Você está na página 1de 76

Monday, February 28, 2011

బడ
జ ట‌ ప ర ధ నయతల ఏంట? సంపననల రయతల? సమనయల సంకమమ?
ఈ వరం బజనస‌ వచ‌ పఠకల చతల ల క వచచటపపటక పరల మంట‌ల ఆర థ క మంతర పరణబ‌ మఖర జ
2011-2012 ఆరథ క సంవతసరనక బడ జ ట‌ పరతపదసత ఉంటర. ఈ సంవతసరం బడ జ ట‌ జతయంగన
అంతర జ తయంగన వలకణ పరస థ తల ల మందకసతంద. అకట బర 27 న బజనస‌ వచ‌ల రసన
వయసంల భరత ఆర థ క వయవస థ మందయలబణం దశగ నడవనందనన సందహం వయకతం చసన వషయం
పఠకలక గరతండ ఉంటంద. తజ పరణమల ఆ సందహనన రజవ చసవగ ఉననయ. దంత
జతయ ఆర థ క వయవస థ న మందయలబణం నండ కపడందక బడ జ ట‌ ఏమ చయబతందనన పరశన
మందకసతంద. ఆర థ క వయవస థ ల ఏకకలంల అదపలన దరవయలబణం, కరంట‌ ఖత లట,
నరదయగం పరగదల, పరశరమక వృద ధ రట పతనం వంట ధరణల వయకతమైత ఈ పరస థ తన
మందయలబణం అన స థ లంగ చపకవచచ. బడ జ ట‌క మందనన ఆర థ క వయవస థ తరతననల పరశలసత
ఈ ధరణల గణనయంగ ఉననట ల కనపసతంద. దరవయలబణం గరంచ పద ద గ చరచంచనవసరంలద.
ఒకవైపన పరధన మదల, పరణళకసంఘం ఉపధయకడ మంటక‌ సంగ‌ అహ ల వలయ, పరధన ఆర థ క
సలహ మండల అధయకల రంగరజన‌ వంట వరందర మరచ నలఖరక దరవయలబణం సధరణ

థ యక చరకంటందన అంచన వసతనన వసతవం దనక భననంగ ఉంద.

దరవయలబణంల పరశరమకతపతతల, వయవసయతపతతల, సవరంగం వవధ పళ ల ల మళతం అయ


ఉంటయ. వటల మరచ నలఖర నటక పంటల కలం పరతయ పషకలంగ ఆహరతపతతల ఇళ ల క
చర అవకశం ఉంద. అంతకద ఈ ఏడద ఆహరతపతతల రంగంల వృద ధ రట గణనయంగ
ఉంటందన అంచనల ఉననయ. దంత దరవయలబణంల ఒక కణం ఆహరతపతతల ధరల దరక
వసతయననద పరభతవ ఆర
థ క వతతల అంచన. నజనక గత రండ సంవతసరలగ ఇటవంట అంచనల
వసతనన ఈ అంచనల వసతవక రపం దలచటం లద. తజగ పరస‌ల జరగన జ 20 దశల ఆర థ క
మంతర ల సమవశంల మట ల డత భరత ఆర థ క మంతర దర వ యలబణనక ఫయచరస టర డ ంగ‌, సపకయలటవ‌
టరడంగ‌ కరణమనన వమరశత గంత కలపర. కన పర ల మంట‌ మదలైన రండ రజ రజయసభల
జరగన చరచల మతరం పదల కడపనండ తనటనక అనకల పరస థ తల ఉండటం వల ల న
ఆహరతపతతలక గరక పరగ ధరల అందనంత ఎతతక పతననయన వతండవదం మదల పట ట ర.
పైగ అంతరజ తయ పరసథ తలత భరత ఆర థ క వయవసథ మడవసకన ఉననందన అంతరజ తయ
పరణమల నండ జతయ ఆర థ క పరణమలన వర చస చడలమన వదంచర. అటవంటపడ
మరచ నటక దరవయలబణం దరకసతందనన అంచన అంతర జ తయ పరసథ తలపై అంచన ఆధరంగ
చపతంద లద అననద పరశలంచలస ఉంద.

దరవయలబణంల ఒక మఖయమైన పతర పషసతనన అంశం చమర ధరల. 2009-2010 ఆర థ క


సంవతసరంల భరతదశం దగమత చసకనన చమర సగట బయరల‌ ధర 69.76 డలర ల గ ఉంద.
2010-2011 ఆర
థ క సంవతసరంల ఈ సగటధర 82.07 డలర ల క పరగంద. జనవరల ఇద మరంతగ
పరగ 93 డలర ల క నడ ఫబరవర చవర వరంల 99.85 డలరల సగట ధరక చరంద. ఈ వయసం రస
సమయనక లబయల పరజందళన తరస థ యక చరకవటం, పశచమసయల నయంతృతవ పరభతవల
పరజగరహనక గరవటంత ఆయ దశల నండ అంతర జ తయ మరకట‌లక వడదల కవలసన చమర
నలవల వడదల కవటం లద. పరతయకంచ ఈజప ట ల పలకల గద ద దగన వరం రజల ల న
అంతర జ తయ మరకట‌ల చమర ధరల బరల‌ 100 డలర ల క చరకంద. 2011-2012 ఆరథ క
సంవతసరంల ఈ ధర 120-125 డలర ల క చరకవచచన నపణల అంచన వసతననర. ఇద జరగత
రండళల కలంల భరతదశం దగమత చసకన చమర ధర 69 డలర ల నండ రట
ట ంప పరగనట ల
అవతంద. ఈ మరక చమర ఉతపతతల దగమత ఖరద పరగతంద. దంత అనవరయంగ
ఎగమత-దగమతల మధయ ఉనన వయతయసం మరంత పరగపతంద. ఈ వయతయసనన కరంట‌ ఖత
లట అంటర. కరంట‌ ఖత లట అంతమంగ బడ జ ట‌లటన పరభవతం చయనంద.

ఈ పరస
థ తల నండ బయటపడందక ఉనన ఏకైక మర
గ ం పరభతవం తన ఆదయల పంచకవటం.
పరభతవం ఆదయనన పంచకవటనక మళ ల రండ మర గ ల ఉంటయ. పననల వయవస థ న
సంసకరంచటం ఒక మర గ ం అయత ఖజన ఖళకకండ ఉండందక సంకమ చరయలపై కత
వధంచడం మర మర గ ం. గత రండ దశబ ద ల నండ పరభతవల రండ మర గ నన అనసరసత రవటంత
పరస థ త నట దస థ తక చరంద. చవరక భరతదశంల సమజక అభవృద ధ బంగల దశ‌ సమజక అభవృద ధ
కంట దరణంగ ఉంద. ఆర థ కభవృద
ధ కవలం ఆర థ కరంగం కసమ కదన, సమజక అభవృద ధ
సధంచందక ఒక సధనం మతరమ అనన సమగర దృకఫథం భరతదశంల పలకలక లపంచటం పట ల
నబల‌ బహమత గరహత అమరతయసన‌ ఈ మధయ కలంల తవరంగ వమరశంచర. పరభతవం ఈ
వమరశలక ధటగ వయవహరసతంద లక అద కవల కట ట కపతంద అననద నట బడ జ ట‌ల సంపనన
వరగ లక పరభతవం ఇచచ రయతల వల ల ఎంత ఆదయం నష ట పయందనన వవరల వల ల డైతగన
చపపలమ. 2008-09 బడ జ ల ట ర.4,14,099 కట ల మర పననల రపంల రవలసన ఆదయనన
వదలకగ, 2009-10 బడ జ ల ట ర.5,02,299 కట ల మర ఆదయం వదలకంద. అంట సంపననలక
ర.9,16,398 కటల రయతన ఇచచందననమట. ఇద పరభతవ ఆదయంల 79.54 శతం. ఇద కకండ
సంపననవర గ ల నంచ వయకతగత ఆదయప పనన ఖత కంద వసల చయలసన మర రండ లకల
పతక వల కట ల రపయలన కడ వదలకంద. దంత సంపననవర గ లకచచన రయత మతతం
ర.11,41,398 కట ల క చరంద.

పరభతవం ఈ వషయనన దచపడతంద. కవలం సబసడల వల ల , లదంట పరజ సంకమ పథకల వల ల


పరభతవ లట పరగతందన కతరకనక పనకంటంద. ఉదహరణక దశంల ఉనన 657 మంద మగ
సంపననల వద ద పగపడన సంపద వలవ 16 లకల కట ల రపయల ఉంటందన అంచన. ఈ
సంపదపై 1 శతం సంపద పనన, (ఆదయ పనన కద) వసత ర.1,60,000 కట ల రప యల ఆదయం
పరభతవనక వసతంద. అంట ఇద 2 జ సపక ట రం కంభ కణంల పరభతవం నష ట పయన ఆదయంత
సమనం. అంతకక యపఎ-1 హయంల వమపకల ఒతతడ మరక అమల ల క తచచన లంగ‌టరమ
కయపటల‌ గయనస పనన అమల చసత మర పదవల కట ల రపయల ఆదయం వసతంద. ఈ రకమైన
నర
ణ యల తసకవటం, తసకకపవటం వనక పరభతవనక పరజల మద ఏ మతరం పరమ ఉంద, సంపనన
వర గ ల మద ఏ మతరం పరమ ఉందనన వషయల తటతల ల మవతయ.ఆర థ క వయవస థ మందనన మర
సవల పరశరమకభవృద ధ . పరభతవం గత పదళ ల గ కలకమైన పరశరమక రంగంల పరయవట
భగసవమయనక పద ద పట వసంద. ఈ మరక పరణళక సంఘం ఆధవరయంల ఒక వధనం - పరభతవ
పరైవట భగసవమయ వధనం- కడ రపందంచంద. పరతయకంచ గత సంవతసరంల వవధ రంగల ల
భరఎతతన అవకశల కలపంచంద. ఈ అవకశల వనయగంచకన వరక వవధ రపల ల
పట ట బడల సమకరచకవటనక కక పనన రయతల కడ వల కట ల ల కలపంచంద. ఈ వధన
నరణ యలక సమర థ ంపగ పరభతవం మందకతచచన వదన, వవధ అభవృద ధ కరయకరమలక అవసరమైన
నధల పరభతవం వద ద లవ అననవదన. ఇనన అవకశల ఇచచన పరైవటరంగంల పట ట బడల గత
సంవతసరంత పలచ చసత ఈ సంవతసరం 25.6 శతం పడపయయ. దన పరభవం పరశరమకభవృద ధ
నతతనడకపై కనపసతంద. మరవైప అంతర జ తయ పరస థ తలల వచచన మరపల వల ల 2009-2010 ఆర
థ క
సంవతసరం కంట 2010-2011 ఆర థ క సంవతసరంల వదశ పరతయక పట ట బడల 31 శతం తగ గ పయయ.
ఈ ఆర థ క సంవతసరంల దశంలక వచచన నకర వదశ పరతయక పట ట బడల కవలం 24 బలయన‌
డలర ల మతరమ. అంట భరతదశ పరశరమక రంగం ఇట దశయ పరైవటపట ట బడల లక, వదశ
పరతయక పట ట బడల రక, పర భతవం పట
ట బడల పట
ట క దవళదశగ నడస త ం ద. ఈ పరణమలనన
మదంప వస చసత రననన కలంల భరత ఆర థ క వయవస థ తవర కష ట ల ల పడనననట ల సపష ట మైన సచనల
కనపసతననయ. మర పరణబ‌ మఖర జ పర తపదంచ బడ
జ ట‌ ఈ కష
ట ల ఊబ నండ ఆర థ క వయవస థ న బయటక
లగతంద లక మరంత లతైన ఊబలక నడతంద అననద పరశలంచందక బడ జ ట‌ ఒక మఖయమైన
సందరభంగ నలవనంద.

Saturday, February 26, 2011


తరగమన పథంల మమత రై ల
కండర వరయయ
Published in Prajasakti Daily, February 26th 2011 A Comment on Railway Budget
మతతం ఆరథ క వయవస
థ క ఎకకన పరభతవ పరైవట భగసవమయం మతత రైలవ శఖక ఎకకంద. ఈ వధనం
కంద 52 పరజటకల గత సంవతసరం పరరంభంచర. వట పరగత గరంచ ఒకకమట కడ బడ జ ట‌
పరసంగంల లద. కవలం ఇవనన ఈ సంవతసరం పరతవతయ, సమగర పరశలన దశల ఉననయ అనన
మటల తపప వట గరంచ మరనన వవరల కనపంచవ.

జ ట‌ చరతరల ఫబరవర 25,2011 చరస


రైలవ బడ థ యగ నలచపతంద. అయత ఈవధంగ నలచపవటనక
కరణం ఏద సధంచనందవల ల కద. ఏమ సధంచలకపవటం వల ల న. సధరణంగ బడ జ ట‌ అంట
గత సంవతసరం పన తరన పరశలంచకన అసంపర ణ ంగ మగలన లకయలన, అందక కరణలన
మదంప చసకవటం, ఆ వలగల వరతమన కరతవయభరం సవకరంచటం. మమత బనర జ పరతపదంచన
రైలవ బడజ ట‌ల ఈ మడంటల ఏద జరగలద. ఒకసర మంతరగర ఉపనయసం వనన వరక, చదవన
వరక ఎవరకైన ఈ బడ జ ట‌ 2011-2012 సంవతసరనక లక రననన దశబ ద కలనక, అర థ దశబద నక అనన
సందహం కలగతంద. పరతపదంచన కతత రైలవ లైల న సరవ మదల, లైన డబ ల ంగ‌ వరక, స ట షన‌

నరమణల మదల, సంబంధత పరశరమల నరమణల వరక 12 వ పంచవర పరణళకల చపడతమన
జ ట‌ పరసంగం చపతంద. ఇంక మనం 11 వ పంచవర
బడ ష పరణళక మగంప దశక చరకలద. ఇక
12 వ పరణళక కలంల చపట ట ం అంట సదర పరజటకల కగతలక పరమతం కవటం అన పరతయకంగ
చపపనవసరం లద. భరత ఆర థ క వయవస
థ కంట రైలవల పరగత వగవంతంగ ఉందన చపపన మంతర
దనకనగణంగ మగలన పనల చపట ట కపవటం ఆశచరయం కలగసతంద.

నపణల అంచన పరకరం ఆర థ క వయవసథ 9 శతం వృదధ రటత మందకళతంట రవణ రంగం
పరతయకంచ రైలవ 11 శతం వృదధ రట సధంచల. అపడ వసతరసతనన ఆర థ క వయవసథ అవసరలన
తరచటనక సధయమవతంద. దనక భననంగ గత రండళ ల గ భరత రైలవ వసతరణ రైలవబర డ మజ
సభయల అంచనల మరక కవలం 5 శతనక పడపయంద. రైలవల ఆర థ కశకత సమరధ యలక, మనగడక
ఆపరషన‌ రషయ కలకం. వంద రపయల ఆదయం సధంచటనక ఎనన రపయల ఖరచ పట ట లస
వసతంద దనన ఆపరషన‌ నషపతతగ నరధ రసతర. నలగళ
ల కరతం వరక 76 శతంగ ఉనన ఈ నషపతత గత
రండ సంవతసరల ల 95 శతనక పరగంద. వసతవక అంచనల, నధల లభయత, దరవయలబణం వంటవ
పరగణలక తసకంట ఈ నషపతత 115 చరతంద. అంట వంద రపయల సంపదంచటనక భరత
రైలవ 115 రపయల ఖరచపడతంద. దకణ మధయ రైలవల వందరపయల సంపదనక 146
రపయల ఖరచ పడతననర. అంట మతతంగ భరత రైలవ సగటన 15 శతం లటల నడసతంద.
బహశ భరతరైలవ చరతరల ఇంత అథమ స థ యల ఎననడ లన పరస థ తన నడ రైలవల
చవచసతననయ.

మతతం ఆర థ క వయవసథ క ఎకకన పరభతవ పరైవట భగసవమయం మతత రైలవ శఖక ఎకకంద. ఈ వధనం
కంద 52 పరజటకల గత సంవతసరం పరరంభంచర. వట పరగత గరంచ ఒకకమట కడ బడ జ ట‌
పరసంగంల లద. కవలం ఇవనన ఈ సంవతసరం పరతవతయ, సమగర పరశలన దశల ఉననయ అనన
మటల తపప వట గరంచ మరనన వవరల కనపంచవ. రైలవల వసతరణక మల నధ ఖత, అభవృద ధ
నధ ఖతల కలకం. ఈ రండ ఖతల ల నధల నమమతరప దశక చరకవటంత పరభతవ పరైవట
భగసవమయం పథకలక కటయంచలసన మర కడ రైలవ శఖ వద ద నధల లవ. దంత ఈ పథకం
కంద వచచన పరతపదనలననంటన మటకట ట అటకకకంచర. మర మఖయమైన వషయం మగల నధల
పదద . ఈ పద ద నండ తకణ వయయం సమకరచబడతంద. 2007-2008 ల 25000 కట ల రపయల
ఉంట 2010-2011 ఆర థ క సంవతసరనక ఈ నధల 1328 కట ల క కదంచకపయయ. నతన పథకల,
పరజటకల చపట ట కపవటనక ఇద మల కరణం. ఈ వషయనన దచఉంచటనక రైలవ శఖ
శయశకతల పరయతనసతంద. వసతరణ వషయంలన బడ జ ట‌ సంతృపతకరంగ లద. గత సంవతసరం
బడ
జ ట‌ల సంవతసరనక వయయ కలమటర ల రైలవ లైల న నరమణం పరతచసతమన లకయంగ పట ట కంద. 2009
ల పరకటంచన వజన‌ 2020 పతరం పరకరం 2020 నటక దశంల అదనంగ మర 2,5000 కలమటర ల కతత
రైల మర గ ల నరమణం జరగల. అంట మర ఎనమదళ ల ల ఈ నరమణల పరత కవల. అయత దనక
సంబంధంచ శకత సమర ధ యల, శరమకల, నధల, స థ ల సకరణ, పరణళకల తయర గరంచ పల ల తత
మట లకండన బడ జ ట‌ పరసంగం మగసంద. పైగ ఈ సంవతసరనక మర 800 కలమటర ల రైలవ లైల న
నరమణం కతతగ చపడతమన డబసరపరకటనక మతరం బడ జ ట‌ల చట దకకంద. పర భ తవ పరైవట
భగసవమయం కంద ఈపటకవచచన పరతపదనల కరయరపం దలచకపగ మర ఏడ రంగల ల
ఇటవంట పరజటకల చపట ట లన బడ
జ ట‌ పర తపదస త ం ద. మర 190 రై లవ లై
ల నక సంబంధంచ సరవ పర త
చయటనక 12 వ పంచవర ష పరణళక కలనన లకయంగ నర ధ రంచకంద. ఆంధరపరదశ‌ పరజల
దర
ఘ కలంగ ఎదర చసతనన భదరచలం కవవర రైలవ లైన సరవ కడ ఏకంగ పననండవ పరణళక
కలనక గంటవయబడంద. అంట కవలం సరవక మర ఐదళ ల పడత, 2017 నటక పరత అయయట
ల యత
కవలం మగలన మడ సంవతసరల ల నరమణం ఎల పర త వ తందననద ఎవరక అంతబట
ట న బరహమ
రహసయంగన మగలపయంద.

రైలవల వసతరణక కలకమైన ఇంజనరంగ‌, కచ‌, వయగన‌ పరశరమల నరమణనక పరభతవం ఎంచకనన
కందరల పరశలసత రైలవ శఖ మనసక స థ త గరంచ సందహల రకపవ. జమమ కశమర‌ల రైల
బరజ డల, మణపర‌ల డజల‌ ఇంజన ల తయర చస దశమంతట పంపణ చసతమనన మంతర పరకటన వనక
భరతదశ భగళక పరస థ తల, దనకనన పరమతల గరంచన అవగహన లపం సపష ట ంగ
కనపసతంద. ఉతతరఖండ‌ కనన సరహద ద పరంతలక రడ డ నరమణనక కవలసన యంతర సమగరన
తరలంచలంట కనసం ఆరనల ల వయవధ అవసరం. అటవంటద జమమ కశమర‌ల తయర చసన రైల
బరజ డ సమగర దశంల మగలన పరంతలక చరవయటనక ఎంత సమయం పడతంద ? అసల జమమ
కశమర‌ నండ దశంలన మగలన పరంతలక మధయ ఉనన రైలవ నట‌వరక ఎంత? అందల వయగన‌ల
తరలంచగలగన నట‌వరక ఎంత అననద పరశలసత ఈ పరతపదనల హతబద ద తన పరశనంచకండ
ఉండలమ. అదవధంగ మణపర‌ల నరమంచన డజల ఇంజన ల న కనసం ఈశనయభరతంలన ఏడ
రష ట రలక చరవయటనక ఏళ ల గడవ పడతంద. అటవంటద మగలన దశనక చరవయటనక ఉనన
సధనల గరంచ కడ పరశలంచకండ పరజటక పరతపదనల తయర చసంద పరభతవం. ఏతవత
చపపలంట ఈ బడ జ ట‌ అతయంత అశరధ దత, అసమంజస పరతపదనలత, వచచ సంవతసరల కసం
రపందంచన బడ జ ట‌ తపప కనసం రననన ఆర థ క సంవతసరనక పరతపదంచన బడజ ట‌ కద అననద
సపష ట ంగ రఢ అవతంద.

uesday, February 22, 2011

జ ట‌ దశ ఎట వై ప?
బడ
Business Watch, Prajasakti, February 21st 2011

యపఎ పరభతవం వరసగ ఏడవ బడ జ ట‌న వచచ వరం పర ల మంట‌ మందంచబతంద. పర ల మంట‌
బడ
జ ట‌ సమవశల నపథయంల పలవర వశ ల షకల పరభతవనక దశ నర ద శం చస పరయతనం చసతననర.
ఈ పరయతనల మఖయ సరంశం దరవయ నయంతరణన మళ ల తరమదక తవటంగ కనపసతంద. ఈ ఏడ
బడజ ల టల మడ బడ జ ట‌ల పట
ట బడదర వయవస థ సంకభం నడన రపందయ. దంత పరభతవం పద ద గ
సంసకరణల వషయంల సహసం చయలకపయంద. దనక తడ కదలైన ఆర థ క వయవస థ ల వృదధ రట
కనసగంచలంట పరభతవం పద ద ఎతతన ఖరచ పట ట టం, ఖరచ పట ట గలగన సతమత ఉనన వరక రయతల
ఇవవటం వంట చరయల అనవరయంగ చపట ట లస వచచంద. గత మడళ ల కలంల సంకభం తవరత వనక
పట ట పటట న పరతగ తలగపయందనన దఖలల కనపంచటం లద. ఈ పరస థ తల
ల గత మడళ ల
కలంల బడ జ ట‌ లట పరగత వచచంద. అద సమయంల దర వయలబణం, పర త యకంచ ఆహరతపత త ల
దరవయలబణం అదప లకండ పరగతంద. ఈ పరగదల ఆర థ క వయవస థ న తవరంగ పరభవతం
చసతంద. సధరణ పరజల దైనందన జవతనన మరంత దరభరం చసతంద. దశంల కరంట‌ అకకంట‌
లట వపరతంగ పరగతంద.ఈ లట స థ లంగ బడ జ ట‌ లటన పంచసతంద. దంత సంసకరణ
వదల ఈ బడ జ ట‌ లటన నయంతర ంచలంట మడళ ల గ అమల జరగతనన ఉద ద పన పథకలన
వరమంచలన, పరభతవ వయయంపై కత వధంచలన పరతపదసతననర. ఈ సందరభంగ బడ జ ట‌ సమవశల ల
పరభతవం మందనన కనన పరధనయతల గరంచ పరశలద ద ం.

పరభతవ ఆర థ క వతతల అంచన పరకరమ ఈ కలంల అంతర జ తయ వణజయం మందగంచంద.


అంతరజ తయవణజయంత పట మన దశం నండ వళ ల ఎగమతల కడ మందగంచయ. పరభతవం
పరకటంచన రయతల ఉపయగంచకన దశంలన గతతపటటబడదరల, వవధ తరగతలక చందన
పరశరమక వతతల తమ ఉతపతత సమర థ యనన పంపందంచందక అవసరమైన యంతరసమగరన కనగల
చశర. దంత ఎగమతల తగ గ న, దగమతల మతరం పరగయ. రజరవ బయంక ఈ కలంల
అనసరంచన దరవయ వధనం ఈ దగమతలక అవసరమైన నధల లభయతన సలభతరం చసంద.
తకకవ వడడ త అందబటల ఉనన పద ద మతతల వనయగంచకన పరశరమక సంస
థ ల తమ భవషయతత
వసతరణక అవసరమైన వసత సమగరన సమకరచకననయ. దంత కరంట‌ అకకంట‌ ఖత లట
గణనయంగ పరగంద. ఈ వషయల మరగనపట ట పరభతవం అనసరంచ సంకమ వయయం వల ల న
జ ట‌ లట 5 శతనక మంచ పతందన, దరవయజవబదర,బడ
బడ జ ట‌ నయంతరణ చట
ట నన త.చ.తపపకండ
అమల చయటం దవరన దరవయ వయవస థ ల సమతలయం కపడవచచనన వదన మందకసతంద. ఇకకడ
ఒక వయతయసనన గమనంచల. సంపనన వర గ లక ఇచచ రయతల దరవయ వధన రపంల ఉననయ. అంట
రజరవ బయంక వడడ రట ల తగ
గ ంచటం, మరకట‌ల పషకలంగ నధల అందబటలక తవటం వంట
రపల ల ఈ రయతలన చడవచచ. మరవైపన పరభతవం నరగ సంపనన వర గ లక ఇచచ రయతల
పనన రయతల.వదశ మరకదరవయ నలవల పంచకవలనన మషత ఎగమత సంకల రయతల,
దశయ ఉతపతత సమర థ యం పంచకన లకయం పరత దగమత సంకల రయతలత పట వవధ రకల
పనన రయతల ఉద ద పన పథకల ల అంతరబగ Ûంంగఅమల జరగయ . దనక భననంగ పదలక ఇచచ
రయతల మతరం డబబల మట రపంల కనపసతయ. పరజ పంపణ వయవస థ , ఎరవల సబసడ,
వదయరంగంల వయయం, మధయహనభజన పథకం, జతయ గరమణ ఉపధ హమ పథకం వంట రపల ల
ఈ వయయం కనపసతంద. దరవయ జవబదర చట ట ం రండ తరహ వయయనన మతరమ నయంతరసతంద తపప
మదట తరహ వయయనన కద. అంట రననన బడ జ ట‌ల దరవయనయంతరణ చట
ట ం అమల చయటం అంట
పదలక ఇచచ రయతలపై వట వస ధనకలక ఇచచ రయతల కనసగంచటం జరగతంద.

బడ
జ ట‌ మందనన మర మఖయమైన కరతవయం మలకసదపయల రంగంల వయయనన పంచటం.
దనకగన 11 వ పంచవర ష పరణళకల పరభతవ పరైవట భగసవమయం పద ధ తన అధకరకంగ
ఆమదంచర. ఈ పథకం కంద అమల జరగ పనలక కడ ఉద ద పన పథకం రయతల వరతసతననయ.
అయత ఈ పథకం కవలం జతయ ఆర థ క వయవస
థ క కలకమైన మలక సదపయలక పరమతం
కకండ గరమణభవృద ధ మదల, పరయటకరంగం అభవృద ధ వరక అనన రంగలక వరంపచసతననర.
ఈ వధమైన మసపత వధనం వల ల కనన పరంతల, రష ట రల మతరమ లబ ద పందతననయ. ఉదహరణక
దశంల మగలన రష ట రల ల పనల చపట ట ందక చపంచ ఉతసహనన పరైవట కంపనల జమమ కశమర‌
లద ఈశనయభరత రష ట రలల చపట ట టనక చపంచటం లద. దంత ఆయ రష ట రల
ల కలకమైన అభవృద

కరయకరమల వనకపట ట పడతననయ. ఉదహరణక మజరం, తరపర,మఘలయ, అససం వంట
రష ట రల
ల భగళక పరమతల కరణంగ ఇతర రష ట రలల వచచనంత లభల ఈ రష ట రల
ల చపట ట
మలకసదపయల నరమణనక రవ. ఇంక వడమరచ చపపలంట ఇతర రష ట రల
ల ఒక గయస‌ ఆధరత
వదయత‌ ఉతపతత కందరం నలకలపటనక అవసరమైన సమగరన కవలం నలల వయవధల తరలంచవచచ.
కన తరపర వంట రష ట రంల ఈ ఉతపతత సమగరన తరలంచటనక సంవతసరల తరబడ సమయం
పడతంద. ఇంతకలం కవలం యంతరసమగర తరలంచటనక వచచసత కంటరటకల రక వచచ లభల
తగగ పతయ. దంత ఎవవర మందక రవటం లద.

అటవంటపడ ఈ పరంతల మతతంగ జతయ అభవృద ధ సరవంత నండ పరతగ వనకబడపతననయ.


ఇటవంట కలకమైన వధనం గరంచ పనరలచంచలసన సమయం ఇద. మలకసదపయల
రంగంల పరభతవ పరైవట భగసవమయ వధననన తలసరగ అమల జరపన బరటన‌ పరభతవమ ఈ
వధనల నండ వనకక మళ ల తంద. దశంల పరతటషతమకమైన ఢల
ల మటర నరమణంల కననట‌ ల పస‌ నండ
వమనశరయం వరక ఉనన రట నరమణనన పరైవట భగసవమక అపపగంచర. ఇపపట వరక ఈ
నరమణం పరతకలద. హైదరబద‌, బంగళర మటరల నరమణం కడ ఇద దరల నడసతననయ. ఈ
పరసతతల ల పరణళక సంఘం మదద తత అమల జరగతనన ఈ వధననన సమకంచటనక బడ జ ట‌
వదకగ మరత పరయజనకరంగ ఉంటంద. ఇవ కక ఉననత వదయరంగం, సవరంగం వంట వటల
పరభతవరంగ వయయం పంచలనన డమండ‌ ఉండన ఉంద. జతయ ఆర థ క వయవస థ పరపషట ం కవటనక
కవలం భతకపరమైన మలకవసతల కలపసత చలద. వటన వనయగంచకవటనక అవసరమైన
సమజక మలకసదపయల కలపంచల. అటవంటద జరగలంట ఆర థ క వయవసథ ల పరగతనన
అసమనతలన అదపచయల. ఈ దశగ పరభతవం ఈ బడ జ ట‌ల ఏ చరయలచపట ట నననద వచ చడల.

Tuesday, February 8, 2011


పశచమయల ప ర జసవమయ కసమల
# సబ‌పరమ
ై ‌ సంకభంత తలకందలైన ఆరథ క వయవస
థ ల
కతత సంవతసరం పశచమసయ దశల ల పరజలక కతత ఆశల కలగంచంద. సంవతసరరంభంత
మదలైన పరజసవమక ఉదయమల నడ దశధనతల తలరతల మరచ శకతలగ ఆవరభవంచయ.
పరపంచకరణ వయతరక ఉదయమల పరపంచవయపతంగ పరజవరలల తనన, పరయవరణ పరరకణదయమలత
కతతగలల వసతనన, వవధ దశల ల రజకయ సమజక ఆర థ కసమసయలపై ఉదయమల ఉవవతతన
ఎగసపడతనన పశచమసయ పరజనకం మతరం నసతజంగ చసతండటం వసమయపరచ అంశమ. చమర
బవ నండ చమర ఉవవతతన ఉబక వచచనట ల పశచమసయ పరజనకం అటవంట నసతజం నండ,
నదరణవసథ నండ ఒకకసరగ మలకంద. దదప నలగ దశబ ద ల పట ఆధనక రచరకం తరహ
పలనల మగ గ న పరజల నడ జల వదలచతననర. తమక పరజసవమయం కవలన ననదసతననర.
రజకయల ల వరం రజల వయవధ చల ఎకకవ అనన ననడ ఉంద. ఈ ననడన నజం చసతననయ
పశచమసయ దశల పరణమల.

పశచమసయ దశల ల తతత పరభతవలన గద ద నకకంచ వటన కపడటనక అవసరమైన వయవస థ ల,


సంస థ లన ఏరపట చయటంల దట ట అయన అమరక సైతం తజ పరణమలన అంచన
వయలకపయంద. పరపంచ దశల ల చమ చటకకమనన పట ట స సంటరల‌ ఇంటలజనస ఏజనస ఏకంగ దశ
దశల తరగబటక దగతంట గరతంచలకపయంద. ఈ తరగబటక కరణల, లకయలన
అంచన వయలకపతంద. ఇక తజగ పరపంచ పట ట బడదర వయవస థ ఎదరకంటనన సంకభనక, తజ
రజకయ పన ఉదయమలక మధయ సంబంధనన గరతంచటంల పలకవర గ ల వైఫలయం గరంచ
చపకనవసరం లద. ఈ వయసంల తజ పరపంచ సంకభనక, పశచమసయల దశధనతల తలరతల
మరసతనన ఉదయమలక మధయ ఉనన సంబంధనన పరశలద ద ం. గత నలగ దశబ ద లగ సమరజయవద
పరపంచకరణక అవసరమైన వనరల, పరతయకంచ ఇంధన వనరల సరఫర చసంద పశచమసయ.
సంపనన దశల ఆర థ క వయవస
థ ల పనఃనరమణనక అవసరమైన సరఫరల గయరంట చసకనందక
అమరక నయకతవంల సమరజయవద దశల పరజసవమయనన అపహసయం చశయ. నలగ దశబ ద ల పట
ఎననకల జరగతనన ఒక రచకరక కటంబల వరసగ ఎననకవతననయంట ఈ పరజసవమయంల
పరజల భగసవమయం ఏమతరం ఉంద అర థ ం చసకవచచ. ఈ నలగ దశబ ద ల పట పశచమసయ
దశల కరమం తపపకండ అమరకక మంచ మత ర లగ వయవహరంచయ. పరపంచకృత ఆర థ కవయవస థ క
అవరసరమైన ఇంధన రంగంల పరభతవ నయంతరణల పటసతన మరవైపన సమజక రంగల ల
పరైవటకరణ వధనల వచచలవడగ అమల చశయ పరభతవల. దంత దగవ పట ట కల చపన వధంగ
వవధ దశల ల నరదయగం ఊహంచనంత స
థ యక చరంద.

పరజలక తమ ఆగరహవశల వయకతం చయటనక అవసరమైన పరజతంతర సధనల, మర గ ల పరమతంగ


ఉండటం, పలకవరగ లక సమరజయవదల పరతయక అండదండల ఉండటంత పరజల గతయంతరం లక
నమతతమతర లయయర. పరజల నండ తమ వధనల, వట పరయవసనంగ జరగతనన సంపద
కందరకరణ కరమలక వఘతం కలగకండ ఉండటనక పరపంచకరణ వధనల అనమతంచనమరక
సంకమ చరయల అమల జరగయ. పశచమసయల సంకమ చరయల పరధనంగ నట సరఫర రంగనక,
ఆహరతపతతల రంగనక పరమతం అయయయ. ఈ దశల పరతయక భగళక పరస థ తల రతయ
ఆహరతపతతల పరమతం. దంత ఆయ దశల తమ దశయ ఆహర అవసరల తరచకవటనక సైతం
వదశ దగమతలపై ఆధరపడలస వచచద. 1950,1960 దశకల ల ఈజప
ట వంట దశల అపపటల
భరతదశం తరహలన దగమతలక పరతయమనయ ఆర థ క వధనల అవలంబంచన 70 దశకం వచచ
సరక పరసథ తల మరపయయ. యంకపర‌ యద ధ ం తరవత ఈ పరంతంల పరజతంతర ఉదయమలక
తలమనకంగ ఉనన ఈజప ట కరమంగ సమరజయవద శబరంల జనయర‌ భగసవమగ మరంద. దంత
ఈ దశం అనసరంచన ఆర
థ క వధనల రప రఖల మరపj యయ.

పశచమసయ దశల ల సమృద


ధ గ లభంచ ఏకైక మడసరక చమర. చమర లనద పరపంచ ఆర థ క
వయవస
థ లద. దంత ఒకపడ సరవభమతవ దశల ఆధనంల ఉనన ఈ చమర వనరలపై హకకల
అధకరల నడ పరపంచకరణక చదకశకతలగ ఉనన అంతర జ తయ సంపననవర గ ల చతల ల క
మరపయయ. తలత ఈ మరప వల ల పశచమసయ దశలక ఆదయ వనరల పరగయ. దంత
మరన ఆరథ క వధనం వల ల దశంపై పడతనన అదనప భరలన తట ట కన నలవగలగయ.
కలకరమంల అంతర జ తయ సంపననవర గ ంల భగసవమలగ మరన ఈ దశల పలకవర గ ల దశ
అవసరలన ఎడరల ల వదలపట ట య. దనకతడ ఆ దశల ఆర థ క వయవసథ ల పరపంచ ఆరథ క వయవసథ లత
మమకం కవటంత పరపంచ ఆర థ క వయవసథ ల ల వచచ మరపలక ఈ దశల ఆర థ క వయవస థ ల
అతలకతలం అవతననయ. 1997 ఆసయ దశల ఆర థ క సంకభం తరవత పశచమసయ,
ఆఫరకదశల వదశ పరతయక పట ష ంచ కందరలగ మరయ. దంతపట సరవభమ
ట బడల ఆకర
నధల, ఇతర దరవయసంకర రపల తరమదక వచచయ. మరకట‌ల సపకయలషన‌ పరగపయంద.

తజగ పరపంచ ఆర థ క వయవసథ సంకభం, తదనరం నడ దశల ఎదరకంటనన ఆహర సంకభంత


పరజలపై ఎనలన భరల పడ డ య. ఆర థ క సంకభం కరణంగ ఈజప ట , ఇతర పశచమసయదశలక
వచచ వదశ పరతయక పట ట బడల తగ గ పయయ. సంకభం నపథయంల చమర ఉతపతతల వలవ పతనం
కవటంత ఆయ దశలక వచచఆదయం కడ పతనం అయయంద. అద సమయంల సంకభం సైడ‌
ఎఫకట‌గ దదప మడళ ల పట పరపంచ ఆర థ క వయవసథ ల గరకపడపయంద. తదనగణంగ
ఉతపదకరంగం మందగంచంద. ఉతపదకరంగనక కలకమైన మడసరకల సరఫర చస ఆ దశల
ఉతపతతలక కడ డమండ‌ తగ గ ంద. దంత పశచమసయదశల ఆర థ క వయవస థ ల అనన వైపల నండ
చకరబంధనంల చకకకపయయ. ఒకక ఈజప ట లన సంకభం కరణంగ స థ ల జతయతపతత 7 శతం
పతనం అయయంద. ఆహరతపతతల ధరల, ఇంధన సబసడల భరం పరగపయయ. పశచమసయల
మగలన దశల సైతం సగనకపైగ ఆహరతపతతల వదశల నండ దగమత చసకనవ. పరతకల
పరయవరణ పరస థ తల, సపకయలటవ‌ వయపరం దవర పరగతనన ఆహరతపతతల ధరల ఈ ఆర థ క
వయవస థ లపై భరంగ మరయ. ఉదహరణక అల జ రయల ఆహర వసతవల ధరల గత సంవతసర
కలంల 30 శతం పరగయ. ఈజప ట ఆహర దగమతలక అదనంగ 30 బలయన‌ డలర ల వచచంచలస
వచచంద. ఇదసమయంల పరపంచకరణ వల ల ఆయ దశల ఆర థ క వయవస థ ల దవతయశరణ ఆర థ క
వయవస థ లగ మరయ. దనకతడ పశచమసయ దశల ల జనభ పరగదల 2.3 శతంగ ఉంద. దంత
పరైవటకరణ, జనభ రట పరగదల ఫలతంగ పద ద ఎతతన ఉపధ అవకశల కలపంచలసన పరస థ త
వచచంద. పరపంచ బయంక అంచన మరక 2035 నటక పశచమసయ దశల 51 మలయన ల అదనప ఉపధ
అవకశల కలపంచలస ఉంద.

గత నలగ దశబ ద ల ల హరతవపల వం దవర వయవసయ రంగంల యంతరక శకత వనయగం పరగంద.
దంత పట ట బడల పరగయ. చమర వనయగం పరగంద. నడచమర ధరల ల వచచ గలవట
మరపలవల ల పశచమసయ దశల ల వయవసయం పరతగ నష ట దయకంగ మరంద. దంత
ఆహరతపతతల కరత మరంత పరంగంద. హరతవప ల వం ఫలల తగ గ మఖం పటట నరంభంచయ.
పరయవరణంల వచచ మరపలత తగనట సమసయ ఈ దశల ల కలకమైన సమసయగ అవతరంచంద.
ఉదహరణక పశచమసయల ఉండ మృతసమదరంల నటమట ట ం బగ పడపయంద. పరయవరణంల
వచచన మరపల వల ల ఈ పరంతంల సగట వర ష పతం 20 శతం తగ గ పయంద. ఈ పరయవసనలనన
వరస పశచమసయదశల ల జవన సరసతతల సమజక సంకభం దశగ మరతననయ. నడ
ఆయదశల ల ఉవవతతన ఎగసపడతనన ఉదయమల నర ద టష రపం తసకంటనన సమజక సంకభనక
వయకతకరణల.

Monday, January 24, 2011


శక త వ ంతమతనన దశలక సవల‌ 2011
రపంచ వయపతంగ వశ ల షకల 2011 సంవతసరంల ఆర థ క అంచనలక వశష పరధనయత ఇచచర.
మడళ ల గ పటట బడదర వయవస
థ ఎదరకంటనన పర పంచ సంకభనక మగంప పలకతమ లద అనన
వషయం ఆ సంవతసరం వవధ దశల పరతయకంచ సంపననదశల, శకతవంతమవతనన దశల సధంచ
ఆరథ కభవృదధ రట ల పై ఆధరపడ ఉంటంద. అందవల ల న ఈ సంవతసరప ఆర థ క అంచనలక అంత
పరధనయత ఉంద. అయత సంవతసరం ఆరంభంలన భరతదశంత సహ వవధ వర ధ మన దశల
ఎదరకంటనన ఆహరతపతతల అధక ధరల సమసయ ఈ అంచనలన తల ల కందల చయనంద. పరపంచ
ఆహర సంస థ డసంబర చవర వరంల వడదల చసన నవదకల కడ ఇద ఆందళనన వయకతం
చయటం గమనర హ ం. ఆహరతపతతల ధరలత పట పరగతనన దరవయలబణం ఆర థ కభవృద
ధ రట
ల న
పరశనర
థ కం చసతంద.

మందగ భరతదశం అనభవం పరశలద


ద ం. భరతదశంల ఆహరతపతతల దరవయలబణం నవంబర,
డసంబర నలల
ల ఎల అదపలకండ పతంద దగవననన పట ట క రజవ చసతంద. ఈ కలంలన
ఒకక కల ఉల ల పయల ధర 20 రపయల నండ 80 రపయలక పరగంద. కల టమట ధర కద 20
నండ 60 క పరగంద. ఒకక మటల చపపలంట ఈ కలంల పరగన వంటగద సమన ధరల
లవంట అతశయకత కద. ఇద కడ ఉతపతతల పంట చలల ల నండ ఇళ
ల క చర సమయంల ఈ
రకంగ పరగటం వనక కవలం సవఛచ మరకట‌ వధనల మలకరణమన పరతయకంగ చపపనవసరం
లద. అక ట బర నటక 15 శతంగ ఉనన ఆహరతపతతల దరవయలబణం నవంబరల 8.6 శతనక
తగగ పవటంత ఇదంత తమ పరతభనన పరభతవం చంకల గద ధ రట 9 శతనక
ద కంద. ఏకంగ వృద
మంచపతందన ఆర థ క మంతర సలహదర కశక‌బస నకకమర చపపర. ఈ సంతషం పరభతవనక ఎంత
కలం నలవలద. డసంబర నల గ వరనక ఆహరతపతతల దరవయలబణం దశంల తరగ 14.44 శతనక
పరగంద. దనక తడ పరపంచ ఆహర సంస థ వడదల చసన తజ నవదకల కడ ఆహరతపతతల ధరల
2008 నట సథ యన మంచపతయన హచచరంచంద. దనక అనక కరణల ఉననయన సదర నవదక
పరకంద.

2000 జనవర నటక 87.5 శతం పరగన ఆహరతపతతల ధరల పరగదల రట 2008 నటక 213.5
శతనక పరగయ. 2010 డసంబర నటక ఇద మరంత పరగపయ 214.7 శతనక చరంద. దగవ
చపంచన గరఫ‌లల ఈ పరగదల తవరత ఎల ఉంద తలసకవచచ. 2008 ధరల పరగదలక
చమర ధరల పరగదల పరధనకరణంగ చపంచన పరభతవల నడ ఏ కరణం చపంచల
దకకతచన పరసథ తల ఉననయ. నడ బరల‌ చమర ధర 145 డలర ల గ ఉంట నడ బరల‌ చమర
ధర 90 డలర
ల గ ఉంద. పైగ ఉతపతత తగ
గ పయ ధరల పరగతననయన అనకవటనక కడ వల ల ద.
ల పయల వషయమ తసకంట గతసంవతసరం కంట ఈ సంవతసరం 66 శతం అదనంగ ఉతపతత
ఉల
అయయయన మరకట‌ వర గ ల తలపతననయ. అయన పంటల చతకచచ సమయంల ఆహరతపతతల,
ఇతర వయవసయతపతతల ధరల పరగటం కవలం పరభతవల అనసరంచ వధనల ల లపనన సపష
ట ంగ
మందక తసతననయ. అదసమయంల ఫరవర డ మరకట‌ అమమకల కడ గత సంవతసరం కంట ఈ
సంవతసరం 33 శతం పరగటంత మరకట‌ల సరకల చలమణ తగ
గ పయంద.

ఆహరతపతతల ధరల పరగదల పరయవసనల ఏమట ? 2008 నట అనభవల పరగణనలక


తసకంట సమర 100 కట ల మంద అదనంగ పరగన ధరలత కనస ఆరగయం కపడకవటనక
పదరకంలక జరపయరన అంచన. పరపంచ ఆర థ 4 శతం వృద
థ క వయవస ధ రట సధంచనపడ పరస థ త
ఇల ఉంట మర 1 శతం వృద ధ రట సధసతనన ఈ కలంల పరస థ తల ఎంత దరణంగ ఉంటయ
ఊహంచనలవకద. 1998 ల ఒకసర ఈ తరహల ఆహర సంకభం తలతతనపడ ఏకంగ పరభతవల
మరపయయ. ఇండనషయల సహరత పరభతవం కడతరంద. ఈసరకడ అటవంట మప
మంచకచచ అవకశం ఉందన పరపంచ ఆహర సంస థ హచచరంచటం వశషం. పరగన ఆహరతపతతల
ధరలత కనగల శకత తగ గ పవటం తకణ పరయవసరం. పరపంచ ఆర థ క వయవసథ పట
ట ల ఎకకటనక
ఆయ దశల ఆర థ క వయవసథ ల ల బలంగ ఉండ కనగల శకత కలకం కవటంత నడ పరగతనన
ధరల, దరవయలబణం పరపంచ ఆర థ క వయవసథ కలకవటనన సవల చసతంద. పరతయకంచ చైన భరతదశం
వంట భర మరకటల ఉనన దశల ల దన పరభవం మరంత ఎకకవగ ఉండటంత ఈ దశల ఆర థ కభవృద
ధ పై
ఆధరపడ రపందసతనన పరపంచ ఆర థ క వృద
ధ రట అంచనల పరశనర ధ కమవతననయ. పరగతనన
ధరలత ఆహరతపతలతల ఫయచరస వణజయం పంజకంటంద. దంత మరకట ల ఉండలసన సరకల
గదమల ల క చరతననయ.

డలవరల నలచపతననయ. గతంల అయత ఇటవంట పరస థ తన ల బక‌మరకటంగ‌ అన పరకటంచ


దనక వయతరకంగ చరయల తసకవటనక అవసరమైన చట ట ల అందబటల ఉండవ. లబక‌ మరకట‌
అంట సధరణంగ మరకట‌లక వడదల కవలసన సరకలన వడదల కనయకండ దచవయటమ.
దంత కరత, కరతననసరంచ వచచ ధరల పరగదల, దన ఆధరంగ వయపరల లభల
దండకవటం తదపర పరయవసనలగ ఉండవ. కన పరపంచకరణ వధనల నపథయంల ఒకపపట లబక‌
మరకటంగ‌ పయచరస వణజయం రపంల చట ట బద
ధ ం అయపయంద. దంత పరభతవం ల బక‌మరకట‌న
అడడ కంటం, ధరల తగగ సతం అన ఎంతగ గంత చంచకంటనన దన పరభవం మరకట‌పై పడటం
లద. పైగ ఫయచరస టరడంగ‌ భరగ లభసటగ మరటంత వవధ దశలక చందన
దరవయపట
ట బడదరల తమ పట ట బడల ఉతపతతరంగం నండ ఫయచరస టరడంగ‌ రంగనక బదల
చసతననర. వటననంట పరభవం వరస చల ల రమరకట‌ల రజవర కనగల చస సమనయమనవడ
నలగ వందల నండ ఐదవందల రట ల అధక ధరల చల ల ంచలస వసతంద. ఇపపటక వతనల పరగ గ ,
ఉపధ అవకశల తగ గ పయ జబల ఖళ అవతనన పరజనకనక ఈ భరం మయరనదగ
మరతందనటంల సందహం లద. అందవల ల న రననన కలంల ఆహరతపతతల కసం తరగబట ల ,
దపడల జరగ అవకశం ఉందన పరపంచ ఆహర సంస థ హచచరంచటం గమనంచలసన వషయం. వరస
ఈ పరణమల 2011 ల పరపంచ ఆరథ క వయవస థ వృద
ధ రటన నరగరచటమ కక అమరక, జరమన
వంట సంపనన దశల సరసన చరలన ఉవవళల రతనన భరతదశం వంట శకతవంతమవతనన దశల ల
వృద
ధ రటక సవల వసరనననయ.

Monday, December 20, 2010


వకలకస వసఫటనం

'కడ ఎడమైత పరపట లదర ఓడపలదర...' అన పడతడ దవదస. కన మతతం భమండలంపై


ఏకఛతరధపతయం వహంచలన చసతనన అమరక మతరం కడ ఎడమైత కంపలంటకపతయన
తలసకననట ట ంద. అందకన మదట ల చైనక వయతరకంగ, పరపంచవయపతంగ పరజసవమక వయవస థ ల
పరచరం కసం అంట తరమదక వచచన వకలకస పరగ దశల రహసయల తమక చరవయటనక
బదల తమ రహసయల బట ట బయల చయటంత అమరక అధనతల గంతల వలకకయ పడంద.
పతరకల పలకవర గ ల చంకల ల పల
ల లగ మరతనన సంపనన దశల ల 'ఎంబడడ‌ జరనలజం' సైతం
వకలకస వడదల చసన పతరలక మఖయమైన పరతకల పతకశర ష కల
ల స
థ నం కటయంచలసన పరస థ త
వచచంద. పతరక సవతంతయరం, పరజసవమక హకకల గరంచ పరపంచనక పఠల చపప అమరక తన
గరవంద నైజనన బయట పట ట కంద. వలకణమైన కసల వకలకస పరధన బధయడ జలయన‌ అసంజన
అరసట చయంచంద. అమరక, ఆస ట రలయ, సవడన‌, సవటజ ల రండ‌, బరటన‌ల కడబలకకననట ల
వయవహరంచ అమరక వదశంగ నతక సంబంధంచ కలక పతరల బయట పట ట న వకలకస పక నకక
పరయతనం చసతననయ. లైంగక వషయల ల అసంజన దషన చయటం దవర వకలకస వయకతతవనన
దబబతయలనకవటం అటవంట పరయతనల ల ఒకట. అసల ఇంటరనట‌ ఆధరంగ నడచ చనన సంస థ పై
అమరక వంట దశం అంత పద ద దడ చయలసన అవసరం ఏమచచంద ? వకలకస ఎవర
నడపతననర? పరధన సరవంతక చందన పరసర సధనల వషంగ ట న‌ పస ట , నయయరక టైమస, వల‌సట రట‌
జరనల‌, టైమస, గర డ యన‌ వంట పతరకల చయలన పనన కద ద మంద కంపయటర‌ రహసయల ఛదంచ
హకరస‌గ మరన యవకల ఎల చయగలగతననర? అనన వషయల ఈ వరం అట ట మదకథల
పరశలదద ం.

వకలకస పరత వబ‌సైట‌ 2006 అక


ట బర 4 న రజష
ట ర అయయంద. కంపయటర‌తన, ఇంటరనట‌తన
పరచయం ఉనన వరందరక వకపడయ గరంచ తలస. ఒకకమటల చపపలంట ఇద కంపయటర‌
వజ
ఞ న సరవసవం. అద తరహల అందరక అందబటల ఉనన బరండ‌త పరరంభమైంద ఈ సంస థ (అయత
ఈ రంటక సంబంధం లద. వకపడయ దనన మదట ల న పరకంటననద). పరరంభంల ఈ సంస

నరవహకల తమన తమ చైనక చందన అసమమతవదలగ పరకటంచకననర. దంతపట తైవన‌-
చైనత నరంతరం ఘర ష ణ పడతనన దశం- యరప‌, ఆసట రలయ, దకణ ఆఫరకలక చందన కంపయటర‌
ఇంజనర ల , గణత మథవల పరయవకణల పనచస సంస థ గ పరకటంచకవటంత అమరకత సహ
పశచమ దశల ల ఆశరయం సంపదంచటం వరక తలకైంద. ఆసయ, మజ సవయట‌ రషయక చందన
దశలల అపరజసవమక పరభతవల గట ట రట
ట చయటం తమ లకయం అన పరకటంచకవటం దవర
అమరకక పరతపతరమైన రజకయ కరడల తలకగ పరవశంచగలగర ఈ సంస థ నరవహకల. ఈ వధంగ
పశచమ దశలక పరతయకంచ అమరకక అభయంతరం కన వధంగ పన పరరంభంచన వకలకస సంస థ
2007 జనవర నటక తమ వద ద వవధ పరభతవల వయవహరలక సంబంధంచ 12 లకల పతరల ఉననయన
పరకటంచంద. ఇద కలంల అమరక ఇంటరనట‌ దవర అమరకక వయతరకంగ జరగతనన
పరచరనన అడ డ కన నమతతం పరతయక పరయతనల పరరంభంచంద. ఇందల భగంగ అనక ఘస ట
వబ‌సైల ట పరరంభంచంద. వకలకస కడ అందల ఒకటనన భవన సరవతర నలకంద.

పర పరతటషల

పరభతవ వధనలల పరదరశకత లకయంగ వకలకస చపట ట న చరయల అనతకలంలన ఉదయమరపం


తసకననయ. పరతయకంచ కనయ వంట దశల ల పలకల దశనన దచకతంటనన తరన వపలంగ
చతరకరంచటం, దనన అంతర జ తయ మడయక వడదల చయటం వంట చరయల దవర వకలకస
పరదరశకత కసం, పరజసవమక సంసకరణల కసం పన చస సంస థ గ గరతంప తచచకంద. 2008 ల
లండన‌క చందన 'ఎకనమస ట ' పతరక వకలకస సంసథ క నతన మడయ దరణలక ఇచచ అవర డ ఇచచ
సతకరంచంద. మనవహకకల కసం పన చస 'ఆమనస ట ఇంటరనషనల‌' 2009 సంవతసరనక గన ఆమనసట
డ న ఇచచ వకలకస పర పరతటషల మరంత పంచంద. 2008 ల కనయ పరభతవ
ఇంటరనషనల‌ బరటన‌ అవర
దరగతలన, మనవహకకల ఉల ల ంఘనన వల ల డ చసత 'రకత దహం -కనయల మనవహకకల
ఉల
ల ంఘనల, అదృశయమవతనన పరజల గథల' రపంల డకయమంటర రపందంచనందక గన ఈ
అవరడ పందంద వకలకస. నయయరక కందరంగ నడచ డైల నయస‌ అన పతరక రననన కలంల మడయ
రంగంపై తవరమైన పరభవం చపగల పరణమంగ వకలకస‌న గరతంచంద. దతయ రహసయల వల ల డ
చసన తరవత రషయ పరభతవం ఒక పరకటనల వకలకస‌క నబల‌ శంత బహమత అందచయలన
బహరంగంగ సఫరస చసంద.

పఠల నరపన వకలకస

వకలకస వలల డంచన వశషల గరంచ పతరకల ల పరమఖంగన చట చసకననయ. గతంల ఇటవంట
పరయతనల జరగనపడ వచచన పరచరం, పరచరయం కంట ఇపడ ఎకకవ పరచరం, పరచరయం వచచయ.
ననన మననట వరక అమరక యద ధ కరడల పవలగ సైనకలగ వయవహరంచన వర, పరభతవ
వధనల పట ల పరత వైమఖయం ఉనన వర, పటట బడదర వధననన సైధ దంతకంగ వయతరకంచ వర అనక
మంద అమరక పరభతవం అనసరసతనన తపడ వధనలన తరపరపట ట ందక సదధ మవతననర. జమస
పటరస‌ వంట వర మదట కవక చందన వరైత మంత ల రవయ పతరక నరవహకల రండ కవక చందన
వర. అయత వరక అంతర జ తయంగ వకలకస‌క వచచనంత పరధనయత రలద. జమస‌పటరస‌ తన
ఆకరశనన, అనభవలన 'దళర పశచతతపం' రపంల వల ల డ చసకవలస వచచంద. ఈ పసతకం వడదలైన
తరవత కడ అమరకక చందన మఖయమైన మడయ సంస థ ల పటరస‌ అనభవల అమరక
వయవహరశైలక సంబంధంచ సరవతరక సతయలగ పరగణంచటనక వల లదన, ఏద కనన పరతయక
పరసథ తల
ల ఆయన చపపన వషయల వసతవల అయ ఉండ ఉండవచచన వయఖయనల రస అమరక
వరక ఈ పసతకనక ఆదరణ లకండ చశయ. వకలకస వల ల డ చసన వవరల పటరస‌ అనభవల
కవలం వయకతగతం కదన, అమరక ఆర థ క రజకయ వయవస థ ల సంసథ గతమైన పద
ధ తల అవనన
మరసర రజవ చసతననయ.

ననన వశష
ట డ! నడ దష
ట డ!!

జలయన‌ అసంజ.. ఈ పర పరపంచధపతయశకతన పరకంపంపచసతంద. వకలకస వయవస థ పకడైన అసంజ


అమరక ఆఫ ఘ న‌ తదతర దశల పరజల పలట శతర వన పరచరం మత మగతననద. అతనన లండన‌ల
అరస
ట చస వచరణ జరపతననర. తమక అపపగంచలన సవట జ ల రండ‌ వతతడ చసతంట తర వనక
నంచ అమరక వట సగసతననద. ఇంతక ఈ వక వలన‌ ననన వశవ వఖయత హకకల యధడగ ఇద
శకతలత నరజనలందకననడంట నమమడం కష ట మ, కన నజం. చల మంద సంచలనకరల వవద
కరకలల గ అసంజ జవతం కడ ఆసకతకరమైన మలపలత నండ వంటంద. నటకయత
పంగపర ల తంటంద. 1971 జలై 3 న ఆస ట రలయల జనమంచన అసంజ బలయం తల ల వడకల
పనరవవహల మధయ నడచంద. చననపపట నంచ సంకతక పరజ ఞ నం ఎకకవ కవడంత 16 ఏళ ల కలల
పరపంచ స థ య కంపయటర‌ హయకర‌ అయయడ. అంట కంపయటర ల ల నకపతమైన సమచరనన రబట ట
లఘవం అనన మట. ఒకనక చలన చతరంలన పరన తసకన మండకస పరట హయకంగ‌ వయవస థ న
ఏరపట చశడ. ఇదంత చసపడ 'కంపయటర ల పడవకడద, తసకనన సమచరనన మరచకడద,
దనన అందరత పంచకవల' అన మడ సతరల పట ట కననడ. 1989 ల 'టలస ఆఫ‌ హయకంగ‌' తదతర
పసతకల రచనల పలపంచకననడ. 1991 నటక రహసయ సమచర సకరణ అందర గరతంచ స థ యక
చరంద. 1992 ల కంపయటర‌ సంస థ లైన నడైల‌, మడమ‌లన హయక‌ చశడ. 2006 ల వకలకస స థ పంచ
దనక పరధన సంపదకడగ పనచసతననడ. మనవ హకకల కసం వశషంగ కృష చసతననందక
2008 ల ఎకనమస ట పతరక అవర డ ఇచచంద. కనయల చట ట వరద ధ హతయకండన గరంచ
బయటపట ట నందక ఆయనక 2009 ల ఆమనస ట ఇంటరనషనల‌ అవర డ ఇచచర. అలగ ఆఫరకల వష
పదర థ ల గమమరంప గరంచ, ఆ పరంతంలన ఒక చరచ నగఢ కరయకలపల గరంచన సమచరనన
కడ పరపంచనక అందంచడ. ఇవనన అసంజ గరంచన ఆసకతన పంచయ. ఆయన ఎకకడ వంటడన
దనపై ఎవరక సపష ట త వండద కద. ఆస ట రలయ దశస థ డైన అకకడ వననద తకకవ. కనయ, సవట జ ల రండ‌,
బరటన‌, ఐస‌లండ‌ వగైర చట ల నవససత ఎకకడనన రహసయ సమచర సకరణ కనసగసత వచచడ.
అయత 2010 నవంబర 20 అమరక వదశంగ కరయలయనక సంబంధంచన రహసయ పతరల పరకటన
పరరంభంచగన ఈ పరస థ త ఒకకసరగ మరపయంద. మనవ హకకల యధడ కసత దశ దరహ
అయపయడ! ఇంతక వటన పరచరంచంద పరసధ ద పతరకల. దంత ఒకకసరగ అమరక సైనక
రజకయ నతల హడలతతపయర. నవంబర 20 న ఆయన ఈ పన పరరంభంచగ 30 న సవట జ ల రండల
అతయచరల కస నమదైంద. మర వంక దశ రహసయల చట ట ం కంద ఆయనన అపపగంచలన అమరక
వతతడ పంచంద. ఈ నపథయంలన లండన‌ల తనగ దరక పయన అసంజ కర ట ల హజరైనడ.
అసంజ గరంచన నజనజలనన పరతగ తలయక పయన ఈ సమయంల వటడటం వనక
రజకయలననయననద సపష ట ం. అందక అంతర జ తయంగ తనపట ల సంఘభవం కడ వయకతమవతననద.
రహసయల కపడకలకపవడం అధకరల లపం తపప అందన వటన పరచరంచడం మడయ తప
కదననద సధరణ అభపరయం.ఇద వధమైన కసల ల అమరక పతరక సవతంతయరం పరట చసన హడవడ
అందరక తలస. అసంజక ఆమనస ట తదతర అవర డ ల ఇచచనపడ తమక
ఉపయగపడతడనకననర..వసతవంల 2010 నబల‌ బహమనం ఆయనక ఇవవలన టైమ‌ పతరక
పరతపదంచంద కడ! ఎదర తరగసరక దరహ అంటననర.అయత బరజల‌ అధనత లల డసలవ
వంటవర బహరంగంగన అసంజన సమర థ సతననర. రషయ కడ మదట నంచ అసంజక
మదద తనసతననద. ఆయన బయలకసం పరసధ ద దరశకడ మైకల‌ మర‌ జమన మతతం చల ల ంచనపపటక
ఇంక వడదల కలద. అతనన సవట
జ ల రండక అపపగసతరనన సచనలననయ.

-పప

2000 సంవతసరం జరగన ఎననకల ల బష‌ ల ఫరడ రష ట రంల రగ


గ ంగ‌క పలపడకపత గలచ ఉండవడ
కదన గరగ‌ పలస ట అన వలకర ఆధరలత సహ రజవ చశడ. అయత ఈ వవరలన పరచరంచటనక
అపపట ల అమరక పతరకల గన, టవలగన మందక రలద. చవరక ఆయన ఇంగ ల ండ‌ వచచ
లండన‌ పతరకలక ఈ వషయల వల ల డంచన తరవత గన బష‌ గట ట రటట కలద. ఆ తరవత కడ
గరడ యన‌ వంట పతరకల దవర పలస ట కృషపై నళల పసందక వశవ పరయతనల జరగయ. చవరక
గతయంతరం లన పరస థ తల ల తన పసతకం రస అమమకనక అనవైన అతగపప పరజసవమయం అన
పరచరంచడ గరగ‌ పలస ట .ఇద వధమైన పరస థ త మంత ల రవయ నరవహకలద. అమరక ఆర థ క రజకయ
వయవస థ వషయంల నకరమైన శసతయ వమరశకలగ ఉంద ఈ పతరక. కన ఈ పతరక పరభవం,
పలకబడ పరమతం కవటంత ఈ పతరక వల ల డ చస వశ ల షణల, వసతవల జనసమనయనక చరకన
పరస థ త లద. దంత పతరక నరవహకల మఖయమైన పరణమలక సంబంధంచన వయసల పసతకలగ
మరచ అంతర జ తయ మరకట‌ల వడదల చసతననర. తజ ఉదహరణ పరపంచం ఎదరకంటనన
సంకభనక సంబంధంచనద. మంత ల రవయ పతరకల 2004 నండ రననన సంకభం గరంచ పద ద ఎతనత
హచచరకల, వశ ల షణల వచచయ. కన బష‌ నతృతవంల సమరజయవదం కకక తలకకకంచకనన
అమరక పలకలక, వధన నర ణ తల ఈ హచచరకలన పడచవన పట ట ర. దంత సంకభం మదలైన
తరవత 2008-2009 మధయ మంత ల రవయ రచయతల రండ చనన పసతకల ఈ వయసలన అచచశర.

ఈ వషయలక, వకలకస‌క మధయ సంబంధం ఏమటనన పరశన పఠకలక తలతతవచచ. ఇద జరనలజం


వృతత నైపణయనక సంబంధంచన అంశం. దదప శతబ ద కలం కరతం మడయ సధనలపై గతతధపతయం
పరగటం, ఈ గతతధపతయం వహసతనన శకతలక, ఆయ దశల ల న రజకయ ఆర థ క పతతనం చలయసతనన
శకతలక మధయ అవనభవ సంబంధం ఉండటంత తమ ఇచచ వరతల, వల ల డంచ రహసయల
నషపకకమైనవన మడయ సంస థ ల రజవ చసకవలస వచచంద. పరతయకంచ ఆర థ క వయవహరలక
సంబంధంచన పతరకల మందక తచచ నతన పరతయమనయల, వధనల వనక నర ద టషంగ కనన
కంపనలక లభం చకర అవకశల ఉననయ. ఉదహరణక అమరకక చందన జనరల‌ ఎలక ట రకలస,
వసట ంగ
ట న‌ వంట అణ ఇంధన రయక ట ల ర తయర చస కంపనలక పరపంచవయపతంగ అణ ఇంధన
ఉతపతత పరరంభమైత పరయజనం. వరక గరక తగలగతంద. అందకన సవచఛమైన ఇంధనం, హరత
ఇంధనం పరత దశబ ద ంననరక పైగ సవతంతర సంస
థ ల దవర పరచరం చపటట ర. చవరక భరతదశంత
అణ ఇంధన ఒపపందం కదరచకననర. అదవధంగ అమరకక చందన ఎఐజ కంపన. బమ
రంగంల, పన ష న‌ రంగంల వదశ కంపనల పరవశనక అవసరమైన వరతల, వశ ల షణల వచచ, ఈ వరతల
వశ
ల షణల మనలంట దశంల ఏ పరణళక సంఘనన, ఆర థ క శఖల ఉననతధకరలన పరభవతం చసత
ఎఐజ వంట కంపనల మన దశంల యదచఛగ పరవశంచవచచ.

పరధన మడయక పరతయమనయం!

గతతధపతల పరతయక పరక పరభవల పరలభల వల ల కనపంచ వసతవలన పరజలక నవదంచడంల


పరధన సరవంత మడయ సధనల వైఫలయం పద ద ఎతతన కట ట చచనటల కనపసతంద. ఈ వైఫలయనన
పరంచందక ల బగ‌ల రపంల, లభపక ఆశంచన ఇంటరనట‌ మడయ సధనల రపంల, సషలస ట
భవల వయపత చస సలడ‌ నట‌ రపంల అనక పరతయమనయ మడయ సధనల మందకచచయ. ఆ
వధంగ తరమదక వచచన వకలకస కంపయటర‌ దవర రహసయల ఛదంచ పరకరయ హయకంగ‌ నైపణయంత
వవధ దశల పరభతవ వయవహరలక సంబంధంచన సమచరనన తమ వద ద నకపతం
చయగలగంద.ఇంటరనట‌ యగంల సంకతక పరజ ఞ నం అందబటలక వచచన సమయంల
సమచరనక కరత లద. అయత ఏ సమచరం, ఎంత మర అందబటల ఉండల అనన వషయనన
నర
థ రంచద పరభతవల, పరభతవలత కమమకకైన ఇంటరనట‌ సంస థ ల పరదరశకత జపం చసతన తమ
పలకల వర గ పరయజనలక నష ట ం లన సమచరనన మతరమ అందబటలక తసతయ. పరపంచం
మందంచతయ. ఉగరవదంపై యద ధ సమయంల అమరకలన కద, పరపంచవయపతంగ జరగన
పరణమం అద. ఎంపక చయబడన మడయ సంస థ ల పరతనధలక పరభతవమ సమచరం ఇచచ
వశల షణల, వయఖయనల రయంచటం దవర - కజ బసన‌ గయస‌ ధర వషయంల నర రడయ సచనల
మరక వర‌సంఘవ వశ ల షణ రసనట ల - హన లన సమచరనన మతరమ బయటక వదలటం మడయ
మనజ‌మంట‌ల భగంగ మరంద. ఆంధరపరదశ‌ల సంసకరణల అమల జరగన సమయంల 1994-
2004 మధయకలంల పరపంచ బయంక ఎంతవరక సమచరం అందబటలక తసత అంత సమచరనన
ఢల ల పరతకల యథతథంగ అచచసవ. రష ట రంల పరపంచ బయంక వధనలక తవరమైన పరతఘటన
వయకతమైన తరవత మతరమ పరపంచ బయంక వధనలన పరశనసత వచచ కథనల అద కడ కనన పతరకల ల
మతరమ అచచయన వషయం పఠకలక గరతండ ఉంటంద.

ఈ వధమైన పరస థ తల పరజల సదర పతరకల ల వచచ వరతలన నమమటం సధయం కద. దనక
పరతయమనయంగ వచచంద వృతతనైపణయం కలగన పతరకయత. ఈ తరహ పతరకయతవంల రస వరతక
ఎంత పరధనయత ఉంటంద, ఏ సమచరం ఆధరంగ సదర వరత రసతననమ అనన వషయనక కడ
అంత పరధనయత ఉంటంద. పరతయకంచ పశచతయ దశల ల దనక మరంత పరధనయత ఉంటంద. పై
అనభవల నపథయంల అమరక మడయ శకత సమర థ యల అర థ ం చసకనన వకలకస నరవహకల
భననమైన వయహం రపందంచర. తమవద ద ఉనన రహసయ పతరల, వవధ దశలక, అమరకక మధయ ఉనన
సంబంధనన వవరంచవ కవటం వరక కలస వచచన అంశం. దంత లండన‌, పరస‌, బర ల న‌,
వషంగట న‌ల నండ ఒకక పతరకన ఎంచకన తమ వద ద ఉనన రహసయలన మందగ ఆయ పతరకలక
చరవశర. ఇవనన వృతతనైపణయం కలగన పతరకయల చతల ల న పతరకల. దదప రండ నలలగ
శధంచ, సర చసకన, వకలకస వద ద ఉనన పతరల అసలవ, నకలవ అనన వషయనన రజవ చసకనన
తరవతన ఈ పతరకల కద ద కదద సమచరనన పరచరంచయ. ఉదహరణక నయయరక టైమస, గర డ యన‌
పతరకల వకలకస ఇచచన సమచరనక సంబంధంచన వవరల రఖమతరంగ ఇంటరనట‌ల ఉంచర.
ఒకట రండరజల ల అద కడ తసశర. ఈ వధంగ వృతతనైపణయం పట ల మకకవ చస సంపనన దశల
పతరకయలక అద వృతతనైపణయంత గణపఠం నరపంద వకలకస.
వకలకస పరవహం...

చవరగ వకలకస వల ల డంచన వవరల గరంచ లకపతంగ పరసతవంచకందం. ఇపపట వరక మడ


దఫలగ వకలకస తన వద ద ఉనన సమచరనన వల ల డంచంద. తలత ఆఫరక దశల ల మనవ హకకల
ఉల
ల ంఘనక సంబంధంచన వస త వ ల వలగలక తవటం దవర పశచతయ పర భ తవతర సంస
థ ల,
మడయక దగ గ రైంద. తరవత దశల ఇరక‌ యద ధ ం గరంచన వవరల వల ల డంచంద. ఈ వవరల ల
కతతదనం ఏమ లకపయన తరవనక జరగన పరణమల, అమరక వవధ దశలన ఏ వధంగ కట ట డ
చస మర యదధ ంలక దంచందనన వషయల తలసరగ వలగ చశయ. యద ధ సమయంల అమరక
అనసరంచన వకృత చష ట ల, మనవహకకల ఉల ల ంఘనల, అబగరయబ‌ వంట ఉదంతల మరకనన
ఉననయనన వషయనన ఈ లకల సపష ట ం చసతననయ. చవరద దతయ రహసయలక సంబంధంచన లకల.
సధరణంగ దతయవతతల, దతయ సబబంద తమ మతృదశ పరయజనలక అవసరమైన సమచరనన
సకరంచటనక వవధ పద ధ తల అనసరసతర. ఈ సమచరనన నర ద టషంగ రకర డ చయలసన బధయత
కడ ఉంటంద. ఈ రకర డ చయలసన అవసరం, ఉననత అధకరలక రపర ట చయలసన అవసరం
నపథయంలన మబైల‌, కంపయటర‌, ఇంటరనట‌ వంట సధనలన వరవగ వడతర.

ఒకసర వటన హయక‌ చసత అందల ఉనన సమచరం వరదల నలవైపల పరవహసతంద. వకలకస చసంద
కడ అద. దశల వరగ ఏయ సమచరం వలగలక వచచందనన వషయనన రజవర పతరకల కసత
కసత రసతన ఉననయ. వశషమమటంట ఈ సమచరనక, ఆదశలక, వట అమలక అమరకయ
కందరంగ ఉంటందనన వషయనన ఈ లకల పరపంచం మందంచయ. వవధ దశల తసకన వధన
నర
ణ యల వనక అమరక ఆదశల, దన పరయజనల ఏ వధంగ ఇమడ ఉంటననయనన వషయనన
తలసకవటనక ఈ లకల అకకరకసతయ. ఇటవంట వషయల రండ మడ దశబ ద ల తరవత
సదర పరభతవల వడదల చసతయ. కస ట రపై ఎనన సరల హతయపరయతనం చసందనన వషయనన సవయంగ
సఐఎ వల ల డంచంద. ఇందరగంధ పట ల అమరక అవగహనన కసంజర‌ పతరల దవర అమరక
పరభతవమ వల ల డంచంద. సదర సమచరం మడ నలగ దశబ ద ల తరవత వలగ చసత దనన
వశల షంచ అంచనక వచచ పన పరమత సంఖయల ఉనన చరతరకరల చసతర. దనక భననంగ వరతమన
పరపంచం, వరతమన జవతం, దశల వరతమనం గరంచన వసతవల, రహసయల, కథనల ఎపపటకపడ
వలగ చసత సదర పరణమల పట ల పరజలందర సపందచందక అవకశం ఉంటంద. కనసం పరజల
తలసకనందక వల కలగతంద.

ఈ వధంగ చసకననపడ వకలకస దతయ రహసయల వల ల డ దవర పరభతవల గటట రట


ట చయటం
వలకణ చరయ అన చపపక తపపద. తజ వసతవల తజగ పరజలక చరపత పరభతవల, పలకల
తలరతల మరపతయ. అందవల ల న హల
ల ర ల కంటన‌ అంతగ గగ
గ ల పడతంద.

ఇంటరనట‌ యగంల పరదరశకత - మడయ

గతంల పరభతవ వధ వధనల తలసకవటం, అవ ఎవరక పరయజనం ఎవరక నష ట ం అనన వషయనన


గరతంచటం చల శరమత కడన పన. వర థ మన దశల ల మడయ సవభవనక, సంపనన దశల ల మడయ
సవభవనక మధయ మలకమైన వయతయసం ఉంద. ఏ దశంలనైన మడయ సంస థ ల ఆయ దశ పరయజనల
పరధలన వయవహరసత వచచయ. వర థ మన దశల ల దశ వమకత కసం జరగతనన పరట నపథయంల
మడయ సధనల నర ద టష రపం తసకననయ. అటవంట వర థ మన దశలల న పరభతవ నర ణ యలన
పరశనంచటంల మడయ ఎనన అవంతరల ఎదరకవలస వచచంద. భరతదశంల ఇండయన‌
ఎకస‌పరస‌క పరభతవనక 70 దశకంల జరగన వవదల దశంల పరసరమధయమల సవతంతరతన
కపడటంల కలక సధనలగ మరయ. ఈ పరణమం అమరక వంట దశల ల 19 వ శతబ ద ం
చవరల న పరతయయంద. పట ట బడదర వధనంత పట మడయ, పరభతవం మధయ సంబంధల ల కడ
ద ఎతతన మరపల వచచయ. 'జతయ పరయజనల' అనన మసగల మడయ సధనల పరభతవలన
పద
నలదయటం ఎపడ మనశయ. మడయ సవయంపరతపతత పరత పరభతవల కడ మడయ వయవహరల ల
జకయం చసకవటం మనస మడయ సంస థ ల యజమనలక కవలసననన పరయజనల చకరచటం
దవర వట నర మయంచ స థ త వచచంద. దనక తడ మడయ సంస థ ల యజమనయం కనన
శకతవంతమైన బహళజత కంపనల చతల ల క మరపవటంత ఒకక మడయ ఒకక కంపన పరయజనల
పరరకణకసం పన చయటం సంపనన దశల ల పరతయకంచ అమరకల సరవసధరణ అంశంగ మరంద.
భరతదశంల ఈ పరణమం ఇంక అమరక స థ యక చరకకపయన నర రడయ టపల వవరల
పరశలసత ఈ కరమం పరరంభమైందనన వషయం రజవ అవతంద.

ఇటవంట పరస థ తల
ల సంకతక పరజ ఞ నం, ఇంటరనట‌, దంత వచచన మరపల, తదనగణంగ
పరభతవ పలనల కడ మరపల వచచయ. పరతయకంచ 24 గంటల వరతల పరసరం చస టవల వచచక
వరల త పరజలక చరవస సధనల సమర థ యం పరగంద. అయన పరధన సరవంతక చందన వరత సంస థ ల
కంపనలతన, పలకపర ట లత పరతయక అనబంధం కలగ ఉండటంత నషపకకమైన వరతల పరజలక
చరవయటంలన, వసతవల పరజల మందంచటంలన సమర థ వంతంగ పన చయలకపతననయ.
పరతయకంచ ఈ పరణమం అమరకల పతక స థ యక చరకంద. ఉగరవదంపై పరటం పరత ఇరక‌,
ఆఫ ఘ నసతన‌లపై అమరక సగంచన దరణ మరణకండ సమయంల అమరక మడయ ఏకంగ
పంటగన‌ అధకర పరతనధగ వయవహరంచటంత పరధన సరవంత మడయ పట ల పరజలక వశవసం
సననగల ల ంద. ఈ వషయంపై వయఖయనసత అమరకక చందన పరమఖ వమపక మధవ జన‌ బల ల మ ఫస ట ర‌
''సంకభ సమయంల పరజతంతర మడయ వయవస థ పరత ఘటనక సంబంధంచ వసపషట మైన వసతవకతన
పరజల మందంచల. అధకరంల ఉనన వర చరయలన, నర ణ యలన నరంతరం తరచ తరచ
పరశనంచల...దనక భననంగ అమరకల జరనలస ట మధవల 9/11 నపథయంల జరనలస ట పరమణల
పటంచటం వదలశర'' అన వమరశసతడ.

Monday, December 13, 2010


ట న యపఎ 2
కంకన‌ పరయవరణ సదససల దశ ప ర యజనల ఫణంగ పట

Published in Prajasakti Business Watch on 13th December 2010


'భరతదశం వడదల చస కలషయకరకల ల సంపర ణ నయంతరణ పటంచందక
సద
ధ మ'న పరకటంచటం దవర జైరం రమష‌ మరసర వవదనక తరతశర. కంకన‌
బయల దర మంద జరగన కందర మంతరవర గ సమవశంల ఈ అంశం
చరచకరలద. మగలన దశల మఖయంగ సంపనన దశల తమ దశల ల కలషయ
హరణ చరయలక సంబంధంచ నర ద టష పరతపదనల మందక తచచనపడ వర ధ మన
దశల పరతయకంచ భరతదశం ఇవవలసన తదపర రయతల గరంచ చరచంచలన
మంతరవర గ ం నర
ణ యంచంద. దనక భననంగ పరధనమంతర శకరవరం,
డశంబర10 నచసన పరకటనల జైరం పరకటనల అభయంతరం ఏమ ఉండలసన
అవసరం లదననర. దంత గత రండ దశబ ద ల నండ భరతదశం అనసరసత
వచచన పరయవరణ వధననక లపయకరగ తట
ల పడచర.

కందర పరభతవం అనకననంత పన చసంద. కరయశలకమైన పరయవరణ శఖ మంతర


కంకన‌ల భరతదశ పరయజనల, ఆర థ కభవృదధ న ఫణంగ పటట ర. వరతం చడడ
ఫలతం దకకలదననట ల వర ధ మన దశల కటమల కలక బధయతల ల ఉనన భరతదశం
కరబన‌ వడదల తగ గ ంప వషయంల సవతంతరంగ పరమతల వధంచకంటమన
పరకటంచన సంపనన దశల మందక రలద. దంత కయట ఒపపందం
కనసగంప సందహసపదంగ మరంద. పరపంచ పరయవరణ పరరకణక సంబంధంచ ఏయ దశల
ఏయ బధయతల నరవరచల నర ద శంచంద కయట ఒపపందం. ఈ ఒపపందం పరకరం 2012 నటక
సంపనన దశల, పరశరమకంగ అభవృద ధ చందన దశల (వటన ఎనకస 1 దశల అంటర) ఒకక దశం
తమ వడదల చస కరబన వయవల ల ఎంతమర తగగ ంచల నరధ రంచయ. ఆర థ కభవృద
ధ క, పదరక
నరమలనక, కలషయనక మధయ ఉనన అవనభవ సంబంధం గరంచ పరతయకంగ చపపనవసరం లద.
పదరకం తగగ లంట ఉపధ పరగల.

ఉపధ పరగలంట పరశరమల పట ట ల. పరశరమల పన చసత కలషయం పరగతంద. అయనపపటక


వర
ధ మన దశల, వనకబడన దశల ఇంక అభవృద ధ సంధంచలస ఉననందన, కట ల దమంద ఆయ
దశల ల పదరకంల జవసతననందన ఆ దశల వడదల చస కరబనవయవల పరమణం, దనల కత
గరంచ అపపట ల చరచ జరగలద. తరవత మరన పరపంచ ఆర థ క చటరం, పరపంచకరణ నపథయంల
వరధ మన దశలల కనన చైన, భరతదశం, బరజల‌, దకణ ఆఫరక వంట దశల ల పరశరమకరంగం
గణనయంగ అభవృద ధ చందంద. ఉననత స
థ య వనమయవదం కడ వసతరంచంద. దంత ఈ దశల
కడ వతవరణనన కలషతం చయటంల గణనయమైన పతర పషసతననయ కనక ఈ దశల బధయత
నతతన వసకంటన మగలన దశల మందకసతయననద అమరక, జపన‌ వంట దశల వదన. 2009 ల
కపన‌హగన‌ల జరగన చరచల ఈ అంశంపైన అసంపరతగ మగలపయయ.

కపన‌హగన‌క మంద భరతదశం, చైన, బరజల‌ దశయంగ పరయవరణ పరరకణక సంబంధంచన


అనక వధ వధనల పరకటంచయ. భరతదశంల యపఎ-2 పరభతవం ఏకంగ 12 మషన‌ల
పరకటంచంద. ఇందల భగంగ సవతంతరంగ కంతమర కరబనవయవల పరమణం తగ గ సతమన కడ
పరభతవం అపపటల చపపంద. దనన వయతరకంచన పరతపకలక 2009 డసంబర మదటవరంల
పరల మంటల సమధనమచచన జైరం రమష‌ పర ల మంట పరతపదంచన సతరల మరక పరయవరణ
ఒపపందం ఉంట సంతకం చసతమన, లదంట లదన సపష ట ం చశర. ఇదంత కపన‌హగన‌ల మగలన
దశలత బరసరల ఆడందకనన నమమబలకంద. మనలన చస మగలన దశల కడ ఇద తరహల
కనన చరయల పరతపదసత అద మతతంగ పరయవరణ పరరకణక దహదం చసతందన ఆశచపంద.

కపన‌హగన‌ల ఈ వషయంపై చరచ జరగన అనన దశల తదపర సమవశం 2010 నటక పరయవరణ
పరరకణక సంబంధంచ జతయ కరయచరణ పరణళకల రపందంచలన ఆదశంచంద. కన
కలకమైన కలషయకరకం అమరక ఈ వషయంల సవతంతర వధన పరకటన ఏమ చయలకపయంద.
దగవననన పటట కలన వవరల సంపననదశల పరయవరణ పరరకణ దశగ దశయ వధనల
రపందంచడంల, అమల చయడంల వఫలమయయయన సపష ట ం చసతననయ. హరత ఇంధనం బల

పరత ఆరభటంగ ఒబమ పరతపదంచన బల ల అమరక పరల మంట‌ ఎగవసభల చకకకపయంద.
ఇపడ దగవ సభల సైతం రపబల కన
ల మజరట సధంచర. ఇకపై ఆ బల
ల ఆమదం పందటం సధయం
కద.

కన కంకన‌ సమవశల ల పరభతవం వైఖర దనక పరతగ భననంగ ఉంద. రండ వరల జరగ ఈ
సమవశల ల మదట వరం పద రజల ల అధకరల, సంకతక నపణల మథమదనం చస
పరభతవధనతల మంద ఒక పరతపదన పట ట ల. తరవత దశల మడనలగ రజల పరయవరణ
మంతర ల ఈ పరతపదనల జతయ పరయజనలక అనగణంగ ఉననయ లద అనన వషయనన
పరశలంచకన తద మసయదన మందక తసతర. అపడ గన దశధనతల ఈ ఒపపందనన
ఆమదసత తరమనసతర. అయత గత రండ దఫలగ జరగనట ల అధకరల, సంకతకనపణల
థ యలన ఉమమడ పరతపదనలపై అంగకరం కదరలద. డశంబర 4 న కంకన‌ బయల దరటనక

మంద ఢల ల ల ఒక వలకరల సమవశంల మట ల డత కందర పరయవరణ మంతర జైరం రమష‌
దశయంగ తమ తసకనన కలషయహరణ చరయల అమలపై అంతర జ తయ పరయవకణ జరపకవచచన
పరకటంచ తల వవదనక తరతశర. ఇపపట వరక ఒక పరభతవం తసకన జతయ నర ణ యలన మర
పరభతవం, అంతర జ తయ సంస
థ మదంప చయకడదననద పరమణక వైఖరగ ఉంద.

ఈ వైఖర నండ తలసరగ భరత‌ వైదలగంద. ఇపడ కడ బరసరల ఆడందక అన చపపన


వరధ మన దశల కటమక నయకతవం వహసతనన బసకస (బరజల‌, భరత‌, దకణ ఆఫరక, చైన)లన మడ
దశల ఈ పరతపదనన వయతరకంచయ. కంకన‌ల డశంబర 8 వ తదన బసకస సమవశం నండ
బయటక వచచన జైరం రమష‌ తన పరతపదనన మగలన దశల అంగకరంచటం లదన పరకటంచర.
మరసట రజ 'భరతదశం వడదల చస కలషయకరకల ల సంపర ణ నయంతరణ పటంచందక
సద
ధ మ'న పరకటంచటం దవర జైరం రమష‌ మరసర వవదనక తరతశర. కంకన‌ బయల దర
మంద జరగన కందర మంతరవర గ సమవశంల ఈ అంశం చరచకరలద. మగలన దశల మఖయంగ
సంపనన దశల తమ దశల ల కలషయ హరణ చరయలక సంబంధంచ నర ద టష పరతపదనల మందక
తచచనపడ వర ధ మన దశల పరతయకంచ భరతదశం ఇవవలసన తదపర రయతల గరంచ చరచంచలన
మంతరవరగ ం నరణ యంచంద. దనక భననంగ పరధనమంతర శకరవరం, డశంబర10 నచసన పరకటనల
జైరం పరకటనల అభయంతరం ఏమ ఉండలసన అవసరం లదననర.దంత గత రండ దశబ ద ల నండ
భరతదశం అనసరసత వచచన పరయవరణ వధననక లపయకరగ తట ల పడచర.

అంతకద. పరయవరణ పరరకణక పరధన బధయత తమపై మపన కయట ఒపపందనన సమలంగ రద

చయలన, దన సథ నంల కతత ఒపపందనన తరమదక తవలన సంపననదశల నడం కట ట య.
కంకన‌ల బసకస దశల కడ ఈ బధయత తసకకపత తన సమవశల నండ వైదలగతనన
బదరంచయ. దనక తడ కంకన‌ సమవశల మర మడ రజల ల మగసతయనగ గతంల అమరక
తరపన చరచలల పల
గ నన అధకరలందర కంకన‌ చరచల వఫలం కనననయన ఇంటరవల
ఇవవటం దవర అట ఆతథయ దశం, ఇటచనన చనన దవల వంట దశలక ఆందళన కలగంచయ. ఈ
పరస
థ తల
ల జైరం రమష‌ చసన పరకటన కవలం చరచలన బతకంచటనక అనకనన ఈ ఉడత ఊపలక
అమరక గన,జపన‌ గన దగచచంద లద. కయట ఒపపందంల మర కలక అంశం ఉంద.

అద తరతమ స థ యల ఉమమడ బధయతక సంబంధంచనద. పరయవరణ పరరకణ ఉమమడ కరతవయం.


పరయవరణనక తరతమ స థ యల హన కలగసతనన దశల అద స థ యల పరరకణక చరయల
చపట ట లననద కయట ఒపపందం సరంశం. అనన దశల కరబనవయవల వడదలల నయంతరణక
నర
ద టష చరయల తసకవలనన పరతపదన మందక తవటం దవర అమరక, జపన‌ వంట పరధన
కలషయకరక దశల కరకంటనన అంశనన జైరం రమష‌ భరత పరభతవ పరతపదన రపంల
చరచక పట ట డ. ఈ పరతపదన అంగకరంచటం అంట కయట స థ నంల నతన ఒపపందనన, ఈ బధయత
అనన దశలక సమనంగ పంపణ చస ఒపపందనన అమల ల క తవటమ. అందవల ల న మగలన వర
ధ మన
దశల నండ ఈ పరతపదన పట ల తవర వయతరకత వయకతం అయయంద. ఈ వయసం పరతచస సమయనక
కంకన‌ సమవశం ఇంక తద తరమనం పై అంగకరనక రలద.

కంకన‌ తరమనం సంగత ఎల ఉనన భరతదశం మతరం సమరజయవద దశల పంచన చర, వర ధ మన
దశల అభవృద ధ త సహ జతయ ఆర థ కభవృధ ధ న కంకన‌ల ఫణంగ పటట ంద. ఇటవంట వషయల
బయటక పకకతయనన ఉద ద శయంతన పర ల మంటర పరతనధ బృందనన కంకన‌ చరనయకండ మర
పరయవరణ శఖ, పరధన కరయలయం మకలడ డ య. ఏతవత పరయవరణ పరరకణ వషయంల జైరం
రమష‌, పరధన వైఖర కకలన కట ట గదద లక వయటం అనన చందంగ మరంద. పవ నరసంహరవ
పరభతవం గట‌ ఒపపందంపై సంతకం చయటంత తరవత వచచన పరభతవల సైతం ఇష ట యష
ట లత
నమతతం లకండ పరపంచ వణజయ సంస థ ల భగసవమల కవలస వచచనట ల జైరం రమష‌ నడ
తసకనన ఈ నర
ణ యం రననన పరభతవల మడక గదబండగ మరనంద.

కండర వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Tuesday, December 7, 2010


థ క సంకభం : కరనస యద
ఆర ధ ల
మరకసస
ట Sun, 5 Dec 2010

అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ ల కరనస యద ధ ం తజ చరచనయంశంగ మరంద. సంపనన దశల


పరతయకంచ అమరక తన కరనస, డలర‌ వలవన కృతరమంగ తగ గ ంచ టం దవర పరపంచ ఆర థ క
వయవసథ పై కరనస యదధ ం పరకటసతందన అకట బరల బరజల‌ ఆరథ క మంతర గడ మంటగ వమరశంచటంత
ఈ అంశం పరపంచం దృష ట న ఆకరమంచంద. గత సంవతసర కలంగ జ20 దశల మధయ అంతర జ తయ
ఆరథ క వయవసథ క సంబంధంచన పల కలక అంశల మధయ ఏకభపరయం సధయం కవటం లద. తజగ
జరగన సయల‌ శఖరగర సదసస కడ వైఫలయంతన మగసంద. వటననంటక మలం అమరక, చైనల
మధయ కరనస వలవ గరంచన వైర ధయమ. అంతర జ తయ దరవయ నధ సంస థ వడదల చసన వర ష క
నవదకల పరపంచ ఆర థ క వయవసథ ఎదరకంటనన కతత సమసయ కరనస యద ధ ల అన పరకటంచటం దవర
ఈ అంశం రజకయ ఆర థ క చరచల
ల కలక స
థ నం ఆకరమంచంద.

కరనస యద
ధ ం అంట ఏమట ?

అంతరజ తయ వణజయం అనద అంతరజ తయ ఆర


థ క వయవసథ ల అంతరభగం. ఈ వణ జయంల ఏ
దశమైన తన ఉతపతతల అమమ కవలంట అనక మర గ ల అవలంబసతంద. అతయననత సంకతక
పరజ
ఞ నంత ఉతపతతల తయర చయటం మదల సరకల ఎగమత చయటం, పట ట బడల ఎగమత
చయటం వంట అనక మర గ ల అమల
ల ఉంటయ. పటట బడల తరలంచ వసతవల, సవల దగమత
చసకంట దనన ఔట‌సరసంగ‌ అంటననమ. దనక బదల వసతవల సవల ఎగమతచయలంట ఆ
దశప ఉతపతతల అంతర జ తయ మరకట‌ల చకగ ఉండల. అపడ అమమడవతయ. ఉతపతతయయ
వసతవల, సవల వలవ తకకవగ ఉండలంట పరభ తవల ఉతపతతక కలకమైన పట ట బడ, శరమ శకత
వలవ తగ గ ంచల. పననల రయతల, పరభతవమ మలక వసతల రంగనన నరమంచ సద ధ ం చస
ఉంచటం, బడ జ ట‌ పరతపదనల ల టకస హలడస‌ వంట రపల ల పట ట బడ వలవ తగ గ ంచవచచ. దశయంగ
శరమశకత వలవ తగ గ ంచలంట ఏకైక మర గ ం సంకమ ఆర థ క వధనల అవలంబంచటమ. తదవర
శరమశకత పనరతపతతక అవసరమైన వయయనన తగ గ ంచ వచచ. నయదరవద సద ధ ంతల తలకకకన
పరభతవల దనక సద ధ పడవ. మర మర గ ం అంతర జ తయ వణజయ సధనంగ ఉనన కరనస వలవన
తగగ ంచకవటం. అంతర జ తయ కరనస మరకట‌ పరసపరధరతం. అంత జ రతయ రజరవ కరనస హద
కలగన కరనసతపట అటవంట హద లన కరనసల మధయ సంబంధల పరసపరం వలమన పతంల
ఉంటయ. అంట రజరవ కరనస వలవ పరగత మగలన కరనసల వలవ తగ గ తంద. అంతర జ తయ
మరకట‌ల కరనసల మధయ సంబంధల ఆయ దశల ఆర థ క దరవయ వధ నల నపథయంల నర ద టష నషపతతన
పటసతననపడ మరకట‌ సమతకం కనసగతంద. అలకక ఏవైన కనన దశల కృతరమ చరయల దవర
తమ కరనస వలవలన అంతర జ తయ మరకట‌ ల తకకవ చస ఉంచటనక పట పడత అంత జ రతయ
వణజయ మరకట‌ల సమతలయం దబబ తంటంద. ఇటవంట పరస థ తన కరనస యద ధ ల అంటర.

ఎందవల
ల ఈ పరస
థ త తలతతతంద?

ఏ దశ ఆర థ క వయవస థ అయన జతయంగ అంతర జ తయంగ రణంచలంట ఉతపతత సమర థ యం


పంచకవటంత పట వదశ వణ జయంల ఆధపతయ స థ నం కలగ ఉండల. వణ జయంల ఆధపతయ స థ నం
ఉండలంట ఉతపతత లన అద ధరణత ఉండల. ఉతపతతక అవ సరమైన రండ కలక సధనల
పట
ట బడ, శరమశకతక చత నండ పన కలపంచగల స థ య ల ఉండల. అదసమయంల మగలన దశల
ఉతపతతలత వలవలన, నణయత లన పట పడ మరకట‌ స థ ననన నలపకగలగ ఉండల. ఏ
దశంలనైన పట ట బడన ఉతపతతక వనయగంచడం లద అంట పట ట బడక తగన లభం రవట ల దన అర థ ం.
అటవంట పరస థ తల
ల పటట బడల రపంతరం చంద వదశ పరతయక పట ట బడల,(ఎఫ‌డఐ) సంస థ గత
పటట బడల (ఎఫ‌ఐఐ) దతృతవప పట ట బడల ( యఎస‌ ఎయడస, డఎఫ‌ఐడ, జపన‌ సహకర బయంక
వంటవ) రపంల మగలన దశలక వలస వళతయ. శరమశకతన ఆ వధంగ ఎగమత చయ టం సధయం
కద కనక దశయంగన ఉపయగంచకవల. అల ఉపయగంచకలన పరస థ తల
ల పదద ఎతతన
మరకట‌న కబ జ చయటం దవర భర ఉతపతతత ఉతపతతలకయయ ఖరచ పకకంగ తగ గ ంచకవచచ.
దశయంగ జరగ ఈ పరణమనన ఉతపదక పరగదల అంటర. శరమశకతక వలవ తగ గ ంచటం
ఉతపదక పంచటంల అనవరయమైన అంత రభగం. సంకతక పరజ ఞ నంపై పట
ట బడల పంచటం దవర,
ఉతపతతన మకకల మకకల చస అసంఘటత రంగనక బదల చయటం దవర దనన సధంచవచచ. ఈ
పరకరయక కడ పరమతల ఉంటయన తజ పరపంచ ఆర థ క వయవస థ గమనం రజవ చసతంద.

దశయంగ ఉనన ఈ సధనల నడవ పరమతం అయనద. ఒకదశ తరవత పనర తపతత స థ యకంట
దగవన వతన మరకట‌న కనసగంచటం సధయం కద. అటవంటపడ అంతర జ తయ మరకట‌ల
మరంత వట కసం దశల పకలడతయ.1940 దశక నక మంద ఇటవంట పకలటల యద ధ
లత మగసవ. రండ పరపంచ యద ధ నక మంద ఇటవంట పట తలతతత యద ధ ం దవర
పరషకరంచకనన సమరజయవద దశ ల ఈ యద ధ ంల వచచన అనభవలత గత ఐద దశబ ద లగ ఇచచ
పచచకన ధరణత పటన పరషకరంచకంటననయ. ఈ పరయ తనల సరంశం తన ఆధపతయనన
కపడ కవటం, ఆధపతయనక మలమైన రజకయ పట ట న నలప ఉంచకనందక అవసరమైన ఉపధ
కలపన, జవన పరమణల పంచటమ. పరపంచ వణజయ సంస థ ఇటవంట ఇచచ పచచకన ఒపపందలక
మఖయమైన వదకగ ఆవరభవంచంద. ఈ కలంలన వసతతపతత రంగం తన పనదన ఒకదశం నండ
మర దశనక బదల చయటంత పట ఒకపడ బలమైన ఉతపదక వయవస థ ల కలగన దశల నడ
పరధన దగమత దరలగ మరటంత అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ ల మలకమైన వయవస థ గత
మరపల, మరతనన భగళక కందరకరణక తరతశయ. దంత రండ పరపంచయద ధ కలం వరక
పరధన దగమత దరలగ ఉనన ఆసయ దశల గత మడ దశబ ద లగ ఎగమత మరకట‌ల కలక

థ నంలక పరవశంచయ. అంతర
జ తయ ఆర థ క వయవసథ ల ఒక దశం అనభవంచ నష ట ల కష ట ల మర
దశనక లభల వరలగ మరతయ. ఈ మరపల ల భగంగ నడ సంపనన దశలగ చపపబడతనన
మజ సమరజయవద దశలక పరమతమైన ఉతపదక శకతల అభవృద ధ , 60 దశకం తరవత పరపంచ
వయపతంగ పంజకవటం, మహ మందయం నపథయంల అమరక అనసరంచన సంకమ వధనల
చరమంకనక చరటం వంట పరస థ తల ల అమరకల నరదయగం, దరవయలబణం, మందయం పరస థ తల
తలతతయ. ఈ నపథయంల ఎవర కలకమైన ఎగమత దరలగ ఉంటర ఆ దశం మగలన దశల
అనసరంచలసన ఆర థ క వధనలన పరతయకం గన, పరకంగన నర ద శంచటం ఆనవయతగ వసతంద.
సమరజయవద పరపంచకరణ వధ నల రపంల మనం ఈ మరపల చసత ననమ. అంతర జ తయంగ ఈ
పరణమల చటచసకన సమయంల దశయంగ పరణమల పరతకల పరభవల చప సతయ.
అదవధమైన పరస థ తన నడ అమరక ఎదరకంటంద. ఒకపడ పరపంచ దశలక వసతవల, సవల,
సంకతక పరజ ఞ నం,పట ట బడల ఎగమత చసన అమరక నడ వసతవల సవల వషయంల పరధన
దగమత దరగ మరంద. దంత పట ఆ దశ ఉతపతత వయవస థ ల చతకపయయ. లకల కట ల డలర ల
అదనప పట ట బడల కంపనల ఖతల ల మలగతననయ. అయన పట ట బడల పట ట ందక కంపన
యజమనల సద ధ ంగ లర. అటవంట పరస థ తల
ల ఇతర దశల అంతర జ తయ వణజయంల తన

థ ననన కలప త తపప అమరక వట పరగద. ఇపడనన పరస థ తలల ఉనన ఫళంగ చతకపయన
ఉతపదక వయవస థ లన దరక తవటం సధయం కన పన. దంత కరనస వలవన తర మర చయటం
దవర తన పరవప స థ ననన సంప దంచలన అమరక పరయతనసతంద. అందవల ల న కలకమైన దశల
మధయ కరనస యద ధ ల చటచసకన పరస థ త వచచంద. అమరక వణజయంల తన వట పంచ
కవలంట అంతర జ తయ మరకట‌ల కలకమైన వటదరల తమ దశల మరక దరవయం వలవ
పంచటం దవర తమ ఉతపతతల వలవ కృతరమంగ పంచల. అల చయటం ఆయ దశల ల ఉతపదక
వయవసథ లపై పరతకల పరభ వం చపంచనంద. నరదయగం పరగటం, అద రజకయ అస థ రతక
దరతయటం వంట సమంతర ధరణలకడ వయకతమయయ అవకశం ఉంద. అందవల ల న మగలన
దశల అమరక పరతపదంచన ఈ పరషకరనన వయతరకసతననయ. దనన కరనస యద ధ మన ఆర థ క వతతల
పరకటసతననర.

చరతర ఏమ చపతంద?

పటట బడదర వధనం వణజయ పట ట బడ దర వధనం నండ సంపర ణ పట ట బడదర వధనంగ


పరణమం చంద కరమంల ఆధ పతయం కలగన దశల అవసరలక అనగ ణంగ కరనస వలవల
ధ రతమయయవ. 18 వ శతబ
నర ద ం వరక దశల మధయ జరగ వణజయం వలవ నమమతరంగన ఉండద.
దంత కరనస మరకం వలవల అపపట ల సమసయగ కనపంచలద. 19 వ శతబ
ద ంల బరటన‌, ఫరనస‌ల
మధయ జరగన సదర ఘ యద ధ ల సమ యంల ఫరంచ కరనస వలవన ఉద ద శయపరవ కంగ తగ గ ంచనటల
ఆర థ క చరతరకరల సపష ట ం చశర. పట ట బడదర వధనం సమరజయ వదం స థ యక చరకన, నట
వర ధ మన దశలన వలసలగ మరచకనన కలంల తమ వణజయతపతతల మరకట‌ కసం పట పడ డ య.
అయత ఈ పట కరనస వలవల తరమర స థ యక చరకలద. వలసపలన దశల మరకట‌
ఆధపతయం సధంచ మర గ ల వరగ ఉండవ. భరతదశంల ఫరంచ, డచ‌, బరటష‌ కంపనల మధయ జరగన
ఘర ష ణల చరతర ఈ వషయనన రజవ చసతంద. వలస పలన కలంల బరటష‌ పరభతవ వణజయ, రజకయ
అవసరల మరక భరతదశ రపయ వలవ ఉండలన కనస పరతపదసత అంబదకర‌ దనక భననమైన
పరతపదనల చశర.

మదట పరపంచ యద ధ ం తరవత బరటన‌ దఫ దఫలగ పండ‌ మరకం రటన మరచటం, చవరక
బంగరం రజరవ కరనసగ అంగకరంచకపవటంత తలసరగ బహళ కరనసల అంతర జ తయ
మరకట‌ల ఒక సమ యంల వరవర నర ద టష వలవలత చలమణ అయయందక అవకశం వచచంద.
రండ పరపంచ యద ధ నక మంద జరమన, బరటన‌ల మరసర బంగరనన రజరవ కరనసగ అంగక
రంచబమన పరకటంచయ. పరతయకంచ 1929 నట మహమందయం అంతర జ తయ ఆరథ క వయవ స
థ ల కరనస
వలవల పరధనయతన పంచంద. పైనచపకననట ల ఆర
థ క వయవసథ ల లన మగలన సధనల వఫలమైనపడ
ఆరథ క పరశధకల ఈ అంశంపై దృష ట సరంచర. మరతనన అంతర జ తయ రజకయ వతవరణంల
ఈ సధనం పరయజనకరమైనదగ మరటంత పరభతవల తకణమ సవంతం చసకననయ. మదట
పరపంచ యద ధ కలంల వచచన నష ట లన పడచకన వలసలక ఎగమతల మమమరం చసందక
బరటన‌ పండ‌ వలవ తగగ ంచంద. మహ మందయం కలంల అనన దశల ల నరదయగం, ఉతపతత పతనం,
లభల పతనం వంట పరణమల చట చసక ననయ. దంత ఏ దశనక ఆ దశం ఈ సమసయల నండ
బయటపడటనక అంతర జ తయ మరకట‌ల తమ దశంల ఉతపతత అయయ మరనన సరకలన
కమమరంచటమ పరషకరమన, అందక కరనస వలవ తగ గ ంచటం సధనమనన నర ధ రణక వచచయ.
జరమనల నలకనన ఆర థ క సద తబత నండ బయట పడ, పరగతనన నరదయగనన పరషకరంచకనందక
జరమన మరక వలవల కత వధంచంద. తదవర రండ పరపంచ యద ధ నక మంద జరమన,
ఇంగ
ల ండ‌లల పరశరమకతపతత రట పరగం దన చరతర చపతంద.

రండ పరపంచ యద ధ ల నడమగల కలంల బరటన‌ అనసరంచన పద ధ తన నడ అమరక


అనసరంచబనకంటంద. రండ పరపంచ యద ధ ం తరవత కలంల యరప యన‌ ఆర థ క వయవసథ
యద ధ పదఘట ట నల నడమ చచచపడ పయంద. దంత సతవరం కలకవ టనక అవసరమై న వస వ
త ల,
సవల ఉతపతత చస సమర థ యం దనక లకపయంద. దంత తకకవ నష ట ంత బయటపడ ద అమరక ఈ
బధయత నతనత వసకంద. ఒకవైప యర పయన‌ మరకట‌క అవరసరమైన వసతవల, సవల ఉతపతత
చస ఎగమత చయటంతపట దర ఘ కలంల పట ట బడల ఎగమత చయటం దవర అమరకల ఉపధ
అవకశల వపర తంగ పంచకగలగంద. ఈ సమయంల మగలన దశల తమ దశల కరనస వలవ
లన తరమర చయకండ చసందక బరటన‌వడస యంతరంగం కలక సధనంగ పన చసంద. రండ
పరపంచ యద ధ ం మగంప సమయంల తరమదక వచచన అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ నరమణనక
అమరకలన బరటన‌ వడస‌ల జరగన సమవశం పనదల వయ టంత ఈ వయవస థ న బరటన‌ వడస
యంతరంగం అంటననర. యద ధ ంల చతకపయన వవధ దశల ఆర థ క వయవసథ లన పనరనరమంచటనక
పరపంచ బయంక, అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస
థ ల కరనస నలవల, రజరవ కరనస, వణజయం వంట
వషయల పరయవకంచటనక అంతర జ తయ దరవయ నధ సంస థ ఈ బరటన‌ వడస పనదలపై పట ట కచచనవ.
ఈ యంతరంగం ఏ దశ దరవయనక ఎంత మరకం రట ఉండలనన వషయనన నర ధ రంచ అనన దశల
కరనసలన బంగరం వలవత మడపట ట ర. ఈ వయవస థ రండననర దశబ ద ల పట సజ వగన
పనచసంద.

ఈ కలంల వవధ దశల తమ కరనస వలవలన వవధ స థ యలల తగ


గ ంచన అనన దశల
సమహకంగ ఈ పనక పలపడ లద. ఒక దశం ఈ నర ణ యం తసకననపడ మగలన దశల సమర థ సత
వచచయ. ఎకకవ సందరభలల అంతర జ తయ దరవయ వయవస థ ల సమతలయం కపడ బధయత నతతన వసకనన
ఐఎంఎఫ‌ ఆదశలతన దశల కరనస వలవల తగ గ య. భరతదశమ దనక ఉదహరణ. 1982-83 ల
తలసర ఐఎంఎఫ‌ వదద అప క వళ ల నపడ డలర‌త పలచ రపయ మరకం వలవ తగ గ ంద. తరవత
1991 ల మర దఫ అపక వళ ల నపడ కడ ఇద పరణమం చటచసకంద. 1989 నటక డలర
వలవ సమర 17 రపయల ఉంట 1991 నటక అద 35 రపయలక చరంద. 1970 దశకం నటక
పరపంచ వయపతం గ ఉతపదక వయవస థ ల నరణ త స థ యక చరయ. దంత అమరక సరకలత పట
మగలన దశల సరకల అంతర జ తయ మరకట‌ల పట పడ స థ త వచచంద. ఈ పరస థ త నండ బయట
పడ తన ఆధపతయనన కపడకవటనక నకసన‌ హయంల డలర-బంగరం వలవల మధయ
సమతలయనన తరమర చసంద అమరక. అపపట ల సషలషట దశలత జరగతనన పరచఛనన యద ధ ంల
సమరజయవద శబరనక అమరక నయకతవం వహసతండటంత మగ లన దశల అయష ట ంగన అయన
ఈ తర మర పరకరయన అంగకరంచ బంగరం స థ నం ల అనధకరకంగ డలరన అంతర జ తయ
రజరవ దరవయంగ గరతంచయ. ఈ రకంగ సమరజయవద శబరనక రజకయ నయకడ గ ఉనన
అమరక, సమరజయవద పరపంచకరణ న కడ డలర‌ నయకతవంల మందక నడపంచందక నడం
కట
ట ంద. అయత అద సమరజయవద పరపంచకరణ నపథయంల ఈ పరస థ తల తలకందలయయయ.
డలర‌ ఆధపతయం అట
ట కలం నలచ సచనల కనపం చటం లద.

కరనస వలవలన మరకట‌ నర ధ రసతందనన సతరం 70 దశకం నండ ఐఎంఫ‌ షరతల ల అనవరయమైన
అంతరభగమైంద. ఈ సతరం మరక పరభతవల అంతర జ తయ మరకట‌ల తమ జతయ కరనస వలవల
వషయంల జకయం చసకవటం మనశయ. దంత ఎగమతల ఎకకవగ జరగనపడ వదశ మరక
దరవయం నలవలల పరకపవటం, దశ య కరనస వలవ పరగటం, తరవత ఎగమ తల పడపవటం
వంట పరణమల కరమన గతంగ చటచసకంట వచచయ. 1997 ఆసయ దశల ఆర థ క సంకభం
తరవత జత య కరనస వలవలన మరకట‌ నర ద శసతందనన సతరంపై పరభతవల వశవసం కలపయయ.
దంత ఏ దశనక ఆ దశం తగన స థ యల మరకదరవయం నలవల పగసకవటం పరరం భంచయ.
తరప ఆసయ దశల, మరకనన మఖయమైన దశల కరమంగ డలర‌ వలవత తగతంపల చసకన
పరతయమనయ కరనసలత తమ వలవల మడ పట ట కనరంభంచయ. ఈ కరమంలన చైన తన వదశ
మరకదరవయం నలవలలన డలర ల త పట బరజల‌ కరనస, యరలల కడ పట ట బడల పట ట టంత పట
డలర‌ నలవలతన ఆఫరక వంట దశల ల పటట బడల పట ట డం దవర తన ఆర థ క వయవ స
థ పై పరపంచకరణ
దవర వచచన డలర‌ ఆధ పతయనక సవసత చపపంద. యరప‌ల అమర కక బంటగ ఉనన బరటన‌

థ నంల సవతంతర శకతగ ఆధపతయ సథ నం కసం చసతనన జరమన పరధన ఆర థ క శకతగ ఎదగంద. వర ధ మన
దశలల కరయ, బరజల‌ వంట దశల అంతర జ తయ వణజయంల తమకనన పరయజనల రతయ కవలం
డలరపై ఆధరపడటనక సద ధ ం గ లవ. ఈ సమయంల నకసన‌ తరహల డలర‌ వలవన తరమర
చయటం అంత తలకైన వయవహరం కద. 1930-36 నట అనభవల గమనంలక తసకంట నట కరనస
యద ధ లక, నట కరనస యద ధ నక మధయ కనన మలక వయతయసల ఉననయ. మదటద నడ అంతర జ తయ
ఎగమతదరలక జరగ ననన నష ట నన పడచకనందక మరగైన బమ సధనల ఉననయ. ఈ
సధనలక అనగణ మైన అంతర జ తయ దరవయ మరకట‌ అభవృద ధ చంద ఉంద. నడ సంపనన దశలైన
అమ రక, బరటన‌, జరమనల కరనస వలవల తగ గ ంప వల ట పత నడ చైన, బరజల‌, భరతదశం వంట
ల నష
శకతవంతమవతనన దశల (ఎమర
జ ంగ‌ కంటరస‌) భరగ నష
ట పనననయ.

తజ చరచ

రండ పరపంచయద ధ ం తరవత కరనస సమసయపై పరధనమైన దశల మధయ ఇంత స థ యల వవదం
నలకనటం ఇద మదట సర. ఈ వవదనక పనదల 2008 ల మదలైన అంతర జ తయ దరవయ పట ట బడ
సంక భంల ఉననయ. పైన ఉదహరంచకననట ల పర పంచకరణ నపథయంల అమరక ఆర థ క శకత
కణంచంద. గత దశబ ద కలంగ దచకంట వచచన ఆనక బలహనతల తజ సంకభంత బట ట బయల
అయయయ. ఒకక అమరకలన నరదయగం పద శతనక చరకంద. యరప యన‌ యనయన‌
సంఘటతమవతనన కద
ద గతంల లగ అమరక ఉతపతతల యరప‌ మరకట‌న
మంచతతలకపతననయ. దనక తడ యరప‌ల ఐర ల ండ‌, సపయన‌, గరస‌, పరచగల‌ వంట దశల
ఎదరకంటనన సరవ భమతవ రణసంకభం (సవరన‌ డట‌ కరైసస‌)త జరమన నయకతవంల పల
దశల సహయక చరయల చపడతననయ. సహజంగన ఆయ దశల మరకట ల న జరమన తన ఉతపతతలత
నంపటనక ఏరపట ల చసకంటంద. మర వైపన జపన‌ ఆర థ క పరసథ త యథతథంగ మందయలబణంత
ఈడకగ సగతంద. గతం ల ఎగమత మరకట‌ల జపన‌ ఆకరమంచన వటన కరయ,
ఇండనషయ, సంగపర‌ వంట దశల ఆకరమంచయ. పట ట బడక పడపతనన లభల రట
కపడకవటనక పరతయమనయ ఉతపతత స థ వరంగ చైన మరం ద. ఈ పరస థ తల ల ఉననఫళంగ అమరక
అవసరలక అనగణంగ మగలన దశల తమ జతయ దరవయం వలవన తగ గ ంచ కవలనన డమండ‌
అసమంజసం. ఆచరణ సధయం కనద కడ. ఈ డమండ‌న బలవం తంగ ఆయ దశల నతతన రద ద
శకత అమరకక పరసతతం లద. అందవల ల న సయల‌ జ20 సదససక మంద అదనంగ 600 శతకట
(బలయన‌) డలర
ల అచచ వస మరకట‌లక వదలతమన పరకటంచన అమరక పరసతతనక ఆపన
వయద వసంద.

పరయవసనల

కరనస యద ధ ల పరయవసనల గరంచ చపకన మంద 1931-36 మధయ కలంల జరగన కరనస
వలవల తగ గ ంప పరయవసనల గరంచ లకపతంగ తలసకందం. అపపట ల దరవయతపతతల మరకట‌
నడనన స థ యల వసతరంచ లద. అంతకక అపపట ల బంగరం రజరవ దరవయంగ చలమణ అవతంద.
దంత తమ తమ దశల ల న బంగరం నలవల పంచకనందక, దంత పట దశయ కరనస వలవల
తగ గ ంచకనందక దశల పరయతనం చయ. దంత దశయ ఆర థ కవయవస
థ ల ల దరవయ సరఫర పరగంద.
అంతర జ తయంగ బంగ రం వలవల అట ట మరప లద కనక దన పరభవం అంతర జ తయ
వసతతపతతరంగంపై లద. ఆంతరంగక శకత సమర థ యల ఉనన దశల ఆర థ క వయవస థ ల దరవయ సరఫర
పరగటం దవర అదనంగ మరకట‌లక వచచన నధలన ఉపయగంచకన ఉతపతత రంగనన బలపతం
చసకననయ. మరకట ల దరవయ సరఫర పరగటం వల ల దరవయలబణం పరభవం పరగన యద ధ అవసరల,
యద ధ నంతరం నలకనన పరతయక రజకయ ఆర థ క పరస థ తల నపథయంల అనసరంచన వతనవధనల,
సంకమ చరయల దరవయలబణం పరభవనన అదప చయటనక, దరవయలబణం పరగదలత వచచ
వపరతలన ఎదరకవటనక కవలసన రంగం సద ధ మైంద. అంతకద. అపపట ల వడడ రటల సనన కంట
ఎకకవగన ఉననయ. వడ డ రటల ల కద
ద పట దగవమఖంగ సడలంప దవర మరకట‌ల నధల పంచ
అవకశం ఉండద. నడ ఈ మడ లకణలక సంబంధంచ పరస థ తల మరపయయ. మందగ వడ డ
రట
ల పరస థ త చదద ం.

అంతర
జ తయ ఆర థ క వయవసథ ల కలక స థ నం ఆకరమంచన జపన‌, అమరకలల వడ
డ రటల సననక
చరపయయ. ఇంతకంట తగ గ ంచటం మరనన దషఫలతలక దరతయ నంద. రండ అంశం రజరవ
కరనస, దన వలవ. 70 దశకంనట సంకభం నపథయంల కరమంగ అంతర జ తయ దరవయ వయవసథ ల మధయ
సంతలనం దబబతంద. పరపంచకరణ వధ నల నపథయంల ఇద మరంత కృశంచప యంద. నడ
డలర‌కనన రజరవ కరనస హద అనధకరకమైనద తపప అధకరకమైనద కద. 1997 ఆసయ
సంకభం, 1999 రషయ బండ ల సంకభం, 2000-2004 మధయ లటన‌ అమరక దశల సంకభల తరవత
కలంల పల దశల రజరవ కరనసగ డలరన ఆమదంచ స థ తల లవ. కవలం నలగ దశబ ద ల లన
తన అంతర జ తయ రజరవ కరనస బధయతల నరవహంచలనన డలర‌ తలచసంద. నడ డలర‌ వలవ
తగగ మఖం పట ట ంద. ఇక వనతన దరవయతపతతల మరకట‌ పరస థ త. నడనన పరసథ తల ల నజ ఆర థ క వయవస థ
పనదగ తరమదక వచచన ఫయచరస, ఫరవర డ టరడంగ‌ తపప నడ మనం చసతనన వననతన
దరవయతపతతల లవ. నట పరస థ త దనక భననమైనద. పరథమక సరకల, కమడటస‌ ఫయచరస మతరమ
కద. తనఖ ఆసతల, ఒకట నండ పద దంతరల నడమ పరకపయ, వసతరంచన తనఖ పట ట బడన
రణలపై ఒపపం దల వంటవ అనకం ఉననయ. తజగ సకమ రణ సంస థ ల పరట‌ఫలయలన కడ
ఈ వధమైన దంతరలత దరవయ ఉతపతతలగ మరచందక రటంగ‌ సంస థ ల సద ధ మవ తనన య. ఈ
పరస థ తల
ల దరవయ మరకట‌ దహనన తరచటనక ఎనన నధలైన సరపవ. ఉతపతత రంగ అవసరల
గరంచన పరసతవన నట పరస థ తలల రద. మరవైపన వసతతపతత రంగం పతర కృశంచకపతంద. ఉపధ
అవకశల కలపన ఎండమవగ మరంద. మరకట‌ల దరవయ సరఫర ఉపధ కలపనక పరమణం
అనకంట ఇపపటక రండ లకల కట ల డలరల మర నలవల అమరక కంపనల ఖతల ల ఉననయ. ఈ
నధల ఉతపతత మరకట‌ లక వచచ సచనల మచచకైన కనపంచటం లద. అటవంటపడ
పరమణతమక సడ లంప, కవంటటటవ‌ ఈజంగ‌క పలపడకపత తమ ఆర థ క వయవస థ ల ల ఉపధ
అవకశల పంచలమనన అమరక, బరటన‌ వదనల అర
థ ం లనవ.

నతన పరస థ తల నపథయంల కరనస వలవల తరమర మర కతత పరమదనన మందక తచచ
అవకశం ఉంద. అద కరనస బదల వయపరం - కయర టరడ‌. అంట దరవయ మరకట‌ శకతల సనన వడ డ క
అమరకల అపల తసకన భరతదశంల 7-8 శతం వడ డ క తరగ అపలసతయ. ఇద భరతదశంల
బయంకల ఇచచ వడ డ రట కంట తకకవ కబట ట మన పరశరమక సంస థ ల వదశ వణజయ రణల
ఎకస
ట రనల‌ కమరష యల‌ బరయంగస రపంల అపల తసకంటయ. ఆ వధంగ కడ దశంల వదశ
మరకదరవయ నలవల పరగతయ. ఒకవైపన పరగతనన వదశ మరక దరవయ నలవల, మరవైపన
దశయ కరనసక అంట రపయక తగ గ తనన గరక నపథయంల దశయ కరనస వలవల మరంత
పడపతయ. ఇద తరహల ఉతపతత రంగనక వళ ల న నధలత కరనస ఫయచరస, ఇతర అనక రకలైన
డరవటవ‌, బదలయంప వణజయల చటచసకన పరమదం ఉంద. ఇవనన గలవట పట ట బడలల
అంతరభగమ. ఉతపతత అవసరల, వనయగం అవసరల ఆధరంగ ఉపయగనక వచచ పట ట బడల
కవ. బమమ బరస, జదం వంట ఆటల ల పట
ట బడల పరగతయ. వటవల ల ఆర
థ క వయవస
థ మరంత
అస
థ రతక లనవతంద.

తకణ పరషకరల

పైన చపకనన వపరత పరణమల చట చసకకండ ఉండలంట దశయంగ పట ట బడక డమండ‌


కలపంచ మర గ ల వతకల. అదసమయంల అంతర జ తయంగ స థ ల ఆర థ క వయవసథ క అకకరకరన
పట
ట బడ కరయకలపల, సపకలయలటవ‌ పట ట బడల చలననన నయం తరంచ చరయల చపట ట ల.
భరతదశంల పరత పదంచన సకయరటస‌ టరనసకన‌ పనన, పశచమ దశల ఆర థ కవతల తల కందర
పరతపదంచనట ల టబన‌ పనన వంటవ రండ కణం కందక వసతయ. అంతకద, టకస హవనస‌లన
అంతర జ తయ మనలండరంగ‌ చట ట ల పరధ లక తసకరవటం, ఫరబస పరకటంచ టప‌ 500
కంపనలక సంబంధంచ లభల వన యగంపై సమజక నయంతరణల వంట వనతన చరయల గరంచ
ఆలచంచల. ఇక దశయంగ పట ట బడక డమండ‌ కలపంచటం అంట ఆయ దశల ల ఉతపదక రంగ
పనదన వసతరంచటం. ఈ దశగ నమమతరప వడ డ లక సంకతకపరజ ఞ నం, ఇతర రపల ల పరశరమల
ఆధనకరణక అకశం కలపంచల. పరతయకంచ పరపంచం పరయవరణ మపన ఎదరకంటంద.
అందవల ల ఇంధన వనరల పదప చసకన వధంగ పరతయమనయ ఉతపతత పరకరయల గరంచ
పరశధనలక, భమ పై హరతం పంచందక అవసరమైన పట ట బడల సమకరచవచచ. అననటకంట
మఖయంగ శరమశకతక వలవ పంచల. సరవతరక సంకమ పథకల అమల చయటంత పట నరగ
కరమకల చతక వచచ ఆదయం పరగల వతనల పంచల. భవషయతత లభలన దృష ట ల పటట కన
కంపనల జస ట షన‌ పరయడ‌ ఎకకవగ ఉండ రంగల ల పట
ట బడల పడతననర అదవధంగ
మనవభవృద ధ వషయంల కడ అదవధమైన పట ట బడల పట ట ల. తదవర దశంల అదనంగ ఉనన
దరవయసరఫరన సదవనయగం చసకవటంత పట దరవనయగం కకండ చడవచచ.
పరపంచ ఆర
థ క వయవసథ కరనస యద
ధ ల పరస థ తక చరకవటం వనక మఖయమైన కరణం అంతర జ తయ
వణజయం తగ గ పవటం. తజ సంకభం నపథయంల పరపంచ వణజయం 12 శతం పడపయందన అంచన.
పరమ తమైన మరకట‌ల ఎవర ఉతపతతల వర అమమకవటనక అనక మర గ ల అనసరసత ననర.
సంపనన దశల అనసరంచ కరనస వలవ తగ గ ంప అందల ఒక సధనం. అంద వల ల పైన పరకనన
పరతయమనయ చరయల దవర అంతర జ తయ డమండ‌ పంచవచచ. తదవర అసల కరనస యద ధ లక
దరతస పరస థ తల లకండ చయవచచ. ఇవ, ఇంక ఇటవంట అనక పరతయమనయ చరయల
తసకవటంల వఫలమైత 1930 నట పరస థ తల ల తలత వణజయ ఉదరకతల,
ల పరపంచం మందకచచనట
తరవత రజకయ ఉదరకతతల పరగపయ పరమదం ఉంద. ఈ ఉదరకతతల ఆయ స థ లకల పరసథ తలన
బట
ట ఏ రపం అయన తసకవచచ.

క. వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Tuesday, November 30, 2010


ఉపధపై ప ర దన కపపదట
- ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ పరకరం 2007 నటక దశంల నరదయగం 2.8 శతం మతరమ. కన కరమక బయర
నవదక పరకరం అద 9.4 శతనక చరంద. అంట దశంల సమర 4 కట ల మంద నరదయగల ఉననర.

- 2007 నటక మతతం ఉపధ కలపనల 67 శతం వయవసయరంగంలన ఉంట 2009 నటక వయవసయ
రంగ ఉపధ కలపన సమర గ పయంద. పరసతతం వయవసయ రంగం కవలం 45 శతం మందక
థ యం తగ
మతరమ ఉపధ కలపంచ స థ తల ఉంద. ఈ పరణమం వయవసయరంగంల రపదలచతనన తవరమైన
సంకభనక తరకణం.

- వతన కరమకల 16 శతం పకకన పడత మగలన రండ తరగతల కరమకల, సవయం ఉపధ,
కజవల‌ కరమకల రజవర కరమకల కర. ఎకకవల ఎకకవ సజనల‌ కరమకలగ మతరమ
ఉంటర. ఈ రండ తరగతల ల కనసం మర పద శతం తలకగ నరదయగ సైనయంల కలసపవటనక
అరహ త కలగ ఉంటర.

తజగ భరత కరమక మహసభ (నషనల‌ లబర‌ కనఫరనస) వర ష క సమవశలనద ద శంచ మట


ల డత
పరధనమంతర కరమక చట ట లన తకణమ సవరంచలస ఉందన పరకటంచర. పరభతవం తసకంటనన
అనక అభవృద ధ చరయల మరక దశంల పరగలసనంతగ ఉపధ అవకశల పరగటం లదన దనక
కరణం చట ట ల సహకరంచకపవటమనన ఆయన వపయర. అంట పరభతవం దశంల ఉపధ
అవకశల పంచలన పరయతనసతంట చట ట ల దనక అడ
డ పడతననయననద ఆయన వదన. ఇపడనన
చటట ల ఎటవంట ఉపధ అవకశల వయవస థ న కపడతననయ, పరభతవం ఎటవంట ఉపధ
అవకశల వయవస థ న మందక తసతంద అనన వషయల మతరం ఆయన పరసతవంచకండ
జగరతతపడడర. ఈ వరష క సమవశలక వరం రజల మందగ కరమకమంతరతవ శఖ పరధల పన చస
లబర‌ బయర ఒక నవదక వడదల చసంద. ఇంటంటక తరగ నరవహంచన మదట సరవ ఆధరంగ
రపందంచబడన నవదక ఇద. 2009-2010 సంవతసరలక గన నరవహంచన ఈ నవదక
భరతదశంల శరమశకత మరకట‌క సంబంధంచ అతయంత తజ నవదక. ఇపపట వరక భరతదశంల
ఉపధ, నరదయగం గరంచ సమచరం సకరంచలంట కవలం జతయ నమన సరవ ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ
నవదకలపైన ఆధరపడలస వచచద.

ఈ సర సవయంగ కరమక శఖ ఈ వవరల సకరంచ దశం మందంచందక పనకవటం


హరష ంచదగ
గ పరణమమ. ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ నవదక లక పతకవల మందన సరవ చసత కరమక బయర
నవదక 46 వలమందన సరవ చసంద. ఎన‌ఎస‌ఎసస‌ఒ నవదక కలండర‌ సంవతసరనన సరవక
పరమణంగ తసకంట కరమక బయర నవదక ఆర థ క సంవతసరనన పరమణంగ తసకంద. ఈ నవదక
వల
ల డంచన వవరల భరతదశంల ఉపధ రంగంల వసతవకతన పరదరశసతననయ. ఆందళనన
కలగసతననయ.ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ వల
ల డంచన పరథమక సరవ ఫలతల గరంచ అక ట బర మదట
వరంల బజనస‌వచ‌ల చరచంచకననమ. ఆ వయసంలన పరథమక నర ధ రణలన ఖరర చసవగ సరవ
తద వవరల ఉననయ. గత మడళ థ యక పడపయంద. 2004-2005,
ల ల ల ఉపధ కలపన రట దరణ స
2007-2008 ఆర
థ క సంవతసరల కలంల మతతం శరమశకత మరకట‌ల 80 లకల మంద పరగత
అందల కవలం సంవతసరనక ఎనమద లకల మందక మతరమ ఉదయగల కలపంచంద భరత ఆర థ క
వయవసథ . ఈ కలంలన సథ ల జతయతపతత వృదధ రట 9 శతం వరక ఉనన వషయనన గమనంలక
తసకవల. 11 వ పరణళకల సంవతసరనక 90 లకల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచలన
నర
ణ యంచకననమ. పరగతనన శరమశకత మరకట‌క, పరణళక లకయనక, వసతవకతన పలచ చసత
కవలం పదవంత మతరమ చరకగలగమ.

శరమశకత మరకట‌లక వసతనన యవత నకరమైన ఉపధ అవకశల లకపవటంత అనవరయంగ


సవయం ఉపధ అవకశల వైప మళ ల లస వసతంద. దంత పట సవయం ఉపధల ఉండ ఎగడదగడల
వర ఆదయ వనరల ల కడ కనపసతయ. దశంల నరదయగం వషయంల అట కరమక బయర, ఇట
ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ గణంకల మధయ చల వయతయసం ఉంద. ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఒ సరవ పరకరం 2007 నటక
దశంల నరదయగం 2.8 శతం మతరమ. కన కరమక బయర నవదక పరకరం అద 9.4 శతనక చరంద.
అంట దశంల సమర 4 కట ల మంద నరదయగల ఉననర. ఇందల వతన కరమకల 16 శతం
పకకన పడత మగలన రండ తరగతల కరమకల, సవయం ఉపధ, కజవల‌ కరమకల రజవర
కరమకల కర. ఎకకవల ఎకకవ సజనల‌ కరమకలగ మతరమ ఉంటర. ఈ రండ తరగతల ల
కనసం మర పద శతం తలకగ నరదయగ సైనయంల కలసపవటనక అర హ త కలగ ఉంటర. కన మనం
అనసరంచ గణంక పరమణల వరన ఈ కటగర నండ పకకన పట
ట య.

ఈ సరవ మందక తచచన మర ఆందళనకర పరణమం వయవసయ రంగంల ఉపధ కలపన


గరంచన అంశం.2007 నటక మతతం ఉపధ కలపనల 67 శతం వయవసయరంగంలన ఉంట 2009
నటక వయవసయ రంగ ఉపధ కలపన సమర థ యం తగ గ పయంద. పరసతతం వయవసయ రంగం కవలం 45
శతం మందక మతరమ ఉపధ కలపంచ స థ తల ఉంద. ఈ పరణమం వయవసయరంగంల
రపదలచతనన తవరమైన సంకభనన మన దృష ట క తసతంద. ఒకరకంగ చసనపడ వయవసయరంగంల
ఉపధ అవకశల తగ గ పరశరమకరంగంల ఉపధ అవకశల పరగటం బలపతం అవతనన ఆర థ క
వయవస
థ క చహనం. దనక భననంగ మన దశంల వయవసయరంగం ఉపధ కలపన సమర థ యం తగ
గ పతంద.
అయత పరశరమకరంగం ఉపధ కలపన సమర థ యం మతరం పరగటం లద. వయవసయ రంగంల
ఉపధ సమర థ యం గణంకలక సంధంచ ఒక పరతయక పరస థ త ఉంద. పరశరమక రంగంల పరశరమ
మతపడతన,కరమకలన గంటవసతన, వఆర‌ఎస‌ వంట పథకల అమల చసతన ఉపధ/నరదయగం
మధయ వయతయసం తలకగ గరతంచవచచ. ఒకసర కంపనల ఉదయగంకలపయన కరమకడ ఉదయగం
కసం తరగటం మనక కనపసతన ఉంటంద.

కన వయవసయరంగంల నరదయగం అంత సపష ట ంగ కనపంచద. మదటద, వయవసయరంగం


సజనల‌ రంగం. రండద, ఒకవళ ఈ వయవసయ కరమకల ఉనన ఊర ల పన దరకకపత మండల
కందరనక వళ
ల రజష ట ర చయంచకన తమక పన కవలన అన అడగర. తరగ చనన చతక పలం
పనల వచచ వరక ఎదర చసతర. ఎందకంట ఒకసర గరమణ పరంతంల ఫలన వయకతక,
కటంబనక ఆదయం వచచ వనర లదన తలసత కటంబం గడపకవటనక తసకన చబదళ ల కడ
కష
ట మవతయ. పరపత తగ గ పతంద. ఇటవంట పరస థ తలన గమనంలక తసకంట వయవసయ
రంగంల నరదయగం/ ఉపధ కలపన సమర థ యం మరంత తవరస
థ యల ఉనన సమసయ అన అర
థ మవతంద.
పరతయకంచ జతయ గరమణ ఉపధ చట ట ం అమల జరగతనన ఈ కలంల వయవసయం, అనబంధ
రంగల ల ఉపధ అవకశల తగ గ పవటం అనద మరంత లతైన సంకభనక చహనం అన భవంచక
తపపద.శరమశకత మరకట ల నకరమైన అవకశల లకపవడం, వయవసయరంగంల మదరతనన
సంకభం పరగతనన నరదయగనక, తగ గ తనన ఉపధక కరణమవతండగ పరధన మనమహన‌సంగ‌
మతరం కరమక చట ట ల వల ల ఉపధ తగ గ తందన చపపడం వసతవలన కపపపచచడమ అవతంద. ఇలంట
సతరకరణల, వశ ల షణల వల ల ఉపధ సమసయ పరషకరంప పడకపగ మరంత జఠలంగ మరతంద.
యపఎ-2 ఈ వసతవనన ఎంత తందరగ గరతసత అంత మంచద.
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post
Monday, November 22, 2010
రపందతనన బహళధృవ ప ర ప ంచనక దరపణం : సయల‌ జ -20 శఖరగ ర ం
అందర ఊహంచనట ల గత వరంతంల సయల‌ల జరగన జ 20 దశధనతల శఖరగర సదసస పరపంచ
ఆర
థ క వయవస థ క జవసతవల కలపంచ ఔషధం ఏమటనన వషయంపై ఏకభపరయం లకండన
మగసంద. గత పటస‌బర గ సమవశ నరణ యలన ఈ సమవశం పనరద ఘ టంచంద. ఒకట 2011 నటక
వవధ దశల అనసరంచ కరనస వలవక సంబంధంచ ఏకభపరయనక రవలన, రండ ఆర థ క
వయవసథ ల తరతననలపై పరసపర సమక, మడ ఎంతపద ద వైత అంత బలమైనవనన సతరనన వడనడ
శకతవంతమైన బయంకలన నయంతరంచందక చట ట ల చయలన, నలగ అంతర జ తయ దరవయనధ సంస థ
నరమణంల మరపల చస శకతవంతమైన దశల సరసన చరననన భరత‌వంట దశల వట పంచలన
పటస‌బర గ సమవశం నర ణ యంచంద. ఈ కలంల మతతం ఈ నలగ కలక నర ణ యలక గన రండ
మతరమ అమల అయయయ. బసల‌ 3 ఒపపందం దవర వవధ దశల ఆయ దశల బయంకంగ‌ వయవస థ ల
బలపతనక చరయల చపట ట ందక అంగకరంచయ. అయత ఈ బసల‌ 3 నరణ యల అమల 2018 క
వయద వయటంత తకణం పరపంచ ఆర థ క వయవసథ ఎదరకంటనన సమసయలక పరషకరం
ఎండమవగన మగలపయంద. పత ఏతవత అమల జరగన నర ణ యం ఐఎంఎఫ‌ల వర థ మన దశల
వట పంచటం. ఈ సంవతసరంననర కలంల పటస‌బర గ నర ణ యల అమల ల వైఫలయనక కరణల
ఏమటనన వషయంపై సయల‌ సమవశం దృష ట టపట లకపయంద. సయల‌ సమవశలక సననహకంగ
జరగన 20 దశల ఆర థ క మంత ర ల, రజరవ బయంక గవరనర ల సమవశం కడ ఈ వషయంల
ఏకభపరయనక రలకపయంద.

గత సంవతసరం అకట బరల ఇసతంబల‌ల జరగన జ7 దశల శఖరగర సదససత ఆర థ క వయవసథ


కలకవటనక తసకంటనన చరయల ల పదద ఎతతన మరప వచచంద. 2007-2008 మధయ కలంల అనన
దశల ఒకకమట మదక వచచ ఉద ద పన పథకల అమల చశయ. దంత ఈ కలంల పరపంచ ఆర థ క
వయవస
థ లక రండననర లకల కటల డలర ల మర నధల వడదలయయయ. ఈ లగ అమరకల ఒబమ
పలకబడ వగపవటం, తరగ ఆర ధ క ఛందసవదం ట పర ట ఉదయమం రపంల వరర తలల వయటం,
ఐరపల దశలక దశల సంకభంల కరకపవటంత మరకట‌ దరన మరకట‌న వదలయలనన
పతకలప నయ ఉదరవద సద ధ ంతం వైప మతతం చరచ మళ ల ంద. ఈ వషయనన పకకక నట ట టనక
ఇసతంబల‌ల జరగన సంపనన దశల సదసస పరయతనంచంద.

అంతరజ తయ సంకభనక సమరజయవద పరపంచకరణల ఉనన వయవస థ గత వైఫలయల కరణం కదన,


అంతర జ తయ వణజయంల చటచసకంటనన అసమనతల కరణమన ఏకభపరయం ఈ సదససల
వయకతం అయయంద. తమ దశల ల న అంతర గ త పరస
థ తల నండ దర మళ ల ంచందక ఈ అభపరయం
ఉపయగపడతండడంత మగలన దశల కడ ఇద పల ల వన అందకననయ. ఇపడనన పరస థ తల

అంతర జ తయ వణజయంల చైన, జరమనల అదనప నలవలత మరగైన దశలగ ఉనన వషయం అందరక
తలసంద. అమరక ఎగమత చయలకపవటం వల ల న చైన ఎగతల పరపంచ మరకట‌న
ఆకరమసతననయననద పై వదన సరంశం. తదవర పరపంచ ఆర థ క వయవసథ సంకభనక చైన, అకకడ
కమయనస ట పర భతవం అనసరస త న న దర వ యవధనల కరణమన వశ
ల షణలక ఆరథ కవతతల పనకననర.

నయఉదరవద మధవల అండ, దశంల రజకయ ఓటమ నపథయంల చైనపై ఆంకల వధంచందక
అమరక ఒంటతత పకడలక పయంద. కన ఈ అమరక పననగం సయల‌ల జరగన 20 దశల
శఖరగర సదససల తతతనయల అయయంద. పరపంచ ఆర థ క వయవస
థ క సంబంధంచ ఏదైన కతత నర
ణ యం
తసకన మంద పటస‌బరగ‌ల మకతకంఠంత ఆమదంచన నర ణ యలన అమల చయలనన
కణంవైపక చరచన చైన మళల ంచగలగంద. నరంతరయంగ నరదయగం పరగతనన నపథయంల
పరణమతమక చరయల దవర (కవంటటటవ‌ ఈజంగ‌) దరవయమరకట ల మర 600 బలయన‌ డలరల నధల
వడదల చయలన అమరక ఈ మధయ నర ణ యంచంద. ఇద అనక వర థ మన దశల మరకట ల న
అతలకతలం చయనంద. దంత మగలన దశల కడ సయల‌ల అమరకన ఏకక చశయ. అట
రజకయంగన, ఇట ఆర థ కంగన ఏకభపరయం సధంచందక అమరక ఆర థ క కరయదరశ తమత
గథనర‌ నతృతవంల జరగన పరయతనల కడ వఫలమయయయ. వవధ దశల భనన సవరల
వనపంచగలగయ. సయల‌ల భరత పరతపదనలక పద ద ఎతతన సనకల సపందన వయకతం అయయందన,
సదసస మగసన తరవత తరగ పరయణంల తన వంట వచచన వలకరల మంద ఢంక
బజయంచర. దంత 13,14 తదల ల పతరకలనన మనమహన‌ పరతపదనలన అందలమకకసత తగ
పగడశయ. ఈ రకమైన పరతయమనయ పరతపదనలక కనసం స
థ నమైన దకకంద. ఈ పరసథ తక దరతసన
పరణమల గరంచ మతరం అట పరభతవంగన ఇట పరభతవ సమర థ కలైన వశ
ల షకలగన దృష ట
సరంచలద.

గత మడననర దశబ ద లగ అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస


థ న పటట ఉంచన అయసకంత శకతగ అమరక
డలర‌ ఉంద. తజ పరణమల నపథయంల డలర‌ ఆర థ కంగ తన శకతన, రజకయంగ తన
పలకబడన కలపతంద. 1991 నండ 1997 వరక చట చసకనన వవధ సంకభల అనంతర
పరణమల గమనసత ఈ వషయం మరంత సపష ట మవతంద. అపపట ల ఆయ దశల సంకభంల
చకకకపత డలర‌ రపంల ఉనన వదశ పట ట బడల చడ చపడ లకండ అమరకక వచచ
వలపయవ. ఇల వచచన వచచన వటన రసైల కంగ‌ చస వదశ పరతయక పట ట బడలగ మరచ అమరక
ఎగమత చసద. కన నడ ఆ పరస థ త లద. తజ సంకభనక పనదల అమరకలన ఉండటంత
పటట బడల, పరతయకంచ దరవయ పట
ట బడల అమరకన నమమకన నళ ల ల ల దగటనక వనకడతననయ.
దనక ఏకైక కరణం అమరకల పరజల కనగల శకత పతనం కవటం. అమరకల పట ట పట
ట బడలపై
రట‌ ఆఫ‌ రటరనస (లభల) గయరంట లకపవటం. జరమన, చైన, భరతదశం వంట దశల ల పట

పట ట బడలక అటవంట లభల గయరంట ఇచచ శకత ఇంక ఉంద. అందకన అమరక ఎంత కదనన
పట ట బడలనన ఆసయ మర గ ం పడతననయ. ఆసయల పరధన ఆర థ క శకతగ అవతరంచన చైనక
వళ
ల టంల పరతయకత ఏమ లద.

అమరక ఈ వషయలన పరగణనలక తసకనందక నరకరసతంద. అంతర జ తయ మరకట ల చైన


కరనస వలవ తకకవ కవటంత ఆ దశం వణజయ మగలన సంపదంచగలగతందన, కబట ట ఆ
దశం కడ తన కరనస వలవ పంచటం దవర వణజయ మగలన తగ గ ంచకవలన ఒతతడ తసతంద.
తదవర పట ట బడల సవదశంలన ఉంటయన, అల కట ట డ చయగలనన అమరక భవసతంద. చైన
కృతరమంగ తన కరనస వలవ తగ గ సతందన దమమతత పసతనన అమరక చసతంద ఏమట? మరకట ల
అవసరనక మంచ, అవసరమైత మదరంచ మర డలర ల న కమమరంచడం దవర డలర‌ వలవ
తగగ పయందక కృతరకమగ చరయల తసకంటంద. ఈ వషయనన పరశనంచనందక చైన రజరవ
బయంక గవరనర‌పై ఉదరవద మధవల వరచకపడ డ ర. అంతర జ తయ వణజయంల ఏ దశ కరనసక
మరకం రట తకకవగ ఉంటంద ఆ దశం ఎకకవగ ఎగమత చయగలగతంద. ఎందకంట ఆ
దశంల ఉతపతత వయయం తకకవగ ఉంటంద. దంత తకకవ ఖరచత ఉతపతత అయయ వసతవల
అంతర జ తయ పట మరకటల తకకవ ధరక అందబటలక వసతయ. ఈ సతరం గత నలగ
దశబ ద లగ అమరక నతృతవంలన సరళకరణ సద ధ ంతవతతల అమల చసత వచచన సద ధ ంతం, అమల
చయలంట పరపంచం మద ఒతతడన కడ తసకచచర. తన చప కందక నళ ల వచచ సరక అమరకక
తడ ఏమటత తలసంద. దంత ఉనన ఫళంగ కరనస వలవలన పంచలంట చైనన, ఇతర దశలన
డమండ చసతంద. ఒకక భరతదశం తపప మగలన దశలవ ఈ డమండ‌క తలగ గ లద. దంత భరత
కరనస రపయ వలవ పరగంద. గత సంవతసరంత పలసత ఈ సంవతసరం ఇపపటక రపయ వలవ
12 శతం పరగందన అంచన.

ఈ పరణమలనన ఒక వషయనన రజవ చసతననయ. ఆర థ క వయవస


థ తరగ కలకనల చయటనక
దశయంగ తసకన చరయలక పరమతల ఉననయ. ఈ పరమతల ఒక దశక చరకనన తరవత
అంతర జ తయంగ కరనస వలవలన తరమర చయటం దవర ఈ చరయలన మందక తసకళ ల ందక
దశల పరయతనసతయ. అద కడ దశయంగ ఉతపతత, వనమయం వయవస థ ల ల నలకనన అసమనతలన
పరషకరంచలనపడ, పరషకరంచరదన అనకననపడ మతరమ ఈ చరయల కలకమైన సధనలగ
మరతయ. జ 20 దశల సదసస కరనస చరయలపై నయంతరణలన అంగకరంచకపవటం దవర ఈ
పరణమనన వయద మతరమ వయగలగయ. ఫలతంగ ఒక కతత పరస థ త నడ తలతతనంద. పరపంచ
ఆర
థ క వయవస థ చైన, అమరక, జరమన దశల కరనసల మధయ ఉండ సంబంధలపై ఆధరపడ నతన
పరసథ త అద. రండ పరపంచ యద ధ ం తరవత ఆరననర దశబ ద లగ అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస
థ క
గరతవకర ష ణ శకతనచచ, కందర స
థ నంల కనసగన అమరక నడ ఆ స థ ననన కలపనంద. ఫలతంగ
అంతర జ తయ ఆర
థ క వయవసథ బహళధృవ ఆరథ క వయవస
థ గ రపంతరం చందనంద. ఈ సమయంల ఈ
పరణమలన అజమయష చయటనక జ20 వంట పరజతంతరకరంచబడన అంతర జ తయ ఆర థ క
నరమణల అవసరం ఎంతైన ఉంద.
Monday, November 15, 2010
రచచ గలస త న నం ... మర ఇంట సంగత...?

ఒబమ పరయటన పరతయయంద. మన దశం నండ


15 బలయన‌ డలర ల పట
ట బడల తరలంచక
పయయడ. వళ ల దశంల 72 వల ఉదయగల
కపడకననడ. కన మనక ఒరగంద ఏమట ? ఈ
వషయల ఏమ పట ట నట
ల పరధన మంతర మతరం
సయల‌ల అంతర జ తయ సవఛచ వణజయం,
భరతదశ పట ట బడలక పరధనయత స
థ నం
కలపంచటం వంట వషయల గరంచ
చరచసతననర. ఇద ఆయన తప కద. సహవస
దషం. ఒకసర అగరరజయంగ మనలన మనం
భవంచకవటంత పట మగలన వళ ల (అమరక)
కడ గరతంచటం పరరంభసత మన పరధనయతల కడ మరపతయ.
ఇపడ అద జరగతంద.

దశం ఇంక ఒబమ పరయటన పరభవం నండ బయటపడలద. పతరకల ల వసతనన వఖయనల దనక
ఉదహరణ. బహశ సవతంతర భరత చరతరల ఎననడ లన వధంగ వరసగ పదళ ల వయవధల మగ గ ర
అమరక అధయకల భరత‌ సందరశంచటం రజకయ పరధనయత సంతరంచకనన పరణమమ.
ఇరవర అధయకలక కంగరస‌ పరభతవం ఆహవనం పలకగ ఒక అధయకడక బజప సవగతం పలకంద.
అంతరజ తయ రజకయ చటరంల భరతదశనక ఇసతనన పరధనయత పరగతందనటనక ఈ పరయటనల
ఉదహరణగ చపతననర. ఇద ఒబమ అధయక బధయతల చపట ట న తలనళ ల ల ల జరపన ఆసయ పరయటనల
భరతదశనక రకపవటం దశంల పలకవర గ లన నపపంచంద. దంత పట
ట బటట మర ఒబమన
దశనక తసకరవటంల మనమహన‌సంగ‌ పరభతవం ఫలపరదం అయయంద. రజ వడల
రవతజమలలరగ... అనన రతల ఒబమ పరయటనక ఆకశమంత పందర, భదవ అంత అరగ
వయలకపయన రష ట రపత భవన‌ల చరతరక మఘల‌ గర డ నస మతరం సరవంగసందరంగ తరచదద ద ర.
దశమంత కళ ద వ చస చసన ఒబమ పరయటన పరతయయంద. మన దశం నండ 15 బలయన‌ డలర
ల పద ల
పట
ట బడల తరలంచక పయయడ. వళ ల దశంల 72 వల ఉదయగల కపడకననడ. కన మనక
ఒరగంద ఏమట ? మననట వరక వదశ మరకట ల ల ల తమ పట ట బడల పరవశనక ఎటవంట
అవంతరల ఉండకదన హంకరంచన అమరక నడ తమ దశంల వదశ పట ట బడల, సవల,
ఉదయగల పరవశంచరదన, తమ దశంల ఉదయగల హరంచకపరదన వడకంటంద. పరతయకంచ
అమరక పర ల మంట‌క జరగన ఎననకల ల చవతపప కనన లట ట పయన ఒబమక ఇద ఏకైక లకయంగ
మరంద. ఈ లకయనన చరకవటనక ఎనన మర గ లననయ అనన మరగ లన అవలంబసతంద అమరక.
అందల ఒకట భరతదశనక అగరరజయ హదన ఖరర చయటం. అమరక అంగకరంచనంత మతరన
ఏ దశమైన అగరరజయం అవతంద అననద మఖయమైన పరశన.

కవలం అంతర జ తయంగ పలకబడ సంపదంచనంత మతరన, పరతటష పంచకననంత మతరన ఒక దశం
అగరరజయమైపతంద ? కద. దశయంగ ఆర థ క వయవస
థ లన అభవృధ
ధ చయకండ, జతయ లకయల
సధనక కట ట బడకండన ఏ దశమ అగర ర జయంగ ఎదగన దఖలల చరతరల కనపంచవ. చవరక
తల పరధన నహర కడ ఏ దశనకైన అంతర జ తయంగ వచచ కరత పతరటషల, స
థ నం, ఆ దశం సధంచ
అభవృదధ న బటట వసత య న అభపర య పడ
డ ర. అందక దశల అనసరంచ వదశంగ వధనం దశయంగ
అనసరంచ రజకయ ఆర థ క వధనలక కనసగంప తపప మరట కద అన ఆయన సపష ట ం చశర.
చవరక అమరకల ఉదయగల కపడటనక పరపంచ దశల వణజయ వధనల ల మరపల తవలన
ఒతతడ తసతంద. మర మన దశం ఏమట చసతంద ? మన దశం పట ట బడల మర దశనక తరల వళ ల టం
అనన, మర దశం వణజయతపతతల మన దశనక తరల రవటం అనన మన దశంల పదశతనక పైగ
ఉనన నరదయగం మరంత పరగటం, వయవసయ రంగం మరంత కదల కవటమ. అమరక పరయటన
మగసన వంటన సయల‌ల జరగ జ20 సమవశలక హజరయయందక వళ ల న పరధన మంతర ఈ
వషయల గరంచగన, అమరక, జరమన వంట సంపనన దశల అనసరసతనన ఆతమరకణ వధనల
గరంచ పల ల తత మట మట ల డటం లద. పైగ గత మడ దశబ ద లగ అమరక ఆలపంచన రగం
సవఛచ వణజయమ అభవృద ధ క మర గ ం అనన రగనన లంకంచకననర. దశంల అభవృద ధ , ఆరథ క
అసమనతల, పదరకం వంట సమసయల లనట ల అంతరజ తయ వణజయంపైన కందరకరంచర. ఏ దశమైన
కనన పరతయక పరసథ తల
ల అగరరజయం హద తచచకనన సవదశంల కట ల దమందన దరదయరం నండ
బయట పడయకండ అగరరజయంగ మనగడ సగంచగలద అన పరశనంచకంట వచచ సమధనం
సంసకరణవదలక కపం తపపసతంద. గతంల పట ట మన పద పరశరమక కంటంబల ఉంట నడ
వందలద కటంబల ఉననయ. గతంల నలగ దశబ ద ల కరతం మడ వలక అట ఇటగ ఉనన
తలసర ఆదయం నడ పతకవలక పైబడంద. స ట క‌ మరకట‌ సచక ఇరవై వల పయంట ల
దటపయంద. రననన పదళ ల ల ల లకల పయంట ల క చరకనందనన అంచనల ఉననయ. అగరరజయం
హదక ఇంతక మంచన అర హ తల ఏమ కవల అన ఎదర దడక దగతర. కన వసతవల దనక
భననంగ ఉననయ.

భరతదశంల ఆరథ కభవృద


ధ ఎంత వగంగ జరగతందన ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంకల చపతంట
అంత వగంగ అంతరల పరగతననయన ఐకయరజయసమతక చందన వవధ సంస థ ల హచచరసతననయ.
భరతదశం సధసతనన అభవృద
ధ ల ఆదయ పనఃపంపణక సంబంధంచన వయవస థ ల సమర థ వంతంగ పన
చయటం లదన పరపంచ అభవృద ధ గరంచ అధయయనల చస వైడర‌ సంస థ నరధ రంచంద. ఒబమ
రకడక మడ రజల మందగ వడదల చసన మనవభవృద ధ నవదక 2010 వల ల డంచన వవరల
మరంత నర
ఘ ంతపరచవగ ఉననయ. మనవభవృద ధ నవదక వలల డంచన వవరల పరకరం ఈ కలంల
సగట తలసర ఆదయం పరగన దశల ల భరతదశం పదస థ నం సంపదంచకంట మనవభవృద ధ
సచకల మతరం 119 వ స
థ ననక పరమతం అయయంద.

అంత గత రండననద దశబ ద లగ జరగతనన అభవృద ధ ఫలల పరజలక చరటం లదన, సమజక,
సమహక అభవృద ధ మర
గ ంల మందక సగటం లదన ఈ అంకల చపతననయ. పరతయకంచ ఆదయ
పంపణ, సమనతవం సచకల పరశలంచనపడ భరతదశంల మనవభవృద ధ సచక సమర మర
థ నల దగవక పడపతంద. 73, 74 రజయంగ సవరణల దవర మహళలక రజకయ
మపపై నలభై స
రంగంల పరధనయత పరగన సమజకంగ వర స థ నంల మరప రలదన ఈ నవదక సపష ట ం చసంద. ఈ
సర బహమఖ పదరకం గరంచ పరసతవంచన మనవభవృద ద నవదక ''భరతదశంల 55 శతం పరజల
బహమఖలగ పదరకం అనభవసతననర. మర పదహర శతం బహమఖ సమజక సవలక
దరంగ ఉననర. వరన కలపకంట 71 శతం పరజల దరదయరంత మగ గ తననట
ల చపపచచ. సహసరద బ
ధ లకయల మరక చసకనన రజక 60 రపయల కంట తకకవ ఆదయంత జవసతనన వర
అభవృద
సంఖయ మతతం దశ జనభల ల 53.5 శతం ఉంద.'' ''దశ రజధన ఢల ల ల బహమఖ పదరకం ఇరక‌

థ యల ఉంట బహర‌, ఛతతస‌గడ‌ వంట రష ట రల
ల ఇద అంతరయద ధ ంత అటట డకతనన సయరర లయన‌,
గనయ దశల కంట అథమ స థ యల ఉంద. దశంలన మతతం ఆదవస జనభల 81 శతం బహమఖ
పదరకంల ఉంట దళతల ల 66 శతం ఈ సమసయలత కంగపతననర'' అన పరకటంచంద.

ఈ వషయల, వసతవల ఏమ పట ట నట
ల పరధన మంతర మతరం సయల‌ల అంతరజ తయ సవఛచ వణజయం,
భరతదశ పట ట బడలక పరధనయత సథ నం కలపంచటం వంట వషయల గరంచ చరచసతననర. ఇద
ఆయన తప కద. సహవస దషం. ఒక సర అగరరజయంగ మనలన మనం భవంచకవటంత పట
మగలన వళల కడ గరతంచటం పరరంభసత మన పరధనయతల కడ మరపతయ. ఇపడ అద
జరగతంద. దశంల పదరకంల మగ గ తనన సగనక పైగ జనభన వమకత చస పరధనయత స
థ నంల
అంతరజ తయ పట ట బడదర వధననన కపడటనక అవసరమైన వధ వధనల, వయవస థ ల నరమణం
పరధనమంతర, యపఎ-2 పరధనయతల జబతల చరపయయ.

అందవలల న అమరక ఎనన డలర ల అచచవసన వచచ నషట మమ లదన సవయంగ పరణళక సంఘం
ఉపధయకడ అహ ల వలయ పరకటసతననడ. మననట వరక వర ధ మన దశలత జట ట కటట వణజయ చరచల

సమరజయవద దశలన నలవరంచటనక పన చసన భరతదశం ఇపడ అమరక మనక తగలంచన
అగరరజయం బళల త మనం వర జట
ట ల చరపతమ. వర ధ మన దశలత జట ట టం నమషగ భవసతమ.
ట కట
ఎవర ఇసత వచచద కద అగరరజయం హద. ఇతధకంగ అభవృద ధ సధంచటం, అభవృదధ ఫలల
పరజలందరక అందల చసనపడ ఏ దశమైన ఒకర గరతంచన గరతంచకపయన అగరరజయంగ
అవతరసతంద. నడ సవయట‌ రషయ అనభవం గన, నడ చైన అనభవం రజవ చసతనన అంశం ఇద.
ఈ వసతవనన పకకన పటట ఎవర ఇచచన అగరరజయం గంటల తగలంచకన లన ఓపకత పరగల తసత
మకళ
ల పగలటం తపప మరట జరగద. అందక ఇంట గలచ రచచ గలవలంటర.

Monday, November 8, 2010


రజరవ బయంక మధయంతర సమక గల బడగలన నయంత ర ంచగలద ?
* వడడ రట
ల నయంతరణ దవర దరవయలబణనన అదపలక తవలనన ఆర‌బఐ లకయం ఆచరణ సధయం
కనదగ మరపనంద. వరస రననన కలంల జతయ దరవయసరఫర వధనం మరంత ఒతతడక లనయయ
పరసథ తల కనపసతననయ. మరన జతయ అంతర జ తయ పరస
థ తల, దరవయమరకట
ల పరపంచకరణ వంట
పరణమల సంపరదయ దరవయసరఫర నయంతరణ చరయల పతర గరంచ పనరలచంచలసన
అవసరనన మందక తసతననయ.

రజరవ బయంక నవంబర2 వ తదన దరవయసరఫర వధన మధయంతర సమక నవదక వడదల చసంద.
దరవయలబణనన నయంతరంచటం, ఆర థ కభవృద ధ క అవంతరం లకండ చడటం మలక లకయలగ
పరకంట ఈ సమకల భగంగ దరవయ సరఫరన పరభవతం చస అనక చరయలన రజరవ బయంక
చపటట ంద. ఇందల మఖయమైనవ ఆర థ క వయవస థ లక వడదల చస నధల వషయంల వడ డ రట
ల 6.25
శతంగ (రప రట) నర ధ రసత ఆర
థ క వయవస థ నండ వనకక మళ ల దరవయ నధలపై వడడ రటల 5.25 గ
నర
ధ రంచంద. అంతకద రయల‌ ఎస ట ట‌ రంగంల పరతయకంచ ఆసతల కడబట ట కన రంగంల
గలబడగల ఏరపడతననయంద. వట పరభవం ఆర థ క వయవస
థ పై పరతకలంగ ఉంటందన చపపంద.
అందక వడ డ రట
ల పంచతనననంద. తదవర పరగన వడ డ రట ల న తట
ట కగలగన వర గృహనరమణ
రంగంల పరవశసతరన, అపడ సబ‌పరైమ‌ తరహ లవదవల నయంతరంచవచచన రజరవ బయంక అంచన
వసంద. ఈ చరయల రండ లకయం ఆర థ క వయవస థ ల పరగపతనన దరవయలబణనన అదపలక తవటం అన
కడ రజరవ బయంక పరకటంచంద. ఈ రండ లకయల సధనక పరసతత వధనం ఎంతవరక దహదం
చసతంద అనన అంశంత పట దరవయ పట ట బడ పరపంచకరణ నపథయంల రజరవబయంక మందనన
వధన పరమతల గరంచ కడ చరచంచకందం.

రయల‌ ఎస ట ట‌ రంగంల సబ‌పరైమ‌ తరహ ఆసతల, లవదవల పగపడకండ ఉండటనక ఇళ ల


నరమణనక ఇచచ రణలపై వడ ల పంచలన ఆర‌బఐ వణజయ బయంకలన కరంద. అంత కద. 75
డ రట
లకల ఖరదైన ఇళ ల నరమణం వషయంల రణల ఇచచటపడ బయంకల మరంత కఠనంగ
వయవహరంచలన, గలబడగల తరహ రణల జలక వళ ల వదద న హచచరంచంద. ఇళ ల నరమణనక
సంబంధంచ బయంకల సగటన 20 ఏళ ల నడవ గల రణల మంజర చసతయ. దగవ మధయతరగత,
మధయతరగతత పట నలకడ లన ఆదయం ఉనన వర గ లన కడ ఆకర ష ంచందక వలగ బయంకల
వడ డ రట
ల న రస ట రకచర‌ చయటం పరపట. ఇందల భగంగ మతతం ఇరవయయళ ల ల వసల చయలసన
రణం, వడ డ మత త ల న వభజంచ తలత తకకవ వడడ చలల ంచల చయటం, తరవత ఎకకవ వడ డ
చల ల ంచల రణ ఒపపందల కదరచకవటం జరగతంద. ఇటవంట పరకరయ దవర చవర ల
పదద మతతం చల ల ంచలస వచచటపపటక బకయదరల దవళ తసతననరన దంత బయంకల
నష
ట పతననయననద రజరవ బయంక వదన. అంతకద.

గతంల మతతం వలవల 10 శతం చల ల సత మగలన 90 శతం వరక రణల ఇసత వచచయ బయంకల.
దన స థ నంల ఇపడ కనసం 20 శతం అసల చలల ంచనద రణల మంజర చయటనక వల లదన
ఆర‌బఐ సపష ట ం చసంద. దనవలల నజంగ నవస అవసరల కసం ఇల ల కనకకందమనకన వరక ఈ
వధనం భరంగ మరనంద. గతంల పద శతం డపజట‌ చసత వచచ రణనక ఇపడ ఇరవై శతం
డపజట‌ చయలస వసతంద. అంట వనయగదరడ తన జబల నండ మర పద శతం నధల
ఇందక వచచంచల.దన పరభవం వనయమ మరకట ల క వచచ నధల మర పద శతం తగ గ నననయ.
తదవర వసత వనయగ డమండ‌ పడపయ అవకశం ఉంద. మర మఖయమైన వషయం ఏమటంట ఈ
నర
ణ యం దగవ స థ యల ఉనన సధరణ రణగరహతలపై భరంగ మరతంద తపప ధనకవర గ ం, రయల‌
ఎసట ట‌ వణజయంల ఉనన వరపై ఈ నర ణ య పరభవం ఏమ ఉండబద. ఎందకంట వరక బయంకంగ‌
మర గ ల దవర కక బయంకంగతర మర గ ల దవర నధల సమకరచకగల సమర థ యం ఉనన వర.
బయంకంగతర సంస థ ల ఆర‌బఐ వధన పరధలక రవ కనక ఈ నర ణ యల వరన ఏమ పరభవతం
చయలవ. దంత గలబడగల వంట ఆసతల కడబట ట అవకశం వరక ఎపడ ఉంటన ఉంద.
దరవయసరఫర నయంతరణ దవర ఆర‌బఐ సధంచదలచకనన మర మఖయమైన లకయం దరవయలబణ
నయంతరణ. స థ లంగ చపపలంట జతయ ఆర థ క వయవస థ ల వసతవల, సవల వలవక మంచ
దరవయసరఫర ఉంట అద దరవయలబణనక దరతసతందననద అవగహన. గత మడ మసలగ వదశ
సంస థ గత పట
ట బడల రపంల జతయ ఆర థ క వయవసథ లక పద ద ఎతతన నధల వచచపడతననయ.
అదనప నధలత దరవయలబణం పరగతందన ఆర‌బఐ నర ధ రణక వచచంద. దంత రప రట, రవరస
రప రట పంచటం దవర ఈ అదనప నధలన మరకట‌ చలమణ నండ తపపంచవచచనన అంచన ఈ
నర
ణ యనక కరణం. ఇందల ఒక మఖయమైన పరమత, బలహనత ఉననయ. ఆర‌బఐ తసకన నర ణ యల
వల ల జతయ వనరల సరఫర పర భ వతం అవతంద తపప అంతరజ తయ వనరల సరఫర పర భవతం
కద. సంపనన దశల ఆర థ క వయవస థ ల ల అనసరసతనన లజ‌ మన వధనల, దరతపపన ఉద ద పనల
కరణంగ పట ట బడ సంసథ ల, కంపనల వద ద లకల కట ల నధల మరగతననయ. ఈ నధలనన
వరధ మన దశల మరకట ల లక వరదల పరవహసతననయ. అమరక రజరవ బయంక ఫడరల‌ రజరవ
రననన కలంల మర 500 బలయన‌ డలర ల నధల మరకట ల క వడదల చయనననట ల పరకటంచంద.

అంట మనమంద మన ఆర థ క వయవస థ ల దరవయ సరఫర తవరత పరగ అవకశం ఉంద. ఆర‌బఐ దరవయ
సరఫర వషయంల తసకన నర ణ యల అంతర జ తయ సంస
థ గత పరణమలన నయంతరంచలవ.
దంత దశయ నధల మరకట ల లకపయన వదశ నధలత మరకట‌ నండపయ పరమదం ఉంద. మర
కణం నండ చసత ఆర‌బఐ తసకనన నర ణ యం అంతర జ తయ పటట బడల చలమణక మర గ ం మరంత
సగమమం చసతంద. అటవంట పరస థ తల ల ఉనన ఫళంగ వదశ సంస థ గత పట
ట బడల వనకపట ట
పడత దన పరభవం ఆర థ క వయవస థ పై మరంత తవరంగ ఉండనంద. దంత దశయ నధలత తరమదక
వచచ దశయ దరవయలబణం మంద మంద వదశ నధలత దశంలక వచచ దరవయలబణంగ మర
పరమదం మందకచచంద. వడ డ రటల పంచటం వల ల దరవయ సరఫరపై పరభవం ఎంతవరక
ఉంటందననద కడ ఇపడ పరశనర థ కమ. ఎందకంట గత రండ నలల కరతమ దశంల జతయ
బయంకలనన బస‌ రట వధననన అమల చయలన ఆర‌బఐ ఆదశంచంద. ఆ మరక ఆగస ట ల అనన
బయంకల వడడ రట
ల న సంసకరంచయ. ఇపడ తజగ ఆర‌బఐ మధయంతర సమక నపథయంల మరసర
వడడ రట
ల సంసకరంచటం సధయం కదన బయంకల తలచ చపపయ.

దంత ఇపడ ఆర థ క వయవస


థ ల ల వయకతం కననన మలక లకణల ఇవ. ఇట బయంకల వడ డ రట ల లల
మరపల చయకపటం దవర ఆర‌బఐ వడ డ రట
ల పరభవనన పరశనర థ కం చయటం ఒకట. ఈ వడ డ రట ల
దర
ఘ కలక పటట బడలపై పరభవం చపసత అద ఆర థ క వయవసథ వృదధ రటన దబబ తసతంద. తతకలక
పటట బడలన పరభవతం చయటం దవర మరకట ల దరవయ సరఫర తగ గ ంచనపపటక వదశ సంస థ గత
పట ట బడల, సంపనన దశల అనసరంచ లజ‌ మన వధనలత మరకట‌ నండగ ఉండ అవకశం
ఉంద. దంత వడ డ రటల నయంతరణ దవర దరవయలబణనన అదపలక తవలనన ఆర‌బఐ లకయం ఆచరణ
సధయం కనదగ మరపనంద. వరస రననన కలంల జతయ దరవయసరఫర వధనం మరంత ఒతతడక
లనయయ పరస థ తల కనపసతననయ. మరన జతయ అంతర జ తయ పరస థ తల, దరవయమరకట ల
పరపంచకరణ వంట పరణమల సంపరదయ దరవయసరఫర నయంతరణ చరయల పతర గరంచ
పనరలచంచలసన అవసరనన మందక తసతననయ.

Monday, November 1, 2010


రపయ వలవ ఎందక పరగతంద ?
గత నల రజలగ పరంతయ పతరకల మదల అంతర జ తయ పతరకల వరక పరపంచ ఆర థ క వయవస
థ ల
చటచసకంటనన కరనస యద ధ ల గరంచ వయఖయనసత వచచయ. ఈ కరనస యద ధ లక మల కరణం
అమరక పర ల మంట‌ ఆమదంచన చట ట ం. ఈ చట
ట ం పరకరం చైన కరనస వలవ పంచందక చరయల
తసకకపత చైన ఎగమతల, దగమతల వషయంల అమరక ఏకపక నర ణ యల తసకవచచననద
సరంశం. ఇద అంశం అక ట బర నలల జరగన ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంక వర ష క సమవశల, జ 20
దశల ఆర థ క మంత
ర ల, రజరవ బయంక గవరనరల సమవశంల కలకమై న ఎజండగ మరంద.
చవరక ఈ వషయమై ఎటవంట నర ధ రణ లకండన సమవశల మగశయ. చైనత పట జరమన,
ఫరనస, జపన‌ వంట దశల కడ కరనస వలవల వషయంల పరభతవల చరయల తసకవలనన
అమరక పరతపదనక అడ డ చపపయ. ఇదల ఉండగ భరతదశంల కడ ఇద తరహ చరచ
జరగతంద. పరగతనన రపయ వలవ గరంచన చరచ అద. అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ ల వదశ
పట ష
ట బడల పరవహం వపరతంగ ఉందన ఐఎంఎఫ‌ వడదల చసన వరక నవదక అంచన వసంద. ఈ
పరవహం పరతయకంచ ఆసయ దశల వైప మళ ల తందన, దంత ఆయ దశల ఆర థ క వయవస థ ల ల కరనస
సమసయల తలతతతననయన సదర నవదక హచచరంచంద. ఈ మతతం చరచక పనదగ ఉనన కరణల
గరంచ మతరం అట ఐఎంఎఫ‌ నవదక గన, ఇట పైన చపకనన సమవశల గన మటమతరం
పరసతవంచకపవటం ఆశచరయం కలగంచటం లద. పైగ పశచమ దశల ఆర థ క మధవల తజ అనభవం
తరవత సైతం నయఉదరవద సైధ దంతక పరభవం నండ బయట పడలదనన వషయం మరమర రజవ
అవతంద.

ఇతర దశల ఆయ దశల కరనస వలవలన తగ గ ంచలన కరడ ఝళపసతనన అమరక ఆ దశం
నండ ఇబబడ మబబడగ బయటక తరలవళతనన పట ట బడలపై ఆంకల ఎందక వధంచటం లద
అనన పరశన తలతతతంద. పరసతతం లకలద కట ల డలర
ల నలవల అమరక కంపనల వద ద
పరకపయయ. అమరక ఆర థ క వయవస థ ల లభల వచచ గయరంట లకపవటంత ఈ నలవల
పట
ట డలగ మరటం లద. ఈ పరస థ తల
ల కసత ఊప మదననవ ఆసయ దశలైన భరత‌, చైనలనననద
నససందహం. దంత సహజంగన దరవయ పట ట బడ రపంల వదశ నలవల ఇబబడమబబడగ
పరగతననయ. గత వరం జరగన ఆర‌బఐ ఉననతస థ య కమట అంచన మరక భరతదశంల పరసతత
ఆరథ క సంతసరంల ఇపపటక 15 బలయన‌ డలర ల నధల జమపడ డ య. దంత టసక‌ మరకట‌ సచ
మడళ ల తరవత 20 వల పయంట ల దటంద. లకల కట ల మర ఈకవటలల వచచ పడ డ నధల దనక
కరణమన మరకట‌ వర గ ల చబతననయ. మర 50 వల కట ల రపయల మర రణ మరకట‌ల నధల
చరయ. వట పరభవంత జతయ స థ ల ఉతపతత వలవన మంచ దశంల కరనస చలమణల ఉంద.
వటననంటవల ల రపయ వలవ పరగతంద. అంట పరపంచకృత ఆర థ ల ఏ దశంలనైన,
థ క వయవస
అందలన పరపంచ ఆర థ క వయవసథ క బలమైన పనదగ ఉనన అమరక వంట దశ ఆర థ క వయవస
థ ల సద తబత
చట చసకన అద మందయం దశగ పరయణసతంట ఆ దశం నండ వచచన పట ట బడల ఇతర దశల
కరనస వలవల రట ల పంచతయనన మట.

పరగటం మంచద అయనపడ మనం దనక గరంచ ఇంత రద ధ ంతం చయటం ఎందక అనన పరశన
రవటం సహజం. ఇకకడ అసల మతలబ ఉంద. ఐఎంఎఫ‌ నవదక పరకరమ భరతదశంలక వదశ
పరతయక పట
ట బడ కంట వదశ సంస థ గత పటట బడ ఎకకవగ వసతంద. సమర 18.8 బలయన‌ డలరల
నధల ఈ ఆర థ క సంవతసరంల సంస ట బడల రపంల వచచ కవలం అందల సగం 8
థ గత పట
బలయన‌ డలర ల క పరమతం అయయంద. పరతయక పట ట బడల దశ ఆర థ క వయవస
థ క బలం చకరచ
అవకశం ఉంద. కన సంస థ గత పటట బడల అటవంట బలం చకరచలవ. పైగ వచచనంత లభల
దండకన అదన చస పరపతయ. ఇద మనం ఆందళన చందలసన కరణల ల ఒకట. మర కరణం
ఏమటంట ఆర థ క వయవస థ క ఏమ మల చయలకపయన, నష ట ం మతరం చకరసతయ. అదలగ
పరశలదద ం.

హట‌మన రపంల వచచన నధల నలవల పరగటం వల ల రపయ మరకం వలవ పరగతందనన
వషయనన పైన చపకననం. అల పరగతనన మరకం వలవత ఎగమతల వలవ పరగతంద.
దగమతల వలవ తగ గ తంద. దంత ఎగమతదరల ఆదయల తగ గ పతయ. దగమత దరల
ఆదయల పరగతయ. ఇటవంట సందరభల ల న పరశరమక వర గ ం తమ పరశరమలన
వసతరంచకవటనక అవసరమైన వసత సమగరన దగమత చసకంటంద. తకకవ ఖరచత ఎకకవ
పరయజనం పందతంద. ఇదవధంగ ఈ సంవతసరం ఏపరల‌ నటక 27.70 బలయన‌ డలర ల మర
దగమతల జరగ గ అగసట నటక మర రండ బలయన‌ డలర ల దగమతల పరగ మతతంగ 29.67
బలయన‌ డలర ల క చరకననయ. కగ ఎగమతల మతరం 16.84 బలయన‌ డలర ల వలవ నండ
తగగ పయ 16.64 క చరంద. దంత వణజయ లట పరగతంద. ఈ పరస థ తల ల పరభతవం ఎగమతల
భరం కకండ చడటనక చరయల చపట ట ల. లనపకంల ఎగమత ఆధరత పరశరమల అభవృద ధ
కంటపడతంద. పరగతనన రపయ వలవ భరనన వర రపంల తగ గ ంచకలన ఎగమతదరల
ఆయ పరశరమల ల ఉదయగలపై తమ పరతపం చపసతర. దంత వతనల ల కత, ఉదయగల ల కత, అదనప
ఆదయం లన పరశరమల మత వంట పరణమల చట చసకంటయ. అందవల ల న రజరవ బయంక
పరగతనన వదశ పట ట బడల నలవలన నయంతరంచలన పరతపదసతంద. కన అందకవసరమైన
సతరబద దమైన చరయల మతరం పరసతవంచటం లద. కవలం బయంక వడ డ రట
ల ల మరపల తచచనంత
మతరన అద జతయ ఆర థ క వయవసథ ల దరవయలబణనన పంచ పరజలపై మరనన భరల వసతంద తపప
పద
ద గ ఉపయగపడద. దనక బదలగ వదశ పట ట బడలపైన అనక చరయల తసకవచచ. వచచన
పటట బడల నర ద టష కలం వరక కదలకడదన ఆంకల వధంచటం మదల, వచచన పట ట బడలపై
పనన వయటం, వసతతపతత రంగల ల పట
ట బడల వచచల సవరణల చయటం వంట అనక మర గ ల
ఉననయ. కన పరభతవం పతర అంట సతరమ ఇష ట ం లన ఈ వదశ పట ట బడల తరగ
పరపతయమననన భయం పలకలక ఉంద. ఇకకడ ఒక వషయనన మనం గమనంలక తసకవల.
అద 90 దశకం నట అనభవల.

90 దశకంల కడ ఇదవధంగ ఎగమతల స థ ంభంచపయ, దగమతల పరగయ. దంత వణజయ


లటపరగంద. దశంల వసతతపతత రంగం కదలవటం, ఎగమతల ల మన దశం వట తగ గ పవటం,
అదసమయంల ఉననత మధయతరగత పరయజనల కపడ రతల వలసవంతమైన సరకల దగమత
చసకవటనక పద ద ఎతతన నధల కమమరంచటంత ఈ పరస థ త దపరంచంద. వదశ పట ట బడల
బలహనమైన ఆర థ క వయవస థ లక రవ. దంత చల ల ంపల సంకభం నలకంద. దననండ బయటపడందక
రపయ వలవ తగ గ ంచకననమ. నట పరస థ త దనక భనననమైనద. నడ మన దశ అవసరల రతయ వదశ
పట
ట బడల ఆహవనంచమ. దన అవసరలక తగ గ ల టగ తలడంచమ. నడ అవసరం వదశ దరవయ
పటట బడద. మన దశంల ఆంకల వధంచనంత మతరన మరకకడక పరపయపరస థ త దనక లద.
ఎందకంట యరప‌ ఆర ధ క వయవస ధ చదరమై ఉంద. చైనక వళ ల అకకడ ఆర థ క వయవస థ న బలపతం చస
బలమైన శతృవన తయర చసకవటం అమరకక ఏమంత పరయజనకరం కద. అటవంట
పరస థ తల ల జపన‌, భరతదశం వంట దశల ల న అమరక పట ట బడల పట ట ల. ఈ వధంగ వచచ
పట ట బడల దరవయమరకట ల కక వసతతపతత రంగంల పట ట ల పరభతవం ఎతతగడల వయగలగల.
నలగైదల ళ కరతం వరక అమరక భరత‌ సంబంధల ల రకణపరమైన వయహతమక భగసవమయనక
పరధనయత ఉండద. నడ ఆర థ కపరమైన భగసవమయం దశగ మర అవకశం వచచంద. నవంబర మదట
వరంల అమరక అధయకడ వంట వచచ బృందంల పరశరమకవతతల సంఖయ ఎకకవగ ఉండటం, వవధ
రంగల ల భరత పరశరమధపతలత ఒపపందల చసకనందక వర సద ధ పడటం ఈ మరపక
సంకతం. ఈ కలకసమయంల ఇంక మనం జనయర‌ భగసవమగ ఉండలన ఆలచన నండ బయట
పడ మన శకత సమర ధ యలక తగ గ ల ట వయవహరంచలకపత మనక ఐఎంఎఫ‌ల ఓట ల ఎకకవ వచచన,
ఐకయరజయసమత భదరత సమతల స థ నం దకకన కలగ పరయజనం ఏమ ఉండద. అమరక చపపన వరక
చపపనట ల ఓట వయటం మనహ..

Wednesday, October 27, 2010


దగలపడన వస త త పత త రంగం - మప దశగ వణజయ లట

కందర పరభతవం జతయ ఆర థ క వయవస


థ దశ, దశన సచంచందక వవధ
రకల గణంకల, సచకల, అంచనల వడదల చసత ఉంటంద.
అందల రజవర కనపంచ సనసకస సచక మదల నలసర వడదల
చస పరశరమకతపతత సచక, రజరవ బయంక వడదల చస గణంక
నవదకల, మంతరతవ శఖల వడదల చస పరగత నవదకల ఉంటయ.
సంవతసరనక ఒకసర వడదల చస ఆర థ క సరవ ఈ గణంక
నవదకలక తలమనకం. అయత సధరణంగ పఠకల, పతరకల
రజవర సనసకస‌క ఇచచనంత పరధనయత మగలన సచకలక ఇవవర.
సనసకస సచక రజవర టసక‌మరకట‌ల జరగ లవదవలన పరతబంబసత
పరశరమకతపతత సచక ఆర థ క వయవస
థ తరతననలన, దశన, దశన
అర
థ ం చసకవటనక ఉపయగపడతంద. అందవల ల న జతయ ఆర
థ క
వయవసథ ల పర మ ణకతన తలసకవటనక నలకకసర వడదల అయయ
పరశరమకతపతత సచక కలమనంగ ఉంటంద. గత వరం పరభతవం ఆగస ట 2010 క సంబంధంచ
పరశరమకతపతత గరంచన గణంకల వడదల చసంద. సప ట ంబర చవర వరంల సనసకస 20,000
పయంట ల అధగమంచటంత ఈ వషయం పతరకల ల పతక శర ష కలకకకంద. కన పరశరమకతపతత
గణంకల నవదక మతరం అట వణజయ పతరకల లన, ఇట దనపతరకల ల వణజయ పజలల న ఏద మల
చనన పట ట కలక పరమతం అయయంద. పరశరమకతపతత సచకలన సహజంగ గత సంవతసరం ఇద
నల
ల జరగన పరగత, తరగమనం ఆధరంగ పరశలంచటం ఉపయగకరంగ ఉంటంద.

2009 ఆగస ట ల పరశరమకతపతత 10.6 శతంగ నమదైంద. అంతర జ తయ ఆర థ క వయవసథ సంకభంల


చకకకనన తరవత ఈ స థ యల పరశరమకతపతత సధంచటం ఇద పరథమం. దంత ఇట దశయంగన,
అట అంతర జ తయంగన భరత ఆర థ క వయవస
థ శకత సమర
థ యలపై ఎనలన వశవసం వయకతం అయయంద.
చవరక ఐఎంఎఫ‌, పరపంచబయంక, ఐకయరజయసమత మదల అనన అంతర జ తయ సంస థ ల పరపంచ
ఆరథ క వయవస థ న బయటక తసకచచ శకత చైనత పట కవలం భరతదశనక మతరమ ఉందన
నర
ధ రణలక రవటం మదలైంద. సంవతసరం తరగలప పరస థ తల పరతగ మరపతననయ. ఈ
సంవతసరం ఆగస ట ల పరభతవం వడదల చసన గణంకల పరకరం పరశరమకతపతత 2010 ఆగస ట
నటక 6.5 శతనక తగ గ ంద. గత 15 నలలల ఇద అత తకకవ అన పరభతవమ పరకటంచంద. ఇందలన
మఖయంగ వదయదతపతత వృద ధ రట గత సంవతసరం ఆగస ట ల 10.6 శతంగ ఉంట ఈ సంవతసరం
ఆగస ట ల 1 శతనక పరమతం అయయంద. అంతకంట మఖయమైనద వసతతపతత రంగం. వసతతపతత
రంగం (మనయఫకచరంగ‌) గత సంవతసరం ఆగస ట ల 10.6 శతం వృదధ రట సధసత ఈ సంవతసరం
ఆగస ట ల కవలం 5.6 శతనక పరమతం అయయంద. గనల తవవకం రంగంల కడ తరగమనమ
కనపసతనన మగలన రంగలంత నరశజనకంగ లద. గత సంవతసరం ఆగస ట ల 11 శతంగ ఉనన
గనల తవవకం వృద ధ రట ఈ సంవతసరం ఆగస ట ల 7 శతనక తగ గ పయంద. ఏ దశంలనైన ఆర థ క
వయవస థ బలం, బలహనతలక ఈ మడ రంగల కలకమైన సంకతల అనటంల సందహం లద.

పరశరమకతపతత సచక అనక ఆందళనలన మందక తసతంద. మందగ గనల తవవకం రంగం
గరంచ పరశలద ద ం. ఆగస
ట ల భరతదశంల గనల తవవకం రంగనక సంబంధంచ రండ కలక
నర
ణ యల జరగయ. ఒరససల వదంత కంపనక ఇచచన మైనంగ‌ లజన కందర పరభతవం రదద చయటం
ఇందల మదటద కగ కర ణ టక నండ ఇనప ఖనజం ఎగమతల వషయంల ఆంకల వధంచటం
ఈ పతననక మఖయకరణంగ చపకవచచ. ఈ రండ మనహయసత గనలతవవకం రంగం వృద ధ
రటల గత సంవతసరంత పలచ చసత పద ద గ వయతయసం ఏమ లదన చపకవచచ. అందవలల న గనల,
ఖనజవనరలక సంబంధంచన కంపనల షర ల సచకల పద ద గ మరప రలద. సరకల ఫయచరస
టరడంగ‌ ఇంక గలవట అంచనలత మందక వళతన ఉంద.

వసతతపతత రంగం గరంచ ఇపడ పరశలద ద ం. ఏ దశంలనైన ఆర థ క వయవస


థ క అవసరమైన పరశరమక
సరకల, వసతవల ఆ దశ వసతతపతతరంగం అందసతంద. వసతతపతత రంగంల వృద ద రట
తగగ పయందంట మరకట‌లన, గదమల ల న ఉనన సరకల కదలకల మందగంచయన అర థ ం.
అంతకద. ఈ కలంల భరతదశంల తతకలక కరమకలన పనలక తసకన రట పరగందన పల
సరవసంస థ ల అంచన వశయ. పశచతయ ఆర థ క వయవస
థ ల తరహల వరల పరతపదకన ఈ అంచనల
వడదలవతననయ. నజనక ఈ అంచనల కవలం ఐట రంగనన దృష ట ల పటట కంటననయ తపప ఆర థ క
వయవస థ క ఇరసగ ఉనన వసతతపతత రంగంల మరపల గమనంలక తసకవటం లదనన వషయనన
ఇకకడ అర థ ం చసకవల. ఎందకంట ఐట రంగం, ఇతర సవరంగల తరహల వసతతపతత రంగం
తతకలక కరమకల అదకడ వరల, నలల వరగ పన చస కరమకలత నడవద. వసతతపతతరంగంల
దర
ఘ కల అవసరలన దృష ట లక తసకన వనరల సమకరణ పరణళక తయర చయటం జరగతంద.
పరభతవమ పరకటంచన వధంగ వసతతపతతరంగంల వృద ధ రట పతనం అవతననపడ
పరశరమధపతల ఎకకవమంద కరమకలన పనలక తసకంటరన వశవసంచలమ. ఎందకంట
పరశరమధపతల పట ట పరత రపయ పట ట బడక లభం ఆశంచటం ఆ వర గ లకణం. అందవల ల
వసతతపతతరంగంల తగ గ తనన వృద
ధ రట, పరగతనన నరదయగం రట సమంతరంగ ఉననయ.

తగ
గ తనన వసతతపతతరంగం వృద
ధ రట పరభవం అంతర
జ తయ వణజయంల పరతఫలసతంద. ఈ
సంవతసరం భరతదశం నండ జరగ ఎగమతల వట తగ గ త వసతంద. పరభతవం ఆర
థ క వయవస

గరంచ ఎంతగ గపపల చపకంటనన దశం నండ జరగ ఎగమతల వషయంల కందర వణజయ
శఖ నలసర నవదకల వసతవలన దయలకపతననయ. వయవసయతపతతల మదల
పరశరమకతపతతల వరక దశం నండ ఎగమతల తగ గ తననయ. అద సమయంల దగమతల ల
మరప ఉండటం లద. దంత జతయ ఆర థ క వయవస
థ ల వణజయ లట పరగపతంద. గత సంవతసరం
4.5 బలయన‌ డలర
ల గ ఉనన వణజయ లట ఈ సంవతసం ఇపపటక మడ రట ల పరగ 13 బలయన‌
డలర ల క చరకంద. కరంట‌ అకకంట‌ ( తతకలక ఖత) లటల వణజయ లట కలకమైన వట కలగ
ఉంటంద. దంత కరంట‌ అకకంట‌ లట ఇపపటక బడ జ ట‌ల అంచన వసన 1 శతం కంటమంచ
పయంద. పరసతత ఆరథ క సంవతసరం మగయటనక మర ఆరనల ల వయవధ ఉండటంత ఈ లట మరంత
పరగపతందనన ఆందళనల వయకతం అవతననయ.

మరవైపన ఆహరతపతతల దరవయలబణం, పరశరమకతపతతల దరవయలబణం పరగదలన కట ట డ చస


వషయంల ఎటవంట మరప కనపంచటం లద. ఫలతంగ వరతమన భరత ఆర థ క వయవస థ ల
దరవయలబణం, పరశరమకతపతత వృద ద రట పతనం, నరదయగం పరగదల, వణజయలట ఏకకలంల
పరతకల లకణల పరతబంబసతననయ. ఈ నలగ లకణల ఆర థ క వయవస
థ ల ఏకకలంల వయకతమైత
దనన మందయలబణంగ ఆర థ కవతతల పరగణంచటం పరపట. గతంల 1990 దశకంల భరత ఆర థ క
వయవస థ అనభవంచన ఉపధ రహత అభవృద ధ దశ మరమర సంభవంచ సచనల కనపసతననయన
చరచంచకననమ. పరభతవం వడదల చసన పరశరమకతపతత గణంకల 80 దశకంల జతయ ఆర థ క
వయవస థ అనభవంచన మందయలబణం లకణలన మరసర మందక తసతంద. ఇద ఇట జతయ
ఆరథ క వయవస థ ల ఉతపదకతత మడపడన వృద ధ రటన పరశనర
థ కం చయటంత పట అంతర జ తయ
ఆర థ క వయవస
థ న తజ డలయమనం నండ బయటక తవటంల భరత‌ పషంచ పతరన పరశనర థ కం
చయనందనటంల సందహం లద. (మందయం-వదశ పట ట బడల పరవహం-రపయ వలవ పరగటం
గరంచన వషయల వచచ వరం చరచంచకందం.)

Sunday, October 24, 2010


ఉపధ రహత అభవృద ల ?
ధ ఎందవల
• పటట బడ పకపతలైన పరభతవల
* ఆర
థ క వయవస
థ ల లపసతనన సమతలయం
* వకటసతనన శరమ - పట
ట బడ సంబంధల

పరపంచ ఆర థ క వయవస
థ సంకభం నండ బయటపడతనన నపథయంల ఐకయరజయసమత మదల
ఐఎంఎఫ‌ వరక ఉపధ రహత అభవృద ధ గరంచ ఆందళన వయకతం చసతననయ. జతయ ఆర
థ క
వయవసథ ల వవరలత అమరక, భరతదశల ల ఉపధ రహత అభవృద
ధ తరతననల గరంచ గత
రండ వరలగ చరచంచకననమ. ఈ వరం అసల అభవృద ధ ఉపధ రహతంగ ఎందక
మరతందనన మలక పరశన గరంచ చరచంచకందం.

సంసకరణల వగంత మరగపడన వయవస


థ గత సమతలయం

తజ సంకభనక పరవం కడ ఉపధ రహత అభవృద ధ గరంచ అంతరజ తయ కరమక సంస థ ,


ఐకయరజయసమత మనవభవృద ధ నవదకల హచచరసతన వచచయ. సంకతక పరజ ఞ నం పతర పరగ
కద
ద ఆర థ క వయవసథ ల ల వృద
ధ రట
ల వగంగ పరగతననయన, అంత వగంగ ఉపధ కలపన
పరగటల ద. వయవసథ ల మధయ సమతలయం దబబతంటందన ఐఎల‌ఒ మడ దశబ ద లగ
మతతకంటన ఉంద. కన పరపంచకరణ గలల ల వహరసతనన దశధనతలక ఈ హచచరకల
చవకకకలద. 2007 ల సంకభం తరమదక రవటనక మంద కడ ఐకయరజయసమత అభవృద ధ
కరయకరమం - యఎన‌డప, ఐఎల‌ఒ సంయకత అధయయననన నరవహంచయ. గతంల వగంగ
అభవృదద చందన ఆసయ దశలగన, నడ అభవృద ధ చందతనన దకణసయ దశలగన
జతయ ఆర థ కభవృధ ద త సమనంగ ఉపధ కలపనల అభవృద ధ సధంచలకపయయన ఆ
అధయయనంల తలచంద. అంతకద. ఈ అసమతలయం మనమంద పరపంచ ఆర థ క వయవసథ న దబబ
తసతందన కడ హచచరంచంద.

పరపంచ ఆర
థ క వయవస ద , ఆర
థ అంతకంతక సమకృతమవతనన కద థ క వయవస
థ లపై పట
ట బడ
ఆధపతయం బగసతనన కదద అభవృద
ధ చందతనన దశల ల ఉపధ-అభవృద ధ మధయ సమనవయం
లపంచటం గత మడ దశబ ద లగ జరగతనన పరణమం. తలత సంపనన దశల ల 80 వ
దశకం చవరల కనపంచన ఈ పరణమం 90 వ దశకం నటక వశవవయపత పరణమంగ
మరంద. స
థ లంగ చపపలంట పరపంచ ఆర థ ల 2003-2009 మధయ కలంల సగటన
థ క వయవస
6 శతం చపన వృదధ రట సధసత ఉపధ కలపన వృద ధ రట మతరం 2 శతనక పరమతం
అయయంద. దంత వగంగ పతనమ వతనన ఉపధ అవకశల పదరకం నరమలంచలనన లకయ
సధనపై పరభవం చపసతననయన తజగ మగసస ఐకయరజయసమత వర ష క సమవశల
ఆందళన వయకతం చశయ. సహసరద బ లకయల సధనల పరగత గరంచ ఈ సమవశల
చరచంచయ.

మలల తడమన ఉద
ద పనల

గత రండ సంవతసరలగ వవధ దశల అమల చసన ఉద ద పనల పరపంచ ఆర థ క వయవస థ మర


దర ఘ కల మందయంలక పరవశంచకండ అడ డ కగలగయనన వషయంల ఆర థ క వతతల,
వశ ల షకల ఏకభపరయంత ఉననర. అయత, దనక భననంగ, ఆర థ కవయవస థ ల కలకంటనన
వగంతనైన ఉపధ అవకశల కనపంచకపవటంత దర ఘ కల మందయం పరమదం పరతగ
తలగపలదనన సందహల కడ వయకతం అవతననయ. గత మడ దశబ ద లగ పరపంచకరణ
నపథయంల అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ ల ఉతపతత - వనమయం మధయ ఉండలసన సమతలయం
కడ దబబతననద. ఉదరవద వధనల పట ట బడక డమండ‌న సృష ట ంచటంపై చపంచనంత
శరధ దసకతల శరమశకతక డమండ‌ సృష ట ంచటంపై చపంచకపవటమ ఈ అసమతలయనక కరణం.
ఈ అసమతలయమ కనగల శకతపతనం, మదప చయలకపవటం, ఆర థ క వయవస థ ల ల వవధ
దశల ల జరగలసన కపటల‌ ఫరమషన‌ పరకరయక అంతరయం కలగటం వంట రపల ల
పరతబంబసతంద. దన స థ నంల పట ట బడ పగపడటం (కపటల‌ ఎకయమలషన‌) పరరంభమైంద.
ఈ వషయంపై అంతర జ తయ కరమక అధయయనల సంస థ పరతయక అధయయనం నరవహంచంద.
అతయధక సందరభల ల ఉదద పనల సంకభనక కరకలైన బహళజత దరవయసంస థ ల లభల
నలబట ట టనక దరతశయ. ఉద ద నల కంద వచచంచన నధల కడ ఉతపదక రంగనన పరతగ
వసమరంచ, నరగ మరకట ల క పరవశంచయ. దంత లకల కట ల నధల వచచంచటం దవర కలగ
పరయజనల ఒనగడలద. అందవల ల న ఉద ద పనల మతద ఎకకవగ ఉనన అమరకల
కంపనల, దరవయ సంస థ ల వద ద లకల కట ల డలర ల నలవలపరకపతనన వషయనన గతంల
పరసతవంచకననమ. ఈ నధల మరకట ల క పరవశసత మళ ల సపకయలటవ‌ కరయకరమలక
తరతసతయ. ఇపపటక భరత టసక‌ మరకట ల వదశ సంస థ గత నధల పరవహం ఎల ఉంద
గమనసతన ఉననమ. పరపంచ వయపతంగ వడ డ రట ల సననక దగ గ రకవటం, కపపల తపపలగ
రణల అందబటలక రవటంత ఈ వధంగ సకరంచన నధలన వర ధ మనదశల స ట క‌
మరకట ల ల కమమరసతననయ. తదవర సవలపకలంల లభల సంపదంచకన తరగ ఎకకడ
నండ రణం దవర ఈ నధల సమకరచబడ డ య ఆయ మరకట ల క వళ ల పతననయ. తజ
సంకభనక మలపనదగ ఉనన ఆర థ క అంతరలన పరషకరంచటనక ఉద ద పనల
పనకకపవటంత 'సంపనన దశల ల అభవృద ధ తరగ సంకభ పరవప లకణల-ఆర థ క
అంతరల పంచదశగ పయనసతంద'న ఐకయరజయసమత వణజయ అభవృద ధ మండల వర ష క
నవదక ఆందళన వయకతం చసంద.

వసృ
త తమవతనన ట బడ-
పట శరమ శకత మధయ వైరధయం

ఈ పరణమలనన పట ట బడక, శరమశకతక మధయ ఉనన చరతరక వైరధయనన వసృ త తకరసతననయ. పైన
చపకననట ల ఆర
థ క వయవసథ ల ఉతపదక అవసరల తరచలసన పట ట బడ సమకరణ నడ
కదద మంద చతలల బంద అయయంద. గత మడ దశబ ద లగ పరభతవల అనసరంచన
వధనల ఈ పరకరయన మరంత వగంతం చసవగ ఉననయ. ఏ దశ ఆర థ క వయవసథ ల చసకనన
పరభతవల రపందంచ వధనల, అమల చస నర ణ యల పట ట బడక డమండ‌ సృష ట ంచవగ
ఉంటననయ. అంట పటట బడ ఆరథ క వయవస
థ ల సరవసవం అన నరధ రంచకన పట ట బడ అవసరల
తరచటమ తమ కరతవయంగ భవసతననయ. ఈ మరక వధనల రపందసతననయ. ఈ వధనల
ఎగమత దగమత వధనల రపంల ఉండవచచ, పరతయక పరక పననల రపంల ఉండవచచ.
నడ మన దశంల చరచసతననట ల పరశరమక రంగనక ఇసతనన రయతల రపంల
కనపంచవచచ. ఈ చరయలననంట వనక ఉనన సరంశం, తరకం ఒకకట. పట ట బడ అవసరల
మనం తరచగలగత మన అవసరల పట ట బడ తరసతందనన తరకం. ఆర థ క వయవస థ అభవృద
ధ క
చహనం ఉతపతతసమర థ యం పరగటం, వనమయ సమర థ యం పరగటం. లభల సంపదంచటం.
ఇవనన సధంచటనక పట ట బడ అనవరయం. అయత పటట బడ ఒకకట ఉంటన సరపద. ఏ ఆర థ క
వయవస
థ ల లనైన స
థ ల జతయతపతతల మడ వంత శరమకవర గ ం జత చస శరమ శకత. పరభతవ వధన
కరతల ఇపపట వరక ఈ జతయతపతతక దహదం చసతనన ఈ అంశం గరంచ మరచపయర.
దంత శరమశకత, పట ట బడ మధయ వైరధయంల రజయంగయంతరం పట ట బడ పకం వహంచటంత
శరమశకత బలహనపడంద. ఈ వైరధయనన సరచయటనక శరమశకతక ఉనన ఏకైక ఆయధం సంఘం,
సమైకయత, సంఘటన, సంఘటత పరటం మతరమ.

ఈ శరమ శకత అవసరల గరంచ పట ట ంచకకకండ కవలం పట ట బడ అవసరల దవరన


ఆర థ క వయవసథ ల అవసరల తరతయన భవంచటం పరపంచకరణ వధనల ల న మఖయమైన
లపం. ఈ లపమ పరపంచ ఆర థ క వయవస థ న మర మహ మందయం అంచలవరక తచచంద.
పటట బడక డమండ‌ సృష ట ంచ వధనల వల ల తకకవ వయయంత ఎకకవ ఉతపతత సధంచ సమర థ యం
సంపదంచటంత పట వదశల ల వణజయ కరయకలపల వసతరంచకవటం, పననఎగవతల
సవర గ ధమలల నధల దచకవటం వంట చరయలత పట ఉతపతత కరమంల శరమశకత-పట ట బడ
మధయ ఉండలసన నషపతత దబబతంటంద. ఫలతంగ ఉపధరహత అభవృద ధ జరగతంద. ఈ
నషపతతన, సమతలయనన సరచయలంట పట ట బడ డమండ‌ సృష ట ంచ వధనల నండ వైదలగ
శరమశకత మరకట‌క డమండ‌ సృష ట ంచ వధనలన పరభతవం చపట ట ల. దనక అనక మరగ ల
ఉననయ. స థ ల సకమ ఆర థ క యజమనయంల మరపల తవటం దవర ఈ వధనలన అమల
చయవచచ. ఈ దశగ వధనల మళ ల నంత వరక ఐరస వణజయ అభవృద ధ మండల
అభపరయపడనట ల ''2011 నటక పరపంచ ఆర థ క వయవస
థ దర
ఘ కల మందయంలక పరవశంచ మప''
నండ పరపంచం బయటపడబద.

Monday, October 4, 2010


తరగమస త న న ఉదయగ కలపన

దశంల ఉపధ కలపన సమర థ యం, వసతవక ఉపధ


కలపన, నరదయగం గరంచ తజగ జతయ నమన
సరవ సంస థ ఒక అధయయనం నరవహంచంద.2007-
2008 సంవతసరల కలనక గన ఈ సరవ జరగంద.
2004-2005 తరవత ఇటవంట సరవ జరగటం ఇద
మదటసర. ఈ సరవ నర ధ రణల పరగణనలక
తసకంట భరత ఆర థ క వయవసథ మరమర ఉపధ
రహత అభవృద ధ దశగ సగ తననట ల చపప వచచ. ఈ
సరవ యపఎ 1 పలన కలంలన మదట మడ
సంవతసరల ల ఉపధ స థ తగతలన అధయయనం
చసంద. 64 వ సరవగ పలవబడతనన ఈ సరవల
అనక వషయల వలగ చశయ. ఇందల
ఉపధరంగం తర తననల, ధరణల, రంగలవర వసతరణ వంట వషయలన సరవ పరసతవంచంద.

ఈ వషయం లతగ పరశలంచటనక మంద భరత ఆర థ క వయవస


థ ల ఉపధ కలపన తర తననల
గరంచ తలసకందం. 1991 తరవత భరతదశంల శరమశకత మరకట‌ వసతరణ మందగంచంద.
అదసమయంల ఆర థ క వయవస ధ రట 4 శతం నండ 8 శతనక పరగంద. నజనక ఉదయగశరణ
థ వృద
సంఖయ 9.3 శతం నంచ 7.5 శతనక పడపయంద. అంట ఈ కలంల భరత ఆర థ క వయవస
థ తకకవ
మంద కరమకలత ఎకకవ ఉతపతత సధంచంద. దనన ఆరథ క వతతల ఉతపదకత పరగదల అంటననర.
ఈ ఉతపదకత పరగదల, దంతపట లభల పరగదల వల ల దశంల శతకటశవరల సంఖయ
పరగంద తపప కరమకవరగ నక ఒరగంద ఏమ లద. సంసకరణల తరవత కలంల ఉపధకలం నడవ
అస
థ రత, అభదరతత కడకనన కలంగ ఈ కలనన చపకవచచ.అంట ఈ కలంల మకమమడ
తలగంపల జరగయ. కరమక హకకలైన కనస వతనల, కలక ట వ‌ బర
గ యనంగ‌, శశవత ఉదయగల
వంట వట ఊస లద. 80 దశకం వరక ఆర థ కలపసత వచచన శశవత ఉపధ అవకశలక, 90
థ క వయవస
దశకం చవర, 21 వ శతబద ం మదటల అందబటలక వచచన అశశవత ఉపధ అవకశలక మధయ
వయతయసం ఉంద. మదట దశల కలపంచబడన ఉపధ అవకశల దశంల నలకడైన మధయతరగతవర గ ం
రపందటనక దహదం చశయ. ఈ మధయతరగత వర గ ం దశవయపతంగ సమనపళ ల ల
అభవృద
ధ చందటంత ఆర
థ క వయవసథ ల మఖయమైన పతర పషంచంద.

రండ దశల కడ ఆర థ క వయవస


థ ఐట ఉదయగల రపంల నతన మధయతరగతన సృష ట సతనన ఈ
మధయతరగత మనగడకలం నలకడగ లకపవటంత పట దశవయపతంగ పరమత కందరల ల మతరమ
ఈ వర గ ం ఉనకలక వచచంద. ఈ కలంలన భరతదశంల వయవసయ, పరశరమక రంగల ల
సధంచలన ఉపధ అవకశల కలపన ఐసట, ఇనఫరమషన‌ కమయనకషనస మరయ టకనలజ రంగం
సధసతందన పరభతవ ఆర థ క వతతల, సంసకరణల మద ద తదరల సతరకరణల చశర. దంత మగలన
దశల అనసరంచన వధంగ పరశరమకకరణ దవర ఆర థ కభవృదధ సధంచలసన అవసరంలదన,
సవరంగం ఈ పతర పషంచగదలనన వదనన పలవర ఆర థ క వతతల మందక తచచర. కన
ఆచరణల ఐసట రంగం, సవరంగం ఆశంచన లకయల చరలకపయందన అనభవం రజవ
చసతంద. వయవసయతర రంగల ల ఈ ఉపధ అవకశల వసతరంచయన ఈ అధయయ నం చపతంద.
ఎన
డ య హయంల వయవసయం కదలైన వషయం అందరక తలసంద. వయవసయరం గంల ఉపధ
అవకవల స థ ద బతక లనగవటంత పరజల పద ద ఎతతన పటట చతపట ట కన పట
ట ణలక వలస వచచర.
ఈ వధంగ వలస వచచన వరందర పట ట ణల
ల అసంఘటతరంగంల రజవర కలలగ చరపయర.
ఈ పరణమనన పరభతవం వయవసయతర రంగల ల ఉపధ వసతరణ అన గరవంగ చపకంటంద.

ఇక 64 వ రండ‌ సరవ ఫలతల చద ద ం. 2005-2008 మధయ కలనక గన జరగన ఈ అధయయనంల


సంవతసరనక 0.8 మలయన ల మతరమ ఉపధ అవకశల కలపంచగలగనట ల ఈ సరవ అంచన వసంద.
ఈ మడళ ల కలంల దశంల మతతం అనన రకల కరమకల సంఖయ 457.9 మలయన ల నండ 460.
మలయన ల క చరంద. అంట వర ష క పరగదల రట 0.17 శతం మతరమ. ఎన డ య హయంల వయవసయ
సంకభంత పట ట ణ పరంత అసంఘటతరంగంల కరమకల సంఖయ పరగత యపఎ 1 హయంల జతయ
గరమణ ఉపధ హమ పథకం చలవత గరమణ పరంతంల 44 లకల ఉదయగల పరగయ. అయత ఈ
కలంల స థ ల జతయభవృద ధ రట 7 శతం నండ 9 శతం వరక పరగంద. అయన కలక రంగల ల
ఉపధ అవకశల వసతరణ సధయం కలదన సరవ సపష ట ం చసంద. అంట దశం ఉపధరహత అభవృద ధ
దశలక పరవశసతందనన ఆందళన కలగతంద.

ఈ వవరల పరశలసత స థ ల జతయభవృదరటక, ఉపధ కలపనక మధయ ఉనన సంబంధం
గరంచ చరచ మందక వసతంద. 2010 జలైల
కందర కరమకమంతరతవ శఖ వడదల చసన నవదక
పరకరం - వవరలక జలై 28 బజనస‌వచ‌
చడండ- నడనన శరమశకతన తగన రతల
వనయగంచక వలంట జడప 10 శతం వరక
పరగలస ఉందన అంచన వసంద. అంట జడప
పరగత ఉపధ పరగతందననద పరభతవం
అంచన. కన 64 వ ఎన‌ఎస‌ ఎస‌ఒ సరవ ఫలతం, ఈ అంచనక భననంగ ఉందన గణంకలత రజవ
ట ంబర 2010 ల ఐకయరజయసమత పరధలన వణజయ అభవృద
చసతంద. సప ధ మండల వడదల చసన
నవదక కడ ఈ వషయనన నకక చపతంద. ఒక అధయ యనక ఏకంగ సవరంగం సధంచన వృద ధ రట
ఉపధ అవకశలపై పరభవం చపతంద అనన పరశనత మదలవతంద.

1991 తరవత భరత ఆర థ క వయవసథ అంగనరమణంల వచచన మరపలన వశ ల షంచన ఈ నవదక ''
భరతదశం తల నళల ల (1950-1980) అనసరంచన అభవృద
ధ వయహం దగమతలన అదపచయటనక
వలగ దశనన పరశరమకకరం చటం. ఈ వధనంత కసతంత సంపద పంపణపై కడ శరధ ద ఉండద. ఈ
శరధ దక ఆ కలంల సమజంలన వవధ వర గ ల సగంచన పరటల, వలసవద వయతరక వమకత
పరటల కరణం. అయత కలకరమంల బర జ వ భసవమయ వరగ ల తమ సంఖయబలనక మంచ
పలక పర ట లన పరభవతం చశయ. దంత రజయంగయంతరం అభవృద ధ త పట సమనతవనన సధంచ
వయహల నండ వైదలగంద. 1960,70 దశకల
ల పలక పరట ననదం పదరక నరమలన అయనపపటక ఈ
ననదం పరజకర ష ణ స
థ యన మంచ మందక పలద. దంత వసతతపతత రంగం సమకలన తరప
ఆసయ దశల ల పరగత సధంచనటల గ భరతదశంల పరగత సధంచలకపయంద.

గత రండ దశబ ద లగ వధన పరధనయతల ల వచచన మరపల వయవసయం, వసతతపతత రంగలకంట


సవరంగంపై దృష
ట కందరకరంచయ. దనవలన స థ ల జతయతపతత పరగన మట నజమ. అయత కవలం
సవరంగంల ఆధపతయం సధంచటం దవరన భరతదశం మరతనన పరపంచ ఆర థ కరంగంల తన

థ ననన నలపకగలగ తంద అననద సందహసపదమ. భరతదశంల ఉపధ కలపన వృద ధ
సంపరదయక అభవృద ధ ధరణలన పరతబంబంచటం లద'' అన నర ధ రంచంద. చవరగ సంసకరణల
కలంల పరశరమక రంగం ఉతపదకత పరగంద. కన ఈ ఉతపదకత శరమశకత పరగటంత సధంచన
ఉతపదకత కద. వరస ఎన‌ఎస‌ఎస‌ఓ 64 వ దఫ సరవ భరత ఆరథ క వయవస
థ మరమర ఉపధ రహత
అభవృదధ దశలక పరవశసతందనన సందహనన బలపతం చసతంద.

Tuesday, September 28, 2010


దర మళ
ల న ఉద
ద పన ఫలల

Published in PRajasakti Business Watch on 27th


September 2010

* పరగన అమరక కంపనల లభల


* మందయం అనంతరం రండళ
ల ల తగ
గ న శరమకల
వతనల

కరమకల సంఘటత శకత బలంగ ఉననపడ,


ఆరథ కభవృదధ ఫలల గణనయగ కరమకవర గ నక
దకకయ. దంత ఆర థ కభవృద
ద త పట దశల
సమగర సమజక అభవృద ధ దశగ నడకసగంచయ.
కరమకల సంఘటత శకత బలహనమైనపడ
ఆర
థ కభవృద
ధ మతరం జరగతన ఉంటంద. కన ఈ అభవృద ధ 50, 60 దశకల ల చసనటల సరవజనక
సమగరభవృదధ గ మరద. కవలం ఆర
థ కభవృద
ధ గ మతరమ మగలపతంద.... అందక కరమకలక,
అమరకలనైన ఆంధరపరదశ‌ల నైన....

సంఘం శరణం

గశచమ !

పరపంచ పటట బడదర వధనం సంకభనక లనై రండళ ల పరతయంద. ఈ కలంల వవధ రంగల
ల అనక
పరణమల చట చసకననయ. అమరక రజకయ రంగంల గతంల ఉననంత దకడగ
వయవహరంచలకపతంద. యరప‌ జరమన నయకతవంల కరయశలక పతర పషంచందక
సద
ధ మవతంద. చైన పరపంచ ఆర
థ క శకతగ ఎదగన వషయనన తజ సంకభం తదనంతర పరణమల
రజవ చశయ. ఈ రండళ ల కలంల పరపంచ దశల పరభతవల ఏకభపరయంత అమల జరపన
ఉదద పన పథకల సంకభనన మరంత వసతరంచకండ కట ట డ చశయ. అయత మడ దశబ ద లగ
దరవయలబణనన నయంతరంచటం, పరభతవ వయయనన పరమతం చయటం లకయలగ పన చసన నయ
ఉదరవద భవజలం ఈ మరపలన ఆహవనంచలకపతంద. దంత ఉద ద పన పథకల వట వననంట
వచచ పరభతవ వయయనన నయంతరంచలనన డమండ‌న మందక తసతననయ. 2008 ల సంకభం
పరరంభమైన సమయంల ఆతమరకణ ధరణత ఉనన కరమకదయమం పరపంచ వయపతంగ
ఊపందకంటంద.

భరతదశంల ఈ కలంలన నలగ సర ల రజకయ అంశలపై కరమకవర గ ం జతయ సథ య


ఆందళనక పనకంద. ఈ ఆందళనల ల కరమకల, వవధ వర గ ల పరజల కట
ల సంఖయల పల
గ ననర.
యరపయన‌ యనయన‌ల బరటష‌ ఎయర‌వస‌ కరమకల సమమ, ఫరనస‌ల ఫంచన ఉపసంహరణక
వయతరకంగ జరగన సమమ, గరస‌ల సంస
థ గత సరద బటల క వయతరకంగ జరగన సదర ఘ ఆందళన వంట
పరణమల కరమకవర గ ంపై సంకభ పరభవం గరంచన చరచన మందక తసతననయ. పరతయకంచ
సంకభనక అమరక కందర స థ నంగ ఉంద కనక అమరకలన ఈ రండళ ల కలంల కరమకవర గ ంపై
పడన భరల గరంచ, ఉద ద పన పథకల వల ల ఒరగన మల గరంచ ఈ వయసంల చరచద ద ం.

పరపంచ దశల ఉద ద పనల పరత 11.4 టరలయన‌ డలర ల నధల మరకట‌ల కమమరంచయ. 2008 ల
ఉద
ద పనల గరంచ చరచంచనపడ ఈ పథకల సంకభం నపథయంల పరగ నరదయగనన అదప
చయవచచన దశధనతల చపపర. అంతకద, పరశరమకతపతత సంకభ పరవప స థ యక చరతందన,
అంతర జ తయ వణజయం నలకడగ ఉంటందన, తదవర ఉపధ అవకశలన కపడకవచచననద
ఉదద పనల సమయంల పరభతవల, పలవర ఆర థ క వతతల మందక తచచన వదనల. అయత ఈ
వదనల ల చవర రండ, అంట పరశరమకతపత,త అంతర జ తయ వణజయంల పతననన అదపచయటంల
మతరం ఉద ద పనల జయపరదం అయయయ. కన, కరమకలక సంబంధంచ ఉపధ అవకశలన
కపడటంల గన, సమజక భదరతన వసతరంచటంల గన, కటంబ ఆదయనన పంచటంలగన ఈ
ఉద ద పనల లకయలన చరలద. దనక ఉద ద పన ఫలల అమరకల పంపణ అయన తర నదరశనం.
ఉద ద పన పథకల అమల జరగన కలంల అమరకల కరపరట‌ లభల 57.2 కట ల డలరల మర
పరగయ. అంట 2008 నట లభలత పలచ చసత 57 శతం పరగదల అనన మట. ఇద కలంల
కరమకల వతనల మతరం 2008 నట స థ య కంట రండ శతం తకకవగ ఉననయ. అంతకద,
బయంకతర ఆర థ క సంస ల 1.84 టరలయన
థ ల చతల ల నధల పగపడ డ య. అంట మతతం పరపంచ దశల
కమమరంచన ఉద ద పన నధల ల ఆరవ వంత వర చతల ల క చరయ. కంపనల లభల పరగనంత
వగంగ పరశరమకతపతత గన, ఉపధ అవకశల గన, వతనలగన పరగలద.

నజనక 2007 ఆర థ క సంవతసరం చవర మడ నలల కలంల అమరక స థ ల జతయతపతత 13363


బలయన‌ డలర ల ఉండగ 2010 ఆర థ క సంవతసరం మదట మడనల ల కలంల ఇద 13139 బలయన‌
డలర ల క పడపయంద. అంట -1.7 శతం తకకవ. కన నరదయగం మతరం 4.8 శతం నండ 10 శతనక
పరగంద. ఉతపతతల పతననక, నరదయగంల పతననక మధయ ఎకకవ తడ ఉండటం అంట ఉనన
కరమకల ఎకకవ ఉతపదకత సధసతననరనన మట. ఆ వధంగ వతనల ల పతనం ఉనన కరమకల ఎకకవ
ట సతననర. దంత కంపనల లభల యథతథంగ ఉండటమ కద, పరగతననయ. 2008
ఉతపతత సృష
ఆర
థ క సంవతసరం చవర మడ మసల ల కంపనల నకర లభల 995 బలయన‌ డలరల ఉంట 2010
ఆరథ క సంవతసరం మదట మడ నల ల ల ల ఈ లభల1567 బలయన‌ డలరల క పరగయ. ఈ వధంగ
తకకవ శరమ శకతత ఎకకవ ఉతపదకత సధంచటం దవర అమరక కంపనల సంకభ కలంల పరభతవ
వయయంపై ఆధరపడ తమ లభల పంచకననయ.

ఈ ధరణ కవలం ఈ ఒకక సంకభ కలనక పరమతం కలద. 1980 ల తరమదక వచచన మదప
ఖతల సంకభం నండ ఈ ధరణ కనసగతంద. మదప ఖతల సంకభం నండ బయటక
వచచందక జరగన పరయతనల ల కరమకవరగ నక రయతల దకకయ. అపపట ల అనసరంచన వధనల
కరణంగ కరపరట‌ వర గ ల ఆదయం 15 బలయన‌ డలర ల ఉండగ కరమకల దకకన వట 148
బలయన‌ డలర ల గ ఉంద. ఈ వధననక 1991 తరవత తరపడంద. 1990-1991 ల అమరక కరపరట‌
లభల రట తరగమనంల ఉంద. ఈ కలంల కరమకవర గ ం దకకంచకనన వటల కడ 80 త పలచత
సగనక సగం తకకవ. 1991 తరవత సైధ దంతక, రజకయ బలల పట ట బడదర దపడక అనకలంగ
మరయ. దంత 2001 నటక అమరక కరపరట‌ లభల 93 బలయనల‌క చరకగ కరమకల
వతనల 80 బలయన‌ డలర ల క పరమతమయయయ. 2007-2009 నటక ఈ మరప పట ట బడక అనకలగ
కరమకవరగ నక వయతరకంగ స థ రకరంచబడంద. తజ సంకభ కలంల పననలక మంద కంపనల
లభల ల పరగదల 388 బలయన‌ డలర ల క చరకగ కరమక వతనల ల పరగదల మతరం 68 బలయన‌
డలరల క పరమతమయయంద. అంట ఈ కలంల కంపనల ఆదయం కరమకల ఆదయం కంట 85
శతం అదనంగ పరగంద. ఈ మరపక అమరకల కరమకవర
గ పందకల వచచన మరప పరధనమైన
కరణంగ కనపసతంద.

గ ంల సంఘ చైతనయం లపంచటం ఇందక మఖయమైన కరణం. 1955


పరధనంగ అమరక కరమకవర
నటక మతతం అమరకలన కరమకల ల మడవంత మంద ఏద ఒక వధమైన కరమక సంఘల ల
సభయల.

పరత పరశరమలన, పరైవట ఆఫసలన కరమక సంఘలపన చసవ. కలక ట వ‌ బరగ యనంగ‌ అనన సతరం
ఆధరంగ యజమనయం, కరమకవర గ ం మధయ వవదల పరషృకతం అవత ఉండవ. మహ మందయం
నపథయంల పరభతవం అనసరంచన ఆర థ క వధనల కరమకవర గ పరయజనలన కడ పకకంగనైన
కపడవగ ఉండవ. రగన‌ కలంల అమరక పరభతవం కరమకవర గ పరయజనల పకకన పట ట
సంపర ణ ంగ పటట బడదర పరయజనల కపడటనక కంకణం కట ట కవటంత కరమకవర గ ం దశబ
ద ల
తరబడ పరటంత సధంచకనన హకకలనన అటకకకయ. దంత 1983 నటక కరమక సంఘల సభయతవం
మతతం కరమకవర గ ంత పలచనపడ 20 శతనక పడపయంద. కట డభబై లకలమంద కరమకల
అమరకల కరమకసంఘల ల 1983 నటకసభయలగ ఉండవర. 2009 నటక ఈ సభయతవం కసత కట
యభై లకలక పడపయంద. మతతంగ ఉపధ రహత అభవృద ధ నపధయంల మతతం అమరక శరమశకత
మరకట‌ల కవలం 12.3 శతం మతరమ కరమక సంఘల ల సభయతవం కలగ ఉననర.గత మడ
దశబద లగ తగ గ పత ఉనన అమరక కరమకల సంఘటత శకత, సంఘల శకత పై గణంకల ల కనపసతంద.

కరమకల సంఘటత శకత తగ గ పవటం, చట


ట పరమైన భదరత లకపవటం, ఉపధ అవకశల పతనం
నపథయంల కలక ట వ‌ బర గ యనంగ‌ గరంచన చరచ లద. ఈ పరస థ తలల తజ సంకభం నండ బయట
పడటనక అమల జరగతనన చరయల భరం పరధనంగ కరమకవర గ ంపై ఎకకవగ ఉంటంద.
అందవల ల న ఈ కలంల ఉద ద పనల తరవత అమరక కంపనల లభల ల 54 శతం పరగదల ఉంట
కరమకల వతనల ల రండ శతం పతనం ఉంద. ఈ అనభవల సంకభల సమయంలనైన, సనకల
సమయంలనైన కరమకలక సంఘల బలం, సంఘటత శకత కరమకల పరయజనల కపడతందనన
వషయనన రజవ చసతననయ. పైన పరసతవంచకననట ల కరమకల సంఘటత శకత బలంగ ఉననపడ,
ఆర
థ కభవృదధ ఫలల గణనయగ కరమకవర గ నక దకకయ. దంత ఆర థ కభవృద ద త పట దశల సమగర
సమజక అభవృద ధ దశగ నడకసగంచయ. కరమకల సంఘటత శకత బలహనమైనపడ ఆర థ కభవృద

మతరం జరగతన ఉంటంద. కన ఈ అభవృద ధ 50, 60 దశకల
ల చసనట ల సరవజనక సమగరభవృద ధ గ
మరద. కవలం ఆర థ కభవృద ధ గ మతరమ మగలపతంద.... అందక కరమకలక, అమరకలనైన,
ఆంధరపరదశ‌లనైన.... సంఘం శరణం గశచమ !

కండర వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Tuesday, September 14, 2010


ఆర
థ క సంసకరణల అమనవయ మఖం
published in Prajasakti Business Watch on Monday September 13th 2010

పరభతవల రపందంచ, అమల చస వధనలననంటక పరజ సంకమమ పరతపదక అనన భవన ఉండద.
సంకమ రజయంల ఈ భవన మరంత హచచ. కన ఎఫ‌సఐ గదమల ల మకకపతనన ఆహర ధనయలన
పదలక పంచ వషయమై పరధనమంతర చసన పరకటన, అంతక మంద పర ల మంట‌ల వయవసయశఖ
మంతర శరద‌ పవర‌ చసన పరకటనల ఈ భవనలన పరశనర థ కం చసతననయ. 2001 నండ సపరం కరట
ఆహర భదరత హకక గరంచ అనక సందరభల ల జకయం చసకనన పరభతవలక చలనం లకపయంద.
చవరక కర ట పరతయకంగ కమషనర ల న నయమంచ, పరస థ తన అధయయనం చయంచ నవదక
తపపంచకంటంద. దనర థ ం పరభతవం అంత చవ చచచపయ ఉందన కద. అవసరమైన అనన చట ల ,
అంట మరకట‌క అవసరమైన అననచట ల పరభతవం కరయశలకంగన పన చసతంద. ఉద ద పన పథకల,
కరపరట ల క నలగ లకల కట ల కపైగ పనన రయతల, ఎగమత పరతసహకల, కరమక సంసకరణల,
అమరకత అణఇంధన ఒపపందం వంట వషయల ల పరభతవం కరయశలత సపషట ంగన కనపసతంద.
మరకట‌ సతరల అమల సధయం కన పరజపంపణ వయవస థ , ఆహర ధనయల సకరణ, పరజలక, పల
ల లక
పషట కహరం అందబటలక తవటం వంట చట ల మతరం పరభతవం నమమతరప ఆసకతన కడ
పరదరశంచటం లద. 1991-96 మధయ దశ ఆర థ క మంతరగ ఉనన మనమహన‌సంగ‌ 95 నండ మనవయ
మఖంత కడన ఆర థ క సంసకరణల అనన చరచన మందక తచచర. అటవంట వయకత నడ వసతవమైన,
సంసకరణల అమనవయ మఖనన ఇంత తలకగ బట ట బయల చసతరన ఎవవర ఊహంచలద.

పరధనమంతర పరకటనల రండ అంశల ఉననయ. మదటద వధననర ణ యల వషయంల సపరం కర ట


జకయం అవసరం లద అననద. రండ అంశం దశంల 37.7 శతంగ ఉనన పదలక ఉచతంగ సరఫర
చయటం ఎల సధయమవతంద అననద. దనక అనబంధంగ పరధనమంతర మందక తచచన మర చరచ
గదమల ల న ఆహరధనయల సపరంకర
ట ఆదశల మరక ఉచతంగ పంచ పడత ఇద రైతంగనక ఇచచ
మదద త ధరపై పరభవం చపతందననద. బహశ దశవయపతంగ వసతరంచ ఉనన పదలక ఆహరధనయల
ఉచతంగ అందచయటం ఎల అననద పరధన పరశన అయ ఉండచచ. సనయ గంధ నతృతవంలన
జతయ సలహమండల ఈ మధయ సమవశమై పదలందరక ఆహరధనయల అందచయటం ఎల అనన
అంశం చట ట భర కసరతత నరవహంచంద. అకకడనన మధవల ఏ పరమణల పరగణనలక
తసకననర ఏమ తలయద గన దశవయపతంగ ఒకసమయంల పదలందరక ఆహరధనయల చరచటం
సధయంకదన తలచశర. కనక ఆహరభదరత హకక చట ట నన జతయగరమణ ఉపధ హమ చట ట ం తరహల
దశల వరగ అమల చయలన, మందగ కడపదలత నండన 150 జల ల ల ల ఈ చట ట నన
పరయగతమకంగ అమల చయలన సలహ ఇచచర. బహశ పరధన ఈ సలహ నంచ సపరత పందరమ..
37.7 శతంగ ఉండ, దశవయపతంగ వసతరంచన పదలక ఉచతంగ ఎల సరఫర చయలన
బహరంగంగ పరశనంచర.

ఇందల మర పరశన కడ ఉంద. అసల ఉచతంగన సరఫర చయలనపడ నజంగ చట ట ం దవర


మతరం ఎల సరఫర జరగతంద అననద ఆ పరశన. అంట చైన సరహద ద ల ల హమగర శఖరలపై ఉనన
లV్్‌ా , తవంగ‌, హందమహసమదరంల ఇమడపయన లకదవలక ఓటంగ‌ సమయంల ఎననకల
సబబంద కమంగ చరకగలగర. గన ఈ పరంతలక ఆహరధనయల మతరం చరకలవననద పరధన
పరకటన సరంశం. ఇద నజమ ? ఒకవళ నజమైత సవతంతయరనంతరం ఆరననర దశబ ద ల తరవత ఈ
పరసథ తన కలపంచన నరం ఎవరద ? ఈ పరశన వయటం పరజల తప కబద. సలహ మండల సచన
అనసరం దశలవరగ అమల పరరంభసత ఈ సరఫరల అందకన వరక ఆకలన వయద వయటం
ఎలగ సదర మధవల శలవసత బగంటంద. ఉచతంగ ఆహర ధనయల సరఫర చసత రైతంగనక
ఇచచ మద ద త ధరపై దన పరభవం ఉంటందనన మజ ఆర థ కవతతగర లజకకన పరశలద ద ం. ఆ
వషయంలక వళ ల బయ మంద తకణ సమసయ గరంచ ఒక వషయం పరశలద ద ం. ఈ సంవతసరం
ఉతతర భరతదశంల ఎననడ లనంతగ కరసన భర వర ష లక ఎగవన ఉండ పంజబ‌, హరయనల
జలమయయయ. ఈ పరంతంలన ఎఫ‌సఐ గదమల ల పద
ద ఎతతన ఆహరధనయల నలవల పగపడ డ య.
గదమల ల చట లకపవటంత అధకరల రైతంగం, మల ల ల నండ సకరంచన లవ బయయనన
టరపలన ల కపప ఆరబయట ఉంచర. ఆరబయట ఉనన ఈ ధనయం తడచ మకకపయంద. ఈ ధనయనన
మకకపయందక ఆరబయట వదలపట ట కపత పరజలక పంచవచచ కద అననద సపరం కర ట . దనక
పరధనమంతరగరక కపం వచచంద. సధరణ ఆర థ క సతరల పరచయం ఉనన వరకవరకైన తలసన
వషయం ఒకట. గదల ధనయం నరపళ ల సమయనక ఖళ అయతగన నరపడత వచచన ధనయనన తరగ
గదల నంపటం సధయంకద. అంట గదమల ల ఇపడనన ధనయం ఖరచ అయతగన తరగ నంప
అవసరం రద. తరగ నంప అవసరం ఉననపడ ఎఫ‌సఐ రైతల నండ, మల ల ల ర నండ లవ ధనయం
సకరసతంద.

లవ ధనయం సకరంచలంట మద ద త ధర నర
ణ యంచల. పరధనగర లజకకక, ఆచరణల ఉనన వసతవ
పరసథ తక మధయ పంతన లద. అందక పరధన చసద వతరకమ కతరకమ అవతంద తపప
అర
థ వంతమైన తరకం కద ఈ సంవతసరం రతపవనల కనకరంచటంత పద ద ఎతతన దగబడల
ఉంటయన, ఆర థ క వయవసథ మరంతగ పంజకంటందన పరభతవమ చపతంద. మర గదమల ల ఉనన
సరక కదలన పరస థ త ఉంట కతతగ వచచ దగబడల ఎకకడ నంపతర ? ఈ వదన పరయవసనం
మరంత దరణంగ ఉంటంద. ఎఫ‌సఐ లవ ధనయం సకరంచ అవసరం రద కబట ట రైతలనండ
సకరణ నలపవసతంద. దంత రైతలక గట ట బట ధర రద. వళ
ల కడ ఇళల ల లన గదల
ల ధనయం
నంపకన కనగల చస వర కసం ఎదర చడలస వసతంద. వసతవం ఇద. దనన తరగస చపతననర
మన పరధనమంతర. ఇద నజనక రైతంగనన దవళ తయంచ వయవహరమ తపప వరన ఆదకనందక
కద.

యథరజ తథ పరజ అననట ల పరధనమంతర ఇల ఉంట ఆయన పరభతవంలన మంత ర ల అధకరల


ఇందకభననంగ ఎందకంటర! ఉదహరణక ఒకక అధకర గరంచ పరసతవంచకందం. ఆయన
పరధనమంతరక సవయన ఆర థ క సలహదర. అమరకల ఉదరవద సద ధ ంతల బధంచ వచచన కషక‌
బస. ఉచతంగ పంచపట ట టం సధయం కద కనక ఆహరధనయనన ఎగమత చద ద ం అననద ఆయన
పరతపదన. తదవర ఎఫ‌సఐ గదమల ఖళ చయచచ. కతత పంటక అవకశం ఇవవవచచ. మర
దశంల ఆకలగనన కడపల సంగత ఏమటనన పరశన ఈ ఆర థ క సలహదరక ఆలసయంగ తట ట ంద.
దనక ఆయన ఇచచన పరషకరం రండ మడళ ల పట మన ధనయం వదశల ల ఉంటందట. తరవత
ఎపడ కవలంట అపడ తరగ వనకక తచచకవచచట. ఈ వధంగ పరభతవలత ఒపపందల
కదరచకవలట...రగక పచచ మదరందన డక ట ర వదద క వసత రకల తలక చట ట మననడట సదర
డకట ర. పచచ రగక, డక
ట రక అనన వషయం పఠకలక వదలసతననన.

చవరగ అసల ఈ సమసయ ఎందక తలతతందనన వషయనన సపరం కర ట కడ పరగణనలక


తసకలద. నడ మన గదమల సమర ధ యనన మంచ ఆహరతపతతల ఉతపతత అవతననయ. నడనన
ఎఫ‌సఐ గడ డ ంగల 80 వ దశకంల నరమతమైనవ. ఆ తరవత టనన ధనయనన అదనంగ నలవ చస
సమర థ యనన కడ పరభతవం సృషట ంచలద. కన వంగడల ల వచచన మరపల వల ల సదయప భమ
తగగ తనన, ఉతపదకత పరగంద. కన వయవసయతపతతల నలవ సమర థ యం మతరం పరగలద. పరసతత
సమసయక మలకరణం ఇద. ఈ పరస థ తల
ల వయవసయతపతతల నలవ సమర థ యం పంచకన
అవకశల గరంచ చరచంచకండ పరభతవం చరచన పకకదర పట ట సతంద. ఇద వయవసయనక,
రైతంగనక కద. స థ లంగ జతయ ఆర థ క వయవస థ క మప తచచ వైఖర. ఈ వైఖర నండ పరభతవల
బయటపడనంత కలం ఆహరభదరత హకక, జవంచ హకక ఏ హకక అయన వరక కంటగంపగన
కనపసతంద.

Monday, August 2, 2010


ద ర వయలబణంత యపఎ -2 సయయట
పర ల మంట‌ వరష కల సమవశల మదట వరం రజల గడచయ. ధరఘతం సగత ఈ వరం
రజల ఎటవంట చరచల, బల ల ల చపటట కండన వయద పడ డ య. ధరల పరగదలన
నయంతరంచటంల యపఎ-2 పరభతవ వైఫలయం గరంచ వయద తరమనంపై చరచ జరపలన పరతపకల
పటట పటట య. పరతపకల పరతపదంచన తరమనం కంద ఓటంగ‌ జరగతంద. పరభతవం ఇందక
సద
ధ ంగ లద. దంత సపకర‌ మటల ల రజవర వయవహరలపై ఓటంగ‌ ఆధరత చరచ జరపలన
పట ట పటట టం అసమంజసం అన పరకటంపచసంద పరభతవం.

ఇద సంవతసరం ధరల సమసయపై పర ల మంట‌ స


థ ంభంచటం వరసగ ఇద మడ సర. ఫబరవర చవర
వరంల తవరమైన చరచ జరగంద. ఏపరల‌ల మరమర బడ జ ట‌ సందరభంగ పరతపకలక అందబటల
ఉండ సధనం కత తరమనం దవర ధరల నయంతరణల పరభతవ వైఫలయంపై చరచ జరగంద. వవధ
సందరభల ల ధరల అదప గరంచ పరభతవం చసన పరకటనల, వగ ద నల, ఇచచన హమల, చరకనన
అంచనలన పరశలంచనపడ వగ ద నలక, అంచనలక మధయ పలక లదన అర థ మవతందన. అయన
ధరల పరగదలపై ఈ హమల, అంచనల, వగ ద నల ఏమతర ం పర భ వం చపలకపయయ. బహశ
మడనల ల వయవధల రండ సర ల ఒక సమసయపై దశవయపత ఆందళనల జరగయ. అయన పరభతవం
తగన మందసత చరయల తసకలద. పైగ తసకనన ఇతర వధన పరమైన చరయల కడ
దరవయలబణనన, తదవర ధరల భరనన పంచయ తపప తగ గ ంచలకపయయ. దంత ఈ అంశంపై
పరతపకల పట ట బట
ట య. పరభతవం షరమమలగన అంగకరంచలద. వరం రజల సమవశల ల
వలవైన సమయం దరవనయగం కవటంపై పలవర వయఖయతల గండల బదకంటననర.
పరతపకలద తపపననట ల వదసతననర. నజనక జరగంద ఏమట అననద ఇకకడ పరశలద ద ం.
నవంబర 2009 - ఆర
థ క సంవతసరంమగంపనటక ఆహర ధనయల దరవయలబణం అదపలక వసతంద -
అహ
ల వలయ

ఫబరవర 16, 2010 - ఆహర ధనయల ధరల పడపవటం పరరంభమైంద. రననన కలంల మరంత
పడపతయ. - పవర‌

ఫబరవర 6, 2010 - ఇక కష
ట కలం గట
ట కకనట
ల - పరధనమంతర

మ 24, 2010 - డశంబర నటక దరవయలబణం ఆర శతనక గ తంద. - పరధనమంతర


తగ

జలై 24, 2010 - రజరజక ఆహరతపతతల దరవయలబణం తగ


గ పతంద - పరధనమంతర

జలై 24, 2010 - పంటల సజన‌ పరతయయక దరవయలబణం అదపలక వసతంద - పవర‌

సధరణంగ ఏ దశంలనైన ఆర థ క వయవసథ రజకయ వయవస థ పరయజనలక అనగణంగ ఉంటంద.


రజకయ వయవస థ ల ఎననకైన పరభతవనక, అధకరంల ఉనన వరద పైచయ. అంట గద ద నకకన వర తమ
రజకయ పరయజనలక అనగణంగ ఆర థ క వయవస
థ క సంబంధంచన వధ వధనల ఎంచకవలస
ఉంద. అనసరంచలస ఉంద. అంట రజకయల ఆర థ క వయవస థ న నరద శసతయ. నరద శంచల. అభవృద ధ క
సంబంధంచన ఆర థ క వధనల, డవలప‌మంటల‌ ఎకనమకస అమల జరగ అనన దశల ల న ఇద
జరగతంద. కన పరపంచకరణత ఈ కరమం తరమర అయయంద. పరపంచకరంచబడన ఆర థ క
వయవస
థ అవసరల, అవకశల మరక దశయ ఆర థ క వధనల రపందతననయ. అందవల ల న పరభ
తవం వరష కంగవడదల చస ఆర థ క సరవలన, రండననర, మడళ ల కకసర వడదల చస పరణళక
మధయంతర సమకలన, ఐదళ ల కకసర రపందంచ పంచవర ష పరణళకలన ... అంతర జ తయ ఆర థ క
వయవసథ పరణమలక లబడ... అనన వకయం చరచటం సరవసధరణంగ మరంద. ఈ ఒకక వకయంత
పరభతవల దశయంగ చపట ట లసన చరయల నండ తమ బధయతన వరమంచకన చతలతతసతననయ. ఈ
కరమంల రజకయ వయవస థ పై ఆరథ క రంగం సవర చయటనక కవలసన పరస థ తన కలపసతననయ. పరసతతన
ఇల కకపత మరల అరథ ం చసకవల ?

2009 ఎననకలక మంద తర స థ యక చరన ధరల గరంచ సనయ గంధ పరణళక సంఘం
ఉపధయకల మంటక‌సంగ‌ అహ ల వలయత సమవశం అయయర. ఆ సమవశం తరవత వలకరలత
మట
్ ్ లడత అహ ల వలయ 2009 మరచనటక దరవయలబణం అదపలక వసతందన హమ ఇచచర. అంట
2009 పర ల మంట‌ ఎననకల నటక పరభతవంపై పరజగరహం లకండ చయటనక కవలసన కసరతత
చయగలమన చపపటమనన మట. 2009 ఎననకల తరవత వవధ సందరభల ల పరభతవధనతల చసన
పరకటనల తదల వరగ ఉననయ. 2008 ల ఆర థ క వయవస థ న కట
ట డ చస 2009 మరచనటక దరవయలబణనన
అదప చయగలగన పరభతవం 2009 తరవత ఎందక అదప చయలకపతంద ? 2009 ఎననకలక
మంద ఆర థ క వయవసథ నడక తరన సరగ గ న అంచన వయగలగన పరభతవం ఎననకల తరవత ఎందక
అంచన వయలకపతంద ? పరధనమంతర స థ యలన వయకత ఫబరవర 6, 2009 నటక పరజల ధరల
వషయంల కష ట కలం నండ గటట కకనట
ల నన ఆశభవం వయకతం చశర. అంతకద. 2009 మ 24, జలై
24 న చసన పరకటనల ల సైతం డశంబర నటక దరవయలబణం పరగదలన నయంతరంచగలమన
పరకటంచర. కన మర జరగందమట ? తజగ 24 జలై 2010 న జరగన జతయ అభవృద ధ మండల
సమవశల ల వయవసయ శఖ మంతర పరణబ‌ మఖర జ మట
ల డత ఖరఫ‌ పంట రతవ తరవత
దరవయలబణం అదపలక వసతందన అభపరయపడ డ ర. తజగ గత నల ల పంచన పటరల ధరల పరభవం
వల ల మర రండ పయంట ల దరవయలబణం పరగందన సవయంగ పరభతవ పరధన గణంకల అధకర
పరకటంచర. మరవైపన పరభతవం ధరల సమసయన నడనన పరస థ తలకనగణంగ పరషకరంచటనక
గక ఫలన సమయంల పరషకరంచబడతంద, ఫలన తద నటక అదప చయబడతంద అన జసయం
చపపటనక పరమతం అవతంద. ఈ పరకటనలనన వయవసయతపతతల దగబడ కలంత మడ పడ
ఉననయ. అంట వయవసయ దగబడల చతకచచ సమయనక నలవల పరగ, కగతలపై మతరం
డమండ‌ సరఫర సతరం పరకరం దరవయలబణం తటస థ సథ యక చరతంద. మగలన సమయనకంట
పరజల వద ద కసతకసత అదనప నధల సమకరతయ. దంత ఒక వళ ధరల అద స థ యల ఉనన గత
ఏడనమద నల ల గ అలవట పడన పరజల నలసర వచచల ఖతల మరపల చసకన సర ద క పతర.
ఈ వషయం మనం నతయజవతంల చసత ఉననద. అంత తపప పరభతవం ధరల తగ గ ంప కసం
కరయశలకంగ ఏద నర ణ యం తసకన, ఆ తసకనన నర ణ యనన అమల చయటం వల ల ధరల
పరభవంల మరపల రవటం అనకవటనక అవకశమ లద. నడ పరభతవం కడ చపతనన వదన ఇద.
పరగతనన జనభ రట, పరగతనన ఆహర ధనయల ఉతపతత రట, మరతనన పరజల ఆహరప
అలవట ల అధయయనం చసత కరతక అవకశం లద. కనక ధరల పరగదల ఎల సధయం అననద
నయఉదర ఆర థ క వతతల మందక తసతనన వదన. మరకట‌ తన పన తన చసకపతంద. ఏ
ఉతపతతలక గరక ఉంట ఆ ఉతపతతలక ధరల పరగతననయ అననద మర వదన. మర వంద
కటల క పైగ ఉనన పరజల రజక ఒక పట కడప నండ తనలనన ఆహర ధనయల గరక
పరగతందనన మట. మర పరజలక కవలసన ఆహర పదర ధ ల కడ మరకట‌ దయక వదలసత ఈ
పరభతవల సధంచద ఏమట ? సవ చసతంద ఎవరక? అనన పరశనల తలతతటం సహజం. ఇకకడ
దరవయలబణనక, రజకయలక మధయ సంబంధం తరమదక వసతంద. పరభతవం ఏ వసతవల ధరల
అదపల ఉంచత పరశరమక వర గ ల లభల సస థ రంగ ఉంటయ ఆ వసతవల, ఉతపతతల ధరల
అదప చసతంద. ఉదహరణక ఇనమ, ఉకక అతయధకంగ వనయగంచద మలక సదపయల
రంగంలన కంపనల. అంట ఎస‌ఇజడ‌లల కతత యనట ల పరరంభంచ కంపనల, జతయ
రహదరల నరమంచ కంపనల. ఈ ఉతపతతల ధరల పరగత పరభతవం అగ గ మద గగ
గ లమైపతంద.
వరసగ ఈ సరక ఉతపతతదరల, మరకట‌ వకరయదరలత సమవశల ఏరపట చస నయన
భయన ధరల తగ గ ంచందక చరయల తసకంటంద. అవసరమైత ఈ సరక ఉతపతతదరలక తగ గ
లభలన పడచటనక పనన రయతలఇసతంద. మర నతయం పరజల ఉపయగంచ నతయవసర సరకల
ధరల పరగనపడ అటవంట పరయతనం ఎందక చయద? ఈ వషయనన చరచంచటనక పరతపకల
వయద తరమనం కరతననయ. ఈ వషయంపై అంతగ ఆసకత, అవసరం లన పరభతవం దనన
తరసకరసతంద. అటవంటపడ పర ల మంట‌న సతంభంచటం మనహ మర మర గ ం లకపతంద.

Wednesday, July 28, 2010


మలలన తడమన ఉపధ నవదక

కందర పరభతవం జలై 1 వ తదన దశంల ఉపధ గరంచన నవదక వడదల చసంద. గత ఐదళ ల ల
దశంల ఉపధ కలపన వృద ధ రట రండ శతంగ ఉందన చపకన మరసపయంద. రననన ఐదళ ల
కలంల మర 2.5 శతం వృద ధ రట సధంచనననట
ల ఆశభవం వయకతం చసంద. ఈ రకంగ ఉపధ
కలపన గరంచ పరతయకంగ నవదక వడదల చయటం హర ష దయకమన చపపల. ఇకకడ పరభతవం
చపపకండ దచన వషయం ఒకట ఉంద. గడచన ఐదళ ధ రట 8 శతనకపైగన ఉంద.
ల ల సగటన వృద
ఈ కలంల ఉపధల వృద ధ రట రండశతం మతరమ ఉంద. వచచ అయదళ ల కలంల 2.5 శతం వృదధ
సధంచలంట ఆర థ కభవృద ధ రట అంతకంట ఎకకవగ ఉండలననద నరవవదం. అయత మరన
అంతరజ తయ ఆర థ క పరస థ తల, దరవయ సంకభం నపథయంల ఈ వృద ధ రట సధయమ అనన పరశన
వసకననపడ ఉపధ వృద ధ రట అంచన వయటంల పరభతవం ఈ అభపరయనన పరగణనలక
తసకననట ల కనపంచటం లద. మంద ఉపధ నవదకలన మఖయంశల పరశలద ద ం.

యపఎ-1 అధకరంల ఉనన మదట మడళ ల అంట 2005-2008 మధయ కలంల అదనంగ 24 లకల
ఉపధ అవకశల కలపంచబడడ య. అంట సంవతసరనక సగటన ఎనమద లకల చపన ఉదయగల
వచచయ. 1999-2000 నండ 2004-2005 మధయకలంల సధంచన ఉపధ కలపన రట కంట ఇద చల
తకకవ. అంతకద. 1983 నటక భరత ఆర థ క వయవసథ సంవతసరనక 239 మలయన ల మందక ఉపధ
కలపంచగల సమర థ యంత ఉంట, 1993 నటక ఈ సమర థ యం 314 మలయన ల క పరగంద. అంట పదళ ల
కలంల 75 మలయన ల మందక అదనంగ ఉపధ అవకశల కలపంచగల పరస థ తక చరంద. అయత
సంసకరణల తరవత కలంల ఈ ఎదగదల వగం కనసగలద. 1983 త పలచ చసత 1993, 2000
మధయ కలంల స థ ల జతయతపతత, ఆర థ కభవృద ధ ల గణనయమైన మరప వచచంద. అయత వృద ధ రట
వగనక అనగణంగ ఉపధ కలపన సమర థ యం పరగలద. సంసకరణల వగంత పట ఆర థ క వయవస థ ల
ఉపధ కలపన సమర థ యం పరగలదనన వషయనన పరభతవం వడదల చసన ఈ గణంకల రజవ
చసతననయ. 1993-2000 మధయ కలంల 338 మలయన ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచగ 2000-
2004 మధయ కలంల 385 మలయన ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచగలగంద భరత ఆర థ క వయవస థ .
1991 తరవత జనభ పందకల వచచన మరపల పరగణనలక తసకంట ఈ వృద ధ రట ఇంక
తగగ పతందనన వషయం వసతవం. 2001 జనభ లకకల పరకరం మతతం జనభల కష ట ంచ పన
చయగలగన వయససనన వర 58 శతంగ ఉననర. 2010 జనభ లకకల ల ఈ సంఖయ మరంత
పరగనంద. అంట మతతం 2001 నటక భరత జనభ 99 కట ల అనకంట, కడఎడంగ 60 కట ల మంద
పన చయగలగన వరననర. ఇందల పరభతవ లకకల పరకరమ 2000 నటక 33 కట ల 80 లకల మంద,
2004 ల 38 కటల 50 లకల మంద ఉపధ పందగలగర. అంట శరమంచగలగన జనభత పలసత
నరదయగం 50 శతనక పైగ ఉంట మతతం జనభత పలసత నరదయగం 15 శతనక దగ గ రగ ఉంటంద.
ఏ దశ ఆరథ క వయవస థ ల అయన 15 శతం ఉతపదక సమర థ యం నరపయగంగ పడ ఉంట ఆ దశ ఆర థ క
వయవస థ అంతగ వనకబడనట ల అన వర చపపనవసరంలద.

ఈ కలంల మతతం శరమశకత మరకట‌ 46 కట ల క చరకంద. పన చయగలగన సమర థ యం ఉనన పరజల


రట ఈ కలంల బగ పరగంద. పరభతవ అంచనల పరకరమ ఈ రట 2.85 గ ఉంట ఉపధ కలపన
కవలం రండ శతంగ మతరమఉంద. అంట సంవతసరనక ఉపధ కలపన వృద ధ రట శరమ శకత మరకట‌
వృద
ధ రట కంట వనకబడ ఉంద. దనక తడ అంతర జ తయ దరవయ సంకభం పరభవం కడ ఆర థ క
వయవసథ ల ఉపధ కలపన సమర థ యనన తగ గ ంచ వసంద. పరభతవ లకకల పరకరమ 2008 అక ట బరల ఐద
లకల మంద అదనంగ నరదయగ సైనయనక తడ కగ జనవర 2009 నటక అందల 2.76 లకల మంద
తరగ శరమ మరకట ల క పరవశంచర. అంట వరక ఉదయగల దకకయ. కన అందల జన‌ 2009 నటక
మర లక మపపయవల మంద నరదయగలయయర. అంతకద. సంకభం ఉపధ మరకట‌పై మర
వధమైన పరభవం కడ చపంద. 2004-2008 మధయ కలంల మధయతరగత ఉదయగక సగటన వతనల ల
8-11 శతం వృదధ రట ఉంట 2008 తరవత కలంల ఇద దదప స థ ద బతక లనైందన చపపవచచ. ఈ
కలంల పరభతవం ఆరవ వతన సంఘం నవదక అమల చయకపయ ఉంట పరస థ త మరంత
దరణంగ ఉండద. దనక తడ గరమణ పరంతంల రతపవనలపై ఆధరపడ డ ఉపధ కలపనలన
లటపట ల ఉండన ఉననయ. ఈ నవదక మర వషయనన కడ దృష ట క తసతంద. జతయ గరమణ ఉపధ
హమ పథకనక సంబంధంచన సమసయ అద. గరమణ పరంతంల 57 శతం మంద సవయం ఉపధ
చసకంటననరన నవదక పరసతవంచంద. అందల కడ గరమణ ఉపధ మరకట‌క కలకంగ ఉనన
వయవసయ రంగం ఈ కలంల వృద ధ రట మందగంచటంత వయవసయ కల వతనలపై ఆధరపడ డ
మహళల, దళతల, బలహన వర గ లకచందన పరజల ఎకకవ మంద నరదయగం బరన పడ డ రన
నవదక చపతంద. అందవల ల న ఈ వర గ లక చందన పరజల ఈ కలంల పద ద ఎతతన పట ట ణ పరంతలక
వలసవళ ల న వషయనన కడ నవదక గరతంచంద. ఈ పరస థ తల
ల పరభతవం అమల చసన జతయ
గరమణ ఉపధ హమ పథకం వల ల మడళ ల ల అంట 2004-005 నటక 221 మలయన ల గ గరమణ ఉపధ
అవకశల కలపసత 2007-2009 నటక 939 మలయన ల క పరగందన పరభతవం చపతంద. పైన చపపన
లకకలక ఎన‌ఆర‌ఇజఎ లకకలక మధయ పంతన కదరన పరస థ తన ఈ గణంకల మందక
తసతననయ. 2010-2015 నటక 63.5 మలయన ల మంద అదనంగ శరమశకత మరకట ల చరనననరన కడ
పరభతవం అంచన వసంద. ఈ అంశనన దృష ట లక తసకననపడ రనననకలంల నరదయగ మహమమర
మరంత సవైరవహరం చయనననట ల అర థ మవతంద.

2004-05 ల మతతం ఉపధల శశవత ఉపధ శతం ఆధరంగ పరధన రష


ట రల వర
గ కరణ

అట
ట డగ స
థ య
(పద శతం కంట తకకవ)

బహర‌, ఛతతస‌గఢ‌, జర
ఖ ండ‌, ఒడష, ఉతతరపరదశ‌

దగవస
థ య

(10 నంచ 15 శతం)

థ న‌, మధయపరదశ‌ , అససం, ఆంధరపరదశ‌, కరనటక, ఉతతరంచల‌, హమచల‌ పరదశ‌, పశచమ బంగల‌
రజస

మధయస
థ య

(15 - 20 శతం)

జమమకశమర‌, గజరత‌, కరళ, హరయన

అధక స
థ య (20 శతనక పైబడ)

మహరష
ట ర, తమళనడ, పంజబ‌, ఢల

హ తన
వదయర అనసరంచ కరమకల వభజన శతం- వర ఉపధ స
థ య

కరమకల హ త
వదయర సవయం ఉపధ రగయలర‌ కయజవల‌

నరకరసయల 56.11 4.33 39.56

పరథమక 56.03 8.86 35.11

మధయమక 58.94 11.88 29.18

సకండర 60.34 15.75 23.91

హైయర‌ సకండర 62.33 25.08 12.59

ట భదరల-
పట ఆపైన 49.45 46.29 4.26

2009-10 నంచ 2014-15 వరక అంచనగ చపన జనభ, పనల ఉనన కరమకల రట(ఎల‌ఎఫ‌పఆర‌),
మతతం కరమకల, ఉపధ వవరల...

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

మతతం జనభ (పదలకల


ల ) 1177 1193 1208 1224 1239 1254

ఎల‌ఎఫ‌పఆర‌ (%) 44.2 44.4 44.8 45.1 45.4 45.8

కరమకల (పదలకల
ల ) 520 530 541 552 563 574

ష క
వర కరమకల జనభ పరగదల (పదలకల
ల ) 10 10 11 11 11 11

ఉపధ వృద
ధ రట రండశతంగ ఉంట (పదలకల
ల ) 506 516 526 537 548 559

ఉపధ వృద
ధ రట 2.25 శతంగ ఉంట (పదలకల
ల ) 506 517 529 541 553 566
ఉపధ వృద
ధ రట 2.50 శతంగ ఉంట (పదలకల
ల ) 506 519 532 545 559 572

1993-94 నంచ 2004-05 మధయకలంల ఉపధ వరగ కరమకల శతం

ఉపధ రకం 1993-94 1999-2000 2004-05

గరమణ

సవయం ఉపధ 57.96 55.76 60.2

వతన కరమకల 42.04 44.24 39.9

1) రగయలర‌ 6.45 6.83 7.1

2) కయజవల‌ 35.59 37.41 32.8

పట
ట ణల

సవయం ఉపధ 42.29 42.23 45.4

వతన కరమకల 57.71 57.77 54.5

1) రగయలర‌ 39.40 40.03 39.5

2) కయజవల‌ 18.31 17.74 15.0

కండర వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Thursday, July 8, 2010


చంచల‌ పట ర ల‌
Published in Sunday supplement Book, Prajasakti July 4th 2010
జన‌ 25 వ తదన కందర పరభతవం భరతదశంల చమర ఉతపతతల ధరలపై నయంతరణలన రద ద చసత
నర
ణ యం తసకంద. ఈ నర ణ యనన పరశరమక వర గ ల ఆహవనంచయ. ఇకపై చమర ఉతపతతల
రంగంల అవధల ల న వధంగ పరైవట పటట బడల వచచపడతయన పరభతవం, 'కంతమంద' మధవల
చపతననర. మరవైపన ధరఘతంత కకవకలవతనన సమనయ పరజనకంపై ఇద కండంత భరం
అనటనక వనకడలసన అవసరం లద. ఈ పరస థ తలల నతయ జవతంల చమర ఉతపతతల పతర,
చమర ఉతపతతల ధరవరల ల వచచ మరపల, వటక కరణల, శద ధ పరకరయ, పననల వధనం గరంచ
లకపతంగ తలసకందం.

పటరల, డజల, కరసన‌, గయస‌. ఈ నలగ సరకల లకండ ఆధనక మనవడ అతయధనక జవతనన
ఊహంచటం సధయం కద. షమర శతబ ద ననర కలంగ జతయ ఆర థ క వయవస
థ ల ల చమర కలక పతర
పషసతంద. పరతయకంచ చమర శద ధ పరకరయ మదటపరపంచ యద ధ నక కసతంత మందగ పరరంభమైన
చమర శద ధ పరకరయత నతయ జవతంల చమర వడదయరన వధంగ పనవసకపయంద. లటకస
కటక మదల, వహనల సననతంగ నడవటనక ఉపయగంచ కందన ననల వరక, ధరంచ బట ట ల
మదల ఇళ ల ల అలంకరంచ కరపట ల వరక... అంతందక. మహళల నతయం ఉపయగంచ
సందరయసధనల మదల వైదయల రసచచ మందల వరక అననంటలన చమర ఉతపతతల వవధ
పళల ల మనక దరశనం ఇసతయ. ఒకక మటల చపపలంట ''ఎందంద వదక చసన అందంద గలద
'చమర'' అన నర
ధ రంచకవచచ. చమర, దన ఉప ఉతపతతల నండ తయరయయ వసతవల జబత
తయర చయలనకంట కనసం 212 వసతవల జబతన చడవచచ. కంపయటర ల , కంపయటర
డసకల, ఎరవల, పరగమందల, కృతరమ హృదయల, పస‌మకరస, యసపరన‌, కంటక ట కళ ల ద దల,

బయండజల, అతయవసర శసచకతస సధనల, లపటసకక వసతవల, గృహపకరణల, ఫన ల , బట ట ల,
ఫట‌బల‌ వంట కరడ వసతవల, తలంటకన షంపల... ఇల చపకంట పత చమర ఉతపతతల
లన సరకల గరతంచటం బరహమ వదయ అవతంద. అందకన శసతజ ఞ ల మనం పటర రసయనల
యగంల జవసతననమన నరధ రంచర.

ఇంత చమర ఎకకడ నండ వసతంద ?

నతయజవతంల అంతగ మడపడ ఉనన ఈ చమర ఎల వసతంద, ఎకకడ నండ వసతంద అనన ఆసకత
కలగటం సహజం. మన దశనక సంబంధంచనంత వరక దశంలన చమర నలవల వలక తస బధయత
భరత చమర సహజవయవల కంపనద. ఈ కంపన ఆధవరయంల అససంలన డగబర, మహరష ట రలన
బంబ హై, ఆంధరపరదశ‌లన కృష ణ గదవర బసన‌లల చమర వలకతత కరయకరమల గత మడ
దశబ ద లగ మమమరంగ సగతననయ. ఈ మధయన రలయనస కంపన కజ బసన‌ల గయస‌ వలకతత
పనల ల పరవశంచంద. ఎససర‌, గజరత‌ పటరలయం కరపరషన‌, షల‌ అదన వంట మరకనన పరైవట
కంపనల కడ దశంల ఈపనల ఉననయ. ఇక అంతర జ తయంగ చసకంట బరటష‌ పటరలయం
(బప), షల‌ కంపనల పరపంచంల మడంతల చమర రంగంపై ఆధపతయం కలగ ఉననయ. ఈ
సమదర నలవల భగరభంలన కద. సమదర గరభంల కడ దగ ఉననయ. ఆధనక పట ట బడదర
వధనం నరసంహవతరంల హరణయకశయపడ పట ట చలచ పగల బయటక తసనటల గ భగరభనన చలచ
చమర బయటక తయటంల ఎపపటకపడ అతయధనక సధనల కనపడతంద. ఇవ కక పరపంచ
ఆరథ క వయవసథ న యధ వధగ కనసగంచందక అవసరమైన చమర ఉతపతత చసతనన దశల, చమర
ఉతపతత ఎగమత దశల కటమగ ఒపక‌గ ఏరపడ డ య. ఇందల ఇరన‌, ఇరక‌, సద అరబయ,
వనజల వంట దశల కలకమైనవ.

ఎకకడకకడ ఎంతంత....

నతయ జవతంల ఇంత కలక పతర పషసతంద కనకన అంతర జ తయంగ చమర నలవలపై పతతనం
సంపదంచందక అమరక శతవధల పరయతనసతంద. 2002 నటక అధకరక అంచనల పరకరం
పరపంచంల పరధనమైన చమర నలవలనన దశల గరంచన సమచరనన పరతయకంగ ఇచచన బకస‌ల
చడచచ. 2002 పరమణకంగ తసకవటం వనక వనన ఉద ద శయం సపష
ట ం. నతన సహసరద బల అమరక
అనసరసతనన యదధ నమదం వనక కలక లకయం అంతరజ తయ ఇంధన వనరలపై పతతనం సధంచటమ.
కలకమైన చమర వనరలనన దశల ల నయన భయన అమరక సైనక స థ వరల ఏరపట చసకన
ఇంధన వనరల ఉతపతతన రజవర నయంతరసతంద.

శద
ధ పరకరయ

భగరభం నండ వలక తసన మడ చమర యథతథంగ వనయగంచటం సధయం కద. ఎందకంట
ఇద కరబన ఇంధనల సమదయం. ఇద యథతథంగ వడత పరణంతకం. అందవల ల దనన శద

చయల. ఈ శద ధ పరకరయలన రవణక ఉపయగంచ పటరలయం, డజల‌, ఇళ ల ల ల అవసరలక వడ
గయస‌, కరసన‌, ఎరవల తయరల ఉపయగంచ నఫత, కందన ననల, మైనం, తర, వంట ఇతర
ఉతపతతల వలగ చసతయ. 1900 క పరవం నండ చమర శద ధ చయటనక పరయతనల పరరంభం
అయయయ. తలనళ ల ల జరగ శదధ పరకరయల 15 బరళల చమర నండ ఒక బరల‌ పటరల మతరమ వలక
తయగలగవర. 19 వ శతబ ద ం చవర రండ దశబ ద ల ల పరశరమక పటట బడదర వధనం తరస థ యక
చరకవటంత దన అవసరల తరచగలగ స థ యల ఇంధన వనరల కడ అవసరమయయయ. ఈ
దశగ అనక పరయగల జరగయ. 1913 ల ఇండయనక చందన టసండర డ ఆయల‌ కంపన ఉదయగ
వలయం బర ట న‌ థరమల‌ కరకంగ‌ అన పరకరయన కనపట ట డ. చమర అంట కరబన వయవల
సమదయం అన పైన చపకననమ.

ఈ పరకరయల మడ చమరన బయలర‌ల వస నర


ద టష ఉష
ణ గరత వరక వడ చయటం దవర అందలన
హైడరకరబన
ల న వర చసర త . వవధ దశల
ల జరగ ఈ పరకరయల వవధ ఉతపతతల బయటక వసతయ. మనం
పరణల ల చస కరసగర మధననక ఇదమ తకకవ కద. ఈ తలనట పరకరయల ల 15 బరళ ల చమరన
శదధ చస ఒక బరల‌ పటరల బయటక తగలగత, బర ట న‌ పరకరయ దవర ఒకక బరల‌ చమర నండ
రండ బరళ ల పటరల బయటక తగలగతర. నట నండ చమర శద ధ పరకరయ సవతంతర పరశరమ
హదక ఎదగంద. భరతదశంల హచ‌పసఎల‌, బపసఎల‌ కంపనల చమర శద ధ ల పరధన పతర
పషసతననయ. ఇవ కక గజరత‌ కందరంల పన చసతనన రలయనస పటర కమకలస పరైవట రంగంల
కలకమైనద. మన దశ పరశరమక అవసరలక సరపడనంత చమర నలవల దశయంగ
అందబటల లకపవటంత వదశల నండ పద ద ఎతతన చమర నలవల దగమత చసకన వటన శద ధ
చస దశయ పరశరమక అవసరలక ఉపయగంచకంటననం. ఈ వధంగ శద ధ చసన చమర
ఉతపతతలన మరకట‌ చయటనక ఉననవ ఇండయన‌ ఆయల‌ కరపరషన‌, భరత‌ పటరలయం
కరపరషన‌, హందస థ న‌ పటరలయం కరపరషన‌ వంటవ. వటక తడ ఇండయన‌ గయస‌, భరత‌ గయస‌
అంట రండ రకల గయస‌ బరంల డ మన దశంల మరకట‌ల ఉననయ. పరపంచకరణ వధనల అమల
పరరంభంచన నట నండ కరమంగ చమర, సహజవయవ వలక తతన పరైవట పరం చసత వచచన
పరభతవల, శద ధ పనల కడ పరైవట రంగనక అపపగంచ దశగ చరయల చపడతననయ. ఇక
మగలంద చమర ఉతపతతల మరకటంగ‌ మతరమ. నట వరక చమర ఉతపతతల మరకటంగ‌ పరతగ
పరభతవ నయంతరణల ఉంద. పరసతతం అమల ల క రననన నతన వధన దవర ఈ నయంతరణ గల ల
కలవనంద.

నలవ నర
ధ రణ- పననల

చమర రంగం దవర పరభతవనక రండ రకల ఆదయల సమకరతయ. ఒకట మడ చమర
దగమత చసకన సందరభంల వచచ దగమత సంకం. దగమత చసకనన ఉతపతతలన పరశరమక
పరకరయ దవర వనయగనక వలయయ సరకల రపంల మరచనపడ వధంచ సంకల. ఇవ ఎకసైజ
పనన, కరపరట‌ పనన, రయల ట , డవడండ‌, డవడండ‌ పై పనన, ఇతరమల. ఈ వధంగ మరకట‌ల
వనయగనక వలయన సరకల వనయగదరడక చర కరమంపై వధంచ పననల వర ఉననయ. అవ
వణజయ పనన, వట‌, ఆకట రర పననల. ఇనన రపల ల వచచ ఆదయనన అట కందరం, ఇట రష ట ర
పరభతవల పంచకంటయ. బహశ రష ట ర పరభతవలక వచచ ఆదయంల అబకర ఆదయం తరవత ఈ
రపణ వచచ ఆదయమ ఎకకవ. ఉదహరణక ఢల ల లంట చట ల ఒక లటర పటరల ధరల ఎనన
పద
ద ల కలస ఉంటయ చద ద ం. లటర పటరల ధరన రండ భగలగ వభజంచవచచ. మదట మడ
చమర కనగల నండ శద ధ వరక అయయ ఖరచ. రండద శద ధ అయన సరకన మరకట
ల క తచచ
పరకరయల ఉండ ఖరచ. అంతర జ తయ ధరవరలన పరభతవం నయంతరంచలకపయన పననల వధననన
మతరం నయంతరంచ గలగ శకత దనక ఉంద. అందవల ల న చమర ఉతపతతలపై పననలన
పనరవవసథ కరంచటం దవర వనయగదరలపై భరల తగ గ ంచవచచన నపణల వదసతననర.

కనగల, శద
ధ తరవత లటర పటరల ధర - 20.42 రపయల

ఎకసైజ పనన - 14.63 రపయల

వదయరంగ సస‌ - 2.92

వణజయ సంకం - 7.2

డలర‌ కమషన‌ - 0.84

వరస లటర పటరల ధర 46.01(పంచటనక మంద)

ధరల
ల మరప

చమర ఉతపతతల ధరలల వచచ మరపలక కరణల జతయ, అంతర జ తయంగ ఉంటయ. జతయ
కరణల అంట పైన చపకనన పననల వధనంల వచచ మరపల. అంతర జ తయ కరణల అంట
చమర ఉతపతత చస దశలల రజకయ అసథ రత, అంతర
జ తయ ఆర
థ క వయవసథ ఉతథ న పతనల, డరవటవ‌
వణజయం మఖయ కరణల. ఉదహరణక 2006-08 మధయ బరల‌ చమర ధర కడఎడంగ 180
డలరల క చరంద. ఆరథ క సంకభం కరణంగ ఇద తగగ పయ నడ షమర 77 డలర ల గ ఉంద.
అంతర జ తయంగ చమర ధరల మరనపడల ల పైన చపకనన చమర సంబంధ పద ద ల ల పదద ఎతతన
తడల వసతయ. చమర ధరల చంచలంగ మరతన వంటయ. నష ట ం వచచ మట ఉండద. ధరల
పరగనపడ ఆ ధరల భరనన పరజల నండ వసల చసతర. పరభతవనక మతరం ఎకకవ రట ఉననపడ
ఎకకవ దగమత సంకం ఆదయం, తకకవ రట ఉననపడ తకకవ దగమత సంకం ఆదయం
వసతంద. మగలన పదద లనన వనయగదరల నండ వసల చసవ కనక పద ద మరప ఉండద.

2010 జన‌ వరక భరతదశంల చమర ఉతపతతల ధరలన పరభతవం నయంతరసతంద. ఇకపై ఈ
నయంతరణ ఉండద. అంట పటరలయం కంపనల అంతర జ తయ ధరల ఆధరంగ పరత 15
రజలకకసర చమర ఉతపతతల ధరల మరచసకన సవచఛ కలగ ఉంటయ. ఈ రకమైన సవచఛ ఉంట
చమర శద ధ రంగంల పరైవట పట
ట బడల వసతయననద పరభతవం వదన. అదవధంగ ధరల కడ
తగగ తయననద ఈ వదనల ఉమమడ సరంశం. ఇపపటక వర థ మన దశల
ల అనక దశల ల చమర
ఉతపతతల ధరలన మరకట‌ ధరలత అనసంధనం చశర. అయత అయ దశల ల ఎకకడ మరకట‌
మయజలంల ధరల తగ గ న దఖలల లవ. లభల కసం వచచ కంపనల పరజల స థ తగతలన
పట
ట ంచకంటయన నమమటం చరవల సననం చసతనన బరహమణడ చరవగట ట న ఉనన పల చతల
బంగర కడయం గరంచ ఆశపడనట ల ఉంటంద సమ.

పటర పనన లకకంచ వధంబట


ట దనన...

పటరల‌ ధరల అసల ధర (ba రఱష జతఱషవ) కందర రష ట ర పరభతవల పననల, డలర కమషన‌,
రవణ చర జ ల కలస ఉంటయ. మందగ పటర ల‌ అసల ధరన పరభతవం ఎల నర ణ యసతంద చద ద ం.
పరభతవం మడచమర బయరళ ల లకకన దగమత చసకంటంద. ఒక బయరల‌క 42 అమరక గయలన ల
మడచమర పడతంద. 42 గయలన ల ంట 159 లటర ల . దనన లకకల సకరయర ధ ం 160 గ తసకంటర.
అంట ఒక బయరల‌క 160 లటర ల ననమట. 1 లటర మడచమర (క ర డ‌ ఆయల‌) ధరన పటరల‌ అసల
ధరగ పరభతవం నరణ యస త న నద. అంట 1 లటర పటర ల‌ అసల ధర = బయరల‌ క ర డ‌ ఆయల‌ ధర
(రపయలల) కమ 160 లటర ల . పటరల‌ ధరల పంచన రజన (25.06.2010 న) బయరల‌ మడచమర
ధర 77 డలరల గ ఉంద. అంట 77 × 46.39 = ర||3572.03 అననమట. ( 1 డలర 46.39 ర||ల). దన
పరకరం 1 లటర పటరల‌ అసల ధర = ర||3572.03 కమ 160 = 22.33 ( దనన ర||23 గ తసకననర).
ఇక పటరలయం ఉతపతతల ధరల పంచన అనంతరం మన రష ట ర రజధనల పటరల‌ ధరన వశ ల షద
ద ం.

పటరల‌ అసల ధర ర||23.00

సంటరల‌ ఎకసైజ‌ డయట ర||15.35 (ఇద కందర బడ


జ ట‌ల నర
ణ యంచన స
థ రమైన ధర)

ఎడయకషన‌ సస‌ ర||00.46 (సంటరల‌ ఎకసైజ‌ డయట మద 3%)


ర డ‌ ఆయల‌ కస
ట మస డయట ర||01.15 (అసల ధరపై 5%, ఇద కందర పరభతవ పనన)

పటరల‌ పై కస
ట మస డయట ర||01.73 (అసల ధరపై 7.5%, ఇద కందర పరభతవ పనన)

వయట‌ ర||07.59 (అసల ధరపై 33%, ఇద రష


ట ర పరభతవ పనన)

డలర‌ కమషన‌ ర||01.05

రవణ చర
జ ల ర||07.17

మతతం ర||57.50

పై అంశలలల కందర పననల ర||18.69 (అసల ధర మద 81.26%)


రష
ట ర పననల ర||07.59 (అసల ధర మద 33%)

మతతం పననల ర||26.28 (అసల ధరమద 114.26%)

దనన బట
ట చసత పటరల‌ అసల ధర లటర ర||23 ల. దనమద పననల ర||26.28 ల. పననల అసల
ధరన మంచపయయననమట.

25.06.2010 న పటరల రట లటరక ర3.50 పంచంద. దనత మరకట‌ రటక సమనమైంద. అంట
అంతక మంద ర||3.50 ల తకకవక ఇచచంద. దన పరకరం పంచకమంద కందరం మనక లటరక
ఇచచన సబసడ ర||3.50. పనన రపంల మన దగ గ ర తసకననద ర||17. నజంగ కందరం ఇంత కలం
పటరలపై సబసడ ఇచచంద? లక మనదగ గ ర కజసంద? ఆలచంచండ. పరభతవం మన నండ లటరక
ర||17 పననల రపంల తసకన, లటరక ర||3.50 సబసడ పరకటంచంద. మన నండ తసకనన ర||17
నండ ఈ ర||3.50 న ఆయల‌ కపంనలక చల ల సత ఆయల‌ కంపనలక నష ట ం వండద. పరభతవం
పరతయకంగ తన ఖజన నండ చల ల ంచ నవసరంలద. పరంతలన బట ట రవణ చర జ ల ల కద

మరపలసయ త . దంత పటర ల‌ ధర సవలపంగ మరతంద. ఇక డజల‌ ధర చసన ఇద పరస
థ త. డజల‌
అసల ధర మద కడ ఇవ పననల, ఇవ మతదల వసల చసతననర. డజల‌ ధర అసల ధర కనన
1.49 శతం తకకవ వననదన మన ఆర థ క మంతర పరణబ‌ మఖర జ చబతననర. మనమద ఏద దయ
దలచనట ల గ చబతననర. కన వసల చసతనన పననల 36 శతం వననయ. ఈ వషయనన మంతరగర
చపపడంలద. 36 శతం తసకన 1.49 శతం ఇసతననరననమట. ఇద వరస.

యం.వ. ఆంజనయల, ఎల‌.ఐ.స.ఆఫ‌ ఇండయ స.ఎ.బ, వజయవడ.

పరధనమైన

చమర నలవలనన దశల

సద అరబయ - 261750 మలయన‌ ల ,


బరళ

ఇరక‌- 112500 మ.బ,

యనైటడ‌ అరబ‌ ఎమరటస - 97800

కవైట‌ - 96500,

ఇరన‌ - 89700,

వనజల - 77685,

రషయ -48573,

లబయ-29500,

మకసక-26941

నైజరయ-24000,

చైన-24000,

అమరక-22045,

కతర‌ - 15207,
హనవర -9947,

అలర
జ య- 9200

బరజల‌ - 8465,

ఒమన‌-5506,

కజకసతన‌-5417,

అంగల-5412,

ఇండనషయ-5000.

డల
ల ల చమర ఉతపతతల పనన

పటరల‌ డజల‌ గయస‌ కరసన‌

వయట‌ 20% 12.5% 4% 4%

సంటర‌

సలస టకస 2% 2% 2% 2%

- కండర వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Monday, July 5, 2010


ట బడ పడగ నడన జ 20
ఫై న నస పట

జ 20 కటమ సమవశల జన‌ చవర వరంల


కనడలన టరంటల జరగయ. ఈ కటమ
అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస
థ పగ
గ ల చపటట న
తరవత ఇద నల గ సమవశం. దనక మంద జ 20
ఆర థ క మంత ర ల సమవశం జన‌మదట వరంల
జరగంద. ఈ సమవశల తర, తరమనం గమనసత
పటట బడదర వయవస థ తజ సంకభం నండ కడ
ఏమతరం పఠల నరవలదన సపష ట మవతంద.
టరంట సమవశల చరచలనన అభవృద ధ వరసస‌
లట నయంతరణ చటట
తరగయ.అంతర జ తయంగ పట ట బడదర వయవస థ
ఎదరకంటనన సంకభం నండ పరపంచనన
బయటపడస శకత అమరకక,దన నయకతవంల
పన చసతనన జ 8 క లకపయంద. తలత 97 ల ఆసయ ఆర థ క సంకభం భరనన మయడనక జ20
వదకగ మరంద. నడ దశబ ధ ం తరవత (2008 ల) అంతర జ తయ ఆర థ క సంకభ భరనన మపందక
ల జ 20 కవలస వచచంద. అంట అపపట వరక పరపంచ పట
మళ ట బడదర వయవస థ మండవ లగలన
నలబట
ట టనక దదప నలగ దశబ ద ల పట ఎనమద స థ ంభల జ8 శయశకతల కృష చశయ. ఇంటన
నలబట ట ఉంచలసన నట ట డల కసలక చదల పడత ఇళ ల నలమటట మవతంద. అటవంటపడ రండ
మరగ ల. పత స థ ంభల నడమ కతత స
థ ంభల నలబటట పతవటపై భరనన తగ గ ంచటం దవర మరకంత
కలం ఇంటన నలబట ట టం. లద పరతగ పడస కతత పనదలపై కతత ఇల
ల కట
ట కవటం. పట
ట బడదర
వయవసథ సంకభ భరనక జ8 కసల కళ ల పయయ. దంత మర పననండ కసల అదనంగ చరచ దనన
నలబట ట పరయతనం జరగంద. ఆ వధంగ 2008 ల అంతరజ తయ వయవహరల ల బరసరల వదకగ ఉనన
జ20 అమంతంగ బలమైన ఆర
థ క శకతగ మందక వచచంద.

ఈ పరణమనన అపపట ల పలవర వశ ల షకల ఆహవనంచర. జ20 సరైన దశల నడసత పరపంచ
పటట బడదర వయవస
థ ఏకధృవ పరపంచం నండ బహళ ధృవ పరపంచంగ మరతందన దంతపట
సమరజయవద పరపంచకరణ దకడ తగ గ తందన ఆశంచర. ఈ కలల కల ల లనన రజవ చసంద
టరంట సమవశం. పరపంచ ఆర థ క వయవస థ న సంకభం నడ నండ బయటక తవటనక గల మర గ ల
ఏమట, ఈ దశగ ఏదశం ఏమ చయగలద అనన చరచక బదలగ జతయ ఆర థ క వయవస
థ ల ల పరగ
పతనన లట గరంచన చరచ కందరక స థ నం ఆకరమంచంద. తద పరకటనల కడ దశల తరతమ

థ యల ల లట తగ
గ ంచందక చరయల పరరంభంచలన పలపనచచర.

గత రండళ ల ల పరపంచ ఆర
థ క వయవస
థ ల ఉదద పనల పరమద 11.9 టరలయన‌ డలర
ల మర నధల
కమమరంచర. అయన ఉపధ కలపన, ఉతపత,త ఎగమతల వృద ధ ఆశంచన స థ యక
చరకలకపయందన దశధనతల వచరం పరకటంచర. ఇంత మతతంల అదనప నధల ఆర థ క
వయవస
థ ల కమమరంచందక మద ద తగ కనస‌న తరగ బతకంచర. మహ మందయం నపథయంల పరపంచ
ఆర
థ క వయవసథ న బతకంచటనక పరభతవల లటత కడన ఆర థ క వధనల అమల జరపన తప లదన
ఆయన పరతపదంచర.

లటత కడన ఆర థ క వధనల అంట పరభతవలక వచచ ఆదయం కంట ఎకకవ ఖరచ చయటం
అననమట. ఈ వధంగ చస అదనప ఖరచ ఉపధ కలపన పంచందక, నజ ఆర థ క వయవసథ ల కదలక
తచచందక వచచంచలన ఆయన సఫరస చశర. కనస పరత అమల జరగతనన నట ఉద ద పనలనన
ఈ మలక సతరనన పకకన పట ట య. పైన పరకనన మతతనన దరవయ మరకట ల క కమమరంచయ. దంత దరవయ
మరకట‌ల కదలక వచచంద. పద ద పద
ద దరవయ సంస థ ల లభల పరగయ. తపప ఉతపదక రంగంల పద ద గ
మరప రలద. చైన, భరతదశం వంట చట ల ఉద ద పనల లకపత ఈ మతరం వసలబట కడ ఉండద
కద. దరవయ మరకట‌ కసతంత ఊపర తసకవటంత దరవయ పట ట బడదర వయవస థ క తరగ
కమమలవచచయ. ఈ దరవయ పట ట బడ సమర థ కల పరగతనన లట గరంచ గంత చంచకన
అరవటం పరరంభంచర. దనకతడ యరపయన‌ యనయన‌ల దశలక దశల దవళ తస స థ త
వచచంద. వరస జతయ ఆర థ క వయవసథ ల ల లట తగ గ ంచకకపత కష ట మనన నర ధ రణక వచచయ
యరపయన‌ యనయన‌ పరభతవల. జరమన, బరటన‌ల ఈ వదన లంకంచకననయ. అమరక కడ
ఇందక భననంగ లకపయన తననన ఆర థ కసథ తల ఇయత పద ద గ వవదనక సద ధ పడ పరస థ త లద.
దంత ఇయ మట నగ గ ంద. దరవయలట నయంతరణ చరయల గరంచన చరచ కలకక వచచంద. 2015
గడవగ నరద శంచకన సంపనన దశల దరవయ లట తగ గ ంచలన టరంట సమవశల తరమనంచయ.

ఈ పరణమల చసతంట ఉద ద పన నపథయంల కనపసతనన కసతంత అభవృద ధ వపన చస ఇద తమ


బలమన దరవయ పట ట బడ భవసతననట ల కనపసతంద. బయంకంగ‌ లవదవలపై పనన వధంచ వషయంలన,
పననఎగవతదరల సవర గ ధమలపై చరచ వషయంలన దరవయ పట ట బడ పరభవం సపష ట ంగ కనపసతంద.
దంత కనస పరతపదంచన ఆర థ క వధనల మదద తదరల మటక వలవ లకండ పయంద. మరవైపన
ఆర థ క వయవస థ సరగ గ గడల పడలదనన వషయనన దృష ట లక తసకన నబల‌ బహమత గరహత పల‌

ర గ‌మన‌ వంట ఆర థ క వతతల ఉనన ఫళంగ ఉద ద పన వయయంల కత కసత జపన‌ తరహ అనభవల
పరపంచ ఆర థ క వయవస థ క ఎదరవతయన హచచరసతననర. అంతకద. జ 20 సమవశలక మంద
అంతర జ తయ దరవయ నధ సంస థ వడదల చసన నపథయ పతరంల కడ ఇపడనన ఉద ద పనలన యథవధగ
కనసగసత ఆర థ కభవృద ధ క అవసరమైన మగలన చరయల చపడత రననన ఐదళ ల ల అంతర జ తయ ఆర థ క
వయవస థ సథ లంగ సగటన రండ శతం అభవృద ధ సధంచ అవకశల ఉననయన, మతతంగ పరపంచంల
మడ కట ల మందక ఉపధ అవకశల కలపంచ అవకశల వసతయన అంచన వసంద. ఈ పరస థ తల ల
ఉదద పన రద ద చసత ఆసయదశల సధంచగలగతయనకంటనన ఆర థ కభవృద ధ కడ పరశనర థ కంగ
మరతంద. ఈ చరచ మతతం 1937-38 నట కనస, ఆయన పరతయర ధ లక మధయ జరగన సంవదనన గరత
చసతంద. బరటన‌, మరయ ఇతర యరపయన‌ దశల ల రండ పరపంచ యద ధ సననహల నపథయంల
పరభతవ వయయం భరగ పరగటంత యరప‌ సధయమైనంత తవరగ మహ మందయం నండ
బయటపడగలగంద.

అద సమయంల రజవల డ పరభతవం అమల జరపతనన సంకమ వధనల ల పదద ఎతతన కత వధంచటం,
పరభతవ వయయనన తగ గ ంచటంత అమరక ఆర థ క వయవస
థ తరగ సంకభంలక కరకపయంద.
వచతరమమటంట తజ సంకభం నపథయంల అమరక ఉద ద పనలన కనసగంచలన వదసతంట
యరపయన‌ యనయన‌ దశల పరతయకంచ బరటన‌, జరమన దశల ఉద ద పన నధలల కత కయలన
నర
ణ యంచయ.ఏతవత చసకంట ఏ దరవయ పట ట బడన పరరకంచ వధనల తజ సంకభనక కరణం
అయయయ జ20 దశధనతల అవ దరవయ పట ట బడ పరరకణ వధనల పంచన చరలన చసతననర. ఇద
ఏ ఒకక దశనక కక మతతంగ అంతర జ తయ ఆర థ క వయవసథ క అశనపతంల మర పరమదం ఉంద.
పరపంచ దశల, ఆర
థ క మధవల దరవయ పట ట బడ పరభవం నండ బయట పడనంత వరక ఈ మప
కనసగతన ఉంటంద.

Thursday, June 24, 2010


డరవటవ‌ ట ర డంగ‌క పదళ

పరజశకత బజనస‌ డసక కండర వరయయ Sun, 20 Jun 2010, IST

భరతదశంల ఈకవట మరకట‌ల డరవటవ‌ టరడంగ‌క పదళ ల నండయ. ఈ పదళ ల కలంల డరవటవ‌
మరకట‌ లవదవల గణనయంగ పరగయ. 2000-2001 ల తలసరగ భరతదశంల ఇండకస‌లల
డరవటవ‌ వణజయనక అనమతంచర. ఆ సంవతసరం దశంలన అనన స ట క‌ ఎకసఛంజలల జరగన
డరవటవ‌ లవదవల వలవ 11,477 కట ల రపయల. ఈ సంవతసరం మ నల ల ఒకక బంబయ టసక‌
ఎకసఛంజ మరయ ఢల ల సగట రజవర లవదవల వలవ 16872 కట
ల టసక‌ ఎకసఛంజల ల . దశవయపతంగ
డరవటవ‌ లవదవల పరగణనలక తసకంట 2010 మ నల ల న 1.01 టరలయన‌ల ఉననయ. ఈకవట
మరకట‌లకడ నరగ రకకం చతల మర దంత పలచ చసత డరవటవ‌ మరకట‌ లవదవల ఐద
రట
ల అధకం. ఇంక చపపలంట ఈ పదళ ల ల పరపంచంలన డరవటవ‌ మరకట ల ల మడ అత పద ద
మరకట‌గ అవతరంచంద.

డరవటవ‌ మరకట‌ వసతరణ దశగ పరభతవం తసకనన వవధ చరయలన దగవననన పట


ట కల
చడవచచ.

జన‌ 2000- బంబ టసక‌ ఎకచంజల ఫయచరస టరడంగ‌క అనమత

జన‌ 2000- నఫ
ట ల ఫయచరస టరడంగ‌క అనమత

ఆగస
ట 2000- ట ,
నఫ బంబ టసక‌ ఎక
జ ంజల ఫయచరస, ష నస‌ల
ఆప టరడంగ‌ పరరంభం

2001- సంగల‌ టసక‌ ఫయచరస, ఈకవట ఇండకస‌ల ఫయచరస టరడంగ‌ పరరంభం

2002 - ఆహరతపతతలల ల ఫయచరస టరడంగ‌పై ఉనన ఆంకల రద


2008- దరవయమరకట‌ ఉతపతలతల ఫయచరస టరడంగ‌క అనమత.

గత రండళ ల ల డరవటవ‌ మరకట‌ అనక కతత పంతల తకకంద. తలత ఈకవట డరవటవ‌లల
వణజయనక పరమతమైన లవదవల రన రన డరవటవస‌లన ఇతర అంశల స ష నస, ఫయచరస
ట క‌ ఆప

మరయ ఇండకస ఆపనస‌త సహ అనన రకల లవదవలక తలపల తరవబడ డ య. 2007 డశంబర
ష నస లవదవల మతతం డరవటవ‌ లవదవల
నటక టసక‌ ఆప ల మడంట రండ వంతల ఉంట ఇండకస
లవదవల 22-33 శతం మధయ ఉండవ. నడ ఆప ష నస వభగంల 10 శతం మతరమ లవదవల జరగత
నడ 60 శతనక పరగయ. సకయరటస‌ లవదవలపై వధంచ పనన వషయంల సడలంప ఇచచన
తరవత ఈ డరవటవ‌ మరకట‌ల లవదవల ఊపందకవటం సపష ట ంగ కనపసతంద. ఫయచరస
వణజయం కంట ఆప ష నస వణజయం మరంత తలక కవటంత నడ స ట క‌ మరకట‌ బరకల ర ఆపష నస

మరకట‌పై కందరకరసతననర. ఆపనస మరకట‌ దవర వణజయంల ఎదరయయ రసకన సమర థ వంతంగ
ఎదరకవటనక అవకశం ఉండటంత పట డరవటవ‌లలన మగలన పద ష నస పద
ధ తల కంట ఆప ధ తల
ఎకకవ సలభయం, అదనప ఆదయనన సంపదంచ అవకశల ఉండటంత బరకల ర ఇతర మరకట‌
సధనల కంట ఆప ష న‌లక ఎకకవ పరధనయత ఇసతననర. దనకనగణంగన టసక‌ మరకట‌ నయంతరణ
సంస
థ దర
ఘ కల ఆప ష నస‌ల వణజయనక అవకశల కలపంచ దశగ పల చరయల తసకంద.

ఇంత భర స థ యల టరలయన‌ డలర ల క పైగ లవదవల జరగతనన దన నజసవభవం గరంచ


సధరణ మరకట‌ ఆపరటర ల క అంతగ సమచరం అందబటల లద. అంతకద. స ట క‌ ఎకసఛంజ
నయంతరణ బర డ కవలం నలవర డరవటవ‌ కంటరటకలన మతరమ అనమతంచటంత పరత నల
కంటరటకలన పనరద ధ రంచకవటం కసం పద ద ఎతతన రసమల చల ల ంచలస వసతందన వయపరల
వపతననర. ఇందల దగ ఉనన మర సమసయ ఏమటంట దర ఘ కల డరవటవస‌క సంబంధంచంద.
ఒక సర ఇటవంట దర ఘ కలంల మచయరట అయయ డరవటవ‌లల పట ట బడల పట ట డం అంట సదర
పట
ట బడలన అంత కలం పట నర జ వంగ వదలయటమ. దనన పట ట బడల లక‌ చయటం అంటర.
దంత మచయరట కల వయవధ ఎకకవగ ఉండటంత అటవంట వటల ల ఎకకవగ పట ట బడల
పటట టనక బరకల ర వనకడతననర. ఇనన పరమతలనన డరవటవ‌ మరకట‌ లవదవల దశంల
టరలయన‌ డలర ల క చరకందంట పందల కస సంసృకత మరకట‌ల ఎంతగ పరగపయంద సపష ట ం
అవతంద.

మర వైపన ఓవర‌ ద కంటర‌ ఈకవట డరవటవ‌లక అవకశం ఇవవలసందగ సబపై ఒతతడ


పరగతంద. గత సంవతసరం దశంల డరవటవ‌ మరకట‌న సమకంచ తదపర చరయల
తసకవటనక సబ సవయంగ ఒక కమటన నయమంచంద. ఈ కమట టసక‌ మరకట‌ల ఓవర‌ ద
కంటర‌ టరడంగ‌ తరహల డరవటవ‌ మరకట‌ల కడ ఓవర‌ ద కంటర‌ టరడంగ‌న అనమతంచవచచన
సఫరస చసంద. ఈ లగ అంతర జ తయ పటట బడదర సంకభం మంచక రవటంత ఈ సఫరసలన
కరయరపం దలచల చపట ట లసన చరయలన పరభతవం వయద వసంద. అయత ఇపపటక భరతదశనక
చందన కనన సంస థ ల వదశ డరవటవ‌ మరకట ల ల ఓవర‌ ద కంటర‌ డరవటవ‌ వణజయంల నమగమై
ఉననయ. దంత ఈ పరకరయక మనదశంలన అనమతంచలనన ఒతతడ కరమణ పరగతంద. ఓవర‌ ద
కంటర‌ డరవటవ‌ వణజయనన నయంతరంచటం దవర అంతమర పట ట బడల వదశలక వళ ల ందక
పరభతవం అవకశం కలపసతందన, ఈ పరకరయక దశంలన అనమతసత సదర వణజయనక వనయగంచ
పటట బడల దశంలన ఉంటయననద వర వదన. కర ణ టకల సలఫ ఫైననస వైదయకళశలలక
అనమతంచ, ఆంధరపరదశ‌ల అనమతంచనందన శకత కలగన వర కర ణ టక వళల చదవకవటంత మన
రష ట రం నండ డబబల తరల వళ ల తననయన, దనక బదలగ రష ట రంలన సలఫ ఫైననస వైదయ కళశలల

థ పంచటనక అనమతంచలన గతంల కంగరస‌ పరభతవం వదంచనట ల గ ఉంద పై వదన. ఇటవంట
వదనలతన డరవటవ‌ మరకట ల నషధత ఉతపతలతల వణజయనన అనమతంచ దశగ పరభతవంపై వసతనన
ఒతలతళన తట ట కన ఈ మరకట‌న పరభతవం ఎల నయంతరంచనననదనన వషయం రననన కలంల గన
సపష ట ం కద.

Monday, May 17, 2010


ప ర పంచం నత త న యర పరరకణ భరం !
Published in Prajasakti Business Watch May 17th

మ 3 న బజనస‌వచ‌ల గరస‌న ఆదకనందక యరపయన‌ యనయన‌ మందనన మర గ ల గరంచ


పరసతవంచకననమ. చటట చవరక యరపయన‌ యనయన‌ నతల ఆలసయంగనైన మలకననర. దదప
లక కట ల డలరల వలవైన గరస‌ సహయ నధన ఏరపట చసందక అంగకరంచర. ఈ నధ యర
పరరకణ నధ అన పలవటం మరంత సబబగ ఉంటంద. గతంల చపకననట ల గరస‌ పతనం
కవటనక అంగకరంచటం అంట యర కరనసపై అంతర జ తయ వశవసనన కలపవటమ. అందవల ల న
మ మదటవరంల యరపయన‌ యనయన‌ నతల కసరతత అంత ఈ వశవసనన నలబట ట కన దశగ
సగంద. యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవ కరమంల లసబన‌ ఒపపందం ఒక మఖయ ఘట ట ం. ఈ
ఒపపందంలన ఆర ట కల‌ 12.2 ల '' సభయ దశల పరకృత వైపరతయలక గరైనపడ, లద ఇతర భర
నష
ట నక గరైనపడ మగలన దశల సదర సభయ దశనన ఆదకవల'' అన ఆదశసతంద. ఈ ఒపపందం
కంద తజ గరస/యర పరరకణ చరయల పరరంభమయయయ. స థ లంగ యరపయన‌ యనయన‌,
అంతరజ తయ దరవయ నధ సంస థ ఐఎంఎఫ‌ల సంయకతంగ రపందంచన పథకం ఇద. ఈ ఒపపందం
దవర మతతం యరపయన‌ యనయన‌ దరవయ వయవహరలన పరయవకంచ అధకరం ఐఎంఎఫ‌క
దఖల పరచర. 1999 లటన‌ అమరక దశల రణ సంకభం తరవత పరధనయత తగ గ పయన ఐఎంఎఫ‌
తరగ ఈ రపంల తన పరయవకణ వధలక తరతసంద.

పట ట క-2 ల చవర రండ పయంట ల మఖయంగ పరశలంచలసనవ. యరజన‌ల దశలక దశల


రణబరన పడటంత అంతర జ తయ మరకట ల ఆయ పరభతవల నధల సమకరణ కసం వడదల చస
బండ ల క ( నషనల‌ సవంగస సర ట ఫకట‌, పరభతవరంగ సంస థ ల రణ సకరణ ఒపపందల) మరకట‌
ఆదరణ కరవైంద. లవదవల స థ ంభంచయ. స థ ంభంచన లవదవలన పనఃపరరంభంచకండ దరవయ
చలమణ సధయం కద. అందవల ల ఏకంగ యరపయన‌ యనయన‌ సంటరల‌ బయంక ఈ రణ
పతరలన, బండ ల న కనగల చయలన నర ణ యంచటం జరగంద. అద సమయంల అంతర జ తయ దరవయ
మరకట‌ల జరగ ఇటవంట లవదవలనన రటంగ‌ ఏజనసల అంచనలన పరమణంగ తసకంటయ.
రటంగ‌ ఎజనస అంట మరకట‌ల బండ ల వడదల చస సంస థ , పరభతవం ఆదయ వయయల పరశలంచ
ఈ బండ ల దవర సకరసతనన రణల చల ల ంచగల స థ తల ఉననయ లద అననద నర ధ రసతంద. రణ
చల ల ంప సమర థ యం ఆధరంగ గరడల ఇసతర. యరపయన‌ యనయన‌ల కనన దశల ఆర థ క

థ తగతల శధలవస థ క చరకవటంత రటంగ‌ బగ పడపయంద. రటంగ‌ లన దశల వడదల చస
బండ ల న ఎవవర కనగల చస పరస థ త లద. అందవల ల న పై పట ట కల చవర లకజ. రటంగ‌
పరమణలత నమతతం లకండ యరపయన‌ యనయన‌ పరభతవల బండ ల కనగల చయటనక
సంటరల‌ బయంక గరన‌ సగల‌ ఇచచంద. అంట ఒకరకంగ చపపలంట అమరకల బయంకల,
నయంతరణ సంస థ ల, రటంగ‌ ఎజనసల సబ‌పరైం రణలక ఆమదం ఇచచనట ల ననమట. దన పరయవసనం
తతకలకంగ యర బండ‌ మరకట‌లన, దరవయ మరకట‌లన కదలక వచచన దర ఘ కలంగ యర
సంకభం అనన దశలన ఆవహంచటనక మర గ ం సద ధ ం అవతంద. అంట గరస‌, సపయన‌, పరచగల‌,
ఇటల దశల వడదల చస బండ ల న మగలన దశల ల న దరవయ సంస థ ల కనగల చసతయ. ఈ కనగళ ల క
గతంల ఆయ పరభతవల హమ ఉంట ఇపడ ఏకంగ యరపయన‌ సంటరల‌ బయంక హమగ
ఉంటంద. తదవర యరపయన‌ యనయన‌ దశల ల న నష ట ల, కష ట లనన సంటరల‌ బయంక వద ద
కందరకృతమవతయ.యరపయన‌ యనయన‌ బడ జ ట‌ రపంల ఒక దశంల నష ట లక మర దశం
బమ పథకల అమల జరగతయ. ఉదహరణక గరసల జరగ నష ట లన పడచకవటనక జరమన
బడ జ ట‌ వట నండ నధల వచచంచలస వసతంద. ఈ పరస థ త అంతమంగ యరజన‌ల రజకయ
అస థ రతక దరతసన ఆశచరయపడలసన పన లద. ఇపపటక ఈ ఒపపందం తరవత రైన‌, వసట‌ఫలయ
సథ నక ఎననకల ల జరమన‌ అధకర కటమ చవదబబతననద. దంత ఐఎంఎఫ‌ ఆదశలక అనగణంగ
వధంచలసన సంకభ నవరణ పనన వంట కతత పననలన నరవధకంగ వయద వసంద జరమన‌
పరభతవం. పరచగల‌ కడ ఈ తరహలన నతన పననల వడ డ నక సద ధ మవతంద. గరస‌ల పల ల బకన
ఆగరహ జవలల ఈ దశలక వసతరంచటం అనవరయం. ఈ వధంగ ఇపడ దశయ సరహద ద లక
పరమతం అయన సంకభనన యరజన‌ సరహద ద లక వసతరంచటనక రంగం సద ధ ం అయంద.

ఈ అవగహనల మర మఖయమైన అంశం యరజన‌లన అనన దశల పరరకణ, పనరవస చరయల ల


పల పంచకవలనన షరత. ఈ షరత ఆచరణల ఏ రపం తసకంటంద పకకననన పట ట కన
పరశలసత మర వషయం సపషట మవతంద. ఈ షరత అమల ల భగంగ పరభతవల తసకన పదప
చరయల యర జన‌ల ఎగమతల, దగమతలన పద ద ఎతతన పరభవతం చయనననయ. ఇయ
బడ
జ ట‌ల ఆయ దశల వటల నషపత త క అనగణంగన 440 బలయన‌ యరల భరనన ఆయ దశల
పంచకంటయ. మరవైపన ఐఎంఎఫ‌ వడదల చస 250 బలయన‌ యరల భరనన మతతం ఐఎంఎఫ‌
సభయ దశల పంచకవల. అంట గరస పరరకణ భరం ఎంత కంత భరతదశ పరజనకం కడ
మయలస ఉంటందననమట. ఈ పయకజన అమల చయలంట జరమన 187 బలయన‌ డలర ల భరనన
మయల. ఇద జరమన పరభతవ రణంల ఆర శతం. అదవధంగ ఫరనస 143 బలయన‌ డలర ల భరం,
ఇటల 122 బలయన‌ డలర
ల భరనన మయల. మగలన దశల కడ ఇద తరహల తమవంత భజనన
అరవ ఇవవలస ఉంటంద. తతపరయవసనంగ ఆయ దశల ఆర థ క వయవహరలన ఈ పయకజ పరభవతం
చయనననయ. ఏ వధంగ చసకనన గరస పరరకణత పరరంభమైన యరజన‌ చరయల చవరక
యర పరరకణ భరనన మతతం పరపంచ దశల నతతన పట
ట య.

యరపయన‌ బయలవట‌క ఎవర ఎంత చల


ల ంచర ?

యరప‌ ఆర థ రతవనక గన యరపయన‌ యనయన‌ నధ నండ 60 బలయన‌ యరల


థ క స
కటయంప

థ రతవనన సధంచందక సభయ దశల అందర 440 బలయన‌ యరల వలవైన రణల మంజర
ఈస
చయల.

250 బలయన‌ యరల నధన ఐఎంఎఫ‌ సమకరచల.

ఈ వధంగ ఏరపటైన నధనండ ఏ దశమైన సహయం పందలంట సదర దశం ఐఎంఎఫ‌ కనసననల

సంసకరణల అమల చయల.

యరపయన‌ సంటరల‌ బయంక యర సభయ దశల బండ


ల న కనగల చసతంద.

బండ‌ మరకట‌ల కదలక తచచందక రటంగ‌ ఏజనసల పరమణలన తరసకరంచ కనగళ


ల చయటనక
అంగకరం కదరంద.

అయత ఈ చరయల యర జన‌క స థ రతవనన సధసతయ అననద కలక పరశన.


Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Monday, May 10, 2010


జతయ సహజవనరల వనయగ వధనం కవల
నలగళ ల పట కరట ల లన, ఆరళ ల కపైగ కటంబవవదల ల న మగ గ న కజ బసన‌ గయస‌ ధర వవదం
ఎటట కలక ఒక కలకక వచచంద. కటంబ వవదం, పర భ తవ నరవకం, అధకరల కమమకక, కంపనల
లభపక కలస కజ బసన‌ గయస‌ ధర నర ణ యంచ పరకరయన వవదసపదంగ మరచయ. ఈ తరలనన
తలగసత శకరవరం నడ అతయతననత నయయస థ నం రండ వషయల సపష ట ం చసంద. మదటద,
కరపరట‌ రంగంల కటంబ వవదల నయయ వయవస థ పరధలక రవన పరకటంచటం మదటద కగ
జతయ సహజసంపదపై సంపర ణ హకక పర భతవనదనన, పరజ పరయజనల దృష ట ల పటట కన వటన
సమగరంగ వనయగంచకనందక వధనం రపందంచ హకక పరభతవనక ఉందనన రలంగ‌ రండద.
ఈ తరపపై వచచన వయఖయనల గమనసత ఆశచరయం కలగతంద. మదటగ కటంబ వవదల
పరతయకంచ ఆసత వవదల, ఒపపందల నయయవయవస థ పరధలక వసతయ రవ అనన పరశనన
తసకందం.

పరత కటంబంలన ఆసత పంపకల జరగతయ. ఇదమ కతత కద. పరత కటంబంలన తల ల దండ ర ల
పల
ల లక తల వట అపపగసత వలనమ రయటం కడ కతతమ కద. వరసతవప హకక చట ట బదధ మ.
ఒక వళ తలల తండ
ర ల వలనమ రయకండ గతంచన పకంల వరసతవ హకక చట ట ం దవర
ఆసతవవదల పరషకరంచకవటం మనం చసతన ఉననమ. ఇటవంట వషయల ల వలనమ, లద ఒక
ఒపపందం ఉండ కడ వవదల వచచనపడ పరషకరంచకవటనక ఈ వలనమ, ఒపపందం ఒకకట
ఆధరం. దశంలన నయయస థ నల
ల జరగతనన సవల‌ దవల
ల అతయధకం అటవంటవ. చవరక
కటంబ సభయల ఒక అంగకరనక వచచ రజ పడటమ లద కర ట ఇచచన తరప ఆధరంగ
నడచకవటమ జరగతంద.ఇద నతయం మనం చసతనన వషయం. మర అంబనల కటంబ
ఒపపందం మతరం నయయ వయవస థ పరధలక రదన అతయననత నయయస థ నం ఎందక భవంచంద
ధరమసనంల కరచనన మగ గ ర నయయమరతలక తలయల. ఇద సతరం అయత కటంబల ల న ఆసత
వవదలననంటన నయయవవవస థ పరధ నండ మనహయంచచచ కద!
ఇక రండ వషయనన పరశలద ద ం. 2008 ల ఈ వవదంపై పద ద ఎతతన పర
ల మంట‌ల చరచ జరగవరక
పరభతవం కజ బసన‌ గయస‌ ధర వషయంల తన నమతతమత ర రలననన వదన ఎతతకంద. పర
ల మంట‌ల
పరతపకల నలదసన తరవత గన పరకృతవనరలననంటపై పరభతవనద సంపర ణ హకక అన పటరలయం
మంతర పరకటంచలస వచచంద. రజయంగనన తరగసన వరకవరకైన ఒక దశంలన పరకృత వనరల ఆ
దశ సరవభమతవం పరధలన (చట ట ం పరభషల దనన సవరన‌ డమయన‌ అంటర) ఉంటయననద
ఇటట తలసపతంద. ఈ వషయనన గరత చసకవటనక సపరం కర ట నలగళల పట మథ మథనం చసత
గన మనం తలసకలన పరస థ త లద. అయన పరభతవం ఈ హకకన వనయగంచకవటంల,
అధకరనన పరదరశంచటంల నళ ల నమలత వచచంద. అద జతయ రహదరలక అవసరమైన స థ ల
సకరణ వషయంల పరజల అభపరయలక వసమతత వలవ ఇవవన పరభతవం కజ బసన‌ గయస‌
వషయంల మతరం అంబన అభపరయనక ఎదర తరగ పల ల తత మట అనకలకపయంద. ఎట ట కలక
సపరం కరట మందకచచ '' పరభతవధనతల, ఇవ మ హకకల, అధకరల'' అన గరత చయలస
వచచంద. తరప వచచన తరవత ''మ మట నగ గ ంద'' అన పరభతవం చంకల కట ట కంటంద. ఒకసర
పరకృత వనరల వషయంల పరభతవం సంపర ణ హకకదర అన అంగకరంచన తరవత దన వననంట
మర పరశన తలతతతంద. అటవంట పరకృతవనరల వనయగంల పరభతవ పతరక సంబంధంచన పరశన
అద.

పరభతవం నర
ద టషవనరపై తన హకకన గరతంచటంత పట దనన వశల పరయజనల దృష ట య
వనయగంచటనక అవసరమైన వధ వధనల రపందంచలసన బధయత కడ దనపై ఉంటంద. ఈ
వషయనన కడ పరభతవనక సపరం కర ట గరత చయలస రవటం చసతంట పరభతవం ఎంత
బధయతరహతయంగ వయవహరసతంద అర థ ం చసకవచచ. ఈ బధయతరహతయం ఒకక గయస‌
కటయంపల వషయంలన కద. టలకం రంగనక పరణవయవలంట సపక ట రం, ఇంధనవనరల
రంగనక కలకమైన బగగ , జలవనరల వషయంలన కనపసతంద. ఒకక 3 జ సవల వలం వయటం
దవర పరభతవం ఇపపట వరక 40 వల కట ల క పైగ ఆదయం పందంద. అద రతల 2 జ సపక ట రం
సవల వలం వస ఉంట కనసం 20 వల కట ల రపయల ఆదయం అయన వచచ ఉండద. బగ గ గనల
కటయంపలన ఇద సతరం వరసతంద. ఇంతట ఆదయ మర గ ల అవనతపరల పలజస పరభతవ
నరవహణక అవసరమైన నధల సమకరణక పరజలపై భరల పంచలన పరభతవం వదంచటం సగ గ
చట. తరగ వషయనక వద
ద ం.

పరపంచకరణ నపథయంల పరైవట రంగం పరతయకంచ గతతపటటబడదరల శకత సమర ధ యల భరఎతతన


పరగయ. దంత పట పరభతవ వధనలన పరభవతం చస శకతకడ పరగంద. దనక అనక మర గ ల ల పన
చసతయ గతతపటటబడదర సంస థ ల. వటక అంతరజ తయ దరవయ పటట బడ తడైత ఇక చపపదమంద !
పరభతవలక వళల చపపంద వదం. చసంద వదం. ఈ మయల పడన పరభతవల చవరక తమ హకకల,
అధకరల వదలకనందక కడ సద ధ ం అవతననయ. కజ బసన‌ గయస‌ ధర నర
ధ రణ వషయంలన
అద లకణం కనపసతంద. రనరన వదయతపతతల గయస‌ పతర పరగతందనన వషయం పరభతవనక
తలస. అటవంట గయస‌ నకపల పరమతంగ ఉననయన తలస. అటవంట పరమత
సహజవనరలన పరజ పరయజనల దృష ట త ఉపయగంచల తపప ఒకట రండ కరపరట‌ సంస థ లక
సరవధకరల కట ట బట
ట పరయతనం తపపన సపరం కరట సపష
ట ం చసంద. ఆరథ క వయవసథ పై కరపరట‌
రంగనక సంపర ణ ధకరం ఇచచందక పరపంచకరణ వధనల మరంత ఊప తసతయ. ఇటవంట
పరసథ తల
ల పరభతవల తమ హకకల, బధయతల తలసకన పరవరతంచలన సపరం కర ట హచచరక
సమకలన పరధనయత కలగ ఉంటంద. అంతకద. ఒకపడ పరైవటరంగనక అవధల ల న సవచచ
కలపంచలన చపపన సపరం కర ట నడ కలకమైన సవల పరభతవ రంగంలన ఉండలన కడ
పరభతవనక హతవచపపంద.

అనల‌ అంబన నరమంచ తలపట


ట న దదర వదయత‌ కంపనక కద. ఆంధరపరదశ‌లన పల వదయత‌ ఉతపతత
కందరలత మదల పట ట నవరతన కంపన ఎన ట పస నరమసతనన వదయత‌ ఉతపతత కందరలక కడ గయస‌
ఇంధనం అవసరం. అటవంటపడ మఖష‌ అంబనక ఈ గయస‌పై సంపర ణ హకకల కట ట బట
ట టం
ఎంతవరక సబబ పరభతవం ఆలచంచల. పరైవట కంపనల ఉతపతత వయయనన ఎకకవ చస చపంచటం
ఇద మదటసర కద. అందలన పరభతవనక సరఫర చయటం అనసరక ఉతపతత వయయం ఒకకసరగ
వందరటల కడ పరగతంద. మఖష‌ అంబన కంపన కడ అద తరహల వయయం ఎకకవ చస
చపంద. పరభతవం అంగకరంచంద. దంత షమరగ మడ డలర ల గ ఉనన టనన గయస‌ ధర
ఒకకసరగ దదప 9 డలర ల క చరంద. దంత గయస‌ ఆధరత వదయత‌ ఉతపతత వయయం ఒకకసరగ
మడ వందల రట ల పరగంద. ఈ భరం తరగ పరజల నతతన పడతంద. ఈ వషయనన గరతంచటంల
పరభతవం పరతగ వఫలమైంద. ఇపపటకైన కలం మంచ పలద. సపరం కర ట తరప నపథయంల అంబన
సదరల తమ మధయ ఒపపందనన పన:సమకంచకంటననర. ఇపపటకైన పరభతవం కళ ల తరవల.
వశల దశ పరయజనల గమనంల క తసకన గయస‌ ధర నర ణ యంచటనక ఆర‌ఐఎల‌ కంపనక ఇచచన
వచచల వడ అధకరలన సమకంచల. దనక గన పరభతవం మందగ సహజవనరల వనయగనక
సంబంధంచ నరద టష పరమణల ఆధరంగ ఒక జతయ వధననన రపందంచల. ఈ వధనం పరధల
పరకృతవనరల ధరవరల నర ణ యం జరగల. అపడ పరజనకం ధరల భరం నండ కసతయన ఊపర
పలచకగలగతంద.

Monday, May 3, 2010


గ ర క ట ర జడత ప ర శనర
థ కమవతనన ఆర
థ క పనరత
థ నం
PRajasakti May3th 2010
గరసల నలకనన ఆర థ క సంకభం మతతం యరపయన‌ యనయన‌న మంచతతనంద. ఐఎంఎఫ‌,
పరపంచబయంకల ఏట ఏపరల‌ల జరప సమవశల ఈ సర ఏపరల‌ 23-24 తదల ల మగశయ. మదట ల
గరసన ఆర థ క సంకభం నండ ఆదకవటనక అభయంతరల తలపన జరమన ఎట ట కలక తమ వంత
వట అందసతమన పరకటంచంద. మతతం గరస రణల 300 బలయన‌ యరల. దనమద పరత ఏడద
పరగతనన వడ డ భరం 54 బలయన‌ యరల. ఇద కక బండ ల ంచలసంద షమర 45
ల మద చల
బలయన‌ యరల. ఇందల మ మసం చవరక 8.5 బలయన‌ యరల చల ల ంచలస ఉంద. ఇవనన
కలపకన చసత గరస బడ జ ట‌లట 13 శతనక పై మ ట. యరపయన‌ యనయన‌ పదకండళల కరతం
ఉమమడ కరనసక సంబంధంచన వధ వధనల రపందంచటపడ ఒక ఒపపందం కదరచకంద. దనన
మస ట రచ‌ ఒపపందం అంటర. ఈ ఒపపందం పరకరం యరపయన‌ యనయన‌ల చర ఉమమడ కరనసగ
యరన అంగకరంచన దశల తమ బడ జ ట‌ లటన సగటన మడ శతనక మంచకండ
చసకవల. ఇటవంటద మన దశంల ఎన డ య పరభతవం ఆమదంచన ఎప‌ఆర‌బఎం చట ట ం. గరస
తకణం ఎదరకంటనన సంకభం నండ బయటపడయటనక కవలసన నధల 145 బలయన‌ల.
పటట బడదర వధనం ఎదరకంటనన సంకభం నండ గట ట కకటనక షమర 5 టరలయన‌ డలర ల
నధల వవధ రపల ల కమమరంచన సంపనన దశల, సంపననలమవదమనకంటనన దశల గరసన
ఆదకవటనకఇ 145 బలయన‌ యరల నధన సమకరంచలకపవటం ఆశచరయంగ ఉంద.

యరపయన‌ యనయన‌ మంద నడ రండ పరతయమనయల ఉననయ. గరసన దవళ తయంచటం


ఒకట. గరసన ఆదకవటం దవర గరస ఆర థ క వయవస
థ ఎదరకంటనన సంకభనన యరపయన‌
దశలనన పంచకవటం మరట. ఈ రండ పరతయమనయల ల దనన ఎంచకవలనన వషయంల
యరపయన‌ యనయన‌ దశల మధయ తర జ నభరజ నల సగతననయ. పరశచనన యద ధ కలంల వవధ
దశల మధయ కదరన నట, సట, సంట రకణ ఒపపందల మనక తలస. ఈ ఒపపందల పరకరం
సదర కటమల ల ఏ ఒకక సభయదశమైన శతృదడన ఎదరకంటనన పకంల మగలన అనన దశల
దడక గరవతనన దశనక రకణగ నలవల. కడ ఎడంగ ఇద సతరల మద ఆధరపడ ఉనకలక
వచచనవ పరంతయ ఆర థ క మండళ ల . ఇందల యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవనక 1970 దశకం
నండ పదద ఎత న
త కృష సగత ఉత తర అమరక సవఛచ వణజయ ఒపపందం 90 లల మందకచచంద.
మగలన పరంతయ కటమల సరక, ఏషయన‌, జ8+వంటవ పరధనంగ రజకయ కటమలగన
ఉననయ. పరపర ణ మైన ఆరథ క కటమగ యరపయన‌ యనయన‌ ఆవరభవంచంద. తదవర ఈ
యనయన‌లన సభయదశలనన ఉమమడ బయంక, ఉమమడ కరనస, ఉమమడ ఆర థ క వధనల పరతపదకన
మందక సగతననయ. ఈ ఒపపందం వనక ఉనన సైధ దంతక పరతపదక పట ట బడదర వధనం
అజయం అనన భవన. పరతయకంచ 90 దశకంల తరప యరప‌ దశల ల సషలస ట రజయల పతనం
అయన తరవత ఈ భవన మరంత వళ ల నకంద. దంత అపపట వరక నతతనడక నడసత వచచన
యరపయన‌ యనయన‌ భవన అంగల పంగల మద ఒక కలకక వచచంద. దనకనగణంగన వధ
వధనల రపందయ. ఈ పరస థ తల ల గరసన ఒంటరగ దవళ తయంచటం ఇయ కసం ఏరపట
చసకనన చటరం పరధల సధయం కద. అల చయటం అంట సభయ దశల ఆర థ కసథ రతవనక ఇయ హమ
ఇవవలదనన సరంశనన పరపంచనక తలయచయటమ. ఇద జరగత అమరక, డలర‌ ఆర థ క శకత
సమర థ యలక దటగ తరమదక వసతందనకనన యర, యరపయన‌ యనయన‌ భవషయతత
పరశనరథ కం అవతంద. అంతర
జ తయంగ దన పరయవసనల తవరంగ ఉండనననయ.

మగలంద అమరక సంకభ భరనన పరపంచం మతతం పంచకననట ల గ గరస సంకభ భరనన
యరపయన‌ దశల పంచకవటం. అల చయలంట అంతర జ తయ దరవయనధ సంస థ త పట
యరపయన‌ యనయన‌ కడ కంత భరనన భరంచల. ఇయల సభయ దశల హదక అనగణంగ
ఈ భరల పంపకం ఉంటంద. అంట ఈ భరంల సంహభగం జరమన భరస,త తదపర మఖయవటల
ఫరనస, బరటన‌ వంట దశల పంచకవల. అంట ఈ దశల తమ జతయ అవసరల కసం
కటయంచకనన నధల ల కంత మతతనన తగగ ంచ గరసక రణల ఇవవల. దనవల ల ఆయ దశల ల
సమజకరంగ వయయం తగ గ పవటం అనవరయం. అంతకద. ఈ దశల బయంకల ల గరసన దవళ
తయంచన బండ ల వచచ చరతయ. తదవర ఆయ దశల బయంకంగ‌ వయవస థ ల సమర థ యం తగ గ పతంద.
దన పరభవం అంతర
జ తయ దరవయరంగంపైన పడతంద.

ఈ రండంటల ఏ నర ణ యనక వచచన మప అనవరయం. అందవల ల న ఈ మప గరంచ యరపయన‌


దశల పరజల చరచంచకండ చయటనక గరస పరభతవం మస ట రచ‌ ఒపపందనన అమల చయలన,
బడజ ట‌లటన 3 శతనక తగ గ ంచలన అట ఐఎంఎఫ‌, జరమనల ఒతతడ తసతననయ. 13 శతంగ ఉనన
బడ జ ట‌ లటన ఒకకసరగ 3 శతనక తగ గ ంచటం అంట సమజక, రకణ రంగల ల పరభతవ
కటయంపల పద ద ఎతతన కతక గరకవల. కనసం 70 శతం వరక ఈరంగల ల వయయం
తగ గ ంచకవలస ఉంటంద. ఇపపటక పదశతనకపైగ ఉనన నరదయగం మరంత పరగటం ఖయం.
ఐఎంఎఫ‌ మజ అధయకడ కననత‌ రగఫ‌ '' గరస పరభతవం ఈ చరయల తసకకపత అంతర జ తయ
దరవయపట ట బడన ఒపపంచటం సధయం కద. ఈ వషయంల పరభతవం మన మషల లకకంచటం వల ల న
టసండర డ మరయ పర‌ రటంగ‌ సంస థ గరస పరభతవ బండ ల న చతతకగతల కవలక చరచంద. ఈ
సంసకరణల చపట ట నద ఐఎంఎఫ‌ కడ నధల వడదల చయటం సధయం కద'' అన పరకటంచర.
గరస ఆర థ క వయవస
థ ఐఎంఎఫ‌ చతల ల పనరవవస థ కరణక గరవటం అంట 70 దశకం నండ వర ధ మన
దశల అమల జరపన ఆర థ క సంసకరణలన గరస అమల జరపటమ. దన పరయవసనం రజకయ
అస థ రతక దరతసతందన పరతయకంగ చపపనవసరం లద. పైగ ఈ సంసకరణలన దశయంగ
కనగలశకతన మరంత తగ గ ంచ వసతయ. దంత గరస ఆర థ క వయవసథ 70,80 దశకల
ల అర
జ ంటన ఆర థ క
వయవస థ తరహల అంతర జ తయ దరవయ సంస థ ల దయ దకణయలపై ఆధరపడలస ఉంటంద.

ఏ రకంగ చసకనన గరస ఆర థ క సంకభం పరపంచనన కమమకనన పట ట బడదర ఆరథ క సంకభంల


ఒక కలకమైన మలపగ నలవబతంద. అంతర జ తయ వశ ల షకల, పరపంచ బయంక, ఐఎంఎఫ‌ వంట
సంస
థ లత సహ ఇపడపడ పరపంచ ఆర థ క వయవసథ 2007 నట సంకభం నడ నండ బయటక వసతందన
అంచన వసతననర. గరస పరణమల, గరస పరణమలన పలన పరచగల‌, సపయన‌, ఐర ల ండ‌, ఇటల (
ఈ దశల మదట అకరలన ఒక చట చరచ పగస అన పలసతననర.) దశల పరణమల పట ట బడదర
వయవసథ పనరత
థ నంపై కలకమైన పరశనల లవనతతతననయ.

Monday, April 12, 2010


ద ర వయలబణం పడగనడన ఆహరభద ర త
Published in Prajasakti Business Watch, April 12th, 2010
దదప రండ దశబ ద ల తరవత భరత ఆర థ క వయవస
థ మర మర దర వయలబణం పడగనడన
వలవల ల డతంద. గత సంవతసరం ఎననకల నపథయంల దరవయలబణం పరతకల దశక
చరకననదనపంచన నజనక దన తవరత ఏనడ మందగంచలద. అంతర జ తయ పట ట బడదర సంకభం
పరయవసనంగ భరతదశంల కడ దరవయలబణంల పరశరమక ఉతపతతల వట మతద తగ గ ంద. దంత
2008 నటక రండంకలక చరన దరవయలబణం తరగ 2009 ఫబరవర నటక పరతకల దశక చరంద. నట
నండ పరభతవ అంచన పరకరమ వరసగ 18 నలల పట పరశరమకతపతతల ధరల భరం స థ నంల
ఆహరతపతతల ధరల భరం ఆర థ క వయవస
థ న వననడత వచచంద. 2010-2011 వరష క బడ జ ట‌న
పరతపదసత ఆరథ క మంతర ఈ సంవతసరం దరవయలబణం 7-9 శతం ఉంటందన హమ ఇచచన బడ జ ట‌
పరల మంట‌ ఆమదం పందన నలరజల కడ గడవక మంద '' దరవయలబణం అదప తపపట ల ంద''
అంట సలవచచర. కన ఆర థ క మంతరతవ శఖ పరధన సలహదర కశక‌ బస మతరం దరవయలబణం 5
శతం లప ఉంటందన ఢంక బజయసతననర. బస మటలన లకకపట ట న దరవయలబణం మరచ చవర
వరనక 9.9 శతనక చరంద. ఫబరవర, మరచల ల 16 శతనక అట ఇటగ ఉనన ఆహరతపతతల
దరవయలబణం ఏపరల‌ మదట వరనక తరగ 18 శతనక చరంద. దంత ఈ ఆర థ క సంవతసరం అంత
ఆరథ క వయవస
థ రండంకల దరవయలబణం నడన కనసగలస వసతందనన వషయం ఖయంగ కనపసతంద.

భరతదశం ఆర థ కభవృద ధ లగన పరధనంగ ఐద అంశలపై ఆధరపడ ఉంటంద. ఉంద. అవ


దరవయలబణం, వడ డ రట ల , రతపవనల, మడచమర ధరల, సంపనన దశల ఆర థ క వయవస థ ల తరగ
సధ తబతక లనకకండ ఉండటం. ఇవనన ఒకదనత ఒకట మడపడ ఉనన అంశల. తల అంశం
దరవయలబణం ఇపపటక అదప తపపందన, పరభతవం పరతపదంచన బడ జ ట‌ దరవయలబణం పంచదగ
ఉందనన వషయంల వమరశలక మధయ ఏకభపరయం ఉంద. ఈ పరస థ తల ల దరవయలబణనన అదప
చసందక అవసరమైన సమగర వధననన పరతపదంచటనక బదలగ పరభతవం, మఖయంగ రజరవ
బయంక దరవయ చలమణ, వడ డ రటల నయంతరణ దవర అదప చయలన పరయతనసతంద. మరచ చవర
వరంల రప రట ల , రవరస రప రట ల పంచటం ఇందల భగమ. రజరవ బయంక వడ డ రట ల పంచటం
దవర మరకట‌ల అదనంగ ఉనన రకకం నధల తలగంచలన తరపర‌ వంట దరవయ ఆర థ క వతతల
వదసతననర. వర సరఫర వైపన ఉనన సమసయలక అంత పరధనయత ఇవవటం లద. 2008 క పరవం
మరకట ల లవకడట, దరవయ సరఫర ఈ స థ యల లద. అయన దరవయలబణం 16 శతం వరక పరగంద.
అపపట ల అంతరజ తయంగ పరగన చమర ధరల కరణం అన పరకటంచ పరభతవం చతల
దలపకంద. ఈ సంవతసరం బరల‌ మడ చమర ధర 70-78 డలర ల ఉంటందనన అంచనపై
ఆధరపడ 2010-2011 బడ జ ట‌ అంచనల రపందంచబడ డ య. కన నలరజల తరకకమంద చమర
ధర 85-90 డలర ల క చరంద. కనసం 20 శతం పరగంద. ఈ భరం అంత వర థ మన దశల ఆర థ క
వయవస థ లపై పడతందనటంల సందహం లద. ఇక రతపవనల సంగత సర సర. జన‌, జలై నటక
కన దన పరభవం పరత స థ యల అవగతం కద. చవరక మగలంద సంపనన దశల ఆర థ కభవృద ధ స థ త
గతల. యరప‌ పరణమల పరశలసతనన వరకవరకైన అంతర జ తయ ఆర థ క వయవస థ అంత తలకగ
కదట పడతందనన నమమకం కలగటం లద. అమరక తజగ ఆమదంచన ఆరగయ బమ చట ట ం
వలన భరతదశంల ఐట, బపఒ, ఔషధ పరశరమల లబ ద పందవచచనమ కన మలక ఆర థ క రంగం
లబ ద పందటం సధయం కద. ఇటవంట పరస థ తల
ల జతయ ఆర థ క వయవసథ న కట ట దట ట ం చస, ఉపధ
భదరత, ఆహర భదరత కలపంచటందవర శరమశకతన పరతస థ యల వనయగంచకంట తపప జతయ ఆర థ క
వయవస థ 7.7 శతం వృద
ధ రట సధంచటం వలపడద.

కన పరభతవం అనసరసతనన వధనల శరమశకత మరకట‌క పరత స థ యల పన కలపంచ వధంగ లవ.


ఒకక బఎస‌ఎన‌ఎల‌లన మడ వంత ఉదయగలక ఉదవసన పలకటనక పటరడ కమట సఫరస
చసంద. అదవధంగ నవరతన, మన నవరతన మదల లభల ఆర జ సతనన కంపనలనన పట ట బడల
ఉపసంహరణ వధయ శలపై ఉననయ. ఒక కంపనల పట ట బడల ఉపసంహరణ జరగన తరవత ఉపధ
అవకశల పరగటం మట అటంచ ఉనన ఉపధ అవకశల నలపకనన దఖలల గత రండ
దశబ
ద ల అనభవంల కనపంచటం లద. ఇపపటక గృహనరమణ రంగం, రయల‌ ఎస ట ట‌ రంగల ల వృద

రట మందగంచటంత ఈ రంగలన ఆసర చసకన పట ట ణలక వలస వచచన కట ల దమంద
అసంఘటత రంగ కరమకల ఆహర భదరతక దరమవతననర. గరమణ భరతంల కట ల కద ద ఆకల
కడపల కనసం ఒకక పట తండ గయరంట కసం ఎదర చసతననయ. గరమణ ఉపధ హమ పథకం
దవర పదద ఎతతన వయవసయ కరమకల చతల ల ఆదయల నంపతననమన పరభతవ అధయయనల
తలపతనన, పరగతనన ధరల భరంత పలచనపడ ఈ ఆదయల అంతంత మతరంగన ఉననయ.
దనక తడ ఆహరతపతతల వషయంల ఫయచరస మరకట‌, ఫరవర డ మరకట‌లక అనమతంచటం,
అందల కడ వదశ పరతయక పట ట బడలక అనమతంచ యచనల పరభతవం ఉండటంత ధరల
దపవళక మంద తరజవవల ల పైకగసతననయ. ఈ పరస
థ తలల ఆహర భదరత చట ట ం గరంచ పరభతవం
చరచసతంద. దనక తడ దరవయలబణం, అంతరజ తయ చమర ధరల కలస ధరఘతం ఆహరతపతతల
పరధ దట పరశరమకతపతతలన తకంద. ఇద చలదననట ల పరభతవం పల రపల ల పరక సంకల
పంచ ఈ దరవయలబణనన, ధరఘతనన మరంత పంచల చసంద.

ఈ చరచక గరమణ భరత వసతవకతక ఏ మతరం పంతన లకండ ఉంద. ఎపడ 1973-1974 ల
రపందంచన పషట కహర పరమణల పరతపదకన 2010 ల పష ట కహర అవసరల గరతంచటనక
పరయతనల జరగతననయ. ఈ మడ దశబ ద ల ల ఆహర అలవట
ల కద, అందబటల ఉనన ఆహరంల
ట కహర మతద కడ మరపతంద. దరవయలబణం కరణంగ సంవతసరం కరతం 20-30 రపయల
పష
ఉనన కల మంచ బయయం ధర నడ 35-45 రపయలక పరగంద. ఈ పరగదలన పరగణలక
తసకకండ పరభతవం అంచనల తయర చస నధల మంజర చసత ఈ నధల ఒక రజ తండక
బదల ఒక పట తండ పట ట టనక సరపతయ. జతయ ఆహర అవసరల లకకంచటపడ పరభతవం ఈ
మరపలన పరగణనలక తసకవల. కన పదరకం గరంచన మధమధనం ఈ దశగ జరగటం లద.
ఎంతమందన ఆకలగనన వరగ గరతసతరననద అవసరనన బట ట కక అవకశనన బట
ట అననట
ల పరభతవం
వయవహరసతంద. అంట నజంగ ఎనన ఆకల కడపల నంపల అననద పరతపదకగ కక ఖజనల ఎనన
నధలననయ, ఈ నధల ఎంతమందక సరపతయనన పరతపదకన పదరకనన అంచన వసందక
ఆకస‌ఫరడ నండ హరవరడ వశవవదయలయలల అరధ శసతం పట
ట పచచకనన మధవల లకకల వసతననర.
ఈ వషయం చసతంట మనష పడవన బట ట మంచం తయర చయటనక బదల ఉనన మంచం
పడవక మనషన తగ గ ంచటం అనన సమత గరతక వసతంద. మరతనన జతయ, అంతర జ తయ ఆరథ క
పరసథ తల నపథయంల దశంల ఆహరభదరతపై జరగతనన చరచ మరంత వశల దృకఫథంత జరగల.
సంకచత దృకఫథంత కద.

Monday, March 22, 2010


కంభకణం పట
ట బడల ఉపసంహరణ
యపఎ 2 పరభతవం పరతటషతమకంగ తసకనన పట ట బడల ఉపసంహరణ కంభకణం దశగ నడసతంద.
పరతటషతమకమైన పరభతవరంగ సంస థ ల గరమణ వదయదకరణ కంపన, జతయ గనల, ఆర‌ఇస,
ఖనజభవృద థ , ఎన‌ఎంఎండస, జతయ
ధ సంస ే థరమల‌ వదయతపతత కరపరేఎ షన‌ ే టనపసల ల పరభతవ వటల
ఉపసంహరణ వయవహరనన పరశలసత న ఈ సందహం నరధరం కదన సపష ట మవతంద. 2009-2010
ఆరథ క సంవతసరనక 25000 కట ల రపయల ఆదయనన పట ట బడల ఉపసంహరణ దవర
సంపదంచలన పరభతవం నర ణ యంచకంద. యపఎ- 1 మరయ యపఎ 2 మధయ ఆర థ క వధనలల ఉనన
మలక వయతయసనన పరతబంబసత 2009 జన‌ల రష ట రపత, 'పరభతవరంగ సంస థ ల ఆసలతల వటల పంద
హకక పరత పరడక ఉంద. అందవల ల పరభతవ రంగ సంస థ ల యజమనయంల మరప లకండ
సధయమైనంత మంద ఎకకవ పరజలక వటలపై హకకల కలపంచందక గన పరభతవం చరయల
చపడతంద' అన పరకననర. పరభతవరంగ సంస థ ల వటల పరైవట శకతలక కట ట బట ట పనక నజకగ
పరభతవం పరభతవరంగ సంస థ ల ఆసతలపై పరజలక హకకల కలపంచటం అన పలచంద. ఈ వధనం
పరకరం పరభతవరంగ సంస థ ల వటల వకరయంల పరజల తండపతండలగ పల గ నల. లకలద షర ల ,
వటల కనగల చయటనక గన మరకట‌న పరజల మంచతతల. కన పరస థ త దనక భననంగ
సగతందన దగవననన పటట క తలయచసతంద.

ఈ మతతం పరకరయల మర కలకమైన అంశం దగ ఉంద. షర ల కనటనక సధరణ పరజల సద ధ ం


కకపవటం ఒక అంశమైత మరట పరయవట కంపనల కడ సద ధ ం కకపవటం. ఈ పరస థ త
ఎందకచచందనన పరశనక సమధనం వదకటంలన అసల కటక దగ ఉంద. పరభతవం
ఆశంచనంతగ వటల కనగళ ల క దరఖసతల రలదన ఈ పట ట కలన సమచరం తలయచసతంద.
అల అన వటల ఉపసంహరణ పరకరయన వరమంచకంట పరభతవ మలక సవభవమ పరశనర థ కం
అవతంద. అందవల ల పద
ద ఎతతన పరభతవ రంగ సంసథ లైన, స
ట ట‌ బయంక‌ ఆఫ‌ ఇండయ, భరత జవత
బమ కంపనలన మరకట‌లక దంచ వర పట ట బడలన వటల కనగళ ల క పరమయంచంద
పరభతవం. ఉదహరణక గరమణ వదయదకరణ కరపరషన‌ వటల కనగల చయటనక ఎల‌ఐస
3000 కట ల రపయల వచచంచంద. ఎన‌ఎండస కంపన వటల కనగల చయటనక మర ర.8000
కట ల ఎల‌ఐస నధల వనయగంచబడ డ య. ఇతర పరయవట సంస థ ల, మయచ‌వల‌ ఫండస, ఇతర దరవయ
సంస థ ల ఈ వటల కనగల చయటనక మందక రలద. తతపరయవసనంగ ఆయ కంపనల
మరకట‌ కపటలైజషన‌ వలవ తగ గ పయంద. ఫలన కంపన వటల మరకట‌ల వడదలైన దనకంట
ఎనన రట ల ఎకకవగ అమమడయత ఈ కంపన మరకట‌ వలవ అంత ఎకకవ ఉననట ల . మర ఆర‌ఇస,
ఎన‌ఎండస కంపనల మరకట‌ వలవ పంచ దశగ పరభతవ చరయల దహదం చయలదన దనన బట ట
అరథ ం అవతంద. మర ఈ పట ట బడల ఉపసంహరణ పరకరయ దవర పరభతవం సధంచదలచకననద,
నరపంచదలచకననద ఏమట?
ఇకకడ ఒక వషయనన చరచంచకందం. ఎవరైన షర ల కనగల చసటపడ ఫలన కంపన లభల,
థ రసతల, అపల, ఇతర లవదవల గరంచ ఆర తసతమ. అపడపడ కలకమైన వషయల
స ల
పరభతవం తన ఆశకతతన, అసహయతన కపపపచచకనందక చట ట ం తన పన తన చసకపతంద అన
పరకటంచటం అలవటగ మరంద. అద తరహల పరభతవం కలక ఆర థ క నర
ణ యల తసకన బధయత
నండ తపకనందక మరకట‌ తన పన తన చసకపతంద. 'మరకట‌ ధరమం' దనక అంతరయం
కలగంచకడద అన వదంచటం కడ అలవటగ మరంద. ఈ సతరనన మటవరసక అంగకరంచన
ఈ వషయల ల ఏ కంపన మరగ గ ఉంట ఈ కంపన వటల అమమడవటం సకల డ మరకట‌ ధరమం. ఆ
వధంగ చసకననపడ పట ట కల పరసతవంచన కంపనలననంటల ఎన‌ఎండస, ఆర‌ఇస కంపనల
సథ రసతల, నకర లభలఎకకవ అననద నససందహం. కనసం నరవతన కంపనల ల ఒకట,
అంతర జ తయంగ మరకట‌ ఆదరణ పందన ఫరబస 500 కంపనల ల సథ నం పందన ఎనట పస వటల కడ
కనగల చస నధడ కరవయయడన ఈ పట ట క తలయచసతంద. అటవంటపడ మరకట‌ ధరమం
పరకరం ఈ కంపనల వటలక గరక ఉండల. కన మరకట‌ ధరమం ఇకకడ పన చయలద. చనన చనన
కంపనల, నమమతరప స థ రస థ ల కలగ, మరకట‌ రణలపై ఆధరపడ కంపనల వటల
అమమడయనంతగ పరభతవరంగంలన పద ద ఎతతన స
థ రసతల కలగ, పరత ఏట లభల సంపదసతనన
కంపనల వటల అమమడకలద. అంట ఇకకడ మరకట‌ మనన మరకట‌ పన చయలదన సదర
పట ట బడల ఉపసంహరణ వదల, మరకట‌ వదల అంగకరంచలసవంద.

అల కదనకనన పకంల చట ట నక కళ
ల లవ అనన ధరణల మరకట‌ కడ గడ డ ద, వసతవకతన
గరతంచలద అన అంగకరంచల. ఈ రండంటల ఈ ఒకక వదనన అంగకరంచన పట ట బడల
ఉపసంహరణ అర థ ం లన పన అన తరమనంచలస వసతంద. పరభతవం మర ఏ వదన అంగకరసతంద అనన
వషయనన తలసకవటనక సమయం పడతంద.ఈ లగ మరకట‌ అవకతవకల కణనన
పరశలదద ం. శకతవంతమైన కంపనల వటలమరకట‌ల పలకబడ కలపవటం వనక ఖచచతంగ
మరకట‌ ఆపరటర ల జటట కటట టం కరణం అయ ఉంటందనన సందహల ఉననయ. ఒక వళ మరకట‌
వవకవంతం అయనదైత షర ల కంపనల ల ఒకట కకపత మరటైన వవకవంతంగ వయవహరంచల కద...
మర
్ పబ ల క‌ ఇషఉ్యమ్ గంప తద వరక సదర కంపనల వటల అమమడవకపవటం వనక ఉనన
మరమం ఏమట? పరభతవం టసట‌ బయంక, ఎల‌ ఐస వంట కలకమైన సంస థ ల నధల మళల ంచ మర ఈ
మరకట‌ సంటమంట‌ కపడలసన అవసరం ఏమచచంద ? ఈ మతతం వయవహరనన వలగలక తసత
తపప పట ట బడల ఉపసంహరణ పరట పరభతవం ఆడతనన నటకంల నజల, నడల వలగ చడటం
సధయం కద.

కంపన ఇషయ మతద వచచన దరఖసతల గరక శతం

డకయ 123 11083 86.3

మన‌ ఇన‌ఫర 142 8904 67.8

ఎఆర‌ఎస‌ఎస‌ 103 5286 51.3

ఇన‌ఫనట‌ కంపయటర‌ 190 6840 36.0

ఐఎల‌ఎఫ‌ఎస‌ టరన‌పర
ట 700 22694 32.4

జబలయంట‌ ఫడస 328 8941 27.3

ఆర‌ఇస 3486 10945 3.1

ఎన‌ఎండస 9957 12459 1.3

ఎన‌టపస 8480 10515 1.2


Posted by Vikky at 0 comments Links to this post
Tuesday, March 9, 2010
పనన వధనంల మరపత చతల మగలలదంత ?
పరజశకత -బజనస‌డసక Sun, 7 Mar 2010, IST
కండర వరయయ

బడ
జ ట‌ తతంగం పరతయయంద. ఇక మదట బడ జ ట‌ తరవత ఏయ రంగలక ఎంతమర నష ట ం కలగంద,
ఎంతమర పరయజనం కలగంద అనన అంశలపై చరచల, సమకల దృష ట పడతననయ. మఖయంగ
వష ల షకల వయకతగత ఆదయ పననల వధనంల వచచన మరపలపై కందరకరసతననర. ఎందకంట ఇద
మరకట‌ల సరకల కదలకపైన, నధల లభయతపైన పరతయక పరభవం చపంచనంద. మరకట‌
వశ ల షకల, ఆర
థ క సంస
థ లనన ఈ పననల వధనంల పరతపదంచన మరప దవర మధయతరగత పరజలక
పదద ఎతతన మగల డబబల చతల ఉంటయన వదసతననర. దనకనగణంగన పననల ల వచచన
మరపల దవర మగలన డబబన ఫలన సకంల పట ట బడల పటట ండ, ఇంత కలం తరవత అంత
ఆదయం వసతందనన పరకటనలకపపల తపపలగ కనపసతననయ. నజనక పరసతత బడ జ ట‌ల
పరతపదంచన పననల వధనం వల ల పరజల వద
ద అంత ఎకకవ మతతంల నధల ఆద అవతననయ
అనన వషయనన పరశలదద ం.

తజ బడ జ ట‌ల వయకతగత పననల వధననన వశ ల షంచమంద 2011 ఏపరల‌ 1 నండ పరతయక పననల
వషయంల నతన వధ వధనల అమల ల క తనననట ల పరభతవం పరకటంచన వషయనన గరతంచకవల.
ఎందకంట పరసతత బడ జ ట‌ల వయకతగత ఆదయ పనన వషయంల పరతపదంచన కనన పరతపదనల ఆ
లకయనక అనగణంగన ఉననయ. పననల ల శబల ల పరతపదంచన మరపల వల ల గతం కంట పరజల వద ద
అదనప వసలబట ఉంటందనన వషయనన దగవననన పట ట క రజవ చసతంద. సదర మరపలన
అంతవరక పరమతం చస చసత నజమ కద అనన భవన కడ కలగటం కద ద . కన ఈ మరపలన అద
బడజ ట‌ పతరంల పరతపదంచన ఇతర మరపల నపథయంల పరశలసత తపప నజంగ కలగ పరయజనం
ఏమటననద అర థ ం చసకవటం సధయం కద.ఇద వధంగ సంతసరనక యభై లకల ఆదయం వచచ
వరక కడ గత సంవతసరం కంట ఈ సంవతసరం అదనంగ 50,000 రపయల తకకవ పనన కడత
సరపతంద. ఇద సందరభంల ఇతర అంశల ల తచచన మరపల వల ల ఈ మగల ఆదయనన
నరభయంగ ఉపయగంచ అవకశం లకండ చసంద పరభతవం. అదలగ ఇపడ పరశలద ద ం.

థ లంగ చపపలంట ఈ వధంగ మగలన డబబన ఇతర తకణ పర య జనకరమై న పనక - అంట ఇల ల
కట ట కవటనక మరదనక వచచసత భరం మర రపంల వచచ పడతంద. కవలం కపటల‌ మరకట ల ,
ఈకవట, బండ మరకట ల ల పటట బడల పట ట కంటన ఈ రయతల వలల వచచన పర యజనం
ఒనగడతంద. అంట ఈ ఆదయ పననల వధనంల పరతపదంచన మరపలనన పరజల చతల అదనప
ఆదయం మగలచందక కద. దరవయ మరకట ల ల పట ట బడల పరతసహంచందక అననద సపష ట ం
అవతంద.

ఈ ఇచచన రయతల పరధనంగ బండ‌ మరకట‌న, మయచవల‌ ఫండ‌ మరకట‌న, పన ష న‌ మరకట‌న


బలపతం చసవగ ఉననయ. పై పద ధ తల మగలచకనన ఆదయనన మలక వసతల కలపన రంగంల
వడదలయయ బండ ల పై (ఇన‌ఫరటసరకచర‌ బండల ) ఖరచ పడత మర ర.20,000 వరక మనహయంప
వసతంద. ఆర
థ క రంగంల ఏ వభగనన కదలంచన ఆ వభగంల మలకవసతల కలపనక లకల
కటల ల నధల అవసరం అన పరభతవం, నపణల కమటల పరకటంచటనన చసతన ఉననమ. ఈ
మరపల దవర పరభతవం సదర నధల కలపంచందక బదలగ మరకట‌ దవర, అంట పరజల దవర
ఆ నధల సకరణక మర గ ం సగమమం చసతంద పరభతవం. అయత ఈ ఇన‌ఫరటసరకచర‌ బండ ల ఎవర
వడదల చసతర అననద కలక అంశంగ ఉంద. అంతకద. బండ ల దవర వచచ సగట ఆదయం,
వడ
డ నకడ పననల పరధలక తసత నర ణ యంచంద పరభతవం. పరైవట కంపనలక వడదల చస
అటవంట బండ ల క కడ ఈ పనన రయతల వరతంపచసత ఇకపై రపయ పట ట బడ లకపయన పరజల
సమమత దర జ గ వల కట ల లభల దగమంగటనక మర గ ం తలకపరచటమ అవతంద.

ఈ బడజ ట‌ పరతపదంచన పననల వధనంల మర మఖయమైనద నతన పన ష న‌ పథకనక


సంబంధంచంద. కరమక సంఘల, వమపకల ఒతలతళ వల ల ష
నతన పనన‌ వధనం ఇంతవరక
చట
ట రపనక నచకలద. తజ బడజ ట‌ల ఇపఎఫ‌, పపఎఫ‌ల లబ
ద దరలక సకం మచయరటత వచచ
ఆదయంపై కడ పనన పరతపదంచర. అంట ఆర థ క మంతర పరతపదన పర ల మంట‌ ఆమదం పందత
ఇపఎఫ‌ సకం మచయరటత లక రపయల ఆదయం సంపదంచకంట అందల 60 వల రపయల
పనన రపంల చల ల ంచలస ఉంటంద. పల
ల ల చదవలక, పళ ల ల ళక, ఇల
ల కట
ట కవటనక దచకనన
డబబలపై పనన వట పడతంద. మరవైపన నతన పన ష న‌ పథకంల సభయతవం తసకనన పరత కరమకడ,
ఉదయగక ఏట పరభతవం వయయ రపయల చపన మడళ ల పట నధ జమచయనంద. కతత పథకం
పట
ల మజ కల గ ంచ పరయతనం తపప ఇద నజంగ కరమకలక పరయజనం కలగంచ పరయతనం కద.

ఒకవళ ఎవరైన పరయజనకరమైన వసతవల కనగలచయలన పరయతనసత వర పరస థ త ఎల


ఉంటంద? వవధ రంగలపై సరవస పనన పంచటం దవర వసతవల, సవల మరంత భరంగ
మరనననయ. ఉదహరణక నరమణంల ఉనన ఇంటక బయంక రణం తసకంట దనపై కడ సరవస
పనన చల ల ంచలస ఉంటంద. అంట ఇకపై ఇన‌స ట ల‌మంట ల భరం పరగనందననమట. వనమయ
వసతవల కందమంట కడ పరస థ త అంత తలకగ ఏమ లద. ఉదహరణక పటరలయం ఉతపతతలపై
పంచన భరం అనన రంగల ల న, అనన తరగతల పరజలపైన వడ డ ంచందక కంపనల సద ధ మవతననయ.
అదవధంగ కనస పరతయమనయ పనన (మట‌)ల పరగన భరనన, ఎక జ ైజ, కసట మస సంకల రపంల
పరగన భరనన కంపనల నరగ వనయగదరలపై వడ డ ంచందక సద ధ మయయయ. ఈ దశలన
ఎలక ట రనక‌, మరయ గృహపకరణల ఉతపతత చస ఎల జ కంపన తమ ఉతపతతల ధరల ల 1.5 శతం నండ
3.5 శతం పంపదలక ఆదశల జర చసంద. గదరజ‌ కంపన ఉతపతతల బడ జ ట‌క మంద రండ
శతం తకకవ ధర పలకత బడ జ ట‌ మరనడ రండ శతం అదనప ధర పలకతననయ. వళ‌పల‌
కంపన తమ ఉతపతతల ననంటపైన సగటన రండ శతం ధరల పంచలన నర ణ యం చకంద. ఎక జ ైజ
సంకల పరగటం వల ల ల కంపనల తమ ఉతపతతలపై 3000 నండ 50000 వరక పంచత
కర
నర
ణ యంచయ. కతత పననల వధనం దవర చతల మగలన డబబల వచచంచలన మరకట‌లక
అడగపట ట సదరలర... ఎంత ఖరచపడతననర, ఎందక ఖరచ పడతననర ఒకకసర
ఆలచంచకండ మర....

పనన పరధలక గత పరసతత తడ

వచచ ఆదయం బడ
జ ట‌ బడ
జ ట‌ (మగల)

2,00,000 4120 4120 0

5,00,000 55620 35019 20,601

10,00,000 210120 158619 51,501

12,00,000 2,71,919 2,20,419 51,500

15,00,000 3,64,619 3,13,119 51,500

20,00,000 5,19,119 4,67,619 51,500


Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Wednesday, March 3, 2010


సంసకరణలపై యవ తగ
గ న ప ర భతవం
పరజశకత -బజనస‌డసక‌కండర వరయయ Sun, 28 Feb 2010, IST

ఊరందరద ఒక దర అయత ఉలప కట ట ద వర దరట. సంసకరణలన వగవంతం చసందక మన


భరతదశం 2010-2011 బడ
జ ట‌ల పద
ద పట వయటమ దనక ఉదహరణ. గతవరం చపకననట ల రండ
దశబ
ద ల సంసకరణల అనభవల మదంప చసకనందక వచచన అరదైన అవకశనన పరభతవం వృధ
చసకందన చపపకతపపద. 1990-1991 సంసకరణలక ఆరంగటరం చసన పరణబ‌ మఖర జ ,
మనమహన‌సంగ‌, మంటక‌ సంగ‌ అహ
ల వలయల నడ కడ కలక వధన నరణ యక హదల ఉననర. పైగ
మదట రండ దశబ ద ల ల మలక రంగలక పరమతం అయన సంసకరణలన నడ సమజక, అనబంధ
రంగలక కడ వసతరంచటనక వర నతృతవంల పరభతవం నడం కటట నట
ల బడ
జ ట‌ పరసంగనన పరశలసత
అర
థ ం అవతంద.

ఏ దశనక సంబంధంచన ఆర ధ క వయవస


థ లనైన రండ భగల ఉంటయ. మదటద పరపత వధనం.
దనన వసృ
త తరథ ంల మనటర పలస అంటర. రండద దరవయ వధనం. దనన ఫసకల‌ పలస అంటర.
పరపత వధనం దవర రజరవ బయంక మరకట ల ఉండలసన రకకం నధల, దనక అవసరమైన వధ
వధనలన పరభతవల నయంతరసతయ. దరవయ వధనంల భగంగ పరభతవం మరకట‌ల ఉనన నధల
ఎవర వద ద క చరచల అనన వషయంల తన వచకణ పరదరశసతంద. ఇందల మఖయమైనద పననల
వధనం. ఏ పరభతవం అయన ఎవర పకపతగ ఉంద అన చపపటనక సదర బడ జ ట‌ల అనసరంచన
పననల వధనం కలక పరతపదకగ ఉంటంద. పరక పననల (ఎకసైజ‌, కస ట మస, సర‌చరజ వంటవ) నటక
95 శతం పరజల జవతలన, ఆదయ వయవయలన నరగ పరభవతం చసతయ. దనక భననంగ పరతకయ
పననల పరధలక వచచ పరజల వట కవలం 5 శతం మతరమ.95 శతం మందపై వధంచ పననల దవర
పరభతవనక ఎకకవ ఆదయం సమకరవచచ. కన ఆ మరక ఆర థ క వయవస థ పై పరతకల పరభవం
పడతంద. పద పద కటలయడ ఆర థ క సతరల పరకరం బడ జ ట‌ రపందంచమన చపకనన పరణబ‌
మఖర జ , ''మరకట‌ల నయంతరణల లన ధరల వల ల వరవర వర గ ల పరజల వరవర మతదల ల
భరలపలవతర. పరతయకంచ శరమజవలపై ఈ భరం ఎకకవగ ఉంటంద'' అనన కటలయన సతరనన
మతరం మరచపయర. ఉతపదక కరమనన దబబతయకండ పరభతవ ఆదయం పంచకవటనక
అవసరమైత జద గృహల (నట సపకయలటవ‌ వయపరల)పై కడ పనన వయలన కటలయడ చపపన
సతరం మతరం ఆరథ క మంతరక గరతక రలద.

పరభతవం చమర ధరల, ఎరవలపై నయంతరణ రద ద ణ యం మతతంగ 95 శతం


చసత తసకనన నర
మంద పరజనకంపై భరల మపటంత పట దరవయలబణనన పంచతంద. దంత పట ధరల కడ
పరగతయ. ధరల పరగటం అంట మరకట‌ల పరజల చతల ఉనన రకకం (లకవడట) తగ గ పవటం
అననమట. ధరల రపంల ఈ నధల చతల మర సంపననలక చరతయ. అద 5 శతం మంద
పరశరమకవతతల, కబరలపై వధంచ పననల పంచటం వల ల నరగ ఆర థ క వయవస
థ పై పడ భరం
పరమతంగ ఉంటంద. కన పరభతవం మదట నర ణ యనక పరధనయత ఇచచంద.సంటరల‌ బర డ ఆఫ‌ డైరటక
టకసస‌ (సబడట) అంచన మరక కవలం వవదల కరణంగ పరభతవం ఏట పననల దవర రవలసన
ఆదయంల 50 వల కట ల రపయల కలపతంద. పరభతవం ఈ బడ జ ట‌ల పరక పననల దవర
వసల చయదలచకనన మతతం ఆదయంల ఇద మడవంత. అంతకద. గత మడ
సంవతసరలగ దశ స థ ల జతయతపతతల పరతయక పననల వట, కరపరట‌ పననల వట తగ గ పతందన
ఆరథ క సరవ సపష
ట ంగ చపపంద. అయన ఈ వషయల సర చయటం దవర ఆదయం పంచకనందక
ఉనన మరగ ల పరశలంచటనక పరభతవం నరకరసతంద.

మధయతరగత పరజల మప పందటం కసం ఆదయప పననల ల నమమతరప మరపల చసంద.


చడటనక 1,60,000 రపయలక లబడ ఆదయం వచచ వరపై పనన భరం తగ గ ంచటం దవర వర
చతల ఖరచపట ట టనక పషకలంగ అవసరమైన నధల అందబటల ఉంచమన ఆర థ క శఖ కరయదరశ
పరకటంచర. అద సమయంల ధరల నయంతరణన గలక వదలయటం దవర కడచతత ఇచచన రకకనన
ఎడమ చతత లగసకననట ల యయంద. చమర, ఎరవల ధరలపై నయంతరణ రద ద చయటం ఈ ఒకక
బడ
జ ట‌క పరమతమై న కసరత త కద. రననన కలంల ఈ ధరల నర
ణ య కరమనన మరకట‌
ఒడదడకలక అనగణంగ నర ణ యంచ సవతంతర అధకరనన ఆయ కంపనలక చతల కట ట బట
ట ంద.
గత నల రజరవ బయంక వలవరంచన ఒక నవదకల '' పరభతవం మరకట‌న పరతకలంగ పరభవతం
చసల తసకనన నర ణ యల భరం తకణమ పరజలక చరతంద. సనకలంగ పరభవతం చసల
తసకనన నర ణ యల పరజలక చరసరక ఆలసయం అవతననయ'' అన పరకంద. అంతర జ తయ మరకట‌ల
పద ద ఎతతన పతనం చవచసన గత రండ సంవతసరల ల రటైల‌ ధరల ఏమతరం తగ గ య మనం చసతన
ఉననమ. అందవల ల ఇకపై పరజలపై పడ ధరల భరం ఎగమరత ఉంటంద తపప తరగమఖం పట ట
అవకశల లవ.

సంసకరణల వషయంల చపకవలసన మర కలక అంశం వయవసయ రంగంల పరైవట పట


ట బడల
పంచలనన పరతపదన. వదయ రంగంల వదశ వశవవదయలయలక పద ద పట వయలనన పరతపదన
మఖయమైనవ. పరభతవం మడ‌ గమనంచన రజరవ బయంక కడ ఈ వధనలక మనటర పలసల
ఉనన అవంతరల తగ గ ంచ వధంగ అవసరమైత రపయ పరత మరకనన అనమతంచందక
వనకడబమన పరకటంచంద. ఆర థ క సరవల కడ ఇపపట వరక పరభతవం అనసరసతనన సంకమ
వధనల దశ, దశన మరచలన పరతపదంచంద. పశచతయ దశలల సంకమ రజయం గరంచ జరగతనన
చరచల సరంశనన భరత పరభతవం తన వధన పతరల ల చపచంచంద. తదవర భరతదశంల సంకమ
రజయం గరంచ జరగతనన చరచక ఆందళనకరమైన నతన కణనన జడంచంద ఈ బడ జ ట‌.

Monday, February 22, 2010


రననన దశబ
ధ ల భరత‌ పయననన నర
ద శంచ బడ
జ ట‌
Published in Prajasakti Telugu Daily, Mon 22nd Feb 2010, IST

* 20 సంవతసరల కరతం సంసకరణల పరరంభమైనపడ పరభతవం మందనన మర లకయం, ఐఎంఎఫ‌,


పరపంచ బయంకల నర ద శంచన కలక షరత, దరవయలట తగ గ ంచటం. ఈ షరత అమలల భగంగ
తరమదక వచచంద దరవయనయంతరణ చట ట ం. పట
ట బడదర వయవస థ తజ సంకభ దశ నపథయంల
దరవయలట నయంతరంచల వద ద అనన అంశంపై పద ద ఎతతన సైధ దంతక చరచ జరగతంద.

అనభవజ ఞ డైన ఆర
థ క మంతర పరణబ‌ మఖరజ ఈ శకరవరం యపఎ-2 పరభతవప రండ బడ జ ట‌న
పరల మంట‌ల పరతపదంచనననర. నజనక యపఎ-2 ల ఇద తల పరత స థ య బడ జ ట‌ అన చపకవచచ.
ఎందకంట ఎననకల మంద ఓట‌ ఆన‌ అకంట‌ బడ జ ట‌ పరతపదంచర. ఎననకల తరవత పరత స థ య
బడ
జ ట‌ పరతపదంచన దనకంట మంద ఎననకల మగయగన రండ, మడ దఫల ఉద ద పన పథకల
పరకటంచటం మనక తలస. దంత గత సంవతసరం బడ జ ట‌ అంత పటట బడదర వయవస థ సంకభం
పడగ నడన సగంద. పరసతతం అంతర జ తయ ఆర
థ క వయవస థ ఈ సంకభం పగడ నడ నండ బయట
పడతందన చపకసతననర. వర ధ మన దశల పరతయకంచ చైన, భరతదశల ల ఆరథ కభవృదధ వగం
గరంచ పంఖనపంఖలగ వవరల వసతననయ.

తజగ గత వరం వడదలైన పరశరమకభవృద ద సచకల కడ భరతదశంల పరశరమకభవృద ధ


రండంకల స థ యన దటపతందన చపతననయ. ఈ పరస థ తల ల పరణబ‌ మఖర జ పరత స థ య బడ జ ట‌
పరతపదంచలస ఉంద. ఈ బడ జ ట‌క రండ పరతయకతల కడ ఉననయ. జనవర రండ వరంల
చపకననట ల గత దశబ ద ం సమరజయవద పరపంచకరణక సవళ ల వసరన దశబ ద ం. అదసమయంల
వర
ధ మన దశల ఆర థ క వయవస
థ ల పరపంచ ఆరథ క వయవసథ ల పట ట పంచకంటనన కలం కడ. పలవర
అంతర జ తయ ఆర థ కవతతల, వశ ల షకల ఈ దశబ ద ం చండయ దశబ ద ం (చైన, భరత‌ల ఆధపతయం
కనసగ దశబ ద ం)గ పరగణసతననర. అంట గత మడ నలగ సంవతసరలగ ఈ రండ దశల
ఆరథ క రంగంల పరదరశసతనన పరతభపటవల మర దశబ ద ం పట కనసగ అవకశం ఉందనన
అంచనల ఉననయ. అంట దశబ ద ం పట నరవరమమైన అభవృద ధ క కవలసన వధనమర గ దరశనం
చసందక ఈ సంవతసరం పరభతవం పరతపదంచ బడ జ ట‌ ఒక అనహయ అవకశంగ ఉండనంద.

మర మఖయమైన పరతయకత ఈ సంవతసరంత కంగరస‌ పరభతవం పవ నరసంహరవనతృతవంల


పరరంభంచన ఆరథ క సంసకరణలక నండ రండ దశబ ద ల పరతయయయ. వదశ మరక దరవయ చల
ల ంపల
సంకభంత సంసకరణలక తరతసన పరభతవల వరసగ కద ద పట వయతయసల మనహ ఈ ధరణన
కనసగసత వచచయ. పరణబ‌ మఖర జ పరతపదంచ బడ
జ ట‌ గత రండ దశబ
ద ల ఆర
థ క సంసకరణలన
సమకంచకనందక మంచ అవకశంగ ఉంటంద. పరణళక సంఘం అంచనల మరక సంసకరణల
ఫలతంగ తసకచచన అభవృద ధ అవకశల తరవత కడ 35 శతం పరజల పదరకంల మగ గ తననర.
పరసథ తల ఎంతగ దగజరయంట చవరక పరథమక హకకగ గరతసత తపప పరభతవం పరలందరక
ఆహరం పటట లన దస థ తక చరంద. ఆహరతపతతల ధరల బహశ చమర సంకభం తరవత ఇంత

థ యల పరగంద ఇపడనమ.సంసకరణల పరరంభంచ నటక పరభతవం మందనన మలక లకయల ల
ఒకట రండంకలక చరకనన దరవయలబణం మదపటనగన లంగదసకవటం. దదప ఏడనమద
సంవతసరల పట 5-6 శతనక అట ఇటగ ఉనన ఈ దరవయలబణం తరగ గత రండ సంవతసరలగ
రండంకల దశక చరకంద. గత సంవతసరం వరక వరసగ నలగ సంవతసరల పట కరణంచన
వరణడ సహకరంత అదపల ఉనన ఈ మదపటనగ ఎననకలక మంద ఒకకసరగ కట ల
తంచకంద. దంత దరవయలబణం పద శతనక పైమటగన మగలంద.

పరసతత ఆర
థ క సంవతసరంల సంకభం కరణంగ దబబతనన పరశరమకతపతత సంవతసరం చవర నటక
కలకనన వయవసయతపతత మతరం కరవ బర నండ బయటపడలద. దంత ఆహరతపతతల
దరవయలబణం 17-19 శతం మధయ ఊగసలడతంద. దన పరభవం మరకట ల కనపసతంద. మరవైపన
ఉపధ రంగంల కతతగ కనపసతనన పరగత ఏమ లద. ఐట రంగంల, ఎగమత ఆధరత పరశరమల ల
కసతంత ఉపధకలపన సమర థ యం పరగన సంపరదయకంగ ఉండ పరశరమక రంగం,
వయవసయరంగంల ఉపధ కలపన తగ గ పయందన పరభతవమ అంగకరసతంద. ఉనన కద ద పట ఉపధ
కలపన కడ నరంతరం అభదరత వతవరణంల ఉంద. ఈ పరస థ తల
ల పరభతవం పరతపదంచ బడ జ ట‌ ఈ
పరయవసనలన, ఈ పరయవసనలక కరణమైన వధనలన సమకంచలన ఆశంచటం అతయశ కద.
పరభతవం ఈ సమకక సద ధ మవతంద లద అననద వర పరశన. రండ దశబ ద ల సంసకరణలన
పరసకరంచకన మగల ఉనన సంసకరణల పరకరయన అంట కపటల‌ అకంట‌ కనవర ట బలట, వవధ
దశలత సవఛచ వణజయ ఒపపందల, కరమకరంగ సంసకరణల వంట అంశలక ఈ బడ జ ట‌ల
పరధనయత ఇవవలన పరశరమక వర గ ల డమండ‌ చసతననయ. అంతకద. పననల రంగంల కడ
సంపననలక, పట ట బడదర వర గ నక మరంత రయతల ఇవవలనన డమండ‌ కడ మందకసతంద.
పరతయక పననల పరవరతన నయమవళ, దశవయపతంగ వరతంచ ఒక తరహ వణజయపననల వధనం- గడస
అండ‌ సరవసస‌ టకస(జఎస‌ట)- ఇందల మఖయమైన అంశలగ ఉననయ. 20 సంవతసరల కరతం
సంసకరణల పరరంభమైనపడ పరభతవం మందనన మర లకయం, ఐఎంఎఫ‌, పరపంచ బయంకల
నర
ద శంచన కలక షరత, దరవయలట తగ గ ంచటం. ఈ షరత అమల ల భగంగ తరమదక వచచంద
దరవయనయంతరణ చట ట ం. పట
ట బడదర వయవస థ తజ సంకభ దశ నపథయంల దరవయలట నయంతరంచల
వదద అనన అంశంపై పదద ఎతతన సైధ దంతక చరచ జరగతంద.

యరపయన‌ యనయన‌ సభయదశం గరస‌ తన స థ ల జతయతపతత కంట 114 శతం అధకంగ అపల ల
కరకపయంద. 2012 నటక అమరక అపల ఆ దశ స థ ల జతయతపతతల 77 శతంగ ఉంటయన
బయంక‌ ఆఫ‌ ఇంటరనషనల‌ సటల‌మంట‌ పరశధనల వల ల డైంద. ఈ పరసతతల ల రననన దశబ ద ంల
భరతదశం ఆర థ క ఆధపతయనన పరదరశంచలంట దరవయ లట నయంతరంచటం మఖయమైన షరతగ
పలవర ఉదరవద ఆర థ కవతతల, వశల షకల వయఖయనసతననర. దరవయలట నయంతరంచకపత
దరవయరంగంల సస థ రత సధయం కదననద వర వదన. సంకభం నపథయంల అనన పరభతవల వసృ త తంగ
ఉతపదక, మలక సదపయల రంగంల పట ట బడల పంచకంట వచచయ. ఈ పట ట బడల
పరగతననంత కలం దరవయలటపరగత ఉంటంద. అదసమయంల పరైవట రంగ పట ట బడక గల
అవకశల పరమతం అవత వసతయ. అందవల ల న దరవయనయంతరణ పరత ఉతపతత రంగంలన,
మలక సదపయల రంగంలన పరైవట పట ట బడక అవకశల వసతరంపచయలననద వర వదన.
దరవయలట నయంతరణ రండంచల చరయ. మదటద పైద. రండ అంచల భగంగ పరభతవ వయయం
తగగ ంచకనందక గన సబసడలపై వట వయలన వర పరతపదసతననర.

బడ
జ ట‌కంట మంద ఎరవలపై ఇచచ సబసడన కదంచందక కట ట దటట మైన ఏరపట జరగపయయ.
గరవరం నట కయబనట‌ నర ల , డకంటరడల నండ నయటరయంట‌ బస
ణ యం వల డ ఎరవల సబసడక
మళ ల టంత కందర పరభతవనక సమర ర.30 వలకట ల ఆద అవతందన అంచన వసతననర. సథ లంగ
చసత రండ దశబ ద ల ఆరథ కభవృదధ ఫలతల, పరయవసనల సమకంచ సమగర మనవభవృద ధ క
అవసరమైన వధనలక బడ జ ట‌ పరధనయత ఇసతంద లక రననన దశబ ద కలంల పరపంచ
ఆర థ కరంగంపై భరతదశ బహళజత కంపనల ఆధపతయం నలపకవటనక అవసరమైన వధనలక ఈ
బడజ ట‌ పరమతం అవతంద అననద దశం మందనన పరశన.

కండరవరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post
Monday, February 8, 2010
సంకభం నంచ అమరక గట
ట కకలంట అవట‌ సరసంగ‌ ప ై వట పరషకరం
కద
Published in Prajasakti February 8th 2010

అమరక అధయకడ బరక‌ ఒబమ జతనద ద శంచ చసన పరసంగం మర సర భరతదశంల ఐట, ఐటస‌
పరశరమల భవతవయంపై చరచన రకతతంచంద. నజనక పరపంచకరణ నపథయంల ఔట‌సరసంగ‌న
తరమదక తచచంద సంపనన దశల. ఆయ దశల ల 80 వ దశకంల కంపనల ఎదరకంటనన లభల
రట పతనమవతనన నపథయంల ఈ భవన తరమదక వచచంద. బహళజత కంపనల ఉతపదక
కరయకలపల, అనబంధ కరయకలపల భరం తగ గ ంచకవటనక ఉతపతత కరమం దబబతనకండ కనన
కరయకలపలన భరతదశం వంట దశలక తరలసత వచచర. ఈ వధమైన తరలంపత ఉతపతత
వయయం తగ గ ంచకగలగయ. లభల రట పంచకగలగయ.అదసమయంల అంతమరక
మనవవనరల వనయగనన తగ గ ంచకగలగయ. అంట ఔట‌సరసంగ‌క పలపడతనన దశల ల సదర
రంగంల నరదయగం పరగత ఉంట ఔట‌సరసంగ‌ దవర సవలందసతనన దశల ల ఆయ రంగల ల
ఉపధ అవకశల పరగతంటయ. దంత పట సమచర సంకతక పరజ ఞ నంల వచచన వపల వతమక
మరపల ఈ పరకరయన మరంత వగవంతం చశయ. దశయంగ ఇనఫసస‌, వపర, టసఎస‌ వంట
కంపనల స
థ పనక అవకశం ఇచచయ.

అమరక, యరప‌ దశల ల కంట భననంగ భరతదశంల పరథమక శసత వజ ఞ న రంగం (గణతం, భతక,
రసయన శసతల)ల వదయర థ ల అసమన పరతభపటవల చపంచటం కడ వవధ శసతపరజ ఞ నం
రంగనక సంబంధంచన సవలన మన దశనక ఔట‌సరసంగ‌ చయటనక సంపనన దశల సద ధ పడడ య.
ఔట‌సరసంగ‌ రండ రకల. మదటద వనరల, నైపణయం కసం కనన సవల ఇతర దశల ల పరత
చయంచకవటం కగ రండద మరకట‌ అవకశల వసతరంచకవటం ఔట‌సరసంగ‌ వధనలన
అవలంభంచటం. భరతదశంలన బపఒ, ఔట‌సరసంగ‌ పరశరమ పరధనంగ మదట తరహక
చందనదగ చపకవచచ. అందవల ల న పరపంచ ఆరథ క వయవస థ అతలకతలమవతనన ఈ పరశరమల
మతరం నలకడగ ఉననయ. తజగ వల ల డయన గణంకల పరకరం మన దశంల 71 శతం కంపనల
ఈ సంవతసరం సబబంద నయమకనక గన పథకల సద ధ ం చసకననయ. సధరణంగ ఔట‌సరసంగ‌
పరశరమల ల డమండ‌న బటట తతకలక పరతపదకన సబబంద నయమకం జరగతంద. అంట రననన
ఆర
థ క సంవతసరంల బపఒ పరశరమ పదద ఎతతన అవకశల వసతయనన అంచనత మందక పతంద.
ఈ పరస థ తల
ల భరతదశనక వసతవల, సవల ఔట‌సరసంగ‌ రపంల తరలంచ కంపనలపై పనన
వసతమన, అమరకలన పరశరమక కరయకలపల నరవహంచ కంపనలక పనన రయతల ఇసతమన
ఒబమ పరకటంచర. దంత ఇట అమరక కంపనల ల న, భరతదశంలన బపఒ పరశరమలన
ఆందళన మదలైంద.

పరపంచ ఆర థ క సంకభం కరణంగ భరతదశంలన బపఒ పరశరమ ఆదయం పడపయంద. 2009-


2010 ఆరథ క సంవతసరనక గన 50 బలయన‌ డలర ల మర ఎగమతల సధంచన బపఒ పరశరమ 2010-
2011 ఆర థ క సంవతసరనక మర 15 శతం ఆదయం వసతందన అంచన వసతంద. పరసతతం
భరతదశంల 7 లకల మంద బపఒ పరశరమల ల ఉపధ పందతననర. ఇందల 60 శతం ఆదయం
అమరక కంపనల నండ వసతంద. దంత అమరక ఆర థ క వధనలల వసతనన మరపల పరతయకంచ బపఒ
పరశరమన పరభవతం చస వధనల పట ల మన దశంల సహజమైన ఆసకత ఉంటంద. గత సంవతసరం ఒక
ఉపనయసంల బంగళరల వణజయ కరయకలపల నరవహంచ పరశరమల కంట బఫలల వణజయ
కరయకలపల నరవహంచ కంపనలక పనన రయతల ఎకకవగ ఇసతమన పరకటంచర. గత నల
జతనద ద శంచ చసన 70 నమషల పరసంగంల అమరకల దశయంగ ఉపధ అవకశల పంచలసన
అవసరం గరంచ 29 సర ల పరసతవంచర. వషంగ ట న‌ పసట పతరక తన సంపదకయంల 2009
సంవతసరంల ఆరగయబమ లకయంగ పన చసన ఒబమ పరభతవం 2010 సంవతసరంల ఉపధకలపన
లకయంత పన చయనందన వయఖయనంచంద.

ఔట‌సరసంగ‌ వల
ల గతంలకడ నరదయగం పరగంద. అయత మగలన పరశరమక, ఆరథ క సవల
రంగంల కతత ఉపధ అవకశల కనపసత ఉండటం, పరపంచ ఆర
థ కరంగంపై అమరక పతతనం
కనసగత ఉండటంత ఇద పద ద సమసయగ అపపట ల కనపంచలద. కన పట ట బడదర ఆర థ క వయవస థ
ఎదరకంటనన సంకభం పరయవసనంగ అమరక ఆర థ క ఆధపతయనక సవళ ల ఎదరయయయ.
ఉతపదకరంగం, ఆర థ క సవల రంగం కదలయయయ. దంత కంపనల లభలత పట ఉపధ
అవకశల ఆవరయయయ. అమరకల అధకరక లకకల పరకరం నరదయగం 12 శతం వరక
ఉండగ అనధకరక లకకల పరకరం 18 శతం వరక ఉంద. అందవల ల న ఒబమ పరభతవ పరధన
థ క సలహదర లర సమమరస ''అమరక ఆర
ఆర థ క వయవసథ గణంకల ల రకవర చపసతననపపటక
మనవవనరల వృద ధ వషయంల స థ ద బత కనసగతన ఉంద'' అన పరకటంచర. ఈ నపథయంల అమరక
ఆరథ క వయవస
థ ల ఉపధ అవకశల పంపందంచలసన తకణ ఆవశయకత ఒబమ పరభతవం మందంద.
దనకనగణంగన ఔట‌సరసంగ‌క పలపడ కంపనలక ఉనన పనన రయతల రద ద చయటంత పట
కతతగ పననల వధంచ అవకశం కడ ఉందన పరకటంచంద. తదవర అదనంగ 241 బలయన ల డలరల
ఆదయం సంపదంచలన అమరక పరభతవం పరతపదసతంద. దన పరభవం రండ రకలగ ఉంటంద.

పరసతతం అమల
ల ఉనన ఔట‌సరసంగ‌ అనకల వధనల వల
ల అమరక కంపనల పరశరమక ఉతపతతల
చకగ తయరవతననయ.

ఈ వధంగ చకైన పరశరమక ఉతపతతలత పరపంచ మరకట‌న మంచతతతంద. మగలన దశల


పరశరమక ఉతపతతల భర వయయంత కడకననవ కవటంత అంతర జ తయ మరకట ల అమరక
ఉతపతతలత పటపడలకపతననయ. ఈ అవట‌సరసంగ‌ వధనలక సవసత చబత అమరక కంపనల ల
తయరయయ ఉతపతతల మరకట‌ వలవ పరగపతంద. పరపంచకృతమైన ఆర థ క వయవసథ ల ఒకక
కలంపటత ఔట‌సరసంగ‌న రద ద చయటం సధయం కడ కద. ఈ వషయనన గరతంచబట ట
ఔట‌సరసంగ‌క పలపడ కంపనలపై పనన వధసతమన పరకటంచడ. ఈ చరయ కడ ఆయ కంపన
ఉతపతతలన మరంత పరయం చయనననయ. అద జరగత ఇపపటక సంకభం పడగ నడన
పరణలరచతల పట ట క కరచనన అమరక పరశరమక రంగం మరంత ఒతలతళక లనవతంద.
అంతరజ తయంగ కనసగతనన ఆధపతయనక సంపర ణ ంగ సవసత చపపలస వసతంద. దంత అదనప
ఆదయం ఎల ఉనన ఉనన ఆదయం తగ గ పయ పరమదం ఉంద. ఒక అంచన మరక ఒబమ
పరతపదంచన పననల వధనం అమల జరగత అమరకల తయరయయ పరశరమక వసతవల, సవల
ఖరద 50 శతం అదనంగ పరగనననయ. ఈ పరస థ త అట అమరక కంపనలక మతరమ కద, ఇట
అమరక పరభతవనక యమపశంగ మరనంద. ఈ పరస థ తల
ల ఔట‌సరసంగ‌ గరంచ ఒబమ
బదరంపల ఆచరణక నచకన అవకశల తకకవగ కనపసతననయ. పరసతత ఆర థ క సంవతసరంల
వలగ చసన మడ తరైమసక ఫలతల ల ఐట, ఐటస‌ రంగ పరశరమల లభల పరగటం వనక ఉనన
తరకం ఇద.

కండర వరయయ
Posted by Vikky at 0 comments Links to this post

Monday, February 1, 2010


రకవరక సహకరంచన ద ర వయ వధనం
కండర వరయయ, Prajasakti Telugu daily, February 1st edition
రజరవ బయంక వడదల చసన పరకటనల తజ చరయల వల ల దరవయలబణం ఎంతమర అదపలక
వసతంద పరకటంచలద. పైగ ఈ సంవతసరం ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఆహరతపతతల, ఇతర
పరశరమకతపతతల ధరల నడవడక ఉంటందన సపష ట ం చసంద. అటవంటపడ అమల ల ఉనన
వధననన మరచటం దవర అందబటల ఉనన పరయజనలన కడ వదలకవటం ఎందక అననద
అర థ ం కన పరశనగ ఉంద. మరవైపన మరన దరవయ వధనం పరయవసనంగ పరగ ఉతపతత వయయం
పరశరమక ఉతపతతల ధరలపై పరభవం చపనంద. ఇంత వరక పరభతవం అభపరయంల పరశరమక
ఉతపతతల ధరల స థ రంగ ఉననయ. వయవసయతపతతల ధరల పరగతననయ. తజ చరయల
వయవసయతపతతల ధరల తగ గ ంచటంల దహదం చయకపగ పరశరమకతపతతల ధరలన కడ
పంచసతయ. ఈ పరస థ తల పరైవట పట ట బడలపై వచచ లభలన తగ గ ంచసతయ. దంత పరైవట
పట
ట బడల చలనం కడ తగ
గ పతంద. ఇద మరకట
ల నధల కరతక దరతసన ఆశచరయపడలసన
అవసరం లద.

భరత రజరవ బయంక శకరవరం నడ పరకటంచన వధనం అట ఆర థ క వయవస


థ ల రకవరన
పంచందక గన, ఇట దరవయలభణనన తగ గ ంచందక గన దహదపడదగ కనపంచటం లద. మడ
తరైమసం ఆర థ క ఫలతల సమకంచన అనంతరం పరకటంచన ఈ వధనం మరకట‌ల నధల లభయతన
తగ గ ంచటమ లకయంగ ఉంద. గత నలరజల నండ పరభతవం ఈ దశగ చరయల తసకనందనన
వషయనన చచయగ వల ల డసతన వచచర. డసంబర మడ వరంల మజ రజరవ బయంక గవరనర,
పరధన ఆర థ క మండల సలహదర రంగరజన‌ డసంబరల సధరణంగ కనపంచ ధరల తగ గ దల ఈ
సర కనపంచకపత మరకట ల నధల లభయతపై ఆంకల వధంచటం ఒకకట ధరల నయంతర ణ
సధనంగ ఉంటందన పరకటంచర. జనవర రండ వరంతంల రజరవ బయంక డపయట గవరనర‌
ఉష థరట‌ గృహ నరమణ రంగంల అవసరనక మంచ బకయల పరకపతననయన దనన
నయంతరంచలసన అవసరం ఉందన పరకటంచర. అద వధంగ డసంబరలన వడదలైన మర
పరకటనల బయంకల వద ద స థ ల పరబకయల రట పరగతందన నర ద రంచర. ఆర థ క వయవసథ ల
కనపసతనన ఈ లకణలననంటక కరణం మరకట ల అవసరనక మంచ నధల అందబటల
ఉండటమనన ఆర థ కవతతల, పరభతవం అభపరయపడంద. వటననంటక తడ జ 20 ఆర థ క మంత ర ల
సమవశంల 2010-2011 ఆర థ క సంవతసరంల సరళ దరవయ వధనల సమకంచకవలన నర ణ యంచర.
ఈ నర ణ యం అమల ల భగమ పరభతవం తసకంటనన తజ చరయల అన చపపవచచ.

మర వైపన నజ ఆర
థ క వయవస
థ గరంచ వసతనన వరతల కడ ఆర
థ క వయవస
థ రకవర దరల పడందనన
గట
ట అభపరయనన కల
గ ంచంద.

డసంబర నట పతరకల పరశలసత లభల రట పరగటం వల ల కంపనల 20 శతం మర అడవనస పనన


మంద చల ల ంచటం గరంచ, పరగతనన ఉపధ అవకశల గరంచన వరతల పరధనంగ కనపంచయ.
దంత నజ ఆర థ క వయవసథ కడ గడన పడ డ ల ట పరభతవం అంచనక వచచంద. గడ తపపన ఆర థ క
వయవస థ న ఆదకటనక గత సంవతసర కలంగ పరభతవం సరళమైన దరవయ వధననన అనసరసత
వచచంద. ఒక సర ఆర థ కవయవసథ గడనపడందనన అంచనక వచచన తరవత సహజంగన దరవయ వధననన
పటషట ం చయటనక నడం కట ట ంద. (అందవల ల న ఆరథ క వయవస థ ల కనపసతనన రకవర ఈ మరపలన
అనవరయం చసతంద. ఇంత కలం అమల జరగన వధనల స థ ద బతత కడకనన ఆర థ క వయవస
థ న
ఉద
ద శంచనవ తపప పరగలతత ఆర థ క వయవస థ న ఉదద శంచనవ కద) అన చపకంద. స థ లంగ
చపకవలంట గత సంవతసర కలనక పైగ కదలైన ఆర థ క వయవస థ క జవసతవల కలపంచ లకయంత
అమల జరగన దరవయ వధనం నడ సదర లకయనన పకకన పట ట దరవయలబణనన అదపలక తచచ
లకయంపై కందరకరంచంద. భరతదశంల సంసకరణల మదలైన నట నండ దరవయలబణం అదప
చయటం దరవయ వధనప మలక లకయల ల ఒకటగ మరంద. అంట భరత దరవయ వధనం తరగ
సంసకరణల నట ధరణక తరగ మళల తందన చపపవచచ.

నడ పరకటంచన దరవయ వధనం భరత ఆర థ క వయవస


థ ల పల రపల ల పరభవతం చయనంద. మందగ
నధల లభయత వషయనన పరశలద ద ం. గత సంవతసరం కలంగ రజరవబయంక పరకటంచన వవధ
రయతల వలన మరకట ల సమర 5,60,000 కట ల రపయల అదనప నధల అందబటలక
వచచయ. దంత పరశరమక రణల, గృహ నరమణ రంగనక రణల చకగ అందబటలక
వచచయ. ఇద ఉతపతత వయయనన తగ గ ంచటనక తడపడంద. ఉతపతత వయయం తగ గ టంత కంపనల లభల
రట బగ పరగంద. ఈ వషయనన బజనస‌వచ‌ గత సంచకల ల ఉద ద పన లభల శర ష కన వచచన వయసల

వవరంగ తలయచశమ. అదవధంగ మరకట ల నధల లభయత అధకంగ ఉండటంత ఈ నధల
ఈకవట మరకట‌క మళ ల ంచబడ
డ య. గత సంవతసరకలంల అనతపదక ఆర థ క రంగంల ఈకవట
మరకట‌ లభల పంట పడంచన వటల ఒకటగ ఉంద. అదవధంగ పషకలంగ లభయమవతనన
నధల తకకవ వడడ లక చతకందటంత మఖయమైన కంపనలనన తమ ఉతపదక వసతరణక అవసరమైన
వనరల సమకరచకననయ.

ఈ పరగన సమరథ యంల మడవనరల మదల సంకతక పరజ ఞ నం వరక ఉననయ. దంత కంపనల
రననన కలంల అవసరమైన ఉతపతతన అందంచగలగ సమర థ యంత పట అంతర జ తయ పటన
తట
ట కవటనక అనన వధల సద
ధ ం కవటనక సరళమైన దరవయ వధనం ఎంతగన తడపడంద. పరసతతం
దశల వరగ ఈ అదనప నధలన ఉపసంహరంచకవటనక పరభతవం సద ధ మైంద. అందల భగంగ
శకరవరం నట చరయల దవర మరకట‌ల చలమణల నండ 36000 కట ల నధల తగ గ ంచంద. రననన
కలంల కడ మరనన నధల మరకట‌ నండ వనకకపనననయ. ఈ పరణమం పైన పరకనన సనకల
అంశలననంటక నష
ట దయకంగ మరనంద. ఉనన ఫళంగ ఆర థ క వయవస
థ క పద
ద గ నష
ట ం జరకక పయన
ఇటవంట నరణ యల గడల పడతనన ఆర థ క వయవస
థ న అడ
డ కవటంల మతరం ఈ మరపల కలక
పతర పషంచనననయన చపపవచచ.

దరవయలబణనన నయంతరంచటం ఈ తజ మరపలక తకణ లకయమన రజరవ బయంక పరకటంచంద. కన


రజరవ బయంక వడదల చసన పరకటనల మతరం తజ చరయల వల ల దరవయలబణం ఎంతమర అదపలక
వసతంద పరకటంచలద. పైగ ఈ సంవతసరం ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఆహరతపతతల, ఇతర
పరశరమకతపతతల ధరల నడవడక ఉంటందన సపష ట ం చసంద. అటవంటపడ అమల ల ఉనన
వధననన మరచటం దవర అందబటల ఉనన పరయజనలన కడ వదలకవటం ఎందక అననద
అర ల న.. ''పద
థ ం కన పరశనగ ఉంద. రజరవ బయంక మటల ద ఎతతన ఆహరధనయల నలవల సద ధ ం
చసకవటం ధరల నయంతరణక ఉపయగపడతంద. జలై తరవతకలంల దరవయలబణం
ఋతపవనలపై ఆధరపడ ఉంటంద.'' మరవైపన మరన దరవయ వధనం పరయవసనంగ పరగ ఉతపతత
వయయం వల ల పరశరమక ఉతపతతల ధరల కడ భరం కనననయ. ఇంత వరక పరభతవం
అభపరయంల పరశరమక ఉతపతతల ధరల స థ రంగ ఉననయ. వయవసయతపతతల ధరల
పరగతననయ. తజ చరయల వయవసయతపతతల ధరల తగ గ ంచటంల దహదం చయకపగ
పరశరమకతపతతల ధరలన కడ పంచసతయ. ఈ పరస థ తల పరైవట పట ట బడలపై వచచ లభలన
తగగ ంచసతయ.

దంత పరైవట పట ట బడల చలనం కడ తగ గ పతంద. ఇద మరకట ల నధల కరతక దరతసన


ఆశచరయపడలసన అవసరం లద. సరళమైన దరవయ వధనం కరణంగ గత సంవతసర కలంల రష ట ర
పరభతవల అపల కసం పద ద గ బహళజత సంస థ ల అంట పరపంచ బయంక, ఆసయ అభవృద ధ బయంక
వంట వటపై ఆధరపడలసన అవసరం లకపయంద. నడ కందర పరభతవం ఈ వధనం నండ
వైదలగటం రష ట ర పరభతవల తసకన రణలపై భరనన కడ పంచనననయ. రష ట ర పరభతవల
తసకన రణల భరం కవటం అంట వవధ పననల, సవలపై వధంచ చర జ ల రపంల పరజలపై మర
రకమైన భరం పరగటమ. భరత ఆర థ క వయవసథ పరత సథ యల కలకవటం అనద అంతర జ తయ ఆర థ క
వయవస
థ కలకవటంపై ఆధరపడ ఉంటందన గరతంచన రజరవ బయంక అంతర జ తయ ఆర థ కవయవస
థ ల
సరళ ఆరథ క వధనల కనసగతననంత కలం వటన దశయంగ కడ అమల చయల. అటవంట
వధనల పరయజనం నరగ పరజలక చరందక మర గ ల ఏమట ఆలచంచకండ రళ ల కరర
సద
ధ ంతం పరకరం మందక వళ ల లన నర ణ యంచకవటం ఆర థ క వయవసథ కలకవటనక అంతగ
సహకరంచ అంశం కబద.

Thursday, January 28, 2010


కనసగననన ధరఘతం
పరజశకత - బజనస‌ వచ కండర వరయయ Sun, 24 Jan 2010, IST
2010 సంవతసరం భరత ఆర థ క వయవస
థ ల పరతయక సథ ననన ఆకరమంచకనంద. యపఎ 2 అనసరంచన
ఆరథ క వధనల, అర
థ ం లన మరకట‌ మనజమంట‌ పణయమ అంట దశ పరజనకం ఈ సంవతసరమంత
ధరఘతనక లనకనంద. పరసతత వయవసయక సంవతసరం పరరంభంలన వర ష పతం అనకలం లదన
తలస. సదయప భమ వైశలయం 8 శతం తగ గ ందన వయవసయ శఖ పర కటంచంద. మఖయమైన
ఆహరతపతతల దశయ అవసరలక అనగణంగ లవన పరకటంచంద. చకకర అవసరనకంట
తకకవగ ఉందన తలస. పప ధనయల 30 లకల టననల తకకవగ ఉననయన తలస. కన
అందకవసరమైన నవరణ చరయల తసకవటంల అట ఆర థ కమంతరతవ శఖ గన, వయవసయ
మంతరతవ శఖ గన దరణంగ వఫలమైంద. పరయవసనం... ఉతతరద పరజల దపవళక, దకణద
పరజల సంకరంతక నర తప చసకవటనక జబల ఖళ చయంచకవలస వచచంద. సంవతసరం కరతం
20-25 రపయలగ ఉనన చకకర సంవతసరం తరకకమంద 50 రపయలక చరకంద. ఖచచతంగ
100 శతం రట పరగందననమట. సంవతసరం కరతం 40 రపయలక అట ఇటగ ఉనన కందపప
నడ 100 రపయలక చరంద. అంట 125 శతం రట ల పరగయ. ఇంతకద. ఉల ల పయల, ఇతర
కరగయల కడ పరగదలల ఏమతరం తసపలదననట
ల పటపడ
డ య. వరస ఆహరతపతతలక
సంబంధంచన దరవయలబణం 20 శతనక చరంద.

వచతరమమటంట పరపంచ వయపతంగ ఆర థ క సంకభం కరణంగ అనన దశల ఆర థ క వయవసథ లల


దరవయలబణ పరమదం పంచ ఉంట భరతదశంల మతరం రండ మడ నల ల పట టక ధరల సచత
కలచ దరవయలబణం తరగమన దశల ఉంద. అంట సననకంట కడ తకకవ స థ యలక పడపయంద.
2008 పర
ల మంట‌ ఎననకలక మంద 12 శతనక పై గ ఉనన దర వ యలబణం ఎననకల తరవత అమంతంగ
ఎల పడపయందననద సమనయ పరజలక కద. ఇట ఆర థ కవతతలక అంతబట ట న సమసయగ మగలంద.
ఇదల ఉండగ వనమయ ధరల సచ మతరం దదప 9 నండ 11 శతం మధయ పరగత అందల
ఆహరతపతతల ధరల సచ 69 శతం వరక పరగంద. ఈ కలంలన ఇతర వసతవల ధరల మట
ఎల ఉనన ఆహరతపతతల ధరల మతరం ఆకశనకంటటం పరరంభమైంద. పరభతవం మతరం
చషట లడగ చసతఉండపయంద తపప కరణల వతకందక పరయతనంచలద. పర ష కల
ల మంట‌ వర
సమవశల ల వజయతసవల ఊప మద ఉనన యపఎ 2 పర ల మంట‌ల ధరల పరగదలపై జరగన చరచక
సమధనమసత ధరల నయంతరణ బధయత రష ట ర పరభతవలదనన నససగ గ గ పరకటంచంద. రష ట రలల
నల
ల బజర పద ద ఎతతన వసతరంచనందన సరకల దకణల ల కనపంచకండ పతననయన సమసయన
తపదర పట ట ంచ పరయతనం చసంద. వసతవల పరశలంచవరక సరకల అసల దకణల వరక
చరకపవటమ కద, ఉతపతత స థ యలన తగ గ పయయన సపష ట ంగ తలసతంద. కన పరభతవం ఈ
వషయల గరతంచటనక నరకరసత వచచంద. దంత నవరణ చరయల చపట ట బధయత నండ కడ
వైదలగంద.

ఎటట కలక కళ ల తరససరక పణయకలం కసత పరతయ పరజల ధరఘతనక బలైపయర. పరతపకల
ఒతతడత పరభతవం చవరక అంతర జ తయ మరకట‌ నండ దగమతల చసకవటం దవర ఈ సమసయన
పరషకరసతమన పరకటంచంద. తర అందకవసరమైన అనమతల ఇవవటంల తతసరం చసంద. ఉనన
కద ద పట సమయనన పరైవట సంస థ ల ఉపయగంచకన దగమతల చసకగ పరభతవరంగ సంస థ లైన
టసట‌ టరడంగ‌ కరపరషన‌, నఫడ‌ వంట సంస థ ల, పపధనయల మరకట‌న నయంతరంచ సంసథ ల మతరం
కమమనకండ ఉండపయయ. ఈ వషయంపై పర ల మంటర స థ య సంఘనక పరభతవం ఇచచన
సమధనంల అంతర జ తయ మరకట ల న, దశయ మరకట ల న ధరల వషయంల పద
ద గ వయతయసం లదన,
ఇపడనన ధరలత దగమతల చసకంట లభసటగ ఉండదన అందవల ల దగమతల
మందగంచయన చపప చతల దలప పరయతనం చసంద. అంట దశయంగ ఉతపతత చయటనక
అవసరమైన పరస థ తల కలపంచకండ, వదశ దగమతల చసకకండ మర పరజల అవసరల ఎల
తరచనంద ? రజరవ బయంక మడనల ల కకసర చస పరకటనల సదర కలంల పరభతవం వద ద ఇనన
లకల కట ల డలర ల పరకననయన పరకటసత రవటం మనం చసతననమ. మర ఈ వధంగ
పరకంటనన లకల కట ల డలరల న ఏ అవసరలక వనయగంచనననర? పరజల ఆహర అవసరల
తరచటం మనహ ఏ పరభతవనకైన మఖయమైన కరతవయం ఏమంటంద? అనన పరశనలక సమధనం
చపపలసన బధయత పరభతవంపై ఉంద.

పరణళక సంఘం అంచనల పరకరమ రననన మడ సంవతసరల ల పప ధనయల ధర మరంత పరగ


అవకశం ఉంద. అంట నడ 100 రపయలగ ఉనన కందపప ధర 150 వరక పరగన ఆశచరయ
పడలసన అవసరం లదననమట. పప ధనయల కరమకల, వయవసయ కరమకల ఆహరంల కలక పతర
పషసతయ. మగలన సంపననవర గ ల మదరగ ఈ వర గ ల పషట కహరం తసకన ఆర థ క స
థ మత కలగన
వరగ ల కద. కన వర చస శరరక శరమక తగ గ ల టగ పషకహరం లకపత వర ఉతపదకత కడ
పతనం అవతంద. ఆరగయం కణంచటం ఎట తపపద. అటవంట పరస థ తల
ల వర ఆహరంల
మఖయభగమైన చకకర, పప ధనయల పట ల పరభతవం ఇంత నర ల కయం ఎందక వహసతంద అననద పద ద
పరశనగ మగలపతంద. పరభతవ అంచనల పరకరమ 2008-2009 ఆర థ క సంవతసరనక దశంల 146.8
లకల టననల చకకర ఉతపతత అయంద. 2007-2008 ఆర థ క సంవతసంరల మర 105 లకల టననల
చకకర మగల ఉంద. 2008-2009 ఆర
థ క సంవతసరంల 220 లకల టననలగ ఉంద. అంట గడచన
ఆర థ క సంవతసరనక అవసరనక మంచ 30 లకల టననల చకకర మరకట ల అందబటల ఉంద. కన
ధరల మతరం పరగపయయ. దనక కరణం ఎననకలక మంద చకకర పరశరమ లబయంగ‌ ఒతలతళక
లనై పరభతవం ఎగమతలక అనమతంచటమ.

అంతర
జ తయ మరకట
ల కడ చకకర ఉతపతతల డమండ‌క తగ
గ ల టగ లకపవటంత మన దశ చకకర
పరశరమలక లభల పంట బగ పండంద. కన రైతలక మతరం ఈ వయపరం గట ట బట
కకపవటంత ఈ సంవతసరం (2009-2010) చకకర సగ వసణ తరం తగగ పయంద. దంత ఉతపతత కడ
తగగ పయంద. ఎత వత ఈ మరపల పరభతవ వధన రపకలపనల పరధనయతక నచకకపవటంత
భరల మయటం వనయగదరల వంతైంద.వందరజల ల ఆహర భదరత చట ట ం ఆమదసతమన
అధకరనక వచచంద యపఎ 2 పరభతవం. కన అధకరనక వచచ తమమద నల ల గడసతనన ఈ చటట ం
ఊసతతటం లద. ఈ వషయం అటంచత 2008-2009 ఆరథ క సంవతసరనక జతయ ఆహర భదరత కసం
వచచంచన నధలల సగనక పైగ ఖరచకలద. అంతకద. రష ట రయ కృష వకస‌ యజన పథకం కంద
పపధనయల ఉతపతత పంచ లకయలక కడ పరభతవం ఆమడ దరంల ఉంద. ఇనన లపల ఉండబట ట
పరభతవం అసమర థ తన ఆసర చసకన మరకట‌ శకతల కడ ధరఘతంల తమవంత పతర
పషసతననయ.

ఈ పరస థ తల ల వయవసయ మరకట‌ వధననన, సహకర రంగనన సమలంగ తరగదడలస ఉంద.


అంతకద. పరతయక ఆర థ క మండళ
ల పరత వయవసయ భమల కైంకరయనన కడ నయంతరంచందక
చరయల చపట ట లస ఉంద. జతయఆహరభదరత చటట ం తకణమ అమల
ల క తవటంత పట అపపటవరక
పరజ పంపణ వయవస థ న దరదయరరఖక ఎగవన, దగవన అనన వయతయసం లకండ అందరక
అందబటలక తవల. పదరకనన లకకంచనక పరణళక సంఘమ నయమంచన టండలకర‌ కమట
గత పదళ ల ల ల పదరకం పదశతనక పైగ పరగందన పరకటంచంద. అంతక మంద గరమణభవృద ధ
మతరతవ శఖ నయమంచన సవంతతర నపణల కమట ( ఎన‌బ సకసన కమట) 50 శతం పరజల
పదరకంల ఉననరన తలపంద. ఈ గణంకలక అనగనణంగ బడ జ ట‌ కటయంపల
ల మరపల
రవల. వటత పట ఆహరతపతతల దరవయలబణనక పరతయక సచన తయర చయల. ఈ చరయల
చపటట ల పరభతవంపై ఒతతడ తవటంల వఫలం అయత రననన కలంల పరజనకనన ధరఘతం
వననడనంద!

Tuesday, January 12, 2010


సమ ర జయవద ప ర పంచకరణక సవళ
ల వసరన దశబ
ద ం
పరపంచం నతన సహసరద బంల రండ దశకంల పరవశంచంద. తల దశబ ద ం చవర కలం పట ట బడదర
వయవసథ కన వన ఎరగన సంకభంత మగసంద. గత సంవతసర కలం నండ పరపంచ ఆర థ క వయవస
థ ఈ
సంకభం నండ వమకత దశగ సగతందనన అభపరయం సరవతర వయకతమవతంద. అయత వసతవం దనక
భననంగ ఉంద. అంతర జ తయ కరమక సంస థ (ఐఎల‌ఓ) తజగ వడదల చసన నవదక పరకరం తజ
సంకభం పరపంచ వయపతంగ 61 మలయన ల మందన నరదయగ సైనయంల జత చయగ, 2009 చవర నటక
పరపంచ వయపతంగ 214 మలయనల నండ 241 మలయన ల మధయ నరదయగ సైనయం ఉందన అంచన వసంద.
ఆరథ కంగ అభవృదధ చందన దశల సంస
థ (ఒఇసడ) నరవహంచన సరవల 2009 చవర నటక సభయ దశలల
నరదయగం 9 శతనక పైగన ఉననట ల నర
ధ రంచంద. ఒఇసడ దశలక నయకతవం వహసతనన
అమరకల నరదయగం 16 శతం వరక ఉంటందన అమరకక చందన ఆర థ కవతతల అంచన
వసతననర. అమరక పరభతవమ తమ దశంల నరదయగం 10 శతం ఉందన అధకరకంగ
పరకటంచంద.

ఇపపటక నరదయగ భృత కసం వచచసన త న నధల సరపవటం లదన రష ట ర పరభతవల నరసన వయకతం
చసతననయ. జసఫ‌ టసల గజ ట లంట పరమఖ ఆర థ క వతతల అమరక పరభతవం మర దఫ ఉద ద పన వరల
పరకటంచకపత పరగతనన భరనన తట ట కవటం సధయం కదన ఆందళన వయక తం చసతననర.
పరపంచబయంక తజగ 53 దశల ల నరవహంచన మర అధయయనంల 2007 ల 4.1 శతంగ ఉనన
నజవతనల వృద ధ రట 2009 చవర నటక 1.4 శతనక తగ గ పయంద. పరపంచ వయపతంగ 100 బలయన ల
మంద రజవర అర థ కలత కలం వళ ల దసతననర. అంతకద. ఐకయరజయసమత అంచన పరకరం రజక
1.25 డలరల ఆదయం పందలన వర కడపదల జబతల ఉంటర.

అటవంట వర సంఖయ 1.4 బలయన


ల క చరందన ఐరసన తలచ చపపంద. అంట పరపంచ దశల
మలనయం లకయల సధనక చల దరంల ఉననయన ఈ వవరల రజవ చసతననయ. మతతంగ చసత
ఉరగవ పరధన యవన‌ మసవర మటలల ''పరపంచ ఆర
థ క వయవస
థ నతన సహసరద బల పత వయవస
థ నతన
మర గ ల ల తన ఆధపతయనన కనసగంచ దశగ సగతంద''. ఇద నతన దశబ ధ ంల పరవశసన
త న
పరపంచఆర థ క వయవసథ తరతననల. గతవరం చపకననట
ల గ నతన దశబ ద ంల సమరజయవద
పరపంచకరణ నడ వర ధ మన దశల నండ రజకయ, ఆర థ క సవళ
ల న ఎదరకంటంద. తజగ
పట
ట బడదర వయవస థ ఎదరకంటనన సంకభం సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన సైధ దంతక
సవళ ల న కడ మందక తచచంద.

గత దశబద ంల సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన రజకయ సవళ ల లటన‌ అమరక దశల


రజకయ పరణమల ల పరసఫటం అయయయ. సషలజనక పట ట న కటగ ఉనన కయబక తడగ దకణ
అమరక ఖండంల వనజల, బలవయ, చల వంట దశల సమరజయవద పరపంచకరణ మర గ ం నండ
వైదలగటమ కద. ఈ వయవస థ పట
ల సమర థ వంతమైన వమరశక తరతయటం దవర పరపంచకరణపై
సమగర సైధ దంతక దడక పరవరంగం సద ధ ం చశయ. దనక తడ నలగ దశబ ద ల పరపంచకరణ
వధనల పట ట బడదర వయవస థ న కలకలన లతలక నట ట శయ. దంత పల వర ధ మన దశల
పట
ట బడదరయతర ఆర థ క నమనల పట ల , రండ పరపంచ యద ధ నంతరం తరమదక వచచన పల
ఆరథ కభవృదధ నమనల పట ల ఆసకత పరదరశసతననయ. అంతకద. పట ట బడదర ఆర థ క వయవసథ క
రజకయంగ ఊపర పసతనన పరజసవమయ వయవస థ కడ ఈ కలంల సైధ దంతక గందరగళనక లనైంద.

పరజసవమక పరభతవల లటన‌ అమరకల పరగమ శకతలక పరతనధయం వహంచటనక బదలగ


పట
ట బడదర సైధ దంతక, రజకయ, ఆర థ క వధనలన మందక తసకళ ల సధనంగ మరటంత ఆయ
దశలల పరజల పరజసవమక పద ధ తలన ఉపయగంచకన పరతయమనయ మర గ ల వైప నడవటనక సద
ధ ం
అయయర. దంత సమరజయవద దశలనన ఏకంగ పరజసవమక వయవస థ మప ఎదరకంటందన
ఆందళన వయకతం చశయ. రండళ ల కరతం ఏకంగ పరధన మనమహన‌సంగ‌, అమరక మజ అధయకల
బష‌ల సంయకతంగ పరజసవమయ పరరకణ నధన ఏరపట చసతననట ల ఐకయరజయసమత సకగ
పరకటంచర.

గత దశబ ద కలంగ సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకంటనన మపపట సవళ ల న పరషకరంచటంల


అంత సమర థ యం చపలకపయనందన ఈ తరహ పరపంచకరణక పనదలగ నలచన పరపంచబయంక,
అంతరజ తయ దరవయ నధ సంస థ , పరపంచవణజయ సంస థ ల పద ద ఎతతన సమరజయవద దశల నర ల కయనక
గరయయయ. దహల పరపంచ వణజయ సంస థ పతనం మదల కగ లటన‌ అమరక దశల ఐఎంఎఫ‌
నధల నరకరంచటం దవర ఆయ సంస థ లక సవల వసరయ. తజగ పట ట బడదర వయవసథ
ఎదరకంటనన సంకభం నండ వవధ దశల బయటపడటనక అవసరమైన నధల సమకరచటంల
వఫలమైన అంతర జ తయ దరవయనధ సంస థ చవరక తనవద ద ఉనన బంగరం నలవలన అమమ నధల
సమకరంచకవలసన దస థ తక చరంద. దనక మఖయమైన కరణం ఈ సంస థ ల సమరజయవద దశల
పరయజనలక సమర థ లైన బయలగ వయవహరంచలకపవటమ. అటవంట పరస థ తలల సమరజయవద
దశల ఈ సంస థ లక కటయంచలసన వర ష క నధలన కడ సమకరచటనక అమరక వంట దశల
మందక రవటం లద. దంత పరపంచ ఆర థ క వయవస థ ల తన పతరక అనగణంగ జకయం
చసకవటనక గన ఐఎంఎఫ‌ వంట సంస థ ల తమ వద ద ఉనన బంగరం నలవలన అమమకవలస వసత
పరపంచ బయంక వంట సంస థ ల దశలక ఇచచ రణలన కదంచకవలస వసతంద.

వర
ధ మన దశల డబ ల యటఓల ఇంతకలంసంపనన దశల అనసరసత వచచన మయపయల గరతంచ
వరక దటగ పరతయమనయ వయహరచన చయటంత అకకడ కడ సంపనన దశల ఆటల సగటం లద.
తన మట నగ గ కపత ఒపపందమ అవసరం లదనన ధరణల సమరజయవద దశల ఒంటతతపకడక
పవటమ దహ దఫ చరచల దశబ ద కలం పల దఫల అధకరక, అనధకరక చరచల తరవత కడ
మగంపక రలకపయయ. పైన చపకననట ల తజ సంకభంత పల దశల పరతయమనయ ఆర
థ కభవృద ధ
నమనల వైప దృష ట మళ ల సతననయ. అందల భగంగ పల దశల తమ తమ దశల ల అంతరగ త
మరకట‌పై దృషట సరంచటం, పరణళక వయవస థ లన పటష
ట ం చయటం వంట చరయల చపట ట య.

ఈ చరయల ఆయ వర ధ మన దశలల జతయ బరజ వవర గ ం అంతర


జ తయ స
థ యక ఎదగటనక పద ద ఎతతన
దహదం చసతంద. భరతదశనక చందన టట, బరల , ఎయర‌టల‌, అంబన, సట రలైట‌ వంట పల గతత
వణజయ సంస
థ ల అంతరజ తయ కంపనలత పటపడగల స థ యల బహళజత కంపనలగ ఎదగయ.
గత రండ దశబద లగ పరభతవం అనసరంచన ఆర థ క వధనలన రండ భగలగ వడదయవచచ.
మదట 1991 నండ 2000 వరక అమల జరగన వధనల పరధనంగ దశయ గతతపటటబడదరల వద ద
మలగతనన పట ట బడ నలవలన మరకట‌ల వనయగనక తవటనక అవసరమైన వధనల కగ 2000
తదనంతర కలంల అనసరంచన వధనల మదట దశ వధనలత వపరతంగ లభల పంచకనన
దశయ గతతపటటబడదరల అంతర జ తయ మరకట‌ల పరవశంచటనక అవసరమైన రంగనన సద
ధ ం చస
దశగ ఉననయ.

ఈ రండ దశల మధయ ఉనన వయతయసనన గరతంచటనక పరపంచ వణజయ సంస థ చరచలల భరత పరభతవం
అనసరసతనన ఎతతగడలన పరశలసత సరపతంద. తజ సంకభం నపథయంల కడ భరత పరభతవం
అనసరంచన ఆర థ క, దరవయ వధనల ఈ రండ దశల ల ఉనన వయతయసలన మనమందక తసతననయ. ఈ
వధంగ గడచన దశబ ద ం సమర జయవద పర పంచకరణ, పట
ట బడదర ఆర థ క నమనలక పనసవళ ల
వసరన దశబ ద ంగ చరతరల నలచపతంద. అదసమయంల అంతర జ తయ ఆర థ క రంగం, మరకట‌,
లభల వటల వర ధ మన దశలక చందన బహళజత కంపనల పతర పరగటనక పనదల వసన
దశబద ంగ కడ దనన పరగణంచవచచ. రననన దశబ ద ం సమరజయవద పరపంచకరణ ఎదరకన సవళ ల న
తవరతరం చయటమ కద. దన మనగడన పరశనర థ కం చస దశగ అడగల వసతందన కపన‌హగన‌ల
వర
ధ మన దశల అనసరంచన ఎతతగడల సపష ట ం చసతననయ.