRU LLENE HOPELO PARABA AWO COLLE AWO ACHINA ADIFAFUN ORUNLA NIBATI UNLOSODO OLOKUN EBBO ABEBOADIE MEYI EYELE MEYI AWADO OWO LA MEYI. REZO: OLOFIN OKO OSHE OJAJUMO ONJE EKRUAYEFOYU OLOFIN FESFOWU KAYOSHE AWO.REZO: AWO OCHINA ADIFAFUN ORUNMILA NIBATI OLOSORDO OLOKUN. ARUN KOMPANI KOMPANI. LODAFUN OSHE NILOGBE OYU OLOFIN ERE. REZO: OSHE NILOGBE OTOROMU OTOLAYE ADIFAFUN OLUWO BUERE. SUYERE: BABA AWO OSHE OSHE MOWA OSHE OSHE.

GUA AYEBA GUENI AYE TIRUNO NIGBO OSHE LOGBE BABA OSI OTOROMU OTURO AYE OMO OLUGUERE IYA BENIÑUA AYE AYALUGA. OSHE YEKU 353 .

ORUNMILA BEYEKU MAWAYONI IFA. ORUNMILA. BARI BARI BOSHE YEKU. BORO BORO ENI BOYE IKU. BAWYE BE IFA YOYO ODARA MELONI MOLORU ELEGBA OSHE BORORO OSHE. AGONGO NILE WAWAO AGOGO ELEGBARA " " " " IKU " " " " ORISHA " " " " GBOGBO EGUN " " " " OLOFIN.REZO: OSHE YEKU BORO BOSHE YEKU BORORO OFO IBAI BORO ONA OBAYE BE IFA OSHE BE IFA OSHE YEKU NAWAYEBE OFA YONYO ODARA MOLONI MOLERUN INLE ELEGBARA OSHE BORORO OSHE BARI BARI BOSHE YEKU BOROBORO AWA YONI IFA WAWA YENI. BORO BORO AWAYONI IFA WAWAYONI ELEGBA. REZO: OSHE YEKU BORO BORO YEKU BORORO OFE. SUYERES: BORO BOSHE YEBI OLONA BORO BOSHE BOSHE YEBI. IBAI BORO REONA OBAYE BE IFA OSHE YEKU. WAWAYONI IFA OSHE OBATALA. WEWERE OSHE YEKU BARI BOSHE. ELEGBARA WAWA YENI IFA OSHE OBATALA WAWA RE OSHE YEKU BORI BOSHE ORUNMILA BEYEKUN MAWA YONI IFA BOROBORO ENI BOYE SHANGO ENI BOYE IKU. OLONA AWA BOROBORO AWAIKU. OSHE WORI 354 .

SHILEKONPEGBO INLE MOKUE AYE ASHE NIFA MORI YEYEO WAN WAN LAYE IFA. REZO: OSHE PAURE OWARA AWO BABA AFEFE AWEYE IFA BABA SHERE KODEFUN YEYE. REZO: OKOI ILE ISUN EKUE ABAKUA IGBO INLEKAGA IREME AKUARAMINA ATARE NGONGO IYA OTOBUMI OFO INLE BOLELE 355 . BABA SHIRE KODEFUN OLOFIN. SUYERES: EWA YENI CLORUN AYAWAO. BABA SHIRE KODEFUN EBO. GBOGBO TENUNYEN ELEBO. OSHE PAURE YEYERE YEWARA ONI ABANSHELU OFITO MOYA OSHE PAURE. ADIFAFUN ORISHAOKO. OTUNRUNWA GBENI LORDAFUN ORUNMILA. BABA SHIRE KODEFUN ORUNMILA.REZO: OSHE PAURE SHILEKONPEGBO OLORUN. ADIFAFUN OLOWO IFANYOKO TELENIFA SHILEKONPEGBO ORUMALE WAMALE ASHE EBO ASHE TO. GBOGBO EGGUN KOBELOPE. ADDE. SHANGO OÑI AGBEO. LODAFUN REZO: OSHE MODEJO IWORI MOGUN YEWE LODAFUN ORUN LA OJUPON OLOBIAYAMAFE AWO OGUNGUN OMO ELESE OLORUN AYAGUDI EGUNGUN AYAN SILE NIYERE YEYE EGGUN ORUN SALE MI OBANILOSHE AWO EGGUN OSHE MODEJO LOPAURE BOGBO OBALUN. SUYERE: " OSHE PAURE AWO MOLE ESE OLORUN OMOLE ESE OLORUN " . OSUN ENI OSHUN AYAWAO SHANGO.

OBOWO FUNI OSHE PAURE AWO OLOWO. SUYERE: AKUAN AKUAREMINA TAN BANSERE ABINA BABANILE.IBAMODE OSHE PAURE IGBA IKU AGUEDENO UAN AGUEDE ILU ESHU OBINA OMODE KOBELE FO NASAKO MASMORI NATAWO KUNDIMAYE ABITI INLE IREME ASOTERETAN ORUNMILA ADIFANFUN OLONA ISUNEKUE EBO ADA ABAKUA NILE. REZO: OSHE PAURE AWO ORUN INLE BORI BOSHE OMO SHABI AWO ORUN OMO SARAON INTORI OBINI OZUE EYO OGU. REZO: ADIFAFUN OSHE PAURE AWO SOKUN LAYE ILE LOYA UMBOWA SHONSHON IYALODE OGORISHA OLOPOLO OWO AKAKU OSINI AIE OGU. OSHE DI 356 . OPOLOPO ELEGUEDA FUNNI IKE OSHUN. REZO: ADIFAFUN ERIMI AWO OSHE PAURE AWATE NIFA AJANA IFA IFE LEDE OBETUA LELE NI AWO OSHE PAURE AYEGBE YERUME OSUN OLOKUA KERE NI ADUARA NI IFA OSHE PAURE OMO DE MASHE AWO OSUN IFA OWOSI KAFEREFUN SHANGO LODAFUN ORUNMILA. NI SARAON ELEGWA OYU UN SORO AWO ORUN IFA OMO DISHE OLOFIN ADA AWO ORUN OSHE PAURE EYA TUTO PELEKEKE IFA ORI AWO OLOFIN SHEKUE OMO SARAON OBINI OFO EYO AWO OSHE PAURE AWO ORUN KAFEREFUN OLOFIN KAFEREFUN ELEGWA. OSHUN UMBOWA ORUN INLE OLOFIN ASHE OLODUMARE AWO OMO ODDUN OSHE PAURE IWA ODARA. LODAFUN OSHUN OLORINI.

IFA MAFEREFUN YALORDE ATI OBINI. OSHE LEZO 357 .REZO: OSHE DI OKO MODES ADIGAFUN ORUNMILA ONIBARABANIREGUN IFA NIRE. AWA AYE EBO OTOLORUN EBO AYE.

EYELE. OMI LA OMI.SUYERE : ENIWA ENIWA OSHUN ENIWA. REZO: OSHE LEZO ITA META OBE AYAKATA ADIFAFUN ORUNMILA NIGBATI OLORUN MAYIYI OLOSHAWO OBA IGI NIYA. SUYERE: "OGUNDE ARERE IRE BONBO LEKUA LOKUA WALONA. OBA LORILE OMOFO IYOBA. IRE BONBO LOKUA AEE". MO FI SHAKOKO. MAFEREFUN ESHU ATI YALORDE. REZO: OSHE LEZO OLALU FIRI ADIFAFUN BA ALE ILE KORUGBO IRA OBO EYELE LEBO. OGUN WANILE OGUN SUYERE: ONI LEGUE NITA OSHUO. REZO: OSHE LEZO SHAKO RIAKO ADOBORA EYO OROKATE ADIFAFUN KOSHE UN BO OMO TIDOSO AGBONI KODE AIKORDIE. FUN IGBARO INO PUOPO NI ORIYE KAFEREFUN YALORDE ESHU OGGUN. ONI LEGUE. REZO: OSHE LEZO ADIFANFUN ORUNMILA. ONI LEGUE NITA OSHUO. OSHE JUANI 358 . ONI LEGUE DALE KOYU EBU YI ODO BAGUAO. ABEBOADIE. OWO LA MENI ELEBO. LA OSHUN.

OSHE EWE EWE KEWE OZAIN LARANIYE. REZO: OSHE BORO JUANI OBE OTONU EWE. OGGUN NIBE.REZO: OSHE BORONIWO BORO OJUANI NIWO KOKOROSHE AWO OJUANI KOKORO BIAYE EYELE LEBO. ORUNMILA ATI OGUN. OSHE NIWO IFA MAFEREFUN OGUN INU EÑI OYU EKUN OYU OSHE NIWO. REZO: OSHE BORO NIWO BORO JUANI NIWO KOKOROSE AWO OJUANI KOKOROSE BIAYE EYELE OSE MOWEIJO OJUANI AKAKALABE IKU EÑI OMO LALA AWO OKUTA AWO LERI OKUTA OSE MORARE OJUANI MOWAYE NI OSE IFA KAFEREFUN ELEGWARA. REZO: IFA NIRE YEMAYA OFIKALE TRUPON. AYA MAFE OSHE MAKE AWO ORIMOSHE TORUN ENU EWE OLOWO OBE YALE. AFAIYA OGGUN ONA OBATALA BE IBU LOSA UN LONI LOWO OGGUN. IFA KAFEREFUN OSHUN. OSHE MOWEYO OJUANI AKAKALAYE OBA YOBI INU ENI OMO LALA AWO OKUTA AWO LORI OKUTA. OSHUN FE ENIA OÑI. KAFEREFUN SHANGO MONTANLA ABERE ESHU LAYE OSE ONIWO IFA KAFEREFUN OGGUN INU EÑI OYU EKUN OYE OSHE NIWO. REZO: OSHE MORARE OJUANI MOWAYE NI OSHE IFA MAFEREFUN ELEGBARA. IFA KAFEREFUN ORUNLA. IFA MAFEREFUN OSHUN. EWE KOSINI. OSHE BARA 359 . SHEPE OLORI AYE AWO OLOBI. REZO: MAFEREFUN SHANGO MONTAÑA ABERE KULAYE. OSHE BORO JUANI ENIWE AYO EWE OLUWO SEKUN MADE EYI ORI OYO OPARALDO ELEGWA UMBO OMOFA LOBA ADIFAFUN ORUNMILA. KAFEREFUN EGGUN. IFA MAFEREFUN ORUNMÑA.

KAINDE OLENU NI OSHUN OLEMIRA OSENUMI LODO OYA IDEU ALISHOLO FINKUE. EL REZO ARARA ES: " O IFA NA LO BO OSHE BARA AWONO MAKUO BOTO DE KU WE B OTONO YI DOJUZO POLI AÑAÑI LO TUKU MUVI SODEQE OSHE BARA BOKONO MAJUDO VIZIME". LODAFUN SHANGO LODAFUN OLOFIN. SIMANU OGUEDE DODO ENU OFIFO IDOU ÑOMU FISI ORISHA ENEDURO EFOLENU ISHENU WA ORO LENU GBOGBO OMODE ARAYE.REZO: OSHE BARA AWO SHESHERE ADIFAFUN LOBA FIFEREKU TOLUMA KU OGUEDE ALAFIA. REZO: OSHE BARA OLENUDODO ALUGBABA OMO IBELLITHESO. 360 .

OSHANLA AWIRE AYALGUNA OUN GUIBAKAN ADAFUN TINSHELE OLODDUMARE WEWE EURE MAMURAYE. CURE EBO OWO MEDILOGGUN ELEBO. 361 . REZO: OSHEKARAN ORDAFUN ESHU YALORDE. MAMURA AYE IKU MAKU SENDA EURE. SUYERE: MAMURAYE IKU MAKU SEDA EURE. REZO: OSHE KANA LODAFUN ESHU. LEBO OWO MERILOGGUN MONI TELA IFA LOLO ORSIHA LOSHIN OGGUNDA AGUIRE UN GUIBAIKON. ALAIBORU EURE. REZO: OBATALA LORUBO IDA ABADO IKODE EKU. OWO LA MESAN TONTI MESAN. GUIREUN GUABAI YOKALA DEFAFA ODAFUN TINSHELE OLUDDUMARE EBO OBA NEWA OKAN SEGU. OSHAGRIÑAN. LODAFUN ORDAFUN TINSHELA OLODUMARE ABBO OBA MIWA OKAN MAGUN BOGBO ODDUN OBI KOKAN LORA AWO LA MAMU TOTUARO OSHÑ OPARIKO OFI BO AKOFARA MOFUN FUN SOKUMBA TINSHE MAIYI SHUORO EJA EÑEBO. MAMURA AYE ALAIBORU AYE. AGUIRE. EYA. REZO: OSHE KARAN LODAFUN ESHU YELEDE ORUNMILA LOBE EWE MEDILOGUN OMONI TELA OFA LOLA ORISHA OMO META OBATALA OSHALUFON. ORUNMILA. OBI OKOKAN LORA OWO LA MARUN ELEBO. MONI TALA IFA LOLA ORISHA LOSHIN OGUDA. EPO. YALORDE ATI ORUNMILA.OSHE KANA REZO: OSHE KANA OSHE IPILIKE AFILLE AKOLONA ADIFAFUN SAKUN BATINSHE MAIYESHA EYA ORO LEBO. ALAIBORU EURE IKU BARALAYE KETU.

OSHE OGUNDA 362 . LODAFUN OGGUN.IFA NI KAFEREFUN OBATALA.

REZO: OSHE OMOLU ILLA OMA BA ARGADA COMONITOCHUN ORDAFA MERE TINTLO SINLO OLOGGUN CHABORO. MAFEREFUN OZAIN.) REZO: OSHE OMOLU UN LODAFUN OBA OMIBINI CORUBO INTORI EGGUN AIVO OGGUN CAMABO LLADORBE OBA OMIBINI AWO OTUN AWO ORE ENI EMU UN BABALAWO LA METETA EFUN LOGUO CAMBODE OCA OGUO MULAPELLE. REZO: AUNCALLI RIQUI DIEGUE ADIFAFUN APO AUN BITINLA BOBO AWO NIDEN ADIEMER ACO EWE ATORRI ERACHE AGUE EGUEGUE EWE EFIE. MAFEREFUN YEMAYA. OSHE OMOLU AGADA MAMELERUN. MAFEREFUN OYA. (IÑO ES EL CORAL. REZO: MAFEREFUN ORISHAOKO. REZO: IÑO COMO AGUE AGADA COMO NITORUN ODAFOGU OBABODUN. 363 .REZO: OSHE OMOLU OSHEWELE BIAWO WELE OSHE BALAYA BIAWO AKUKO BODAWESE AYA BASHEWERE SENU OROIÑA OGUESE OMI AKOKO WINI OKOKO ISUGUESE KILAMA OSHE OMOLU.

OSHE OSA REZO: OSHE SA AWO OBINI KOPU KAPU ADIFAFUN AKO. REZO PARA PONER ADDIMU: OYU ILE LASHEDA LADIMU OTA LASHERU BOWA LADIMU NI EBBO MAMASHE ADDIMU KELEYERI 364 . AKOFA ATITAN ERITA MERIN ELEBO. ERA. EKO. REZO: ADIFAFUN ADUNLONGO KUMA UYEN KO AGBADO OKO ALAMOMA AFETILE AYAPA KONKO AWO WBAKO UNSODENT OSUN IGUI AYAPA KONBO AWO ABINU UNSORO EDUN MAYA ONI WAY MAY ONI ORUNMILA ODARA BONIREGUN EKUN LOBA LOWO EBBO WIRI ATE OPA EDUN OMO ODARA LODAFUN ORUNMILA. AKUKO LEBO. REZO: OSHE SA ADIFAFUN EDUN LONGO KOMA OUNYEN KO AGBADO ALABGONA AYAPA KOMÑO AWO ERANKO AUN SODDE NI OSUN IGI. REZO: OSHERE ADIFAFUN TIKOY OMAPUO MIYA OBA TORALO EGGUN AWO OKUNI KOPU ADIFAFUN AKOFA AKUKO LEBO AKOBA BABAMONI AKOKAN KORITA META ETU ORO EPODA PUA SI MEYI DUDU LERI ESPOSHIMA . AYAPA KAUFE ANO ABINU UNSORO EDUN MAYA ONIWA MAYOINI ORUNMILA ODARA BONIREGUN EKUN LOBA EBO WIRI WIRI ATE OPA EDUN OMO ODARA LODAFUN ORUNMILA. ETU. AGBAN MEYI DUN DUN LERI ESUHIMA. REZO: OGUE OBINI KOPAPAEKU ADIFAFUN OKO AKUKO LEBO AKO FE BABA EKO MENI AKOKAN KARITA META.

REZO PARA PONER EL EBBO SHIRE Y EL EBBO KEUN ODDUN KEUN: EBBO KEUN ODDUN KEUN EBBO SHIRE. BOGBO OSHA ALAWE REZO: ADIFAFUN SHAKUANA UMBO ORUN ODUDUA ARONU AGUASI ABI AYAMO IBERI ORUKONI DASOYI ATI AYONWO MAMU AZON ONIKONI AWAKO LAWA BABA NIYO AWO. EYIGAN LOBU AWABANI SHANGO OKANANI ERO AGUENI OSOKO OBI SHEKUANA ALAGUEMA ORISHA. OSHE IKA 365 . LODAFUN EKUBI JEGAB ADAFUN AZOJUANO. OZUN IRAWO EYU EMIWELE NISHE WELE NERUKAKELEYEWE UTE LAWA IKUN ORUN AWO TEBU OKO LONA. AWA KEFE ENIKI OMOKUA ENIYO AZON. OKOWARE DEBOLI.

REZO: OSHE KARAKA ADIFAFUN ERU. SUYERE: "EYA EYA INLE EYA ERUMALE EYA EYA INLE ERUMALE. AGBA OSHE TRUPON 366 . EYA ORISHA GBOGBO NI YERO INLE ERUMALE". OSHUN KOYODE OMA UNFO OLUWO-OZAIN INLE AKARABANIYE ORO KODADE TINLOMU KOLA KEYU IBI ARARA AWO IMPON OROGUYE OSHE KA AYE INLE ADIFAFUN AYE UNBATINSHE OUN GBOGBO EYA-ORO ARA APONTIPONTIKA EYA TUTU OBA YEGUETA GIRI GIRI LODAFUN INLE ABATA. ORUNMILA UNBATILOPE ES IBU LOSA OMO ERU.

MI OGA BOGBO IBU LAYE NIBU BOGBO OMO ORISHA LO EWE. REZO: OSHE TRUPON IRE NI IFA IGI LODAFUN ESHU. OLOGUN KANTE EYELE. ELOGUN KANTO AYAKUA LEBO. NI OGU NI REZO: BAGUN MAYA LAYAYA AUN YAGULO YAWO TULA. MAFEREFUN SHANGO. LOYO TINSHE AREMA BABA ABO LEBO. REZO: OSHE TRUPON TALAKE NIYEBITI DARA YEYE. AKUKO LEBO. 367 . AKUKO LEBO. ADIFAFUN TITI AFINUSHE OBA AGONI ABEDE ABANIYEUN AFOTUBA. NI REZO: EGGUN MAYA LAYAYA AUN YAGULO YAWOTULA. ADIFAFUN TITI. ARANTILO. ESHU ATI ORUNMILA.REZO: OSHE TRUPON IKABAGUN MAYA LALAYA OUN OYAGUNLE ILOWO TULE ADIFAFUN PITI ARENTINLO LAYA TINSHE AREMA BOGA AWUNKO LEBO. REZO: OSHE TRUPON TALAKE NIYOBITI DARA YEYE GBOGBO IBU OMO ORISHA LA EWE.

EYELE LEBO. OSHE TURA OYIYI ORUN OWO EKAN EMU WAKAMALE OBON OBAN TETE. 368 . OSHE TURA EMI UNSORO ETIE ASHE OLODUMARE EBBO OMO IRE ODAÑA. REZO: OSHE TURA INA FARAYE IROKO INA FARAYE IROKO IROKO SOBAN. EYA TUTU OMO OLUWO LERI LODAFUN BABA AGBONIREGUN IBO ERU NI ORUNMILA OÑO OTUNI OWO ORI AKO AIKORDIE LEBO ABEREMOKAN LORUBO. INAFARAYE YEYE YERE OLI LAYA ADIFAFUN OSHE TURA INA FARAYE AKUKO LEBO.OSHE TURA REZO: OSHE TURA ALAGUEMA OMI TOWE IRELE LOSHAWO ILE YEBYU. (LA CANDELA ES BRAVA PERO NO ACABA). REZO: OSHE TURA LODAFUN UMBA FUNLELEAYA BENFO TETE NINIS HE INIBA NI AFERE NEME AYABA DIDE AFERE MENE. REZO: OSHE TURA LODAFUN UNBATINLO LEAYA BENIFO TETE NI NISHO INBAOYINI AFERE WEWE. OSI MIO MIO. OSHE TURA EMI UNSORO ATIE ASHE OLODDUMARE EBO OMO IRE ODARA. AYABA DIDE AFERE WEWE.

BABA DOGUN ATI BABA DOTA INTORI EYO NI BABA DOMA UNLONI ILU OSHUN ATI BOGBO OMODE LOWA BABA DOMA. OMO SISIROKO MAYE ALAKENSI. ADIO OSHE FUN 369 . REZO: OSHE BIE ARA ONU ROYI ADIFAFUN TINSHE OMO OKUN ADGUE BIWEGBON ORUN ADIATOTO ALAKENTU OTITO. REZO: OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA OCUN BABALAWO LODAFUN ALAKENTA. OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA BABALAWO LODAFUN ALAKENTU. OMO SISIROKO MAYE ALAKENTA. ORUN ORUN REZO: BABA DOMA OBA NI ILU OMA BOGBO ALEYO LETI UNSO.OSHE BILE REZO: OSHE BILE BOROBORO MOFA IRETE MOKURE IRETE YAMA YAMASA ADIFA FUN BEMI LOLA TINSHOMO OKUNI ARA ODA. BABA DOMA. ADADA OMO OBI ALABI IFA AWO. UMBO WA LODO ELEGBA. OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA BABALAWO LODAFUN ALAKENSI. OMO SISIROKO MAYE ALAKENTU.

IFA OFEFE OBAÑU. OSHE FUN IRE TURUKU KOROWO. SUYERE: BONOBLI BABA LOKUA SHEFUN MINABLI SHEFUN NAWABONU BOKUA SHEFUN. OSHUN ATI ALEYO. OSUN.REZO: OSHE KOSHEFERU ADIFAFUN EKO LOKORO OMA ALABA EYELE MEYI KAFEREFUN ORUNMILA. +++ ORAGUN MEYI / OFUN MEYI 370 . REZO: OLUO BOSHE ORIBAGUA ONI MOBE. BABA LOKUA REZO: SHEFUN SHEFUN BABA ARERU ORUNMILA NI AYASHE RIA RIA AWO AWO IGBRIN KILU PEWO ONI KAKO ORUGBO ADAFUN LOEDE IKOKOLEYE WOFIN AWO ONI KAKO ADIFAFUN ONIKAKO PEWO ONI KAKO ORUGBO IGUI NI ASHO ERU ENI PEYU TONPOKOLERO.

BABA ). REUN OMO ORUBO REZO: ORUNMILA ADIFALLOCO ADIFAFUN OBATALA IGUA OMO ERUN OMO ORUBO COLLAMORO ASHE OBATALA ACHOMO TARA OQUE OGUALI GUALLU KUITE KOLA MORCO KAFEQUE. REZO: OROFUN MAFUN YEWEDE OFUN LARA OBIRI EFURURU LAKOKU EFURU RU LAKOKE OKERE ORISHADI ARAYE KOWEDO BI BABA OROLU AWA NI 371 . REZO: BABA ELLEGUN SIGUN JECUA BABA ORAGUN CAWO CAWOSILE ENI BABA ALA BABALUCHE BABA OMO LORUN ANIMU AUN NICU LODAFUN OBI AFANTICHE OMO ICU EBBO TETE EYELE MEYI AIKORDIE ITANA OBI EKU EYA EPO ABECA OWO. JEKUA. REZO: BABA ORAFUN CAIOSILE ONI LACHE BABA OMO COLLAMORO ACHE QUINCHE OMI IKU. REZO: BABA ELLEFUN LLEGUN JEKUA BABA JEKUA BABA ORAGUN KABIOSILE ONI BACHE OMO OLORUN MIOMIO OLORUN ABIMO AUN ICU LODAFUN OBI AFANTICHE OMO IKU OCHE LLEGUN ODAFIN DODO UMBATI LOCHORUN ORISHA IBA OCUNLE EBICAN LONLO COMA DEREU (HABLA YEWA.REZO: ORAGUN MEYI ORUNMILA ADIFALLOCO LODAFUN OBATALA KUA SHANGO SHA OBATALA DICE EBICAN LOLO OGGUN SHURE SHANGO SHURE OYURE OBATALA IGUA OMO IGUA OSA OMO IGUA OSA OMO OBATALA ASHE OBATALA ASHE OLUO SHORERE SHANGO OGGUN GUALI GUAYU ENITI KUITICOLA OLORDUMARE.

INIABA. SUYERES: PEREGUN ALAWA LO TUN TUN. BABA 372 . PEREGUN ALAWA LO TUN TUN. ORAGUN MINIKUN ORIWAL LA ONA GURU GURU MOBA KPUI MINU MOBA KPUI YEYE MOBA KPUI NIKABO KUAN TARA TARA MIWAFUN ASHO HOWORUBO. IRE NISHE IYA OSUN. REZO: ASHE OLUZO OLUZO LOBOKA OLUZOLE LOBERE IGBIN LABOKA LOKA YOGUN ORO BI LAÑERE OPOLO YOGUN EGUI AYALI POPOLO DAFE EKO AYARUN AKUKO. ABERE. IRE NISHE IYA OSHOSI.KOMIO. REZO: IRE NISHE IYA ELEGBA IRE NISHE IYA OGGUN. OMI OLUZOLE LOBI OPOLO ESE YOGUN ORUN IBI EBE EKO BOFENU LOLE IFA NI EGGUN BABA. PEREGUN ALAWA LO TUN TUN DE MALO AFIBO MINI. IRE NISHE IYA GBOGBO ORUNMALE AYOKOTUN GBOGBO ORUMALE YOKOSI BARABA NIGERUN ADIFAFUN ORUNMILA. REZO IYESA: HABA AWA EYEGUN JERI JEKUA BABA AROWO ONIBOSHE BABA EMI OMO OLORUN OUN OMA ABIMO OLOKU LODA OBI EFAN UMBATI OBI EFAN OUN ARUGBO EBBO NURU OMO ABOKUN. ADIE.

ORUN JUN JUN AWA MI MOKIO. OMO AYAI SHANGO REZO: BABA ORAGUN AWA AYEWA BABA AIKA BABA AREWO ONI BASHE BABA AIKA OMI OMOLORUN AUN ABIMI ABEKE LEDA OBI EFUN OUN ABATI OBI EFUN OUN OZAIN ARUGBO EBBO KURU OMO ABOKU EBBO ABOKU EYELE EKO EKU AYAPA AWADO ORI. 373 . REZO: IREMI YABO IREMI YAYA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OGGUN ADIFAFUN SHANGO OGGUN OSHOSI ADIFAFUN OSUN ADIFAFUN OLOKUN OBA ARUGBO OKORO AYARE ADIFAFUN ELA. ORUN JUN JUN ORUN JUN JUN.ORUN JUN JUN AWA MI MOKIO. KAYE REREO OLOWAO KOBALOKUN OTA OBA YAREO OLABAO EGUSHE ARERE RIPIN OLALEKUN OBA YAREO. ORAYE YEYEO ORAYE NITOWORO NITA NITA WORO AY IL GOGO GOGO AYAI AGOGORE.

REZO: OSHENARA AYANARA ADIFAFUN ALABO PASHAN META EYELE META LEBO AWO ONARE IGUIBO AÑA ARO IWO PEREGUN ELEGBA OMO ELENU. REZO: OFUN NALBE EYELE EYIRA ESHERO GODA PEREGUN OMOBA OMAYA MAKA OMO OLORUN OFUN NARBE ODE OYE ORISHA ALELE IFA. OSHUN LODAFUN OFUN ODAFO OBA NUBA OGBE DONLARA OFUN AIKORDIE META ELEBO. SUYERE: IYAN EGGUN OTIPE EBA OKO BOMI EBA OWO LENI. 374 . EBEYO OWO ELEBO. REZO: OFUN NALBE AUYETRE YIREO AYERI GUI OFA PEREGUIKI OBA OSHUN LODAFUN OFUN ODAFO OBA NUBA OGBE DONLARA OFUN AIKORDIE META ELEBO.OFUN NALBE REZO: OFUN NALBE AYERE YIREO AYERI GUI OFA PEREGUIKI OBA. EBEYO OWO ELEBO. REZO: OGA EMKU EÑON ADIFAFUN OLODE AYA KONFE SHEKETE EGGUN ORI GIDIGIDI MUNDIA PUPAME AWO SILE ITAN IGUI KAN OBI LESE ISHE KOSI ORUN KAN OBO SIMU IGBOLO LOWO ORONAFUN ENIKU ENI MASI SOFUN ONKO SINO OLORUN YI BERE SALU OMO AKOKO LEBERE OSI LUN BERE SI MADI LODAFUN YANZA.

LABA LABA LORUN ABOFUN ESHU LABA LABA LORUN NIKA ESHISHI TIMBE LE. REZO: OBONI FATIWA ADIFAFUN ODE AYAYOTA NITILA ADIFAFUN OSHOSIS LORUBO OBANI OFA LEBO. ANITILA ABO LEBO OWUNKO OFUN YEKU 375 .I TINSHEBO OMI EWEOENIMI EWE EÑIÑI LABA LABA LOTE NINU ESHU KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OFUN NARBE OKITI BABA NI PEKUN ADIFAFUN OMO LAGA.

376 . REZO: OFUN YEKU OBADIRE AWO MAYANO BADIRE AWA ESHISHI OBINI OBO IBA OKUNI AKOA DORILE BOTIBAYE MEFUN OYEKUN FUN AYAYIGUO AWO KARI BOSHE INTORI ELE ERAN OKOA DISILE SOKU WODE OKUNI AWO ABADIRE IFA KAFEREFUN ORUNMILA OBINI ABUN OBA OBANI SHANGO OKODARA OKO ADASILE. MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU. REZO: OFUN YEKU OBBI DADE AWO MAMULORDO MAYALURE AKUKO MOLATA OGBA OSSI OKO MORBAGDI AWO MORBAZUN AWO TINSHE MOLERI OBBA AFELERBO EWE OZAIN WOARUN KESHE OBBA ISHE OZAIN EWE TOMODE OBBA NI AWALORDE MAFUN ENI LOYIRE UNYEN AKUKO EWE OZAIN ONI OBBIDAGBO AWO OKO ODARA. REZO: OFUN YEKU OBBI DADE AWO MAMULORDO MAYALURE AKUKO MOLATA OGBA OSSI OKO MORBAGDI AWO MORBAZUN AWO TINSHE MOLERI OBBA AFELERBO EWE OZAIN WOARUN KESHE OBBA ISHE OZAIN EWE TOMODE OBBA NI AWALORDE MAFUN ENI LOYIRE UNYEN AKUKO EWE OZAIN ONI OBBIDAGBO AWO OKO ODARA.REZO: OFUN YEMILO KUNUKU ABERIKULU NINSHAWO INLE OLOFIN AKALA MABO ABIGUI OLORUN NINSHAWO INLE OLOFIN TENTE TERE ABI ABI APOLO.

REZO: OFUN YEKU BAGDEREFA ONI BABALAWO LERI OBAYE LAYE LADIREO IKU BOLORIFA OFUN YEKU OBARI BASHE OMO NI SHANGO OMO NI ADELE OYO NIBARI OWO AWO LADEO NORI YEYE AFEWO OMO NI YOYE OMO ALU KOLABA ASHEBO ASHETE ASHO LOWO BABAWA ASHOTAN ASHO ARAE NINO AGBA LERI NI ALA KOLABA. OFUN IWORI 377 . REZO: OFUN YEKU WAYEKUN FUN IKU MAFUN EGGUN IYA MAWALODE FUN ILUKU MAYEKUN FUN IYA SOKU KOSHENIFA IDI OMO OFUN YEKU OLORUN KAYO DIREO AFERFE AYO UN OZAIN AWATISHE IRE AMAYA ORUN OZAIN AWADO NI LERI ASHEGUN OTA WATISHENI SHANGO OZAIN IFA KAFEREFUN IYA KAFEREFUN OZAIN.

REZO: OFUN GANDO OFUN DORO IWARI ADIFAFUN KANIKE TOMA TORI TOWOKAN KUSHE LE NIWON NIKI ARU EYELE ISHE ASHE DANU KANIKE ORUKO ADAYE ADA BAKO ISHU SHAN AWADO ASIKO BAKO ISHU SHAN AWAGDO ASIRO EREYE. OFUN IWORI GANDO ADIFAFUN OLUWO KOSO BAYE. IFA LODAFUN OLOFIN. ORUNMILA Y ESHU INTORI IKU ARO LERBOANRU EYELE MENI AIKORDIE ACHO TIMBELARA EFUN ORI ITANA EWE FA OWO LA MEFA TONTI EFA. IFA LODAFUN OLOFIN. ORUNMILA ATI ESHU. BOSIFA OFUN AWO IWORI AWO GANDO ADIFAFUN LUKORO YAYU ETU LEBO. OFUN DI 378 . REZO ARARA: FUÑI GAGBO WOLI KAÑI GAS AXOSUWE JEBU TAJU.REZO: OFUN OGUO OGUORI AWO GANDO ADIFAFUN LUCORO LALLU ETU LEBO.

REZO: OFUN DI MAMOWO ERI EFUN EMI ALARAN ADIFAFUN LERI OTORI BOSHE NIKO OBESAWA AWO EMIBEDE AWASHA. SUYERE: EYELE DUN DUN MAWA. REZO: OFUN DI AWONIFA AWO LERI MASHE KUE EBONI BELEKE INLE AÑAÑA YOFUN OGORI NISHAWO EBERI YOYORUN IYARE EGGUN AWO IBASHE ORINI BASHE OFO LERI BOSHE SHAGO ENI BEWA ELINI OYUN ORI INTORI OFO OSUTO ADIFAFUN ETU OSUTO ADIFAFUN LOTI OSUTO ABENI AWA OYU BENU BOSHE INLE TORI ALA ELEGBA IBASHE ORI BASHE AKUA ERIN BOSHE ELERI FIFETU AWA NI AWA ONASHISHI AWA OBANI BOSHE BOBONI ORUMALE OFUNDIAWO MOFUN EWA BENI ORUN LONI LAYE OPKUELE BOSHE AWO.REZO: OFUN DI ADIFAFUN ERI ETU KOMOBA . 379 . SHANGO ETU SIWO ONI LEKUN NI ISHE ISHE ENI LEKUN. REZO: OFUN DI ADIFAFUN OBATALA OFUNDI OWO OTO CURE. EGGUN DUN DUN MAWA EYELE FUN FUN MAWA EGGUN FUN FUN MAWA. EYELE. LERI ETU LEBO. OFUN DI OSO TO AKUKO.

OLOFIN ETU BOYU OSHA ELEGERE REZO: ORUBO KAFEREFUN ODUDUWA AWO ERUN OKON LODAFUN OBATALA KAFEREFUN OSUN LOYU AWO LENU AWO NI KAFEREFUN ORUNMILA IKIN ADIFAFUN OLOSUN KORIE YEYE A EFUN SOYU SOKUN IFA NI KAFEREFUN ODUDUWA. SUYERE PARA DARLE LAS ADIE: 380 . EYELE LEBO. YEMAYA. OSUN. AKUKO. ORI. IFA NI KAFEREFUN OLOFIN. REZO: OSHA GERERE AWO ALAWO BANA ADIFAUN BOORI AKUKO EYELE LEBO OFUN IROSUN ADIFAFUN ALAWO BANA LORI ETU.OFUN IROSO REZO: ESHU GOGORO EWO ADIFAFUN OLOFIN. ETU LEBO. MAFEREFUN OFUN ROSO SOYU ESHU GOGORO OGUE BARA OLODAFUN OLOFIN. AKABANA LERI ETU REZO: OFUN ROSO IF LODAFUN OBATALA. REZO: OFUN ROSO SOYU ESHU GOGORO ADIFAFUN LORUGBO MAFEREFUN OLOFIN. LERI ETU MEYI ELEBO.

REZO: SHOFE LA AWO EWI ARIN ENAKO AWO OFASHOFE INSHE AWO FUN EWI OSIDE AYARE BOGBO ONUN TINSHEFUN KOBAGCHE NI KOJE NIGBARA OSHIFUN PE BABALAWO KAMBO NI ODO RE LENI BABALAWO NANI EBBO NITORINA EWI NISHE. VERSICULO 247-2 REZO: ESHU GOGORO EWE EBONA ADIFAFUN ETU MERI LEBO. 381 .EYE ORI KANWA ODUDUWA ETIWA ORI IRE AGBA ADIE OLOFIN. REZO: SHOFE BE ARINONAKO WASOFUN PESHE OMO AIGBA TOFIYAN ANNIBE TITI ARINAKO. SUYERE: ARINAKO OMASHE JUN ESHENI. OWUNKO EYELE LEBO.

ORI. AKUKO LEBO. EYELE. TOKUERILEO OFUN BARA 382 . SUYERE: YAKARAMO ERE YAKARAMO ERE ERI LO MINA OSHA WOO OOO. REZO: ARO ABOWO KONKUO ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: AWO QUEQUERE OAOPEPEÑI AÑEMI DEDO ADIFAFUN OBATALA UMBATI BINI EYELE LEBO ORI EYELE AKUKO LEBO KAFEREFUN ESHU. MAFEREFUN. UMBATI ORUN JUNJUN OKU AWO ILEKE AWORUN YANYYA ONIKU OMOLAYE BI ORUN BATIDE ORUNMILA ILAYI OSA OSIFUN ORUN KOTO LOWA EKUN IPIN . ESHU.OFUN JUANI REZO: AWO KEKERE OFA OPEPEÑI AÑAMI DEDE ADIFAFUN OBATALA UMBATIBINI EYELE LEBO. REZO: ADIFAFUN ORISHA BABASHE BABANI BABA ASHOKOTO ITO LOINO EFE ONIREO LODEO BABA SAMI SAMI ORISHA ORUN WEO ORUN MINI ORUN MINI ORISHA ORUN OWI LAIYE OSUN WERI OYOFUN MI WOYO FIFANERI OBIRIKITI OBUN KUKUA RUSUYA YOKO OSHA MODE NODE. ODILE ORUNMILA OBERE SIWATOLENO U NTELE ADOBORUKU OLOMU YADE BOGBO ILE ORUNMILA OSIFUN ARUN OKAUADA SILE ODI ATEGUN UMBATI DELE OFUN OFUN ONI LODAFUN ORUNMILA.

ATEBAYI. ADIFAFUN ARIBI OUN TUKUTU OFE OYA LOBINI OYA LOTAN LORELO TARI ASHO AWO OBINI KANA LOFE KOMAKU SIOLOGU. ADIFAFUN ARBITO ESHISHI BANI OLOLOFO OLOYA LUBINI AWADO NIÑA. REZO: OFUN BARA TETE UMBALE ALAGOGO OBA KUERUN AIKU BEMINA ORUN AIRE KISHERUN ORORE OPA UN AWO LAKUETUN ADIFAFUN OWO OLODUNYERE EYELE ILOLE IFA ODDUN BABA AGBA AKUKO OSUN AGBA EYE MALE BABA ODEWA ADELEKUTA OFUN BAKE ORUNMILA AMU ISHU ADAFUN ORUNMILA OBARA NALARI OWO OMO ARA ORENIWA ORUNMILA ONIYE ORIYA EWE LORDAFUN OSUN IFANI KAFEREFUN ORUNMILA. TONLOFE OYA LOBINI EURE LEBO. KOKORIKO 383 . REZO: OFUN BARA IFA OFUN SUN SUN ORERE OBARA SUN SUN OLOS LEORDE. MAFEREFUN OLOFIN. ADIFAAKUKO. OWUNKO. REZO: OFUN BARA IFA OFUN SUN SUN ORERE OBARA SUN SUN OLOSA LEORDE ADIFAFUN ARIBI AUN TUKUTU OFE OYA LOBINI OYA LOTAN LOROLO TARIASHO AWO OBINI KANLOFE KOMAKU SIOLOGU. ADIFAFUN OLOFIN BAYIN ERUN.REZO: OFUN BARA OFUN SUSU OLOREMI OBARA SUN SUN OROSALE FUN ARIBITO. EYELE LEBO. REZO: OFUN SUSU OLAREMI OBARA SUSU OLASEYE.

AKUKO LEBO MAFEREFUN. REZO: OLILE OSHUKUA OMO ONI DEDERETE ADIFAFUN AWO ORI BALAYE OFUN BARA ONIKAMU IGBA OBI KOLA ONKANMU IGBA ATARE WERE OSHU TOMALE YINI OLORUN IGBA ORI IWA OWO BADESI OLUWO ODDE AIYE YORI OLUWARE OSHA OLUWO. REZO: OFUN SUSU OLOREMI OBARA SUNSUN OROSAILE. ATEMOSAIN. OYEFE BENI OYO OFE ATEMOSIN UMBATI ONIKIO FO YOKAN ATEMU OZAIN BI OBA ENIKI OBI ESEKANATEMU ESHISHI FORI YI ATE KITIKITI ONIGBA MANI ESHISHI BERE SIWIKUE BAYI NI ESHISHI WITITI OFIKU OSI OYU ATE OBINI ODARA KI BATIMA IKU OSI ORI ATEMU OZAIN. SUYERE MATA MATAR LAS EYELE A OSHUKUA: "ASHO PA AWA NI ASHO PA AWANIYO ASHO PA EDUN AWAO ASHO PA AWA NI OMI UNYEN EYELE EYE EYIWE EYEWESE EDU ENI OMO MI. REZO: ESHISHI DINDIN ONI AGBE YAGBAIBANSANIN FAKUN. REZO: OFUN BARA IFA OFUN SUSU ORERE." 384 . ADIFAFUN ARIBITO TONLOFE OYA LOBINI EURE LEBO. ES NI KOMIKO KOSINIKO ONI ALAFIA ESHISHI ONIKO BURO BURO. ADIFAFUN ESHISHI OFUN BARA SUSU OYO TOMAAGBE ATENIYEWO.IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA. OBARA SUSU OLOSA LORDEO ADIFAFUN ARIBINU TOKUTOO OFE AYA LOBINI OYA LOTEN LORO LOTERI ASHO AWO OBINI KANLOFE KOMAKU SIOLOGU.

OFUN KANA 385 . OSUN AGBA EYA MALE BABA ODEWA ADELEKUTA OFUN BAKE ORUNMILA WAMU ISHU AKAFUN ORUNMILA WAOBARA NARELI OWO OMO ARA ARENIWA ORUNMILA ENIYE ORIYA EWE LODAFUN OLOFIN LODAFUN OSUN IFA MI KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OFUN BARA TETE UMBALE ALAGOGO MOBA KUERUN AIKU BEMIÑA ORUN A IREKISERUN ORORE OPAGUN AWO LAKETUN ADIFAFUN OMO OLODUNYERE EYELE ELOLE IFA ODUN BABA AKUKO.

REZO: OFIERA KOYA ABO NILOSO ADIFAFUN OSOKO ABOLEBO MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.REZO: OFUN KANA OKANA BIOFUN AWADO DE IFA OMO NI YARE AWAD IFA OBINI YANYARA ABURE OMO AW BE OBANA YABUN BOFUN KUIW YAKUN OMO BEIF YOROBAFUN OKANA BIOFUN OFUN KANA OBINI OKANA MAYORE AWO OKANA BIOFUN. OFUN OGUNDA 386 . LAYU OMA ABOYO REZO: OFUN KANA CANABI OFUN AGUADABO IFA AGUARI IYARE AGUADA UFA OBINI AYAYARA ABURE AGUADABO ACUABI OFUN TIWYA YURO AGUO BOIFA ANAYURO AGUO OKANABO OFUN.

EFUN. ATI NA FOUNDE KUELU AGBA BERUN OMO MI ELESEKAN BOGBO TENUYEN LEBO. EWE MILERE OMO OSHUN ARIBATANA MOSUN. REZO: ATI ARARAYAN NI BELEGUN NIKETE BOGBO NO ISHIN. EYELE. REZO: OFUN FUNDA MADAME ISISI AYI TODE AYI TOLE ADIFAFUN ASHI KUELU AWO EBANA ORUGBO ETU.REZO: OFUN FUNDA IFA TINSHOMO INKIN UNSORO GBOGBO KALENO OSHA (ORISHA) UMPE GBILO TIYE JEBIOSO OKUTA EDUN ARA OKP AFAFA OKOJI AFAFA OLE TOKOSI OKPELE IFA ADIFAFUN AFAFA MAFEREFUN IFA DE. ORI. REZO: ESHU MODUBELA OYU TODE OLOGUE KORO KUKUTE KUKU MARIWO LORO AKUKO LEBO. NA REZO: ADIFAFUN OGBANUREGUN BABA ONIREGUN KONISHE APA KONISHE LESE OKUNI MODUN MODUN ERI OMA IBIDAUN IJINLE SHUN ENU IFA SHANGO OKUNTAN IYI MEYI ILE GONFA AWO BOGBO ORUMALE OKUTA LODAFUN ORUNMILA. TIMBE 387 . ETU. YARAKO. REZO: AYANAKU AGBA LETI FOUNDE. SUYERE: EWE MILERE ALABU. ADO. OBE LEBO. AIKORDIE.

OFUN SA 388 . REZO : IFA TINSHOMO ABASUKA UNSERE BOGO KALOMU ERISHA UAPOTIYA HEVIOSO EKUTE EDUN ARAEKPA AFAPA ELO TOKLESI IFA ADIFAFUN ORUNMILA KAFEREFUN IFA ADO.ATI UNYEN BOGBO IRANLEWI LENI OROKO NI OLUWA.

OWO LAMEFA ELEBO. REZO: OFUN SA OMO IFA OMOLORUN OMO IRE BARABANIREGUN JEKUA AYEBI OLERE OLORUN OMO ORUNMILA KONI KAYEFUN ODORUN YORE OFUN SA SAYE RENI ADIFAFUN OSHANLA OYE ISHUMIN EBBO ADA TELEBO OYERI SHEWERE KUEKUE.REZO : OFUN SA ALE NISHE OMO IKU OYIHA OMO ORUNMILA ALE OYINA LOLE OSOWURUN OYINA LORUBO. REZO: OFUN SA ALETE OMA IKU GUIÑA OMA ORUNMILA LORUBO. EYA. AWO FUN FUN ILE OZAIN. OSA OKUYERE OBA WE. OZAIN MOWA " OKU YAWA". REZO: OFUN SA EYALEKUN AWEMUDA ACHELAYU ASHELETI SOFO FALA OBO OBINI SARE COMO OZAIN KUNA OZAIN IFAMELE KAFEREFUN ORUNMILA. EKU. OFUN KA 389 . SUYERE: OSA OKUYENE OBA WE. REZO: IKU OLUO OZAIN OBA OBUO OGUNDE DICE MATE ITU ASHE OGGUN KOMUWA MATE ILU OSHA OGGUN OBA OLEBE OLUNI ITU KOFISHE OGGUN LEHSE OGGUN LEFIESHE OGGUN OBA KODA OZAIN KENADE OGGUN OFUN LEWE PUABUELO.

ADIFAFUN OBITASA ADIFAFUN BABALU AYE. ONI BABALAWO TOSA TOMALA AINALA ONI OBATALA IFA OBATALA MAFEREFUN INTORI OFO. KAMALA LAYERE INSHE AZOJUANO ASHINSHE IKOKOAGBISHE SHANGO AGBISHE ORUN ABASHE AZOJUANO. NIFE TANLO KAKOMALA. AKUKO. OFUN TRUPON 390 . REZO: AWO OLUWO AFEMI SHAWO OLU ODO AKO NIYAN MABA MONSHAWO INU OTA ORUNMILA MONSHAWO META ETU MEYO ELEBO.REZO: OFUN KAMALA. REZO ARARA: FUK JOZI MONO KUEGBE EFUSHE KAYEGBO. AINALA. REZO: OFUN KAMALA MAFUN WARAYENI MAFUN IKA NI OFUN NIFE SOTINA NI MORO SHANGO JEKUA AZOJUANO INLE OWO OBODE OFUN KAMALARAEIFE. EYELE LEBO.

REZO: OJIMBO OJOJO LENE TOTO MALA ADIFAFUN OBBA EBBO MEYI LOMI TIMBOLOYU KAFEREFUN ORUNMILA. EYA ORO. KOLE MODI. LODAFUN AGBALODE FOKUN BATRUPON. REZO: OFUN BATUTO APROLO IFA MOYAIRE OLOKUN BAFUN ASHALODE OKUN BATIRE PON ELEWADE PEPEYE MOSAN KUN INTORI ARUN. GBEDO BAYOUN OUNBAYE ILE OLOKUN AYO KUMBO. ETU LEBO. ELGUADO PEPEYE MOSOKUN. INTORI ORUN LERI MOSOKUN YE. OFUN TURA 391 . SHANGO ATI OGGUN. IFA NI MAFEREFUN ESHU.REZO: OFUN BATRUPON MOYETE TE MOMO TENTE MANA OYUORO UNFO KEKE ADIFAFUN TOYE TINSHOMA ORO LEBO. EYELE. ARUN LERI MESAN KUNYE OFO OYAIRE YEMAYA IYANI AWADO BAYO ANUMBAYE ILE OLOKUN AYO UMBO IRE ASHEGUN OTA KOLAMODI. IRE ASHO GUN OTA. OFO MOBADIRE INTORI ARUN LERI MOSOKUN YE OFO OYAIRE YEMAYA IYAMI. INNU REZO: OFUN BATUTO APARODE IFA MOYAIRO OLOKUN.

OFUN ADAKOY. IGI LANGUI.REZO: OFUN TEMPOLA BOYU OBE PONIBIO OKU KIRO NIBIDE ALAPANI AKUKO. REZO: AYEREDIYO WO OBE AGUTAN DIYOWO AY LORDAFUN ARI EGGUN OMO ABERIN KOLOMO TAYI OMO ORDENI ORDE ALAYEGUN OMO YEGUN YELE AHISIN NI BIMARU. TAR IFA REZO: OFUN TO KOLA TO OYU BADI LONI ADAKE. REZO: OFUN BIRETE OFUN AWARE KABU ADIFAFUN OLOS LORDAFUN ANANAGU INY OBINI TENTE OKOE. ADIFAFUN REZO: OFUN TEMPOLA AWO AYE AWO EPO AGUNTAN LEBO. 392 . AKUKO. LOLA ALA REZO: BEYU OBA NIBI OKO KIRENI BIDE ADIFAFUN ALPINI GUTANLE INFAN BI EÑA AKUKO INGUI AFEREWEWE ADUFAFUN AYABE IMBATISHE OLOGBO ERU ILE. EYELE LEBO.

OFUN IRETE 393 . REZO: OFUN TEMPOLA IFA OWO EYE OWO EPO AGUTAN LEBO AIKORDIE MEYI OWO LA MEYO. EYA. EKU. ESHISHI OFUN TURA IFA ADAKOY. OMO NI YANZA AWA NI AWO ABONILLAWO INLE BEILLEKUN INTORI OBIGUI ODE OFUN BALLEOFUN NI SHANGO AWO OMO OBAYE INLE ABEBOFUN INLE ABEBOFUN.REZO: OFUN TOCOLA AWO AWODEIFA BALLIBARE OFUN BALLEOFUN DE KOLA AWO OMO. REZO: MAFERFUN BEYU OBA PANI BI IKU BIDE BELE BELE ABO ALA EGUNGUN ADIFAFUN ALAPINI AWO ABO GUTANLE INFAN BI EÑA IGUI LAGUI SOKUN LAYE ABO AFERE WERE OYU ADIFAFUN AYABE OBA INBANTISHE OLOGBO ERU ILE OBALUAYE ASHE TERENISHO OMA OBIRI YERO MOFEO ABO LONIYE ADIFAFUN OMAKOYE AWO YOBO OLOFIN AWO ODARA AYE MIMO SOKUN EYENIKORO ADIFAFUN SHANGO.

REZO: MAME CHUGUO BADELLA POLO ABANAKI ADIFAFUN LAURO UMBA TILO BANTI NIFA ACUCO LEBO ABICHE ADIFAFUN AMISISI OMO OLOFIN ADIE IEBO EYELE LEBO. LLILESE OLORDAFUN REZO: ALLORDILLO GUO ORBO AGUTAN DILLUGO ALLA ORDAFUN ARIEGUN LOLA OMO ABERICOLOMO TELLI OMO ORBENI ORDE ALA LLEGUN OMU ALA LLEGUN ALALLELEHISIN NI VI MARE. AKUKO LEBO. EYELE.REZO: OFUN BILE NENE AHUBO BADEY APOLO ABI ÑAKI ADIFAFUN LAURE UMBATINLO BALE NIFA AKUKO LEBO. ABIYE ADIFAFUN AMISISI. OLILESO LORDA- 394 . REZO: OFUN RETE OFUN AGU ATE A BU ADIFAFUN FUN ANEGU INLLA OBINI TONTO ESOS. REZO: OFUN RETE OFUN AGU ETE ABU ARDIFAFUN ANEGU INLLA OBINI TONTO OSOE. AIKORDIE.

OFUN SHE 395 . REZO: OFUN BILE OFUN OGUETE KOBU ADIFAFUN OFUN ENEGUN IYA OBINI TONTO OKO. OLELESE OLODE REZO: OFUN BILE IRETE RETE ADIFAFUN OLOFIN UMBO ATO INSHE OBOTO ADIFAFUN OMA OFU OSOKUN LODO OMI IRETE AZOJUANO ELEGBARA ADIFAFUN ORUNMILA OBOKUN LOLO LOMI OMO OBATALA AKUÑOÑE MINA RORONILE ANLAMUNO AÑICUN LAMIRE ORUNMILA LANTE ELEGBABARA LAMPE AZOWANO.REZO: OFUN BILE OFUN AWATE OKANIBU ADIFAFUN AWO OLOSHE ADIFAFUN AMEGUN IYA ODINI TONTIN EKUN AYEBIYO EGGUN EBBO ADAJUN ORUN BEYENI ORI EGGUN LOIA. LODAFUN ORUNMILA OMO ABARIN OKOLONO OMO OBENI ADE ALAYE EGGUN OMO ALA TEGUN OWALE AHISHI ONI BI OLODUN MARE KFEREFUN OGGUN AMEGUN ERI BABAWA.

REZO: ADIFAFUN OFUN SHEWE AWO IVA LOVI ENIGBO EJOLA MAMO GUARA ARUM SHE NI ABOÑU MOKEKERE ELEGBA ARIKU AWO LODAFUN ORUNMILA. EYA TUTU LEBO.REZO: OFUN SHE ADIFAFUN IYA. ADIFAFUN OBATALA. ADIE LEBO. EYELE LEBO. ADIFAFUN OSHUN AKOSHE LOKO AKEYI ALAKE LORUBO. SUREYE: EBBO EBBO EBBO EBBO SHEKE SHEKE SHEKE SHEKE SHEKE SHEKE SHEKE SHEKE AKUKO LEBO. ADIFAFUN OBATALA ADIFAFUN OSHUN AKOSHE LOKO AKEYI ALAKE LORUBO. ADIFAFUN ORUNMILA. REZO: OFUN SHE ADIFAFUN IYA. ADIFAFUN ORUNMILA. +++ 396 .