Você está na página 1de 7

ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ Y

ΔϣΪϘϤϟ΍Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ: " ϦϴϨϣΆϤϠϟ ϞΟϭ ΰϋ Ϳ΍ Ϧϣ ϥϮϜΗ ΕΎϣϼϋ ϱΪϬϤϟ΍ ϡ΍Ϊϗ ϥ· " Y
1200 - 1400 ϞΒϗ Ύϣ ϰϟ· ϱ΃ ˬέΎϬσϷ΍ ϪΘϴΑ Ϟϫ΃ ϭ ϢϠγϭ Ϫϟ΁ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· ΩϮόΗ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ Ϟϛ
ˮ...ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϬϟ ΔϘΑΎτϣ ϥϵ΍ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ϭ ˬΔϨγ !Y
ΓέϮΜϟ΍ έΎμΘϧ΍ ΪόΑ ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝϮϘϳ: ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϥϭΪϬθϴγ ( ϙ΍άϧ΁ ΐόθϟ΍ Ύ˱ ΒσΎΨϣ ) ΎϧΩΎϔΣ΃ ϭ ΎϧΩϻϭ΃ ϥ·
ˬϱΪϬϤϟ΍ ΩΎϔΣ΃ ϭ Ωϻϭ΃ ϥϷ ˬϪϴϓ ζϴόϧ ϱάϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ Ϯϫ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ έϮϬψϟ΍ Ϧϣί ϥ΃ ϲϨϴϤΨϟ΍ ΪϴδϠϟ ϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ϝΪϳ
έϮϬψϟ΍ ΍άϬϟ Ω΍ΪόΘγϻ΍ Ϧγ ϲϓ ϥϵ΍ ΍Ϯ ΤΒλ΃ Ϊϗ ΓέϮΜϟ΍ έΎμϧ΃.Y
ΩΎΠϧ ϱΪϤΣ΃ βϴ΋ήϟ΍ Ρήλ Ϊϗ ϭ: ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ Ώ΍ήΘϗ΍ ϱ΃ ) ˬΩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ Ϟϴ΋΍ήγ· ϝ΍ϭί ϥϭΪϬθΗ ϑϮγ ΐϳήϗ ΎϤϋ Ϫϧ΄Α
)Y
ϝΎϗ ΩΎΠϧ ΫΎΘγ΃ Ϯϫ ϭ ϱΩΰϴϟ΍ ΡΎΒμϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ϥ΃ έϮϬθϤϟ΍ Ϧϣ ϭ : " ΔΠΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥ·ϭ έϮϬψϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ζϴόϧ ΎϨϧ·
ΔγΎ΋ήϟ΍ ϡΎϘϤϟ ΩΎΠϧ έΎΘΧ΍ ".Y
ϥ΃ ϞΒϗ ˬϝϮϘϟ΍ ΍άϫ ΔΤλ Ϧϣ Ύ˱ ϴμΨη ΕΪϛ΄Η Ϊϗ ϭ ˬϝϮϘϴϓ ΖΠϬΑ Φϴθϟ΍ Ϯϫ ϭ Ϣϗ ϲϓ ˯Ύϓήόϟ΍ ϭ ϊΟ΍ήϤϟ΍ Ϣϫ΃ ΪΣ΃ Ύϣ΃
ϪϠϘϧ΃: " ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϥϭΪϬθϳ ϑϮγ ήμόϟ΍ ΍άϫ ϝϮϬϛ ϥ·"Y
ˮέϮϬψϟ΍ ΕΎϣϼϋ ΖϘϘΤΗ Ϟϫ ˰ϫ 1426 ΔϨγ ΞΤϟ΍ ϢγϮϣ ϲϓ έϮϬψϟ΍ ΕΎϣϼϋ ϲϓ ήϴΒΨϟ΍ ϲϧ΍έϮϛ ϲϠϋ Φϴθϟ΍ ϞΌγ Ϊϗ ϭ
ΖϘϘΤΗ Ϊϗ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϣψόϣ ϝΎϘϓ.Y
Y
ðήΒϜϟ΍ ϰϟϭϷ΍ Δϣϼόϟ΍Y
ϦϴτδϠϓ νέ΃ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ ωΎϤΘΟ΍ Y
" Ύϔϴϔϟ ϢϜΑ ΎϨΌΟ ΓήΧϵ΍ Ϊϋϭ ˯ΎΟ ΍ΫΈϓ ". - 104 ˯΍ήγϹ΍
" ΎϨΜόΑ ΎϤϫϻϭ΃ Ϊϋϭ ˯ΎΟ ΍ΫΈϓ ˬ˱΍ήϴΒϛ ΍˱ϮϠϋ ϦϠόΘϟ ϭ ϦϴΗήϣ νέϷ΍ ϲϓ ϥΪδϔΘϟ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ Ϟϴ΋΍ήγ· ϲϨΑ ϰϟ· ΎϨϴπϗϭ
ϝ΍Ϯϣ΄Α ϢϛΎϧΩΪϣ΃ ϭ ϢϬϴϠϋ ΓήϜϟ΍ ϢϜϟ ΎϧΩΩέ ϢΛ ˬ˱ϻϮόϔϣ ΍˱Ϊϋϭ ϥΎϛ ϭ έΎϳΪϟ΍ ϝϼΧ ΍ϮγΎΠϓ ΪϳΪη α΄Α ϲϟϭ΃ ΎϨϟ ΍˱ΩΎΒϋ ϢϜϴϠϋ
΍ϮϠΧΪϴϟ ϭ ϢϜϫϮΟϭ ΍΅Ϯδϴϟ ΓήΧϵ΍ Ϊϋϭ ˯ΎΟ ΍ΫΈϓ ΎϬϠϓ ϢΗ΄γ΃ ϥ·ϭ ϢϜδϔϧ΃ ϢΘϨδΣ΃ ϢΘϨδΣ΃ ϥ· ˬ˱΍ήϴϔϧ ήΜϛ΃ ϢϛΎϨϠόΟϭ ϦϴϨΑϭ
΍ήϴΒΘΗ ΍ϮϠϋ Ύϣ ΍ϭήΒΘϴϟ ϭ Γήϣ ϝϭ΃ ϩϮϠΧΩ ΎϤϛ ΪΠδϤϟ΍ ". 7-4 ˯΍ήγϹ΍Y
1- ΔϴϠϤϋ ϥϷ ˬϰμϗϷ΍ ΪΠδϤϟ΍ ϰϠϋ Ϧϳήτϴδϣ ϭ ϦϴόϤΘΠϣ ΩϮϬϴϟ΍ Ϫϴϓ ϥϮϜϳ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ Ζϗϭ ϥ΃ ϰϟ· ΕΎϳϵ΍ ήϴθΗ
ϦϴΤΗΎϔϟ΍ ϝϮΧΩ ) ΪΠδϤϟ΍ ϰϟ· ˬΓϮϘϟΎΑ ϥϮϜΗ ϑϮγ ϝϮΧΪϟ΍ ).Y
Y
2- ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΔϨϳΎϬμϠϟ ΕΎΑήο ϪΟϮΗ ΓήηΎΒϣ έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϥ΃ " ϢϜϫϮΟϭ ΍ϭ΅Ϯδϴϟ " ϭ ΔϤϟΆϣ ΕΎΑήο ϙΎϨϫ ϥ΃ ϱ΃
ϦϴτδϠϓ ϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϣϭΎϘϤϠϟ ΔΤΟΎϨϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϥϮϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ ΎϬϟ νήόΘΗ ϑϮγ Δϟάϣ .Y
Y
3- ϭ ˬΓήϴΧϷ΍ ΔϛήόϤϟ΍ ϲϓ ϥϭήμΘϨϴγ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϴϓήτϟ΍ ΪϨϋ ΎϬϴϠϋ ϖϔΘϤϟ΍ ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ
Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϻ΍ ΓΩΎϴϘΑ ϥϮϧϮϜϴγ ).Y
ΕΎϳϵ΍ ΎϬϴϟ· ήϴθΗ Ε΍έΎη· ϊΑέ΃ ϙΎϨϫ ΍˱Ϋ·:Y
1- ΔϠΘΤϤϟ΍ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΩϮϬϴϟ΍ ωΎϤΘΟ΍ "Ύϔϴϔϟ ϢϜΑ ΎϨΌΟ" ΖϘϘΤΗ Ϊϗ ϭ.
2- αΪϘϟ΍ ϭ ϰμϗϷ΍ ΪΠδϤϠϟ ϢϬϟϼΘΣ΍ " ΪΠδϤϟ΍ ΍ϮϠΧΪϴϟϭ" ΖϘϘΤΗ Ϊϗ ϭ.
3- " ϢϜϫϮΟϭ ΍ϭ΅Ϯδϴϟϭ" ϰΘΣ ΓήϤΘδϣ ϲϫ ϭ ΕΎΑήπϟ΍ ϩάϫ ΖϤΗ Ϊϗ ϭ ήϳήΤΘϟ΍ ϞΒϗ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϣ ΔϬΟϮϣ ΕΎΑήο
ϥϵ΍.
4- ΓΩΎϴϘϟ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ :ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥϵ΍ ϩήψΘϨϳ Ύϣ ΍άϫ ϭ ...ΏήΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϦϴϤϠδϤϠϟ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΓΩΎϴϗ
ϲϣϼγϹ΍ ζϴΠϟ΍.Y
ΓέΎηϹ΍ ϲΗ΄Η ϑϮγ ˮΙΪΤΘϧ ζϴΟ ϱ΃ Ϧϋ .Y
Y
ðήΒϜϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍ Y
Ϣϗ Ϧϣ ϞΟέ ΝϭήΧY
Ϧϣ ϥϮϠϤϳ ϻ ϒλ΍Ϯόϟ΍ ϭ ΡΎϳήϟ΍ ϢϬϟΰΗ ϻ ΪϳΪΤϟ΍ ήΑΰϛ ϢϬΑϮϠϗ ϡϮϗ Ϫόϣ ϊϤΘΠϳ ϖΤϟ΍ ϰϟ· αΎϨϟ΍ ϮϋΪϳ Ϣϗ Ϧϣ ϞΟέ
ϦϴϘΘϤϠϟ ΔΒϗΎόϟ΍ ϭ ϥϮϠϛϮΘϳ Ϳ΍ ϰϠϋ ϭ ϥϮϨΒΠϳ ϻ ϭ ΏήΤϟ΍ . 296 ι 6 Ν έΎΤΒϟ΍Y
ϭ (Ϣϗ Ϧϣ ϞΟέ) Δϳ΍ϭήϟ΍ ΕήΒϋ ϭ ˬ1962 ϡΎόϟ΍ άϨϣ ΓέϮΛ ΩϮϘϳ Ϣϗ Ϧϣ ΝήΧ ϱάϟ΍ ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϰϠϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϖΒτϨΗ
ϩΎθϟ΍ Ϧϣ ω΍ήμϟ΍ ϒλ΍Ϯϋ ϭ ΡΎϳέ ϪϬΟ΍ϮΗ Ϫϧ΄Α ϭ ˬϢϗ ϥΎϜγ Ϧϣ ϪϨϜϟ ϭ ϦϴϤΧ Ϧϣ ϲϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥϷ Ϣϗ Ϟ ϫ΃ Ϧϣ βϴϟ
ϝΎΟέ Ϫόϣ ϭ ˬΏήϐϟ΍ ϭ αϭήϟ΍ ϭ Ώήόϟ΍ Ϫ΋ΎϔϠΣ ϭ ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ ϡΎψϧ Ϊο ΏήΤϟ΍ ϢΛ .ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϭ ΔϴϛήϴϣϷ΍ ρϮϐπϟ΍ ϢΛ
αήΤϟ΍ ΍Ϯδγ΃ ϢΛ ΍ϭήμΘϧ΍ ϭ ϩΎθϟ΍ ϡΎϣ΃ ΍Ϯϔϗϭ Ϧϳά ϟ΍ ϭ ϡΎϣϹ΍ έΎϜϓϷ ϥϮϟ΍ϮϤϟ΍ ϥϭήλΎϨϤϟ΍ Ϣϫ ˬΪϳΪΤϟ΍ ήΑΰϛ ϢϬΑϮϠϗ
Ϟϫ΃ Ϣϫϭ ˬΎϫΪ΋Ύϗϭ ΓέϮΜϟ΍ ϭ ϡϼγϹ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴΤπΘϠϟ ϥϭΪόΘδϣ Ϣϫϭ ˬϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ ϱέϮΜϟ΍
έϮϬψϠϟ ΓΪϬϤϣ ϢϬΘϟϭΩ ϥϮϜΗ ϭ ˬϱΪϬϤϠϟ ΪϬϤΗ ΔϟϭΩ ϥϮϤϴϘϳ Ϧϳάϟ΍ ˬΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϢϬΗήϛΫ Ϧϳάϟ΍ Ϣϗ Ϟϫ΃ ϭ ϥΎγ΍ήΧ.Y
ˮˮˮ...ϒϴϛY
ðήΒϜϟ΍ ΔΜϟΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍ Y
έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϡΎϣϺϟ Δϴϣϼϋ· ϭ ΔϳήϜδϋ ΓϮϗ Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ Ϧϋ (ΪϳΪη α΄Α ϲϟϭ΃ ΎϨϟ ΍˱ΩΎΒϋ ϢϜϴϠϋ ΎϨΜόΑ ) ϰϟΎόΗ ϪϟϮϗ ήϴδϔΗ ϲϓ : " ΝϭήΧ ϞΒϗ Ϳ΍ ϢϬΜόΒϳ ϡϮϗ
ϩϮϠΘϗ ϻ· Ϫϟ΁ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΪϤΤϣ ϝϵ ( ΍˱ϭΪϋ ϱ΃ ) ΍˱ήΗϭ ϥϮϋΪϳ ϼϓ Ϣ΋ΎϘϟ΍". ϲϓΎϜϟ΍ Δο1 ϭέY
΍ϮϧΎϛ ϥ· ϡϮϘϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ ϭ ˬΔϴϤϟΎϋ Δϴϣϼϋ· ϭ ΔϳήϜδϋ ΓϮϘΑ ϥϮϜϳ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ Ϫϟ ΪϴϬϤΘϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϝΪΗ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϩάϫ ϭ
ΪϬϤϳ ϱάϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ ζϴΟ ϢϬϧϭΎόϳ ϭ ˬϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟΎΑ ϡΎϣϹ΍ ˯΍Ϊϋ΃ ϦϴϴϜϳήϣϷ΍ ϥϮϠΗΎϘϳ ϭ ˬϱέϮΜϟ΍ αήΤϟΎϛ ϥ΍ήϳ· ϲϓ
ϭ ˬϞγήϟ΍ ϭ ˯ΎϴΒϧϷ΍ ϭ ˬͿ΍ ˯΍Ϊϋ΃ ϞΗΎϘϳ ϱάϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Ϳ΍ ΏΰΣ ϭ΃ ˬϡΎϣϹ΍ ˯΍Ϊϋ ΃ Ύ˱ πϳ΃ ΏέΎΤϳ ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϡΎϣϺϟ
Ύ˱ Βϳήϗ ΕΎΑ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϥ΃ ήϴΒϛ ήηΆϤϟ ˬΩϮϬϴϟ΍ Ϣϫ ϭ ˬ (Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ˯΍Ϊϋ΃ ΎϤΘΣ .Y
ˮϡΎϣϺϟ ΪϬϤΗ ΔϟϭΩ ϙΎϨϫ Ϟϫ Y
ðήΒϜϟ΍ ΔόΑ΍ήϟ΍ Δϣϼόϟ΍Y
ϡΎϣϹ΍ ΔϟϭΪϟ ΪϴϬϤΘϟ΍ ϝϭ΃ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ βϴγ΄Η Y
"ϕήθϤϟ΍ Ϧϣ ϩ΃ΪΒϣ ϱΪϬϤϟ΍" Ϟ΋ϻΪϟ΍ ϲϓ ϲϘϬϴΒϟ΍ ϭ ϱάϣήΘϟ΍ ϦϨγ ϭ ΪϤΣ΍ ΪϨδϣ
αέΎϓ ΩϼΑ ϞΒϗ Ϧϣ ˬϕήθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϬψϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΃ΪΒΗ ϱ΃. " ΐμϨΗ ϰΘΣ ˯ϲη ΎϫΩήϳ ϼϓ ΩϮγ ΕΎϳ΍έ ϥΎγ΍ήΧ Ϧϣ ΝήΨΗ
αΪϘϟ΍ ˯ΎϴϠϴϟΈΑ" 43 ι ˬϦΘϔϟ΍ ϭ ϢΣϼϤϟ΍
ϡΎϣϹ΍ ϊϣ ϪΟϮΘϳ ϱάϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ϯϫ ϥϮϜϳ ϭ ˬϥ΍ήϳ· ϲϓ ϩήϴπΤΗ ΃ΪΒϳ ϡΎϣϹ΍ ϊϣ ϖϠτϨϳ ϱάϟ΍ ζϴΠϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθΗ ϲϫ ϭ
αΪϘϟ΍ ϰϟ·.Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ήϗΎΒϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΣ ϲϓ ϭ : ˬϪϧϮτόϳ ϼϓ ϪϧϮΒϠτϳ ϢΛ ˬϪϧϮτόϳ ϼϓ ϖΤϟ΍ ϥϮΒϠτϳ ϕήθϤϟΎΑ ΍ϮΟήΧ Ϊϗ ϡϮϘΑ ϲϧ΄ϛ
ϢϜΒΣΎλ ϰϟ· ϻ· ΎϬϧϮόϓΪϳ ϻ ϭ ...΍ϮϣϮϘϳ ϰΘΣ ϪϧϮϠΒϘϳ ϼϓ ΍Ϯϟ΄γ Ύϣ ϥϮτόϴϓ ϢϬϘΗ΍Ϯϋ ϰϠϋ ϢϬϓϮϴγ ΍Ϯόοϭ ϚϟΫ ΍ϭ΃έ ΍ΫΈϓ
Ξϋ ϱΪϬϤϟ΍ ϱ΃) ήϣϷ΍ ΍άϫ ΐΣΎμϟ ϲδϔϧ ΖϴϘΑϷ ϚϟΫ ΖϛέΩ΃ Ϯϟ ϲϧ΃ Ύϣ΃ ...˯΍ΪϬη ϢϫϼΘϗ (Ξϋ ϱΪϬϤϟ΍ ϱ΃)). Ν έΎΤΒϟ΍
343 - 243 ι 52Y
έΎμϧ΃ ϢϬϧ΄Α ϢγϻΎΑ ϢϬϴϤδΗ ϲΘϟ΍ ΚϳΩΎΣϷ΍ ΓήΜϜϟ ϥ΍ήϳ· Ϧϣ ϲϫ ϕήθϤϟ΍ ΕΎϳ΍έ ϥ΃ ΚϳΪΤϟ΍ Γ΍ϭέ ΪϨϋ ϑέΎόΘϤϟ΍ Ϧϣ ϭ
ϪϧϮϤϠδϳ ϢϬϧ΃ ϭ ˬϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϢϬϳΪϬϣ ΔϟϭΪϟ ϥϭΪϬϤϳ ϡϮϘϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΃ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϭ ˬϥΎϣΰϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ ϡΎϣϹ΍
ϻ˱ Ϊϋϭ Ύ˱ τδϗ νέϷ΍ ϥϮΌϠϤϳ ϢϬϟ ϡΎϣϹ΍ ΓΩΎϴϘΑ ϭ ϢϬΘϳ΍έ.Y
ϢϜΤϟ΍ ϖϓϭ ϢϫΩϼΑ ΍ϮϤϜΤϳ ϥ΄Α ϖΤϟ΍ ϥϮΒϠτϳ ϢϬϧ΃ ϭ ˬ˱ΎΑήΣ ϭ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϣ ˯˱ ΍Ϊϋ ϪΟ΍ϮΗ ϢϬΘϛήΣ ϥ΃ Ύ˱ πϳ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϭ
ϥϮϠϘΘδϳ ϢΛ ˬ˱ΎϳΩΎμΘϗ΍ ϢϬϧϭήλΎΤϴϓ ϢϫΪϠΑ έΎϤϋ· ϥϭΪϳήϳ ϢΛ ˬΕ΍ϮϨγ ϲϧΎϤΛ ΓΪϤϟ ϢϬϧϮΑέΎΤϴϓ ϲϣϼγϹ΍ ϲϋήθϟ΍
ϢΘϳ ϰΘΣ Ύ˱ ϳήϜδϋ ϢϬϟϮΣ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ Ε΍ήθϋ ϥϭήθϨϳ ϭ Ύ˱ ϴγΎϴγ ϢϬϧϭήλΎΤϴϓ ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎϔΘϛϻ΍ ϭ έϮτΘϟ΍ ϥϭΪϳήϳ ϭ Ύ˱ ϳΩΎμΘϗ΍
ˬΏήΤϠϟ ϥϮϬΟϮΘϳ ϭ ϢϬηϮϴΟ ϥϭΪθΤϳ (ϢϬϘΗ΍Ϯϋ ϰϠϋ ϢϬϓϮϴγ ΍Ϯόϴπϓ ) ϢϬΘϤΟΎϬϣ Δϳ΍ϭήϟ΍ ΐδΤΑ ϦϜϤϣϭ ˬϢϫί΍ΰϔΘγ΍
ϢϬϧΎϣί ϡΎϣ· ϰϟ· Δϳ΍ήϟ΍ ΍ϮόϓΪϳ ϰΘΣ ρήη ϱ΄Α ϥϮϠΒϘϳ ϻ ϭ .Y
ϩάϫ ΩϮΟϭ ϥ΃ ϱ΃ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϩάϫ ϙέΩ΃ Ϯϟϭ ˬϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϺϟ βϔϨϟ΍ ˯ΎϘΑ· ϰϟ· ήϴθΗ ΎϬϧ΃ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ϢϫϷ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϭ
ΔϟϭΪϟ΍ ϖϘΤΗ ΩήΠϤΑ έϮϬψϠϟ Ϫδϔϧ ˯ήϤϟ΍ ΊϴϬϳ ϥ΃ ΏϮϠτϤϟ΍ ϥϷ ˬϥΎδϧ· ήϤϋ ðΪόΘϳ ϻ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχϭ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍
ϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍.Y
ϡΎϣϹ΍ έϮϬψϟ Ϫδϔϧ ΪϋϷ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϩάϫ ϙέΩ΃ Ϯϟ Ϫϧ· ϝϮϘϳ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ήϗΎΒϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ
Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϺϟ Ϊ˷ϬϤΗ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔϟϭΩ ϥϭΩϮϘϳ ˯ΎϤϠϋ ϭ Ε ΎϴόΟήϣ ðήϧ Ϧϳάϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϟΎΣ ϒϴϜϓ .(Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍).
˯΍ΪϬη ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϩάϫ ϰϠΘϗ ϥ΃ Ε΍έΎηϹ΍ Ϧϣ ϭ...Y
ˮϖΤϟ΍ Δϳ΍έ ϢϟΎόϟ΍ ϞΒϘϳ ϞϬϓ Y
ðήΒϜϟ΍ ΔδϣΎΨϟ΍ Δϣϼόϟ΍ Y
έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϡΎϣϹ΍ ˯΍Ϊϋ΃ ϥϮϠΗΎϘϳ ϝϮγήϟ΍ ΔϳέΫ Ϧϣ ΩϮδϟ΍ Ϣ΋ΎϤόϟ΍ Y
ϝΎϗ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ ΐϠϐΗ ϦΑ ϥΎΑ΃ Ϧϋ : " ϱέΪΗ΃ !Ώήϐϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ϕήθϟ΍ Ϟϫ΃ ΎϬϨόϟ ϖΤϟ΍ Δϳ΍έ ΕήϬχ ΍Ϋ·
ˮϚϟΫ Ϣϟ"
ϻ :ΖϠϗ
ϝΎϗ: "ϪΘϴΑ Ϟϫ΃ Ϧϣ αΎϨϟ΍ ϰϘϠϳ ϱάϠϟ" (299 /ϲϧΎϤόϨϠϟ ΔΒϴϐϟ΍)Y
ϢϟΎόϟ΍ Ξϋΰϳ ϲϣϼγϹ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΰϴϤϣϭ ήϴΒϛ ϲγΎϴγ έϭΩ ϢϬϟ ϥϮϜϴγ ϢηΎϫ ϲϨΑ Ϧϣ ΔϛέΎΒϤϟ΍ Δϳέάϟ΍ ϥ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ
ϲϠϋ Ϊϴδϟ΍ϭ ϲϨϴϤΨϟ΍ ΪϴδϟΎΑ ϥ΍ήϳ· ϲϓ ϥΎϛ ϥ· ,ΓϮϘϟ΍ϭ ΫϮϔϨϟ΍ Ϧϣ ϢϬϟ ϥϮϜϴγ ΎϤϛ .Ώήϐϟ΍ϭ ϕήθϟ΍ ϲϓ ϪόϤΟ΄Α
Ϊϴδϟ΍ έϭΩϭ ,ϢϴϜΤϟ΍ ΪϴϬθϟ΍ϭ ΎϘΑΎγ έΪμϟ΍ ϕΩΎλ ΪϤΤϣ ΪϴϬθϟ΍ϭ έΪμϟ΍ ήϗΎΑ ΪϤΤϣ ΪϴϬθϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ,ϲΌϨϣΎΨϟ΍
ϲϓ ϡ΃ ,έΪμϟ΍ ðΪΘϘϣ Ϊϴδϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ ζϴΟ Ϊ΋Ύϗϭ ,ϢϴϜΤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϊϴδϟ΍ ΓέϮΜϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϊ΋Ύϗϭ ϲϧΎΘδϴδϟ΍
ϦδΣ Ϊϴδϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϊϴγϭ ϱϮγϮϤϟ΍ αΎΒϋ Ϊϴδϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ˯΍ΪϬη Ϊϴγϭ έΪμϟ΍ ϰγϮϣ Ϊϴδϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΊθϨϣ ϥΎϨΒϟ
ΓΩΎδϟ΍ Ϧϣ ˯ϻΆϫ Ϟϛϭ ,Ϳ΍ ήμϧ.Y
ΎϬϧϷ ϢϟΎόϟ΍ ΞϋΰΘγ ϭ ,ϖΤϟ΍ ΐϠτΗ ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ΔϳέΫ Ϧϣ ϲϫ ϲΘϟ΍ ΩϮδϟ΍ Ϣ΋ΎϤόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ
ϢϬϤϠόΗ ϲΘϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ ΔγέΪϣ ϲϫϭ ΓΪΣ΍ϭ ΔγέΪϣ Ϧϣ ϢϬϓ ,ΪΣ΍ϭ ϢϬϳ΃έ ϥ΄ϛϭ ,ϦϳήΧϵΎϛ ϢϠδΘδΗ ϻ
ϥΎϣΰϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϺϟ Δϳ΍ήϟ΍ ϢϠδΘϓ ,Δϟάϟ΍ ΎϨϣ ΕΎϬϴϫ .Y
ˮˮΔϴϣϼγϹ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϊοϭ ϥϮϜϳ ϒϴϛ ϦϜϟ Y
ðήΒϜϟ΍ ΔγΩΎδϟ΍ Δϣϼόϟ΍
αΪϘϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃Y
έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ΔΠΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΔϳΎϨϋ ϥϮϘϠϳ αΪϘϤϟ΍ ΖϴΑ Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ϞΗΎϘϳ ΏΰΣY
ϢϠγϭ Ϫϟ΁ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ: " Ϣϫήπϳ ϻ ϪϟϮΣ Ύϣϭ αΪϘϤϟ΍ ΖϴΑ Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ϥϮϠΗΎϘϳ ϲΘ˷ϣ΃ Ϧϣ ΔΑΎμϋ ϝ΍ΰΗ ϻ
έϮϬψϟ΍) ΔϋΎδϟ΍ ϡϮϘΗ ϥ΃ ϰϟ΍ ϖΤϟ΍ ϰϠϋ ϦϳήϫΎχ ϢϬϟάΧ Ϧϣ ϥϻάΧ )60 ι /10 Ν Ϊ΋΍ϭΰϟ΍ ϊϤΠϣY
Ϫϧ΃ ήϣϷ΍ ΐΣΎλ Ϧϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ Ωέϭ:
"ϲϨϣ Ϣϫϭ ϢϬϨϣ Ύϧ΃ αΪϘϤϟ΍ ΖϴΑ Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ϞΗΎϘϳ ΏΰΣ" (έϮϬψϟ΍ Δϣϼϋ ϥϮδϤΧϭ ϥΎΘΌϣ)Y
ΩΎϬΟ ϰϠϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϫ ϖΒτϨΗϭ .αΪϘϤϟ΍ ΖϴΑ ϑ΍ήσ΃ ϰϠϋ ,Ϳ΍ ϞϴΒγ ϲϓ ϞΗΎϘϳ ΎΑΰΣ ϙΎϨϫ ϥ΃ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϫ ϝΪΗ
ϥΎϴϜϟ΍ Ϯϫϭ ,ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴΗϮϏΎσ ΓϮϗ ðϮϗ΃ ϥΎϨΒϟ ΏϮϨ Ο ϲϓ ϥϮϠΗΎϘϳ ϦϳάϠϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
Ϧϣϭ ,ϥΎϨΒϟ ΏϮϨΟ Ϧϋ ,ϩϭήΣΪϳϭ ,ϪϴϠϋ Ε΍έΎμΘϧϻ΍ ΍ϮϘϘΤϳ ϡ΃ ( Ξϋ ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΔϳΎϨόΑ ΍ϮϋΎτΘγ΍ϭ ,ϲϧϮϴϬμϟ΍
Ϫϟ ϥϮόϴτϤϟ΍ϭ ϩΩϮϨΟ ϢϬϣ΃ϭ ,ϡΎϣϹ΍ Ϧϣ ΔλΎΧ ΔϳΎϨϋ ϰϘϠϳ ΏΰΤϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ .Y
ˮ...ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϗΎΑ Ύϣ΃ Y
ðήΒϜϟ΍ ΔόΑΎδϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍Y
ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΔϴΑήϏ Ε΍Ϯϗ ϝϮΧΩ Y
"ΓήϴΤϟ΍ ˯ΎϨϔΑ ςΑήΗ ϰΘΣ Ώήϐϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϞϴΧ Ωϭέϭ..." (241 - 214 ι 52 έΎΤΒϟ΍ϭ 336 ι ΩΎηέϹ΍)Y
ΔϔϟΎΤΘϤϟ΍ϭ ΔϴϛήϴϣϷ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ ϝϮΧΪΑ ΖϘϘΤΗ Ϊϗ Δϣϼόϟ΍ ϩάϫϭ ,έϮϬψϟ΍ Ϧϣί ϞΒϗ ΔϴΑήϏ Ε΍ϮϘϟ ΩϮΟϭ Ϧϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ΙΪΤΘΗ
έϮϬψϟ΍ Ϧϣί Ώήϗ ϰϟ· ήϴθΗϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΖϠμΣ ϲϨϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϙΎϨϫϭ .2003 ϥΎδϴϧ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬόϣ.Y
ˮˮ...ΎϬϨϣϭY
ðήΒϜϟ΍ ΔϨϣΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍Y
ϦϴΤϟΎμϟ΍ Ϧϣ 70 ϊϣ ϒΠϨϟ΍ ϲϓ Δϴϛί βϔϧ ΩΎϬθΘγ΍
(ϢϴϜΤϟ΍ ήϗΎΑ ΪϤΤϣ ΪϴϬθϟ΍)Y
"ϦϴΤϟΎμϟ΍ Ϧϣ ϦϴόΒγ ϲϓ ΔϓϮϜϟ΍ ήϬψΑ Δϴϛί βϔϧ ϞΘϗ " ( ΓΩΎϬη ϰϠϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϫ ϖΒτϨΗϭ (220 ι 52 Ν έΎΤΒϟ΍
ϒΠϧ ΚϳΩΎΣϷ΍ ϲϓ ϰϤδΗϭ ,ϒΠϨϟ΍ ϲϫϭ ΔϓϮϜϟ΍ ήϬχ ϲϓ Ϫόϣ ΍ϭΪϬθΘγ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴΤϟΎμϟ΍ϭ ϢϴϜΤϟ΍ ήϗΎΑ ΪϤΤϣ Ϳ΍ Δϳ΁
ΎϬϠΒΟϭ ΎϬόϔΗήϣ ϱ΃ , ΔϓϮϜϟ΍ ΔϔΠϧϭ ΔϓϮϜϟ΍.Y
ϒΠϨϟ΍ ϲϓ ϡϼδϟ΍ Ϫϴϋ ϲϠϋ ϡΎϣϹ΍ ϡΎϘϣ Ϧϣ ϪΟϭήΧ ΪόΑ ΔόϤΠϟ΍ Γϼλ ΪόΑ ϢϴϜΤϟ΍ ήϗΎΑ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϢΗ ΪϘϟ
ϰϟϮϤϟ΍ έϮϬχ Ώήϗ ϰϟ· ήϴθΗ ϲϨϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ ðΪΣ· ϩΩΎϬθΘγ΍ Ϊόϳϭ ,ϦϴϳήϴϔϜΘϟ΍ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ϦϴΤϟΎμϟ΍ Ϧϣ 70 ϊϣ ϑήηϷ΍
ϒϳήθϟ΍ ϪΟήϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϞΠϋ ϥΎϣΰϟ΍ ΐΣΎλ.Y
Ύπϳ΃ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣϭ...Y
ðήΒϜϟ΍ ΔόγΎΘϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍Y
έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ Ϣϗ ϰϟ΍ ϒΠϨϟ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝϮϘϳ: έί΄Η ΎϤϛ ϢϠόϟ΍ ΎϬϨϋ έί΄ϳϭ ,ϦϴϨϣΆϤϟ΍ Ϧϣ (ΔϓϮϜϟ΍ ϒΠϧ ϲϫ ϒΠϨϟ΍) ΔϓϮϜϟ΍ ϮϠΨΘγ
ϲϓ ϒόπΘδϣ νέϷ΍ ϲϗ ϰϘΒϳ ϻ ϰΘΣ Ϟπϔϟ΍ϭ ϢϠόϠϟ ΎϧΪόϣ ήϴμΗϭ ,Ϣϗ ΎϬϟ ϝΎϘϳ ΪϠΒΑ ϢϠόϟ΍ ήϬψϳ ϢΛ ΎϫήΤΟ ϲϓ ΔϴΤϟ΍
ϒϳήθϟ΍ ϪΟήϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϞΠϋ ΎϨϤ΋Ύϗ έϮϬχ Ώήϗ ΪϨϋ ϚϟΫϭ Ε΍έ˷ΪΨϤϟ΍ ϰΘΣ ϦϳΪϟ΍ (365 ι έΎΤΒϟ΍ ΔϨϴϔγ ) Ϧϋϭ
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍: ϚϟΫϭ ,ϖ΋ϼΨϟ΍ ϰϠϋ ΔΠΣ ΎϬϠϫ΃ϭ Ϣϗ ϥϮϜΗ ϥΎϣί ϲΗ΄ϴγϭ ,ΎϬϠϫ΃ϭ Ϣϗ Ϧϋ ΔϋϮϓήϣ ΎϳϼΒϟ΍ ϥ΍ϭ
ϩέϮϬχ ϰϟ· ΎϨϤ΋Ύϗ ΔΒϴϏ ϥΎϣί (213 ι 60 Ν έΎΤΒϟ΍).Y
ΪϬϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΓίϮΤϟ΍ ΰϛήϣ Ϣϗ ϥϮϜΗ ,ϒϳήθϟ΍ ϪΟήϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϞΠϋ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ Ϧϣί ϥ΃ ϰϠϋ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϩάϫ ϝΪΗϭ
ΩΎϬτο΍ϭ ϞΘϘΑ ϡΎϗ ΕΎϨϴόΒδϟ΍ ϲϓ ΔτϠδϟ΍ ϰϟ· ϡ΍Ϊλ ˯ϲΠϣ ΪόΑ ϦϜϟϭ ,ΔΠΣ ΎϘΑΎγ ΎϬΗίϮΣϭ ϒΠϨϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ,ϡΎϣϺϟ
Ϣϗ ϰϟ· Ε΍ίϮΤϟ΍ ϭ ΕΎϴόΟήϤϟ΍ Ϣψόϣ ΖϠϘΘϧ΍ϭ ,ΕήλϮΣϭ ϒΠϨϟ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ ðϭΰϧ΍ ϰΘΣ ϦϴγέΪϤϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ωήσϭ
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ Ϧϣί ϥ΃ ΎϤΑϭ ,ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ ϡϮϠϋϭ ΔϓΎϘΛ ήθϨϟ ΍ΰϛήϣ ϡϮϴϟ΍ ΖΤΒλ΃ ϰΘΣ ΔγΪϘϤϟ΍
ϒϳήθϟ΍ ϪΟήϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϞΠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ έϮϬχ Ϣϛί ϲϓ ΎϨϧ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϝΪΘϓ ,ΔϴϤϠόϟ΍ ΓΩΎϳήϟ΍ ϢϘϟ ϥϮϜΗ .Y
Ύπϳ΃ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣϭ...Y
ðήΒϜϟ΍ ΓήηΎόϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍Y
ϞΘϘϳ (ϱήϴϔϜΗ) ϲΒλΎϧ ΝϭήΧ
ϱϭΎϗέΰϟ΍) έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ΕΎϣΎϘϤϟ΍ έ΍ϭί)Y
ϝΎϘϓ ϲϧΎϴϔδϟ΍ Ϧϋ ( ήϗΎΒϟ΍ ϡΎϣϹ΍) ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ήϔόΟ ΎΑ΃ Ζϟ΄γ ϝΎϗ ϲϔόΠϟ΍ Ϊϳί ϦΑ ήΑΎΟ Ϧϋ : " ϰΘΣ ϲϧΎϴϔδϟΎΑ ϢϜϟ ϲ˷ϧ΃ϭ
ϡϮϘϳ ϱ΃) ˯ΎϤϟ΍ ϊΒϨϳ ΎϤϛ ϊΒϨϳ ˬ(ϕ΍ήόϟ΍) ϥΎϓϮϛ νέ΄Α ΝήΨϳ (ϞΗΎϘϟ΍ ϭ ήϳήθϟ΍ϭ ΕϮϏΎτϟ΍ ϱ΃ ) ϲϧΎΒμϴθϟ΍ ϪϠΒϗ ΝήΨϳ
Ξϋ) Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΝϭήΧ ϭ ϲϧΎϴϔδϟ΍ ϚϟΫ ΪόΑ ΍ϮόϗϮΘϓ (ΕΎϣΎϘϤϟ΍ έ΍ϭί) ϢϛΪϓϭ ϞΘϘϴϓ (ΔϴϣϮΠϫ ΕΎϴϠϤόΑ) - ι 52 Ν έΎΤΒϟ΍
250 Y
ΕϮϏΎτϟ΍ Ύ˱ πϳ΃ ϩΎϨόϣ ϭ ΔϨτϴθϟ΍ ϭ ϕΎϗέίϻ΍ ϰϟ· ήϴθϳ ϱϭΎϗέΰϟ΍ Ϣγ΍ ΎϤϛ ϥΎτϴθϟ΍ ϰϟ· ήϴθϳ Ϣγ΍ ϞλϷΎΑ :ϲϧΎΒμϴθϟ΍
ϱΪϴΑΰϠϟ αϮϣΎϘϟ΍ Ρήη ϲϓ ΎϤϛ ˬήϳήθϟ΍ ϭ.Y
ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ Δόϴη ϑΪϬΘδϳϭ ˬϞΘϘϟ΍ ΓήΜϛ ϭ ˯ΎϤϟ΍ ϊΒϨϳ ΎϤϛ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ˯ΎϣΩ Ϛϔδϳ Ϫϧ΄Α ˬϰϨόϣ ΎϬϟ ˯ΎϤϟ΍ ϊΒϨϳ ΎϤϛ ϊΒϨϳϭ
Δόϴθϟ ˯΍Ϊόϟ΍ ΐλΎϨϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϔμϟ΍ ϩάϫ ϖΒτϨΗ ϭ ˬΕΎϣΎϘϤϟ΍ ϭ ΓέΎϳΰϟ΍ ΓΪλΎϘϟ΍ ϱ΃ ϢϛΪϓϭ ϞΘϘϳ ϭ .΍˱ΪϳΪΤΗ ϡϼδϟ΍ ϢϬϴϠϋ
ϭ έ΍ϭΰϟ΍ ϞΘϘϳϭ ˬΔϴόϴθϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ϭ ϕ΍ϮγϷ΍ ϰϟ· ϦϴϳέΎΤΘϧϻ΍ ϭ ΔΨΨϔϤϟ΍ Ε΍έΎϴδϟ΍ Ϟγήϳ ϱάϟ΍ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ˬΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃
ϖϳήσ ϰϠϋ έ΍ϭΰϟ΍ ΢ΑΫ ϭ ΔϤ΋Ϸ΍ ήδΟ ϭ ˯΍ήϣΎγ ϭ ΔϴϤχΎϜϟ΍ ϭ ˬΕ΍ήϣ ΓΪϋ ˯ϼΑήϛ ϲϓ ΙΪΣ ΎϤϛ ΕΎϣΎϘϤϟ΍ ήϣΪϳ
ϑϻ΁ 10 ΎϬϴϓ ϥϮϜϴγ ˬΓήϜγΪϟ΍ ΔϠϴϣήΑ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΕΎϋ ΎϤΠϟ΍ ϩάϫ ϱϭΆΗ ϲΘϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϥ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ήϛάϳϭ .ΔϴϔϴτϠϟ΍
ϲϓ ΰϜΗήΗ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΔϋΎϤΟ ϥ΃ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήϴθΗ ϭ ˬϰϟΎϳΩ ΔψϓΎΤϣ ϲϓ ΔΑϮϘόΑ ΔϘτϨϣ ϲϫ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϢΠόϣ ϲϓ ΎϤϛ ϭ ϞΗΎϘϣ
έϮϬψϟ΍ Ώήϗ ϰϟ· ήϴθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ πϳ΃ Δϣϼόϟ΍ ϩάϫ ϭ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ .Y
ˮ....Ύ˱ πϳ΃ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ ϭ Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔϳΩΎΤϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍Y
ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲϣϼγ· ϢϜΣ ϡΎϴϗ
Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ ϦϳΪϬϤϤϠϟ ϝ˳ ΍ϮϣY
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ ϥΎϴΒϟ΍ ΔΒτΧ Δϳ΍ϭέ ϲϓ Ωέϭ : ϑϮΧϭ ϞΘϗϭ ΕϮϣ Ϧϣ (ϥ΍ήϬσ) ϱήϟ΍ Ϧϣ Ω΍ΪϐΑ Ϟϳϭ Ύϳ ϻ΃
ΝήΨϳ ϚϟΫ ΪϨόϓ ...Ϳ΍ ˯Ύη Ύϣ ϞΘϘϴϓ ϒϴδϟ΍ ϢϬΑ ϞΣ ΍Ϋ· (Δϴϧ΍ήϳϹ΍ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϰϟ· ΓέΎη· ϲϫϭ ) ϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΃ ϞϤθϳ
ΓήμΒϟ΍ ϥϮϜϠϤϳ ϭ Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ϢΠόϟ΍ - 119 ι 2 Ν ΐλΎϨϟ΍ ϡ΍ΰϟ΍ Y
ϰϠϋ ϢΠόϟ΍ ΝήΨϴϓ Δϳ΍ϭήϟ΍ Ϫϴϟ· ήϴθΗ ΫϮϔϨϟ΍ ΍άϫ ϭ ˬϦϴϴϗ΍ήόϟ΍ ϊϣ ΏήΣ ΪόΑ ϱϮϗ ϲϧ΍ήϳ· ΫϮϔϧ ϰϠϋ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϝΪΗ ϭ
Ϫϴϟ· ήϴθΗ Ύϣ ΍άϫ ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϲϓ ϢϬϟ ϱϮϘϟ΍ ΫϮϔϨϟ΍ ϱ ΃ ΓήμΒϟ΍ ϥϮϜϠϤϳ ϭ ϢϋΪϟ΍ ϭ ΫϮϔϨϟΎΑ ϢΠόϟ΍ ϕϮϔΘϳ ϱ΃ ˬΏήόϟ΍
ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ϭ ˬ˱΍ΪϳΪΤΗ ϕ΍ήόϟ΍ ΏϮϨΟ ϰϠϋ ϥϭήτϴδϳ Ϧϴϴϧ΍ήϳϹ΍ ϭ ϱέϮΜϟ΍ αήΤϟ΍ ϥ΄Α ϡϮϴϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϒΤμϟ΍ ϊϴϤΟ
έϮϬψϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΎϨϧ΃ ϝΪϴϓ ˯ϲη ϰϠϋ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϝΩ ϥ· ϭ ˬϢϬϟ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϲϗ΍ήόϟ΍ .Y
ίΎΠΤϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃...Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ίΎΠΤϟ΍Y
ίΎΠΤϟ΍ ϡΎϜΣ ήΧ΁
Ϳ΍ ΪΒϋ ϚϠϤϟ΍ ϪϤγ΍ Y
ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ: ΍Ϋ· :ϝΎϗ ϢΛ ˬ(ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϱ΃) Ϣ΋ΎϘϟ΍ Ϫϟ ϦϤο΃ (ϪΗϮϣ ήΒΨΑ ϲϨϴΗ΄ϳ ϱ΃ ) Ϳ΍ ΪΒϋ ΕϮϣ ϲϟ ϦϤπϳ Ϧϣ
ϭ ϦϴϨδϟ΍ ϚϠϣ ΐϫάϳ ϭ ˬͿ΍ ˯Ύη ϥ· ϢϜΒΣΎλ ϥϭΩ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϩΎϨΘϳ Ϣϟ ϭ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϩΪόΑ αΎϨϟ΍ ϊϤΘΠϳ Ϣϟ Ϳ΍ ΪΒϋ ΕΎϣ
210 ι 52ΝέΎΤΒϟ΍ - ϼϛ :ϝΎϗ ˮϚϟΫ ϝϮτϳ :ΖϠϘϓ ˬϡΎϳϷ΍ ϭ έϮϬθϟ΍ ϚϠϣ ήϴμϳ Y
ϑϼΨϟ΍ έ΍ήϏ ϰϠϋ ϩΪόΑ Ϧϣ ϒϠΘΨΘγ ΔϤϛΎΤϟ΍ ΓήγϷ΍ ϥ΃ϭ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϚϠϤϟ΍ Ϯϫ ίΎΠΤϟ΍ ϡΎϜΣ ήΧ΁ ϥ΃ ϰϟ· Δϳ΍ϭήϟ΍ ήϴθΗ
ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϞϳϮτϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΐϫάϳ ϭ ˬΓήΣΎϨΘϣ Ε΍ έΎϣ· ϰϟ· ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϩάϫ ϚϠϣ ϡΎδϘϧ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ ϪϨϜϟ ΖϳϮϜϟ΍ ϲϓ ϞμΣ ϱάϟ΍
ΪΒϋ ϥ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ϭ ˬͿ΍ ΪΒϋ ΓΎϓϭ ΪόΑ Ξϋ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϥϮϜϳ ϭ ˬέϮϬθϟ΍ ϚϠϣ ϲΗ΄ϳ ϭ ΔϠϳϮσ ϦϴϨγ ϰϟ· ϡϭΪϳ
Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϞΗΎϘΘΗ ϰΘΣ ΐθϨΘγ ΕΎϓϼΨϟ΍ ϦϜϟ ˬΔϔϴϠΧ ΐϴμϨΘϟ Ύ˱ ϣϮϳ 40 ϪΗϮϣ ήΒΧ ϥϮϤΘϜϳ ϭ ϲϠΧ΍Ω ϑϼΧ ϰϠϋ ϞΘϘϳ Ϳ΍
Ϳ΍ ϞΠϋ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ Ώήϗ ϰϟ· ήϴθΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϘϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ Δϣϼόϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗ ϭ ˬΔϤϛΎΤϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϦϴΑ ϢδϘϨΘγ ϲ Θϟ΍
ϒϳήθϟ΍ ϪΟήϓ ϰϟΎόΗ.Y
ˮϲϤϟΎόϟ΍ ϊοϮϟ΍ Ϧϋ Ύϣ΃ Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔΜϟΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϢϟΎόϟ΍Y
έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ αΎϨϟ΍ ϑϮΧ
ήϴλΎϋϷ΍ ϭ ϝίϻΰϟ΍ϭ ΔΌΑϭϷ΍ ϦϣY
έϮϬψϟ΍ ΕΎϣϼϋ ϰϟ· ήϴθϳ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ :
ϊϴϨη ϥϮϋΎσ ϭ ϊϳήγ ΕϮϣ ϭ ϊϴψϓ ϞΘϗ Ϣόϧ - 31 ι ϲϨμΤϠϟ Δϳ΍ΪϬϟ΍Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ήϗΎΒϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ ϭ:
" ϚϟΫ ϞΒϗ (˯ΎΑϭ) ϥϮϋΎσ ϭ ΪϳΪη ϑϮΧ ϰϠϋ ϻ· Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϡϮϘϳ ϻ "Y
ϢΛ ˬϑϻϵ΍ ΕΎΌϣ ΕϮϤΑ ΖΒΒδΗ ϭ ϲϣΎϧϮδΘΑ ΖϴϤγ ϭ 2004 ϡΎϋ ήΧ΁ ϲϓ Ύϴγ΁ ϝϭΩ ΖΑήο ϲΘϟ΍ ήϴλΎϋϷ΍ ϥ·
ΔΒΣΎμϣ Ύ˱ ϴϤϟΎϋ ΔόϗϮΘϤϟ΍ ϝ΍ΰϟΰϟ΍ ϭ ΰϧΎϴϟέϭ΃ Ϯϴϧ ΔϨϳΪϣ ΕήϣΩ ϭ ˬ 2005 ϡΎϋ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΖΑήο ϲΘϟ΍ ήϴλΎϋϷ΍
˰ϟ΍ ˯ΎΑϭ ϰϟ· ΔϓΎο· ϱϮϗ έΰΟϭ ΪϤϟ SARS ΎϨϧ΃ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ήΒϛϷ Ύ˱ ϴϟΎΣ ΔϳήθΒϟ΍ ΩΪϬϳ ϱάϟ΍ έϮϴτϟ΍ ΍ΰϧϮϠϔϧ΃ νήϣ ϭ ˬ
ˬέϮϬψϟ΍ ήμϋ ϲϓY
ˮ...ϥϮϜϟ΍ Ύϣ΃Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔόΑ΍ήϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ϥϮϜϟ΍Y
νέϷ΍ έ΍Ϊϣ ϰϟ· ΐϧάϣ ϝϮΧΩ
νέϷ΍ ϰϠϋ ΔϴϜϠϔϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ Ϟϛ ήϴϐϴϓ Y
ΐϧΫ Ϫϟ ˬϱΪϬϤϟ΍ ΝϭήΧ ϞΒϗ ϕήθϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϢΠϧ ϊϠτϳ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϲϨϐϠΑ ϝΎϗ ΪϴϟϮϟ΍ Ϧϋ ΩΎϤΣ ϦΑ Ϣϴόϧ ήϛΫ
έΪΒϟ΍ ΔϠϴϟ ήϤϘϟ΍ Γ˯ΎοΈϛ νέϷ΍ ϞϫϷ ˯ϲπϳ - 71 ΏΎΒϟ΍ ϦΘϔϟ΍ Y
ϞΧΩ Ϊϗ ϭ "βϴϓϮΑ΃" ϩϮϤγ ΍˱ήΘϣ 390 Ϫοήϋ έΎϴγ ΐϧάϣ ϑΎθΘϛ΍ ϢΗ 2005 ϥ΍ήϳΰΣ ϲϓ ϥ΃ ϥΎϳΩέΎϐϟ΍ ΔϔϴΤλ ΕήϛΫ
ΔϛήΤϟ΍ ϲϓ ήϴϐϳ ϥ΃ ϭ΃ ˬνέϷΎΑ ϡΪτμϳ ϥ΃ ϥϮόϗϮΘϳ ϥϮϴϜϠϔϟ΍ ΃ΪΑ ΚϴΣ ϊτϘΘϣ ϞϜθΑ ϩέΎδϣ ΐϘόΗ ϢΗ ϭ ˬνέϷ΍ έ΍Ϊϣ
ϰϠϋ ΍˱ήϴΒϛ ΍˱ήτΧ ϞϜθϳ Ϫϧ΃ ΪϛΆϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϟ ϭ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΔγϭέΪϣ ήϴ Ϗ ΐϧάϤϟ΍ ΍άϫ ήσΎΨϣ Ζϟ΍ί Ύϣ ϭ νέϸϟ ΔϴϜϠϔϟ΍
ϊϴΑέ ϲϓ ΡϮοϮΑ ϪΘϳ΅έ Ϧϣ ϦϜϤΘΘγ ΎϬϧ· ϭ ΐϧάϤϟ΍ ΍άϫ ΐϗ΍ήΗ ΎϬϧ΃ ΎγΎϧ ˯Ύπϔϟ΍ ΔϟΎϛϭ ϝϮϘΗϭ ˬνέϷ΍ ϰϠϋ ΓΎϴΤϟ΍
ΔΒϴΠϋ ΔϴϧϮ ϛ ΕΎϣϼϋ ϥϮϜϟ΍ ϰϠϋ ΃ήτϳ Ϫϧ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ΎϧΪϨϋ ϭ .ϪϨϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ Δγ΍έΩ ϢΘΘϟ ˬΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϨδϟ΍
ϲΘϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ ϲΑήόϟ΍ ήϬθϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ Ύ˱ ϣΎϤΗ ήϤϘϟ΍ ϑϮδΧ ϭ ΏήϐϤϟ΍ Ϧϣ βϤθϟ΍ ωϮϠσ ΎϬϨϣ ϭ ˬΓήϴΤϣ
άϨϣ ΏήΘϘϳ ΃ΪΑ ϭ ˬ˱ΎϴϠόϓ ΐϧάϤϟ΍ ΍άϫ ϞΧΩ Ϊϗ ϭ ˬνέϷ΍ ΐϛϮϛ Ϧϣ ΐϧάϤϟ΍ ΍άϫ Ώ΍ήΘϗΎΑ έάϨϴγ Ύ˱ ϴϧϮϛ Ύ˱ ΛΪΣ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθΗ
ϞΒϘϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ Αήϗ Ω΍Ωΰϴγ ϭ ϥ΍ήϳΰΣ .
έϮϬψϟ΍ ΕΎϣϼϋ Ϧϣ Ύ˱ πϳ΃ Δϣϼϋ ϩάϫ ϭ.Y
ˮ ϡΎϣϺϟ ϥϭΪϬϤϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΓΩΎϘϟ΍ Ϣϫ Ϧϣ Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔδϣΎΨϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ΓΩΎϘϟ΍Y
ϲΌϨϣΎΨϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϰϠϋ ϪΗΎϔλ΍Ϯϣ ϖΒτϨΗ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ Y
ϢϠδϳ ϰΘΣ (ϥΎγ΍ήΧ ) ϥ΍ήϳ· Ϟϫ΃ ΪϨϋ ΐμϨϣ ϰϠϋ΃ ϥϮϜϳ ϭ΃ (Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϰϟ· Δϳ΍ήϟ΍ ϢϠδϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍
Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϰϟ· ΓΩΎϴϘϟ΍ ϭ ΔϳϻϮϟ΍ Δϳ΍έ ).Y
ϲϓ ϥΎγ΍ήΧ Ϟϫ΃ ΝήΨϳ ϭ ˬϥΎγ΍ήΧ Ϟϫ΃ ΐϠσ ϲϓ ΚόΑ ΔϓϮϜϟ΍ ϰϟ· (Ξϋ ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϭΪϋ) ϲϧΎϴϔδϟ΍ ϞϴΧ ΖΟήΧ ΍Ϋ·
(ζϴΠϟ΍ ΓΪ΋Ύϗ ) ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη ϪΘϣΪϘϣ ϰϠϋ ΩϮγ ΕΎϳ΍ήΑ (ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍) ϲϤηΎϬϟ΍ Ϯϫ ϲϘΘϠϴϓ (ϪΘόϳΎΒϤϟ ϱ΃) ϱΪϬϤϟ΍ ΐϠσ
ΩϮδϟ΍ ΕΎϳ΍ήϟ΍ ήϬψΘϓ ΔϤϴψϋ ΔϤΤϠϣ ϢϬϨϴΑ ϥϮϜϴϓ (ϥ΍ήϳ· ΏϮϨΠΑ ΔϘτϨϣ ) ήΨτλ· ΏΎΒΑ ϲϧΎϴϔδϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϭ Ϯϫ ϲϘΘϠϴ ϓ
- .ϪϧϮΒϠτϳ ϭ (ϥϮϴϧ΍ήϳϹ΍ ϪόϳΎΑ ΎϤϛ ϪΘόϳΎΒϤϟ ϱ΃) ϱΪϬϤϟ΍ αΎϨϟ΍ ϰϨϤΘϳ ϚϟΫ ΪϨόϓ ˬϲϧΎϴϔδϟ΍ ϞϴΧ ΏήϬΗ ϭ (ήμΘϨΗ ϱ΃)
86ι ΩΎϤΣ ϦΑ΍ ΔσϮτΨϣ .Y
ϲϟΎΘϟΎϛ ϲϧΎγήΨϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϥ΃ Ϧϴϓήτϟ΍ ΪϨϋ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ Ωέϭ :
1- ϲϨϴδΣ ϲϤηΎϫ Ϊϴγ.
2- ϥΎγ΍ήΧ Ϧϣ.
3- ϪΟϮϟ΍ ΢ϴΒλ.
4- ϝΎΧ ϦϤϳϷ΍ ϩΪΧ ϲϓ.
5- ϒόο Δϣϼϋ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ϝΎΨϟ΍) ϞϠΧ ϭ΃ ϝΎΧ ϰϨϤϴϟ΍ ϩΪϳ ϲϓ ).
6- ΔϳέϮϬϤΠϠϟ ϭ΃ ζϴΠϠϟ ϰϠϋϷ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ϥϮϜϳ ϱ΃ ˬϥ΍ήϳ· ϲϓ ϒμϨϣ ϰϠϋ΃ Ϫϧ΃ Y
ϲΌϨϣΎΨϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϰϠ ϋ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϖΒτϨΗ ϭ Y
ϪοήόΗ ήΛ΃ ϞϠΧ ϰϨϤϴϟ΍ ϩΪϳ ϲϓ ϭ ΔϣΎη ϦϤϳϷ΍ ϩΪΧ ϲϓ ϭ ϪΟϮϟ΍ ΢ϴΒλ ϭ ϥΎγ΍ήΧ Ϧϣ ϭ ϲϨϴδΣ ϲϤηΎϫ Ϊϴγ ϮϬϓ
΍άϫ ϭ ˬϡΎϣϹ΍ έϮϬψϟ ΪϬϤΗ ϲΘϟ΍ ˬϥ΍ήϳ· ϲϓ ΔΤϠδϤϟ΍ Ε΍ϮϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ϭ ˬϪϴϘϔϟ΍ ϲϟϮϟ΍ Ϫϧ΃ ϭ ˬϝΎϴΘϏ΍ ΔϟϭΎΤϤϟ
έϮϬψϟ΍ ήμϋ ϲϓ ϥϵ΍ ζϴόϧ ΎϨϧ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϧ΃ ϖϓ΍ϮΘϟ΍ ...Y
ˮ ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη Ϯϫ ϦϤϓ Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔγΩΎδϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ΓΩΎϘϟ΍Y
΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη
έΎϴϣϭΩήϣ ΢ϟΎμϟ΍ ϲΒόθϟΎΑ ΐϘϠϤϟ΍ ΩΎΠϧ ϱΪϤΣ΃ Ϯϫ Y
ήγΎϳ ϦΑ έΎϤϋ Ϧϋ: ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη Ϫ΋΍Ϯϟ ϰϠϋ ϱΪϬϤϟ΍. - 211 ι -1 Ν ΔόΟήϟ΍ ϭ Δόϴθϟ΍
ðήΧ΃ Δϳ΍ϭέ ϲϓ ϭ: ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη Ϫϟ ϝΎϘϳ ΔϴΤϠϟ΍ ϒϴόο ϢϴϤΗ Ϧϣ ϼ ˱ Οέ ϱΪϬϤϟ΍ ζϴΟ ΔϣΪϘϣ ϰϠϋ ϥ· . - ΩΎϤΣ ϦΑ΍
86 ι
ΔϴϔϨΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϧϋ ϭ: Ϫϟ ϝΎϘϳ ϞΟέ ϢϬΘϣΪϘϣ ϰϠϋ ˬξϴΑ ϢϬΑΎϴΛ ϭ ΩϮγ ϢϬδϧϼϗ ΩϮγ ΕΎϳ΍έ ϥΎγ΍ήΧ Ϧϣ ΝήΨΗ ϢΛ
ϪϧΎτϠγ ϱΪϬϤϠϟ ΊσϮΗ αΪϘϤϟ΍ ΖϴΒΑ ϝΰϨΗ ϰΘΣ ˬϲϧΎϴϔδϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϥϮϣΰϬϳ ˬϢϴϤΗ Ϧϣ ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη .Y
ϲϟΎΘϟΎϛ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ΐδΤΑ ϪΗΎϔλ΍Ϯϣ Ύϣ΃:
1- ήϤγ΃ ΏΎη.
2- ΔϴΤϠϟ΍ ϒϴϔΧ.
3- ϞϴΤϧ.
4- Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊ΋Ύϗ.
5- ϦϴϠϳ ϻ ϢϴϤμΗ ϭ ϦϴϘϳϭ ΓήϴμΑ ΐΣΎλ.
6- Δϳ΍έ Ϫϟ ΩήΗ ϻ ϝϭϷ΍ ί΍ήτϟ΍ Ϧϣ ΏήΣ ϞΟέ.
7- ϥ΍ήϬσ) ϱήϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ Ϫϧ·)Y
ˬ΢ϟΎλ ΩήϤΑ Ύ˱ πϳ΃ ΐϘϠϣ ϭ ˬέΎϴϣΩήϤΑ ΐϘϠϤϟ΍ ΩΎΠϧ ϱΪϤΣ΃ Ϯϫϭ ϝΎΤϟ΍ ϲϧ΍ήϳϹ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϰϠϋ ϖΒτϨΗ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΟ
Ϫϧ΃ ϰϟ· ϒο΃ ΔϴΤϠϟ΍ ϒϴϔΧ ϭ ϞϴΤϧ ϭ ήϤγ΃ Ϯϫ ϭ ˬ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη ϱ΃ ˬ΢ϟΎμϟ΍ ϲΒόθϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ˬ΢ϟΎμϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϱ΃
ϥΎϛ ϭ ˬΔϬΒΠϟ΍ ϰϠϋ ϙέΎόϤϟ΍ ϲϓ ϙέΎη ϪϧϷ ΏήΣ ϞΟέ Ϫϧ΃ ϭ ˬ˱΍ΪΑ΃ ϥϭΎϬΘϳ ϻ ϦϳΩ ΐΣΎλ Ϫϧ΄Α ϑϭήόϣ ϭ ϥ΍ήϳ· βϴ΋έ
ϥ΍ήϬσ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϒο ΃ ϭ αήΤϟ΍ ϲϓ Ύ˱ τΑΎο ...Y
Ϛϳήθϟ΍ ϲϧΎϤϴϟ΍ Ϯϫ ϦϤϓ ˬ˱ΎϴϟΎΣ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ βϴ΋έ ϭ ϪϴϘϔϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ΢ϟΎλ ϦΑ ΐϴόη ϭ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ ϒλϭϭ
ˮ ΎϤϬόϣ ΚϟΎΜϟ΍...Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔόΑΎδϟ΍ Δϣϼόϟ΍
ΓΩΎϘϟ΍Y
Δϳϭ΍ήϟ΍ ΐδΤΑ ϱάϟ΍ ϲϧΎϤϴϟ΍ Ϯϫ Ϧϣ
ˮΔϳ΍έ ΐΣΎλϭ ϦδΣ ϪϤγ΍ϭ ΪϴγY
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ Ϧϋ: ΍ΫΈϓ ϢϜΒΣΎλ ϰϟ· ϮϋΪϳ ϪϧϷ ϖΣ Δϳ΍έ ϲϫ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ Δϳ΍έ Ϧϣ ðΪϫ΃ Δϳ΍έ ΕΎϳϭ΍ήϟ΍ ϲϓ βϴϟϭ
ϥ΃ ϢϠδϤϟ ϞΤϳ ϻ ϭ ˬðΪϫ Δϳ΍έ ϪΘϳ΍έ ϥΈϓ ˬϪϴϟ· ξϬϧΎϓ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΝήΧ ΍Ϋ· ϭ ˬαΎϨϟ΍ ϰϠϋ Ρϼδϟ΍ ϊϴΑ ϡήΣ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΝήΧ
ϢϴϘΘδϣ ρ΍ήλ ϰϟ· ϭ ˬϖΤϟ΍ ϰϟ· ϮϋΪϳ ϪϧϷ ˬέΎϨϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϮϬϓ ϚϟΫ Ϟόϓ ϦϤϓ ϪϴϠϋ ϱϮΘϠϳ . - Ϧϋ 43 ι ϡϼγϹ΍ ΓέΎθΑ
ϲϧΎϤόϨϟ΍ ΔΒϴϏ.Y
ϲϟΎΘϟΎϛ ϪΗΎϔλ΍Ϯϣ ϥ΃ ΕΎϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ Ωέϭ:
1- ϲϤηΎϫ Ϊϴγ.
2- ϲϨϴδΣ ϱ΃) ϦϴδΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϟδϧ Ϧϣ ).
3- ϦδΣ ϪϤγ΍.
4- ϪϤγ΍ ϪϳΪϳ ϰϠϋ ϭΪόϟ΍ Ϳ΍ ϡΰϬϳ ϱάϟ΍ ϕΎϤϋϷ΍ ΐΣΎλ " :ϢϠγϭ Ϫϟ΍ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ /ήμϧ ϲϧΎΜϟ΍ ϪϤγ΍
ϩΎϳ· Ϳ΍ ήμϨϟ ήμϧ ϲϤγ ΎϤϧ· " :ϝΎϗ ϢΛ (ήμϧ)".
5- ΔϛήΒϟ΍ ϭ ϦϤϴϟ΍ Ϧϣ ϭ΃ ϥΎϨΒϟ ΏϮϨΟ ϲϓ ΔϠϣΎόϛ ΔϴϨϤϳ Ϟ΋ΎΒϗ Ϧϣ ϦϤ˵ϴϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ύϣ· ) ϲϧΎϤϳ ).
6- ϦϳΩ ϢϟΎϋ.
7- ΔϳΩΎϬΟ Δϳ΍έ ΐΣΎλ.
8- ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϦϴδΤϟ΍ ϡΎϣϹΎΑ ςΒΗήϣ έΎόη ΐΣΎλ .
9- ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϺϟ ϥϮϟ΍Ϯϣ ϩΩϮϨΟ.
10- ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ Δϳ΍ήϟ Δϴϟ΍Ϯϣ Ϫ Θϳ΍έ.Y
Ϫ΋΍Ϊϋ΃ ϰϠϋ ϩήμϨϳ Ϳ΍ ϥ΃ ϭ΃ ˬήμϨϟ΍ Ϧϣ ϖΘθϣ ϪϤγ΍ ϥ΃ Ύϣ΃ ˬðήΧ΃ ΕΎϳ΍ϭέ ϲϓ έϮμϨϤϟΎΑ ΐϘϠϳ Ϫϧ΃ Ύ˱ πϳ΃ Ε΃ήϗ Ϊϗϭ
ˮ˱ϼΜϣ ˮϦϣ ˬνέϷ΍ ϲϓ Ϳ΍ ˯΍Ϊϋ΃ ðΪϋ΍ ϞΗΎϘϳ ϪϧϷ Ϟϫ ˬΕΎϳ΍ήϟ΍ ðΪϫ΃ ϪΘϳ΍έ Ύϣ΃ .΍˱ήϴΒϛ ΍˱ήμϧ ϖϘΤϳ Ϫϧ΃ ϭ΃ ˬ˱ΎϤ΋΍Ω
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΩΎμϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϥϷ ϭ ˬΓήηΎΒϣ ϞΗΎϘΗ ϻ ϭ ϢϋΪϟ΍ ϭ ΓΩΎϴϘϟ΍ Δϳ΍έ ϲϫ ϲΘϟ΍ ϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ Δϳ ΍ήϛ βϴϟ ϭ Ϟϴ΋΍ήγ·
Ϧϣ ϭΪόϠϟ Ώήϗ΃ ϪϧϷ ˬϪΘϳ΍έ ΖΤΗ ˯΍ϮπϧϺϟ΍ Ώήόϟ΍ ϰϠϋ ϭ ˬΔϴΑήϋ ϲϧΎϤϴϟ΍ Δϳ΍έ ϥ΃ ϲϨόϳ ϭ ˬΏήόϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ γΎϧ ΐσΎΨϳ ϥΎϛ
ˮϲϧΎγ΍ήΨϟ΍ Δϳ΍έ ϲϫ ϭ ˮϱΪϬϤϟ΍ ϊϳΎΒΗ ϲΘϟ΍ ϡϷ΍ Δϳ΍ήϟ΍ Y
ΓέΎη· ϭ ˬΡϼδϟ΍ ϙήΘΗ ϻ ϪΘϛήΣ ϭ΃ ϪΑΰΣϭ ˬϖΤϟ΍ ϰϟ· ϮϋΪϳ ˬϢϴϘΘδϣ ρ΍ήλ ϰϟ· ϮϋΪϳ ϦϳΩ ϢϟΎϋ Ϫϧ΃ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϧϣϭ
ΪΑ ϻ ϭ ˬ(Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϺϟ Ϊ˷ϬϤΗ ϭ ϖΤϟ΍ ϰϠϋ ϞΗΎϘΗ ΎϬϧϷ Δϳ΍ήϟ΍ ϩάϫ ΕΪΟϭ ΍Ϋ· ˬϪΣϼγ ϊϴΒϳ ϻ ϦϣΆϤϟ΍ ϥ΃ ΚϳΪΤϟ΍
ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϲϘϠϳ ϭ ˬϡΎϣϺϟ κϠΨϣ ϭ ΪϫΎ Πϣ ϪϧϷ Ϫϴϟ· αΎϨϟ΍ ΏάΠϳ ΓήϴΒϛ ΔϴΗΎϣΰϳήϛ ΔϴμΨη Ϫϧ΃ .Y
Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ έϮϬψϟ ΔϴϤΘΤϟ΍ ΕΎϣϼϋ Ϧϣ ϮϬϟ κΨθϟ΍ ΍άϫ ΩϮΟϭ ϥ΃ ϢϠϋ΍ϭ ).Y
ˮ... Ζϧ΃ ϪΘϓήϋ ϞϬϓ Ϯϫ Ϧϣ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ ΪϘϟ Y
ðήΒϜϟ΍ Γήθϋ ΔόΑΎδϟ΍ Δϣϼόϟ΍ Y
ϡΎϣϹ΍ ϭΪϋ
ϖθϣΩ ΏϼϘϧ΍ ϭ ϲϧΎϴϔδϟ΍ Y
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ΩΎΠδϟ΍ Ϧϋ : ϲϧΎϴϔδΑ ϻ· Ϣ΋Ύϗ ϥϮϜϳ ϻ ϭ Ϳ΍ Ϧϣ ϢΘΣ ϲϧΎϴϔδϟ΍ ήϣ΃ ϭ Ϳ΍ Ϧϣ ϢΘΣ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϥ· . - 53 Ν έΎΤΒϟ΍
182 ι.
ϝΎϗ ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ ϭ: Ϯϫ ϭ (ΎϳέϮγ) βΑΎϴϟ΍ ϱΩ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ (ΪϨϫ ϪΗΪΟ ϰϟ· ΓέΎη· ) ΩΎΒϛϷ΍ ΔϠϛ΁ ϦΑ΍ ΝήΨϳ
ϩΪΟ) ϩϮΑ΃ ϭ ˬϥΎϤΜϋ ϪϤγ΍ έϮϋ΃ ϪΘΒδΣ ϪΘϳ΃έ ΍Ϋ· ˬϱέΪΟ ήΛ΃ ϪϬΟϮΑ ΔϣΎϬϟ΍ ϢΨο ϪΟϮϟ΍ ϲθΣϭ (ωϮΑήϣ) ΔόΑέ ϞΟέ
ΎϫήΒϨϣ ϰϠϋ ϱϮΘδϴϓ Ϧϴόϣ ϭ έ΍ήϗ νέ΃ ϲΗ΄ϳ ϰΘΣ ˬϥΎϴϔγ ϲΑ΃ Ϊϟϭ Ϧϣ Ϯϫϭ (ϥΎϴϔγ ϲΑ΃ ϦΑ ΔΒΘϋ . - 52 Ν έΎΤΒϟ΍
205 ιY
ϭ ΎϜϳήϣϷ ϞϴϤϋ ϱέϮγ Ϊ΋ΎϘΑ ϲΗ΄ϳ ϱήϜδϋ ΏϼϘϧ΍ Ϯϫϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϢϬϣ ΙΪΣ ϊϘϳ ˬήϬη΃ ΔΘδΑ ϡΎϣϹ΍ έϮϬχ ϞΒϗ
ϲϓ ΓέϮΛ ϊϤϘϟ ίΎΠΤϟ΍ ϰϟ· ϪΗ΍Ϯϗ ϞΧΪΗ ϭ ˬϥΎϨΒϟ ϭ ϥΩέϷ΍ ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϭ ΎϳέϮγ ϞΧ΍Ω ϩΫϮϔϧ ΖΒΜϳ ˬϲϧΎϴϔδϟ΍ ϪΒϘϟ Ϟϴ΋΍ήγ·
ϭ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϝΎΘϘϟ ϥΎϨΒϟ ϞΧΪϳ ϭ ˬΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ Δόϴη ϞΘϘϴϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϞΧΪϳ ϢΛ ˬϡϼδϟ΍ ϢϬϴϠϋ ΖϴΒϟ΍ Ϟϫ΃ ωΎΒΗϷ ΔϨϳΪϤϟ΍
ϢϬγ΄Α ϭ ϢϬΗϮϗ Ϯϫ ˬϢϬϨϋ ϞϏΎη ϪϠϐθϳ ϭ ϞϣΎϋ ϞΒΟ ϲϓ ϢϫήλΎΤϳ.Y
΃ΪΒϳ ϭ ˬϪΑ ϝΎμΗϻ΍ ΍ϭ΃ΪΑ ήϴΜϜϟ΍ ϥ΃ ϭ ˬϡΎϣϹ΍ έϮϬχ έΎΒΧ΃ ΃ΪΒΗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔόϴθϠϟ ϪϟΎΘϗ ϭ ϞϣΎϋ ϞΒΠϟ ϩέΎμΣ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ ϭ
αΪϘϤϟ΍ έϮϬψϟ΍ ΔϠΣήϤϟ ΆϴϬΘϟ΍.Y
ˮ....ΓήηΎΒϣ έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϥΎΘϣϼϋ Y
Γήθϋ ΔόγΎΘϟ΍ ϭ ΔϨϣΎΜϟ΍ ϥΎΘϣϼόϟ΍
ΕΎϣϼόϟ΍ ήΧ΁ Y
Δϴϛάϟ΍ βϔϨϟ΍ ϭ ΔΤϴμϟ΍ Y
ϢϠδϣ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϧϋ ϭ: ϭ ˬϡΎϗ ϻ· Ϊϗ΍έ ϰϘΒϳ ϼϓ ˬΏήϐϤϟ΍ ϭ ϕήθϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϊϤδϴϓ ˬϢ΋ΎϘϟ΍ ϢγΎΑ ˯ΎϤδϟ΍ Ϧϣ ΩΎϨϣ ϱΩΎϨϳ
ϦϴϣϷ΍ Ρϭήϟ΍ ˬϞϴ΋΍ήΒΟ ΕϮλ Ϯϫϭ ˬΕϮμϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϪϴϠΟέ ϰϠϋ ϡΎϗ ϻ· ΪϋΎϗ ϻ ϭ ˬΪόϗ ϻ· Ϣ΋Ύϗ ϻ . - ι 52 Ν έΎΤΒϟ΍
290 Y
Δϳ΍ϭέ ϝϮϘΗ ϭ ˬϥΎπϣέ ήϬη Ϧϣ ϒμϨϟ΍ ϲϓ ΔΤϴμϟ΍ ϥϮϜΗ ϭ ˬϡϼδϟ΍ ϢϬϴϠϋ ΪϤΤϣ ϝ΁ ϊϣ ϖΤϟ΍ ϥ΃ ΢ϴμϳ Δϳ΍ϭέ ϲϓϭ
ϥ΃ αΎϨϟ΍ ϚΑήϳ ϲϜϟ ˬΩΎπϣ ˯΍ΪϨΑ νέϷ΍ ϲϓ ϱΩΎϨϴϓ ˬΓήϴΒϜϟ΍ ΔϴϣϼϋϹ΍ ΔϤϳΰϬϟ΍ ϩάϬΑ Ϟόϔϳ ΍ΫΎϣ ήϴΤΘϳ βϴϠΑ· ϥ· ðήΧ΃
Ξϋ) ϡΎϣϹ΍ Ϫϴϓ ήϬψϳ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍ βϔϧ ϲϓ ϥϮϜΗ ΔΤϴμϟ΍ ϩάϫϭ ˬðέΎμϨϟ΍ Ϧϣ ϖΤϟ΍ ).Y
ϪϤγ΍ ΔΒόϜϟ΍ ϲϓ Δϴϛί βϔϧ ϞΘϘΗ ϰΘΣ ΝήΨϳ ϻ ϱΪϬϤϟ΍ ϥ· ϭ ˬΔϴϛί βϔϧ ϞΘϗ ΕΎϳϭ΍ήϟ΍ ΎϬϴϟ· ΕέΎη΃ ϲ Θϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ Ϧϣϭ
βϔϧ ϲϓ ϭ΃ ˬΔϨδΑ έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ϥϮϜΗ ΎϬϧ΃ ήϫΎψϟ΍ ϭ ˬϦδΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϟδϧ Ϧϣ ϲϨδΣ Ϊϴγ ϱ΃ ΐδϨϟ΍ ϲϨδΣ Ϯϫϭ ˬΪϤΤϣ
ϲϓ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ΐπϏ Δϴϛΰϟ΍ βϔϨϟ΍ ΖϠΘϗ ΍ΫΈ ϓ .έϮϬψϟ΍ ϞΒϗ ΕΎϣϼόϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ Ϧϣ ϥΎΘϣϼόϟ΍ ϥΎΗΎϫ ήΒΘόΗ ϭ έϮϬψϟ΍ ΔϨγ
290 ι 52 Ν έΎΤΒϟ΍ - .νέϷ΍ ϲϓ Ϧϣ ϭ ˯ΎϤδϟ΍Y
ˮ έϮϬψϟ΍ Ύϣ΃Y
αΪϘϤϟ΍ έϮϬψϟ΍Y
ϞσΎΒϟ΍ ϖϫί ϭ ϖΤϟ΍ ˯ΎΟ
ΎϬΑέ έϮϨΑ νέϷ΍ Ζϗήη΃ ϭY
ΔϳήΠϬϟ΍ ϦϴϨδϟ΍ Ϧϣ .ΔόδΗ ˬΔόΒγ ˬΔδϤΧ ˬΔΛϼΛ ˬΪΣ΍ϭ :ϱ΃ ήΗϭ ΔϨγ ϲϓ έϮϬψϟ΍ ϥϮϜϳ .Y
ϭ ϪΑΎΤλ΃ ϥϮϜϳϭ ΔόϤΟ ΔϠϴϟ ϭ (ΔΒόϜϟ΍ ϲϓ)ϲϜϤϟ΍ ϡήΤϟ΍ ϲϓ ˯Ύθόϟ΍ ϭ ΏήϐϤϟ΍ Γϼλ ΪόΑ ϡήΤϣ Ϧϣ ϊγΎΘϟ΍ ΔϠϴϟ ΃ΪΒϳ ϭ
ϲϓ ϡήΤϟ΍ ϰϠϋ ϩέΎμϧ΃ ΔϴϘΑ ϭ ϪΑΎΤλ΃ ήτϴδϳ ϢΛ ˬΔϜϣ Ϟϫ΃ ϰϟ· ϪϧΎϴΑ ϪΟϮϴϓ ϪϟϮΣ Ϧϣ ˬ 313 ˰ϟ΍ νέϷ΍ ϲϓ ϩϮϧϭΎόϣ
ϭ ˬΕΎϐϠϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϭ ΔϓΎϛ ϢϟΎόϟ΍ ΏϮό η ϰϟ· ϪϧΎϴΑ ϪΟϮϳ ˬϡήΤϣ Ϧϣ ήηΎόϟ΍ ϱ΃ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϜϣ ϰϠϋ ϭ ˬΔϠϴϠϟ΍ ϚϠΗ
΍˱έϮΟ ϭ Ύ˱ ϤϠχ ΖΌϠϣ ΎϤϛ ϻ˱ Ϊϋ ϭ Ύ˱ τδϗ νέϷ΍ ˯ϞϤΑ ϲϬΘϨΗ ϰΘΣ αΪϘϤϟ΍ έϮϬψϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΃ΪΒΗ .
ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϧϴϣ΁ ˬΎϧήϴϏ ΎϨΑ ϝΪΒΘδΗ ϻ ϭ ˬϚϨϳΪϟ ϪΑ ήμΘϨΗ ϦϤϣ ΎϨϠόΟ΍ ϭ ΎϨϧΎϣί ϡΎϣϹ ΎϨΤϠλ΃ ϢϬϠϟ΍ .
Ξϋ) ϥΎϣΰϟ΍ ϭ ήμόϟ΍ ΐΣΎλ ϰϟϮϤϟ΍ Ϧϣ ϖϴϓϮΘΑ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ ϢΗ ).Y
ϥϮϜΗ ϰΘΣ (Ξϋ) ϱΪϬϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϊϣ ΍˱ΪϳΪΟ ΍˱ΪϬϋ ϭ ΓΪϳΪΟ ΔΤϔλ ΃ΪΑΎϓ ΐϴΘϜϟ΍ ΍άϫ Γ˯΍ήϗ Ϧϣ ΖϴϬΘϧ΍ ΍Ϋ· ˬΉέΎϘϟ΍ ϱΰϳΰϋ
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϪϨϣ ϦϴΑήϘϤϟ΍ Ϧϣ.Y
Y