P. 1
kontabiliteti_per_jopecialistet

kontabiliteti_per_jopecialistet

|Views: 14.234|Likes:
Publicado porFlorian Benja

More info:

Published by: Florian Benja on Mar 10, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT
 • 1. HYRJE
 • 2. NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ
 • i. Koncepti i transaksionit:
 • 3. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL
 • 4. KONCEPTE BAZË
 • i. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit
 • ii. Koncepti i Llogarisë6
 • iii. Koncepti i Debitit dhe Kreditit
 • iv. Llogari të Likuiditetit
 • v. Regjistrimi me Parti Dyfishe
 • 5. SHEMBULL ZBATIMI
 • 6. PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE
 • 2. ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE
 • i. Klasat Kryesore të PKP
 • ii. Shembull për llogarinë “Banka”
 • 3. LLOGARITË E BILANCIT
 • i. Klasa 1: Kapitali, rezervat
 • ii. Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata
 • iii. Klasa 3: Inventarët
 • iv. Klasa 4: Llogaritë me të tretët
 • v. Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme
 • vi. Pozicioni i llogarive në Bilanc
 • 4. LLOGARITË E SHPENZIMEVE
 • i. Shpërndarja e Shpenzimeve
 • 5. LLOGARITË E TË ARDHURAVE
 • i. Klasifikimi i të ardhurave
 • ii. Përcaktimi i Rezultatit
 • 6. ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL
 • i. Dokumentet
 • ii. Ditari i Kontabilitetit
 • iii. Libri i Madh
 • iii. Bilanci Vërtetues29
 • 7. PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE31
 • i. Bilanci
 • ii. Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve (PASH)
 • 8. USHTRIM ZBATIMI NR. 2
 • i. Shtrimi i problemit
 • ii. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 1)
 • iii. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 2)
 • III. TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE
 • 1. NGA VARET TRAJTIMI KONTABËL
 • 2. VEPRIMET QË LIDHEN ME BLERJEN
 • i. Cikli i dokumenteve të Blerjes
 • ii. Fatura: Baza për regjistrimin e Blerjes
 • iii. Vlerësimi i elementeve të Faturës
 • iv. Kontabilizimi i Veprimeve të Blerjes
 • 3. VEPRIMET QË LIDHEN ME SHITJEN
 • i. Cikli i dokumenteve të Shitjes
 • ii. Kontabilizimi i Veprimeve të Shitjes
 • 4. VEPRIMET ME INVENTARIN
 • i. Inventari dhe Metodat e Regjistrimit
 • b Metodat e regjistrimit të inventarit
 • ii. Dokumentet e Magazinës
 • iii. Kontabilizimi i Hyrjeve në Inventar
 • iv. Vlerësimi i Kostos së Inventarit
 • v. Kontabilizimi i Daljeve nga Inventari
 • vi. Veprime të tjera me inventarin
 • 5. VEPRIMET E ARKËTIMIT DHE TË PAGESËS
 • i. Dokumentet e Bankës dhe të Arkës
 • ii. Veprimet me Bankë
 • iii. Veprimet me Arkën
 • iv. Xhirimet e Brendshme
 • 6. VEPRIMET ME PRODHIMIN
 • i. Mënyrat e trajtimit
 • ii. Dokumentet e prodhimit
 • iii. Kontabilizimi i prodhimit
 • 7. VEPRIMET ME LISTËPAGESAT
 • i. Listëpagesa e Punonjësve (LP)
 • ii. Kontabilizimi i Listëpagesës
 • 8. ZHVLERËSIMET (AMORTIZIMET DHE PROVIZIONET)
 • i. Ç′janë zhvlerësimet ?
 • ii. Shpenzimet për Amortizimin
 • iii. Përcaktimi i Shpenzimit të Amortizimit Vjetor
 • iv. Trajtimi Kontabël i Amortizimeve
 • v. Trajtimi Kontabël i Provizioneve
 • 9. USHTRIM AMORTIZIMI
 • i. Paraqitja e Ushtrimit të Amortizimit
 • ii. Zgjidhje Ushtrim Amortizimi
 • 10. DALJA E AKTIVEVE AFATGJATA
 • i. Parimet e Regjistrimit të Daljeve të AA
 • ii. Regjistrimi në Ditar
 • I. ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT
 • 1. TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM)
 • i. Marzhi Tregtar (MT)
 • iii. Vlera e Shtuar (VS)
 • v. Rezultati i Shfrytëzimit (FSh)
 • vi. Rezultati Përpara Tatimit (FpT)
 • vii. Rezultati i Ushtrimit (FU)
 • i. Prodhimi i Ushtrimit (PU)
 • ii. Marzhi Tregtar (MT)
 • iii. Analiza e Marzhit Tregtar
 • 3. KONCEPTI I VLERËS SË SHTUAR (VS)
 • i. Llogaritja e Vlerës së Shtuar
 • ii. Interpretimi Ekonomik
 • 4. TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (TB)
 • i. Ndarja e Vlerës së Shtuar
 • ii. Teprica Bruto (TB)
 • iii. Përkufizimi i Tepricës Bruto
 • 5. FITIMI I SHFRYTËZIMIT (FSH)
 • i. Koncepti i FSh
 • ii. Përcaktimi i FSh
 • 6. FITIMI I USHTRIMIT (FU)
 • i. Zbërthimi i Llogarisë së Rezultatit
 • 7. MATJA E RENTABILITETIT (KTHIMIT)
 • i. Koncepti i Rentabilitetit16
 • ii. Matja e Rentabilitetit
 • II. ANALIZA E BILANCIT
 • 1. LEXIMI I THJESHTË I BILANCIT
 • i. Pasivi i Bilancit
 • ii. Aktivi i Bilancit31
 • iii. Krahasimi Aktiv / Pasiv
 • 2. NEVOJAT PËR FINANCIME
 • i. Financimet afatgjata
 • ii. Financimet afatshkurtra
 • iii. Financimet e menjëhershme
 • 3. BILANCI FUNKSIONAL
 • i. Pasivi i Bilancit Funksional
 • ii. Aktivi i Bilancit Funksional
 • iii. Paraqitja e Bilancit Funksional
 • 4. FONDI I ZHVILLIMIT48
 • i. Koncepti i Fondit të Zhvillimit
 • ii. Përcaktimi i Fondit të Zhvillimit
 • iii. Interpretimi Ekonomik
 • 5. NEVOJA PËR FONDIN E ZHVILLIMIT
 • i. Koncepti i Nevojës për Fond Zhvillimi
 • ii. Përcaktimi i Nevojës për Fonde Zhvillimi
 • 6. REDUKTIMI I NEVOJAVE PËR FOND ZHVILLIMI
 • i. Reduktimi i Inventarëve
 • ii. Negocimi i Afateve të Pagesave me Furnitorët
 • iii. Negocimi i Afateve të Pagesave me Klientët
 • 7. MJETET MONETARE
 • i. Koncepti i Mjeteve Monetare
 • ii. Përcaktimi i Mjeteve Monetare të Ndërmarrjes
 • III. MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES
 • 1. BLERJA E AKTIVEVE AFATGJATA
 • i. Koncepti i Investimit
 • ii. Përcaktuesit e Investimeve
 • 2. FINANCIMI I INVESTIMEVE
 • i. Financimi i Investimeve
 • ii. Marrja Hua
 • 3. FLUKSI I PARASË
 • i. Koncepti i “Fluksit të parasë” (Cash Flow)
 • ii. Paraqitja e Fluksit të Parasë
 • iii. Disa tregues interesantë që lidhen me CF
 • 4. FINANCIMI I CIKLIT TË SHFRYTËZIMIT
 • i. Konvertimi i Elementeve të Aktivit Qarkullues
 • ii. Metoda të Tjera të Financimit të Shfrytëzimit
 • 5. PËRMBLEDHJE
 • i. Përparësitë e të metat e financimeve të ndryshme
 • ii. Disa koeficientë ndihmës për marrjen e vendimeve
 • LITERATURA

KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE

për jospecialistët

Copyright © 2007 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara për IMB.

PËRGATITUR NGA: Dr Maksi Raço Administrator Kosta Ekonomi Drejtor Teknik REDAKTOR TEKNIK: Gerdi Lito Shef Sektori KORREKTOR LETRAR: Vasilika Drini DESIGN & LAYOUT: Elton Rama, Vera Vuka
2

Instituti i Modelimeve në Biznes Instituti i Modelimeve në Biznes Instituti i Modelimeve në Biznes

Kujt i drejtohet ky libër?
Meqenëse tekstet ekzistuese të kontabilitetit, në shqip, janë shkruar kryesisht për studentët e degëve “Financë“ dhe supozojnë një formim paraprak në shkencat bazë ekonomike, e gjykuam me vlerë të shkruanim këtë tekst praktik në shërbim të administratorëve të bizneseve, pa qenë nevoja e ndonjë bagazhi paraprak në shkencat ekonomike, prandaj ne e kemi emërtuar “Kontabiliteti dhe analiza financiare për jospecialistët“. Krahas administratorëve, libri synon t’u vijë në ndihmë edhe llogaritarëve, magazinierëve, arkëtarëve etj. Niveli i tij është tepër elementar për financierët. Teksti pasqyron përvojën e grumbulluar, që nga viti 1991, gjatë hartimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të programit kompjuterik “Alpha“ nga Instituti i Modelimeve në Biznes. Në fakt, programi “Alpha“ synon, jo thjesht t’u lehtësojë punën financierëve të ndërmarrjeve duke automatizuar veprimet, por thelbësisht t’u japë administratorëve të bizneseve informacione të rëndësishme për zhvillimin e biznesit të tyre. Për këtë arsye, ky libër, krahas teknikave kontabël, trajton dhe elemente bazë të analizës financiare praktike. Programi “Alpha“ sot përdoret nga mbi katër mijë ndërmarrje, kryesisht në Shqipëri por edhe jashtë saj si në: Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi. Shfrytëzimi optimal i programit “Alpha“ ndihmohet nga njohuritë e shtjelluara në këtë libër. Çfarë njohuri paraprake nevojiten për ta kuptuar? Njohuritë e dhëna në shkollën e mesme të përgjithshme janë të mjaftueshme për të kuptuar konceptet dhe metodat e paraqitura.
3

PËRMBAJTJA
PJESA E PARË: NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT I. NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT .......................................... 14
1. HYRJE .................................................................................. 14 2. NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ ...................................... 15
i. Koncepti i transaksionit: ...................................................................16

3. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL....................................... 17 4. KONCEPTE BAZË .................................................................... 18
i. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit ...........................................................18 ii. Koncepti i Llogarisë........................................................................19 iii. Koncepti i Debitit dhe Kreditit .........................................................20 iv. Llogari të Likuiditetit .....................................................................22 v. Regjistrimi me Parti Dyfishe .............................................................22

5. SHEMBULL ZBATIMI .................................................................. 24 6. PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE ................................ 29

II. ORGANIZIMI I PLANIT KONTABËL TË PËRGJITHSHËM ................. 32
1. HYRJE .................................................................................. 32 2. ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE ............................................ 33
i. Klasat Kryesore të PKP ....................................................................33 ii. Shembull për llogarinë “Banka” ........................................................33

3. LLOGARITË E BILANCIT ............................................................. 34
i. Klasa 1: Kapitali, rezervat................................................................34 ii. Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata ................................................34 iii. Klasa 3: Inventarët ........................................................................35 iv. Klasa 4: Llogaritë me të tretët ..........................................................36 v. Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme............................................37

4

............. Libri i Madh .............45 iii..... Shpërndarja e Shpenzimeve ................................... Cikli i dokumenteve të Shitjes .................................................................... 39 i...................52 8.................. LLOGARITË E SHPENZIMEVE ............ Shtrimi i problemit..................................................................................................43 iii......................................37 4.......................57 iii.......... Përcaktimi i Rezultatit ................................ Bilanci .........................56 ii.........................................................................42 6...........69 iv...................................... Pozicioni i llogarive në Bilanc ................................... Bilanci Vërtetues .........78 ii........................................ NGA VARET TRAJTIMI KONTABËL .... TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE .......... 56 i............................. USHTRIM ZBATIMI NR......43 ii.........68 iii.....................................................................48 7................. VEPRIMET QË LIDHEN ME SHITJEN ........................................... VEPRIMET QË LIDHEN ME BLERJEN .... Dokumentet ................. Cikli i dokumenteve të Blerjes .......................................41 ii.. LLOGARITË E TË ARDHURAVE..............................78 4........... 67 i.................................... Klasifikimi i të ardhurave ..................................................................................... 85 5 ............................................................................. Kontabilizimi i Veprimeve të Blerjes .........................39 5...... 2 ......... Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 1) ...................59 III................. Fatura: Baza për regjistrimin e Blerjes ............................... 64 1............................................................................................... ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL....... 41 i........................................ VEPRIMET ME INVENTARIN ..............................................................70 3............. Ditari i Kontabilitetit ..50 ii...................... 43 i................ 50 i................ Vlerësimi i elementeve të Faturës...........67 ii.... Kontabilizimi i Veprimeve të Shitjes ........... 64 2...... PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE ..... 78 i........................................................................................................vi............................................................ Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve (PASH) ........ Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 2) .....................

................ 129 ii..............................................i. Veprimet me Bankë .... VEPRIMET E ARKËTIMIT DHE TË PAGESËS ...................................................................107 i.96 ii.......................................................................... Kontabilizimi i Listëpagesës . 125 v............................ Regjistrimi në Ditar ....................... Veprimet me Arkën .... Përcaktimi i Shpenzimit të Amortizimit Vjetor ................... Kontabilizimi i Daljeve nga Inventari .................................................. Inventari dhe Metodat e Regjistrimit ................................99 iii. Paraqitja e Ushtrimit të Amortizimit ..... 120 iii........... Dokumentet e prodhimit ............. VEPRIMET ME PRODHIMIN ....................................................... 136 6 ....... Kontabilizimi i Hyrjeve në Inventar ...............................................................................114 i.......................119 i............................................................................................................................................... Listëpagesa e Punonjësve (LP) ......................... Vlerësimi i Kostos së Inventarit ................. Shpenzimet për Amortizimin ............................. 136 ii............................... Veprime të tjera me inventarin .............................................129 i... VEPRIMET ME LISTËPAGESAT ...................... ZHVLERËSIMET (AMORTIZIMET DHE PROVIZIONET) ... Xhirimet e Brendshme ........................ Trajtimi Kontabël i Provizioneve.... 130 10............. 122 iv........................... 116 8...... Trajtimi Kontabël i Amortizimeve .. 119 ii........................................................................ Dokumentet e Bankës dhe të Arkës ....................................................................................................89 iv.............................. Mënyrat e trajtimit ..... Ç′janë zhvlerësimet ? ..................................................... 102 iv............................................. 96 i..............DALJA E AKTIVEVE AFATGJATA ........................91 v.........94 vi.... 107 ii.............. Parimet e Regjistrimit të Daljeve të AA .............................136 i....................................... 125 9.... USHTRIM AMORTIZIMI .............................................95 5............................................................................................. 104 6.............................................85 ii........... 108 iii.... Dokumentet e Magazinës .................................. 114 ii..................86 iii.......... 110 7...... Zgjidhje Ushtrim Amortizimi ................... Kontabilizimi i prodhimit ......................

.158 i.....145 i................................................................................................................ TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (TB) ....................................... 158 7...................... KONCEPTI I VLERËS SË SHTUAR (VS) ..........................154 i........................................................................................ Teprica Bruto (TB) ..................................................................... 147 2.... 156 ii................. 149 ii..........................................................149 i................ 152 ii......................................................................................................... MATJA E RENTABILITETIT (KTHIMIT) . Marzhi Tregtar (MT) ..................................... 144 1........ Koncepti i Rentabilitetit ............ 155 iii...........................156 i. 152 4....152 i........................................................................................................ 154 ii...................................................... Rezultati Përpara Tatimit (FpT) .............................. Teprica Bruto (TB) ....... Përcaktimi i FSh .............................................................. 161 ii.... Matja e Rentabilitetit ....... Ndarja e Vlerës së Shtuar .................. 156 6............................... 145 ii.................. Përkufizimi i Tepricës Bruto ............ Prodhimi i Ushtrimit (PU)....................................... Marzhi Tregtar (MT) .......... 155 5.... Vlera e Shtuar (VS) ................................................................. TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM) ............................................PJESA E DYTË: ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT I............................................. 146 iv................................................ Rezultati i Ushtrimit (FU) ..... Prodhimi i Ushtrimit (PU).......... 147 vi.......... Analiza e Marzhit Tregtar ............................... Llogaritja e Vlerës së Shtuar .................... 150 3............................................ 146 v................ Zbërthimi i Llogarisë së Rezultatit ................................... Rezultati i Shfrytëzimit (FSh)........... 145 iii............................ Koncepti i FSh ............... 150 iii................ 162 7 ................ PRODUKTI I NDËRMARRJES ................161 i.................................. Interpretimi Ekonomik ................ FITIMI I USHTRIMIT (FU) ......................... 147 vii............................ ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT ....... FITIMI I SHFRYTËZIMIT (FSH) .............................................

.... Reduktimi i Inventarëve ... NEVOJA PËR FONDIN E ZHVILLIMIT..............II..... Pasivi i Bilancit ..................... BILANCI FUNKSIONAL .. NEVOJAT PËR FINANCIME .........................167 i..................................... Paraqitja e Bilancit Funksional ................................. Aktivi i Bilancit .............................. Aktivi i Bilancit Funksional .............................. 175 iii............................. 174 ii................................ Financimet afatgjata .................. Financimet afatshkurtra ........... 182 iii.................... Përcaktimi i Nevojës për Fonde Zhvillimi ...................188 i.............................. 188 iii................................................... Përcaktimi i Mjeteve Monetare të Ndërmarrjes .....................182 i....................... 182 ii................................. Interpretimi Ekonomik ........... Interpretimi Ekonomik ......... 170 2...........................................185 i............ REDUKTIMI I NEVOJAVE PËR FOND ZHVILLIMI ..................................................................................................... Krahasimi Aktiv / Pasiv .................................................... Koncepti i Fondit të Zhvillimit ..... Koncepti i Nevojës për Fond Zhvillimi ........................ 186 7............................... FONDI I ZHVILLIMIT................................... 171 ii. 169 iii.. 172 3........... Përcaktimi i Fondit të Zhvillimit .............. Negocimi i Afateve të Pagesave me Klientët ....................................................................179 i.................... 167 ii..................... 186 iii................. ANALIZA E BILANCIT ...174 i...................... Financimet e menjëhershme: ...................................... 178 4........................ Negocimi i Afateve të Pagesave me Furnitorët .......................................................................................................................................................................................................................... LEXIMI I THJESHTË I BILANCIT ... 185 ii.............. 171 iii...................................................171 i....................... 188 ii............................................. Koncepti i Mjeteve Monetare ......... 166 1............................ Pasivi i Bilancit Funksional ......................... MJETET MONETARE .................................................... 180 iii................ 184 6......................................... 181 5........... 179 ii............................................ 190 8 .............................................. Interpretimi Ekonomik .......

................................................... Financimi i Investimeve ........................................................................III...................................................... 199 3................................. Paraqitja e Fluksit të Parasë ............... 196 2................................................... FLUKSI I PARASË .......211 i........... FINANCIMI I INVESTIMEVE ......................................... Metoda të Tjera të Financimit të Shfrytëzimit .......................... Koncepti i “Fluksit të parasë” (Cash Flow) ...... 203 iii.... 211 ii...................... 228 9 ................... Marrja Hua .... PËRMBLEDHJE ........... 194 ii........................................................................................... 209 5............... Përcaktuesit e Investimeve ...........................201 i.............................................. 201 ii......................... 198 ii............................ 206 4................................................... BLERJA E AKTIVEVE AFATGJATA ......... Konvertimi i Elementeve të Aktivit Qarkullues .......................... FINANCIMI I CIKLIT TË SHFRYTËZIMIT ...............208 i... Përparësitë e të metat e financimeve të ndryshme .............. 212 PJESA E TRETË: FJALOR I TERMAVE KRYESORE FJALOR ............................................................................................................ 216 LITERATURA ....... Koncepti i Investimit ................ Disa koeficientë ndihmës për marrjen e vendimeve .........194 i..... 194 1....... MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES ............................198 i......................................... Disa tregues interesantë që lidhen me CF ............................................................ 208 ii..............

.

PJESA E PARË NJ OH U R I P Ë R K ON TA BILIT ETIN E PËRG JITHSHËM .

.

............ 29 KAPITULLI I Njohuri të para të kontabilitetit ..........................Kapitulli I Në këtë kapitull tregohet pse nevojitet kontabiliteti....................... cilat veprime të ndërmarrjes pasqyron dhe përse duhen unifikuar regullat e rregjistrimit të këtyre veprimeve.... Jepen konceptet bazë të kontabilitetit dhe parimet e regjistrimit kontabël të ilustuara me shembuj zbatimi.................... 15 Normalizimi i Procedurave Kontabël ................ 18 Shembull Zbatimi ........ I NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT Hyrje ........ 14 1 2 3 4 5 6 PJESA E PARË NJ O HURI P Ë R KO NTABILITE TIN E P Ë RG J ITHS HË M Ndërmarrja dhe transaksionet e saj .. 24 Parimet e Regjistrimit të Transaksioneve..... 17 Konceptet Bazë .................

ndërmarrja ka nevojë për një sistem informacioni që quhet kontabilitet. shërbimit etj. 1 Llogaria e Rezultatit: Quhet edhe “Paqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve” (PASH) ose “Llogaria Fitim/ Humbje” 14 . përshkruan. Dokumenti kontabël që paraqet rezultatin e ndërmarrjes quhet Llogaria e Rezultatit1. Llogaria e Rezultatit dhe disa pasqyra të tjera përbëjnë ato që quhen “Llogaritë Vjetore” të ndërmarrjes. Për të marrë vendimet e duhura.). dmth për të dhënë rezultat pozitiv. Shënim: Bilanci. së dyti . HYRJE Ndërmarrja ka si synim të prodhojë produkte ose shërbime për të kënaqur nevoja të shoqërisë.I. Më poshtë do të gjeni parimet themelore të kontabilitetit të përgjithshëm që do t’ju ndihmojnë për të analizuar më mirë pasqyrat bazë kontabël që janë: bilanci i ndërmarrjes dhe llogaria e rezultatit. Dokumenti kontabël që përmbledh të dhënat për pasurinë e një ndërmarrjeje quhet Bilanc. domethënë gjendjen e kësaj pasurie dhe detyrimet në një moment të dhënë. i bën të mundur ndërmarrjes vlerësimin e efikasitetit të punës së saj (prodhimit. i cili: së pari . vlerëson dhe paraqet pasurinë e ndërmarrjes. ndërtimit. Në fjalorin e përditshëm të gjitha këto pasqyra njihen shkurt si “Bilanci”. NJOHURI TË PARA TË KONTABILITETIT 1. duke u nisur nga aftësia e saj për të sjellë fitim.

3 Transaksioni: quhet edhe “Fluks”. që lidhin ndërmarrjen me partnerët e saj ekonomikë. në gjuhën e kontabilitetit quhen transaksione3. “Ngjarje kontabël” ose “Veprim ekonomik”. Paguan Ndërmarrja Punonjësit Blen ndërmarrja mall nga furnitori. Ndërmarrja Kredia Banka 2 Produktet: që në kuptimin e gjerë të fjalës janë: prodhimet (për ndërmarrjet prodhuese). Nga kjo lind nevoja e mbajtjes së gjurmëve të këtyre veprimeve ekonomike që ajo kryen me partnerët e saj. me të cilët kryen veprime të ndërsjella. Blen (Paguan) Ndërmarrja Livron(mallin) Furnitori Ndërmarrja merr kredi nga banka. produktet e aktivitetit të ndërmarrjes. ndërmarrja ka nevojë të blejë mallra. lëndë të para a shërbime. Shembuj transaksionesh: Ndërmarrja u paguan rrogat punonjësve. 15 .2. punonjës etj. Ndërmarrja është pra e lidhur me aktorë të tjerë ekonomikë (furnitorë. Pra. Veprimet apo marrëdhëniet e ndërsjella. që i nevojiten asaj dhe të shesë produktet2 e saj.). blerës. shërbimet (për ndërrmarrjet e shërbimit) etj. NDËRMARRJA DHE TRANSAKSIONET E SAJ Gjatë veprimtarisë së përditshme. mallrat (për ndërmarrjet tregtare).

o të ardhura: kur transaksioni përfaqëson një shtim të pasurisë (të ardhura). Kontabiliteti duhet të kapë. pas përpunimeve të duhura. nuk janë gjë tjetër veçse Borxhet dhe Kreditë e pronarëve ndaj ndërmarrjes prandaj ato trajtohen si transaksionet financiare dhe përfshihen në to. pa praninë e faktorëve jashtë ndërmarrjes. më saktë pasurinë e ndërmarrjes.sh: livrim malli. . klasifikojë dhe regjistrojë transaksionet që prekin ndërmarrjen për të furnizuar. Në lidhje me ndërmarrjen. Dallojmë: transaksionet fizike (reale) që shprehin lëvizjet e të mirave dhe shërbimeve (p. një veprim apo lëvizje. transaksione të jashtme: kur transaksioni përfaqëson një marrëdhënie midis ndërmarrjes dhe njërit prej partnerëve të jashtëm.i. në një periudhë të caktuar kohe. informacione në shërbim të marrjes së vendimeve për drejtimin e ndërmarrjes. që ndryshon vlerën e një variabli ekonomik. transaksionet janë të dy tipeve: transaksione të brendshme: kur transaksioni përfaqëson një marrëdhënie midis dy pjesëve të ndërmarrjes. roli kryesor i kontabilitetit të përgjithshëm është të regjistrojë bashkësinë e transaksioneve që prekin ndërmarrjen.transaksione të bilancit që janë transaksionet që nuk ndikojnë në rezultat. 16 . Vini Re! Shpenzimet dhe Të ardhurat. Me këtë terminologji. në përgjigje të transaksioneve fizike (psh pagesat për blerje e arkëtimet për shitje). Në lidhje me ndikimin në rezultat transaksionet mund të jenë: . që në këtë këndvështrim është një borxh që i kanë ndërmarrjes pronarët. kryerje e një shërbimi apo prodhim produkti). transaksionet monetare që shprehin lëvizjet e parave. që në këtë këndvështrim është një detyrim që ndërmarrja i ka pronarëve.transaksione të rezultatit që ndikojnë në rezultat. Koncepti i transaksionit: Transaksioni është një marrëdhënie. transaksionet financiare që paraqesin kreditë dhe borxhet e ndërmarrjes. të cilët në raport me pronarët (ortakët/aksionerët) ndahen në: o shpenzime: kur transaksioni përfaqëson një konsum të pasurisë (shpenzim).

Në këtë rrugë është duke ecur edhe legjislacioni në Shqipëri4. leximin dhe analizën e dokumenteve kontabël.05. Standardizimi i praktikave kontabël bëhet me ligje. Në qoftë se gjithsecili do të mbante kontabilitetin sipas “mënyrës së vet”. 3. Krahas rregullave nacionale. pa ju përmbajtur disa rregullave. globalizimi i ekonomisë bën që shtetet të tentojnë drejt standardizimeve ndërkombëtare. 17 . vendime. “Standardet Kombëtare të Kontabilitet”(SKK) në nxitje të zbatimit të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” (SNRF).. 4 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) ka miratuar me vendimin nr. datë 17. për të dhënë informacion sa më të saktë. është i nevojshëm standardizimi i metodave kontabël dhe jo secili të ndërtojë terminologjinë dhe metodat e veta.2006. Plani i përgjithshëm kontabël e lejon këtë standardizim duke propozuar një klasifikim të transaksioneve të ndryshme që duhet të regjistrohen nga shërbimi kontabël i ndërmarrjes. të cilat zhvillohen në bazë të përparimeve në shkencat financiare. do të ishte e pamundur të vlerësohej gjendja e ndërmarrjes dhe të krahasohej ajo me një tjetër.3. udhëzime etj. NORMALIZIMI I PROCEDURAVE KONTABËL Për të thjeshtuar hartimin.

Si përfundim. kryen çdo ditë veprime që prekin pasurinë e saj. Krahas burimeve dhe përdorimeve të mirëfillta. në veprimtarinë e saj. Ndaj kjo kredia e furnitorit konsiderohet si burim (pasiv) për ndërmarrjen. kontabiliteti e konsideron këtë si një kredi afatshkurtër që ndërmarrja i jep atij. o Me arsyetim të ngjashëm. i. 18 . huatë e mara nga bankat etj. Kontabiliteti e klasifikon këtë borxh si kredi afatshkurtër dhe e regjistron si burim. pra ndërmarrja përfiton një borxh afatshkurtër nga furnitori. si për shembull: lëndët e para. Burimet e ndërmarrjes regjistrohen në anën e djathtë të bilancit. kur ndërmarrja bën realisht pagesën që i detyrohet furnitorit. mjetet ndihmëse për veprimtarinë apo depozitat në bankë apo arkë. asaj mund t’i lihet një afat pagese nga furnitori. si: o Gjatë një veprimi blerjeje. Kjo hua do t’i “shlyhet” ndërmarrjes kur klienti të paguajë shumën e duhur brenda afatit të pagesës. makineritë. Kjo kredi afatshkurtër konsiderohet si “e shlyer”. kredia për klientin konsiderohet si përdorim (aktiv) për ndërmarrjen. ka dhe kategori specifike. kur ndërmarrja i akordon një afat pagese klientit të vet. Nga ana e majtë e bilancit. Paraqitja e gjendjes pasurore të ndërmarrjes quhet bilanc. regjistrohen përdorimet e këtyre burimeve. Regjistrimi i transaksioneve që modifikojnë pasurinë e ndërmarrjes dhe përpunimi i këtij informacioni është objekt i sistemit kontabël të ndërmarrjes.). brenda afatit të pagesës. KONCEPTE BAZË Ndërmarrja.4. që quhet pasiv i bilancit. Koncepti i Aktivit dhe Pasivit Bilanci pasqyron nga njëra anë burimet financiare. ndërmarrja nuk është e detyruar të paguajë në çast. pra ato që ndërmarrja ka bërë me burimet (pasuria e ndërmarrjes). që përdor ndërmarrja në veprimtarinë e saj (kapitali i sjellë nga pronarët/aksionerët e ndërmarrjes. që quhet aktiv i bilancit.

të ndara në grupe që përbëhen nga elemente me karakteristika të njëjta (asetet fikse. Kredi për klientët etj. për të përshkruar në detaje elementet e pasivit dhe të aktivit të bilancit të ndërmarrjes. 19 . Për të dhënë një pasqyrë më të qartë. të cilat mund të jenë afatshkurtra apo afatgjata. qoftë nga jashtë (huatë). aq sa është e nevojshme. mallra etj. borxhet afatgjata). Një nga parimet e kontabilitetit është të përpiqet të japë një pamje sa më besnike të ndërmarrjes. që kanë kërkuar shpenzime të larta (truall. Në anën e pasivit vendosen burimet që janë: qoftë të brendshme (kapitalet). Depozitim në bankë ose në arkë Burimet (Pasivi) Burime të brendshme: Kapital i sjellë nga aksionerët Burime të jashtme afatgjata: Hua afatgjata Borxhe ndaj furnitorëve etj. materiale. kemi për shembull: asete fikse. Aktivi dhe pasivi i bilancit janë.Mbi këtë bazë.). Nga ana e aktivit kemi gjithashtu një bashkësi elementesh me karakteristika të ndryshme nga njëri-tjetri. 5 Aktive fikse: Pasuri e paluajtshme 6 Zbulim: Kur Banka i bën lehtësi klientit të vet që ka llogari bankare rrjedhëse. bilanci paraqitet si vijon5: Përdorimet (Aktivi) Investime në aktive fikse5 Investim në lëndë të para. Pasuritë dhe borxhet janë të natyrave të ndryshme. gjatë një periudhe të caktuar. godina industriale etj. kështu. secili grup ndahet në nëngrupe dhe kjo ndarje vazhdohet. stoqe lëndësh të para apo kartëmonedha në sirtarët e arkës së ndërmarrjes. sipas së cilës klienti mund të jetë debitor për një shumë të caktuar. Këto ndarje quhen llogari. Koncepti i Llogarisë6 Bilanci është një dokument kontabël që pasqyron tërësinë e pasurive dhe të detyrimeve (borxheve) të ndërmarrjes. Zbulime6 bankare ii.

ortakët.Çdo elementi të pasurisë së ndërmarrjes i shoqërohet një llogari (për shembull: llogaria “troje”. të tretët7 (për 7 Të tretët: quhen klientët. Për shembull. llogaria “hua” etj.. 20 . nga transaksionet financiare. Si rrjedhim. Për të paraqitur një llogari përdoret simboli në formë T-je: Llogari “Banka” 512 Debi Kredi Në Debi (majtas) regjistrohen: Hyrjet që bëhen në ndërmarrje nga transaksionet fizike (Për shembull: mallrat që hyjnë në ndërmarrje.. Akëtimet që bën ndërmarrja nga transaksionet monetare (Për shembull: paratë që hyjnë në ndërmarrje nga arkëtimet e shitjeve). që kanë marrëdhënie ekonomike me ndërmarrjen. entitete apo persona të tjerë. Këto dy pjesë quhen Debi (majtas) dhe Kredi (djathtas). furnitorët. pagesa për blerje të lëndëve të para.) iii. llogaria “banka” ushqehet nga hyrjet e ndryshme të parave që vijnë në ndërmarrje (nga shitjet.. Borxhet që i kanë ndërmarrjes. të blera apo të prodhuara). llogaria “arka”. Koncepti i Debitit dhe Kreditit Gjendja e llogarive ndryshon nga lëvizjet (hyrjet e daljet)... punëtorët.. çdo llogari ndahet në dy pjesë ku regjistrohen lëvizjet që e prekin atë. që pasqyrojnë veprimet e kryera nga ndërmarrja.).) dhe zbrazet nga shpenzimet (pagesa e rrogave.

Kreditë që ka marrë ndërmarrja nga të tretë. Kur debiti > krediti.shembull klientët për faturat e palikuiduara) Shpenzimet që kryen ndërmarrja. llogaria quhet debitore dhe kur krediti > debiti. një i tretë (klient) quhet debitor në qoftë se llogaria e tij është 8 Teprica e llogarisë: quhet shpesh “Gjendje e llogarisë”. por quhet edhe “Saldo e llogarisë” 21 . që interpretohen edhe si detyrim që ndërmarrja i ka pronarëve (pra si kredi e pronarëve). Të ardhurat e realizuara. nga transaksionet monetare (Për shembull: paratë që paguan për blerjet e bëra). llogaria quhet kreditore. që interpretohen edhe si borxhe që i kanë ndërmarrjes pronarët (ortakët/aksionerët) Në Kredi (djathtas) regjistrohen: Daljet që bëhen nga ndërmarrja. Le t’i përmbledhin këto në një tabelë: Regjistrimi në Llogari Lloji i transaksionit Transaksion fizik (real) Transaksion monetar Transaksion financiar Transaksion rezultati Debi (Majtas) Hyrjet Arkëtimet Borxhet Shpenzimet Kredi (Djathtas) Daljet Pagesat Kreditë Të ardhurat Është e thjeshtë të vizualizosh në çdo çast gjendjen neto të çdo llogarie. Pagesat që bën ndërmarrja. duke zbritur nga debiti total i llogarisë (pra nga totali i vleftave të regjistruara në debi) kreditin total të po asaj llogarie (totalin e vleftave të regjistruara në kredi): Kjo diferencë quhet Teprica8 e llogarisë. Nisur nga ky përcaktim. nga transaksionet finaciare (Për shembull borxhi që i ka ndërmarrja furnitorit për faturën që nuk i ka likuiduar). në transaksionet fizikë (Për shembull: mallrat e shitura që dalin).

9 Llogaritë bankare: Llogaritë (kontot) që ndërmarrja ka në banka. ndërsa një i tretë (furnitor) quhet kreditor në qoftë se llogaria e tij është me tepricë kreditore.me tepricë debitore. si dhe letrat me vlerë që mund të shndërrohen menjëherë në para. Llogari të Likuiditetit Llogari të likuiditetit quhen llogaritë e parave dhe vlerave të ngjashme me to. sepse nuk ka detyrimisht përputhje midis arkëtimeve dhe të ardhurave. Kontabiliteti mbështetet mbi faktin që çdo transaksion midis ndërmarrjes dhe një partneri të saj përbëhet nga dy lëvizje të njëvlefshme me sens të kundërt. Për shembull: shitja e një produkti përbëhet nga një dalje fizike (livrimi i produktit) dhe nga një hyrje monetare (vlefta e paguar nga klienti) me të njëjtën vleftë sa ajo e shitjes. asgjë nuk humbet. iv. ky parim shprehet nga dy rregullat : a) çdo vlerë që qarkullon në ndërmarrje vetëm zhvendoset. Regjistrimi me Parti Dyfishe Mbajtja e kontabilitetit me parti dyfishe është një teknikë që mbështetet mbi parimin elementar: “asgjë nuk krijohet. b) pasurimi i ndërmarrjes vjen nga aftësia e saj për ta përftuar këtë pasurim nga të tjerët (të tretët). o pagesat (paratë që japim) regjistrohen në kredi të llogarive të likuiditetit. 22 . v. gjithçka transformohet”. Në kuptimin ekonomik. dmth llogaritë e arkës së ndërmarrjes dhe llogaritë bankare9 të saj. 10 Arkëtimet: Paratë që marrim në arkë apo bankë. Këto nuk duhet të ngatërohen me të ardhurat. Në llogaritë e likuiditetit veprimet regjistrohen si më poshtë: o arkëtimet10 (paratë që marrim) regjistrohen në debi të llogarive të likuiditetit.

ajo regjistron : o llogaria e furnitorit debitohet me 10'000 € o llogaria e parave kreditohet me 10'000 € dhe veprimi i blerjes së veturës është përfunduar. pra të zvogëlojë pasurinë financiare të saj. regjistrimi kryhet në dy kohë: ajo e regjistron veturën në Debit. por konstaton se i ka një borxh furnitorit : o llogaria e makinave debitohet me 10'000 € o llogaria e furnitorit kreditohet me 10'000 € Kur ndërmarrja bën pagesën. ajo duhet ta paguajë veturën. Për të evidentuar këtë lidhje mes tyre. çdo të ardhure apo shpenzimi i korrespondon një mjet për ta realizuar atë. Pra. Barazimi i debiteve me kreditet është gjithashtu një mjet kontrolli i saktësisë së kontabilizimeve. por pas një farë kohe. njëri në debitin e një llogarie. pra rrit pasurinë sepse i shtohet një veturë. të garantohet barazia e pasurisë dhe e të mirave (atë që zotëron ndërmarrja e që është në Debit) me detyrimet (huatë e marra nga ndërmarrja e që regjistrohen në Kredit). gjë që paraqitet në Kredit. këto dy llogari quhen kundërparti të njëra-tjetrës. Kjo teknikë krijon mundësinë. pra kjo ngjarje paraqitet si Debit. Në këtë kontekst.Shembull i blerjes së një veture: ndërmarrja blen një veturë 10’000 €. 23 . me të njëjtën vleftë. Ky quhet parimi i kontabilitetit me parti dyfishe: çdo lëvizje midis ndërmarrjes dhe njërit prej partnerëve të saj regjistrohet në llogaritë e ndërmarrjes me anën e një regjistrimi të dyfishtë. Përmbledhasi. blerja e veturës shkruhet : o llogaria e makinave debitohet me 10'000 € o llogaria e parave kreditohet me 10'000 € Në qoftë se ndërmarrja e blen veturën nga një furnitor por nuk paguan menjëherë. nëse krijohet një shtesë pasurie (për shembull : nga shitja e një shërbimi). rezultati i veprimit në bilanc do të kontabilizohet si borxh (në Kredit) ndaj pronarit ose aksionerit. tjetri në kreditin e një llogarie tjetër. Si kundërparti.

Le t’i analizojmë këto veprime: i. Kjo shumë regjistrohet në llogarinë “bankë” të ndërmarrjes. iii. Me anën e këtyre burrimeve. marrin një hua prej 250000 lekë për 10 vjet. ii. në pasivin e bilancit: kontabilizohet (regjistrohet) shuma prej 100000 lekë në llogarinë “kapital”. në aktivin e bilancit (si kundërparti): kjo shumë shënohet në debi të llogarisë “bankë”. Ata vendosin të derdhin në bankë si kapital fillestar 100000 lekë. kjo pasqyrohet duke regjistruar një burim prej 100000 lekë në bilanc. Banka 100000 Kapitali 100000 24 . Ortakët derdhin 100000 lekë në bankë për IMB: Ortakë Sjellin 100000 lekë IMB Për ndërmarrjen. Për të plotësuar nevojat. i. në anën kredi.5. SHEMBULL ZBATIMI Katër ortakë vendosin të krijojnë shoqërinë “IMB”. ndërmarrja “IMB” blen një makineri me çmim 150000 lekë.

ii. Blerja e makinerisë Livrimi i makinerisë IMB Pagesa e 150000 Lekë Furnitor 25 . në aktivin e bilancit: shuma vendoset në debi të llogarisë “bankë” Skematikisht këto regjistrime paraqiten: Banka 250000 Hua 250000 iii. ku disponohet. në kredi. Kjo shumë do të figurojë në llogarinë “bankë” të ndërmarrjes. në pasivin e bilancit: kontabilizohet burimi prej 250000 lekë në llogarinë “hua”. për ndërmarrjen pasqyrohet duke regjistruar një burim (hua) prej 250000 Lekë në bilanc. Ortakët marrin 250000 lekë hua nga banka Banka jep hua 250000 lekë IMB Ky veprim.

në këtë moment shfaqet një borxh i ndërmarrjes ndaj furnitorit. 26 . në këtë rast do të ketë regjistrim të dy veprimeve (transaksioneve). që reflekton livrimin e makinerisë. Nëse pagesa bëhet e menjëhershme (“cash”11) kontabilizimi mund të bëhet sipas skemës: Banka 150000 Makineria 150000 Kur blerja e makinerisë bëhet me pagesë të vonuar (pas një farë kohe). si dhe regjistrimi në bilanc (inventar) i makinerisë. Kontabilizimi i veprimit të parë Furnitor Livrimi i makinerisë IMB 11 “Cash”: lexohet “kesh” = pagesë “me para në dorë” (nënkupton pagesat e menjëhershme) 12 Dokumenteve: Në këtë rast justifikimi i dy veprimeve bazohet në dy dokumente të ndryshme: a) Blerja (livrimi i makinerisë) bazohet në faturën e blerjes.Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë: kontabilizimi i një shpenzimi prej 150000 lekë në bilancin e saj. që pasqyron pagesën që i bën furnitorit. që u përgjigjen dy momenteve (dhe dy dokumenteve12) të ndryshme: Veprimi i parë: që i përgjigjet livrimit të makinerisë nga furnitori. Veprimi i dytë: ndërmarrja i paguan borxhin furnitorit. ndërsa b) pagesa në dokumentin e pagesës.

në vleftën e barabartë me atë të blerjes së makinerisë. duke shlyer kështu borxhin. që kontabilizon pagesën e ndërmarrjes. Furnitor 150000 Bankë 150000 27 .Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë regjistrim i një shpenzimi prej 150000 lekë në bilancin e saj. Furnitor pagesa e makinerisë IMB Ky veprim për ndërmarrjen do të thotë regjistrim i një shlyerje huaje (pakësim burimi) prej 150000 lekë në bilancin e saj. që kontabilizon makinerinë që i jep furnitori dhe borxhin që i ka ndërmarrja furnitorit. Furnitori 150000 Makineria 150000 Kontabilizimi i veprimit të dytë Veprimi i dytë regjistrohet kur ndërmarrja i kryen pagesën furnitorit.

Ky kontabilizim i dyfishtë të çon në fund të fundit në të njëtin rezultat me atë të blerjes “cash” të makinerisë. bilanci i ndërmarrjes “IMB” pas këtyre tri veprimeve paraqitet si vijon: Aktivi Makineri Bankë Total Aktiv 150000 200000 350000 Kapital Hua Total Pasiv Pasivi 100000 250000 350000 28 . Makineri 150000 Veprimi 1 Furnitor 150000 150000 Bankë 150000 Veprimi 2 Përfundimisht.

) b) dokumenti mund të ketë origjinë krejt të brendshme dhe të grupojë një bashkësi veprimesh: këto quhen dokumente përmbledhëse që kanë të bëjnë me ditaret ndihmëse. një ndërmarrje duhet të regjistrojë të gjitha transaksionet. plani kontabël kërkon që çdo regjistrim të mbështetet.6.. kërkohet që: Regjistrimi i një transaksioni të mbështetet mbi ekzistencën e një prove të kryerjes së tij. Për të bërë regjistrimet. Transaksionet duhet të jenë regjistruar në trajtë kronologjike.. me datë dhe vlerë. Për të garantuar që ndërmarrja të mos regjistrojë asnjë transaksion jo real. që prekin gjendjen e pasurisë së saj. Natyra e dokumenteve justifikuese është dy llojesh: a) dokumenti mund të pasqyrojë një veprim të vetëm. edhe këto dokumente kontabël duhet të mbahen të paktën 10 vjet. 29 . mbi një dokument justifikues. . Regjistrimi duhet të mbështetet mbi një provë Në bazë të këtij parimi. përveç përjashtimeve të vlefshme. Kërkohet gjithashtu që libri ditar të mos përmbajë asnjë boshllëk. Këto dokumente justifikuese duhet të ruhen për një periudhë të paktën 10-vjeçare. të brendshme dhe të jashtme. janë përcaktuar disa parime themelore që duhen respektuar. Sikurse dokumentet justifikuese. librin e madh dhe librin e inventarit. Respektimi i këtyre parimeve garanton paraqitjen sa më reale të gjendjes pasurore të ndërmarrjes. që do të deformonte pasqyrimin e gjendjes së saj pasurore. Ligji për kontabilitetin kërkon që çdo ndërmarrje të mbajë detyrimisht një libër ditar. PARIMET E REGJISTRIMIT TË TRANSAKSIONEVE Në parim. mandat pagesë. Tipi i dokumentit varet nga tipi i transaksionit që regjistrohet (faturë që vjen nga një furnitor ose që i adresohet një klienti.

klientëve të saj dhe personave të tjerë.. Besueshmëria.paanshmëria .... e njëjta paraqitje dhe të njëjtat formate të pasqyrave financiare. Parimi i qëndrueshmërisë dhe krahasueshmërisë. kreditorëve... punonjësve... Domethëne ndërmarrja duhet të informojë e pasqyrojë jo vetëm veprimet e kryera me arkëtime e pagesa por edhe detyrimet për t’u paguar në të ardhmen.. Parimi i kuptueshmërisë... me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë kërkohet ose lejohet... është një prezantim besnik i asaj që ky informacion përpiqet ose pritet në mënyrë të arsyeshme të prezantojë...merret në konsideratë përmbajtja e tyre ekonomike mbi formëm ligjore. për të informuar një grup të gjerë përdoruesish (aksionerët dhe kreditorët...Parimet kryesore dhe karakteristikat e informacionit kontabël Parimet e regjistrimit të transaksioneve dhe të paraqitjes së pasqyrave financiare në mënyrë të plotë përshkruhen në “Standardet Kombëtare të Kontabilitetit“... institucionet shtetërore ....... kërkon që informacioni në pasqyrat financiare duhet të paraqitet në mënyrë të tillë që të jetë informues dhe pa ekuivok.. atëherë. performancën financiare dhe fluksin e parasë së ndërmarrjes. detyrimeve dhe veprimeve ekonomike të veta nga ato të aktiveve. për një krahasim objektiv të treguesve të performancës financiare të ndërmarrjes në vite... Informacioni në këto pasqyra konsiderohet material nëse mungesa ose pasaktësia në prezantimin e tij do të ndikonte në vendimet ekonomike të përdoruesve të pasqyrave financiare. kërkon që informacioni të jetë i besueshëm. Parimi i vijimësisë: sipas të cilit veprimtaria ekonomike e ndërmarrjes duhet të ketë vijimësi dhe ndërmarrja nuk ka në plan ose nuk do ta ketë të nevojshme të ndërpresë aktivitetin e saj ..) Rëndësia dhe materialiteti. si dhe ato që do të sjellin arkëtime në të ardhmen. partnerët në biznes.. Nëse jo. detyrimeve dhe veprimeve ekonomike të aksionerëve.. - - - - - - - 30 . parimi i maturisë që të shmanget mbivlerësimi i aktiveve dhe i të ardhurave ose nënvlerësimi i detyrimeve dhe shpenzimeve .. kërkon që të përdoret e njëjta politikë kontabël.. kërkon që pasqyrat financiare të paraqesin të gjithë informacionin material që ndikon në gjendjen financiare. Parimi i njësisë ekonomike raportuese: sipas të cilit ndërmarrja mban llogari të veçanta të aktiveve.. punonjësit. ato raportohen më vete... ajo duhet t’a reflektojë këtë fakt.. Në vijim po përmëndim shkurt disa prej tyre: Parimi i konstatimit të të drejtave dhe detyrimeve: sipas të cilit efektet e transaksioneve njihen kur ato ndodhin (dhe jo kur paguhen). Parimi i kompensimit: sipas të cilit aktivet dhe detyrimet si dhe të ardhurat e shpenzimet nuk kompensohen me njëra-tjetrën...dhe për krahasimin me ndërmarrje të tjera...nuk përmban gabime materiale si dhe .

..Kapitulli II Standardizimi i metodave kontabël fillon me Planin Kontabël të Përgjithshëm (PKP)... 2 ..34 Llogaritë e Shpenzimeve klasa 6...............41 Organizimi i Sistemit Kontabël .....................33 Llogarite e Bilancit .....39 Llogarite e te ardhurave klasa 7.................... hallkat përbërese të tij si dhe pasqyrat financiare kryesore të ilustruara me shembuj zbatimi................. Ndaj në ketë kapitull përshkruhet ndërtimi i PKP (klasat........56 1 2 3 4 5 6 7 8 PJESA E PARË NJ O HURI P Ë R KO NTABILITE TIN E P Ë RG J ITHS HË M KAPITULLI II Organizimi i planit kontabël të përgjithshëm ...... Përshkruhet organizimi i sistemit kontabël..............32 Organizimi i Planit të Llogarive ................. grupet e llogaritë) dhe jepen specifikat e grupeve kryesore të llogarive...................50 Ushtrim Zbatimi nr...43 Pasqyrat Financiare Kryesore .................................................... II ORGANIZIMI I PLANIT KONTABËL TË PËRGJITHSHËM Hyrje .....................

Organizimi i tij varet nga specifikat e ndërmarrjes dhe përparësitë e saj. 32 . Ne. ORGANIZIMI I PKP 1. Të dhënat e Kontabilitetit Analitik shfrytëzohen nga drejtuesit e kompanisë.II. Ai shërben si bazë dhe për Kontabilitetin Analitik. Kontabiliteti i Përgjithshëm pasqyron marrëdhëniet me një numër të madh aktorësh brenda dhe jashtë ndërmarrjes. do të ndalemi në Kontabilitetin e Përgjithshëm. HYRJE Kontabiliteti përfshin: Kontabilitetin e Përgjithshëm (quhet dhe Kontabiliteti Financiar) dhe Kontabilitetin Analitik (quhet dhe Kontabiliteti Manaxherial ose Kontabiliteti i KostoDrejtimit). fillimisht.

33 . që duhet të regjistrohen nga shërbimi kontabël i ndërmarrjes. PKP. për të thjeshtuar leximin dhe analizën e dokumenteve kontabël. Le ta ilustrojmë kuptimin e shifrave të llogarisë me një shembull. që përfaqëson “Banka dhe institucione të tjera financiare”. tregon që llogaria është e grupit 1 të klasës 5. 3. 5. duke propozuar një klasifikim të transaksioneve. është i domosdoshëm një standardizim i metodave kontabël. i. 6 dhe 7. shifra e tretë tregon ndarjen e grupit. shifra e dytë tregon një ndarje të klasës. grupin. Plani Kontabël i Përgjithshëm (PKP) e mundëson këtë standardizim. 4. ORGANIZIMI I PLANIT TË LLOGARIVE Në Kontabilitetin e Përgjithshëm. Le t’i shqyrtojme klasat e llogarive më në detaje. që emërtohet “Vlera monetare në bankë”. Klasat Kryesore të PKP Në Planin Kontabël të Përgjithshëm (PKP) dallohen shtatë klasa me numrat 1. 551tregon që llogaria është e klasës 5 “Mjete monetare dhe të ngjashme”. jep një pasqyrim të saktë të gjendjes së ndërmarrjes në një moment të dhënë. 512. në sajë të metodave që përdor për regjistrimin e veprimeve që prekin ndërmarrjen. Në përgjithësi: o o o o shifra e parë tregon klasën e llogarisë. do të pasqyrohet me një regjistrim në llogarinë me numër 512. 2. ii. nëngrupin. e kështu mund të vazhdohet më tej. ku pesë klasat e para janë për llogaritë e bilancit dhe dy të fundit për llogaritë e rezultatit të administrimit.tregon që llogaria është e nëngrupit 2 të grupit 1 të klasës 5. që tregon një lëvizje (hyre ose dalje) në llogarinë bankare të ndërmarrjes. Shembull për llogarinë “Banka” Një veprim.2.

Klasa 2: Llogaritë e Aktiveve Afatgjata Kapitalet i shërbejnë ndërmarrjes për të përftuar mjete afatgjata që shërbejnë për të ushtruar veprimtarinë e saj.3. për të cilin raportohet. rezervat. quhen edhe “aktive të paluajtshme”(Assete Imobilare) ose Aktive Fikse (Fixed Assets). kur krijohet.13 o Burime të jashtme: Subvencionet për investime. 14 Hua afatgjata quhen ato me afat shlyerje mbi një vit. 13 Rezultat i ushtrimit – quhet shkurt rezultati i vitit të ushtrimit të aktivitetit. Këto burime fillestare merren ose nga ortakët (kapitalet e veta) ose nga partnerët e jashtëm të ndërmarrjes (hua nga bankat dhe detyrime të ngjashme). Rezervat e fonde të tjera të vetat. 34 . 16 Aktive Afatgjata (AA): Ky është emërtimi i përdorur në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) për aktivet që janë quajtur më parë Aktive të Qëndrueshme (AQ) . ii. Klasa 1: Kapitali. o Provizionet15: për rreziqe dhe detyrime të parashikuara me ligj. 15 Provizionet: Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime. Koncepti i tyre do të sqarohet më poshtë. ka nevojë për kapitale për të ushtruar veprimtarinë e saj. Klasa 1 përmban bashkësinë e burimeve të quajtura “afatgjata“ (ose “të përhershme”) të ndërmarrjes: o Burime të brendshme: Kapitali themeltar (aksionar). Në kontabilitet me “Aktive Afatgjata”(AA)16 kuptohet bashkësia e mjeteve që do t’i shërbejnë për një kohë më shumë se një vit ndërmarrjes. Një ndërmarrje. LLOGARITË E BILANCIT i. Huatë afatgjata14 dhe të ngjashme me to. Rezultati i ushtrimit.

instalime teknike.. që janë në proces ndërtimi apo krijimi.… o AA Materiale18 troje. pajisje mobilimi. janë objekt i një trajtimi specifik që i lejon ndërmarrjes të pasqyrojë amortizimet. o Amortizimi dhe zhvlerësimi i aktiveve afatgjata: aktivet afatgjata. parapagime e pagesa pjesore të bëra. Meqenëse këto elemente nuk përdoren të gjitha në të njëjtin çast.. Dallojmë ndër to stoqet: o Materiale lëndë e parë. liçensa. të drejta të ngjashme. 35 . ndërtesa. këta duhet të stokohen19 nga ndërmarrja. material ndihmës. o AA Financiare përbëhen kryesisht nga aksionet që ka ndërmarrja për ndërmarrjet e kontrolluara apo të lidhura me të... si këto që ndikojnë).…. 17 Aktivet Afatgjata Jomateriale (AAJ): janë quajtur “Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara” (AQP) 18 Aktivet Afatgjata Materiale(AAM): janë quajtur “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”(AQT) 19 Stokohen: dmth të magazinohen apo depozitohen në magazina ose sheshe.Aktivet Afatgjata (AA) mund të jenë të llojeve të ndryshëm: o AA Jomateriale17 emri i mirë (vendndodhja. projekte. patenta. makineri. mbajtja e të cilave është afatgjatë. Klasa 3: Inventarët Ndërmarrja duhet të blejë lëndë të para dhe të ndërmjetme që ajo do t’i transformojë gjatë procesit të prodhimit. shpenzime të zhvillimit (studime. automjete. në tërësi. si këto. huadhënie afatgjatë etj. …) konçensione. iii. o AA në Proces përbëhen nga aktive afatgjata materiale ose jomateriale. pjesë ndërrimi.. emri i mirë etj.

ai i akordon ndërmarrjes një afat pagese. Ky afat pagese konsiderohet si një borxh i kontraktuar me këtë furnitor dhe kontabilizohet në pasivin e bilancit. o Të drejta tregtare (klientë): përdoret për detyrimet që na kanë klientet. inventar i imët. o Zhvlerësimi i inventarëve.…. Ky afat pagese konsiderohet si një hua që i jepet klientit. o Kolektive: 20 Të kontraktuara: Në kuptimin e gjerë të fjalës edhe fatura është një lloj kontrate. Kur ndërmarrja nuk i kërkon klientit ta paguajë menjëherë. iv. ndaj regjistrohet në aktivin e bilancit. as marrje hua afatgjatë (llogari të klasës 1). o Prodhimi në proces prodhimi. Në përgjithësi dallohen llogaritë: o Detyrime tregtare (furnitorë): përdoret për detyrimet ndaj furnitorëve. Klasa 4: Llogaritë me të tretët Këto llogari përfaqësojnë bashkësinë e angazhimeve financiare të kontraktuara20 ose të akorduara nga ndërmarrja dhe që nuk janë. o Produkte të gatshme.o Objekte inventari ambalazh qarkullues. por i akordon atij një afat pagese. 36 . o Mallra gjendje. punime e shërbime në proces. as dhënie hua afagjatë (llogari të klasës 2). të pa mbërritura ose tek të tretët. Kur furnitori nuk kërkon që pagesa të bëhet menjëherë. gjysmë të gatshme e nënprodukte.

v. o Arka dhe vlera të tjera të afërta me to (bileta. 37 . o Banka dhe institute financiare të ngjajshme. qoftë të arkës (llogaria arkë). Bilanci është pra një dokument përmbledhës. Pozicioni i llogarive në Bilanc Këto pesë klasa përbëjnë llogaritë e bilancit. derivativët e instrumentet financiare afatshkurtra. Ndër grupet e llogarive dallojmë: o Letra me vlerë afatshkurtra21 të pjesëmarrjes dhe të huave. provizione. 21 Letrat me Vlerë: Janë tituj që emetohen nga persona juridikë (shtetërorë ose privatë) që u japin zotëruesve të tyre të drejta.- Personeli dhe llogaritë përkatëse Sigurimet shoqërore dhe organizma shoqërore Shteti (taksa. etj. Llogaritë financiare paraqesin sasinë e mjeteve monetare (parave) që zotëron ndërmarrja dhe mjete të ngjashme me to. si: dividente. huamarrje afatshkurtër. qoftë të bankës (llogari bankare). grante. pulla tatimore e postare). vi. Ato afatgjata trajtohen si aktive të qëndrueshme financiare. o Hua. interesa etj. tatime) dhe kolektivitetet lokale Grupe dhe ortakë. të blera nga ndërmarrja për të nxjerë fitime. o Debitorë e kreditorë të ndryshëm: përdoret për qeratë financiare. Klasa 5: Mjete monetare dhe të ngjashme Disa nga veprimet e ndërmarrjes prekin pasuritë monetare të saj.

Klasa 4: Të drejta tregtare (klientë etj. grupeve apo llogarive në bilanc paraqitet si vijon: Përdorimet (Aktivi) Klasa 2: Aktive afatgjata (jomateriale.që mundëson vlerësimim e efektit të transaksioneve të ndryshme.) Klasa 5: Depozita në bankë ose në arkë Burimet (Pasivi) Klasa 1: Burime të brendshme (Kapitali etj) Burime të jashtme (Hua etj afatgjata) Klasa 4: Detyrime tregtare (furnitorë etj. afatshkurtra 38 . materialeve etj. financiare e në proces) Klasa 3: Stoku i mallrave. që kontabilizohen në llogaritë e klasave nga 1 në 5. Në formë përmbledhëse pozicioni i këtyre klasave. materiale.) Klasa 5: Hua etj.

tatimet dhe taksat e paguara nga ndërmarrja. d. mallrave dhe furnizimeve që do të konsumohen nga ndërmarrja gjatë procesit të prodhimit.th. më saktësisht në debi të këtyre llogarive. telekomunikacionit. sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe të tjera. transportit. rritjet e shpenzimeve regjistrohen në debi të llogarive të klasës 6. 39 . që kryhen nga të tretët. LLOGARITË E SHPENZIMEVE Në shumicën e veprimeve që kryen ndërmarrja.4. energjisë.m. e thënë ndryshe. reklamave. (Shembull: pagesa e qirave. ajo konstaton shpenzime ose të ardhura. Shpenzimet dhe të ardhurat (llogaritë e klasave 6 dhe 7) përmbajnë bashkësinë e veprimeve që prekin gjendjen e ndërmarrjes duke e varfëruar atë (llogaritë e shpenzimeve) ose duke e pasuruar atë (llogaritë e të ardhurave). o Shpenzime për personelin (Llogaritë 64) grupojnë shpenzimet për personelin. o Shpenzime për punime e shërbime nga të tretë (Llogaritë 61 dhe 62) janë shpenzime për shërbime e punime të nevojshme për ndërmarrjen.) o Shpenzime për pushtetin publik (Llogaritë 63) grupojnë shpenzimet për pushtetin publik. për pagat. Llogaritë e shpenzimeve klasifikohen në: a Shpenzimet e Shfrytëzimit (llogaritë 60 ÷ 65) o Shpenzime për blerjet (Llogaritë 60) janë shpenzimet për blerjen e lëndëve të para. riparime etj. domethënë në varësi të natyrës së transaksionit që i ka gjeneruar. i. Shpenzimet regjistrohen në klasën 6.). ato sjellin zvogëlim të pasurisë së saj. përjashto personelin e ndërmarrjes. si kundërparti të shërbimeve të sektorit publik (financimi i rrjetit rrugor etj. Plani kontabël i përgjithshëm i klasifikon shpenzimet dhe të ardhurat në varësi nga natyra e tyre. Shpërndarja e Shpenzimeve Shpenzimet janë veprime që e varfërojnë ndërmarrjen.

si dhe humbjet e tjera nga shitblerja e letrave me vlerë.sh: ndëshkime në rastin e një procesi gjyqësor. Dallohen përgjithësisht: o Shpenzime amortizimi: janë shpenzimet që lidhen me amortizimin e elementeve të aktivit. që sjellin varfërimin e ndërmarrjes por. . 22 Menaxhim = Administrim operativ i punës së një ndërmarrjeje 40 . për të financuar investimet e saj materiale. gjoba e dëmshpërblime. Këtu përfshihen edhe humbjet nga shkëmbimet valutore. për zhvlerësime.) d Shpenzimet e llogaritura (llogaritë 68) Përfaqësojnë shpenzime të llogaritura nga vetë ndërmarrja. c Shpenzimet e Jashtëzakonshme (llogaritë 67) Përmbajnë veprime. kryesisht.. (Shembull: shpenzime për pritje.o Shpenzime të tjera shfrytëzimi (Llogaritë 65) grupojnë shpenzimet e tjera të shfrytëzimit që nuk i takojnë asnjërës prej llogarive të lartpërmendura... o Provizione: shuma që parashikojnë shpenzime eventuale për ngjarjeve të ndryshme. subvencione të dhëna). amortizime dhe provizione. b Shpenzimet Financiare (llogaritë 66) Përmbajnë shpenzimet për pagesën e interesave mbi huatë që ndërmarrja ka kontraktuar tek ente të ndryshme kredie.. ato do të influencojnë në llogarinë rezultat të ndërmarrjes. (P.. fatkeqësi të ndryshme natyrore. Meqenëse këto shpenzime kontabilizohen në një llogari të klasës 6. që nuk janë të përsëritshme me kalimin e kohës dhe që janë të pavarura nga veprimet e menaxhimit22 të përditshëm të ndërmarrjes. .

5. . i. Në sistemin tonë kontabël viti ushtrimor përputhet me vitin kalendarik (nga 1 janari deri më 31 dhjetor). domethënë në varësi të natyrës së transaksionit që i ka krijuar. LLOGARITË E TË ARDHURAVE Si llogaritë e shpenzimeve. që mund të përftojë ndërmarrja nga pushteti publik apo kolektivitete lokale si ndihmë. o Prodhimi i aktiveve afatgjata për vete (Llogaritë 72) është pjesa e prodhimit të aktiveve afatgjata (materiale ose jomateriale) të realizuara nga ndërmarrja që mbahet për nevojat e veta. Shuma e llogarive 70. edhe të ardhurat e ndërmarrjes klasifikohen sipas natyrës së tyre. Këto të ardhura regjistrohen në kreditin e këryre llogarive. Klasifikimi i të ardhurave Të ardhurat. që regjistrohen në klasën 7.quhet viti për të cilin raportohet. 71 dhe 72 përbën të ardhurat e funksionimit të ndërmarrjes (që ndryshon pra nga shifra e afarizmit). pasqyrojnë veprime që sjellin pasurimin e ndërmarrjes. 41 . (Llogaritë 71)24. Shembull: subvencionet e disa sektorëve nga shteti. Totali i llogarive të klasës 70 përcakton shifrën e afarizmit të realizuar nga ndërmarrja gjatë vitit ushtrimor23. a Të ardhurat e shfrytëzimit (llogaritë 70 ÷ 75) o Të ardhura nga shitjet (Llogaritë 70) grupojnë të ardhurat që i vijnë ndërmarrjes nga shitja e mallrave. për të prodhuar apo subvencionuar çmimin. Këtu nuk përfshihen aktivet afatgjata financiare (AAF). e punimeve ose e shërbimeve.. pra që sjellin rritjen e likuiditeteve të saj. 24 Llogaritë 71 përdoren në skemat që gjendjet e prodhimit dhe të prodhimit në proces i konsiderojnë si të ardhura. 23 Vit ushtrimor .. por ka sisteme kontabël ku viti ushtrimor është me 13 muaj ose nuk fillon nga 1 janari. o Subvencione (Llogaria 73) përmban grande ose subvencione të shfrytëzimit. e produkteve.

Bëhet fjalë për ato veprime vlerësuese që kanë një ndikim pozitiv në llogarinë e rezultatit të ndërmarrjes dhe që. Në to futen edhe të ardhurat e realizuara nga pakësimi i një elementi të aktivit të bilancit. kundrejt dhënies së të drejtës për t’i përdorur ato. të ardhurat për patenta. ndryshime të strategjisë e të tjera. nga që ajo i ka dhënë hua një ndërmarrjeje tjetër. Shembull: të ardhurat nga shitja e një aktivi afatgjatë. Kur rezultati është pozitiv. dhe kur rezultati është negativ. c Të ardhura të jashtëzakonshme (llogaritë 77) Përfshijnë të ardhura nga veprime. duhet të kontabilizohen në një llogari të klasës 7. nga përfitimet që ajo realizon nga veprimet e këmbimit të monedhave.o Të ardhura të tjera të shfrytëzimit (Llogaritë 75) Grupojnë të ardhura të menaxhimit të përditshëm që nuk i përkasin asnjërit prej rasteve të lartpërmendur. Ato vijnë shpesh nga të ardhura të realizuara nga rikuperime për dëmtimet e fatkeqësitë. pëftohet duke zbritur nga të ardhurat shpenzimet. por që vijnë nga politika e saj financiare ose: nga që ajo ka pjesë në një ndërmarrje tjetër. ii. thuhet se ndërmarrja është me fitim. si të ardhura. këto të ardhura nuk vijnë nga një veprim i ndërmarrjes me ndonjë partner të jashtëm. Për shembull rimarrjet mbi provizionet kur realizohen shpenzimet e ngjarjeve që ishin provizionuar si të mundshme. ato përllogariten nga vetë ndërmarrja. b Të ardhura financiare (llogaritë 76) Ndërmarrja mund të realizojë disa të ardhura që nuk janë rrjedhojë e veprimtarisë së saj të përditshme. që nuk supozohet të ripërsëriten në kohë dhe që janë të pavarura nga veprimet e menaxhimit të zakonshëm të ndërmarrjes. 42 . thuhet se ndërmarrja është me humbje. liçensa. marka që merr ndërmarrja nga të tjerët. Përcaktimi i Rezultatit Rezultati i një ndërmarrjeje për një periudhë të dhënë. d Të ardhura të llogaritura (llogaritë 78) Sikurse dhe për shpenzimet e llogaritura.

pasi shërbejnë thjesht për t’i gjetur dokumentet. pra të gjitha transaksionet. si: libri i shitjes. … . libri i blerjes. Që të gjenden lehtë ato. Ditari i Kontabilitetit Ditari është regjistri kontabël i etapës së parë.…) por jo llogaritë. vlefta. ORGANIZIMI I SISTEMIT KONTABËL Transaksionet ekonomike regjistrohen nga kontabiliteti sipas parimeve të sistemit të organizimit kontabël. 43 . Në veçanti. veprim pas veprimi dhe nga dita në ditë. libri i arkës. sipas skemës në vijim: Transaksioni (Dokumenti) Ditari i Kontabilitetit Libri i Madh Bilanci Vërtetues i. çdo regjistrim në ditar duhet të përmbajë: o Vleftën me të cilën ai ndikon në llogaritë përkatëse. shpesh. a Mënyrat e regjistrimit të veprimeve në Ditar Një transaksion regjistrohet në Ditar duke shënuar: origjinën.6. Në të regjistrohet gjithçka që prek pasurinë e ndërmarrjes. vleftën si dhe dokumentet justifikuese mbi të cilat mbështetet regjistrimi. ii. Ai përbëhet nga një bashkësi fletësh me format të caktuar. në disa etapa. me të cilët justifikohen transaksionet. por jo në sistemin e mirëfilltë kontabël. Dokumentet Dokumentet. Në to shënohen kryesisht të dhënat identifikuese të dokumentit (Numri. përshkrimi. regjistrohen në disa libra ndërmjetës sipas natyrës së tyre. të lidhura dhe të numërtuara. përmbajtjen. duhet të ruhen e të paraqiten sa herë kërkohen për një periudhë dhjetë-vjeçare. Këta libra bëjnë pjesë në sistemin e administrimit të dokumentacionit. data.

Fletët e ditarit. Ditari nuk duhet të përmbajë asnjë boshllëk e asnjë modifikim.o Llogaritë dhe përshkrimin që sqaron përmbajtjen e veprimit. Fletë Doganimi. Ditari i Kontabilitetit mund të mbahet në formate të ndryshme.… 26 Nr Ref : = Shkurtim i fjalës Numri i Referencës. pasi mbushen. Për ilustrim. Shuma Llogaria 512 101 512 163 213 404 512 404 Vlefta Debi 100000 100000 250000 250000 150000 150000 150000 150000 650000 650000 Kredi Shënim: 1. Derdhja është për Kapitalin e IMB Ortakët marrin kredi nga Banka. 44 . b Paraqitja e Ditarit:26 Ditari i Kontabilitetit Nr Datë Dok Justifikues Ref26 Regj Lloj Nr Datë 1 2 3 4 01 / 03 05 / 03 10 / 03 12 / 03 Përshkrimi i veprimit Ortakët derdhin në llogarinë bankare të IMB. o Datën e regjistrimit të veprimit. 25 Dokumenti justifikues: Mund të jetë dokument bazë i prodhuar nga vetë ndërmarrja. o Referencën te dokumenti justifikues25 i veprimit. Eshtë numër rendor i Ditarit që shërben si referencë për adresimin te domumenti përkatës që e justifikon atë. firmosen njëra pas tjetrës dhe nga përgjegjësi. Si Hua afatgjatë Blerje e makinerisë (livrimi). 2. Mandat Arketimi. Detyrimi ndaj furnitorit për shlyerjen e tij Pagesë nëpërmjet Bankës. në ditar janë regjistruar transaksionet e përshkruara te “5. Për shyerjen e detyrimit ndaj furnitorit. si: Faturë Shitje. … ose dokument justifikues i prodhuar nga të tretë si Faturë Blerje. të çfarëdo natyre qoftë. Çdo element që identifikohet quhet “artikull” i ditarit. Ky që paraqitet këtu është një format i përshtatur për kontabilitetin e informatizuar te programi “Kontabiliteti Alpha”. Shembull Zbatimi”.

për regjistrimin e veprimeve. Libri i Madh Pas regjistrimit në Ditar shumat e “artikujve” regjistrohen në një libër. sepse në to regjistrohen vetëm lloje të përcaktuara dokumentesh. si “faqe” të Librit të Madh. krahas tij. 45 . 27 Ditare të pjesshme: Quhen dhe nënditarë (subjournals).03. sipas numrit të llogarisë. iii. Të tillë janë: ditari i blerjeve. ndërsa vleftat nuk vihen të gjitha në një kolonë si te ditari i kontabilitetit por vihen nëpër “Kartelat e Llogarive” përkatëse. Kartelat e Llogarive. ditari i arkës dhe ditari i veprimeve të ndryshme. që quhet “Libri i Madh” dhe përbëhet nga bashkësia e “Kartelave të Llogarive” (një kartele për çdo llogari). ndërtohen dhe “Ditare të Pjesshme”27 kontabiliteti. 07 12. renditen njëra pas tjetrës. që janë më të thjeshtë në përdorim. ditari i shitjeve. Edhe regjistrimi i transaksioneve në Librin e Madh e ruan renditjen kronologjike. 07 05.03. a Paraqitja e Kartelës së Llogarisë Kartela e Llogarise 512 “Banka” Nr Rend 1 2 3 Datë Regj 01. Ditarët e pjesshëm të kontabilitetit nuk duhet të ngatërrohen me librat e ndërmjetëm që janë regjistra dokumentesh. 07 Përshkrimi Ortakët derdhin për kapitalin Kredi afatgjatë nga Banka Pagesë për shlyerjen e furnitorit Totali Nr Ref 1 2 4 Lëvizjet Debi 100000 250000 150000 350000 150000 Teprica Debi 100000 350000 200000 200000 Kredi Kredi Sqarime: o Formati i mësipërm është ai që përdoret më shumë në kontabilitetin e infomatizuar (programi i “Kontabilitetit Alpha”). ditari i bankës.03.Ditari është i vetëm. Shpesh. Pra “kartelat e Llogarive” mund të përfytyrohen si “faqe” të Librit të Madh.

Në punën me dorë. Libri bëhet me faqe me format sa më të zgjatur. nuk është komod. jepet në faqen që vijon. që ndodhen në “faqe” të ndryshme të librit). jo vetëm për lidhjen e tyre me Ditarin e Kontabilitetit. që ndodhen në faqe të ndryshme. Referencës” (Kolona 4) është ai me të cilin ato janë regjistruar në Ditarin e Kontabilitetit. që quhet formati klasik i Librit të Madh. të ndara me kolona. që në këtë rast prek disa kartela llogarie (Çdo transaksion prek të paktën dy llogari. regjistrimi i një transaksioni në disa llogari. Për të shkurtuar numrin e faqeve përdoret një formë që ka disa llogari28 në një faqe. 28 Llogari: vetë llogaria ka dy kolona: një Debi dhe një Kredi 46 . por edhe për identifikimin e transaksionit. që justifikon regjistrimin. Ky format. që të përmbajë sa më shumë llogari në një faqe.o “Nr. Ky numër shërben.

Duhet që shuma e vleftave në kolonat Debi të atij rreshti të jetë e barabartë me shumën e vleftave të kolonave Kredi të po atij rreshti.03. totali i shumave të të gjitha Debive do të jetë detyrimisht i barabartë me totalin e shumave të të gjitha Kredive. Në këtë rast thuhet se rreshti “kuadron”. 07 01. Në këtë rast thuhet se “kuadrimi është i dyfishtë”.b Paraqitja klasike e “Librit të Madh” Libri i Madh Nr Ref Përshkrimi Debi Ortakët derdhin për kapitalin Kredi afatgjatë nga Banka Blerje e makinerisë Pagesë për shlyerjen e furnitorit 150000 650000 650000 150000 0 100000 0 250000 150000 Totali 150000 150000 250000 250000 100000 100000 100000 250000 150000 150000 Kredi Debi Kredi Debi Kredi 1 2 3 4 12. o Kolona “Shuma” shërben për të kontrolluar saktësinë e regjistrimit të rreshtit. o Rreshti i fundit “Totali” shërben më së pari për të kontrolluar saktësinë e gjithë regjistrimeve të bëra. 47 . Ref” që shërben për ta lidhur me regjistrimin te “Ditari i Kontabilitetit”. që fillon me “Nr. Meqenëse veprimet regjistrohen sipas parimit të partisë dyfishe. 07 05. 07 Datë Regj Shuma 101 Kapitali 163 Hua 213 Makineri Debi Kredi 404 Furnitori Debi 512 Banka Kredi Debi Kredi 100000 250000 150000 150000 0 150000 150000 350000 150000 Sqarime: o Çdo transaksion regjistrohet në një rresht. Nga ky rresht nxirren të dhënat dhe për bilancin vërtetues.03. 07 10.03.03.

qoftë ajo debitore apo kreditore. 48 . 30 Hapen: Llogaria quhet e hapur kur në të mund të kryhen veprime. Dokumenti paraqitet në trajtën e një tabele që përmban: o përshkrimin e llogarive që hapen30 gjatë ushtrimit o shumën e kolonës Debi dhe të kolonës Kredi të llogarisë o tepricën e llogarive. Bilanci Vërtetues29 Bilanci Vërtetues është një raport. b Paraqitja e Bilancit Vërtetues Bilanci Vërtetues Llogaritë Numër 101 163 213 404 512 Shuma Debi Kredi 100000 250000 150000 150000 350000 150000 150000 650000 Teprica Debitore Kreditore 100000 250000 150000 0 200000 350000 350000 Përshkrimi Kapitali Themeltar Hua bankare afatgjatë Makineri e pajisje Furnitorë Banka Totali 650000 Shënim: Për ilustrim janë regjistruar llogaritë e përshkruara si shembull në Ditarin më sipër. 29 Bilanci Vërtetues: quhet dhe “Gjendje e Llogarive”. Në Bilancin Vërtetues regjistrohen llogaritë dhe ndryshimet që kanë pësuar gjatë periudhës së ushtrimit. që paraqet gjendjen në vlerë të elementeve të pasurisë së ndërmarrjes si dhe të përbërësve të llogarisë së rezultatit.iii. a Mënyra e përftimit: Bilanci Vërtetues është dokumenti i parë që gjenerohet nga Libri i Madh nëpërmjet llogaritjes së shumave sipas kolonave të tij.

Teprica e llogarisë është pra shuma e veprimeve të regjistruara gjatë një ushtrimi në një llogari. Raporti “Bilanci Vërtetues” nevojitet për të thjeshtuar analizën dhe mundësuar ndërtimin e bilancit dhe të llogarisë së rezultatit të ndërmarrjes. Meqenëse, edhe ky, pasqyron veprimet e regjistruara sipas parimit të partisë dyfishe, mbajtja e saktë e llogarive verifikohet nga barazimi:

Totali i Debive = Totali i Kredive

49

7. PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE31
Dokumentet që përshkruam më sipër: - Ditari i Kontabilitetit - Libri i Madh - Bilanci Vërtetues janë dokumentet kryesore të sistemit kontabël, nëpërmjet të cilave gjenerohen raportet financiare. Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh)

i. Bilanci
Bilanci paraqitet si një fotografi e gjendjes financiare të shoqërisë në një datë të caktuar. Ai është i përbërë nga dy “krahë”, që quhen Aktivi (Përdorimet) dhe Pasivi (Burimet).

a Aktivi i Bilancit
Përfshin gjithçka që është pronë apo e drejtë e ndërmarrjes, që mund të jetë në forma të ndryshme: o Aktive Afatgjata(Klasa 2) Jomateriale - liçencat për ushtrimin e aktivitetit, patentat etj. Materiale - makineritë e pajisjet, mobiljet, mjetet e transportit, pajisjet kompjuterike etj. Në Proçes - Aktive që janë në proces ndërtimi apo krijimi; parapagime e pagesa pjesore të bëra për to. Financiare - tituj të pjesëmarrjes, kredidhënie afatgjata etj.

31 Pasqyrat Financiare Kryesore: quhen ndryshe “Raportet Kryesore Kontabël”. 32 Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve” (PASH): quhet dhe “Llogaria e Rezultatit”.

50

o Inventarët (Klasa 3) ku përfshihen materialet e para, ndihmëse, produktet e gatshme etj. o Debitorë (Klasa 4 pjesërisht), ku përfshihen të drejtat që ka firma për të arkëtuar para nga persona të tretë (p.sh: klientë), kundrejt shitjeve të produkteve apo shërbimeve që ajo u ka bërë atyre. o Mjete monetare (Klasa 5) ku futen paratë në arkë apo në bankë. Inventarët (Klasa 3), Debitorët (klasa 4) dhe Mjetet monetare (klasa 5) përbëjnë së bashku Aktivet Qarkulluese.

b Pasivi i Bilancit
Përfshin të gjitha elementet që kanë financuar Aktivet e ndërmarrjes. Me fjalë të tjera Pasivi paraqet pretendimet e investitorëve mbi pasurinë e firmës. Ato grupohen në: o Burime të veta (Klasa 1) Pasuria në të cilën kanë kontribuar vetë pronarët, si: kapitali, rezerva, rezultati i ushtrimit. o Burime të jashtme (Detyrimet) Pretendimet e të tretëve ndaj pasurisë së firmës. Këto mund të jenë: Hua apo borxhe afatgjata (klasa 1) kreditë bankare etj. Borxhe afatshkurtra (klasa 4 pjesërisht) ndaj personave (p.sh: furnitorëve) të cilëve firma u detyrohet para33.

33 U detyrohet para – Këtu hyjnë dhe zbulimet e llogarive bankare (kur llogaria bankare është kreditore).

51

c Paraqitja e Bilancit
Bilanci. Gjendja më 31 /03 / 2007 Aktivi (Përdorimet)
Emërtimi
Makineri e pajisje Llogari të arkëtueshme Banka
34

Pasivi (Burimet)
Vlefta
150000 0 200000

Emërtimi
Kapitali i Vetë Hua Bankare Detyrime të pagueshme35

Vlefta
100000 250000 0

Totali Aktivit

350000

Totali Pasivit

350000

Shënim:3435
1. Formati është ilustruar sipas të dhënave të shembullit të mësipërm. 2. Përgjithësisht llogaritë në Bilanc paraqiten të grupuara në zëra e nënzëra, sipas nevojave dhe përparësive të kërkuesit.

ii. Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve (PASH)
Kjo pasqyrë jep rezultatin (fitimin apo humbjen) e ndërmarrjes për një periudhë të caktuar kohe. Paraqitet në dy “faqe”: të Ardhurat dhe Shpenzimet, veç e veç, që përmbajnë:

a Shpenzimet
Paraqiten të renditurara sipas klasifikimit të tyre: o Shpenzimet e Shfrytëzimit36 (llogaritë 60 ÷ 65) për blerjet (Llogaritë 60). për punime e shërbime nga të tretë (Llogaritë 61 dhe 62). për pushtetin publik (Llogaritë 63).
34 Të arkëtueshme = Të tretë (p.sh: klientë), që i kanë borxh ndërmarrjes 35 Të pagueshme = Të tretë (p.sh: furnitorë), të cilëve u ka borxh ndërmarrja 36 Shpenzimet e shfrytëzimit: quhen dhe “Shpenzime Operative”.

52

o Të ardhura të Jashtëzakonshme (llogaritë 77). prodhimi i assete për vete (llogaritë 72). o Të Ardhura Financiare (llogaritë 76). o Të ardhura të Llogaritura (llogaritë 78). 53 . nga shitjet (llogaritë 70). subvencione për shfrytëzimin (llogaritë 74) . b Të Ardhurat Paraqiten gjithashtu të renditura sipas klasifikimit të bërë më sipër. o Tatim fitimi (llogaritë 69) o Fitimi (Teprica Kreditore) që llogaritet si diferencë mes “Të Ardhurave” dhe “Shpenzimeve”. për amortizimin për provizione. o Shpenzimet Financiare (llogaritë 66). o Të Ardhurat e Shfrytëzimit (llogaritë 70 ÷ 75). o Humbja (Teprica Debitore) nëse “Shpenzimet” > “Të ardhurat”. o Shpenzimet e Jashtëzakonshme (llogaritë 67). të tjera të shfrytëzimit (llogaritë 75). o Shpenzimet e Llogaritura (llogaritë 68). nëse kjo diference është > 0.për personelin (Llogaritë 64). të tjera shfrytëzimi (Llogaritë 65).

Provizione Të tjera TOTAL (I + II + III) FITIMI PARA TATIMIT Tatimi mbi fitimin e të ngjashme FITIMI NETO (ose i Bilancit) 61.c Paraqitja e Pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve Formati 1 LLog 60-65 60 Nr I 1 a b Shpenzime për blerjet Blerje gjatë ushtimit Shpenzimet SHPENZIMET E SHFRYTËZIMIT Vlefta Ndryshimi i Gjendjeve (+ -) Punime e shërbime nga të tretë Tatime.62 63 64 2 3 4 a b c 65 66 5 II 1 2 3 4 67 68 III IV 1 2 3 V 54 .Q. taksa e të ngjashme Shpenzime për Personelin Pagat Trajtime dhe shperblime të tjera Sigurime shoqërore dhe të ngjashme Shpenzime të tjera shfrytëzimi SHPENZIME FINANCIARE Interesa të Paguara dhe për t’u Paguar Minusvlera nga Shitja e Letrave me Vlerë të Vendosjes Diferenca Negative nga Shkëmbimi Të tjera Shpenzime Financiare SHPENZIME TË JASHTËZAKONSHME AMORTIZIME E PROVIZIONE (shpenzime të llogaritura) Amortizimi i A.

në të cilat vihen në fillim të ardhurat.Llog 70-75 70 Nr I 1 a b c Të ardhura nga shitjet Produkte Mallra Shërbime Të Ardhurat TË ARDHURAT E SHFRYTËZIMIT Vlefta 71 72 73 74 75 76 2 3 4 5 6 II 1 2 3 Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit Prodhim aktive afatgjata për vete Produkte të pjesshme Subvencione për shfrytëzimin Të ardhura të tjera të shfrytëzimit TË ARDHURA FINANCIARE Interesa të fituara dhe të ngjashme Diferenca pozitive nga Këmbimi Të tjera të ardhura financiare TË ARDHURA TË JASHTËZAKONSHME TË ARDHURA TË LLOGARITURA (Rimarrje provizionesh. Në standardet e reja të kontabilitetit rekomandohen formate të reja. pastaj shpenzimet njëri poshtë tjetrit në vazhdim (në fillim ato të aktivitetit të shfrytëzimit e mbas tyre të tjerat)... 55 .) HUMBJE (Rezultati i bilancit) 77 78 III IV V Shënim: Ky është njëri nga formatet e PASH.

U paguan rrogën punonjësve 10000 lekë . klienti paguan me të marë mallin. iii. Meqenëse bëhet fjalë për blerje për herë të parë. Petro produkt të gatshëm (Software “Kontabiliteti Alpha”) me vleftë 18500 lekë me kredi (afati i pagesës 60 ditë). 56 . Kërkesa: 1) Bëni regjistrimet përkatëse. I shet z. 2 i. Shtrimi i problemit Vazhdimi i rastit të ndërmarrjes “IMB” Gjatë muajit. 2) Paraqitni bilancin dhe llogarinë e rezultatit në fund të muajit. I shet z. Arben produkt të gatshëm (Software “AlphaNet”) për një vleftë prej 60000 lekë.) me vleftë 50000 lekë që shërbejnë për të prodhuar produkte të gatshme. ndërmarrja “IMB” kryen veprimet që vijojnë: i. Blen me kredi (afati i pagesës 90 ditë) lëndë të para (CD etj. iv. v. USHTRIM ZBATIMI NR. ii. Paguan energjinë elektrike 7500 lekë.8.

Pagesa e rrogës prej 10000 lekë. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 1) Përgjigje e kërkesës 1) 1. Blerje me kredi lëndë të para për 50000 lekë. Blerje lëndë të para 50000 IMB 2. Livrim lëndësh të para Furnitor Pagesa 401. Pagesë energjie elektrike 7500 lekë 57 . Punonjësi Pagesa e rrogës 641. Banka 10000 3.ii. Paga 10000 IMB 512. Furnitor 50000 601.

Petro produkt i gatshëm software “Kontabiliteti Alpha“ për një shumë prej 18500 lekë me kredi (afati i pagesës 60 ditë). Arben produkt të gatshëm software “AlphaNet” për një vleftë prej 60000 lekë. Klient 18500 IMB 701. Klienti paguan sapo merr produktin. Pagesa Arben IMB Livrim produkti 512.… 7500 IMB 512. Petro Livrim të mirash 411.Bankë 60000 701. shitje 18500 58 . shitje 60000 5.Blerje energji.KESH Pagesa e energjisë 604. Shitje Z. Shitje z.Banka 7500 4.

paguar nga Banka Shitje produkt “Software AlphaNet” z. Zgjidhje e Ushtrimit 2 (Kërkesa 2) a) Regjistrimi në Ditar Ditari i Kontabilitetit Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Datë 01 / 03 05 / 03 10 / 03 12 / 03 Dok Justifikues Lloj Nr Datë Përshkrimi i veprimit Ortakët derdhin në llogarinë bankare të IMB.373839 37 FB = Faturë Blerje. paguar nga Banka Shpenzuar për Energji Elektrike. Në këtë format realizohet me plotësimin e kolonave të “Dok Justifikues”.04 Shpenzuar për rrogat e punonjësve.iii. si Hua afatgjatë Blerje e makinerisë (livrimi).04 06. Në këtë kolonë shënohet shkutim i Llojit të Dokumentit. Llogaria 512 101 512 163 213 404 512 404 601 401 641 512 604 512 701 512 701 411 Vlefta Debi 100000 100000 250000 250000 150000 150000 150000 150000 50000 50000 10000 10000 7500 7500 60000 60000 18500 18500 796000 796000 Kredi 04 / 04 FB37 05 / 04 XY38 06 / 04 XY 07 / 04 FS39 XK 07 / 04 FS 101 02 03 01 02 04.Petro me kredi afati 60 ditë Totali Shënim: Identifikimi i dokumentit që justifikon veprimin kontabël është kërkesë e domosdoshme.04 07. 38 XY = Urdhër Xhirimi Ynë Bankar 39 FS = Faturë Shitje 59 . derdhja është për Kapitalin e IMB Ortakët marrin kredi nga Banka. Arben. për shyerjen e detyrimit ndaj furnitorit.04 Blerje lëndë të para. detyrimi ndaj furnitorit për shlyerjen e tij Pagesë nëpërmjet Bankës. klientit z. Paguar në llogarinë Bankare Shitje produkt “Software Kontabiliteti Alpha”. me kredi nga furnitori X 05.04 06.

b) Gjenerimi i Bilancit Vërtetues Bilanci Vërtetues nxirret nga Libri i Madh ku për çdo llogari merren shumat e kolonave Debi dhe Kredi Bilanci Vërtetues Llogaritë Numër 101 163 213 401 404 411 512 601 604 641 701 Shuma Debi Kredi 100000 250000 150000 50000 150000 18500 410000 50000 7500 10000 78500 167500 150000 Teprica Debitore Kreditore 100000 250000 150000 50000 0 18500 242500 50000 7500 10000 78500 Përshkrimi Kapitali Themeltar Hua bankare afatgjatë Makineri e pajisje Furnitor lëndë të para Furnitorë Aktive të Qëndrueshëm Klientë Banka Blerje lëndë të para Blerje Energji Paga Shitje produkt i gatshëm (Software) Totali 796000 796000 478500 478500 c) Paraqitja e Pasqyrës të Ardhurat dhe Shpenzimet (PASH) Gjenerohet nga Bilanci Vërtetues. 60 . Në PASH hyjnë vetëm llogaritë e shpenzimeve (Klasa 6) dhe llogaritë e të ardhurave (Klasa 7).

61 . për ndërmarrjen “IMB”.Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve Shpenzime Llog. Emërtimi 601 604 641 Blerje lëndësh të para Blerje energji elektrike Pagat Fitimi Total 50000 10000 7500 11000 78500 Total 78500 701 Të Ardhura Vlefta Llog. Emërtimi Shitje produkt i gatshëm Vlefta 78500 d) Prezantimi i Bilancit: Bilanci Aktivi 215 Makineri 411 Klientë 512 Bankë Total i Aktivit 150000 101 Kapitali 18500 120 Rezultati 242500 164 Hua 401 Furnitor 411000 Total i Pasivit Pasivi 100000 11000 250000 50000 411000 Shënim: Përfshihen edhe veprimet e ushtrimit 1.

.

.......... Për çdo lloj dokumenti trajtohen rastet që hasen më shpesh........ 114 Zhvlerësimet (Amortizimi e Provizioni) ......................96 Veprimet me Prodhimin............85 Veprimet e Arkëtimit dhe Pagesës . 119 Ushtrim Amortizimi .............................64 Veprimet që lidhen me Blerjen .............. 136 PJESA E PARË NJ O HURI P Ë R KO NTABILITE TIN E P Ë RG J ITHS HË M KAPITULLI III Trajtimi kontabël i disa veprimeve .......Kapitulli III Ilustrohet me shembuj mënyra e kontabilizimit të veprimeve më të përdorshme.............67 Veprimet që lidhen me Shitjen. dokumentat mbi të cilat ato mbështeten si dhe varësia e kontabilizimit nga përmbajtja e këtyre dokumentave................78 Veprimet me Inventarin.............. 129 Dalja e Aktiveve Afatgjata................... III TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nga varet Trajtimi Kontabël ...... 107 Veprimet me Listëpagesat ............

III. në këtë pjesë do të shqyrtojmë tipe të ndryshëm veprimesh. Ai nuk ka llogari të detyrimeve dhe të drejtave afatshkurtra (klasa 4). Ndërsa në bizneset e vogla. NGA VARET TRAJTIMI KONTABËL Pasi paraqitëm parimet kontabël të regjistrimit të transaksioneve. Në disa vende të zhvilluara bizneseve të vogla u kërkohet të mbajnë kontabilitetin sipas këtij parimi. furnitori mund t’ju kërkojë që ta parapaguani mallin që do të blini. Ky kontabilitet bazohet në parimin që një e ardhur (ose shpenzim) njihet e deklarohet në momentin që lind e drejta (ose detyrimi) për të. 64 . o Mënyrat e mbajtjes së kontabilitetit Ndodh shpesh që momenti kur kryhet shitja të mos përputhet me atë kur bëhet arkëtimi i saj. Po kështu. që kontabilizohen në mënyrë specifike në përputhje me normat e procedurave. TRAJTIMI KONTABËL I DISA VEPRIMEVE 1. Ky lloj kontabiliteti është i thjeshtë. po kështu çdo e ardhur regjistrohet në momentin që kryhet arkëtimi i saj. Kështu ju mund të shisni mallra me kredi. Për këtë arsye ekzistojnë 2 mënyra të mbajtjes së kontabilitetit: Kontabiliteti i Bazës Monetare Nënkupton që çdo shpenzim regjistrohet në momentin që kryhet pagesa e tij. Këto norma në radhë të parë dallohen nga mënyra e mbajtjes së kontabilitetit. Kontabiliteti i të Drejtave të Konstatuara Është mënyra e mbajtjes së kontabilitetit më e përhapur. duke u kërkuar blerësve tuaj pagesën një muaj më pas. pothuajse të gjitha veprimet kryhen me para në dorë. më e plotë dhe e vetmja që pranohet zyrtarisht tek ne. Kjo dukuri është shumë e pranishme në bizneset e zhvilluara.

kjo konsiderohet si e ardhur dhe duhet regjistruar si e tillë. regjistrimi i transaksoneve nënkupton regjistrimin në ditarin e kontabilitetit të dokumenteve justifikuese përkatëse. Inicial Emri i Dokumentit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FB FS MA MP UXY UXK ÇYB MAB FHM FDM FHP FDP LP FLD FK Faturë Blerje Faturë Shitje Mandat Arkëtimi Mandat Pagese Urdhër Xhirimi Ynë Urdhër Xhirim Klienti Çeku Ynë Bankar Mandat Arkëtim Banke Fletë Hyrje Magazine Fletë Dalje Magazine Fletë Hyrje Prodhimi Fletë Dalje Prodhimi Listëpagese Punonjësve Fletë Doganimi Fletë Kontabël Veprimi që kryhet Blerje të ndryshme Shitje të ndryshme Arkëtimi i parave në Arkë Pagesat që kryhen nga Arka Pagesa me xhirim nëpërmjet Bankës Arkëtime me xhirim nëpërmjet Bankës Tërheqje kesh nga Llogari e vetë Bankare Derdhje kesh në Llogarinë e vetë Bankare Hyrja e artikujve në magazinë Dalja e artikujve nga magazina Futja e lëndëve ne proces Prodhimi Nxerrja e produktit nga Prodhimi Detyrimi i Ndërmarrjes për Pagat etj. ku kontabilizimi i këtyre dokumenteve është automatik. vetëm si detyrim ndaj tij por jo si e ardhur. Nga ana tjetër kur marrim paradhënie për një shërbim që do t’i kryejmë një klienti. pavarësisht se arkëtimi mund të bëhet disa muaj më vonë. 65 . Le të listojmë dokumentet kryesore që përdoren për përligjjen e transaksionit: Dokumente Kryesore për Kontabilizim Nr. Si e ardhur ajo do të regjistrohet vetëm pasi ne të kemi kryer shërbimin dhe të kemi dërguar faturën përkatëse. o Varësia nga lloji i dokumentit Ritheksojmë se çdo transaksion duhet të mbështetet në një dokument justifikues. kur ne shesim mallra. Detyrimet në Doganë Veprime rregulluese Kontabël Shënim: Inicialet e dokumenteve janë sipas kodifikimit të programit “Kontabiliteti Alpha”.Për shembull. kjo paradhënie konsiderohet dhe regjistrohet.

sh: në një faturë blerjeje dhe “mënyra e pagesës”.Aktive Qarkulluese c) Sipas magazinimit që: nuk magazinohen magazinohen në ndërmarrje. Varësia e kontabilizimit nga lloji i artikullit Artikujt kur regjistrohen në kontabilitet duhet të mbahen në llogari që dallohen: a) Sipas natyrës së përftimit në: Blerje (Materiale e Mallra) Prodhime Ndërtime Shërbime. magazinohet te të tretët d) Sipas qëllimit të përdorimit : Materiale të para Meteriale të tjera Inventar i imët … Prodhime në proces Produkte Mallra Gjendje të pambërritura etj. P. “llojet e zbritjeve” dhe lloji i artikullit ndikojnë në kontabilizim. Dhe anasjelltas.Aktive Afatgjata (AA) Afatshkurtër. Amortizimet dhe Provizionet 66 . atë ne duhet ta regjistrojmë pavarësisht nëse e kemi apo jo dokumentin e pagesës. Dalje produkt) Listëpagesat Veprimet me Aktivet Afatgjata. Në skemat dhe rregullat e kontabilizimit të transaksioneve mbahet parasysh dhe parimi i pavarësisë së regjistrimit të një dokumenti nga regjistrimi i një dokumenti tjetër justifikues. Në vijim do të ndalemi në ilustrimin dhe shpjegimin e mënyrës së kontabilizimit të transaksioneve (dokumenteve) më të përdorshme: Blerjet dhe Shitjet Pagesat dhe Arkëtimet Veprimet në Magazinë (Hyrjet dhe Daljet) Veprimet në Prodhim (Hyrje lëndë e parë. b) Sipas afatit të përdorimit në: Afatgjatë . Ose Toka Ndërtesa Makineri e pajisje Mobilje etj. në kontabilizim ndikon edhe përmbajta e tij.Përveç llojit të dokumentit. Nëse kemi faturën që justifikon një blerje. nëse kemi një dokument pagese ta regjistrojmë pa pritur të na vijë fatura përkatëse. Se çfarë do të thotë kjo po e ilustrojmë me një shembull.

Ky lloj dokumenti nuk regjistrohet në kontabilitet. tregtuar ose kryer një shërbim çfarëdo. pasi firmoset nga marrësi. Në të përshkruhen artikujt. megjithëse është bërë porosia. në destinacionin mbërritës. sepse ai është thjesht një kërkesë. Zakonisht ky dokument formulohet pasi është marrë oferta nga Furnitori dhe është negociuar me të. Madje në mjaft raste kërkesa bëhet verbalisht. 3. sasia.2. Vetëm mbi bazën e këtij dokumenti ndërmarrja mund të bëjë regjistrimin e veprimit të blerjes në llogaritë e saj në kontabilitet. Edhe ky dokument nuk kontabilizohet pasi ai tregon që është bërë porosia por jo se është kryer blerja. Ky dokument shërben për shoqërimin e mallit gjatë transportit deri në mbërritjen e tij në ndërmarrje. Urdhër Porosia – Është dokumenti me të cilin ndërmarrja urdhëron që blerja të kryhet.Është Fatura që merr ndërmarrja kur bën një blerje. Për të realizuar blerjen. kushtet e pagesës.Kur malli merret fizikisht furnitori lëshon një dokument livrimi – Fletë Shoqërimin. Ky është dokumenti i angazhimeve reciproke midis: furnitorit. zbritjet etj. që janë: 1. kalohen disa etapa. Në të përshkruhen artikujt që dëshiron të blejë. çmimi. blerja mund të mos kryhet. Fletë Shoqërimi . Ka mjaft raste që. për livrimin e porosisë dhe ndërmarrjes. Faturë Blerje (FB) . Kërkesë për ofertë – Është dokumenti që ndërmarrja i formulon dhe i dërgon fillimisht Furnitorit kur kërkon që të blejë. sepse ndërmarrja bëhet pronare e mallit vetëm nga fatura që lëshohet për të. VEPRIMET QË LIDHEN ME BLERJEN i. me një telefonatë apo s’bëhet fare kur blihet direkt në treg të lirë. 2. As ky dokument nuk regjistrohet në kontabilitet. koha e livrimit. kushte të pagesës e të livrimit etj. 67 . Cikli i dokumenteve të Blerjes Për të prodhuar. që firmoset edhe nga transportuesi apo personi. 4. dhe si dokument i marrjes në dorëzim. që e merr mallin në ngarkim. sasia e tyre. ndërmarrja duhet të blejë nga furnitorët të mira dhe shërbime që do të përdoren në aktivitetin ose veprimtarinë e saj. për kryerjen e pagesës përkatëse.

Fatura: Baza për regjistrimin e Blerjes Fatura përbëhet nga dy pjesë: nga “koka” dhe nga “trupi”. çmimin për njësi pa TVSH. Kontabilizimi i FHM varet nga skema kontabël (me ndryshim gjendje ose jo).. Çek. nga arka apo nga banka). vleftën e TVSH dhe totalin e faturës ku përfshihen të gjitha taksat. Në përgjithësi. që kryhen me dokumentet e mësipërme. ku secila përmban informacione të domosdoshme për regjistrimin e saktë të saj. klientin dhe natyrën e veprimit. Fletë Hyrja në Magazinë (FHM) – Është dokumenti me të cilin magazinieri vërteton marrjen në dorëzim prej tij të mallit dhe futjen në inventar. FHM konsiderohet si dokument i brendshëm dhe. .. Për furnitorin dhe për klientin.) ii. nuk kontabilizohet.. Trupi: përmban sasinë e artikujve40. fatura përmban emrin. Koka: përmban informacione për furnitorin. në dyqane).(Shih në vijim te veprimet me magazinën. afati i pagesës etj.sh.). 40 Artikujve: Artikujt mund të jenë mallra ose shërbime. Me blerjen mund të lidhet edhe: Pagesa e shumës së faturës. kur ajo likuidohet me “para në dorë“ në çastin e marrjes së faturës (p. përgjithësisht. kryhet me marrjen e faturës ose brenda një afati të miratuar nga shitësi. si rregull. Në faturë saktësohen edhe kushtet e përgjithshme të shitjes (livrimi. Pagesa.. nga metoda e inventarizimit (periodik apo i vazhdueshëm) dhe veçanërisht nga fakti nëse lëvizja pasqyron ndryshim në klasifikimin kontabël të artikujve që përmban. që përgjithësisht bëhet me dokument të veçantë (Mandat Pagese. përbëjnë Ciklin e Blerjes. Ka gjithashtu fatura që shërbejnë edhe si dokumente pagese. 68 . adresën dhe identifikuesin e tij tregtar (NIPT apo Kodi Fiskal). uljet eventuale të çmimeve.Këto 4 veprime. Urdhër Xhirimi. (Në kontabilitet artikujt e blerë regjistrohen në inventar mbi bazën e Faturës së Blerjes).

Zbritje tregtare konsiderohen ato ulje në vleftën e faturës që furnitori i bën klientit për: 69 . Vlerësimi i elementeve të Faturës Zbritjet në faturë Furnitori mund t’i akordojë klientit zbritje të natyrës tregtare ose financiare.Shembull Fature: Shoqëria “IMB” blen materiale (CD dhe bojë printeri) te shoqëria “Infosoft Systems”. Kjo e fundit i jep shoqërisë “IMB” faturën e mëposhtme: iii.

sipas afatit dhe mënyrës së pagesës. ii. në frëngjisht: remise. Afati i pagesës lidhet përgjithësisht me datën e livrimit dhe afatin e maturimit45 të faturës. në italisht:ribasso. në frëngjisht: escompte. Mënyra e Pagesës Ka disa mënyra pagese. 43 tërësinë – kjo ulje quhet në anglisht: rebate. sepse shumat e derdhura si taksa (TVSH) i kalohen Shtetit nga ndërmarrja. Zbritjet tregtare nuk regjistrohen në të njëjtën mënyrë me ato financiare. (Kjo ulje. në frëngjisht: rabais. 45 Afati i maturimit – është afati ose data kur duhet të paguhet fatura. 42 sasinë – kjo ulje quhet në anglisht: discount. iv. por në llogarinë e detyrimeve që ka klienti ndaj ndërmarrjes. defekte41 në cilësi. iii. 70 . sasinë42 e blerjes (blerje me shumicë) apo nga rëndësia e klientit. Taksat në faturë TVSH (Tatimi mbi Vlerën e Shtuar) është një tatim i tërthortë. për pagesën44 para afatit ose kur paguan “cash”.). që shënohet në disa fatura kur është i ndryshëm nga data e faturës. tërësinë43 e veprimeve që e lidhin atë me një klient të veçantë gjatë një periudhe të caktuar. për shembull. e menjëhershme ose me afat pagese.) Zbritje financiare konsiderohen uljet në vleftë që akordohen. në italisht: sconto. Kontabilizimi i Veprimeve të Blerjes Kontabilizimi varet nga: mënyra e pagesës. në frëngjisht: restourne. 41 defekte – kjo lloj ulje quhet në anglisht: rebate. përgjithësisht. që vendoset mbi konsumimin. 44 pagesën – kjo lloj ulje në anglisht : discount.i. vonesa në livrim. Në regjistrimin e një fature duhet dalluar çmimi i blerjes pa taksa nga çmimi i blerjes që përfshin taksat (TVSH etj. Ai përcaktohet në përqindje mbi çmimin e shitjes ose të shërbimit. mall i mbetur stok. nuk bëhet në faturë.

1 (e ngjashme me atë më sipër). 1 pako me 10 copë CD Shteti TVSH e zbritshme Arka Totali Sqarime: o Blerja e artikujve qarkullues që nuk magazinohen (materiale të para.1 Date Përshkrimi i veprimit Llogaria 601 4456 531 Vlefta Debi 550 110 660 660 660 Kredi 12 / 04 Blerje. IMB blen nga Infosoft Systems vetëm 1 pako me 10 CD me vleftë pa TVSH 550 lekë. për blerjen në fjalë. o TVSH e Faturës së Blerjes quhet “TVSH e zbritshme”.) regjistrohet direkt në një llogari shpenzime blerje (60…). magazinohet apo jo. por pa zbritje dhe e paguar “me para nё dorë”. lloji artikullit.. Për artikujt: materiale të para(601). 71 .. tregtare apo financiare... afatgjatë apo qarkullues. fatura dhe pagesa mund të regjistohen bashkë (vetëm një herë) meqenëse pagesa bëhet njëkohësisht me livrimin e mallit. mallra(605) etj. Regjistrimi në ditarin e ndëmarrjes IMB Ref 10 Datë 12 / 04 Dok Justifikues Lloj FB Nr . a Varësia nga mënyra e pagesës Rasti 1: Faturë direkt e pagueshme46. furnitura etj. Me faturën Nr . TVSH 110 lekë dhe vleftë me TVSH 660 lekë. materiale të tjera(602). Në këtë rast. sepse i zbritet detyrimeve ndaj shtetit për TVSH. Nëngrupi i saj varet nga lloji i artikullit. që i përgjigjet vleftës së paguar realisht prej tij.- lloji i zbritjes. Në Ditar duhet të reflektohen: vlefta e blerjes neto pa taksa vlefta e TVSH që duhet paguar vlefta e plotë për t’u paguar nga klienti. prandaj vlefta e TVSH-së shkruhet në Debi të llogarisë 46 direkt e pagueshme: Faturë që paguhet “me para në dorë” (“cash”) me “çek bankar” apo “karta bankare”.

për detyrimet ndaj shtetit.3 më sipër) por pa zbritje. jo sapo kryhet një veprim. Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes IMB Ref 11 Datë 15 / 04 Dok Justifikues Lloj FB Nr …2 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 601 606 4456 401 512 401 Vlefta Debi 1000 5000 1200 7200 7200 7200 14400 14400 Kredi 15 / 04 Blerje materiale të para. bojë printeri Shteti TVSH e zbritshme Furnitori Infosoft Systems 12 17 / 06 UXY …3 17/06 Banka likuidimi i faturës Nr …2 Dt 15/ 04 Furnitori Infosoft Systems Totali Shpjegime: o Blerja e artikujve regjistrohet në llogari blerje sipas nëngrupit përkatës. veç 72 . vlefta e TVSH për t’u paguar. Kjo mbahet në llogari sepse ndërmarrja i shlyen detyrimet ndaj shtetit vetëm periodikisht. vlefta e plotë që realisht duhet të paguajë klienti për këtë.. që zvogëlon gjendjen e saj.. Rasti 2: Faturë me afat pagese: IMB blen përsëri tek Infosoft Systems me faturën Nr …2 (2 pako CD dhe një bojë printeri) me vleftë pa TVSH 6000 (1000 + 5000) lekë. prandaj ajo shërben si kundërparti në Kredi (dalje nga llogaria). Në ditar duhet të evidentohet: çmimi i blerjes pa taksa. Në këtë rast. o Pagesa e plotë kryhet nga “Arka” e IMB. 2 pako CD Blerje material konsumi. regjistrimi ndahet në dy pjesë: 1) mbi bazën e faturës. për të marrë parasysh detyrimin që ka ndërmarrja për kryerjen e pagesës 2) mbi bazën e dokumentit të pagesës kur bëhet pagesa realisht. TVSH 1200 lekë dhe vleftë me TVSH 7200 lekë me pagesë të vonuar (shih ilustrimin e faturës nr . ekzistenca e një borxhi ndaj furnitorit për vleftën e plotë.

që i ka bërë furnitori. ndërsa totali pa zbritje quhet dhe “Totali Bruto”. por ka edhe zbritje tregtare.materiale të para (llogaria 601) dhe veç materiale konsumi (llogaria 606). regjistrimi kontabël bëhet me vleftën e zbritur. Trajtimi i zbritjes tregtare: Në rastin e zbritjes tregtare. b Varësia nga lloji i zbritjes Rasti 3: Faturë me zbritje tregtare IMB blen përsëri CD e bojë printeri tek Infosoft Systems dhe ai i akordon një zbritje tregtare 5 %. Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes IMB Ref 13 Datë 17 / 04 Dok Justifikues Lloj FB Nr …3 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 601 606 4456 401 512 401 Vlefta Debi 950 4750 1140 6840 6840 6840 13680 13680 Kredi 17 / 04 Blerje lëndë të parë. o Me regjistrimin e dytë (Ref 12) të Urdhër-Xhirimit Bankar (UXB) ndërmarrja “IMB”. Kjo faturë ka të njëjtat të dhëna në rastin 2. Regjistrimi i faturës (Ref 11) debiton po të njëjtën llogari TVSH –je si në rastin 1. Trajtimi bëhet si në rastin e regjistrimit të një fature pa zbritje. 73 . CD Blerje material konsumi bojë printeri Shteti TVSH e zbritshme Furnitori 14 10 / 07 UXY 004 10 / 07 Banka likuidimi i faturës Nr …3 Dt 17/03 Furnitori Totali 47 Totali me zbritje: quhet dhe Totali Neto. Shih faturën Nr …3 (që paraqitëm më sipër si shembull fature). veçse në vend të “totalit pa taksa” është “totali me zbritje47 pa taksa”. dmth që ndërmarrja nuk ve në dukje në llogaritë e saj sa ishte vlefta para zbritjes apo zbritjen. veçse tani kreditohet një llogari e të tretëve (401 Furnitori) për të pasqyruar faktin që ndërmarrja “IMB” ka një detyrim pagese. pasqyron pagesën me bankë për shlyerjen e borxhit Furnitorit.

.Shpjegime: o Regjistrimi është i njëjtë si në rastin 2.. vetëm vlefta ndryshon. Rasti 4: Faturë me zbritje financiare: I referohemi përsëri faturës Nr . Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes IMB: Ref 13 Datë 17 / 04 Dok Justifikues Lloj FB Nr …3 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 60… 4456 76x 401 512 401 Vlefta Debi 6000 1140 300 6840 6840 6840 13980 13980 Kredi 17 / 04 Blerje. si në rastin 3. 74 . nuk konsiderohet si e sigurtë por si e mundshme dhe duhet regjistruar në një mënyrë që mundëson korrigjim në rastin e mosrespektimit të pagesës në avancë nga klienti. Ulja. Ai evidenton vleftën me zbritje pa taksa dhe vlerën me zbritje me taksa. pra. por duke e konsideruar tani zbritjen financiare.3. sepse ndërmarrja e kryen atë më vonë. sepse kryhet vetëm nëse ndërmarrja respekton pjesën e kontratës (domethënë nëse ajo paguan përpara datës së parashikuar).. Trajtimi i zbritjes financiare: Zbritja financiare nënkupton një zbritje me kusht. CD e bojë printeri Shteti TVSH e zbritshme Zbritje e përfituar Furnitori 14 17 / 06 UXY 005 17/06 Banka likuidimi i faturës Nr . si në rastin 2.1 Dt 17/03 Furnitori Totali Sqarime: o Blerja e materialit regjistrohet me vleftën që i përgjigjet vleftës tregtare (pa zbritje) dhe pa taksa.. o Pagesa është regjistruar e veçantë.

o Zbritja regjistrohet më vete si e ardhur financiare. 2 pako CD Blerje material konsumi. llogaria “zbritje e përfituar“48 (në grupin 76). prandaj në to blerjet trajtohen si shpenzim (debitohet llogaria 60 “shpenzime blerje”). Ndërkaq ka mjaft raste kur artikujt e blerë magazinohen për t’u konsumuar. 75 . për të pasqyruar kohën kur merret materiali dhe atë kur bëhet pagesa. Në këto raste blerja nuk trajtohet si shpenzim por si inventar (gjendje pasurie). bojë printeri Shteti TVSH e zbritshme Furnitori Infosoft Systems 12 17 / 06 UXY 003 17/06 Banka likuidimi i faturës Nr …2 Dt 15/ 04 Furnitori Infosoft Systems Totali 48 Llogaria zbritje e përfituar: Aktualisht nuk është e veçantë në PKP. Për ilustrim. Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes IMB Ref 11 Datë 15 / 04 Dok Justifikues Lloj FB Nr …2 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 311 606 4456 401 512 401 Vlefta Debi 1000 5000 1200 7200 7200 7200 14400 14400 Kredi 15 / 04 Blerje materiale të para. le të shohim se si do të kontabilizohej fatura e rastit 2 nëse artikulli “pako CD” do të magazinohej.sh: 766) ose të përdoret llogaria 768 “Të ardhura të tjera financiare”. o Veprimi regjistrohet gjithmonë në dy kohë. c Varësia nga lidhja me magazinën Në rastet e mësipërme artikujt e blerë nuk magazinoheshin. konkretisht: Rasti 6: Blerjet me hyrje në inventar Kjo skemë përdoret për aktivet qarkulluese që magazinohen. o TVSH-ja e llogaritur mbi vleftën me zbritje regjistrohet si në rastin e zbritjes tregtare. më vonë. gradualisht. Mund të çelet një llogari e tillë në grupin 76 (p.

o Ndërsa materialet e konsumit që nuk inventarizohen kontabilizohen njësoj (si në rastin 2) në llogarinë e shpenzimeve përkatëse 606. o Artikujt “pako CD” dhe “bojë printeri” ndonëse janë në të njëjtin dokument (faturë blerjeje) trajtohen në kontabilitet me skema të ndryshme. Në vijim.Shpjegime: o Regjistrimi është i njëjtë si në rastin 2 vetëm se në vend të llogarise 601 (shpenzime\ materiale të para) debitohet llogaria 311 (inventar \ materiale të para) . dhe në pjesën e dytë regjistrohej hyrja në inventar (duke anuluar shpenzimin e blerjes). Në pjesën e parë fatura e blerjes kontabilizohej si shpenzim. sipas skemës “me ndryshim gjendje magazine” që zbatohej më parë te ne. inventar i imët e ambalazh (32).. sipas llojit dhe mënyrës së magazinimit.. kontabilizimi i faturës ndahej në dy pjesë. Bëni kujdes ! Në këtë regjistrim artikujt në inventar hynë me çmimin e blerjes sepse nuk kanë shpenzime të tjera. materiale të tjera (312). mallra (35).. Më konkretisht sipas kësaj skeme regjistrimi në ditar i këtij rasti (Rasti 6) do të ishte: Dok Justifikues Lloj FB Ref 11 Datë 15 / 04 Nr …2 Datë 15 / 04 Përshkrimi i veprimit Blerje materiale të para. bojë printeri Shteti TVSH e zbritshme Furnitori Infosoft Systems Llogaria 611 606 4456 401 311 60311 512 401 Vlefta Debi 1000 5000 1200 7200 1000 1000 7200 7200 14400 14400 Kredi FHM Hyrje materiale në magazinë Ndryshim gjendje magazine 12 17 / 06 UXY 003 17/06 Banka likuidimi i faturës Nr …2 Dt 15/ 04 Furnitori Infosoft Systems Totali 76 . Shënim: Mbi kontabilizimin “me ndryshim gjendje”. Në kontabilizimin e blerjeve. 2 pako CD Blerje material konsumi. te “Veprimet me Inventarin” do të shohim dhe rastet kur ata kanë dhe shpenzime të tjera blerjeje (për shembull transporti) dhe hyjnë në inventar me koston e plotë. sikur të ishin artikuj që nuk magazinohen. nëpërmjet kreditimit të llogarisë 603 “Ndryshim gjendje në magazinë”. Kur artikujt që magazinohen janë: materiale të para (311).

shpesh. në vend të furnitorit 404. ajo në asnjë rast nuk konsiderohet si shpenzim. me regjistrimin e fletë hyrjes në magazinë. por si hyrje në inventar (në llogarinë përkatëse të aktiveve afatgjata. klasa 2).Regjistrimi i hyrjes në inventar bëhej. Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes IMB: Ref 15 Datë 17 / 03 Dok Justifikues Lloj FB Nr . o Nëse pagesa e faturës do të ishte direkte. Rasti 7: Faturë me aktive afatgjata Nëse fatura përmban aktive afatgjata...5 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 2182 4456 404 Vlefta Debi 200500 40100 240600 240600 240600 Kredi 19 / 03 Blerje pajisje informatike kompjuter e printer Shteti TVSH e zbritshme Furnitori Totali Shpjegime: o Regjistrimi prek llogarinë 2182 “Pajisje informatike” e klasës (2) të aktiveve afatgjata dhe jo si në rastet e tjera që prekte llogari shpenzimesh (klasa 6) apo llogari inventari (klasa 3). Le të shohim rastin e faturës në vijim: Shënim: Mallrat do të përdoren për nevojat e vetë ndërmarrjes « IMB » për një afat mbi 1 vit. o Në vend të llogarisë 401 "furnitorë për mallra e shërbime" është përdorur llogaria 404 “furnitorë për aktivet afatgjata”. 77 . do të vihej llogaria e bankës 512 nga bëhet pagesa.

78 . përbëjnë Ciklin e Shitjes.Oferta . Kontabilizimi i Veprimeve të Shitjes Regjistrimi i veprimeve të shitjes ndjek të njëjtën logjikë si te veprimet e blerjes. Fatura: Baza për regjistrimin e veprimeve të Shitjes Në ciklin e shitjes përfshihen edhe: Arkëtimi i shumës së faturës.me të cilën magazinieri vërteton daljen e mallit nga magazina dhe dorëzimin e tij personit marrës.3. VEPRIMET QË LIDHEN ME SHITJEN i. edhe në rastin e shitjes. lloji i artikullit. Si në rastin e blerjes.Urdhër-Shitja . Cikli i dokumenteve të Shitjes Veprimi i shitjes kalon në etapa të ngjashme me ato të blerjes: . ii. që kryhen me dokumentet e mësipërme.Fletë-Shoqërimi (Dokument Livrimi) . lloji i zbritjes. Fletë Dalje nga Magazina (FDM) .Faturë Shitjeje Veprimet. që përgjithësisht bëhet me dokument të veçantë (nga Banka apo nga Arka). ato regjistrohen në llogaritë e klasës 7 dhe për TVSH-në në vend të llogarisë 4456 përdoret llogaria 4457. Le t’u rikthehemi faturave që përdorëm në veprimet e blerjes nga IMB dhe të shikojmë se si ato regjistrohen në llogaritë e ndërmarrjes «Infosoft Systems» për të cilën ato shërbejnë si Fatura Shitjeje. FDM konsiderohet si dokument i brendshëm dhe në përgjithësi ashtu si FHM nuk kontabilizohet. por në vend që të regjistrohen veprimet në llogaritë e klasës 6. kontabilizimi varet nga: mënyra e pagesës.

a Varësia nga mënyra e pagesës Rasti 1: Faturë direkt e pagueshme I referohet faturës së mësipërme si te Rasti 1 i blerjes pa zbritje dhe me pagesë direkte me marrjen e mallit. Nëngrupi i saj varet nga lloji i artikullit. Në këtë rast. pa zbritje me pagesë direkte. Regjistrimi në ditarin e “Infosoft Systems“ Ref …1 Datë 12 / 04 Dok Justifikues Lloj FS Nr …1 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 705 4457 531 35 605 Vlefta Debi Kredi 550 110 660 460 460 1120 1120 12 / 04 Shitje mallra. Fatura e Shitjes (FS) është dokumenti që njëkohësisht justifikon daljen e mallit nga inventari (shpenzimin e tij). faturë shitjeje mallrash (1 pako CD) me vleftë shitjeje pa TVSH 550 lekë dhe TVSH 110 lekë). . veprimi i shitjes (livrimi dhe pagesa) regjistrohet vetëm një herë mbi bazën e faturës. mallra. . meqenëse pagesa bëhet njëkohësisht me marrjen e faturës. të cilat janë në inventar me një kosto blerjeje prej 460 lekë. 1 pako CD me 10 copë Shteti TVSH e pagueshme Arka Inventarë.… ) regjistrohet direkt në një llogari “të ardhura nga shitja” (70…). Përgjithësisht. prandaj duhet të pasqyrohet edhe kjo dalje. gjysmë produkte.vlefta e TVSH-së së mbledhur. Në ditar evidentohet: .vlefta që duhet paguar dhe që paguan klienti në dorë.çmimi i shitjes pa taksa. . Pra. dalje malli i shitur Shpenzime blerje malli Totali Sqarime: o Shitja e artikujve afatshkurtër (produkte. 79 .shpenzimi i kostos së blerjes së mallit me të cilin ishte inventarizuar dhe bëhet pakësimi i inventarit.

. . me afatin e pagesës. që rrit gjendjen e saj.” Rasti 2: Faturë me afat pagese Ky rast i referohet të njëjtës faturë Nr …2 (si te rasti 2 i blerjes më sipër). … o TVSH e Faturës së Shitjes është “TVSH e pagueshme”. prandaj shkruhet në Kredi të llogarisë së detyrimeve ndaj shtetit.. Në ditar evidentohet: . mall (705). Në këtë rast.çmimi i shitjes pa taksa. . prandaj llogaria “Arka” shërben si kundërparti në Debi (hyrje në llogari). pa zbritje me pagesë të vonuar. Prandaj kreditohet llogaria 35 “Mallra” për vleftën me të cilën mbahej në magazinë artikulli (koston e blerjes që është 460 lekë) dhe debitohet si kundërparti llogaria 605 “Blerje/Shpenzime mallrash. punime e shërbime (704). 80 . që janë në inventar me një kosto blerjeje prej 4800 lekë. Faturë shitjeje mallrash (2 pako CD dhe bojë printeri) me vleftë pa TVSH 6000 lekë dhe TVSH 1200 lekë). o Pagesa e klientit kryhet direkt (“me para në dorë”).vlefta që duhet paguar nga klienti dhe që i korrespondon vleftës së paguar më vonë nga ky.vlefta e TVSH-së së mbledhur.Për artikujt: produkt i gatshëm (701). . . o Pjesa me sfond jeshil është pjesa e daljes nga inventari si shpenzim i blerjes. veprimi regjistrohet në dy etapa: 1) mbi bazën e faturës dhe 2) mbi bazën e dokumentit të pagesës.shpenzimi i kostos së blerjes së mallit me të cilin bëhet pakësimi i inventarit. produkt i ndërmjetëm (702). nënprodukte (703).ekzistenca e një kredie dhënë klientit. pa zbritje me pagesë të vonuar.

2 pako CD dhe bojë printeri Shteti TVSH e mbledhur Klienti IMB Inventarë. Faturë shitje mallrash (2 pako CD dhe bojë printeri) me vleftë pa TVSH 6000 lekë.” o Regjistrimi i dytë. 81 . Urdhër Xhirim Klienti (UXK. Prandaj kreditohet llogaria 35 “Mallra” për vleftën e kostos me të cilën mbaheshin në magazinë (që është 4800 lekë) dhe debitohet me të njëjtën vlerë49 si kundërparti llogaria 605 “Blerje/Shpenzime mallrash. ref …3) pasqyron veprimin e pagesës që bën klienti “IMB” për shlyerjen e borxhit të tij ndaj ndërmarrjes “Infosoft Systems”. o Njësoj si në rastin 1 (pjesa me ngjyrë jeshile). së bashku me shitjen regjistrohet edhe dalja nga inventari si shpenzim blerjeje...Regjistrimi në ditarin e «Infosoft Systems» Ref …2 Datë 15 / 04 Dok Justifikues Lloj FS Nr …2 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 705 4457 411 35 605 512 411 Vlefta Debi Kredi 6000 1200 7200 4800 4800 7200 7200 14400 14400 15 / 04 Shitje mallra. me 49 Duke e konsideruar që kosto e blerjes është sa shpenzimi i blerjes. se në vend të bankës. b Varësia nga lloji i zbritjes Rasti 3: Faturë me zbritje tregtare Le t’i referohemi të njëjtës faturë si te Rasti 3 i blerjes. dalje mall i shitur Shpenzime blerje malli …3 17 / 06 UXK …3 17/06 Banka likuidimi i faturës Nr …2 Dt 15 / 04 Klienti IMB Totali Shpjegime: o Regjistrimi i parë i Faturës (ref …2) ka ndryshim nga ajo e rastit 1. debitohet një llogari e të tretëve (Klienti) për të pasqyruar faktin që ndërmarrja “IMB” ka një detyrim pagese.

me pagesë të vonuar. Në këtë rast. 82 . me zbritje regjistrohet dhe detyrimi i klientit (6840 lekë). me zbritje financiare 5%. Faturë shitje mallrash (2 pako CD dhe bojë printeri). vlefta me zbritje pa TVSH është 5700 lekë. vlefta e TVSH pas zbritjes 1140 lekë.zbritje tregtare 5%. Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes «Infosoft Systems » Ref …4 Datë 17 / 04 Dok Justifikues Lloj FS Nr …3 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 705 4457 411 35 605 512 411 Vlefta Debi Kredi 5700 1140 6840 4800 4800 6840 6840 18480 18480 17 / 04 Shitje mallra. CD dhe bojë printeri Shteti TVSH e mbledhur Klienti IMB Inventarë. që janë në inventar me një kosto blerjeje prej 4800 lekë. dalje mall i shitur Shpenzime blerje malli …5 10 / 07 UXK …4 17/07 Banka likuidimi i faturës Nr …1 Dt 17/03 Klienti IMB Totali Shpjegime: o Regjistrimi është i njëjtë si skemë me atë të faturës 2 në rastin e mësipërm. ndryshon vetëm nga fakti që këtu kontabilizohen vlerat me zbritje. (vleftat e kostot janë po ato të rastit 3 më sipër). me pagesë të vonuar. ulja do të kryhet vetëm nëse ndërmarrja (IMB) respekton pjesën e kontratës. Si vleftë e shitjes pa TVSH merret vlefta me zbritje (5700 lekë) dhe si vleftë e TVSH korresponduesja e saj me zbritje (1140 lekë). domethënë nëse ajo paguan para datës së parashikuar. Rasti 4: Faturë me zbritje financiare I referohemi të njëjtës faturë si te Rasti 4 i blerjes. Ulja pra nuk konsiderohet si e sigurtë por si e mundshme dhe duhet regjistruar në një mënyrë që të lejojë korrigjim në rastin e mosrespektimit të pagesës në avancë nga klienti.

CD dhe bojë printeri Shteti TVSH e mbledhur Ulje e akorduar Klienti IMB Inventarë.) 50 Ulje e akorduar = Rekomandohet të jetë një llogari e veçantë 66x (dmth në klasën 6 të shpenzimeve. sepse fatura e shitjes shërben edhe si dokument justifikues për daljen nga magazina.Regjistrimi në ditarin e “Infosoft Systems”50 Ref …5 Datë 17 / 03 Dok Justifikues Lloj FS Nr …4 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 705 4457 66x 411 35 605 512 411 Vlefta Debi Kredi 6000 1140 300 6840 4800 4800 6840 6840 13980 13980 17 / 04 Shitje mallra. c Varësia nga magazina Për mallrat që magazinohen veprimi i shitjes shoqërohet me daljen nga magazina si më sipër. (Shih veprimet me inventarin. Në rastet e veçanta të shitjes së mallrave të painventarizur ose të inventarizuar me vlerë jo të plotë bëhet pakësimi i shpenzimeve përkatëse të mallit të shitur. o Pjesët e tjera janë njësoj si në rastin 3. këtu si vleftë shitje pa TVSH merret ajo pa zbritje (6000 lekë). 83 . grupi 6 i shpenzimeve financiare). si vleftë e TVSH merret ajo me ulje dhe debitohet një llogari shpenzimesh financiare “Zbritje e akorduar” për uljen e akorduar prej 300 lekë. dalje mall i shitur Shpenzime blerje malli Banka likuidimi i faturës Nr …1 Dt 17/03 Klienti IMB Totali 50 …6 17 / 06 UXK …5 17/06 Shpjegime: o Në ndryshim me rastin 3 kur zbritja ishte tregtare.

Shitja e një aktivi afatgjatë është një rast i veçantë. Për konkretizim.”Ndryshim gjendje magazine”. mbas amortizimit.Shënim: Mbi kontabilizimin “me ndryshim gjendje” të shitjeve... Në këtë pjesë dalja nga inventari bëhej me kundërparti llogarinë 603 “Ndryshim gjendje në magazinë”. Në kontabilizimin e shitjeve. 84 . që trajtohet më poshtë. sipas kësaj skeme. kontabilizimi i faturës së shitjes ndryshonte vetëm në pjesën e dytë (me ngjyrë jeshile). CD e bojë. CD dhe bojë printeri Shteti TVSH e mbledhur Klienti IMB FS …1 17/04 Dalje nga magazina për shitje. sipas kësaj skeme.. Kjo sepse. …5 10/07 UXK …4 17/07 Banka likuidimi i faturës Nr…1 Dt 17/03 Klienti IMB Totali 512 411 Shpjegime: o Siç shihet ndryshon vetëm llogaria kundërparti e llogarisë 35 “Mallra” që në vend të llogarisë 605 “Blerje. mallra” përdoret llogaria 6035 “Ndryshim gjendje mallra…” Shënim: Rastet e mësipërme janë raste të shitjes së aktiveve qarkulluese. sipas skemës “me ndryshim gjendje magazine” që zbatohej më parë te ne. regjistrimi në ditar i rastit 3 (të shitjes) do të ishte: Regjistrimi në ditarin e ndërmarrjes ”Infosoft Systems” Ref …4 Datë 17/04 Dok Justifikues Lloj FS Nr …3 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 705 4457 411 351 6035 Vlefta Debi Kredi 5700 1140 6840 4800 4800 6840 6840 18480 18480 17/04 Shitje mallra.. të gjitha hyrjet dhe daljet nga inventari bëhen me kundërparti llogarinë 603.

prodhimet. Inventari dhe Metodat e Regjistrimit a Ç’është inventari ? Inventaret përbëhen nga aktivet: . Kjo metodë rekomandohet sidomos kur artikujt kanë një vlerë të konsiderueshme.…). b Metodat e regjistrimit të inventarit Për regjistrimin e veprimeve të magazinës dhe evidentimin e inventarit përdoren dy metoda: o Metoda e inventarit të vazhdueshëm o Metoda e inventarit të ndërmjetëm Metoda e inventarit të vazhdueshëm: Sipas kësaj metode. Metoda e inventarit të ndërmjetëm Bazohet në evidentimin e gjendjes së inventarit në periudha të caktuara. në momentin që blihet dhe magazinohet. ndërsa kur del nga magazina regjistrohet si dalje nga inventari. VEPRIMET ME INVENTARIN i.në formë materialesh apo furnizimesh për t’u përdorur në procesin e prodhimit ose në kryerjen e shërbimeve. ndërtesa. Në këtë rast ato trajtohen si pjesë e inventarit. Kjo metodë jep një gjendje faktike të inventarit në çdo çast. regjistrohet si hyrje në inventar (kontabilitet). çdo aktiv. …) kur ato blihen për rishitje. ose .4.e mbajtura për shitje (mallrat51. 85 .që ndodhen në procesin e prodhimit. ose . në fillim të 51 Në mallrat hyjnë dhe pronat e paluajtshme (si toka.

kompensimet. çmimi i magazinimit apo kostoja e prodhimit.. …). detyrimet doganore. Fletë Hyrje Magazine (FHM) – është dokumenti me të cilin ndërmarrja bën hyrje në magazinë artikujt e blerë apo të prodhuar. mirëmbajtja. c Kosto e inventarit Në standardet e kontabilitetit.. ngrohja e ndriçimi. siguracioni i mallit e kosto të tjera. firot. në çastin kur bëhet inventarizimi. 86 . sasia e bërë hyrje. zakonisht. deri në sjelljen e inventarit në vendin dhe gjendjen që duhet. c) Kosto indirekte: Qeraja.. kosto e transportit. inventari (në magazinë) mbahet me kosto blerjeje apo prodhimi dhe jo me çmimin e blerjes.. FHM përgjithësisht nuk kontabilizohet. Kjo metodë përdoret kur aktivet janë artikuj të imët e me vlerë relativisht të vogël..). periodikisht. Në të përshkruhen artikujt. FHM plotësohet nga magazinieri që e merr në dorëzim artikullin dhe firmoset edhe nga personi që e sjell. Dokumentet e Magazinës Veprimet me inventarin bazohen në dokumentet e magazinës. fletë dalje prodhimi. pagat e punonjësve të prodhimit dhe shpenzimet për ta (sigurimet. nga 52 Lëvizje e brendshme quhet lëvizja nga një magazinë (vend stokim) në një tjetër pa ndryshim të gjendjes fizike të artikullit.. që janë: 1. jo në çdo çast por. humbjet teknike. Zakonisht këtij dokumenti i bashkëngjitet një kopje e dokumentit justifikues (faturë blerjeje. . Kjo metodë e jep gjendjen e inventarit. në fund të periudhës ushtrimore. kostot inxhinierike. ii. Në koston e blerjes përfshihet: çmimi i blerjes.. Ajo kontabilizohet vetëm në rastet kur artikulli qarkullues bën lëvizje të brendshme52duke ndryshuar klasifikimin kontabël (për shembull. vlefta etj. . Në koston e prodhimit përfshihen kostot direkte e ato indirekte që lidhen me atë prodhim: b) Kosto direkte: materialet e prodhimit.periudhës dhe në fund të periudhës dhe kontabilizohet vetëm kjo gjendje dhe jo çdo hyrje apo dalje nga magazina.

). Këto janë 4 dokumentet më të përdorshme për lëvizjet e inventarit. nga materiale të para në mall dhe anasjelltas. 54 Fletë Dalje Faturë – quhet dhe Fletë Dalje e Jashtme. 87 .material konsumi që nuk magazinohet në material që magazinohet. si: Regjistri i Magazinës55.. Fletë Inventari (Magazine) (FIM) . FDM ka përmbajtje të njëjtë me FHM. vjedhjet në magazinë. FDM përgjithësisht nuk kontabilizohet. 2. diferencat. në rastet kur nuk ka faturë blerjeje. njësi shitje e prodhimi. urdhër i brendshëm. përdoret në rastet kur magazina luan edhe rolin e pikës së shitjes. Fletë Dalje Magazine (FDM) – është dokumenti me të cilin ndërmarrja bën dalje nga magazina artikujt për shitje. Plotësohet nga magazinieri dhe firmoset edhe nga personi që e merr në dorëzim artikullin. 53 Fletë Hyrje Faturë – quhet dhe Fletë Hyrje e Jashtme. PVM kontabilizohet kur këto diferenca kanë ndikim në gjendjen e pasurisë së ndërmarrjes. periodikisht ose në rastet kur kërkohet të verifikohet gjendja fizike (faktike). Kartela e Artikullit56.është dokumenti që përdoret për të kryer inventarizimin në magazina. FIM përdoret edhe për kontabilizimin e inventarit sipas “metodës së inventarit të ndërmjetëm”. për prodhim.ku regjistrohen të gjitha hyrjet e daljet e një artikulli. Në mbyllje të ushtrimit kjo është një kërkesë e detyrueshme e standardeve të kontabilitetit. ka dokumente të tjera (jo kontabël) ndihmëse të administrimit fizik të gjendjes së inventarit. Fletë Dalje Faturë54 (FDF) që luan rolin e FDM dhe të FS..ku regjistrohen FHM dhe FDM për evidentimin e tyre. Përveç këtyre. 55 Regjistri i Magazinës .. nga gjendje te të tretët në gjendje në magazinë. . Ka dhe dokumente të tjera të kombinuar si: Fletë Hyrje Faturë53 (FHF) që luan rolin e FHM dhe të FB. për shërbim apo për në ndonjë magazinë tjetër. 4. .është dokumenti që përdoret për të evidentuar dëmtimet. 56 Kartela e Artikullit .. Ajo kontabilizohet vetëm në rastet kur kontabilizohet dhe FHM. Proces Verbal (Magazine) (PVM) . 3. Verifikimi i gjendjes dhe plotësimi i FIM kryhet nga një komision i përbërë prej të paktën 3 vetësh. …). por për artikujt që dalin. Zakonisht këtij dokumenti i bashkëngjitet një kopje e dokumentit justifikues (faturë shitjeje.

ashtu si fatura. njësinë ekonomike apo magazinën. 1 Emertimi i mallit Pako me 10 CD Sasia 2 Çmimi 475 Vlefta 975 975 Emri Mbiemri e nenshkrimi Magazinieri Marresi ne dorezim Transportuesi Llogaritari 88 . koston e magazinimit për njësi.2007 Lloji e targa mjeti trans Njesia Pako Adresa ku shkon malli Magazina nr. Shembull Fletë Hyrje Shoqëria “IMB” bën hyrje në magazinë materialet (CD dhe bojë printeri) të blera me faturën 001 te shoqëria Infosoft systems. FLETE .. 1 Date 18. datë. vleftën totale të artikullit dhe totalin e të gjithë artikujve që përfshin dokumenti. përbëhet nga dy pjesë: nga “koka” dhe nga “trupi” ku secila përmban informacione të domosdoshme për regjistrimin e saktë të saj.a Fletë Hyrja e Magazinës (FHM) FHM.. 1.) për dorëzuesin dhe marrësin në dorëzim... te autoriz Nr..04..HYRJE Nr.). destinacionin.. Për këtë magazinieri i “IMB” plotëson Fletë Hyrjen e mëposhtme: Subjekti Instituti i Modelimeve në Biznes Emri mbiemri pers. Trupi: përmban sasinë e artikujve. Koka: përmban informacione identifikuese (nr. referimin e dokumentit justifikues (faturën.

Përveç këtyre i detyrohet transportuesit për transportin 2000 lekë (Faturë shërbimi Nr . Mirëpo hyrja në inventar kërkohet të bëhet me koston e blerjes ndaj kontabilizimi i hyrjes në magazinë duhet të jetë i tillë që vlefta e artikullit në inventar të rëndohet dhe me shpenzimet e tjera përkatëse të blerjes.. sepse trupin e kanë të njëjtë.1 Dt 29/ 05) paguan Taksë dogane 3000 lekë dhe TVSH 4410 lekë. Qëllimi është evidentimi i gjendjes fizike dhe kontabile të inventarit. Në të shënohen artikujt që dalin nga magazina. Madje kur ka lëvizje nga një magazinë në tjetrën FDM e njërës shërben si FHM për tjetrën. dy printera me 90 € copa (2 x 90 = 180 euro = 22050 lekë. te koka ka ndonjë informacion plus me që shërbejnë dhe për magazinën.1. Për çdoganimin e tyre (me FLD Nr . Hyrje e mallrave në magazinë Shembull: Infosoft Systems blen në import (si mall) me Faturën Nr. Datë 25/05) Le të shohim si regjistrohet hyrja në inventar e printerave. sipas artikujve apo i ndryshimeve që ka pësuar ai. Rasti 1: Vlerësimi fillestar. Kontabilizimi i Hyrjeve në Inventar Veprimi i blerjes së një artikulli shoqërohet me veprimin e hyrjes së tij në magazinë. 89 . iii. kursi 122. me çmimin e blerjes. që likuidohen në vend me Çek Bankar.. FIM dhe PVM janë dokumente që ngjajnë me FHM me specifikat përkatëse.5 lekë/euro). përgjithësisht... 6 Datë 21/05. përkatësisht me FB dhe FS.b Fletë Dalja e Magazinës (FDM) FDM është krejt e ngjashme me FHM si në formë dhe në përmbajtje. c Dokumente të tjera të magazinës FHF dhe FDF janë të ngjashme në formë. Janë dokumente që plotësohen me komision.

sepse për mallrat e importit përllogaritet nga Dogana. që fillimisht do magazinohen për shitje. Meqë pagesa e këtyre detyrimeve bëhet e menjëhershme (me Çek bankar) si kundërparti është kredituar llogaria “Banka” për shumën e paguar në doganë (7410 lekë). transport malli për blerje printeri Detyrim ndaj transportuesit (furnitor) Llogaria 4456 632 512 6271 401 35 401 632 6271 35 Vlefta Debi 4410 3000 7410 2000 2000 22050 22050 3000 2000 5000 36460 36460 Kredi 8 9 10 29/05 29 / 05 29/05 FB FB FK 21 / 05 Blerje dy printera Furnitori 29 / 05 Transferim shpenzime doganore për printera Transferim shpenzime transporti printera Kosto blerje dogane e transport printera Totali Shpjegime: o Transaksioni i parë (ref 7) bazohet në Fletëdoganimin57 (FLD) dhe në Çekun bankar (ÇYB). TVSH).Regjistrimi në ditarin e Infosoft Systems Ref 7 Datë 29 / 05 Dok Justifikues Lloj FLD ÇYB Nr …1 …4 . Mbi bazën e FLD debitohet llogaria 632 “Shpenzime.. TVSH e zbritshme” për vlerën e TVSH. o Transaksioni i dytë (ref 8) pasqyrohet me regjistrimin e faturës së transportuesit (FB). tarifa doganore Banka likuidimi i FLD Nr …1 Dt 29 /05 Shpenzim.. Akcisa. ndaj debitohet llogaria 35 “Mallra” dhe kreditohet llogaria 401 “Furnitori” për të evidentuar detyrimin që kemi për likuidimin e kësaj fature.1 …6 001 Datë 29/05 10/07 25/05 Përshkrimi i veprimit Shteti TVSH e zbrit. por në 57 Fletëdoganimi – është dokumenti që lëshon Dogana për çdoganimin e mallit. o Transaksioni i katërt (ref 10) nuk bazohet drejtpërdrejt në ndonjë faturë. 90 . në të cilin shënohen detyrimet që mbahen në doganë (taksa Doganore. (2 printerat në Doganë) Taksa. o Transaksioni i tretë (ref 9) bazohet në faturën e blerjes (FB) të printerave. që njihet si shpenzim transporti për blerje (Debitohet llogaria 632 “Shpenzime transporti për blerje”) dhe si detyrim pagese që ndërmarrja i ka transportuesit (Kreditohet llogaria 401 “Furnitori”). taksa e tarifa doganore” për vleftën e taksës doganore të paguar (3000 lekë) si dhe llogaria 4456 “Shteti.

Fist Out” 91 . Mirëpo ne preferuam skemën e mësipërme. sepse shpërndarja e këtyre shpenzimeve dytësore të blerjes. për të llogaritur koston e daljes nga inventari të artikullit dhe për të vlerësuar koston e gjendjes së inventarit. [Veprime të tilla transferimi dhe korrigjimi kryhen formalisht me Fletë Kontabël (FK)]. si pjesë përbërëse e kostos së blerjes.përllogaritje të brendshme. Me fjalë të tjera me këtë veprim anullohet shpenzimi i doganës dhe shpenzimi i transportit dhe vlefta e tyre bashkohet me vleftën e printerave në llogarinë “mallra”. Vini re! Taksa e doganës dhe shpenzimet e transportit të printerave mund të ishin kontabilizuar që në fillim (ref 8 dhe ref 9) në debi të llogarisë 35 “Mallra”. Fist Out” 59 LIFO . në shumicën e rasteve. rekomandohen këto metoda: Mesatarja e ponderuar FIFO58 (“hyrje e parë.” dhe debitohet llogaria 35 “Mallra” për shumën e tyre 5000 lekë. Ndaj kreditohen llogaria 632 “Shpenzime. dalje e parë”). o Transaksioni tretë dhe i katërt (ref 9 e 10 me ngjyrë jeshile) i përkasin të dyja hyrjes në magazinë të printerave dhe së bashku përbëjnë koston e plotë. mbasi shqyrtohen të gjitha shpenzimet dhe të gjithë artikujt që përfshihen në to. Ky transaksion pasqyron transferimin e shpenzimeve të taksës doganore dhe të transportit të printerave nga llogaritë e tyre të shpenzimeve në llogarinë inventar. iv.Është shkurtimi i fjalëve angleze “Last In. Vlerësimi i Kostos së Inventarit Në përgjithësi. dalje e parë”) LIFO59 (“hyrje e fundit. taksë doganore” dhe llogaria 6271 “Shpenzime transporti…. 58 FIFO – Është shkurtimi i fjalëve angleze “First In. Kjo metodë është aktualisht më e rekomanduara. o Mesatare e ponderuar Kosto e daljes së artikujve llogaritet si mesatare e ponderuar e gjendjes në fillim dhe hyrjeve të tyre (të blera ose të prodhuara) gjatë periudhës. bëhet në një fazë të dytë.

2381 35.0 2500 32 80000 1500 32. gjendje janë elementet që janë blerë apo prodhuar në fillim. 28 janar shiti 1500 copë.3469 Vleftë 4. Kjo metodë përdoret vetëm në raste specifike.6 Gjendje Vleftë Sasi 100 2100 500 300 2800 Çmim 40 35 Sasi Çmim Çmim 40.01.07 05.571.01. Le të llogarisim gjendjen e artikullit CD në magazinë duke bërë regjistrimet e lëvizjeve (hyrje. dalje e parë”) Sipas kësaj metode supozohet se elementet që janë blerë në fund shiten apo dalin nga njësia të parët. o LIFO (“hyrje e fundit.619.2381 56.07 22.0 35.07 28.2381 35.0 17. Në fund të periudhës. dalje e parë”) Sipas kësaj metode supozohet se elementet që janë blerë në fillim shiten apo dalin nga njësia të parët. Për këtë arsye.4 90. Shembull Në magazinën e Infosoft Systems.0 7.0 74.4 42.000.o FIFO (“hyrje e parë.07 Hyrjet Sasi 100 2000 Daljet Vleftë 4000 70000 1600 200 35. a) Sipas metodës së “Mesatares së Ponderuar” Kartela e Artikullit “CD Nr Rend 1 2 3 4 5 Data 01.01.3469 32.07 25. 25 janar bleu 2500 copë me 32 lekë/copa .047.07 14.0 10.2381 35. elementet gjendje e inventarit janë ato që janë blerë apo prodhuar më të fundit.01.01.01.520. në fund të periudhës.2381 32.381. gjendja e artikullit «CD» më 1 janar 2007 ishte 50 copë me vleftë gjithsej 2000 lekë. 14 janar shiti 1600 copë . gjatë janarit u kryen këto veprime: 5 janar Infosofti bleu 2000 copë me 35 lekë/copa .3469 48.051.571.4 1300 92 . 22 janar shiti 200 copë .000. dalje) në kartelën e këtij artikulli.

07 25.01. Në rastin e metodës "FIFO" vlefta është sa çmimi i blerjes së fundit. me çmimin njësi sa kostoja e blerjes.400 Gjendje Vleftë Sasi 100 2100 2000 500 300 2800 2500 1300 Çmim 40 35 Sasi Çmim Vleftë 4.Sqarime: o Në hyrje artikujt regjistrohen njësoj.01. 10 e Kartelës së Artikullit.500 38. me çmimim e gjendjes së datës 01.500 80.500 90. o Mund të provohet lehtë se çmimi mesatar i gjendjes nuk ndryshon. kur regjistrojmë një dalje të artikullit. por në vleftë ajo ndryshon. b) Sipas metodës “FIFO» Kartela e Artikullit “CD” me FIFO Nr Rend 1 2 3 4 5 Data 01.si mesatare e ponderuar.000 74.000 70.000 10.01.07 dhe 1500 copë me 35 lekë me çmimin e hyrjes së parë).01.07 22. o Në dalje artikujt regjistrohen me çmimin njësi.600 2500 32 80000 300 1200 Sqarime: o Në dalje. artikujt regjistrohen me çmimin njësi sa hyrja më e parë.500 7. me të dyja metodat.01. te kolona nr. ai mund të ndryshojë vetëm kur regjistrojme një hyrje. 60 Llogaritet .07 28. 32 lekë/copë.07 14. Prandaj sasia e daljes prej 1600 copë është ndarë në dy pjesë (100 copë me 40 lekë.000 41. 93 . në të gjitha metodat.000 17.07 Hyrjet Sasi 100 2000 Daljet Vleftë 4000 70000 100 1500 200 40 35 35 35 32 4.01. me metodën FIFO. që llogaritet60 nga pjesëtimi i «Vleftë Gjendje» me «Sasi Gjendje».07 05.500 10.01. o Në përfundim gjendja në sasi është e njëjtë.000 52.

v. Rasti 2: Dalja jashtë përdorimit Le ta zëmë se gjatë qëndrimit në magazinë është dëmtuar një “printer”. 94 . Në rastet kur kemi disa hyrje e dalje në inventar. Kontabilizimi i Daljeve nga Inventari Nëse shitet një artikull i magazinuar. transport për blerje Totali Shpjegime: o Dalja nga inventari pasqyrohet duke kredituar llogarinë 35 “mallra”. Regjistrimi në ditarin e Infosoft Systems: Ref …11 Datë 12 / 04 Dok Justifikues Lloj FDM Nr …1 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 35 605 632 6271 Vlefta Debi 11025 1500 1000 13525 13525 Kredi 13525 17 / 06 Dalje jashtë përdorimit e printerit Shpenzim blerje malli Shpenzim. Kjo dalje bazohet në Faturën e shitjes (FS). dalja bëhet duke e vlerësuar koston njësi me njërën nga metodat e vlerësimit të inventarit (mestare të ponderuar.) në përputhje me udhëzimet specifike kontabile. o Kjo dalje përbën një shpenzim për ndërmarrjen që përbëhet nga: vlefta e blerjes 11025 (= 22050/2) lekë. 632 dhe 6271. Kostua e plotë e printerit me të cilin është regjistruar në inventar është 13525 lekë [(22050 + 5000) /2]. i cili në bazë të proces verbalit të magazinës (PVM) përkatëse (dhe FDM) bëhet dalja nga inventari. prandaj me këto vlera debitohen llogaritë përkatëse 605. shitja duhet të shoqërohet edhe me daljen nga inventari. me koston e plotë të blerjes 13525 lekë. shpenzimi i transportit 1000 ( = 2000/2) lekë. taksë dogane Shpenzim. Përgjithësisht rekomandohet “mesatarja e ponderuar”. FIFO etj. taksa e doganës 1500 (= 300/2) lekë. sepse vetëm kur del nga inventari ai trajtohet si shpenzim.

. etj.) 61 Vlera e realizueshme e shitjes – është vlera nëse do të shitej me cmimin e tregut duke i zbritur asaj shpenzimet e shitjes 95 . sipas skemës “me ndryshim gjendje magazine” që zbatohej më parë te ne. Veprime të tjera me inventarin a Rakordimi me gjendjen fizike Gjendja e inventarit në kontabilitet duhet të rakordohet periodikisht me gjendjen faktike të tij. duke zëvendësuar llogarinë 35 “mallra” me llogarinë përkatëse të inventarit (31. përveç rakordimit të gjendjes fizike. pavarësisht nga metoda me të cilën është vlerësuar (FIFO. mesatare). b Rakordimi me vlerën e tregut Në mbyllje të vitit ushtrimor. “produkte” etj. duhet të bëhet ballafaqimi i vlerës së stokut me vlerën e tregut. Diferencat që rezultojnë nga inventarizimi kontabilizohen në varësi të natyrës së tyre (shkakut nga kanë ardhur). vi. nëse kjo vlerë është më e vogël se kostua me të cilën është mbajtur në kontabilitet. Kontabilizimi i hyrje-daljeve nga inventari. provizioni i stokut.) dhe llogarinë 6035 me llogaritë përkatëse (6031. Gjendja e inventarit duhet të rivlerësohet me vlerën neto të realizueshme61 nga shitja e tij. (shih më poshtë.Shënim: Mbi kontabilizimin “me ndryshim gjendje” të hyrje-daljeve nga magazina.) Po nëpërmjet llogarisë 603 “Ndryshim gjendje magazine” bëhej edhe kalimi nga llogaria e shpenzimeve në llogarinë inventar i shpenzimeve të kostos së artikullit që magazinohej. 34.6034 etj. bëhej sipas skemës: Hyrja në magazinë e mallrave Debi llogaria 35 “Mallra” Kredi llogaria 6035 “Ndryshim gjendje magazine mallra” Dalja nga magazina e mallrave Debi llogaria 6035 “Ndryshim gjendje magazine mallra” Kredi llogaria 35 “Mallra” Kjo skemë në mënyrë analoge përdoret dhe për “materiale të para”.

në llogarinë e ndërmarrjes në bankë. emri i të cilit është shënuar në çek. 2. Arkëtim Banke. VEPRIMET E ARKËTIMIT DHE TË PAGESËS Ndër veprimet më të shpeshta janë ato të Arkëtimeve dhe të Pagesave që bëhen nëpërmjet bankës ose arkës së ndërmarrjes. 3. Arkëtim Banke . Dokumentet e Bankës dhe të Arkës a Dokumentet e Bankës Dokumentet bazë të veprimeve me bankën janë: Çeku. Urdhër Xhirimi ynë (UXY) është urdhri që ne i japin bankës për të xhiruar para (paguar) nga llogaria jonë bankare në llogarinë bankare të një tjetri.është dokumenti që vërteton derdhjen e parave “cash”. Çeku – është dokumenti që përdoret për tërheqjen e parave “në dorë“ nga llogaria bankare. Urdhër Xhirimi – është dokumenti që përdoret për xhirimin e parave nga një llogari bankare në një llogari bankare tjetër. 62 “Në dorë” = “Cash” 96 . Urdhër Xhirimi i tjetrit (UXT) është ai i bërë nga një tjetër për të xhiruar (derdhur) para nga llogaria e tij në llogarinë tonë bankare. ka madje kufizime tatimore për pagesat “në dorë“ 62 (aktualisht deri 300000 lekë). Urdhër Xhirimi. nga vetë ajo apo nga ndonjë person tjetër. 1.5. Ky dokument lëshohet nga banka në momentin e derdhjes së parave. i. Mbi bazën e tij banka panguan personin. me shumën që shënohet në të. Tendenca është që të gjitha veprimet e pagesave dhe të arkëtimeve të bëhen nëpërmjet Bankës.

Shembull Çek Bankar Shembull Urdhër Xhirimi 97 .

Ai duhet të nënshkruhet nga arkëtari. Mandat Pagesa (MP) . dhe personi që derdh paratë.vërteton daljen e parave nga Arka. jo vetëm arkëtimet nga pagesat. 2. me numër rendor. Mandat Arkëtimi – vërteton hyrjen e parave në Arkë. Shembull Mandat Pagese c Kërkesa specifike të likuiditetit Veprimet me paratë (hyrje daljet në arkë e në bankë) kanë disa kërkesa specifike në kontabilitet: 98 . Rekomandohet të mbahen blloqe me vete. pa korrigjime apo mundësi fshirjeje. por edhe sipas llojit të monedhave. MP duhet të nënshkruhet nga arkëtari.b Dokumentet e Arkës Dokumentet bazë të arkës janë: Mandat Arkëtimi(MA) dhe Mandat Pagesa(MP) Secili prej tyre mbahet në blloqe në tri kopje. Ai zakonisht shoqërohet me urdhrin e pagesës që lëshohet nga administratori ose i ngarkuari i tij. nga personi që merr paratë dhe në raste të përcaktuara edhe nga administratori ose i ngarkuari i tij. që vërteton marrjen e shumës në dorëzim. 1.

ALL.Një monedhë .një llogari: vleftat në dy monedha të ndryshme (USD. pas një muaji. xhirimet nga një bankë në një tjetër apo nga banka në arkë e anasjellas nuk mund të bëhen me një dokument të vetëm. Një dokument . 99 . Arkëtim fature në monedhë të huaj “IMB” i shet një klienti të huaj programin “Kontabiliteti Alpha“ dhe. Më poshtë po rendisimin disa veprime të tjera tipike që ndeshen më shpesh dhe mënyrën e regjistrimit të tyre. ii. Rasti 1. pra 300*120 = 36000 lekë. Ato duhet të regjistrohen në llogari të veçanta. Kur kryhet pagesa e saj.një njësi: Kalimet nga një arkë në një tjetër. bazë për likuidimin do të merret vlefta e faturës në euro (300 Euro). Të ardhurat dhe detyrimi vlerësohen me kursin në datën e faturës. kursi i monedhës ka ndryshuar nga 120 lek/euro që ishte në datën e faturës në 125 lek/euro në datën e arkëtimit. Veprimet me Bankë Disa veprime të arkëtimeve dhe pagesave ne i trajtuam së bashku me Faturat e Blerjes dhe të Shitjes. Secila njësi arke apo banke duhet të ketë dokumentin e saj. Regjistrimi në ditarin e IMB Ref 16 17 Datë 23 / 06 22 / 07 Dok Justifikues Lloj FS UXK Nr 007 001 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 701 411 512 411 769 Vlefta Debi 36000 37500 36000 1500 Kredi 36000 23 / 06 Shitje program “Kontabiliteti Alpha” (300 € ) Detyrimi i klientit të huaj 22 / 07 Arkëtim nga klienti i huaj për likuidim fature Likuidim detyrimi sipas faturës Fitim nga ndërrimi i kursit të monedhës Totali Sqarime: o Në pjesën e parë (ngjyrë gri) është regjistrimi i faturës së shitjes (FS) së cilës i referohet arkëtimi. sipas marrëveshjes. Euro.…) nuk mund të mbahen në të njëjtën llogari.

pas një muaji. kursi 122. gjithashtu. ndërsa llogaria 769 “Fitim nga shkëmbimet valutore e ka pasur numrin 766. Datë 21/05. Fatura është në Euro (Faturën Nr. konsiderohet si humbje dhe debitohet llogaria 669 “Humbje nga shkëmbimet valutore”63. Pagesa bëhet. o Diferenca prej 1500 lekë (midis detyrimit 36000 lekë dhe arkëtimit 37500 lekë) është nga ndryshimi i kursit të këmbimit (klienti e ka shlyer detyrimin prej 300 €).5 lekë/euro). o Në pjesën e dytë pasqyrohet regjistrimi i pagesës së klientit (arkëtim për shitësin) që kryhet nëpërmjet Llogarisë Bankare. 100 . debitohet llogaria bankare me vleftën 300*125 = 37500 Lekë. Rasti 2. Vlefta e saj. Pagesë për Fatura në monedhë të huaj Infosoft Systems shlyen detyrimin ndaj furnitorit të printerave të importuar. dy printera me 90 € copa (2 x 90 = 180 euro = 22050 lekë. Në rast të kundërt. konvertohet me vleftën në datën e kryerjes së veprimit (UXK). Kur ndryshimi i kursit e rrit gjendjen (arkëtohen më shumë). Si arkëtim. (Nga 122. pra 63 Llogaria 669 “Humbje nga shkëmbimet valutore” e ka pas numrin 666. ai konsiderohet si fitim dhe kreditohet llogaria 769 “Fitim nga shkëmbimet valutore”. 6.5 lekë/euro që ishte në datën e faturës në 125 lekë/euro në datën e pagesës). Detyrimi është vlerësuar me kursin e datës së faturës. Regjistrimi në ditarin e Infosoft Systems Ref 9 12 Datë 29 / 05 28 / 06 Dok Justifikues Lloj FB UXY Nr …6 003 Datë Furnitori Përshkrimi i veprimit Llogaria 35 401 512 410 669 Vlefta Debi 22050 22050 22500 22050 450 Kredi 21 / 05 Blerje dy printera 28 / 06 Paguar për blerje printera 180 € Likuidim i detyrimit të furnitorit të printerave Humbje nga ndërrimi i kursit të monedhës Totali Sqarime: o Në pjesën e parë (ngjyrë gri) është regjistrimi i mëparshëm i faturës (FB) së cilës i referohet pagesa. kur kursi i monedhës ka ndryshuar.o Në këtë rast nuk ka TVSH të Shitjes (sepse eksportet përjashtohen).

o Vini re! Fatura është regjistruar kur është marrë dhe jo në datën e faturës (tetë ditë më vonë). mirëpo ky detyrim njihej mbi bazën e kursit të faturës prandaj llogaria e furnitorit duhet të debitohet me 22050 ( = 180 x 122.5) lekë. Vlefta e saj 180 Euro regjistrohet në kredi të llogarinë 512 “bankë” e konvertuar me kursin pagesës 125 lekë/ euro. Pagesë për shpenzime me komision bankar64 IMB.5 = 22050 lekë. Njihen rastet kur data e regjistrimit nuk përputhet me datën e faturës. Regjistrimi në ditarin e IMB Ref 18 Datë 20 / 07 Dok Justifikues Lloj UXY Nr 004 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 512 604 4456 628 Vlefta Debi 12500 2500 200 15200 15200 Kredi 15200 20 / 07 Likuidim i KESH-it. muaji qershor me komision Paguar energjia elektrike muaji mars Shteti TVSH e zbritshme Shpenzime për shërbime bankare Totali Sqarime: o Llogaria “Banka” kreditohet për të gjithë shumën 15200 lekë (vleftë faturë + komision bankar). 101 . Prandaj është e nevojshme të evidentohen të dyja datat: data e regjistrimit dhe data e faturës (dokumentit). pra 22500 (= 180 x 125) lekë. përveç detyrimit (që sipas faturës së KESH është 15000 lekë me TVSH) mbahet dhe komision bankar (200 lekë). o Diferenca prej 450 lekë. e pakëson gjendjen e parave.180*122. në rastin e pagesës së energjisë elektrike. Rasti 3. o Me pagesën prej 180 Euro detyrimi ndaj furnitorit konsiderohet i shlyer. 64 Komision Bankar – Është një tarifë shërbimi (shpenzim) që mban banka për disa lloj shërbimesh. prandaj konsiderohet si humbje nga kursi i këmbimit dhe debitohet llogaria 669 “Humbje nga shkëmbimet valutore”. o Në pjesën e dytë pasqyrohet pagesa që i bëhet furnitorit nëpërmjet Llogarisë Bankare. e shkaktuar nga ndryshimi i kursit të këmbimit.

o Shpenzimet për shërbimet bankare evidentohen më vete. Alban për punën e kryer Shpenzuar për punonjës të jashtëm Shteti . me të cilët nuk mbahet kartelë llogarie e veçantë.Tatim në burim. Për shembull: Rasti 4. për qiranë 613. i mban tatimin në burim 10 %. avull.o Me vleftën e detyrimit. Kujdes! Për “shërbimet e tjera” llogaria mund të ndryshojë sipas klasifikimit: për telefonin e postën 626. postën e mjaft shërbime të tjera.… iii. Veprimet me Arkën Veprimet me arkën janë krejt të ngjashme me ato të bankës. Ndaj. ujë”) dhe me vlerën e TVSH së faturës (2500) llogaria përkatëse (4456 “Shteti TVSH e zbritshme”). o Kështu veprohet dhe për ujin. mjafton të zëvendësojmë llogarinë 512 “Banka“ me llogarinë 531 “Arka“. telefonin. punonjës i jashtëm Totali 102 . Regjistrimi në ditar e IMB Ref 19 Datë 20 / 07 Dok Justifikues Lloj MP Nr 002 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 531 621 442 Vlefta Debi 40000 4000 40000 40000 Kredi 36000 20 / 07 Paguar Z. Pagesë për shërbime me tatim në burim “IMB” paguan një punonjës të jashtëm për një punë të bërë prej tij dhe. që një dokument (MA ose MP) të përmbledhë disa transaksione që prekin llogari të ndryshme. nga të tretë. sipas faturës së KESH (12500). debitohet direkt një llogari shpenzimesh (604 “Blerje energji. Ndodh. sipas ligjit. për transport 627. Arkëtari nuk pret një MP (për pagën e punës 40000 lekë) dhe pastaj një MA (për tatimin në burim 4000 lekë) por i përmbledh këto veprime në një MP të vetme (36000 lekë) duke përshkruar secilin prej tyre. me vleftën e komisionit bankar 200 lekë është debituar llogaria 628 “Shërbime Bankare”. sidomos në veprimet me arkën.

4000) lekë që efektivisht kanë dalë nga arka dhe i ka marrë punonjësi. me të cilën debitohet llogaria 621 “Personel nga jashtë ndërmarrjes”.tatime e taksa të ndaluara nga të ardhurat e punonjësve …”. Ky tatim nuk është shpenzim për ndërmarrjen. …” debitohet me shumën 20000 lekë. 66 Person – Ky mund të jetë “Person fizik” ose “Person juridik”. ai është një detyrim që ka punonjësi ndaj shtetit. firmës i njihet e gjithë shuma 40000 lekë.Sqarime: o Llogaria “Arka” kreditohet për 36000 (= 40000 . 65 Furnitura: Materiale e pjesë të ndryshme konsumi rrjedhës me të cilat furnizohet ndërmarrja dhe që nuk inventarizohen. Regjistrimi në ditarin e IMB Ref 20 Datë 20 / 04 Dok Justifikues Lloj MP Nr 002 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 531 606 6271 Vlefta Debi 20000 5000 25000 25000 Kredi 25000 25 / 04 Paguar furnitori për furniturat e transportin… Shpenzuar për blerje furnitura Shpenzuar për transport furnituara Totali Sqarime: o Llogaria 531 “Arka” kreditohet për shumën 25000 (= 20000 + 5000) lekë që është paguar për të dyja këto shpenzime së bashku. prandaj është kredituar (me vlerën 4000 lekë) llogaria 442 “Shteti. Rasti 5. 103 . o Si shpenzim. o Llogaria 606 “Blerje të pastokueshme. me të cilën debitohet llogaria 6271 “Transport për blerje”. Shteti ka ngarkuar ndërmarrjen që t’ia mbajë këtë detyrim punonjësit. o Ndërmarrja i mban punonjësit të jashtëm “Tatimin në burim”. në këtë rast ajo pret një MP të vetme. furnitura. duke e ndarë nga shpenzimi tjetër për transport 5000 lekë. Këto quhen edhe “materiale konsumi”. sipas marrëveshjes që ka bërë me punonjësin. Pagesë për disa lloje shpenzimesh “IMB” blen furnitura65 (20000 lekë) dhe paguan për transportin e tyre (5000 lekë) të njëjtin person66.

sh: nga banka) duhet të regjistrohet më vete.iv. − tërheqim nga një llogari (banke ose arke) një lloj monedhe (p. Ja disa shembuj: − xhirojmë para nga një bankë në një bankë tjetër.sh: në arkë). Kontabilizimi i këtyre transaksioneve nuk duhet të bëhet direkt. Xhirimet e Brendshme Xhirime të brendshme kemi kur kemi lëvizje parash nga një llogari në një tjetër llogari likuiditeti. pavarësisht nga veprimi pasues i derdhjes (p. 512 Debi Kredi 90000 Debi Llog. − tërheqim para nga një arkë dhe i derdhim në një arkë tjetër − tërheqim nga banka dhe i arkëtojmë në arkën e ndërmarrjes dhe anasjellas. regjistrimi në një llogari likuiditeti duhet të bazohet në dokumentin e vetë njësisë (parimi “një dokument – një njësi” ose i përgjegjësisë individuale) 2.sh: Euro) i konvertojmë në një lloj monedhe tjetër (p. “parimi i pavarësisë në regjistrim” kërkon që veprimi i tërheqjes së parave (p.sh: lek) dhe i derdhim në llogarine përkatëse. Kjo sepse: 1. 104 . Psh: Jo kështu Llog. 531 Kredi 90000 Kontabilizimi i tyre bëhet me kundërparti llogarinë “Xhirime të brendshme” (llog 58…).

Llogaria 512 “Banka” kreditohet për shumën 90000 lekë që është shuma e tërhequr bazuar në dokumentin bankar (ÇB) dhe si kundërparti e saj debitohet llogaria 581 “Xhirime të brendshme”. o Këto dy veprime janë krejt të pavarur nga njëri . Llogaria 531 “Arka” debitohet po me shumën 90000 lekë. Regjistrimi në ditarin e IMB Ref 21 22 Datë 25 / 07 26 /07 Dok Justifikues Lloj ÇB MA Nr 003 002 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 512 581 531 581 Vlefta Debi 90000 90000 90000 180000 180000 Kredi 90000 25 / 07 Tërheqje për gjendje arke Xhirime të brendshme 26 /07 Arkëtim i tërheqjes nga banka për gjendje Xhirime të brendshme Totali Sqarime: o Veprimi i parë.tjetri. Tërheqje nga arka Euro dhe kthim në Lekë “IMB” i duhen lekë për të bërë një pagesë nga arka.Le t’i ilustrojmë këto transaksione me dy shembuj: Rasti 5. ndërsa kursi i blerjes së saj në tregun e lirë është 121 lekë/euro) 105 . Rasti 6. prandaj urdhëron nxjerrjen e një sasie Euro (100 Euro) për t’i këmbyer në tregun e lirë dhe arkëtuar në lekë. të cilat i arkëton. o Veprimi i dytë. madje ato mund të bëhen në ditë të ndryshme (regjistrimi i dytë është bërë një ditë më vonë). në bazë të dokumentit të arkës (MA) edhe kjo si kundërparti ka llogarinë 581 “Xhirime të brendshme”. Tërheqje nga banka dhe derdhje në arkë “IMB” bën një tërheqje nga llogaria e saj bankare (prej 90000 lekë) për gjendje arke në ndërmarrje. (Kursi rrjedhës i këmbimit të Euros gjendje në llogarinë e arkës është 124 lekë/euro.

106 .. o Veprimi i dytë bazohet në MA që pret arkëtari kur arkëton lekët.. o Edhe ky veprim ka si kundërparti llogarinë 581 “Xhirime të brendshme”. e cila kreditohet. 12100 (= 100*121) lekë sipas kursit që u këmbyen realisht. nëse jo. nga ndryshimi i kursit të këmbimit të Euros. sipas kursit me të cilin gjendet në llogarinë e saj. kjo tregon që lëvizja e parave nga një llogari në tjetrën nuk ka përfunduar ose janë kryer regjistrime në mënyre jo korrekte. mbas xhirimit të parave.. është 300 lekë (= (124 . Llogaria 5311 “Arka në Lekë” debitohet me shumën që arkëtohet pas këmbimit.Regjistrimi në ditarin e IMB Ref 23 24 Datë 28 / 07 28 /07 Dok Justifikues Lloj MP MA Nr 003 003 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 5314. 669 581 Vlefta Debi 12400 12100 300 12400 24800 24800 Kredi 12400 28 / 07 Nxjerrë 100 Euro për konvertim në Lekë Xhirime të brendshme 28 /07 Arkëtim nga konvertimi i 100 euro Humbje nga shkëmbimi në treg i 100 Euro Xhirime të brendshme Totali Sqarime: o Veprimi i parë bazohet në MP që pret arkëtari kur nxjerr nga arka 100 Euro. duhet të jetë zero. Vini re! Llogaria “Xhirime të brendshme”. si llogari kundërparti është 581 “Xhirime të brendshme”.. Llogaria 5314 “Arka në monedhe të huaj” kreditohet me shumën 12400 (= 100 * 124) lekë.121) * 100). 581 5311. Kjo konsiderohet humbje për ndërmarrjen prandaj debitohet llogaria 669 “humbje nga shkëmbimet valutore”. o Diferenca e vlerës.

107 . 68 Materiale të para – quhen dhe “Lëndë të para”.Edhe njësitë e Ndërtimit dhe të Shërbimit ngjajnë me njësitë e prodhimit. 34 “produkte”). 33 “prodhime në proces…” . Mënyrat e trajtimit Njësitë e Prodhimit67 ngjajnë me një lloj magazine. përpunohen dhe del produkti. ku hyjnë materiale të para68 e materiale ndihmëse. por edhe dallojnë nga fakti që produktet e tyre nuk magazinohen. VEPRIMET ME PRODHIMIN i. kontabilizohen vetëm FH dhe FD që lidhen me ndryshimin e klasifikimit të aktivit (artikullit). Këto dokumenta të brendshme nuk kontabilizohen. ndonëse janë të ngjashme me FH dhe FD e magazinës.hyrja e materialeve të para e ndihmëse në procesin e prodhimit (hyrja në llogarinë 33…) 67 Njësitë e prodhimit . Këto. sepse edhe në to hyjnë materiale që konsumohen. ngaqë lidhen me prodhimin kanë trajtim të veçantë.6. Kjo lëvizje ilustrohet në skemën që vijon: Skema e lëvizjes në Prodhim Magazina e materialeve 1 2 Procesi i Prodhimit 3 4 Magazina e produkteve Sqarime: Pika 1 – dalja e materialeve të para e ndihmëse nga magazina ku gjendeshin (dalja nga llogaria 31…) Pika 2 .. Lëvizja nga “materiale të para” në “prodhim në proces” dhe pas kësaj në “produkt” lidhet me ndryshimet e klasifikimit të artikullit në tri llogari kontabël (31 “Materiale të para.” . Për hyrjen e materialeve në njësinë e prodhimit përdoret Fletë Hyrje. Në mjaft raste në prodhim përdoren edhe dokumente të tjera të brendshme që varen nga teknologjia e procesit të prodhimit dhe lëvizjet nga një repart në tjetrin. ndërsa për daljen e produktit përdoret Fletë Dalje.

Fletë Hyrja në Prodhim69 (FHP) është dokumenti bazë me të cilën bëhet hyrja e lëndëve të para në prodhim. gjithashtu i brendshëm. Dalja nga magazina e materialeve (pika 1) dhe hyrja (dorëzimi) e produktit në magazinë (pika 4) bazohet në dokumentet e magazinës përkatëse (domethënë FDM dhe FHM).dalja e produktit nga procesi i prodhimit. Vetëm pika 2 dhe pika 3. Fletë analiza nuk kontabilizohet. sipas kërkesave të procesit teknologjik. ku përcaktohet sasia dhe lloji i materialeve të para. ) 69 Fletë Hyrje në Prodhim = quhet dhe “Fletë Hyrje në Procesin e Prodhimit”. Në bazë të saj bëhet pranimi ose jo i materialeve. FHP është dokumenti i vetëm që kontabilizohet për hyrjen në prodhim.. Receptura e produktit nuk kontabilizohet. që duhen për të prodhuar një njësi të produktit. që përbëjnë përkatësisht hyrjen dhe daljen nga procesi i prodhimit përbëjnë hyrjen e daljen e mirëfilltë nga prodhimi. Ajo i shërben menaxherit të prodhimit për të kontrolluar konsumin e materialeve të para. Ky dokument është krejt i ngjashëm me Fletë Hyrjen e magazinës. Ajo justifikon ndryshimin e klasifikimit kontabël të aktivit. që nënkupton: a) konsumin e lëndëve të para (dalja nga llogaria 33…). Receptura e Produktit është një dokument. Dokumentet e prodhimit a Hyrja në prodhim (pika 2) Fletë Analiza e materialeve është dokumenti ku shënohen të dhëna teknike apo cilësore të lëndëve që hyjnë. Pika 4 – dorëzimi i produktit në magazinë (hyrja në llogarinë 34…). 108 .Pika 3 . materialeve ndihmëse. b) prodhimin e produktit (gati për t’u stokuar në magazinë). ii. kalimin e tij në procesin e prodhimit (hyrje në llogarinë 33.

ashtu edhe për materialet dhe produktet). Vini re ! Në kontabilitet kërkohet që dalja nga prodhimi të pasqyrojë: .hyrjen (prodhimin) e produktit. 109 . Në bazë të tij bëhet pranimi ose jo i produktit dhe vlerësimi i cilësisë së tij si dhe i çmimit. Për konsumin e materialeve: Fletë Dalja Lëndë (FDL) është dokumenti që vërteton në kontabilitet daljen e aktivit (materialeve) nga llogaria 33. Proces Verbal Inventari është dokumenti që përpilohet nga një komision vlerësimi për evidentimin e sasisë së materialeve gjendje në proçesin e prodhimit në momentin e kryerjes së inventarit.. sidomos kur nuk mund të matet drejtpërdrejt sasia e lëndëve të konsumuara. mund të përdoret FDP 70 Fletë Dalje nga Prodhimi = quhet dhe “Fletë Dalje nga Procesi i Prodhimit” ose shkurt “Fletë Prodhimi”.konsumin e materialeve .. që vërteton hyrjen në magazinë.. ka edhe çmimin e produktit që nuk e ka FDP. Në mungesë të FDL. Ky dokument nuk kontabilizohet. sipas kërkesave të procesit teknologjik. FHM përdoret në vend të FDP sepse e përmban informacionin e saj dhe. kur mungon Fletë Dalja e Lëndëve. por nuk ka çmim. por për sasinë e materialeve të para e ndihmëse që konsumohen gjatë procesit të prodhimit. Fletë Hyrja në Magazinë është e njëjta FHM me të njëjtin format (si për mallrat.b Dalja nga prodhimi (pika 3) Fletë Dalje Lëndë (FDL) është si Fletë Dalja e magazinës. FDP përdoret edhe për të llogaritur indirekt (nëpërmjet sasisë së produktit dhe “recepturës së produktit”) konsumin e materialeve të para. Ky proces verbal mbahet periodikisht. Ky dokument përdoret kur procesi teknologjik lejon matjen direkte të sasisë së konsumuar pas çdo partie prodhimi. për më tepër. Ky vlerësim vlen deri në verifikimin fizik të gjendjes me “Proces verbal inventari” Fletë Analiza e produktit është dokumenti. ku shënohen të dhëna teknike apo cilësore të produktit të prodhuar. Kjo përmban sasinë e produktit të prodhuar (që del nga procesi i prodhimit). Fletë Dalja nga Prodhimi (FDP)70 është e ngjashme me FD e magazinës.

Ky vlerësim vlen deri në verifikimin fizik të gjendjes me “Proces verbal inventari”. iii. Fletë Hyrja në magazinë e produktit është dokumenti bazë për hyrjen e aktivit në inventar si produkt (llogaria 34…). për t’i përdorur si materiale të para për prodhimin e artikullit “Kontabiliteti Alpha”. 71 Për punimet llogaria në proces është 332. 110 . Si kundërparti është llogaria 3311 “prodhim në proces”. pra(1) tregon që është “material i parë”. ndërsa për shërbimet është 333. Për hyrjen (prodhimin) e produktit: Në kontabilitet produkti njihet kur magazinohet ose merret në dorëzim nga shitja (shih pikën 4 te skema e lëvizjes në prodhim). Dalja nga magazina e materialeve të para “IMB” nxjerr nga magazina CD dhe materiale tjera. Kontabilizimi i prodhimit Le të ilustrojmë kontabilizimin e dokumenteve sipas pikave të skemës së mësipërme. Regjistrimi në Ditarin e IMB Ref 25 Datë 17 / 08 Dok Justifikues Lloj FDM Nr 001 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 311 3311 Vlefta Debi 4600 4600 4600 Kredi 4600 17 / 08 Dalje “Materiale” nga magazina për prodhim Hyrje “Materiale” në prodhim për “ Alpha” Totali Sqarime: o Dalja nga magazina tregon një pakësim të llogarisë së inventarit të materialeve të para.duke përllogaritur (nëpërmjet sasisë së produktit dhe “recepturës së produktit”) konsumin e materialeve të para e ndihmëse. ndërsa shifra e fundit e llogarisë 3311. që tregon se materialet kanë hyrë në proces prodhimi (llogaria 331) 71. Pika 1.

që përdoret në vend të FDM që përdorëm më sipër (pika 1). hyrja e lëndëve në procesin e prodhimit konsiderohej si e ardhur. Hyrja në proces prodhimi e materialeve Hyrja në procesin e prodhimit të materialeve të para është e lidhur ngushtë me daljen e tyre nga magazina ku ishin.Pika 2. si kundërparti është llogaria 60331. prandaj është regjistruar në debi të llogarisë së shpenzimit të ndryshimit të gjendjes (603…). Shifra e parafundit e 60331 është (3). Pika 1 dhe 2.) Në përgjithësi. e njëjtë me atë të grupit përkatës të inventarit të prodhimit në proces (llogaria 331). Kontabilizimi sipas skemës me ndryshim gjendje magazinë. Kontabilizimi bëhet njësoj sepse në fakt është i njëjti transaksion. Në standardet e kontabilitetit që kishim.) nga magazina për prodhim Ndryshim gjendje magazine Llogaria 311 60311 331 60331 Vlefta Debi Kredi 4600 4600 4600 4600 9600 9600 25/2 17 / 08 FHP 001 17 / 08 Hyrje (CD etj.) në procesin e prodhimit Ndryshim gjendje në procesin e prodhimit Totali Sqarime: o Ref 25/1 i takon regjistrimit të daljes së lëndës së parë “CD etj. në tërësi. Regjistrimi në Ditarin e IMB Ref 25/1 Datë 17 / 08 Dok Justifikues Lloj FDM Nr 001 Datë 17 / 08 Përshkrimi i veprimit Dalje (CD etj. 2. nuk kemi shpenzim por kalim të aktivit nga një gjendje në tjetrën. Veprimi (ref 25/2) anulon shpenzimin që paraqet veprimi i mëparshëm (ref 25/1) i daljes së lëndës së parë nga magazina.” nga magazina bazuar në FDM (pika 1) të cilën e konsideron si shpenzim (debitohet llogaria 60311 “ndryshim gjendje magazine materiale të para…”). prandaj përdorej llogaria 713 (në vend të 6033…). prodhimi në proces dhe produkti konsiderohet si pakësim shpenzimi. 111 . regjistrimi i hyrjes në prodhim bëhet me FHP. o o Vini re ! 1. Ndërsa sipas standardeve të reja. Nëse artikulli është Aktiv Afatgjatë (AA). sepse. duke kredituar një llogari shpenzimi (60331) me të njëjtën vleftë. (Pra pika 1 dhe pika 2 janë dy anë të të njëjtit transaksion. ai trajtohet ndryshe së bashku me amortizimin (Shih te “Trajtimi kontabël i amortizimeve”). Ref 25/2 është regjistrimi i FHP për hyrjen e lëndës së parë “CD etj.” në procesin e prodhimit.

paketohet (CD dhe manuali) dhe vlerësohet kostua e prodhimit (12000 lekë/ paketë). dorëzohet në magazinë e cila e bën hyrje me FHM.) = 4600 lekë.0”) që pasi kontrollohet. Konsumi i lëndëve Konsumi i materialeve (CD etj. Në koston e prodhimit. Regjistrimi i këtij veprimi në kontabilitet është i njëjtë edhe kur konsumi bazohet në FDL.) në procesin e prodhimit. Regjistrimi në Ditarin e IMB Ref 25 26 Datë 17 / 08 18 / 08 Dok Justifikues Lloj FDM FDP Nr 001 001 Datë Përshkrimi i veprimit Llogaria 311 3311 3311 601 Vlefta Debi 4600 4600 4600 13800 13800 Kredi 4600 17 / 08 Dalje (CD etj.) duke kredituar llogarinë 331 dhe nga ana tjetër (meqë kjo dalje është shpenzim) duke debituar llogarinë 601 “Shpenzime blerje materialesh të para”. Dorëzimi i prodhimit Nga prodhimi del produkti i gatshëm (një paketë “Programi Alpha 7. shpesh. o Veprimi (ref 26) paraqet efektin e konsumit të materialeve (daljen nga inventari të CD etj. që vlerësohet me 7400 lekë. Në këtë rast si dokument justifikues për konsumin përdoret FDP. evidentohet indirekt nëpërmjet sasisë së prodhimit (FDP) dhe “Recepturës”. përveç materialeve të para (CD etj. Pika 4. 112 . bën pjesë kostua e punës së specialistëve të “IMB”.) nga magazina për prodhim Hyrje (CD etj.Pika 3.) Shpenzime blerje materialesh të para Totali Sqarime: o Me ngjyrë gri janë shënuar regjistrimet e mëparshme (Ref 25) të daljes së materialeve nga magazina dhe hyrjes së tyre në procesin e prodhimit të bërë me FDM.) në procesin e prodhimit 18 / 03 Konsumi i lëndëve (CD etj.

page dhe shpërblime Totali Sqarime: o Me ngjyrë gri janë shënuar regjistrimet e mëparshme në pikat 1. o Vini re! Vlefta me të cilën produkti hyn në inventar (12000 lekë) nuk është aspak e njëjtë me vleftën e konsumit të materialeve të para (4600 lekë). përfshihen dhe shpenzime të tjera direkte dhe indirekte (shih më sipër te “Kosto e inventarit”). 72 Llogaritja e kostos të pagës së punonjësve për produkte të tilla (software) është në fakt shumë më komplekse sepse varet shumë nga sasia e kopjeve të shitura. me të cilën prodhimi hyn në inventar.” në proces prodhimi 18 / 08 Konsumi i lëndëve (CD etj. 2 e 3 të skemës së prodhimit. Në koston. blerje materialesh të para 18 / 08 Hyrje produkti “Software Alpha” në magazinë Kosto produkti . Me fjalë të tjera prodhimi konsiderohet si pakësim shpenzimesh (dhe jo si e ardhur që trajtohej më parë).Regjistrimi në Ditarin e IMB Ref 25 26 27 Datë 17 / 08 18 / 08 18 / 08 Dok Justifikues Lloj FDM FDP FHM Nr 001 001 002 Date Përshkrimi i veprimit Llogaria 311 3311 3311 601 34 601 641 Vlefta Debi 4600 4600 4600 12000 4600 7400 Kredi 4600 17 / 08 Dalje “CD etj.) Shpenzim. Materiale të para Kosto produkti.” nga magazina për prodhim Hyrje “CD etj. o Dorëzimi i prodhimit (magazinimi) pasqyrohet (ref 4) si hyrje në magazinë duke debituar inventarin (llogarinë 34) dhe kredituar si kundërparti llogaritë e shpenzimeve (kostos) përkatëse të prodhimit: llogarinë 601 “Blerje materiale të para” për vlerën e konsumit të tyre 4600 lekë dhe llogarinë 641 “Pagat e personelit…” për vlerën e pagës dhe shpërblimeve (7400 lekë) të punonjësve të shpenzuar për atë produkt72. 11 3 .

Ajo përdoret dhe si dokument justifikues për detyrimet e ndërmarrjes që lidhen me pagën e punonjësve.. në përgjithësi. 73 “Paga me shtesat” – quhet dhe “paga bruto”. Listëpagesa e Punonjësve (LP) LP është dokumenti me anën e të cilit evidentohen detyrimet e ndërmarrjes ndaj punonjësve dhe ato ndaj shtetit (sigurimet shoqërore e shëndetësore. Përbërësit e Listëpagesës LP. shtesë funksioni.) d) paga neto si diferencë e “pagës me shtesat”73 me “ndalesat nga paga”. sigurimi shoqëror e shëndetësor. përmban këto pjesë: a) paga për punën e kryer në fakt (paga bazë sipas pranisë dhe normës) b) shtesat mbi pagë (për vjetërsi. 114 .7.. Gjithnjë e më shpesh. Si dokument i brendshëm plotësohet nga personi i ngarkuar nga ndërmarrja. pranisë në punë (kohëshënuesit). Listëpagesa është dokumenti që autorizon pagesën e punonjësve. Këto UX dhe MP janë dokumentet që justifikojnë shlyerjen e detyrimeve të ndërmarrjes për pagën ndaj punonjësve.. Me UX shlyhen dhe detyrimet ndaj shtetit. VEPRIMET ME LISTËPAGESAT i. punonjësit paguhen me Urdhër Xhirime (UX) nëpërmjet bankës ose duke firmosur individualisht në mandat pagesa (MP) të veçanta. detyrime .) që lidhen me pagat e punonjësve... paaftësi të përkohshme..) c) ndalesat nga paga (tatimi mbi të ardhurat. normës (kur ka normë) etj.. vështirësi pune. tatim mbi të ardhurat. në bazë të kontratës së punës. .

f) “Ndalesa \Të tjera”: Në të shënohen ndalesa të tjera në pagë. vetëm pjesa që detyrohet t’i paguajë punonjësi shtetit. shtesë funksioni. që ndërmarrja detyrohet t’ja mbajë punonjësit për llogari të shtetit.Pune Pag. që evidentohet nga raporti mjekësor. që nuk përfshihen në pikën a) dhe b) d) “Tatime”: Tatimi mbi të ardhurat. nëse ka. detyrime të punonjësit. c) “Shtesa \Të tjera”: Në të shënohen shtesa të tjera në pagë. b) “Pag. që zakonisht llogariten së bashku (mund të mbahen edhe veç e veç).Raport Të tjera Shuma Paga me shtesat Tatime 8 Ndalesat Sigurime 9 Te tjera 10 Shuma Paga Neto 11 = 8+9+10 12 = 7 -11 1 2 3 v Totali 400000 25000 15000 440000 42500 39000 20000 101500 33800 Financieri Administratori Sqarime: a) “Pag. nëse ka. Raport” përmban: Pagën për paaftësinë e përkohshme në punë. Pune” përmban: ”Pagën e punës” dhe shtesat për vjetërsi. vështirësi pune. e) “Sigurime” përmban: Sigurimet shoqërore e shëndetësore. 11 5 Shembull Listëpagese .Ndërmarrja: IMB LISTË PAGESE Sektori:1 Periudha: 1.31 Gusht 2007 Punonjësi Nr Rend 1 2 3 4 5 6 7 =4+5+6 Emër Mbiemër Pag.

për kompensime... ndryshon vetëm përqindja e kontributit. ( Për shembull..ii. Raporti“ sipas udhëzimit përkatës.Kuota të sigurimeve shoqërore…” Kredi llog 431…”Sigurime shoqërore…” 3.“.. “Paga me shtesat“ (“Pag. është detyrim tatimor i punonjësve ndaj shtetit.Raport“ + “Të Tjera“). “. Pune“ + “Pag.. Ky kontribut është detyrimi i punonjësve ndaj organizatave të sigurimit (shoqëror e shëndetësor) dhe kontabilizohet: Debi llog 421… ”Personeli paga e shpërblime…” Kredi llog 431… ”Sigurime shoqërore…” 5. tatime mbi të ardhurat …” 4. mund të evidentohen edhe komponente të tjera.“.” Përveç këtyre.. huaje. “Kontributi i ndërmarrjes për sigurimet shoqërore. Këto detyrime pagese të punonjësve ndaj të tretëve (që kryhen nëpërmjet ndërmarrjes) ose detyrimet ndaj vetë ndërmarrjes kontabilizohen: Debi llog 421… ”Personeli paga e shpërblime…” Kredi llog 427… ”Detyrime të kërkuara .. Raporti“ sipas udhëzimit përkatës.Paga e personelit” Kredi llog 421…”Personeli paga e shpërblime…” 2. “Tatimi (i punonjësve) mbi të ardhurat“. Tatimi mbi të ardhurat kontabilizohet: Debi llog 421… ”Personeli paga e shpërblime…” Kredi llog 442…”Shteti. Kontabilizimi i Listëpagesës Nga listëpagesa. që llogaritet njësoj si “Kontributi i ndërmarrjes për sigurimet . “Detyrime të tjera të punonjësve“. 116 . që llogaritet po mbi bazë të “Pagës me Shtesa“ minus “Pag. ).. “Kontributi i punonjësve për sigurimet shoqërore. veç e veç. shtesa për punë jashtë orari. . është shpenzim dhe detyrim i ndërmarrjes ndaj punonjësve për punën e bërë. Kjo vleftë kontabilizohet: Debi llog 641… “Shpenzime . dëmshpërblimi).. që llogaritet në bazë të “Pagës me Shtesa“ minus “Pag. Kontributi i ndërmarrjes për sigurimet kontabilizohet: Debi llog 644… “Shpenzime . që evidentohen më vete në listëpagesë te “Ndalesa të tjera“ (si psh shlyerje kredie.. është shpenzimi dhe detyrimi i ndërmarrjes për sigurimin e punonjësve.. në kontabilitet duhet të evidentohen këto komponente kryesore: 1.

paga e shpërblime për t’u marrë”.Paga e personelit …” dhe kreditohet po me atë vlerë llogaria 421 ”Personeli . o Kontributi (shpenzimi) i ndërmarrjes për sigurimin e punonjësve është 119 090 lekë dhe regjistrohen në debi të llogarisë 644 “Shpenzime . o Kontributi (detyrimi) i punonjësve për sigurimet e tyre është 39000 lekë. ndaj me këtë vleftë debitohet llogaria 641 “Shpenzime . 2) Kontributi i ndërmarrjes për sigurimet … = 119’090. 3) Kontributi i punonjësve për sigurimet = 39’000.Shembull Listëpagesa e muajit gusht. o Detyrimi i punonjësve për tatimin mbi të ardhurat është 42500 lekë prandaj me 11 7 . për sektorin I të IMB (që paraqitet më sipër) përmban në total: 1) Paga me shtesat = 440’000. sepse këto konsiderohen si borxh që ndërmarrja i ka organizatës përkatëse të sigurimeve. muaji Maj Personeli paga e shpërblime për t’u marrë Shpenzim. Detyrimi gjithsej (ndërmarrje + punonjës) për sigurimin e punonjësve është 158090 lekë (119090 + 39000) ndaj me këtë vlerë kreditohet llogaria 431 ”Sigurime shoqërore…”. sigurimet e punonjësve ndërmarrja Sigurimet Shoqerore e shëndetësore Tatimi punonjësve mbi të ardhurat Detyrime të tjera të punonjësve Totali Llogaria 641 421 644 431 442 427 Vlefta Debi 440000 101500 119090 158090 42500 20000 660590 660590 440000 Kredi Sqarime: o Detyrimi (shpenzimi) i ndërmarrjes për pagën e punonjësve është 440000 lekë sa paga me shtesat (paga bruto). 4) Tatimi i punonjësve mbi të ardhurat = 42’500. paga me shtesat.Kuota të sigurimeve shoqërore…”. Regjistrimi në Ditarin e IMB Ref 28 Datë 3 / 09 Dok Justifikues Lloj LP Nr 001 Datë 1 / 09 Përshkrimi i veprimit Shpenzim. 5) Ndalesa të tjera punonjësve = 20’000 lekë.

paga për t’u marrë”. Me këtë vleftë kreditohet llogaria 427 ”Detyrime të kërkuara . sepse këto ndërmarrja ia ka borxh shtetit.. 118 . sepse me këtë veprim punonjësit i paguajnë detyrimin ndërmarrjes dhe tani është ndërmarrja që u ka këtë borxh të tretëve. o Paga neto që marrin punonjësit është 338500 lekë (440000 – 101500).paga e shpërblime për t’u marrë” sepse kjo u mbahet nga paga.”. sa teprica e llogarisë 421 “Personeli .. o Detyrimi (ndalesat në pagë) gjithsej i punonjësve është 101500 lekë (39000 sigurimet + 42500 tatimi + 20000 detyrime të tjera) ndaj me këtë vlerë është debituar llogaria 421 ”Personeli .këtë vleftë është kredituar llogaria 442 ”Shteti – Tatime e taksa…”. o Detyrimi që i kanë punonjësit të tretëve është 20000 lekë..

të paktën për njërin nga të dyja: masën ose momentin. 2) Në treg ka dalë një makineri me teknologji të re75. kur mund të blihet një e re shumë më lirë. konsumohet74. me kalimin e viteve. nuk ka më vlerën që kishte kur e blemë dhe e regjistruam në kontabilitet. Ne nuk mund ta mbajmë në bilanc makinerinë tonë me vleftën e dikurshme. më e lirë dhe më e mirë se makineria jonë. 75 Ky quhet “konsum moral”. 74 Ky quhet “konsum fizik” ose “zhvlerësim fizik”. 11 9 . Shembull zhvlerësimi 1) Një makineri. b) Provizion nëse nuk jemi të sigurtë. Zhvlerësimi konsiderohet: a) Amortizim nëse jemi të sigurtë për masën dhe momentin e kryerjes së shpenzimit. ZHVLERËSIMET (AMORTIZIMET DHE PROVIZIONET) i.8. Në kontabilitet dallohen dy tipa zhvlerësimi: Amortizimi dhe Provizioni. Zhvlerësimi kontabilizohet atëherë kur ndërmarrja e konstaton atë. pra kur konstaton nevojën e shpenzimeve suplementare që ajo vetë duhet të përllogarisë për ripërtëritjen (apo zëvendësimin) e elementeve të aktivit të zhvlerësuar (me kusht që të mos jenë si kundërparti e ndonjë transaksioni material apo monetar të kryer). Ç′janë zhvlerësimet ? Kontabiliteti duhet të japë një paraqitje besnike të gjendjes së pasurisë së një ndërmarrje. Për këtë qëllim ai merr në konsideratë edhe zhvlerësimin që mund të pësojnë disa elemente aktive të ndërmarrjes me qëllim që të respektojë parimin e sinqeritetit të llogarisë.

ii. Shpenzimet për Amortizimin
a Përcaktimi i amortizimit
Amortizimi përkufizohet si: “Konstatim kontabël i zvogëlimit të vlerës së një elementi të aktivit që rrjedh nga përdorimi, koha, ndryshimi i teknikës apo i teknologjisë dhe çdo arsye tjetër, efektet e të cilave janë të pakthyeshme“. Nga ky përkufizim del se: Llogaritja e amortizimit mbështetet mbi një konstatim dhe jo mbi një veprim apo ngjarje; ky përcaktohet pra nga vetë ndërmarrja. Amortizimi ka kuptim vetëm për elementet e Aktivit Afatgjatë (AA). Zhvlerësimi i konstatuar si amortizim është i pakthyeshëm, në të kundërt ai do të kontabilizohet si provizion. Meqenëse amortizimi përfaqëson një zvogëlim të vlerës, ai duhet konsideruar si një shpenzim për ndërmarrjen, gjë që do ta zvogëlojë rezultatin e saj. Amortizimi rrjedh nga arsye normale, pra jo të jashtëzakonshme.

b Paraqitja e amortizimit në llogaritë kontabël
o Elementet që preken nga amortizimi:
Në kontabilitet, jo të gjitha elementet e aktivit preken nga amortizimi. Së pari, koncepti i amortizimit zbatohet vetëm në disa elemente të aktivit afatgjatë (llogari të klasës 2). Edhe midis aktiveve afatgjata, vetëm disa janë të prekshme nga amortizimi; e pikërisht aktivet afatgjata materiale (AAM) dhe jomateriale (AAJ) (përjashto trojet).

o Koncepti i vlerës kontabël neto
Nga momenti kur ndërmarrja regjistron humbjen e vlerës së një elementi të aktivit të prekur nga amortizimi, ky nuk do të figurojë në llogaritë e bilancit të saj vetëm me vlerën e blerjes, por së bashku me disa përbërës: Vlerën fillestare të AA: që regjistrohet, sikurse e kemi parë, me vlerën e blerjes

120

së tij pa taksa. Amortizimin vjetor, që është vlera e zhvlerësimit të AA, e konstatuar gjatë periudhës së ushtrimit. Vleftën kontabël neto të AA: që është diferenca midis vlerës fillestare të AA dhe shumës së amortizimeve vjetore që aplikohen për këtë aktiv.

o Vlerësimi i Amortizimit
Megjithëse vlefta e amortizimit përcaktohet nga ndërmarrja, që ky vlerësim të jetë i besueshëm dhe i njëjtë për ndërmarrje të ndryshme, llogaritja e amortizimeve rregullohet me ligje fiskale ku përcaktohen: jetëgjatësia normale e përdorimit (ose normat e amortizimit) mënyra e llogaritjes së amortizimit. Ndërmarrja duhet gjithashtu të ketë, në një dokument të veçantë aneks, planet e saj të amortizimit.

c Llogaritja e amortizimit
Për të përcaktuar vleftën e amortizimit të AA, ndërmarrja mbështetet mbi dy parametra:

o Jetëgjatësia e përdorimit të AA
Amortizimi i një AA varet nga jetëgjatësia e përdorimit e parashikuar për këtë AA. Mbi bazën e jetëgjatësisë llogaritet përqindja e normës së amortizimit.

o Përqindja e amortizimit të AA
Norma e amortizimit është përqindja vjetore e zhvlerësimit që do zbatohet për AA. Përqindjet e amortizimit varen nga kohëzgjatja e përdorimit të AA. Për t’i kontrolluar dhe unifikuar këto norma, administrata fiskale përcakton normat e amortizimit vjetor të AA sipas kategorive, që jepen në tabelën e mëposhme.

121

Normat fiskale të amortizimit
Nr 1 2 3 4 5 6 7 Emërtimi i kategorisë Toka, trualli, vepra arti, metale e gurë të çmuar,… Ndërtesa tregtare, industriale, zyra Aktivet afatgjata jomateriale Pajisje informatike, software Automjete, impiante, makineri etj. Mobilje e pajisje zyre Investim i hoteleve Norma 0% 5% 15 % 25 % 20 % 20 % 40 %

o Plani i amortizimit
Duke u mbështetur në kohëzgjatjen dhe normën e amortizimit, ndërmarrja harton planin e amortizimit, për një parashikim të shpenzimit vjetor të çdo AA që i nënshtrohet amortizimit.

Plani i amortizimit ka pamjen e mëposhtme:
Viti 2001 2002 … 200n Vlera në fillim të ushtrimit Amortizimi Vjetor Shuma e Amortizimeve Vjetore Vlera neto në fund të ushtrimit

iii. Përcaktimi i Shpenzimit të Amortizimit Vjetor
Për të përcaktuar vleftën e amortizimit vjetor, ndërmarrja mund të përdorë dy metoda76:
76 Metoda : Këtu përmenden metodat që rekomandohen nga zyra e tatimeve, por ka edhe të tjera. 122

-

Metoda e amortizimit linear Metoda e amortizimit me vlerë të mbetur.

Meqenëse metoda e llogaritjes së amortizimit ndikon në vlerën e amortizimit vjetor, ajo, gjithashtu, caktohet nga legjislacioni fiskal, në varësi të llojit të AA.

a Metoda e amortizimit linear
Kjo metodë, që quhet dhe metodë e amortizimit konstant, e cakton vleftën e amortizimit vjetor të njëjtë për çdo vit, deri në fund të jetës së parashikuar të AA që amortizohet. Aktualisht, përdorimi i saj njihet nga legjislacioni fiskal në aktivet afatgjata jomateriale (AAJ) dhe në godinat (administrative e industriale) apo ndërtimet e tjera me jetëgjatësi relativisht të madhe.

o Llogaritja e amortizimit linear
Fiksohet paraprakisht kohëzgjatja n (vjet) e përdorimit të AA të amortizueshëm dhe llogaritet vlefta e amortizimit vjetor duke pjesëtuar vleftën e blerjes të AA me n. Pra: Vleftë Amort. Vjetor = (Vleftë Fillestare) / (n vjet) Përqindje Amort. = 100% / (n vjet)
Shembull: Vlefta fillestare (kosto e blerjes) = 20’000 lekë; jetëgjatësia 10 vjet. Vleftë amortizimi vjetor = 20000 /10 = 2000 lekë Përqindje amortizimi = 100% /10 = 10%

o Llogaritja e amortizimit për vitin e parë
Ndërmarrja nuk e blen AA që ditën e parë të vitit ushtrimor; në amortizimin e vitit të parë merret parasysh kohëzgjatja reale e përdorimit77 dhe jo i gjithë viti. Mënyra e llogaritjes së ditëve përcaktohet me udhëzim nga autoritetet fiskale. Përgjithësisht, amortizimi i vitit të parë llogaritet proporcionalisht me ditët e përdorimit.
77 Marrja në konsideratë e numrit të ditëve të përdorimit njihet si parimi i “prorata temporis” 123

krahasuar me metodën e amortizimit linear. Vleftë e mbetur = 20000 – 2000 = 18000 lekë Vleftë amort. në të cilën përqindja aplikohet mbi vleftën fillestare.) b Metoda e amortizimit me vlerë të mbetur Ndryshe nga metoda e amortizimit linear.) Shënim: Vitin e parë si vleftë e mbetur është vlefta e blerjes. = 10% * 20000 = 2000 lekë. viti III = 10% * 16200 = 1620 lekë Edhe në këtë metodë aplikohet parimi i kohëzgjatjes reale të përdorimit në llogaritjen e përdorimit në vitin e parë si në rastin e metodës lineare. viti II = 10% * 18000 = 1800 lekë Vleftë e mbetur = 20000 – 2000 – 1800 = 16200 lekë Vleftë amort.) . Kjo metodë. jetëgjatësia 10 vjet. Pra. në metodën e amortizimit me vlerë të mbetur përqindja e amortizimit aplikohet mbi vlerën neto të mbetur të AA. llogaritet koeficienti e përdorimit të vitit të parë: Koef. Legjislacioni fiskal aktual e rekomandon këtë metodë pothuajse për të gjitha AAM e tjera përveç atyre që evidentuam më sipër te metoda lineare.∑ (Vleftë Amort.) Vleftë e Mbetur = (Vleftë fillest. ka si rrjedhojë uljen e shpenzimeve të amortizimit të ndërmarrjes gjatë viteve të mëvonshme. llogaritja e amortizimit me vlerë të mbetur bëhet: Vleftë Amort. vjetor) x (Koef. Pra metoda e amortizimit me vlerë të mbetur përdoret për: 124 . Viti i parë = (Amort.Për këtë. Përqindje amortizimi = 100% /10 = 10% Viti I Vleftë amort. = (ditë përdorimi) / (ditë gjithsej viti) Amort. Shembull: Vlefta e blerjes = 20’000 lekë.Vjetor = (Vlefta e Mbetur) x (Përqindje Amort.

makineri. Kredi llog. Njësia ekonomike do të njohë një provizion në bilanc kur: a) ka një detyrim ligjor ose konstruktiv78 si rezultat i ngjarjeve që kanë ndodhur para bilancit. v. (Për shembull. detyrim moral. amortizimet do të regjistrohen: Debi llog. 78 Detyrim konstruktiv = Nuk është detyrim ligjor por. Skematikisht. që vetë ndërmarrja ka marrë në veprimtarinë e saj nëpërmjet deklaratave specifike dhe nuk ka gjasa që ajo të mos e mbajë atë. Regjistrimi i amortizimit do prekë pra një llogari të klasës 2 (sepse zvogëlimi i një elementi të aktivit ka të bëjë me AA) dhe një llogari të klasës 6 (llogari shpenzimesh). 681: “Shpenzime amortizimi të aktiveve afatgjata” për të pasqyruar shpenzimin e lidhur me këtë amortizim.. po të amortizojmë një AAM të regjistruar në llogarinë 213 do të përdorim llogarinë 2813. pajisje. për të cilin koha e shlyerjes ose shuma janë të pasigurta. 28. në një farë kuptimi. iv. b) për shlyerjen e detyrimit do të nevojitet një dalje (pakësim) e burimeve.- Instalime teknike. Trajtimi Kontabël i Amortizimeve Sikurse e kemi parë.) Shënim: Përllogaritjet dhe veprimet që lidhen me amortizimin ilustrohen te pika 9 “Ushtrim Amortizimi”. instrumente e vegla pune Mjete transporti Mobilje e orendi Godinat industriale me konstruksion të lehtë etj. regjistrimi i një amortizimi pasqyron një varfërim të ndërmarrjes dhe konstatimin në llogaritë e saj të një shpenzimi shtesë që e ul rezultatin e ushtrimit. 125 . Trajtimi Kontabël i Provizioneve Provizioni është një detyrim aktual.: “Amortizimi i aktiveve afatgjata” që ndahet në të njëjtën mënyrë si llogaritë përkatëse të klasës 2..

126 . Rasti 1. për të pasqyruar shpenzimin e lidhur me këtë provizion dhe faktin që ky është i lidhur me një aktiv financiar të bilancit. Shembuj provizionesh: a) Provizione që rrjedhin nga detyrime ligjore: Shkelja e një kontrate noteriale në bazë të së cilës duhet të paguajë një dëmshpërblim. Mosrespektimi i ligjit për taksat bën që Drejtoria e Tatimeve dhe Doganave të kërkojë pagesat e tatimeve shtesë ose gjobave (pavarësisht nëse kjo mund të jetë në proces ankimor). që ndahet në nënllogari në të njëjtën mënyrë si dhe llogaritë përkatëse të klasës 2. (Për këtë ndërmarrja krijon një provizion në bilanc për kostot e parashikuara.) - b) Provizione që rrjedhin nga detyrime konstruktive (morale) - Në ndryshim nga amortizimet. (në analogji me amortizimet 28… ) Shembull: Provizioni i një Titulli Financiar vlerësohet 10000 lekë. Hyrja në fuqi e një ligji për mjedisin. regjistrimi bëhet si vijon: Debi llog 686: “Provizione për zhvlerësimin e AAF”.c) mund të bëhet një vlerësim relativisht i saktë i shumës së detyrimit. në lidhje me riblerjen e mallrave. prandaj edhe trajtimi kontabël i provizioneve do të ndryshojë sipas tipit të aktivit. Provizion i Aktiveve Afatgjata (AA) Regjistrimi i provizionit të AA (psh Tituj Financiarë) duhet të pasqyrojë rëndimin e shpenzimeve financiare të ndërmarrjes dhe duhet të zvogëlojë vleftën e AA (Financiare). sipas të cilit kërkohet që ndërmarrja të likuidojë ose kompensojë për ndotje të caktuara. Ndërmarrja ka deklaruar se do të riblejë produktet e saj të shitura brenda dy muajsh. provizionet nuk aplikohen vetëm për aktivet afatgjata por edhe për aktive të tjera. Kredi llog 296: “Shuma të parashikuara për zhvlerësimin e AAF”. nëse klienti nuk është i kënaqur me to ndonëse nuk ka detyrim ligjor për ta bërë këtë. Skematikisht.

. Kredi llog. veçse në këtë rast... elementet e aktivit të provizionuara të bilancit janë llogari të klasës 3 (Inventarët). 79 Stoqe = Gjendje inventari qarkullues dhe prodhimi në proces.Regjistrimi në ditar: Ref X+1 Datë Dok Justifikues Lloj FA Nr Datë Përshkrimi i veprimit Shpenzime për provizione të titujve financiare Provizione për titujt e pjesëmarrjes Totali Llogaria 686… 296… Vlefta Debi 10000 10000 10000 10000 Kredi Rasti 2.sh: materiale të para) është ekzaktësisht i njëjtë me atë të AA. (Shembull: për stoqet e lëndëve të para të regjistruara në llogarinë 31 përdoret llogaria 391).: “Shuma të parashikuara për zhvlerësime të inventarëve” që ndahet në të njëjtën mënyrë si llogaritë përkatëse të klasës 3. për të pasqyruar shpenzimin e lidhur me këtë provizion. provizionet në këtë rast regjistrohen sipas skemës: Debi llog. 683 ”Shuma .. Më saktë. 39. Provizione të kredive të klientëve Këtu veprohet në dy etapa: fillimisht konstatohet statusi i kredisë përkatëse klient (që në kontabilitet quhet kredi e dyshimtë ose në proces gjyqësor) më tej regjistrohet provizioni që i përgjigjet humbjes së mundshme të vlerës së kredisë. për zhvlerësimin e aktiveve qarkulluese”. 127 . Provizion i stoqeve79 Regjistrimi i provizionit për inventarët (p. Rasti 3.

për provizione të klientëve”.. 68480: “Shuma . 491: “Provizione për zhvlerësim të llogarive klientë”. 80 Kjo llogari duhet shtuar në PKP.Shembull: Provizioni i një kredie klienti: 800 lekë Regjistrimi në ditar: Ref X+3 X+ 4 Datë Dok Justifikues Lloj FA FA Nr Datë Përshkrimi i veprimit Kredi e dyshimtë ose në proces gjyqësor Klienti (kalim si klient i dyshimtë ) Shuma parashikuar zhvlerësim për klientët Provizione të parashikuara për klientët Totali Llogaria 416 411 491 684 Vlefta Debi 800 800 800 800 1600 1600 Kredi Sqarim: o Veprimi i parë (ref x+3) pasqyron ndryshimin e statusit të kredisë.. o Në veprimin e dytë (ref 16) regjistrohet provizioni që rrjedh nga vlefta e kredisë së dyshimtë. Kredi llog. për të pasqyruar shpenzimin e lidhur me këtë provizion dhe faktin që ky është i lidhur me aktivin financiar të bilancit. 128 . njësoj si për provizionet e tjera. nga llogaria 411 “klientë” në llogarinë 416 “Kredi të dyshimta /në proces gjyqësor”. Vetëm provizioni regjistrohet në: Debi llog.

9. 129 . ndërmarrja “IMB” regjistroi disa transaksione që pasqyrohen në bilanc dhe në llogarinë e rezultatit si vijon: Bilanci Aktivi 213 411 512 Makineri Klient Bankë 150000 18500 242500 101 120 164 401 Kapitali Rezultati Hua Furnitor Pasivi 100000 11000 250000 50000 Total i Aktivit 411000 Total i Pasivit 411000 Pasqyra e të Ardhurave e Shpenzimeve Shpenzime Llog. Drejtuesi ju kërkon të paraqitni tabelat e ndryshme të amortizimit të këtij AA sipas metodave të ndryshme që propozon plani kontabël. Ndërmarrja e ka përftuar AA më 1 korrik dhe e përdor këtë deri sot. 50000 10000 7500 701 Emërtimi Blerje lëndësh të para Blerje energji elektrike Pagat Fitimi Emërtimi Shitje produkt i gatshëm Vlefta 78500 11000 Total 78500 Total 78500 Ndërmarrja konstaton se disponon një aktiv afatgjatë (AA). 601 604 641 Të Ardhura Vlefta Llog. USHTRIM AMORTIZIMI i. që mund t’ia nënshtrojë amortizimit. të regjistruar në llogarinë 213. Paraqitja e Ushtrimit të Amortizimit Në momentin e krijimit. në procesin e prodhimit.

Mirëpo IMB e përdor makinerinë vetëm për 6 muaj. korrik . nëse nuk do të merrnim në konsideratë faktin që ndërmarrja “IMB” fillon ta përdorë makinerinë më 1 korrik të vitit rrjedhës. Rasti i amortizimit linear a) Përcaktimi i tabelës së amortizimit Duhen marrë parasysh elementet e mëposhtme: . sipas klasifikimit.5) 81. 2.dhjetor të vitit të parë. pra afërsisht gjysmë viti (181 / 365 ≈ 0. kështu që amortizimi vjetor për vitin e parë rezulton: Amortizimi vjetor (viti Irë) = 15000 x 0. meqenëse vitin e parë u mor vetëm gjysma e vlerës së amortizimit vjetor normal. administrata fiskale ka nxjerrë udhëzim të veçantë. Kësaj përqindje i korrespondon kohëzgjatja 10 vjet sepse (100 %) / (10%) = 10 Vlera e amortizimit vjetor normal llogaritet sipas formulës: Amortizimi Vjetor normal = “Vlera kontabël” x “Përqindje amortiz” = = 150000 x 10 % = 15000 lekë (në vit) Me këtë vlerë mund të ndërtojmë planin e amortizimit të makinerisë çdo vit.5 = 7500 lekë.ii. Zgjidhje Ushtrim Amortizimi 1. 81 Për mënyrën e llogaritjes së këtij koeficienti. nga Administrata Fiskale.Përqindja e amortizimit: 10 % Sqarime: 1.Vlefta kontabël: 150000 . Përqindja e amortizimit 10% jepet. Nga kjo rrjedh që amortizimi i makinerisë nuk do të zbatohet më për 10 vjet por për një periudhë prej 11 vjetësh. 130 .

o Vlera kontabël neto në fund të viteve të përdorimit. është zero. në rastin tonë 15000 – 7500 = 7500. gjatë të cilave ndërmarrja aplikon amortizimin. o Amortizimi Vjetor është i njëjtë çdo vit. o Amortizimi vjetor në vitin e fundit është i barabartë me vlerën e amortizimit vjetor normal minus amortizimin vjetor të vitit të parë. o Tabela e planit të amortizimit përmban 11 vjet dhe jo 10. sa është jetëgjatësia. o Në fund të periudhës të përdorimit. sipas planit të amortizimit të makinerisë. nga fakti i fillimit të amortizimit në mes të vitit dhe jo që në fillim të tij.Plani i Amortizimit Linear Viti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vlera në fillim të ushtrimit 150000 142500 127500 112500 97500 82500 67500 52500 37500 22500 7500 Amortizimi Vjetor 7500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 7500 Amortizimi i Akumuluar 7500 22500 37500 52500 67500 82500 97500 112500 127500 142500 150000 Vlera në fund të ushtrimit 142500 127500 112500 97500 82500 67500 52500 37500 22500 7500 0 Sqarime: o Vlera kontabël në fillim të ushtrimit është e barabartë me vlerën e regjistrimit të AA. b) Regjistrimi i amortizimit vitin e parë Në fund të vitit të parë ushtrimor “IMB”. pra 150000. me përjashtim të vitit të parë dhe të fundit. duhet të regjistrojë në llogaritë e saj shkrimin që vijon: 131 . AA amortizohet gjithsej me një vlerë të barabartë me vlerën e regjistrimit (150000).

28). sepse ndryshon rezultati i ushtrimit (llog. 28. 121) si dhe amortizimi i akumuluar i aktivit afatgjatë (llog.” o Në të njëjtën mënyrë82. b) bilancin e ndërmarrjes. vetëm se vlera mund të jetë e ndryshme. 601 604 641 6811 Të Ardhura Vlefta 50000 10000 7500 7500 3500 Emërtimi Blerje lëndësh të para Blerje energji elektrike Pagat Shpenzim për amortizim Fitimi Llog.Regjistrimi në ditar: Ref X+ 5 Datë Dok Justifikues Lloj FA Nr Datë Përshkrimi i veprimit Shpenzim për amortizim makinerie Amortizim i akumuluar për makinerinë Totali Llogaria 6813 2813 Vlefta Debi 7500 7500 7500 7500 Kredi Sqarime: o Vlera e amortizimit sipas planit për vitin e parë rezulton 7500 lekë. 132 . c) Efekti mbi situatën pasurore të ndërmarrjes Regjistrimi i këtij veprimi do të ketë efekte mbi: a) llogarinë e rezultatit... sepse ka lëvizje në një llogari të klasës 6. kontabilizohen edhe amortizimet në vitet e tjera. prandaj me këtë vlerë është debituar llogaria e shpenzimeve 6813 “Shpenzim amortizimi për AAM” dhe është kredituar kundërpartia e saj llogaria 2813 “Amortizim i akumuluar për makineri.. Emërtimi Vlefta 78500 701 Shitje produkt i gatshëm Total 78500 Total 78500 82 Në të njëjtën mënyrë: Dmth sipas të njëjtës skemë (debi llog. Llogaria e Rezultatit Shpenzime Llog. si amortizimi në vitin e parë.).. 681 – kredi llog.

Paraqitja e bilancit nxjerr në pah tani zhvlerësimin e aktivit afatgjatë meqenëse vlera neto e makinerisë del me 142500 (= 150000 – 7500). 7500 0 0 Emërtim Makineri Klient Banka Vlera Bruto 150000 18500 242500 Vlera Neto 142500 18500 242500 Llogaria Nr 101 120 164 401 Emërtimi Kapital Rezultat Hua furnitor Vlefta 100000 3500 250000 50000 Total Aktiv 411000 7500 403500 Total Pasiv 403500 83 Tatali i bilancit: “Totali i Aktivit” të bilancit është gjithnjë i barabartë me “Totalin e Pasivit” të bilancit. o Amortizimi i paraqitur në kredi të llogarisë 2813 paraqitet në anën e aktivit në kllapa (7500) që do të thotë se duhet zbritur (marrë me minus). o Totali i bilancit83 të ndërmarrjes del i ulur me një vleftë të njëjtë me vleftën amortizimit vjetor të regjistruar për makinerinë (pra 7500 lekë). që ishte para regjistrimit të amortizimit. Përveç paraqitjes së mësipërme përdoret edhe një formë tjetër e paraqitjes së bilancit: Bilanci Aktivi Llogaria Nr 213 411 512 Pasivi Amort.Bilanci Aktivi 213 Makineri 2813 Amortizim makinerie (-) 411 Klient 512 Bankë 150000 (7500) 18500 242500 101 Kapitali 120 Rezultati 164 Hua 401 Furnitor Pasivi 100000 3500 250000 50000 Total i Aktivit 403500 Total i Pasivit 403500 Konstatime: o Regjistrimi i një shpenzimi shtesë në llogaritë e ndërmarrjes sjell zvogëlimin e fitimit nga 11000 lekë. o Totali i pasivit të bilancit është i barabartë me totalin e aktivit neto të bilancit (pra 403500). në 3500 lekë. 133 . Këto quhen me një emër të përbashkët “Totali i bilancit”.

4 8414.5 56505.6 55207.0 40246.0 142500. Edhe me këtë metodë.2 36221.0 109753.2 5520. (në rastin tonë vitin e parë AA përdoret vetëm gjysmë viti).7 6134.7 44718.3 61341. me metodën e vlerës së mbetur.0 128250.4 29339.5 % Amort.5 Vlera në fund të ushtrimit 142500.8 4024.2 3259.0 11542.0 115425.0 46117. me të njëjtat vlera të parametrave: Vlefta kontabël: 150000 Përqindja e amortizimit: 10 % Thelbi i ndryshimit të kësaj metode konsiston në faktin se.8 75730. Me këtë metodë. Ndryshimi fillon pas vitit të parë e konkretisht: Plani i Amortizimit me Vlerë të Mbetur Viti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vlera në fillim të ushtrimit 150000. por mbi vlerën e mbetur të saj në fillim të periudhës ushtrimore (vitit ushtrimor).0 103882.2 36221.8 65855.9 2933.6 3622.2.8 75730.3 61341.0 128250.0 34575.5 10388.0 103882. vitin e parë.5 7573.4 49686.0 12825.3 9349.8 113778.0 6815. amortizimi ndalon se përllogarituri kur AA del (jashtë përdorimit ose shitet).4 49686.6 32599.3 84144. teorikisht.6 32599.7 4968.3 68157.0 115425.5 26405. kështu që amortizimi vjetor për vitin e parë rezulton i njëjtë me të dyja metodat. përqindja e amortizimit nuk aplikohet mbi vlerën fillestare të blerjes së AA. 10% /2 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Amortizimi Vjetor 7500 14250.5 93494.4 29339.6 55207.7 44718.3 68157.7 4471. Rasti i amortizimit me vlerë të mbetur a) Përcaktimi i tabelës së amortizimit Le të llogarisim tani amortizimin e së njëjtës makineri.2 74269.6 100313.6 120660.4 94792. AA mund të përdoret për një pafundësi vitesh.9 Amortizimi i Akumuluar 7500 21750.4 117400.0 40246.7 81842.3 105282. merret në konsideratë koha e përdorimit. ndërsa.5 134 .5 93494. praktikisht.7 88658.3 84144.5 123594.

5 = 7500) o Në shembullin e mësipërm amortizimi është ndërprerë sepse është supozuar se AA del jashtë përdorimit në vitin 17. por vlera e amortizimit vjetor nuk është e njëjtë sepse ajo aplikohet mbi vlerën e mbetur që zvogëlohet nga viti në vit. o Vitin e parë amortizimi është i njëjtë si te metoda lineare. Edhe këtu merret në konsideratë koha e përdorimit. Kështu që.Sqarime: o Përqindja e amortizimit linear është e njëjtë 10% për çdo vit. AA amorizohet gjithsej me një vleftë (123594. deri para daljes jashtë përdorimit. në vitin e fundit të përdorimit. (Pra: 150000 x 10% x 0. Shënim: Regjistrimi i amortizimit për vitin e parë dhe ndikimi mbi gjendjen pasurore të ndërmarrjes janë të njëjta si në rastin e amortizimit linear. ndërsa në vitet që pasojnë amortizimi vjetor me vlerë të mbetur bëhet gjithnjë e më i vogël në krahasim me amortizimin vjetor linear.5) që nuk është e barabartë me vlerën e regjistrimit (150000) dhe vlera kontabël neto nuk është zero si në rastin e amortizimit linear. 135 .

për vetë ecurinë normale të ndërmarrjes. nuk është i ngjashëm me një veprim të zakonshëm të daljes nga magazina të mallrave apo produkteve të ndërmarrjes. ii. në aspektin kontabël. që ndodh shpesh. Parimet e Regjistrimit të Daljeve të AA Regjistrimi i daljeve të aktiveve afatgjata (AA) përmban: daljen (fizike) nga inventari i pasurisë së ndërmarrjes. Duhet evidentuar. Dalja e AA nga inventari sjell zvogëlim të pasurisë (klasa 2). i.10. Në regjistrimin e veprimeve të daljeve duhen marrë parasysh tri elemente: Çmimi i daljes së AA pa taksa TVSH-ja Vlera kontabël e AA së bërë dalje (vlera pa taksa e blerjes). meqenëse sjellin ndryshime në pasurinë e ndërmarrjes. 136 . të ardhurat eventuale të shitjes. këto veprime dalje. Regjistrimi në Ditar Veprimi në ditar ndahet në dy pjesë: a) regjistrohet e ardhura nga shitja e AA. Ajo mund ta shesë një AA. Në aspektin kontabël. daljet e AA që i janë nënshtruar amortizimit dallohen nga daljet e atyre që nuk i janë nënshtruar amortizimit. ndërsa të ardhurat nga shitja (nëse ka) paraqiten në një llogari të grupit 75 “Të ardhura të tjera “. ta nxjerrë atë jashtë përdorimit për ta zëvendësuar ose nëse nuk i duhet më. DALJA E AKTIVEVE AFATGJATA Gjatë veprimtarisë së saj ndodh që ndërmarrja në përgjithësi të humbasë zotërimin mbi një element të pasurisë së saj. duhen konstatuar. efektin e kësaj dalje mbi llogarinë e rezultatit. Në aspektin kontabël. gjithashtu. Veprimi i daljes së AA. përfshirjen e amortizimeve eventuale në vlerën e AA të dalë. ndikimi e këtyre veprimeve të veçanta në llogarinë e rezultatit.

b Regjistrimi i daljes së AA nga inventari Veprimi i dytë paraqet daljen (heqjen) e vlerës së AA nga inventari. Regjistrimi në Ditar Ref X+6 Datë Dok Justifikues Lloj FS Nr Datë Përshkrimi i veprimit Të Ardhura nga shitja e AA TVSH e mbledhshme Llogaria Bankare derdhur nga Klienti X Totali Llogaria 752 4457 512 Vlefta Debi Kredi 140000 28000 168000 168000 168000 Sqarim: o Regjistrimi i të ardhurave nga shitja e AA ngjan me shitjen e mallit. në aspektin kontabël. gjë që do të thotë se kontabilizimi në pasurinë e ndërmarrjes të AA duhet bërë. jo me vlerën e blerjes. 137 . Regjistrimi zakonisht i referohet Fletë Daljes nga magazina apo Proces Verbalit përkatës të daljes jashtë përdorimit. Për ilustrim është supozuar që AA shitet 168000 lekë me TVSH me arkëtim direkt. gjë që përgjithësisht i referohet faturës së shitjes. vetëm se ndryshon llogaria e të ardhurave nga 705 në 752.b) regjistrohet dalja e AA nga pasuria e ndërmarrjes84. Ndërmarrja duhet ta llogarisë amortizimin deri ditën e fundit kur AA është pjesë e pasurisë 84 Dmth dalja nga inventari i ndërmarrjes. Ky veprim trajtohet në mënyrë të ngjashme me Shitjet. konsiderohet si një shpenzim i ndërmarrjes. por me vlerën e saj kontabël neto. Kjo heqje. a Regjistrimi i të ardhurës nga shitja e AA Veprimi i parë i regjistrimit të të ardhurës kryhet vetëm nëse kemi shitje (dmth të ardhura nga dalja e AA). Dalja duhet të marrë parasysh faktin që ndërmarrja ka aplikuar amortizime mbi AA që del.

së saj. Pra është e nevojshme të bëhet regjistrimi për amortizim shtesë, midis datës së amortizimit të kryer dhe datës së daljes së AA nga pasuria e ndërmarrjes. Duke ia shtuar këtë amortizim shtesë, amortizimit të akumuluar ekzistues dhe duke ja zbritur këtë vlerës së blerjes, përcaktohet vlera kontabël neto e AA në ditën e daljes së saj nga pasuria e ndërmarrjes. Në hapin tjetër regjistrohet vetë dalja e AA nga inventari. Në regjistrimin, e kësaj dalje ndërmarrja merr parasysh tërësinë e amortizimeve të kaluara të AA (dmth gjithë amortizimin e akumuluar që i përket atij AA). Veprimi prek këto tri llogari: 1) Inventari i AA (llogaritë e grupit 20 - 26) 2) Amortizimi i akumuluar i AA (llogaritë e grupit 28) 3) Vlera kontabël e AA (llogaritë 652, 662). Le të supozojmë se makinerinë e shitëm në mes të vitit të dytë (1 korrik 2007). Në vitin e parë e kemi amortizuar (ref 1) me 7500 lekë (gjysmë viti). Meqë ai del në mes të vitit të dytë duhet të llogarisim amortizimin shtesë deri në datën e daljes të AA që është 7125 lekë ( =14250/2) sipas planit të amortizimit me vlerë të mbetur.

Regjistrimi në Ditar
Ref
2

Datë

Dok Justifikues Lloj
FS

Nr

Datë

Përshkrimi i veprimit
Të Ardhura nga shitja e AA TVSH e mbledhshme Llogaria Bankare derdhur nga Klienti X

Llogaria
752 4457 512 2815 6811 215 2815 652

Vlefta Debi Kredi
140000 28000 168000 7125 7125 150000 14625 135375 325125 325125

3 4

FA FD

Kompletim i Amortizimit deri në dalje së AA Shpenzim amortizimi Çregjistrimi nga inventari i AA Amortizimi i akumuluar i AA Vlera kontabël e AA të shitura Totali

Sqarime:
o Në regjistrimin e mësipërm me ngjyrë gri (ref 2) është paraqitur veprimi i parë, regjistrimi i shitjes që bazohet në faturën e shitjes.
138

o Në regjistrimin e dytë (ref 3) është paraqitur amortizimi shtesë deri në dalje të AAM 7125 lekë (që bazohet me Fletë Amortizimi). o Në regjistrimin e tretë (ref 4) bëhet dalja (heqja) nga inventari, duke debituar llogarinë e inventarit 215 me vlerën fillestare 150000 (kosto e blerjes); kredituar llogarinë 2815 me vlerën e amotizimit të akumuluar gjithsej deri në datën e daljes 14625 (= 7500 + 7125) lekë. o Diferenca mes vlerës fillestare dhe amortizimit të akumuluar 135375 (= 150000 – 14625) lekë, që përbën vlerën kontabël të makinerisë dhe përfaqëson shpenzimin nga dalja, regjistrohet në debi të llogarisë 652.

c Ndikimi në Pasurinë e Ndërmarrjes
Nga këto regjistrime rrjedh se nga dalja e AA, efektet janë edhe në llogaritë e Bilancit edhe në llogaritë e rezultatit.

Përsa i takon bilancit:
Dalja e AA pasqyrohet si zvogëlim me vlerë sa diferenca e vlerës së hyrjes minus vlerën e amortizimit të tij (që të dyja janë llogari e klasës 2) dhe nga rritja e llogarisë së likuiditeteve me vlerën e shitjes së tij (llogari e klasës 5).

Përsa i takon llogarisë rezultat:
Veprimi i daljes do të varet nga vleftat e regjistruara në llogaritë 752 (të ardhurat nga shitja e AA) dhe 652 (vlefta kontabël e AA të dala). Nëse të ardhurat pa taksa (në llogarinë 752) janë më të mëdha se vlera kontabël neto e AA (në llogarinë 652), atëherë ndërmarrja do të ketë fitim nga shitja e tij. Në të kundërt, nëse të ardhurat e daljes së AA pa taksat janë më të vogla se vlefta kontabël neto e regjistrimit të AA, atëherë ndërmarrja do ketë humbje nga kjo shitje (apo dalje).

139

PJESA E DYTË
N J O H U R I PËR ANAL I Z ËN F I NANCI ARE

analiza financiare mbështetet në analizën e gjendjes së kaluar të një ndërmarrjeje. që përmirësojnë gjendjen e saj në të ardhmen. përdoret në kuptimin e analizimit të gjendjes për të njohur saktë “shëndetin” e ndërmarrjes. që paraqitet në formën e “Pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve (PASH)”. analiza financiare synon. 1 Diagnostike – term i huajtur nga mjekësia. Pra. që mundëson vlerësimin paraprak të nevojave për financim në të ardhmen të ndërmarrjes (bilanci dhe llogaritë e rezultatit parashikues dhe plani i financimit të investimeve në të ardhmen). për të përcaktuar masat. për të gjeneruar burime financiare nga veprimtaria e saj. analiza financiare mbështetet në tri elemente: o o o Vlerësimi i situatës aktuale të një ndërmarrjeje duke u nisur nga studimi i bilancit të saj. ii. 142 . Analiza dinamike. duke vlerësuar nevojat për financime të reja që lindin nga një strategji zgjerimi. Kjo përqasje bëhet në dy këndvështrime: Vlerësohet mundësia e ndërmarrjes për të shlyer borxhet në afat Matet kapacieteti i ndërmarjes për të realizuar fitime në varësi të burimeve njerëzore dhe financiare që përdoren në operacionet e biznesit. të vlerësojë prirjen e veprimtarisë. Analiza mbështetet mbi disa kritere të pranuara si të afta për të gjykuar për gjendjen financiare të ndërmarrjes. Studimi ndjek tri etapa të njëpasnjëshme: i. HYRJE Analiza financiare ka për qëllim të studiojë pikat e forta dhe të dobëta të një ndërmarrjeje duke u mbështetur në elemente të ndryshme të natyrës kontabël dhe financiare. Përpunimi i masave që duhen marrë për të përmirësuar gjendjen e ndërmarrjes në të ardhmen. Për rrjedhim. gjithashtu.I. si fotografi e pasurisë së ndërmarrjes në një çast të dhënë. 2 Llogaria e rezultatit – quhet dhe “llogaria e fitim/humbje” ose llogaria e të ardhurave dhe shpenzimeve. Analiza e llogarisë së rezultatit2 të ndërmarrjes. Përcaktimi i një diagnostike1 të gjendjes së tanishme të ndërmarrjes. Për të ardhmen. për të matur kapacitetin e saj. Analiza e elementeve përfaqësues të ndërmarrjes. iii. duke u nisur nga përpunimi i dokumenteve të ndryshme.

............. 154 Fitimi i Shfrytëzimit ................ llogaritja dhe interpretimi i tyre.. për të cilët jepet kuptimi dhe mënyra e llogaritjes së tyre..................Kapitulli I Analizohet “Llogaria e Rezultatit”....... evidentohen prej saj treguesit kryesorë të menaxhimit.............. 152 Teprica Bruto e Shfrytëzimit.......... I ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT 1 2 3 4 5 6 7 PJESA E DYTË NJOHURI PËR ANALIZËN FINANCIARE Treguesit e Ndërmjetem të Menaxhimit ............ 161 KAPITULLI I Analiza e llogarisë së rezultatit ......... treguesit e tij....... 158 Matja e Rentabilitetit ........ 144 Produkti i Ndërmarrjes ... Tregohet ç’është rentabiliteti.... 156 Fitimi i Ushtrimit . 149 Koncepti i Vlerës së Shtuar ..

analizën e elementeve që kanë ndikuar në arritjen e këtij rezultati. duhen analizuar faktorët që janë në origjinë të përcaktimit të llogarisë së rezultatit. Ajo llogarit tërësinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të regjistruara nga ndërmarrja gjatë kësaj periudhe dhe nëpërmjet diferencës së tyre përcakton rezultatin e ndërmarrjes: “Rezultat ndërmarrje” = “Total të ardhura” – “Total shpenzime” Analiza e thjeshtë e llogarisë së rezultatit nuk mundëson përcaktimin e një diagnostike të saktë të gjendjes së ndërmarrjes sepse ajo nuk mjafton për identifikimin. duke i ndarë ata sipas aktiviteteve: a) Aktiviteti i shfrytëzimit përmban të ardhura dhe shpenzime që janë drejtpërdrejt të lidhur me funksionin e aktivitetit të ndërmarrjes. 144 . 3 Treguesit e Ndërmjetëm të Menaxhimit – quhen dhe Treguesit e Ndërmjetëm të Drejtimit.I. ANALIZA E LLOGARISË SË REZULTATIT Llogaria e rezultatit mundëson matjen e kapacitetit të një ndërmarrjeje për të realizuar fitime gjatë një intervali të caktuar kohe. Kjo analizë e llogarisë së rezultatit fillon me “Treguesit e Ndërmjetëm të Menaxhimit”3 (TNM) që do të analizojmë në vijim. c) Aktiviteti i jashtëzakonshëm përmban të ardhura dhe shpenzime të lidhura me elemente të pavarura nga ndërmarrja dhe që shkaktohen nga situata të jashtëzakonshme (jo të vazhdueshme apo të paparashikuara). b) Aktiviteti financiar përmban të ardhura dhe shpenzime që janë të lidhur me politikën e investimeve apo me politikën e financimit të ndërmarrjes. Për të bërë një diagnostikë të përshtatshme.

Prodhimi i Ndërmarrjes. Prodhimi i Ushtrimit4 (PU) Është treguesi që evidenton nivelin e prodhimit të ndërmarrjes. sqarohet në vijim (2.) 145 .1. llogaritet nga diferenca midis “Të ardhurave nga shitjet e mallrave“ me “Koston e blerjes së tyre“. Le ti rendisim TNM të shprehur në mënyre skematike dhe pas kësaj. t’i komentojmë ata. i. llogaritet si shumë e “Prodhimit të shitur“ me “Prodhimin e magazinuar“ dhe me “Prodhimin e aktiveve afatgjata“ (dmth. TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM) Treguesit e Ndërmjetëm të Menaxhimit (TNM) përbëjnë shkallën e parë të zbërthimit të llogarisë së rezultatit të ndërmarrjes drejt një diagnostikimi financiar analitik. si aktiv afatgjatë). prodhimin e mbajtur nga ndërmarrja për ta përdorur për nevojat e veta. (ii) PU = APS ± APM + APA Ku: PU = Prodhim i Ushtrimit APS = të Ardhura nga Prodhimi i Shitur 4 Prodhimi i Ushtrimit – është shkurtim i emërtimit “Prodhimi i ndërmarrjes gjatë vitit ushtrimor”. (i) MT = AMS – KM Ku: MT = Marzhi Tregtar AMS = të Ardhurat nga Mallrat e Shitura KM = Kosto e blerjes së Mallrave të shitura ii. Marzhi Tregtar (MT) Marzhi Tregtar (MT) është treguesi që mat efektin tregtar të menaxhimit të ndërmarrjes.

për nevoja të prodhimit). (iii) VS = MT + PU – KP Ku: VS = Vlera e Shtuar e Ndërmarrjes MT = Marzhi Tregtar KP = Konsumi i Prodhimit e të tjera me prejadhje nga të Tretët iv. 6 Teprica Bruto – quhet dhe “Marzhi Bruto” ose “Rezultati i veprimtarisë kryesore” por nuk duhet ngatëruar me “Rezultatin e Shfrytëzimit” 146 . taksa e të ngjashme SP = Shpenzime për Personelin 5 (të Ardhura) – është vënë në kllapa sepse në fakt është ndryshimi i gjendjes në magazinë të prodhimit.APM = (të Ardhura)5 nga Prodhimi i Magazinuar APA = (të Ardhura) nga Prodhimi i Aktiveve Afatgjata iii.SP Ku: TB = Teprica Bruto e shfrytëzimit AG = Të Ardhura nga Grandet dhe Subvencione të Shfrytëzimit SST = Shpenzime. Teprica Bruto6 (TB) Teprica bruto e aktivitetit të shfrytëzimit (TB) llogaritet si shumë e “Vlerës së Shtuar“ me “Grandet dhe subvencionet për Shrytëzim“ nga e cila zbriten: “Tatimet. nëse shitet. Shteti për Tatime. Ajo llogaritet si diferencë ndërmjet “Prodhimit të ushtrimit“ me “Konsumin e prodhimit“ (blerjet për lëndë. si dhe duke i shtuar kësaj diference “Marzhit tregtar“ (si përfaqësues i “prodhimit“ të veprimtarisë tregtare). gjendje që. do të sillte të ardhura. materiale. Vlera e Shtuar (VS) VS shpreh kontributin e ndërmarrjes në shtimin e produktit shoqëror nëpërmjet prodhimit apo fitimit. shërbime e të tjera të bëra gjatë ushtrimit me prejardhje nga të tretët. taksat dhe të ngjashme“ si dhe “Shpenzimet për personelin“: (iv) TB = VS + AG – SST .

Rezultati i Ushtrimit (FU) Rezultati i ushtrimit quhet dhe “Fitimi i Ushtrimit“ (FU) dhe llogaritet si shumë e “Rezultatit përpara tatimeve“ me “Rezultatin e jashtëzakonshëm“ (të ardhurat e jashtëzakonshme – shpenzimet e jashtëzakonshme) duke i zbritur kësaj shume “Tatimin mbi fitimin“: 7 Rezultati Financiar quhet rëndomtë “Fitimi Financiar” (FF). si dhe duke i zbritur kësaj shume “Shpenzimet për amortizimet dhe provizionet“. ku vetë rezultati financiar llogaritet si diferencë e “të ardhurave financiare“ me “shpenzimet financiare“: (vi) FpT = FSh + FF Ku: FpT = Rezultati (Fitimi) përpara Tatimit FF = Rezultati (Fitimi) Financiar = të Ardhura Financiare – Shpenzime Financiare (FF = AF – SF) vii. si dhe “Shpenzimet e tjera të shfrytëzimit“ : (v) FSh = TB + ARP + AT – SAS – STS Ku: FSh = Rezultati (Fitimi) i Shfrytëzimit ARP = Të Ardhura nga Rimarrje mbi Provizionet e shfrytëzimit AT = të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit SAS = Shpenzime për Amortizimet dhe Provizionet e Shfrytëzimit STS = Shpenzime të Tjera (të ndryshme) të Shfrytëzimit vi.v. 147 . Rezultati i Shfrytëzimit (FSh) Rezultati i aktivitetit të shfrytëzimit quhet dhe “Fitimi i Shfrytëzimit“ (FSh) dhe llogaritet si shumë e “Tepricës bruto të shfrytëzimit me “Rimarrjet mbi provizionet e shfrytëzimit“ dhe me “të Ardhura të tjera të shfrytëzimit“. Rezultati Përpara Tatimit (FpT) Rezultati para tatimit quhet dhe “Fitimi para Tatimit“ (FpT). llogaritet si shumë e “Fitimit të shfrytëzimit“ me “Rezultatin financiar“7.

(vii) FU = FpT + FJ . Le të ndalemi më tej në komentimin e tyre. duke veçuar: faktorët që lidhen drejtpërdrejt me shfrytëzimin e aktivitetit të ndërmarrjes. faktorët që lidhen me politikën financiare të ndërmarrjes (rezultati financiar).TF Ku: FU = Rezultati (Fitimi) i Ushtrimit FpT = Rezultati (Fitimi) përpara Tatimit FJ = Rezultati (Fitimi) i Jashtëzakonshëm = të Ardhura të Jashtëzakonshme – Shpenzime të Jashtëzakonshme (FJ = AJ – SJ) TF = Tatimi mbi Fitimin e tjera si këto Treguesit e ndërmjetëm të menaxhimit (TNM) mundësojnë zbërthimin e llogarisë së rezultatit. 148 . si dhe nga faktorët që nuk varen nga menaxhimi i ndërmarrjes e që shkaktohen nga situata të jashtëzakonshme (rezultat i jashtëzakonshëm).

2. PRODUKTI8 I NDËRMARRJES
Llogaria e rezultatit analizohet në varësi të llojit të veprimtarisë së ndërmarrjes. Veprimtaritë e ndërmarrjeve dhe produktet e tyre janë të shumëllojta; në kontabilitet ato grupohen në: a) Prodhuese – që kanë veprimtari transformimi ose përpunimi të mirash ose shërbimesh (prodhim, ndërtim, shërbim); b) Tregtare – që nuk kanë veprimtari transformimi (tregti).

i. Prodhimi i Ushtrimit (PU)
Koncepti i Prodhimit rezervohet për ndërmarrjet prodhuese (prodhim, ndërtim dhe shërbim). Prodhimi i ushtrimit si Tregues i Ndërmjetëm i Menaxhimit (TNM) llogaritet nga formula : (ii) PU = APS ± APM + APA Komponentët e tij vlerësohen si vijon: APS = (Prodhimi i shitur) = (Sasia e shitur) x (çmimi i shitjes). Ky komponent pasqyrohet në llogaritë 70, por pa llogarinë 705. APM = Prodhimi i magazinuar (domethënë i pashitur); vlerësohet me koston e prodhimit. Ky komponent me standardet e reja9 duhet të pasqyrohet në llogarinë 60 me minus (në Kredi) si pakësim i shpenzimit. Ky komponent pasqyrohet në llogarinë 72. Nëse i referohemi planit të llogarive, “Prodhimi i Ushtrimit“ është sa shuma e llogarive 70 (pa 705); 71 dhe 72.

8 Produkti – përdoret në kuptimin e gjerë të tij “produkt shoqëror/ekonomik”. 9 Në standardet e mëparshme prodhimi konsiderohej e ardhur dhe pasqyrohej në llogarinë 71 “Ndryshim i gjendjes së prodhimit”.

149

ii. Marzhi Tregtar (MT)
Në ndërmarrjet tregtare, veprimtaria vlerësohet nisur nga marzhi tregtar10 i realizuar. Ky tregues llogaritet dhe për ndërmarrjet që kanë aktivitet të përzier prodhim e tregti. Ku: Marzhi Tregtar (i) MT = AMS – KM Komponentët e tij vlerësohen si vijon: AMS = Të ardhurat nga mallrat e shitura = (Sasi) x (çmimi i shitjes). Ky komponent pasqyrohet në llogaritë 705. KM = Kostua e blerjes së mallrave të shitura = (Blerje e mallrave) + (Shpenzimet dytësore të blerjes). Ose KM = SBM + SDM
Ku : SBM = Shpenzime për Blerjen e Mallrave (sipas çmimit të blerjes së mallrave). Këto shpenzime pasqyrohen në llogarinë 605. SDM = Shpenzimet Dytësore të blerjes së Mallrave (transport, siguracion malli etj.) Këto shpenzime pasqyrohen në disa nga llogaritë e grupit 61 e 62 (për shembull 627 “Transport...“; 616 “Sigurim malli“; ...) Me këtë detajim: MT = AMS – (SBM + SDM)

Marzhi tregtar është treguesi më i përshtatshëm në rastin e ndërmarrjeve tregtare.

iii. Analiza e Marzhit Tregtar
Për të gjykuar mbi vlerën e Marzhit Tregtar llogariten dy raporte të rëndësishme: i ) Raporti i Marzhit = (Marzh Tregtar) / (Çmim blerje pa taksa) ii) Raporti i Markës = (Marzh Tregtar) / (Çmim shitje pa taksa) Këta treguesa matin kapacitetin e ndërmarrjes tregtare, për të realizuar fitim nga rishitja e mallrave. Sa më të mëdhenj të jenë këto dy raporte, aq më fuqi negociuese ka ndërmarrja me furnitorët ose klientët e saj.

10 “Marzhi Tregtar” është “Prodhimi” për aktivitetin tregtar të ndërmarrjes.

150

“Raporti i Marzhit“ dhe “Raporti i Markës“ janë treguesa relativë, për krahasimin midis ndërmarrjeve të të njëjtit sektor veprimtarie. Kështu, një ndërmarrje që ka një raport marzhi më të lartë se konkurrentët e vet mund të fillojë një betejë çmimesh sepse konkurrentët nuk mund ta ndjekin këtë strategji pa pësuar humbje. Prodhimi i Ushtrimit (PU) dhe Marzhi Tregtar (MT) përbëjnë nivelin e parë të TNM.

151

3. KONCEPTI I VLERËS SË SHTUAR (VS)
Vlera e Shtuar (VS) përbën një nivel të dytë të treguesve ndërmjetës të menaxhimit (TNM).

i. Llogaritja e Vlerës së Shtuar
Vlera e shtuar llogaritet duke hequr nga të ardhurat e funksionimit totalin e konsumimeve të ndërmjetme të furnizuara nga të tretët. Nëse do t’i gruponim të gjitha të ardhurat së bashku si “Të Ardhura të Funksionimit“ (AF) dhe nëse do të bashkonim dhe shpenzimet e blerjeve (SB) të mallrave me ato të lëndëve të para, materiale, shërbimeve etj. si dhe të bashkonim shpenzimet dytësore (SD) të mallrave dhe të prodhimit atëherë: Vlera e Shtuar llogaritet : VS = AF – SB - SD Ku komponentët e VS vlerësohen si vijon: AF = Të Ardhurat e Funksionimit. Pasqyrohen në llogaritë 70; 71; 72. SB = Shpenzimet për blerjet e mallrave, furnizimeve, të studimeve, punimeve dhe shërbimeve (vlefta neto pas uljes, kthimit etj.). Pasqyrohen në llogaritë 60. SD = Shpenzimet dytësore të tjera. Pasqyrohen në llogaritë 61; 62. Si përfundim, në kontabilitet, Vlera e Shtuar është e barabartë me diferencën midis llogarive të të ardhurave 70; 71; 72 dhe llogarive të shpenzimeve 60; 61 dhe 62.

ii. Interpretimi Ekonomik
Prodhimi i shitur nuk përfaqëson të gjithë prodhimin e ndërmarjes, pasi një pjesë e tij lidhet me hyrjet /daljet nga magazina ose me prodhimin për vete; për këtë shërben treguesi i “Prodhimit të Ushtrimit (PU), i dhënë më sipër. Mirëpo PU nuk përfshin shpenzimet e bëra për prodhimin (lëndë të para, materiale ndihmëse etj.) që i nevojiten ndërmarrjes për të

152

që ajo gjeneron kur prodhon produktin fundor. të shikohet se si kjo VS u shpërndahet partnerëve të ndryshëm të ndërmarrjes. Pagesa e këtyre partnerëve bëhet në sajë të vlerës së shtuar që krijon ndërmarrja. Në këtë kuptim. 153 . Pikërisht kjo është arsyeja e ekzistencës së vetë veprimtarisë shfrytëzuese të ndërmarrjes. Veprimtaria e ndërmarrjes konsiston në krijimin e vlerës së shtuar. në fund të fundit. meqenëse ajo mat pasurinë reale të krijuar nga ndërmarrja në sajë të veprimtarisë së saj prodhuese. Pikërisht në sajë të kësaj vlere të shtuar ndërmarrja do të jetë në gjendje të paguajë aktorët e ndryshëm që kontribuojnë në prodhim.). Në fakt ndërmarrja është një strukturë e organizuar që ka si synim fundor prodhimin dhe shitjen e të mirave ose shërbimeve duke përdorur disa faktorë prodhimi (faktorin punë dhe faktorin kapital) dhe një numër partnerësh të jashtëm (prurësit e kapitaleve etj. TNM mundësojnë. ndaj për këtë shërben treguesi i “Vlerës së Shtuar“ (VS). Në këtë kuptim.realizuar produktin fundor. Vlera e Shtuar është tregues më real për ndërmarrjen se sa prodhimi i ushtrimit.

Pronarët (Aksionerët) marin pjesën e tyre të dividentit në funksion të sasisë së aksioneve që kanë. 154 .4. Shteti merr tatimet dhe taksat. i cili nuk ndërhyn direkt por ndikon në mënyra të ndryshme në produktin e ndërmarrjes (me ndërtimin e rrugëve. e krijuar nga ndërmarrja. ndërtimi. Huadhënësit: paguhen me interesat që marrin nga huatë e tyre. e lejon këtë të fundit të paguajë partnerët e ndërmarrjes. me të cilat ai kryen shpenzimet publike. një pjesë të Vlerës së Shtuar për të rritur mjetet e veta financiare. gjykatës. TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (TB) i.) Kontribuesit e jashtëm në kapital (Huadhënësit: Bankat …) që japin mjetet financiare të nevojshme (huatë afatgjata) për zhvillimin e saj. tregtia apo shërbimi janë produktet e aktivitetit shfrytëzues të ndërmarrjes. Të tillë janë katër: o o Personeli i ndërmarrjes. 11 Produkti – Prodhimi. Secili prej këtyre partnerëve shpërblehet në një mënyrë të veçantë. Kontribuesit e brendshëm në kapital (Pronarët apo Aksionerët). o o Ndërmarrja e ruan. mbrojtjen e pronës private dhe sigurimin nëpërmjet policisë. që zotërojnë pjesë të ndërmarrjes (aksionet) dhe të cilëve ajo u jep pjesë fitimi proporcionale me kapitalin e tyre... gjithashtu. që i shoqërohet pagës. Shteti. por përfiton gjithashtu nga ndërmarrja edhe një pjesë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ndarja e Vlerës së Shtuar Vlera e Shtuar. që është faktor i domosdoshëm i produktit11 të saj. . Personeli : merr direkt një pagë.

73. 62. tatime etj. iii. 63. 7412. as nga politika e amortizimit që ndjek ndërmarrja. 71. 155 . 72. të ngjashme Pasqyrohen në llogaritë 63. Me fjalë të tjera. Përkufizimi i Tepricës Bruto Teprica Bruto : TB = VS + AG – SST . Pra. as nga elementet e jashtëzakonshme që mund të ndikojnë në rezultatin e ndërmarrjes. 64. SP = Shpenzimet për personelin Pasqyrohen në llogaritë 64.ii. TB është një tregues i mirë i performancës industriale dhe tregtare të ndërmarrjes. TB është ajo që i mbetet ndërmarrjes për të paguar kontribuesit në kapital (Huadhënësit dhe Aksionerët) dhe për t’u vetëfinancuar. në kontabilitet. TB është një tregues që përdoret në krahasimin ndërmjet ndërmarrjeve dhe në llogaritjen e treguesve të tjerë të ecurisë së veprimtarisë shfrytëzuese (kryesore) të ndërmarrjes.SP Ku komponentët e TB vlerësohen si vijon: VS = Vlera e Shtuar AG = Të ardhurat nga grandet dhe subvencione të shfrytëzimit që jepen nga shteti. 12 Llogaria 74 – aktualisht është lënë bosh. TB është diferenca (saldua) totale e llogarive të të ardhurave 70. 74 dhe llogarive të shpenzimeve 60. 61. SST = Shpenzime shteti: taksa. Teprica Bruto (TB) Quhet Tepricë Bruto e shfrytëzimit (TB) ajo që i mbetet ndërmarrjes (nga VS) pas shlyerjes së detyrimeve të saj ndaj punonjësve dhe ndaj shtetit. TB nuk varet. Pra. as nga politika financiare e ndërmarrjes (dhënie huaje apo rritje kapitali). Pasqyrohen në llogaritë 73.

ky rezultat merr parasysh edhe të ardhurat nga faktorë të tjerë të shrytëzimit.. si: Kostoja e punëve të kontabilizuara më parë (pagesat e shpenzimet sociale). STS = Shpenzime të Tjera të Shfrytëzimit Pasqyrohen në llogaritë 65. 13 Fitimi i shfytëzimit – quhet dhe “rezultati i shfytëzimit”. Përftohet në këtë mënyrë një tregues menaxhimi që mat kapacitetin që ndërmarrja të nxjerrë burime neto nga veprimtaria e saj dhe kjo pavarësisht nga kombinimi i faktorëve të aktivitetit të saj. Konsumi i kapitalit. ii. Koncepti i FSh Fitimi i Shfrytëzimit13 (FSh) mat performancën industriale dhe tregtare të ndërmarrjes pavarësisht nga mënyra e përfitimit të të ardhurave të shfrytëzimit. AT = Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit Pasqyrohen në llogaritë 75. që jepet më sipër. që vlerësohet nga amortizimet dhe provizionet.5. FITIMI I SHFRYTËZIMIT (FSH) i. (781). SAS = Shpenzime për Amortizime dhe provizione (të Shfrytëzimit) Pasqyrohen në llogaritë 681. kemi: FSh = TB + ARP + AT – SAS – STS Ku komponentët e FSh vlerësohen si vijon: TB = Teprica Bruto ARP = (Të Ardhura) Rimarrje nga Provizionet e shfrytëzimit Pasqyrohen në llogaritë . 156 . Përcaktimi i FSh FSh përcaktohet duke u nisur nga Teprica Bruto e Shfrytëzimit (TB) Në formulën (v) për FSh.. si dhe shpenzimet e tjera që lidhen me shfrytëzimin. Me fjalë të tjera.

65. 681 llogarive të të ardhurave 70. 62. në aspektin kontabël Fitimi i Shfrytëzimit (FSh) është teprica totale e: o dhe o llogarive të shpenzimeve 60. 781 Ky rezultat është një tregues i mirë i mbarëvajtjes së produktivitetit të një ndërmarrjeje dhe është më domethënës sesa vetë treguesi i fitimit të ushtrimit. 74. 64. 75. 73. 72. 71. 63. që merr parasysh edhe elemente që lidhen me faktorë të tjerë të politikës së financimit që ndjek ndërmarrja apo të jashtëzakonshëm. 61. 157 .Pra.

14 Tepricë = Gjendja e llogarisë = Diferenca: Kredi .. tregjeve të kapitalit) për kapitale. Një tepricë14 negative provon që ndërmarrja nuk ka një mënyrë menaxhimi të mirë sepse kostot e produktit të saj janë më të larta se të ardhurat e saj nga shitja e këtyre produkteve fundore.). b) Aktiviteti Financiar Në përgjithësi. c) aktiviteti i jashtëzakonshëm. Zbërthimi i Llogarisë së Rezultatit Plani kontabël i përgjithshëm propozon zbërthimin e llogarisë rezultat në tre përbërës. Ky përbën një tregues shumë të rëndësishëm sepse tregon aftësinë e ndërmarrjes për të siguruar fitime nga veprimtaria e saj e shfrytëzimit. që mundësojnë matjen e rezultatit të ndërmarrjes nga: a) aktiviteti i shfrytëzimit (menaxhimi rrjedhës). Kjo sjellje kapitalesh nuk bëhet falas dhe sjell shpenzime për ndërmarrjen (pagesa interesash mbi huatë). materiale.. nëse një ndërmarrje nuk disponon burime të brendshme të mjaftueshme. FITIMI I USHTRIMIT (FU) i. lëndë të para.).. ajo duhet t’u drejtohet burimeve të jashtme (bankave. Fitimi i Shfrytëzimit (RS) është i barabartë me diferencën midis të ardhurave të shfrytëzimit (vlefta e shitjeve) dhe shpenzimeve të shfrytëzimit (blerje mallrash. shpenzime personeli. mallra. lëndësh të para.Debi = Saldo.. 158 . a) Aktiviteti i Shfrytëzimit Ky grup të ardhurash e shpenzimesh është më i rëndësishmi. investimet. sepse ai përbëhet nga veprimet që lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë produktive të ndërmarrjes (blerje mallra. b) aktiviteti financiar (politika financiare). shitje produkte. për të financuar nevojat e saj për kapitale. për shembull. shërbime.6. për të financuar. shërbime .

. Zbërthimi i llogarisë së rezultatit sipas metodës së Treguesve të Ndërmjetëm të Menaxhimit e përcakton Fitimin Përpara Tatimeve (FpT) si shumën e Fitimit të Shfrytëzimit (FSh) me Rezultatin (Fitimin) Financiar (RF).). FF = AF . në një moment të dhënë. Rezultati financiar i ndërmarrjes përftohet duke bërë diferencën midis shumës së llogarive të të ardhurave të grupit 76 me shumën e llogarive të shpenzimeve të grupit 66. gjithashtu. Një tepricë negative nuk është pra gjë e keqe në vetvete për ndërmarrjen.. 15 Në paraqitjen e pasqyrave financiare sipas formateve anglo-saksone quhen “Të Ardhura/Shpenzime nga operacione jo të vazhdueshme”.SF Rezultati (Fitimi) financiar tregon efektin e politikës së saj të financimit. aq më të mëdha janë shpenzimet financiare. mbi llogaritë e një ndërmarrjeje.Për pasojë. Rezultati financiar (FF) përftohet nga diferenca midis të ardhurave financiare(AF). 159 .. gjë që..sh. (pagesat e interesave mbi huatë.. që prekin llogarinë e rezultatit të ndërmarrjes por. më tej. dëmshpërblimi nga përmbytjet. pra e ul rezultatin e ndërmarrjes. Ky rezultat është në përgjithësi negativ. përpjekjet për investime që bën ndërmarrja.). Por një tepricë negative dëshmon. përkundrazi. Pra: FpT = FSh + FF c) Aktiviteti i Jashtëzakonshëm15 Rezultati i jashtëzakonshëm përfshin veprimet.. (zbritjet financiare të mara nga furnitorët. që nuk varen drejtpërdrejt nga veprimtaria e saj prodhuese dhe që nuk përsëriten periodikisht në kohë (p.: shitja e një godine.) dhe shpenzimet financiare (SF). zbritjet e akorduara. sa më shumë një ndërmarrje merr hua. duhet të sjellë përmirësimin e llogarive të ndërmarrjes.

duhet fillimisht ta zbërthejmë atë në tre përbërës. S.STF = FU 160 . Rezultat Ushtrimi ASh – SSh = FSh AF – SF = FF FSh + FF = FpT AJ – SJ = FJ = STF FpT + FJ . Financiare = (1 + 2) S. Shfrytëzimi A. Rezultati (Fitimi) i jashtëzakonshëm (FJ) përftohet duke bërë diferencën midis të ardhurave të jashtëzakonshme (AJ) (llogarive të grupit 77) me shpenzimet e jashtëzakonshme (SJ) ( llogaritë e grupit 67). duke u nisur nga veprimtaria e shfrytëzimit (fitimi i shfrytëzimit). në një ushtrim të vetëm. përftohet nga mbledhja e rezultatit të shfrytëzimit (FSh) me rezultatin financiar (FF) dhe me rezultatin e jashtëzakonshëm (FJ) si dhe zbritjen prej kësaj shume të tatimit mbi fitimin (TF). Tatim Fitimi Totali S Shpenzime (S) Teprica (A–S) Rezultat Shfrytëzimi Rezultat Financiar Rezultat para Tatimit Rezultat i Jashtëzak. Financiare = (1 + 2) A. Ky zbërthim na mundëson analizimin e aftësisë së ndërmarrjes për të realizuar fitime rregullisht (pavarësisht nga elementet e jashtëzakonshme). Zbërthimi i llogarisë së rezultatit mund të përmblidhet: Llogaria e Rezultatit Të Ardhura (A) 1 2 3 4 5 6 Totali A A. FU = FSh + FF + FJ – STF Për të përcaktuar pra origjinën e rezultatit të ndërmarrjes.SJ d) Rezultati i Ndërmarrjes Rezultati i ndërmarrjes. FJ = AJ . nga vetë natyra e tij. Jashtëzakon. Jashtëzakon. që në kontabilitet quhet Fitim/Humbja e Ushtrimit (FU). S.Ai mund të jetë pozitiv ose negativ dhe mund të prekë fort rezultatin neto të ndërmarrjes por pasoja e tij kufizohet.

17 Prodhuese – Këtu përdoret në kuptimin e gjerë të fjalës (prodhim. Vlera e Shtuar (VS): që mat pasurinë reale që krijon ndërmarrja nga veprimtaria e saj. tregti. Fitimi i Shfrytëzimit (FSh): që mat aftësinë e ndërmarrjes për të përftuar rezultat vetëm nga veprimtaria e saj prodhuese17. Mirëpo vetëm madhësia e fitimit (apo humbjes) nuk mjafton nëse duan të krahasojmë ecurinë e një ndërmarrjeje me ecurinë e një ndërmarrjeje tjetër. MATJA E RENTABILITETIT (KTHIMIT) Analiza e llogarisë së rezultatit mundëson matjen madhësisë së fitimit apo të humbjes. Shembull: Ndërmarrja A merr borxh 10 mln lekë. 18 Totali i Aktivit quhet dhe “Totali i Bilancit”. mat pasurinë totale të ndërmarrjes (bashkësinë e të mirave dhe të drejtave që përdor ndërmarrja për të prodhuar). Koncepti i Rentabilitetit16 Rentabiliteti i ndërmarrjes është raporti midis (a) rezultatit që jep ndërmarrja (nga njëra anë) dhe (b) mjeteve që ajo përdor për të arritur këtë rezultat (nga ana tjetër). ndërtim. b) Mjetet që vë në përdorim ndërmarrja mund të maten në disa nivele: o Totali i Aktivit18 (TA): përfaqëson totalin e aktivit të bilancit. a) Rezultati i ndërmarrjes mund të vlerësohet duke u nisur nga disa nivele: o o o Fitimi i Ushtrimit (FU): që mat aftësinë e ndërmarrjes për të dhënë rezultat pozitiv duke marë parasysh tërësinë e të ardhurave dhe shpenzimeve. i. 161 . blen mjete pune dhe nxjerr një fitim prej 10 mln lekë. që është në gjendje të sjellë ndërmarrja nga veprimtaria e saj. 16 Rentabiliteti – quhet edhe “Kthim” (“Return”) sepse tregon se sa është kthimi i mjeteve të përdorura. ndërmarrja B merr borxh 110 mln lekë. por ka përdorur 11 herë më tepër mjete apo ndërmarrja A ? Pikërisht për një gjykim të tillë shërben Rentabiliteti. blen mjete pune dhe nxjerr një fitim 11 mln lekë. shërbim). Cila nga këto ndërmarrje e ka ecurinë më të mirë? Ndërmarrja B që e ka fitimin 1 mln lekë më shumë.7.

që përbëhet nga kapitali themeltar. pra me konkurrentët e saj. me kahasimin e tij me rentabilitetin e ndërmarrjeve konkurrente kryesore të saj. Ka dy interpretime të këtij treguesi: o ROI Global21: në llogaritjen e tij si fitim merret fitimi i gjithë ushtrimit dhe si investim gjithë pasuria e ndërmarrjes (totali i aktivit). 20 Rentabiliteti i investimit . 21 ROI Global quhet dhe “Rentabiliteti Global” ose “Rentabiliteti Ekonomik”. ii.o o Kapitali i Përhershëm (KP): mat bashkësinë e gjithë aktiveve afatgjata (investimet kapitale) të kryera nga ndërmarrja.në terminologjinë anglo-saksone quhet “Return of Investiment” (ROI). o Vlerësimi i rentabilitetit të ndërmarrjes është pra një tregues për të matur mbarëvajtjen e ndërmarrjes në kuadrin e funksionit të saj prodhues. pjesa e rezultatit të ushtrimit që nuk ndahet si dividend. por ajo mund të mos përballojë garën me ndërmarrjet e tjera të sektorit. Pra. Kontribut që përcaktohet në aktin e themelimit të ndërmarrjes dhe në rritjen e mëvonshme të tij (me shtimin e aksioneve). Një ndërmarrje mund të jetë rentabël. ky tregues mat rentabilitetin e 19 Kapitali Themeltar quhet dhe “Kapitali i Shoqërisë” ose “Kapitali Social”. të cilat përdoren nga ndërmarrja për të zhvilluar aktivitetin e saj. subvencionet e investimit. Matja e Rentabilitetit Ka disa madhësi të ndryshme që përdoren për llogaritjen e rentabilitetit të një ndërmarrjeje: a Rentabiliteti i Investimit (ROI)20 ROI është raporti i fitimit të realizuar ndaj investimit përkatës të bërë. Llogaritja e rentabilitetit duhet të shoqërohet. Kapitali Themeltar19 (KT): përfaqëson tërësinë e kontributeve në para ose në natyrë që japin në avancë aksionerët (pronarët) e ndërmarrjes për të ushtruar veprimtarinë e saj. për ta realizuar atë. 162 . rezervat. Kapitali i Vetë (KV): mat bashkësinë e burimeve të veta të kapitalit.

Rentabiliteti global është një tregues mjaft i përgjithshëm. nuk ndikohet nga sistemi fiskal (për shembull. (si për shembull interesat e huave që merr ndërmarrja). 163 . të cilat të investuara në veprimtarinë e ndërmarrjes do të japin një ROI financiar 13% kjo do të thotë që diferenca prej 2% (15% . Shembull: Nëse një ndërmarrje merr para borxh me interes 15% . ndaj dhe shprehet me raportin e tyre: ROIF = FSh * 100 / KP Ky raport shpreh më mirë efikasitetin e kapitalit të investuar në aktivitetin kryesor (që është aktiviteti shfrytëzues) sepse: nuk ndikohet nga shpenzimet financiare të ndërmarrjes. të jashtëzakonshme). Vini re! Vlera e këtij treguesi nuk duhet të jetë më e ulët sesa interesi i huasë që jep banka. ai plotësohet nga disa vlerësime më shprehëse.quhet dhe “Rentabiliteti Financiar” ose “Rentabiliteti i Kapitalit të investuar”. ndërsa si investim merret Kapitali i Përhershëm (KP) që përdor ndërmarrja. nuk ndikohet nga transaksionet e jashtëzakonshme.tërësisë së aktiveve që përdor ndërmarrja dhe shprehet me raportin e Fitimit të Ushtrimit (FU) me Totalin e Aktivit (TA) ROIG = FU * 100 / TA Shënim: FU shumëzohet me 100 sepse rentabiliteti shprehet në përqindje. Pra një hua e tillë nuk është me leverdi. tatimit mbi rezultatin ushtrimor për pjesën e mbulimit të humbjeve të vitit të mëparshëm). (fitimet dhe humbjet me origjinë jo normale. si: o ROI Financiar22: në llogaritjen e këtij si fitim merret Fitimi i Shfrytëzimit (FSh). 22 ROI Financiar .13%) do të paguahet nga vetë ndërmarrja (nga kapitali i vetë).

thuhet që ndërmarrja përfiton nga “efekti i levës”24. 26 Xhiro Totale = Shifra e Afarizmës. Ai përcaktohet nga raporti i Fitimit të Ushtrimit (FU) me Xhiron Totale (XT)26: RT = FU * 100 / XT Në këtë mënyrë përcaktohet dhe raporti i marzhit të ndërmarrjes që lejon të vlerësohet rezultati i ardhshëm i ndërmarrjes në funksion të ndryshimit të vëllimit të veprimtarisë. që konsiston në faktin që merr para borxh për të investuar. Për këtë arsye. 23 Rentabiliteti i Kapitalit = Rentabiliteti i kapitalit vetiak quhet dhe Rentabiliteti Financiar. Sikurse shihet. e matur kjo e fundit me xhiron totale. ku (FU/XT) = ROS . Koment: Ekziston një zbërthim i ROI = (FU/XT) x (XT/TA). dmth sa herë xhirohen aktivet në vit. 25 Rentabiliteti Tregtar . dhe XT/TA = Qarkullimi i aktiveve. c Rentabiliteti Tregtar (ROS)25 ROS merr parasysh vëllimin e veprimtarisë (Xhiron). 164 . Ai përcaktohet nga raporti i Fitimit të Ushtrimit me Kapitalin e Vetë: ROE = FU * 100 / KV Shenim: Kur rentabiliteti i kapitalit të vetë është më i madh se rentabiliteti i investimit (ROE > ROI).në terminologjinë anglo-saksone njihet si ROS (Return on Sales. Në anglisht quhet ROE (Return on Equity) 24 Efekti i levës – është një strategji investimi.b Rentabiliteti i Kapitalit të Vetë23 (ROE) ROE merr parasysh kapitalet e investuara në ndërmarrje.Kthimi nga Shitjet). është e dobishme të llogariten disa nga këto raporte për të pasur një pamje më të saktë të rentabilitetit të ndërmarrjes. Nga kjo del se ROI mund të rritet ose duke rritur ROS (duke rritur çmimet) ose duke rritur qarkullimin (duke rritur sasinë e shitjeve). koncepti i rentabilitetit ndryshon sipas këndvështrimit që analizojmë.

mjetet monetare............. 185 Mjetet Monetare . 188 KAPITULLI II Analiza e bilancit ... Sqarohet bilanci funksional.... 174 Fondi i Zhvillimit . 171 Bilanci Funksional ...................................... fondi i zhvillimit..................... 182 Reduktimi i Nevojave për Fond Zhvillimi........ evidentohen prej tij treguesit më të përdorur...... II 1 2 3 4 5 6 7 ANALIZA E BILANCIT PJESA E DYTË NJOHURI PËR ANALIZËN FINANCIARE Leximi i Thjeshtë i Bilancit .....Kapitulli II Analizohet “Bilanci”......... 167 Nevojat për Financime . 179 Nevojat për Fondin e Zhvillimit .. kuptimi i tij dhe jepen mënyrat për reduktimin e nevojave për fonde. nevojat për financime....... etj.........

Likuiditet në rritje.). 28 Likuiditeti i një aktivi = Aftësia e tij për t’u kthyer në para. Elementet që përmbahen në aktivin e bilancit janë të renditura sipas kriterit të likuiditetit28 në rritje. nga ana tjetër Burimet (Pasivin).. Aktivi i bilancit (pjesa majtas) paraqet bashkësinë e të mirave (aktive afatgjata. 166 . të cilat do t’i shqyrtojmë në vijim. huatë afatshkurtra. ANALIZA E BILANCIT Kjo pjesë shtjellon bashkësinë e elementeve për analizën e bilancit të ndërmarrjes. Dmth në fillim vendosen detyrimet me afat më të gjatë shlyerje.II. në dy pjesë. Ai përmban: nga njëra anë Përdorimet (Aktivin). o Paraqitja e bilancit.) dhe të drejtave (kredi klienti. që përshkruan gjendjen e pasurisë së ndërmarrjes në një moment të dhënë.) që zotëron ndërmarrja dhe që janë të nevojshme për veprimtarinë e saj.. o Pasivi i bilancit (ana e djathtë) paraqet bashkësinë e burimeve financiare të ndërmarrjes. sikurse do ta shikojmë më poshtë. huatë afatgjata. kapitali i vet teorikisht shlyhet vetëm kur mbyllet ndermarrja. që në fakt përbëhet nga bashkësia e borxheve dhe e detyrimeve që ka kontraktuar ndërmarrja me kreditorët e jashtëm (aksionerët... Bilanci i ndërmarrjes paraqitet në formën e një tabele përmbledhëse. në një moment të dhënë. institucionet financiare. mundëson ndër të tjera matjen e kredibilitetit të ndërmarrjes (dmth aftësinë e ndërmarrjes. inventarët. . për të paguar borxhet). furnitorët. . dmth në fillim ato që kthehen më me vështirësi në para (më pak likuide) dhe në fund ato plotësisht likuide (vetë paratë në arkën e ndërmarrjes).. 27 Detyrimet në rritje: kapitalet e veta. Bilanci lejon gjithashtu edhe analiza të tjera të gjendjes së ndërmarrjes. Përmbajtja e pasivit të ndërmarrjes renditet sipas kriterit të detyrimit në rritje27.

Likuidimi është i ndryshëm nga falimentimi. atëherë ajo vihet në falimentim29. kjo do të thotë që ju keni një gjendje negative pranë entit tuaj të kredisë (bankës). falimentimi i detyruar dhe kërkohet nga të tretët. në një moment të dhënë. ajo që juve ju intereson para së gjithash të lexoni në bilanc. Likuidimi është vullnetar. Por. ato që ju detyrohet. Bilanci përkufizohet si pasqyrim. Kuptohet që shqetësimi parësor i një sipërmarrësi është të njohë vleftën dhe borxhet afatshkurtra (më pak se një vit) që duhen paguar si dhe përparësinë e tyre. pra ai vendos përballë Pasivin me Aktivin e ndërmarrjes. Në këtë aspekt. Le të përmendim borxhet më kryesore të një ndërmarrjeje: o Llogaria rrjedhëse kreditore: në qoftë se llogaria 512 është kreditore. Kjo situatë i korrespondon në fakt një kredie afatshkurtër që ju ka akorduar enti i 29 Falimentim . është aftësia që ka ndërmarrja për t’ju paguar. Ajo që ka rëndësi këtu është të vlerësohet kur këto borxhe arrijnë afatin e shlyerjes. i gjendjes pasurore të ndërmarrjes. nëse ju jeni kreditor i kësaj ndërmarrje. Kështu që. Megjithëse bilanci është pasqyrim i gjendjes pasurore të ndërmarrjes në një çast të dhënë. po rikujtojmë strukturën e thjeshtë të bilancit. në afatet e duhura.1. edhe momenti kur borxhi bëhet i kërkueshëm (kur plotësohet afati) është një element i rëndësishëm i çdo analize të bilancit të një ndërmarrje. Në fakt. duhet pasur parasysh që borxhet e ndërmarrjes nuk kanë të njëjtin afat shlyerje. bilanci jep një pasqyrë të strukturuar të pasurive dhe borxheve të një ndërmarrjeje. Pasivi i Bilancit Pasivi i bilancit grupon tërësinë e angazhimeve që ka ndërmarrja ndaj partnerëve të ndryshëm. Bilanci është një dokument që mund të lexohet në mënyra të ndryshme. LEXIMI I THJESHTË I BILANCIT Para se të kalojmë në analizën financiare. krahas vleftave. i. 167 . Nëse ndërmarrja nuk është në gjendje ti bëjë këto shlyerje.

168 . Ky borxh ka veçorinë që është shumë afatgjatë sepse supozon ndërprerjen e veprimtarisë së ndërmarrjes. për shkak të interesave relativisht të larta. Në krye të pasivit janë borxhet me afatin më të gjatë. Ky duhet mbuluar sa më shpejt të jetë e mundur30. 401 dhe të aktiveve afatgjata llog. Huatë pranë enteve të kredive: (llogaria 16) janë me afate të ndryshme që përcaktohen nga kontratat përkatëse. Në trajtë të përmbledhur kjo do të paraqitej : Pasivi i bilancit Kapitali Borxhe afatgjata e afatmesme Borxhe afatshkurtra Llogari rrjedhëse kreditore 101 16 4… 31 512 o o 30 Zakonisht marrëveshja me bankën përcakton kushtet e kësaj lloj kredie.kredisë. aksionerët. gjithsesi nuk është në interes të firmës ta lerë zbuluar llogarinë bankare për një kohë të gjatë. Mungesa e një afati të përcaktuar justifikon faktin që ndërmarrja nuk i konsideron këto prurje kapitali si borxhe. Ndërmarrja në momentin e krijimit ose të rritjes së kapitalit përfton. Për pasojë. në çdo rast. në këmbim të një pjese të kapitalit (aksionet). 404). o Borxhi ndaj furnitorit: gjendja kreditore e llogarisë 40 të një ndërmarrjeje përfaqëson tërësinë e borxheve që ndërmarrja u ka furnitorëve të vetë (të zakonshëm llog. për shembull me shkrirjen e ndërmarrjes. kanë të drejtë të kërkojnë rikthimin e pjesës së tyre të kapitalit. mjete financiare nga aksionerët. nga lart poshtë. pasivi i bilancit të ndërmarrjes renditet sipas kriterit të kërkesës në rritje. afati është mbi 1 vit. Ja përse kapitali i një ndërmarrjeje është në fakt një borxh që kjo ka kontraktuar tek aksionerët e vet. Në përgjithësi ky afat është 30 deri në 90 ditë. Në fund të pasivit ndodhen borxhet me kërkesë më të parë. Por. Kapitalet e ndërmarrjes: (llogaria 10). por si kapital. Është normale që një furnitor t’ju akordojë një afat pagese.

që përgjithësisht është 30 deri në 90 ditë. ndërmarrja duhet të disponojë aktive likuide.) që ka gjendje në magazinë dhe në proces prodhimi. shtetit. Sepse ato u korrespondojnë gjendjeve në llogarinë bankare dhe se këto para. Inventarët34 gjendje dhe në proces pune: (llogaritë e klasës 3) janë elemente të aktivit që nuk kthehen lehtësisht në likuide nga ndërmarrja. 34 Inventarët = Artikujt e ndryshëm (mallra. Këto pasuri janë thuajse likuide. Teprica debitore në bankë: (llogaria 512) i përgjigjen pasurive të depozituara nga ndërmarrja në llogaritë bankare.. kartëmonedha. Ka gjithashtu pasuri shumë pak likuide (troje. bono thesari. banka menjëherë duhet t’ja kthejë pronarit të tyre (në këtë rast ndërmarrjes. nëse kjo i kërkon). ortakëve.) që kanë sigurisht një vlerë. o o o 31 Këtu futen boxhet ndaj furnitorëve. pra aktive që janë në çast të përdorshme nga ndërmarrja. Për t’u bërë ballë borxheve afatshkurtra.. por që nuk mund të konvertohen në çast në likuide (shitja e tyre mund të kërkojë deri në disa muaj për shembull). Disa aktive përbëhen nga pasuri likuide (monedha. 32 Letrat me vlerë janë: obligacionet. 33 P. Ato janë shuma që ndërmarrja mund t’i përdorë relativisht shpejt. 169 . fonde të depozituara në llogari bankare). Aktivet mund të jenë të natyrave të ndryshme. Letrat me vlerë32 të vendosjes: (llogaria 50) transformohen mjaft lehtë në likuide duke i shitur në tregjet financiare.ii. Aktivi i Bilancit31 Për të shlyer borxhet. sepse i ka dhënë afat për t’a paguar. sigurimeve. Të arkëtueshmet nga klientët: (llogaria 411) kur ndërmarrja i akordon klientit të saj një afat pagese33. produkte. ndërmarrja disponon mjete pak a shumë likuide që grupohen në pjesën aktive të bilancit. . aksionet te të tretët.. lëndë të para etj. i ka dhënë mallin dhe nuk ka marrë paratë.... godina.sh. o o Arka: (llogaria 531) është elementi më likuid. punonjësve. për këte arsye. aktivi i bilancit është i renditur nga lart poshtë sipas likuiditetit në rritje.

Në trajtë të përmbledhur: Aktivi i bilancit Aktivet Afatgjata Inventarë dhe në proces Kredi klinetëve etj. ato janë të domosdoshme për veprimtarinë e ndërmarrjes.. ndërmarrja ka rrezik të gjendet në situatë të pamundësisë së pagesave. sepse ndër të tjera. … 50 /512 /531 iii. transformimi i tyre në likuiditete kërkon shpesh procedura të gjata dhe komplekse. aktivi i ndërmarrjes renditet sipas likuiditetit rritës nga lart poshtë. Vendosja e elementeve të pasivit përbri elementeve të aktivit na jep një ide të aftësisë së ndërmarrjes për të shlyer borxhet. 170 . Në krye të aktivit vendosen elementet që transformohen më me vështirësi në likuiditete.o Aktivet Afatgjata: (llogaritë e klasës 2) përbëjnë aktivet më pak likuide të ndërmarrjes.. Banka…) 2. Në qoftë se likuiditetet e ndërmarrjes nuk duken të mjaftueshme për të përballuar borxhet me afat më të shkurtër. Në fund të aktivit vendosen aktivet likuide lehtësisht të lëvizshme. Për më tepër. Krahasimi Aktiv / Pasiv Tani mund të vendosim përbri Aktivin me Pasivin e një ndërmarrje: Aktivi i bilancit Aktive Afatgjata 2… Pasivi i bilancit Kapitali 101 Inventari gjendje e …. Si përfundim. 3… Kredi klientëve Likuiditet aktiv 41 531/512/50 Borxh afatgjatë. Likuide (Arka. 41. 3. afatmesëm 16 Borxhe furnitorëve Likuiditet pasiv 40 512 Një lexim i shpejtë i bilancit na mundëson një pamje të parë të situatës financiare të ndërmarrjes.

duhet të ketë burime afatgjata që quhen Burime të Përhershme36.2. duhet të bëhet nga burime që ndërmarrja do t’i mbajë për një kohë të gjatë. si: truall për të ndërtuar një uzinë. ndërmarrja mund të përballet me nevojën për financime. trajtohen si një lloj huaje që u jep ndërmarrja klientëve të saj. ndërmarrjes i duhet të financojë veprimtarinë e saj të përditshme. Pra ndërmarrja. 36 Burime të përhershme . ndërmarrja duhet të ketë së pari një sasi aktivesh që do t’i nevojiten për një periudhë të gjatë kohe. NEVOJAT PËR FINANCIME Për kryerjen e aktivitetit të saj.quhen dhe Aktive të Qëndrueshme (AQ) ose Aktive Imobilare. Ato janë disa llojesh: i. Nuk mund të blihet për shembull godina me hua me afat fare të shkurtër. Ajo duhet të ketë një gjendje mallrash apo lëndësh të para që do të përdoren për një periudhë të caktuar në procesin e punës. Kjo kërkon që ndërmarrja të jetë në gjendje të vazhdojë procesin e prodhimit pa arkëtuar menjëherë shumat përkatëse. për godinën mund të kontraktohen hua afatgjata. në aspektin kontabël. natyrshëm. për të blerë AA. që kontabilizohen në llogari të klasës 3 (për inventarët) dhe në llogari 35 Aktivet Afatgjata . ii. Këto lloj aktivesh. Në kontabilitet këto quhen Aktive Afatgjata35 (AA) dhe kontabilizohen në aktiv.quhen dhe burime “stabël“ dhe (nga këndvështrimi i kapitalit) “Kapitale të Përhershme“ 171 . Gjatë vitit ndërmarrja mund t’u akordojë afate pagesash klientëve të saj. në pjesën e sipërme të bilancit. në llogaritë e klasës 2. Financimet afatshkurtra Pasi të ketë blerë AA që i ka të domosdoshme. godinat ku do të vendosen makineritë etj. Financimet afatgjata Për të ushtruar veprimtarinë e saj. Financimi i AA. Këto kredi të klientëve.

Ndërmarrja duhet pra të gjejë financime afatshkurtra për të plotësuar këto nevoja financimesh afatshkurtra. në kontabilitet quhen aktive qarkulluese të mirëfillta (jo likuiditete). Afatshkurtra për të financuar aktivin qarkullues. për të përballuar shpenzimet e saj të përditshme. burime financiare që mund t’i përdorë menjëherë. Kjo kontabilizohet në aktivin e bilancit në llogaritë e likuiditeteve (klasa 5). duhet të financohen nga pasivet afatshkurtra (p. Këto nevoja financimi afatshkurtra përfaqësojnë për ndërmarrjen nevojat për likuiditete. as për të financuar aktive qarkulluese të mirëfillta. në çdo moment. Aktivet afatshkurtra. Si rrjedhim. Vini re ! Në aktivet qarkulluese. punonjësve. likuiditetet37 i korrespondojnë pjesës së burimeve financiare. që nuk janë përdorur as për të blerë aktive afatgjata. Afatgjata për të financuar AA ose rifreskimin e tyre. ndërmarrja duhet të disponojë një shumë financiare të mobilizueshme menjëherë. si individ. dispononi përgjithësisht një shumë parash për të financuar shpenzimet e përditshme. Si përfundim. shtetit etj. Të menjëhershme për të papriturat e përditshme. 3. financimi i aktivit qarkullues supozon që ndërmarrja disponon burime financiare të mjaftueshme për të siguruar financimin për një periudhë relativisht të shkurtër. Si rrjedhim. natyrshëm. edhe ndërmarrja duhet të disponojë.. në përgjithësi. Në këtë kuptim. kohëzgjatja e mbajtjes të këtij tipi aktivesh nga ndërmarrja nuk i kapërcen disa javë.) 172 . hyjnë edhe likuiditetet. për t’u trajtuar te “Financimet e menjëhershme“..të klasës 4 (për kreditë e klientëve). Financimet e menjëhershme Sikundër ju. që disponon ndërmarrja. Përgjithësisht.) iii. 37 Likuiditetet = Aktivet plotësisht likuide (paratë në arkë e bankë. 2. ndërmarrja ka nevojë për financime që mund të klasifikohen sipas kohëzgjatjes: 1..sh: detyrimet ndaj furnitorëve. Këtu likuiditetet veçohen nga aktivet qarkulluese. për të përballuar shpenzimet e funksionimit të përditshëm.

që të mund të gjykojë për ekuilibrin financiar. Nisur nga një bilanc kontabël. Për këtë arsye. për të bërë një analizë financiare të përshtatshme. sipas shkallës së tyre të kërkueshmërisë (për elementet e pasivit) dhe të likuiditetit (për elementet e aktivit).Një nga kërkesat e analizës financiare është që: për çdo financim që bën. 173 . ndërmarrja duhet të sigurojë burime që qëndrojnë në pasivin e ndërmarrjes për një periudhë jo më të shkurtër se koha e qëndrimit të aktivit në ndërmarrje. është e nevojshme të bëhen disa përpunime kontabël që mundësojnë përftimin e një bilanci që pasqyron elementet e aktivit dhe pasivit. analisti financiar përcakton Bilancin funksional të ndërmarrjes.

subvencionet e investimit. një borxh furnitori brenda disa muajsh dhe një hua afatgjatë për disa vjet. 174 .Përkufizohen edhe si pretendimet apo kërkesat e pronarëve (aksionerëve) ndaj aktiveve të ndërmarrjes.. evidentimin e grupeve të aktivit dhe të pasivit që do të shërbejnë si bazë për të analizuar ekuilibrin financiar të ndërmarrjes. provizionet e detyrueshme. a) Kapitalet e përhershme: Kapitalet e përhershme përbëhen nga elementet e pasivit që e kanë rimbursimin më të largët në kohë (mbi një vit).3. në mënyrë që të paraqiten elementet e ndryshme të bilancit. Pasivi i Bilancit Funksional Pasivi i bilancit funksional zbërthehet në tri pjesë që renditen sipas rendit rritës së shkallës së kërkueshmërisë. Borxhet financiare afatgjata: Ato. ndër të tjera.. o o 38 Kapitalet e veta . pranë enteve të kredisë dhe që janë me afat të gjatë. Shkalla e kërkueshmërisë mat kohën e nevojshme të një borxhi për t’u bërë i kthyeshëm. për të bërë rifreskimin e elementeve të saj të aktivit afatgjatë. Për shembull.)38. i. një zbulim bankar duhet të rimbursohet e shumta brenda disa javësh. rezervat. BILANCI FUNKSIONAL Duke vazhduar me analizën financiare të bilancit të një ndërmarrjeje. del e nevojshme të rishqyrtohet bilanci kontabël. që i ka krijuar ndërmarrja. që disponon ndërmarrja për të kryer veprimtarinë e saj (kapitali. edhe në funksion të shkallës së likuiditetit të tyre. Amortizimet dhe provizionet: Ato. që ka kontraktuar ndërmarrja. Një trajtim i tillë mundëson.. më hollësisht detajohen në: o Kapitalet e veta të ndërmarrjes: Domethënë bashkësia e burimeve që nuk janë marrë hua.

o o c) Likuiditeti pasiv: Përbëhet nga elemente të pasivit që i përkasin llogarive plotësisht likuide ose shumë likuide e që grupohen në: o Kreditë afatshurtra bankare që merr nga një ent financiar. Borxhet e tjera të shfrytëzimit. shpesh. Një kartëmonedhë. grupohen elementet e pasivit që kanë një shkallë kërkueshmërie më të afërt dhe që lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë rrjedhëse të ndërmarrjes. Zbulimet bankare kreditore Nëqoftëse llogaria bankare e ndërmarrjes është negative. ajo ka një afat të caktuar pagese. Aktivi i Bilancit Funksional Aktivi i bilancit funksional zbërthehet në tri pjesë që renditen në rendin rritës të likuiditetit. 175 . taksat dhe detyrimet e tjera sociale çdo ditë (për shembull TVSH-në). me afat shlyerje deri në disa muaj. deri atëherë konsiderohet se ajo i ka borxh shtetit apo organizmave shoqërore. është një likuiditet perfekt. o ii. Me likuiditet kuptojmë aftësinë e një aktivi për t’u bërë i disponueshëm për të financuar një shpenzim ose për të paguar një borxh.b) Pasivi qarkullues: Më pas. Më hollësisht: o Borxhet furnitorëve Ndërmarrja nuk i paguan detyrimisht furnitorët sapo ata bëjnë livrimin. Borxhet fiskale dhe sociale Ndërmarrja nuk i paguan tatimet. kurse një godinë është thuajse jolikuide në kuptimin që transformimi i saj. kërkon kohë relativisht të gjatë. në kuptimin që ajo mundëson shlyerjen në çast. për shembull. ajo. për ta bërë të disponueshme. Elementet e këtij pasivi qarkullues (ku nuk përfshihen likuiditetet) rifreskohen periodikisht. për të financuar veprimtarinë e përditshme të ndërmarrjes. që kontrakton ndërmarrja për të ushtruar veprimtarinë e saj. bie dakord (kontrakton) me furnitorët t’i kosiderojë detyrimet si borxh. ndërmarrja duhet ta plotësojë zbulimin sa më shpejt të jetë e mundur.

. Aktivet Afatgjata Financiare (AAF): Bashkësia e shumave të angazhuara nga ndërmarrja për të pasur pjesëmarrje në ndërmarrje të tjera ose për të bërë depozita me interes. Kosto të tjera të drejtpërdrejta. jomateriale. o o b) Aktivet Qarkulluese Më tej grupohen elementet e aktivit qarkullues që janë më likuide se AA (por pa likuiditetet e mirëfillta) dhe që lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë rrjedhëse të ndërmarrjes. AA detajohen më tej në: o Aktivet Afatgjata Jomateriale39 (AAJ): Janë të mira (aktive) të identifikueshme. për të vlerësuar realisht koston e zëvendësimit të mundshëm. kuotacione41 ose për të akorduar hua. Këto 39 Aktivet Afatgjata Jomateriale (AAJ) – quhen dhe Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara (AQP) 40 Aktivet Afatgjata Materiale (AAM) – quhen dhe Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara (AQT) 41 Kuotacione – Kuota pjesëmarrjeje në një ndërmarrje tjetër. jomonetare. licenca.).a) Aktivet Afatgjata (AA) Aktivi afatgjatë përbëhet nga elemente që qëndrojnë për një periudhë të gjatë (më shumë se një vit) në ndërmarrje.. të mbajtura për më shumë se një vit nga ndërmarrja për të ushtruar veprimtarinë e vet dhe që. shpenzime për studime dhe zhvillim. përgjithësisht. pra që nuk konsumohen që me përdorimin e tyre të parë. që lidhen me sjelljen e aktivit në vendndodhje dhe kushtet e nevojshme për funksionimin e tij (përfshin koston e montimit të tyre. fonde tregtare. nëse ka të tilla kosto).. Në koston e tyre përfshihet: Kosto e blerjes (që përfshin edhe taksat e doganës dhe taksa të tjera të parimbursueshme). Aktivet Afatgjata Materiale (AAM)40 Janë të mira (aktive) materiale që përdoren nga ndërmarrja për të ushtruar veprimtarinë e saj (troje. pajisje.. përfaqësojnë shpenzime të bëra nga ndërmarrja (shpenzime të vendosjes. patenta. makineri. 176 . .) dhe që shërbejnë për disa cikle veprimtarie. ndërtesa. Këto elemente të aktivit vlerësohen me koston e tyre (pa amortizimin). .

Këto.sh. nuk kanë vlerë strategjike44. Të arkëtueshme (kredi) të tjera shfrytëzimi Bashkësia e kredive të tjera të shfrytëzimit që kontrakton ndërmarrja gjatë veprimtarisë së saj (p. të tregtueshëm në tregje financiare) të blerë nga ndërmarrja. që s’kanë përfunduar akoma. 177 . Me to kuptohen paratë (gjendje në arkë apo në bankë) dhe vlera të ngjashme me to. 43 Të arkëtueshme nga klientë – quhen dhe të drejta tregtare. që nuk konsumohen tërësisht menjëherë. 45 Llogaria është Debitore – kur ka gjendje parash në Bankë. Arka: Paratë (monedha e kartëmonedha) që ka ndërmarrja (në arkat e saj). që mund të shndërrohen menjëherë në para. Të arkëtueshme nga klientë43 Ndërmarrjes mund t’i duhet t’u akordojë afate pagese klientëve të saj. Likuiditetet aktive quhen dhe “Mjete monetare”. o o 42 Produktet në proces – Janë prodhime. në ndryshim nga aktivet afatgjata finaciare. shërbime në proces pune. ndërmarrja blen lëndë të para dhe furnizime të tjera. bono thesari e tituj të tjerë. oblikacione.detajohen sipas nëndarjeve që janë: o Inventarët dhe produktet42 në proces: Për të prodhuar. Në këtë kuptim. ajo u jep kredi që do t’ja shlyejnë brenda një afati relativisht të shkurtër (në përgjithësi disa javë). punime. Likuiditetet aktive grupohen në : o Letrat me vlerë të vendosjes: Janë tituj financiarë (aksione. Ato mbahen thjesht kur ka likuiditet të tepërt për të fituar në periudhën afatshkurtër. Gjendjet e llogarive bankare debitore45: Bashkësia e parave që disponon ndërmarrja në llogaritë e saj bankare. këto magazinohen nga ndërmarrja. o o c) Likuiditetet aktive Përbëhet nga bashkësia e elementeve të aktivit që janë plotësisht likuide ose shumë likuide. paradhënia e punonjësve etj). 44 Strategjike – që nuk kanë qëllim të sigurojnë kontroll apo ndikim mbi ndërmarrjen emetuese. me qëllim që të realizojë fitime për një afat të shkurtër.

AA Jomateriale . Paraqitja e Bilancit Funksional Nisur nga elementet e ndryshme që sapo përkufizuam. 47 Kredi afatshurtra dhe mjete të tjera të Bankës.borxhe të tjera shfrytëzimi Likuiditete Pasive nga të cilët: .AA Materile .Gjendje në bankë Pa s i v i Kapitale të përhershme nga të cilat: .Kapitale të veta . 178 .iii.AA Financiare Aktive qarkulluese nga të cilët: .kredi klientëve Likuiditete Aktive nga të cilët: . mund të ndërtojmë bilancin funksional: Bilanci Funksional Ak t i v i Aktive Afatgjata (AA) (vlera bruto) nga të cilat: .Borxhe fianciare afatgjata Pasive qarkulluese nga të cilët: .borxhe fiskale dhe sociale .4647 46 Amortizimi e provizionet në fakt paraqiten me minus në anën e aktiveve.stoqe .Mbulime bankare Një riorganizim i tillë i bilancit kontabël mundëson analizën e ekuilibrit financiar të ndërmarrjes duke vënë në dukje nga njëra anë Fondin e Zhvillimit dhe nga ana tjetër nevojën për këtë Fond Zhvillimi.borxhe furnitorëve .Disponibilitete (Arka) .Kontribute bankare47 . Këtu janë vënë në pasiv për qëllime demonstrimi.Amortizime e provizione46 .

i. ajo duhet të fillojë me investimet themelore për të siguruar aktivet afatgjata të domosdoshme për veprimtarinë e saj. Koncepti i Fondit të Zhvillimit Nevojat dhe burimet financiare afatgjata të ndërmarrjes: Kur krijohet një ndërmarrje. Fondi i Zhvillimit përfaqëson pra tepricën e burimeve që rezulton pas zbritjes nga totali i burimeve afatgjata të totalit të shpenzimeve të investimeve të ndërmarrjes. e së dyti edhe nga ente financiare që i akordojnë ndërmarrjes kredi (hua) afatgjata. Kuptohet që nuk ka barazim të plotë midis burimeve dhe nevojave afatgjata. ndërmarrja siguron burime financiare afatgjata: së pari në sajë të aksionerëve që i sjellin kapitale ndërmarrjes. për të plotësuar nevojat e saj financiare afatgjata dhe afatshkurtra. që i japin një farë mundësie manovrimi. Analiza financiare mundëson vlerësimin e aftësisë së ndërmarrjes për të përballuar nevojat e saj për financime. 48 Fondi i Zhvillimit quhet dhe “Fondi i Ecurisë”. një pjesë e burimeve afatgjata mundësojnë financimin edhe të nevojave për financime afatshkurtra. FONDI I ZHVILLIMIT48 Bilanci funksional mundëson një vlerësim më të mirë të situatës financiare të ndërmarrjes.4. Këto investime angazhojnë burime financiare për një periudhë të gjatë dhe kërkojnë aftësi financuese afatgjata (bazuar kjo në “rregullin e kujdesit” i cili rekomandon që një nevojë financimi afatgjatë duhet të plotësohet me burime me të nëjtin afat). Për këtë ajo ka burimet e veta. Për ta bërë këtë. Etapa e parë e analizës së situatës financiare të ndërmarrjes është përcaktimi i fondit të zhvillimit të ndërmarrjes. 179 .

financimet afatgjata. pa amortizimin e kryer nga ndërmarrja. amortizimet dhe provizionet (e përllogaritura nga ndërmarrja për të rinovuar aktivet afatgjata). jomateriale dhe financiare) që vlerësohen me koston e plotë të blerjes dhe të vendosjes. provizionet për rreziqe dhe shpenzime. Përcaktimi i Fondit të Zhvillimit Përpunimi i bilancit funksional mundëson rigrupimin e bashkësisë së burimeve afatgjata dhe të shpenzimeve të ndërmarrjes. si vijon: a) Në pasivin e bilancit: kapitalet e veta.ii. Nga këto del që : Fond zhvillimi = Burime afatgjata – Përdorime afatgjata ose në aspektin kontabël: Fond zhvillimi = Kapitale të përhershme – Aktive afatgjata ose në gjuhën e bilancit funksional: Ak t i v i Aktive Afatgjata (AA) (vlera bruto) nga të cilat: Aktive Afatgjata Materiale (AAM) Aktive Afatgjata Jomateriale (AAJ) Aktive Afatgjata Financiare (AAF) Fondi i Zhvillimit Pa s i v i Kapitale të përhershme nga të cilat: Kapitalet e veta Amortizimet dhe provizionet Hua financiare afatgjata 180 . b) Në aktivin e bilancit: aktivet afatgjata (materiale.

“Rregulla e kujdesit” të ekuilibrit financiar nuk respektohet. Fondi i zhvillimit është pozitiv: Si rregull fondi i zhvillimit duhet të jetë gjithnjë pozitiv. Por.iii. domethënë që burimet afatgjata nuk mbulojnë nevojat afatgjata të ndërmarrjes. kur kemi ekuilibër. gjë që e bën ekuilibrin financiar jo të qëndrueshëm. ndërmarrja nuk disponon asnjë burim afatgjatë për të financuar ciklin e saj të shfrytëzimit. Ekuilibri financiar respektohet dhe ndërmarrja disponon. burimet afatgjata të ndërmarrjes janë të barabarta me aktivin afatgjatë të realizuar. Në këtë rast. Fondi i zhvillimit është zero: Në këtë rast. gjë që e ve para riskut të madh të pazgjidhshmërisë. një veprim të shpejtë nga ndërmarrja. 181 . për të rritur burimet afatgjata dhe për të krijuar një fond zhvillimi pozitiv. burimet afatgjata të ndërmarrjes janë më të vogla se aktivi afatgjatë. 2. si fond zhvillimi. në përgjithësi. dmth që burimet afatgjata mbulojnë nevojat afatgjata të ndërmarrjes. Interpretimi Ekonomik Tri raste mund të paraqiten: 1. Fondi i zhvillimit është negativ: Në këtë rast. Ndërmarrja është e detyruar të mbulojë disa nga përdorimet afatgjata me anën e burimeve afatshkurtra. Një situatë e tillë kërkon. burimet afatgjata të ndërmarrjes janë më të mëdha se aktivi afatgjatë i realizuar. një tepricë të burimeve afatgjata që i mundëson të financojë nevojat e tjera të finacimit afatshkurtër. dmth që burimet afatgjata mbulojnë nevojat afatgjata të ndërmarrjes. 3.

182 . Këto nevoja afatshkurtra quhen nevoja për fond zhvillimi. Ekziston një shmangie kohore midis shpenzimeve që bën ndërmarrja për të prodhuar dhe të ardhurave nga shitjet e të mirave ose shërbimeve. shfaq elementet e aktivit dhe pasivit që lidhen me veprimtarinë e ndërmarrjes dhe në të cilin përcaktohen nevojat e financimit afatshkurtër.5. gjë që i bën të mundur asaj t’i kryejë pagesat jo menjëherë. të cilat vonojnë arkëtimin nga ndërmarrja të shitjeve tashmë të realizuara. në disa raste. sikurse e kemi sqaruar. nga shmangiet kohore midis pagesave dhe arkëtimeve të transaksioneve. NEVOJA PËR FONDIN E ZHVILLIMIT Fondi i zhvillimit është teprica e burimeve afatgjata që mund të përdoret për financimin e një pjese të nevojave afatshkurtra të ndërmarrjes. asaj i duhet të financojë nevojat për ciklin e shfrytëzimit. i. Ndërmarrja mundet gjithashtu të pranojë nga klientët e vet pagimin e faturave pas një afati. Përcaktimi i Nevojës për Fonde Zhvillimi Bilanci funksional. Nevoja për fonde zhvillimi vjen. Ndërmarrja mund të përftojë nga furnitorët e saj. pra. që lidhen me veprimtarinë prodhuese të ndërmarrjes. Ndërmarrja ka nevojë për lëndë të para dhe të tjera të ndërmjetme që konsumohen sipas ritmit të prodhimit. ii. mallra apo shërbime me afate pagese të mëvonta. Koncepti i Nevojës për Fond Zhvillimi Nevojat dhe burimet financiare afatshkurtra të ndërmarrjes: Pasi ndërmarrja i ka siguruar aktivet afatgjata të domosdoshme për veprimtarinë e saj prodhuese.

të arkëtueshme nga klientë 183 . b Elementet përbërëse të pasivit qarkullues: Parapagimet e marra për punë me porosi. Nevoja për Fond Zhvillimi (NFZ) përcaktohet: NFZ = “Përdorime shfrytëzimi” – “Burime shfrytëzimi” ose në aspektin kontabël: NFZ = Aktivi qarkullues – Pasivi qarkullues që e shprehur përmes bilancit funksional: Ak t i v i Pasivi Pasivi qarkullues: nga i cili: .a Elementet kryesore përbërëse të aktivit qarkullues: Inventarët dhe në proces: që janë funksion i ciklit të shfrytëzimit të ndërmarrjes. Bashkësia e borxheve të tjera të konstatuara gjatë ciklit të shfrytëzimit.borxhe furnitorëve .borxhe të tjera shfrytëzimi Nevoja për fonde zhvillimi Aktivi qarkullues nga i cili: .parapagimet e klientëve . Të arkëtueshmet nga klientët dhe llogari të ngjashme: që janë funksion i afateve të pagesave të akorduara nga ndërmarrja klientëve të saj dhe i vëllimit të veprimtarisë së ndërmarrjes. produktet apo mallrat. Borxhet fiskale dhe sociale që ndërmarrja i detyrohet administratës publike dhe organizmave socialë. Borxhet ndaj furnitorëve dhe llogaritë përkatëse: që janë funksion i afateve të pagesave të akorduara ndërmarrjes nga furnitorët si dhe nga vëllimi i veprimtarisë së ndërmarrjes.inventarët dhe në proces . qoftë për lëndët e para.borxhe fiskale dhe sociale . - Nga këto.

3. Nevoja për fonde zhvillimi është negative: Në këtë rast. ndërmarrja nuk ka pra nevojë të financojë shfrytëzimin sepse pasivi qarkullues mjafton për të financuar aktivin qarkullues. ndërmarrja nuk ka pra nevojë për të financuar shfrytëzimin sepse pasivi qarkullues i kapërcen nevojat e financimit të aktivit të shfrytëzimit. Nevoja për fonde zhvillimi është pozitive: Në këtë rast. përdorimet e shfrytëzimit janë më të mëdha se burimet e shfrytëzimit. përdorimet e shfrytëzimit të ndërmarrjes janë të barabarta me mbulimet e shfrytëzimit. 184 . Në përgjithësi kur FZ > 0 dhe NFZ > 0. 2. përdorimet e shfrytëzimit janë më të mëdha se burimet e shfrytëzimit. Interpretimi Ekonomik Nevoja për fond zhvillimi (NFZ) lidhet me fondin e zhvillimit (FZ).iii. Tri rastet që mund të paraqiten janë: 1. Nevoja për fonde zhvillimi është zero: Në këtë rast. Ndërmarrja duhet pra të financojë nevojat e saj afatshkurtra me anën e tepricës së burimeve afatshkurtra (hua bankare afatshkurtra).

duke iu afruar sa më shumë situatës “gjendje zero”. është të tentojë drejt një menaxhimi. Dmth që ndërmarrja nxjerr teprica financiare afatshkurtra gjatë ciklit të saj të shfrytëzimit. Për ta bërë këtë. Ilustrim: o Situata fillestare: Aktiv qarkullues Inventarët Kredi klientëve Pasiv qarkullues Borxhe furnitorëve Borxhe fiskale dhe sociale Borxhe të tjera shfrytëzimi Nevoja për Fond Zhvillimi o Rrjedhim i politikës të reduktimit të stoqeve: Aktiv qarkullues Kredi klientëve Nevoja për Fond Zhvillimi Pasiv qarkullues Borxhe furnitorëve Borxhe fiskale dhe sociale Borxhe të tjera shfrytëzimi Zhdukja e gjendjes së inventarëve. Reduktimi i Inventarëve Një nga masat që merr ndërmarrja. 185 . mundëson kalimin nga gjendja pozitive e Nevojës për Fonde Zhvillimi (aktivi qarkullues > pasivi qarkullues) në atë negative (aktivi qarkullues < pasivi qarkullues).6. Kjo i mundëson asaj kufizimin e nevojave të shfrytëzimit dhe sjell uljen e aktivit të shfrytëzimit. ndërmarrja disponon dy leva të rëndësishme veprimi: i. REDUKTIMI I NEVOJAVE PËR FOND ZHVILLIMI Reduktimi i nevojave për fond zhvillimi shërben shpesh për të realizuar ekuilibrin financiar. që synon reduktimin e inventarëve të saj. për të ulur nevojat për financim të ciklit të saj të shfrytëzimit. duke kufizuar nevojat për financime afatshkurtra.

ndërmarrja zbaton me furnitorët një politikë negocimi. po aq ulet dhe nevoja për Fonde Zhvillimi. në përgjithësi. Duke negociuar me klientët afrimin e afateve të pagesës. shpesh. ndërmarrja ul vleftën e kredive të klientëve. Kjo strategji i mundëson ndërmarrjes reduktimin e aktivit qarkullues për të njëjtin pasiv qarkullues. Negocimi i Afateve të Pagesave me Klientët Ndërmarrja. që synon të arrijë afate pagesash më të gjata. Për t’i minimizuar kreditë akorduar klientëve (me afate pagesash). ashtu si duhet të përpiqet të rrisë afatin e pagesave ndaj furnitorëve. gjë që sjell ulje të aktivit të saj qarkullues. ii. Si rrjedhim. ndërmarrja është e interesuar të privilegjojë pagesat “Cash”49 të klientëve. Si rrjedhim. 186 . Negocimi i Afateve të Pagesave me Furnitorët Në këtë rast. ashtu duhet të përpiqet edhe për të shkurtuar afatin e pagesave që duhet t’i bëjnë klientët. një gjendje minimale inventari për të shmangur ndërprerjen e prodhimit (p. ndërmarrjet mbajnë. Kjo strategji i mundëson ndërmarrjes të rrisë pasivin qarkullues pa prekur nivelin e aktivit qarkullues. edhe me aktiv qarkullues të njëjtë. nevoja për fonde zhvillimi ulet aq sa rritet borxhi ndaj furnitorëve. ndërmarrja rrit njëkohësisht borxhet që u ka furnitorëve. 49 Pagesat “Cash” – pagesat e menjëhershme (p.sh: kur paguhet me para ose çek bankar në dorë ose me dorëzimin e faturës në bankë). që të mund të ndryshojë në favorin e saj nevojën për fonde zhvillimi.Megjithatë. iii. për shembull. Kjo gjë sjell rritjen e pasivit qarkullues. Duke e ndryshuar afatin e pagesës 0 në 60 ditë ose nga 60 ditë në 90 ditë.sh: mungesë lëndësh të para).

187 . ashtu dhe me furnitorët e saj.Kjo strategji i mundëson ndërmarrjes të rritë aktivin e saj qarkullues duke mbajtur të njëjtin nivel të pasivit qarkullues. si me klientët. Si përfundim. Këto masa varen kryesisht nga fuqia negociuese e ndërmarrjes. ndërmarrja mund të kufizojë nevojat e saj për Fonde Zhvillimi ose duke ulur totalin e aktivit të saj qarkullues (ulje e gjendjes së inventarëve ose ulje e kredive klientëve) ose duke rritur vleftën e pasivit të saj qarkullues (zgjatja e afateve të pagesave furnitorëve).

i. Përcaktimi i Mjeteve Monetare të Ndërmarrjes Sikurse thamë.7. Nga ana tjetër. Ato mund të llogariten ose duke u nisur nga bilanci funksional ose duke u nisur nga fondi i zhvillimit dhe nga nevoja për fonde të zhvillimit që përkufizuam më parë. mjetet monetare të një ndërmarrjeje janë bashkësia e disponibiliteteve që i mundësojnë ndërmarrjes të financojë shpenzimet afatshkurtra... ndërsa kur burimet janë më të mëdha se nevojat.). praktikisht. mjetet monetare janë pozitive (në aktivin e bilancit). ka dy mënyra për të llogaritur mjetet monetare të ndërmarrjes: a Llogaritja nga “pjesa e sipërme e bilancit“: Mjetet monetare janë të barabarta me diferencën midis burimeve neto dhe nevojave për financim ose me diferencën midis tepricës së burimeve afatgjata (fondi i Zhvillimit) dhe nevojës për financim afatshkurtër të ndërmarrjes (Nevojat për Fonde Zhvillimi). 188 . ii. MJETET MONETARE Në analizën financiare. atëherë mjetet monetare të ndërmarrjes janë negative (në pasivin e bilancit).. çeqet. Në qoftë se nevojat kapërcejnë burimet. Në këtë rast. Koncepti i Mjeteve Monetare Mjetet monetare të një ndërmarrjeje mund të vlerësohen në dy mënyra: Nga njëra anë. Mjetet Monetare janë tepricat likuide të ndërmarrjes (paratë në arkë apo bankë. mjetet monetare të një ndërmarrjeje paraqiten si gjendja e të gjitha tepricave financiare. letrat e kreditit. mjetet monetare të një ndërmarrjeje janë diferenca midis nevojave dhe burimeve të financimit. Pra. mjetet monetare llogariten si diferencë midis likuiditetit aktiv dhe likuiditetit pasiv.

) dhe elementeve të pasivit të likuiditetit (hua afatshkurtra bankare.Që nga: Mjete monetare = Burime financiare – Nevoja financiare në aspektin kontabël: Mjete monetare = Fond zhvillimi – Nevojat për Fonde Zhvillimi Ilustrim: o Rasti i likuiditetit neto negativ: Aktiv Nevoja për Fond Zhvillimi Pasiv Fond Zhvillimi Likuiditete Neto o Rasti i likuiditetit neto pozitiv: Ak t i v Nevoja për Fond Zhvillimi Likuiditete Neto Pasiv b Llogaritja nga “pjesa e poshtme e bilancit“: Në këtë rast.. teprica kreditore të bankave.. mjetet monetare janë të barabarta me diferencën midis aktiveve të likuiditetit (letrat me vlerë të vendosjes. tepricat në arkë. Që nga: Mjete monetare = Likuiditet aktiv – Likuiditet pasiv 50 Paratë gjendje në arkë dhe në bankë quhen dhe “disponibilitete” 189 . tepricat në llogaritë bankare debitore50..)..

Likuiditete = para ose ekuivalente me to (që kthehen për disa ditë në para dhe pa kosto shtesë të ndjeshme). 190 . që nga.hua afatshkurtër bankare. që do të thotë se gjendja financiare e ndërmarrjes është e shëndoshë dhe se ajo është në gjendje të financojë një shtesë shpenzimesh. Interpretimi Ekonomik Analiza e mjeteve monetare jep një ide për gjendjen financiare të ndërmarrjes. Pasiv Likuiditeti i pasivit: nga të cilat: . pa pasur nevojë për hua. Tri raste janë të mundshme: 1. .tepricat kreditore të bankave iii. Mjete monetare o Rasti i mjeteve monetare pozitive: Ak t i v Likuiditeti i aktivit: nga të cilat: .gjendjet në arkë e në bankë.letrat me vlerë të vendosjes . burimet financiare të ndërmarrjes janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat (Fondi i zhvillimit > Nevojat për Fondin e Zhvillimit). Mjete monetare Pasiv Likuiditeti i pasivit: nga të cilat: .Koment: Likuiditetet aktive – Likuiditetet pasive = Likuiditete.tepricat kreditore të bankare. “Mjetet monetare” quhen dhe “Likuiditete aktive”. Më tej. Ilustrim: o Rasti i mjeteve monetare negative Aktiv Likuiditeti i aktivit: nga të cilat: . .gjendjet në arkë e në bankë. Mjetet monetare pozitive: Në këtë rast. likuiditeti pasiv është përgjithësisht zero.letrat me vlerë të vendosjes .hua afatshkurtër bankare.

191 .) për të përballuar nevojat e financimit të shfrytëzimit. Ajo duhet të përdorë financime shtesë afatshkurtra (zbulime bankare. qoftë për investime e qoftë për shfrytëzim. Gjendja financiare e ndërmarrjes është e ekuilibruar. Ekziston pra një rrezik financiar afatshkurtër nëse ndërmarrja nuk arrin të rrisë shpejt burimet financiare afatgjata ose të kufizojë nevojat e shfrytëzimit afatshkurtra. ndërmarrja nuk disponon burime të mjaftueshme financiare për të plotësuar nevojat e saj. burimet financiare mjaftojnë sa për të plotësuar nevojat (Fondi i Zhvillimit = Nevojat për Fond Zhvillimi). 3. Mjetet monetare negative: Në këtë rast.. Mjetet monetare zero: Në këtë rast. por kjo nuk disponon asnjë rezervë për të financuar shtesa shpenzimesh..2.

.

.. 201 Financimi i Ciklit të Shfrytëzimit .. emetimi i aksioneve... huamarrja........... 194 Financimi i Investimeve .. investimeve dhe ciklit të zhvillimit të ndërmarrjes...... III 1 2 3 4 5 MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES Blerja e Aktiveve Afatgjata ........... 208 PJESA E DYTË NJOHURI PËR ANALIZËN FINANCIARE KAPITULLI III Mënyrat e financimit të ndërmarrjes Përmbledhje ..... Sqarohet kuptimi i fluksit të parasë.....Kapitulli III Jepen rekomandimet për mënyrat e financimit të blerjeve...................... etj.... 211 .......... dhe evidentohen anët pozitive e negative të formave të ndryshme të financimit.............. 198 Fluksi i Parasë .....

Në këtë kuptim. Koncepti i Investimit a Përkufizimi i investimit: Për të prodhuar. gjatë të paktën një viti. qoftë për ato afatshkurtra. është aktivi i bilancit të saj. në procesin e prodhimit“. Në praktikë me investim nënkuptohet rëndomtë investimi kapital (afatgjatë) që përkufizohet si “vlera e të mirave që përftohen nga ndërmarrja për t’u përdorur. vlerën tregtare (vendin dhe emrin e mirë) makineritë. pra është “çdo e mirë e luajtshme ose e paluajtshme. MËNYRAT E FINANCIMIT TË NDËRMARRJES Ndërmarrja disponon disa mjete për t’iu përgjigjur nevojave të saj për financim. ndërtesën. mënyra e financimit do të varet nga karakteristikat e nevojës konkrete. le të shikojmë më me hollësi nevojat e financimeve afatgjata të ndërmarrjes. Investimi në kuptimin e gjerë është “vlera e të mirave që përftohen nga ndërmarrja për t’u përdorur. e blerë ose e prodhuar nga ndërmarrja. materiale apo jomateriale. 194 . materialet e të tjera të mira që ka dhe shfrytëzon ndërmarrja. Para se të studiojmë tipat e ndryshëm të financimit në dispozicion të ndërmarrjes.Term i përgjithshëm që përmban: tokën. 1. qoftë për nevojat afatgjata. Në këtë kuptim investimi është pasuria e ndërmarrjes. ndërmarrja duhet të ketë “të mira51“ që t’i përdorë për të transformuar lëndët e para dhe materialet e tjera të ndërmjetme në produktin final. që do të qëndrojë në të njëjtën formë në ndërmarrje për jo më pak se një vit“. BLERJA E AKTIVEVE AFATGJATA Nevoja kryesore e një ndërmarrjeje për financime afatgjata është përftimi i aktiveve afatgjata. i. investimi është Aktivi Afatgjatë. pajisjet. Le ta saktësojmë kuptimin e aktiveve afatgjata në kontabilitet dhe të shqyrtojmë nevojat për investime që mund t’i lindin një ndërmarrjeje.III. 51 Të mira . në procesin e prodhimit“. Natyrisht. mallrat.

Përftimi i “software”-ve. Vini re! Sipas SNK dhe SKK disa shpenzime si: . pajisje zyrash. Përftimi i patentave dhe licencave të shfrytëzimit.. 195 . ...b Tipat e ndryshëm të investimeve Dallohen tri tipa investimesh që përcaktohen nga natyra e aktivit të përftuar: o Investimet Jomateriale dallohet nga investimi material nga fakti që ai nuk e rrit stokun e të mirave afatgjata të ndërmarrjes.. .. Shpenzimet për makineri dhe pajisje të punës dhe instalimi i tyre.shpenzimet e trainimit.. Investimet kryesore jomateriale janë: Shpenzimet për studime dhe zhvillim. por si shpenzime gjatë periudhës kontabël kur ato ndodhin..shpenzimet e nisjes. Blerje e mjeteve të transportit. Shpenzimet për mobilje orendi. o Investimet Materiale kryesore janë: Ndërtimi i ambienteve për kryerjen e aktivitetit. nuk do të njihen më si AAJ.. . .shpenzimet për reklamë. o Investimet Financiare janë: Blerja e aksioneve dhe letrave me vlerë të ndërmarrjeve të tjera për qëllim përfitimi afatgjatë.. . .shpenzimet kërkimore..

ajo do t’i rritë aftësitë e saj prodhuese. Sa më të ulëta të jenë interesat. nëse ajo do të dëshironte të prodhonte më tepër. Këto hua sjellin kosto (pagesa interesash). Ai përcaktohet nga raporti midis kapaciteteve të prodhimit që përdoren mbi kapacitetet totale të prodhimit. Për të realizuar fitime: ndërmarrja e bën investimin nëse ky mundëson rritjen e fitimit. Në këtë rast.ii. o Një tregues që tregon ecurinë e investimit është përqindja e përdorimit të kapaciteteve të prodhimit. Cilat janë synimet e investimit? Tipat e investimeve që kryen një ndërmarrje mund të klasifikohen sipas shkallës së rritjes së kapaciteteve prodhuese të ndërmarrjes ose sipas shkallës së rritjes së efikasitetit të procesit prodhues. pa rritur vëllimin global të prodhimit të ndërmarrjes. Në qoftë se ky raport është i lartë. Përcaktuesit e Investimeve Pse investojnë ndërmarrjet? o o o Për t’iu përgjigjur kërkesës: kur një ndërmarrje vlerëson se kërkesa që i drejtohet asaj do të rritet. kjo tregon se ndërmarrja përdor në maksimum kapacitetet e veta të prodhimit. Shpesh bëhet dallimi midis: o o investimit për zëvendësim: që është zëvendësimi i një makinerie me një tjetër. investimit për kapacitet: që është zëvendësimi i një makinerie me një tjetër që mundëson vëllim më të madh prodhimi. aq më e interesuar është ndërmarrja për të investuar. asaj do t’i duhej detyrimisht të investonte për të rritur kapacitetet e saj prodhuese (një raport prej 85% tregon në përgjithësi një ngopje të mundësisë prodhuese). Sepse ka subvencione nga administrata publike: subvencionet nxitin ndërmarrjen për të investuar sepse ato ulin kostot për ndërmarrjen. 196 . Sepse përqindjet e interesit janë të ulëta: Shpesh ndërmarrja duhet të marrë hua për të investuar.

bëhet investimi i zëvendësimit të një makinerie me një makineri tjetër më moderne. Në fakt. domethënë që mundëson prodhimin e të njëjtit vëllim me kosto më të ulët. që është më produktive se e mëparshmja.o investimit për prodhimtari: që është zëvendësimi i një makinerie me një tjetër më të efektshme. sepse një investim mbulon shpesh dy a më shumë aspekte. Psh. 197 . një dallim i tillë është shpesh teorik.

në rastin e ndërmarrjeve familjare që duan ta ruajnë kontrollin mbi ndërmarrjen e tyre.2. nëse dëshiron të financojë politikën e saj të investimeve. Kjo ndodh. ndërmarrja emeton aksione të reja në formën e rritjes së kapitalit të rezervuar për aksionerët ekzistues. pra duhen financuar me burime afatgjata. rritja e kapitalit nuk mund të përballohet nga aksionerët e vjetër. për shembull. Aktivet afatgjata të përftuara nga ndërmarrja zgjatin disa vite ushtrimore. 2. proporcionalisht me pjesët që ata zotërojnë tashmë në kapitalin e ndërmarrjes. Këto nevoja financimi mund të plotësohen në mënyra të ndryshme: ose me rritje të kapitalit ose duke marrë hua. FINANCIMI I INVESTIMEVE Sikurse e kemi theksuar edhe më parë. Aksionerët e vjetër nënshkruajnë rritjen e kapitalit. Kjo metodë financimi mund të kryhet në forma të ndryshme: 1. parimi i kujdesit në analizën financiare kërkon që. Rritje e kapitalit duke iu drejtuar aksionerëve të rinj: Në disa raste. 198 . plotësimi i një nevoje financimi mund të realizohet vetëm me burime që e kanë shtrirjen në kohë të paktën po aq të gjatë sa shtrirja e nevojës për t’u financuar. a) Rritja e Kapitalit Ndërmarrja. mund të rritë kapitalin e saj duke emetuar aksione të reja ose duke rritur numrin e pjesëmarrësve. Financimi i Investimeve Financimi i investimeve bëhet me: a) rritjen e kapitalit ose me b) hua. i. Kjo formë ka përparësinë që nuk u drejtohet aksionerëve të rinj dhe nuk modifikon përqindjet e shpërndarjes së kapitalit midis aksionerëve. Rritje e kapitalit të rezervuar për aksionerët e vjetër: Në këtë rast.

ii. Kjo teknikë zbatohet kur një ndërmarrje futet në tregun financiar ose në bursë për të financuar zhvillimin e saj. Kjo teknikë është detyrimisht me mundësi të kufizuara sepse rritja e kapitalit nuk mund të jetë më e lartë se vlefta e borxhit fillestar. për të plotësuar nevojat e saj për investime. Këta bëhen përftues të titujve të negociueshëm të emetuar nga ndërmarrja në kuadrin e emetimit të 199 . Huatë nga tregu financiar (me obligacione) Në këtë rast. duke emetuar një hua afatgjatë (për shembull në formë obligacionesh) të copëzuar në pjesë. ajo mund të përftojë kapitale duke iu drejtuar institucioneve financiare. Marrja Hua Në qoftë se ndërmarrja nuk dëshiron të rritë kapitalin e vet. Në këtë rast. Rritja e kapitalit nga konvertimi i kredive: Kjo teknikë. e përdorur më pak se paraardhëset. por si kundërparti kontributesh të mirash reale të dhënë nga një partner i jashtëm. që të mund të ofrohen një numër i madh huadhënësish. jo për të përftuar burime të reja financiare. Kjo metodë ka përparësinë të mos u drejtohet aksionerëve të rinj për të përftuar fondet e nevojshme për blerjen e një ndërmarrjeje tjetër dhe shmang financimin e nevojave të veta duke shtuar borxhet. gjë që mund të çojë edhe në ndryshimin e shumicës në kapitalin e ndërmarrjes. rritja e kapitalit është kundërpartia e një kontributi në natyrë. i mundëson ndërmarrjes modifikimin e ekuilibrit financiar duke e shndërruar një borxh në pjesë kapitali. Kjo strategji ka si pasojë hyrjen në kapitalin e ndërmarrjes të aksionerëve të rinj. Rritja e kapitalit me kontribut në natyrë: Ndodh që një ndërmarrje të rritë kapitalin. ndërmarrja vendos të kërkojë burime financiare në tregun financiar. Kjo metodë mund të realizohet në ndërmarrje nga një ndërmarrje tjetër. është ajo e marrjes hua tek entet e kreditimit.Ndërmarrja emeton aksione të reja që të përftohen nga partnerë të rinj. 3. si aktive afatgjata materiale ose jomateriale. Për këtë ajo mund të veprojë në dy mënyra: 1. 4. Një tjetër metodë në dispozicion të ndërmarrjes.

mënyra me të cilën ndërmarrja vendos ta financojë politikën e saj të investimeve. për të përftuar financimin që i nevojitet. Sikurse shihet. 52 Edhe ndërmarrje jo shumë të mëdha mund të hyjnë në tregun financiar. në përgjithësi. që shkon nga 7 vjet (huamarrje afatmesme) deri në mbi 15 vjet (huamarrje afatgjatë). disa garanci për t’u mbrojtur nga rreziku i mospagimit nga ndërmarrja (psh të një hipoteke). por risku i tyre është shumë më i lartë dhe për pasojë kreditorët e mundshëm do të kërkonin norma të larta interesi. Këto hua mund të akordohen për një periudhë. Këta bëhen zotërues obligacionesh. 200 . sipas shkallës së besueshmërisë që kanë. që përmban përqindjen e interesit të huasë së emetuar nga ndërmarrja. përgjithësisht. 2. më e lartë se në kuadrin e tregut financiar. dmth në bazë të rrezikut që paraqesin për të mos qenë në gjendje të paguajnë huatë së bashku me interesat. i barabartë me vleftën e obligacionit së bashku me interesin e përftuar. Huadhënësi kërkon. huadhënësve u rimbursohet kapitali. me plotësimin e afateve. të cilat shoqërohen me një kupon. Në këtë rast përqindja e interesit është. (rritje e kapitalit nëpërmjet huamarrjes) ka disa rrjedhoja në strukturën e “bilancit”. Hyrja në tregun financiar ka disa rregulla të cilat u jepin akses vetëm ndërmarrjeve të mëdha52. ndërmarrja i drejtohet një enti kreditues të vetëm ose një grupi bankash.huasë. që dëshirojnë të kryejnë huamarrje me vlefta të mëdha. Këto ndërmarrje regjistrohen nga disa organizma të posaçme. Me mbushjen e afatit. që mund të kenë pasoja në ekuilibrin e saj financiar global. Huatë nga ente kredituese: Në këtë rast.

. ndaj quhet dhe “Kapaciteti i Vetëfinancimit”.. pagat e punonjësve. Diferenca midis arkëtimeve dhe pagesave jep një tepricë që quhet “Cash Flow” (CF) apo “Fluksi i parasë”. më shumë njihet me emërtimin anglisht “Cash Flow” (CF) (lexohet kesh fllou). i. 201 . në sajë të veprimeve të menaxhimit të ndërmarrjes. për të përballuar nevojat e saj për financime. është bashkësia e mjeteve monetare53 që gjeneron ndërmarrja gjatë një ushtrimi nga veprimet e saj menaxhuese. Koncepti i “Fluksit të parasë” (Cash Flow) Përkufizimi Gjatë një viti ushtrimor. Pra: CF = LA .) ndërkohë që ajo arkëton.. ndër të tjera. Ai përcakton shumën e burimeve që ndërmarrja mund t’i përdorte për vetëfinancim. Në këtë kuptim.LP Ku: CF = Kapacitet vetëfinancimi (Cash Flow) LA = Likuiditete (mjete monetare) të Arkëtuara (të Hyra) LP = Likuiditete (mjete monetare) të Paguara (të Dala) Vetëfinancimi (VF) është pjesa që mbetet nga CF. që u përgjigjen veprimeve të kryera prej saj: nga njëra anë ajo paguan për shpenzimet që kryen (blerje lëndësh të para.3. CF paraqet pra bashkësinë e mjeteve monetare të gjeneruara gjatë ushtrimit. FLUKSI I PARASË Fluksi i Parasë. të ardhurat nga shitjet që bën. në mjetet monetare të ndërmarjes ka lëvizje (hyrje e dalje). pasi të jetë hequr vlefta e dividendeve që u shpërndahen aksionerëve 53 Mjete monetare – parà ose ekuivalentë të saj. CF i jep ndërmarrjes një marzh manovrimi financiar.

(Duhet kujdes për t’i evindentuar. Përcaktimi i Fluksit të Parasë Për të përcaktuar CF. duhen marë parasysh vetëm shpenzimet e paguara dhe të ardhurat e arkëtuara. jomaterial. finaciar) janë regjistruar në llogaritë 68 “Zhvlerësime dhe Amortizim“. duke mënjanuar prej tij efektin e “shpenzimeve të llogaritura“ dhe të “të ardhurave të llogaritura“.54 Shpenzimet e llogaritura (SL) (ose shpenzime të paguara) janë: shpenzimet për amortizim apo provizion. të cilat kryhen pa përdorimin e parasë ose ekuivalentëve të saj. Këto “shpenzime“ të bëra për çdo lloj AA ( qoftë material. - llogaritë e pagueshme (shpenzimet për detyrimet e papaguara). Janë “detyrime“ për blerje (mallrash apo shërbimesh) të papaguara. CF mund të përftohet nga Fitimi i Ushtrimit (FU). të regjistruara në llogari shpenzimesh sipas natyrës. pra me kursin me të cilin regjistrohet dhe në llogarinë përkatëse. të cilit i duhet shtuar edhe ndikimi nga aktiviteti financues si dhe ai nga aktiviteti investues për llogaritjen e fluksit neto të parasë. E thënë ndryshe. që pasqyrojnë zhvlerësim të elementeve të aktivit por që nuk kanë sjellë pagesë nga ana e ndërmarrjes. sepse shpenzimi në këtë rast nuk është kryer ende. ndonëse për to nuk është bërë akoma pagesa.VF = CF .DV Ku: VF = Vetëfinacimi. DV = Dividendet “Cash Flow” (CF) ndryshon nga Fitimi i Ushtrimit (FU) nga fakti që CF nuk merr parasysh të ardhurat e llogaritura dhe shpenzimet e llogaritura. 202 . nuk përfshihen në “Cash Flow” Fluksi i parasë në monedhë të huaj konvertohet në monedhën raportuese (lekë) me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së transaksionit.) - pakësimi i inventarit kur kreditohet llogaria e inventarit (Klasa 3 e 2) në debi të një 54 Ky është CF nga aktiviteti operativ. transaksionet jomonetare.

thjesht. - llogaritë e arkëtueshme (të ardhurat nga faturat e papaguara që na kanë klientët). Qëndron në heqjen nga FU të të ardhurave të llogaritura dhe (shtimin në të) të shpenzimeve të llogaritura. shtimi i inventarit (kur kreditohet llogari shpenzimesh (klasa 6) sepse kjo tregon rritjen e inventarit por jo hyrje apo dalje parash. Standardet e kontabilitetit kërkojnë (krahas Bilancit e PASH) edhe paraqitjen e “Pasqyrës së Fluksit të Parasë”. Këto pasqyrohen në llogaritë 78. anulojnë një amortizim ose një provizion të mëparshëm.. Konsiston në shtimin e TB. që është një farë “CF-je shfrytëzimi”. sipas formateve të përcaktuara. b) Llogaritja e CF nisur nga Fitimi i Ushtrimit (FU). Pasqyra e fluksit të parasë i paraqet hyrjet dhe daljet e parasë dhe të ekuivalentëve të 55 Përfshihet dhe llogaria 652 “vlera kontabël e AA” në rastin e daljeve të AA.. Të ardhurat e llogaritura (AL) (ose të ardhura të paarkëtuara) që janë: rimarrjet mbi amortizimet dhe provizionet që nuk përbëjnë një të ardhur reale për ndërmarrjen por.llogarie shpenzimi (Klasa 6)55 sepse kjo tregon konsumimin e inventarit (ose daljen) por jo pagesën për blerjen e tij. të ardhura nga rivlerësimi i një elementi të aktivit (llogaria 775) apo gabime të lejuara në ushtrimet paraardhëse (llogaria 777). sepse këto të ardhura nuk janë arkëtuar. Llogaritja e “Cash Flow“ (CF) të një ndërmarrje mund të bëhet pra në dy mënyra: a) Llogaritja e CF nisur nga Teprica Bruto e Shfrytëzimit (TB). ii. 203 .. me të ardhura të tjera të arkëtueshme dhe (me heqjen prej saj) të shpenzimeve të tjera të pagueshme. Paraqitja e Fluksit të Parasë Fluksi i Parasë përbën një tregues të rëndësishëm sepse ai përfaqëson kapacitetin e vetëfinancimit të ndërmarrjes.

nga investimi ose nga financimi). Rreshti IV “Rritja/rënia neto e mjeteve monetare” është e barabartë me shumën e 56 Ekuivalentët e parasë janë investime afatshkurtra (zakonisht deri në 3 muaj). Fluksi i parasë ndahet sipas qëllimit të përdorimit në tri pjesë të veprimtarisë: (I) shfrytëzuese. 2. gjatë periudhës kontabël. të ndara sipas qëllimit (për shembull fluksi i parasë nga veprimtari shfrytëzimi. shumë likuide. 204 . (II) investuese dhe (III) financiare. të cilat janë të konvertueshme menjëherë në para dhe që janë nën një rrezik minimal. përsa i përket ndryshimit të vlerës (për shembull depozitat afatshkurtra). Pasqyra e Fluksit të Parasë (Metoda direkte) Nr I 1 2 3 4 5 A II 1 2 3 4 5 B III 1 2 3 4 C IV V VI Emërtimi Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit Paratë e arkëtuara nga klientët Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve Paratë e ardhura nga veprimtaritë Interesi i paguar Tatim fitimi i paguar Shuma (Para neto nga veprimtari e shfrytëzimit) Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese Blerja e kompanisë së kontrolluar X Blerja e aktiveve afatgjata materiale Të ardhurat nga shitjet e pajisjeve Interesi i arkëtuar Dividendë të arkëtuar Shuma (Para neto në veprimtari investuese) Fluksi i parave nga aktivitetet financiare Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner Të ardhura nga huamarrje afatgjata Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare Dividendë të paguar Shuma (Paraja neto në veprimtari financiare) Rritja/rënia neto e mjeteve monetare ( = A + B + C) Mjetet monetare në fillim të periudhës Mjetet monetare në fund të periudhës ( = IV + V) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) Sqarime: 1.saj56. Në vijim jepen pasqyrat e fluksit të parasë sipas dy metodave direkte dhe indirekte.

Rritje/rënie në inventar Rritje/rënie në detyrimet për t’u paguar nga aktiviteti Paratë e përftuara nga aktivitetet Interesi i paguar Tatimfitimi i paguar Shuma (Para neto nga veprimtari e shfrytëzimit) Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese Blerja e kompanisë së kontrolluar X Blerja e aktiveve afatgjata materiale Të ardhurat nga shitjet e pajisjeve Interesi i arkëtuar Dividendë të arkëtuar Shuma (Para neto në veprimtari investuese) Fluksi i parave nga aktivitetet financiare Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner Të ardhura nga huamarrje afatgjata Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare Dividendë të paguar Shuma (Paraja neto në veprimtari financiare) Rritja/rënia neto e mjeteve monetare ( = A + B + C) Mjetet monetare në fillim të periudhës Mjetet monetare në fund të periudhës ( = IV + V) 205 (+) (+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (-) Emërtimi Fluksi i parave nga veprimtaria e shfrytëzimit (+) . B dhe C dhe përfaqëson shumën neto gjithsej të mjeteve monetare të gjeneruara gjatë periudhës 3.rreshtave A.. “Mjetet monetare në fillim të periudhës” (rreshti IV) plus “Rritja/rënia neto e mjeteve monetare gjatë periudhës (rreshti V) duhet të jenë të barabarta me “Mjetet monetare në fund të periudhës” (rreshti VI). Pasqyra e Fluksit të Parasë (Metoda indirekte) Nr I 1 2 a b c ç 3 a b c ç d A II 1 2 3 4 5 B III 1 2 3 4 C IV V VI Fitimi para tatimit Rregullime për: Amortizimin Humbje nga këmbime valutore Të ardhura nga investimet Shpenzime për interesa Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti.. etj.

Ai llogaritet si vijon: 206 . pjesa e dytë dhe e tretë kanë të njejtat zëra. Rreshti IV. V e VI llogariten njësoj si te metoda direkte. mundëson marrjen parasysh edhe të shpërndarjes së dividendit. a) Koeficienti i Shpërndarjes së Vlerës së Shtuar (KShVS) Ky koeficient tregon se ç’pjesë të Vlerës së Shtuar (VS) do t’i kushtojë ndërmarrja plotësimit të nevojave të saj për financime. iii. paraqet interes edhe llogaritja e disa koeficienteve. që shprehin lidhjen midis burimeve të brendshme të gjeneruara nga ndërmarrja dhe nevojave të saj për financim. Ai llogaritet si vijon: KSHVS = (VF * 100) / VS Ku: KShVS = Koeficienti i Shpërndarjes së Vlerës së Shtuar VF = VetëFinancimi VS = Vlera e Shtuar Ky koeficient. Tabela e fluksit të parasë sipas metodës indirekte ndryshon nga ajo e metodës direkte vetëm në zërat e pjesës së parë “Fluksi nga verimtaria shfrytëzuese”. Ja pse preferohet me shumë ky koeficient që merr parasysh Vetëfinancimin dhe jo “Cash Flow“-n (CF). b) Kapaciteti i Mbulimit të Borxhit (CMbB) Ky tregues shpreh masën në të cilën “Cash Flow” (CF) i ndërmarrjes i mbulon detyrimet financiare të saj. 2. Disa tregues interesantë që lidhen me CF Krahas interesit që paraqet vetë vlefta e CF si kapacitet vetëfinancimi. që përcaktohet nisur nga Vetëfinancimi.Sqarime: 1.

CMBB = BF / CF Ku: CMB = Kapaciteti i Mbulimit të Detyrimeve CF = Cash Flow (Kapaciteti i Vetëfinancimit) BF = Borxhet Financiare që ka ndërmarrja. 207 .

Konvertimi i Elementeve të Aktivit Qarkullues Në këtë optikë. duke praktikuar një strategji aktive të menaxhimit të kredive dhënë klientëve58 të saj. Për këtë. Zbritja financiare është një teknikë me të cilën ndërmarrja përfituese e një efekti tregtar59 e negocion atë para mbarimit të afatit. me një ent kredie. FINANCIMI I CIKLIT TË SHFRYTËZIMIT Krahas gjetjes së mjeteve për të plotësuar nevojat e financimeve afatgjata. b) Strategjia e faktoringut Faktoringu është një teknikë financimi me të cilën një ndërmarrje ia kalon faturat e 57 Zbritje Financiare – njihet dhe me emërtimin “Skontim” 58 Kredive dhënë klienteve = afatpagesat e klientëve (për t’a paguar faturën më vonë). a) Zbritje Financiare57 Teknika e zbritjeve financiare i mundëson ndërmarrjes marrjen e likuiditeteve shpejt. për të marrë likuiditete me vleftë sa ajo e efektit tregtar minus komisionet (interesat) që merr banka për shërbimin e bërë. 208 .4. i. dhe këtë për një kosto relativisht të ulët. ajo mund të shfrytëzojë disa mjete që i mundësojnë: ose të ulë nevojën e saj për fonde zhvillimi ose të përftojë kredi afatshkurtra. ndërmarrja ndjek një strategji që i lejon të ulë nevojat për fonde zhvillimi të shfrytëzimit duke rritur njëkohësisht likuiditetin e saj aktiv. 59 Efekti tregtar – Psh kredia dhënë klientëve nga një ndërmarrje. Kjo metodë financimi është me interes dyfish: nga njëra anë ul gjendjen e kredive dhënë klientëve në aktivin e bilancit (pra ul Nevojën për Fonde Zhvillimi) dhe nga ana tjetër i mundëson ndërmarrjes rritjen e mjeteve monetare duke i dhënë likuiditete të disponueshme në çast. ndërmarrja duhet të plotësojë nevojat e saj për financime afatshkurtra.

Në këtë mënyrë. Ndërmarrjet disponojnë edhe metoda të tjera të financimit të ciklit të shfrytëzimit. sepse ia delegon të tretëve menaxhimin e kredive. Ndërmarrja. përmes afatit të pagesës. që përdor këtë mënyrë financimi. përmes emetimit të një efekti tregtar.arkëtueshme të klientëve një shoqërie tjetër (“faktorit”). 60 Jo gjithmone firma faktoring i “blen” llogaritë e arkëtueshme. por në këtë rast ajo nuk merr përsipër risk (normalisht komisioni < zbritja). në likuiditete të mobilizueshme menjëherë për të përballuar shpenzimet rrjedhëse. ndërmarrja humbet gjithashtu lidhjen me klientët. Në këmbim të këtij shërbimi. në këmbim të likuiditeteve të menjëhershme. Ndërkaq. Faktoringu është mënyra më e shtrenjtë e financimit afatshkurtër. që do kontabilizohen në pasivin e bilancit. ii. kjo metodë i kushton ndërmarrjes më shtrenjtë se përdorimi i zbritjes. Menaxhimi optimal i bilancit të ndërmarrjes kërkon që të kompensohen nevojat për fonde zhvillimi të të arkëtueshmeve nga klientët me kreditë e furnitorëve me vleftë ekuivalente. sigurisht duke u shpërblyer me një komision. “faktori” blen me zbritje nga vlefta e faturave që bën kompania faturuese60. “Faktori” bëhet në këtë mënyrë pronar i këtyre faturave dhe siguron mbulimin e tyre. 209 . Në të gjitha rastet. Kredia furnitore mund të konsiderohet si kredi që i akordohet ndërmarrjes nga furnitori. zhvendosja në kohë e pagesës të borxheve ndaj furnitorëve kontribuon në uljen e nevojës për fonde zhvillimi të ndërmarrjes. këto teknika shoqërohen me konvertimin e të arkëtueshmeve nga klientët. ajo ka të drejtë të negociojë me furnitorët e saj për të përftuar kredi prej tyre (afat pagese). lirohet nga menaxhimi i llogarive klientë që lidhen me këto të ardhura të arkëtueshme dhe nuk ka nevojë të marrë masa kundër rrezikut të mospagimit sepse ajo nuk është më pronare e tyre. mundet që thjesht të ndihmojë kompaninë ti mbledhë. Metoda të Tjera të Financimit të Shfrytëzimit a) Kreditë e furnitorëve: Ashtu si ndërmarrja u akordon afate pagese klientëve të saj.

qoftë si lehtësi arke61. b) Financimi i likuiditetit Së fundi. Me po këtë ide. ndërmarrjet mund të përftojnë kredi fushate ose kredi stokimi për të financuar prodhimin dhe stokimin e prodhimit të tyre. Ky rast ndeshet veçanërisht në shpërndarësit e mëdhenj që gjenerojnë teprica të mëdha burimesh shfrytëzimi. Vlefta e tyre negociohet paraprakisht me entin huadhënës. ndërmarrja mund të marrë kredi likuiditeti nga banka e saj. 61 banka pranon që klienti ta vonojë pagesën megjithëse llogaria e tij nuk ka gjendje pozitive. 210 . Ky tip financimi afatshkurtër mundëson përballimin e zhvendosjeve. duke u imponuar furnitorëve të tyre afate pagese të konsiderueshme. Në të dy rastet ndërmarrja përfton kredi afatshkurtra disa ditore (lehtësi arke) ose disa javore (zbulim bankar). por kostoja e saj është relativisht më e lartë se ajo në kuadrin e një financimi përmes një huamarrje klasike. qoftë në trajtë zbulimi bankar të autorizuar. përgjithësisht të parashikueshme.Kjo strategji mbështetet në fuqinë negociuese të ndërmarrjes kundrejt klientëve dhe kundrejt furnitorëve. ndërkohë që paguhen përgjithësisht “cash” nga klientët. në rastet kur ka një zhvendosje kohore të ndjeshme midis fazës së prodhimit dhe fazës së tregtimit të një të mire (për shembull ndërmarrjet sezonale) dhe këtë me kosto më të ulët se një zbulim bankar. midis arkëtimeve dhe pagesave në një periudhë të caktuar.

. sidomos kur janë të kuotuar në bursë. Strategjia që do të ndiqet nga ndërmarrja do të jetë funksion i krahasimit midis mundësive të ndryshme.Huamarrja sjell rritje të shpenzimeve financiare të ndërmarrjes me koston e interesit të huasë. .5.Kostoja e këtij financimi njihet paraprakisht e nuk ndryshon në kohë. sepse janë burime të veta. 2 11 . qoftë dhe kur ky financim bëhet nga vetë ndërmarrja. gjë që nuk u pëlqen aksionerëve.Nuk sjell ndryshim të shpërndarjes së kapitalit midis aksionerëve. .). Ka interes për ata që nuk dëshirojnë aksionerë të rinj. . sepse fondet sillen nga aksionerët. Vetëfinancimi Rritje e kapitalit Huamarrja Secila nga mënyrat e financimit ka pra përparësitë dhe të metat e veta. i. .Kapaciteti i hyrjes në boxh të ndërmarrjes nuk ulet. .Rritja e kapitalit. .Aksionerët presin të marrin kthim mbi fondet e vendosura. gjë që mund të dëmtojë kredibilitetin e saj. siç ndodh kur ndërmarrja merr hua. .Kapaciteti i hyrjes në boxh të ndërmarrjes nuk preket.Nuk krijon detyrime. Zgjedhja e një metode të përshtatshme varet nga analiza e përparësive dhe të metave të metodave të financimit të propozuara. . Për të marrë vendimin e saj.Shpërblimi i pritur për investimet nga aksionerët do të jetë më i lartë se përqindja e interesit të huamarrjes. Përparësitë e të metat e financimeve të ndryshme Përparësitë dhe të metat e metodave të ndryshme së financimit që disponon ndërmarrja. sjell aksionerë të rinj. madje mund të ndryshojë edhe kontrollin e ndërmarrjes.Nuk sjell rritje të borxhit të ndërmarrjes. kjo ruan aftësinë financuese të saj. .Nuk sjell shpenzime financiare. në funksion të situatës së re financiare. mund ti përmbledhim në tabelat e mëposhtme: Financime Përparësi . . . duke marrë parasysh ndonjëherë edhe interesa të veçanta (kundërshtim për aksionerë të rinj. kur nuk kryhet nga vetë aksionerët. që mund të mos jenë mbështetës të ekipit drejtues. pamundësi për treg financiar për ndërmarrjet e vogla etj.Vetëfinancimi ul dividendet.Rritja e borxhit mund të krijojë disekuilibër financiar të ndërmarrjes.Ndërmarrja mund të ndryshojë politikën e shpërndarjes së dividendeve. Të meta . PËRMBLEDHJE Ndërmarrja disponon disa mjete për të përballuar nevojat e saj për financime afatgjata. ndërmarrja mund të mbështetet në disa koeficientë që ndihmojnë në përcaktimin e strategjisë të financimit që është më e përshtatshmja për të garantuar ekuilibrin e saj financiar. pra kosto më të lartë se huamarrja.

Në qoftë se CF nuk mjafton për të mbuluar bashkësinë e nevojave për financime të ndërmarrjes. Sa më i madh të jetë CF. duke u nisur nga vlefta e CF. Disa koeficientë ndihmës për marrjen e vendimeve Në strategjinë e financimit. CF është një tregues shumë i rëndësishëm që mundëson gjykim më të mirë të ekuilibrit financiar të ndërmarrjes. aq më të vogël e ka ndërmarrja marzhin e manovrimit për të përballuar shlyerjen e huave. disa koeficientë që mundësojnë krijimin e një ideje më të saktë për kapacitetin e ndërmarrjes për të përballuar. nevojat e saj për financime. kjo duhet të përdorë mënyra të tjera financimi. Banka preferon që ky koeficient të jetë më i vogël se 3. 212 . aq më tepër ndërmarrja është në gjendje të përballojë nevojat e saj për financime. ndërmarrja mund ta mbështetë vendim-marrjen mbi shqyrtimin e disa koeficientëve për të vlerësuar efektin e përzgjedhjes së mënyrës së financimit. në sajë të burimeve të gjeneruara gjatë veprimeve të menaxhimit. Ky koeficient llogaritet si: Ku: CMbB = BF / CF CF = “Cash Flow“ (Kapaciteti i Vetëfinancimit) BF = Borxhet Financiare që ka ndërmarrja Sa më i madh të jetë ky koeficient. për shembull.ii. a) Kapaciteti i mbulimit të borxhit (CMbB) Ky raport tregon deri në ç’masë Kapaciteti i Vetëfinancimit të ndërmarrjes (Cash Flow) është i mjaftueshëm për të mbuluar borxhet financiare. Është e arsyeshme të përcaktohen. Nëse do të ishte 2. kjo tregon se kapaciteti i ndërmarrjes për mbulimin e borxhit është ekuivalenti i dy viteve të CF (Cash Flow).

nëse dëshiron të vlerësojë ekuilibrin e saj financiar. Ky koeficient llogaritet si vijon: KAUF = BT / KV Ku: KAuF BT KV = Koeficienti i Autonomisë Financiare = Borxhet Totale (gjithë boxhet pavarësisht nga afati i shlyerjes) = Kapitali Vetiak Ky koeficient lejon të merret parasysh bashkësia e borxheve të kontraktuara nga ndërmarrja. pavarësisht afateve. ajo duhet të përdorë kapacitetin e mbulimit të borxhit. 213 . Përzgjedhja e koeficientit varet nga ajo çfarë ndërmarrja kërkon të përcaktojë. ajo duhet të përdorë koeficientin e autonomisë financiare.b) Koeficienti i strukturës financiare (KStF)62 Ky koeficient shpreh raportin midis borxheve financiare (BF) dhe kapitaleve të veta (KV). nëse dëshiron të matë mundësinë e huamarrjes. atëherë ndërmarrja nuk ka më marzh manovrimi për financime të jashtme. 62 Njihet dhe me emërtimin “Raporti Borxh/Kapital”. Po qe se raporti është më i madh se 1. Ai llogaritet si vijon: KSTF = BF / KV Ku: KStF BF KV = Koeficienti i Strukturës Financiare = Borxhet Financiare që ka ndërmarrja = Kapitali Vetiak c) Koeficienti i autonomisë financiare (KAuF) Koeficienti i autonomisë financiare bën të mundur verifikimin që borxhet e ndërmarrjes të mos jenë tepër të mëdha në raport me vleftën e kapitaleve të veta.

.

PJESA E TRETË F J AL O R I T ERM AVE KRYESO RË .

pajisje mobilimi.. mbajtja e të cilave është afatgjatë. o Aktive afatgjata materiale (AAM) ose aktiv i qëndrueshëm i trupëzuar (AQT). Sipas shkallës së likuiditetit dallohen disa grupe aktivesh: Aktiv afatgjatë Aktiv qarkullues të mirëfilltë Aktiv likuid. instalime teknike. projektet. 2 Të drejtat – Licencat. 1 Të mirat . kur shitësi pranon që blerësi ta kryejë pagesën në një datë të ndryshme nga data e faturës. automjete. Të tilla janë: vlera tregtare (emri apo vendi i mirë). licencat. si: troje. Aksioni bën pjesë në titujt e negociueshëm. AKTIV AFATGJATË (AA) OSE (AKTIV I QËNDRUESHËM): E mirë e nevojshme për funksionimin e ndërmarrjes që nuk zhduket me përdorimin e parë. shpenzimet për fillimin e aktivitetit e të tjera. por përdoret për një periudhë jo më pak se një vit. janë kryesisht: aksionet e ndërmarrjeve të tjera.. huatë e dhëna me interes për një periudhe mbi një vit e të tjera si këto.. AKTIV (ANA E MAJTË E BILANCIT): Tërësia e të mirave1 dhe e të drejtave2 që zotëron një ndërmarrje për të ushtruar veprimtarinë e saj. ndërtesa. patentat. Në kontabilitet dallohen këto tipa aktivesh afatgjata: o Aktive afatgjata jomateriale (AAJ) ose aktiv i qëndrueshëm i patrupëzuar (AQP).term që sqarohet më poshtë.AFAT MATURIMI: Afati i maturimit është afati ose data kur duhet të paguhet fatura. patentat etj. o Aktive afatgjata financiare (AAF) ose aktiv i qëndrueshëm financiar (AQF). studimet. Shënohet në faturë. AKSION: Titull pronësie mbi një pjesë të kapitalit të një ndërmarrjeje (shoqërie tregtare) që jep të drejtën për të marrë dividendin përkatës. koncensionet. makineri. 216 .

o Aktive afatgjata në proces ose aktiv i qëndrueshëm në proces: përbëhen nga aktive afatgjata materiale ose jomateriale. debitorët (klasa 4) dhe mjetet monetare (klasa 5). o Aktiv qarkullues i mirëfilltë quhet aktivi qarkullues që nuk është mjet monetar (para).shih “Fluksi i Parasë“. “CASH FLOW“: (lexohet “kesh fllou“) . që janë në proces ndërtimi apo krijimi. Banka e Shqipërisë paguan financuesin me vleftën nominale të bonos së thesarit. koha. ku në njërën (në Aktiv) paraqiten elementet e pasurisë (përdorimet) dhe në tjetrën (në Pasiv) kapitali i vetë dhe huatë (burimet). domethënë inventarët (klasa 3) dhe debitorët (klasa 4). 3 Kolona = Anë ose “Krahë” 217 . plus interesin e fiksuar. AKTIV LIKUID: . Aktivet qarkulluese përbëhen nga: Inventarët (klasa 3). BILANC: Dokument kontabël i një ndërmarrjeje në trajtën e një tabele përmbledhëse në dy seksione3. efektet e të cilave janë të pakthyeshme. quhen të gjitha aktivet e ndërmarrjes që nuk janë aktive afatgjata (pra nga këndvështrimi i lëvizshmërisë qarkullojnë brënda vitit ushtrimor). në kuptimin e përgjithshëm. ndryshimi i teknikës apo i teknologjisë dhe çdo arsye tjetër.shih Mjete Monetare AKTIV QARKULLUES: Aktive qarkulluese. parapagime e pagesa pjesore të bëra për to. BONO THESARI: Titull afatshkurtër i negociueshëm (letër me vlerë) i emetuar nga Thesari i Shtetit (Banka e Shqipërisë) për një kohëzgjatje disa mujore deri në një vit i cili jepet në këmbim të likuiditeteve (parave). Në afatin e pjekurisë së kësaj bonoje. AMORTIZIM: Shpenzim i llogaritur (si konstatim kontabël) që përfaqëson zvogëlimin e vlerës së një elementi të aktivit që vjen nga përdorimi.

Llogaria quhet debitore kur shuma e vlerave në debi është më e madhe se shuma e vlerave në kredi të saj (debiti > krediti). “Faktori” bëhet në këtë mënyrë pronar i këtyre faturave dhe siguron mbulimin e tyre. Për shembull. Për këtë çdo llogari ndahet në dy pjesë: Debi (majtas) dhe Kredi (djathtas).DEBI (ANA E MAJTË E LLOGARISË): Gjendja e llogarive ndryshon nga lëvizjet (hyrjet e daljet). DIVIDEND: Pjesa e fitimit që u ndan ndërmarrja çdo vit aksionerëve në përpjestim me sasinë e aksioneve. ata që përmbajnë interesa quhen kambiale. i negociueshëm. Arkëtimet monetare (psh paratë e marra). afatin dhe vleftën e kredisë. Borxhet që i kanë ndërmarrjes debitorët (p. Një “i tretë” (furnitor) llogaria e të cilit është debitore quhet debitor.sh: klientët për faturat e palikuiduara) si dhe Shpenzimet e kryera (që interpretohen dhe si borxhe që i kanë ndërmarrjes pronarët/aksionerët) DEBITOR: Quhet një person (fizik ose juridik) që na ka një detyrim (borxh) për të shlyer. Në Debi regjistrohen: Hyrjet fizike (psh mallrat e blera). Efekti tregtar përmban emrin e debitorit (klientit përftues). që pasqyrojnë veprimet e kryera nga ndërmarrja. që lëshohet kur ka një spostim kohor midis realizimit të një veprimi (faturës) dhe ekzekutimit të tij (pagesës). Në këmbim të këtij shërbimi. EFEKT TREGTAR (DËFTESË TREGTARE): Instrument kredie afatshkurtër. huamarrësi është debitor për huadhënësin. Për efektin tregtar nuk paguhet interesa. emrin e kreditorit (furnitorit dhënës). në këmbim të likuiditeteve të menjëhershme. “faktori” blen me zbritje nga vlefta e 218 . sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme për ndarjen e fitimit. FAKTORING: Faktoringu është një teknikë financimi me të cilën një ndërmarrje ia kalon faturat e arkëtueshme të klientëve një shoqërie tjetër (“faktorit”).

FOND ZHVILLIMI (FOND ECURIE): Fondi i Zhvillimit përfaqëson tepricën e burimeve që rezulton pas zbritjes nga totali i burimeve afatgjata. o Fitimi para Tatimit që është fitimi i ushtrimit i llogaritur pa e përfshirë shpenzimin për tatimin e fitimit. KAPACITETI I VETËFINANCIMIT: . mundet që thjesht të ndihmojë kompaninë t’i mbledhë. në sajë të veprimeve të menaxhimit të ndërmarrjes. 219 . Fluksi i parasë quhet edhe “kapaciteti i vetëfinancimit”. FITIM (FITIM I USHTRIMIT): Fitimi i një ndërmarrjeje është teprica e të ardhurave ndaj shpenzimeve të kontabilizuara në llogarinë e rezultatit gjatë vitit ushtrimor fiskal. të konstatuara gjatë ushtrimit. Ai përbën pra atë pjesë të burimeve afatgjata që ndërmarrja mund ta përdorë për financimin e nevojave të saj për zhvillim. Përveç fitimit të ushtrimit përdoren dhe: o Fitimi i Shfrytëzimit që është teprica e të ardhurave të shfrytëzimit nga shpenzimet e shfrytëzimit. por në këtë rast ajo nuk merr përsipër risk (normalisht komisioni < zbritja). nëpërmjet të cilit blerësi shpreh zotimin për të kryer pagesën e shumës së shënuar. plus një përqindje interesi në një datë të caktuar. Ai përftohet nga diferenca mes hyrjeve dhe daljeve të parave ose ekuivalenteve të saj.faturave që bën kompania faturuese4. KAMBIAL: Është dokumenti që përdoret në transaksionet e shitblerjes me afat. FLUKSI I PARASË (CASH FLOW): Tërësia e mjeteve monetare të gjeneruara nga ndërmarrja gjatë vitit ushtrimor. sigurisht duke u shpërblyer me një komision. 4 Jo gjithmonë firma faktoring i “blen” llogaritë e arkëtueshme.shih “Fluksi i parasë”. të totalit të shpenzimeve të investimeve (aktiveve afatgjata) të ndërmarrjes.

.p.sh: mallrat e shitura) Pagesat monetare (p. që vijnë nga diferenca kohore midis pagesave dhe arkëtimeve të flukseve që lidhen me ciklin e shfrytëzimit të ndërmarrjes. b) huatë financiare afatgjata dhe c) amortizimet e provizionet.. Kapitali themeltar përbëhet nga pjesët e kontributit të ortakëve (në shoqëritë e personave5) ose nga aksionet (në shoqëritë e kapitaleve6). 7 Kapitalet e veta . rezervat.). të cilat përbëjnë burimet afatgjata të ndërmarrjes. Kreditë që ndërmarrja merr nga të tjerët (p.. 220 . KREDI (ANA E DJATHTË E LLOGARISË): Çdo llogari ndahet në dy pjesë: Debi (majtas) dhe Kredi (djathtas).).Përkufizohen edhe si pretendimet apo kërkesat e pronarëve (aksionerëve) ndaj aktiveve të ndërmarrjes. që i ka krijuar ndërmarrja. Kapitali i përhershëm detajohet në: a) kapitalet e veta. pjesa e rezultatit të ushtrimit që nuk ndahet si dividend. të cilat përdoren nga ndërmarrja për të zhvilluar aktivitetin e saj7. 6 Shoqëri kapitalesh janë shoqëritë aksionere (sh. KAPITALI QARKULLUES (NEVOJA PËR FONDE ZHVILLIMI): Llogaritet duke zbritur pasivin qarkullues (borxhet ndaj furnitorëve. KAPITAL I VETË (KAPITAL NETO): Bashkësia e burimeve të veta të kapitalit që përbëhet nga kapitali themeltar.k). subvencionet e investimit dhe provizionet e detyrimeve..) nga aktivi qarkullues i ndërmarrjes (stoqet.KAPITAL THEMELTAR (KAPITAL I SHOQËRISË): Tërësia e kontributeve në para ose në natyrë që japin paraprakisht pronarët apo aksionerët e ndërmarrjes për të ushtruar veprimtarinë e saj. detyrimet e klientëve.sh: paratë që paguan).a.sh: detyrimi që ndërmarrja i ka 5 Shoqëri personash janë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar (sh. për të bërë rifreskimin e elementeve të saj të aktivit afatgjatë.. KAPITAL I PËRHERSHËM: Tërësia e kapitaleve të veta dhe e huave financiare afatgjata (mbi një vit) të regjistruara në pasivin e bilancit. Në Kredi (djathtas) regjistrohen: Daljet fizike (p.. Kapitali qarkullues përfaqëson nevojat e ndërmarrjes për financim afatshkurtër.

borxhet që i kanë ndërmarrjes të tretët (për shembull klientët për faturat e palikuiduara) si dhe shpenzimet e kryera. Më tej. arkëtimet që bën ndërmarrja (për shembull. “Mjetet monetare” quhen dhe “Likuiditete aktive”. likuiditeti pasiv është përgjithësisht zero. Në Debi regjistrohen: hyrjet fizike (reale) që bëhen në ndërmarrje (për shembull. LIKUIDITETE (MJETE MONETARE): Para ose ekuivalentë me to (që kthehen në para për disa ditë dhe pa kosto të ndjeshme8). Mjete monetare = Likuiditetet aktive – Likuiditetet pasive = Likuiditete. huadhënësi është kreditor për huamarrësin. Bilanci i klasifikon elementet e aktivit nga ato më pak likuide (afatgjata) në ato më likuidet (paratë). LLOGARI: Tabelë (kartelë) që përmban veprimet (transaksionet) e regjistruara të të njëjtit element (kategori) të pasurisë së ndërmarrjes. që nga. Kosto të tilla përballohen edhe gjatë këmbimit të monedhave).- furnitorit për faturën e papaguar) si dhe Të ardhurat e realizuara (që interpretohen edhe si detyrim që ndërmarrja i ka pronarëve/aksionerëve. Çdo llogari (tabelë) ndahet në dy pjesë që quhen Debi (majtas) dhe Kredi (djathtas). pra si kredi e pronarëve). 221 . 8 Në para mund të kthehet për disa ditë edhe e gjithë pasuria nëse e shet “për 5 lek“ prandaj është vënë kushti “pa kosto të ndjeshme“. (Domethënë pa kosto ose me kosto fare të vogël të pa ndjeshme. likuiditetet (mjetet monetare) janë: paratë në arkë apo bankë. paratë nga shitjet). Llogaria quhet kreditore kur shuma e vlerave në kredi është më e madhe se shuma e vlerave në debi të saj (krediti > debiti). Praktikisht. letrat e kreditit etj. që i mundësojnë ndërmarrjes të financojë shpenzimet afatshkurtra. mallrat që blihen). Për shembull. KREDITOR: Quhet një person (fizik ose juridik) të cilit i kemi ne një detyrim (borxh) për t’i shlyer. Një “i tretë” (për shembull klient) llogaria e të cilit është kreditore quhet kreditor. çeqet. LIKUIDITET: Aftësia e një të mire për t‘u kthyer në para.

Për të gjykuar mbi vlerën e Marzhit Tregtar llogariten dy raporte të rëndësishme: o Raporti i Marzhit = (Marzh Tregtar) / (Çmim blerje pa taksa) o Raporti i Markës = (Marzh Tregtar) / (Çmim shitje pa taksa) MJETET MONETARE (LIKUIDITETE.huatë financiare (kreditë) që ka marrë ndërmarrja nga të tretë (për shembull borxhi që i kemi furnitorit për faturën e papaguar) si dhe të ardhurat. çeqet.pagesat që bën ndërmarrja (për shembull. Ato paraqiten në formën e një pasqyre që quhet “Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve“.llogaritë e rezultatit ku regjistrohen shpenzimet dhe të ardhurat dhe që shërbejnë për të llogaritur rezultatin (llogaritë e klasave 6 dhe 7) . Ato përfaqësojnë.daljet fizike (reale) që bëhen nga ndërmarrja (për shembull.Në Kredi regjistrohen: .llogaritë e bilancit që shërbejnë për të pasqyruar gjendjen pasurore të ndërmarrjes (llogaritë e klasave 1. as për të financuar nevojat për shfrytëzim. mallrat e shitura që dalin). Diferenca midis totalit të debisë dhe totalit të kredisë jep “Tepricën” (pozitive ose negative) e llogarisë. MARZHI TREGTAR (MT): MT është treguesi që mat efektin tregtar të menaxhimit të ndërmarrjes.) që i mundësojnë ndërmarrjes të financojë shpenzimet afatshkurtra. pra. 222 . llogaritet nga diferenca midis “Të ardhurave nga shitjet e mallrave“ me “Koston e blerjes së tyre“.. Dallohen: .. LLOGARIA E REZULTATIT (LLOGARIA FITIM/HUMBJE): Quhet llogaria në të cilën grupohen veprimet që lidhen me llogaritë e shpenzimeve (klasa 6) dhe me llogaritë e të ardhurave (klasa 7). 3. 2. Praktikisht. Mjetet Monetare janë tepricat likuide të ndërmarrjes (paratë në arkë apo bankë. .shih “Teprica Bruto“. MARXHI BRUTO: . pjesën e burimeve të ndërmarrjes që nuk është përdorur as për të financuar aktivet afatgjata. . AKTIVET LIKUIDE): Mjetet Monetare paraqiten si gjendja e të gjitha tepricave financiare të një ndërmarrjeje. letrat e kreditit. 4 dhe 5). paratë që paguan për blerjet e bëra)..

. që emeton një ndërmarrje në tregun financiar. që quhet “fitim i ushtrimit“ nëse të ardhurat janë më të mëdha se shpenzimet dhe “humbje e ushtrimit“ nëse të ardhurat janë më të vogla se shpenzimet. që të mund të ofrohen një numër i madh huadhënësish. që vjen nga diferenca kohore midis pagesave dhe arkëtimeve të flukseve që lidhen me ciklin e shfrytëzimit të ndërmarrjes. 223 . në kërkim të një huaje afatgjatë të copëtuar në pjesë. Përgjithësisht dallohen: o rezultati i shfrytëzimit: vjen nga veprimtaria rrjedhëse e ndërmarrjes (të ardhurat e shfrytëzimit – shpenzimet e shfrytëzimit).) nga aktivi qarkullues i ndërmarrjes (stoqet.. PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE (PASH) 9: Pasqyrë financiare që paraqet tërësinë e shpenzimeve dhe të ardhurave për një periudhë të caktuar (vit ushtrimor). PASIV: (PJESA E DJATHTË E NJË BILANCI): Bashkësia e burimeve (kapitalit) të veta dhe detyrimeve (huave) të një ndërmarrjeje të përftuara në kuadrin e financimit të veprimtarisë së saj... Diferenca midis totalit të të ardhurave dhe të shpenzimeve përcakton rezultatin e ushtrimit.NEVOJA PËR FONDE ZHVILLIMI: Është nevoja e ndërmarrjes për financim afatshkurtër. Obligacioni përfaqëson pjesën e huasë që i ke dhënë ndërmarrjes që e emeton dhe të jep të drejtën e marrjes së një interesi fiks të përcaktuar paraprakisht dhe të rimbursueshëm në afat së bashku me vleftën e saj fillestare. o rezultati i jashtëzakonshëm: është pasqyrim i veprimeve të jashtëzakonëshme (të pavarura nga veprimtaritë e zakonshme të ndërmarrjes) dhe llogaritet si diferencë 9 PASH quhet edhe “Llogaria e Rezultatit” ose “Pasqyra e rezultatit”.. detyrimet e klientëve. OBLIGACION (HUA NGA TREGU FINANCIAR): Një lloj letre me vlerë (biletë) e negociueshme. PASQYRA E REZULTATIT: shih “Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve“. o rezultati financiar: vjen nga politika e financimit që zbaton ndërmarrja dhe llogaritet si diferencë e “të ardhurave financiare“ me “shpenzimet financiare“. Ajo llogaritet duke zbritur pasivin qarkullues (borxhet ndaj furnitorëve.).

prodhimin e mbajtur nga ndërmarrja për ta përdorur për nevojat e veta. një ndërmarrjeje. b) për shlyerjen e detyrimit do të nevojitet një dalje (pakësim) e burimeve. 224 . që vetë ndërmarrja ka marrë në veprimtarinë e saj nëpërmjet deklaratave specifike dhe nuk ka gjasa që ajo të mos e mbajë atë. ndërmarrja mund dhe duhet ta shmang efektin ngjarjeve të jashtëzakonshme. 11 Detyrim konstruktiv = Nuk është detyrim ligjor por në një farë kuptimi detyrim moral. një institucioni etj. paraqitjen dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare (pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve. për të cilin koha e shlyerjes ose shuma janë të pasigurta. llogaritet si shumë e “Prodhimit të shitur“ me “Prodhimin e magazinuar“ dhe me “Prodhimin e aktiveve afatgjata“ (dmth. të një rreziku ose të një shpenzimi që nuk ka ndodhur por që mund të ndodhi thuajse me siguri. 10 Sipas standardeve të reja të kontabilitetit. duke e siguruar pasurinë e saj. bilanci. SALDO E LLOGARISË: shih Tepricë e llogarisë. si aktiv afatgjatë). normalizimin e metodave të regjistrimit të veprimeve kontabël.e “të ardhurave të jashtëzakonshme“ me “shpenzime të jashtëzakonshme“10. Ndërmarrja duhet ta njohi një provizion në bilanc kur: a) ka një detyrim ligjor ose konstruktiv11 si rezultat i ngjarjeve që kanë ndodhur para bilancit.. Provizioni është një detyrim aktual.. Në këto kushte nuk duhet të ketë më të ardhura dhe shpenzime të jashtëzakonshme.) PRODHIMI I USHTRIMIT (PU): Është treguesi që evidenton nivelin e prodhimit të ndërmarrjes. PROVIZION: Regjistrimi kontabël i zhvlerësimit të një të mire. c) mund të bëhet një vlerësim relativisht i saktë i shumës së detyrimit.. SUBVENCION: Para që i jep shteti gjatë një periudhe një dege të ekonomisë. PLAN KONTABËL I PËRGJITHSHËM (PKP): Bashkësia e rregullave që synojnë: klasifikimin e transaksioneve të ndryshme (renditjen e llogarive). për ta ndihmuar e për t’i lehtësuar veprimtarinë.

ortakët. materialet. TË TRETËT: Të tretë në kontabilitet quhen: klientët. pajisjet. 225 . o transaksionet monetare që shprehin lëvizjet e parave. ndërtesën. TË MIRAT: Term i përgjithshëm që përmban: tokën. NGJARJE KONTABËL): quhet një marrëdhënie. arkëtimet për shitje). punëtorët. llogaria quhet debitore dhe kur krediti > debiti. një veprim ekonomik apo lëvizje (fluks). entitete apo persona të tjerë. transaksionet janë të dy tipave: o transaksione të brendshme: kur transaksioni përfaqëson një marëdhënie midis dy pjesëve të ndërmarrjes. Në raport me ndërmarrjen. SALDO E LLOGARISË): Teprica e llogarisë është diferenca midis shumës së Debitit të llogarisë (totali i vleftave të regjistruara në debi) dhe shumës së Kreditit të po asaj llogarie (totali i vleftave të regjistruara në kredi).TEPRICA BRUTO E SHFRYTËZIMIT (MARXHI BRUTO): Quhet Tepricë Bruto e Shfrytëzimit (Marxhi Bruto) ajo që i mbetet ndërmarrjes (nga Vlera e Shtuar) pas shlyerjes së detyrimeve të saj ndaj punonjësve dhe ndaj shtetit. prodhim produkti). në një periudhë të caktuar kohe. në përgjigje të transaksioneve fizike (pagesat për blerje. llogaria quhet kreditore. taksat dhe të ngjashme“ si dhe “Shpenzimet për personelin“. o transaksionet financiare që paraqesin kreditë dhe borxhet e ndërmarrjes. kryerje e një shërbimi. TRANSAKSION (FLUKS. Teprica Bruto llogaritet si shumë e “Vlerës së Shtuar“ me “Grantet dhe subvencionet për Shfrytëzim“ nga e cila zbriten: “Tatimet. pa praninë e faktorëve jashtë ndërmarrjes. që sjell ndryshim në vlerën e një variabli ekonomik. vlerën tregtare (vendin dhe emrin e mirë). paratë e të tjera të mira që ka dhe shfrytëzon ndërmarrja. që kanë marrëdhënie ekonomike me ndërmarrjen. furnitorët. TEPRICË E LLOGARISË (GJENDJA E LLOGARISË. Dallojmë: o transaksionet fizike (reale) që shprehin lëvizjet e të mirave dhe shërbimeve (livrim malli. mallrat. makineritë. Me fjalë të tjera Teprica Bruto është ajo që i mbetet ndërmarrjes për të paguar kontribuesit në kapital (Huadhënësit dhe Aksionerët) dhe për t’u vetëfinancuar. Kur debiti > krediti.

VETËFINANCIM: Financim me mjetet e veta financiare. Vetëfinancimi është “Fluksi i parasë“ (“Cash Flow“ apo “Kapaciteti i vetëfinancimit“) që mbetet pasi të jetë hequr prej tij vlefta e dividendeve. për të cilin raportohet.. TNM janë: Marzhi Tregtar (MT) Prodhimi i Ushtrimit (PU) Vlera e Shtuar (VS) Teprica Bruto e Shfrytëzimit (TB) Rezultati i Shfrytëzimit (Fitimi i Shfrytëzimit (FSh)) Fitimi para tatimit (FpT) Rezultati (Fitimi) financiar (FF) Rezultati (Fitimi) i jashtëzakonshëm (FJ) Rezultati (Fitimi) i ushtrimit TITULLIZIM: Fenomen relativisht i ri që konsiston në zgjerimin e mundësive të financimit të ndërmarrjeve duke emetuar tituj financiarë (obligacione.. VIT USHTRIMOR: Vit ushtrimor quhet viti i ushtrimit të aktivitetit të ndërmarrjes..o transaksione të jashtme: kur transaksioni përfaqëson një marrëdhënie midis ndërmarrjes dhe njërit prej partnerëve të jashtëm. Ky fenomen shpreh rritjen e pavarësisë së agjentëve ekonomikë ndaj ndërmjetësve financiarë. që u shpërndahen aksionerëve. VLERË E SHTUAR: Është pasuria reale e krijuar nga ndërmarrja si rezultat i veprimtarisë së saj produktive (prodhimit apo fitimit). Vlera e shtuar është diferenca midis “Prodhimit të ushtrimit“ 226 .) në tregun financiar. Në sistemin tonë kontabël viti ushtrimor përputhet me vitin kalendarik (nga 1 janari deri më 31 dhjetor). TREGUESIT E NDËRMJETËM TË MENAXHIMIT (TNM): Janë treguesit që mundësojnë analizën e llogarisë së rezultatit duke veçuar elementet e ndryshme që kanë ndikuar në fitimin e ushtrimit. por ka sisteme të tjera kontabël ku viti ushtrimor është me 13 muaj ose nuk fillon nga 1 janari.

12 defekte – kjo lloj ulje quhet në anglisht: rebate.defekte12 në cilësi. në frëngjisht: rabais.tërësinë14 e veprimeve që e lidhin atë me një klient të veçantë gjatë një periudhe të caktuar. në italisht:ribasso. materiale. por në llogarinë e detyrimeve që ka klienti ndaj ndërmarrjes). 227 . pranë një enti kredidhënës.me “Konsumin e prodhimit“ (blerjet për lëndë. për të përftuar likuiditete me vleftë sa ajo e kredisë minus komisionin dhe interesat e marra nga banka. .sasinë13 e blerjes apo nga rëndësia e klientit. në frëngjisht: restourne. . shërbime e të tjera të bëra gjatë ushtrimit me prejardhje nga të tretët. ZBRITJE TREGTARE Zbritje tregtare konsiderohen ato ulje në vleftën e faturës që furnitori i bën klientit për: . para afatit të skadimit. (Kjo ulje nuk bëhet në faturë. Teknika me të cilën përfituesi i një efekti komercial e negocion. mall i mbetur stok. për nevoja të prodhimit) si dhe duke i shtuar kësaj diference “Marzhit tregtar“ (si përfaqësues i “prodhimit“ të veprimtarisë tregtare). DISCOUNT): Pagesë që i bëhet debitorit që shlyen borxhin para afatit. vonesa në livrim. 14 tërësinë – kjo ulje quhet në anglisht: rebate. ZBRITJE FINANCIARE (SKONTO. në frëngjisht: remise. 13 sasinë – kjo ulje quhet në anglisht: discount.

Lopater. Plani Kontabël i Përgjithshëm – Ministria e Financave 4.fr\compta 2. Plan du cours de compabilite – www.Ira Roço. Arfaoui 3. Llogaria 1 . Dr. C. As.free. Analiza Financiare – Prof. F.LITERATURA 1. Dr. Dufils.Ira Roço 10. Vjollca Karapici 9. Dr. Kontabiliteti – Prof. Drini Salko 228 . Sotiraq Dhamo 6. Flutura Kalemi 8. Llogaria 2 . As. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit – Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit 5. Dr. Analiza Financiare – Hidajet Shehu 7. Jorgji Bollano.Dr. Kontabiliteti Financiar – Prof. Prof. Prof As. Le Memento Comptable 1998 – P. As. geronim. Dr. Agim Binaj.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->