Você está na página 1de 6

100% COTTON RAW WHITE COMBED RING SPUN YARN FOR WEAVING

COUNT 16/1CW 20/1CW 24/1CW 26/1CW 30/1CW 32/1CW 34/1CW 36/1CW 40/1CW 50/1CW 56/1CW 60/1CW
AVG. COUNT 16.1 20.1 24.1 26.1 30.1 32.1 34.1 36.1 40.1 50.1 56.1 60.1
COUNT CV% <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
CSP 2900 2800 2750 2750 2750 2700 2700 2700 2750 3000 2900 2900
CSP CV% <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5
U% 8.2 8.5 8.9 9.2 9.4 9.8 10.1 10.2 10.5 10.8 11.1 11.3
THIN/KM (-50%) 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 7
THICK/KM (+50%) 10 12 15 22 25 26 30 32 33 65 72 80
NEPS/KM (+200%) 13 17 24 32 48 53 53 55 64 71 83 88
TOTAL IMP./KM 24 30 40 55 75 81 85 90 100 140 160 175
HAIRINESS <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5 <7.5
T.M. 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
TPI 16.8 18.8 20.6 21.45 23.1 23.75 24.5 25.2 26.56 29.7 31.43 32.5
TPI CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

100% COTTON RAW WHITE COMBED RING SPUN YARN FOR KNITTING
COUNT 16/1 CH 20/1 CH 24/1 CH 26/1 CH 30/1 CH 32/1 CH 34/1 CH 36/1 CH 40/1 CH 50/1 CH 56/1 CH 60/1 CH
AVG. COUNT 16.1 20.1 24.1 26.1 30.1 32.1 34.1 36.1 40.1 50.1 56.1 60.1
COUNT CV% <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
CSP 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500
CSP CV% <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0
U% 8.2 8.5 8.8 9 9.3 9.4 9.6 10.1 10.4 11.1 11.5 11.8
THIN/KM (-50%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 15 18
THICK/KM (+50%) 8 10 13 12 19 15 17 15 30 40 55 60
NEPS/KM (+200%) 18 20 22 38 56 58 62 68 60 75 90 120
TOTAL IMP./KM 26 30 35 50 75 73 79 84 92 125 160 198
HAIRINESS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0
T.M. 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
TPI 14.5 16.1 17.65 18.35 19.72 20.36 21 21.6 22.75 25.45 26.93 27.88
TPI CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
100% COTTON RAW WHITE CARDED RING SPUN YARN FOR KNITTING
COUNT (Ne) 16/1 KH 20/1 KH 24/1 KH 30/1 KH 34/1 KH 36/1 KH 40/1 KH
AVG. COUNT 16.1 20.1 24.1 30.1 34.1 36.1 40.1
COUNT CV% <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4
CSP 2300+ 2300+ 2300+ 2200+ 2200+ 2200+ 2200+
CSP CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
U% 10.4 10.6 11.2 12.3 13.1 13.2 13.5
THIN/KM (-50%) 1 1 2 5 8 23 50
THICK/KM (+50%) 61 102 146 195 272 327 400
NEPS/KM (+200%) 98 147 202 370 470 500 550
TOTAL IMP./KM 150 250 350 570 750 850 1000
HAIRINESS <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8
T.M. 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
TPI 15.45 17.26 18.9 21.12 22.48 23.13 24.38
TPI CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

100% COTTON RAW WHITE CARDED RING SPUN YARN FOR WEAVING
COUNT (Ne) 16/1 KW 20/1 KW 24/1 KW 30/1 KW 34/1 KW 36/1 KW 40/1 KW
AVG. COUNT 16.1 20.1 24.1 30.1 34.1 36.1 40.1
COUNT CV% <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4 <1.4
CSP 2500+ 2400+ 2350+ 2350+ 2300+ 2300+ 2300+
CSP CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
U% 10.4 10.6 11.2 12.3 13.1 13.2 13.5
THIN/KM (-50%) 1 1 2 5 8 23 50
THICK/KM (+50%) 61 102 146 195 272 327 400
NEPS/KM (+200%) 98 147 202 370 470 500 550
TOTAL IMP./KM 150 250 350 570 750 850 1000
HAIRINESS <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8 <6.8
T.M. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
TPI 17.25 19.28 21.1 23.6 25.1 25.83 27.22
TPI CV% <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
100% Cotton Raw White Open End Yarn
COUNT 7s 8s 10s 12s 16s
COUNT CV% <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 < 1.5
RKM 11 11 10.6 10.5 9
U% 10.5 10.8 11.2 11.8 12.2
THIN -50% 0 0 1 1 4
THICK +50% 15 15 20 20 35
NEPS +280% 10 10 19 19 25
IMP/KM 25 25 40 40 64

100% Viscose Ring Spun Raw White Yarn


Parameters 30/1 24/1
Average Count 30.12 24.1
CSP 2169 2200
Count CV% 1.01 1.01
Test CV% 4.07 4.07
U% 11.12 11
Thin Places (-50%) 11 8
thick Places (+50%) 15 11
Neps (+200%) 56 45
Total Imp/ Km 82 64
Hairiness 6.57 6.6
TPI 17.17 15.33
Total Obj. Faults 0 0
POLYESTER / VISCOSE BLENDED RAW WHITE SINGLE YARN SPECS
BLEND : 65% POLYESTER 35% VISCOSE
Paramaters 16/1 20/1 24/1 28/1 30/1 36/1 40/1
Actual Count + 20 16.00 20.00 24.00 28.00 30.00 36.00 40.00
Actual Strength(lbs) 318.75 254.35 206.25 167.85 155.00 120.83 102.50
Avg. CSP + 75 5100.00 5087.00 4950.00 4700.00 4650.00 4350.00 4100.00
Count CV% < 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Strength CV% < 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

UTR-3
RKM > 30.20 30.00 29.50 28.20 28.00 26.15 24.90
RKM CV% < 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 9.50
Elongation % > 12.50 12.25 12.20 11.90 11.25 11.10 11.00
Elongation CV% < 6.80 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 8.00

UT-3
U% < 7.89 8.55 9.00 9.70 9.95 10.70 11.33
Thin (-50%) < 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 14.00
Thick (+50%) < 4.00 5.00 5.00 11.00 10.00 15.00 22.00
Neps (+200%) < 12.00 17.00 22.00 34.00 45.00 50.00 59.00
Total IPI / KM 16.00 22.00 27.00 45.00 55.00 70.00 95.00

Classimat
Total CMT faults / 100 Km < 180.00 225.00 290.00 340.00 375.00 450.00 525.00
Object. Fautls / 100 KM < 1.00 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00
TPM 466.14 526.37 578.74 649.61 665.35 715.75 767.71
CV% < 3.00 3.00 2.90 2.90 3.00 3.10 3.15
POLYESTER / VISCOSE BLENDED RAW WHITE DOUBLE YARN SPECS
BLEND : 65% POLYESTER 35% VISCOSE
Paramaters 2/16S PV 2/20S PV 2/24S PV 2/30S PV 2/36S PV 2/40S PV
Actual Count + 10 2/16.00S 2/20.00S 2/24.00S 2/30.00S 2/36.00S 2/40.00S
Actual Strength(lbs) 675.00 520.00 431.25 343.33 283.33 242.50
Avg. CSP + 75 5400 5200 5175 5150 5100 4850
Count CV% < 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Strength CV% < 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

UTR-3
RKM > 32.50 31.50 31.25 31.00 29.50 28.50
RKM CV% < 6.25 5.50 5.50 6.00 6.50 6.50
Elongation % > 13.60 13.50 13.30 13.00 12.80 12.60
Elongation CV% < 4.50 6.00 5.80 6.00 6.00 6.25

UT-3
U% < 6.60 6.70 7.20 7.50 8.10 8.50
Thin (-50%) < 0 0 0 0 0 0
Thick (+50%) < 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
Neps (+200%) < 3.00 4.00 5.00 8.00 11.00 15.00
Total IPI / KM 4.00 5.00 6.00 9.00 13.00 18.00

Classimat
Total CMT faults / 100 Km < 65.00 75.00 80.00 120.00 140.00 150.00
Object. Fautls / 100 KM < 0.00 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50
TPM 413.39 476.37 515.74 602.36 661.41 716.53
CV% < 2.50 2.45 2.50 2.65 2.70 2.95
100% Bamboo Ringspun Yarn Technical Data
Parameters 16/1 21/1 24/1 30/1 32/1 40/1 50/1
CV% Count 2 2 2.2 2.3 2.3 2.8 2.4
TWIST 523.1 583.7 781.7 712.8 724.8 815.7 930
TPI 13.08 16.51 19.54 17.82 18.12 20.39 23.25
CV% 2.6 3 3 4 3 2 4
STRENGTH(CN) 550.7 439.20 350.00 290.30 286.70 209.40 158.00
RKM 15.6 15.70 14.00 14.80 14.40 13.60 12.60
CV% RKM 9 8.10 8.20 8.30 8.30 9.50 11.90
ELONGATION 12.5 11.90 11.40 11.40 11.10 10.30 9.70
CV% ELONGATION 13.2 12.10 10.30 10.10 9.40 9.50 13.00
IMPERFECTIONS
THICK/1000M 5 7.00 8.00 10.00 10.00 35.00 40.00
THIN/1000M 4 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 14.00
NEPS/1000M 9 10.00 15.00 23.00 25.00 39.00 51.00
HAIRINESS% 4 3.98 4.13 5.20 4.30 3.00 4.00
U% 11.2 10.30 13.20 12.40 12.30 13.50 14.80