GIAÙO TRÌNH

KIEÅM TOAÙN 1 & 2

BIEÂN SOAÏN:
THAÏC SÓ: ÑOAØN VAÊN HOAÏT

TIEÁN SÓ :

MAI HOAØNG MINH

1

CHÖÔNG I

TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM TOAÙN

I- ÑÒNH NGHÓA. Coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà kieåm toaùn, nhöng ñònh nghóa hieän ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi laø : “ Kieåm toaùn laø moät quaù trình thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà möùc ñoä phuø hôïp giöõa nhöõng thoâng tin ñoù vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. Quaù trình kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp.” 1 II- PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN. 1. Phaân loaïi theo muïc ñích. 1.1. Kieåm toaùn hoaït ñoäng. Kieåm toaùn hoaït ñoäng laø vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù veà söï höõu hieäu vaø tính hieäu quaû ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa moät boä phaän hay toaøn boä moät toå chöùc, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp caûi tieán. 1.2. Kieåm toaùn tuaân thuû. Kieåm toaùn tuaân thuû laø vieäc kieåm tra nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä chaáp haønh moät quy ñònh naøo ñoù. 1.3. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính laø söï kieåm tra vaø trình baøy yù kieán nhaän xeùt veà caùc baùo caùo taøi chính cuûa moät ñôn vò. 2. Phaân loaïi theo chuû theå kieåm toaùn. 2.1. Kieåm toaùn noäi boä. Laø loaïi kieåm toaùn do kieåm toaùn vieân noäi boä thöïc hieän, hoï thöïc hieän caû ba loaïi kieåm toaùn, vôùi theá maïnh laø kieåm toaùn hoaït ñoäng. 2.2. Kieåm toaùn cuûa Nhaøø nöôùc. Laø hoaït ñoäng kieåm toaùn do caùc coâng chöùc cuûa Nhaø nöôùc tieán haønh vaø chuû yeáu laø kieåm toaùn tuaân thuû. Rieâng taïi caùc ñôn vò söû duïng kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, hoï coù theå thöïc hieän kieåm toaùn hoaït ñoäng hoaëc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. 2.3. Kieåm toaùn ñoäc laäp. Laø loaïi kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thuoäc nhöõng toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. Hoï thöôøng thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính, vaø tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, hoï coøn cung caáp caùc dòch vuï kieåm toaùn hoaït ñoäng, kieåm toaùn tuaân thuû, tö vaán veà keá toaùn, thueá, taøi chính ... Hieän nay, thuaät ngöõ kieåm toaùn thöôøng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn ñoäc laäp, vaø kieåm toaùn vieân cuõng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. III- LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KIEÅM TOAÙN. 1- Treân theá giôùi. Kieåm toaùn laø moät hoaït ñoäng ñaõ coù töø raát laâu ñôøi keå töø thôøi kyø maø caùc thoâng tin keá toaùn ñöôïc pheâ chuaån baèng caùch ñoïc leân trong moät buoåi hoïp coâng khai, vì theá töø goác cuûa thuaät ngöõ kieåm toaùn (Audit) theo tieáng La tinh laø “Auditus” coù nghóa laø “nghe”. 2 Keå töø thôøi kyø Trung coå, kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän ñeå xaùc ñònh veà tính chính xaùc cuûa caùc thoâng tin taøi chính. Beân caïnh ñoù, töø khi coù söï ra ñôøi cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø coâng ty coå
1 2

Auditing : An I ntegrated A pproach, A. A. Arens & J.K. Locbbecke, Prentice Hall, 1997. Theo Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, 1965.

2

phaàn, cuõng nhö do söï môû roäng quy moâ cuûa caùc doanh nghieäp, neân daàn daàn ñaõ dieãn ra söï taùch rôøi giöõa quyeàn sôû höõu cuûa caùc coå ñoâng vaø chöùc naêng ñieàu haønh cuûa nhöõng nhaø quaûn lyù. Töø ñoù ñaõ xuaát hieän nhu caàu kieåm tra cuûa caùc chuû sôû höõu ñeå choáng laïi söï gian laän cuûa caùc nhaø quaûn lyù laãn nhöõng ngöôøi laøm coâng, vaø vì theá kieåm toaùn ñoäc laäp ñaõ ñöôïc ra ñôøi vaøo theá kyû 18 ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu naøy. Ñeán ñaàu theá kyû 20, neàn kinh teá theá giôùi phaùt trieån ngaøy caøng maïnh meõ, vôùi sö ï xuaát hieän cuûa haøng trieäu nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn. Vì theá, kieåm toaùn ñoäc laäp chuyeån sang muïc ñích môùi laø nhaän xeùt veà möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo taøi chính Qua quaù trình nghieân cöùu vaø thoâng qua hoaït ñoäng thöïc tieãn, daàn daàn caùc kieåm toaùn vieân ñaõ hình thaønh neân nhöõng phöông thöùc kieåm tra môùi. Ñoù laø vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa kyõ thuaät laáy maãu, vaán ñeà ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø hình thaønh kyõ thuaät kieåm toaùn baèng maùy tính. 2. ÔÛ Vieät Nam. Hoaït ñoäng kieåm toaùn tröôùc thaäp nieân 90 chuû yeáu laø do Nhaø nöôùc tieán haønh thoâng qua coâng taùc kieåm tra keá toaùn. Phaûi ñeán cuoái nhöõng naêm 1980, khi Vieät Nam töøng böôùc chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng Xaõ hoäi Chuû nghóa, ñaëc bieät laø töø khi coù Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi, chính söï xuaát hieän cuûa nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ taïo neân nhu caàu veà loaïi hình kieåm toaùn ñoäc laäp ñeå kieåm toaùn caùc baùo caùo taøi chính. Vaøo ñaàu thaäp nieân 90, hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp taïi Vieät Nam ñaõ böôùc ñaàu hình thaønh vôùi söï ra ñôøi cuûa coââng ty Kieåm toaùn Vieät Nam (VACO) vaøo thaùng 5/1991. Vieät Nam cuõng ñaõ töøng böôùc theå cheá hoùa hoaït ñoän g kieåm toaùn. Khôûi ñaàu laø vaøo thaùng 1/1994, Chính phuû ban haønh Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp. Thöù ñeán vaøo thaùng 7/1994, Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc tröïc thuoäc Chính phuû ñöôïc thaønh laäp, vaø hoaït ñoäng theo Ñieàu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. Sau cuøng, ñeán thaùng 10/1997, Boä Taøi chính ñaõ chính thöùc ban haønh Quy cheá Kieåm toaùn noäi boä aùp duïng taïi caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Ñeán thaùng 9/1999, Boä Taøi chính cuõng ñaõ chính thöùc ban haønh 04 chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam (VSA) ñaàu tieân, vaø sau ñoù vaøo thaùng 12/2000 ñaõ ban haønh theâm 06 chuaån möïc kieåm toaùn. Ngoaøi ra, ñeå taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh ngheà, Hoäi keá toaùn Vieät Nam (VAA) ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1994. Ñeán thaùng 5/1998, VAA ñaõ ñöôïc keát naïp chính thöùc laø thaønh vieân thöù 7 cuûa AFA (Lieân ñoaøn Keá toaùn ASEAN), vaø laø thaønh vieân thöù 130 cuûa IFAC (Lieân ñoaøn Keá toaùn Quoác teá), ñoàng thôøi VAA cuõng laø thaønh vieân cuûa IASC (UÛy ban Chuaån möïc Quoác teá veà keá toaùn). Ngoaøi ra, Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam cuõng ñaõ laø thaønh vieân cuûa INTOSAI (Toå chöùc quoác teá caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao). IV- LÔÏI ÍCH KINH TEÁ CUÛA KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP TRONG KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH. Baùo caùo taøi chính cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc raát nhieàu ngöôøi söû duïng, ñeå ra caùc quyeát ñònh kinh doanh. Theá nhöng, khi neàn kinh teá theá giôùi caøng phaùt trieån seõ taïo neân heä quaû taát nhieân laø khaû naêng nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin taøi chính keùm tin caäy cuõng seõ gia taêng. Ruûi ro naøy xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau, nhö laø : - Ñoäng cô cuûa ngöôøi cung caáp thoâng tin. - Löôïng thoâng tin phaûi xöû lyù vaø ñoä phöùc taïp cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá gia taêng. - Söï khoù khaên trong vieäc tieáp caän nguoàn thoâng tin. Nhö vaäy, caàn coù nhöõng giaûi phaùp ñeå laøm giaûm ruûi ro, chaúng haïn nhö : - Ngöôøi söû duïng seõ tröïc tieáp kieåm tra thoâng tin. - Gia taêng traùch nhieäm phaùp lyù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (hay Ban giaùm ñoác). - Baét buoäc baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc kieåm toaùn bôûi kieåm toaùn vieân ñoäc laäp.
3

Trong ñoù, giaûi phaùp sau cuøng ñöôïc xem laø coù hieäu quaû nhaát. V- KIEÅM TOAÙN VIEÂN, TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN VAØ HIEÄP HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP. 1. Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. Muoán haønh ngheà kieåm toaùn ñoäc laäp, caùc öùng vieân thöôøng phaûi ñaït caùc tieâu chuaån sau ñaây: − Ñöôïc ñaøo taïo veà keá toaùn ôû moät trình ñoä nhaát ñònh. − Ñaõ coù kinh nghieäm thöïc tieãn veà kieåm toaùn. − Truùng tuyeån moät kyø thi quoác gia veà caùc kieán thöùc keá toaùn, kieåm toaùn, luaät kinh doanh ... 2. Hình thöùc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. 2.1. Hình thöùc toå chöùc : moät toå chöùc kieåm toaùn coù theå hoaït ñoäng döôùi hình thöùc doanh nghieäp tö nhaân, coâng ty hôïp danh, hoaëc coâng ty coå phaàn, nhöng phoå bieán nhaát laø coâng ty hôïp danh ; vaø hoï thöôøng phaûi chòu traùch nhieäm voâ haïn. Coøn khi thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn ôû hình thöùc coâng ty coå phaàn, thì ñaây laïi laø moät loaïi coâng ty coå phaàn ñaëc bieät, nghóa laø seõ phaûi coù ngöôøi chuû sôû höõu chòu traùch nhieäm voâ haïn. Veà cô caáu toå chöùc noäi boä cuûa coâng ty kieåm toaùn, thoâng thöôøng bao goàm caùc caáp baäc chuû yeáu laø : • Chuû phaàn huøn • Chuû nhieäm • Kieåm toaùn vieân chính • Kieåm toaùn vieân phuï 2.2. Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc kieåm toaùn : Moät toå chöùc kieåm toaùn coù theå cung caáp nhieàu dòch vuï thuoäc nhöõng lónh vöïc khaùc nhau , nhö laø : • Xaùc nhaän • Dòch vuï keá toaùn • Tö vaán thueá • Tö vaán veà quaûn trò 2.3. Phaân loaïi toå chöùc kieåm toaùn : Caên cöù vaøo quy moâ vaø phaïm vi hoaït ñoäng, n göôøi ta thöôøng chia thaønh thaønh boán nhoùm sau : • Vaên phoøng kieåm toaùn ñòa phöông • Coâng ty kieåm toaùn khu vöïc • Coâng ty kieåm toaùn quoác gia • Coâng ty kieåm toaùn quoác teá 3. Hieäp hoäi ngheà nghieäp. 3.1. Taïi caùc quoác gia. ÔÛ nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñeàu coù thaønh laäp Hieäp hoäi ngheà nghieäp cuûa caùc keá toaùn vieân vaø kieåm toaùn vieân. Sau ñaây laø moät soá Hieäp hoäi taïi caùc quoác gia : − Hieäp hoäi keá toaùn vieân Hoa Kyø (American Accounting Association − AAA). − Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa Kyø (American Institute of Certified Public Accountants − AICPA). − Hieäp hoäi giaùm ñònh vieân keá toaùn Canada (Canadian Institute of Chartered Accountants − CICA). Hieäp hoäi quoác gia thöôøng coù caùc chöùc naêng nhö sau : − Thieát laäp caùc chuaån möïc vaø quy taéc veà keá toaùn, kieåm toaùn, cuõng nhö höôùng daãn cho caùc keá toaùn vieân coâng chöùng veà dòch vuï thueá vaø caùc dòch vuï khaùc. − Toå chöùc nghieân cöùu vaø xuaát baûn caùc taøi lieäu veà keá toaùn vaø kieåm toaùn, nhaèm giuùp cho caùc thaønh vieân luoân ñöôïc tieáp caän vôùi caùc kieán thöùc môùi ñeå naâng cao trình ñoä.
4

g ) UÛy ban Keát naïp thaønh vieân.Giai ñoaïn keá tieáp laø thöïc hieän keá hoaïch kieåm toaùn : Trong giai ñoaïn naøy. 3. − Toå chöùc caùc kyø thi caáp chöùng chæ keá toaùn vieân coâng chöùng . hai toå chöùc naøy coù quan heä raát maät thieát vôùi nhau. toå chöùc kieåm tra cheùo giöõa caùc coâng ty kieåm toaùn. vaø xöû lyù nhöõng vi phaïm ñieàu leä cuûa caùc thaønh − Quaûn lyù chaát löôïng hoaït ñoäng kieåm toaùn.Treân theá giôùi. ñoù laø UÛy ban Chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn (International Accounting Standards Committee – IASC). vaø ñaõ kyù Tuyeân boá chung vôùi IFAC vaøo ngaøy 01/01/1983. . Quy trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp bao goàm : . Lieân ñoaøn Keá toaùn Quoác teá (International Federation of Accountants − IFAC) ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 7/10/1977. ñoù laø : + Thöû nghieäm kieåm soaùt (kieåm tra heä thoáng kieåm soaùt). Beân caïnh IFAC. − Ban haønh ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. VI. kieåm toaùn vieân thöïc hieän hai thöû nghieäm chính..2.QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH . baèng caùch quy ñònh nhöõng tieâu chuaån kieåm tra chaát löôïng. IASC ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1973. IFAC ñöôïc ñieàu haønh bôûi moät Hoäi ñoàng vôùi söï giuùp vieäc cuûa UÛy ban ñieàu haønh vaø Ban Thö kyù.Giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn : laø giai ñoaïn toång hôïp vaø raø soaùt laïi veà nhöõng baèng chöùng ñaõ thu thaäp ñöôïc ñeå kieåm toaùn vieân hình thaønh yù kieán nhaän xeùt treân baùo caùo kieåm toaùn. 5 . vaø coù baûy uûy ban trö ïc thuoäc ñeå ñaûm nhaän caùc lónh vöïc khaùc nhau. + Laäp keá hoaïch kieåm toaùn. + Thöû nghieäm cô baûn (kieåm tra cô baûn ).vieâ n . . Tính ñeán cuoái naêm 2000. Theo ñoù. coøn coù moät toå chöùc quoác teá veà keá toaùn cuõng coù vai troø raát quan troïng.Giai ñoaïn chuaån bò kieåm toaùn bao goàm : + Tieàn keá hoaïch. ñoù laø : a ) UÛy ban Thöïc haønh kieåm toaùn quoác teá (International Auditing Pratices Committee − IAPC) b ) UÛy ban Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp c ) UÛy ban veà Keá toaùn quaûn trò vaø taøi chính d ) UÛy ban Lónh vöïc coâng e ) UÛy ban Coâng ngheä thoâng tin f) UÛy ban Ñaøo taïo. Veà phöông dieän toå chöùc. Ngoaøi ra coøn coù caùc toå chöùc quoác teá khaùc cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn laø IIA (Hieäp hoäi Kieåm toaùn noäi boä) vaø INTOSAI. IFAC coù 151 thaønh vieân ôû 112 nöôùc..

roõ raøng vaø tuaân thuû caùc quy ñònh veà theå thöùc ban haønh vaên baûn phaùp luaät. chuaån möïc quoác teá veà kieåm toaùn cuûa IAFC. Ñaëc ñieåm cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn. 1. chuùng ñaõ vaø ñang daàn daàn ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong neàn taøi chính quoác teá. vôùi tö caùch ngöôøi quaûn lyù xaõ hoäi. thoâng qua toå chöùc ngheà nghieäp cuûa mình.Töø chính nhöõng ngöôøi haønh ngheà kieåm toaùn. Phaùp (1971). hoaëc aùp duïng toaøn vaên. Chuaån möïc kieåm toaùn cuûa caùc nöôùc ñaõ hình thaønh töø ñaàu theá kyû 20. Sau ñoù. Anh (1980) … Nhaèm phaùt trieån vaø taêng cöôøng söï phoái hôïp cuûa ngaønh ngheà moät caùch haøi hoøa treân toaøn theá giôùi. (2) Phuø hôïp vôùi ñieàu kieän phaùt trieån cuûa Vieät Nam. ÔÛ Vieät Nam. Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng kieåm toaùn. hoï coù theå döïa vaøo heä thoáng ISA ñeå söûa ñoåi caùc chuaån möïc cuûa mình.CHÖÔNG II MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN I.Töø yeâu caàu cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi chöùc naêng kieåm toaùn. vì theá cuõng töông töï nhö caùc chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn. Naêm 1948. kieåm toaùn vieân ñoäc laäp tuy cuõng thu phí cuûa khaùch haøng. Hieåu theo nghóa roäng. . vaø (3) Ñôn giaûn. moâi tröôøng cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn ñöôïc hình thaønh döôùi taùc ñoäng töø nhieàu phía : . Boä Taøi chính laø cô quan chòu traùch nhieäm soaïn thaûo vaø ban haønh caùc chuaån möïc kieåm toaùn. IFAC uûy nhieäm cho IAPC ban haønh heä thoáng chuaån möïc quoác teá veà kieåm toaùn (ISA). Söï yù thöùc cao veà traùch nhieäm xaõ hoäi ñaõ thuùc ñaåy caùc toå chöùc ngheà nghieäp khoâng ngöøng giaùm saùt caùc thaønh vieân cuûa mình ñeå naâng cao chaát löôïng coâng vieäc vaø qua ñoù naâng cao uy tín ñoái vôùi xaõ hoäi. Ñöùc (1964). Do nhöõng ñaëc ñieåm treân. III. yeâu caàu naøy luoân thuùc ñaåy hoaït ñoäng kieåm toaùn phaûi ngaøy caøng hoaøn thieän hôn ñeå cung caáp moät möùc ñoä baûo ñaûm cao hôn cho caùc thoâng tin ñöôïc kieåm toaùn. chuaån möïc kieåm toaùn cuûa caùc quoác gia khaùc laàn löôït ra ñôøi nhö UÙc (1951). Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa kyø ban haønh caùc chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc chaáp nhaän phoå bieán. nhöng laïi laáy nhöõng ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính beân ngoaøi ñôn vò ñeå laøm ñoái töôïng phuïc vuï chính yeáu. . 2. II. vaø Boä Taøi chính ñaõ xaùc ñònh ba nguyeân taéc xaây döïng chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn Vieät Nam laø (1) Döïa treân cô sôû caùc chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn.Töø yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc. Nhaø nöôùc thöôøng ñöa ra caùc ñònh cheá ñeå giaùm saùt hoaït ñoäng kieåm toaùn trong moät khuoân khoå phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa xaõ hoäi ñoù.MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN.ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP. cuõng nhö ñeå ño löôøng vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn. Chuaån möïc kieåm toaùn laø nhöõng nguyeân taéc cô baûn veà nghieäp vuï vaø veà vieäc xöû lyù caùc moái quan heä phaùt sinh trong quaù trình kieåm toaùn. Trong khi nhieàu ngaønh ngheà khaùc laáy khaùch haøng laøm ñoái töôïng phuïc vuï duy nhaát. 6 .CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN. Theo thôøi gian vaø thoâng qua hoaït ñoäng thöïc tieãn. chuaån möïc kieåm toaùn bao goàm caû nhöõng höôùng daãn vaø giaûi thích veà caùc nguyeân taéc cô baûn ñeå caùc kieåm toaùn vieân coù theå aùp duïng trong thöïc teá. Caùc quoác gia cuõng coù theå tham khaûo caùc ISA khi xaây döïng môùi chuaån möïc. Ñoái vôùi heä thoáng chuaån möïc cuûa nhöõng quoác gia ñaõ ñöôïc ban haønh tröôùc caùc ISA. daàn daàn caùc ISA ñaõ ñöôïc moät soá quoác gia coâng nhaän laø tieâu chuaån ñeå kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.

c) AÙp duïng sai caùc phöông phaùp keá toaùn. e) AÙp duïng sai caùc phöông phaùp keá toaùn. − Chaáp haønh caùc chuaån möïc nghieäp vuï trong khi tieán haønh coâng vieäc. 1. bôûi vì noù taïo neân söï baûo ñaûm veà chaát löôïng cao cuûa dòch vuï cung öùng cho khaùch haøng vaø xaõ hoäi. 1. chaúng haïn nhö : a) Nhaàm laãn veà soá hoïc. kieåm toaùn vieân chæ ñöôïc pheùp nhaän laøm nhöõng coâng vieäc khi ñaõ coù ñuû trình ñoä nghieäp vuï ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. hoaëc do caùc beân thöù ba thöïc hieän daãn ñeán sai leäch treân baùo caùo taøi chính.TRAÙCH NHIEÄM VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN ÑOÄC LAÄP. Sai soù t ñöôïc ñònh nghóa laø " nhöõng nhaàm laãn khoâng coá yù trong baùo caùo taøi chính. − Khaùch quan : kieåm toaùn vieân phaûi coâng minh.1 . hoaëc traùch nhieäm ngheà nghieäp yeâu caàu phaûi coâng boá. phuïc vuï cho lôïi ích chung cuûa ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi. chính vieäc tuaân thuû ñaïo ñöùc ngheà nghieäp seõ giuùp cho caùc thaønh vieân luoân duy trì ñöôïc moät thaùi ñoä ngheà nghieäp ñuùng ñaén. tröø khi coù nghóa vuï phaùp lyù. hoaëc boû soùt aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp vuï treân soå saùch hay chöùng töø. chuùng toâi chæ giôùi thieäu veà traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi nhöõng sai phaïm cuûa ñôn vò vaø traùch nhieäm phaùp lyù cuûa kieåm toaùn vieân ." Gian laän ñöôïc ñònh nghóa laø " nhöõng haønh ñoäng coá yù do moät hay nhieàu ngöôøi trong Ban Giaùm ñoác. Ñeå xem xeùt traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi caùc sai phaïm dieãn ra taïi ñôn vò. chöùng töø. d) Ghi cheùp caùc nghieäp vuï khoâng coù thaät . − Tö caùch ngheà nghieäp : kieåm toaùn vieân phaûi töï ñieàu chænh nhöõng haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi uy tín cuûa ngaønh ngheà. Gian laän coù theå laø : a) Söûa ñoåi. caùc noäi dung sau ñaây ñöôïc quy ñònh trong ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp : − Chính tröïc : kieåm toaùn vieân phaûi thöïc hieän coâng vieäc vôùi moät tinh thaàn trung thöïc. hay traùo ñoåi soå saùch. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät ñôn vò. giuùp baûo veä vaø naâng cao uy tín cho ngheà kieåm toaùn trong xaõ hoäi.Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp laø nhöõng qui taéc ñeå höôùng daãn cho caùc thaønh vieân öùng xöû vaø hoaït ñoäng moät caùch trung thöïc. hay gaây aùp löïc ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Trong phaàn naøy. hoaëc hieåu sai caùc söï kieän. − Baûo maät : kieåm toaùn vieân phaûi giöõ bí maät cuûa nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc trong thôøi gian thöïc hieän caùc dòch vuï chuyeân moân. b) Boû soùt. − Trình ñoä nghieäp vuï : kieåm toaùn vieân coù nghóa vuï phaûi duy trì trình ñoä nghieäp vuï cuûa mình trong suoát quaù trình haønh ngheà . gian laän vaø khoâng tuaân thuû luaät ñònh. IV. hoaëc soå saùch. hoaëc veà ghi cheùp trong caùc döõ lieäu keá toaùn. baát vuï lôïi. Beân caïnh luaät phaùp vaø cuøng vôùi luaät phaùp. c) Che giaáu.Caùc daïng sai phaïm cuûa ñôn vò.Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân trong vieäc phaùt hieän nhöõng sai phaïm cuûa ñôn vò. Thoâng thöôøng. nhieàu sai phaïm coù theå xaûy ra vaø daãn ñeán khaû naêng laø caùc baùo caùo taøi chính seõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc veà thöïc traïng taøi chính cuûa hoï.” 7 . nghóa laø khoâng ñöôïc pheùp phaùn quyeát moät caùch voäi vaøng. vaø khoâng ñöôïc söû duïng hoaëc tieát loä baát cöù thoâng tin naøo neáu khoâng coù thaåm quyeàn roõ raøng vaø hôïp lyù. caùc chuaån möïc kieåm toaùn thöôøng ñeà caäp ñeán ba nhoùm haønh vi sai phaïm bao goàm sai soùt. b) Tham oâ taøi saûn. − Ñoäc laäp : kieåm toaùn vieân phaûi thaät söï ñoäc laäp vaø toû ra ñoäc laäp. hoaëc aùp ñaët. thaúng thaén. do caùc nhaân vieân. vaø phaûi töï kieàm cheá nhöõng haønh ñoäng coù theå phaù hoaïi uy tín ngheà nghieäp. nguïy taïo.

Traùch nhieäm daân söï. hay cuûa nhaân vieân cuûa ñôn vò. • Traùch nhieäm daân söï trong hôïp ñoàng ñöôïc hình thaønh do quan heä hôïp ñoàng giöõa kieåm toaùn vieân vaø khaùch haøng. hoaëc do khoâng toân troïng caùc chuaån möïc ngheà nghieäp.. thoâng qua vieäc aùp duïng vaø duy trì hoaït ñoäng cuûa moät heä thoáng keá toaùn vaø kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu. Treân cô sôû muïc tieâu ñoù.3 . Do traùch nhieäm daân söï thuoäc phaïm vi ñieàu chænh cuûa Daân luaät. traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñöôïc xaùc ñònh laø "… kieåm tra. khoâng kòp thôøi hoaëc khoâng thöïc hieän phaùp luaät vaø caùc quy ñònh duø laø voâ tình hay coá yù cuûa ñôn vò.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc beân thöù ba coù lieân quan. Nhìn chung. 1. 1. vaø thöôøng bao goàm traùch nhieäm daân söï trong hôïp ñoàng vaø traùch nhieäm daân söï ngoaøi hôïp ñoàng.Khoâng tuaân thuû “ laø nhöõng haønh vi thöïc hieän sai. . boû soùt. ngaên ngöøa. ñieàu naøy chuû yeáu thuoäc traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù ñôn vò nhö ñaõ trình baøy trong phaàn treân.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sôû höõu chöùng khoaùn cuûa caùc coâng ty coå phaàn coù yeát giaù ôû thò tröôøng chöùng khoaùn . Luùc naøy. keå caû caùc beân ñöôïc raøng buoäc trong hôïp ñoàng. ñoaïn 8 VSA 250 xaùc ñònh :" Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn coù traùch nhieäm ñaûm baûo cho ñôn vò tuaân thuû ñuùng phaùp luaät vaø caùc quy ñònh hieän haønh .” Haønh vi khoâng tuaân thuû khoâng bao goàm nhöõng vi phaïm caù nhaân . caù nhaân döôùi danh nghóa ñôn vò hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho ñôn vò gaây ra . 2. muïc tieâu cuûa kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñöôïc xaùc ñònh laø "… giuùp cho kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán xaùc nhaän raèng baùo caùo taøi chính coù ñöôïc laäp treân cô sôû chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh (hoaëc ñöôïc chaáp nhaän).Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi caùc sai phaïm ôû ñôn vò..Traùch nhieäm cuûa ngöôøi quaûn lyù ñôn vò ñoái vôùi caùc sai phaïm.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi khaùch haøng . nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa nhöõng sai phaïm coù theå daãn ñeán traùch nhieäm daân söï thöôøng laø do kieåm toaùn vieân thieáu thaän troïng ñuùng möùc. Theo thoâng leä chung. Sau ñaây laø vaøi ví duï minh hoïa veà loãi cuûa kieåm toaùn vieân : 8 .töùc khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò . kieåm toaùn vieân khoâng chòu traùch nhieäm veà vieäc phaùt hieän vaø ngaên chaën caùc sai phaïm ôû ñôn vò. hoï coù theå seõ phaûi chòu traùch nhieäm daân söï tröôùc nhöõng ñoái töôïng sau ñaây : . ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính trung thöïc cuûa caùc baùo caùo taøi chính cuõng nhö vieäc tuaân thuû luaät phaùp trong moät ñôn vò chính laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù cuûa ñôn vò. Theo ñoaïn 11 VSA 200. ñoaïn 5 ISA 240 neâu roõ :“ Traùch nhieäm ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc gian laän vaø sai soùt laø thuoäc veà ngöôøi quaûn lyù. coù tuaân thuû phaùp luaät lieân quan vaø coù phaûn aûnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu hay khoâng ?".1 . chuaån bò vaø trình baøy yù kieán cuûa mình veà baùo caùo taøi chính" vaø "… vieäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính khoâng laøm giaûm nheï traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn ñoái vôùi baùo caùo taøi chính". Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân chuû yeáu lieân quan ñeán vieäc dieãn ñaït yù kieán cuûa mình treân baùo caùo kieåm toaùn vaø ñeå ñöa ra yù kieán ñoù. thöïc hieän khoâng ñaày ñuû.cuûa caùc nhaø quaûn lyù. Nhöõng haønh vi naøy bao goàm haønh vi cuûa taäp theå. phaùt hieän vaø xöû lyù nhöõng haønh vi khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh trong ñôn vò ".2 . 2.Traùch nhieäm phaùp lyù cuûa kieåm toaùn vieân. kieåm toaùn vieân caàn thieát keá vaø thöïc hieän moät cuoäc kieåm toaùn ñeå baûo ñaûm hôïp lyù raèng baùo caùo taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu. Nhö vaäy.” Ñoái vôùi haønh vi khoâng tuaân thuû. Ñoái vôùi gian laän vaø sai soùt.

vaø coù caùc raøng buoäc roõ raøng veà nghóa vuï cuûa töøng beân ñeå traùnh moïi söï hieåu laàm coù theå xaûy ra. Treân theá giôùi. hay Luaät Giao dòch chöùng khoaùn naêm 1934. kieåm toaùn vieân coøn phaûi chòu traùch nhieäm hình söï veà nhöõng sai phaïm cuûa mình. V.. Ñieàu naøy coù theå haïn cheá thoâng qua vieäc khoâng tieáp nhaän caùc khaùch haøng coù tình hình taøi chính khoâng laønh maïnh. kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn neân chuù yù caùc bieän phaùp sau ñaây : • Kyù hôïp ñoàng trong taát caû caùc dòch vuï ngheà nghieäp.. 2. Ngoaøi traùch nhieäm daân söï.. neáu do gian laän. . • Vì caùc tranh chaáp thöôøng seõ xaûy ra sau khi khaùch haøng bò phaù saûn.2 . • Mua ñaày ñuû caùc khoaûn baûo hieåm ngheà nghieäp.. kieåm toaùn vieân seõ bò truy toá vaø Toøa Hình söï seõ xeùt xöû theo Luaät Hình söï. quan nieäm phoå bieán veà traùch nhieäm ngoaøi hôïp ñoàng laøø chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc coå ñoâng vaø caùc chuû nôï. Hay taïi Myõ. nhaát laø phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët caùc chuaån möïc kieåm toaùn. ñaëc bieät laø trong vieäc khaùm phaù nhöõng sai phaïm...Traùch nhieäm hình söï. Do ñoù caùc nhaø nghieân cöùu vaø thöïc haønh ñaõ ñöa ra khaùi nieäm "khoaûng caùch giöõa yeâu caàu cuûa xaõ hoäi vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaønh ngheà" vaø xem ñaây laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi söï toàn taïi cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn . • Toân troïng caùc chuaån möïc veà kieåm tra chaát löôïng ngheà nghieäp . • Thöïc hieän ñaày ñuû caùc yeâu caàu vaø höôùng daãn cuûa ngheà nghieäp.Nhaän xeùt khoâng xaùc ñaùng veà baùo caùo taøi chính.Phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn khoâng ñuùng thôøi haïn theo hôïp ñoàng.Caùc bieän phaùp ñeå haïn cheá traùch nhieäm phaùp lyù. Ñeå traùnh hay giaûm thieåu caùc haäu quaû do kieän tuïng. neân gaây thieät haïi cho khaùch haøng .KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA YEÂU CAÀU CUÛA XAÕ HOÄI VAØ KHAÛ NAÊNG ÑAÙP ÖÙNG CUÛA NGAØNH NGHEÀ. ñoù laø nhöõng ngöôøi söû duïng coù theå thaáy tröôùc trong hieän taïi vaø töông lai. neân phaûi thaän troïng khi tieáp nhaän khaùch haøng. trong ñoù coù Vieät Nam. 3.Khoâng baûo maät nhöõng thoâng tin cuûa khaùch haøng. kieåm toaùn vieân coù theå bò truy toá theo Luaät Chöùng khoaùn naêm 1933. Hieän nay. Taïi nhieàu quoác gia. hay ñöôïc laõnh ñaïo bôûi ban giaùm ñoác ñang coù vaán ñeà veà naêng löïc. 9 . soá löôïng nhöõng vuï kieän tuïng veà keát quaû kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñoái vôùi caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ gia taêng raát nhieàu vaø ñaët ra caâu hoûi veà khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa xaõ hoäi. Keát quaû cuûa nhieàu cuoäc nghieân cöùu cho thaáy coù hai nhaân toá chính hình thaønh neân khoaûng caùch treân vaø ñöôïc ngöôøi ta ñaõ moâ taû baèng hình veõ sau : Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi Caùc chuaån möïc Caùc chuaån möïc hôïp lyù hieän taïi Caùc dòch cung caáp vuï Khoaûng caùch do yeâu caàu quaù cao Khoaûng caùch do dòch vuï chöa hoaøn haûo • Sau ñaây laø phaàn giaûi thích veà töøng nhaân toá : Khoaûng caùch do yeâu caàu quaù cao cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà nghieäp kieåm toaùn. • Traùch nhieäm daân söï ngoaøi hôïp ñoàng laø loaïi traùch nhieäm phaùt sinh khoâng do quan heä hôïp ñoàng. .. hay ñaïo ñöùc .

. . .Baûn thaân caùc chuaån möïc kieåm toaùn chöa ñaït ñöôïc yeâu caàu hôïp lyù cuûa ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi..Khoâng coù gian laän taïi ñôn vò.Taêng cöôøng nghieân cöùu ñeå söûa ñoåi vaø ban haønh môùi caùc chuaån möïc ngheà nghieäp. • Khoaûng caùch do dòch vuï chöa hoaøn haûo. thoâng qua vieäc taêng cöôøng giaûi thích cho ngöôøi söû duïng veà nhöõng haïn cheá tieàm taøng cuûa nhöõng cuoäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. ñaëc bieät laø giaûi thích veà traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân . ñaëc bieät laø taêng cöôøng kieåm soaùt chaát löôïng ngheà nghieäp.Chuù troïng vaán ñeà ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo kieåm toaùn vieân . xaõ hoäi vaø nhöõng ngöôøi söû duïng keát quaû kieåm toaùn thöôøng coù caùc yeâu caàu raát khoù thöïc thi. thoâng qua haøng loaït bieän phaùp nhö : . .Caùc coâng ty kieåm toaùn vaø caùc kieåm toaùn vieân trong töøng hôïp ñoàng cuï theå coù theå chöa hoaøn thaønh heát traùch nhieäm cuûa mình.Phaùt huy vai troø cuûa hieäp hoäi kieåm toaùn. .Ñôn vò seõ khoâng bò phaù saûn.Ñôn vò ñaõ tuaân thuû phaùp luaät.. ....Caùc baùo caùo taøi chính laø chính xaùc. Thu heïp khoaûng caùch do söï chöa hoaøn haûo cuûa dòch vuï.. 10 . Ñeå thu heïp khoaûng caùch giöõa yeâu caàu cuûa xaõ hoäi vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaønh ngheà kieåm toaùn. nghóa laø kieåm toaùn vieân phaûi baûo ñaûm raèng : . 2. Dòch vuï maø ngheà nghieäp kieåm toaùn cung caáp cho xaõ hoäi sôû dó coøn chöa hoaøn haûo do hai nguyeân nhaân laø : . cuõng nhö vieäc chaáp haønh ñaïo ñöùc ngheà nghieäp.Ñôn vò ñaõ ñöôïc quaûn lyù toát v. Moät cuoäc kieåm toaùn bình thöôøng khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñoù vì nhöõng haïn cheá tieàm taøng cuûa kieåm toaùn nhö ñaõ neâu treân vaø saâu xa hôn laø khía caïnh kinh teá cuûa vaán ñeà.v. . caùc toå chöùc ngheà nghieäp ñaõ coù nhieàu noã löïc ñeå : 1.Nhìn chung. Thu heïp khoaûn g caùch do yeâu caàu quaù cao cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà kieåm toaùn. khoâng thöïc hieän heát nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng maø chuaån möïc ñaõ ñeà ra.

ñöôïc thieát laäp ñeå cung caáp moät söï baûo ñaûm hôïp lyù nhaèm thöïc hieän ba muïc tieâu döôùi ñaây : − Baùo caùo taøi chính ñaùng tin caäy. caùc nhaø quaûn lyù phaûi thaän troïng khi xaùc ñònh vaø phaân tích nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán ruûi ro laøm cho nhöõng muïc tieâu – keå caû muïc tieâu chung vaø muïc tieâu cuï theå cho töøng hoaït ñoäng . kieåm soaùt noäi boä bao goàm caùc boä phaän sau : 2.cuûa ñôn vò coù theå khoâng ñöôïc thöïc hieän.Moâi tröôøng kieåm soa ùt.Chính saùch nhaân söï 2.2 . Hieäp hoäi Quaûn trò vieân taøi chính (FEI).Tính chính tröïc vaø giaù trò ñaïo ñöùc . Ñaây laø moät boä phaän thöù hai cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Ñeán nay . 3 Ñònh nghóa naøy ñöôïc ñöa ra bôûi COSO (Committee of Sponsoring Organization) vaøo naêm 1992. Moâi tröôøng kieåm soaùt phaûn aûnh saéc thaùi chung cuûa moät ñôn vò. 1. boán khaùi nieäm neàn taûng ñöôïc nhaán maïnh laø quaù trình. − Hoaït ñoäng höõu hieäu vaø coù hieäu quaû. cuï theå laø : Thoáng nhaát ñònh nghóa veà kieåm soaùt noäi boä ñeå phuïc vuï cho nhu caàu cuûa caùc ñoái töôïng khaùc nhau. ñaûm baûo hôïp lyù vaø caùc muïc tieâu. Baùo caùo cuûa COSO ñöôïc coâng boá döôùi tieâu ñeà : Kieåm soaùt noäi boä – Khuoân khoå hôïp nhaát (Internal Control – Integrated Framework) 11 .1 . hay coøn ñöôïc goïi laø Treadway Commission ). COSO ñöôïc thaønh laäp nhaèm nghieân cöùu kieåm soaùt noäi boä. nhaø quaûn lyù vaø caùc nhaân vieân cuûa ñôn vò chi phoái. Quaù trình nhaän thöùc töøng böôùc veà kieåm soaùt noäi boä ñaõ daãn ñeán caùc ñònh nghóa khaùc nhau töø giaûn ñôn ñeán phöùc taïp veà hoaït ñoäng naøy. chi phoái yù thöùc kieåm soaùt cuûa moïi thaønh vieân trong ñôn vò. vaø phaûi coá gaéng kieåm soaùt ñöôïc nhöõng ruûi ro naøy. Vì vaäy. Hieäp hoäi Keá toaùn Hoa kyø (AAA) Hieäp hoäi keá toaùn vieân quaûn trò (IMA).Caùch thöùc phaân ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm .Ñaûm baûo veà naêng löïc . Hieäp hoäi Kieåm toaùn vieân noäi boä (IIA).Cô caáu toå chöùc : . UÛy ban naøy bao goàm ñaïi dieän cuûa Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa kyø (AICPA). Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Khaùi nieäm.Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø UÛy ban kieåm toaùn : . Caùc nhaân toá thuoäc veà moâi tröôøng kieåm soaùt bao goàm : .Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch ñieàu haønh cuûa nhaø quaûn lyù .CHÖÔNG III HEÄ THOÁ NG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ I – KHAÙI NIEÄM VEÀ HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ.” Trong ñònh nghóa treân. − Caùc luaät leä vaø quy ñònh ñöôïc tuaân thuû. Nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát. taát caû caùc hoaït ñoäng ñang dieãn ra trong moïi ñôn vò ñeàu coù theå phaùt sinh nhöõng ruûi ro vaø khoù theå kieåm soaùt heát moïi ruûi ro ñoù. ñònh nghóa veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñöôïc chaáp nhaän khaù roäng raõi laø3 : “ Kieåm soaùt noäi boä laø moät quaù trình do Ban giaùm ñoác. Theo quan ñieåm phoå bieán hieän nay. Noù ñöôïc xem laø neàn taûng ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc cuûa kieåm soaùt noäi boä.Ñaùnh giaù ruûi ro. 2. COSO laø moät UÛy ban thuoäc Hoäi ñoàng quoác gia Hoa kyø veà vieäc choáng gian laän khi laäp baùo caùo taøi chính (National Commission on Financial Reporting. con ngöôøi. Coâng boá ñaày ñuû moät heä thoáng tieâu chuaån ñeå giuùp caùc ñôn vò coù theå ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt cuûa hoï vaø xaùc ñònh neân hoaøn thieän nhö theá naøo.

ñaày ñuû ñeå cho pheùp phaân loaïi ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï. .Hoaït ñoäng kieåm soaùt. Ngoaøi chöùng töø. Sau ñaây laø nhöõng muïc tieâu chuû yeáu maø moät heä thoáng keá toaùn phaûi ñaït ñöôïc : . Ñeå thöïc hieän kieåm soaùt öùng duïng. Vieäc truyeàn thoâng ñuùng ñaén cuõng ñem ñeán cho caùc nhaân vieân moät söï hieåu bieát veà vai troø vaø traùch nhieäm cuûa hoï coù lieân quan ñeán quaù trình laäp baùo caùo taøi chính. c .3 . vì theá thoâng tin vaø truyeàn thoâng chính laø ñieàu kieän tieân quyeát cho vieäc thieát laäp. .Dieãn giaûi nghieäp vuï moät caùch chi tieát.Thoâng tin vaø truyeàn thoâng. soå 12 . Caùc chính saùch vaø caùc thuû tuïc naøy nhaèm thuùc ñaåy nhöõng haønh ñoäng vôùi muïc ñích chính laø nhaém vaøo caùc ruûi ro maø ñôn vò ñang ñoái phoù. 2.2. Muïc ñích cuûa phaân chia traùch nhieäm nhaèm ñeå caùc nhaân vieân kieåm soaùt laãn nhau . Coù nhieàu loaïi hoaït ñoäng kieåm soaùt khaùc nhau ñöôïc thöïc hieän trong moät ñôn vò. Coù hai loaïi hoaït ñoäng kieåm soaùt quaù trình xöû lyù thoâng tin laø kieåm soaùt chung vaø kieåm soaùt öùng duïng. soå saùch vaø phöông phaùp ghi cheùp vaøo soå saùch. (2) Vieäc pheâ chuaån caùc loaïi nghieäp vuï phaûi ñuùng ñaén. Thôøi ñaïi hieän nay laø thôøi ñaïi thoâng tin. Ñöôïc thöïc hieän theo hai nguyeân taéc cô baûn laø nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø nguyeân taéc baát kieâm nhieäm. Hoaït ñoäng naøy ñöôïc thöïc hieän cho soå saùch vaø nhöõng taøi saûn khaùc. ñeå heä thoáng thoâng tin keá toaùn vaän haønh toát coøn caàn coù sô ñoà haïch toaùn vaø soå tay höôùng daãn veà caùc chính saùch vaø thuû tuïc keá toaùn. • Kieåm soaùt chung laø hoaït ñoäng kieåm soaùt ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán quaù trình xöû lyù thoâng tin.Ño löôøng giaù trò cuûa caùc nghieäp vuï ñeå ghi cheùp ñuùng giaù trò cuûa chuùng.Xaùc ñònh vaø ghi cheùp taát caû caùc nghieäp vuï coù thaät. caàn baûo ñaûm raèng (1) Phaûi coù moät heä thoáng chöùng töø. Hoaït ñoäng kieåm soaùt laø nhöõng chính saùch vaø nhöõng thuû tuïc ñeå ñaûm baûo cho caùc chæ thò cuûa nhaø quaûn lyù ñöôïc thöïc hieän. keå caû nhöõng chöùng töø ñaõ ñöôïc ñaùnh soá tröôùc nhöng chöa phaùt haønh. • Kieåm soaùt öùng duïng laø hoaït ñoäng kieåm soaùt chæ ñöôïc aùp duïng cho töøng hoaït ñoäng cuï theå.Kieåm soaùt quaù trình xöû lyù thoâng tin. trong ñoù heä thoáng thoâng tin keá toaùn coù moät vai troø quan troïng.Chöùc naêng baûo quaûn taøi saûn vôùi chöùc naêng keá toaùn . soå saùch toát. cuõng nhö nhöõng soå saùch khaùc (soå nhaät kyù. duy trì vaø naâng cao naêng löïc kieåm soaùt trong ñôn vò.Trình baøy ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï vaø nhöõng coâng boá coù lieân quan treân caùc baùo caùo taøi chính.Kieåm soaùt vaät chaát.Xaùc ñònh ñuùng kyø haïn cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá ñaõ xaûy ra ñeå ghi cheùp ñuùng kyø. Phaân chia traùch nhieäm ñaày ñuû. ñoàng thôøi giaûm cô hoäi cho baát kyø caù nhaân naøo trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï coù theå gaây ra vaø giaáu dieám nhöõng sai soùt hoaëc haønh vi gian laän cuûa mình. .Chöùc naêng thöïc hieän nghieäp vuï vôùi chöùc naêng keá toaùn b .Chöùc naêng pheâ chuaån nghieäp vuï vôùi chöùc naêng baûo quaûn taøi saûn . Phaân chia traùch nhieäm ñoøi hoûi phaûi taùch bieät giöõa caùc chöùc naêng sau ñaây: . vaø döôùi ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng kieåm soaùt chuû yeáu thích hôïp cho vieäc kieåm soaùt keá toaùn cuûa ñôn vò : a .4 . . Ñeå ñaït caùc ñieàu treân. caàn phaûi chuù yù ñeán hai boä phaän quan troïng trong heä thoáng keá toaùn ñoù laø chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn. neáu coù caùc sai soùt xaûy ra seõ ñöôïc phaùt hieän nhanh choùng .

Nhöõng haïn cheá xuaát phaùt töø baûn thaân con ngöôøi nhö söï voâ yù. ñaùnh giaù hay öôùc löôïng sai.Hoaït ñoäng kieåm soaùt thöôøng chæ nhaèm vaøo caùc nghieäp vuï thöôøng xuyeân phaùt sinh maø ít chuù yù ñeán caùc nghieäp vuï khoâng thöôøng xuyeân. . Giaùm saùt ñònh kyø ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc cuoäc kieåm toaùn ñònh kyø do caùc kieåm toaùn vieân noäi boä. baát caån. d .. döï toaùn. cuï theå laø : − Thoâng qua tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø caùc boä phaän caáu thaønh. Muïc ñích nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. hoaëc do kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thöïc hieän.Soaùt xeùt laïi vieäc thöïc hieän. Kieåm soaùt noäi boä tuy laø moät coâng cuï quan troïng trong quaûn lyù ñôn vò.).Ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa ñôn vò thay ñoåi neân daãn tôùi nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt khoâng coøn phuø hôïp v. laån traùnh cuûa nhaân vieân thoâng qua söï thoâng ñoàng vôùi nhau hay vôùi caùc boä phaän beân ngoaøi ñôn vò.. . kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä noùi chung cuõng nhö trong töøng boä phaän. ñaõng trí.. ÔÛ baát kyø ñôn vò naøo. Hoaït ñoäng naøy chính laø xem xeùt laïi nhöõng vieäc ñaõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch so saùnh vôùi soá lieäu keá hoaïch. hay hieåu sai chæ daãn cuûa caáp treân hoaëc caùc baùo caùo cuûa caáp döôùi.Giaùm saùt. .Yeâu caàu thöôøng xuyeân vaø treân heát cuûa ngöôøi quaûn lyù laø chi phí boû ra cho hoaït ñoäng kieåm soaùt phaûi nhoû hôn giaù trò thieät haïi öôùc tính do sai soùt hay gian laän gaây ra. − Treân cô sôû hieåu bieát veà kieåm soaùt noäi boä. kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh phöông höôùng vaø phaïm vi kieåm tra. II – TRÌNH TÖÏ NGHIEÂN CÖÙU KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN. döï kieán veà thôøi gian vaø löïc löôïng nhaân söï caàn thieát trong keá hoaïch vaø chöông trình kieåm toaùn . Giaùm saùt laø quaù trình maø ngöôøi quaûn lyù ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa hoaït ñoäng kieåm soaùt.caùi. ñaùnh giaù sô boä veà ruûi ro kieåm soaùt. soá lieäu ôû kyø tröôùc. Töø ñoù. ñoàng thôøi xem xeùt laïi moät caùch toång theå ñeå ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän. Nhöõng haïn cheá voán coù cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Nhu caàu caàn phaûi kieåm tra ñoäc laäp xuaát phaùt töø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thöôøng coù khuynh höôùng bò giaûm suùt tính höõu hieäu tröø khi coù moät cô cheá thöôøng xuyeân kieåm tra soaùt xeùt laïi. Giaù m saùt thöôøng xuyeân ñaït ñöôïc thoâng qua vieäc tieáp nhaän caùc yù kieán goùp yù cuûa khaùch haøng. 3. 13 . nhaø cung caáp … hoaëc xem xeùt caùc baùo caùo hoaït ñoäng vaø phaùt hieän caùc bieán ñoäng baát thöôøng. vaø nhöõng döõ lieäu khaùc coù lieân quan nhö nhöõng thoâng tin khoâng coù tính chaát taøi chính . . Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû caàn phaûi thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng giaùm saùt thöôøng xuyeân hoaëc ñònh kyø. e . .Khaû naêng ñaùnh löøa. Laø vieäc kieåm tra ñöôïc tieán haønh bôûi caùc caù nhaân (hoaëc boä phaän) khaùc vôùi caù nhaân (hoaëc boä phaän) thöïc hieän nghieäp vuï. do ñoù nhöõng sai phaïm hay gian laän trong caùc nghieäp vuï naøy thöôøng hay bò boû qua. töøng khoaûn muïc.5 .Kieåm tra ñoäc laäp vieäc thöïc hieän. 2. moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng theå hoaøn toaøn höõu hieäu duø coù ñaàu tö raát nhieàu trong thieát keá vaø vaän haønh heä thoáng.v. 1. nhöng laïi coù nhöõng aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân. Nhöõng haïn cheá voán coù cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä xuaát phaùt töø nhöõng nguyeân nhaân sau ñaây : . thieát keá caùc thuû tuïc kieåm toaùn .. kieåm toaùn vieân hình dung veà khoái löôïng vaø ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc. haïn cheá vieäc tieáp caän vôùi caùc chöông trình tin hoïc vaø nhöõng hoà sô d öõ lieäu.Luoân coù khaû naêng laø caùc caù nhaân coù traùch nhieäm kieåm soaùt ñaõ laïm duïng quyeàn haïn cuûa mình nhaèm phuïc vuï cho möu ñoà rieâng.

Kieåm toaùn vieân tieán haønh nghieân cöùu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng qua caùc böôùc sau ñaây: Böôùc 1 : Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn.Phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù. vaø caùc nhaân vieân khaùc. • Xem xeùt vieäc xöû lyù caùc nghieäp vuï : Caùc nghieäp vuï ñöôïc baét ñaàu nhö theá naøo ? Nhöõng soå saùch keá toaùn coù lieân quan ? Caùc phöông phaùp xöû lyù caùc nghieäp vuï ? • Tìm hieåu tieán trình laäp caùc baùo caùo taøi chính.Xaùc ñònh caùc loaïi sai soùt tieàm taøng.2. Caùc phöông phaùp ñeå tìm hieåu goàm : . c .Chu trình mua haøng vaø thanh toaùn .Xem xeùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùc ruûi ro cuûa vieäc khai baùo sai troïng yeáu.Quan saùt caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt vaø vaän haønh cuûa chuùng trong thöïc tieãn. nhaân vieân giaùm saùt. . .Tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn. goàm coù caû caùc chính saùch keá toaùn vaø phöông phaùp ñeå xaùc ñònh caùc öôùc tính keá toaùn.Phöông phaùp ñeå tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Chaúng haïn. ñoù laø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä coù ñöôïc thieát keá phuø hôïp khoâng . Böôùc 4 : Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø ñieàu chænh nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñaõ döï kieán. .Tìm hieåu nhöõng boä phaän cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.Chu trình taøi chính .1 . Thuaät ngöõ "chu trình nghieäp vu"ï duøng ñeå chæ caùc chính saùch vaø caùc thuû tuïc coù lieân quan ñeán quaù trình xöû lyù moät loaïi nghieäp vuï cuï theå. nhöng ñoâi khi kieåm toaùn vieân laïi thöïc hieän trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn.Chu trình saûn xuaát . Sau khi ñaõ tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng.Thieát keá caùc thöû nghieäm cô baûn.Kieåm tra caùc loaïi taøi lieäu vaø soå saùch. heä thoáng keá toaùn trong moät doanh nghieäp saûn xuaát coù theå phaân ra thaønh nhöõng chu trình nghieäp vuï chuû yeáu döôùi ñaây: . . a . Trình töï nghieân cöùu kieåm soaùt noäi boä. Kieåm toaùn vieân caàn phaûi coù söï hieåu bieát ñaày ñuû veà caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå phuïc vuï cho vieäc laäp keá hoaïch kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân phaûi taøi lieäu hoaù nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñeå chöùng minh ñaõ tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä trong hoà sô kieåm toaùnï. Böôùc 3 : Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt trong chöông trình kieåm toaùn. thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân seõ phaân chia heä thoáng thaønh nhöõng chu trình nghieäp vuï chuû yeáu.Chu trình ñaàu tö b . Hai böôùc naøy thöôøng ñöôïc tieán haønh trong giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn. Böôùc 2 : Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. 14 .Chu trình baùn haøng vaø thu tieàn . Khi tìm hieåu veà heä thoáng keá toaùn. .Chu trình tieàn löông . kieåm toaùn vieân caàn theo trình töï sau : • Tìm hieåu caùc loaïi nghieäp vuï chính trong ñôn vò. Söï hieåu bieát naøy bao goàm hai phöông dieän.Thuû tuïc ñeå chöùng minh cho söï hieåu bieát. vaø chuùng coù ñöôïc ñôn vò thöïc hieän treân thöïc teá hay khoâng? Söï hieåu bieát naøy ñöôïc kieåm toaùn vieân söû duïng ñeå: . 2.Döïa vaøo kinh nghieäm kieåm toaùn tröôùc ñaây taïi ñôn vò. Trong quaù trình tìm hieåu heä thoáng keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt coù lieân quan cuûa khaùch haøng. Caàn löu yù laø böôùc 3 vaø 4 khoâng caàn thöïc hieän neáu kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt laø toái ña.

Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. kieåm toaùn vieân phaûi ñaùnh giaù laïi ruûi ro 15 .Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt.Quan saùt vieäc aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm soaùt. . (g) Trình baøy vaø coâng boá: Caùc chæ tieâu ñöôïc trình baøy.* Baûng töôøng thuaät : Laø söï moâ taû baèng vaên baûn veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng. Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt.Kieåm tra taøi lieäu.2. kieåm toaùn vieân thöôøng söû duïng pheùp thöû Walk-through ñeå kieåm tra laïi xem coù ñöôïc moâ taû ñuùng hieän traïng cuûa töøng chu trình nghieäp vuï hay chöa ? Pheùp thöû naøy ñeå chæ coâng vieäc theo doõi moät vaøi nghieäp vuï thoâng qua moãi böôùc trong moät chu trình. * Löu ñoà : Laø nhöõng baûng hình veõ bieåu thò heä thoáng thoâng tin keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt coù lieân quan cuûa khaùch haøng baèng nhöõng kyù hieäu ñaõ ñöôïc quy öôùc. hoaëc “Khoâng aùp duïng”. phaân loaïi vaø coâng boá treân caùc baùo caùo taøi chính phaûi ñuùng theo chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. baûng caâu hoûi ñöôïc thieát keá döôùi daïng traû lôøi “Coù”. Nhöõng thöû nghieäm kieåm soaùt ñöôïc söû duïng ñeå kieåm tra söï höõu hieäu cuûa h eä thoáng kieåm soaùt noäi boä goàm : .4 . VSA 500 xaùc ñònh caùc cô sôû daãn lieäu cuûa baùo caùo taøi chính nhö sau : (a) Hieän höõu : Taøi saûn hay nôï phaûi traû coù thöïc vaøo thôøi ñieåm baùo caùo. Sau khi ñaõ hoaøn thaønh caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. trình baøy vaø coâng boá caùc baùo caùo taøi chính theo ñuùng vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp. nghieäp vuï ñeàu phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø trình baøy treân baùo caùo taøi chính.3 . caàn phaûi ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt theo töøng cô sôû daãn lieäu. (f) Chính xaùc : Nghieäp vuï phaûi ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn . (d) Ñaày ñuû : Moïi taøi saûn. Sau khi moâ taû kieåm soaùt noäi boä baèng caùc coâng cuï neâu treân. (b) Quyeàn vaø nghóa vuï : Taøi saûn hoaëc nôï phaûi traû thuoäc veà ñôn vò taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø sau khi kieåm toaùn vieân tìm hieåu caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. keå caû moâi tröôøng kieåm soaùt. “Khoâng”. Ñeå ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. * Baûng caâu hoûi veà kieåm soaùt noäi boä: Laø moät baûng lieät keâ moät loaït caùc caâu hoûi ñöôïc chuaån bò tröôùc veà caùc quaù trình kieåm soaùt trong töøng lónh vöïc kieåm toaùn.Xaùc ñònh nhöõng sai soùt tieàm taøng vaø nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu. 2. 2. kieåm toaùn vieân coù theå thöïc hieän caùc böôùc sau : . . Cô sôû daãn lieäu laø nhöõng giaûi trình (hoaëc khaúng ñònh) cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñeå chöùng minh veà caùc döõ lieäu ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính. (c) Phaùt sinh : Nghieäp vuï phaûi coù thöïc vaø ñaõ xaûy ra trong kyø baùo caùo. Thöû nghieäm kieåm soaùt (coøn ñöôïc goïi laø thöû nghieäm tuaân thuû hoaëc phöông phaùp tuaân thuû) laø nhöõng thöû nghieäm duøng ñeå thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn veà söï höõu hieäu trong thieát keá vaø vaän haønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. . .Thöïc hieän laïi caùc thuû tuïc kieåm soaùt. coâng nôï. Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt laø ñaùnh giaù söï höõu hieäu cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä trong vieäc ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc sai soùt troïng yeáu.Nghieân cöùu nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc qua vieäc tìm hieåu.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thay ñoåi nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñ aõ döï kieán. moïi thu nhaäp vaø chi phí phaûi ñöôïc phaân boå ñuùng kyø. (e) Ñaùnh giaù : Taøi saûn hoaëc coâng nôï phaûi ñöôïc ghi cheùp theo ñuùng giaù trò thuaàn.Phoûng vaán. 2. Cô sôû daãn lieäu ñöôïc hình thaønh xuaát phaùt töø traùch nhieäm cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñoái vôùi vieäc soaïn thaûo. .

ñoùng daáu giaùp lai . Kieåm soaùt noäi boä taïi caùc doanh nghieäp nhoû. Thoâng baùo veà nhöõng khieám khuyeát cuûa kieåm soaùt noäi boä. Thoâng thöôøng nhöõng thoâng tin ñoù seõ ñöôïc kieåm toaùn vieân gôûi cho ñôn vò döôùi hình thöùc Thö quaûn lyù. − Thöôøng xuyeân ñoái chieáu giöõa soá lieäu toång hôïp vaø chi tieát veà nguyeân lieäu. Taïi nhöõng doanh nghieäp naøy. ñeå ngaên ngöøa vaø haïn cheá nhöõng sai phaïm coù theå xaûy ra.kieåm soaùt. Khoâng ñeå toàn quyõ tieàn maët lôùn vaø keùo daøi.. Haàu heát nhöõng vaán ñeà ñaõ trình baøy veà kieåm soaùt noäi boä chæ thích hôïp vôùi nhöõng ñôn vò coù quy mo â lôùn. kieåm toaùn vieân luoân phaûi ghi cheùp treân caùc tôø giaáy laøm vieäc. CHÖÔNG IV 16 . − Ñònh kyø thöïc hieän kieåm keâ taøi saûn. theá nhöng kieåm toaùn vieân cuõng caàn thoâng baùo cho ñôn vò. 1. haøng hoùa. − Haïn cheá toái ña vieäc thanh toaùn baèng tieàn maët. IV− CAÙC VAÁN ÑEÀ KHAÙC. theo ñuùng quy ñònh. Khi thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. − Haøng thaùng ñeàu laäp vaø phaân tích baùo caùo taøi chính ñeå sôùm phaùt hieän nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng vaø tìm nguyeân nhaân cuûa chuùng. hoaëc baûng sao keâ ngaân haøng. − Thöïc hieän chöûa soå ñuùng theo quy ñònh. − Ghi cheùp kòp thôøi moïi nghieäp vuï thu chi quyõ. Rieâng taïi nhöõng doanh nghieäp nhoû thì nhieàu vaán ñeà kieåm soaùt seõ khoù thöïc hieän.. Haøng ngaøy phaûi thöïc hieän vieäc caäp nhaät vaø tính soá dö treân so å quyõ moät caùch nghieâm tuùc.. − Thöôøng xuyeân ñoái chieáu soá phaùt sinh vaø söû duïng cuûa taøi khoaûn Tieàn gôûi ngaân haøng vôùi soå phuï. vaät tö. kieåm toaùn vieân coù theå seõ phaùt hieän ñöôïc nhöõng yeáu keùm cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.. ñoù laø : − Soå keá toaùn phaûi ñöôïc ñaùnh soá trang. vaø cuoái cuøng caàn phaûi hoaøn taát taøi lieäu veà vieäc ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt. − Moïi khoaûn thu ñeàu phaûi noäp vaøo quyõ. 2. Trong tieán trình treân. − Moïi khoaûn chi ñeàu phaûi coù phieáu chi. vaø taêng cöôøng söû duïng caùc loaïi seùc. Tuy chuùng khoâng phaûi laø muïc ñích chính cuûa cuoäc kieåm toaùn . chuùng toâi xin giôùi thieäu moät soá bieän phaùp kieåm so aùt coù theå ñöôïc aùp duïng. vaø ñoái chieáu coâng nôï. coâng nôï . hay noäp cho ngaân haøng ngay trong ngaøy.

. coù kinh nghieäm vaø naêng löïc chuyeân moân ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thöïc teá. kieåm toaùn vieân phaûi tieáp xuùc vôùi hoï.. kieåm toaùn vieân caàn caäp nhaät thoâng tin ñeå ñaùnh giaù laïi veà caùc khaùch haøng hieän höõu cuûa mình. töø baùo chí.. − Vaán ñeà söû duïng nhaân vieân cuûa khaùch haøng ñeå tieát kieäm thôøi gian vaø phí kieåm toaùn. nhö goùp yù ñeå caûi tieán kieåm soaùt noäi boä. Khi thaáy raèng coù theå nhaän lôøi môøi kieåm toaùn..CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙ N I− TIEÀN KEÁ HOAÏCH.Kieåm soaùt chaát löôïng cuoäc kieåm toaùn . vaø caàn löu taâm ñeán tính chính tröïc cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñôn vò. 2.2.Ñoái vôùi khaùch haøng cuõ.. Tröôùc heát. vaø thu thaäp thoâng tin veà caùc khía caïnh nhö laõnh vöïc kinh doanh. trong ñoù xaùc ñònh muïc tieâu. Trong tröôøng hôïp ñôn vò ñaõ coù kieåm toaùn vieân tieàn nhieäm. vaø phaûi thöôøng xuyeân xem xeùt caùc khaùch haøng hieän coù. coâng ty kieåm toaùn phaûi caân nhaéc veà tính ñoäc laäp. Hôïp ñoàng kieåm toaùn. naêng löïc ñeå phuïc vuï khaùch haøng moät caùch toát nhaát. Ñoaïn 6 ISA 220 yeâu caàu : ” Coâng vieäc kieåm toaùn chæ ñöôïc phaân coâng cho nhöõng nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo töông xöùng. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn thu thaäp thoâng tin töø caùc ngaân haøng döõ lieäu.Hôïp ñoàng kieåm toaùn). Sau khi hai beân kyù keát vaø ñaõ hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù ñeå boå nhieäm. Tieáp caän khaùch haøng. toå chöùc kieåm toaùn seõ chính thöùc trôû thaønh kieåm toaùn vieân cuûa ñôn vò. Ñeå quyeát ñònh chaáp nhaän hay duy trì moät khaùch haøng.” 1. vieäc coù vaø giöõ ñöôïc moät khaùch haøng tuy coù theå khoù khaên. 4.” (Ñoaïn 4 VSA 210 . Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng.1.Hieåu bieát 17 . 1. thôøi gian thöïc hieän vaø caùc ñieàu khoaûn veà phí. II− TÌM HIEÅU VEÀ KHAÙCH HAØNG.Ñoái vôùi khaùch haøng môùi. “ Hôïp ñoàng kieåm toaùn : laø söï thoûa thuaän baèng vaên baûn giöõa caùc beân tham gia kyù keát (coâng ty kieåm toaùn. quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa moãi beân. sau khi hoaøn thaønh kieåm toaùn. saùch baùo chuyeân ngaønh .. vaø ñöôïc nhaán maïnh trong ñoaïn VSA 310 . khaùch haøng) veà caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän thöïc hieän kieåm toaùn cuûa khaùch haøng vaø coâng ty kieåm toaùn. ñeå xem coù neân tieáp tuïc kieåm toaùn cho hoï hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân cuõng xem coù caàn thay ñoåi noäi dung cuûa hôïp ñoàng kieåm toaùn hay khoâng ? .neâu roõ : “ Coâng ty kieåm toaùn caàn phaûi ñaùnh giaù khaùch haøng trong töông lai. tö vaán quaûn lyù . hình thöùc baùo caùo kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân seõ trao ñoåi vaø thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng veà moät soá vaán ñeà.. Chính vì theá. Trong moät laõnh vöïc coù nhieàu söï caïnh tranh nhö ngheà kieåm toaùn. tình traïng taøi chính . theá nhöng kieåm toaùn vieân vaãn caàn thaän troïng khi quyeát ñònh tieáp nhaän khaùch haøng. Haøng naêm. phaïm vi kieåm toaùn. Phaân coâng kieåm toaùn vieân. chaúng haïn nhö : − Muï c ñích vaø phaïm vi kieåm toaùn : ví duï nhö kieåm toaùn ñeå xin vay tieàn ngaân haøng. ñeå coå phaàn hoùa … ? Thôøi gian kieåm toaùn ? Caùc vaán ñeà khaùc maø kieåm toaùn vieân coù theå phuïc vuï khaùch haøng. − Vieäc cung caáp taøi lieäu keá toaùn. vaø caùc phöông tieän caàn thieát cho cuoäc kieåm toaùn.” 3. kieåm toaùn vieân seõ tìm hieåu lyù do môøi kieåm toaùn cuûa khaùch haøng. 1. ñoaïn ISA 220 .. vaø do nguyeân taéc bí maät ngheà nghieäp neân hoï chæ coù theå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa kieåm toaùn vieân keá tuïc neáu coù ñöôïc söï ñoàng yù chính thöùc cuûa ñôn vò. Ñaây laø moät coâng vieäc raát quan troïng. veà xöû lyù khi tranh chaáp hôïp ñoàng.

tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò. Ngoaøi ra. chính saùch cuûa khaùch haøng.1 . f) Nhaän dieän caùc beân höõu quan. nghieäp vuï vaø thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa ñôn vò maø theo kieåm toaùn vieân thì coù aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính.nhö sau :“ Ñeå thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. 2. chính saùch kinh doanh. Ñeå taän maét quan saùt veà moïi hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng. thanh tra hay kieåm tra cuûa naêm hieän haønh vaø trong vaøi naêm tröôùc. g) Döï kieán nhu caàu chuyeân gia.Tham quan vaên phoøng. caùc ñaëc ñieåm cuûa ngaønh ngheà kinh doanh. nhaèm ñaùnh giaù veà caùc moái quan heä vaø xu höôùng phaùt trieån.4 . III− XAÙC ÑÒNH MÖÙC TROÏNG YEÁU VAØ ÑAÙNH GIAÙ RUÛI RO KIEÅM TOAÙN. Phaân tích laø moät thuû tuïc quan troïng trong kieåm toaùn. c) Caùc bieân baûn hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng.Xaùc ñònh möùc troïng yeáu. nhaø xöôûng cuûa ñôn vò. vaên phoøng laøm vieäc . phaân tích giuùp cho kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng. khaû naêng taøi chính cuûa ñôn vò… 2.” 1.Phoûng vaán. bao goàm nhieàu phöông dieän nhö sau : • Hieåu bieát chung veà neàn kinh teá nhö thöïc traïng neàn kinh teá.3 . hoaëc ñeán baùo caùo kieåm toaùn . cuõng nhö döï ñoaùn chieàu höôùng sai phaïm. b) Caùc baùo caùo taøi chính vaø caùc loaïi baùo caùo kieåm toaùn. cô caáu toå chöùc . Kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu ñôn vò cöû ngöôøi coù thaåm quyeàn ñeå trình baøy veà tình hình cuûa ñôn vò. Kieåm toaùn vieân seõ phaûi thu thaäp moïi thoâng tin coù theå aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng. Sau ñaây laø moät soá thoâng tin ñaëc bieät : a) Ñieàu leä coâng ty vaø giaáy pheùp thaønh laäp.veà tình hình kinh doanh . 18 .. 1.. e) Caùc noäi quy. 2. cheá ñoä keá toaùn cuõng nhö caùc quy ñònh luaät phaùp khaùc lieân quan ñeán ngaønh ngheà… • Hieåu bieát veà nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa chính ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn..Nhöõng noäi dung caàn phaûi hieåu bieát : Kieåm toaùn vieân caàn ñaït ñöôïc söï hieåu bieát treân moät phaïm vi raát roäng. veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. 2.Khaùi nieäm. caùc chuaån möïc.1 . caùc chính saùch cuûa Chính phuû… • Hieåu bieát veà moâi tröôøng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn nhö tình hình thò tröôøng vaø caïnh tranh.Thu thaäp vaø nghieân cöùu thoâng tin veà tình hình kinh doanh. d) Caùc hôïp ñoàng.Phöông phaùp tìm hieåu.. kieåm toaùn vieân caàn phaûi tham quan nhaø xöôûng.2 . 2.Phaân tích sô boä. bao goàm nhöõng ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù. möùc ñoä laïm phaùt. 1. Hoäi ñoàng quaûn trò (hay Hoäi ñoàng thaønh vieân) vaø Ban giaùm ñoác. ñoù laø söï so saùnh giöõa nhöõng thoâng tin khaùc nhau.. hay caùc cam keát quan troïng. h ) Caùc thoâng tin khaùc. kieåm toaùn vieân phaûi coù hieåu bieát ñaày ñuû veà tình hình kinh doanh nhaèm ñaùnh giaù vaø phaân tích ñöôïc caùc söï kieän.. kieåm toaùn vieân coù theå tröïc tieáp trao ñoåi vôùi nhöõng caùn boä chuû choát taïi caùc boä phaän. ñeán vieäc kieåm tra cuûa kieåm toaùn vieân. Trong giai ñoaïn naøy.

Ruûi ro kieåm toaùn : . Nhö ñaõ nghieân cöùu laø baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng ñeàu coù nhöõng haïn cheá tieàm taøng. baèng caùch laäp keá hoaïch kieåm toaùn vaø ñieàu haønh cuoäc kieåm toaùn moät caùch phuø hôïp.” 1. Xuaát phaùt töø ñieàu ñoù maø khaùi nieäm ruûi ro kieåm toaùn ñöôïc neâu ra. Vaán ñeà caàn ñaët ra laø phaûi tìm caùch giôùi haïn khaû naêng ñoù ôû möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc. Chính vì theá maø khaû naêng ñeå kieåm toaùn vieân nhaän xeùt khoâng xaùc ñaùng veà baùo caùo taøi chính laø ñ ieàu luoân coù theå xaûy ra. Böôùc 2 − Phaân phoái öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu cho caùc khoaûn muïc. hay töøng loaïi nghieäp vuï. Ruûi ro naøy bao goàm ba yeáu toá laø ruûi ro tieàm taøng. ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro phaùt hieän. hoï caàn xem xeùt treân caû hai maët ñònh löôïng vaø ñònh tính.Ñaùnh giaù ruûi ro vaø kieåm soaùt noäi 19 2. kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt tính troïng yeáu ôû möùc ñoä toång theå cuûa baùo caùo taøi chính.Quy trình vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu : Trong kieåm toaùn. Böôùc 4 − Öôùc tính möùc sai soùt toång hôïp.Öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu. Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu coù nghóa laø neáu thieáu thoâng tin ñoù hay thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù seõ aûnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. vì coù nhöõng tröôøng hôïp tuy giaù trò thaáp nhöng do baûn chaát cuûa sai phaïm neân vaãn coù theå laø troïng yeáu. chaúng haïn nhö do : − Kieåm toaùn vieân thöôøng chæ laáy maãu ñeå kieåm tra.Phöông phaùp xaùc ñònh möùc troïng yeáu : Xaùc ñònh möùc troïng yeáu laø vieäc xeùt ñoaùn mang tính ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân. chöù khoâng phaûi nhaèm chöùng minh soá lieäu cuûa baùo caùo taøi chính laø tuyeät ñoái chính xaùc.1. vaø möùc ñoä töøng khoaûn muïc. hay caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính.v . cuï theå nhö sau : Böôùc 1 .. 1. kieåm toaùn vieân coøn xem xeùt caû veà maët ñònh tính.VSA 200 . chöù khoâng kieåm tra toaøn boä.2 . Vò trí cuûa khoaûn muïc Baùo caùo keát quaû kinh doanh Baûng caân ñoái keá toaùn Khoâng troïng yeáu Döôùi 5 % laõi tröôùc thueá Döôùi 10 % taøi saûn Coù theå troïng yeáu Töø 5 % ñeán 10 % laõi tröôùc thueá Töø 10 % ñeán 15 % taøi saûn Chaéc chaén troïng yeáu Treân 10 % laõi tröôùc thueá Treân 15 % taøi saûn Ngoaøi ra. thoâng thöôøng moät sai phaïm ñöôïc xem laø troïng yeáu neáu noù vöôït quaù moät giôùi haïn nhaát ñònh. trong ñoù hai böôùc ñaàu laø thuoäc giai ñoaïn laäp keá hoaïch. Möùc ñoä troïng yeáu tuøy thuoäc vaøo taàm quan troïng cuûa thoâng tin hay cuûa sai soùt ñöôïc ñaùnh giaù trong hoaøn caûnh cuï theå. xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau.” (Ñoaïn 3 ISA 400 . − Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn laø caùc sai soùt v. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy. Veà ñònh löôïng. 2. Böôùc 3 − Öôùc tính sai soùt trong töøng khoaûn muïc. − Vieäc thu thaäp caùc baèng chöùng kieåm toaùn laø do kieåm toaùn vieân caàn döïa vaøo ñoù ñeå thuyeát phuïc. Böôùc 5 − So saùnh sai soùt döï kieán cuûa moïi khoaûn muïc vôùi öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu. hoaëc vôùi möùc öôùc tính ñöôïc ñieàu chænh. “Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro khi kieåm toaùn vieân cho yù kieán kieåm toaùn khoâng ñuùng vì coù nhöõng sai soùt troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính. Tính troïng yeáu cuûa thoâng tin phaûi ñöôïc xem xeùt treân caû tieâu chuaån ñònh löôïng vaø ñònh tính. coøn ba böôùc keá tieáp thuoäc veà hai giai ñoaïn sau.3.Muïc tieâu vaø nguyeân taéc cô baûn chi phoái kieåm toaùn baùo caùo taøi chính giaûi thích : “ Troïng yeáu : laø thuaät ngöõ duøng ñeå theå hieän taàm quan troïng cuûa moät thoâng tin (moät soá lieäu keá toaùn) trong baùo caùo taøi chính. Ngoaøi ra.. Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn. quy trình vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu thöôøng g oàm naêm böôùc.

2. hoaëc phaùt hieän ñeå ñieàu chænh kòp thôøi.” (Ñoaïn 4 ISA 400).boä). 20 . hoaëc keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû caùc soá dö hay loaïi nghieäp vuï khaùc. “ Ruûi ro kieåm soaùt laø ruûi ro maø söï trình baøy sai trong soá dö cuûa taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï. “ Ruûi ro phaùt hieän laø ruûi ro khi maø caùc thöû nghieäm cô baûn cuûa kieåm toaùn vieân ñaõ khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc sai soùt hieän höõu treân soá dö taøi khoaûn. hay caùc nghieäp vuï khaùc. hoaëc caùc loaïi nghieäp vuï.” (Ñoaïn 5 ISA 400). Ruûi ro tieàm taøng. Ruûi ro kieåm soaùt . nhöõng sai soùt naøy coù theå rieâng leû. hoaëc keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû nhöõng soá dö hay loaïi nghieäp vuï khaùc. Ta coù theå nghieân cöùu moái quan heä treân thoâng qua hình veõ moâ taû veà bieän phaùp ngaên chaën caùc loaïi ruûi ro 4 nhö sau : Ruûi ro tieàm taøng Coù sai laàm cuï theå naøo hay khoâng ? Coù Heä thoáng kieåm soaùt noäi coù phaùt hieän ñöôïc hay khoâng ? Khoâng Ruûi ro phaùt hieän Kieåm toaùn vieân phaùt hieän ñöôïc baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn hay khoâng ? Khoâng Ruûi ro kieåm toaùn YÙ kieán sai 2. vôùi giaû ñònh raèng khoâng coù kieåm soaùt noäi boä. 2. hoaëc coù theå keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû caùc soá dö.” (Ñoaïn 6 ISA 400). “ Ruûi ro tieàm taøng laø khaû naêng coù sai soùt troïng yeáu trong soá dö cuûa taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï. a. maø khoâng ñöôïc heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ngaên chaën.3. nhöõng sai soùt naøy coù theå laø troïng yeáu neáu xeùt rieâng leû. nhöõng sai soùt naøy coù theå laø troïng yeáu neáu xeùt rieâng leû. ruûi ro kieåm toaùn cuõng ñöôïc xem xeùt ôû hai möùc ñoä toaøn boä baùo caùo taøi chính vaø töøng khoaûn muïc : * ÔÛ möùc ñoä toaøn boä baùo caùo taøi chính : Vieäc ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh döïa treân nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc veà ñaëc ñieåm vaø tình hình hoaït ñoäng kinh doanh. Ñaùnh giaù ruûi ro. Töông töï nhö vieäc nghieân cöùu veà tính troïng yeáu. c. Ruûi ro phaùt hieän. b. Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro. kinh nghieäm 4 Taøi lieäu huaán luyeän Kieåm toaùn cuûa Price Waterhouse vaø VACO taïi TP Hoà chí Minh (10/1992).

2. neáu giaûm möùc sai soùt coù theå chaáp nhaän ñöôïc. noùi caùch khaùc. Phaân chia toång theå baùo caùo taøi chính thaønh nhöõng boä phaän. cuï theå laø : 1. khi naøo kieåm toaùn vieân taêng giaù trò sai soùt coù theå boû qua. taïi moät soá quoác gia thì ngöôøi ta ñaõ thieát laäp moâ hình ruûi ro kieåm toaùn. hay boä phaän : Döïa vaøo möùc ñoä ruûi ro chaáp nhaän ñöôïc ñaõ döï kieán cho töøng khoaûn mu ïc. kieåm toaùn vieân seõ thieát keá chöông trình kieåm toaùn chi tieát.3. Moâ hình ruûi ro kieåm toaùn vaø ma traän ruûi ro phaùt hieän. vaø hình thaønh chieán löôïc chung veà kieåm toaùn. 2. 21 . Ngöôïc laïi. 1. phuï luïc cuûa ISA 400 ñaõ trình baøy moái lieân heä giöõa caùc boä phaän cuûa ruûi ro kieåm toaùn nhaèm cho thaáy söï thay ñoåi cuûa ruûi ro phaùt hieän nhö sau : Ñaùnh giaù cuûa kieåm toaùn vieân veà ruûi ro kieåm soaùt Cao Trung bình Thaáp Ñaùnh giaù cuûa Cao Toái thieåu Thaáp Trung bình kieåm toaùn Trung bình Thaáp Trung bình Cao vieân veà ruûi Thaáp Trung bình Cao Toái ña ro tieàm taøng AR = IR × CR × DR DR = AR IR × CR 3. Keá hoaïch sô boä. laäp keá hoaïch vaø thieát keá chöông trình kieåm toaùn. phaïm vi. roõ raøng laø ruûi ro kieåm toaùn seõ giaûm xuoáng .1. Neáu möùc sai soùt coù theå chaáp nhaän ñöôïc taêng leân. Hoaïch ñònh phöông höôùng aùp duïng caùc kyõ thuaät kieåm toaùn cho caùc khoaûn muïc Sau ñaây laø moät maãu keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn : Coâng ty Y Keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn. Söï ñaùnh giaù naøy seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân xaùc ñònh tyû leä ruûi ro kieåm toaùn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. cuõng nhö giuùp kieåm toaùn vieân ñieàu chænh keá hoaïch vaø chöông trình laøm vieäc. Xaùc ñònh möùc troïng yeáu vaø ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn 1. neân vaøo ñaàu thaäp nieân 80. luùc ñoù khaû naêng coù sai soùt troïng yeáu seõ giaûm. Qua nghieân cöùu. IR (Inherent risk) : ruûi ro tieàm taøng. Quaù trình naøy thöôøng bao goàm vieäc laäp keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn. Ñeå giuùp kieåm toaùn vieân öôùc tính veà möùc ñoä ruûi ro phaùt hieän coù theå chaáp nhaän ñöôïc döïa treân söï ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro tieàm taøng. Vieäc laäp keá hoaïch sô boä bao goàm nhieàu böôùc : 1. DR (Detection risk) : ruûi ro phaùt hieän. vaø thôøi gian cuûa caùc thuû tuïc kieåm toaùn. ta nhaän thaáy troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau. Quan heä giöõa troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn. Vieäc naém vöõng caùc moái quan heä treân raát höõu ích.kieåm toaùn. Vieäc nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù ruûi ro raát quan troïng. moâ hình ñoù ñöôïc bieåu thò bôûi coâng thöùc sau ñaây : AR (Audit risk) : ruûi ro kieåm toaùn. hay nhöõng khoaûn muïc caàn kieåm toaùn. vì noù seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân xaùc ñònh noäi dung. söï xuaát hieän cuûa nhöõng nhaân toá laøm gia taêng khaû naêng gian laän vaø sai soùt. ⇔ CR (Control risk) : ruûi ro kieåm soaùt.4. luùc ñoù ruûi ro kieåm toaùn seõ taêng leân. * ÔÛ möùc ñoä khoaûn muïc. IV− XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH VAØ CHÖÔNG TRÌNH KIEÅM TOAÙN.

soå saùch vôùi nhau. caùc chæ soá.Thöû nghieäm chi tieát : laø vieäc kieåm tra tröïc tieáp caùc nghieäp vuï hay caùc soá dö. Keá hoaïch kieåm toaùn. − Thôøi haïn hoaøn thaønh.. 3. 3. ñeå phaùt hieän vaø nghieân cöùu veà caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. Thöû nghieäm cô baûn. vaø laø phöông tieän ñeå kieåm tra vieäc thöïc hieän coâng vieäc. hay ñeå thöïc hieän töøng thuû tuïc kieåm toaùn” (Ñoaïn 10 ISA 310 – Laäp keá hoaïch kieåm toaùn). thôøi gian vaø trình töï kieåm toaùn : nhöõng coâng vieäc caàn tieán haønh. chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï ñoù.. vaø ñoái chieáu vôùi nhöõng taøi lieäu thu thaäp ñöôïc töø caùc ñeä tam nhaân . sau ñoù choïn maãu ñeå kieåm tra vaø ñoái chieáu giöõa caùc taøi lieäu. − Nhöõng coâng vieäc caàn phaân coâng cho nhaân vieân cuûa khaùch haøng thöïc hieän. nhö laø ñaëc ñieåm kinh doanh.2. Khaùi nieäm. sau ñoù kieåm tra chi tieát veà caùc taøi lieäu. Chöông trình kieåm toaùn cuõng coù theå bao goàm nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn cho töøng khoaûn muïc. cuoái cuøng kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù vaø xaù c ñònh soá dö cuoái kyø. Keá hoaïch kieåm toaùn thöôøng bao goàm caùc noäi dung nhö sau : − Moâ taû veà tình hình cuûa khaùch haøng. 22 . Thieát laäp ñöôïc moät chöông trình kieåm toaùn thích hôïp seõ giuùp kieåm toaùn vieân ñaït ñöôïc möùc thoûa maõn trong kieåm toaùn vôùi chi phí vaø thôøi gian kieåm toaùn hôïp lyù. cô caáu toå chöùc. vaø xem xeùt quaù trình luaân chuyeån cuûa chuùng qua caùc taøi khoaûn . ñaùnh giaù sô boä veà ruûi ro tieàm taøng vaø ruûi ro kieåm soaùt . caùc taøi khoaûn khoâng coù soá dö hay trong caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. * Kieåm tra soá dö : laø kieåm tra ñeå ñaùnh giaù veà möùc ñoä trung thöïc cuûa soá dö caùc taøi khoaûn coù nhieàu nghieäp vuï phaùt sinh. Thuû tuïc phaân tích : laø vieäc so saùnh caùc thoâng tin taøi chính. − Noäi dung. thôøi haïn thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñaëc bieät − ví duï nhö quan saùt kieåm keâ toàn kho. Caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc thieát keá trong chöông trình kieåm toaùn maãu bao goàm hai loaïi thöû nghieäm kieåm soaùt vaø thöû nghieäm cô baûn. Thöû nghieäm naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau : tröôùc heát kieåm toaùn vieân seõ choïn caùc nghieäp vuï caàn kieåm tra .1.Khoaûn muïc Caùc nhaân toá laøm taêng (hay giaûm) ruûi ro Ñaùnh giaù ban ñaàu veà ruûi ro Tieàm taøng Kieåm soaùt Phöông höôùng aùp duïng nhöõng kyõ thuaät kieåm toaùn 2. 3. − Muïc ñích kieåm toaùn. Sau ñaây ta nghieân cöùu theâm veà caùc thöû nghieäm cô baûn. Laø thöû nghieäm duøng ñeå thu thaäp baèng chöùng veà nhöõng sai leäch troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính. vaø öôùc tính thôøi gian caàn thieát ñeå kieåm tra töøng khoaûn muïc. “ Chöông trình kieåm toaùn laø taäp hôïp nhöõng höôùng daãn cho caùc thaønh vieân tham gia kieåm toaùn. b. Noù bao goàm hai loaïi thöû nghieäm chính laø : a. nhöõng cô sôû daãn lieäu vaø caùc muïc tieâu kieåm toaùn. hay theo töøng ñoái töôïng . − Yeâu caàu nhaân löïc cho cuoäc kieåm toaùn. thö xaùc nhaän . − Ñaùnh giaù sô boä veà möùc troïng yeáu. goàm coù : * Kieåm tra nghieäp vuï : laø kieåm tra chi tieát moät soá ít hay toaøn boä nghieäp vuï phaùt sinh ñeå xem xeùt veà möùc ñoä trung thö ïc cuûa caùc khoaûn muïc.. heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.. cuoái cuøng kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù keát quaû vaø xaùc ñònh soá dö cuoái kyø. Chöông trình kieåm toaùn. caùc tyû leä. Thöû nghieäm naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau : ñaàu tieân kieåm toaùn vieân phaân tích soá d ö ra thaønh töøng boä phaän. Loaïi kieåm tra naøy ñöôïc söû duïng khi maø soá phaùt sinh cuûa taøi khoaûn ít.

d. tröôùc khi kieåm tra töøng ñoái töôïng chi tieát.Ñaùnh giaù : Kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp baèng chöùng ñeå xem taøi saûn. toång coäng. phöông tieän vaän taûi . vaø ñoøi hoûi kieåm toaùn vieân söû duïng phoái hôïp nhieàu kyõ thuaät kieåm tra. kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu veà söï thoáng nhaát giöõa soá lieäu treân caùc soå chi tieát vaø toång hôïp.. Rieâng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï phaûi traû.Muïc tieâu chính cuûa thuû tuïc phaân tích laø giuùp cho kieåm toaùn vieân hieåu roõ veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng. thí duï nhö tieàn gôûi ngaân haøng. quyeàn sôû höõu ñöôïc kieåm tra ñoàng thôøi vôùi söï hieän höõu. Treân cô sôû caùc muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt neâu treân.Ghi cheùp chính xaùc : Soá lieäu toång hôïp cuûa moät khoaûn muïc thöôøng bao goàm nhieàu ñoái töôïng chi tieát.Hieän höõu vaø phaùt sinh : Kieåm toaùn vieân coù traùch nhieäm thu thaäp baèng chöùng chöùng minh veà söï hieän höõu cuûa caùc taøi saûn vaø nôï phaûi traû baèng nhieàu kyõ thuaät khaùc nhau. vaø giôùi haïn phaïm vi kieåm tra chi tieát. keát quaû hoaït ñoäng vaø trình baøy ñaày ñuû caùc vaán ñeà troïng yeáu treân caùc baùo caùo taøi chính theo ñuùng nhöõng chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn. Ngoaøi ra.Trình baøy vaø coâng boá : Caùc nhaø quaûn lyù coù traùch nhieäm phaûn aùnh trung thöïc veà tình hình taøi chính. Chöông III ñaõ trình baøy veà caùc cô sôû daãn lieäu vaø döïa vaøo ñoù kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh caùc muïc tieâu kieåm toaùn vaø xaây döïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn. coâng nôï vaø nghieäp vuï coù ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng theo nhöõng chuaån möïc keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? e. Döôùi ñaây laø moät caùch coù theå söû duïng : a. Nhöng coù nhöõng taøi saûn maø söï hieän höõu vaø quyeàn sôû höõu khoâng gaén lieàn vôùi nhau. vaø ñeà ra nhöõng thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát cho töøng khoaûn muïc hay chu trình nghieäp vuï coù lieân quan. 3. giöõa soå saùch vaø baùo caùo taøi chính.3. f.Ñaà y ñuû : Kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp baèng chöùng ñeå chöùng minh laø moïi nghieäp vuï. nhö ñaát ñai. khi thieát keá chöông trình kieåm toaùn cuûa töøng khoaûn muïc hay chu trình nghieäp vuï. taøi saûn.Quyeàn vaø nghóa vuï : Ñoái vôùi moät soá taøi saûn. xaùc ñònh caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. 23 .. nhaø xöôûng. Vaán ñeà naøy khaù phöùc taïp. luõy keá. kieåm toaùn vieân cuõng phaûi xem coù phaûi thöïc söï laø nghóa vuï cuûa ñôn vò hay khoâng ? c. kieåm toaùn vieân caàn xaùc minh xem caùc nghieäp vuï coù thöïc söï phaùt sinh hay khoâng ? b. Vì theá. kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn rieâng bieät. coâng nôï ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø phaûn aùnh ñaày ñuû trong baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân caàn raø soaùt laïi quaù trình tính toaùn. Cô sôû daãn lieäu vaø muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt. Rieâng vôùi doanh thu vaø chi phí.

2.Caùc thuû tuïc thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn. Vieäc thöïc hieän caùc phöông phaùp naøy moät phaàn tuøy thuoäc vaøo thôøi gian thu thaäp ñöôïc baèng chöùng kieåm toaùn. quan saùt. 2.Tính toaùn. 2.1. “ Kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn baèng caùc phöông phaùp sau : kieåm tra. tính toaùn vaø quy trình phaân tích. chöùng töø. thoâng tin töø nhöõng nguoàn khaùc. Laø söï xem xeùt taän maét veà caùc coâng vieäc.1.Kieåm tra taøi lieäu : Bao goàm vieäc xem xeùt ñoái chieáu caùc taøi lieäu. b. 3. Thöôøng bao goàm hai loaïi : a.4. vaên baûn.Yeâu caàu. Baèng ch öùng kieåm toaùn phaûi ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh veà maët chaát löôïng vaø soá löôïng vaø hai khaùi nieäm thích hôïp vaø ñaày ñuû ñöôïc söû duïng ñeå chæ hai yeâu caàu naøy..Quan saùt. “Baèng chöùng kieåm toaùn laø taát caû caùc taøi lieäu.BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN.CHÖÔNG V BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN I. baùo caùo taøi chính vaø caùc taøi lieäu. Sau ñaây laø moät soá nhaân toá coù aûnh höôûng ñeán söï xeùt ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân veà söï ñaày ñuû : • Tính thích hôïp cuûa caùc baèng chöùng kieåm toaùn • Tính troïng yeáu • Möùc ruûi ro 3. soå keá toaùn. xaùc nhaän. Laø vieäc thu thaäp caùc thö xaùc nhaän cuûa caùc beân thöù ba veà caùc soá dö.Ñaày ñuû : Vaán ñeà naøy khoâng coù moät thöôùc ño chung.Phoûng vaán. 1. caùc tieán trình thöïc hieän coâng vieäc do ngöôøi khaùc laøm. 3.2. ñoái chieáu giöõa chuùng vôùi nhau.Kieåm tra vaät chaát : bao goàm vieäc kieåm keâ hoaëc tham gia kieåm keâ taøi saûn thöïc teá. thoâng tin do kieåm toaùn vieân thu thaäp ñöôïc lieân quan ñeán cuoäc kieåm toaùn vaø döïa treân caùc thoâng tin naøy kieåm toaùn vieân hình thaønh neân yù kieán cuûa mình.Xaùc nhaän. Laø söï xem xeùt caùc taøi lieäu ghi cheùp vaø caùc taøi saûn höõu hình baèng caùch raø soaùt.3.5.” (Ñoaïn 20 VSA 500). Baèng chöùng kieåm toaùn bao goàm caùc taøi lieäu. giöõa soå saùch vaø thöïc teá. Vì theá caùc chuaån möïc kieåm toaùn thöôøng chaáp nhaän kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn vaø döïa vaøo ñoù ñeå thuyeát phuïc hôn laø ñeå keát luaän.. giöõa quy ñònh vaø thöïc hieän . ñieàu tra.Kieåm tra.Thích hôïp : Ñeå xem xeùt vaán ñeà naøy. maø chuû yeáu laø döïa vaøo söï xeùt ñoaùn ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân. hoaëc caùc thoâng tin khaùc. 24 . Laø thu thaäp thoâng tin qua söï trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi trong ñôn vò.” (VSA 500 “Baèng chöùng kieåm toaùn”).Khaùi nieäm. kieåm toaùn vieân caàn chuù yù ñeán caùc nhaân toá sau ñaây : • Nguoàn goác cuûa baèng chöùng kieåm toaùn • Daïng baèng chöùng kieåm toaùn • Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa ñôn vò • Söï keát hôïp giöõa caùc loaïi baèng chöùng 2. soå saùch. 3. 3. 3. chöùng töø coù lieân quan.

Laø söï kieåm tra laïi nhöõng pheùp tính soá hoïc cuûa caùc thoâng tin do ñôn vò cung caáp. Kieåm toaùn vieân coù theå kieåm tra toaøn boä caùc phaàn töû caáu thaønh moät soá dö taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï (hoaëc moät nhoùm trong toång theå). 3. ñoù laø: • Caùc phaàn töû coù giaù trò lôùn hoaëc quan troïng • Taát caû caùc phaàn töû coù giaù trò töø moät soá tieàn naøo ñoù trôû leân • Caùc phaàn töû thích hôïp cho muïc ñích thu thaäp thoâng tin • Caùc phaàn töû thích hôïp cho muïc ñích thöû nghieäm caùc thuû tuïc 3.Phaân tích.Moät soá baèng chöùng kieåm toaùn ñaëc bieät. • Coâng vieäc cuûa caùc kieåm toaùn vieân khaùc. II. ñoù laø : • Coâng vieäc cuûa chuyeân gia. Laø söï xem xeùt caùc soá lieäu. Khi phaân tích.Choïn löïa toaøn boä. ñoàng thôøi giuùp ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng neùt toång theå vaø khoâng bò sa vaøo caùc nghieäp vuï cuï theå. chi phí thaáp. Tuøy töøng tröôøng hôïp. ta coù theå so saùnh nhöõng thoâng tin nhö : • So saùnh giöõa caùc thoâng tin taøi chính trong kyø naøy vôùi thoâng tin töông öùng cuûa kyø tröôùc • So saùnh giöõa soá lieäu thöïc teá vaø soá lieäu keá hoaïch. • Giaûi trình cuûa giaùm ñoác. Laáy maãu seõ giuùp kieåm toaùn 25 . • Baèng chöùng veà caùc beân höõu quan. kieåm toaùn vieân coù theå löïa choïn moät trong ba phöông phaùp hoaëc söû duïng phoái hôïp. maø laïi coù theå cung caáp caùc baèng chöùng veà söï ñoàng boä. Sau ñaây laø moät soá baèng chöùng kieåm toaùn ñaëc bieät thu thaäp töø moät soá ñoái töôïng ñaëc bieät vaø thöôøng ñöôïc söû duïng trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. chuaån xaùc vaø coù giaù trò veà caùc soá lieäu keá toaùn . 2. thoâng tin cuûa ñôn vò thoâng qua vieäc so saùnh vaø nghieân cöùu moái quan heä giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi nhau.PHÖÔNG PHAÙP LÖÏA CHOÏN CAÙC PHAÀN TÖÛ THÖÛ NGHIEÄM. ISA 530 ñònh nghóa : “Laáy maãu kieåm toaùn” (goïi taét laø laáy maãu) laø aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn treân moät soá phaàn töû ít hôn 100% toång soá phaàn töû cuûa moät soá dö taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï sao cho moïi phaàn töû ñeàu coù cô hoäi ñeå ñöôïc choïn. vaø giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi caùc thoâng tin phi taøi chính. 1.1 .Caùc khaùi nieäm cô baûn. döï toaùn • So saùnh giöõa caùc chæ tieâu cuûa ñôn vò vôùi caùc chæ tieâu bình quaân ngaønh • Nghieân cöùu moái quan heä giöõa caùc thoâng tin taøi chính trong kyø • Nghieân cöùu moái quan heä giöõa thoâng tin taøi chính vaø caùc thoâng tin phi taøi chính Phaân tích ñöôïc ñaùnh giaù laø moät thuû tuïc kieåm toaùn coù hieäu quaû cao nhaát vì thôøi gian ít. • Coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. Laáy maãu kieåm toaùn. 3.Laáy maãu kieåm toaùn.Choïn löïa caùc phaàn töû ñaëc bieät : Kieåm toaùn vieân coù theå choïn löïa caùc phaàn töû ñaëc bieät ñeå kieåm tra.6. Tuy nhieân khi aùp duïng thuû tuïc naøy caàn phaûi chuù yù veà nhöõng vaán ñeà sau : − Moái quan heä baûn chaát giöõa caùc chæ tieâu ñöôïc so saùnh − Möùc ñoä troïng yeáu cuûa khoaûn muïc trong moái quan heä toång theå giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi nhau − Möùc ñoä höõu hieäu cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä 4. cuûa caùc soå saùch keá toaùn cuûa ñôn vò.

* Ruûi ro ngoaøi laáy maãu : laø ruûi ro khi kieåm toaùn vieân ñi ñeán moät keát luaän sai vì caùc nguyeân nhaân khoâng lieân quan ñeán côõ maãu.Trôï giuùp cho vieäc laäp keá hoaïchvaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn . soaùt xeùt vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn . Phaân loaïi hoà sô kieåm toaùn. 1. 3. phaân loaïi. 2.Thieát keá maãu. treân phöông tieän tin hoïc hay baát kyø phöông tieän löu tröõ naøo khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. Taøi lieäu trong hoà sô kieåm toaùn ñöôïc theå hieän treân giaáy.Löu tröõ nhöõng baèng chöùng thu ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän kieåm toaùn.Quy trình laáy maãu kieåm toaùn Trong quy trình laáy maãu kieåm toaùn coù caùc noäi dung cô baûn nhö sau : .Trôï giuùp cho vieäc xöû lyù caùc phaùt sinh sau cuoäc kieåm toaùn. 26 .Thöïc h ieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn . Caùc loaïi hoà sô kieåm toaùn naêm. thu thaäp. treân phim. .Xaùc ñònh côõ maãu. vaø laøm cô sôû cho vieäc ñöa ra yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. nhaèm hình thaønh hay cuûng coá moät keát luaän veà toång theå .2. Ruûi ro laáy maãu vaø ruûi ro ngoaøi laáy maãu * Ruûi ro laáy maãu : laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra keát luaän döïa treân laáy maãu coù theå khaùc vôùi keát luaän maø kieåm toaùn vieân ñaït ñöôïc neáu kieåm tra treân toaøn boä toång theå vôùi cuøng moät thuû tuïc.Döï ñoaùn sai soùt cuûa toång theå . Hoà sô kieåm toaùn ñöôïc laäp vaø löu tröõ thaønh hai loaïi.HOÀ SÔ KIEÅM TOAÙN. Khaùi nieäm.vieân thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà caùc ñaëc tröng cuûa caùc phaàn töû ñöôïc choïn.. .Hoà sô kieåm toaùn naêm (coøn goïi laø hoà sô hieän haønh) : bao goàm toaøn boä hoà sô kieåm toaùn ñeå laøm cô sôû cho baùo caùo kieåm toaùn cuûa moät naêm taøi chính. Ngöôïc laïi. VSA 230 “Hoà sô kieåm toaùn” ñònh nghóa :“ Hoà sô kieåm toaùn : laø caùc taøi lieäu do kieåm toaùn vieân laäp. 3.1 . . Döôùi ñaây laø moät soá hoà sô ñöôïc söû duïng phoå bieán trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính : 3. ñoù laø hoà sô kieåm toaùn chung vaø hoà sô kieåm toaùn naêm. III. caùc ñieàu chænh cuûa kieåm toaùn vieân vaø soá lieäu sau khi ñieàu chænh. 3.” Hoà sô kieåm toaùn ñöôïc duøng ñeå : .Hoà sô quaûn lyù kieåm toaùn : Bao goàm caùc hoà sô ñöôïc thieát keá rieâng bieät ñeå hoã trôï cho kieåm toaùn vieân trong vieäc laäp keá hoaïch vaø theo doõi tieán ñoä thöïc hieän kieåm toaùn.2 . 2..2. söû duïng vaø löu tröõ. .Trôï giuùp cho vieäc kieåm tra.” Laáy maãu thoáng keâ vaø laáy maãu phi thoáng keâ Laáy maãu thoáng keâ laø phöông phaùp laáy maãu döïa vaøo lyù thuyeát thoáng keâ ñeå ñaùnh giaù keát quaû maãu.Löïa choïn caùc phaàn töû cuûa maãu. 2.1.Hoà sô kieåm toaùn chung (coøn goïi laø hoà sô thöôøng tröïc) : laø caùc thoâng tin chung veà khaùch haøng lieân quan töø hai cuoäc kieåm toaùn trôû leân. laáy maãu phi thoáng keâ döïa treân söï xeùt ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân neân coøn goïi laø laáy maãu xeùt ñoaùn.Ñaùnh giaù keát quaû. aûnh.Baûng caân ñoái taøi khoaûn : Laø baûng toång hôïp vaø caân ñoái caùc khoaûn muïc theo soå saùch vaøo ñaàu kyø vaø cuoái kyø kieåm toaùn.Xem xeùt baûn chaát vaø nguyeân nhaân cuûa sai soùt. .

kyù hieäu söû duïng . caùc hoà sô kieåm toaùn ñöôïc taäp hôïp vaø löu tröõ thaønh moät boä hoà sô theo thöù töï ñaõ ñaùnh soá ñeå giuùp tra cöùu deã daøng. tieåu khoaûn ñöôïc thöïc hieän baèng caùc bieåu chæ ñaïo. kieåm toaùn vieân seõ ñöa ra caùc buùt toaùn ñeå ñeà nghò ñôn vò ñieàu chænh laïi cho ñuùng. Caùc bieåu cô sôû : Coù nhieàu loaïi bieåu cô sôû ñöôïc thöïc hieän tuøy theo töøng muïc tieâu cuï theå. Baûng toång hôïp caùc buùt toaùn ñieàu chænh : Trong quaù trình kieåm toaùn.4. * Bieåu chænh hôïp hay bieåu hoøa giaûi : duøng ñeå thuyeát minh chi tieát veà söï khaùc bieät giöõa soá lieäu thu töø caùc nguoàn khaùc nhau...Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñöôïc chuù thích ñaày ñuû veà nguoàn goác döõ lieäu.Hoà sô kieåm toaùn phaûi coù ñeà muïc roõ raøng . coå ñoâng..Hoà sô kieåm toaùn phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa kieåm toaùn vieân . 4. döôùi ñaây laø moät soá daïng thöôøng ñöôïc söû duïng : * Bieåu lieät keâ chi tieát : coù noäi dung laø chi tieát hoùa soá dö cuoái kyø cuûa moät taøi khoaûn thaønh töøng ñoái töôïng chi tieát thích hôïp cho vieäc kieåm tra. * Caùc taøi lieäu chöùng minh : kieåm toaùn vieân caàn löu vaøo hoà sô kieåm toaùn veà caùc taøi lieäu chöùng minh nhö baûn sao Bieân baûn caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. Yeâu caàu ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn. Vaán ñeà baûo maät vaø löu tröõ hoà sô kieåm toaù n : Khi hoaøn thaønh kieåm toaùn.Hoà sô kieåm toaùn caàn trình baøy deã hieåu vaø roõ raøng . chính xaùc vaø thích hôïp .Hoà sô kieåm toaùn caàn ñöôïc saép xeáp khoa hoïc 5. caùc hôïp ñoàng kinh teá quan troïng v..v. * Bieåu tính toaùn : bao goàm caùc tính toaùn ñoäc laäp cuûa kieåm toaùn vieân ñeå cung caáp döõ lieäu cho caùc hoà sô kieåm toaùn khaùc. 3.5.3. kieåm toaùn vieân coù theå phaùt hieän ñöôïc caùc sai soùt trong soá lieäu keá toaùn cuûa ñôn vò. Bieåu chæ ñaïo : Sau ñoù vieäc phaân tích caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính theo caùc taøi khoaûn. * Bieåu phaân tích theo nghieäp vuï : duøng ñeå phaân tích moïi bieán ñoäng taêng giaûm cuûa moät taøi khoaûn trong kyø kieåm toaùn theo töøng loaïi nghieäp vu.Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñaày ñuû. cuï theå laø : .3. 3. Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh. Ñoái vôùi caùc sai soùt troïng yeáu. 27 . .

CHÖÔNG VI

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙ N

I− CHUAÅN BÒ HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN. Coâng vieäc chuaån bò hoaøn thaønh kieåm toaùn , bao goàm vieäc xem xeùt veà caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán, xem xeùt veà caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä, xem xeùt veà giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc vaø ñaùnh giaù toång quaùt keát quaû. 1. Xem xeùt caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán. Trong thöïc teá, coù nhöõng söï kieän ñaõ phaùt sinh trong naêm vaø coù theå daãn ñeán moät khoaûn coâng nôï hay thieät haïi maø cho ñeán thôøi ñieåm khoùa soå vaãn chöa theå xaùc ñònh laø coù chaéc chaén xaûy ra hay khoâng vaø soá tieàn cuï theå laø bao nhieâu ? Thoâng thöôøng coù caùc loaïi coâng nôï ngoaøi döï kieán nhö sau : − Caùc vuï kieän chöa xeùt xöû do ñôn vò xaâm phaïm quyeàn sôû höõu coâng nghieäp, hoaëc veà traùch nhieäm phaùp lyù ñoái vôùi saûn phaåm. − Caùc tranh chaáp veà thueá vôùi cô quan thueá vuï. − Caùc baûo laõnh veà coâng nôï cuûa ngöôøi khaùc v.v ... Caùc chuaån möïc keá toaùn thöôøng yeâu caàu ñôn vò phaûi coâng boá caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán troïng yeáu trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính Moät soá thuû tuïc kieåm toaùn coù theå söû duïng ñeå tìm kieám caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán cuûa ñôn vò, ñoù laø : • Trao ñoåi vôùi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò veà khaû naêng coù caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán chöa ñöôïc coâng boá. • Yeâu caàu luaät sö, hay tö vaán phaùp lyù cuûa ñôn vò cung caáp thö xaùc nhaän. • Xem xeùt caùc bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò ñeå bieát ñöôïc caùc hôïp ñoàng, caùc vuï kieän quan troïng v.v... Sau cuøng, kieåm toaùn vieân caàn ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán vaø noäi dung caàn thieát coâng boá treân baùo caùo taøi chính. 2. Xem xeùt söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä. Töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä cho ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn , vaø sau ngaøy coâng boá baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn coù theå xaûy ra nhöõng söï kieän quan troïng vaø coù theå aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính. Chuùng ñöôïc goïi laø caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä (coøn goïi taét laø caùc söï kieän tieáp theo). Theo IAS 10, coù hai loaïi söï kieän tieáp theo caàn ñöôïc quan taâm bôûi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò vaø kieåm toaùn vieân. 2.1. Ñoái vôùi caùc söï kieän coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán baùo caùo taøi chính vaø ñoøi hoûi phaûi ñieàu chænh baùo caùo taøi chính : Döôùi ñaây laø moät soá söï kieän tieáp theo thuoäc loaïi naøy : − Keát quaû xeùt xöû moät vuï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä cho thaáy soá tieàn ñôn vò bò boài thöôøng laø troïng yeáu. − Moät soá seùc cuûa khaùch haøng ñaõ ghi vaøo toàn quyõ cuûa ñôn vò vaøo ngaøy khoùa soå, ñeán khi noäp ngaân haøng vaøo ñaàu naêm sau ñôn vò môùi phaùt hieän laø khoâng coù khaû naêng thu tieàn. 2.2. Ñoái vôùi caùc söï kieän khoâng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán baùo caùo taøi chính nhöng caàn phaûi coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính : Döôùi ñaây laø moät soá söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä caàn ñöôïc coâng boá : − Söï phaùt haønh traùi phieáu hay coå phaàn.
28

− Söï suït giaûm giaù thò tröôøng cuûa haøng toàn kho A vì nhaø nöôùc caám baùn loaïi haøng naøy keå töø thôøi ñieåm X ... Ñeå phaân bieät moät söï kieän tieáp theo thuoäc loaïi naøo, kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt veà thôøi ñieåm hình thaønh ñieàu kieän chuû yeáu daãn ñeán xaûy ra söï kieän laø tröôùc hay sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ? 2.3- Caùc thuû tuïc kieåm toaùn coù theå aùp duïng ñeå xem xeùt caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä : coù theå chia ra laøm hai loaïi laø caùc thuû tuïc kieåm tra soá dö vaø caùc thuû tuïc chuyeân duøng ñeå phaùt hieän caùc söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä. Loaïi thöù nhaát thöôøng laø caùc thuû tuïc kieåm tra quanh thôøi ñieåm khoùa soå vaø caùc thöû nghieäm ñaùnh giaù. Ñoù chính laø nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñöôïc tieán haønh khi kieåm toaùn caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính. Beân caïnh vieäc cung caáp baèng chöùng veà söï chuaån xaùc cuûa caùc soá lieäu, noù coøn cho thaáy nhieàu söï kieän xaûy ra sau thôøi ñieåm khoùa soå. Loaïi thöù hai ñöôïc thieát keá ñeå tìm kieám caùc thoâng tin veà caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ñeå tieán haønh caùc ñieàu chænh, hoaëc boå sung caùc thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính. 3. Xem xeùt veà giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc. IAS 1 ñònh nghóa giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc (coøn goïi laø tính lieân tuïc hoaït ñoäng kinh doanh) nhö sau :" Thoâng thöôøng moät doanh nghieäp ñöôïc coi laø ñang hoaït ñoäng khi maø noù tieáp tuïc hoaït ñoäng cho moät töông lai ñònh tröôùc. Ngöôøi ta quan nieäm raèng doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh vaø cuõng khoâng caàn phaûi giaûi taùn hoaëc quaù thu heïp quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình". Giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc laø moät giaû ñònh cô sôû cho vieäc laäp baùo caùo taøi chính. Nhieàu phöông phaùp xöû lyù keá toaùn vaø trình baøy baùo caùo taøi chính döïa treân giaû ñònh naøy. Trong hoaït ñoäng cuûa moïi doanh nghieäp, coù raát nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán giaû ñònh naøy bò vi phaïm, chaúng haïn nhö laø : − Doanh nghieäp bò loã laõ lieân tuïc, vaø khoâng coù khaû naêng thanh toaùn nhöõng khoaûn nôï ñaùo haïn, − Doanh nghieäp bò nhöõng tai hoïa nghieâm troïng nhö hoûa hoaïn, thieân tai ... − Doanh nghieäp ñang vöôùng vaøo nhöõng vuï tranh tuïng taïi Toøa aùn, vaø neáu thua kieän thì hoï seõ gaùnh chòu khuûng hoaûng nghieâm troïng veà taøi chính, − Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, hay chính saùch cuûa chính phuû taïo ra nhöõng baát lôïi nghieâm troïng cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp v.v ... Neáu vaãn coøn nghi vaán raèng giaû ñònh naøy khoâng ñöôïc toân troïng, kieåm toaùn vieân seõ xem ñôn vò coù coâng boá trong thuyeát minh cuûa baùo caùo taøi chính hay khoâng ? Tuøy theo töøng tröôøng hôïp cuï theå, kieåm toaùn vieân seõ phaùt haønh loaïi baùo caùo kieåm toaùn thích hôïp. 4. Ñaùnh giaù keát quaû . Tröôùc khi laäp baùo caùo kieåm toaùn , kieåm toaùn vieân phaûi ñaùnh giaù toång quaùt veà caùc keát quaû thu thaäp ñöôïc. Coâng vieäc naøy nhaèm soaùt xeùt laïi toaøn boä quaù trình kieåm toaùn , keát quaû thu ñöôïc vaø caân nhaéc caùc cô sôû ñeå ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy, kieåm toaùn vieân thöôøng tieán haønh caùc thuû tuïc sau : - AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích - Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng - Ñaùnh giaù toång hôïp caùc sai soùt phaùt hieän ñöôïc. - Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn : - Yeâu caàu ñôn vò cung caáp thö giaûi trình cuûa ngöôøi quaûn lyù. - Kieåm tra caùc coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính. - Xem xeùt caùc thoâng tin khaùc trong baùo caùo thöôøng nieân. II− BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN. 1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa baùo caùo kieåm toaùn.
29

Baùo caùo kieåm toaùn laø vaên baûn do kieåm toaùn vieân laäp vaø coâng boá ñeå trình baøy yù kieán cuûa mình veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm toaùn. Nhö vaäy, baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuûa cuoäc kieåm toaùn vaø coù caùc vai troø raát quan troïng. • Ñoái vôùi kieåm toaùn vieân, baùo caùo kieåm toaùn laø taøi lieäu trình baøy caùc keát luaän sau cuøng veà thoâng tin taøi chính ñöôïc kieåm toaùn, neân noù phaûi keát tinh ñöôïc toaøn boä coâng vieäc maø hoï ñaõ tieán haønh. Ñoàng thôøi, baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuûa kieåm toaùn vieân cung caáp cho xaõ hoäi vaø hoï phaûi chòu traùch nhieäm veà yù kieán cuûa mình. • Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng thoâng tin taøi chính, baùo caùo kieåm toaùn laø caên cöù ñeå hoï ñaùnh giaù caùc thoâng tin naøy vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá. Ñeå thöïc thi vai troø naøy, baùo caùo phaûi roõ raøng, deã hieåu ñeå khoâng gaây ra caùc hieåu laàm. • Ñoái vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn, trong moät soá tröôøng hôïp, thí duï nhö kieåm toaùn hoaït ñoäng, baùo caùo kieåm toaùn vaø thö quaûn lyù (neáu coù) coøn laø caên cöù ñeå ñaùnh giaù vaø caûi tieán hoaït ñoäng cuûa ñôn vò noùi chung, kieåm soaùt noäi boä hoaëc coâng taùc keá toaùn taøi chính noùi rieâng. 2. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. • Tieâu ñeà : Giuùp phaân bieät vôùi caùc baùo caùo do ngöôøi khaùc laäp. • Ngöôøi nhaän : Phaûi ghi teân ngöôøi nhaän phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng kieåm toaùn. • Ñoaïn môû ñaàu : - Chæ roõ ñoái töôïng kieåm toaùn laø caùc baùo caùo taøi chính, cuõng nhö ngaøy laäp vaø nieân ñoä maø baùo caùo taøi chính ñoù phaûn aùnh. - Khaúng ñònh roõ raøng vieäc laäp baùo caùo taøi chính laø traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn. Coøn traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû kieåm toaùn cuûa mình. • Phaïm vi kieåm toaùn : - Caùc chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc aùp duïng : nhaèm baûo ñaûm vôùi ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính raèng cuoäc kieåm toaùn ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo caùc chuaån möïc hieän haønh. - Cuoäc kieåm toaùn ñaõ ñöôïc laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù laø caùc baùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng nhöõng sai leäch troïng yeáu. - Caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän, nhö caùc phöông phaùp kieåm toaùn ñeå thu thaäp baèng chöùng, ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn hieän haønh, ñaùnh giaù caùc öôùc tính keá toaùn, ñaùnh giaù vieäc trình baøy b aùo caùo taøi chính. - Xaùc ñònh cuoäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. • YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân : Neâu roõ yù kieán veà treân caùc phöông dieän laø : - Phaûn aùnh (hoaëc trình baøy) trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu, - Tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh (neáu caàn phaûi ghi roõ teân quoác gia), vaø - Vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. • Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp baùo caùo kieåm toaùn. • Chöõ kyù vaø ñoùng daáu. 3. Caùc loaïi baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Caên cöù keát quaû kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân coù theå ñöa ra moät trong caùc loaïi yù kieán sau ñaây : 3.1. YÙ kieán chaáp nhaän toaøn p haàn. YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn ñöôïc ñöa ra khi kieåm toaùn vieân cho raèng baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu veà tình hình taøi chính cuûa ñôn vò, vaø phuø hôïp vôùi chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. Ngoaøi ra, cuõng haøm yù raèng moïi thay ñoåi veà nguyeân taéc keá toaùn vaø caùc taùc ñoäng cuûa chuùng ñaõ ñöôïc xem xeùt, ñaùnh giaù ñaày ñuû vaø ñaõ ñöôïc coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính.
30

YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn cuõng ñöôïc ñöa ra trong tröôøng hôïp baùo caùo taøi chính tuy coù sai soùt nhöng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh theo yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. Ngoaøi ra, kieåm toaùn vieân coøn coù theå ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn vôùi moät ñoaïn nhaän xeùt. Ñoaïn naøy thöôøng ñöôïc ñaët sau ñoaïn yù kieán nhaèm laøm saùng toû theâm veà moät vaøi yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính, nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. 3.2. YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn. YÙ kieán naøy ñöôïc trình baøy khi kieåm toaùn vieân cho raèng baùo caùo taøi chính chæ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù neáu khoâng bò aûnh höôûng bôûi yeáu toá ngoaïi tröø hoaëc yeáu toá tuøy thuoäc maø kieåm toaùn vieân neâu ra trong baùo caùo kieåm toaùn. a- Tröôøng hôïp coù yeáu toá ngoaïi tröø : Ñoù laø khi kieåm toaùn vieân bò giôùi haïn veà phaïm vi kieåm toaùn hoaëc baát ñoàng yù kieán vôùi ngöôøi quaûn lyù veà phöông phaùp keá toaùn . • Bò giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn : laø khi kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn maø hoï cho laø caàn thieát. • Baát ñoàng yù kieán : Neáu nhöõng ñieåm khoâng nhaát trí laø troïng yeáu ñoái vôùi baùo caùo taøi chính, kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán chaáp nhaän töøng phaàn hoaëc yù kieán khoâng chaáp nhaän. b- Tröôøng hôïp coù yeáu toá tuøy thuoäc : Yeáu toá tuøy thuoäc laø yeáu toá khoâng chaéc chaén vì phuï thuoäc vaøo caùc söï kieän töông lai, nghóa laø naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa ñôn vò vaø kieåm toaùn vieâ n . 3.3. YÙ kieán khoâng chaáp nhaän (YÙ kieán traùi ngöôïc). Ñaây chính laø tröôøng hôïp ngöôïc laïi cuûa yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn. Thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán naøy khi coù söï baát ñoàng nghieâm troïng vôùi giaùm ñoác ñôn vò veà vieäc löïa choïn vaø aùp duïng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn, hoaëc söï khoâng phuø hôïp cuûa caùc thoâng tin ghi trong baùo caùo taøi chính, hoaëc phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính. Khi ñöa ra yù kieán khoâng chaáp nhaän, kieåm toaùn vieân phaûi thu thaäp ñuû baèng chöùng ñeå laøm cô sôû cho yù kieán cuûa mình. Trong baùo caùo naøy, kieåm toaùn vieân phaûi trình baøy phaàn giaûi thích veà lyù do khoâng chaáp nhaän, vaø neâu nhöõng aûnh höôûng chính cuûa noù ñeán tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. 3.4. YÙ kieán töø choái (khoâng theå ñöa ra yù kieán). Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán naøy khi haäu quaû cuûa vieäc bò giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn laø quan troïng, hoaëc thieáu thoâng tin lieân quan ñeán moät soá löôïng lôùn caùc khoaûn muïc tôùi möùc maø kieåm toaùn vieân khoâng theå thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå coù theå cho yù kieán veà baùo caùo taøi chính. YÙ kieán töø choái vaø yù kieán khoâng chaáp nhaän coù ñieåm gioáng nhau laø caû hai chæ ñöôïc ñöa ra khi coù nhöõng söï kieän nghieâm troïng, nghóa laø moät baùo caùo chaáp nhaän töøng phaàn laø khoâng theå thích hôïp do möùc troïng yeáu cuûa vaán ñeà. Tuy nhieân, yù kieán töø choái vaø yù kieán khoâng chaáp nhaän laø hai tröôøng hôïp hoaøn toaøn khaùc nhau : YÙ kieán töø choái duøng trong tröôøng hôïp kieåm toaùn vieân khoâng ñuû thoâng tin ñeå keát luaän baùo caùo taøi chính laø trình baøy “trung thöïc vaø hôïp lyù” hay “khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù”. Coøn yù kieán khoâng chaáp nhaän ñöôïc ñöa ra khi kieåm toaùn vieân ñaõ coù ñuû baèng chöùng ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå keát luaän raèng baùo caùo taøi chính ñaõ trình baøy “khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù”.

31

Soá phaùt sinh cuûa caùc taøi khoaûn tieàn thöôøng lôùn hôn soá phaùt sinh cuûa haàu heát caùc taøi khoaûn khaùc.CHÖÔNG VII KIEÅM TOAÙN TIEÀN Töø chöông naøy. 32 . Nhöõng sai phaïm ôû caùc khoaûn muïc khaùc seõ taùc ñoäng ñeán tieàn. Do ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa moät doanh nghieäp. Ñeå haïn cheá nhöõng sai soùt coù theå xaûy ra. Tieàn laø khoaûn muïc ñöôïc trình baøy tröôùc tieân treân baûng caân ñoái keá toaùn vaø laø moät khoaûn muïc quan troïng trong taøi saûn löu ñoäng. Trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát.Soá dö tieàn ñöôïc phaân loaïi vaø trình baøy thích hôïp treân baùo caùo taøi chính. . kieåm soaùt noäi boä lieân quan vaø caùc thuû tuïc kieåm toaùn aùp duïng cho khoaûn muïc ñoù. vaø ngöôïc laïi.Tieàn göûi ngaân haøng . .Soá dö caùc khoaûn tieàn toàn taïi vaøo ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn (Hieän höõu). Yeâu caàu cuûa kieåm soaùt noäi boä. khoaûn muïc I : Tieàn vaø bao goàm caùc loaïi : . neân ñaây laø khoaûn thöôøng bò trình baøy sai leäch. bieån thuû thöôøng raát cao.Doanh nghieäp coù quyeàn sôû höõu veà maët phaùp lyù ñoái vôùi caùc khoaûn tieàn (Quyeàn sôû höõu). 1. Ñaëc ñieåm. chi phí. phaàn minh hoïa chuû yeáu ñöôïc trình baøy theo keá toaùn Vieät Nam vôùi hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung. Caùc tröôøng hôïp tieàn bò haïn cheá söû duïng ñeàu ñöôïc khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá). . . Muïc tieâu kieåm toaùn. Khi xem xeùt tieàn. NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC TIEÀN. coâng nôï. vaø haàu heát caùc taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp. Do taát caû nhöõng lyù do treân. ruûi ro tieàm taøng cuûa khoaûn muïc naøy thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù laø cao neân kieåm toaùn vieân caàn taäp trung kieåm tra chi tieát nhieàu hôn caùc loaïi khaùc. II− KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI TIEÀN.Soå chi tieát tieàn ñöôïc toång coäng ñuùng vaø phuø hôïp vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc).Soá dö taøi khoaûn tieàn ñöôïc ghi theo ñuùng giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc (Ñaùnh giaùù). chuùng toâi seõ trình baøy veà kieåm toaùn caùc khoaûn muïc cuûa baùo caùo taøi chính.Tieàn ñang chuyeån 2.Taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán tieàn laø coù thaät vaø ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû). Treân baûng caân ñoái keá toaùn. Do vaäy. caùc ñôn vò thöôøng thieát laäp kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi caùc khoaûn tieàn. muïc tieâu kieåm toaùn laø nhaèm xaùc ñònh caùc vaán ñeà sau : . 3. thí duï chu trình baùn haøng hoaëc chu trình mua haøng. chuùng toâi seõ trình baøy vieäc kieåm toaùn taïi caùc ñôn vò söû duïng caùc heä thoáng keá toaùn khaùc vôùi Vieät nam. thì kieåm toaùn tieàn vaãn laø moät noäi dung quan troïng. 1. I.Tieàn maët . ñaëc ñieåm vaø muïc tieâu kieåm toaùn cuûa töøng khoaûn muïc. duø soá dö cuûa khoaûn muïc naøy khoâng troïng yeáu. vôùi trình töï chung laø giôùi thieäu veà noäi dung. Tieàn coøn laø moät khoaûn muïc bò aûnh höôûng vaø coù aûnh höôûng ñeán nhieàu khoaûn muïc quan troïng nhö doanh thu. Tieàn laïi laø taøi saûn ñöôïc öa chuoäng nhaát neân xaùc suaát xaûy ra gian laän. vaø heä thoán g naøy coù theå chia laøm hai loaïi : − Kieåm soaùt caùc chu trình nghieäp vuï coù aûnh höôûng ñeán caùc khoaûn thu hay chi tieàn. . tieàn ñöôïc trình baøy ôû phaàn Taøi saûn (Phaàn A : taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn). Noäi dung. Trong caùc noäi dung ñöôïc giôùi thieäu. − Kieåm tra ñoäc laäp thoâng qua kieåm keâ quyõ hay ñoái chieáu vôùi ngaân haøng.

ñoái chieáu soá lieäu giöõa thuû quyõ vaø keá toaùn. Trong ñieàu kieän ñoù.Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi thu tieàn.2. Sau ñaây laø moät vaøi thuû tuïc kieåm soaùt noäi boä ñieån hình : 3. − Neáu khaùch haøng ñeán noäp tieàn : Khuyeán khích hoï yeâu caàu cung caáp phieáu thu. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp baùn leû. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi chi tieàn. ngöôøi ta thöôøng toå chöùc heä thoáng thu tieàn ôû moät trung taâm vaø phaân coâng cho moät nhaân vieân ñaûm nhaän. Coù theå toùm taét caùc nguyeân taéc chung ñeå xaây döïng kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn nhö sau : . Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi thu ñöôïc thieát keá thay ñoåi tuøy theo töøng loaïi hình ñôn vò vaø tuøy theo caùc nguoàn thu. caàn phaûi quaûn lyù ñöôïc soá thu trong ngaøy thoâng qua vieäc laäp ra caùc baùo caùo baùn haøng haøng ngaøy. phöông phaùp kieåm soaùt toát nhaát laø söû duïng caùc thieát bò thu tieàn. 3. nhaø haøng. cuõng nhö thanh toaùn nôï ñeán haïn.Trong thöïc tieãn. nhöng caùc bieân lai phaûi do moät nhaân vieân khaùc laäp. Neáu khoâng trang bò ñöôïc heä thoáng maùy moùc tieân tieán.Nhaân vieân phaûi coù ñuû khaû naêng vaø lieâm chính . vaø ñöôïc ghi cheùp ñuùng ñaén. 33 . nhaän tieàn.Haøng ngaøy.Cuoái moãi thaùng.. − Phaûi duy trì soá dö toàn quyõ hôïp lyù ñeå ñaûm baûo chi traû caùc nhu caàu veà kinh doanh. Traùnh vieäc toàn quyõ quaù möùc caàn thieát.AÙp duïng nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm .1. − Chi ñuùng : Taát caû caùc khoaûn chi ñeàu phaûi ñuùng vôùi muïc ñích. Tröôøng hôïp thu töø baùn haøng.Vaän duïng ñuùng nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån. hoaëc bieân lai − Neáu thu tieàn taïi cô sôû cuûa khaùch haøng : Quaûn lyù chaët cheõ giaáy giôùi thieäu. göûi vaøo ngaân haøng hay noäp vaøo quyõ trong khoaûng thôøi gian sôùm nhaát. vaø nhieàu khoaûn thu khaùc. − Neáu thu tieàn qua böu ñieän : caàn phaân nhieäm cho caùc nhaân vieân khaùc nhau ñaûm nhaän caùc nhieäm vuï nhö Laäp hoùa ñôn baùn haøng − Theo doõi coâng nôï − Ñoái chieáu giöõa soå toång hôïp vaø chi tieát veà coâng nôï − Môû thö vaø lieät keâ caùc seùc nhaän ñöôïc − Noäp caùc seùc vaøo ngaân haøng − Thu tieàn. Ñoái vôùi caùc ñôn vò dòch vuï nhö khaùch saïn. muoán kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu ñoái vôùi tieàn caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu nhö sau : − Thu ñuû : Moïi khoaûn tieàn ñeàu phaûi ñöôïc thu ñaày ñuû. nhö thu tröïc tieáp töø baùn haøng. vaø noäp ngay soá thu trong ngaøy cho ngaân haøng . Tröôøng hôïp thu nôï cuûa khaùc h haøng. vieäc ñaùnh soá tröôùc caùc bieân lai seõ laø moät phöông tieän höõu hieäu ñeå ngaên ngöøa gian laän. vaø thöôøng xuyeân ñoái chieáu coâng nôï ñeå choáng thuû thuaät goái ñaàu. . moät nhaân vieân thöôøng phaûi ñaûm nhieäm nhieàu vieäc nhö baùn haøng. Moät soá thuû tuïc kieåm soaùt noäi boä thöôøng ñöôïc söû duïng ñoái vôùi chi quyõ nhö sau : . . vì khoâng taïo khaû naêng sinh lôïi vaø coù theå gaëp ruûi ro. Trong theå thöùc naøy. 2.Coù bieän phaùp khuyeán khích caùc ngöôøi noäp tieàn yeâu caàu cung caáp bieân lai hoaëc phieáu thu tieàn.Taäp trung ñaàu moái thu . Caùc nguyeân taéc kieåm soaùt noäi boä.Haïn cheá toái ña vieäc söû duïng tieàn maët trong thanh toaùn : . haïn cheá chi baèng tieàn maët. ghi soå.Thöïc hieän toái ña nhöõng khoaûn chi baèng tieàn göûi ngaân haøng. thöïc hieän ñ oái chieáu giöõa soá lieäu treân soå saùch vaø thöïc teá 3. phaûi ñöôïc xeùt duyeät. thu töø nôï cuûa khaùch haøng.. vì thöôøng coù nhieàu nguoàn thu khaùc nhau. 4.

Giaû söû raèng doanh nghieäp aùp duïng hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung.KIEÅM TOAÙN KHOAÛN MUÏC TIEÀN 1. vaøng baïc. Sau khi ñaõ thöïc hieän caùc thuû tuïc treân. Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. tieàn ñang chuyeån theo töøng loaïi : tieàn Vieät Nam.So saùnh chi tieát danh saùch nhaän tieàn töø soå quyõ (baùo caùo quyõ) vôùi nhaät kyù thu tieàn.Phaân tích baûng keâ chi tieát cuûa taøi khoaûn tieàn. Muïc ñích cuûa thuû tuïc naøy laø giuùp kieåm toaùn vieân kieåm tra söï thoáng nhaát giöõa soá lieäu toång hôïp cuûa khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính vôùi soá lieäu chi tieát cuûa caùc taøi khoaûn caáu thaønh.1. vaø ñoái chieáu vôùi soá dö treân soå caùi. 1. Tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp. 2. kieåm toaùn vieân thöôøng döïa vaøo söï quan saùt vaø söû duïng baûng caâu hoûi veà kieåm soaùt noäi boä. maø chæ thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn ôû möùc ñoä phuø hôïp. Ñoái vôùi doanh nghieäp nhoû. Thö traû lôøi cuûa ngaân haøng phaûi göûi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân vaø moät baûn sao cho khaùch haøng. kieåm toaùn vieân khoâng thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. ta coù theå aùp duïng caùc thöû nghieäm kieåm soaùt thoâng duïng laø : . Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä. kieåm toaùn vieân phaûi tröïc tieáp göûi thö vaø yeâu caàu thö phuùc 34 . hoï thöôøng söû duïng löu ñoà ñeå moâ taû cô caáu kieåm soaùt noäi boä hieän haønh. vôùi caùc baûng keâ tieàn göûi vaøo ngaân haøng vaø vôùi taøi khoaûn nôï phaûi thu. tieàn göûi ngaân haøng. Coâng vieäc naøy chuû yeáu laø ñeå nhaän dieän caùc ñieåm yeáu vaø ñieåm maïnh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. bao goàm soá dö ñaàu kyø (hoaëc soá dö kieåm toaùn kyø tröôùc) vaø soá dö cuoái kyø theo Soå caùi (chöa kieåm toaùn). Ngöôïc laïi. kieåm toaùn vieân thöôøng soaïn baûng töôøng thuaät. khi maø ñaùnh giaù raèng caùc thuû tuïc kieåm soaùt coù lieân quan ñöôïc thieát keá vaø thöïc hieän höõu hieäu. 1. thuû tuïc phaân tích coù theå vaãn höõu ích.3. do vaäy thuû tuïc khaùm phaù gian laän seõ khoâng ñöôïc nhaán maïnh. . Kieåm toaùn vieân chæ coù theå ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt ñoái vôùi moät cô sôû daãn lieäu naøo ñoù laø thaáp hôn möùc toái ña.4. Thöû nghieäm cô baûn. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt cho töøng cô sôû daãn lieäu.Ñoái chieáu haøng thaùng vôùi soå phuï cuûa ngaân haøng. chuùng toâi giaû ñònh raèng kieåm soaùt noäi boä veà tieàn laø höõu hieäu. Tröôùc khi thöïc hieän caùc thöû nghieäm khaùc.2.Toång coäng nhaät kyù quyõ vaø laàn theo soá toång coäng ñeán soå caùi . nhaèm ñieàu chænh chöông trình kieåm toaùn cho phuø hôïp. 1. 1.Choïn maãu ñeå so saùnh giöõa khoaûn chi ñaõ ghi trong nhaät kyù chi tieàn vôùi taøi khoaûn phaûi traû . kieåm toaùn vieân yeâu caàu cung caáp hay töï laäp moät baûng keâ chi tieát caùc taøi khoaûn tieàn maët.Thöû nghieäm chi tieát : a.. Ñeå ñaûm baûo tính thích hôïp cuûa baèng chöùng. vaø vôùi caùc chöùng töø coù lieân quan. 2. coøn vôùi doanh nghieäp lôùn. Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn. b. Ví duï nhö coù theå söû duïng tyû leä giöõa soá dö taøi khoaûn tieàn vôùi caùc taøi saûn löu ñoäng. Luùc naøy caùc thöû nghieäm cô baûn thöôøng ñöôïc tieán haønh nhö sau : 2.Göûi thö xin xaùc nhaän moïi soá dö cuûa t aøi khoaûn tieàn göûi ngaân haøng vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. neáu möùc ruûi ro kieåm soaùt ñöôïc ñaùnh giaù laø toái ña vaø xeùt thaáy khoâng coù khaû naêng giaûm ñöôïc trong thöïc teá. Ñeå thieát laäp. III.1 Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích Trong kieåm toaùn tieàn thuû tuïc phaân tích ít ñöôïc söû duïng.Xaây döïng caùc thuû tuïc xeùt duyeät caùc khoaûn chi.2. Theá nhöng ñeå ñôn giaûn. Thö xaùc nhaän do kieåm toaùn vieân soaïn thaûo nhöng phaûi coù chöõ kyù cuûa ñôn vò. Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. . . ñaù quyù cuûa töøng chi nhaùnh. ngoaïi teä.

Khi keát thuùc. hoaëc ñoàng tieàn ñöôïc choïn ñeå haïch toaùn. Sau ñoù. Kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt thôøi ñieåm phaùt sinh cuûa caùc chöùng töø thu chi ñöôïc ghi nhaän vaøo soå keá toaùn vaøo nhöõng ngaøy tröôùc vaø sau khi keát thuùc nieân ñoä. • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn maët. hoaëc baûn sao bieân baûn kieåm keâ. Kieåm toaùn vieân choïn ra moät soá nghieäp vuï lôùn. d. 35 .ñaùp göûi veà vaên phoøng cuûa coâng ty kieåm toaùn. Kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra vieäc choïn tyû giaù. kieåm toaùn vieân seõ ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn tieàn göûi ngaân haøng vôùi soá dö treân soå phuï cuûa ngaân haøng. Xem xeùt caùc baûng toång hôïp. Ñeå kieåm tra. hoaëc ñaõ noäp nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng (hay kho baïc) vaø nhöõng seùc chöa noäp taïi thôøi ñieåm khoùa soå. e. baát thöôøng vaø kieåm tra chuùng ñeå xem caùc nghieäp vuï naøy coù ñöôïc cho pheùp. Sau khi nhaän ñöôïc thö xaùc nhaän cuûa ngaân haøng.Kieåm keâ tieàn maët toàn quyõ. kieåm toaùn vieân caàn laàn theo soá dö cuûa taøi khoaûn naøy leân soá dö treân baûng caân ñoái keá toaùn. ÔÛ moät soá ñôn vò. c . vaø phaùt hieän cheânh leäch. caàn laäp baûng toång hôïp caùc seùc ñaõ chi. ñeå xaùc ñònh xem moïi khoaûn thu chi coù ñöôïc ghi nhaän ñuùng nieân ñoä hay khoâng ? • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn gôûi ngaân haøng. vaø ñöôïc ghi cheùp ñuùng hay khoâng ? Xem chuùng coù caàn ñöôïc coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính hay khoâng (ví duï nhö ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán caùc beân höõu quan) ? f. kieåm toaùn vieân seõ tìm hieåu nguyeân nhaân cheânh leäch ñeå xaùc ñònh ñuùng ñaén soá thöïc. Ñeå kieåm tra. theá nhöng kieåm toaùn vieân vaãn caàn phaûi xem xeùt vieäc kieåm keâ quyõ tieàn maët. chi baát thöôøng. neáu coù cheânh leäch caàn laøm roõ nguyeân nhaân. Nhôø soå phuï. kieåm toaùn vieân thöôøng yeâu caàu khaùch haøng tröïc tieáp cung caáp soå phuï trong khoaûng thôøi gian moät tuaàn tröôùc vaø sau khi keát thuùc nieân ñoä. vieäc ñieàu chænh theo tyû giaù naøy vaø phaûn aùnh sai bieät vaøo khoaûn cheânh leäch tyû giaù.Kieåm tra caùc nghieäp vuï thu. Kieåm toaùn vieân caàn giöõ bieân baûn. • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn ñang chuyeån.Kieåm tra vieäc quy ñoåi ngoaïi teä ra tieàn Vieät nam. Soá lieäu töø caùc bieân baûn ñoù ñöôïc duøng ñeå ñoái chieáu vôùi chi tieát vaø toång hôïp cuûa taøi khoaûn Tieàn maët. ñoái chieáu vôùi soå phuï cuûa ngaân haøng (hay kho baïc) vaø caùc chöùng töø coù lieân quan ñeå xaùc nhaän caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån ñöôïc ghi cheùp ñuùng nieân ñoä.Kieåm tra vieäc khoùa soå caùc nghieäp vuï thu chi tieàn. vì ñaây laø khoaûn laø coù raát nhieàu khaû naêng gian laän. thuû quyõ seõ kyù vaøo bieân baûn kieåm keâ ñeå xaùc nhaän soá thöïc teá. tieàn maët toàn quyõ coù theå laø moät khoaûn muïc khoâng troïng yeáu.

2 . khoaûn muïc nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc trình baøy taïi phaàn A Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn. .NOÄI DUNG. baèng caùch ghi taêng caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng so vôùi thöïc teá nhaèm laøm cho khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp bieåu hieän khaùc ñi. Xuaát kho haøng hoaù.Taát caû caùc khoaûn nôï phaûi thu ñeàu ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû (Ñaày ñuû)..CHÖÔNG VIII KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG I. goàm khoaûn muïc nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc ghi theo soá phaûi thu goäp vaø khoaûn muïc döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ñöôïc ghi soá aâm. cuõng nhö coâng boá ñaày ñuû caùc vaán ñeà lieân quan nhö caàm coá. do ñoù gian laän raát deã phaùt sinh töø caùc khoaûn naøy. vaø thöôøng ñöôïc trình baøy theo giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc. .Söï ñuùng ñaén trong trình baøy vaø coâng boá khoaûn nôï phaûi thu. Do nghieäp vuï baùn haøng vaø nôï phaûi thu khaùch haøng coù moái lieân heä chaët cheõ vôùi nhau vaø chöông naøy seõ keát hôïp nghieân cöùu veà kieåm toaùn cho caû hai noä i dung treâ n .Nôï phaûi thu khaùch haøng laø moät khoaûn muïc quan troïng treân baûng caân ñoái keá toaùn.KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI CAÙC KHOAÛN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG. theá chaáp . . Treân baûng caân ñoái keá toaùn. Noäi dung khoaûn muïc. . . 36 .Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ñaõ ghi cheùp coù thöïc taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo (Hieän höõu). (Trình baøy vaø coâng boá).Ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính thöôøng coù khuynh höôùng döïa vaøo moái lieân heä giöõa taøi saûn vôùi coâng nôï ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn cuûa moät doanh nghieäp. .Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn goäp treân baùo caùo taøi chính vaø phuø hôïp giöõa chi tieát caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vôùi soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc). bao goàm vieäc phaân loaïi ñuùng ñaén caùc khoaûn nôï phaûi thu. .Caùc khoaûn döï phoøng ñöôïc tính toaùn hôïp lyù ñeå giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn nôï phaûi thu gaàn ñuùng vôùi giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc (Ñaùnh giaù). Ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc. . 3 . Laäp leänh baùn haøng (phieáu xuaát kho). Pheâ chuaån vieäc baùn chòu.. 3. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG VAØ NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG.Haàu heát caùc khoaûn tieàn thu ñöôïc cuûa caùc doanh nghieäp ñeàu coù lieân quan ñeán caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. Neân hieäu soá nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi phaûn aùnh soá nôï phaûi thu thuaàn. Chaúng haïn trong chu kyø coù theå phaân chia nhö sau : 1 . Moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu veà caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng thöôøng ñoøi hoûi phaûi taùch bieät caùc chöùc naêng. vì coù lieân quan maät thieát ñeán keát quaû kinh doanh cuûa ñôn vò. 1. vaø phaân nhieäm cho nhöõng caù nhaân. 2. II.Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaøo ngaøy laäp baùo caùo thuoäc veà ñôn vò (Quyeàn sôû höõu). hay boä phaän khaùc nhau phuï traùch.Muïc tieâu kieåm toaùn. Do ñoù luoân coù khaû naêng laø ñôn vò seõ coá tình trình baøy sai leäch baùo caùo taøi chính. maø vieäc laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi cho caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng thöôøng döïa vaøo söï öôùc tính cuûa Ban giaùm ñoác vì theá neân raát khoù kieåm tra. .

Ñoái chieáu veà chuûng loaïi. 37 . Caùc thöû nghieäm kieåm soaùt tieâu bieåu coù theå laø : a .2 . 1.Choïn maãu ñoái chieáu giöõa chöùng töø chuyeån haøng vôùi nhöõng hoùa ñôn lieân quan. hay bò hö hoûng. quy caùch. kieåm toaùn vieân thöôøng baét ñaàu choïn ra moät soá hoùa ñôn ñeå : . muïc ñích laø tìm hieåu vaø ghi nhaän caùc thuû tuïc kieåm soaùt ñöôïc thöïc hieän. Do ñoù seõ giaûm thieåu ñöôïc khaû naêng xaûy ra gian laän vaø sai soùt. chaúng haïn nhö teân cuûa nhaân vieân phuï traùch trong caùc lónh vöïc chính. thoâng thöôøng doanh nghieäp seõ laäp hoùa ñôn baùn haøng hay hoùa ñôn giaù trò gia taêng (theo maãu quy ñònh). 1. 1. ñoàng thôøi laø caên cöù ñeå xuaát kho haøng hoùa (phieáu xuaát kho). hoaëc vôùi caùc taøi lieäu khaùc. tieáp tuïc ñoái chieáu soá toång coäng cuûa nhaät kyù vôùi taøi khoaûn treân soå caùi. chöùng töø chuyeån haøng vaø hoùa ñôn baùn haøng. Caâu traû lôøi coù theå döôùi daïng moâ taû. leänh baùn haøng. vaän ñôn. Göûi haøng ñi. ngaøy göûi haøng. Caâu traû lôøi coù seõ cho thaáy kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu.Xem xeùt toång coäng cuûa töøng loaïi haøng. Sau khi xem xeùt veà tính chính xaùc trong maãu ñöôïc choïn neâu treân. 6 . kieåm toaùn vieân coøn coù theå thöïc hieän kyõ thuaät walk-through. 7 . thí duï nhö so saùnh chi phí vaän chuyeån trong vaän ñôn. ÔÛ Vieät Nam. c . Thöû nghieäm (a) khoâng giuùp phaùt hieän ñöôïc caùc tröôøng hôïp haøng ñaõ ñöôïc göûi ñi nhöng vì moät lyù do naøo ñoù maø khoâng laäp hoùa ñôn. hay giaûm giaù.Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. ñoù laø : Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát.1.Ñoái chieáu ngaøy ghi treân hoùa ñôn vôùi ngaøy göûi haøng. soá löôïng.Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä. III. b . 8 . Trong hình thöùc nhaät kyù chung.3 . . caùc doanh nghieäp thöôøng söû duïng hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho neân khoâng coù söï taùch bieät giöõa leänh baùn haøng (hoaëc phieáu xuaát kho) vôùi hoùa ñôn baùn haøng.4 . toång coäng töøng hoùa ñôn. KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG. Khi möùc ñoä phaân chia traùch nhieäm caøng cao thì caùc sai phaïm caøng deã bò phaùt hieän thoâng qua söï kieåm tra hoã töông giöõa caùc phaàn haønh.Kieåm tra maãu caùc nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân seõ laáy maãu ñeå xem xeùt caùc khía caïnh caàn thieát. Theo doõi thanh toaùn.Xem xeùt söï cho pheùp vaø ghi cheùp veà haøng baùn bò traû laïi.Ñoái chieáu vôùi ñôn ñaët haøng. hoaëc coù theå döôùi daïng traû lôøi coù hay khoâng. . giaù caû. hay khi ñoái chieáu taøi lieäu giöõa caùc boä phaän khaùc nhau. caâu traû lôøi khoâng chöùng toû kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm.Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt : Töông töï caùc chöông tröôùc. caàn choïn maãu caùc chöùng töø chuyeån haøng ñaõ laäp trong naêm vaø ñoái chieáu vôùi caùc hoùa ñôn. kieåm toaùn vieân seõ ñi töø hoùa ñôn ñeán nhaät kyù . 5 . kieåm toaùn vieân seõ laàn theo töø caùc hoùa ñôn ñeán soå saùch keá toaùn. hoùa ñôn baùn haøng seõ vöøa laø thoâng baùo cho khaùch haøng veà soá tieàn maø hoï phaûi traû. sau ñoù. sau khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. chöõ kyù vaø söï xeùt duyeät ñoái vôùi caùc nghieäp vuï baùn chòu cuûa caáp coù thaåm quyeàn. Ñeå kieåm tra vaán ñeà naøy. . vaø ngaøy ghi vaøo soå keá toaùn. 1. Ngoaøi caùc kyõ thuaät treân. Caàn ñaëc bieät löu yù ñeán soá thöù töï lieân tuïc cuûa caùc chöùng töø lieân quan laø ñôn ñaët haøng.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. Laäp vaø kieåm tra hoùa ñôn. Trong nghieäp vuï baùn haøng. Chuaån y caùc khoaûn haøng baùn bò traû laïi. Moät theå thöùc tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thöôøng ñöôïc söû duïng laø baûng caâu hoûi. Luùc naøy. Cho pheùp xoùa soå caùc khoaûn nôï khoâng thu hoài ñöôïc. so saùnh giaù treân hoùa ñôn vôùi baûng giaù taïi moãi thôøi ñieåm. hoaëc vôùi catologue.

3. (theo töøng maët haøng) 5. So saùnh giöõa tyû leä haøng bò traû laïi vaø giaûm Khai khoáng hay khai thaáp haøng bò traû giaù vôùi soá baùn giöõa naêm nay vaø naêm tröôùc laïi vaø giaûm giaù. tröôù c .2 . 2. 4.So saùnh tyû leä chi phí döï phoøng nôï khoâng thu hoài ñöôïc vôùi soá dö taøi khoaûn nôï phaûi thu Khai khoáng hay khaùch haøng naêm nay vaø naêm tröôùc. vaø coù theå aûnh höôûng ñeán khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. tröôù c . Baûng naøy lieät keâ soá dö cuûa töøng khaùch haøng vaø saép xeáp theo thôøi gian quaù haïn traû nôï (tính töø ngaøy heát haïn traû ñeán ngaøy laäp baùo caùo). taøi khoaûn quan troïng nhaát laø taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. So saùnh soá dö cuûa caùc khaùch haøng coù soá dö Sai soùt ôû taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch nôï vöôït quaù moät giôùi haïn naøo ñoù so vôùi naêm haøng. So saùnh doanh thu baùn chòu giöõa caùc thaùng Khai khoáng hay khai thaáp doanh thu.1 . 1. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù möùc ruûi ro kieåm soaùt cho moãi cô sôû daãn lieäu lieân quan ñeán khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. So saùnh caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng phaân tích theo tuoåi nôï cuûa naêm nay so vôùi naêm tröôùc. 6. Thuû tuïc phaân tích Sai soùt coù theå xaûy ra 1. kieåm toaùn vieân neân nhaän dieän nhöõng ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä ñeå môû roäng caùc thöû nghieäm cô baûn vaø nhöõng ñieåm maïnh cho pheùp giaûm thieåu caùc thöû nghieäm cô baûn. Caùc thöû nghieäm cô baûn tieâu bieåu ñeå ñaùp öùng muïc tieâu caùc kieåm toaùn chung coù theå bao goàm : 2. trong naêm vaø vôùi cuøng kyø cuûa naêm tröôùc. hay bò hö hoûng ñeàu phaûi ñöôïc chöùng minh bôûi caùc taøi lieäu ñaõ ñöôïc ñaùnh soá thöù töï. ñöôïc xeùt duyeät vaø kyù bôûi caáp coù thaåm quyeàn vaø hoï phaûi ñoäc laäp vôùi vieäc chi quyõ. Khi ñaùnh giaù.Thuû tuïc phaân tích ñoái vôùi taøi khoaûn doanh thu vaø nôï phaûi thu khaùch haøng : Baûng döôùi ñaây minh hoïa moät soá thuû tuïc phaân tích thöôøng duøng ñoái vôùi doanh thu vaø nôï phaûi thu khaùch haøng. 2.Thöû nghieäm cô baûn. So saùnh giöõa soá dö cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu Khai khoáng hay khai thaáp khoaûn nôï khaùch haøng vôùi doanh thu baùn chòu cuûa naêm phaûi thu khaùch haøng.Thu thaäp hay töï laäp baûng soá dö chi tieát phaân tích coâng nôï theo tuoåi nôï ñeå ñoái chieáu vôùi soå chi tieát vaø soå caùi : Thöû nghieäm chi tieát veà taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng nôï khoù ñoøi chuû yeáu döïa vaøo baûng soá dö chi tieát phaân tích theo tuoåi nôï. hay giöõ soå keá toaùn.4. nay so vôùi naêm tröôùc. Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn : Sau khi ñaõ thöïc hieän caùc thöû nghieäm treân.Thöû nghieäm chi tieát soá dö : Ñoái vôùi chu kyø nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. khai thaáp möùc döï phoøng. Caùc thöû nghieäm chi tieát soá dö phuï thuoäc vaøo caùc muïc tieâu kieåm toaùn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân.Taát caû haøng hoùa bò traû laïi. ñoù laø : a . So saùnh tyû leä laõi goäp naêm nay vôùi naêm Khai khoáng hay khai thaáp doanh thu. 2. 7. 38 .

Sau cuøng. Neáu khoâng nhaän ñöôïc thö traû lôøi. xem xeùt ñeán tính hôïp lyù cuûa söï phaân loaïi coân g nôï. Trong nhieàu tröôøng hôïp. ñôn ñaët haøng.3 . sau khi ñaõ giaûi quyeát moïi khoaûn cheânh leäch thoâng qua thö xaùc nhaän. kieåm toaùn vieân caàn laäp baûng chænh hôïp giöõa soá lieäu treân caùc soå chi tieát coù lieân quan vôùi baûng keâ chi tieát do khaùch haøng göûi ñeå xaùc ñònh soá thöïc.Toùm taét vaø ñaùnh giaù keát quaû : kieåm toaùn vieân caàn laäp ra baûng toùm taét ñeå lieät keâ caùcthö ñaõ nhaän ñöôïc.2 . caàn kieåm tra laïi toång coäng soá dö treân caùc soå chi tieát. Coøn ñoái vôùi phöông phaùp xaùc nhaän khoâng toaøn boä. Neáu khoâng nhaän ñöôïc thö. Ngoaøi ra. Coù hai phöông phaùp thu thaäp xaùc nhaän töø khaùch haøng laø xaùc nhaän toaøn boä vaø xaùc nhaän khoâng toaøn boä. Neáu chính saùch baùn chòu 39 . Trong phöông phaùp xaùc nhaän toaøn boä.Thieát keá maãu : Do chæ göûi thö xaùc nhaän trong phaïm vi maãu ñöôïc choïn. thì caàn ñaùnh giaù laïi vaø coù theå thay ñoåi phaïm vi cuûa caùc thöû nghieäm cô baûn trong cuoäc kieåm toaùn.Giaûi quyeát soá cheânh leäch giöõa thö xaùc nhaän cuûa khaùch haøng vôùi soá lieäu cuûa ñôn vò.5/ Cuoái cuøng. nhö laø xem xeùt vieäc thu tieàn trong nieân ñoä keá tieáp.. Ñeå xaùc nhaän tính coù thöïc (Hieän höõu) cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng.. Neáu sai soùt ñaùng keå khaùc xa so vôùi möùc döï kieán cuûa kieåm toaùn vieân. Böôùc ñaàu tieân trong quaù trình kieåm toaùn caùc khoaûn döï phoøng laø xem xeùt keát quaû cuûa caùc thöû nghieäm khaùc lieân quan ñeán chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. vaø ñoái chieáu vôùi toång soá dö treân soå caùi. vaø trong moïi tröôøn g hôïp thì khaùch haøng ñeàu ñöôïc yeâu caàu traû lôøi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân. vaø trong caû hai phöông phaùp. thöû nghieäm ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø göûi thö xin xaùc nhaän ñeán caùc khaùch haøng. cheânh leäch phaùt sinh laø do söï khaùc bieät veà thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu vaø caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. Soá toång coäng treân baûng cuõng ñöôïc duøng ñeå ñoái chieáu vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi. Sau ñoù. Khi coù khaùc bieät soá lieäu.Göûi thö xin xaùc nhaän ñeán khaùch haøng. hoaëc coù theå ñeà nghò ñôn vò giaûi thích. vaø phaûi ñaïi dieän cho toång theå ñeå coù theå thu thaäp ñöôïc baèng chöùng ñaùng tin caäy. Khi ñoù. Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng khoâng nhaän ñöôïc thö traû lôøi sau khi ñaõ aùp duïng caùc thuû tuïc khaùc coù theå xem nhö laø sai soùt khi ñaùnh giaù keát quaû. b. thöù ba. kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu ñeå giaûi quyeát. c . kieåm toaùn vieân caàn göûi thö nhaéc nhôû. Tyû leä thö traû lôøi nhaän ñöôïc seõ thay ñoåi raát nhieàu tuøy theo caùc loaïi khaùch haøng. goïi ñieän thoaïi .. coù theå aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc. Moät soá thö traû lôøi khaúng ñònh raèng soá dö ñaõ ñöôïc neâu laø khoâng chính xaùc vaø khoâng phaûn aùnh ñuùng soá nôï hieän haønh. vaø toång hôïp keát quaû chung. b. b . ñôn vò ñeàu yeâu caàu khaùch haøng xaùc nhaän coâng nôï vaø gôûi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân. kieåm toaùn vieân seõ yeâu caàu ñôn vò kyù ñeå kieåm toaùn vieân göûi thö xin xaùc nhaän coâng nôï. vaän ñôn . kieåm toaùn coù theå söû duïng caùc kyõ thuaät khaùc. nhö laø göûi fax hay ñieän tín. caùc hôïp ñoàng.4 . hoùa ñôn baùn haøng. ñoái chieáu vôùi kyø haïn thanh toaùn. kieåm toaùn vieân neân tieáp tuïc göûi thö laàn thöù hai. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt ñoái vôùi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. neáu vaãn khoâng nhaän ñöôïc.Kieåm toaùn vieân thöôøng baét ñaàu kieåm tra laïi vieäc coäng doàn haøng ngang vaø haøng doïc. b. Maët khaùc.Caùc thuû tuïc kieåm toaùn aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng khoâng coù thö traû lôøi. chæ khi naøo coù söï khaùc bieät veà soá lieäu thì khaùch haøng môùi göûi thö traû lôøi cho kieåm toaùn vieân Sau ñaây laø moät soá vaán ñeà caàn quan taâm khi aùp duïng theå thöùc naøy : b. thoâng qua vieäc choïn ra moät soá khaùch haøng vaø laàn ñeán soå chi tieát cuûa khaùch haøng ñoù.. Ñaây laø moät noäi dung quan troïng trong hoà sô kieåm toaùn. b. sau moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù.Kieåm tra vieäc laäp döï phoøng nôï khoù ñoøi.1. phaûi traû coù lieân quan giöõa hai beân. neân côõ maãu caàn phaûi khaù lôùn.

doanh thu cuõng coù theå bò taêng giaû taïo baèng caùch ghi nhaän tröôùc moät khoaûn doanh thu naøo ñoù cho nieân ñoä . Neân so saùnh buùt toaùn ghi Coù ôû taøi khoaûn naøy vôùi taøi khoaûn chi phí döï phoøng veà nôï khoâng thu hoài ñöôïc. cuõng nhö taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi. Ngoaøi ra. 5 Theo ThoângTö 64-TC-TCDN ngaøy 15. khaùch haøng khoâng coøn quyeàn sôû höõu ñaày ñuû ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vì moät soá ñaõ ñöôïc ñem caàm coá. qua nieân ñoä sau thì soá doanh thu naøy seõ ñöôïc khaáu tröø.Kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng : Moät trong nhöõng phöông phaùp laøm taêng giaû taïo doanh thu laø ghi vaøo nhaät kyù vaø soå caùi veà caùc nghieäp vuï baùn haøng xaûy ra sau khi keát thuùc nieân ñoä. Neáu coù cheânh leäch. e -Xem xeùt veà caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng bò caàm coá theá chaáp : Trong moät soá tröôøng hôïp. Ngoaøi ra. Taïi Vieät Nam5. Ngoaøi ra. vieäc tính tyû leä caùc khoaûn nôï khoâng thu hoài ñöôïc so vôùi khoaûn baùn chòu roøng. Nhaèm muïc tieâu kieåm tra vieäc ghi nhaän ñuùng thôøi khoùa. 40 . cuõng coù theå laø moät chæ daãn toát cho kieåm toaùn vieân ñeå laøm saùng toû veà caùc khoaûn baát thöô øng. Khi phaùt hieän ñöôïc.9. so vôùi chi phí döï phoøng veà nôï khoâng thu hoài ñöôïc. luùc naøy söï thay ñoåi soá dö cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng chæ coù theå do vieäc thay ñoåi cuûa hoaït ñoäng kinh doanh vaø doanh soá baùn. ñoái chieáu coâng nôï. döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi chæ ñöôïc laäp khi coù ñaày ñuû chöùng töø goác hay xaùc nhaän con nôï veà soá tieàn chöa traû. • Tröôøng hôïp ñaëc bieät tuy thôøi gian quaù haïn chöa ñöôïc 2 naêm nhöng con nôï ñang trong thôøi gian xem xeùt giaûi theå. tröôùc tieân caàn laäp baûng phaân tích döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. Beân caïnh ñoù. caùc kheá öôùc vay nôï hay caùc cam keát nôï. Ngöôïc laïi. thì noù cuõng laø söï chæ daãn veà khaû naêng coù sai soùt trong soá lieäu cuûa nieân ñoä. Baèng chöùng veà söï caàm coá. Ñeå phaùt hieän sai phaïm naøy. kieåm toaùn vieân caàn laàn theo nhöõng khoaûn ghi Nôï vaøo taøi khoaûn döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ñeán caùc chöùng töø coù lieân quan. theá chaáp. phaù saûn hay bò cô quan phaùp luaät giam caàm thì cuõng ñöôïc ghi nhaän laø nôï khoù ñoøi. theá chaáp cuûa caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng coù theå ñöôïc kieåm toaùn vieân thu thaäp thoâng qua thö xaùc nhaän. vieäc phaân tích taøi khoaûn chi phí taøi chính khoaûn muïc chi phí tieàn laõi . doanh nghieäp ñaõ ñoøi nhieàu laàn nhöng vaãn chöa thu ñöôïc nôï.cuõng laø moät chæ daãn toát veà caùc khoaûn naøy. cuõng nhö caùc taøi lieäu xaùc nhaän veà coâng nôï coù lieân quan. keå töø ngaøy ñeán haïn thu nôï ghi trong hôïp ñoàng kinh teá. neáu chính saùch baùn chòu ñaõ thay ñoåi ñaùng keå. Ñeå xaùc ñònh ñôn vò coù laäp ñuû caùc khoaûn laäp döï phoøng hay khoâng. kieåm toaùn vieân seõ yeâu caàu ñôn vò ñieàu chænh ñeå phaûn aùnh ñuùng doanh thu cuûa nieân ñoä. Kieåm toaùn vieân phaûi döïa vaøo caùc quy ñònh naøy ñeå kieåm tra veà möùc laäp döï phoøng. Sau ñoù. thuû tuïc kieåm toaùn coù theå aùp duïng ñeå khaùm phaù gian laän naøy laø kieåm toaùn vieân laäp baûng lieät keâ caùc nghieäp vuï baùn haøng dieãn ra trong moä t s ngaøy tröôùc vaø sau ngaøy khoùa soå ñeå so saùnh vôùi hoùa ñôn baùn haøng vaø vôùi caùc oá chöùng töø coù lieân quan.1997 cuûa Boä Taøi chính. vaø so vôùi khoaûn döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. kieåm toaùn vieân caàn phaûi thaän troïng khi ñaùnh giaù keát quaû cuûa nhöõng thay ñoåi naøy. kieåm toaùn vieân caàn so saùnh giöõa ngaøy ghi treân caùc chöùng töø chuyeån haøng ñöôïc choïn maãu vôùi ngaøy treân hoùa ñôn baùn haøng vaø treân soå keá toaùn.khoâng thay ñoåi vaø keát quaû cuûa caùc thöû nghieäm coù lieân quan cho thaáy chính saùch baùn chòu cuûa naêm hieän haønh töông töï nhö thôøi khoùa tröôùc. d . kieåm toaùn vieân neân xem xeùt caån thaän taát caû caùc khoaûn haøng traû laïi sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä coù lieân quan ñeán soá haøng baùn trong nieân ñoä tröôùc. Caên cöù ñeå ghi nh aän khoaûn nôï khoù ñoøi laø : • Nôï quaù haïn thanh toaùn töø 2 naêm trôû leân. nhö laø hôïp ñoàng kinh teá. kheá öôùc vay nôï hay cam keát nôï.

f. 41 . phaûi thu taïm öùng cho nhaân vieân hay khoâng .Ñaùnh giaù chung veà söï trình baøy vaø coâng boá khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng treân baùo caùo taøi chính : Thoâng qua kieåm tra baûng soá dö chi tieát phaân tích theo tuoåi nôï.... caàn löu yù neáu taøi khoaûn phaûi thu khaùch haøng coù soá dö Coù thì khi trình baøy treân Baûng caân ñoái keá toaùn caàn phaûi xeáp vaøo caùc khoaûn nôï phaûi traû . ? Ngoaøi ra. töùc laø coù taùch bieät vôùi caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùc nhö laø nôï phaûi thu cuûa caùc chi nhaùnh. Kieåm toaùn vieân coøn caàn ñaùnh giaù xem vieäc trình baøy vaø coâng boá taøi khoaûnphaûi thu khaùch haøng treân baùo caùo taøi chính coù tuaân thuû ñuùng caùc chuaån möïc hay caùc quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân cuõng caàn chuù yù laø moïi khoaûn baát thöôøng ñeàu phaûi ñöôïc coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ghi trong baûng naøy coù ñöôïc phaân loaïi ñuùng hay khoâng..

soá löôïng nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø raát nhieàu vôùi giaù trò lôùn vaø lieân quan ñeán nhieàu loaïi chöùng töø. Haøng toàn kho thuoäc Taøi saûn löu ñoäng trong Baûng caân ñoái keá toaùn.CHÖÔNG IX KIEÅM TOAÙN HAØNG TOÀN KHO VAØ GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN I. haøng toàn kho thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù laø moät khoaûn muïc troïng yeáu vaø coù ruûi ro tieàm taøng cao. haøng hoùa. Do ñoù vieäc quaûn lyù vaø ghi cheùp haøng toàn kho raát phöùc taïp. saûn phaåm dôû dang.Haøng toàn kho coù khaûø naêng bò giaûm giaù trò so vôùi giaù trò soå saùch raát nhieàu do hao moøn höõu hình vaø voâ hình. ñöôïc trình baøy treân Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. ñoù laø nhöõng vaät tö. 42 . Noäi dung. Giaù voán haøng baùn laø giaù voán cuûa thaønh phaåm. . thaønh phaåm. nhö nguyeân vaät lieäu. haøng hoùa thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò nhöng vì caùc lyù do khaùc nhau neân khoâng naèm taïi kho cuûa ñôn vò. neân deã bò rôùt giaù. chaúng haïn nhö laäp caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù khoâng ñuùng theo quy ñònh. giaù trò haøng toàn kho coù theå khoâng ñöôïc ñieàu chænh thích hôïp vaø bò trình baøy sai leäch treân baùo caùo taøi chính. NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC : 1. Soá lieäu naøy ñöôïc chi tieát thaønh giaù lòch söû cuûa töøng loaïi haøng toàn kho vaø toång soá döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho. haøng hoùa. Haøng toàn kho vaø giaù voán haøng baùn coù moái quan heä chaët cheõ. Trong nhieàu doanh nghieäp. 2. . coâng cuï duïng cuï. haøng toàn kho coøn bao goàm haøng ñang ñi ñöôøng vaø haøng göûi baùn. Haøng toàn kho laø taøi saûn löu ñoäng cuûa doanh nghieäp bieåu hieän döôùi hình thaùi vaät chaát.Ñaëc ñieåm. ñaëc bieät laø ñoái vôùi doanh nghieäp thöông maïi.Haøng toàn kho thöôøng chieám tyû troïng lôùn trong toång taøi saûn cuûa ñôn vò vaø thöôøng laø khoaûn muïc lôùn nhaát trong taøi saûn löu ñoäng cuûa doanh nghieäp. Nhöõng sai soùt treân khoaûn muïc haøng toàn kho thöôøng daãn ñeán nhöõng sai soùt troïng yeáu veà chi phí vaø keát quaû kinh doanh. Moái quan heä naøy coù theå bieåu thò qua hình veõ sau : Haøng toàn kho ñaàu kyø Haøng mua trong kyø Chi phí cheá bieán (neáu coù) Giaù voán haøng baùn Haøng toàn kho cuoái kyø Toång löôïng haøng coù trong kyø Do moái quan heä chaët cheõ treân neân vieäc kieåm toaùn giaù voán haøng baùn cuõng ñöôïc thöïc hieän ngay trong quaù trình kieåm toaùn haøng toàn kho. Ngoaøi ra. vaø ñöôïc trình baøy theo giaù thaáp hôn giöõa giaù lòch söû vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän. vì nhöõng lyù do sau : .Soá löôïng vaø chuûng loaïi haøng to àn kho raát phong phuù. Neáu haøng toàn kho bò ñaùnh giaù sai leäch seõ aûnh höôûng troïng yeáu ñeán möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo taøi chính. Chuùng bao goàm nhieàu loaïi . lao vuï cung caáp trong kyø. bò hö hoûng hay loãi thôøi … Vì theá maø vieäc ñaùnh giaù haøng toàn kho thöôøng phöùc taïp.

boä phaän mua haøng seõ pheâ chuaån treân cô sôû xem xeùt nhu caàu vaø löïa choïn nhaø cung caáp phuø hôïp vôùi chính saùch cuûa ñôn vò. vaø duøng ñeå theo doõi thanh toaùn. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho bao goàm : • Kieåm soaùt vaät chaát : Vieäc söû duïng caùc khu vöïc. * Söï phaân chia traùch nhieäm : Bao goàm vieäc aùp duïng nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø baát kieâm nhieäm nhaèm ngaên chaën söï gian laän. soá löôïng. 2. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt vaät chaát. 3.Haøng toàn kho thaät söï coù vaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò (Hieän höõu vaø quyeàn sôû höõu). nhaát laø taïi caùc ñôn vò aùp duïng phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø. chaát löôïng cuûa toàn kho cuoái kyø. ñòa ñieåm khaùc nhau. giaù caû vaø chaát löôïng haøng mua. Sau ñoù. kho haøng rieâng bieät haïn cheá ra vaøo kho nguyeân lieäu haøng hoùa. . trong nhieàu tröôøng hôïp thì söï phaân chia traùch nhieäm cuï theå tro ng quaûn lyù haøng toàn kho cho nhöõng caù nhaân cuõng heát söùc caàn thieát. saûn phaåm dôû dang.Soá lieäu chi tieát haøng toàn kho ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát giöõa soå caùi vaø soå chi tieát (Söï ghi cheùp chính xaùc). baùo caùo naøy thöôøng seõ ñöôïc göûi cho boä phaän 43 . quaûn lyù taøi saûn. Muïc ñích kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho. Ngoaøi ra. cuõng nhö phaûi taùch bieät traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän quaûn lyù ñeå coù cô sôû ñieàu tra khi phaùt sinh cheânh leäch giöõa kieåm keâ vaø soå saùch. soá löôïng. caùc boä phaän coù lieân quan seõ soaïn thaûo phieáu ñeà nghò mua haøng vaø göûi cho boä phaän mua haøng.Taát caû haøng toàn kho ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo (Ñaày ñuû). . ñöôïc xeùt duyeät tröôùc khi cho pheùp haøng hoùa vaän ñoäng seõ coù taùc duïng baûo veä taøi saûn. . .KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI HAØNG TOÀN KHO. thaønh phaåm laø moät thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu ñeå baûo veä taøi saûn.Haøng toàn kho ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng theo giaù thaáp hôn giöõa giaù goác vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän (Ñaùnh giaù). veà vieäc löïa choïn ngöôøi baùn … * Thieát laäp thuû tuïc kieåm soaùt mua haøng : Moãi khi coù nhu caàu mua haøng. • Kieåm soaùt quaù trình ghi cheùp : Caùc chöùng töø ñöôïc ñaùnh soá tröôùc. II. * Laäp ñôn ñaët haøng : Caên cöù theo phieáu ñeà nghò mua haøng. boä phaän naøy tieán haønh laäp ñôn ñaët haøn g vaø göûi cho nhaø cung caáp. * Caùc chính saùch mua haøng : Bao goàm caùc chính saùch veà ñaët haøng. Muïc tieâu kieåm toaùn. . Baùo caùo nhaän haøng (hoaëc phieáu nhaäp kho) laø baèng chöùng veà vieäc nhaän haøng vaø kieåm tra haøng hoùa. boä phaän nhaän haøng phaûi kieåm tra veà maãu maõ. * Kieåm soaùt vieäc nhaän haøng : Khi tieáp nhaän. . Ñaây laø phieáu yeâu caàu cung öùng haøng cuûa moät boä phaän naøo ñoù.. vaø vôùi moãi phöông phaùp thì giaù trò haøng toàn kho seõ khaùc nhau neân taát nhieân seõ daãn ñeán lôïi nhuaän khaùc nhau. Maët khaùc quaù trình ghi cheùp soå saùch toàn kho caàn phaûi taùch bieät vôùi nhöõng ngöôøi baûo veä. thaäm chí coù theå raát phaân taùn ôû nhieàu boä phaän.Vieäc khoùa soå haøng toàn kho caàn baûo ñaûm raèng ñaõ chia caét nieân ñoä ñuùng ñaén ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính.Coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå ñaùnh giaù haøng toàn kho.Trình baøy vaø khai baùo haøng toàn kho ñaày ñuû vaø ñuùng ñaén (Trình baøy vaø coâng boá). . Soå saùch toång hôïp vaø chi tieát haøng hoùa toàn kho phaûi theo doõi ñöôïc caû veà giaù trò. 1. Sau ñoù.Haøng toàn kho thöôøng ñöôïc boá trí ôû caùc vò trí. vaø laïi do raát nhieàu ngöôøi ôû nhöõng boä phaän khaùc nhau quaûn lyù. thôøi gian haøng ñeán vaø caùc ñieàu kieän khaùc ñeå laäp baùo caùo nhaän haøng.

• Heä thoáng keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. taïi ñaây caàn phaûi coù nhöõng quy cheá baûo quaûn vaø toàn tröõ. lao ñoäng vaø saûn xuaát chung – theo coâng vieäc hay theo quy trình saûn xuaát. ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu thì caàn phaûi toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.KIEÅM TOAÙN HAØNG TOÀN KHO VAØ GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN. * Kieåm keâ haøng toàn kho vaø xöû lyù cheânh leäch : Cheá ñoä keá toaùn quy ñònh haøng naêm phaûi kieåm keâ kho haøng ít nhaát moät laàn vaøo cuoái naêm. 3. caên cöù theo caùc baùo caùo cuûa phaân xöôûng saûn xuaát.Kieåm toaùn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. vaø giuùp xaùc ñònh chính xaùc chi phí cuûa quy trình saûn xuaát. khoâng bò maát phaåm chaát vaø giaûm thieåu chi phí toàn kho … Chöùng töø caàn thieát ñeå xuaát kho saûn xuaát laø phieáu xin lónh vaät tö ñöôïc ngöôøi phuï traùch taïi nhöõng boä phaän saûn xuaát laäp caên cöù vaøo nhu caàu.Baùo caùo saûn xuaát vaø baùo caùo saûn phaåm hoûng : Phaûn aùnh söï vaän ñoäng cuûa nguyeân lieäu trong saûn xuaát. • Heä thoáng keá toaùn chi tieát haøng toàn kho. Caùc chöùng töø vaø soå saùch töông öùng ñöôïc laäp bao goàm : . do ñoù caàn phaûi xaùc laäp quy trình baûo quaûn toàn tröõ ñeå giaûm hao huït. kieåm soaùt pheá lieäu. Vieäc kieåm keâ phaûi do nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm thöïc hieän. ngöôøi ta laäp rieâng moät boä phaän kieåm soaùt saûn xuaát. . haøng ñöôïc toàn tröõ taïi kho cho ñeán khi xuaát ra ñeå saûn xuaát hoaëc baùn. chính saùch ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi haøng toàn kho vaø giaù voán haøng baùn ra sao ? 44 . caàn phaûi thieát laäp caùc noäi quy vaø quy trình saûn xuaát ñeå theo doõi saûn löôïng. kieåm soaùt chaát löôïng. chaát löôïng saûn phaåm … Taïi caùc phaân xöôûng saûn xuaát khaùc nhau. Ñeå thöïc hieän quaù trình ghi cheùp haøng toàn kho. chuûng loaïi.Soå saùch keá toaùn chi phí : Goàm soå caùi. nguyeân taéc baát kieâm nhieäm. boä phaän kho vaø keá toaùn nôï phaûi traû. * Kieåm soaùt quaù trình tieâu thuï : Quaù trình kieåm soaùt naøy ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông VIII . * Baûo quaûn haøng hoùa vaø xuaát kho : Töø khi nhaän veà. caùc chi phí lieân quan ñöôïc keát chuyeån töø saûn phaåm dôû dang qua thaønh phaåm.mua haøng. III . Khi hoaøn thaønh coâng vieäc hoaëc saûn phaåm. 1. Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát. Trong moïi ñôn vò coù hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán thì kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi keá toaùn chi phí laø moät phaàn quan troïng cuûa chöùc naêng saûn xuaát.Tìm hieåu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. trong ñoù keâ khai thöôøng xuyeân ñöôïc xem laø moät yeáu toá quan troïng ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu haøng toàn kho. Kieåm soaùt veà quaù trình ghi cheùp. baûng ñieàu chænh. doanh nghieäp coù theå söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân hay kieåm keâ ñònh kyø.1. * Kieåm soaùt kho thaønh phaåm : Khi saûn phaåm hoaøn thaønh. boä phaän naøy coù traùch nhieäm xaùc ñònh saûn löôïng. 1. baûng phaân boå vaø baùo caùo taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu.Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä : Kieåm toaùn vieân caàn ñaùnh giaù laø kieåm soaùt noäi boä coù ngaên ngöøa ñöôïc vieäc thaát thoaùt taøi saûn hay khoâng ? Coù tuaân thuû caùc nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm. * Kieåm soaùt quaù trình saûn xuaát saûn phaåm : Taïi nhieàu nôi. Moïi cheânh leäch giöõa soá lieäu kieåm keâ thöïc teá vôùi soå saùch phaûi ñöôïc ñieàu tra vaø xöû lyù thoûa ñaùng. Veà cô baûn coù hai phöông phaùp keá toaùn chi phí laø xaùc ñònh chi phí theo coâng vieäc vaø xaùc ñònh theo quy trình saûn xuaát. caùc phaân xöôûng saûn xuaát seõ chuyeån sang cho kho thaønh phaåm. nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån khoâng ? Caùc thuû tuïc.

1 . Caàn chuù yù xem xeùt caû nhöõng bieán ñoäng veà löôïng cuûa caùc loaïi haøng toàn kho chuû yeáu.2 . • Kieåm tra heä thoáng soå chi tieát.So saùnh soá voøng quay haøng toàn kho vôùi caùc kyø tröôùc.So saùnh toång soá dö haøng toàn kho vôùi kyø tröôùc : Neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø naøy coù söï bieán ñoäng ñaùng keå so vôùi kyø tröôùc.Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích haøng toàn kho : a. Thuû tuïc kieåm tra soå chi tieát bao goàm : . . ñoái chieáu giöõa ñôn ñaët haøng. Soá voøng quay haøng toàn kho thöôøng ñöôïc tính nhö sau : * Ñoái vôùi haøng hoùa. thaønh phaåm : Giaù voán haøng baùn trong kyø Soá voøng quay haøng toàn kho = Soá dö haøng toàn kho bình quaân * Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu : Toång giaù trò nguyeân vaät lieäu xuaát trong kyø Soá voøng quay haøng toàn kho = Soá dö nguyeân vaät lieäu bình quaân c . Maët khaùc kieåm toaùn vieân coù theå so saùnh tyû troïng cuûa haøng toàn kho treân toång taøi saûn löu ñoäng giöõa kyø naøy vaø kyø tröôùc xem coù söï bieán ñoäng lôùn hay khoâng ? b. Tuy nhieân khi so saùnh toång soá dö haøng toàn kho giöõa hai kyø thì caàn phaûi loaïi tröø aûnh höôûng do bieán ñoäng giaù.Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. Neáu sau khi ñaõ loaïi tröø bieán ñoäng giaù maø soá dö haøng toàn kho kyø naøy vaãn baát thuôøng so vôùi caùc kyø tröôùc thì caàn phaûi xem xeùt nguyeân nhaân cuï theå. Trong tröôøng hôïp ñôn vò aùp duïng keâ khai thöôøng xuyeân. 2. Keát quaû thöïc hieän caùc thöû nghieäm treân giuùp kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù laïi möùc ruûi ro kieåm soaùt cho moãi cô sôû daãn lieäu lieân quan ñeán haøng toàn kho. 1.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn.So saùnh ñôn giaù cuûa haøng toàn kho vôùi caùc naêm tröôùc ñeå tìm ra caùc sai soá trong tính toaùn vaø toång hôïp soá lieäu. 1. Caên cöù vaøo keát quaû cuûa böôùc treân. 45 .Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt.4 .Kieåm toaùn vieân coù theå duøng baûng caâu hoûi ñeå tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho.3 . Caùc thöû nghieäm cô baûn ñöôïc tieán haønh ñoái vôùi haøng toàn kho vaø muïc tieâu kieåm toaùn nhö sau : 2.Kieåm tra söï ñaày ñuû baèng caùch choïn moät soá chöùng töø ñeå ñoái chieáu vôùi vieäc ghi cheùp treân soå chi tieát. Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng nhaèm p haùt hieän nhöõng haøng toàn kho chaäm luaân chuyeån. kieåm toaùn vieân seõ phaûi xem xeùt ñeán caùc khoaûn muïc chi tieát vaø soá voøng quay cuûa haøng toàn kho ñeå tìm nguyeân nhaân cuûa söï baát thöôøng. Thöû nghieäm cô baûn. caàn kieåm tra heä thoáng soå chi tieát haøng toàn kho ñeå ñaûm baûo söï ghi cheùp ñaày ñuû vaø chính xaùc treân caùc so å naøy. kieåm tra vieäc ghi cheùp leân soå saùch. Choïn maãu moät soá nghieäp vuï mua haøng ñeå kieåm tra veà söï xeùt duyeät. Kieåm toaùn vieân coù theå thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt sau ñaây : • Thöû nghieäm ñoái vôùi nghieäp vuï mua haøng. baùo caùo nhaän haøng vaø hoùa ñôn ngöôøi baùn veà soá löôïng giaù caû.Kieåm tra xem caùc nghieäp vuï coù thöïc söï phaùt sinh hay khoâng baèng caùch choïn maãu moät soá nghieäp vuï treân soå chi tieát vaø ñoái chieáu vôùi chöùng töø goác. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt lieân quan ñeán töøng cô sôû daãn lieäu cuï theå. 1.

Haøng hoùa cuûa ñôn vò coù theå ñöôïc göûi ôû kho coâng coäng hoaëc naèm ôû caùc ñaïi lyù. Ngoaøi ra. xem coù ñöôïc söû duïng vaø ghi cheùp ñuùng khoâng.Ghi cheùp bieåu kieåm tra keát quaû giaùm saùt quaù trình kieåm keâ haøng hoùa thöïc teá. Trình töï tieán haønh thuû tuïc quan saùt kieåm keâ haøng toàn kho nhö sa u : • Kieåm tra caùc höôùng daãn veà kieåm keâ haøng toàn kho. a .So saùnh giaù thaønh naêm hieän haønh vôùi caùc naêm tröôùc. Vieäc kieåm keâ haøng toàn kho ñeå laäp baùo caùo taøi chính laø traùch nhieäm cuûa ñôn vò. chaäm luaân chuyeån hay caùc loaïi haøng hoùa thieáu. .Ñaùnh giaù haøng mua : • Xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù haøng toàn kho ñöôïc ñôn vò söû duïng. . neân hoï seõ tieán haønh kieåm keâ vaø kieåm toaùn vieân seõ chöùng kieán quaù trình naøy.So saùnh keát quaû kieåm keâ vaät chaát vôùi soå chi tieát. . loãi thôøi. ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa caùc sai leäch troïng yeáu. b) Xaùc nhaän haøng toàn kho ñöôïc göûi kho cuûa ñôn vò khaùc.Kieåm tra vieäc laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho. . kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu ñöôïc chöùng kieán vieäc kieåm keâ taïi choã cuûa caùc haøng hoùa naøy. Thöû nghieäm naøy ñöôïc 46 . kieåm toaùn vieân caàn ñeà nghò xaùc nhaän caùc tröôøng hôïp naøy. . • Xaùc ñònh nhöõng boä phaän chi phí caáu thaønh cuûa giaù haøng nhaäp kho.d .Thu thaäp vaø kieåm tra bieåu maãu kieåm keâ. hoaëc so saùnh gía thaønh ñôn vò keá hoaïch vôùi giaù thaønh ñôn vò thöïc teá. . 2. hö hoûng. • Ñoái vôùi caùc ñôn vò söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân thì vieäc kieåm tra seõ giaûm nheï nhôø caùc soå chi tieát. Nhöõng bieåu maãu hö hoûng hoaëc khoâng duøng ñeàu phaûi ñöôïc thu hoài. Nhöõng khaùc bieät baát thöôøng caàn phaûi ñieàu tra ñeå giaûi thích nguyeân nhaân. sau ñoù yeâu caàu ñôn vò cung caáp hoùa ñôn lieân quan.2. Kieåm toaùn vieân phaûi chöùng kieán kieåm keâ kho ñeå bieát chaéc laø caùc nhaân vieân cuûa ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñuùng nhö keá hoaïch hoaëc höôùng daãn kieåm keâ ñaõ ñöôïc kieåm toaùn vieân thoáng nhaát vôùi Ban giaùm ñoác. cuõng nhö möùc ñoä kieåm tra thích hôïp cho töøng nhoùm.Choïn maãu ñeå kieåm keâ tröïc tieáp haøng toàn kho. vaø so saùnh chi phí theo töøng khoaûn muïc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.Yeâu caàu laøm roõ nhöõng loaïi haøng toàn kho naøo cuûa ñôn vò do ngöôøi khaùc giöõ hoä vaø loaïi naøo cuûa ngöôøi khaùc nhöng coù trong kho cuûa ñôn vò. • Khi laáy maãu kieåm tra.Thu thaäp caùc thoâng tin veà vieäc khoùa soå baèng caùch theo doõi caùc chöùng töø xuaát nhaäp vaø caùc khoaûn muïc toàn kho coù lieân quan ñeå laäp ra danh saùch caùc chöùng töø cuoái cuøng ñöôïc söû duïng. • Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù soá tieàn troïng yeáu hoaëc coù khaû naêng sai soùt cao. kieåm toaùn vieân neân söû duïng kyõ thuaät phaân nhoùm ñeå coù theå choïn phöông phaùp. • Kieåm toaùn vieân caàn lieät keâ caùc maët haøng seõ kieåm tra vieäc ñaùnh giaù.Xaùc ñònh soá löôïng haøng toàn kho keùm phaåm chaát. kieåm toaùn vieân coøn thöïc hieän nhöõng thuû tuïc sau : . sau ñoù ñoái chieáu vôùi soá löôïng toàn kho thöïc teá cuûa ñôn vò. thöøa trong quaù trình kieåm keâ nhöng chöa roõ nguyeân nhaân. • Xem caùc khoaûn döï phoøng ñaõ laäp cuûa ñôn vò coù phuø hôïp vôùi quy ñònh hieän haønh khoâng ? • Kieåm tra chaát löôïng vaø tình traïng haøng toàn kho ñeå phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp haøng toàn kho maát phaåm chaát hoaëc loãi thôøi ñeå ñeà nghò ñôn vò laäp döï phoøng boå sung. Thöû nghieäm chi tieát a) Quan saùt kieåm keâ haøng toàn kho : Ñaây laø moät thuû tuïc raát höõu hieäu ñeå xaùc ñònh haøng toàn kho laø coù thöïc. b . c) Kieåm tra vieäc ñaùnh giaù haøng toàn kho. vaø chi phí sa ûn xuaát chung. chi phí nhaân coâng tröïc tieáp.

Haøng mua cho naêm sau nhöng laïi ghi vaøo soå saùch cuûa naêm hieän haønh hay ngöôïc laïi.Caùc khoaûn haøng mua ñang ñi ñöôøng. d.Phoûng vaán nhaân vieân phaân xöôûng. neân caùc hoùa ñôn naøy coù theå bò boû soùt do khoâng ghi ngaøy thaùng. ngaøy coâng.Khi xuaát baùn khoâng phaûn aùnh ñoàng thôøi hai buùt toaùn ghi nhaän doanh thu vaø giaù voán haøng baù n . kieåm toaùn vieân coøn phaûi quan taâm ñeán vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp phaân boå chi phí saûn xuaát chung. Kieåm toaùn vieân caàn chuù yù xem vieäc trình baøy vaø coâng boá treân caùc baùo caùo taøi chính veà caùc khoaûn sau ñaây : . . saép xeáp taïi kho xem coù ñaûm baûo hay coù phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kyõ thuaät hay khoâng ? c . Ngoaøi ra.Ñaùnh giaù haøng saûn xuaát (saûn phaåm dôû dang) : Thöû nghieäm cô baûn ñoái vôùi chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang phöùc taïp hôn. keá toaùn ñaõ ghi vaøo taøi khoaûn nôï phaûi traû ngöôøi baùn nhöng treân thöïc teá thì haøng chöa veà nhaäp kho.Moâ taû ñuùng ñaén veà caùc phöông phaùp ñaùnh giaù haøng toàn kho.ÔÛ nhöõng ñôït baùn haøng cuoái naêm : hoùa ñôn laäp cho naêm sau hoaëc hoùa ñôn laäp cho naêm hieän haønh nhöng naêm sau môùi chuyeån haøng.Ñoái vôùi chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : Phaûi kieåm tra caû veà ñôn giaù vaø soá löôïng nguyeân vaät lieäu söû duïng.thöïc hieän baèng caùch : . saûn phaåm ñang cheá taïo vaø thaønh phaåm. Choïn maãu treân phieáu kieåm keâ vaø ñoái chieáu vôùi baûng toång hôïp kieåm keâ ñeå baûo ñaûm raèng taát caû caùc ghi cheùp treân baûng toång hôïp kieåm keâ ñeàu coù treân phieáu kieåm keâ.Coâng boá ñaày ñuû veà caùc khoaûn haøng toàn kho bò theá chaáp. . . .Ñoái vôùi chi phí saûn xuaát chung : Ngoaøi vieäc kieåm tra quaù trình taäp hôïp chi phí. Kieåm tra vieäc khoùa soå haøng toàn kho. Kieåm toaùn vieân kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi haøng toàn kho nhaèm phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuùng vaø daãn ñeán haøng toàn kho bò sai leäch. Kieåm tra toång hôïp keát quaû kieåm keâ. kieåm toaùn vieân seõ choïn nhöõng hoùa ñôn cuoái cuøng cuûa nieân ñoä vaø nhöõng hoùa ñôn ñaàu tieân cuûa nieân ñoä keá tieáp lieân quan ñeán vieäc nhaäp xuaát haøng toàn kho ñeå kieåm tra ñoái chieáu vôùi so å chi tieát ñeå ñaûm baûo laø ñôn vò ñaõ haïch toaùn ñuùng nieân ñoä. chaúng haïn nhö : . . nhaân vieân quaûn lyù vaø thuû kho veà thôøi gian vaø trình töï nhaäp xuaát kho. 47 . vì ngoaøi vieäc kieåm tra töông töï nhö haøng mua. veà caùc ñaëc ñieåm lyù hoùa coù theå daãn ñeán deã hö hoûng cuûa töøng chuûng loaïi. . e.Trình baøy vaø phaân loaïi ñuùng ñaén caùc khoaûn nguyeân vaät lieäu. f) Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá haøng toàn kho.Xem xeùt caùc loaïi haøng toàn kho vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm veà tuoåi thoï. kieåm toaùn vieân phaûi hieåu roõ caùc chi phí caáu thaønh : . .Ñoái vôùi chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : Phaûi kieåm tra caû veà soá löôïng. giôø coâng vaø ñôn giaù tieàn löông. . baûo quaûn. xem xeùt caùc ñieàu kieän löu kho.

Phöông tieän vaän taûi. chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh . Treân baûng caân ñoái keá toaùn taïi phaàn B.Caùc taøi saûn coá ñònh phaûn aùnh treân soå chi tieát ñaõ ñöôïc ghi cheùp ñuùng. Taøi saûn coá ñònh bao goàm taøi saûn coá ñònh höõu hình.CHÖÔNG X KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VAØ CHI PHÍ KHAÁU HAO I. .Caùc taøi saûn coá ñònh ñöôïc ñaùnh giaù phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc. Ñaëc bieät trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát thuoäc lónh vöïc coâng nghieäp naëng. kieåm toaùn vieân coøn thu thaäp caùc baèng chöùng lieân quan ñeán chi phí khaáu hao. chi phí khaáu hao. Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn. daàu khí. .Muïc tieâu kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh : Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh laø nhaèm xaùc ñònh : ..Soá löôïng nghieäp vuï taêng. giaù trò khoaûn muïc naøy chieám tyû troïng raát cao trong toång taøi saûn. ngoaøi ra coøn phaûi khai baùo theâm veà nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn. möùc khaáu hao phaûi trích.v. suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm v.Muïc ñích cuûa kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh. Khi kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh.Chi phí thaønh laäp ..Noäi dung cuûa khoaûn muïc. 3.KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : 1. 1.v… • Taøi saûn coá ñònh voâ hình : Taøi saûn coá ñònh voâ hình bao goàm caùc loaïi nhö : Quyeàn söû duïng ñaát . NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC..Caây laâu naêm. chi phí söûa chöõa.Caùc taøi saûn coá ñònh ñaõ ñöôïc ghi cheùp laø coù thaät.Chi phí nghieân cöùu phaùt trieån . Tuy nhieân. Muïc tieâu chính cuûa kieåm soaùt noäi boä laø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh thoâng qua vieäc ñaàu tö ñuùng muïc ñích.Baèng phaùt minh saùng cheá . II.Soá löôïng taøi saûn coá ñònh khoâng nhieàu vaø töøng loaïi thöôøng coù giaù trò lôùn. vaät kieán truùc .Ñaëc ñieåm : Taøi saûn coá ñònh laø moät khoaûn muïc coù giaù trò lôùn.Vaán ñeà khoùa soå cuoái naêm laïi khoâng phöùc taïp nhö taøi saûn löu ñoäng. Doanh nghieäp coù quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc taøi saûn naøy (Hieän höõu.. . khaáu hao tích luõy. toång coäng ñuùng vaø phuø hôïp vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc). giaûm taøi saûn coá ñònh trong naêm thöôøng ít phaùt sinh.Maùy moùc thieát bò .Caùc thuû tuïc kieåm soaùt : 48 . duïng cuï quaûn lyù .goàm caû vieäc coâng boá phöông phaùp tính khaáu hao – laø ñaày ñuû vaø phuø hôïp vôùi quy ñònh hieän haønh (Trình baøy vaø coâng boá).Moïi taøi saûn coá ñònh cuûa ñôn vò ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû). quyeàn sôû höõu). . kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh thöôøng khoâng chieám nhieàu thôøi gian vì : . .Söï trình baøy vaø khai baùo taøi saûn coá ñònh . taøi saûn coá ñònh voâ hình vaø taøi saûn coá ñònh thueâ t aøi chính : • Taøi saûn coá ñònh höõu hình : Taøi saûn coá ñònh höõu hình thöôøng ñöôïc phaân thaønh caùc chi tieát nhö : Nhaø xöôûng. chuaån möïc keá toaùn hieän haønh (Ñaùnh giaù). • Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 2.. thieát bò truyeàn daãn Thieát bò. söû duïng coù hieäu quaû taøi saûn coá ñònh. khoâng laõng phí vaø quaûn lyù. 2.Chi phí veà lôïi theá kinh doanh v. Ngoaøi ra. vaø chieám tyû troïng ñaùng keå so vôùi toång taøi saûn treân Baûng caân ñoái keá toaùn. khoaûn muïc taøi saûn coá ñònh ñöôïc trình baøy theo giaù trò coøn laïi. kieåm soaùt noäi boä coøn phaûi giuùp haïch toaùn ñuùng ñaén caùc chi phí caáu thaønh nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh. .

ghi soå vaø pheâ chuaån vieäc mua.Caùc quy ñònh baûo veä vaät chaát ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh : Nhö thieát keá caùc bieän phaùp baûo veä taøi saûn. thoâng thöôøng laø moät soá tyû suaát sau : Tyû suaát Tyû troïng cuûa töøng loaïi taøi saûn coá ñònh so vôùi toång soá.Caùc quy ñònh veà phaân bieät giöõa chi phí ñöôïc tính vaøo nguyeân giaù. hoûa hoaïn. kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng nhieàu loaïi tyû suaát khaùc nhau. .4 .Thuû tuïc thanh lyù taøi saûn coá ñònh : Caùc doanh nghieäp thöôøng xaây döïng caùc quy ñònh lieân quan ñeán vieäc thanh lyù taøi saûn.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.1 . nhöôïng baùn taøi saûn. .Cheá ñoä kieåm keâ ñònh kyø taøi saûn coá ñònh : Nhaèm kieåm tra veà söï hieän höõu. 2. 2. vaø ñöôïc cuï theå hoùa theo thöïc tieãn ñôn vò. Khi tìm hieåu. .. mua baûo hieåm ñaày ñuû cho taøi saûn. thanh lyù. 2.Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. hoaëc bò thieáu huït. 1.. haøng naêm ngöôøi ta thöôøng thieát laäp keá hoaïch vaø döï toaùn ngaân saùch cho taøi saûn coá ñònh.. ñoàng thôøi quy ñònh veà caùc thuû tuïc caàn thieát khi mua saém taøi saûn coá ñònh.2 . Taïi caùc coâng ty nhoû.1 . . ñaàu tö xaây döïng cô baûn.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn : töông töï caùc chöông tröôùc.. 1. ñieàu kieän söû duïng.Caùc quy ñònh veà tính khaáu hao : Thoâng thöôøng thôøi gian tính khaáu hao ñoái vôùi töøng loaïi taøi saûn coá ñònh phaûi ñöôïc ban giaùm ñoác pheâ chuaån trong khuoân khoå quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc tröôùc khi ñaêng kyù ñeå aùp duïng III.Keá hoaïch vaø döï toaùn veà taøi saûn coá ñònh : ÔÛ caùc coâng ty lôùn.3 .2 .Caùc thöû nghieäm cô baûn : 2.KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH.Caùc coâng cuï kieåm soaùt khaùc : .Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt : Ñöôïc tieán haønh töông töï nhö trình töï chung ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc chöông tröôùc. maát maùt . caàn chuù yù caùc noäi dung coù lieân quan ñeán caùc boä phaän cuûa kieåm soaùt noäi boä nhö caùc thuû tuïc kieåm soaùt. Coâng thöùc Giaù trò töøng loaïi taøi saûn / Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh 49 . 1.1 . nhö baûo quaûn taøi saûn.Heä thoáng soå chi tieát taøi saûn coá ñònh : Caùc ñôn vò caàn phaûi môû soå chi tieát cho töøng loaïi taøi saûn coá ñònh bao goàm soå chi tieát. cuõng nhö phaùt hieän caùc taøi saûn ñeå ngoaøi soå saùch. hoà sô chi tieát. ñoâi khi ngöôøi ta cuõng laäp döï toaùn veà taøi saûn coá ñònh. Caùc tieâu chuaån caàn döïa treân chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. choáng troäm caép.Caùc thuû tuïc kieåm soaùt thöôøng ñöôïc xaây döïng döïa treân nhöõng nguyeân taéc sau : 2. . hay ñöa vaøo chi phí cuûa nieân ñoä : Caùc doanh nghieäp neân thieát laäp tieâu chuaån ñeå xaùc ñònh veà hai khoaûn chi phí naøy.3 – Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt : Loaïi thöû nghieäm naøy duøng ñeå ñaùnh giaù xem heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñaõ ñöôïc thieát laäp coù ñöôïc vaän haønh höõu hieäu trong thöïc teá hay khoâng ? 1. ñòa ñieåm ñaët taøi saûn.Thuû tuïc mua saém taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö xaây döïng cô baûn : Nhaèm baûo ñaûm vieäc ñaàu tö taøi saûn coá ñònh ñaït hieäu quaû cao. . caùc quy ñònh veà keá toaùn . theû chi tieát.Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích : Tuøy theo ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa ñôn vò. caùc doanh nghieäp thöôøng xaây döïng chính saùch chung veà vaán ñeà naøy. 1.AÙp duïng nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm giöõa caùc chöùc naêng.

So saùnh giaù trò cuûa caùc taøi saûn mua trong naêm vôùi naêm tröôùc. ñeå töø ñoù tính ra soá dö cuoái kyø. caàn ñoái chieáu giöõa soá toång coäng töø caùc soå chi tieát vôùi soá lieäu treân soå caùi. naêm Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Taøi saûn coá ñònh / Voán chuû sôû höõu vôùi Voán chuû sôû höõu. . hay ñöôïc haïch toaùn laø taøi saûn thueâ hoaït ñoäng ? 50 .So saùnh giaù trò cuûa caùc taøi saûn giaûm trong naêm vôùi naêm tröôùc. Muïc ñích kieåm tra nhaèm phaùt hieän caùc chi phí phaùt sinh nhöng khoâng ñöôïc haïch toaùn vaøo nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh. vaø vieäc haïch toaùn caùc khoaûn chieát khaáu. kieåm toaùn vieân seõ thu thaäp theâm baèng chöùng chi tieát veà caùc khoaûn taêng hay giaûm naøy. . kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp hay töï laäp ra moät baûng phaân tích trong ñoù coù lieät keâ soá dö ñaàu kyø vaø caùc chi tieát veà soá phaùt sinh taêng.Xem caùc taøi saûn coá ñònh mua döôùi hình thöùc traû goùp coù ñöôïc ghi taêng taøi saûn hay khoâng ? Phaàn chöa traû coù ñöôïc ghi taêng nôï phaûi traû hay khoâng ? .Ñieàu tra caùc tröôøng hôïp maø chi phí mua taøi saûn cao hôn döï toaùn. Coøn caùc taøi saûn taêng vaø giaûm trong naêm. coâng vieäc naøy thöôøng khoâng toán nhieàu thôøi gian. hay khoâng do töï xaây döïng.Xem caùc taøi saûn thueâ taøi chính ñöôïc haïch toaùn vaøo taøi khoaûn taøi saûn coá ñònh. nhöng laïi khoâng do mua vaøo. Soá dö ñaàu kyø seõ ñöôïc kieåm tra thoâng qua söï ñoái chieáu vôùi caùc taøi lieäu kieåm toaùn cuûa naêm tröôùc. Xaùc ñònh xem caùc chi phí naøy coù ñöôïc xeùt duyeät cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn hay khoâng? .Choïn maãu töø caùc nghieäp vuï mua taøi saûn.Duyeät xeùt laïi taát caû caùc chi phí lieân quan ñeán xaây döïng cô baûn dôû dang ñaõ phaùt sinh trong naêm. . vaø laàn theo ñeán caùc chöùng töø coù lieân quan nhö hôïp ñoàng. thì trong quaù trình kieåm toaùn. . kieåm toaùn vieân caàn baûo ñaûm raèng soá lieäu treân caùc soå chi tieát baèng vôùi soá lieäu phaûn aùnh ôû taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi. cuõng nhö xem xeùt caùc hôïp ñoàng thi coâng cuûa caû hai tröôøng hôïp chöa hoaøn taát vaø ñaõ hoaøn taát. Tyû suaát hoaøn voán cuûa taøi saûn coá ñònh.Thöû nghieäm chi tieát : a) Thu thaäp hay töï laäp baûng phaân tích toång quaùt veà caùc thay ñoåi cuûa taøi saûn vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi : Tröôùc khi kieåm tra chi tieát veà soá taêng hay giaûm trong naêm. Sau ñoù. vaø caùc taøi lieäu khaùc. . Muïc ñích thöû nghieäm nhaèm xaùc ñònh xem moïi khoaûn muïc lieân quan ñeàu ñaõ ñöôïc keát chuyeån hay chöa ? . Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Taøi saûn coá ñònh / Giaù voán haøng baùn cuûa vôùi Giaù voán haøng baùn.Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Doanh thu thuaàn / Taøi saûn coá ñònh vôùi Doanh thu thuaàn.Ñieàu tra moïi khoaûn ghi Nôï taøi khoaûn Taøi saûn coá ñònh. b) Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï taêng taøi saûn coá ñònh: Caùc coâng vieäc thöôøng thöïc hieän khi kieåm toaùn nghieäp vuï naøy nhö sau : . goàm caû taøi saûn mua vaø xaây döïng. Ñoàng thôøi caàn kieåm tra soá toång coäng. .So saùnh giöõa chi phí söûa chöõa. 2.Laàn theo vieäc keát chuyeån töø taøi khoaûn Xaây döïng cô baûn dôû dang cho ñeán taøi khoaûn Taøi saûn coá ñònh. kieåm toaùn vieân seõ thöïc hieän moät soá thuû tuïc phaân tích khaùc nhö : . Ngoaøi ra. baûo trì cuûa töøng thaùng vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Lôïi nhuaän thuaàn / Taøi saûn coá ñònh.2.So saùnh giöõa chi phí söûa chöõa.Xem xeùt söï pheâ chuaån ñoái vôùi moïi taøi saûn taêng trong kyø. . giaûm trong naêm. baûo trì vôùi doanh thu thuaàn. Muoán vaäy. Nhöõng tröôøng hôïp ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh caàn phaûi phuø hôïp vôùi chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh.

thì phaûi xem caùc taøi saûn cuõ coù ñöôïc mang ñi trao ñoåi.Xem xeùt vieäc xaùc ñònh nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh. caùc hoùa ñôn ñoùng baûo hieåm. phieáu xuaát kho vaät tö duøng cho vieäc söûa chöõa.Neáu coù saûn phaåm bò ngöng saûn xuaát trong naêm. hoaëc neân tính vaøo chi phí cuûa nieân ñoä. Vieäc kieåm tra quyeàn sôû höõu ñoái vôùi taøi saûn caàn döïa treân söï hieåu bieát veà caùc quy ñònh phaùp lyù lieân quan cuûa moãi quoác gia ôû töøng thôøi kyø. c) Quan saùt caùc taøi saûn taêng leân trong kyø vaø coù theå seõ quan saùt toaøn boä taøi saûn coá ñònh (neáu caàn thieát) : Thoâng thöôøng. khoâi phuïc hay thay ñoåi keát caáu taøi saûn. bieân nhaän chi traû tieàn cho caùc taøi saûn ñaõ theá chaáp . kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieânquan nhö vaên baûn phaùp lyù veà quyeàn sôû höõu taøi saûn. tröôùc tieân caàn xem laïi veà baûn chaát cuûa chi phí . e) Phaân tích vaø kieåm tra chi phí söûa chöõa vaø baûo trì taøi saûn coá ñònh: Muïc tieâu chính laø nhaèm xaùc ñònh caùc chi phí naøo seõ ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh.vaø nghieân cöùu nhöõng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc hoaëc chính saùch cuûa ñôn vò veà ñieàu kieän ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh khi tieán haønh söûa chöõa. hay cuõng coù theå môû roäng ra ñeán caùc taøi saûn ñaõ mua trong caùc naêm tröôùc. kieåm toaùn vieân chæ quan saùt ña soá taøi saûn mua trong naêm chôù khoâng quan saùt toaøn boä taøi saûn coá ñònh. ñaëc bieät laø khi kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm. Ñoàng thôøi neân duyeät xeùt laïi caùc chi phí traû tröôùc. Vieäc quan saùt ñoái vôùi caùc taøi saûn coù theå chæ giôùi haïn trong caùc taøi saûn ñöôïc mua trong naêm. Trong moät soá ít caùc tröôøng hôïp.. hay ñöôïc thanh lyù hay khoâng ? . Ngoaøi ra. hoùa ñôn thueá. Caàn löu yù ñaëc bieät ñeán caùc taøi saûn maø chi phí thöïc teá phaùt sinh cao hôn giaù thi coâng cuûa thò tröôøng.Phaân tích taøi khoaûn thu nhaäp baát thöôøng ñeå xaùc ñònh xem coù khoaûn thu nhaäp naøo thu ñöôïc töø vieäc baùn taøi saûn hay khoâng ? .Phoûng vaán caùc nhaân vieân vaø quaûn ñoác ñeå tìm xem coù taøi saûn naøo ñöôïc thanh lyù trong naêm hay khoâng ? . baèng caùch laáy maãu moät soá chi phí vaø ñoái chieáu vôùi chöùng töø coù lieân quan nhö hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn.Neáu coù mua taøi saûn môùi trong naêm.. Muoán vaäy. caàn ñieàu tra veà vieäc söû duïng caùc thieát bò duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm naøy ? . coøn caàn kieåm tra tính hôïp lyù cuûa chi phí söûa chöõa vaø baûo trì. Trong moät soá tröôøng hôïp. kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu kieåm keâ toaøn boä taøi saûn coá ñònh. d) Kieåm tra quyeàn sôû höõu hôïp phaùp ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh : Ñeå kieåm tra. kieåm toaùn vieân coù theå caàn phaûi söû duïng yù kieán chuyeân gia.ví duï nhö laøm taêng thôøi gian söû duï n g . hoaëc chi phí phaûi traû coù lieân quan ñeán chi phí baûo trì vaø söûa chöõa ñeå xaùc ñònh möùc chi phí thöïc teá.. kieåm toaùn vieân thöïc hieän caùc böôùc coâng vieäc nhö sau : . thí duï nhö caùc chi phí tieàn laõi vay coù haïch toaùn vaøo nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh hay khoâng ? Xem xeùt vieäc ñaùnh giaù caùc taøi saûn do doanh nghieäp töï xaây döïng : neân aùp duïng caùc thöû nghieäm ïboå sung ñeå so saùnh giöõa toång chi phí xaây döïng thöïc teá phaùt sinh vôùi giaù öôùc tính do beân ngoaøi cung caáp. caùc taøi lieäu veà löông vaø taøi lieäu khaùc coù lieân quan.Khi thanh lyù taøi saûn coù thaønh laäp Hoäi ñoàng thanh lyù goàm caùc thaønh vieân theo quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? 51 . f) Kieåm tra caùc nghieäp vuï ghi giaûm taøi saûn trong kyø : Thoâng thöôøng khi kieåm tra caùc nghieäp vuï ghi giaûm taøi saûn trong kyø.

Kieåm toaùn chi phí khaáu hao : 3. giaûm trong naêm vaø döïa vaøo ñoù ñeå xaùc ñònh möùc khaáu hao. chöù khoâng phaûi laø chi phí thöïc teá phaùt sinh. nhöng thöïc teá laø ñaõ cho thueâ vaø khoâng ghi vaøo soå saùch keá toaùn. kieåm toaùn vieân neân thu thaäp caùc hoïa ñoà chi tieát veà moïi baát ñoäng saûn vaø quan saùt tröïc tieáp. h) Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá : Theo quy ñònh hieän haønh. ñôn vò phaûi coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính veà : • Phöông phaùp keá toaùn taøi saûn coá ñònh.Thöù hai. nhaø cöûa …).1. Hoïa ñoà coøn giuùp kieåm toaùn vieân öôùc tính phaàn doanh thu cho thueâ cuûa ñôn vò. . thieáu huït taøi saûn hay khoâng ? g) Xem xeùt caùc hôïp ñoàng cho thueâ taøi saûn coá ñònh ñeå kieåm tra doanh thu cho thueâ: Khi kieåm tra thu nhaäp cho thueâ baát ñoäng saûn.Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn khaáu hao : Muïc tieâu chuû yeáu cuûa kieåm toaùn khaáu hao laø xem xeùt söï ñuùng ñaén trong vieäc tính möùc khaáu hao vaø phaân boå ñuùng cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan. Hoïa ñoà seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhöõng taøi saûn ñöôïc khai laø khoâng söû duïng. soá dö cuûa taøi saûn coá ñònh vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc trình baøy rieâng theo töøng loaïi laø taøi saûn coá ñònh höõu hình.. kieåm toaùn vieân seõ phaân tích doanh thu cho thueâ vaø so saùnh vôùi hôïp ñoàng cho thueâ vaø nhaät kyù thu tieàn. chi phí khaáu hao laø moät loaïi chi phí öôùc tính. kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt phöông phaùp tính khaáu hao vaø möùc khaáu hao ñaõ trích ñeå xaùc ñònh xem : . neáu phaùt hieän chuùng coù bieán ñoäng baát thöôøng. IV. chi phí khaáu hao coù hai ñaëc ñieåm rieâng nhö sau : .Phöông phaùp vaø thôøi gian tính khaáu hao coù tuaân thuû theo quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? . kieåm toaùn vieân thöôøng chuù troïng ñeán vieäc xaùc ñònh soá dö vaøo cuoái thôøi khoùa.-Vieäc tính toaùn möùc khaáu hao coù chính xaùc khoâng ? 3. taøi saûn coá ñònh voâ hình. Ngoaøi ra. do chi phí khaáu hao khaùc vôùi caùc loaïi chi phí khaùc neân kieåm toaùn vieân seõ khoâng xem xeùt chi phí khaáu hao trong töông quan vôùi kieåm soaùt noäi boä.-Thôøi gian tính khaáu hao ñaõ ñaên g kyù coù ñöôïc aùp duïng moät caùch nhaát quaùn hay khoâng ? Neáu thay ñoåi thì coù ñöôïc cho pheùp hay khoâng ? . Vieäc kieåm tra chi phí khaáu hao mang tính chaát cuûa vieäc kieåm tra moät phöông phaùp keá toaùn hôn laø kieåm tra moät chi phí phaùt sinh. cuõng nhö kieåm tra cac taøi saûn taêng.Ñieàu tra caùc khoaûn giaûm veà baûo hieåm taøi saûn. Khi kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh. coù theå söû duïng moät soá tyû suaát sau ñaây. treân baûng caân ñoái keá toaùn. Ngoaøi ra. Thuû tuïc phaân tích : Khi tieán haønh phaân tích.Ñaëc ñieåm cuûa chi phí khaáu hao : Khaùc vôùi caùc chi phí thoâng thöôøng khaùc. taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính.Tröôùc heát. caàn thaûo luaän vôùi ñôn vò vaø xaùc minh ñeå tìm nguyeân nhaân : Tyû suaát Coâng thöùc Tyû suaát giöõa chi phí khaáu hao vôùi Toång nguyeân giaù Chi phí khaáu hao / Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh.Ñoái chieáu giöõa soá lieäu soå saùch vôùi soá lieäu kieåm keâ ñeå xem coù bò maát maùt. • Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh theo töøng loaïi vaø töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh (ñaát ñai. 2. vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc taøi saûn coá ñònh Tyû suaát giöõa möùc khaáu hao vôùi Nguyeân giaù cuûa töøng Chi phí khaáu hao / Nguyeân giaù nhoùm taøi saûn coá ñònh cuûa naêm nay so vôùi naêm tröôùc töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh 52 .KIEÅM TOAÙN CHI PHÍ KHAÁU HAO : 1. ñeå xem lieäu coù phaûi baét nguoàn töø nguyeân nhaân giaûm taøi saûn hay khoâng ? . Ñeå ñaùp öùng muïc tieâu naøy.

3.Xem laïi caùc vaên baûn môùi nhaát coù lieân quan ñeán vieäc ñieàu chænh möùc khaáu hao : Qua ñoù xem xeùt laïi veà vieäc ñieàu chænh tyû leä vaø möùc khaáu hao cho phuø hôïp. coù aùp duïng nhaát quaùn vaø ñöôïc tính toaùn chính xaùc hay khoâng ? 53 .Kieåm tra caùc khoaûn ghi giaûm giaù trò hao moøn do thanh lyù.Xem xeùt caùc phöông phaùp söû duïng coù phuø hôïp vôùi quy ñònh hay khoâng ? . . Beân caïnh ñoù.2 . kieåm toaùn vieân neân kieåm tra tính hôïp lyù chung cuûa vieäc tính khaáu hao taøi saûn voâ hình.So saùnh soá dö ñaàu kyø vôùi soá lieäu kieåm toaùn naêm tröôùc. Chuù yù phaùt hieän caùc tröôøng hôïp taøi saûn ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn tieáp tuïc tính khaáu hao. giaûm cuûa töøng loaïi. .Tính toaùn laïi möùc khaáu hao cho moät soá taøi saûn vaø laàn theo soá lieäu cuûa noù treân soå caùi. Chöông trình kieåm toaùn khoaûn muïc naøy cuõng töông töï nhö ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh höõu hình.So saùnh tyû leä khaáu hao cuûa naêm hieän haønh vôùi naêm tröôùc. thanh lyù. Keá ñeán. ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ghi taêng caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieân quan.So saùnh soá phaùt sinh Coù cuûa taøi khoaûn Hao moøn taøi saûn coá ñònh vôùi chi phí khaáu hao ghi treân caùc taøi khoaûn chi phí. V. Cuoái cuøng. . Vieäc kieåm toaùn coù theå baét ñaàu baèng vieäc phaân tích chi tieát caùc khoaûn taêng. d .Thu thaäp hay töï soaïn moät baûng phaân tích toång quaùt veà khaáu hao : Kieåm toaùn vieân seõ : . ñeå xaùc ñònh xem cöôøng ñoä söû duïng taøi saûn coù taêng cao. caàn xem veà phöông phaùp tính khaáu hao. Sau ñoù.Kieåm tra tính chính xaùc cuûa vieäc tính khaáu hao cho ñeán ngaøy nhöôïng baùn.Xem xeùt möùc ñoä söû duïng taøi saûn coá ñònh trong kyø. b .Thaûo luaän vôùi caùc nhaân vieân coù traùch nhieäm veà söï caàn thieát thay ñoåi thôøi gian tính khaáu hao. caàn xem caùc chi phí coù thoûa maõn caùc ñieàu kieän ñeå trôû thaønh taøi saûn coá ñònh voâ hình hay khoâng ? Ngoaøi ra. vaø ñieàu tra caùc cheânh leäch (neáu coù). hay nhöôïng baùn taøi saûn : .Duyeät xeùt laïi caùc chính saùch veà khaáu hao cuûa ban giaùm ñoác : . nhö thôøi gian tính coù phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh. hay quaù giaûm so vôùi möùc bình thöôøng hay khoâng ? Neáu coù. thí duï nhö caùc phieáu chi nhaèm muïc ñích xaùc ñònh raèng caùc chi phí coù thöïc söï phaùt sinh khoâng. . möùc khaáu hao coù ñöôïc ñieàu chænh töông öùng khoâng ? . . c .So saùnh toång soá khaáu hao taêng. caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieân quan ñeán vieäc ghi giaûm caùc taøi saûn voâ hình. tình hình taêng giaûm cuûa nhöõng taøi saûn naø y . giaûm ôû soá lieäu chi tieát vôùi toång soá ghi treân soå caùi.Laàn theo caùc khoaûn ghi giaûm naøy ñeán caùc baûng phaân tích caùc taøi saûn giaûm trong naêm.Tyû suaát giöõa chi phí khaáu hao so vôùi Toång giaù thaønh Chi phí khaáu hao / Toång giaù saûn phaåm nhaäp kho. thaønh saûn phaåm nhaäp kho.Thöû nghieäm chi tieát : a. e . veà möùc khaáu hao do hao moøn voâ hình.So saùnh toång soá dö cuoái kyø treân caùc soå chi tieát vôùi soá dö cuoái kyø treân soå caùi. KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VOÂ HÌNH : Do caùc taøi saûn naøy khoâng coù hình thaùi vaät chaát neân muïc tieâu kieåm toaùn quan troïng nhaát laø caàn thu thaäp caùc baèng chöùng ñeå xaùc minh veà tính coù thaät.Kieåm tra möùc khaáu hao : .

thöôøng laø moät naêm.Muïc tieâu kieåm toaùn.Kieåm soaùt noäi boä veà nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn. thöôøng laø hôn moät naêm. Nghóa vuï). − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû (Ñaày ñuû). vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi vaø caùc soå chi tieát (Ghi cheùp chính xaùc).Ñaëc ñieåm. I. löông vaø phuï caáp phaûi traû. 54 . xeáp thaønh ba loaïi laø nôï ngaén haïn..Tình hình taøi chính : Caùc tyû soá quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù tình hình taøi chính thöôøng lieân quan ñeán nôï phaûi tra . 1. Nôï khaùc bao goàm moät soá khoaûn phaûi traû ñaëc bieät nhö chi phí phaûi traû. 1− Noäi dung.. . Vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc cô baûn veà nôï phaûi traû phaûi baûo ñaûm thoûa maõn caùc muïc tieâu kieåm toaùn sau : − Caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc ghi cheùp thì hieän höõu vaø laø nghóa vuï cuûa ñôn vò (Hieän höõu. muïc A : Nôï phaûi traû vaø chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi traû.Noäi dung khoaûn muïc. 1. nôï daøi haïn ñeán haïn traû .KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ. thöông phieáu phaûi traû. 2− Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nôï phaûi traû.. − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng (Ñaùnh giaù). caùc khoaûn nôï daøi haïn phaûi traû cho ngöôøi baùn .1.3.CHÖÔNG XI KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ VAØ NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU.Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn phaûi traû trong thôøi gian nhieàu hôn mo ät chu kyø hoaït ñoäng kinh doanh. ngöôøi mua öùng tröôùc tieàn.2.1 . ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc nôï phaûi traû. Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá). taøi saûn thöøa chôø xöû lyù.Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh : Coù moät moái quan heä maät thieát giöõa nôï phaûi traû vaø chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp. Nhöõng sai leäch veà nôï phaûi traû coù theå gaây aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính veà caùc maët : .Nôï ngaén haïn laø caùc khoaûn phaûi traû trong moät chu kyø hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng. thöôøng ñöôïc phaân chia thaønh nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn : .. vay ngaén haïn. Vì theá nhöõng sai leäch trong vieäc ghi cheùp vaø trình baøy nôï phaûi traû coù theå seõ daãn ñeán caùc sai leäch troïng yeáu trong keát quaû hoaït ñoäng kinh doanhû. − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc coäng doàn chính xaùc. Nôï daøi haïn thöôøng bao goàm vay daøi haïn. nôï daøi haïn vaø nôï khaùc. Theo cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. Nôï phaûi traû bao goàm caùc nghóa vuï kinh teá cuûa moät doanh nghieäp. Nôï phaûi traû laø moät khoaûn muïc quan troïng treân baùo caùo taøi chính ñoái vôùi nhöõng ñôn vò söû duïng nguoàn taøi trôï ngoaøi voán chuû sôû höõu. 2.Nôï ngaén haïn thöôøng bao goàm caùc khoaûn nhö phaûi traû cho ngöôøi baùn. thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc. Trong moät doanh nghieäp coù theå coù nhieàu khoaûn phaûi traû cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm veà kieåm soaùt noäi boä khaùc nhau. nhaän kyù cöôïc kyù quyõ daøi haïn … 1. nôï phaûi traû ñöôïc trình baøy treân baûng caân ñoái keá toaùn ôû phaàn Nguoàn voán.

d. boä phaän naøy seõ phaùt haønh ñôn ñaët haøng. Caùc khoaûn vay phaûi ñöôïc theo doõi treân soå chi tieát môû theo töøng chuû nôï vaø theo töøn g khoaûn vay.Trong nhieàu ñôn vò.. b. Moïi nghieäp vuï nhaän haøng ñeàu phaûi ñöôïc laäp phieáu nhaäp. Hai noäi dung veà tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä vaø ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt cuõng töông töï nhö caùc chöông tröôùc.Trong boä phaän keá toaùn nôï phaûi traû. − Caên cöù caùc nhaät kyù lieân quan ñeå kieåm tra vieäc ghi cheùp treân soå caùi nôï phaûi traû : Thöû nghieäm naøy thöïc hieän treân cô sôû choïn maãu moät soá nghieäp vuï treân soå caùi nôï phaûi traû vaø kieåm tra ngöôïc laïi treân nhaät kyù lieân quan. ta caàn phaûi xem xeùt k ieåm soaùt noäi boä trong chu trình mua haøng vaø traû tieàn. hoaëc baùo caùo nhaän haøng.Kho haøng hoaëc boä phaän kieåm soaùt haøng toàn kho seõ chuaån bò vaø laäp phieáu ñeà nghò mua haøng ñeå gôûi cho boä phaän mua haøng. ñoàng thôøi khaûo saùt veà caùc nhaø cung caáp. ñoái chieáu nhö sau : − So saùnh soá löôïng treân hoùa ñôn vôùi soá löôïng treân baùo caùo nhaän haøng vaø ñôn ñaët haøng. 3. − Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï ghi cheùp treân moät soá soå chi tieát : Kieåm toaùn vieân seõ löïa choïn moät soá soå chi tieát ngöôøi baùn hoaëc chuû nôï. coù tính chaát taïm thôøi Ban Giaùm ñoác coù theå quyeát ñònh theo chính saùch cuûa ñôn vò. g . hoï seõ coù nhieäm vuï baûo veä quyeàn lôïi cho caùc chuû nôï vaø lieân tuïc giaùm saùt vieäc chaáp haønh hôïp ñoàng cuûa ñôn vò. daøi haïn phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. c. Coøn ñoái vôùi caùc khoaûn vay lôùn. chieát khaáu treân ñôn ñaët haøng vaø treân hoùa ñôn ñeå baûo ñaûm khoâng thanh toaùn vöôït soá nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn.Ñeå nghieân cöùu veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi khoaûn naøy. Haøng thaùng. haøng thaùng ngöôøi baùn gôûi cho caùc khaùch haøng moät baûng keâ caùc hoùa ñôn ñaõ thöïc hieän trong thaùng. − So saùnh giaù caû. coâng ty coù theå thueâ moät ngaân haøng lôùn ñeå laøm ngöôøi uûy thaùc ñoäc laäp. Sau ñoù. töø ñoù truy hoài veà nhaät kyù vaø xem xeùt 6 Quaù trình naøy ñaõ ñöôïc trình baøy moät phaàn trong chöông IX. vaø caùc chöùng töø khaùc phaùt sinh trong boä phaän naøy phaûi ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc ñeå kieåm soaùt. 55 . Caùc voucher. 2. caùc chöùng töø caàn ñöôïc ñoùng daáu ngaøy nhaän. 3. caùc soá lieäu naøy phaûi ñöôïc ñoái chieáu vôùi Soå caùi. e. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi caùc khoaûn vay chuû yeáu laø thöïc hieän nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån. caùc khoaûn ñaõ traû vaø soá dö cuoái thaùng.. vaø ñònh kyø phaûi ñoái chieáu vôùi chuû nôï.Kieåm soaùt noäi boä vôùi caùc khoaûn vay.1. Vieäc naøy coù theå tieán haønh tröôùc ngaøy keát thuùc nieân ñoä.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. Thoâng thöôøng coù nhöõng caùch kieåm tra.Khi tieáp nhaän haøng taïi kho. Caùc coâng ty lôùn cuõng coù theå vay ñöôïc nhöõng khoaûn nôï daøi haïn quan troïng thoâng qua vieäc phaùt haønh traùi phieáu. chaát löôïng vaø giaù caû .Cuoái thaùng.. ñeå taêng cöôøng kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi vieäc thu nôï. boä phaän nhaän haøng kieåm tra chaát löôïng loâ haøng. Trong tröôøng hôïp naøy. Ñoái vôùi caùc khoaûn vay nhoû.2. boä phaän keá toaùn nôï phaûi traû caàn ñoái chieáu giöõa soå chi tieát ngöôøi baùn (hoaëc hoà sô voucher chöa thanh toaùn) vôùi soå caùi. do ñoù chuùng toâi chæ giôùi thieäu theâm veà hai noäi dung coøn laïi : a) Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. Coù theå moâ taû toùm taét moät quy trình maãu cho coâng vieäc naøy nhö sau 6 : a.Kieåm toaùn nôï phaûi traû.Boä phaän mua haøng caên cöù vaøo phieáu ñeà nghò mua haøng ñeå xem xeùt veà nhu caàu vaø chuûng loaïi haøng caàn mua. muïc II : Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho. vaø caân ñong ño ñeám .Vieäc xeùt duyeät chi quyõ ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn seõ do boä phaän taøi vuï thöïc hieän.. f. hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn.

Ñeå nhaän dieän caùc ñoái töôïng naøy. duø raèng soá dö cuoái kyø coù theå raát thaáp hoaëc baèng khoâng.) cuûa caùc nghieäp vuï ñaõ ghi treân caùc soå chi tieát naøy.toaøn boä chöùng töø goác (ñôn ñaët haøng. − Rieâng vôùi caùc khoaûn nôï vay daøi haïn : Vì soá tieàn lôùn vaø nghieäp vuï khoâng nhieàu neân vieäc thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt thöôøng ñöôïc keát hôïp trong caùc thöû nghieäm cô baûn.. ñoù laø caùc nhaø cung caáp khoâng cung caáp baûng keâ hoùa ñôn haøng thaùng . sau ñoù kieåm tra toång coäng vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi vaø caùc soå chi tieát. phieáu nhaäp . Moät soá ñoái töôïng khaùc cuõng caàn xaùc nhaän. caùc khoaûn phaûi traû lieân quan ñeán caùc beân höõu quan . a. Caùch naøy seõ cho pheùp kieåm tra tính ñaày ñuû cuûa vieäc ghi cheùp töø nhaät kyù leân caùc soå chi tieát.. Thöû nghieäm naøy cuõng coù theå thöïc hieän theo moät höôùng khaùc. kieåm toaùn vieân coù theå tính moät soá chæ tieâu döôùi ñaây vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc ñeå nhaän daïng caùc bieán ñoäng baát thöôøng vaø tìm hieåu nguyeân nhaân : Tyû leä nôï phaûi traû treân toång Nôï phaûi traû cuoái kyø = haøng mua trong kyø Toång giaù trò haøng mua trong kyø Tyû leä nôï phaûi traû treân toång nôï ngaén haïn = Nôï phaûi traû cuoái kyø Toång nôï ngaén haïn Nôï phaûi traû quaù haïn cuoái kyø Tyû leä nôï phaûi traû = Toång nôï phaûi traû cuoái kyø quaù haïn a.2.5.4.Kieåm tra baûng chænh hôïp nôï phaûi traû vôùi baûng keâ hoùa ñôn haøng thaùng cuûa ngöôøi baùn : 56 Comment: .Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn. b. vaø theo doõi vieäc ghi cheùp chuùng treân caùc soå chi tieát. a. a. nhö laø voucher.. ñôn ñaët haøng.Göûi thö xaùc nhaän moät soá khoaûn phaûi traû : Vieäc xin xaùc nhaän thöôøng ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi taát caû caùc nhaø cung caáp chuû yeáu cuûa ñôn vò. a. hoùa ñôn.Thöû nghieäm cô baûn.Thuû tuïc phaân tích : Ñeå baûo ñaûm tính hôïp lyù chung cuûa nôï phaûi traû. ñeå kieåm tra chöùng töø goác vaø caùc taøi lieäu coù lieân quan. hoaëc phoûng vaán nhaân vieân ñôn vò. Neáu soá lieäu treân baûng khoâng thoáng nhaát vôùi soå caùi hoaëc caùc soå chi tieát. a. Sau khi hoaøn thaønh caùc thuû tuïc treân.Yeâu caàu ñôn vò cung caáp baûng soá dö chi tieát nôï phaûi traû ñeå ñoái chieáu vôùi soå caùi vaø soå chi tieát : Muïc ñích thöû nghieäm laø ñeå xaùc minh xem soá lieäu nôï phaûi traû treân baùo caùo taøi chính coù thoáng nhaát vôùi taát caû caùc khoaûn phaûi traû cuûa töøng ñoái töôïng trong caùc soå chi tieát hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân yeâu caàu ñôn vò cung caáp baûng soá dö chi tieát nôï phaûi traû vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. hoùa ñôn. caàn phaûi tìm hieåu nguyeân nhaân. chöùng töø thanh toaùn .Caùc thöû nghieäm cô baûn ñoái vôùi nôï phaûi traû ngöôøi baùn.2. Söï ñaùnh giaù naøy laø cô sôû ñeå kieåm toaùn vieân choïn löïa caùc thöû nghieäm cô baûn caàn thieát ñeå kieåm tra caùc khoaûn phaûi traû vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt cho caùc cô sôû daãn lieäu chuû yeáu cuûa nôï phaûi traû.. 3.Choïn maãu ñeå kieåm tra chöùng töø goác vaø caùc taøi lieäu lieân quan : Ñaây laø thuû tuïc nhaèm kieåm tra söï coù thöïc cuûa caùc khoaûn phaûi traû. thí duï coù theå trao ñoåi vôùi nhaân vieân cuûa khaùch haøng ñeå tìm kieám sai soùt vaø coù söï ñieàu chænh thích hôïp. caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc theá chaáp baèng taøi saûn … Ñaây laø nhöõng khoaûn phaûi traû coù ruûi ro cao töùc coù khaû naêng xaûy ra sai leäch veà soá tieàn hoaëc khai baùo. Kieåm toaùn vieân choïn löïa moät soá khoaûn phaûi traû treân soá dö chi tieát cuoái naêm. kieåm toaùn vieân coù theå xem treân soå chi tieát. ñoù laø löïa choïn moät soá nghieäp vuï treân nhaät kyù. caùc khoaûn phaûi traû coù tính chaát baát thöôøng .1. Muïc ñích cuûa vieäc löïa choïn naøy laø phaùt hieän nhöõng khoaûn phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp.3. phieáu nhaäp.

vaø thuyeát minh söï khaùc bieät soá lieäu giöõa hai beân. vaø chuùng phaûi ñöôïc ghi vaøo nôï phaûi traû cuoái naêm.Caên cöù baûng keâ cuûa ngöôøi baùn ñaõ göûi cho ñôn vò trong thaùng. theá nhöng hoï laïi khoâng ghi cheùp ñuùn g kyø. tieàn thueâ nhaø . Söï phaân kyø cuûa nôï phaûi traû coù moái quan heä chaët cheõ vôùi söï khoùa soå cuûa hoùa ñôn mua haøng ñeå xaùc ñònh soá dö haøng toàn kho. ñoàng thôøi phaûn aùnh thieáu moät chi phí. 57 .7. caùc khoaûn chi phí naøy ñaùng leõ phaûi ñöôïc ñôn vò tính vaøo chi phí cuûa nieân ñoä. ñoàng thôøi phaûn aùnh thieáu moät taøi saûn.. nhaân vieân ñôn vò seõ ñoái chieáu caùc soá lieäu naøy vôùi soá dö treân soå chi tieát ñeå laäp moät baûng chænh hôïp. − Caùc voucher ñöôïc phaùt haønh sau thôøi ñieåm khoùa soå : kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt caån thaän ñeå phaùt hieän nhöõng khoaûn thöïc teá phaùt sinh tröôùc thôøi ñieåm khoùa soå. − Caùc hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn nhaän ñöôïc sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä vì coù theå sau khi ñaõ göûi haøng ñi vaøi ngaøy thì ngöôøi baùn môùi gôûi hoùa ñôn.Caùc khoaûn nôï phaûi traû troïng yeáu lieân quan ñeán caùc beân höõu quan caàn ñöôïc coâng boá treân baùo caùo taøi chính7 .6 . kieåm toaùn vieân coù theå phaùt hieän caùc khoaûn chi quyõ cho caùc chi phí cuûa nieân ñoä naøy − thí duï nhö caùc khoaûn tieàn ñieän. Nhöõng tröôøng hôïp naøy phaûi ñöôïc trình baøy trong khoaûn muïc nôï phaûi thu cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ñeå baûo ñaûm trình baøy ñuùng veà tình hình taøi chính cuûa ñôn vò. kieåm toaùn vieân phaûi laäp buùt toaùn ñeà nghò saép xeáp laïi khoaûn muïc. ñoàng thôøi soá lieäu cuûa nieân ñoä sau cuõng bò aûnh höôûng töông öùng. kieåm toaùn vieân coù theå töï thöïc hieän. Trong tröôøng hôïp ñôn vò coù tieán haønh chænh hôïp. ñoù laø (1) Ghi thieáu nôï phaûi traû. cuûa thaùng cuoái nieân ñoä. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra coâng vaên ñeán ñeå xem ñaõ nhaän ñöôïc moïi baûng keâ cuûa ngöôøi baùn hay chöa ? Moät muïc ñích khaùc cuûa thuû tuïc naøy laø baûo ñaûm söï phaân kyø chính xaùc cuûa soá dö nôï phaûi traû. vaø (2) Ghi thieáu moät khoaûn phaûi traû. maø laïi ghi vaøo nieân ñoä sau khi thöïc chi. hay hoùa ñôn ñaõ veà maø haøng chöa nhaän ñöôïc : kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu caùc hoà sô dôû dang trong heä thoáng voucher cuûa ñôn vò. do ñoù coù theå nhöõng hoùa ñôn naøy thöïc söï thuoäc nieân ñoä kieåm toaùn. coøn cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam chöa coù yeâu caàu coâng boá naøy. nhöng cuõng coù theå do khaùc bieät veà thôøi ñieåm khoùa soå.Xem xeùt caùc tröôøng hôïp phaùt sinh soá dö beân nôï treân caùc taøi khoaûn phaûi traû. • Xem xeùt caùc taøi lieäu coù khaû naêng chöùa ñöïng caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp : − Caùc tröôøng hôïp haøng veà nhöng chöa coù hoùa ñôn. Khi kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nôï phaûi traû laø yeáu keùm. Haäu quaû taát nhieân laø nôï phaûi traû cuoái kyø vaø chi phí cuûa nieân ñoä kieåm toaùn bò ghi thieáu moät khoaûn. kieåm toaùn vieân chæ caàn kieåm tra laïi caùc böôùc chænh hôïp naøy xem coù ñöôïc thöïc hieän chính xaùc hay khoâng ? Neáu ñôn vò khoâng tieán haønh vieäc chænh hôïp. ñoàng thôøi laøm phaùt sinh caùc khoaûn phaûi traû cuoái kyø .Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc khoaûn phaûi traû treân baùo caùo taøi chính : Thoâng thöôøng seõ bao goàm nhöõng vaán ñeà sau ñaây : . 7 Caên cöù theo chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn. Söï khaùc bieät naøy coù theå do nhaàm laãn. a.. a. Moät vaán ñeà khaùc maø kieåm toaùn vieân cuõng caàn löu yù laø coù hai tröôøng hôïp ghi thieáu nôï phaûi traû. Vieäc khoùa soå cuoái naêm phaûi baûo ñaûm raèng caùc loâ haøng ñaõ nhaän vaøo ngaøy cuoái nieân ñoä seõ ñöôïc ghi cheùp vaøo nôï phaûi traû vaø ñöôïc ghi nhaän vaøo bieân baûn kieåm keâ toàn kho. . Neáu ñôn vò khoâng thöïc hieän ñieàu naøy vaø soá tieàn laø troïng yeáu. sai soùt trong ghi cheùp cuûa moät beân. Ñeå ñaûm baûo cô sôû doàn tích.Tìm kieám caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp : • Kieåm tra caùc nghieäp vuï sau thôøi ñieåm khoùa soå : Thoâng qua vieäc xem xeùt caùc khoaûn chi quyõ vaøo ñaàu nieân ñoä sau.

hoaëc chöùng töø goác ñöôïc duøng laøm cô sôû cho vieäc trích tröôùc : hôïp ñoàng vay. Rieâng ñoái vôùi thueá giaù trò gia taêng... vieäc kieåm tra caùc khoaûn naøy thöôøng bao goàm nhöõng böôùc sau : 1.. • Kieåm toaùn thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho Nhaø nöôùc : phaà n lôùn noäi dung naøy ñaõ naèm trong kieåm toaùn caùc phaàn haønh khaùc laø kieåm toaùn doanh thu. Xem xeùt tính nhaát quaùn trong vieäc aùp duïng phöông phaùp trích tröôùc. tieàn löông nghæ pheùp. Kieåm tra vieäc tính toaùn cuûa ñôn vò. nhaát laø khi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò coù yù ñoà muoán che giaáu lôïi nhuaän thöïc cuûa ñôn vò..Ñoái vôùi caùc khoaûn vay. kieåm toaùn vieân coøn phaûi xem xeùt vieäc ghi cheùp vaø khaáu tröø thueá giaù trò gia taêng ñaàu vaøo. a... cuï theå laø kieåm toaùn vieân xem xeùt caùc baûng khai thueá vaø caùc chöùng töø noäp thueá. caùc thuû tuïc phaân tích sau ñaây coù theå aùp duïng : − So saùnh giöõa chi phí laõi vay vôùi soá dö nôï vay bình quaân vaø vôùi möùc laõi suaát bình quaân. Sau ñoù kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu soá lieäu chi tieát vaø toång hôïp.. kieåm toaùn chi phí . caùc khoaûn coøn giöõ laïi. 3. baûo hieåm xaõ hoäi . Kieåm tra vieäc trích tröôùc coù ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû hay khoâng ? Thí duï nhö kieåm toaùn vieân seõ tìm kieám nhöõng chi phí caàn trích tröôùc nhöng ñôn vò laïi khoâng tieán haønh trích. 2. kieåm toaùn vieân ñeàu phaûi tìm hieåu vaø giaûi thích nguyeân nhaân. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn xem xeùt caùc khoaûn chi löông ñaàu nieân ñoä sau ñeå coù theå phaùt hieän caùc khoaûn löông. do ñoù vieäc kieåm soaùt caùc chi phí naøy khaù khoù khaên. baûo hieåm xaõ hoäi . 58 . 5. Xaùc ñònh tính hôïp lyù cuûa caùc giaû thuyeát ñaõ duøng laøm cô sôû cho vieäc tính toaùn caùc khoaûn trích tröôùc 4.. Ñaùnh giaù söï chính xaùc cuûa caùc soå keá toaùn chi tieát lieân quan ñeán vieäc theo doõi veà loaïi chi phí trích tröôùc naøy. Trong moät soá tröôøng hôïp. kieåm toaùn vieân coù theå göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän. thöôûng phaûi traû thuoäc veà nieân ñoä naøy.8. keá hoaïch söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh . chuùng ta nghieân cöùu thuû tuïc kieåm tra boå sung lieân quan ñeán tính thueá vaø noäp thueá. − So saùnh chi phí laõi vay naêm nay vôùi caùc naêm tröôùc.. chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh . Yeâu caàu cung caáp caùc hôïp ñoàng. b. thöôûng.Caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc baûo ñaûm baèng taøi saûn theá chaáp thì phaûi coâng boá vaø tham chieáu vôùi taøi saûn bò theá chaáp8 . Noùi chung.. Moät phaàn coâng vieäc naøy cuõng ñaõ laøm khi kieåm toaùn chi phí. chuùng ñöôïc ghi cheùp laø ñaõ traû cho khaùch haøng nhöng thöïc teá ñaõ bò chieám ñoaït bôûi nhaân vieân ñôn vò. − So saùnh soá dö n ôï vay cuoái naêm vôùi ñaàu naêm. hoaëc khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân vieân . • Kieåm toaùn khoaûn phaûi traû cho coâng nhaân vieâ n : bao goàm caùc khoaûn phaûi traû veà tieàn löông. Kieåm toaùn vieân seõ kieåm tra caùc chöùng töø thanh toaùn.. Ñaëc ñieåm cuûa caùc khoaûn chi phí phaûi traû laø chuùng thöôøng ñöôïc tính döïa treân söï öôùc ñoaùn cuûa ñôn vò.. • Kieåm toaùn chi phí phaûi traû : bao goàm caùc khoaûn trích tröôùc veà chi phí laõi vay. Ñoái vôùi caùc soá dö lôùn hoaëc khi kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm..AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Ñeå xaùc ñònh tính hôïp lyù chung cuûa chi phí laõi vay vaø soá dö nôï vay. ÔÛ ñaây. tieàn thöôûng. Neáu phaùt hieän ñöôïc nhöõng khaùc bieät baát thöôøng. 8 Töông t öï ghi chuù 3.1. b. vaø soá coøn phaûi traû vaøo cuoái kyø. 6.Kieåm toaùn moät soá khoaûn phaûi traû khaùc : • Kieåm toaùn caùc khoaûn kyù cöôïc kyù quyõ : Kieåm toaùn vieân neân xem xeùt caùc thuû tuïc nhaän vaø hoaøn traû caùc khoaûn naøy ñeå phaùt hieän nhöõng yeáu keùm trong kieåm soaùt noäi boä. ôû ñaây kieåm toaùn vieân löu yù xem xeùt veà vieäc thanh toaùn löông. keá hoaïch vaø döï toaùn veà löông nghæ pheùp.

vaø phaûi tuaân thuû ñuùng caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp. sau ñoù kieåm toaùn vieân ñoái chieáu vôùi caùc taøi lieäu lieân quan nhö hôïp ñoàng. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra chi tieát theo töøng khoaûn vay. Ngoaøi ra. kieåm tra toång soá vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi. haïn traû. ñeå xem chuùng coù ñöôïc tuaân thuû hay khoâng..Yeâu caàu ñôn vò cung caáp soá dö chi tieát caùc khoaûn vay.Xem xeùt vieäc tuaân thuû caùc cam keát trong hôïp ñoàng tín duïng : Vieäc ñôn vò vi phaïm caùc cam keát coù theå seõ daãn ñeán nhöõng khoù khaên nghieâm troïng. theá chaáp . Do ñoù.2.. laõi suaát... kieåm toaùn vieân cuõng caàn phaûi ñoái chieáu laïi vôùi Ñieàu leä coâng ty vaø phaùp luaät hieän haønh veà thaåm quyeàn phaùt haønh traùi phieáu. Kieåm toaùn vieân xem xeùt vieäc thanh toaùn caùc chi phí naøy.7.Kieåm tra chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï vay vaø thanh toaùn : Thu thaäp caùc chöùng töø nhaän tieàn nhö phieáu thu. b.Xem xeùt tính hôïp phaùp cuûa vieäc phaùt haønh traùi phieáu : Thoâng thöôøng vieäc phaùt haønh traùi phieáu phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. * Ñoái vôùi caùc traùi phieáu do ñôn vò phaùt haønh : kieåm toaùn vieân ñeà nghò ngöôøi uûy thaùc xaùc nhaän veà caùc thoâng tin lieân quan ñeán traùi phieáu : ngaøy ñaùo haïn.6.. * Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï coù theá chaáp : kieåm toaùn vieân seõ ñeà nghò chuû nôï xaùc nhaän. traùi phieáu ñang löu haønh taïi thôøi ñieåm khoaù soå .8. Taát caû caùc ngaân haøng maø ñôn vò coù giao dòch trong kyø ñeàu caàn phaûi göûi thö xaùc nhaän. b. caùc khoaûn vay.3. vaø coù nhöõng haønh ñoäng thích hôïp khi coù baèng chöùng laø chuùng bò vi phaïm..5...b. Ñeå xem xeùt vieäc phaùt haønh traùi phieáu coù ñöôïc cho pheùp moät caùch ñuùng ñaén hay khoâng. neáu khoaûn naøo ñeán haïn trong naêm sau thì caàn trình baøy treân phaàn Nôï ngaén haïn − Muïc Nôï daøi haïn ñeán haïn traû. hoaëc baûng sao keâ cuûa ngaân haøng..Kieåm tra vieäc tính toaùn chi phí laõi vay : Bao goàm caùc thuû tuïc ñeå kieåm tra söï chính xaùc vaø ñaày ñuû trong vieäc tính chi phí laõi vay cuûa ñôn vò. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra caùc khoaûn Nôï daøi haïn cuoái kyø. giaáy baùo coù ngaân haøng . Ñieàu naøy laøm cho giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm. sau ñoù ñoái chieáu vôùi soå saùch ñôn vò. döïa vaøo soå chi tieát theo doõi nôï vay. b.. laõi suaát.Kieåm tra vieäc trình baøy vaø coâng boá ñoái vôùi caùc khoaûn vay : Thöôøng bao goàm nhöõng vaán ñeà sau : − Vieäc trình baøy nôï vay treân baùo caùo taøi chính caàn taùch bieät giöõa nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn. b.9 9 Xem ghi chuù 3.. vaø caùc chöùng töø thanh toaùn nhö phieáu chi. vaø caùc chi phí laõi vay cuoái kyø chöa ñöôïc thanh toaùn. kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò. caùc bieân baûn ñoái chieáu nôï. ñoái chieáu vôùi soå chi tieát . Tröôøng hôïp laõi vay phaùt sinh töø traùi phieáu do ñôn vò phaùt haønh vaø giao cho ngöôøi uûy thaùc thöïc hieän thì kieåm toaùn vieân chæ caàn xin xaùc nhaän tröïc tieáp cuûa ngöôøi uûy thaùc. b. soá dö hieän taïi.Göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän ñeán caùc chuû nôï : * Ñoái caùc khoaûn vay ngaân haøng : coâng vieäc xaùc nhaän naøy ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc xin xaùc nhaän veà tieàn gôûi ngaân haøng. Coù theå ñeà nghò chuû nôï cho bieát yù kieán veà söï tuaân thuû cuûa ñôn vò ñoái vôùi hôïp ñoàng theá chaáp. vaø caùc giao dòch khaùc nhö baûo laõnh. Do ñoù. b. giaáy baùo nôï ngaân haøng . 59 . hoaëc Ñaïi hoäi coå ñoâng . * Ño ái vôùi caùc chuû nôï khaùc : kieåm toaùn vieân ñeà nghò xaùc nhaän veà ngaøy vay. − Caùc khoaûn vay lieân quan ñeán caùc beân höõu quan caàn ñöôïc coâng boá treân baùo caùo taøi chính. ngaøy traû laõi . Maãu thö xaùc nhaän bao goàm caùc ñeà nghò xaùc nhaän tieàn göûi ngaân haøng.4. kieåm toaùn vieân phaûi tìm hieåu caùc giôùi haïn ñang coù hieäu löïc vôùi ñôn vò.

KIEÅM TOAÙN NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU. giaûm nguoàn voán chuû sôû höõu trong kyø. II. nhö laø : − Söï xeùt duyeät ñoái vôùi vieäc ghi cheùp caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu. * Ñoái vôùi cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn : thöôøng xaûy ra trong caùc tröôøng hôïp : 10 11 Xem ghi chuù 3. Caên cöù vaøo caùc baûng phaân tích. tuy nhieân chuùng thöôøng raát quan troïng vì : − Giaù trò cuûa moãi nghieäp vuï thöôøng lôùn.. Baûng phaân tích bao goàm caùc noäi dung laø soá dö ñaàu kyø. 2. − Soá dö caùc nguoàn voán chuû sôû höõu coù ñöôïc keá toaùn tröôûng kieåm tra ñònh kyø hay khoâng ? . laäp quyõ. 2. 1− Noäi dung vaø ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc.1. Noùi chung. hoaëc töø keát quaû kinh doanh. 60 . a. Xem ghi chuù 3. b.. caùc nghieäp vuï phaùt sinh taêng trong kyø.. coù ñuùng vôùi quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính cuûa Nhaø nöôùc vaø ñieàu leä coâng ty hay khoâng ? − Caùc nghieäp vuï coù ñöôïc xeùt duyeät bôûi caáp coù thaåm quyeàn trong ñôn vò hay khoâng ? − Caùc nghieäp vuï coù ñöôïc ghi cheùp theo ñuùng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? − Kieåm tra caùc nghieäp vuï chi quyõ xem coù thöïc söï xaûy ra khoâng ? c.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. kieåm toaùn vieân kieåm tra veà vieäc tính toaùn vaø ñoái chieáu toång soá vôùi Soå caùi.Kieåm toaùn nguoàn voán chuû sôû höõu. Nguoàn voán naøy hình thaønh töø vieäc goùp voán.3. phaân phoái lôïi töùc . 2. caùc taøi khoaûn nguoàn voán chuû sôû höõu coù soá löôïng nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø raát ít.Kieåm tra cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaø cheânh leäch tyû giaù.Laäp baûng phaân tích caùc taøi khoaûn nguoàn voán chuû sôû höõu. Vieäc kieåm tra tæ mæ treân chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï naøy nhaèm muïc ñích xem xeùt : − Tính hôïp leä cuûa caùc nghieäp vuï : chaúng haïn caùc tröôøng hôïp taêng giaûm voán. Caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu thì thaät söï xaûy ra (phaùt sinh) Moïi nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu ñeàu ñöôïc ghi cheùp (ñaày ñuû) Caùc soá dö veà nguoàn voán chuû sôû höõu ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi (ghi cheùp chính xaùc) Caùc nguoàn voán chuû sôû höõu ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø coâng boá ñaày ñuû (trình baøy vaø coâng boá). Nguoàn voán chuû sôû höõu laø caùc loaïi nguoàn voán thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa chuû doanh nghieäp. hoaëc caùc coå ñoâng trong coâng ty coå phaàn. 1. hoaëc phaûi tuaân thuû nhöõng yeâu caàu veà maët phaùp lyù. vì raèng vieäc taêng giaûm voán coù theå lieân quan ñeán lôïi nhuaän.10 − Caùc giôùi haïn baét buoäc trong hôïp ñoàng vay daøi haïn caàn coâng boá. thí duï giôùi haïn veà vieäc 11 phaân phoái coå töùc.1. chi quyõ. caùc nghieäp vuï phaùt sinh giaûm trong kyø vaø soá dö cuoái kyø..2 . 1.Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï taêng. − Tính chaát quan troïng cuûa caùc nghieäp vuï do lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn tìm hieåu nhöõng neùt cô baûn veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán naøy. cuûa caùc thaønh vieân trong coâng ty lieân doanh.Noäi dung.Caùc thöû nghieäm ñoái vôùi nguoàn voán chuû sôû höõu.− Caùc khoaûn vay coù theá chaáp caàn ñöôïc coâng boá.Muïc tieâu kieåm toaùn khoaûn muïc.

vaø phaûi coù söï pheâ chuaån chính thöùc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. vaø ñöôïc theå hieän qua caùc Bieân baûn hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. Kieåm toaùn vieân caàn chuù yù nhöõng vaán ñeà sau : − Caùc nguoàn voán chuû sôû höõu caàn phaûi trình baøy rieâng bieät töøng loaïi treân baûng caân ñoái keá toaùn. hoï seõ kieåm tra ñeå baûo ñaûm vieäc phaùt haønh coå phieáu phuø hôïp vôùi Ñieàu leä Coâng ty. − Moïi söï thay ñoåi veà voán coå phaàn ñeàu phaûi ñöôïc söï pheâ chuaån chính thöùc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. kieåm toaùn vieân caàn tìm hieåu veà phöông phaùp haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù cuûa ñôn vò coù phuø hôïp vôùi cheá ñoä keá toaùn hieän haønh vaø aùp duïng moät caùch nhaát quaùn hay khoâng ? Cuoái cuøng.Kieåm soaùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñoái vôùi caùc nghieäp vuï veà voán coå phaàn. 3. vaø (3) Vieäc duy trì moät heä thoáng soå saùch ñaày ñuû.1. * Ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù : Tröôùc heát. kieåm toaùn vieân caàn xem laø coâng ty töï quaûn lyù vaø theo doõi coå phaàn. hoaëc vöôït möùc ñöôïc pheùp. vaät tö haøng hoùa ñöôïc ñaùnh giaù laïi.Kieåm soaùt noäi boä.Söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán coâng ty coå phaàn bao goàm ba noäi dung chính laø (1) Söï pheâ chuaån ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò . Trong caû hai tröôøng hôïp treân. 12 Rieâng taïi nhöõng ñôn vò töï quaûn lyù vaø giöõ soå saùch theo doõi coå phaàn. Tröôùc khi phaùt haønh cho caùc coå ñoâng.Moät soá vaán ñeà veà kieåm toaùn nguoàn voán coâng ty coå phaàn. moïi coå phieáu môùi phaûi ñöôïc trình tröôùc cho toå chöùc naøy ñeå hoï kieåm tra vaø ñaêng kyù.Kieåm tra vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc nguoàn voán chuû sôû höõu. Vai troø chuû yeáu cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn laø giuùp traùnh ñöôïc söï phaùt haønh coå phieáu khoáng. kieåm toaùn vieân cuõng kieåm tra caùc nghieäp vuï xöû lyù cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaø cheânh leäch tyû giaù coù phuø hôïp vôùi cheá ñoä hieän haønh vaø coù ñöôïc xeùt duyeät bôûi caùc caáp coù thaåm quyeàn hay khoâng ? d. − Ñôn vò phaûi coâng boá veà tình hình bieán ñoäng cuûa nguoàn voán chuû sôû höõu trong Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chiùnh. nhö vôùi taøi saûn coá ñònh. Ñeå ngaên chaën loaïi sai soùt naøy. a. 3. Hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty coå phaàn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn coøn raát môùi meû ôû Vieät Nam. kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu vôùi caùc khoaûn muïc taøi saûn lieân quan. (2) Söï phaân chia traùch nhieäm trong vieäc thöïc hieän caùc nghieäp vuï − thöôøng ñöôïc thöïc hieän qua vieäc söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn . ngöôøi baûo quaûn caùc coå phieáu chöa phaùt haønh . Nhôø ñoù caùc sai soùt voâ tình hay coá yù ñeå daãn 12 Ñöôïc trình baøy trong phaàn keá tieáp. chuùng toâi xin giôùi thieäu moät soá vaán ñeà trong kieåm toaùn nguoàn voán coâng ty coå phaàn. b. hay hoï söû duïng caùc dòch vuï löu kyù v aø chuyeån nhöôïng coå phaàn.− Cheânh leäch giöõa giaù trò soå saùch vaø giaù ñöôïc ñaùnh giaù laïi bôûi caùc beân tham gia lieân doanh khi goùp voán lieân doanh baèng taøi saûn : Tröôøng hôïp naøy kieåm toaùn vieân phaûi kieåm tra Bieân baûn ñaùnh giaù cuûa caùc beân tham gia lieân doanh. ngöôøi kyù seùc thanh toaùn coå töùc. Khi ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä veà voán coå phaàn. Neáu coâng ty söû duïng caùc dòch vuï ñoäc laäp naøy thì kieåm soaùt noäi boä ñöôïc ñaùnh giaù laø höõu hieä u . 61 . Vì vaäy. ngöôøi giöõ soå saùch theo doõi coå ñoâng . − Cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn theo quyeát ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Hoäi ñoàng quaûn trò phaûi thoâng qua quyeát ñònh veà vieäc phaân coâng : ngöôøi kyù coå phieáu − thöôøng thì coå phieáu phaûi coù chöõ kyù pheâ chuaån cuûa hai ngöôøi laø Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Tröôûng ban kieåm soaùt .

13 a.Göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän ñeán caùc ngaân haøng.. Vì theá. thöôøng caùc toå chöùc naøy seõ giuùp caùc coâng ty coå phaàn baèng caùch löu giöõ caùc soå chi tieát coå ñoâng. meänh giaù . Kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu caùc nghieäp vuï phaùt haønh coå phieáu vôùi vieäc thu tieàn. töø soá dö ban ñaàu cuûa taøi khoaûn voán coå phaàn. Caùc coâng ty coå phaàn coù theå söû duïng dòch vuï naøy ñeå giaûm bôùt khaû naêng sai phaïm khi phaân phoái coå töùc. e.Kieåm toaùn nguoàn voán coå phaàn. Treân coå phieáu thöôøng bao goàm caùc noäi dung sau : soá hieäu coå phieáu. Trong nhöõng kyø kieåm toaùn sau. vaø söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.ñeán phaùt haønh khoáng coå phieáu seõ giaûm ñi moät caùch ñaùng keå. hoaëc coâng ty ñöôïc uûy thaùc laøm dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn.Söû duïng dòch vuï thanh toaùn coå töùc ñoäc laäp. soá hieäu cuûa coå phieáu goác − ñeå theo doõi ñoái vôùi caùc coå phieáu ñaõ phaùt haønh nhöng sau ñoù chuyeån sôû höõu chuû. kieåm toaùn vieân caàn tìm hieåu veà soá löôïng ñöôïc pheùp phaùt haønh. vaø caùc taøi lieäu naøy thöôøng ñöôïc löu trong hoà sô kieåm toaùn chung. d. Moãi thay ñoåi trong voán coå phaàn seõ phaûi ñöôïc ñaùnh giaù. vaø kieåm tra chöùng töø ñeå baûo ñaûm chuùng ñöôïc chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.. Tröôøng hôïp goùp voán coå phaàn baèng hieän vaät. Ñoái vôùi töøng laàn phaùt haønh coå phieáu. Soå coå phieáu ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö soå seùc. kieåm toaùn vieân seõ tieán haønh phaân tích ñeå coù theå nhìn toaøn dieän veà nhöõng bieán ñoäng trong nguoàn voán coå phaàn cuûa coâng ty.Soå theo doõi coå ñoâng. kieåm toaùn vieân seõ göûi thö ñeán caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï ñeå ñeà nghò xaùc nhaän veà soá coå phaàn ñaõ ph aùt haønh vaø ñang löu haønh taïi thôøi ñieåm khoùa soå. Dòch vuï naøy thöôøng do Ngaân haøng. teân coå ñoâng. ñaïi hoäi coå ñoâng . ñieàu leä coâng ty vaø caùc bieân baûn hoïp hoäi ñoàng quaûn trò. vaø thöïc hieän vieäc chuyeån quyeàn sôû höõu coå phaàn giöõa caùc ngöôøi mua baùn chöùng khoaùn. e. Neáu ñôn vò coù söû duïng dòch vuï naøy.Kieåm tra ñoái chieáu giöõa soå saùch keá toaùn vaø caùc soå theo doõi voán coå phaà n . Veà dòch vuï chuyeån nhöôïng coå phaàn. 62 .Xem xeùt giaáy pheùp. hay moät coâng ty ñöôïc uûy thaùc ñaûm nhaän. soá coå phaàn maø coå phieáu ñoù ñaïi dieän. vaø soá thöïc teá phaùt haønh. vaø noù coù theå giuùp xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng coå phieáu vaø coå phaàn maø töøng coå ñoâng ñang naém giöõ. Ñoái vôùi caùc coâng ty khoâng söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn. Caùc thoâng tin phaûn hoài ñöôïc kieåm toaùn vieân söû duïng ñeå ñoái chieáu vôùi soå saùch keá toaùn cuûa ñôn vò. b .2. Vì moät coå ñoâng coù theå sôû höõu nhieàu coå phieáu naèm raûi raùc trong nhieàu choã khaùc nhau treân soå coå phieáu. c. ñeå thay cho 13 Bao goàm caùc vaán ñeà cô baûn ñaõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân. d. ñieàu leä coâng ty vaø caùc bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò coù lieân quan ñeán voán coå phaàn. nghóa laø ñöôïc in saün. coù phaàn cuoáng (cuøi) löu laïi sau khi phaùt haønh. 3. f. Soå theo doõi coå ñoâng ñöôïc môû ñeå theo doõi cho töøng coå ñoâng. Soá tieàn thu ñöôïc caàn kieåm tra qua caùc ghi cheùp veà tieàn. neân qua soå naøy khoù theå theo doõi rieâng bieät veà voán coå phaàn cuûa töøng coå ñoâng. kieåm tra chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï naøy.Kieåm tra caùc khoaûn thu ñöôïc töø phaùt haønh coå phieáu. kieåm toaùn vieân phaûi chuù yù kieåm tra tính hôïp lyù veà söï ñònh giaù cuûa caùc taøi saûn.Ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán coå phaàn. ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc.Phaân tích caùc nghieäp vuï taêng giaûm voán coå phaàn. kieåm toaùn vieân chæ caàn phaân tích caùc nghieäp vuï laøm thay ñoåi voán coå phaàn trong kyø. Kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu kyõ veà giaáy pheùp.Soå coå phieáu. c. Trong cuoäc kieåm toaùn ñaàu tieân.

thuû tuïc xaùc nhaän. vaø giaù trò cuûa chuùng. − Kieåm tra ñeå baûo ñaûm taát caû caùc coå phieáu chöa phaùt haønh ñeàu coøn löu tröõ taïi ñôn vò vaø coøn ñeå traéng. kieåm toaùn vieân seõ phaûi aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn sau ñaây : − Kieåm tra tính toaùn soá löôïng coå phieáu ñaõ phaùt haønh baèng caùch so saùnh soá hieäu coå phieáu cuoái kyø vôùi soá hieäu coå phieáu ñaàu kyø (theo hoà sô kieåm toaùn kyø tröôùc). vaø ñöôïc löu tröõ ñính keøm vôùi cuoáng trong soå coå phieáu taïi ñôn vò. 63 . − Ñoái chieáu giöõa soå coå phieáu. soå theo doõi coå ñoâng vaø soå caùi ñeå xaùc ñònh söï thoáng nhaát giöõa ba loaïi soå naøy veà soá coå phieáu ñang löu haønh. − Kieåm tra ñeå baûo ñaûm moïi coå phieáu ñaõ thu hoài ñöôïc ñaùnh daáu huûy.

Nhöõng sai leäch trong doanh thu thöôøng daãn ñeán lôïi nhuaän khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù. . chuùng ta chæ nghieân cöùu theâm veà nhöõng noäi dung kieåm toaùn veà thu nhaäp vaø chi phí chöa ñöôïc trình baøy ôû caùc chöông treân. ÔÛ nhöõng chöông treân. . neân phaàn naøy chæ giôùi thieäu veà nhöõng vaán ñeà chöa ñöôïc trình baø y . 3. . chuùng ta ñaõ xem xeùt veà nghieäp vuï baùn haøng vaø caùc khía caïnh coù lieân quan nhö tieàn. Do ñoù phaàn lôùn vieäc kieåm toaùn thu nhaäp vaø chi phí ñaõ ñöôïc tieán haønh ngay trong quaù trình kieåm toaùn caùc khoaûn muïc khaùc cuûa baûng caân ñoái keá toaùn.. Ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc.Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc phaûn aûnh ñuùng soá tieàn (Ñaùnh giaù). Vì vaäy.Caùc nghieäp vuï thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc ghi nhaän thì phaùt sinh trong thöïc teá vaø thuoäc veà ñôn vò (Phaùt sinh). coù phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hay khoâng? 2.Taïi Vieät Nam. trong chöông naøy. 1. Doanh thu laø moät khoaûn muïc troïng yeáu treân baùo caùo taøi chính vì laø cô sôû ñeå ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính ñaùnh giaù veà tình hình hoaït ñoäng vaø quy moâ kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thu nhaäp vaø chi phí laø nhöõng khoaûn muïc chuû yeáu treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.Doanh thu coù quan heä maät thieát vôùi lôïi nhuaän. . . II− KIEÅM TOAÙN DOANH THU VAØ THU NHAÄP KHAÙC.CHÖÔNG XII KIEÅM TOAÙN THU NHAÄP VAØ CHI PHÍ I− NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC KHOAÛN MUÏC THU NHAÄP VAØ CHI PHÍ. caùc khoaûn ñöôïc khaáu tröø khoûi doanh thu. Ñaëc ñieåm. Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc khoaûn muïc thu nhaäp vaø chi phí laø moái quan heä chaët cheõ giöõa chuùng vôùi caùc khoaûn muïc treân baûng caân ño ái keá toaùn. Kieåm toaùn doanh thu.1..Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá).Moïi nghieäp vuï thu nhaäp vaø chi phí ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû). khoaûn muïc naøy laø ñoái töôïng cuûa nhieàu ruûi ro daãn ñeán sai leäch troïng yeáu vì nhöõng lyù do sau : . Muïc tieâu kieåm toaùn. Do ñoù coù theå noùi thöïc chaát quaù trình kieåm toaùn thu nhaäp vaø chi phí ñaõ ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi tieán trình kieåm toaùn caùc khoaûn muïc cuûa baûng caân ñoái keá toaùn trình baøy töø chöông VII ñeán chöông XI. 1. bao goàm doanh thu baùn haøng. . Doanh thu ñöôïc trình baøy treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. nôï phaûi thu . . do ñoù kieåm toaùn baùo caùo naøy veà thöïc chaát laø xaùc ñònh thu nhaäp vaø chi phí trong kyø xem coù ñöôïc trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù. 1.Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi (Ghi cheùp chính xaù c ).. doanh thu coù quan heä chaët cheõ vôùi thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra neân cuõng 64 .Doanh thu trong nhieàu ñôn vò laø cô sôû ñaùnh giaù keát quaû hoaëc thaønh tích neân coù khaû naêng bò thoåi phoàng cao hôn thöïc teá. Tuy nhieân. vaø doanh thu thuaàn. Noäi dung khoaûn muïc.

.Thöû nghieäm cô baûn. hoaëc bò traû laïi thì ñoù laø baèng chöùng cho thaáy nghieäp vuï baùn haøng ñaõ thöïc söï xaûy ra.. Cuï theå. nhö cho thueâ taøi saûn.14 b. − Laáy maãu caùc nghieäp vuï baùn haøng vaø xem xeùt quaù trình thu tieàn.. hay giaûm baát thöôøng. hôïp ñoàng .. b. Phaùt hieän vaø giaûi thích moïi thay ñoåi quan troïng.Kieåm tra vieäc phaân loaïi doanh thu : Thöû nghieäm naøy nhaèm traùnh nhöõng tröôøng hôïp khoâng phaân loaïi ñuùng neân daãn ñeán vieäc ghi cheùp. 65 .2 . hay trình baøy sai veà doanh thu. leänh baùn haøng hoaëc phieáu xuaát kho. baùn taøi saûn. 1.. caùc baûng xeùt duyeät giaù. hoaëc khaùc nhau veà cô sôû xaùc ñònh doanh thu chòu thueá. hôïp ñoàng kinh teá. ñeå xaùc ñònh veà chuûng loaïi vaø soá löôïng haøng hoùa tieâu thuï. Kieåm toaùn vieân coù theå ñaït ñöôïc ñieàu naøy baèng caùc thuû tuïc sau : − Ñoái chieáu vôùi caùc nghieäp vuï baùn haøng ñöôïc ghi cheùp treân nhaät kyù baùn haøng vôùi caùc chöùng töø goác lieân quan. b. a.AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Ñeå kieåm tra tính hôïp lyù chung cuûa doanh thu. ñeå xaùc ñònh ñôn giaù cuûa haøng hoùa tieâu thuï.coù khaû naêng bò khai thaáp hôn thöïc teá ñeå traùnh neù thueá. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt veà söï phaân bieät giöõa : • Doanh thu baùn chòu vaø doanh thu thu tieàn ngay.Kieåm tra söï ghi cheùp ñaày ñuû caùc nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân phaûi xuaát phaùt töø nhöõng chöùng töø goác ñeå kieåm tra vieäc ghi cheùp caùc nghieäp vuï treân nhaät kyù baùn haøng. töøng ñôn vò tröïc thuoäc .2..Kieåm tra söï chính xaùc cuûa hoùa ñôn : Thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra nhöõng noäi dung sau ñaây cuûa hoùa ñôn : − So saùnh vôùi vaän ñôn. b. 14 Ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông IX.. Neáu chuùng ñaõ ñöôïc thanh toaùn. ñôn ñaët haøng.Kieåm tra söï coù thöïc cuûa caùc nghieäp vuï baùn haøng ñöôïc ghi cheùp : Muïc tieâu thöû nghieäm laø ñeå phaùt hieän caùc nghieäp vuï baùn haøng khoâng xaûy ra nhöng laïi ñöôïc ghi treân soå nhaät kyù baùn haøng. − So saùnh doanh thu cuûa kyø naøy vôùi kyø tröôùc theo töøng thaùng. leänh baùn haøng . − Ñoái chieáu vôùi baûng giaù. thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng vaø doanh thu. vaø xem xeùt caùc tröôøng hôïp coù doanh thu taêng.4.3. thueá tieâu thuï ñaëc bieät …). hoùa ñôn . coù thueá suaát khaùc nhau. nhö ñôn ñaët haøng. b. Caùc loaïi doanh thu laø ñoái töôïng cuûa caùc loaïi thueá khaùc nhau (thueá giaù trò gia taêng. vaän ñôn. − Tính tyû leä laõi goäp cuûa nhöõng maët haøng chuû yeáu vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc. − Kieåm tra vieäc tính toaùn treân hoùa ñôn. b.1.Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä.. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra vieäc quy ñoåi veà tieàn Vieät nam. Caùc bieán ñoäng baát thöôøng caàn ñöôïc giaûi thích nguyeân nhaân.. • Doanh thu baùn haøng vaø caùc khoaûn thu nhaäp khaùc (ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính).5.. caùc khoaûn laõi phaùt sinhdo baùn traû goùp .Kieåm toaùn doanh thu.. kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng moät soá thuû tuïc phaân tích sau ñaây : − Laäp baûng phaân tích doanh thu theo töøng thaùng. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp baùn haøng baèng ngoaïi teä.

• Xem xeùt caùc nghieäp vuï thu tieàn baát thöôøng hoaëc coù noäi dung khoâng roõ raøng : Nhöõng khoaûn thu naøy coù theå laø nhöõng thu nhaäp khaùc maø ñôn vò laïi voâ tình hay coá yù ghi cheùp vaøo moät noäi dung khaùc. a. bao goàm thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp baát thöôøng..1. • Ñoái vôùi caùc khoaûn thu coù tính chaát ñònh kyø (tieàn cho thueâ taøi saûn. • Xem xeùt caùc khoaûn phaûi traû khaùc trong kyø : Ñeå chieám ñoaït soá tieàn naøy. nhaân vieân cuûa ñôn vò coù theå ghi cheùp caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng sang caùc khoaûn phaûi traû khaùc. caùc khoaûn ñaàu tö baát ñoäng saûn ñöôïc chuyeån nhöôïng môùi ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp. III− KIEÅM TOAÙN CHI PHÍ. Thu nhaäp khaùc ñöôïc trình baøy treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. phaàn thu nhaäp töø hoaït ñoäng cho thueâ phaûi ñöôïc ghi nhaän vaøo doanh thu baùn haøng chöù khoâng ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính. 2.Phaân chia thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp baát thöôøng theo töøng nghieäp vuï ñeå kieåm tra chi tieát. vaø chæ ghi nhaän thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính theo kyø keá toaùn ma ø thu nhaäp ñoù thöïc söï xaûy ra.b. thanh toaùn vaõng lai vôùi caùc ñoái taùc. • Ñoái vôùi thu nhaäp baát thöôøng : − Tröôøng hôïp nhöôïng baùn. rieâng caùc thu nhaäp baát thöôøng thì xaûy ra khoâng thöôøng xuyeân vaø khoâng döï ñoaùn ñöôïc. Vì vaäy nhieàu ñôn vò khoâng phaûn aûnh caùc thu nhaäp naøy khi nghieäp vuï phaùt sinh maø chæ ghi nhaän khi thöïc thu tieàn. b. Ñaëc ñieåm chung cuûa nhöõng khoaûn thu nhaäp khaùc laø tính ña daïng cuûa noù. Khoâng ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính veà caùc khoaûn thu hoài voán goùp. vì vaäy kieåm toaùn vieân cuõng caàn chuù yù khoaûn muïc naøy. Ñaëc ñieåm. nhaät kyù baùn haøng vaø caùc soå chi tieát. nhöng laïi gaây bieán ñoäng ñoái vôùi töøng loaïi thu nhaäp.Tìm kieám caùc khoaûn thu nhaäp khaùc khoâng ñöôïc ghi cheùp : Kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng nhöõng thuû tuïc sau : • Xem xeùt caùc nghieäp vuï ghi giaûm chi phí trong kyø : Nhieàu ñôn vò haïch toaùn caùc nghieäp vuï naøy vaøo caùc khoaûn thu nhaäp khaùc ñeå giaûm phí trong kyø. thanh lyù taøi saûn coá ñònh : thu nhaäp bao goàm toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc do thanh lyù. − Chæ coù caùc khoaûn lôïi nhuaän ñöôïc chia töø hoaït ñoäng lieân doanh môùi ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp. laõi cho vay . 2. Thöôøng nhöõng vaán ñeà sau ñaây caàn ñöôïc löu yù : • Ñoái vôùi thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính : − Chæ coù phaàn cheânh leäch giöõa giaù baùn vôùi giaù goác cuûa caùc loaïi chöùng khoaùn. 66 .6. keá toaùn tröôûng kyù duyeät.Kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân löïa choïn moät soá nghieäp vuï xaûy ra tröôùc vaø sau thôøi ñieåm khoùa soå ñeå kieåm tra chöùng töø goác. Sai soùt naøy khoâng gaây aûnh höôûng troïng yeáu neáu soá tieàn nhoû vaø caùc nghieäp vuï ít xaûy ra. nhöôïng baùn vaø giaù trò pheá lieäu thu hoài. Tuy nhieân neáu soá tieàn lôùn thì vaán ñeà coù theå trôû neân nghieâm troïng. cheânh leäch ñaùnh giaù taøi saûn goùp v oán lieân doanh.) : kieåm toaùn vieân caàn laäp baûng keâ thu nhaäp töøng thaùng ñeå phaùt hieän nhöõng thaùng chöa ñöôïc ghi cheùp. − Caùc tröôøng hôïp cho thueâ taøi saûn maø ngöôøi thueâ traû tröôùc tieàn thueâ cho nhieàu kyø. Rieâng ñoái vôùi caùc ñôn vò chuyeân doanh cho thueâ taøi saûn döôùi daïng thueâ hoaït ñoäng. Kieåm toaùn thu nhaäp khaùc. Sai soùt naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán toång thu nhaäp cuûa ñôn vò. Kieåm toaùn thu nhaäp khaùc. − Caàn chuù yù laø moïi khoaûn thu nhaäp baát thöôøng ñeàu phaûi coù bieân baûn cuûa Hoäi ñoàng xöû lyù vaø ñöôïc giaùm ñoác. so saùnh giöõa ngaøy ghi treân vaän ñôn vôùi hoùa ñôn. 2.2. soá tieàn thu ñöôïc ñoù phaûi phaûn aùnh vaøo doanh thu nhaän tröôùc..

baûo hieåm y teá. hoaëc khi chuùng deã c où sai phaïm nhö caùc chi phí veà hoa hoàng. Khi kieåm tra chi phí tieàn löông. Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích. 1. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn löông. chi phí kyø naøy vôùi chi phí kyø tröôùc : Thoâng qua döï toaùn. Muïc tieâu k ieåm toaùn. Kieåm toaùn vieân cuõng thöïc hieän vieäc so saùnh soá lieäu naêm nay vôùi soá lieäu naêm tröôùc theo töøng khoaûn muïc chi phí. so saùnh chi phí tieàn löông thöïc teá vôùi döï toaùn vaø baùo caùo cho caùc nhaø quaûn lyù. * Xaùc ñònh xem ñôn vò coù tuaân thuû caùc hô ïp ñoàng lao ñoäng ñaõ kyù vôùi nhaân vieân hay khoâng ? 2. keát hôïp vôùi soá lieäu bình quaân trong ngaønh. Moät phöông phaùp khaùc cuõng coù theå aùp duïng laø so saùnh chi phí theo töøng thaùng giöõa kyø naøy vaø kyø tröôùc. Trong moät soá tröôøng hôïp. 2.1. kieåm toaùn vieân coù theå so saùnh vôùi caùc thoâng tin phi taøi chính. caàn chuù yù nhöõng vaán ñeà sau : a) Kieåm soaùt baèng döï toaùn chi phí tieàn löông : Moät caùch raát höõu hieäu ñeå kieåm soaùt chi phí tieàn löông. phaàn naøy chæ taäp trung giôùi thieäu veà chi phí quaûn lyù. ngoaøi nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn chung ñoái vôùi chi phí ñaõ neâu. 1. Kieåm tra caùc khoaûn giaûm phí... Do ñoù. 1. Kieåm toaùn vieân thöôøng choïn nhöõng loaïi chi phí maø chuùng chieám tyû troïng ñaùng keå.1. Ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu ñoái vôùi tieàn löông. Moïi söï khaùc bieät troïng yeáu ñeàu caàn ñöôïc phaùt hieän kòp thôøi. kieåm toaùn vieân coøn caàn chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà sau ñaây : * Xaùc ñònh xem ñôn vò coù tuaân thuû caùc caùc vaên baûn phaùp lyù veà lao ñoäng tieàn löông hay khoâng ? Chaúng haïn nhö xem xeùt vieäc chaáp haønh Luaät Lao ñoäng. c) c) Ñieàu tra veà nhöõng khaùc bieät quan troïng. kinh phí coâng ñoaøn . Khi kieåm tra chi tieát. quaûng caùo. Haøng thaùng.3. b) Baùo caùo cho cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc : Phaûi toå chöùc nghieâm tuùc coâng taùc ghi cheùp vaø laäp baùo caùo cho cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø 67 . Kieåm toaùn chi phí tieàn löông. Kieåm tra moät soá chi phí ñaëc bieät. chi phí baùn haøng. qua ñoù ñaùnh giaù toång quaùt veà söï thay ñoåi cuûa chi phí vaø tyû troïng chi phí treân doanh thu. caùc quy ñònh veà thueá Thu nhaäp caù nhaân. hay khoâng ñeå laõng phí laø hoaïch ñònh vaø theo doõi vieäc thöïc hieän caùc baûng döï toaùn tieàn löông. caùc nhaø quaûn lyù hoaïch ñònh möùc chi phí döï kieán seõ xaûy ra trong thöïc teá.Caùc chöông tröôùc ñaõ ñeà caäp ñeán phöông phaùp kieåm tra nhöõng loaïi chi phí gaén lieàn trong quaù trình kieåm tra caùc khoaûn muïc cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn. vaø coù ñöôïc ghi cheùp phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa cheá ñoä keá toaùn hay khoâng ? 2.2. chi phí baùn haøng vaø chi phí tieàn löông laø nhöõng vaán ñeà chöa ñöôïc ñeà caäp ñeán trong nhöõng chöông treân. a) Ñaùnh giaù toång quaùt chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp : Kieåm toaùn vieân laäp baûng so saùnh giöõa baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh kyø naøy vaø kyø tröôùc. b) So saùnh chi phí thöïc teá vôùi chi phí döï toaùn. Moïi khoaûn giaûm phí trong kyø ñeàu caàn ñöôïc kieåm tra chi tieát ñeå xem chuùng coù thaät söï xaûy ra. hay baát thöôøng : Phöông phaùp tìm hieåu laø truy hoài veà soå saùch keá toaùn vaø khi caàn thieát seõ phaûi kieåm tra chi tieát treân chöùng töø goác coù lieân quan.. keá toaùn tröôûng seõ toång keát. veà baûo hieåm xaõ hoäi. tieáp khaùch . Kieåm toaùn chi phí quaûn lyù.2. kieåm toaùn vieân seõ kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc chi phí naøy ñeå xem xeùt chi phí coù thöïc söï xaûy ra hay khoâng ? 1. nhôø ñoù phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp thöïc teá coù sai bieät lôùn so vôùi döï kieán ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi..

Döôùi ñaây ta seõ nghieân cöùu veà töøng chöùc naêng : . keát hôïp so saùnh vôùi saûn löôïng saûn xuaát hoaëc tieâu thuï. − So saùnh chi phí tieàn löông giöõa caùc thaùng. .Kieåm tra vieäc tính toaùn treân baûng löông.nöôùc theo quy ñònh veà quaûn lyù lao ñoäng tieàn löông. .3.Chöùc naêng phaùt löông 2. 68 . b) AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Kieåm toaùn vieân coù theå aùp duïng moät soá thuû tuïc phaân tích sau ñaây : − So saùnh giöõa chi phí tieàn löông kyø naøy vôùi caùc kyø tröôùc. hoaëc seùc traû löông.Kieåm tra vieäc khaáu tröø löông treân baûng löông.Chöùc naêng theo doõi nhaân söï. .Chöùc naêng tính löông vaø ghi cheùp löông.Ñoái chieáu teân vaø möùc löông treân baûng löông vôùi hoà sô nhaân vieân taïi boä phaän nhaân söï.So saùnh toång tieàn löông treân baûng löông vôùi soá lieäu treân phieáu chi. − So saùnh tyû leä chi phí nhaân coâng tröïc tieáp treân giaù voán haøng baùn kyø naøy vôùi kyø tröôùc. ngaøy coâng treân baûng löông vôùi caùc theû thôøi gian vaø baûng chaám coâng cuûa boä phaän söû duïng lao ñoäng. . . seõ tieán haønh ñoái chieáu soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh treân baûng löông vôùi soá löôïng saûn phaåm nhaäp kho. . c) Phaân coâng phaân nhieäm trong coâng taùc lao ñoäng tieàn löông : Moät vaán ñeà quan troïng khaùc laø phaûi phaân chia traùch nhieäm giöõa caùc chöùc naêng ñeå giaû m bôùt khaû naêng sai phaïm. keát hôïp so saùnh vôùi saûn löôïng saûn xuaát hoaëc tieâu thuï (coù theå duøng caùc bieåu ñoà).Kieåm tra vieäc phaân boå tieàn löông vaøo chi phí trong kyø. . . Neáu ñôn vò traû löông saûn phaåm. a) Tìm hie åu veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn löông.Ñoái chieáu soá giôø coâng.Kieåm tra vieäc xöû lyù caùc khoaûn löông maø nhaân vieân chöa lónh.Chöùc naêng theo doõi lao ñoäng. e) Quan saùt vieäc phaùt löông cho nhaân vieân. d) Quan saùt vieäc chaám coâng hoaëc duøng maùy ghi giôø. hoaëc hoaøn thaønh treân caùc soå saùch theo doõi saûn xuaát. c) Thöïc hieän caùc thöû nghieäm ñoái vôùi moät soá thôøi kyø ñöôïc choïn trong naêm : . Kieåm toaùn tieàn löông. .

tö vaán quaûn lyù. vaø khoâng ñöôïc chuùng toâi giôùi thieäu trong chöông naøy. Caùc dòch vuï khaùc. Caùc dòch vuï coù lieân quan. . . 1. caùc dòch vuï do toå chöùc kieåm toaùn cung caáp cho khaùch haøng bao goàm ba loaïi chuû yeáu sau ñaây : .Soaïn thaûo baùo caùo taøi chính. ..Kieåm toaùn caùc thoâng tin taøi chính quaù khöù : Ñaây chính laø hoaït ñoäng kieåm toaùn baùo caùo taøi chính maø chuùng ta ñaõ nghieân cöùu. nhöng toaùn vieân cung caáp khoâng tuyeät ñoái Baùo caùo cung caáp Ñaûm baûo döôùi daïng khaúng ñònh veà cô sôû daãn lieäu Möùc ñoä ñaûm baûo trung bình Khoâng ñaûm baûo Ñaûm baûo döôùi daïng khoâng khaúng ñònh veà cô sôû daãn lieäu Caùc phaùt hieän kieåm toaùn Neâu ra caùc thoâng tin ñaõ soaïn thaûo 3.Caùc dòch vuï coù lieân quan. 2. 69 . 15 Chuùng toâi taïm dòch töø thuaät ngöõ Review. Noäi dung cuï theå cuûa ba loaïi dòch vuï soaùt xeùt. Theo ISA 120 "Khuoân maãu cuûa chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá". tö vaán keá toaùn . II. Döôùi ñaây laø sô ñoà toùm taét veà dòch vuï kieåm toaùn vaø caùc dòch vuï coù lieân quan ñöôïc neâu ra trong ñoaïn 4 cuûa ISA 120.Caùc dòch vuï kieåm toaùn. Ngoaøi caùc dòch vuï neâu treân. caùc dòch vuï coù lieân quan bao goàm : . Phaàn II à seõ giaûi thích veà caùc noäi dung naøy. caùc toå chöùc kieåm toaùn coøn cung caáp nhieàu dòch vuï khaùc nhö thueá. . Caùc dòch vuï kieåm toaùn.Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän.Caùc dòch vuï khaùc.CHÖÔNG XIII CAÙC DÒCH VUÏ CUÛA TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN I. kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän vaø soaïn thaûo baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong phaàn III. Dòch vuï kieåm toaùn bao goàm moät soá loaïi dòch vuï cuï theå nhö : .Kieåm toaùn thoâng tin taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät : Loaïi dòch vuï naøy raát ña daïng vaø phong phuù xuaát phaùt töø yeâu cau cuûa caùc beân giao dòch trong neàn kinh teá thò tröôøng..Soaùt xeùt baùo caùo taøi chính 15.Caùc dòch vuï coù lieân quan. CAÙC DÒCH VUÏ KIEÅM TOAÙN.CAÙC LOAÏI DÒCH VUÏ DO TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN CUNG CAÁP. Kieåm toaùn ---------------. Theo ISA 120. . Nhöõng noäi dung naøy ñaõ ñöôïc trình baøy khaùi quaùt trong chöông I.Caùc dòch vuï coù lieân quan ----------Tính chaát cuûa dòch vuï Kieåm toaùn Soaùt xeùt Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän Khoâng ñaûm baûo Soaïn thaûo So saùnh möùc ñoä Möùc ñoä ñaûm ñaûm baûo do kieåm baûo cao.

16 2. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät. hay baùo caùo cho nhöõng muïc ñích ñaëc bieät. kieåm toaùn vieân phaûi trình baøy veà caên cöù keá toaùn ñöôïc 16 ÔÛ nhieàu nöôùc.” Döôùi ñaây laø boán loaïi kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät maø kieåm toaùn vieân thöôøng cung caáp. maø laïi trình baøy theo nhöõng caên cöù keá toaùn khaùc. Ñoaïn 3 cuûa ISA 800 “ Baùo caùo cuûa kieåm toaùn vieân veà nhöõng hôïp ñoàng kieåm toaùn theo caùc muïc ñích ñaëc bieät” yeâu caàu :“ Noäi dung. ñoù laø : • Keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi : nghóa laø keá toaùn chæ ghi nhaän doanh thu vaø chi phí khi ñôn vò thaät söï ñaõ thu vaø chi tieàn. Do ñoù trong chuaån möïc keá toaùn taøi chính seõ co ù nhöõng ñieåm khaùc bieät so vôùi thueá trong vieäc xaùc ñònh caùc chi phí ñeå tính toaùnthu nhaäp chòu thueá. kieåm toaùn vieân ñöôïc yeâu caàu cung caáp baùo caùo veà moät soá boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân caàn phaûi môû roäng phaïm vi kieåm tra ñoái vôùi caùc boä phaän coù lieân quan. trong hôïp ñoàng coù theå phaûi xaùc ñònh veà caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính laø coù phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. ngoaïi tröø moät soá khoaûn nhö taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao thì vaãn döïa theo cô sôû doàn tích. kieåm toaùn vieân thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa moät soá khaùch haøng ñaëc bieät . hoaëc moät caên cöù keá toaùn quy öôùc khaùc hay khoâng ? Tröôùc khi dieãn ñaït yù kieán veà caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. . 2. Trong moät soá tröôøng hôïp. Nhö vaäy. baùo caùo kieåm toaùn naøy khoâng ñöôïc ñính keøm vôùi caùc baùo caùo taøi chính toaøn boä cuûa ñôn vò. döï phoøng . Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Coù nhöõng tröôøng hôïp. Khi ñoù. Nhöõng baùo caùo kieåm toaùn naøy ñöôïc goïi laø baùo caùo ñaëc bieät. Noäi dung troïng taâm vaø xuyeân suoát ñaõ ñöôïc trình baøy trong haàu heát quyeån saùch naøy laø kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp theo caùc caên cöù keá toaùn qui öôùc khaùc. • Keá toaùn treân cô sôû thueá thu nhaäp : Söû duïng caùc nguyeân taéc ñaùnh giaù vaø ño löôøng cuûa thueá . chuùng toâi giôùi thieäu veà moät vaøi caên cöù keá toaùn qui öôùc khaùc coù theå ñöôïc söû duïng khi laäp baùo caùo taøi chính. 70 . cuõng nhö hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc baùo caùo kieåm toaùn seõ ñöôïc phaùt haønh. Nhö vaäy cô sôû naøy traùi ngöôïc vôùi cô sôû doàn tích. vaø tieán h aønh kieåm tra döïa treân möùc troïng yeáu ñoái vôùi caùc boä phaän naøy. Sau ñaây. kieåm toaùn vieân chæ coù theå baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa baùo caùo taøi chính vôùi caùc caên cöù keá toaùn ñoù. trong tröôøng hôïp naøy.chöù khoâng thöïc hieän theo caùc chuaån möïc keá toaùn taøi chính.. phaïm vi kieåm tra cuûa nhöõng boä phaän thöôøng roäng hôn phaïm vi kieåm tra ñoái vôùi chính noù khi kieåm toaùn toaøn boä baùo caùo taøi chính. baùo caùo taøi chính coù theå khoâng trình baøy theo caùc chuaån möïc keá toaùn hieän haønh.2 . • Keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi coù ñieàu chænh : cuõng töông töï nhö keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi. Ñeå traùnh ngoä nhaän. thí duï veà doanh thu baùn haøng ñeå laøm cô sôû tính tieàn baûn quyeàn phaûi traû cho ngöôøi chuû sôû höõu. Cho neân tröôùc khi thöïc hieän moät hôïp ñoàng nhö vaäy.1. Luùc naøy.1 . thôøi gian vaø phaïm vi caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän trong moät hôïp ñoàng kieåm toaùn ñeå ñöa ra caùc baùo caùo kieåm toaùn theo caùc muïc ñích ñaëc bieät tuøy thuoäc vaøo töøng hoaøn caûnh cuï theå. hoaëc laø ñeå coâng nhaän nhöõng tính chaát ñaëc bieät cuûa döõ lieäu ñöôïc kieåm tra.thí duï nhö khi tính khaáu hao.Kieåm toaùn moät soá boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. chuaån möïc keá toaùn taøi chính taäp trung höôùng daãn veà vieäc trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chínhvaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. ñieàu quan troïng laø kieåm toaùn vieân phaûi thoûa thuaän vôùi khaùch haøng veà tính chaát chính xaùc cuûa hôïp ñoàng. Trong baùo caùo. Trong moät soá tröôøng hôïp.. 2.

kieåm toaùn vieân coù theå ñöôïc yeâu caàu phaùt haønh baùo caùo veà söï tuaân thuû hôïp ñoàng ñoái vôùi tieàn baûn quyeàn. nhö laõi treân voán. ” (ñoaïn 18 ISA 800) Chaúng haïn. Cho neân baùo caùo kieåm toaùn veà baùo caùo taøi chính toùm taét khoâng theå chæ ra ñöôïc möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính.” (ñoaïn 21 cuûa ISA 800). hoaëc vieäc phaùt haønh traùi phieáu ñoøi hoûi ñôn vò phaûi duy trì caùc tyû suaát taøi chính theo moät möùc ñaõ ñöôïc aán ñònh. nhö laø : − Baùo caùo veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. ñoù laø khi tieàn baûn quyeàn ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caùc thoâng tin taøi chính cuûa ñôn vò. Ñoaïn treân cho thaáy raèng neáu khoâng thöïc hieän kieåm toaùn toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính. Baùo caùo kieåm toaùn coù theå phaùt haønh rieâng bieät.3 . hoaëc laø moät boä phaän trong baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. tuøy nhu caàu thöïc teá cuûa töøng quoác gia. hoaëc kieåm toaùn vieân coù theå phaùt haønh baùo caùo veà söï tuaân thuû theo caùc ñieàu khoaûn ñaûm baûo cuûa moät hôïp ñoàng ñi vay . 2. neân baùo caùo taøi chính toùm taét chæ trình baøy raát coâ ñoïng. − Baùo caùo coâng boá khaû naêng thanh toaùn cuûa ban giaùm ñoác veà vieäc cho pheùp mua laïi caùc coå phieáu v. Kieåm tra caùc thoâng tin taøi chính töông lai. kieåm toaùn vieân seõ khoâng ñöôïc phaùt haønh baùo caùo veà caùc baùo caùo taøi chính toùm taét. kieåm toaùn vieân chæ coù theå neâu yù kieán cuûa mình döïa treân keát quaû kieåm toaùn toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính naêm. vaø yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân veà möùc ñoä tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn coù lieân quan. nhöõng thoûa thuaän veà caùc khoaûn vay. coù theå coøn coù nhöõng baùo caùo khaùc cuõng ñöôïc xem laø baùo caùo ñaëc bieät.Kieåm toaùn söï tuaân thuû caùc ñieàu luaät hoaëc caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. Ngoaøi boán loaïi baùo caùo treân. hoaëc trình baøy söï thoûa thuaän veà caên cöù keá toaùn vôùi khaùch haøng. Ñoaïn 3 ISA 810 “ Kieåm tra caùc thoâng tin taøi chính töông lai ” ñaõ ñònh nghóa :" Caùc thoâng tin taøi chính töông lai laø caùc thoâng tin taøi chính döïa treân caùc giaû ñònh veà caùc söï kieän coù theå xaûy ra trong töông lai vaø caùc bieän phaùp coù theå ñöôïc doanh nghieäp tieán haønh. Ñieàu naøy raát deã hieåu. Do ñoù. Nhöõng thoûa thuaän nhö vaäy thöôøng yeâu caàu doanh nghieäp phaûi thöïc hieän ñuùng caùc kheá öôùc coù lieân quan. Coù nhöõng ñôn vò hôïp ñoàng vôùi kieåm toaùn vieân ñeå phaùt haønh caùc baùo caùo veà söï tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò khaùc. moät döï aùn hoaëc keát hôïp caû hai. thí duï nhö doanh soá baùn . nhö thanh toaùn laõi vay. hoaëc veà vieäc tuaân thuû caùc ñieàu luaät. Caùc thoâng tin naøy veà maët baûn chaát mang naëng tính chuû quan.. Neáu khoâng ñöa ra yù kieán veà toaøn boä baùo caùo taøi chính. hoaëc caùc khoaûn nôï treân voán.. vaø vieäc chuaån bò caùc thoâng tin ñoù ñoøi hoûi nhieàu ôû söï xeùt ñoaùn. Caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù theå toàn taïi döôùi daïng moät döï baùo. duy trì tyû leä taøi chính theo moät möùc ñaõ ñònh .Baùo caùo veà caùc baùo caùo taøi chính toùm taét : “ Ñôn vò coù theå laäp baùo caùo taøi chính toùm taét töø caùc baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn haøng naêm cuûa mình vôùi muïc ñích thoâng baùo cho nhöõng nhoùm ngöôøi söû duïng chæ quan taâm chuû yeáu ñeán tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. 3.söû duïng.. “... bôûi vì do coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh trong vieäc khai baùo. chaúng haïn goàm döï baùo cho moät naêm coäng vôùi naêm naêm cho döï aùn. 2. vaø phaùt bieåu raèng baùo caùo taøi chính toùm taét ñaõ ñöôïc trình baøy nhaát quaùn vôùi baùo caùo taøi chính toaøn boä.. ví duï nhö kheá öôùc veà tieàn thöôûng. kieåm toaùn vieân phaûi neâu leân nhöõng ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. vì theá seõ thieáu nhieàu chi tieát so vôùi caùc baùo caùo taøi chính naêm cuûa ñôn vò.4 . Trong baùo caùo kieåm toaùn .v . Hai thuaät ngöõ naøy ñöôïc giaûi thích trong hai ñoaïn 4 vaø 5 cuûa ISA 810 nhö sau : “ − Döï baùo : laø caùc thoâng tin taøi chính töông lai ñöôïc soaïn thaûo döïa treân cô sôû caùc giaû ñònh veà nhöõng söï kieän töông lai maø caùc nhaø quaûn lyù mong ñôïi seõ xaûy ra vaø caùc bieän phaùp maø nhöõng nhaø quaûn lyù döï ñònh tieán haønh vaøo thôøi ñieåm maø caùc thoâng tin ñoù ñöôïc laäp (caùc giaû ñònh ñöôïc 71 . kieåm toaùn vieân khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn veà baùo caùo taøi chính toùm taét.

” Ñònh nghóa treân cho thaáy döï baùo vaø döï aùn cuøng laø nhöõng thoâng tin taøi chính töông lai. thí duï caùc döï baùo taøi chính treân thoâng baùo quaûng caùo cho vieäc baùn traùi phieáu cuûa ñôn vò. neân kieåm toaùn vieân khoâng theå ñöa ra yù kieán raèng lieäu caùc thoâng tin döï ñoaùn ñoù coù thöïc hieän ñöôïc hay khoâng ? YÙù kieán thích hôïp trong tröôøng hôïp naøy laø lieäu caùc thoâng tin töông lai naøy coù ñöôïc trình baøy thích hôïp vaø ñaõ ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc giaû ñònh hôïp lyù hay khoâng ? Caùc thuû tuïc caàn tieán haønh trong moät cuoäc kieåm toaùn caùc thoâng tin taøi chính töông lai bao goàm : . thí duï moät döï aùn taøi chính trong hoà sô xin vay ngaân haøng.. ví duï nhö khi doanh nghieäp ñang trong giai ñoaïn baét ñaàu hoaït ñoäng hay ñang döï ñònh coù thay ñoåi quan troïng veà baûn chaát hoaït ñoäng cuûa mình. Nhö vaäy. coøn döï aùn thöôøng döïa treân moät hay nhieàu giaû ñònh coù theå xaûy ra vaø khoâng nhaát thieát laø seõ dieãn ra ñuùng theo mong ñôïi. Söû duïng roäng raõi coù nghóa laø caùc thoâng tin naøy coù theå duøn g cho baá t kyø beân thöù ba naøo. Coù nhöõng giaû ñònh laø yeáu toá beân ngoaøi. 1.. nhö hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng. Coøn söû duïng haïn cheá coù nghóa laø caùc thoâng tin naøy chæ ñöôïc söû duïng ñoái vôùi nhöõng beân thöù ba maø ngöôøi coù traùch nhieäm ñaõ thoûa thuaän tröïc tieáp. (b) Moät söï phoái hôïp giöõa vieäc öôùc tính toát nhaát vôùi caùc giaû ñònh coù theå xaûy ra. . soaùt xeùt laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ dòch vuï xaùc nhaän ñöôïc thöïc hieän döïa treân caùc baùo caùo taøi chính cuûa caùc ñôn vò khoâng coù yeâu caàu kieåm toaùn . caùc döï aùn ñaõ ñöôïc laäp vaø nhöõng thay ñoåi trong caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò .Kieåm tra vieäc tính toaùn vaø xem xeùt caùc khía caïnh lieân quan khaùc. söï caïnh tranh hoaëc laø nhöõng chính saùch vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa chính phuû .Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù ñaày ñuû vaø roõ raøng hay khoâng ? III. ñoä tin caäy cuûa nhöõng thoâng tin taøi chính töông lai phuï thuoäc vaøo nhöõng giaû ñònh laøm cô sôû ñeå xaây döïng chuùng..Ñaùnh giaù nguoàn vaø ñoä tin caäy cuûa caùc baèng chöùng laøm cô sôû cho caùc giaû ñònh cuûa ñôn vò. nhöng döï baùo ñöôïc xaây döïng treân cô sôû caùc giaû ñònh ñöôïc öôùc tính toát nhaát.öôùc tính toát nhaát). duø laø döï baùo hay döï aùn. Moät caùch khaùi quaùt. Vieäc xem xeùt nhöõng giaû ñònh naøy giöõ moät vai troø trung taâm trong vieäc cung caáp nhöõng thoâng tin veà caùc döï baùo hay döï aùn. Nhöõng giaû ñònh khaùc laïi laø yeáu toá beân trong. .Xem xeùt tính thôøi gian cuûa caùc thoâng tin taøi chính töông lai bôûi vì thôøi gian döï ñoaùn caøng daøi thì khaû naêng döï ñoaùn hôïp lyù caøng giaûm xuoáng. .Thu thaäp thö giaûi trình cuûa ngöôøi quaûn lyù. vôùi ñoä tin caäy caàn 72 .CAÙC DÒCH VUÏ COÙ LIEÂN QUAN.Xem xeùt phaïm vi cuûa caùc thoâng tin taøi chính quaù khöù ñöôïc söû duïng laøm cô sôû cho quaù trình soaïn thaûo caùc thoâng tin taøi chính töông lai. − Döï aùn : laø caùc thoâng tin taøi chính töông lai ñöôïc soaïn thaûo döïa treân moät trong hai cô sôû sau : (a) Caùc giaû ñònh coù theå xaûy ra veà caùc söï kieän trong töông lai vaø caùc bieän phaùp quaûn lyù maø khoâng nhaát thieát laø caùc nhaø quaûn lyù seõ thöïc thi nhö döï ñònh. nhö nhöõng ñieàu kieän kinh teá laøm aûnh höôûng ñeán möùc giaù caû. . . Do vieäc caùc thoâng tin taøi chính töông lai seõ xaûy ra nhö theá naøo laø coøn tuøy thuoäc vaøo caùc söï kieän trong töông lai.. Soaùt xeùt baùo caùo taøi chính. Caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù theå ñöôïc söû duïng roäng raõi hoaëc haïn cheá trong moät soá ñoái töôïng. .Tìm hieåu veà tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò vaø quy trình soaïn thaûo caùc thoâng tin taøi chính töông lai cuûa ñôn vò.

vaø vaãn ñuû ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. − Khaúng ñònh raèng ñaây khoâng phaûi laø moät cuoäc kieåm toaùn neân seõ khoâng coù yù kieán kieåm toaùn naøo ñöôïc ñöa ra. phaân loaïi vaø toång hôïp caùc nghieäp vuï. .So saùnh baùo caùo taøi chính kyø naøy vôùi caùc baùo caùo kyø tröôùc. kieåm toaùn vieân coù theå xem xeùt ñeå neâu theâm raèng hôïp ñoàng soaùt xeùt khoâng theå thoûa maõn yeâu caàu luaät ñònh hoaëc cuûa caùc beân thöù ba nhö moät hôïp ñoàng kieåm toaùn . − Phaïm vi cuûa soaùt xeùt. thay vì noùi raèng baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy hôïp lyù. 73 . Trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï naøy. • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán caùc nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn cuûa ñôn vò. vaø nhöõng öôùc tính cuûa nhaø quaûn lyù.So saùnh baùo caùo taøi chính vôùi caùc döï ñoaùn veà keát quaû hoaït ñoäng vaø tình hình taøi chính. .. tích luõy nhöõng thoâng tin caàn khai baùo treân caùc baùo caùo taøi chính vaø laäp baùo caùo taøi chính. nghieân cöùu veà moái quan heä giöõa caùc khoaûn muïc cuûa baùo caùo taøi chính. hoaëc quoác teá. − Hieåu bieát veà heä thoáng keá toaùn cuûa ñôn vò. Caùc thuû tuïc ñoù bao goàm : . thôøi gian vaø phaïm vi caùc thuû tuïc soaùt xeùt. vaø xem chuùng coù phuø hôïp vôùi moâ hình döï ñoaùn hay khoâng ? Trong khi aùp duïng caùc thuû tuïc phaân tích. hoaëc nhöõng tieâu chuaån trong ngaønh ngheà cuûa ñôn vò. trong ñoù neâu roõ laø coâng vieäc soaùt xeùt ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp caùc chuaån möïc kieåm toaùn quoác gia. kieåm toaùn vieân caàn neâu leân nhöõng noäi dung sau ñaây : − Muïc tieâu cuûa dòch vuï ñöôïc thöïc hieän. hoaëc dòch vuï soaùt xeùt cuûa caùc kyø tröôùc. thì baùo caùo ñöôïc laäp treân cô sôû soaùt xeùt laïi neâu laø “.. sau ñoù duøng caùc thuû tuïc phaân tích ñeå xaùc ñònh xem baùo caùo taøi chính coù nhaát quaùn vôùi caùc hieåu bieát noùi treân hay khoâng ? Trong vieäc xaùc ñònh tính chaát. Sau ñaây laø caùc thuû tuïc phoûng vaán vaø phaân tích maø kieåm toaùn vieân thöôøng söû duïng trong dòch vuï soaùt xeùt : • Tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh vaø ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. xaùc ñònh caùc moái quan heä vaø caùc khoaûn muïc baát thöôøng. kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng thoâng qua quaù trình tìm hieåu veà ñôn vò . • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán taát caû caùc cô sôû daãn lieäu troïng yeáu treân baùo caùo taøi chính. − Khaúng ñònh raèng khoâng theå döïa vaøo moät cuoäc soaùt xeùt ñeå phaùt hieän caùc sai leäch troïng yeá u . Khoâng coù ñieàu gì khieán chuùng toâi phaûi löu yù vaø laøm cho chuùng toâi tin raèng baùo caùo taøi chính cuûa kyø keát thuùc vaøo … laø khoâng trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh”. • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán caùc thuû tuïc ghi cheùp.ñaûm baûo chæ ôû möùc ñoä trung bình. − Trong thö heïn neân ñöa ra baùo caùo soaùt xeùt maãu. Ñeå traùnh hieåu laàm. Coù nghóa laø. kieåm toaùn vieân thöôøng döïa treân : − Hieåu bieát töø caùc cuoäc kieåm toaùn . khaùc vôùi vôùi yù kieán khaúng ñònh ñöôïc ñöa ra trong cuoäc kieåm toaùn thoâng thöôøng.Döïa treân cô sôû kinh nghieäm. Muïc ñích cuûa soaùt xeùt laø ñöa ra moät söï ñaûm baûo döôùi daïng “khoâng khaúng ñònh”. Nhaèm nhaán maïnh ñieàu naøy vaø ñeå traùnh hieåu laàm. trong thö cam keát cuûa hôïp ñoàng soaùt xeùt. • Qua phaân tích. Tính troïng yeáu cuûa caùc nghieäp vuï vaø caùc soá dö taøi khoaûn.nhö phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù. − Hieåu bieát veà caùc nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn aùp duïng cho ngaønh ngheà cuûa ñôn vò. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt caùc vaán ñeà caàn phaûi ñieàu chænh cho coâng vieäc keá toaùn trong nhöõng kyø sau.

thu thaäp caùc baùo caùo cuûa caùc kieåm toaùn vieân khaùc veà vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng kieåm toaùn . Trong thö heïn caàn lieät keâ caùc thuû tuïc thoûa thuaän vaø thoâng baùo laø baùo caùo naøy chæ ñöôïc phaân phoái cho moät soá ngöôøi söû duïng ñaëc bieät trong phaïm vi giôùi haïn.Caùc noäi dung cuûa baùo caùo. • Treân cô sôû caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc. so saùnh vaø kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa vieäc ghi cheùp khaùc. hay trong nhöõng nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn.Thu thaäp thö giaûi trình cuûa nhaø quaûn lyù neáu thaáy (caàn thieát). . chuù yù laø phaûi moâ taû cuï theå veà caùc sai soùt hoaëc vi phaïm.Neâu roõ raèng coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp vôùi chuaån möïc kieåm toaùn (quoác teá hoaëc quoác gia) ñöôïc aùp duïng cho hôïp ñoàng kieåm t ra theo thuû tuïc thoûa thuaän . Soaïn thaûo baùo caùo taøi chính.Caùc thoâng tin taøi chính vaø phi taøi chính cuï theå ñaõ ñöôïc kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän.Caùc vaán ñeà ñaõ phaùt hieän trong kieåm toaùn. • Phoûng vaán nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán keá toaùn. maø chæ baùo caùo veà caùc döõ kieän phaùt hieän ñöôïc. Nhö ñaõ trình baøy. cuûa Ban giaùm ñoác. • Quan saùt. . Baùo caùo seõ trình baøy caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây : . • Xaùc nhaän. ISA 920 “Hôïp ñoàng veà kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän” ñaõ trình baøy veà nhöõng nguyeân taéc caên baûn vaø höôùng daãn toång quaùt ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän.Thöïc hieän kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän. Caùc thuû tuïc coù theå thöïc hieän bao goàm : • Phoûng vaán vaø phaân tích.2 . 3. vaø khoâng cam keát seõ ñöa ra baát kyø moät söï ñaûm baûo naøo veà caùc baùo caùo 74 .Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? . • Ñieàu tra. Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän 2. cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø caùc ñoái töôïng khaùc maø chuùng coù theå aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính.Caùc vaán ñeà naûy sinh trong quaù trình thöïc hieän caùc thuû tuïc treân. .Neâu roõ raèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän theo thoûa thuaän vôùi ngöôøi nhaän baùo caùo.Taát caû caùc nghieäp vuï coù ñöôïc ghi cheùp vaøo soå saùch khoâng ? .• Phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù veà caùc vaán ñeà naûy sinh trong caùc buoåi hoïp caùc coå ñoâng. • Tính toaùn. kieåm toaùn vieân khoâng cung caáp moät söï ñaûm baûo cho nhöõng hôïp ñoàng naøy.Nhöõng thay ñoåi trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò. . vaø do ñoù khoâng ñöa ra moät söï baûo ñaûm naøo.Lieät keâ caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñaõ thöïc hieän. . . Soaïn thaûo laø vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính caên cöù theo soå saùch keá toaùn vaø nhöõng giaûi trình cuûa khaùch haøng. . . 2. hoaëc soaùt xeùt baùo caùo taøi chính ñoái vôùi caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa baùo caùo taøi chính.1 . 2.Neâu roõ raèng baùo caùo chæ cung caáp giôùi haïn trong phaïm vi caùc beân tham gia thoûa thuaän veà caùc thuû tuïc thöïc hieän.Neâu roõ caùc thuû tuïc tieán haønh khoâng taïo thaønh moät cuoäc kieåm toaùn hay soaùt xeùt.Muïc ñích cuûa vieäc kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän. kieåm toaùn vieân ñoïc vaø xem baùo caùo taøi chính trình baøy coù phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn aùp duïng hay khoâng ? • Neáu caàn. chaúng haïn : .

Do ñoù..Caùc giôùi haïn cuûa dòch vuï . keá toaùn vieân coâng chöùng seõ huû y boû hôïp ñoàng. neáu keá toaùn vieân coâng chöùng bieát raèng nhöõng thoâng tin do ñôn vò cung caáp laø khoâng ñuùng. Caùc keá toaùn vieân coâng chöùng phaûi ñaùnh giaù caùc giaûi trình cuûa khaùch haøng trong phaïm vi hieåu bieát ñuû ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính. • Trình ñoä cuûa nhaân vieân keá toaùn.v. muïc ñích cuûa soaïn thaûo laø saép xeáp vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi chính cho ñuùng hình thöùc vaø phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. 75 . • Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi nghieäp vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò. keá toaùn vieân coâng chöùng seõ thu thaäp theâm. nhöng hoïï khoâng coù traùch nhieäm thöïc hieän baát kyø caùc thuû tuïc kieåm tra naøo ñeå xaùc minh veà caùc giaûi trình naøy. Tuy nhieân. keá toaùn vieân coâng chöùng seõ xem laïi caùc baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc bieân soaïn coù phuø hôïp veà hình thöùc vaø coù nhöõng sai phaïm troïng yeáu hay khoâng ? 17 Trong tröôøng hôïp naøy. • Caên cöù keá toaùn aùp duïng ñeå trình baøy caùc baùo caùo taøi chính. thuaät ngöõ keá toaùn vieân coâng chöùng thích hôïp hôn thuaät ngöõ kieåm toaùn vieân bôûi vì coâng vieäc thöïc hieä n chæ giôùi haïn trong lónh vöïc keá toaùn. keá toaùn vieân coâng chöùng phaûi coù hieåu bieát veà caùc vaán ñeà sau ñaây : • Caùc nguyeân taéc. trong ñoù neâu roõ : . Coøn neáu khaùch haøng töø choái cung caáp thoâng tin ñeå xem xeùt laïi. hoaëc thoâng leä keá toaùn maø ñôn vò aùp duïng. Nhö vaäy. Tröôùc khi phaùt haønh baùo caùo.thí duï nhö khoâng theå döïa vaøo dòch vuï soaïn thaûo ñeå phaùt hieän caùc sai soùt.taøi chính ñöôïc cung caáp.Noäi dung cuûa baùo caùo seõ ñöôïc soaïn thaûo. caùc ñôn vò coù theå hôïp ñoàng vôùi caùc keá toaùn vieân coâng chöùng 17 ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính. hoaëc xem xeùt laïi nhöõng thoâng tin ñoù.Noäi dung cuûa dòch vuï. • Hình thöùc cuûa caùc soå saùch keá toaùn.. . Ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng soaïn thaûo. . khoâng ñaày ñuû hoaëc khoâng thoûa maõn nhöõng yeâu caàu khaùc ñeå phuïc vuï cho muïc ñích cuûa vieäc soaïn thaûo caùc baùo caùo taøi chính. • Hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc baùo caùo taøi chính v. hoaëc ñöôïc hoï giuùp ñôõ ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính cho mình. Nhöõng hieåu bieát ñoù caàn ñöôïc theå hieän qua thö cam keát.

IIA laø thaønh vieân cuûa IFAC. Qui ñònh veà nhieäm vuï cuûa kieåm toaùn noäi boä do Hieäp hoäi kieåm toaùn vieân noäi boä (IIA) 18 ban haønh ñaõ ñònh nghóa kieåm toaùn noäi boä nhö sau : “ Kieåm toaùn noäi boä laø moät chöùc naêng ñaùnh giaù ñoäc laäp ñöôïc thieát laäp beân trong toå chöùc. Daàn daàn. ñeå quaûn lyù coù hieäu quaû. caàn phaûi coù moät boä phaän chuyeân moân ñeå giuùp hoï thöïc hieän toát ñieàu naøy. caùc toå chöùc chính phuû vaø caû nhöõng toå chöùc phi lôïi nhuaän. vai troø cuûa kieåm toaùn noäi boä ñöôïc môû roän g nhaèm giuùp hoaøn thieän caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt ñoái vôùi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Phaân tích treân cho thaáy baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä laø moät boä phaän ñoäc laäp trong ñôn vò coù chöùc naêng kieåm tra vaø ñaùnh giaù ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa ñôn vò nhaèm phuïc vuï cho nhöõng muïc tieâu cuûa caùc nhaø quaûn lyù. Kieåm toaùn noäi boä ra ñôøi nhaèm thoaû maõn caùc yeâu caàu quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp. caùc hoaït ñoäng thöôøng ñôn giaûn hoaëc ít phöùc taïp. khi qui moâ cuûa ñôn vò lôùn ñeán moät möùc naøo ñoù. neân ñaõ daãn ñeán söï môû roäng vai troø vaø traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn noäi boä. Khi ñoù. thuû tuïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. ñeå kieåm tra vaø ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñoù nhö laø moät hoaït ñoäng phuïc vuï cho toå chöùc”.CHÖÔNG XIV KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ VAØ KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC I. Luùc naøy. caùc nhaø quaûn lyù caùc caáp cuûa ñôn vò seõ töï thöïc hieän vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù söï tuaân thuû caùc chính saùch. 76 . thöù ñeán phaûi toå chöùc thöïc hieän caùc chính saùch. KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ. Vì theá. trong thôøi kyø ñaàu. Nhöõng baùo 18 IIA (Institute of Internal Auditors) ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1941 taïi New York. Sô löôïc veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa kieåm toaùn noäi bo ä. Vì theá. caùc nhaø quaûn lyù khoù theå tröïc tieáp tieán haønh vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù söï tuaân thuû caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt. ñoù chính laø boä phaän kieåm toaùn noäi boä. cuoái cuøng caàn tieán haønh kieåm tra vaø ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû chuùng. quyeàn haïn vaø traùch nhieäm seõ phaûi ñöôïc phaân chia cho nhieàu caáp vaø nhieàu boä phaän. tröôùc heát ñôn vò caàn phaûi thieát laäp caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt. Sau ñoù. Baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä. IASC vaø INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions – Toå chöùc quoác teá cuûa caùc cô quan kieåm toaùn toái cao). Moät soá coâng trình nghieân cöùu cho raèng tröôùc tieân kieåm toaùn noäi boä hình thaønh do caùc nhaø quaûn lyù trong nhöõng coâng ty coå phaàn nhaän thaáy raèng vieäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính thöôøng nieân do caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thöïc hieän chöa ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû caùc yeâu caàu. ÔÛ ñôn vò coù qui moâ nhoû. troïng taâm coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä laø nhöõng vaán ñeà veà taøi chính vaø keá toaùn. Hoï nhaän thaáy raèng caùc baùo caùo hoaït ñoäng cuõng caàn phaûi ñaùng tin caäy ñeå laøm cô sôû cho caùc nhaø quaûn lyù ra quyeát ñònh. 2. do UÛy ban giao dòch chöùng khoaùn cuûa nhieàu nöôùc ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn lyù cuûa caùc coâng ty coå phaàn coù yeát giaù ôû thò tröôøng chöùng khoaùn phaûi coù traùch nhieäm cao hôn veà ñoä tin caäy cuûa caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc coâng boá. Theá nhöng. Vì theá. caùc thuû tuïc kieåm soaùt trong ñôn vò. 1. Ñeå coù the å baûo ñaûm hôïp lyù laø seõ ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñeà ra.

chính saùch vaø quy ñònh cuûa ñôn vò .Keá toaùn. moãi öùng vieân phaûi coù toái thieåu 2 naêm kinh nghieäm thöïc haønh kieåm toaùn noäi boä hoaëc töông ñöông. Ñeå tieâu chuaån hoùa.. phaân loaïi vaø baùo caùo nhöõng thoâng tin ñoù. . cuõng nhö phaûi luoân tieáp tuïc töï reøn luyeän veà maët nghieäp vuï chuyeân moân. Chính vì theá.Xem xeùt veà möùc ñoä tin caäy vaø söï trung thöïc cuûa caùc thoâng tin taøi chính vaø thoâng tin hoaït ñoäng.caùo naøy khoâng chæ bieåu hieän baèng thöôùc ño tieàn teä maø coøn ñöôïc bieåu hieän baèng caùc chæ tieâu khaùc ñeå cung caáp caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng. Ñeå ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän. ví duï nhö kinh nghieäm kieåm toaùn trong lónh vöïc keá toaùn coâng. . bôûi leõ Luaät naøy yeâu caàu caùc coâng ty phaûi duy trì moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu. IIA ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi New York (Hoa Kyø) vaø hieän IIA ñaõ coù hôn 50.1. Kyõ thuaät vaø quy trình kieåm toaùn. ôû Myõ.Xem xeùt phöông thöùc baûo veä taøi saûn vaø söï hieän höõu cuûa nhöõng taøi saûn naøy. ngoaøi vieäc phaûi truùng tuyeån kyø kieåm tra.Lyù thuyeát vaø thöïc haønh kieåm toaùn noäi boä. ñoàng thôøi xaùc ñònh möùc ñoä tuaân thuû chuùng cuûa ñôn vò. nhö laø soá löôïng linh kieän ñöôïc cung caáp trong kyø. Cho neân. cuõng nhö phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå ghi nhaän. Laäp keá hoaïch kieå m toaùn : Coâng vieäc naøy bao goàm caùc noäi dung cô baûn sau ñaây vaø chuùng phaûi ñöôïc taøi lieäu hoùa trong hoà sô kieåm toaùn : 77 . Ngoaøi ra. chaát löôïng saûn phaåm . coøn coù nhöõng söï kieän khaùc cuõng coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán söï phaùt trieån cuûa ngheà kieåm toaùn noäi boä. Ngoaøi ra. chuùng toâi xin giôùi thieäu vaøi neùt veà phöông phaùp vaø yeâu caàu ñoái vôùi kieåm toaùn noäi boä ñöôïc höôùng daãn trong chuaån möïc thöïc haønh ngheà nghieäp kieåm toaùn noäi boä cuûa IIA. 3. . Ñi ñoâi vôùi söï môû roäng vaø khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa kieåm toaùn noäi boä ñoái vôùi caùc ñôn vò. cuï theå laø : . Cuoäc kieåm tra bao goàm caùc noäi dung : .000 thaønh vieân treân toaøn theá giôùi. vaán ñeà chaáp haønh keá hoaïch. vaøo naêm 1941. ño löôøng.Xem xeùt heä thoáng ñöôïc thieát laäp coù phuø hôïp vôùi nhöõng keá hoaïch. moãi kieåm toaùn vieân noäi boä laø thaønh v ieân cuûa IIA phaûi tuaân thuû caùc chuaån möïc thöïc haønh ngheà nghieäp vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa IIA ban haønh. Thaønh vieân cuûa IIA coøn laø caùc hieäp hoäi taïi nhöõng ñòa phöông hoaëc caùc toå chöùc ngheà nghieäp cuûa caùc quoác gia. bao goàm caùc vaán ñeà nhö sau : 4. Phaïm vi cuûa hai chöùc naêng kieåm tra vaø ñaùnh giaù cho thaáy baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä vaø luoân gaén lieàn vôùi nhöõng noäi dung coâng vieäc cuï theå maø hoï phaûi thöïc hieän.Ñaùnh giaù vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc coù tieát kieäm vaø hieäu quaû hay khoâng ? . xaõ hoäi cuõng ñaõ ngaøy caøng thöøa nhaän vai troø chuyeân moân cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. . coâng vieäc cuûa kieåm toaùn noäi boä ñaõ chuyeån sang chuù troïng vaøo ñoä tin caäy cuûa caùc baùo caùo hoaït ñoäng. Chöùc naêng cuûa kieåm toaùn noäi boä. hôn laø chæ kieåm toaùn boå sung veà taøi chính vaø keá toaùn. vieäc ban haønh Luaät Choáng hoái loä ôû nöôùc ngoaøi vaøo naêm 1977 ñaõ laøm taêng theâm taàm quan troïng cuûa kieåm toaùn noäi boä. IIA ñaõ baét ñaàu thöïc hieän vieäc kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän kieåm toaùn vieân noäi boä. vaøo naêm 1972. caùc phöông phaùp ñònh löôïng vaø heä thoáng thoâng tin.Xem xeùt nhöõng hoaït ñoäng hoaëc chöông trình coù ñaùp öùng ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra khoâng ? 4.. trong quaù trình haønh ngheà. . Chaúng haïn. Ñoù laø kieåm tra vaø ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc.Quaûn trò. taøi chính vaø kinh teá hoïc. Ñeå tham khaûo.

5. thu thaäp nhöõng baèng chöùng kieåm toaùn vaø taäp hôïp trong hoà sô kieåm toaùn. phoûng vaán … ñeå hieåu bieát veà nhöõng hoaït ñoäng. thôøi gian kieåm toaùn … • Khaûo saùt thöïc teá baèng caùch quan saùt. quyeát ñònh thaønh laäp boä phaän kieåm toaùn noäi boä. keá hoaïch ngaân saùch.. ñeà xuaát vaø chöùng minh cho yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân neân phaûi ghi cheùp ñaày ñuû veà caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc trong quaù trình kieåm tra vaø phaûi ñöôïc löu tröõ khoa hoïc. Thoâng baùo keát quaû : Khi keát thuùc. • Laäp chöông trình kieåm toaùn sô boä.• Xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi kieåm toaùn : Xaùc ñònh muïc tieâu kieåm toaùn laø xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà maø cuoäc kieåm toaùn caàn ñaït ñöôïc. ñoïc laïi hoà sô kieåm toaùn kyø tröôùc . thuyeát phuïc vaø ñuùng haïn. • Hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä phaûi mang tính ñoäc laäp nhaát ñònh. suùc tích. Ñaëc ñieåm cuûa kieåm toaùn noäi boä. 4. Thöïc hieän kieåm toaùn : Ñaây laø giai ñoaïn kieåm toaùn vieân thöïc hieän nhöõng thöû nghieäm ñeå kieåm tra. Caùc hoà sô naøy laø cô sôû cho caùc phaùt hieän. • Thu thaäp nhöõng thoâng tin caên baûn veà caùc hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng kieåm toaùn : nhö nghieân cöùu baùo caùo taøi chính. theá nhöng caùc quy cheá naøy thöôøng khoâng bò cheá ñònh bôûi phaùp luaät. kieåm toaùn vieân seõ toång hôïp vaø ñaùnh giaù keát quaû. Tröôûng kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm pheâ chuaån baùo caùo kieåm toaùn vaø gôûi cho caùc caáp coù thaåm quyeàn vaø nhöõng nôi khaùc (neáu caàn thieát). roõ raøng. phaïm vi. Baùo caùo caàn ñöôïc trình baøy khaùch quan. 78 . vaán ñeà söû duïng chuyeân gia … • Trao ñoåi vôùi taát caû nhöõng ñoái töôïng caàn bieát veà cuoäc kieåm toaùn. Nhöõng vaán ñeà ñaõ trình baøy treân cho thaáy hoaït ñoäng cuûa kieåm toaùn noäi boä coù nhöõng neùt töông ñoàng vôùi kieåm toaùn ñoäc laäp.. hoaëc Hoäi ñoàng quaûn trò. ñeå xaùc ñònh troïng ñieåm cuûa vieäc kieåm toaùn vaø ghi nhaän nhöõng yù kieán cuûa caùc ñoái töôïng kieåm toaùn.2. hoaëc Hoäi ñoàng quaûn trò. Theo doõi sau kieåm toaùn : Nhaèm muïc ñích baûo ñaûm raèng caùc nhaø quaûn lyù cuûa ñoái töôïng kieåm toaùn ñaõ thöïc hieän nhöõng bieän phaùp thích hôïp ñoái vôùi caùc phaùt hieän kieåm toaùn ñaõ ñöôïc baùo caùo. caùc ruûi ro vaø nhöõng quy cheá kieåm soaùt. • Beân caïnh ñoù. Chaúng haïn trao ñoåi vôùi caùc ngöôøi quaûn lyù ñoái töôïng kieåm toaùn veà muïc tieâu. thôøi gian vaø nhöõng ñoái töôïng se õ ñöôïc baùo caùo veà keát quaû kieåm toaùn. Coøn xaùc ñònh phaïm vi kieåm toaùn laø giôùi haïn coâng vieäc kieåm tra caàn thöïc hieän cho ñoái töôïng. Trong quaù trình kieåm toaùn. • Xaùc ñònh nhöõng nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän kieåm toaùn. 4. 4. ñeå hình thaønh yù kieán nhaän xeùt vaø ñeà xuaát nhöõng phöông aùn caûi tieán haàu khaéc phuïc nhöõng khieám khuyeát ñaõ phaùt hieän ñöôïc.3. nhö soá löôïng kieåm toaùn vieân. chaúng haïn nhö hoï coù theå coù quyeàn truy caäp khoâng haïn cheá vaøo moïi nguoàn thoâng tin cuûa ñôn vò. • Nhö vaäy. nghóa laø khoâng coù quy ñònh baét buoäc moãi ñôn vò phaûi toå chöùc kieåm toaùn noäi boä. nhöng loaïi hình naøy vaã n coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng. Chính vieäc tröïc thuoäc caùc nhaø quaûn lyù cao caáp seõ taïo ñieàu kieän cho hoï thöïc hieän coâng vieäc. Hieäp hoäi kieåm toaùn vieân noäi boä ôû caùc nöôùc coù theå ban haønh caùc quy cheá ngheà nghieäp. kieåm toaùn vieân phaûi laäp hoà sô kieåm toaùn vaø Tröôûng kieåm toaùn noäi boä phaûi kieåm tra laïi. Cuï theå laø boä phaän naøy khoâng ñöôïc kieâm nhieäm caùc coâng vieäc khaùc cuûa ñôn vò vaø chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ban giaùm ñoác. • Trình duyeät ñeå nhaø quaûn lyù caáp cao pheâ chuaån caùc keá hoaïch kieåm toaùn vaø chöông trình kieåm toaùn. hoaëc UÛy ban kieåm toaùn hoaøn toaøn xuaát phaùt töø söï töï nguyeän cuûa Ban giaùm ñoác.4. • Xaùc ñònh phöông phaùp. ñoù laø : • Hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä thöôøng khoâng ñöôïc quy ñònh bôûi phaùp luaät.

Kieåm toaùn vieân noäi boä thöïc hieän nhieäm vuï theo keá hoaïch kieåm toaùn ñaõ ñöôïc Toång giaùm ñoác hoaëc Giaùm ñoác pheâ duyeät vaø chòu traùch nhieäm tröôùc (Toång) Giaùm ñoác veà chaát löôïng. Thoâng tö naøy ñöôïc thay theá baèng Thoâng tö 171/1998-TT-BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa Boä Taøi chính. kieåm toaùn vieân noäi boä phaûi tuaân thuû luaät phaùp.. Ñöôïc baûo löu yù kieán ñaõ trình baøy trong baùo caùo kieåm toaùn noäi boä. Ñieàu naøy ñaõ ñaùnh daáu chính thöùc veà maët phaùp lyù cho söï ra ñôøi cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä trong caùc doanh n ghieäp Nhaø nöôùc ôû Vieät Nam. caùc chính saùch cheá ñoä hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. Tieáp ñeán. hoaëc nghóa vuï lieân quan ñeán tieâu chuaån nghieäp vuï). hoaëc can thieäp khi thöïc hieän hoaït ñoäng kieåm toaùn vaø trình baøy yù kieán trong baùo caùo kieåm toaùn. Nhö vaäy. Boä Taøi chính ban haønh Thoâng tö soá 52/1998-TT-BTC höôùng daãn toå chöùc boä maùy kieåm toaùn noäi boä ôû caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. ñeà cao tính ñoäc laäp trong hoaït ñoäng kieåm toaùn. chöù khoâng phaûi cho taát caû loaïi hình doanh nghieäp. 4 . Kieåm toaùn noäi boä trong caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ôû Vieät nam. vì vaäy kieåm toaùn vieân noäi boä phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc ñôn vò vaø Nhaø nöôùc chöù khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc ñoái töôïng khaùc ôû beân ngoaøi ñôn vò. ngaên ngöøa caùc sai soùt gian laän. Ñöôïc kyù xaùc nhaän treân baùo caùo kieåm toaùn noäi boä do caù nhaân tieán haønh. taøi lieäu ñaõ ñöôï kieåm toaùn (loaïi tröø caùc tröôøng hôïp coù yeâu caàu cuûa toaø aùn. giöõ gìn ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. ñoù laø chæ aùp duïng trong caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. Coù quyeàn yeâu caàu caùc boä phaän. ñöôïc quyeàn ñeà nghò 79 . chæ neân xem xeùt chöùc naêng xaùc nhaän trong phaïm vi aùp duïng cuûa Quy cheá kieåm toaùn noäi boä cuûa Vieät nam. caùc yù kieán tö vaán cho công vieäc caûi tieán. 2 . 4 . Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Quy cheá kieåm toaùn noäi boä aùp duïng töø ngaøy 1/1/1998 theo Quyeát ñònh soá 832–TC/QÑ/CÑKT ngaøy 28/10/1997. hôïp lyù cuûa baùo caùo kieåm toaùn vaø veà nhöõng thoâng tin taøi chính. 6. caäp nhaät kieán thöùc. Chöùc naêng cuûa kieåm toaùn noäi boä. caù nhaân ñöôïc kieåm toaùn vaø boä phaän coù lieân quan cung caáp thoâng tin.3. Nhöõng vaên baûn treân ñaõ ñöa ra nhöõng quy ñònh coù tính nguyeân taéc vaø höôùng daãn trieån khai coâng taùc kieåm toaùn noäi boä. 3 . Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. 1 . Ñieàu 6 cuûa Quy cheá kieåm toaùn noäi boä quy ñònh kieåm toaùn noäi boä coù ba chöùc naêng laø kieåm tra. Tuaân thuû nguyeân taéc baûo maät caùc soá lieäu. 6. ngaøy 16/04/1998. hoaëc chòu traùch nhieäm thöïc hieän theo nhieäm vuï kieåm toaùn ñöôïc giao. • Quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä (Ñieàu 15).1. keá toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn. Kieåm toaùn vieân phaûi khaùch quan . Khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc chuyeân moân. hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Neâu caùc yù kieán ñeà xuaát. Sau ñoù. Söï hình thaønh kieåm toaùn noäi boä ôû Vieät nam. 1 . Trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. veà tính trung thöïc. ta nhaän thaáy coù theâm chöùc naêng xaùc nhaän. 5 . Khoâng bò chi phoái. Quy cheá kieåm toaùn noäi boä ñaõ xaùc ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä nhö sau : • Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä (Ñieàu 14). Noùi caùch khaùc. 3 . taøi lieäu phuïc vuï cho coâng taùc kieåm toaùn. xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù. 6. do ngöôøi chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc laø Nhaø nöôùc. Do ñoù. tuaân thuû caùc nguyeân taéc vaø chuaån möïc ngheà nghieäp veà kieåm toaùn.2. 2 . vaán ñeà ñaët ra laø neân hieåu chöùc naêng xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn noäi boä theo quy cheá naøy laø nhö theá naøo ? Theo chuùng toâi. Ñöôïc ñoäc laäp veà chuyeân moân nghieäp vuï.. caùc vieäc laøm sai traùi trong doanh nghieäp . Ñeå taêng cöôøng quaûn lyù caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. neáu so saùnh vôùi quan nieäm cuûa IIA.6. caùc giaûi phaùp kieán nghò.

NXB Chính trò Quoác gia 2000. khoâng theå phuû nhaän ñöôïc raèng moãi quoác gia caàn phaûi coù moät Cô quan Kieåm toaùn Toái cao ñöôïc phaùp luaät ñaûm baûo tính ñoäc laäp . INTOSAI hoaït ñoäng theo Quy cheá INTOSAI (18/10/1992) nhaèm “… muïc ñích taïo ñieàu kieän cho vieäc trao ñoåi caùc quan ñieåm vaø kinh nghieäm giöõa caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao veà coâng taùc kieåm toaùn Nhaø nöôùc. neân nhöõng nöôùc chuyeån töø neàn kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung sang kinh teá thò tröôøng cuõng raát quan taâm ñeán vai troø cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. trang 157-158. Caåm nang kieåm toaùn vieân Nhaø nöôùc. AÁn Ñoä treân 100 naêm . trang 595.Trong boái caûnh vieäc söû duïng thoáng nhaát vaø hieäu quaû caùc khoaûn coâng quyõ laø moät trong nhöõng ñoøi hoûi thieát yeáu ñaàu tieân cho vieäc söû duïng hôïp lyù caùc nguoàn taøi chính coâng vaø hieäu naêng caùc quyeát ñònh cuûa caùc cô quan coù thaåm quyeàn . 4 Do nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ñoù. Baûn chaát vaø söï caàn thieát cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. 2. Vai troø cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc thoáng nhaát taïi Hoäi nghò laàn thöù IX cuûa INTOSAI taïi Lima vaø ñöôïc trình baøy trong Lôøi noùi ñaàu cuûa Tuyeân boá Lima veà caùc chæ daãn kieåm toaùn nhö sau : “ . Ngoaøi ra. NXB Chính trò Quoác gia. Vai troø.. Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. ÔÛ nhieàu quoác gia. söû duïng laõng phí taøi saûn coâng. caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao cuûa nhieàu quoác gia ñaõ thoáng nhaát thaønh laäp Toå chöùc quoác teá caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao (INTOSAI)5. II− KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC. Vai troø. ôû Myõ treân 150 naêm. INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institutions. 2. nhieäm vuï vaø thaåm quyeàn kieåm toaùn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (Cô quan Kieåm toaùn Toái cao). ôû Ñöùc ñaõ coù treân 280 naêm. ôû Phaùp laø 190 naêm. Chaúng haïn. Lòch söû phaùt trieån ñaõ cho thaáy Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc trong heä thoáng kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc. ñieàu haønh tuaàn töï caùc hoaït ñoäng haønh chính . Sau ñoù chuùng toâi cuõng seõ giôùi thieäu moät soá noäi dung cô baûn veà Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam. phaùt hieän vaø ngaên chaën caùc haønh vi tham nhuõng.Trong boái caûnh caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao ñang ngaøy caøng trôû neân caàn thieát hôn khi Nhaø nöôùc ñaõ vaø ñang môû roäng hoaït ñoäng cuûa mình sang lónh vöïc kinh teá. 1. hay coøn goïi laø Cô quan Kieåm toaùn Toái cao (goïi taét laø Kieåm toaùn Nhaø nöôùc) cuûa moät quoác gia.1. Ñieàu 1 Quy cheá INTOSAI. vaø thoâng tin lieân laïc vôùi caùc cô quan ñaïi chuùng vaø coâng chuùng thoâng qua caùc baùo caùo khaùch quan … ñang raát caàn thieát cho söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc theo ñuoåi caùc muïc tieâu cuûa Lieân Hieäp Quoác … ” 4 5 6 Nguoàn : K ieåm toaùn caên baûn.cô quan chöùc naêng nhaø nöôùc xem xeùt laïi quyeát ñònh cuûa (Toång) Giaùm ñoác veà baõi nhieäm kieåm toaùn vieân. hoaït ñoäng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ coù beà daøy lòch söû haøng traêm naêm. PTS Nguyeãn ñình Höïu (chuû bieân). Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc gaén lieàn vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa neàn taøi chính coâng do yeâu caàu cuûa moïi Nhaø nöôùc laø phaûi kieåm soaùt vieäc chi tieâu ngaân saùch quoác gia. taêng cöôøng söï laønh maïnh trong quaûn lyù taøi chính . . giuùp söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc moät caùch hieäu quaû. 1999. ñaëc bieät laø trong kieåm tra vieäc chaáp haønh luaät Ngaân saùch.” 6 Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam hieän ñaõ laø thaønh vieân cuûa INTOSAI. .Trong boái caûnh caùc muïc tieâu cuûa Kieåm toaùn – cuï theå laø vieäc söû duïng hôïp lyù vaø hieäu quaû caùc nguoàn coâng quyõ .Trong boái caûnh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy. Trong phaàn naøy chuùng toâi chæ taäp trung giôùi thieäu veà moät soá noäi dung cô baûn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc.. 80 . . xaõ hoäi vaø vì vaäy phaûi hoaït ñoäng tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa khuoân khoå taøi chính voán coù . Noù ñöôïc xem laø moät chöùc naêng. Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø loaïi hình kieåm toaùn ñaàu tieân cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. moät coâng cuï quan troïng khoâng theå thieáu trong heä thoáng quyeàn löïc nhaø nöôùc hieän ñaïi.

voán vaø taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc. giaûi phaùp goùp phaàn giöõ vöõng kyû cöông phaùp luaät. taäp trung vaøo hoaït ñoäng. Loaïi hình kieåm toaùn naøy khoâng chæ kieåm toaùn caùc khía caïnh cuï theå cuûa coâng taùc quaûn lyù maø caû caùc hoaït ñoäng quaûn lyù bao truøm. baùo caùo taøi chính. 3. ñöùng ñaàu cô quan naøy laø Toång kieåm toaùn Nhaø nöôùc vôùi cô caáu toå chöùc 81 . b .coù taàm quan troïng töông ñöông nhau.Kieåm toaùn caùc doanh nghieäp coù söï goùp voán cuûa khu vöïc coâng v. 2 .Kieåm toaùn thueá. Tuyeân boá Lima xaùc ñònh t haåm quyeàn kieåm toaùn bao goàm : .. tính hôïp leä.. söû duïng keùm hieäu quaû. hôïp phaùp cuûa caùc soá lieäu.” 2.Kieåm toaùn quaûn lyù taøi chính coâng. ñeå goùp phaàn quaûn lyù toát neàn kinh teá quoác daân. trong thôøi kyø quaûn lyù neàn kinh teá theo cô cheá keá hoaïch hoaù taäp trung thì Kieåm toaùn Nhaø nöôùc theo yù nghóa neâu treân chöa ñöôïc söï quan taâm ñuùng möùc.1.Chöùc naêng. Theo Ñieàu leä treân. ñoàng thôøi thoâng qua coâng taùc kieåm toaùn. tính hieäu quaû. chi vaø söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc . Ngoaøi loaïi hình kieåm toaùn neâu treân .Kieåm toaùn caùc cô quan coâng laäp vaø caùc theå cheá khaùc ôû nöôùc ngoaøi. Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (goïi taét laø Kieåm toaùn Nhaø nöôùc) ra ñôøi theo Nghò ñònh soá 70/CP ngaøy 11/07/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû laø moät heä quaû taát yeáu nhaèm goùp phaàn taêng cöôøng kieåm tra.Cô caáu toå chöùc. kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc nhaèm söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû Ngaân saùch vaø taøi saûn quoác gia. Söï hình thaønh Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam. Tröôùc tình hình ñoù. Chöùc naêng vaø cô caáu toå chöùc cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. ñoøi boài thöôøng hoaëc coù nhöõng bieän phaùp ñeå ngaên ngöøa nhöõng haønh vi taùi phaïm hay chí ít thì cuõng laøm cho noù khoù coù cô hoäi xaûy ra hôn. goàm caû khaâu toå chöùc vaø heä thoáng haønh chính.loaïi hình kieåm toaùn maø yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa noù laø khoâng theå tranh caõi. hieäu naêng vaø tính kinh teá cuûa coâng taùc quaûn lyù taøi chính . taøi lieäu keá toaùn.v… 3. hieäu quaû vaø hieäu naêng cuûa haønh chính coâng. Nhieäm vuï vaø thaåm quyeàn kieåm toaùn : Tuyeân boá Lima xaùc ñònh nhieäm vuï chuû yeáu cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø thöïc hieän kieåm toaùn tuaân thuû vaø kieåm toaùn hoaït ñoäng (khoaûn 4) nhö sau : “1. laõng phí coâng quyõ. Chöùc naêng cô baûn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø kieåm tra. baùo caùo quyeát toaùn veà thu. Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao . neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå. Vaán ñeà coøn laïi cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø quyeát ñònh xem neân chuù troïng öu tieân vaøo ñoái töôïng naøo tröôùc. . Tuyeân boá Lima ñaõ neâu roõ muïc ñích cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø :“ … Kieåm toaùn töï noù khoâng phaûi laø giaûi phaùp cuoái cuøng maø laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa caû moät heä thoáng kieåm tra nhaèm phôi baøy kòp thôøi nhöõng sai leäch so vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc coâng nhaän vaø nhöõng vi phaïm nguyeân taéc phaùp lyù.” Beân caïnh ñoù. xaùc nhaän tính ñuùng ñaén. 3. buoäc caùc beân höõu quan lónh nhaän traùch nhieäm.Beân caïnh ñoù. ÔÛ Vieät Nam. tính hieäu quaû. nghieân cöùu ñeà xuaát caùc kieán nghò. a . .2. 3 . .tính hôïp phaùp. ngaên ngöøa caùc haønh vi phaïm phaùp. coøn coù moät loaïi hình kieåm toaùn khaùc. . choáng tham nhuõng . hieäu naêng vaø tính kinh teá cuûa coâng taùc quaûn lyù caùc nguoàn löïc ñeå töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp ñuùng ñaén ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå.Kieåm toaùn caùc giao dòch coâng vaø caùc coâng trình coâng coäng. Nhieäm vuï gaén lieàn vôùi caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø kieåm toaùn tính hôïp phaùp vaø hôïp leä cuûa coâng taùc quaûn lyù taøi chính vaø keá toaùn.2. Nhöng töø khi chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc.

trung thöïc. c . phöông phaùp kieåm toaùn. vi phaïm ñeå chaán chænh coâng taùc quaûn lyù taøi chính. • Kieåm toaùn chöông trình ñaëc bieät (an ninh. 6/ Quaûn lyù caùc hoà sô.) • Vaên phoøng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. 4/ Thoâng qua vieäc kieåm toaùn. • Kieåm toaùn doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Toå chöùc huaán luyeän. Trung. döï tröõ quoác gia. baùo caùo quyeát toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung ñaõ nhaän xeùt.Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm : 1/ Chæ tuaân theo phaùp luaät vaø phöông phaùp chuyeân moân nghieäp vuï ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh. • Kieåm toaùn ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø caùc chöông trình. keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc. goùp yù kieán vôùi caùc ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn söûa chöõa nhöõng sai soùt. caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø coâng daân giuùp ñôõ. hôïp phaùp cuûa caùc taøi lieäu.cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc bao goàm : • Kieåm toaùn Ngaân saùch Nhaø nöôùc. caûi tieán cô cheá quaûn lyù taøi chính.3. cheá ñoä taøi chính. quoác phoøng. cô sôû vaät chaát cuûa heä thoáng toå chöùc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc theo quy ñònh chung cuûa Chính phuû. chuaån möïc. 2/ Toå chöùc thöïc hieän chöông trình. keá toaùn caàn thieát. taøi lieäu caàn thieát ñeå thöïc hieän nhieäm vuï kieåm toaùn. 3/ Ñöôïc yeâu caàu caùc cô quan Nhaø nöôùc. taøi lieäu ñaõ ñöôïc kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc : giöõ bí maät taøi lieäu . taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Kieåm toaùn Nhaø nöôùc thöïc hieän nhieäm vuï. muïc tieâu vaø noäi dung kieåm toaùn. 4/ Ñöôïc ñeà nghò caùc cô quan coù thaåm quyeàn giaùm ñònh veà maët chuyeân moân hoaëc laøm tö vaán khi caàn thieát. ñeà xuaát vôùi Thuû töôùng Chính phuû vieäc söûa ñoåi. keá hoaïch ñaõ ñöôïc Thuû töôùng pheâ duyeät vaø nhöõng nhieäm vuï kieåm toaùn ñoät xuaát do Thuû töôùng Chính phuû giao hoaëc caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn yeâu caàu . baùo caùo keát quaû kieåm toaùn cho Thuû töôùng Chính phuû vaø cung caáp keát quaû kieåm toaùn cho caùc cô quan Nhaø nöôùc khaùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû. Ñieàu 4 vaø ñieàu 5 cuûa Ñieàu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (ban haønh theo Quyeát ñònh soá 61/TTg ngaøy 24/1/1995 cuûa Thuû töôùng Chính phuû) xaùc ñònh nhieäm vuï. Nam). • Kieåm toaùn caùc khu vöïc (Baéc.. Keá hoaïch phaûi noùi roõ ñoái töôïng. keá toaùn veà söï chính xaùc. keá toaùn cuûa ñôn vò. soá lieäu keá toaùn vaø söï hoaït ñoäng cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 2/ Ñöôïc yeâu caàu caùc ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn göûi baùo caùo quyeát toaùn vaø cung caáp caùc thoâng tin. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. caùn boä. vay nôï. 3/ Nhaän xeùt. 7/ Quaûn lyù toå chöùc boä maùy.. döï aùn. ñaùnh giaù vaø xaùc nhaän. • Trung taâm Khoa hoïc v aø Boài döôõng caùn boä Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. vieän trôï chính phuû. 3. keá hoaïch kieåm toaùn haøng naêm trình Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. ñaùnh giaù vaø xaùc nhaän vieäc chaáp haønh caùc chính saùch. Kieán nghò vôùi caáp coù thaåm quyeàn xöû lyù nhöõng vi phaïm cheá ñoä taøi chính. boài döôõng nghieäp vuï cho ñoäi nguõ coâng chöùc kieåm toaùn. soá lieäu keá toaùn. 5/ Ñöôïc ñeà nghò caùc cô quan coù thaåm quyeàn xöû lyù theo phaùp luaät ñoái vôùi toå chöùc. 5/ Tham gia yù kieán vôùi Boä Taøi chính trong vieäc xaây döïng vaø ban haønh caùc cheá ñoä. caù nhaân 82 . caùc ñoaøn theå quaàn chuùng. quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa toå chöùc naøy nhö sau : a . Ñònh kyø baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû veà thöïc hieän chöông trình keá hoaïch k ieåm toaùn.Nhieäm vuï : 1/ Xaây döïng chöông trình.

8/ Khi caàn thieát ñöôïc thueâ kie åm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ñeå kieåm toaùn. nhöng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc phaûi chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa soá lieäu. 6/ Ñöôïc kieán nghò vôùi caáp coù thaåm quyeàn xöû lyù ñoái vôùi toå chöùc. taøi lieäu vaø keát luaän do kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ñaõ thöïc hieän. kieåm toaùn vieân gaây ra cho caùc ñoái töôïng kieåm toaùn. • Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñöôïc aùp duïng trong moïi hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø chuû yeáu aùp duïng trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính vaø kieåm toaùn tuaân thuû. caù nhaân coù nhöõng vi phaïm cheá ñoä taøi chính . ñoàng thôøi laø caên cöù ñeå kieåm tra vaø ñaùnh giaù chaát löôïng kieåm toaùn. 3. taøi lieäu cho Kieåm toaùn Nhaø nöôùc.keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc. 7/ Cung caáp hoà sô taøi lieäu kieåm toaùn theo yeâu caàu baèng vaên baûn cuûa cô quan phaùp luaät coù thaåm quyeàn.coù haønh vi caûn trôû coâng taùc kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø cung caáp sai söï thaät thoâng tin. kieåm toaùn vieân khi thöïc hieän nhieäm vuï kieåm toaùn. 83 .4 . vaø veà nhöõng haäu quaû xaáu do khuyeát ñieåm cuûa toå chöùc kieåm toaùn. Caùc cô quan coù thaåm quyeàn noùi ôû ñieåm 5. 6 treân ñaây coù nhieäm vuï thoâng baùo cho Kieåm toaùn Nhaø nöôùc bieát keát quaû giaûi quyeát cuûa mình trong thôøi haïn sôùm nhaát keå töø ngaøy nhaän ñöôïc yeâu caàu vaø kieán nghò cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. caùc quy ñònh veà nghieäp vuï vaø xöû lyù caùc moái quan heä phaùt sinh trong kieåm toaùn maø caùc Ñoaøn Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø caùc kieå m toaùn vieân Nhaø nöôùc (goïi chung laø kieåm toaùn vieân) phaûi tuaân thuû khi tieán haønh caùc hoaït ñoäng kieåm toaùn.Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc : Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc Toång Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ban haønh theo Quyeát ñònh soá 06/1999/QÑ-KTNN ngaøy 24/12/99 vôùi nhöõng noäi dung chính nhö sau : • Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø toång theå caùc nguyeân taéc cô baûn. 9/ Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng vi phaïm cuûa toå chöùc kieåm toaùn. caùc yeâu caàu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful