Você está na página 1de 3

Monitor Polski Nr 6 - 54 Poz.

32 i 33

odst ę pują w miarę możliwości działki budowlane na pod- 2. Kredyt na remont obiektu mieszkalno-pensjonato-
stawie przepIsów: w ego jest udzie łany na za sa d ach stosow a nych przy udz ie-
' 1) ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami laniu kredytów na kapitalne remonty domów jednorodzin-
w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 nych, z tym że przy udzi e laniu tego kredytu nie bierze się
i z 1972 r. Nr 27, poz. 193) lub pod uwagę kryterium dochodu mic:sięczn e go na członka ro-
dziny, a oprocentowanie ustala s ię w wysokości prze wi-
2) ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowla-
nych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216 dzianej w § 6 ust. 5.
i z 1972 r. Nr 49, poz. 312). § 8. 1. Kredyty są udz ie lane na podstawie pozyty wnej
§ 5. 1. Zaopatrzenie materiałowe budown ictwa, o któ- opinii naczelnika miasta lub naczelnika gminy (miasta
rym mowa w § l, jest pokrywane z puli materiałów prze- i gminy) pr zez:
znaczonych na rynek wewnętrzny. 1) Powszechną Kasę Oszczędności - ludności nierolni-
2. Wojewodowie i prezydenci miast wyłączonych z czej,
województw zapewnią objęcie rocznymi planami remontów 2) spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe - lud n ości
i budownictwa indywidualnego potrzeb materiałowych na rolniczej."
cele, o których mowa w § l. 2. W zakresie szczegółowych zasad i trybu udzielania,
§ 6. 1.Wysokość kredytu na budowę, adaptację lub zabezpieczania i spłaty kredytów stosuje się odpowiednio
odbudowę budynku mieszkalno - pensjonatowego nie Jlloże przepisy o pomocy kredytowej . Państwa dla bud owni ctwa
'pr zek raczać 50"/0 normatywnego kosztu budowy ustalonego mieszkaniowego osób fizycznych.
dla budownictwa mieszkaniowego osób fiz yc znych, a wy- § 9. W razie ni epod jęcia przewidzianej działalnOści
li czo nego w odniesieniu do powierzchni obiektu mieszkal- usługowej mimo zak0l1cze nia budowy lub odbud o wy
no-pens jona/owego. obiektu mi eszkalno-pensjoncltowego, przerwania takiej
2. Jeżeli rzeczywisty koszt budowy jest niższy od działalności w okresie sezonu na C:6ćlS dłuższy niż 2 mie-
kosztu normatywnego, wysok ość kredytu nie może przekra- siące wskutek przeznaczenia budynku na inne cele bez
CZ dĆ 50010 kos7.t u rzecz y wistego. uzasadnionej przyczyn y albo w razie nieuzasadnione j od-
3. Warunki e m udzielenia kredytu na budownictwo, mowy wynajęcia części pomieszczeń noclegow yc h w cza-
o którym mowa w uchwale, jes t posiadan ie przez ubieg a- s ie trwania sezonu - cały kredyt staje się naty chmiast
ją cego się o kredyt zgromadzonyrh środków własnych w wymagalny.
wysokości co najmniej 40% kosztów bl:dowy.
4. Okres splaty kredytu jes t uzależn i ony od czasu § 10. Tereno we organy administracji p a ństwowej kon-
trolują uż y tkowanie budynków mieszkalno-pensj o nato-
trwania sezon'u wypoczynkowo-turystycznego i nie może
p ~zekraczać w miejscowościach, w których sezon trWd:
wych, w szczególności w zakresie :
I) do 5 mies ięc y w ciągu roku 20 lat, I) zgodności pob ieranych opłat za świadczone usługi
2) do 10 mieSi ęc y w ciągu roku 12 lat, z obowiązującymi c e nnikami,
3) przez caly rok 10 lat. 2) wykorzystywania powierzchni obiektu mieszka lno-
5. Oprocentowanie kredytu wynosi 6% rocznie. pensjonat o wego zgodnie z jej przeznaczeniem przez
okres calego sezonu.
6. W razie zwłoki w spłacie kredytu nalicza s ię do-
datkowo odsetki w wysokości 6"/0 w stosunku rocznym od § l!. Traci moc uchwała nr 348 Komit e tu Ekon omic z-
prz e terminowanych należności. nego Rady Ministrów z dnia 4 pa ździe rnika 1960 r. w spra-
§ 7. I. Kredyt na budowę. adaptację, odbudowę lub wie pomo cy Państwa dla budownictwa mieszkalno-pe nsjo-
k a pita lny remont obiektu mieszkalno-pensjonatowego jest natowego.
przyzndwany ze środków kredytowych przeznaczonych na § 12. Uchwała wchodzi w życie z dn ie m ogł osze n ia.
indyw idualne budownictwo mieszkaniowe i kapitalne re-
m onty budynków. Prezes Rady Ministrów: P. Jaro szewicz

33
UCHWAłA Nr 34 RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 197·5 r.

w !!prawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.

W celu dalszego usprawnienia gospodarki zasobami § 3. I. Przedsiębiorstwo może prowadzić eksp loatac ję
złóż kopalin Ruda Ministrów uchwala, co następuje: złoża kopaliny po uzyskaniu:
§ ł. Przep isy uchwały okr eśla ją zasady gospodarki I)zatwierdzenia geologi C7ne j dokument acj i, ZilwieriJjącej
zasohami zlóż kopJlin i wa'r unki eksploatacji przez jednost- ust ale n ie zasobów kop i'd iny lp90 złoża , a w raz ie pro-
ki gospodarki Llspoł er znion ej złóż kopalin, których wydo- Wodze nia e ksploatacji w rama c h rozw o ju produkcj i lb-
bywanie nie podlega prawu górniczemu. kalnej i uboczn e j maleria/ów budowlanych - karty
§ 2. Złoża kopalin mogą być eksplo.a towane . jedynie rejeslracy jnej zloi.a.
z zachowaniem pr ze pisów uchwały i zgodn ie i narodow\'- 2) zatwierdz.enia proj ek tu zagospodarowania złoża kopa-
m: planami spoleczno-gospl)darczymi lub dla zaspokojenia lin y,
s połeczni e uzasadnionych d o rażnych potr ze b lok.alnych. 3) .zatwierdzenia p la nu r ea lizJcyj ne go przez właściwy le-
Monitor Polski Nr 6 55 - Poz. 33
_. - - --- -- -----------------------------------~-----------

renuwy or~an administracji państwow ej; stosown ie do twierdzon e j do k umentacji geologicznej (karty rejestracyj-
prze pisów prawa budowlane~o, a jeżeli ro z poczęcie nej złoża) pr o jekt za gospodarowania złoża kopaliny,
eksp:oatacji nie wymaga dokonania inwestycji bu- uwzględniający kompleksowe wykorzystanie kopaliny
dow lanej - z.~()dy tego organu na zmianę -sposobu głównej oraz kopalin towarzys z ących i odpadów, a także
wykorzystan ia terenu. ochronę środowiska, oraz uzyskać jego zatwierdzenie.
2. Zatwie rdzenie planu realizacyjnego oraz wydanie 2. Projekt zagospodarowania złoża kopaliny powini e n
decyzji w sprawie zmi a ny sposobu wykorzystania terenu zawier·ać podstawowe dane dotyczące racjonalnej gosIw-
następuje na podstawie dokum e nta c ji geologicznej (karty darki zasobami złoża, a w szczególności:
r e j es tr iJcy jnej). l) granice złoża oraz obszar projektowan e j eksploatacji,
. 3. Dokład ność , z jaką powinny być ustalone zasoby
2) zasoby geologiczne, przemysłowe i nieprzemyslowe,
złoża kopaliny dla celów eksploatacji, oraz sposób sporzą­
dzania dokum e ntacji geologicznej i karty rejestracyjnej
3.) przewidywilne filary i półki ochronne oraz inne środ­
zł o ża ok~eś ' a ją od ręune przepi sy.
ki zabezp iec zające,
4) przew idywane straty zasobów przemysłowych oraz
~ 4, PrzE"d s'(; b,orstwu przysługuje wyłączne prawo do
obowiązujące normatywy strat,
gespodarowania złożem w granica c h określonych w za-
5) wielkość planowanego wydobycia kopaliny,
twierdzon e j do k umentacji geologicznej lub w karcie reje-
strac y jn e j zloża, 6) sposób prowadzenia eksploatacji z określeniem:

§ 5, I. Eksploatacja złoża kopaliny powinna być pro- a) miejsca otwarcia złoża i kolejności ęksploatacji za-
wadzona w <;pos ób gospodar cz o uzascldniony i bezp,ieczny, sobów,
przy równoczes nym zapewnieniu racjonalnego wykorzy- b) sposobu urabiania złoża oraz usuwania i zwałowa­
sta'nia zloża kopaliny głównej ' i kopalin towarzyszących nia warstw nadkładu i odpadów oraz odprowadze -
oraz ograniczeniu możliwości powodowania szkód i nieko- nia wód, .
rzystnej zmiany środowiska naturalnego.
c) ochrony sąsiednich złóż kopalin, obiektów budowla-
" 2., Lokalizacja inwestycji nie związanej z eksploatacją nych, wód powierzchniowych i podziemnych, a tak-
złoża w granicach jego zalegania wymaga dodatkowej zgo-
że środowiska naturalnego,
dy organu administracji pilń s twowej stopnia wojewódzkie-
go, a j eże li chodzi o inwestycję szczególnie ważną dla go- d) zagrożeń, ktÓre mogą mieć wpływ na bezpieczeń­
spodarki narodowej - takż~ zgody Centralnego Urzędu stwo życia i zdrowia ludzkiego, oraz sposobu prze-
G e o!ogii. ciwdziałania tym zagrożeniom,

§ 6. 1. Zaniechanie eksploatacji złoża kopaliny VII ta- e) sposobu likwidacji wyrobisk f rekultywacji terenu
kich warunkach, że póżni e jsze wydobywanie kopaliny sta- objętego eksploatacją,
nie się - technicznie 'niemożliwe lub gospodarczo niecelowe, 7) zamierzone wykorzystanie kopaliny głównej, k.Qpa lin
jest niedozwolone z wyjątk.iem wypadków, gdy wymaga towarzyszący c h i odpadów.
tego inny ważniejszy interes społeczny, a przede wszyst-
3. W razie gdy rozpoczęcie eksploatacji wymaga na-
kim bezp i ecz e ństwo życia i zdrowia ludzki e go lub ochro-
kładów inwestycyjnych, projekt zagospodarowania złoża
na środowiska,
sporządza się w ramach założeń techniczno-ekonomicznych
2 , Zaniechanie eksploatacji złoża wymaga zgody orga-
inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzg lę d­
nu, o którym mowa w § 3 ust. l pkt 3; organ ten określa nieniem przepisu usl. 2.
w decy z ji warunki zaniechania eksploatacji..
§ 7. P r zedsiębior s two obowią z ane jest przedsiębr a ć § 13. 1. Projekt zagospodarowilnia złoża kopaliny za-
środki ni ez bt;dne dla ochrony i w y k orzystania zas ob ów zło­ twierdza jednos tk a sprawująca bezpośredni nadzór nad '
ża, jak rówOleż dla ochrony powierzchni oraz wód po- prz e dsiębiorstwem.

wi e rzchniowych i podziemnych, stDs o wnie do obowiązują­ 2. Zatwierd ze nie projektu zagospodarowania złoża ko-
cyc h prze pisów oraz zasa d tec hn iki wydobycia. paliny n astę puje po uzgodnieniu z:
§ 8. Na terenach podl ega jących ochr o nie na m ocy l) Prezesem Centralnego Urzędu Geologii w za kres ie
przep isów odrc;bnych mogą być prowadzone robo ty tylko prawidłow ego ustalenia zasob ów przemysłow yc h zl oż a
w spos ó b i w rozmiarze dopuszczonym prze z te przepisy. kopaliny, j eże li wydobycie lub pIJnowane wyd o bycie
§ 9. Pom in ięcie w procesie eksploatacji cz qśc i zaso- kopal iny ze złoża prze kracza 500 tys. t roczn ie ,
bów przemysłowych może nastąpić wyłącznie za zgodą 2) właściwym o rganem administr acj i p a ń s twow e j stop-
organu ilclministracji p a ństw o wej stopnia wojt>wódzkiego nia wojewódzkiego w innych wypadka c h niż okreś'o­
w wYP'ldkach uzasadnlOnych wzg lę dami b e zpiecz e ństwa ne w pkt l.
prowad zen ia robót lub stwi e rdzenia , że' wydobywana ko-
p al ina ńie nadaje się do ,wykQfzystania w proc esie . pr ze - § 14. 1. Przedsiębiorstwo spor zą dza co pięć lat plan
róbczym . racjonalnej g ospo darki złożem określający szrz egóło w o
sposób wykoą a n ia te chniczno-org anizacy jn ych z a mier zr ń
§ 10. Przedsiębiorstwo ob o wią za ne jest prowadzić ewi-
wynikających z la twierdzonego proj e ktu zagospodarowa-
den c ję
strat zasobów przemysłowy c h i niep r zemysłow yc h
nia, złoża kopa li ny i zadań produkcyjnych planow anyc h
w sposób określony odrębnymi . przep isami.
na okres pięciol e tni.
§ 11. Prz e dsięhiorstwo obowiązane jes t w ,miarę po-
st ępu eksploatacji złoża kopaliny likw idować wyrob iska 2. Plan ra c j o nalne j gospoda rki złożem powi nien okn ś­
odkrywkowe i po dokonaniu rekultywącj j gruntu przyg o- lać szczegółowo dane, o który ch mowa w ~ 12 ust. 2, a od -
towilĆ je do zagospodarowania stosownie . do odrębnych noszące się do tej cz ęści za so bów. która ma być eksp!oa-
p rze pisów. to \va ńa w okres ie objęt y m pl a ne m.

§ 12. ' I. Przed pr zy stąpieniem do eksploata cj i przed- 3. Prz r' dsiebimstw o przedsl.,] wia plan r acjona l nej go-
siębio rs l wo obo w ią zane jest , sporządzić na ' podst a wie za- spodarki złożem cio zatwierdzenia organom admllllstracji

"
Monitor Polski Nr 6 - 56 .Poz. 33
------------------------------------------------------------------------------
państwowej stopnia wojewódzkiego nie pózn ie j n i ż 30 d~t kopa li n na terenie województwa (miasta wyłączonego
przed przewidywanym terminem przystąp i enia do realizacji z województwa) .
tego planu.
§ 23, 1. Pracownicy organów administracji państwa­
4. Organ administracji państwowej stopnia wojewódz- wej stopnia wojewódzkiego oraz Centra lnego Urzędu G e o-
kiego może nakazać zmian ę p la nu racjonalnej gospodclrki logii m a ją prawo d <J konywania kontroli działalności przed-
złozem, jeżeli wymagałyby tego zasady prawidłowej go- si ębio rstw prowadzących eksploatację złóż kopalin.
spodarki złożem lub potrzeby wynikające z ob owi ą z ku
2, Organy admini s tracji państwowej stopn ia w oje-
ochrony środowiska.
wódzkiego or az Prezes Centralnego Urzędu Geologii mo g ą
5. Prezes Centralnego Urzęclu Geologii ustala spo só b wydawać ni ezbędn e decyzje w raz ie stwierdzenia n ie prze-
spo rządza nia i zatwierdzenia planów racjon <! lne j g ospo- s trze gan ia pr zepisó w lub prowadzenia nieprawidł owe j go -
d ark i złożem kopaliny . spodarki złożami kopalin, a takze występować z wniosk a mi
do jednostki n adrzęd nej nad przed się biorstwem o wstrzy-
§ 15. Przedsiębior s two o bo w ią n ne jest zawiadomić man ie e ksploatacji w cał o ści lub w części w ra z ie ist otne-
o rga n administracji państ wo wej stopn ia woj e wódzkiego
go naruszenia interesu społec z nego.
o terminie ro zpoczęcia i zakończenia ek sploatacji złoza ko -
p aliny . § 24. K ie r ow nicy przedsiębiorstw or a z osoby sprawu-
ją ce k iero wni c two eksp loatacji są obowiąz a ni ud 0 stępn ić
§ 16. 1. Eksploat ac ja złoża kopaliny odbywa się we- pr acowniko m organów, o których mowa w § 23, p ot rz ebne
d lug zatwie rdzon ego planu racjonalnej gosp odar ki złoż e m. m ate ri a ły i dokumenty.

2. Zmiana lub uzupełnienie planu okr e ś'onego w ust. 1 § 25. Prz e dsiębiorstwo prowadzące eksploatację złoza
moze nastąpić tylko iN r az ie zmiany naturalnych lub te ch- kopJ li n y w dniu wejścia w zycie nin iejszej uchw a ły i nie
n ic znych warunków wydobywania kopaliny i z zastrzeze- posiadającezalw i erd zone j geologiczn e j dokumenta c ji zl o ia
n ie m uprzedniego zatw ierd ze nia t yc h zmian i uzupełn ie ń kopaliny (karty rejestrac yjnej) jest obowiązane sporządzić
przez or gan ad min istrac ji p a ństw owe j st o pnia wo jew ódz- ta ką dokument a cję i p rzeds t a wić ją do zatwi er dz e n ia w te r-
kiego. m inie do dnia 30 czerwca 1976 r.
§ 17. 1. Przedsi ę biorstwo jest obowiąza ne do: § 26. 1. Przedsiębiorstwo p row adzące eksploatację
l) ok resowego uzupełn i ania dokument acji geologicznej złoża kopaliny w dniu wejścia w zycie nini e jszej uchw a ły
(karty re je stracyjnej), zgodnie z przepisami o pr owa - na podstawie zatwierdzonego planu ruchu lub , planu bez-
(Ize ni u ewidencji zasobów złóż kopa lin, pi ecznego pr owad zen ia robót i prawidIowej gospodarki
złozem, ustalo nego przez właściwych min istrów, je st obo -
2) posiadania mapy wyrobisk eksploat acy jny c h i okreso- wiązane do sporządz e n ia pr o jekJu zagospodarowflnia zl o ża
wego jej aktualizow'ania. kopal iny i pr zedstawi eni a go do zatw ierd ze nia ndjpó ż n i ej
2, W okresac h m ię d zy dokonywaną aktuiJliz il cją doku - na sz eść miesi ęcy pr zed upływem w aż ności taki ego p :an u.
mentów wymienionych w ust. 1 przedsiębiorstwo moze 2. Przedsi ębio rstwo prowadzące e ksplo a ta c ję złoża ko-
zm i eni a ć klasyfikacj ę zatwierdzon yc h zasobów g e olog icz-
p a l iny w dniu wejścia w zycie nin ie jszej u c hwały i nie po-
n ych i przemysłowych na zasadach i w tr ybie określ o n yc h si adaj ą ce zatwi e rdzon e go planu, o którym mowa w ust. l,
przEp isa mi o prowadze niu ewi den c ji zasobów zlóż kop a lin. je st obowiązane do sp orządze nia projektu zagosp o d a ro wa -
§ 18. Mi nister Budownictwa i Przem y słu Md teria łów n ia złoża k opal iny i p r zedstawienia go do zatwi e rd zenia
Budowlanych wydaj e w uzgodnieniu z Prezesem Centrat- w terminie do dnia 31 gr udnia 1976 r. .
n ego Urzędu G eo logii przepisy techn iczne w sprawach pro- § 27. Prz ed si ę b i orstw o prnwadząceekspłoata c ję z ł oz a
w a dz e nia eksp:oatacji złóż kopalin. kopilliny w dniu wej ścia w życie niniejsz e j u c hwały jes t
§ 19, Przy prowadzeniu eksploatacji złoża kop ali ny ob o w iąza ne do pr zed s tawie n ia do zatwierdzenia planu ra-
st osu je się ogólne przep isy dotyc zące b ezpieczeństwa i hi- cjonalnej gosp odark i zło że m w cią gu mi e s i ąca od za tw ier -
g ieny pracy. d zenia projektu zag ospod ar o w a nia zloza .

§ 20. Prezes Centraln e'go Urzędu Ge o l ogi i sprawuje § 28. Upr aw nienia organów administra cji p a ń stwowe j,
n adzó r, a organy administr a cji państwowej st op nia woje- o których mow a w § 3 u st. 1 pkt 3. .§ 5 ust. 2, § 9, § 13 ust. 2
wódzkiego - kontrolę nad ek sp'ont a cją zlóz kopalin i oad pkt 2, § 14 ust. 3 i 4, § 15, § 16 usL 2, § 21. 22,23 i 24. w
wł 'ł. śc i wym wykorzystan iem tych złóż. odniesi e niu do z łóż k o palin połnż onyc h na terena c h ZW l ą ­
z3n y ch z obr onnoś c i ą kraju przysług u ją odp,'wiednio orga-
§ 21. Organ administracji p ańs twow e j st opnia w oje- nom określonym przez Ministra Obrony Narodowe j i Mi -
wódzkiego może zwolnić puedsięb io rstwo z obowiązku po- nistra Spraw W e wn(:tr znych.
s ia da·nia projektu zagospodarowania tego złoż a , planu ra-
cjonalnej gospodarki złożem lub dokumentu, o którym mo- § 29, Ilekro ć w uc hwa'e mowa jest o:
wa w § 17 ust. 1 pkt 2, jezeli wydobycie ma być prowadzo- 1) złozu kop ali ny - należy · przez to rowmieć zł o ze ko-
ne dla zaspo koj e nia pot r ze b loka ln ych w rozmiarze nie p u l iny, której wydobywanie nie podlega prawu gó r n i-
przekraczającym 1000 t ro c znie, a przewid)l\vany sposób czem u,
eksploatacjI nie spowoduje D.arus zeni a zasad gospodarki 2) prz e dsiębiorsl wie - nal e ży pr ze z to · rozumie ć jedno-
złozem kopaliny i ochrony środ owis ka.
stkę gospodarki uspołecznionej , która prowadzi eksp!o-
§ 22. Org a n administracji państwow e j stopn ia woje- llt ac ję złoża kopaliny,

wódzkiego: 3) p lanie real izacyjn ym - należy przez to roz um ieć p la n


1) prowadzi rejestr punktów eksploatacji surowców mi- realizacyjny określony w praw ie budowlanym .
neralnych na ter e nie województwa (miasta wylą c zo­ § 30. Uchwala wchodzi w
życie z dniem l kwietnia
neg o z województwa), 1975 r.
2) sporządza okresowe analizy stanu gospod arki złoz a mi Prezes Rady Ministrów: P.Jarosz ewicz

Interesses relacionados