P. 1
Emánuel szellem nyilatkozatai

Emánuel szellem nyilatkozatai

|Views: 753|Likes:
Publicado porbikiboy
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.

More info:

Published by: bikiboy on Feb 26, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Emánuel szellemnek e könyvben foglalt nyilatko-zatai,
főtárgyukban és céljukban nem egyes embernek, hanem
mindenkinek szólanak. Minél többen olvassák e könyvet, s
minél szélesebb körben terjed szét, annál inkább megfelel
hivatásának, mivel minden ember, aki életfeladatát a tökéle-
tesedés útján az előretörekvésben ismeri fel, abból célja felé
segítő, hasznos ismereteket meríthet.
E nyilatkozatok magyarázatra alig szorulnak, mivel em-
beri felfogásunkhoz alkalmazkodnak. Kevés kivétellel az
egész könyv egyszerű, világos szavakban tanítja az igazi
jóságnak, a szellem szabadságának és a szeretetnek valódi
mivoltát, s ezzel kapcsolatosan a földi élet eredetét, feladatát
és célját egységes ismeretté olvasztja össze. S midőn az em-
beri tudás, hit és sejtelem szétszórt töredékeit összeszedve,
egymás mellé sorozza, ezáltal a véges és végetlen törvények
egyes részeit az egész világegyetemet átölelő egységes tör-
vényvilághoz utalja. Ily módon az előítélettől ment ember-
nek lehetővé teszi, hogy fejlettségi fokához mérten mélyeb-
ben tekintsen az egymásba kapcsolódó, egymást kiegészítő
világtörvények láncolatának nagyszerűségébe és sehol meg
nem szakadó harmonikus szépségébe.
A fonál, mely a krisztusi kijelentés eredeti tiszta-
ságában gyökerező tanon vonul keresztül, az olvasóval, aki
magát az Isten teremtett világában élő tagnak és halhatatlan
szellemnek érzi és tudja, hogy minden gondolatnak és tett-
nek következményei az örökélet hullámveréseiben, kérlel-
hetetlen logikai törvények szerint nyomon követik egymást:
a földi életnek mély komolyságát és értékét, jelentőségét és
feladatát, habár ezek még most viszonylagosan eléggé alsó-
rendű szellemi fokozaton mozognak is, - megérteti s ugyan-
akkor feltárja előtte a magasabb boldogság reménye felett
érzett örömöt, mely a hasadó hajnalpír után fog következni.
Nem kell gondolni, hogy e könyvben valamely baráti kör-
ben, barátságos beszélgetés közben fölmerült és médiumi
közlekedés zászlója alatt kifejezésre juttatott világnézet van
letéve, mint ahogy ezt az általam és mások által fölvetett
kérdésekből következtetni lehetne. Aki az írómédiumitás
terén nem egészen járatlan, az azonnal belátja, hogy e nyilat-

5

kozatokon az igazságot kereső emberi nyomozódás bélyege
fel nem található, mivel ezek ama szűk határokat, melyeket
mi emberek kutatásainkban megvonni szoktunk, messze túl-
szárnyalják. Sőt sokszor nagy és messze kiható, a kérdéshez
éppen nem közelfekvő területen látszanak mozogni, de csak
azért, hogy ezzel mindenekelőtt a tárgyra vonatkozó aprósá-
gokat, - hogy zavart ne okozzanak, - az őket megillető he-
lyekre utasítsák.

Ez az eljárás jellemzi a test nélküli, vagy a testből már
kivetkőzött, de magas fejlettségű szellemek médiumi közle-
ményeit. Minthogy ilyen szellem ama kicsiny látkörre valló
okokat, melyek tudományunknak, elméleteinknek, nézete-
inknek, sőt vallásunknak elágazásait is előidézik, nem is-
meri. Azokat az akadályokat, melyek egyéniségünkben rej-
lenek, s gondolatainknak s érzelmeinknek egységét gátolják,
nem érzi, és arra törekszik, hogy azok lényegének benső
összefüggését és azt mutassa meg nekünk, ami azokban - az
ő ismeretei szerint, való és igaz.
A másik jele annak, hogy ezek a nyilatkozatok nem em-
beri ész szüleményei, az, hogy ezekben a reánk nézve tisztán
szellemi események, amelyeknek kifejezésére nem csak sza-
vaink hiányoznak, de amelyekről fogalmunk sincs, úgy van-
nak körülírva, vagy - amennyiben a mi földi életünkben,
vagy földünk természeti világában ilyen található - analógiá-
val úgy vannak megvilágosítva, hogy ha felfogási képessé-
gűinket túlszárnyalják is, azokat legalább sejteni tudjuk. E
közlekedés nem képezett dramatizált monológo-kat, amilye-
neket sokszor álomban tartunk, mert az intuitív női médium
Írásánál nincsen sem álmos állapotban, sem extasisban. A
nyilatkozatok tartalma nem is a médium lelki életének visz-
szatükrözése; mert azok nem csak ismeretkörét haladják túl,
hanem amik túl nem haladják is, azokból sok az ő egyéni
nézeteivel és érzelmeivel nem egyezik meg, amint ezt az
egyes személyekre vonatkozó tanácsadások és intések bizo-
nyítják.

Midőn én ugyanegy szellemnek, 1890-től 1897-ig
ugyanegy médium által, részint spontán, részint a feltett kér-
désekre adott nyilatkozatait szó szerint és mes-terkéltség
nélkül közreadom, akkor csak a gyűjtőnek és terjesztőnek e
közlekedésben reám bízott feladatát teljesítem. Az egyes

6

nyilatkozatokat nem időrendben, hanem főtételeik szerint
összeállítva adom elő, hogy egységes és könnyen áttekint-
hető képet alkossanak. Ennek közzététele alkalmat fog
nyújtani az igazi búvárnak, hogy a fejlődésben előhaladott
írómédiumitás újabb eredményeinek értékét és tartalmát,
jelentőségét és horderejét értelmi és érzelmi életének ítélő-
széke elébe állítsa.

Jól tudom, hogy ez félreértésekre, mindenféle tá-
madásokra, sőt éles kárhoztatásra is alkalmat fog adni, mert
ez a sorsa mindennek, ami csak egy atommal is nagyobb,
mint a világ bevett mértéke; ez a sorsa min-dennek ami új,
vagy aminek a kifejezése szokatlan. Hát vajon a földre ho-
zott legfelségesebb kijelentésnek, a krisztusi kijelentésnek,
nem kellett-e a visszautasításoknak, ellenmondásoknak, ül-
dözéseknek és a helytelen felfogásoknak elkerülhetetlen
esélyein keresztülmennie?
Mégis mindennek a meggondolása sem téríthetett el
attól az elhatározásomtól, hogy Emánuelnek összhangzó,
önmagával soha ellenmondásba nem jövő tanításait azokkal
a számtalanokkal megismertessem, kiknek jelenlegi szüksé-
geit relatív igazságaikkal kielégítik, akiknek lelkében valami
hasonló szunnyadozik, s akik nyugtalan vággyal törekszenek
arra, ami tisztán látott céljával öntudatukban él. Ennek az
évek hosszú során folytatott közlekedésnek az eredménye,
logikus felépítésében magasabb távlatokba, ez idő szerinti
felfogásunk határán túl enged bepillantani és ösvényről ös-
vényre utat törve, ezeket járható, biztos utakká változtatja.
Sokan mosolyogni fognak rajta, mások rokonszenvvel fo-
gadják, mert hathatós segítségük lesz nekik hazavezető út-
jukban. De a tanítás akkor válik meggyőződésünkké, hogyha
hamisítatlan tisztaságában, mint szellemi vagyonunk testté és
vérré válik bennünk.

A virradó, friss, harmatos, üdítő reggel kibontakozik az
éjszakából; ami megdermedt, folyékonnyá lesz, s az ily mó-
don előidézett föloldás messze túl hat időkorunkon, mert a
szellemi vetés lassan kél ki. De a gyümölcsből meg fogjuk
ismerni a mag faját és minőségét. Emánuel, a mi biztos ve-
zetőnk a szellemi magas-latokon, ezt mondja nekünk:
,,Mi, szellemek, örülünk, ha a csűreinkből származó
minden jó és igaz kis magocska földetekben meggyökerese-

7

dik, s habár sok nem is csírázik ki, ez nem gátol meg minket,
hogy mind több és több magot hintsünk szét abban a biztos
tudatban, hogy minden talajnak megjő a maga tavasza,
amelyben bizonyos törvények a lappangó életet csirába
hajtják és megérlelik." Ő teljes marokkal, testvéri szeretettel
hintette a gazdag magot, de a továbbfejlődést arra bízzuk, aki
az: okok és következmények törvényeit alkotta.
München, 1897.

Forsboom Bernát

8

ELSŐ FEJEZET

1890-1897

9

10

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->