Nama & Alamat Sekolah

:

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Paoh Peti Surat 160, 96107 Sarikei, Sarawak.

Nama Pengkaji Tajuk:

:

Amy Anak Noses

Bagaimanakah keberkesanan pengajaran berteraskan amali dalam subjek kemahiran hidup (pertanian) mampu memberi kefahaman dan penguasaan kepada pelajar bermasalah Tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Paoh. Refleksi P&P yang lalu: Sewaktu saya menyemak latihan pelajar Tingkatan 2F, saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun mereka telah berada di sekolah menengah, tahap penguasaan bahasa di kalangan pelajar ini sungguh terhad. Masih banyak terdapat kesalahan ejaan dan penggunaan ayat yang tidak sesuai. Ini menyebabkan pelajar langsung tidak mendapat sebarang ilmu atau dalam jumlah yang amat sedikit jika mengajar dengan kaedah teori sahaja. Dalam ujian Topikal 1 iaitu soalan yang berkaitan dengan amali, saya dapati lebih daripada 50% jumlah pelajar dari kelas ini tidak menjawab soalan ini. Apabila saya tanyakan kepada para pelajar tentang keadaan ini, jawapan yang mereka berikan mudah sahaja iaitu,cikgu tak ajar pun pasal tu...". Saya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk belajar dan hanya akan bermain di dalam kelas. Ada di antaranya motif mereka datang ke sekolah bukan untuk belajar tetapi hanya untuk berkawan. Apabila saya tanyakan kepada mereka, jawapan yang mereka berikan ialah “ bosan mendengar cikgu bercakap dan tulis nota sahaja”. Adakah cara saya mengajar selama ini dapat membantu pelajar memahami dan menjawap ujian mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat pelajar belajar Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (Pertanian)?. Mampukah saya menjalankan aktiviti secara bersendirian untuk membantu pelajar saya?. Apabila saya bincangkan perkara ini dengan Guru Kanan Matapelajaran (En. Ilius Padang) dan Guru Kanan Vokasional dan Teknologi (En. Wong Ling Jiong), mereka mengatakan yang pelajar hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang diperlukan untuk membolehkan mereka memahami pelajaran dan menjawab soalan. Namun begitu, apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini?

. Dengan membantu pelajar memperkayakan pengajaran secara praktikal/amali. Objektif Kajian: Selepas kajian ini selesai dijalankan.Saya telah berusaha menerangkan berulang kali setiap topik yang dipelajari namun masih ramai pelajar yang tidak memahami dan daya imaginasi mereka masih terbatas. Pelajar juga amat lemah untuk mengingat dan menghafal apa yang telah dipelajari. Objektif Umum Meningkatkan peratus kelulusan kelas dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Pertanian). Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. Pelajar saya mempunyai daya imaginasi yang terbatas dan malas berfikir “Think Outside the Box”. ii. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Kemahiran Hidup Bersepadu (Pertanian) PMR. Saya berpendapat lemahnya pemahaman tentang topik-topik kemahiran hidup di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya praktikal atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Fokus Kajian: Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. saya yakin sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah pelajar dapat menjawap soalan berasaskan amali pada Ujian Akhir Tahun nanti. Meningkatkan keupayaan imaginasi pelajar. Pelajar tidak menjawab soalan yang berkaitan dengan amali kerana tidak faham dan tidak dapat membayangkan situasi soalan. Objektif Khusus . . Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GPS sekolah saya. Kelemahan ini juga merupakan rentetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan pengajaran secara praktikal. saya pasti pelajar kelas ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan peperiksaan akhir tahun yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GPS sekolah saya. Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang lebih baik dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Pertanian). . saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah pemahaman pelajar terhadap topik Kemahiran Hidup yang diajar. para pelajar diharap akan mencapai objektif berikut: i. Membantu pelajar menguasai pemahaman mengenai topik yang dipelajari.

Temubual adalah dalam bentuk dialog dan bertulis. Aktiviti 2: Pengajaran Kaedah Amali Cara Pelaksanaan: . . Selain itu. guru menebual 30 orang pelajar yang merupakan sampel kajian.Guru memberi soalan penilaian kepada pelajar setiap kali lepas menjalankan amali dan aktiviti. Kaedah ini adalah merupakan satu kaedah yang baik di dalam melakukan penyelidikan kerana kaedah ini lebih bersifat fleksibel. Tinjauan dilakukan dengan menganalisis keputusan Peperiksaan Akhir Penggal 1. .Selepas sebulan menjalankan pengajaran berasaskan amali. . latihan khas mengenai amali diberikan bagi menganalisis kelemahan pemahaman pelajar. . Tindakan yang dicadangkan: Aktiviti 1: Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Aktiviti 3: Temubual Cara Pelaksanaan: . Guru menjalankan amali yang mudah dan menunjukkan sampel/gambarajah berwarna kepada pelajar.Guru juga menyoal perasaan pelajar apabila belajar dengan menggunakan kaedah amali.Kumpulan Sasaran: Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan 2D yang terdiri daripada 20 pelajar lelaki dan 10 pelajar perempuan.

Jadual Perlaksanaan: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Mengenalpasti masalah dan mengumpul data awal Menulis kertas cadangan Merancang tindakan Melaksanakan tindakan Aktiviti 1 Bincang masalah dalam Aktiviti 1 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 2 Bincang masalah dalam Aktiviti 2 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 3 Bincang masalah dalam Aktiviti 3 dalam panitia Melaksanakan Peperiksaan Akhir Tahun Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Tarikh Perlaksanaan 1/10/2010 1/10/2010 2/10/2010 4/10/2010 6/10/2010 7/10/2010 11/10/2010 29/10/2010 1/11/2010 3/11/2010 4/11/2010 5/11/2010 .

Responde BORANG PENGAJARAN (PERTANIAN) Bahagian B: Soalan Kajian .No.

suka membuat sesuatu kerja daripada membaca 9. 4. bermain dengan haiwan kesayangan 17. 2. ingin menjadi petani moden jika tidak dapat menyambung pelajaran. Sangat bersetuju Bersetuju Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju Guru saya seorang yang 1. Dia tidak memberi masa secukupnya kepada pelajar Dia tidak memahami keadaan dan perasaan pelajar Dia memandang rendah kepada pelajar Dia tidak suka bertemu dengan pelajar Dia bersifat dingin dengan pelajar Dia suka melecehkan kebolehan pelajar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Saya seorang yang 7. tidak berasa sukar untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain 10. 3. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Soalan umum . 5. Pelajar diminta untuk menentukan sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan berikut. 4. 3. berpuas hati dengan sokongan daripada rakan-rakan 15. 1. suka bekerja di luar daripada di dalam bilik 11. 6. suka membuat kerja kumpulan 13.Soal selidik ini menggunakan maklumat-maklumat yang terdiri daripada pernyataan yang memerlukan jawapan yang seperti terdapat dalam panduan skala di bawah. suka bercucuk tanam di rumah 16. suka berbual dengan orang ramai 8. suka cuba membuat sesuatu yang menarik perhatian saya 19. tidak merasa rendah diri walaupun orang lain mempunyai pandangan negatif terhadap saya 12. 2. suka menolong ibu membuat kerja di rumah mahupun di halaman rumah 18. suka makan sayur-sayuran yang ditanam sendiri 20. suka mempunyai ramai kawan yang rapat 14.

....................................................... Andakah anda faham terhadap pengajaran guru berkaitan mata pelajaran kemahiran hidup? ………………………………………………………………………………… 3......................... Anda boleh menyebut jenis-jenis sayuran yang anda pelajari ketika kelas amali?.... Adakah anda berminat dengan mata pelajaran kemahiran hidup? ……………………………………………………………………………… 2...... sama ada kaedah teori atau amali? ... .............................. 4............................................................. Anda boleh mengenal jenis-jenis haiwan ternakan seperti kucing................................................... Anda suka berkebun terutama menanam sayur? ..... 4.......1... Saya berminat dan akan berusaha untuk mencari kawasan tanah untuk dijadikan kebun pertanian kerana/apabila .... 2..... 5........... Bagaimanakah kaedah amali dapat membantu anda untuk menguasai setiap bab dalam mata pelajaran kemahiran hidup? ..... 3........................................................................ Soalan khusus 1......................... yang manakah lebih anda minati? ..................................................................................... Kaedah pembelajaran manakah yang lebih anda faham bagi sesuatu sesi pembelajaran kemahiran hidup........... 5.................. Pembelajaran secara teori dan amali dalam mata pelajaran kemahiran hidup............................................. arnab dan ayam?..................................... Anda suka mengutip hasil tanaman apabila sudah matang? ……………………...................................................

............................................................................................. ..... Terima kasih di atas kerjasama anda & Selamat Maju Jaya .....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.