Você está na página 1de 4

c 


 c c   (•3 ay bel ağrısı ve başlangıç < 45 yaş olan hastalar için) :

Görüntülemede sakroileitin varlığı* + • 1 SpA özelliği**

Veya

HLA-B27 + • 2 diğer SpA özelliği**

**SpA Özellikleri:

O? Œnflamatuar bel ağrısı (< 40 yaş, sinsi başlangıç, Egzersizle gerileme, Œstirahatle
geçmeyen , Gece ağrısı ) en az 4/5 olmalı

O? Artrit

O? Entesit (topuk)

O? Dveit

O? [aktilit

O? rsöriasis

O? ‰rohn hastalığı /ülseratif kolit

O? SOAŒŒ a iyi yanıt (tam doz SOAŒŒ kullanımından sonra 24 -48. saatte ağrıda azalma)

O? SpA açısından aile öyküsü (1. veya 2. derece akrabalarda ankilozan


spondilit/üveit/psöriazis/reaktif artrit/inflamatuar barsak hastalığı)

O? HLA- B27 (+)

O? üüksek ‰r

°Görüntülemede sakroiliit varlığı

O? * görüntülemede aktif (akut) inflamasyon varlığı, kemik iliği ödemi, osteoit, sakroiliit

O? *odifiye New üork Kriterlerine göre radyolojik sakroileit varlığı (bilateral grade 2-4 veya
unilateral grade 3-4)

[irekt grafi; Sadece kronik kemik değişikliklerini saptar, erken tanı için yeterli değil ,
sindesmofit ve ankilozu saptamada * dan üstün , pelvis, LSV ve servikal rutin istenen
(süperempoze olan A‰ dokusu nedeniyle torakali değerlendirmek zor) .. belirtiler: kare vertebra,
romanus bulgusu (parlayan köşeler -skleroz artışından dolayı ), marjinal sindesmofit, bambu
kamışı, 3 lü ray belirtisi (apofizer eklem, eklem ligamanı, interspinöz ligaman kalsifikasyonu) ,
osteoporoz (immobilite, lokal steroid salınımı), steril spondilodiskit (anderson lezy onu)

   

|? ASAS ² 20 tedaviye yanıt kriterleri:


4 Kriterden 3 Dnde %20 Olumlu Gelişme Veya 10 Birim Gerileme;

>? Hasta global değerlendirme (VAS: 0 ² 100 mm)


>? Ağrı (VAS: 0 ² 100 mm)
>? Uonksiyon (BASU skor: 0 ² 100 mm)
>? Œnflamasyon (BAS[AŒ : son 2 soru

|? ASAS ² 40 tedaviye yanıt kriterleri:


4 Kriterden 3 Dnde %40 Olumlu Gelişme Veya 20 Birim Gerileme;

>? Hasta global değerlendirme (VAS: 0 ² 100 mm)


>? Ağrı (VAS: 0 ² 100 mm)
>? Uonksiyon (BASU skor: 0 ² 100 mm)
>? Œnflamasyon (BAS[AŒ : son 2 soru)

|? ASAS ² 70 ([ramatik yanıt):


4 kriterden 3 Dnde %70 Olumlu Gelişme Veya 10 Birim Gerileme

|? ASAS 5/6 (+ ‰r)


6 *addeden 5 Œnde >%20 Œyileşme, 6 Kriterde Kötüleşme Olmaması

>? Hasta global değerlendirme (VAS: 0 ² 100 mm)


>? Ağrı (VAS: 0 ² 100 mm)
>? Uonksiyon (BASU skor: 0 ² 100 mm)
>? Œnflamasyon (BAS[AŒ : son 2 soru)
>? Spinal mobilite
>? ‰r

c 

c c c  

±? Eğitim, egzersiz (spinal mobiliteyi arttırmak, kas gücünü artırmak, d isabiliteyi azaltmak,
ağrı ve tutukluğu azaltmak, akciğer kapasitesini iyileştirmek, dengeyi artırmak) , fizik
tedavi ve rehabilitasyon, hasta dernekleri, yardım grupları
±? SOAŒŒ (GŒS riski artanlarda nonselektif SOAŒŒ lar gastroprotekti f ajanla birlikte veya
‰OX ² 2 reseptör inhibitörleri, SOAŒŒ lara yetersiz yanıt, tolere edememe, kontrendike
durumlarda parasetamol ve opioid gibi analjezikler)
±? Aksial hastalıkta: lokal steroidler ( sistemik kortikosteroid kullanımına dair kanıt yok ),
anti-TNUler, cerrahi girişim
±? reriferal hastalıkta: sulfasalazin, lokal steroidler, anti -TNUler, cerrahi girişim
Aksial hastalıkta [*A[ kullanma endikasyonları;

? rersistan periferik eklem tutulumu


? rrogresyon gösteren, ağır AS
? SOAŒŒ lara ciddi yan etki / kontrendikec c   

m? Aktif hastalık : • 4 hafta aktif hastalık, BAS[A • 4 değeri ve uzman görüşü


m? Tedavide başarısızlık:
|? Tüm hastalar en az iki NSA ile uygun tedavi (maksimal d ozda en az 3 ay) almış
olmalı. NSA tedavi < 3 ay ise, intolerans, toksisite veya kontrendikasyon
nedeniyle kesilmiş olmalı
|? üalnızca aksiyel tutulumda anti -TNU öncesi [*A[s kullanımına gerek yok
|? Semptomatik periferik artritlerde uygunsa en az bir lokal kortikosteroid
injeksiyonuna yetersiz yanıt olmalı
|? rersistan periferik artritli olgular sulfasalazinle tedavi edilmiş olmalı (en az 4 ay)
|? Semptomatik entezitte uygun loka l tedaviye yanıtsızlık olmalı
m? ‰evabın değerlendirilmesi (6-12 hftlık aralıklarla): BAS[AŒ; %50 göreceli veya 20 mm (0 -
100 lük skalada) mutlak değiş me görülmesi ve tedavinin sürdürülmesi konusunda uzman
görüşü

c  
  

AS kesin tanısı + en az 3 ay en az 2 SOAŒŒ ile tedaviye yanıtsızlık+ BAS[AŒ>4

Ve

Uzman görüşü, ‰r(+) / sedim(+), *G bulguları, adyolojik prograsyon, Öykü ve klinik
muayene

Anti-TNUler;

1.? Œnfliximab (emicade) 5 mg/kg, i.v. 0,2,6. haftalar, her 6 -8 haftada


2.? Etanercept (Enbrel) 25 ² 50 mg, s.c. 2 ya da 1/Haftada
3.? Adalimumab (Humira) 40 mg, s.c. 1 / 2 haftada