Η ΤΑΥΤΟΤHΤΑ ΤHΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε.
Περίοδος διεξαγωγής

Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως 19 Ιουνίου 2003

Περιοχή διεξαγωγής

Λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκη

Πληθυσµός

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω

∆είγµα

1000 νοικοκυριά

Τεχνική συλλογής πληροφοριών Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την µέθοδο των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, µε το ειδικό
λογισµικό CTIS (Computer Telephone Interview System), που έχει
αναπτύξει η ΚΑΠΑ RESEARCH για την διεξαγωγή τηλεφωνικών
ερευνών.
Η εφαρµογή λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και για την διεξαγωγή
της έρευνας εργάσθηκαν 45 ερευνητές και 4 επόπτες.
Μέθοδος δειγµατοληψίας
Η ΚΑΠΑ RESEARCH

Πολυσταδιακή τυχαία δειγµατοληψία µε χρήση quota ως προς τη
γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, το φύλο και την ηλικία.
Είναι µέλος της ESOMAR και του ΣΕ∆ΕΑ και τηρεί τους κώδικες
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δηµοσιοποίηση ερευνών κοινής
γνώµης.

Την επόµενη 20ετία τα πράγµατα στη χώρα µας πιστεύετε ότι συνολικά θα
πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο;

Θα παραµείνει στα
ίδια
6,3%

∆Γ/∆Α
2,4%
Προς το καλύτερο
43,2%

Προς το χειρότερο
48,1%

Πως πιστεύετε ότι θα είναι το επίπεδο της δικής σας ζωής καθώς και της οικογενείας
σας το 2020;

∆Γ/∆Α
Πολύ χειρότερο
4,1%

3,7%

Πολύ καλύτερο
6,7%

Καλύτερο
35,0%

Χειρότερο
25,2%

Περί̟ου το ίδιο
25,2%

Γενικά ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο βασικός εθνικός στόχος για την χώρα µας
την επόµενη 20ετία;

∆Γ/∆Α
1,4%

Να γίνουµε µια
µοντέρνα χώ ρα
που δεν θα έχει
τίποτα να ζηλέψει
από τις άλλες
13,8%

Να
προστατέψουµε
την ελληνικότητα
& τις
παραδοσιακές µας
αξίες
47,8%

Να οικοδοµήσουµε
µια δίκαιη κοινω νία
χωρίς ανισότητες
37,1%

Θα σας αναφέρουµε τώρα µια σειρά από ενδεχόµενα και θα θέλαµε να µας πείτε για
κάθε ένα από αυτά πόσο πιθανό θεωρείτε να γίνει πραγµατικότητα µέχρι το 2020;

Πολύ ̟ιθανό

Αρκετά ̟ιθανό

Όχι και τόσο ̟ιθανό

11

Να έχουµε κάποια πολεµική σύγκρουση µε την Τουρκία
Να δεχθεί η Ελλάδα επίθεση απότ ην διεθνή τροµοκρατία

Να έχουµε στην Ελλάδα κυβερνήσεις συνεργασίας

37,2

9

Να κατακτήσει ελληνική οµάδα το champions league στο
ποδόσφαιρο

10,2

Να έχουµε περισσότερο ελεύθερο χρόνο

6,3

0%

10%

32,2

41,7
29,9

16,5

27,6

11,9

30%

1,2

17

21,3

0,3

20,9

21,2

1

50%

12,9

30,5

22,8
40%

0,5

20,5

31,5
32,2

20%

∆Γ/∆Α

30,4

43,8

15,3

Να γενιούνται κλωνοποιηµένα µωρά

32,9

25,2

17,6

Να αποκτήσει η Ελλάδα γυναίκα πρωθυπουργό

Καθόλου ̟ιθανό

60%

70%

33,4

1,3

31,1

2

80%

90%

100%

Θα σας αναφέρουµε τώρα µια σειρά από ενδεχόµενα και θα θέλαµε να µας πείτε για
κάθε ένα από αυτά πόσο πιθανό θεωρείτε να γίνει πραγµατικότητα µέχρι το 2020
(συνέχεια);
Πολύ ̟ιθανό

Αρκετά ̟ιθανό

Όχι και τόσο ̟ιθανό

13

Να νοµιµοποιηθούν τα µαλακά ναρκωτικά
Να αποσυµφωρηθούν κυκλοφοριακά οι µεγάλες πόλεις

Καθόλου ̟ιθανό

20,3

40,2

Να έχει ανακαλυφθεί το φάρµακο κατά του καρκίνου

35,3
35,8

Να έχει ανακαλυφθεί το φάρµακο κατά του AIDS
Να υπάρχουν περισσότεροι σταθµοί του µετρό σε Αθήνα Θεσ/νικη

34,8
14,7

Να υπάρχει περισσότερο πράσινο στις µεγαλουπόλεις
0%

20%

13 2,2

38,2

50,9

Να έχουν πολλαπλασιαστεί τα διαζύγια

7,9 2,7
0,4

50,3

9,8 4,5
0,2

51,6

6,7 5,40,6
10,6 4,71,6

48,3

26,1

32,6
40%

1

33,4

16,7

49,3

18,8

Να εργάζοµαστε από το σπίτι (τηλε-εργασία)

1,5

24,9

19,7

32,1

13,8

∆Γ/∆Α

60%

26,1
80%

0,1
100%

Η ελληνική κουλτούρα το 2020 πιστεύετε ότι:

∆Γ/∆Α
1,6%
Θα δεχθεί µεγάλες
προσµείξεις από
άλλες κουλτ ούρες
49,7%

Θα έχει δεχθεί
επιδράσεις αλλά όχι
σηµαντ ικές
40,8%

Θα διατ ηρεί αµιγώς
τ ο σηµερινό
χαρακτ ήρα τ ης
8%

Το 2020 πιστεύετε ότι θα προβάλλονται ακόµη ταινίες του παλιού ελληνικού
κινηµατόγραφου;

Όχι
19,8%

∆Γ/∆Α
1,9%

Ναι
78,3%

Τα τραγούδια της δεκαετίας του ΄60 και του ΄70 που σήµερα ακούγονται ακόµη,
πιστεύετε ότι θα ακούγονται το 2020;

Όχι
20,1%

∆Γ/∆Α
1,5%

Ναι
78,4%

Πείτε µου για κάθε ένα από τους παρακάτω τοµείς αν πιστεύετε ότι η κατάσταση στη
χώρα µας την επόµενη 20ετία θα είναι καλύτερη ή χειρότερη;
Καλύτερη

Μάλλον καλύτερη

∆ιεθνής θέση της χώρας

Μάλλον χειρότερη

5,9

Ανεργία
Βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων

21,3

14,8

14,6

Υγεία

23,2

39

10,9

Εκπαίδευση

23,5

38,3

9,8

20%

30%

1,8

25,4

11,7

2,8

23,2

38,6

10%

15

10,8 1,8

21,5

0%

40%

9,6

50%

60%

∆Γ/∆Α

5,5 8,9

45,5

31,1

16,4

Εξυπηρέτηση από τις
δηµόσιες υπηρεσίες

16,7

25,8

17,7

∆εν θα έχει αλλάξει

30,2

38,6

Εθνική οικονοµία

Χειρότερη

13,3
19,3

70%

15,3
15,6
80%

1,4

9,6 1,4
10,4 1,3
11,4 1,4
90%

100%

Πείτε µου για κάθε ένα από τους παρακάτω τοµείς αν πιστεύετε ότι η κατάσταση στη
χώρα µας την επόµενη 20ετία θα είναι καλύτερη ή χειρότερη (συνέχεια);
Καλύτερη

Μάλλον καλύτερη

Αγροτικός τοµέας

38,7

22

12,2
8,5

∆ιαπροσωπικές σχέσεις

16,5

4,1 9,5
6,3

∆ιατροφικές συνηθείες
0%

7,9

21,7

37,4

11,7

3,3

13,7

2,5

1,1

5,81,1

45
60%

3,5

10,4 1,7

57,8

40%

9,6

9

39,3

18,6
20%

7

∆Γ/∆Α

5,4 2,9 8,3 1,9

18,4
23,6

18,6

10,9

42,9

38,7

Περιβάλλον

9,1

42,2

26,7

Χώρος του αθλητισµού

∆εν θα έχει αλλάξει

38,5

26,5

Χώρος του πολιτισµού

Χειρότερη

17

19,8

11,3

Μεγάλα έργα υποδοµών

Εγκληµατικότητα

Μάλλον χειρότερη

10,3 1,3
80%

100%

Θα ήθελα να µου πείτε για κάθε ένα από τους παρακάτω θεσµούς αν πιστεύετε ότι στο
µέλλον θα είναι πιο ισχυροί ή πιο αδύναµοι;

Πιο ισχυροί

Πιο αδύναµοι

22,9

Τα κόµµατα - οι πολιτικοί

Το ίδιο

24,4

50,3

26,7

33,8

37,8

Τα ΜΜΕ

50,9

28,5

39,5

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
0%

10%

20%

17

37,9

34,9

Ο στρατός

23,3

30,7
30%

40%

50%

60%

80%

1,5

3,6

3,8

25,4
70%

1,8
1,7

13,2

11

74,3

Ο συνδικαλισµός

2,3

12,1

17,8

68,2

Οι επιχειρηµατίες
Η εκκλησία

∆Γ/∆Α

4,3
90%

100%

Ποιος από τους παρακάτω τοµείς πιστεύετε ότι θα αποτελέσει το µεγάλο
πλεονέκτηµα της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια;

17,1

Η ναυτιλία
51,9

Ο τουρισµός
Οι χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες

11,9
6,4

Η βιοµηχανία
1,7

Ο αγροτικός τοµέας

6,3

Ο τοµέας της ψυχαφωγίας
2,4

Άλλο

2,3

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο µε χαρακτηριστικά που αφορούν τους συµπολίτες
µας και θα ήθελα να µου πείτε σε 20 χρόνια ποια από αυτά θα ισχύουν περισσότερο και
ποια λιγότερο από ότι σήµερα:
Περισσότερο

Λιγότερο

∆εν θα υ̟άρχει ουσιαστική αλλαγή

Ρατσιστές

34,7

52,8

Πιστοί στις συζυγικές τους σχέσεις

72,8

12,9

Θρησκευόµενοι

13,3 0,8

61,7

24,1

Πολιτικοποιηµένοι

11,9 2,5

52,5

27,3

20,3

60,6

Αντιαµερικανοί

76,2

Ευρωπαίοι
31,6

Εθνικιστές

8,7
46,9
32,9
54,9

27,3

Ατοµιστές

16,6

71,1

Φιλότιµοι

52,7

29,2
0%

20%

40%

19,2

1

16,2

2,9

13,9 1,2
18,4

50,3

Εργατικοί - καλοί επαγγελµατίες
Έντιµοι

21,1
1,1
11,6 0,9

54,5

23,2

Πατριώτες

∆Γ/∆Α

60%

14,4

2,5

15,8

2

10,5 1,8
17,3

80%

3,1

0,9
100%

Θα σας διαβάσω δύο φράσεις και θα ήθελα να µου πείτε πόσο συµφωνείτε µε κάθε µια
από αυτές;
Συµφωνώ

Μάλλον συµφωνώ

"Όσο περνούν τα χρόνια
οι Έλληνες γίνονται
χειρότεροι και χάνουν το
φιλότιµο τους"

Μάλλον διαφωνώ

47,2

Οι Έλληνες σήµερα έχουν
αποβάλει το σύµπλεγµα
της "Ψαροκώσταινας" και
αντιµετωπίζουν µε
περισσότερη
αυτοπεποίθηση το µέλλον

15,3

20%

18,9

40%

60%

∆Γ/∆Α

0,3

26

11,3

56,9

0%

∆ιαφωνώ

7,6

80%

15,8

0,8

100%

Το 2020 θα υπάρχουν στη χώρα µας οι ίδιοι πολιτικοί σχηµατισµοί που
εναλλάσσονται τα τελευταία 30 χρόνια στην εξουσία ή θα είναι διαφορετικοί;

∆Γ/∆Α
4,2%

Θα είναι οι ίδιοι
37,9%

Θα είναι
διαφορετικοί
57,9%

Θα σας διαβάσω τώρα κάποια ελληνικά κόµµατα και θα ήθελα να µου πείτε για κάθε ένα
από αυτά αν πιστεύετε ότι θα υπάρχουν ή όχι το έτος 2020;
Θα υ̟άρχει

∆εν θα υ̟άρχει

65,4

ΠΑΣΟΚ

∆Γ/∆Α

30,7
20,9

75,2

Ν∆

31,9

64,2

ΚΚΕ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

62,5

31,2

∆ΗΚΚΙ

7,3

ΠΟΛΑΝ
0%

5,6

88,1
20%

40%

3,9

4,6

80,3

14

ΛΑΟΣ

3,9

6,4

86,6

8,8

3,9

4,6
60%

80%

100%

Το επίπεδο της πολιτικής στην Ελλάδα την επόµενη 20ετία πιστεύετε ότι συνολικά θα έχει:

Θα είναι στα ίδια
επίπεδα
23,0%

∆Γ/∆Α
2,2%

Βελτιωθεί
51,7%

Χειροτερέψει
23,1%

Θα θέλατε να αλλάξει στο µέλλον ο τρόπος που ψηφίζουµε ή θα θέλατε να µείνει ως
έχει σήµερα;

∆Γ/∆Α
3,2%

Να µείνει ως έχει
σήµερα
41,9%
Να αλλάξει
54,9%

Ποιος από τους παρακάτω τρόπους ψηφοφορίας θα θέλατε να υιοθετηθεί στο µέλλον;

22,8
Με επιστ ολή

6,1

Με πληρεξούσιο

36

Με e-mail

23,8

Μέσω τ ηλεφώνου

44,2

Να ψηφίζ ουµε τ ο Σαβ/κο

23,3

Να ψηφίζ ουµε κατ ά τ ην διάρκεια τ ης εβδοµάδας

30

Η κατ άµετ ρηση τ ων φήφων να γίνετ αι κατ ά τ ην
διάρκεια τ ης εβδοµάδας

14,4

∆Γ/∆Α
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Θα θέλατε το 2020 να ψηφίζουν οι αλλοδαποί που έχουν συµπληρώσει πάνω από 10
χρόνια στη χώρα µας;

∆Γ/∆Α
2,3%

Ναι
39,4%

Όχι
58,3%

Στην επόµενη 20ετία πιστεύετε ότι θα δηµιουργηθούν πανευρωπαϊκά κόµµατα µε
εθνικά παραρτήµατα ή θα υπάρχουν οι ίδιοι περίπου πολιτικοί θεσµοί µε σήµερα;

∆Γ/∆Α
6,8%

Θα υπάρχουν οι
ίδιοι θεσµοί µε
σήµερα
43,1%

Θα υπάρχουν
πανευρωπαϊκά
κόµµατα µε
εθνικά
παραρτήµατα
50,1%

Συνολικά στην Ευρώπη, ποιος πολιτικός χώρος θα έχει ενισχυθεί την επόµενη 20ετία;

6
Αριστερά

13,4

Κεντροαριστερά

18,8

Κέντρο

31,1

Κεντροδεξιά

16,3

∆εξιά
4,4

Καµιά από αυτές

10,1
∆Γ/∆Α
0

5

10

15

20

25

30

35

Πως πιστεύετε ότι θα είναι το 2020 οι σχέσεις της Ελλάδας:

Καλύτερες

Χειρότερες

28,7

Με τις ΗΠΑ

17

Με τις γειτονικές
Βαλκανικές χώρες

4,6

54,8
0%

20%

40%

35,1

3,1

34,9

4,1

5,4

69,4

Με τις χώρες της Ασίας
και της Άπω Ανατολής

3,8

7,1

53,9

Με τον Αραβικό κόσµο

∆Γ/∆Α

50,4

22,4

39,4

Με την Τουρκία

Πάνω - κάτω οι ίδιες

60%

22,2

35,8

80%

3

4,8

100%

Σύµφωνα µε µια άποψη, οι µελλοντικές συγκρούσεις θα είναι συγκρούσεις πολιτισµών.
Εσείς συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτήν την άποψη;

∆Γ/∆Α
3,8%

Συµφωνείτε
39,3%

∆ιαφωνείτε
36,2%

Μάλλον
∆ιαφωνείτε
8,1%

Μάλλον
συµφωνείτε
12,7%

Ποιες από τις παρακάτω ιδεολογίες θα έχει ενισχυθεί στο µέλλον;

8,9

Κοµµουνισµός
5

Μαρξισµός

32,5

Σοσιαλισµός

53,9

Φιλευθερισµός
24,6

Νεοφιλευθερισµός
6,1

Συµπονετικός Φιλευθερισµός
2,2

Άλλη

10

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

Σε ποιες αξίες νοµίζετε ότι θα είναι περισσότερο στραµµένες οι νέες γενιές µετά από
είκοσι χρόνια ;

Πνευµατικές
αξίες
12,6%

∆Γ/∆Α
1,6%

Υλικές αξίες
57,6%

Μεταϋλικές
αξίες
28,2%

Οι ΗΠΑ πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν να είναι υπερδύναµη την επόµενη 20ετία;

Όχι
16,7%

Μάλλον όχι
12,3%

∆Γ/∆Α
0,9%

Ναι
51,7%

Μάλλον ναι
18,4%

Ποιες από τις παρακάτω πιστεύετε ότι θα έχει ενισχύσει το ρόλο της την επόµενη 20ετία;

74

Η Ευρώπη

22

Οι ΗΠΑ

23,9

Η Κίνα

15,8

Η Ρωσία

9,3

Οι Αραβικές χώρες

2,8

Οι χώρες της Λατινικής
Αµερικής

7,3

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Θα θέλατε η Ε.Ε. στα επόµενα είκοσι χρόνια να περιλαµβάνει όλες τις σηµερινές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου;

Όχι
14,7%

∆Γ/∆Α
2,3%

Ναι
83,0%

Θα θέλατε στα επόµενα είκοσι χρόνια η Τουρκία να αποτελέσει πλήρες µέλος της ΕΕ;

∆Γ/∆Α
2,2%

Ναι
45,0%

Όχι
52,8%

Θα σας διαβάσουµε κάποια προβλήµατα που πιθανόν να αντιµετωπίσει η
ανθρωπότητα την επόµενη 20ετία και θα θέλαµε να µας πείτε τα 3 από αυτά που
θεωρείτε σηµαντικότερα
32,3

Η διεθνής τροµοκρατία
11,6

Οι διεθνείς συγκρούσεις

28,5

Η διασπορά των πυρηνικών όπλων
22,1

Η έλλειψη πηγών ενέργειας

52,5

Η καταστροφή του περιβάλλοντος
11,6

Η πληθυσµιακή έκρηξη

29,6

Η έλλειψη υδάτινων πόρων
24,5

Η αυξήση της πείνας στον 3ο κόσµο

22,6

Η αύξηση της φτώχειας στις µεγαλουπόλεις
7,7

Οι συγκρούσεις των πολιτισµών

29,4

Η αύξηση των ανισοτήτων
1,5

Ά λλο

2,4

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

Ποιες από τις παρακάτω εξελίξεις πιστεύετε ότι θα είναι µέρος της
καθηµερινής ζωής το 2020;

61,2

∆ιαδικτυοµένο σ̟ίτι

31,9

Εξατοµικευµένες συσκευές εικονικής ̟ραγµατικότητας

27

Ένθεση µικροτσί̟ στο ανθρώ̟ινο σώµα

61,5

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

42,2

Κλωνο̟οίηση ανθρώ̟ου

38,7

Τουρισµός στο διάστηµα

57,7

∆υνατότητα ̟ροε̟ιλογής φύλλου

0,6

'Αλλο

4,8

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

70

Σε 20 χρόνια από τώρα για ποια γεγονότα ή φήµες θα θέλατε να έχει αποκαλυφθεί
η αλήθεια;

44,2

Αν υπήρχαν και άλλα µέλη στη
17Ν

40,6

Ποιος οργάνωσε την
δολοφονία του Κένεντι
25,5

Ποιος πήρε τα pampers του
Κοσκωτά

73,3
Αν υπάρχει ζωή στο διάστηµα
56,7

Αν έχουµε δεχθεί επίσκεψη
εξωγήινων
1,3
Άλλο
5,3

∆Γ/∆Α
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.