Syaikh

Abdul

Muhsin

bin

Hammad

al-'Abbad

al-Badr

Beliau adalah al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara' asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-'Abbad al-Badr -semoga Allah memelihara beliau dan memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepada-Nya dan memberkahi amal dan lisan beliau-, dan kami tidak mensucikan seorangpun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beliau lahir di 'Zulfa' (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadhan tahun 1353H. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Beliau adalah seorang 'Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah al-Imam Abdul Aziz bin Bazz -rahimahullahu-. Beliau sangat dekat dengan al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz -rahimahullahu-, bahkan karena kedekatan beliau dengan al-Imam, ketika Imam Bin Bazz tidak ada (tidak hadir) maka Syaikh Abdul Muhsinlah yang menggantikan beliau, sehingga tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Universitas Islam Madinah dulu adalah Universitasnya Bin Bazz dan Abdul Muhsin. Semenjak kecil beliau telah biasa berkutat dengan ilmu, sehingga ketika beliau telah menginjak dewasa, tampak pada beliau perangai dan skill sebagai seorang muhadits yang ulung, yang sering dirujuk oleh masyaikh dan thullabul ilmi lainnya. Kedekatan beliau dengan masyaikh kibar telah mengukir keilmuan beliau hingga saat ini, dimana usia beliau saat ini kurang lebih 73 tahun dan beliau masih sanggup untuk memberikan muhadharah dan nasihat dan menyampaikan pelajaran hadits (terutama Sunan Abi Dawud) baik riwayah maupun dirayah. Beliau juga masih menjadi dosen di Universitas Islam Madinah dengan izin khusus kerajaan yang mana hal ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam berdakwah dan menuntun ummat ke jalan yang lurus dan benar. Diantara guru-guru beliau adalah :

1.. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim -rahimahullahu2.. al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman al-Ghaits -rahimahullahu3.. al-Allamah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz -rahimahullahu4.. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithy -rahimahullahu5.. al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman al-Afriqy -rahimahullahu6.. al-Allamah asy-Syaikh Abdur Razaq Afifi -rahimahullahu7.. al-Allamah asy-Syaikh Umar Falatah -rahimahullahudan masih banyak lagi. Yang disebutkan di atas adalah guru-guru beliau yang paling mempengaruhi diri beliau. Beliau memiliki banyak karangan dan rekaman kaset-kaset ilmiah yang melimpah, diantara karya tulisnya adalah : 'Isyruuna 'Isyruuna Hadiitsan Hadiitsan Min min Akhlaaqi min Hadiitsil Imam Bukhaariy Muslim Kariim

Shohihil

Rasulil

1

Awwal -

Aqidah

Ahlus

Sunnah

wal

Jama'ah

fish

Shahabatil

Kiram

Fadhlu Ahlil Bait wa Uluwwu Makanatihim 'inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah Aqidah Ahlus Ar-Raddu Al-Intisharu lishahaabati Sunnah wal 'ala al-Akhyar fi Atsar fil Mahdi wal Hasan al-Muntazhar Buthy al-Maliki

ar-Rifa'iy raddi abathil

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bazz rahimahullahu namuwdzaj minar Ra'iylil Asy-Syaikh Umar bin wal wa Abdirrahman Ihsan wal Falatah wa kaifa araftuhu

Al-Ikhlash Fadhlul

Iltizaamu Sukkanaha bi wa wa Ahlis tafjir Arba'in

bisy-Syari'ah Ziyarotiha Sunnah jihaadan Nawawi dien Nabawiyah

Madinah

Aadabu Sunnah

Rifqon Bi ayyi Fathu Syarh Kaifa

Ahlas aqlin Qowiy Hadits Nastafiidu

yakunu al-Matin

tadmir Syarh fi

Jibril min

ta'limis Sunnati

Dan masih banyak lainnya. Beliau juga memiliki banyak kaset-kaset ceramah yang terekam, diantaranya adalah : Sunan Kitabush Syarh Shahih Syarh Mukhtashor Alfiyyah as-Suyuthi (14 kaset dan belum (57 Kaset) Kaset) selesai) kaset) CD) kaset) kaset)

Al-Qirwaniyyah al-Bukhary (623

Sunan Abi Shiyam min

an-Nasa`iy Dawud Lu'lu' ilash (272 wal

(414 kaset/3 Marjan (14 (7

Aadabul

Masyi

Sholah

Dan masih banyak lainnya lagi. Ilmu dan waktu beliau benar-benar berkah, apalagi di usia beliau yang lebih dari tujuh puluh, beliau masih sempat dan sanggup memberikan nasehat beliau bagi generasi muda salafiyin. Beliau memiliki putra yang juga 'alim yang bernama Syaikh Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, yang produktif dan cemerlang. Beliau memiliki banyak murid, diantaranya adalah :

2

Syaikh al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhaly 2.. Syaikh al-Allamah Ubaid al-Jabiry 3.. Syaikh al-Allamah Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy 4.. Syaikh al-Allamah Sulaiman ar-Ruhaily 5.. Syaikh al-Allamah Ibrahim ar-Ruhaily Dan masih banyak lagi. Tidak diragukan lagi, beliau adalah 'Alim Robbaniy saat ini yang dianggap paling senior. Namun, sungguh tak beradab, tatkala Syaikh al-'Alim ini dicerca bahkan direndahkan oleh sebagian manusia-manusia yang tak tahu diri yang masih ingusan namun merasa sok alim. Mereka merendahkan dan menjatuhkan kewibawaan Syaikh dengan menyatakan bahwa Syaikh Abdul Muhsin bermanhaj tamyi' (lunak terhadap ahlul bid'ah) atau tidak faham realita saat ini (tuduhan ini seperti pendapatnya sururiyin yang menyatakan ulama tak faham waqi'/realita) tentang beberapa perkara fitnah dimana Syaikh Abdul Muhsin memiliki sikap yang berseberangan dengan beberapa masyaikh. Mereka, para pemuda ingusan yang ghuluw tersebut, dengan kedangkalan ilmunya dan dibakar oleh semangat jahiliyahnya, berani mencela risalah Syaikh yang berjudul Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, dan mereka mengutip perkataan beberapa masyaikh kiram (yang mulia) tentang dilarangnya menyebarkan risalah ini. Wallahul musta'an. Fal hamdulillah, Syaikh yang mulia ini bangkit dan mengklarifikasi isi risalahnya terdahulu dari para pengkritik, bahkan beliau mentahdzir salah seorang murid beliau yang menurut beliau sudah berlebihan dalam bersikap. Maka, risalah al-Hatstsu 'ala ittiba`is Sunnah wa tahdzir minal bida' wa bayaanu khatharaha ini muncul dan beredar, menunjukkan kekokohan manhaj Syaikh yang diperpeganginya sebagaimana manhajnya guru-guru beliau terdahulu. dari risalah berjudul : "PERINGATAN TERHADAP FITNAH TAJRIH DAN TABDI' SEBAGIAN AHLUS SUNNAH DI MASA KINI", Dialihbahasakan oleh Abu Salma dari kutaib al-Hatstsu 'alat-tib`is Sunnah wa tahdziiri minal Bida'i wa Bayaanu Khatharaha dengan beberapa tambahan footnote dari beberapa sumber dan diperiksa serta diedit oleh Abu Abdurrahman Thayyib, Lc. foot note no 4.

1..

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful