Você está na página 1de 38

KELİME

KELİME KELİME KELİME İSTANBUL 

İSTANBUL WORD by WORD İSTANBUL 
Bir İnteraktif Kentsel Sanat Projesi  
 An Interactive Urban Art Project 

 Hüseyin Arda 
www.kkistanbul.com 
WHAT IS THE MOST 
IMPORTANT THING  
HAYATTA SENİN İÇİN   IN YOUR LIFE? 
EN ÖNEMLİ 
ŞEY NE? 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
                                                
 
 
Hakkında | About 
 
‘Kelime  Kelime  İstanbul’  interaktif  kentsel  sanat  projesi  The  ‘Word  by  Word  İstanbul’  interactive  urban  art  project 
‘Hayatta senin için en önemli şey ne?’ sorusunu İstanbul  poses  the  question  ‘What  is  the  most  important  thing  in 
halkına  soruyor  ve  aldığı  yanıtları  İstanbul’un  çeşitli  your  life?’  to  Istanbulities  and  installs  the  answers  around 
yerlerine  dev  demir  harflerden  oluşan  kelime  heykelleri  various  parts  of  the  city  in  the  form  of  giant  metal  letter 
olarak  kuruyor.  Proje  bir  yandan  İstanbul’u  İstanbulluların  sculptures. The project not only aims to adorn İstanbul with 
kelimeleri  ile  süslerken,  diğer  yandan  halkın  projeye  the  words  of  its  own  citizens  but  also  endeavors  to  include 
katılımlarıyla  kentsel  alanda  sanatı  halkla  beraber  icra  the public so that all Istanbulities may perform art together.   
etmeyi amaçlamaktadır. 
 
 
 
KELİME KELİME İSTANBUL
    WORD by WORD İSTANBUL 
 
  Hedefler | Objectives 
 
‘Kelime Kelime İstanbul’ projesi 2010‐ 2011 yılı boyunca  The  project  ‘Word  by  Word  İstanbul’  aims  to  erect  words 
çok  kültürlü  ve  kosmopolit  İstanbul  şehrinin  50  farklı  throughout  the  city  selected  by  Istanbulities  from  diverse 
noktasında  çeşitli  sosyal,  kültürel  ve  coğrafi  grupların  social,  cultural  and  geographic  groups.  These  metal  letter 
seçtikleri  kelimeleri  heykelleştirmeyi  hedeflemektedir.  sculptures  will  be  displayed  in  50 different  locations  within 
Proje,  zengin  kültür  mozağine  sahip  bir  dünya  kenti  olan  multicultural and cosmopolitan Istanbul during 2010‐ 2011. 
İstanbul’un  küresel  ve  yerel  değişikliklerle  hızla  dönüşen;  The intent of the project it to be performed together with the 
kimi  noktalarda  farklılaşan  kimi  noktalarda  benzeşen,  members of the crowded, dynamic and diverse city, which is 
kalabalık  ve  dinamik  nüfusuna  birlikte  sanat  icra  etmeye  an  ever‐changing  metropolis  blending  the  global  and  the 
teklif ediyor.  local.  
KELİME KELİME İSTANBUL
                             
  WORD by WORD İSTANBUL 
Hedefler | Objectives 

ƒ İstanbul’da yaşayan değişikli sosyal, kültürel, mesleki ve  ƒ Enabling the diverse social, cultural, occupational and 

coğrafi toplumsal grupların sanat yoluyla kendilerini ifade  geographical groups of the city of Istanbul to have a 

edebilmelerine aracı olmak,   platform to express themselves through art.  

ƒ İstanbul halkının hayata dair önceliklerini bulmak,  ƒ Finding out and mapping the priorities of Istanbulites 

ƒ Şehrin çeşitli noktalarına kelime heykelleri dikerek  regarding life,  

toplumsal iletişim zemini sağlamak ve iletişimi  ƒ Providing  a  platform  for  public  communication  and 


monumentalizing  this  communication  on  the  urban 
anıtlaştırmak, 
landscape,
 
 
 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
                            
 

   
 
Hedefler | Objectives   
 
ƒ Sessizlerin seslerini duyurabilmeleri için destek ve aracı  ƒ Supporting and mediating the ‘voiceless’ groups to speak 

olmak,  up,  

ƒ Gruplar arası ve grup içi diyaloğu teşvik etmek,  ƒ Fostering the intergroup and intragroup dialog,  

ƒ İfade özgürlüğünü desteklemek ve teşvik etmek,  ƒ Supporting and fostering the freedom of speech,  

ƒ Sosyal kampanya ile seçilecek olan bir hayır kuruluşuna  ƒ Supporting a charity organization through 

destek olmak.   a social campaign.  
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
Proje Aşamaları | Stages of the Project 

‘Kelime  Kelime  İstanbul’  interaktif  kentsel  sanat  projesi  The ‘Word by Word İstanbul’ project is comprised of three 


üç aşamalı olarak kurgulanmıştır:   stages:  

Projenin  birinci  aşamasında,  ünlü  şair  Orhan  Veli’nin  In  the  initial  stage  of  the  project,  the  first  part  of  the  poem 
‘Anlatamıyorum’  başlıklı  şiirinin  giriş  bölümü  kelime  entitled  ‘I  Can’t  Tell’  by  the  famous  poet  Orhan  Veli  was 
heykellerinden  oluşan  bir  labirent  enstalasyonu  şeklinde  interpreted  as  a  labyrinth  installation  and  exhibited  in 
yorumlanıp, Sütlüce’de deniz kenarında sergilenmiştir.  Sütlüce.  

‘Ağlasam  sesimi  duyar  mısınız,  Mısralarımda;  Dokunabilir  ‘If I cry, would you hear me, in my verses; Could you touch my 


misiniz,  Gözyaşlarıma,  ellerinizle?  Bilmezdim  şarkıların  bu  tears  with  your  hands?  I  didn´t  know  that  the  songs  were  so 
kadar  güzel,  Kelimelerinse  kifayetsiz  olduğunu..  Bu  derde  beautiful,  words  were  so  insufficient  before  I  fell  into  this 
düşmeden önce. [...]’   trouble.[...]’ 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
 

  Proje Aşamaları | Stages of the Project 
   

Projenin  ikinci  aşaması,  projenin  interaktif  boyutunun  During  the  second  stage  of  the  project,  the  interactive 
hayata  geçirildiği  safhadır.  Bu  aşamada,  İstanbul  halkını  dimension of the project is actualized. Here, members of the 
meydana getiren çeşitli sosyal, kültürel ve coğrafi toplumsal  various  social,  cultural  and  geographic  groups  that  comprise 
gruplar  kendi  kelimelerini  seçecekler  ve  seçilen  kelimeler  Istanbul    answer  the  question  ‘What  is  the  most  important 
İstanbul’un 50 farklı noktasında heykelleştirilecek.  thing in your life?’ and the selected words will be erected and 
displayed in 50 different parts of Istanbul.  

 
 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
Proje Aşamaları | Stages of the Project 
   

Projenin  üçüncü  ve  son  aşamasında,  İstanbul’un  50  farklı  In the third phase of the project, the selected 5o words will be 


noktasını süsleyecek olan kelime heykelleri açık arttırma ile  sold  at  auction.  The  earnings  will  be  donated  to  charity  and 
satışa  sunulacak.  Sağlanan  gelir  sanat,  eğitim  ve  spor  civil society organizations working in the  arts, education and 
konularında  çalışan  hayır  kurumları  ile  sivil  toplum  sports. 
kuruluşlarına bağışlanacaktır.   

 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
Kelimeler Nasıl Bulunacak | How the words will be selected 

  Within  the  framework  of  the  interactive  urban  art 


‘Kelime  Kelime  İstanbul’  interaktif  kentsel  sanat  projesi  project  ‘Word  by  Word  İstanbul’,  the  following 
kapsamında  İstanbul  halkının  kelime  seçimlerinde  aşağıda  methods  will  be  used  to  select  words  contributed  by 
sıralanan yöntemler uygulamaya konulacaktır.  Istanbul citizens: 
 

∂  Farklı  sosyal,  etnik,  mesleki,  dini  ve  coğrafi  toplumsal 


∂  Surveys  will  be  conducted  amongst  diverse  social, 
gruplar arasında yapılan kelime anketleri; örneğin Engelliler, 
ethnic,  occupational,  religious  and  geographic  groups 
Öğretmenler,  Mülteciler,  Romanlar,  Ermeniler,  Balıkçılar, 
such  as  disabled  people,  teachers,  refugees,  Gypsies, 
Kadınlar,  Üniversiteliler,  Mahalleler  bazında‐Tuzlalılar, 
Armenians,  fishers,  women,  university  students,  and 
Kuzguncuklular, Şişliler, Fatihliler vb. 
 
from  neighbourhoods  like  Tuzla,  Kuzguncuk,  Şişli, 
∂  Medya,  çeşitli  sivil  toplum  örgütleri  yanı  sıra  devlet  Fatih etc. 
 

kurumları  ile  yerel  yönetimlerle  işbirliğinde  yürütülen 


çalışmalar,  ∂  Word  selections  will  have  been  made  with 
  collaboration from various media, civil society and local 
government organizations.  
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
Kelimeler Nasıl Bulunacak | How the words will be selected 
    
 
∂   İnternet platformu üzerinden yapılan seçimler; ‘Kelime Kelime İstanbul’ projesinin resmi sitesi www.kkistanbul.com 
üzerinden yapılan anketler. 

∂  Surveys done on the internet platforms; www.kkistanbul.com is the official address of the project ‘Word by Word İstanbul’ 
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
PROJE PRENSİPLERİ | PROJECT PRINCIPLES  

   
   
‘Kelime  Kelime  İstanbul’  interaktif  kentsel  sanat  projesi   ‘Word by Word Istanbul’ interactive urban art project 
kapsamında  yürütülecek  kelime  seçimlerinde,  seçilen  is extremely attentive in its curation of words from the 
kelimelerin ırkçı, cinsiyet ayrımı gözeten, insanlık onuru ve  surveys.  Selected  words  can  not  contain  any  content 
toplumu  rencide  edici  kelimeler  olmamalarına  hassasiyetle  that discriminated on the basis of race or gender, or any 
dikkat edilecektir. Böyle bir durumda ikinci en çok oylanan  messages that are offensive or insulting against human 
kelime ilan edilir.  dignity and community values. In the event that such a 
  word is voted in, the word with the second highest vote 
  count will be selected.  
KELİME KELİME İSTANBUL  WORD by WORD İSTANBUL 
TEKNİK BİLGİ | TECHNICAL INFORMATION  

Bir harf heykelinin yüksekliğ; 2.27 cm, genişliği; 1, 25 cm, 


kalınlığı; 38 cm.  

Bir harfin ağırlığı yaklaşık 100‐150 kg dir.  

  The height of a letter sculpture is 2.27 cm, width ; 1, 25 cm,  

thickness; 38 cm. The weight of a letter is approximately 
100-150 kg.  
 Proje Ekibi | Project Team 
  
Hüseyin Arda, Türkiye | Turkey, Almanya | Germany 
Sanatçı / Proje konsept ve genel yönetim 
Artist / Project concept and general director 
 
metallwerkstatt-tacheles@web.de
www.ardatachelesmetallwerkstatt.blogspot.com
+905319638630 |+49(0)17624018891

Türe Zeybek, Türkiye | Turkey‐ turezeybek@yahoo.com
Proje Koordinatörü | Project Coordinator 
KELİME KELİME  Mekan Stratejileri | Space Strategies  
Kaynak Geliştirme & İletişim |Fundraising &Communications  

İSTANBUL 
Sanat& Kültür | Arts & Culture 
 
Luca Ciavarella, İtalya | Italy‐ livingsculpture@libero.it
WORD by WORD İSTANBUL   Zeki Turan, Türkiye | Turkey ‐ zturan@gmx.de
Produksiyon yönetimi | Production director 
www.kkistanbul.com    
Esra Can, Türkiye | Turkey ‐ esracan@metu.edu.tr
Proje Koordinatörü | Project Coordinator 
Kent Sosyoloji, Kamusal Alan, Kültür Sosyolojisi  | Urban Sociology, Public 
Space, Cultural Sociology 
Kaynak Geliştirme & İletişim |Fundraising &Communications  
Proje Görselleri | Visual Materials