Você está na página 1de 8r  

⬰ᑪᔒ๺⬰ᑪብౌఱᒉේᧄㇺดᤚᓛ᥉
ㅢ⊛‫ޟ‬ล㗡〝‫⊛ޠ‬ዊ⡯ຬ㧘ᴎᗐ೔৻ᄛ
ਯ㑆㧘┧័り৻⼠ᚑὑੌ‫ޟ‬࿾ਥ‫ޠ‬㧫
' 㧘ઁ୞⊛ῳⷫ⓭ὼᔃ⤼∛⊔㧘ਇᐘᱫ੢‫ޕ‬ῳⷫ⿛ᓟ㧘
⇐ਅੌ৻╩ᑪ࿾㧘ఱᒉ୔ᱜᅢ৻ੱ৻ඨ‫ޕ‬
ຮຮᑪᔒወᣈㅡ╩ᓬᄤ'ਅૼ⊛ㆮB㧘㘌ᓧᓛ⥝ᅗ㧘㔃
ὼㆶ࿷ㄐ༚੐㧘੻ὼᔋਇ૑BBወᒉᒉᑪብB㧦‫ޟ‬⠧ᒉ໤㧘
ㅡ࿁ᚒ୞❢▚ⷐ⊔ੌ‫ޠޕ‬
นᤚ㧘઎ઁᗧᄖ⊛ᤚ㧘ᑪብ⊛෻ᙥ්ᓛ಄᷆㧘‫ޟ‬ຮ㧘ਇᤚ
ᚒⷐẵૢ಄᳓㧘ਇㆊ㧘ૢㆶᤚਇⷐ㜞⥝ᓧᄥᣧᲧセᅢ‫ޠޕ‬
‫ޟ‬ੲ㤘ᗧᕁ㧫‫ޠ‬ᑪᔒਇ⸃‫ޕ‬
ᑪብ₈⽖ੌ৻ᦩా㧘᦭ੜὑ㔍⊛B㧦‫ޟ‬ῴῴ ⇐⛎ᚒ୞⊛㧘౔
ኪਇ௖ᤚ㇊╩ᑪ࿾ ‫ޠ‬

‫ઁޟ‬ㆶ⇐ੌੲ㤘㧫ᚒ⍮㆏ੌ㧘ㆶ⇐ਅᇻᇻ์㧘ᴎ໧㗴㧘ᚒᦩᛠ
ᇻᇻធૼ〓ᚒ୞৻⿠૑㧘ᚒᤚ㐳ሶདྷ㧘ᚒᦩ⽶⿠⽿છ⊛‫ޠޕ‬

‫ޟ‬ᚒਇᤚㅡ୘ᗧᕁ㧘ᇻᇻ〓ᚒ୞࿷ㅡ⵰૑ੌㅡ㤘ਭ㧘૑ᓧᅢᅢ
⊛㧘ᅟᧂᔅᦩ༑ᱚ៝೔ᠩᠼ⊛ᄢㇺᏒ෰㧘ᚒ೰ᚽ⊛ᗧᕁᤚB ‫ޠ‬
B೔ㅡ⵰㧘ᑪብ෶஗㗐ਅૼ‫ޟޕ‬ᤚੲ㤘㧫ૢᔟB์㧍‫ޠ‬ᑪᔒᕆ
ੌ‫ޕ‬
‫ޟ‬ຮ㧘ㅡੜᐕૼ㧘ૢᏅਇᄙด࿷৻ᐕਃ▵⊛ᤨ୥ᚽ࿁ૼ㧘
ኅ⵰᦭ᓛᄙ੐ᖱ౔ኪૢਗਇᄥᷡᬩ ‫ޠ‬
‫ޟ‬ᲧᅤBੲ㤘㧫‫ޠ‬
ᑪብᱜⷞ⪺ຮຮ㧘⚳ᣈਅቯ᳿ᔃੌ‫ޟޕ‬ᅢู㧘ᚒዞ⠧ኪ๔
⸷ૢู㧘ῴῴㆶᰳੌ৻ያ⢆⊛ௌ໤㧍‫ޠ‬
‫ޟ‬ੲ㤘㧍‫ޠ‬ᑪᔒᄢ㛳㧦‫৻ޟ‬ያ⢆ௌ㧫೔ᐩ᦭ᄙዋ㧫‫ޠ‬
‫ޟ‬㤗ᾘዞ࿷ㅡ⵰㧘ᚒ୞਽ᑲਇᷡᬩ㧘‫ޠ‬ᑪብ⊿⪺⋲㗡B㧦
‫ޟ‬ῴῴੲ㤘੐ᖱㇺᛧ࿷ᚻ⵰ᛧᓧ✕✕⊛㧘਽ㇺਇ๔⸷ᇻᇻ㧧
ᚒᦦ⛫൥ㆊઁᙥ⹥ᣧ㤭੤ઍ㧘⚿ᨐⵍઁ⟒ᓧ⁑ⴊᶷ㗡㧘B
ᚒਇቁ㧘⸎ઁ㔣㗡‫⃻ޕ‬࿷นᅢੌ㧘ઁB⿛ዞ⿛㧘⇐ਅ৻ᄢ
ၸḄᴋਇᷡ⊛ௌോ㧘⌀ਇ⍮㆏⹥ᔳ㤘ㄐ㧍‫ޠ‬
‫ૢޟ‬୞ᔳ㤘ਇᣧ๔⸷ᚒ㧫‫ޟ ޠ‬๔⸷ૢ෶ᔳ㤘᮪㧫ㆶਇ
ᤚดᦩ⼨ૢ৻⿠ᠷᔃ㧫‫ ޠ‬ᑪᔒᗐੌඨᄤ㧘‫ੌ▚ޟ‬㧘ຓ୞
వ೎ᄙᗐ㧘ᚒ᦭৻୘᦮෹ᤚቑᴺᓞ⊛㧘ᚒ࿁෰એᓟవ⺧ᢎ
৻ਅઁ⊛ᗧ⷗ౣB‫ޠޕ‬
ᓟૼ㧘࿃ὑᠷᔃῳⷫᚲⓍᰳ⊛ௌോ㧘ᦩ⿥ㆊ㇊╩ᑪ࿾⊛௺
B㧘⛫ㆊᘕ㊀⊛ 㧘ఱᒉ୔᳿ቯÿᑪᔒ᦮෹⊛ᑪ 㧘
ወῴῴ⊛ㆮBÿቯÿ‫ޕ‬
৻ 㔍ᓧ⊛‫ޟ‬࿾ਥਯÿ‫ޠ‬㧘ዞㅡ㤘ૼᓧᔟ෰ᓧ਽ᔟ㧘࿷
⊛ᤨ㑆Bዞÿੌ‫ޕ‬
ᴺᓞ⸃
À ᚲÿ‫ޟ‬ቯÿ‫ޠ‬㧘ᤚ ÿੱᓧቯએ࿃ÿᚲᓧㆮB㧘ૼÿㆶⵍÿੱ⊛ௌോ‫ޕ‬
ÿੱ᦭ ੱએ'ᤨ㧘ᅤᨐÿੱÿ᦭৻ੱਥ ቯÿ㧘౔ઁÿੱⷞὑÿὑ
ቯÿ‫ޕ‬
À ÿੱ ቯÿ㧘ÿએÿㆮBਯB⽶⽿છ㧘 นÿ࿃ÿ෻ⵍÿੱ
⊛ௌോᚲ ‫ ޕ‬ᄖ㧘࿷ÿ⊛ㆮBÿ㧘ᅤௌÿ⿥ㆊௌോ ᦭ÿᤨ㧘⹥ㆮB੻น
ÿੱ‫ޕ‬
À ቯÿᅤ ᦭ÿÿੱ㧘ᅤⷐㄐ ቯÿᤨ㧘ᙥᣈÿ⿠ਃ୘ÿB㧘
ㆮBᷡ ᴺÿ‫ޕ‬ÿੱወᣈㆮBᷡ ᙥ ኪÿ㧘ᅤᨐ᦭ ㆮBÿ࿷ㆮBᷡ
ÿὑB ਯÿÿᗧÿⵍÿੱਯௌÿੱ⊛ÿÿ  ㆮB㧘ਇᓧਥ 
ቯÿ‫ޕ‬
À ᚲÿ‫ޟ‬B ÿ‫ޠ‬㧘ᤚ ÿੱዞⵍÿੱÿㆮB㧘 B ÿÿ‫౔ޕ‬ᔅÿㄐ
ᚻ 㧘ÿ࿷⍮ ᓧÿਯᤨ⿠୘ÿBએÿᴺÿὑਯ㧘ਗએÿㅢ⍮࿃
౔B ᙥὑÿਯੱ‫ޕ‬ÿ৻B ᓟ㧘ÿਇᓧዞㆮBὑÿ㧘 ὑ ‫ޟ‬ቯÿ‫ޠ‬
ÿᄢਇÿਯ㧘࿃ ┧⹥ÿ‫ޟ‬ቯÿ‫ޟޠ‬B ÿ‫ޠ‬㧘 ੐ੱᙥᘕᕁ‫ޕ‬
À ÿ੐ÿᑪᔒÿᑪብῳⷫᱫ੢㧘ÿ࿃ 㧘౔ῳⷫ B'⊛৻ÿÿÿോ㧘ÿ
ᑪᔒÿᑪብఱᒉ ⷫਃੱÿÿÿ‫ ޕ‬࿃ÿ⊛ௌോ┧᦭ᄙዋ㧘ÿੱÿᴺ
▚㧘ὑÿÿੱේ᦭ਯ B㧘ᑪᔒఱᒉ ౔ⷫÿቯÿ㧘ÿወⵍ
ÿੱㆮ⇐⊛ௌോ㧘௖એᚲÿਯÿÿ㧘ÿ⹥ÿᑪ࿾௺B⊛▸࿣B⽶ᷡÿ⽿છ‫ޕ‬