P. 1
Giao_trinh_kiem_toan_1&2

Giao_trinh_kiem_toan_1&2

|Views: 4|Likes:
Publicado poranhhophuong

More info:

Published by: anhhophuong on Mar 22, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

GIAÙO TRÌNH

KIEÅM TOAÙN 1 & 2

BIEÂN SOAÏN:
THAÏC SÓ: ÑOAØN VAÊN HOAÏT

TIEÁN SÓ :

MAI HOAØNG MINH

1

CHÖÔNG I

TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM TOAÙN

I- ÑÒNH NGHÓA. Coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà kieåm toaùn, nhöng ñònh nghóa hieän ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi laø : “ Kieåm toaùn laø moät quaù trình thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà möùc ñoä phuø hôïp giöõa nhöõng thoâng tin ñoù vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. Quaù trình kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp.” 1 II- PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN. 1. Phaân loaïi theo muïc ñích. 1.1. Kieåm toaùn hoaït ñoäng. Kieåm toaùn hoaït ñoäng laø vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù veà söï höõu hieäu vaø tính hieäu quaû ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa moät boä phaän hay toaøn boä moät toå chöùc, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp caûi tieán. 1.2. Kieåm toaùn tuaân thuû. Kieåm toaùn tuaân thuû laø vieäc kieåm tra nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä chaáp haønh moät quy ñònh naøo ñoù. 1.3. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính laø söï kieåm tra vaø trình baøy yù kieán nhaän xeùt veà caùc baùo caùo taøi chính cuûa moät ñôn vò. 2. Phaân loaïi theo chuû theå kieåm toaùn. 2.1. Kieåm toaùn noäi boä. Laø loaïi kieåm toaùn do kieåm toaùn vieân noäi boä thöïc hieän, hoï thöïc hieän caû ba loaïi kieåm toaùn, vôùi theá maïnh laø kieåm toaùn hoaït ñoäng. 2.2. Kieåm toaùn cuûa Nhaøø nöôùc. Laø hoaït ñoäng kieåm toaùn do caùc coâng chöùc cuûa Nhaø nöôùc tieán haønh vaø chuû yeáu laø kieåm toaùn tuaân thuû. Rieâng taïi caùc ñôn vò söû duïng kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, hoï coù theå thöïc hieän kieåm toaùn hoaït ñoäng hoaëc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. 2.3. Kieåm toaùn ñoäc laäp. Laø loaïi kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thuoäc nhöõng toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. Hoï thöôøng thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính, vaø tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, hoï coøn cung caáp caùc dòch vuï kieåm toaùn hoaït ñoäng, kieåm toaùn tuaân thuû, tö vaán veà keá toaùn, thueá, taøi chính ... Hieän nay, thuaät ngöõ kieåm toaùn thöôøng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn ñoäc laäp, vaø kieåm toaùn vieân cuõng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. III- LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KIEÅM TOAÙN. 1- Treân theá giôùi. Kieåm toaùn laø moät hoaït ñoäng ñaõ coù töø raát laâu ñôøi keå töø thôøi kyø maø caùc thoâng tin keá toaùn ñöôïc pheâ chuaån baèng caùch ñoïc leân trong moät buoåi hoïp coâng khai, vì theá töø goác cuûa thuaät ngöõ kieåm toaùn (Audit) theo tieáng La tinh laø “Auditus” coù nghóa laø “nghe”. 2 Keå töø thôøi kyø Trung coå, kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän ñeå xaùc ñònh veà tính chính xaùc cuûa caùc thoâng tin taøi chính. Beân caïnh ñoù, töø khi coù söï ra ñôøi cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø coâng ty coå
1 2

Auditing : An I ntegrated A pproach, A. A. Arens & J.K. Locbbecke, Prentice Hall, 1997. Theo Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, 1965.

2

phaàn, cuõng nhö do söï môû roäng quy moâ cuûa caùc doanh nghieäp, neân daàn daàn ñaõ dieãn ra söï taùch rôøi giöõa quyeàn sôû höõu cuûa caùc coå ñoâng vaø chöùc naêng ñieàu haønh cuûa nhöõng nhaø quaûn lyù. Töø ñoù ñaõ xuaát hieän nhu caàu kieåm tra cuûa caùc chuû sôû höõu ñeå choáng laïi söï gian laän cuûa caùc nhaø quaûn lyù laãn nhöõng ngöôøi laøm coâng, vaø vì theá kieåm toaùn ñoäc laäp ñaõ ñöôïc ra ñôøi vaøo theá kyû 18 ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu naøy. Ñeán ñaàu theá kyû 20, neàn kinh teá theá giôùi phaùt trieån ngaøy caøng maïnh meõ, vôùi sö ï xuaát hieän cuûa haøng trieäu nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn. Vì theá, kieåm toaùn ñoäc laäp chuyeån sang muïc ñích môùi laø nhaän xeùt veà möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo taøi chính Qua quaù trình nghieân cöùu vaø thoâng qua hoaït ñoäng thöïc tieãn, daàn daàn caùc kieåm toaùn vieân ñaõ hình thaønh neân nhöõng phöông thöùc kieåm tra môùi. Ñoù laø vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa kyõ thuaät laáy maãu, vaán ñeà ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø hình thaønh kyõ thuaät kieåm toaùn baèng maùy tính. 2. ÔÛ Vieät Nam. Hoaït ñoäng kieåm toaùn tröôùc thaäp nieân 90 chuû yeáu laø do Nhaø nöôùc tieán haønh thoâng qua coâng taùc kieåm tra keá toaùn. Phaûi ñeán cuoái nhöõng naêm 1980, khi Vieät Nam töøng böôùc chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng Xaõ hoäi Chuû nghóa, ñaëc bieät laø töø khi coù Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi, chính söï xuaát hieän cuûa nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ taïo neân nhu caàu veà loaïi hình kieåm toaùn ñoäc laäp ñeå kieåm toaùn caùc baùo caùo taøi chính. Vaøo ñaàu thaäp nieân 90, hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp taïi Vieät Nam ñaõ böôùc ñaàu hình thaønh vôùi söï ra ñôøi cuûa coââng ty Kieåm toaùn Vieät Nam (VACO) vaøo thaùng 5/1991. Vieät Nam cuõng ñaõ töøng böôùc theå cheá hoùa hoaït ñoän g kieåm toaùn. Khôûi ñaàu laø vaøo thaùng 1/1994, Chính phuû ban haønh Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp. Thöù ñeán vaøo thaùng 7/1994, Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc tröïc thuoäc Chính phuû ñöôïc thaønh laäp, vaø hoaït ñoäng theo Ñieàu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. Sau cuøng, ñeán thaùng 10/1997, Boä Taøi chính ñaõ chính thöùc ban haønh Quy cheá Kieåm toaùn noäi boä aùp duïng taïi caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Ñeán thaùng 9/1999, Boä Taøi chính cuõng ñaõ chính thöùc ban haønh 04 chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam (VSA) ñaàu tieân, vaø sau ñoù vaøo thaùng 12/2000 ñaõ ban haønh theâm 06 chuaån möïc kieåm toaùn. Ngoaøi ra, ñeå taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh ngheà, Hoäi keá toaùn Vieät Nam (VAA) ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1994. Ñeán thaùng 5/1998, VAA ñaõ ñöôïc keát naïp chính thöùc laø thaønh vieân thöù 7 cuûa AFA (Lieân ñoaøn Keá toaùn ASEAN), vaø laø thaønh vieân thöù 130 cuûa IFAC (Lieân ñoaøn Keá toaùn Quoác teá), ñoàng thôøi VAA cuõng laø thaønh vieân cuûa IASC (UÛy ban Chuaån möïc Quoác teá veà keá toaùn). Ngoaøi ra, Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam cuõng ñaõ laø thaønh vieân cuûa INTOSAI (Toå chöùc quoác teá caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao). IV- LÔÏI ÍCH KINH TEÁ CUÛA KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP TRONG KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH. Baùo caùo taøi chính cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc raát nhieàu ngöôøi söû duïng, ñeå ra caùc quyeát ñònh kinh doanh. Theá nhöng, khi neàn kinh teá theá giôùi caøng phaùt trieån seõ taïo neân heä quaû taát nhieân laø khaû naêng nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin taøi chính keùm tin caäy cuõng seõ gia taêng. Ruûi ro naøy xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau, nhö laø : - Ñoäng cô cuûa ngöôøi cung caáp thoâng tin. - Löôïng thoâng tin phaûi xöû lyù vaø ñoä phöùc taïp cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá gia taêng. - Söï khoù khaên trong vieäc tieáp caän nguoàn thoâng tin. Nhö vaäy, caàn coù nhöõng giaûi phaùp ñeå laøm giaûm ruûi ro, chaúng haïn nhö : - Ngöôøi söû duïng seõ tröïc tieáp kieåm tra thoâng tin. - Gia taêng traùch nhieäm phaùp lyù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (hay Ban giaùm ñoác). - Baét buoäc baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc kieåm toaùn bôûi kieåm toaùn vieân ñoäc laäp.
3

Trong ñoù, giaûi phaùp sau cuøng ñöôïc xem laø coù hieäu quaû nhaát. V- KIEÅM TOAÙN VIEÂN, TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN VAØ HIEÄP HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP. 1. Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. Muoán haønh ngheà kieåm toaùn ñoäc laäp, caùc öùng vieân thöôøng phaûi ñaït caùc tieâu chuaån sau ñaây: − Ñöôïc ñaøo taïo veà keá toaùn ôû moät trình ñoä nhaát ñònh. − Ñaõ coù kinh nghieäm thöïc tieãn veà kieåm toaùn. − Truùng tuyeån moät kyø thi quoác gia veà caùc kieán thöùc keá toaùn, kieåm toaùn, luaät kinh doanh ... 2. Hình thöùc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. 2.1. Hình thöùc toå chöùc : moät toå chöùc kieåm toaùn coù theå hoaït ñoäng döôùi hình thöùc doanh nghieäp tö nhaân, coâng ty hôïp danh, hoaëc coâng ty coå phaàn, nhöng phoå bieán nhaát laø coâng ty hôïp danh ; vaø hoï thöôøng phaûi chòu traùch nhieäm voâ haïn. Coøn khi thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn ôû hình thöùc coâng ty coå phaàn, thì ñaây laïi laø moät loaïi coâng ty coå phaàn ñaëc bieät, nghóa laø seõ phaûi coù ngöôøi chuû sôû höõu chòu traùch nhieäm voâ haïn. Veà cô caáu toå chöùc noäi boä cuûa coâng ty kieåm toaùn, thoâng thöôøng bao goàm caùc caáp baäc chuû yeáu laø : • Chuû phaàn huøn • Chuû nhieäm • Kieåm toaùn vieân chính • Kieåm toaùn vieân phuï 2.2. Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc kieåm toaùn : Moät toå chöùc kieåm toaùn coù theå cung caáp nhieàu dòch vuï thuoäc nhöõng lónh vöïc khaùc nhau , nhö laø : • Xaùc nhaän • Dòch vuï keá toaùn • Tö vaán thueá • Tö vaán veà quaûn trò 2.3. Phaân loaïi toå chöùc kieåm toaùn : Caên cöù vaøo quy moâ vaø phaïm vi hoaït ñoäng, n göôøi ta thöôøng chia thaønh thaønh boán nhoùm sau : • Vaên phoøng kieåm toaùn ñòa phöông • Coâng ty kieåm toaùn khu vöïc • Coâng ty kieåm toaùn quoác gia • Coâng ty kieåm toaùn quoác teá 3. Hieäp hoäi ngheà nghieäp. 3.1. Taïi caùc quoác gia. ÔÛ nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñeàu coù thaønh laäp Hieäp hoäi ngheà nghieäp cuûa caùc keá toaùn vieân vaø kieåm toaùn vieân. Sau ñaây laø moät soá Hieäp hoäi taïi caùc quoác gia : − Hieäp hoäi keá toaùn vieân Hoa Kyø (American Accounting Association − AAA). − Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa Kyø (American Institute of Certified Public Accountants − AICPA). − Hieäp hoäi giaùm ñònh vieân keá toaùn Canada (Canadian Institute of Chartered Accountants − CICA). Hieäp hoäi quoác gia thöôøng coù caùc chöùc naêng nhö sau : − Thieát laäp caùc chuaån möïc vaø quy taéc veà keá toaùn, kieåm toaùn, cuõng nhö höôùng daãn cho caùc keá toaùn vieân coâng chöùng veà dòch vuï thueá vaø caùc dòch vuï khaùc. − Toå chöùc nghieân cöùu vaø xuaát baûn caùc taøi lieäu veà keá toaùn vaø kieåm toaùn, nhaèm giuùp cho caùc thaønh vieân luoân ñöôïc tieáp caän vôùi caùc kieán thöùc môùi ñeå naâng cao trình ñoä.
4

.2. coøn coù moät toå chöùc quoác teá veà keá toaùn cuõng coù vai troø raát quan troïng. − Ban haønh ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. . 3.Giai ñoaïn keá tieáp laø thöïc hieän keá hoaïch kieåm toaùn : Trong giai ñoaïn naøy. g ) UÛy ban Keát naïp thaønh vieân.. Veà phöông dieän toå chöùc. Beân caïnh IFAC. vaø ñaõ kyù Tuyeân boá chung vôùi IFAC vaøo ngaøy 01/01/1983. baèng caùch quy ñònh nhöõng tieâu chuaån kieåm tra chaát löôïng. ñoù laø UÛy ban Chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn (International Accounting Standards Committee – IASC). Theo ñoù. ñoù laø : a ) UÛy ban Thöïc haønh kieåm toaùn quoác teá (International Auditing Pratices Committee − IAPC) b ) UÛy ban Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp c ) UÛy ban veà Keá toaùn quaûn trò vaø taøi chính d ) UÛy ban Lónh vöïc coâng e ) UÛy ban Coâng ngheä thoâng tin f) UÛy ban Ñaøo taïo. Quy trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp bao goàm : . IFAC ñöôïc ñieàu haønh bôûi moät Hoäi ñoàng vôùi söï giuùp vieäc cuûa UÛy ban ñieàu haønh vaø Ban Thö kyù. − Toå chöùc caùc kyø thi caáp chöùng chæ keá toaùn vieân coâng chöùng .. VI. 5 . Ngoaøi ra coøn coù caùc toå chöùc quoác teá khaùc cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn laø IIA (Hieäp hoäi Kieåm toaùn noäi boä) vaø INTOSAI. kieåm toaùn vieân thöïc hieän hai thöû nghieäm chính. hai toå chöùc naøy coù quan heä raát maät thieát vôùi nhau.Giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn : laø giai ñoaïn toång hôïp vaø raø soaùt laïi veà nhöõng baèng chöùng ñaõ thu thaäp ñöôïc ñeå kieåm toaùn vieân hình thaønh yù kieán nhaän xeùt treân baùo caùo kieåm toaùn. toå chöùc kieåm tra cheùo giöõa caùc coâng ty kieåm toaùn. Lieân ñoaøn Keá toaùn Quoác teá (International Federation of Accountants − IFAC) ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 7/10/1977. IFAC coù 151 thaønh vieân ôû 112 nöôùc. Tính ñeán cuoái naêm 2000. IASC ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1973. vaø xöû lyù nhöõng vi phaïm ñieàu leä cuûa caùc thaønh − Quaûn lyù chaát löôïng hoaït ñoäng kieåm toaùn. ñoù laø : + Thöû nghieäm kieåm soaùt (kieåm tra heä thoáng kieåm soaùt).Treân theá giôùi.vieâ n . + Laäp keá hoaïch kieåm toaùn.QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH . + Thöû nghieäm cô baûn (kieåm tra cô baûn ).Giai ñoaïn chuaån bò kieåm toaùn bao goàm : + Tieàn keá hoaïch. vaø coù baûy uûy ban trö ïc thuoäc ñeå ñaûm nhaän caùc lónh vöïc khaùc nhau.

6 . III. thoâng qua toå chöùc ngheà nghieäp cuûa mình. Theo thôøi gian vaø thoâng qua hoaït ñoäng thöïc tieãn. nhöng laïi laáy nhöõng ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính beân ngoaøi ñôn vò ñeå laøm ñoái töôïng phuïc vuï chính yeáu. chuaån möïc kieåm toaùn cuûa caùc quoác gia khaùc laàn löôït ra ñôøi nhö UÙc (1951). vaø Boä Taøi chính ñaõ xaùc ñònh ba nguyeân taéc xaây döïng chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn Vieät Nam laø (1) Döïa treân cô sôû caùc chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn.CHÖÔNG II MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN I.MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN. vôùi tö caùch ngöôøi quaûn lyù xaõ hoäi. Boä Taøi chính laø cô quan chòu traùch nhieäm soaïn thaûo vaø ban haønh caùc chuaån möïc kieåm toaùn. Ñöùc (1964). Chuaån möïc kieåm toaùn cuûa caùc nöôùc ñaõ hình thaønh töø ñaàu theá kyû 20. Hieåu theo nghóa roäng. Phaùp (1971). Nhaø nöôùc thöôøng ñöa ra caùc ñònh cheá ñeå giaùm saùt hoaït ñoäng kieåm toaùn trong moät khuoân khoå phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa xaõ hoäi ñoù. hoaëc aùp duïng toaøn vaên. 2.Töø yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc. vaø (3) Ñôn giaûn. (2) Phuø hôïp vôùi ñieàu kieän phaùt trieån cuûa Vieät Nam. Naêm 1948. kieåm toaùn vieân ñoäc laäp tuy cuõng thu phí cuûa khaùch haøng.CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN. Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa kyø ban haønh caùc chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc chaáp nhaän phoå bieán. 1. Trong khi nhieàu ngaønh ngheà khaùc laáy khaùch haøng laøm ñoái töôïng phuïc vuï duy nhaát. . II. chuaån möïc quoác teá veà kieåm toaùn cuûa IAFC. chuùng ñaõ vaø ñang daàn daàn ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong neàn taøi chính quoác teá. Do nhöõng ñaëc ñieåm treân. Ñaëc ñieåm cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn. IFAC uûy nhieäm cho IAPC ban haønh heä thoáng chuaån möïc quoác teá veà kieåm toaùn (ISA). hoï coù theå döïa vaøo heä thoáng ISA ñeå söûa ñoåi caùc chuaån möïc cuûa mình. chuaån möïc kieåm toaùn bao goàm caû nhöõng höôùng daãn vaø giaûi thích veà caùc nguyeân taéc cô baûn ñeå caùc kieåm toaùn vieân coù theå aùp duïng trong thöïc teá. Ñoái vôùi heä thoáng chuaån möïc cuûa nhöõng quoác gia ñaõ ñöôïc ban haønh tröôùc caùc ISA. Caùc quoác gia cuõng coù theå tham khaûo caùc ISA khi xaây döïng môùi chuaån möïc. Anh (1980) … Nhaèm phaùt trieån vaø taêng cöôøng söï phoái hôïp cuûa ngaønh ngheà moät caùch haøi hoøa treân toaøn theá giôùi. Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng kieåm toaùn. daàn daàn caùc ISA ñaõ ñöôïc moät soá quoác gia coâng nhaän laø tieâu chuaån ñeå kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP. moâi tröôøng cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn ñöôïc hình thaønh döôùi taùc ñoäng töø nhieàu phía : . Chuaån möïc kieåm toaùn laø nhöõng nguyeân taéc cô baûn veà nghieäp vuï vaø veà vieäc xöû lyù caùc moái quan heä phaùt sinh trong quaù trình kieåm toaùn. ÔÛ Vieät Nam.Töø chính nhöõng ngöôøi haønh ngheà kieåm toaùn. Sau ñoù. cuõng nhö ñeå ño löôøng vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn. roõ raøng vaø tuaân thuû caùc quy ñònh veà theå thöùc ban haønh vaên baûn phaùp luaät.Töø yeâu caàu cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi chöùc naêng kieåm toaùn. yeâu caàu naøy luoân thuùc ñaåy hoaït ñoäng kieåm toaùn phaûi ngaøy caøng hoaøn thieän hôn ñeå cung caáp moät möùc ñoä baûo ñaûm cao hôn cho caùc thoâng tin ñöôïc kieåm toaùn. . vì theá cuõng töông töï nhö caùc chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn. Söï yù thöùc cao veà traùch nhieäm xaõ hoäi ñaõ thuùc ñaåy caùc toå chöùc ngheà nghieäp khoâng ngöøng giaùm saùt caùc thaønh vieân cuûa mình ñeå naâng cao chaát löôïng coâng vieäc vaø qua ñoù naâng cao uy tín ñoái vôùi xaõ hoäi.

Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät ñôn vò. caùc noäi dung sau ñaây ñöôïc quy ñònh trong ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp : − Chính tröïc : kieåm toaùn vieân phaûi thöïc hieän coâng vieäc vôùi moät tinh thaàn trung thöïc. hoaëc do caùc beân thöù ba thöïc hieän daãn ñeán sai leäch treân baùo caùo taøi chính. − Baûo maät : kieåm toaùn vieân phaûi giöõ bí maät cuûa nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc trong thôøi gian thöïc hieän caùc dòch vuï chuyeân moân. 1. giuùp baûo veä vaø naâng cao uy tín cho ngheà kieåm toaùn trong xaõ hoäi. phuïc vuï cho lôïi ích chung cuûa ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi. thaúng thaén.” 7 . bôûi vì noù taïo neân söï baûo ñaûm veà chaát löôïng cao cuûa dòch vuï cung öùng cho khaùch haøng vaø xaõ hoäi. hoaëc veà ghi cheùp trong caùc döõ lieäu keá toaùn.Caùc daïng sai phaïm cuûa ñôn vò. Gian laän coù theå laø : a) Söûa ñoåi. c) AÙp duïng sai caùc phöông phaùp keá toaùn. b) Boû soùt. hoaëc aùp ñaët. nguïy taïo. hoaëc soå saùch. − Tö caùch ngheà nghieäp : kieåm toaùn vieân phaûi töï ñieàu chænh nhöõng haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi uy tín cuûa ngaønh ngheà. tröø khi coù nghóa vuï phaùp lyù. chaúng haïn nhö : a) Nhaàm laãn veà soá hoïc.Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân trong vieäc phaùt hieän nhöõng sai phaïm cuûa ñôn vò. kieåm toaùn vieân chæ ñöôïc pheùp nhaän laøm nhöõng coâng vieäc khi ñaõ coù ñuû trình ñoä nghieäp vuï ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. hoaëc traùch nhieäm ngheà nghieäp yeâu caàu phaûi coâng boá. chuùng toâi chæ giôùi thieäu veà traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi nhöõng sai phaïm cuûa ñôn vò vaø traùch nhieäm phaùp lyù cuûa kieåm toaùn vieân . − Ñoäc laäp : kieåm toaùn vieân phaûi thaät söï ñoäc laäp vaø toû ra ñoäc laäp. nghóa laø khoâng ñöôïc pheùp phaùn quyeát moät caùch voäi vaøng. Sai soù t ñöôïc ñònh nghóa laø " nhöõng nhaàm laãn khoâng coá yù trong baùo caùo taøi chính. − Chaáp haønh caùc chuaån möïc nghieäp vuï trong khi tieán haønh coâng vieäc. 1. chính vieäc tuaân thuû ñaïo ñöùc ngheà nghieäp seõ giuùp cho caùc thaønh vieân luoân duy trì ñöôïc moät thaùi ñoä ngheà nghieäp ñuùng ñaén. Thoâng thöôøng. vaø khoâng ñöôïc söû duïng hoaëc tieát loä baát cöù thoâng tin naøo neáu khoâng coù thaåm quyeàn roõ raøng vaø hôïp lyù.Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp laø nhöõng qui taéc ñeå höôùng daãn cho caùc thaønh vieân öùng xöû vaø hoaït ñoäng moät caùch trung thöïc. caùc chuaån möïc kieåm toaùn thöôøng ñeà caäp ñeán ba nhoùm haønh vi sai phaïm bao goàm sai soùt. e) AÙp duïng sai caùc phöông phaùp keá toaùn. hay traùo ñoåi soå saùch. hoaëc hieåu sai caùc söï kieän. baát vuï lôïi. Ñeå xem xeùt traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi caùc sai phaïm dieãn ra taïi ñôn vò. do caùc nhaân vieân.1 . d) Ghi cheùp caùc nghieäp vuï khoâng coù thaät . hoaëc boû soùt aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp vuï treân soå saùch hay chöùng töø. − Khaùch quan : kieåm toaùn vieân phaûi coâng minh. gian laän vaø khoâng tuaân thuû luaät ñònh. − Trình ñoä nghieäp vuï : kieåm toaùn vieân coù nghóa vuï phaûi duy trì trình ñoä nghieäp vuï cuûa mình trong suoát quaù trình haønh ngheà . vaø phaûi töï kieàm cheá nhöõng haønh ñoäng coù theå phaù hoaïi uy tín ngheà nghieäp. chöùng töø. Trong phaàn naøy.TRAÙCH NHIEÄM VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN ÑOÄC LAÄP." Gian laän ñöôïc ñònh nghóa laø " nhöõng haønh ñoäng coá yù do moät hay nhieàu ngöôøi trong Ban Giaùm ñoác. Beân caïnh luaät phaùp vaø cuøng vôùi luaät phaùp. hay gaây aùp löïc ñoái vôùi ngöôøi khaùc. nhieàu sai phaïm coù theå xaûy ra vaø daãn ñeán khaû naêng laø caùc baùo caùo taøi chính seõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc veà thöïc traïng taøi chính cuûa hoï. IV. c) Che giaáu. b) Tham oâ taøi saûn.

. vaø thöôøng bao goàm traùch nhieäm daân söï trong hôïp ñoàng vaø traùch nhieäm daân söï ngoaøi hôïp ñoàng.3 . 2. phaùt hieän vaø xöû lyù nhöõng haønh vi khoâng tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh trong ñôn vò ". kieåm toaùn vieân caàn thieát keá vaø thöïc hieän moät cuoäc kieåm toaùn ñeå baûo ñaûm hôïp lyù raèng baùo caùo taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu. Treân cô sôû muïc tieâu ñoù.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc beân thöù ba coù lieân quan.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi khaùch haøng . ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính trung thöïc cuûa caùc baùo caùo taøi chính cuõng nhö vieäc tuaân thuû luaät phaùp trong moät ñôn vò chính laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù cuûa ñôn vò.. khoâng kòp thôøi hoaëc khoâng thöïc hieän phaùp luaät vaø caùc quy ñònh duø laø voâ tình hay coá yù cuûa ñôn vò. hoï coù theå seõ phaûi chòu traùch nhieäm daân söï tröôùc nhöõng ñoái töôïng sau ñaây : . hay cuûa nhaân vieân cuûa ñôn vò. Sau ñaây laø vaøi ví duï minh hoïa veà loãi cuûa kieåm toaùn vieân : 8 . ñieàu naøy chuû yeáu thuoäc traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù ñôn vò nhö ñaõ trình baøy trong phaàn treân. ngaên ngöøa.1 .2 . Ñoái vôùi gian laän vaø sai soùt.cuûa caùc nhaø quaûn lyù. hoaëc do khoâng toân troïng caùc chuaån möïc ngheà nghieäp.” Haønh vi khoâng tuaân thuû khoâng bao goàm nhöõng vi phaïm caù nhaân . keå caû caùc beân ñöôïc raøng buoäc trong hôïp ñoàng. Nhöõng haønh vi naøy bao goàm haønh vi cuûa taäp theå. Luùc naøy. boû soùt. traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñöôïc xaùc ñònh laø "… kieåm tra. 1.töùc khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò . Theo thoâng leä chung.Traùch nhieäm daân söï. ñoaïn 8 VSA 250 xaùc ñònh :" Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn coù traùch nhieäm ñaûm baûo cho ñôn vò tuaân thuû ñuùng phaùp luaät vaø caùc quy ñònh hieän haønh . Nhö vaäy. chuaån bò vaø trình baøy yù kieán cuûa mình veà baùo caùo taøi chính" vaø "… vieäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính khoâng laøm giaûm nheï traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn ñoái vôùi baùo caùo taøi chính". coù tuaân thuû phaùp luaät lieân quan vaø coù phaûn aûnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu hay khoâng ?". kieåm toaùn vieân khoâng chòu traùch nhieäm veà vieäc phaùt hieän vaø ngaên chaën caùc sai phaïm ôû ñôn vò.Khoâng tuaân thuû “ laø nhöõng haønh vi thöïc hieän sai. 2. 1. Theo ñoaïn 11 VSA 200.Traùch nhieäm cuûa ngöôøi quaûn lyù ñôn vò ñoái vôùi caùc sai phaïm.” Ñoái vôùi haønh vi khoâng tuaân thuû. Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân chuû yeáu lieân quan ñeán vieäc dieãn ñaït yù kieán cuûa mình treân baùo caùo kieåm toaùn vaø ñeå ñöa ra yù kieán ñoù..Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân ñoái vôùi caùc sai phaïm ôû ñôn vò. thöïc hieän khoâng ñaày ñuû. Do traùch nhieäm daân söï thuoäc phaïm vi ñieàu chænh cuûa Daân luaät. • Traùch nhieäm daân söï trong hôïp ñoàng ñöôïc hình thaønh do quan heä hôïp ñoàng giöõa kieåm toaùn vieân vaø khaùch haøng. ñoaïn 5 ISA 240 neâu roõ :“ Traùch nhieäm ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc gian laän vaø sai soùt laø thuoäc veà ngöôøi quaûn lyù. muïc tieâu cuûa kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñöôïc xaùc ñònh laø "… giuùp cho kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán xaùc nhaän raèng baùo caùo taøi chính coù ñöôïc laäp treân cô sôû chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh (hoaëc ñöôïc chaáp nhaän). Nhìn chung.Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sôû höõu chöùng khoaùn cuûa caùc coâng ty coå phaàn coù yeát giaù ôû thò tröôøng chöùng khoaùn . caù nhaân döôùi danh nghóa ñôn vò hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho ñôn vò gaây ra . nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa nhöõng sai phaïm coù theå daãn ñeán traùch nhieäm daân söï thöôøng laø do kieåm toaùn vieân thieáu thaän troïng ñuùng möùc.Traùch nhieäm phaùp lyù cuûa kieåm toaùn vieân. thoâng qua vieäc aùp duïng vaø duy trì hoaït ñoäng cuûa moät heä thoáng keá toaùn vaø kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu.

neân gaây thieät haïi cho khaùch haøng .. quan nieäm phoå bieán veà traùch nhieäm ngoaøi hôïp ñoàng laøø chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc coå ñoâng vaø caùc chuû nôï. Treân theá giôùi.. Keát quaû cuûa nhieàu cuoäc nghieân cöùu cho thaáy coù hai nhaân toá chính hình thaønh neân khoaûng caùch treân vaø ñöôïc ngöôøi ta ñaõ moâ taû baèng hình veõ sau : Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi Caùc chuaån möïc Caùc chuaån möïc hôïp lyù hieän taïi Caùc dòch cung caáp vuï Khoaûng caùch do yeâu caàu quaù cao Khoaûng caùch do dòch vuï chöa hoaøn haûo • Sau ñaây laø phaàn giaûi thích veà töøng nhaân toá : Khoaûng caùch do yeâu caàu quaù cao cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà nghieäp kieåm toaùn. neáu do gian laän. . • Thöïc hieän ñaày ñuû caùc yeâu caàu vaø höôùng daãn cuûa ngheà nghieäp. kieåm toaùn vieân seõ bò truy toá vaø Toøa Hình söï seõ xeùt xöû theo Luaät Hình söï.. • Toân troïng caùc chuaån möïc veà kieåm tra chaát löôïng ngheà nghieäp . vaø coù caùc raøng buoäc roõ raøng veà nghóa vuï cuûa töøng beân ñeå traùnh moïi söï hieåu laàm coù theå xaûy ra. • Traùch nhieäm daân söï ngoaøi hôïp ñoàng laø loaïi traùch nhieäm phaùt sinh khoâng do quan heä hôïp ñoàng. ñoù laø nhöõng ngöôøi söû duïng coù theå thaáy tröôùc trong hieän taïi vaø töông lai. 3. kieåm toaùn vieân coøn phaûi chòu traùch nhieäm hình söï veà nhöõng sai phaïm cuûa mình. Ñieàu naøy coù theå haïn cheá thoâng qua vieäc khoâng tieáp nhaän caùc khaùch haøng coù tình hình taøi chính khoâng laønh maïnh. nhaát laø phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët caùc chuaån möïc kieåm toaùn.2 .. Ñeå traùnh hay giaûm thieåu caùc haäu quaû do kieän tuïng. hay ñaïo ñöùc .Khoâng baûo maät nhöõng thoâng tin cuûa khaùch haøng. Hieän nay.. hay ñöôïc laõnh ñaïo bôûi ban giaùm ñoác ñang coù vaán ñeà veà naêng löïc. ñaëc bieät laø trong vieäc khaùm phaù nhöõng sai phaïm. . • Mua ñaày ñuû caùc khoaûn baûo hieåm ngheà nghieäp. 2. • Vì caùc tranh chaáp thöôøng seõ xaûy ra sau khi khaùch haøng bò phaù saûn. Taïi nhieàu quoác gia.. soá löôïng nhöõng vuï kieän tuïng veà keát quaû kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñoái vôùi caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ gia taêng raát nhieàu vaø ñaët ra caâu hoûi veà khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa xaõ hoäi.Nhaän xeùt khoâng xaùc ñaùng veà baùo caùo taøi chính..Caùc bieän phaùp ñeå haïn cheá traùch nhieäm phaùp lyù.KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA YEÂU CAÀU CUÛA XAÕ HOÄI VAØ KHAÛ NAÊNG ÑAÙP ÖÙNG CUÛA NGAØNH NGHEÀ. trong ñoù coù Vieät Nam.Phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn khoâng ñuùng thôøi haïn theo hôïp ñoàng. hay Luaät Giao dòch chöùng khoaùn naêm 1934. V. 9 . kieåm toaùn vieân coù theå bò truy toá theo Luaät Chöùng khoaùn naêm 1933. Hay taïi Myõ. kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn neân chuù yù caùc bieän phaùp sau ñaây : • Kyù hôïp ñoàng trong taát caû caùc dòch vuï ngheà nghieäp. neân phaûi thaän troïng khi tieáp nhaän khaùch haøng. Ngoaøi traùch nhieäm daân söï.Traùch nhieäm hình söï. Do ñoù caùc nhaø nghieân cöùu vaø thöïc haønh ñaõ ñöa ra khaùi nieäm "khoaûng caùch giöõa yeâu caàu cuûa xaõ hoäi vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaønh ngheà" vaø xem ñaây laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi söï toàn taïi cuûa ngheà nghieäp kieåm toaùn .

.Ñôn vò seõ khoâng bò phaù saûn. Thu heïp khoaûn g caùch do yeâu caàu quaù cao cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi ngheà kieåm toaùn. . . . ..Caùc baùo caùo taøi chính laø chính xaùc. thoâng qua vieäc taêng cöôøng giaûi thích cho ngöôøi söû duïng veà nhöõng haïn cheá tieàm taøng cuûa nhöõng cuoäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.Caùc coâng ty kieåm toaùn vaø caùc kieåm toaùn vieân trong töøng hôïp ñoàng cuï theå coù theå chöa hoaøn thaønh heát traùch nhieäm cuûa mình. cuõng nhö vieäc chaáp haønh ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. ñaëc bieät laø giaûi thích veà traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân . nghóa laø kieåm toaùn vieân phaûi baûo ñaûm raèng : .. Thu heïp khoaûng caùch do söï chöa hoaøn haûo cuûa dòch vuï.Chuù troïng vaán ñeà ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo kieåm toaùn vieân ..v.Baûn thaân caùc chuaån möïc kieåm toaùn chöa ñaït ñöôïc yeâu caàu hôïp lyù cuûa ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi. • Khoaûng caùch do dòch vuï chöa hoaøn haûo.Phaùt huy vai troø cuûa hieäp hoäi kieåm toaùn..Khoâng coù gian laän taïi ñôn vò. caùc toå chöùc ngheà nghieäp ñaõ coù nhieàu noã löïc ñeå : 1.Ñôn vò ñaõ ñöôïc quaûn lyù toát v. .. xaõ hoäi vaø nhöõng ngöôøi söû duïng keát quaû kieåm toaùn thöôøng coù caùc yeâu caàu raát khoù thöïc thi. 10 . ñaëc bieät laø taêng cöôøng kieåm soaùt chaát löôïng ngheà nghieäp.Ñôn vò ñaõ tuaân thuû phaùp luaät.Nhìn chung. Ñeå thu heïp khoaûng caùch giöõa yeâu caàu cuûa xaõ hoäi vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaønh ngheà kieåm toaùn. thoâng qua haøng loaït bieän phaùp nhö : . . . Dòch vuï maø ngheà nghieäp kieåm toaùn cung caáp cho xaõ hoäi sôû dó coøn chöa hoaøn haûo do hai nguyeân nhaân laø : . khoâng thöïc hieän heát nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng maø chuaån möïc ñaõ ñeà ra. Moät cuoäc kieåm toaùn bình thöôøng khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñoù vì nhöõng haïn cheá tieàm taøng cuûa kieåm toaùn nhö ñaõ neâu treân vaø saâu xa hôn laø khía caïnh kinh teá cuûa vaán ñeà. 2.Taêng cöôøng nghieân cöùu ñeå söûa ñoåi vaø ban haønh môùi caùc chuaån möïc ngheà nghieäp.

1 . Quaù trình nhaän thöùc töøng böôùc veà kieåm soaùt noäi boä ñaõ daãn ñeán caùc ñònh nghóa khaùc nhau töø giaûn ñôn ñeán phöùc taïp veà hoaït ñoäng naøy. 1. Ñaây laø moät boä phaän thöù hai cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.Tính chính tröïc vaø giaù trò ñaïo ñöùc . Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. COSO laø moät UÛy ban thuoäc Hoäi ñoàng quoác gia Hoa kyø veà vieäc choáng gian laän khi laäp baùo caùo taøi chính (National Commission on Financial Reporting. − Hoaït ñoäng höõu hieäu vaø coù hieäu quaû. Theo quan ñieåm phoå bieán hieän nay. 3 Ñònh nghóa naøy ñöôïc ñöa ra bôûi COSO (Committee of Sponsoring Organization) vaøo naêm 1992. ñònh nghóa veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñöôïc chaáp nhaän khaù roäng raõi laø3 : “ Kieåm soaùt noäi boä laø moät quaù trình do Ban giaùm ñoác. boán khaùi nieäm neàn taûng ñöôïc nhaán maïnh laø quaù trình. taát caû caùc hoaït ñoäng ñang dieãn ra trong moïi ñôn vò ñeàu coù theå phaùt sinh nhöõng ruûi ro vaø khoù theå kieåm soaùt heát moïi ruûi ro ñoù. kieåm soaùt noäi boä bao goàm caùc boä phaän sau : 2. Caùc nhaân toá thuoäc veà moâi tröôøng kieåm soaùt bao goàm : . Vì vaäy. caùc nhaø quaûn lyù phaûi thaän troïng khi xaùc ñònh vaø phaân tích nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán ruûi ro laøm cho nhöõng muïc tieâu – keå caû muïc tieâu chung vaø muïc tieâu cuï theå cho töøng hoaït ñoäng . Hieäp hoäi Kieåm toaùn vieân noäi boä (IIA).CHÖÔNG III HEÄ THOÁ NG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ I – KHAÙI NIEÄM VEÀ HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ. hay coøn ñöôïc goïi laø Treadway Commission ).Moâi tröôøng kieåm soa ùt. Hieäp hoäi Keá toaùn Hoa kyø (AAA) Hieäp hoäi keá toaùn vieân quaûn trò (IMA).Chính saùch nhaân söï 2. con ngöôøi.Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø UÛy ban kieåm toaùn : . cuï theå laø : Thoáng nhaát ñònh nghóa veà kieåm soaùt noäi boä ñeå phuïc vuï cho nhu caàu cuûa caùc ñoái töôïng khaùc nhau. nhaø quaûn lyù vaø caùc nhaân vieân cuûa ñôn vò chi phoái. Khaùi nieäm. COSO ñöôïc thaønh laäp nhaèm nghieân cöùu kieåm soaùt noäi boä. Nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát.2 . Moâi tröôøng kieåm soaùt phaûn aûnh saéc thaùi chung cuûa moät ñôn vò.Caùch thöùc phaân ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm .Cô caáu toå chöùc : . Noù ñöôïc xem laø neàn taûng ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc cuûa kieåm soaùt noäi boä. vaø phaûi coá gaéng kieåm soaùt ñöôïc nhöõng ruûi ro naøy. − Caùc luaät leä vaø quy ñònh ñöôïc tuaân thuû. Ñeán nay . Hieäp hoäi Quaûn trò vieân taøi chính (FEI). chi phoái yù thöùc kieåm soaùt cuûa moïi thaønh vieân trong ñôn vò.cuûa ñôn vò coù theå khoâng ñöôïc thöïc hieän. ñöôïc thieát laäp ñeå cung caáp moät söï baûo ñaûm hôïp lyù nhaèm thöïc hieän ba muïc tieâu döôùi ñaây : − Baùo caùo taøi chính ñaùng tin caäy.” Trong ñònh nghóa treân. Baùo caùo cuûa COSO ñöôïc coâng boá döôùi tieâu ñeà : Kieåm soaùt noäi boä – Khuoân khoå hôïp nhaát (Internal Control – Integrated Framework) 11 . Coâng boá ñaày ñuû moät heä thoáng tieâu chuaån ñeå giuùp caùc ñôn vò coù theå ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt cuûa hoï vaø xaùc ñònh neân hoaøn thieän nhö theá naøo.Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch ñieàu haønh cuûa nhaø quaûn lyù .Ñaûm baûo veà naêng löïc . UÛy ban naøy bao goàm ñaïi dieän cuûa Hieäp hoäi keá toaùn vieân coâng chöùng Hoa kyø (AICPA). ñaûm baûo hôïp lyù vaø caùc muïc tieâu.Ñaùnh giaù ruûi ro. 2.

vì theá thoâng tin vaø truyeàn thoâng chính laø ñieàu kieän tieân quyeát cho vieäc thieát laäp. neáu coù caùc sai soùt xaûy ra seõ ñöôïc phaùt hieän nhanh choùng . . Hoaït ñoäng kieåm soaùt laø nhöõng chính saùch vaø nhöõng thuû tuïc ñeå ñaûm baûo cho caùc chæ thò cuûa nhaø quaûn lyù ñöôïc thöïc hieän.3 . cuõng nhö nhöõng soå saùch khaùc (soå nhaät kyù. • Kieåm soaùt öùng duïng laø hoaït ñoäng kieåm soaùt chæ ñöôïc aùp duïng cho töøng hoaït ñoäng cuï theå. Vieäc truyeàn thoâng ñuùng ñaén cuõng ñem ñeán cho caùc nhaân vieân moät söï hieåu bieát veà vai troø vaø traùch nhieäm cuûa hoï coù lieân quan ñeán quaù trình laäp baùo caùo taøi chính. soå saùch toát.2. Coù hai loaïi hoaït ñoäng kieåm soaùt quaù trình xöû lyù thoâng tin laø kieåm soaùt chung vaø kieåm soaùt öùng duïng. Phaân chia traùch nhieäm ñoøi hoûi phaûi taùch bieät giöõa caùc chöùc naêng sau ñaây: . Ñöôïc thöïc hieän theo hai nguyeân taéc cô baûn laø nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø nguyeân taéc baát kieâm nhieäm. trong ñoù heä thoáng thoâng tin keá toaùn coù moät vai troø quan troïng. 2. Phaân chia traùch nhieäm ñaày ñuû. Ñeå ñaït caùc ñieàu treân. Ngoaøi chöùng töø. . Muïc ñích cuûa phaân chia traùch nhieäm nhaèm ñeå caùc nhaân vieân kieåm soaùt laãn nhau . .Dieãn giaûi nghieäp vuï moät caùch chi tieát. ñoàng thôøi giaûm cô hoäi cho baát kyø caù nhaân naøo trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï coù theå gaây ra vaø giaáu dieám nhöõng sai soùt hoaëc haønh vi gian laän cuûa mình. ñaày ñuû ñeå cho pheùp phaân loaïi ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï.Trình baøy ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï vaø nhöõng coâng boá coù lieân quan treân caùc baùo caùo taøi chính. c .Kieåm soaùt vaät chaát.Chöùc naêng thöïc hieän nghieäp vuï vôùi chöùc naêng keá toaùn b .Chöùc naêng pheâ chuaån nghieäp vuï vôùi chöùc naêng baûo quaûn taøi saûn .Kieåm soaùt quaù trình xöû lyù thoâng tin. vaø döôùi ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng kieåm soaùt chuû yeáu thích hôïp cho vieäc kieåm soaùt keá toaùn cuûa ñôn vò : a . duy trì vaø naâng cao naêng löïc kieåm soaùt trong ñôn vò.Hoaït ñoäng kieåm soaùt. Hoaït ñoäng naøy ñöôïc thöïc hieän cho soå saùch vaø nhöõng taøi saûn khaùc.Ño löôøng giaù trò cuûa caùc nghieäp vuï ñeå ghi cheùp ñuùng giaù trò cuûa chuùng.Thoâng tin vaø truyeàn thoâng. Sau ñaây laø nhöõng muïc tieâu chuû yeáu maø moät heä thoáng keá toaùn phaûi ñaït ñöôïc : .Xaùc ñònh vaø ghi cheùp taát caû caùc nghieäp vuï coù thaät. caàn phaûi chuù yù ñeán hai boä phaän quan troïng trong heä thoáng keá toaùn ñoù laø chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn. ñeå heä thoáng thoâng tin keá toaùn vaän haønh toát coøn caàn coù sô ñoà haïch toaùn vaø soå tay höôùng daãn veà caùc chính saùch vaø thuû tuïc keá toaùn. Ñeå thöïc hieän kieåm soaùt öùng duïng. caàn baûo ñaûm raèng (1) Phaûi coù moät heä thoáng chöùng töø. keå caû nhöõng chöùng töø ñaõ ñöôïc ñaùnh soá tröôùc nhöng chöa phaùt haønh. (2) Vieäc pheâ chuaån caùc loaïi nghieäp vuï phaûi ñuùng ñaén.Chöùc naêng baûo quaûn taøi saûn vôùi chöùc naêng keá toaùn . Caùc chính saùch vaø caùc thuû tuïc naøy nhaèm thuùc ñaåy nhöõng haønh ñoäng vôùi muïc ñích chính laø nhaém vaøo caùc ruûi ro maø ñôn vò ñang ñoái phoù.Xaùc ñònh ñuùng kyø haïn cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá ñaõ xaûy ra ñeå ghi cheùp ñuùng kyø.4 . Thôøi ñaïi hieän nay laø thôøi ñaïi thoâng tin. soå 12 . Coù nhieàu loaïi hoaït ñoäng kieåm soaùt khaùc nhau ñöôïc thöïc hieän trong moät ñôn vò. . soå saùch vaø phöông phaùp ghi cheùp vaøo soå saùch. • Kieåm soaùt chung laø hoaït ñoäng kieåm soaùt ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán quaù trình xöû lyù thoâng tin.

ñaùnh giaù sô boä veà ruûi ro kieåm soaùt. 2.Giaùm saùt. töøng khoaûn muïc. ñaùnh giaù hay öôùc löôïng sai. kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh phöông höôùng vaø phaïm vi kieåm tra.v. döï kieán veà thôøi gian vaø löïc löôïng nhaân söï caàn thieát trong keá hoaïch vaø chöông trình kieåm toaùn . ñoàng thôøi xem xeùt laïi moät caùch toång theå ñeå ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän. nhaø cung caáp … hoaëc xem xeùt caùc baùo caùo hoaït ñoäng vaø phaùt hieän caùc bieán ñoäng baát thöôøng. cuï theå laø : − Thoâng qua tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø caùc boä phaän caáu thaønh. d .Khaû naêng ñaùnh löøa. II – TRÌNH TÖÏ NGHIEÂN CÖÙU KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN.Yeâu caàu thöôøng xuyeân vaø treân heát cuûa ngöôøi quaûn lyù laø chi phí boû ra cho hoaït ñoäng kieåm soaùt phaûi nhoû hôn giaù trò thieät haïi öôùc tính do sai soùt hay gian laän gaây ra. . Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû caàn phaûi thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng giaùm saùt thöôøng xuyeân hoaëc ñònh kyø.Soaùt xeùt laïi vieäc thöïc hieän. Töø ñoù. 1. Hoaït ñoäng naøy chính laø xem xeùt laïi nhöõng vieäc ñaõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch so saùnh vôùi soá lieäu keá hoaïch. − Treân cô sôû hieåu bieát veà kieåm soaùt noäi boä.).Ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa ñôn vò thay ñoåi neân daãn tôùi nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt khoâng coøn phuø hôïp v. thieát keá caùc thuû tuïc kieåm toaùn .. Giaùm saùt ñònh kyø ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc cuoäc kieåm toaùn ñònh kyø do caùc kieåm toaùn vieân noäi boä. nhöng laïi coù nhöõng aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân.. döï toaùn. ÔÛ baát kyø ñôn vò naøo. 3. kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä noùi chung cuõng nhö trong töøng boä phaän. haïn cheá vieäc tieáp caän vôùi caùc chöông trình tin hoïc vaø nhöõng hoà sô d öõ lieäu.Hoaït ñoäng kieåm soaùt thöôøng chæ nhaèm vaøo caùc nghieäp vuï thöôøng xuyeân phaùt sinh maø ít chuù yù ñeán caùc nghieäp vuï khoâng thöôøng xuyeân. Nhöõng haïn cheá voán coù cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. . Kieåm soaùt noäi boä tuy laø moät coâng cuï quan troïng trong quaûn lyù ñôn vò. vaø nhöõng döõ lieäu khaùc coù lieân quan nhö nhöõng thoâng tin khoâng coù tính chaát taøi chính . e . kieåm toaùn vieân hình dung veà khoái löôïng vaø ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc. 13 . laån traùnh cuûa nhaân vieân thoâng qua söï thoâng ñoàng vôùi nhau hay vôùi caùc boä phaän beân ngoaøi ñôn vò.. Nhöõng haïn cheá voán coù cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä xuaát phaùt töø nhöõng nguyeân nhaân sau ñaây : . baát caån.Nhöõng haïn cheá xuaát phaùt töø baûn thaân con ngöôøi nhö söï voâ yù. Giaù m saùt thöôøng xuyeân ñaït ñöôïc thoâng qua vieäc tieáp nhaän caùc yù kieán goùp yù cuûa khaùch haøng. Giaùm saùt laø quaù trình maø ngöôøi quaûn lyù ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa hoaït ñoäng kieåm soaùt.. ñaõng trí.caùi. .Kieåm tra ñoäc laäp vieäc thöïc hieän. hay hieåu sai chæ daãn cuûa caáp treân hoaëc caùc baùo caùo cuûa caáp döôùi. . do ñoù nhöõng sai phaïm hay gian laän trong caùc nghieäp vuï naøy thöôøng hay bò boû qua. Nhu caàu caàn phaûi kieåm tra ñoäc laäp xuaát phaùt töø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thöôøng coù khuynh höôùng bò giaûm suùt tính höõu hieäu tröø khi coù moät cô cheá thöôøng xuyeân kieåm tra soaùt xeùt laïi. Laø vieäc kieåm tra ñöôïc tieán haønh bôûi caùc caù nhaân (hoaëc boä phaän) khaùc vôùi caù nhaân (hoaëc boä phaän) thöïc hieän nghieäp vuï.5 . Muïc ñích nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. soá lieäu ôû kyø tröôùc. moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng theå hoaøn toaøn höõu hieäu duø coù ñaàu tö raát nhieàu trong thieát keá vaø vaän haønh heä thoáng. . hoaëc do kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thöïc hieän.Luoân coù khaû naêng laø caùc caù nhaân coù traùch nhieäm kieåm soaùt ñaõ laïm duïng quyeàn haïn cuûa mình nhaèm phuïc vuï cho möu ñoà rieâng.

Tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn.Xaùc ñònh caùc loaïi sai soùt tieàm taøng.Quan saùt caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt vaø vaän haønh cuûa chuùng trong thöïc tieãn.Chu trình tieàn löông .Chu trình mua haøng vaø thanh toaùn .Phöông phaùp ñeå tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Söï hieåu bieát naøy bao goàm hai phöông dieän. Böôùc 4 : Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø ñieàu chænh nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñaõ döï kieán. Thuaät ngöõ "chu trình nghieäp vu"ï duøng ñeå chæ caùc chính saùch vaø caùc thuû tuïc coù lieân quan ñeán quaù trình xöû lyù moät loaïi nghieäp vuï cuï theå.Chu trình saûn xuaát . a . Kieåm toaùn vieân caàn phaûi coù söï hieåu bieát ñaày ñuû veà caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå phuïc vuï cho vieäc laäp keá hoaïch kieåm toaùn. 14 .Thuû tuïc ñeå chöùng minh cho söï hieåu bieát. vaø chuùng coù ñöôïc ñôn vò thöïc hieän treân thöïc teá hay khoâng? Söï hieåu bieát naøy ñöôïc kieåm toaùn vieân söû duïng ñeå: . thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân seõ phaân chia heä thoáng thaønh nhöõng chu trình nghieäp vuï chuû yeáu. goàm coù caû caùc chính saùch keá toaùn vaø phöông phaùp ñeå xaùc ñònh caùc öôùc tính keá toaùn.Tìm hieåu nhöõng boä phaän cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Trình töï nghieân cöùu kieåm soaùt noäi boä. nhöng ñoâi khi kieåm toaùn vieân laïi thöïc hieän trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn. Kieåm toaùn vieân tieán haønh nghieân cöùu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng qua caùc böôùc sau ñaây: Böôùc 1 : Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân caàn theo trình töï sau : • Tìm hieåu caùc loaïi nghieäp vuï chính trong ñôn vò. vaø caùc nhaân vieân khaùc. Chaúng haïn. .Chu trình ñaàu tö b . Khi tìm hieåu veà heä thoáng keá toaùn. c .Xem xeùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùc ruûi ro cuûa vieäc khai baùo sai troïng yeáu. 2. • Xem xeùt vieäc xöû lyù caùc nghieäp vuï : Caùc nghieäp vuï ñöôïc baét ñaàu nhö theá naøo ? Nhöõng soå saùch keá toaùn coù lieân quan ? Caùc phöông phaùp xöû lyù caùc nghieäp vuï ? • Tìm hieåu tieán trình laäp caùc baùo caùo taøi chính.Chu trình baùn haøng vaø thu tieàn .1 .Phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù. Caùc phöông phaùp ñeå tìm hieåu goàm : .Kieåm tra caùc loaïi taøi lieäu vaø soå saùch. ñoù laø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä coù ñöôïc thieát keá phuø hôïp khoâng .Chu trình taøi chính . . Sau khi ñaõ tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng. Böôùc 2 : Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. .Thieát keá caùc thöû nghieäm cô baûn.Döïa vaøo kinh nghieäm kieåm toaùn tröôùc ñaây taïi ñôn vò. Caàn löu yù laø böôùc 3 vaø 4 khoâng caàn thöïc hieän neáu kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt laø toái ña. . heä thoáng keá toaùn trong moät doanh nghieäp saûn xuaát coù theå phaân ra thaønh nhöõng chu trình nghieäp vuï chuû yeáu döôùi ñaây: . . nhaân vieân giaùm saùt.2. kieåm toaùn vieân phaûi taøi lieäu hoaù nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñeå chöùng minh ñaõ tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä trong hoà sô kieåm toaùnï. Böôùc 3 : Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt trong chöông trình kieåm toaùn. Trong quaù trình tìm hieåu heä thoáng keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt coù lieân quan cuûa khaùch haøng. Hai böôùc naøy thöôøng ñöôïc tieán haønh trong giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn.

Cô sôû daãn lieäu laø nhöõng giaûi trình (hoaëc khaúng ñònh) cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñeå chöùng minh veà caùc döõ lieäu ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính. * Löu ñoà : Laø nhöõng baûng hình veõ bieåu thò heä thoáng thoâng tin keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt coù lieân quan cuûa khaùch haøng baèng nhöõng kyù hieäu ñaõ ñöôïc quy öôùc.Xaùc ñònh nhöõng sai soùt tieàm taøng vaø nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu. 2. . “Khoâng”.2. Nhöõng thöû nghieäm kieåm soaùt ñöôïc söû duïng ñeå kieåm tra söï höõu hieäu cuûa h eä thoáng kieåm soaùt noäi boä goàm : . (e) Ñaùnh giaù : Taøi saûn hoaëc coâng nôï phaûi ñöôïc ghi cheùp theo ñuùng giaù trò thuaàn. hoaëc “Khoâng aùp duïng”. coâng nôï.Quan saùt vieäc aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm soaùt. 2. Sau khi ñaõ hoaøn thaønh caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. moïi thu nhaäp vaø chi phí phaûi ñöôïc phaân boå ñuùng kyø.* Baûng töôøng thuaät : Laø söï moâ taû baèng vaên baûn veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa khaùch haøng.Phoûng vaán. (c) Phaùt sinh : Nghieäp vuï phaûi coù thöïc vaø ñaõ xaûy ra trong kyø baùo caùo. . (b) Quyeàn vaø nghóa vuï : Taøi saûn hoaëc nôï phaûi traû thuoäc veà ñôn vò taïi thôøi ñieåm baùo caùo. keå caû moâi tröôøng kieåm soaùt. Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt laø ñaùnh giaù söï höõu hieäu cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä trong vieäc ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc sai soùt troïng yeáu. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø sau khi kieåm toaùn vieân tìm hieåu caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thay ñoåi nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñ aõ döï kieán.Nghieân cöùu nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc qua vieäc tìm hieåu. caàn phaûi ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt theo töøng cô sôû daãn lieäu. nghieäp vuï ñeàu phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø trình baøy treân baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân thöôøng söû duïng pheùp thöû Walk-through ñeå kieåm tra laïi xem coù ñöôïc moâ taû ñuùng hieän traïng cuûa töøng chu trình nghieäp vuï hay chöa ? Pheùp thöû naøy ñeå chæ coâng vieäc theo doõi moät vaøi nghieäp vuï thoâng qua moãi böôùc trong moät chu trình. phaân loaïi vaø coâng boá treân caùc baùo caùo taøi chính phaûi ñuùng theo chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. (f) Chính xaùc : Nghieäp vuï phaûi ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn . baûng caâu hoûi ñöôïc thieát keá döôùi daïng traû lôøi “Coù”. (d) Ñaày ñuû : Moïi taøi saûn.Thöïc hieän laïi caùc thuû tuïc kieåm soaùt. VSA 500 xaùc ñònh caùc cô sôû daãn lieäu cuûa baùo caùo taøi chính nhö sau : (a) Hieän höõu : Taøi saûn hay nôï phaûi traû coù thöïc vaøo thôøi ñieåm baùo caùo.Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. Sau khi moâ taû kieåm soaùt noäi boä baèng caùc coâng cuï neâu treân.Kieåm tra taøi lieäu. Ñeå ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. Thöû nghieäm kieåm soaùt (coøn ñöôïc goïi laø thöû nghieäm tuaân thuû hoaëc phöông phaùp tuaân thuû) laø nhöõng thöû nghieäm duøng ñeå thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn veà söï höõu hieäu trong thieát keá vaø vaän haønh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.4 . Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. kieåm toaùn vieân coù theå thöïc hieän caùc böôùc sau : . (g) Trình baøy vaø coâng boá: Caùc chæ tieâu ñöôïc trình baøy. Cô sôû daãn lieäu ñöôïc hình thaønh xuaát phaùt töø traùch nhieäm cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñoái vôùi vieäc soaïn thaûo. . . trình baøy vaø coâng boá caùc baùo caùo taøi chính theo ñuùng vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh.Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. kieåm toaùn vieân phaûi ñaùnh giaù laïi ruûi ro 15 . * Baûng caâu hoûi veà kieåm soaùt noäi boä: Laø moät baûng lieät keâ moät loaït caùc caâu hoûi ñöôïc chuaån bò tröôùc veà caùc quaù trình kieåm soaùt trong töøng lónh vöïc kieåm toaùn.3 . Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp. 2. .

Khi thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Tuy chuùng khoâng phaûi laø muïc ñích chính cuûa cuoäc kieåm toaùn . − Thöôøng xuyeân ñoái chieáu soá phaùt sinh vaø söû duïng cuûa taøi khoaûn Tieàn gôûi ngaân haøng vôùi soå phuï. ñoù laø : − Soå keá toaùn phaûi ñöôïc ñaùnh soá trang. Trong tieán trình treân.. ñoùng daáu giaùp lai . Thoâng thöôøng nhöõng thoâng tin ñoù seõ ñöôïc kieåm toaùn vieân gôûi cho ñôn vò döôùi hình thöùc Thö quaûn lyù.. CHÖÔNG IV 16 . ñeå ngaên ngöøa vaø haïn cheá nhöõng sai phaïm coù theå xaûy ra. Haøng ngaøy phaûi thöïc hieän vieäc caäp nhaät vaø tính soá dö treân so å quyõ moät caùch nghieâm tuùc. kieåm toaùn vieân coù theå seõ phaùt hieän ñöôïc nhöõng yeáu keùm cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. vaø taêng cöôøng söû duïng caùc loaïi seùc. Thoâng baùo veà nhöõng khieám khuyeát cuûa kieåm soaùt noäi boä. − Haøng thaùng ñeàu laäp vaø phaân tích baùo caùo taøi chính ñeå sôùm phaùt hieän nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng vaø tìm nguyeân nhaân cuûa chuùng. vaø cuoái cuøng caàn phaûi hoaøn taát taøi lieäu veà vieäc ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt. − Haïn cheá toái ña vieäc thanh toaùn baèng tieàn maët. Rieâng taïi nhöõng doanh nghieäp nhoû thì nhieàu vaán ñeà kieåm soaùt seõ khoù thöïc hieän.kieåm soaùt. hoaëc baûng sao keâ ngaân haøng. IV− CAÙC VAÁN ÑEÀ KHAÙC. kieåm toaùn vieân luoân phaûi ghi cheùp treân caùc tôø giaáy laøm vieäc. chuùng toâi xin giôùi thieäu moät soá bieän phaùp kieåm so aùt coù theå ñöôïc aùp duïng. Taïi nhöõng doanh nghieäp naøy.. 1. − Thöïc hieän chöûa soå ñuùng theo quy ñònh. hay noäp cho ngaân haøng ngay trong ngaøy. haøng hoùa. vaø ñoái chieáu coâng nôï. − Ghi cheùp kòp thôøi moïi nghieäp vuï thu chi quyõ. − Ñònh kyø thöïc hieän kieåm keâ taøi saûn. − Thöôøng xuyeân ñoái chieáu giöõa soá lieäu toång hôïp vaø chi tieát veà nguyeân lieäu. Haàu heát nhöõng vaán ñeà ñaõ trình baøy veà kieåm soaùt noäi boä chæ thích hôïp vôùi nhöõng ñôn vò coù quy mo â lôùn. theo ñuùng quy ñònh.. − Moïi khoaûn thu ñeàu phaûi noäp vaøo quyõ. Khoâng ñeå toàn quyõ tieàn maët lôùn vaø keùo daøi. 2. theá nhöng kieåm toaùn vieân cuõng caàn thoâng baùo cho ñôn vò. − Moïi khoaûn chi ñeàu phaûi coù phieáu chi. coâng nôï . vaät tö. Kieåm soaùt noäi boä taïi caùc doanh nghieäp nhoû.

thôøi gian thöïc hieän vaø caùc ñieàu khoaûn veà phí. ñeå xem coù neân tieáp tuïc kieåm toaùn cho hoï hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân cuõng xem coù caàn thay ñoåi noäi dung cuûa hôïp ñoàng kieåm toaùn hay khoâng ? .” (Ñoaïn 4 VSA 210 . Tröôùc heát.. Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng. saùch baùo chuyeân ngaønh . tö vaán quaûn lyù .2. coâng ty kieåm toaùn phaûi caân nhaéc veà tính ñoäc laäp. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn thu thaäp thoâng tin töø caùc ngaân haøng döõ lieäu. vaø ñöôïc nhaán maïnh trong ñoaïn VSA 310 . vieäc coù vaø giöõ ñöôïc moät khaùch haøng tuy coù theå khoù khaên..Hôïp ñoàng kieåm toaùn).” 1.CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙ N I− TIEÀN KEÁ HOAÏCH.. toå chöùc kieåm toaùn seõ chính thöùc trôû thaønh kieåm toaùn vieân cuûa ñôn vò. Tieáp caän khaùch haøng. coù kinh nghieäm vaø naêng löïc chuyeân moân ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thöïc teá. vaø caùc phöông tieän caàn thieát cho cuoäc kieåm toaùn. Phaân coâng kieåm toaùn vieân. Sau khi hai beân kyù keát vaø ñaõ hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù ñeå boå nhieäm. Trong tröôøng hôïp ñôn vò ñaõ coù kieåm toaùn vieân tieàn nhieäm. hình thöùc baùo caùo kieåm toaùn. 4. vaø do nguyeân taéc bí maät ngheà nghieäp neân hoï chæ coù theå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa kieåm toaùn vieân keá tuïc neáu coù ñöôïc söï ñoàng yù chính thöùc cuûa ñôn vò.. Ñaây laø moät coâng vieäc raát quan troïng. − Vieäc cung caáp taøi lieäu keá toaùn.” 3. naêng löïc ñeå phuïc vuï khaùch haøng moät caùch toát nhaát..1.Ñoái vôùi khaùch haøng cuõ.neâu roõ : “ Coâng ty kieåm toaùn caàn phaûi ñaùnh giaù khaùch haøng trong töông lai. khaùch haøng) veà caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän thöïc hieän kieåm toaùn cuûa khaùch haøng vaø coâng ty kieåm toaùn. 1. chaúng haïn nhö : − Muï c ñích vaø phaïm vi kieåm toaùn : ví duï nhö kieåm toaùn ñeå xin vay tieàn ngaân haøng. phaïm vi kieåm toaùn. II− TÌM HIEÅU VEÀ KHAÙCH HAØNG. 1. Ñeå quyeát ñònh chaáp nhaän hay duy trì moät khaùch haøng. Khi thaáy raèng coù theå nhaän lôøi môøi kieåm toaùn. theá nhöng kieåm toaùn vieân vaãn caàn thaän troïng khi quyeát ñònh tieáp nhaän khaùch haøng. trong ñoù xaùc ñònh muïc tieâu.Hieåu bieát 17 .Kieåm soaùt chaát löôïng cuoäc kieåm toaùn . quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa moãi beân. tình traïng taøi chính . kieåm toaùn vieân caàn caäp nhaät thoâng tin ñeå ñaùnh giaù laïi veà caùc khaùch haøng hieän höõu cuûa mình.. ñeå coå phaàn hoùa … ? Thôøi gian kieåm toaùn ? Caùc vaán ñeà khaùc maø kieåm toaùn vieân coù theå phuïc vuï khaùch haøng.. kieåm toaùn vieân seõ tìm hieåu lyù do môøi kieåm toaùn cuûa khaùch haøng. Hôïp ñoàng kieåm toaùn. sau khi hoaøn thaønh kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân phaûi tieáp xuùc vôùi hoï. vaø caàn löu taâm ñeán tính chính tröïc cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñôn vò. Trong moät laõnh vöïc coù nhieàu söï caïnh tranh nhö ngheà kieåm toaùn. ñoaïn ISA 220 . “ Hôïp ñoàng kieåm toaùn : laø söï thoûa thuaän baèng vaên baûn giöõa caùc beân tham gia kyù keát (coâng ty kieåm toaùn. vaø phaûi thöôøng xuyeân xem xeùt caùc khaùch haøng hieän coù. − Vaán ñeà söû duïng nhaân vieân cuûa khaùch haøng ñeå tieát kieäm thôøi gian vaø phí kieåm toaùn. 2. kieåm toaùn vieân seõ trao ñoåi vaø thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng veà moät soá vaán ñeà.Ñoái vôùi khaùch haøng môùi. Haøng naêm.. vaø thu thaäp thoâng tin veà caùc khía caïnh nhö laõnh vöïc kinh doanh. Ñoaïn 6 ISA 220 yeâu caàu : ” Coâng vieäc kieåm toaùn chæ ñöôïc phaân coâng cho nhöõng nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo töông xöùng. Chính vì theá. töø baùo chí. veà xöû lyù khi tranh chaáp hôïp ñoàng. nhö goùp yù ñeå caûi tieán kieåm soaùt noäi boä.

veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.” 1. g) Döï kieán nhu caàu chuyeân gia. Ñeå taän maét quan saùt veà moïi hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng. nhaèm ñaùnh giaù veà caùc moái quan heä vaø xu höôùng phaùt trieån. 1. caùc chính saùch cuûa Chính phuû… • Hieåu bieát veà moâi tröôøng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn nhö tình hình thò tröôøng vaø caïnh tranh. Trong giai ñoaïn naøy. kieåm toaùn vieân coù theå tröïc tieáp trao ñoåi vôùi nhöõng caùn boä chuû choát taïi caùc boä phaän. chính saùch kinh doanh. Ngoaøi ra. nhaø xöôûng cuûa ñôn vò. kieåm toaùn vieân caàn phaûi tham quan nhaø xöôûng.4 . 2. Sau ñaây laø moät soá thoâng tin ñaëc bieät : a) Ñieàu leä coâng ty vaø giaáy pheùp thaønh laäp. ñoù laø söï so saùnh giöõa nhöõng thoâng tin khaùc nhau. hay caùc cam keát quan troïng.Nhöõng noäi dung caàn phaûi hieåu bieát : Kieåm toaùn vieân caàn ñaït ñöôïc söï hieåu bieát treân moät phaïm vi raát roäng. tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò..Thu thaäp vaø nghieân cöùu thoâng tin veà tình hình kinh doanh. ñeán vieäc kieåm tra cuûa kieåm toaùn vieân.Xaùc ñònh möùc troïng yeáu. cô caáu toå chöùc . Hoäi ñoàng quaûn trò (hay Hoäi ñoàng thaønh vieân) vaø Ban giaùm ñoác. 1. hoaëc ñeán baùo caùo kieåm toaùn . f) Nhaän dieän caùc beân höõu quan. phaân tích giuùp cho kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng.Phaân tích sô boä. kieåm toaùn vieân phaûi coù hieåu bieát ñaày ñuû veà tình hình kinh doanh nhaèm ñaùnh giaù vaø phaân tích ñöôïc caùc söï kieän.. thanh tra hay kieåm tra cuûa naêm hieän haønh vaø trong vaøi naêm tröôùc.Tham quan vaên phoøng.Phöông phaùp tìm hieåu. e) Caùc noäi quy.nhö sau :“ Ñeå thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. 2.. Kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu ñôn vò cöû ngöôøi coù thaåm quyeàn ñeå trình baøy veà tình hình cuûa ñôn vò. bao goàm nhieàu phöông dieän nhö sau : • Hieåu bieát chung veà neàn kinh teá nhö thöïc traïng neàn kinh teá. III− XAÙC ÑÒNH MÖÙC TROÏNG YEÁU VAØ ÑAÙNH GIAÙ RUÛI RO KIEÅM TOAÙN. d) Caùc hôïp ñoàng. cheá ñoä keá toaùn cuõng nhö caùc quy ñònh luaät phaùp khaùc lieân quan ñeán ngaønh ngheà… • Hieåu bieát veà nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa chính ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn.Phoûng vaán.1 .Khaùi nieäm. bao goàm nhöõng ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù. c) Caùc bieân baûn hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng.. b) Caùc baùo caùo taøi chính vaø caùc loaïi baùo caùo kieåm toaùn.1 . 2.. caùc ñaëc ñieåm cuûa ngaønh ngheà kinh doanh. khaû naêng taøi chính cuûa ñôn vò… 2. 2. caùc chuaån möïc. Phaân tích laø moät thuû tuïc quan troïng trong kieåm toaùn. chính saùch cuûa khaùch haøng..veà tình hình kinh doanh . 18 . h ) Caùc thoâng tin khaùc. cuõng nhö döï ñoaùn chieàu höôùng sai phaïm. Kieåm toaùn vieân seõ phaûi thu thaäp moïi thoâng tin coù theå aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng.2 .3 . möùc ñoä laïm phaùt. nghieäp vuï vaø thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa ñôn vò maø theo kieåm toaùn vieân thì coù aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính. vaên phoøng laøm vieäc .

ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro phaùt hieän. vaø möùc ñoä töøng khoaûn muïc. Tính troïng yeáu cuûa thoâng tin phaûi ñöôïc xem xeùt treân caû tieâu chuaån ñònh löôïng vaø ñònh tính.VSA 200 . “Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro khi kieåm toaùn vieân cho yù kieán kieåm toaùn khoâng ñuùng vì coù nhöõng sai soùt troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính.” 1. chöù khoâng kieåm tra toaøn boä.Muïc tieâu vaø nguyeân taéc cô baûn chi phoái kieåm toaùn baùo caùo taøi chính giaûi thích : “ Troïng yeáu : laø thuaät ngöõ duøng ñeå theå hieän taàm quan troïng cuûa moät thoâng tin (moät soá lieäu keá toaùn) trong baùo caùo taøi chính. vì coù nhöõng tröôøng hôïp tuy giaù trò thaáp nhöng do baûn chaát cuûa sai phaïm neân vaãn coù theå laø troïng yeáu. hay töøng loaïi nghieäp vuï. Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu coù nghóa laø neáu thieáu thoâng tin ñoù hay thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù seõ aûnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. chaúng haïn nhö do : − Kieåm toaùn vieân thöôøng chæ laáy maãu ñeå kieåm tra. Böôùc 2 − Phaân phoái öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu cho caùc khoaûn muïc.v . Veà ñònh löôïng.2 . xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. − Vieäc thu thaäp caùc baèng chöùng kieåm toaùn laø do kieåm toaùn vieân caàn döïa vaøo ñoù ñeå thuyeát phuïc. coøn ba böôùc keá tieáp thuoäc veà hai giai ñoaïn sau. Böôùc 3 − Öôùc tính sai soùt trong töøng khoaûn muïc. Chính vì theá maø khaû naêng ñeå kieåm toaùn vieân nhaän xeùt khoâng xaùc ñaùng veà baùo caùo taøi chính laø ñ ieàu luoân coù theå xaûy ra. hoï caàn xem xeùt treân caû hai maët ñònh löôïng vaø ñònh tính. Xuaát phaùt töø ñieàu ñoù maø khaùi nieäm ruûi ro kieåm toaùn ñöôïc neâu ra..Ñaùnh giaù ruûi ro vaø kieåm soaùt noäi 19 2. Nhö ñaõ nghieân cöùu laø baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng ñeàu coù nhöõng haïn cheá tieàm taøng. − Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn laø caùc sai soùt v.Quy trình vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu : Trong kieåm toaùn.Ruûi ro kieåm toaùn : . quy trình vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu thöôøng g oàm naêm böôùc.” (Ñoaïn 3 ISA 400 . trong ñoù hai böôùc ñaàu laø thuoäc giai ñoaïn laäp keá hoaïch. kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt tính troïng yeáu ôû möùc ñoä toång theå cuûa baùo caùo taøi chính.Phöông phaùp xaùc ñònh möùc troïng yeáu : Xaùc ñònh möùc troïng yeáu laø vieäc xeùt ñoaùn mang tính ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân. Möùc ñoä troïng yeáu tuøy thuoäc vaøo taàm quan troïng cuûa thoâng tin hay cuûa sai soùt ñöôïc ñaùnh giaù trong hoaøn caûnh cuï theå. Ngoaøi ra. Böôùc 4 − Öôùc tính möùc sai soùt toång hôïp. Vaán ñeà caàn ñaët ra laø phaûi tìm caùch giôùi haïn khaû naêng ñoù ôû möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy. 2.. kieåm toaùn vieân coøn xem xeùt caû veà maët ñònh tính. chöù khoâng phaûi nhaèm chöùng minh soá lieäu cuûa baùo caùo taøi chính laø tuyeät ñoái chính xaùc.3. Böôùc 5 − So saùnh sai soùt döï kieán cuûa moïi khoaûn muïc vôùi öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu. hay caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. Ruûi ro naøy bao goàm ba yeáu toá laø ruûi ro tieàm taøng. Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn. 1. thoâng thöôøng moät sai phaïm ñöôïc xem laø troïng yeáu neáu noù vöôït quaù moät giôùi haïn nhaát ñònh. cuï theå nhö sau : Böôùc 1 . Vò trí cuûa khoaûn muïc Baùo caùo keát quaû kinh doanh Baûng caân ñoái keá toaùn Khoâng troïng yeáu Döôùi 5 % laõi tröôùc thueá Döôùi 10 % taøi saûn Coù theå troïng yeáu Töø 5 % ñeán 10 % laõi tröôùc thueá Töø 10 % ñeán 15 % taøi saûn Chaéc chaén troïng yeáu Treân 10 % laõi tröôùc thueá Treân 15 % taøi saûn Ngoaøi ra. baèng caùch laäp keá hoaïch kieåm toaùn vaø ñieàu haønh cuoäc kieåm toaùn moät caùch phuø hôïp. hoaëc vôùi möùc öôùc tính ñöôïc ñieàu chænh.1.Öôùc tính ban ñaàu veà möùc troïng yeáu.

Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro.” (Ñoaïn 6 ISA 400).” (Ñoaïn 4 ISA 400). hoaëc coù theå keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû caùc soá dö. Ruûi ro kieåm soaùt . kinh nghieäm 4 Taøi lieäu huaán luyeän Kieåm toaùn cuûa Price Waterhouse vaø VACO taïi TP Hoà chí Minh (10/1992). 2. Ruûi ro phaùt hieän. Töông töï nhö vieäc nghieân cöùu veà tính troïng yeáu. a.3. “ Ruûi ro tieàm taøng laø khaû naêng coù sai soùt troïng yeáu trong soá dö cuûa taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï. nhöõng sai soùt naøy coù theå laø troïng yeáu neáu xeùt rieâng leû. nhöõng sai soùt naøy coù theå laø troïng yeáu neáu xeùt rieâng leû. 20 .2. maø khoâng ñöôïc heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ngaên chaën. hoaëc keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû caùc soá dö hay loaïi nghieäp vuï khaùc. hay caùc nghieäp vuï khaùc. hoaëc keát hôïp vôùi caùc sai soùt ôû nhöõng soá dö hay loaïi nghieäp vuï khaùc. nhöõng sai soùt naøy coù theå rieâng leû. Ñaùnh giaù ruûi ro. c.” (Ñoaïn 5 ISA 400). Ta coù theå nghieân cöùu moái quan heä treân thoâng qua hình veõ moâ taû veà bieän phaùp ngaên chaën caùc loaïi ruûi ro 4 nhö sau : Ruûi ro tieàm taøng Coù sai laàm cuï theå naøo hay khoâng ? Coù Heä thoáng kieåm soaùt noäi coù phaùt hieän ñöôïc hay khoâng ? Khoâng Ruûi ro phaùt hieän Kieåm toaùn vieân phaùt hieän ñöôïc baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn hay khoâng ? Khoâng Ruûi ro kieåm toaùn YÙ kieán sai 2. vôùi giaû ñònh raèng khoâng coù kieåm soaùt noäi boä. “ Ruûi ro kieåm soaùt laø ruûi ro maø söï trình baøy sai trong soá dö cuûa taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï. Ruûi ro tieàm taøng. “ Ruûi ro phaùt hieän laø ruûi ro khi maø caùc thöû nghieäm cô baûn cuûa kieåm toaùn vieân ñaõ khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc sai soùt hieän höõu treân soá dö taøi khoaûn. hoaëc caùc loaïi nghieäp vuï. ruûi ro kieåm toaùn cuõng ñöôïc xem xeùt ôû hai möùc ñoä toaøn boä baùo caùo taøi chính vaø töøng khoaûn muïc : * ÔÛ möùc ñoä toaøn boä baùo caùo taøi chính : Vieäc ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh döïa treân nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc veà ñaëc ñieåm vaø tình hình hoaït ñoäng kinh doanh. b. hoaëc phaùt hieän ñeå ñieàu chænh kòp thôøi.boä).

kieåm toaùn. Phaân chia toång theå baùo caùo taøi chính thaønh nhöõng boä phaän. Vieäc nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù ruûi ro raát quan troïng. 1. neân vaøo ñaàu thaäp nieân 80. vaø hình thaønh chieán löôïc chung veà kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân seõ thieát keá chöông trình kieåm toaùn chi tieát. laäp keá hoaïch vaø thieát keá chöông trình kieåm toaùn. Quaù trình naøy thöôøng bao goàm vieäc laäp keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn. IR (Inherent risk) : ruûi ro tieàm taøng. phuï luïc cuûa ISA 400 ñaõ trình baøy moái lieân heä giöõa caùc boä phaän cuûa ruûi ro kieåm toaùn nhaèm cho thaáy söï thay ñoåi cuûa ruûi ro phaùt hieän nhö sau : Ñaùnh giaù cuûa kieåm toaùn vieân veà ruûi ro kieåm soaùt Cao Trung bình Thaáp Ñaùnh giaù cuûa Cao Toái thieåu Thaáp Trung bình kieåm toaùn Trung bình Thaáp Trung bình Cao vieân veà ruûi Thaáp Trung bình Cao Toái ña ro tieàm taøng AR = IR × CR × DR DR = AR IR × CR 3.1. luùc ñoù khaû naêng coù sai soùt troïng yeáu seõ giaûm. neáu giaûm möùc sai soùt coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Moâ hình ruûi ro kieåm toaùn vaø ma traän ruûi ro phaùt hieän. DR (Detection risk) : ruûi ro phaùt hieän. * ÔÛ möùc ñoä khoaûn muïc. 2. Vieäc naém vöõng caùc moái quan heä treân raát höõu ích.3. Söï ñaùnh giaù naøy seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân xaùc ñònh tyû leä ruûi ro kieåm toaùn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Hoaïch ñònh phöông höôùng aùp duïng caùc kyõ thuaät kieåm toaùn cho caùc khoaûn muïc Sau ñaây laø moät maãu keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn : Coâng ty Y Keá hoaïch sô boä cho caùc khoaûn muïc ñöôïc kieåm toaùn. vaø thôøi gian cuûa caùc thuû tuïc kieåm toaùn. cuõng nhö giuùp kieåm toaùn vieân ñieàu chænh keá hoaïch vaø chöông trình laøm vieäc. taïi moät soá quoác gia thì ngöôøi ta ñaõ thieát laäp moâ hình ruûi ro kieåm toaùn. Xaùc ñònh möùc troïng yeáu vaø ñaùnh giaù ruûi ro kieåm toaùn 1. luùc ñoù ruûi ro kieåm toaùn seõ taêng leân. ta nhaän thaáy troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau. ⇔ CR (Control risk) : ruûi ro kieåm soaùt. Qua nghieân cöùu. söï xuaát hieän cuûa nhöõng nhaân toá laøm gia taêng khaû naêng gian laän vaø sai soùt. noùi caùch khaùc. phaïm vi.2. hay boä phaän : Döïa vaøo möùc ñoä ruûi ro chaáp nhaän ñöôïc ñaõ döï kieán cho töøng khoaûn mu ïc. Ngöôïc laïi. cuï theå laø : 1. khi naøo kieåm toaùn vieân taêng giaù trò sai soùt coù theå boû qua. Vieäc laäp keá hoaïch sô boä bao goàm nhieàu böôùc : 1. Keá hoaïch sô boä. hay nhöõng khoaûn muïc caàn kieåm toaùn.4. 21 . vì noù seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân xaùc ñònh noäi dung. Quan heä giöõa troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn. Ñeå giuùp kieåm toaùn vieân öôùc tính veà möùc ñoä ruûi ro phaùt hieän coù theå chaáp nhaän ñöôïc döïa treân söï ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro tieàm taøng. IV− XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH VAØ CHÖÔNG TRÌNH KIEÅM TOAÙN. Neáu möùc sai soùt coù theå chaáp nhaän ñöôïc taêng leân. roõ raøng laø ruûi ro kieåm toaùn seõ giaûm xuoáng . moâ hình ñoù ñöôïc bieåu thò bôûi coâng thöùc sau ñaây : AR (Audit risk) : ruûi ro kieåm toaùn.

vaø laø phöông tieän ñeå kieåm tra vieäc thöïc hieän coâng vieäc. − Thôøi haïn hoaøn thaønh. chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï ñoù. b.1. caùc taøi khoaûn khoâng coù soá dö hay trong caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. Thöû nghieäm naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau : tröôùc heát kieåm toaùn vieân seõ choïn caùc nghieäp vuï caàn kieåm tra . nhöõng cô sôû daãn lieäu vaø caùc muïc tieâu kieåm toaùn. caùc chæ soá. Chöông trình kieåm toaùn cuõng coù theå bao goàm nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn cho töøng khoaûn muïc. Thöû nghieäm naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau : ñaàu tieân kieåm toaùn vieân phaân tích soá d ö ra thaønh töøng boä phaän. cuoái cuøng kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù vaø xaù c ñònh soá dö cuoái kyø. Khaùi nieäm. heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.2. vaø ñoái chieáu vôùi nhöõng taøi lieäu thu thaäp ñöôïc töø caùc ñeä tam nhaân . ñeå phaùt hieän vaø nghieân cöùu veà caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. 3. thôøi haïn thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñaëc bieät − ví duï nhö quan saùt kieåm keâ toàn kho. vaø xem xeùt quaù trình luaân chuyeån cuûa chuùng qua caùc taøi khoaûn . “ Chöông trình kieåm toaùn laø taäp hôïp nhöõng höôùng daãn cho caùc thaønh vieân tham gia kieåm toaùn. thö xaùc nhaän . − Ñaùnh giaù sô boä veà möùc troïng yeáu. vaø öôùc tính thôøi gian caàn thieát ñeå kieåm tra töøng khoaûn muïc. nhö laø ñaëc ñieåm kinh doanh.Khoaûn muïc Caùc nhaân toá laøm taêng (hay giaûm) ruûi ro Ñaùnh giaù ban ñaàu veà ruûi ro Tieàm taøng Kieåm soaùt Phöông höôùng aùp duïng nhöõng kyõ thuaät kieåm toaùn 2. hay ñeå thöïc hieän töøng thuû tuïc kieåm toaùn” (Ñoaïn 10 ISA 310 – Laäp keá hoaïch kieåm toaùn). Sau ñaây ta nghieân cöùu theâm veà caùc thöû nghieäm cô baûn. − Nhöõng coâng vieäc caàn phaân coâng cho nhaân vieân cuûa khaùch haøng thöïc hieän. Loaïi kieåm tra naøy ñöôïc söû duïng khi maø soá phaùt sinh cuûa taøi khoaûn ít. Thieát laäp ñöôïc moät chöông trình kieåm toaùn thích hôïp seõ giuùp kieåm toaùn vieân ñaït ñöôïc möùc thoûa maõn trong kieåm toaùn vôùi chi phí vaø thôøi gian kieåm toaùn hôïp lyù. Caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc thieát keá trong chöông trình kieåm toaùn maãu bao goàm hai loaïi thöû nghieäm kieåm soaùt vaø thöû nghieäm cô baûn. − Noäi dung. goàm coù : * Kieåm tra nghieäp vuï : laø kieåm tra chi tieát moät soá ít hay toaøn boä nghieäp vuï phaùt sinh ñeå xem xeùt veà möùc ñoä trung thö ïc cuûa caùc khoaûn muïc. ñaùnh giaù sô boä veà ruûi ro tieàm taøng vaø ruûi ro kieåm soaùt . Keá hoaïch kieåm toaùn. * Kieåm tra soá dö : laø kieåm tra ñeå ñaùnh giaù veà möùc ñoä trung thöïc cuûa soá dö caùc taøi khoaûn coù nhieàu nghieäp vuï phaùt sinh. Chöông trình kieåm toaùn. Keá hoaïch kieåm toaùn thöôøng bao goàm caùc noäi dung nhö sau : − Moâ taû veà tình hình cuûa khaùch haøng. 3. Thöû nghieäm cô baûn.. − Yeâu caàu nhaân löïc cho cuoäc kieåm toaùn. cô caáu toå chöùc.. 22 . sau ñoù kieåm tra chi tieát veà caùc taøi lieäu. Laø thöû nghieäm duøng ñeå thu thaäp baèng chöùng veà nhöõng sai leäch troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính. − Muïc ñích kieåm toaùn. cuoái cuøng kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù keát quaû vaø xaùc ñònh soá dö cuoái kyø.. caùc tyû leä. hay theo töøng ñoái töôïng . Noù bao goàm hai loaïi thöû nghieäm chính laø : a.. 3.Thöû nghieäm chi tieát : laø vieäc kieåm tra tröïc tieáp caùc nghieäp vuï hay caùc soá dö. sau ñoù choïn maãu ñeå kieåm tra vaø ñoái chieáu giöõa caùc taøi lieäu. thôøi gian vaø trình töï kieåm toaùn : nhöõng coâng vieäc caàn tieán haønh. Thuû tuïc phaân tích : laø vieäc so saùnh caùc thoâng tin taøi chính. soå saùch vôùi nhau.

d.Hieän höõu vaø phaùt sinh : Kieåm toaùn vieân coù traùch nhieäm thu thaäp baèng chöùng chöùng minh veà söï hieän höõu cuûa caùc taøi saûn vaø nôï phaûi traû baèng nhieàu kyõ thuaät khaùc nhau.Ñaà y ñuû : Kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp baèng chöùng ñeå chöùng minh laø moïi nghieäp vuï. kieåm toaùn vieân caàn raø soaùt laïi quaù trình tính toaùn. kieåm toaùn vieân cuõng phaûi xem coù phaûi thöïc söï laø nghóa vuï cuûa ñôn vò hay khoâng ? c. Döôùi ñaây laø moät caùch coù theå söû duïng : a. quyeàn sôû höõu ñöôïc kieåm tra ñoàng thôøi vôùi söï hieän höõu. Rieâng vôùi doanh thu vaø chi phí. kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn rieâng bieät. coâng nôï ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø phaûn aùnh ñaày ñuû trong baùo caùo taøi chính. Chöông III ñaõ trình baøy veà caùc cô sôû daãn lieäu vaø döïa vaøo ñoù kieåm toaùn vieân seõ xaùc ñònh caùc muïc tieâu kieåm toaùn vaø xaây döïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn. Ngoaøi ra. toång coäng. phöông tieän vaän taûi . thí duï nhö tieàn gôûi ngaân haøng. nhaø xöôûng. kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu veà söï thoáng nhaát giöõa soá lieäu treân caùc soå chi tieát vaø toång hôïp. kieåm toaùn vieân caàn xaùc minh xem caùc nghieäp vuï coù thöïc söï phaùt sinh hay khoâng ? b.Ghi cheùp chính xaùc : Soá lieäu toång hôïp cuûa moät khoaûn muïc thöôøng bao goàm nhieàu ñoái töôïng chi tieát. vaø giôùi haïn phaïm vi kieåm tra chi tieát.Ñaùnh giaù : Kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp baèng chöùng ñeå xem taøi saûn.3.. Vì theá.. vaø ñeà ra nhöõng thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát cho töøng khoaûn muïc hay chu trình nghieäp vuï coù lieân quan. xaùc ñònh caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. Nhöng coù nhöõng taøi saûn maø söï hieän höõu vaø quyeàn sôû höõu khoâng gaén lieàn vôùi nhau.Quyeàn vaø nghóa vuï : Ñoái vôùi moät soá taøi saûn. 23 . coâng nôï vaø nghieäp vuï coù ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng theo nhöõng chuaån möïc keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? e. f. Cô sôû daãn lieäu vaø muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt. 3. luõy keá. nhö ñaát ñai. khi thieát keá chöông trình kieåm toaùn cuûa töøng khoaûn muïc hay chu trình nghieäp vuï. tröôùc khi kieåm tra töøng ñoái töôïng chi tieát. Treân cô sôû caùc muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt neâu treân. vaø ñoøi hoûi kieåm toaùn vieân söû duïng phoái hôïp nhieàu kyõ thuaät kieåm tra. Vaán ñeà naøy khaù phöùc taïp.Trình baøy vaø coâng boá : Caùc nhaø quaûn lyù coù traùch nhieäm phaûn aùnh trung thöïc veà tình hình taøi chính. keát quaû hoaït ñoäng vaø trình baøy ñaày ñuû caùc vaán ñeà troïng yeáu treân caùc baùo caùo taøi chính theo ñuùng nhöõng chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn.Muïc tieâu chính cuûa thuû tuïc phaân tích laø giuùp cho kieåm toaùn vieân hieåu roõ veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng. Rieâng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï phaûi traû. giöõa soå saùch vaø baùo caùo taøi chính. taøi saûn.

Baèng ch öùng kieåm toaùn phaûi ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh veà maët chaát löôïng vaø soá löôïng vaø hai khaùi nieäm thích hôïp vaø ñaày ñuû ñöôïc söû duïng ñeå chæ hai yeâu caàu naøy.4.Khaùi nieäm.1.Ñaày ñuû : Vaán ñeà naøy khoâng coù moät thöôùc ño chung.” (Ñoaïn 20 VSA 500). soå keá toaùn.1. “Baèng chöùng kieåm toaùn laø taát caû caùc taøi lieäu.” (VSA 500 “Baèng chöùng kieåm toaùn”). hoaëc caùc thoâng tin khaùc.Yeâu caàu. ñoái chieáu giöõa chuùng vôùi nhau. 2. Laø thu thaäp thoâng tin qua söï trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi trong ñôn vò. thoâng tin do kieåm toaùn vieân thu thaäp ñöôïc lieân quan ñeán cuoäc kieåm toaùn vaø döïa treân caùc thoâng tin naøy kieåm toaùn vieân hình thaønh neân yù kieán cuûa mình.Phoûng vaán. “ Kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn baèng caùc phöông phaùp sau : kieåm tra. 3.. chöùng töø.3. Sau ñaây laø moät soá nhaân toá coù aûnh höôûng ñeán söï xeùt ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân veà söï ñaày ñuû : • Tính thích hôïp cuûa caùc baèng chöùng kieåm toaùn • Tính troïng yeáu • Möùc ruûi ro 3.Quan saùt. tính toaùn vaø quy trình phaân tích.Xaùc nhaän.Kieåm tra taøi lieäu : Bao goàm vieäc xem xeùt ñoái chieáu caùc taøi lieäu.Tính toaùn. b. 24 . Vieäc thöïc hieän caùc phöông phaùp naøy moät phaàn tuøy thuoäc vaøo thôøi gian thu thaäp ñöôïc baèng chöùng kieåm toaùn. 2.2. maø chuû yeáu laø döïa vaøo söï xeùt ñoaùn ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân. Thöôøng bao goàm hai loaïi : a. Laø vieäc thu thaäp caùc thö xaùc nhaän cuûa caùc beân thöù ba veà caùc soá dö. Laø söï xem xeùt taän maét veà caùc coâng vieäc. 3. Laø söï xem xeùt caùc taøi lieäu ghi cheùp vaø caùc taøi saûn höõu hình baèng caùch raø soaùt. giöõa quy ñònh vaø thöïc hieän .BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN. quan saùt. 3. caùc tieán trình thöïc hieän coâng vieäc do ngöôøi khaùc laøm. vaên baûn. 1.CHÖÔNG V BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN I. kieåm toaùn vieân caàn chuù yù ñeán caùc nhaân toá sau ñaây : • Nguoàn goác cuûa baèng chöùng kieåm toaùn • Daïng baèng chöùng kieåm toaùn • Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa ñôn vò • Söï keát hôïp giöõa caùc loaïi baèng chöùng 2.Kieåm tra. Baèng chöùng kieåm toaùn bao goàm caùc taøi lieäu.2. ñieàu tra. chöùng töø coù lieân quan.Thích hôïp : Ñeå xem xeùt vaán ñeà naøy. Vì theá caùc chuaån möïc kieåm toaùn thöôøng chaáp nhaän kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn vaø döïa vaøo ñoù ñeå thuyeát phuïc hôn laø ñeå keát luaän. 3.Kieåm tra vaät chaát : bao goàm vieäc kieåm keâ hoaëc tham gia kieåm keâ taøi saûn thöïc teá. xaùc nhaän. thoâng tin töø nhöõng nguoàn khaùc. giöõa soå saùch vaø thöïc teá.5.. 3. baùo caùo taøi chính vaø caùc taøi lieäu. soå saùch.Caùc thuû tuïc thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn.

Choïn löïa caùc phaàn töû ñaëc bieät : Kieåm toaùn vieân coù theå choïn löïa caùc phaàn töû ñaëc bieät ñeå kieåm tra. ta coù theå so saùnh nhöõng thoâng tin nhö : • So saùnh giöõa caùc thoâng tin taøi chính trong kyø naøy vôùi thoâng tin töông öùng cuûa kyø tröôùc • So saùnh giöõa soá lieäu thöïc teá vaø soá lieäu keá hoaïch. Laáy maãu seõ giuùp kieåm toaùn 25 .1 . chi phí thaáp. Tuøy töøng tröôøng hôïp. Kieåm toaùn vieân coù theå kieåm tra toaøn boä caùc phaàn töû caáu thaønh moät soá dö taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï (hoaëc moät nhoùm trong toång theå).PHÖÔNG PHAÙP LÖÏA CHOÏN CAÙC PHAÀN TÖÛ THÖÛ NGHIEÄM.Laø söï kieåm tra laïi nhöõng pheùp tính soá hoïc cuûa caùc thoâng tin do ñôn vò cung caáp. ñoù laø : • Coâng vieäc cuûa chuyeân gia. thoâng tin cuûa ñôn vò thoâng qua vieäc so saùnh vaø nghieân cöùu moái quan heä giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi nhau.Choïn löïa toaøn boä. • Baèng chöùng veà caùc beân höõu quan. kieåm toaùn vieân coù theå löïa choïn moät trong ba phöông phaùp hoaëc söû duïng phoái hôïp. Sau ñaây laø moät soá baèng chöùng kieåm toaùn ñaëc bieät thu thaäp töø moät soá ñoái töôïng ñaëc bieät vaø thöôøng ñöôïc söû duïng trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. maø laïi coù theå cung caáp caùc baèng chöùng veà söï ñoàng boä. ñoàng thôøi giuùp ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng neùt toång theå vaø khoâng bò sa vaøo caùc nghieäp vuï cuï theå. vaø giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi caùc thoâng tin phi taøi chính.Caùc khaùi nieäm cô baûn. • Giaûi trình cuûa giaùm ñoác. chuaån xaùc vaø coù giaù trò veà caùc soá lieäu keá toaùn . ñoù laø: • Caùc phaàn töû coù giaù trò lôùn hoaëc quan troïng • Taát caû caùc phaàn töû coù giaù trò töø moät soá tieàn naøo ñoù trôû leân • Caùc phaàn töû thích hôïp cho muïc ñích thu thaäp thoâng tin • Caùc phaàn töû thích hôïp cho muïc ñích thöû nghieäm caùc thuû tuïc 3.6.Moät soá baèng chöùng kieåm toaùn ñaëc bieät. • Coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. 1. • Coâng vieäc cuûa caùc kieåm toaùn vieân khaùc.Laáy maãu kieåm toaùn. ISA 530 ñònh nghóa : “Laáy maãu kieåm toaùn” (goïi taét laø laáy maãu) laø aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn treân moät soá phaàn töû ít hôn 100% toång soá phaàn töû cuûa moät soá dö taøi khoaûn hay moät loaïi nghieäp vuï sao cho moïi phaàn töû ñeàu coù cô hoäi ñeå ñöôïc choïn. Tuy nhieân khi aùp duïng thuû tuïc naøy caàn phaûi chuù yù veà nhöõng vaán ñeà sau : − Moái quan heä baûn chaát giöõa caùc chæ tieâu ñöôïc so saùnh − Möùc ñoä troïng yeáu cuûa khoaûn muïc trong moái quan heä toång theå giöõa caùc thoâng tin taøi chính vôùi nhau − Möùc ñoä höõu hieäu cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä 4. Laáy maãu kieåm toaùn. 2. Laø söï xem xeùt caùc soá lieäu. 3. döï toaùn • So saùnh giöõa caùc chæ tieâu cuûa ñôn vò vôùi caùc chæ tieâu bình quaân ngaønh • Nghieân cöùu moái quan heä giöõa caùc thoâng tin taøi chính trong kyø • Nghieân cöùu moái quan heä giöõa thoâng tin taøi chính vaø caùc thoâng tin phi taøi chính Phaân tích ñöôïc ñaùnh giaù laø moät thuû tuïc kieåm toaùn coù hieäu quaû cao nhaát vì thôøi gian ít.Phaân tích. cuûa caùc soå saùch keá toaùn cuûa ñôn vò. II. 3. Khi phaân tích.

Ngöôïc laïi. Phaân loaïi hoà sô kieåm toaùn.Hoà sô quaûn lyù kieåm toaùn : Bao goàm caùc hoà sô ñöôïc thieát keá rieâng bieät ñeå hoã trôï cho kieåm toaùn vieân trong vieäc laäp keá hoaïch vaø theo doõi tieán ñoä thöïc hieän kieåm toaùn.Trôï giuùp cho vieäc kieåm tra.Döï ñoaùn sai soùt cuûa toång theå .Thieát keá maãu. Hoà sô kieåm toaùn ñöôïc laäp vaø löu tröõ thaønh hai loaïi. Taøi lieäu trong hoà sô kieåm toaùn ñöôïc theå hieän treân giaáy.” Hoà sô kieåm toaùn ñöôïc duøng ñeå : .Trôï giuùp cho vieäc laäp keá hoaïchvaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn . treân phöông tieän tin hoïc hay baát kyø phöông tieän löu tröõ naøo khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. Caùc loaïi hoà sô kieåm toaùn naêm. 2. . thu thaäp. Khaùi nieäm. nhaèm hình thaønh hay cuûng coá moät keát luaän veà toång theå . 3. treân phim.Hoà sô kieåm toaùn chung (coøn goïi laø hoà sô thöôøng tröïc) : laø caùc thoâng tin chung veà khaùch haøng lieân quan töø hai cuoäc kieåm toaùn trôû leân.Xaùc ñònh côõ maãu.Trôï giuùp cho vieäc xöû lyù caùc phaùt sinh sau cuoäc kieåm toaùn.. aûnh. söû duïng vaø löu tröõ.vieân thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà caùc ñaëc tröng cuûa caùc phaàn töû ñöôïc choïn. vaø laøm cô sôû cho vieäc ñöa ra yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. phaân loaïi. Ruûi ro laáy maãu vaø ruûi ro ngoaøi laáy maãu * Ruûi ro laáy maãu : laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra keát luaän döïa treân laáy maãu coù theå khaùc vôùi keát luaän maø kieåm toaùn vieân ñaït ñöôïc neáu kieåm tra treân toaøn boä toång theå vôùi cuøng moät thuû tuïc.1 .Xem xeùt baûn chaát vaø nguyeân nhaân cuûa sai soùt. 3. Döôùi ñaây laø moät soá hoà sô ñöôïc söû duïng phoå bieán trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính : 3. laáy maãu phi thoáng keâ döïa treân söï xeùt ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân neân coøn goïi laø laáy maãu xeùt ñoaùn. III.. caùc ñieàu chænh cuûa kieåm toaùn vieân vaø soá lieäu sau khi ñieàu chænh. .Quy trình laáy maãu kieåm toaùn Trong quy trình laáy maãu kieåm toaùn coù caùc noäi dung cô baûn nhö sau : .Thöïc h ieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn . . * Ruûi ro ngoaøi laáy maãu : laø ruûi ro khi kieåm toaùn vieân ñi ñeán moät keát luaän sai vì caùc nguyeân nhaân khoâng lieân quan ñeán côõ maãu. .2.Baûng caân ñoái taøi khoaûn : Laø baûng toång hôïp vaø caân ñoái caùc khoaûn muïc theo soå saùch vaøo ñaàu kyø vaø cuoái kyø kieåm toaùn. . VSA 230 “Hoà sô kieåm toaùn” ñònh nghóa :“ Hoà sô kieåm toaùn : laø caùc taøi lieäu do kieåm toaùn vieân laäp.Ñaùnh giaù keát quaû.” Laáy maãu thoáng keâ vaø laáy maãu phi thoáng keâ Laáy maãu thoáng keâ laø phöông phaùp laáy maãu döïa vaøo lyù thuyeát thoáng keâ ñeå ñaùnh giaù keát quaû maãu. 26 . 3. ñoù laø hoà sô kieåm toaùn chung vaø hoà sô kieåm toaùn naêm. 1.1.Hoà sô kieåm toaùn naêm (coøn goïi laø hoà sô hieän haønh) : bao goàm toaøn boä hoà sô kieåm toaùn ñeå laøm cô sôû cho baùo caùo kieåm toaùn cuûa moät naêm taøi chính.2 .Löu tröõ nhöõng baèng chöùng thu ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän kieåm toaùn.HOÀ SÔ KIEÅM TOAÙN.2.Löïa choïn caùc phaàn töû cuûa maãu. 2. 2. soaùt xeùt vaø ñaùnh giaù chaát löôïng coâng vieäc kieåm toaùn .

Yeâu caàu ñoái vôùi hoà sô kieåm toaùn.Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñöôïc chuù thích ñaày ñuû veà nguoàn goác döõ lieäu.Hoà sô kieåm toaùn phaûi coù ñeà muïc roõ raøng .Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñaày ñuû. Vaán ñeà baûo maät vaø löu tröõ hoà sô kieåm toaù n : Khi hoaøn thaønh kieåm toaùn. * Bieåu tính toaùn : bao goàm caùc tính toaùn ñoäc laäp cuûa kieåm toaùn vieân ñeå cung caáp döõ lieäu cho caùc hoà sô kieåm toaùn khaùc.. coå ñoâng. * Caùc taøi lieäu chöùng minh : kieåm toaùn vieân caàn löu vaøo hoà sô kieåm toaùn veà caùc taøi lieäu chöùng minh nhö baûn sao Bieân baûn caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.3. Ñoái vôùi caùc sai soùt troïng yeáu. kyù hieäu söû duïng .. cuï theå laø : . caùc hoà sô kieåm toaùn ñöôïc taäp hôïp vaø löu tröõ thaønh moät boä hoà sô theo thöù töï ñaõ ñaùnh soá ñeå giuùp tra cöùu deã daøng. Hoà sô kieåm toaùn phaûi ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh. Bieåu chæ ñaïo : Sau ñoù vieäc phaân tích caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính theo caùc taøi khoaûn. 3. * Bieåu phaân tích theo nghieäp vuï : duøng ñeå phaân tích moïi bieán ñoäng taêng giaûm cuûa moät taøi khoaûn trong kyø kieåm toaùn theo töøng loaïi nghieäp vu.Hoà sô kieåm toaùn phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa kieåm toaùn vieân .Hoà sô kieåm toaùn caàn ñöôïc saép xeáp khoa hoïc 5.5.. . döôùi ñaây laø moät soá daïng thöôøng ñöôïc söû duïng : * Bieåu lieät keâ chi tieát : coù noäi dung laø chi tieát hoùa soá dö cuoái kyø cuûa moät taøi khoaûn thaønh töøng ñoái töôïng chi tieát thích hôïp cho vieäc kieåm tra. * Bieåu chænh hôïp hay bieåu hoøa giaûi : duøng ñeå thuyeát minh chi tieát veà söï khaùc bieät giöõa soá lieäu thu töø caùc nguoàn khaùc nhau..Hoà sô kieåm toaùn caàn trình baøy deã hieåu vaø roõ raøng .v. 4. kieåm toaùn vieân seõ ñöa ra caùc buùt toaùn ñeå ñeà nghò ñôn vò ñieàu chænh laïi cho ñuùng. 3.4. caùc hôïp ñoàng kinh teá quan troïng v. tieåu khoaûn ñöôïc thöïc hieän baèng caùc bieåu chæ ñaïo. 27 . Baûng toång hôïp caùc buùt toaùn ñieàu chænh : Trong quaù trình kieåm toaùn. Caùc bieåu cô sôû : Coù nhieàu loaïi bieåu cô sôû ñöôïc thöïc hieän tuøy theo töøng muïc tieâu cuï theå.3. chính xaùc vaø thích hôïp . kieåm toaùn vieân coù theå phaùt hieän ñöôïc caùc sai soùt trong soá lieäu keá toaùn cuûa ñôn vò.

CHÖÔNG VI

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙ N

I− CHUAÅN BÒ HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN. Coâng vieäc chuaån bò hoaøn thaønh kieåm toaùn , bao goàm vieäc xem xeùt veà caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán, xem xeùt veà caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä, xem xeùt veà giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc vaø ñaùnh giaù toång quaùt keát quaû. 1. Xem xeùt caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán. Trong thöïc teá, coù nhöõng söï kieän ñaõ phaùt sinh trong naêm vaø coù theå daãn ñeán moät khoaûn coâng nôï hay thieät haïi maø cho ñeán thôøi ñieåm khoùa soå vaãn chöa theå xaùc ñònh laø coù chaéc chaén xaûy ra hay khoâng vaø soá tieàn cuï theå laø bao nhieâu ? Thoâng thöôøng coù caùc loaïi coâng nôï ngoaøi döï kieán nhö sau : − Caùc vuï kieän chöa xeùt xöû do ñôn vò xaâm phaïm quyeàn sôû höõu coâng nghieäp, hoaëc veà traùch nhieäm phaùp lyù ñoái vôùi saûn phaåm. − Caùc tranh chaáp veà thueá vôùi cô quan thueá vuï. − Caùc baûo laõnh veà coâng nôï cuûa ngöôøi khaùc v.v ... Caùc chuaån möïc keá toaùn thöôøng yeâu caàu ñôn vò phaûi coâng boá caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán troïng yeáu trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính Moät soá thuû tuïc kieåm toaùn coù theå söû duïng ñeå tìm kieám caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán cuûa ñôn vò, ñoù laø : • Trao ñoåi vôùi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò veà khaû naêng coù caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán chöa ñöôïc coâng boá. • Yeâu caàu luaät sö, hay tö vaán phaùp lyù cuûa ñôn vò cung caáp thö xaùc nhaän. • Xem xeùt caùc bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò ñeå bieát ñöôïc caùc hôïp ñoàng, caùc vuï kieän quan troïng v.v... Sau cuøng, kieåm toaùn vieân caàn ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa caùc khoaûn coâng nôï ngoaøi döï kieán vaø noäi dung caàn thieát coâng boá treân baùo caùo taøi chính. 2. Xem xeùt söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä. Töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä cho ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn , vaø sau ngaøy coâng boá baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn coù theå xaûy ra nhöõng söï kieän quan troïng vaø coù theå aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính. Chuùng ñöôïc goïi laø caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä (coøn goïi taét laø caùc söï kieän tieáp theo). Theo IAS 10, coù hai loaïi söï kieän tieáp theo caàn ñöôïc quan taâm bôûi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò vaø kieåm toaùn vieân. 2.1. Ñoái vôùi caùc söï kieän coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán baùo caùo taøi chính vaø ñoøi hoûi phaûi ñieàu chænh baùo caùo taøi chính : Döôùi ñaây laø moät soá söï kieän tieáp theo thuoäc loaïi naøy : − Keát quaû xeùt xöû moät vuï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä cho thaáy soá tieàn ñôn vò bò boài thöôøng laø troïng yeáu. − Moät soá seùc cuûa khaùch haøng ñaõ ghi vaøo toàn quyõ cuûa ñôn vò vaøo ngaøy khoùa soå, ñeán khi noäp ngaân haøng vaøo ñaàu naêm sau ñôn vò môùi phaùt hieän laø khoâng coù khaû naêng thu tieàn. 2.2. Ñoái vôùi caùc söï kieän khoâng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán baùo caùo taøi chính nhöng caàn phaûi coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính : Döôùi ñaây laø moät soá söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä caàn ñöôïc coâng boá : − Söï phaùt haønh traùi phieáu hay coå phaàn.
28

− Söï suït giaûm giaù thò tröôøng cuûa haøng toàn kho A vì nhaø nöôùc caám baùn loaïi haøng naøy keå töø thôøi ñieåm X ... Ñeå phaân bieät moät söï kieän tieáp theo thuoäc loaïi naøo, kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt veà thôøi ñieåm hình thaønh ñieàu kieän chuû yeáu daãn ñeán xaûy ra söï kieän laø tröôùc hay sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ? 2.3- Caùc thuû tuïc kieåm toaùn coù theå aùp duïng ñeå xem xeùt caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä : coù theå chia ra laøm hai loaïi laø caùc thuû tuïc kieåm tra soá dö vaø caùc thuû tuïc chuyeân duøng ñeå phaùt hieän caùc söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä. Loaïi thöù nhaát thöôøng laø caùc thuû tuïc kieåm tra quanh thôøi ñieåm khoùa soå vaø caùc thöû nghieäm ñaùnh giaù. Ñoù chính laø nhöõng thöû nghieäm cô baûn ñöôïc tieán haønh khi kieåm toaùn caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính. Beân caïnh vieäc cung caáp baèng chöùng veà söï chuaån xaùc cuûa caùc soá lieäu, noù coøn cho thaáy nhieàu söï kieän xaûy ra sau thôøi ñieåm khoùa soå. Loaïi thöù hai ñöôïc thieát keá ñeå tìm kieám caùc thoâng tin veà caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ñeå tieán haønh caùc ñieàu chænh, hoaëc boå sung caùc thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính. 3. Xem xeùt veà giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc. IAS 1 ñònh nghóa giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc (coøn goïi laø tính lieân tuïc hoaït ñoäng kinh doanh) nhö sau :" Thoâng thöôøng moät doanh nghieäp ñöôïc coi laø ñang hoaït ñoäng khi maø noù tieáp tuïc hoaït ñoäng cho moät töông lai ñònh tröôùc. Ngöôøi ta quan nieäm raèng doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh vaø cuõng khoâng caàn phaûi giaûi taùn hoaëc quaù thu heïp quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình". Giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc laø moät giaû ñònh cô sôû cho vieäc laäp baùo caùo taøi chính. Nhieàu phöông phaùp xöû lyù keá toaùn vaø trình baøy baùo caùo taøi chính döïa treân giaû ñònh naøy. Trong hoaït ñoäng cuûa moïi doanh nghieäp, coù raát nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán giaû ñònh naøy bò vi phaïm, chaúng haïn nhö laø : − Doanh nghieäp bò loã laõ lieân tuïc, vaø khoâng coù khaû naêng thanh toaùn nhöõng khoaûn nôï ñaùo haïn, − Doanh nghieäp bò nhöõng tai hoïa nghieâm troïng nhö hoûa hoaïn, thieân tai ... − Doanh nghieäp ñang vöôùng vaøo nhöõng vuï tranh tuïng taïi Toøa aùn, vaø neáu thua kieän thì hoï seõ gaùnh chòu khuûng hoaûng nghieâm troïng veà taøi chính, − Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, hay chính saùch cuûa chính phuû taïo ra nhöõng baát lôïi nghieâm troïng cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp v.v ... Neáu vaãn coøn nghi vaán raèng giaû ñònh naøy khoâng ñöôïc toân troïng, kieåm toaùn vieân seõ xem ñôn vò coù coâng boá trong thuyeát minh cuûa baùo caùo taøi chính hay khoâng ? Tuøy theo töøng tröôøng hôïp cuï theå, kieåm toaùn vieân seõ phaùt haønh loaïi baùo caùo kieåm toaùn thích hôïp. 4. Ñaùnh giaù keát quaû . Tröôùc khi laäp baùo caùo kieåm toaùn , kieåm toaùn vieân phaûi ñaùnh giaù toång quaùt veà caùc keát quaû thu thaäp ñöôïc. Coâng vieäc naøy nhaèm soaùt xeùt laïi toaøn boä quaù trình kieåm toaùn , keát quaû thu ñöôïc vaø caân nhaéc caùc cô sôû ñeå ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy, kieåm toaùn vieân thöôøng tieán haønh caùc thuû tuïc sau : - AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích - Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng - Ñaùnh giaù toång hôïp caùc sai soùt phaùt hieän ñöôïc. - Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn : - Yeâu caàu ñôn vò cung caáp thö giaûi trình cuûa ngöôøi quaûn lyù. - Kieåm tra caùc coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính. - Xem xeùt caùc thoâng tin khaùc trong baùo caùo thöôøng nieân. II− BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN. 1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa baùo caùo kieåm toaùn.
29

Baùo caùo kieåm toaùn laø vaên baûn do kieåm toaùn vieân laäp vaø coâng boá ñeå trình baøy yù kieán cuûa mình veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm toaùn. Nhö vaäy, baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuûa cuoäc kieåm toaùn vaø coù caùc vai troø raát quan troïng. • Ñoái vôùi kieåm toaùn vieân, baùo caùo kieåm toaùn laø taøi lieäu trình baøy caùc keát luaän sau cuøng veà thoâng tin taøi chính ñöôïc kieåm toaùn, neân noù phaûi keát tinh ñöôïc toaøn boä coâng vieäc maø hoï ñaõ tieán haønh. Ñoàng thôøi, baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuûa kieåm toaùn vieân cung caáp cho xaõ hoäi vaø hoï phaûi chòu traùch nhieäm veà yù kieán cuûa mình. • Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng thoâng tin taøi chính, baùo caùo kieåm toaùn laø caên cöù ñeå hoï ñaùnh giaù caùc thoâng tin naøy vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá. Ñeå thöïc thi vai troø naøy, baùo caùo phaûi roõ raøng, deã hieåu ñeå khoâng gaây ra caùc hieåu laàm. • Ñoái vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn, trong moät soá tröôøng hôïp, thí duï nhö kieåm toaùn hoaït ñoäng, baùo caùo kieåm toaùn vaø thö quaûn lyù (neáu coù) coøn laø caên cöù ñeå ñaùnh giaù vaø caûi tieán hoaït ñoäng cuûa ñôn vò noùi chung, kieåm soaùt noäi boä hoaëc coâng taùc keá toaùn taøi chính noùi rieâng. 2. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. • Tieâu ñeà : Giuùp phaân bieät vôùi caùc baùo caùo do ngöôøi khaùc laäp. • Ngöôøi nhaän : Phaûi ghi teân ngöôøi nhaän phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng kieåm toaùn. • Ñoaïn môû ñaàu : - Chæ roõ ñoái töôïng kieåm toaùn laø caùc baùo caùo taøi chính, cuõng nhö ngaøy laäp vaø nieân ñoä maø baùo caùo taøi chính ñoù phaûn aùnh. - Khaúng ñònh roõ raøng vieäc laäp baùo caùo taøi chính laø traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn. Coøn traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû kieåm toaùn cuûa mình. • Phaïm vi kieåm toaùn : - Caùc chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc aùp duïng : nhaèm baûo ñaûm vôùi ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính raèng cuoäc kieåm toaùn ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo caùc chuaån möïc hieän haønh. - Cuoäc kieåm toaùn ñaõ ñöôïc laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù laø caùc baùo caùo taøi chính khoâng chöùa ñöïng nhöõng sai leäch troïng yeáu. - Caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän, nhö caùc phöông phaùp kieåm toaùn ñeå thu thaäp baèng chöùng, ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn hieän haønh, ñaùnh giaù caùc öôùc tính keá toaùn, ñaùnh giaù vieäc trình baøy b aùo caùo taøi chính. - Xaùc ñònh cuoäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. • YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân : Neâu roõ yù kieán veà treân caùc phöông dieän laø : - Phaûn aùnh (hoaëc trình baøy) trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu, - Tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh (neáu caàn phaûi ghi roõ teân quoác gia), vaø - Vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. • Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp baùo caùo kieåm toaùn. • Chöõ kyù vaø ñoùng daáu. 3. Caùc loaïi baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Caên cöù keát quaû kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân coù theå ñöa ra moät trong caùc loaïi yù kieán sau ñaây : 3.1. YÙ kieán chaáp nhaän toaøn p haàn. YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn ñöôïc ñöa ra khi kieåm toaùn vieân cho raèng baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu veà tình hình taøi chính cuûa ñôn vò, vaø phuø hôïp vôùi chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. Ngoaøi ra, cuõng haøm yù raèng moïi thay ñoåi veà nguyeân taéc keá toaùn vaø caùc taùc ñoäng cuûa chuùng ñaõ ñöôïc xem xeùt, ñaùnh giaù ñaày ñuû vaø ñaõ ñöôïc coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính.
30

YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn cuõng ñöôïc ñöa ra trong tröôøng hôïp baùo caùo taøi chính tuy coù sai soùt nhöng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh theo yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. Ngoaøi ra, kieåm toaùn vieân coøn coù theå ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn vôùi moät ñoaïn nhaän xeùt. Ñoaïn naøy thöôøng ñöôïc ñaët sau ñoaïn yù kieán nhaèm laøm saùng toû theâm veà moät vaøi yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính, nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân. 3.2. YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn. YÙ kieán naøy ñöôïc trình baøy khi kieåm toaùn vieân cho raèng baùo caùo taøi chính chæ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù neáu khoâng bò aûnh höôûng bôûi yeáu toá ngoaïi tröø hoaëc yeáu toá tuøy thuoäc maø kieåm toaùn vieân neâu ra trong baùo caùo kieåm toaùn. a- Tröôøng hôïp coù yeáu toá ngoaïi tröø : Ñoù laø khi kieåm toaùn vieân bò giôùi haïn veà phaïm vi kieåm toaùn hoaëc baát ñoàng yù kieán vôùi ngöôøi quaûn lyù veà phöông phaùp keá toaùn . • Bò giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn : laø khi kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn maø hoï cho laø caàn thieát. • Baát ñoàng yù kieán : Neáu nhöõng ñieåm khoâng nhaát trí laø troïng yeáu ñoái vôùi baùo caùo taøi chính, kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán chaáp nhaän töøng phaàn hoaëc yù kieán khoâng chaáp nhaän. b- Tröôøng hôïp coù yeáu toá tuøy thuoäc : Yeáu toá tuøy thuoäc laø yeáu toá khoâng chaéc chaén vì phuï thuoäc vaøo caùc söï kieän töông lai, nghóa laø naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa ñôn vò vaø kieåm toaùn vieâ n . 3.3. YÙ kieán khoâng chaáp nhaän (YÙ kieán traùi ngöôïc). Ñaây chính laø tröôøng hôïp ngöôïc laïi cuûa yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn. Thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán naøy khi coù söï baát ñoàng nghieâm troïng vôùi giaùm ñoác ñôn vò veà vieäc löïa choïn vaø aùp duïng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn, hoaëc söï khoâng phuø hôïp cuûa caùc thoâng tin ghi trong baùo caùo taøi chính, hoaëc phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính. Khi ñöa ra yù kieán khoâng chaáp nhaän, kieåm toaùn vieân phaûi thu thaäp ñuû baèng chöùng ñeå laøm cô sôû cho yù kieán cuûa mình. Trong baùo caùo naøy, kieåm toaùn vieân phaûi trình baøy phaàn giaûi thích veà lyù do khoâng chaáp nhaän, vaø neâu nhöõng aûnh höôûng chính cuûa noù ñeán tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. 3.4. YÙ kieán töø choái (khoâng theå ñöa ra yù kieán). Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán naøy khi haäu quaû cuûa vieäc bò giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn laø quan troïng, hoaëc thieáu thoâng tin lieân quan ñeán moät soá löôïng lôùn caùc khoaûn muïc tôùi möùc maø kieåm toaùn vieân khoâng theå thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå coù theå cho yù kieán veà baùo caùo taøi chính. YÙ kieán töø choái vaø yù kieán khoâng chaáp nhaän coù ñieåm gioáng nhau laø caû hai chæ ñöôïc ñöa ra khi coù nhöõng söï kieän nghieâm troïng, nghóa laø moät baùo caùo chaáp nhaän töøng phaàn laø khoâng theå thích hôïp do möùc troïng yeáu cuûa vaán ñeà. Tuy nhieân, yù kieán töø choái vaø yù kieán khoâng chaáp nhaän laø hai tröôøng hôïp hoaøn toaøn khaùc nhau : YÙ kieán töø choái duøng trong tröôøng hôïp kieåm toaùn vieân khoâng ñuû thoâng tin ñeå keát luaän baùo caùo taøi chính laø trình baøy “trung thöïc vaø hôïp lyù” hay “khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù”. Coøn yù kieán khoâng chaáp nhaän ñöôïc ñöa ra khi kieåm toaùn vieân ñaõ coù ñuû baèng chöùng ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå keát luaän raèng baùo caùo taøi chính ñaõ trình baøy “khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù”.

31

Trong caùc noäi dung ñöôïc giôùi thieäu. . thì kieåm toaùn tieàn vaãn laø moät noäi dung quan troïng. vaø heä thoán g naøy coù theå chia laøm hai loaïi : − Kieåm soaùt caùc chu trình nghieäp vuï coù aûnh höôûng ñeán caùc khoaûn thu hay chi tieàn. Tieàn laïi laø taøi saûn ñöôïc öa chuoäng nhaát neân xaùc suaát xaûy ra gian laän. kieåm soaùt noäi boä lieân quan vaø caùc thuû tuïc kieåm toaùn aùp duïng cho khoaûn muïc ñoù. vôùi trình töï chung laø giôùi thieäu veà noäi dung. tieàn ñöôïc trình baøy ôû phaàn Taøi saûn (Phaàn A : taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn). Caùc tröôøng hôïp tieàn bò haïn cheá söû duïng ñeàu ñöôïc khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá). ñaëc ñieåm vaø muïc tieâu kieåm toaùn cuûa töøng khoaûn muïc. Soá phaùt sinh cuûa caùc taøi khoaûn tieàn thöôøng lôùn hôn soá phaùt sinh cuûa haàu heát caùc taøi khoaûn khaùc.Soå chi tieát tieàn ñöôïc toång coäng ñuùng vaø phuø hôïp vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc). chi phí. . vaø ngöôïc laïi. NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC TIEÀN.Taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán tieàn laø coù thaät vaø ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû). I. Nhöõng sai phaïm ôû caùc khoaûn muïc khaùc seõ taùc ñoäng ñeán tieàn. khoaûn muïc I : Tieàn vaø bao goàm caùc loaïi : . 1. Trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. Ñaëc ñieåm.Soá dö taøi khoaûn tieàn ñöôïc ghi theo ñuùng giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc (Ñaùnh giaùù).Tieàn göûi ngaân haøng . neân ñaây laø khoaûn thöôøng bò trình baøy sai leäch. Muïc tieâu kieåm toaùn.Doanh nghieäp coù quyeàn sôû höõu veà maët phaùp lyù ñoái vôùi caùc khoaûn tieàn (Quyeàn sôû höõu). 32 . bieån thuû thöôøng raát cao. Yeâu caàu cuûa kieåm soaùt noäi boä. duø soá dö cuûa khoaûn muïc naøy khoâng troïng yeáu. caùc ñôn vò thöôøng thieát laäp kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi caùc khoaûn tieàn.Tieàn maët . .Tieàn ñang chuyeån 2. Do ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa moät doanh nghieäp. Khi xem xeùt tieàn. Tieàn coøn laø moät khoaûn muïc bò aûnh höôûng vaø coù aûnh höôûng ñeán nhieàu khoaûn muïc quan troïng nhö doanh thu. Ñeå haïn cheá nhöõng sai soùt coù theå xaûy ra. II− KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI TIEÀN. Do vaäy. − Kieåm tra ñoäc laäp thoâng qua kieåm keâ quyõ hay ñoái chieáu vôùi ngaân haøng.Soá dö caùc khoaûn tieàn toàn taïi vaøo ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn (Hieän höõu). chuùng toâi seõ trình baøy vieäc kieåm toaùn taïi caùc ñôn vò söû duïng caùc heä thoáng keá toaùn khaùc vôùi Vieät nam.Soá dö tieàn ñöôïc phaân loaïi vaø trình baøy thích hôïp treân baùo caùo taøi chính.CHÖÔNG VII KIEÅM TOAÙN TIEÀN Töø chöông naøy. vaø haàu heát caùc taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp. chuùng toâi seõ trình baøy veà kieåm toaùn caùc khoaûn muïc cuûa baùo caùo taøi chính. Tieàn laø khoaûn muïc ñöôïc trình baøy tröôùc tieân treân baûng caân ñoái keá toaùn vaø laø moät khoaûn muïc quan troïng trong taøi saûn löu ñoäng. . coâng nôï. ruûi ro tieàm taøng cuûa khoaûn muïc naøy thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù laø cao neân kieåm toaùn vieân caàn taäp trung kieåm tra chi tieát nhieàu hôn caùc loaïi khaùc. Do taát caû nhöõng lyù do treân. phaàn minh hoïa chuû yeáu ñöôïc trình baøy theo keá toaùn Vieät Nam vôùi hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung. 1. Noäi dung. . 3. thí duï chu trình baùn haøng hoaëc chu trình mua haøng. Treân baûng caân ñoái keá toaùn. muïc tieâu kieåm toaùn laø nhaèm xaùc ñònh caùc vaán ñeà sau : .

nhaø haøng. vaø nhieàu khoaûn thu khaùc. thu töø nôï cuûa khaùch haøng.1. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi chi tieàn. − Neáu thu tieàn qua böu ñieän : caàn phaân nhieäm cho caùc nhaân vieân khaùc nhau ñaûm nhaän caùc nhieäm vuï nhö Laäp hoùa ñôn baùn haøng − Theo doõi coâng nôï − Ñoái chieáu giöõa soå toång hôïp vaø chi tieát veà coâng nôï − Môû thö vaø lieät keâ caùc seùc nhaän ñöôïc − Noäp caùc seùc vaøo ngaân haøng − Thu tieàn. ngöôøi ta thöôøng toå chöùc heä thoáng thu tieàn ôû moät trung taâm vaø phaân coâng cho moät nhaân vieân ñaûm nhaän.Cuoái moãi thaùng. thöïc hieän ñ oái chieáu giöõa soá lieäu treân soå saùch vaø thöïc teá 3. ghi soå.Haïn cheá toái ña vieäc söû duïng tieàn maët trong thanh toaùn : .Haøng ngaøy. caàn phaûi quaûn lyù ñöôïc soá thu trong ngaøy thoâng qua vieäc laäp ra caùc baùo caùo baùn haøng haøng ngaøy.. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp baùn leû. 4. vì khoâng taïo khaû naêng sinh lôïi vaø coù theå gaëp ruûi ro. göûi vaøo ngaân haøng hay noäp vaøo quyõ trong khoaûng thôøi gian sôùm nhaát. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi thu ñöôïc thieát keá thay ñoåi tuøy theo töøng loaïi hình ñôn vò vaø tuøy theo caùc nguoàn thu. Trong theå thöùc naøy. Tröôøng hôïp thu töø baùn haøng. muoán kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu ñoái vôùi tieàn caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu nhö sau : − Thu ñuû : Moïi khoaûn tieàn ñeàu phaûi ñöôïc thu ñaày ñuû. haïn cheá chi baèng tieàn maët. Sau ñaây laø moät vaøi thuû tuïc kieåm soaùt noäi boä ñieån hình : 3. Coù theå toùm taét caùc nguyeân taéc chung ñeå xaây döïng kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn nhö sau : . nhö thu tröïc tieáp töø baùn haøng. phöông phaùp kieåm soaùt toát nhaát laø söû duïng caùc thieát bò thu tieàn. moät nhaân vieân thöôøng phaûi ñaûm nhieäm nhieàu vieäc nhö baùn haøng.AÙp duïng nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm . Trong ñieàu kieän ñoù. Moät soá thuû tuïc kieåm soaùt noäi boä thöôøng ñöôïc söû duïng ñoái vôùi chi quyõ nhö sau : .Taäp trung ñaàu moái thu .Nhaân vieân phaûi coù ñuû khaû naêng vaø lieâm chính . hoaëc bieân lai − Neáu thu tieàn taïi cô sôû cuûa khaùch haøng : Quaûn lyù chaët cheõ giaáy giôùi thieäu. vaø thöôøng xuyeân ñoái chieáu coâng nôï ñeå choáng thuû thuaät goái ñaàu. Caùc nguyeân taéc kieåm soaùt noäi boä. 3.Vaän duïng ñuùng nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån. Traùnh vieäc toàn quyõ quaù möùc caàn thieát. Tröôøng hôïp thu nôï cuûa khaùc h haøng. − Neáu khaùch haøng ñeán noäp tieàn : Khuyeán khích hoï yeâu caàu cung caáp phieáu thu.Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi thu tieàn. cuõng nhö thanh toaùn nôï ñeán haïn. − Phaûi duy trì soá dö toàn quyõ hôïp lyù ñeå ñaûm baûo chi traû caùc nhu caàu veà kinh doanh.2. vaø noäp ngay soá thu trong ngaøy cho ngaân haøng . − Chi ñuùng : Taát caû caùc khoaûn chi ñeàu phaûi ñuùng vôùi muïc ñích. ñoái chieáu soá lieäu giöõa thuû quyõ vaø keá toaùn. Neáu khoâng trang bò ñöôïc heä thoáng maùy moùc tieân tieán. Ñoái vôùi caùc ñôn vò dòch vuï nhö khaùch saïn.Thöïc hieän toái ña nhöõng khoaûn chi baèng tieàn göûi ngaân haøng. 2. vaø ñöôïc ghi cheùp ñuùng ñaén. . nhaän tieàn.Trong thöïc tieãn. vì thöôøng coù nhieàu nguoàn thu khaùc nhau. . vieäc ñaùnh soá tröôùc caùc bieân lai seõ laø moät phöông tieän höõu hieäu ñeå ngaên ngöøa gian laän. nhöng caùc bieân lai phaûi do moät nhaân vieân khaùc laäp.Coù bieän phaùp khuyeán khích caùc ngöôøi noäp tieàn yeâu caàu cung caáp bieân lai hoaëc phieáu thu tieàn. 33 . phaûi ñöôïc xeùt duyeät..

Ñoái vôùi doanh nghieäp nhoû. b. kieåm toaùn vieân thöôøng döïa vaøo söï quan saùt vaø söû duïng baûng caâu hoûi veà kieåm soaùt noäi boä. nhaèm ñieàu chænh chöông trình kieåm toaùn cho phuø hôïp.1.Choïn maãu ñeå so saùnh giöõa khoaûn chi ñaõ ghi trong nhaät kyù chi tieàn vôùi taøi khoaûn phaûi traû . Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä. Theá nhöng ñeå ñôn giaûn.4. Thö traû lôøi cuûa ngaân haøng phaûi göûi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân vaø moät baûn sao cho khaùch haøng. Kieåm toaùn vieân chæ coù theå ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt ñoái vôùi moät cô sôû daãn lieäu naøo ñoù laø thaáp hôn möùc toái ña. Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. tieàn ñang chuyeån theo töøng loaïi : tieàn Vieät Nam.Ñoái chieáu haøng thaùng vôùi soå phuï cuûa ngaân haøng. Luùc naøy caùc thöû nghieäm cô baûn thöôøng ñöôïc tieán haønh nhö sau : 2. Coâng vieäc naøy chuû yeáu laø ñeå nhaän dieän caùc ñieåm yeáu vaø ñieåm maïnh cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. bao goàm soá dö ñaàu kyø (hoaëc soá dö kieåm toaùn kyø tröôùc) vaø soá dö cuoái kyø theo Soå caùi (chöa kieåm toaùn). tieàn göûi ngaân haøng. Ñeå thieát laäp. Thö xaùc nhaän do kieåm toaùn vieân soaïn thaûo nhöng phaûi coù chöõ kyù cuûa ñôn vò. chuùng toâi giaû ñònh raèng kieåm soaùt noäi boä veà tieàn laø höõu hieäu. maø chæ thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn ôû möùc ñoä phuø hôïp. kieåm toaùn vieân khoâng thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt.Phaân tích baûng keâ chi tieát cuûa taøi khoaûn tieàn. kieåm toaùn vieân phaûi tröïc tieáp göûi thö vaø yeâu caàu thö phuùc 34 . . hoï thöôøng söû duïng löu ñoà ñeå moâ taû cô caáu kieåm soaùt noäi boä hieän haønh. vaø vôùi caùc chöùng töø coù lieân quan. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt cho töøng cô sôû daãn lieäu. vaøng baïc. Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt.3. III. 1. neáu möùc ruûi ro kieåm soaùt ñöôïc ñaùnh giaù laø toái ña vaø xeùt thaáy khoâng coù khaû naêng giaûm ñöôïc trong thöïc teá.2. kieåm toaùn vieân yeâu caàu cung caáp hay töï laäp moät baûng keâ chi tieát caùc taøi khoaûn tieàn maët.2. Thöû nghieäm cô baûn. do vaäy thuû tuïc khaùm phaù gian laän seõ khoâng ñöôïc nhaán maïnh. 1.Toång coäng nhaät kyù quyõ vaø laàn theo soá toång coäng ñeán soå caùi . kieåm toaùn vieân thöôøng soaïn baûng töôøng thuaät.Göûi thö xin xaùc nhaän moïi soá dö cuûa t aøi khoaûn tieàn göûi ngaân haøng vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. Ví duï nhö coù theå söû duïng tyû leä giöõa soá dö taøi khoaûn tieàn vôùi caùc taøi saûn löu ñoäng. Tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp.Xaây döïng caùc thuû tuïc xeùt duyeät caùc khoaûn chi. thuû tuïc phaân tích coù theå vaãn höõu ích. Ñeå ñaûm baûo tính thích hôïp cuûa baèng chöùng. Sau khi ñaõ thöïc hieän caùc thuû tuïc treân. . vôùi caùc baûng keâ tieàn göûi vaøo ngaân haøng vaø vôùi taøi khoaûn nôï phaûi thu. Tröôùc khi thöïc hieän caùc thöû nghieäm khaùc. ñaù quyù cuûa töøng chi nhaùnh. Ngöôïc laïi. 2. ngoaïi teä..Thöû nghieäm chi tieát : a. coøn vôùi doanh nghieäp lôùn. ta coù theå aùp duïng caùc thöû nghieäm kieåm soaùt thoâng duïng laø : . Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn. Giaû söû raèng doanh nghieäp aùp duïng hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung. .KIEÅM TOAÙN KHOAÛN MUÏC TIEÀN 1. Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. vaø ñoái chieáu vôùi soá dö treân soå caùi. khi maø ñaùnh giaù raèng caùc thuû tuïc kieåm soaùt coù lieân quan ñöôïc thieát keá vaø thöïc hieän höõu hieäu.1 Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích Trong kieåm toaùn tieàn thuû tuïc phaân tích ít ñöôïc söû duïng. 2. 1. 1. Muïc ñích cuûa thuû tuïc naøy laø giuùp kieåm toaùn vieân kieåm tra söï thoáng nhaát giöõa soá lieäu toång hôïp cuûa khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính vôùi soá lieäu chi tieát cuûa caùc taøi khoaûn caáu thaønh.So saùnh chi tieát danh saùch nhaän tieàn töø soå quyõ (baùo caùo quyõ) vôùi nhaät kyù thu tieàn.

Sau khi nhaän ñöôïc thö xaùc nhaän cuûa ngaân haøng. c . ñeå xaùc ñònh xem moïi khoaûn thu chi coù ñöôïc ghi nhaän ñuùng nieân ñoä hay khoâng ? • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn gôûi ngaân haøng. Soá lieäu töø caùc bieân baûn ñoù ñöôïc duøng ñeå ñoái chieáu vôùi chi tieát vaø toång hôïp cuûa taøi khoaûn Tieàn maët. Nhôø soå phuï. Kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra vieäc choïn tyû giaù. Ñeå kieåm tra. ÔÛ moät soá ñôn vò.ñaùp göûi veà vaên phoøng cuûa coâng ty kieåm toaùn. tieàn maët toàn quyõ coù theå laø moät khoaûn muïc khoâng troïng yeáu.Kieåm tra vieäc khoùa soå caùc nghieäp vuï thu chi tieàn. vaø phaùt hieän cheânh leäch. Xem xeùt caùc baûng toång hôïp. vieäc ñieàu chænh theo tyû giaù naøy vaø phaûn aùnh sai bieät vaøo khoaûn cheânh leäch tyû giaù. neáu coù cheânh leäch caàn laøm roõ nguyeân nhaân. vì ñaây laø khoaûn laø coù raát nhieàu khaû naêng gian laän. e. vaø ñöôïc ghi cheùp ñuùng hay khoâng ? Xem chuùng coù caàn ñöôïc coâng boá treân thuyeát minh baùo caùo taøi chính hay khoâng (ví duï nhö ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán caùc beân höõu quan) ? f.Kieåm keâ tieàn maët toàn quyõ. ñoái chieáu vôùi soå phuï cuûa ngaân haøng (hay kho baïc) vaø caùc chöùng töø coù lieân quan ñeå xaùc nhaän caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån ñöôïc ghi cheùp ñuùng nieân ñoä. kieåm toaùn vieân seõ tìm hieåu nguyeân nhaân cheânh leäch ñeå xaùc ñònh ñuùng ñaén soá thöïc. d. Kieåm toaùn vieân caàn giöõ bieân baûn. kieåm toaùn vieân caàn laàn theo soá dö cuûa taøi khoaûn naøy leân soá dö treân baûng caân ñoái keá toaùn. chi baát thöôøng. Kieåm toaùn vieân choïn ra moät soá nghieäp vuï lôùn. kieåm toaùn vieân seõ ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn tieàn göûi ngaân haøng vôùi soá dö treân soå phuï cuûa ngaân haøng. hoaëc ñaõ noäp nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng (hay kho baïc) vaø nhöõng seùc chöa noäp taïi thôøi ñieåm khoùa soå. thuû quyõ seõ kyù vaøo bieân baûn kieåm keâ ñeå xaùc nhaän soá thöïc teá. • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn ñang chuyeån.Kieåm tra vieäc quy ñoåi ngoaïi teä ra tieàn Vieät nam. Kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt thôøi ñieåm phaùt sinh cuûa caùc chöùng töø thu chi ñöôïc ghi nhaän vaøo soå keá toaùn vaøo nhöõng ngaøy tröôùc vaø sau khi keát thuùc nieân ñoä. hoaëc ñoàng tieàn ñöôïc choïn ñeå haïch toaùn. 35 . hoaëc baûn sao bieân baûn kieåm keâ. caàn laäp baûng toång hôïp caùc seùc ñaõ chi. • Kieåm tra vieäc khoùa soå cuûa taøi khoaûn Tieàn maët. baát thöôøng vaø kieåm tra chuùng ñeå xem caùc nghieäp vuï naøy coù ñöôïc cho pheùp. Sau ñoù. theá nhöng kieåm toaùn vieân vaãn caàn phaûi xem xeùt vieäc kieåm keâ quyõ tieàn maët. Khi keát thuùc. Ñeå kieåm tra. kieåm toaùn vieân thöôøng yeâu caàu khaùch haøng tröïc tieáp cung caáp soå phuï trong khoaûng thôøi gian moät tuaàn tröôùc vaø sau khi keát thuùc nieân ñoä.Kieåm tra caùc nghieäp vuï thu.

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG VAØ NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG. . 3 . Treân baûng caân ñoái keá toaùn. khoaûn muïc nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc trình baøy taïi phaàn A Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn. vaø thöôøng ñöôïc trình baøy theo giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc.Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaøo ngaøy laäp baùo caùo thuoäc veà ñôn vò (Quyeàn sôû höõu). 2. Ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc. Laäp leänh baùn haøng (phieáu xuaát kho).. Noäi dung khoaûn muïc. Do nghieäp vuï baùn haøng vaø nôï phaûi thu khaùch haøng coù moái lieân heä chaët cheõ vôùi nhau vaø chöông naøy seõ keát hôïp nghieân cöùu veà kieåm toaùn cho caû hai noä i dung treâ n . Chaúng haïn trong chu kyø coù theå phaân chia nhö sau : 1 .NOÄI DUNG. . maø vieäc laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi cho caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng thöôøng döïa vaøo söï öôùc tính cuûa Ban giaùm ñoác vì theá neân raát khoù kieåm tra.Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn goäp treân baùo caùo taøi chính vaø phuø hôïp giöõa chi tieát caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vôùi soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc). II. goàm khoaûn muïc nôï phaûi thu khaùch haøng ñöôïc ghi theo soá phaûi thu goäp vaø khoaûn muïc döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ñöôïc ghi soá aâm. Moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu veà caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng thöôøng ñoøi hoûi phaûi taùch bieät caùc chöùc naêng.Söï ñuùng ñaén trong trình baøy vaø coâng boá khoaûn nôï phaûi thu. 1. 2 . bao goàm vieäc phaân loaïi ñuùng ñaén caùc khoaûn nôï phaûi thu.Taát caû caùc khoaûn nôï phaûi thu ñeàu ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû (Ñaày ñuû).Ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính thöôøng coù khuynh höôùng döïa vaøo moái lieân heä giöõa taøi saûn vôùi coâng nôï ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn cuûa moät doanh nghieäp. Neân hieäu soá nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi phaûn aùnh soá nôï phaûi thu thuaàn. . . vì coù lieân quan maät thieát ñeán keát quaû kinh doanh cuûa ñôn vò. Do ñoù luoân coù khaû naêng laø ñôn vò seõ coá tình trình baøy sai leäch baùo caùo taøi chính. theá chaáp .Caùc khoaûn döï phoøng ñöôïc tính toaùn hôïp lyù ñeå giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn nôï phaûi thu gaàn ñuùng vôùi giaù trò coù theå thöïc hieän ñöôïc (Ñaùnh giaù).Haàu heát caùc khoaûn tieàn thu ñöôïc cuûa caùc doanh nghieäp ñeàu coù lieân quan ñeán caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng.. .KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI CAÙC KHOAÛN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG. 3.Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ñaõ ghi cheùp coù thöïc taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo (Hieän höõu).Nôï phaûi thu khaùch haøng laø moät khoaûn muïc quan troïng treân baûng caân ñoái keá toaùn. hay boä phaän khaùc nhau phuï traùch. Xuaát kho haøng hoaù. Pheâ chuaån vieäc baùn chòu. vaø phaân nhieäm cho nhöõng caù nhaân.Muïc tieâu kieåm toaùn. 36 . (Trình baøy vaø coâng boá). . baèng caùch ghi taêng caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng so vôùi thöïc teá nhaèm laøm cho khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp bieåu hieän khaùc ñi. .CHÖÔNG VIII KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG I. cuõng nhö coâng boá ñaày ñuû caùc vaán ñeà lieân quan nhö caàm coá. . . do ñoù gian laän raát deã phaùt sinh töø caùc khoaûn naøy.

chöõ kyù vaø söï xeùt duyeät ñoái vôùi caùc nghieäp vuï baùn chòu cuûa caáp coù thaåm quyeàn. 6 . leänh baùn haøng.Kieåm tra maãu caùc nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân seõ laáy maãu ñeå xem xeùt caùc khía caïnh caàn thieát. thoâng thöôøng doanh nghieäp seõ laäp hoùa ñôn baùn haøng hay hoùa ñôn giaù trò gia taêng (theo maãu quy ñònh).Xem xeùt toång coäng cuûa töøng loaïi haøng. . giaù caû. 1. Caâu traû lôøi coù seõ cho thaáy kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu. ÔÛ Vieät Nam. soá löôïng.Xem xeùt söï cho pheùp vaø ghi cheùp veà haøng baùn bò traû laïi. caâu traû lôøi khoâng chöùng toû kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm. III. kieåm toaùn vieân coøn coù theå thöïc hieän kyõ thuaät walk-through. Ngoaøi caùc kyõ thuaät treân. tieáp tuïc ñoái chieáu soá toång coäng cuûa nhaät kyù vôùi taøi khoaûn treân soå caùi. kieåm toaùn vieân seõ laàn theo töø caùc hoùa ñôn ñeán soå saùch keá toaùn. Göûi haøng ñi. hay giaûm giaù. Ñeå kieåm tra vaán ñeà naøy. Luùc naøy.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. Caùc thöû nghieäm kieåm soaùt tieâu bieåu coù theå laø : a . Caàn ñaëc bieät löu yù ñeán soá thöù töï lieân tuïc cuûa caùc chöùng töø lieân quan laø ñôn ñaët haøng. kieåm toaùn vieân seõ ñi töø hoùa ñôn ñeán nhaät kyù . caùc doanh nghieäp thöôøng söû duïng hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho neân khoâng coù söï taùch bieät giöõa leänh baùn haøng (hoaëc phieáu xuaát kho) vôùi hoùa ñôn baùn haøng.4 . 1. .Ñoái chieáu ngaøy ghi treân hoùa ñôn vôùi ngaøy göûi haøng. Do ñoù seõ giaûm thieåu ñöôïc khaû naêng xaûy ra gian laän vaø sai soùt. ñoù laø : Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát. b .2 . Sau khi xem xeùt veà tính chính xaùc trong maãu ñöôïc choïn neâu treân. muïc ñích laø tìm hieåu vaø ghi nhaän caùc thuû tuïc kieåm soaùt ñöôïc thöïc hieän. kieåm toaùn vieân thöôøng baét ñaàu choïn ra moät soá hoùa ñôn ñeå : . Trong nghieäp vuï baùn haøng. vaø ngaøy ghi vaøo soå keá toaùn.Ñoái chieáu veà chuûng loaïi. hoùa ñôn baùn haøng seõ vöøa laø thoâng baùo cho khaùch haøng veà soá tieàn maø hoï phaûi traû.Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä. quy caùch. Trong hình thöùc nhaät kyù chung. sau khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. Chuaån y caùc khoaûn haøng baùn bò traû laïi. so saùnh giaù treân hoùa ñôn vôùi baûng giaù taïi moãi thôøi ñieåm. Thöû nghieäm (a) khoâng giuùp phaùt hieän ñöôïc caùc tröôøng hôïp haøng ñaõ ñöôïc göûi ñi nhöng vì moät lyù do naøo ñoù maø khoâng laäp hoùa ñôn. 37 . vaän ñôn. ñoàng thôøi laø caên cöù ñeå xuaát kho haøng hoùa (phieáu xuaát kho). KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG VAØ NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG. 1. sau ñoù. caàn choïn maãu caùc chöùng töø chuyeån haøng ñaõ laäp trong naêm vaø ñoái chieáu vôùi caùc hoùa ñôn. chaúng haïn nhö teân cuûa nhaân vieân phuï traùch trong caùc lónh vöïc chính. hay bò hö hoûng. hoaëc vôùi caùc taøi lieäu khaùc. 7 . .Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt : Töông töï caùc chöông tröôùc. 8 .1. chöùng töø chuyeån haøng vaø hoùa ñôn baùn haøng.Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt.Ñoái chieáu vôùi ñôn ñaët haøng. ngaøy göûi haøng.3 .Choïn maãu ñoái chieáu giöõa chöùng töø chuyeån haøng vôùi nhöõng hoùa ñôn lieân quan. Laäp vaø kieåm tra hoùa ñôn. Theo doõi thanh toaùn. toång coäng töøng hoùa ñôn. Khi möùc ñoä phaân chia traùch nhieäm caøng cao thì caùc sai phaïm caøng deã bò phaùt hieän thoâng qua söï kieåm tra hoã töông giöõa caùc phaàn haønh. 1. Cho pheùp xoùa soå caùc khoaûn nôï khoâng thu hoài ñöôïc. hoaëc vôùi catologue. Caâu traû lôøi coù theå döôùi daïng moâ taû. thí duï nhö so saùnh chi phí vaän chuyeån trong vaän ñôn. 5 . hay khi ñoái chieáu taøi lieäu giöõa caùc boä phaän khaùc nhau. c . Moät theå thöùc tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thöôøng ñöôïc söû duïng laø baûng caâu hoûi. hoaëc coù theå döôùi daïng traû lôøi coù hay khoâng.

Caùc thöû nghieäm chi tieát soá dö phuï thuoäc vaøo caùc muïc tieâu kieåm toaùn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân. So saùnh soá dö cuûa caùc khaùch haøng coù soá dö Sai soùt ôû taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch nôï vöôït quaù moät giôùi haïn naøo ñoù so vôùi naêm haøng. So saùnh doanh thu baùn chòu giöõa caùc thaùng Khai khoáng hay khai thaáp doanh thu.Thu thaäp hay töï laäp baûng soá dö chi tieát phaân tích coâng nôï theo tuoåi nôï ñeå ñoái chieáu vôùi soå chi tieát vaø soå caùi : Thöû nghieäm chi tieát veà taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng nôï khoù ñoøi chuû yeáu döïa vaøo baûng soá dö chi tieát phaân tích theo tuoåi nôï. khai thaáp möùc döï phoøng. Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn : Sau khi ñaõ thöïc hieän caùc thöû nghieäm treân. So saùnh giöõa soá dö cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu Khai khoáng hay khai thaáp khoaûn nôï khaùch haøng vôùi doanh thu baùn chòu cuûa naêm phaûi thu khaùch haøng.1 . Thuû tuïc phaân tích Sai soùt coù theå xaûy ra 1. ñoù laø : a . hay bò hö hoûng ñeàu phaûi ñöôïc chöùng minh bôûi caùc taøi lieäu ñaõ ñöôïc ñaùnh soá thöù töï. 2. 4. Caùc thöû nghieäm cô baûn tieâu bieåu ñeå ñaùp öùng muïc tieâu caùc kieåm toaùn chung coù theå bao goàm : 2.4.So saùnh tyû leä chi phí döï phoøng nôï khoâng thu hoài ñöôïc vôùi soá dö taøi khoaûn nôï phaûi thu Khai khoáng hay khaùch haøng naêm nay vaø naêm tröôùc. nay so vôùi naêm tröôùc. Khi ñaùnh giaù. 1. So saùnh caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng phaân tích theo tuoåi nôï cuûa naêm nay so vôùi naêm tröôùc. taøi khoaûn quan troïng nhaát laø taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi.Taát caû haøng hoùa bò traû laïi. So saùnh giöõa tyû leä haøng bò traû laïi vaø giaûm Khai khoáng hay khai thaáp haøng bò traû giaù vôùi soá baùn giöõa naêm nay vaø naêm tröôùc laïi vaø giaûm giaù. (theo töøng maët haøng) 5. tröôù c . ñöôïc xeùt duyeät vaø kyù bôûi caáp coù thaåm quyeàn vaø hoï phaûi ñoäc laäp vôùi vieäc chi quyõ.Thöû nghieäm cô baûn.Thuû tuïc phaân tích ñoái vôùi taøi khoaûn doanh thu vaø nôï phaûi thu khaùch haøng : Baûng döôùi ñaây minh hoïa moät soá thuû tuïc phaân tích thöôøng duøng ñoái vôùi doanh thu vaø nôï phaûi thu khaùch haøng. kieåm toaùn vieân neân nhaän dieän nhöõng ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä ñeå môû roäng caùc thöû nghieäm cô baûn vaø nhöõng ñieåm maïnh cho pheùp giaûm thieåu caùc thöû nghieäm cô baûn.2 . vaø coù theå aûnh höôûng ñeán khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. 6. So saùnh tyû leä laõi goäp naêm nay vôùi naêm Khai khoáng hay khai thaáp doanh thu. Baûng naøy lieät keâ soá dö cuûa töøng khaùch haøng vaø saép xeáp theo thôøi gian quaù haïn traû nôï (tính töø ngaøy heát haïn traû ñeán ngaøy laäp baùo caùo). 38 .Thöû nghieäm chi tieát soá dö : Ñoái vôùi chu kyø nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù möùc ruûi ro kieåm soaùt cho moãi cô sôû daãn lieäu lieân quan ñeán khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. 7. trong naêm vaø vôùi cuøng kyø cuûa naêm tröôùc. hay giöõ soå keá toaùn. 3. tröôù c . 2. 2.

Caùc thuû tuïc kieåm toaùn aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng khoâng coù thö traû lôøi. thöù ba. Coù hai phöông phaùp thu thaäp xaùc nhaän töø khaùch haøng laø xaùc nhaän toaøn boä vaø xaùc nhaän khoâng toaøn boä. Trong nhieàu tröôøng hôïp. sau khi ñaõ giaûi quyeát moïi khoaûn cheânh leäch thoâng qua thö xaùc nhaän. Khi coù khaùc bieät soá lieäu. Neáu khoâng nhaän ñöôïc thö traû lôøi. Ngoaøi ra. ñoái chieáu vôùi kyø haïn thanh toaùn. Khi ñoù.3 . ñôn vò ñeàu yeâu caàu khaùch haøng xaùc nhaän coâng nôï vaø gôûi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân.Kieåm toaùn vieân thöôøng baét ñaàu kieåm tra laïi vieäc coäng doàn haøng ngang vaø haøng doïc.1. b. Tyû leä thö traû lôøi nhaän ñöôïc seõ thay ñoåi raát nhieàu tuøy theo caùc loaïi khaùch haøng. hoaëc coù theå ñeà nghò ñôn vò giaûi thích. b. kieåm toaùn vieân neân tieáp tuïc göûi thö laàn thöù hai. Trong phöông phaùp xaùc nhaän toaøn boä.2 . kieåm toaùn vieân caàn göûi thö nhaéc nhôû. Neáu khoâng nhaän ñöôïc thö. cheânh leäch phaùt sinh laø do söï khaùc bieät veà thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu vaø caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. kieåm toaùn vieân seõ yeâu caàu ñôn vò kyù ñeå kieåm toaùn vieân göûi thö xin xaùc nhaän coâng nôï. Ñeå xaùc nhaän tính coù thöïc (Hieän höõu) cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. neân côõ maãu caàn phaûi khaù lôùn. Neáu sai soùt ñaùng keå khaùc xa so vôùi möùc döï kieán cuûa kieåm toaùn vieân.5/ Cuoái cuøng. Sau ñoù.. nhö laø xem xeùt vieäc thu tieàn trong nieân ñoä keá tieáp. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt ñoái vôùi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng. Moät soá thö traû lôøi khaúng ñònh raèng soá dö ñaõ ñöôïc neâu laø khoâng chính xaùc vaø khoâng phaûn aùnh ñuùng soá nôï hieän haønh. hoùa ñôn baùn haøng. kieåm toaùn coù theå söû duïng caùc kyõ thuaät khaùc. Maët khaùc. vaø trong caû hai phöông phaùp. b. thì caàn ñaùnh giaù laïi vaø coù theå thay ñoåi phaïm vi cuûa caùc thöû nghieäm cô baûn trong cuoäc kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân caàn laäp baûng chænh hôïp giöõa soá lieäu treân caùc soå chi tieát coù lieân quan vôùi baûng keâ chi tieát do khaùch haøng göûi ñeå xaùc ñònh soá thöïc. caàn kieåm tra laïi toång coäng soá dö treân caùc soå chi tieát. thoâng qua vieäc choïn ra moät soá khaùch haøng vaø laàn ñeán soå chi tieát cuûa khaùch haøng ñoù. nhö laø göûi fax hay ñieän tín. b . Soá toång coäng treân baûng cuõng ñöôïc duøng ñeå ñoái chieáu vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi.Toùm taét vaø ñaùnh giaù keát quaû : kieåm toaùn vieân caàn laäp ra baûng toùm taét ñeå lieät keâ caùcthö ñaõ nhaän ñöôïc. neáu vaãn khoâng nhaän ñöôïc. Böôùc ñaàu tieân trong quaù trình kieåm toaùn caùc khoaûn döï phoøng laø xem xeùt keát quaû cuûa caùc thöû nghieäm khaùc lieân quan ñeán chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. vaø trong moïi tröôøn g hôïp thì khaùch haøng ñeàu ñöôïc yeâu caàu traû lôøi tröïc tieáp cho kieåm toaùn vieân. phaûi traû coù lieân quan giöõa hai beân. thöû nghieäm ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø göûi thö xin xaùc nhaän ñeán caùc khaùch haøng. chæ khi naøo coù söï khaùc bieät veà soá lieäu thì khaùch haøng môùi göûi thö traû lôøi cho kieåm toaùn vieân Sau ñaây laø moät soá vaán ñeà caàn quan taâm khi aùp duïng theå thöùc naøy : b.Kieåm tra vieäc laäp döï phoøng nôï khoù ñoøi.Thieát keá maãu : Do chæ göûi thö xaùc nhaän trong phaïm vi maãu ñöôïc choïn. sau moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù.. Caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng khoâng nhaän ñöôïc thö traû lôøi sau khi ñaõ aùp duïng caùc thuû tuïc khaùc coù theå xem nhö laø sai soùt khi ñaùnh giaù keát quaû. coù theå aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc. ñôn ñaët haøng. caùc hôïp ñoàng... c . kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu ñeå giaûi quyeát. b. vaø ñoái chieáu vôùi toång soá dö treân soå caùi. xem xeùt ñeán tính hôïp lyù cuûa söï phaân loaïi coân g nôï. Sau cuøng. vaø phaûi ñaïi dieän cho toång theå ñeå coù theå thu thaäp ñöôïc baèng chöùng ñaùng tin caäy. Coøn ñoái vôùi phöông phaùp xaùc nhaän khoâng toaøn boä.Giaûi quyeát soá cheânh leäch giöõa thö xaùc nhaän cuûa khaùch haøng vôùi soá lieäu cuûa ñôn vò. vaän ñôn . vaø toång hôïp keát quaû chung. Ñaây laø moät noäi dung quan troïng trong hoà sô kieåm toaùn.Göûi thö xin xaùc nhaän ñeán khaùch haøng. goïi ñieän thoaïi .4 . Neáu chính saùch baùn chòu 39 .

Ngoaøi ra. döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi chæ ñöôïc laäp khi coù ñaày ñuû chöùng töø goác hay xaùc nhaän con nôï veà soá tieàn chöa traû.cuõng laø moät chæ daãn toát veà caùc khoaûn naøy. vieäc tính tyû leä caùc khoaûn nôï khoâng thu hoài ñöôïc so vôùi khoaûn baùn chòu roøng. kieåm toaùn vieân caàn laàn theo nhöõng khoaûn ghi Nôï vaøo taøi khoaûn döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ñeán caùc chöùng töø coù lieân quan. Taïi Vieät Nam5. Ngoaøi ra. nhö laø hôïp ñoàng kinh teá. thuû tuïc kieåm toaùn coù theå aùp duïng ñeå khaùm phaù gian laän naøy laø kieåm toaùn vieân laäp baûng lieät keâ caùc nghieäp vuï baùn haøng dieãn ra trong moä t s ngaøy tröôùc vaø sau ngaøy khoùa soå ñeå so saùnh vôùi hoùa ñôn baùn haøng vaø vôùi caùc oá chöùng töø coù lieân quan. phaù saûn hay bò cô quan phaùp luaät giam caàm thì cuõng ñöôïc ghi nhaän laø nôï khoù ñoøi. Caên cöù ñeå ghi nh aän khoaûn nôï khoù ñoøi laø : • Nôï quaù haïn thanh toaùn töø 2 naêm trôû leân. kheá öôùc vay nôï hay cam keát nôï. Ñeå phaùt hieän sai phaïm naøy. kieåm toaùn vieân seõ yeâu caàu ñôn vò ñieàu chænh ñeå phaûn aùnh ñuùng doanh thu cuûa nieân ñoä. Kieåm toaùn vieân phaûi döïa vaøo caùc quy ñònh naøy ñeå kieåm tra veà möùc laäp döï phoøng. theá chaáp. Sau ñoù. ñoái chieáu coâng nôï. qua nieân ñoä sau thì soá doanh thu naøy seõ ñöôïc khaáu tröø. luùc naøy söï thay ñoåi soá dö cuûa taøi khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng chæ coù theå do vieäc thay ñoåi cuûa hoaït ñoäng kinh doanh vaø doanh soá baùn. kieåm toaùn vieân caàn so saùnh giöõa ngaøy ghi treân caùc chöùng töø chuyeån haøng ñöôïc choïn maãu vôùi ngaøy treân hoùa ñôn baùn haøng vaø treân soå keá toaùn.9. doanh nghieäp ñaõ ñoøi nhieàu laàn nhöng vaãn chöa thu ñöôïc nôï. kieåm toaùn vieân caàn phaûi thaän troïng khi ñaùnh giaù keát quaû cuûa nhöõng thay ñoåi naøy. so vôùi chi phí döï phoøng veà nôï khoâng thu hoài ñöôïc. Neân so saùnh buùt toaùn ghi Coù ôû taøi khoaûn naøy vôùi taøi khoaûn chi phí döï phoøng veà nôï khoâng thu hoài ñöôïc.khoâng thay ñoåi vaø keát quaû cuûa caùc thöû nghieäm coù lieân quan cho thaáy chính saùch baùn chòu cuûa naêm hieän haønh töông töï nhö thôøi khoùa tröôùc. kieåm toaùn vieân neân xem xeùt caån thaän taát caû caùc khoaûn haøng traû laïi sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä coù lieân quan ñeán soá haøng baùn trong nieân ñoä tröôùc. Nhaèm muïc tieâu kieåm tra vieäc ghi nhaän ñuùng thôøi khoùa. Ngoaøi ra. cuõng nhö caùc taøi lieäu xaùc nhaän veà coâng nôï coù lieân quan. • Tröôøng hôïp ñaëc bieät tuy thôøi gian quaù haïn chöa ñöôïc 2 naêm nhöng con nôï ñang trong thôøi gian xem xeùt giaûi theå. Khi phaùt hieän ñöôïc. theá chaáp cuûa caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng coù theå ñöôïc kieåm toaùn vieân thu thaäp thoâng qua thö xaùc nhaän. vaø so vôùi khoaûn döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. cuõng coù theå laø moät chæ daãn toát cho kieåm toaùn vieân ñeå laøm saùng toû veà caùc khoaûn baát thöô øng. neáu chính saùch baùn chòu ñaõ thay ñoåi ñaùng keå. tröôùc tieân caàn laäp baûng phaân tích döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. 5 Theo ThoângTö 64-TC-TCDN ngaøy 15. Ñeå xaùc ñònh ñôn vò coù laäp ñuû caùc khoaûn laäp döï phoøng hay khoâng. vieäc phaân tích taøi khoaûn chi phí taøi chính khoaûn muïc chi phí tieàn laõi . Ngöôïc laïi. caùc kheá öôùc vay nôï hay caùc cam keát nôï. cuõng nhö taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi. Beân caïnh ñoù. thì noù cuõng laø söï chæ daãn veà khaû naêng coù sai soùt trong soá lieäu cuûa nieân ñoä. 40 .1997 cuûa Boä Taøi chính. e -Xem xeùt veà caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng bò caàm coá theá chaáp : Trong moät soá tröôøng hôïp. doanh thu cuõng coù theå bò taêng giaû taïo baèng caùch ghi nhaän tröôùc moät khoaûn doanh thu naøo ñoù cho nieân ñoä . khaùch haøng khoâng coøn quyeàn sôû höõu ñaày ñuû ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vì moät soá ñaõ ñöôïc ñem caàm coá. Baèng chöùng veà söï caàm coá. keå töø ngaøy ñeán haïn thu nôï ghi trong hôïp ñoàng kinh teá. d .Kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng : Moät trong nhöõng phöông phaùp laøm taêng giaû taïo doanh thu laø ghi vaøo nhaät kyù vaø soå caùi veà caùc nghieäp vuï baùn haøng xaûy ra sau khi keát thuùc nieân ñoä. Neáu coù cheânh leäch.

. ? Ngoaøi ra. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng ghi trong baûng naøy coù ñöôïc phaân loaïi ñuùng hay khoâng. töùc laø coù taùch bieät vôùi caùc khoaûn nôï phaûi thu khaùc nhö laø nôï phaûi thu cuûa caùc chi nhaùnh. Kieåm toaùn vieân coøn caàn ñaùnh giaù xem vieäc trình baøy vaø coâng boá taøi khoaûnphaûi thu khaùch haøng treân baùo caùo taøi chính coù tuaân thuû ñuùng caùc chuaån möïc hay caùc quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân cuõng caàn chuù yù laø moïi khoaûn baát thöôøng ñeàu phaûi ñöôïc coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính.Ñaùnh giaù chung veà söï trình baøy vaø coâng boá khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng treân baùo caùo taøi chính : Thoâng qua kieåm tra baûng soá dö chi tieát phaân tích theo tuoåi nôï..f. phaûi thu taïm öùng cho nhaân vieân hay khoâng ... 41 . caàn löu yù neáu taøi khoaûn phaûi thu khaùch haøng coù soá dö Coù thì khi trình baøy treân Baûng caân ñoái keá toaùn caàn phaûi xeáp vaøo caùc khoaûn nôï phaûi traû .

Giaù voán haøng baùn laø giaù voán cuûa thaønh phaåm. . Haøng toàn kho thuoäc Taøi saûn löu ñoäng trong Baûng caân ñoái keá toaùn. soá löôïng nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø raát nhieàu vôùi giaù trò lôùn vaø lieân quan ñeán nhieàu loaïi chöùng töø. coâng cuï duïng cuï. haøng hoùa thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò nhöng vì caùc lyù do khaùc nhau neân khoâng naèm taïi kho cuûa ñôn vò. Moái quan heä naøy coù theå bieåu thò qua hình veõ sau : Haøng toàn kho ñaàu kyø Haøng mua trong kyø Chi phí cheá bieán (neáu coù) Giaù voán haøng baùn Haøng toàn kho cuoái kyø Toång löôïng haøng coù trong kyø Do moái quan heä chaët cheõ treân neân vieäc kieåm toaùn giaù voán haøng baùn cuõng ñöôïc thöïc hieän ngay trong quaù trình kieåm toaùn haøng toàn kho. haøng toàn kho thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù laø moät khoaûn muïc troïng yeáu vaø coù ruûi ro tieàm taøng cao. chaúng haïn nhö laäp caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù khoâng ñuùng theo quy ñònh. giaù trò haøng toàn kho coù theå khoâng ñöôïc ñieàu chænh thích hôïp vaø bò trình baøy sai leäch treân baùo caùo taøi chính. Haøng toàn kho vaø giaù voán haøng baùn coù moái quan heä chaët cheõ. 42 .Haøng toàn kho thöôøng chieám tyû troïng lôùn trong toång taøi saûn cuûa ñôn vò vaø thöôøng laø khoaûn muïc lôùn nhaát trong taøi saûn löu ñoäng cuûa doanh nghieäp. thaønh phaåm. nhö nguyeân vaät lieäu. Chuùng bao goàm nhieàu loaïi .Haøng toàn kho coù khaûø naêng bò giaûm giaù trò so vôùi giaù trò soå saùch raát nhieàu do hao moøn höõu hình vaø voâ hình.Ñaëc ñieåm. bò hö hoûng hay loãi thôøi … Vì theá maø vieäc ñaùnh giaù haøng toàn kho thöôøng phöùc taïp. NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC : 1. vaø ñöôïc trình baøy theo giaù thaáp hôn giöõa giaù lòch söû vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän. 2. ñöôïc trình baøy treân Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Ngoaøi ra. neân deã bò rôùt giaù. saûn phaåm dôû dang. Noäi dung.CHÖÔNG IX KIEÅM TOAÙN HAØNG TOÀN KHO VAØ GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN I. lao vuï cung caáp trong kyø.Soá löôïng vaø chuûng loaïi haøng to àn kho raát phong phuù. vì nhöõng lyù do sau : . haøng toàn kho coøn bao goàm haøng ñang ñi ñöôøng vaø haøng göûi baùn. Do ñoù vieäc quaûn lyù vaø ghi cheùp haøng toàn kho raát phöùc taïp. haøng hoùa. Neáu haøng toàn kho bò ñaùnh giaù sai leäch seõ aûnh höôûng troïng yeáu ñeán möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa caùc baùo caùo taøi chính. haøng hoùa. Trong nhieàu doanh nghieäp. Nhöõng sai soùt treân khoaûn muïc haøng toàn kho thöôøng daãn ñeán nhöõng sai soùt troïng yeáu veà chi phí vaø keát quaû kinh doanh. ñoù laø nhöõng vaät tö. ñaëc bieät laø ñoái vôùi doanh nghieäp thöông maïi. . Haøng toàn kho laø taøi saûn löu ñoäng cuûa doanh nghieäp bieåu hieän döôùi hình thaùi vaät chaát. Soá lieäu naøy ñöôïc chi tieát thaønh giaù lòch söû cuûa töøng loaïi haøng toàn kho vaø toång soá döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho.

Baùo caùo nhaän haøng (hoaëc phieáu nhaäp kho) laø baèng chöùng veà vieäc nhaän haøng vaø kieåm tra haøng hoùa. vaø laïi do raát nhieàu ngöôøi ôû nhöõng boä phaän khaùc nhau quaûn lyù. Sau ñoù. • Kieåm soaùt quaù trình ghi cheùp : Caùc chöùng töø ñöôïc ñaùnh soá tröôùc. * Söï phaân chia traùch nhieäm : Bao goàm vieäc aùp duïng nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø baát kieâm nhieäm nhaèm ngaên chaën söï gian laän. Ngoaøi ra.Haøng toàn kho ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng theo giaù thaáp hôn giöõa giaù goác vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän (Ñaùnh giaù). . . II. ñòa ñieåm khaùc nhau. Muïc ñích kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho. soá löôïng. saûn phaåm dôû dang. thôøi gian haøng ñeán vaø caùc ñieàu kieän khaùc ñeå laäp baùo caùo nhaän haøng. trong nhieàu tröôøng hôïp thì söï phaân chia traùch nhieäm cuï theå tro ng quaûn lyù haøng toàn kho cho nhöõng caù nhaân cuõng heát söùc caàn thieát. * Kieåm soaùt vieäc nhaän haøng : Khi tieáp nhaän. nhaát laø taïi caùc ñôn vò aùp duïng phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø.Haøng toàn kho thöôøng ñöôïc boá trí ôû caùc vò trí. thaäm chí coù theå raát phaân taùn ôû nhieàu boä phaän. 2.Trình baøy vaø khai baùo haøng toàn kho ñaày ñuû vaø ñuùng ñaén (Trình baøy vaø coâng boá). * Caùc chính saùch mua haøng : Bao goàm caùc chính saùch veà ñaët haøng. caùc boä phaän coù lieân quan seõ soaïn thaûo phieáu ñeà nghò mua haøng vaø göûi cho boä phaän mua haøng. boä phaän mua haøng seõ pheâ chuaån treân cô sôû xem xeùt nhu caàu vaø löïa choïn nhaø cung caáp phuø hôïp vôùi chính saùch cuûa ñôn vò. vaø duøng ñeå theo doõi thanh toaùn. Muïc tieâu kieåm toaùn.Coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå ñaùnh giaù haøng toàn kho. kho haøng rieâng bieät haïn cheá ra vaøo kho nguyeân lieäu haøng hoùa. . * Laäp ñôn ñaët haøng : Caên cöù theo phieáu ñeà nghò mua haøng. soá löôïng. quaûn lyù taøi saûn.Taát caû haøng toàn kho ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø baùo caùo (Ñaày ñuû). Ñaây laø phieáu yeâu caàu cung öùng haøng cuûa moät boä phaän naøo ñoù. chaát löôïng cuûa toàn kho cuoái kyø. cuõng nhö phaûi taùch bieät traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän quaûn lyù ñeå coù cô sôû ñieàu tra khi phaùt sinh cheânh leäch giöõa kieåm keâ vaø soå saùch. Soå saùch toång hôïp vaø chi tieát haøng hoùa toàn kho phaûi theo doõi ñöôïc caû veà giaù trò. . Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho bao goàm : • Kieåm soaùt vaät chaát : Vieäc söû duïng caùc khu vöïc. boä phaän nhaän haøng phaûi kieåm tra veà maãu maõ. 1. . baùo caùo naøy thöôøng seõ ñöôïc göûi cho boä phaän 43 . giaù caû vaø chaát löôïng haøng mua. thaønh phaåm laø moät thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu ñeå baûo veä taøi saûn. 3.KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI HAØNG TOÀN KHO. boä phaän naøy tieán haønh laäp ñôn ñaët haøn g vaø göûi cho nhaø cung caáp..Soá lieäu chi tieát haøng toàn kho ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát giöõa soå caùi vaø soå chi tieát (Söï ghi cheùp chính xaùc).Haøng toàn kho thaät söï coù vaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò (Hieän höõu vaø quyeàn sôû höõu). ñöôïc xeùt duyeät tröôùc khi cho pheùp haøng hoùa vaän ñoäng seõ coù taùc duïng baûo veä taøi saûn.Vieäc khoùa soå haøng toàn kho caàn baûo ñaûm raèng ñaõ chia caét nieân ñoä ñuùng ñaén ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính. Sau ñoù. . . vaø vôùi moãi phöông phaùp thì giaù trò haøng toàn kho seõ khaùc nhau neân taát nhieân seõ daãn ñeán lôïi nhuaän khaùc nhau. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt vaät chaát. veà vieäc löïa choïn ngöôøi baùn … * Thieát laäp thuû tuïc kieåm soaùt mua haøng : Moãi khi coù nhu caàu mua haøng. Maët khaùc quaù trình ghi cheùp soå saùch toàn kho caàn phaûi taùch bieät vôùi nhöõng ngöôøi baûo veä.

KIEÅM TOAÙN HAØNG TOÀN KHO VAØ GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN. . Khi hoaøn thaønh coâng vieäc hoaëc saûn phaåm. Ñeå thöïc hieän quaù trình ghi cheùp haøng toàn kho. do ñoù caàn phaûi xaùc laäp quy trình baûo quaûn toàn tröõ ñeå giaûm hao huït. kieåm soaùt chaát löôïng. chính saùch ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi haøng toàn kho vaø giaù voán haøng baùn ra sao ? 44 . kieåm soaùt pheá lieäu. ngöôøi ta laäp rieâng moät boä phaän kieåm soaùt saûn xuaát.1. • Heä thoáng keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. III . * Kieåm soaùt kho thaønh phaåm : Khi saûn phaåm hoaøn thaønh. khoâng bò maát phaåm chaát vaø giaûm thieåu chi phí toàn kho … Chöùng töø caàn thieát ñeå xuaát kho saûn xuaát laø phieáu xin lónh vaät tö ñöôïc ngöôøi phuï traùch taïi nhöõng boä phaän saûn xuaát laäp caên cöù vaøo nhu caàu. caùc phaân xöôûng saûn xuaát seõ chuyeån sang cho kho thaønh phaåm. ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu thì caàn phaûi toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. chaát löôïng saûn phaåm … Taïi caùc phaân xöôûng saûn xuaát khaùc nhau. boä phaän naøy coù traùch nhieäm xaùc ñònh saûn löôïng. nguyeân taéc baát kieâm nhieäm.Baùo caùo saûn xuaát vaø baùo caùo saûn phaåm hoûng : Phaûn aùnh söï vaän ñoäng cuûa nguyeân lieäu trong saûn xuaát. baûng ñieàu chænh.Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä : Kieåm toaùn vieân caàn ñaùnh giaù laø kieåm soaùt noäi boä coù ngaên ngöøa ñöôïc vieäc thaát thoaùt taøi saûn hay khoâng ? Coù tuaân thuû caùc nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm. Moïi cheânh leäch giöõa soá lieäu kieåm keâ thöïc teá vôùi soå saùch phaûi ñöôïc ñieàu tra vaø xöû lyù thoûa ñaùng. nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån khoâng ? Caùc thuû tuïc. Vieäc kieåm keâ phaûi do nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm thöïc hieän. boä phaän kho vaø keá toaùn nôï phaûi traû. trong ñoù keâ khai thöôøng xuyeân ñöôïc xem laø moät yeáu toá quan troïng ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu haøng toàn kho.Kieåm toaùn nôï phaûi thu khaùch haøng vaø nghieäp vuï baùn haøng. 3. chuûng loaïi. 1.Tìm hieåu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä.Soå saùch keá toaùn chi phí : Goàm soå caùi. * Baûo quaûn haøng hoùa vaø xuaát kho : Töø khi nhaän veà. Caùc chöùng töø vaø soå saùch töông öùng ñöôïc laäp bao goàm : . Veà cô baûn coù hai phöông phaùp keá toaùn chi phí laø xaùc ñònh chi phí theo coâng vieäc vaø xaùc ñònh theo quy trình saûn xuaát.mua haøng. caên cöù theo caùc baùo caùo cuûa phaân xöôûng saûn xuaát. doanh nghieäp coù theå söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân hay kieåm keâ ñònh kyø. * Kieåm soaùt quaù trình tieâu thuï : Quaù trình kieåm soaùt naøy ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông VIII . Kieåm soaùt veà quaù trình ghi cheùp. vaø giuùp xaùc ñònh chính xaùc chi phí cuûa quy trình saûn xuaát. Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát. Trong moïi ñôn vò coù hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán thì kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi keá toaùn chi phí laø moät phaàn quan troïng cuûa chöùc naêng saûn xuaát. taïi ñaây caàn phaûi coù nhöõng quy cheá baûo quaûn vaø toàn tröõ. lao ñoäng vaø saûn xuaát chung – theo coâng vieäc hay theo quy trình saûn xuaát. * Kieåm soaùt quaù trình saûn xuaát saûn phaåm : Taïi nhieàu nôi. baûng phaân boå vaø baùo caùo taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu. * Kieåm keâ haøng toàn kho vaø xöû lyù cheânh leäch : Cheá ñoä keá toaùn quy ñònh haøng naêm phaûi kieåm keâ kho haøng ít nhaát moät laàn vaøo cuoái naêm. 1. caùc chi phí lieân quan ñöôïc keát chuyeån töø saûn phaåm dôû dang qua thaønh phaåm. • Heä thoáng keá toaùn chi tieát haøng toàn kho. haøng ñöôïc toàn tröõ taïi kho cho ñeán khi xuaát ra ñeå saûn xuaát hoaëc baùn. caàn phaûi thieát laäp caùc noäi quy vaø quy trình saûn xuaát ñeå theo doõi saûn löôïng.

baùo caùo nhaän haøng vaø hoùa ñôn ngöôøi baùn veà soá löôïng giaù caû. Neáu sau khi ñaõ loaïi tröø bieán ñoäng giaù maø soá dö haøng toàn kho kyø naøy vaãn baát thuôøng so vôùi caùc kyø tröôùc thì caàn phaûi xem xeùt nguyeân nhaân cuï theå. 45 . 1.2 . Caàn chuù yù xem xeùt caû nhöõng bieán ñoäng veà löôïng cuûa caùc loaïi haøng toàn kho chuû yeáu. 1. Tuy nhieân khi so saùnh toång soá dö haøng toàn kho giöõa hai kyø thì caàn phaûi loaïi tröø aûnh höôûng do bieán ñoäng giaù. Maët khaùc kieåm toaùn vieân coù theå so saùnh tyû troïng cuûa haøng toàn kho treân toång taøi saûn löu ñoäng giöõa kyø naøy vaø kyø tröôùc xem coù söï bieán ñoäng lôùn hay khoâng ? b.1 .So saùnh soá voøng quay haøng toàn kho vôùi caùc kyø tröôùc. Thöû nghieäm cô baûn. Choïn maãu moät soá nghieäp vuï mua haøng ñeå kieåm tra veà söï xeùt duyeät. Keát quaû thöïc hieän caùc thöû nghieäm treân giuùp kieåm toaùn vieân ñaùnh giaù laïi möùc ruûi ro kieåm soaùt cho moãi cô sôû daãn lieäu lieân quan ñeán haøng toàn kho. 1.Kieåm tra söï ñaày ñuû baèng caùch choïn moät soá chöùng töø ñeå ñoái chieáu vôùi vieäc ghi cheùp treân soå chi tieát. caàn kieåm tra heä thoáng soå chi tieát haøng toàn kho ñeå ñaûm baûo söï ghi cheùp ñaày ñuû vaø chính xaùc treân caùc so å naøy.3 . Trong tröôøng hôïp ñôn vò aùp duïng keâ khai thöôøng xuyeân.Kieåm tra xem caùc nghieäp vuï coù thöïc söï phaùt sinh hay khoâng baèng caùch choïn maãu moät soá nghieäp vuï treân soå chi tieát vaø ñoái chieáu vôùi chöùng töø goác.So saùnh ñôn giaù cuûa haøng toàn kho vôùi caùc naêm tröôùc ñeå tìm ra caùc sai soá trong tính toaùn vaø toång hôïp soá lieäu. kieåm tra vieäc ghi cheùp leân soå saùch. . Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng nhaèm p haùt hieän nhöõng haøng toàn kho chaäm luaân chuyeån. • Kieåm tra heä thoáng soå chi tieát. Kieåm toaùn vieân coù theå thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt sau ñaây : • Thöû nghieäm ñoái vôùi nghieäp vuï mua haøng.Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích haøng toàn kho : a. 2. Caùc thöû nghieäm cô baûn ñöôïc tieán haønh ñoái vôùi haøng toàn kho vaø muïc tieâu kieåm toaùn nhö sau : 2.Kieåm toaùn vieân coù theå duøng baûng caâu hoûi ñeå tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt lieân quan ñeán töøng cô sôû daãn lieäu cuï theå. Caên cöù vaøo keát quaû cuûa böôùc treân.4 . ñoái chieáu giöõa ñôn ñaët haøng. kieåm toaùn vieân seõ phaûi xem xeùt ñeán caùc khoaûn muïc chi tieát vaø soá voøng quay cuûa haøng toàn kho ñeå tìm nguyeân nhaân cuûa söï baát thöôøng.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn.Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt.So saùnh toång soá dö haøng toàn kho vôùi kyø tröôùc : Neáu giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø naøy coù söï bieán ñoäng ñaùng keå so vôùi kyø tröôùc. Thuû tuïc kieåm tra soå chi tieát bao goàm : . Soá voøng quay haøng toàn kho thöôøng ñöôïc tính nhö sau : * Ñoái vôùi haøng hoùa.Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt. thaønh phaåm : Giaù voán haøng baùn trong kyø Soá voøng quay haøng toàn kho = Soá dö haøng toàn kho bình quaân * Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu : Toång giaù trò nguyeân vaät lieäu xuaát trong kyø Soá voøng quay haøng toàn kho = Soá dö nguyeân vaät lieäu bình quaân c .

• Kieåm toaùn vieân caàn lieät keâ caùc maët haøng seõ kieåm tra vieäc ñaùnh giaù. b) Xaùc nhaän haøng toàn kho ñöôïc göûi kho cuûa ñôn vò khaùc. Kieåm toaùn vieân phaûi chöùng kieán kieåm keâ kho ñeå bieát chaéc laø caùc nhaân vieân cuûa ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñuùng nhö keá hoaïch hoaëc höôùng daãn kieåm keâ ñaõ ñöôïc kieåm toaùn vieân thoáng nhaát vôùi Ban giaùm ñoác.Thu thaäp vaø kieåm tra bieåu maãu kieåm keâ.Ghi cheùp bieåu kieåm tra keát quaû giaùm saùt quaù trình kieåm keâ haøng hoùa thöïc teá. chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. Haøng hoùa cuûa ñôn vò coù theå ñöôïc göûi ôû kho coâng coäng hoaëc naèm ôû caùc ñaïi lyù. . thöøa trong quaù trình kieåm keâ nhöng chöa roõ nguyeân nhaân. loãi thôøi. sau ñoù yeâu caàu ñôn vò cung caáp hoùa ñôn lieân quan. Ngoaøi ra. kieåm toaùn vieân coøn thöïc hieän nhöõng thuû tuïc sau : .Kieåm tra vieäc laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho. kieåm toaùn vieân caàn ñeà nghò xaùc nhaän caùc tröôøng hôïp naøy.d . kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu ñöôïc chöùng kieán vieäc kieåm keâ taïi choã cuûa caùc haøng hoùa naøy. sau ñoù ñoái chieáu vôùi soá löôïng toàn kho thöïc teá cuûa ñôn vò.Yeâu caàu laøm roõ nhöõng loaïi haøng toàn kho naøo cuûa ñôn vò do ngöôøi khaùc giöõ hoä vaø loaïi naøo cuûa ngöôøi khaùc nhöng coù trong kho cuûa ñôn vò. ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa caùc sai leäch troïng yeáu. kieåm toaùn vieân neân söû duïng kyõ thuaät phaân nhoùm ñeå coù theå choïn phöông phaùp. neân hoï seõ tieán haønh kieåm keâ vaø kieåm toaùn vieân seõ chöùng kieán quaù trình naøy. c) Kieåm tra vieäc ñaùnh giaù haøng toàn kho. • Xaùc ñònh nhöõng boä phaän chi phí caáu thaønh cuûa giaù haøng nhaäp kho.Ñaùnh giaù haøng mua : • Xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù haøng toàn kho ñöôïc ñôn vò söû duïng. chaäm luaân chuyeån hay caùc loaïi haøng hoùa thieáu. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù soá tieàn troïng yeáu hoaëc coù khaû naêng sai soùt cao. vaø so saùnh chi phí theo töøng khoaûn muïc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. Thöû nghieäm naøy ñöôïc 46 . Trình töï tieán haønh thuû tuïc quan saùt kieåm keâ haøng toàn kho nhö sa u : • Kieåm tra caùc höôùng daãn veà kieåm keâ haøng toàn kho. xem coù ñöôïc söû duïng vaø ghi cheùp ñuùng khoâng. 2.So saùnh giaù thaønh naêm hieän haønh vôùi caùc naêm tröôùc. cuõng nhö möùc ñoä kieåm tra thích hôïp cho töøng nhoùm. Thöû nghieäm chi tieát a) Quan saùt kieåm keâ haøng toàn kho : Ñaây laø moät thuû tuïc raát höõu hieäu ñeå xaùc ñònh haøng toàn kho laø coù thöïc. Vieäc kieåm keâ haøng toàn kho ñeå laäp baùo caùo taøi chính laø traùch nhieäm cuûa ñôn vò. • Xem caùc khoaûn döï phoøng ñaõ laäp cuûa ñôn vò coù phuø hôïp vôùi quy ñònh hieän haønh khoâng ? • Kieåm tra chaát löôïng vaø tình traïng haøng toàn kho ñeå phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp haøng toàn kho maát phaåm chaát hoaëc loãi thôøi ñeå ñeà nghò ñôn vò laäp döï phoøng boå sung. .So saùnh keát quaû kieåm keâ vaät chaát vôùi soå chi tieát. • Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho. hoaëc so saùnh gía thaønh ñôn vò keá hoaïch vôùi giaù thaønh ñôn vò thöïc teá. a . . hö hoûng. .Thu thaäp caùc thoâng tin veà vieäc khoùa soå baèng caùch theo doõi caùc chöùng töø xuaát nhaäp vaø caùc khoaûn muïc toàn kho coù lieân quan ñeå laäp ra danh saùch caùc chöùng töø cuoái cuøng ñöôïc söû duïng. vaø chi phí sa ûn xuaát chung. Nhöõng bieåu maãu hö hoûng hoaëc khoâng duøng ñeàu phaûi ñöôïc thu hoài. Nhöõng khaùc bieät baát thöôøng caàn phaûi ñieàu tra ñeå giaûi thích nguyeân nhaân.Choïn maãu ñeå kieåm keâ tröïc tieáp haøng toàn kho. b . .2. • Khi laáy maãu kieåm tra. . • Ñoái vôùi caùc ñôn vò söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân thì vieäc kieåm tra seõ giaûm nheï nhôø caùc soå chi tieát.Xaùc ñònh soá löôïng haøng toàn kho keùm phaåm chaát.

. . .Khi xuaát baùn khoâng phaûn aùnh ñoàng thôøi hai buùt toaùn ghi nhaän doanh thu vaø giaù voán haøng baù n . vì ngoaøi vieäc kieåm tra töông töï nhö haøng mua. Ngoaøi ra. . baûo quaûn. keá toaùn ñaõ ghi vaøo taøi khoaûn nôï phaûi traû ngöôøi baùn nhöng treân thöïc teá thì haøng chöa veà nhaäp kho. ngaøy coâng.Caùc khoaûn haøng mua ñang ñi ñöôøng.Phoûng vaán nhaân vieân phaân xöôûng. d. veà caùc ñaëc ñieåm lyù hoùa coù theå daãn ñeán deã hö hoûng cuûa töøng chuûng loaïi. .Xem xeùt caùc loaïi haøng toàn kho vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm veà tuoåi thoï. saép xeáp taïi kho xem coù ñaûm baûo hay coù phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kyõ thuaät hay khoâng ? c .Ñoái vôùi chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : Phaûi kieåm tra caû veà ñôn giaù vaø soá löôïng nguyeân vaät lieäu söû duïng.ÔÛ nhöõng ñôït baùn haøng cuoái naêm : hoùa ñôn laäp cho naêm sau hoaëc hoùa ñôn laäp cho naêm hieän haønh nhöng naêm sau môùi chuyeån haøng.Ñoái vôùi chi phí saûn xuaát chung : Ngoaøi vieäc kieåm tra quaù trình taäp hôïp chi phí. . .thöïc hieän baèng caùch : . Kieåm toaùn vieân kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi haøng toàn kho nhaèm phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuùng vaø daãn ñeán haøng toàn kho bò sai leäch. Kieåm tra vieäc khoùa soå haøng toàn kho. saûn phaåm ñang cheá taïo vaø thaønh phaåm.Moâ taû ñuùng ñaén veà caùc phöông phaùp ñaùnh giaù haøng toàn kho. kieåm toaùn vieân phaûi hieåu roõ caùc chi phí caáu thaønh : .Ñoái vôùi chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : Phaûi kieåm tra caû veà soá löôïng.Trình baøy vaø phaân loaïi ñuùng ñaén caùc khoaûn nguyeân vaät lieäu. f) Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá haøng toàn kho. giôø coâng vaø ñôn giaù tieàn löông.Ñaùnh giaù haøng saûn xuaát (saûn phaåm dôû dang) : Thöû nghieäm cô baûn ñoái vôùi chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang phöùc taïp hôn. kieåm toaùn vieân seõ choïn nhöõng hoùa ñôn cuoái cuøng cuûa nieân ñoä vaø nhöõng hoùa ñôn ñaàu tieân cuûa nieân ñoä keá tieáp lieân quan ñeán vieäc nhaäp xuaát haøng toàn kho ñeå kieåm tra ñoái chieáu vôùi so å chi tieát ñeå ñaûm baûo laø ñôn vò ñaõ haïch toaùn ñuùng nieân ñoä.Haøng mua cho naêm sau nhöng laïi ghi vaøo soå saùch cuûa naêm hieän haønh hay ngöôïc laïi. .Coâng boá ñaày ñuû veà caùc khoaûn haøng toàn kho bò theá chaáp. kieåm toaùn vieân coøn phaûi quan taâm ñeán vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp phaân boå chi phí saûn xuaát chung. xem xeùt caùc ñieàu kieän löu kho. nhaân vieân quaûn lyù vaø thuû kho veà thôøi gian vaø trình töï nhaäp xuaát kho. Kieåm toaùn vieân caàn chuù yù xem vieäc trình baøy vaø coâng boá treân caùc baùo caùo taøi chính veà caùc khoaûn sau ñaây : . Choïn maãu treân phieáu kieåm keâ vaø ñoái chieáu vôùi baûng toång hôïp kieåm keâ ñeå baûo ñaûm raèng taát caû caùc ghi cheùp treân baûng toång hôïp kieåm keâ ñeàu coù treân phieáu kieåm keâ. e. Kieåm tra toång hôïp keát quaû kieåm keâ. neân caùc hoùa ñôn naøy coù theå bò boû soùt do khoâng ghi ngaøy thaùng. 47 . chaúng haïn nhö : .

duïng cuï quaûn lyù . quyeàn sôû höõu).Ñaëc ñieåm : Taøi saûn coá ñònh laø moät khoaûn muïc coù giaù trò lôùn.Caùc taøi saûn coá ñònh ñöôïc ñaùnh giaù phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc.Caùc thuû tuïc kieåm soaùt : 48 . söû duïng coù hieäu quaû taøi saûn coá ñònh. NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOAÛN MUÏC.. Tuy nhieân.v. kieåm toaùn vieân coøn thu thaäp caùc baèng chöùng lieân quan ñeán chi phí khaáu hao. chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh . taøi saûn coá ñònh voâ hình vaø taøi saûn coá ñònh thueâ t aøi chính : • Taøi saûn coá ñònh höõu hình : Taøi saûn coá ñònh höõu hình thöôøng ñöôïc phaân thaønh caùc chi tieát nhö : Nhaø xöôûng. chi phí khaáu hao.Noäi dung cuûa khoaûn muïc. khaáu hao tích luõy.Caùc taøi saûn coá ñònh ñaõ ñöôïc ghi cheùp laø coù thaät.. Taøi saûn coá ñònh bao goàm taøi saûn coá ñònh höõu hình. 1. kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh thöôøng khoâng chieám nhieàu thôøi gian vì : . . chuaån möïc keá toaùn hieän haønh (Ñaùnh giaù).Soá löôïng nghieäp vuï taêng.Muïc ñích cuûa kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh. thieát bò truyeàn daãn Thieát bò. . Ñaëc bieät trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát thuoäc lónh vöïc coâng nghieäp naëng. . II. Ngoaøi ra. Treân baûng caân ñoái keá toaùn taïi phaàn B. vaät kieán truùc .KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : 1.Vaán ñeà khoùa soå cuoái naêm laïi khoâng phöùc taïp nhö taøi saûn löu ñoäng. toång coäng ñuùng vaø phuø hôïp vôùi taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi (Ghi cheùp chính xaùc).Maùy moùc thieát bò . vaø chieám tyû troïng ñaùng keå so vôùi toång taøi saûn treân Baûng caân ñoái keá toaùn. .v… • Taøi saûn coá ñònh voâ hình : Taøi saûn coá ñònh voâ hình bao goàm caùc loaïi nhö : Quyeàn söû duïng ñaát .. .goàm caû vieäc coâng boá phöông phaùp tính khaáu hao – laø ñaày ñuû vaø phuø hôïp vôùi quy ñònh hieän haønh (Trình baøy vaø coâng boá). Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn.Caùc taøi saûn coá ñònh phaûn aùnh treân soå chi tieát ñaõ ñöôïc ghi cheùp ñuùng.Söï trình baøy vaø khai baùo taøi saûn coá ñònh .Soá löôïng taøi saûn coá ñònh khoâng nhieàu vaø töøng loaïi thöôøng coù giaù trò lôùn..Caây laâu naêm.Moïi taøi saûn coá ñònh cuûa ñôn vò ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû). giaù trò khoaûn muïc naøy chieám tyû troïng raát cao trong toång taøi saûn.Chi phí thaønh laäp . suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm v. 3. kieåm soaùt noäi boä coøn phaûi giuùp haïch toaùn ñuùng ñaén caùc chi phí caáu thaønh nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh. giaûm taøi saûn coá ñònh trong naêm thöôøng ít phaùt sinh. khoaûn muïc taøi saûn coá ñònh ñöôïc trình baøy theo giaù trò coøn laïi. ngoaøi ra coøn phaûi khai baùo theâm veà nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn. .Muïc tieâu kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh : Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh laø nhaèm xaùc ñònh : . Khi kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh. Muïc tieâu chính cuûa kieåm soaùt noäi boä laø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh thoâng qua vieäc ñaàu tö ñuùng muïc ñích. chi phí söûa chöõa. • Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 2. daàu khí. möùc khaáu hao phaûi trích. Doanh nghieäp coù quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc taøi saûn naøy (Hieän höõu.Phöông tieän vaän taûi. khoâng laõng phí vaø quaûn lyù.Baèng phaùt minh saùng cheá .Chi phí veà lôïi theá kinh doanh v.CHÖÔNG X KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VAØ CHI PHÍ KHAÁU HAO I. 2.Chi phí nghieân cöùu phaùt trieån ..

1.4 .Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn : töông töï caùc chöông tröôùc.Heä thoáng soå chi tieát taøi saûn coá ñònh : Caùc ñôn vò caàn phaûi môû soå chi tieát cho töøng loaïi taøi saûn coá ñònh bao goàm soå chi tieát.KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH.3 – Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt : Loaïi thöû nghieäm naøy duøng ñeå ñaùnh giaù xem heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñaõ ñöôïc thieát laäp coù ñöôïc vaän haønh höõu hieäu trong thöïc teá hay khoâng ? 1. hoà sô chi tieát. caùc quy ñònh veà keá toaùn . caàn chuù yù caùc noäi dung coù lieân quan ñeán caùc boä phaän cuûa kieåm soaùt noäi boä nhö caùc thuû tuïc kieåm soaùt.1 .AÙp duïng nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm giöõa caùc chöùc naêng.2 . hoaëc bò thieáu huït. vaø ñöôïc cuï theå hoùa theo thöïc tieãn ñôn vò. Khi tìm hieåu.Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích : Tuøy theo ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa ñôn vò.Cheá ñoä kieåm keâ ñònh kyø taøi saûn coá ñònh : Nhaèm kieåm tra veà söï hieän höõu. thoâng thöôøng laø moät soá tyû suaát sau : Tyû suaát Tyû troïng cuûa töøng loaïi taøi saûn coá ñònh so vôùi toång soá. haøng naêm ngöôøi ta thöôøng thieát laäp keá hoaïch vaø döï toaùn ngaân saùch cho taøi saûn coá ñònh. 2.Thuû tuïc mua saém taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö xaây döïng cô baûn : Nhaèm baûo ñaûm vieäc ñaàu tö taøi saûn coá ñònh ñaït hieäu quaû cao.. hay ñöa vaøo chi phí cuûa nieân ñoä : Caùc doanh nghieäp neân thieát laäp tieâu chuaån ñeå xaùc ñònh veà hai khoaûn chi phí naøy. ñoâi khi ngöôøi ta cuõng laäp döï toaùn veà taøi saûn coá ñònh. ñaàu tö xaây döïng cô baûn.2 . maát maùt .Caùc thöû nghieäm cô baûn : 2. 1.Keá hoaïch vaø döï toaùn veà taøi saûn coá ñònh : ÔÛ caùc coâng ty lôùn. 1. ñòa ñieåm ñaët taøi saûn. Coâng thöùc Giaù trò töøng loaïi taøi saûn / Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh 49 . 1. . .Thuû tuïc thanh lyù taøi saûn coá ñònh : Caùc doanh nghieäp thöôøng xaây döïng caùc quy ñònh lieân quan ñeán vieäc thanh lyù taøi saûn. choáng troäm caép.. 2.. thanh lyù. . . 2. mua baûo hieåm ñaày ñuû cho taøi saûn. theû chi tieát. Taïi caùc coâng ty nhoû. .1 . Caùc tieâu chuaån caàn döïa treân chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. ñoàng thôøi quy ñònh veà caùc thuû tuïc caàn thieát khi mua saém taøi saûn coá ñònh.1 .Caùc thuû tuïc kieåm soaùt thöôøng ñöôïc xaây döïng döïa treân nhöõng nguyeân taéc sau : 2. cuõng nhö phaùt hieän caùc taøi saûn ñeå ngoaøi soå saùch. hoûa hoaïn. nhöôïng baùn taøi saûn. caùc doanh nghieäp thöôøng xaây döïng chính saùch chung veà vaán ñeà naøy.Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt : Ñöôïc tieán haønh töông töï nhö trình töï chung ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc chöông tröôùc.. ñieàu kieän söû duïng. nhö baûo quaûn taøi saûn. kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng nhieàu loaïi tyû suaát khaùc nhau.Caùc quy ñònh veà phaân bieät giöõa chi phí ñöôïc tính vaøo nguyeân giaù. ghi soå vaø pheâ chuaån vieäc mua.3 . .Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.Tìm hieåu veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.Caùc quy ñònh baûo veä vaät chaát ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh : Nhö thieát keá caùc bieän phaùp baûo veä taøi saûn.Caùc quy ñònh veà tính khaáu hao : Thoâng thöôøng thôøi gian tính khaáu hao ñoái vôùi töøng loaïi taøi saûn coá ñònh phaûi ñöôïc ban giaùm ñoác pheâ chuaån trong khuoân khoå quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc tröôùc khi ñaêng kyù ñeå aùp duïng III.Caùc coâng cuï kieåm soaùt khaùc : .

baûo trì cuûa töøng thaùng vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. caàn ñoái chieáu giöõa soá toång coäng töø caùc soå chi tieát vôùi soá lieäu treân soå caùi.So saùnh giaù trò cuûa caùc taøi saûn mua trong naêm vôùi naêm tröôùc. hay khoâng do töï xaây döïng. giaûm trong naêm. . 2. Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Taøi saûn coá ñònh / Giaù voán haøng baùn cuûa vôùi Giaù voán haøng baùn. Soá dö ñaàu kyø seõ ñöôïc kieåm tra thoâng qua söï ñoái chieáu vôùi caùc taøi lieäu kieåm toaùn cuûa naêm tröôùc. kieåm toaùn vieân seõ thöïc hieän moät soá thuû tuïc phaân tích khaùc nhö : . Xaùc ñònh xem caùc chi phí naøy coù ñöôïc xeùt duyeät cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn hay khoâng? . cuõng nhö xem xeùt caùc hôïp ñoàng thi coâng cuûa caû hai tröôøng hôïp chöa hoaøn taát vaø ñaõ hoaøn taát.So saùnh giaù trò cuûa caùc taøi saûn giaûm trong naêm vôùi naêm tröôùc.Thöû nghieäm chi tieát : a) Thu thaäp hay töï laäp baûng phaân tích toång quaùt veà caùc thay ñoåi cuûa taøi saûn vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi : Tröôùc khi kieåm tra chi tieát veà soá taêng hay giaûm trong naêm. Nhöõng tröôøng hôïp ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh caàn phaûi phuø hôïp vôùi chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. . baûo trì vôùi doanh thu thuaàn.Ñieàu tra moïi khoaûn ghi Nôï taøi khoaûn Taøi saûn coá ñònh.So saùnh giöõa chi phí söûa chöõa.Laàn theo vieäc keát chuyeån töø taøi khoaûn Xaây döïng cô baûn dôû dang cho ñeán taøi khoaûn Taøi saûn coá ñònh. Muïc ñích kieåm tra nhaèm phaùt hieän caùc chi phí phaùt sinh nhöng khoâng ñöôïc haïch toaùn vaøo nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh.Xem caùc taøi saûn coá ñònh mua döôùi hình thöùc traû goùp coù ñöôïc ghi taêng taøi saûn hay khoâng ? Phaàn chöa traû coù ñöôïc ghi taêng nôï phaûi traû hay khoâng ? . Ñoàng thôøi caàn kieåm tra soá toång coäng. b) Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï taêng taøi saûn coá ñònh: Caùc coâng vieäc thöôøng thöïc hieän khi kieåm toaùn nghieäp vuï naøy nhö sau : .Ñieàu tra caùc tröôøng hôïp maø chi phí mua taøi saûn cao hôn döï toaùn. kieåm toaùn vieân seõ thu thaäp theâm baèng chöùng chi tieát veà caùc khoaûn taêng hay giaûm naøy. . hay ñöôïc haïch toaùn laø taøi saûn thueâ hoaït ñoäng ? 50 . kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp hay töï laäp ra moät baûng phaân tích trong ñoù coù lieät keâ soá dö ñaàu kyø vaø caùc chi tieát veà soá phaùt sinh taêng. nhöng laïi khoâng do mua vaøo. Muoán vaäy. Tyû suaát hoaøn voán cuûa taøi saûn coá ñònh.Duyeät xeùt laïi taát caû caùc chi phí lieân quan ñeán xaây döïng cô baûn dôû dang ñaõ phaùt sinh trong naêm. Muïc ñích thöû nghieäm nhaèm xaùc ñònh xem moïi khoaûn muïc lieân quan ñeàu ñaõ ñöôïc keát chuyeån hay chöa ? . Coøn caùc taøi saûn taêng vaø giaûm trong naêm. vaø vieäc haïch toaùn caùc khoaûn chieát khaáu. ñeå töø ñoù tính ra soá dö cuoái kyø. naêm Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Taøi saûn coá ñònh / Voán chuû sôû höõu vôùi Voán chuû sôû höõu. thì trong quaù trình kieåm toaùn. Lôïi nhuaän thuaàn / Taøi saûn coá ñònh.2. . kieåm toaùn vieân caàn baûo ñaûm raèng soá lieäu treân caùc soå chi tieát baèng vôùi soá lieäu phaûn aùnh ôû taøi khoaûn toång hôïp treân soå caùi.Xem xeùt söï pheâ chuaån ñoái vôùi moïi taøi saûn taêng trong kyø. .Xem caùc taøi saûn thueâ taøi chính ñöôïc haïch toaùn vaøo taøi khoaûn taøi saûn coá ñònh. . .So saùnh giöõa chi phí söûa chöõa. Sau ñoù.Tyû suaát giöõa Toång giaù trò taøi saûn coá ñònh Doanh thu thuaàn / Taøi saûn coá ñònh vôùi Doanh thu thuaàn. coâng vieäc naøy thöôøng khoâng toán nhieàu thôøi gian. vaø laàn theo ñeán caùc chöùng töø coù lieân quan nhö hôïp ñoàng.Choïn maãu töø caùc nghieäp vuï mua taøi saûn. vaø caùc taøi lieäu khaùc. goàm caû taøi saûn mua vaø xaây döïng. Ngoaøi ra.

kieåm toaùn vieân chæ quan saùt ña soá taøi saûn mua trong naêm chôù khoâng quan saùt toaøn boä taøi saûn coá ñònh. khoâi phuïc hay thay ñoåi keát caáu taøi saûn. ñaëc bieät laø khi kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm. c) Quan saùt caùc taøi saûn taêng leân trong kyø vaø coù theå seõ quan saùt toaøn boä taøi saûn coá ñònh (neáu caàn thieát) : Thoâng thöôøng.Neáu coù saûn phaåm bò ngöng saûn xuaát trong naêm. kieåm toaùn vieân thöïc hieän caùc böôùc coâng vieäc nhö sau : . tröôùc tieân caàn xem laïi veà baûn chaát cuûa chi phí . d) Kieåm tra quyeàn sôû höõu hôïp phaùp ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh : Ñeå kieåm tra. hoùa ñôn thueá.Neáu coù mua taøi saûn môùi trong naêm.Khi thanh lyù taøi saûn coù thaønh laäp Hoäi ñoàng thanh lyù goàm caùc thaønh vieân theo quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? 51 . hoaëc chi phí phaûi traû coù lieân quan ñeán chi phí baûo trì vaø söûa chöõa ñeå xaùc ñònh möùc chi phí thöïc teá. Muoán vaäy. Vieäc quan saùt ñoái vôùi caùc taøi saûn coù theå chæ giôùi haïn trong caùc taøi saûn ñöôïc mua trong naêm.Xem xeùt vieäc xaùc ñònh nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh. phieáu xuaát kho vaät tö duøng cho vieäc söûa chöõa.. hay cuõng coù theå môû roäng ra ñeán caùc taøi saûn ñaõ mua trong caùc naêm tröôùc.. hay ñöôïc thanh lyù hay khoâng ? . hoaëc neân tính vaøo chi phí cuûa nieân ñoä. Ñoàng thôøi neân duyeät xeùt laïi caùc chi phí traû tröôùc.vaø nghieân cöùu nhöõng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc hoaëc chính saùch cuûa ñôn vò veà ñieàu kieän ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh khi tieán haønh söûa chöõa.. caùc taøi lieäu veà löông vaø taøi lieäu khaùc coù lieân quan.Phoûng vaán caùc nhaân vieân vaø quaûn ñoác ñeå tìm xem coù taøi saûn naøo ñöôïc thanh lyù trong naêm hay khoâng ? . e) Phaân tích vaø kieåm tra chi phí söûa chöõa vaø baûo trì taøi saûn coá ñònh: Muïc tieâu chính laø nhaèm xaùc ñònh caùc chi phí naøo seõ ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh. Ngoaøi ra. thí duï nhö caùc chi phí tieàn laõi vay coù haïch toaùn vaøo nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh hay khoâng ? Xem xeùt vieäc ñaùnh giaù caùc taøi saûn do doanh nghieäp töï xaây döïng : neân aùp duïng caùc thöû nghieäm ïboå sung ñeå so saùnh giöõa toång chi phí xaây döïng thöïc teá phaùt sinh vôùi giaù öôùc tính do beân ngoaøi cung caáp. Trong moät soá tröôøng hôïp. caàn ñieàu tra veà vieäc söû duïng caùc thieát bò duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm naøy ? . coøn caàn kieåm tra tính hôïp lyù cuûa chi phí söûa chöõa vaø baûo trì. f) Kieåm tra caùc nghieäp vuï ghi giaûm taøi saûn trong kyø : Thoâng thöôøng khi kieåm tra caùc nghieäp vuï ghi giaûm taøi saûn trong kyø.Phaân tích taøi khoaûn thu nhaäp baát thöôøng ñeå xaùc ñònh xem coù khoaûn thu nhaäp naøo thu ñöôïc töø vieäc baùn taøi saûn hay khoâng ? . thì phaûi xem caùc taøi saûn cuõ coù ñöôïc mang ñi trao ñoåi. Trong moät soá ít caùc tröôøng hôïp. bieân nhaän chi traû tieàn cho caùc taøi saûn ñaõ theá chaáp .ví duï nhö laøm taêng thôøi gian söû duï n g . kieåm toaùn vieân caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieânquan nhö vaên baûn phaùp lyù veà quyeàn sôû höõu taøi saûn. Caàn löu yù ñaëc bieät ñeán caùc taøi saûn maø chi phí thöïc teá phaùt sinh cao hôn giaù thi coâng cuûa thò tröôøng. baèng caùch laáy maãu moät soá chi phí vaø ñoái chieáu vôùi chöùng töø coù lieân quan nhö hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn. Vieäc kieåm tra quyeàn sôû höõu ñoái vôùi taøi saûn caàn döïa treân söï hieåu bieát veà caùc quy ñònh phaùp lyù lieân quan cuûa moãi quoác gia ôû töøng thôøi kyø. caùc hoùa ñôn ñoùng baûo hieåm. kieåm toaùn vieân coù theå caàn phaûi söû duïng yù kieán chuyeân gia. kieåm toaùn vieân coù theå yeâu caàu kieåm keâ toaøn boä taøi saûn coá ñònh.

Ngoaøi ra. vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc taøi saûn coá ñònh Tyû suaát giöõa möùc khaáu hao vôùi Nguyeân giaù cuûa töøng Chi phí khaáu hao / Nguyeân giaù nhoùm taøi saûn coá ñònh cuûa naêm nay so vôùi naêm tröôùc töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh 52 . nhaø cöûa …). • Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh theo töøng loaïi vaø töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh (ñaát ñai. kieåm toaùn vieân seõ phaân tích doanh thu cho thueâ vaø so saùnh vôùi hôïp ñoàng cho thueâ vaø nhaät kyù thu tieàn. kieåm toaùn vieân neân thu thaäp caùc hoïa ñoà chi tieát veà moïi baát ñoäng saûn vaø quan saùt tröïc tieáp. caàn thaûo luaän vôùi ñôn vò vaø xaùc minh ñeå tìm nguyeân nhaân : Tyû suaát Coâng thöùc Tyû suaát giöõa chi phí khaáu hao vôùi Toång nguyeân giaù Chi phí khaáu hao / Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh. giaûm trong naêm vaø döïa vaøo ñoù ñeå xaùc ñònh möùc khaáu hao. chi phí khaáu hao laø moät loaïi chi phí öôùc tính. thieáu huït taøi saûn hay khoâng ? g) Xem xeùt caùc hôïp ñoàng cho thueâ taøi saûn coá ñònh ñeå kieåm tra doanh thu cho thueâ: Khi kieåm tra thu nhaäp cho thueâ baát ñoäng saûn. kieåm toaùn vieân thöôøng chuù troïng ñeán vieäc xaùc ñònh soá dö vaøo cuoái thôøi khoùa. coù theå söû duïng moät soá tyû suaát sau ñaây. taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính. ñôn vò phaûi coâng boá trong thuyeát minh baùo caùo taøi chính veà : • Phöông phaùp keá toaùn taøi saûn coá ñònh. Vieäc kieåm tra chi phí khaáu hao mang tính chaát cuûa vieäc kieåm tra moät phöông phaùp keá toaùn hôn laø kieåm tra moät chi phí phaùt sinh.Thöù hai.KIEÅM TOAÙN CHI PHÍ KHAÁU HAO : 1. kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt phöông phaùp tính khaáu hao vaø möùc khaáu hao ñaõ trích ñeå xaùc ñònh xem : .-Thôøi gian tính khaáu hao ñaõ ñaên g kyù coù ñöôïc aùp duïng moät caùch nhaát quaùn hay khoâng ? Neáu thay ñoåi thì coù ñöôïc cho pheùp hay khoâng ? . treân baûng caân ñoái keá toaùn. Thuû tuïc phaân tích : Khi tieán haønh phaân tích. 2. . taøi saûn coá ñònh voâ hình. Hoïa ñoà coøn giuùp kieåm toaùn vieân öôùc tính phaàn doanh thu cho thueâ cuûa ñôn vò. soá dö cuûa taøi saûn coá ñònh vaø giaù trò hao moøn luõy keá ñöôïc trình baøy rieâng theo töøng loaïi laø taøi saûn coá ñònh höõu hình. Ngoaøi ra.Kieåm toaùn chi phí khaáu hao : 3. chöù khoâng phaûi laø chi phí thöïc teá phaùt sinh. do chi phí khaáu hao khaùc vôùi caùc loaïi chi phí khaùc neân kieåm toaùn vieân seõ khoâng xem xeùt chi phí khaáu hao trong töông quan vôùi kieåm soaùt noäi boä.Tröôùc heát. neáu phaùt hieän chuùng coù bieán ñoäng baát thöôøng.. h) Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá : Theo quy ñònh hieän haønh.Ñaëc ñieåm cuûa chi phí khaáu hao : Khaùc vôùi caùc chi phí thoâng thöôøng khaùc.Ñieàu tra caùc khoaûn giaûm veà baûo hieåm taøi saûn. Hoïa ñoà seõ giuùp cho kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhöõng taøi saûn ñöôïc khai laø khoâng söû duïng. nhöng thöïc teá laø ñaõ cho thueâ vaø khoâng ghi vaøo soå saùch keá toaùn.Phöông phaùp vaø thôøi gian tính khaáu hao coù tuaân thuû theo quy ñònh hieän haønh hay khoâng ? . chi phí khaáu hao coù hai ñaëc ñieåm rieâng nhö sau : .1. Ñeå ñaùp öùng muïc tieâu naøy. IV. ñeå xem lieäu coù phaûi baét nguoàn töø nguyeân nhaân giaûm taøi saûn hay khoâng ? .Ñoái chieáu giöõa soá lieäu soå saùch vôùi soá lieäu kieåm keâ ñeå xem coù bò maát maùt.-Vieäc tính toaùn möùc khaáu hao coù chính xaùc khoâng ? 3. Khi kieåm toaùn taøi saûn coá ñònh. cuõng nhö kieåm tra cac taøi saûn taêng.Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn khaáu hao : Muïc tieâu chuû yeáu cuûa kieåm toaùn khaáu hao laø xem xeùt söï ñuùng ñaén trong vieäc tính möùc khaáu hao vaø phaân boå ñuùng cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan.

So saùnh tyû leä khaáu hao cuûa naêm hieän haønh vôùi naêm tröôùc. hay quaù giaûm so vôùi möùc bình thöôøng hay khoâng ? Neáu coù. Beân caïnh ñoù.So saùnh soá phaùt sinh Coù cuûa taøi khoaûn Hao moøn taøi saûn coá ñònh vôùi chi phí khaáu hao ghi treân caùc taøi khoaûn chi phí. möùc khaáu hao coù ñöôïc ñieàu chænh töông öùng khoâng ? . 3. thí duï nhö caùc phieáu chi nhaèm muïc ñích xaùc ñònh raèng caùc chi phí coù thöïc söï phaùt sinh khoâng. Chöông trình kieåm toaùn khoaûn muïc naøy cuõng töông töï nhö ñoái vôùi taøi saûn coá ñònh höõu hình. caàn xem veà phöông phaùp tính khaáu hao. . . veà möùc khaáu hao do hao moøn voâ hình.Thu thaäp hay töï soaïn moät baûng phaân tích toång quaùt veà khaáu hao : Kieåm toaùn vieân seõ : .Laàn theo caùc khoaûn ghi giaûm naøy ñeán caùc baûng phaân tích caùc taøi saûn giaûm trong naêm. e . d . Keá ñeán. KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VOÂ HÌNH : Do caùc taøi saûn naøy khoâng coù hình thaùi vaät chaát neân muïc tieâu kieåm toaùn quan troïng nhaát laø caàn thu thaäp caùc baèng chöùng ñeå xaùc minh veà tính coù thaät. tình hình taêng giaûm cuûa nhöõng taøi saûn naø y . b . .Kieåm tra caùc khoaûn ghi giaûm giaù trò hao moøn do thanh lyù. giaûm ôû soá lieäu chi tieát vôùi toång soá ghi treân soå caùi. Vieäc kieåm toaùn coù theå baét ñaàu baèng vieäc phaân tích chi tieát caùc khoaûn taêng.Xem laïi caùc vaên baûn môùi nhaát coù lieân quan ñeán vieäc ñieàu chænh möùc khaáu hao : Qua ñoù xem xeùt laïi veà vieäc ñieàu chænh tyû leä vaø möùc khaáu hao cho phuø hôïp. giaûm cuûa töøng loaïi. coù aùp duïng nhaát quaùn vaø ñöôïc tính toaùn chính xaùc hay khoâng ? 53 . thanh lyù.Tính toaùn laïi möùc khaáu hao cho moät soá taøi saûn vaø laàn theo soá lieäu cuûa noù treân soå caùi. nhö thôøi gian tính coù phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh. kieåm toaùn vieân neân kieåm tra tính hôïp lyù chung cuûa vieäc tính khaáu hao taøi saûn voâ hình.Thöû nghieäm chi tieát : a.Duyeät xeùt laïi caùc chính saùch veà khaáu hao cuûa ban giaùm ñoác : . Sau ñoù. Chuù yù phaùt hieän caùc tröôøng hôïp taøi saûn ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn tieáp tuïc tính khaáu hao. ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ghi taêng caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieân quan.So saùnh toång soá khaáu hao taêng. Cuoái cuøng. ñeå xaùc ñònh xem cöôøng ñoä söû duïng taøi saûn coù taêng cao.Xem xeùt möùc ñoä söû duïng taøi saûn coá ñònh trong kyø. c .Kieåm tra möùc khaáu hao : . V.2 . thaønh saûn phaåm nhaäp kho.Thaûo luaän vôùi caùc nhaân vieân coù traùch nhieäm veà söï caàn thieát thay ñoåi thôøi gian tính khaáu hao. . . caàn thu thaäp caùc baèng chöùng coù lieân quan ñeán vieäc ghi giaûm caùc taøi saûn voâ hình.Tyû suaát giöõa chi phí khaáu hao so vôùi Toång giaù thaønh Chi phí khaáu hao / Toång giaù saûn phaåm nhaäp kho.So saùnh soá dö ñaàu kyø vôùi soá lieäu kieåm toaùn naêm tröôùc. hay nhöôïng baùn taøi saûn : . caàn xem caùc chi phí coù thoûa maõn caùc ñieàu kieän ñeå trôû thaønh taøi saûn coá ñònh voâ hình hay khoâng ? Ngoaøi ra. vaø ñieàu tra caùc cheânh leäch (neáu coù).So saùnh toång soá dö cuoái kyø treân caùc soå chi tieát vôùi soá dö cuoái kyø treân soå caùi.Kieåm tra tính chính xaùc cuûa vieäc tính khaáu hao cho ñeán ngaøy nhöôïng baùn.Xem xeùt caùc phöông phaùp söû duïng coù phuø hôïp vôùi quy ñònh hay khoâng ? .

.KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ.1.Kieåm soaùt noäi boä veà nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn. ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc nôï phaûi traû. 1. Theo cheá ñoä keá toaùn hieän haønh.Muïc tieâu kieåm toaùn. muïc A : Nôï phaûi traû vaø chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi traû. thöôøng laø hôn moät naêm. − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc coäng doàn chính xaùc. nôï daøi haïn vaø nôï khaùc. 1..2. Trong moät doanh nghieäp coù theå coù nhieàu khoaûn phaûi traû cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm veà kieåm soaùt noäi boä khaùc nhau.CHÖÔNG XI KIEÅM TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ VAØ NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU. Nôï daøi haïn thöôøng bao goàm vay daøi haïn. Nghóa vuï). ngöôøi mua öùng tröôùc tieàn.1 ..Ñaëc ñieåm. Nôï phaûi traû bao goàm caùc nghóa vuï kinh teá cuûa moät doanh nghieäp. 1− Noäi dung. thöôøng ñöôïc phaân chia thaønh nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn : . . Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá).Nôï ngaén haïn thöôøng bao goàm caùc khoaûn nhö phaûi traû cho ngöôøi baùn. löông vaø phuï caáp phaûi traû. − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû (Ñaày ñuû). thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc. vay ngaén haïn. caùc khoaûn nôï daøi haïn phaûi traû cho ngöôøi baùn . xeáp thaønh ba loaïi laø nôï ngaén haïn.. 2− Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nôï phaûi traû. Nhöõng sai leäch veà nôï phaûi traû coù theå gaây aûnh höôûng troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính veà caùc maët : . vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi vaø caùc soå chi tieát (Ghi cheùp chính xaùc). Nôï khaùc bao goàm moät soá khoaûn phaûi traû ñaëc bieät nhö chi phí phaûi traû. thöông phieáu phaûi traû. I. 54 .3.Noäi dung khoaûn muïc. nhaän kyù cöôïc kyù quyõ daøi haïn … 1.Nôï ngaén haïn laø caùc khoaûn phaûi traû trong moät chu kyø hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng. Vì theá nhöõng sai leäch trong vieäc ghi cheùp vaø trình baøy nôï phaûi traû coù theå seõ daãn ñeán caùc sai leäch troïng yeáu trong keát quaû hoaït ñoäng kinh doanhû. nôï daøi haïn ñeán haïn traû . nôï phaûi traû ñöôïc trình baøy treân baûng caân ñoái keá toaùn ôû phaàn Nguoàn voán. Vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc cô baûn veà nôï phaûi traû phaûi baûo ñaûm thoûa maõn caùc muïc tieâu kieåm toaùn sau : − Caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc ghi cheùp thì hieän höõu vaø laø nghóa vuï cuûa ñôn vò (Hieän höõu. thöôøng laø moät naêm.Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh : Coù moät moái quan heä maät thieát giöõa nôï phaûi traû vaø chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp.Tình hình taøi chính : Caùc tyû soá quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù tình hình taøi chính thöôøng lieân quan ñeán nôï phaûi tra . taøi saûn thöøa chôø xöû lyù. − Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng (Ñaùnh giaù).Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn phaûi traû trong thôøi gian nhieàu hôn mo ät chu kyø hoaït ñoäng kinh doanh. 2. Nôï phaûi traû laø moät khoaûn muïc quan troïng treân baùo caùo taøi chính ñoái vôùi nhöõng ñôn vò söû duïng nguoàn taøi trôï ngoaøi voán chuû sôû höõu.

. daøi haïn phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. ñoái chieáu nhö sau : − So saùnh soá löôïng treân hoùa ñôn vôùi soá löôïng treân baùo caùo nhaän haøng vaø ñôn ñaët haøng.. muïc II : Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi haøng toàn kho. c. caùc khoaûn ñaõ traû vaø soá dö cuoái thaùng.Cuoái thaùng. ñoàng thôøi khaûo saùt veà caùc nhaø cung caáp. Thoâng thöôøng coù nhöõng caùch kieåm tra. e.2. caùc chöùng töø caàn ñöôïc ñoùng daáu ngaøy nhaän. b. Caùc khoaûn vay phaûi ñöôïc theo doõi treân soå chi tieát môû theo töøng chuû nôï vaø theo töøn g khoaûn vay.Trong nhieàu ñôn vò. f. vaø ñònh kyø phaûi ñoái chieáu vôùi chuû nôï. − So saùnh giaù caû. Vieäc naøy coù theå tieán haønh tröôùc ngaøy keát thuùc nieân ñoä. caùc soá lieäu naøy phaûi ñöôïc ñoái chieáu vôùi Soå caùi. Moïi nghieäp vuï nhaän haøng ñeàu phaûi ñöôïc laäp phieáu nhaäp.Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. g . Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi caùc khoaûn vay chuû yeáu laø thöïc hieän nguyeân taéc uûy quyeàn vaø pheâ chuaån.Khi tieáp nhaän haøng taïi kho. − Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï ghi cheùp treân moät soá soå chi tieát : Kieåm toaùn vieân seõ löïa choïn moät soá soå chi tieát ngöôøi baùn hoaëc chuû nôï. ta caàn phaûi xem xeùt k ieåm soaùt noäi boä trong chu trình mua haøng vaø traû tieàn. vaø caân ñong ño ñeám . vaø caùc chöùng töø khaùc phaùt sinh trong boä phaän naøy phaûi ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc ñeå kieåm soaùt. boä phaän nhaän haøng kieåm tra chaát löôïng loâ haøng. chaát löôïng vaø giaù caû . boä phaän naøy seõ phaùt haønh ñôn ñaët haøng.Trong boä phaän keá toaùn nôï phaûi traû. − Caên cöù caùc nhaät kyù lieân quan ñeå kieåm tra vieäc ghi cheùp treân soå caùi nôï phaûi traû : Thöû nghieäm naøy thöïc hieän treân cô sôû choïn maãu moät soá nghieäp vuï treân soå caùi nôï phaûi traû vaø kieåm tra ngöôïc laïi treân nhaät kyù lieân quan.. 2. hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn. d. ñeå taêng cöôøng kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi vieäc thu nôï.Kieåm soaùt noäi boä vôùi caùc khoaûn vay. hoaëc baùo caùo nhaän haøng. 3.Kieåm toaùn nôï phaûi traû.Kho haøng hoaëc boä phaän kieåm soaùt haøng toàn kho seõ chuaån bò vaø laäp phieáu ñeà nghò mua haøng ñeå gôûi cho boä phaän mua haøng. Caùc voucher.Boä phaän mua haøng caên cöù vaøo phieáu ñeà nghò mua haøng ñeå xem xeùt veà nhu caàu vaø chuûng loaïi haøng caàn mua. Hai noäi dung veà tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä vaø ñaùnh giaù sô boä ruûi ro kieåm soaùt cuõng töông töï nhö caùc chöông tröôùc. Caùc coâng ty lôùn cuõng coù theå vay ñöôïc nhöõng khoaûn nôï daøi haïn quan troïng thoâng qua vieäc phaùt haønh traùi phieáu. 55 . Trong tröôøng hôïp naøy. do ñoù chuùng toâi chæ giôùi thieäu theâm veà hai noäi dung coøn laïi : a) Thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt. töø ñoù truy hoài veà nhaät kyù vaø xem xeùt 6 Quaù trình naøy ñaõ ñöôïc trình baøy moät phaàn trong chöông IX.Vieäc xeùt duyeät chi quyõ ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn seõ do boä phaän taøi vuï thöïc hieän. Coøn ñoái vôùi caùc khoaûn vay lôùn. Sau ñoù. coâng ty coù theå thueâ moät ngaân haøng lôùn ñeå laøm ngöôøi uûy thaùc ñoäc laäp. Coù theå moâ taû toùm taét moät quy trình maãu cho coâng vieäc naøy nhö sau 6 : a. 3.1. boä phaän keá toaùn nôï phaûi traû caàn ñoái chieáu giöõa soå chi tieát ngöôøi baùn (hoaëc hoà sô voucher chöa thanh toaùn) vôùi soå caùi.Ñeå nghieân cöùu veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi khoaûn naøy. haøng thaùng ngöôøi baùn gôûi cho caùc khaùch haøng moät baûng keâ caùc hoùa ñôn ñaõ thöïc hieän trong thaùng. chieát khaáu treân ñôn ñaët haøng vaø treân hoùa ñôn ñeå baûo ñaûm khoâng thanh toaùn vöôït soá nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn. Ñoái vôùi caùc khoaûn vay nhoû. Haøng thaùng.. hoï seõ coù nhieäm vuï baûo veä quyeàn lôïi cho caùc chuû nôï vaø lieân tuïc giaùm saùt vieäc chaáp haønh hôïp ñoàng cuûa ñôn vò. coù tính chaát taïm thôøi Ban Giaùm ñoác coù theå quyeát ñònh theo chính saùch cuûa ñôn vò.

caàn phaûi tìm hieåu nguyeân nhaân..) cuûa caùc nghieäp vuï ñaõ ghi treân caùc soå chi tieát naøy. kieåm toaùn vieân coù theå xem treân soå chi tieát. caùc khoaûn phaûi traû lieân quan ñeán caùc beân höõu quan .Thöû nghieäm cô baûn.. thí duï coù theå trao ñoåi vôùi nhaân vieân cuûa khaùch haøng ñeå tìm kieám sai soùt vaø coù söï ñieàu chænh thích hôïp. 3. b. ñôn ñaët haøng. ñoù laø löïa choïn moät soá nghieäp vuï treân nhaät kyù.2. a.5.Choïn maãu ñeå kieåm tra chöùng töø goác vaø caùc taøi lieäu lieân quan : Ñaây laø thuû tuïc nhaèm kieåm tra söï coù thöïc cuûa caùc khoaûn phaûi traû. a. Moät soá ñoái töôïng khaùc cuõng caàn xaùc nhaän.. ñeå kieåm tra chöùng töø goác vaø caùc taøi lieäu coù lieân quan. Kieåm toaùn vieân choïn löïa moät soá khoaûn phaûi traû treân soá dö chi tieát cuoái naêm. duø raèng soá dö cuoái kyø coù theå raát thaáp hoaëc baèng khoâng.Göûi thö xaùc nhaän moät soá khoaûn phaûi traû : Vieäc xin xaùc nhaän thöôøng ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi taát caû caùc nhaø cung caáp chuû yeáu cuûa ñôn vò. phieáu nhaäp. Sau khi hoaøn thaønh caùc thuû tuïc treân.4. Neáu soá lieäu treân baûng khoâng thoáng nhaát vôùi soå caùi hoaëc caùc soå chi tieát. a. kieåm toaùn vieân coù theå tính moät soá chæ tieâu döôùi ñaây vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc ñeå nhaän daïng caùc bieán ñoäng baát thöôøng vaø tìm hieåu nguyeân nhaân : Tyû leä nôï phaûi traû treân toång Nôï phaûi traû cuoái kyø = haøng mua trong kyø Toång giaù trò haøng mua trong kyø Tyû leä nôï phaûi traû treân toång nôï ngaén haïn = Nôï phaûi traû cuoái kyø Toång nôï ngaén haïn Nôï phaûi traû quaù haïn cuoái kyø Tyû leä nôï phaûi traû = Toång nôï phaûi traû cuoái kyø quaù haïn a.1. Caùch naøy seõ cho pheùp kieåm tra tính ñaày ñuû cuûa vieäc ghi cheùp töø nhaät kyù leân caùc soå chi tieát. hoaëc phoûng vaán nhaân vieân ñôn vò.Ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt vaø thieát keá laïi caùc thöû nghieäm cô baûn. vaø theo doõi vieäc ghi cheùp chuùng treân caùc soå chi tieát. kieåm toaùn vieân seõ ñaùnh giaù laïi ruûi ro kieåm soaùt cho caùc cô sôû daãn lieäu chuû yeáu cuûa nôï phaûi traû. hoùa ñôn. caùc khoaûn phaûi traû coù tính chaát baát thöôøng . caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc theá chaáp baèng taøi saûn … Ñaây laø nhöõng khoaûn phaûi traû coù ruûi ro cao töùc coù khaû naêng xaûy ra sai leäch veà soá tieàn hoaëc khai baùo. ñoù laø caùc nhaø cung caáp khoâng cung caáp baûng keâ hoùa ñôn haøng thaùng ..2.Kieåm tra baûng chænh hôïp nôï phaûi traû vôùi baûng keâ hoùa ñôn haøng thaùng cuûa ngöôøi baùn : 56 Comment: . hoùa ñôn.Thuû tuïc phaân tích : Ñeå baûo ñaûm tính hôïp lyù chung cuûa nôï phaûi traû. phieáu nhaäp . a. Söï ñaùnh giaù naøy laø cô sôû ñeå kieåm toaùn vieân choïn löïa caùc thöû nghieäm cô baûn caàn thieát ñeå kieåm tra caùc khoaûn phaûi traû vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. a. chöùng töø thanh toaùn .Caùc thöû nghieäm cô baûn ñoái vôùi nôï phaûi traû ngöôøi baùn.toaøn boä chöùng töø goác (ñôn ñaët haøng.3.Yeâu caàu ñôn vò cung caáp baûng soá dö chi tieát nôï phaûi traû ñeå ñoái chieáu vôùi soå caùi vaø soå chi tieát : Muïc ñích thöû nghieäm laø ñeå xaùc minh xem soá lieäu nôï phaûi traû treân baùo caùo taøi chính coù thoáng nhaát vôùi taát caû caùc khoaûn phaûi traû cuûa töøng ñoái töôïng trong caùc soå chi tieát hay khoâng ? Kieåm toaùn vieân yeâu caàu ñôn vò cung caáp baûng soá dö chi tieát nôï phaûi traû vaøo thôøi ñieåm khoùa soå. Thöû nghieäm naøy cuõng coù theå thöïc hieän theo moät höôùng khaùc. − Rieâng vôùi caùc khoaûn nôï vay daøi haïn : Vì soá tieàn lôùn vaø nghieäp vuï khoâng nhieàu neân vieäc thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt thöôøng ñöôïc keát hôïp trong caùc thöû nghieäm cô baûn. sau ñoù kieåm tra toång coäng vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi vaø caùc soå chi tieát. Ñeå nhaän dieän caùc ñoái töôïng naøy. Muïc ñích cuûa vieäc löïa choïn naøy laø phaùt hieän nhöõng khoaûn phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp. nhö laø voucher.

ñoàng thôøi phaûn aùnh thieáu moät chi phí. nhöng cuõng coù theå do khaùc bieät veà thôøi ñieåm khoùa soå. vaø (2) Ghi thieáu moät khoaûn phaûi traû. do ñoù coù theå nhöõng hoùa ñôn naøy thöïc söï thuoäc nieân ñoä kieåm toaùn. Moät vaán ñeà khaùc maø kieåm toaùn vieân cuõng caàn löu yù laø coù hai tröôøng hôïp ghi thieáu nôï phaûi traû. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra coâng vaên ñeán ñeå xem ñaõ nhaän ñöôïc moïi baûng keâ cuûa ngöôøi baùn hay chöa ? Moät muïc ñích khaùc cuûa thuû tuïc naøy laø baûo ñaûm söï phaân kyø chính xaùc cuûa soá dö nôï phaûi traû. Haäu quaû taát nhieân laø nôï phaûi traû cuoái kyø vaø chi phí cuûa nieân ñoä kieåm toaùn bò ghi thieáu moät khoaûn. Vieäc khoùa soå cuoái naêm phaûi baûo ñaûm raèng caùc loâ haøng ñaõ nhaän vaøo ngaøy cuoái nieân ñoä seõ ñöôïc ghi cheùp vaøo nôï phaûi traû vaø ñöôïc ghi nhaän vaøo bieân baûn kieåm keâ toàn kho. Neáu ñôn vò khoâng thöïc hieän ñieàu naøy vaø soá tieàn laø troïng yeáu. theá nhöng hoï laïi khoâng ghi cheùp ñuùn g kyø. tieàn thueâ nhaø . − Caùc hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn nhaän ñöôïc sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä vì coù theå sau khi ñaõ göûi haøng ñi vaøi ngaøy thì ngöôøi baùn môùi gôûi hoùa ñôn. 7 Caên cöù theo chuaån möïc quoác teá veà keá toaùn. a. caùc khoaûn chi phí naøy ñaùng leõ phaûi ñöôïc ñôn vò tính vaøo chi phí cuûa nieân ñoä. hay hoùa ñôn ñaõ veà maø haøng chöa nhaän ñöôïc : kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu caùc hoà sô dôû dang trong heä thoáng voucher cuûa ñôn vò. nhaân vieân ñôn vò seõ ñoái chieáu caùc soá lieäu naøy vôùi soá dö treân soå chi tieát ñeå laäp moät baûng chænh hôïp. sai soùt trong ghi cheùp cuûa moät beân. kieåm toaùn vieân coù theå töï thöïc hieän.Tìm kieám caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp : • Kieåm tra caùc nghieäp vuï sau thôøi ñieåm khoùa soå : Thoâng qua vieäc xem xeùt caùc khoaûn chi quyõ vaøo ñaàu nieân ñoä sau. ñoàng thôøi phaûn aùnh thieáu moät taøi saûn. Söï khaùc bieät naøy coù theå do nhaàm laãn. ñoàng thôøi soá lieäu cuûa nieân ñoä sau cuõng bò aûnh höôûng töông öùng.Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc khoaûn phaûi traû treân baùo caùo taøi chính : Thoâng thöôøng seõ bao goàm nhöõng vaán ñeà sau ñaây : .Caùc khoaûn nôï phaûi traû troïng yeáu lieân quan ñeán caùc beân höõu quan caàn ñöôïc coâng boá treân baùo caùo taøi chính7 . Nhöõng tröôøng hôïp naøy phaûi ñöôïc trình baøy trong khoaûn muïc nôï phaûi thu cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ñeå baûo ñaûm trình baøy ñuùng veà tình hình taøi chính cuûa ñôn vò. cuûa thaùng cuoái nieân ñoä. kieåm toaùn vieân coù theå phaùt hieän caùc khoaûn chi quyõ cho caùc chi phí cuûa nieân ñoä naøy − thí duï nhö caùc khoaûn tieàn ñieän. • Xem xeùt caùc taøi lieäu coù khaû naêng chöùa ñöïng caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng ñöôïc ghi cheùp : − Caùc tröôøng hôïp haøng veà nhöng chöa coù hoùa ñôn.Caên cöù baûng keâ cuûa ngöôøi baùn ñaõ göûi cho ñôn vò trong thaùng.7. Söï phaân kyø cuûa nôï phaûi traû coù moái quan heä chaët cheõ vôùi söï khoùa soå cuûa hoùa ñôn mua haøng ñeå xaùc ñònh soá dö haøng toàn kho. . Ñeå ñaûm baûo cô sôû doàn tích.. maø laïi ghi vaøo nieân ñoä sau khi thöïc chi.. vaø chuùng phaûi ñöôïc ghi vaøo nôï phaûi traû cuoái naêm.Xem xeùt caùc tröôøng hôïp phaùt sinh soá dö beân nôï treân caùc taøi khoaûn phaûi traû. kieåm toaùn vieân phaûi laäp buùt toaùn ñeà nghò saép xeáp laïi khoaûn muïc. vaø thuyeát minh söï khaùc bieät soá lieäu giöõa hai beân. kieåm toaùn vieân chæ caàn kieåm tra laïi caùc böôùc chænh hôïp naøy xem coù ñöôïc thöïc hieän chính xaùc hay khoâng ? Neáu ñôn vò khoâng tieán haønh vieäc chænh hôïp. Trong tröôøng hôïp ñôn vò coù tieán haønh chænh hôïp. ñoàng thôøi laøm phaùt sinh caùc khoaûn phaûi traû cuoái kyø . − Caùc voucher ñöôïc phaùt haønh sau thôøi ñieåm khoùa soå : kieåm toaùn vieân caàn xem xeùt caån thaän ñeå phaùt hieän nhöõng khoaûn thöïc teá phaùt sinh tröôùc thôøi ñieåm khoùa soå. a. coøn cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam chöa coù yeâu caàu coâng boá naøy. Khi kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nôï phaûi traû laø yeáu keùm.6 . ñoù laø (1) Ghi thieáu nôï phaûi traû. 57 .

Ñaùnh giaù söï chính xaùc cuûa caùc soå keá toaùn chi tieát lieân quan ñeán vieäc theo doõi veà loaïi chi phí trích tröôùc naøy.. chuùng ñöôïc ghi cheùp laø ñaõ traû cho khaùch haøng nhöng thöïc teá ñaõ bò chieám ñoaït bôûi nhaân vieân ñôn vò.. kieåm toaùn vieân coøn phaûi xem xeùt vieäc ghi cheùp vaø khaáu tröø thueá giaù trò gia taêng ñaàu vaøo. Yeâu caàu cung caáp caùc hôïp ñoàng... Sau ñoù kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu soá lieäu chi tieát vaø toång hôïp.AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Ñeå xaùc ñònh tính hôïp lyù chung cuûa chi phí laõi vay vaø soá dö nôï vay. baûo hieåm xaõ hoäi . hoaëc chöùng töø goác ñöôïc duøng laøm cô sôû cho vieäc trích tröôùc : hôïp ñoàng vay.Kieåm toaùn moät soá khoaûn phaûi traû khaùc : • Kieåm toaùn caùc khoaûn kyù cöôïc kyù quyõ : Kieåm toaùn vieân neân xem xeùt caùc thuû tuïc nhaän vaø hoaøn traû caùc khoaûn naøy ñeå phaùt hieän nhöõng yeáu keùm trong kieåm soaùt noäi boä. b. kieåm toaùn vieân coù theå göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän. • Kieåm toaùn chi phí phaûi traû : bao goàm caùc khoaûn trích tröôùc veà chi phí laõi vay. • Kieåm toaùn khoaûn phaûi traû cho coâng nhaân vieâ n : bao goàm caùc khoaûn phaûi traû veà tieàn löông. Ñaëc ñieåm cuûa caùc khoaûn chi phí phaûi traû laø chuùng thöôøng ñöôïc tính döïa treân söï öôùc ñoaùn cuûa ñôn vò.Caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc baûo ñaûm baèng taøi saûn theá chaáp thì phaûi coâng boá vaø tham chieáu vôùi taøi saûn bò theá chaáp8 . 3.8. tieàn thöôûng. a.. Kieåm tra vieäc tính toaùn cuûa ñôn vò. hoaëc khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân vieân . − So saùnh soá dö n ôï vay cuoái naêm vôùi ñaàu naêm.. keá hoaïch vaø döï toaùn veà löông nghæ pheùp.Ñoái vôùi caùc khoaûn vay. kieåm toaùn chi phí ... keá hoaïch söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh .. Kieåm tra vieäc trích tröôùc coù ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû hay khoâng ? Thí duï nhö kieåm toaùn vieân seõ tìm kieám nhöõng chi phí caàn trích tröôùc nhöng ñôn vò laïi khoâng tieán haønh trích. chuùng ta nghieân cöùu thuû tuïc kieåm tra boå sung lieân quan ñeán tính thueá vaø noäp thueá. Moät phaàn coâng vieäc naøy cuõng ñaõ laøm khi kieåm toaùn chi phí. 2. b.. Ñoái vôùi caùc soá dö lôùn hoaëc khi kieåm soaùt noäi boä yeáu keùm. 6. Neáu phaùt hieän ñöôïc nhöõng khaùc bieät baát thöôøng. Xaùc ñònh tính hôïp lyù cuûa caùc giaû thuyeát ñaõ duøng laøm cô sôû cho vieäc tính toaùn caùc khoaûn trích tröôùc 4. kieåm toaùn vieân ñeàu phaûi tìm hieåu vaø giaûi thích nguyeân nhaân. • Kieåm toaùn thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho Nhaø nöôùc : phaà n lôùn noäi dung naøy ñaõ naèm trong kieåm toaùn caùc phaàn haønh khaùc laø kieåm toaùn doanh thu.1. vieäc kieåm tra caùc khoaûn naøy thöôøng bao goàm nhöõng böôùc sau : 1. tieàn löông nghæ pheùp.. cuï theå laø kieåm toaùn vieân xem xeùt caùc baûng khai thueá vaø caùc chöùng töø noäp thueá. Trong moät soá tröôøng hôïp. caùc khoaûn coøn giöõ laïi. caùc thuû tuïc phaân tích sau ñaây coù theå aùp duïng : − So saùnh giöõa chi phí laõi vay vôùi soá dö nôï vay bình quaân vaø vôùi möùc laõi suaát bình quaân. thöôûng phaûi traû thuoäc veà nieân ñoä naøy.. ôû ñaây kieåm toaùn vieân löu yù xem xeùt veà vieäc thanh toaùn löông. nhaát laø khi ngöôøi quaûn lyù ñôn vò coù yù ñoà muoán che giaáu lôïi nhuaän thöïc cuûa ñôn vò.. Rieâng ñoái vôùi thueá giaù trò gia taêng. 8 Töông t öï ghi chuù 3. − So saùnh chi phí laõi vay naêm nay vôùi caùc naêm tröôùc. ÔÛ ñaây. 5. thöôûng. Noùi chung. vaø soá coøn phaûi traû vaøo cuoái kyø. chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh . baûo hieåm xaõ hoäi . do ñoù vieäc kieåm soaùt caùc chi phí naøy khaù khoù khaên. Xem xeùt tính nhaát quaùn trong vieäc aùp duïng phöông phaùp trích tröôùc. Kieåm toaùn vieân seõ kieåm tra caùc chöùng töø thanh toaùn. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn xem xeùt caùc khoaûn chi löông ñaàu nieân ñoä sau ñeå coù theå phaùt hieän caùc khoaûn löông. 58 .

vaø caùc chöùng töø thanh toaùn nhö phieáu chi.6.Kieåm tra vieäc trình baøy vaø coâng boá ñoái vôùi caùc khoaûn vay : Thöôøng bao goàm nhöõng vaán ñeà sau : − Vieäc trình baøy nôï vay treân baùo caùo taøi chính caàn taùch bieät giöõa nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn. ñeå xem chuùng coù ñöôïc tuaân thuû hay khoâng.9 9 Xem ghi chuù 3..b. hoaëc baûng sao keâ cuûa ngaân haøng. 59 . giaáy baùo nôï ngaân haøng . Kieåm toaùn vieân xem xeùt vieäc thanh toaùn caùc chi phí naøy. Do ñoù. b. Coù theå ñeà nghò chuû nôï cho bieát yù kieán veà söï tuaân thuû cuûa ñôn vò ñoái vôùi hôïp ñoàng theá chaáp. b. kieåm toaùn vieân cuõng caàn phaûi ñoái chieáu laïi vôùi Ñieàu leä coâng ty vaø phaùp luaät hieän haønh veà thaåm quyeàn phaùt haønh traùi phieáu. b.Kieåm tra chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï vay vaø thanh toaùn : Thu thaäp caùc chöùng töø nhaän tieàn nhö phieáu thu. vaø phaûi tuaân thuû ñuùng caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp.Xem xeùt vieäc tuaân thuû caùc cam keát trong hôïp ñoàng tín duïng : Vieäc ñôn vò vi phaïm caùc cam keát coù theå seõ daãn ñeán nhöõng khoù khaên nghieâm troïng.. Maãu thö xaùc nhaän bao goàm caùc ñeà nghò xaùc nhaän tieàn göûi ngaân haøng. ñoái chieáu vôùi soå chi tieát ... neáu khoaûn naøo ñeán haïn trong naêm sau thì caàn trình baøy treân phaàn Nôï ngaén haïn − Muïc Nôï daøi haïn ñeán haïn traû. Ñeå xem xeùt vieäc phaùt haønh traùi phieáu coù ñöôïc cho pheùp moät caùch ñuùng ñaén hay khoâng. caùc bieân baûn ñoái chieáu nôï. b.. kieåm tra toång soá vaø ñoái chieáu vôùi soå caùi.5. kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra chi tieát theo töøng khoaûn vay. kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò. sau ñoù ñoái chieáu vôùi soå saùch ñôn vò. Tröôøng hôïp laõi vay phaùt sinh töø traùi phieáu do ñôn vò phaùt haønh vaø giao cho ngöôøi uûy thaùc thöïc hieän thì kieåm toaùn vieân chæ caàn xin xaùc nhaän tröïc tieáp cuûa ngöôøi uûy thaùc.Xem xeùt tính hôïp phaùp cuûa vieäc phaùt haønh traùi phieáu : Thoâng thöôøng vieäc phaùt haønh traùi phieáu phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.4.Kieåm tra vieäc tính toaùn chi phí laõi vay : Bao goàm caùc thuû tuïc ñeå kieåm tra söï chính xaùc vaø ñaày ñuû trong vieäc tính chi phí laõi vay cuûa ñôn vò. caùc khoaûn vay. vaø caùc chi phí laõi vay cuoái kyø chöa ñöôïc thanh toaùn. Taát caû caùc ngaân haøng maø ñôn vò coù giao dòch trong kyø ñeàu caàn phaûi göûi thö xaùc nhaän.Yeâu caàu ñôn vò cung caáp soá dö chi tieát caùc khoaûn vay.Göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän ñeán caùc chuû nôï : * Ñoái caùc khoaûn vay ngaân haøng : coâng vieäc xaùc nhaän naøy ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc xin xaùc nhaän veà tieàn gôûi ngaân haøng. hoaëc Ñaïi hoäi coå ñoâng . vaø coù nhöõng haønh ñoäng thích hôïp khi coù baèng chöùng laø chuùng bò vi phaïm. theá chaáp . kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra caùc khoaûn Nôï daøi haïn cuoái kyø.. traùi phieáu ñang löu haønh taïi thôøi ñieåm khoaù soå .7. haïn traû.. ngaøy traû laõi . * Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï coù theá chaáp : kieåm toaùn vieân seõ ñeà nghò chuû nôï xaùc nhaän. laõi suaát.3.. Ngoaøi ra..8. kieåm toaùn vieân phaûi tìm hieåu caùc giôùi haïn ñang coù hieäu löïc vôùi ñôn vò. b. Do ñoù. giaáy baùo coù ngaân haøng .. sau ñoù kieåm toaùn vieân ñoái chieáu vôùi caùc taøi lieäu lieân quan nhö hôïp ñoàng. b. * Ñoái vôùi caùc traùi phieáu do ñôn vò phaùt haønh : kieåm toaùn vieân ñeà nghò ngöôøi uûy thaùc xaùc nhaän veà caùc thoâng tin lieân quan ñeán traùi phieáu : ngaøy ñaùo haïn. * Ño ái vôùi caùc chuû nôï khaùc : kieåm toaùn vieân ñeà nghò xaùc nhaän veà ngaøy vay. Ñieàu naøy laøm cho giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm. − Caùc khoaûn vay lieân quan ñeán caùc beân höõu quan caàn ñöôïc coâng boá treân baùo caùo taøi chính.2. döïa vaøo soå chi tieát theo doõi nôï vay. laõi suaát. vaø caùc giao dòch khaùc nhö baûo laõnh. soá dö hieän taïi..

hoaëc phaûi tuaân thuû nhöõng yeâu caàu veà maët phaùp lyù.1.. hoaëc caùc coå ñoâng trong coâng ty coå phaàn. II. tuy nhieân chuùng thöôøng raát quan troïng vì : − Giaù trò cuûa moãi nghieäp vuï thöôøng lôùn.1. * Ñoái vôùi cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn : thöôøng xaûy ra trong caùc tröôøng hôïp : 10 11 Xem ghi chuù 3.Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï taêng. Baûng phaân tích bao goàm caùc noäi dung laø soá dö ñaàu kyø. phaân phoái lôïi töùc .Noäi dung.KIEÅM TOAÙN NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU. caùc taøi khoaûn nguoàn voán chuû sôû höõu coù soá löôïng nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø raát ít. 1.Muïc tieâu kieåm toaùn khoaûn muïc. thí duï giôùi haïn veà vieäc 11 phaân phoái coå töùc. 60 . Xem ghi chuù 3. vì raèng vieäc taêng giaûm voán coù theå lieân quan ñeán lôïi nhuaän. Caên cöù vaøo caùc baûng phaân tích.Kieåm tra cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaø cheânh leäch tyû giaù.. 2. Nguoàn voán chuû sôû höõu laø caùc loaïi nguoàn voán thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa chuû doanh nghieäp.− Caùc khoaûn vay coù theá chaáp caàn ñöôïc coâng boá. laäp quyõ. a. chi quyõ. 1− Noäi dung vaø ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc. Kieåm toaùn vieân cuõng caàn tìm hieåu nhöõng neùt cô baûn veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán naøy. hoaëc töø keát quaû kinh doanh. b. − Tính chaát quan troïng cuûa caùc nghieäp vuï do lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu.Kieåm toaùn nguoàn voán chuû sôû höõu.. giaûm nguoàn voán chuû sôû höõu trong kyø. coù ñuùng vôùi quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính cuûa Nhaø nöôùc vaø ñieàu leä coâng ty hay khoâng ? − Caùc nghieäp vuï coù ñöôïc xeùt duyeät bôûi caáp coù thaåm quyeàn trong ñôn vò hay khoâng ? − Caùc nghieäp vuï coù ñöôïc ghi cheùp theo ñuùng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? − Kieåm tra caùc nghieäp vuï chi quyõ xem coù thöïc söï xaûy ra khoâng ? c.. Nguoàn voán naøy hình thaønh töø vieäc goùp voán. 1. 2.10 − Caùc giôùi haïn baét buoäc trong hôïp ñoàng vay daøi haïn caàn coâng boá. − Soá dö caùc nguoàn voán chuû sôû höõu coù ñöôïc keá toaùn tröôûng kieåm tra ñònh kyø hay khoâng ? . nhö laø : − Söï xeùt duyeät ñoái vôùi vieäc ghi cheùp caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu. caùc nghieäp vuï phaùt sinh taêng trong kyø. Vieäc kieåm tra tæ mæ treân chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï naøy nhaèm muïc ñích xem xeùt : − Tính hôïp leä cuûa caùc nghieäp vuï : chaúng haïn caùc tröôøng hôïp taêng giaûm voán.Laäp baûng phaân tích caùc taøi khoaûn nguoàn voán chuû sôû höõu. caùc nghieäp vuï phaùt sinh giaûm trong kyø vaø soá dö cuoái kyø. Caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu thì thaät söï xaûy ra (phaùt sinh) Moïi nghieäp vuï lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu ñeàu ñöôïc ghi cheùp (ñaày ñuû) Caùc soá dö veà nguoàn voán chuû sôû höõu ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi (ghi cheùp chính xaùc) Caùc nguoàn voán chuû sôû höõu ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø coâng boá ñaày ñuû (trình baøy vaø coâng boá).Nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä. kieåm toaùn vieân kieåm tra veà vieäc tính toaùn vaø ñoái chieáu toång soá vôùi Soå caùi.Caùc thöû nghieäm ñoái vôùi nguoàn voán chuû sôû höõu. Noùi chung. 2.2 .3. cuûa caùc thaønh vieân trong coâng ty lieân doanh.

ngöôøi giöõ soå saùch theo doõi coå ñoâng . Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán coâng ty coå phaàn bao goàm ba noäi dung chính laø (1) Söï pheâ chuaån ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò . ngöôøi baûo quaûn caùc coå phieáu chöa phaùt haønh . moïi coå phieáu môùi phaûi ñöôïc trình tröôùc cho toå chöùc naøy ñeå hoï kieåm tra vaø ñaêng kyù. vaät tö haøng hoùa ñöôïc ñaùnh giaù laïi. Vì vaäy. 12 Rieâng taïi nhöõng ñôn vò töï quaûn lyù vaø giöõ soå saùch theo doõi coå phaàn. 3. * Ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù : Tröôùc heát. Hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty coå phaàn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn coøn raát môùi meû ôû Vieät Nam. vaø (3) Vieäc duy trì moät heä thoáng soå saùch ñaày ñuû. hoï seõ kieåm tra ñeå baûo ñaûm vieäc phaùt haønh coå phieáu phuø hôïp vôùi Ñieàu leä Coâng ty. b. Khi ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä veà voán coå phaàn. hoaëc vöôït möùc ñöôïc pheùp. 61 . kieåm toaùn vieân caàn xem laø coâng ty töï quaûn lyù vaø theo doõi coå phaàn.− Cheânh leäch giöõa giaù trò soå saùch vaø giaù ñöôïc ñaùnh giaù laïi bôûi caùc beân tham gia lieân doanh khi goùp voán lieân doanh baèng taøi saûn : Tröôøng hôïp naøy kieåm toaùn vieân phaûi kieåm tra Bieân baûn ñaùnh giaù cuûa caùc beân tham gia lieân doanh. Tröôùc khi phaùt haønh cho caùc coå ñoâng.Moät soá vaán ñeà veà kieåm toaùn nguoàn voán coâng ty coå phaàn. − Cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn theo quyeát ñònh cuûa Nhaø nöôùc. ngöôøi kyù seùc thanh toaùn coå töùc. hay hoï söû duïng caùc dòch vuï löu kyù v aø chuyeån nhöôïng coå phaàn. Vai troø chuû yeáu cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn laø giuùp traùnh ñöôïc söï phaùt haønh coå phieáu khoáng.Kieåm soaùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñoái vôùi caùc nghieäp vuï veà voán coå phaàn. − Ñôn vò phaûi coâng boá veà tình hình bieán ñoäng cuûa nguoàn voán chuû sôû höõu trong Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chiùnh. Ñeå ngaên chaën loaïi sai soùt naøy.Kieåm tra vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc nguoàn voán chuû sôû höõu. kieåm toaùn vieân cuõng kieåm tra caùc nghieäp vuï xöû lyù cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaø cheânh leäch tyû giaù coù phuø hôïp vôùi cheá ñoä hieän haønh vaø coù ñöôïc xeùt duyeät bôûi caùc caáp coù thaåm quyeàn hay khoâng ? d. vaø phaûi coù söï pheâ chuaån chính thöùc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. Kieåm toaùn vieân caàn chuù yù nhöõng vaán ñeà sau : − Caùc nguoàn voán chuû sôû höõu caàn phaûi trình baøy rieâng bieät töøng loaïi treân baûng caân ñoái keá toaùn. Hoäi ñoàng quaûn trò phaûi thoâng qua quyeát ñònh veà vieäc phaân coâng : ngöôøi kyù coå phieáu − thöôøng thì coå phieáu phaûi coù chöõ kyù pheâ chuaån cuûa hai ngöôøi laø Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Tröôûng ban kieåm soaùt . a. nhö vôùi taøi saûn coá ñònh. Neáu coâng ty söû duïng caùc dòch vuï ñoäc laäp naøy thì kieåm soaùt noäi boä ñöôïc ñaùnh giaù laø höõu hieä u . vaø ñöôïc theå hieän qua caùc Bieân baûn hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. (2) Söï phaân chia traùch nhieäm trong vieäc thöïc hieän caùc nghieäp vuï − thöôøng ñöôïc thöïc hieän qua vieäc söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn . chuùng toâi xin giôùi thieäu moät soá vaán ñeà trong kieåm toaùn nguoàn voán coâng ty coå phaàn. kieåm toaùn vieân caàn tìm hieåu veà phöông phaùp haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù cuûa ñôn vò coù phuø hôïp vôùi cheá ñoä keá toaùn hieän haønh vaø aùp duïng moät caùch nhaát quaùn hay khoâng ? Cuoái cuøng. 3. Nhôø ñoù caùc sai soùt voâ tình hay coá yù ñeå daãn 12 Ñöôïc trình baøy trong phaàn keá tieáp. kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu vôùi caùc khoaûn muïc taøi saûn lieân quan. Trong caû hai tröôøng hôïp treân.Söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn.1. − Moïi söï thay ñoåi veà voán coå phaàn ñeàu phaûi ñöôïc söï pheâ chuaån chính thöùc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.Kieåm soaùt noäi boä.

2. kieåm toaùn vieân caàn tìm hieåu veà soá löôïng ñöôïc pheùp phaùt haønh. Trong nhöõng kyø kieåm toaùn sau. kieåm toaùn vieân seõ göûi thö ñeán caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï ñeå ñeà nghò xaùc nhaän veà soá coå phaàn ñaõ ph aùt haønh vaø ñang löu haønh taïi thôøi ñieåm khoùa soå.ñeán phaùt haønh khoáng coå phieáu seõ giaûm ñi moät caùch ñaùng keå. Caùc thoâng tin phaûn hoài ñöôïc kieåm toaùn vieân söû duïng ñeå ñoái chieáu vôùi soå saùch keá toaùn cuûa ñôn vò. vaø caùc taøi lieäu naøy thöôøng ñöôïc löu trong hoà sô kieåm toaùn chung. Vì moät coå ñoâng coù theå sôû höõu nhieàu coå phieáu naèm raûi raùc trong nhieàu choã khaùc nhau treân soå coå phieáu. töø soá dö ban ñaàu cuûa taøi khoaûn voán coå phaàn.Phaân tích caùc nghieäp vuï taêng giaûm voán coå phaàn.Ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi nguoàn voán coå phaàn.Soå theo doõi coå ñoâng. soá coå phaàn maø coå phieáu ñoù ñaïi dieän. ñieàu leä coâng ty vaø caùc bieân baûn hoïp hoäi ñoàng quaûn trò. 62 . Soá tieàn thu ñöôïc caàn kieåm tra qua caùc ghi cheùp veà tieàn. d.Kieåm toaùn nguoàn voán coå phaàn. meänh giaù . Trong cuoäc kieåm toaùn ñaàu tieân.Xem xeùt giaáy pheùp. 13 a. kieåm toaùn vieân chæ caàn phaân tích caùc nghieäp vuï laøm thay ñoåi voán coå phaàn trong kyø. vaø thöïc hieän vieäc chuyeån quyeàn sôû höõu coå phaàn giöõa caùc ngöôøi mua baùn chöùng khoaùn. d. vaø söï chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. coù phaàn cuoáng (cuøi) löu laïi sau khi phaùt haønh. Treân coå phieáu thöôøng bao goàm caùc noäi dung sau : soá hieäu coå phieáu. kieåm toaùn vieân phaûi chuù yù kieåm tra tính hôïp lyù veà söï ñònh giaù cuûa caùc taøi saûn. Moãi thay ñoåi trong voán coå phaàn seõ phaûi ñöôïc ñaùnh giaù. ñaïi hoäi coå ñoâng . ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc. Ñoái vôùi töøng laàn phaùt haønh coå phieáu.Kieåm tra ñoái chieáu giöõa soå saùch keá toaùn vaø caùc soå theo doõi voán coå phaà n .Söû duïng dòch vuï thanh toaùn coå töùc ñoäc laäp. Ñoái vôùi caùc coâng ty khoâng söû duïng dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn.Kieåm tra caùc khoaûn thu ñöôïc töø phaùt haønh coå phieáu. ñeå thay cho 13 Bao goàm caùc vaán ñeà cô baûn ñaõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân. f. hoaëc coâng ty ñöôïc uûy thaùc laøm dòch vuï löu kyù vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn.. Soå coå phieáu ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö soå seùc. Veà dòch vuï chuyeån nhöôïng coå phaàn. nghóa laø ñöôïc in saün. Neáu ñôn vò coù söû duïng dòch vuï naøy. Kieåm toaùn vieân caàn ñoái chieáu caùc nghieäp vuï phaùt haønh coå phieáu vôùi vieäc thu tieàn. hay moät coâng ty ñöôïc uûy thaùc ñaûm nhaän. Dòch vuï naøy thöôøng do Ngaân haøng. 3. vaø noù coù theå giuùp xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng coå phieáu vaø coå phaàn maø töøng coå ñoâng ñang naém giöõ. vaø soá thöïc teá phaùt haønh.Soå coå phieáu. e. thöôøng caùc toå chöùc naøy seõ giuùp caùc coâng ty coå phaàn baèng caùch löu giöõ caùc soå chi tieát coå ñoâng. Tröôøng hôïp goùp voán coå phaàn baèng hieän vaät. kieåm toaùn vieân seõ tieán haønh phaân tích ñeå coù theå nhìn toaøn dieän veà nhöõng bieán ñoäng trong nguoàn voán coå phaàn cuûa coâng ty. Kieåm toaùn vieân caàn nghieân cöùu kyõ veà giaáy pheùp. e. teân coå ñoâng. Caùc coâng ty coå phaàn coù theå söû duïng dòch vuï naøy ñeå giaûm bôùt khaû naêng sai phaïm khi phaân phoái coå töùc. Soå theo doõi coå ñoâng ñöôïc môû ñeå theo doõi cho töøng coå ñoâng. c. ñieàu leä coâng ty vaø caùc bieân baûn hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò coù lieân quan ñeán voán coå phaàn. vaø kieåm tra chöùng töø ñeå baûo ñaûm chuùng ñöôïc chaáp thuaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. c. neân qua soå naøy khoù theå theo doõi rieâng bieät veà voán coå phaàn cuûa töøng coå ñoâng. soá hieäu cuûa coå phieáu goác − ñeå theo doõi ñoái vôùi caùc coå phieáu ñaõ phaùt haønh nhöng sau ñoù chuyeån sôû höõu chuû.Göûi thö ñeà nghò xaùc nhaän ñeán caùc ngaân haøng.. b . Vì theá. kieåm tra chöùng töø cuûa caùc nghieäp vuï naøy.

− Ñoái chieáu giöõa soå coå phieáu. − Kieåm tra ñeå baûo ñaûm moïi coå phieáu ñaõ thu hoài ñöôïc ñaùnh daáu huûy. − Kieåm tra ñeå baûo ñaûm taát caû caùc coå phieáu chöa phaùt haønh ñeàu coøn löu tröõ taïi ñôn vò vaø coøn ñeå traéng. 63 . soå theo doõi coå ñoâng vaø soå caùi ñeå xaùc ñònh söï thoáng nhaát giöõa ba loaïi soå naøy veà soá coå phieáu ñang löu haønh.thuû tuïc xaùc nhaän. kieåm toaùn vieân seõ phaûi aùp duïng caùc thuû tuïc kieåm toaùn sau ñaây : − Kieåm tra tính toaùn soá löôïng coå phieáu ñaõ phaùt haønh baèng caùch so saùnh soá hieäu coå phieáu cuoái kyø vôùi soá hieäu coå phieáu ñaàu kyø (theo hoà sô kieåm toaùn kyø tröôùc). vaø giaù trò cuûa chuùng. vaø ñöôïc löu tröõ ñính keøm vôùi cuoáng trong soå coå phieáu taïi ñôn vò.

3..Doanh thu trong nhieàu ñôn vò laø cô sôû ñaùnh giaù keát quaû hoaëc thaønh tích neân coù khaû naêng bò thoåi phoàng cao hôn thöïc teá. . chuùng ta chæ nghieân cöùu theâm veà nhöõng noäi dung kieåm toaùn veà thu nhaäp vaø chi phí chöa ñöôïc trình baøy ôû caùc chöông treân.Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc phaûn aûnh ñuùng soá tieàn (Ñaùnh giaù). . Muïc tieâu kieåm toaùn. . II− KIEÅM TOAÙN DOANH THU VAØ THU NHAÄP KHAÙC.CHÖÔNG XII KIEÅM TOAÙN THU NHAÄP VAØ CHI PHÍ I− NOÄI DUNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC KHOAÛN MUÏC THU NHAÄP VAØ CHI PHÍ. .Doanh thu coù quan heä maät thieát vôùi lôïi nhuaän.Caùc nghieäp vuï thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc ghi nhaän thì phaùt sinh trong thöïc teá vaø thuoäc veà ñôn vò (Phaùt sinh).. coù phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hay khoâng? 2. caùc khoaûn ñöôïc khaáu tröø khoûi doanh thu. trong chöông naøy.Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc trình baøy ñuùng ñaén vaø khai baùo ñaày ñuû (Trình baøy vaø coâng boá). Ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc. Vì vaäy. Do ñoù coù theå noùi thöïc chaát quaù trình kieåm toaùn thu nhaäp vaø chi phí ñaõ ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi tieán trình kieåm toaùn caùc khoaûn muïc cuûa baûng caân ñoái keá toaùn trình baøy töø chöông VII ñeán chöông XI. Kieåm toaùn doanh thu. ÔÛ nhöõng chöông treân. 1. Do ñoù phaàn lôùn vieäc kieåm toaùn thu nhaäp vaø chi phí ñaõ ñöôïc tieán haønh ngay trong quaù trình kieåm toaùn caùc khoaûn muïc khaùc cuûa baûng caân ñoái keá toaùn. . Thu nhaäp vaø chi phí laø nhöõng khoaûn muïc chuû yeáu treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. vaø doanh thu thuaàn. . chuùng ta ñaõ xem xeùt veà nghieäp vuï baùn haøng vaø caùc khía caïnh coù lieân quan nhö tieàn. 1.Thu nhaäp vaø chi phí ñöôïc tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát vôùi soå caùi (Ghi cheùp chính xaù c ). Noäi dung khoaûn muïc. do ñoù kieåm toaùn baùo caùo naøy veà thöïc chaát laø xaùc ñònh thu nhaäp vaø chi phí trong kyø xem coù ñöôïc trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù.Moïi nghieäp vuï thu nhaäp vaø chi phí ñeàu ñöôïc ghi nhaän (Ñaày ñuû).. . doanh thu coù quan heä chaët cheõ vôùi thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra neân cuõng 64 .1. Nhöõng sai leäch trong doanh thu thöôøng daãn ñeán lôïi nhuaän khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù. neân phaàn naøy chæ giôùi thieäu veà nhöõng vaán ñeà chöa ñöôïc trình baø y . Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc khoaûn muïc thu nhaäp vaø chi phí laø moái quan heä chaët cheõ giöõa chuùng vôùi caùc khoaûn muïc treân baûng caân ño ái keá toaùn. 1. bao goàm doanh thu baùn haøng. khoaûn muïc naøy laø ñoái töôïng cuûa nhieàu ruûi ro daãn ñeán sai leäch troïng yeáu vì nhöõng lyù do sau : .Taïi Vieät Nam. nôï phaûi thu . Ñaëc ñieåm. Doanh thu ñöôïc trình baøy treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Doanh thu laø moät khoaûn muïc troïng yeáu treân baùo caùo taøi chính vì laø cô sôû ñeå ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính ñaùnh giaù veà tình hình hoaït ñoäng vaø quy moâ kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Tuy nhieân.

kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra vieäc quy ñoåi veà tieàn Vieät nam. − Laáy maãu caùc nghieäp vuï baùn haøng vaø xem xeùt quaù trình thu tieàn. hoaëc bò traû laïi thì ñoù laø baèng chöùng cho thaáy nghieäp vuï baùn haøng ñaõ thöïc söï xaûy ra.. ñeå xaùc ñònh ñôn giaù cuûa haøng hoùa tieâu thuï. − Tính tyû leä laõi goäp cuûa nhöõng maët haøng chuû yeáu vaø so saùnh vôùi naêm tröôùc. hay trình baøy sai veà doanh thu. kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng moät soá thuû tuïc phaân tích sau ñaây : − Laäp baûng phaân tích doanh thu theo töøng thaùng. 65 . leänh baùn haøng hoaëc phieáu xuaát kho. thieát keá vaø thöïc hieän caùc thöû nghieäm kieåm soaùt ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng vaø doanh thu.. − Kieåm tra vieäc tính toaùn treân hoùa ñôn.4. caùc khoaûn laõi phaùt sinhdo baùn traû goùp .2. Caùc loaïi doanh thu laø ñoái töôïng cuûa caùc loaïi thueá khaùc nhau (thueá giaù trò gia taêng. b. − Ñoái chieáu vôùi baûng giaù. coù thueá suaát khaùc nhau. caùc baûng xeùt duyeät giaù. Neáu chuùng ñaõ ñöôïc thanh toaùn... nhö cho thueâ taøi saûn. ñôn ñaët haøng. 1.14 b. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp baùn haøng baèng ngoaïi teä.. Phaùt hieän vaø giaûi thích moïi thay ñoåi quan troïng. a.Tìm hieåu veà kieåm soaùt noäi boä. b.Kieåm tra söï coù thöïc cuûa caùc nghieäp vuï baùn haøng ñöôïc ghi cheùp : Muïc tieâu thöû nghieäm laø ñeå phaùt hieän caùc nghieäp vuï baùn haøng khoâng xaûy ra nhöng laïi ñöôïc ghi treân soå nhaät kyù baùn haøng.2 .. vaän ñôn.3..Kieåm toaùn doanh thu.Thöû nghieäm cô baûn. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt veà söï phaân bieät giöõa : • Doanh thu baùn chòu vaø doanh thu thu tieàn ngay. thueá tieâu thuï ñaëc bieät …). b.Kieåm tra söï ghi cheùp ñaày ñuû caùc nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân phaûi xuaát phaùt töø nhöõng chöùng töø goác ñeå kieåm tra vieäc ghi cheùp caùc nghieäp vuï treân nhaät kyù baùn haøng.1. Kieåm toaùn vieân coù theå ñaït ñöôïc ñieàu naøy baèng caùc thuû tuïc sau : − Ñoái chieáu vôùi caùc nghieäp vuï baùn haøng ñöôïc ghi cheùp treân nhaät kyù baùn haøng vôùi caùc chöùng töø goác lieân quan. nhö ñôn ñaët haøng..Kieåm tra söï chính xaùc cuûa hoùa ñôn : Thoâng thöôøng kieåm toaùn vieân caàn kieåm tra nhöõng noäi dung sau ñaây cuûa hoùa ñôn : − So saùnh vôùi vaän ñôn. b..Kieåm tra vieäc phaân loaïi doanh thu : Thöû nghieäm naøy nhaèm traùnh nhöõng tröôøng hôïp khoâng phaân loaïi ñuùng neân daãn ñeán vieäc ghi cheùp. − So saùnh doanh thu cuûa kyø naøy vôùi kyø tröôùc theo töøng thaùng.. baùn taøi saûn..5. töøng ñôn vò tröïc thuoäc . hoaëc khaùc nhau veà cô sôû xaùc ñònh doanh thu chòu thueá.AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Ñeå kieåm tra tính hôïp lyù chung cuûa doanh thu.coù khaû naêng bò khai thaáp hôn thöïc teá ñeå traùnh neù thueá. vaø xem xeùt caùc tröôøng hôïp coù doanh thu taêng. hoùa ñôn . 14 Ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông IX. Cuï theå. hay giaûm baát thöôøng. b. hôïp ñoàng . Caùc bieán ñoäng baát thöôøng caàn ñöôïc giaûi thích nguyeân nhaân. • Doanh thu baùn haøng vaø caùc khoaûn thu nhaäp khaùc (ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính). ñeå xaùc ñònh veà chuûng loaïi vaø soá löôïng haøng hoùa tieâu thuï. hôïp ñoàng kinh teá. leänh baùn haøng .

Tuy nhieân neáu soá tieàn lôùn thì vaán ñeà coù theå trôû neân nghieâm troïng. vaø chæ ghi nhaän thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính theo kyø keá toaùn ma ø thu nhaäp ñoù thöïc söï xaûy ra. Kieåm toaùn thu nhaäp khaùc.6. rieâng caùc thu nhaäp baát thöôøng thì xaûy ra khoâng thöôøng xuyeân vaø khoâng döï ñoaùn ñöôïc. so saùnh giöõa ngaøy ghi treân vaän ñôn vôùi hoùa ñôn. Sai soùt naøy khoâng gaây aûnh höôûng troïng yeáu neáu soá tieàn nhoû vaø caùc nghieäp vuï ít xaûy ra. Kieåm toaùn thu nhaäp khaùc. − Caàn chuù yù laø moïi khoaûn thu nhaäp baát thöôøng ñeàu phaûi coù bieân baûn cuûa Hoäi ñoàng xöû lyù vaø ñöôïc giaùm ñoác. Ñaëc ñieåm. a. phaàn thu nhaäp töø hoaït ñoäng cho thueâ phaûi ñöôïc ghi nhaän vaøo doanh thu baùn haøng chöù khoâng ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính. nhöôïng baùn vaø giaù trò pheá lieäu thu hoài. nhaät kyù baùn haøng vaø caùc soå chi tieát. cheânh leäch ñaùnh giaù taøi saûn goùp v oán lieân doanh.Phaân chia thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp baát thöôøng theo töøng nghieäp vuï ñeå kieåm tra chi tieát. 66 . Sai soùt naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán toång thu nhaäp cuûa ñôn vò. • Ñoái vôùi thu nhaäp baát thöôøng : − Tröôøng hôïp nhöôïng baùn. 2. Ñaëc ñieåm chung cuûa nhöõng khoaûn thu nhaäp khaùc laø tính ña daïng cuûa noù.Tìm kieám caùc khoaûn thu nhaäp khaùc khoâng ñöôïc ghi cheùp : Kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng nhöõng thuû tuïc sau : • Xem xeùt caùc nghieäp vuï ghi giaûm chi phí trong kyø : Nhieàu ñôn vò haïch toaùn caùc nghieäp vuï naøy vaøo caùc khoaûn thu nhaäp khaùc ñeå giaûm phí trong kyø. • Xem xeùt caùc khoaûn phaûi traû khaùc trong kyø : Ñeå chieám ñoaït soá tieàn naøy. Thu nhaäp khaùc ñöôïc trình baøy treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. • Xem xeùt caùc nghieäp vuï thu tieàn baát thöôøng hoaëc coù noäi dung khoâng roõ raøng : Nhöõng khoaûn thu naøy coù theå laø nhöõng thu nhaäp khaùc maø ñôn vò laïi voâ tình hay coá yù ghi cheùp vaøo moät noäi dung khaùc. • Ñoái vôùi caùc khoaûn thu coù tính chaát ñònh kyø (tieàn cho thueâ taøi saûn. thanh lyù taøi saûn coá ñònh : thu nhaäp bao goàm toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc do thanh lyù. 2. bao goàm thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính vaø thu nhaäp baát thöôøng. caùc khoaûn ñaàu tö baát ñoäng saûn ñöôïc chuyeån nhöôïng môùi ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp. vì vaäy kieåm toaùn vieân cuõng caàn chuù yù khoaûn muïc naøy. b. nhöng laïi gaây bieán ñoäng ñoái vôùi töøng loaïi thu nhaäp. nhaân vieân cuûa ñôn vò coù theå ghi cheùp caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng sang caùc khoaûn phaûi traû khaùc.b.1. laõi cho vay . keá toaùn tröôûng kyù duyeät. Rieâng ñoái vôùi caùc ñôn vò chuyeân doanh cho thueâ taøi saûn döôùi daïng thueâ hoaït ñoäng. thanh toaùn vaõng lai vôùi caùc ñoái taùc. 2.2.) : kieåm toaùn vieân caàn laäp baûng keâ thu nhaäp töøng thaùng ñeå phaùt hieän nhöõng thaùng chöa ñöôïc ghi cheùp. Thöôøng nhöõng vaán ñeà sau ñaây caàn ñöôïc löu yù : • Ñoái vôùi thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính : − Chæ coù phaàn cheânh leäch giöõa giaù baùn vôùi giaù goác cuûa caùc loaïi chöùng khoaùn.. Khoâng ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính veà caùc khoaûn thu hoài voán goùp. soá tieàn thu ñöôïc ñoù phaûi phaûn aùnh vaøo doanh thu nhaän tröôùc. − Chæ coù caùc khoaûn lôïi nhuaän ñöôïc chia töø hoaït ñoäng lieân doanh môùi ñöôïc haïch toaùn vaøo thu nhaäp. III− KIEÅM TOAÙN CHI PHÍ. Vì vaäy nhieàu ñôn vò khoâng phaûn aûnh caùc thu nhaäp naøy khi nghieäp vuï phaùt sinh maø chæ ghi nhaän khi thöïc thu tieàn.. − Caùc tröôøng hôïp cho thueâ taøi saûn maø ngöôøi thueâ traû tröôùc tieàn thueâ cho nhieàu kyø.Kieåm tra vieäc khoùa soå ñoái vôùi nghieäp vuï baùn haøng : Kieåm toaùn vieân löïa choïn moät soá nghieäp vuï xaûy ra tröôùc vaø sau thôøi ñieåm khoùa soå ñeå kieåm tra chöùng töø goác.

. chi phí baùn haøng vaø chi phí tieàn löông laø nhöõng vaán ñeà chöa ñöôïc ñeà caäp ñeán trong nhöõng chöông treân.2. nhôø ñoù phaùt hieän nhöõng tröôøng hôïp thöïc teá coù sai bieät lôùn so vôùi döï kieán ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. a) Ñaùnh giaù toång quaùt chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp : Kieåm toaùn vieân laäp baûng so saùnh giöõa baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh kyø naøy vaø kyø tröôùc. Do ñoù. kieåm toaùn vieân coù theå so saùnh vôùi caùc thoâng tin phi taøi chính.1. Trong moät soá tröôøng hôïp. Kieåm toaùn chi phí quaûn lyù. keá toaùn tröôûng seõ toång keát. Ñeå kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu ñoái vôùi tieàn löông. Muïc tieâu k ieåm toaùn.Caùc chöông tröôùc ñaõ ñeà caäp ñeán phöông phaùp kieåm tra nhöõng loaïi chi phí gaén lieàn trong quaù trình kieåm tra caùc khoaûn muïc cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn. hoaëc khi chuùng deã c où sai phaïm nhö caùc chi phí veà hoa hoàng. * Xaùc ñònh xem ñôn vò coù tuaân thuû caùc hô ïp ñoàng lao ñoäng ñaõ kyù vôùi nhaân vieân hay khoâng ? 2.. hay khoâng ñeå laõng phí laø hoaïch ñònh vaø theo doõi vieäc thöïc hieän caùc baûng döï toaùn tieàn löông. kieåm toaùn vieân seõ kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc chi phí naøy ñeå xem xeùt chi phí coù thöïc söï xaûy ra hay khoâng ? 1. baûo hieåm y teá.2. caàn chuù yù nhöõng vaán ñeà sau : a) Kieåm soaùt baèng döï toaùn chi phí tieàn löông : Moät caùch raát höõu hieäu ñeå kieåm soaùt chi phí tieàn löông. hay baát thöôøng : Phöông phaùp tìm hieåu laø truy hoài veà soå saùch keá toaùn vaø khi caàn thieát seõ phaûi kieåm tra chi tieát treân chöùng töø goác coù lieân quan.. Kieåm tra moät soá chi phí ñaëc bieät. Khi kieåm tra chi tieát. Khi kieåm tra chi phí tieàn löông. ngoaøi nhöõng muïc tieâu kieåm toaùn chung ñoái vôùi chi phí ñaõ neâu. Kieåm tra caùc khoaûn giaûm phí. Haøng thaùng. vaø coù ñöôïc ghi cheùp phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa cheá ñoä keá toaùn hay khoâng ? 2.1. Moät phöông phaùp khaùc cuõng coù theå aùp duïng laø so saùnh chi phí theo töøng thaùng giöõa kyø naøy vaø kyø tröôùc. so saùnh chi phí tieàn löông thöïc teá vôùi döï toaùn vaø baùo caùo cho caùc nhaø quaûn lyù. keát hôïp vôùi soá lieäu bình quaân trong ngaønh.. Moïi söï khaùc bieät troïng yeáu ñeàu caàn ñöôïc phaùt hieän kòp thôøi. 1. Moïi khoaûn giaûm phí trong kyø ñeàu caàn ñöôïc kieåm tra chi tieát ñeå xem chuùng coù thaät söï xaûy ra. 2. b) Baùo caùo cho cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc : Phaûi toå chöùc nghieâm tuùc coâng taùc ghi cheùp vaø laäp baùo caùo cho cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø 67 . Thöïc hieän thuû tuïc phaân tích. 1. 1. Kieåm toaùn vieân cuõng thöïc hieän vieäc so saùnh soá lieäu naêm nay vôùi soá lieäu naêm tröôùc theo töøng khoaûn muïc chi phí. Kieåm toaùn chi phí tieàn löông. chi phí kyø naøy vôùi chi phí kyø tröôùc : Thoâng qua döï toaùn. Kieåm toaùn vieân thöôøng choïn nhöõng loaïi chi phí maø chuùng chieám tyû troïng ñaùng keå. b) So saùnh chi phí thöïc teá vôùi chi phí döï toaùn. tieáp khaùch . caùc nhaø quaûn lyù hoaïch ñònh möùc chi phí döï kieán seõ xaûy ra trong thöïc teá.3. kinh phí coâng ñoaøn . qua ñoù ñaùnh giaù toång quaùt veà söï thay ñoåi cuûa chi phí vaø tyû troïng chi phí treân doanh thu. veà baûo hieåm xaõ hoäi. kieåm toaùn vieân coøn caàn chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà sau ñaây : * Xaùc ñònh xem ñôn vò coù tuaân thuû caùc caùc vaên baûn phaùp lyù veà lao ñoäng tieàn löông hay khoâng ? Chaúng haïn nhö xem xeùt vieäc chaáp haønh Luaät Lao ñoäng. caùc quy ñònh veà thueá Thu nhaäp caù nhaân. quaûng caùo. phaàn naøy chæ taäp trung giôùi thieäu veà chi phí quaûn lyù. chi phí baùn haøng. c) c) Ñieàu tra veà nhöõng khaùc bieät quan troïng. Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn löông.

Chöùc naêng theo doõi lao ñoäng.Chöùc naêng theo doõi nhaân söï. − So saùnh chi phí tieàn löông giöõa caùc thaùng.3. . seõ tieán haønh ñoái chieáu soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh treân baûng löông vôùi soá löôïng saûn phaåm nhaäp kho. − So saùnh tyû leä chi phí nhaân coâng tröïc tieáp treân giaù voán haøng baùn kyø naøy vôùi kyø tröôùc. hoaëc seùc traû löông. e) Quan saùt vieäc phaùt löông cho nhaân vieân. d) Quan saùt vieäc chaám coâng hoaëc duøng maùy ghi giôø.nöôùc theo quy ñònh veà quaûn lyù lao ñoäng tieàn löông. b) AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích : Kieåm toaùn vieân coù theå aùp duïng moät soá thuû tuïc phaân tích sau ñaây : − So saùnh giöõa chi phí tieàn löông kyø naøy vôùi caùc kyø tröôùc. . keát hôïp so saùnh vôùi saûn löôïng saûn xuaát hoaëc tieâu thuï.Chöùc naêng phaùt löông 2. . Kieåm toaùn tieàn löông. . keát hôïp so saùnh vôùi saûn löôïng saûn xuaát hoaëc tieâu thuï (coù theå duøng caùc bieåu ñoà). 68 .Kieåm tra vieäc phaân boå tieàn löông vaøo chi phí trong kyø. .Ñoái chieáu teân vaø möùc löông treân baûng löông vôùi hoà sô nhaân vieân taïi boä phaän nhaân söï.Ñoái chieáu soá giôø coâng. hoaëc hoaøn thaønh treân caùc soå saùch theo doõi saûn xuaát. ngaøy coâng treân baûng löông vôùi caùc theû thôøi gian vaø baûng chaám coâng cuûa boä phaän söû duïng lao ñoäng.So saùnh toång tieàn löông treân baûng löông vôùi soá lieäu treân phieáu chi.Kieåm tra vieäc khaáu tröø löông treân baûng löông. Neáu ñôn vò traû löông saûn phaåm. . . Döôùi ñaây ta seõ nghieân cöùu veà töøng chöùc naêng : . a) Tìm hie åu veà kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi tieàn löông. . c) Phaân coâng phaân nhieäm trong coâng taùc lao ñoäng tieàn löông : Moät vaán ñeà quan troïng khaùc laø phaûi phaân chia traùch nhieäm giöõa caùc chöùc naêng ñeå giaû m bôùt khaû naêng sai phaïm.Chöùc naêng tính löông vaø ghi cheùp löông. c) Thöïc hieän caùc thöû nghieäm ñoái vôùi moät soá thôøi kyø ñöôïc choïn trong naêm : .Kieåm tra vieäc xöû lyù caùc khoaûn löông maø nhaân vieân chöa lónh.Kieåm tra vieäc tính toaùn treân baûng löông. .

15 Chuùng toâi taïm dòch töø thuaät ngöõ Review.CHÖÔNG XIII CAÙC DÒCH VUÏ CUÛA TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN I. . Dòch vuï kieåm toaùn bao goàm moät soá loaïi dòch vuï cuï theå nhö : . Caùc dòch vuï khaùc. Phaàn II à seõ giaûi thích veà caùc noäi dung naøy. 2. Nhöõng noäi dung naøy ñaõ ñöôïc trình baøy khaùi quaùt trong chöông I. tö vaán quaûn lyù.CAÙC LOAÏI DÒCH VUÏ DO TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN CUNG CAÁP.Caùc dòch vuï khaùc. Ngoaøi caùc dòch vuï neâu treân. II. tö vaán keá toaùn .Soaùt xeùt baùo caùo taøi chính 15. vaø khoâng ñöôïc chuùng toâi giôùi thieäu trong chöông naøy. .. . caùc dòch vuï coù lieân quan bao goàm : . Caùc dòch vuï kieåm toaùn.Kieåm toaùn thoâng tin taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät : Loaïi dòch vuï naøy raát ña daïng vaø phong phuù xuaát phaùt töø yeâu cau cuûa caùc beân giao dòch trong neàn kinh teá thò tröôøng. kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän vaø soaïn thaûo baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong phaàn III. Theo ISA 120 "Khuoân maãu cuûa chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá". nhöng toaùn vieân cung caáp khoâng tuyeät ñoái Baùo caùo cung caáp Ñaûm baûo döôùi daïng khaúng ñònh veà cô sôû daãn lieäu Möùc ñoä ñaûm baûo trung bình Khoâng ñaûm baûo Ñaûm baûo döôùi daïng khoâng khaúng ñònh veà cô sôû daãn lieäu Caùc phaùt hieän kieåm toaùn Neâu ra caùc thoâng tin ñaõ soaïn thaûo 3.Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän. Kieåm toaùn ---------------. .Caùc dòch vuï coù lieân quan ----------Tính chaát cuûa dòch vuï Kieåm toaùn Soaùt xeùt Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän Khoâng ñaûm baûo Soaïn thaûo So saùnh möùc ñoä Möùc ñoä ñaûm ñaûm baûo do kieåm baûo cao. Theo ISA 120.. Noäi dung cuï theå cuûa ba loaïi dòch vuï soaùt xeùt. 69 . caùc dòch vuï do toå chöùc kieåm toaùn cung caáp cho khaùch haøng bao goàm ba loaïi chuû yeáu sau ñaây : .Kieåm toaùn caùc thoâng tin taøi chính quaù khöù : Ñaây chính laø hoaït ñoäng kieåm toaùn baùo caùo taøi chính maø chuùng ta ñaõ nghieân cöùu. Döôùi ñaây laø sô ñoà toùm taét veà dòch vuï kieåm toaùn vaø caùc dòch vuï coù lieân quan ñöôïc neâu ra trong ñoaïn 4 cuûa ISA 120. 1. caùc toå chöùc kieåm toaùn coøn cung caáp nhieàu dòch vuï khaùc nhö thueá.Soaïn thaûo baùo caùo taøi chính.Caùc dòch vuï kieåm toaùn. CAÙC DÒCH VUÏ KIEÅM TOAÙN.Caùc dòch vuï coù lieân quan.Caùc dòch vuï coù lieân quan. Caùc dòch vuï coù lieân quan. .

döï phoøng . Cho neân tröôùc khi thöïc hieän moät hôïp ñoàng nhö vaäy. hoaëc moät caên cöù keá toaùn quy öôùc khaùc hay khoâng ? Tröôùc khi dieãn ñaït yù kieán veà caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân phaûi trình baøy veà caên cöù keá toaùn ñöôïc 16 ÔÛ nhieàu nöôùc.Kieåm toaùn moät soá boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. trong hôïp ñoàng coù theå phaûi xaùc ñònh veà caùc boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính laø coù phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh.chöù khoâng thöïc hieän theo caùc chuaån möïc keá toaùn taøi chính. cuõng nhö hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc baùo caùo kieåm toaùn seõ ñöôïc phaùt haønh. ñoù laø : • Keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi : nghóa laø keá toaùn chæ ghi nhaän doanh thu vaø chi phí khi ñôn vò thaät söï ñaõ thu vaø chi tieàn. 2. trong tröôøng hôïp naøy. Trong baùo caùo. baùo caùo taøi chính coù theå khoâng trình baøy theo caùc chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. Nhö vaäy cô sôû naøy traùi ngöôïc vôùi cô sôû doàn tích. 2. Khi ñoù. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät. phaïm vi kieåm tra cuûa nhöõng boä phaän thöôøng roäng hôn phaïm vi kieåm tra ñoái vôùi chính noù khi kieåm toaùn toaøn boä baùo caùo taøi chính. Noäi dung troïng taâm vaø xuyeân suoát ñaõ ñöôïc trình baøy trong haàu heát quyeån saùch naøy laø kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Coù nhöõng tröôøng hôïp. Ñoaïn 3 cuûa ISA 800 “ Baùo caùo cuûa kieåm toaùn vieân veà nhöõng hôïp ñoàng kieåm toaùn theo caùc muïc ñích ñaëc bieät” yeâu caàu :“ Noäi dung. Luùc naøy.thí duï nhö khi tính khaáu hao.2 . kieåm toaùn vieân chæ coù theå baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa baùo caùo taøi chính vôùi caùc caên cöù keá toaùn ñoù.1.1 . hay baùo caùo cho nhöõng muïc ñích ñaëc bieät. ngoaïi tröø moät soá khoaûn nhö taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao thì vaãn döïa theo cô sôû doàn tích. • Keá toaùn treân cô sôû thueá thu nhaäp : Söû duïng caùc nguyeân taéc ñaùnh giaù vaø ño löôøng cuûa thueá . ñieàu quan troïng laø kieåm toaùn vieân phaûi thoûa thuaän vôùi khaùch haøng veà tính chaát chính xaùc cuûa hôïp ñoàng. chuaån möïc keá toaùn taøi chính taäp trung höôùng daãn veà vieäc trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chínhvaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Nhö vaäy. chuùng toâi giôùi thieäu veà moät vaøi caên cöù keá toaùn qui öôùc khaùc coù theå ñöôïc söû duïng khi laäp baùo caùo taøi chính. 70 . kieåm toaùn vieân ñöôïc yeâu caàu cung caáp baùo caùo veà moät soá boä phaän cuûa baùo caùo taøi chính. Ñeå traùnh ngoä nhaän.” Döôùi ñaây laø boán loaïi kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cho caùc muïc ñích ñaëc bieät maø kieåm toaùn vieân thöôøng cung caáp. hoaëc laø ñeå coâng nhaän nhöõng tính chaát ñaëc bieät cuûa döõ lieäu ñöôïc kieåm tra. . Do ñoù trong chuaån möïc keá toaùn taøi chính seõ co ù nhöõng ñieåm khaùc bieät so vôùi thueá trong vieäc xaùc ñònh caùc chi phí ñeå tính toaùnthu nhaäp chòu thueá.Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp theo caùc caên cöù keá toaùn qui öôùc khaùc. maø laïi trình baøy theo nhöõng caên cöù keá toaùn khaùc.16 2. • Keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi coù ñieàu chænh : cuõng töông töï nhö keá toaùn treân cô sôû thöïc thu thöïc chi.. thôøi gian vaø phaïm vi caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän trong moät hôïp ñoàng kieåm toaùn ñeå ñöa ra caùc baùo caùo kieåm toaùn theo caùc muïc ñích ñaëc bieät tuøy thuoäc vaøo töøng hoaøn caûnh cuï theå. kieåm toaùn vieân thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa moät soá khaùch haøng ñaëc bieät . kieåm toaùn vieân caàn phaûi môû roäng phaïm vi kieåm tra ñoái vôùi caùc boä phaän coù lieân quan. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.. Trong moät soá tröôøng hôïp. Trong moät soá tröôøng hôïp. baùo caùo kieåm toaùn naøy khoâng ñöôïc ñính keøm vôùi caùc baùo caùo taøi chính toaøn boä cuûa ñôn vò. vaø tieán h aønh kieåm tra döïa treân möùc troïng yeáu ñoái vôùi caùc boä phaän naøy. Sau ñaây. Nhöõng baùo caùo kieåm toaùn naøy ñöôïc goïi laø baùo caùo ñaëc bieät. thí duï veà doanh thu baùn haøng ñeå laøm cô sôû tính tieàn baûn quyeàn phaûi traû cho ngöôøi chuû sôû höõu.

3. Baùo caùo kieåm toaùn coù theå phaùt haønh rieâng bieät. hoaëc laø moät boä phaän trong baùo caùo kieåm toaùn baùo caùo taøi chính. Cho neân baùo caùo kieåm toaùn veà baùo caùo taøi chính toùm taét khoâng theå chæ ra ñöôïc möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính. Do ñoù. “. Trong baùo caùo kieåm toaùn . ñoù laø khi tieàn baûn quyeàn ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caùc thoâng tin taøi chính cuûa ñôn vò.4 . vaø phaùt bieåu raèng baùo caùo taøi chính toùm taét ñaõ ñöôïc trình baøy nhaát quaùn vôùi baùo caùo taøi chính toaøn boä. duy trì tyû leä taøi chính theo moät möùc ñaõ ñònh ..” (ñoaïn 21 cuûa ISA 800). 2. hoaëc vieäc phaùt haønh traùi phieáu ñoøi hoûi ñôn vò phaûi duy trì caùc tyû suaát taøi chính theo moät möùc ñaõ ñöôïc aán ñònh. nhöõng thoûa thuaän veà caùc khoaûn vay. Ñieàu naøy raát deã hieåu. hoaëc trình baøy söï thoûa thuaän veà caên cöù keá toaùn vôùi khaùch haøng. bôûi vì do coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh trong vieäc khai baùo. kieåm toaùn vieân chæ coù theå neâu yù kieán cuûa mình döïa treân keát quaû kieåm toaùn toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính naêm... vì theá seõ thieáu nhieàu chi tieát so vôùi caùc baùo caùo taøi chính naêm cuûa ñôn vò. Caùc thoâng tin naøy veà maët baûn chaát mang naëng tính chuû quan. ” (ñoaïn 18 ISA 800) Chaúng haïn. Caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù theå toàn taïi döôùi daïng moät döï baùo. Nhöõng thoûa thuaän nhö vaäy thöôøng yeâu caàu doanh nghieäp phaûi thöïc hieän ñuùng caùc kheá öôùc coù lieân quan. Hai thuaät ngöõ naøy ñöôïc giaûi thích trong hai ñoaïn 4 vaø 5 cuûa ISA 810 nhö sau : “ − Döï baùo : laø caùc thoâng tin taøi chính töông lai ñöôïc soaïn thaûo döïa treân cô sôû caùc giaû ñònh veà nhöõng söï kieän töông lai maø caùc nhaø quaûn lyù mong ñôïi seõ xaûy ra vaø caùc bieän phaùp maø nhöõng nhaø quaûn lyù döï ñònh tieán haønh vaøo thôøi ñieåm maø caùc thoâng tin ñoù ñöôïc laäp (caùc giaû ñònh ñöôïc 71 .v . kieåm toaùn vieân khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn veà baùo caùo taøi chính toùm taét. vaø yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân veà möùc ñoä tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn coù lieân quan. nhö laõi treân voán. kieåm toaùn vieân seõ khoâng ñöôïc phaùt haønh baùo caùo veà caùc baùo caùo taøi chính toùm taét.. Ngoaøi boán loaïi baùo caùo treân. kieåm toaùn vieân phaûi neâu leân nhöõng ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. Kieåm tra caùc thoâng tin taøi chính töông lai.Kieåm toaùn söï tuaân thuû caùc ñieàu luaät hoaëc caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. nhö thanh toaùn laõi vay.3 . neân baùo caùo taøi chính toùm taét chæ trình baøy raát coâ ñoïng. − Baùo caùo coâng boá khaû naêng thanh toaùn cuûa ban giaùm ñoác veà vieäc cho pheùp mua laïi caùc coå phieáu v. Ñoaïn 3 ISA 810 “ Kieåm tra caùc thoâng tin taøi chính töông lai ” ñaõ ñònh nghóa :" Caùc thoâng tin taøi chính töông lai laø caùc thoâng tin taøi chính döïa treân caùc giaû ñònh veà caùc söï kieän coù theå xaûy ra trong töông lai vaø caùc bieän phaùp coù theå ñöôïc doanh nghieäp tieán haønh. vaø vieäc chuaån bò caùc thoâng tin ñoù ñoøi hoûi nhieàu ôû söï xeùt ñoaùn. Ñoaïn treân cho thaáy raèng neáu khoâng thöïc hieän kieåm toaùn toaøn boä caùc baùo caùo taøi chính. hoaëc veà vieäc tuaân thuû caùc ñieàu luaät. Neáu khoâng ñöa ra yù kieán veà toaøn boä baùo caùo taøi chính. hoaëc kieåm toaùn vieân coù theå phaùt haønh baùo caùo veà söï tuaân thuû theo caùc ñieàu khoaûn ñaûm baûo cuûa moät hôïp ñoàng ñi vay . kieåm toaùn vieân coù theå ñöôïc yeâu caàu phaùt haønh baùo caùo veà söï tuaân thuû hôïp ñoàng ñoái vôùi tieàn baûn quyeàn. nhö laø : − Baùo caùo veà heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. 2. thí duï nhö doanh soá baùn . chaúng haïn goàm döï baùo cho moät naêm coäng vôùi naêm naêm cho döï aùn. coù theå coøn coù nhöõng baùo caùo khaùc cuõng ñöôïc xem laø baùo caùo ñaëc bieät. moät döï aùn hoaëc keát hôïp caû hai.söû duïng. tuøy nhu caàu thöïc teá cuûa töøng quoác gia.Baùo caùo veà caùc baùo caùo taøi chính toùm taét : “ Ñôn vò coù theå laäp baùo caùo taøi chính toùm taét töø caùc baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn haøng naêm cuûa mình vôùi muïc ñích thoâng baùo cho nhöõng nhoùm ngöôøi söû duïng chæ quan taâm chuû yeáu ñeán tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò... ví duï nhö kheá öôùc veà tieàn thöôûng. Coù nhöõng ñôn vò hôïp ñoàng vôùi kieåm toaùn vieân ñeå phaùt haønh caùc baùo caùo veà söï tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng vôùi caùc ñôn vò khaùc. hoaëc caùc khoaûn nôï treân voán.

.. Nhö vaäy. Caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù theå ñöôïc söû duïng roäng raõi hoaëc haïn cheá trong moät soá ñoái töôïng. neân kieåm toaùn vieân khoâng theå ñöa ra yù kieán raèng lieäu caùc thoâng tin döï ñoaùn ñoù coù thöïc hieän ñöôïc hay khoâng ? YÙù kieán thích hôïp trong tröôøng hôïp naøy laø lieäu caùc thoâng tin töông lai naøy coù ñöôïc trình baøy thích hôïp vaø ñaõ ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc giaû ñònh hôïp lyù hay khoâng ? Caùc thuû tuïc caàn tieán haønh trong moät cuoäc kieåm toaùn caùc thoâng tin taøi chính töông lai bao goàm : .Tìm hieåu veà tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò vaø quy trình soaïn thaûo caùc thoâng tin taøi chính töông lai cuûa ñôn vò. nhö hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng.. − Döï aùn : laø caùc thoâng tin taøi chính töông lai ñöôïc soaïn thaûo döïa treân moät trong hai cô sôû sau : (a) Caùc giaû ñònh coù theå xaûy ra veà caùc söï kieän trong töông lai vaø caùc bieän phaùp quaûn lyù maø khoâng nhaát thieát laø caùc nhaø quaûn lyù seõ thöïc thi nhö döï ñònh. vôùi ñoä tin caäy caàn 72 . Nhöõng giaû ñònh khaùc laïi laø yeáu toá beân trong. . 1. . thí duï moät döï aùn taøi chính trong hoà sô xin vay ngaân haøng.Kieåm tra vieäc tính toaùn vaø xem xeùt caùc khía caïnh lieân quan khaùc. ñoä tin caäy cuûa nhöõng thoâng tin taøi chính töông lai phuï thuoäc vaøo nhöõng giaû ñònh laøm cô sôû ñeå xaây döïng chuùng. caùc döï aùn ñaõ ñöôïc laäp vaø nhöõng thay ñoåi trong caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò . Söû duïng roäng raõi coù nghóa laø caùc thoâng tin naøy coù theå duøn g cho baá t kyø beân thöù ba naøo.CAÙC DÒCH VUÏ COÙ LIEÂN QUAN. coøn döï aùn thöôøng döïa treân moät hay nhieàu giaû ñònh coù theå xaûy ra vaø khoâng nhaát thieát laø seõ dieãn ra ñuùng theo mong ñôïi. ví duï nhö khi doanh nghieäp ñang trong giai ñoaïn baét ñaàu hoaït ñoäng hay ñang döï ñònh coù thay ñoåi quan troïng veà baûn chaát hoaït ñoäng cuûa mình. Vieäc xem xeùt nhöõng giaû ñònh naøy giöõ moät vai troø trung taâm trong vieäc cung caáp nhöõng thoâng tin veà caùc döï baùo hay döï aùn.Xem xeùt tính thôøi gian cuûa caùc thoâng tin taøi chính töông lai bôûi vì thôøi gian döï ñoaùn caøng daøi thì khaû naêng döï ñoaùn hôïp lyù caøng giaûm xuoáng.Xem xeùt vieäc trình baøy vaø coâng boá caùc thoâng tin taøi chính töông lai coù ñaày ñuû vaø roõ raøng hay khoâng ? III.Xem xeùt phaïm vi cuûa caùc thoâng tin taøi chính quaù khöù ñöôïc söû duïng laøm cô sôû cho quaù trình soaïn thaûo caùc thoâng tin taøi chính töông lai. söï caïnh tranh hoaëc laø nhöõng chính saùch vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa chính phuû . (b) Moät söï phoái hôïp giöõa vieäc öôùc tính toát nhaát vôùi caùc giaû ñònh coù theå xaûy ra.Ñaùnh giaù nguoàn vaø ñoä tin caäy cuûa caùc baèng chöùng laøm cô sôû cho caùc giaû ñònh cuûa ñôn vò. .Thu thaäp thö giaûi trình cuûa ngöôøi quaûn lyù.” Ñònh nghóa treân cho thaáy döï baùo vaø döï aùn cuøng laø nhöõng thoâng tin taøi chính töông lai. nhöng döï baùo ñöôïc xaây döïng treân cô sôû caùc giaû ñònh ñöôïc öôùc tính toát nhaát. thí duï caùc döï baùo taøi chính treân thoâng baùo quaûng caùo cho vieäc baùn traùi phieáu cuûa ñôn vò. . Do vieäc caùc thoâng tin taøi chính töông lai seõ xaûy ra nhö theá naøo laø coøn tuøy thuoäc vaøo caùc söï kieän trong töông lai. nhö nhöõng ñieàu kieän kinh teá laøm aûnh höôûng ñeán möùc giaù caû. ..öôùc tính toát nhaát). Coøn söû duïng haïn cheá coù nghóa laø caùc thoâng tin naøy chæ ñöôïc söû duïng ñoái vôùi nhöõng beân thöù ba maø ngöôøi coù traùch nhieäm ñaõ thoûa thuaän tröïc tieáp.. soaùt xeùt laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ dòch vuï xaùc nhaän ñöôïc thöïc hieän döïa treân caùc baùo caùo taøi chính cuûa caùc ñôn vò khoâng coù yeâu caàu kieåm toaùn . Coù nhöõng giaû ñònh laø yeáu toá beân ngoaøi. Moät caùch khaùi quaùt. Soaùt xeùt baùo caùo taøi chính. duø laø döï baùo hay döï aùn.

− Hieåu bieát veà caùc nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn aùp duïng cho ngaønh ngheà cuûa ñôn vò. Khoâng coù ñieàu gì khieán chuùng toâi phaûi löu yù vaø laøm cho chuùng toâi tin raèng baùo caùo taøi chính cuûa kyø keát thuùc vaøo … laø khoâng trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh”. Trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï naøy. vaø nhöõng öôùc tính cuûa nhaø quaûn lyù. Nhaèm nhaán maïnh ñieàu naøy vaø ñeå traùnh hieåu laàm. • Qua phaân tích. Caùc thuû tuïc ñoù bao goàm : . 73 . kieåm toaùn vieân thöôøng döïa treân : − Hieåu bieát töø caùc cuoäc kieåm toaùn . trong ñoù neâu roõ laø coâng vieäc soaùt xeùt ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp caùc chuaån möïc kieåm toaùn quoác gia. nghieân cöùu veà moái quan heä giöõa caùc khoaûn muïc cuûa baùo caùo taøi chính. hoaëc dòch vuï soaùt xeùt cuûa caùc kyø tröôùc.ñaûm baûo chæ ôû möùc ñoä trung bình. khaùc vôùi vôùi yù kieán khaúng ñònh ñöôïc ñöa ra trong cuoäc kieåm toaùn thoâng thöôøng. .So saùnh baùo caùo taøi chính kyø naøy vôùi caùc baùo caùo kyø tröôùc. trong thö cam keát cuûa hôïp ñoàng soaùt xeùt. Sau ñaây laø caùc thuû tuïc phoûng vaán vaø phaân tích maø kieåm toaùn vieân thöôøng söû duïng trong dòch vuï soaùt xeùt : • Tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh vaø ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. − Trong thö heïn neân ñöa ra baùo caùo soaùt xeùt maãu. hoaëc quoác teá. Muïc ñích cuûa soaùt xeùt laø ñöa ra moät söï ñaûm baûo döôùi daïng “khoâng khaúng ñònh”. − Khaúng ñònh raèng ñaây khoâng phaûi laø moät cuoäc kieåm toaùn neân seõ khoâng coù yù kieán kieåm toaùn naøo ñöôïc ñöa ra. kieåm toaùn vieân coù theå xem xeùt ñeå neâu theâm raèng hôïp ñoàng soaùt xeùt khoâng theå thoûa maõn yeâu caàu luaät ñònh hoaëc cuûa caùc beân thöù ba nhö moät hôïp ñoàng kieåm toaùn . • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán taát caû caùc cô sôû daãn lieäu troïng yeáu treân baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân seõ xem xeùt caùc vaán ñeà caàn phaûi ñieàu chænh cho coâng vieäc keá toaùn trong nhöõng kyø sau. xaùc ñònh caùc moái quan heä vaø caùc khoaûn muïc baát thöôøng. vaø vaãn ñuû ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. thì baùo caùo ñöôïc laäp treân cô sôû soaùt xeùt laïi neâu laø “. − Hieåu bieát veà heä thoáng keá toaùn cuûa ñôn vò. − Khaúng ñònh raèng khoâng theå döïa vaøo moät cuoäc soaùt xeùt ñeå phaùt hieän caùc sai leäch troïng yeá u .. • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán caùc thuû tuïc ghi cheùp.Döïa treân cô sôû kinh nghieäm. hoaëc nhöõng tieâu chuaån trong ngaønh ngheà cuûa ñôn vò.nhö phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù. tích luõy nhöõng thoâng tin caàn khai baùo treân caùc baùo caùo taøi chính vaø laäp baùo caùo taøi chính. kieåm toaùn vieân caàn neâu leân nhöõng noäi dung sau ñaây : − Muïc tieâu cuûa dòch vuï ñöôïc thöïc hieän. thôøi gian vaø phaïm vi caùc thuû tuïc soaùt xeùt. Coù nghóa laø. phaân loaïi vaø toång hôïp caùc nghieäp vuï. • Phoûng vaán veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán caùc nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn cuûa ñôn vò.. Tính troïng yeáu cuûa caùc nghieäp vuï vaø caùc soá dö taøi khoaûn. . thay vì noùi raèng baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy hôïp lyù. sau ñoù duøng caùc thuû tuïc phaân tích ñeå xaùc ñònh xem baùo caùo taøi chính coù nhaát quaùn vôùi caùc hieåu bieát noùi treân hay khoâng ? Trong vieäc xaùc ñònh tính chaát. − Phaïm vi cuûa soaùt xeùt. kieåm toaùn vieân thu thaäp baèng chöùng thoâng qua quaù trình tìm hieåu veà ñôn vò .So saùnh baùo caùo taøi chính vôùi caùc döï ñoaùn veà keát quaû hoaït ñoäng vaø tình hình taøi chính. Ñeå traùnh hieåu laàm. vaø xem chuùng coù phuø hôïp vôùi moâ hình döï ñoaùn hay khoâng ? Trong khi aùp duïng caùc thuû tuïc phaân tích.

Caùc noäi dung cuûa baùo caùo.2 .Neâu roõ caùc thuû tuïc tieán haønh khoâng taïo thaønh moät cuoäc kieåm toaùn hay soaùt xeùt. Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän 2. thu thaäp caùc baùo caùo cuûa caùc kieåm toaùn vieân khaùc veà vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng kieåm toaùn . . Trong thö heïn caàn lieät keâ caùc thuû tuïc thoûa thuaän vaø thoâng baùo laø baùo caùo naøy chæ ñöôïc phaân phoái cho moät soá ngöôøi söû duïng ñaëc bieät trong phaïm vi giôùi haïn. • Quan saùt. • Xaùc nhaän.Neâu roõ raèng baùo caùo chæ cung caáp giôùi haïn trong phaïm vi caùc beân tham gia thoûa thuaän veà caùc thuû tuïc thöïc hieän.Lieät keâ caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñaõ thöïc hieän.Caùc vaán ñeà naûy sinh trong quaù trình thöïc hieän caùc thuû tuïc treân. Soaïn thaûo laø vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính caên cöù theo soå saùch keá toaùn vaø nhöõng giaûi trình cuûa khaùch haøng. kieåm toaùn vieân khoâng cung caáp moät söï ñaûm baûo cho nhöõng hôïp ñoàng naøy. • Treân cô sôû caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc. 2. so saùnh vaø kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa vieäc ghi cheùp khaùc. . chuù yù laø phaûi moâ taû cuï theå veà caùc sai soùt hoaëc vi phaïm.Neâu roõ raèng coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp vôùi chuaån möïc kieåm toaùn (quoác teá hoaëc quoác gia) ñöôïc aùp duïng cho hôïp ñoàng kieåm t ra theo thuû tuïc thoûa thuaän . . vaø khoâng cam keát seõ ñöa ra baát kyø moät söï ñaûm baûo naøo veà caùc baùo caùo 74 .Nhöõng thay ñoåi trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò. Caùc thuû tuïc coù theå thöïc hieän bao goàm : • Phoûng vaán vaø phaân tích.Caùc vaán ñeà ñaõ phaùt hieän trong kieåm toaùn. Baùo caùo seõ trình baøy caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây : .1 . . cuûa Ban giaùm ñoác. . kieåm toaùn vieân ñoïc vaø xem baùo caùo taøi chính trình baøy coù phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn aùp duïng hay khoâng ? • Neáu caàn. • Phoûng vaán nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán keá toaùn.Thu thaäp thö giaûi trình cuûa nhaø quaûn lyù neáu thaáy (caàn thieát).Muïc ñích cuûa vieäc kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän. . vaø do ñoù khoâng ñöa ra moät söï baûo ñaûm naøo. • Ñieàu tra.• Phoûng vaán caùc nhaø quaûn lyù veà caùc vaán ñeà naûy sinh trong caùc buoåi hoïp caùc coå ñoâng. . hoaëc soaùt xeùt baùo caùo taøi chính ñoái vôùi caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa baùo caùo taøi chính. 2.Neâu roõ raèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän theo thoûa thuaän vôùi ngöôøi nhaän baùo caùo. Soaïn thaûo baùo caùo taøi chính. chaúng haïn : . . hay trong nhöõng nguyeân taéc vaø thöïc haønh keá toaùn.Caùc thoâng tin taøi chính vaø phi taøi chính cuï theå ñaõ ñöôïc kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän.Taát caû caùc nghieäp vuï coù ñöôïc ghi cheùp vaøo soå saùch khoâng ? . 3.Thöïc hieän kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän.Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn hieän haønh hay khoâng ? . • Tính toaùn. ISA 920 “Hôïp ñoàng veà kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän” ñaõ trình baøy veà nhöõng nguyeân taéc caên baûn vaø höôùng daãn toång quaùt ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän. maø chæ baùo caùo veà caùc döõ kieän phaùt hieän ñöôïc. cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø caùc ñoái töôïng khaùc maø chuùng coù theå aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính. Nhö ñaõ trình baøy.

trong ñoù neâu roõ : . nhöng hoïï khoâng coù traùch nhieäm thöïc hieän baát kyø caùc thuû tuïc kieåm tra naøo ñeå xaùc minh veà caùc giaûi trình naøy. khoâng ñaày ñuû hoaëc khoâng thoûa maõn nhöõng yeâu caàu khaùc ñeå phuïc vuï cho muïc ñích cuûa vieäc soaïn thaûo caùc baùo caùo taøi chính.. • Trình ñoä cuûa nhaân vieân keá toaùn.thí duï nhö khoâng theå döïa vaøo dòch vuï soaïn thaûo ñeå phaùt hieän caùc sai soùt. Ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng soaïn thaûo.Noäi dung cuûa baùo caùo seõ ñöôïc soaïn thaûo..v. • Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi nghieäp vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò. keá toaùn vieân coâng chöùng seõ huû y boû hôïp ñoàng. Caùc keá toaùn vieân coâng chöùng phaûi ñaùnh giaù caùc giaûi trình cuûa khaùch haøng trong phaïm vi hieåu bieát ñuû ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính.Caùc giôùi haïn cuûa dòch vuï . Coøn neáu khaùch haøng töø choái cung caáp thoâng tin ñeå xem xeùt laïi. muïc ñích cuûa soaïn thaûo laø saép xeáp vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi chính cho ñuùng hình thöùc vaø phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc hay cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. caùc ñôn vò coù theå hôïp ñoàng vôùi caùc keá toaùn vieân coâng chöùng 17 ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính.Noäi dung cuûa dòch vuï. Tuy nhieân. hoaëc xem xeùt laïi nhöõng thoâng tin ñoù. Tröôùc khi phaùt haønh baùo caùo. neáu keá toaùn vieân coâng chöùng bieát raèng nhöõng thoâng tin do ñôn vò cung caáp laø khoâng ñuùng. hoaëc thoâng leä keá toaùn maø ñôn vò aùp duïng. . keá toaùn vieân coâng chöùng phaûi coù hieåu bieát veà caùc vaán ñeà sau ñaây : • Caùc nguyeân taéc. • Hình thöùc cuûa caùc soå saùch keá toaùn. thuaät ngöõ keá toaùn vieân coâng chöùng thích hôïp hôn thuaät ngöõ kieåm toaùn vieân bôûi vì coâng vieäc thöïc hieä n chæ giôùi haïn trong lónh vöïc keá toaùn. Nhöõng hieåu bieát ñoù caàn ñöôïc theå hieän qua thö cam keát. .taøi chính ñöôïc cung caáp. keá toaùn vieân coâng chöùng seõ thu thaäp theâm. Do ñoù. • Hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc baùo caùo taøi chính v. 75 . hoaëc ñöôïc hoï giuùp ñôõ ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính cho mình. Nhö vaäy. keá toaùn vieân coâng chöùng seõ xem laïi caùc baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc bieân soaïn coù phuø hôïp veà hình thöùc vaø coù nhöõng sai phaïm troïng yeáu hay khoâng ? 17 Trong tröôøng hôïp naøy. • Caên cöù keá toaùn aùp duïng ñeå trình baøy caùc baùo caùo taøi chính.

76 . Vì theá. Sô löôïc veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa kieåm toaùn noäi bo ä. caùc toå chöùc chính phuû vaø caû nhöõng toå chöùc phi lôïi nhuaän. Vì theá. caùc nhaø quaûn lyù caùc caáp cuûa ñôn vò seõ töï thöïc hieän vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù söï tuaân thuû caùc chính saùch. neân ñaõ daãn ñeán söï môû roäng vai troø vaø traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn noäi boä. Kieåm toaùn noäi boä ra ñôøi nhaèm thoaû maõn caùc yeâu caàu quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp. Nhöõng baùo 18 IIA (Institute of Internal Auditors) ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1941 taïi New York. thöù ñeán phaûi toå chöùc thöïc hieän caùc chính saùch. Moät soá coâng trình nghieân cöùu cho raèng tröôùc tieân kieåm toaùn noäi boä hình thaønh do caùc nhaø quaûn lyù trong nhöõng coâng ty coå phaàn nhaän thaáy raèng vieäc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính thöôøng nieân do caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thöïc hieän chöa ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû caùc yeâu caàu. Khi ñoù. trong thôøi kyø ñaàu. Phaân tích treân cho thaáy baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä laø moät boä phaän ñoäc laäp trong ñôn vò coù chöùc naêng kieåm tra vaø ñaùnh giaù ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa ñôn vò nhaèm phuïc vuï cho nhöõng muïc tieâu cuûa caùc nhaø quaûn lyù. Ñeå coù the å baûo ñaûm hôïp lyù laø seõ ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñeà ra. Luùc naøy. Qui ñònh veà nhieäm vuï cuûa kieåm toaùn noäi boä do Hieäp hoäi kieåm toaùn vieân noäi boä (IIA) 18 ban haønh ñaõ ñònh nghóa kieåm toaùn noäi boä nhö sau : “ Kieåm toaùn noäi boä laø moät chöùc naêng ñaùnh giaù ñoäc laäp ñöôïc thieát laäp beân trong toå chöùc. Daàn daàn. caùc nhaø quaûn lyù khoù theå tröïc tieáp tieán haønh vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù söï tuaân thuû caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt. 1. khi qui moâ cuûa ñôn vò lôùn ñeán moät möùc naøo ñoù. cuoái cuøng caàn tieán haønh kieåm tra vaø ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû chuùng. ñeå quaûn lyù coù hieäu quaû. caàn phaûi coù moät boä phaän chuyeân moân ñeå giuùp hoï thöïc hieän toát ñieàu naøy. do UÛy ban giao dòch chöùng khoaùn cuûa nhieàu nöôùc ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn lyù cuûa caùc coâng ty coå phaàn coù yeát giaù ôû thò tröôøng chöùng khoaùn phaûi coù traùch nhieäm cao hôn veà ñoä tin caäy cuûa caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc coâng boá. Vì theá. thuû tuïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. caùc thuû tuïc kieåm soaùt trong ñôn vò. 2. ñoù chính laø boä phaän kieåm toaùn noäi boä. IIA laø thaønh vieân cuûa IFAC.CHÖÔNG XIV KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ VAØ KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC I. Baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä. Theá nhöng. ñeå kieåm tra vaø ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñoù nhö laø moät hoaït ñoäng phuïc vuï cho toå chöùc”. Hoï nhaän thaáy raèng caùc baùo caùo hoaït ñoäng cuõng caàn phaûi ñaùng tin caäy ñeå laøm cô sôû cho caùc nhaø quaûn lyù ra quyeát ñònh. Sau ñoù. vai troø cuûa kieåm toaùn noäi boä ñöôïc môû roän g nhaèm giuùp hoaøn thieän caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt ñoái vôùi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. IASC vaø INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions – Toå chöùc quoác teá cuûa caùc cô quan kieåm toaùn toái cao). quyeàn haïn vaø traùch nhieäm seõ phaûi ñöôïc phaân chia cho nhieàu caáp vaø nhieàu boä phaän. caùc hoaït ñoäng thöôøng ñôn giaûn hoaëc ít phöùc taïp. tröôùc heát ñôn vò caàn phaûi thieát laäp caùc chính saùch vaø thuû tuïc kieåm soaùt. ÔÛ ñôn vò coù qui moâ nhoû. troïng taâm coâng vieäc cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä laø nhöõng vaán ñeà veà taøi chính vaø keá toaùn. KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ.

bao goàm caùc vaán ñeà nhö sau : 4.Xem xeùt phöông thöùc baûo veä taøi saûn vaø söï hieän höõu cuûa nhöõng taøi saûn naøy. hôn laø chæ kieåm toaùn boå sung veà taøi chính vaø keá toaùn. ño löôøng. chaát löôïng saûn phaåm . cuï theå laø : . IIA ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi New York (Hoa Kyø) vaø hieän IIA ñaõ coù hôn 50. Chính vì theá. Ñi ñoâi vôùi söï môû roäng vaø khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa kieåm toaùn noäi boä ñoái vôùi caùc ñôn vò. coøn coù nhöõng söï kieän khaùc cuõng coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán söï phaùt trieån cuûa ngheà kieåm toaùn noäi boä. Chöùc naêng cuûa kieåm toaùn noäi boä..caùo naøy khoâng chæ bieåu hieän baèng thöôùc ño tieàn teä maø coøn ñöôïc bieåu hieän baèng caùc chæ tieâu khaùc ñeå cung caáp caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng. Ngoaøi ra. cuõng nhö phaûi luoân tieáp tuïc töï reøn luyeän veà maët nghieäp vuï chuyeân moân.000 thaønh vieân treân toaøn theá giôùi.1. moãi kieåm toaùn vieân noäi boä laø thaønh v ieân cuûa IIA phaûi tuaân thuû caùc chuaån möïc thöïc haønh ngheà nghieäp vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa IIA ban haønh. Kyõ thuaät vaø quy trình kieåm toaùn. ôû Myõ. Chaúng haïn.Lyù thuyeát vaø thöïc haønh kieåm toaùn noäi boä. . 3. Ñoù laø kieåm tra vaø ñaùnh giaù möùc ñoä thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc. IIA ñaõ baét ñaàu thöïc hieän vieäc kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän kieåm toaùn vieân noäi boä. coâng vieäc cuûa kieåm toaùn noäi boä ñaõ chuyeån sang chuù troïng vaøo ñoä tin caäy cuûa caùc baùo caùo hoaït ñoäng. Laäp keá hoaïch kieå m toaùn : Coâng vieäc naøy bao goàm caùc noäi dung cô baûn sau ñaây vaø chuùng phaûi ñöôïc taøi lieäu hoùa trong hoà sô kieåm toaùn : 77 . xaõ hoäi cuõng ñaõ ngaøy caøng thöøa nhaän vai troø chuyeân moân cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. trong quaù trình haønh ngheà. .Xem xeùt veà möùc ñoä tin caäy vaø söï trung thöïc cuûa caùc thoâng tin taøi chính vaø thoâng tin hoaït ñoäng. phaân loaïi vaø baùo caùo nhöõng thoâng tin ñoù. Thaønh vieân cuûa IIA coøn laø caùc hieäp hoäi taïi nhöõng ñòa phöông hoaëc caùc toå chöùc ngheà nghieäp cuûa caùc quoác gia. Ñeå ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän. .Keá toaùn. Ñeå tham khaûo. Ñeå tieâu chuaån hoùa. bôûi leõ Luaät naøy yeâu caàu caùc coâng ty phaûi duy trì moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu.Xem xeùt heä thoáng ñöôïc thieát laäp coù phuø hôïp vôùi nhöõng keá hoaïch. chính saùch vaø quy ñònh cuûa ñôn vò . chuùng toâi xin giôùi thieäu vaøi neùt veà phöông phaùp vaø yeâu caàu ñoái vôùi kieåm toaùn noäi boä ñöôïc höôùng daãn trong chuaån möïc thöïc haønh ngheà nghieäp kieåm toaùn noäi boä cuûa IIA. ví duï nhö kinh nghieäm kieåm toaùn trong lónh vöïc keá toaùn coâng. . Cuoäc kieåm tra bao goàm caùc noäi dung : .. vaøo naêm 1941. caùc phöông phaùp ñònh löôïng vaø heä thoáng thoâng tin. vaøo naêm 1972. Cho neân.Quaûn trò. Phaïm vi cuûa hai chöùc naêng kieåm tra vaø ñaùnh giaù cho thaáy baûn chaát cuûa kieåm toaùn noäi boä vaø luoân gaén lieàn vôùi nhöõng noäi dung coâng vieäc cuï theå maø hoï phaûi thöïc hieän. taøi chính vaø kinh teá hoïc.Ñaùnh giaù vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc coù tieát kieäm vaø hieäu quaû hay khoâng ? . Ngoaøi ra. nhö laø soá löôïng linh kieän ñöôïc cung caáp trong kyø. moãi öùng vieân phaûi coù toái thieåu 2 naêm kinh nghieäm thöïc haønh kieåm toaùn noäi boä hoaëc töông ñöông. cuõng nhö phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå ghi nhaän. vieäc ban haønh Luaät Choáng hoái loä ôû nöôùc ngoaøi vaøo naêm 1977 ñaõ laøm taêng theâm taàm quan troïng cuûa kieåm toaùn noäi boä. ñoàng thôøi xaùc ñònh möùc ñoä tuaân thuû chuùng cuûa ñôn vò. . vaán ñeà chaáp haønh keá hoaïch.Xem xeùt nhöõng hoaït ñoäng hoaëc chöông trình coù ñaùp öùng ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra khoâng ? 4. ngoaøi vieäc phaûi truùng tuyeån kyø kieåm tra.

Chaúng haïn trao ñoåi vôùi caùc ngöôøi quaûn lyù ñoái töôïng kieåm toaùn veà muïc tieâu. thôøi gian kieåm toaùn … • Khaûo saùt thöïc teá baèng caùch quan saùt.4. • Hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä phaûi mang tính ñoäc laäp nhaát ñònh. Trong quaù trình kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân seõ toång hôïp vaø ñaùnh giaù keát quaû. • Nhö vaäy. Cuï theå laø boä phaän naøy khoâng ñöôïc kieâm nhieäm caùc coâng vieäc khaùc cuûa ñôn vò vaø chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ban giaùm ñoác. thôøi gian vaø nhöõng ñoái töôïng se õ ñöôïc baùo caùo veà keát quaû kieåm toaùn. • Xaùc ñònh nhöõng nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän kieåm toaùn. hoaëc Hoäi ñoàng quaûn trò. Tröôûng kieåm toaùn noäi boä coù traùch nhieäm pheâ chuaån baùo caùo kieåm toaùn vaø gôûi cho caùc caáp coù thaåm quyeàn vaø nhöõng nôi khaùc (neáu caàn thieát). theá nhöng caùc quy cheá naøy thöôøng khoâng bò cheá ñònh bôûi phaùp luaät. • Beân caïnh ñoù. keá hoaïch ngaân saùch. nhö soá löôïng kieåm toaùn vieân. 5. • Trình duyeät ñeå nhaø quaûn lyù caáp cao pheâ chuaån caùc keá hoaïch kieåm toaùn vaø chöông trình kieåm toaùn. Thoâng baùo keát quaû : Khi keát thuùc. hoaëc Hoäi ñoàng quaûn trò.3. ñoïc laïi hoà sô kieåm toaùn kyø tröôùc . ñeå xaùc ñònh troïng ñieåm cuûa vieäc kieåm toaùn vaø ghi nhaän nhöõng yù kieán cuûa caùc ñoái töôïng kieåm toaùn. roõ raøng. • Xaùc ñònh phöông phaùp. nghóa laø khoâng coù quy ñònh baét buoäc moãi ñôn vò phaûi toå chöùc kieåm toaùn noäi boä. 4. 4. thuyeát phuïc vaø ñuùng haïn. 4. Ñaëc ñieåm cuûa kieåm toaùn noäi boä. phoûng vaán … ñeå hieåu bieát veà nhöõng hoaït ñoäng. vaán ñeà söû duïng chuyeân gia … • Trao ñoåi vôùi taát caû nhöõng ñoái töôïng caàn bieát veà cuoäc kieåm toaùn. phaïm vi. Chính vieäc tröïc thuoäc caùc nhaø quaûn lyù cao caáp seõ taïo ñieàu kieän cho hoï thöïc hieän coâng vieäc. Coøn xaùc ñònh phaïm vi kieåm toaùn laø giôùi haïn coâng vieäc kieåm tra caàn thöïc hieän cho ñoái töôïng. Thöïc hieän kieåm toaùn : Ñaây laø giai ñoaïn kieåm toaùn vieân thöïc hieän nhöõng thöû nghieäm ñeå kieåm tra. Caùc hoà sô naøy laø cô sôû cho caùc phaùt hieän. • Thu thaäp nhöõng thoâng tin caên baûn veà caùc hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng kieåm toaùn : nhö nghieân cöùu baùo caùo taøi chính. Hieäp hoäi kieåm toaùn vieân noäi boä ôû caùc nöôùc coù theå ban haønh caùc quy cheá ngheà nghieäp. chaúng haïn nhö hoï coù theå coù quyeàn truy caäp khoâng haïn cheá vaøo moïi nguoàn thoâng tin cuûa ñôn vò. Nhöõng vaán ñeà ñaõ trình baøy treân cho thaáy hoaït ñoäng cuûa kieåm toaùn noäi boä coù nhöõng neùt töông ñoàng vôùi kieåm toaùn ñoäc laäp. Baùo caùo caàn ñöôïc trình baøy khaùch quan. quyeát ñònh thaønh laäp boä phaän kieåm toaùn noäi boä. Theo doõi sau kieåm toaùn : Nhaèm muïc ñích baûo ñaûm raèng caùc nhaø quaûn lyù cuûa ñoái töôïng kieåm toaùn ñaõ thöïc hieän nhöõng bieän phaùp thích hôïp ñoái vôùi caùc phaùt hieän kieåm toaùn ñaõ ñöôïc baùo caùo. caùc ruûi ro vaø nhöõng quy cheá kieåm soaùt. kieåm toaùn vieân phaûi laäp hoà sô kieåm toaùn vaø Tröôûng kieåm toaùn noäi boä phaûi kieåm tra laïi. thu thaäp nhöõng baèng chöùng kieåm toaùn vaø taäp hôïp trong hoà sô kieåm toaùn.. ñoù laø : • Hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä thöôøng khoâng ñöôïc quy ñònh bôûi phaùp luaät.2. hoaëc UÛy ban kieåm toaùn hoaøn toaøn xuaát phaùt töø söï töï nguyeän cuûa Ban giaùm ñoác.. 78 . • Laäp chöông trình kieåm toaùn sô boä. ñeà xuaát vaø chöùng minh cho yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân neân phaûi ghi cheùp ñaày ñuû veà caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc trong quaù trình kieåm tra vaø phaûi ñöôïc löu tröõ khoa hoïc. suùc tích. ñeå hình thaønh yù kieán nhaän xeùt vaø ñeà xuaát nhöõng phöông aùn caûi tieán haàu khaéc phuïc nhöõng khieám khuyeát ñaõ phaùt hieän ñöôïc. nhöng loaïi hình naøy vaã n coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng.• Xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi kieåm toaùn : Xaùc ñònh muïc tieâu kieåm toaùn laø xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà maø cuoäc kieåm toaùn caàn ñaït ñöôïc.

Kieåm toaùn vieân phaûi khaùch quan . Nhöõng vaên baûn treân ñaõ ñöa ra nhöõng quy ñònh coù tính nguyeân taéc vaø höôùng daãn trieån khai coâng taùc kieåm toaùn noäi boä. caäp nhaät kieán thöùc. caù nhaân ñöôïc kieåm toaùn vaø boä phaän coù lieân quan cung caáp thoâng tin. caùc yù kieán tö vaán cho công vieäc caûi tieán. 3 . Ñeå taêng cöôøng quaûn lyù caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. ñöôïc quyeàn ñeà nghò 79 . Ñöôïc ñoäc laäp veà chuyeân moân nghieäp vuï. caùc chính saùch cheá ñoä hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. Khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc chuyeân moân. Boä Taøi chính ban haønh Thoâng tö soá 52/1998-TT-BTC höôùng daãn toå chöùc boä maùy kieåm toaùn noäi boä ôû caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. 4 . hôïp lyù cuûa baùo caùo kieåm toaùn vaø veà nhöõng thoâng tin taøi chính. caùc vieäc laøm sai traùi trong doanh nghieäp . Do ñoù. 5 . Kieåm toaùn noäi boä trong caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ôû Vieät nam. kieåm toaùn vieân noäi boä phaûi tuaân thuû luaät phaùp. chöù khoâng phaûi cho taát caû loaïi hình doanh nghieäp. 6. hoaëc chòu traùch nhieäm thöïc hieän theo nhieäm vuï kieåm toaùn ñöôïc giao. 1 . 6. 4 . ngaøy 16/04/1998. Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Quy cheá kieåm toaùn noäi boä aùp duïng töø ngaøy 1/1/1998 theo Quyeát ñònh soá 832–TC/QÑ/CÑKT ngaøy 28/10/1997. Trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. tuaân thuû caùc nguyeân taéc vaø chuaån möïc ngheà nghieäp veà kieåm toaùn. Ñöôïc kyù xaùc nhaän treân baùo caùo kieåm toaùn noäi boä do caù nhaân tieán haønh. Tuaân thuû nguyeân taéc baûo maät caùc soá lieäu. Coù quyeàn yeâu caàu caùc boä phaän. Quy cheá kieåm toaùn noäi boä ñaõ xaùc ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä nhö sau : • Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä (Ñieàu 14). giöõ gìn ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. Kieåm toaùn vieân noäi boä thöïc hieän nhieäm vuï theo keá hoaïch kieåm toaùn ñaõ ñöôïc Toång giaùm ñoác hoaëc Giaùm ñoác pheâ duyeät vaø chòu traùch nhieäm tröôùc (Toång) Giaùm ñoác veà chaát löôïng.6. vì vaäy kieåm toaùn vieân noäi boä phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc ñôn vò vaø Nhaø nöôùc chöù khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc ñoái töôïng khaùc ôû beân ngoaøi ñôn vò. Ñieàu naøy ñaõ ñaùnh daáu chính thöùc veà maët phaùp lyù cho söï ra ñôøi cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä trong caùc doanh n ghieäp Nhaø nöôùc ôû Vieät Nam.. Söï hình thaønh kieåm toaùn noäi boä ôû Vieät nam. 6. Thoâng tö naøy ñöôïc thay theá baèng Thoâng tö 171/1998-TT-BTC ngaøy 22/12/1998 cuûa Boä Taøi chính. 2 . taøi lieäu phuïc vuï cho coâng taùc kieåm toaùn. taøi lieäu ñaõ ñöôï kieåm toaùn (loaïi tröø caùc tröôøng hôïp coù yeâu caàu cuûa toaø aùn. hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Noùi caùch khaùc. Ñieàu 6 cuûa Quy cheá kieåm toaùn noäi boä quy ñònh kieåm toaùn noäi boä coù ba chöùc naêng laø kieåm tra. keá toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn. ta nhaän thaáy coù theâm chöùc naêng xaùc nhaän. Tieáp ñeán. Khoâng bò chi phoái.3. Sau ñoù. neáu so saùnh vôùi quan nieäm cuûa IIA. Ñöôïc baûo löu yù kieán ñaõ trình baøy trong baùo caùo kieåm toaùn noäi boä. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä. ñeà cao tính ñoäc laäp trong hoaït ñoäng kieåm toaùn.1. xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù. ngaên ngöøa caùc sai soùt gian laän. Chöùc naêng cuûa kieåm toaùn noäi boä.2. • Quyeàn haïn cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä (Ñieàu 15). caùc giaûi phaùp kieán nghò. chæ neân xem xeùt chöùc naêng xaùc nhaän trong phaïm vi aùp duïng cuûa Quy cheá kieåm toaùn noäi boä cuûa Vieät nam. Nhö vaäy. 2 . do ngöôøi chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc laø Nhaø nöôùc. hoaëc can thieäp khi thöïc hieän hoaït ñoäng kieåm toaùn vaø trình baøy yù kieán trong baùo caùo kieåm toaùn. vaán ñeà ñaët ra laø neân hieåu chöùc naêng xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn noäi boä theo quy cheá naøy laø nhö theá naøo ? Theo chuùng toâi. 1 .. Neâu caùc yù kieán ñeà xuaát. veà tính trung thöïc. ñoù laø chæ aùp duïng trong caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc. 3 . hoaëc nghóa vuï lieân quan ñeán tieâu chuaån nghieäp vuï).

ôû Myõ treân 150 naêm. Chaúng haïn. taêng cöôøng söï laønh maïnh trong quaûn lyù taøi chính . Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc gaén lieàn vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa neàn taøi chính coâng do yeâu caàu cuûa moïi Nhaø nöôùc laø phaûi kieåm soaùt vieäc chi tieâu ngaân saùch quoác gia. Ñieàu 1 Quy cheá INTOSAI. 80 . NXB Chính trò Quoác gia. 1.. Noù ñöôïc xem laø moät chöùc naêng. INTOSAI hoaït ñoäng theo Quy cheá INTOSAI (18/10/1992) nhaèm “… muïc ñích taïo ñieàu kieän cho vieäc trao ñoåi caùc quan ñieåm vaø kinh nghieäm giöõa caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao veà coâng taùc kieåm toaùn Nhaø nöôùc. trang 157-158. ôû Phaùp laø 190 naêm. 2. phaùt hieän vaø ngaên chaën caùc haønh vi tham nhuõng. Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. söû duïng laõng phí taøi saûn coâng. ñaëc bieät laø trong kieåm tra vieäc chaáp haønh luaät Ngaân saùch. NXB Chính trò Quoác gia 2000. INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institutions. Vai troø. ñieàu haønh tuaàn töï caùc hoaït ñoäng haønh chính . Caåm nang kieåm toaùn vieân Nhaø nöôùc. hay coøn goïi laø Cô quan Kieåm toaùn Toái cao (goïi taét laø Kieåm toaùn Nhaø nöôùc) cuûa moät quoác gia. Lòch söû phaùt trieån ñaõ cho thaáy Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc trong heä thoáng kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc.” 6 Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam hieän ñaõ laø thaønh vieân cuûa INTOSAI.Trong boái caûnh vieäc söû duïng thoáng nhaát vaø hieäu quaû caùc khoaûn coâng quyõ laø moät trong nhöõng ñoøi hoûi thieát yeáu ñaàu tieân cho vieäc söû duïng hôïp lyù caùc nguoàn taøi chính coâng vaø hieäu naêng caùc quyeát ñònh cuûa caùc cô quan coù thaåm quyeàn . Vai troø. ÔÛ nhieàu quoác gia. moät coâng cuï quan troïng khoâng theå thieáu trong heä thoáng quyeàn löïc nhaø nöôùc hieän ñaïi. 1999. caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao cuûa nhieàu quoác gia ñaõ thoáng nhaát thaønh laäp Toå chöùc quoác teá caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao (INTOSAI)5. PTS Nguyeãn ñình Höïu (chuû bieân). neân nhöõng nöôùc chuyeån töø neàn kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung sang kinh teá thò tröôøng cuõng raát quan taâm ñeán vai troø cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc.. 4 Do nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ñoù. .1. AÁn Ñoä treân 100 naêm . nhieäm vuï vaø thaåm quyeàn kieåm toaùn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (Cô quan Kieåm toaùn Toái cao). Sau ñoù chuùng toâi cuõng seõ giôùi thieäu moät soá noäi dung cô baûn veà Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam. Trong phaàn naøy chuùng toâi chæ taäp trung giôùi thieäu veà moät soá noäi dung cô baûn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. hoaït ñoäng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ coù beà daøy lòch söû haøng traêm naêm. .cô quan chöùc naêng nhaø nöôùc xem xeùt laïi quyeát ñònh cuûa (Toång) Giaùm ñoác veà baõi nhieäm kieåm toaùn vieân. II− KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC.Trong boái caûnh caùc muïc tieâu cuûa Kieåm toaùn – cuï theå laø vieäc söû duïng hôïp lyù vaø hieäu quaû caùc nguoàn coâng quyõ .Trong boái caûnh ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy. Baûn chaát vaø söï caàn thieát cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. xaõ hoäi vaø vì vaäy phaûi hoaït ñoäng tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa khuoân khoå taøi chính voán coù . giuùp söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc moät caùch hieäu quaû. vaø thoâng tin lieân laïc vôùi caùc cô quan ñaïi chuùng vaø coâng chuùng thoâng qua caùc baùo caùo khaùch quan … ñang raát caàn thieát cho söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc theo ñuoåi caùc muïc tieâu cuûa Lieân Hieäp Quoác … ” 4 5 6 Nguoàn : K ieåm toaùn caên baûn.Trong boái caûnh caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao ñang ngaøy caøng trôû neân caàn thieát hôn khi Nhaø nöôùc ñaõ vaø ñang môû roäng hoaït ñoäng cuûa mình sang lónh vöïc kinh teá. trang 595. khoâng theå phuû nhaän ñöôïc raèng moãi quoác gia caàn phaûi coù moät Cô quan Kieåm toaùn Toái cao ñöôïc phaùp luaät ñaûm baûo tính ñoäc laäp . Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø loaïi hình kieåm toaùn ñaàu tieân cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Vai troø cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc thoáng nhaát taïi Hoäi nghò laàn thöù IX cuûa INTOSAI taïi Lima vaø ñöôïc trình baøy trong Lôøi noùi ñaàu cuûa Tuyeân boá Lima veà caùc chæ daãn kieåm toaùn nhö sau : “ . ôû Ñöùc ñaõ coù treân 280 naêm. Ngoaøi ra. 2. .

Tuyeân boá Lima xaùc ñònh t haåm quyeàn kieåm toaùn bao goàm : .Kieåm toaùn caùc cô quan coâng laäp vaø caùc theå cheá khaùc ôû nöôùc ngoaøi. a . baùo caùo quyeát toaùn veà thu.2. . goàm caû khaâu toå chöùc vaø heä thoáng haønh chính. söû duïng keùm hieäu quaû.1. Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (goïi taét laø Kieåm toaùn Nhaø nöôùc) ra ñôøi theo Nghò ñònh soá 70/CP ngaøy 11/07/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû laø moät heä quaû taát yeáu nhaèm goùp phaàn taêng cöôøng kieåm tra. Tröôùc tình hình ñoù.Kieåm toaùn thueá. giaûi phaùp goùp phaàn giöõ vöõng kyû cöông phaùp luaät. tính hôïp leä. Loaïi hình kieåm toaùn naøy khoâng chæ kieåm toaùn caùc khía caïnh cuï theå cuûa coâng taùc quaûn lyù maø caû caùc hoaït ñoäng quaûn lyù bao truøm. Tuyeân boá Lima ñaõ neâu roõ muïc ñích cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø :“ … Kieåm toaùn töï noù khoâng phaûi laø giaûi phaùp cuoái cuøng maø laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa caû moät heä thoáng kieåm tra nhaèm phôi baøy kòp thôøi nhöõng sai leäch so vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc coâng nhaän vaø nhöõng vi phaïm nguyeân taéc phaùp lyù.. tính hieäu quaû. Nhieäm vuï vaø thaåm quyeàn kieåm toaùn : Tuyeân boá Lima xaùc ñònh nhieäm vuï chuû yeáu cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø thöïc hieän kieåm toaùn tuaân thuû vaø kieåm toaùn hoaït ñoäng (khoaûn 4) nhö sau : “1. ñeå goùp phaàn quaûn lyù toát neàn kinh teá quoác daân. ÔÛ Vieät Nam. nghieân cöùu ñeà xuaát caùc kieán nghò. 2 .v… 3. . 3 .Chöùc naêng. choáng tham nhuõng . laõng phí coâng quyõ. ñoøi boài thöôøng hoaëc coù nhöõng bieän phaùp ñeå ngaên ngöøa nhöõng haønh vi taùi phaïm hay chí ít thì cuõng laøm cho noù khoù coù cô hoäi xaûy ra hôn. Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao . taäp trung vaøo hoaït ñoäng. b .. hôïp phaùp cuûa caùc soá lieäu. baùo caùo taøi chính.loaïi hình kieåm toaùn maø yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa noù laø khoâng theå tranh caõi. kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc nhaèm söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû Ngaân saùch vaø taøi saûn quoác gia. Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam. .Cô caáu toå chöùc. hieäu quaû vaø hieäu naêng cuûa haønh chính coâng. ñöùng ñaàu cô quan naøy laø Toång kieåm toaùn Nhaø nöôùc vôùi cô caáu toå chöùc 81 . Vaán ñeà coøn laïi cuûa Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø quyeát ñònh xem neân chuù troïng öu tieân vaøo ñoái töôïng naøo tröôùc. buoäc caùc beân höõu quan lónh nhaän traùch nhieäm.” Beân caïnh ñoù. coøn coù moät loaïi hình kieåm toaùn khaùc.Kieåm toaùn quaûn lyù taøi chính coâng. chi vaø söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc . trong thôøi kyø quaûn lyù neàn kinh teá theo cô cheá keá hoaïch hoaù taäp trung thì Kieåm toaùn Nhaø nöôùc theo yù nghóa neâu treân chöa ñöôïc söï quan taâm ñuùng möùc. voán vaø taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc.Kieåm toaùn caùc giao dòch coâng vaø caùc coâng trình coâng coäng. Söï hình thaønh Cô quan Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. tính hieäu quaû. Chöùc naêng vaø cô caáu toå chöùc cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. ñoàng thôøi thoâng qua coâng taùc kieåm toaùn. hieäu naêng vaø tính kinh teá cuûa coâng taùc quaûn lyù caùc nguoàn löïc ñeå töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp ñuùng ñaén ñoái vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå. taøi lieäu keá toaùn.tính hôïp phaùp.2. Nhieäm vuï gaén lieàn vôùi caùc Cô quan Kieåm toaùn Toái cao laø kieåm toaùn tính hôïp phaùp vaø hôïp leä cuûa coâng taùc quaûn lyù taøi chính vaø keá toaùn. hieäu naêng vaø tính kinh teá cuûa coâng taùc quaûn lyù taøi chính . Ngoaøi loaïi hình kieåm toaùn neâu treân . xaùc nhaän tính ñuùng ñaén. neàn kinh teá nöôùc ta ñaõ coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå. Nhöng töø khi chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Chöùc naêng cô baûn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø kieåm tra. . ngaên ngöøa caùc haønh vi phaïm phaùp.Kieåm toaùn caùc doanh nghieäp coù söï goùp voán cuûa khu vöïc coâng v. Theo Ñieàu leä treân.coù taàm quan troïng töông ñöông nhau.” 2.Beân caïnh ñoù. 3. 3.

6/ Quaûn lyù caùc hoà sô. chuaån möïc. caûi tieán cô cheá quaûn lyù taøi chính. 5/ Tham gia yù kieán vôùi Boä Taøi chính trong vieäc xaây döïng vaø ban haønh caùc cheá ñoä..Nhieäm vuï : 1/ Xaây döïng chöông trình. vay nôï. baùo caùo quyeát toaùn ñaõ ñöôïc kieåm toaùn vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung ñaõ nhaän xeùt. vieän trôï chính phuû. muïc tieâu vaø noäi dung kieåm toaùn. baùo caùo keát quaû kieåm toaùn cho Thuû töôùng Chính phuû vaø cung caáp keát quaû kieåm toaùn cho caùc cô quan Nhaø nöôùc khaùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû. cheá ñoä taøi chính. 3/ Ñöôïc yeâu caàu caùc cô quan Nhaø nöôùc. 2/ Toå chöùc thöïc hieän chöông trình. • Kieåm toaùn doanh nghieäp Nhaø nöôùc. quoác phoøng. • Kieåm toaùn ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø caùc chöông trình. Toå chöùc huaán luyeän. soá lieäu keá toaùn vaø söï hoaït ñoäng cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 2/ Ñöôïc yeâu caàu caùc ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn göûi baùo caùo quyeát toaùn vaø cung caáp caùc thoâng tin. Nam). cô sôû vaät chaát cuûa heä thoáng toå chöùc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc theo quy ñònh chung cuûa Chính phuû. goùp yù kieán vôùi caùc ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn söûa chöõa nhöõng sai soùt. • Kieåm toaùn caùc khu vöïc (Baéc. trung thöïc. taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Kieåm toaùn Nhaø nöôùc thöïc hieän nhieäm vuï. 4/ Ñöôïc ñeà nghò caùc cô quan coù thaåm quyeàn giaùm ñònh veà maët chuyeân moân hoaëc laøm tö vaán khi caàn thieát. • Kieåm toaùn chöông trình ñaëc bieät (an ninh. döï tröõ quoác gia.3. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. Keá hoaïch phaûi noùi roõ ñoái töôïng. 4/ Thoâng qua vieäc kieåm toaùn. caùc ñoaøn theå quaàn chuùng. boài döôõng nghieäp vuï cho ñoäi nguõ coâng chöùc kieåm toaùn. 3/ Nhaän xeùt. keá hoaïch ñaõ ñöôïc Thuû töôùng pheâ duyeät vaø nhöõng nhieäm vuï kieåm toaùn ñoät xuaát do Thuû töôùng Chính phuû giao hoaëc caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn yeâu caàu . caùn boä.Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm : 1/ Chæ tuaân theo phaùp luaät vaø phöông phaùp chuyeân moân nghieäp vuï ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh. hôïp phaùp cuûa caùc taøi lieäu. ñaùnh giaù vaø xaùc nhaän vieäc chaáp haønh caùc chính saùch.) • Vaên phoøng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. keá toaùn cuûa ñôn vò. 3. ñaùnh giaù vaø xaùc nhaän. caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø coâng daân giuùp ñôõ.cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc bao goàm : • Kieåm toaùn Ngaân saùch Nhaø nöôùc. 5/ Ñöôïc ñeà nghò caùc cô quan coù thaåm quyeàn xöû lyù theo phaùp luaät ñoái vôùi toå chöùc. • Trung taâm Khoa hoïc v aø Boài döôõng caùn boä Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. ñeà xuaát vôùi Thuû töôùng Chính phuû vieäc söûa ñoåi. döï aùn. taøi lieäu caàn thieát ñeå thöïc hieän nhieäm vuï kieåm toaùn. phöông phaùp kieåm toaùn. taøi lieäu ñaõ ñöôïc kieåm toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc : giöõ bí maät taøi lieäu . Kieán nghò vôùi caáp coù thaåm quyeàn xöû lyù nhöõng vi phaïm cheá ñoä taøi chính. Ñònh kyø baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû veà thöïc hieän chöông trình keá hoaïch k ieåm toaùn. Ñieàu 4 vaø ñieàu 5 cuûa Ñieàu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (ban haønh theo Quyeát ñònh soá 61/TTg ngaøy 24/1/1995 cuûa Thuû töôùng Chính phuû) xaùc ñònh nhieäm vuï. vi phaïm ñeå chaán chænh coâng taùc quaûn lyù taøi chính. c . soá lieäu keá toaùn. keá toaùn caàn thieát. keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc. keá hoaïch kieåm toaùn haøng naêm trình Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa toå chöùc naøy nhö sau : a . caù nhaân 82 . 7/ Quaûn lyù toå chöùc boä maùy. Trung.. keá toaùn veà söï chính xaùc.

6/ Ñöôïc kieán nghò vôùi caáp coù thaåm quyeàn xöû lyù ñoái vôùi toå chöùc. kieåm toaùn vieân gaây ra cho caùc ñoái töôïng kieåm toaùn. kieåm toaùn vieân khi thöïc hieän nhieäm vuï kieåm toaùn. 8/ Khi caàn thieát ñöôïc thueâ kie åm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ñeå kieåm toaùn.keá toaùn cuûa Nhaø nöôùc.Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc : Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc Toång Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ban haønh theo Quyeát ñònh soá 06/1999/QÑ-KTNN ngaøy 24/12/99 vôùi nhöõng noäi dung chính nhö sau : • Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc laø toång theå caùc nguyeân taéc cô baûn. 9/ Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng vi phaïm cuûa toå chöùc kieåm toaùn. taøi lieäu vaø keát luaän do kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ñaõ thöïc hieän. ñoàng thôøi laø caên cöù ñeå kieåm tra vaø ñaùnh giaù chaát löôïng kieåm toaùn.coù haønh vi caûn trôû coâng taùc kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø cung caáp sai söï thaät thoâng tin. 83 . • Heä thoáng Chuaån möïc Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñöôïc aùp duïng trong moïi hoaït ñoäng cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø chuû yeáu aùp duïng trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính vaø kieåm toaùn tuaân thuû. vaø veà nhöõng haäu quaû xaáu do khuyeát ñieåm cuûa toå chöùc kieåm toaùn. taøi lieäu cho Kieåm toaùn Nhaø nöôùc. 6 treân ñaây coù nhieäm vuï thoâng baùo cho Kieåm toaùn Nhaø nöôùc bieát keát quaû giaûi quyeát cuûa mình trong thôøi haïn sôùm nhaát keå töø ngaøy nhaän ñöôïc yeâu caàu vaø kieán nghò cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc.4 . Caùc cô quan coù thaåm quyeàn noùi ôû ñieåm 5. caùc quy ñònh veà nghieäp vuï vaø xöû lyù caùc moái quan heä phaùt sinh trong kieåm toaùn maø caùc Ñoaøn Kieåm toaùn Nhaø nöôùc vaø caùc kieå m toaùn vieân Nhaø nöôùc (goïi chung laø kieåm toaùn vieân) phaûi tuaân thuû khi tieán haønh caùc hoaït ñoäng kieåm toaùn. 3. 7/ Cung caáp hoà sô taøi lieäu kieåm toaùn theo yeâu caàu baèng vaên baûn cuûa cô quan phaùp luaät coù thaåm quyeàn. caù nhaân coù nhöõng vi phaïm cheá ñoä taøi chính . nhöng Kieåm toaùn Nhaø nöôùc phaûi chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa soá lieäu. caùc yeâu caàu.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->